روزنامه راه مردم شماره 4234 - مگ لند

روزنامه راه مردم شماره 4234

روزنامه راه مردم شماره 4234

روزنامه راه مردم شماره 4234

‫نبودتفکرنوین‪،‬مشکلاصلیفروشگاههایزنجیرهایی‬ ‫‪2‬‬ ‫صنعت خرده فروشی مدرن و‬ ‫امکاناتسنتی؟!‬ ‫‪4‬‬ ‫قطـعمکرربرق؛میوهمقاومت‬ ‫اقایوزیرمقـابلنیروگاه سازی!‬ ‫حامد بنائی؛‪ ،‬راه مردم؛یک از راه کارهای مراکز خرید و فروشگاه های زنجیره ایی‪ ،‬برای‬ ‫جذب مشتری بیشتر‪ ،‬برگزاری جشنواره ها‪...‬‬ ‫اگرچــه گرمای زودرس و کاهش بارندگی ها در افزایش مصرف و قطعی های طوالنی و‬ ‫مکرر برق موثر بوده‪ ،‬اما ضعف حکمرانی در این صنعت‪...‬‬ ‫ممنوعیتوارداتبرنجدرفصلکشتپابرجاست‬ ‫‪2‬‬ ‫احتمال فساد برنج های مانده در گمرک‬ ‫دبیــر انجمن واردکنندگان برنج ایران از پا برجا بودن ممنوعیت واردات برنج در فصل‬ ‫کشت خبر داد و گفت‪ :‬به رغم تصویب ستاد تنظیم بازار برای‪...‬‬ ‫رئیسستاد مقابلهباکرونا استانتهران اعالمکرد‬ ‫‪ ۵۶۰۰ 2‬بیمار کرونایی در استان تهران‬ ‫رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران گفت‪ :‬در حال حاضر بیش از پنج هزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫بیمار کرونایی در بیمارستان های استان تهران بستری‪...‬‬ ‫روزنـــامـــهسیاسی‪،‬اقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‪،‬ورزشی‬ ‫شنبه ‪ 19‬تیر ‪1400‬‬ ‫سال هجدهم ‪ /‬شماره ‪4234‬‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫امارات یک درهم‬ ‫جای خالی منافع بلندمدت شهروندان‬ ‫در مدیریت شهرداران تهــــران!‬ ‫پیــام فوری‪:‬ســهم شــهرداریها در تجاری ســازی هــای غیرکارشناســی و تحمیــل‬ ‫ترافیــک و دیگــر معضــات اجتماعــی روحی به شــهروندان چقدر اســت؟ بســیاری از شــهروندان‬ ‫تهرانــی کــه هــر روز بر ســر راه تــردد خود بــا خودرو شــاهد ســبز شــدن مراکز جدیــد تجاری‬ ‫ان هم در گذرگاه های تنگ و باریک هســتند دائم این ســوال می پرســند که به راستی وظیفه شهرداری‬ ‫کاهش مشکالت است یا اینکه به بهانه اداره شهر و دریافت پول از طریق اعطای تجاری‪ ،‬مشکالت جدیدی‬ ‫را به مردم تحمیل می کنند و این مردم هستند که باید هزینه های این نوع مدیریت غیرکارشناسی را با وقت‬ ‫و ســایر هزینه های روانی در پشــت ترافیک های حاصله از ســد معبر های تولیدی شهرداری ها بپردازند!‬ ‫اقای ن ق ‪ ۰‬یک شهروندان تهرانی با اشاره به اینکه مشاهده رفتار و عملکرد مدیریتی شهرداران مناطق مختلف‬ ‫تهران حکایت از تالش انها برای کســب درامد جهت اداره امور مناطق دارد ولی این موضوع نمی تواند ایجاد‬ ‫مشکالت برای شهروندان را توجیه کند ‪،‬چراکه فلسفه اصلی شهرداری ها ایجاد شرایط برای زندگی بهتر است‪۰‬‬ ‫این شهروند به عنوان نمونه عملکرد شهرداری منطقه یک را مورد اشاره قرار می دهد ومی گوید‪ :‬هم اکنون با‬ ‫تجاری سازی که در مقابل گذرگاه ها با عرض کم در محدوده بلوار ارتش ومیدان ارتش ایجاد شده است ترافیک‬ ‫نسبت به سال های قبل مضاعف گردیده و رانندگان مدت های طوالنی را در ترافیک های ایجاد شده در این‬ ‫مسیرها سپری می کنند که موجبات چالش های مختلف روحی و درگیری بین انها را زمینه سازی می کند‪...‬‬ ‫شالق شبکه بانکی‬ ‫بر پیکـر تــولید‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫پرداخت تســهیالت از ســوی دولت بــه ویژه شــبکه بانکی به واحدهــای تولیدی‬ ‫در حوزه هــای مختلف صنعتــی و کشــاورزی علی رغم گذشــت ‪ ۴‬ماه از ســال‬ ‫جهش تولید ‪،‬پشــتیبانی ومانع زدایی ها به شــدت کند و یا کال متوقف شــده اســت‬ ‫علت چند نرخی بودن تایر در بازار‬ ‫سخنگوی انجمن صنعت تایر کشــور گفت‪ :‬توزیع الستیک با ارزهای ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬نیمایی و تولید داخلی‬ ‫موجب چند نرخی شدن و اشفتگی بازار شده است‪.‬مصطفی تنها در مورد علت چند نرخی شدن تایر در بازار‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬از اواخر سال ‪ ۹۸‬برای واردات تایر توسط تولیدکنندگان به صنعت تایر کشور ارز تخصیص داده‬ ‫نشد و از اول سال ‪ ۹۹‬به صنعت تایر اعالم شد که به علت مشکالت ارزی‪ ،‬این کاال از اولویت ارزی خارج شده‬ ‫و دیگر ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برای واردات ان تخصیص داده نمی شود و ارز نیمایی‪...‬‬ ‫صفحه‪1‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫نوب‬ ‫تد‬ ‫شرکت گاز استان البرز‬ ‫شرکت گاز استان البرز در راستای اجرای پروژه‬ ‫توسعه گاز رسانی به شهرستان کرج منطقه جاده‬ ‫چالوس وفق الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی‬ ‫و امالک برای اجرای برنامه های عمومی ‪،‬عمرانی‬ ‫ونظامی دولت مصوب ‪ 58/11/17‬شورای انقالب اسالمی‬ ‫اقدام به تصرف قانونی یک قطعه زمین به مساحت‬ ‫‪ 150‬متر مربع در کرو کی پیوست ‪،‬در شهرستان صدر‬ ‫الذکر نموده است‪.‬لذا از مالکین ویا قائم مقام قانونی‬ ‫و صاحبان حقوق تقاضا میگردد ظرف مدت حداکثر‬ ‫پانزده روز از انتشار اگهی با در دست داشتن اسناد‬ ‫مالکیت و مستندات قانونی به منظور معرفی کارشناس‬ ‫منتخب خود جهت تشکیل هیات سه نفره کارشناسان‬ ‫رسمی داد گستری در خصوص ارزیابی بهاء عادله‬ ‫عرصه اقدام گردیده جهت تصرف قانونی مطابق کروکی‬ ‫مندرج‪ ،،‬به ادرس کرج‪،‬میدان طالقانی‪،‬شهرک اداری‬ ‫حسن اباد ‪ ،‬روبروی تربیت ششم ‪،‬طبقه سوم امور‬ ‫حقوقی شرکت گاز استان البرز مراجعه نمایند‪.‬بدیهی‬ ‫است در صورت عدم مراجعه برابر مقررات و مفاد الیحه‬ ‫فوق الذکر اقدام می گردد ‪.‬‬ ‫نوبت اول ‪1400/3/17‬‬ ‫نوبت دوم ‪1400/4/19‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1143669‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ ســبز سواری تیبا رنگ سفیدبه شــماره موتور ‪M158486971‬به شماره شناسایی‬ ‫‪ VIN MAS811100H5763890‬به شماره پالک ‪52‬ل‪646‬ایران‪27‬به نام نشیمن فیضی‬ ‫طوماراخاج مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط میباشد‪ /.‬شاهیندژ‬ ‫****************************************************‬ ‫سند مالکیت (برگ سبز( وانت سایپا ‪ 151‬مدل ‪ 1394‬به شماره موتور ‪5364225‬به‬ ‫شماره شاسی ‪ NAS451100F4936549‬به شماره پالک ‪445‬ص‪24‬ایران‪ 37‬مفقود شده‬ ‫و از درجه اعتبار ساقط میباشد‪ /.‬پیرانشهر‬ ‫****************************************************‬ ‫ســند مالکیت (برگ ســبز( ســواری تیبــا ‪ 2‬هاچ بک مــدل ‪ 1400‬به شــماره موتور‬ ‫‪ M15 / 9117204‬بــه شــماره شاســی ‪ NAS821100M1295587‬بــه شــماره پــالک‬ ‫‪891‬و‪89‬ایران‪ 27‬مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط میباشد‪ /.‬پیرانشهر‬ ‫شرکت گاز استان البرز‬ ‫علیه راجعون‬ ‫هللووانا‬ ‫انااهلل‬ ‫انا الیه‬ ‫ا ّن‬ ‫جناب اقای خوداموز‬ ‫مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ایالم‬ ‫با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر گرامیتان را صمیمانه حضور شما و خانواده محترمان‬ ‫تسلیت و تعزیت عرض نموده ‪ ،‬از پروردگار متعال برای ان مرحومه غفران و رحمت الهی و‬ ‫برای بازماندگان صبر و شکیبایی ارزومندیم ‪ ،‬ما را در غم خود شریک بدانید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شرح پروژه‬ ‫مبلغ پروژه به ریال‬ ‫مبلغ سپرده به ریال‬ ‫رتبه الزم‬ ‫نحوه پرداخت‬ ‫قرارداد‬ ‫‪1‬‬ ‫پروژه اصالح هندسی معابر‬ ‫تقاطعات همسطح و مناسب سازی‬ ‫گذرگاه های عابر پیاده ‪-‬معاونت‬ ‫حمل و نقل‪ -‬تا سقف اعتبار‬ ‫‪23/000/000/000‬‬ ‫‪1/150/000/000‬‬ ‫چهار‬ ‫راه و ترابری‬ ‫نقدی‬ ‫‪-1‬سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روش های ذیل ارائه گردد‪ .‬ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت ‪ 90‬روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا واریز‬ ‫فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب ‪ 700786948623‬بانک شهر‪ -2 .‬برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده ی انان به ترتیب ضبط‬ ‫خواهد شد‪-3 .‬شهرداری کرج در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار است‪.‬‬ ‫‪ -4‬مبلغ ‪ 1/000/000‬ریال به عنوان هزینه خرید اسناد به حساب ‪ 700785313795‬نزد بانک شهر شهرداری واریز و رسید انرا ارائه نمایند‪.‬‬ ‫‪-5‬متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار اگهی جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمان ها واقع در میدان توحید‪ -‬بلوار بالل شهرداری کرج طبقه هفتم‬ ‫مراجعه نمایند‪ -6 .‬در هر صورت مدارک مندرج در اسناد مناقصه مالک فروش اسناد و متعاقبا عقد قرار داد خواهد بود‪.‬‬ ‫‪-7‬توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارک مربوط به پیمانکاران شرکت در مناقصه نزد شهرداری باقی می ماند‪.‬‬ ‫‪-8‬الزم به ذکر است هنگام خرید اسناد داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صالحیت در سایت ‪ - sajar.mporg.ir‬معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مدیر عامل‪،‬‬ ‫روزنامه اخرین اگهی تغییرات اعضای شرکت‪ ،‬کد اقتصادی و گواهینامه صالحیت ایمنی یا ارائه مدارک مبتنی بر ثبت نام معتبر الزامی می باشد‪.‬‬ ‫‪-9‬شرکت کنندگان در مناقصه می بایست کلیه فرمها و اطالعات مورد در خواست شهرداری را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند‪.‬‬ ‫‪-10‬سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫‪-11‬پیشنهادات می بایست در پاکت های مجزا (الف ‪ -‬ب ‪ -‬ج) الک و ممهور به مهر شرکت شده و پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ج تا پایان وقت اداری روز دوشنبه‬ ‫مورخ ‪ 1400/04/28‬به ادرس کرج‪ -‬میدان توحید‪ -‬بلوار بالل دبیرخانه شهرداری کرج تحویل داده شود‪.‬‬ ‫‪-12‬پیشنهادات رسیده در روز سه شنبه ‪ 1400/04/29‬در کمیسیون عالی معامالت شهرداری کرج مطرح و پس از بررسی وکنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد‪ .‬هزینه‬ ‫چاپ اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ 026-35892421-35892418‬تماس و یا به سایت ‪ www.karaj.ir‬مراجعه نمائید‪.‬‬ ‫اداره امور قراردادها و پیمانها‪ -‬شهرداری کرج‬ ‫نوب‬ ‫در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر‪ ،‬پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط‬ ‫تا‬ ‫شرکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫منطقه بوشهر‬ ‫شماره مناقصه ‪ 1400/‬فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی‬ ‫(فشرده) – تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و خودروهای استیجاری‬ ‫شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه بوشهر در نظردارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) خدمات (تامین سرویس ایاب وذهاب کارکنان و خودروهای‬ ‫استیجاری کارکنان ) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران برای بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به ادرس (‪ )www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت‬ ‫گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ‪ 1400/04/14‬می باشد‪ .‬مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬روز یکشنبه‬ ‫در تاریخ ‪ 1400/04/20‬جلسه توجیهی‪ :‬ساعت ‪ 10:00‬روز یکشنبه ‪ 1400/04/27‬مهلت زمانی ارسال پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 11:00‬روز چهارشنبه تاریخ ‪ 1400/05/06‬زمان بازگشایی ‪ :‬ساعت ‪ 08:00‬روز‬ ‫شنبه تاریخ ‪ 1400/05/09‬اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف‪ :‬ادرس‪:‬بوشهرمیدان قدس شرکت ملی پخش‬ ‫فراورده های نفتی منطقه بوشهر کمیسیون مناقصات و تلفن ‪ 077 -33350221‬ب‪ :‬مبلغ براورد ‪ 16/939/020/000/- :‬ریال نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار پیمانکاری ‪:‬‬ ‫واریز سپرده نقدی به ارزش ‪ 846/951/000/-‬ریال به حساب شماره ‪ 9200051200‬به شناسه پرداخت ‪ 11200000014‬و شناسه ملی ‪ 10101122904‬قابل واریز در شعب بانک ملت بنام شرکت‬ ‫ملی پخش فراورده های نفتی بوشهر یا ضمانتنامه معتبر بانکی معادل ان ‪.‬‬ ‫شرایط متقاضی‪ :‬کلیه شرکتهای توانمند دارای‪ -1 :‬احراز امتیاز قابل قبول بر اساس معیارهای ارزیابی توانمندی بهداشتی ‪ ،‬ایمنی و زیست محیطی شرکت (داشتن گواهینامههای‬ ‫معتبرسیستمهای مدیریتی‪ HSE MS ،‬وسایرگواهینامه های مرتبط باایمنی کارگاه) الزامی میباشد ‪.‬‬ ‫‪ -2‬احرازامتیاز قابل قبول درارزیابی کیفی(حداقل ‪ 60‬امتیاز) براساس معیارهای مندرج دراسناد ارزیابی مد نظر می باشد ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ارائه گواهی تاییدصالحیت از اداره تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی معتبر با کدحمل ونقل با تاریخ معتبر الزامی می باشد ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ارائه گواهی صالحیت ایمنی از اداره تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان همراه با اسناد مناقصه الزامی است ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ارائه اصل و یا کپی برابر اصل مدارک فوق االشاره در صورت درخواست مناقصه گزار الزامی است ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ارائه تصویر کارت ملی و شناسنامه ‪ ،‬مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت ‪ ،‬تصویر کلیه اساسنامه شرکت ‪ ،‬اگهی تاسیس شرکت ‪ ،‬اخرین تغییرات در روزنامه رسمی و کد اقتصادی‬ ‫و شناسه ملی الزامی است ‪.‬‬ ‫‪ -7‬الزام می باشد عالوه برنسخ کاغذی‪،‬کلیه اطالعات مربوط پاکت ب بصورت فایل ‪ PDF‬برروی ‪ CD‬رایت وارائه گردد‪.‬‬ ‫‪ -8‬ارائهاصلگواهی صحت امضاءجهت امضاءکنندگان مجازومعرفی شده دراساسنامه واخریناگهیتغییراتالزامیمیباشد ‪.‬‬ ‫‪ -9‬از مناقصه گرانی که در فهرست شرکتهای ممنوع المعامله در سطح شرکتهای تابعه وزارت نفت می باشند تقاضا می گردد از شرکت در این ارزیابی خودداری نمایند زیرا در هر مرحله از‬ ‫مناقصه چنانچه این موضوع احراز گردد مناقصه گزار در مناقصه حذف و ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار ارائه شده توسط مناقصه گر مذکور نیز به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -10‬عدم وجود سوء عملکرد در پیمان های سنوات گذشته شرکت (اجباری ) می باشد‪.‬‬ ‫‪ -11‬کلیه مستندات ارائه شده می بایست اصل یا کپی برابر اصل محضری باشد‪.‬‬ ‫‪ -12‬شرکت کنندگان ملزم بر بارگذاری اسناد و مدارک در سایت ستاد ایران نسبت به ارسال اصل ضمانت نامه و اصل اسناد بارگذاری شده اقدام نمایند‪.‬درصورت اختالف اطالعات فی مابین‬ ‫اسناد فیزیکی و بارگذاری شده مالک صحت اسناد‪ ،‬بارگذاری شده میباشد‪ .‬اطالعات تماس مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای اطالعات‬ ‫تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪ 021-41934 :‬دفتر ثبت نام‪85193768-88969737 :‬‬ ‫اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها‪ ،‬در سایت سامانه(( ‪ )) www.setadiran.ir‬بخش «ثبت نام ‪ /‬پروفایل تامین کننده‪ /‬مناقصه گر» موجود است‪.‬‬ ‫شناسه اگهی ‪ -1161093‬م الف‪- 1 -‬نوبت اول ‪ - 1400/4/19‬نوبت دوم ‪1400/4/20‬‬ ‫روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی – منطقه بوشهر‬ ‫ول‬ ‫واگذار نماید‪.‬‬ ‫سخنگوی انجمن صنعت تایر کشور گفت‪:‬‬ ‫توزیع الستیک با ارزهای ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪،‬‬ ‫نیمایی و تولید داخلی موجب چند نرخی‬ ‫شدن و اشفتگی بازار شده است‪.‬مصطفی‬ ‫تنها در مورد علت چند نرخی شدن تایر‬ ‫در بازار‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬از اواخر سال ‪۹۸‬‬ ‫برای واردات تایر توسط تولیدکنندگان به‬ ‫صنعت تایر کشور ارز تخصیص داده نشد‬ ‫و از اول ســال ‪ ۹۹‬بــه صنعت تایر اعالم‬ ‫شد که به علت مشکالت ارزی‪ ،‬این کاال‬ ‫از اولویــت ارزی خارج شــده و دیگر ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی برای واردات ان تخصیص‬ ‫داده نمی شــود و ارز نیمایی جای ان را‬ ‫می گیرد‪.‬ســخنگوی انجمن صنعت تایر‬ ‫کشــور افزود‪ :‬تا ابتدای خرداد سال ‪۹۹‬‬ ‫به صنعت تایر فرصت داده شــد که اگر‬ ‫اعظم اریایی سرپرست روزنامه راه مردم در استان ایالم‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫شهرداری کرج‬ ‫وم‬ ‫اگهی تملک عرصه ایستگاههای تقلیل فشار گاز سیجان‪،‬گوراب‬ ‫اگهی دعوت ســهامداران شــرکت صنایع فرش مقاومت کاشــان سهامی‬ ‫خاص ثبت شــده به شماره ‪ 995‬و شــماره ملی ‪ 10260160019‬جهت‬ ‫تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم‬ ‫از انجائیکه مجمع عمومی عادی مورخ ‪ 1400/4/17‬شــرکت صنایع‬ ‫فرش مقاومت کاشــان ســهامی خاص ثبت شده به شماره ‪ 995‬و شناسه‬ ‫ملی ‪ 10260160019‬به علت نرســیدن به حد نصاب قانونی تشــکیل‬ ‫نگردید لذا برای نوبت دوم بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت و یا‬ ‫نمایندگان قانونی انها دعوت می شد تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور‬ ‫فوق العاده شــرکت در تاریخ ‪ 3‬مردادماه ‪ 1400‬ســاعت ‪ 19‬تا ‪20/30‬‬ ‫که در نمازخانه سپاه ناحیه مقاومت واقع در کاشان خیابان شهید بهشتی‬ ‫کدپســتی ‪ 8714686941‬تلفن ‪ 55443050‬تشکیل می گردد حضور‬ ‫بهمراه رسانند‪.‬‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬اســتماع گزارش مالــی هیئت مدیره و بازرس قانونی شــرکت و‬ ‫تائیــد صورتهای مالی و حســاب ســود و زیان و تصویب تراز مالی ســال‬ ‫مالی ‪99‬‬ ‫‪ -2‬انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال‬ ‫‪ -3‬تصمیم در مورد تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهم‬ ‫هیئت مدیره شرکت صنایع فرش مقاومت کاشان‬ ‫علت چند نرخی بودن‬ ‫تایر در بازار‬ ‫محمولــه ای با همــان ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫دارد‪ ،‬از گمــرک ترخیص کنــد و از ان‬ ‫زمان به بعد چنانچه کاالیی وارد می شد‬ ‫بایــد ما به التفــاوت ارزی (از ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی تا ارز نیمایــی) برای ترخیص به‬ ‫گمرک پرداخت می شــد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬با‬ ‫این حال در بخش واردات به چند شرکت‬ ‫که هنوز ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی داشتند مهلت‬ ‫بیشتری داده شد تا بتوانند کاالیی را که‬ ‫هنوز خریداری نکــرده بودند خریداری‬ ‫کــرده و وارد کنند‪ ،‬یعنــی ارز به ان ها‬ ‫تخصیص داده شد‪ ،‬اما تایری وارد نکرده‬ ‫بودند و به ان ها تا اواخر ســال ‪ ۹۹‬اجازه‬ ‫دادند تا بتوانند تایر وارد کشــور کرده و‬ ‫بر مبنــای دالر ‪ ۴,۲۰۰‬تومانــی به بازار‬ ‫عرضــه کننــد منتهی با این شــرط که‬ ‫محموله وارداتی باید با ثبت در ســامانه‬ ‫جامع تجــارت و نظارت ســتاد تنظیم‬ ‫بازار توزیع شود‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪4156‬‬ ‫‪4234‬‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫سالسال‬ ‫‪14001400‬‬ ‫فروردین‬ ‫شنبه‪ 1916‬تیر‬ ‫دو شنبه‬ ‫خبر‬ ‫نبود تفکر نوین‪ ،‬مشکل اصلی فروشگاه های زنجیره ایی‬ ‫صنعت خرده فروشی مدرن و امکانات سنتی؟!‬ ‫یک از راه کارهای مراکز خرید و فروشــگاه های زنجیره ایی‪ ،‬برای جذب مشــتری بیشتر‪،‬‬ ‫برگزاری جشــنواره ها‪ ،‬قرعه کشی و ارائه جوایز گوناگون است؛که این اتفاق در یک محیط‬ ‫شاد و پرهیجان برای تشویق بیشتر مشتری صورت می گیرد‪.‬‬ ‫حامد بنائی؛‪ ،‬راه مردم؛در کشور ما پیدایش فروشگاه های زنجیره ایی با مقوله عدم مدیریت صحیح‪،‬‬ ‫تفاوت قیمت‪ ،‬نبود نظارت درســت از جانب اتحادیه کشــوری فروشــگاههای زنجیره ایی‪ ،‬عدم رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشــتی در دوران شیوع کرونا و بزرگترین چالش ان هم عدم وجود تفکر نوین در ارائه‬ ‫خدمات بهینه به مشتری است‪.‬‬ ‫در فروشگاه های معمولی سطح شهر اگر قرار بر این موضوع باشد قرعه کشی برای مشتریان‪ ،‬وابسته‬ ‫به میزان خرید انها صورت گیرد‪ ،‬فضای فروشــگاه و صندوق انداختن برگه های قرعه کشــی به شکل‬ ‫خاصی طراحی میشود تا از رنگ و لعاب بهتری برخوردار باشد‪.‬‬ ‫در کمال تعجب امروز به موردی برخورد کردیم که جای تاســف داشــت‪ ،‬یک فروشگاه زنجیره ایی با‬ ‫قراردادن یک جعبه بیســکوییت که کاغذ کادو به دور ان پیچیده اســت و باالی ان را هم به میزان یه‬ ‫مربع ‪ ۱۰*۱۰‬باز کرده بود‪ ،‬از مردم میخواســت بعد از نوشتن نام و نام خانوادگی خود‪ ،‬ان برگه را در‬ ‫داخل صندوق انداخته و منتظر قرعه کشــی باشند‪ ،‬حال در کنار این صندوق هم یک خودکار را بسته‬ ‫بودند و بدون وجود اسپری و مواد ضد عفونی کننده‪ ،‬مردم از ان خودکار استفاده می کردند‪.‬‬ ‫چه کسی می تواند سالمت این قرعه کشی را تایید کند؟‬ ‫اینجاست که می توان به راحتی رانت و البی موجود در فروشگاه های زنجیره ایی را از یک قرعه کشی‬ ‫ساده هفتگی متوجه شد‪ ،‬پس دیگر موارد موجود در این حوزه به کنار؛زیرا جای حرفی نمی ماند‪.‬‬ ‫نبود مدیریت صحیح در توسعه فروشگاه های زنجیره ایی‪ ،‬اسیب جدی صنعت خرده فروشی مدرن به‬ ‫صنعت خرده فروشــی سنتی و وجود مافیای کاالهای اساسی‪ ،‬بزرگترین مشکالت پیش روی فروشگاه‬ ‫های زنجیره ایی می باشد که گویا این معضالت به دلیل عدم وجود مدیریت و نظارت درست به هیچ‬ ‫وجه قابل حل نیست‪.‬‬ ‫ممنوعیت واردات برنج در فصل کشت پا برجاست‬ ‫احتمال فساد برنج های مانده در گمرک‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران از پا برجا بودن ممنوعیت واردات برنج در فصل کشــت خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬به رغم تصویب ســتاد تنظیم بازار برای رفع ممنوعیت واردت برنج در فصل کشت‪ ،‬وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی اجازه اجرای ان را نداد‪.‬‬ ‫مســیح کشاورز درباره اخرین تصمیمات در حوزه واردات برنج‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ستاد تنظیم بازار در یکصد‬ ‫و چهل و یکمین جلسه خود مصوب کرد ممنوعیـت فصلی واردات برنج در سالجاری برداشته شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اما در همین جلسه مقرر کرد؛ با توجه بـه تکالیف و وظایف وزارت جهاد کشاورزی مراتب‬ ‫از ســوی وزارتخانه مذکور بررســی‪ ،‬پیگیری و اقدام الزم انجام پذیرد‪ ،‬به عبارت دیگر هرگونه تصمیم‬ ‫گیری در خصوص رفع ممنوعیت واردات به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد‪.‬‬ ‫به گفته کشاورز؛ به رغم مکاتبات و پیگیری های انجمن و وزارت صمت‪ ،‬وزارت جهاد کشاورزی تصمیم‬ ‫گرفته است از رفع ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت تمکین نکند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بر این اساس ممنوعیت واردات برنج از پایان ماه جاری اعمال می شود‪.‬‬ ‫کشــاورز با بیان اینکه استدالل های محکمی برای ضرورت رفع ممنوعیت در فصل برداشت برنج وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ممنوعیت دقیقا در زمانی انجام می شــود که قیمت برنج در کشــورهای مبدا واردات‬ ‫یعنی هند و پاکســتان در کمترین میزان خود اســت در حالی که پایان ممنوعیت همزمان با افزایش‬ ‫قیمت ها است‪ ،‬به این ترتیب قیمت برنج وارداتی برای ما باال می رود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اســتدالل دیگر برای ضرورت رفع ممنوعیت واردات در سالجاری‪ ،‬خشکسالی است که تولید‬ ‫برنج در کشورمان را تحت تاثیر قرار داده و بی تردید کاهش عرضه را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫کشاورز نسبت به سرنوشت محموله های برنج وارداتی قبل از تاریخ اغاز ممنوعیت نیز ابراز نگرانی کرد‬ ‫و گفت‪ :‬بخش از محموله های برنج وارداتی قبل از تاریخ ممنوعیت وارد کشــور شــده و بخشی دیگر به‬ ‫دلیل روند کند تخصیص ارز به صورت درصدی از گمرک خارج شده و مابقی در گمرک موجود است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬احتمال ان می رود این محموله ها در زمان شروع دوره ممنوعیت با مشکل عدم تخصیص ارز‬ ‫مواجه شده و به علت دوره ‪ 4‬ماهه ممنوعیت فساد شوند‪ ،‬همچنین با تحمیل هزینه های سنگین مانند‬ ‫دموراژ موجب ضرر و زیان برای واردکنندگان و رسوب کاال در بنادر شوند‪.‬‬ ‫کشــاورز نتیجه گرفت‪ :‬نتایج این اتفاقات و تصمیمات‪ ،‬کمبود و گرانی برنج در بازار اســت که وزارت‬ ‫جهادکشاورزی به عنوان مسبب ان باید پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫شالق شبکه بانکی بر پیکر تولید‬ ‫پیام فوری‪ :‬پرداخت تســهیالت از سوی دولت به ویژه شبکه بانکی به واحدهای تولیدی‬ ‫در حوزه های مختلف صنعتی و کشاورزی علی رغم گذشت ‪ ۴‬ماه از سال جهش تولید‬ ‫‪،‬پشتیبانی ومانع زدایی ها به شدت کند و یا کال متوقف شده است‪۰‬‬ ‫به گزارش خبرنگار ما بسیاری از تولیدکنندگان که قلبشان برای رشد و اعتالی کشور‬ ‫در بخش های کشــاورزی و صنعتی می تپد از توقف اعطای تسهیالت که مانع اجرای‬ ‫طرح های توسعه اشتغالزایی شده است نگران بوده و در پی یافتن پاسخ مناسب برای‬ ‫این ســوال هســتند که چرا با گذشت ‪ ۴‬ماه هم در شــرایط تحریم و انواع مشکالت‬ ‫اقتصادی شبکه بانکی از اعطای تسهیالت به بخش تولید و اشتغال طفره می رود‪۰‬‬ ‫اقای امین ‪۰‬ق یکی از تولیدکنندگان حوزه کشاورزی ضمن پافشاری برنگرانی خود‬ ‫از این رو عملکرد شــبکه بانکی انهم در دولتی که به زودی بســاط خود را از اقتصاد‬ ‫جمع خواهد کرد بسیار عجیب می داند چرا که این رفتار نتیجه ای جز دمیدن روحیه‬ ‫ناامیدی بر پیکره تولید و ایجاد دلسردی در کسانی که می کوشند تا سهم خود را‬ ‫در رشد و توسعه کشور ایفا کنند ‪ ،‬ندارند ‪۰‬‬ ‫بــه اعتقــاد ایــن تولیدکننــده در دولــت روحانــی فضــای خاصــی بــر اقتصاد‬ ‫حاکم شــد بــه گونه ای کــه بســیاری از تولیدکننــدگان به دلیل عــدم حمایت‬ ‫واقتصــادی نبــودن تولید چــاره را در انتقال ســرمایه به بخش هــای داللی دیدند‬ ‫چراکــه ســودهای حاصله ان بســیار بیشــتر باریســک کمتــر تر بوده اســت‪۰‬‬ ‫وی می گوید‪ :‬اکنون با توجه به اینکه فصول بهار و تابســتان بهترین فرصت برای کار‬ ‫و تولید و اجرای طرح های کشــاورزی به شمار می رود متاسفانه نه تنها از تسهیالت‬ ‫خبری نیســت بلکه شــبکه بانکی به ویژه بانک کشــاورزی که متولی حمایت از این‬ ‫بخش اســت با رفتارهای غیر اقتصــادی اندک دلگرمی را نیز از تولیدکننده ســلب‬ ‫می کنند و این جای بسی تعجب است‬ ‫وی با طرح این ســوال که بخش خصوصی که می خواهد در رونق تولید و اشــتغال‬ ‫فعالیت وایفای نقش کند چرا باید این گونه مورد بی مهری قرار گیرد‪۰‬‬ ‫به گفته وی در دتولید کننده ها زیاد اســت ولی در این دولت چندان گوش شنوایی‬ ‫وجود نداشــت و امیدواریم در دولت جدید به معنای واقعی شــاهد تولیدو اشتغال و‬ ‫هماهنگی این بخش هابا صادرات ودر نهایت بهبود شرایط اقتصادی باشیم‪۰‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‪،‬اجتماعی‬ ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫پور ابراهیمی در نشست خبری ابالغ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده؛‬ ‫‪ ۴‬میلیوندستگاهپُزهیچپروندهمالیاتیندارند‬ ‫نیمی از درامد وصولی کشور فرار مالیاتی دارد‬ ‫رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلس با اشــاره‬ ‫به کاهــش ‪ ۵‬واحد درصدی مالیــات بر عملکرد‬ ‫بنگاه های اقتصادی در ســال ‪ ۱۴۰۰‬گفت‪ :‬تالش‬ ‫می کنیــم با همــکاری دولت اینــده‪ ۲۰ ،‬درصد‬ ‫مالیــات بر عملکرد بنگاه هــای اقتصادی را نیز با‬ ‫جایگزینی پایه های مالیاتی جدید کاهش دهیم‪.‬‬ ‫نشست خبری رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫شورای اسالمی‬ ‫محمدرضا پورابراهیمی در نشســت خبری ابالغ‬ ‫قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده ضمن تبریک‬ ‫هفته مالیات به همه مدیران کارشناســان‪ ،‬دست‬ ‫اندرکاران حوزه مالیاتی کشــور و همه افرادی که‬ ‫در عرصه مالیاتی با وظیفه شناســی نســبت به‬ ‫پرداخت تعهدات قانونی خودشان اقدام می کنند‪،‬‬ ‫با اشــاره به ابالغ قانون جدیــد مالیات بر ارزش‬ ‫افزوده از طرف رئیس مجلس شــورای اســامی‬ ‫گفت‪ :‬ســابقه قانون مالیات بــر ارزش افزوده به‬ ‫دهــه ‪ ۶٠‬باز می گردد که بــرای اولین بار دولت‬ ‫الیحه مربوط بــه ایجاد مالیات بر ارزش افزوده را‬ ‫ارائه کرد‪ ،‬اما به دلیل شرایط جنگ امکان اجرایی‬ ‫شدن ان فراهم نشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬الیحه مالیات بر ارزش افزوده سپس‬ ‫در ســال ‪ 1386‬مجددا ً الیحه مالیــات بر ارزش‬ ‫افزوده را به مجلس ارائه کرد که در ســال ‪1387‬‬ ‫با اســتفاده از ظرفیت اصل ‪ 85‬قانون اساسی در‬ ‫کمیســیون اقتصادی وقت‪ ،‬به تصویب رسید و به‬ ‫مدت ‪ 5‬سال به صورت ازمایشی اجرا شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مقرر بود بعد از ‪ 5‬سال اجرای ازمایشی‪،‬‬ ‫الیحه دائمی شــدن ان ارائه شــود که به دالیل‬ ‫مختلف این کار تا ســال ‪ 1396‬بــه تعویق افتاد‬ ‫و ســرانجام الیحه اصالح قانــون مالیات بر ارزش‬ ‫افزوده و دائمی شــدن ان در دستور کار مجلس‬ ‫شــورای اســامی قرار گرفته و بــا حمایت های‬ ‫شورای نگهبان به تصویب رسید‪.‬‬ ‫نماینــده مردم کرمــان و راور در مجلس یازدهم‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬در جریان بررســی این الیحه ابتدا‬ ‫کارگروه تخصصی برای بررســی اثرات ناشــی از‬ ‫قانون جدید بر فعالیت هــای اقتصادی با حضور‬ ‫فعــاالن بخش خصوصــی‪ ،‬اتاق هــای بازرگانی‪،‬‬ ‫اصناف و تعاون تشکیل و حدود ‪ 50‬جلسه به این‬ ‫منظــور برگزار و ســپس کار تخصصی در کمیته‬ ‫مالیاتی کمیسیون اقتصادی در مجلس انجام شد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به برگزاری جلسات تخصصی جهت‬ ‫بررســی الیحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس‬ ‫اظهار کرد‪ 17 :‬جلســه علنی برای بررسی الیحه‬ ‫مذکور تشکیل شــد و سپس در اردیبهشت سال‬ ‫‪ 1399‬این الیحه به تصویب رســیده و به شورای‬ ‫نگهبان ارسال شد‪ ،‬اما شورای نگهبان ‪ 4‬بار به این‬ ‫الیحه ایراداتی گرفت که سرانجام مشکالت نهایی‬ ‫رفع و تصویب نهایی شد‪.‬‬ ‫پورابراهیمی با اشــاره به اتفاقــات مثبتی که در‬ ‫قانــون مالیات بــر ارزش افزوده رخ داده اســت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ما در رویکرد مباحث مالیاتی در کشور باید‬ ‫اقدامات جدیدی در دستور کار قرار می دادیم که‬ ‫یکــی از انها اصالح قانون موجود بود و نمونه بارز‬ ‫ان هم استفاده از مالیات بر ارزش افزوده بود‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس شــورای اســامی‬ ‫اضافــه کرد‪ :‬با توجه به شــرایطی که در وضعیت‬ ‫درامدی بودجه کشور داشــتیم‪ ،‬در سال ‪1399‬‬ ‫از محل درامد مالیات حــدود ‪ 180‬هزار میلیارد‬ ‫تومان پیش بینــی مالیاتی بود که با ‪ 107‬درصد‬ ‫رشد به ‪ 192‬هزار میلیارد تومان رسید‪ ،‬بر همین‬ ‫اساس ســهم مالیات مســتقیم حدود ‪ 120‬هزار‬ ‫میلیارد تومان و سهم مالیات بر کاال و خدمات که‬ ‫شامل ارزش افزوده نیز می شود ‪ 72‬هزار میلیارد‬ ‫تومان در نظر گرفته شــد‪ .‬این موضوع نشان می‬ ‫دهــد که مالیات بر ارزش افزوده در ســال های‬ ‫اخیر سهم کمتری نسبت به مالیات های مستقیم‬ ‫داشــته است‪ ،‬از این رو در سال ‪ 1400‬با توجه به‬ ‫اقدامات انجام شده‪ ،‬تالش کردیم تا سهم مالیات‬ ‫بر ارزش افزوده را با سهم مالیات بر عملکرد برابر‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در ســال ‪ 1400‬براســاس بودجه‬ ‫مصوب ‪ 275‬هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی در‬ ‫نظر گرفته شده که از ان ‪ 150‬هزار میلیارد تومان‬ ‫مالیات های مســتقیم و مابقی مالیات بر عملکرد‬ ‫بوده که در چارچوب ضوابط و قوانین اخذ خواهد‬ ‫شد‪ .‬این نشان دهنده ان است که سهم مالیات بر‬ ‫ارزش افــزوده نیمی از کل منابع مالیاتی در نظام‬ ‫اقتصادی کشور اســت که اگر این روش استمرار‬ ‫یابد‪ ،‬قاعدتاً مالیات بر ارزش افزوده در سال اینده‬ ‫از ســهم حداقلی به سهم حداکثری خواهد رسید‬ ‫و این همان راهکاری است که ما برای رسیدن به‬ ‫شاخص های مطلوب دنبال می کنیم‪ ،‬بدین معنی‬ ‫کــه مالیات بر عملکرد را بــرای کمک به فعاالن‬ ‫اقتصادی کاهش خواهیم داد‪.‬‬ ‫رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه‬ ‫در سال ‪ 1400‬برای اولین بار ‪ 5‬واحد درصد نرخ‬ ‫مالیات بر عملکرد بنــگاه اقتصادی کاهش یافت‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬به دنبال این هستیم که برای کمک‬ ‫بــه رونق تولید و حمایت از تولید ملی‪ ،‬این میزان‬ ‫را با کاهش بیشــتری همراه کنیم‪ .‬اگر بتوانیم با‬ ‫دولت اینده تعامل بیشتری داشته باشیم‪ ،‬همین‬ ‫‪ 20‬درصد مالیات بــر عملکرد را نیز با جایگزینی‬ ‫پایه هــای مالیاتی جدید نظیــر مالیات بر ارزش‬ ‫افــزوده با هــدف تحقق عدالــت مالیاتی کاهش‬ ‫خواهیم داد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬براساس گزارش های سال ‪ 1399‬از‬ ‫وضعیت شاخص مالیات بر تولید ناخالص داخلی‪،‬‬ ‫ســهم این مالیات حدود ‪ 5.5‬درصد بوده که عدد‬ ‫بســیار ناچیزیست که بخشــی از ان نیز به دلیل‬ ‫فرار مالیاتی در کشور است‪ ،‬در حالی که این رقم‬ ‫در کشورهای دیگر به صورت میانگین ‪ 15‬الی ‪20‬‬ ‫درصد است‪.‬‬ ‫این نماینــده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد‪:‬‬ ‫ســهم مالیات بر تولید ناخالــص داخلی در قانون‬ ‫برنامه ششــم توســعه ‪ 10‬درصد در نظر گرفته‬ ‫شــد‪ ،‬اما گزارش های میدانی نشان می دهد که‬ ‫در ســال ‪ 1399‬این میزان به ‪ 5.5‬درصد رسیده‪،‬‬ ‫یعنی حدود نیمی از اهداف برنامه ششــم توسعه‬ ‫محقق شــده که ایــن نگرانی ما در حــوزه نظام‬ ‫مالیاتی کشور بیش از گذشته تشدید می کند که‬ ‫ضرورت دارد برای ان برنامه ریزی شود‪.‬‬ ‫پورابراهیمی گفت‪ :‬براســاس گــزارش های ما از‬ ‫عــدم اجرای قانــون جدید و قانون قبلی نشــان‬ ‫دهنده اصلی ترین عامل فرار مالیاتی در کشــور‬ ‫است‪ .‬به همین میزانی که وصول مالیات در کشور‬ ‫انجام می شــود‪ ،‬حدود ‪ 50‬درصد ان فرارمالیاتی‬ ‫قطعی در اقتصاد کشــور است‪ .‬متاسفانه به دلیل‬ ‫عــدم همــکاری وزارت اقتصاد و ســازمان امور‬ ‫مالیاتی در اجرای قوانین مربوطه ما شاهد چنین‬ ‫وضعیت هســتیم و با توجه به اینکه در شــرایط‬ ‫جنگ اقتصادی قــرار داریم‪ ،‬جایگاه مالیاتی برای‬ ‫جلوگیری از فرار مالیاتی ضروری است‪.‬‬ ‫رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه‬ ‫در حال حاضــر ‪ 200‬هزار میلیارد تومان معافیت‬ ‫مالیاتــی در کشــور وجود داشــته کــه نیازمند‬ ‫ســاماندهی اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حدود ‪ 370‬هزار‬ ‫میلیارد تومان معوقات مالیاتی کشــور اســت که‬ ‫بخشــی از انها به عنوان مطالبات این ســازمان‬ ‫از صندوق توســعه ملی بابت تســعیر ارز نیازمند‬ ‫توضیح ســازمان امور مالیاتی است که البته این‬ ‫موضوع را مشمول مالیات نمی دانیم و در حساب‬ ‫ها لحاظ شــده اســت‪ .‬از این میــزان ‪ 370‬هزار‬ ‫میلیارد تومان مشــخص خواهد شد که چه مقدار‬ ‫به عنوان مطالبات قطعی ســازمان باید در دستور‬ ‫کار قرار گیرد‪ .‬همچنین ‪ 150‬هزار میلیارد تومان‬ ‫مطالبات مالیاتی است که پرونده کارشناسی برای‬ ‫ان تشکیل شده‪ ،‬تا سریع تر به منابع مالی کشور‬ ‫اضافه شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به عدم شــفافیت اطالعات اقتصادی‬ ‫در حوزه مالیاتی توضیح داد‪ :‬متاســفانه علی رغم‬ ‫ابالغ قانون جدیدی تحت عنوان قانون پایانه های‬ ‫فروشــگاهی و ســاماندهی مودیان‪ ،‬این قانون از‬ ‫ابان ماه ســال ‪ 1398‬امروز عملیاتی نشده است‪،‬‬ ‫در ایــن قانون رویکرد ســامانه محوری جایگزین‬ ‫رویکرد ممیز محوری شــده بود‪ .‬یکی از تعهدات‬ ‫بانــک مرکــزی و وزارت اقتصاد و ســازمان امور‬ ‫مالیاتی کشــور این بود که اوضاع مختلف کشور‬ ‫را ســاماندهی و براساس ان تصمیم گیری کنند‪.‬‬ ‫از حدود ‪ 10‬میلیون دســتگاه پز که برای فعالیت‬ ‫اخذ مجوز کرده اند حدود ‪ 4‬میلیون هیچ پرونده‬ ‫مالیاتی در نظام اقتصادی کشــور ندارند‪ .‬فرارهای‬ ‫مالیاتی نتیجه عدم اجرای قانون توسط دستگاه ها‬ ‫مختلــف بوده کــه در دولت ســیزدهم با دقت و‬ ‫مراقبت بیشتر پیگیری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس شــورای اسالمی‪ ،‬با‬ ‫اشــاره به وضعیت ‪ 800‬میلیون حساب بانکی در‬ ‫کشــور تصریح کرد‪ :‬بخش عمده از این حساب ها‬ ‫محل پرداخت هایی هســتند که امکان رصد انها‬ ‫در نظام مالیاتی فراهم نشده و چالش های جدی‬ ‫برای وضعیت اقتصادی کشــور ایجاد می کند‪ .‬بر‬ ‫اســاس گزارش های میدانی پرونده های بسیاری‬ ‫وجود دارد که افرادی بدون داشتن هویت‪ ،‬فعالیت‬ ‫اقتصــادی انجــام می دهند و دلیــل ان هم عدم‬ ‫اجرای طرح جامع نظام مالیاتی اســت‪ .‬بنابراین از‬ ‫دولت انتظار داریم این موضوعات را با نگاه دقیقی‬ ‫مــورد پیگیری قرار داده تــا خروجی ان اقدامات‬ ‫مثبتی برای عرصه اقتصادی کشور باشد‪ .‬تعهدات‬ ‫ایجاد پایانه های فروشــگاه براساس قانون پایانه‬ ‫های فروشگاهی و ساماندهی مودیان از موعد خود‬ ‫گذشته و همچنین تعهدات بانک مرکزی و وزارت‬ ‫اقتصاد محقق نشده است‪.‬‬ ‫پورابراهیمی با اشاره به اثار و تبعات قانون ارزش‬ ‫افــزوده اضافه کــرد‪ :‬قانون قبلی ایــرادات جدی‬ ‫داشــت و بیشــتر ایرادات ان مربوط به عملکرد‬ ‫فعاالن اقتصادی کشــور بود‪ ،‬امــا در قانون جدید‬ ‫سهم درامد شــهرداری ها و دهیاری های کشور‬ ‫را افزایش دادیــم‪ .‬در حال حاضر تخصیص منابع‬ ‫از ‪ 9‬واحد درصد مالیــات بر ارزش افزوده به این‬ ‫شــیوه خواهد بود که معــادل ‪ 4‬واحد درصد ان‬ ‫مختص شهرداری ها و دهیاری ها‪ 4 ،‬واحد متعلق‬ ‫به دولت و خزانه و یک واحد درصد هم برای حوزه‬ ‫سالمت خواهد بود‪.‬‬ ‫نگرانیمرغدارتاتولیدکنندهمیوهازنبودالگویکشت‬ ‫نورانی گفت‪ :‬در شــرایط فعلی مرغدار‪ ،‬دامدار‬ ‫و تولیدکننده پیاز‪ ،‬ســیب زمینی و سایر میوه‬ ‫جات ناراحت و نگران هستند که با این وجود‬ ‫جای این سوال مطرح است که مسئوالن چرا‬ ‫به مشکالت رسیدگی نمی کنند‪.‬‬ ‫رضــا نورانی رئیس اتحادیــه ملی محصوالت‬ ‫کشــاورزی بــا تاکید بــر این موضــوع که‬ ‫دیپلماســی کشــاورزی در کنار دیپلماســی‬ ‫سیاســی و اقتصادی قرار گیــرد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اگر دیپلماســی کشاورزی قوی داشته باشیم‪،‬‬ ‫امکان رســیدن بــه خوداتکایــی وجود دارد‬ ‫که این امر در توســعه اقتصادی‪ ،‬صادراتی و‬ ‫سیاسی نقش مهمی دارد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه دیپلماســی کشاورزی‬ ‫مغفول مانده اســت‪ ،‬افزود‪ :‬علی رغم پتانسیل‬ ‫باال در کشــور‪ ،‬کــم ابی و خشکســالی ما را‬ ‫تهدید می کند‪ ،‬اما انچه حائز اهمیت اســت‬ ‫اتخاذ برخی سیاســت های نادرست همچون‬ ‫صــادرات هندوانه اب بر و واردات جو و گندم‬ ‫کم اب اســت که می توان ان را بصورت دیم‬ ‫وارد کرد‪.‬نورانی با تاکید بر توســعه صادرات‬ ‫محصوالت کشــاورزی بیان کرد‪ :‬در شــرایط‬ ‫فعلی مرغدار‪ ،‬دامدار‪ ،‬میوه جات و تولیدکننده‬ ‫پیاز و ســیب زمینی ناراحت و نگران هستند‬ ‫که با این وجود جای این ســوال مطرح است‬ ‫که مســئوالن چرا به مشکالت رسیدگی نمی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫این مقام مســئول ادامه داد‪ :‬با وجود پتانسیل‬ ‫باال در بخش کشــاورزی و تولیــد‪ ،‬نگرانی و‬ ‫مشــکالت پیرامون اب را بایــد مرتفع کرد و‬ ‫تنها نگاه به بارش های بهاری و زمستانی نباید‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشــاورزی با‬ ‫اشاره به اینکه تامین امنیت غذایی از اهمیت‬ ‫باالیی برخوردار اســت‪ ،‬بیان کــرد‪ :‬با اتخاذ‬ ‫سیاست مدبرانه الگوی کشت و دیگر برنامه ها‬ ‫می تــوان در کنــار تحریم ایســتادگی کرد و‬ ‫خودکفا بود‪.‬‬ ‫به گفتــه وی‪ ،‬هم اکنون با دیپلماســی قوی‬ ‫باید به ســمت و ســوی تولید رفت و شرایط‬ ‫به گونه ای نباید باشــد که بار تولیدکننده در‬ ‫مزرعه باقی بماند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیــه ملی محصوالت کشــاورزی‬ ‫با اشــاره به چالش های پیــش روی صادرات‬ ‫محصوالت کشــاورزی بیان کرد‪ :‬محدودیت و‬ ‫ممنوعیت صادرات و اخذ تعرفه باال‪ ،‬ریســک‬ ‫صادرات را افزایش می دهد‪ ،‬این درحالی است‬ ‫که مسئوالن کمبود محصول در بازار داخل را‬ ‫به گردن صادرات می اندازند‪.‬‬ ‫نورانی افزود‪ :‬علی رغم ریسک باالی صادرات‪،‬‬ ‫محصوالت کشــاورزی بیمه ندارند که این امر‬ ‫در کنار معضل بازگشــت ارز به سامانه نیما‪،‬‬ ‫مشــکالت متعــددی ایجاد کرده اســت چرا‬ ‫که امــکان ورود ارز به کشــور وجود ندارد و‬ ‫تنها صادرکنندگان مجبــور به تحویل ارز به‬ ‫صرافان محلی هســتند تا ریال ان به حساب‬ ‫صادرکننده واریز می شود‪.‬‬ ‫ایــن مقام مســئول در واکنــش بــه اتخــاذ‬ ‫ممنوعیت سیاســت های یک شــبه صادرات‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬اتخــاذ سیاســت ممنوعیت و‬ ‫محدودیت یک شــبه صادرات در شــب عید‬ ‫موجب شــد مقادیــری ســیب و پرتقال در‬ ‫سردخانه باقی بماند که فقدان مدیر در بخش‬ ‫صادرات موجب شــده صادرکننده با ترس و‬ ‫نگرانی کاال بخرد‪.‬‬ ‫وی بــا انتقاد از عدم نظــارت بر حمل و نقل‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به انکه نهاد نظارتی در کشــور‬ ‫بر سیســتم حمل و نقل وجود ندارد‪ ،‬بنابراین‬ ‫مشکالت متعددی ایجاد شده است‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال کشــتیرانی والفجر برای حمل هر کیلو‬ ‫کاال از ایران به امارات ‪ ۲۷۵۰‬درهم و دالالن‬ ‫‪ ۵۰۰‬درهــم می گیرند‪ ،‬که با این وجود امکان‬ ‫توسعه صادرات نیست‪.‬نورانی در پایان اجرای‬ ‫برنامه الگوی کشــت‪ ،‬اصالح ساختار از مزرعه‬ ‫تا ســفره و افزایش راندمان در واحد ســطح‬ ‫را از راهکار های توســعه صادرات محصوالت‬ ‫کشاورزی برشــمرد و گفت‪ :‬اتخاذ تصمیمات‬ ‫در اتاق های در بســته منجر به توقف صادرات‬ ‫می شــود که اگر توجهی به این موضوع نشود‪،‬‬ ‫صادرات روز به روز ضعیف خواهد شد‪.‬‬ ‫عضواتاقبازرگانیتهرانمطرحکرد‪:‬‬ ‫نیاز‪ ۱۵‬میلیارد دالری تهران برای تامین برق!‬ ‫هرچنــد وزارت نیــرو از تــاش بــرای کاهش‬ ‫خاموشی های رخ داده در روزهای اخیر خبر داده‬ ‫اما به نظر می رسد مشــکل کمبود ظرفیت تولید‬ ‫برق در ایران‪ ،‬چالشی بسیار پیچیده و گسترده تر‬ ‫از یک بحران کوتاه مدت است‪ .‬بر اساس امارهای‬ ‫رســمی ارائه شــده در روزهای اخیر‪ ،‬شبکه برق‬ ‫ایــران عمال توان تامین برق مورد نیاز کشــور در‬ ‫ایام پیک مصرف را ندارد و میان ظرفیت فعال در‬ ‫نیروگاه ها و انچه که در شبکه برق کشور مصرف‬ ‫می شــود در هر تابســتان فاصله بیشتر می شود‪.‬‬ ‫هرچند عواملی مانند کاهش بارندگی‪ ،‬نوسازی و‬ ‫بهسازی نشدن ظرفیت نیروگاه های فعال و حتی‬ ‫استخراج رمزارزها جز عوامل تاثیرگذار در کاهش‬ ‫توان تولید برق و به دنبال ان خاموشی های اخیر‬ ‫به شمار می رود اما به نظر می رسد مهم ترین عامل‬ ‫در این زمینه کمبود جدی ســرمایه گذاری های‬ ‫جدید در ســال های گذشــته بوده است‪ .‬قیمت‬ ‫گذاری هــای دســتوری و فشــارهایی که برخی‬ ‫سیاســت ها بر روی تولیدکنندگان گذاشته‪ ،‬باعث‬ ‫شده بسیاری از ســرمایه گذاران ریسک ورود به‬ ‫ایــن حــوزه را نکنند و همین موضــوع به در جا‬ ‫زدن در ظرفیت تولید منجر شده است‪.‬حمیدرضا‬ ‫صالحی رییس کمیســیون انرژی اتــاق بازرگانی‬ ‫ایــران پیش از این به ایســنا گفته بود‪ :‬همانطور‬ ‫که کارشناســان و فعاالن اقتصادی در سال های‬ ‫گذشــته بارها هشــدار داده بودند‪ ،‬روند سرمایه‬ ‫گذاری های جدید در اقتصاد ایران با افت فاحشی‬ ‫مواجه شده و این روند هرگز اصالح نشده است‪ .‬ما‬ ‫در سال های گذشته تحت تاثیر دوره های مختلف‬ ‫تحریم‪ ،‬از سویی نتوانسته ایم سرمایه خارجی قابل‬ ‫توجهــی جذب کنیم و از ســوی دیگر با توجه به‬ ‫مشکالت جدی در سیاســت گذاری های اجرایی‪،‬‬ ‫ســرمایه گذاری داخلی نیز به شدت محدود شده‬ ‫و با فشــارهایی که بر فعاالن بخش خصوصی وارد‬ ‫شده‪ ،‬حتی انهایی که سرمایه گذاری کرده اند نیز‬ ‫با محدودیت و چالش مواجه هستند‪ .‬این موضوع‬ ‫در صنعت برق نیز دیده می شــود و همانطور که‬ ‫از ســال ها پیش این هشدار را می دادیم که جذب‬ ‫نشدن سرمایه های جدید در این حوزه به کاهش‬ ‫ظرفیــت تولیــد و تامین نیازهای کشــور منجر‬ ‫می شود‪ ،‬امروز نتیجه بی توجهی به این هشدارها‬ ‫را می بینیم‪.‬حــاال علی رضــا کالهی صمدی عضو‬ ‫هیئــت نمایندگان اتاق بازرگانــی تهران از عدم‬ ‫اســتفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در حوزه‬ ‫انرژی می گوید و معتقد است دولت چه در حوزه‬ ‫تولید برق و چه در اســتفاده از ظرفیت رمزارزها‬ ‫نتوانسته مقدمات الزم برای استفاده از توان بالقوه‬ ‫موجــود را فراهم کند‪.‬او با بیان اینکه کشــور در‬ ‫حــال حاضر با مســاله عدم ســرمایه گذاری در‬ ‫صنایع مختلف از جمله صنعت برق مواجه اســت‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬شــرکت های ایرانی و اعضای سندیکای‬ ‫بــرق از ظرفیــت باالیی برای احــداث نیروگاه و‬ ‫زیرساخت های متناظر تولید‪ ،‬انتقال و توزیع برق‬ ‫برخوردار هستند‪ ،‬اما مشاهده می کنیم که به دلیل‬ ‫سیاست های دولت‪ ،‬رغبتی برای سرمایه گذاری در‬ ‫این بخش وجود ندارد‪ .‬اما برون رفت از این بحران‬ ‫باید به سرعت احداث نیروگاه ها را افزایش داده و‬ ‫به توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر تمرکز بیشتری‬ ‫را معطوف کنیم‪ .‬افزایش بهره وری ســیکل برق‪،‬‬ ‫اصالح ساختار توزیع و انتقال برق و کاهش تلفات‬ ‫نیز از دیگر اقدامات ضروری در این مقطع اســت‪.‬‬ ‫بررسی ها نشــان می دهد که صرفا اصالح ساختار‬ ‫شبکه برق تهران ‪ ۱۵‬میلیارددالر منابع نیاز دارد‪.‬‬ ‫کالهی صمدی در ادامه با اشــاره بــه غیرواقعی‬ ‫بــودن نرخ انــرژی در ایــران گفت کــه قیمت‬ ‫غیرواقعی انرژی بدمصرفی را هم با خود به ارمغان‬ ‫اورده اســت و واقعی شــدن نرخ چــه در حوزه‬ ‫صنعــت و چه در حــوزه کاالی تجاری به تعدیل‬ ‫مصرف هم کمک می کند‪ .‬او افــزود‪ :‬وزارت نیرو‬ ‫جزو وزارتخانه هایی بود که عملکرد نســبتا خوبی‬ ‫داشت؛ اما اکنون مانند بســیاری از دستگاه های‬ ‫اجرایی‪ ،‬فربه شــده و نهادهای مــوازی ذیل ان‬ ‫تشکیل شــده اســت‪ .‬من اگر وزیر نیرو باشم در‬ ‫درجه نخســت به اصالح ساختار زیربنایی وزارت‬ ‫نیــرو می پردازم و بســیاری از شــرکت هایی که‬ ‫ماموریت مــوازی دارند را حــذف می کنم‪ .‬برای‬ ‫مثــال در حال حاضر با وجــود انکه نهادی مانند‬ ‫توانیــر وجود دارد‪ ،‬معاونت برق هم ایجاد شــده‪،‬‬ ‫درحالی که معاون برق‪ ،‬می تواند مدیرعامل توانیر‬ ‫هم باشــد‪ .‬بنابراین‪ ،‬وزارت نیرو هم باید ساختار‬ ‫فربه خود را الغرتــر کند و چابک تر و کارامد تر‬ ‫ن اتاق تهران‬ ‫ظاهر شود‪ .‬این عضو هیات نمایندگا ‬ ‫با تاکید بر ضرورت توسعه انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫و تولیدپراکنــده گفت‪ :‬در حــوزه رمزارزها نیز با‬ ‫فرصت ســوزی مواجه بوده ایم‪ ،‬تولیدکنندگان رمز‬ ‫ارز تنها مصرف کنندگانی هستند که می توانند بار‬ ‫مصرف را تنظیم کنند و در مواقع دلخواه ماینرها‬ ‫را خاموش و روشــن کننــد‪ .‬در حالی که با قطع‬ ‫برق پتروشــیمی ها‪ ،‬راکتورهای انها اسیب جدی‬ ‫دیده و محصوالت انها در بازار دچار کمبود شــده‬ ‫است‪ .‬از این رو‪ ،‬در صورت قیمت گذاری منطقی‬ ‫برق مزارع رمز ارز و صدور مجوز برای شکل گیری‬ ‫واحدهای بــزرگ ماینینگ‪ ،‬دولت می تواند از انها‬ ‫درخواســت کند که واحدهای تولیــد پراکنده با‬ ‫بهره وری باال راه اندازی کنند و در شــرایط کمبود‬ ‫برق به کمک وزارت نیرو بیایند‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫بانک‪،‬بیمه‪،‬بورس‬ ‫در جلسه کمیسیون انرژی با وزیر نیرو مطرح شد؛‬ ‫‪3‬‬ ‫چرا هیچ تدبیری برای جلوگیری از این میزان قطعی برق اتخاذ نشد؟‬ ‫اعضای کمیســیون انرژی مجلس بــا خطاب قرار‬ ‫دادن وزیر نیرو‪ ،‬بر ضرورت اطالع ‍رســانی دقیق از‬ ‫زمان خاموشــی ها‪ ،‬همچنین توزیع عادالنه برق و‬ ‫تسریع در رفع قطعی برق تاکید کردند‪.‬‬ ‫اعضای کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی‬ ‫جلســه ای با حضور نایب رئیس مجلس و وزیر نیرو‬ ‫معاونان وی به منظور بررســی علل خاموشی های‬ ‫اخیر و اطالع رســانی تصمیمات به منظور مدیریت‬ ‫خاموشــی ها برگزار کردند‪ ،‬در این جلســه پس از‬ ‫اســتماع توضیحات وزیر‪ ،‬نماینــدگان نیز به ارائه ‬ ‫پیشــنهاداتی به منظور مدیریــت وضعیت موجود‬ ‫پرداختن‪.‬‬ ‫مالــک شــریعتی نیاســر از اعضای کمیســیون‬ ‫انرژی مجلس شــورای اســامی در این جلســه‬ ‫بیان کــرد‪ :‬دو شــب پیش به صورت ســرزده در‬ ‫شــرکت توانیر حضور یافتم و بــه من گفتند هیچ‬ ‫قطعی خــارج از برنامه نداشــتیم‪ .‬بنده در همانجا‬ ‫با چند شــهروندی که با من تمــاس گرفته بودند‬ ‫و از قطعــی بــدون برنامه گالیه داشــتند تماس‬ ‫گرفتــم و جلــوی کارمندان انجا اعــام کردم که‬ ‫ما قطعی خارج از جدول زمانبندی اعالمی داشتیم‪.‬‬ ‫کف انتظار مردم اطالع رسانی دقیق است‪ .‬با اطالع ‬ ‫رسانی دقیق حداقل بخشی از مشکالت مردم حل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عدم افزایش ظرفیت تولید نیروگاه و عدم‬ ‫توجه به ظرفیــت انرژی های تجدیدپذیر دو عاملی‬ ‫اســت که ما را به اینجا رســانده است‪ .‬با این روند‬ ‫ما در زمســتان نیز با مشــکل برق مواجه خواهیم‬ ‫بود‪ .‬این عدم هماهنگی درون دولت قرار است چه‬ ‫شــود؟ بارها بخش خصوصی اعالم کرده که حاضر‬ ‫به تولید اســت اما مجوز صادرات خواسته است که‬ ‫به انها اجازه نداده ایــد‪ ،‬انحصار در صادرات به چه‬ ‫علت است؟ متاسفانه تمام زحمات مجلس شورای‬ ‫اســامی و وزارت نیرو با بی تدبیــری از بین رفت‪.‬‬ ‫سرمایه اجتماعی مردم به راحتی به دست نمی اید‪.‬‬ ‫مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس‬ ‫شــورای اســامی در ادامه تصریح کــرد‪ :‬واقعیت‬ ‫این اســت که موضوع انرژی‪ ،‬پاشــنه اشیل نظام‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی کشــور در اینده اســت که‬ ‫اگر به درســتی مدیریت نشود ما دچار چالش های‬ ‫جدی در این حوزه خواهیم شــد‪ .‬بخش زیادی از‬ ‫مشــکالت امروز به دلیل کم کاری های گذشــته‬ ‫است‪ .‬متاسفانه مشــکالتی که در سیاست گذاری‬ ‫توسعه ای و سیاســت گذاری قیمتی داشتیم سبب‬ ‫شــد تا وضعیت امروز ایجاد شــود‪ .‬امروز نیز برای‬ ‫خــروج از این شــرایط راهی جــز مدیریت توزیع‬ ‫نداریم‪ .‬مردم از شــیوه اطالع رسانی اعتراض دارند‪.‬‬ ‫همچنین انتظار داریم وزیر نیرو از نقش رمزارزها بر‬ ‫خاموشی ها توضیح دهند‪.‬‬ ‫ســهراب گیالنی از دیگر اعضاء کمیســیون انرژی‬ ‫در ادامه تاکید کرد‪ :‬براســاس گزارشات‪ ،‬اقداماتی‬ ‫در ایــن حوزه صورت گرفته اســت‪ ،‬اما ایا مردم از‬ ‫وضعیت راضی هســتند؟ ایا توزیع عادالنه صورت‬ ‫می گیــرد؟ مناطق گرمســیری نظیر اســتان های‬ ‫جنوبی قطعا نیازمند توجه بیشــتری هستند‪ .‬نباید‬ ‫اجازه داد تا نوع مدیریت مســائل در کشور به یک‬ ‫چالش سیاسی و اجتماعی تبدیل شود‪ .‬چرا از ابتدا‬ ‫نگاه علمی و کارشناســی به مسائل نداریم‪ .‬بحث ها‬ ‫باید به صورت کارشناســی و تخصصی دنبال شود‪.‬‬ ‫در یک ماه مانده به انتخابات مدیریت خوبی اتخاذ‬ ‫شد چرا ان مدیریت اکنون اعمال نمی شود تا برای‬ ‫مردم نیز سوءبرداشت ایجاد نشود‪.‬‬ ‫احد ازادیخواه در این جلســه بیــان کرد‪ :‬ما روی‬ ‫مواجه شــدن با مــردم را نداریم‪ ،‬بایــد قطع برق‬ ‫خانگی در مرحله اخر صورت بگیرد‪ ،‬ازســوی دیگر‬ ‫باید زمان دقیق خاموشــی ها به مردم اطالع رسانی‬ ‫شود‪ ،‬مثال گفته شود در منطقه چهار تهران در چه‬ ‫ساعتی برق قطع می شود‪ ،‬متاسفانه بی برنامگی در‬ ‫قطعی برق نیز مردم را با مشــکل روبه رو می کند‪.‬‬ ‫گاهی به یک اســتان گفته می شود که شما امروز‬ ‫بایــد ‪ ۲۰۰‬مگاوات صرفه جویــی کنید و ان ها نیز‬ ‫برنامه ریزی کرده و به مــردم اطالع می دهند‪ ،‬اما‬ ‫به یکباره تماس می گیرند و می گویند باید به ‪۲۷۰‬‬ ‫برســانید و کال برنامه ریزی بهــم می ریزد‪ .‬برنامه‬ ‫ریزی و اعالم دقیق زمان خاموشــی حداقل کاری‬ ‫است که می توان انجام داد‪.‬‬ ‫مجید ناصری نژاد نماینده شادگان در ادامه جلسه‬ ‫خطاب به وزیر نیرو بیان کرد‪ :‬امروز روز اول خلقت‬ ‫نیســت و ما همیشه تابستان را داشته ایم و همیشه‬ ‫هوا گرم بوده است‪ .‬این چه مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫اســت که وضعیت را به اینجا رسانده است؟ اکنون‬ ‫در ایــن بحران ما به اینجا امده ایم که چه بگوییم؟‬ ‫اگر قرار اســت از فردا وضع بهتر شــود چرا امروز‬ ‫نشده اســت؟ اگر کاری از دستمان برنمی اید پس‬ ‫چرا در اینجا جمع شــده ایم؟ در خوزســتان ما با‬ ‫دمای ‪ ۶۰‬درجه دست و پنچه نرم می کنیم و قطعی‬ ‫برق واقعا غیرقابل تحمل است‪ .‬حداقل باید قطعی‬ ‫برق در استان های گرمسیری مثل خوزستان کمتر‬ ‫از سایر نقاط کشور باشد‪.‬‬ ‫احمد مرادی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس‬ ‫شورای اسالمی و نماینده بندرعباس در ادامه بیان‬ ‫کرد‪ :‬چرا هیچ تدبیری برای جلوگیری از ایجاد این‬ ‫بحران اتخاذ نشــد؟ چرا در طول این سال ها میزان‬ ‫تولید برق افزایش نیافته اســت؟ چــرا از ظرفیت‬ ‫بخش خصوصی اســتفاده نشده اســت؟ چقدر در‬ ‫جلســات کمیســیون انرژی بر افزایــش ظرفیت‬ ‫نیروگاه ها تاکید شــد‪ ،‬اکنون مــردم در دمای ‪۶۰‬‬ ‫درجه استان های جنوبی حتی ‪ ۱۰‬دقیقه نمی توانند‬ ‫قطعی بــرق را تحمل کنند اکنون ارائه گزارش چه‬ ‫فایده ای برای مردم دارد‪.‬‬ ‫علیرضــا ورناصــری نماینده مســجد ســلیمان و‬ ‫عضــو کمیســیون انــرژی در ادامه خاطرنشــان‬ ‫کرد‪ :‬در شــرایطی که مردم تحت فشــار هســتند‬ ‫مهم ترین گالیــه انها از بی برنامگی اســت‪ .‬حوزه‬ ‫انــرژی ایــران یک ابرقدرت اســت‪ .‬ایــران دارای‬ ‫ظرفیــت انرژی های پاک مثل انرژی خورشــیدی‬ ‫و بادی اســت که می توانــد تولید قابــل توجهی‬ ‫برای کشــور داشته باشــد‪ ،‬اما ان طور که باید در‬ ‫طول این ســال ها به ان توجه نشــده است‪ .‬امروز‬ ‫یک مدیر هنرمنــد باید چالش را به فرصت تبدیل‬ ‫کند‪ .‬برخــی از راهکارها نظیــر تامین برق صنایع‬ ‫توسط خودشــان یک راهکار کوتاه مدت است که‬ ‫باید دنبال شــود‪ ،‬اما در کنــار ان راهکارهای بلند‬ ‫مدت نظیر تامین برق کشــور از طریق انرژی های‬ ‫پاک باید دنبال شود‪.‬‬ ‫در ادامه فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی‬ ‫مجلس شورای اســامی بیان کرد‪ :‬از روزهای قبل‬ ‫و از زمان اغاز این بحران‪ ،‬رئیس مجلس شــورای‬ ‫اسالمی شخصا به این موضوع ورود کرده و جلساتی‬ ‫را برای پیگیری ان تشــکیل داده و به کمیســیون‬ ‫انــرژی ماموریــت دادند تا به طــور تخصصی این‬ ‫موضــوع را دنبال کند‪ .‬امروز صبح جلســه ای را با‬ ‫رئیس مجلس شــورای اسالمی داشــتیم و در این‬ ‫جلسه بر پیگیری وضعیت و ارائه پیشنهادات تاکید‬ ‫شــد‪ .‬قرار براین شــد تا جمع بندی این جلسه در‬ ‫جلسه سران قوا نیز ارائه شود‪.‬‬ ‫همچنیــن رضــا اردکانیــان وزیــر نیرو بــا بیان‬ ‫اینکه شــکی در این نیســت که تمام حق با مردم‬ ‫اســت‪،‬گفت‪ :‬با این وجود‪ ،‬همه دســتگاه ها و مردم‬ ‫فرامــوش نمی کنند که ما در یک نبرد ســخت با‬ ‫دشــمنان هســتیم چرا که انها تحریم ها را ایجاد‬ ‫کرده انــد اما ما در این ســال ها در زمین دشــمن‬ ‫بــازی نکردیم‪.‬وی با بیان اینکه کشــور را از حیث‬ ‫اب و برق در شــرایط مناســبی به دولت سیزدهم‬ ‫تحویل خواهیم داد‪ ،‬گفت‪ :‬به دنبال عزم جزم شده‬ ‫در این روزها و همکاری در سطح باالتر بین اعضای‬ ‫دولــت و صنایع بزرگ‪ ،‬میزان خاموشــی ها در دو‬ ‫روز گذشــته کاهش پیدا کرده است چرا که ما روز‬ ‫دوشــنبه ‪ 6‬هزار مگاوات خاموشی داشتیم اما این‬ ‫میزان شب گذشــته به ‪ 1500‬و کمتر از ان رسید‬ ‫البته ســهم مردم و همکاری شان در این دستاورد‬ ‫بسیار باال اســت و تصمیماتی که امروز در مجلس‬ ‫گرفته شد بسیار راهگشا خواهد بود‪.‬‬ ‫وزیــر نیرو گفــت‪ :‬تمرکز ما بر عبــور ایمن از این‬ ‫شــرایط است تا بتوان با تحمل سختی کمتر از این‬ ‫روزها عبور کنیم و کمترین خاموشــی به مصارف‬ ‫خانگی و صنایع داده شــود و این خاموشــی ها نیز‬ ‫دارای نظم مشخصی باشد‪.‬‬ ‫تخلفاشکاردولتدرواگذاریپهنه هایمعدنی‬ ‫یک کارشــناس معدن با اعــام اینکه در واگذاری‬ ‫پهنه های معدنی دولت تخلف اشــکار انجام داده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪:‬معادن ســوپرمارکت نیستند که بتوان‬ ‫در زمان کوتاه انها را به مزایده گذاشــت‪ ،‬بلکه باید‬ ‫اهلیــت و صالحیت شــرکت کنندگان بررســی و‬ ‫سپس روند واگذاری ها انجام شود‪.‬‬ ‫با اشاره به اینکه طبق قانون همه معادن یک مالک‬ ‫دارند‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬در برخــی از مواقع تعدادی‬ ‫از معادن غیــر اقتصادی بــوده و مالکین انها این‬ ‫بخش ها را رها می کنند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬برخی از معادن هم نیز توســط دولت‬ ‫از صاحبان انها خلع ید شــده اســت چرا که انها‬ ‫نتوانســته اند در دوره مدیریت خود بر این معادن‬ ‫بهره بهره برداری الزم را انجام دهند‪ ،‬در این شرایط‬ ‫پروانه معادن ابطال شــده و در اختیار سازمان های‬ ‫صنعت و معدن استان ها قرار می گیرد‪.‬‬ ‫این کارشــناس بخش معدن با بیان اینکه عالوه بر‬ ‫معادن ذکر شده وضعیت پهنه های معدنی هم در‬ ‫کشور با ابهاماتی همراه است‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه دولت‬ ‫در بخش پهنه های معدنــی تمایل دارد انها را به‬ ‫شــرکت های بزرگ شبه دولتی واگذار کند چرا که‬ ‫معتقد اســت این شرکت ها پانسیل و سرمایه الزم‬ ‫را با کمترین ریســک در اختیار دارند این در حالی‬ ‫اســت که بخش خصوصی نیز همان توانمندی ها را‬ ‫در اختیار دارد اما نکته اینجاست که دولت تمایلی‬ ‫بــه ورود بخش خصوصی در پهنــه های معدنی را‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫صمدی اضافــه کرد‪ :‬در واگذاری پهنه های معدنی‬ ‫دولت تخلف اشکار انجام داده است چرا که براساس‬ ‫تبصره ‪ 2‬قانون معادن شرکتها و سازمانهای دولتی‬ ‫در صورتی میتوانند وارد حوزه اکتســاف شوند که‬ ‫متقاضی بخش خصوصی وجود نداشــته باشد ‪ .‬لذا‬ ‫دولت در شــرایطی می تواند نســبت به در اختیار‬ ‫گرفتن پهنه های معدنی به شرکت ها و سازمانهای‬ ‫دولتی و شبه دولتی اقدام کند که بخش خصوصی‬ ‫حاضر به مشارکت نباشد اما متاسفانه در پهنه های‬ ‫معدنی دولت تمرکز خود را به واگذاری این مناطق‬ ‫به شــرکت های دولتی و شــبه دولتی بزرگ دارد‬ ‫و دســت بخش خصوصی از حضــور در پهنه های‬ ‫معدنی کوتاه است‪.‬‬ ‫وی بــا اعــام اینکه نکتــه اینجاســت زمانی که‬ ‫سازمان های دولتی و یا شرکت های شبه دولتی که‬ ‫توانایی بهــره برداری از پهنه های معدنی را ندارند‬ ‫باید این پهنه ها به دولت واگذار شــود اما انها این‬ ‫پهنــه های را به مزایده می گذارند‪ ،‬اظهارداشــت‪:‬‬ ‫جالب اینجاســت هر شــرکتی که رقم باالتری را‬ ‫پیشنهاد بدهد برنده مزایده است و در نهایت بنگاه‬ ‫داری دولت هر روز افزایش بیشتری پیدا می کند‪.‬‬ ‫این کارشــناس بخش معدن تصریح کرد‪ :‬اساساً ما‬ ‫اعتقاد داریــم معادن بزرگ که حد اکثر ‪ 10‬معدن‬ ‫اســت باید در اختیار دولت قرار داشته و مابقی به‬ ‫بخش خصوصی واگذار شود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه ایــن گفت وگو به موضــوع ابهامات‬ ‫ازادسازی معادن که این روزها با حواشی مختلفی‬ ‫روبه رو شده اشاره کرد و گفت‪ :‬ما با مزایده معادن‬ ‫مخالفتــی نداریم بلکه باید اهلیت و صالحیت افراد‬ ‫شــرکت کننده در مزایده ها نیز مورد بررسی قرار‬ ‫گیرد‪ .‬به عنوان نمونه در یکی از مزایده ها شــرکت‬ ‫های بزرگ شبه دولتی سنگ اهنی نسبت به بخش‬ ‫خصوصی این حوزه اولویت دارند طبیعی اســت که‬ ‫در این شرایط سهمی از مزایده ها در اختیار بخش‬ ‫خصوصی قرار نگیرد ‪.‬‬ ‫صمدی اضافه کرد‪ :‬مهم شرایط برگزاری این مزایده‬ ‫هاســت باید با رقابت واقعی بین واجدین شرایط‬ ‫به ســمتی حرکت کنند کهرقم ها افزایش داشته‬ ‫و ســهم دولت قابل توجه باشد‪ .‬اما سوال اینجاست‬ ‫چرا بعد از چندین سال دولت در ماه های پایانی به‬ ‫فکر مزایده معادن افتاده است‪.‬‬ ‫وی با طرح این پرسش که چرا دولت اقدامی برای‬ ‫واگذاری معادنی که در اختیار شــرکت های بزرگ‬ ‫دولتی و شــبه دولتی است انجام نمی دهد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫معادنی که امروز بحث واگذاری انها مطرح اســت‬ ‫عمدتا یا راکد بوده یــا ذخایر قابل توجهی ندارند‬ ‫البته برخــی از این معادن ذخایر مناســبی را در‬ ‫اختیار دارند که تعداد انها اندک است‪.‬‬ ‫این کارشــناس معدن گفت‪ :‬مهــم معادنی که در‬ ‫اختیار شــرکت های بزرگ شــبه دولتی اســت و‬ ‫همچنان دولت تمایلی به واگذاری انها نداشــته و‬ ‫مــدام این معــادن را اجاره میدهند و اســم ان را‬ ‫گذاشتند استخراج و فروش‬ ‫به اعتقاد صمدی‪ ،‬معادن ســوپرمارکت نیستند که‬ ‫بتــوان در مدت زمان کوتاه انها را مورد مزایده قرار‬ ‫داد بلکه باید اهلیت و صالحیت شــرکت کنندگان‬ ‫بررسی و سپس روند واگذاری ها انجام شود‪.‬‬ ‫قطعمکرربرق؛میوهمقاومتاقایوزیرمقابلنیروگاه سازی!‬ ‫اگرچه گرمــای زودرس و کاهــش بارندگی ها در‬ ‫افزایش مصرف و قطعی هــای طوالنی و مکرر برق‬ ‫موثر بوده‪ ،‬اما ضعف حکمرانی در این صنعت نقش‬ ‫پررنگی در بروز خاموشی ها داشته است‪.‬‬ ‫قطعی های برق و خاموشــی های کالفه کننده در‬ ‫روزهای اخیر سبب شده تا عالوه بر سختی تحمل‬ ‫گرمای بی ســابقه این روزها‪ ،‬مشکالت عدیده ای‬ ‫از جمله خرابی دســتگاه های خودپــرداز‪ ،‬قطع یا‬ ‫کاهش شدید فشــار اب در مجتمع های مسکونی‬ ‫دارای پمپ فشار اب‪ ،‬اختالل در شبکه تلفن همراه‬ ‫(بدلیل قطع برق دکل های ‪ ،)BTS‬قطعی اینترنت‪،‬‬ ‫ایجاد مشــکل برای کسب و کارها و‪ ...‬طاقت مردم‬ ‫را طاق کند‪ .‬چنین اندازه قطعی برق و اشفتگی در‬ ‫تامین پایــدار برق از دوران جنگ تحمیلی تاکنون‬ ‫بی سابقه بوده است‪.‬‬ ‫اغاز زودهنــگام فصل گرما در ســال جاری که از‬ ‫اواخر اردیبهشــت ماه به تدریج احساس می شد از‬ ‫یک ســو و خشکسالی بی ســابقه ای که در ‪ ۷‬دهه‬ ‫گذشته مشابهی نداشته است‪ ،‬موجب شده در کنار‬ ‫کاهــش تولید نیروگاه های بــرق ابی‪ ،‬مصرف برق‬ ‫نیز به شــدت افزایش یابد و دومینویی از اتفاقاتی‬ ‫رقم بخورد که موجب کالفگی مشــترکان خانگی و‬ ‫صنعتی در سراسر کشــور شده است‪ .‬مختل شدن‬ ‫زندگی روزمره مردم‪ ،‬خوابیــد خطوط تولید‪ ،‬بروز‬ ‫فساد در اقالم فسادپذیر‪ ،‬بروز اختالل در زمانبندی‬ ‫توزیع اقالم فســادپذیر بدلیــل ترس از قطعی برق‬ ‫و‪ ....‬گوشه ای از مشکالت رنگارنگی بود که تا دو روز‬ ‫قبل مردم و فعاالن اقتصادی با ان دســت و پنجه‬ ‫نرم می کردند‪ .‬بویژه انکه برخالف وعده مسئوالن‪،‬‬ ‫قطع بــرق دامن مراکز درمانی را هــم گرفته بود‪.‬‬ ‫البته این مشــکالت شــدید طی دو روز گذشته با‬ ‫اتخاذ برخــی تمهیدات فروکش کــرد و تامین بر‬ ‫مشــترکان خرد به حالت پایدار رسید و برای ایجاد‬ ‫ایــن پایداری‪ ،‬تیغ قطعی برق گردن صنایع مادری‬ ‫مثل فوالد و سیمان را زد‪.‬‬ ‫اما طی روزهایی کــه قطعی های مکرر و طوالنی و‬ ‫بدون برنامه‪ ،‬مشــترکان برق را به ستوه اورده بود‬ ‫مردم می پرسیدند چه عوامل و رخدادهایی موجب‬ ‫شــده چنین وضعیت ناپایدار و سوال برانگیزی در‬ ‫شــبکه برق کشور حکمفرما شــود؟ چه اتفاقی در‬ ‫تولیــد و مصرف بــرق رخ داده که شــبکه توزیع‬ ‫اینچنین گرفتار اشفتگی شده است؟‬ ‫مصطفی رجبی مشــهدی‪ ،‬ســخنگوی صنعت برق‬ ‫کشــور در توضیح دالیل تشــدید خاموشــی ها با‬ ‫بیان اینکه نیروگاه های کشــور توان تولید بیش از‬ ‫‪ ۵۵‬هــزار مگاوات برق را ندارنــد‪ ،‬می گوید‪ :‬از این‬ ‫‪ ۵۵‬هــزار مگاوات‪ ۴۶ ،‬هــزار و ‪ ۷۶۷‬مگاوات تولید‬ ‫نیروگاه های حرارتی اســت‪ .‬که البته این میزان در‬ ‫ابتدای هفته ای که گذشــت یکهــزار مگاوات هم‬ ‫بیشتر بود و به ‪ ۴۷‬هزار و ‪ ۵۲۶‬مگاوات رسید اما در‬ ‫نیمه هفته تولید ایــن نیروگاههای حرارتی یکهزار‬ ‫مگاوات کاهش یافت‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬توقف تولید بــرق ‪ ۲‬نیروگاه واقع‬ ‫در شمال و جنوب شرق کشور عامل اصلی کاهش‬ ‫یکهــزار مگاواتی نیروگاههای حرارتی بود‪ .‬که علت‬ ‫این توقف‪ ،‬بروز مشــکالت فنی بود که موجب شد‬ ‫این نیروگاه ها از مدار تولید خارج شوند‪.‬‬ ‫در کنــار نیروگاه هــای حرارتــی‪ ،‬نیروگاه هــای‬ ‫تجدیدپذیر و برق ابــی نیز نقش موثری در تامین‬ ‫برق کشــور دارند؛ اما در ماه های ابتدایی امسال با‬ ‫افت شدید بارندگی‪ ،‬فعالیت این نیروگاه ها نیز دچار‬ ‫اختالل شده است‪ .‬براساس امار ارائه شده از سوی‬ ‫وزارت نیرو‪ ،‬میزان بارندگی های کشــور حدود ‪۶۰‬‬ ‫درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫براساس گزارش های شــرکت مدیریت شبکه برق‬ ‫ایران‪ ،‬در حال حاضر کلیــه واحدهای تجدیدپذیر‬ ‫تولید بــرق از جمله نیروگاه هــای برق ابی تنها ‪۴‬‬ ‫هــزار ‪ ۷۹۲‬مگاوات برق تولیــد می کنند؛ در حالی‬ ‫که ظرفیت نصب شــده نیروگاه های تجدیدپذیر با‬ ‫احتســاب نیروگاه برق ابی ‪ ۱۳‬هزار مگاوات اســت‬ ‫که از این مقدار‪ ۸ ،‬هــزار ‪ ۲۰۰‬مگاوات از ظرفیت‬ ‫تولیــد بــرق تجدیدپذیــر از جمله نیروگاه ســد‬ ‫کارون ‪ ۴‬بدلیل کاهــش بارندگی ها در مدار تولید‬ ‫برق نیستند‪.‬کارشناســان می گویند طی ‪ ۲۰‬سال‬ ‫گذشــته‪ ،‬بار شبکه به طور متوسط ساالنه ‪ ۵‬درصد‬ ‫رشد داشته است و به طور طبیعی باید متناسب با‬ ‫این رشد بار‪ ،‬وزارت نیرو ظرفیت تولید برق کشور را‬ ‫توسعه می داد‪ .‬اما توسعه تولید به میزان کافی انجام‬ ‫نشد و کام ً‬ ‫ال می شد انتظار چنین خاموشی هایی را‬ ‫که در سال های اتی هم ادامه دار است‪ ،‬داشت‪.‬‬ ‫محمدرضا اکبری‪ ،‬پژوهشگر حوزه انرژی می گوید‪:‬‬ ‫علت اصلی خاموشی های اخیر این است که اهنگ‬ ‫رشــد ظرفیت نیروگاه ها متناســب با رشد مصرف‬ ‫توسعه نبوده اســت‪ .‬یعنی در حالی که از سال ‪۹۱‬‬ ‫تا کنون حدود ‪ ۵۰‬درصد بار شــبکه افزایش یافته‬ ‫اســت‪ ،‬اما تنها حدود ‪ ۲۱‬درصــد بر ظرفیت تولید‬ ‫افزوده شده اســت؛ که ناشی از ضعف برنامه ریزی‬ ‫است‪.‬این در حالیســت که از سال ‪ ۸۴‬تا سال ‪،۹۲‬‬ ‫ظرفیت اسمی تولید برق کشور از ‪ ۴۱‬هزار مگاوات‬ ‫به ‪ ۷۰‬هزار مگاوات رســیده بــود‪ .‬یعنی حدود ‪۷۰‬‬ ‫درصد به ظرفیت نیروگاهی کشــور طی ان سال ها‬ ‫افزوده شــد‪ .‬همین حدود رشد را از سال ‪ ۷۶‬تا ‪۸۴‬‬ ‫نیز شاهد بودیم‪ .‬بنابراین دلیل اصلی خاموشی های‬ ‫برق تراز منفی تولید است که به دلیل برنامه ریزی‬ ‫نکردن مناســب‪ ،‬این ظرفیت متناســب با رشد بار‬ ‫کشور توســعه پیدا نکرده است و امروز اثرات را در‬ ‫قطعی های مکرر برق مشترکان شاهد هستیم‪.‬‬ ‫ناتوانی دولــت در تامین پایدار برق و نابســامانی‬ ‫گســترده در ماههای ابتدایی امسال در حالی رقم‬ ‫خورد که متاســفانه دولت طی سالهای گذشته به‬ ‫تکالیف خود برای افزایش تولید برق بی توجه بود‪.‬‬ ‫از جمله در قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف‬ ‫شده بود که ‪ ۲۵‬هزار مگاوات نیروگاه جدید احداث‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‪4156‬‬ ‫‪4234‬‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫سالسال‬ ‫‪14001400‬‬ ‫فروردین‬ ‫شنبه‪ 1916‬تیر‬ ‫دو شنبه‬ ‫طرح سوال در انتظار وزیر صمت‬ ‫عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس می گوید کمیســبون صنایع و معادن زیر بار واگذاری معادن‬ ‫بدون برگزاری مزایده و اهلیت سنجی متقاضیان نمی رود‪.‬‬ ‫حجت اله فیروزی درباره انتشــار خبرهایی مبنی بر واگذاری دقیقه ‪ 90‬معادن خارج از ضوابط قانونی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از انجا که معادن اموال عمومی و انفال بوده و در اختیار دولت اســت‪ ،‬امکان واگذاری ان بدون‬ ‫برگزاری مزایده وجود ندارد‪ ،‬از ســوی دیگر اگر بدون بررسی اهلیت‪ ،‬صالحیت و توانایی افراد‪ ،‬معادن‬ ‫واگذار شود‪ ،‬داستان بالتکلیف بودن ‪ 6‬هزار معدن با وجود واگذار شدن ان ها دوباره تکرار می شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم فســا در مجلس شورای اســامی افزود‪ :‬واگذاری معادن بدون برگزاری مزایده ‪ ،‬موجب‬ ‫می شــود که معادن در اختیار افرادی قرار گیرد که از صالحیت و توانمندی الزم برخوردار نباشــد در‬ ‫نتیجه کشور می تواند از این ظرفیت عظیم بهره مند شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ســازوکار اجرای مزایده مشخص است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬پیشنهادات قیمتی و فنی از جمله‬ ‫مواردی اســت که در مزایده باید مورد توجه قرار گیرد به این معنا که در زمینه فنی رزومه فرد‪ ،‬تیم‬ ‫کارشناسی مورداستفاده و‪ ...‬مبنا قرار می گیرد در واقع قانون تمام این موضوعات را مشخص کرده است‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشــاره به اینکه مجلس زیر بار واگذاری معادن بدون برگزاری‬ ‫مزایده و اهلیت ســنجی متقاضیان نمی رود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با طرح سوال از وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تالش می شود که واگذاری معادن در اتاق شیشه ای صورت گیرد؛ در صورت نیاز مجموعه های نظارتی‬ ‫نیز باید به موضوع ورود کنند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد‪ :‬روش کنونی که برای واگذاری معادن در نظر گرفته‬ ‫شــده خالف رویه بوده و علمی نیست‪ ،‬واگذاری معادن خارج از ضوابط قانونی و براساس اولویت ثبت‬ ‫نام منطقی نیست و کمیسیون صنایع و معادن به این موضوع ورود می کند‪.‬‬ ‫رحیمیمظفری‪:‬‬ ‫دولت ‪ ۸‬سال کوتاهی کرد‪ ،‬مردم ناچار به صرفه جویی هستند‬ ‫عضو هیات رئیســه کمیســیون انرژی مجلس‪ ،‬اصلی ترین راه برای مبارزه با خاموشی ها را صرفه جویی‬ ‫در مصارف خانگی و تجاری توســط کسبه و اقشار مختلف جامعه عنوان کرد و گفت‪ :‬همچنین کاهش‬ ‫ســاعات کاری ادارات از دیگر اقداماتی است که می توان انجام داد لذا راهکار معجزه اسایی برای تولید‬ ‫برق و رفع مشکل وجود ندارد‪.‬‬ ‫عبدالعلــی رحیمی مظفری با انتقاد از قطعی های مکرر برق در روزهای اخیر‪ ،‬گفت‪ :‬متاســفانه دولت‬ ‫کم کاری کرده و عالوه بر ناتوانی در تولید برق به دلیل عدم حمایت از بخش خصوصی این بخش را هم‬ ‫به خاک سیاه نشانده است‪ ،‬درواقع دولت به دنبال تجارت بوده نه ارائه خدمات‪.‬‬ ‫نماینده مردم سروســتان و کوار و خرامه در مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬اگر دولت مطابق قانون‬ ‫پیش می رفت اکنون ما نیروگاه های متعددی در بخش خصوصی داشــتیم که عالوه بر تامین برق مورد‬ ‫نیاز کشور‪ ،‬می توانستند صادرات نیز داشتند‪.‬‬ ‫وی اصلی ترین راه برای مبارزه با خاموشــی ها را صرفه جویی در مصارف خانگی و تجاری توسط کسبه‬ ‫و اقشار مختلف جامعه عنوان کرد و گفت‪ :‬همچنین کاهش ساعات کاری ادارات از دیگر اقداماتی است‬ ‫که می توان انجام داد لذا راهکار معجزه اسایی برای تولید برق و رفع مشکل وجود ندارد‪.‬‬ ‫رحیمی مظفری با بیان اینکه هدررفت برق در شــبکه ها بســیار اســت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تعویض شبکه ها و‬ ‫تعویض وســایل برقی مورد استفاده مردم نیز ازجمله اقداماتی است که در میان مدت مصرف انرژی را‬ ‫کاهش خواهد داد‪.‬‬ ‫ایــن نماینده مجلس با انتقاد از هدررفت ‪ 11‬درصدی انرژی در طول ســال که ضررهای بی شــماری‬ ‫را به کشــور وارد می کند‪ ،‬گفت‪ :‬تولید انرژی نیز متناســب با نیاز نبوده در حالی که میانگین رشــد‬ ‫مصــرف ســاالنه حدود ‪ 3‬هزار و‪ 500‬مگاوات اســت و دولــت باید مطابق برنامه های پنجم و ششــم‬ ‫توســعه‪ ،‬ســاالنه ‪ 5‬هزار مگاوات به ســبد انرژی اضافه کند اما این کار را هم نکرد و تولید برق کمتر‬ ‫از ‪ 2‬هزار مگاوات در طول ســال اســت لذا در مجموع تولید نســبت به مصرف کاهش داشته که این‬ ‫به معنای «خاموشی» است‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه مشکلی که اکنون ایجاد شده حاصل چند سال‬ ‫بی خیالی و بی تدبیری مسئوالن است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مدیریت مصرف انرژی‪ ،‬وارد مدار کردن نیروگاه های‬ ‫از مدار خارج شــده و توجه به تولید با ساخت نیروگاه های جدید را ازجمله اقدامات مهمی دانست که‬ ‫وزارت نیرو دولت اینده باید مدنظر قرار دهد‪.‬‬ ‫دولت برای بهبود محیط کسب و کار چه کار کرد؟‬ ‫وزارت اقتصاد ســال گذشته با اســتعالم الکترونیکی‪ ،‬کاهش زمان اســتعالمات مالیاتی و تنقیح و‬ ‫بررســی قوانین در مجموع بیش از ‪ ۶۰۰‬هزار مجوز فعالیت بنگاه های اقتصادی را صادر کرد‪.‬‬ ‫در سال های اخیر مفهوم «محیط کسب و کار» مورد توجه سیاستگذاران و تصمیم سازان کشور قرار‬ ‫گرفته اســت‪ .‬مهمترین مولفه های محیط کســب وکار‪ ،‬مجموعه عواملی است که بر اداره یا عملکرد‬ ‫بنگاه های اقتصادی اثر دارند‪ ،‬اما می توان گفت که خارج از کنترل مدیران بنگاه ها هســتند؛ همچون‬ ‫قوانین و مقررات‪ ،‬اقلیم جغرافیایی‪ ،‬فرهنگ و ثبات اقتصاد‪.‬‬ ‫عوامــل مختلفــی در رشــد اقتصادی موثر اســت و یکــی از این موارد «محیط مســاعد کســب‬ ‫و کار» اســت‪ .‬مهمتریــن محورهایی که در ارزیابی محیط مســاعد کســب و کار مــورد توجه قرار‬ ‫دارد‪ ،‬تضمیــن امنیت ســرمایه گذاری‪ ،‬مقررات زدایــی‪ ،‬افزایش رقابت پذیری‪ ،‬دولــت الکترونیک‪،‬‬ ‫مبارزه با فســاد اداره و شــفافیت‪ ،‬فرایند تصویب‪ ،‬تدوین و تنقیح قوانین اقتصادی و شــاخص های‬ ‫بین المللی ارزیابی کسب و کار است‪.‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی در اواخر فروردین ماه امسال در گزارشی وضعیت محیط کسب و کار را‬ ‫اعالم کرد‪ .‬به گفته وی در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم ایران رتبه ‪ ۱۵۲‬را در بین ‪ ۱۸۹‬کشور‬ ‫جهان داشــت و در سال ‪ ۲۰۱۶‬با تالش های انجام گرفته به رتبه ‪ ۱۱۷‬ارتقا یافت‪.‬‬ ‫«فرهاد دژپســند» معتقد اســت به دلیل عدم پذیرش اصالحات انجام شــده توسط بانک جهانی و‬ ‫ســرعت باالتر کشورهای دیگر در اصالحات‪ ،‬از ســال ‪ ۲۰۱۷‬شاهد روند تنزل جایگاه کشور بودیم و‬ ‫به رتبه ‪ ۱۲۸‬در گزارش سال ‪ ۲۰۱۹‬رسیده بودیمولی خوشبختانه این روند در اخرین گزارش بانک‬ ‫جهانی متوقف و یک رتبه بهبود نســبت به ســال قبل از انحاصل شد‪ .‬بر این اساس ایران رتبه ‪۱۲۷‬‬ ‫از ‪ ۱۹۰‬کشــور جهان را با کسب امتیاز ‪ ۵۸.۵‬در سال ‪ ۲۰۲۰‬بدست اورد‪.‬‬ ‫کاهــش ‪ ۲۶‬روزه اســتعالمات بدهــی مالیاتــی‪ ،‬تکمیــل و به روز رســانی اطالعــات بیش از ‪۷۰‬‬ ‫هــزار مجــوز در حال صدور‪ ،‬احصال و بررســی ‪۴‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬مقرره مالیاتی و راه اندازی ســامانه‬ ‫درگاه ملــی مجوزهــای کســب و کار از جملــه اقداماتــی بــود کــه در ســال ‪ ۹۹‬بــرای بهبود‬ ‫محیط کسب و کار انجام شد‪.‬‬ ‫جای خالی منافع بلندمدت شهروندان در مدیریت شهرداران تهران!‬ ‫پیــام فــوری‪ :‬ســهم شــهرداریها در تجاری ســازی هــای غیرکارشناســی و تحمیــل‬ ‫ترافیــک و دیگــر معضــات اجتماعــی روحــی بــه شــهروندان چقــدر اســت؟‬ ‫بســیاری از شــهروندان تهرانی که هر روز بر ســر راه تردد خود با خودرو شــاهد ســبز شــدن‬ ‫مراکــز جدید تجاری ان هم در گذرگاه های تنگ و باریک هســتند دائم این ســوال می پرســند‬ ‫که به راســتی وظیفه شــهرداری کاهش مشــکالت اســت یا اینکه به بهانه اداره شــهر و دریافت‬ ‫پــول از طریــق اعطــای تجاری‪ ،‬مشــکالت جدیدی را بــه مردم تحمیــل می کننــد و این مردم‬ ‫هســتند که بایــد هزینه های ایــن نوع مدیریت غیرکارشناســی را بــا وقت و ســایر هزینه های‬ ‫روانــی در پشــت ترافیک هــای حاصله از ســد معبــر هــای تولیدی شــهرداری هــا بپردازند!‬ ‫اقــای ن ق ‪ ۰‬یــک شــهروندان تهرانــی بــا اشــاره بــه اینکــه مشــاهده رفتــار و عملکرد‬ ‫مدیریتــی شــهرداران مناطــق مختلــف تهــران حکایــت از تــاش انها بــرای کســب درامد‬ ‫جهــت اداره امــور مناطــق دارد ولی ایــن موضــوع نمی تواند ایجاد مشــکالت برای شــهروندان‬ ‫را توجیــه کنــد ‪،‬چراکه فلســفه اصلی شــهرداری هــا ایجاد شــرایط برای زندگی بهتر اســت‪۰‬‬ ‫ایــن شــهروند به عنــوان نمونــه عملکرد شــهرداری منطقه یک را مورد اشــاره قــرار می دهد‬ ‫ومــی گوید‪ :‬هم اکنون با تجاری ســازی که در مقابــل گذرگاه ها با عرض کــم در محدوده بلوار‬ ‫ارتــش ومیدان ارتش ایجاد شــده اســت ترافیک نســبت به ســال های قبل مضاعــف گردیده و‬ ‫راننــدگان مــدت های طوالنی را در ترافیک های ایجاد شــده در این مســیرها ســپری می کنند‬ ‫کــه موجبــات چالش هــای مختلف روحــی و درگیــری بیــن انها را زمینه ســازی مــی کند‪۰‬‬ ‫وی می گویــد‪ :‬مکان هــا یــی کــه قبــ ً‬ ‫ا تــردد بــه ســهولت انجــام می شــد اکنــون بــا‬ ‫تجاری ســازی بــه شــکل یــک قیــف در امــده ومــردم در محــدوده ان گرفتــار می شــوند ‪۰‬‬ ‫وی می گوید ‪:‬از این نوع قیف های تجاری سازی و ترافیکی بسیار زیاد شده و در اکثر مناطق شاهد ان هستیم ‪۰‬‬ ‫و ایــن یعنــی تحمیــل هزینه هــای اقتصــادی و اجتماعــی دائمــی بــه شــهروندان!!‬ ‫به هر حال اداره شــهر تهران نیازمند نیروهای کار امد و دلسوز به دور از دسته بندی های سیاسی‬ ‫و جناحی اســت چراکه مدیرانی باید اداره این شــهر را برعهده بگیرند که منافع بلندمدت مردم را‬ ‫فدای پول و تجاری ســازه مقطعی و کوتاه مدت نکنند!‬ صفحه 3 ‫‪4156‬‬ ‫‪4207‬‬ ‫‪4234‬‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫سالسال‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪14001400‬‬ ‫فروردین‬ ‫خرداد‬ ‫‪ 16‬تیر‬ ‫‪1916‬‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫سهدودو‬ ‫‪3896‬‬ ‫شماره‬ ‫هفدهم‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬‬ ‫ماه‬ ‫مرداد‬ ‫‪22‬‬ ‫شنبه‬ ‫خبر‬ ‫صنعت نفت داغدار شد‬ ‫شــبکه اطالع رســانی نفت و انرژی (شــانا) خود را در غم از دست رفتن سه نفر‬ ‫از همــکاران عزیز صنعت در حادثه انفجار و اتش ســوزی خــط لوله انتقال نفت‬ ‫چشــمه خوش به اهواز شــریک می داند و این ضایعه را به خانواده ها و بازماندگان‬ ‫انان تسلیت می گوید‪.‬‬ ‫بیــژن زنگنــه‪ ،‬وزیر نفت در پی بــروز حادث ه برای تعدادی از کارکنان شــرکت‬ ‫بهره بــرداری نفت و گاز غرب‪ ،‬با صدور پیامی ضمن اظهار تســلیت به خانواده و‬ ‫همکاران درگذشــتگان‪ ،‬در نامه ای به مســعود کرباسیان‪ ،‬مدیرعامل شرکت ملی‬ ‫نفت ایران خواســتار انجام اقدام های فوری برای رسیدگی به دیگر اسیب دیدگان‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ضمن اظهار تسلیت به خانواده‬ ‫جان باختگان حادثه چشمه خوش‪ ،‬خواستار رسیدگی فوری به وضع اسیب دیدگان‬ ‫و بررسی دقیق علت حادثه شد‪.‬‬ ‫دستور وزیر نفت برای رسیدگی فوری به اسیب دیدگان حادثه چشمه خوش‬ ‫زنگنهبهخانوادهدرگذشتگانتسلیتگفت‬ ‫وزیر نفت در پی بروز حادثه برای تعدادی از کارکنان شــرکت بهره برداری نفت و‬ ‫گاز غرب‪ ،‬ضمن اظهار تســلیت به خانواده و همکاران درگذشتگان‪ ،‬در نامه ای به‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران خواستار انجام اقدام های فوری برای رسیدگی‬ ‫به دیگر اســیب دیدگان شــد‪ .‬متن نامه بیژن زنگنه خطاب به مسعود کرباسیان‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به شرح زیر است‪:‬‬ ‫«با سالم‬ ‫بنا بر اطالع واصله‪ ،‬در حین انجام عملیات تعمیرات در تاسیســات چشمه خوش‪،‬‬ ‫حادثه ای رخ داده که منجر به فوت ســه تن از همکاران و زخمی شــدن عده ای‬ ‫دیگر شده است‪ .‬ضمن تسلیت درگذشت همکاران گرامی به خانواده های محترم‬ ‫ایشان و همکارانشان‪ ،‬الزم است دستور فرمایید اقدامات زیر به انجام برسد‪:‬‬ ‫‪ )۱‬بهداشت و درمان صنعت نفت به وضع حال افراد زخمی به فوریت و با جدیت‬ ‫تمام رسیدگی نماید و از هر اقدامی برای بهبود انها دریغ نشود‪.‬‬ ‫‪ )۲‬مســئوالن نفت مناطق مرکزی نسبت به ابالغ پیام تسلیت و دلجویی اینجانب‬ ‫به خانواده های سه تن همکار عزیز درگذشته اقدام نمایند و از هر اقدامی نیز برای‬ ‫کاهش االم ایشان دریغ نورزند‪ )۳.‬همین امشب و به فوریت روابط عمومی شرکت‬ ‫ملی نفت یا شــرکت نفت مناطق مرکزی این حادثه و ابعاد ان را به روشــنی و با‬ ‫سادگی برای عموم توضیح دهند‪.‬‬ ‫‪ )۴‬به منظــور بررســی علل حادثه‪ ،‬گروهی از ‪ HSE‬شــرکت ملی نفت ایران به‬ ‫همراه افرادی از ‪ HSE‬وزارت نفت به منطقه اعزام شوند تا بررسی الزم را صورت‬ ‫داده و نتیجه را گزارش کنند‪».‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫اجرای موفق‪ ۲‬پروژه نفت دریایی در الوان‬ ‫عملیات اجرایی دو پروژه مهم صنعت نفت دریایی‬ ‫شامل تعویض قسمت فرسوده خط لوله اصلی ‪۱۸‬‬ ‫اینچ انتقال نفت ســکوی رسالت در ناحیه جزر و‬ ‫مدی و نصب پیگ النچر مسیر خط لوله خروجی‬ ‫نفت ســکوی رشــادت به جزیره الوان ازســوی‬ ‫کارکنان شرکت نفت فالت قاره با موفقیت پایان‬ ‫یافت‪.‬به نقل از شرکت نفت فالت قاره ایران‪ ،‬این‬ ‫پــروژه به همت شــبانه روزی کارکنان متخصص‬ ‫ســکوهای رشادت و رسالت و تیم زبده تعمیراتی‬ ‫منطقه الوان‪ ،‬بازرسی فنی‪ ،‬بهره برداری‪ ،‬اچ اس ئی‪،‬‬ ‫تعمیرات دریایی ســتاد و دیگر واحدهای ستادی‬ ‫و عملیاتــی منطقه الوان و حمایت و پشــتیبانی‬ ‫رئیس منطقه و رئیس عملیات تولید انجام شد‪.‬‬ ‫پس از مطالعه و بررسی کارشناسان و متخصصان‬ ‫واحدهای بهره بــرداری و تعمیرات منطقه الوان‬ ‫مبنی بر لزوم انجام عملیات توپک رانی در میدان‬ ‫رشادت (خط ‪ ۱۸‬اینچ مشترک با سکوی رسالت)‪،‬‬ ‫همچنین تعویض بخش های فرســوده رایزر خط‬ ‫اصلی انتقال نفت ســکوی رســالت مــورد توجه‬ ‫مسئوالن قرار گرفت‪.‬‬ ‫این عملیات از یک سو با توجه به عمر باالی خط‬ ‫لوله سکوی رسالت (بیش از ‪ ۵۰‬سال) و فرسودگی‬ ‫و سوراخ شــدن چند نقطه از ان در ناحیه جزر‬ ‫و مدی از اهمیت بســیار باالیــی برخوردار بود و‬ ‫عدم اجرای به موقع ان سبب نشتی مقدار زیادی‬ ‫نفت به دریا می شــد‪ ،‬از ســوی دیگر عدم امکان‬ ‫توپک رانی خط لوله رشادت به علت اتصال نبودن‬ ‫محفظه ارســال توپک ســبب کاهش عمر خط‬ ‫دریایی و امکان از دســت رفتــن تولید به علت‬ ‫فرســودگی و سوراخ شدن خط اصلی انتقال نفت‬ ‫این سکو می شد‪.‬‬ ‫با توجه به اهمیت موضوع کارگروهی از متخصصان‬ ‫عملیــات تولید‪ ،‬تعمیــرات و بهره برداری و دیگر‬ ‫واحدهای مرتبط تشــکیل شــد و پــس از طرح‬ ‫موضوع به بررســی ابعاد ایــن عملیات پرداختند‬ ‫و پس مطالعات مــورد نیاز‪ ،‬برنامه ریزی های الزم‬ ‫برای ایجاد قابلیت توپک رانی در ســکوی رشادت‬ ‫و تعویض قســمت فرســوده خط سکوی رسالت‬ ‫انجام شد و نفرات زبده گروه های تعمیراتی سکو‬ ‫و منطقه الوان برای اجرای این کار به خط شدند‪.‬‬ ‫در ســاعت ‪ ۶‬صبح روز (سه شنبه‪ ،‬هشتم تیرماه)‬ ‫با هماهنگی بین دو سکو و منطقه‪ ،‬تولید سکوها‬ ‫متوقــف و ایمن ســازی خط برای اجــرای پروژه‬ ‫به طــور هم زمان اغاز شــد‪ .‬در عصــر همان روز‬ ‫مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫ابعاد حادثه چشمه خوش در حال بررسی است‬ ‫مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز‬ ‫غرب با تســلیت به خانــواده جان باختگان‬ ‫حادثه چشــمه خوش‪ ،‬اعالم کــرد‪ :‬انفجار‬ ‫النچر هنگام عملیــات توپکرانی خط لوله‬ ‫انتقال نفت چشــمه خوش بــه اهواز علت‬ ‫حادثه بوده و ابعاد دقیق ان در حال بررسی‬ ‫است‪.‬‬ ‫علــی رضایی در گفت وگو بــا خبرگزاری‬ ‫صداوسیما در محل حادثه‪ ،‬افزود‪ :‬این حادثه‬ ‫ساعت ‪ ۱۶‬و ‪ ۳۰‬دقیقه امروز (سه شنبه‪۱۵ ،‬‬ ‫تیرمــاه) و حین انجام عملیــات تعمیرات‬ ‫اساسی خط لوله انتقال نفت چشمه خوش‬ ‫بــه اهــواز در ‪ ۴۰‬کیلومتری شهرســتان‬ ‫شوشتر روی داد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در این حادثه‪ ،‬سه نفر از کارکنان‬ ‫جان خود را از دســت دادنــد که دو نفر از‬ ‫همکاران شــرکت بهره بــرداری نفت و گاز‬ ‫غــرب و یک نفر از کارکنان شــرکت ملی‬ ‫حفاری ایــران بودند‪ ،‬چهــار مصدوم این‬ ‫حادثه هــم بالفاصله به بیمارســتان نظام‬ ‫مافی شــوش منتقل شــدند کــه دو نفر‬ ‫مرخص شده اند و حال عمومی دو نفر دیگر‬ ‫هم مساعد است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز‬ ‫غــرب با تســلیت این حادثــه دردناک به‬ ‫خانــواده جان باختــگان و خانــواده بزرگ‬ ‫صنعت نفــت‪ ،‬از ابراز همدردی و دســتور‬ ‫رســیدگی فوری که از ســوی وزیر نفت‪،‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملــی نفت ایــران و‬ ‫مدیرعامل شــرکت نفــت مناطق مرکزی‬ ‫ایــران صادر شــد قدردانی کــرد و گفت‪:‬‬ ‫نمایندگان نفت در حال عزیمت به منطقه‬ ‫هســتند و ابعاد حادثه به طور دقیق بررسی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ماموریتپارکنفت؛تسهیلتوسعه‬ ‫فناوریتوسطبخشخصوصی‬ ‫مدیرعاملپایانه هاینفتیفرماندهپدافندغیرعاملخارکشد‬ ‫عبــاس اســدروز‪ ،‬مدیرعامــل‬ ‫شــرکت پایانه هــای نفتی ایران‬ ‫و مدیر ارشد شــرایط اضطراری‬ ‫منطقــه عملیاتــی خــارک در‬ ‫حکمی از سوی غالمرضا جاللی‪،‬‬ ‫رئیس ســازمان پدافند غیرعامل‬ ‫کشــور‪ ،‬به عنوان فرمانده ارشــد‬ ‫پدافند غیرعامــل جزیره خارک‬ ‫منصوب شد‪.‬‬ ‫به نقل از شرکت پایانه های نفتی‬ ‫ایران‪ ،‬محسن ساسانی‪ ،‬جانشین‬ ‫ســازمان پدافند غیرعامل کشور‬ ‫در اییــن معارفــه مدیرعامــل‬ ‫شــرکت پایانه هــای نفتی ایران‬ ‫به عنــوان فرمانده ارشــد پدافند‬ ‫غیرعامــل جزیره خــارک گفت‪:‬‬ ‫ایــن جزیــره در زمــان جنگ‬ ‫تحمیلــی بیــش از ‪ ۲‬هــزار بار‬ ‫مورد هجمه دشــمن قرار گرفت‬ ‫اما لحظه ای صادرات نفت کشور‬ ‫قطع نشــد و این موضوع نشان‬ ‫از اهمیــت و راهبردی بودن این‬ ‫جزیره دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬جزیــره خــارک با‬ ‫توجــه به اهمیــت فوق العاده ای‬ ‫که در حوزه صــادرات نفت خام‬ ‫برای کشــور دارد و لــزوم ایجاد‬ ‫هماهنگــی و پیوســتگی بیــن‬ ‫بخش های شــهری و صنعتی به‬ ‫لحاظ تخصصی و مدیریتی نقش‬ ‫فرماندهی ارشــد در زمان بروز‬ ‫حادثه بسیار مهم است‪.‬‬ ‫جانشین سازمان پدافند غیرعامل‬ ‫کشــور ادامــه داد‪ :‬مهم تریــن‬ ‫هــدف اجرای پدافنــد غیرعامل‬ ‫به کارگیری عوامــل بازدارنده ای‬ ‫اســت که مانع اســیب رساندن‬ ‫به تاسیســات حیاتی شود و باید‬ ‫برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که‬ ‫دشمن نتواند اسیبی به انها وارد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ساســانی اظهار کــرد‪ :‬در بحث‬ ‫پدافند غیرعامل‪ ،‬قشــور مختلف‬ ‫مردم‪ ،‬مســئوالن و نیز نیروهای‬ ‫نظامــی و انتظامــی باید در هر‬ ‫شــرایطی امادگی هــای الزم‬ ‫را بــرای مقابلــه بــا تهدیدها و‬ ‫خطرهــای احتمالی دشــمنان‬ ‫در حوزه های مختلف را داشــته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬اهمیــت و‬ ‫ضرورت نهادینه ســازی اصول و‬ ‫مالحظات پدافنــد غیرعامل در‬ ‫جزیره خــارک به منظور کاهش‬ ‫اسیب پذیری‪ ،‬تســهیل مدیریت‬ ‫شــرایط اضطــراری و تــداوم‬ ‫کارگروه هــای ضــروری در برابر‬ ‫تهدیدهــا و توجه بــه اهمیت و‬ ‫حساســیت این منطقه به لحاظ‬ ‫سیاســی‪ ،‬امنیتــی‪ ،‬دفاعــی و‬ ‫اقتصــادی امری مهم اســت که‬ ‫بایــد در طرح پدافنــد غیرعامل‬ ‫جزیره لحاظ شــوند و بر اساس‬ ‫مفاد طرح و شرح وظایف محوله‬ ‫عمل شود‪.‬‬ ‫اســدروز نیز در حاشــیه ایین‬ ‫معارفه خود اظهــار کرد‪ :‬جزیره‬ ‫خارک نماد خودباوری‪ ،‬مقاومت‬ ‫و پایداری در دوران گذشته و در‬ ‫دفاع مقدس بوده است و با توجه‬ ‫به وجود تاسیسات حیاتی در این‬ ‫جزیره به لحاظ اهمیت‪ ،‬راهبردی‬ ‫بوده و با توجــه به صادرات ‪٩٣‬‬ ‫درصد نفت خام کشــور از این‬ ‫جزیره‪ ،‬موضوع پدافند غیرعامل‬ ‫ان بســیار مهم است‪.‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬پدافنــد غیرعامل مجموعه‬ ‫اقدام های غیرمســلحانه ای است‬ ‫کــه در واقــع بازدارندگی ایجاد‬ ‫می کند و هــر تهدیدی هم بروز‬ ‫کرد اســیب پذیری را به حداقل‬ ‫خواهد رســاند و تداوم فعالیت ها‬ ‫را در بردارد و مدیریت بحران را‬ ‫تسهیل می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت پایانه های‬ ‫نفتــی ایــران عنوان کــرد‪ :‬این‬ ‫شرکت به عنوان یک شرکت فنی‬ ‫و تخصصی که در حوزه دریافت‪،‬‬ ‫ذخیره ســازی‪ ،‬اندازه گیــری و‬ ‫صادرات نفــت کشــور فعالیت‬ ‫می کنــد و هرکــدام از ایــن‬ ‫فرایندها نیازمنــد دانش فنی و‬ ‫تخصص های پیچیده اســت که‬ ‫خوشــبختانه با داشتن نیروهای‬ ‫کارامــد و با تجربه در این حوزه‬ ‫به عنــوان یکــی از بنگاه هــای‬ ‫اقتصادی پشرو و پیشگام مطرح‬ ‫است‪.‬‬ ‫اســدروز ادامــه داد‪ :‬شــرکت‬ ‫پایانه های نفتی ایــران به عنوان‬ ‫ســازمانی چابک در بحث پدافند‬ ‫غیرعامل پارسال برای نخستین‬ ‫بار با اقدام هایی عملیاتی توانست‬ ‫تولید بنزین در کشــور را نجات‬ ‫دهد و امســال هم با مدیریت و‬ ‫تحلیل ریسک اقداماهایی انجام‬ ‫داد که سبب پایداری تامین گاز‬ ‫کشور شد‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬در حــوزه‬ ‫مسئولیت های اجتماعی نیز این‬ ‫شــرکت با ارائه خدمات مناسب‪،‬‬ ‫با محیط پیرامونی و دستگاه ها و‬ ‫ارگان های محلی و مردم‪ ،‬ارتباط‬ ‫و همــکاری بســیار خوبی دارد‬ ‫که بی شــک برنامه های سازمان‬ ‫پدافند غیرعامل بر این همگرایی‬ ‫و همراهی می افزاید‪.‬‬ ‫اردیبهشت ماه ســال ‪ ۱۳۹۸‬بود که بیژن زنگنه‪،‬‬ ‫وزیر نفــت در ابالغیــه ای خطاب بــه معاونت‬ ‫مهندســی‪ ،‬پژوهش و فناوری خود‪ ،‬دستورعمل‬ ‫تشکیل شورای حمایت از شرکت های دانش بنیان‬ ‫در صنعت نفت را به منظور بهره گیری حداکثری‬ ‫از ظرفیت های مغزافزاری و نرم افزاری کشــور و‬ ‫رونق تولید ملی ابالغ و تاکید کرد‪ .‬این ابالغیه و‬ ‫تصمیم ها و اقدام هایی که پیرو ان در دستور کار‬ ‫وزارت نفت قرار گرفت‪ ،‬پس از حدود دو سال به‬ ‫ثمر نشست و پارک نواوری و فناوری صنعت نفت‬ ‫‪ ۲۴‬خردادماه امسال به طور رسمی به بهره برداری‬ ‫رســید‪ .‬از همان روزهای بهره برداری رســمی از‬ ‫پارک نواوری و فناوری صنعت نفت حاشیه هایی‬ ‫به وجود امد که گفته می شد تاسیس این پارک‬ ‫بدون گذراندن رویه های قانونی بوده اســت که‬ ‫البتــه این صحبت ها بارها از ســوی وزارت نفت‬ ‫تکذیب شده است‪.‬‬ ‫خبرگزاری ایســنا برای رسیدن به پاسخ ابهام ها‬ ‫در زمینه شــکل گیری و فعالیت هــای پارک‪ ،‬با‬ ‫ایدین ختالن‪ ،‬سرپرست پارک نواوری و فناوری‬ ‫نفت و گاز به گفت وگو نشســته است که مشروح‬ ‫ان را در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫لطفا ابتــدا توضیح دهید چرا این قــدر با عجله‬ ‫پارک افتتاح شد؟‬ ‫مطرح شــدن ایده اولیه ایجــاد پارک و دریافت‬ ‫مشاور به اوایل سال ‪ ۱۳۹۸‬برمی گردد‪ .‬از همان‬ ‫زمان‪ ،‬وزیر نفت برگزاری نشســت های متعددی‬ ‫با اســتارت اپ ها‪ ،‬شتاب دهنده ها و فعاالن عرصه‬ ‫فناوری و نواوری را در برنامه قرار داد و مقدمات‬ ‫اجرایی شــدن ایــن ایده به تدریج بــا همکاری‬ ‫گســترده بخش هــای مختلــف وزارت نفت و‬ ‫شــرکت­ های تابع فراهم شد‪ ،‬سپس اواسط سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬با بازدید وزیر نفت و مدیرعامل شــرکت‬ ‫ملی نفت و معاون مهندســی‪ ،‬پژوهش و فناوری‬ ‫وزارت نفت و دیگر مقام های مرتبط از زمین­ های‬ ‫پیشــنهادی برای پارک‪ ،‬محدوده قابل اختصاص‬ ‫به پارک تعیین شــد‪.‬قرارداد مشــاوره برای‬ ‫طراحــی پــارک در بهمــن ‪ ۹۸‬امضــا و در‬ ‫همان زمان نیز درخواســت تاســیس پارک‬ ‫توســط شرکت ملی نفت ایران به شماره نامه‬ ‫‪ ۵۶۹۲۱۵‬مورخ ‪ ۱۲‬اســفند ســال ‪ ۱۳۹۸‬به‬ ‫وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری (عتف)‬ ‫ارائــه شد‪.‬دســتور تاســیس پارک توســط‬ ‫شــورای گســترش و برنامه ریــزی اموزش‬ ‫عالــی در تیرماه ‪ ۹۹‬صادر و در شــهریورماه‬ ‫ابالغ شــد‪ .‬با توجــه به نظــر صریح وزارت‬ ‫علوم گزینه نخســت شــرکت ملی نفت برای‬ ‫مدیریت پارک رد و به صراحت اشــاره شــد‬ ‫که فرد دیگری با ســوابق مناســب در حوزه‬ ‫اجرایــی صنعت نفت معرفی شــود‪ ،‬در اواخر‬ ‫ابا ن مــاه و با تاییــد وزارت علــوم به عنوان‬ ‫سرپرست انتخاب شدم‪.‬‬ ‫همکاران تعمیرات در کنار کارکنان متعهد ســکو‬ ‫با ســرعت و دقت عمل باال برشکاری خط لوله را‬ ‫که به دلیل باال امــدن اب دریا محدودیت زمانی‬ ‫اجرا داشــت اغاز کردند و پس از برش ‪ ۲.۴۵‬متر‬ ‫دیگر از خط لوله‪ ،‬اقدام به تنظیم کردن دو ســر‬ ‫خط لوله برای جوش دادن با لوله جدید کردند‪.‬‬ ‫در روز پایانــی عملیات یعنی (پنج شــنبه‪ ،‬دهم‬ ‫تیرماه) از ســاعت ‪ ۶‬صبح بــا تنظیم کردن لوله‬ ‫جدید در محل بریده شــده؛ عملیات جوشکاری‬ ‫اغاز و تا ساعت ‪ ۲۳‬و ‪ ۳۵‬دقیقه به طول انجامید‬ ‫که پس از بررســی جوش ها از سوی کارشناسان‬ ‫بازرســی فنی‪ ،‬پایان موفق عملیات در ســکوی‬ ‫رسالت اعالم شد‪.‬‬ ‫در ادامه گروه تعمیراتی منطقه به سکوی رشادت‬ ‫عزیمــت و به گروه تعمیراتی ســکو و نفراتی که‬ ‫پیــش از این به ســکو اعزام شــده بودند ملحق‬ ‫شدند و در روز (جمعه‪ ۱۱ ،‬تیرماه) پس از توقف‬ ‫تزریق اب‪ ،‬عملیات برشــکاری اغاز شد که پس‬ ‫از بریدن کامل خط لوله و نصب اســتاپر در خط‪،‬‬ ‫زمینه برای جوشــکاری و تنظیم کردن خط لوله‬ ‫و اتصال محفظه ارسال توپک مهیا شد‪ .‬همکاران‬ ‫گروه تعمیرات – جوشکار و فیتر با سرعت عمل و‬ ‫خبر‬ ‫تالش بی وقفه به صورت شبانه روزی انجام تنظیم‬ ‫وجوشکاری پنج سرخط ‪ ۱۸‬اینچ و دوسر ‪ ۱۲‬اینچ‬ ‫(خطوط مورب و زاویه دار) را درشرایط اب وهوایی‬ ‫بسیار سخت و طاقت فرسا با موفقیت انجام دادند‬ ‫که نصب محفظه ارســال توپک و جوشــکاری و‬ ‫تنظیم کردن خطوط مختلف تا روز (یکشنبه‪۱۳ ،‬‬ ‫تیرماه) به طور شــبانه روزی ادامه داشت تا اینکه‬ ‫خوشــبختانه پروژه با موفقیت و بدون هیچ گونه‬ ‫حادثه ای در ساعت ‪ ۵‬و ‪ ۵۵‬دقیقه بامداد یکشنبه‬ ‫پایان یافت‪.‬‬ ‫پــس از پایــان کار و بررســی و ازمایــش همه‬ ‫ســرجوش ها از ســوی بازرس اعزامی با دستور‬ ‫معاون منطقه هر دو سکو اقدام به استارت چاه ها‬ ‫و ازسرگیری تولید کردند‪.‬‬ ‫با وجود شــرایط بسیار ســخت و طاقت فرسای‬ ‫اب وهوایــی و مشــکالت متعــدد کار اقمــاری‪،‬‬ ‫کارکنان سکوها در نوک پیکان خط مقدم جبهه‬ ‫اقتصــادی در مواقع الزم و اضطراری از جان مایه‬ ‫می گذارند تا به تجهیزات و تاسیسات این صنعت‬ ‫اسیب نرســیده و کار در کوتاه ترین زمان ممکن‬ ‫پایــان یابد تــا مهم ترین وظیفه ســکوها (تولید‬ ‫نفت وگاز) با توقف همراه نشود‪.‬‬ ‫«بیدبلندخلیج فارس»مرزصنایعباالدستوپایین دستراحذفکرد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت پاالیــش گاز بیدبلند خلیج‬ ‫فارس بــه افزایش ظرفیت تولیــد این مجتمع با‬ ‫اجرای عملیات تعمیرات اساسی ان جی ال ‪ ۹۰۰‬از‬ ‫سوی این شــرکت خبر داد و گفت‪ :‬همکاری بین‬ ‫بخش خصوصــی و دولتی و حذف مرزهای صنایع‬ ‫باالدستی و پایین دستی‪ ،‬چابک سازی صنعت را به‬ ‫همراه دارد‪.‬محمود امین نژاد با اشاره به اینکه اکنون‬ ‫تنها منبع خوراک گاز ترش پاالیشگاه بیدبلند خلیج‬ ‫فارس از ان جی ال ‪ ۹۰۰‬دریافت می شود به خبرنگار‬ ‫شــانا گفت‪ :‬بیدبلند خلیج فارس براســاس توافق‬ ‫صورت گرفته با وزارت نفت و شــرکت ملی مناطق‬ ‫نفت خیز جنوب‪ ،‬عملیات تعمیرات اساسی ان جی ال‬ ‫‪ ۹۰۰‬را از منطقه تفکیک یعنی از سر چاه ها براساس‬ ‫استانداردهای الزم برعهده گرفته است‪.‬وی با بیان‬ ‫اینکه عملیات تعمیرات اساســی ان جی ال ‪ ۹۰۰‬از‬ ‫منطقه تفکیک پازنان در زمستان پارسال اغاز شد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬هم اکنون تعمیرات اساسی منطقه تفکیک و‬ ‫واحدهای فراورش گازی ‪ ۱۰۰‬و ‪ ۲۰۰‬تمام شــده‬ ‫که انجام این عملیات ســبب تامین خوراک پایدار‬ ‫و افزایش تولید در بیدبلند خلیج فارس شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس‬ ‫به اتمام تعمیرات اساسی واحدهای فراورش گازی‬ ‫‪ ۳۰۰‬و ‪ ۴۰۰‬در مردادماه امســال و در نهایت پایان‬ ‫کل عملیات تعمیرات اساسی ان جی ال ‪ ۹۰۰‬اشاره‬ ‫و اظهــار کرد‪ :‬با تحقق این موضوع‪ ،‬افزون بر تامین‬ ‫خوراک پایدار برای پاالیشگاه عظیم بیدبلند خلیج‬ ‫فارس‪ ،‬سرمایه های ملی نیز حفظ می شود‪.‬امین نژاد‬ ‫میزان دریافــت خوراک بیدبلند خلیــج فارس را‬ ‫افزون بر دریافت اتان مازاد عســلویه از طریق خط‬ ‫لوله ششم سراسری گاز‪ ،‬روزانه حدود ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫فوت مکعب از ان جــی ال ‪ ۹۰۰‬تا پیش از انجام این‬ ‫تعمیــرات عنوان کرد و گفــت‪ :‬هم اکنون خوراک‬ ‫دریافتی این مجتمع از ان جــی ال ‪ ۹۰۰‬به روزانه‬ ‫‪ ۷۰۰‬تا ‪ ۷۲۰‬میلیــون فوت مکعب و در مجموع با‬ ‫خوراک دریافتی از خط لوله گاز ششم به روزانه یک‬ ‫ی که‬ ‫میلیارد و ‪ ۲۰۰‬هزار فوت مکعب رسیده‪ ،‬به طور ‬ ‫ظرفیــت تولید بیدبلند خلیج فارس را به ‪ ۶۰‬تا ‪۶۵‬‬ ‫درصد افزایش داده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ثبت رکورد تازه تولید روزانه در گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس‬ ‫رکــورد تازه تولید روزانــه ‪ ۶۴‬هزار تن و ‪ ۳۵۹‬تن انواع محصــوالت در گروه صنایع‬ ‫پتروشیمی خلیج فارس ثبت شد‪.‬‬ ‫به نقل از شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس‪ ،‬بر اساس اعالم مدیریت تولید این‬ ‫شــرکت‪ ،‬این مقدار تولید روزانه در «هلدینگ خلیج فارس» تاکنون بی ســابقه بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین میزان تولید در این گروه از ابتدای ســال ‪ ۱۴۰۰‬تاکنون‪ ،‬به رقم ‪ ۶‬میلیون‬ ‫و ‪ ۵۵۰‬هزار و ‪ ۳۳۶‬تن رســیده که ‪ ۱۰‬درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫گفتنی اســت‪ ،‬با برنامه ریزی های صورت گرفته و رفع موانع و گلوگاه های تولید و در‬ ‫نتیجه افزایش تولید‪ ،‬به زودی می تــوان رکوردهای دیگری را در افزایش تولید گروه‬ ‫پتروشیمی خلیج فارس‪ ،‬انتظار داشت‪.‬‬ ‫عملیات اجرایی طرح پتروشیمی مهتاب پارسیان اغاز شد‬ ‫طرح پتروشــیمی مهتاب پارسیان از پروژه های هلدینگ پتروفرهنگ در سبد جهش‬ ‫سوم صنعت پتروشیمی اســت که با هدف احداث یک واحد ‪ GTX‬در منطقه ویژه‬ ‫صنایع انرژی بر پارسیان اجرا می شود‪.‬‬ ‫به گزارش شــانا به نقل از هلدینگ پتروفرهنگ‪ ،‬یکی از پروژه های مهم پتروفرهنگ‬ ‫که در سبد جهش ســوم صنعت پتروشیمی جای می گیرد‪ ،‬طرح پتروشیمی مهتاب‬ ‫پارســیان اســت‪ .‬این پروژه در زمینی به مساحت ‪ ۱۳۰‬هکتار در منطقه ویژه صنایع‬ ‫انرژی بر پارســیان با هدف احداث یک واحد ‪ GTX‬تعریف شــده است‪ .‬منطقه ویژه‬ ‫صنایع انرژی بر پارســیان واقع در اســتان هرمزگان با توجه به موقعیت جغرافیایی و‬ ‫نزدیکی به منابع گازی‪ ،‬در اینده نزدیک به عنوان هاب ســوم پتروشــیمی کشــور‪،‬‬ ‫جایــگاه ویژه ای در صنعت پتروشــیمی پیدا خواهد کرد‪ .‬از ایــن رو پتروفرهنگ با‬ ‫پیش بینی و موقعیت ســنجی دقیق پروژه مهتاب پارسیان را در این منطقه تعریف و‬ ‫مجوزهای الزم را اخذ کرده است‪.‬‬ ‫در مطالعــات اولیــه ایــن پــروژ ه بــا توجــه به وســعت زمیــن و اهمیــت ورود‬ ‫بــه محصــوالت پایین دســتی در پتروفرهنــگ‪ ،‬تولیــد محصوالتــی چــون‬ ‫پلی اتیلــن ســنگین و پلی پروپیلــن در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت‪ .‬ایــن‬ ‫شرکت پس از دریافت موافقت های پتروفرهنگ‪ ،‬با برگزاری مناقصات مراحل اجرایی‬ ‫فاز صفر را اغاز کرده است‪.‬‬ ‫شرکت پتروشــیمی مهتاب پارسیان در سال مالی جاری ســرمایه اسمی خود را از‬ ‫‪ ۳۵۰‬میلیارد ریال به ‪ ۱۲۰۰‬میلیارد ریال افزایش داد و توانست مجوز فعالیت خود را‬ ‫تمدید کند و هم اکنون به دنبال موافقت اصولی و دریافت مجوز خوراک برای اجرای‬ ‫طرح ‪ GTX‬است‪.‬‬ ‫شرکت پتروفرهنگ به عنوان بازوی توانمند صندوق ذخیره فرهنگیان با سرمایه گذاری‬ ‫در حوزه نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پتروشیمی و انرژی‪ ،‬سهم باالیی در سوداوری این صندوق دارد‪.‬‬ ‫ایــن هلدینگ افزون بر اجرای پروژه های در حال ســاخت خود‪ ،‬با تعریف پروژه های‬ ‫جدید در مناطق جدید اقتصادی و انرژی‪ ،‬یکی از بازیگران مهم صنعت پتروشــیمی‬ ‫کشور است‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫خبر‬ ‫فایزر به دنبال اخذ مجوز تزریق دُز‬ ‫تقویتیواکسنکرونا‬ ‫شــرکت داروســازی فایزر در نظر دارد‬ ‫تا مجــوز تزریــق ُدز تقویتی واکســن‬ ‫کروناویروس را دریافت کند‪.‬‬ ‫شرکت داروســازی فایزر برنامه دارد تا‬ ‫در مدت یــک ماه اینده مجــوز تزریق‬ ‫ُدز تقویتــی واکســن کروناویروس را از‬ ‫تنظیم کنندگان مقررات دارویی ایاالت‬ ‫متحده دریافت کند‪ ،‬زیرا شواهد حاکی‬ ‫از احتمال ابتالی مجدد شش ماه پس از‬ ‫واکسیناسیون و گســترش سویه دلتا با‬ ‫قابلیت سرایت بیشتر است‪.‬‬ ‫با این حال ســازمان غذا و داروی ایاالت‬ ‫متحــده و مرکز کنترل و پیشــگیری از‬ ‫بیماری هــا در بیانیه مشــترکی اعالم‬ ‫کردند‪ :‬مردم امریکا کــه کامال در برابر‬ ‫بیمــاری کووید‪ 19-‬واکســینه شــده‬ ‫انــد در حال حاضر نیــازی به تزریق ُدز‬ ‫تقویت کننده ندارنــد‪ .‬همچنین برخی‬ ‫از محققان موضوع ضــرورت تزریق ُدز‬ ‫تقویتی واکسن کروناویروس را زیر سوال‬ ‫بــرده اند‪«.‬میکائیل دولســتن» یکی از‬ ‫مدیران ارشــد شرکت فایزر مدعی شده‬ ‫است که واکســن کروناویروس ساخت‬ ‫این شــرکت در برابر سویه دلتا اثربخش‬ ‫است اما پس از شش ماه احتمال ابتالی‬ ‫مجدد وجود دارد زیرا پیش بینی میشود‬ ‫که میزان انتی بادی کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری‬ ‫رویترز‪ ،‬ســازمان غــذا و داروی ایاالت‬ ‫متحــده و مرکز کنترل و پیشــگیری از‬ ‫بیماری ها در بیانیه مشترک خود اعالم‬ ‫کرده اند‪ :‬در صــورت تایید علمی لزوم‬ ‫تزریق ُدز تقویتی واکسن کروناویروس‪،‬‬ ‫این امادگی وجود دارد‪.‬‬ ‫کرونا‬ ‫دخترکیکهبانویسندگیبهجدالسرطانرفت‬ ‫«باران» نام کتابش را «رنگ های زندگی در مســیر‬ ‫مبارزه با سرطان» گذاشته و می گوید‪ :‬از زمانی که‬ ‫به ســرطان مبتال شــدم به خواندن کتاب بیش از‬ ‫گذشته عالقه مند شدم‪.‬‬ ‫موسسه محک همزمان با هجدهم تیرماه‪ ،‬روز ملی‬ ‫ادبیــات کودک و نوجوان در گفت وگویی با «باران‪،‬‬ ‫نویســنده کوچــک محک» به روایــت مبارزه این‬ ‫کودک با سرطان به واسطه مطالعه کتاب و نویسنده‬ ‫شدنش پرداخته است که ان را در ادامه می خوانیم‪:‬‬ ‫«پــدر باران می گوید که کتــاب خواندن از عادات‬ ‫روزانه خانواده او نبوده اســت و باران کوچک کمتر‬ ‫او یا مادرش را کتاب به دست دیده؛ پس عالقه این‬ ‫دختر کوچک به کتاب خواندن و نوشتن داستان از‬ ‫کجا امده است‪« :‬از وقتی به بیماری سرطان مبتال‬ ‫شــدم بازی کردن با بچه های دیگر برایم جذابیتی‬ ‫نداشــت‪ .‬به من می گفتند به اتاق بازی بیمارستان‬ ‫امــام خمینی بروم و با بچه ها بازی کنم اما من این‬ ‫کار را دوست نداشــتم‪ .‬چند باری هم به این اتاق‬ ‫رفتم اما جــذب اتاق بازی و بازی ها نشــدم‪ .‬یادم‬ ‫هست انتهای راهروی بخش ما کتابخانه ای بود که‬ ‫من یکی از مشــتریان ثابتش شده بودم‪».‬این اغاز‬ ‫داستان باران‪ ،‬کودک امروز محک و نویسنده اینده‬ ‫ایران اســت‪ .‬باران یکی از چند کودک محک است‬ ‫که به نویســندگی عالقه نشان می دهد و کتاب را‬ ‫به عنوان همدم خود برگزیده اســت‪ .‬به مناســبت‬ ‫روز جهانی ادبیات کودک و نوجوان‪ ،‬باران و پدرش‬ ‫میزبــان ما در گفت وگویی کوتاه شــدند‪ .‬برای پدر‬ ‫باران‪ ،‬داســتان این چنین اغاز می شود‪« :‬زمانی که‬ ‫متوجه بیماری فرزندمان شــدیم‪ ،‬باران با مادرش‬ ‫خارج از ایران زندگــی می کردند و من ایران بودم‪.‬‬ ‫در ترکیه ازمایش های تشــخیصی بیماری سرطان‬ ‫انجام شــد و بــاران به ایران برگشــت‪ .‬ازمایش ها‬ ‫در ایــران بیمــاری را تائید کــرد و دخترمان در‬ ‫بیمارستان امام خمینی بستری شد‪ .‬ان وقت باران‬ ‫نه ساله بود‪ .‬یک روز که برای انجام کارهای معالجه‬ ‫باران به بیمارســتان امام خمینی رفته بودم‪ ،‬باران‬ ‫تحت پوشش و حمایت موسسه محک قرار گرفت‪».‬‬ ‫هر کــودک و خانــواده ای در برخــورد ابتدایی با‬ ‫بیماری‪ ،‬واکنشــی متفاوت نشــان می دهد‪ .‬برای‬ ‫باران کوچک‪ ،‬این اگاهی از بیماری‪ ،‬گوشــه گیری‬ ‫و تمایــل به تنهایی را به ارمغــان اورد‪ .‬باران برای‬ ‫رهایی از ایــن حس نگرانی و اضطــراب‪ ،‬راه حلی‬ ‫جادویــی پیدا کــرد‪ :‬کتاب خوانــدن‪« :‬در انتهای‬ ‫راهرو بخش ما در بیمارســتان‪ ،‬کتابخانه کوچکی‬ ‫بود که فقط تعــداد کمی از بچه هــا برای گرفتن‬ ‫و خواندن کتــاب به ان جا می رفتنــد‪ .‬من به این‬ ‫کتابخانه می رفتم و تک تک کتاب ها را برمی داشتم‪،‬‬ ‫نگاه می کردم و بعد کتابی بــرای خواندن انتخاب‬ ‫می کردم‪ .‬در ایــن کتابخانه همه جور کتابی بود‪ ،‬از‬ ‫کتاب هــای علمی گرفته تا داســتان های خیالی و‬ ‫شگفت انگیز‪ .‬به داستان های خیالی عالقه بیشتری‬ ‫داشــتم و بیشــتر ان ها را برای خوانــدن انتخاب‬ ‫می کردم‪ .‬من قبل از ابتال به بیماری سرطان هم هر‬ ‫روز کتــاب می خواندم اما زمانی که به این بیماری‬ ‫مبتال شــدم به خوانــدن کتاب بیش از گذشــته‬ ‫عالقه مند شدم‪ .‬من کتاب خواندن را از دوم دبستان‬ ‫شــروع کردم‪ ،‬زمانی که دیگر خواندن و نوشتن را‬ ‫کام ً‬ ‫ال یاد گرفته و به ان مســلط شده بودم‪ .‬پدر و‬ ‫مادرم برایم قصه هــای زیادی تعریف می کردند اما‬ ‫همیشه دوست داشتم داستان ها را خودم بخوانم‪».‬‬ ‫باران خواننده متبحری شــده بود تا این که تصمیم‬ ‫گرفت خودش هم دســت به قلم شــود‪ .‬پدر باران‬ ‫اولیــن تجربه های نوشــتن بــاران را این چنین به‬ ‫یاد می اورد‪« :‬باران دوســتانی داشــت که قبل از‬ ‫بیماری با ان ها معاشــرت می کرد‪ .‬وقتی که از هم‬ ‫دور بودیــم‪ ،‬خاطراتش از دوســتانش‪ ،‬از بازی ها و‬ ‫گفت وگوهای شــان را برایم می نوشت و می فرستاد‪.‬‬ ‫ســه ســال پیش هم‪ ،‬روزی با من صحبت کرد و‬ ‫از همان زمان شــروع به نوشــتن کتاب خاطراتش‬ ‫کرد‪».‬باران اسم این کتاب را «رنگ های زندگی در‬ ‫مسیر مبارزه با ســرطان» گذاشته است‪ .‬او درباره‬ ‫دلیل نوشــتن این کتاب می گوید‪« :‬زندگی من تا‬ ‫عالئموچگونگیدرمانکرونای«دلتا»‬ ‫معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی تهران‬ ‫با اشــاره به مــوج جدید کرونا در کشــور‬ ‫و بــا بیــان اینکــه متناســب بــا مراجعات‬ ‫بیمارســتا ن ها‪ ،‬تخت هــای بیمارســتانی نیز‬ ‫افزایش می یابد‪ ،‬گفــت‪ :‬در جهش های اخیر‬ ‫کرونــا عالئم شــبه ســرماخوردگی معمولی‬ ‫ماننــد ابریزش بینــی در مبتالیان مقداری‬ ‫بیشــتر شده اســت‪ .‬البته به طور کلی عالئم‬ ‫مشــابه با عالئم ابتال به کرونا در جهش های‬ ‫قبلی است‪.‬‬ ‫دکتر فرشــاد عالمه‪ ،‬دربــاره وضعیت کرونا‬ ‫در بیمارســتا ن های تابعــه دانشــگاه علوم‬ ‫پزشــکی تهــران‪ ،‬گفت‪ :‬در حــال حاضر در‬ ‫پیــک پنجــم به ســر می بریــم و مراجعات‬ ‫بــه بیمارســتا ن هایمان رو بــه افزایــش‬ ‫اســت‪ .‬البتــه ما چهــار پیــک را گذراندیم‬ ‫و در صــورت افزایــش مــوارد بیمــاری به‬ ‫تعــداد بیمارانی که به بســتری نیاز دارند‪،‬‬ ‫تخت هــای بخش هــای دیگــر را بــه کرونا‬ ‫اختصاص می دهیم‪ .‬ســعی مان بر این اســت‬ ‫که هیچ بیمار و مراجعه کنند ه ای پشــت در‬ ‫بیمارســتان نمانــد‪.‬وی افــزود‪ :‬بنابراین ما‬ ‫روزبروز به تعــدادی که بیمارا ن مان افزایش‬ ‫می یابــد‪ ،‬تخت هایمــان را هــم افزایــش‬ ‫می دهیم ‪.‬‬ ‫عالمه درباره شــرایط بالینــی بیمارانی که‬ ‫این روزها با کرونای مثبت به بیمارســتا ن ها‬ ‫مراجعــه می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬اینطور نیســت که‬ ‫لزومــا بگوییم بیمارانی کــه در حال حاضر‬ ‫به دلیــل کرونا مراجعــه می کنند‪ ،‬بدحا ل تر‬ ‫هســتند‪ .‬در عین حال در بیمارستا ن ها هم‬ ‫کلینیک هــای ســرپایی مان را مهیــا کردیم‬ ‫‪5‬‬ ‫و همچنان بســیاری از بیمــاران به صورت‬ ‫ســرپایی به بیمارســتان می ایند و داروهای‬ ‫تزریقــی را هر روز دریافــت می کنند تا در‬ ‫بیمارســتان بستری نباشــند‪ .‬بر این اساس‬ ‫در خانه و با رعایت مســائل ایزولیشن تحت‬ ‫مراقبت قرار می گیرند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در عیــن حال کســانی هم‬ ‫کــه امــکان مراقبــت در منــزل ندارند و‬ ‫همچنیــن بیماران بدحال‪ ،‬در بیمارســتان‬ ‫بســتری می شــوند‪ .‬بنابراین لزومــا اینطور‬ ‫نیســت که مبتالیان بــه کرونایی که اکنون‬ ‫مراجعه می کنند‪ ،‬بدحا ل تر شــده باشــند و‬ ‫مورتالیتی مان(میــزان مرگ و میر) هم فعال‬ ‫خیلی افزایش جدی پیدا نکرده اســت‪.‬‬ ‫معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫تهــران همچنیــن گفــت‪ :‬به نظر می رســد‬ ‫که بیشــتر مــواردی که در حــال حاضر به‬ ‫بیمارســتا ن های مــا مراجعــه می کنند‪ ،‬از‬ ‫امروز همراه با مبارزه با ســرطان بوده و من دوست‬ ‫دارم دیگــران بدانند زندگی همــراه با مبارزه چه‬ ‫شکلی است‪».‬پدر باران می گوید‪« :‬اگر روند درمان‬ ‫بــاران پایان یابد و قطع درمان شــود هم‪ ،‬ما خود‬ ‫را عضوی از خانواده بــزرگ محک می دانیم‪ .‬باران‬ ‫عقیده دارد که این همه ســال محک به ما کمک‬ ‫کرده اســت و پس از خوب شــدن من می خواهم‬ ‫کاری انجــام دهم تا به بقیه کمک کنم‪ .‬من وظیفه‬ ‫خــود می دانم این را بگویــم و در موردش صحبت‬ ‫کنم تا دیگران هم بدانند و تشــویق شــوند تا به‬ ‫موسســه محک کمک کنند‪».‬باران با روحیه لطیف‬ ‫و هنرمندانه اش در پایان می افزاید‪« :‬دوســت دارم‬ ‫اســم محک را «لبخندی برای کــودکان» بگذارم‬ ‫چرا که مددکاران اجتماعی و روانشناســان محک‬ ‫همیشــه ســعی می کنند بخندند و بــه قهرمانان‬ ‫مبارزه با ســرطان روحیه دهند تــا لبخند بزنند و‬ ‫این انگیزه‪ ،‬ســراغاز مسیر نویســندگی من بوده‬ ‫اســت‪».‬واحد روانشناســی محک در قالب برنامه‬ ‫قصه درمانی‪ ،‬کوشــش می کند کودکان را با دنیای‬ ‫کتاب و کتابخوانی انــس بدهد‪ .‬تا پیش از پاندمی‬ ‫کرونــا داوطلبان ارتباط با بیمار به صورت حضوری‬ ‫با کتاب به اتاق های کودکان می رفتند و کتاب های‬ ‫داســتان را براســاس شرایط ســنی بین کودکان‬ ‫پخش می کردند‪ .‬روانشــناس کودک یا داوطلب با‬ ‫حضور نزد کودک ســعی می کردند با تعریف قصه‬ ‫و تفســیر ان در جهت کاهش درد و رنج روحی او‬ ‫قدم بردارند و عالوه بر «توجه بَر َگردانی» از اقدامات‬ ‫پزشکی ناخوشایند (مانند تزریق‪ ،‬رگ گیری و‪ )...‬به‬ ‫افزایش «تاب اوری» او نیز کمک کنند‪.‬‬ ‫گروهــی از محققــان کالج امپریــال لندن تالش‬ ‫می کنند تــا دریابند که واکســن های ‪saRNA‬‬ ‫به چــه میزان در برابر کووید ب ه خصوص ب ه عنوان‬ ‫دوزهای تقویت کننده طی ‪ ۱۰‬ســال اینده کارایی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫به نقل از گاورمنت در حال حاضر جهان دسترسی‬ ‫نابرابر به واکسن ها دارد؛ یعنی تا زمانی که اکثریت‬ ‫جمعیت کشــورها واکسینه نشــوند انواع جدید و‬ ‫قدرتمند ویروس همچنان جهش می یابند‪.‬‬ ‫محققــان در این تحقیق تاثیر تکنیکی واکســنی‬ ‫متفاوت در ‪ ۱۹۲‬نفر‪ ،‬بین ‪ ۱۸‬تا ‪ ۴۵‬سال را بررسی‬ ‫کردنــد‪ .‬انــان دریافتند که ‪ ۸۷‬درصــد از گروه با‬ ‫خبر‬ ‫روانچی‪ :‬به خطر انداختن سالمت مردم‬ ‫برای اهداف سیاسی جنایت جنگی است‬ ‫ســفیر و نماینده دائم ایران در ســازمان ملل با بیان اینکه تحریم ها از دسترسی به محصوالت پزشکی‪،‬‬ ‫فناوری و همکاری با موسسات مالی بین المللی جلوگیری می کند‪ ،‬خواستار برچیده شدن سریع تحریم‬ ‫ها شد‪.‬‬ ‫مجید تخت روانچی ســفیر و نماینده دائم ایران در ســازمان ملل متحد در نشســت عالیرتبه مجمع‬ ‫عمومی در خصوص ایدز به پیشــرفت های صورت گرفته در ایران در حوزه وضعیت بهداشت و سالمت‬ ‫بیمــاران و افراد در معرض ایدز و اچ ای وی از جمله جلوگیــری از انتقال بیماری از مادر به کودک و‬ ‫کاهش اسیب های ناشی از ان اشاره کرد‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش العالم‪ ،‬دیپلمات ارشد ایران گفت‪ :‬جمهوری اسالمی ایران به رغم پیشرفت قابل توجه‬ ‫در این زمینه‪ ،‬همچنان از تحریم های ظالمانه یکجانبه ایاالت متحده که مغایر با اهداف و اصول منشور‬ ‫سازمان ملل و قوانین بین المللی و هنجارهای اساسی روابط بین الملل است رنج می برد‪.‬‬ ‫تخت روانچی توضیح داد‪ :‬تحریم های غیرقانونی باعث کاهش منابع عمومی و خصوصی اختصاص یافته‬ ‫برای پیشــگیری و درمان ایدز و اچ ای وی شــده و تاثیری منفی بر سیســتم های بهداشتی گذاشته‬ ‫و از دسترســی به محصوالت پزشکی و همچنین فناوری و مشــارکت های مقرون به صرفه از جمله با‬ ‫موسسات مالی بین المللی جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫ســفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل افزود‪ :‬در شرایط کنونی ناشی از همه گیری کرونا‪ ،‬تاثیرات‬ ‫منفی چنین اقداماتی بر ســامت عمومی در ایران به ویژه بر زنان‪ ،‬کودکان‪ ،‬نوجوانان‪ ،‬ســالخوردگان و‬ ‫افراد دارای معلولیت افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی هشــدار داد‪ :‬به خطر انداختن سالمت و امنیت مردم برای اهداف سیاسی نه تنها غیرقانونی است‪،‬‬ ‫بلکه جنایت جنگی و جنایتی علیه بشریت محسوب می شود و مسئولیت بین المللی را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬مســئولیت اخالقی ما حکم می کند تا با چنین تحریم هایی به شــدت مخالفت کرده و‬ ‫خواستار برچیده شدن سریع انها شویم‪.‬‬ ‫محسنیبندپی‪:‬تاپایانشهریورروندواکسیناسیونسرعتپیدامی کند‬ ‫یک عضو کمیســیون بهداشت و درمان مجلس از مردم خواست که ارامش خود را حفظ کنند‪ ،‬چرا که‬ ‫تا پایان شهریور روند واکسیناسیون سرعت بخشیده می شود‪.‬‬ ‫محمدعلی محســنی بندپی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬گالیه مردم از کند بودن روند واکسیناسیون قابل قبول است‪،‬‬ ‫سیاســت ما در مقابل کرونا انفعالی بوده‪ ،‬یعنی بعد از انکه با پیک اول کرونا مواجه شدیم فکر اساسی‬ ‫صورت نگرفت که وارد پیک های بعدی نشــویم‪ .‬متاســفانه حتی ورود به پیک ششم هم دور از ذهن‬ ‫نیســت‪ ،‬پس باید فکر جدیدی باشد چون تا وقتی سیاســت فعلی برقرار است نباید توقع داشت‪ .‬بدان‬ ‫معنا که کرونا جلو اید و ما عقب نشینی کنیم و در همین شرایظ شاهد تجمعات و گردهمایی ها و عدم‬ ‫رعایت پروتکل ها باشــیم‪.‬وی در عین حال گفت‪ :‬البته در کشــورهایی که واکسیناسیون بطور اساسی‬ ‫صورت گرفته همچنان بر رعایت پروتکل تاکید دارند‪.‬این عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس‬ ‫با اشــاره به رونمایی از چند واکســن کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬از مرحله رونمایی تا تولید انبوه فاصله زیادی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬برای تولید انبوه به زیرســاخت ها‪ ،‬مواد اولیه و کارکنان و اعتبارات ریالی و ارزی نیاز اســت‪ .‬از‬ ‫بین مجموعه های تولید کننده واکســن کرونا‪ ،‬واکسن کوو برکت توانسته به دلیل پشتیبانی های مالی‬ ‫به اهدافش برســد و قرار اســت تا پایان تیر ماه رقم قابل توجهی از واکسن کرونا را تولید و عرضه کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از طرف دیگر از انجا که واکســن محصول انحصاری در اختیار چند کشور است‪ ،‬ما با تحریم‬ ‫مواجه هستیم و لذا باید تمرکز بر تولید داخل باشد‪ .‬اخیرا هیاتی از کمیسیون بهداشت از مراکز تجمیع‬ ‫واکسن بازدیدی به عمل اورد که نشان از سر و سامان یافتن اوضاع دارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پارامترهای سنجش سالمت نواموزان در سال تحصیلی جدید اعالم شد‬ ‫نــوع کرونای دلتا اســت‪ .‬البتــه اینکه گفته‬ ‫می شــود کرونــای دلتــا به درمــان مقاوم‬ ‫اســت را به صورت جدی تاکنون مشــاهده‬ ‫نکرد ه ایــم‪ .‬البتــه هنــوز در ابتــدای پیک‬ ‫پنجم اســت و بایــد ببینیم که در ادامه چه‬ ‫شــرایطی ایجاد می شــود‪ .‬در حال حاضر به‬ ‫نظــر نمی اید که تفــاوت انچنانی در زمینه‬ ‫درمــان جهش هــای مختلــف کوویــد ‪۱۹‬‬ ‫وجود داشــته باشــد‪.‬عالمه با بیــان اینکه‬ ‫البتــه عالئم کرونای دلتا مقــداری متفاوت‬ ‫شــده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬یک مقدار نــوع عالئم‬ ‫ابتال متفاوت شــده اســت و به عنوان مثال‬ ‫مقــداری عالئمــی مانند ابریــزش بینی در‬ ‫این نوع جهش بیشــتر مشاهده می شود‪ ،‬اما‬ ‫در مجمــوع عالئم مشــابه با عالئــم ابتال به‬ ‫کرونــا در جهش های قبلی اســت‪ .‬البته در‬ ‫جهش های اخیر عالئم شــبه سرماخوردگی‬ ‫معمولی مقداری بیشــتر شده است‪.‬‬ ‫رئیس اداره ســامت نوجوانان‪ ،‬جوانان و مدارس وزارت بهداشــت‪ ،‬با اعالم افزایش تعداد پایگاه های سنجش سالمت نواموزان در سال تحصیلی جدید و به‬ ‫علت شــیوع کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬در عین حال رعایت پروتکل های بهداشــتی نظیر فاصله گذاری اجتماعی‪ ،‬استفاده از ماسک‪ ،‬ضدعفونی کردن وسایل مشترک و‪...‬‬ ‫از الزامات مورد تاکید در این مراکز است‪.‬‬ ‫دکتر گالیل اردالن‪ ،‬درباره سنجش سالمت نواموزان در سال تحصیلی جدید‪ ،‬گفت‪ :‬این سنجش شامل ارزیابی سالمت بینایی‪ ،‬شنوایی‪ ،‬قد و وزن‪ ،‬امادگی‬ ‫تحصیلی‪ ،‬پوست و مو‪ ،‬سالمت روان و هوش و استعداد تحصیلی است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در پیک کرونا تعداد پایگاه های سنجش سالمت افزایش یافت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با شروع پیک کرونا پذیرش روزانه نواموزان کاهش پیدا کرد‬ ‫و پایگاه ها شیفت بندی شدند‪ .‬در عین حال رعایت پروتکل های بهداشتی مثل فاصله گذاری اجتماعی‪ ،‬استفاده از ماسک‪ ،‬ضدعفونی کردن وسایل مشترک‬ ‫و‪ ...‬از الزامات مورد تاکید در این مراکز است‪.‬‬ ‫رئیس اداره ســامت نوجوانان‪ ،‬جوانان و مدارس وزارت بهداشــت با تاکید بر اینکه افرادی که سنجش را انجام می دهند از گروه های پزشکی و پیراپزشکی‬ ‫هستند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این افراد عمدتا واکسن کرونا را دریافت کرده اند‪ ،‬اما باز هم هفته ای دو مرتبه در سامانه خود ارزیابی کرونا‪ ،‬خود اظهاری می کنند‪.‬‬ ‫وی درباره تعداد نواموزانی که در ســال تحصیلی جدید مورد ســنجش و ارزیابی قرار می گیرند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬نزدیک به یک میلیون نفر نواموز مورد ارزیابی‬ ‫قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫اردالن در خصوص پارامترهای سنجش سالمت روان نواموزان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هوش‪ ،‬استعداد تحصیلی‪ ،‬امادگی تحصیلی‪ ،‬افسردگی‪ ،‬اضطراب‪ ،‬اوتیسم و بیش‬ ‫فعالی و سایر اختالالت شایع ارزیابی می شود‪.‬‬ ‫رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران اعالم کرد‬ ‫‪ ۵۶۰۰‬بیمار کرونایی در استان تهران‬ ‫ایســنا‪/‬تهران رئیس ســتاد مقابله با کرونا استان تهران گفت‪ :‬در حال حاضر بیش از پنج هزار و ‪ ۶۰۰‬بیمار کرونایی در بیمارستان های استان تهران بستری‬ ‫هستند‪ ،‬که از این تعداد قریب به دو هزار بیمار در بخش مراقبت های ویژه هستند‪.‬‬ ‫علیرضا زالی بعد از ظهر پنجشــنبه ‪ ۱۷‬تیر ماه در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت شــیوع ویروس کرونا در اســتان تهران‪ ،‬گفت‪ :‬استان تهران مانند‬ ‫بسیاری از استان های کشور وضعیت قرمز کرونایی دارد و اکثر شهرستان های این استان قرمز هستند‪ ،‬در حال حاضر بیش از پنج هزار و ‪ ۶۰۰‬بیمار کرونایی‬ ‫در بیمارستان های استان تهران بستری هستند‪ ،‬که از این تعداد قریب به دو هزار بیمار در بخش مراقبت های ویژه هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تعداد مراجعات سرپایی بیماران کرونایی طی هفته جاری رشد چشمگیری داشت‪ ،‬به طوری که روز گذشته ‪ ۱۴‬هزار مراجعه سرپایی به بخش‬ ‫بهداشت و درمان استان تهران را شاهد بودیم‪ ،‬در ‪ ۲۴‬ساعت گذشته یک هزار و ‪ ۳۴۰‬بیمار جدید در استان تهران بستری شدند و عم ً‬ ‫ال می توان گفت‪ ،‬وارد‬ ‫پیک جدید ویروس کرونا شده ایم‪.‬رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران افزود‪ :‬روز گذشته با روسای بیمارستان های استان تهران جلسه داشتیم و همه به‬ ‫حالت اماده باش در امدند‪.‬وی تعداد ترخیص ها طی ‪ ۲۴‬ساعت گذشته در استان تهران را ‪ ۸۹۰‬بیمار کرونایی اعالم کرد و افزود‪ :‬این تعداد ترخیص نسبت‬ ‫به ورودی بستری ها یک تراز منفی را نشان می دهد‪.‬زالی در خصوص وضعیت واکسیناسیون در استان تهران نیز گفت‪ :‬امار واکسیناسیون در تهران نیز مانند‬ ‫سایر نقاط کشور وضعیت مطلوبی ندارد و هنوز علی رغم تالش های صورت گرفته عده ای از گروه های پر خطر را واکسینه نکردیم‪.‬‬ ‫رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران گفت‪ :‬تا کنون در تهران یک میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار نفر واکسن کرونا در مجموع دز اول و دوم تزریق کرده ایم‪ ،‬که بالغ‬ ‫بر ‪ ۴۸۰‬هزار نفر دزهای اول و دوم را دریافت کرده اند وی طبق امار ‪ ۸۱‬درصد از گروه سنی باالی ‪ ۷۰‬سال در استان تهران واکسن کرونا را دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫واکسنی که ایمنی بدن در برابر کرونا را تقویت می کند‬ ‫دریافت ‪ saRNA‬پاســخ انتی بــادی قوی ایجاد‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫واکســن ‪ RNA‬خود تقویت کننده(‪،)saRNA‬‬ ‫فناوری مشــابه واکســن های ‪ RNA‬پیام رســان‬ ‫مانند فایــزر و مدرنــا دارد‪ .‬راهبــرد ‪saRNA‬‬ ‫ارسال دستورالعمل های ســاخت پروتئین سنبله‬ ‫در سیســتم ایمنی بدن است تا باعث ایجاد سنبله‬ ‫ویروس در بدن شود‪ .‬سیســتم ایمنی بدن سنبله‬ ‫را ب ه عنــوان یک خطر بزرگ شناســایی می کند؛‬ ‫بنابراین برای مقابله با ان انتی بادی ایجاد می کند‪.‬‬ ‫در واقع این فنــاوری از کد ژنتیکی به نام ‪RNA‬‬ ‫خودتقویت کننــده(‪ )saRNA‬اســتفاده و ایــن‬ ‫‪3896‬‬ ‫‪4156‬‬ ‫‪4207‬‬ ‫‪4234‬‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫هفدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫سالسال‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪14001400‬‬ ‫ماه‬ ‫فروردین‬ ‫خرداد‬ ‫مرداد‬ ‫‪ 16‬تیر‬ ‫‪1922‬‬ ‫شنبه‪16‬‬ ‫شنبه‬ ‫دودوشنبه‬ ‫سه‬ ‫اطالعات ژنتیکی دســتورالعمل هایی برای ساخت‬ ‫پروتئین ســنبله در خارج از ویــروس کرونا ارائه‬ ‫می کند‪.‬واکســن ‪ SaRNA‬کوویــد می تواند در‬ ‫مقادیــر کمتری تزریق شــود؛ بنابرایــن می تواند‬ ‫جمعیت بیشــتری را با واکسن کمتر تحت پوشش‬ ‫قــرار دهد‪.‬فنــاوری ‪ saRNA‬با دوز بســیار کم‬ ‫توانایی محافظت در برابر سایر بیماری های عفونی‬ ‫مانند هاری و ابوال دارد‪ .‬جالب توجه است‪ ،‬محققان‬ ‫معتقدند که این واکسن می تواند برای درمان سایر‬ ‫بیماری ها مانند سرطان نیز استفاده شود‪.‬‬ ‫این مطالعه در مراحل اولیه اســت و هنوز توســط‬ ‫بررسی همکار تایید نشــده است‪ .‬نتایج تحقیقات‬ ‫در مرحله پیش از چاپ نشــان می دهد که عوارض‬ ‫جانبی کم و شامل لرز و درد عضالنی است و هیچ‬ ‫واکنش الرژیک وجود ندارد‪ .‬با این حال‪ ،‬حد باالی‬ ‫مطالعه ‪ ۴۵‬سال بود به این معنی که واکنش افراد‬ ‫مسن و اسیب پذیرتر ناشناخته است‪.‬‬ ‫پروفســور رابیــن شــاتوک اظهار کــرد‪ :‬تقاضای‬ ‫جهانــی برای واکســن کووید با توجــه به ظهور‬ ‫انــواع کشــنده ســارس‪-‬کوو‪ ۲-‬و انتظــارات‬ ‫واکسیناســیون تقویت کننــده‪ ،‬در دهــه اینــده‬ ‫بــاال خواهد بــود‪ .‬ما نشــان داده ایم کــه فناوری‬ ‫‪ saRNA‬بی خطــر اســت و می توانــد یــک‬ ‫پاسخ ایمنی ایجاد کند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫‪4207‬‬ ‫‪4234‬‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫سالسال‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫خرداد‬ ‫‪ 16‬تیر‬ ‫‪197‬‬ ‫شنبه‬ ‫دو‬ ‫‪3861‬‬ ‫شماره‬ ‫هفدهم‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬‬ ‫ماه‬ ‫اسفند‬ ‫شنبه‬ ‫پنج‬ ‫‪3896‬‬ ‫شماره‬ ‫هفدهم‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬‬ ‫ماه‬ ‫مرداد‬ ‫‪22‬‬ ‫شنبه‬ ‫سه‬ ‫صنعت و خودرو‬ ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫صنعت خودروسازی از مسیر سند چشم انداز ‪ ۱۴۰۴‬بسیار دور شده است‬ ‫دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور با بیان اینکه صنعت خودروسازی‬ ‫از مســیر سند چشــم انداز ‪ ۱۴۰۴‬بسیار دور شده است‪ ،‬گفت‪ :‬باید در اســتراتژی صنعت خودروسازی‬ ‫بازنگری شده و تکلیف بخش خصوصی و قطعه سازان در ان مشخص شود‪.‬‬ ‫‪،‬طبق سند چشم انداز ‪ ۱۴۰۴‬ایران باید سالیانه سه میلیون دستگاه خودرو تولید و ‪ ۳۰‬درصد ان را به‬ ‫بازارهای جهانی صادر کند‪.‬‬ ‫در افق ‪ ۱۴۰۴‬ایران با تولید ســالیانه ‪ ۱۲۰‬هزار دســتگاه خودرو تجاری باید در جایگاه نخست منطقه‪،‬‬ ‫‪ ۲۵‬درصد ان را به خارج از کشور صادر کند‪.‬‬ ‫«ارش محبی نژاد» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا تصریح کرد‪ :‬صنعت خودروسازی‬ ‫از مسیر سند چشم انداز ‪ ۱۴۰۴‬بسیار دور شده و با این ضرب اهنگ به اهداف نمی رسیم؛ انتظار می رود‬ ‫س جدید دولت بتواند ان را دوباره به مسیر اصلی بازگرداند‪.‬‬ ‫ریی ‬ ‫دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور اظهار داشت‪ :‬انتظار می رود دولت‬ ‫به جای تصدی گری در این صنعت‪ ،‬حمایت ها و برنامه ریزی ها در این عرصه را جدی تر دنبال کند‪.‬‬ ‫وی درباره خواســته های فعاالن این صنعت از رییس جمهوری اینده‪ ،‬افزود‪ :‬مهمترین انتظار فعاالن این‬ ‫صنعت‪ ،‬برداشته شدن اَبَرمشکل «قیمت گذاری دستوری» است‪.‬‬ ‫به اعتقاد کارشناسان‪ ،‬باید اسناد باالدستی در هر حوزه ای ان قدر قوی باشد که دیگر مشارکت با کدام‬ ‫کشــور‪ ،‬مهم نباشد‪ .‬اکنون‪ ،‬سند چشم انداز ‪ ۲۰‬ساله کشور باالترین سند باالدستی است که سیاست ها‬ ‫نباید از ان عدول کند‪.‬‬ ‫این مقام صنفی درخصوص زمزمه های بازگشــت خودروســازان و قطعه سازان خارجی به کشور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫همان طور که به درستی عنوان می شود این موضوع در حد زمزمه و بیشتر تماس های تلفنی یا از طریق‬ ‫ایمیل و در حد رایزنی بوده است و به دلیل اینکه هنوز خبری از برداشته شدن تحریم ها نیست‪ ،‬تاکنون‬ ‫اقدام عملی انجام نشده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هرچند همه خودروســازان و قطعه ســازانی که پیش از این نیز در کشورمان حضور داشتند‪،‬‬ ‫برای حضور مجدد ارتباط می گیرند اما از شــواهد پیداست‪ ،‬چینی ها در این عرصه به بازیگر اصلی بدل‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫محبی نژاد بیان داشــت‪ :‬این تماس ها بیشــتر از ســوی قطعه ســازان و زنجیره تامین و کمتر از سوی‬ ‫خودروسازان انجام شده‪ ،‬اما تاکنون اقدام جدی انجام نشده است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه ســازان خودروی کشور درخصوص اینکه صنعت خودرو‬ ‫پس از احیای مجدد برجام و برداشــته شــدن احتمالی تحریم ها به کجا خواهد رفت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬باید‬ ‫یک اســتراتژی واحد و بر اساس منافع ملی داشته باشیم تا حرکت صنعت بر مبنای همان انجام شود‪،‬‬ ‫در این صورت هر شــرکتی که بتوانــد در این چارچوب حرکت کند‪ ،‬بازار کشــورمان را برای فعالیت‬ ‫برخواهد گزید‪.‬به گفته کارشناســان‪ ،‬اسناد باالدســتی باید در صنعت خودرو تعیین کننده تصمیم ها و‬ ‫حتی مشارکت های خارجی باشد‪ ،‬زیرا مطمئنا منافع ملی و منافع قطعه سازان در ان لحاظ می شود و در‬ ‫این صورت دیگر فرقی نمی کند با کدام کشور به همکاری بپردازیم‪ .‬این اسناد باالدستی با عوض شدن‬ ‫دولت ها و مدیران صنعتی دچار تغییر نخواهند شد‪ ،‬بلکه فصل الخطاب همه همکاری ها خواهد بود‪.‬‬ ‫داخلی سازیحداکثریهمراهباارتقایکمیوکیفیهدفنارنجی پوشانجادهمخصوصاست‬ ‫افزایشتعاملسایپاباقطعه سازان‬ ‫گروه خودروســازی سایپا پس از بازگشت‬ ‫تحریم ها و در دوره جدید مدیریتی خود‪،‬‬ ‫به رغــم بروز مشــکالتی همچون شــیوع‬ ‫بیماری کرونا‪ ،‬کوشــید تا ضمن روشــن‬ ‫نگه داشــتن چــراغ تولید‪ ،‬در راســتای‬ ‫افزایش کمی وکیفی ان و نیز بهینه سازی‬ ‫و تنوع بخشی سبد محصول خود گام های‬ ‫موثری بــردارد کــه از بلندتریــن ان ها‬ ‫می تــوان به توقف تولید پرایــد و تولید و‬ ‫عرضه شاهین اشاره کرد‪.‬‬ ‫گروه خودروســازی سایپا پس از بازگشت‬ ‫تحریم ها و در دوره جدید مدیریتی خود‪،‬‬ ‫به رغــم بروز مشــکالتی همچون شــیوع‬ ‫بیماری کرونا‪ ،‬کوشــید تا ضمن روشــن‬ ‫نگه داشــتن چــراغ تولید‪ ،‬در راســتای‬ ‫افزایش کمی وکیفی ان و نیز بهینه سازی‬ ‫و تنوع بخشی سبد محصول خود گام های‬ ‫موثری بــردارد کــه از بلندتریــن ان ها‬ ‫می تــوان به توقف تولید پرایــد و تولید و‬ ‫عرضه شاهین اشاره کرد‪.‬‬ ‫در همیــن راســتا‪ ،‬یک نماینــده مجلس‬ ‫شورای اســامی با تقدیر از مدیران سایپا‬ ‫برای تولید خودرو در دوران تحریم گفت‪:‬‬ ‫«اقدام ســایپا برای افزایش و رونق تولید‬ ‫بســیار خوب بوده است‪ ».‬عضو کمیسیون ‬ ‫امور داخلی و شوراهای مجلس با بیان این که‬ ‫تالش مدیران ســایپا برای رفتن به سمت‬ ‫تولید در داخل و قرارداد با قطعه ســازان‪،‬‬ ‫یک سیاســت درســت و خوب برای رشد‬ ‫صنعت خودرو بوده اســت‪ ،‬گفت‪« :‬انتظار‬ ‫می رود دولت و مســئوالن از قطعه سازان‬ ‫حمایت کرده تا شــرکت های خودروســاز‬ ‫بتواننــد خودروها را به صورت حداکثری و‬ ‫تقریبا کامل داخلی سازی کنند‪ ».‬قدرت اله‬ ‫حمزه شــلمزاری؛ نماینده فارسان‪ ،‬اردل‪،‬‬ ‫کوهرنگ و کیار در مجلس شورای اسالمی‬ ‫با بیان این که سیاســت مجلس حمایت از‬ ‫صنعت خودرو است‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬سیاست‬ ‫مجلس این است که تمام مسائل معیشتی‬ ‫و اقتصادی ازجمله خــودرو دارای قیمت‬ ‫واقعی باشــند‪ ».‬وی افزود‪« :‬درحال حاضر‬ ‫قطعه ســازان قطعات خــودرو را در داخل‬ ‫تولیــد می کننــد‪ ،‬اما خبرهایی شــنیده‬ ‫می شود که برخی درصدد واردات هستند‬ ‫و این باعث می شود انگیزه تولید در داخل‬ ‫کاهش یابد‪ ».‬عضو کمیسیون امورداخلی‬ ‫و شــوراهای مجلس با اشــاره به فرمایش‬ ‫مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید‬ ‫در سال تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و مانع زدایی ها‬ ‫اظهار کرد‪« :‬از اقدام مدیران ســایپا برای‬ ‫ادامه خط تولیــد خودرو در دوران تحریم‬ ‫تقدیر و تشکر می کنیم‪ .‬چراکه این شرکت‬ ‫به رغم فشــارهای اقتصادی خط تولید را‬ ‫فعال نگه داشت و تولید خودرو را متوقف‬ ‫نکرد‪ ».‬وی افزود‪« :‬متاسفانه به دلیل برخی‬ ‫مشــکالت در دوران تحریم‪ ،‬خودروها به‬ ‫موقع در اختیار مردم قرار نگرفتند‪ ».‬عضو‬ ‫کمیسیون امورداخلی و شوراهای مجلس‬ ‫عنوان کــرد‪« :‬درحال حاضر از نظر کمیت‬ ‫خودرو مشــکل چندانی وجــود ندارد‪ ،‬اما‬ ‫انتظــار مردم این اســت کــه کیفیت نیز‬ ‫افزایش پیدا کند‪».‬‬ ‫ناجا اطالعات کامل خودروهای لوکس را به سازمان امور مالیاتی داد‬ ‫درهمین حال‪ ،‬رحمت اله فیروزی پور؛ عضو‬ ‫کمیسیون عمران مجلس نیز وی با اشاره‬ ‫به تولید خودروهای متنوع از سوی شرکت‬ ‫ســایپا در ســال های اخیر‪ ،‬تاکیــد کرد‪:‬‬ ‫«چــون تقاضا وجود دارد‪ ،‬باید خودروهای‬ ‫متناسب با تقاضای مردم تولید شود‪ ».‬وی‬ ‫با بیان این که صنعت خودرو کشور را یک‬ ‫صنعت موفق می دانم‪ ،‬گفت‪« :‬تولیداتی که‬ ‫شرکت های خودروساز ازجمله سایپا دارند‪،‬‬ ‫موجب شــده اند بخش زیادی از تقاضای‬ ‫مــردم با همیــن محصوالت پاســخ داده‬ ‫شود‪ .‬بنابراین الزم است دولت و مجلس با‬ ‫حمایت های خود در جهت ارتقای کیفیت‬ ‫صنعت خودرو گام بردارند‪ ».‬نماینده نطنز‬ ‫و قمصر در مجلس شورای اسالمی با تاکید‬ ‫بر ضرورت حمایت جدی از صنعت خودرو‬ ‫کشــور گفــت‪« :‬دولت و مجلــس حامی‬ ‫صنعت خودرو هســتند‪ ».‬وی با اشاره به‬ ‫سیاســت مجلس در قبال صنعت خودرو‬ ‫اظهار کــرد‪« :‬خودروســازی یک صنعت‬ ‫مادر محســوب می شــود که صنایع دیگر‬ ‫را پوشــش می دهد‪ .‬بنابراین ضرورت دارد‬ ‫دولــت و مجلس از ایــن صنعت حمایت‬ ‫کنند‪ ».‬فیروزی پور ادامه داد‪« :‬این حمایت‬ ‫به منظور ارتقا و پیشــرفت صنعت خودرو‬ ‫برای رقابــت با صنایع خــودرو در جهان‬ ‫خواهد بود‪ ».‬وی با بیان این که باید نظارت‬ ‫جدی بر نحوه تولید و عرضه خودرو انجام‬ ‫شود‪ ،‬گفت‪« :‬همچنین بر کیفیت‪ ،‬کمیت و‬ ‫قیمت ها نیز باید نظارت شود‪ ».‬وی عنوان‬ ‫کرد‪« :‬در کشور چون زیرساخت های الزم‬ ‫فراهم نیست‪ ،‬دولت باید مشوق هایی را در‬ ‫اختیار مردم قرار دهــد تا مردم بتوانند از‬ ‫وضعیت بد اقتصادی خود را نجات دهند‪».‬‬ ‫جبار کوچکی نژاد‪ ،‬عضو کمیسیون برنامه‪،‬‬ ‫بودجه و محاســبات مجلس نیــز با بیان‬ ‫این کــه مجلــس حامی صنعــت خودرو‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪« :‬شــاهد بودیم در شرایطی‬ ‫که شــرکت های خودروساز خارجی ایران‬ ‫را ترک کردند‪ ،‬مدیران خودروساز ازجمله‬ ‫ســایپا ایثار و تالش کردنــد و خط تولید‬ ‫را ســرپا نگه داشــتند‪ ».‬وی درخصوص‬ ‫برنامه های مجلس برای حمایت از صنعت‬ ‫خودرو کشور افزود‪« :‬معتقدم مجلس باید‬ ‫بــرای حمایت از خــودرو ورود کند‪ ،‬البته‬ ‫نمایندگان همــواره حامی صنعت خودرو‬ ‫بوده اند‪ ».‬نماینده مردم رشــت در مجلس‬ ‫شورای اسالمی ادامه داد‪« :‬در سال تولید‪،‬‬ ‫پشــتیبانی ها و مانع زدایی هــا‪ ،‬حمایت از‬ ‫تولیــدات داخلی الزم و ضروری اســت‪».‬‬ ‫وی با اشــاره به نقش گروه خودروســازی‬ ‫ســایپا در رونــق و جهش تولیــد در دو‬ ‫ســال گذشــته اظهار داشــت‪« :‬اقدامات‬ ‫مدیران ســایپا برای افزایش تولید مثبت‬ ‫بــود‪ ».‬کوچکی نــژاد درخصــوص ترک‬ ‫ایران از ســوی شــرکت های خودروســاز‬ ‫خارجی و ادامه فعالیت خط تولید ســایپا‬ ‫با اتــکا به توانمندی و ظرفیت های داخلی‬ ‫گفت‪« :‬نمایندگان مجلــس نیز معتقدند‬ ‫دولــت و مجلس باید بــه صنعت خودرو‬ ‫کمک بیشــتری کنند تــا رقابت و پویایی‬ ‫ان افزایش یابد‪».‬‬ ‫امیدعلی پارسا‪ ،‬رئیس کل سازمان امور مالیاتی‬ ‫رئیس کل ســازمان امور مالیاتی گفت ‪ :‬اطالعات کامل خودروهای لوکس را نیروی انتظامی در اختیار‬ ‫ســازمان امور مالیاتی قرار داده است و این سازمان با علم‪ ،‬می تواند درباره مالیات ان هاتصمیم گیری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به نقل از مهر‪،‬امیدعلی پارســا در یک گفت وگوی تلویزیونی اظهار داشــت‪ :‬ســال گذشته ‪ ۴۷‬دستگاه‬ ‫اجرایی اطالعات می دادند و امروز بیش از ‪ ۹۰‬دستگاه به سازمان مالیاتی دیتا می دهند‪.‬‬ ‫رئیس کل ســازمان امور مالیاتی افزود‪ :‬دســتگاهی نداریم که اطالعات ندهند جریان دیتا برقرار است‬ ‫اگرچه کیفیت الزم را برخوردار نیست‪ .‬تمام دستگاه های اجرایی‪ ،‬اطالعات و دیتاهای مورد نیاز را بهتر‬ ‫از گذشــته در اختیار ســازمان امور مالیاتی قرار دادند و این کار موجب شــد تا گام نهایی طرح جامع‬ ‫مالیاتی به اجرا در امد‪.‬‬ ‫معاون وزیر امــور اقتصادی و دارایی ادامه داد‪ :‬اطالعات کامل خودروهای لوکس یعنی خودروهایی که‬ ‫ارزش روز انها بیش از یک میلیارد تومان باشد یا به صورت تجمیعی خودروهای یک فرد یا افراد تحت‬ ‫تکفلش بیش از یک میلیارد تومان باشد را نیروی انتظامی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده است‬ ‫و این سازمان به راحتی با علم و اطالع‪ ،‬می تواند درباره مالیات ان ها تصمیم گیری کنند‪.‬‬ ‫ورود ‪ ۲‬سرمایه گذار جدید به صنعت خودرو‪ /‬واردات خودرو باید ازاد شود‬ ‫وزیر صمت با تاکید بر اینکه واردات خودرو باید ازاد شــود‪ ،‬گفت‪ :‬به زودی شــاهد فعالیت دو مجموعه‬ ‫سرمایه گذار بزرگ از بخش خصوصی در حوزه خودرو خواهیم بود‪.‬‬ ‫علیرضا رزم حســینی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو ســیما با بیان این که مزایده ‪ ۶‬هزار‬ ‫معدن کارشناســی شده و با هماهنگی دستگاه های ذیربط و بر اســاس ائین نامه شورای عالی معادن‬ ‫کشــور است‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬برای برخی معادن ‪ ۴۰ - ۳۰‬سال است پروانه بهره برداری صادر شده‪ ،‬اما‬ ‫فعالیتی در ان ها انجام نمی شود‪ ،‬بنابراین بر اساس قانون‪ ،‬این معادن خلع ید و به مزایده گذاشته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از شش هزار معدنی که به مزایده گذاشته شده حدود ‪ ۲۴۰۰‬معدن واگذار شده است و بقیه‬ ‫متقاضی ندارند‪ .‬شــبهه ای در مزایده ها وجود ندارد و کار این واگذاری ها پیش از انتخابات انجام شــده‬ ‫اســت‪ .‬مزایده شش هزار معدن‪ ،‬معدن فروشی نیســت و پولی دریافت نمی شود بلکه ریل گذاری برای‬ ‫دولت اینده است‪.‬‬ ‫وزیر صمت با بیان اینکه وزارت صمت بنگاه سیاســی نیســت بلکه بنگاه اقتصادی و کارشناسی است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در همه این مزایده ها نماینده دادستان حضور دارد‪.‬‬ ‫رزم حسینی گفت‪ :‬مزایده این معادن با مشورت خانه صنعت و معدن بوده است‪ ،‬البته در بخش معدن؛‬ ‫یک عده منافع و رسانه دارند و مافیای معدن وجود دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر اســاس این مزایده ها‪ ،‬پولی وارد خزانه نمی شــود بلکه یک برگ ضمانت نامه بانکی برای‬ ‫شرکت در مزایده گذاشته می شود‪ .‬انجام کارهای واگذاری و راه اندازی این معادن حدود یک سال زمان‬ ‫می برد بنابراین همه مبالغ در دولت بعدی گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫ضررتولیدهرخودرو؛‪60‬میلیونتومان‪،‬طلبقطعه سازان؛‪60‬هزارمیلیاردتومان!‬ ‫نشست خبری اعضای هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن استان تهران‬ ‫با موضوع موانع توســعه صنعت قطعات خودرو در حالی برگزار شد که اعضای‬ ‫این انجمن از افزایش بدهی خودروســازان به شــبکه تامین و رسیدن به مرز‬ ‫‪60‬هزار میلیارد تومانی این میزان بدهی خبر دادند‪.‬‬ ‫‪،‬نشســت خبری اعضای هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن اســتان‬ ‫تهران با موضوع موانع توســعه صنعت قطعات خودرو در حالی برگزار شد که‬ ‫اعضای این انجمن از افزایش بدهی خودروسازان به شبکه تامین و رسیدن به‬ ‫مرز ‪60‬هزار میلیارد تومانی این میزان بدهی خبر دادند‪ .‬به گفته قطعه ســازان‪،‬‬ ‫درصورتی که فکری برای صنعت خودرو و میزان بدهی های ان نشود‪ ،‬به زودی‬ ‫ادامه تولید غیرممکن خواهد شد‪ .‬بحث ازادسازی قیمت خودرو و حذف نظام‬ ‫دســتوری و همچنین تامین نقدینگی برای ادامــه تولید از مهم ترین مواردی‬ ‫بودند که قطعه ســازان حاضر در نشســت بر انها تاکید کردند‪ .‬همچنین بحث‬ ‫داخلی ســازی و دالیل توقف میزهای ساخت داخل ازجمله موضوعات دیگری‬ ‫بود که در این نشست مجازی مطرح شد‪.‬‬ ‫موضوعی که ما قطعه ســازان با ان دست به گریبان هســتیم‪ ،‬این است که در‬ ‫بهترین شرایط با ‪50‬درصد ظرفیت کار می کنیم؛ ‪70‬درصد مشکل ما داخلی و‬ ‫‪30‬درصد با تحریم ها مرتبط است‪ .‬این در حالی است که از نظر کمی و کیفی‬ ‫خیلی بهتر از این ها می توانیم باشــیم‪ .‬قطعه ســازی یکی از بالنده ترین صنایع‬ ‫کشور است که سطح اشتغال باالیی را ایجاد کرده و به همین دلیل لوکوموتیو‬ ‫صنایع است‪.‬‬ ‫این که داخلی سازی توجیه دارد یا خیر‪ ،‬باید بررسی شود‪ .‬این که داخلی سازی‬ ‫از طریق کپی کاری یا خلق یک قطعه باشــد‪ ،‬بســیار متفاوت اســت‪ .‬ساخت‬ ‫قطعات های تک نیازمند فضای مناســب اســت و برای خلق قطعات پیچیده‬ ‫نیازمند فضای کسب وکار مناسب هستیم‪ .‬هم اکنون تولید قطعات الکترونیکی‬ ‫و های تک در دنیا تنها توسط چند تولیدکننده محدود انجام می شود‪.‬‬ ‫اما ایــن نمونه ها با وجود واردات در گمرکات کشــور باقی می مانند و در این‬ ‫شرایط قطعه ســازان قادر به خارج کردن نمونه های خارجی یا طراحی و تولید‬ ‫ان ها نیستند‪ .‬درحال حاضر به دالیلی‪ ،‬برخی قطعات در ایران تولید نمی شود‪،‬‬ ‫اما اگر می خواهیم صنعت خودرو و قطعه پیشرفت کند‪ ،‬باید عوامل دخیل در‬ ‫تولید کمک کنند تا موفق شــویم‪ .‬در ‪10‬سال گذشته فقط یک بار ‪1.6‬میلیون‬ ‫دســتگاه خــودرو تولید کردیم‪ .‬اما حتی با این رقــم تولید هم صنعت خودرو‬ ‫ما سودســاز نیســت‪ .‬این صنعت با ســاختار فعلی موفق نخواهد بود‪ .‬نیازمند‬ ‫تغییر بزرگ در ساختار صنعت خودرو هستیم‪ .‬بعد از اصالح ساختار می توانیم‬ ‫داخلی ســازی داشته باشیم و رضایت مشــتری را براورده کنیم‪ .‬ان چیزی که‬ ‫در داخل ســاخته نمی شود و کیفیت ان مدنظر مشتری داخلی نیست‪ ،‬باید از‬ ‫طریق واردات تامین شود‪ .‬واردات بد نیست‪ ،‬اما باید هوشمند و صحیح باشد‪.‬‬ ‫قطعه ســازی در دوران خطیری قرار گرفته است؛ به این دلیل که خودروسازان‬ ‫توان پرداخت قراردادهای قطعه سازان را ندارند‪ .‬اکنون وقت ان است که دولت‬ ‫تصمیم کبری بگیرد و قیمت گذاری دســتوری را حذف کند‪ .‬درحال حاضر به‬ ‫دلیل قیمت گذاری دســتوری تولید هر خودرو برای خودروســاز با ‪60‬میلیون‬ ‫تومان زیان همراه است که در مجموع منجر به توزیع ساالنه بیش از ‪100‬هزار‬ ‫میلیارد تومان رانت شده است‪.‬‬ ‫خودروســازان توان پرداخت بدهی به قطعه ســازان را ندارنــد و اکنون برای‬ ‫نجات از مســیر پیش رو دســت به دامن فرمانداری ها و اســتانداری شده ایم‪.‬‬ ‫خودروساز با قیمت گذاری دســتوری توان پرداخت ندارد و زیان دهی درحال‬ ‫افزایش اســت و در صورت ادامه دار بودن این زیــان‪ ،‬صنعت خودرو با چالش‬ ‫مواجه می شود‪ .‬درحال حاضر میزان بدهی خودروسازان به شبکه تامین شامل‬ ‫بدهی های به روزشــده و خرید دین و‪ ...‬به ‪۶۰‬هزار میلیارد تومان رسیده است‪.‬‬ ‫درحال حاضــر یک خودرو ‪ 1500‬تا ‪ 1700‬یورو ارزبری دارد که ‪ 37‬درصد ان‬ ‫مربوط به مواد اولیه بوده و در اختیار خودروســاز نیست‪30 .‬درصد قطعات نیز‬ ‫شــامل قطعات الکترونیک اســت که در دنیا نیز قیمت تراشه افزایش یافته و‬ ‫با کمبود مواجه هســتیم‪ .‬از این رو الزم اســت کشور در این زمینه وارد عمل‬ ‫شود‪ .‬درحال حاضر ارزبری هر محصول ایران خودرو ‪ 560‬یورو و سایپا ‪509‬یورو‬ ‫اســت که از طریق واردات تامین می شود‪ .‬براســاس برنامه ریزی ها مقرر شد‬ ‫داخلی ســازی ‪300‬میلیون یورویی در سال انجام شــود که در صورت تحقق‬ ‫داخلی ســازی بیش از ‪90‬درصدی هیچ زمانی صنعت خــودرو ما قابل تحریم‬ ‫نخواهد بود‪ .‬میزان ارزبری برای تولید یک خودرو ســی کی دی نیز ‪ 6‬تا ‪ 7‬هزار‬ ‫یورو اســت‪.‬این اعداد در حالی اســت که واردات یک خودرو کامل تا ‪20‬هزار‬ ‫یورو مصرف ارزی به همراه دارد‪ .‬هم اکنون خارجی ها برای همکاری در صنعت‬ ‫خودرو و قطعه بســیار تمایل نشــان می دهند و این تمایل به صراحت عنوان‬ ‫شــده است‪ .‬چراکه ســابقه ســرمایه گذاری در ایران را دارند و بازار ایران نیز‬ ‫بازار خوبی برای ان ها بوده اســت‪ .‬اما این کشــورها از ترس فشار امریکا هنوز‬ ‫به صورت رســمی تمایل خود را اعالم نکرده و در انتظار احیای برجام هستند‬ ‫که در صورت تحقق‪ ،‬قطعه ســازان ایرانی این بار با شرایط سختگیرانه وارد کار‬ ‫می شوند تا در صورت فشار دوباره امریکا کمترین ضرر را متحمل شوند‪ .‬ضمن‬ ‫ان که باید توجه کنیم با امریکایی جماعت وارد کار نشویم و درعین حال نسبت‬ ‫به افزایش توان داخلی اقدام کنیم‪.‬ارزش بازار قطعات در سال گذشته ‪160‬هزار‬ ‫میلیــارد تومان بــود و در صورت اصالح قیمت ها این رقم در ســال جاری به‬ ‫‪250‬هزار میلیارد تومان می رسد‪ .‬این در حالی است که ارزش بازار افترمارکت‬ ‫نیــز هم اکنون حدود ‪100‬هزار میلیارد تومان اســت‪ .‬زیرا بازار خدمات پس از‬ ‫فروش دربرگیرنده اقالم مصرفی بوده که اعداد ســنگینی را شامل می شوند‪ .‬بر‬ ‫این اســاس‪ ،‬درحال حاضر ‪ 55‬تا ‪60‬درصد قطعات در داخل تامین می شوند و‬ ‫پیش بینی می شــود این عدد به ‪ 80‬تا ‪ 90‬درصــد افزایش یابد‪ .‬با برنامه ریزی‬ ‫انجام شــده این عدد به ‪300‬میلیون یورو در ســال و ســپس به ‪700‬میلیون‬ ‫یورو خواهد رسید‪ .‬بزرگ ترین مانع توسعه قطعه سازان‪ ،‬کمبود نقدینگی است؛‬ ‫قطعه ساز با زحمت مواد اولیه را تهیه کرده و قطعه تولید می کند‪ .‬اما نمی تواند‬ ‫بعــد از چند ماه به پول خود برســد‪ .‬ما باید هزینه مــواد اولیه را ‪2‬ماه زودتر‬ ‫بپردازیم اما از خودروســاز ‪4‬ماه بعد پولمان را دریافت کنیم‪ .‬مورد دیگری که‬ ‫مانع بزرگی محســوب می شــود‪ ،‬دولتی بودن و تصمیم گیری دولت در صنعت‬ ‫خودرو اســت‪ .‬بنابراین قیمت گذاری و نحــوه مدیریت دولت در این صنعت را‬ ‫باید تغییر داد‪.‬‬ ‫صنعت خودرو دانشــی دارد که مــا عمدتا از طریق کپی ســازی ان را دنبال‬ ‫کرده ایم‪ .‬اما اگر قرار باشد در بخش قطعات بومی سازی انجام شود‪ ،‬باید انتقال‬ ‫دانش انجام گیرد و این مستلزم برقراری روابط با کشورهای صاحب تکنولوژی‬ ‫اســت که درحال حاضر تحریم ها مانع ان است‪ .‬چین به دلیل روابط خوبی که‬ ‫با دنیا داشــت‪ ،‬با سرعت توانست این انتقال دانش را انجام دهد‪.‬البته تحریم ها‬ ‫در رشــد صنعت خودور و قطعه بی تاثیر نبود‪ .‬اما تحریم های داخلی مانع رشد‬ ‫این صنایع شده اند‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫شهرستان‬ ‫رئیسخانهصنعتمعدنیزد‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حجم باالی قوانین و قوانین دست و پاگیر یکی از مشکالت این حوزه است‬ ‫یزد‪-‬خبرنــگار روزنامه راه مردم‪:‬رئیس خانه صنعت‬ ‫معدن یزد در نشســت خبری انالین به مناســبت‬ ‫گرامیداشــت روز ملی صنعت و معدن با بیان اینکه‬ ‫هرکجا صنعتگران مشکل داشــتند دادگستری به‬ ‫دادخواهــی در حمایت از صنعت و تولید اســتان‬ ‫برخاست اظهارکرد‪ :‬بسیاری از مشکالت واحدهای‬ ‫صنعتی سال هاســت که به صورت مداوم تکرار می‬ ‫شــود وانها باید ساعت ها پشــت در اتاق مسوولی‬ ‫برای حل مشکل خود منتظر بمانند‪.‬‬ ‫ســیدعلی اکبر کالنتر با بیان اینکه در حال حاضر‬ ‫‪ ۳۷‬درصد از اشتغال اســتان در اختیار نیروی کار‬ ‫غیربومی است و بسیاری از واحدها در جذب نیروی‬ ‫بومی دچار مشکل هســتند و نیروی کاری نیست‬ ‫افزود‪ :‬وضعیت اشتغال در استان یزد رو به افزایش‬ ‫بوده که همین امر منجر به افزایش مهاجرت به این‬ ‫استان شده است‪.‬‬ ‫رئیس خانه صنعت و معدن اســتان یزد با اشــاره‬ ‫بــه فعالیت ‪ ۳‬هــزار واحد صنعتــی و ‪ ۵۰۰‬واحد‬ ‫معدنی در استان گفت‪ :‬بعد از تهران و البرز مهاجر‬ ‫پذیرترین اســتان ایران هســتیم بنابراین صاحبان‬ ‫صنایع و مســئوالن باید به گونه ای عمل کنند که‬ ‫بســتر کار نیروهای بومی نیز در کنار ایجاد اشتغال‬ ‫برای نیروهای غیربومی ایجاد شود‪.‬‬ ‫کالنتر حجم باالی قوانین و وجود قوانین دســت و‬ ‫پاگیر را یکی از مشــکالت این حوزه دانست و ابراز‬ ‫داشــت‪ :‬در حال حاضر بیــش از ‪ ۱۸۰‬هزار نامه و‬ ‫ائین نامه و دســتورالعمل برای بخش صنعت صادر‬ ‫شده که حتی تقریبا خواندن انها غیر ممکن است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مرکــز پژوهش های مجلــس باید این‬ ‫قوانین و مقررات را اصالح و ان ها را روان‪ ،‬ساده و‬ ‫در عین حال تسریع کننده را پیشنهاد دهد‪.‬‬ ‫کالنتر عدم اجرای درست قوانین را علت بسیاری از‬ ‫مشــکالت صنایع عنوان و خاطرنشان کرد‪ :‬قوانینی‬ ‫که در سطح کالن کشور مصوب می شود یک شعبه‬ ‫بانک در یک شــهر کوچک ان را به راحتی نادیده‬ ‫می گیرد و هیچ برخوردی هم با ان انجام نمی شود‬ ‫که باید این مسائل و مشکالت برطرف شود‪.‬‬ ‫رئیــس خانه صنعت و معدن اســتان با اشــاره به‬ ‫مشکالت پیش روی صنعت و معدن در راه اندازی‬ ‫واحدهای جدید و یا اجرای طرح های توسعه افزود‪:‬‬ ‫نمیتــوان صنعت را تعطیل کرد چرا که بخش قابل‬ ‫توجهی از اشــتغال را برعهده دارد و در کشورهای‬ ‫پیشرفته هم با تمهیدات محیط زیستی در یک شهر‬ ‫کوچک تعداد زیادی صنعت وجود دارد‪.‬‬ ‫با حضور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی انجام شد؛‬ ‫بررسیمسائلومشکالتابرسانیبهروستاهایشهرستانارومیه‬ ‫درجلسه ای که با حضور حجت االسالم ذاکر یکی‬ ‫از نمایندگام مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی‬ ‫و مدیر عامل شرکت اب و فاضالب اذربایجان غربی‬ ‫برگزار شــد‪ ،‬مسائل ومشــکالت مرتبط با تامین و‬ ‫توزیع اب شرب در روســتاهای دهستان باراندوز‪،‬‬ ‫جبل کندی‪ ،‬بابارود و ســردرود مطرح و تصمیمات‬ ‫الزم برای رفع برخی مشکالت اتخاذ شد‪.‬‬ ‫در این جلســه پس از طرح و اســتماع مشــکالت‬ ‫مردم در حوزه اب شــرب‪ ،‬مدیرعامل شرکت اب و‬ ‫فاضــاب اذربایجان غربی با تاکید بر رعایت الگوی‬ ‫مصرف اب اظهار داشــت‪ :‬در حال حاضر ســرانه‬ ‫گرگان‪ -‬مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫گلستان گفت‪ :‬روز گذشــته مصرف برق در‬ ‫گلستان به هزار و ‪ ۴۰۰‬مگاوات رسید‪.‬‬ ‫به گزارش راه مردم به نقل از روابط عمومی‬ ‫شــرکت توزیع نیروی برق گلســتان‪« ،‬علی‬ ‫اکبر نصیری» در نشســت خبری اظهارکرد‪:‬‬ ‫پیک مصرف در گلســتان به هــزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫مگاوات رســید در صورتی که تولید ما هزار‬ ‫مگاوات است‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت توزیع نیــروی برق‬ ‫گلستان افزود‪ :‬در تولید برق به دلیل کاهش‬ ‫بارندگی و خارج شــدن ‪ ۱۰‬هــزار مگاوات‬ ‫مصرف اب شرب در روســتاهای استان ‪ 220‬لیتر‬ ‫است که این رقم بایستی به ‪ 157‬لیتر در شبانه روز‬ ‫کاهش یابد‪.‬لطیف خوش سیرت‪ ،‬انشعابات غیرمجاز‬ ‫را یکی دیگر از عوامل بروز مشــکل در روســتاها‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ :‬انشــعابات غیــر مجاز با ایجاد‬ ‫اخالل در شبکه توزیع‪ ،‬باعث مشکالتی در تامین و‬ ‫توزیع اب شرب در روستاها می شوند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ ، :‬اکیــپ های شناســایی وجمع اوری‬ ‫انشــعابات غیرمجاز در روســتاها فعال بــوده و با‬ ‫مرتکبین بر اساس قانون برخورد می شود‪.‬‬ ‫مدیر عامل شــرکت اب و فاضالب اذربایجان غربی‬ ‫در خصوص روستای جبل کندی نیز اظهار داشت‪:‬‬ ‫این روســتا تحت پوشش شــرکت اب و فاضالب‬ ‫نبوده اما برای حفظ سالمت و بهداشت مردم‪ ،‬اقالم‬ ‫ضدعفونی کننده اب ارائه و ازمایشــات مربوط به‬ ‫سالمت اب نیز بطور مرتب در حال انجام است‪.‬‬ ‫خــوش ســیرت از امضــای تفاهم نامه با بســیج‬ ‫سازندگی برای تامین اب شرب این روستا خبر داد‬ ‫و اظهار داشت‪ :‬براساس این تفاهم نامه با مشارکت‬ ‫سپاه شهدای اســتان‪ ،‬اقدامات الزم برای حفرچاه‪،‬‬ ‫احداث مخزن و اجرای شبکه انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تا رفع کامل مشــکل‪ ،‬تانکرهای ابرسانی‬ ‫مصرفگلستانبه‪ ۱۴۰۰‬مگاواترسید‬ ‫نیروگاه برق ابی کشور از مدار‪ ،‬دچار مشکل‬ ‫هستیم و امیدواریم با رعایت مردم و مصرف‬ ‫بهینه شبکه پایدار داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬با همکاری صنایع‪ ،‬کشاورزان‪،‬‬ ‫ادارات و مــردم و خــارج کــردن وســایل‬ ‫پرمصــرف از ســاعت ‪ ۱۲‬الــی ‪ ۱۸‬دقیقــه‬ ‫امیدواریم از شرایط موجود گذر کنیم‪.‬‬ ‫نصیــری ادامــه داد‪ :‬ادارات باید ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫مصــرف خود را کاهش دهنــد و اگر رعایت‬ ‫نکنند برق انها قطع خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان‬ ‫گفت‪ :‬پروژه هایی را در زمینه زیرســاختی و‬ ‫توسعه شــبکه در سطح اســتان اجرا کرده‬ ‫همچنیــن طرح هایی هم در مناطق ســیل‬ ‫خیــز مانند خوش ییــاق‪ ،‬اق قال‪ ،‬مراو تپه‬ ‫و غیــره داریم کــه در هفته دولــت افتتاح‬ ‫می شود‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬نیروگاه های کوچک‬ ‫مقیاس در شــهرهای گنبــدکاووس‪ ،‬فاضل‬ ‫اباد‪ ،‬مراوه تپه‪ ،‬گــرگان و رامیان داریم که‬ ‫برق تولیدی خــود را به بــرق منطقه ای یا‬ ‫توزیع واگذار می کنند‪.‬‬ ‫نصیری همچنین به خســارت وســایل برقی‬ ‫در خاموشــی های اشــاره کرد و گفت‪۲۲۸ :‬‬ ‫فقره پرونده خســارتی از ســال ‪ ۹۹‬در بیمه‬ ‫سیار جهت تامین اب شرب مورد نیاز ساکنین این‬ ‫روستا در محل حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫مدیر عامل شــرکت اب و فاضالب اذربایجان غربی‬ ‫در خصوص روستاهای بابارود و سردرود نیز گفت‪:‬‬ ‫این روستاها نیز جزو روستاهای تحت پوشش نبوده‬ ‫و برای تامین اب شــرب انه نیز با بسیج سازندگی‬ ‫تفاهم نامه همکاری امضا شده است‪.‬‬ ‫وی با تشــریح خدمات شــرکت اب و فاضالب در‬ ‫مناطق روســتایی بر تحت پوشــش قــرار گرفتن‬ ‫روستاها برای برخورداری حداکثری از این خدمات‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫تشــکیل شده که ‪ ۱۶‬مورد ان به مبلغ ‪۱۲۶‬‬ ‫میلیون تومان پرداخت شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق‬ ‫گلســتان عنوان کرد‪ ۱۴۲ :‬پرونده خسارت‬ ‫انهــا کمتــر از پنــج میلیون تومان اســت‬ ‫و مقرر شــد که تا دو الی ســه هفته اینده‬ ‫خســارت ها پرداخــت شــود‪.‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫‪ ۷۶۰‬مشــترک در گلســتان وجود دارند که‬ ‫از این تعــداد ‪ ۶۲۵‬هزار مشــترک خانگی‪،‬‬ ‫‪ ۳۶‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬تعرفه عمومــی‪ ۱۲ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬تعرفــه کشــاورزی و ســه هــزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬تعرفه صنعتی هستند‪.‬‬ ‫سه هزار و‪ ۹۰۰‬قرص غیرمجاز در ایالم کشف شد‬ ‫ایالم خبرنگارراه مردم ‪ -‬فرمانده انتظامی‬ ‫ایالم گفت‪ :‬ســه هــزار و ‪ ۹۰۰‬عدد قرص‬ ‫غیرمجــاز از یک واحد عطــاری متخلف‬ ‫توسط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر‬ ‫استان شهر ایالم کشف شد‪.‬‬ ‫سردار دالور القاصی مهر اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫پی رصد اطالعاتی و با توجه به اخبار واصله‬ ‫مبنی بر فعالیت یک واحد صنفی عطاری‬ ‫در زمینه فــروش و توزیع قرص های غیر‬ ‫مجاز و روانگردان‪ ،‬موضوع بصورت ویژه در‬ ‫دســتور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد‬ ‫مخدر استان قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پس از بررســی و شــگردهای‬ ‫خاص پلیســی و طی هماهنگی با مرجع‬ ‫قضایی‪ ،‬در بازرسی های اولیه از این واحد‬ ‫صنفی تعداد ســه هزار و ‪ ۹۰۰‬عدد انواع‬ ‫قرص های غیرمجاز کشف شد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی اســتان ایالم با اشاره به‬ ‫پلمــپ این واحد صنفی توســط ماموران‬ ‫انتظامی اســتان گفت‪ :‬در این راستا یک‬ ‫متهم پس از تشــکیل پرونــده مقدماتی‬ ‫برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی‬ ‫معرفی شد‪.‬‬ ‫ســردار القاصی مهر با تاکیــد بر جدیت‬ ‫پلیس بــرای مبارزه و مقابله با قاچاقچیان‬ ‫مواد مخدر‪ ،‬از مشــارکت و همکاری خوب‬ ‫مردمی با پلیس در شناســایی و کشــف‬ ‫جرایم قدردانی کرد و از عموم شهروندان‬ ‫خواســت‪ :‬در صورت مشــاهده و مواجهه‬ ‫با هرگونه موارد مشــکوک با پلیس ‪۱۱۰‬‬ ‫تماس بگیرند‪.‬‬ ‫رییس پلیس راه اســتان ایالم از وقوع یک‬ ‫فقره تصادف منجر به فوت در مسیر ایالم‪-‬‬ ‫مهران خبر داد‪ .‬سرهنگ رضا همتی زاده‬ ‫اظهار داشت‪ :‬در پی تماس با مرکز فوریت‬ ‫های پلیســی ‪ ۱۱۰‬مبنی بر وقوع تصادف‬ ‫در محور ایالم ‪ -‬مهران کارشناسان پلیس‬ ‫راه استان و عوامل انتظامی به محل حادثه‬ ‫اعزام شــدند‪.‬وی افزود ‪ :‬در بررســی اولیه‬ ‫ماموران پلیس راه مشــخص شد متاسفانه‬ ‫بر اثر خروج از جاده و واژگونی یک دستگاه‬ ‫سواری پراید در کیلومتر یک جاده ایالم‪-‬‬ ‫مهــران راننده خــودرو در دم جان باخته‬ ‫اســت‪.‬رییس پلیس راه ایــام تاکید کرد‪:‬‬ ‫برابر بررسی کارشناسان پلیس راه استان‪،‬‬ ‫تخطی از ســرعت مطمئنه و متعاقب ان‬ ‫عدم توانایی در کنترل وســیله نقلیه علت‬ ‫اصلی وقوع تصادف بوده است‪.‬‬ ‫ســرهنگ همتی زاده گفــت‪ :‬پایبندی به‬ ‫قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی مهم‬ ‫ترین عامل در کاهش خطر وقوع تصادفات‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتتوزیعبرقایالم‪:‬‬ ‫مصرف کنندگان یک دهم قیمت تمام شده برق را می پردازند‬ ‫ایالم ‪ -‬خبرنگارراه مردم ‪ -‬مدیرعامل شــرکت‬ ‫توزیع نیروی برق ایالم با اشــاره به اینکه هم‬ ‫اکنون مصرف کنندگان یک دهم قیمت تمام‬ ‫شــده برق را می پردازنــد‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع‬ ‫لزوم ســرمایه گذاری برای توســعه شبکه و‬ ‫ظرفیت تولید را دوچندان می کند‪.‬‬ ‫هــادی شــیرخانی در دیدار بــا صنعتگران و‬ ‫تولیدکننــدگان با حضور نماینــده ولی فقیه‬ ‫در اســتان و امام جمعه ایالم اظهار داشــت‪:‬‬ ‫خاموشــی هایی که در کشور و استان رخ می‬ ‫دهد‪ ،‬بر خالف میل ما و به دلیل مشــکالت و‬ ‫کمبودهاست که در راستا الزم می دانم که از‬ ‫مردم استان عذرخواهی کنم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مدیــران الزم اســت در خصوص‬ ‫قطعــی برق نظارت کارشناســی ارائه دهند و‬ ‫مــردم همه باید بدانند که قطعی برق به دلیل‬ ‫کمبود بارش ها و نزوالت جوی‪ ،‬افزایش دما و‬ ‫سایر مشکالت است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت توزیع بــرق ایالم تصریح‬ ‫کرد‪ :‬همــکاران صنعت برق و در بخش توزیع‬ ‫کمترین قصوری از بابت خاموشی ها ندارند و‬ ‫خاموشی هایی که در کشــور و استان تجربه‬ ‫می شود‪ ،‬بر خالف میل ماست‪.‬‬ ‫شیرخانی بیان داشــت‪ :‬همه مردم می دانند‬ ‫که صنعت برق کشــور یک زنجیره سه حلقه‬ ‫ای اســت که حلقــه اول ان تولید‪ ،‬حلقه دوم‬ ‫انتقــال و فوق توزیع و حلقه اخر به نام توزیع‬ ‫اســت‪ ،‬باید برقی به دست ما برسد که بتوانیم‬ ‫ان را عادالنه توزیع کنیم که متاســفانه بنابر‬ ‫دالیلی ایــن وضعیت پیش امــده و ناچار به‬ ‫تنظیــم زمانبندی مقطعی برق در اســتان و‬ ‫کشور هستیم‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬در حال حاضر قیمت تمام شده‬ ‫یک کیلووات برق ‪ ۱۵‬هزار ریال است‪ ،‬اما انرا‬ ‫به ارزش یک هزار و ‪ ۵۰۰‬ریال به مردم تحویل‬ ‫می دهیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع برق ایالم اضافه کرد‪:‬‬ ‫‪ ۹۰‬درصد این قیمت به چه صورت باید جبران‬ ‫شود که نتیجه ان است که ما نتوانستیم بخش‬ ‫تولید را ســرمایه گذاری کنیــم و بتوانیم به‬ ‫نیازها پاسخ دهیم‪.‬‬ ‫شیرخانی یاداور شد‪ :‬شــرکت برق خصوصی‬ ‫بوده و بر اســاس اساســنامه بایــد به مجمع‬ ‫پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫کشف‪ 245‬دستگاه ماینر در گلستان از ابتدای سال‬ ‫گرگان‪ -‬مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق‬ ‫گلســتان از کشــف و جمع اوری ‪245‬دستگاه‬ ‫اســتخراج بیت کوین(ماینر) غیرمجاز از ابتدای‬ ‫سال تاکنون در سطح استان خبر داد‪.‬‬ ‫به گــزارش راه مردم به نقــل از روابط عمومی‬ ‫شــرکت توزیع نیروی برق گلستان‪« ،‬علی اکبر‬ ‫نصیری» افزود‪ :‬طی بازرسی های صورت گرفته‬ ‫و برگزاری مانورهای اقدام فراگیر سال‪ ۱۴۰۰‬با‬ ‫محوریت شناســایی برق هــای غیر مجاز و بیت‬ ‫کوئین‪ ،‬در سطح استان ‪245‬دستگاه استخراج‬ ‫ارز دیجیتال کشف و ضبط شد‪.‬‬ ‫وی دســتگا ه های اســتخراج ارز دیجیتال را از‬ ‫جملــه عوامل افزایش مصــرف برق اعالم کرد و‬ ‫گفت‪ :‬که روز بــه روز به تعداد ماینرهای ضبط‬ ‫شده در سطح استان افزوده می شود‪.‬‬ ‫نصیری افزود‪ :‬با توجه بــه اهمیت تامین انرژی‬ ‫برق مورد نیاز مــردم عزیز و کمبود ان با توجه‬ ‫به شــرایط موجود(گرمی هوا‪ ،‬خالی بودن سد)‬ ‫که در حال حاضر مصرف به مرز هشــدار رسیده‬ ‫اســت و طــی دســتورالعمل هــای دریافتی از‬ ‫وزارت نیــرو فعالیت کلیه مراکز اســتخراج رمز‬ ‫ارزها ممنوع بــوده و با خاطیان این امر برخورد‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق گلســتان‬ ‫گذری هم بر جلســه مقابله با مراکز اســتخراج‬ ‫رمــز ارزها زد و گفت‪ :‬پلیــس امنیت اقتصادی‬ ‫همچون گذشــته کمک رســان مجموعه صنعت‬ ‫برق در کشــف و برخورد با مراکز استخراج رمز‬ ‫ارز بوده که با افرادی که بصورت غیرقانونی این‬ ‫فعالیت را در اســتان انجام می دهند برخورد و‬ ‫اموال مکشــوفه ضبط و مراحــل قانونی را طی‬ ‫خواهد نمود‪.‬‬ ‫نصیری افزود‪ :‬اطالعات مشــترکینی که از طریق‬ ‫داده کاوی شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان‬ ‫مشکوک به اســتخراج رمز ارز یا برق غیر مجاز‬ ‫هستند توســط پلیس امنیت اقتصادی رصد می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به شناسایی مشــترکان پرمصرف‬ ‫استان اضافه کرد‪ :‬مشــترکان پر مصرف ‪ ،‬تغییر‬ ‫رویه ندهند برق شان قطع می شود‪.‬‬ ‫‪3880‬‬ ‫‪3896‬‬ ‫‪4207‬‬ ‫شماره‬ ‫‪4234‬‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫هفدهم‬ ‫هفدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬ماه‬ ‫ماه‬ ‫اردیبهشت‬ ‫خرداد‬ ‫مرداد‬ ‫‪ 16‬تیر‬ ‫شنبه‪1922‬‬ ‫شنبه‪7‬‬ ‫شنبه‬ ‫سهدو‬ ‫پنج‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری جلسه هم اندیشی با جایگاه داران استان سمنان‬ ‫شاهرود‪-‬جلسه هم اندیشی مسئولین شرکت‬ ‫ملی پخش فراورده های نفتی منطقه شاهرود‬ ‫با جایگاهداران استان سمنان برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شــرکت ملی پخش‬ ‫فراورده های نفتی منطقه شاهرود ‪ ،‬جلسه هم‬ ‫اندیشی در راستای هماهنگی و ارتقاء کیفیت‬ ‫خدمت رســانی بــه مردم و رفع مشــکالت‬ ‫حمــل و نقل فــراورده های نفتــی با حضور‬ ‫مدیر منطقه ‪ ،‬مســئولین عملیاتی و ســتادی‬ ‫و انجمن صنفی جایگاهداران و شــرکت های‬ ‫توزیع اســتان در محل سالن امفی تئاتر ستاد‬ ‫شرکت ملی پخش برگزار شد ‪.‬‬ ‫علی اکبر عربعامری مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه شاهرود ضمن بررسی مشکالت‬ ‫حمل و نقل فراورده های نفتی ‪ ،‬راهکار جذب نفتکش و تامین بخشی از نیاز حمل سوخت در جایگاهها‬ ‫توسط جایگاهداران ‪ ،‬انجمن های صنفی ‪ ،‬صاحبان سرمایه و همچنین شرکت های برند را پیشنهاد داد‬ ‫و مقرر گردید صاحبان ســرمایه انجمن صنفی و مالکان جایگاهها و شــرکت های برند نسبت به جذب‬ ‫نفتکش با مالکیت حقیقی اقدام و نتیجه را به منطقه اعالم نمایند‪.‬‬ ‫وی احســاس امنیت در زمینه تامین به موقع ســوخت را از رســالتهای مهم و اصلی شرکت پخش نام‬ ‫برد و ضمن قدردانی از تالش جایگاهداران مجاری عرضه ســوخت در ســال گذشته‪ ،‬نظارت بر رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی در جایگاهها و رضایتمندی مصرف کنندگان و مراجعان را مورد تاکید قرار داد ‪.‬‬ ‫عربعامری ضمن اعالم اینکه در راســتای جلوگیری از هرگونه تخلف در جایگاههای عرضه سوخت تیم‬ ‫های نظارتی منطقه به طور مســتمر در حال کنترل مجاری عرضه می باشــند افزود‪ :‬به منظور رعایت‬ ‫حقوق شــهروندی‪ ،‬تاکید بر رعایت کلیه استانداردهای کمی و کیفی ‪ ،‬دستورالعمل ها ‪ ،‬نکات ایمنی ‪،‬‬ ‫نظم و اراستگی و تکریم مراجعین در جایگاه ها در کنار رعایت پروتکل های بهداشتی همواره در دستور‬ ‫کار این شرکت قرار دارد‪.‬خبرنگار راه مردم ‪-‬علیرضا رحیمیان‬ ‫کمبود ‪ ۱۶۰‬مگاوات انرژی برق در استان قزوین‬ ‫مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫قزویــن درســتاد پیشــگیری هماهنگــی و‬ ‫فرماندهی عملیات پاســخ به بحران استان با‬ ‫موضــوع مدیریت مصرف اب و برق گفت ‪ :‬در‬ ‫اســتان ‪ ۱۶۰‬مگاوات کمبود انرژی برق داریم‬ ‫کــه نیمی توســط صنایع و نیمــی در بخش‬ ‫خانگی با خاموشــی دو ســاعته در روز تامین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ســعید بهادیوند چگینی در این جلسه گفت‪:‬‬ ‫با افزایش شدت گرمای هوا و کم شدن بارش‬ ‫ها درحال حاضر تمام اب پشــت سدها برای‬ ‫شرب ذخیره شده و عمال اب سد برای تولید برق مصرف نمی شود و ما با کمبود انرژی مواجه هستیم‬ ‫وی افــزود‪ :‬طول ماندگاری گرما موجب شــده راندمان نیروگاه ها کاهــش یافته و نگهداری برج های‬ ‫خنک کننده سخت شده و بدلیل گرما‪ ،‬رله به طور اتومات عمل کرده و پست برق از مدار خارج میشود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان قزوین بیان کرد‪ :‬در استان ‪ ۱۶۰‬مگاوات کمبود برق داریم‬ ‫که ‪ ۸۰‬مگاوات را صنایع جبران می کنند با مدیریت مصرف و ‪ ۸۰‬مگاوات خاموشی اعمال می شود‪.‬‬ ‫چگینی تصریح کرد‪ :‬در استان ‪ ۵‬واحد تولید رمز ارز مجاز داریم در قزوین‪ ،‬بویین زهرا و ابگرم فعالیت‬ ‫داشــتند که ‪ ۴‬واحد تعطیل شــده و تنها یک واحد در بویین زهرا که ژنراتور جداگانه دارد و به شبکه‬ ‫سراسری متصل نیست مشکلی ندارد و فعالیت دارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با خاموشــی حداکثر دو ساعت در روز در بخش خانگی قادرهستیم وضعیت را کنترل کنیم‬ ‫و همچنان از مشــترکین درخواســت می کنیم در مصرف برق صرفه جویی کنند تا از شــرایط کنونی‬ ‫عبور کنیم‪.‬‬ ‫‪ ۹‬میلیون و ‪ ۵۲۵‬هزار تردد در جاده های ایالم ثبت شد‬ ‫ایالم‪-‬خبرنــگارراه مردم ‪-‬مدیرکل راهداری و حمل و نقل جــاده ای ایالم گفت‪ :‬دوربین های نظارتی‬ ‫راهداری در ســه ماهه اول ســالجاری ‪ ۹‬میلیون و ‪ ۵۲۵‬هزار تردد خودرو در محورهای مواصالتی این‬ ‫استان ثبت کردند‪.‬‬ ‫نوراهلل دلخواه اظهار کرد‪ :‬این تعداد تردد خودرویی توســط ‪ ۴۸‬دســتگاه تردد شمار انالین در راه های‬ ‫مختلف استان ثبت شده است‪،‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬امار تردد وســایل نقلیه در ‪ 3‬ماهه ســپری شده از سال جاری نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫قبل ‪ 7‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫دلخواه با اشــاره به اینکه تردد وسایل نقلیه سنگین در این مدت ‪ 24‬درصد افزایش داشته است گفت‪:‬‬ ‫بیشترین میزان تردد در این سه ماه در محور ایالم ‪ -‬ایوان با ‪ 468‬هزار تردد توسط سامانه های تردد‬ ‫شمار ثبت شده است‪.‬‬ ‫وی همچنین به افزایش ‪ 27‬درصدی جابه جایی مسافر در این بازه زمانی اشاره کرد و گفت‪ :‬از ابتدای‬ ‫سال تاکنون بیش از ‪ 136‬هزار مسافر در قالب ‪ 34‬هزار سفر در استان ایالم جابه جا شده که نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال قبل تعداد سفر ‪ 41‬درصد و تعداد مسافر ‪27‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم خاطرنشــان کرد‪ :‬بر اســاس بخشــنامه رعایت پروتکل‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬ضدعفونی کردن محل دفتر پیشــخوان و فورش بلیت‪،‬استعالم تســت کرونای مسافران با‬ ‫کدملی و انجام سفر با طرفیت ‪ 50‬درصدی الزامی است‪.‬‬ ‫صدور‪ ۲‬مجوز فعالیت تاسیسات گردشگری در هرمزگان‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی هرمزگان گفت‪« :‬طی سه ماهه اول سال جاری ‪2‬‬ ‫پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری در استان صادرشده است‪».‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی هرمزگان‪ ،‬سهراب بناوند‬ ‫امروز چهارشــنبه ‪ 9‬تیرماه ‪ 1400‬بابیان این مطلب گفت‪« :‬این مجوزها شــامل ســفره خانه سنتی و‬ ‫رستوران بین راهی در شهرستان بندرعباس است‪».‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی هرمزگان افزود‪« :‬با بهره برداری از این دفاتر برای‬ ‫‪ 10‬نفر اشتغال ایجادشده است‪».‬‬ ‫او ادامه داد‪« :‬همچنین طی ســه ماهه اول ســال جاری ‪ 7‬مجوز فعالیت تاسیســات گردشــگری نیز‬ ‫تمدیدشده است‪».‬‬ ‫بناوند تاکید کرد‪« :‬برای صدور مجوز فعالیت و بهره برداری تاسیســات گردشگری‪ ،‬ضوابط ساختمانی‪،‬‬ ‫ایمنی و بهداشت ارزیابی می شوند و درجه بندری بر اساس امتیاز کسب شده انجام می شود‪».‬‬ ‫در راستای تشدید رعایت پروتکل های بهداشتی انجام شد؛‬ ‫اغاز طرح ویژه نظارت بازار بر بازار در بندرعباس‬ ‫واحدهایصنفیمتخلفپلمپمیشوند‬ ‫طرح ویژه نظارت بازار بر بازار در راستای تشدید نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی کرونا‬ ‫با همکاری دانشگاه علوم پزشکی‪ ،‬مرکز بهداشت و بسیج اصناف در بازار بندرعباس اغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هرمزگان؛ محمد عباسی در خصوص‬ ‫این طرح اظهار داشت‪ :‬در موج جدید کرونا باید پروتکل ها را رعایت کنیم‪ ،‬دراین شرایط اگر‬ ‫کسی پروتکل ها را رعایت نکند باید با وی برخورد شود‪.‬‬ ‫معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هرمزگان افزود‪ :‬در این‬ ‫راستا از خانواده بزرگ اصناف اســتان انتظار می رود تا با افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی‬ ‫در رعایت پروتکل های بهداشــتی‪ ،‬موجب قطع زنجیره انتقال این ویروس منحوس در جامعه‬ ‫گردند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد ‪ :‬در این طرح بیش از ‪ ۱۰۰‬بازرس فعالیت میکند و تا اطالع ثانوی این طرح‬ ‫همچنان ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫عباســی تاکید کرد‪ :‬اتحادیه های صنفی نیز با تشــدید بازرســی‪ ،‬نظارت و برخورد قاطع با‬ ‫واحدهــای اندک خاطی موجــب ضمانت در اجرای بیش از پیش رعایت دســتورالعمل ها و‬ ‫پروتکل های بهداشتی خواهند بود‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫سیاسی ‪ /‬فرهنگی ‪ /‬ورزشی ‪ /‬اقتصادی ‪ /‬اجتماعی‬ ‫‪w w w . n e w s r a h e m a r d o m . i r newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫همراه با مردم رد راه مردم‬ ‫شعار ما ‪:‬‬ ‫‪ 29‬ذی القعده ‪1442‬‬ ‫شنبه ‪ 19‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 10‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال هجدهم‬ ‫شماره ‪4234‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬ناصرقدیری‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬در حال تغییر‬ ‫رئیس شورای سیاستگذاری‪ :‬دکتر رضا نصیر پور‬ ‫سردبیر‪:‬رضاخانعلیزاده‬ ‫مدیرهنری‪:‬حامدبنائی‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77501485 - 77501328 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬صمیم‬ ‫نمابر ‪٤٣٨٥٩٣٢٦:‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستانها‪ :‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77657800-2 :‬‬ ‫دفتر کرمان‪ :‬کرمان‪ -‬ضلع غربی پارک مطهری ‪-‬کوچه‬ ‫شهید مطهری ‪ - 10‬پالک ‪28‬‬ ‫تلفن ‪034- 32535361-32535312 :‬‬ ‫نمابر‪32535321 :‬‬ ‫‪@ newsrahemardom_ir‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫شفاف سازی درباره بیمه راهنمایان‬ ‫بیمه دوهزار راهنما از بین ‪ ۱۴‬هزار نفری که کارت راهنمای گردشگری دارند‪،‬‬ ‫اغاز شده است‪ .‬دولت پس از دو دهه پیگیری سرانجام بودجه حمایتی را به‬ ‫بیمه جامعه کوچکی از این گروه بزرگ اختصاص داده است‪ .‬با این حال‪ ،‬روند‬ ‫اجرای ان در اغاز با ابهام ها و سوءبرداشت هایی مواجه شده است‪.‬‬ ‫محسن حاجی سعید ـ رییس کانون انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری‬ ‫ـ که پیگیر امور بیمه راهنمایان شده است‪ ،‬در یک نشست مجازی که تعدادی‬ ‫از راهنماهای گردشگری نیز حضور داشتند و درحالی که گروه معترض دعوت‬ ‫شده‪ ،‬اما غایب بودند‪ ،‬به برخی از این ابهام ها پاسخ داد‪.‬‬ ‫او با مرور فرایند تصویب بیمه راهنمایان گردشــگری در مجلس و عملکرد‬ ‫سازمان برنامه و بودجه در جریان بیمه راهنمایان در سال ‪ ۹۹‬که اجرای ان را‬ ‫به تعویق انداخت‪ ،‬درباره جریان تصویب اعتبار بیمه در الیحه بودجه ‪،۱۴۰۰‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬متاســفانه متوجه شــدیم در الیحه بودجه ‪ ۱۴۰۰‬دوباره بودجه‬ ‫حمایتی دولت حذف شده است‪ .‬مجبور شــدیم دادخواهی ای را نسبت به‬ ‫وزارت میراث فرهنگی انجام دهیم که نمایندگان هم از این موضوع حمایت‬ ‫کردند و طرح پرســش شد که چرا در این موضوع تعلل شده و چرا حمایت‬ ‫نکرده اند‪ .‬ما تقریبا پنج ماه پایانی سال ‪ ۹۹‬را فقط در سازمان برنامه بودجه‪،‬‬ ‫تامین اجتماعی و مجلس گذراندیم و تا اخرین روزهای ســال ابهام وجود‬ ‫داشــت‪ .‬در نهایت‪ ،‬این الیحه بدون رای مخالفی در مجلس تصویب و دولت‬ ‫مکلف شد در بودجه ‪ ۱۴۰۰‬از راهنمایان گردشگری حمایت کند‪.‬‬ ‫حاجی سعید درباره نقدهایی که نسبت به اطالع رسانی ضعیف بیمه راهنمایان‬ ‫گردشــگری شــده اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تمام فرایند بیمه از طریق کانون و‬ ‫انجمن های سراسر راهنمایان گردشگری اطالع رسانی شده است‪ .‬ما سال ‪۹۸‬‬ ‫فراخوان دادیم و از دو گروه راهنمایانی که مستقل و یا عضو انجمن ها هستند‬ ‫و خود را مشــمول بیمه می دانند‪ ،‬خواستیم که مراجعه کنند‪ .‬به خاطر ندارم‬ ‫اطالع رسانی ضعیف بوده باشد‪.‬‬ ‫وی همچنین تاکید کرد‪ :‬مزیت بیمه برای همه راهنمایان مطابق با شاخص های‬ ‫تعیین شده اســت و عضویت در کانون یا جامعه و هر تشکل دیگری‪ ،‬شرط‬ ‫بیمه راهنمایان گردشگری نیست‪.‬‬ ‫نرجس السادات فقیه ـ مســوول کمیته بیمه کانون راهنمایان گردشگری ـ‬ ‫در این میان توضیحاتی را اضافه کــرد‪ :‬طبق نامه وزارت میراث فرهنگی و‬ ‫گردشگری با همراهی تشکل های موجود‪ ،‬شاخص هایی درنظر گرفته شد و به‬ ‫استان ها ابالغ کردند‪ .‬در سال ‪ ۹۸‬تعداد افراد واجد شرایط‪ ،‬بررسی و رایزنی‬ ‫برای بیمه دوهزار راهنما انجام شــد‪ .‬در سال ‪ ۹۹‬بودجه بیمه با ابهام مواجه‬ ‫شد و با رایزنی های فشرده در سه ماه پایانی سال گذشته‪ ،‬مشکل رفع و کار‬ ‫بیمه از خردادماه امسال شروع شد‪ .‬اطالع رسانی نیز از فروردین ماه امسال‬ ‫اغاز شده بود‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬پیشینه ای برای بیمه راهنمایان در کشور وجود‬ ‫نداشــت‪ ،‬بنابراین نیاز بود دستورالعملی برای فرایند بیمه راهنمایان تدوین‬ ‫شود‪ .‬در سال گذشته تفاهم نامه ای با سازمان تامین اجتماعی بستیم و اکنون‬ ‫بیشتر شعب این ســازمان توجیه شده اند و پرونده بیمه بیش از ‪ ۶۰۰‬راهنما‬ ‫درحال بررسی اســت‪ .‬همه این راهنماها عضو انجمن ها نیستند‪ ،‬تعدادی از‬ ‫ان ها از استان هایی هستند که هیچ انجمن و تشکلی در ان جا وجود ندارد‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬مــا عضویت و غیرعضویت در انجمن هــا را مالک عمل قرار‬ ‫ندادیم‪ ،‬اگر این موضوع را دستمایه بیمه قرار دهیم نقض حقوق بشر است‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬حاجی ســعید در پاسخ به این پرسش ایســنا که با توجه به ارائه‬ ‫کرونا یک برنامه ‪ ۵۰‬ساله را تعطیل کرد‬ ‫عذرا وکیلی ـ گوینده و تهیه کننده پیشکسوت رادیو‬ ‫ـ سال هاست که در عرصه ی هنر با صدای زیبایش‬ ‫برنامه رادیویی «ســام کوچولــو» را گویندگی می‬ ‫کند‪ .‬حــاال او از تعطیلی این برنامه ‪ ۵۰‬ســاله خبر‬ ‫می دهد و می گوید‪ :‬کرونا این برنامه را تعطیل کرده‬ ‫اســت و معلوم هم نیست که چه زمان از سر گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫عذرا وکیلی درباره شــرایط فعلی ساخت این برنامه‬ ‫به ایســنا گفت‪ :‬بعد از ماجرای کرونا‪ ،‬برنامه «سالم‬ ‫کوچولــو» را تعطیل کردیــم و فعال قصد نداریم که‬ ‫ادامه دهیم‪.‬‬ ‫این گوینده در پاســخ به این سوال که ایا بچه های‬ ‫امــروز هم رادیو گــوش می دهند؟ گفــت‪ :‬بله؛ اگر‬ ‫برنامه ای ویژه و باب پسند بچه ها پخش شود‪ ،‬رادیو‬ ‫گــوش می کنند‪ .‬باید فکر کرد کــه چگونه و چطور‬ ‫می توان برای بچه ها برنامه ســازی کرد‪ .‬اگر حساب‬ ‫روزنامه صبح ایران‬ ‫حکایت بازگشایی نصفه و نیمه تئاتر‬ ‫شــده و جذاب باشــد‪ ،‬می توانیم بچه ها را به سمت‬ ‫رادیو جذب کنیم‪.‬‬ ‫او در عیــن حــال با اشــاره به تمایل کــودکان به‬ ‫رسانه های جدیدتر عنوان کرد‪ :‬االن بچه ها به سمت‬ ‫رســانه های جدید گرایش پیدا کرده و به سمشــان‬ ‫کشــیده می شــوند‪ .‬البته گروه ســنی که به سمت‬ ‫رســانه های جدید می رود اگر خردسال باشند باید‬ ‫با حمایت پدر و مادر از محتوای رســانه های جدید‬ ‫استفاده کنند‪.‬این گوینده در همین راستا یک برنامه‬ ‫خوانــش کتاب را برای کــودکان در پایگاه ایرانصدا‬ ‫اجرا می کند که دربــاره این برنامه توضیح داد‪ :‬یک‬ ‫برنامــه کتاب خوانی برای ایرانصــدا دارم که در ان‬ ‫کتابی درباره کودک و مربوط به گروه ســنی الف و‬ ‫ب خوانش می شــود و یک جلدش را قرار است من‬ ‫اجرا کنم‪.‬‬ ‫عذرا وکیلی در پایان دربــاره دیگر برنامه هایی که‬ ‫اگهــی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه یک‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 140060310001001582‬مورخــه‬ ‫‪ 1400/4/1‬کــه در هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫منطقه یک ســاری تصرفات مالکانه اقای ‪ /‬خانم حســینعلی اسدی‬ ‫فرزند طهماســب نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر‬ ‫ســاختمان به مســاحت ‪ 299/97‬مترمربع قسمتی از پالک ‪3313‬‬ ‫اصلی واقع در یک بخش یک ثبت ســاری خریداری از مالک رسمی‬ ‫با کسر ســهم وقف محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتــب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شــود در صورتی‬ ‫که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضــی اعتراضی‬ ‫داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو‬ ‫مــاه اعتراض خــود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به‬ ‫مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت‬ ‫مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪ ، 1400/4/19‬تاریخ انتشار‬ ‫نوبت دوم ‪ - 1400/5/02‬شناسه اگهی ‪1157529‬‬ ‫مهدی داودی ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان ساری‬ ‫هیــات موضــوع قانون تعییــن و تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫اگهــی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬اییــن نامه قانون تعیین و‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شــماره ‪ 8037329‬برابر کالسه ‪ 98/4439‬تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک تنکابن تصرفــات مالکانه‬ ‫بالمعارض مالکیت متقاضی اقای ‪ /‬خانم مهدی ایزدیاری به کدملی‬ ‫‪ 2279851768‬صــادره از رامســر فرزند محمد ششــدانگ یک‬ ‫قطعــه زمین محصور و مشــجر مشــتمل بر ســاختمان به مســاحت‬ ‫‪ 384/90‬مترمربع دارای پالک ‪ 4362‬مفروزی از پالک ‪ 77‬فرعی‬ ‫از ‪ 20‬اصلی بخش ‪ 4‬واقع در قریه خوبانرزگاه خریداری شــده از‬ ‫مالک رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز اگهی میشــود تا در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور‬ ‫ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند میتوانند از تاریخ‬ ‫انتشــاراولین اگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به این اداره‬ ‫تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض‬ ‫دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‬ ‫بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‬ ‫طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول ‪ 1400/4/5 :‬تاریخ انتشارنوبت دوم‬ ‫‪1400/4/19 :‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1153648‬‬ ‫هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن‬ ‫نام دوهزار راهنما به ســازمان تامین اجتماعی از سوی معاونت گردشگری و‬ ‫همزمان‪ ،‬بررسی پرونده ‪ ۶۰۰‬راهنما که از سوی این تشکل به تامین اجتماعی‬ ‫معرفی شده اند‪ ،‬ایا شاهد نوعی موازی کاری هستیم و تفاوت این دو فهرست‬ ‫و اقدام در چیســت؟ گفت‪ :‬ما ســال گذشــته به اطالع وزارت گردشگری‬ ‫رســاندیم که باید با کمک یکدیگر اســامی دوهزار راهنما را احصاء کنیم‪،‬‬ ‫چون در بودجه ســقف این تعداد تعیین شده است‪ .‬در دی ماه شاخص هایی‬ ‫تعیین کردیم که براساس ان‪ ،‬این دوهزار نفر شناسایی شوند‪ .‬این شاخص ها‬ ‫با پشتوانه ای تعیین شــده که در اینده مورد سوءاستفاده قرار نگیرد و به‬ ‫حذف بودجه حمایتی بیمه منجر نشــود‪.‬وی با تاکید بر این که برای معرفی‬ ‫راهنمایان به سازمان تامین اجتماعی‪ ،‬استناد به فهرست دوهزارنفره وزارت‬ ‫میراث فرهنگی و گردشگری شده اســت‪ ،‬افزود‪ :‬کسانی که بیمه می شوند‬ ‫براساس هماهنگی بین انجمن های استانی با ادارات کل معرفی شده اند‪ .‬این‬ ‫مدت‪ ،‬برخی مدعی شده اند اطالع رسانی نشده است و جا مانده اند‪ .‬از وزارت‬ ‫میراث فرهنگی و گردشــگری درخواست کردیم در فهرست بازبینی داشته‬ ‫باشد‪ .‬بنابراین هیچ موازی کاری وجود ندارد و هماهنگی صددرصدی است‪.‬‬ ‫اگر اطالعاتی خالف این مطرح می شــود و مدعی اند برخی محروم شده اند‪،‬‬ ‫درست نیســت‪ .‬هیچ کسی نمی تواند محروم شده باشد‪ ،‬مگر این که خودش‬ ‫را محروم کرده باشــد‪.‬رییس کانون انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری‬ ‫درباره بی اطالعی مسووالن معاونت گردشگری از پیگیری های کانون و بیمه‬ ‫‪ ۶۰۰‬نفر از این طریق‪ ،‬به ایســنا گفت‪ :‬نمی دانم این بی اطالعی از کجا ناشی‬ ‫می شود‪ ،‬چون با برخی از این مســووالن جلسه و مکاتباتی داشتیم و همه‬ ‫اطالعات را در اختیار ان ها گذاشتیم‪.‬‬ ‫برای کــودکان دارد‪ ،‬گفت‪ :‬شــبکه اقتصاد هم یک‬ ‫برنامــه قصه گویی برای شــب بچه ها طراحی کرده‬ ‫اســت‪ .‬این برنامه از رادیو اقتصاد پخش می شــود و‬ ‫ایرانصــدا هم حمایت می کند و قســمت های ضبط‬ ‫شده برنامه را در دسترس مخاطبان قرار می دهد‪.‬‬ ‫حاال دیگر تعطیلی و بازگشــایی تئاتــر در دوران کرونا به قصه ای تکراری تبدیل‬ ‫شــده که به ســادگی نمی توان درباره ان قضاوت کرد و این چنین است که به‬ ‫فاصله اندکی بعد از تازه ترین تعطیلی تئاتر که از شــنبه هفته ســپری شده اغاز‬ ‫شــده است‪ ،‬سالن های خصوصی تصمیم گرفته اند فعالیت خود را از روز یکشنبه‬ ‫‪ ۲۰‬تیر ماه از ســر بگیرند ولی مجموعه های دولتی تا لحظه انتشار این گزارش‪،‬‬ ‫همچنان تعطیل هستند‪.‬‬ ‫از ابتــدای همه گیری کرونا‪ ،‬ســالن های تئاتر جزو اولین مکان هایی بودند که بر‬ ‫اســاس بخشنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی خیلی زود تعطیل شدند و در‬ ‫یک سال و نیم گذشته بارها با خبر تعطیلی و بازگشایی تئاتر رو به رو شده ایم‪.‬‬ ‫به تازگی و در شــرایطی که سالن های نمایشــی اندک رمقی پیدا کرده بودند و‬ ‫بعضی گروه های تئاتری از استقبال تماشاگران نمایش هایشان دلگرم شده بودند‪،‬‬ ‫ورود موج پنجم کرونا و گســترش گونه دلتای ان‪ ،‬برای چندمین بار سالن های‬ ‫تئاتر را به تعطیلی کشاند‪.‬‬ ‫از روزهای پایانی هفته گذشــته با اعالم قرمز شدن وضعیت تهران از نظر شیوع‬ ‫کرونا‪ ،‬ســالن های تئاتر و گروه های نمایشــی پیش بینــی می کردند که تعطیلی‬ ‫دیگری در راه اســت زیرا طبق بخش نامه ای که پیش تر از سوی ستاد ملی مقابله‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین و تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 80069561‬برابر کالسه ‪ 1399/1188‬تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر‬ ‫در واحــد ثبتی حــوزه ثبت ملک تنکابــن تصرفات مالکانــه بالمعارض‬ ‫مالکیــت متقاضی اقــای ‪ /‬خانم حســینعلی نوروزی زیــدی به کدملی‬ ‫‪ 6319896035‬صادره از رودســر فرزند تقی ششــدانگ یک قطعه‬ ‫زمین مشــتمل بر ســاختمان به مســاحت ‪ 487‬مترمربــع دارای پالک‬ ‫‪ 1190‬مفــروزی از پــالک ‪ 22‬فرعی از ‪ 4‬اصلی بخش ‪ 3‬واقع در قریه‬ ‫حاجی اباد خریداری شــده از مالک رســمی لذا بــه منظور اطالع عموم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی میشــود تــا در صورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشــند میتوانند از تاریخ انتشــاراولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی‬ ‫تقدیــم نمایند بدیهی اســت در صــورت انقضاء مــدت مذکور و عدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشــارنوبت اول ‪ 1400/4/5 :‬تاریخ انتشــارنوبت دوم ‪:‬‬ ‫‪1400/4/19‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1153495‬‬ ‫هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین و تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شــماره ‪ 8007198‬برابر کالسه ‪ 1399/1933‬تعیین‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتی حــوزه ثبــت ملک تنکابــن تصرفــات مالکانه‬ ‫بالمعــارض مالکیت متقاضی اقــای ‪ /‬خانم مهــرزاد علیجانی به کدملی‬ ‫‪ 2219178048‬صادره از تنکابن فرزند فرج اله ششدانگ یک قطعه‬ ‫زمین مشــتمل بر ساختمان به مساحت ‪ 300‬مترمربع دارای پالک ‪36‬‬ ‫فرعــی از پالک ‪ 159‬اصلی بخش ‪ 3‬واقــع در قریه هلوکله خریداری‬ ‫شــده از مالک رســمی لذا بــه منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت‬ ‫بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهی میشــود تا در صورتی که اشــخاص نســبت‬ ‫بــه صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند میتوانند‬ ‫از تاریــخ انتشــاراولین اگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به این‬ ‫اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض‬ ‫دادخواســت اعتراض برثبــت خود را به مرجع قضایــی تقدیم نمایند‬ ‫بدیهــی اســت در صورت انقضاء مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض‬ ‫طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشــارنوبت اول ‪ 1400/4/5 :‬تاریخ انتشــارنوبت دوم ‪:‬‬ ‫‪1400/4/19‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1154575‬‬ ‫هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین و تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شــماره ‪ 8007194‬برابر کالسه ‪ 1399/2674‬تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر‬ ‫در واحــد ثبتی حــوزه ثبت ملک تنکابــن تصرفات مالکانــه بالمعارض‬ ‫مالکیت متقاضی اقای ‪ /‬خانم ســیده زهرا مرتضی پور مجره به کدملی‬ ‫‪ 5709476129‬صادره از رضوانشهر فرزند سید مرتضی ششدانگ‬ ‫یک قطعه زمین مشــجر مشــتمل بر ســاختمان به مســاحت ‪632/70‬‬ ‫مترمربــع دارای پالک ‪ 144‬فرعی از پــالک ‪ 122‬اصلی بخش ‪ 4‬واقع‬ ‫در قریه شــعیب کالیه خریداری شــده از مالک رســمی لذا به منظور‬ ‫اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی میشــود تا در‬ ‫صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشــته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــاراولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صــورت انقضاء مدت مذکور و‬ ‫عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشــارنوبت اول ‪ 1400/4/5 :‬تاریخ انتشــارنوبت دوم ‪:‬‬ ‫‪1400/4/19‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1152988‬‬ ‫هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫در اجــرای ارای صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی‬ ‫و ســاختمانهای فاقد سند رسمی ‪ ،‬ذیال اسامی افرادی که با ارائه قولنامه و مدارک‬ ‫و مســتندات الزم به دبیرخانه هیات مذکور و مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫ســقز تقاضای ثبت و صدور ســند مالکیت مورد تقاضای ابتیاعی و متصرفی خود را‬ ‫نموده اند ‪ ،‬مستندا به ماده ‪ 3‬قانون فوق مراتب در دو نوبت و به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود‬ ‫‪ ،‬چنانچه از تاریخ انتشار اولین نوبت این اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت‬ ‫‪ 2‬ماه اعتراضی واصل شود معترض بایستی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره‬ ‫ثبت مبادرت به تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضایی نموده و گواهی تقدیم دادخواست‬ ‫را اخذ و به اداره ثبت اسناد تسلیم نماید که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم‬ ‫قطعــی دادگاه خواهد بود و در غیر اینصورت چنانچه ذینفع ‪ ،‬گواهی عدم تقدیم دادخواســت را‬ ‫از مرجع صالح اخذ و تقدیم دارد ‪ ،‬اداره ثبت پس از پایان مدت واخواهی بر اســاس رای هیات‬ ‫حــل اختالف اقدامات الزم را درخصوص ادامه عملیات ثبتی معمول می دارد ‪ .‬در هر حال صدور‬ ‫سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫خانــم مریم یوسفیششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قســمتی از پالک‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪ 101‬فرعی از ‪ -1741‬اصلی واقع در بخش یک سقز به مساحت ‪ 90/40‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه‬ ‫ابتیاعی از محمد حسن امینی از محل مالکیت عبداله امینی‬ ‫خانم ســهیال ســعیدی مقدار ‪ 12‬شعیر مشاع از ‪ 96‬شــعیر عرصه و اعیان یکباب‬ ‫‪.2‬‬ ‫مغازه قســمتی از پالک ‪ - 1744‬اصلی واقع در بخش یک ســقز به مســاحت ‪ 18/28‬مترمربع‪،‬‬ ‫ابتیاعی از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از محل مالکیت سیف اله دارایی‬ ‫خانم نیال حسن زاده ینگی کندمقدار ‪ 28‬شعیر مشاع از ‪ 96‬شعیر عرصه و اعیان‬ ‫‪.3‬‬ ‫یکبــاب مغــازه قســمتی از پــالک ‪ - 1744‬اصلی واقع در بخش یک ســقز به مســاحت ‪18/28‬‬ ‫مترمربع‪،‬ابتیاعی از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از محل مالکیت سیف اله دارایی‬ ‫اقای فرزاد حســن زاده ینگی کندمقدار ‪ 56‬شــعیر مشاع از ‪ 96‬شعیر عرصه و‬ ‫‪.4‬‬ ‫اعیان یکباب مغازه قسمتی از پالک ‪ - 1744‬اصلی واقع در بخش یک سقز به مساحت ‪18/28‬‬ ‫مترمربع‪،‬ابتیاعی از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از محل مالکیت سیف اله دارایی‬ ‫خانم ســهیال ســعیدی مقدار ‪ 12‬شعیر مشاع از ‪ 96‬شــعیر عرصه و اعیان یکباب‬ ‫‪.5‬‬ ‫مغازه قســمتی از پالک ‪ - 1744‬اصلی واقع در بخش یک ســقز به مســاحت ‪ 18/85‬مترمربع‪،‬‬ ‫ابتیاعی از علی دارایی از محل مالکیت سیف اله دارایی‬ ‫خانم نیال حسن زاده ینگی کندمقدار ‪ 28‬شعیر مشاع از ‪ 96‬شعیر عرصه و اعیان‬ ‫‪.6‬‬ ‫یکبــاب مغــازه قســمتی از پــالک ‪ - 1744‬اصلی واقع در بخش یک ســقز به مســاحت ‪18/85‬‬ ‫مترمربع‪،‬ابتیاعی از علی دارایی از محل مالکیت سیف اله دارایی‬ ‫اقای فرزاد حســن زاده ینگی کندمقدار ‪ 56‬شــعیر مشاع از ‪ 96‬شعیر عرصه و‬ ‫‪.7‬‬ ‫اعیان یکباب مغازه قسمتی از پالک ‪ - 1744‬اصلی واقع در بخش یک سقز به مساحت ‪18/85‬‬ ‫مترمربع‪،‬ابتیاعی از علی دارایی از محل مالکیت سیف اله دارایی‬ ‫اقای عبداله علی زاده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی از پالک‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪ - 1744‬اصلی واقع در بخش یک ســقز به مســاحت ‪ 186/25‬مترمربع‪،‬مع الواسطه ابتیاعی از‬ ‫سیف اله دارایی‬ ‫اقــای عمــر ربیعی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قســمتی از پالک‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪ - 1834‬اصلی واقع در بخش یک سقز به مساحت ‪ 119‬مترمربع‪،‬مع الواسطه ابتیاعی از فاطمه‬ ‫اله قلی‬ ‫خانم رعنا با همت ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قســمتی از پالک‬ ‫‪.10‬‬ ‫یک ‪ -‬اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت ‪ 103/80‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از حسن‬ ‫خالدی‬ ‫اقای محمد حســن پورششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی از پالک‬ ‫‪.11‬‬ ‫با کرونا اعالم شده بود‪ ،‬فعالیت مشاغل گروه دو که تئاتر هم از ابتدای سال جاری‬ ‫در ان قرار گرفت‪ ،‬به هنگام وضعیت قرمز به صورت خودکار تعطیل خواهد شد‪.‬‬ ‫بر همین اساس روابط عمومی ســالن های دولتی همچون مجموعه تئاتر شهر و‬ ‫تــاالر هنر طی اطالعیه ای خبر دادند که اجرای نمایش هایشــان تا اطالع ثانوی‬ ‫تعطیل اســت‪ .‬البته در این میان مجید رجبی معمار‪ ،‬مدیرعامل خانه هنرمندان‬ ‫ایران از عملکرد مرکز هنرهای نمایشی در این زمینه انتقاد داشت و گله مند بود‬ ‫که چرا این تعطیلی به صورت رسمی به مجموعه های نمایشی ابالغ نشده و فقط‬ ‫به سایت های فروش بلیت اعالم شده است‪.‬‬ ‫اما در اخرین ساعات روز چهارشنبه ‪ ۱۶‬تیر ماه بعضی از تماشاخانه های خصوصی‬ ‫در صفحات رسمی شــان اعالم کردند که فعالیت های خود را از روز یکشنبه ‪۲۰‬‬ ‫تیر ماه ادامه خواهند داد و این در حالی اســت که مجموعه های دولتی همچنان‬ ‫تعطیل هســتند‪.‬در وضعیتی که هر روز اخبار گوناگونــی درباره افزایش ابتال به‬ ‫گونه دلتای کرونا می شنویم‪ ،‬طبیعتا نمی توان به اسانی درباره فعالیت سالن های‬ ‫تئاتری حکم قطعی داد اما از سوی دیگر در دوران سخت اقتصادی که بسیاری از‬ ‫فعاالن تئاتر‪ ،‬امکان اشتغال و کسب درامد نداشته اند و کمرشان در زیر فشارهای‬ ‫نفس گیر اقتصادی خم شده‪ ،‬نمی توان مانع فعالیت انان شد‪.‬‬ ‫یک ‪ -‬اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت ‪ 102/45‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از محمد‬ ‫محمدمرادی از محل مالکیت رحیم محمدمرادی‬ ‫اقای محمد خســروی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی از پالک‬ ‫‪.12‬‬ ‫یک ‪ -‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مساحت ‪ 149/29‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از علی‬ ‫رضائی از محل مالکیت مهدی رضائی‬ ‫اقای زاهد رحیمی زاده ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قســمتی از‬ ‫‪.13‬‬ ‫پالک یک ‪ -‬اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت ‪167‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از محمد‬ ‫قرنی از محل مالکیت محمدکریم قرنی‬ ‫خانم ســیده مریم حسینی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی از‬ ‫‪.14‬‬ ‫پالک ‪ 127‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت ‪ ، 120/21‬مع الواسطه ابتیاعی‬ ‫از عبدالقادر و اسماعیل و ابراهیم کشاورز‬ ‫اقــای خلیل همتی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قســمتی از پالک‬ ‫‪.15‬‬ ‫‪ 591‬فرعی از ‪ 123‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت ‪ ، 89/92‬مع الواسطه‬ ‫ابتیاعی از وراث حسن اسالمی‬ ‫خانم ژیال کاکازاده ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قســمتی از پالک‬ ‫‪.16‬‬ ‫‪ 6502‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقزبه مســاحت ‪ 112/65‬مترمربع‪،‬مع الواســطع‬ ‫ابتیاعی از ازاد حسینی از محل مالکیت عبدالرحمن حسینی وصاحبه عفیفه سرا‬ ‫اقای عزیز علیمرادی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی از پالک‬ ‫‪.17‬‬ ‫‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت ‪ 95‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی‬ ‫از محمد مام سلیمی برده زرد‬ ‫اقای جلیل درفش ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قســمتی از پالک‬ ‫‪.18‬‬ ‫‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت ‪ 69/15‬مترمربع ‪ ،‬مع الواســطه‬ ‫ابتیاعی از محمد مام سلیمی برده زرد‬ ‫اقای مصطفی صادق زاده مقدار ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه و اعیان‬ ‫‪.19‬‬ ‫یکباب ســاختمان قســمتی از پالک ‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت‬ ‫‪ 101/27‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از محمد مام سلیمی برده زرد‬ ‫خانم مریم گلنازی مقدار ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب‬ ‫‪.20‬‬ ‫ســاختمان قســمتی از پــالک ‪ 6624‬فرعــی از ‪ - 7‬اصلــی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت‬ ‫‪ 101/27‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از محمد مام سلیمی برده زرد‬ ‫خانم اهو دست خوان ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی از پالک‬ ‫‪.21‬‬ ‫‪ 6624‬فرعــی از ‪ - 7‬اصلــی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت ‪ 130‬مترمربع ‪ ،‬مع الواســطه‬ ‫ابتیاعی از عثمان فتح اله زاده‬ ‫اقای محمود نظامی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قســمتی از پالک‬ ‫‪.22‬‬ ‫‪ 6624‬فرعــی از ‪ - 7‬اصلــی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت ‪150‬مترمربع ‪ ،‬مع الواســطه‬ ‫ابتیاعی از محمد رحیم ساکت‬ ‫خانم عذار غفوری ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قســمتی از پالک‬ ‫‪.23‬‬ ‫‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت ‪ 71/70‬مترمربع ‪ ،‬مع الواســطه‬ ‫ابتیاعی از محمد رحیم ساکت‬ ‫اقای عباس چوپانی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قسمتی از پالک‬ ‫‪.24‬‬ ‫‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت ‪257/05‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه‬ ‫ابتیاعی از محمد امین رحیم پور‬ ‫اقای عبداله کردپور ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی از پالک‬ ‫‪.25‬‬ ‫‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مساحت ‪ 109/40‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه‬ ‫ابتیاعی از محمد امین رحیم پور‬ ‫اقای محمد رســتمی قپالنتو مقدار ســه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان‬ ‫‪.26‬‬ ‫یکباب ساختمان قسمتی از پالک ‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت‬ ‫‪158/15‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از محمد و ابراهیم و اسماعیل ولی زاده‬ ‫اقای محمد حســین براخاصی مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان‬ ‫‪.27‬‬ ‫یکباب ساختمان قسمتی از پالک ‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت‬ ‫‪158/15‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از محمد و ابراهیم و اسماعیل ولی زاده‬ ‫اقای اســماعیل علی خاصه ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قسمتی‬ ‫‪.28‬‬ ‫از پالک ‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت ‪ 80/21‬مترمربع ‪ ،‬مع‬ ‫الواسطه ابتیاعی از عزیز عزیزپور از محل مالکیت مصطفی عزیزپور‬ ‫اقای غفور هاشمی ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه قسمتی از پالک ‪6625‬‬ ‫‪.29‬‬ ‫فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت ‪ 99‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از امنه‬ ‫مروتی از محل مالکیت محمد امین مروتی‬ ‫اقای فرهاد رهبری ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قسمتی از پالک‬ ‫‪.30‬‬ ‫‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مساحت ‪ 132/50‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه‬ ‫ابتیاعی از احمد مروتی از محل مالکیت محمد امین مروتی‬ ‫اقای ابراهیم شــاه محمدی مقدار سه دانگ مشــاع از ششدانگ عرصه و اعیان‬ ‫‪.31‬‬ ‫یکباب ساختمان قسمتی از پالک ‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت‬ ‫‪ 144‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از عبدالرحمان صالحی‬ ‫اقای امید شاه محمدی مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب‬ ‫‪.32‬‬ ‫ســاختمان قســمتی از پالک ‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت ‪144‬‬ ‫مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از عبدالرحمان صالحی‬ ‫خانم شــیما رزاقی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قســمتی از پالک‬ ‫‪.33‬‬ ‫‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مساحت ‪ 112/68‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه‬ ‫ابتیاعی از احمد شرافتی‬ ‫اقای ســیف الدین مهلتی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه قسمتی از پالک‬ ‫‪.34‬‬ ‫‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت ‪ 84/20‬مترمربع ‪ ،‬مع الواســطه‬ ‫ابتیاعی از محمدصالح شرافتی از محل مالکیت احمد شرافتی‬ ‫اقای انور اولی زاده ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قسمتی از پالک‬ ‫‪.35‬‬ ‫‪ - 23‬اصلی واقع در بخش چهار ســقز به مســاحت ‪ 153/30‬مترمربع ‪ ،‬مع الواســطع ابتیاعی از‬ ‫اسداهلل عبد‬ ‫اقای صالح الدین جاللی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قســمتی از‬ ‫‪.36‬‬ ‫پالک ‪ - 23‬اصلی واقع در بخش چهار ســقز به مساحت ‪ 238/43‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطع ابتیاعی‬ ‫از عبدالخالق اخوان‬ ‫اقای عبداله میرزائی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی از پالک‬ ‫‪.37‬‬ ‫‪ 159‬فرعی از ‪ - 23‬اصلی واقع در بخش چهار ســقز به مســاحت ‪ 216‬مترمربع ‪ ،‬مع الواســطع‬ ‫ابتیاعی از عبدالخالق اخوان‬ ‫اقای عارف گاللی زاده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی از پالک‬ ‫‪.38‬‬ ‫‪ 159‬فرعی از ‪ - 23‬اصلی واقع در بخش چهار سقز به مساحت ‪ 214/84‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطع‬ ‫ابتیاعی از عبدالخالق اخوان‬ ‫اقای اســماعیل بقائی مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب‬ ‫‪.39‬‬ ‫خانه قســمتی از پالک ‪ 159‬فرعی از ‪ - 23‬اصلی واقع در بخش چهار ســقز به مساحت ‪225/30‬‬ ‫مترمربع ‪ ،‬مع الواسطع ابتیاعی از عبدالخالق اخوان‬ ‫خانم پروین گلباغیان مقدار ســه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب‬ ‫‪.40‬‬ ‫خانه قســمتی از پالک ‪ 159‬فرعی از ‪ - 23‬اصلی واقع در بخش چهار ســقز به مساحت ‪225/30‬‬ ‫مترمربع ‪ ،‬مع الواسطع ابتیاعی از عبدالخالق اخوان‬ ‫م‪/‬الف ‪38‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول شــنبه ‪ 1400/04/19‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم شــنبه‬ ‫‪1400/05/2‬‬ ‫کامران تاب‪ -‬رییس اداره ثبت سقز‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه راه مردم

روزنامه راه مردم 4249

روزنامه راه مردم 4249

شماره : 4249
تاریخ : 1400/05/06
روزنامه راه مردم 4248

روزنامه راه مردم 4248

شماره : 4248
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه راه مردم 4247

روزنامه راه مردم 4247

شماره : 4247
تاریخ : 1400/05/04
روزنامه راه مردم 4246

روزنامه راه مردم 4246

شماره : 4246
تاریخ : 1400/05/03
روزنامه راه مردم 4245

روزنامه راه مردم 4245

شماره : 4245
تاریخ : 1400/05/01
روزنامه راه مردم 4244

روزنامه راه مردم 4244

شماره : 4244
تاریخ : 1400/04/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!