روزنامه راه مردم شماره 3965 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه راه مردم شماره 3965

صفحه بعد

روزنامه راه مردم شماره 3965

روزنامه راه مردم شماره 3965

‫بازگشتارزهایصادراتی‬ ‫نیازمند اصالح رویه ‬ ‫‪ 2‬وزارت صمت و بانک مرکزی‬ ‫دولت عرضه و تقاضا را در بورس متوازن نگه دارد‬ ‫چهخطری‬ ‫‪ 2‬بورس را تهدید می کند؟‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه خطر افزایش غیرواقعی قیمت ها بورس را‬ ‫تهدید می کند‪ ،‬گفت‪ :‬ممکن است به صورت دفعی‪...‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت‪ :‬روند بازگشت ارزهای حاصل از صادرات‬ ‫نیازمند اصالح و بازنگری رویه های موجود توسط ‪...‬‬ ‫فروشغیرقانونی‬ ‫مسکن به اتباع خارجی‬ ‫‪ 2‬باقولنامه!‬ ‫مدیریتکشوربهنخبگانسپردهشود‬ ‫مسئوالنبهمیزهایشان‬ ‫‪ 2‬دل نبندند‬ ‫دبیرکل جبهه حامیان قانون گفت‪ :‬از مسئوالن می خواهم که به میزهایشان دل نبندند‬ ‫و پای کار بیایند‪....‬‬ ‫موضوع فروش غیرقانونی مســکن به خارجی ها بــه خصوص فروش ویال در‬ ‫شــمال کشور به اتباع کشورهای همسایه‪...‬‬ ‫مهمترینوزارتخانههمچنانبیوزیر!‬ ‫حال ذخایر اقالم اساسی چگونه است؟‬ ‫اخطار برای کمبود اقالم اساسی‪ /‬از کاهش واردات تا توقف تولید‬ ‫اختالل در بازار اقالم اساسی و سکوت شرکت بازرگانی دولتی‬ ‫در چند روز اخیر اخبار زیادی مبنی بر کاهش واردات اقالم اساسی و مواد اولیه در این حوزه به گوش رسیده است‪.‬‬ ‫مدت زیادی از روز های ورود ویروس کرونا به دنیا و مواجهه با کمبود های عجیب و غریب نمی گذرد‪ .‬کمبود هایی‬ ‫که گاهی شامل اقالم اساسی هم می شد و در صورت ادامه دار شدن می توانست به معنای مطلق کلم ه قحطی‬ ‫باشد‪ ،‬اما یک تفکر درست از این موضوع جلوگیری کرد‪ ،‬تفکری که مسئوالن کشور ان را ذخیره استراتژیک‬ ‫می نامیدند‪.‬ذخیره اســتراتژیک‪ ،‬اندوخته ای از اقالم اساسی است که در شرایط مطلوب نگهداری و در شرایط‬ ‫خاص در بازار عرضه می شود تا از بروز کمبود‪ ،‬افزایش ناگهانی تقاضا‪ ،‬افزایش بی دلیل قیمت ها و سایر مشکالت‬ ‫احتمالی جلوگیری کند‪.‬شرایط خاص امروز کشور ها و فشار وارده از طرف دشمنان که حتی تامین اقالم اساسی‬ ‫را تحت تاثیر قرار می دهد این اســتراتژی را به وجود اورد؛ استراتژی که از بسیاری از ازمون ها سربلند بیرون‬ ‫امد‪ ،‬اما چند وقتی است کم تر به ان توجه می شود‪.‬از گوشه کنار بخش های تامین و تولید اقالم اساسی کشور‬ ‫زمزمه هایی از کاهش این ذخایر به گوش می رسد‪ .‬هفته های گذشته دو شرکت بزرگ تولید روغن کشور در‬ ‫بخش اطالعیه های ‪ TSE‬خود از کاهش ذخایر روغن خام و اختالل در روند تولید خبر دادند‪ .‬حتی یکی از این‬ ‫شــرکت ها از احتمال توقف تولید خبر داد و اعالم کرد که ذخایر شرکت برای یک هفته کافی خواهد بود‪....‬‬ ‫روزنـــامـــهسیاسی‪،‬اقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‪،‬ورزشی‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬مرداد ‪1399‬‬ ‫سال هفدهم ‪ /‬شماره ‪3965‬‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫امارات یک درهم‬ ‫مــــــوجدوم‪،‬اولشد‬ ‫خیز کرونای ثانی هر چه بود کنترل نشد!‬ ‫موج دوم بیماری کرونا اینبار با شدت بیشتری خود را نشان داد؛ تا جایی که میزان قربانیان کرونا در تیرماه به بیش از ‪ ۵‬هزار نفر رسیدند‪ .‬اما چه شد که این موج کنترل نشد؟ موج دوم بیماری کرونا اینبار با شدت بیشتری خود را نشان‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫داد تا جایی که میزان قربانیان کرونا در تیرماه به بیش از ‪ ۵‬هزار نفر رسیدند‪ ،‬زمانیکه که کارد به استخوان برسد فرقی ندارد پزشک باشی یا پرستار و یا بهیار‪ ،‬اینجا همه اموخته‪...‬‬ ‫عطبیعیهستند‬ ‫بومیانبهترینحافظانمناب ‬ ‫ضرورت اصالح قانون‬ ‫مقابلهبازمینخــــــواری‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫پراید‪ ۹۳‬میلیون تومانی در بازاری با رکود کامل‬ ‫بررسی روند بازار خودرو نشان می دهد که نسبت به هفته گذشته‪ ،‬قیمت ها در بازار با شیبی مالیم‪ ،‬علیرغم نبود‬ ‫مشتری و به حداقل رسیدن خرید و فروش ها‪ ،‬افزایشی پیش می رود و قیمت پراید از ‪ ۹۰‬میلیون تومان هم‬ ‫ت خودروهای پرتیراژ در‬ ‫فراتر رفت‪.‬رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران ضمن اعالم قیم ‬ ‫بازار‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بازار در رکودی کامل به سر می برد و سطح معامالت به پایین ترین سطح خود رسیده است؛‬ ‫چراکه دارندگان خودرو برای عدم ضرر‪ ،‬نسبت به فروش اقدام نمی کنند و خریداران‪...‬‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫پذیـــرش نمایندگــی‬ ‫پایگاه خبری راه مردم انالین‬ ‫ا بــو نمــــا ن‬ ‫فـــروشروزنـامه‬ ‫‪021-77501328‬‬ ‫بـازاریـابــــی‬ ‫تـبلــیغــــا ت‬ ‫‪021-77501485‬‬ ‫اگهی مزایده عمومی شماره ‪ 1099000434000001‬با شماره مزایده مرجع ‪01‬‬ ‫فروش اهن االت سوله ‪ ،‬اهن االت مستعمل و اجر گری‬ ‫به قیمت پایه ‪ ،‬ارزش افزوده و هزینه های جانبی مزایده اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫سازمان پارک علم و فناوری ایالم در نظر دارد کاالهای خود به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را‬ ‫با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (‪ ) www.setadiran.ir‬با شماره مزایده ‪ 1099000434000001‬به صورت‬ ‫الکترونیکی به فروش برساند‪.‬‬ ‫زمان انتشار در سایت‪ :‬از ‪ 1399/5/14‬ساعت ‪ 14:00‬تا ‪ 1399/05/25‬ساعت ‪15:00‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مزایده‪ 1399/5/25 :‬ساعت ‪14:50‬‬ ‫تاریخ بازدید‪ :‬از ‪ 1399/5/15‬تا ‪ 1399/5/25‬از ساعت ‪ 8:00‬صبح تا ‪15:00‬‬ ‫اخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت‪ 1399/05/25 :‬ساعت ‪15:00‬‬ ‫زمان بازگشایی‪ 1399/5/26 :‬ساعت ‪11:00‬‬ ‫زمان اعالم به برنده‪ 1399/5/26 :‬ساعت ‪11:10‬‬ ‫ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد‪:‬‬ ‫‪ -1‬برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه ستاد الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت‬ ‫اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه) پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ‪ ،‬ارسال پیشنهاد قیمت ‪ ،‬بازگشایی‬ ‫پاکات ‪ ،‬اعالم به برنده ‪ ،‬واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به‬ ‫عمل اورید‪.‬‬ ‫‪ -3‬عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس‬ ‫حاصل نمایند‪:‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪:‬‬ ‫مرکز تماس‪02141934 :‬‬ ‫دفتر ثبت نام تماس‪85193768 - 88969737 :‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬ایالم ‪ ،‬میدان دانش ‪،‬انتهای خیابان مهدیه ‪ ،‬ساختمان پارک علم و فناوری‬ ‫تلفن تماس‪084 - 32201361 084- 32201355 :‬‬ ‫اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ‪ ،‬در سایت سامانه ‪ www.setadiran.ir‬بخش ثبت نام ‪ /‬پروفایل تامین کننده‬ ‫‪ /‬مزایده گر موجود است‪.‬‬ ‫سازمان پارک علم و فناوری ایالم‬ ‫صفحه‪2‬‬ صفحه 1 ‫سه شنبه ‪ 14‬مرداد ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪3965‬‬ ‫خبر‬ ‫چه خطری بورس را تهدید می کند؟‬ ‫دولت عرضه و تقاضا را در بورس متوازن نگه دارد‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه خطر افزایش غیرواقعی قیمت ها بورس را تهدید می کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ممکن است به صورت دفعی با ترکیدن این حباب ها رو به رو شویم که در این مرحله خانواده هایی‬ ‫که با منابع خرد وارد بورس شدند به شدت متضرر می شوند‪.‬‬ ‫محمد صفائی با اشــاره به رونق بورس در چند ماهه اخیر‪ ،‬گفت‪ :‬بورس نســبت به شاخص های دیگری‬ ‫مانند ارز‪ ،‬طال و خودرو جایگاه بهتری برای ســرمایه گذاری دارد و منفعت سرمایه گذاری در بورس به‬ ‫ویژه شــرکت های تولیدی برای کشور به مراتب بیشتر است اما دولت باید عرضه را در بورس مدیریت‬ ‫و متوازن کند تا تقاضا بیشــتر از عرضه نباشــد چراکه درصورت تشدید تقاضا بدون شکل گیری عرضه‬ ‫جدید‪ ،‬امکان تولید حباب و واقعی نبودن افزایش قیمت ها در بورس وجود دارد‪.‬‬ ‫نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه خطر افزایش غیرواقعی قیمت ها‬ ‫بورس را تهدید می کند‪ ،‬افزود‪ :‬ممکن است به صورت دفعی با ترکیدن این حباب ها رو به رو شویم که‬ ‫در این مرحله خانواده هایی که با منابع خرد وارد بورس شــدند به شدت متضرر می شوند لذا امیدواریم‬ ‫دولت با مدیریت صحیح بورس مانع از این اتفاق شود‪.‬عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‬ ‫با بیان اینکه بورس تاکنون به خوبی پیش رفته که به نفع اقتصاد ملی است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬درصورت تقویت‬ ‫عرضه‪ ،‬نقدینگی ســنگین جامعه به سمت تولید هدایت خواهد شد‪ ،‬همچنین اگر شرکت های جدید با‬ ‫ســرعت متناسب با تقاضا وارد بورس شــوند عرضه و تقاضا از تعادل الزم برخوردار می شوند حباب در‬ ‫بورش طی کوتاه مدت‪ ،‬میان مدت و بلند مدت شکل نمی گیرد‪.‬‬ ‫سخنگویکمیسیوناقتصادیمجلسگفت‪:‬‬ ‫بازگشت ارزهای صادراتی نیازمند اصالح‬ ‫روی ه وزارت صمت و بانک مرکزی‬ ‫ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس گفت‪ :‬روند بازگشت ارزهای حاصل از صادرات نیازمند اصالح‬ ‫و بازنگری رویه های موجود توســط وزارت صمت و بانک مرکزی است زیرا برخی اقتضائات صادرات در‬ ‫بخشنامه های موجود دیده نشده است‪.‬‬ ‫مهدی طغیانی ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس‪ ،‬با بیان اینکه صادرکنندگان در شرایط کنونی‬ ‫با اقدامی جهادی کاالهای ایرانی را به خارج از کشــور صــادر می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬بحث مهم در این میان‬ ‫بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات است که با ورود به بازار در چرخه نیازهای ارزی قرار گیرند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بازگشــت ارز حاصل از صادرات نیازمند اصالح و بازنگری رویه های موجود توسط وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و بانک مرکزی اســت‪ ،‬برخی اقتضائات صادرات در بخشنامه های موجود دیده‬ ‫نشده ضمن اینکه صادرکنندگان هم باید به وظایف خود عمل کنند‪.‬‬ ‫طغیانی تاکید کرد‪ :‬بازگشــت ارز حاصل از صادرات یک بحث فرهنگی هم دارد و همیشه نباید مسایل‬ ‫را بــه صورت دســتوری‪ ،‬حقوقی و قانونی پیگیــری کنیم بلکه باید تالش کرد‪ ،‬نیازهای ارزی کشــور‬ ‫بوسیله عمل به وظیفه اخالقی توسط صادرکنندگان تامین شود‪.‬سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫همچنین درباره برخی صادرکنندگان که هنوز ارز حاصل از صادرات خود را بازنگردانده اند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫دولت باید ضمن بررسی دقیق پرونده های این افراد‪ ،‬برخوردهای الزم را انجام دهد‪.‬‬ ‫ضرورت اصالح قانون مقابله با زمین خواری‬ ‫عطبیعیهستند‬ ‫بومیانبهترینحافظانمناب ‬ ‫نماینده مردم بابل در مجلس شــورای اسالمی‪ ،‬با تاکید بر اینکه بومیان‪ ،‬عشایر و روستانشینان بهترین‬ ‫حافظان منابع طبیعی هســتند‪ ،‬گفت‪ :‬باید با اصالح‪ ،‬تصویب و نظــارت بر اجرای قاطعانه قوانین مانع‬ ‫سوءاستفاده از میراث ملی و منابع طبیعی شویم‪.‬‬ ‫علی کریمی فیروزجایی به ضرورت بازنگری در قوانین مربوط به حفظ و حراست از اراضی ملی و منابع‬ ‫طبیعی اشاره کرد و گفت‪ :‬باید قوانین سخت گیرانه ای داشته باشیم تا سودجویان از منفعت های قانونی‬ ‫برای تصاحب منابع ملی سوء اســتفاده نکنند‪.‬از این رو مجلس باید قوانین مربوط به اراضی ملی و انفال‬ ‫را مورد بازنگری قرار داده و با اصالح نواقص ان مانع سواستفاده افراد شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم بابل در مجلس شــورای اســامی با تاکید بر اینکه برخــی از زمین خواری ها و تخلف ها‬ ‫بــه نقص قانون مربوط نبوده بلکه عامل اصلی ان ضعــف در اجرا و عدم قاطعیت کارگزاران و مجریان‬ ‫بوده اســت‪ ،‬افزود‪ :‬خوشبختانه قوه قضاییه به زمین خواری های استان مازنداران ورود جدی داشته و با‬ ‫متخالفان و سودجویان قاطعانه برخورد و فضا را برای این افراد نا امن کرده است‪.‬‬ ‫کریمی فیروزجایی‪ ،‬با بیان اینکه بومیان مناطق و جنگل ها باید از افراد سودجو و خوش نشینان تفکیک‬ ‫شوند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬باید حساب عشایر‪ ،‬روستاییان و بومیان جنگل ها و مراتع را از زمین خواران جدا کنیم‬ ‫چرا که انها ســالیان ســال ســاکن این مناطق بوده و به نوعی حق اب و گل دارند‪ .‬از این رو باید برای‬ ‫انها که بخش اصلی تولید در کشور را بر عهده دارند‪ ،‬امنیت کامل وجود داشته باشد تا بتوانند به شغل‬ ‫اجدادی خود در زمینه دام داری‪ ،‬دام پروری و کشاورزی ادامه دهند‪.‬‬ ‫عضو کمیســیون اموزش‪ ،‬تحقیقات و فناوری مجلس با تاکید بر اینکه بومیان‪ ،‬عشــایر و روستانشینان‬ ‫بهترین افراد برای پاســبانی از جنگل ها و میراث ملی هســتند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬غیربومیان و خوشنشینان‬ ‫عمدتاً برای تفریح به این مناطق می روند و عده ایهم برای تصاحب زمین‪ ،‬تفکیک و فروش ان به چندین‬ ‫برابر قیمت در منطقه حضور دارند که باید با شــدت با انها بخورد شــود‪ .‬از این رو باید از فراکســیون‬ ‫محیط زیست بخواهیم که ورود جدیتری به موضوع حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی داشته باشد‬ ‫و با اصالح‪ ،‬تصویب و نظارت بر اجرای قاطعانه قوانین‪ ،‬راه نفوذ سوء استفاده گران بسته شود‪.‬‬ ‫مسئوالنبهمیزهایشاندلنبندند‬ ‫مدیریت کشور به نخبگان سپرده شود‬ ‫دبیرکل جبهه حامیان قانون گفت‪ :‬از مســئوالن می خواهم که به میزهایشــان دل نبندند و‬ ‫پای کار بیایند‪.‬‬ ‫حســن لطفی دبیرکل جبهه حامیان قانون‪ ،‬با اشــاره به بیانات اخیر رهبر انقالب در روز عید‬ ‫قربان‪ ،‬گفت‪ :‬باید اندیشکده اختصاصی برای نخبگان اقتصادی از طرف مجموعه نظام تشکیل‬ ‫شود تا نظریه های نخبگان و کارشناسان صاحب نظر از سراسر کشور شنیده شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬البته این اندیشــکده ها نباید حدود به کســانی باشد که تا هیچگونه تاثیرگذاری در‬ ‫کشور نداشــته اند و با صحبت های غیر کارشناسی و در عین حال فقط التهاب و تشنج را به‬ ‫کشور تحمیل کرده اند‪.‬‬ ‫لطفی ادامه داد‪ :‬هر چه سریعتر باید راهکار مناسبی برای برون رفت از وضعیت اقتصادی و این‬ ‫شکاف طبقاتی باید برنامه ریزی شود تا مردم از این بالتکلیفی نجات یابند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬وقت ازمون و خطا به پایان رســیده اســت و مردم دیگر تاب این فشــار اقتصادی و‬ ‫قیمت های سر به فلک کشیده‪ ،‬مدیریت ناکارامد و اشتباه پی در پی برخی مسئوالن را ندارند‪.‬‬ ‫دبیرکل جبهه حامیان قانون تصریح کرد‪ :‬این جبهه پیشــنهادات و راهکار هایی را برای کمک‬ ‫به دولت در جهت رهایی از وضع اقتصاد موجود کشور پیش بینی کرده است‪.‬‬ ‫حســن لطفی در ادامه گفت‪ :‬از مســئوالن می خواهم که به میزهایشان دل نبندند‪ ،‬پای کار‬ ‫بیایند و اگر حس می کنند کاری از دستشان بر نمی اید‪ ،‬با کناره گیری جایشان را به نخبگان‬ ‫دهند و تا دیر نشده برای حرکت به سمت و سوی اقتصادی نو گام بردارند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬ما در جبهه حامیان قانون در این راســتا با توجه به رهنمود های مقام معظم رهبری‬ ‫درباره نگرانی ایشــان بابت معیشت مردم تمام توان خود را به کار می گیریم و پیگیری حقوق‬ ‫شهروندان را سرلوحه کارمان قرار خواهیم داد‪.‬‬ ‫لطفــی تصریح کــرد‪ :‬باید همت کنیم با وحــدت مجموعه های نظام حداقل در معشــیت و‬ ‫گرانی های شــدید و ناگهانــی‪ ،‬اقداماتی صورت بگیرد‪ ،‬به کمک نخبگان و کارشناســان غیر‬ ‫سفارشــی و جذب مدیران با عرضه‪ ،‬نخبه واقعی را شناسایی کنیم و برای اقتصاد کشور چاره‬ ‫اندیشی کنیم‪.‬دبیرکل جبهه حامیان قانون در ادامه عنوان کرد‪ :‬ما اطمینان داریم اگر صادقانه‬ ‫بخواهیم کار پیش برود تحریم ها هیچ تاثیری در وضع موجود ندارد؛ اگر به رهنمود های رهبر‬ ‫انقالب گوش فرا دهیم و با اعتقاد راسخ به اقتصاد مقاومتی عمل کنیم‪ ،‬راه را برای خودکفایی‬ ‫و رفع مشکالت اقتصادی هموار کرده ایم و می توانیم با استفاده از افکار برتر و کارساز گره های‬ ‫اقتصادی را حل کنیم و با هدف گذاری درست در راستای اقتصادی قوی قدم برداریم‪.‬‬ ‫او در پایان با اشــاره به انتخابات ریاســت جمهوری سال اینده گفت‪ :‬جبهه حامیان قانون در‬ ‫حمایت از نخبگان متخصص در انتخابات‪ ،‬برنامه مفصلی دارد و بدون مالحظه‪ ،‬تخصص گرایی‬ ‫را در انتخابات ریاســت جمهوری ‪ ۱۴۰۰‬و شــورای اسالمی شهر لحاظ و با یک کارزار برنامه‬ ‫ریزی شــده‪ ،‬نامزد های خود را به دور از سیاسی کاری و با مشورت با مردم در میان خواهیم‬ ‫گذاشت و در نهایت به هر شخصی که نزدیکتر به مردم باشد را معرفی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‪،‬اجتماعی‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫مهمترینوزارتخانههمچنانبیوزیر!‬ ‫حال ذخایر اقالم اساسی چگونه است؟‬ ‫اخطار برای کمبود اقالم اساسی‪ /‬از کاهش واردات تا توقف تولید‬ ‫اختالل در بازار اقالم اساسی و سکوت شرکت بازرگانی دولتی‬ ‫در چنــد روز اخیــر اخبار زیــادی مبنی بر‬ ‫کاهش واردات اقالم اساســی و مواد اولیه در‬ ‫این حوزه به گوش رسیده است‪.‬‬ ‫مدت زیادی از روز های ورود ویروس کرونا به‬ ‫دنیا و مواجهه بــا کمبود های عجیب و غریب‬ ‫نمی گذرد‪ .‬کمبود هایی که گاهی شامل اقالم‬ ‫اساســی هم می شــد و در صورت ادامه دار‬ ‫شــدن می توانســت به معنای مطلــق کلمه ‬ ‫قحطــی باشــد‪ ،‬اما یک تفکر درســت از این‬ ‫موضوع جلوگیری کرد‪ ،‬تفکری که مســئوالن‬ ‫کشور ان را ذخیره استراتژیک می نامیدند‪.‬‬ ‫ذخیــره اســتراتژیک‪ ،‬اندوختــه ای از اقالم‬ ‫اساسی است که در شرایط مطلوب نگهداری‬ ‫و در شــرایط خاص در بازار عرضه می شــود‬ ‫تــا از بروز کمبــود‪ ،‬افزایــش ناگهانی تقاضا‪،‬‬ ‫افزایش بی دلیل قیمت ها و ســایر مشــکالت‬ ‫احتمالی جلوگیری کند‪.‬‬ ‫شــرایط خاص امروز کشور ها و فشار وارده از‬ ‫طرف دشــمنان که حتی تامین اقالم اساسی‬ ‫را تحت تاثیر قرار می دهد این اســتراتژی را‬ ‫به وجود اورد؛ اســتراتژی که از بســیاری از‬ ‫ازمون ها ســربلند بیرون امد‪ ،‬اما چند وقتی‬ ‫است کم تر به ان توجه می شود‪.‬‬ ‫از گوشــه کنار بخش های تامین و تولید اقالم‬ ‫اساســی کشــور زمزمه هایــی از کاهش این‬ ‫ذخایر به گوش می رســد‪ .‬هفته های گذشته‬ ‫دو شرکت بزرگ تولید روغن کشور در بخش‬ ‫اطالعیه هــای ‪ TSE‬خــود از کاهش ذخایر‬ ‫روغــن خام و اختــال در رونــد تولید خبر‬ ‫دادند‪ .‬حتی یکی از این شرکت ها از احتمال‬ ‫توقف تولید خبــر داد و اعالم کرد که ذخایر‬ ‫شرکت برای یک هفته کافی خواهد بود‪.‬‬ ‫بنا بر اطالعات ارائه شــده در صفحه ‪TSE‬‬ ‫این شرکت‪ ،‬هنوز این مشکالت رفع نشده و تا‬ ‫ایــن لحظه خبری مبنی بر اغاز مجدد فرایند‬ ‫تولید به دســت ما نرســیده است‪ .‬بنا بر متن‬ ‫اطالعیه های ارائه شــده تنها دلیل افت تیراژ‬ ‫تولید ایــن کارخانجات کاهش واردات روغن‬ ‫خام و تامین نامناســب مواد اولیه بوده است‪.‬‬ ‫در همین بازه زمانی تصاویری از اســکله های‬ ‫تخلیه اقالم اساســی به دست خبرنگار باشگاه‬ ‫خبرنگاران جوان رســید که نشان می داد بر‬ ‫خالف حالت معمول‪ ،‬اســکله هایی که همیشه‬ ‫پر از کشتی بود‪ ،‬خالی مانده و خبری از ورود‬ ‫و تخلیــه بار نیســت‪ .‬فردی که ایــن فیلم را‬ ‫ضبط کرده بیان می کند که این اســکله برای‬ ‫ســال ها محل تخلیه اقالم اساســی و فله ای‬ ‫بوده اســت‪ ،‬اما حــاال چند مدتی اســت که‬ ‫خبری از تخلیه بار در ان نیست‪.‬‬ ‫چرخه مصــرف و واردات این اقالم به صورت‬ ‫مداوم در جریان بوده اســت؛ قطع واردات در‬ ‫حالی اتفاق افتاده اســت که میزان مصرف نه‬ ‫تنهــا کاهش نداشــته‪ ،‬بلکه روند همیشــگی‬ ‫خود را طی کــرده و در نهایت این به کاهش‬ ‫چشــمگیر میــزان ذخایر اســتراتژیک منجر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫در کنار این اتفاقات‪ ،‬با شــکایت های تعدادی‬ ‫از وارد کنندگان اقالم اساســی مواجه شدیم‬ ‫کــه خبر از بروز مشــکالت جدی در واردات‬ ‫اقالم اساســی می دادند‪ .‬تا چنــد هفته پیش‬ ‫هــم کم و بیش مشــکالتی در ترخیص اقالم‬ ‫اساسی وجود داشت که ان را به گردن ارز ‪۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۰۰‬تومانی می انداختند‪.‬‬ ‫یکی از وارد کنندگان اقالم اساســی‪ ،‬با اشاره‬ ‫بــه اختالالتی که در ترخیــص کاال ها وجود‬ ‫دارد گفــت‪ :‬هیــچ وارد کننــده ای عالقه به‬ ‫ماندن بارش در گمرک ندارد حتی در شرایط‬ ‫فعلی که ارز دولتی از این اقالم حذف شده و‬ ‫قصد ترخیص کاال ها بــا ارز نیمایی را داریم‪،‬‬ ‫اما باز هم ترخیص کاال انجام نشده است‪.‬‬ ‫او با اشــاره به نیاز بــازار داخلی و مجوز های‬ ‫کسب شده از وزارت صمت برای واردات این‬ ‫اقالم گفت‪ :‬بخش عمده ای از نیاز کشــور به‬ ‫اقالم اساسی از طریق واردات تامین می شود‬ ‫و اخیرا مشکالت از قبل هم بیشتر شده است‪.‬‬ ‫برخی مسئوالن انباشــت کاال ها در گمرکات‬ ‫را گردن وارد کننــدگان می اندازند‪ ،‬اما هیچ‬ ‫وارد کننده ای به دپو شــدن کاالهایش ندارد‪.‬‬ ‫برخی از اقالمــی که امروز در مرز ها مانده اند‬ ‫احتمــال خرابی دارند و ممکن اســت با این‬ ‫دســت دســت کردن ها دیگر قابل اســتفاده‬ ‫نباشــند‪.‬این در حالی اســت که سرپرســت‬ ‫فروشغیرقانونیمسکنبهاتباعخارجیباقولنامه!‬ ‫موضوع فروش غیرقانونی مســکن به خارجی ها‬ ‫به خصوص فروش ویال در شمال کشور به اتباع‬ ‫کشورهای همسایه که چند سالی است در مورد‬ ‫ان صحبت می شــود بر اساس برخی گزارش ها‬ ‫کماکان به شــکل قراردادهای دســتی در حال‬ ‫انجام اســت؛ البته چند روزه پیش یک نماینده‬ ‫مجلــس گفته که خرید مســکن توســط اتباع‬ ‫خارجی فی نفســه بد نیســت‪ .‬یک کارشناس‬ ‫بازار مســکن هم معتقد است که لزوم طراحی‬ ‫یک بسته حقوقی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬سیاسی و امنیتی‬ ‫در بحث نقل و انتقال ملک از ســوی خارجی ها‬ ‫احساس می شود‪.‬‬ ‫طبق قانون‪ ،‬خرید و فروش ملک توســط اتباع‬ ‫بیگانه ممنوع اســت‪ .‬با این حال بعضاً شــنیده‬ ‫می شــود که عراقی ها یا افغانستانی ها و اتباع‬ ‫کشــورهای حوزه خلیج فارس در بعضی شهرها‬ ‫از جمله مشهد‪ ،‬پیرانشهر‪ ،‬مهاباد‪ ،‬رامسر و دیگر‬ ‫شــهرهای شــمال کشــور اقدام به خرید ملک‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫در این خصــوص مدتی پیش ذبیح اهلل خداییان‬ ‫رئیس سازمان ثبت اســناد و امالک گفته بود‪:‬‬ ‫افرادی که تبعه ایران نباشند‪ ،‬طبق قانون مدنی‬ ‫حق خرید اموال غیرمنقــول را ندارند بنابراین‬ ‫اگر کســی هم اموالی همچون زمین و مســکن‬ ‫خریده باشــد ســند رســمی داده نمی شود و‬ ‫ممکن اســت با سند عادی باشد که بارها تاکید‬ ‫کرده ایم که باید مجلــس و دولت جهت اعتبار‬ ‫اســناد رسمی با ســازمان ثبت اسناد همراهی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫یکی از مشــاوران امالک در مشــهد نیز درباره‬ ‫نحوه خرید و فروش مســکن توسط خارجی ها‬ ‫گفته بــود‪ :‬متقاضیــان خارجی(اتباع خارجی)‬ ‫خرید مسکن در بازار مسکن مشهد به دو شکل‬ ‫حضور می یابند‪ ،‬یــا از طریق یک ایرانی خوش‬ ‫نام و یا در قالب خرید قولنامه ای‪ ،‬خریدوفروش‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫در روزهــای گذشــته علی اصغر عنابســتانی‪،‬‬ ‫نماینــده مجلس بیان کرده اســت‪ :‬واگذاری یا‬ ‫عدم واگذاری اراضی یا مسکن به اتباع خارجی‬ ‫نیازمند بررســی و تحلیل دقیق است اما به نظر‬ ‫مــن ورود اتباع خارجی برای خرید مســکن به‬ ‫صــورت غیر مســتقیم با در نظــر گرفتن تمام‬ ‫پیوســت های امنیتــی‪ ،‬اجتماعــی و فرهنگی‬ ‫فی نفسه بد نیست‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مدعی شــده‬ ‫اســت چرخه تولید کشــور متوقف نشــده و‬ ‫گفت‪ :‬شــرکت بازرگانی دولتی ایران با ذخایر‬ ‫راهبردی خود‪ ،‬لیســت تاخیر تامین کاال ها را‬ ‫به صفر رســانده است‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫باید همواره در راســتای به روز رســانی این‬ ‫ذخایر عمل شده و ان را تقویت کرد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه نماینده وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در بانک مرکزی مســتقر شــده تا‬ ‫بتــوان به موقع ارز مورد نیاز واردات کاال های‬ ‫اساسی و نهاده های مورد نیاز تولید را تامین‬ ‫کــرد‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬در حوزه حفــظ ذخایر‬ ‫کاال هــای اساســی نیز دولت بر اســاس یک‬ ‫اســتراتژی مشــخص پیش خواهد رفت و بر‬ ‫اســاس برنامه ریزی های صورت گرفته‪ ،‬هیچ‬ ‫خللی در تامیــن کاال های مورد نیاز مردم در‬ ‫بازار صورت نخواهد گرفت‪.‬‬ ‫در چنــد روز اخیــر نشــانه هایی از بروز این‬ ‫کمبودها در بازار دیده شــده است‪ .‬بسیاری‬ ‫از کارشناســان کمیاب شدن و افزایش قیمت‬ ‫شــکر و اختالالت موجود در بازار نهاده های‬ ‫دامی را ناشــی از این بی توجهی ها می دانند‪.‬‬ ‫بــرای پی گیری این موضــوع حدود دو هفته‬ ‫در انتظــار مصاحبــه با مســئوالن شــرکت‬ ‫بازرگانــی دولتــی بودیم امــا در نهایت این‬ ‫بخــش دولتی به عنوان متولی اصلی کشــور‬ ‫در تامین اقالم اساســی حاضر به پاسخگویی‬ ‫نشــد‪ .‬این ســکوت رســانه ای می تواند مهر‬ ‫تاییدی بر شــواهد فوق باشــد‪.‬کنار هم قرار‬ ‫دادن ایــن ماجراها‪ ،‬اخطاری از جنس کمبود‬ ‫اقالم اساسی به ما می دهد‪ .‬دوران وزارت رضا‬ ‫رحمانی جدا از تمام اشکاالت و انتقاداتی که‬ ‫بــه ان وارد بود یک ویژگــی مثبت و پررنگ‬ ‫داشت؛ ذخیره اســتراتژیک که در بسیاری از‬ ‫فشــار های اقتصادی موج افزایــش قیمت را‬ ‫کنتــرل کرد یا در دوران کرونــا و با افزایش‬ ‫چشــمگیر تقاضا که تمام کشــور های دنیا با‬ ‫معنــای واقعی قحطی مواجه شــدند از بروز‬ ‫کمبود های احتمالی جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫شــواهد و اتفاقــات اخیر نشــان می دهد که‬ ‫سرپرســت جدید این وزارت خانه انچنان که‬ ‫بایــد به حفــظ ذخایر اســتراتژیک عالقه ای‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫با توجه به شــرایط خاصی که کشــور ما در‬ ‫ان قرار دارد بروز هر اتفاقی ممکن اســت به‬ ‫اختالل در سیستم تهیه و توزیع اقالم اساسی‬ ‫منجر شود؛ ذخایر اســتراتژیک حفاظی برای‬ ‫کنتــرل این اتفاقات بــود و بی توجهی به ان‬ ‫ممکن اســت اولین شوک اقتصادی در کشور‬ ‫را به یک فاجعه تبدیل کند‪.‬‬ ‫نکته جالب اینکه هفته گذشــته نیز جلســه‬ ‫ســتاد تنظیم بــازار و رصد بــازار نیز برگزار‬ ‫نشــده و تاکنون که دوشنبه و زمان برگزاری‬ ‫جلســات هفتگی این ستاد اســت نیز خبری‬ ‫بــر این مبنا نیســت‪ .‬ان هــم در این ایام به‬ ‫این مهمی!‬ ‫اعیاد و عزاداری یا حضوردالالن؛ علت گرانی دام وگوشت چیست؟‬ ‫مدیرعامل اتحادیه دامــداران با بیان اینکه‬ ‫کمبودی در زمینه تامین دام و گوشــت در‬ ‫کشور نداریم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬علت گرانی گوشت‬ ‫و دام در مراسم ها (اعیاد و عزاداری) دالالن‬ ‫و واسطه گران هستند‪.‬‬ ‫سعید ســلطانی در گفت وگو با بیان اینکه‬ ‫دام و گوشــت در کشــور به اندازه کافی و‬ ‫حتی مازاد هم وجــود دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر متوسط قیمت دام سنگین ‪۲۸‬‬ ‫هزارتومان و متوســط قیمت دام سبک هم‬ ‫‪ ۳۶‬تا ‪ ۳۷‬هزارتومان است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬معموال تصور براین اســت‬ ‫که در مراســم ها (اعیاد و عزاداری) قیمت‬ ‫دام و گوشــت افزایش می یابد‪ .‬اما اینگونه‬ ‫نیســت و هیچ افزایش قیمتی رخ نمی دهد‬ ‫زیرا هیچ کمبودی وجود ندارد‪ .‬در حقیقت‬ ‫بازار توســط دالالن و واسطه گران هدایت‬ ‫می شــود‪ .‬بنابراین نباید زمینــه برای انها‬ ‫فراهم شــود‪.‬مدیرعامل اتحادیــه دامداران‬ ‫اضافه کرد‪ :‬اینکه در عید قربان تعدادی دام‬ ‫برای نذورات مردم ذبح می شــود در عوض‬ ‫دام کمتــری به کشــتارگاه می رود و از ان‬ ‫طرف هم کسانی که این نذورات را دریافت‬ ‫کردنــد گوشــت کمتری مــی خرند یعنی‬ ‫محل جابه جا می شــود ولی تقاضا تغییری‬ ‫نمــی کند‪ .‬یــا وقتی در ایــام محرم نذری‬ ‫داده شــود این باعث می شود که تقاضای‬ ‫خرید گوشت کمتر شود‪ .‬بنابراین نباید این‬ ‫تصور وجود داشــته باشد که در مناسبت ها‬ ‫اجناس گران می شود‪.‬‬ ‫دستگاههایدولتیتفکرسیستمیندارند‬ ‫عضو انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به رسوب‬ ‫بیش از ‪ ۳۰‬هزار تن برنج در گمرکات از ‪ ۶‬ماه قبل‬ ‫تاکنــون‪ ،‬از رویکرد بانک مرکزی در تخصیص ارز‬ ‫به واردات کاالهای اساسی انتقاد کرد‪.‬‬ ‫ســاالر ســاکت در خصوص عدم پایبندی بانک‬ ‫مرکزی به تامیــن ارز برنج هایی کــه ماه ها قبل‬ ‫به درخواســت ســتاد تنظیم بازار از گمرکات به‬ ‫صورت درصدی ترخیص و بــر مبنای ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی در بازار فروخته شــد‪ ،‬گفت‪ :‬از حدود ‪۸۷‬‬ ‫هزار تن محموله های برنج رسوبی در بنادر کشور‬ ‫مقــدار ‪ ۵۳‬هزار و ‪ ۲۱۴‬تن ان بــه صورت امانی‬ ‫از گمرکات به دســتور مقامــات ذی ربط وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معــدن و تجارت و با اخذ مجوزهای الزم‬ ‫از گمرک ترخیص و در داخل شبکه توزیع رسمی‬ ‫تحت نظــارت نهادهای متولی بــا قیمت مصوب‬ ‫(بــر مبنای دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی) فروخته شــد اما‬ ‫متاســفانه بانک مرکزی ارز ان را به واردکنندگان‬ ‫پرداخت نمی کند؛ ضمــن اینکه ‪ ۳۳‬هزار و ‪۳۷۷‬‬ ‫تن باقی مانــده از این محموله های برنج در بنادر‬ ‫در معرض خطر فســاد و خرابی قرار دارند و هنوز‬ ‫تعیین تکلیف نشده اند‪.‬‬ ‫عضــو کمیته ناظــر انجمن واردکننــدگان برنج‬ ‫درباره علت رســوب ‪ ۸۷‬هزار تن محموله برنج در‬ ‫گمــرکات توضیح داد‪ :‬محموله های مذکور حدودا ً‬ ‫‪ ۳۳‬هزار تن برنج در معرض فساد‬ ‫از تیرماه تا دی ماه سال ‪ ٩٨‬وارد کشور شده اند و‬ ‫به دلیل تقــارن با ممنوعیت فصلی از پیش اعالم‬ ‫نشــده وزارت صمت و محدودیت های ارزی بانک‬ ‫مرکزی مدت انقضا انها که بر اساس پروتکل های‬ ‫بهداشتی سازمان غذا و دارو دو سال تعیین شده‬ ‫رو به اتمام اســت و به دلیل شرایط اب و هوایی‬ ‫بنادر در فصل تابستان احتمال خرابی کامل ان ها‬ ‫وجود دارد‪ .‬البته همانطور که اشــاره شد‪ ،‬از ‪۸۷‬‬ ‫هــزار تن برنج رســوبی بیش از ‪ ۵۳‬هــزار تن به‬ ‫درخواست ســتاد تنظیم بازار به صورت درصدی‬ ‫و پیــش از تخصیص ارز توســط بانک مرکزی‪ ،‬از‬ ‫گمــرکات ترخیص و با نرخ مصوب در بازار توزیع‬ ‫شــد اما بانک مرکزی حاضر نیســت ارز ان را به‬ ‫واردکنندگان بدهد‪.‬‬ ‫عضــو کمیته ناظــر انجمن واردکننــدگان برنج‬ ‫تصریح کــرد‪ :‬در صورتی که وزارت صمت و بانک‬ ‫مرکزی سریع تر درباره این موضوع تصمیم گیری‬ ‫نکنند‪ ،‬بیم ان می رود که بعضی از شــرکت ها به‬ ‫محاق تعطیلی کشــیده شــده و دیگر توان ادامه‬ ‫فعالیت نداشته باشند‪.‬‬ ‫ســاکت ارزش محموله های ترخیص درصدی که‬ ‫به فروش رسیده است را تقریباً ‪ ۶۰‬میلیون دالر و‬ ‫ارزش باقی مانده کاال در بنادر را ‪ ۳۵‬میلیون دالر‬ ‫اعالم کرد و از مسئوالن خواست با عنایت به اینکه‬ ‫از اول شــهریورماه نیز ممنوعیت واردات به دلیل‬ ‫اغاز فصل برداشت شــروع می شود در این زمینه‬ ‫تصمیم فوری اتخاذ کنند‪.‬‬ ‫این فعال بخش خصوصی از عدم تفکر سیستمی‬ ‫و همــه جانبه نگر در دســتگاه های دولتی انتقاد‬ ‫کرد و افزود‪ :‬مشــکالت امروز ناشی از تصمیمات‬ ‫اشــتباه در گذشته است‪ .‬متاســفانه تغییر سریع‬ ‫متولــی امر واردات بدون انتقال تجارب گذشــته‬ ‫و نوســان در درامدهای ارزی کشــور باعث شده‬ ‫است وحدت رویه در تعیین سرانه مصرف‪ ،‬برنامه‬ ‫ریزی واردات‪ ،‬مقدار مورد نیاز برنج وارداتی‪ ،‬روش‬ ‫تخصیص ارز و غیره وجود نداشته باشد‪ .‬متاسفانه‬ ‫در یک چرخه معیوب شــاهد هســتیم در دوران‬ ‫رونق درامدهای کشــور‪ ،‬ارزپاشــی بانک مرکزی‬ ‫بــه واردات بی رویه منتهی می شــود و به محض‬ ‫کمبود ارز‪ ،‬سیاســت های انقباضی شــدید بدون‬ ‫اعالم و هماهنگی قبلی اعمال می گردد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬عدم رعایت تعادل در سیاســت گذاری‬ ‫و اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات خلق الســاعه‬ ‫بــدون در نظــر گرفتــن عواقب ان بــرای تجار‬ ‫شناســنامه دار و معتبر‪ ،‬به تجــارت و تامین بازار‬ ‫کشور اسیب می زند‪.‬‬ ‫ساکت گفت‪ :‬در سال ‪ ۹۷‬متاسفانه با اعالم تامین‬ ‫ارز ترجیحــی (‪ ۴۲۰۰‬تومانی) بــرای همه اقالم‬ ‫مورد نیاز کشــور‪ ،‬واردات بسیار زیادی انجام شد‬ ‫که اص ً‬ ‫ال بــه صالح و صرفه مملکــت نبود اما در‬ ‫ادامه همان تصمیم ســریع‪ ،‬با حذف سریع تر ارز‬ ‫ترجیحی بســیاری از کاالها بدون وحدت رویه و‬ ‫مکانیزم از پیش اعالم شــده مواجه بودیم که به‬ ‫مراتب اثرات زیانبارتری برجای گذاشت‪.‬‬ ‫ســاکت با اشاره به اینکه ‪ ۱۳‬شــرکت با سابقه و‬ ‫توانمند در کشــور درگیر مســاله تعیین وضعیت‬ ‫برنج های ترخیص شده به صورت درصدی هستند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬هم اکنون بانک مرکزی به این شــرکت ها‬ ‫بدهکار بــوده و باید ارز انهــا را تامین نماید اما‬ ‫متاســفانه با بی اعتنایی به مصوبات وزارت صمت‬ ‫از ماموریت اصلی خود تخطی می کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در این زمینه مکاتبات و مذاکرات‬ ‫متعددی با مســئوالن ذی صالح وزارت صمت و‬ ‫بانک مرکزی انجام شده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬مسئوالن‬ ‫وزارت صمت کام ً‬ ‫ال در جریان این مســاله هستند‬ ‫و می دانند که ثبات قیمت برنج در اسفند ماه ‪٩٨‬‬ ‫و فروردیــن ماه ‪ ٩٩‬به دلیــل اقدام واردکنندگان‬ ‫در توزیــع برنج بــه قیمت مصوب در بــازار بوده‬ ‫اســت‪ .‬اما متاســفانه علیرغم تــاش و پیگیری‬ ‫مســئوالن ذی ربط وزارت صمت و واردکنندگان‪،‬‬ ‫تاکنــون بانــک مرکــزی حتــی قائل بــه ارائه‬ ‫پاسخی شفاف نیست‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫بانک‪،‬بیمه‪،‬بورس‬ ‫مدیرعاملبانکسپهاطمینانداد؛‬ ‫‪3‬‬ ‫هیچگونهبرنامه ایبرایتعدیلپرسنلبانک هایادغامینداریم‬ ‫مدیر عامل بانک سپه اعالم کرد‪ :‬هیچگونه تعدیل‬ ‫نیروی انســانی برای هیچ یک از سطوح پرسنلی‬ ‫بانک های ادغامی در دستور کار نیست‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایبِنــا به نقل از پایگاه اطالع رســانی‬ ‫بانک ســپه محمــد کاظم چقازردی با اشــاره به‬ ‫رونــد موفق ادغام بانک های وابســته به نیروهای‬ ‫مسلح در بانک سپه یکی از موارد مهم در خصوص‬ ‫اجرای این ماموریــت ملی را بهره مندی از نیروی‬ ‫انســانی این بانک ها عنوان کرد و اظهار داشت‪ :‬از‬ ‫جمله موارد مهمی کــه از همان ابتدای ماموریت‬ ‫ملی ادغــام مورد توجه و تاکید بوده بهره مندی از‬ ‫نیروی انســانی بانک های ادغامی و تامین امنیت‬ ‫شغلی و جلوگیری از تضیع حقوق انان است‪.‬‬ ‫چقازردی گفت‪ :‬در بکارگیری کارکنان بانک های‬ ‫ادغامی شان و جایگاه انان حفظ و از تضیع حقوق‬ ‫انان جلوگیری خواهد شد‪ .‬وی حفظ امنیت شغلی‬ ‫این همکاران را از جمله موارد دیگری عنوان کرد‬ ‫که در تصمیم گیری های مربوط به پرســنل بانک‬ ‫های ادغامی مد نظر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی لــزوم بهره گیری از تمــام ظرفیت بانک های‬ ‫ادغامی‪ ،‬ترکیــب تجربه و نیروی جوانی با ادغام و‬ ‫سرمایه دانستن ظرفیت های موجود در بانک های‬ ‫ادغامــی را از جمله موارد و کلید واژه هایی عنوان‬ ‫کرد که همواره مورد تاکید بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک ســپه نمونه بارز موارد یاد شــده‬ ‫را ادغــام نهایــی دو بانک مهر اقتصــاد و حکمت‬ ‫ایرانیــان عنوان کرد و گفت‪ :‬همــکاران این بانک‬ ‫ها در ســطوح مختلف بانک از مدیــران رده باال‬ ‫همچون معاون مدیرعامل گرفته تا ســطوح دیگر‬ ‫مدیران میانی به کار گرفته شده و مشغول فعالیت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫چقازردی با اشــاره به بازخوردهای گرفته شــده‬ ‫از همکاران بانک های ادغامی اظهار داشــت‪ :‬این‬ ‫بازخوردهــا بیانگر رضایت انــان در جریان روند‬ ‫ادغام و پیوســتن به ســطوح مختلف مدیریتی و‬ ‫اداری و اجرایی بانک سپه است‪.‬‬ ‫وی ادغام پنج بانک و موسســه اعتباری در بانک‬ ‫سپه را فرایندی بســیار پیچیده و پرحجم عنوان‬ ‫کرد و اظهار داشت‪ :‬با توجه به نبودن تجربه ای در‬ ‫این ســطح و با وجود پیچیدگی این اقدام به دلیل‬ ‫همراهی مســئولین لشــگری و کشوری همچنین‬ ‫درایت و مدیریت صــورت گرفته در این خصوص‬ ‫فرایند ادغام به شکل بسیار مناسبی در حال اجرا‬ ‫و نهایی شدن است‪.‬‬ ‫درگفتگوبامدیراموروصولمطالبات؛‬ ‫تشریح اقدامات‪ ،‬اهداف و نحوه تعامل با مشتریان بانک صنعت و معدن‬ ‫مطالبــات غیر جاری بانکی همــواره نقطه تمرکز‬ ‫بانک ها برای بازگرداندن منابع به چرخه پولی و‬ ‫تسهیالت دهی مجدد است‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن‪ ،‬در‬ ‫این میان رکود اقتصادی و مشــکالت ساختاری‬ ‫اقتصادی‪ ،‬نوســانات نرخ ارز‪ ،‬اختالف نرخ ســود‬ ‫تســهیالت و تــورم‪ ،‬فرهنگ عــدم بازپرداخت‬ ‫بدهــی در جامعــه و مشــکالت و محدودیــت‬ ‫هــای قانونی‪ ،‬بانک هــا را با موانعی بر ســر راه‬ ‫وصــول مطالبــات روبــرو می ســازد؛ در چنین‬ ‫شرایطی تدوین مکانیســم صحیح اعتبار سنجی‬ ‫مشــتریان در بانکها‪ ،‬تشــکیل بانکهای اطالعاتی‬ ‫ســوابق مشــتریان‪ ،‬اخذ وثایق مناســب‪ ،‬ایجاد‬ ‫مکانیســمهای نظارتی موثر بر مصرف تسهیالت‪،‬‬ ‫اعمال برخــی محدودیتهای خاص اعتباری برای‬ ‫بد حســابها‪ ،‬ایجاد امکانات و خدمات ویژه برای‬ ‫مشــتریان خوش حساب‪ ،‬تشکیل نهادهای خاص‬ ‫وصول مطالبات و ‪ ...‬از جمله عواملی هســتند که‬ ‫در مجموع می توانند بــه کاهش مطالبات معوق‬ ‫منجر شــوند‪ .‬البته‪ ،‬یکی از اساسی ترین عواملی‬ ‫که می تواند کاهــش مطالبات بانکها را به دنبال‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬همگامی واحدهای ذی صالح با‬ ‫بانکها برای رفــع موانع وصول مطالبات اســت‪،‬‬ ‫چون بســیاری از عوامل وجود دارند که خارج از‬ ‫حیطه اختیارات بانکها هستند‪.‬‬ ‫نظر به اهمیت موضوع وصول مطالبات در بانک و‬ ‫کسب اشــنایی بیشتر با فرایند کاری این بخش‪،‬‬ ‫روابط عمومــی بانک صنعت و معــدن با محمد‬ ‫حســن رهباریان مدیر امور وصول مطالبات این‬ ‫بانک به گفتگو نشســته اســت که مشروح ان در‬ ‫ادامه مــی اید؛‪ -۱‬این مدیریــت از چه اداره ها‬ ‫و بخش هایی تشــکیل شده اســت در خصوص‬ ‫عملکرد این مدیریــت و فرایندهای کاری حوزه‬ ‫تحت سرپرســتی توضیح بفرمایید؟ در راســتای‬ ‫اهداف و سیاست های بانک چه اقداماتی در این‬ ‫بخش از بانک به انجام رسیده است؟‬ ‫این مدیریت از سه اداره ‪ ۲ ،۱‬و ‪ ۳‬وصول مطالبات‬ ‫و یک اداره اجراییات و امور ثبتی تشــکیل شده‬ ‫اســت که زیرمجموعه معاونت نظارت‪ ،‬حقوقی و‬ ‫وصول مطالبات می باشند‪.‬‬ ‫ایــن مدیریت‪ ،‬دیدگاه های مدیریت ارشــد بانک‬ ‫و بخشــنامه های مرتبط درخصوص بازگرداندن‬ ‫مطالبــات بانک را مــورد مالحظه قــرار داده و‬ ‫راهکارهــای الزم را بــه واحدهای صف و ســتاد‬ ‫ارائه می دهد‪ .‬به عبــارت دیگر وظیفه این بخش‬ ‫شناســایی دالیل شــکل گیری مطالبــات ‪ ،‬علل‬ ‫افزایــش ان و یافتــن راه های کنتــرل و کاهش‬ ‫ان اســت‪ .‬این مدیریت با شــرکت در جلســات‬ ‫کمیته های مختلف و نشست با مدیران و روسای‬ ‫شــعب‪ ،‬نقطه نظرات مدیریت ارشــد در خصوص‬ ‫وضعیت مطالبات معوق را به انان منتقل کرده و‬ ‫از اخرین نحوه رویارویی با پرونده های مطالباتی‬ ‫اطــاع حاصل می کند و می کوشــد تا با توجه به‬ ‫وضعیت خاص هر مشــتری راهکار مناسب ارائه‬ ‫کند‪ .‬گــزارش اقدامات به عمل امده در خصوص‬ ‫وصــول مطالبات بانک توســط این قســمت به‬ ‫مدیرعامــل و اعضای هیات مدیــره ارائه و نهایتاً‬ ‫عملکرد کلی بانک در حــوزه وصول به نهادهای‬ ‫ذیربط انعکاس می یابد ‪.‬‬ ‫در خصوص اقدامات انجام شــده در این مدیریت‬ ‫تعداد ‪ ۱۲۰‬پرونده از تســهیالت گیرندگان ارزی‬ ‫از محل حســاب ذخیــره ارزی و بند ح تبصره ‪۷‬‬ ‫مطالبــات بانک را که بالغ بــر ‪ ۲/۵‬میلیارد دالر‬ ‫میباشــد با استفاده از مزایای ماده ‪ ۲۰‬قانون رفع‬ ‫موانع تولید رقابت پذیر تســویه و تعیین تکلیف‬ ‫شــد‪.‬بیش از ‪ ۵۷۴‬طرح با توجه به قانون تسهیل‬ ‫بدهی غیر جاری تعیین تکلیف شد و تعداد ‪۵۱۱‬‬ ‫تســهیالت گیرنده بالــغ بــر ‪ ۵۸۲‬میلیارد ریال‬ ‫بدهی را با اســتفاده از مزایای بند ل تبصره ‪۱۶‬‬ ‫مطالبات بانک پرداخــت نمودند‪ .‬همچنین تعداد‬ ‫‪ ۲۱۲‬پرونده باتوجه به دســتورالعمل امهال بانک‬ ‫مرکزی و مصوبات ســتاد تســهیل و رفع موانع‬ ‫تولید و مســاعدتهای بانک از ابتدای ســال ‪۹۹‬‬ ‫تاکنــون در کمیته وصول ســتاد مطرح و تعیین‬ ‫تکلیــف گردیده انــد‪ .‬تعداد ‪ ۸۲‬پرونــده بالغ بر‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬میلیــون ریــال توســط اداره اجرائیات و‬ ‫امــور ثبتــی از زمان انتقــال بــه مدیریت امور‬ ‫وصول مطالبات در ســاختار جدید بانک تســویه‬ ‫و مختومه گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -۲‬با تحوالت و اصالحات ایجاد شده در ساختار‬ ‫بانک کــه تبعاً بر این مدیریت نیز تاثیرگذار بوده‬ ‫چــه تغییراتی در نحوه تعامل شــما با شــعب و‬ ‫مشتریان صورت گرفته اســت؟ ایا این تغییرات‬ ‫را مثبت ارزیابی می کنید؟‬ ‫به طــور کلــی‪ ،‬بهتریــن رویکرد بــرای وصول‬ ‫مطالبات‪ ،‬ایجاد زمینه مناســب تعامل با مشتری‬ ‫است‪ ،‬با اختیارات ویژه ای که به شعب داده شده‬ ‫می توانند فرایند وصول مطالبات را در شــرایط‬ ‫کنونی تســریع نموده و این امر صرفه جویی در‬ ‫وقــت و هزینه را در پی دارد از طرفی شــعب با‬ ‫تعامل مســتقیمی که با مشــتریان دارند امکان‬ ‫شناســایی و مذاکره موثرتری با مشــتریان دارند‬ ‫که فاکتور بســیار مهمی در سرعت بخشیدن به‬ ‫بازگشــت منابع بانک است و ستاد از این ظرفیت‬ ‫شــعب بهــره مند می شــود؛ همچنیــن تدوین‬ ‫مکانیســم صحیح اعتبارسنجی مشتریان در بانک‬ ‫و تمرکــز بر مدون و مســتند نمودن اطالعات و‬ ‫ســوابق مشتریان و توجه به مکانیسمهای نظارتی‬ ‫موثر بر مصرف تسهیالت دریافتی مشتری که در‬ ‫ســاختار جدید تاکید بیشــتری بر ان شده است‬ ‫همه تغییرات مثبتی بوده که در کاهش مطالبات‬ ‫بانک اثرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -۳‬در خصوص ضــرورت وصول مطالبات توضیح‬ ‫دهیــد و بفرمایید چــه راهکارهایی برای کاهش‬ ‫میزان مطالبات غیر جاری بانک دارید؟‬ ‫ضــرورت وصول مطالبات عالوه بــر اینکه وظیفه‬ ‫قانونی و اساســنامه ای هر بانک می باشــد نقش‬ ‫اصلی در اســتمرار فعالیــت بانکداری و پرداخت‬ ‫تســهیالت به بخــش صنعت ومعــدن را ایفا می‬ ‫نماید و بهترین روش وصــول مطالبات همانطور‬ ‫کــه مدیرعامل محتــرم بانک دکتــر مهری در‬ ‫صحبتهــای اخیــر خود بــر ان تاکیــد نمودند‪،‬‬ ‫درک منطقی و کارشناســی از مشکل ایجاد شده‬ ‫و عارضــه یابــی ‪ ،‬تعامل با مشــتری و قراردادن‬ ‫بســته های حمایتی در اختیار واحدهای تولیدی‬ ‫به منظور حل مشــکل می باشد در همین راستا‬ ‫اخیرا ً بانــک صنعت ومعدن به دلیل بروز بیماری‬ ‫کرونــا عالوه بــر مصوبه هیات دولــت به تمامی‬ ‫واحدهای صنعتی اســیب دیــده از این موضوع‬ ‫مساعدت نموده و اقساط اسفند ‪ ۹۸‬و فروردین و‬ ‫اردیبهشت ‪ ۹۹‬را به انتهای دوره بازپرداخت این‬ ‫طرحها منتقل نموده است ‪.‬‬ ‫‪ -۴‬ایــا در این قســمت با چالش هــا و موانعی‬ ‫مواجه هســتید؟ برای برون رفت از این مشکالت‬ ‫چه راه حل هایی را پیشنهاد می کنید؟‬ ‫وصول مطالبات بانک با چالش های زیادی مواجه‬ ‫است از جمله احکام صادره ناصحیح ورشکستگی‬ ‫برای طرحها و وجود قوانین متناقض و دستورات‬ ‫سلیقه ای توسط محاکم قضایی و فرایند طوالنی‬ ‫اجرایــی ثبت و‪ ...‬ولی در حــال حاضر بزرگترین‬ ‫معضل و چالش پیش روی بانک وصول مطالبات‬ ‫ارزی از تســهیالت گیرنــدگان از محــل منابع‬ ‫صندوق توسعه ملی وجزء دال می باشد؛ افزایش‬ ‫نرخ ارز در ماههای اخیر و شــرایط تحریم و عدم‬ ‫صادرات محــور بودن محصــوالت برخی از این‬ ‫واحدهــای تولیــدی موجب عدم امــکان و توان‬ ‫بازپرداخت برای این گــروه گردیده و بانک را با‬ ‫معضل جدی مواجه کرده است و چنانچه مراجع‬ ‫تصمیم گیرنده کــه همگی خود را متولی احیای‬ ‫صنعت کشــور می دانند به صــورت هماهنگ و‬ ‫منســجم با لحــاظ شــرایط و اییــن نامه های‬ ‫متحدالشــکل تصمیم واحدی اتخاذ ننمایند این‬ ‫ســردرگمی روز به روز این معضــل را بزرگتر و‬ ‫جدی تر خواهد نمود‪.‬‬ ‫تخمین هایبنیادیازایندهبانکپاسارگاد‬ ‫بانک پاسارگاد از نظر ارزش بازار چهارمین‬ ‫بانک بزرگ پذیرفته شــده در بازار سرمایه‬ ‫به شــمار می رود که از ابتدای سال ‪٣١۵‬‬ ‫درصد بــازده عاید ســهامداران خود کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به نقــل از روابط عمومی بانک پاســارگاد‪،‬‬ ‫ایــن بانک از نظــر ارزش بــازار چهارمین‬ ‫بانک بزرگ پذیرفته شــده در بازار سرمایه‬ ‫به شــمار می رود که از ابتدای سال ‪۳۱۵‬‬ ‫درصد بــازده عاید ســهامداران خود کرده‬ ‫اســت‪ .‬این بانک در ســه ماهــه منتهی به‬ ‫خرداد ماه ‪ ۷۲۷‬میلیارد تومان (به ازای هر‬ ‫سهم ‪ ۱۴۴‬ریال) ســود شناسایی کرده که‬ ‫این رقم نســبت به مدت مشابه سال قبل با‬ ‫رشد ‪ ۷۱‬درصدی همراه بوده است‪.‬‬ ‫به منظور بهبود نســبت کفایت سرمایه‪ ،‬در‬ ‫ماه های اخیر هیات مدیره بانک پیشــنهاد‬ ‫افزایش ســرمایه از ‪ ۵۰۴۰‬میلیارد تومان به‬ ‫‪ ۶۵۵۲‬میلیارد تومــان را از محل اندوخته‬ ‫هــا ارائه کــرده کــه فراینــد ان در حال‬ ‫انجام است‪ .‬نســبت کفایت سرمایه وپاسار‬ ‫در پایان خرداد مــاه ‪ ۹.۳۸‬درصد بوده که‬ ‫نســبت به رقم ‪ ۹.۲۵‬پایان اسفند ماه بهبود‬ ‫داشته است‪.‬اخرین گزارش منتشر شده در‬ ‫خصوص عملکرد بانک پاســارگاد به گزارش‬ ‫ماهانــه تیر ماه این بانــک باز می گردد‪ .‬بر‬ ‫اســاس این گزارش مانده تســهیالت بانک‬ ‫در پایان تیر ماه ســال جاری به رقم ‪۱۲۱‬‬ ‫هزار میلیــارد تومان رســیده که این عدد‬ ‫نســبت به پایــان خرداد ماه رشــد حدود‬ ‫‪ ۲.۶‬درصــدی را نشــان می دهــد‪ .‬این در‬ ‫حالی اســت کــه مانده ســپرده های بانک‬ ‫در این تاریــخ به رقم ‪ ۱۳۶‬هــزار میلیارد‬ ‫تومان رســیده که حکایــت از افزایش ‪۳.۹‬‬ ‫درصــدی میزان جذب ســپرده نســبت به‬ ‫پایان خــرداد مــاه دارد‪.‬حاصــل عملکرد‬ ‫بانک در چهار ماهه نخســت نیز نشــان از‬ ‫شناســایی ‪ ۶۰۸۶‬میلیــارد تومان درامد از‬ ‫محــل اعطای تســهیالت دارد که این رقم‬ ‫نســبت به مدت مشــابه ســال قبل با رشد‬ ‫حدود ‪ ۳۶‬درصدی همراه شــده اســت‪ .‬در‬ ‫سوی مقابل ســود پرداخت شده به سپرده‬ ‫ول‬ ‫تا‬ ‫نوب‬ ‫نوب‬ ‫حضرت پور ‪-‬شهردار ارومیه‬ ‫تا‬ ‫شهرداری ارومیه در نظر دارد باستناد ماده‪ 5‬ائین نامه معامالتی و اعتبارات‬ ‫مصوب سال ‪ ، 99‬نسبت به واگذاری عملیات اجرای اسفالت در سطح شهر‬ ‫ارومیه‪ ،‬برابر شرایط خصوصی ‪ ،‬مشخصات فنی ‪ ،‬براورد اولیه نقشه های اجرائی‬ ‫و اسناد منضم به مدارک مناقصه با مبلغ اولیه ‪49/714/031/718‬ریال ( چهل و‬ ‫نه میلیارد هفتصدو چهارده میلیون و سی و یک هزار و هفتصدو هجده ریال )‬ ‫براساس فهرست بهاء راه و باند سال ‪99‬و با ضرایب باالسری ‪ 1/41‬و منطقه ای‬ ‫‪ 1/05‬با تجهیز کارگاه بصورت مقطوع و با اعمال تعدیل براساس بخشنامه های‬ ‫شامله معاونت برنامه ریزی استانداری در مدت ‪ 3‬ماه شمسی توسط پیمانکاران‬ ‫مجاز تشخیص صالحیت شده و دارای ظرفیت سازمان برنامه و بودجه اقدام نماید‬ ‫‪ .‬از پیمانکاران واجد شرایط در رشته راه و باند که مایل به همکاری هستند‬ ‫درخواست میشود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه همه‬ ‫روزه تا اخر وقت اداری روز یکشنبه مورخه ‪ 99/5/26‬به امور قراردادهای‬ ‫شهرداری ارومیه واقع در میدان انقالب ساختمان شهرداری ارومیه و یا به سایت‬ ‫شهرداری به ادرس ‪ www.urmia.ir‬مراجعه فرمایند ‪.‬‬ ‫نوبت اول ‪99/5/14 :‬‬ ‫نوبت دوم ‪99/5/16 :‬‬ ‫اگهی تجدید مزایده عمومی شماره ‪99/38‬‬ ‫(مرحله دوم)‬ ‫ول‬ ‫« اگهی مناقصه عمومی نوبت اول»‬ ‫شماره ‪99/17/12134 :‬‬ ‫تاریخ ‪99/5/13 :‬‬ ‫شهرداری کاشان‬ ‫گــذاران ‪ ۴۸۸۴‬میلیارد تومان بوده که این‬ ‫عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود‬ ‫‪ ۳۴‬درصد رشــد کرده است‪ .‬با تکیه بر این‬ ‫ارقــام می تــوان گفت خالــص درامدهای‬ ‫شــرکت در حوزه تجهیــز و تخصیص منابع‬ ‫در چهار ماهه نخســت سال جاری ‪۱۲۰۲‬‬ ‫میلیارد تومان بوده‪ ،‬این در حالی اســت که‬ ‫در چهار ماهه نخســت ســال ‪ ۹۸‬این رقم‬ ‫حــدود ‪ ۸۳۶‬میلیارد تومان بوده اســت‪.‬در‬ ‫تیر ماه نیز حاصل عملکرد وپاســار ‪۱۶۲۱‬‬ ‫میلیارد تومان درامد ناشــی از تسهیالت و‬ ‫‪ ۱۱۸۸‬میلیــارد تومان هزینــه پرداختی به‬ ‫ســپرده گذاران و کسب سود ‪ ۴۳۳‬میلیارد‬ ‫تومانی از این محل برای بانک بوده اســت‪.‬‬ ‫نکتــه حائــز اهمیــت دیگر در گزارشــات‬ ‫ماهانه بانک به بهبود نســبی عملکرد بانک‬ ‫در مــاه هــای اخیر باز می گردد‪ .‬بررســی‬ ‫ها نشــان می دهــد درامد بانــک از محل‬ ‫اعطای تســهیالت از اردیبشهت ماه روندی‬ ‫صعــودی را طی کرده این در حالی اســت‬ ‫که ســود پرداختی به ســپرده گذاران در‬ ‫موضوع مزایده‪ :‬فروش ‪ 25‬دســتگاه اتوبوس اســقاطی بصورت سبدی‬ ‫مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارک و شرایط مزایده ‪.‬‬ ‫مبلغ ســپرده شــرکت در مزایــده‪( 770/000/000 :‬هفتصد و هفتاد‬ ‫میلیون) ریال به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل ســه ماهه یا‬ ‫سپرده نقدی در وجه شهرداری کاشان‬ ‫مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ ‪ 99/6/3‬از اداره پیمان و رسیدگی‬ ‫‪ ،‬مهلت قبول پیشــنهادات حداکثر تا تاریخ ‪ 99/6/5‬و بازگشایی پاکتها‬ ‫در مورخ ‪ 99/6/10‬در محل شهرداری کاشان خواهد بود‪.‬‬ ‫ هر گاه برندگان اول تا ســوم مزایده ‪ ،‬حاضر به انجام معامله در مهلت‬‫مقرر نشــوند ‪ ،‬ســپرده شــرکت در مزایده ایشــان به نفع شهرداری به‬ ‫ترتیب ضبط خواهد گردید‪.‬‬ ‫ کلیــه هزینــه هــای چــاپ اگهی به عهــده برنــده مزایده می باشــد و‬‫شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است‪.‬‬ ‫ ســایر اطالعــات و جزئیات مورد معامله در اســناد مزایده درج شــده‬‫است‪.‬‬ ‫تلفن‪031 -55440055 -8 :‬‬ ‫شهردار کاشان‪ -‬سعید ابریشمی راد‬ ‫مدت زمان یاد شــده ســیری نزولی داشته‬ ‫اســت‪ .‬این موضوع به ان معناست که تراز‬ ‫بانک از اردبیهشــت تا پایان تیر ماه روندی‬ ‫صعــودی داشــته به گونــه ای که از ‪۱۴۸‬‬ ‫میلیارد تومان در اردیبهشــت ماه به ‪۴۳۳‬‬ ‫میلیارد تومان در تیر ماه رســیده است‪.‬تراز‬ ‫مثبت بیــش از ‪ ۱۲۰۰‬میلیارد تومانی بانک‬ ‫تا پایان تیر ماه‪ ،‬در کنار مشــاهده پیشرفت‬ ‫قابــل توجــه در عملکرد بانــک در حوزه‬ ‫تجهیــز و تخصیص باعث شــده تا گزارش‬ ‫تراز مثبت بیش از ‪ ۶‬هــزار میلیارد تومانی‬ ‫از ســوی وپاسار در پایان سال جاری بسیار‬ ‫محتمل باشــد‪ .‬این موضــوع همراه با رصد‬ ‫عملکــرد بانک در دیگر حوزه های عملیاتی‬ ‫و همچنیــن ارائــه کارنامه قابــل قبول در‬ ‫بخش هزینه ها نوید ســالی پر ســود برای‬ ‫ســهامداران وپاســار را می دهد‪ .‬رشد قابل‬ ‫توجه ســود دهی با در کنار ارزش هنگفت‬ ‫دارایــی های بانــک و همچنین مواردی از‬ ‫قبیل افزایش ســرمایه زمینه را برای صعود‬ ‫قیمتی وپاسار فراهم اورده است‪.‬‬ ‫طرح«بخشودگیجرایم»‬ ‫بانک مسکن تمدید شد‬ ‫به دنبال شــیوع ویروس کرونا و با هدف مساعدت‬ ‫مشتریان بانک مسکن‪ ،‬زمان اجرای طرح «میثاق»‬ ‫که با هدف بخشودگی جرایم بانکی اجرا می شود‪ ،‬تا‬ ‫پایان مردادماه تمدید شد‪.‬‬ ‫به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن ـ هیبنا‪ ،‬مالک‬ ‫ازادیان‪ ،‬رییــس اداره کل پیگیری وصول مطالبات‬ ‫بانک مســکن با اشاره به اینکه بانک مسکن نهایت‬ ‫مســاعدت با مشــتریان بدهکار را برای بخشودگی‬ ‫بدهی انها بابــت تاخیر در پرداخــت بدهی دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬طراحی طرح میثاق در سال گذشته با هدف‬ ‫حمایت از مشــتریانی که به هر دلیل در یک مقطع‬ ‫زمانی موفق به بازپرداخت به موقع اقســاط یا اصل‬ ‫تســهیالت خود نشده اند‪ ،‬صورت گرفت و این طرح‬ ‫از شهریور سال گذشته کلید خورد‪.‬‬ ‫‪3965‬‬ ‫شماره‪3896‬‬ ‫هفدهم شماره‬ ‫سالهفدهم‬ ‫‪ 1399‬سال‬ ‫ماه‪1399‬‬ ‫مردادماه‬ ‫‪14‬مرداد‬ ‫شنبه‪22‬‬ ‫سهشنبه‬ ‫سه‬ ‫افزایشسقفمبلغتسهیالت‬ ‫قرض الحسنه اشتغالزایی بانک توسعه تعاون‬ ‫بانک توســعه تعاون در راســتای کمک به اشــتغال و افزایش تولید‬ ‫وهمچنیــن جهــت حمایت از طرح هــای کارفرمایی دســتگاههای‬ ‫حمایتی ســقف مبلغ تسهیالت قرض الحســنه اشتغالزایی راجهت‬ ‫کارفرمایان و اشخاص حقیقی افزایش داد‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی بانک توســعه تعاون‪ ،‬بر این اســاس ســقف‬ ‫فردی تســهیالت قرض الحسنه اشــتغالزایی برای معرفی شدگان از‬ ‫سوی کلیه دســتگاههای حمایتی یکسان و تا ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال با‬ ‫مدت بازپرداخت ‪ ۷‬سال تعیین شده است‪.‬‬ ‫همچنین در جهت حمایت از طرح های کارفرمایی اشتغالزایی مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)‬ ‫و ســایر دســتگاه های حمایتی نیز با رعایت اخرین ســقف فردی به مبلغ ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال برای‬ ‫مددجویان دســتگاه های یاد شده‪ ،‬این تســهیالت به کارفرمایان دستگاه های حمایتی برای اشتغال‬ ‫حداقل ‪ ۴۰‬نفر مددجو تا سقف ‪ ۲۰‬میلیار ریال پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫‪۱۴۰۰‬خاتمهبانکداریسنتی؛درمسیربانکداری‬ ‫ی داریم‬ ‫دیجیتال گام بر م ­‬ ‫مدیرعامل بانک قرض­ الحسنه رســالت از خاتمه بانکداری سنتی در‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬خبر داد‪.‬به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحســنه رسالت‪،‬‬ ‫محمدحســین حســین­زاده با اشــاره به اجرای بانکداری اجتماعی‬ ‫در بانک قرض­الحســنه رسالت گفت‪ :‬در چند ســال اخیر این بانک‬ ‫اقدام به طراحی محصولی متناســب با مشــتریان خــود کرد و ان را‬ ‫«بانکداری اجتماعی» و یا «ارائه خدمات به مشــتریان جمعی یا گروه­‬ ‫های مشــتریان» نامید‪.‬وی افزود‪ :‬در واقع بانکداری اجتماعی سازوکار‬ ‫نواورانه­ی ارائه خدمات نوین بانکی به مشتریان جمعی در قالب کانون­‬ ‫های کاروزندگی (کارافرینی اجتماعی در شهرهای کوچک و روستاها)‪ ،‬همیاری اجتماعی (خانوادگی‪،‬‬ ‫ن ها‪ ،‬ادارات و شرکت ها) وصنفی (اصناف‪ ،‬بازاری­ها)‬ ‫محله­ ای‪ ،‬مســاجد و دانشجویی)‪ ،‬سازمانی (سازما ­‬ ‫است‪.‬حســین­زاده با بیان اینکه در حال حاضر تمام خدمات این بانک در بســتر اینترنت و به صورت‬ ‫غیرحضوری به مشتریان قابل ارائه است؛ افزود‪ :‬سال ‪۱۴۰۰‬خاتمه بانکداری سنتی در بانک قرض­الحسنه‬ ‫رسالت است و در مسیر بانکداری دیجیتال به معنای ارمانی ان گام برمی­داریم‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش خبر داد‪:‬‬ ‫تسهیالت‪ ۲۰۰‬میلیونریالی‬ ‫بانک مهر ایران برای فرهنگیان‬ ‫محسن حاجی میرزایی در توییتر خود از تفاهم نامه با بانک مهر ایران‬ ‫و امکان دریافت تسهیالت از سوی فرهنگیان خبر داد‪.‬‬ ‫بــه نقل از روابــط عمومی روابــط عمومی بانک قرض الحســنه مهر‬ ‫ایران‪ ،‬حاجی میرزایی وزیر اموزش و پرورش در توییتر خود نوشــت‪:‬‬ ‫«پوشش حداکثری جامعه فرهنگیان در افزایش قدرت خرید و اعطای‬ ‫تسهیالت قرض الحسنه از سیاست های رفاهی اموزش و پرورش است‪.‬‬ ‫در این راســتا تفاهم نامه همکاری دوجانبه وزارت اموزش و پرورش و بانک قرض الحسنه مهر ایران به‬ ‫امضا رســید‪ .‬فرهنگیان عزیز می توانند تا ســقف ‪ ۲۰۰‬میلیون ریال و زوجین فرهنگی تا ســقف ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیون ریال با دوره بازپرداخت ‪ ۱۲‬ماهه تسهیالت دریافت کنند‪ .‬در جهت صیانت از کرامت و تکریم‬ ‫فرهنگیان عزیز تمام تالش خود را به کار گرفته ایم‪».‬‬ ‫«تسهیالت بنگاه های اسیب دیده از کرونا» را از‬ ‫«ایوا»بگیرید‬ ‫اپلیکیشــن «ایوا» امکانات منحصر به فردی را در اختیار‬ ‫کاربرانش قرار داده است‪.‬‬ ‫بــه نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬پس از رونمایی‬ ‫از خدمت جدید این بانک با عنوان «نشــان پرداخت» که‬ ‫بر روی «ایوا» ارائه می شــود‪ ،‬نیاز است که نسخه جدید‬ ‫این اپلیکیشن دریافت شود‪.‬‬ ‫در نســخه جدید‪ ،‬امکان دسترســی به «گواهــی امضــای الکترونیک‪/‬دیجیتال» و‬ ‫«تســهیالت بابت بنگاه های اســیب دیده ازشــیوع کرونا» وجود دارد‪ .‬کاربران می‬ ‫توانند نســخه جدید «ایوا» را از بخش خدمات الکترونیکی وبسایت رسمی بانک ملی‬ ‫ایران دریافت کنند‪.‬‬ ‫موفقیت بانک شهر در کاهش‬ ‫مجدد قیمت تمام شده پول‬ ‫معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر گفت‪ :‬یکی از دالیل مهم در‬ ‫خوشنامی و سربلندی بانک شهر‪ ،‬عملکرد مطلوب و مناسب کارکنان‬ ‫این بانک در رفتار با شهروندان است‪.‬‬ ‫به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شــهر‪ ،‬محسن امیری‬ ‫بــا تاکید بر اینکه تالش برای حمایت از واحد های تولیدی‪ ،‬کمک به‬ ‫اشتغالزایی جوانان و به ویژه جذب منابع ارزان قیمت‪ ،‬بانک شهر را در‬ ‫مســیر پیشرفت قرار داده است‪ ،‬افزود‪ :‬این بانک با برنامه ریزی مدون‬ ‫و اجرای سیاست های مناســب با هدف اصالح ترکیب سپرده ها‪ ،‬افزایش درامد غیرمشاع توانسته در‬ ‫کاهش قیمت تمام شده پول موفق عمل کند‪.‬‬ ‫امیری با اشــاره به ارائه خدمات متفاوت‪ ،‬متنوع و کاربردی به تمامی اقشــار جامعه از سوی بانک شهر‬ ‫طی سال جاری‪ ،‬گفت‪ :‬این مهم ضمن رفع نیازهای مالی و بانکی گروه های هدف‪ ،‬تاثیر مستقیمی نیز‬ ‫در پیشرفت این بانک در شبکه بانکی کشور داشته است‪.‬‬ ‫رسته جدید شغلی اسیب دیده از شیوع ویروس‬ ‫کرونا اعالم شد‬ ‫رسته جدید شغلی اســیب دیده از بیماری کرونا در پی‬ ‫شیوع ویروس کرونا‪ ،‬اعالم شد‪.‬‬ ‫به نقــل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران‪ ،‬بر اســاس‬ ‫اعالم مدیریت کل مقــررات‪ ،‬مجوزهای بانکی و مبارزه با‬ ‫پولشویی بانک مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ا ‪ ،‬مهد کودک های غیر دولتی‬ ‫تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور‪ ،‬تحت شمول رسته‬ ‫مراکز و مجتمع های فرهنگی و اموزشی و نیز به عنوان کسب و کارهای واجد شرایط‬ ‫بهره مندی از امتیاز تنفس سه ماهه پرداخت اقساط بانکی اضافه شدند‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬بنگاه های فعال در رسته های اعالمی در مناطق ازاد تجاری‪ -‬صنعتی‬ ‫و ویژه اقتصادی نیز مشمول انتقال اقساط در چارچوب ضوابط ابالغی هستند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪3896‬‬ ‫‪ 22‬مرداد ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪3965‬‬ ‫سه شنبه ‪14‬‬ ‫خبر‬ ‫توافق شرکت نفتی امریکا با کردهای سوریه‬ ‫وزارت امور خارجه ســوریه اعالم کرد که یک شــرکت نفتی امریکایی قراردادی را با کردهای سوریه‬ ‫امضا کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری رویترز از بیروت‪ ،‬وزارت امور خارجه ســوریه روز یکشــنبه (‪ ۱۲‬مردادماه) اعالم‬ ‫کرد که یک شرکت نفتی امریکایی توافق نامه ای را با کردهای سوریه که میدان های نفتی شمال شرقی‬ ‫این کشــور را کنترل می کنند‪ ،‬امضا کرده است‪ .‬این وزارتخانه این قرارداد را که هدف ان سرقت نفت‬ ‫خام سوریه است‪ ،‬غیرقانونی نامید‪.‬‬ ‫در بیانیه این وزارتخانه که در رســانه های دولتی منتشــر شده‪ ،‬نام شــرکت امریکایی طرف قرارداد با‬ ‫نیروهای دموکراتیک ســوریه (‪ ،)SDF‬اتحادی که با کمک ایاالت متحده امتداد شمال و شرق سوریه‬ ‫را از دولت اسالمی این کشور مصادره کرده‪ ،‬ذکر نشده است‪.‬‬ ‫مقام های نیروهای کرد سوریه از اظهارنظر در این باره خودداری کردند‪ .‬مقام های ایاالت متحده امریکا‬ ‫نیز روز یکشنبه هیچ اظهارنظری در این باره نکردند‪.‬‬ ‫یک سناتور امریکایی و مایک پمپئو‪ ،‬وزیر امور خارجه امریکا در جلسه دادرسی کمیته روابط خارجی‬ ‫ســنا در روز پنجشــنبه (نهم مردادماه)‪ ،‬به توافقی بین یک شــرکت امریکایی و نیروهای کرد سوریه‬ ‫درباره میدان های نفتی اشاره کرده بودند‪.‬‬ ‫لیندســی گراهام‪ ،‬سناتور جمهوریخواه در این جلسه اعالم کرد که مظلوم عبدی‪ ،‬فرمانده کل نیروهای‬ ‫دموکراتیک ســوریه به وی اطالع داده است که قراردادی بین یک شرکت امریکایی و این نیروها برای‬ ‫مدرن ســازی میدان های نفتی شمال شرقی سوریه امضا شــده است و از پمپئو پرسید ایا دولت از ان‬ ‫حمایت می کند یا خیر‪.‬پمپئو در این نشســت که به طور مستقیم از شبکه پی بی اس پخش می شد‪ ،‬در‬ ‫پاسخ به این پرسش گفت‪ :‬بله حمایت می کنیم‪ ،‬این توافق نامه کمی بیشتر از انچه انتظار داشتیم طول‬ ‫کشید و اکنون در حال اجرای ان هستیم‪.‬‬ ‫در بیانیه وزارت خارجه سوریه امده است‪ :‬دمشق توافق نامه شبه نظامیان القسد (‪ )SDF‬با یک شرکت‬ ‫نفتی امریکایی را برای سرقت نفت سوریه تحت حمایت و پشتیبانی دولت امریکا به شدیدترین شکل‬ ‫ممکن محکوم می کند‪ .‬این توافق نامه باطل است و هیچ مبنای قانونی ندارد‪.‬‬ ‫ســوریه پیش از اغاز جنگ داخلی این کشور در سال ‪ ،۲۰۱۱‬روزانه حدود ‪ ۳۸۰‬هزار بشکه نفت تولید‬ ‫می کرد‪.‬‬ ‫دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری امریکا گفته است که با وجود عقب نشینی نظامی از شمال شرقی سوریه‪،‬‬ ‫تعداد اندکی از نیروهای امریکایی در بخش نفتی این منطقه باقی خواهند ماند‪.‬‬ ‫پنتاگون اواخر ســال گذشــته میــادی اعالم کرد که درامــد نفتی این منطقه متعلــق به نیروهای‬ ‫دموکراتیک سوریه است‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫گازرسانی های اخیر وزارت نفت ستودنی است‬ ‫نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬گازرسانی به شهرها و روستاهای کشور در‬ ‫هفت سال گذشته با جدیت هرچه بیشتر کلید خورد که چنین عملکردی واقعا ستودنی است‪.‬‬ ‫احمــد مرادی‪ ،‬با اشــاره به تالش های صورت گرفته در وزارت نفت به ویژه گاز رســانی به شــهرها و‬ ‫روســتاهای دور افتاده کشور‪ ،‬گفت‪ :‬فعالیت های گسترده ای تاکنون از سوی وزارت نفت در توسعه گاز‬ ‫رســانی به شهرها و روســتاهای مختلف انجام شده که قابل ستایش است‪ .‬گسترش شبکه گاز‪ ،‬یکی از‬ ‫ارکان عدالت در خدمت رســانی به شمار می رود که این امر در توسعه مناطق محروم شهری و روستاها‬ ‫و همچنین کاهش دغدغه های روستاییان و حتی افزایش شاخص سالمت در مناطق محروم موثر است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬گاز رســانی به شهرها و روستاهای کشور در این دولت با جدیدت هرچه بیشتر کلید خورد‪،‬‬ ‫هم اکنون اکثر روستاهای کشور نعمت گاز برخوردارند که این مهم بدون شک حرکت بزرگی در زمینه‬ ‫خدمت رسانی محسوب می شود و در کارنامه این دولت به یادگار خواهد ماند‪.‬‬ ‫نماینده بندرعباس‪ ،‬قشم‪ ،‬ابوموسی‪ ،‬حاجی اباد و خمیر تصریح کرد‪ :‬تا پیش از اغاز به کار دولت تدبیر‬ ‫و امید‪ ،‬حدود ‪ ۱۴‬هزار روســتا در کشور از نعمت گاز بهره مند بودند‪ ،‬در حالی که در طول فعالیت این‬ ‫دولت‪ ،‬چندین هزار روســتای دیگر از این نعمت بهره مند شــده اند و امارها نیز نشان دهنده توجه ویژه‬ ‫دولت به توسعه گازرسانی در مناطق محروم است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫بهره برداری رسمی از طرح توسعه اذر در اینده نزدیک‬ ‫واحدفراورشمرکزیمیدانمشترکاذرعملیاتیشد‬ ‫مدیرعامل گــروه اویک از تحقــق تولید نفت از‬ ‫طریــق واحد فراورش مرکــزی (‪ )CPF‬میدان‬ ‫مشــترک اذر خبرداد و گفت‪ :‬طرح توســعه این‬ ‫میدان مشــترک در اینده نزدیک به طور رسمی‬ ‫به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫غالمرضــا منوچهری در نشســتی بــا مجموعه‬ ‫پیمانکاران و دست اندرکاران طرح ساخت کارخانه‬ ‫«‪ ،»NGL3100‬با تاکیــد بر اینکه گروه اویک‬ ‫هم اکنــون از فعال ترین بخش هــای پیمانکاری‬ ‫در کشــور به شــمار می رود‪ ،‬گفت‪ :‬اویک بخش‬ ‫گســترده ای از فعالیت ها در صنایع مختلف نفت‪،‬‬ ‫گاز‪ ،‬پاالیــش و پتروشــیمی کشــور را مدیریت‪،‬‬ ‫راهبری و اجــرا می کند که از میــان پروژه های‬ ‫در دســت اجرای اویک‪ ،‬می توان از طرح ساخت‬ ‫کارخانه «‪ ،»NGL3100‬مجتمع پتروشــیمی‬ ‫دهلران‪ ،‬طــرح توســعه میدان های رامشــیر و‬ ‫منصوری‪ ،‬مجتمع پتروشیمی کیان و طرح توسعه‬ ‫میدان اذر یاد کرد‪.‬‬ ‫وی از افتتــاح رســمی بهره بــرداری از طــرح‬ ‫توســعه میدان اذر در اینــده ای نزدیک خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬تولیــد از این میدان از طریق سیســتم‬ ‫فراورش مرکزی (‪ )CPF‬اغاز شــده است‪ .‬البته‬ ‫بهره برداری از بخش گازی مربوط به این پروژه به‬ ‫علت اینکه هنوز واحد مایع سازی گاز (ال ان جی)‬ ‫ان راه اندازی نشده‪ ،‬فع ً‬ ‫ال امکان پذیر است‪.‬‬ ‫منوچهــری دربــاره اخرین وضع طرح توســعه‬ ‫میدان های نفتی رامشــیر و منصوری در مناطق‬ ‫نفت خیز جنوب کشــور در خوزستان توضیح داد‪:‬‬ ‫مســائل قراردادی و اعتباری این پروژه از ســوی‬ ‫کارگروه مربوط در اویک در همکاری با کارفرمای‬ ‫محترم در حال بررسی است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه طرح پتروشیمی کیان به عنوان‬ ‫بزرگ ترین پروژه پتروشــیمی کشــور از ســوی‬ ‫شــرکت اویک در دست اجراســت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫بخشــی از مناقصه های مربوط بــه این مگاپروژه‬ ‫پتروشیمی از سوی شــرکت اویک برگزار شده و‬ ‫بناست در ســاخت و اجرای این پروژه‪ ،‬از کاال و‬ ‫تجهیزات ایرانی و ساخت داخل استفاده شود که‬ ‫رهبر معظم انقالب اســامی بر این امر هم تاکید‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل گــروه اویک از واگــذاری پروژه های‬ ‫جدید به مجموعه اویک خبــر داد و یکی از این‬ ‫پروژه ها را ایستگاه تقویت فشار گاز دهلران خواند‬ ‫و افزود‪ :‬مبانی قرارداد این پروژه نهایی شده است‬ ‫و به زودی با کارفرمای ان امضا می شود‪ .‬همچنین‬ ‫درامدصنعتپتروشیمیامسال‪ ۸۰‬درصدافزایشمی یابد‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره‬ ‫به افزایش ‪ ۶۰‬درصدی ظرفیت صنعت پتروشیمی‬ ‫با بهره برداری از ‪ ۱۷‬طــرح گفت‪ :‬با بهره برداری از‬ ‫این طرح ها‪ ،‬درامد این صنعت در ســال ‪ ۹۹‬تا ‪۸۰‬‬ ‫درصد افزایش می یابد‪.‬‬ ‫بهزاد محمــدی‪ ،‬مدیرعامل شــرکت ملی صنایع‬ ‫پتروشیمی دیروز (یکشنبه‪ ۱۲ ،‬مردادماه) در استانه‬ ‫روز خبرنگار از خبرگزاری جمهوری اسالمی بازدید‬ ‫کــرد و با تاکید بر اینکه تازگــی خبر تا چند دهه‬ ‫اگهــی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای ‪ 99/03/31-1214‬صــادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان ماکو تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت ‪ ،‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪15‬روز اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان ماکو تســلیم‬ ‫و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫خانم ســعیده صالح زاده به ش ش ‪ 92‬و کدملــی ‪ 2830646053‬صادره ماکو‬ ‫‪-1‬‬ ‫ف سیف اله در ششدانگ یکقطعه باغ به مساحت ‪ 7606‬مترمربع قسمتی از شماره ‪ -‬فرعی از‬ ‫‪ 13‬اصلی واقع در اســتان اذربایجان غربی بخش حوزه ثبت ملک ماکو و از نســق زراعی الهوردی‬ ‫عبدالعلی زاده ‪ -‬کالسه ‪97-390‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1399/04/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1399/05/14 :‬‬ ‫بهنام تارویردی زاده‪ -‬رئیس اداره ثبت شهرستان ماکو‬ ‫اگهــی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای ‪ 99/04/18-1653‬صــادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان ماکو تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت ‪ ،‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪15‬روز اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان ماکو تســلیم‬ ‫و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫اقــای رحیم داداش زاده بــه ش ش ‪ 10‬و کدملی ‪ 2830959371‬صادره ماکو‬ ‫‪-1‬‬ ‫ف نورعلی در ‪ 1510‬ســهم مشــاع ‪ 36638‬سهم ششــدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت‬ ‫ششــدانگ ‪ 36638‬مترمربع به شــماره ‪ -480‬فرعی از ‪ 13‬اصلی واقع در اســتان اذربایجان‬ ‫غربی بخش حوزه ثبت ملک ماکو و از نسق زراعی محرم خلیل زاده ‪ -‬کالسه ‪99-160‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1399/04/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1399/05/14 :‬‬ ‫بهنام تارویردی زاده‪ -‬رئیس اداره ثبت شهرستان ماکو‬ ‫اگهــی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای ‪ 99/04/18-1652‬صــادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان ماکو تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت ‪ ،‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪15‬روز اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان ماکو تســلیم‬ ‫و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫ژیال حســن پوراغبالغی به ش ش ‪ 7264‬و کدملی ‪ 2830072057‬صادره ماکو‬ ‫‪-1‬‬ ‫ف عباســعلی در ‪ 5030‬سهم مشاع از ‪118160/75‬سهم ششــدانگ یکقطعه زمین مزروعی به‬ ‫مســاحت ششــدانگ ‪ 118160/75‬مترمربع به شــماره ‪ -1348‬فرعی از ‪ 10‬اصلی واقع در‬ ‫اذربایجان غربی بخش حوزه ثبت ملک ماکو و از نسق زراعی عزیز عبدالعلی زاده ‪ -‬کالسه ‪-30‬‬ ‫‪99‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1399/04/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1399/05/14 :‬‬ ‫بهنام تارویردی زاده‪ -‬رئیس اداره ثبت شهرستان ماکو‬ ‫قرارداد مربوط به پتروشیمی گچساران نیز میان‬ ‫اویک و کارفرمای مربوط مبادله شــده اســت و‬ ‫فعالیت های اجرایی به زودی اغاز می شود‪.‬‬ ‫وی از واگذاری قریب الوقوع طرح توســعه میدان‬ ‫نفتی چنگوله به گروه اویک نیز خبر داد و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬قرارداد توســعه این میــدان نفتی در بلوک‬ ‫اناران در چارچوب مدل جدید قراردادهای نفتی‬ ‫(‪ )IPC‬با شرکت اویک به زودی منعقد می شود و‬ ‫این شــرکت با امکانات‪ ،‬نیروی انسانی و تجربه ای‬ ‫که از پروژه اذر به دســت اورده اســت‪ ،‬عملیات‬ ‫اجرایی این پروژه را هم اغاز می کند‪.‬‬ ‫وی همچنین پروژه ســاخت مخازن ذخیره سازی‬ ‫و انتقــال نفت و فراورده های نفتی قشــم را نیز‬ ‫از دیگــر پروژه های تحت مدیریــت گروه اویک‬ ‫خواند و یاداور شــد‪ :‬این پروژه در گام نخســت‬ ‫برای ذخیره ســازی ‪ ۶.۵‬میلیون بشکه نفت خام و‬ ‫فراورده های نفتی طراحی شده است که در اغاز‬ ‫امسال به مدار بهره برداری وارد شد و به زودی به‬ ‫شکل رســمی افتتاح می شود‪ ،‬همچنین گام دوم‬ ‫این پروژه نیز به زودی اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه اویک بــا بیان اینکه گروه اویک‬ ‫فعالیت هــای متعدد دیگــری را نیــز در برنامه‬ ‫واگــذاری از طریــق مناقصــه به شــرکت های‬ ‫پیمانکاری و سازنده ایرانی دنبال می کند‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬گروه اویک در واگذاری پروژه های خود روی‬ ‫اصل برگــزاری مناقصه‪ ،‬ایجاد فضــای رقابتی و‬ ‫انتخاب پیمانــکاران صاحب صالحیت تمرکز دارد‬ ‫و بدیهی است که این قراردادها در یک چارچوب‬ ‫مناســب‪ ،‬ســالم و منطقی منعقد خواهند شــد‪،‬‬ ‫به طوری که توانمندی پیمانکار‪ ،‬قیمت پروژه ها و‬ ‫مدت زمان اجرای انها قابل حصول و عملی باشد‬ ‫تا کار به شکل مطلوب به نتیجه برسد‪ ،‬چراکه اگر‬ ‫هر یک از این اصول دچار ضعفی شــود‪ ،‬قطعاً به‬ ‫مجموعه پروژه اسیب وارد خواهد شد‪.‬‬ ‫وی از برگــزاری مناقصه هــای جدیــد در پروژه‬ ‫پتروشیمی دهلران خبر داد و گفت‪ :‬این پروژه در‬ ‫حال اجراســت و امیدواریم روند عملیات اجرایی‬ ‫ان به زودی شتاب گیرد‪ .‬همچنین برنامه برگزاری‬ ‫مناقصه بســته های کاری جدیــد در پروژه های‬ ‫پتروشیمی کیان و ســاخت مخازن ذخیره سازی‬ ‫ت و فراورده های نفتی قشم‪ ،‬در دست‬ ‫و انتقال نف ‬ ‫پیگیری است‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه اویک گفت‪ :‬شرکت های تابع گروه‬ ‫اویک همچون شرکت طراحی و مهندسی صنایع‬ ‫انرژی (‪ ،)EIED‬شرکت راه اندازی و بهره برداری‬ ‫‪۲‬پاالیشگاهنفتیامریکا‬ ‫برایهمیشهتعطیلمی شود‬ ‫معاونوزیرنفتدرامورپتروشیمی‪:‬‬ ‫گذشــته انحصاری بود‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون تعدد رسانه ها‬ ‫ســبب شده است ســرعت و دقت خبر چالش ساز‬ ‫باشد‪.‬وی با تاکید بر اینکه یکی از شاخص های یک‬ ‫مدیر مبتنی بر امارهای قابل اندازه گیری اوســت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این موضوع می تواند موضوع تحلیلی مناسبی‬ ‫برای خبرنگاران باشــد‪.‬معاون وزیر نفت با اشاره به‬ ‫اینکه پتروشــیمی صنعت نخست کشور است و در‬ ‫کنار فوالد دو پایه ارزاوری کشور به شمار می روند‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬پتروشــیمی صنعت جذاب رو به رشد و‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫تعالی است و به شــدت کار می کند‪.‬محمدی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬تولید ســاالنه پروپیلن در کشــور در شرایط‬ ‫کنونی ‪ ۹۵۰‬هزار تن است که از کمبود ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫تنی حکایت دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در تالشیم صنعت پتروشیمی‬ ‫را کیفی و تــاب اور کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬با افزایش ظرفیت‬ ‫تولیــد محصــوالت باکیفیــت ماننــد پروپیلن و‬ ‫شناسایی نیاز بازار‪ ،‬ارزاوری پتروشیمی نیز تضمین‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫اگهــی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای ‪ 99/04/19-1662‬صــادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان ماکو تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت ‪ ،‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪15‬روز اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان ماکو تســلیم‬ ‫و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫اقای سیداســماعیل اقاپور به ش ش ‪ 4713‬و کدملی ‪ 4939397106‬صادره‬ ‫‪-1‬‬ ‫قره ضیاءالدین ف سیدجبرئیل در ‪ 1625‬سهم مشاع از ‪107732‬سهم ششدانگ یکقطعه زمین‬ ‫مزروعی به مساحت ششدانگ ‪ 107732‬مترمربع به شماره ‪ -295‬فرعی از‪ 27‬اصلی واقع در‬ ‫اســتان اذربایجان غربی بخش حوزه ثبت ملک ماکو و از نســق زراعی علی رندی ‪ -‬کالسه ‪-537‬‬ ‫‪98‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1399/04/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1399/05/14 :‬‬ ‫بهنام تارویردی زاده‪ -‬رئیس اداره ثبت شهرستان ماکو‬ ‫اگهــی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای ‪ 99/04/19-1655‬صــادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان ماکو تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت ‪ ،‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪15‬روز اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان ماکو تســلیم‬ ‫و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫خانــم پری علی زاده جنکانلو بــه ش ش ‪ 326‬و کدملی ‪ 2830942094‬صادره‬ ‫‪-1‬‬ ‫بازرگان ف محمد در ‪ 2624‬ســهم مشــاع از ‪22200‬ســهم ششــدانگ یکقطعــه زمین مزروعی‬ ‫به مســاحت ششــدانگ ‪22200‬مترمربع قســمتی از شــماره ‪ -‬فرعــی از‪ 106‬اصلی واقع در‬ ‫اذربایجان غربی بخش حوزه ثبت ملک ماکو و از نســق زراعی شیخعلی صمدپور ‪ -‬کالسه ‪-107‬‬ ‫‪99‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1399/04/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1399/05/14 :‬‬ ‫بهنام تارویردی زاده‪ -‬رئیس اداره ثبت شهرستان ماکو‬ ‫اگهــی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای ‪ 99/04/18-1631‬صــادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان ماکو تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت ‪ ،‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪15‬روز اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان ماکو تســلیم‬ ‫و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫اقای علی چیالن به ش ش ‪ 2820005640‬و کدملی ‪ 2820005640‬صادره‬ ‫‪-1‬‬ ‫ماکو ف کرم در ‪ 2228‬ســهم مشــاع از ‪ 39400‬ســهم ششــدانگ یک قطعه زمیــن مزروعی به‬ ‫مساحت ششدانگ ‪ 39400‬مترمربع قسمتی از شماره ‪ -‬فرعی از ‪ 27‬اصلی واقع در اذربایجان‬ ‫غربی بخش حوزه ثبت ملک ماکو و از نسق زراعی محمد امین دانا بلخکانلو ‪ -‬کالسه ‪98-360‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1399/05/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1399/05/28 :‬‬ ‫بهنام تارویردی زاده‪ -‬رئیس اداره ثبت شهرستان ماکو‬ ‫شرکت ماراتون پترولیوم دو پاالیشگاه نفت ایاالت‬ ‫متحده امریکا را به طور دائمی تعطیل می کند‪.‬به‬ ‫گزارش خبرگزاری رویترز از هیوســتون‪ ،‬ماراتون‬ ‫پترولیــوم (‪ )MPC.N‬قصد دارد در پی کاهش‬ ‫تقاضای سوخت‪ ،‬دو پاالیشگاه نفت کوچک ایاالت‬ ‫متحده را در مارتینز کالیفرنیا و گالوپ نیومکزیکو‬ ‫به طــور دائم تعطیل کند که ســبب از بین رفتن‬ ‫‪ ۸۰۰‬شغل می شــود‪.‬بزرگ ترین پاالیشگاه ایاالت‬ ‫متحــده از نظر حجم‪ ،‬به دلیــل ضعف تقاضا در‬ ‫پی شــیوع ویروس کرونا در ایاالت متحده‪ ،‬پیش‬ ‫از این تولید دو پاالیشــگاه خــود را متوقف کرده‬ ‫بود‪ ،‬با کاهش مســافرت های هوایــی و زمینی‪،‬‬ ‫پاالیشــگاه های ایــاالت متحده امریــکا به طور‬ ‫میانگین حدود ‪ ۲۰‬درصد از کل ظرفیت پاالیشی‬ ‫خود را متوقف کرده اند‪.‬‬ ‫صنایع نفت (‪ ،)OICO‬شــرکت توســعه صنایع‬ ‫نفت و انرژی قشــم (‪ )OEID‬و شرکت عملیات‬ ‫اکتشــاف نفت (‪ )OEOC‬هم به طور مســتقل‬ ‫از اویــک‪ ،‬در مناقصه هایی شــرکت کرده و برنده‬ ‫شــده اند و این شــرکت ها نیز بســته های کاری‬ ‫مختلف را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکاران‬ ‫خود واگذار خواهند کرد‪.‬‬ ‫منوچهری با بیان اینکه شــرکت مهندســی نفت‬ ‫کیــش (‪ )KPE‬بــازوی توانمنــد مهندســی و‬ ‫مطالعات گروه اویک در بخش باالدســتی است‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬این شــرکت می تواند مخازن نفتی و‬ ‫گازی کشور را با مطالعات پایه و تفصیلی‪ ،‬به شکل‬ ‫فنی و تخصصی بشناسد و ان را در چارچوب فنی‬ ‫و اقتصادی ارزیابی کند‪.‬‬ ‫وی با بیــان اینکه اخیرا ً به موضــوع فعالیت در‬ ‫بخش باالدســتی صنعت نفت و ســرمایه گذاری‬ ‫بخــش غیردولتی در این بخش در ســطح ملی‬ ‫توجه شده اســت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در بخش باالدستی‪،‬‬ ‫روند فعالیت ها در قیاس با انچه انتظار اســت تا‬ ‫حدودی کند پیش می رود‪ ،‬در حالی که هم اکنون‬ ‫ایــران بزرگ ترین دارنده ذخایــر هیدروکربوری‬ ‫دنیا (مجموع ذخایر نفت و گاز) به شمار می رود‪.‬‬ ‫بخش چشــمگیری از منابــع و ذخایر نفت و گاز‬ ‫ایران در میدان های مرزی و مشــترک واقع شده‬ ‫اســت و بر همین اساس همســایگان کشورمان‪،‬‬ ‫عطش و اشتهای سیری ناپذیری برای بهره برداری‬ ‫پرشتاب تر از این منابع دارند‪ .‬با وجودی که اینده‬ ‫نفت دنیا چندان روشن نیست و در افق دوردست‬ ‫به نظر می رسد نفت ارزش امروز خود را از دست‬ ‫بدهد‪ ،‬اما در شــرایط حاضر‪ ،‬نفت کماکان انرژی‬ ‫نخست دنیاست و ایران از بازیگران اصلی صحنه‬ ‫انرژی جهان اســت؛ بر این اساس‪ ،‬باید با جدیت‬ ‫بیشتری توســعه بخش باالدستی صنعت نفت را‬ ‫دنبال کرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه زنجیره پایین دســتی و ارزش‬ ‫افــزوده حاصــل از ان کامــ ً‬ ‫ا متکــی به بخش‬ ‫باالدســتی اســت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬زنجیــره صنعت‬ ‫پتروشــیمی کشــور به عنوان بخش پایین دستی‬ ‫صنعــت عظیم نفت‪ ،‬به تولید نفت‪ ،‬گاز و میعانات‬ ‫گازی در بخش باالدســتی وابسته است‪ ،‬بنابراین‬ ‫باید بخش باالدستی توسعه یابد تا بتوان زنجیره‬ ‫پایین دســتی را تکمیــل و از طریــق صــادرات‬ ‫محصوالت با ارزش افزوده ان‪ ،‬ارزاوری ایجاد کرد‪.‬‬ ‫منوچهــری با تاکید بــر اینکه برخــاف تصور‪،‬‬ ‫فعالیت در بخش باالدســتی صنعت نفت بســیار‬ ‫مهم و ارزش افزوده ان به مراتب بیشتر از بخش‬ ‫پایین دســتی اســت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر «نرخ بازگشــت‬ ‫ســرمایه» (‪)Return on Investment‬‬ ‫در بخش پایین دستی به دشــواری به ‪ ۱۰‬تا ‪۲۰‬‬ ‫درصد برسد‪ ،‬این نرخ (‪ )ROI‬در بخش باالدستی‬ ‫(توسعه میدان های هیدروکربوری) دست کم ‪۲۰‬‬ ‫تــا ‪ ۳۰‬درصد و بعضاً بیش از ‪ ۱۰۰‬درصد اســت‬ ‫که سرمایه گذار و پیمانکار می توانند بخشی از ان‬ ‫را جذب کنند و به صنعت و اقتصاد کشــور رونق‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫وی با یــاداوری محدودیت هــای قانونی حضور‬ ‫شــرکت های غیردولتی در بخش باالدستی گفت‪:‬‬ ‫شرکت ملی نفت ایران در گذشته و به طور سنتی‬ ‫با حضــور درازمــدت شــرکت های غیردولتی و‬ ‫خصوصی و به طور کلی هر شرکتی به جز شرکت‬ ‫ملی نفت ایران‪ ،‬در پروژه های باالدســتی صنعت‬ ‫نفت مخالفت کرده اســت که این موضوع یکی از‬ ‫علت های کندی روند توســعه بخش باالدستی به‬ ‫شمار می رود‪ ،‬اما هم اکنون این دیدگاه تا حدودی‬ ‫دگرگون شــده اســت و با رویکرد حمایتی مقام‬ ‫معظم رهبری و دولت‪ ،‬برای حضور شــرکت های‬ ‫غیردولتی در این بخش‪ ،‬سازوکار قانونی طراحی‬ ‫شــده که فرایند تدوین ان در سال های گذشته‬ ‫کلید خورده اســت و البته بــاز هم باید جامعیت‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نماینده فریمان در مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫«گاز» لبخند را به کارگران کوره های اجرپزی فریمان برگرداند؛ قدردانیم‬ ‫نماینــده فریمان گفت‪ ۱۵۰۰ :‬نفر از کارگران کوره هــای اجرپزی فرهادگرد فریمان که کار خود را به‬ ‫دلیل مســائل زیســت محیطی و اســتفاده مازوت در کوره های اجر پزی از دست داده بودند اکنون با‬ ‫برخورداری از نعمت گاز دوباره به کار بازگشتند‪.‬‬ ‫احسان قاضی زاده هاشمی (دوشنبه‪ ۱۳ ،‬مردادماه) در ایین افتتاح گازرسانی به ‪ ۷۷‬روستا و اغاز به کار‬ ‫خط انتقال تقویتی جنوب مشــهد ضمن قدردانی از مســئوالن وزارت نفت و شــرکت ملی گاز ایران‬ ‫یاداوری کرد‪ :‬منشــا گاز ‪ ۶‬استان از شهرستان سرخس اســت اما در سرخس ‪ ۶۰‬روستا فاقد سیستم‬ ‫گازرســانی هستند‪ ،‬اما امروز با یک حرکت جهادی و روحیه انقالبی شاهد افتتاح بسیاری از پروژه های‬ ‫گازرسانی هستیم‪.‬وی با اشاره به اینکه در چهار سال اخیر ‪ ۲۰۰‬روستا صاحب نعمت گاز شدند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬عملیات گازرســانی ‪ ۸۰‬روســتای دیگر نیز هم اکنون اغاز شــده که امیدواریم هفته دولت سال‬ ‫اینده به بهره برداری برسد‪.‬این نماینده مجلس با یاداوری اینکه استان های خراسان و فارس بر اساس‬ ‫حکمی در بودجه سال ‪ ،۱۳۹۸‬ظرفیت دریافت تسهیالت از سیستم بانکی را دریافت کردند‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫این راســتا شرکت گاز خراســان رضوی ‪ ۳۸۶‬میلیارد تومان از بانک ملی ایران برای توسعه گازرسانی‬ ‫روستایی دریافت کرد‪.‬‬ ‫اگهــی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای ‪ 99/04/18-1651‬صــادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان ماکو تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت ‪ ،‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪15‬روز اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص‬ ‫نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولیــن اگهــی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان ماکو‬ ‫تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به‬ ‫مرجع قضایی تقدیم نمایند‪-1 .‬اقای عبداله فرشادی به ش ش ‪ 92‬و کدملی ‪2830827643‬‬ ‫صادره بازرگان ف محمد در ‪ 1700‬ســهم مشــاع از ‪ 22904‬ســهم ششــدانگ یک قطعه زمین‬ ‫مزروعی به مســاحت ششدانگ ‪22904‬مترمربع قســمتی از شماره ‪ -‬فرعی از ‪ 27‬اصلی واقع‬ ‫در اذربایجان غربی بخش حوزه ثبت ملک ماکو و از مالکیت مشاعی محمد معیری و از نسق زراعی‬ ‫موسی جاللیان ‪ -‬کالسه ‪97-335‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1399/05/14 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1399/05/28 :‬‬ ‫بهنام تارویردی زاده‪ -‬رئیس اداره ثبت شهرستان ماکو‬ ‫اگهــی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای ‪ 99/04/18-1654‬صــادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان ماکو تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت ‪ ،‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪15‬روز اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان ماکو تســلیم‬ ‫و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع‬ ‫قضایــی تقدیــم نمایند‪ -1 .‬اقای بهزاد رود بــه ش ش ‪ 35‬و کدملی ‪ 2830827074‬صادره‬ ‫ماکو ف بیت اله ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ششدانگ ‪2818‬مترمربع قسمتی‬ ‫از ‪ -6‬اصلــی واقع در اذربایجان غربی بخش حوزه ثبت ملک ماکو و از نســق زراعی علی محمدی‬ ‫گجوتی ‪ -‬کالسه ‪98-165‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1399/05/14 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1399/05/28 :‬‬ ‫بهنام تارویردی زاده‪ -‬رئیس اداره ثبت شهرستان ماکو‬ ‫اگهــی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای ‪ 99/04/21-1664‬صــادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان ماکو تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است ‪ ،‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح زیر‬ ‫به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت‬ ‫به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان ماکو تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪ -1 .‬خانم عصمت شــکرزاده قره خاچی بــه ش ش ‪ 11‬و کدملی ‪2830817710‬‬ ‫صــادره ماکو ف نصراله در ششــدانگ یــک قطعه باغ به مســاحت ششــدانگ ‪10991‬مترمربع‬ ‫قسمتی از شماره ‪ -‬فرعی از ‪ 14‬اصلی واقع در اذربایجان غربی بخش حوزه ثبت ملک ماکو و از‬ ‫نسق زراعی عبدالهاشم علی اصغر زاده و از مالکیت مشاعی سعید محمدپور ‪ -‬کالسه ‪98-248‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1399/05/14 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1399/05/28 :‬‬ ‫بهنام تارویردی زاده‪ -‬رئیس اداره ثبت شهرستان ماکو‬ ‫اگهــی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای ‪ 99/03/26-1168‬صــادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان ماکو تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت ‪ ،‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪15‬روز اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص‬ ‫نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولیــن اگهــی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان ماکو‬ ‫تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به‬ ‫اقای ارین نصیری بــه ش ش ‪2820405215‬‬ ‫مرجع قضایی تقدیم نمایند‪-1 .‬‬ ‫و کدملــی ‪ 2820405215‬صــادره ماکو ف فرزاد در ‪ 3010‬ســهم مشــاع از ‪ 138843‬ســهم‬ ‫ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ششــدانگ ‪138843‬مترمربع قسمتی از شماره‬ ‫‪ -345‬فرعی از ‪ 15‬اصلی واقع در اذربایجان غربی بخش حوزه ثبت ملک ماکو و از نسق زراعی‬ ‫مرتضی جلیل زاده ‪ -‬کالسه ‪98-123‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1399/05/14 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1399/05/28 :‬‬ ‫بهنام تارویردی زاده‪ -‬رئیس اداره ثبت شهرستان ماکو‬ ‫اگهــی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای ‪ 99/04/25-1816‬صــادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان ماکو تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت ‪ ،‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪15‬روز اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان ماکو تســلیم‬ ‫و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫اقای غالمرضا زینالپور به ش ش ‪ 25‬و کدملی ‪ 4929890675‬صادره پلدشت‬ ‫‪-1‬‬ ‫ف رضا در ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت ششــدانگ ‪143/45‬مترمربع قسمتی از‬ ‫شــماره ‪ -‬فرعی از ‪ 1146‬اصلی واقع در اذربایجان غربی بخش حوزه ثبت ملک ماکو و از مورد‬ ‫مالکیت ناهید و لطیفه بیات ماکو ‪ -‬کالسه ‪98-516‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1399/05/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1399/05/28 :‬‬ ‫بهنام تارویردی زاده‪ -‬رئیس اداره ثبت شهرستان ماکو‬ ‫اگهــی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای ‪ 99/04/30-1901‬صــادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان ماکو تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت ‪ ،‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪15‬روز اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان ماکو تســلیم‬ ‫و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫اقــای مهران حســین پور به ش ش ‪ 1722‬و کدملــی ‪ 2830873882‬صادره‬ ‫‪-1‬‬ ‫ماکو ف بهمن در ‪ 1202‬ســهم مشــاع از ‪ 15550‬ســهم ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به‬ ‫مساحت ششدانگ ‪ 15550‬مترمربع به شماره ‪ -1564‬فرعی از ‪ 10‬اصلی واقع در اذربایجان‬ ‫غربی بخش حوزه ثبت ملک ماکو و از نسق زراعی حسین ریشی ‪ -‬کالسه ‪98-568‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1399/05/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1399/05/28 :‬‬ ‫بهنام تارویردی زاده‪ -‬رئیس اداره ثبت شهرستان ماکو‬ ‫اگهــی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای ‪ 99/04/28-1848‬صــادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان ماکو تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت ‪ ،‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪15‬روز اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان ماکو تســلیم‬ ‫و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫شــیما محمد زاده به ش ش ‪ 2820109462‬و کدملی ‪ 2820109462‬صادره‬ ‫‪-1‬‬ ‫ماکو ف خیام در ‪ 1955‬ســهم مشــاع از ‪ 11850‬ســهم ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به‬ ‫مســاحت ششدانگ ‪11850‬مترمربع به شــماره ‪ -225‬فرعی از ‪ 27‬اصلی واقع در اذربایجان‬ ‫غربی بخش حوزه ثبت ملک ماکو و از نسق زراعی غالم حسین عزیزی ‪ -‬کالسه ‪98-444‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1399/05/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1399/05/28 :‬‬ ‫بهنام تارویردی زاده‪ -‬رئیس اداره ثبت شهرستان ماکو‬ صفحه 4 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۳۱‬واحد صنفی و کارگاه متخلف‬ ‫پلمب شدند‪ /‬از دور فاتحه بخوانید‬ ‫رییس مرکز بهداشت شهرستان اراک گفت‪ :‬طی‬ ‫هفته های اخیر ‪ ۳۱‬واحــد صنفی و کارگاهی به‬ ‫دلیل رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی پلمب‬ ‫شدند‪.‬دکتر سعید محمددوست‪ ،‬با اشاره به اینکه‬ ‫بازرسان مرکز بهداشــت با همکاری اتاق اصناف‬ ‫و ســازمان صمــت و ســمن های دارای حکم از‬ ‫اســتانداری در روند بازرســی ها از تمامی اماکن‬ ‫عمومی و خدمات رســان و صنوف و کارگاه های‬ ‫صنعتــی حضور دارند‪ ،‬افزود‪ :‬روند بازرســی این‬ ‫چنین اســت که در مرحله اول بازدید‪ ،‬تذکرات‬ ‫الزم داده می شــود‪ ،‬چــک لیســت ها تکمیل و‬ ‫تحویل مرکز بهداشــت می شود و بازرسان مرکز‬ ‫برای بازدید مجدد وارد عمل می شوند‪.‬وی با بیان‬ ‫اینکه اگــر برای رفع موارد درج شــده در چک‬ ‫لیست اقدامی نشده باشد‪ ،‬مرکز بهداشت و پلیس‬ ‫اماکــن برای پلمب مجموعه های دارای مشــکل‬ ‫اقــدام می کنند‪ ،‬افــزود‪ :‬از ‪ ۲۴‬تیرماه تا ششــم‬ ‫مردادماه ‪ 6750‬مورد بازرسی در شهرستان اراک‬ ‫انجام شــده اســت که از این تعداد ‪ ۵۸‬مورد به‬ ‫مراجع قضایی معرفی شــدند و از این تعداد ‪۳۱‬‬ ‫مورد به دلیل عدم اســتفاده از ماســک‪ ،‬رعایت‬ ‫نشــدن فاصله گذاری اجتماعــی و پروتکل های‬ ‫بهداشــتی و ‪ ...‬پلمب شــده اند و خوشبختانه در‬ ‫بازرســی انجام شده‪ ،‬رتبه قابل قبولی در برخورد‬ ‫با واحدهای مشــکل دار داریم و این مهم نشــان‬ ‫می دهد که مماشــاتی در ایــن خصوص صورت‬ ‫نگرفتــه است‪.‬محمددوســت با اشــاره به اینکه‬ ‫از کل بازرســی های انجام شــده‪ ۳۵۴ ،‬مورد نیز‬ ‫اخطار رفع نقــص دریافت کرده اند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫اصناف و کارگاه های کوچــک و بزرگ همکاری‬ ‫مناســبی با بازدیدها دارند و روند مناســبی در‬ ‫این حوزه حاکم اســت‪ ،‬البته نظارت ها با جدیت‬ ‫انجام می شــود‪.‬رییس مرکز بهداشــت اراک در‬ ‫خصوص وضعیــت ارامســتان اراک و برگزاری‬ ‫مراســم ختم‪ ،‬گفت‪ :‬وظیفه برخورد با افرادی که‬ ‫اقدام به برگزاری مراســم در ارامستان می کنند‪،‬‬ ‫با مجموعه ارامســتان اســت کــه البته تاکنون‬ ‫همکاری مناسبی داشته اند‪ ،‬اما در این بین مردم‬ ‫هم وظایف و مسئولیت هایی دارند که باید ان را‬ ‫انجام دهند‪ .‬زمانی که همه درب ها بسته و بلوک‬ ‫گذاری صورت گرفته است‪ ،‬متاسفیم که مردم از‬ ‫درب و دیوار و نرده ها باال می روند تا بتوانند وارد‬ ‫ارامستان شوند‪.‬‬ ‫‪ ۲۶‬استان در وضعیت قرمز و هشدار‬ ‫‪ ۲۵۹۸‬ابتال و‪ ۲۱۵‬فوتی جدید کرونا‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشــت از شناسایی ‪۲۵۹۸‬‬ ‫مورد جدید کووید‪ ۱۹‬در کشــور طی ‪ ۲۴‬ساعت‬ ‫گذشته خبر داد و گفت‪ :‬متاسفانه ‪ ۲۱۵‬بیمار نیز‬ ‫جان خود را از دست دادند‪.‬‬ ‫دکتر سیماسادات الری گفت‪ :‬از دیروز تا امروز‬ ‫‪ ۱۳‬مرداد ‪ ۱۳۹۹‬و بر اســاس معیارهای قطعی‬ ‫تشخیصی‪ ،‬دو هزار و ‪ ۵۹۸‬بیمار جدید مبتال به‬ ‫کووید‪ ۱۹‬در کشور شناسایی شد که یک هزار و‬ ‫‪ ۳۰۴‬نفر از انها بستری شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مجموع بیماران کووید‪ ۱۹‬در کشور به‬ ‫‪ ۳۱۲‬هزار و ‪ ۳۵‬نفر رسید‪.‬‬ ‫الری گفت‪ :‬متاسفانه در طول ‪ ۲۴‬ساعت گذشته‪،‬‬ ‫‪ ۲۱۵‬بیمار کووید‪ ۱۹‬جان خود را از دست دادند‬ ‫و مجموع جان باختگان این بیماری به ‪ ۱۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۰۵‬نفر رسید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خوشبختانه تا کنون ‪ ۲۷۰‬هزار و ‪۲۲۸‬‬ ‫نفر از بیماران‪ ،‬بهبود یافته و یا از بیمارســتانها‬ ‫ترخیص شده اند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ ۴۱۰۴ :‬نفر از بیمــاران مبتال به‬ ‫کووید‪ ۱۹‬در وضعیت شــدید این بیماری تحت‬ ‫مراقبت قرار دارند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تا کنون دو میلیون و ‪ ۵۳۴‬هزار و ‪۶۵۸‬‬ ‫ازمایش تشخیص کووید‪ ۱۹‬در کشور انجام شده‬ ‫کادر درمانی در نوک پیکان جنگ با کرونا قرار دارند‬ ‫خیز کرونای ثانی هر چه بود کنترل نشد!‬ ‫موج دوم بیماری کرونا اینبار با شــدت بیشتری‬ ‫خود را نشــان داد؛ تا جایی کــه میزان قربانیان‬ ‫کرونا در تیرماه به بیش از ‪ ۵‬هزار نفر رســیدند‪.‬‬ ‫اما چه شــد که این موج کنترل نشد؟‬ ‫موج دوم بیماری کرونا اینبار با شــدت بیشتری‬ ‫خود را نشــان داد تا جایی که میــزان قربانیان‬ ‫کرونا در تیرماه به بیش از ‪ ۵‬هزار نفر رســیدند‪،‬‬ ‫زمانیکه که کارد به اســتخوان برسد فرقی ندارد‬ ‫پزشک باشــی یا پرســتار و یا بهیار‪ ،‬اینجا همه‬ ‫اموخته و قســم خورده اند بــدون منت به خلق‬ ‫خــدا خدمت کننــد‪ ،‬حتی اگر بــه قیمت تمام‬ ‫شــدن جانشان تمام شــود‪ ،‬کرونا روی دیگر از‬ ‫صبــوری و بردباری را نشــان داد تــا جایی که‬ ‫کادر درمانــی خســته از تال ش هــای شــبانه و‬ ‫روزی‪ ،‬مرگ ‪ ۲۰۰‬تایی هر روز هموطنان طاقت‬ ‫از صبرشــان برد و امــروزه صراحتا اعالم کردند‬ ‫که «کم اوردیم!» سوال اینجاست چرا موج دوم‬ ‫کرونا بســی سخت تر از موج اول بود تا جایی که‬ ‫با ترافیک اتاق های ا ی ســی یو مواجه شدیم و با‬ ‫امار ‪ ۲۰۰‬تایی اعالم می کنیم در کنترل بیماری‬ ‫عقبگرد داشتیم؟! دو سناریو برای ویروس کرونا‬ ‫می توانیــم تعریف کنیم‪ ،‬پــرده اول تالش همه‬ ‫مردم برای نابودی کرونــا تا جایی که پا به پای‬ ‫کادر درمانــی پیــش رفته و بیمــاری را کنترل‬ ‫کرد ه انــد در پرده دوم این اســتقامت به جایی‬ ‫رســید که مردم محدودیت ها را جــدی نگرفته‬ ‫و بــدون ترس‪ ،‬از دســت دادن جــان بی توجه‬ ‫به پروتکل های درمانــی برای امرارمعاش نان را‬ ‫به قیمت جــان می خورند‪.‬از شــهادت مدافعان‬ ‫ســامت تا قربانی شدن بسیاری از هموطنان در‬ ‫تیرماه نشــان از کنترل نشدن بیماری بعد از ‪۵‬‬ ‫ماه را می دهد ویروسی که هر روز ورژنی جدید‬ ‫بــا عملکردی نــو از خود نشــان می دهد‪ ،‬طبق‬ ‫اخریــن امار ســتاد کرونا میــزان قربانیان ماه‬ ‫گذشــته ‪ ۵‬هزار نفر می رســد‪ ،‬تا جایی که کادر‬ ‫درمانی اعــام کردند که کــم اورد ه اند در این‬ ‫بین بــه گونه های متفاوت از مردم درخواســت‬ ‫کردند که انها را یاری کنند و بدون ماســک در‬ ‫اماکــن و انزار عمومی ورود پیدا نکنند‪.‬‬ ‫موج دوم کرونا بسی سخت تر از موج اول‬ ‫شــروع موج اول کرونــا بدون اگاهــی مردم و‬ ‫مســئوالن از بهمن ماه ‪ ۹۸‬اغاز شد تا جایی که‬ ‫مسئوالن از رســانه های متفاوت مردم را دعوت‬ ‫بــه ارامش کرده انــد و اکثر انهــا کووید ‪ ۱۹‬را‬ ‫شــبیه ویروس انفوالنزا دانســته؛ بدون خطر تا‬ ‫جایی که نکات بهداشــتی و طریق انتقال ان را‬ ‫هر لحظه از طریق رســانه ها منتشــر کرده و در‬ ‫خانه بمانیم را پیشــنهاد دادند؛ این برنامه ریزی‬ ‫سالمت‪ ،‬ورزش‬ ‫‪5‬‬ ‫است‪.‬الری در تشریح استانهای در وضعیت قرمز‬ ‫گفت‪ :‬اســتان های مازندران‪ ،‬تهران‪ ،‬گلســتان‪،‬‬ ‫خراسان شمالی‪ ،‬اردبیل‪ ،‬اصفهان‪ ،‬البرز‪ ،‬خراسان‬ ‫رضــوی‪ ،‬کرمان‪ ،‬ســمنان‪ ،‬اذربایجان شــرقی‪،‬‬ ‫مرکزی‪ ،‬یزد و گیالن در وضعیت قرمز قرار دارند‪.‬‬ ‫وی درباره اســتانهای در شــرایط هشــدار نیز‬ ‫گفت‪ :‬همچنین استانهای فارس‪ ،‬ایالم‪ ،‬لرستان‪،‬‬ ‫هرمــزگان‪ ،‬زنجــان‪ ،‬قزوین‪ ،‬اذربایجــان غربی‪،‬‬ ‫بوشــهر‪ ،‬همدان‪ ،‬قم‪ ،‬چهارمحــال و بختیاری و‬ ‫کهگیلویه و بویر احمد هم در وضعیت هشــدار‬ ‫قرار دارند‪.‬‬ ‫الری با بیان اینکه در حال حاضر ‪ ۱۴‬اســتان در‬ ‫وضعیت قرمز و ‪ ۱۲‬اســتان در وضعیت هشدار‬ ‫قــرار دارند‪ ،‬افزود‪ :‬با همــکاری مردم در رعایت‬ ‫پروتکلها و تالش شــبانه روزی مسووالن استانی‬ ‫و کادر بهداشت و درمان‪ ،‬استان های خوزستان‪،‬‬ ‫کردستان‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬خراسان جنوبی و سیستان‬ ‫و بلوچســتان در وضعیت بهتری از بیماری قرار‬ ‫گرفتــه اند؛ البته این موضــوع نباید باعث خطر‬ ‫عادی سازی شرایط و ســهل انگاری در رعایت‬ ‫پروتکل ها شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خوشبختانه استانهای فارس‪ ،‬ایالم‪،‬‬ ‫لرســتان و هرمزگان از وضعیت قرمز به وضعیت‬ ‫هشدار تبدیل شده اند و با رعایت مردم و تالش‬ ‫کادر بهداشت و درمان و مسووالن استانی موارد‬ ‫ابتال و بستری در برخی شهرستانهای این استانها‬ ‫روند کاهشــی داشــته و موجب شده تعدادی از‬ ‫شهرستان های این اســتان ها از وضعیت قرمز‬ ‫خارج شوند‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت همچنیــن گفت‪:‬‬ ‫متاســفانه اســتانهای مرکزی‪ ،‬گیــان و یزد از‬ ‫وضعیت هشــدار به وضعیت قرمز تبدیل شدند؛‬ ‫یعنی موارد ابتال و بســتری تعداد بیشــتری از‬ ‫شهرســتان های انها روند افزایشی داشته است‬ ‫که از مردم می خواهیم با جدی گرفتن بیشــتر‬ ‫پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک کمک‬ ‫کنند در هفته های اتی شــاهد کاهش امار ابتال‬ ‫و بســتری در این استانها باشــیم‪ .‬همچنین از‬ ‫مردم می خواهیم از سفرهای غیرضروری به این‬ ‫استان ها خودداری کنند‪.‬‬ ‫الری در پایان صحبت هایــش خطاب به مردم‬ ‫گفت‪ :‬مطمئن باشــید با عزم و اراده شما حتی‬ ‫اگر ‪ ۱۰‬درصد به امار استفاده کنندگان از ماسک‬ ‫اضافه شود‪ ،‬تاثیرات چشمگیری در کاهش موارد‬ ‫ابتال‪ ،‬بستری و فوت در کشور را طی هفته های‬ ‫اتی شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫‪3965‬‬ ‫شماره‪3896‬‬ ‫هفدهم شماره‬ ‫سالهفدهم‬ ‫‪ 1399‬سال‬ ‫ماه‪1399‬‬ ‫مردادماه‬ ‫‪14‬مرداد‬ ‫شنبه‪22‬‬ ‫سهشنبه‬ ‫سه‬ ‫خبر‬ ‫هزینه درمان کرونا با دفترچه بیمه سالمت‪ ،‬چقدر تمام می شود؟‬ ‫معاون پشتیبانی سازمان بیمه سالمت درباره سهم ســازمان بیمه سالمت از هزینه درمان‬ ‫مبتالیان کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬از انجا که درمان این بیماری باید رایگان انجام شود‪ ،‬مابه تفاوت سهم‬ ‫بیمار توسط منابع دولتی پرداخت می شود که این رقم در بخش بستری ‪ ۱۰‬درصد و در بخش‬ ‫سرپایی ‪ ۳۰‬درصد است‪.‬‬ ‫شاهرخ رامزی‪ ،‬گفت‪ :‬در حالت معمول سهم بیمه سالمت در بستری بیماران‪ ۹۰‬درصد هزینه ها‬ ‫و ســهم بیمار ‪ ۱۰‬درصد و در درمان سرپایی بیماران نیز سهم بیمه ‪ ۷۰‬درصد و سهم بیمار‬ ‫‪ ۳۰‬درصد است که همین قانون در بیماران مبتال به کرونا نیز اجرا می شود؛ با این تفاوت که از‬ ‫انجایی که درمان بیماران مبتال به کرونا باید رایگان باشد‪ ،‬درصد سهم بیمار در این حالت توسط‬ ‫منابع دولتی برای بیم ه تامین می شود و به این شکل بدون انکه سهم بیمه در پرداخت هزینه ها‬ ‫افزایش یابد‪ ،‬بیمار به شکل رایگان خدمات دریافت می کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه بیمه سالمت در بحث کرونا از اول اسفند سال ‪ ۹۸‬در کنار وزارت بهداشت‬ ‫فعال بوده اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬همواره در تالش بودیم تا منابع مالی خوبی به ارائه دهندگان‬ ‫خدمات تزریق کنیم‪ ،‬به عنوان مثال از اول اسفند‪ ۹۸‬تا ‪ ۲۰‬فروردین ‪ ۹۹‬بالغ بر ‪ ۶‬هزار میلیارد‬ ‫تومان پول به ارائه دهندگان خدمت تزریق شــده است‪ .‬با تزریق این پول مطالبات سال ‪۹۷‬‬ ‫موسسات پرداخت شد؛ البته به جز بخش دولتی‪-‬دانشگاهی که حدود ‪ ۱۰‬روز بدهکاری داریم‬ ‫که مبلغی معادل ‪ ۱۳۷‬میلیارد تومان است‪.‬رامزی با تاکید بر اینکه اعتباری تحت عنوان کرونا‬ ‫به سازمان بیمه سالمت داده نمی شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما از محل اعتبارات خودمان با حمایت وزیر‬ ‫بهداشت و دکتر نوبخت‪ -‬رئیس سازمان برنامه و بودجه وظیفه تامین منابع مالی را انجام دادیم‪.‬‬ ‫وی دربــاره بیمه بودن یا نبودن خدمان مربوط به درمان کرونا در بخش خصوصی‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫صورتی که مرکز طرف قرارداد ما باشد و خدمات نیز در سقف بیمه ای قرار گیرد‪ ،‬اسناد هزینه‬ ‫برای ما ارسال می شود و در صورت دریافت خدمات بستری تا سقف‪ ۹۰‬درصد هزینه ها پرداخت‬ ‫خواهد شد‪ .‬در صورتی که بیمارستان طرف قرارداد ما نباشد نیز بر اساس اسناد دولتی خسارت‬ ‫وارده پرداخت می شود‪.‬‬ ‫رامزی در پاسخ به این سوال که صفر تا ‪ ۱۰۰‬هزینه های ناشی از درمان کرونا برای بیمه چقدر‬ ‫است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این موضوع کامال وابسته به خدماتی است که بیمار حین دوره درمان دریافت‬ ‫می کند و بر همین اساس هزینه ها می تواند فرد به فرد متفاوت باشد‪.‬‬ ‫وی درباره پوشش بیمه ای خدمات هوم کر یا مراقبت در منزل بیماران مبتال به کوید‪ ۱۹‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برای برخی فعالیت ها که در هوم کر تحت پوشش بیمه باشد کماکان پرداخت ها صورت‬ ‫می گیرد؛ اگر بحث مراقبت از بیماران کرونایی هم به تایید شورای عالی بیمه برسد و قرار باشد‬ ‫تحت پوشش بیمه برود‪ ،‬ما اماده ارائه خدمت خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی درباره انجام ازمایش هایی که در زمان ابتال به کرونا از افراد گرفته می شود‪ ،‬افزود‪ :‬به تبع اگر‬ ‫ازمایش ها تحت پوشش بیمه باشد پرداخت هایی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫معاون پشتیبانی سازمان بیمه سالمت درباره پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد این سازمان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در سال ‪ ۹۹‬تا پایان خرداد ماه به هم ه موسسات پرداخت ها انجام شده و در سال ‪۹۸‬‬ ‫نیز بخش دولتی و دانشگاهی حدود ‪ ۳‬ماه و در بخش غیر دانشگاهی در حوزه دارو و بیمارستانی‬ ‫نیز حدود یک ماه بدهکار هستیم‪.‬‬ ‫موج دوم‪ ،‬اول شد‬ ‫تــا جایــی پاســخگو بود کــه مردم بــه لحاظ‬ ‫اقتصادی و معیشــتی با مشــکل روبرو نبودند‪،‬‬ ‫بــا پایان تعطیالت نــوروزی رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشــتی از طرف مردمی که نان را قیمت جان‬ ‫می خورنــد به پایان رســید و هرکس برای امرار‬ ‫معاش به هر ریسمانی چنگ زد‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۲۰۰‬نفری قربانیان کرونا‬ ‫افزایــش ‪ ۲۰۰‬نفــری قربانیان و هشــدارهای‬ ‫پی در پی مســئوالن همه و همه نشان از وخیم‬ ‫بودن اوضاع می داد‪ ،‬دکتر ایرج حریرچی معاون‬ ‫کل وزارت بهداشــت و درمان با بیــان اینکه با‬ ‫ریختــن ترس مردم و برگزاری عزا و عروســی‪،‬‬ ‫دورهمی و‪ ...‬در خرداد ماه‪ ،‬افزایش امار مرگ و‬ ‫میر کرونا در تیر ماه را مشــاهده کردیم‪ ،‬درباره‬ ‫واکســن ایــن بیماری اب پاکی را روی دســت‬ ‫همگی ریخــت و تاکید کرد‪ :‬اینکــه می گوییم‬ ‫‪ ۱۸‬ماهه یا ‪ ۲۴‬ماهه ممکن اســت به واکســن‬ ‫کرونا دســت می یابیم یک شــاهکار خواهد بود؛‬ ‫این در حالی است که بعد از چند دهه درگیری‬ ‫بــا ویروس ایــدز و همچنین ماالریــا‪ ،‬اما هنوز‬ ‫واکســن این بیماریها کشف نشده است‪.‬‬ ‫فاطمــه محمــد بیگــی عضــو هیئت رئیســه‬ ‫کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس در مورد‬ ‫خیــز مجدد بیمــاری کرونــا می گویــد‪ :‬کرونا‬ ‫ویروس بیمــاری نوپدیدی کــه مرتب در حال‬ ‫تغییر رفتار اســت و متاسفانه ســخت کشور را‬ ‫در بر گرفته و شــاهد قربانی شــدن بسیاری از‬ ‫هموطنــان با شــیوع این بیماری هســتیم‪ ،‬این‬ ‫تغییر رفتار منجر به عدم کنترل بیماری توســط‬ ‫دانشمندان و پزشکان شده است‪.‬‬ ‫نماینده مردم قزوین‪ ،‬ابیــک و البرز در مجلس‬ ‫شورای اسالمی با ابراز تاســف از کنترل نشدن‬ ‫بیمــاری تاکید می کند‪ :‬بعــد از پنج ماه مبارزه‬ ‫با ویروس کرونا امروزه شــاهده خســتگی مردم‬ ‫و مســئوالن بودیم در این بین پیش بینی هایی‬ ‫که در مــورد این ویروس از طــرف متخصصان‬ ‫سالمت شــده درســت از اب نیامده و منجر به‬ ‫شدت یافتن این بیماری در چند روز اخیر شد ‪.‬‬ ‫اسفند و فرودین ماه فرصت طالیی برای کنترل‬ ‫بیماری بود که توســط دولت نادیده گرفته شد‬ ‫چه در مبحث قرنطینه چه در راســتای کنترل و‬ ‫ارائه خدمات و همه این عوامل دلیلی بر شــدت‬ ‫یافتن این بیماری شد‪.‬‬ ‫ستاد مبارزه با کرونا موفق عمل نکرد‬ ‫محمــد بیگی ادامــه داد‪ :‬در حــال حاضر ما با‬ ‫تغییــر رفتار ویروس و خســتگی مــردم مواجه‬ ‫هســتیم مردمی که در تامیــن مالی خود گاهی‬ ‫با دشــوار ی های روبرو هستند؛ عملکرد نامناسب‬ ‫از طرف ســتاد ملی کرونا این شــرایط را برای‬ ‫خانوادها اســیب پذیر ســخت تر از قبل کرد‪ ،‬با‬ ‫چنین شــرایطی باید بدنه ســتاد مبارزه با کرونا‬ ‫تغییر کند‪ ،‬این سیســتم تمــام ازمون و خطای‬ ‫خــود را پس داده که امروزه شــاهد عقبگرد در‬ ‫کنترل این بیماری در ســطح ملی هستیم‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم در مجلس یازدهــم می افزاید‪:‬‬ ‫وزارت بهداشــت پروتکل های متعددی نوشــت‬ ‫و ارائــه داد که برخی به مرحله اجرایی شــدن‬ ‫رســید و تعدادی نیازمند حمایت دولت بود که‬ ‫متاسفانه مورد بی مهری قرار گرفت در این میان‬ ‫در مدیریت کرونا اگر بخواهیم تمام انتظارات را‬ ‫از سوی وزارت بهداشت داشته باشیم بی انصافی‬ ‫تمام در حق این وزارتخانه است‪ ،‬این وزارتخانه‬ ‫نیازمنــد همکاری و همیاری مردم و مســئوالن‬ ‫در بحران کرونا بوده و هست‪.‬‬ ‫امار مــرگ ومیر به قــدری باال بــود که حتی‬ ‫دامــن مدافعین ســامت را هم گرفــت‪ ،‬دکتر‬ ‫حســین کرمانپور مدیرکل روابط عمومی و امور‬ ‫بین الملل ســازمان نظام پزشــکی با اعالم امار‬ ‫شــهادت ‪ ۱۳۸‬تن از مدافعان ســامت در خط‬ ‫مقدم مبــارزه با کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬مدافعان ســامت‬ ‫بیــش از ‪ ۳۰‬ســال درس خواندند تــا به مردم‬ ‫خدمــت کنند و با این خدمــت‪ ،‬تمام چیزی که‬ ‫باید یک انســان در محبت به مردم ثابت کند را‬ ‫به اثبات رســاندند و حاال نوبت مردم است‪.‬‬ ‫در این راســتا محمد بیگی ادامه داد‪ :‬پزشــکان‬ ‫و کادر درمانی در شــرایط کنونی بار ســنگینی‬ ‫را به دوش می کشــند‪ ،‬پرســتاران و پزشــکانی‬ ‫که ماهها بدون مرخصی در چند شــیفت کاری‬ ‫مشــغول به خدمت رسانی هستند تا جایی پیش‬ ‫رفتند گاهی این خدمت رســانی به قیمت جان‬ ‫خودشــان تمام شــد‪ ،‬بــا چنین شــرایطی باید‬ ‫ماههای اینــده را در نظر بگیریم علی الخصوص‬ ‫پاییز و زمســتان که اگر بــه همین صورت پیش‬ ‫رود شــاهد فاجعه انسانی دیگری خواهیم بود‪.‬‬ ‫امــروزه کادر درمانــی خود را ســپر بالی ملت‬ ‫ایران قرار داده است‪ ،‬این گروه نیازمند حمایت‬ ‫مردم و ســازمانهای دولتی و خصوصی هستند‬ ‫عضو کمیســیون بهداشت و درمان مجلس گفت‪:‬‬ ‫پرورش و تربیت نیروهای ســامت برای جامعه‬ ‫بسیار ســخت اســت برای اینکه یک پزشک به‬ ‫جامعــه تحویل داده شــود نیازمند ‪ ۲۰‬ســال‬ ‫تحصیل اســت که اگر این پزشک یک متخصص‬ ‫باشــد زمان بیشــتر را می طلبد بر همین اساس‬ ‫با یک حساب سرانگشتی خسارات مالی و جانی‬ ‫با از دســت دادن یک پزشــک هزینــه جبران‬ ‫ناپذیــری برای کشــور به همــراه دارد‪ ،‬در این‬ ‫میــان نیروی تخصصی ســامت کــه کار اصلی‬ ‫ان پشــتیبانی از ســامت جامعه است نباید در‬ ‫حوز ه های دیگر مشــغول به کار شوند و یا تعداد‬ ‫بســیاری از انها در نوبت اســتخدامی ســامت‬ ‫بماننــد علی الخصوص در شــرایطی که کشــور‬ ‫نیازمند این ســربازان ســامت اســت‪ .‬سهمیه‬ ‫اســتخدامی نیروی ســامت در چنین شرایطی‬ ‫چرا در رکود کامل اســت؟ چــه میزان پاداش‬ ‫به مدافعان ســامت تعلق می گیــرد که انها را‬ ‫محکــوم به انجام وظیفه بیش از اندازه دانســته‬ ‫و گاهی می شــنویم که مادیــات جایگزین تمام‬ ‫زحمات انها شــده اســت‪ ،‬امروزه کادر درمانی‬ ‫خود را ســپر بالی ملت ایران قرار داده اســت‪،‬‬ ‫این گــروه نیازمند حمایت مردم و ســازمانهای‬ ‫دولتی و خصوصی هستند‪.‬‬ ‫کشور در جنگی نابرابر است‬ ‫محمدبیگــی فضــا و شــرایط کنونی کشــور را‬ ‫در مبــارزه با کرونــا یک فضای جنگی تشــبیه‬ ‫کرد و بــه خانه ملت می گویــد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫کشــور در موقعیت جنگی نابرابر به ســر می برد‬ ‫دشــمنی نامرئی که هر لحظــه در کمین هریک‬ ‫از افراد اســت گاهــی درگیری یــک نفر با این‬ ‫بیمــاری برابری می کند با به خطر انداختن جان‬ ‫چندین نفــر‪ ،‬بر همین اســاس تمامی نیروهای‬ ‫مدیریتــی کشــور از حــوزه اقتصــاد گرفته تا‬ ‫فرهنــگ باید به میــدان بیایند و هریک در حد‬ ‫و اختیــارات خود در جهــت کنترل این بیماری‬ ‫تالش کنند‪ ،‬به فــرض مثال نیروهای اقتصادی‪،‬‬ ‫نیروهــای مدیریتی‪ ،‬نیروی نظامــی و انتظامی‪،‬‬ ‫وزارتخانه ها‪ ،‬ســازمان های دولتــی و غیردولتی‪،‬‬ ‫حمــل و نقــل عمومــی از متــرو و اتوبوس تا‬ ‫پروازهای داخلی و خارجی‪ ،‬قرنطینه شــهرها و‬ ‫فاصلــه گذاری اجتماعی همه و همه باید مجددا‬ ‫در دســتور کار قرار بگیرنــد در این میان دولت‬ ‫بایــد مواضع خــود را در مبارزه با این دشــمن‬ ‫فرضی اعالم کند و همراه مردم باشد‪.‬‬ ‫کشــور باید به لحاظ مــادی مردم ضعیف‬ ‫جامعه و اســیب دیده را شناسایی و مورد‬ ‫حمایت جدی قرار دهد‪ ،‬حمایت های در حد‬ ‫عمل نه در حد وعده و وعید‬ ‫دبیر کمیســیون بهداشت و درمان مجلس ادامه‬ ‫داد‪ :‬کشــورهای اروپایــی و امریکایی در مبارزه‬ ‫با این بیماری سیاســتی دســته جمعی داشتند‬ ‫که متاســفانه به قربانی شــدن تعداد بسیاری از‬ ‫افراد منجر شــد‪ ،‬چنین سیاســتی در کشور ما‬ ‫قابل اجرا نیســت همه مردم ما در شرایط مادی‬ ‫یکســانی قــرار ندارند اگر قرنطینه حاکم شــد‪،‬‬ ‫کشــور باید به لحاظ مادی مردم ضعیف جامعه‬ ‫و اسیب دیده را شناسایی و مورد حمایت جدی‬ ‫قــرار دهد‪ ،‬حمایت های در حــد عمل نه در حد‬ ‫وعده و وعید؛ حمایت مادی قشــر ضعیف برای‬ ‫کشــور ما کار ســختی نبود که شــاهد حضور‬ ‫مردم برای امرار معاش در خیابانها و شکســتن‬ ‫قرنطینه باشیم‪.‬‬ ‫استانداران‪ ،‬فرماندهان ستاد مبارزه با کرونا‬ ‫وی در ادامه یاداوری کرد‪ :‬اگر براســاس سناریو‬ ‫ســفید‪ ،‬زرد و قرمــز سیاســت های جداگانه ای‬ ‫طراحــی شــود و بــر همیــن مبنا سیاســت ها‬ ‫برنامه ریــزی در جهت مبارزه بــا بیماری کرونا‬ ‫تغییر پیدا کند و اختیارات محلی به اســتانداران‬ ‫ابالغ کرده و انها را به عنوان فرماندهان ســتاد‬ ‫مبارزه با کرونا معرفی کنیم و ســامت را ســر‬ ‫فصل تمام اقدامات اســتانی قــرار دهیم و تمام‬ ‫برنامه های اســتانی را بر همان مبنا اجرا کنیم‬ ‫بدون شــک شــاهد کاهش بیماری در کشــور‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهور پاسخگو باشد‬ ‫محمد بیگی با انتقاد از عملکرد ســتاد مدیریت‬ ‫کرونا در کشور افزود‪ :‬چرا حوزه پدافند غیرعامل‬ ‫در جلسات ستاد مبارزه با کرونا اختیارات کمی‬ ‫دارنــد در صورتــی می تواند نقــش پررنگی در‬ ‫کنترل این اپیدمی ملی داشــته باشــند‪ ،‬هیئت‬ ‫دولت و اقای رئیس جمهور پاســخگو باشــند‪،‬‬ ‫نقش ســازمان ها و نهادها چگونه تعریف شد که‬ ‫همــه وظایف بر دوش وزارت بهداشــت خالصه‬ ‫کردیــد و امــروزه شــاهد اعتــراف و خواهش‬ ‫پزشــکان از مردم هســتیم که ناتوان در کنترل‬ ‫بیماری شــد ه اند‪.‬موج اول بیماری توسط مردم‬ ‫کنترل شــد تا جایی که دیگر نتوانســتند برای‬ ‫امرار معاش سیاســت قرنطینــه را پیش گرفته‬ ‫و امروزه دو راه بیشــتر ندارند یــا امرار معاش‬ ‫و یــا قرنطینه که با سیاســت های در نظر گرفته‬ ‫همه پیش بینــی می کنند تا پایان ســال مبتال‬ ‫می شــوند و در اخــر هزینه هــای درمــان این‬ ‫بیماری مالک زنده بودن انها می شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطر نشان می کند‪ :‬سازمان برنامه‬ ‫و بودجــه باید ردیف بودجه ای ویژه ای برای این‬ ‫بیمــاری در نظــر بگیرید و وزارت بهداشــت را‬ ‫در اســتخدام و پرداخت کارانه پرســنل درمانی‬ ‫حمایت کند که در نــوک پیکان این جنگ قرار‬ ‫دارند در ایــن بین وزارتخانــه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجــارت باید بتواند تمام امکانات بهداشــتی در‬ ‫حوزه مبارزه با این بیماری از ماسک و دستکش‬ ‫گرفته تا تجهیزات بیمارستانی به درستی تامین‬ ‫کنــد تا جایی که نــه تنها در ســطح ملی بلکه‬ ‫در حــوزه بیــن المللی هم صادر کننده باشــیم‬ ‫و گزینه ارز اوری ناشــی از صــادرات امکانات‬ ‫پزشــکی را صرف تامین تجهیزات و کمبودهای‬ ‫دیگــر در حوزه مبارزه با کرونا کنیم‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون بهداشت و درمان پزشکی گفت‪:‬‬ ‫کمپین همه ماســک بزنیــم را به مرحله اجرایی‬ ‫شــدن می گذاریــم در صورتی که بســیاری از‬ ‫شهرستان ها و روســتاها با کمبود ماسک روبرو‬ ‫هستند‪ ،‬ســتاد ملی مبارزه با کرونا از گروههای‬ ‫جهادی کمک بگیرد برای تامین ماســک شهرها‬ ‫و شهرســتانهای کم برخوردار‪ ،‬امروزه شهرهای‬ ‫جنوبی ســخت درگیر بیماری کرونا هســتند و‬ ‫نیازمنــد کمک مردم و مســئوالن حتی اگر این‬ ‫کمک به اندازه یک ماسک رایگان خالصه شود‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم در مجلــس یازدهــم مردم را‬ ‫قطــع کننده زنجیره کرونــا می داند و می گوید‪:‬‬ ‫فرهنــگ ســازی حماســی در مبارزه بــا کرونا‬ ‫عامــل اصلی قطع ایــن بیماری اســت‪ ،‬امروزه‬ ‫مردم بیشــتر از هر زمان دیگر بایــد به یکدیگر‬ ‫کمک کنند‪ .‬این بیماری فقیر وغنی‪ ،‬مســئول و‬ ‫غیرمســئول نمی شناسند درگیری یک نفر با این‬ ‫دشــمن نامرئی برابری می کنــد با نابودی چند‬ ‫نفر دیگر بــه همدیگر رحم کنیم‪ ،‬از رســانه ای‬ ‫شدن موضوع تا اقتصادی بودن ان برای همگان‬ ‫مشــخص شده از کمک معنوی حتی در حد دعا‬ ‫خوانــدن تا کمک مــادی نبایــد کوتاهی کنیم‪،‬‬ ‫متاسفانه شرایط ســختی برای همه مردم است‬ ‫اگــر بتوانیم دورهمــی عزا و عروســی را برای‬ ‫مدتــی تعطیــل کنیم و این مراســم را به زمان‬ ‫دیگری موکول کنیم بدون شــک این بیماری به‬ ‫زودی به پایان می رسد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪3861‬‬ ‫‪3896‬‬ ‫شماره‪3965‬‬ ‫هفدهم شماره‬ ‫سالهفدهم‬ ‫‪ 1399‬سال‬ ‫ماه‪1399‬‬ ‫اسفندماه‬ ‫‪ 7‬مرداد‬ ‫‪22‬‬ ‫شنبه‪14‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫سه‬ ‫کارشناسانصنعتخودرومطرحکردند‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫صنعت و خودرو‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫سه نگرانی درباره قراردادهای اتی ایران و چین در بخش خودرو‬ ‫امضــای قرارداد بلندمــدت میان ایران و چین‬ ‫نمی توانــد بــرای صنعــت خــودرو فرصتی را‬ ‫فراهــم کند‪ .‬این مســاله تنها بــه چین مرتبط‬ ‫نمی شــود‪ ،‬بلکه با سایر قراردادهایی که در این‬ ‫ســا ل ها در صنعت خودرو با شــرکای خارجی‬ ‫بســته شــد نیز مرتبــط اســت‪،.‬بحث قرارداد‬ ‫همــکاری بلندمدت با چینی هــا در زمینه های‬ ‫مختلف ازجمله صنعت خودرو باعث شــده است‬ ‫بســیاری از کارشناســان و فعاالن این صنعت‪،‬‬ ‫بــه گمانه زنی هایی در این خصــوص بپردازند؛‬ ‫این که ایا می توان به چینی ها که طی ســا ل ها‬ ‫حضــور در صنعــت خــودرو ایــران بــه گواه‬ ‫قطعه ســازان و خودروســازان تکنولوژی انتقال‬ ‫نداد ه اند و عمال داخلی ســازی روی محصوالت‬ ‫این کشــور در ایران انجام نشده است‪ ،‬اعتماد‬ ‫کرد یــا خیر‪ .‬در این خصوص برخــی نیز علت‬ ‫این موضــوع را اقتصاد ی نبودن تیراژ محصوالت‬ ‫چینی در ایران می داننــد و معتقدند باید ابتدا‬ ‫ســاختار صنعت خــودرو تغییر کند و ســپس‬ ‫به فکــر همکاری با کشــورهای دیگر باشــیم‪.‬‬ ‫ضمــن این که بســیاری هم بر انعقــاد قرارداد‬ ‫هوشــمندانه بــا چینی هــا تاکیــد می کنند و‬ ‫معتقدنــد باید قراردادها برد‪-‬برد تنظیم شــود؛‬ ‫نه یک ســویه به نفع چشم بادامی ها‪.‬‬ ‫بلکه با ســایر قراردادهایی که در این ســا ل ها‬ ‫در صنعت خودرو با شــرکای خارجی بسته شد‬ ‫نیز مرتبط اســت‪ .‬نکتــه اصلی و مهم این که تا‬ ‫وقتی ایــن قراردادها با وضعیــت فعلی صنعت‬ ‫خودرو بســته شــود‪ ،‬هیــچ تاثیــری در بهبود‬ ‫عملکــرد این صنعــت نخواهد داشــت‪ .‬چراکه‬ ‫ابتــدا باید مهم تریــن ایراد ســاختاری صنعت‬ ‫خودرو یعنی انحصار ان در بازار کشــور اصالح‬ ‫شــود‪ .‬اما باتوجه به این که دولت از تصد ی گری‬ ‫این صنعت دســت بــر نمی دارد‪ ،‬سا ل هاســت‬ ‫شــاهد درجا زدن صنعت خودرو هســتیم‪ .‬در‬ ‫چنین شــرایطی اگــر خودروســازان المانی و‬ ‫ژاپنی نیــز به ایران بیایند‪ ،‬از ا ن جا که بســتر‬ ‫برای فعالیت فراهم نیســت‪ ،‬اتفاقی رخ نخواهد‬ ‫داد‪ .‬بنابرایــن شــا ه بیت پیشــرفت و بهبــود‬ ‫وضعیــت صنعت خودرو‪ ،‬از بیــن رفتن انحصار‬ ‫دولتــی و حکمفرمایی فضای رقابتی اســت‪ .‬بر‬ ‫این اســاس‪ ،‬اگر چینی ها هم بــا ایران قرارداد‬ ‫بلندمدت و اســتراتژیک ببندند‪ ،‬صنعت خودرو‬ ‫مــا را متحول نخواهــد کرد‪ .‬در زمــان برجام‬ ‫نیــز خودروســازان چینی زودتــر از اروپایی ها‬ ‫به ایران امدنــد‪ ،‬اما وقتــی تحریم های امریکا‬ ‫علیــه صنعت خودرو وضع شــد‪ ،‬شــرکت هایی‬ ‫ماننــد برلیانس‪ ،‬چانگان‪ ،‬دانگ فنگ‪ ،‬بی وا ی دی‬ ‫و‪ ...‬رفتنــد و تنها دو شــرکت جک و چری به‬ ‫دلیل این که خودروســازان دولتی چین هستند‪،‬‬ ‫در ایــران باقی ماند ه اند‪ ،‬وگرنه همراه با ســایر‬ ‫خودروســازان خارجی از ایران خارج می شدند‪.‬‬ ‫حتــی همــکاری قطعه ســازان ما بــا چینی ها‬ ‫قطع شــده اســت و انها برای تهیه مواد اولیه‬ ‫با مشــکالت زیادی دســت وپنجه نرم می کنند‪.‬‬ ‫قراردادها با خودروسازان چینی یک طرفه‬ ‫بوده است‬ ‫امیرحســن کاکایی‪ ،‬کارشــناس صنعت‬ ‫خودرو‬ ‫کشور ما برای توســعه اقتصادی نیازمند روابط‬ ‫اقتصادی عمیق با کشــورهای توسعه یافته است‪.‬‬ ‫چین نیز بازیگر جــدی عرصه اقتصاد جهان در‬ ‫قرن ‪ ۲۱‬به شــمار مــی رود و امــروز به عنوان‬ ‫کشوری شــناخته می شــود که به فناور ی های‬ ‫پیشــرفته دســت یافتــه و در ایــن زمینه به‬ ‫یک صادرکننده جهانی تبدیل شــده اســت‪ .‬از‬ ‫ســوی دیگر‪ ،‬امروز در صنعت خودرو نیز چین‬ ‫صاحب تکنولوژی طراحی و ســاخت اســت و با‬ ‫شــرکت های بزرگ و مطرح جهانــی همکاری‬ ‫می کنــد‪ ،‬به طور ی که این کشــور درحا ل حاضر‬ ‫قابلیــت تولیــد ســاالنه بیــش از ‪۳۰‬میلیــون‬ ‫دســتگاه خــودرو به همــراه میلیو ن هــا قطعه‬ ‫برای انواع خودروهای چینــی‪ ،‬کر ه ای‪ ،‬ژاپنی‪،‬‬ ‫المانــی‪ ،‬فرانســوی‪ ،‬امریکایــی و‪ ...‬را دارد‪.‬‬ ‫بنابرایــن ظرفیــت عظیمــی در صنعت خودرو‬ ‫چین به عنوان بزرگترین خودروســاز و قطعه ساز‬ ‫جهان وجود دارد‪ .‬امــا همکاری ما با چین باید‬ ‫دارای الزاماتی باشــد تا ایــن قرارداد بلندمدت‬ ‫و اســتراتژیک برای صنعت خودرو کشــور یک‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه‬ ‫علم وصنعت مطرح کرد‪:‬‬ ‫می گیــرد‪ ،‬تاثیر منفی بر انگیزه خودروســازان‬ ‫برای ارتقــای کیفــی محصوالتشــان نخواهد‬ ‫داشت؟‬ ‫به رغم به حاشــیه رفتن موضوع کیفیت خودرو‬ ‫در بازار امــا مباحث کیفی بیــش از پیش در‬ ‫کانــون توجــه وزارت صمت و ســازما ن های‬ ‫اســتاندارد و محیط زیســت قــرار گرفته؛ از‬ ‫ســوی دیگــر‪ ،‬کیفیت وابســته بــه مدیریتی‬ ‫اســت که در زنجیره انجام می شــود‪ .‬در این‬ ‫راســتا‪ ،‬باید کل زنجیره ارزش افزوده خودرو‬ ‫را در نظــر بگیریــم کــه از طراحــی خودرو‬ ‫تــا تولیــد ان را شــامل می شــود پــس باید‬ ‫فرایند تولیــد به نحوی مدیریت شــود که به‬ ‫کیفیــت مطلوب برســیم‪ .‬اما نمی تــوان منکر‬ ‫ســایه انداختن مســائل اقتصادی بــر موضوع‬ ‫کیفیت شــد‪ .‬چراکــه متاســفانه وضعیت فعلی‬ ‫صنعت خودرو به نحوی اســت که کیفی سازی‬ ‫برای خودروســازان صرفه اقتصــادی ندارد و‬ ‫بنــا بر گفته خریداران شــاهد افــت کیفی در‬ ‫خودروهای تاز ه تحویل هســتیم‪ .‬البته بخشــی‬ ‫از اقتصاد ی نبــودن هــم بــه عد م بهــره وری‬ ‫برمی گــردد کــه وابســته به مدیریــت دولتی‬ ‫اســت؛ چراکه بر اســاس مد ل هــای اقتصادی‬ ‫مبتنــی بــر هزینه و درامد پیــش نمی روند و‬ ‫با توجه به این که هزینه های ســربار باالســت‪،‬‬ ‫کیفیــت محصوالت کاهش می یابد‪.‬‬ ‫بــرای اصالح این ســاختار از کجــا باید اغاز‬ ‫کرد؟اگر بخواهیــم همه چیز را از ابتدا اصالح‬ ‫کنیم و صرفا دســت بــه انتقاد نزنیم؛ اول باید‬ ‫مدل اقتصادی اصالح شــود و خودروســاز از‬ ‫مــدل کامال دولتــی به خودروســاز خصوصی‬ ‫تغییــر ماهیت دهد‪ .‬چــون تمــام هزینه ها و‬ ‫درامدهــا باید ریال به ریال برای خودروســاز‬ ‫اهمیــت پیدا کند‪ .‬ســپس بــرای اصالح مدل‬ ‫اقتصادی در حــوزه طراحی خــودرو نیازمند‬ ‫دانش فنی روز هســتیم تــا بتواند خودروهایی‬ ‫را طراحــی کنــد که کیفیــت روز خودروهای‬ ‫دنیــا را داشــته باشــد‪ .‬در ایــن راســتا نیز‬ ‫خودروســازان می تواننــد از دانشــی کــه در‬ ‫دانشــگا ه ها‪ ،‬مراکــز تحقیقاتی و شــرکت های‬ ‫دانــش بنیــان وجــود دارد‪ ،‬اســتفاده کنند‪.‬‬ ‫درحا ل حاضر خودروســازان در تالش هســتند‬ ‫تــا این خــا را بــا قراردادهایی کــه اخیرا با‬ ‫دانشــگا ه های علم وصنعــت و صنعتی شــریف‬ ‫بســته اند‪ ،‬جبران کنند‪ .‬درواقع‪ ،‬خودروسازان‬ ‫با اصــاح شــیوه مدیریتی و تعامــل با مراکز‬ ‫دانشــگاهی و تحقیقاتــی در پــی خوددرمانی‬ ‫هســتند‪ .‬یعنی تا پیش از این ارتباط مناسبی‬ ‫بیــن خودروســازان و مراکــز دانشــگاهی‪،‬‬ ‫پژوهشــکد ه ها و غیره ایجاد نشده بود؟‬ ‫متاســفانه خیــر‪ .‬ایــن در حالی اســت که در‬ ‫تمام دنیا خودروســازان با دانشگا ه ها و مراکز‬ ‫تحقیقاتــی ارتبــاط تنگاتنگــی دارنــد‪ .‬همین‬ ‫موضــوع باید در زنجیره تامین خودروســازان‬ ‫و صنعــت قطعــه نیز دنبال شــود تــا تامین‬ ‫خودروســازان نیز با تحقیق و توســعه اساسی‬ ‫بــه روز باشــد‪ .‬به عنــوان مثــال ترمــز که با‬ ‫اســتفاده از دانــش نســل های قبــل تولیــد‬ ‫می شــود‪ ،‬براســاس تکنولوژ ی های روز ارتقای‬ ‫کیفیــت داده شــود‪ .‬قــوای محرکــه‪ ،‬قطعات‬ ‫ایمنــی و غیره که از اهمیــت باالیی برخوردار‬ ‫هســتند هم باید بر اســاس این تعامل ارتقای‬ ‫کیفــی داده شــوند‪ .‬درصورتی که ایــن تعامل‬ ‫بین خودروســازان و قطعه سازان با دانشگا ه ها‪،‬‬ ‫ دانش بنیا ن ها و مراکز تحقیقاتی شــکل بگیرد‪،‬‬ ‫می توانیــم حتــی اســتانداردهای ‪85‬گانه را‬ ‫ایــراد ســاختاری صنعــت خــودرو و‬ ‫قراردادهای بی اثر با کشورها‬ ‫فربدزاوه‪ ،‬کارشناس صنعت خودرو‬ ‫امضــای قرارداد بلندمــدت میان ایران و چین‬ ‫نمی توانــد برای صنعت خودرو فرصتی را فراهم‬ ‫کند‪ .‬این مســاله تنها به چین مرتبط نمی شود‪،‬‬ ‫دو روشی که خودروسازان‬ ‫برای خود درمانی در پیش‬ ‫گر فته ا ند‬ ‫درحا ل حاضر خودروســازان در تالش هســتند‬ ‫تــا این خــا را بــا قراردادهایی کــه اخیرا با‬ ‫دانشــگا ه های علم وصنعــت و صنعتی شــریف‬ ‫بســته اند‪ ،‬جبران کنند‪ .‬درواقع‪ ،‬خودروسازان‬ ‫با اصــاح شــیوه مدیریتی و تعامــل با مراکز‬ ‫دانشــگاهی و تحقیقاتــی در پــی خوددرمانی‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫هرچنــد محصــوالت تولیدشــده از ســوی‬ ‫خودروســازان با اقبال خوبی بــرای خرید در‬ ‫بازار مواجه اســت و بیشتر به عنوان یک کاالی‬ ‫ســرمایه ای معرفی می شــود تا خودرویی و به‬ ‫منظور تردد در شــهر و خارج شهر‪ ،‬اما فعاالن‬ ‫و کارشناســان ایــن صنعــت معتقدنــد برای‬ ‫خودروهای تولیدشــده در کشــور هنوز جای‬ ‫افزایــش کیفیت باقی اســت و خودروســازان‬ ‫بایــد بــرای افزایــش کیفیت محصوالتشــان‬ ‫برنامه ریــزی بهتری داشــته باشــند‪ .‬این امر‬ ‫نیــز مســتلزم تعامل بیشــتر خودروســازان و‬ ‫قطعه ســازان با دانشــگا ه ها‪ ،‬مراکــز تحقیقاتی‬ ‫و شــرکت ها دانش بنیان اســت‪ .‬در این باره با‬ ‫ابوالفضل خلخالی‪ ،‬عضو هیات علمی دانشــگاه‬ ‫علم وصنعــت گفت وگویــی انجــام داد ه ایم که‬ ‫مشــروح ان در ادامه از نظرتان می گذرد‪.‬‬ ‫ایــا این موضوع که در شــرایط فعلی خودرو‬ ‫به عنــوان یک کاالی ســرمایه ای مــورد توجه‬ ‫اســت و بحــث کیفیت ان کمتر مــد نظر قرار‬ ‫از ســوی دیگر‪ ،‬تحریم های صنعت خودرو مانع‬ ‫از ان خواهد شــد که اکثریت خودروســازان و‬ ‫قطعه ســازان چینی دوباره به ایران بیایند‪ .‬زیرا‬ ‫ا ن ها با شــرکت های اروپایی شــریک هســتند‬ ‫و نمی تواننــد تحریم های امریــکا علیه صنعت‬ ‫خودرو را نادیده بگیرند‪.‬‬ ‫فوالدسازان در جلسه با معاون رئیس جمهور‬ ‫خواستار توقف کشف قیمت در بورس کاال شدند‬ ‫تجدیددرخواستافزایشقیمتخودرو‬ ‫درصورت ازادسازی نرخ فوالد‬ ‫فوالدســازان راغب نیستند محصوالت خود‬ ‫را در بــورس عرضه کننــد و در این زمینه‬ ‫بــه دنبــال افزایش صادرات یــا عرضه ان‬ ‫در بازار ازاد هســتند‪ .‬بر همین اســاس و‬ ‫به منظور ســاماندهی بازار فوالد جلســه ای‬ ‫بــا حضور فوالدســازان‪ ،‬مســئوالن بورس‬ ‫کاال و محمد نهاوندیــان‪ ،‬معاون اقتصادی‬ ‫رئیس جمهــوری در نهاد ریاســت جمهوری‬ ‫برگــزار شــد‪.‬این روزها بــازار فــوالد با‬ ‫تالطمــات بســیار زیادی مواجه اســت و‬ ‫قیمــت محصوالت فــوالدی در بورس کاال‬ ‫با بــازار ازاد تفاوت چشــمگیری دارد‪ .‬بر‬ ‫همین اســاس‪ ،‬فوالدســازان راغب نیستند‬ ‫محصوالت خود را در بــورس عرضه کنند‬ ‫و در ایــن زمینه به دنبال افزایش صادرات‬ ‫یــا عرضــه ان در بــازار ازاد هســتند‪ .‬بر‬ ‫همین اســاس و به منظور ســاماندهی بازار‬ ‫فوالد جلســه ای بــا حضور فوالدســازان‪،‬‬ ‫مســئوالن بورس کاال و محمد نهاوندیان‪،‬‬ ‫معــاون اقتصــادی رئیس جمهوری در نهاد‬ ‫ریاست جمهوری برگزار شد‪ .‬در این جلسه‪،‬‬ ‫معاون اقتصــادی رئیس جمهور تاکید کرده‬ ‫است شایعه خروج فوالد از بورس کاال کذب‬ ‫محض است و دولت همچنان از عرضه این‬ ‫محصول در بازار ســرمایه حمایت می کند‪.‬‬ ‫عالوه بر ایــن‪ ،‬نهاوندیان بــر عرضه کامل‬ ‫محصوالت فوالدی به طــور ‪ 100‬درصدی‬ ‫در بــورس کاال تاکید کرده اســت‪ .‬این در‬ ‫حالی اســت که تولیدکننــدگان فوالد در‬ ‫این جلســه تاکید کرد ه اند ادامه روند فعلی‬ ‫عرضــه فوالد در بورس بــرای ا ن ها همراه‬ ‫با زیان اســت و دولت بایــد قیمت گذاری‬ ‫ایــن محصول را در بــورس کاال ازاد کند‪.‬‬ ‫در پاسخ به این درخواست معاو ن اقتصادی‬ ‫رئیس جمهوری به فوالدســازان اعالم کرده‬ ‫اســت درحا ل حاضر انجام چنیــن اقدامی‬ ‫ممکن نیست و شــرکت های فوالدساز باید‬ ‫در ایــن زمینه صبر کننــد‪ .‬چرا که دولت‬ ‫در نظــر دارد قیمت فــوالد را گام به گام‬ ‫ازاد کنــد و انجــام این مســاله به صورت‬ ‫یک بــاره امکا ن پذیر نیســت‪ .‬این در حالی‬ ‫اســت که محصوالت فوالدی به عنوان یکی‬ ‫از مــواد اولیه اصلــی در صنعت خودرو و‬ ‫قطعه ســازی کاربرد دارد و قدر مســلم در‬ ‫صورت ازادشــدن قیمت فوالد در ما ه های‬ ‫اینــده هزینــه تولید قطعــات و همچنین‬ ‫خــودرو بار دیگــر افزایش خواهــد یافت‪.‬‬ ‫طبعــا در چنین شــرایطی باز هــم انالیز‬ ‫قیمــت خودروســازان دســتخوش تغییر‬ ‫خواهــد شــد و بــه احتمال زیــاد ا ن ها‬ ‫درخواســت افزایــش قیمــت محصوالت‬ ‫خود به شــورای رقابت را تجدید خواهند‬ ‫کــرد‪ .‬همچنیــن باید منتظر درخواســت‬ ‫افزایش نرخ مجدد قطعه سازان در صورت‬ ‫ازادســازی قیمت فــوالد نیز باشــیم‪ .‬بر‬ ‫اســاس مصوبه شــورای رقابت با توجه به‬ ‫معامله برد‪-‬برد باشــد‪ .‬در این باره ســه نگرانی‬ ‫وجــود دارد که باید مد نظر قــرار بگیرد تا این‬ ‫همکاری موفقیت امیز باشــد‪ .‬نخســت این که‬ ‫چیــن در ســالیان اخیر به بــازار خودرو ایران‬ ‫تنهــا به عنوان یــک بازار مصرف نــگاه کرده و‬ ‫زمینــه انتقال دانــش فنی را فراهــم نیاورده‬ ‫اســت‪ .‬بنابراین در گام اول بایــد جزئیات این‬ ‫قرارداد مشــخص و همچنیــن اورده چینی ها‬ ‫برای صنعت خودرو اعالم شــود تــا بتوانیم از‬ ‫این قرارداد به نفع خود اســتفاده کنیم‪ .‬اما اگر‬ ‫تنها بخواهیم بازار خــود را در اختیار چینی ها‬ ‫قــرار دهیم‪ ،‬بازنــده خواهیم بــود‪ .‬دوم این که‬ ‫هم وزن هر امکانی کــه در اختیار چینی ها قرار‬ ‫می دهیم‪ ،‬چینی ها نیز باید قد م های مناســب را‬ ‫بردارند تا این قرارداد برای هر دوطرف منفعت‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬نه این که تنها یک طرفه اجرایی‬ ‫شود‪.‬سوم این که باید مســاله نقل وانتقال پولی‬ ‫و بانکــی تعییــن تکلیف شــود و مثــل برنامه‬ ‫اروپایی هــا برای حفظ برجام نباشــد که اعالم‬ ‫کردند ســازوکار مالی اینســتکس را را ه اندازی‬ ‫خواهند کرد‪ ،‬اما در عمــل به بهانه عد م تصویب‬ ‫لوایح ‪ FATF‬از این کار ســر بــاز زدند‪ .‬حال‬ ‫با توجــه به این که بــه نظر می رســد قرارداد‬ ‫بلندمدت بین ایران و چین منعقد خواهد شــد‬ ‫و تحریم هــای امریکا هم ادامــه خواهد یافت‪،‬‬ ‫باید مشخص شــود ســازوکار نقل وانتقال پول‬ ‫چگونــه خواهد بود‪ .‬چراکــه درحا ل حاضر چند‬ ‫میلیارد دالر از منابع ما در چین بلوکه اســت‪.‬‬ ‫بنابراین تا زمانی که این مســائل تعیین تکلیف‬ ‫نشــود‪ ،‬نمی توان چندان به اجرای این قرارداد‬ ‫خوشبین بود‪.‬‬ ‫هــم پاس کنیــم؛ اســتانداردهایی کــه هنوز‬ ‫خودروســازان نتوانســته اند تمــام و کمال به‬ ‫ا ن ها دســت یابند‪ .‬اما نباید از این استانداردها‬ ‫عقب نشــینی کرد و اجرایی کردن ا ن ها به طور‬ ‫حتم نیاز روز صنعت خودرو اســت‪ .‬چه مسائل‬ ‫دیگــری برای هموار کــردن این مســیر باید‬ ‫مورد توجه قرار گیرد؟متاســفانه خودروسازان‬ ‫به این دلیل که به مســائل روزمره خودشــان‬ ‫گرفتارنــد و مشــکالت اقتصــادی زیادی هم‬ ‫دارنــد‪ ،‬نمی تواننــد چندان در زمینــه تحقیق‬ ‫و توســعه فعالیت کننــد‪ .‬بنابرایــن ابتدا باید‬ ‫ضعف هــای اقتصادی خودروســازان را برطرف‬ ‫کــرد که بــه دســتور ی بودن قیمــت خودرو‬ ‫و ســاختار مدیریتــی ا ن ها برمی گــردد‪ .‬این‬ ‫ساختار‪ ،‬ســبک و ســیاق مدیریتی یک بنگاه‬ ‫خصوصــی را ندارد‪ .‬پس از ان خودروســازی‬ ‫می تواند به مرحله ای برســد که سوداور باشد‬ ‫و دنبال تحقیق و توســعه بــرود‪ .‬البته منظورم‬ ‫این نیســت که لزوما مدیریت خودروســاز ی ها‬ ‫باید خصوصی شــود؛ بزر گ ترین خودروسازان‬ ‫چیــن و فرانســه دولتــی هســتند و جــدا از‬ ‫فعالیت بســیار موفق‪ ،‬بســیار هم ســوداورند‪.‬‬ ‫بنابرایــن حرف ما این اســت که اگــر صنعت‬ ‫خــودرو ایران دولتی اســت‪ ،‬پــس دولت باید‬ ‫مســئولیت ان را برعهــده بگیــرد و در مقابل‬ ‫ســواالتی کــه از صنعت خودرو می شــود نیز‬ ‫پاســخگو باشــد‪ .‬هرچند موافق خصوصی شدن‬ ‫ان هم نیســتم‪ ،‬چــون عمال این امــر محقق‬ ‫نخواهــد شــد‪ .‬بنابراین بهتر اســت بــا همین‬ ‫شــیوه دولتــی‪ ،‬منطــق مدیریــت ان تغییــر‬ ‫کنــد‪ .‬همچنیــن بایــد از خودروســازانی که‬ ‫می تواننــد در مقیاس کوچک تر شــکل بگیرند‬ ‫نیز حمایت شود‪.‬‬ ‫افزایــش تــورم‪ ،‬خودروســازان می توانند‬ ‫هر ســه مــاه یک بــار درخصــوص قیمت‬ ‫محصــوالت خــود درخواســت تجدیدنظر‬ ‫داده و پیشــنهاد افزایــش قیمت خود را‬ ‫به این شــورا ارائه دهند‪ .‬درحا ل حاضر از‬ ‫ابتدای ســال تاکنون خودروسازان دو بار‬ ‫مبــادرت به ایــن کار کرد ه انــد و به نظر‬ ‫می رســد برای بار ســوم نیز در پاییز این‬ ‫اتفــاق رقــم خواهد خورد‪.‬بر اســاس این‬ ‫گــزارش‪ ،‬همــواره یکــی از معضالتی که‬ ‫صنعــت خــودرو با ان روبه رو بــوده‪ ،‬باال‬ ‫بــودن هزینه تولید خودرو در کشــورمان‬ ‫بوده اســت‪ .‬این مســاله به شــرکت های‬ ‫خودروســاز فشار زیادی وارد اورده است‪.‬‬ ‫در این راســتا خودروســازان معتقدند با‬ ‫توجــه به این کــه اکثر مواد اولیــه تولید‬ ‫خــودرو اعم از فــوالد‪ ،‬الومینیــوم‪ ،‬مواد‬ ‫پلیمری و‪ ...‬در بورس کاال عرضه و کشــف‬ ‫قیمــت می شــود‪ ،‬خــودرو نیــز می تواند‬ ‫در بــورس کاال عرضه شــود و قیمت ان‬ ‫نیز به صــورت رقابتی و بر اســاس عرضه‬ ‫و تقاضــا تعییــن شــود؛ مســاله ای کــه‬ ‫درخواست شــرکت های فوالدی نیز هست‪.‬‬ ‫ا ن هــا می گویند اگر قیمــت فوالد خارج‬ ‫از بــورس کاال بر اســاس عرضــه و تقاضا‬ ‫تعیین شــود‪ ،‬بــازار این محصــول بعد از‬ ‫مدتی به ثبات خواهد رســید‪ .‬حال در این‬ ‫رابطــه باید دید چه زمانــی دولت زیر بار‬ ‫ازادســازی قیمت فوالد می رود و در قدم‬ ‫بعــدی این موضوع تا چه میزان خودرو را‬ ‫با افزایــش قیمت مواجه خواهد کرد‪.‬‬ ‫جریمه هایسنگینبرایعواملفروشمتخلف‬ ‫فروش سهمیه تایر یک شهر درسایر نقاط کشور ممنوع شد‬ ‫نظارت های جدید بر بازار تایر امکان فروش و جابه جایی الســتیک از شــهری به شهر دیگر را محدود‬ ‫کرد‪ .‬اقدامی که می تواند جلوی قاچاق معکوس تایر را که احتمال انجام ان می رود‪ ،‬بگیرد‪.‬‬ ‫ظارت های جدید بر بازار تایر امکان فروش و جابه جایی الستیک از شهری به شهر دیگر را محدود کرد‪.‬‬ ‫اقدامی که می تواند جلوی قاچاق معکوس تایر را که احتمال انجام ان می رود‪ ،‬بگیرد‪.‬‬ ‫ برخی روابط خاص در ادارات فروش بعضی تایرسازی ها که سهم باالیی نیز در تولید و توزیع این کاال در‬ ‫کشــور دارند‪ ،‬سبب شد تعداد زیادی تایر مازاد بر نیاز ان شهر یا استان به نماینده های فروش تحویل‬ ‫شــود که درنهایت سر از بازار دیگر استان ها و حتی کشورهای همســایه دراورد‪ .‬چندی پیش روزنامه‬ ‫« دنیای خودرو» با بررسی امارهای اعالم شــده ازسوی سخنگوی انجمن صنعت تایر که در گفت وگو با‬ ‫خبرگزاری میزان تولید تایر در سال گذشته را نزدیک به ‪42‬میلیون حلقه اعالم کرده بود‪ ،‬این سوال را‬ ‫مطرح کرد که باتوجه به نیاز بازار داخل به حداکثر ‪26‬میلیون حلقه تایر‪ ،‬مابقی این کاال در کجا توزیع‬ ‫شــده که بازار همچنان تشــنه تایرهای ایرانی اســت و قیمت این کاال در بازار حتی به دوبرابر قیمت‬ ‫نیز رســیده است! حال اما گزارش ها از اســتان ها و شهرهای مختلف حکایت از تمرکز جدی نهادهای‬ ‫نظارتی بر ورود‪ ،‬خروج و توزیع تایرهای تحویل شده به هر نماینده دارد تا از خروج و فروش تایرها از شهر‬ ‫و اســتان جلوگیری شود زیرا پیامد چنین اقدامی فروش این کاالها در دیگر مناطق کشور و درنتیجه‬ ‫برهم خوردن نظم بازار بود‪.‬‬ ‫این اقدام مثبت باعث شد امکان جابه جایی تایر بین استان ها و شهرها به شدت کاهش یابد و متخلفان‬ ‫با جریمه ای ســه برابر ارزش واقعی کاال روبه رو شــوند‪ .‬تمرکز نهادهای نظارتی بر بازار تایر و جلوگیری‬ ‫از فروش کاال در اســتان های دیگر و حتی قاچاق معکوس به خارج کشور درحالی صورت گرفته است‬ ‫که پیش از این حتی محموله های تایر از مبدا کارخانه به جای حرکت به سمت شهر مقصد و تحویل به‬ ‫نماینده ‪ ،‬مستقیم به استانی دیگر می رفته است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار روزنامه «دنیای خودرو» برخی گزارش ها حتی حکایت از اغاز بازرسی ها از موجودی‬ ‫انبار توزیع کنندگانی دارد که پیش از این اقدام به فروش ازاد تایرهای ثبت شــده در ســامانه کرده اند‬ ‫و حاال مجبور هســتند کســری موجودی انبارهای خود را با خرید همان تایرها از بازار ازاد و پرداخت‬ ‫هزینه های ســنگین جبران کنند‪ .‬پیش از این کارگروه ســتاد تنظیم بازار تمام تولیدکنندگان‪ ،‬تجار و‬ ‫توزیع کنندگان را ملزم به ثبت میزان تولید ‪ ،‬واردات و توزیع و فروش در ســامانه جامع تجارت کرد که‬ ‫به ســرعت بازتاب مثبت این اقدام در بازار نمایان شد‪ .‬روندی که در صورت ادامه یافتن می تواند اشفته‬ ‫بازار تایر را ساماندهی کند و در اینده‪ ،‬مصرف کننده نهایی دیگر مجبور به پرداخت هزینه های سنگین‬ ‫برای خرید این کاالی مصرفی نخواهد بود‪.‬‬ ‫اصالح قرارداد قطعه سازان و تامین مواداولیه دردستور کار‬ ‫خبر خوش وزارت صمت برای قطع ه سازان چیست؟‬ ‫قطعه سازان هرچند طی سال جاری با به کارگیری برخی روش ها چراغ خطوط تولید را همچنان‬ ‫روشــن نگ ه داشــته اند‪ ،‬اما افزایش قیمت ارز و مواداولیه باعث شده است با چالش جدی مواجه‬ ‫شــوند‪.‬درحالی قیمت ارز به صورت روزانه افزایش می یابد که تامین همین ارز گران نیز به سختی‬ ‫صورت می گیرد‪ .‬دراین شرایط و با توجه به نوسانات شدید قیمتی‪ ،‬برخی تولیدکنندگان مواداولیه نیز‬ ‫فروش خود را متوقف کرده اند و درانتظار ثبات یا کاهش قیمت ارز هستند‪.‬توقف فروش مواداولیه‬ ‫و عدم تامین ارز برای واردات قطعات و مواداولیه مصرفی ســبب می شود تولید خودرو روند نزولی‬ ‫به خود بگیرد‪ .‬دراین شرایط چندین گزینه پیش روی وزارت صمت و تصمیم گیران و سیاست گذاران‬ ‫اقتصادی کشور است؛ از جمله تامین ارز برای واردات‪ ،‬ثبات نرخ ارز و کاهشی کردن ان و همچنین‬ ‫تثبیت و دستوری کردن قیمت مواداولیه و به طور کلی اصالح کامل قیمت مواداولیه‪.‬‬ ‫تامین ارز واردات و چالش کمبود ان‬ ‫درشرایط فعلی و با توجه به کاهش ورود ارز به کشور‪ ،‬تامین ارز برای واردات کاالهایی با اولویت چهار یا‬ ‫پنج عمال امکان پذیر نیست‪ .‬درحال حاضر اندک ارزی که توسط بانک مرکزی تخصیص داده و توزیع‬ ‫می شود‪ ،‬به کاالهای اولویت دار اختصاص پیدا می کند و عمال واردات مواداولیه و قطعات درسایه قرار‬ ‫گرفته است‪.‬ان طور که فعاالن و تولیدکنندگان قطعه می گویند‪ ،‬بانک مرکزی هر درخواست ارزی این‬ ‫گروه را با چندین ماه تاخیر پرداخت می کرده و درسال جاری نیز عمال ارزی به این گروه اختصاص‬ ‫پیدا نکرده است‪ .‬دراین بخش از دست وزارت صمت نیز برای تامین ارز کاری برنمی اید؛ چراکه مرجع‬ ‫اصلی تخصیص ارز بانک مرکزی است‪.‬‬ ‫ثبات نرخ ارز و کاهشی کردن ان‬ ‫در این بخش نیز عمال کاری از دست وزارت صمت برنمی اید و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور‬ ‫و کمبود ارز‪ ،‬کاهشی بودن روند صادرات و مواردی این چنین کاهش قیمت ارز دور از انتظار است‪.‬‬ ‫بانک مرکزی طی روزهای اخیر باافزایش سود حساب های بانکی و همچنین طرح انتشار ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫میلیاردتومان اوراق ودیعه سعی در کاهش میزان نقدینگی و البته افزایش ارزش ریال دارد‪ .‬البته‬ ‫مشخص نیســت این طرح تا چه اندازه عملی شود و میزان استقبال از ان چقدر باشد‪ .‬به هرحال‬ ‫کارشناسان با توجه به روند سیاسی و اقتصادی کشور‪ ،‬کاهش قیمت ارز در کوتاه مدت را متصور‬ ‫نیستن ‪.‬د‬ ‫پراید ‪ ۹۳‬میلیون تومانی در بازاری با رکود کامل‬ ‫بررســی روند بازار خودرو نشان می دهد که نســبت به هفته گذشته‪ ،‬قیمت ها در بازار با‬ ‫شــیبی مالیم‪ ،‬علیرغم نبود مشتری و به حداقل رسیدن خرید و فروش ها‪ ،‬افزایشی پیش‬ ‫می رود و قیمت پراید از ‪ ۹۰‬میلیون تومان هم فراتر رفت‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران ضمن اعالم قیمت خودروهای‬ ‫پرتیــراژ در بازار‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بازار در رکودی کامل به ســر می برد و ســطح معامالت به‬ ‫پایین ترین ســطح خود رسیده اســت؛ چراکه دارندگان خودرو برای عدم ضرر‪ ،‬نسبت به‬ ‫فروش اقدام نمی کنند و خریداران نیز به امید کاهش قیمت ها‪ ،‬خریدی انجام نمی دهند‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که قیمت ها در مقایســه با هفته های گذشــته با شیبی مالیم‪ ،‬روند‬ ‫افزایشی داشته است‪.‬‬ ‫وی عرضه ناکافی خودرو را اصلی ترین علت افزایش قیمت ها دانسته و معتقد است که اگر‬ ‫خودرو به میزان کافی تولید و به بازار عرضه شود‪ ،‬بازار کنترل و ارام خواهد شد‪.‬‬ ‫در محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو هر دســتگاه پــژو ‪ GLX ۴۰۵‬از ‪ ۱۳۰‬به ‪۱۳۹‬‬ ‫میلیون تومان‪ ،‬ســمند ‪ LX‬از ‪ ۱۳۶‬میلیون تومان در هفته های گذشته به ‪ ۱۴۳‬میلیون‬ ‫تومان‪ ،‬پژو پارس ‪ ۱۷۳‬میلیــون تومان‪ ،‬پژو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۲‬از ‪ ۱۵۱‬به ‪ ۱۶۳‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫پــژو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۵‬از ‪ ۱۷۸‬به ‪ ۱۹۷‬میلیون تومان و پــژو ‪ ۲۰۷‬اتوماتیک از ‪ ۲۹۰‬به ‪۲۹۸‬‬ ‫میلیون تومان افزایش قیمت داشته اند‪.‬‬ ‫در حــال حاضر پژو ‪ V۸ ۲۰۶‬در محــدوده ‪ ۱۹۱‬میلیون تومان‪ ،‬پژو ‪ ۲۰۷‬دنده ای ‪۲۳۶‬‬ ‫میلیون تومان‪ ،‬دنا ‪ ۲۱۲‬میلیون تومان و دناپالس نیز ‪ ۲۶۰‬میلیون تومان قیمت دارند‪.‬‬ ‫در گروه ســایپا نیز دستگاه پراید ‪ ۱۱۱‬از ‪ ۸۹‬در هفته های گذشته به ‪ ۹۳‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫وانــت پراید(‪ )۱۵۱‬از ‪ ۸۱‬بــه ‪ ۹۱‬میلیون تومان و پراید ‪ ۱۳۱‬نیز از ‪ ۷۸.۵‬به ‪ ۸۱‬میلیون‬ ‫تومان رسیده اند‪.‬‬ ‫همچنیــن تیبا صندوقدار از ‪ ۹۲‬به ‪ ۹۶‬میلیــون تومان‪ ،‬تیبا ‪ ۲‬از ‪ ۱۰۲‬به ‪ ۱۰۷.۵‬میلیون‬ ‫تومان‪ ،‬ساینا از ‪ ۱۰۳‬به ‪ ۱۰۸‬میلیون تومان افزایش قیمت داشته اند‪.‬‬ ‫این در حالی است که محصول جدید سایپا یعنی کوئیک دنده ای و کوئیک ‪ R‬به ترتیب‬ ‫کوئیــک ســاده ‪ ۱۲۳‬میلیون تومان و کوئیک ‪( R‬دو رنــگ) ‪ ۱۲۷‬میلیون تومان تعیین‬ ‫قیمت شده اند‪.‬روند بازار برای خودروهای مونتاژی نیز که بیشترین مورد تقاضت هستند‪،‬‬ ‫ت به هفته های گذشــته (حداقل دو هفته گذشته) هر دستگاه‬ ‫همین روال را دارد‪ .‬نســب ‬ ‫پژو ‪ ۲۰۰۸‬با رشــد ‪ ۴۵‬میلیون تومانی به ‪ ،۷۴۵‬هایما ‪ S۷‬با رشد ‪ ۳۰‬میلیون تومانی به‬ ‫‪ ۵۶۰‬میلیون تومان‪ ،‬ســراتو با رشد ‪ ۵۵‬میلیون تومانی به ‪ ۶۲۵‬میلیون تومان‪ ،‬جک ‪S۵‬‬ ‫با رشد ‪ ۴۵‬میلیون تومانی به ‪ ۵۵۵‬میلیون تومان و چانگان با رشد ‪ ۲۰‬میلیون تومانی به‬ ‫‪ ۳۶۰‬میلیون تومان رسیده اند‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫شهرستان‬ ‫نماینده مردم ایالم در مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مدیران متخصص و متعهد در ایالم تقویت می شوند‬ ‫ایالم‪-‬راه مردم ‪-‬فالحی بــا با تاکید بر ضرورت راه‬ ‫انــدازی فاز دوم ایــن پاالیشــگاه گاز ایالم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تکمیــل فاز یک پاالیشــگاه گاز ایالم فرصت های‬ ‫بیشتری برای استان و کشور ایجاد می کند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار راه مردم از ایالم‪ ،‬نماینده مردم‬ ‫ایالم‪ ،‬ایوان‪ ،‬ســیروان‪ ،‬چــرداول‪ ،‬هلیالن‪ ،‬مهران و‬ ‫ملکشــاهی در مجلس شورای اسالمی در بازدید از‬ ‫پاالیشــگاه گاز ایالم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تالش می شود با‬ ‫رایزنی با شــرکت ملی گاز ایران فاز یک پاالیشگاه‬ ‫تکمیل شــود و از این طریق فرصت های بیشتری‬ ‫برای استان و کشور ایجاد می شود‪.‬‬ ‫«ســارا فالحی» با تاکید بر ضرورت راه اندازی فاز‬ ‫دوم این پاالیشگاه گاز ایالم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نیروهایی‬ ‫که در این پاالیشگاه کار می کنند بایستی به لحاظ‬ ‫اقتصادی و معیشتی تامین شوند تا دغدغه دیگری‬ ‫نداشته باشند‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه تالش می شــود کــه نیروهای‬ ‫قــراردادی و غیــره تبدیل وضعیت شــوند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کارگرانی که با پیمانکاران کار می کنند باید شــان‬ ‫انها حفظ و مطالبات انان به موقع پرداخت شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم ایالم در مجلس شــورای اســامی‬ ‫افزود‪ :‬میزان تولیدات پاالیشــگاه گاز ایالم نســبت‬ ‫به سال های گذشــته‪ ،‬افزایش چشمگیری داشته‬ ‫است که انتظار می رود مسئوالن ان در سال جهش‬ ‫تولید‪ ،‬برای تداوم و تحقق ان تالش بیشتری کنند‪.‬‬ ‫فالحی با اشاره به اینکه مدیران متخصص و متعهد‬ ‫در ایالم تقویت می شــوند‪ ،‬گفت‪ :‬مدیران باید در‬ ‫کنار تخصص و تعهد بایســتی شان کارکنان حفظ‬ ‫کننــد‪ ،‬در این واحد صنعتی‪ ،‬روابط عمومی قوی و‬ ‫دیپلماسی مبتنی بر احترام برای مدیران‪ ،‬کارکنان‬ ‫و کارگران ایجاد شده که در چهره تک به تک انان‬ ‫به خوبی دیده می شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬مدیری کــه در کنار تجربه‬ ‫و تخصــص برای کارکنان ارامــش ایجاد می کند‬ ‫باید تقویت شــود و اگر نقطه ضعفی دارد بایستی‬ ‫نمایندگان با اســتفاده از روش های مختلف ان را‬ ‫برطرف کنند‪.‬‬ ‫فالحی خاطرنشان کرد‪ :‬کارکردن در این مجموعه‬ ‫صنعتــی برای افــراد بومی از جملــه متخصصان‪،‬‬ ‫کارمنــدان و کارگران یک فرصت طالئی اســت و‬ ‫فعالیت دیگر نیروهای تخصصی که خارج از استان‬ ‫در این مجموعه تالش می کنند‪ ،‬قابل تقدیر است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم در این بازدید‬ ‫با اشــاره به اینکه عملیات اجرایی این پاالیشــگاه‬ ‫در ســال ‪ 82‬شروع و در ســال ‪ 86‬به بهره برداری‬ ‫رسید‪ ،‬گفت‪ :‬ظرفیت اســمی فاز اول ‪ 6.8‬میلیون‬ ‫متر مکعب گاز اســت که یکی از اهداف احداث ان‬ ‫تامین پایدار گاز غرب کشور بوده است‪.‬‬ ‫تاکیدشهردارکرمانبرمعرفیچهره ایمتفاوتازکرمان‬ ‫شــهردار کرمان گفــت‪ :‬اثرگــذاری فعالیت های‬ ‫فرهنگــی ماندگارتر از اقدامات عمرانی اســت و‬ ‫می تواند شهر کرمان را در سطح ملی و بین المللی‬ ‫معرفی کند‪.‬‬ ‫ســیدمهران عالم زاده در جلســۀ شــورای اداری‬ ‫مدیران شــهرداری‪ ،‬با اشــاره بــه برنامه های در‬ ‫دستور کار ســازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی‬ ‫شهرداری کرمان افزود‪ :‬همۀ بخش های شهرداری‬ ‫باید ســازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشــی را از‬ ‫خــود بدانند و در اجرای هرچــه بهتر برنامه های‬ ‫این سازمان همکاری کنند‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬امروزه‬ ‫توجه بــه امور فرهنگــی‪ ،‬هم تــراز وظایف اصلی‬ ‫شهرداری در امور عمرانی و خدمات شهری دارای‬ ‫اهمیت است؛ چراکه توجه به برنامه های فرهنگی‬ ‫می تواند جایگاه کرمان را ارتقا دهد‪.‬‬ ‫شــهردار کرمان با اشاره به ساخت دو فیلم «شهر‬ ‫مهتابی» و «جنگل قائم» توسط سازمان فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعی و ورزشــی شــهرداری خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫فیلم «شهر مهتابی» رویکرد اجتماعی دارد و فیلم‬ ‫«جنگل قائم» فضای سبز کم نظیر این مجموعه را‬ ‫به عنوان بزرگ ترین جنگل دست کاشــت کشور و‬ ‫حتی خاورمیانه معرفی می کند‪.‬‬ ‫عالــم زاده‪ ،‬همچنین برگزاری ارکســتر خواجوی‬ ‫کرمانی توســط ســازمان فرهنگــی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫ورزشــی شــهرداری را فرصت خوبی برای مطرح‬ ‫شدن شهر کرمان در ســطح بین المللی دانست و‬ ‫افزود‪ :‬این ســه برنامه می تواند برندســازی خوبی‬ ‫برای شهر و شهرداری کرمان داشته باشند‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬پروژه ســازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی‬ ‫شهرداری‬ ‫معــاون شــهردار و رییــس ســازمان فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعی و ورزشی شــهرداری کرمان نیز در این‬ ‫نشســت از دنبال کردن ‪ 30‬پروژه در این سازمان‬ ‫خبر داد و خاطرنشــان کرد‪ :‬ازجملۀ این اقدامات‬ ‫تدوین دســتورالعمل مراکز فرهنگی مشارکتی و‬ ‫المپیاد ورزشی محله هاست‪.‬‬ ‫محمد جهانشاهی افزود‪ :‬مجوز راه اندازی ‪ 14‬خانۀ‬ ‫مشــارکتی از شورای اسالمی شــهر دریافت شده‬ ‫که تمام این مراکز توســط سازمان های مردم نهاد‬ ‫مدیریت خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در خصوص برگزاری المپیاد ورزشــی محله ها‬ ‫گفت‪ :‬در صورت مساعد بودن شرایط‪ ،‬این المپیاد‬ ‫با همکاری شــهرداری های مناطق پنج گانۀ شــهر‬ ‫کرمان در نیمۀ دوم سال اجرا می شود‪.‬‬ ‫راه اندازی سیســتم «جی ای اس» با هدف رضایت‬ ‫ارباب رجوع‬ ‫در ادامۀ این جلســه‪ ،‬معاون شهرسازی و معماری‬ ‫شــهردار کرمان بــا بیان این که شفاف ســازی در‬ ‫حوزۀ شهرســازی و معماری در اولویت برنامه های‬ ‫این معاونــت قــرار دارد‪ ،‬افزود‪ :‬بــرای این مهم‬ ‫چندین کمیته ازجمله کمیته های عوارض‪ ،‬تدوین‬ ‫فرایندها‪ ،‬کمیســیون ماده پنــج و کمیتۀ ضوابط‬ ‫تشــکیل شــده که امور مربوط به تفکیک در انها‬ ‫دنبال می شود‪.‬‬ ‫مریم ایالقی حســینی یاداور شد‪ :‬حوزۀ معماری و‬ ‫شهرسازی برای تسهیل امور و رضایت ارباب رجوع‬ ‫به زیرســاخت هایی نیازمند است که در این راستا‬ ‫سیســتم «جــی ای اس» راه انــدازی و الیه های‬ ‫مختلفی در ان تعریف شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این سیســتم براســاس اولویت ها و‬ ‫فرایندها الیه هایی چون کدهای نوســازی‪ ،‬نقشۀ‬ ‫هوایی‪ ،‬طرح تفصیلی‪ ،‬تعرفۀ عوارض ساخت وساز‪،‬‬ ‫ضوابط مصوب و فرایندهای الزم برای صدور مجوز‬ ‫پروانه ساختمانی دیده شده است‪.‬‬ ‫معاون شهرســازی و معماری شهردار کرمان ادامه‬ ‫داد‪ :‬در حال حاضر‪ ،‬الیه های «جی ای اس» جهت‬ ‫بارگذاری در سیســتم به شــرکت طرف قرارداد‬ ‫تحویل شده است‪.‬‬ ‫مدیرستادهماهنگیکانونهایفرهنگیوهنریمساجداستانایالم‪:‬‬ ‫مرحله دوم کمک های مومنانه در سطح کانون های مساجد اجرا می شود‬ ‫ایالم‪ -‬راه مردم ‪-‬حجت االســام چراغی پور گفت‪:‬‬ ‫جمــع اوری و توزیع در قالب اجــرای مرحله دوم‬ ‫طرح ملی راهکار در ســطح کانون های مســاجد‬ ‫استان به منظور کمک به افراد اسیب دیده از کرونا‬ ‫و محرومان اجرا می شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار راه مردم از ایالم ‪،‬مدیر ســتاد‬ ‫هماهنگــی کانون های فرهنگی و هنری مســاجد‬ ‫استان ایالم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مراحل بعدی کمک مومنانه‬ ‫پیرو تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص انجام‬ ‫مراحل بعدی مواسات و رزمایش کمک مومنانه در‬ ‫ســطح کانون های فرهنگی و هنری مســاجد این‬ ‫استان اجرایی می شود‪.‬‬ ‫حجت االســام« علی چراغی پور» بــا بیان اینکه‬ ‫در مرحله اول رزمایش کمک مومنانه در راســتای‬ ‫کمک به افراد اسیب دیده از کرونا طرح ملی راهکار‬ ‫به نحو شایسته ای در ســطح کانون های مساجد‬ ‫استان برگزار شد‪ ،‬افزود‪ :‬ســتاد هماهنگی کانون‬ ‫های مساجد اســتان به تبعیت از فرمایشات مقام‬ ‫معظم رهبری و بر اســاس برنامه ریزی انجام شده‪،‬‬ ‫هماهنگی الزم را با تمامی مدیران و اعضای کانون‬ ‫های فرهنگی و هنری مســاجد استان در راستای‬ ‫اجرای مرحلــه دوم کمک هــای مومنانه به عمل‬ ‫اورده است‪.‬‬ ‫وی تصریــح کرد‪ :‬در مرحلــه دوم رزمایش کمک‬ ‫مومنانــه و در قالب اجــرای مرحله دوم طرح ملی‬ ‫راهکار‪ ،‬با همکاری ســایر دســتگاه ها و نهادهای‬ ‫اجرایی و مراکز فعال در ســطح مساجد نسبت به‬ ‫جمــع اوری نذورات نقدی و غیــر نقدی خیرین‪،‬‬ ‫نیکوکاران و اقشار مختلف مردم اقدام می شود‪.‬‬ ‫مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری‬ ‫مساجد استان ایالم یاداور شد‪ :‬کمک های مومنانه‬ ‫مردم خیر و نیکوکار اســتان پس از جمع اوری در‬ ‫اسرع وقت در سطح مناطق محروم از جمله مناطق‬ ‫روســتایی و عشایری اســتان و به ویژه در مناطق‬ ‫مرزی استان و همچنین مناطق حاشیه ای شهرها‬ ‫توزیع خواهد شد‪.‬‬ ‫چراغــی پور با بیان اینکه شــیوع ویروس منحوس‬ ‫کرونا‪ ،‬مشکالت اقتصادی و معیشتی را برای برخی‬ ‫از هموطنــان عزیــز به وجود اورده اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وظیفه انســانی هر کسی اســت که در حد توان و‬ ‫وســع خود‪ ،‬در این طرح ملی کمک مومنانه‪ ،‬اقشار‬ ‫اسیب دیده از کرونا و نیازمندان جامعه را یاریگری‬ ‫کند و بــه کمک هم نوعان‪ ،‬نیازمندان و اســیب‬ ‫دیدگان از کرونا بشتابد‪.‬‬ ‫شفافیتتراکنش هایبانکیپزشکاندرگروتجهیزبهدستگاهکارتخواناست‬ ‫ملکشــاهی در دیدار با هیات مدیره نظام پزشــکی‬ ‫استان شفافیت مالی پزشکان را در گرو نصب دستگاه‬ ‫کارتخوان و ثبت در سامانه مالیاتی دانست‪.‬‬ ‫در دیدار اعضای هیات مدیره نظام پزشکی و نماینده‬ ‫انجمن داروســازان با مدیر کل امور مالیاتی پزشکان‬ ‫و داروســازان با ارزوی توفیق برای هادی ملکشاهی‬ ‫و طرح مســائل مالیاتی خود‪ ،‬خواهان برگزاری مداوم‬ ‫جلســات توجیهی در جهت برطرف سازی شبهات‬ ‫مالیاتی پزشــکان شــدند‪.‬به گزارش روابط عمومی‪،‬‬ ‫هادی ملکشاهی مدیر کل امور مالیاتی نیز با تجلیل و‬ ‫قدردانی از ایثار جامعه پزشکی و پیراپزشکی در دوران‬ ‫کرونا‪ ،‬به نقش حیاتی مالیات و محوریت ان در بودجه‬ ‫کشور باالخص در دوران تحریم اشاره داشت‪.‬ملکشاهی‬ ‫در ادامه مالیات الکترونیک و نظام مالیاتی هوشــمند‬ ‫را تمهیدات ســازمان امور مالیاتی برای مبارزه با فرار‬ ‫مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی برشمرد و با اشاره به‬ ‫تعهد جامعه پزشکی به وظایف شهروندی خود‪ ،‬از انها‬ ‫خواست نسبت به نصب دســتگاه کارت خوان جهت‬ ‫شفافیت تراکنش های بانکی تعجیل داشته باشند‪.‬‬ ‫مدیرکل امور مالیاتی در ادامه رصد تراکنش های بانکی‬ ‫را نه معیار مالیات ســتانی بلکه ابزار بررسی مالیات ‬ ‫برشمردو نصب دستگاه کارتخوان و درج ان در سامانه‬ ‫این موجب را برای پزشــکان فراهم می اورد که دیگر‬ ‫تراکنش های مالی انها کمتر مورد تاکید قرار بگیرد و‬ ‫از ده درصد معافیت خوداظهاری مالیاتی به مدت دو‬ ‫سال استفاده نمایند‪.‬‬ ‫مدیرکل امور مالیاتی با اشــاره به بنــد (ی) تبصره‬ ‫(‪ )6‬قانــون بودجه ســال ‪ 1398‬و تبصــره (‪ )2‬ماده‬ ‫(‪ )169‬قانــون مالیات های مســتقیم اذعان داشــت‬ ‫همــه صاحبان مشــاغل پزشــکی‪ ،‬پیراپزشــکی‪،‬‬ ‫داروســازی و دامپزشــکی کــه مجــوز فعالیــت‬ ‫ان ها ازســوی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و اموزش‬ ‫پزشکی‪ ،‬سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام‬ ‫دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می شود‪،‬‬ ‫مکلفند نسبت به نصب‪ ،‬راه اندازی و استفاده از پایانه‬ ‫فروشگاهی مرتبط هستند‪.‬‬ ‫مدیرمخابراتمنطقهلرستان‪:‬استراتژیمخابرات‪،‬درامدوفروشاست‬ ‫محمدقاسمی گفت‪:‬قبالچون بخش دولتی بودیم‬ ‫تمامی درامدهای مادراســتان مــی ماند وبااین‬ ‫درامدهای خوبی که داشتیم سال‪82‬تا‪84‬توسعه‬ ‫راانجام می دادیم وحقوق ودستمزدها راپرداخت‬ ‫می کردیم وخوشــبختانه مشــکلی نداشتیم‪.‬وی‬ ‫تصریح کرد‪:‬دران زمان اســتراتژی مخابرات این‬ ‫بودکه خدمات ارائــه بدهیم یعنی تلفن دایرکنیم‬ ‫چــون اینترنت وموبایل ماننداالن رواج نداشــت‪.‬‬ ‫مدیرمخابــرات منطقــه لرســتان خاطرنشــان‬ ‫کرد‪:‬درحال حاضرعنوان ســازمان مابه مخابرات‬ ‫منطقــه لرســتان تغییرکرده و‪51‬درصدســهام‬ ‫کل شــرکت مخابــرات ایــران کــه زیرمجموعه‬ ‫ان هســتیم بخــش خصوصی و‪49‬درصدســهام‬ ‫مخابرات دردســت وزارت ارتباطات است‪.‬قاسمی‬ ‫افزود‪:‬بنابرایــن مایــک بنگاه خصوصی هســتیم‬ ‫که درحــال حاضراســتراتژی ان درامدوفروش‬ ‫اســت وبرایــن تکیــه مــی کننــد‪.‬وی بیــان‬ ‫کرد‪:‬بایدسوددهی داشته باشــیم بنابراین نسبت‬ ‫به گذشــته فرق کرده ایم واالن بخش خصوصی‬ ‫هستیم وبایدمانندبخش خصوصی عمل کنیم وبه‬ ‫فکردرامدهای بیشترباشــیم‪.‬مدیرمخابرات منطقه‬ ‫لرســتان بابیان اینکه مخابرات ســه نوع خدمات‬ ‫شــامل تلفن ثابت‪،‬اینترنت وتلفن همراه به مردم‬ ‫ارائه می کند‪.‬قاســمی ادامه داد‪:‬دومخابرات ایران‬ ‫وارتباطات ســیارکه درقالب جداهستندولی وقتی‬ ‫به اســتان می رســند خدمات دهی تلفن همراه‬ ‫رانیــز انجام میدهیــم درحالی که این شــرکت‬ ‫جدای ازهم هستند‪ /.‬پوربیرانوند‪-‬لرستان‬ ‫مالکانخودروهایفرسودهمراقبکالهبردارانباشند‬ ‫مدیــرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان‬ ‫کرمانشاه گفت‪ :‬افرادی سودجو با استفاده از امکان‬ ‫ایجاد شده برای نوســازی ناوگان حمل و نقل کاال‬ ‫به دنبال ایجاد بازار کاذب هستند‪ ،‬از این رو مالکان‬ ‫خودروهای فرسوده باید مراقب این افراد باشند‪.‬‬ ‫بــه گزارش روابــط عمومــی اداره کل راهداری و‬ ‫حمل و نقل جاده ای اســتان کرمانشــاه مهندس‬ ‫فریبــرز کرمی گفت‪ :‬اخیرا ً برخی افراد ســودجو و‬ ‫فرصت طلب با اســتفاده از امکان ایجاد شده برای‬ ‫نوســازی ناوگان حمل و نقل کاال ‪ ،‬اقدام به خرید‬ ‫و فروش کامیون های فرســوده‪ ،‬ایجاد بازار کاذب‬ ‫و کالهبــرداری از مالکان ایــن خودروها می کنند‬ ‫که مصداق بارز کالهبرداری و ســودجویی است و‬ ‫موجب سردرگمی مالکان این ناوگان می شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مالکان کامیون های فرسوده از طریق وارد‬ ‫کنندگان معتبر که مشــخصات خود و کامیونهای‬ ‫وارداتی انها در ســایت نوسازی ناوگان حمل و نقل‬ ‫جــاده ای بــه ادرس ‪ www.rpf.rmto.ir‬درج‬ ‫شده اســت ‪ ،‬برای جایگزینی کامیون فرسوده خود‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای کرمانشاه‬ ‫در ادامه گفت‪ :‬برای اســتعالم ناوگان مشمول طرح‬ ‫باید ابتدا به ســایت نوســازی ناوگان حمل و نقل‬ ‫جاده ای مراجعه و برای دریافت اطالعات بیشــتر‬ ‫در ایــن زمینه اکیــدا ً توصیه می شــود که بخش‬ ‫سواالت متداول موجود در سایت را با دقت مطالعه‬ ‫کنند‪ .‬کرمی تصریح کرد‪ :‬مالکان از امضای هرگونه‬ ‫موافقــت نامه‪ ،‬وکالت نامه و یا ســند که حاکی از‬ ‫اعطای نمایندگی به هر شــخص حقیقی و حقوقی‬ ‫باشــد جدا خودداری کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬رانندگان و‬ ‫مالکان نــاوگان‪ ،‬محل دقیق و نام افرادی که تحت‬ ‫هــر عنوانی بــدون در اختیار قــرار دادن همزمان‬ ‫مشــخصات خود و کامیــون هــای وارداتی برای‬ ‫جایگزینی کامیون های فرســوده اقدام می کنند را‬ ‫به نهادهای نظارتی اطالع دهند‪ .‬استان کرمانشاه با‬ ‫‪ ۲‬میلیون نفر جمعیت دارای بیش از هشــت هزار‬ ‫کیلومتر راه اصلی و فرعی است‪ .‬ناوگان حمل و نقل‬ ‫بین شهری استان کرمانشاه ‪ ۱۹۹‬دستگاه اتوبوس‪،‬‬ ‫‪ ۸۱۸‬دستگاه ســواری و ‪ ۸۵۱‬دستگاه مینی بوس‬ ‫دارد که زیرنظر‪ ۶۷‬شرکت فعالیت می کند‪.‬‬ ‫بررسی میدانی فرماندار از مشکالت‬ ‫اب شرب روستاهای مجتمع چراغ‬ ‫اباددینورشهرستانصحنه‬ ‫بررســی میدانــی علیرضا حیــدری فرماندار‪،‬‬ ‫جلیل حیدری سرپرســت امور ابفای صحنه و‬ ‫قربانی بخشدار دینور بررسی شد‪.‬‬ ‫در ایــن بازدید علیرضــا حیــدری فرماندار‬ ‫شهرســتان صحنه ضمن دیدار چهره به چهره‬ ‫با اهالی روستاها‪ ،‬از سرپرست ابفای شهرستان‬ ‫خواست حل مشکل کمبود اب شرب مجتمع‬ ‫چراغ اباد را پیگیری نماید ‪.‬‬ ‫جلیــل حیــدری در همیــن رابطــه گفت‪:‬‬ ‫چــاه دوم اب شــرب مجتمع مذکــور با ‪۱۳‬‬ ‫روســتا و شــهر میانراهان با ابدهی ‪ ۲۰‬لیتر‬ ‫در ثانیــه حفر گردیــده که بــزودی تجهیز‬ ‫و وارد شبکه خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته سرپرســت امور ابفای صحنه‪ ،‬با حفر‬ ‫این چاه مشــکالت کم ابی شــهر میانرهان و‬ ‫روستاهای عزیز اباد‪ ،‬قیطاس اباد‪ ،‬چمه و کله‬ ‫جوب و افت فشــار در ســایر روستاهای این‬ ‫مجتمع مرتفع می گردد‪.‬‬ ‫مشکالت روستاهای مجتمع اب رسانی چراغ‬ ‫اباد دینور در شهرســتان صحنــه با حضور و‬ ‫‪3880‬‬ ‫‪3965‬‬ ‫‪3896‬‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫هفدهمشماره‬ ‫هفدهم‬ ‫هفدهم‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫‪ 1399‬سال‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪1399‬‬ ‫ماهماه‬ ‫ماه‬ ‫اردیبهشت‬ ‫مرداد‬ ‫‪14‬مرداد‬ ‫شنبه‪22‬‬ ‫شنبه‪7‬‬ ‫شنبه‬ ‫سه‬ ‫سه‬ ‫پنج‬ ‫خبر‬ ‫مسئول نگهداری راه های روستایی استان اصفهان‪:‬‬ ‫‪ 20‬کیلومتر از راه های روستایی‬ ‫شهرستانلنجاناسفالتمیشود‬ ‫بهادری ‪ -‬مســئول نگهداری راه های روســتایی‬ ‫اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬عملیات سیلکت ‪ 20‬کیلومتر از راه‬ ‫های روستایی شهرســتان لنجان در دستور کار‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫محمد کاظمی اظهار کرد‪ :‬عملیات ســیلکت راه‬ ‫روستاهای کته شور به طول ‪ 10.5‬کیلومتر‪ ،‬حاج‬ ‫الوان‪-‬قلعه ترکی به طول ‪ 2.5‬کیلومتر‪ ،‬فتح اباد‪-‬‬ ‫صدق اباد به طول ‪ 7‬کیلومتر اغاز شده است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به محدودیت هــای منابع اعتباری‬ ‫و مالی پروژه هــای راهداری گفت‪ :‬با تالش های‬ ‫انجام شــده بالغ بر ‪ 10‬میلیارد ریال اعتبار برای‬ ‫اجرای این پروژه تخصیص یافته است‪.‬‬ ‫کاظمی بــا بیان اینکه در ســال جــاری برنامه‬ ‫ریزی مدونی برای بهســازی راه های روســتایی‬ ‫استان اصفهان انجام شده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫مهمترین مشــکل موجود بر سر راه اجرای پروژه‬ ‫های عمرانی‪ ،‬تامین و تخصیص اعتبارات است‪.‬‬ ‫وی استفاده از روش های نوین برای اسفالت راه‬ ‫های روستایی را اقدامی موثر جهت نیل به اهداف‬ ‫ایمنی تــردد کاربران جاده ای و ارتقا کیفیت راه‬ ‫های روستایی عنوان کرد‪.‬‬ ‫مرتضی یزد خواستی عضو هیات‬ ‫مدیره ذوب اهن اصفهان شد‬ ‫بهادری ‪ -‬بر اساس صورتجلسه هیئت مدیره ذوب‬ ‫اهن اصفهان درتاریخ ‪ 7‬مردادماه ســال جاری ‪،‬‬ ‫مرتضی یزد خواستی عضو هیات مدیره ذوب اهن‬ ‫اصفهان شد‪ .‬بر این اساس مرتضی یزدخواستی به‬ ‫عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین‬ ‫جایگزین محمد زارع پور اشکذری شد ‪.‬‬ ‫یزدخواستی متولد سال ‪ 1346‬و فارغ التحصیل‬ ‫رشــته مهندســی مکانیک از دانشــگاه صنعتی‬ ‫اصفهان اســت‪ .‬وی که عضویت در هیات مدیره‬ ‫ذوب اهن اصفهان را نیز در ســال های گذشــته‬ ‫تجربه نموده اســت ‪ ،‬عناوینــی نظیر مدیرعامل‬ ‫و نائب رییــس هیات مدیره شــرکت صبا فوالد‬ ‫خلیج فارس ‪ ،‬عضویت در هیات مدیره شــرکت‬ ‫هــای فــوالد تکنیک ‪ ،‬قائم رضــا ‪ ،‬متک ‪ ،‬نصب‬ ‫قائم ‪ ،‬مهندســی و مشاور بیدک ‪ ،‬فوالد اکسین و‬ ‫همچنین مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان اصفهان را در کارنامه‬ ‫کاری خود ثبت نموده است‪.‬‬ ‫بر اســاس صورتجلسه هیئت مدیره این شرکت ‪،‬‬ ‫سایر اعضاء هیات مدیره بدین ترتیب است ‪ :‬علی‬ ‫احمدیان رئیس هیات مدیره ( نماینده شــرکت‬ ‫ســرمایه گذاری صدرتامین ) ‪ ،‬منصوریزدی زاده‬ ‫نائب رئیس هیات مدیــره و مدیرعامل (نماینده‬ ‫شــرکت فراورده های نســوز ایران ) ‪ ،‬احســان‬ ‫دشــتیانه عضو هیــات مدیره (نماینده شــرکت‬ ‫پویش بازرگان ذوب اهن اصفهان ) ‪ ،‬بابک بیگی‬ ‫عضوهیات مدیره (نماینده شرکت توسعه معادن‬ ‫پارس تامین( ‪.‬‬ ‫گفت و گوی تلفنی سردار‬ ‫میرحیدری با مردم اصفهان‬ ‫بهادری‪ -‬اصفهان ‪ -‬فرمانده انتظامی استان‪ ،‬فردا‬ ‫با حضور در سامانه ‪ 197‬این فرماندهی به صورت‬ ‫تلفنی پاســخگوی ســواالت‪ ،‬نظرات و مشکالت‬ ‫مردم خواهد بود‪.‬‬ ‫به گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیس‪،‬‬ ‫سرهنگ» ایرج محمدی»‪ ،‬با اعالم این خبر گفت‪:‬‬ ‫فرمانده انتظامی استان اصفهان به همراه معاونان‬ ‫خود فردا از ســاعت ‪ 9‬تا ‪ 11‬صبح در محل دفتر‬ ‫نظارت همگانی بازرسی فرماندهی انتظامی استان‬ ‫اصفهان حضور یافته و به صورت تلفنی پاسخگوی‬ ‫سواالت‪ ،‬نظرات و مشکالت شهروندان خواهد بود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬به منظور جلوگیــری از ایجاد تجمع‬ ‫مردم و عدم انتقال ویروس کرونا از ابتدای ســال‬ ‫جاری جلسات مالقات مردمی فرماندهی انتظامی‬ ‫اســتان اصفهان در سامانه ‪ 197‬به صورت تلفنی‬ ‫و حد اقل با لحاظ طرح فاصله گذاری برگزار می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان اصفهان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بر این اســاس از شهروندان گرامی‬ ‫تقاضا می کنیم تا جای امکان از مراجعه حضوری‬ ‫خودداری کــرده و با برقراری تمــاس تلفنی در‬ ‫زمان مقرر به طرح مشــکالت و درخواست های‬ ‫خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫سرهنگ محمدی خاطر نشــان کرد‪ :‬شهروندان‬ ‫می توانند با بستر فراهم شده مشکالت‪ ،‬سواالت‪،‬‬ ‫انتقــادات‪ ،‬نظرات و پیشــنهادات و یــا تقدیر از‬ ‫عملکــرد کارکنــان‪ ،‬در حوزه وظیفــه عمومی‪،‬‬ ‫راهنمایی و رانندگی‪ ،‬اماکن‪ ،‬گزینش و استخدام‬ ‫و سایر حوزه های مرتبط با نیروی انتظامی را طی‬ ‫تماس با شــماره تلفن ‪ 197‬به صورت مســتقیم‬ ‫با فرمانــده انتظامی اســتان و یــا معاونان این‬ ‫فرماندهی مطرح کنند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خبر داد‬ ‫تاکنون بیش از ‪ ۵۱۷‬هزار تن‬ ‫گندم در استان به صورت تضمینی‬ ‫خریداری شده است‬ ‫‪۷۱‬درصد مطالبات گندمکاران پرداخت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان‬ ‫کرمانشاه گفت؛ در حال حاضر برداشت‬ ‫گندم در مناطق معتدل و سردســیر در‬ ‫حال انجام اســت و تاکنون در اســتان‬ ‫بیش از ‪ ۵۱۷‬هــزار تن گندم به صورت‬ ‫تضمینــی توســط مراکز خریــد دولتی‬ ‫خریداری شده است ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومی ســازمان‬ ‫جهــاد کشــاورزی اســتان کرمانشــاه‪،‬‬ ‫مهنــدس نوربخــش حاتمــی بــا بیان‬ ‫این مطلــب افــزود؛ امســال در بیش‬ ‫از ‪۳۹۲‬هــزار هکتــار از اراضی اســتان‬ ‫گندم کشــت شــد که این سطح شامل‬ ‫‪۳۰۱‬هــزار هکتار گنــدم دیم و ‪۹۱‬هزار‬ ‫هکتار گندم ابی است ‪.‬‬ ‫مهندس حاتمی بیشــترین ســطح زیر‬ ‫کشــت گنــدم را مربوط به شهرســتان‬ ‫کرمانشاه اعالم نمود ‪.‬‬ ‫وی در ادامــه به عملکــرد مزارع گندم‬ ‫اســتان اشــاره داشــت و خاطرنشــان‬ ‫کــرد؛ میانگین عملکرد گنــدم ابی در‬ ‫اســتان ‪۴۷۰۰‬کیلوگــرم در هکتــار و‬ ‫میانگیــن عملکــرد مزارع گنــدم دیم‬ ‫‪۱۱۸۱‬کیلوگرم در هکتار می باشد ‪.‬‬ ‫وی ســپس با بیان اینکه مــزارع نمونه‬ ‫گندم اســتان تولیدات مناســبی داشته‬ ‫اند‪ ،‬گفت؛ در شهرســتان روانسر از یک‬ ‫هکتار مزرعه گندم ابی ‪۱۱۲۵۰‬کیلوگرم‬ ‫در هکتار محصول برداشت شده است ‪.‬‬ ‫حاتمی در ادامه افــزود؛ تاکنون تولید‬ ‫گندم اســتان به‪ ۶۷۳‬هزار تن رسیده و‬ ‫پیش بینی ها بیانگر ان اســت که تولید‬ ‫گندم در استان به ‪ ۸۷۰‬هزار تن برسد ‪.‬‬ ‫‪ 7‬میلیارد ریال برای‬ ‫بازسازی ایستگاه اضطراری پمپاژ‬ ‫اب سراب روانسر هزینه شد‬ ‫سرپرســت امور اب و فاضالب شهرســتان‬ ‫روانسر گفت‪ :‬برای بازسازی و تجهیز ایستگاه‬ ‫پمپاژ اب اضطراری سراب روانسر ‪ ۷‬میلیارد‬ ‫ریال از محل اعتبارات تبصره ‪ ۳‬هزینه شد‪.‬‬ ‫به گــزارش روابــط عمومی شــرکت اب و‬ ‫فاضالب اســتان کرمانشــاه‪ ،‬غفــار صالحی‬ ‫افزود‪ :‬این ایستگاه دارای سه پمپ افقی ‪۴۵‬‬ ‫کیلوواتی اســت که به عنــوان دومین منبع‬ ‫تامین اب شرب شــهر روانسر برای شرایط‬ ‫بحرانی و اضطراری راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این ایستگاه ‪ ۱۰۰‬لیتر در ثانیه‬ ‫اب را پمپاژ و اب شرب را وارد شبکه توزیع‬ ‫شهر روانسر می کند‪.‬‬ ‫سرپرســت امور اب و فاضالب شهرســتان‬ ‫روانســر اضافه کرد‪ :‬اب شــرب روانسر و دو‬ ‫روستای مجاور شــهر از ‪ ۲‬حلقه چاه تامین‬ ‫می شــود و ‪ ۱۵۰‬لیتر در ثانیه اب در میان‬ ‫مشترکین توزیع می شود‪.‬‬ ‫صالحی اضافه کرد‪ :‬هم اکنون مشکل کمبود‬ ‫اب اشــامیدنی در شهر روانسر وجود ندارد‬ ‫و انتظار می رود شــهروندان و مشــترکان با‬ ‫استفاده بهینه از منابع ابی و صرفه جویی در‬ ‫ان بیشــتر این امور را یاری کنند تا تابستان‬ ‫بدون تنش کم ابی را سپری کنیم‪.‬‬ ‫روند شتابان گازرسانی به شول اباد‬ ‫اخرین شهر بدون گاز لرستان‬ ‫مهندس گودرزی سرپرســت این شرکت در‬ ‫حاشــیه بازدید از پروژه گازرسانی به محور‬ ‫شــول اباد گفت‪ :‬اتمام گازرســانی به شهر‬ ‫شول اباد و روســتاهای اطراف از اولویتهای‬ ‫مهم شــرکت گاز استان لرســتان می باشد‬ ‫‪.‬گــودرزی در ادامه بازدیــد از پروژه ضمن‬ ‫ارائه توصیه های فنی و عملیاتی در راستای‬ ‫افزایش ایمنــی و کیفیت انجام کار با تاکید‬ ‫بــر اســتفاده از تمام توان و پتانســیل الزم‬ ‫جهت اتمام پروژه و تزریق گاز تا انتهای سال‬ ‫جاری‪ ،‬اظهار داشت ‪ :‬دستگاه نظارت‪ ،‬مشاور‬ ‫و پیمانکار می بایســت با برنامه ریزی دقیق‪،‬‬ ‫مدیریت پــروژه و افزایش گروههای اجرایی‬ ‫اهتمام ویژه ای برای افزایش سرعت عملیات‬ ‫اجرای خطوط در بخش خط تغذیه گاز محور‬ ‫شــول اباد داشته باشند ‪ .‬سرپرست شرکت‬ ‫گاز استان لرستان افزود این پروژه شامل ‪۴۰‬‬ ‫کیلومتــر خط تغذیــه و ‪ ۱۰۰‬کیلومتر خط‬ ‫توزیع و تعداد ‪ ۳‬ایستگاه تقلیل فشار بوده که‬ ‫تا کنــون ‪۸‬کیلومتر خط تغذیه‪ ۳۲ ،‬کیلومتر‬ ‫مســیر ســازی خط تغذیــه و ‪ ۶۵‬کیلومتر‬ ‫خط توزیع انجام شــده و با بهــره برداری‬ ‫از این پروژه که بیــش از ‪ ۳۳۰‬میلیارریال‬ ‫هزینه خواهد داشت‪۵۰۰۰ ،‬خانوار شهری و‬ ‫روســتایی از نعمت گاز طبیعی بر خوردار و‬ ‫شهر شــول اباد به عنوان اخرین شهر فاقد‬ ‫گاز استان‪ ،‬گازدار خواهد شد ‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫‪ 4‬اگوست ‪2020‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬ناصرقدیری‬ ‫تلفن ‪77657800-2 :‬‬ ‫دفتر کرمان‪ :‬کرمان‪ -‬ضلع غربی پارک مطهری‬ ‫‪-‬کوچه شهید مطهری ‪ - 10‬پالک ‪28‬‬ ‫تلفن ‪034- 32535361-32535312 :‬‬ ‫نمابر‪32535321 :‬‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬اتنا امراللهی پور‬ ‫تلفن ‪77501485 - 77501328 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬گلریز(‪)66795442‬‬ ‫نمابر ‪٤٣٨٥٩٣٢٦:‬‬ ‫فراخوان ارزیابی کیفی‬ ‫شرکتپاالیشنفتابادان(سهامیعام)‬ ‫‪@ newsrahemardom_ir‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫ول‬ ‫تا‬ ‫نوب‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫اجاره جایگاه ‪ CNG‬از طریق شرکت های مجاز به بهره برداری‬ ‫شماره مجوز ‪1399 . 2262 :‬‬ ‫شهرداری بندر ترکمن به استناد ماده (‪ )13‬ائین نامه مالی شهرداریها‪ ،‬نسبت به واگذاری یک جایگاه ‪ CNG‬واقع در بلوار‬ ‫مرحوم حاجی محمد عابدی کر(ورودی جاده گمیشان) به صورت اجاره به مدت یک سال طبق شرایط ذیل از طریق سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد متقاضیان و بازگشایی‬ ‫پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس‪ www.setadiran.ir :‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫شرایط شرکت در مزایده‪:‬‬ ‫‪-1‬قیمت پایه کارشناسی اجاره ماهیانه به مبلغ ‪( 340/000/000‬به حروف‪ :‬سیصد و چهل میلیون) ریال می باشد‪.‬‬ ‫‪-2‬مبلغ سپرده شرکت در مزایده ‪( 210/000/000‬دویست و ده میلیون) ریال‬ ‫‪-3‬تاریخ انتشار مزایده در سامانه‪1399/05/14 :‬‬ ‫‪-4‬مدت دریافت اسناد از سامانه‪1399/05/28 :‬‬ ‫‪-5‬مدت ارسال پیشنهادات‪ :‬تا ساعت ‪ 14‬ظهر مورخ ‪1399/06/01‬‬ ‫‪-6‬زمان و مکان بازگشایی پاکات‪ :‬ساعت ‪ 12‬ظهر مورخ ‪ 1399/06/02‬در دفتر شهردار برگزار می گردد‪.‬‬ ‫‪-7‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪-8‬چنانچه برندگان اول‪ ،‬دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده انان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫سایر موارد در اسناد مزایده موجود می باشد و پیشنهاد دهندگان در مهلت مقرر باید کلیه اسناد و فرم های مربوطه را با قید اینکه‬ ‫مورد قبول است امضاء و ضمیمه پیشنهاد کرده و نسبت به ثبت بارگذاری اسناد تکمیل شده مزایده و پاکات (الف‪ ،‬ب‪ ،‬ج) در سامانه‬ ‫ستاد اقدام و پاکت (الف) را تا تاریخ ‪ 1399/05/30‬به واحد دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکات به نشانی بندرترکمن‪ ،‬خیابان شهرداری‪،‬‬ ‫شهرداری بندرترکمن‪ ،‬واحد قراردادها مراجعه و یا با شماره تلفن ‪ 09111766037‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول روز سه شنبه‪1399/05/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم روز سه شنبه‪1399/05/21 :‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت ابادان درنظر دارد مناقصه های مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری تشریفات مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی کیفی‬ ‫وسایر مراحل بعدی مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪ WWW.SETADIRAN.IR‬انجام خواهد شد ‪.‬الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت نسبت‬ ‫به ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شرکت در مناقصات اقدام نمایند ‪.‬ضمنا اگهی مناقصات این شرکت بصورت همزمان در روزنامه های کثیر االنتشار ووب سایت‬ ‫شرکت پاالیش نفت ابادان به ادرس‬ ‫‪ WWW.ABADAN-REF.IR‬درج وقابل مشاهده می باشد ‪.‬‬ ‫از مناقصه گران واجد شرایط که امادگی وتوانایی انجام هریک از مناقصات ذیل را دارند دعوت بعمل می اید جهت شرکت در مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به ادرس‬ ‫صدراالشاره مراجعه وپس از دریافت اسناد مربوط به ارزیابی کیفی (دفترچه شماره یک ومعیارهای ارزیابی کیفی بصورت رایگان ) ومطالعه وتکمیل ان به همراه کلیه مدارک مورد نیاز مطابق با برنامه‬ ‫زمان بندی مربوطه نسبت به بارگذاری اسناد مذکور در سامانه اقدام نمایند‬ ‫تکمیل کلیه اطالعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق وخوانا وبارگذاری تمام مدارک ومستندات ‪ ،‬وسوابق کاری ومالی و‪ ....‬مربوطه الزامی است ‪.‬در صورت عدم‬ ‫تکمیل وبارگذاری کامل اسناد استعالم ارزیابی کیفی وسایر مدارک فوق االشاره صالحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود وبارگذاری مدارک وسوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان‬ ‫ایجاد نخواهد کرد ‪.‬ضمنا مناقصه گران می بایست عالوه بر بارگذاری اسناد مزبور در سامانه ستاد یک نسخه از اسناد الزم به منظور ارزیابی کیفی برابر اصل (در دفترخانه اسناد رسمی) را به صورت‬ ‫حضوری حداکثر تا ‪ 3‬روز پس از اخرین مهلت بار گذاری به کمیته فنی بازرگانی واقع در ساختمان مرکزی شرکت پاالیش نفت ابادان تحویل نمایند‪ .‬الزم بذکر است از مناقصه گرانی که در ارزیابی‬ ‫کیفی تائیدشوند از طریق سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد امد‬ ‫مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شده اند در مرحله ارائه پیشنهاد می بایست تصویر تضمین شرکت در مناقصه را در پاکات الف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد )بارگذاری کرده و‬ ‫اصل ان را دریک پاکت سربسته تا قبل از زمان گشایش پیشنهادها به دبیر خانه کمیسیون مناقصات واقع در دفتر مرکزی شرکت پاالیش ابادان تسلیم نمایند ‪.‬‬ ‫اطالعات تماس ونشانی دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسنادمناقصه وارائه پیشنهاد ‪:‬ابادان – حاشیه اروند رود – جنب دروازه اصلی پاالیشگاه – امور پیمانهای شرکت‬ ‫پاالیش نفت ابادان تلفن‪ 061-53182107:‬وشماره نمابر‪061 - 53264476:‬‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫در دستگاه‬ ‫مناقصه گزار‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع‬ ‫محل اجرا‬ ‫مدت‬ ‫مبلغ براورد پایه‬ ‫به ریال‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫در سامانه ستاد‬ ‫ارائه خدمات مربوطه به‬ ‫صحافی ‪ ،‬چاپ و تکثیر فرم‬ ‫ها‪ ،‬کتابچه و دفاتر مورد نیاز‬ ‫شرکت پاالیش نفت ابادان‬ ‫پاالیشگاه‬ ‫ابادان‬ ‫‪1‬‬ ‫تجدید مناقصه‬ ‫شماره ‪98/55‬‬ ‫‪2099092179000009‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تجدید مناقصه‬ ‫شماره ‪98/63‬‬ ‫‪2099092179000010‬‬ ‫ارائه خدمات مورد نیاز‬ ‫روابط عمومی شرکت‬ ‫پاالیش نفت ابادان‬ ‫‪3‬‬ ‫مناقصه‬ ‫شماره‪98/81‬‬ ‫‪2099092179000011‬‬ ‫تعمیر رتور ‪ HP‬و ‪LP‬‬ ‫توربو ژانراتور شماره ‪11‬‬ ‫نیروگاه شماره ‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مناقصه شماره‬ ‫‪98/102‬‬ ‫‪2099092179000013‬‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫شرکت در‬ ‫مناقصه به ریال‬ ‫یکسال‬ ‫شمسی‬ ‫‪8/265/750/000‬‬ ‫‪414/000/000‬‬ ‫ابادان‬ ‫یکسال‬ ‫شمسی‬ ‫‪19/567/348/469‬‬ ‫‪979/000/000‬‬ ‫الف ‪ :‬مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه‬ ‫ستاد از تاریخ ‪ 1399/5/14‬لغایت ‪1399/5/25‬‬ ‫ب ‪ :‬اخرین مهلت ارائه بارگذاری اسناد‬ ‫ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران مورخ‬ ‫‪1399/6/10‬‬ ‫پاالیشگاه‬ ‫ابادان‬ ‫یکسال‬ ‫شمسی‬ ‫‪142/060/000/000‬‬ ‫‪4/809/200/000‬‬ ‫الف ‪ :‬مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه‬ ‫ستاد از تاریخ ‪ 1399/5/14‬لغایت ‪1399/5/25‬‬ ‫ب ‪ :‬اخرین مهلت ارائه بارگذاری اسناد‬ ‫ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران مورخ‬ ‫‪1399/6/10‬‬ ‫ابادان‬ ‫یکسال‬ ‫شمسی‬ ‫‪86/264/147/196‬‬ ‫‪4/314/000/000‬‬ ‫الف ‪ :‬مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه‬ ‫ستاد از تاریخ ‪ 1399/5/14‬لغایت ‪1399/5/25‬‬ ‫ب ‪ :‬اخرین مهلت ارائه بارگذاری اسناد‬ ‫ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران مورخ‬ ‫‪1399/6/10‬‬ ‫‪676/000/000‬‬ ‫الف ‪ :‬مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه‬ ‫ستاد از تاریخ ‪ 1399/5/14‬لغایت ‪1399/5/25‬‬ ‫ب ‪ :‬اخرین مهلت ارائه بارگذاری اسناد‬ ‫ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران مورخ‬ ‫‪1399/6/10‬‬ ‫ارائه خدمات راهبری ماشین‬ ‫االت اداره تعمیرات و‬ ‫عملیات حمل ونقل‬ ‫مناقصه‬ ‫شماره‪99/14‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر‪ ،‬پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد‬ ‫شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شرح پروژه‬ ‫مبلغ پروژه به ریال‬ ‫مبلغ سپرده به ریال‬ ‫رتبه الزم‬ ‫درصد غیرنقدی قرارداد‬ ‫‪1‬‬ ‫جدولگذاری و پیاده رو‬ ‫سازی سطح منطقه نه‬ ‫– تا سقف اعتبار‬ ‫‪14/000/000/000‬‬ ‫‪700/000/000‬‬ ‫رتبه ‪ 5‬ابنیه یا ‪ 5‬راه و‬ ‫ترابری‬ ‫‪68.57 %‬‬ ‫شــرکت گاز اســتان تهران در نظر دارد پروژه انجام کلیه امور تعمیرات‪ ،‬نصب انشعابات ‪ ،‬تجهیزات و توسعه شبکه منطقه ‪ 2‬گازرسانی تهران را از طریق‬ ‫مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫‪-1‬نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار‪ :‬شرکت گاز استان تهران‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان ایرانشهرشمالی‪ ،‬نبش خیابان اراک‪ ،‬ساختمان شماره ‪ ،160‬طبقه چهارم‪ ،‬بلوک ‪ ،7‬امور قـراردادها‬ ‫‪-2‬موضوع مناقصه‪:‬‬ ‫انجام حفرات خالی و توسعه شبکه‪ ،‬نصب‪ ،‬جابجایی و جمع اوری انشعابات‪ ،‬نصب تجهیزات (کنتور و رگوالتور) تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات در منطقه ‪ 2‬گازرسانی تهران‬ ‫‪ -3‬مدت اجراء پیمان‪( 730 :‬هفتصد و سی) روز تقویمی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬نماینده دستگاه مناقصه گزار‪ :‬مدیریت بهره برداری‬ ‫‪ -5‬محل اجراء پروژه‪ :‬منطقه ‪ 2‬گازرسانی تهران می باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬ضمانتنامه بانکی‪ /‬نقدی به مبلغ ‪( 2’953’527’000‬دو میلیاردو نهصد و پنجاه و سه میلیون و پانصد و بیست و هفت هزار) ریال می باشد‪.‬‬ ‫‪ -7‬مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) تا تاریخ ‪ 1399/05/21‬می باشد ‪.‬‬ ‫‪ - 8‬زمان ارسال پیشنهادات‪ :‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1399/06/02‬و محل ارسال ان سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) می باشد‪.‬‬ ‫‪ -9‬زمان گشایش پیشنهادات‪ :‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1399 /06/ 03‬و محل گشایش ان سالن کنفرانس طبقه سوم می باشد‪.‬‬ ‫‪ -10‬مدت اعتبار پیشنهادات‪ :‬مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه می باشد ‪.‬‬ ‫‪ -11‬شرایط متقاضی‪:‬‬ ‫ داشتن رتبه ‪ 5‬تاسیسات ‪ ،‬تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ‪.‬‬‫ داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه‪( .‬داشتن حداقل یک کار مشابه)‬‫ داشتن حسن سابقه در کارهای قبلی‪.‬‬‫ داشتن توان مالی‪.‬‬‫ داشتن ظرفیت خالی‪.‬‬‫ داشتن گواهینامه تائید صالحیت ایمنی پیمانکاران‪.‬‬‫ ثبت نام و اخذ کد اطالع رسانی مناقصات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور‪.‬‬‫ عطف به ائین نامه اجرایی راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرســی ‪ ،‬انعقاد قراردادهای بیش از ‪ 10‬برابر نصاب معامالت متوســط ‪ ،‬صورتهای مالی حسابرســی شده‬‫توسط حسابدار رسمی‪ ،‬عضو جامعه حسابداران رسمی مورد نیاز می باشد ‪.‬‬ ‫متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند «‪ « 11‬فوق بوده و امادگی اجرای پروژه را دارند‪ ،‬می توانند در مهلت تعیین شده فوق الذکر‪ ،‬جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارک‬ ‫الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫کدفراخوان‪2099092769000041 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان تهران‬ ‫ابادان‬ ‫یکسال‬ ‫شمسی‬ ‫‪16/426/996/350‬‬ ‫‪821/400/000‬‬ ‫روابط عمومی – شرکت پاالیش نفت ابادان‬ ‫اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫استان کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫نوب‬ ‫تجدید مناقصه عمومی ( یک مرحله ای ) به شماره ‪99-05/022‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شماره مجوز‪:‬‬ ‫‪۱۳۹۹.۲۳۳۰‬‬ ‫عملیات لرزه نگاری ‪،‬‬ ‫داده برداری‪ ،‬ترموگرافی‬ ‫‪ ،‬پردازش کامپیوتری‬ ‫ماشین االت دوار ‪ ،‬روتین‬ ‫های تعمیرات پیشگیرانه‬ ‫تجهیزات پاالیشگاه ابادان‬ ‫الف ‪ :‬مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه‬ ‫ستاد از تاریخ ‪ 1399/5/14‬لغایت ‪1399/5/25‬‬ ‫ب ‪ :‬اخرین مهلت ارائه بارگذاری اسناد‬ ‫ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران مورخ‬ ‫‪1399/6/10‬‬ ‫تد‬ ‫اداره امور قراردادها و پیمانها‪ -‬شهرداری کرج‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2099092179000014‬‬ ‫پاالیشگاه‬ ‫ابادان‬ ‫‪ 100‬روز‬ ‫تقویمی‬ ‫‪13/513/522/047‬‬ ‫وم‬ ‫‪-1‬سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روش های ذیل ارائه گردد‪ .‬ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت ‪ 90‬روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و‬ ‫یا واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب ‪ 700786948623‬بانک شهر‪ -2 .‬برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده ی‬ ‫انان به ترتیب ضبط خواهد شد‪-3 .‬شهرداری کرج در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار است‪.‬‬ ‫‪ -4‬مبلغ ‪ 500/000‬ریال به عنوان هزینه ی خرید اسناد به حساب ‪ 700785313795‬نزد بانک شهر شهرداری واریز و رسید انرا ارائه نمایند‪.‬‬ ‫‪-5‬متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار اگهی جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمان ها واقع در میدان توحید‪ -‬بلوار بالل شهرداری کرج‬ ‫طبقه هفتم مراجعه نمایند‪ -6 .‬در هر صورت مدارک مندرج در اسناد مناقصه مالک فروش اسناد و متعاقبا عقد قرار داد خواهد بود‪-7 .‬توضیح اینکه به غیر‬ ‫از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارک مربوط به پیمانکاران شرکت در مناقصه نزد شهرداری باقی می ماند‪-8 .‬الزم به ذکر است هنگام خرید‬ ‫اسناد داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صالحیت در سایت یا ‪ ، sajar.mporg.ir‬معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مدیر عامل‪ ،‬روزنامه اخرین اگهی‬ ‫تغییرات اعضای شرکت‪ ،‬کد اقتصادی و گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر یا ارائه مدارک مبتنی بر ثبت نام معتبر الزامی می باشد‪-9 .‬شرکت کنندگان در‬ ‫مناقصه می بایست کلیه فرمها و اطالعات مورد در خواست شهرداری را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند‪-10 .‬سایر اطالعات‬ ‫و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫‪-11‬پیشنهادات می بایست در پاکت های مجزا (الف ‪ -‬ب ‪ -‬ج) الک و ممهور به مهر شرکت شده و پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ج تا پایان وقت اداری‬ ‫روز سه شنبه مورخ ‪ 99/05/28‬به ادرس کرج‪ -‬میدان توحید‪ -‬بلوار بالل دبیرخانه شهرداری کرج تحویل داده شود‪.‬‬ ‫‪-12‬پیشنهادات رسیده در روز چهارشنبه مورخ ‪ 99/05/29‬در کمیسیون عالی معامالت شهرداری کرج ( دفتر شهردار) مطرح و پس از بررسی وکنترل برنده‬ ‫مناقصه اعالم خواهد شد‪ .‬هزینه چاپ اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ 026-35892421-35892418‬تماس و یا به سایت ‪ www.karaj.ir‬مراجعه نمائید‪.‬‬ ‫مناقصه‬ ‫شماره‪99/17‬‬ ‫‪2099092179000012‬‬ ‫تعمیرات اساسی واحد های‬ ‫تفکیک گاز شماره ‪ 6 B‬و‬ ‫‪ 6 A‬پاالیشگاه ابادان‬ ‫برنامه زمان بندی مراحل مناقصه‬ ‫الف ‪ :‬مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه‬ ‫ستاد از تاریخ ‪ 1399/5/14‬لغایت ‪1399/5/25‬‬ ‫ب ‪ :‬اخرین مهلت ارائه وبارگذاری اسناد‬ ‫ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران مورخ‬ ‫‪1399/6/10‬‬ ‫نورمحمد طراج شهردار بندرترکمن‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫تا‬ ‫‪ 14‬ذی الحجه ‪1441‬‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬مرداد ‪1399‬‬ ‫سال هفدهم‬ ‫شماره ‪3965‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستانها‪ :‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک‬ ‫‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫نوب‬ ‫شعار ما ‪:‬‬ ‫سیاسی ‪ /‬فرهنگی ‪ /‬ورزشی ‪ /‬اقتصادی ‪ /‬اجتماعی‬ ‫ول‬ ‫همراه با مردم رد راه مردم‬ ‫‪w w w . n e w s r a h e m a r d o m . i r newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫روزنامه صبح ایران‬ ‫اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه های ذیل را بر اساس‬ ‫شرایط ذکر شده و به شرح مشخصات ‪ ،‬اطالعات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد‬ ‫صالحیت واگذار نماید‪ .‬لذا از کلیه شرکتهای واجد صالحیت دعوت می گردد در مناقصات ذیل شرکت نمایند‪ .‬به پیشنهادهای‬ ‫فاقد امضاء ‪ ،‬مشروط ‪ ،‬مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شرح پروژه‬ ‫محل اجرا‬ ‫براورد اولیه برمبنای‬ ‫فهرست‪( 99‬ریال)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت‬ ‫در فرایندارجاع کار‬ ‫(ریال)‬ ‫صالحیت مورد نیاز‬ ‫‪1‬‬ ‫تعمیر و مرمت و نگهداری‬ ‫ابنیه فنی استان‬ ‫سطح استان‬ ‫‪4.706.306.118‬‬ ‫‪236.000.000‬‬ ‫رتبه ‪5‬راه و باالتر‬ ‫‪2‬‬ ‫تعمیرات اساسی پل طاقی‬ ‫محور سوق ‪ -‬لنده‬ ‫لنده‬ ‫‪5.696.273.360‬‬ ‫‪285.000.000‬‬ ‫رتبه ‪5‬راه و باالتر‬ ‫‪3‬‬ ‫تهیه و بهسازی و عالئم و‬ ‫تجهیزات ایمنی راهها‬ ‫سطح استان‬ ‫‪10.020.020.833‬‬ ‫‪502.000.000‬‬ ‫رتبه ‪5‬راه و باالتر‬ ‫‪4‬‬ ‫تهیه و خرید و حمل رنگ‬ ‫سرد ترافیکی تینر و‬ ‫گالسپید‬ ‫سطح استان‬ ‫‪17.028.000.000‬‬ ‫‪852.000.000‬‬ ‫رتبه ‪5‬راه و باالتر‬ ‫‪5‬‬ ‫تهیه و نصب و حمل بلوک‬ ‫های مفصلی در راههای‬ ‫شریانی استان‬ ‫سطح استان‬ ‫‪17.709.913.393‬‬ ‫‪886.000.000‬‬ ‫رتبه ‪5‬راه و باالتر‬ ‫‪ -1‬دستگاه مناقصه گزار و نشانی‪ :‬اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد‪ -‬یاسوج ‪ -‬میدان حمل‬ ‫ونقل‬ ‫‪ -2‬اطالع رسانی از طریق سایت الکترونیکی مناقصات‪ http://iets.mporg.ir/:‬وسامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫‪setadiran.ir‬‬ ‫‪ -3‬زمان و محل دریافت اسناد مناقصه و اگاهی از سایر شرایط ‪ :‬از تاریخ ‪ 99/05/12‬لغایت پایان روز ‪ 99/05/14‬در سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت ‪ setadiran.ir‬قابل دریافت می باشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬مناقصه گران می بایست پاکت الف خود را در وقت اداری از تاریخ ‪ 99/05/15‬لغایت ‪ 99/05/25‬به بایگانی فنی اداره پیمان‬ ‫و رسیدگی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای واقع دریاسوج – میدان حمل ونقل تحویل و رسید دریافت دارند‪.‬همچنین‬ ‫پاکات الف و ب و ج باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در مهلت مقرر بارگذاری شوند‪.‬‬ ‫‪ -5‬جلسه کمیسیون بازگشایی مناقصه مورخ ‪ 99/05/26‬راس ساعت ‪ 9‬صبح تشکیل می گردد‪ .‬از کلیه مناقصه گران و یا نماینده‬ ‫رسمی انها جهت شرکت در جلسه بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت دعوت به عمل می اید‪.‬‬ ‫‪ -6‬تنها پیمانکارانی میتوانند در مناقصات فوق شرکت نمایند که رتبه و صالحیت انان در سامانه اینترنتی ‪www.sajar.mporg.ir‬‬ ‫دارای اعتبار باشد و پاکات خود را در سامانه ستادایران بارگذاری کرده باشند‪.‬‬ ‫‪ -7‬الزم است ضمانت نامه شرکت در مناقصه‪ ،‬پاکت الف در لفاف مناسب الک و مهر شده به بایگانی فنی اداره پیمان و رسیدگی‬ ‫تحویل نمایند‪.‬‬ ‫‪ -8‬مدت اعتبار پیشنهادات از اخرین مهلت تسلیم پیشنهادات به مدت ‪ 3‬ماه می باشد و قابل تمدید تا سه ماه دیگر می باشد‪.‬‬ ‫‪ -9‬سایر شرایط در اسناد مناقصه به اطالع پیمانکاران خواهد رسید‪.‬‬ ‫‪ -10‬هزینه اگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -11‬شرکت کنندگان باید دارای صالحیت ایمنی از اداره کار باشند‪.‬‬ ‫اگهی نوبت اول ‪ 99/05/13‬اگهی نوبت دوم ‪99/05/14‬‬ ‫اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان کهگیلویه وبویراحمد – اداره پیمان و رسیدگی‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه راه مردم

روزنامه راه مردم 4001

روزنامه راه مردم 4001

شماره : 4001
تاریخ : 1399/06/29
روزنامه راه مردم 4000

روزنامه راه مردم 4000

شماره : 4000
تاریخ : 1399/06/27
روزنامه راه مردم 3999

روزنامه راه مردم 3999

شماره : 3999
تاریخ : 1399/06/26
روزنامه راه مردم 3998

روزنامه راه مردم 3998

شماره : 3998
تاریخ : 1399/06/25
روزنامه راه مردم 3997

روزنامه راه مردم 3997

شماره : 3997
تاریخ : 1399/06/24
روزنامه راه مردم 3996

روزنامه راه مردم 3996

شماره : 3996
تاریخ : 1399/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!