روزنامه راه مردم شماره 4100 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه راه مردم شماره 4100

صفحه بعد

روزنامه راه مردم شماره 4100

روزنامه راه مردم شماره 4100

‫‪2‬‬ ‫با ‪ 100‬درصد افزایش در ‪ 9‬ماهه ی امسال در‬ ‫مقایسه با مدت مشابه سال‪98‬‬ ‫معاونتشرکتهای‬ ‫هلدینگسرمایهگذاریغدیر‬ ‫منصوبشد‬ ‫حامد نائیجی طی حکمی به عنوان جایگزین فرداد دلیری در سمت معاونت‬ ‫شرکت های هلدینگ سرمایه گذاری غدیر منصوب گردید‪.‬حامد نائیجی که پیش‬ ‫از این سمت مدیریت امور حقوقی و قراردادهای شرکت سرمایه گذاری صندوق‬ ‫بازنشستگی کشوری را بر عهده داشت و در سوابق خود عضویت در هیات مدیره و‬ ‫مدیریت در شرکت های مختلف تجاری را در کارنامه کاری خود داشته است طی‬ ‫ایرانول در فروش و‬ ‫صادرات رکورد زد ‪6‬‬ ‫همراه بانکی که ملت به اسانی از ان‬ ‫استفاده می کنند کدام است؟‬ ‫‪3‬‬ ‫نرخ فروش صادراتی روانکارهای شرکت نفت ایرانول (شرانل)‪ ،‬در ‪9‬ماهه ی سال جاری‬ ‫نسبت به ‪9‬ماهه ی سال گذشته با ‪ %100‬افزایش‪ ،‬به رقم ‪...‬‬ ‫کارشناسبازارسرمایه‪:‬‬ ‫رضایت ملت از خدمات‬ ‫اسانهمراهبانکملت‬ ‫حکمی به عنوان جایگزین فرداد دلیری در سمت معاونت شرکت های هلدینگ موبایــل بانک ها کاربردی ترین وســیله انجام امورات‬ ‫زندگی در عصر دیجیتال هستند‪...‬‬ ‫سرمایهگذاریغدیرمنصوبگردید‪.‬‬ ‫بازار بورس بیشتر از سوی عوامل‬ ‫داخلی دچار مشکل شده است ‪2‬‬ ‫کارشناس بازار سرمایه معتقد است که بازار بورس بیشتر از سوی عوامل داخلی دچار‬ ‫مشکل شده و ترس فروش به این موضوع مربوط می شود‪...‬‬ ‫روزنـــامـــهسیاسی‪،‬اقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‪،‬ورزشی‬ ‫دو شنبه ‪ 29‬دی ‪1399‬‬ ‫سال هفدهم ‪ /‬شماره ‪4100‬‬ ‫امارات یک درهم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫شدت مصرف انرژی سرسام اور است‬ ‫تهران‬ ‫زندانی سلول غفلت زدگی‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫نوب‬ ‫تا‬ ‫ول‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان قزوین در نظر دارد تجدید پروژه های ذیل را براساس شرایط ذکر شده و به شرح مشخصات‪،‬‬ ‫اطالعات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫(ریال)‬ ‫صالحیت مورد نیاز‬ ‫‪1‬‬ ‫زیرسازی و اسفالت راه‬ ‫روستایی التین کش‪-‬سیردان‬ ‫‪44/929/614/001‬‬ ‫‪2/247/000/000‬‬ ‫رتبه ‪ 5‬راه و ترابری‬ ‫‪2‬‬ ‫تهیه پایه و ضربه گیر و تودلی‬ ‫گاردریل‬ ‫‪12/380/000/000‬‬ ‫‪620/000/000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خرید و نصب سه دستگاه‬ ‫نمک پاش مکانیزه‬ ‫‪15/000/000/000‬‬ ‫‪750/000/000‬‬ ‫اگهی مناقصه ػمومی شماره ‪99-861‬‬ ‫موضوع ‪ :‬طراحی نظام جامغ اموزشی‬ ‫شطوت پتطٍشیوی شاظًس ( سْاهی ػام ) زض ًظط زاضز هَضَع فَق الصوط ضا تِ شطح هٌسضج زض تٌس الف اظ عطیک تطگعاضی هٌالصِ‬ ‫ػوَهی ٍ عثک شطایظ ذصَصی ٍ العاهات ٍ هشرصات تؼییی شسُ ‪،‬تِ پیواًىاض ٍاجس شطایظ ٍاگصاض ًواییس ‪ .‬لصا اظ شطوت ّای‬ ‫‪4‬‬ ‫شیصالح وِ اهازگی ٍ تَاًایی اًجام هَضَع ضا زاشتِ ٍ زاضای ساتمِ ٍ تجطتِ هفیس ٍ هطتثظ هی تاشٌس زػَت هی گطزز اظ تاضید زضج‬ ‫اگْی تا هَضخ ‪ ( 99/11/14‬تِ غیط اظ ضٍظّای تؼغیل ) ‪ ،‬ضوی هؼطفی ًوایٌسُ هغلغ ٍ اگاُ تا ّوطاُ زاشتی ولیِ هساضن هَضز ًیاظ زض‬ ‫تٌس ( ب ) جْت تحَیل هساضن ٍ ذطیس اسٌاز هٌالصِ ٍ تىویل فطم تماضا تِ ًشاًی اضان ‪ ،‬ویلَهتط ‪ 22‬جازُ تطٍجطز ‪ ،‬هجتوغ‬ ‫پتطٍشیوی شاظًس ‪ ،‬زفتط اهَض پیواًْا ٍ تطاٍضز هطاجؼِ ٍ زض صَضت ًیاظ تِ اعالػات تیشتط تا شواضُ تلفی ‪086-32633163 -65‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی شماره ‪99-168‬‬ ‫تواس حاصل ًوایٌس‪.‬موضوع طراحی نظام جامع اموزشی‬ ‫‪5‬‬ ‫الف ) شرح کار‬ ‫شــرکت پتروشــیمی شــازند( ســهامی عام) در نظر دارد موضوع فوق الذکر را به شــرح مندرج در بنــد الف از طریق برگــزاری مناقصه‬ ‫احصاء شرح وظایف و شایستگی های مطلوب شغلی و نیازهای اموزشی مرتبط‬ ‫مومی و طبق شــریط خصوصی و الزامات و مشــخصات تعین شــده به پیمانکار واجد شــرایط واگذار نمایید‪.‬لذا از شــرکت های ذیصالح‬ ‫را نیاز‪:‬‬ ‫ب) مدارک مورد‬ ‫داشــته و دارای ســابقه و تجربه مفیــد و مرتبط می باشــند دعوت می گــردد از تاریخ درج‬ ‫ککــه امادگــی و وانایــی انجــام موضوع‬ ‫‪1‬‬ ‫ضسوی ‪.‬‬ ‫ضٍظًاهِ‬ ‫هٌسضج زض‬ ‫تصویوات ٍ‬ ‫شطوت ٍ اذطیی‬ ‫سیس ‪ ،‬ثثت‬ ‫اگْی تا‬ ‫اساسٌاهِ‬ ‫تصاٍیط‬‫مدارک و خرید اســناد‬ ‫تحویل‬ ‫جهت‬ ‫تغییطاتبند ب‬ ‫نیــاز در‬ ‫مدارک مورد‬ ‫داشــتن کلیه‬ ‫همراه‬ ‫اگاه‪ ،‬با‬ ‫مطلــع و‬ ‫نماینده‬ ‫ایــام تعطیل) ضمن معرفــی‬ ‫‪861‬غیر‬ ‫‪ ( 99-11-14‬به‬ ‫اگهــی تــا‬ ‫از‪99‬‬‫مــورخ شماره‬ ‫ػمومی‬ ‫اگهی مناقصه‬ ‫یاى لثلی‪.‬‬ ‫اظ واض فطها‬ ‫هٌالصِ تا‬ ‫هَضَع‬ ‫اًجام ٍ یا‬ ‫شسُ یا زض‬ ‫واضّای اًجام‬ ‫فْطست سَاتک‬ ‫مناقصــه و تکمیــل فــرم تقاضا بــه نشــانی اراک‪ ،‬کیلومتر ‪ 22‬جاده بروجرد‪-2 ،‬‬ ‫بیشــتر‬ ‫اطالعات‬ ‫ًاهِبه‬ ‫ضضایتنیاز‬ ‫گَاّی ٍصورت‬ ‫اضائِ و در‬ ‫مراجعــه‬ ‫براورد‬ ‫هشاتِ و‬ ‫پیمانهــا‬ ‫حالامور‬ ‫دفتــر‬ ‫شــازند‪،‬‬ ‫پتروشــیمی‬ ‫مجتمع‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫حاصل‬ ‫تماس‬ ‫‪860-32633163-65‬‬ ‫تلفن‬ ‫شــماره‬ ‫‪ -3‬تصَیط گَاّی ًاهِ ثثت ًام هوزیاى هالیاتی ( وس التصازی ) ٍ شٌاسِ هلی ‪ً ،‬شاًی ٍ وس پستی ٍ شواضُ تلفی ( فاوس )تواس‪.‬‬ ‫موضوع ‪ :‬باطراحی نظام جامغ اموزشی‬ ‫‪ -4‬اضائِ گطزش هالی شطوت ‪ ،‬هفاصا حساب لطاضزازّای اًجام شسُ ‪ ،‬گَاّی اضظش افعٍزُ ‪،‬وپی ضواًت ًاهِ ّای اذص شسُ عی یىسال گصشتِ‬ ‫الف) شرح کار‬ ‫احصاءشرح وظایف و شایســتگی های مطلوب شغلی و نیازهای اموزشی مرتبط‬ ‫الصوط ضا تِ شطح هٌسضج زض تٌس الف اظ عطیک تطگعاضی هٌالصِ‬ ‫هَضَع‬ ‫فَقنیاز»‬ ‫مدارک مورد‬ ‫زض ًظط زاضز ب)‬ ‫تاییس صالحیت ‪ّ ،‬یچ گًَِ حمی ضا تطای هتماضیاى ایجاز ًرَاّس وطز ‪ ٍ .‬تِ پیشٌْازّای هشطٍط ٍ هثْن ٍ پیشٌْازّای وِ تا شطایظ‬ ‫‪-1‬تصویر شناســنامه‪،‬اگهی تاســیس‪،‬ثبت شــرکت و اخرین تصمیمات و تغییرات مندرج در روزنامه رسمی‬ ‫اگْی تطسس هغلماً تطتیه اثط زازُ ًرَاّس شس ّوچٌیی شطوت زض‬ ‫کارفرمایانزض‬ ‫تؼسازاظ هست همطض‬ ‫رضایت ٍ یا‬ ‫زاشتِ تاشس‬ ‫اگْی اذتالف‬ ‫‪-2‬فهرســت ســوابق کارهای انجام شــده یا در حال انجام و یا مشــابه موض هٌسضج‬ ‫قبلی‬ ‫نامه‬ ‫گواهی و‬ ‫زض ارائه‬ ‫مناقصه با‬ ‫ّای‬ ‫شطوت‬ ‫لصا اظ‬ ‫ًواییس ‪.‬‬ ‫ٍ هشرصات تؼییی شسُ ‪،‬تِ پیواًىاض ٍاجس شطایظ ٍاگصاض‬ ‫تماس زلیل تاشس هرتاض است‬ ‫هحتاج تِ شوط‬ ‫شــمارهتسٍى اًىِ‬ ‫تواموپیشٌْازّا‬ ‫ّطیه یا‬ ‫ضز یا‬ ‫تلفن(فاکس)‬ ‫پســتی‬ ‫لثَلکد‬ ‫نشــانی و‬ ‫‪-3‬تصویر گواهی نامه ثبت نام مودیان مالیاتی(کد اقتصادی) و شناســه ملی‪،‬‬ ‫‪-4‬ارائه گردش مالی شــرکت مفاصا حســاب قراردادهای انجام شــده گواهی ارزش افزوده کپی ضمانت نامه های اخذ شــده طی سکسال گذشته‬ ‫ضا زاشتِ ٍ زاضای ساتمِ ٍ تجطتِ هفیس ٍ هطتثظ هی تاشٌس ج) سایر‬ ‫مناقصه گطزز اظ تاضید زضج‬ ‫شرایطهی‬ ‫زػَت‬ ‫‪-5‬تصویر شناســنامه و کارت ملی ( پشــت و رو) صاحبان امضای مجاز شرکت‬ ‫زض تٌس ب زض هماتل ٍاضیع هثلغ ‪ 500/000‬ضیال تِ حساب جاضی شواضُ‬ ‫هٌسضج‬ ‫هساضن‬ ‫اظ اضائِ‬ ‫هٌالصِ ‪ :‬پس‬ ‫ارزیابیٍاگصاضی‬ ‫‪-1‬‬ ‫باشــد‬ ‫موثر‬ ‫متقاضی‬ ‫صالحیت‬ ‫اسٌاز تایید‬ ‫توامندی و‬ ‫‪-6‬ســایر مــدارک و گواهی های معتبر و مرتبط با موضــوع مناقصه که در‬ ‫اختالفهی شَز‬ ‫شس یازاٍض‬ ‫َاّس‬ ‫تحَیل شطوت‬ ‫شاظًس‬ ‫پتطٍشیوی‬ ‫شطوت‬ ‫ًام‬ ‫هلی تِ‬ ‫‪ 0105763780000‬تاًه‬ ‫هصوَض وزضیا‬ ‫هثلغباشــد‬ ‫داشــته‬ ‫اگهی‬ ‫وٌٌسگاى ذدر‬ ‫شــرایط مندرج‬ ‫زضبا‬ ‫کخ‬ ‫های‬ ‫گپیشــنهاد‬ ‫هساضنو‬ ‫مبهم‬ ‫مشــروط و‬ ‫زاشتی های‬ ‫ّوطاُبه پیشــنهاد‬ ‫نخواهد کرد‪ .‬و‬ ‫متقاضیان ایجاد‬ ‫ًوایٌسُرا برای‬ ‫هیچ گونه حقی‬ ‫تایید صالحیت‬ ‫ًیاظ‬ ‫هَضز‬ ‫ولیِ‬ ‫اگاُ تا‬ ‫هغلغ ٍ‬ ‫هؼطفی‬ ‫تؼغیل ) ‪ ،‬ضوی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫‪-95‬باشــد مختار‬ ‫دلیل‬ ‫ٍاضیعبهتاذکر‬ ‫محتاج‬ ‫گطفتیانکه‬ ‫جْتبدون‬ ‫پیشــنهادها‬ ‫تمام‬ ‫هستطزیک یا‬ ‫قبول هر‬ ‫تاییس یا‬ ‫ػسمدر رد‬ ‫شــرکت‬ ‫هالی‬ ‫‪ٍ 08632633180‬احس‬ ‫شواضُ‬ ‫شٌاسِ‬ ‫شس‪ّ .‬وچٌیی‬ ‫ًرَاّس‬ ‫پیواًىاض‬ ‫بعد از مدت مقرر در اگهی برســد مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شــد همچنین صَضت‬ ‫ج) سایر شرایط مناقصه‬ ‫ّواٌّگی ًواییس‬ ‫تطٍجطز ‪،‬‬ ‫جازُ‬ ‫ویلَهتطمبلغ‪22‬‬ ‫اضانب ‪،‬‬ ‫ًشاًی‬ ‫اســنادفطم‬ ‫تىویل‬ ‫سٌاز هٌالصِ ٍ‬ ‫پتروشیمی‬ ‫هجتوغ‪ 0105763780000‬بانک ملی به نام شرکت‬ ‫جاری شــماره‬ ‫ریال به حســاب‬ ‫‪500/000‬‬ ‫در مقابل واریز‬ ‫مندرج در بند‬ ‫تِمدارک‬ ‫تماضاارائه‬ ‫مناقصه‪ :‬پس از‬ ‫‪-1‬واگذاری‬ ‫‪ -2‬هثلغ تضویی شطوت زض هٌالصِ ‪ % 5 :‬هثلغ ول پیشٌْازی لاتل ٍاضیع تِ صَضت ًمسی تِ حساب صسض االشاضُ ٍ یا اضائِ چه‬ ‫شــازند تحویل شــرکت کنندگان خواهد شــد‪.‬یاداور می شــود مبلغ مذکور در صورت عدم تایید مسترد نخواهد شــد‪.‬همچنین جهت گرفتن شناسه واریز با شماره ‪08632633180-95‬‬ ‫تضویٌی تاًىی ٍ یا ضواًت ًاهِ تاًىی ثثت شسُ زض ساهاًِ پیام ضساًی الىتطًٍیىی هالی تاًه هطوعی ( سپام ) تا اػتثاض سِ هاُ تِ ًام‬ ‫مالــی‬ ‫شاظًس‪086-32633163 .‬‬ ‫‪-65‬‬ ‫نمایید‪ .‬تِ اعالػات تیشتط تا شواضُ تلفی‬ ‫هماهنگی ًیاظ‬ ‫صَضت‬ ‫اٍضز هطاجؼِ ٍواحدزض‬ ‫شطوت پتطٍشیوی‬ ‫‪ -2‬مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه‪ %5 :‬مبلغ کل پیشــنهادی قابل واریز بصورت نقدی به حســاب صدر االشــاره و یا ارائه چک تضمینی بانکی و یا ضمانت نامه بانکی ثبت شــده در‬ ‫‪ -3‬پیواًىاض تایس زاضای شرصیت حمَلی ‪ ،‬تَاى فٌی هٌاسه تا تطًاهِ ضیعی ٍ تَاًایی هالی الظم جْت اضائِ ضواًت ًاهِ ّای هَضز ًیاظ‬ ‫ســامانه پیام ارســالی الکترونیکی مالی بانک مرکزی(سپام) با اعتبار سه ماه به نام شــرکت پتروشیمی شازند‪.‬‬ ‫نیاززاشتِ‬ ‫شطوت‬ ‫های ایی‬ ‫ناههضَاتظ‬ ‫همطضات ٍ‬ ‫ارائهعثک‬ ‫لطاضزاز ضا‬ ‫هٌالصِ‬ ‫شطوت زض‬ ‫تاشس ‪.‬در منتقصــه و یا عقد قرارداد را طبق‬ ‫شــرکت‬ ‫مورد‬ ‫ضمانت‬ ‫ػمسجهت‬ ‫مالیٍ یاالزم‬ ‫توانایی‬ ‫‪-3‬پیمانــکار بایــد دارای شــخصیت حقوقی توان فنی مناســب با برنامه ریــزی و‬ ‫‪ -4‬پطزاذت ّعیٌِ زضج اگْی تِ ػْسُ تطًسُ هٌالصِ هی تاشس ‪.‬‬ ‫مقررات و ضوابط این شــرکت داشته باشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬پرداخــت هزینه درج اگهی به عهده برنده مناقصه می باشــد‪.‬‬ ‫روابط ػمومی و امور بین الملل‬ ‫‪ -5‬تصَیط شٌاسٌاهِ ٍ واضت هلی ( پشت ٍ ضٍ ) صاحثاى اهضای هجاظ شطوت‪.‬‬ ‫‪ -6‬سایط هساضن ٍگَاّی ّای هؼتثط ٍ هطتثظ تا هَضَع هٌالصِ وِ زض اضظیاتی تَاًوٌسی ٍ تاییس صالحیت هتماضی هَثط تاشس‪.‬‬ ‫شرکت پتروشیمی شازند‬ ‫لی و نیازهای اموزشی مرتبط‬ ‫شطوت ٍ اذطیی تصویوات ٍ تغییطات هٌسضج زض ضٍظًاهِ ضسوی ‪.‬‬ ‫ضحال اًجام ٍ یا هشاتِ هَضَع هٌالصِ تا اضائِ گَاّی ٍ ضضایت ًاهِ اظ واض فطها یاى لثلی‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تکمیل عملیات زیرسازی و‬ ‫اسفالت راههای روستایی‬ ‫زناسوج‪ ،‬سوگاه و کالیه‪-‬‬ ‫کلمین‪-‬عباسک واقع در بخش‬ ‫الموت غربی شهرستان قزوین‬ ‫زیرسازی و اسفالت راه‬ ‫روستایی شیرین سو‪-‬زه اباد‬ ‫زیرسازی و اسفالت راه‬ ‫روستایی الولک‪-‬دستجرد‪،‬‬ ‫میزوج و ورتوان واقع در‬ ‫شهرستان قزوین‬ ‫بهسازی و روکش اسفالت راه‬ ‫های روستایی ولداباد‪-‬سخص‬ ‫اباد‪ ،‬سولیقان‪ ،‬ابراهیم اباد‬ ‫و رودک‪-‬رستم اباد از توابع‬ ‫شهرستان بوئین زهرا‬ ‫‪44/285/618/494‬‬ ‫‪44/332/615/834‬‬ ‫‪44/614/525/688‬‬ ‫‪44/042/454/719‬‬ ‫‪2/215/000/000‬‬ ‫‪2/217/000/000‬‬ ‫‪2/231/000/000‬‬ ‫‪2/210/000/000‬‬ ‫مبنای براورد‬ ‫فهرست بهای‬ ‫تجمیع شده راه‪،‬‬ ‫راه اهن و باند‬ ‫فرودگاه ‪1399‬‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫نوع مناقصه‬ ‫‪2099001316000161‬‬ ‫تجدید یک‬ ‫مرحله ای‬ ‫پروانه بهره برداری‬ ‫تولید پایه و ضربه‬ ‫گیر و تودلی گاردریل‬ ‫(اقالم موجود در‬ ‫براورد)‪ ،‬تاییدیه معتبر‬ ‫از دفتر توسعه ایمنی‬ ‫راه و حریم سازمان‬ ‫راهداری و حمل و نقل‬ ‫جاده ای کشور‬ ‫قیمت مقطوع‬ ‫‪2099001316000162‬‬ ‫پروانه بهره برداری‬ ‫قیمت مقطوع‬ ‫‪2099001316000163‬‬ ‫رتبه ‪ 5‬راه و ترابری‬ ‫رتبه ‪ 5‬راه و ترابری‬ ‫رتبه ‪ 5‬راه و ترابری‬ ‫رتبه ‪ 5‬راه و ترابری‬ ‫فهرست بهای‬ ‫تجمیع شده راه‪،‬‬ ‫راه اهن و باند‬ ‫فرودگاه ‪1399‬‬ ‫فهرست بهای‬ ‫تجمیع شده راه‪،‬‬ ‫راه اهن و باند‬ ‫فرودگاه ‪1399‬‬ ‫فهرست بهای‬ ‫تجمیع شده راه‪،‬‬ ‫راه اهن و باند‬ ‫فرودگاه ‪1399‬‬ ‫فهرست بهای‬ ‫تجمیع شده راه‪،‬‬ ‫راه اهن و باند‬ ‫فرودگاه ‪1399‬‬ ‫‪2099001316000164‬‬ ‫‪2099001316000165‬‬ ‫تجدید یک‬ ‫مرحله ای‬ ‫یک‬ ‫مرحله ای‬ ‫تجدید‬ ‫یک مرحله‬ ‫ای‬ ‫تجدید‬ ‫یک مرحله‬ ‫ای‬ ‫‪2099001316000166‬‬ ‫یک‬ ‫مرحله ای‬ ‫‪2099001316000167‬‬ ‫یک‬ ‫مرحله ای‬ ‫‪ -1‬مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬از تاریخ ‪ 1399/10/29‬لغایت ‪1399/11/04‬‬ ‫‪ -2‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سایت‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -3‬اخرین مهلت ارائه پیشنهاد‪ :‬حداکثر تا ساعت ‪ 14‬روز چهارشنبه مورخ ‪1399/11/15‬‬ ‫‪ -4‬تاریخ جلسه بازگشائی پاکات پیشنهاد قیمت در روز پنجشنبه مورخ ‪ 1399/11/16‬راس ساعت ‪ 9‬صبح می باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬ارسال پاکت الف (اصل تضامین شرکت در مناقصه) به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین (دبیرخانه ساختمان شماره‪)1‬‬ ‫الزامی است‪.‬‬ ‫‪ -6‬سایر شرایط در اسناد مناقصه به اطالع پیمانکاران خواهد رسید‪.‬‬ ‫‪ -7‬مدت اعتبار پیشنهادها ‪ 3‬ماه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -8‬جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ 028-33659499‬و یا به ادرس قزوین‪ -‬چهارصد دستگاه‪-‬انتهای بلوار حکیم اداره کل‬ ‫راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین اداره پیمان ورسیدگی مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -9‬اطالعات تماس دفتر ثبت نام در سامانه ) (‪ www.setadiran.ir‬در استان قزوین ‪ 02833241067‬و مرکز تماس ‪02127313131‬میباشد‪.‬‬ ‫اگهی نوبت اول ‪ 1399/10/29‬اگهی نوبت دوم ‪1399/10/30‬‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان قزوین‬ صفحه 1 ‫دو شنبه ‪ 29‬دی ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4100‬‬ ‫خبر‬ ‫چالش جدید کارگران‬ ‫باز شدن پای «عیدی توافقی» بعد از حقوق توافقی‬ ‫ســال هاســت که با بروز قراردادهــای موقت‪ ,‬بحث حقوق توافقی به یک ســنت نانوشــته برای‬ ‫تعداد زیادی از کارگران تبدیل شــده است‪ .‬حاال چندسالی اســت که بحث «عیدی توافقی» هم‬ ‫به چالش های کارگران اضافه شــده اســت‪ .‬مطابق امار حدود ‪90‬درصــد قراردادهای کار موقت‬ ‫هســتند‪ .‬بروز قرارداهای موقت و سفید امضا در بازار کار باعث بروزتخلفاتی در پرداخت عیدی و‬ ‫پاداش پایان سال شده اســت‪ .‬کارگرانی که قراردادهای سفید امضا دارند یا حتی قرارداد ندارند‬ ‫هم مشــمول عیدی می شــوند و در صورت تخلف می توانند از کارفرما شکایت کنند‪.‬‬ ‫متاســفانه با نوسات اقتصادی و مشکالت متعدد در بازار کار شاهد هستیم که برخی کارفرمایان‬ ‫پیشــنهاد دســتمزد توافقی را مطرح می کنند‪ ,‬اما بازار بیکاری و مشــکالت متعدد در بازار کار‬ ‫باعث شــده اســت که کارگران برای جلوگیری از اخراج نشــدن هرگونه پیشنهادی را قبول می‬ ‫کنند‪ .‬یعنی اگر از ســوی کارفرما به انها پیشــنهاد حقوق توافقی داده شــود‪ ,‬کارگران از ترس‬ ‫بیکاری قبول میکنند‪.‬‬ ‫وجود حقوق توافقی در بازار کار باعث شــده اســت که برخی کارفرمایان هــوس عیدی توافقی‬ ‫کنند‪ .‬در بازار کار ایران عمده قرارداد ها موقت و حتی ســفید امضا هســتند‪ .‬درصدی از کارگران‬ ‫حتی قــرارداد ندارند و شــفاهاً توافق کرده اند کار کنند و دســتمزدی بگیرنــد‪ .‬نااگاهی برخی‬ ‫کارگران و ترس انها از اخراج باعث می شــود پیگیر حقوق خود نباشــند‪ .‬انها فکر می کنند چون‬ ‫قرارداد مشــخصی ندارند‪ ،‬عیدی هم ندارند یا می ترســند چنین چیزی را مطرح و پیگیری کنند‪.‬‬ ‫برخــی کارگران نیز وقتی عیدی را مطالبه می کنند‪ ,‬با پیشــنهاد دریافــت عیدی توافقی مواجه‬ ‫می شــوند‪ .‬بر اســاس قانون هر کارگری چه قرارداد داشــته باشد و چه نداشــته باشد‪ ,‬مشمول‬ ‫قانون کار و به این شــکل مشمول عیدی اســت‪ .‬کارگران باید این حق را پیگیری کنند و دولت‬ ‫و تشــکل های کارگری باید حامی انها باشــند تــا کارفرمایان به بهانه پیگیری حقوق‪ ،‬دســت به‬ ‫تعدیل نیرو نزنند‪.‬‬ ‫فتــح اهلل بیات‪ ,‬رئیس اتحادیــه کارگری قراردادی درباره کارگران قــراردادی و عیدی انها می‬ ‫گوید‪:‬پرداختی عیدی و پاداش پایان ســال برای همه افرادی که قرارداددارند مشــخص اســت‪.‬‬ ‫تعــداد کارگرانی که قرارداد ســفید امضا دارند یــا اص ً‬ ‫ال به صورت توافق شــفاهی کار می کنند‬ ‫زیاد اســت‪,‬ممکن اســت این افراد در دریافت عیدی و پاداش پایان سال دچار مشکل شوند‪ ,‬اما‬ ‫بی قراردادها هم مشــمول قانون کار هستند‪.‬‬ ‫رئیــس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران درباره اینکه بســیاری از کارگرانی که قرارداد‬ ‫ندارند یا قرارداد هایشــان ســفید امضاســت‪ ،‬از ترس اخراج شــکایت نمی کنند و از حقوق خود‬ ‫می گذرنــد‪ ،‬گفت‪ :‬بســیاری از کارگران از ترس اخراج تن به اقدامــات غیرقانونی کارفرمایان می‬ ‫دهند‪ .‬معمو الً اینطور اســت که وقتی کار به اتمام رســید یا کارگر با کارفرما به مشــکل برخورد‪،‬‬ ‫این دســته از کارگران شــکایت می کنند‪ .‬در این صورت انها می توانند تمامی حقوق تضییع شده‬ ‫خود‪ ،‬عیدی و پاداش پایان ســال‪ ،‬سنوات و حتی سنواتی را که قب ً‬ ‫ال پرداخت شده و علی الحساب‬ ‫محسوب می شود‪ ،‬پیگیری کنند‪.‬‬ ‫بیــات درباره اینکه رای شــورای حل اختالف برای ان دســته از کارگرانی که حق و حقوشــان‬ ‫اینگونه ضایع شــده است چیســت گفت‪:‬موارد اختالف بررسی می شــود و قاعدتاً باید مستنداتی‬ ‫وجود داشته باشد‪ .‬بر این اساس کارگرانی که به هر دلیل به سا ز و کا ر های غیر قانونی تن داد ه اند‬ ‫باید در طول کار خود مســتنداتی مبنی بر اینکه کجا کار می کرده اند‪ ،‬دریافتی شــان چقدر بوده‬ ‫و ‪ ...‬جمع اوری کنند‪ .‬برای مثال پرداختی ها خود مشــخص کننده این است که فرد کجا مشغول‬ ‫بوده اســت‪ .‬این مســتندات را باید جمع کرد تا در صورت لزوم در شورای حل اختالف ارائه داد‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه چیزی به اســم عیدی توافقی وجــود ندارد گفت‪ :‬قانــون تکلیف را هم برای‬ ‫کارگران و هم کارفرمایان مشــخص کرده است‪ .‬حتی ان دسته از کارگرانی که امضا کرده اند که‬ ‫عیــدی خود را کامل دریافت کرده اند مــی توانند حقوق خود را پیگری کنند‪.‬‬ ‫بیات بابیان اینکه اغلب کارفرمایان عیدی را در ماه های بهمن و نهایتاً اســفند پرداخت می کنند‬ ‫گفت‪:‬برخی از کارفرمایان هم هســتند که عیدی را با تاخیر پرداخت می کنند که این کار تضییع‬ ‫حقوق کارگران اســت‪ .‬بســیاری از کارگران حقوق حداقلی دریافت می کنند و دستشــان خالی‬ ‫اســت‪ .‬کارفرمایان بهتر است قبل از فرا رسیدن اســفند ماه عیدی کارگران را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‪،‬اجتماعی‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫روز سرنوشت ساز برای حل معضل مسکن مردم؛ مجلس انقالبی ساخت‪ ۵‬میلیون مسکن را کلید می زند؟‬ ‫طی ‪ 7‬سال اخیر روند افزایش قیمت مسکن در‬ ‫کشور سرسام اور بوده که مهم ترین دلیل ان عدم‬ ‫اجرای برنامه های مدون این بخش از سوی دولت‬ ‫تدبیر و امید اســت‪ .‬با ان که نیاز ساالنه کشور با‬ ‫توجه به امار ازدواج ســاخت حدود ‪ 800‬هزار تا‬ ‫یک میلیون واحد مســکن بوده است‪ ،‬اما از سال‬ ‫‪ 92‬تــا کنون در خوشــبینانه ترین حالت ممکن‬ ‫‪ 2.1‬میلیون واحد ســاخته شده‪ .‬به عبارت دیگر‬ ‫عقب افتادگی ‪ 70‬درصدی‪.‬‬ ‫وزارت راه و شهرسازی برنامه ساخت ‪ 400‬هزار‬ ‫واحد مسکونی در قالب طرح ملی مسکن را طی‬ ‫دو ســال اخیر اجرایی کرده‪ ،‬امــا این برنامه در‬ ‫مقابل عقب افتادگی که به ان اشــاره شــد‪ ،‬درد‬ ‫چندانی را درمان نمی کند‪.‬‬ ‫در شــرایطی که امیدی به اقدامات دولت تدبیر‬ ‫و امید نبوده و نیســت‪ ،‬نمایندگان دوره یازدهم‬ ‫مجلس شــورای اســامی طرح جهش تولید و‬ ‫تامین مســکن را تیرماه امسال رسانه ای کردند‪.‬‬ ‫اواســط تیرمــاه امســال اقبال شــاکری عضو‬ ‫کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با تسنیم‬ ‫از جزئیات طــرح ‪ 2‬فوریتی تحقق جهش تولید‬ ‫با رونق ســاخت و ساز مسکن شهری و روستایی‬ ‫در حالــی حــدود ‪ ۶‬مــاه از رونمایــی طــرح‬ ‫جهــش تولیــد و تامیــن مســکن مجلــس‬ ‫می گــذرد کــه قرار اســت ایــن طــرح برای‬ ‫ساماندهی بازار مسکن فردا ‪ ۲۹‬دیماه در صحن‬ ‫علنی مجلس مطرح شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم‪،‬‬ ‫گرچه طبق اخرین گزارش منتشــر شــده بانک‬ ‫مرکزی متوسط قیمت مسکن طی اذرماه ‪ 99‬در‬ ‫مقایسه با ماه قبل از ان ‪ 1.1‬درصد کاهش یافته‪،‬‬ ‫اما متوسط قیمت مسکن ‪ 26‬میلیون و ‪ 910‬هزار‬ ‫تومان برای هر مترمربع واحد مسکونی (در شهر‬ ‫تهران) باعث شــده تا خانه دار شدن به یک رویا‬ ‫در دور دست تبدیل شود‪.‬‬ ‫طی یکســال منتهی به اذرماه امســال متوسط‬ ‫قیمت مســکن در تهــران حــدود ‪ 100‬درصد‬ ‫بر اســاس امــار رســمی و بیش از ایــن رقم‬ ‫مطابق اطالعــات فعاالن بازار مســکن افزایش‬ ‫یافتــه اســت‪ .‬از ســوی دیگــر طبق بررســی‬ ‫صــورت گرفته دهک درامــدی یک (کم درامد)‬ ‫باید برای خانه دار شــدن کمی بیش از یک قرن‬ ‫پس انداز کرده تا بتواند یک واحد مســکونی ‪75‬‬ ‫متری را خریداری کند‪.‬‬ ‫بازار محصوالت پروتئینی در ماه های پایانی سال به کدام سمت سو می رود؟‬ ‫اختالف قیمت از تولید تا مصرف در سایه کمبود نظارت‬ ‫بــا توجه به حضــور و فعالیت دالالن در ســایه‬ ‫کمبود نظارت ها‪ ،‬اختالف قیمت برخی محصوالت‬ ‫پروتئینی از تولید تا مصرف افزایش یافته است‪.‬‬ ‫طی ماه هــای اخیر‪ ،‬بازار محصــوالت پروتئینی‬ ‫تحت تاثیر عوامل متعددی نظیر نوســان نرخ ارز‪،‬‬ ‫کمبود نهاده های دامی و شــیوع انفلوانزای حاد‬ ‫پرندگان دچار نوســاناتی شد که به رغم اظهارات‬ ‫مســئوالن مبنی بر فراوانی تولید‪ ،‬اما بازار حرف‬ ‫دیگری برای گفتن دارد‪.‬‬ ‫بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت‬ ‫هر کیلو شقه گوسفندی ‪ ۱۲۰‬تا ‪ ۱۳۰‬هزار تومان‪،‬‬ ‫شقه گوســاله ‪ ۱۱۰‬تا ‪ ۱۲۰‬هزار تومان‪ ،‬سردست‬ ‫گوســفندی ‪ ۱۴۰‬هــزار تــا ‪ ۱۵۰‬هــزار تومان‪،‬‬ ‫سردست گوســاله ‪ ۱۳۰‬تا ‪ ۱۴۰‬هزار تومان‪ ،‬مرغ‬ ‫‪ ۲۴‬هزار تومان‪ ،‬مرغ سبز ‪ ۳۰‬هزار تومان‪ ،‬ران مرغ‬ ‫‪ ۲۴‬هزار تومان‪ ،‬فیله مرغ ‪ ۴۸‬هزار تومان‪ ،‬سینه با‬ ‫کتف ‪ ۳۷‬هزار تومان‪ ،‬ســینه بدون کتف ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫تومان‪ ،‬هر بسته تخم مرغ ‪ ۶‬تایی ‪ ۱۳‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تومــان‪ ،‬تخم مرغ ‪ ۱۲‬تایی ‪ ۲۸‬هزار تومان و تخم‬ ‫مرغ ‪ ۲۰‬تایی ‪ ۴۴‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫بسیاری از مسئوالن بر این باورند که تعدد وجود‬ ‫واسطه ها و دالالن در سایه کمبود نظارت ها علت‬ ‫اصلی اختالف قیمت از تولید تا بازار مصرف است‬ ‫کــه گاها این تفاوت قیمت ها به ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫هم می رســد که در نتیجه این نوســانات قیمت‪،‬‬ ‫دهک های ضعیف جامعه را با مشکالتی در خرید‬ ‫روبرو کرده است‪.‬‬ ‫ماجرا تنها به این جا ختم نمی شــود چرا که در‬ ‫ایام پایانی ســال‪ ،‬قیمت محصــوالت پروتئینی به‬ ‫بهانه ازدیاد تقاضا دچار التهاب می شود که امسال‬ ‫هم از این قاعده مستثنی نیست‪.‬‬ ‫حال به ســراغ مســئوالن ذی ربط می رویم تا از‬ ‫اخرین جزئیات بازار محصوالت پروتئینی و پیش‬ ‫بینــی تولید و قیمت در ایام پایانی ســال با خبر‬ ‫شویم‪:‬‬ ‫ حبیب اســداله نژاد نایب رئیــس کانون انجمن‬ ‫صنفی مرغداران گوشــتی کشــور در گفت و گو‬ ‫با خبرنگار صنعت‪،‬تجارت و کشــاورزی باشــگاه‬ ‫خبرنگاران جوان‪ ،‬با اشــاره به اینکه کمبودی در‬ ‫عرضه مرغ شــب عید نداریم‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬برنامه‬ ‫ریزی تولید برای شــب عیــد ‪ ۱۲۰‬میلیون قطعه‬ ‫اســت که با وجود کاهش دید و بازدیدها همانند‬ ‫پای واردات روغن مایع و جامد به کشور باز می شود؟‬ ‫با گذشــت حدود سه ماه از اشفتگی بازار روغن و‬ ‫تالش مسئوالن برای ساماندهی بازار‪ ،‬اما همچنان‬ ‫این کاال در فروشــگاه ها بــا قیمت های کاذب به‬ ‫فروش می رسد‪.‬‬ ‫با گذشــت بیش از سه ماه از اشفتگی بازار روغن‬ ‫و تالش مسئوالن برای ساماندهی بازار‪ ،‬اما برخی‬ ‫مغــازه داران به بهانه هــای مختلف همچنان بر‬ ‫قیمت های کاذب اصرار می ورزند تا بتوانند از اب‬ ‫گل الود‪ ،‬سودهای غیر منطقی به جیب بزنند و با‬ ‫نشر خبرهایی مبنی بر کمبود روغن‪ ،‬خریداران را‬ ‫نگران اینده بازار کنند‪.‬‬ ‫امارها نشــان می دهد که واردات روغن خام در‬ ‫‪ ۹‬ماهه امســال نســبت به مدت مشابه سال قبل‬ ‫‪ ۳۹‬درصــد و انواع دانه هــای روغنی ‪ ۱۱‬درصد‬ ‫کاهش یافته است که این امر منتج به کاهش ‪۱۵‬‬ ‫درصدی تولید روغن و التهاب مقطعی بازار شد‪ ،‬با‬ ‫عرضه روغن از ذخایر شــرکت بازرگانی دولتی به‬ ‫کارخانه های روغن تا حدودی مشــکالت مرتفع‬ ‫شــده است که اســتمرار ارامش این بازار در گرو‬ ‫تخصیــص و تامین به موقع ارز واردات روغن خام‬ ‫و دانه های روغنی اســت‪ .‬هر چنــد دبیر انجمن‬ ‫صنایع روغن کشــی معتقد است که واردات دانه‬ ‫های روغنی باید جایگزیــن روغن خام و کنجاله‬ ‫شــود تا عالوه بر تامین بخشــی از نیاز کشور با‬ ‫فعالیت کارخانه ها‪ ،‬اشتغال کشور حفظ شود‪.‬‬ ‫بســیاری از مســئوالن بر این باورنــد که کاهش‬ ‫واردات ناشی از مشــکالت تخصیص ارز و گرانی‬ ‫حلب زمینــه را برای التهاب موقــت بازار روغن‬ ‫فراهــم کرد که بــا تالش مســئوالن ذی ربط تا‬ ‫حدودی بازار به ارامش رســیده اســت ‪ .‬انجمن‬ ‫روغن نباتی طی تفاهم نامه ای با شرکت بازرگانی‬ ‫دولتی در نظــر دارد که عرضه در ماه های پایانی‬ ‫ســال را افزایش دهد تا با ازدیاد تقاضا از ســوی‬ ‫قنادی ها و ســایر صنایع‪ ،‬کمبودی در بازار ایجاد‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫بررســی ها از سطح بازار نشان می دهد که قفسه‬ ‫های مغازه ها و فروشــگاه ها از روغن مایع مملو‬ ‫اســت‪ ،‬اما روغن حلب همچنان بــا کمبودهایی‬ ‫مواجه اســت بــه طوریکــه هفتــه ای یکبار در‬ ‫فروشگاه ها روغن حلب ‪ ۵‬کیلویی با نرخ ‪ ۶۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬تومان به طور محدود توزیع می شــود که‬ ‫اختالف ان با بازار ســیاه به ‪ ۲‬برابر هم می رسد‬ ‫‪ .‬دبیــر کل بنکداران مواد غذایــی‪ ،‬واردات روغن‬ ‫مایع و حلب بسته بندی از دیگر کشورها را راهکار‬ ‫تعادل قیمت و کاهش عطش بازار می داند‪.‬‬ ‫مانده تا پایان ســال امیدواریــم ارامش خوبی را‬ ‫پشت سر بگذرانیم‪.‬‬ ‫بیرشــک بحث تخصیــص ارز را مهم ترین عامل‬ ‫ارامــش بــازار روغن اعــام کرد و گفــت‪ :‬اگر‬ ‫موضوعــات مرتبــط با تخصیص و انتقــال ارز به‬ ‫خوبی صورت گیرد‪ ،‬بازار روغن هیچ گونه التهابی‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫محمد جعفری دبیــر انجمن صنفی صنایع روغن‬ ‫کشــی‪ ،‬با تاکید بر جایگزینــی واردات دانه های‬ ‫روغنی به جای کنجالــه و روغن خام اظهار کرد‪:‬‬ ‫برای حفظ اشتغال و ایجاد ارزش افزوده در کشور‬ ‫بهتر اســت دانه های روغنــی جایگزین واردات‬ ‫روغن خام و کنجاله شــود که با این وجود بخش‬ ‫عمده ای از کنجاله و روغن مورد نیاز تامین شده‬ ‫و با فعالیت کارخانه ها‪ ،‬اشتغال حفظ می شود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬روند تامین ارز دانه های روغنی در ‪۹‬‬ ‫ماهه امسال ‪ ۲۱‬درصد نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫قبل کاهش یافته است که بخشی از کمبود روغن‬ ‫و التهــاب بازار به این موضوع باز می گردد چرا که‬ ‫بخشــی از روغن و کنجاله توســط کارخانه های‬ ‫روغن کشــی به بازار عرضه می شود و متاسفانه‬ ‫عدم عرضه متناسب با نیاز دانه های روغنی منجر‬ ‫به ایجاد برخی مشکالت و التهابات بازار شد‪.‬‬ ‫جعفری با اشــاره به اینکه روند تامین ارز کنجاله‬ ‫ســویا ‪ ۲۷‬درصد بیش از سال قبل بود‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫این واردات محســوس کمکی به تولید نمی کند‪،‬‬ ‫از این رو باید کاری کنیم که مواد اولیه بیشــتری‬ ‫مثل دانه های روغنی وارد شــود کــه این امر از‬ ‫بسیاری از نوسانات قیمت جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول از تزریق کنجاله و روغن به بازار‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬در هفته گذشــته با تخصیص ارز‬ ‫به دانه های روغنــی و کنجاله‪ ،‬مقداری روغن به‬ ‫بازار تزریق شــد‪.‬دبیر انجمن صنایع روغن کشی‬ ‫ادامه داد‪ :‬بخشــی از کنجاله که در چند روز اخیر‬ ‫به بازار تزریق شــد‪ ،‬ناشــی از دانه هایی است که‬ ‫برخی کارخانجــات به صورت اعتبــاری اوردند‬ ‫و در حــال عرضه به بازار هســتند تا عطش بازار‬ ‫برای کنجاله کم شــود ‪ .‬با اتخــاذ برخی تدابیر از‬ ‫ســوی دولت و تخصیص ارز مناسب به دانه های‬ ‫روغنــی امیدواریم که تا فروردین مشــکلی برای‬ ‫تامین روغن یا کنجاله نداشــته باشیم‪.‬وی ارامش‬ ‫بــازار روغن را در گرو تخصیــص ارز به موقع به‬ ‫واردات دانــه های روغنی برشــمرد و گفت‪ :‬بنده‬ ‫معتقدم که برای استمرار ارامش فعلی بازار روغن‬ ‫باید بــا واردات دانه های روغنی و روغن کشــی‬ ‫سال گذشته‪ ،‬این میزان مازاد بر نیاز بازار است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در شرایطی که با مازاد انباشت و تولید‬ ‫روبرو هســتیم‪ ،‬از پشتیبانی امور دام انتظار داریم‬ ‫که با عمل کردن به وظایف ذاتی خود‪ ،‬مرغ مازاد‬ ‫را از سطح بازار جمع اوری کند‪.‬‬ ‫اســداله نــژاد قیمــت خرید هر کیلــو مرغ خط‬ ‫یــک کشــتار از مرغــداران را ‪ ۱۸‬هــزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫تومــان و خــط دو را ‪ ۱۹‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومــان‬ ‫اعــام کــرد و گفــت‪ :‬ایــن درحالی اســت که‬ ‫قیمت مصــوب هر کیلــو مرغ گــرم ‪ ۲۰‬هزار و‬ ‫‪ ۴۰۰‬تومــان بوده کــه با احتســاب هزینه های‬ ‫انجماد و شیرینگ پک شده ‪ ۲‬هزار تومان دیگر بر‬ ‫این نرخ افزوده می شود که با این وجود عمال خرید‬ ‫پشتیبانی امور دام حدود ‪ ۳‬هزار تومان کمتر از نرخ‬ ‫کارگروه تنظیم بازار است که این امر به هیچ وجه‬ ‫حمایت از تولید نیست‪.‬‬ ‫نایب رئیــس کانــون انجمن صنفــی مرغداران‬ ‫گوشــتی ادامه داد‪ :‬از زمــان اعالم قیمت مصوب‬ ‫مرغ‪ ،‬حدود ‪ ۲۵‬درصد قیمــت مولفه های تولید‬ ‫افزوده شده که این امر بر نرخ تمام شده تولید می‬ ‫افزایــد که با این وجود خرید مرغ مازاد مرغداران‬ ‫از سوی پشتیبانی امور دام ‪ ۵‬هزار تومان کمتر از‬ ‫قیمت تمام شده تولید است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اصالح قیمت مصوب مرغ بر مبنای‬ ‫هزینه واقعی تولید بیان کرد‪ :‬بی توجهی به اصالح‬ ‫قیمت مرغ بــر مبنای هزینه تمام شــده تولید‪،‬‬ ‫رغبت مرغداران به امر تولید را از بین می برد‪ ،‬به‬ ‫همین خاطر اگر دولت بدنبال استمرار و پایداری‬ ‫تولید و حفظ اشتغال است‪ ،‬از مرغدار باید حمایت‬ ‫واقعی داشته باشد‪.‬‬ ‫این مقام مســئول بــا بیان اینکــه ‪ ۱۱۰‬میلیون‬ ‫قطعــه جوجه ریزی جوابگوی نیــاز مرغداران در‬ ‫ایام پایانی ســال اســت‪ ،‬گفت‪ :‬با توجــه به انکه‬ ‫امســال شــرایط بازار متفاوت از ســال گذشته‬ ‫نیســت و تاالرهــای پذیرایــی همانند ســابق‬ ‫کار نمی کنند‪ ،‬بنابر این با کاهش مصارف‪۱۱۰ ،‬‬ ‫میلیون قطعه جوجه ریزی به طور کامل جوابگوی‬ ‫نیاز بازار است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬با توجه به انکه سیاســت ازادسازی‬ ‫نرخ ارز در دســتور کار است‪ ،‬از این رو باید دقت‬ ‫بیشتری به امر تولید شود به طوریکه مسئوالن از‬ ‫اتخاذ سیاست های دستوری پرهیز کنند‪.‬‬ ‫کارشناس بازار سرمایه‪:‬‬ ‫ریشه کمبود روغن در بازار چیست؟‬ ‫ماجــرا تنها به ایــن جا ختم نمی شــود چرا که‬ ‫کارشناس فروش برخی برندهای روغن همچنان‬ ‫عرضه روغــن ‪ ۱۷‬کیلویی حلب با نرخ ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫تومان به قنادی هــا را ملزم به خرید چند کاالی‬ ‫دیگر می داند‪ ،‬در حالیکه بارها اعالم شده این امر‬ ‫خالف قانون اســت‪ ،‬گویا نظارتی بر فروش نیست‬ ‫که عالوه بــر فروش چندبرابر قیمت مصوب‪ ،‬دیگر‬ ‫کاالها را هم در کنار روغن عرضه می کنند‪.‬‬ ‫حال به ســراغ مســئوالن ذی ربط می رویم تا از‬ ‫اخرین وضعیــت واردات روغن خــام‪ ،‬دانه های‬ ‫روغنی طی ماه های اخیر‪ ،‬دالیل گرانی و کمبود‬ ‫کاال و برنامه های انجمن روغن نباتی برای ‪ ۲‬ماه‬ ‫باقی مانده سال با خبر شویم‪:‬‬ ‫امیر هوشنگ بیرشــک دبیر انجمن صنفی روغن‬ ‫نباتی‪ ،‬از بهبود نســبی توزیع روغــن خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬بنابر امار روزانــه ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬هزار تن روغن در‬ ‫فروشــگاه و مغازه ها عرضه می شود که به مرور‬ ‫این میزان افزایش می یابد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ‪ ۲‬ماه پایانی سال با افزایش تقاضا از‬ ‫ســوی قنادی ها و سایر صنایع در نظر داریم که‬ ‫میزان عرضه روزانه روغن را به ‪ ۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن‬ ‫برســانیم که این میزان جوابگوی نیاز بازار خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫بیرشــک کاهش واردات و گرانــی حلب را علت‬ ‫اصلی التهابات اخیر بازار روغن اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫کاهش ‪ ۳۹‬درصدی واردات روغن خام نســبت به‬ ‫مدت مشابه سال قبل ناشی از مشکالت تخصیص‬ ‫و انتقــال ارز‪ ،‬تولید روغن را تحت تاثیر خود قرار‬ ‫داد‪.‬دبیر انجمن صنفــی روغن نباتی ادامه داد‪ :‬با‬ ‫توجه به کمک شــرکت بازرگانی دولتی مبنی بر‬ ‫توزیع روغن خام از ذخایر استراتژیک‪ ،‬در ‪ ۹‬ماهه‬ ‫امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫تولید روغن کاهش یافت‪.‬به گفته وی‪ ،‬با شــرکت‬ ‫بازرگانی دولتی برای ‪ ۲‬ماه پایانی سال تفاهماتی‬ ‫مبنی بر عرضه روغن به کارخانه ها صورت گرفته‬ ‫که این امر در مدیریت بازار تاثیر بسزایی دارد‪.‬‬ ‫بیرشک درباره اینکه با توجه به محدودیت عرضه‬ ‫روغن حلــب در فروشــگاه ها‪ ،‬برنامــه ای برای‬ ‫افزایــش توزیع وجود دارد یا خیر‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بنابر‬ ‫تفاهم نامه صــورت گرفته‪ ،‬عرضــه روغن بهبود‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی روغن نباتی با اشــاره به اینکه‬ ‫برنامه ای برای افزایش قیمت روغن تا پایان سال‬ ‫نداریم‪ ،‬تصریح کرد ‪ :‬با توجه به تفاهم نامه صورت‬ ‫گرفته با شرکت بازرگانی دولتی در ماه های باقی‬ ‫رونمایی کرد‪.‬وی با یاداوری این که قرارگاه خاتم‬ ‫االنبیاء نیز در جلسات کمیسیون عمران مجلس‬ ‫برای حل مشــکل مســکن حضور داشته است‪،‬‬ ‫گفته است‪ :‬در این جلسات مقرر شد که طرحی‬ ‫تحت عنوان «طرح پیشــنهادی ماده واحده دو‬ ‫فوریتــی به منظور تحقق جهــش تولید با رونق‬ ‫ساخت و ساز مســکن شهری و روستایی» برای‬ ‫‪ 6‬ســال اینده بخش مسکن تهیه و تدوین شود‬ ‫تا بتوانیم مسکن را به عنوان یک کاالی مصرفی‬ ‫خانوارهــای ایرانی تامین کنیــم‪ .‬برای عملیاتی‬ ‫شــدن این برنامه ‪ 100‬درصد نیازهای شهرهای‬ ‫مختلف و کالنشــهرها متفاوت است و برای هر‬ ‫کــدام از این ها باید یک ســناریوی متفاوت در‬ ‫نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بحــث زمین و تســهیالت ارزان‬ ‫قیمــت باید افراد با درامدهــای مختلف بتوانند‬ ‫صاحب مســکن شــوند‪ .‬اگر نــام خانوارهای با‬ ‫درامد کم‪ ،‬زوجین جوان‪ ،‬بازنشســتگان‪ ،‬طالب‪،‬‬ ‫دانشجویان متاهل‪ ،‬کارگران‪ ،‬ایثارگران‪ ،‬خانواده‬ ‫های تحت پوشــش کمیته امداد و بهزیستی و‪...‬‬ ‫را فاقدین مســکن بگذاریم‪ ،‬اینها باید برای خانه‬ ‫دار شــدن توانمند شوند‪ .‬عضو کمیسیون عمران‬ ‫مجلس با بیان این که «شناسایی این افراد بحث‬ ‫مجزایی بوده و وظیفه وزارت راه و شهرســازی و‬ ‫سایر وزارتخانه هاســت»‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬ضلع سوم‬ ‫برنامه مجلس (رفع موانع تولید مســکن) شامل‬ ‫بیمه‪ ،‬مالیات‪ ،‬نظام مهندسی‪ ،‬صدور پروانه‪ ،‬محله‬ ‫ســازی‪ ،‬خدمات زیربنایی و روبنایــی‪ ،‬انتخاب‬ ‫سازنده‪ ،‬ثبت اســناد و امالک و‪ ...‬می شود‪ .‬باید‬ ‫تکلیف این مســائل روشن شود تا وقتی زمین و‬ ‫تســهیالت ارزان قیمت به وجود امد‪ ،‬اینها باعث‬ ‫کندی و طوالنی شدن کار و عدم انجام تعهدات‬ ‫در ســاخت و ســاز مسکن نشــود‪ .‬وی ساخت‬ ‫مســکن اســتیجاری را نیز جزو برنامه مجلس‬ ‫برای ساماندهی بازار عنوان کرد و افزود‪:‬در بحث‬ ‫خرید تســهیالت برای تملک مســکن اعطا می‬ ‫شــود‪ ،‬در طرح استیجاری تسهیالت برای ودیعه‬ ‫اجاره پرداخت خواهد شــد‪ .‬تسهیالت به صورت‬ ‫قرض به مستاجران داده می شود و تا مدت یک‬ ‫ســال این وام پیش انها می ماند و یک سود کم‬ ‫برای ان در نظر گرفته می شود‪ .‬چنانچه مستاجر‬ ‫در واحد اجاره شــده بماند تسهیالت همچنان‬ ‫نزد او خواهد ماند اما در صورتیکه جابجا شــود‬ ‫تسهیالت به مالک دیگر منتقل می شود‪.‬‬ ‫کمک دولت کنیم چرا که بخشــی از کارخانجات‬ ‫روغن کشی این امادگی را دارند که حتی بصورت‬ ‫اعتباری اقدام به واردات کنند‪.‬‬ ‫این مقام مســئول از کاهش ‪ ۱۱‬درصدی واردات‬ ‫انــواع دانه های روغنی خبر داد و گفت‪ :‬بنابر امار‬ ‫از ابتدای سال تا ‪ ۱۳‬دی‪ ،‬یک میلیون و ‪ ۸۱۴‬هزار‬ ‫تن انواع دانه به کشور وارد شده که نسبت به سال‬ ‫قبل کاهش یافته است ‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه یک میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫تن کنجاله سویا وارد کشور شده است‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫میزان نســبت به ســال قبل کاهش داشته است‪.‬‬ ‫همچنین از ابتدای سال ‪ ۷۵۸‬هزار تن روغن خام‬ ‫وارد شده که نسبت به سال قبل ‪ ۳۹‬درصد کاهش‬ ‫داشــته که این امر زمینه را برای اختالل در بازار‬ ‫فراهم کرده بود‪ ،‬هر چند در شرایط فعلی ارامش‬ ‫خوبی به بازار بازگشته است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنایع روغن کشی با اشاره به عوامل‬ ‫محدودیــت عرضــه روغن حلب در بــازار گفت‪:‬‬ ‫امســال عوامل دیگری نظیر افزایش قیمت حلب‬ ‫در کنار کاهش واردات موجب شــد بازار روغن در‬ ‫مقطعی دچار کمبود و افزایش قیمت شود‪.‬‬ ‫جعفری نیاز سالیانه کشــور به کنجاله سویا را ‪۲‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هزار تن و‬ ‫روغــن خام را یک میلیــون و ‪ ۵۰۰‬تا یک میلیون‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬هزار تن اعالم کــرد و گفت‪ :‬با جایگزینی‬ ‫دانه هــای روغنی به جای روغــن خام و کنجاله‬ ‫سویا حدود ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬میلیون تن دانه باید وارد شود‬ ‫تا بخشــی از کنجاله و روغن توســط کارخانجات‬ ‫تامین شود‪.‬‬ ‫قاسمعلی حسنی دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد‬ ‫غذایــی در گفت و گو بــا خبرنگارصنعت‪،‬تجارت‬ ‫و کشاورزی باشــگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬از کمبود‬ ‫روغن در بازار خبر داد و گفت‪ :‬گرچه در خصوص‬ ‫روغن تمهیداتی حاصل شــده‪ ،‬اما رضایت بخش‬ ‫نیســت چرا که در بنکداری ها همچنان با مشکل‬ ‫کمبود روبرو هستیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بنابر امار‪ ،‬کارخانه های روغن از ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد نیاز بنکداری ها رقمی حدود ‪ ۲۵‬درصد را‬ ‫تامیــن می کنند‪ ،‬از ایــن رو خالءهایی در بخش‬ ‫عرضه وجود دارد‪.‬‬ ‫حسنی مشکالت شبکه تامین را علت اصلی قیمت‬ ‫کاذب و گرانفروشــی در بخش روغن اعالم کرد و‬ ‫گفت‪ :‬با توجه بــه کمبود کاال‪ ،‬برخی مغازه داران‬ ‫با سوء استفاده از این موضوع قیمت های دلخواه‬ ‫را اعمال می کنند‪.‬‬ ‫بازار بورس بیشتر از سوی عوامل داخلی دچار مشکل شده است‬ ‫کارشــناس بازار سرمایه معتقد است که بازار بورس بیشتر از ســوی عوامل داخلی دچار مشکل شده‬ ‫و ترس فروش به این موضوع مربوط می شــود به همین دلیل اســت که تاکید می کنیم الزم اســت‬ ‫سیاستمداران رفتارهای حمایتی بیشتری اتخاذ کنند‪.‬‬ ‫به گزارش راه مردم به نقل از روابط عمومی تیوا‪ ،‬نیما میرزایی کارشناس بازار سرمایه در برنامه بورس‬ ‫نامه شبکه تیوا بورس به فعالیت بازار بورس در هفته گذشته اشاره کرد و افزود‪ :‬روند کلی بازار بورس‬ ‫کماکان منفی است‪.‬چشــم انداز ریزش دالر در انتهای هفته با خبر رییس جمهور بســیار تقویت شد‪.‬‬ ‫دالر ‪ ١٥‬هزار تومانی ســیگنالی را به بازار داد که ممکن است ریزش ها در بازار ارز را سنگین تر کند‪.‬‬ ‫همچنین نزدیک شدن به فاز نهایی سهام عدالت کفه فروش بازار را بسیار تقویت کرد که اگر حمایت‬ ‫خاصی از بازار صورت نگیرد‪ ،‬کماکان شــاهد ادامه افت قیمت ها علی رغم ارزندگی باالی انها خواهیم‬ ‫بود‪.‬وی در ادامه در خصوص تحقق دالر ‪ ١٥‬هزار تومانی بیان کرد‪ :‬تحقق این موضوع شــرایط بســیار‬ ‫خاص سیاســی و اقتصادی را می طلبد و اگر اتفاق بیفتد به صورت موقت اســت‪ .‬در کل دالر کمتر از‬ ‫‪ ٢٠‬هزار تومان با توجه به ارزش واقعی که دارد و شرایط کلی اقتصاد غیر محتمل است که بازار عادت‬ ‫دارد در این خصوص واکنش های افراطی نشان دهد‪.‬‬ ‫میرزایی بر کنترل مرحله اخر سهام عدالت تاکید کرد و افزود‪ :‬کماکان شاهد هستیم که اتفاق خاصی‬ ‫در این زمینه نمی افتد و همه به پیشــواز بهمن فروش می روند که این سیگنال را به جامعه می دهد‬ ‫که بازار بورس مورد حمایت نیست و همین موضوع بر افزایش فروش ها دامن می زند‪.‬‬ ‫عالقه مندان جهت مشــاهده برنامه بورس نامه شــبکه تیوا بورس می توانند به ســایت تیوا به ادرس‬ ‫‪ www.tva.tv‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫قوه قضائیه مقابل زیاده خواهی های مدیران‬ ‫در راستای بخشــنامه جدید رئیس قوه قضائیه اموال و دارایی نامشــروع مسئوالن دولتی پس گرفته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اموال و دارایی های نامشــروع مسئوالن شناسایی و پس گرفته می شــود‪ .‬این دستورالعملی جدید از‬ ‫ســوی ریاست قوه قضاییه است که مقابل زیاده خواهی های مسئوالن می ایستد و تمام اموالی که ان ها‬ ‫از طریق نامشروع و غیرقانونی به دست اورده اند را پس می گیرد‪.‬‬ ‫اعاده اموال نامشــروع بهمن سال ‪ ۹۸‬در مجلس شورای اســامی به تصویب رسید و هدف ان مبارزه‬ ‫با فســاد بود‪ ،‬اما به دنبال مبارزه بهتر با فســاد رئیس قوه قضائیه چندی پیش با ابالغ دســتورالعملی‬ ‫دادســتان کل کشور را موظف کرد تا با همکاری دیگر دستگاه های اموالی که مسئوالن با سوء استفاده‬ ‫از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی خود کسب کرده اند را پس بگیرد و به بیت المال بازگرداند‪.‬‬ ‫ســازمان بازرسی کل کشور‪ ،‬دیوان محاسبات‪ ،‬دستگاه های امنیتی‪ ،‬پلیس‪ ،‬دادستانی کل کشور همگی‬ ‫در شناســایی اموال نامشروع مســئوالن باید با یکدیگر همکاری الزم را داشته باشند و در راستای این‬ ‫بخشــنامه‪ ،‬دادستانی کل موظف اســت تا ثروت های کالن و نامشروعی که مسئوالن در زمان مدیریت‬ ‫خود به دســت اورده اند را پس بگیرد و به ان ها رســیدگی کند‪.‬اما موضوع مهمی که در بســتر این‬ ‫دستورالعمل ذکر شده ان است که دادستان ها موظف هستند تا انتقال احتمالی اموال به همسر‪ ،‬فامیل‪،‬‬ ‫شرکا ‪،‬فرزندان یا هر یک از افرادی که با مسئوالن مرتبط هستند را شناسایی کنند و در صورت وقوع‬ ‫چنین امری با ان ها برخورد قانونی داشــته باشند؛ همچنین یکی دیگر از اقداماتی که دادستان ها باید‬ ‫انجام دهند این است که پول های مسئوالن که به خارج از کشور منتقل شده است را هم ردیابی کنند‬ ‫و در همین راستا استرداد اموال خارج از کشوره هم جزو وظایف دادستانی کل کشور است‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ ســبز خودرو سواری سایپا ‪ 131SX‬مدل ‪ 1390‬شماره موتور ‪ 4465422‬شماره‬ ‫شاســی ‪ S1412290048306‬به شماره پالک ‪341‬ب‪ 11‬ایران ‪ 17‬بنام داریوش حسن زاده‬ ‫هاچه سو مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪ .‬شاهیندژ‬ ‫***************************************‬ ‫سند کمپانی و برگ سبز سواری پراید مدل ‪ 1385‬به شماره انتظامی ‪173‬س‪ 77‬ایران‬ ‫‪ 27‬به شــماره موتور ‪ 1727940‬شــماره شاسی ‪ S1412285964027‬به نام سرور مجنونی‬ ‫لیلوس مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪ .‬سلماس‬ ‫***************************************‬ ‫برگ سبز سند کمپانی خودرو سواری پراید جی تی ایکس ای مدل ‪ 1387‬شماره موتور‬ ‫‪ 2506349‬شــماره شاسی ‪ S1412287801268‬به شــماره پالک ‪443‬د‪ 31‬ایران ‪ 97‬بنام‬ ‫جعفر مصطفی زاده مرجانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪ .‬ارومیه‬ ‫***************************************‬ صفحه 2 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫بانک‪،‬بیمه‪،‬بورس‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4030‬‬ ‫شماره‪4100‬‬ ‫هفدهم شماره‬ ‫سالهفدهم‬ ‫‪ 1399‬سال‬ ‫ماه‪1399‬‬ ‫ابانماه‬ ‫‪ 22‬دی‬ ‫سه شنبه ‪29‬‬ ‫دو‬ ‫همراه بانکی که ملت به اسانی از ان استفاده می کنند کدام است؟‬ ‫رضایت ملت از خدمات اسان همراه بانک ملت‬ ‫موبایل بانک ها کاربردی ترین وسیله انجام امورات‬ ‫زندگی در عصــر دیجیتال هســتند و بانک ها در‬ ‫رقابتی سالم درحال اخرین سرویس رسانی متنوع‬ ‫و اسان به مردم از طریق شرکت های پرداخت زیر‬ ‫مجموعه ای خود به مردم از این راه بوده تا بتوانند‬ ‫در این مسیر مشتریان بیشتری را جذب خود کنند‪.‬‬ ‫به گزارش شــکیبایی خبرنگار راه مردم؛ پوســت‬ ‫انــدازی بانک ها بــا ورود به دنیــای دیجیتال و‬ ‫مدرنیزه شــدن خدمات بانکی باعث شده است تا‬ ‫فعالیت فیزیکی کارکنان بانک ها بشــدت کاهش و‬ ‫از طرفی کار مردم در انجام امور بسیار اسان شود‪.‬‬ ‫واریز پول به حســاب دیگــران‪ ،‬پرداخت قبوض‪،‬‬ ‫خرید شــارژ تلفن و‪...‬اکنون بر بستر الکترونیک در‬ ‫قاب موبایل ها نشسته و هر گونه دریافت و یا ارایه‬ ‫خدمتی در کســری از ثانیه انجام می شود‪ .‬بانک ها‬ ‫اکنون چون گذشــته با صف پرداخت قبوض‪ ،‬واریز‬ ‫پول به حســاب دیگران و یا دریافــت پول نقد در‬ ‫شــعب مواجه نیستند چرا که وســایل انجام امور‬ ‫خدمات بانکی خارج از شعب و با استفاده از برنامه‬ ‫های تعریف شده از طریق موبایل قابل انجام است‪.‬‬ ‫هرچند تمام بانک ها باهدف حفظ و جذب مشتریان‬ ‫و البته کســب سوداوری از طریق انجام تراکنش ها‬ ‫در مسیر توســعه بانکداری دیجیتال گام برداشته‬ ‫اند امــا برخی بانک هــا با تمرکز بــر روی برخی‬ ‫خدمات نویــن بانکداری توانســته اند در خدمات‬ ‫رسانی اسان به مشــتریان رضایت انها را به خوبی‬ ‫جلب کنند‪ .‬به طور مثال بانک ملت به عنوان بانکی‬ ‫سرشــناس و معتبر با بکارگیری اخرین فن اوری‬ ‫های روز دنیا درسیســتم بانکداری‪ ،‬جایگاه خاصی‬ ‫را در بین ســایر بانک های صاحب نام در استفاده‬ ‫کاربران از ســرویس موبایل بانک را برای خود رقم‬ ‫زده است‪.‬‬ ‫چرا که بانکــداری از طریق تلفن همــراه یکی از‬ ‫مدرترین فن اوری های روز درعصر نوین بانکداری‬ ‫تمام الکترونیک بوده و به اســانی توانســته است‬ ‫ایجاد ارزش افزوده را هم برای مشتری و هم بانک‬ ‫افزایش دهد‪.‬‬ ‫از طرفی شــناخت کارکردها و انجــام فعالیت های‬ ‫بانکی از طریــق موبایل بانک بــی تردید یکی از‬ ‫مهمترین فاکنورهای اساســی ومهم قابیلت شاخص‬ ‫برای مشــتریان در انتخاب بانک اســت و شاید به‬ ‫نوعــی معیار ارزشــمندی برای رتبــه بندی بانک‬ ‫های در ارایه خدمات رضایــت بخش از این بخش‬ ‫به شــمار رود‪.‬همان طور که گفته شــد مشتریان‬ ‫بانکی ایــن روزها برای افتتاح حســاب و یا ورود‬ ‫به سیســتم بانکی‪ ،‬بانکی را انتخــاب می کنند که‬ ‫در بخش خدمات رســانی انی بــه خوبی عمل کند‬ ‫و دردسر ســاز نباشد در چنین شــرایطی سنجش‬ ‫خدمات رسانی اســان و رضایت بخش هر بانکی از‬ ‫طریق قابلیت بهره گیری و اســتفاده ازموبایل بانک‬ ‫مورد ارزیابی قرار می گیرد و بر اساس عملکرد این‬ ‫بخش‪ ،‬همچنین چگونگی کارکرد ان شــخص اقدام‬ ‫به افتتاح حساب بانکی می کند‪.‬‬ ‫ایــن بخش مهــم در سیســتم بانکــداری جدید‬ ‫مهمترین فاکتور اصلی بوده بنابراین برای شــناخت‬ ‫قابلیت بانــک و توانمندی ان در بخش الکترونیکی‬ ‫به شــمار می رود ‪ .‬به هر حال طبق بررســی های‬ ‫موجــود و تحقیقات انجام شــده ویژگی های تلفن‬ ‫همراه اکنون عاملی مهم و اساســی است که توسط‬ ‫مشــتریان برای انتخاب بانک محســوب می شود‪.‬‬ ‫طبق بررســی های به عمل امده در گزارش میدانی‬ ‫مشــخص شــد که از انجایی که همــه بانک ها از‬ ‫خدمات سیستم موبایل بانک برخوردارند اما برخی‬ ‫بانک ها به نســبت‪ ،‬خدمات بهتر و اسانتری را در‬ ‫قالب موبایل بانک به مشتریان خود ارایه می دهند‪.‬‬ ‫به عنــوان مثال در گزارش میدانــی به عمل امده‬ ‫مشــخص شــد که بانک ملت در خدمات رسانی از‬ ‫طریق موبایــل بانک رضایت کاربــران را به خوبی‬ ‫جلب کرده است‪ .‬البته سطح باالی رضایت مشتریان‬ ‫از طریق خدمات موبایل بانــک ملت به دلیل خیل‬ ‫عظیم مشــتریان این بانک اســت از طرفی چون‬ ‫موبایل بانک ملت‪،‬اســتفاده دارندگان گوشی های‬ ‫هوشــمند اندروید و ایفون را در دریافت خدمات‬ ‫بانکی بــی زحمت امکان پذیرکرده اســت‪ .‬این در‬ ‫حالی اســت که کاربران دریافــت کننده خدمات‬ ‫از طریــق موبایل بانک بخصوص مشــتریانی که از‬ ‫موبایل ایفون اســتفاده می کنند در برخی بانک ها‬ ‫به ســهولت انجام نمی شود‪.‬براورد رضایت استفاده‬ ‫کننــدگان در گزارش میدانی از مــردم از دریافت‬ ‫خدمات موبایل بانک ملت به نســبت سایر بانک ها‬ ‫چون بانک پارســیان‪ ،‬دی‪ ،‬شهر‪ ،‬ســرمایه‪ ،‬توسعه‬ ‫تعاون‪ ،‬رســالت‪ ،‬بانک قرض الحســنه مهر ایران و‬ ‫برخی دیگر بانک ها بیشتر است‪ .‬کارشناسان بانک‬ ‫ملت در گفتگو با ‪......‬درباره میزان امار مشــتریان‬ ‫که از همراه بانک این بانک اســتفاده می کنند می‬ ‫گوینــد‪ :‬بیش از ‪ ۸۰‬درصد مشــتریان این بانک از‬ ‫همراه بانک استفاده می کنند و از انجایی که بانک‬ ‫ملت اعتماد عمومی مشــتریان را در ارایه خدمات‬ ‫راحت و بی درد ســر به خود جلب کرده است روز‬ ‫به روز بر امار ان اضافه می شــود‪ .‬از طرفی بانک‬ ‫ملت بــه منظور کاهش مراجعه حضوری مشــتریان‬ ‫به شــعبه ها‪ ،‬امکان دریافت رمز عبور همراه بانک‬ ‫را از طریق ســامانه بانکــداری اینترنتی نیز فراهم‬ ‫کرده است‪ .‬طوری که مشتریان این بانک در صورت‬ ‫فراموشــی رمز عبور هنگام به روز رســانی نسخه‬ ‫های قدیمی ســامانه همراه بانک یا نصب مجدد بر‬ ‫روی گوشــی های خود‪ ،‬می توانند به اسانی‪ ،‬رمز را‬ ‫از سامانه بانکداری اینترنتی دریافت نمایند‪.‬‬ ‫به هر حال هر نوع تراکنــش مالی یا مربوط به امور‬ ‫مالی که روی دستگا ه های موبایل (گوشی هوشمند‪،‬‬ ‫تبلــت و …) انجام شــود‪ ،‬شــکلی از بانکداری‬ ‫موبایلی اســت‪ .‬این تراکنش می‪‎‬تواند پولی باشد که‬ ‫به حساب کســی می‪‎‬ریزید یا پیامک برداشتی که‬ ‫بانک برایتان ارسال می کند‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫ن‬ ‫وب‬ ‫تد‬ ‫وم‬ ‫شهرداری بندر کنگان به استناد مصوبه شماره‪122‬مورخه ‪ 99/10/01‬شورای محترم اسالمی شهرکنگان‪ ،‬در نظر دارد‬ ‫اجرای عملیات خدمات شهری را در سال ‪ 1399-1400‬ازطریق مناقصه عمومی به پیمانکاران دارای شرایط زیر واگذار نماید ‪:‬‬ ‫دارای تاییدیه صالحیت خدماتی از اداره کار‪ ،‬تعاون و رفاه اجتماعی‪،‬صالحیت ایمنی و فنی‪،‬طرح ‪ HSC plan‬وشرکت‬‫دارای رتبه باشد‪.‬‬ ‫صورتهای مالی اخرین سال حسابرسی شده‬‫دارای اگهی تاسیس و ثبت شرکت در روزنامه رسمی کشورو اگهی اخرین تغییرات شرکت‬‫اظهارنامه ثبت شرکت و نیز اخرین وضعیت سهام‬‫لذا متقاضیان می توانند به منظور کسب اطالعات بیشتر از تاریخ درج اگهی به مدت ‪ 10‬روز کاری به واحد امور قرارداد های‬ ‫شهرداری مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ )1‬موضوع مناقصه ‪ :‬اجرای عملیات خدمات شهری به تعداد‪137‬نفر‬ ‫‪ )2‬مدت انجام کار‪ :‬یک سال شمسی‬ ‫‪ )3‬مبلغ براورد اولیه ‪137/357/137/869 :‬ریال برای یک سال‬ ‫‪ )4‬میزان سپرده شرکت در مناقصه ‪13/735/713/786 :‬ریال‬ ‫‪ )5‬نوع سپرده ‪ :‬ضمانتنامه بانکی یا سپرده نقدی بنام شهرداری کنگان نزد بانک ملی به شماره حساب ‪0104665791003‬‬ ‫‪ )6‬محل تامین اعتبار‪ :‬اعتبارات داخلی شهرداری‬ ‫‪ )7‬متقاضیان می توانند بمنظور دریافت اسناد مناقصه از تاریخ نشر اگهی در روزیکشنبه مورخه ‪ 99/10/21‬لغایت پایان‬ ‫وقت اداری روزپنجشنبه مورخه ‪ 99/11/01‬به سامانه ستاد مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ )8‬اخرین مهلت بار گذاری اسناد در سامانه ستاد پایان وقت اداری روزدوشنبه مورخه ‪ 99/11/13‬می باشد ‪.‬‬ ‫‪ )9‬بازگشایی اسناد و پاکت های مناقصه ساعت ‪ 10‬صبح روزسه شنبه مورخه ‪ 99/11/14‬در محل شهرداری بندر کنگان می‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪ )10‬شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مجاز و تام االختیار است‪.‬‬ ‫‪ )11‬برنده مناقصه باید حداکثر تا ‪7‬روز کاری بعد از اعالم برنده نست به تهیه ضمانت نامه به مبلغ ‪30‬درصد قیمت اعالمی‬ ‫اقدام و قرارداد را امضا نماید در صورت عدم اجرا ضمانت نامه شرکت در مناقصه شخص ضبط و نفر بعد به عنوان برنده‬ ‫مناقصه اعالم می گردد‪.‬‬ ‫‪ )12‬در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط برنده اول‪ ،‬دوم و سوم ضمانتنامه شرکت در مناقصه به نفع شهرداری ضبط خواهد‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫‪ )13‬کلیه اسناد خواسته شده طبق شرایط عمومی مناقصه در ایتم های الف‪-‬ب‪-‬ج گذاشته و تمام اسناد می بایست دارای‬ ‫اصل مهر و امضاء مجاز باشند‪ .‬و در سامانه بار گذاری گردد‪.‬قیمت اسناد مناقصه ‪2/000/000‬ریال است که باید به حساب‬ ‫شماره ‪0104663945000‬بانک ملی بنام شهرداری کنگان واریز شود‪.‬‬ ‫‪ )14‬حضور یک نفر بعنوان نماینده مناقصه گر در جلسه بازگشائی پاکت ها بالمانع می باشد‪.‬‬ ‫‪)15‬متقاضیان می بایست تا قبل از بازگشایی و یا همان روز قبل از شروع جلسه اصل ضمانتنامه را تحویل امور قراردادها‬ ‫نمایند‪..‬‬ ‫نحوه بارگذاری اسناد‪:‬پاکت الف)حاوی اصل ضمانتنامه و یا فیش شرکت در مناقصه‬ ‫پاکت ب)اساسنامه‪،‬صالحیت خدماتی از اداره کار‪،‬تعاون‪،‬و رفاه اجتماعی‪،‬اخرین اگهی تغییرات‪،‬رزمه‪،‬نمونه امضای محضری‬ ‫صاحبان مجاز امضا‬ ‫پاکت ج)برگه پیشنهاد قیمت همراه با انالیز قیمت بدون الک گرفتگی و مخدوش شدن با اصل مهر و امضا‬ ‫‪)16‬شرکت کنندگان در مناقصه می بایست در‪5‬سال اخیرحداقل ‪2‬کار مشابه در زمینه های (خدمات شهری‪ ،‬و فضای سبز )‬ ‫به مبلغ ‪40/000/000/000‬ریال به باال انجام داده باشند و از کافرمای مربوطه گواهی رضایت ارائه نمایند‪.‬‬ ‫نوبت اول‪99/10/21 :‬‬ ‫نوبت دوم‪99/10/29:‬‬ ‫روابط عمومی شهرداری کنگان‬ صفحه 3 ‫دو شنبه ‪ 29‬دی ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4100‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کرونا‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ صفحه 4 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫صنعت و خودرو‬ ‫ط زیستی‬ ‫طرحازادسازی«رسوبی ها»‪،‬بدونپیوستمحی ‬ ‫هرچند امــکان واردات موتورســیکلت های برقی‬ ‫به کشــور وجود دارد و زمزمه هایــی نیز مبنی بر‬ ‫تولیــد ایــن موتورســیکلت ها در داخل به گوش‬ ‫می رسد اما متاســفانه قیمت این موتورسیکلت ها‬ ‫برای بســیاری از خریداران غیرقابل پذیرش است‬ ‫و به همین دلیل‪ ،‬بدون مداخله دولت‪ ،‬بعید اســت‬ ‫ذائقه مصرف کنندگان در این خصوص تغییر کند‬ ‫ماجرای ترخیص موتورســیکلت های رســوبی و‬ ‫بازگشــت موتورسیکلت های رسوبی بدون صاحب‬ ‫به چرخه حمل ونقل کشور که در روزهای گذشته‬ ‫در گفت وگوی «دنیای خودرو» با محمدحســین‬ ‫گودرزی‪ ،‬رئیس کارگروه اســقاط اتحادیه صنایع‬ ‫بازیافت کشــور مطرح شــده بود‪ ،‬حاال دوباره به‬ ‫میان امده است‪ .‬بر اســاس طرحی که از چندی‬ ‫پیش اغاز شــده و هنوز هم ادامه دارد‪ ،‬قرار است‬ ‫حدود ‪ ۸۳۰‬هزار دستگاه موتورسیکلت رسوبی در‬ ‫پارکینگ های کشور ترخیص شوند‪.‬‬ ‫شیوه ترخیص هم به این شکل است که درصورت‬ ‫مراجعه صاحب موتورســیکلت‪ ،‬تســهیالتی برای‬ ‫اسان ســازی ترخیــص موتورســیکلت او در نظر‬ ‫گرفتــه می شــود اما درصــورت عــدم مراجعه‪،‬‬ ‫موتورســیکلت های بدون صاحب بــا مداخله قوه‬ ‫قضاییه‪ ،‬فرایند اسقاط را طی خواهند کرد‪.‬‬ ‫در این میان موتورســیکلت هایی هم هســتند‬ ‫که سال هاســت در پارکینگ ها خاک خورده اند و‬ ‫فرسوده به حساب می ایند اما دوباره راهی خیابان‬ ‫ها خواهند شد‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬به نظر می رسد در‬ ‫این طرح‪ ،‬پیوســت محیط زیستی وجود نداشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫چند روز پیش محمدحسین گودرزی‪ ،‬عضوهیات‬ ‫مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو و رئیس‬ ‫کارگروه اســقاط اتحادیه صنایع بازیافت کشور در‬ ‫گفت وگو با روزنامه «دنیای خودرو»‪ ،‬از واســپاری‬ ‫موتورسیکلت های رســوبی بدون صاحب به ستاد‬ ‫اجرایی فرمــان امام (ره) خبــر داده بود‪ .‬به گفته‬ ‫این مقام صنفی‪ ،‬ستاد اجرایی فرمان امام (ره) نیز‬ ‫این موتورســیکلت های بدون صاحب را به مزایده‬ ‫گذاشته‪ ،‬این در حالی است که با ورود دالالن‪ ،‬این‬ ‫موتورسیکلت ها به جای اسقاط‪ ،‬دوباره خریداری‬ ‫شده و به چرخه حمل ونقل کشور بازگشته اند‪.‬‬ ‫برخی معتقدند حتی ترخیص موتورسیکلت هایی‬ ‫که صاحبان انها جهت ازادسازی مراجعه کرده اند‬ ‫نیز به معنای بازگشت موتورسیکلت های فرسوده‬ ‫بــه چرخــه حمل ونقــل و متعاقب ان‪ ،‬تشــدید‬ ‫الودگی هوا در شــهرها خواهد بود‪ .‬البته سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیســت نیز معتقد است ‪۹۰‬درصد‬ ‫موتورسیکلت های رسوبی در پارکینگ ها فرسوده‬ ‫هستند و باید اسقاط شوند‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬بر اســاس اخرین ســیاهه انتشــار‬ ‫شــهر تهران‪ ،‬هــر ‪۱۰‬موتورســیکلت کاربراتوری‬ ‫در هــر کیلومتر به انــدازه یک اتوبــوس دیزلی‬ ‫قدیمــی‪ ،‬ذرات معلق (که عامــل اصلی الودگی‬ ‫هوا در فصول سرد اســت) تولید می کنند‪.‬در این‬ ‫میــان‪ ،‬تصمیم برای ترخیص موتورســیکلت های‬ ‫رســوبی‪ ،‬واکنش ســازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫را به دنبال داشت‪.‬‬ ‫مســعود تجریشــی‪ ،‬معاون محیط زیست انسانی‬ ‫ســازمان حفاظت محیط زیســت در ایــن مورد‬ ‫گفت‪« :‬سیاســت های تشــویقی برای بازگرداندن‬ ‫موتورسیکلت های غیراستاندارد به سطح خیابان ها‬ ‫متضاد با منافع سالمت مردم است‪ .‬یکی از اهداف‬ ‫پلیس بــرای ترخیص ایــن موتورســیکلت ها با‬ ‫تسهیالت ویژه‪ ،‬خالی کردن پارکینگ ها بوده‪ ،‬این‬ ‫در حالی است که به این مساله نگاه جامعی نشده‬ ‫و در حال حاضر‪ ،‬خالی کردن پارکینگ ها مساوی‬ ‫است با افزایش الودگی هوای شهرها‪».‬‬ ‫یوســف رشــیدی‪ ،‬کارشــناس الودگــی هــوا‬ ‫نیــز در گفت وگو با ایســنا با اشــاره بــه اینکه‬ ‫موتورسیکلت های توقیف شــده جزو اموال مردم‬ ‫هستند و نمی توان از ترخیص انها صرف نظر کرد‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬با ایــن حال الزم بود اســتانداردی برای‬ ‫ترخیص این موتورســیکلت ها تعیین می شــد یا‬ ‫حداقل معاینه فنی موتورسیکلت های ترخیص شده‬ ‫را که گاه مدت هاســت در پارکینــگ قرار دارند‪،‬‬ ‫اجباری می کردند‪».‬‬ ‫وی ادامه داد‪« :‬موتورســیکلت های توقیف شــده‬ ‫بخشــی از اموال مردم هســتند و نمی توان بدون‬ ‫در نظر گرفتن جایگزین برای انها‪ ،‬از ترخیص این‬ ‫موتورسیکلت ها خودداری کرد‪».‬‬ ‫رشــیدی ضمن تاکید بر ضرورت جایگزین کردن‬ ‫موتورســیکلت های فرســوده و کاربراتــوری بــا‬ ‫موتورســیکلت های برقی و موتورسیکلت هایی که‬ ‫االیندگــی کمتری دارند‪ ،‬ادامه داد‪« :‬متاســفانه‬ ‫دولت در مدیریت و وارد کردن موتورسیکلت های‬ ‫برقــی با االیندگی کمتــر‪ ،‬در چرخه تولید موفق‬ ‫عمل نکرده و اقدامی نیز برای از رده خارج کردن‬ ‫موتورسیکلت های کاربراتوری که اکنون در سطح‬ ‫شــهر تردد می کنند و هیچ کــس هم نگران انها‬ ‫نیست‪ ،‬صورت نگرفته است‪».‬‬ ‫این کارشــناس الودگی هوا ادامه داد‪« :‬ســازمان‬ ‫حفاظت محیط زیســت‪ ،‬دولت و نیروی انتظامی‬ ‫باید چاره ای می اندیشــیدند تا هنــگام ترخیص‬ ‫موتورســیکلت های رســوبی با موافقت مالکان و‬ ‫براســاس یک سازوکار مالی مشــخص‪ ،‬مابه ازای‬ ‫موتورســیکلت های فرســوده و کاربراتــوری‪،‬‬ ‫موتورســیکلت های انژکتوری جدیدی را تحویل‬ ‫انان دهند و موتورســیکلت های فرســوده را وارد‬ ‫چرخه اسقاط کنند‪.‬‬ ‫الهــام امیری ابیانــه‪ ،‬کارشــناس محیط زیســت‬ ‫و انرژی هــای نــو در گفت وگــو بــا روزنامــه‬ ‫«دنیای خــودرو» در ایــن مورد گفــت‪« :‬به نظر‬ ‫می رسد ســازوکار ترخیص موتورسیکلت هایی که‬ ‫‪5‬‬ ‫دو شنبه ‪ 29‬دی ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4100‬‬ ‫در صورت اثبات عاملیت «خاموشی» در تصادفات‪ ،‬سازمان های مسئول باید جبران خسارت کنند‬ ‫در پارکینگ هــا مانده اند‪ ،‬بدون توجه به مســائل‬ ‫محیط زیســتی بوده‪ ،‬این در حالی اســت که اگر‬ ‫الــزام به اخذ معاینــه فنی برای ازادســازی این‬ ‫موتورسیکلت ها گذاشته می شد‪ ،‬نه فقط مالحظات‬ ‫محیط زیستی رعایت می شــدند بلکه برای دولت‬ ‫نیز درامدزایی صورت می گرفت‪».‬‬ ‫امیری ابیانه ادامه داد‪« :‬مشــکالت مرتبط با تردد‬ ‫موتورسیکلت ها در شــهرهای ایران کم نیستند‪،‬‬ ‫از بحث قانون گریزی تا حــوادث منجر به فوت و‬ ‫همچنین الودگی هــوا را در برمی گیرند‪ .‬ابتدای‬ ‫روی کار امدن دولت یازدهم‪ ،‬قرار بود تسهیالتی‬ ‫برای خرید موتورسیکلت های برقی تخصیص پیدا‬ ‫کند اما متاسفانه اجرایی نشد‪».‬‬ ‫این کارشناس محیط زیســت ادامه داد‪« :‬هرچند‬ ‫امکان واردات موتورســیکلت های برقی به کشور‬ ‫وجــود دارد و زمزمه هایــی نیــز مبنی بــر تولید‬ ‫این موتورســیکلت ها در داخل به گوش می رســد‬ ‫اما متاســفانه قیمت این موتورســیکلت ها برای‬ ‫بســیاری از خریــداران غیرقابل پذیرش اســت و‬ ‫به همین دلیــل‪ ،‬بدون مداخله دولت‪ ،‬بعید اســت‬ ‫ذائقــه مصرف کننــدگان در این خصــوص تغییر‬ ‫کند‪».‬‬ ‫امیری ابیانه افزود‪« :‬موضوع دیگر این که حتی در‬ ‫صــورت رواج این موتورســیکلت ها در ایران‪ ،‬این‬ ‫پرســش مطرح می شود چه زمانی زیرساخت های‬ ‫کافی همچون ایستگاه های شــارژ ایجاد خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫باتوجه به هزینه بسیار باالی ساخت این ایستگاه ها‬ ‫که باید بــه هزینه گزاف خرید یا اجاره امالک در‬ ‫شهرهای بزرگ اضافه شوند و همچنین تجهیزاتی‬ ‫که عمدتا وارداتی هستند‪ ،‬به نظر نمی رسد در این‬ ‫حوزه نیز بــدون مداخله دولت‪ ،‬تخصیص وام های‬ ‫سنگین و مهم تر از همه‪ ،‬عزم و اراده جدی‪ ،‬اتفاق‬ ‫جدیدی رخ بدهد‪».‬‬ ‫شبینیکرد‪:‬‬ ‫اتحادیهفروشندگانونمایشگاه دارانخودروتهرانپی ‬ ‫ریزش ‪ ۸‬درصدی قیمت خودرو در صورت ورود دالر به کانال ‪ ۲۳‬هزار تومان‬ ‫مثلث مرگ افرینی در خیابان های تهران‬ ‫به تازگی رئیس اداره تصادفات پلیس راهور پایتخت‪ ،‬با اشاره به اینکه ‪۴۴‬درصد تصادفات فوتی پایتخت‬ ‫در تاریکی رخ می دهد‪ ،‬گفت‪ « :‬ســازمان های مربوطه در تصادفاتی که روشــنایی در انها وجود ندارد‪،‬‬ ‫سهم تقصیر می گیرند‪».‬‬ ‫برخی دالیل عمده تصادفات رانندگی در شــهر تهران اعالم شــدند‪ .‬بر این اســاس‪ ،‬هر چند نهادهای‬ ‫مســئول به صورت مشــخص داده ای در این مورد منتشــر نکرده اند اما اظهارنظرهای جسته وگریخته‬ ‫مســئوالن مربوطه نشان می دهد عابران پیاده اصلی ترین سهم از قربانیان تصادفات رانندگی را دارند و‬ ‫عدم رعایت حق تقدم نیز دومین دلیل عمده بروز تصادفات در پایتخت بوده اســت‪ .‬از ان سو‪ ،‬در حالی‬ ‫که خاموشــی های اخیر در برخی معابر در شهرهای مختلف کشور خبرساز شده‪ ،‬رئیس اداره تصادفات‬ ‫پلیــس راهور پایتخــت می گوید حدود ‪۴۴‬درصــد تصادفات منجر به فوت در تهــران‪ ،‬در تاریکی رخ‬ ‫می دهند‪ .‬به گفته این مقام مســئول‪ ،‬در صورتی که دلیل تصادفات نبود روشنایی تشخیص داده شود‪،‬‬ ‫نهادهای دست اندرکار خاموشی باید پاسخگو باشند و جبران خسارت کنند‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬اســیب پذیرترین قربانیان تصادفات رانندگی‪ ،‬دســتکم در تهران عابران پیاده هســتند و‬ ‫داده هــای اماری هم نشــان می دهند این قربانیان‪ ،‬ســهم عمده ای از علل وقــوع تصادفات را به خود‬ ‫اختصاص می دهند‪.‬‬ ‫معاون اموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ‪ ،‬چندی پیش در این مورد گفت‪ ۴۰« :‬درصد‬ ‫تصادفات تهران به عابران پیاده مربوط می شود»‬ ‫ســرهنگ علی همه خانی‪ ،‬در این مورد به مهر گفت‪« :‬میدان دید رانندگان در شب با توجه به نبود نور‬ ‫کافی کم می شــود و همین مســاله کافی اســت تا عابران پیاده با عدم رعایت قوانین تردد‪ ،‬در معرض‬ ‫تصادفات قرار بگیرند‪ ».‬وی افزود‪« :‬پوشش تیره‪ ،‬نور معابر و عدم توجه به جلو به دالیل مختلف ازجمله‬ ‫استفاده از تلفن همراه و خواب الــــودگی‪ ،‬در بروز تصادفات شبانه موثر هستند‪ .‬امار و ارقام نیز نشان ‬ ‫می دهند حدود ‪۴۰‬درصد تصادفات تهران برای عابران پیاده ثبت شــده اســت که بخش اعظم ان در‬ ‫شب اتفاق می افتد‪».‬‬ ‫معــاون امــوزش پلیس راهور تهران بزرگ گفت‪« :‬عابران پیاده باید از محل مجاز بر اســاس ایین نامه‬ ‫تردد کنند‪ ،‬در تاریکی شــب پوشــش مناسب داشته باشــند تا رانندگان عبوری بهتر انها را ببینند و‬ ‫حتی المقدور از لباس و کفشــی استفاده کنند که یا رنگ روشــن یا بازتاب نور مناسب داشته باشد تا‬ ‫درمعرض دید بهتر برای رانندگان قرار بگیرند‪ .‬همچنین عابران توجه داشــته باشند هنگام تاریکی هوا‬ ‫از بخش های روشن معابر و از زیر نور چراغ خیابان ها عبور کنند تا رانندگان به خوبی انها را تشخیص‬ ‫دهند‪».‬‬ ‫از ان ســو اما عدم رعایت حق تقدم‪ ،‬دومین دلیل عمده بروز تصادفات رانندگی‪ ،‬باز هم دســتکم در‬ ‫تهران اعالم شــده است‪ .‬چندی پیش‪ ،‬یکی از کارشناسان تصادفات پلیس راهور پایتخت گفت‪« :‬رتبه‬ ‫دوم علل وقوع تصادفات‪ ،‬عدم رعایت حق تقدم عبور اســت و بیشــترین محل هایی که شاهد وقوع این‬ ‫نوع تصادفات هستیم‪ ،‬تقاطع ها و میادین هستند‪».‬‬ ‫سرهنگ رابعه جوانبخت‪ ،‬در یک برنامه تلویزیونی‪ ،‬درخصوص عدم رعایت حق تقدم و تصادفات در شهر‬ ‫تهران گفت‪« :‬اگر دو یا چند وسیله نقلیه در یک زمان واحد بخواهند از یک تقاطع و یا یک مسیر عبور‬ ‫کنند‪ ،‬حتما تــــــداخلی بین تردد انها به وقوع می پیوندد و تصادف حتــــمی است‪ .‬برای ان که از‬ ‫این تصادفات جلوگیری شود‪ ،‬قــــــوانینی تعیین شده است که عبور وسایل نقلیه را نسبت به یکدیگر‬ ‫مشخص و اولویت بندی می کند تا از تصادفات جلوگیری شود‪».‬‬ ‫وی گفت‪« :‬متاســفانه از دیگر مواردی که شــاهد وقوع تصادفات در انجا هستیم‪ ،‬گذرگاه عابران پیاده‬ ‫اســت‪ .‬راننده با دانســتن اینکه باید قبل از رسیدن به گذرگاه عابرپیاده ‪-‬که یک مسیر امن برای تردد‬ ‫عابران پیاده است ‪ -‬توقف کند‪ ،‬ولی اما به جای ایست کامل‪ ،‬پای خود را روی پدال گاز فشار می دهد‬ ‫و باعث بروز تصادفات سنگین جرحی و فوتی می شود‪.‬‬ ‫بــا این همه‪ ،‬ظاهــرا به تازگی و در ترکیب با عوامل پیشــین ‪ ،‬عامل جدیدی نیــز به مجموعه عوامل‬ ‫حادثه ساز در تصادفات رانندگی اضافه شده است‪« :‬خاموشی معابر» در روزهای اخیر‪ ،‬بروز کمبود گاز و‬ ‫برق در کشور و هم زمانی ان با اعمال محدودیت های کرونایی شبانه موجب شد برخی معابر شهری در‬ ‫ساعات منع امدوشد شبانه‪ ،‬در تاریکی فرو بروند‪ .‬هرچند گالیه های مختلفی درباره این موضوع مطرح‬ ‫شده است اما همچنان پاسکاری این موضوع میان نهادها ادامه دارد‪.‬‬ ‫به تازگی رئیس اداره تصادفات پلیس راهور پایتخت‪ ،‬با اشاره به اینکه ‪۴۴‬درصد تصادفـــــات فــوتی‬ ‫پایتخت در تاریکی رخ می دهد‪ ،‬گفت‪ « :‬سازمـــــــان های مربوطه در تصادفاتی که روشــنایی در انها‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬سهـــم تقصیر می گیــــرند‪».‬‬ ‫ســرهنگ احسان مومنی در برنامه شــهر امن گفت‪« :‬با وجود اینکه در شب شاهد تردد کمتر عابران‬ ‫پیاده‪ ،‬خودروها و موتورسیکلت نسبت به روز هستیم اما تقریبا نیمی از تصادفات در شب روی می دهد‬ ‫که امار باالیی به حساب می اید‪».‬‬ ‫سرهنگ مومنی ادامه داد‪« :‬هنگام تاریکی هوا و محدودیت دید راننده‪ ،‬تصادف ها مشکالت خاص خود‬ ‫را دارند‪ .‬برای پیشــگیری از وقوع تصادف‪ ،‬اصلی به نام «خوب دیدن و خوب دیده شدن» داریم‪ .‬حدود‬ ‫نیمی از تصادف های عابران پیاده‪ ،‬نیمی از تصادف موتورســیکلت ها و خودروهای تهران‪ ،‬در شب روی‬ ‫می دهند‪».‬‬ ‫او ادامه داد‪« :‬راکبان موتورســیکلت باید در محل های دارای روشــنایی کافــی تردد کنند‪ ،‬چراغ های‬ ‫وســیله نقلیه خود را روشــن نگه دارند و از کاله ایمنی دارای شبرنگ و لباس دارای نوار شبرنگ حتما‬ ‫استفاده کنند تا توسط رانندگان دیگر به خوبی دیده شوند‪».‬‬ ‫او گفت‪« :‬کارشناســان ما‪ ،‬در تصادف هایی که محل حادثه فاقد روشــنایی اســت و دلیل تصادف نبود‬ ‫روشــنایی تشخیص داده می شود‪ ،‬به ســازمان مربوطه سهم می دهند و سازمان مربوطه باید در مراجع‬ ‫قضایی پاسخگو باشد و جبران خسارت کند‪».‬‬ ‫حمایت کارشناسان مسکن و خودرو از بازگشت قیمت به اپلیکیشن ها‬ ‫اگر پول های بلوکه شــده ایران در کشورهای دیگر‬ ‫به صنــدوق دولت بازگردد‪ ،‬قیمت ارز ریزش خواهد‬ ‫کــرد و در نهایت قیمت خــودرو نیز ریزش خواهد‬ ‫داشــت‪ .‬اما این کــه قیمت خودرو در ســال اینده‬ ‫چه شــرایطی پیدا خواهد کرد‪ ،‬به شــرایط مالی و‬ ‫سیاست های اقتصادی دولت بستگی دارد‬ ‫بازار خودرو از ابتدای ســال تا پیش از ابان ماه رشد‬ ‫قیمت قابل توجهی را تجربه کرد‪ .‬افزایش شــدید‬ ‫قیمت هــا در این بازار به رکود ســنگین در ان هم‬ ‫دامن زد و تعداد معامالت در این بازار به پایین ترین‬ ‫حد خود رسید‪ .‬با شــروع ابان ماه و هم زمان با داغ ‬ ‫شدن انتخابات ریاست جمهوری در امریکا و انتظار‬ ‫پیروزی بایدن و بازگشت برجام‪ ،‬قیمت دالر و به تبع‬ ‫ان خودرو نیز ریزش کرد‪ .‬به طور متوســط‪ ،‬قیمت‬ ‫خودرو از ابان ماه تاکنون بیش از ‪ ۳۰‬درصد ریزش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫هرچند در ایــن مدت قیمت ها گاهی افزایش یافته‬ ‫و گاهــی نیز افت کــرده‪ ،‬اما کاهــش بیش از ‪۳۰‬‬ ‫درصدی قیمت ها در بخش خودروهای تولید داخل‬ ‫و خارجی تثبیت شده است‪ .‬طی روزهای اخیر نیز‬ ‫ت خودرو افت‬ ‫با کاهــش قیمت دالر باز هم قیمــ ‬ ‫کرده است‪ .‬به نظر می رسد با توجه به افزایش عرضه‬ ‫خودرو در بازار و همچنین ورود خودروهای دســت‬ ‫دوم از مناطق ازاد به کشــور‪ ،‬بــازار خودرو ریزش‬ ‫بیشتری نیز خواهد داشت‪ .‬در این بخش‪ ،‬پیش بینی‬ ‫می شود ریزش قیمت در خودروهای باالتر از ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیون تومان بسیار بیشتر باشد‪.‬‬ ‫در همین زمینه با ســعید موتمنی‪ ،‬رئیس اتحادیه‬ ‫فروشــندگان و نمایشــگاه داران خــودرو تهران به‬ ‫گفت وگو پرداختیم‪.‬‬ ‫وضعیــت بازار خودرو را بــا توجه به کاهش قیمت‬ ‫دالر و ورود ان به کانــال ‪ ۲۴‬هــزار تومــان چگونه‬ ‫ارزیابی می کنید؟‬ ‫بازار درهر صورت روند کاهشی خود را حفظ کرده‬ ‫است‪ .‬یعنی از اوایل ابان ماه تاکنون بازار کمی بیش‬ ‫از ‪ ۳۰‬درصد کاهش قیمت داشــته و تا به امروز این‬ ‫‪ ۳۰‬درصد حفظ شــده اســت‪ .‬اما در دو سه هفته‬ ‫اخیر‪ ،‬بازار به دلیل افزایش قیمت دالر و عبور از ‪۲۶‬‬ ‫هزار تومان و همچنین سخنان رئیس شورای رقابت‬ ‫درخصوص قیمت گذاری جدید‪ ،‬با نوسان و افزایش‬ ‫قیمت نیز مواجه بوده است‪ .‬به هرحال بازار خودرو‬ ‫به دلیل ماهیت سرمایه ای خود‪ ،‬متاثر از نوسان نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬بازار ســرمایه و همچنین صحبت های مثبت و‬ ‫منفی مسئولین است‪.‬‬ ‫در چند روز گذشــته که قیمت ارز وارد کانال ‪۲۴‬‬ ‫هزار تومانی شــده‪ ،‬بازار نیز ارام تر شــده اســت و‬ ‫قیمت ها با شیب بســیار کمی کاهش می یابد‪ .‬اگر‬ ‫دالر به کانال ‪ ۲۳‬هزار تومانی وارد شــود‪ ،‬خودرو تا‬ ‫هشــت درصد دیگر نیز افت قیمت خواهد داشت و‬ ‫اگر دالر روند نزولی خود را ادامه دهد و به کانال ‪۲۰‬‬ ‫هزار تومان وارد شــود تا ‪ ۳۰‬درصد دیگر از قیمت‬ ‫خودرو کاســته خواهد شــد‪ .‬بازار خــودرو ارتباط‬ ‫مستقیمی با بازار ارز دارد‪.‬‬ ‫هم خریــدار و هــم فروشــنده با شــرایط فعلی‬ ‫بازار کنــار امده اند‪ .‬یعنی فروشــنده هایی که قبال‬ ‫احســاس می کردند قیمت ها افزایش خواهد یافت‪،‬‬ ‫در حال حاضر فروشــنده شــده اند‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫مصرف کنندگان واقعی در بازار زیاد شده اند و اقدام‬ ‫به خرید خودرو می کنند‪.‬‬ ‫بحث بر سر تغییر روش قیمت گذاری خودرو بسیار‬ ‫داغ شــده است‪ .‬ایا حرارت این اتفاق به بازار منتقل‬ ‫شده است یا خواهد شد؟‬ ‫معتقدم تا پایان سال افزایش قیمتی در بازار خودرو‬ ‫نخواهیم داشــت‪ .‬باز هم تاکید می کنم اگر قیمت‬ ‫ارز کاهش یابــد‪ ،‬قیمت خودرو نیز افت می کند؛ تا‬ ‫حدی که حتی اگر قیمت خودرو را افزایش دهند‪،‬‬ ‫بازهم تاثیری بر بازار خودرو نخواهد داشت‪ .‬به این‬ ‫دلیل که حجم باالیی از خودرو در بازار وجود دارد‬ ‫و فروشــنده در بازار بسیار بیش تر از خریدار است‪.‬‬ ‫یعنی در بازار عرضه از تقاضا پیشی گرفته است‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر‪ ،‬در گذشــته که قیمت ها افزایشی‬ ‫بود‪ ،‬تقاضای کاذب در بازار خودرو وجود داشت‪ .‬اما‬ ‫شرایط به حدی تغییر کرده است که نه تنها درحال‬ ‫حاضــر تقاضــای کاذب وجود نــدارد‪ ،‬بلکه عرضه‬ ‫افزایش یافته و تقاضا به شدت با کاهش مواجه شده‬ ‫اســت‪ .‬درحال حاضر تنها افرادی خودرو خریداری‬ ‫می کنند که واقعا نیاز دارند و قصد ســرمایه گذاری‬ ‫ندارند‪.‬تفاوتــی نمی کند خــودرو ایرانی باشــد یا‬ ‫خارجــی؛ اگر خــودرو پراید و خودرو متوســطی‬ ‫همچون ســانتافه را در نظر بگیرید‪ ،‬شاهد کاهش‬ ‫قیمت هر دو مدل هســتیم‪ .‬وقتی ارز در کانال ‪۱۶‬‬ ‫هزار تومان قرار داشــت‪ ،‬سانتافه حدود ‪۱.۱‬میلیارد‬ ‫تومان بود و وقتی ارز به ‪ ۲۳‬هزار تومان رسید‪ ،‬این‬ ‫خودرو ‪ ۱.۷‬میلیارد تومان شد‪ .‬همچنین وقتی دالر‬ ‫وارد کانال ‪۲۵‬هزار تومانی و ســپس کانال ‪ ۳۱‬هزار‬ ‫تومانی شــد‪ ،‬این خودرو نیــز به ترتیب ‪ ۲.۱‬و ‪۳.۵‬‬ ‫میلیارد تومان قیمت گذاری شد‪.‬‬ ‫خودرو پراید نیز وقتی دالر در کانال ‪ ۲۲‬هزار تومان‬ ‫قرار داشــت‪ ۷۸ ،‬میلیون تومان قیمت گذاری شد و‬ ‫زمانــی که دالر ‪ ۲۵‬هزار و ســپس ‪ ۳۲‬هزار تومان‬ ‫شــد‪ ،‬پراید نیز به ترتیب ‪ ۱۰۰‬و ‪ ۱۲۵‬میلیون تومان‬ ‫قیمت خــورد‪ .‬درحقیقت قیمت خــودرو پابه پای‬ ‫قیمت دالر افزایش یافته است‪ .‬تفاوتی هم نمی کند‬ ‫خودرو داخلی باشد یا وارداتی‪ .‬مقایسه قیمت دالر‬ ‫در ‪ ۲۵‬دی با ‪ ۲۵‬مرداد نشــان می دهد که قیمت ها‬ ‫تا چه اندازه دستخوش تغییر شده است‪.‬‬ ‫اگــر قیمت ارز کاهش یابد و ثابــت بماند‪ ،‬در بازار‬ ‫خودرو نیز شاهد ثبات یا درنهایت نوسان دو تا سه‬ ‫درصدی خواهیم بود‪ .‬از اوایل ابان‪ ،‬نوساناتی وجود‬ ‫داشــته و قیمت ها مثال چهار درصد افزایش یافته و‬ ‫دوباره به همان قیمت قبل بازگشته است‪.‬‬ ‫بســیاری از فعاالن بازار به مــردم توصیه می کنند‬ ‫خودرو نخرید تا ارزان شــود‪ .‬ایا برای ســال اینده‬ ‫خودرو ارزان می شــود یا ممکن است در این بخش‬ ‫افزایش قیمت داشته باشیم؟‬ ‫اگــر طلب هــا و پول های بلوکه شــده ایــران در‬ ‫کشــورهای دیگر به صندوق دولت بازگردد‪ ،‬قیمت‬ ‫ارز ریزش خواهد کرد کــه درنهایت قیمت خودرو‬ ‫نیز ریزش خواهد داشت‪ .‬اما این که قیمت خودرو در‬ ‫ســال اینده چه شرایطی پیدا خواهد کرد‪ ،‬به شرایط‬ ‫مالی و سیاســت های اقتصادی دولت بستگی دارد‪.‬‬ ‫اگر درامد دولت افزایش یابد و طلب هایش را وصول‬ ‫کنــد‪ ،‬تاثیر ان در تمام بازارها ازجمله بازار خودرو‪،‬‬ ‫سکه‪ ،‬ارز و‪ ...‬دیده خواهد شد‪.‬‬ ‫قرار اســت مصوبه مجلــس درخصوص ازاد کردن‬ ‫واردات خودرو از مناطق ازاد تصویب شود‪ .‬براساس‬ ‫این مصوبه‪ ،‬بین ‪ ۱۰‬هزار تا ‪ ۱۴‬هزار دستگاه خودرو‬ ‫خارجی دست دوم وارد کشور خواهد شد‪ .‬ورود این‬ ‫خودروها چه تاثیری بر بازار خواهد داشت؟‬ ‫هرچقدر تعداد خــودرو بیش تری در بــازار وجود‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬التهابات بازار نیز کمتر می شــود‪.‬‬ ‫به نظرم این یک قدم مثبت است‪ .‬اما به هرحال باید‬ ‫مشخص شــود خودروهایی که از مناطق ازاد وارد‬ ‫می شــوند‪ ،‬چند درصد گمرکی پرداخت می کنند و‬ ‫چه تعداد خودرو باید اسقاط شوند‪ .‬این هزینه ها باید‬ ‫براورد شــود و ببینیم تا چه میزان بر کاهش قیمت‬ ‫در بازار تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫اما به طور کلی این یک گام مثبت است‪ .‬چراکه طی‬ ‫یکی‪ ،‬دو ماه گذشته که قیمت خودروهای خارجی‬ ‫تــا ‪ ۳۵‬درصد کاهــش یافت‪ ،‬قیمــت خودروهای‬ ‫مونتــاژی چینی در بــازار نیز افت کــرد‪ .‬یعنی با‬ ‫کاهش قیمت خودروهای خارجی‪ ،‬چینی های بازار‬ ‫نیز حتی تا ‪ ۸۰‬میلیون زیر قیمت کارخانه به فروش‬ ‫رســیدند‪ .‬زیرا بســیاری از افرادی که می خواستند‬ ‫خــودرو چینی خریــداری کنند‪ ،‬به ســمت خرید‬ ‫خودروهــای دســت دوم وارداتی رفتنــد و همین‬ ‫عامل ســبب کاهش قیمت شــد‪ .‬ورود خودروهای‬ ‫خارجی به بازار سبب ریزش زنجیره ای قیمت ها در‬ ‫خودروهای چینی و حتی ایرانی خواهد شد‪.‬‬ ‫بازار خودرو را تا پایان سال و برای شب عید چگونه‬ ‫ارزیابی می کنید؟‬ ‫معتقدم تا پایان سال‪ ،‬نوسان چند درصدی در این‬ ‫بخش خواهیم داشــت و وضعیــت به همین منوال‬ ‫ادامــه خواهد یافت‪ .‬مگر این که قیمت ارز ســقوط‬ ‫بیشــتری داشــته باشد که در این شــرایط قیمت‬ ‫خودرو در پایان ســال روند ریزشــی خود را ادامه‬ ‫خواهد داد‪ .‬به طور کلی‪ ،‬تا پایان سال وضعیت بازار‬ ‫را مانند همین روزها می بینم‪.‬‬ ‫کارشناسان مســکن و خودرو معتقدند بر اساس نظرسنجی ها و امار نه تنها حذف قیمت در بازار‬ ‫رفتن شفافیت در بازار‬ ‫مجازی و اپلیکیشــن ها کمکی به کنترل قیمت ها نکرده بلکه باعث از بین‬ ‫ِ‬ ‫نیز شده است‪.‬‬ ‫مهدی روانشــادنیا کارشــناس مســکن در گفتگو با برنامه تیتر امشــب از موافقت مشروط درج‬ ‫قیمت ها در اگهی ها و اپلیکیشن ها گفت و افزود‪ :‬حذف قیمت ها از اگهی های فضای مجازی هیچ‬ ‫کمکی به کاهش التهاب بازار نکرده است‪ .‬پیش از اینکه اعالم درج قیمت ها در اگهی های مسکن‬ ‫و خودرو منع شــد تاثیری در کنترل قیمت ها نگذاشــت‪ .‬میانگین قیمت مســکن در اردیبهشت‬ ‫امســال ‪ ۱۷‬میلیون تومان بود و امروز که قیمت ها ازاد شــده متوسط قیمت ها ‪ ۲۷‬میلیون تومان‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫روانشادنیا افزود‪ :‬قیمت گذاری در بازار مسکن بسیار پیچیده و تابعی از مالحظات مختلف است‪.‬‬ ‫وی به نیاز شــفافیت در بازار مســکن اشــاره کرد و گفت‪ :‬اگهی ها در بازار مجازی مسکن بهتر و‬ ‫بیشــتر دیده می شــود و قابل مقایسه است‪ .‬اگر قیمت ها درج نشــود هزینه های مبادله معامالت‬ ‫بیشتر می شود‪.‬‬ ‫کارشــناس مسکن با بیان اینکه در معامالت بازار مسکن در کشور ما‪ ،‬چیزی به نام مشاور امالک‬ ‫نداریم‪ ،‬افزود‪ :‬اتفاقی که در بازار مسکن و مشاوره امالک می افتد بازار یابی مسکن است نه مشاوره‬ ‫مسکن‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬فرهنگ مشــاوره امالک باید ارتقا یابد‪ .‬همزمان با درج قیمت مســکن در اگهی ها باید‬ ‫خدمات مشاور امالک از نظر فنی و خدمات افزایش یابد‪.‬‬ ‫روانشادنیا گفت‪ :‬انچه که در نوسانات بازار اثر می گذارد‪ ،‬متغیرهای کالن است و سامانه های امالک‬ ‫تاثیر چندانی ندارد‪.‬‬ ‫رضا الفت نسب عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی گفت‪ :‬بر اساس امارهای‬ ‫نظر ســنجی های به دســت امده حدود ‪ ۸۸‬درصد از مردم معتقدند درج نشدن قیمت ها ان ها را‬ ‫به ســختی انداخته است‪ .‬افزایش قیمت مسکن و خودرو هیچ ارتباطی به درج قیمت در اگهی ها‬ ‫ندارد جز اینکه شفافیت در قیمت ها را از بین برده است‪.‬‬ ‫الفت نســب از دو مشــکل اصلی در بازار خودرو و مسکن گفت و افزود‪ :‬در حال حاضر قیمت ها به‬ ‫اگهی ها بازگشته است‪ .‬اتحادیه خودرو و مسکن کشف قیمت نمی کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حوزه خودرو‪ ،‬ما به کســانی که قیمت باالتر از بازار ارائه می دهند‪ ،‬اجازه نشر اگهی‬ ‫نمی دهیم‪.‬سعید لطفی کارشناس مسکن گفت‪ :‬باید قیمت ها به اگهی ها باز می گشت‪ .‬حذف قیمت‬ ‫از اگهی ها هیچ گونه بازخورد خوبی نداشــت‪ .‬دولت عملکرد بد مدیریت خود را در بازار مسکن و‬ ‫بازار خودرو به گردن فضای مجازی انداخت‪.‬‬ ‫بهزاد خسروی ادینه وند کارشناس خودرو گفت‪ :‬تجربه نشان داد که این سایت ها (اگهی ها) قیمت‬ ‫سازی می کنند‪ .‬چهارشنبه قبل پژو ‪ ۲۰۶‬را در چند ساعت ‪ ۲۵‬میلیون تومان گران تر کردند و بعد‬ ‫از ‪ ۲۴‬ساعت‪ ،‬قیمت را به رقم قبل بازگرداندند‪.‬‬ ‫فربد زاوه کارشناس خودرو‪ :‬وقتی دمای خانه کم یا زیاد است‪ ،‬نباید دماسنج را بشکنیم! تورم در‬ ‫کشور ناشی از سیاست های پولی غلط است‪.‬‬ صفحه 5 ‫دو شنبه ‪ 29‬دی ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4100‬‬ ‫‪6‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫با‪ 100‬درصد افزایش در‪ 9‬ماهه ی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال‪98‬‬ ‫ایرانول در فروش و صادرات رکورد زد‬ ‫نرخ فروش صادراتی روانکارهای شرکت نفت ایرانول (شرانل)‪ ،‬در ‪9‬ماهه ی سال جاری نسبت به‬ ‫‪9‬ماهه ی سال گذشته با ‪ %100‬افزایش‪ ،‬به رقم ‪ 81.666.899‬میلیون ریال رسید‪.‬‬ ‫گزارش خبرنگار ما حاکی اســت رقم فروش ‪ 9‬ماهه ی سال ‪ 1398‬معادل ‪ 39.337.637‬میلیون‬ ‫ریال بوده است که امسال این رقم با‬ ‫‪ %100.98‬افزایش به بیش از ‪ 81.666.899‬میلیون ریــال افزایش یافت همچنین طی این مدت‬ ‫مبلغ کل فروش کارخانه از افزایش ‪ %54.98‬برخوردار شــد که در نوع خود رکورد قابل توجهی‬ ‫را نشان می دهد‪.‬‬ ‫طبق بررســی های به عمل امده‪ ،‬تعداد فروش صادراتی روانکارها در‪9‬ماهه ی سال ‪ 98‬معادل‬ ‫‪ 128.413‬میلیون بود که امسال با ‪ %10.98‬افزایش به تعداد ‪ 141.825‬میلیون رسید‪.‬‬ ‫این گزارش می افزاید در حوزه ی نرخ فروش روانکارها نیز شــرکت نفت ایرانول شاهد افزایش‬ ‫‪ %16.98‬ای در مقایســه با سال گذشته بوده است که حاکی از نوع ابتکار عمل شرکت در حوزه‬ ‫ی بازاریابی و فروش می باشد و همچنین در حوزه ی فروش داخلی نیز از نظر تعداد فروش در ‪9‬‬ ‫ماهه ی امسال شاهد رشد ‪ %8.98‬ای هستیم که به نوعی بیانگر سبقت این شرکت از دیگر رقبا‬ ‫و استقبال بیشتر مصرف کننده داخلی از محصوالت شرکت ایرانول می باشد‪.‬‬ ‫گزارش خبرنگار ما حاکی است شــرکت ایرانول که در حوزه ی تولید روانکارها‪،‬ضد یخ‪،‬پارافین‬ ‫وکس و گریس فعالیت دارد تقریبا در همه ی حوزه ها در ‪ 9‬ماهه ی ســال ‪ 99‬نسبت به ‪ 9‬ماهه ی‬ ‫سال ‪ 98‬شاهد رشــد قابل توجهی بوده است‪.‬همچنین بررسی حاشیه سود عملیاتی بیانگر این‬ ‫واقعیت اســت که در ‪ 6‬ماهه ی اول امسال به ‪ %20‬رســیده است که این درصد در سال گذشته‬ ‫‪ %15‬بوده اســت که به عبارتی این پارامتر نشان دهنده ی عملکرد بهتر مدیریت کارخانه نسبت‬ ‫به مدت ‪ 6‬ماهه ی سال گذشته می باشد‪.‬‬ ‫ارزش بازار شرکت ایرانول ‪ 71.818‬میلیارد ریال است که با تعداد ‪ 2‬میلیارد برگ سهم‪ ،‬قیمت هر‬ ‫ســهم ‪ 35.990‬ریال در بازار خرید و فروش می شود‪ ،‬سود سالیانه ی هر سهم‪ 2.023‬ریال است‬ ‫که نســبت قیمت به سود هر سهم (‪ )p/e‬مساوی ‪ 75/17‬است که همین نسبت برای هم گروهی‬ ‫های شرانل به صورت میانگین معادل ‪ 30/37‬است ‪.‬‬ ‫همچنین سهام شناور شــرکت معادل ‪ %12/15‬است و میانگین حجم ماه ‪ 3/16‬میلیون است که‬ ‫این دو پارامتر باعث نقد شوندگی سهم میشود‪.‬‬ ‫ارزش دفتری هر ســهم مســاوی‪ 2.548/68‬ریال است که نســبت قیمت هر سهم به ارزش‬ ‫دفتری هر ســهم (‪ ( P /B‬مساوی ‪ 14‬است همچنین درصدحاشیه سود ناخالص ‪ 6‬ماهه ی اول‬ ‫ســال‪ 99‬برابر با ‪ %23‬است که همین نسبت برای ‪ 6‬ماه ی سال قبل ‪ %19‬بوده است‪ ،‬این پارمتر‬ ‫نشــان می دهد که عملکرد خط تولید کارخانه در‪ 6‬ماهه ی اول ســال جاری بهتر از‪ 6‬ماه سال‬ ‫گذشته بوده است‪.‬‬ ‫خبر‬ صفحه 6 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪ ‍ ‬شهردارکرمانشاه‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫شهردار کرمان بیان کرد‪:‬‬ ‫فراهم سازی بستر فعالیت کودکان در شهر در دوستدار‬ ‫کودک شدن کرمان موثر است‬ ‫شــهردار کرمان در بازدید از نقاشــی دیواری کودکان در بوستان‬ ‫«نرگس» با اهدای هدایایی از کودکان شرکت کننده در این رویداد‬ ‫قدردانــی کرد‪.‬ســیدمهران عالم زاده در بازدید از نقاشــی دیواری‬ ‫کودکان در بوســتان «نرگس» در محلۀ شــهرک بنی هاشم‪ ،‬اثار‬ ‫ارائه شــده را بســیار خالقانه توصیف کرد و گفت‪ :‬نقاشی در رشد‬ ‫ذهنی و هوش کودکان نقش موثری دارد و باید به ان توجه ویژه ای‬ ‫شــود‪.‬وی با اشــاره به اینکه یکی از اهداف ایــن دوره از مدیریت‬ ‫شهری‪ ،‬توجه به محله های هدف بازافرینی بوده است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬راه اندازی فرهنگ سرای «ماه بنی هاشم» و بوستان «نرگس»‬ ‫در محلۀ بنی هاشــم‪ ،‬نقش بسزایی در رونق و توسعۀ اجتماعی این‬ ‫بخش از شــهر داشته است ‪.‬شهردار کرمان با اشاره به انتخاب شهر‬ ‫کرمان به عنوان یکی از شــهرهای پایلوت شــهر دوستدار کودک‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬در راستای دوســتدار کودک شدن شهر کرمان‪ ،‬نه تنها‬ ‫از لحاظ مناسب ســازی فضای شــهری‪ ،‬بلکه از ابعــاد اجتماعی و‬ ‫فرهنگی قصد داریم گام های موثری برداریم‪.‬عالم زاده‪ ،‬مشــارکت‬ ‫کودکان و افزایش فعالیت های ان ها در عرصۀ شــهر را در انتخاب‬ ‫کرمان به عنوان شهر دوستدار کودک موثر دانست و افزود‪ :‬نقاشی‬ ‫دیواری کودکان نمونۀ بارز مشارکت کودکان در شهر است‪.‬الزم به‬ ‫ذکر است؛ کودکان محله به نمایندگی از اهالی‪ ،‬مسائل و مشکالت‬ ‫خود را مطرح کردند‪.‬یک کودک هم با شــعرخوانی‪ ،‬ضمن تشکر‪،‬‬ ‫معضالت‪ ،‬مشــکالت و خواســته های محله را مطرح کرد‪.‬شهردار‬ ‫کرمان نیز در زمینۀ گسترش بوســتان «نرگس» و اسفالت معابر‬ ‫این شهرک قول مساعد داد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دو شنبه ‪ 29‬دی ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4100‬‬ ‫خبر‬ ‫عملیات اجرایی پیاده راه مدرس از دستور کار شهرداری خارج شد‬ ‫شهردار کرمانشاه گفت‪ :‬عملیات اجرایی پیاده راه مدرس‬ ‫از دستور کار شهرداری خارج شد‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز اطالع رســانی روابط عمومی شهرداری‬ ‫کرمانشاه دکتر طلوعی ســعید طلوعی ضمن اعالم این‬ ‫خبــر‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬یکی از پروژه های مهم شــهری در‬ ‫راستای توسعه شهر‪ ،‬احداث پیاده راه مدرس است که با‬ ‫توجه به توانمندی و پتانسیل موجود در ان می تواند به‬ ‫یکی از مراکز و محورهای تجاری و تفریحی غرب کشور‬ ‫تبدیل شــود و رونق اقتصادی چشــمگیری را نیز در بر‬ ‫خواهد داشت‪ .‬‬ ‫وی ضمن قدر دانی از اســتاندار کرمانشــاه در راستای‬ ‫حمایت از مجموعه مدیریت شــهری خصوصا نقشی که‬ ‫ایجاد پیاده راه مدرس در توسعه شهر از لحاظ اقتصادی‪،‬‬ ‫فرهنگی و ســیما و منظر شــهری خواهد داشت افزود‪:‬‬ ‫با توجه به اســتقبال بازاریان و کســبه خیابان مدرس و‬ ‫جامعه شــهروندی ازاین پروژه بــزرگ‪ ،‬عملیات عمرانی‬ ‫ان در دســتور کار قرار گرفت اما با توجه به درخواست‬ ‫اســتاندار برای تعویق این پروژه بر مبنای درخواســت‬ ‫جمعی از‪  ‬اتاق اصناف به ســال اینده و از طرفی با توجه‬ ‫به نزدیک شــدن زمــان انتخابات و پایان کار شــورای‬ ‫اسالمی شــهر دور پنجم و به تبع ان مدیریت شهری با‬ ‫تصمیم شورای مدیران اجرای این پروژه بزرگ از دستور‬ ‫کار شهرداری خارج شد‪.‬‬ ‫شــهردار کرمانشاه تصریح کرد‪ :‬اعتقاد دارم بازار همیشه‬ ‫قلب تپنده اقتصاد کرمانشــاه بوده و نقش افرینی موثر و‬ ‫خالصانه بازاریان در کنار مسئولین در مقاطع حساس در‬ ‫ساختار نظام از انقالب اسالمی و هشت سال دفاع مقدس‬ ‫تا زلزله ســرپل ذهــاب و مبارزه با بیمــاری کرونا و نیز‬ ‫شرایط سخت تحریم های ظالمانه شایسته تقدیر است‪.‬‬ ‫طلوعی با اشــاره به عده ای که همواره با بی تدبیری‪  ‬و‬ ‫ایجاد هرج و مرج و بی نظمی طی ســالیان سال توسعه‬ ‫شــهر را به عقب انداخته اند تا به دنبال منافع شخصی‬ ‫و گروهی خود باشــند که این امــر تاثیرات نامطلوبی بر‬ ‫کیفیت زندگی شهروندان داشته است تاکید کرد‪ :‬جامعه‬ ‫ای که روحیه مشارکت پذیری در ان نهادینه شده باشد‬ ‫توسعه و پیشرفت‪  ‬بیشتری خواهد داشت و از لحظه کار‬ ‫در شهرداری با دیدگاهی بر گرفته از مدیریت جهادی بر‬ ‫نقش و جایگاه حضور شــهروندان در تصمیم گیری های‬ ‫کالن پروژه های شهری اعتقاد داشته ایم و تمام مدیران‬ ‫شهرداری ملزم به رعایت احترام به نظر مردم بوده امد‪ .‬‬ ‫شــهردار کرمانشــاه در پایان تاکید کرد‪ :‬امیدوارم قدر‬ ‫لحظاتی که کرمانشــاه میتواند با ســرعت بیشتری در‬ ‫مســیر توســعه حرکت کند را بدانیم و فرصت ســوزی‬ ‫را کــه بر اســاس کوته نظــری و برگرفته از دسیســه‬ ‫های منافع شــخصی‪ ،‬گروهی و جناحی شــکل گرفته‬ ‫اســت را به فرصت ســازی بر مبنای تعامــل‪ ،‬همدلی‬ ‫و احتــرام متقابــل برای توســعه و‪  ‬عمــران و ابادانی‬ ‫کرمانشاه تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعاملابفا‪:‬ابرسانیباتانکردرروستاهایایالمکاهشیافت‬ ‫بیش از‪35‬هزار متر تعویض پوشش خط لوله در منطقه شش عملیات انتقال گاز‬ ‫شاخص بهره مندی اب در روستاهای این‬ ‫اســتان باالتر از میانگین کشوری است‪،‬‬ ‫یاداور شد‪ :‬از ‪ ۵۵۲‬روستای استان ‪۴۹۸‬‬ ‫روستا تحت پوشش خدمات این شرکت‬ ‫قــرار دارند‪.‬تیموری با اشــاره به افزایش‬ ‫توزیع اعتبارها طی ســال های گذشــته‬ ‫گفت‪ :‬اعتبارهای ابرسانی سال ‪ ۹۲‬حدود‬ ‫‪ ۵۰‬میلیارد ریال بود که از ســال ‪ ۹۳‬تا‬ ‫ پایان ‪ ۹۷‬به ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫افزایش یافته اســت‪.‬به گفتــه وی اعتبار‬ ‫مصوب شرکت ابفار استان ایالم در سال‬ ‫‪ ۹۸‬نیز ‪ ۶۴۰‬میلیارد ریال است که نسبت‬ ‫به سال های قبل افزایش قابل مالحضه ای‬ ‫داشــته اســت‪.‬مدیرعامل ابفای ایالم با‬ ‫اشاره به عملکرد شاخص بهره مندی اب‬ ‫از ســال ‪ ۹۲‬تا کنون اضافه کرد‪ :‬شاخص‬ ‫بهره مندی اب در این مدت از ‪ ۶۶‬درصد‬ ‫به نزدیک ‪ ۸۰‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫گرفت و در دی ماه امســال با موفقیت‬ ‫به پایان رسید ‪.‬‬ ‫مدیر منطقه با اشــاره به ریســک باالی‬ ‫حفــاری پیوســته در زمیــن هایــی با‬ ‫خصوصیــات جغرافیایــی متفــاوت در‬ ‫ارتفاع از سطح دریا تا مناطق کوهستانی‬ ‫با شــیب ‪ 30‬درجــه‪ ،‬گفــت‪ :‬از دیگر‬ ‫چالشــهای پروژه همزمانی اجرای ‪ 8‬ماه‬ ‫پایانی عملیات با شــیوع ویروس کرونا و‬ ‫تاثیر بیماری بر کاهش تعداد پرســنل و‬ ‫محدودیت های تردد ماشین االت اشاره‬ ‫نمودنــد ‪.‬مدیر منطقــه در پایان ضمن‬ ‫تشکر از زحمات و تالش های همکاران‬ ‫در واحدهای ستادی و عملیاتی از جمله‬ ‫معاونت عملیات خطوط لوله‪ ,‬بازرســی‬ ‫فنی ‪ HSE ،‬و امور پیمانها که بصورت‬ ‫مستقیم و غیر مســتقیم در اجرای این‬ ‫پروژه نقش داشته اند قدردانی کردند ‪.‬‬ ‫ایــام ‪ -‬خبرنگارراه مــردم ‪ -‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب ایــام گفــت‪:‬‬ ‫ابرسانی با تانکر سیار در سطح روستاهای‬ ‫این استان با افزایش شاخص بهره مندی‬ ‫اب به ‪ ۲۲‬مورد رسیده است‪.‬‬ ‫نوراهلل تیموری اظهار داشت‪ :‬شرکت اب‬ ‫و فاضالب استان ایالم در راستای اجرای‬ ‫سیاســت های اقتصاد مقاومتی توانسته‬ ‫اســت با تکمیل تعداد زیــادی مجتمع ‪،‬‬ ‫عالوه بر بهره مندی بیشــتر روستاییان از‬ ‫اب شرب‪ ،‬تعداد زیادی از روستاها را نیز‬ ‫از گردونه ابرسانی سیار خارج کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هم اینک ابرســانی به‬ ‫‪ ۲۲‬روستا به صورت سیار انجام می شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬برنامه این شــرکت برای ‪ ۲‬ســال‬ ‫اینده اتمام ابرســانی ســیار در تمامی‬ ‫روستاهای تحت پوشش است‪.‬مدیرعامل‬ ‫شرکت اب و فاضالب ایالم با بیان اینکه‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب هرمزگان‪:‬‬ ‫مشکل اب مناطق زلزله زده شهرستان بندرلنگه مرتفع‬ ‫شد‪ /‬شش چاه تامین اب خام ابشیرین کن ها وارد مدار‬ ‫تولید شد‪ /‬ابرسانی سیار به روستای سایه خوش‬ ‫مدیــر عامل شــرکت اب و فاضالب هرمزگان از رفع مشــکل اب‬ ‫مناطق زلزله زده بخش مهران شهرستان بندرلنگه خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی و اموزش همگانی شــرکت اب و فاضالب‬ ‫هرمــزگان‪ ،‬امین قصمی افزود‪ :‬از زمان وقوع زلزله ‪ 5.5‬ریشــتری‬ ‫بندرلنگــه‪ ،‬نیروهای عملیاتی شــرکت اب و فاضالب هرمزگان در‬ ‫شهرســتان های بندرلنگه‪ ،‬بندرعباس‪ ،‬قشم و خمیر برای خدمات‬ ‫رسانی به حالت اماده باش در امدند‪.‬وی افزود‪ :‬پس از بررسی های‬ ‫اولیه‪ ،‬قطعی اب در منطقه دژگان بخش مهران شهرستان بندرلنگه‬ ‫گزارش شد که عملیات الزم برای رفع مشکل اب منطقه در دستور‬ ‫کار قرار گرفت‪.‬مدیر عامل شــرکت اب و فاضالب هرمزگان افزود‪:‬‬ ‫در پی این حادثه اب ‪ 10‬روســتای بخش مهران به دلیل باال رفتن‬ ‫کدورت اب شــش حلقه چاه خام دو سایت ابشیرین کن‪ ،‬از مدار‬ ‫تولید خارج که با اقدامات انجام شــده پس از شش ساعت تالش‪،‬‬ ‫مشکل مرتفع و ابرســانی به این مناطق از سر گرفته شد‪.‬به گفته‬ ‫قصمــی‪ ،‬در پی وقوع زلزله بامداد شــنبه‪ ،‬چاه های تولید اب خام‬ ‫دو ســایت ‪ 2300‬و ‪ 300‬متر مکعبی اب شیرین کن دژگان دچار‬ ‫مشــکل و از مدار تولید خارج که با ورود بــه موقع اکیپ اتفاقات‬ ‫شهرستان بندرلنگه با پشتیبانی های سایر تیم های عملیاتی استان‬ ‫مشــکل مرتفع شــد‪.‬وی در پایان گفت‪ :‬ابرسانی سیار به روستای‬ ‫ســایه خوش به دلیل اســکان در مدارس و مساجد بصورت سیار‬ ‫در حال انجام است‪.‬‬ ‫دبیر سیاسی جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه بوعلی‬ ‫به گزارش روابط عمومی منطقه شــش‬ ‫عملیــات انتقال گاز‪ ،‬مدیر این منطقه از‬ ‫پایان موفقیت امیــز عملیات حفاری و‬ ‫تعویض پوشــش ‪35‬هزار و پنجاه و یک‬ ‫متــر از خــط لوله ‪ 24‬اینچ ســرخون ‪/‬‬ ‫رفســنجان در مدت ‪ 17‬مــاه با رکورد‬ ‫‪ 230‬هزار نفر ســاعت کار بدون حادثه‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫علیرضــا عربلــو ضمن تشــریح اهداف‬ ‫پروژه گفت‪ :‬بر اســاس نتایج و گزارشات‬ ‫دریافــت شــده از ارزیابــی وضعیــت‬ ‫پتانســیل حفاظتی خطوط لوله و نتایج‬ ‫ارزیابی پوشــش بــه روش‪،DCVG  ‬‬ ‫تعمیرات تعویض پوشــش‪  ‬خط لوله ‪24‬‬ ‫اینچ سرخون‪/‬رفســنجان از تیرماه سال‬ ‫‪  98‬با هدف کاهش شــدت خوردگی ‪،‬‬ ‫یکپارچه ســازی پوشش و ارتقاء فرایند‬ ‫حفاظــت کاتــدی در دســتور کار قرار‬ ‫تصویبطرحجامعشهریهمدان‬ ‫بافشارهایغیرمنطقیمواجهشدهاست‬ ‫‍‪  ‬برگزاری مراسم تقدیر از دست اندرکاران مانور پدافند‬ ‫غیرعامل صنعت اب و برق استان کرمانشاه‪ ‬‬ ‫‪ ‬مراســم تقدیر از دســت اندرکاران مانور پدافند غیرعامل صنعت‬ ‫اب و برق اســتان کرمانشاه در سالن جلسات برق منطقه ای غرب‬ ‫برگزار شــد‪  .‬این مراســم با حضور رجبی جانشین مدیرکل دفتر‬ ‫پدافند غیرعامــل وزارت نیرو‪ ،‬زارعی مدیــرکل دفتر پدافند غیر‬ ‫عامل استانداری کرمانشاه و مدیران عامل صنعت اب و برق استان‬ ‫کرمانشاه در سالن جلسات شرکت برق منطقه ای غرب برگزار و از‬ ‫فعاالن این مانور تقدیر بعمل امد‪ .‬در این مراســم از زحمات دکتر‬ ‫کاکاوند مدیرعامل شــرکت ابفا استان‪ ،‬فخاری مدیر دفتر مدیریت‬ ‫بحران و پدافند غیر عامل شرکت ابفا استان و پرسنل این شرکت‬ ‫بابت حضور موفق در مانور پدافند غیرعامل که در ابان ماه ســال‬ ‫جاری برگزار گردیده بود طی حکمی از طرف میثم جعفرزاده مدیر‬ ‫دفتر پدافند غیرعامل وزارت نیرو تقدیر بعمل امد‪ .‬‬ ‫ســینا گفت‪ :‬طرح جامع شهری برای شهر همدان برای‬ ‫تصویب با فشار سیاســی غیرمنطقی مواجه شده است‪.‬‬ ‫مهدی دارابی اظهار کرد‪ ،‬طرح جامع‪ ،‬طرح بلند مدتی‬ ‫اســت که در ان نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی‬ ‫مربوط به حوزه های مسکونی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬اداری‪،‬‬ ‫تسهیالت عمومی مناطق نوسازی‪ ،‬بهسازی و اولویت های‬ ‫مربوط به انها تعیین شده است‪.‬وی با بیان اینکه ضوابط‬ ‫و مقررات مربوط به همه موارد و ضوابط مربوط به حفظ‬ ‫بنا و نماهای تاریخــی و مناظر طبیعی در طرح جامعه‬ ‫شــهری‪ ،‬تهیه و تنظیم می شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این طرح بر‬ ‫حسب ضرورت‪ ،‬قابل تجدیدنظر خواهد بود‪.‬دبیر سیاسی‬ ‫جامعه اسالمی دانشگاه بوعلی سینا افزود‪ :‬در طرح جامع‬ ‫یکی از مسائل مورد بررســی افزایش محدوده و اراضی‬ ‫شهری اســت‪ ،‬در حالی که پاسخ منطقی برای افزایش‬ ‫اراضی شــهری مطرح نشده اســت‪.‬دارابی با بیان اینکه‬ ‫افزایــش اراضی به چند حالت ماننــد متمرکز‪ ،‬حومه ی‬ ‫شــهر‪ ،‬متراکم‪ ،‬مرکزی و‪ ..‬صورت می گیرد‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫همدان از شهرهایی است که ســاختار مرکزی را دارد‪،‬‬ ‫پس افزایش اراضی در حومه ی شهر موجب می شود که‬ ‫تمرکز شــهر بین ‪ ۲‬حوزه ی مرکزی و حومه ای تقسیم‬ ‫شــود‪ ،‬به همین علت اســتفاده از وسایل نقلیه شخصی‬ ‫افزایش پیدا می کند و با توجه به نامناســب بودن برخی‬ ‫خیابان های شــهر همدان ســبب ترافیک می شود‪.‬وی‬ ‫یکی از معضالت اجتماعی در همدان گســترش حاشیه‬ ‫نشــینی و گســترش یافت های‪ ‬نا‪ ‬کارامد شهری عنوان‬ ‫کرد و ادامه داد‪ :‬این طرح می تواند بیش از پیش موجب‬ ‫گسترش این موارد در شهر بشود‪.‬دارابی تقسیم شهر به‬ ‫حومه و مرکز را سبب رشــد حاشیه نشینی در همدان‬ ‫دانســت و ادامه داد‪ :‬طبق نظرات جامعه شناسان‪ ،‬رشد‬ ‫حاشــیه نشــینی می تواند منجر به ایجــاد الودگی ها و‬ ‫بیماری های مختلف شود‪ ،‬عموم جامعه شناسان شهری‬ ‫خبر‬ ‫فراهم کردن بستر خالقیت کودکان با مسابقه «بادکنک طالیی»‬ ‫پوستر ســومین مسابقه نمایشنامه نویســی کودک و نوجوان با عنوان «بادکنک طالیی» از‬ ‫سوی اداره توســعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان‬ ‫رونمایی شــد‪.‬محمد عیدی در ایین رونمایی ســومین مسابقه نمایشــنامه نویسی کودک و‬ ‫نوجوان «بادکنک طالیی» اظهار داشــت‪ :‬این مسابقه یکی از برنامه های موفق حوزه معاونت‬ ‫فرهنگی شهرداری اصفهان بوده که طی برگزاری در ادوار گذشته فرصتی فراهم کرده تا اتاق‬ ‫فکری به وسعت ایران برای تبیین اهداف معاونت فرهنگی و ماموریت های ان شکل گیرد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان افزود‪ :‬مسابقات نمایشنامه نویسی‬ ‫کودک ونوجوان با عنوان «بادکنک طالیی» مجالی برای اهل فن و قلم بوده تا با مشــارکت‬ ‫افزایی به محتواهای موثر در بخش کودک و نوجوان دست یابیم‪.‬وی با اشاره به انتشار ‪ 5‬جلد‬ ‫اثار نمایشنامه نویسی کودک و نوجوانان از ادوار گذشته تاکنون تصریح کرد‪ :‬این مسابقه به‬ ‫جغرافیای خاصی محدود نمی شود و کنشگران حوزه کودک می توانند با نمایش و خالقیت‬ ‫در بســتر فرهنگی به رقابت بنشــینند‪ .‬وی ضمن ابراز امیدواری از برگزاری سومین مسابقه‬ ‫نمایشــنامه نویســی کودک و نوجوان «بادکنک طالیی» با قدرت بیشتر گفت‪ :‬خوشبختانه‬ ‫هرسال نمایشنامه هایی قوی تر‪ ،‬خالقانه تر و با ایده های نو به دبیرخانه ارسال می شود که‬ ‫می تواند در غنای محتوای بسیار وسیع ادبیات کودک و نوجوان به ویژه در عرصه تئاتر موثر‬ ‫واقع شــود‪ .‬عیدی با اشــاره به تداوم مسیر غنای ادبیات کودک و نوجوان در رقابت فرهنگی‬ ‫گفت‪ :‬امیدواریم در جغرافیای وسیع تر اثار حوزه کودک و نوجوان دریافت شود و متناسب با‬ ‫انگیزه های مخاطب اثر خلق کنیم‪ .‬وی با تاکید بر افزایش زمینه مشارکت پذیری در سومین‬ ‫دوره از مســابقه نمایشنامه نویسی کودک و نوجوان «بادکنک طالیی» اظهار داشت‪ :‬مسابقه‬ ‫مذکور توانســته است اتاق فکری به وســعت ایران و حتی فراسوی مرزها برای اندیشیدن به‬ ‫کــودکان و نوجوانان پدید اورد‪ .‬معاون فرهنگی شــهردار اصفهان در ادامه با تاکید بر اینکه‬ ‫کودکان و نوجوانان جزء الینفک توســعه پایدار هســتند‪ ،‬گفت‪ :‬در توسعه متوازن کودکان و‬ ‫نوجوانان به منزله کارگزار توسعه پایدار هستند و باید به دنبال ساختن جهانی با کودکان و نه‬ ‫برای کودکان باشیم‪ .‬وی افزود‪ :‬نمایشنامه یکی از ابزارهای قدرتمند برای بالیدن قدرت تخیل‬ ‫کودکان و نوجوانان اســت‪ .‬هرچه قدرت تخیل کودکان ونوجوانان در قالب نمایشنامه ظهور‬ ‫پیدا کند جامعه ای مهربان تر و خالق تر خواهیم داشــت‪ .‬احمد رضایی دارافشــانی نیز در‬ ‫ایین رونمایی از سومین مسابقه نمایشنامه نویسی کودک و نوجوان «بادکنک طالیی» اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬در اولین دوره این مسابقات ‪ 167‬اثر به دبیرخانه رسید و ‪ 11‬اثر برگزیده در ‪ 2‬جلد‬ ‫منتشــر شد و در دومین دوره که سال گذشته برگزار شد با داوری ‪ 75‬اثر دریافت شده‪14 ،‬‬ ‫اثر در ‪ 3‬جلد اماده انتشار است‪.‬رئیس اداره توسعه فرهنگ شهروندی افزود‪ :‬هدف از مسابقه‬ ‫نمایشنامه نویسی کودک ونوجوان «بادکنک طالیی» تولید نمایشنامه های جدید با توجه به‬ ‫نیازهای کودکان نوجوانان‪ ،‬تولید نمایشنامه های متناسب با رده های سنی مختلف به لحاظ‬ ‫محتوایی و اســتفاده از اســتعدادها و ظرفیت های جدید در سطح کشور است‪ .‬وی به بخش‬ ‫های ازاد و شــهروندی در مسابقه نمایشنامه نویسی کودک و نوجوان »بادکنک طالیی» هم‬ ‫اشــاره ای کرد و گفت‪ :‬در بخش ازاد تمام موضوعات و مفاهیم براساس اموزه های فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬دینی و تربیتی که می تواند موجب رشــد و تعالی کودکان و نوجوانان شود‪ ،‬برنامه‬ ‫ریزی شده است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در بخش شهروندی به موضوعات حمل و نقل و هوای پاک‪،‬‬ ‫فضای ســبز و محیط زیست‪ ،‬اتش نشانی‪ ،‬حوادث و ایمنی‪ ،‬اخالق شهروندی‪ ،‬مصرف بهینه‬ ‫انرژی و تعلق به شهر پرداخته می شود‪ .‬رضایی دارافشانی با اشاره به اینکه مهلت ارسال اثار‬ ‫تا نیمه فروردین ماه ‪ 1400‬اســت‪ ،‬گفت‪ :‬اختتامیه این جشنواره در اردیبهشت ماه در هفته‬ ‫فرهنگی اصفهان برگزار خواهد شد که عالقه مندان برای دریافت اطالعات بیشتر می توانند‬ ‫به سامانه ‪ www.shahrvand-isf.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫حاشیه نشــینی را علت اصلی مسائل اجتماعی از قبیل‬ ‫تبهکاری و فســاد اخالقی خانوادگــی می دانند‪.‬وی فقر‬ ‫اقتصادی‪ ،‬فقــر فرهنگی‪ ،‬اخالل در روابــط خانوادگی‪،‬‬ ‫انواع جرم و جنایت و بیکاری های اشــکار و نهان را نیز‬ ‫از اثرات حاشــیه نشینی در شــهر عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫نکتــه دیگری که در طرح جامع شــهر همــدان امده‪،‬‬ ‫تبدیل شــدن همدان به یک شهر خدماتی است‪.‬دارابی‬ ‫ســینا با بیان اینکه همدان شهری مبتنی بر کشاورزی‬ ‫و باغداری اســت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬افزایش اراضی در حومه ی‬ ‫شــهر موجب کم شــدن اراضی کشــاورزی می شــود‪،‬‬ ‫به همین علت بخش کشــاورزی و باغ داری در شــهر‬ ‫همدان اسیب جدی خواهد دید‪ ،‬هم از لحاظ کم شدن‬ ‫اراضی‪ ،‬هم بــه دلیل افزایش اســتفاده از اب (به دلیل‬ ‫افزایــش مناطــق مســکونی و فراهم کــردن نیازهای‬ ‫یک مســکن) کــه در نهایت موجب کاهــش اب های‬ ‫مورد استفاده کشاورزان می شود‪.‬‬ ‫رتبه برتر پیگیری و پاسخگویی مکاتبات استانداری از ان‬ ‫شهرداری کهریزک شد‬ ‫پس از ارزیابی انجام شده از سوی استانداری‪ ،‬شهرداری کهریزک مقام‬ ‫برتر در پیگیری و پاسخ به مکاتبات ارسالی را کسب کرد‪.‬‬ ‫عبدالرضا چراغعلی؛ معاون هماهنگی امور عمرانی با اعطای لوح تقدیر‬ ‫از دکتر علی یحیی پور‪ ،‬شهردار کهریزک به دلیل جدیت و تالش جهت‬ ‫ارائه خدمات شــهری به ویژه خدمات در حوزه ترافیک و پاسخگویی‬ ‫منظم و به موقع به مکاتبات ارسالی استانداری‪ ،‬قدردانی بعمل امد‪.‬در‬ ‫متن این تقدیر نامه امده است؛ضمن تبریک بمناسبت فرارسیدن ‪۲۹‬‬ ‫اذر روز ملی حمل و نقل ‪ ،‬بدین وســیله از جدیت و همکاری شایسته‬ ‫و صمیمانه حضرتعالی که به حق از خدمتگزاران ارزشــمند و شــریف‬ ‫نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران هستید و صادقانه در عرصه حمل‬ ‫و نقل و ترافیک قدم بر می دارید تشــکر و قدردانی می نمایم ‪ .‬اگاه و‬ ‫مطمئن باشید تالش های بی وقفه شما در امر خدمت رسانی به مردم‬ ‫غیور و شــریف ایران ‪ ،‬در نزد خداوند متعال محفوظ و بعنوان توشــه‬ ‫اخرت منظور خواهد شــد ‪ .‬این موج به پاس خدمات ارزشمند شما و‬ ‫کسب «مقام برتر در پیگیری و پاسخ به مکاتبات» تقدیم می گردد ‪ .‬از‬ ‫خداوند منان ‪ ،‬تندرســتی و موفقیت روزافزون در کنار خانواده گرامی‬ ‫برایتان خواستارم‪.‬‬ ‫پیگیری مشکالت شهر در جلسه پدافند غیرعامل‬ ‫شهرداری کهریزک‬ ‫دومین جلســه پدافند غیر عامل در سال جاری در سالن جلسات‬ ‫شهرداری کهریزک برگزار شــد‪.‬علی یحیی پور؛ شهردار کهریزک‬ ‫با اشــاره به تاکید دکتر توکلی؛ معاون محترم اســتاندار تهران و‬ ‫فرمانــدار شهرســتان ری از اهمیت و ضرورت برگزاری جلســات‬ ‫پدافنــد غیرعامل به میزبانی شــهرداری کهریــزک خبر داد‪.‬وی‬ ‫در تکمیــل این خبــر افزود‪ :‬تاکنون ‪ ۴‬جلســه‪  ‬پدافند غیر عامل‬ ‫در شــهرداری کهریزک برگزار شده اســت‪  ‬و در جلسه امروز ‪۲۴‬‬ ‫دی ماه که دومین جلســه سال ‪  ۹۹‬محســوب می شود عالوه بر‬ ‫بررســی‪  ‬موضوعات و مصوبات جلســات گذشــته‪  ،‬پیگیری‪۱۱‬‬ ‫مصوبه جدید در دســتور کار کمیته پدافند غیر عامل شــهرداری‬ ‫کهریزک قرار گرفت‪.‬شــهردار کهریزک اظهار داشــت‪ :‬تعریض پل‬ ‫اســماعیل اباد و زیرگذر راه اهن در ورودی منطقه صنعتی احمد‬ ‫اباد و دوتویه‪  ،‬کاهش مخاطرات خطوط لوله نفت و گاز ‪ ،‬بررســی‬ ‫مشــکالت پســت ‪ ۶۳‬کیلو ولت کهریزک و بازبینی و تدبیر جهت‬ ‫افزایش ضریب ایمنی انبارهای شــیمیایی مستقر در محدوده شهر‬ ‫کهریزک به عنوان موضوعات شــاخص و اولویت دار شهر کهریزک‬ ‫در فهرست این کمیته قرار گرفت‪.‬‬ ‫مشارکت کارکنان شهرداری باقرشهر در تکمیل مسجد‬ ‫امیرالمومنین علی بن ابیطالب(ع) کوی ارغوان‬ ‫‪ ‬کارکنان شــهرداری در اقدامی معنوی و خداپســندانه نسبت به‬ ‫جمع اوری و واریز مبلغ ‪ ۴۶‬میلیون تومان به منظور مشارکت در‪ ‬‬ ‫تکمیل مسجد امیرالمومنین علی بن ابیطالب (ع) اقدام نمودند‬ ‫در این راســتا محمود نوروزی معاون اداری مالی شهردار باقرشهر‬ ‫با اعالم این مطلب گفت‪ :‬با توجه به اهمیت و برکات زیاد ســاخت‬ ‫مســاجد و کارکردهای ان از صدر اســام تاکنون و به تبعیت از‬ ‫دین مبین اســام نسبت به مشارکت و همراهی ساخت ان توسط‬ ‫همــکاران در حد توان اقدام شــد‪ ،‬امیدواریم ایــن اقدام باقیات و‬ ‫صالحات برای این عزیزان و دیگر خیرین محسوب گردد‪.‬‬ ‫اتمام بازرسی و تست شیرهای خودکار بین راهی خطوط‬ ‫لوله انتقال گاز‪  ‬‬ ‫مدیر منطقه شــش عملیات انتقال گاز‪ ،‬از پایان عملیات بازرسی و‬ ‫تست موفقیت امیز سیســتم قطع خودکار شیرهای بین راهی در‬ ‫منطقه شش عملیات انتقال گاز در پایان اذرماه ‪ 1399‬خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی منطقه شش عملیات انتقال گاز‪ ،‬علیرضا‬ ‫عربلو مدیر منطقه با اعالم این خبر گفت‪ :‬طبق برنامه نت ســالیانه‬ ‫در دو بازه زمانی شــش ماهه تمامی شــیرهای خودکار بین راهی‬ ‫منطقه مورد بازرســی و تســت قرار گرفتند‪.‬عربلو ادامه داد‪ :‬هدف‬ ‫از این عملیات‪ ،‬کســب اگاهی از صحت و دقت عملکرد سیســتم‬ ‫شــیرهای خودکار و رفع خرابی های احتمالیســت که با توجه به‬ ‫نقش بسیار مهم وحیاتی این شیرها درهنگام‪  ‬گسستگی خط لوله‪،‬‬ ‫انتقال گاز قسمت اسیب دیده‪  ‬را از مابقی مسیر خط جدا کرده و‬ ‫از گسترش نشــت و هدر رفت حجم وسیع گاز و افزایش تبعات و‬ ‫ریسکهای ناشی از حوادث احتمالی جلوگیری می کند‪ .‬‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری رویداد رفع چالش فناوری و استارت‏ اپ رنگ و صنایع وابسته با رویکرد شبکه سازی بصورت مجازی‪ ‬‬ ‫و حضوری توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین برگزار شد‪.‬‬ ‫در ابتدای این مراسم شهریار کشاورز معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین با اشاره به برگزاری چنین‬ ‫رویدادی اظهار داشــت‪ :‬با توجه به‪  ‬رسالت شرکت شــهرکهای صنعتی درحمایت نرم افزاری از واحدهای تولیدی وصنعتی‬ ‫برگزاری رویدادهای فناورانه که‪  ‬در راســتای شناسایی گلوگاه‏های فناوری رشته صنعت و راهکارهایی جهت رفع ان‪ ،‬صنایع‬ ‫شــیمیایی و صنعت رنگ‪ ،‬به عنوان اولویت نخســت گلوکاه فناوری استان شناسایی تا رویداد رفع چالش و استارت‏اپ را که‬ ‫بهترین گزینه جهت معرفی چالش‏های موجود و جذب طرح‏ها‪،‬ایده‏های برتر و ظرفیت‏های باالی استارت‏اپ‏ها جهت رفع انها‬ ‫می‏باشد؛ در حوزه‏ی صنعت رنگ و صنایع وابسته را برگزار نمایم‪.‬وی گفت‪ :‬این رویداد می تواند به عنوان یک چالش موجود‬ ‫در حوزه رنگ و صنایع وابسته با ارائه طرحهای نو برای ارتقاء این صنعت کمک کند استارتاپ ها امروزه بعنوان یک صنعت نو‪،‬‬ ‫مولد اقتصادی و تجاری سازی نقش بسیار مهمی در ایجاد ‪ ( GDP‬تولید ناخالص ملی ) کشور دارد‪ .‬عضو هیئت مدیره شرکت‬ ‫شهرکهای صنعتی استان با اشاره به نقش فن بازار منطقه ای افزود‪ :‬عمده ترین فعالیت فن‏بازار‪ ،‬شناسایی عارضه‏ها و نیازهای‬ ‫فناوری صنایع مختلف و کمک به رفع انها از طریق ایجاد پیوند میان مراکزعلمی‪ ،‬دانشــگاه‏ها‪ ،‬پژوهشــگاه‏ها‪ ،‬استارت‏اپ‏ها‪،‬‬ ‫نخبگان و صنایع مختلف می‏باشــد که در این حوزه شناسایی و به این صنایع معرفی نماید‪ .‬کشاورز محورهای برگزاری این‬ ‫رویداد را ارائه چالش ها و تقاضای فناوری صنایع رنگ‪ ،‬پلیمر‪ ،‬رزین‪ ،‬نانو و صنایع وابســته توســط صاحبان صنایع‪ -‬حضور‬ ‫مجازی شرکت های دانش بنیان‪ ،‬سرمایه گذاران‪ ،‬نخبگان علمی و اساتید برجسته کشور دراین حوزه ‪ -‬ارائه راهکارهای علمی‬ ‫و تخصصی رفع چالش ها و نیازهای فناوری توســط فناوران ‪ -‬ارائه ایده ها و طرحهای اجرایی نو و منتخب در حوزه رنگ و‬ ‫صنایع وابســته ‪ -‬به هم‪  ‬رسانی متقاضیان و عرضه کنندگان فناوری ‪ -‬معرفی فناوری های روز و برتر صنعت رنگ و صنایع‬ ‫وابسته‪  ‬صنعت رنگ و نمایشگاه مجازی دستاوردهای رنگ و پلیمر استان قزوین برشمرد‪.‬قابل ذکر است پیش رویداد صنعت‬ ‫رنگ و صنایع وابسته با حضور برگزار کنندگان رویداد و فناوران و شرکت کنندگان از دانشگاه‏ها و پژوهشگاه‏ها از سراسر کشور‬ ‫به صورت مجازی در دو بخش ارائه چالش های فناوری توسط خود صاحبان صنایع در محل شرکت های تولیدی و پرسش و‬ ‫پاسخ و ارائه طرح‏های ازاد فناورانه در این حوزه و داوری طرح‏های ازاد برگزار شده بود‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری خبر داد‪:‬‬ ‫کسب رتبه عالی توسط اداره کل اموزش و پرورش استان در ارزیابی سال ‪ 1398‬وزارت اموزش و پرورش‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش اســتان از کسب رتبه عالی توسط اداره کل اموزش و پرورش استان در ارزیابی سال ‪ 1398‬وزارت‬ ‫اموزش و پرورش در بین ‪ 32‬اداره کل اموزش و پرورش ســطح کشــور خبر داد‪.‬به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی‬ ‫اموزش و پرورش اســتان چهارمحال و بختیاری‪ ،‬فرحناز قائدامینی ضمن اعالم این خبر افزود‪ :‬فرایند ارزیابی عملکرد ادارات‬ ‫کل اموزش و پرورش هرســاله با هدف توســعه و ترویج فرهنگ عدالت گستری‪ ،‬مهرورزی وخدمت به مردم در نظام اداری‪،‬‬ ‫اگاهــی مردم از وضعیت عملکرد دســتگاه ها ودرنتیجــه افزایش اعتماد عمومی‪ ،‬تقویت وجــدان کاری‪ ،‬انضباط اجتماعی و‬ ‫اقتصادی و ارتقای کارامدی دســتگاه ها از ســوی وزارت اموزش و پرورش انجام می گردد‪.‬وی با بیان اینکه اداره کل اموزش‬ ‫و پرورش اســتان موفق به کسب رتبه برتر جشنواره شهید رجایی در شاخص های عمومی واختصاصی گروه علمی‪،‬فرهنگی و‬ ‫اموزشی در بین دستگاه های سطح استان در سال‪ 98‬گردیده گفت‪ :‬این اداره کل موفق شد در فرایند ارزیابی عملکرد ادارات‬ ‫کل اموزش و پرورش در بین ‪ 32‬اداره کل اموزش و پرورش سطح کشور رتبه عالی را بدست اورد‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫شعار ما ‪:‬‬ ‫سیاسی ‪ /‬فرهنگی ‪ /‬ورزشی ‪ /‬اقتصادی ‪ /‬اجتماعی‬ ‫‪ 18‬ژانویه ‪2021‬‬ ‫اجاره غرفه تجاری شهرداری بندرترکمن‬ ‫شماره ‪4100‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬ناصرقدیری‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬اتنا امراللهی پور‬ ‫سردبیر‪ :‬عارف واحد ناوان‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77501485 - 77501328 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬صمیم (‪)44582814‬‬ ‫نمابر ‪٤٣٨٥٩٣٢٦:‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستانها‪ :‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77657800-2 :‬‬ ‫دفتر کرمان‪ :‬کرمان‪ -‬ضلع غربی پارک مطهری ‪-‬کوچه‬ ‫شهید مطهری ‪ - 10‬پالک ‪28‬‬ ‫تلفن ‪034- 32535361-32535312 :‬‬ ‫نمابر‪32535321 :‬‬ ‫‪@ newsrahemardom_ir‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫شهرداری بندرترکمن در نظر دارد به استناد ماده (‪ )13‬ایین نامه مالی شهرداریها نسبت به واگذاری یک واحد تجاری واقع در بلوار شهید بهشتی‪ -‬پارک گلستان به‬ ‫صورت استیجاری و به مدت یک سال طبق شرایط ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) اقدام نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مزایده تا ارائه پیشنهاد متقاضیان‬ ‫و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) به ادرس‪ www. setadiran. Ir :‬انجام خواهد شد‪ .‬متقاضیان می توانند جهت دریافت اطالعات‬ ‫بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ثبت نام در مزایده و ارائه پاکات به نشانی بندرترکمن‪ -‬خیابان شهرداری‪ -‬شهرداری بندرترکمن واحد امور قراردادها مراجعه و یا با شماره‬ ‫تلفن ‪ 09111766037‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫شرایط شرکت در مزایده‪:‬‬ ‫‪-1‬واریز مبلغ سپرده شرکت در مزایده‪ 5 :‬درصد قیمت پایه کارشناسی غرفه‬ ‫‪-2‬تاریخ انتشار مزایده در سامانه‪ :‬دوشنبه مورخ ‪1399 /10 /29‬‬ ‫‪-3‬مهلت دریافت اسناد از سامانه‪:‬تا ساعت ‪ 19‬بعد از ظهر چهارشنبه مورخ ‪1399 /11 /15‬‬ ‫‪ -4‬مهلت ارسال پیشنهادات‪ :‬تا ساعت ‪ 19‬بعد از ظهر پنج شنبه مورخ ‪1399 /11 /16‬‬ ‫‪ -5‬زمان و مکان بازگشایی پاکات‪ :‬ساعت ‪ 11‬صبح شنبه مورخ ‪ 1399 /11 /18‬در دفتر شهردار برگزار می گردد‪.‬‬ ‫‪ -6‬شهرداری در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -7‬چنانچه برندگان نفر اول‪ ،‬دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده انان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫سایر موارد در اسناد مزایده موجود می باشد و پیشنهاد دهندگان در مهلت مقرر باید کلیه اسناد و فرم های مربوطه را با قید اینکه مورد قبول است امضا وضمیمه پیشنهاد کرده‬ ‫و نسبت به ثبت بارگذاری اسناد تکمیل شده مزایده و پاکات( الف‪ .‬ب)در سامانه ستاد اقدام و پاکت (الف) را تا تاریخ ‪ 1399 /11 /16‬به واحد دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول روز دوشنبه‪ 1399/10/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم روز دوشنبه‪1399/11/06 :‬‬ ‫نورمحمد طراج‪ -‬شهردار بندرترکمن‬ ‫‪newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫دخل و خرجمان بهم نمی خورد اما‬ ‫نمی دانیم چرا‬ ‫فرزین سوادکوهی‬ ‫حل معظل الودگی هــوای تهران و دیگر‬ ‫شــهرهای بزرگ همچنان کارزاری تمام‬ ‫عیاربرای تســویه حســاب های اشخاص‬ ‫و نهادهــای ذینفع اســت و در این میانه‬ ‫هرکس بــا هر میزان اطالع و دانش و توان‬ ‫یک چیزی می گوید‪.‬‬ ‫به تعبیری‪ ،‬ریشــه یابی این مشــکل به‬ ‫حدیثی تبدیل شــده است که هرکسی از‬ ‫ظن خود یار ان می شــود‪ .‬شــاید اغراق‬ ‫امیز و بی وجه نباشــد اگر باور کنیم که‬ ‫انگاراصرار عجیبی هســت بر اینکه مدام‬ ‫خودمان را گول برنیم و دور خود بچرخیم‬ ‫واز اصل ماجرا فاصله بگیریم‪“ .‬خود پاالیی‬ ‫هوا”‪ ،‬عبارتی اســت که تابحال چیزی در‬ ‫مورد ان نشنیده ایم‪.‬‬ ‫در حالیکــه امارهــای فاجعه بــار ما در‬ ‫باب مصرف بی حد و حصر انرژی وســ ِوء‬ ‫مدیریتمان در هدایــت ان‪ ،‬همه راه های‬ ‫توسعه را بر ما بسته و شهر ودیارمان را به‬ ‫کپسولی وسلولی از انواع و اقسام گازهای‬ ‫االینده کشنده تبدیل وما را دران زندانی‬ ‫کرده اســت‪ ،‬ما همچنان بر ســرو صورت‬ ‫طرف مقابلمان پنجه می کشــیم و انگشت‬ ‫اتهام را بر دیگری متوجه می گردانیم تا از‬ ‫خود رفع اتهام کنیم‪.‬‬ ‫جواب هایی برای ســوال هایی که‬ ‫طرح نشده اند‬ ‫از خیل پرشــمار ســازمان ها و نهاد های‬ ‫مســئول و غیر مســئول هیچ تنابنده ای‬ ‫تاکنون پیدا نشده اســت که تحقیق کند‬ ‫ببیند در فصول مختلف ســال و در گرما و‬ ‫در سرما اساسا این شهر تهران تا چه حد‬ ‫نیاز به انــرژی دارد؟چقدر گاز و برق الزم‬ ‫دارد؟چگونه می توان ایــن میزان حامل‬ ‫انرژی را برای ان تدارک دید وتا کجا می‬ ‫توان بــه این کار ادامه داد؟ و اصوال چقدر‬ ‫می توان در این شهر سوخت مصرف کرد‬ ‫؟تهران تا چه میزان تاب و تحمل االینده‬ ‫ها را دارد؟‬ ‫در مثل که مناقشه نیست‪.‬اصال اگر فرض را‬ ‫بر این بگذاریم که یک شب بخوابیم وفردا‬ ‫صبح کل ایــن وزارت نفت و زیر مجموع‬ ‫هــای تولید و تامین ســوختش را تعطیل‬ ‫کنیم وبجایش بهترین سوخت یوروی دنیا‬ ‫را وارد کنیم و به مصرف برســانیم ایا در‬ ‫همین شــهر مورد مثالمان با همین ویژگی‬ ‫هــای اقلیمی اش ‪ ،‬االیندگــی کمتر می‬ ‫شــود؟ایا هوا واقعا از لوث وجود گازهای‬ ‫مسموم پاک می شود؟انهم در شهری که‬ ‫فقط حجم مصرفی گازش ‪ 150‬میلیون متر‬ ‫مکعب است؟حاشا وکال‪.‬‬ ‫وب‬ ‫ن‬ ‫‪ 4‬جمادی الثانی ‪1442‬‬ ‫دو شنبه ‪ 29‬دی ‪1399‬‬ ‫سال هفدهم‬ ‫اگهی تجدید مزایده عمومی‬ ‫ول‬ ‫تا‬ ‫همراه با مردم رد راه مردم‬ ‫‪w w w . n e w s r a h e m a r d o m . i r newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫روزنامه صبح ایران‬ ‫صــورت مســئله چندان مبهم نیســت‪.‬‬ ‫جمعیت تهران مشخص است‪.‬اگر بنشینیم‬ ‫و حســاب کنیم که در هرفصل اصوال چه‬ ‫میزان انرژی نیاز داریــم تا حدود زیادی‬ ‫وضعیتمان روشن می شود‪.‬اما واحسرتا که‬ ‫ما همین کار ســاده را هم نکرده ایم‪.‬یعنی‬ ‫با این وضعیت ما اصال نسبت های خود در‬ ‫مصرف انرژی را نه تنها بــا جهان بلکه با‬ ‫توانایی های تولیدی خود نیز نســنجیده‬ ‫ایم‪.‬یعنی دخل و خرجمان با هم هیچوقت‬ ‫مورد مقایسه و محاسبه قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫انهم در شهری که گاهی در طول ساعات‬ ‫کاری روز تا ‪ 20‬میلیون نفر را در خود جای‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫بحث نیروگاه ها و داســتان مازوت سوزی‬ ‫ای که این روزهــا در دهان ها افتاده همه‬ ‫ما را خوب به خود ســرگرم کرده اســت‪.‬‬ ‫گفتگوهای خبری صدا وسیمایی مسئوالن‬ ‫ذیربط هم تــا بحال هیچ گرهــی از کار‬ ‫فروبسته الودگی هوای شهرهای بزرگ باز‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫گویی قرار نیست بپذیریم که این شهر بی‬ ‫در و پیکری که نامش را تهران گذاشته ایم‬ ‫ده ها سال است که بدون ترس و واهمه از‬ ‫هرسو پهن تر و گسترده تر می شود‪ .‬و ما‬ ‫مجبور شــده ایم که هرجا که چهار تا اجر‬ ‫روی هم سوار شــد برق و اب وگاز ونفت‬ ‫و بنزینــش را هم خیلی زود تامین کنیم و‬ ‫این در حالی اســت که دستکم سی سال‬ ‫اســت که مدام شعار می دهیم باید جلوی‬ ‫این گونه تمرکز گرایی وتراکم بی حساب و‬ ‫کتاب را بگیریم و جمعیت را کاهش دهیم‬ ‫اما در عوض حتی فضاهای هوایی شــهر‬ ‫را به ســهولت و با باالترین قیمت ها می‬ ‫فروشیم‪.‬‬ ‫مهاجرینی که هرگز به دیارشان باز‬ ‫نمی گردند‬ ‫در وانفســای خفقــان تهــران از دود‬ ‫و الودگی‪،‬بــه راســتی از خیــل هزاران‬ ‫دانشــجویی کــه بــه تهــران امده و‬ ‫تحصیالتشان خاتمه می یابد چند نفرشان‬ ‫به شــهر حود باز می گردند؟ چگونه توقع‬ ‫داریم جوانی که هیچ بستری برای درامد‬ ‫و زندگی در شــهر و دیار خود ندارد بعد‬ ‫از اتمام تحصیل به خانه وکاشــانه اصلی‬ ‫اش بــاز گردد؟توزیــع ‪ GDP‬در تهران‬ ‫به مراتب بیشــتر از شهرستان هاست و‬ ‫در چنیــن وضعیتی چگونه ممکن اســت‬ ‫مهاجرتی صورت نگیرد؟‬ ‫از همه طنزامیز تر بــه کار بردن ترکیب‬ ‫شــعاری «مهاجرت معکوس» اســت که‬ ‫یک خواب و خیال بیش نیست اما با کمال‬ ‫صراحت از زبان مسئولین ما به زبان جاری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫معلوم است که سوپر مارکت ها و بولینگ‬ ‫ها وفوت کورت ها و استخرها و شاپینگ‬ ‫ســنتر ها و «مال» ها در تهــران و دیگر‬ ‫شهرهای بزرگ ساخته می شود‪.‬کسی برای‬ ‫دیدن اخرین فیلم های سه بعدی سینمای‬ ‫جهان به مولتی پلکس های ساخته نشده‬ ‫کهنوج و شــهمیرزاد والیگودرز نمی رود‪.‬‬ ‫رب گوجه و خیار شور را در تهران تولید‬ ‫می کنند و بــا هواپیما به همدان که قطب‬ ‫میوه و سیفی است می برند‪.‬‬ ‫بزرگترین کارخانه های پخت نان در تهران‬ ‫اســت و محصوالتش هر روز به خوزستان‬ ‫و گلســتان و فارس و کردستان که مرکز‬ ‫تولید گندم هســتند می رود‪.‬چطور توقع‬ ‫داریم که تهران بدون امایش ســرزمینی‬ ‫و خــود پاالیش گری به ســرانجامی غیر‬ ‫از این برســد‪.‬ما که دیدیم در ســی سال‬ ‫گذشته این سیاست جواب درستی به رفع‬ ‫مشکالت ما نداده اســت چرا بر ادامه ان‬ ‫پافشاری می کنیم‪.‬‬ ‫در حالی که در ‪ 50-40‬ســال گذشته فوج‬ ‫فوج جمعیت از روســتاها و شهرستان ها‬ ‫راهی شــهرهای بزرگ شدند‪ ،‬امار مصرف‬ ‫بی محابــای انرژی انهم بــدون ذره ای‬ ‫فرهنگسازی هر روز بیشتر رشد کرد‪.‬‬ ‫درد ما ســوزاندن مــازوت در نیروگاه ها‬ ‫نیست‪.‬مشکل ما ســوزاندن اندیشه هایی‬ ‫است که می توانند و باید به سمت و سویی‬ ‫درســت برای تحقیق جامع و گسترده در‬ ‫زمینه مصرف انرژی گام بردارند‪ .‬دیگران‬ ‫متوجه وضعیت اشــفته ما هستند اما ما‬ ‫خود خبر نداریم چه بر سرمان امده‪.‬توجه‬ ‫کنیم که اوپــک در اخرین اطالعات ارائه‬ ‫شده اش( بررســی وضعیت سبد سوخت‬ ‫در نیروگاههــای دنیــا ) اینگونه ارزیابی‬ ‫کرده است که برای سال ‪ 2019‬تقاضا برای‬ ‫باقیمانده های ســنگین نفت خام روزانه‬ ‫حدود ‪ 19‬میلیون بشکه ( ‪ 7‬میلیون بشکه‬ ‫نفت کوره و ‪11.2‬میلیون بشــکه فراورده‬ ‫های سنگین تر از نفت کوره) است‪.‬‬ ‫عوامانــه ترین تعبیــرات جایگزین‬ ‫پژوهش های علمی‬ ‫بخش عمده ایــن میزان به مصرف نیروگاه‬ ‫ها می رســد اما ما عوامانه ترین تعبیرات‬ ‫روز را در ایــام الــوده ترمتوجه نیروگاه‬ ‫هایمان می کنیم و تا هوا تیره می شود دم‬ ‫دســت ترین تحلیل ها را بکار می بندیم و‬ ‫جا را برای پژوهش های عمیق علمی تنگ‬ ‫تر می گردانیم‪.‬‬ ‫در همین گزارش امده تقاضا برای مصرف‬ ‫ذغال سنگ در سال ‪ 2019‬معادل روزانه‪77‬‬ ‫میلیون بشــکه نفت خام بوده اســت‪ .‬بر‬ ‫اســاس این گزارش ذغال سنگ بیشترین‬ ‫ســهم را برای تامین سوخت نیروگاه ها بر‬ ‫عهده دارد‪.‬یعنی اکثر نیروگاه ها در جهان‬ ‫از قضا مــازوت و از ان االینده تر ذغال‬ ‫سنگ می ســوزانند اما هرگز به مشکالتی‬ ‫نظیر مشکالت ما دچار نشده و نمی شوند‪.‬‬ ‫در ادامه این گزارش امده اســت مجموع‬ ‫تقاضا بــرای نفت کوره‪ ،‬فــراورده های‬ ‫ســنگین تر از نفت کوره و ذغال ســنگ‬ ‫‪،‬روزانه حدود ‪ 96‬میلیون بشــکه معادل‬ ‫نفت خام(چیزی در حــدود ‪ 2.15‬میلیارد‬ ‫لیتر)است‪.‬‬ ‫این اعداد بسیار معنی دارند‪.‬طبق گزارش‬ ‫اوپــک غالب ایــن تقاضا برای ســوخت‬ ‫نیروگاه ها اســت‪ .‬بنابراین ســهم قابل‬ ‫توجهی از ســوخت نیروگاه ها در دنیا و‬ ‫کشــورهای پیشرفته ازذغال سنگ و نفت‬ ‫کــوره تامین می شــود‪.‬انوقت ما در این‬ ‫گوشــه از دنیا شیپور را از سرگشادش می‬ ‫زنیم و گریبان یکدیگر را می دریم که چرا‬ ‫مازوت می سوزانیم واین در حالی است که‬ ‫اتفاقا چنــدان مازوتی هم در نیروگاه های‬ ‫ما‪،‬بخصوص نیروگاه های اطراف شهرهای‬ ‫بزرگ کشور نمی سوزد‪.‬‬ ‫یک پرانتز در همین جای کار بیاوریم و ان‬ ‫این که میزان تقاضای گاز در ایران نسبت‬ ‫به دنیا ‪ 7.5‬درصد بوده اســت‪.‬یعنی ‪7.5‬‬ ‫درصد تقاضای گاز در دنیا متعلق به ماست‬ ‫در حالیکه میــزان جمعیتمان ‪ 1.1‬درصد‬ ‫جمعیت دنیاســت‪.‬دقیقا اینجاســت که‬ ‫فاجعه شــکل می گیرد‪.‬همانطور که گفتیم‬ ‫هیچوقت هیچ کس حساب نکرده این لوله‬ ‫های گازی که به اینجا و انجا می کشیم و‬ ‫شدت مصرف انرژی سرسام اور است‬ ‫تهران‪،‬زندانی سلولغفلتزدگی‬ ‫این ســوختی که می سوزانیم و برقی که‬ ‫مصرف می کنیم قرار اســت کدام مشکل‬ ‫ما را مرتفع کند؟ و چرا تا االن برطرف که‬ ‫نکرده هیچ‪ ،‬بلکه گرهی به گره های کور ما‬ ‫افزوده است؟ چگونه کار ما بدانجا رسیده‬ ‫اســت که هر ایرانی هموطن ما شش برابر‬ ‫یک شــهروند جهانی گاز مصرف می کند‬ ‫و یک دهــم او خلق ارزش افزوده ندارد و‬ ‫در عوض انتظار دارد اوضاعش گل و بلبل‬ ‫باشد؟‬ ‫تاســف بارتر این که این داستان دردناک‬ ‫در مورد برق ما هــم صدق می کند‪.‬یعنی‬ ‫درکشــوری که ‪ 6‬برابر دیگر جهانیان‪ ،‬گاز‬ ‫مصرف می کند وسیســتم های گرمایشی‬ ‫اش کال به عهده گاز و دیگر ســوخت های‬ ‫فســیلی اســت باید قاعدتا برق کمتری‬ ‫مصرف کند که البتــه این اتفاق نمی افتد‬ ‫و ما گوی ســبقت در مصرف برق را هم از‬ ‫همه می رباییم‪.‬‬ ‫ســرانه تقاضای برق در ایران ‪ 1.85‬درصد‬ ‫تقاضای جهانی اســت‪.‬یعنی درسال ‪2019‬‬ ‫در برق هــم چیزی در حدود دوبرابر دیگر‬ ‫کشور ها مصرف داریم‪.‬‬ ‫میزان تقاضای برق در درنیا در همین سال‬ ‫‪ 3‬هزار و هشتاد و دو گیگا وات و در ایران‬ ‫‪ 57‬گیگا وات بوده ‪.‬عجیب نیســت؟انهم‬ ‫در حالیکــه به یاد می اوریم که ‪ 1.1‬درصد‬ ‫جمعیت جهان را داریم؟‬ ‫بیشــترین میزان الودگی با مصرف‬ ‫پاک ترین سوخت‬ ‫هیــچ می دانیم که متوســط مصرف نفت‬ ‫کــوره در نیروگاههای کشــور از ابتدای‬ ‫ســال تاکنون روزانه ‪ 13‬میلیــون لیتر و‬ ‫از ابتدای دی ماه نیــز روزانه ‪ 35‬میلیون‬ ‫لیتراســت؟یعنی معادل به ترتیب ‪8‬صدم‬ ‫درصد و بیســت و ســه صدم درصدنفت‬ ‫کوره وذغال ســنگ دنیا در ایران مصرف‬ ‫شده است؟‬ ‫گیر کار کجاســت که اروپایــی ها با ان‬ ‫میــزان مصرف نفت کوره وذغال ســنگ‬ ‫الودگی ندارند و ما با گاز سوزی و مازوت‬ ‫نسوزاندن نیروگاهای نزدیک شهرهایمان‬ ‫چنین گرفتار شده ایم؟‬ ‫معلوم اســت! ما اساسا در نیروگاه هایمان‬ ‫با مقوله ای بنام «فیلتریشــن» اشــنایی‬ ‫نداریم‪.‬عالقه ای هم به داشــتنش نداشته‬ ‫ایم‪.‬چه بسا اغراق امیز نباشد اگر بگوییم‬ ‫خروجی دودکش های نیــروگاه های گاز‬ ‫ســوز ما االینده تر از نمونه های مشــابه‬ ‫مازوت و ذغال سنگ سوز خارجی باشد!ما‬ ‫را با تصفیه کاری نیست‪.‬‬ ‫در همه جای دنیا گازهای خروجی نیروگاه‬ ‫ها تصفیه می شــود اما در ایران این اتفاق‬ ‫نمی افتد‪.‬وقتی نفت کــوره را تصفیه می‬ ‫کنیم تنها قادریم ســولفور و گوگرد ان را‬ ‫بگیریم که گاز خروجیش ‪ SOX‬نداشــته‬ ‫باشــد که بدجور هم خطرناک اســت‪.‬اما‬ ‫قــادر نخواهیم بود دی اکســید کربن و‬ ‫ذرات معلقــش را هم جدا کنیم‪.‬این قاعده‬ ‫کار فرایند پاالیش نفت کوره اســت که از‬ ‫ان گریز و گزیری نیســت‪ .‬با تصفیه نفت‬ ‫کوره ذرات معلق را نمی توان حذف کرد‪.‬‬ ‫بنابراین در دنیا‪،‬عمــده دقت نظرها روی‬ ‫خروجی گازهای نیروگاهی اســت که به‬ ‫سه روش مختلف ان را به نوعی پاکسازی‬ ‫می کنند‪ .‬دودکش های نیروگاهی در همه‬ ‫جای دنیا و حتی در عقــب افتاده ترین‬ ‫کشــورهای جهان عملیات فیلتریشن را‬ ‫به انجام می رسانند‪.‬امری که نیروگاه های‬ ‫ما به کلی با ان غریبــه اند‪.‬رقم تعامالت‬ ‫تجاری تجهیــزات فیلتریشــن در دنیا‬ ‫هرســال بین اعداد ‪ 15‬تا ‪ 20‬میلیارد دالر‬ ‫در حرکت اســت و ما از انجا که با هیچ‬ ‫کجای دنیــا در این زمینه رابطه ای برقرار‬ ‫نکرده ایم از این تجهیــزات نیز بهره ای‬ ‫نمی بریم‪.‬نیروگاه های ما فقط تقاضای گاز‬ ‫قیمت دولتی دارند که به انها بدهیم و انها‬ ‫هم با همیــن میزان االیندگی و با این حد‬ ‫پایین از نظر راندمان به حیات خود ادامه‬ ‫بدهند‪.‬این چرخه معیــوب هرروز تکرار‬ ‫می شود وما هرگز اب خوشی از گلویمان‬ ‫پایین نمی رود‪.‬‬ ‫ما مصرف زده تریــن مصرف کننده‬ ‫انرژی های گران قیمت خودیم‬ ‫نقصان ها همچنان رخ مشــان می دهند‪.‬‬ ‫مثال خودرو سازان ما که بهترین سوخت را‬ ‫هم تحویلشان می دهیم هیچ تالشی برای‬ ‫وضعیت اسف بار احتراق ناقص خودروهای‬ ‫تولیدیشان به عمل نمی اورند ‪.‬اینها حتی‬ ‫به گاز ســوز کردن خودروها هم تمایلی‬ ‫نشــان نمی دهند‪.‬سازمان اســتاندارد و‬ ‫وزارت صمــت به تولید کننــدگان موتور‬ ‫ســیکلت تکلیف می کند که دســت از‬ ‫ســاخت انجین کاربراتوری بردارند ولی‬ ‫بجایش انژکتــوری تحمیل می کنند که از‬ ‫کاربراتور االیندگی بیشتری دارد!‬ ‫به تعبیــری هرموتور ســیکلت بین ‪ 5‬تا‬ ‫‪ 15‬برابــر یک خودرو الودگــی ایجاد می‬ ‫کند اما ما اصرار داریم که ســازه ای تحت‬ ‫پلتفرم عهد دقیانوس موتور ‪ CG125‬را‬ ‫الی االبد در تیراژهای میلیونی و با قیمت‬ ‫هــای گزاف تحت عنوان موتور ســیکلت‬ ‫وطنی ادامه دهیم‪.‬با ایــن حال و با تمام‬ ‫این تفاسیراطالعات منتشره خود حکایت‬ ‫از ایــن دارند که تهــران در الوده ترین‬ ‫روزهایش شــاخص ‪SOX‬زیــر پنجاه و یا‬ ‫فقط کمی باالتر از ‪ 50‬را به ثبت رســانده‬ ‫است‪.‬پس مشکل کار در کجاست؟‬ ‫هیچکدام ما حاضر نیســتیم این حقیقت‬ ‫تلــخ را بپذیریم که فقــط در مصرف گاز‬ ‫همین شهر تهران خودمان با کشوری مثل‬ ‫المان هم طراز شــده ایم اما انها با همین‬ ‫میزان مصرف ما‪ ،‬ان تولید ناخالص ملی را‬ ‫دارند و همچنین جهــان صنعت و اقتصاد‬ ‫را در نوردیده اند و مرســدس بنز و بی او‬ ‫دبلیو و زیمنس و بــوش و لینده و امثال‬ ‫ان تحویــل جهان می دهند امــا ما تنها‬ ‫هنرمان ایــن بوده که از این میزان مصرف‬ ‫گاز چهارتا و نصفی کارخانه بیســکوییت‬ ‫سازی راه انداخته ایم و در عوض در جاده‬ ‫کرج ومســیر ورود هوای تــازه وباد در‬ ‫غرب اســتان تهران هرچه کارخانه داشته‬ ‫ایم احداث کــرده ایم که خروجی ان تنها‬ ‫گازهایی مسموم باشــد که به جنگ ریه‬ ‫هایمان بیاید‪ .‬با اینحال مشــکل همچنان‬ ‫به قوت خود باقی اســت‪ .‬باید با ذره ذره‬ ‫وجود خود ایمــان بیاوریم و اعتراف کنیم‬ ‫که ما مصــرف زده ترین مصــرف کننده‬ ‫انرژی های گران قیمت خودیم‪.‬‬ ‫بدون شــک اگر با همین دست فرمان جلو‬ ‫برویم تا کمی بیشــتر از یک سال دیگر نه‬ ‫تنها بنزینی برای صادرات نداریم و به یک‬ ‫وارد کننده تمام عیــار بنزین و حتی گاز‬ ‫تبدیل می شــویم بلکه خاموشی هایمان‬ ‫که در همین روزها شــروع شده است در‬ ‫حجمی وسیع تر ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫هم اکنون وزارت نیــروی ما تنها به تولید‬ ‫کنندگان برق نیروگاه های مقیاس کوچک‬ ‫بخــش خصوصی ‪ 2‬هزار میلیــارد تومان‬ ‫بدهکار است‪ .‬واین در حالی است که بیش‬ ‫از ‪ 60‬درصــد برق ایــران در همین بخش‬ ‫خصوصی است که تولید می شود‪.‬اما همین‬ ‫نیروگاه هــا به خاطر متولی گری و انحصار‬ ‫طلبی دولتی ‪ 8‬ماه در سال تعطیل هستند‬ ‫و فقط ‪ 4‬ماه از سال‪ ،‬انهم در تابستان که‬ ‫پیک مصرف برق است اجازه فعالیت پیدا‬ ‫می کنند‪.‬اگر وضعیــت را تغییری ندهیم‬ ‫باید خود را برای روزهای خاموش وســرد‬ ‫اماده کنیم‪.‬جــای خالی خــود االیی به‬ ‫روشنی عیان شــده است و ما همچنان به‬ ‫قهقرای غفلت هایمان فرو می رویم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه راه مردم

روزنامه راه مردم 4137

روزنامه راه مردم 4137

شماره : 4137
تاریخ : 1399/12/14
روزنامه راه مردم 4136

روزنامه راه مردم 4136

شماره : 4136
تاریخ : 1399/12/13
روزنامه راه مردم 4135

روزنامه راه مردم 4135

شماره : 4135
تاریخ : 1399/12/12
روزنامه راه مردم 4134

روزنامه راه مردم 4134

شماره : 4134
تاریخ : 1399/12/11
روزنامه راه مردم 4133

روزنامه راه مردم 4133

شماره : 4133
تاریخ : 1399/12/10
روزنامه راه مردم 4132

روزنامه راه مردم 4132

شماره : 4132
تاریخ : 1399/12/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!