روزنامه راه مردم شماره 4024 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه راه مردم شماره 4024

صفحه بعد

روزنامه راه مردم شماره 4024

روزنامه راه مردم شماره 4024

‫‪ ۳‬مرداد ‪۹۷‬؛‬ ‫اغازبهکاررسمیعبدالناصرهمتی‬ ‫در بانک مرکزی‬ ‫‪ ۴‬مرداد ‪۹۷‬؛‬ ‫تمام داشته های علمی و تجربی خود را‬ ‫در دولت و شبکه بانکی کشور برای‬ ‫پیشبرداقتصادکشور بهکارخواهمگرفت‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ۲۱‬شهریور‪۹۹‬؛‬ ‫مصمم به کنترل تورم‬ ‫دستیابی به پایداری بازار ها و تامین ارز برای‬ ‫ملزوماتمردمبهعنوان‬ ‫اولویت هایاصلیارزیهستیم‬ ‫‪ ۱۱‬مهر ‪۹۹‬؛‬ ‫دالیل افزایش نرخ ارز‬ ‫در چند هفته اخیر را به موقع خود توضیح می دهم‬ ‫روزنـــامـــهسیاسی‪،‬اقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‪،‬ورزشی‬ ‫سه شنبه ‪ 27‬مهر ‪1399‬‬ ‫سال هفدهم ‪ /‬شماره ‪4024‬‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫امارات یک درهم‬ ‫تمام وعده های اقای رئیس درباره ارز‬ ‫چرا دالر بی توجه‬ ‫به اظهارات مسئوالن‬ ‫همچنان گران می شود؟‬ ‫همتی در جلسه معارفه اش بر به کار گیری هر انچه از اقتصاد می داند‬ ‫در راستای بهبود اوضاع اقتصادی و ارزی کشور تاکید کرد‪ .‬اما در این مدت‬ ‫نرخ ارز با جهشی‪ ۶۵۰‬برابری به کانال سی هزار تومان وارد و تورم سال گذشته نیز‬ ‫(بر اساس امار های رسمی) حدود‪ ۴۱‬درصد براورد شد‬ ‫رییس کل بانک مرکزی از زمان انتصابش در بانک مرکزی هیچ نشست خبری نگذاشته و‬ ‫عمده سواالتی که خبرنگاران از او می پرسند در حاشیه جلسه هیات دولت یا حضورش‬ ‫درمجلساست‪.‬ازسویدیگراغلببرنامه هاینهادمتبوعشنیزتوسطصفحهشخصی اش‬ ‫دراینستاگراماطالع رسانیمی شود‪.‬همینامرامکانهرگونهنقددرمحیطفعاالن‬ ‫ه با حضور اصحاب رسانه و فعاالن اقتصادی از او و عملکردش را به صفر رسانده است‬ ‫صفحه‪5‬‬ صفحه 1 ‫‪3896‬‬ ‫مرداد ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4024‬‬ ‫شنبه‪ 2722‬مهر‬ ‫یکشنبه‬ ‫سه‬ ‫خبر‬ ‫ُخلف وعده مسئوالن‪،‬خطری جدی برای اقتصاد!‬ ‫دفتــر مطالعات اقتصادی مرکــز پژوهش های مجلس گزارش «پایش امنیت ســرمایه گذاری در ایران‬ ‫طی فصول ســال ‪ »۹۸‬را که با ســنجش «شاخص امنیت ســرمایه گذاری در ایران» انجام شده است‬ ‫‪ ،‬منتشر کرد‪.‬‬ ‫دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس به تازگی گزارش پایش امنیت ســرمایه گذاری در‬ ‫فصول ســال ‪ ۱۳۹۸‬را به تفکیک ‪ ۳۱‬اســتان‪ ۳۸ ،‬مولفه‪ ۷ ،‬نماگر و ‪ ۹‬حوزه کسب و کار منتشر کرده‬ ‫است که به بررسی مندرجات ان پرداخته ایم‪.‬‬ ‫امیر ســیاح‪ ،‬کارشناس اقتصادی و عضو دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس‪ ،‬در این باره‬ ‫بیان می کند‪ :‬برای سنجش حس امنیت سرمایه گذاری توسط تولیدکنندگان کشور‪ ،‬یک شاخص وجود‬ ‫دارد که از هفت (‪ )۷‬زیرشــاخص به نام نماگر تشکیل شده که خود نماگر هم از چند زیرشاخص دیگر‬ ‫به نام مولفه تشکیل شده است‪.‬‬ ‫ســیاح افزود‪ :‬این زیرشاخص ها به دو دسته تقسیم می شــوند؛ یک دسته امار های رسمی منتشر شده‬ ‫توســط نهاد های معتبر (مولفه های اماری یا ‪ )Hard Data‬اســت و دســته دیگر از سنجش اداراک‬ ‫فعاالن اقتصادی (مولفه های پیمایشی یا ‪ )Survey Data‬به دست می ایند که ترکیب این دو دسته‪،‬‬ ‫شاخص امنیت سرمایه گذاری را به دست می دهد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بیان کرد‪ :‬در ســال ‪ ۹۵‬و ‪ ۹۶‬مطالعات گســترده ای برای تعییــن نماگر ها و مولفه های‬ ‫مورد نیاز ســنجش شــاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران انجام شــد که ‪ ۲۱‬مولفه و ‪ ۷‬نماگر برای‬ ‫ســنجش اداراک فعاالن اقتصادی اســتخراج شــد که تمام فعاالن اقتصادی ثبت شــده در اتاق های‬ ‫اصناف‪ ،‬اتحادیه ها و ســایر تشکل های اقتصادی ثبت شده سراســر کشور به طور فصلی در مورد ان ها‬ ‫مورد پرسش قرار می گیرند‪.‬‬ ‫عضو مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی در ادامه گفت‪ :‬در این مطالعه پیمایشی‪ ،‬جامعه هدف‬ ‫مورد مطالعه ما حدود چهارصد هزار فعال اقتصادی با هویت مشــخص اســت؛ برای این که نتایج این‬ ‫مطالعه قابل تعمیم به کل جامعه هدف باشــد‪ ،‬در هر فصل حدود ‪ ۱۱‬هزار نفر باید مورد پرســش قرار‬ ‫بگیرند که برای فصل تابســتان ‪ ۹۹‬تا کنون حدود ‪ ۱۰‬هزار نفر به پرسشنامه ما پاسخ داده اند که قابل‬ ‫تعمیم به کل کشــور نیســت به همین دلیل در سال ‪ ۹۹‬فقط گزارش سال ‪ ۹۸‬منتشر شده و به زودی‬ ‫فصل تابســتان هم منتشــر خواهد شد؛ گزارشی که به تازگی منتشر شــده مربوط به چهار فصل سال‬ ‫‪ ۹۸‬است‪.‬‬ ‫وی در مورد این که چگونه با وجود شــرایط اقتصادی ســخت حاکم در کشور‪ ،‬امنیت سرمایه گذاری‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬نسبت به ‪ ۹۷‬بهبود داشته است بیان کرد‪ :‬امنیت سرمایه گذاری با محیط کسب و کار کمی‬ ‫متفاوت اســت یعنی امنیت سرمایه گذاری بیشتر به مولفه ها و نماگر های معرفی شده وابسته است؛ در‬ ‫ســال ‪ ۹۷‬امنیت ســرمایه گذاری به دالیلی مثل جهش ارزی و تورم غیرقابل پیش بینی (که در سال‬ ‫‪ ۹۹‬در حال تکرار اســت) بســیار پایین بود‪ ،‬اما در ســال ‪ ۹۸‬به دلیل این که این موارد کمی به ثبات‬ ‫رسید‪ ،‬شاخص امنیت سرمایه گذاری کمی بهتر شد و در سال ‪ ،۹۹‬چون شرایط ارز و تورم مجدد دچار‬ ‫مشکالت متعددی شــده است‪ ،‬به احتمال بسیار زیاد‪ ،‬شاخص امنیت ســرمایه گذاری برای این سال‬ ‫خیلی بدتر خواهد شد‪.‬‬ ‫در این گزارش همچنین اســتان های کشور از نظر امنیت ســرمایه گذاری دسته بندی شده اند که در‬ ‫تصویر زیر قابل مشــاهده است؛ بر این اساس خراســان جنوبی و یزد امن ترین و تهران نیز ناامن ترین‬ ‫استان ها برای سرمایه گذاری هستند‪.‬همچنین بررسی دقیق مولفه های اماری و پیمایشی حاکی از این‬ ‫است که خلف وعده مســئوالن و بی ثباتی تصمیمات مدیریتی بیشتر از تحریم های به شاخص امنیت‬ ‫سرمایه گذاری در ایران ضربه زده است‪.‬‬ ‫ارقام جدید نقدینگی و پایه پولی‪ /‬ضریب فزاینده به عدد بی سابقه‪ 7.9‬رسید‬ ‫حجم نقدینگی در پایان شــهریور ماه به عدد ‪ 2‬هزار و ‪ 943‬هزار و ‪ 987‬میلیارد تومان رسیده که این‬ ‫رقم در ‪ 6‬ماهه اول امســال ‪ 17.1‬درصد و در یک ســال منتهی به پایان شهریور ماه ‪ 36.2‬درصد رشد‬ ‫داشته است‪ .‬براســاس اطالعات متغیرهای پولی حجم رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان شهریور ماه‬ ‫امسال قابل محاسبه است‪.‬‬ ‫بانک مرکزی در گزارش اخیر خود رشــد نقدینگی در ‪ 6‬ماهه اول امســال را معادل ‪ 17.1‬درصد و در‬ ‫یک سال منتهی به پایان شهریور سال ‪ 99‬را ‪ 36.2‬درصد و رشد پایه پولی در یک سال اخیر را ‪26.1‬‬ ‫درصد اعالم کرده است‪.‬‬ ‫بر این اســاس و با توجه به امارهای اسفند ‪ 98‬و شهریور ماه ‪ ،98‬حجم نقدینگی در پایان شهریور ماه‬ ‫ســال جاری به رقم ‪ 2943‬هزار و ‪ 987‬میلیارد تومان رســیده است‪ .‬درواقع در ‪ 6‬ماه اول امسال ‪429‬‬ ‫هزار و ‪ 907‬میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است‪.‬‬ ‫همچنین حجم پایه پولی در پایان شهریور ماه ‪ 99‬معادل ‪ 372‬هزار و ‪ 146‬میلیارد تومان رسیده است‪.‬‬ ‫به این ترتیب ضریب فزاینده در شــهریور ماه امســال به عدد ‪ 7.9‬رســیده که در تاریخ اقتصاد ایران‬ ‫بی ســابقه است‪ .‬درواقع هر ‪ 100‬ریالی که بانک مرکزی خلق می کند‪ ،‬با این نرخ‪ ،‬در طول یک سال به‬ ‫‪ 790‬ریال نقدینگی تبدیل می شود‪.‬‬ ‫چرایی تفاوت در همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی‬ ‫با اجرای طرح همســان سازی حقوق بازنشستگان کشــوری در ماه جاری برخی از بازنشستگان تامین‬ ‫اجتماعی از تفاوت همسان سازی حقوق خود با بازنشستگان کشوری انتقاد کردند‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۸‬ســال پیش مجلس شورای اسالمی قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان را تصویب کرد تا‬ ‫حقوق بازنشســتگان در بازه ای مشخص همسان با حقوق شاغالن شود‪ ،‬اما سال ها از تصویب این قانون‬ ‫توسط مجلس می گذشت و خبری از اجرای این قانون نبود و قرار بود منابع الزم برای اجرای این قانون‬ ‫توســط دولت تامین شود‪ ،‬اما کم توجهی هر ســاله به این امر در الیحه بودجه یا در حالت خوشبینانه‬ ‫محدودیت منابع دولت‪ ،‬باعث شد که این موضوع دچار یک عقب ماندگی جدی شود‪.‬‬ ‫حال عالوه بر افزایش حقوق بازنشســتگان لشــکری و کشــوری در ابتدای ســال جاری‪ ،‬حقوق این‬ ‫بازنشســتگان از ماه جاری با احتساب رقم همسان ســازی افزایش پیدا کرد و این اخرین مرحله برای‬ ‫اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری بود‬ ‫اکبر افتخاری رئیس صندوق بازنشستگی کشوری در این باره گفت‪ :‬یک مرحله از همسان سازی حقوق‬ ‫بازنشستگان کشوری در فروردین ماه انجام شد‪ ،‬طرح کامل همسان سازی که برابر با ‪ ۹۰‬درصد حقوق‬ ‫کارکنان شــاغل اســت در مهر ماه انجام می شود‪ .‬با استفاده از منابع اجرای همسان سازی در مهر ماه‪،‬‬ ‫پایان همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری خواهد بود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬به یک مدل برای همسان سازی حقوق بازنشستگان رسیدیم که این مدل پایدار است و‬ ‫هر چه در سال های اینده حقوق شاغالن افزایش پیدا کند‪ ،‬به همان میزان حقوق بازنشستگان افزایش‬ ‫پیدا خواهد کرد و به سطح متناسبی خواهد رسید‪.‬‬ ‫به گفته محمد شــریعتمداری وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی حقوق بازنشستگان کشوری به باالی ‪۴‬‬ ‫میلیون تومان رســید؛ این در حالی اســت که بازنشستگان تامین اجتماعی از کم بودن حقوق خود در‬ ‫این وضعیت اقتصادی جامعه اظهار ناراحتی می کنند‪.‬‬ ‫یکی از بازنشســتگان تامین اجتماعی در این خصوص نوشــت‪« :‬من یک بازنشســته تامین اجتماعی‬ ‫هســتم که در همسان سازی حقوق بازنشســتگان فقط ‪ ۴۰۰‬هزار تومان به حقوق ما اضافه شد‪ ،‬مگر‬ ‫ما بازنشســته های تامین اجتماعی تو این کشــور زندگی نمی کنیم و چرا مانند بازنشسته های کشوری‬ ‫افزایش حقوق نداریم؟»‬ ‫در جلســه ‪ ۱۸‬تیر هیات دولت‪ ،‬تمامی وزیران با پیشــنهاد وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی مبنی‬ ‫بر واگذاری ‪ ۳۲‬هزار میلیارد تومان ســهام شــرکت های دولتی در تادیه بدهی اش به ســازمان تامین‬ ‫اجتماعی موافقت کردند‪ ،‬به این ترتیب دســت ســازمان تامین اجتماعی برای اجرای همســان سازی‬ ‫حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باز شد‪.‬‬ ‫بر اســاس مصوبه هیات دولت که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و امور‬ ‫اقتصادی و دارایی صادر شد‪ ،‬بخشی از سهام دولت در ‪ ۹‬شرکت مهم دولتی به سازمان تامین اجتماعی‬ ‫واگذار شد‪.‬‬ ‫بر این اســاس سازمان تامین اجتماعی متعهد شد با اتکاء به این منابع جدید ظرف مدت کوتاهی طی‬ ‫ماه های اتی نسبت به اجرای طرح همسان سازی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی‬ ‫اقدام فوری به عمل اورد‪.‬‬ ‫صندوق های بیمه هر کدام مستقل هستند و حق بیمه ای را از بیمه شدگان دریافت می کنند و متناسب‬ ‫با ان خدمات ارائه می دهند‪ ،‬حق بیمه دریافتی تمامی صندوق های بیمه ای یکســان نیست و برخی از‬ ‫صندوق هــای بیمه ای ‪ ۲۴‬درصد‪ ،‬برخی ‪ ۲۷‬درصد و ‪ ...‬حق بیمه دریافت می کنند‪ ،‬پس طبیعی اســت‬ ‫که خدمات متفاوت ارائه دهند‪.‬‬ ‫عملکرد ســازمان تامین اجتماعی در همسان سازی حقوق بازنشســتگان مطابق خواسته کانون عالی‬ ‫بازنشستگان تامین اجتماعی کشور است که این کانون نمایندگان بازنشستگان تامین اجتماعی است‪.‬‬ ‫هر صندوق بیمه ای مســتقل‪ ،‬ارکان مســتقلی دارد و نمی توان این طور گفت که چرا همســان سازی‬ ‫حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مانند سایر کشورها نیست‪ ،‬میزان پرداختی ها متفاوت است و طبعا‬ ‫همسان سازی باید متناسب با پرداختی های بازنشستگان باشد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‪،‬اجتماعی‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫مسئول کنترلتورمکیست؟!‬ ‫چگونهمی توانبارسنگین‬ ‫هزینه های معیشت مردم را سبک کرد؟‬ ‫کنتــرل تــورم و حمایــت از معیشــت مــردم‬ ‫بــدون تصویــب و اجرایی شــدن بخــش هایی‬ ‫از اصــاح ســاختار بودجــه امکانپذیر نیســت‬ ‫و بــا توجــه به کارنامــه ضعیف دولــت روحانی‬ ‫در ایــن زمینــه‪ ،‬نماینــدگان مجلــس وظیفه‬ ‫سنگینی بر عهده دارند‪.‬‬ ‫صبح اول وقت جلسه داشتم و برای اینکه سروقت‬ ‫برســم‪ ،‬از تاکســی های اینترنتی استفاده کردم‪.‬‬ ‫راننده مردم جاافتاده ای با ظاهر مذهبی بود اکثر‬ ‫موهاش سفید شده بود و احتماال سنش به حدود‬ ‫‪ 50‬تا ‪ 60‬سال می رســید‪ .‬رادیوی ماشین روشن‬ ‫بود و صحبت های یکی از ســخنرانان مشــهور را‬ ‫دربــاره بی وفایی دنیا و لزوم پرهیز از جمع اوری‬ ‫مــال بیش از حد ضرورت پخــش می کرد‪ .‬اواخر‬ ‫ســخنرانی یک دفعه راننده ماشین عصبانی شد‬ ‫و گفت این اقایون با این گرونی های که هســت‪،‬‬ ‫دارن درباره چه چیزهای صحبت می کنن‪ ،‬مردم‬ ‫در تامین حداقل زندگی شون هم موندن‪.‬‬ ‫بعدش اقای راننده برام تعریف کرد که مستاجره‬ ‫و چند ماهی هست که دنبال خرید خونه هستش‪.‬‬ ‫مــی گفت با زیــر ‪ 500‬میلیون تومــن حتی در‬ ‫مناطق جنوب شــهر تهران هــم خونه ‪ 30‬متری‬ ‫پیدا نمیشــه‪ .‬مــی گفت بعد از چقدر جســتجو‬ ‫باالخره تونستم یک خونه ‪ 25‬متری ‪ 450‬میلیون‬ ‫تومنــی در منطقه ‪ 10‬پیدا کنم‪ ،‬خونه ای که ‪24‬‬ ‫سال ساخت هســت ولی ارزش خریدن داره! می‬ ‫گفت ولــی خانمم میگه با دو تــا بچه‪ ،‬خونه ‪25‬‬ ‫متری به چه دردمون میخوره؟‬ ‫*‪ 3‬برابر شدن قیمت مسکن در دو سال اخیر‬ ‫اقای راننده درست می گفت توی چند سال اخیر‬ ‫(از ســال ‪ 97‬به بعد) و بخصــوص چند ماه اخیر‪،‬‬ ‫شاهد افزایش چشمگیر نرخ ارز بودیم که موجب‬ ‫شــده نرخ تورم به حدود ‪ 30‬تا ‪ 40‬درصد برسد‬ ‫و البته افزایش قیمــت در بازارهایی مثل خودرو‪،‬‬ ‫مســکن و طال به مراتب بیشتر از نرخ تورم بوده‪،‬‬ ‫اتفاقی که فشار زیادی به زندگی عموم مردم وارد‬ ‫کرده است‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬براساس امارهای بانک‬ ‫مرکزی متوســط قیمت هر متر مربع مســکن در‬ ‫تهران در نیمه اول امسال افزایشی ‪ 200‬درصدی‬ ‫در مقایسه با این قیمت در نیمه اول سال ‪1397‬‬ ‫داشته و از حدود ‪ 6‬میلیون و ‪ 700‬هزار تومان به‬ ‫حدود ‪ 20‬میلیون تومان رســیده یعنی حدودا ‪3‬‬ ‫برابر شده است‪.‬‬ ‫*کاهــش قابل توجــه مصرف کاالهای اساســی‬ ‫بخاطر افزایش چشمگیر قیمت انها‬ ‫از طرف دیگر‪ ،‬بررســی هــای مرکز پژوهش های‬ ‫مجلس نشــان می دهــد که در ســالهای اخیر‪،‬‬ ‫علی رغم اختصــاص ارز ‪ 4200‬تومانی به واردات‬ ‫کاالهای اساسی‪ ،‬شاهد افزایش چشمگیر قیمت و‬ ‫در نتیجه‪ ،‬کاهش قابــل توجه مصرف این کاالها‬ ‫در داخل کشــور بوده ایم (مثال مصرف گوشــت‬ ‫گوســفند در این دوره زمانی حــدود ‪ 30‬درصد‬ ‫کاهش یافته اســت)‪ ،‬اتفاقی که نشاندهنده فشار‬ ‫قابل توجه وارد شــده به زندگــی عموم مردم به‬ ‫خاطر تورم بوده است‪.‬‬ ‫*عوامل موثر بر نرخ تورم در ماه های اخیر‬ ‫بــا توجه به وضعیتی که توضیح داده شــد‪ ،‬حال‬ ‫ســوال اصلی مردم این اســت که خــروج از این‬ ‫وضعیت چه راهکارهایی دارد؟‬ ‫بــرای ارائه راهکارهایی خــروج از وضعیت فعلی‪،‬‬ ‫بررســی دالیل ایجاد این وضعیت ضروری است‪.‬‬ ‫بررســی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می‬ ‫دهد کــه افزایش نــرخ ارز مهمترین عامل کوتاه‬ ‫مدت و کســری بودجه دولت و رشــد نقدینگی‬ ‫مهمترین عوامل بلندمدت موثر بر نرخ تورم بوده‬ ‫اند‪ .‬البته شــیوع کرونا هم نقش مهمی در تشدید‬ ‫عوامل فوق داشــته اســت‪ .‬توضیحات بیشــتری‬ ‫درباره این موضوع را در این گزارش بخوانید‪.‬‬ ‫* کنترل کســری بودجه دولت شرط الزم برای‬ ‫کنترل رشد نقدینگی‬ ‫در ســال های اخیر و بخاطر اجرای مجدد تحریم‬ ‫ها بخصــوص تحریم های نفتی توســط امریکا‪،‬‬ ‫دولت روحانی که ماننــد دولت های قبلی عالقه‬ ‫ای به کاهش نقش نفت در تامین بودجه کشــور‬ ‫نداشــت‪ ،‬در زمینه صادرات نفت به شــدت دچار‬ ‫مشکل شــده و در نتیجه‪ ،‬این دولت منابع کافی‬ ‫برای اداره کشور را ندارد و با کسری بودجه بسیار‬ ‫زیادی دســت و پنجه نرم می کند‪ .‬همین کسری‬ ‫بودجه دولت‪ ،‬عامل اصلی رشد پایه پولی و پس از‬ ‫ان نقدینگی در سال های اخیر بوده است‪.‬‬ ‫بدون تردید‪ ،‬نمی توان بدون کنترل کسری بودجه‬ ‫دولــت و پیش بینی روش های غیر تــورم زا برای‬ ‫تامین ان‪ ،‬تورم را کنترل کرد‪ .‬در همین راســتا‪،‬‬ ‫باید استفاده دولت از روش های اسان ولی تورم زا‬ ‫برای جبران کسری بودجه مانند برداشت از منابع‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬ممنوع شود و امکان استفاده از این‬ ‫روش ها از هیچ طریقی حتی مصوبه شورای عالی‬ ‫هماهنگی ســران قوا برای دولت وجود نداشــته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫سود کوتاه مدت ســپرده های بانکی را متناسب‬ ‫بــا تــورم انتظاری و بــه صورت موقــت افزایش‬ ‫دهــد‪ .‬البته تعیین نرخ جدید ســود باید با توجه‬ ‫به وضعیت نامناســب ترازنامه بانک ها و وضعیت‬ ‫رکــود اقتصادی صــورت بگیــرد وگرنه وضعیت‬ ‫اقتصادی کشــور بدتر خواهد شــد‪ ،‬اتفاقی که در‬ ‫دولــت اول روحانی رخ داد و نهایتا شــاهد ایجاد‬ ‫تورم افسارگسیخته در دولت دوم روحانی بودیم‪.‬‬ ‫*جبران کســری بودجه دولت بــا اخذ مالیات از‬ ‫پردرامدها‬ ‫از طــرف دیگر هــم باید مالیات بــه جای نفت‪،‬‬ ‫محور اصلــی تامین درامدهای دولت باشــد‪ .‬در‬ ‫همین راستا‪ ،‬ایجاد پایه های مالیاتی جدید مانند‬ ‫مالیــات بر خانــه های خالی‪ ،‬مالیــات بر عایدی‬ ‫امالک‪ ،‬مالیــات بر امــاک و خودروهای لوکس‬ ‫ضرورت خاصی دارد‪ ،‬این پایه های مالیاتی عمدتا‬ ‫شــامل پردرامدها می شوند و موجب ایجاد فشار‬ ‫بــه زندگی عموم مردم که کم درامد هســتند یا‬ ‫جزو اقشار متوسط جامعه قرار دارند‪ ،‬نخواهد شد‪.‬‬ ‫در کنــار این موضوع‪ ،‬دولــت باید ملزم به اجرای‬ ‫روش های غیر تورم زا برای جبران کســری بودجه‬ ‫مانند افزایــش نرخ ارز حقــوق ورودی کاالهای‬ ‫وارداتــی (از ‪ 4200‬تومان به ارز نیمایی) شــود‪،‬‬ ‫روش هایی که عالوه بر افزایش درامدهای دولت‪،‬‬ ‫موجــب حذف رانت بزرگ اقشــار خــاص مانند‬ ‫واردکنندگان هم خواهد شد‪.‬‬ ‫البته تجربه ســال های اخیر نشان داده است که‬ ‫دولت روحانــی عالقه به ارائــه الیحه به مجلس‬ ‫دربــاره ایــن موضوعــات را نــدارد و در نتیجه‪،‬‬ ‫تصویــب قوانین مورد نیاز در ایــن زمینه‪ ،‬بدون‬ ‫ارائه طرح توســط نماینــدگان مجلس امکانپذیر‬ ‫نیســت‪ .‬همچنین تجربه قانون بودجه ‪ 99‬نشان‬ ‫داد که اجرایی شدن قوانین مذکور بدون پیگیری‬ ‫حداکثری از دولت توسط نمایندگان مجلس‪ ،‬رخ‬ ‫نخواهد داد‪.‬‬ ‫*کاهش تورم و خروج از رکود با فعالسازی بخش‬ ‫مسکن‬ ‫عالوه بر موارد فوق‪ ،‬از انجایی که تورم متناســب‬ ‫با اختالف بین نرخ رشــد نقدینگی و نرخ رشــد‬ ‫تولید افزایش می یابد‪ ،‬می توان با هدایت نقدینگی‬ ‫به لوکوموتیوهای اقتصادی مانند بخش ســاخت‬ ‫مســکن‪ ،‬هم بســیاری از صنایع کشور را از رکود‬ ‫خارج کرده و هم تورم ناشــی از افزایش نقدینگی‬ ‫را کنترل کرد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬فعالســازی بخش‬ ‫ســاخت مســکن موجب فعالســازی ‪ ۱۵۰‬رشته‬ ‫صنعت مرتبط خواهد شــد‪ ،‬اتفاقــی که با اجرای‬ ‫طرح مســکن مهر در دولت دهــم رخ داد و مانع‬ ‫بزرگی برای تشدید نرخ تورم و رکود اقتصادی در‬ ‫سال های پایانی این دولت بود‪.‬‬ ‫در همین راستا‪ ،‬تصویب و اجرای طرح هایی مانند‬ ‫طرح جهش تولید و تامین مسکن که می خواهد‬ ‫با هدایت ‪ 25‬درصد تسهیالت اعطایی بانک ها به‬ ‫بخش ساخت مسکن‪ ،‬شرایط الزم را برای ساخت‬ ‫‪ 1‬میلیون واحد مسکونی در کشور را فراهم کند‪،‬‬ ‫ضرورت دارد‪.‬‬ ‫*افزایش نرخ ســود بانکی‪ ،‬راهکاری مناسب ولی‬ ‫موقت‬ ‫از طرف دیگر‪ ،‬افزایش سرعت گردش پول و ورود‬ ‫ان بــه بازارهای دارایی مثــل ارز‪ ،‬طال‪ ،‬خودرو و‬ ‫مســکن که معموال در دوره هایی که تورم باالیی‬ ‫در کشــور وجود دارد‪ ،‬رخ می دهد؛ یکی از دالیل‬ ‫تشدید نرخ تورم اســت‪ .‬همچنین افزایش تقاضا‬ ‫برای «شــبه پــول» (کلیه اوراقی کــه برای نقد‬ ‫شدن ان به گذشــت زمان قانونی نیاز است مثل‬ ‫سپرده های سرمایه گذاری و اوراق قرضه)‪ ،‬موجب‬ ‫کنترل رشــد پول (نسبت پول به نقدینگی) و در‬ ‫نتیجه‪ ،‬تورم در کوتاه مدت خواهد شد‪.‬‬ ‫بــا توجه به همین موضوع‪ ،‬دولــت می تواند نرخ‬ ‫*برای کنترل نرخ ارز چه باید کرد؟‬ ‫کنترل نــرخ و نوســانات ارز اوالً‪ ،‬نیازمند بهبود‬ ‫شــرایط تجارت خارجی کشــور و بازگشــت ارز‬ ‫حاصل از صــادرات و ثانیاً‪ ،‬افزایش قدرت مداخله‬ ‫بانک مرکزی است‪.‬در راستای تسریع در بازگشت‬ ‫ارز صادراتی هم اجرای جدی تر پیمان ســپاری با‬ ‫کمک ابزارهای بانکــی و مالی (ممنوعیت صدور‬ ‫ضمانت نامــه یا اعطای تســهیالت و ‪ )...‬ضرورت‬ ‫دارد‪ .‬همچنین باید با صیانت از ذخایر ارزی کشور‬ ‫شرایط الزم برای بهبود قدرت مداخله موثر بانک‬ ‫مرکزی را فراهم ساخت‪ .‬در همین راستا‪ ،‬ضرورت‬ ‫دارد دولــت از اقداماتی مثل تخصیص ارز ‪4200‬‬ ‫تومانی برای واردات کاالهای اساســی (که اعطای‬ ‫یارانــه به واردات اســت و به تضعیــف تولید می‬ ‫انجامد) یا برداشــت از صندوق توسعه ملی برای‬ ‫جبران کســری بودجه‪ ،‬به شدت خودداری کند‪.‬‬ ‫تجربه ســال های اخیر نشان داده است که دولت‬ ‫روحانی عالقه ای به اجرایی شدن این موضوعات‬ ‫نــدارد و در نتیجه‪ ،‬تصویب و اجرایی شــدن انها‬ ‫بدون همت نمایندگان مجلس امکانپذیر نیست‪.‬‬ ‫واکنش گمرک به کشف صدها هزار دالر داروی قاچاق در عراق‬ ‫واکنش گمرک به کشــف صدها هزار دالر‬ ‫داروی قاچاق در عراق ‪ /‬وزارت بهداشــت‪:‬‬ ‫داروهــا از طریق یکی از مرزهای کشــور‬ ‫&‪;quot‬ترانزیت&‪ ;quot‬شد‬ ‫معاون گمرک ایران معتقد است‪ ،‬صادرات‬ ‫هیچ گونه دارویی به کشور عراق از طریق‬ ‫مرزهای رسمی کشور صورت نپذیرفته‪ ،‬از‬ ‫سوی دیگر سازمان غذا و دارو اعالم کرد‪،‬‬ ‫داروها متعلق به یکی دیگر از کشــورهای‬ ‫همســایه بــوده و صرفا از طریــق یکی از‬ ‫مرزهای کشور ترانزیت شده بود‪.‬‬ ‫در روزهای اخیر انتشــار خبری در فضای‬ ‫مجــازی مبنی بر کشــف صدها هزار دالر‬ ‫داروی قاچاق از ایران حساســیت زیادی‬ ‫ایجاد کرده اســت‪ .‬بر همین اساس امروز‬ ‫گمــرک ایران اعــام کرده اســت‪ ،‬طبق‬ ‫بررســی های صــورت پذیرفتــه توســط‬ ‫گمرکات مرزی کشور ‪ ،‬صادرات هیچ گونه‬ ‫دارویی به کشــور عراق از طریق مرزهای‬ ‫رسمی کشور صورت نپذیرفته است‪.‬‬ ‫ســازمان غذاودارو در اطالعیــه ای اعالم‬ ‫کرد‪ :‬نکتــه جالب توجــه اینکه‪ ،‬داروهای‬ ‫قاچاق مکشــوفه در کشــور عراق‪ ،‬که در‬ ‫بعضــی رســانه های خارجی مــورد توجه‬ ‫قرار گرفته اســت‪ ،‬متعلق به یکی دیگر از‬ ‫کشورهای همســایه بوده و صرفا از طریق‬ ‫یکی از مرزهای کشور ترانزیت شده بود‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪ ،‬مهــرداد جمــال ارونقی‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬صرفاً طی ماه گذشــته‬ ‫چنــد محمولــه دارو از طریــق قلمــرو‬ ‫جمهوری اســامی ایران و با رعایت کامل‬ ‫کلیه مقــررات مربوطه و کنترل های الزم‬ ‫‪ ،‬ترانزیت خارجی شده است که مبدا این‬ ‫داروها نیز کشورهای خارجی بوده است‪.‬‬ ‫معــاون گمرک ایران با بیــان لزوم صدور‬ ‫مجوزهــای قانونی از جملــه مجوز وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی برای‬ ‫صــادرات دارو افزود‪ :‬صــادرات کاالهای‬ ‫اساسی و ضروری از جمله دارو به خارج از‬ ‫کشــور ممنوع است و داروهای اعالم شده‬ ‫نیز داروی ایرانی نبوده اند ‪.‬‬ ‫ارونقی ‪ ،‬پروســه واردات‪ ،‬انجام تشریفات‬ ‫گمرکــی ‪ ،‬ترخیــص قطعــی و توزیــع‬ ‫داروهای خارجی در کشور را یک پروسه‬ ‫سیستماتیک برشــمرد و اعالم کرد‪ :‬ورود‬ ‫داروی خارجی به کشــور بــا صدور مجوز‬ ‫از سوی وزارت بهداشــت صورت پذیرفته‬ ‫و ایــن مرجع‪ ،‬داروهای ترخیص شــده را‬ ‫تا مرحلــه توزیع ‪ ،‬رصد می نماید بنابراین‬ ‫صادرات مجدد این حجــم دارو از مبادی‬ ‫رســمی‪ ،‬انهم با ممنوعیــت صدور دارو و‬ ‫کاالهای اساسی و ضروری‪ ،‬دور از ذهن به‬ ‫نظر می رســد و قطعاً می توان ابراز داشت‬ ‫خــروج ایــن محموله از طریــق گمرکات‬ ‫کشــور به خارج از کشور صورت نپذیرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫معــاون گمرک ایران اشــاره کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه در خبر منتشــره اعالم شده است‬ ‫«‪ ...‬راننــدگان کامیونها قصد داشــته اند‬ ‫از دســت گمرک فرار کنند‪ ،»...‬منظور از‬ ‫گمرک ‪ ،‬گمرکات داخلی کشــور عراق می‬ ‫باشــد و ارتباطی به گمرکات مرزی کشور‬ ‫جمهوری اسالمی ایران ندارد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪ ،‬وهــاب زاده در همیــن‬ ‫خصوص گفــت‪ :‬قطعا اولیــن نهادی که‬ ‫روی پرونــده کار می کنــد و از ان مطلع‬ ‫می شود‪ ،‬قوه قضائیه اســت‪ .‬قطعا پرونده‬ ‫به قوه قضائیه ارسال شده تا مشخص شود‬ ‫ایــن داروها از کجا امــده و چه داروهایی‬ ‫در این قاچاق وجود داشــته است‪ .‬پرونده‬ ‫بایــد روند قضایی خود را طی کند‪ .‬قاچاق‬ ‫شیرخشــک و برخی از اقالم دارویی وجود‬ ‫دارد که وزارت بهداشت نیز به ان معترض‬ ‫اســت‪ .‬قاچاق دارو سال های زیادی است‬ ‫که در ایــران رخ می دهــد و ضرر ارزی‬ ‫بسیار شدیدی به کشور وارد می کند‪.‬‬ ‫توقفقانونمالیاتبرخانه هایالکچریدرایستگاهدولت‬ ‫ایا منافع اقتصادی برخی افراد در خطر است؟‬ ‫عضو کمیســیون عمران مجلس گفت‪ :‬شاید‬ ‫دولت اصال اعتقادی به اجرای قانون و اخذ‬ ‫مالیات از خانه های لوکس نداشــته و شاید‬ ‫منافع اقتصــادی برخی از افــراد با اجرای‬ ‫این قانون به خطر بیافتد که با این شــرایط‬ ‫مجلس بایــد به موضوع بــه صورت جدی‬ ‫ورود کند‪.‬علی اصغر خانی عضو کمیســیون‬ ‫عمران مجلــس‪ ،‬با انتقــاد از تعلل ‪ 7‬ماهه‬ ‫دولت در تدوین اییــن نامه اخذ مالیات از‬ ‫خانه های لوکس‪ ،‬گفت‪ :‬متاســفانه با وجود‬ ‫تاکیــد نمایندگان مجلــس بر ضرورت اخذ‬ ‫مالیــات از خانه های لوکــس و خانه های‬ ‫خالی‪ ،‬هنــوز دولت اقدام قابــل قبولی در‬ ‫این عرصه انجام نداده اســت‪.‬نماینده مردم‬ ‫شاهرود و میامی در مجلس شورای اسالمی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در شــرایط کنونی اولویت اصلی‬ ‫کشــور در حوزه مســکن‪ ،‬افزایش ساخت‬ ‫و ســاز بــوده که ایــن امر نیازمنــد منابع‬ ‫اعتباری است‪ ،‬حال مجلس در تدوین طرح‬ ‫جهــش تولید و تامین مســکن‪ ،‬مقرر کرده‬ ‫که صنــدوق واحدی بــرای متمرکز کردن‬ ‫اعتبارات بخش مســکن تشکیل شود یکی‬ ‫از منابع اعتباری این صندوق‪ ،‬مالیات های‬ ‫اخذ شــده از خانه های خالــی‪ ،‬خانه های‬ ‫لوکس و مالیات بر عایدی ســرمایه مسکن‬ ‫خواهد بــود‪.‬وی گفت‪ :‬بنابر این تا وقتی که‬ ‫نظام مالیاتی حوزه مسکن ساماندهی نشود؛‬ ‫تولید انبوه مســکن نیز به درســتی اتفاق‬ ‫نخواهد افتاد‪ ،‬از این رو وقتی گفته می شود‬ ‫که ســاالنه باید حدود یــک میلیون واحد‬ ‫مسکونی در کشور ساخته شود‪ ،‬این مسئله‬ ‫بــه معنای اجــرای این پروژه ها از ســوی‬ ‫دولت نیســت‪ ،‬بلکه قوه مجریه باید بســتر‬ ‫تحقق این موضوع را فراهم کند که یکی از‬ ‫شــاخص های افزایش اخذ مالیات از حوزه‬ ‫مســکن اســت‪.‬خانی ادامه داد‪ :‬در شرایط‬ ‫کنونی بســیاری از واحدهای مسکونی هم‬ ‫لوکس بوده و هم خالی از ســکنه هستند‪،‬‬ ‫اما دولت هنوز برای اخــذ مالیات از ان ها‬ ‫اقدامی نکرده اســت و روز به روز بر قیمت‬ ‫این واحدهای مسکونی افزوده می شود‪.‬این‬ ‫نماینده مــردم در مجلس یازدهم گفت‪ :‬به‬ ‫نظــر من مجلس در بررســی الیحه بودجه‬ ‫ســال ‪ 1400‬باید مطالبه جدی و عملی از‬ ‫دولت برای اخذ مالیات از خانه های لوکس‬ ‫و الکچری داشــته باشد‪ ،‬متاســفانه دولت‬ ‫همواره به دولت کسب منابع اعتباری سهل‬ ‫وصول مانند فروش ذخایر نفتی اســت‪ ،‬اما‬ ‫قطعا با کمی تالش و برنامه ریزی می توان‬ ‫منابــع اعتباری جدیــدی را ایجاد کرد که‬ ‫به نفع جامعه خواهد بود‪.‬عضو کمیســیون‬ ‫عمران مجلس افزود‪ :‬البته شاید دولت اصال‬ ‫اعتقــادی به اجرای قانــون و اخذ مالیات‬ ‫از خانه های لوکس نداشــته و شاید منافع‬ ‫اقتصــادی برخــی از افراد با اجــرای این‬ ‫قانــون به خطــر بیافتد که با این شــرایط‬ ‫مجلس بایــد به موضوع بــه صورت جدی‬ ‫ورود کند‪ .‬زیرا در شــرایط کنونی بسیاری‬ ‫از مــردم برای کوچک تریــن کارهای خود‬ ‫مالیــات پرداخت می کنند‪ ،‬اما در این میان‬ ‫خانه های لوکس مــدام از پرداخت مالیات‬ ‫فرار می کنند‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫نیروی انســانی ماهر و کارامد‪ ،‬ارزنده ترین سرمایه‬ ‫یک کشور است‪ .‬کارگران کشور با توجه به تخصص‬ ‫ها و مهارت های خود در حوزه های مختلف‪ ،‬نقش‬ ‫مهمــی در گــردش چرخ های تولید و شــکوفایی‬ ‫اقتصاد کشور دارند‪.‬‬ ‫به نقــل از روابط عمومی بانک رفــاه کارگران‪ ،‬اما‬ ‫همین قشر اثرگذار در اقتصاد‪ ،‬نیازهایی دارد که در‬ ‫صورت کم توجهی به این نیازها‪ ،‬بدون شک چرخه‬ ‫تولید و اقتصاد کشــور با مشــکل مواجه می شود‪.‬‬ ‫مسائل مالی و بهبود شرایط رفاهی انان از یک سو‬ ‫و امنیت شغلی از ســوی دیگر مهم ترین نیازهای‬ ‫کارگران را تشکیل می دهد‪ .‬حال پرسش این است‬ ‫که چگونه می توان به نیازهای کارگران پاسخ گفت‬ ‫و به رونق تولید کشــور نیز کمک کرد؟ در پاسخ به‬ ‫این ســوال نقش نهادها و سازمان های مالی مطرح‬ ‫می شــود‪ .‬یکی از بانک های مهم کشور‪ ،‬بانک رفاه‬ ‫کارگران است‪ .‬در این یادداشت نگاهی می کنیم به‬ ‫کارنامه این بانک و خدماتی که به کارگران کشــور‬ ‫ارائه می دهد‪.‬‬ ‫از جمله برنامه های بانک رفاه کارگران این است که‬ ‫به کارگران کمک کند‪ ،‬چه مســتقیم در جهت رفع‬ ‫نیازهای انی کارگران و چه غیر مســتقیم از طریق‬ ‫کمک به واحدهای تولیدی که کارگران بیشــماری‬ ‫بانک‪،‬بیمه‪،‬بورس‬ ‫کارگراندرائینهنهادهایمالی‬ ‫در ان ها مشغول بکارند‪.‬‬ ‫ایــن بانک تالش می کند با کمک به ســرمایه در‬ ‫گــردش کارگاه های تولیدی‪ ،‬کارگران بیشــتری‬ ‫دچــار بحران نشــوند؛ چرا که مدیــران این بانک‬ ‫معتقدند تا زمانی که بتوانند یک مرکز اقتصادی را‬ ‫در چرخه تولیــد نگهدارند‪ ،‬عم ً‬ ‫ال جریان امید را در‬ ‫دل نیروی کار زنده نگه داشته اند‪.‬‬ ‫این بانک در حوزه امنیت شغلی کارگران قدم های‬ ‫خوبی برداشــته اســت‪ ،‬کمک به بنگاه های دولتی‬ ‫اســیب دیده‪ ،‬کمک به کارافرینی‪ ،‬اشتغال زایی و‬ ‫حمایت از مشاغل خانگی با اولویت زنان سرپرست‬ ‫خانــوار و بهره بــرداری مطلــوب از ظرفیت هــای‬ ‫استان های محروم در راستای ایجاد اشتغال پایدار‬ ‫بخشی از این فعالیت ها است‪.‬‬ ‫امار تســهیالت پرداختی این بانک نشان می دهد‪،‬‬ ‫از سال ‪ ۹۷‬تا پایان تیرماه امسال بالغ بر ‪ ۲۲‬هزار و‬ ‫‪ ۹۴۲‬میلیارد ریال تسهیالت از محل منابع بانک به‬ ‫تامین مالی و سرمایه در گردش بنگاه های کوچک‬ ‫و متوســط اختصاص یافته و از ســوی دیگر در ‪۴‬‬ ‫ماهه ابتدای ســال جاری هم بیــش از ‪۱۵۹‬هزار و‬ ‫‪ ۶۷۵‬میلیارد ریال تســهیالت به بخش های اب و‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬صنعت و معدن‪ ،‬مســکن و ساختمان‪،‬‬ ‫بازرگانی‪ ،‬خدمات و متفرقه پرداخت شده است‪.‬‬ ‫عــاوه بر این مــوارد‪ ،‬مبلــغ ‪ ۸۰۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫تســهیالت بــرای پرداخت به بنگاه هــای تولیدی‬ ‫کوچــک و متوســط و بــرای واحدهــای تولیدی‬ ‫مشــکل دار که نمی توانســتند حقوق پرســنل و‬ ‫کارگــران را پرداخــت کنند در نظر گرفته شــده‬ ‫اســت‪ .‬همچنین برای تامین مالی صنایع پیشران‬ ‫کشاورزی‪ ،‬گردشگری و صنعت و معدن حدود ‪۲۷‬‬ ‫هزار میلیارد ریال و برای صاحبان کسب و کارهایی‬ ‫که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا در‬ ‫فعالیت اقتصادی خود دچار مشکل شده اند‪۳۰۰۰ ،‬‬ ‫میلیارد ریال تسهیالت در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫بانک رفاه عالوه بر حوزه امنیت شغلی کارگران که‬ ‫در بخش پرداخت تسهیالت به بنگاه ها و واحدهای‬ ‫تولیدی به روشنی قابل درک است‪ ،‬در حوزه رفاهی‬ ‫کارگران نیز اقدامات مناسبی داشته است‪.‬‬ ‫تخصیص تســهیالت قرض الحســنه و مرابحه به ‬ ‫منظور تامین نیازهای ضروری و مورد نیاز کارگران‬ ‫نمونــه کل کشــور‪ ،‬اعضای اتحادیه پیشکســوتان‬ ‫جامعه کارگری و کاروان ورزش کارگری‪ ،‬تخصیص‬ ‫تسهیالت ســرمایه در گردش به واحدهای تولیدی‬ ‫ی شده‪ ،‬مشکل دار در پرداخت حقوق معوق‬ ‫شناسای ‬ ‫ی شــده از سوی اداره های‬ ‫کارگران بیمه ای معرف ‬ ‫کل تعــاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی بر اســاس توزیع‬ ‫‪3‬‬ ‫ن شده توسط وزارت متبوع‪ ،‬تخصیص‬ ‫استانی تعیی ‬ ‫تســهیالت مرابحه به کارگران بیم ه شــده معرفی ‬ ‫شــده از ســوی اداره های کل تعــاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعــی در قالب طرح حمایت برای تامین اموال‬ ‫و خدمات مورد نیاز‪ ،‬اعطای تسهیالت قرض الحسنه‬ ‫مشــاغل خانگی‪ ،‬اشــتغال زایی و کارفرمایان طرح‬ ‫های مددجویی معرفی شــده از سوی کمیته امداد‬ ‫امــام خمینی (ره)‪ ،‬ســازمان بهزیســتی و وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و اعطای تسهیالت ارزان ‬ ‫قیمت در راستای بهره برداری بهینه از ظرفیت های‬ ‫استان های محروم به منظور ایجاد و تثبیت اشتغال‬ ‫پایــدار در قالب طرح برکت بخــش دیگری از این‬ ‫اقدامات بوده است‪.‬‬ ‫اکنــون به نظر می رســد‪ ،‬بانک رفــاه کارگران در‬ ‫برنامــه های خود به هر دو بعــد نیازهای کارگران‬ ‫توجه ویژه ای دارد‪.‬‬ ‫از یک ســو‪ ،‬با پرداخت تســهیالت بــه واحدهای‬ ‫تولیدی و تالش برای سر پا نگه داشتن این واحدها‬ ‫امنیت شغلی کارگران را تضمین می کند و از سوی‬ ‫دیگر با ارائه تســهیالت به کارگران‪ ،‬تالش می کند‬ ‫وضعیت و شــرایط رفاهی انان را بهبود ببخشــد‪.‬‬ ‫اقدامات مثبتی که بیش از پیش کارنامه بانک رفاه‬ ‫کارگران را پر بارتر می کند‪.‬‬ ‫بانکمهرایرانبهرانندگانتاکسیتسهیالتقرض الحسنهپرداختمی کند‬ ‫تفاهمنامــه همکاری برای نوســازی‪ ،‬بهســازی و‬ ‫جایگزینــی ناوگان حمل و نقل شــهر تهران میان‬ ‫مرتضی اکبری مدیرعامل بانک مهر ایران و ســید‬ ‫منــاف هاشــمی معاون حمــل و نقــل و ترافیک‬ ‫شهرداری تهران به امضاء رسید‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر‬ ‫ایران‪ ،‬اکبری در این نشست گفت‪ :‬بانک مهر ایران‬ ‫توجه ویژه ای به محیط زیســت دارد و از این جهت‬ ‫شــهر تهران نیز اهمیت باالیی دارد‪ .‬این تفاهم نامه‬ ‫اتفاق مبارکی است و بانک تسهیالت قرض الحسنه و‬ ‫ارزان قیمت را به فعاالن حوزه حمل و نقل پرداخت‬ ‫می کند‪ .‬در این میان وســایل حمــل و نقل مانند‬ ‫تاکســی‪ ،‬موتورسیکلت و دوچرخه مورد توجه بوده‬ ‫است‪.‬وی این طور ادامه داد‪ :‬با توجه به شرایطی که‬ ‫سودهای بانکی دارد‪ ،‬اگر قرار باشد هزینه باالیی به‬ ‫مردم تحمیل نشــود‪ ،‬بهترین وام هایی که می تواند‬ ‫پرداخت شود از نوع قرض الحسنه است‪ .‬تسهیالت‬ ‫قرض الحســنه بدون بهــره و با کارمــزد کم ارائه‬ ‫می شــود و ماموریت بانک مهر ایران این است که‬ ‫منابع خود را به صورت قرض الحسنه ارائه کند‪.‬‬ ‫اکبری درباره تفاهم نامه مشــترکی با معاونت حمل‬ ‫و نقل و ترافیک شــهرداری تهران به امضا رســید‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬برای همکاری در چارچــوب این تفاهم نامه‬ ‫در فــاز اول ‪ ۳۰۰‬میلیــارد تومان اعتبــار در نظر‬ ‫گرفتهشــده اســت‪ .‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫شــهرداری تعریف می کند که تسهیالت پرداختی‬ ‫بانک در هر حوزه چقدر باشد‪ .‬همچنین افراد برای‬ ‫دریافت تسهیالت از سوی این معاونت به بانک مهر‬ ‫ایران معرفی می شــوند‪ .‬کارمزد تسهیالت ‪ ۴‬درصد‬ ‫و مــدت زمانبازپرداخت ان ‪ ۲‬تا ‪ ۵‬ســال و به طور‬ ‫میانگین ‪ ۳۶‬ماه است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل بانک مهر ایران اظهار کــرد‪ :‬امیدوارم‬ ‫بتوانیم انتظارات شــهرداری و مــردم خوب تهران‬ ‫را براورده کنیم و مانند ســایر تفاهم نامه هایی که‬ ‫با ســازمان های مختلف منعقد کرده ایم‪ ،‬بتوانیم در‬ ‫این تفاهم نامه نیز ســربلند شویم و شاهد گسترش‬ ‫تسهیالت قرض الحســنه در کشور باشیم‪ .‬امیدوارم‬ ‫روزی برســد که اغلب وام های پرداختی در کشور‬ ‫به ســمت قرض الحســنه پیش بــرود و به ویژه در‬ ‫حوزه هایی پرداخت شــود کــه می تواند اثار خوبی‬ ‫برای مردم و خانوارها داشته باشد‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگری از ســخنان خود‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫در انتهای سال گذشــته بانک مهر ایران با مصوبه‬ ‫شــورای پول و اعتبار برای عدم دریافت سه قسط‬ ‫مواجه شــد که باعث فشــار نقدینگی بر بانک شد‪.‬‬ ‫بســیاری از افراد در نوبت وام بودنــد که قرار بود‬ ‫از محل دریافتاقســاط تســهیالت قبلی به انها وام‬ ‫پرداخت شــود‪ .‬با ایــن حال‪ ،‬به همــت مدیران و‬ ‫کارکنان بانک دوره سخت را پشت سر گذاشته ایم‬ ‫و اکنون وضعیت خوبی داریم‪.‬‬ ‫در ‪ ۶‬ماه و نیم گذشــته یــک میلیون و ‪ ۲۷۰‬هزار‬ ‫فقره تســهیالت به ارزش ‪۱۸‬هــزار میلیارد تومان‬ ‫پرداخت کرده ایم‪ .‬پیش بینــی ما پرداخت بیش از‬ ‫‪ ۲.۵‬میلیون فقره تســهیالت بــه ارزش ‪۲۵‬هزار تا‬ ‫‪۳۰‬هزار میلیارد تومان اســت‪ .‬نسبت معوقات بانک‬ ‫هم اکنون زیر یک درصد است‪.‬‬ ‫در بخش دیگری از مراســم هاشمی‪ ،‬معاون حمل‬ ‫و نقل شــهرداری تهــران اظهار کرد‪ :‬جــا دارد از‬ ‫رویکرد بانک مهر ایــران تقدیر کنم؛زیرا مخاطبان‬ ‫و مشتریان خود را اقشــار متوسط و پایین جامعه‬ ‫تعریــف کرده اســت‪ .‬از این باب خوشــحالیم که‬ ‫تعامالت خود را با این بانک بیشــتر کرده ایم‪ .‬هدف‬ ‫ما کاهش االیندگی ها و بهبود هوای شــهر تهران‬ ‫اســت‪.‬وی همچنین گفت‪ :‬یکی از روش های تامین‬ ‫مالی در شــهرداری های دنیا استفاده از وجوه اداره‬ ‫شــده است‪ .‬در این روش کار مشترکی بین بانک و‬ ‫دستگاه اجرایی انجام می شود‪.‬‬ ‫هاشــمی اظهار کرد‪ :‬این تفاهم نامه قطعاً این یک‬ ‫توافق برد‪-‬برد اســت‪ .‬اگر منابع ســازمان در بانک‬ ‫رســوب کند‪ ،‬به نفع کسانی اســتفاده می شود که‬ ‫نیازمندان جامعه هســتند‪ .‬اگر هم سازمان از منابع‬ ‫بانک استفاده کند‪ ،‬کسانی که اقشار متوسط هستند‬ ‫مانند رانندگان تاکســی از تسهیالت قرض الحسنه‬ ‫برخوردار شده اند‪.‬‬ ‫وی این طور ادامه داد‪ :‬خوشــبختانه ســقف اکنون‬ ‫تسهیالتقرض الحســنه بهتر شده است‪ .‬پیش از این‬ ‫‪ ۵۰‬میلیون تومان به رانندگان تاکســی تخصیص‬ ‫داده می شــد و اکنون تا ‪ ۷۰‬میلیــون تومان قابل‬ ‫پرداخت اســت‪ .‬امیدواریم بتوانیم با این تفاهم نامه‬ ‫به رانندگان تاکســی کمــک کنیــم‪ .‬بازپرداخت‬ ‫تســهیالت برای دوچرخه ‪ ۱۲‬ماه و برای تاکسی تا‬ ‫‪ ۶۰‬ماه در نظر گرفته شــده است‪ .‬از نظر ریالی نیز‬ ‫سه ســقف تسهیالتی برای دوچرخه‪ ،‬موتورسیکلت‬ ‫و تاکسی تعریف شده است‪.‬هاشمی تاکید کرد‪ :‬این‬ ‫تفاهم نامه اغاز خوبی است و از این اتفاق خرسندیم‪.‬‬ ‫امیدواریم در مذاکرات بعدی ســقف منابع خود را‬ ‫افزایش دهیم و این همکاری ها به نفع شــهرداری‬ ‫تهران و بانک قرض الحسنه مهر ایران باشد‪.‬‬ ‫خدماتشعببانکتوسعهتعاوندرانطباقباتامیننیازمشتریاناست‬ ‫مدیرعامل بانک توســعه تعاون بر انطباق خدمات‬ ‫ارائه شده توسط شعب بانک با تامین نیاز مشتریان‬ ‫تاکید نمود‪.‬‬ ‫به نقــل از روابــط عمومی بانک توســعه تعاون‪،‬‬ ‫حجت اله مهدیان مدیرعامل بانک توســعه تعاون‬ ‫در تماس های تلفنی با روسای شعب اظهار داشت‪:‬‬ ‫موفقیــت بانک منوط به موفقیت کلیه شــعب در‬ ‫سراســر کشــور اســت و چنانچه همکاران شعب‬ ‫با اگاهی و تســلط بر نحوه صحیــح ارائه خدمات‬ ‫کیفی به جامعه هدف و تعامل صحیح با مشتریان‪،‬‬ ‫کارنامــه مالی و توســعه ای موثری بجــا گذارند‪،‬‬ ‫پیشرفت و موفقیت بانک تضمین خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تصریــح نمــود‪ :‬عملکرد شــعب از دو منظر‬ ‫حرفه ای و توســعه ای قابل بررسی است و شایسته‬ ‫اســت همکاران شــعب ضمــن التزام بــر تحقق‬ ‫شــاخص های حرفــه ای در حد اســتاندارد و بجا‬ ‫گذاشتن تراز مناســب‪ ،‬بر تداوم نقش توسعه ای و‬ ‫رعایت صحیح وظایف و تکالیف توســعه ای اهتمام‬ ‫کافی داشته باشند‪.‬‬ ‫مهدیان با اشــاره بــه ابزارهــا و راهکارهای رایج‬ ‫اعم از بســته ها و محصوالت اعتباری و تخصصی‬ ‫افزود‪ :‬ارائه بســته های متناســب با نیــاز مالی و‬ ‫بانکی مشتریان حائز اهمیت است و مشتریان‪ ،‬در‬ ‫صورت رضایت‪ ،‬درخواست ها و سایر نیازهای خود‬ ‫را مطرح نمــوده و همکاری موثر بــا ان ها تداوم‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل بانک توســعه تعــاون در تماس های‬ ‫تلفنی بــا بیژن محمدی رئیس شــعبه کامیاران‪،‬‬ ‫بیوک صدیقی رئیس شعبه چاراویماق اذربایجان‬ ‫شــرقی‪ ،‬رسول محمدی رئیس شعبه شهر صنعتی‬ ‫البرز قزوین‪ ،‬عباس کیان مهر رئیس شــعبه مهریز‬ ‫و حاتــم نعیماوی سرپرســت باجه زیتون شــعبه‬ ‫مرکــزی اهواز از وضعیت شــعب و مشــکالت و‬ ‫دغدغه هــای همــکاران مطلــع گردیــد و افزود‪:‬‬ ‫همکاران شــعب تالش گســترده ای بــرای ارائه‬ ‫خدمات توســعه ای به تعاون گران و جامعه هدف‬ ‫بروز داده اند و امید اســت با غلبه بر مشــکالت و‬ ‫ارائه راهکارها و بهره گیــری از ظرفیت ها‪ ،‬کارنامه‬ ‫همه شعب با پیشرفت قابل مالحظه ای رقم بخورد‪.‬‬ ‫مهدیان تاکید نمود‪ :‬طی ســالیان گذشته مدیران‬ ‫ارشد بانک توســعه تعاون در راســتای نظارت و‬ ‫با رویکرد حل مســائل مشــتریان و همکاران‪ ،‬در‬ ‫ســفرهای اســتانی پیشــگام بودند و در وضعیت‬ ‫کنونی که تاکیــد بر کاهش دیدارها و جلســات‬ ‫حضوری می باشــد‪ ،‬تماس های تلفنی و ارتباطات‬ ‫ویدئوکنفرانســی تا حد زیــادی در انتقال مطالب‬ ‫و اتخاذ تصمیمــات کارامد برای رفــع کمبودها‬ ‫اثرگذار است‪.‬‬ ‫رئیسشعبهیزدبانکتوسعهصادراتایرانخبرداد‪:‬‬ ‫اعطای‪۵۷۰‬میلیاردریالتسهیالتبهشرکتهایدانشبنیاناستانیزد‬ ‫رئیس شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران گفت‪:‬‬ ‫تا امــروز بالغ بــر ‪ ۵۷۰‬میلیارد ریال تســهیالت‬ ‫صادراتی به شــرکت های دانش بنیان استان یزد‪،‬‬ ‫پرداخت شــده است‪.‬به نقل از روابط عمومی بانک‬ ‫توســعه صادرات ایران‪ ،‬مجید غفوری منش‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد‪ :‬با برنامه ریزی های انجام شــده بنا داریم با‬ ‫معرفی خدمات بانک توســعه صادرات ایران بخش‬ ‫بزرگتری از جامعه شرکت هی دانش بنیان استان‬ ‫را جذب کنیم‪.‬در راســتای سیاست های حمایتی‬ ‫بانک توســعه صادرات ایران از شرکت های دانش‬ ‫بنیان در سراســر کشــور‪ ،‬این بانک طی دو سال‬ ‫اخیر توانســته در استان یزد خدمات قابل توجهی‬ ‫را به این شرکت ها ارائه کند؛ مجید غفوری منش‬ ‫رئیس شعبه یزد بانک توســعه صادرات ایران در‬ ‫اینباره گفت‪ :‬با بازاریابی های انجام شــده در این‬ ‫شعبه از ســال ‪ ۹۷‬تا کنون با همکاری پارک علم‬ ‫و فنــاوری یزد‪ ،‬حرکت هماهنــگ و موثری برای‬ ‫جذب شــرکت های دانش بنیان و ارائه مشاوره و‬ ‫خدمات به انها در استان شکل گرفته که کماکان‬ ‫نیز ادامــه دارد‪.‬به گفته غفــوری منش در نتیجه‬ ‫اشــنایی شــرکت های دانش بنیان با خدمات و‬ ‫تســهیالت بانک توســعه صادرات طی جلســات‬ ‫و همایــش هــای برگزار شــده متعدد‪ ،‬شــرکت‬ ‫های دانش بنیان مختلفی از سراســر اســتان یزد‬ ‫خواستار اســتفاده از تســهیالت و خذمات بانک‬ ‫توســعه صادرات شــدند‪.‬وی گفت‪ :‬شرکت هایی‬ ‫که از تســهیالت ویژه بانک توسعه صادرات برای‬ ‫دانش بنیان ها اســتفاده کرده اند‪ ،‬در حوزه تولید‬ ‫تجهیزات الکترونیکی و امنیت شبکه‪ ،‬تولید سخت‬ ‫افــزار و نرم افزار مانیتورینگ‪ ،‬توســعه مراکز ‪،IT‬‬ ‫فوالد الیاژی‪ ،‬محصوالت معدنی‪ ،‬تجهیزات خشک‬ ‫کن رنگ و غیره فعالیــت می کنند‪.‬غفوری منش‬ ‫گفــت‪ :‬به دلیــل محدودیت های ناشــی از کرونا‬ ‫جلســات معرفی تسهیالت و خدمات بانک توسعه‬ ‫صادرات ایران به صورت مجازی و در قالب وبینار‬ ‫انجام می پذیرد‪.‬‬ ‫مدیرعاملپست بانک ایران‪:‬‬ ‫این نشست تاکید کرد‪ :‬بایستی به همکاران خود که‬ ‫ذینفعان اصلی بانک هستد بطور شفاف پاسخگو باشیم‬ ‫و باید اهداف و برنامه ها و فرایند اتفاقات را بطور شفاف‬ ‫ارائه نماییم‪.‬شیری افزود‪ :‬از همان ابتدای حضورم در‬ ‫پســت بانک ایران‪ ،‬برنامه های کوتاه مدت‪ ،‬میانمدت و‬ ‫بلندمدت را بــرای بهبود وضعیت بانک در حوزه های‬ ‫متعدد ازجمله در حوزه منابع انســانی تدوین کرده‬ ‫و همــواره به دنبال بهبــود و ارتقاء کیفی خدمات به‬ ‫کارکنان پرتالش هستیم و عملکرد خود را نیز ارزیابی‬ ‫می کنیم تا کاســتی ها و نقایص را برطرف ســازیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل پســت بانک ایران تصریح کرد‪ :‬متغیرهای‬ ‫ن و برون ســازمانی زیادی وجود دارد که در روند‬ ‫درو ‬ ‫امور بانک به ویژه در حوزه نیروی انسانی دخیل است‬ ‫که برخی از انها خارج از اختیار بانک است‪ .‬اما مباحثی‬ ‫که مربوط به مســائل درون سازمانی است و خودمان‬ ‫متولی ان هســتیم تالش کردیم درچارچوب ضوابط‬ ‫و مقررات‪ ،‬موانع را رفع نموده و ســهم بانک را نیز در‬ ‫شــبکه بانکی و اقتصاد کشــور ارتقا دادیم‪.‬وی گفت‪:‬‬ ‫توقعات حوزه سرمایه انسانی بانک از تامین معیشت و‬ ‫امور رفاهی کارکنان فراتر رفته و به سمت تامین امنیت‬ ‫و نیازهای عالی انها رسیده و خوشبختانه درچارچوب‬ ‫ضوابــط و مقررات ضمن اصالح امــور‪ ،‬روند بهبود را‬ ‫بــه خوبی پیش بردیم‪ .‬در این میان هر تصمیمی که‬ ‫در شــورای هماهنگی بانک ها درخصوص معیشت و‬ ‫امور رفاهی کارکنان اتخاذ می شود پست بانک ایران‬ ‫اولین بانکی اســت که ان را اجرایی می کند‪.‬شیری‬ ‫بــا تاکید بر اینکه هم کارکنان حقوقی بر بانک دارند‬ ‫و هم بانک تکلیفی بر گردن انها نهاده اســت گفت‪:‬‬ ‫همه به دنبال توسعه و بهبود وضعیت بانک هستیم و‬ ‫تالش می کنیم که از ظرفیت منابع انسانی برای این‬ ‫مهم به خوبی استفاده کنیم‪ .‬خوشبختانه این نشست‬ ‫فرصت خوبی بود و خیلی از مســایل برای همکاران‬ ‫روشن شد و حتماً این برنامه ها استمرار خواهد داشت‪.‬‬ ‫همچنین در این جلســه عسکری زاده و امیرحسینی‬ ‫به مدت دوســاعت به سئواالت متعدد کارکنان بانک‬ ‫در زمینه های مختلف در حوزه امور انســانی پاســخ‬ ‫دادند‪.‬گفتنی است‪ :‬تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی‪،‬‬ ‫قراردادی و شرکتی‪ ،‬شفاف ســازی درخصوص نحوه‬ ‫پرداخــت اضافه کاری‪ ،‬کارانه و امــور رفاهی‪ ،‬کمبود‬ ‫نیروی انســانی در استان ها و شعب‪ ،‬فرایند انتقال یا‬ ‫جابجایی کارکنان از یک استان به استان دیگر‪ ،‬پایین‬ ‫بودن دریافتی حقوق و مزایای بازنشستگان‪ ،‬افزایش‬ ‫دریافتی کارکنان با توجه به تورم موجود‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫درخصوص مازاد مرخصی استعالجی بیماری کرونای‬ ‫کارکنان پیمانی و قراردادی‪ ،‬یکسان سازی پرداختی ها‬ ‫کارکنان قراردادی با رســمی‪ ،‬تســهیل و تسریع در‬ ‫تسهیالت مســکن و خودرو و ضروری شاغلین‪ ،‬رفع‬ ‫ابهام در اقســاط پرداختی تســهیالت بازنشستگان‪،‬‬ ‫نبود جانشــین یا معاون برای شعب دارای باجه های‬ ‫بانکی‪ ،‬یکسان سازی زمان مرخصی زایمان برای بانوان‬ ‫قراردادی و رســمی‪ ،‬ارائه کارنامــه ارزیابی مصاحبه‬ ‫شــوندگان در فراخوان انتخاب مدیران میانی به انان‬ ‫و موارد دیگر ازجمله سئواالتی بود که در این نشست‬ ‫مطرح و پاسخ های الزم ارائه شد‪.‬‬ ‫هموارهپاسخگویذینفعان‬ ‫بویژهکارکنان‪،‬باجه دارانوسایر‬ ‫نهادهاهستم‬ ‫ک گفت‪ :‬شفاف سازی عملکرد در‬ ‫مدیرعامل پست بان ‬ ‫حوزه های مختلف یکــی از قول هایی بوده که از بدو‬ ‫ورود به بانک به همکاران به عنوان سرمایه های اصلی‬ ‫داده و به تمامی ذینفعان و نهادها و مسئوالن پاسخگو‬ ‫بودم‪.‬‬ ‫بــه نقل از روابط عمومی پســت بانک ایــران‪ :‬دکتر‬ ‫بهزاد شــیری مدیرعامل پست بانک ایران در نشست‬ ‫صمیمــی انالین بــا کارکنان این بانــک و با حضور‬ ‫مهدی عسکری زاده معاون توســعه سرمایه انسانی و‬ ‫پشــتیبانی مدیرعامل و اناهیتا امیرحسینی رییس‬ ‫اداره کل سرمایه انســانی و رفاه به سئواالت کارکنان‬ ‫پاســخ داد و ضمن تقدیر از عوامل اجرایی برگزاری‬ ‫یک شنبه ‪ 27‬مهر ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4024‬‬ ‫بانک پارسیان به کمک صنایع می اید‬ ‫به منظور تحقق»شعار جهش تولید»‪ ،‬امکان پرداخت تسـهیالت ریالی‬ ‫سـرمایه درگردش و سرمایه ثابت از سوی بانک پارسیان مطرح شد‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان‪ ،‬بر اساس قراردادهای فی مابین‬ ‫بانک پارسیان و صـــندوق توســـعه ملی‪ ،‬واحدهای صنعتی و معدنی‬ ‫در مناطق برخوردار برای تامین ســرمایه در گردش خود می توانند تا‬ ‫سقف ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال تسهیالت با نرخ سود ‪ ۱۶‬درصد و شرکت های‬ ‫صادر کننده کاالهای صنعتی کلیه مناطق تا ســقف ‪ ۴۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت با نرخ سود ‪ ۱۴/۵‬درصد دریافت کنند و طی مدت یک سال‬ ‫تســهیالت خود را تسویه نمایند‪.‬طرح های ایجادی و توسعه ای بخش‬ ‫صنعت معدن مناطق برخوردار از دیگر بخش هایی اســت که بانک پارســیان به متقاضیان واجد شرایط‬ ‫تسهیالت بلند مدت ‪ ۵/۵‬ساله اعطا می نماید‪ .‬تسهیالت تامین سرمایه ثابت این بخش حداکثر ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫میزان سرمایه گذاری طرح و با نرخ سود ‪ ۱۶‬درصد بوده و بازپرداخت تسهیالت بعد از اتمام فرایند ساخت‬ ‫(حداکثر ‪ ۳۰‬ماه) و یک تنفس ‪ ۶‬ماهه اغاز و با بازپرداخت اقساط طی مدت ‪ ۳۰‬ماه پایان می پذیرد‪.‬‬ ‫زمان قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس‬ ‫انداز بانک رفاه کارگران‬ ‫تاریخ و ترکیب نهایی جوایز قرعه کشــی حساب های قرض الحسنه‬ ‫پس انداز بانک رفاه کارگران در سال ‪ 1399‬اعالم شد‬ ‫تاریخ برگزاری ســی و چهارمین دوره قرعه کشی حساب های قرض‬ ‫الحسنه پس انداز بانک رفاه کارگران اعالم شد‪.‬‬ ‫بــه نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران‪ ،‬ســی و چهارمین دوره‬ ‫قرعه کشی حســاب های قرض الحسنه پس انداز بانک رفاه کارگران‬ ‫در تاریخ ‪ ۲۸‬مهرماه سال جاری با حضور اعضای هیات نظارت بر قرعه‬ ‫کشی برگزار خواهد شد‪ .‬جوایز قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک رفاه کارگران در‬ ‫سال ‪ ۹۹‬شامل ‪ ۱۵۹‬فقره جایزه ویژه نقدی هر یک به ارزش یک میلیارد ریال‪ ۱۵۹ ،‬فقره کمک هزینه‬ ‫خرید واحد مســکونی هر یک به ارزش ‪ ۸۰۰‬میلیون ریال‪ ۲۵۹ ،‬فقره کمک هزینه خرید خودرو تولید‬ ‫داخل هر یک به ارزش ‪ ۴۰۰‬میلیون ریال‪ ،‬و ‪ ۱۰۵۹‬فقره کمک هزینه خرید صنایع دســتی هر یک به‬ ‫ارزش ده میلیون ریال و میلیون ها ریال جوایز نقدی دیگر خواهد بود‪.‬‬ ‫گزارش‪۴۴۹‬هزارمیلیاردریالیمدیرعاملبانکملی‬ ‫از کمک به جهش تولید‬ ‫مدیرعامل بانک ملی ایران با تشــریح میزان تسهیالت پرداختی این‬ ‫بانک به بخش های تولیدی طی امســال و سال گذشته گفت که این‬ ‫بانــک به صورت مســتقیم در این مدت بیــش از ‪ ۴۴۹‬هزار میلیارد‬ ‫ریال منابع تزریق کرد‪.‬به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬دکتر‬ ‫محمد رضا حســین زاده با بیان این که در مجموع ‪ ۱۸‬ماه منتهی به‬ ‫پایان شهریور ماه سال جاری بیش از ‪ ۷۰‬هزار میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫توســط این بانک در اختیار فعاالن حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی‬ ‫قرار گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬این میزان تسهیالت در قالب ‪ ۱۳۱‬هزار و ‪ ۵۳۰‬پرونده پرداخت شده است‪.‬وی‬ ‫افزود‪ :‬بیش از ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۵۲۷‬میلیارد ریال از این رقم تنها در نیمه نخست سال جاری پرداخت شده‬ ‫که در نوع خود کم نظیر است‪ .‬وی با اشاره به این که بانک ملی ایران طی سال گذشته و نیمه نخست‬ ‫امســال ‪ ۳۷۸‬هزار و ‪ ۹۷۰‬میلیارد ریال تسهیالت به بخش صنعت و معدن تخصیص داده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫‪ ۴۲‬درصد این رقم در قالب بیش از ‪ ۵۸‬هزار پرونده در شش ماه اول سال جاری پرداخت شده است‪.‬‬ ‫بانک کارافرین با صندوق تعاون سازمان نظام‬ ‫پزشکیتفاهمنامهامضاکرد‬ ‫ی و توسعه‬ ‫بانک کارافرین با هدف تنوع بخشــی به پرتفوی تســهیالت ‬ ‫خدمات مالی‪ ،‬جهت اعطای تســهیالت به پزشکان و اشخاص معرفی ‬ ‫ی ایران‪،‬‬ ‫شــده از طرف صندوق تعاون و رفاه ســازمان نظام پزشــک ‬ ‫ک کارافرین‪،‬‬ ‫تفاهم نامه همکاری امضا کرد‪.‬به نقل از روابط عمومی بان ‬ ‫دکتــر محمدرضا فرزین مدیرعامل این بانک در مراســم امضای این‬ ‫تفاهمنامه با اشــاره به توجه ویژه بانک کارافرین به بخش ســامت‬ ‫تصریح کرد‪ :‬همکاری و تعامل بانک کارافرین و جامعه پزشکی سالیان‬ ‫ی است که اغاز شده و همچنان ادامه دارد و تمام تالش ما این است که با برنامه ریزی مناسب در‬ ‫زیاد ‬ ‫بخش های مختلف‪ ،‬به جامعه پزشکی و کادر درمان کشور خدمات متنوع تر و بیشتری را ارائه دهیم‪.‬وی‬ ‫افزود‪ :‬ارائه خدمات به انجمن های علمی گروه های پزشــکی‪ ،‬همکاری با شرکت تامین سرمایه سالمت‬ ‫نظام پزشــکی و نیز ارائه خدمات به پزشکان و کارکنان سازمان نظام پزشکی ایران در دستور کار این‬ ‫بانک قرار دارد و ان شــاءاهلل با برنامه ریزی های دقیق و منســجم‪ ،‬صرفاً به اعطای تســهیالت به جامعه‬ ‫بزرگ پزشــکی کشور بسنده نخواهیم کرد‪ .‬تامین مالی در بخش گردشگری پزشکی و سایر بخش های‬ ‫ی در رفع نیازمندی های‬ ‫مرتبط از جمله موضوعاتی است که می تواند مدنظر قرار بگیرد تا سهم بیشتر ‬ ‫جامعه خدوم پزشــکی ادا کنیم‪.‬دکتر فرزین تاکید کرد‪ :‬بخش سالمت کشور بخش مهم و تاثیرگذاری‬ ‫اســت که با بهداشــت جسمی و روانی و سالمت احاد جامعه سر و کار دارد‪ .‬اهمیت این بخش به ویژه‬ ‫در شرایط کرونا اهمیت و جایگاه خود را بیش از گذشته اشکار کرده است‪.‬مهدی سیف علیشاهی عضو‬ ‫هیات مدیره بانک کارافرین با تقدیر از جامعه پزشــکی و کادر درمان به ویژه در ایام شــیوع بیماری ‬ ‫کرونا خاطرنشــان کرد‪ :‬جامعه پزشــکی از مشتریان بسیار قدیمی بانک اســت‪ .‬بانک کارافرین افتخار‬ ‫همراهــی و ارائه خدمات به جامعه پزشــکی را در کارنامه کاری خــود دارد‪ .‬چابک بودن و انجام کار‬ ‫حرفه ای در بانکداری از ویژگی های بانک کارافرین است‪ .‬امیدوارم هستیم تعامل و همکاری ها را بیش‬ ‫از این گسترش دهیم و در خدمت جامعه محترم و ارزشمند پزشکی کشور باشیم‪.‬دکتر سعید کاظمی‬ ‫مدیرعامل صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی ایران در این مراسم با اشاره به ضرورت همکاری‬ ‫ی و جامعه پزشکی کشور خاطر نشــان کرد‪ :‬طبق توافقات انجام شده با بانک کارافرین‪،‬‬ ‫سیســتم بانک ‬ ‫مقرر شــد تمامی اعضای صندوق در سراسر کشــور از خدمات و تسهیالت طرح ارزش سالمت و صبا‬ ‫که توســط بانک کارافرین ارائه می شود‪ ،‬برخوردار شــوند‪.‬دکتر کاظمی در ادامه اظهار داشت‪ :‬با توجه‬ ‫به ســابقه خوب و موفقیت امیز بانک کارافرین در ارائه تسهیالت و خدمات به پزشکان محترم و کادر‬ ‫درمان‪ ،‬امیدوار هســتیم امضای این تفاهمنامه اغازی برای همکاری های گســترده تر و متنوع تر میان‬ ‫ســازمان نظام پزشــکی ایران و بانک کارافرین باشد و همکاری ها صرفاً به حوزه رفاهی محدود نگردد‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۳۰۰‬هزار نفر از جامعه پزشکی به طور مستقیم با این سازمان در ارتباط هستند‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۲۳‬درصدی سپرده های مردمی بانک‬ ‫کشاورزی‬ ‫مبلغ سپرده های مردمی بانک کشــاورزی در پایان شهریور ماه سال‬ ‫جاری نسبت به پایان سال ‪ ۱۳۹۸‬بیش از ‪ ۲۳‬درصد رشد داشته و هم‬ ‫زمان‪ ،‬سهم سپرده های ارزان قیمت دراین بانک افزایش یافته است‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی‪،‬در‬ ‫شش ماهه نخست سال جاری رشد ‪ ۲۳‬درصدی سپرده های مردمی‬ ‫این بانک در کنار افزایش ‪ ۴‬درصدی ســهم سپرده های ارزان قیمت‬ ‫و رسیدن به نســبت ‪ ۵۵‬درصد درمقایسه با پایان سال ‪ ، ۱۳۹۸‬توان‬ ‫حمایتی بانک کشــاورزی از رونق تولید و شکوفایی اقتصادی در بخش کشاورزی را بیش از پیش ارتقا‬ ‫داده اســت‪.‬بر اساس این گزارش‪ ،‬سهم سپرده های ارزان قیمت از کل مبلغ سپرده های مردمی بانک‬ ‫کشــاورزی در پایان سال ‪ ۱۳۹۶‬حدود ‪ ۳۶‬درصد بود و این بانک توانست با اهتمام برای ارائه خدمات‬ ‫نوین بانکی و جلب رضایت مشــتریان ‪ ،‬ضمن رعایت مقررات بانک مرکزی‪ ،‬این نسبت را در عرض دو‬ ‫سال با ‪ ۱۹‬درصد افزایش به ‪ ۵۵‬درصد در نیمه سال ‪ ۱۳۹۹‬برساند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪3896‬‬ ‫مرداد ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4024‬‬ ‫شنبه‪ 2722‬مهر‬ ‫یکشنبه‬ ‫سه‬ ‫خبر‬ ‫مدیران سفارشی ریشه پتروشیمی را می زنند!‬ ‫روش ســفارش این مجلســی و ان دولت مرد برای انتصاب به قدری هزینه ســاز است که‬ ‫«مدیران نا اشنا به امور مربوط به نفت» را می توان یکی از اصلی ترین دلیل های اشفتگی‬ ‫فضای نفتی کشور دانست‪.‬‬ ‫نفت برای اقتصاد ایران هم فرصت اســت هم تهدید! فرصت از این لحاظ که منبع اصلی‬ ‫تامین مالی اســت و تهدید هم به این خاطر که ســو ءمدیریت ها مانع می شــود بتوانیم از‬ ‫این کاالی گرانبها انطور که باید‪ ،‬اســتفاده کنیم‪.‬‬ ‫فریدون مجلســی‪ ،‬در این باره اظهار داشــت‪ :‬نفت فی نفســه ارزشی زیاد دارد و می تواند‬ ‫موجب توسعه‪ ،‬پیشرفت و در نتیجه‪ ،‬تزریق مالی به شریان اقتصادی کشور و البته ارامش‬ ‫ِ‬ ‫مدیریت پراشکال بازار و همچنین درامدهای نفتی‪،‬‬ ‫به جامعه باشد‪ .‬اما متاسفانه به دلیل‬ ‫این کاال گرانبها نه تنها برای ما چاره ســاز نشــده اســت‪ ،‬بلکه می توان گفت؛ بسیاری از‬ ‫مشکالت مان در اقتصاد نفتی ریشه دارد‪.‬‬ ‫این دیپلمات پیشــین در ادامه ســخنانش گفت‪ :‬از چندین دهه قبل‪ ،‬نبض اقتصاد ایران‬ ‫با نفت و درامدهای ناشــی از فروش نفت و عرضه فراورده های نفتی به کشورهای جهان‬ ‫تنظیم می شــد و همچنان می شــود‪ .‬اما از انجایی که سیاســت های جمهوری اسالمی با‬ ‫غــرب همخوانی ندارد‪ ،‬انها به ویــژه امریکا به بهانه های مختلف نفت ایران را مشــمول‬ ‫تحریم های ســفت و ســخت می کنند که دقیقا به همین دلیل‪ ،‬چرخ اقتصادی که برپایه‬ ‫دالرهــای نفتی می چرخد‪ ،‬از چرخش منظم باز می ماند‪.‬‬ ‫او همچنین تصریح کرد‪ :‬این حالت حاوی این پیام اســت کــه یا باید راهی برای تعاملی‬ ‫حتی حداقلی با کشــورهای غربــی پیدا کنیم یا باید برای روزهایــی که به دلیل تحریم‬ ‫نمی توانیم نفت بفروشــیم‪ ،‬برنامه ای دقیق داشــته باشــیم تا دنیا هــر زمان که بخواهد‪ ،‬‬ ‫نتواند با بســتن مرزهای بازار جهانــی نفت به روی نا گره های اقتصادی مان را روز به روز‬ ‫کورتر کند‪ .‬این در شــرایطی است که فضای دیپلماتیک کشــور ما غیرقابل تغییر است‪.‬‬ ‫دقیقــا به همین دلیل باید با بررســی الزم به شــناختی کافی از پتانســیل ها و نیازهای‬ ‫موجود برســیم تا به نقشــه ِ راهی منطقی و کارامد برای اداره امور اقتصادی در روزهای‬ ‫تحریم برســیم‪ .‬مجلســی در ادامه افزود‪ :‬مســاله دیگر بازار نفت این است که متاسفانه‬ ‫االن چندین دهه اســت که دولت های ایران به «خام فروشی» اصرار دارند و به ان عادت‬ ‫کرده اند‪ .‬انهم در شرایطی که در کشور هم نیروی متخصص و هم نیروی کار الزم داریم‪،‬‬ ‫فقط کافی اســت اراده ای قوی به وجود بیاید تا از خام فروشــی محض به ســمتی تغییر‬ ‫مســیر بدهیم که تولید فراورده های نفتی رونــق بگیرد‪ .‬در این حالت هم بخش عمده ای‬ ‫از درامدهای مغفول بالفعل می شــوند و هم اینکه مخالفان ایران به این ذهنیت می رسند‬ ‫کــه دیگر نمی توانند با یک تصمیم و یا یک امضاء زیر نامه تحریم‪ ،‬ایران و ایرانی را تحت‬ ‫فشــار اقتصادی قرار بدهند‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬با بررســی دقیق مدیریت نفتی‪ ،‬متاســفانه‬ ‫در می یابیم که این حوزه مهم توســط دســت اندرکارانی اداره می شــود که غالبا اشنایی‬ ‫چندانــی با چند و چون بازار صنعت نفت ندارند‪ .‬در واقــع به دلیل جذابیت باالی حوزه‬ ‫نفــت و پر طمطراق بودن فعالیت در بخش نفت‪ ،‬نیروهایی تصمیم گیری را به عهده دارند‬ ‫که نه به خاطر شایســتگی‪ ،‬بلکه با سفارش این مجلسی و ان دولت مرد وارد مجموعه های‬ ‫نفتی و پتروشــیمی شده اند‪ .‬این روش به قدری هزینه ســاز است که «مدیران نا اشنا به‬ ‫امور مربوط به نفت» را می توان یکی از اصلی ترین دلیل های اشــفتگی فضای نفتی کشور‬ ‫دانســت‪ .‬فریدون مجلســی در پایان گفت‪ :‬حتی در شــرایط تحریم هم می توانیم از نفت‬ ‫بهره وری باالیی داشــته باشیم‪ .‬البته با این شــرط که خام فروشی را تنها راه درامد نفتی‬ ‫ندانیــم و همچنیــن اجازه بدهیم‪ ،‬مدیران نفتی عنان کار نفت و پتروشــیمی را به عهده‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫هدف گذاری صادرات روزانه‪ ۷۰‬میلیون متر‬ ‫مکعبیگازدرزمستان‬ ‫مدیر دیســپچینگ شــرکت ملی گاز ضمن‬ ‫اشــاره به تزریق روزانه حداکثر ‪ ۸۲۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب گاز به خطوط لوله در زمستان ‪،۹۹‬‬ ‫گفــت‪ :‬از این رقم روزانه حدود ‪ ۶۰۰‬میلیون‬ ‫مترمکعــب به بخش خانگــی و ‪ ۷۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب نیز به صادرات اختصاص می یابد‪.‬‬ ‫محمدرضا جوالیی با بیــان اینکه هم اکنون‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیون متر مکعب گاز شیرین در کشور‬ ‫تولید می شــود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از این رقم ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیون مترمکعــب در بخش خانگی مصرف‬ ‫می شــود که با توجه به کاهش دمای هوا در‬ ‫بیشتر نقاط کشــور‪ ،‬نسبت به هفته گذشته‬ ‫‪ ۱۲۰‬میلیون متر مکعب افزایش داشته است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه تعمیرات پاالیشگاه های‬ ‫گاز کشــور تا پایان مهرماه تکمیل می شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬با پایان تعمیرات به حداکثر تولید گاز‬ ‫می رسیم‪.‬‬ ‫به گفته جوالیی‪ ،‬پیش بینی حداکثر ظرفیت‬ ‫تحویل گاز در زمســتان امســال مربوط به‬ ‫دی ماه خواهد بود کــه روزانه ‪ ۸۲۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب گاز به خطوط لوله تزریق می شود‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه مصــرف روزانه گاز بخش‬ ‫خانگی در زمســتان ‪ ۵۸۰‬تــا ‪ ۶۰۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب خواهد بود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬روزانه ‪۷۰‬‬ ‫میلیون مترمکعب صرف صادرات می شود‪.‬‬ ‫مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز با اشاره به‬ ‫اینکه اگر مصارف صنایع مختلف مانند فوالد‬ ‫را نیز از مقدار گاز تحویلی کم کنیم به طور‬ ‫میانگین در دی ماه حدود ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب گاز بــه نیروگاه هــا تحویل داده‬ ‫خواهد شــد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اینکه چقدر گاز به‬ ‫نیروگاه ها تحویل داده شود‪ ،‬بستگی به الگوی‬ ‫مصرف گاز در بخش خانگی دارد که بســته‬ ‫به دمای هوا‪ ،‬شــدت سرما و زمان ماندگاری‬ ‫ان می تواند متفاوت باشــد؛ بر اساس اعالم‬ ‫سازمان هواشناسی‪ ،‬زمســتان امسال شبیه‬ ‫پارسال سرد و پربارش خواهد بود‪.‬‬ ‫جوالیی تاکید کــرد‪ :‬صرفه جویی در بخش‬ ‫افزایش‪ ۳۰‬میلیونمترمکعبیمصرفروزانهگازبخشخانگی‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران ضمن اعالم‬ ‫افزایش روزانه ‪ ۳۰‬میلیــون مترمکعبی مصرف‬ ‫گاز در بخش خانگی در تابســتان امسال نسبت‬ ‫به پارسال‪ ،‬خواستار صرفه جویی در مصرف گاز‬ ‫شد‪.‬حسن منتظرتربتی با اشاره به اینکه برنامه ای‬ ‫برای جریمه مشترکان پرمصرف گاز نداریم‪ ،‬اما‬ ‫توصیــه می کنیم مردم در مصــرف این حامل‬ ‫انرژی‪ ،‬صرفه جویی کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مشــکلی‬ ‫بــرای تامین گاز در فصل ســرد وجود ندارد و‬ ‫اولویت تامین گاز در زمســتان بخش خانگی و‬ ‫تجاری است‪.‬وی با اشاره به افزایش ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫مترمکعبی مصــرف گاز در بخــش خانگی در‬ ‫تابستان امســال نسبت به مدت مشابه پارسال‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به نظر می رسد این مقدار مصرف به دلیل‬ ‫شیوع کرونا و افزایش استفاده برای گرمایش اب‬ ‫بوده اســت‪.‬معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان‬ ‫اینکه گاز تولید شده در پاالیشگاه های گازی در‬ ‫بخــش خانگی‪ ،‬تجاری و صنایع‪ ،‬نیروگاه ها و به‬ ‫عنوان خوراک مجتمع های پتروشــیمی مصرف‬ ‫خبر‬ ‫می شود‪ ،‬افزود‪ :‬بر اساس برنامه ای که وزیر نفت‬ ‫ابالغ کرده ســهم بخش نیروگاه ها در زمستان‬ ‫کم می شــود تا سوخت مورد نیاز بخش خانگی‬ ‫و تجــاری تامین باشــد‪.‬منتظرتربتی با توصیه‬ ‫به مردم مبنی بــر صرفه جویی در مصرف گاز‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مقدار تامیــن گاز نیروگاه ها و صنایع در‬ ‫زمســتان تابعی از مقدار مصرف بخش خانگی و‬ ‫تجاری است‪.‬وی با بیان اینکه در کشور سه نوع‬ ‫سوخت شــامل گاز طبیعی‪ ،‬گازوئیل و مازوت‬ ‫مصرف می شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مقدار مصرف کنونی‬ ‫گاز طبیعی در نیروگاه هــا حدود ‪ ۲۵۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب در روز اســت و روزانه ‪ ۶‬تا ‪ ۸‬میلیون‬ ‫لیتــر گازوئیــل و ‪ ۱۵‬میلیون لیتــر مازوت در‬ ‫نیروگاه های کشــور به عنــوان خوراک مصرف‬ ‫می شود‪.‬مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران افزود‪:‬‬ ‫ترجیح ما استفاده از گاز به عنوان سوخت پاک‬ ‫و ارزان در نیروگاه هاســت‪ ،‬اما عملی شدن این‬ ‫هدف به صرفه جویــی مردم در بخش خانگی و‬ ‫تجاری بستگی دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های‬ ‫نفتیایرانخبرداد‬ ‫پتروشیمیشیرازگواهیموفقیتدرکاهشاالیندگیدریافتکرد‬ ‫شــرکت پتروشــیمی شــیراز باالتریــن گواهی‬ ‫کاهــش انتشــار کربنی معروف بــه ‪ CER‬را‬ ‫با حذف حــدود ‪ ۸۰۰‬هزار تــن گاز گلخانه­ ای‬ ‫معادل د ی اکسیدکربن دریافت کرد‪.‬‬ ‫به نقل از شرکت پتروشیمی شیراز‪ ،‬این مجتمع‬ ‫باالتریــن گواهی کاهش انتشــار کربنی معروف‬ ‫بــه ‪ CER‬را با حذف حدود ‪ ۸۰۰‬هزار تن گاز‬ ‫گلخانــه ای معادل د ی اکســیدکربن را در تاریخ‬ ‫کشور به دســت اورد‪ .‬به این ترتیب پتروشیمی‬ ‫شیراز با طرح ‪ CDM‬واحد اسیدنیتریک‪ ،‬یکی‬ ‫از بزرگتریــن طر ح هــای منتهی به اخذ ‪CER‬‬ ‫در سازمان ملل متحد است‪.‬‬ ‫گواهی هــای دریافــت شــده اخیــر متعلق به‬ ‫ســا ل های ‪ ۱۳۹۶-۱۳۹۷‬بوده است و به زودی‬ ‫با تکمیل مراحل ارزیابی و راســتی ازمایی سال‬ ‫‪ ،۱۳۹۸‬یــک میلیون گواهی کربنــی جدید نیز‬ ‫صادر می شود‪.‬‬ ‫دستاورد یادشــده از نتایج پروژه بزرگ زیست‬ ‫محیطی شــرکت در فاصله ســا ل های ‪-۱۳۹۵‬‬ ‫‪ ۱۳۹۰‬اســت که بــا ‪ ۷‬میلیــون دالر هزینه در‬ ‫قالب طراحی و ســاخت یک واحد ‪ CDM‬برای‬ ‫حذف گاز گلخانه­ ای اکســیدنیترو و گاز االینده‬ ‫د ی اکســید نیتروژن در واحد اسید نیتریک اجرا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫پتروشــیمی شــیراز‪ ،‬مجری تنها پروژه ‪CDM‬‬ ‫پتروشــیمی های ایران اســت که بــه موفق به‬ ‫دریافت گواهی کربن با حجم باال رسیده است و‬ ‫میان چهار طرح ‪ CDM‬ایران که گواهی کربن‬ ‫به دست اورد ه اند‪ ،‬باالترین رکورد گواهی کربن‬ ‫را داراست‪.‬‬ ‫ایران بــه عنوان ‪ ۱۰‬کشــور االینــده گازهای‬ ‫گلخانه ای در ســازمان ملل متحدشناخته شده و‬ ‫تعهدهایــی برای کاهش گازهای گلخانه­ ای دارد‬ ‫که هم اکنون پتروشــیمی شــیراز بخشی از این‬ ‫تعهدها را پوشش داده است‪.‬‬ ‫به طــور معمول‪ ،‬گاز د ی ­اکســیدکربن به عنوان‬ ‫معرو ف­ترین گاز گلخانه ­ای شــناخته ­­می ­شود‪ ،‬اما‬ ‫د ی اکســیدکربن تنها یکی از گازهای گلخانه ای‬ ‫است که انســان تولید می کند‪ ،‬گاز ­اکسیدنیترو‬ ‫(‪ )N۲O‬یکی دیگر از گازهای گلخانه ای اســت‬ ‫که به مراتب بیشــتر (در حــدود ‪ ۳۱۰‬برابر) از‬ ‫گاز د ی­ اکسیدکربن اثر گلخانه­ ای دارد‪.‬‬ ‫مدیران شــرکت پتروشــیمی شــیراز همسو با‬ ‫اهداف مدیریت راهبردی‪ ،‬رعایت مسئولیت های‬ ‫اجتماعی و تحقق هدف بنیادین شرکت «توسعه‬ ‫بــرای اینده پایدار با تفکــر‪ ،‬تعهد‪ ،‬تولید پاک و‬ ‫ایمــن» با دوراندیشــی و اینده نگری‪ ،‬مســئله‬ ‫الزام کشــورهای در حــال توســعه نظیر ایران‬ ‫که ســهم باالیی در انتشــار گازهای گلخانه ای‬ ‫در اتمســفر دارند را پیش بینی و همســو با این‬ ‫رویکرد ســازوکار توســعه پاک را برای کاهش‬ ‫داوطلبانه انتشــار گازهای گلخانه ای در ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۰‬تعریــف کردند و با توجــه به تحریم ها با‬ ‫اســتفاده از منابع داخلی شرکت‪ ،‬پروژه زیست‬ ‫محیطــی مهم و بزرگ ســازوکار توســعه پاک‬ ‫را اجــرا کردند‪.‬به دنیال تــاش و پیگیر ی های‬ ‫همه جانبه کارکنان پتروشــیمی شیراز در طول‬ ‫چند ســال اخیر‪ ،‬ســرانجام پــروژه بین المللی‬ ‫زیســت محیطی ایــن مجموعــه در قالب طرح‬ ‫«ســازوکار توســعه پاک یا ‪ ،»CDM‬در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۲‬در ســازمان مــل متحد ثبت شــد و در‬ ‫ادامه مراحــل اجرایی طرح یادشــده‪ ،‬قرارداد‬ ‫احداث واحد حذف اکســیدهای نیترو و االینده‬ ‫خروجی از واحد تولید اســیدنیتریک‪ ،‬با شرکت‬ ‫اکوپرو (‪ )ECOPRO‬کــره جنوبی به عنوان‬ ‫ارائه کننده فناوری تجهیزات طرح و کاتالیســت‬ ‫و بــا ارزش ‪ ۷‬میلیون دالر در اســفند ‪ ۹۲‬امضا‬ ‫شد‪.‬شــرکای تجاری طرح ‪ CDM‬پتروشــیمی‬ ‫شــیراز‪ ،‬شرکت ‪ QCA‬سوئیس و شرکت انرژی‬ ‫تجدیدپذیر مهر هســتند کــه مراحل معرفی و‬ ‫ثبت پروژه (‪ )CDM CYCLE‬را در سازمان‬ ‫ملل متحــد (‪ )UNFCCC‬با ‪ ۳۰۰‬هزار یورو‬ ‫هزینه انجــام دادند و امور مربــوط به دریافت‬ ‫تاییدیــه ســاالنه گواهی­ هــای کاهش انتشــار‬ ‫(‪ )CER‬تولیــدی و ارائه ‪ CER‬هــا به محافل‬ ‫جهانــی نیز در تعهد این مشــارکت اســت که‬ ‫این مهم در قرارداد ســه جانبه دیگری در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۲‬مورد توافق قرار گرفته اســت‪.‬در طراحی‬ ‫فنــاوری انتخابــی بــرای ســاخت واحد حذف‬ ‫االینده هــای ‪ NOx‬و ‪ N۲O‬در پتروشــیمی‬ ‫شــیراز‪ ،‬متدولوژی ‪ AM۰۰۲۸‬مصــوب نهاد‬ ‫سازمان ملل متحد اســتفاده می شود که شامل‬ ‫نصب واحد حــذف گازهای االینده در مســیر‬ ‫‪ TAIL GAS‬واحــد اســید پــس از توربین‬ ‫کاهنده فشــار گازهای خروجی در مسیر استاک‬ ‫برج جذب واحد است‪.‬‬ ‫با توجه به انتخاب کاتالیست پیشرفته با ویژگی‬ ‫حذف همزمان همه اکسیدهای نیتروژن‪ ،‬انتشار‬ ‫گاز گلخانــه ای اکســیدنیترو (‪ )N۲O‬تــا ‪۹۵‬‬ ‫درصــد کاهش یافت و بــه کمتر از ‪ ۵۰‬پی پی ام‬ ‫رسید و انتشــار گاز سمی د ی اکســیدنیتروژن‬ ‫‪ NO۲‬در اتمسفر که می تواند مسبب باران های‬ ‫اسیدی باشد‪ ،‬به طور کل متوقف شد‪.‬‬ ‫ایــن پروژه یکی از بزرگترین پروژ ه های ‪CDM‬‬ ‫ایران از بابت حجم کاهش انتشــار است و تنها‬ ‫پروژه رسمی ثبت شده ســازمان ملل متحد در‬ ‫کل صنعت پتروشیمی ایران است‪.‬‬ ‫شــایان ذکر اســت که هم اکنــون تنها ‪۴۶۹۳‬‬ ‫پروژه ســازوکار توســعه پاک در مقیاس بزرگ‬ ‫در ســازمان ملل متحد ثبت شده ­است‪ ،‬که در‬ ‫این میان ‪ ۹۲‬پروژه با هدف کاهش انتشــار گاز‬ ‫اکســید نیتروســت که طــرح ‪ CDM‬مجتمع‬ ‫پتروشیمی شیراز یکی از انهاست‪.‬‬ ‫نخســتین و دومین دفعه تاییدیــه گواهی های‬ ‫کاهش انتشــار از سازمان ملل محد (در مجموع‬ ‫در حــدود ‪ ۷۸۰‬هــزار گواهــی کربن ‪)CER‬‬ ‫بــرای دوره ‪ ۶‬و‪ ۱۲‬ماهه پایش (‪)۱۳۹۷-۱۳۹۶‬‬ ‫دریافت شده اســت‪ .‬با توجه به ارسال اطالعات‬ ‫مربوط بــه دوره­ های پایش بعدی‪ ،‬امید اســت‬ ‫بــه زودی خبر خوش دریافت گواهی­ های کاهش‬ ‫به میزان باالتر اطالع رسانی شود‪.‬‬ ‫توسعهزیرساخت های‬ ‫تامین و توزیع گازمایع در‬ ‫سیستانوبلوچستان‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملی پخــش فراورده های‬ ‫نفتــی ایران به توســعه نــاوگان حمل و نقل‬ ‫گازمایع اشــاره کــرد و گفت‪ :‬خوشــبختانه‬ ‫مشــکلی در زمینه تامین و توزیع گازمایع در‬ ‫فصل سرما وجود ندارد‪.‬‬ ‫به نقل از شــرکت ملی پخــش فراورده های‬ ‫نفتی منطقه زاهدان‪ ،‬کرامت ویس کرمی پس‬ ‫از بازدید از تاسیســات و ســتاد این منطقه‪،‬‬ ‫در نشســتی با حضور برخی مدیران ســتادی‬ ‫و مدیرعامل شــرکت پرسی ایران گاز‪ ،‬موضوع‬ ‫گازمایع را مهم برشــمرد و افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه ‪ ۷۲۰‬هــزار خانــوار مصرف کننده گاز‬ ‫مایع در سیستان و بلوچســتان وجود دارد و‬ ‫‪ ۸۰‬درصــد بازار فروش این فراورده در اختیار‬ ‫شــرکت پرســی ایران گاز اســت‪ ،‬الزم است‬ ‫پیگیری ها و همکاری های مستمر برای تامین‬ ‫و توزیع به موقع ان انجام شود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به توســعه ناوگان حمل و نقل‬ ‫گازمایع که با افزایش کشــنده های جاده ای و‬ ‫واگن های حمل ریلی ازســوی شرکت پرسی‬ ‫ایران گاز انجام می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬خوشــبختانه‬ ‫مشــکلی در زمینه تامین و توزیع گازمایع در‬ ‫فصل سرما وجود ندارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملی پخــش فراورده های‬ ‫نفتی ایران از پیگیری های مســتمر استاندار و‬ ‫معاون اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان‬ ‫قدردانی کرد‪.‬‬ ‫حمیدرضا حدادی‪ ،‬مدیرعامل شــرکت پرسی‬ ‫ایــران گاز کشــور نیز در این نشســت ضمن‬ ‫قدردانــی از مدیرعامل شــرکت ملی پخش‬ ‫فراورده های نفتی کشــور‪ ،‬استاندار و مدیران‬ ‫اســتانی سیســتان و بلوچســتان گفــت‪ :‬با‬ ‫پیگیری های جدی و مستمر مسئوالن استان‬ ‫و اضافه کردن ‪ ۱۱‬کشــنده به ناوگان حمل و‬ ‫نقل‪ ،‬مشکل ذخیره ســازی و تامین موجودی‬ ‫گازمایــع برطرف شــده اســت و از طرفی با‬ ‫اعطای تسهیالت خرید نیسان‪ ،‬مشکل توزیع‬ ‫گاز مایع درب منازل نیز حل می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با اجاره و به کارگیری ‪ ۲۰‬کشــنده‬ ‫و مجوز واردات واگن های دســت دوم مشکل‬ ‫ناوگان حمل و نقل گاز مایع پرســی ایرانگاز‬ ‫در سیستان و بلوچستان و دیگر استان ها حل‬ ‫می شــود‪.‬مدیرعامل شرکت پرســی ایران گاز‬ ‫ادامه داد‪ :‬با اجرای طرح توزیع سبدی گازمایع‬ ‫از سوی پرسی ایران گاز با رعایت استانداردها‬ ‫در ‪ ۲۰‬نقطه شــهر زاهدان و توســعه ناوگان‬ ‫درون شهری وضع توزیع‪ ،‬مطلوب می شود‪.‬‬ ‫خانگی محدود اســت زیرا گستردگی شبکه‬ ‫گاز در بخــش خانگــی و تجــاری بســیار‬ ‫وســیع اســت با این حال با اقدام هایی نظیر‬ ‫بهینه سازی موتورخانه ها که قرار است به طور‬ ‫رایــگان و تامین اعتبار از محــل بند «ق»‬ ‫انجام شود می توان تا ‪ ۱۰‬درصد صرفه جویی‬ ‫را انتظار داشت‪.‬‬ ‫وی درباره تاثیــر کرونا بر الگوی مصرف گاز‬ ‫مردم تصریح کرد‪ :‬به دلیل شیوع کرونا‪۲۰ ،‬‬ ‫خبر‬ ‫تا ‪ ۳۰‬میلیون مترمکعب افزایش مصرف گاز‬ ‫را در تابســتان داشــتیم که این عدد رقمی‬ ‫به جز براورد رشــد مصرف به دلیل افزایش‬ ‫مشــترکان است‪.‬مدیر دیســپچینگ شرکت‬ ‫ملــی گاز درباره برداشــت گاز از دو مخزن‬ ‫ســراجه و شــوریجه گفت‪ :‬انتظــار داریم تا‬ ‫در زمســتان ‪ ۹۹‬در مجمــوع روزانه حدود‬ ‫‪ ۲۳‬میلیــون مترمکعــب گاز از این مخازن‬ ‫ذخیره سازی برداشت شود‪.‬‬ ‫پتروشیمی؛مبنایتوسعهصنعتیکشور‬ ‫سرپرست پیشین ســازمان توسعه تجارت ایران‬ ‫به ســهم مطلوب صنایع پتروشیمی در صادرات‬ ‫غیرنفتی اشاره کرد و گفت‪ :‬این صنعت به خوبی‬ ‫نشــان داد که اگر اهمیت ان در ســطح کالن‬ ‫به درستی تعریف شــود می تواند مبنای توسعه‬ ‫صنعتی برای کشور باشد‪.‬‬ ‫به نقل از ســتاد همایش ســاالنه نفــت ایران‪،‬‬ ‫محمدرضا مودودی روز سه شــنبه (‪ ۲۲‬مهرماه)‬ ‫در نخســتین همایش ساالنه نفت ایران با اشاره‬ ‫به بحث توســعه صادرات غیرنفتی گفت‪ :‬میزان‬ ‫صادرات غیر نفتی کشــور کاهش یافته است و‬ ‫نتوانســته ایم این حوزه را بــارور کنیم‪ ،‬صنایع‬ ‫پتروشــیمی طی دو دهه گذشته توانسته برای‬ ‫نخستین بار پس از ســال ها هویت خودشان را‬ ‫به اثبات برسانند و سهم خوبی در صادرات غیر‬ ‫نفتی به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬صنایع پتروشیمی به خوبی نشان‬ ‫داد که اگر اهمیت ان در سطح کالن به درستی‬ ‫تعریف شود می تواند مبنای توسعه صنعتی برای‬ ‫کشور باشد‪ ،‬ســهم پتروشــیمی امروز از سبد‬ ‫صادرات غیر نفتی کشور نزدیک به ‪ ۱۲‬میلیارد‬ ‫ریال است‪.‬‬ ‫به گفته سرپرســت پیشــین ســازمان توسعه‬ ‫تجارت ایران‪ ،‬انچه امروزه باید به ان توجه کنیم‬ ‫این اســت که اگر ما وارد عرصه سرمایه گذاری‬ ‫در مگاپروژه ها نشویم و منابع ارزشمندی که به‬ ‫مرور از دست می رود را صرف محصوالتی نکنیم‬ ‫که رقابت پذیر باشــند و در عرصــه بین المللی‬ ‫رقابت کنند بعیــد می دانم بــه تعامالت ارزی‬ ‫امیدوار باشیم‪.‬‬ ‫مــودودی یاداور شــد‪ :‬انچه به عنــوان راهبرد‬ ‫می توانــد در دســتور کار دولت ها قــرار گیرد‬ ‫ســرمایه گذاری روی مگاپروژه هــای صنایــع‬ ‫پتروشــیمی اســت و باعث می شــود تا جریان‬ ‫اقتصاد را شــکوفا کنیم‪ .‬اگر شــرکت خصوصی‬ ‫واقعی در برنامه ریزی قرار گیرد و نقش فعال تری‬ ‫داشــته باشــد به طور قطع نتایج بهتری کسب‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫قیمت سبد نفتی اوپک باالتر از ‪ ۴۱‬دالر قرار گرفت‬ ‫قیمت سبد نفتی سازمان کشــورهای صادرکننده نفت (اوپک) دیروز (پنجشنبه‪ ۲۴ ،‬مهرماه) باالتر از‬ ‫‪ ۴۱‬دالر قرار گرفت‪.‬‬ ‫به نقل از دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)‪ ،‬قیمت سبد نفتی این سازمان دیروز ‪۴۱‬‬ ‫دالر و ‪ ۲۹‬سنت ثبت شد‪،‬در حالی که روز چهارشنبه (‪ ۲۳‬مهرماه) ‪ ۴۱‬دالر و ‪ ۲۰‬سنت بود‪.‬‬ ‫سبد نفتی اوپک شامل ‪ ۱۳‬نوع نفت خام اعضای این سازمان از جمله مخلوط الجزایر‪ ،‬گیراسول انگوال‪،‬‬ ‫سبک رابی گابن‪ ،‬میناس اندونزی‪ ،‬سنگین ایران‪ ،‬سبک بصره‪ ،‬صادراتی کویت‪ ،‬السدر لیبی‪ ،‬سبک بونی‬ ‫نیجریه‪ ،‬سبک عربی عربستان‪ ،‬موربان امارات‪ ،‬مری ونزوئال و جنو کنگوست‪.‬‬ ‫قیمت نفت خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت (‪ )WTI‬نیز امروز (پنجشنبه‪ ۲۵ ،‬مهرماه) و تا لحظه‬ ‫انتشار این خبر به ترتیب ‪ ۴۲‬دالر و ‪ ۷۲‬سنت و ‪ ۴۰‬دالر و ‪ ۶۲‬سنت به ازای هر بشکه بود‪.‬‬ ‫با هدف عمل به مسئولیت اجتماعی انجام شد‬ ‫گشایشنخستینمرکزنیکوکاریصنعتپتروشیمیدرایالم ‬ ‫نخســتین مرکز نیکوکاری صنعت پتروشیمی کشور از سوی شرکت پتروشیمی ایالم با هدف عمل به‬ ‫مسئولیت اجتماعی در این استان افتتاح شد‪.‬‬ ‫به نقل از شــرکت پتروشیمی ایالم‪ ،‬ایین افتتاح نخستین مرکز نیکوکاری صنعت پتروشیمی با حضور‬ ‫ســیدمرتضی بختیاری‪ ،‬رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)‪ ،‬محمد نوذری‪ ،‬معاون سیاســی امنیتی‬ ‫استاندار ایالم‪ ،‬حسن نجفی سمنانی‪ ،‬مدیرعامل پتروشیمی ایالم و جمعی از مقام های محلی برگزار شد‪.‬‬ ‫حسن نجفی سمنانی‪ ،‬مدیرعامل پتروشــیمی ایالم در این ایین‪ ،‬اقدام مسئوالنه‪ ،‬خودجوش و ماندگار‬ ‫همکاران و اعضای هیئت موســس نخستین مرکز نیکوکاری صنعت پتروشیمی کشور در ایالم را مایه‬ ‫فخر و مباهات دانســت و گفت‪ :‬ایجاد این مرکز و صندوق با هدف توجه به وظایف و مســئولیت های‬ ‫اجتماعی شــرکت پتروشیمی ایالم اجرا شده اســت و امیدواریم که این اقدام تبدیل به کاری ماندگار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی با ذکر فلســفه ایجاد مرکز نیکوکاری در صنعت پتروشــیمی ایالم اظهار کرد‪ :‬این مرکز همســو با‬ ‫فعالیت های در زمینه مسئولیت اجتماعی‪ ،‬فرهنگ سازی‪ ،‬تجمیع کمک ها‪ ،‬شناسایی نیازمندان واقعی و‬ ‫ســاماندهی و جلوگیری از کمک های متفرقه‪ ،‬توانمندسازی علمی و انتقال دانش با کمک سازمان های‬ ‫ذیربط و مشارکت دادن هم ه سلیقه ها در امر کمک و تکریم نیازمندان ایجاد شده است‪.‬‬ ‫نجفی ادامه داد‪ :‬جای خالی چنین مراکزی در صنعت پتروشیمی در میان تحصیل کردگان جامعه وجود‬ ‫داشت و وارد کردن این قشر به صورت سازماندهی شده به مسئولیت های اجتماعی از دیگر اهداف این‬ ‫صندوق بود‪.‬‬ ‫وی به اقدام های این شــرکت در قالب مســئولیت های اجتماعی اشاره کرد و افزود‪ :‬کمک های نقدی و‬ ‫غیرنقدی به ‪ ۴۰۰‬خانواده‪ ،‬مشــارکت در رزمایش کمک های مومنانه در دو مرحله به تعداد ‪ ۵۰۰‬مورد‪،‬‬ ‫خرید و نصب ‪ 2‬ســت بازی کودکان برای روســتاهای اطراف شرکت به مبلغ ‪ ۷۰‬میلیون تومان‪ ،‬تهیه‬ ‫نوشــت افزار ‪ ۲۵۰‬دانش اموز‪ ،‬انتقال دانش تخصصی و فنی و اموزش های عمومی و مشاوره ای در اینده ‬ ‫ت اجتماعی پتروشیمی ایالم است‪.‬‬ ‫نزدیک بخشی از فعالیت های شرکت در قالب مسئولی ‬ ‫چهل و پنجمین نشست کمیته فنی اوپک و غیر اوپک‬ ‫دبیرکل اوپک‪ :‬شانه به شانه با بحران بی سابقه بازار نفت مقابله کرده ایم‬ ‫دبیرکل اوپک در چهل و پنجمین نشست کمیته مشترک فنی کشورهای عضو و غیرعضو اوپک اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اکنون بیش از ‪ ۶‬ماه است که شانه به شانه با بحران بی سابقه بازارهای جهانی نفت مقابله کرده ایم‪.‬‬ ‫به نقل از دبیرخانه اوپک‪ ،‬چهل و پنجمین نشســت مشــترک فنی اوپک و غیراوپک (‪ )JTC‬به منظور‬ ‫مقدمات برگزاری بیست و سومین نشست مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک (‪)JMMC‬‬ ‫در ‪ ۲۸‬مهرماه‪( ،‬پنجشــنبه‪ ۲۴ ،‬مهرماه) از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد‪.‬کمیته مشترک فنی نهاد‬ ‫فنی کمیته مشــترک وزارتی اســت و هر دو کمیته زیر نظر توافقنامه همکاری (‪ )DoC‬تاریخی امضا‬ ‫شده در ‪ ۱۰‬دسامبر ‪ ۲۰۱۶‬تاسیس شده اند‪ .‬این کمیته ها موظفند شرایط و چشم انداز جهانی بازار نفت‬ ‫و ســطح پایبندی به توافق کاهش تولید داوطلبانه ای که در نشست وزیران اوپک و غیر اوپک تصویب‬ ‫شده است را بررسی کنند‪.‬محمد سانوسی بارکیندو‪ ،‬دبیرکل اوپک در این نشست درباره تحوالت بازار‬ ‫نفت گفت‪ :‬اکنون بیش از ماه است که شانه به شانه با بحران بی سابقه بازار مقابله کرده ایم‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫ابرهای تاریک ویروس همه گیر کرونا همچنان ادامه دارد‪ .‬در بعضی از کشــورها شاهد موج دوم شیوع‬ ‫این ویروس هستیم که سبب امیخته شدن فاجعه انسانی و تردید اقتصادی شده است‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫اقتصاد و صنعت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3896‬‬ ‫مرداد ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4024‬‬ ‫شنبه‪ 2722‬مهر‬ ‫یکشنبه‬ ‫سه‬ ‫تمام وعده های اقای رئیس درباره ارز؛ چرا دالر بی توجه به اظهارات مسئوالن‪ ،‬همچنان گران می شود؟‬ ‫‪ ۲۶‬مــاه از حضــور عبدالناصر همتی در ســاختمان‬ ‫میرداماد می گذرد‪ .‬روزی که او ســکان هدایت بانک‬ ‫مرکــزی را بر عهده گرفت‪ ،‬نــرخ دالر در کانال چهار‬ ‫هــزار تومــان قرار داشــت و نرخ تورم در ســال ‪۹۶‬‬ ‫نیــز ‪ ۹.۶‬درصد گزارش شــده بود‪ .‬همتــی از زمان‬ ‫انتصابش نشســت خبری نگذاشــته و عمده سواالتی‬ ‫که خبرنگاران از او می پرسند در حاشیه جلسه هیات‬ ‫دولت یا حضورش در مجلس بوده است‪.‬‬ ‫همتی در جلســه معارفه اش بر به کار گیری هر انچه‬ ‫از اقتصاد می داند در راســتای بهبود اوضاع اقتصادی‬ ‫و ارزی کشــور تاکید کرد‪ .‬اما در ایــن مدت نرخ ارز‬ ‫با جهشــی ‪ ۶۵۰‬برابری به کانال سی هزار تومان وارد‬ ‫و تورم سال گذشــته نیز (بر اساس امار های رسمی)‬ ‫حدود ‪ ۴۱‬درصد براورد شد‪.‬‬ ‫رییــس کل بانک مرکزی از زمــان انتصابش در بانک‬ ‫مرکزی هیچ نشست خبری نگذاشته و عمده سواالتی‬ ‫که خبرنگاران از او می پرسند در حاشیه جلسه هیات‬ ‫دولت یا حضورش در مجلس است‪ .‬از سوی دیگر اغلب‬ ‫برنامه های نهاد متبوعش نیز توسط صفحه شخصی اش‬ ‫در اینستاگرام اطالع رسانی می شود‪ .‬همین امر امکان‬ ‫هرگونه نقد در محیط فعاالنه با حضور اصحاب رسانه‬ ‫و فعاالن اقتصادی از او و عملکردش را به صفر رسانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫با توجه بــه اینکه او در این دو ســال بارها‪ ،‬نرخ های‬ ‫فعلــی ارز را غیر اقتصادی خوانــده و بر تالش بانک‬ ‫مرکزی برای حراســت از ارزش پــول ملی و کاهش‬ ‫نــرخ ارز تاکید کرده‪ ،‬اما بــازار بی توجه به صحبت ها‬ ‫و برنامه هایــش به نوســان های پی در پــی اش ادامه‬ ‫می دهد‪ .‬اگر روند فعلی نرخ ارز در بازار ادامه یابد‪ ،‬در‬ ‫هدف گذاری نرخ تورم سال اینده که ‪ ۲۲‬درصد است‪،‬‬ ‫تردید های فراوانی ایجاد می شود‪.‬‬ ‫‪ ۳‬مرداد ‪۹۷‬؛ اغاز به کار رســمی عبدالناصر همتی‬ ‫در بانک مرکزی‪.‬‬ ‫‪ ۴‬مرداد ‪۹۷‬؛ تمام داشــته های علمی و تجربی خود‬ ‫را در دولت و شبکه بانکی کشور برای پیشبرد اقتصاد‬ ‫کشور به کار خواهم گرفت‪.‬‬ ‫‪ ۶‬مرداد ‪۹۷‬؛ وضعیت کنونــی ارز محصول ناترازی‬ ‫بانک مرکزی و سردرگمی در سیاست های ارزی است‪.‬‬ ‫برنامه هایی را در این خصوص به رییس جمهوری ارایه‬ ‫کــرده ام‪ ...‬تــاش من بر حفظ قدرت ارزی کشــور و‬ ‫اعتبار بانک مرکزی استوار خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ ۱۱‬مرداد ‪۹۷‬؛ ارســال لیســت دریافت کنندگان ارز‬ ‫دولتی به وزارت اقتصاد به دستور همتی‪.‬‬ ‫‪ ۱۲‬مــرداد ‪۹۷‬؛ از روزی که مســوولیت گرفته ام به‬ ‫همراه صاحب نظران‪ ،‬کارشناســان و ســایر مسووالن‬ ‫اقتصادی تمام وقت درگیر بررســی راه های برون رفت‬ ‫از وضعیــت فعلی ارزی و یافتن بهترین راه با کمترین‬ ‫اثار منفی هستیم‪.‬‬ ‫‪ ۱۴‬مرداد ‪۹۷‬؛ امیدواریم نیاز به دخالت ارز پرقدرت‬ ‫خود در بازار نداشته باشیم‪ ،‬اما معتقدیم که بازار باید‬ ‫خود را کنتــرل کرده‪ ،‬البته سیاســت من هم اضافه‬ ‫کردن ذخایر ارزی بانک مرکزی است و امیدواریم که‬ ‫از ارز مداخله ای استفاده نکنیم‪.‬‬ ‫‪ ۲۴‬مرداد ‪۹۷‬؛ ســکه هایی را که در گذشته با قیمت‬ ‫مشــخص پیش فروش کرده ایم‪ ،‬به موقــع و با همان‬ ‫قیمت تحویل خواهیم داد‪.‬‬ ‫‪ ۲۷‬مرداد ‪۹۷‬؛ رونمایی از ‪ ۹‬وعده در اینســتاگرام‪:‬‬ ‫حل مشــکالت و ایجــاد ارامش و ثبــات در اقتصاد‬ ‫کشــور‪ ،‬خصوصا بازار ارز و پول‪ ،‬شفاف سازی و مبارزه‬ ‫با هرگونه رانت‪ ،‬تقویت ارزش اســیب دیده پول ملی‪،‬‬ ‫هدایــت و کنترل بازار ارز‪ ،‬کنتــرل حجم نقدینگی و‬ ‫مهار تورم بیدار شــده‪ ،‬اصالح ساختار مالی و ناترازی‬ ‫بانک ها‪ ،‬مبارزه با تحریم هــای ناجوانمردانه در نقل و‬ ‫انتقــال بانکی و مذاکرات مداوم با کشــور های مرتبط‬ ‫در این زمینه‪.‬‬ ‫‪ ۲۸‬مرداد ‪۹۷‬؛ مردم باید فرصت بدهند تا مشــکالت‬ ‫را رفع کنیم‪ .‬معامالت در بازار ثانویه نیز روان تر شــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬شهریور ‪۹۷‬؛ اتفاق کنونی بازار ارز حاصل ناترازی‬ ‫صورت های مالی بانک ها و نقدینگی اســت و تا زمانی‬ ‫که فشــار نقدینگی وجود دارد‪ ،‬فشار بر حفظ دارایی‬ ‫افراد وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ ۱۱‬شــهریور ‪۹۷‬؛ حفظ ذخایر بانک مرکزی اولویت‬ ‫اصلی است‪.‬‬ ‫‪ ۱۷‬شــهریور ‪۹۷‬؛ در حاشــیه جلســه کمیسیون‬ ‫اقتصادی مجلس‪ :‬اجازه به صرافی ها برای ورود ارز به‬ ‫کشور همچنین احیای پیمان برون سپاری ارزی‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬شهریور ‪۹۷‬؛ روند نقدینگی را مهار خواهیم کرد و‬ ‫حجم پول هایی را که در اقتصاد وجود دارد‪ ،‬به سمت‬ ‫تولید هدایت خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‪ ۳۱‬شــهریور ‪۹۷‬؛ در پیامی که در صفحه نخســت‬ ‫بانک مرکزی منتشر شد از اختصاص ‪ ۱۳‬میلیارد دالر‬ ‫برای تامین کاال های اساسی و ضروری کشور خبر داد‪.‬‬ ‫‪ ۱۶‬مهر ‪۹۷‬؛ به طور جدی بــه دنبال ایجاد تعادل در‬ ‫بازار ارز هستیم‪.‬‬ ‫‪ ۱۷‬مهر ‪۹۷‬؛ بخش زیادی از تحریم ها کارساز نبوده و‬ ‫همچنان فعاالنه در بازار ارز حضور داریم‪.‬‬ ‫‪ ۲۱‬مهر ‪۹۷‬؛ برنامه بانک مرکزی برای حل مشــکل‬ ‫نقدینگی‪ ،‬تورم و اصالح نظام بانکی است‪.‬‬ ‫‪ ۱۱‬ابان ‪۹۷‬؛ بانک مرکزی بــا تنظیم دقیق منابع و‬ ‫مصارف ارزی کشــور‪ ،‬تالش خود را بر ثبات بازار پول‬ ‫و ارز متمرکز کرده و تقویت تدریجی و روزافزون پول‬ ‫ملــی و افزایش رقابت پذیری اقتصــاد و جلوگیری از‬ ‫نوسانات را هدف قرار داده است‪.‬‬ ‫‪ ۱۴‬ابان ‪۹۷‬؛ پیش بینی های الزم بــرای جایگزینی‬ ‫سوییفت با ســامانه های دیگر اندیشیده شده و ذخایر‬ ‫ارزی را نیز تقویت کردیم‪.‬‬ ‫‪ ۱۵‬ابــان ‪۹۷‬؛ نظام بانکــی امــاده دور زدن کامل‬ ‫تحریم هاست‪.‬‬ ‫‪ ۲۸‬ابان ‪۹۷‬؛ راه اندازی بازار معاملــه ازاد ارزی در‬ ‫اینده نزدیک برای تامین ارز خرد مردم‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬ابان ‪۹۷‬؛ بازار متشــکل ارزی تشکیل می شود و‬ ‫فشار دشمن در بازار ارز موثر نبوده است‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬ابان ‪۹۷‬؛ بازار ارز کامال تحت مدیریت است‪.‬‬ ‫‪ ۷‬اذر ‪۹۷‬؛ رونــد کاهش قیمت ارز ادامه پیدا خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‪ ۱۶‬اذر ‪۹۷‬؛ اولویت نظام بانکی‪ ،‬بازار ارز نیست‪.‬‬ ‫‪ ۲۲‬اذر ‪۹۷‬؛ بازار ارز در کنترل بانک مرکزی اســت‪.‬‬ ‫مردم مراقب دالالن باشند‪.‬‬ ‫‪ ۲۸‬اذر ‪۹۷‬؛ بانک مرکزی تالش می کند با همکاری‬ ‫مجلــس تعادل را در بــازار ارز و ســایر بازار ها ایجاد‬ ‫کند‪ ،‬از ســوی دیگر برای مدیریت نقدینگی با بورس‬ ‫همکاری می شود‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬اذر ‪۹۷‬؛ احاطه بانک مرکزی بر بازار ارز پرقدرت تر‬ ‫از همیشه است‪.‬‬ ‫‪ ۷‬دی ‪۹۷‬؛ تداوم برنامه ارزی و بازســازی نظام بانکی‬ ‫به قوت خود باقی و وضعیت ذخایر اســکناس مطلوب‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ ۲۷‬دی ‪۹۷‬؛ بــر اســاس اقدامات چند ماه گذشــته‬ ‫بانک مرکزی برای اماده سازی سامانه رفع تعهد ارزی‬ ‫واردکنندگان‪ ،‬این سامانه به زودی عملیاتی می شود‪.‬‬ ‫‪ ۷‬بهمن ‪۹۷‬؛ عملکرد ارزی بانک مرکزی منفی است‪.‬‬ ‫‪ ۱۲‬بهمــن ‪۹۷‬؛ در پســت اینســتاگرامی‪ :‬طراحی‬ ‫ابزار های کنترل تورم و محافظت از قدرت خرید مردم‬ ‫توسط بانک مرکزی‪.‬‬ ‫‪ ۱۴‬بهمن ‪۹۷‬؛ هشدار نسبت به تزریق ‪ ۹‬هزار میلیارد‬ ‫تومان پول پرقدرت به اقتصاد ایران‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬بهمن ‪۹۷‬؛ ثبات برای ادامه فعالیت های اقتصادی‬ ‫مردم را فراهم می اوریم‪.‬‬ ‫‪ ۲۲‬بهمن ‪۹۷‬؛ در پســت اینستاگرامی در واکنش به‬ ‫شائبه ممانعت عمدی این بانک از کاهش قیمت دالر‪:‬‬ ‫نرخ فعلی به هیچ وجه قیمت ذاتی دالر نیست و برای‬ ‫تعدیل ان برنامه داریم‪.‬‬ ‫‪ ۲۴‬بهمن ‪۹۷‬؛ در حاشیه جلسه هیات دولت‪ :‬پذیرش‬ ‫‪ FATF‬به نفع کشور است‪.‬‬ ‫‪ ۲۷‬بهمن ‪۹۷‬؛ در پست اینستاگرامی‪ :‬برخی اطالعات‬ ‫اقتصادی قابل ارایه عمومی نیست‪.‬‬ ‫‪ ۲‬اســفند ‪۹۷‬؛ دلیل ناارامی بــازار ارز در روز های‬ ‫گذشــته مصوبه ازادی ورود ده ها قلــم کاال از طریق‬ ‫مرزنشینان و ملوانان در شرایط تحریم است‪ .‬به همین‬ ‫دلیل تقاضا در هرات و سلیمانیه افزایش یافت‪.‬‬ ‫‪ ۷‬اسفند ‪۹۷‬؛ در مجمع ساالنه بانک مرکزی‪ :‬ذخایر‬ ‫اسکناس در حد مطلوب است‪.‬‬ ‫‪ ۱۲‬اسفند ‪۹۷‬؛ در گفت وگوی ویژه خبری‪ :‬اغاز به کار‬ ‫بازار متشکل ارزی از فروردین ‪.۹۸‬‬ ‫‪ ۱۸‬اســفند ‪۹۷‬؛ ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی نصیب واسطه ها‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪ ۲۷‬اسفند ‪۹۷‬؛ الحمــدهلل بازار ارز حساسیت خود به‬ ‫‪ FATF‬را از دست داده است‪.‬‬ ‫‪ ۲۹‬اسفند ‪۹۷‬؛ ساز و کار تجارت و تامین مالی ایران‬ ‫و اروپا به ثبت رسید‪.‬‬ ‫‪ ۹‬فروردین ‪۹۸‬؛ تاکید بر لــزوم کنترل نقدینگی و‬ ‫هدایت ان به سمت تولید برای جلوگیری از رکود‪.‬‬ ‫‪ ۱۸‬فروردین ‪۹۸‬؛ اولویت نظام بانکی در سال جاری‬ ‫حمایت از رونق تولید است‪.‬‬ ‫‪ ۲۷‬فروردیــن ‪۹۸‬؛ عملیات بازار باز تــورم را مهار‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‪ ۲۸‬فروردین ‪۹۸‬؛ بیان جزییات عملیات بازار باز‪.‬‬ ‫‪ ۱۳‬اردیبهشت ‪۹۸‬؛ تشــریح ‪ ۶‬برنامه بانک مرکزی‬ ‫برای مقابله با فشــار های اقتصــادی و همچنین مهار‬ ‫تورم‪.‬‬ ‫‪ ۱۸‬اردیبهشت ‪۹۸‬؛ مــردم با احتســاب متغیر های‬ ‫سیاسی وارد بازار ارز نشوند‪.‬‬ ‫‪ ۲۵‬اردیبهشت ‪۹۸‬؛ مردم در بازار ارز سرمایه گذاری‬ ‫نکنند‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬خرداد ‪۹۸‬؛ قیمت ارز منطقی تر می شود‪.‬‬ ‫‪ ۲۴‬خرداد ‪۹۸‬؛ بانک مرکزی بر بازار ارز مسلط است‪.‬‬ ‫‪ ۲۴‬خرداد ‪۹۸‬؛ شاهد ثبات ارزی در کشور هستیم و‬ ‫برای تامین دارو مشکل ارزی نداریم‪ .‬دولت تصمیمی‬ ‫برای حذف دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی نگرفته است‪.‬‬ ‫‪ ۲‬تیر ‪۹۸‬؛ افزایش ذخایر اســکناس کشور بی سابقه‬ ‫است و فعال ارز تک نرخی نمی شود‪.‬‬ ‫‪ ۵‬تیر ‪۹۸‬؛ تحریم ها تاثیری بر بازار ارز نداشت‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬تیر ‪۹۸‬؛ ســازوکار اســتفاده از ارز دیجیتال در‬ ‫کمیســیون اقتصادی دولت تصویب شده و در اینده‬ ‫نزدیک در دولت بررسی می شود‪.‬‬ ‫‪ ۴‬مرداد ‪۹۸‬؛ ثبات نسبی حاکم بر بازار ها از شکست‬ ‫تالش دشمنان حکایت می کند‪.‬‬ ‫‪ ۸‬مرداد ‪۹۸‬؛ عرضه ‪ ۲۷.۵‬میلیارد دالر ارز در سامانه‬ ‫نیما‪.‬‬ ‫‪ ۱۸‬مرداد ‪۹۸‬؛ برای بازگشت ارز از همه حساب کشی‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫‪ ۲۹‬مرداد ‪۹۸‬؛ شاخص های کالن رو به بهبودی است‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬مرداد ‪۹۸‬؛ صادرات نفت ایران ادامه دارد‪.‬‬ ‫‪ ۴‬شهریور ‪۹۸‬؛ شــبکه بانکــی ‪ ۹۰‬درصد بار تامین‬ ‫مالی را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫‪ ۹‬شــهریور ‪۹۸‬؛ قیمت مســکن در تهران کاهش‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫‪ ۲۸‬شهریور ‪۹۸‬؛ تقویت سامانه های نظارتی اولویت‬ ‫بانک مرکزی است‪.‬‬ ‫‪ ۳‬مهر ‪۹۸‬؛ تحریم بانک مرکزی تبلیغاتی اســت و با‬ ‫روسیه و ترکیه تجارت دالری نداریم‪.‬‬ ‫‪ ۵‬مهر ‪۹۸‬؛ شرایط ارزی کشور با ثبات است‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬مهــر ‪۹۸‬؛ ارزش پول ملی نســبت به یک ســال‬ ‫گذشته ‪ ۴۰‬درصد بهبود داشت‪.‬‬ ‫‪ ۱۸‬مهر ‪۹۸‬؛ بدون اســتفاده از ذخایر ارزی به ثبات‬ ‫می رسیم‪.‬‬ ‫‪ ۲۲‬مهر ‪۹۸‬؛ نرخ ارز و تورم کنترل شده است‪.‬‬ ‫‪ ۲۸‬مهر ‪۹۸‬؛ رشد اقتصادی غیرنفتی مثبت شد‪.‬‬ ‫‪ ۵‬ابان ‪۹۸‬؛ نرخ تورم نزولی شد‪.‬‬ ‫‪ ۱۳‬ابان ‪۹۸‬؛ قدرت پول ملی در یک ســال ‪ ۲۱‬درصد‬ ‫افزایش داشت‪.‬‬ ‫‪ ۱۵‬ابان ‪۹۸‬؛ نرخ ارز منطقی تر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ۲۴‬ابان ‪۹۸‬؛ تاثیر قیمت بنزین بر تورم ســاالنه ‪۴‬‬ ‫درصد است‪.‬‬ ‫‪ ۲۶‬ابان ‪۹۸‬؛ حضور فعال بانک مرکزی در بازار ارز‪.‬‬ ‫‪ ۴‬اذر ‪۹۸‬؛ تقاضایی بــرای نرخ های غیرواقعی ارز در‬ ‫بازار وجود ندارد‪.‬‬ ‫‪ ۱۵‬اذر ‪۹۸‬؛ شــوک قیمت بنزین ثبات بــازار ارز را‬ ‫متاثر می کند‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬اذر ‪۹۸‬؛ بازار متشکل ارزی تا پایان سال تشکیل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪ ۲۴‬اذر ‪۹۸‬؛ تامین ارز وارداتی روان است‪.‬‬ ‫‪ ۲۶‬اذر ‪۹۸‬؛ تغییر ســاختار بانک مرکزی در شرایط‬ ‫تحریم درست نیست‪.‬‬ ‫‪ ۱۶‬دی ‪۹۸‬؛ تالش کســانی کــه در ارزوی بی ثبات‬ ‫کردن بازار ها هستند را ناکام می گذاریم‪.‬‬ ‫‪ ۱۸‬دی ‪۹۸‬؛ بــا تدبیر بانک مرکزی و از طریق کنترل‬ ‫ریال‪ ،‬شاهد ثبات در بازار ارز هستیم‪.‬‬ ‫‪ ۲۳‬دی ‪۹۸‬؛ برای ما ثبــات بازار ارز مهم تر از قیمت‬ ‫ارز است‪.‬‬ ‫‪ ۲۶‬دی ‪۹۸‬؛ از ابرتورم نجات یافته ایم‪.‬‬ ‫‪ ۲۹‬دی ‪۹۸‬؛ وضعیت بازار ارز بســامان شده و از این‬ ‫پس‪ ،‬تمرکز خود را بر کنترل تورم خواهیم گذاشت‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬بهمن ‪۹۸‬؛ تصمیم اتی ‪ FATF‬اعم از تمدید یا‬ ‫عدم ان نمی تواند تاثیر قابل توجهی بر شــرایط ارزی‬ ‫کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫‪ ۲۳‬بهمن ‪۹۸‬؛ شاخص های مهم اقتصاد کالن همگی‬ ‫خبر از ثبات نســبی و روند بهبــود تدریجی اوضاع و‬ ‫خروج اقتصاد از رکود دارد‪.‬‬ ‫‪ ۲۶‬بهمن ‪۹۸‬؛ بانک مرکزی در یک ســال گذشته تا‬ ‫حدود زیادی در مهار تورم و نرخ ارز موفقیت داشــته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ ۲۹‬بهمن ‪۹۸‬؛ به احتمال زیاد ایران به لیســت سیاه‬ ‫‪ FATF‬بازنمی گردد‪.‬‬ ‫‪ ۴‬اسفند ‪۹۸‬؛ برخــی تالش دارند ثبات بازار ارز را به‬ ‫هــم بزنند‪ ،‬اما بانک مرکزی ثبــات الزم را به بازار ارز‬ ‫بازمی گرداند‪.‬‬ ‫‪ ۷‬اسفند ‪۹۸‬؛ نقدینگــی در حال کنترل است و نرخ‬ ‫تورم سال اینده زیر ‪ ۲۰‬درصد خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ ۱‬فروردیــن ‪۹۹‬؛ هدف اصلــی این بانــک اعمال‬ ‫سیاســت های پولی و ارزی به نحوی است که تورم در‬ ‫سال ‪ ۹۹‬کنترل شود‪.‬‬ ‫‪ ۸‬فروردین ‪۹۹‬؛ در پست اینستاگرامی و در پاسخ به‬ ‫این شــبهه که ایران دنبال دریافت پول نقد است نه‬ ‫خرید دارو و تجهیزات پزشکی‪ :‬ما به دنبال برداشتن‬ ‫محدودیت های ارزی برای خرید تجهیزات هستیم‪.‬‬ ‫‪ ۱۵‬فروردین ‪۹۹‬؛ امادگی بانک مرکزی برای‬ ‫اجرای گســترده عملیات بازار بــاز به منظور‬ ‫کمــک بــه دولــت و غلبه بر‬ ‫مشکالت اقتصادی‪.‬‬ ‫‪ ۱۹‬اردیبهشــت ‪۹۹‬؛ شرایط‬ ‫پولی و ارزی کشــور نسبت به دو سال‬ ‫پیش بهتر شده است‪.‬‬ ‫‪ ۲۶‬اردیبهشــت ‪۹۹‬؛ بانک مرکزی اماده سیاست‬ ‫هدف گذاری تورم است‪.‬‬ ‫‪ ۲۹‬اردیبهشت ‪۹۹‬؛ ثبات به بازار ها بازخواهد گشت‪.‬‬ ‫‪ ۷‬خرداد ‪۹۹‬؛ در حاشیه جلسه هیات دولت‪ :‬تورم به‬ ‫‪ ۲۲‬درصد می رسد‪.‬‬ ‫‪ ۹‬خرداد ‪۹۹‬؛ مردم را از شر تورم خالص می کنیم‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬خرداد ‪۹۹‬؛ به نقل از بانک مرکزی‪ :‬روند تامین ارز‬ ‫به حالت عادی برمی گردد‪.‬‬ ‫‪ ۲۶‬خرداد ‪۹۹‬؛ در شــصت و چهارمین جلسه ستاد‬ ‫اقتصاد مقاومتی اســتان تهران‪ :‬اختصاص ارز دولتی‬ ‫تنهــا بــرای واردات کاال های اولیــه دارو و کاال های‬ ‫اساسی است‪.‬‬ ‫‪ ۲‬تیر ‪۹۹‬؛ نوسانات اخیر نرخ ارز موقتی و کوتاه مدت‬ ‫است و اگر ماندگار باشد در بازار دخالت می کنیم‪.‬‬ ‫‪ ۷‬تیر ‪۹۹‬؛ ارزپاشــی با مقابله با جریانات سفته بازی‬ ‫متفاوت است‪ .‬تکانه اخیر موقتی و در حال گذار است‪.‬‬ ‫بانک مرکزی بــدون هیچ هیجانی‪ ،‬حرکت بازار ارز را‬ ‫رصد می کند‪.‬‬ ‫‪ ۱۳‬تیر ‪۹۹‬؛ کســری بودجه امسال دولت بهتر از هر‬ ‫سال دیگری اداره می شود‪.‬‬ ‫‪ ۲۹‬تیر ‪۹۹‬؛ با اقدامات در دست اجرا‪ ،‬به تدریج و در‬ ‫روز های اینده بازار ارز به ارامش خواهد رسید‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬مرداد ‪۹۹‬؛ تبعات برداشت از صندوق توسعه ملی‬ ‫را به دولت هشدار داده بودیم‪.‬‬ ‫‪ ۱۷‬مرداد ‪۹۹‬؛ اگر بتوانیم همین امروز و فردا قیمت‬ ‫ارز را پاییــن خواهیم اورد و به مردم نشــان خواهیم‬ ‫داد که دولت هیچ وقت به دنبال گران کردن ارز برای‬ ‫تامین کسری بودجه نبوده است‪.‬‬ ‫‪ ۲۴‬مرداد ‪۹۹‬؛ با سیاست های اتخاذ شده‪ ،‬قیمت ارز‬ ‫متعادل می شود‪.‬‬ ‫‪ ۷‬شهریور ‪۹۹‬؛ افزایش موقتی نرخ تورم در ماه های‬ ‫ابتدای سال با اقداماتی که در حال انجام است‪ ،‬کنترل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪ ۱۹‬شهریور ‪۹۹‬؛ بانــک مرکزی با حضور پرقدرت در‬ ‫بازار پول و ارز‪ ،‬تمام تــاش خود را برای تعادل بازار‬ ‫به کار خواهد بست‪.‬‬ ‫‪ ۲۱‬شهریور ‪۹۹‬؛ مصمم به کنترل تورم‪ ،‬دستیابی به‬ ‫پایــداری بازار ها و تامین ارز بــرای ملزومات مردم به‬ ‫عنوان اولویت های اصلی ارزی هستیم‪.‬‬ ‫‪ ۱۱‬مهر ‪۹۹‬؛ دالیل افزایش نرخ ارز در چند هته اخیر‬ ‫را به موقع خود توضیح می دهم‪.‬‬ ‫خودروسازی ایران؛ صنعتی که دیگر با پراید محک نمی خورد‬ ‫گیربکس اتوماتیک؛ نیاز «شاهین» برای رقابت در بازارهای خارجی‬ ‫اگر مردم با خودرو شاهین و ویژگی های ان اشنا شوند‪ ،‬نگاهشان نسبت به گروه خودروسازی‬ ‫سایپا و حتی صنعت خودرو تغییر خواهد کرد‪.‬‬ ‫اگر مردم با خودرو شاهین و ویژگی های ان اشنا شوند‪ ،‬نگاهشان نسبت به گروه خودروسازی‬ ‫ســایپا و حتی صنعت خودرو تغییر خواهد کرد‪ .‬این را عضو هیات علمی موسسه مطالعات و‬ ‫پژوهش های بازرگانی می گوید و می افزاید‪« :‬طی این سال ها همواره گروه خودروسازی سایپا‬ ‫و حتی کل خودروســازی کشور‪ ،‬با خودرو پراید مورد سنجش و ارزیابی قرار می گرفت‪ .‬حال‬ ‫اما با تولید خودرو شــاهین و حذف پراید‪ ،‬نگاه ها به این شــرکت خودروسازی تغییر خواهد‬ ‫کرد‪ ».‬یحیی فتحی ادامه می دهد‪« :‬خودرو پراید به دلیل مشــکالتی که داشت‪ ،‬در بین مردم‬ ‫خوشــنام نبود و همواره عملکرد سایپا به واســطه این خودرو زیر سوال می رفت‪ ،‬ولی طراحی‬ ‫و تولید شــاهین و خودروهای مشــابه می تواند فرصت جدیدی برای پیشرفت و توسعه سایپا‬ ‫و صنعت خودرو باشــد‪ ».‬به گفته معاون اقتصادی و توســعه رقابت مرکز ملی رقابت‪ ،‬خودرو‬ ‫شاهین از نظر فناوری توســعه یافته و محصولی است که اگر به صورت اتوماتیک تولید شود‪،‬‬ ‫امکان صادرات ان نیز فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫کیفیت شاهین؛ باالتر از متوسط جهانی‬ ‫فتحی با بیان این که محصوالت گذشته سایپا قابل مقایسه با خودرو شاهین نیستند‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫«این خودرو از جهت اســتانداردهای ‪85‬گانه و االیندگی زیست محیطی وضعیت بسیار خوب‬ ‫و مطلوبی دارد و عالوه بر مردم‪ ،‬سیاســت گذاران هم باید با مزایای این خودرو اشــنا شوند تا‬ ‫تصویر واقعی از صنعت خودرو ایران داشته باشند‪ ».‬محمدرضا سعادت‪ ،‬از دیگر اعضای هیات‬ ‫علمی موسســه مطالعات و پژوهش های بازرگانی نیز با بیان این که خودرو شاهین قابل رقابت‬ ‫با محصوالت خارجی است و افتخار ملی محسوب می شود‪ ،‬می گوید‪« :‬بررسی خودرو شاهین‬ ‫نشــان می دهد که این خودرو نســبت به محصوالت متوسط جهانی سطح باالتری دارد و در‬ ‫خاورمیانه و منطقه هم می تواند جایگاه خوبی به دست بیاورد‪».‬‬ ‫سایپا نشان داد توانمندی های زیادی دارد‬ ‫سعادت می افزاید‪« :‬تنها کمبود این خودرو برای رقابت در بازارهای جهانی‪ ،‬گیربکس اتوماتیک‬ ‫است و اگر سایپا بتواند گیربکس اتوماتیک شاهین را تولید کند‪ ،‬این خودرو به سرعت جایگاه‬ ‫خــود را در بازار داخلی و حتی خارجی پیدا می کند‪ ».‬به گفته وی‪ ،‬خودرو شــاهین از لحاظ‬ ‫ایمنی و امنیت با خودروهای روز دنیا تفاوتی ندارد و این نکته بســیار مهمی اســت که باید‬ ‫اطالع رسانی شده و رسانه ای شود‪ .‬عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی‬ ‫تصریح می کند‪« :‬باید توجه داشــت موفقیتی که در طراحی و تولید خودرو شاهین به دست‬ ‫امده‪ ،‬در سخت ترین شرایط کشور بوده است؛ صنعت خودرو با تحریم های پیچیده ای روبه رو‬ ‫اســت و اگر همت مهندسان ایرانی نبود‪ ،‬این صنعت با چالش های جدی تری مواجه می شد‪».‬‬ ‫وی می افزاید‪« :‬گروه خودروســازی سایپا نشان داد توانمندی های زیادی دارد که می تواند از‬ ‫ان برای توسعه و ایجاد خودروهای جدید استفاده کند‪».‬‬ ‫یک فعال بازار لنت با هشدار نسبت به احتمال افزایش قیمت ها در هفته های اینده مطرح کرد‪:‬‬ ‫برندهای متفرقه‪ ،‬این روزها لیدر بازار لنت شده اند!‬ ‫بازار لوازم یدکی و قطعات پرمصرف این روزها حال خوشــی ندارد‪ .‬قیمت ها به شــدت افزایش‬ ‫یافته و بازار کشش و توان افزایش بیش از این را ندارد‪.‬‬ ‫بازار لوازم یدکی و قطعات پرمصرف این روزها حال خوشــی ندارد‪ .‬قیمت ها به شــدت افزایش‬ ‫یافته و بازار کشــش و توان افزایش بیش از این را ندارد‪ .‬این افزایش قیمت در برخی قطعات‬ ‫پرمصرف مانند لنت ســبب شده بسیاری دست از تعویض لنت بردارند و تا مرحله اینه شدن‬ ‫از ان اســتفاده کنند‪ .‬به گزارش روزنامه «دنیای خودرو» قرار است قیمت لنت طی هفته های‬ ‫اینــده بازهم افزایش یابد‪ .‬موضوعی که خیلی به مــذاق فعاالن بازار و بنکداران خوش نیامده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بــا ورود به بــازار و برخورد با افرادی که برای خرید لنت امده انــد‪ ،‬ان ها را ناراضی و گله مند‬ ‫می بینیم‪ .‬چراکه در با مقایسه با سال گذشته می شد با قیمت امروز دو دست لنت ترمز خرید‬ ‫و این درحالی است که قطار افزایش قیمت قصد توقف ندارد‪.‬‬ ‫محمد‪.‬س یکی از فعاالن بازار لنت کشــور است که از وضعیت نابسامان بازار گالیه مند است‪.‬‬ ‫وی به روزنامه «دنیای خودرو» می گوید‪« :‬از ابتدای سال تاکنون چندین بار قیمت لنت افزایش‬ ‫یافته و مشــتریان ما طی سال جاری به شدت کم شــده اند و بسیاری از افرادی هم که به ما‬ ‫مراجعه می کنند یا دست خالی باز می گردند یا دنبال قطعات بی کیفیت و ارزان هستند‪ ».‬وی‬ ‫می افزایــد‪« :‬درحال حاضر قیمت انواع لنت به شــدت افزایش یافته و مردم به دنبال لنت های‬ ‫ارزان قیمت اما بی کیفیت هســتند‪ .‬پیش از این کمتر کســی سراغ لنت های متفرقه می رفت؛‬ ‫اما طی ماه های اخیر برخی محصوالت لنتی نه تنها متفرقه محســوب نمی شوند‪ ،‬بلکه تبدیل‬ ‫به لیدر بازار شده اند‪».‬گشــت وگذار و بررسی قیمت ها در بازار حکایت از چند نرخی بودن این‬ ‫قطعه دارد‪ .‬فعال دیگری در بازار قطعات یدکی به روزنامه «دنیای خودرو» می گوید‪« :‬شاهدیم‬ ‫که برخی قطعات از رده خارج را درحالی که تاریخ مصرفشان گذشته‪ ،‬در بازار با قیمت بسیار‬ ‫مناســبی به فروش می رسانند‪ ».‬وی می افزاید‪« :‬متاسفانه نظارتی بر بازار لنت ترمز وجود ندارد‬ ‫و با افزایش قیمت قطعات معروف و اســتاندارد‪ ،‬شاهد افزایش قیمت قطعات تقلبی‪ ،‬زیرپله ای‬ ‫و بی کیفیــت در بازار هســتیم که به صِ رف ارزان بودن در این شــرایط بد اقتصادی به راحتی‬ ‫به فروش می رسند‪».‬ین فعال که خواسته نامی از او برده نشود‪ ،‬تاکید می کند‪« :‬اگر برای بازار‬ ‫با اهمیت لنت ترمز فکری نشود و قطعات تقلبی با همین میزانی که می بینیم به فروش برسد‪،‬‬ ‫به احتمال زیاد با شروع فصل سرما و اغاز بارش ها‪ ،‬با افزایش تصادفات و خسارت های جانی و‬ ‫مالی بسیار مواجه خواهیم بود‪».‬‬ ‫فقرزداییهدفمندچینکلیدوالهامبخشنابودیفقردرجهان‬ ‫در حالــی که بیش از ‪ 40‬ســال از اغــاز اجرای سیاســت اصالح و‬ ‫گشــایش در چین می گــذرد‪ ،‬بیــش از ‪ 800‬میلیون نفــر از مردم‬ ‫چیــن از فقــر و تنگدســتی نجات پیدا کــرده اند و ســهم چین در‬ ‫کاهــش فقــر جهانــی از ‪ 70‬درصــد نیز فراتــر رفته اســت؛ چین‬ ‫بــا تحقــق هــدف کاهش فقر در ســال جــاری میالدی‪ 10 ،‬ســال‬ ‫زودتــر به هدف تعریف شــده در دســتور کار توســعه پایدار ‪2030‬‬ ‫ســازمان ملــل در زمینــه کاهش فقــر‪ ،‬جامــه عمل می پوشــاند‪.‬‬ ‫«انتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل در این باره گفته است که چین‬ ‫در طول ‪ 10‬سال گذشته‪ ،‬بیشترین سهم را در روند فقرزدایی جهانی‬ ‫ایفا کرده است؛ «رابرت زولیک» رئیس اسبق بانک جهانی نیز با ابزار‬ ‫شــگفتی از رویکرد چین‪ ،‬تاکید کرده اســت که بدون تردید عملکرد‬ ‫چین‪ ،‬بزرگ ترین جهش در تاریخ ریشــه کنی فقر ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫ســوالی کــه به وجود مــی اید این اســت که چین چطور توانســت‬ ‫بــه عنوان بزرگ ترین کشــور در حال توســعه‪ ،‬معجــزه کاهش فقر‬ ‫را رقــم بزنــد و رمــز موفقیت فقرزدایی به ســبک چینی چیســت؟‬ ‫بســیاری از شــخصیت های بین المللی برای کشــف رمــز موفقیت‬ ‫چین در عرصه فقرزدایی به این کشــور ســفر می کنند و کشورهای‬ ‫مختلــف جهان نیز در حال بررســی تجارت فقرزدایی چین هســتند‪.‬‬ ‫«شــی جین پینگ» رئیس جمهور چین در اواخر پائیز ســال ‪2013‬‬ ‫میالدی به ایالت های خودمختار قوم های «توجیا» و «مئو» در استان‬ ‫«هو نن» سفر کرد؛ رهبر چین برای اولین بار در جریان سفر به دهکده‬ ‫«شیبادونگ» در شهرستان «هواهن»‪« ،‬فقرزدایی هدفمند» را مطرح‬ ‫و مسیر روند فقرزدایی و توسعه در عصر جدید را به طور واضح بیان کرد‪.‬‬ ‫«یوســف زایی» از فعاالن رســانه ای پاکســتان‪ ،‬چهــار تجربه عمده‬ ‫فقرزدایــی در چین را به شــرح زیــر خالصه کرده اســت‪ :‬فقرزدایی‬ ‫هدفمند‪ ،‬امدادرسانی مناطق پیشــرفته شرقی به مناطق کم پیشرفته‬ ‫غربــی‪ ،‬جابجایی اهالی دهکده های کوهســتانی کــه امکانات رفت و‬ ‫امدی بسیار دشــواری دارند و تاسیس مغازه های انالین « تائو بائو»‬ ‫در مناطق روســتایی‪ .‬یوســف زایی این اقدامات در چین را هدفمند‬ ‫و کارامد توصیف و اعالم کرده اســت که این تجارب باید در سراســر‬ ‫چین و به خصوص در کشــورهای در حال توســعه ترویج داده شوند‪.‬‬ ‫خبرنگاران بخش فارســی رادیــو و تلویزیون مرکزی چین ســپتامبر‬ ‫سال جاری به منظور پوشــش خبری به شهرستان «تونگ شین» در‬ ‫منطقه خودمختار قوم «هویی نینگ شــیا هــوی» رفتند و از نزدیک‬ ‫تغییرات دهکده های «هان تیان لین» و «تونگ ده» را در پی اجرای‬ ‫پروسه های فقرزدایی لمس کردند؛ این دو دهکده جدید مهاجر پذیر‬ ‫هســتند و بیشتر ساکنان روســتایی ان تا چند سال پیش از خانواده‬ ‫های فقیر به حســاب می امدند که نســل در نســل انها برای رفت و‬ ‫امد در دل کوهســتان با سختی روبرو بودند؛ اما بعد از سازماندهی و‬ ‫بســیج دولت محلی در راستای اجرای روند فقرزدایی‪ ،‬این روستاییان‬ ‫به طور دســته جمعی نقل مکان و بــه دهکده جدید مهاجرت کردند‪.‬‬ ‫بر این اســاس‪ ،‬دولت محلی به منظور کمک به روســتاییان در زمینه‬ ‫کاهــش کامل فقــر و تامین درامد ثابت و پایــدار برای انها‪ ،‬با تالش‬ ‫های ســخت توانســت ســرمایه گذاران و بازرگانان را به این منطقه‬ ‫جذب کند؛ شــرکت هــای مرکزی و دولتی و محلــی ابتکار عمل در‬ ‫ســاخت و ســاز را بر عهــده گرفتنــد و بازرگانان از مناطق توســعه‬ ‫یافته شــرقی‪ ،‬یکی پس از دیگری در پروســه کمک رســانی شــرق‬ ‫به غرب شــرکت و در کارخانــه های محلی ســرمایه گذاری کردند‪.‬‬ ‫برپــا کردن مراکــز پــرورش گاو و گوســفند و کارگاه های اموزش‬ ‫فقرزدایــی و مــزارع پــرورش گوچی نه تنهــا مشــکالت مربوط به‬ ‫اشــتغال روســتاییان در محیطی نزدیــک به خانه هایشــان را حل‬ ‫کــرد‪ ،‬بلکه منجر به توســعه اقتصادی شــرکت ها و محله ها شــد‪.‬‬ ‫پروسه کاهش فقر‪ ،‬یک مشکل جهانی محسوب می شود؛ امروزه صدها‬ ‫میلیون نفر از مردم جهان در فقر شدید گرفتار هستند و ریشه کن کردن‬ ‫فقر همواره یکی از وظایف مهم کشــورهای در حال توسعه بوده است‪.‬‬ ‫کشــورهای جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه فعاالنه در حال‬ ‫بررسی روش های موثر و کارامد جهت کاهش فقر هستند؛ «بونهانگ‬ ‫ووراچیت» رئیس جمهور الئوس ساالنه دو بار به روستاهای چین سفر‬ ‫می کرد تا از تجارب چین در زمینــه اجرای طرح فقرزدایی هدفمند‬ ‫اســتفاده کند‪.‬باید گفت که تجارب و طــرح چین در زمینه فقرزدایی‬ ‫به طور فزاینده ای به «کلید» کاهش فقر در جهان تبدیل شده است‪.‬‬ ‫چیــن به عنوان یک مدافــع فعال و مروج قوی در امــور کاهش فقر‬ ‫در جهان‪ ،‬فعاالنه از بســیاری از کشــورهای در حال توســعه به ویژه‬ ‫کشــورهای کمتر توســعه یافته در اجرای طرح فقرزدایی پشیبانی و‬ ‫حمایت می کند؛ چین به عنوان عضوی پایه گذار به «اتحاد فقرزدایی‬ ‫ســازمان ملــل متحد» ملحق شــد و بیش از ‪ 200‬پــروژه مربوط به‬ ‫همکاری های توســعه را در بیش از ‪ 30‬کشور اســیایی‪ ،‬افریقایی و‬ ‫امریکا اجرایی کرد‪ .‬بر اســاس گزارش تحقیقاتی بانک جهانی‪ ،‬انتظار‬ ‫می رود که اجرای کامل طــرح «کمربند و جاده» چین‪ 7.6 ،‬میلیون‬ ‫نفر را از فقر شــدید و ‪ 32‬میلیون نفر را از فقر متوســط نجات دهد‪.‬‬ ‫«مجیــد رضا حریری» رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین‪ ،‬در مصاحبه‬ ‫اوایل ســال جاری میــادی با خبرنــگار اعزامی رادیــو و تلویزیونی‬ ‫مرکزی چین‪ ،‬تاکید کرد که چین توانســته است صرفا در طول چند‬ ‫دهه‪ ،‬به دســتاورهای چشــمگیری در زمینه فقرزدایی جهانی دست‬ ‫پیــدا کند و اگر ســطح زندگی مردم همه کشــورها ماننــد چین به‬ ‫شــیوه ای متوالی ارتقــاء پیدا کند‪ ،‬وضعیت جهان بهتر خواهد شــد‪.‬‬ ‫ســال ‪ 2020‬میالدی‪ ،‬سال پایانی پروســه فقرزدایی در چین است و‬ ‫طبق برنامه ریزی های انجام شــده‪ ،‬قرار است فقر مطلق در چین که‬ ‫تاریخی چندین هزار ســاله دارد‪ ،‬از بین برود‪ .‬چین و سایر کشورهای‬ ‫جهان مبادالت و همکاری های خود در زمینه کاهش فقر را در اینده‬ ‫تقویــت خواهند کرد؛ چین در این مســیر‪ ،‬به تحقق اهداف توســعه‬ ‫هزاره در کشــورهای در حال توسعه کمک می کند و الهام بخش ایده‬ ‫های جدیــد در عرصه فقرزدایی خواهد بود و رفاه بیشــتری را برای‬ ‫کل مردم جهان فراهم خواهد کرد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪3861‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پنج‬ ‫‪3896‬‬ ‫شماره‪4024‬‬ ‫هفدهم شماره‬ ‫سالهفدهم‬ ‫‪ 1399‬سال‬ ‫ماه‪1399‬‬ ‫اسفندماه‬ ‫مرداد‬ ‫‪ 27‬مهر‬ ‫شنبه‪22‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫سه‬ ‫چندسناریوبرایدریافتجریمهماسکنزدن‬ ‫تیترهای ریز و درشتی از جریمه ماسک نزدن‬ ‫در ســرتیتر رسانه قرار گرفته در حد‬ ‫تیتر عالــی و دهان پرکن که در‬ ‫مرحلــه اجرایی شــدن با اما‬ ‫و اگرهای مســئوالن روبرو‬ ‫می شــود در این میان چند‬ ‫ســناریو جریمه پیش روی‬ ‫افرادی که ماسک نمی زنند‬ ‫در نظــر گرفت شــده‪ ،‬اگر‬ ‫پلیس و بازرسان بهداشت فرد‬ ‫خاطــی را ببیننــد وی را جریمه‬ ‫می کننــد‪ ،‬نکته دیگر نیــروی انتظامی با‬ ‫دوربیــن چهره افراد ثبــت می کنند و با چهره‬ ‫نگاری همه اطالعاتشان اعم از کد ملی و دیگر‬ ‫اطالعــات مربوط به انها در سیســتم باگزاری‬ ‫می کند؛ هماننــد طرح حجــاب البته با دقت‬ ‫بیشــتر چرا که مردم ماســک به چهره دارند‪،‬‬ ‫بعد از چهره نگاری به انها پیام ارسال می شود‪.‬‬ ‫پاســخ پلیس به اجرای جریمه ماســک‬ ‫نزدن‬ ‫در پی این تصمیم ســتاد ملی مبــارزه کرونا؛‬ ‫ســردار حســین رحیمــی فرمانــده انتظامی‬ ‫پایتخــت‪ ،‬در خصــوص چگونگــی جریمــه و‬ ‫اعمــال قانون افــرادی که ماســک نمی زنند‪،‬‬ ‫اظهار می کنــد‪ :‬پلیس همکاری کامل و دقیقی‬ ‫با ســتاد کرونا در تهران داشــته اســت و‬ ‫طبــق گفته رئیس جمهور بیشــتر‬ ‫برخوردهــا ایجابی و ارشــادی‬ ‫اســت و تا این لحظه کســی‬ ‫جریمه نشده است‪.‬‬ ‫وی در مورد جریمه افرادی‬ ‫که ماســک نمی زنند توسط‬ ‫دوربین هــا اعمال می شــود‬ ‫یا مامــوران پلیــس تصریح‬ ‫می کند‪ :‬در حــال دنبال کردن‬ ‫ســاز و کار ایــن طــرح هســتیم و‬ ‫ان شاءاهلل جزئیات ان را اعالم خواهیم کرد‪.‬‬ ‫هیچ نظــارت اجرایی بــرای برنامه های‬ ‫مطرح شده مد نظر نیست‪ ،‬برخی از مواقع‬ ‫نیاز است پروتکل ها را به مرحله اجرایی‬ ‫شدن برسانیم‬ ‫حســینعلی شــهریاری رئیــس کمیســیون‬ ‫بهداشــت مجلس بــا انتقاد از اجرایی نشــدن‬ ‫پروتکل های بهداشــتی به خانه ملت می گوید‪:‬‬ ‫در ســتاد ملی کرونــا رئیس جمهور بیشــتر‬ ‫به عقایــد و نظریه های خــود توجه می کند و‬ ‫هیــچ عکس العمل مثبتی نســبت بــه نظریه‬ ‫کارشناســان و نظریــه پــردازان ایــن حوزه‬ ‫نداشــته‪ ،‬هیچ نظارت اجرایی برای برنامه های‬ ‫مطرح شــده مد نظر نیســت‪ ،‬برخی از مواقع‬ ‫نیاز اســت پروتکل ها را به مرحله اجرایی شدن‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫شــهریاری تاکیــد می کنــد‪ :‬تعطیالت‬ ‫متعــددی بعــد از شــیوع کرونا‬ ‫داشــتیم کــه هــر یــک از‬ ‫تعطیــات بــا مــوج جدید‬ ‫بیماری و مــرگ و میرهای‬ ‫بیشــتری همراه بــود‪ .‬باید‬ ‫تمــام مســیرهای ورودی‬ ‫هــر شــهر علــی الخصوص‬ ‫شــهرهای شــمالی از ابتــدا‬ ‫مسدود می شد‪.‬‬ ‫مــردم تا کرونا بــه چشــم نبینند باور‬ ‫نمی کنند‬ ‫وی ادامــه می دهد‪ :‬یکــی از دالیل اوج گیری‬ ‫کرونا بحث یک ســوم کارمندان هســتند‪ ،‬در‬ ‫دولت الکترونیک تمام امکانات برای اشتغال از‬ ‫راه دور باید فراهم باشــد تا کارکنان بتوانند از‬ ‫راه دور به مردم خدمت رســانی کنند‪ .‬بیماری‬ ‫کرونا از طرف مردم جدی گرفته نشــده است‬ ‫و عــده ای بــه پروتکل هــای بهداشــتی وضع‬ ‫شــده توجه نمی کنند و تعــدادی پروتکل های‬ ‫بهداشتی را مناســب نمی دانند‪ ،‬به فرض مثال‬ ‫در کشورهای اروپایی اگر قانونی وضع می شود‬ ‫بــه صورت محکم اجرایی می شــود اما چرا در‬ ‫کشور ماســک زدن که یک اقدام کوچک در‬ ‫جهــت مبارزه با این بیماری اســت با مقاومت‬ ‫مردم روبرو شــده اســت و ماموران مترو فقط‬ ‫در حد یک هشــدار به ان اکتفا می کنند و این‬ ‫دســتورالعمل ها اجرایی عملیاتی نمی شــود و‬ ‫متاســفانه مردم هم تا کرونا به چشــم نبینند‬ ‫باور نمی کنند‪.‬‬ ‫پنهانکاری عاملی بر شیوع کرونا در‬ ‫کشور‬ ‫پنهانــکاری عاملــی بر شــیوع‬ ‫گســترده کرونــا در کشــور‬ ‫شده اســت؛ رئیس کمیسیون‬ ‫بهداشــت مجلــس شــورای‬ ‫اســامی در این مورد تصریح‬ ‫می کند‪ :‬انــگ اجتماعی کرونا‬ ‫باالســت به مرور زمان باالتر هم‬ ‫مــی رود و همین عاملی بر پنهانکاری‬ ‫بیماری و شــیوع گســترده ان خواهد شد‪،‬‬ ‫دلیلی ندارد کارمندان و کارگران بعد از شیوع‬ ‫کرونا اخراج شــوند‪ ،‬کرونــا هزینه زیادی‬ ‫برای کارفرمایــان و تولیدکنندگان‬ ‫به همراه داشــته اســت؛ دولت‬ ‫باید از کارفرمایــان‪ ،‬کارکنان‬ ‫و کارگران حمایت جدی کند‬ ‫و در شــیوع کرونا نگرانی های‬ ‫معیشــتی مــردم را کاهــش‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫بــرای اجــرای قوانیــن باید‬ ‫تدابیری اندیشید‬ ‫در ادامه زهــره الهیان نماینــده مردم تهران‪،‬‬ ‫ری‪ ،‬شــمیرانات‪ ،‬اسالمشــهر و پردیــس در‬ ‫مجلس شــورای اسالمی با اشاره به بی توجهی‬ ‫مردم بــه پروتکل های بهداشــتی به‬ ‫شــرایط قرمز کرونا درشهر تهران‬ ‫و دیگــر شــهرها تاکید کرده و‬ ‫می گویــد‪ :‬قوانیــن بازدارنده‬ ‫کرونا در شــرایط فعلی باید به‬ ‫صورت ســختگیرانه به مرحله‬ ‫اجرایی شدن برسد‪ ،‬بی توجهی‬ ‫بــه پروتکل های بهداشــتی از‬ ‫طرف مردم منجر شــده تا شــاهد‬ ‫موج ســوم کرونا با افزایش مرگ و میر‬ ‫بیشــتر در کشور باشــیم؛ برای اجرای قوانین‬ ‫باید تدابیری اندیشیده شود‪.‬‬ ‫طوالنی شــدن بیماری منجر‬ ‫بــه بی توجهی مــردم به‬ ‫پروتکل هاست‬ ‫عضو فراکسیون زنان مجلس‬ ‫طوالنــی بــودن بیمــاری را‬ ‫عاملی بــر بی توجهــی مردم‬ ‫دانســته و تاکیــد می کنــد‪:‬‬ ‫طوالنــی شــدن دوران بیماری‬ ‫منجــر بــه بی توجهــی مــردم بــه‬ ‫پروتکل ها شــده اســت‪ ،‬در این بیــن رفتار‬ ‫مسئوالن در اجرای پروتکل ها و جدی نگرفتن‬ ‫بیمــاری از طرف دولت دلیلی بر ان شــده تا‬ ‫بیمــاری اوج بگیرد تــا زمانی که مســئوالن‬ ‫بیمــاری را جدی نگیرند‪ ،‬نمی توانیم بیماری را‬ ‫کنترل کنیم اجرایی پروتکل ها امروزه یک‬ ‫وظیفه حیاتی هســت چه به صورت‬ ‫اجبار یــا اختیاری‪ ،‬بی توجهی به‬ ‫انها بــه قیمت قربانی شــدن‬ ‫بســیاری از هموطنــان تمام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اوج گیــری بیمــاری در‬ ‫تعطیالت معضلی اســت که‬ ‫در هشت ماه گذشته به دفعات‬ ‫شــاهد ان بودیم؛ فقط با اولتیماتوم‬ ‫و تکرار اینکه مردم مســافرت نکنند تا‬ ‫بیماری اوج نگیرد به نتیجه نمی رسیم‬ ‫رئیــس کمیته حقوق بشــر مجلــس یازدهم‬ ‫تصریــح می کند‪ :‬اوج گیــری بیماری‬ ‫در تعطیالت معضلی اســت که در‬ ‫هشــت ماه گذشــته به دفعات‬ ‫شــاهد ان بودیــم؛ فقــط با‬ ‫اولتیماتوم و تکرار اینکه مردم‬ ‫مسافرت نکنند تا بیماری اوج‬ ‫نگیــرد به نتیجه نمی رســیم؛‬ ‫بلکه شــاهد مــوج جدیدی از‬ ‫بیمــاری هــم خواهیم بــود؛ بر‬ ‫همین اســاس باید برنامه کارامدتری‬ ‫را در رابطــه با تعطیالت چند روز نظر بگیریم؛‬ ‫تا مــردم با رفتارهای نســنجیده منجر به اوج‬ ‫گیری بیماری نشــوند‪ .‬فرهنگســازی در این‬ ‫زمینه می تواند نقش موثری داشته باشد‪.‬‬ ‫در ادامه اقبال شــاکری نماینــده مردم تهران‬ ‫در مجلس با انتقاد از عملکرد ســتاد ملی کرونا‬ ‫بــه وضعیت قرمــز پایتخت اشــاره کرده و به‬ ‫‪6‬‬ ‫کرونا‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫خبرنگار خانه ملت می گوید‪ :‬ستاد ملی مبارزه‬ ‫با کرونا بعد از هشــت ماه هنــوز جایگاه خود‬ ‫را پیدا نکرده اســت و دســتخوش تصمیمات‬ ‫متناقض و متغییری اســت و هنوز نتوانســته‬ ‫بعد از گذشت هشت ماه این بیماری را کنترل‬ ‫کند و هر روز شاهد مرگ و میر تعداد بسیاری‬ ‫از هموطنان هستیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه می دهــد‪ :‬تا زمانی که ســتاد ملی‬ ‫کرونا بــه عنوان یک فرمانــده عملیاتی نتواند‬ ‫مســتقالنه عمل کند هــر روز با موجی قوی تر‬ ‫از بیمــاری مواجه خواهیم بــود‪ ،‬این بی نظمی‬ ‫بــاز می گردد به عملکرد نامنظم رئیس ســتاد‬ ‫مبارزه بــا کرونا‪ ،‬متاســفانه امــروزه پایتخت‬ ‫و دیگر شــهرها بــه دلیل دســتورات‬ ‫نسنجیده در شــرایط فوق العاده‬ ‫حساس قرار دارند‪.‬‬ ‫قوانیــن را بــه مرحله‬ ‫اجرایی شدن برسانیم‬ ‫شــاکری یاداوری می کند‪:‬‬ ‫باید ســتاد ملی مبــارزه با‬ ‫کرونــا با توجه بــه جزئیات از‬ ‫ابتدا برای ســازمان ها و نهادهای‬ ‫مختلف وظیفه ای تعیین می کرد تا به‬ ‫مرحله اجرایی شدن برسند‪ .‬اپیدمی ملی کرونا‬ ‫به قدری خطرناک اســت که متاسفانه شاهد‬ ‫مرگ روزانه بیش از ‪ ۲۰۰‬نفر هســتیم‪ ،‬جریمه‬ ‫یا هر مجازاتی که منجر می شــود‪ ،‬این بیماری‬ ‫کنترل شود باید هر چه سریعتر اعمال می شد‪.‬‬ ‫اگر قوانینی برنامه ریزی می شود باید به مرحله‬ ‫اجرایی شــدن برسد‪ ،‬با دســتور دادن و اجرا‬ ‫نکردن نمی توانیم این بیماری را کنترل کنیم‪.‬‬ ‫عضو کمیســیون عمران مجلــس به خانه ملت‬ ‫می گوید‪ :‬در رابطه با جریمه استفاده از ماسک‬ ‫بایــد توجه کنیم که زیر ســاخت های اجباری‬ ‫کــردن ماســک در جامعه را مهیــا کنیم‪ ،‬در‬ ‫جامعه هســتند افرادی که توان خرید ماسک‬ ‫ندارند‪ ،‬اجباری شــدن ماســک همــراه با در‬ ‫نظر گرفتن زیر ســاخت های ان؛ مانند توزیع‬ ‫ماســک های رایگان برای دهک های‬ ‫پاییــن و کــم درامــد جامعــه‬ ‫می توانــد تا حدود بســیاری‬ ‫بیمــاری را کنتــرل کنــد؛‬ ‫در حال حاضــر قیمت یک‬ ‫ماســک در خوشبینانه ترین‬ ‫حالت ‪ 1500‬تومان اســت‬ ‫که این قیمت برای افراد کم‬ ‫درامد جامعــه می تواند قیمت‬ ‫خرید نان شــب انها باشــد‪ ،‬گاهی‬ ‫می بینیم در ســطح شــهر مردم ماســک‬ ‫یکبار مصرف را چند مرتبه اســتفاده می کنند؛‬ ‫ماســک هایی که گاهی منجر به بیماری افراد‬ ‫می شــود‪ ،‬ترس از جریمه شدن انها را مجبور‬ ‫می کند از یک ماســک یکبارمصرف چند مرتبه‬ ‫اســتفاده کنند‪.‬بعد از گذشت هشت ماه با موج‬ ‫ســوم بیماری کرونا مواجه هستیم؛ چرا بعد از‬ ‫گذشــت هشــت ماه اکنون «اجبار» در جهت‬ ‫اجرای قوانین گذاشــته شــده اســت؛ ایا بعد‬ ‫از عیــد نوروز این قوانین تصویب نشــده و به‬ ‫مرحله اجرایی شدن هم نرسید بوده اند که هر‬ ‫روز با امار مرگ و میر باالیی روبرو نشــویم؛ به‬ ‫نظر می رسد اجرایی جریمه برای ماسک نزدن‬ ‫یک راه حل واکنشی اســت تا اجرایی در این‬ ‫میان تصمیم به بازگشــایی مدارس‪ ،‬بی توجهی‬ ‫به اجــرای پروتکل هــا از طرف ســازمان ها و‬ ‫نهادهای خدمات رســان مثل اتوبوس و مترو‬ ‫تصمیمات خلق الســاعه ای هســتند که هیچ‬ ‫عنوان بــا کنترل کرونا همخوانــی ندارند؛ ایا‬ ‫همه مــردم توان خرید ماســک را‬ ‫دارند‪ ،‬به نظر می رســد اجباری‬ ‫شــدن اســتفاده از ماســک‬ ‫هزینــه مالــی اضافــه ای‬ ‫اســت بار مالی ان بر روی‬ ‫دوش مــردم خواهــد بود‪.‬‬ ‫اگر اســتفاده کننــد هزینه‬ ‫دارد و اگــر اســتفاده نکنند‬ ‫باز هزینه ای به نــام «جریمه»‬ ‫خواهد داشت‪.‬کالم اخر؛ تصمیمات‬ ‫خلق الســاعه ای که گرفته می شود مشخص‬ ‫نیســت چقدر قابلیت اجرایی شــدن را دارند؛‬ ‫مهمترین علت ان نبود ضمانت اجرایی شــدن‬ ‫انها اســت؛ همه اقشــار جامعه باید از ماسک‬ ‫استفاده کنند؛ اقشــار کم درامد جامعه گاهی‬ ‫به قــدری از ماســک یکبار مصرف اســتفاده‬ ‫می کنند که تضمینی برای ســامت انها ندارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ویروسکروناچیست؟‬ ‫ویروس هــای کرونا خانــواده بزرگی از ویروس ها‬ ‫هستند که می توانند حیوانات و انسان ها را بیمار‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫تعداد زیــادی از ویروس های کرونــا که تاکنون‬ ‫شناخته شــده اند‪ ،‬موجــب ابتــا بــه طیفی از‬ ‫عفونت‪‎‬های دستگاه تنفسی در انسانها می شوند‪.‬‬ ‫که از ســرماخوردگی تــا ابتال بــه بیماری های‬ ‫شــدیدتری مثل ســندروم تنفســی خاورمیانه‬ ‫(مــرس‪ )MERS-‬و ســندروم تنفســی حاد‬ ‫(سارس‪ )SARS-‬متغیر هستند‪.‬‬ ‫ویروس کرونایی که به تازگی کشــف شده است‬ ‫عامل ابتال به بیماری کووید‪ 19-‬است‪.‬‬ ‫کووید‪ 19-‬چیست؟‬ ‫ویروس کرونایی که به تازگی کشــف شده است‬ ‫موجب بیماری عفونی کووید‪ 19-‬میشــود‪ .‬این‬ ‫ویــروس نوظهور و بیماری ناشــی از ان‪ ،‬تا قبل‬ ‫از شروع طغیان اخیر در دسامبر سال ‪ 2019‬در‬ ‫شهر ووهان‪،‬کشور چین‪ ،‬ناشناخته بود‪.‬‬ ‫عالئم کووید‪ 19-‬چیست؟‬ ‫تب‪ ،‬خستگی و سرفه های خشک رایج ترین عالئم‬ ‫ابتال به بیمــاری کووید‪ 19-‬هســتند‪ .‬بعضی از‬ ‫بیماران ممکن است عالئم دیگری‬ ‫مثــل درد و کوفتگــی‪ ،‬گرفتگی‬ ‫بینی‪ ،‬ابریــزش بینی‪ ،‬گلودرد یا‬ ‫اسهال داشته باشند‪.‬‬ ‫این عالئم معموال خفیف هستند‬ ‫و شروع ان ها تدریجی است‪.‬‬ ‫برخی از افراد مبتال ممکن‬ ‫اســت هیچ یک از عالئم‬ ‫بیماری را تجربه نکرده‬ ‫و احســاس ناخوشــی‬ ‫نکنند‪.‬‬ ‫بیشــتر مبتالیان (حدود‬ ‫مجموع جان باختگان بیماری کرونا در کشور از‪ ۳۰‬هزار نفر گذشت‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت گفــت‪:‬‬ ‫متاســفانه در طول ‪ ۲۴‬ساعت گذشته‪،‬‬ ‫‪ ۲۵۳‬بیمــار کووید‪ ۱۹‬جــان خود را از‬ ‫دست دادند و مجموع جان باختگان این‬ ‫بیماری به ‪ ۳۰‬هزار و ‪ ۱۲۳‬نفر رسید‪.‬‬ ‫سیماســادت الری ســخنگوی وزارت‬ ‫بهداشــت اظهار کرد‪ ۲۶ :‬مهر ‪ ۱۳۹۹‬و‬ ‫بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی‪،‬‬ ‫‪ 4103‬بیمار جدید مبتال به کووید‪ ۱۹‬در‬ ‫کشور شناسایی شدند که ‪ 1779‬نفر از‬ ‫انها بستری شدند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تا کنون چهار میلیون‬ ‫و ‪ ۴۸۲‬هزار و ‪ ۲۶۳‬ازمایش تشــخیص‬ ‫کووید‪ ۱۹‬در کشــور انجام شده است‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬مجموع بیماران کووید‪ ۱۹‬در‬ ‫کشور به ‪ ۵۲۶‬هزار و ‪ ۴۹۰‬نفر رسید‪.‬‬ ‫الری با اشــاره به اینکــه ‪ ۴۷۲۱‬نفر از‬ ‫بیماران مبتال بــه کووید‪ ۱۹‬در وضعیت‬ ‫شــدید این بیماری تحت مراقبت قرار‬ ‫دارند‪ ،‬گفــت‪ :‬متاســفانه در طول ‪۲۴‬‬ ‫ساعت گذشــته‪ ۲۵۳ ،‬بیمار کووید‪۱۹‬‬ ‫جان خود را از دســت دادند و مجموع‬ ‫جان باختگان این بیماری به ‪ ۳۰‬هزار و‬ ‫‪ ۱۲۳‬نفر رسید‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت افزود‪:‬‬ ‫خوشــبختانه تا کنون ‪ ۴۲۳‬هزار و ‪۹۲۱‬‬ ‫نفر از بیمــاران‪ ،‬بهبود یافتــه و یا از‬ ‫بیمارستانها ترخیص شده اند‪.‬‬ ‫وی اضافه کــرد‪ :‬اســتان های تهران‪،‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬قم‪ ،‬اذربایجان شرقی‪ ،‬خراسان‬ ‫جنوبی‪ ،‬ســمنان‪ ،‬قزوین‪ ،‬لرســتان‪،‬‬ ‫اردبیل‪ ،‬خوزستان‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬کهگیلویه‬ ‫و بویراحمــد‪ ،‬گیالن‪ ،‬بوشــهر‪ ،‬زنجان‪،‬‬ ‫ایالم‪ ،‬خراســان رضــوی‪ ،‬مازندران‪،‬‬ ‫چهارمحال و بختیاری‪ ،‬البرز‪ ،‬اذربایجان‬ ‫غربی‪ ،‬مرکزی‪ ،‬کرمان‪ ،‬خراسان شمالی‪،‬‬ ‫همدان‪ ،‬یزد و کردســتان در وضعیت‬ ‫قرمز قرار دارند؛ همچنین اســتان های‬ ‫هرمزگان‪ ،‬فــارس و گلســتان نیز در‬ ‫وضعیت هشدار قرار دارند‪.‬‬ ‫‪ 80‬درصــد) بدون نیاز به درمــان خاصی بهبود‬ ‫پیدا می کنند‪.‬‬ ‫تقریباً از هــر ‪ 6‬نفر مبتال به کووید‪ ،19-‬یک نفر‬ ‫به شدت بیمار شده و دچار تنگی نفس می شود‪.‬‬ ‫در سالمندان و افرادی که بیماری های زمینه ای‬ ‫مثل فشــار خون باال‪ ،‬بیماریهای قلبی یا دیابت‬ ‫دارند‪ ،‬احتمال وخامت بیماری بیشتر است‪.‬‬ ‫کســانی که عالئم تب‪ ،‬سرفه و تنگی نفس دارند‬ ‫باید به پزشک مراجعه کنند‪.‬‬ ‫کووید‪ 19-‬چگونه منتقل می شود؟‬ ‫سایر افراد ممکن است بیماری را از فردی که به‬ ‫کووید‪ 19-‬مبتال است بگیرند‪.‬‬ ‫انتقــال کووید‪ 19-‬از افراد بیمار (حامل ویروس)‬ ‫به افراد سالم امکان پذیر است‪.‬‬ ‫ایــن بیماری می تواند از طریــق قطرک هایی که‬ ‫با ســرفه یا بازدم از دهــان و بینی فرد مبتال به‬ ‫کووید‪ 19-‬به اطراف پخش می شــود‪ ،‬به دیگران‬ ‫نیز سرایت کند‪.‬‬ ‫این قطرک ها بر وسایل و سطوح اطراف فرد بیمار‬ ‫پخش می شود‪.‬‬ ‫سپس ســایر افراد با دست زدن به این وسایل یا‬ ‫ســطوح الوده و لمس چشم ها‪ ،‬دهان و بینی‪ ،‬به‬ ‫مبتــا‬ ‫کووید‪19-‬‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫همچنین امکان ابتال از طریق تنفس قطرک های‬ ‫ناشی از ســرفه یا بازدم فرد مبتال به کووید‪19-‬‬ ‫نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫به همین دلیل‪ ،‬مهم اســت کــه از فرد مبتال به‬ ‫کوویــد‪ 19-‬حداقل ‪ 1‬متر (یــا ‪ 3‬فوت) فاصله‬ ‫بگیرید‪.‬سازمان جهانی بهداشت پیوسته در حال‬ ‫ارزیابــی تحقیقات جاری دربــاره راه های انتقال‬ ‫بیماری کووید‪ 19-‬اســت و به اعالم جدیدترین‬ ‫یافته ها ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫ایا ویروسی که عامل ابتال به کووید‪ 19-‬است از‬ ‫طریق هوا منتقل می شود؟‬ ‫تــا امروز مطالعات نشــان داده اند که روش اصلی‬ ‫انتقال ویروس عامل کووید‪ ،19-‬از طریق تماس‬ ‫با قطرک های تنفسی است و نه از طریق هوا‪.‬‬ ‫پاسخ به پرسش قبلی «کووید‪ 19-‬چگونه منتقل‬ ‫می شود؟» را مطالعه کنید‪.‬‬ ‫ایــا کوویــد‪ 19-‬از فرد فاقد عالئــم بیماری‪ ،‬به‬ ‫دیگران منتقل می شود؟‬ ‫راه اصلی اانتشار این بیماری‪ ،‬از طریق قطرک های‬ ‫تنفسی است که با سرفه های فرد مبتال در محیط‬ ‫پخش می شــود‪.‬احتمال ابتال بــه کووید‪ 19-‬از‬ ‫طریــق تماس با فردی که هیــچ عالئمی ندارد‪،‬‬ ‫بسیار کم اســت‪.‬البته‪ ،‬بســیاری از مبتالیان به‬ ‫کووید‪ ،19-‬به ویــژه در مراحل ابتدایی بیماری‪،‬‬ ‫عالئم خفیف دارند‪.‬بنابراین اســت ممکن است‬ ‫شــما بیماری را از فردی بگیرید که به عنوان‬ ‫مثال فقــط ســرفه های خفیفــی دارد و‬ ‫احساس بیماری نمی کند‪.‬‬ ‫ســازمان جهانی بهداشــت پیوسته در‬ ‫حــال ارزیابی تحقیقات جــاری درباره‬ ‫دوره انتقال بیماری کووید‪ 19-‬اســت‬ ‫و به اعــام جدیدتریــن یافته ها ادامه‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫محمودوند نماینده مردم خرم اباد و چگنی در مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫اهمیتزیرساختهایمخابراتی‬ ‫در بخش های مختلف بر کسی پوشیده نیست‬ ‫به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه لرســتان ‪ ،‬مرتضی محمودوند نماینده مردم خرم اباد و چگنی‬ ‫در مجلس شــورای اسالمی در مراسم افتتاحیه سایت همراه اول منطقه گلدشت خرم اباد ضمن تقدیر‬ ‫و تشــکر از زحمات مهندس قاســمی مدیر مخابرات منطقه لرســتان گفت‪ :‬ایجاد و راه اندازی اینگونه‬ ‫اقدامات باتوجه به وضعیت کنونی کشورقابل تقدیر است‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬امروز باتوجه به فضاهای ایجاد شــده در بخش های مختلف از جمله مجازی زیرساخت‬ ‫های مخابراتی از اهمیت زیادی برخوردار اســت‪.‬مرتضی محمودوند نماینده مردم خرم اباد و چگنی در‬ ‫مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬این زیرساخت باعث رشد و توسعه هر جامعه و استانی می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امروز بحث اطالع رسانی فضای رسانه ای تنها با زیرساخت های الزم مخابراتی مناسب امکان‬ ‫پذیر است‪.‬‬ ‫در ادامه مدیر مخابرات منطقه لرستان ضمن تقدیر از دکتر مرتضی محمودوند نماینده مردم خرم اباد و‬ ‫چگنی در مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬امسال ‪۶۰‬سایت تلفن همراه در سطح استان لرستان راه اندازی‬ ‫می شــود‪.‬وی افزود ‪ :‬ســایت تلفن همراه منطقه گلدشت خرم اباد با اعتباری بالغ بر ‪۲۰‬میلیارد ریال از‬ ‫محل اعتبارات شرکت مخابرات ایران هزینه شده است‪.‬‬ ‫ارسال اثر به جشنواره ابوذر ایالم اغاز شد‬ ‫ایالم‪-‬خبرنگار راه مردم‪ -‬مســوول بســیج رسانه ســپاه امیرالمومنین(ع) ایالم گفت‪ :‬مهلت ارسال اثار‬ ‫خبرنگاران استان به جشنواره ابوذر از امروز چهارشنبه ‪ ۲۳‬مهرماه شروع می شود‪.‬‬ ‫محمدعلی نظری در جمع رســانه های اســتان در خصوص روند برگزاری جشنواره ابوذر اظهار داشت‪:‬‬ ‫ششمین دوره برگزاری جشنواره ابوذر در ‪ ۱۰‬موضوع کشوری و ‪ ۲‬موضوع استانی برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کمک مومنانه و کرونا‪ ،‬چهل ســالگی دفاع مقدس‪ ،‬جهش تولید و اقتصاد مقاومتی‪ ،‬بصیرت‬ ‫و دشــمن شناسی‪ ،‬مبارزه با تروریســم و خروج امریکا از منطقه‪ ،‬مســائل صنفی خبرنگاران و رسانه‬ ‫ها‪ ،‬اســیب های اجتماعی‪ ،‬دستاوردهای انقالب اسالمی‪ ،‬بســیج و حوزه اقدام‪ ،‬امیدافرینی محورهای‬ ‫سراسری جشنواره و اربعین در ایینه رسانه ها از ابتدا تا کنون و نقش سپاه و بسیج در توسعه استان و‬ ‫محرومیت زدایی موضوعات استانی جشنواره را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫علی نظری یاداور شــد‪ :‬همه خبرنگاران ازاد و شاغل در تمام رسانه های استان دارای مجوز در سامانه‬ ‫جامع رسانه های کشور می توانند در این جشنواره شرکت کنند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کرد‪ :‬صاحبان اثــر در بخش های خبر‪ ،‬گزارش‪ ،‬مصاحبه‪ ،‬تیتر‪ ،‬مقاله و یادداشــت‪ ،‬عکس‪،‬‬ ‫کاریکاتور‪ ،‬فیلم کوتاه شــبکه های اجتماعی‪ ،‬اینفوگرافی و مونشن گرافی می توانند اثار خود را شرکت‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬خبرنگاران باید اثار خود را در قالب پی دی اف همراه با لینک خبر در ســایت جشــنواره به‬ ‫نشــانی ‪ www.aboozarha.ir‬بارگزاری کنند و البته رســانه های محلی نیازی به درج لینک اثر‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬هر خبرنگار در ســه قالب و ارســال یک اثر اجازه شرکت در جشنواره را دارد و اثر باید‬ ‫در بازه زمانی بهمن ‪ ۹۸‬تا دی ماه ‪ ۹۹‬در رســانه های مکتوب و الکترنیکی اســتان دارای مجوز سامانه‬ ‫های جامع کشور منتشر شده باشد‪.‬‬ ‫علی نظری افزود‪ :‬خبرنگاران از امروز تا ‪ ۲۰‬دی ماه فرصت شرکت در جشنواره را دارند و در دهه فجر‬ ‫هم اختتامیه جشنواره صورت می گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع برق استان ایالم‪:‬‬ ‫میزان وصول مطالبات شرکت توزیع برق ایالم ‪ ۵۸‬درصد است‬ ‫ایالم –خبرنگارراه مردم ‪-‬مدیرعامل شرکت توزیع برق استان ایالم با اشاره به لزوم همکاری مردم برای‬ ‫پرداخت قبوض برق‪ ،‬گفت‪ :‬میزان وصول مطالبات شرکت توزیع برق ایالم ‪ ۵۸‬درصد است‪.‬‬ ‫هادی شــیرخانی در نشست مجازی با اهالی رسانه اســتان ایالم اظهار کرد‪ ::‬متاسفانه وصول مطالبات‬ ‫شرکت برق‪ ،‬در وضعیت مناسبی قرار ندارد و هم اکنون میزان وصول مطالبات شرکت توزیع برق ایالم‬ ‫‪ ۵۸‬درصد است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه همکاری مردم برای پرداخت قبوض برق ضروری است‪ ،‬گفت‪ :‬از ابتدای سال جاری‬ ‫تاکنون ‪ ۷۰۰‬میلیارد ریال پاداش درســت مصرف کردن به مشــترکان برقی که الگوی مصرف انرژی را‬ ‫رعایت کرده اند‪ ،‬پرداخت شده است‪.‬‬ ‫شــیرخانی بیان کرد‪ :‬سال گذشته نیز بالغ بر ‪ ۶۴۰‬میلیون تومان پاداش درست مصرف کردن به مردم‬ ‫و تولیدکنندگان پرداخت شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع برق استان از ایالم از پرداخت حدود ‪ ۱۰۰‬درصدی صورتحساب مشترکین برق‬ ‫به صورت غیر حضوری در اســتان ایالم خبر داد و افزود‪ :‬مشــترکینی که الگوی مصرف را رعایت کنند‬ ‫از طرح برق امید بهره خواهند برد‪.‬شــیرخانی بیان کرد‪ :‬برای مشترکین در حوزه مناطق عادی استان‬ ‫‪ ۱۰۰‬کیلووات و یا کمتر از ان و برای مشــترکینی که در مناطق گرمســیری استان حضور دارند ‪۳۰۰‬‬ ‫کیلووات در نظر گرفته شــده اســت‪.‬وی عنوان کرد‪ :‬در صورتی که در این محدوده مشترکین‪ ،‬مصرف‬ ‫خود را مدیریت کنند قطعاً از برق رایگان بهره خواهند برد‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتگازاذربایجان غربی‪:‬‬ ‫گاز به بزرگترین مجتمع طالی خاورمیانه رسید‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز اذربایجا ن غربی از اتمام گازرسانی به مجتمع طالی زره شوران تکاب خبر داد‪.‬‬ ‫علیرضا شیخی‪ ،‬گفت‪ :‬پروژه خط تغذیه مجتمع طالی زره شوران و روستاهای تابعه به طول ‪ ۴۶‬کیلومتر‪،‬‬ ‫در ســایه ی همت کارکنان شــرکت گاز استان به اتمام رســیده و با توجه به تایید نتایج ازمایش های‬ ‫مقاومت‪ ،‬نشــتی و پوشــش‪ ،‬اماده تزریق گاز و تحویل به این مجتمع هســتیم‪ .‬وی با اشاره به تکمیل‬ ‫شــبکه گاز روستای قراقیه‪ ،‬واقع در محور گازرسانی زره شوران و احمداباد تکاب‪ ،‬افزود‪ :‬هم اکنون گاز‬ ‫این روستا نیز به همراه خط تغذیه مجتمع طالی زره شوران اماده تزریق گاز است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز اذربایجان غربی با تاکید بر ســختی اجرای پروژه گازرسانی محور زره شوران و‬ ‫احمداباد تکاب‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در طول اجرای این پروژه‪ ،‬شــرایط ســخت جغرافیایی‪ ۴۰۰ ،‬مورد معارض‬ ‫اراضی موجود در مســیر‪ ،‬توســعه و تعریض جاده تکاب به دندی و تداخل ان با لوله گاز اجرا شــده و‬ ‫تخریب ان در ســه نقطه به طول یک کیلومتر و جابجایی و مرمت ان‪ ،‬به همراه شــیوع ویروس کرونا‪،‬‬ ‫روند کار را کمی کند کرده بود که با تالش کارکنان شــرکت گاز استان از این مشکالت عبور کردیم تا‬ ‫بزرگترین مجتمع طالی خاورمیانه و روســتاهای ان محور از نعمت گاز بهره مند شوند‪.‬شــیخی‪ ،‬درباره‬ ‫گازدار شدن دیگر روستاهای این محور نیز اعالم کرد‪ ۱۴ :‬روستای دیگر در مرحله تست و ازمایش بوده‬ ‫و ان شــاءاهلل پس از تایید ازمایش ها‪ ،‬گاز انها نیز به بهره برداری می رســد‪.‬وی با بیان اینکه گاز مجتمع‬ ‫طالی زره شوران‪ ،‬به زودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت‪ ،‬افزود‪ :‬طی هماهنگی های انجام گرفته‪،‬‬ ‫مقرر است این پروژه با حضور مهندس محمود استانه مشاور وزیر نفت مورد بهره براری قرار بگیرد‪.‬‬ ‫تشکیل پرونده یک میلیاردی یک پرونده بدلیل عدم اجرای تعهدات‬ ‫معاون نظارت‪ ،‬بازرســی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اســتان گفت‪ :‬اجرای تعهدات توسط‬ ‫واحدهای صنفی و خدماتی الزم االجراست‪.‬به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫هرمزگان‪ ،‬پیروی منش اظهار داشــت‪ :‬در پی شــکایت از یک واحدی صنفی به دلیل عدم اجرای‬ ‫تعهدات‪ ،‬پرونده برای این واحد صنفی تشــکیل و به تعزیرات حکومتی جهت ســیر مراحل قانونی‬ ‫ارسال شد‪.‬وی افزود‪ :‬این واحد صنفی به دلیل دریافت هزینه کامل برای ‪ 500‬کارتن روغن (‪2000‬‬ ‫حلب ) و عدم اجرای تعهد ایجاد شــده‪ ،‬به مبلغ یک میلیارد و ‪ 25‬میلیون ریال جریمه شد‪.‬پیروی‬ ‫منش خاطر نشان کرد‪ :‬اجرای تعهدات برای کلیه صنوف الزم االجراست که در صورت عدم اجرای‬ ‫ان توســط فرد خاطی‪ ،‬با توجه به قوانین مندرج با انان برخورد خواهد شد‪.‬معاون نظارت‪ ،‬بازرسی ‬ ‫و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اســتان اظهار داشــت‪ :‬در زمینه بازرسی و نظارت بر واحدهای‬ ‫صنفی همــکاری مردم‬ ‫تاثیــر به‪‎‬ســزایی دارد و‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫شهروندان می‪‎‬توانند در‬ ‫اینجانب داود بهرامی نظری فرزند غالمرضا هنگام خریــد با کنترل‬ ‫قیمت‪‎‬ها موارد تخلف را‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪ ۸۸۶‬متولــد تهران ‪ ،‬به سامانه ‪ 124‬سازمان‬ ‫دفترچه کار به شــماره‪ ۹۶۱۰۵۵۷۴۶‬مفقود صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان اطالع دهند‪.‬‬ ‫شده و فاقد اعتبار میباشد‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫هلدینگخلیجفارسعمدهترین‬ ‫تامینکنندهارزکشوراست‬ ‫ایالم‪ -‬خبرنگارراه مــردم ‪-‬رئیس روابط عمومی و‬ ‫امور بین الملل شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج‬ ‫فــارس گفت‪ :‬ین شــرکت ‪ ۸۷‬درصــد ارز نیمایی‬ ‫کشــور را تامین و در این راستا نقش مهم و حیاتی‬ ‫در تامین ارز کشور در سامانه نیما ایفاء می کند‪.‬‬ ‫جواد گلی در نشســت صمیمی با اصحاب رسانه و‬ ‫مطبوعات استان با بیان اینکه حمایت از رسانه های‬ ‫محلی استان ایالم اولویت هلدینگ است و توسعه ‬ ‫فرهنگی بدون توجه به رســانه و نیروی انســانی‬ ‫ماهر به دســت نمی ایــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در گذشــته‬ ‫نگاه مســئوالن و روابط عمومی فقط به رسانه های‬ ‫تهرانی بــود و همین علت باعث رنجش خبرنگاران‬ ‫در شهرســتانها و اقصی نقاط کشور شده بود که با‬ ‫برنامه ریزی های انجام شده تالش می شود که به‬ ‫رسانه های شهرستانها توجه ویژه شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه تعامل دوسویه فصل مشترک‬ ‫رســانه ها با روابط عمومی هر دســتگاهی اســت‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬انتظار میرود که روابط عمومی های‬ ‫پتروشــیمی در استانها از رســانه ها دور نباشند و‬ ‫به یقین رســانه های اســتانی کمک بزرگی برای‬ ‫توسعه همه جانبه پتروشیمی در اقصی نقاط کشور‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫گلی با بیان اینکه همه ما در یک کشتی سواریم و‬ ‫یک خطر ما را تهدید می کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬انتشار‬ ‫اخبــار منفی باعث یاس و ناامیــدی احاد مختلف‬ ‫جامعه می شود و انتظار داریم که رسانه های استان‬ ‫و کشور‪ ،‬اخبار امیدبخش حوزه پتروشیمی را بیش‬ ‫از پیش منتشر کنند‪.‬‬ ‫رئیس روابــط عمومی و امور بین الملل شــرکت‬ ‫صنایع پتروشــیمی خلیج فارس گفت‪ :‬تحریم های‬ ‫ناجوانمردانه ترامپ هــای خارجی و داخلی تاثیری‬ ‫در کاهش تولید مجتمع های پتروشــیمی نداشته ‬ ‫بلکــه در یک ســال گذشــته تولیــد محصوالت‬ ‫پتروشیمی کشور نیز افزایش یافته است‪.‬‬ ‫گلی با بیــان اینکه پتروشــیمی ایالم و هلدینگ‬ ‫خلیج فارس بیش از پیش بــه همراهی و حمایت‬ ‫اصحاب رســانه نیازمند است‪ ،‬افزود‪ :‬اصحاب رسانه‬ ‫این اســتان با همدلی تولید کننــده انرژی و خبر‬ ‫خوب باشــند و انســجام‪ ،‬هماهنگی و همدلی بین‬ ‫دستگاه های اجرایی وجود دارد‪ ،‬رسانه نیز در کنار‬ ‫این نهادهــا افتتاح واحد الفین را به مطالبه تبدیل‬ ‫کنند تا با راه اندازی اشتغالزایی ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در شــرایط تحریم هــا تولید‬ ‫پتروشیمی ها و هلدینگ خلیج فارس افزایش یافته‬ ‫و این امر مهم نشان از توسعه اقتصادی کشور است‬ ‫و در بحث اســتخدام در هلدینگ خلیج فارس یک‬ ‫ســوم بومی منطقه و اســتانی بوده و در این راستا‬ ‫ضوابط استخدام رعایت می شود‪.‬‬ ‫وی به راه اندازی قریب الوقوع واحد الفین پتروشیمی‬ ‫ایالم به همراه واحدهای لردگان و بیدبلند اشــاره‬ ‫کرد و ادامــه داد‪ :‬بهره برداری از ایــن پروژه ها در‬ ‫دســتور کار رئیس جمهور‪ ،‬وزیــر نیرو و هلدینگ‬ ‫خلیج فارس بر اســاس جدول زمان بندی در سال‬ ‫‪ ۹۹‬قرار گرفته اند و به زودی راه اندازی خواهند شد‪.‬‬ ‫مدیــرکل روابــط عمومی هلدینــگ خلیج فارس‬ ‫در این نشســت تاکیــد کرد‪ :‬از جشــنواره فصلی‬ ‫مطبوعات و تورهای خبری در شــرکت پتروشیمی‬ ‫ایالم حمایت می کند‪.‬‬ ‫کسب رتبه نخست اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعیاستاندرجشنوارهشهیدرجایی‬ ‫به گــزارش روابــط عمومــی تعــاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعــی همدان‪ ،‬مراســم تقدیــر از برگزیدگان‬ ‫جشنواره شهید رجایی با حضور مهندس شاهرخی‬ ‫اســتاندار همدان‪ ،‬معاونان استاندار‪ ،‬اعضای شورای‬ ‫تامین اســتان‪ ،‬فرمانداران‪ ،‬روســاء و مدیران کل‬ ‫دســتگاههای اجرایی اســتان با رعایت موازین و‬ ‫پروتکل های بهداشتی در سالن شهدای استانداری‬ ‫همدان برگزار شد‪.‬‬ ‫جشنواره شهید رجایی هر ساله با هدف ارزیابی‬ ‫دســتگاههای اجرایــی و معرفی مدیــران ادارات‬ ‫برگزیده برگزار می گردد که بر اســاس ان با توجه‬ ‫به ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در دو محور‬ ‫اصلی شاخصهای اختصاصی و شاخصهای عمومی‬ ‫و همچنین مولفه هایی همچون بهره وری و ارتقاء‬ ‫فرهنگ ســازمانی‪ ،‬توجه به حقوق شــهروندی و‬ ‫خدمت رسانی مناسب به مردم و شفافیت و تسهیل‬ ‫در انجام فرایندها و خدمات ادارای‪ ،‬دســتگاههای‬ ‫برگزیده انتخاب می شوند در همین راستا اداره کل‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان همدان در گروه‬ ‫ســامت و رفاه اجتماعی به عنوان دستگاه نخست‬ ‫انتخاب و معرفی شــد و براساس امتیاز کسب شده‬ ‫به عنوان دستگاه برگزیده در بین کل دستگاههای‬ ‫اجرایی استان رتبه دوم را کسب کرد‪.‬‬ ‫در حاشیه این مراسم احمد توصیفیان مدیرکل‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اســتان همدان ضمن‬ ‫قدردانــی از زحمات کلیه همکاران خود در ادارات‬ ‫ســتادی و اجرایی‪ ،‬موفقیت بدست امده را حاصل‬ ‫تالش مجموعه همکاران و مرهون خدمات رسانی‬ ‫مناســب انان به مردم شــریف اســتان دانست و‬ ‫گفت‪ :‬این دســتاوردها نتیجه کار و تالش جمعی‪،‬‬ ‫همفکری‪ ،‬همدلی و خدمــت ایثار گرفته و افتخار‬ ‫امیر مدیران‪ ،‬روسا و کارشناسان و همکاران خدوم‬ ‫و پرتالش این اداره کل در ســطح استان و ادارات‬ ‫شهرستانها می باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امام حســین (ع) بســان همه پیشوایان‬ ‫معصــوم درخدمت رســانی به مردم بویژه اقشــار‬ ‫اســیب پذیر جامعه پیشــقدم و الگو بوده و عالوه‬ ‫بــر حمایتهای عملی خویــش از محرومان جامعه‬ ‫بر ضرورت خدمت رســانی به نیازمندان تاکید می‬ ‫کرد لذا بر ماست که به عنوان مسلمان و شیعه راه‬ ‫امامان و معصومین و سید و ساالر شهیدان را ادامه‬ ‫دهیم و با کار و کوشــش جمعی‪ ،‬خدمت خالصانه‪،‬‬ ‫ارتقاء فرهنگ ســازمانی و خدمت رسانی‪ ،‬شفافیت‬ ‫و توســعه الکترونیک ضمن افزایش اعتماد عمومی‬ ‫و مشارکت مردم در مســیر توسعه استان و کشور‬ ‫عزیزمان ایران اسالمی گام برداریم‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه تندیــس و لوح ســپاس این‬ ‫جشــنواره از ســوی اســتاندار همدان بــه احمد‬ ‫توصیفیــان مدیرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫استان اهداء شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل‪۹۱:‬درصدنیروهایپتروشیمی‬ ‫ایالمبومیهستند‬ ‫ایالم‪-‬خبرنــگارراه مــردم ‪ -‬مدیرعامل شــرکت‬ ‫پتروشــیمی ایالم گفت‪ ۹۱ :‬درصد نیروهای این‬ ‫شــرکت بومی و بیش از یک هــزار و ‪ ۴۰۰‬نفر به‬ ‫صورت مستقیم و پیمانکاری مشغول کار هستند‪.‬‬ ‫حســن نجفی ســمنانی در جمع اصحاب رسانه‬ ‫اســتان ایالم با بیان اینکه پــروژه الفین به عنوان‬ ‫الفین سیزدهم و بزرگترین پروژه غرب کشور پس‬ ‫از ‪ ۱۹‬ســال در اســتانه ی راه اندازی است‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬بر اساس برنامه از پیش تعیین شده مرداد‬ ‫ماه ســال جاری می بایســت الفین در مدار تولید‬ ‫قرار می گرفت اما کمپرسور ‪ ۸۰۱‬با مشکل مواجه‬ ‫شد و دو ماه از برنامه زمان بندی عقب افتاد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬الفین بدون هیچ گونه حضور خارجی و‬ ‫با دســتان توانمند نیروهای فنی و بومی استان و‬ ‫کشور راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد‪ :‬با راه اندازی واحد الفین ســاالنه‬ ‫‪ ۴۵۸‬هزار تــن اتیلن‪ ۱۲۴ ،‬هزار تن پروپیلن‪۳۳ ،‬‬ ‫هزار تــن ‪ Fuel Oil‬و ‪ ۲۳‬هــزار تن هیدروژن‬ ‫تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫نجفــی افزود‪ :‬مجتمع پتروشــیمی ایــام دارای‬ ‫واحدهــای فراینــدی اتیلن‪ ،‬پلی اتیلن ســنگین‪،‬‬ ‫گوگردزدایــی خــوراک و همچنیــن تمامــی‬ ‫سرویس های جانبی مورد نیاز است‪.‬‬ ‫وی به دریافت لوح صنعت سبز برای دومین سال‬ ‫پیاپی در حوزه رعایت مســایل زیســت محیطی‬ ‫اشــاره کرد و یاداور شد‪ :‬لوح صنعت سبز فقط به‬ ‫دو صنعت در کشــور اعطا شد که با حضور معاون‬ ‫رییس جمهوری و وزیر نفت به پتروشــیمی ایالم‬ ‫اهدا شد‪.‬‬ ‫تامین ‪ ۸۷‬درصد ارز نیمایی کشور توسط هلدینگ‬ ‫خلیج فارس‬ ‫رییــس روابط عمومی هلدینــگ خلیج فارس نیز‬ ‫در ایــن نشســت به نقش مهم و حیاتی شــرکت‬ ‫هلدینــگ خلیج فــارس در تامین ارز کشــور در‬ ‫ســامانه نیما اشــاره کرد و گفت‪ :‬این شرکت ‪۸۷‬‬ ‫درصد ارز نیمایی کشور را تامین می کند‪.‬‬ ‫جواد گلــی با بیــان اینکه تحریم هــا تاثیری در‬ ‫کاهش تولید مجتمع های پتروشــیمی نداشــته ‬ ‫بلکــه در یک ســال گذشــته تولیــد محصوالت‬ ‫پتروشیمی کشــور نیز افزایش یافته است‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬پتروشــیمی ایالم و هلدینــگ خلیج فارس‬ ‫بیش از پیش به همراهی و حمایت اصحاب رسانه‬ ‫نیازمند است‪.‬‬ ‫وی بــه راه انــدازی قریب الوقــوع واحــد الفین‬ ‫پتروشــیمی ایالم بــه همراه واحدهــای لردگان‬ ‫و بیدبلند اشــاره کــرد و ادامــه داد‪ :‬بهره برداری‬ ‫از ایــن پروژه ها در دســتور کار رییس جمهوری‪،‬‬ ‫وزیر نیرو و هلدینگ خلیج فارس بر اساس جدول‬ ‫زمان بندی در ســال ‪ ۹۹‬قرار گرفته اند و به زودی‬ ‫راه اندازی خواهند شد‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬حمایت از رسانه های محلی استان‬ ‫ایالم اولویت هلدینگ اســت و توســعه فرهنگی‬ ‫بــدون توجه بــه رســانه و نیروی انســانی ماهر‬ ‫به دست نمی اید‪.‬‬ ‫گلی با بیان اینکه تعامل دوســویه فصل مشترک‬ ‫رســانه ها با روابط عمومی هر دســتگاهی است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬رســانه های استان و کشور اخبار امیدبخش‬ ‫حوزه پتروشیمی را بیش از پیش منتشر کنند‪.‬‬ ‫مدیــر کل روابط عمومی هلدینــگ خلیج فارس‬ ‫تاکید کرد‪ :‬از جشنواره فصلی مطبوعات و تورهای‬ ‫خبــری در شــرکت پتروشــیمی ایــام حمایت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪3880‬‬ ‫‪3896‬‬ ‫‪4024‬‬ ‫شماره‬ ‫هفدهمشماره‬ ‫هفدهم‬ ‫سال‬ ‫‪ 1399‬سال‬ ‫‪1399‬‬ ‫ماهماه‬ ‫اردیبهشت‬ ‫مرداد‬ ‫شنبه‪ 2722‬مهر‬ ‫شنبه‪7‬‬ ‫شنبه‬ ‫یک‬ ‫سه‬ ‫پنج‬ ‫خبر‬ ‫ی شهر در بشاگرد‬ ‫کمک‪ 237‬میلیون تومانی خیرین به نیازمندان خمین ‬ ‫رئیس کمیته امداد اداره خمینی شهر در شهرستان بشاگرد گفت‪ :‬با همکاری و مشارکت خیرین‪ ،‬مبلغ‬ ‫‪ 237‬میلیون تومان برای خدمت رسانی به نیازمندان مناطق محروم خمینی شهر هزینه شده است‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رســانی کمیته امداد؛ محمد حســن واحدی‪ ،‬رئیس کمیته امداد اداره خمینی‬ ‫شــهر در این خصوص گفت‪ :‬از افتخارات کمیته امداد این است که به عنوان یک نهاد مردمی در خدمت‬ ‫محرومان جامعه است که جا دارد در این شرایط سخت اقتصادی و شیوع بیماری کرونا از همیاری های‬ ‫خیرین که همیشه در مقاطع مختلف به کمک این نهاد امده اند تشکر و قدرانی نمایم‪.‬‬ ‫واحدی افزود‪ :‬با همکاری و مشارکت خیرین‪ ،‬مبلغ ‪ 237‬میلیون تومان برای خدمت رسانی به نیازمندان‬ ‫مناطق محروم خمینی شــهر در شهرستان بشاگرد هزینه شده است که مهم ترین خدمات ارائه شده به‬ ‫خانواده های نیازمند در این منطقه محروم‪ ،‬ساخت ‪ 24‬چشمه سرویس بهداشتی و حمام بااعتبار ‪156‬‬ ‫میلیون تومان می باشد‪.‬‬ ‫این مقام مسئول یاداور شد‪ :‬همچنین از ابتدای مهرماه امسال تاکنون با کمک خیرین‪ ،‬تعداد ‪ 45‬منبع‬ ‫ذخیــره اب (‪ 500‬لیتری) به ارزش ‪ 30‬میلیون تومان‪ 150 ،‬بســته غذایی به ارزش ‪ 41‬میلیون تومان‬ ‫و ‪ 200‬کیســه ارد به ارزش ‪ 10‬میلیون تومان بین خانواده های تحت حمایت این نهاد در روســتاهای‬ ‫محروم و دورافتاده خمینی شهر توزیع گردیده است‪.‬‬ ‫رئیــس کمیته امداد اداره خمینی شــهر با تاکید بر این مطلب کــه علی رغم همه محدودیت ها در این‬ ‫سال ها تالش کردیم از خانواده های نیازمند حمایت کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬در حال حاضر یک هزار و ‪ 102‬خانواده‬ ‫تحت حمایت کمیته امداد اداره خمینی شهر هستند و از خدمات حمایتی این نهاد بهره مند می باشند‪.‬‬ ‫معرفیصنایع دستیچهارمحالوبختیاری‬ ‫در کشورهای خارجی کلید خورد‬ ‫معاون صنایع دســتی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و‬ ‫بختیاری گفت‪ :‬بسترســازی الزم برای برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی و هنرهای سنتی این استان‬ ‫در کشورهای خارجی انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫مهرداد رئیسی در سومین نشست صادرات صنایع دستی چهارمحال و بختیاری گفت‪ :‬در مرحله نخست‪،‬‬ ‫اقدامات الزم برای بسترســازی برگزاری نمایشگاه ها و معرفی تولیدکنندگان صنایع دستی چهارمحال و‬ ‫بختیاری در کشورهای قطر‪ ،‬عمان و داغستان روسیه انجام می شود‪.‬‬ ‫معاون صنایع دستی و هنرهای ســنتی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی چهارمحال‬ ‫و بختیاری افزود‪ :‬برگزاری نشســت تخصصی با شرکت شهرک های صنعتی استان در خصوص معرفی‬ ‫مزیت های تشکیل کنسرسیوم صادراتی صنایع دستی در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬شــرکت توســعه صادرات چهارمحال و بختیاری برای ســرمایه گذاری در بخش تولید‬ ‫صنایع دستی و هنرهای سنتی استان اعالم امادگی کرده است‪.‬‬ ‫رئیسی عنوان کرد‪ :‬به همین منظور شرکت توسعه صادرات چهارمحال و بختیاری بازارسنجی محصوالت‬ ‫و تولیدات صنایع دســتی و هنرهای سنتی استان را در شهرهای داغستان و سن پترزبورگ روسیه جزو‬ ‫برنامه های اولویت دار خود اعالم کرده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬هم اکنون ‪ ۵۲‬رشته صنایع دستی شهری‪ ،‬روستایی و عشایری در چهارمحال و بختیاری وجود‬ ‫دارد و افزون بر ‪ ۱۲‬هزار هنرمند صنایع دستی دارد در استان فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫مهندس محمد حسین نوروزی مدیرعامل شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم ‪:‬‬ ‫تامین انرژی گاز‪ ،‬اصلی ترین زمینه توسعه پایدار و از ارکان اساسی‬ ‫مسئولیتهایاجتماعیاست‬ ‫صنعــت گاز همچنــان پر افتخــار در حوزه مســئولیت اجتماعی اســت‪.‬نقش مســئولیت اجتماعی‬ ‫شــرکت(‪ )CSR‬در صنعت گاز کشور در دو زمینه زیست محیطی با کاهش انتشارات گازهای گلخانه‬ ‫ای و اثرات مخرب ان و دیگری در مبحث خوداتکایی که زمینه رشــد صنعت داخلی‪ ،‬استفاده بهینه از‬ ‫منابع انســانی متخصص و اســتفاده از دانش و تکنولوژی داخلی را فراهم می کند‪ .‬به گزارش خبرنگار‬ ‫روابط عمومی شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم مهندس محمد حسین نوروزی مدیرعامل این شرکت‬ ‫بیان داشت‪ :‬خوشــبختانه در حوزه مسئولیتهای اجتماعی اقدامات خوبی در سطح استان هرمزگان در‬ ‫بخش های مختلف به جهت خدمت رسانی به مردم صورت گرفته است‪.‬‬ ‫یکی از وظایف اصلی مجموعه برزگ خانواده شــرکت پاالیش گاز ســرخون و قشــم تولید پایدار گاز و‬ ‫تامین انرژی مورد نیاز کشــور بوده که همه این اقدامات در راستای ایفای نقش مسئولیتهای اجتماعی‬ ‫در ســطح صنعت گاز کشور می باشــد که بحمداهلل باعث ایجاد رضایتمندی در بین ذی نفع ها و همه‬ ‫مصرف کنندگان گاز شده است‪.‬‬ ‫با اقدام جهادی و در کوتاه ترین زمان ممکن صورت گرفت؛‬ ‫چراغ ‪ ۱۱‬روستای لرستان روشن شد‬ ‫فریدون خودنیا افزود‪ :‬نیروهای ما توانســتند به صورت جهادی و در کمترین زمان ممکن ‪ ۱۱‬روستای‬ ‫استان را برقدار و چراغ خانه های محروم را روشن کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این راســتا روســتاهای چیاســی ‪ ۱‬و ‪ ، ۲‬بن ســرده‪،‬دارابی و بلیالن در شهرستان‬ ‫کوهدشــت‪ ،‬حســین اباد پایین در شهرســتان نوراباد‪ ،‬زرین بان در شهرســتان پلدختر‪ ،‬دره حسین‬ ‫درشهرســتان بروجرد‪ ،‬روســتاهای انارستان و سرکول در شهرســتان الیگودرز و روستای اب چنار در‬ ‫شهرستان خرم اباد برقدار شدند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت توزیع برق لرســتان بیان کرد‪ :‬در این روســتاها‪ 10،‬دستگاه پست هوایی ‪ ،‬احداث‬ ‫‪ ۳/۱‬کیلومتر شــبکه فشار متوسط و ‪ ۴/۲‬کیلومتر شــبکه فشار ضعیف انجام و حدود ‪ ۱۲‬میلیارد ریال‬ ‫هزینه شده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در ‪ ۱۱‬روســتای اشاره شــده تعداد ‪ 7۹‬خانواده در این روستاهای ساکن و با تالش و‬ ‫اقدام جهادی نیروهای شــرکت توزیع در کوتاه ترین زمان ممکن که حدود دو هفته طول کشــید‪ ،‬از‬ ‫نعمت برق برخوردار شدند‪.‬‬ ‫مهندس خودنیا اظهار کرد‪ :‬با توجه به اینکه برق رســانی به روســتاها از سیاست های وزارت نیرو و در‬ ‫اولویت کاری این شــرکت است‪ ،‬در صدد هســتیم تا با برنامه ریزی های مدون همه روستاهای زیر ‪۵‬‬ ‫خانوار استان را که دارای کد روستا و راه دسترسی مناسب هستند‪ ،‬برقدار نماییم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت توزیع برق لرســتان در پایان گفت‪:‬احداث شــبکه های جدید بــرای تامین برق‬ ‫مشــترکان روستایی ‪ ،‬شــهری و بهینه سازی شبکه های فشار متوسط و فشار ضعیف در اولویت کار ما‬ ‫قرار دارد‪ ،‬مطمئنا این روند باعث کاهش خاموشــی ها و افزایش قابلیت اطمینان شبکه های برق شده‬ ‫و رضایتمندی مردم عزیزمان را در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫ثبت نام یکهزار و ‪ 245‬نفر در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی هرمزگان‬ ‫برگزاری کارگروه علمی طرح توسعه مشاغل خانگی در هرمزگان‬ ‫نخستین کارگروه علمی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی بمنظور بررسی‪ ،‬تبادل نظر و امکان‬ ‫سنجی راهکارهای علمی حل مسایل و رفع مشکالت احتمالی‪ ،‬با حضور معاون اموزشی جهاد‬ ‫دانشــگاهی هرمزگان و کارشناسان دســتگاههای اجرایی مرتبط در سالن جلسات اداره کل‬ ‫تعاون‪ ،‬کار ورفاه اجتماعی استان برگزار شد‪.‬‬ ‫این نشســت بعنوان بازوی مشورتی طرح توسعه مشاغل خانگی تشکیل و وظیفه ان تجزیه و‬ ‫تحلیل روند موفقیت و پیشرفت طرح با همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط با طرح و بررسی‬ ‫و تحلیل علمی و تشــخیص مسایل و چالش ها و ارایه راهکارها برای بهبود روش های انجام‬ ‫کار است‪.‬‬ ‫در فاز مطالعاتی طرح باید امکانات موجود مورد بررســی قرار گیرد و سپس نسبت به اسیب‬ ‫شناسی و تحلیل منطقه ای و همچنین شنایایی بنگاههای باالدستی‪ ،‬خوشه ها و شبکه های‬ ‫کســب و کار اقدام کرد که این امر با همکاری متقابل دســتگاههای اجرایی مرتبط با طرح‬ ‫به ســرانجام می رســد‪.‬مدیرکل تعاون‪ ،‬کار ورفاه اجتماعی هرمــزگان در خصوص طرح ملی‬ ‫توسعه مشاغل خانگی گفت‪ :‬این طرح با کارفرمایی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و جهاد‬ ‫دانشــگاهی به عنوان نهاد توسعه ای در استانهای کشور به منظور کمک و رونق اقتصاد خانوار‬ ‫و تحقق شعار سال و توسعه جایگاه مشاغل خانگی در اقتصاد اجرا می شود‪.‬‬ ‫هادی ابراهیمی ســهیمه استان در اجرای طرح ملی توسعه مشاغال خانگی را ‪ 2‬هزار و ‪300‬‬ ‫نفر عنوان و اضافه کرد‪ :‬تاکنون ‪ 1245‬نفر در سامانه ثبت نام کردند‪.‬وی از تمدید مهلت ثبت‬ ‫نام این طرح در سامانه ‪ inhb.ir‬تا ‪ 5‬ابان ماه سال جاری خبر داد و افزود‪ :‬متقاضیان دارای‬ ‫شرایط الزم از جمله داشتن حداقل سن ‪ ۱۸‬سال‪ ،‬بومی استان محل ثبت نام‪ ،‬نداشتن اشتغال‬ ‫تمام وقت و نداشتن بیمه کارفرمایی می توانند در موعد مقرر در سامانه ثبت نام کنند‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫شعار ما ‪:‬‬ ‫سیاسی ‪ /‬فرهنگی ‪ /‬ورزشی ‪ /‬اقتصادی ‪ /‬اجتماعی‬ ‫همراه با مردم رد راه مردم‬ ‫اول ربیع االول ‪1442‬‬ ‫یک شنبه ‪ 27‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 23‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫سال هفدهم‬ ‫ترکیه رفت و امد مسافر از مرز ایران را محدود کرده است؟‬ ‫شماره ‪4024‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬ناصرقدیری‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬اتنا امراللهی پور‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77501485 - 77501328 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬گلریز(‪)66795442‬‬ ‫نمابر ‪٤٣٨٥٩٣٢٦:‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستانها‪ :‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77657800-2 :‬‬ ‫دفتر کرمان‪ :‬کرمان‪ -‬ضلع غربی پارک مطهری ‪-‬کوچه‬ ‫شهید مطهری ‪ - 10‬پالک ‪28‬‬ ‫تلفن ‪034- 32535361-32535312 :‬‬ ‫نمابر‪32535321 :‬‬ ‫‪@ newsrahemardom_ir‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫دولــت ترکیــه به تازگــی از تعییــن مقرارت‬ ‫تازه ای بــرای تردد شــهروندان ایرانی و ترک‬ ‫از مرزهای مشــترک دو کشور خبر داده است‪.‬‬ ‫با این حال دبیر انجمــن صنفی دفاتر خدمات‬ ‫مســافرتی ایــران می گوید‪ :‬قوانیــن تازه وضع‬ ‫شــده شامل حال ســفرهای هوایی نمی شود و‬ ‫محدودیت های اعمال شــده فقط تردد از «مرز‬ ‫زمینی» دو کشور را دربرمی گیرد‪.‬‬ ‫مرتضی قربانــی درباره محدودیت های جدیدی‬ ‫که وزارت کشــور ترکیه برای تردد مسافران از‬ ‫مرزهای مشــترک با ایران وضع کرده است‪ ،‬به‬ ‫ایســنا گفت‪ :‬این محدودیت ها شــامل تردد از‬ ‫مرزهای زمینی می شــود و به سفرهای هوایی‬ ‫ارتباطی ندارد و پروازها بین دو کشــور مطابق‬ ‫مقررات تعیین شــده روزانه درحال انجام است‬ ‫و فقــط مســافران پیش از خروج باید تســت‬ ‫‪ PCR‬از مراکــز مورد تاییــد را انجام داده و‬ ‫پاسخ منفی ان را همراه داشته باشند‪.‬‬ ‫او درباره برقراری تورهای گردشگری به مقصد‬ ‫ترکیه با توجه به وضعیت ناپایدار پروازها‪ ،‬نرخ‬ ‫ارز و کرونا‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬درحال حاضر با توجه‬ ‫به نرخ بلیت و ارز و مهم تر از ان شرایط کرونا‪،‬‬ ‫تــور ترکیه بــا انگیزه تفریــح‪ ،‬مخاطبی ندارد‪.‬‬ ‫مســافرانی که در این مســیر تــردد می کنند‬ ‫بیشــتر انگیزه های کاری و تجــاری دارند‪ .‬اما‬ ‫به هر حال بســته های ســفر که شــامل بلیت‬ ‫هواپیما‪ ،‬هتل و ترانســفر فرودگاهی است‪ ،‬در‬ ‫اژانس هــای مســافرتی ایران عرضه می شــود‪.‬‬ ‫گروهی از مسافران هم هستند که از پروازهای‬ ‫ترکیه استفاده می کنند اما قصد دارند به کشور‬ ‫دیگری ســفر کننــد و از این مســیر ترانزیت‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫وی با تایید این که اســتفاده از پروازهای ترکیه‬ ‫بــه عنوان ترانزیــت لزوما به معنــی دور زدن‬ ‫محدودیت های کرونا در کشــور سوم یا مقصد‬ ‫نهایی نیســت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬مســافران تراتزیتی‬ ‫بایــد توجه کنند که پروازهــای ترکیه و حتی‬ ‫قطر نســبت به پذیرش مســافر در کشور سوم‬ ‫ِ‬ ‫بلیت‬ ‫تعهدی نمی پذیرند و بایــد پیش از تهیه‬ ‫مقصــد نهایــی‪ ،‬پروتکل ورود به ان کشــور را‬ ‫بررسی و حتما رعایت کرد‪.‬‬ ‫ایــران و ترکیه به دنبال کاهش محدودیت های‬ ‫کرونا‪ ،‬برای برقراری روزانه دو پرواز در مســیر‬ ‫تهران ـ اســتانبول به تازگــی توافق کرده اند‪.‬‬ ‫هرچنــد مرزهای زمینی ایــران و ترکیه هنوز‬ ‫به طور کامل به روی شــهروندان دو کشور باز‬ ‫نشده اســت‪ ،‬اما ســفارت ترکیه در تهران در‬ ‫اطالعیه ای از اخرین تصمیم های وزارت کشور‬ ‫اکران فیلمی از شهرام مکری در سه کشور‬ ‫همزمان با اعالم حضور «جنایت بی دقت»‬ ‫تازه ترین ساخته شهرام مکری در فستیوال‬ ‫وینالــه؛ مجلــه ســینمایی «ددالین» در‬ ‫امریکا از واگــذاری حقوق پخش این فیلم‬ ‫به کمپانی «تریگون فیلم» خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪،‬در این نشریه امده است‪:‬‬ ‫«بعد از فســتیوال ونیز نخســتین نمایش‬ ‫«جنایــت بی دقت» در امریکای شــمالی‬ ‫و در فســتیوال شــیکاگو خواهد بود‪ .‬این‬ ‫فیلم بــه تهیه کنندگی نگار اســکندرفر و‬ ‫محصول موسســه فرهنگی هنری کارنامه‬ ‫در قراردادی بین کمپانــی «دریم لب» با‬ ‫مدیریت نسرین میرشب و «تریگون فیلم»‬ ‫برای نمایش در سه کشور المان؛ سویس و‬ ‫اتریش اماده می شود‪.‬‬ ‫والتــر راگل مدیر ارشــد «تریگون فیلم»‬ ‫در گفت وگو با این نشــریه می گوید‪« :‬این‬ ‫کمپانــی افتخار پخــش و توزیع «ماهی و‬ ‫گربه» را هم به کارگردانی شــهرام مکری‬ ‫‪w w w . n e w s r a h e m a r d o m . i r newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫روزنامه صبح ایران‬ ‫داشت‪ .‬فیلمی که بســیار هنرمندانه و در‬ ‫یک نما فیلمبرداری شــده بود و من انجا‪،‬‬ ‫فیلم ســازی راکشــف کردم کــه از فیلم‬ ‫بــرای روایتی نــو در مدل زمان اســتفاده‬ ‫کــرده و به ما ثابت می کرد‪ ،‬ســینما هنوز‬ ‫به طور کامل کشــف نشــده اســت‪ .‬حاال‬ ‫او در «جنایــت بــی دقــت» هــم همین‬ ‫کار را کــرده و این بار بــا حرکت در زمان‬ ‫‪ ،‬ما را به درون جهانی از دل سینما دعوت‬ ‫می کند‪ .‬چیزی که ما این روزها به ان نیاز‬ ‫داریم‪».‬‬ ‫این فیلم با ســرمایه گذاری نگار اسکندرفر‬ ‫و فرح سلطانی تولید شــده و بعد از پایان‬ ‫اکــران جشــنواره ای در ســال ‪ ٢٠٢١‬در‬ ‫ســینماهای این ســه کشــور اروپایی به‬ ‫نمایش گذاشته می شود‪ .‬به این ترتیب بعد‬ ‫از کمپانی «دامندفیلم» در فرانسه؛ دومین‬ ‫شرکت پخش اروپایی نمایش و توزیع فیلم‬ ‫را برعهده دارد‪.‬‬ ‫ترکیه درباره مقررات ورود شــهروندان ایرانی‬ ‫به خاک این کشــور از طریق مرزهای زمینی و‬ ‫همچنین مقررات مربوط به ورود اتباع ترک به‬ ‫خاک ایران خبر داده است‪.‬‬ ‫مرز خاکی ایران و ترکیــه از جمله اصلی ترین‬ ‫گذرگاه های بین المللی برای تردد گردشــگرانی‬ ‫است که از اروپا با اتومبیل راهی اسیا می شوند‪.‬‬ ‫مسدود شــدن این مرز از زمان شیوع ویروس‬ ‫کرونا تردد این دســته از گردشــگران را برای‬ ‫ماه ها مختل کرد و تعدادی از ان ها را در ایران‬ ‫و پشــت مرزهای ترکیه نیز معطل نگه داشت‪.‬‬ ‫میزان انتظار برخی از گردشــگران خارجی در‬ ‫ایران که با اتومبیل شخصی سفر می کردند‪ ،‬به‬ ‫هشت ماه نیز رسیده بود‪.‬‬ ‫وزارت کشــور ترکیــه در اطالعیــه ای که ‪۱۵‬‬ ‫مهر ماه عمومی شــد‪ ،‬مقررات تردد از مرزهای‬ ‫زمینی دو کشــور را اینگونــه اعالم کرد‪ :‬افراد‬ ‫دارای گذرنامه سیاســی و بســتگان درجه یک‬ ‫ان ها‪ ،‬افــراد دارای مجوز اقامت در ترکیه (اعم‬ ‫از دارندگان پروانه کار‪ ،‬افرادی که در موسسات‬ ‫اموزشــی ثبت نام کرده اند‪ ،‬افــرادی که وارد‬ ‫ازمون هــای دوره کارشناســی یــا تحصیالت‬ ‫تکمیلی خواهند شــد) و همسر و فرزندان انان‬ ‫می تواننــد از طریــق مرز زمینــی وارد ترکیه‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫در ایــن اطالعیه تاکید شــده اســت که حق‬ ‫ایرانی هــا بــرای ورود بــه ترکیه شــامل ثبت‬ ‫نام در موسســات اموزشــی و یا شــرکت در‬ ‫ازمون های کارشناســی و کارشناســی ارشــد‬ ‫تنهــا محدود به ثبت نام و انجام ازمون یا وقت‬ ‫مصاحبه دانشگاه های ترکیه است و ازمون های‬ ‫بین المللی همچون تافل و جی‪ .‬ار‪ .‬ای را شامل‬ ‫نمیشود‪.‬‬ ‫افراد دیگر واجد شــرایط اتباع خارجی هستند‬ ‫که دارای همسر تبعه ترک بوده و دارای مجوز‬ ‫اقامت در ترکیه نیســتند به شــرط ارائه سند‬ ‫ازدواج یا رونوشــت ثبت ســجلی تائید شــده‪،‬‬ ‫همسران اتباع جمهوری ترکیه که هنور ازدواج‬ ‫خود را در دفتر ســجلی خــود در ترکیه ثبت‬ ‫نکرده اند یا نتوانســته اند ثبت بکنند به شــرط‬ ‫ثبت یــا دریافت برگه تائیدیه ازدواجشــان در‬ ‫نمایندگی های خارج از کشــور جمهوری ترکیه‬ ‫و فرزندان تبعــه خارجی انان به شــرط ارائه‬ ‫برگه ای که نشــان دهد فرزنــد حاصل از این‬ ‫ازدواج بوده است‪.‬‬ ‫بیمــاران خارجی و همراهــان خارجی انان از‬ ‫جملــه افراد واجد شــرایط برای تــردد از مرز‬ ‫زمینی دو کشــور هســتند‪ .‬طبق این اطالعیه‬ ‫در چارچوب پیشــبرد روابط تجاری و اقتصادی‬ ‫بیــن ترکیه و ایــران‪ ،‬اتباع ایرانــی که دارای‬ ‫ارتباطات تجاری در ترکیه هســتند به شــرط‬ ‫ارائه مدارک اثبات کننــده فعالیت های تجاری‬ ‫ان ها می توانند به ترکیه سفر کنند‪.‬‬ ‫در این اطالعیه تاکید شده است به افرادی که‬ ‫بــه ترکیه ورود یا خروج کرده اند‪ ،‬پس از تاریخ‬ ‫‪ ۲۵‬شــهریور ماه ‪ ۱۳۹۹‬یک بار دیگر نیز حق‬ ‫ورود یا خروج به ترکیه داده خواهد شد‪.‬‬ ‫مدعی نیستیم همه را راضی نگه می داریم‬ ‫ابراهیم حســن بیگی‪ ،‬دبیر علمی جایزه «جالل»‬ ‫بــا بیان این که «ما در داوری ها مدعی نیســتیم‬ ‫که همه احاد مردم‪ ،‬اهل کتاب و نویســندگان را‬ ‫صددرصد راضــی نگه می داریم» می گوید‪ :‬کاری‬ ‫که باید بکنیم‪ ،‬این اســت که در انتخاب داوران‪،‬‬ ‫افرادی را انتخاب کنیم که سلیقه های گوناگونی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫این نویســنده و دبیر علمی ســیزدهمین دوره‬ ‫جایــزه ادبی «جالل ال احمــد» در گفت وگو با‬ ‫ایســنا‪ ،‬درباره روند برگزاری این جایزه با توجه‬ ‫به تغییرات ســاختاری به وجودامــده در ادغام‬ ‫موسســه های زیرمجموعــه معاونــت فرهنگی‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی در مجموعه‬ ‫«خانه کتاب و ادبیات ایران» که متولی برگزاری‬ ‫جایزه «جالل» هم هست‪ ،‬گفت‪ :‬تغییرات اداری‬ ‫و مدیریتی و تغییراتی که در ســاختار به وجود‬ ‫امــده‪ ،‬تغییری در روند برگزاری جایزه «جالل»‬ ‫ایجــاد نمی کند‪ .‬کارها به همان روال و شــکلی‬ ‫که ما در گذشــته داشتیم ان شــاءاهلل ادامه پیدا‬ ‫می کند و به زودی هیئت علمی تشــکیل جلسه‬ ‫می دهد و ما داوران را مشخص می کنیم‪.‬‬ ‫او با بیــان این که تا دهم ابان مــاه‪ ،‬زمان پایان‬ ‫فراخوان‪ ،‬منتظر هســتیم تا اگــر کتابی جامانده‬ ‫تهیه بشود‪ ،‬افزود‪ :‬هرچند دوستان ما در بنیاد از‬ ‫سه‪ ،‬چهار ماه قبل از این سعی کرده اند بسیاری‬ ‫از کتاب هایی را که منتشــر شــده خودشان در‬ ‫ارتباط با ناشــران یا نویسندگان مستقیما تهیه و‬ ‫گرداوری کنند و این ها جمع اوری شده‬ ‫است‪ .‬امسال شاید از ان سال هایی‬ ‫باشــد که مــا ان شــاءاهلل در‬ ‫انتخاب ها کتــاب جامانده‬ ‫نخواهیم داشــت‪ .‬با توجه‬ ‫به تغییرات در مســائل‬ ‫اداری قطعا هیچ تغییری‬ ‫در رونــد مدیریتی کار‬ ‫پیش نمی ایــد و کار به‬ ‫همان صــورت ادامه پیدا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫حسن بیگی همچنین در پاسخ‬ ‫به ســوالی دربــاره تدبیــر جایزه‬ ‫«جالل» در دربرگیــری طیف های گوناگون‬ ‫افــکار در جامعه و برخی انتقادهــا به نتایج این‬ ‫جایزه از همین حیث در سال گذشته بیان کرد‪:‬‬ ‫تا وقتی که ما گوناگونی و فراوانی ســلیقه را در‬ ‫جامعــه داریــم ‪ -‬که طبیعی هم هســت ‪ -‬باید‬ ‫انتظار داشــته باشــیم برخی از دوستان در هر‬ ‫انتخاب‪ ،‬چه در جایزه «جالل» و چه جایزه های‬ ‫دیگر بخواهند اشــکال یا ایــرادی بگیرند؛ چون‬ ‫بــه هر حال هر کســی از نگاه خــودش به این‬ ‫برگزیده ها نگاه می کند‪ ،‬و قطعا با توجه‬ ‫به گوناگونی معیارها و سلیقه ای‬ ‫کــه افــراد دارنــد‪ ،‬نگاه ها‬ ‫متفاوت اســت‪ .‬خاصیت‬ ‫هنر و ادبیــات هم اتفاقا‬ ‫همین است؛ شما رمانی‬ ‫می خوانید کــه خیلی‬ ‫از ان لــذت می بریــد‬ ‫اما فرد دیگــری ان را‬ ‫می خواند و خیلی هم ان‬ ‫را بد می بیند‪ ،‬در فیلم هم‬ ‫به همین صورت است‪.‬‬ ‫او با بیــان این که بیــان اظهارات‬ ‫درباره نتایج جشــنواره محترم است گفت‪:‬‬ ‫مــا ایراد نمی گیریم که چرا شــما نــق زدی‪ ،‬یا‬ ‫ایــرادی گرفتی و شــما چرا از نتیجــه راضی یا‬ ‫ناراضی هســتی‪ .‬به هر حــال کاری که باید در‬ ‫این جشــنواره ها بکنیم این است که در انتخاب‬ ‫داوران افــرادی را انتخاب کنیم که ســلیقه های‬ ‫گوناگونی هم داشته باشــند‪ ،‬افرادی که بتوانند‬ ‫ابعاد مختلف یک اثر را مورد بررســی قرار دهند‬ ‫و در نگاه هایــی که منجر به داوری می شــوند از‬ ‫یک سلیقه برنخاسته باشیم‪ .‬تالش مان این است‬ ‫که به کمــک هیئت علمی انتخاب مناســبی از‬ ‫داوران داشته باشــیم که این اتفاق کمتر بیفتد‪،‬‬ ‫نــه این که اصــا نیفتد‪ .‬مــا در ایــن داوری ها‬ ‫مدعی نیســتیم که همه احــاد مردم اهل کتاب‬ ‫و نویســندگان را صددرصد راضی نگه می داریم‪.‬‬ ‫البته هرچه نارضایتی کمتر باشــد نشان می دهد‬ ‫ما موفق تر بوده ایم‪.‬‬ ‫ابراهیم حسن بیگی درباره نحوه برگزاری مراسم‬ ‫پایانی جایزه «جالل» امســال با وجود شــرایط‬ ‫کرونایــی اظهار کرد‪ :‬قطعا ما هر دو شــکل کار‬ ‫را در نظــر می گیریم؛ اگر شــرایط در ان زمان‬ ‫مطلوب و بهتر بود‪ ،‬مراسم مثل گذشته حضوری‬ ‫برگزار می شــود و اگر هم شرایط کرونایی ادامه‬ ‫پیدا کند و مجبور شــویم‪ ،‬اختتامیه جایزه را به‬ ‫صورت مجازی برگــزار خواهیم کرد‪ .‬پیش بینی‬ ‫الزم صورت گرفته است‪.‬‬ ‫چرا پس از مرگ این هنرمندان را شناختیم؟‬ ‫اولیــن بــار اسم شــان را در پیام های تســلیت دیدیــم و تازه‬ ‫شناختیم شان‪ .‬خودشان را که نه‪ ،‬فقط اسم شان را‪.‬‬ ‫بزرگانی که کم برای فرهنگ و هنر سرزمین مان مایه نگذاشتند‬ ‫امــا چون زندگی در شــهر و دیار خود را به زیســتن در تهران‬ ‫ترجیح دادنــد‪ ،‬گمنام ماندند و گمنام هم رفتند و ســهم انان‬ ‫فقط پیام تسلیتی بود و حسرتی برای ما که انان را نشناختیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬در هفته گذشــته جامعه هنری به ســوگ‬ ‫چهره های متعددی نشست‪ .‬داغ پشت داغ‪ ،‬انقدر که نتوانستیم‬ ‫ایین ســوگواری را دســت کم برای تسالی دل خودمان به طور‬ ‫شایســته ای انجام دهیم‪ .‬در برابر تقدیر که چاره ای جز تسلیم‬ ‫نداشتیم ولی انچه غم انگیزتر بود‪ ،‬کم توجهی ما به برخی از این‬ ‫نام هاست که حاال گفته می شود‪ ،‬نام هایی بزرگ بوده اند‪.‬‬ ‫در این چند روز به واســطه پیام هایی کــه بر صفحات مجازی‬ ‫برخی از هنرمندان که زاده دیگر شهرها هستند‪ ،‬متوجه شدیم‬ ‫بزرگانی را از دســت داده ایم؛ چهره هایی مانند علی اکبر کیانفر‬ ‫و خســرو پایاب و البته هنرمند جوانی مانند کامیار شــکیبایی‬ ‫که به خطه اذربایجان تعلق داشــتند و هوشــنگ معتمدی که‬ ‫از او به عنوان پیر تئاتر کردســتان یاد می شــود‪ .‬از انجا که این‬ ‫چهره ها (به جز کامیار شــکیبایی) به نسل هایی تعلق داشته اند‬ ‫کــه در فضای مجازی‪ ،‬صفحه و فعالیتی نداشــته اند‪ ،‬ما نیز به‬ ‫واسطه صفحات شخصی هم شهری های جوان تر شان ‪ ،‬از وجود‬ ‫و درگذشــت انان باخبر شــدیم‪ .‬نادر برهانی مرند که از نامش‬ ‫پیداست اصالتش به شهر مرند‪ ،‬بر می گردد‪ ،‬در صفحه شخصی‬ ‫خود از درگذشــت علی اکبر کیانفر معین البکا ی سرشناس این‬ ‫شــهر خبر داد‪ .‬همچنانکه خبر درگذشــت هوشنگ معتمدی‬ ‫پیر تئاتر کردســتان هم بر صفحات شــخصی هم شهری هایش‬ ‫نقش بســت‪.‬در این نوشــتار قصد نداریم دنبال مقصر بگردیم‬ ‫ولــی نمی توانیــم از امر مهمی به نام اسیب شناســی هم غافل‬ ‫شــویم‪ .‬اینکه نزدیک ‪ 40‬سال است جشنواره تئاتر فجر و دیگر‬ ‫جشــنواره ها را برگزار می کنیم که یکی از اهداف شان‪ ،‬اشنایی‬ ‫و تبادل تجربه هنرمندان مناطق مختلف با یکدیگر اســت ولی‬ ‫اتفاقات یک هفته اخیر نشــان داد در این زمینه موفق نبوده ایم‪.‬‬ ‫همه ما که به عنوان جامعه تئاتری شــناخته می شویم‪ ،‬از مدیر‬ ‫تا هنرمند و اصحاب رســانه‪ ،‬در این ناکامی سهم داریم که اگر‬ ‫هر یک از ما وظیفه خود را بدرستی انجام داده بودیم‪ ،‬این گونه‬ ‫نبــود که امروز بزرگان فرهنگ خــود را در ال به الی پیام های‬ ‫تسلیت شناسایی کنیم‪.‬‬ ‫بگذریــم‪ ،‬فرامــوش نکرده ایم کــه تا همین چند ســال پیش‬ ‫هنرمندان تئاتر اســتان ها به دلیل مشــکالت مالی که ســبب‬ ‫می شد جشنواره نتواند میزبانی شان را تقبل کند‪ ،‬بعد از اجرای‬ ‫نمایش های خود بار و بندیل شان را جمع می کردند و راهی شهر‬ ‫خویش می شدند‪ ،‬بدون اینکه فرصت دیدن نمایش های تهران و‬ ‫دیگر شهرها را داشته باشند‪ .‬نمایش های بین الملل که پیشکش‬ ‫چرا که ظرفیت ســالن ها و تعداد محــدود اجراها عموما اجازه‬ ‫نمی داد که حتــی مخاطبان تهران هم براحتی این نمایش ها را‬ ‫ببینند‪ .‬گویی فلســفه حضور گروه های دیگر شهرها‪ ،‬نوعی رفع‬ ‫تکلیف بود و می خواســتیم خود را راضــی کنیم که این تعداد‬ ‫نمایش از اســتان ها در جشنواره اجرا شده است‪ ،‬بدون اینکه به‬ ‫چگونگی این حضور توجه کرده باشیم‪.‬‬ ‫بمانــد که در برخــی از دوره ها‪ ،‬عموما ســالن های پرت و دور‬ ‫افتاده را که کمتر مورد اقبال تماشــاگران بود‪ ،‬به نمایش های‬ ‫اســتان ها اختصاص می دادیم ‪ .‬البته از حــق نگذریم‪ ،‬در چند‬ ‫ســال گذشــته تعداد زیادی از این نمایش ها در مجموعه تئاتر‬ ‫شهر یا تاالر مولوی یا تماشاخانه ایرانشهر که شناخته شده ترین‬ ‫مجموعه های تئاتری ما هستند‪ ،‬روی صحنه رفتند‪.‬اما مجموعه‬ ‫این عوامل سبب شد با دو تن از هنرمندان استان های اذربایجان‬ ‫شــرقی و کردستان گپ و گفتی داشــته باشیم‪.‬یعقوب صدیق‬ ‫جمالی که هنرمندی از خطه تبریز است و همچنان هم در این‬ ‫خطه فعالیت می کند‪ ،‬به واســطه حضورش در جشــنواره ها و‬ ‫همینطور کارگاه های اموزشی و برخی از سمینارها‪ ،‬جزو معدود‬ ‫هنرمندانی است که برای تئاتری های تهران شناخته شده است‪.‬‬ ‫او که در تبریز زندگی می کند‪ ،‬با ابراز تاسف از درگذشت خسرو‬ ‫پایاب و کامیار شــکیبایی دو تن از هنرمندان اهل این شهر‪ ،‬از‬ ‫پایاب به عنوان اخرین بازمانده نسل طالیی پیش از انقالب یاد‬ ‫می کند که تا همین اواخر هم روی صحنه بوده است‪.‬‬ ‫صدیق جمالی ادامه می دهد‪ :‬استاد پایاب تا ‪ 77‬سالگی نمایش‬ ‫روی صحنه برد و در ســاخت و اجرای بیش از ‪ 40‬نمایش نقش‬ ‫مستقیم و غیر مستقیم داشت‪.‬‬ ‫او از اجرای نمایش های «بلبل سرگشــته» نوشته علی نصیریان‬ ‫‪«،‬پهلوان اکبر می میرد» نوشــته بهرام بیضایی‪« ،‬چشم اندازی‬ ‫از پــل» نوشــته ارتور میلــر و ‪ ...‬به عنوان بخشــی از کارنامه‬ ‫هنری این هنرمند یاد می کند و می گوید‪ :‬ایشــان پدر معنوی‬ ‫تئاتــر تبریز بود؛ شــخصیتی بســیار مودب و متین داشــت و‬ ‫معلمــی مهربــان برای جوان ترهــا که جای خالــی اش به این‬ ‫زودی پر نخواهد شد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه راه مردم

روزنامه راه مردم 4028

روزنامه راه مردم 4028

شماره : 4028
تاریخ : 1399/08/01
روزنامه راه مردم 4027

روزنامه راه مردم 4027

شماره : 4027
تاریخ : 1399/07/30
روزنامه راه مردم 4026

روزنامه راه مردم 4026

شماره : 4026
تاریخ : 1399/07/29
روزنامه راه مردم 4025

روزنامه راه مردم 4025

شماره : 4025
تاریخ : 1399/07/28
روزنامه راه مردم 4023

روزنامه راه مردم 4023

شماره : 4023
تاریخ : 1399/07/24
روزنامه راه مردم 4022

روزنامه راه مردم 4022

شماره : 4022
تاریخ : 1399/07/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!