روزنامه راه مردم شماره 4232 - مگ لند

روزنامه راه مردم شماره 4232

روزنامه راه مردم شماره 4232

روزنامه راه مردم شماره 4232

‫‪2‬‬ ‫خطرکمبوداکسیژن‬ ‫بیخگوشبیمارانکرونایی‬ ‫‪2‬‬ ‫پویش بی ابی و‬ ‫بی برقی وزارت نیرو!‬ ‫رئیس اتحادیه کشــوری گازهای طبی و صنعتــی با بیان اینکه به طور کلی در فصل‬ ‫تابستان ظرفیت تولید اکسیژن حدود ‪ ۱۵‬درصد‪...‬‬ ‫وزارت نیرو ‪ ۱۴‬هفته اســت که پویشــی به نام هرهفته الف ‪ -‬ب‪-‬ایران به راه انداخته‪،‬‬ ‫پویشی که جزو افتخارات دولت بوده برای اب و برق‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بانک مرکزی نه پول گرفت‬ ‫نه تزریق کرد‬ ‫بانک مرکزی طی هفته جاری نیز در بازار باز و بین بانکی نه پولی از بانک ها دریافت کرد‬ ‫و نه پولی به ان ها تزریق کرد‪...‬‬ ‫‪8‬‬ ‫بررسیفاجعه ایعمیق تراز‬ ‫واژگونیاتوبوسخبرنگاران‬ ‫فاجعه یک بحث است و بررسی ابعاد ان بحثی دیگر‪ .‬حاال چند روزی از فاجعه واژگونی‬ ‫خبرنگاران محیط زیست در ارومیه ‪...‬‬ ‫اتوبوس‬ ‫ِ‬ ‫‪۶۰۰۰‬میلیـــاردتومـان‬ ‫از جیـب دالالن جمع شد!‬ ‫روزنـــامـــهسیاسی‪،‬اقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‪،‬ورزشی‬ ‫منتظرخاموشیهایبیشترباشید!‬ ‫چهار شنبه ‪ 16‬تیر ‪1400‬‬ ‫سال هجدهم ‪ /‬شماره ‪4232‬‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫امارات یک درهم‬ ‫باتوجه به اخرین صحبت های سخنگوی صنعت برق روال خاموشی ها تا یک هفته اینده ادامه دارد و تا زمانی که مصرف باال باشد و حوادث در شبکه رخ دهد نیز نمی توان زمان خاموشی ها را به طور دقیق اعالم کرد‪ .‬چند روزی است‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫که خاموشی اوج گرفته که عدم اطالع رسانی مناسب و دقیق ان موجب اعتراض به حق مردم شده است و انطور که مصطفی رجبی مشهدی ‪ -‬سخنگوی صنعت برق در این باره گفته در این‪...‬‬ ‫ســایه قیمت گذاری دستوری از سر صنعت سیمان برداشته و باعث شد قیمت این محصول در بستر بورس‬ ‫کاال کشف شود؛ اتفاقی که رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان نتیجه ان را تقسیم فاصله ‪۶۰۰۰‬‬ ‫میلیارد تومانی قیمت گذاری دستوری تا قیمت مصوب به سه بخش و در نهایت تاثیرگذاری روی سود خالص‬ ‫تولیدکننده عنوان کرد‪ .‬زمزمه های خروج صنعت سیمان از قیمت گذاری دستوری اردیبهشت امسال با پذیرش‬ ‫یک شرکت سیمانی در بورس کاال به گوش رسید و زمینه ساز پذیرش شرکت های سیمانی دیگر در این بازار‬ ‫شد‪.‬بر این اساس‪ ،‬بررسی روند معامالت سیمان در بورس نشان می دهد سیمانی ها از تاریخ ‪ ۹‬خرداد عرضه های‬ ‫خود را در بورس اغاز کردند و در هفته نخست این عرضه ها (منتهی به ‪ ۱۴‬خرداد ماه) در مجموع ‪ ۳۶‬هزار و‬ ‫‪ ۶۰۰‬تن سیمان مورد معامله قرار گرفت‪.‬در هفته منتهی به ‪ ۲۱‬خرداد ماه‪ ،‬حجم فروش به ‪ ۴۵‬هزار و ‪ ۹۳۰‬تن‬ ‫رسید و در نهایت تا ‪ ۲۵‬خردادماه ‪ ۱۷۶‬هزار تن در مقابل نام شرکت های سیمانی در جدول معامالت بورس‬ ‫کاال حک شد‪.‬همچنین براساس امار‪ ،‬در سال جاری ‪ ۱۹‬شرکت سیمانی در بورس کاالی ایران پذیرش شدند‪.‬‬ ‫در این راستا‪ ،‬رضا جمارانیان ‪ -‬رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ‪ ، -‬با اشاره به عرضه سیمان در‬ ‫بورس کاال اظهار کرد‪ :‬این اتفاق باعث شد قیمت سیمان با قیمت های رقابتی متناسب و قیمت گذاری دستوری‬ ‫برطرف شــود‪ .‬در واقــع ‪ ۶۰۰۰‬میلیارد تومان فاصله قیمت دســتوری تا قیمت مصوب مصــرف کننده‪...‬‬ ‫علیرغمتعطیلیبازارهایرسمیخریدوفروش‬ ‫قیمت خودرو باز هم به دست‬ ‫دالالن افتاد و گران شــد!‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫بهانه ایبرایعدمموفقیتنیست‬ ‫عارف واحد ناوان‬ ‫قائم مقام‬ ‫درحالیکهکرونا‪،‬قطعیبرقوخشکسالیازسوژههایمهمرسانههادرروزهایگذشتهبوددوخبردردوروزگذشتهازدومقام‬ ‫مهمداخلیوخارجیدرفضایرسانهایکشورمنتشرشدکهکمترموردتوجهقرارگرفتاماازجهاتیبسیارمهماست‪.‬‬ ‫خبرنخستمربوطبهسخنانرئیسمجلسدرمراسمتکریمروسایقوهقضائیهاستکهگفت«مردمهیچبهانه ایرا‬ ‫ازمانخواهندپذیرفتمامکلفهستیمباکارامدیوپاسخگویی‪،‬ثباتاقتصادی‪،‬امیدونشاطرادرجامعهافزایشدهیم‪».‬‬ ‫موضوع دوم مربوط به وزیر امور خارجه المان ‪« ،‬هایکو ماس»‪...‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بهانه ایبرایعدمموفقیتنیست‬ ‫در حالی کــه کرونا‬ ‫‪ ،‬قطعــی بــرق و‬ ‫خشکسالی از سوژه‬ ‫های مهم رســانه ها‬ ‫در روزهای گذشــته‬ ‫بود دو خبــر در دو‬ ‫روز گذشــته از دو‬ ‫مقام مهــم داخلی و‬ ‫خارجــی در فضای‬ ‫رســانه ای کشــور‬ ‫منتشر شد که کمتر‬ ‫مــورد توجــه قرار‬ ‫گرفت اما از جهاتی‬ ‫بســیار مهم اســت‪.‬‬ ‫خبر نخســت مربوط به ســخنان رئیس مجلس در مراسم تکریم‬ ‫روســای قوه قضائیه اســت که گفت «مردم هیچ بهانــه ای را از ما‬ ‫نخواهنــد پذیرفت ما مکلف هســتیم با کارامدی و پاســخگویی‪،‬‬ ‫ثبــات اقتصــادی‪ ،‬امیــد و نشــاط را در جامعه افزایــش دهیم‪».‬‬ ‫موضــوع دوم مربــوط بــه وزیر امــور خارجــه المــان ‪« ،‬هایکو‬ ‫ماس» اســت کــه در نشســتی خبــری در مادریــد از احتمال‬ ‫حصــول نتیجه در مذاکــرات وین طی هفته های اینــده خبر داد‪.‬‬ ‫واقعیــت این اســت کــه ایــران وارد دوره جدیــدی از حکمرانی‬ ‫شــده اســت این موضوعی اســت که رییس مجلس هــم بر ان‬ ‫تاکیــد کــرد « دوره جدیــدی از حکمرانــی و اداره کشــور اغاز‬ ‫شــده و مــا در اســتانه شــروع بــه کار و مســئولیت پذیری در‬ ‫یــک دوره جدید هســتیم که فرصت بســیار کم نظیری اســت»‬ ‫حــاال و بــا وجــود حاکمیــت یکدســت همــه چیز بــرای کار‬ ‫کــردن دولــت جدیــد فراهــم اســت اتفاقی کــه هرگــز در ‪4‬‬ ‫دهــه گذشــته به این شــکل رخ نــداده بــود‪ .‬تردیدی نیســت‬ ‫صاحبــان کســب و کار ‪ ،‬مدیــران شــرکت هــای کوچــک‬ ‫و بــزرگ ‪ ،‬تولیــد کننــده هــا ‪ ،‬بــه عبــارت بهتــر فعــاالن‬ ‫اقتصــادی در ایــران در شــرایط فعلــی ثبــات مــی خواهنــد‪.‬‬ ‫بهر حال مراســم تحلیف رییس جمهور منتخب روز پنجشنبه ‪14‬‬ ‫مرداد در محل مجلس شــورای اســامی برگزار خواهد شد‪.‬از این‬ ‫دیدگاه از نیمه دوم سال جاری اتفاقات مهمی رخ خواهد‪.‬تا ان زمان‬ ‫مذاکرات وین به ســرانجام خواهد رســید‪ .‬با استقرار دولت جدید ‪،‬‬ ‫کشــور به سمت و سوی ثبات اقتصادی‪ ،‬البته همراه با رکود خواهد‬ ‫رفت‪ .‬با این حال حاکمیت یکدســت خیلی زود موتور اقتصاد را به‬ ‫حرکــت در می اورند‪.‬چون چاره ای جز ایــن ندارد‪.‬بگذارید دوباره‬ ‫اســتناد کنیم به ســخنان محمد باقر قالیباف که در مراسم تکریم‬ ‫روسای قوه قضائیه گفت «هیچ بهانه ای برای عدم موفقیت نیست‪».‬‬ ‫عارف واحد ناوان(قائم مقام)‬ ‫دکتری حقوق‬ ‫( مرحله ارایه پایان نامه)‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫ادامه در صفحه‪1‬‬ ‫اب یا برق؛ اوضاع کدام یک بحرانی تر است؟‬ ‫قطعــی گاه و بی گاه بــرق و کمبود اب در‬ ‫مناطــق مختلف کشــور زمینه ســاز بروز‬ ‫مشکالت گســترده ای برای شهروندان شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تــازه نیمــی از اولیــن ماه فصل تابســتان‬ ‫گذشــته‪ ،‬با این حال شــاهد تشدید بحران‬ ‫خاموشی و کمبود اب در شهرهای مختلف‬ ‫کشور هستیم‪ .‬نکته ای که سبب گالیه مردم‬ ‫در روزهای اخیر شــده این اســت که این‬ ‫قطعی هــا در مواقعی بــدون اعالم قبلی رخ‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫رفتار شرکت توانیر در حوزه قطعی برق بدون‬ ‫اطالع قبلی زمینه بروز مشکالت گسترده ای‬ ‫برای شــهروندان را به وجود اورده است‪ ،‬به‬ ‫خصوص اینکه در شرایط کنونی‪ ،‬بسیاری از‬ ‫امتحانــات اموزش و پرورش و اموزش عالی‬ ‫کشــور نیز به صورت مجازی و با وابستگی‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصدی به انرژی برق انجام می شوند‪.‬‬ ‫وابستگی گسترده زندگی مردم به اب و برق‬ ‫سبب شده تا قطعی طوالنی مدت این حامل‬ ‫انرژی زیر و بــم زندگی افراد را تهدید کند‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر از نانوایی که پایه ای ترین نیاز‬ ‫اساسی را برای مردم تامین می کند و با قطع‬ ‫برق از مدار خارج می شــود تا درب بسیاری‬ ‫از پارکینگ ها که به وسیله برق کار می کنند‬ ‫که قطعی برق امــکان خروج از منزل را نیز‬ ‫منتفی می کند‪.‬‬ ‫این درحالی اســت که اوایــل هفته بیش از‬ ‫نیمی از کشــور در خاموشــی به سر برد به‬ ‫طــوری که در ایــن باره مصطفــی رجبی‬ ‫مشــهدی ســخنگوی صنعت برق کشور در‬ ‫گفت وگو با خبرنگار اقتصــاد و انرژی گروه‬ ‫اقتصــادی باشــگاه خبرنگاران جــوان‪ ،‬در‬ ‫خصوص خاموشــی های شــب گذشته در‬ ‫تهران و کرج گفت‪ :‬متاســفانه شب گذشته‬ ‫بیشــترین مصرف برق در کشــور را تجربه‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫او در ادامه با اشــاره به اینکه خاموشی ها تا‬ ‫ساعت ‪ ۲۲‬است‪ ،‬ولی خاموشی شب گذشته‬ ‫تــا یک بامداد هم به طــول انجامید‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫طبق برنامه زمانبندی اعالم شــده‪ ،‬اخرین‬ ‫ســاعت خاموشــی برق در البرز ‪ ۲۳‬است‪،‬‬ ‫ولی دیشــب از ساعت ‪ ۲۳‬تا یک بامداد هم‬ ‫شاهد خاموشی برق بودیم‪.‬سخنگوی صنعت‬ ‫برق کشــور گفت‪ :‬متاسفانه روز گذشته هم‬ ‫محدودیت تولید داشتیم و دو نیروگاه تولید‬ ‫برق در کشــور به دلیل مصــرف باال از مدار‬ ‫خــارج و به اورهال نیاز پیــدا کردند‪ ،‬ناچار‬ ‫شدیم بر اساس دســتور ملی خاموشی برق‬ ‫را افزایــش دهیــم و قطعی بــرق خارج از‬ ‫زمانبندی اعالم شده داشته باشیم‪.‬‬ ‫رجبی مشهدی تصریح کرد‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫شــرایط تولید برق در کشــور ثبات ندارد‪،‬‬ ‫نمی توانیــم به مردم قــول بدهیم که دیگر‬ ‫خاموشی خارج از برنامه نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫افزایش دمای هوا و روشــن شدن زودهنگام‬ ‫وسایل سرمایشی‪ ،‬خشکسالی و فعالیت بیش‬ ‫از حــد چاه های برقی اب بــه همراه خارج‬ ‫شدن نیروگاه های برق ابی اصلی ترین دالیل‬ ‫خاموشی برق در این روزها تلقی می شوند‪.‬‬ ‫محدودیت ها به برق ختم نشده و از گوشه و‬ ‫کنار شهرهای مختلف قطع و کاهش فشار‬ ‫اب شرب مشترکان به گوش می رسد‪ .‬براین‬ ‫اساس جانباز مدیرعامل اب و فاضالب کشور‬ ‫بیان کرد‪ :‬امسال با توجه به کمبود بارش ها و‬ ‫میزان افزایش دما شرایط خاصی حاکم است‬ ‫به طوری که ما در ‪ ۶‬حوزه ابریز اصلی کشور‬ ‫متاسفانه شاهد کاهش بارش ها هستیم‪.‬‬ ‫جانباز تصریح کرد‪ :‬متاسفانه عالوه بر کاهش‬ ‫میزان بارندگی ما امســال با افزایش دما که‬ ‫زودتر از سال گذشته در خردادماه اغاز شد‪،‬‬ ‫مواجه شــدیم به طوری که کولر های ابی و‬ ‫گازی زودتر از سال گذشته وارد مدار شدند‬ ‫و همین موضوع باعث افزایش مصرف اب و‬ ‫برق می شود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬در حال حاضر در مرکز فالت ایران‬ ‫‪ ۱۱‬درصــد اب مصرفی کل را کولر های ابی‬ ‫به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫ســخنگوی شــرکت اب و فاضالب کشور با‬ ‫تاکید بر این که خط قرمز ما در اب رســانی‬ ‫ســیار‪ ،‬حفظ کیفیت است‪ ،‬گفت‪ :‬در تمامی‬ ‫مراحل حمل و اب رسانی‪ ،‬تولید و بارگیری‬ ‫و مصرف‪ ،‬نمونه برداری از اب انجام می گیرد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬امســال قرار اســت با توجه به‬ ‫پیش بینی هــا‪ ،‬اب حدود ‪ ۸۰۰۰‬روســتا از‬ ‫طریق اب رسانی ســیار تامین شود که این‬ ‫عدد در سال گذشته برابر ‪ ۵۵۰۰‬روستا بود‪.‬‬ ‫کشفی تصریح کرد‪ :‬یکی از اثار خشکسالی‪،‬‬ ‫افزایش تعداد روســتا هایی است که با تانکر‬ ‫سیار اب رسانی می شوند‪ ،‬این امر بیانگر این‬ ‫اســت که منابع تامین اب محلی را در این‬ ‫روســتا ها از دســت داده ایم و باید از طریق‬ ‫منابع با فاصله‪ ،‬اب را به منطقه حمل کنیم‪.‬‬ ‫متاســفانه شــب گذشــته قطع برق انقدر‬ ‫گسترده بود که توانیر طبق جداول احتمالی‬ ‫برق را نســبت به حوزه اختیــار خود قطع‬ ‫کرد به طوری که در برخی از نقاط کشــور‬ ‫بخصوص تهران قطع برق ‪ ۶‬ســاعته گزارش‬ ‫شــد و بدتر از ان هم افت فشار و قطع اب‬ ‫اعالم شد‪.‬‬ ‫امســال تحت هیچ شرایطی جیره بندی اب‬ ‫نداریم‬ ‫این در حالی اســت که محمد رضا بختیاری‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب اســتان‬ ‫تهــران در گفت وگو با خبرنــگار اقتصاد و‬ ‫انرژی گــروه اقتصادی باشــگاه خبرنگاران‬ ‫جوان گفت‪ :‬در حال حاضر سرانه مصرف اب‬ ‫در تهران به ‪ ۲۴۰‬لیتر و در شهر های استان‬ ‫تهران هم به ‪ ۲۱۰‬لیتر رســیده است‪ .‬ما در‬ ‫تهــران ‪ ۳‬نوع رنگ ســبز‪ ،‬نارنجی و قرمز را‬ ‫تعریف کرده ایم که رنگ سبز مصارف عادی‪،‬‬ ‫نارنجی مصرف در وضعیت هشــدار و قرمز‬ ‫وضعیت خطرناک را نشــان می دهد که در‬ ‫حال حاضر مصرف اب در کالنشــهر تهران‬ ‫در وضعیــت نارنجی قرار دارد که امیدواریم‬ ‫به رنگ قرمز نرسد‪.‬‬ ‫در حــال حاضر هیچ برنامــه ای برای جیره‬ ‫بندی اب در تهران نداریم‪ ،‬اما اگر مشترکان‬ ‫مصرف خود را رعایت کنند؛ هیچ مشکلی در‬ ‫تامین اب نداریم‪.‬‬ ‫اما گویــا تمامی این مــوارد برعکس عمل‬ ‫شــده به طوری که شــب گذشته در اقصی‬ ‫نقاط تهران ‪ ۵‬ساعت قطع اب گزارش شد‪،‬‬ ‫متاسفانه انقدر اوضاع وخیم بود که در یکی‬ ‫از شهر های اســتان تهران با تانکر ابرسانی‬ ‫صورت گرفته است‪.‬‬ ‫محمد رضا بختیاری مدیرعامل شرکت اب و‬ ‫فاضالب استان تهران در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫حوزه اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه‬ ‫خبرنــگاران جوان در خصوص افت فشــار‬ ‫اب گفت‪ :‬در واقع مصــرف اب در تهران و‬ ‫اســتان های مجاور به شدت افزایش یافته و‬ ‫در حال افزایش است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬متاســفانه مصرف باالی اب در‬ ‫تهران باعث شــده که ما یک افت فشار ابی‬ ‫در برخی از مناطق پر مصرف اتخاذ کنیم که‬ ‫این افت فشار اب در طبقات باال باعث شده‬ ‫که اب به لوله ها نرسد‪.‬‬ ‫مدیر عامل شــرکت اب و فاضالب اســتان‬ ‫تهران افــزود‪ :‬هم اکنون بــرای ‪ ۱۷۰‬هزار‬ ‫مشــترک بدمصــرف تهرانــی کــه تا ‪۳۰‬‬ ‫مترمکعــب اب در مــاه مصرف کــرده اند‪،‬‬ ‫یعنی دوبرابر الگوی مصرف هشــدار قطعی‬ ‫اب صادر شــده که اگر روند مصرف خود را‬ ‫اصالح نکنند در مرداد روزانه ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬ساعت‬ ‫اب این مشترکان خانگی قطع خواهد شد‪.‬‬ ‫بختیاری اضافه کرد‪ :‬در این شــرایط سخت‬ ‫و بحرانی از مشترکان توقع داریم در میزان‬ ‫مصرف با رعایت الگوی مصرف با ما همکاری‬ ‫کنند که البته برخی از این مشــترکان اصال‬ ‫به شرایط بحرانی کشور به لحاظ کمبود اب‬ ‫توجهی ندارند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬امسال ‪ ۷۹۰‬میلیون مترمکعب اب‬ ‫در ســد های تهران ذخیره شده در حالی که‬ ‫این رقم ســال گذشــته درمدت مشابه یک‬ ‫میلیارد و ‪ ۱۵۰‬میلیون مترمکعب بوده و این‬ ‫به معنای کسری ‪ ۳۶۰‬میلیون مترمکعب اب‬ ‫در سد های استان تهران است‪.‬‬ ‫بختیاری افزود‪ :‬در حال حاضر استان تهران‬ ‫‪ ۲۵‬درصد و شــهر تهران ‪ ۱۷‬تا ‪ ۱۸‬درصد از‬ ‫اب شرب کشور را مصرف می کنند‪.‬‬ ‫با وجود گســتردگی بحران خاموشــی‪ ،‬در‬ ‫شــرایط کنونی یکی از ســواالتی که ذهن‬ ‫مردم را به خود مشــغول کرده ان است که‬ ‫چرا برق به شــکل گســترده قطع می شود؟‬ ‫پاسخ به این سوال می تواند عالوه بر اگاهی‬ ‫نسبت اصل مســئله زمینه جلوگیری از این‬ ‫بحران را فراهم کند‪.‬‬ ‫بررسی امار مصرف اوج بار در روز های اخیر‬ ‫از رشــد ‪ ۲۲‬درصدی اوج بار نسبت به سال‬ ‫گذشته خبر می دهد‪ .‬به عبارت دیگر شبکه‬ ‫برق کشور نســبت به سال گذشته ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫مگاوات بیشتر برق مصرف می کند‪.‬‬ ‫نیازانیمسکنبه ُمسکن‬ ‫احمد حاجی علی نژاد دبیر فراکســیون‬ ‫رفــاه تامین اجتماعــی در نهمین دوره‬ ‫مجلس شــورای اســامی گفت تامین‬ ‫مسکن نیاز انی به مسکن های تاثیر گذار‬ ‫در تعدیل اجاره بها و قیمت مسکن دارد‪.‬‬ ‫حاجی علی نژاد دبیر فراکسیون حمایت‬ ‫از جذب سرمایه گذاری در توسعه کشور‬ ‫در دوره نهم مجلس شورای اسالمی طی‬ ‫گفتگــوی اختصاصی با راه مردم گفت از‬ ‫انجا ایکــه یکی از اولویت های اصلی هر‬ ‫خانواده ای تامین مسکن می باشد بدین‬ ‫لحاظ ز دولت ها بر اســاس وظایف خود‬ ‫ملزم به ایجــاد دســتورهای الزم برای‬ ‫تامین مســکن خانواده های فاقد مسکن‬ ‫می باشند‪ .‬حال که تهیه و تامین مسکن‬ ‫در کشــور مــا یکی از موضوعــات حائز‬ ‫اهمیت می باشــد لذا ورود دستگاه های‬ ‫حاکمیتــی و نظارتی برای تعدیل قیمت‬ ‫اجــاره بهــا و همچنین قیمت مســکن‬ ‫امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد‬ ‫متاســفانه در حال حاضــر به دلیل عدم‬ ‫عنایت الزم توســط نهادها و دســتگاه‬ ‫های اجرایــی ذیربط تعیین قیمت اجاره‬ ‫بها مســکن بدون وجود شــاخص های‬ ‫منطقی توسط مالکان محترم مشخص و‬ ‫اعالم می شــود و در این حالت و در این‬ ‫حالت مبلغ اجاره بها مســکن بر اساس‬ ‫نیازهای مالی مالکان تعیین می شود به‬ ‫عبارتی مالک مــی خواهد از طریق اخذ‬ ‫اجاره بها مســکن از مســتاجر مشکالت‬ ‫مالــی خــود اعــم از طریقه مســتاجر‬ ‫خود تامیــن نماید بدیــن منظور مبلغ‬ ‫اجاره بها مســکن خود را بــدون توجه‬ ‫به وضعیت مســتاجران تعیین و مطالبه‬ ‫می نماید در این راســتا هر چند دولت‬ ‫محترم نسبت به اخذ تصمیمات حداقلی‬ ‫از جملــه پرداخت مبلغــی به عنوان وام‬ ‫و ودیعه مســکن و یا موارد مشابه اقدام‬ ‫نموده اســت ولــی متاســفانه اینگونه‬ ‫اقدامات کافی و راقع مســایل مربوط به‬ ‫حوزه مســکن نمی باشد حاجی علی نژاد‬ ‫در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد شما‬ ‫به عنــوان صاحب نظر حــوزه اقتصادی‬ ‫فرهنگــی و اجتماعــی چیســت؟ گفت‬ ‫مســئله تامین مســکن همانند معادله‬ ‫چند مجهولی اســت و همــان طوریکه‬ ‫بــرای حل معادلــه چنــد مجهولی نیاز‬ ‫به مشــخص شــدن چندیــن عامل می‬ ‫باشد مسئله مســکن هم می بایست در‬ ‫نگرش سیســتمی و با مشــخص کردن‬ ‫مجهوالت اسیب شناســی قرار گرفته و‬ ‫نســبت به تعیین علت ها و ارائه راه حل‬ ‫های منطقــی و اجرایی اقدام نمود دبیر‬ ‫فراکسیون رفاه و تامین اجتماعی نهمین‬ ‫دوره مجلس شورای اسالمی افزود یکی‬ ‫از مولفه های گرانی اجاره بهای مســکن‬ ‫افزایش بی رویه و افســار گسیخته سایر‬ ‫مــوارد از جملــه مصالح ســاختمانی و‬ ‫همچنین ســایر هزینه های زندگی است‬ ‫و در واقع هزینه زندگــی مالکان نیز به‬ ‫دالیل مطرح شــده افزایش یافته اســت‬ ‫حاجی علی نــژاد در ادامه گفت اگر در‬ ‫جامعه مــوردی افزایش قیمــت را بده‬ ‫ســریعاً ایــن افزایش قیمت بــا ضریبی‬ ‫که گاهــا تصاعــدی هم می باشــد در‬ ‫ســایر مــوارد از جملــه مســکن تاثیر‬ ‫گذار می باشــد بدیــن منظور ضرورت‬ ‫دارد متناسب با شــرایط موجود هر چه‬ ‫سریعتر عوامل تصمیم ساز و تصمیم گیر‬ ‫در بخش مسکن حتماً و حتماً نسبت به‬ ‫شناســایی علت های مربوط به افزایش‬ ‫قیمــت ها در بخش مســکن و اجاره بها‬ ‫مســکن و حل مســائل مربوط اقدامات‬ ‫عاجــل را به عمل مســئله اورژانســی‬ ‫مبدل شــده اســت حاجی علی نژاد در‬ ‫خاتمــه تشــکر از مالــکان محترمی که‬ ‫در این شــرایط حاضــر رعایت انصاف را‬ ‫مــورد عنایت قرار داده و با مســتاجران‬ ‫نهایــت همکاری و مســاعدت را مبذول‬ ‫مــی فرمایند افزود نیاز اســت به منظور‬ ‫جلوگیری عواقب ناشــی از گرانی مسکن‬ ‫و همچنیــن تعدیــل اجاره بها مســکن‬ ‫هرچــه ســریعتر نماینــدگان گرانقدر‬ ‫مجلس شــورای اســامی قــوه مقننه‬ ‫مســئولین محترم ذیربــط مملکتی قوه‬ ‫مجریه مســئولین گرامی در قوه قضاییه‬ ‫و همچنین صاحبنظران فرهیخته حوزه‬ ‫مسکن با توکل به عنایات مستمر خداوند‬ ‫قــادر و توانا و خالق مهربانی ها و با عزم‬ ‫و اراده جدی نســبت به تعیین شاخص‬ ‫ها و روشــهای تعدیل کننــده اجاره بها‬ ‫و تامین مســکن اقدام عاجــل به عمل‬ ‫اورند این صاحب نظر مســائل اقتصادی‬ ‫فرهنگــی اجتماعــی از صدا و ســیمای‬ ‫جمهوری اسالمی و همه دست اندرکاران‬ ‫مسکن درخواست نمود به ارتقای سطح‬ ‫فرهنگــی جامعــه پیش از پیش کوشــا‬ ‫باشند‪.‬مشاور اســبق معاون وزیر تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفــاه اجتماعی گفت‪ :‬از راهکارهای‬ ‫پیشــنهادی مــی توانــد عــدم پذیرش‬ ‫اجــاره بها غیــر متعارف از ســوی بنگاه‬ ‫های معامالت ملکی( امالک ها) باشــد‪،‬‬ ‫همچنین تعیین قیمت کارشناسی مسکن‬ ‫توسط کارشناســان محترم ذیربط و نیز‬ ‫تســهیل گری در تامین زمین و ســرعت‬ ‫بخشیدن به ساخت مســکن می تواند تا‬ ‫حدودی قیمت مســکن و اجاره خانه ها‬ ‫را تعدیل نماید‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪4156‬‬ ‫شماره‪4232‬‬ ‫هجدهم شماره‬ ‫سالهجدهم‬ ‫‪ 1400‬سال‬ ‫فروردین‪1400‬‬ ‫شنبه ‪ 16‬تیر‬ ‫شنبه ‪16‬‬ ‫دوچهار‬ ‫خبر‬ ‫خطر کمبود اکسیژن بیخ گوش بیماران کرونایی‬ ‫رئیس اتحادیه کشوری گازهای طبی و صنعتی با بیان اینکه به طور کلی در فصل تابستان ظرفیت تولید‬ ‫اکســیژن حدود ‪ ۱۵‬درصد کاهش می یابد‪ ،‬گفت‪ :‬قطعی برق شش ساعته در روزهای گذشته نیز باعث‬ ‫شــد تولید حداقل ‪ ۱۰‬ساعت عقب بیفتد و تولید اکســیژن تقریبا نصف شد که در شرایط موج پنجم‬ ‫تداوم این وضعیت ممکن است ما را وادار به واردات اکسیژن کند‪.‬‬ ‫پیکان کالنتری‪ ،‬با گالیه از قطعی مکرر برق در روزهای اخیر گفت‪ :‬قطعی برق بر میزان ظرفیت تولید‬ ‫اکســیژن تاثیر گذاشته و با کاهش تولید در روزهای اخیر مواجه هستیم‪ .‬عمده مصرف تولید اکسیژن‬ ‫با برق است و زمانی که برق قطع می شود‪ ،‬زمان بیشتری الزم است تا موتور دستگاه های اکسیژن ساز‬ ‫فعال شود و به همین دلیل زمان کمتری برای تولید داریم‪.‬‬ ‫به گفته وی در حال حاضر با شــروع موج پنجم شــیوع کرونا و افزایش دو برابری تقاضا برای اکسیژن‪،‬‬ ‫به علت قطع برق میزان تولید کاهش یافته اســت و ادامه این روند مراکز درمانی را با مشــکل کمبود‬ ‫اکسیژن روبه رو خواهد کرد‪.‬‬ ‫کالنتری از قطع شش ساعته برق در روز گذشته خبر داد و گفت‪ :‬عمال نصف روز گذشته تولید متوقف‬ ‫و بیش از ‪ ۱۰‬ســاعت کار تعطیل شد‪ .‬چراکه دمای اکسیژن مایع که مافوق سرد است با محیط تبادل‬ ‫و کاهش پیدا می کرد و بیش از یک ســاعت بعد از قطعی برق طول می کشد دمای یخچال ها به قبل از‬ ‫قطعی برق برســد‪ .‬عالوه بر این به طور کلی در فصل تابســتان تولید گازهای طبی به دلیل گرمای هوا‬ ‫‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۵‬درصد کاهش پیدا می کند‪ ۱۰ .‬ســاعت توقف تولید نیز خود به معنای کاهش ‪ ۴۰‬درصدی‬ ‫تولید است‪ .‬بنابراین در مجموع در این شرایط تولید گازهای طبی نصف خواهد شد‪.‬‬ ‫از طرف دیگر به گفته این تولیدکننده دســتگاه ها نیز از تولید برق اســیب می بینند و از چرخه تولید‬ ‫خارج می شوند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شنیده ها حاکی از این است که موج پنجم شدیدتر از موج قبلی است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫صورت ادامه این وضعیت باید فکری برای واردات اکسیژن کنیم‪ .‬اما کشورهای اطراف شامل افغانستان‪،‬‬ ‫پاکستان‪ ،‬عراق و اذربایجان خود دچار مشکل هستند و تنها گزینه ترکیه خواهد بود‪.‬‬ ‫کالنتری با تاکید بر اینکه باید هرچه ســریعتر راهکاری برای این مســاله دیده شــو‪ ،‬گفت‪ :‬اداره برق‬ ‫مناطقی که کارخانه های تولید اکســیژن فعال هســتند را شناسایی کند تا خاموشی ها در این مناطق‬ ‫به حداقل برســد و با اطالع قبلی باشد‪.‬رئیس اتحادیه کشوری گازهای طبی و صنعتی اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫مشــکل تنها برای کارخانجات تهران نیســت بلکه کارنجات فعال در اســتان های دیگر مانند‪ ،‬فارس‪،‬‬ ‫خوزستان‪ ،‬اصفهان و ‪ ...‬نیز تماس های زیادی در خصوص کاهش تولید به دلیل قطعی برق داشتند و‬ ‫الزم است تا اداره برق در شرایط این روزهای تشدید بیماری کرونا و افزایش مراجعین به بیمارستان ها‬ ‫همکاری الزم را با کارخانجات تولیدی اکسیژن داشته باشد تا شاهد معظل کمبود اکسیژن نباشیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در شهرســتان ها که دسترسی راحت تر اســت توانستند با رایزنی خاموشی را محدود‬ ‫یا با برنامه ریزی مدیریت کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مســئوالن با دیدن این مصاحبه ها هم هیچ اقدامی انجام‬ ‫نمی دهند‪ .‬ما درخواست داریم مسئوالن برق پاسخ دهند و فکری به حال این وضعیت کنند‪.‬‬ ‫‪ ۶۰۰۰‬میلیارد تومان از جیب دالالن جمع شد!‬ ‫ســایه قیمت گذاری دستوری از سر صنعت سیمان برداشــته و باعث شد قیمت این محصول در بستر‬ ‫بورس کاال کشــف شــود؛ اتفاقی که رئیس انجمن صنفــی کارفرمایان صنعت ســیمان نتیجه ان را‬ ‫تقســیم فاصله ‪ ۶۰۰۰‬میلیارد تومانی قیمت گذاری دستوری تا قیمت مصوب به سه بخش و در نهایت‬ ‫تاثیرگذاری روی سود خالص تولیدکننده عنوان کرد‪.‬‬ ‫زمزمه های خروج صنعت ســیمان از قیمت گذاری دســتوری اردیبهشت امسال با پذیرش یک شرکت‬ ‫سیمانی در بورس کاال به گوش رسید و زمینه ساز پذیرش شرکت های سیمانی دیگر در این بازار شد‪.‬‬ ‫بر این اســاس‪ ،‬بررسی روند معامالت ســیمان در بورس نشان می دهد ســیمانی ها از تاریخ ‪ ۹‬خرداد‬ ‫عرضه های خود را در بورس اغاز کردند و در هفته نخســت این عرضه ها (منتهی به ‪ ۱۴‬خرداد ماه) در‬ ‫مجموع ‪ ۳۶‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تن سیمان مورد معامله قرار گرفت‪.‬‬ ‫در هفته منتهی به ‪ ۲۱‬خرداد ماه‪ ،‬حجم فروش به ‪ ۴۵‬هزار و ‪ ۹۳۰‬تن رسید و در نهایت تا ‪ ۲۵‬خردادماه‬ ‫‪ ۱۷۶‬هزار تن در مقابل نام شرکت های سیمانی در جدول معامالت بورس کاال حک شد‪.‬‬ ‫همچنین براساس امار‪ ،‬در سال جاری ‪ ۱۹‬شرکت سیمانی در بورس کاالی ایران پذیرش شدند‪.‬‬ ‫در این راســتا‪ ،‬رضا جمارانیان ‪ -‬رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت ســیمان ‪ ، -‬با اشاره به عرضه‬ ‫ســیمان در بورس کاال اظهار کرد‪ :‬این اتفاق باعث شــد قیمت ســیمان با قیمت های رقابتی متناسب‬ ‫و قیمت گذاری دســتوری برطرف شــود‪ .‬در واقع ‪ ۶۰۰۰‬میلیارد تومان فاصله قیمت دستوری تا قیمت‬ ‫مصوب مصرف کننده بود که درحال حاضر این مبلغ به ســه بخش تقســیم شــده است‪.‬به گفته وی‪،‬‬ ‫بخشی از این فاصله به تولیدکننده برگشت‪ .‬یک بخش در قالب کاهش قیمت خرید مصرف کننده بوده‬ ‫و بخشــی هم بابت هزینه توزیع و فروش است‪ .‬در واقع فاصله مذکور سه بازیگر پیدا کرد‪ ،‬فاصله ای که‬ ‫قبال فقط متعلق به سیســتم توزیع بود اکنون به تولیدکننده برگشــته و روی سود خالص تولیدکننده‬ ‫تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫بانک مرکزی نه پول گرفت‪ ،‬نه تزریق کرد‬ ‫بانــک مرکزی طی هفته جاری نیز در بازار باز و بین بانکــی نه پولی از بانک ها دریافت کرد و نه پولی‬ ‫به ان ها تزریق کرد‪.‬‬ ‫کنتــرل نقدینگی بانک ها در ایران را بانک مرکزی هر هفتــه از طریق برگزاری دو بازار باز و اعتبارات‬ ‫قاعده مند در بازار بین بانکی انجام می دهد که در بازار باز همواره بانک مرکزی با رصد وضعیت حساب‬ ‫بانک ها اقدام به جذب یا بسط پول می کند‪.‬‬ ‫در ایــن هفته نیز‪ ،‬بانک مرکزی برای پنجمین بــار متوالی معکوس عمل کرد و هدف جذب پول را در‬ ‫پیش گرفته است که طی هفته جاری معادل ‪ ۶۴۶۰‬میلیارد تومان اوراق با نرخ سود ‪ ۱۸‬درصد و تاریخ‬ ‫سررســید هفت روزه به بانک ها فروخت که به این معنی است که این میزان پول از بانک ها جمع کرده‬ ‫اســت‪.‬عالوه براین‪ ،‬انطور که گزارش این هفته بانک مرکزی نشــان می دهد‪ ،‬با رسیدن سررسید اوراق‬ ‫طی عملیات هفته گذشــته بانک مرکزی معادل ‪ ۶۴۶۰‬میلیارد تومان به بانک ها برگردانده که از انجا‬ ‫که این میزان برابر با میزان پول دریافتی بانک مرکزی از بانک ها اســت‪ ،‬بنابراین‪ ،‬خالص عملکرد بانک‬ ‫مرکزی صفر شــده است‪ .‬از ســوی دیگر‪ ،‬یکی دیگر از بازارهای مهم در راستای کنترل نقدینگی‪ ،‬بازار‬ ‫بین بانکی است که در ان بانک های دارای دارایی مازاد به بانک های دچار کسری‪ ،‬مبلغی را در سررسید‬ ‫کوتاه مدت می دهند که اگر این بانک‪ ،‬بانک مرکزی باشــد؛ به این مبلغ و تســهیالت‪ ،‬اعتبارات قاعده‬ ‫مند گفته می شود و به نوعی بانک ها از بانک مرکزی پول قرض می گیرند که طبق اعالم بانک مرکزی‪،‬‬ ‫برای چهارمین بار در ســالجاری طی این هفته نیز هیچ بانک و موسســه اعتباری اعتبارات قاعده مند‬ ‫دریافت نکرده اســت‪.‬به عبارت دیگر‪ ،‬بانک هایی که تقاضا داشتند تا با سررسید کوتاه مدت و نرخ سود‬ ‫‪ ۲۲‬درصد از بانک مرکزی پول قرض گیرند‪ ،‬نتوانستند این نهاد را متقاعد کنند‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬بانک مرکزی طی هفته جاری در بازارهای باز و بیــن بانکی نه پولی از بانک ها دریافت کرد‬ ‫و نه پولی به ان ها قرض داد که بیانگر این اســت که طی هفتــه جاری‪ ،‬عملکرد بانک مرکزی در بازار‬ ‫مالی صفر شده است‪.‬‬ ‫نانوایی ها در صدر شکایات مردمی‬ ‫معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت (صمت) استان تهران بیشترین شکایات صنفی‬ ‫ثبت شده در سامانه ‪ ۱۲۴‬در سه ماهه نخست امسال را درحوزه نانوایی‪ ،‬میوه و کاالهای اساسی عنوان‬ ‫کرد‪ .‬ســعید محمدی پور‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در ســه ماهه نخست امســال بیش از ‪ ۱۲‬هزار شکایت صنفی در‬ ‫سامانه ‪ ۱۲۴‬به صورت تلفنی و حضوری از واحدهای عمده و خرده فروشی ثبت شده است‪.‬‬ ‫وی از افزایش ‪ ۱۶‬درصدی ثبت شــکایات مردمی درسامانه نســبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬در فصل اول امسال‪ ۷۷۶۳ ،‬شکایت تلفنی و ‪ ۴۲۸۰‬فقره شکایت حضوری انجام شده است‪.‬‬ ‫همچنین به گفته این مقام مسئول از این تعداد شکایت ثبتی‪ ۳۲۴۰ ،‬فقره متخلف و مابقی غیر متخلف‬ ‫بوده اند که پرونده ها به مراجع قضائی ارجاع شده است‪ .‬معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت درپایان‬ ‫بیشــترین شــکایات واصله را درحوزه نانوایی‪ ،‬میوه و کاالهای اساسی عنوان کرد‪ .‬گزارش میدانی از‬ ‫نانوایی هــا حاکی از ان اســت که در حال حاضر برخی از نانوایی ها بــا ارد یارانه ای قیمت های خود را‬ ‫باال برده اند‪ .‬این در حالی اســت که بر اساس سامانه ‪ ۱۲۴‬هنوز قیمت مصوب نان بربری ساده یارانه ای‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬تومان‪ ،‬ســنگگ ساده یارانه ای ‪ ۱۲۰۰‬تومان‪ ،‬تافتون ســاده یارانه ای ‪ ۵۵۰‬تومان و لواش ساده‬ ‫یارانه ای ‪ ۳۰۰‬تومان است‪ .‬قیمت مصوب واحدهای نانوایی ازادپز نیز در سامانه ‪ ۱۲۴‬به ترتیب ‪،۱۵۰۰‬‬ ‫‪ ۸۵۰ ،۱۸۰۰‬و ‪ ۴۵۰‬تومان برای نان های بربری‪ ،‬ســنگگ‪ ،‬تافتون و لواش ثبت شده است‪.‬این در حالی‬ ‫اســت که اتاق اصناف اخیرا از دولت تقاضا کرده همان طور که نرخ خدمات دولتی مانند انرژی را برای‬ ‫جلوگیری از بروز خســارت به واحدهای تولید کننده افزایش می دهد‪ ،‬نرخ نان را نیز متناســب با تورم‬ ‫کشــور افزایش دهد و تاکید کرده تا زمان تصویب اصالحیه نرخ هیچ یک از واحدهای نانوایی مجاز به‬ ‫افزایش نرخ به صورت غیرقانونی نیست‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‪،‬اجتماعی‬ ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫پویش بی ابی و بی برقی وزارت نیرو!‬ ‫وزارت نیرو ‪ ۱۴‬هفته اســت که پویشــی به نام‬ ‫هرهفته الف ‪ -‬ب‪-‬ایران به راه انداخته‪ ،‬پویشــی‬ ‫که جزو افتخارات دولــت بوده برای اب و برق‬ ‫رســانی به نقاط مختلف کشــور‪ ،‬اما این روزها‬ ‫چیزی که مردم میبینند و احساس می کنند با‬ ‫نتیجه ای که مد نظــر این پویش بوده متفاوت‬ ‫است‪.‬‬ ‫گرمــای زودرس‪ ،‬نبود نیــروگاه های برق ابی‬ ‫و حضــور ناخوانده رمزارزها بهانه ای شــدند تا‬ ‫صنعــت برق بار خــود را بــر دوش ان بگذارد‬ ‫و خاموشــی را مهمــان خانه های مــردم کند‪.‬‬ ‫هرچنــد که نمی تــوان این دالیــل را به طور‬ ‫کامــل نادیده گرفت اما به اعتقاد کارشناســان‬ ‫قطعا اگر مدیریت درســت وجود داشت اوضاع‬ ‫کشور اکنون اینگونه نبود‪.‬‬ ‫وقوع خاموشــی های پی در پــی و البته بدون‬ ‫برنامه و اطالع قبلی‪ ،‬مشــکالت زیادی را برای‬ ‫صنوف مختلــف به وجود اورده و بســیاری از‬ ‫مــردم در اطراف تهران و اســتان هــای دیگر‬ ‫نسبت به این مســاله معترض شده اند‪ ،‬هرچند‬ ‫که ظاهــرا این موضوع چندان برای وزارت نیرو‬ ‫در اولویت قرار نداشــت و قــرار بود صبح امروز‬ ‫قطــار پویش به راه بیفتد امادر لحظات اخر این‬ ‫قطــار متوقف و باالخره وزیر نیرو عازم جلســه‬ ‫اضطراری ستاد مدیریت برق شد‪.‬‬ ‫ســوالی که مطرح می شود این است که باتوجه‬ ‫به اینکه از زمســتان ســال گذشــته هشدارها‬ ‫برای تابســتان ســخت در حوزه برق از ســوی‬ ‫همین مســووالن داده می شــد چــرا چاره ای‬ ‫برای ان نیندیشــیدند؟! انطور که اعالم کردند‬ ‫رمزارزهــای مجاز و غیر مجاز ‪ ۲۰۰۰‬مگاوات را‬ ‫به خود اختصاص دادند اما کشــور اکنون با ‪۱۰‬‬ ‫هزار مــگاوات کمبود برق مواجــه بوده و نکته‬ ‫جالب این است که اردیبهشت ماه امسال میزان‬ ‫کمبود ‪ ۳۰۰۰‬مگاوات اعالم شــده بود و ی دو‬ ‫ماه این عدد ‪ ۷۰۰۰‬مگاوات افزایش یافته است!‬ ‫ســوال دیگری که مطرح می شــود این اســت‬ ‫کــه باتوجه بــه تعطیلــی مدارس و دانشــگاه‬ ‫ها و کاهش ســاعت فعالیت مغــازه ها و حتی‬ ‫دورکاری کارمندان چگونــه میزان مصرف برق‬ ‫افزایــش یافته اســت؟ حتی اگر فــرض کنیم‬ ‫که گرمــای زودرس موجب افزایش اســتفاده‬ ‫از وســایل سرمایشــی و مصرف برق شده است‬ ‫بازهم تعطیلی بســیاری از مراکز باید روی این‬ ‫موضوع اثر می گذاشت‪.‬‬ ‫ان طــور کــه محمــد حســن متولــی زاده ‪-‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توانیر در روزهــای اخیر‬ ‫اعالم کرده مشــکل این اســت که برق ارزان را‬ ‫در اختیار مشــترکان قرار می دهیم‪ .‬طبق گفته‬ ‫های او امســال گرمای بسیار شدید باعث شد تا‬ ‫مصــرف برق افزایش یابد و این افزایش در ابعاد‬ ‫مختلفی صورت گرفته اســت‪ ،‬حدود ‪ ۵۰۰۰‬تا‬ ‫‪ ۶۰۰۰‬مگاوات مصرف چاه های کشاورزی است‪.‬‬ ‫مســاله ی بعدی دستگاه های سرمایشی بوده که‬ ‫بســیار زودتر از موعد وارد مدار شــدند و ‪۴۰‬‬ ‫درصد از مصارف را به خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫بــه گفته مدیرعامل توانیر اگر پیک را ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫مــگاوات در نظر بگیریم حجم زیادی از ســوی‬ ‫وسائل سرمایشــی به این بخش اختصاص یافته‬ ‫است‪ .‬همچنین مراکز اســتخراج رمزارز نیز که‬ ‫حجم ان بسیار گســترش یافته ‪ ۲۰۰۰‬مگاوات‬ ‫از میزان مصرف را شــامل می شود‪ .‬حدود یک‬ ‫ماه اینده شرایط اضطراری است و امید می رود‬ ‫با کمک مردم از این شرایط عبور کنیم‪ ،‬مسئله‬ ‫بعدی مــا برای روزهای اتی اســت که گرمای‬ ‫شــدیدتری در تمام نقاط کشــور اتفاق خواهد‬ ‫افتاد؛ بنابراین‪ ،‬حساســیت ایــن هفته و هفته‬ ‫اتی بیشــتر است و باید توجه دقیق تری صورت‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫این مقام مسوول صنعت برق همچنین با اشاره‬ ‫به اینکه امســال بارها اعالم شد سال ‪ ۱۴۰۰‬از‬ ‫چند جهت سالی استثنایی است‪ ،‬گفت‪ :‬گرمای‬ ‫بی ســابقه در ایــران و اغلب کشــورهای جهان‬ ‫عامل اصلی رشد مصرف برق بود‪.‬‬ ‫اما موضوعــی که در این شــرایط بحرانی قابل‬ ‫توجه است سکوت وزیر نیرو طی روزهای اخیر‬ ‫بوده‪ ،‬ظاهرا اخریــن صحبت های اردکانیان در‬ ‫مورد برق و شرایط موجود مربوط به دوم تیرماه‬ ‫و دوازدهمین هفته پویــش هر هفته‪-‬الف‪-‬ب‪-‬‬ ‫ایــران می شــود؛ او در ان مراســم گفت‪ :‬این‬ ‫روزها شــرایط گرمای شــدید هستیم‪ ،‬این در‬ ‫حالی است که هنوز در اغاز فصل تابستان قرار‬ ‫داشته و افزایش مصرف را شاهدیم به نحوی که‬ ‫پارســال در ‪ ۳۱‬تیرمــاه اوج بار حدود ‪ ۵۸‬هزار‬ ‫مگاوات را ســپری کردیم و قله مصرف پارسال‬ ‫ظرفیــت ‪ ۵۸‬هــزار و حدود ‪ ۳۰۰‬مــگاوات را‬ ‫داشــت اما دیروز و امروز پیک بــار به نزدیکی ‬ ‫‪ ۶۲‬هزار مگاوات رســیده و هنــوز در اغاز این‬ ‫فصل هستیم‪.‬‬ ‫به گفته او چهار ســالی که حاوی دو ســال از‬ ‫اعالمجرمدرانتظارخودروسازانمتخلف‬ ‫نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس‬ ‫شــورای اسالمی گفت‪:‬دادســتانی تهران باید به‬ ‫مسئله گرانی خودرو ورود کند‪.‬‬ ‫حسن نوروزی درباره لزوم توجه تمامی دستگاه ها‬ ‫به موضوع کنترل قیمت ها‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه طی‬ ‫یک الی دو ســال اخیر گرانی کاالهای اساسی‪،‬‬ ‫مســکن و خودرو شدت بســیاری داشته است‪،‬‬ ‫بــه طور مثــال در بحث گرانی خــودرو تمامی‬ ‫دســتگاه ها مسئول هستند چرا که باید خانوارها‬ ‫بتواننــد با ســهولت خودرو خریــداری کنند و‬ ‫نباید فراموش شــود که در بســیاری از کشورها‬ ‫خودرو متناســب با درامد و به صورت قســطی‬ ‫به مردم عرضه می شــود‪.‬نوروزی گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر خودرو چند برابر قیمت واقعی‪ ،‬ان هم به‬ ‫صورت نقدی به فروش می رسد اما اگر مدیرعامل‬ ‫شرکت های خودروساز را سهامداران تعیین کنند‬ ‫نه دولت‪ ،‬از این مشکالت کاسته خواهد شد‪.‬‬ ‫نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس‬ ‫شورای اسالمی توضیح داد‪ :‬در حالی که درصد‬ ‫کمی از سهام ایرانخودرو دولتی است اما مدیران‬ ‫این شــرکت را دولت تعیین کــرده و از انجا که‬ ‫برخی مدیران دولتی صرفا براساس رابطه و بدون‬ ‫ضابطه و تخصص انتخاب می شــوند مشکالت بر‬ ‫قوت خود باقی اســت بنابراین مردم روز به روز‬ ‫شــرایط بدتری پیدا می کنند امــا ان مدیر که‬ ‫هیچ سررشته ای در امر خودرو سازی ندارد پول‬ ‫بیشتری به جیب می زند‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه قبــل از هر مســئله ای باید‬ ‫مدیران شرکت های ایران خوردو و سایپا از طریق‬ ‫سهامداران انتخاب شوند‪ ،‬افزود‪ :‬دادستان تهران‬ ‫باید به مسئله گرانی خودرو ورود کند‪.‬‬ ‫به گفته نوروزی در شرایط فعلی باید شرکت های‬ ‫خودروسازی ‪ 3‬شیفته کار کنند تا کمبود عرضه‬ ‫جبران شــود و خودروهای تولیدی را به مشتری‬ ‫داخلی به قیمت واقعی بفروشند‪.‬‬ ‫نایــب رئیــس کمیســیون حقوقــی و قضایی‬ ‫مجلــس شــورای اســامی گفت‪ :‬مســئوالن‬ ‫خودروســازی کشــور را به کمیســیون قضایی‬ ‫دعوت می شــوند چرا که بایــد توضیح دهند به‬ ‫چــه دلیل با وجــود اینکه معمــوال هزینه های‬ ‫ماننــد حقوق کارگــر و انرژی و‪ ....‬ریالی اســت‬ ‫امــا نهایتا مالک تعیین قیمت خــودرو نرخ ارز‬ ‫اســت و در صورت محرز شدن تخلف علیه ان ها‬ ‫اعالم جرم خواهش شد‪.‬‬ ‫خشک ترین ســال های نیم قرن اخیر و دو سال‬ ‫از تر ســال ترین ســال ها بــود‪ .‬مدیریت چنین‬ ‫ســال هایی‪ ،‬مدیریت ویژه ای اســت و در عرصه‬ ‫کار بین بخشی اب و انرژی کارنامه بسیار خوبی‬ ‫از همدلی در ســطح مدیران در داخل دولت و‬ ‫خارج از ان انجام شــد‪ .‬ان شاهلل با تدابیری که‬ ‫اندیشیده شــده با تالش شبانه روزی تالشگران‬ ‫صنعت برق کشــور چه در سازمان دولتی و چه‬ ‫در بخش خصوصی‪ ،‬همکاران دســت اندرکار در‬ ‫نیروگاه های برق ابــی‪ ،‬فعالین صنعت‪ ،‬همکاری‬ ‫و هماهنگــی اســتانداران بــرای جابجایی های‬ ‫ضروری بار و از همه مهم تر هوشیاری و اگاهی‬ ‫و همیاری مردم در بخش های خانگی و تجاری‬ ‫بتوانیم با حداقل مشکل این فصل گرم و خشک‬ ‫را سپری بکنیم‪.‬‬ ‫عذرخواهــی روحانی از مــردم به خاطر‬ ‫مشکالت ناشی از قطعی برق‬ ‫ســکوت وزیر نیرو در حالی اســت کــه امروز‬ ‫رئیس جمهور گفت‪ :‬در خاموشــی ها‪ ،‬مهم این‬ ‫اســت که مردم از ســاعات ان مطلع باشند تا‬ ‫بتواننــد پیش بینی و برنامه ریــزی کنند؛ البته‬ ‫نســبت به مردم عزیزی که در این روزها دچار‬ ‫مشــکل و رنج شــدند‪ ،‬عذرخواهــی می کنم و‬ ‫خواهــش می کنــم مقــداری در مصــرف برق‬ ‫صرفه جویی کنند‪.‬‬ ‫روحانــی همچنین وزارت نیرو را در این زمینه‬ ‫مقصر ندانســت امــا تاکید کرد کــه منتها باید‬ ‫برای مــردم توضیح دهد که مشــکل چه بوده‬ ‫است و باید راه حل مشکل را اجرایی کنند‪.‬‬ ‫به گفته رییس جمهور در ‪ ۸‬سال گذشته حدود‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬مگاوات به طور ســاالنه به ظرفیت تولید‬ ‫برق کشــور اضافه شده است این درحالی است‬ ‫که قبل از این دولت به طور متوســط ســاالنه‬ ‫‪ ۱۷۰۰‬مــگاوات برق اضافه می شــد‪ ،‬اما با این‬ ‫وجود بخاطر گرمای شــدید و خشکسالی دچار‬ ‫مشکل می شویم‪.‬‬ ‫روحانی با بیان اینکه برق برای زندگی‪ ،‬اسایش‪،‬‬ ‫حیــات مردم و تولید کشــور اهمیت بســزایی‬ ‫دارد‪ ،‬تاکیــد کرده امســال دچار خشکســالی‬ ‫بی ســابقه ای هســتیم و میزان بارندگی نسبت‬ ‫به پارســال ‪ ۵۲‬درصد کاهش داشــته اســت و‬ ‫‪ ۷‬هــزار مــگاوات تولید برق ابی کشــور بخاطر‬ ‫کاهــش اب ســدها تقریباً قطع شــده اســت‪.‬‬ ‫همچنین در روزهای گذشــته نیروگاه بوشــهر‬ ‫نیز بخاطر نیاز به تعمیرات از مدار خارج شــده‬ ‫بود‪ .‬لذا رنج و ســختی فراوانی برای مردم ایجاد‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫با تمام این اوصاف این روزها به نظر می رســد‬ ‫تدابیــر وزیر نیرو جــواب نــداده و اکنون جز‬ ‫برچسب مدیریت نادرست نمی توان نامی دیگر‬ ‫برای شــرایط موجود گذاشت چراکه قطعا وقوع‬ ‫خاموشــی ها قابل پیش بینی بود و دولت باید‬ ‫کاری اساسی برای ان می کرد و اکنون نیز باید‬ ‫پاسخگوی خسارات و مشکالتی که در پی قطع‬ ‫برق برای مردم به وجود می اید باشد و حداقل‬ ‫به تاکید رییس جمهور برای مردم توضیح داده‬ ‫و راه حل را هرچه سریع تر اجرایی کند‪.‬‬ ‫بی توجهیایرالین هابههشدارها‬ ‫در حالــی که ســازمان هواپیمایــی بارها برغیر‬ ‫قانونی بودن افزایش نرخ بلیت پروازهای داخلی‬ ‫از سوی شــرکتهای هواپیمایی تاکید کرده‪ ،‬اما‬ ‫ایرالین ها بی توجه بــه تهدیدها‪ ،‬همچنان حول‬ ‫مدار «میلیونی» می چرخند‪.‬‬ ‫در روزهــای اخیــر مقامات ارشــد ســازمان‬ ‫هواپیمایی کشــوری بر غیر قانونی بودن فروش‬ ‫بلیت خارج از نرخنامه ابان ‪ ۱۳۹۹‬تاکید دارند‪.‬‬ ‫حتــی محمد حســن ذیبخش ســخنگوی این‬ ‫ســازمان در اقدامــی کم ســابقه‪ ،‬تهدید به لغو‬ ‫پروازهای شرکت های هواپیمایی گرانفروش کرد‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که بر اساس بند ‪ ۱۶۴‬قانون‬ ‫برنامه ‪ ۵‬ســاله پنجم که در اردیبهشــت ‪ ۹۳‬به‬ ‫تصویــب رســید و از ابتدای دی ماه ســال ‪۹۴‬‬ ‫و همزمــان بــا ورود علی عابدزاده به ســازمان‬ ‫هواپیمایی کشــوری پس از حدود ‪ ۱۸‬ماه رنگ‬ ‫اجــرا به خود گرفت‪ ،‬شــرکت های هواپیمایی از‬ ‫شمول نرخ گذاری دولتی خارج شده و نرخ بلیت‬ ‫پروازهای داخلی بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫تورج دهقانــی زنگنه معاون وزیــر راه و رئیس‬ ‫ســازمان هواپیمایی کشــوری نیز بارها بر این‬ ‫موضوع (ازاد بــودن تعیین نرخ بلیت هواپیما از‬ ‫ســوی ایرالین ها بر اساس عرضه و تقاضا و نظام‬ ‫بازار) تاکید داشــته است؛ اما می گوید به دستور‬ ‫وزیر راه‪ ،‬برای رعایت حال مسافران‪ ،‬نرخنامه ای‬ ‫شــامل ســقف و کف نرخ بلیت که به پیشنهاد‬ ‫انجمن شرکت های هواپیمایی است‪ ،‬تدوین شده‬ ‫و در شــورای عالی هواپیمایی کشوری بررسی و‬ ‫تصویب می شود‪.‬‬ ‫گفتنی است اخرین نرخنامه‪ ،‬به ابان ماه ‪۱۳۹۹‬‬ ‫برمی گردد و پس از مدتــی نیز تعیین کف نرخ‬ ‫حذف شد‪.‬‬ ‫بر اســاس نرخنامه موجود‪ ،‬ســقف قیمت بلیت‬ ‫هواپیما برای مســیر تهران‪-‬مشهد‪ ۱ ،‬میلیون و‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار تومان اســت‪ .‬با اینکه در حال حاضر‬ ‫هیچیــک از ایرالین ها تا ســقف قیمتی مصوب‪،‬‬ ‫اقــدام به بلیت فروشــی نکرده اند‪ ،‬امــا با توجه‬ ‫به اینکه مسیر تهران‪-‬مشــهد به عنوان یکی از‬ ‫پرترددترین مســیرها در میان پروازهای داخلی‬ ‫اســت و تقاضای زیادی دارد‪ ،‬معموالً ایرالین ها‬ ‫تا اواخر خرداد امســال‪ ،‬بلیت های پرواز تهران‪-‬‬ ‫مشــهد را در دامنه قیمتی ‪ ۳۰۰‬تــا ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫تومان عرضه می کردند‪.‬‬ ‫بازارمسکندرقبضهقدیمی سازها‬ ‫با اینکه خرید و فروش مســکن در تهران متاثر از‬ ‫رشــد قیمت ها کاهش پیدا کرده و به حدود یک‬ ‫سوم وضعیت معمول رســیده‪ ،‬سهم اپارتمانهای‬ ‫قدیمی از کل معامــات پایتخت افزایش یافته و‬ ‫تقریبا ‪ ۱.۵‬برابر ســال ‪ ۱۳۹۲‬شده است‪ .‬در حال‬ ‫حاضر ‪ ۶۴‬درصد معامالت را واحدهای باالی پنج‬ ‫سال تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫جهش ســنگین قیمت ها طی ‪ ۳.۵‬سال گذشته‬ ‫بســیاری از متقاضیان بازار مســکن را به سمت‬ ‫واحدهای قدیمی ســوق داده است‪ .‬سال ‪۱۳۹۲‬‬ ‫ســهم واحدهای باالی ‪ ۵‬ســال از معامالت شهر‬ ‫تهــران حدود ‪ ۴۰‬درصد بود کــه در حال حاضر‬ ‫به ‪ ۶۴.۲‬درصد رسیده است‪ .‬البته در حالت کلی‪،‬‬ ‫بازار مسکن در رکود قراردارد و در خرداد ‪۱۴۰۰‬‬ ‫تعداد ‪ ۵۱۰۲‬فقره معامله مســکن انجام شــد که‬ ‫حدود یک سوم دوران رونق بود‪.‬‬ ‫بــا این حــال منحنی خرید و فــروش واحدهای‬ ‫قدیمی طی هشــت سال گذشــته صعودی بوده‬ ‫اســت‪ .‬مهمترین عامل به کاهــش قدرت خرید‬ ‫متقاضیــان برمی گردد اما عواملــی همچون افت‬ ‫ساخت و ساز و کمبود زمین برای احداث مسکن‬ ‫در رشد سهم اپارتمان های قدیمی بی تاثیر نبوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫امار نشــان می دهد که سال ‪ ۱۳۹۳‬اپارتمان های‬ ‫باالی پنج ســال حدود ‪ ۴۲‬درصــد قراردادهای‬ ‫مسکن شهر تهران را به خود اختصاص می دادند‪.‬‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۴‬این رقم به ‪ ۴۴‬درصد رسید‪۱۳۹۵ .‬‬ ‫واحدهای مذکــور ‪ ۴۸‬درصد از معامالت را در بر‬ ‫گرفت‪ ۱۳۹۶ .‬این عدد ‪ ۵۴‬درصد شد‪ .‬سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫واحدهای باالی پنج ســال ‪ ۵۶‬درصد از معامالت‬ ‫را شامل شدند‪ .‬ســال ‪ ۱۳۹۸‬سهم مذکور به ‪۶۰‬‬ ‫درصد رســید‪ .‬خردادماه ‪۱۳۹۹‬سهم اپارتمانهای‬ ‫باالی پنج ســال از قراردادهای خرید و فروش در‬ ‫تهــران ‪ ۶۱‬درصد بود که در خرداد ‪ ۱۴۰۰‬به ‪۶۴‬‬ ‫درصد رسید‪.‬‬ ‫با اینکــه اپارتمانهای باالی ‪ ۱۶‬ســال در تهران‬ ‫بخصــوص در نیمه جنوبی اغلب فاقد اسانســور‬ ‫هســتند تقاضا بــرای خرید این واحدهــا رو به‬ ‫افزایش بوده اســت‪ .‬امار گویای ان است که طی‬ ‫هفت ســال اخیر به طور دائــم از تعداد معامالت‬ ‫واحدهای نوساز کاسته شــده و در مقابل‪ ،‬خرید‬ ‫و فروش واحدهای ‪ ۱۶‬ســال به باال افزایش یافته‬ ‫اســت‪ .‬ســهم اپارتمانهای ‪ ۱۶‬ســال بــه باال در‬ ‫فروردین ماه سال ‪ ۱۳۹۳‬بالغ بر ‪ ۱۲.۱‬درصد بوده‬ ‫که در یک فرایند افزایشــی بــه ‪ ۲۹.۱‬درصد در‬ ‫سومین ماه از سال ‪ ۱۴۰۰‬رسیده است‪.‬‬ ‫عوامــل مختلفــی منجر به کوچ طــرف تقاضا از‬ ‫واحدهای نوســاز به واحدهای قدیمی شــده که‬ ‫مهمترین ان به کاهش قــدرت خرید متقاضیان‬ ‫مصرفــی و رونــد نزولی عرضه واحدهای نوســاز‬ ‫مربوط می شود‪ .‬سال ‪ ۱۳۹۹‬در شهر تهران برای‬ ‫‪ ۵۳‬هزار و ‪ ۴۰۰‬واحد مســکونی پروانه ســاخت‬ ‫صادر شــده کــه کمترین میزان عرضه از ســال‬ ‫‪ ۱۳۸۳‬به بعد محسوب می شود‪.‬‬ ‫جست وجوی فایلهای عرضه شده به دفاتر امالک و‬ ‫اگهی سایتهای اینترنتی هم از فقر اپارتمان نوساز‬ ‫در بازار مســکن حکایت دارد‪ .‬همین مســاله به‬ ‫ایجاد فاصله قیمتی بین واحدهای مرغوب نوساز‬ ‫با اپارتمانهای قدیمی منجر شده است‪ .‬واحدهایی‬ ‫که اغلب فاقد اسانسور هستند و هرچه در طبقات‬ ‫باالتر قرار بگیرند از قیمت انها کاسته می شود‪.‬‬ ‫در حــال حاضر به ســختی می تــوان خانه ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیــون تومانــی در تهران پیدا کــرد اما یافتن‬ ‫اپارتمانــی بــا این حــدود قیمت به اســانی در‬ ‫شهرکهای اطراف تهران امکان پذیراست‪ .‬در کرج‪،‬‬ ‫اندیشه‪ ،‬شهریار‪ ،‬هشتگرد‪ ،‬پردیس‪ ،‬پرند‪ ،‬قرچک‪،‬‬ ‫ورامین‪ ،‬پاکدشت می توان در حدود ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫تومان صاحب خانه شد‪.‬‬ ‫یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه از ابان‬ ‫ماه سال گذشته انتظارات تورمی تعدیل شده که‬ ‫شــاهد ریزش بورس و ثبات نسبی قیمت مسکن‬ ‫بوده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬به دنبال نوســانات اقتصادی ســه‬ ‫سال گذشته مطالبات عمومی باال رفته که به نظر‬ ‫می رســد دولت اینده قصد دارد به این مطالبات‬ ‫پاسخ بدهد و در این صورت با افزایش هزینه های‬ ‫جــاری‪ ،‬رشــد نقدینگی‪ ،‬تــورم و افزایش قیمت‬ ‫مسکن مواجه می شویم‪.‬‬ ‫مهدی ســلطان محمدی درباره پیش بینی اینده‬ ‫بازار مسکن اظهار کرد‪ :‬در بسیاری موارد پیش بینی‬ ‫قیمت در بازارها امکان پذیر نیســت‪ .‬اما اقتصاد ما‬ ‫با مشکالتی مواجه اســت که شاید مهم ترین ان‬ ‫حجم ســنگین نقدینگی و سرمایه های سرگردان‬ ‫باشد‪ .‬در طول دو ســه سال گذشته شوکهایی به‬ ‫اقتصاد وارد شد که اصلی ترین ان تحریمهای دوره‬ ‫ترامپ بود‪ .‬ســپس بیماری کرونــا اتفاق افتاد که‬ ‫منجر به کمبود دارایی های سرمایه ای شد‪ .‬هجوم‬ ‫نقدینگی ســرگردان به بازارها باعث شــد حبابی‬ ‫در دارایی های ســرمایه ای شکل بگیرد که دیدیم‬ ‫شــاخص بورس‪ ،‬مســکن‪ ،‬ارز و طال به شدت باال‬ ‫رفت‪.‬وی افزود‪ :‬از سال گذشته بسیاری از فعاالن‬ ‫اقتصادی به این نتیجه رســیدند که حباب بازارها‬ ‫بیش از اندازه بزرگ شده که به تدریج ریزشی در‬ ‫ایــن بازارها رخ داد‪ .‬شــاخص بورس از ‪ ۲‬میلیون‬ ‫واحد به ‪ ۱.۲‬میلیون واحد رسید‪ .‬در بخش مسکن‬ ‫ســقوط قیمتی رخ نداد اما رشــد قیمت از ابان‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬به بعد کاهش پیدا کرد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫بانک‪،‬بیمه‪،‬بورس‬ ‫علیرغمتعطیلیبازارهایرسمیخریدوفروش‬ ‫‪3‬‬ ‫قیمت خودرو باز هم به دست دالالن افتاد و گران شد!‬ ‫بررســی اخریــن قیمت هــای تعیین شــده برای‬ ‫خودروهــای پرتیــراژ به قیمــت بــازار ازاد امروز‬ ‫(سه شنبه) و روند تغییرات ان نسبت به دیروز‪۱۰ ،‬‬ ‫روز و یک ماه گذشته نشان می دهد که مجدد روند‬ ‫قیمت هــا در بازار خودرو ســیری صعودی دارد؛ تا‬ ‫جایی که بعضی از انها حتی نســبت به روز گذشته‬ ‫بین یک تا سه میلیون گران تر شده اند‪.‬‬ ‫ســه روز اســت که محدودیت های کرونایی برای‬ ‫تعطیلی واحدهای صنفی مجدد اغاز شده و مشاغل‬ ‫غیرضرور تعطیل شــده اند؛ امــا تعطیلی بازارهای‬ ‫رســمی معامالت‪ ،‬ترمزی برای افزایش قیمت ها در‬ ‫بازار خودرو نبــوده و قیمت اکثریت خودروهای پر‬ ‫تیراژ نسبت به ‪۱۰‬روز و یکماه گذشته افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫طبق بررسی های صورت گرفته از قیمت ها در بازار‬ ‫خــودرو‪ ،‬در پرتیراژهای گروه صنعتی ایران خودرو‪،‬‬ ‫ســمند ‪ LX‬نســبت به روز گذشــته یک میلیون‬ ‫تومان‪ ،‬نســبت به ‪ ۱۰‬روز گذشــته شش میلیون‬ ‫تومان و نسبت به یکماه گذشته ‪ ۱۷‬میلیون تومان‬ ‫گران شده است و اکنون ‪ ۲۰۷‬میلیون تومان قیمت‬ ‫دارد‪ .‬پژو ‪ ۲۰۷‬دنده ای نیز نســبت به روز گذشته‬ ‫سه میلیون تومان‪ ،‬نسبت به ‪ ۱۰‬روز گذشته چهار‬ ‫میلیــون تومان و نســبت به یکماه پیش هشــت‬ ‫میلیون تومان گران شــده و به ‪ ۲۹۶‬میلیون تومان‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫همچنیــن رانا پالس یک میلیــون تومان و دنا دو‬ ‫میلیون تومان نسبت به روز گذشته گران تر شده اند‬ ‫که به ترتیب راناپالس نســبت به ‪ ۱۰‬روز گذشــته‬ ‫و یکماه گذشــته دو میلیون تومان و دنا نسبت به‬ ‫‪ ۱۰‬روز گذشته هشــت میلیون تومان و نسبت به‬ ‫یکماه پیش ‪ ۲۲‬میلیون تومان گران شده است‪ .‬در‬ ‫حال حاضر راناپالس ‪ ۲۲۵‬میلیون تومان و دنا ‪۲۹۲‬‬ ‫میلیون تومان قیمت دارند‪.‬‬ ‫محصوالتی همچون پــژو ‪ ،GLX ۴۰۵‬پژو پارس‬ ‫ســال‪ ،‬پژو ‪ ۲۰۶‬تیــپ‪ ،۲‬تیــپ‪ ،V۸ ،۵‬پژو ‪۲۰۷‬‬ ‫اتوماتیک‪ ،‬رانا ‪ ،LX‬دناپالس توربو دنده ای و هایما‬ ‫‪ S۷‬توربو نســبت به روز گذشته (دوشنبه) تغییر‬ ‫قیمت نداشته اند اما پژو ‪ GLX ۴۰۵‬نسبت به ‪۱۰‬‬ ‫روز گذشته ســه میلیون و نسبت به یکماه گذشته‬ ‫‪ ۱۱‬میلیون گران شده است‪ ،‬پژو پارس سال نسبت‬ ‫به ‪ ۱۰‬روز گذشته هفت میلیون تومان و نسبت به‬ ‫یکماه گذشته ‪ ۱۴‬میلیون تومان گران تر شده است‪.‬‬ ‫پژو ‪ ۲۰۶‬تیپ‪ ۲‬نســبت به ‪ ۱۰‬روز گذشــته شش‬ ‫میلیون تومان و نسبت به یکماه گذشته ‪ ۱۹‬میلیون‬ ‫تومان گران تر شده است‪ .‬پژو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۵‬نسبت به‬ ‫‪ ۱۰‬روز گذشــته و نسبت به یکماه گذشته نیزچهار‬ ‫میلیون تومان گران تر شده است‪.‬‬ ‫در حال حاضر پژو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۲‬حدود ‪ ۲۱۷‬میلیون‬ ‫تومــان‪ ،‬تیپ‪ ۵‬ان ‪ ۲۶۲‬میلیــون تومان‪ ،‬پژو ‪۴۰۵‬‬ ‫‪ ۲۰۳ GLX‬میلیــون تومان و پارس ســال ‪۲۴۳‬‬ ‫میلیون تومان تعیین قیمت شده اند‪.‬‬ ‫همچنین پژو ‪ V۸ ۲۰۶‬نســبت به ‪ ۱۰‬روز گذشته‬ ‫‪ ۱۳‬میلیون تومان و نســبت به یکماه گذشــته ‪۱۲‬‬ ‫میلیون تومان گران تر شده است‪ .‬البته الزم به ذکر‬ ‫اســت که این خودرو در ابتدای تیرماه نســبت به‬ ‫نیمــه خرداد کمی ارزان تر شــده بود اما مجدد در‬ ‫نیمه تیرماه افزایش قیمت داشت و در حال حاضر‬ ‫‪ ۲۷۳‬میلیون تومان تعیین قیمت شده است‪.‬‬ ‫تنها پژو ‪ ۲۰۷‬اتوماتیک است که نسبت به ‪ ۱۰‬روز‬ ‫گذشته تغییری نداشته اما نسبت به یکماه گذشته‬ ‫‪ ۱۰‬میلیــون تومــان هم ارزان تر شــده و به ‪۳۸۵‬‬ ‫میلیون تومان رسیده است‪.‬‬ ‫رانا ‪ LX‬نســبت بــه ‪ ۱۰‬روز گذشــته دو میلیون‬ ‫تومان گران تر شده اســت که تا ان زمان (‪ ۱۰‬روز‬ ‫پیش) تغییر قیمتی نداشت‪ .‬هایما ‪ S۷‬توربو هم به‬ ‫همین صورت نسبت به ‪ ۱۰‬روز گذشته که از نیمه‬ ‫خرداد ماه تغییر قیمتی نداشت‪ ،‬پنج میلیون تومان‬ ‫گران تر شــده اســت‪ .‬اکنون رانا ‪ ۲۰۴ LX‬میلیون‬ ‫تومــان و هایمــا ‪ S۷‬توربــور ‪ ۶۶۵‬میلیون تومان‬ ‫قیمت گذاری شده اند‪.‬‬ ‫در نهایت هم دناپالس دنده ای توربو نســبت به ‪۱۰‬‬ ‫روز گذشــته ‪ ۱۰‬میلیون تومان و نسبت به یکماه‬ ‫گذشــته ‪ ۷۰‬میلیون تومان گران تر شده است و در‬ ‫حال حاضر ‪ ۳۷۰‬میلیون قیمت دارد‪.‬‬ ‫در محصوالت پرتیراژ گروه خودروســازی ســایپا‬ ‫نیز همین روند تغییرات قیمتی دیده می شــود‪ .‬دو‬ ‫محصول سایپا ‪ ۱۳۱‬و ســاینا خودروهایی هستند‬ ‫که نســبت به روز گذشــته هرکدام یــک میلیون‬ ‫تومان گران تر شــده اند‪ .‬ســایپا ‪ ۱۳۱‬نسبت به ‪۱۰‬‬ ‫روز گذشــته ســه میلیون تومان و نسبت به یکماه‬ ‫گذشته هشــت میلیون تومان گران تر شده و ساینا‬ ‫نســبت به ‪ ۱۰‬روز گذشــته چهار میلیون تومان و‬ ‫نســبت به یکماه گذشته دو میلیون تومان گران تر‬ ‫شده اســت‪ .‬اکنون سایپا ‪ ۱۳۱‬و ســاینا به ترتیب‬ ‫‪ ۱۲۴‬میلیون تومــان و ‪ ۱۴۷‬میلیون تومان تعیین‬ ‫قیمت شده اند‪.‬‬ ‫تیبا‪ ،‬تیبا‪ ،۲‬ســایپا ‪ ۱۳۲‬و ســایپا ‪ ۱۱۱‬هرچند که‬ ‫نســبت به روز گذشــته در همان محدوده قیمتی‬ ‫هستند اما به ترتیب تیبا نسبت به ‪ ۱۰‬روز گذشته‬ ‫دو میلیون تومان و نســبت به یکماه گذشته شش‬ ‫میلیون تومان‪ ،‬تیبا ‪ ۲‬نســبت به ‪ ۱۰‬روز گذشــته‬ ‫سه میلیون تومان و نســبت به یکماه گذشته پنج‬ ‫ت به ‪ ۱۰‬روز گذشته‬ ‫میلیون تومان‪ ،‬سایپا ‪ ۱۳۲‬نسب ‬ ‫میلیون تومان و نسبت به یکماه گذشته سه میلیون‬ ‫تومان و سایپا ‪ ۱۱۱‬نسبت به ‪ ۱۰‬روز گذشته ثبات‬ ‫قیمت و نسبت به یکماه گذشته سه میلیون تومان‬ ‫گران تر شده اند‪.‬‬ ‫تیبا ‪ ۱۳۱‬میلیون تومان‪ ،‬تیبا‪ ۲‬حدود ‪ ۱۴۰‬میلیون‬ ‫تومــان‪ ،‬ســایپا ‪ ۱۳۲‬حدود ‪ ۱۱۹‬میلیــون تومان‬ ‫و ســایپا ‪ ۱۱۱‬حدود ‪ ۱۳۴‬میلیــون قیمت گذاری‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫کوییک دنده ای خودرویی اســت که مدت هاست با‬ ‫ثبــات قیمت در بازار همراه بــوده و ‪ ۱۵۰‬میلیون‬ ‫تومان قیمت گذاری شده است‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی‪:‬‬ ‫زمین هایخودمانرابرایساختمسکننمی دادند‬ ‫وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سالها وزارت راه‬ ‫و شهرســازی موفق نمی شد اراضی خودش را برای‬ ‫تولید مســکن دریافت کند و بــا فقر زمین مواجه‬ ‫بودیــم‪ ،‬گفت‪ :‬خوشــبختانه در یک ســال اخیر با‬ ‫همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها‬ ‫‪ ۲۴۰‬هزار هکتار زمین متعلق به خودمان در اختیار‬ ‫طرح اقدام ملی مسکن قرار گرفت‪.‬‬ ‫محمد اسالمی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ در مراسم‬ ‫افتتاح و کلنگ زنی ‪ ۲۳۰۰‬میلیارد تومان پروژه در‬ ‫شــهر جدید پردیس اظهار کرد‪ :‬نکته ای که برای‬ ‫ما حائز اهمیت بوده اینکه بتوانیم به شــکل اصولی‬ ‫جریان و ســاز و کار تولید مسکن را به یک جریان‬ ‫پایدار تبدیل کنیم‪ .‬این تفاوتی بوده که در این دوره‬ ‫وزارت راه و شهرســازی در سیاســتها و رویکردها‬ ‫قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــن از روز اول احترام ویــژه ای برای‬ ‫تکمیل مســکن مهر با همه کاستی هایی که داشت‬ ‫قائــل بودم‪ .‬مــا در این دوره مدیریــت هیچ منبع‬ ‫دولتی نتوانســتیم برای مسکن مهر دریافت کنیم؛‬ ‫چون دیگر ردیفی وجود نداشــت‪ .‬بنابراین از منابع‬ ‫داخلی خودمان و ســاز و کارهــای متفاوت مالی‬ ‫کارهــا را انجام دادیم‪ .‬پروژه های مســکن مهر را با‬ ‫سرانه هایی که ایجاد نشده بود یا ساختمانهایی که‬ ‫دارای نواقص بود نمی شــد ادامه دهیم‪ .‬باید حتما‬ ‫نواقص را برطرف می کردیم‪ .‬مشــکالت مردم را از‬ ‫بین می بردیم تا بتوانند محلی مناسب برای سکونت‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬همچنین مراکزی که پشــتیبانی‬ ‫زندگی اســت مثــل اموزش‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬بهداشــت‪،‬‬ ‫درمان‪ ،‬امنیت‪ ،‬فضای ســبز‪ ،‬بازار و مراکز محالت‬ ‫که باید بــه وجود می امد را احداث کردیم تا مردم‬ ‫بتوانند زندگی طبیعی داشته باشند‪.‬‬ ‫اســامی با بیــان اینکه فقــط در پردیس ‪۷۰۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان ســرمایه گذاری شده است گفت‪ :‬با‬ ‫توســعه جدی که در پارک علم و فناوری پردیس‬ ‫انجام شد که بزرگترین شهرک دانش بنیان کشور‬ ‫اســت و امروز بیش از ‪ ۳۰۰‬هکتار زمین در اختیار‬ ‫ایــن پارک قرار دادیم شــهر جدید پردیس به یک‬ ‫ســکونتگاه و محل کار فاخر تبدیل است‪ .‬این شهر‬ ‫محل جذب و رشــد نخبگان کشور خواهد بود‪ .‬لذا‬ ‫پردیس یک شــهر متمایز می شــود و با این نگاه و‬ ‫تفکر‪ ،‬مدیریت شهرهای جدید را دنبال می کنیم که‬ ‫سیاست و فعالیت متناسب و هم افزایی ایجاد کند و‬ ‫شهرهای جدید به یک محل تنزل یافته خوابگاهی‬ ‫تبدیل نشود‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیشبرد طرح اقدام‬ ‫ملی مسکن ملی بر مبنای تقاضای موثر خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در تولید مسکن سه عامل را مدنظر قر دادیم؛‬ ‫یکی بحث برنامه ریزی پایدار بود که متقاضی واجد‬ ‫شرایط شناخته شــود‪ .‬نکته کلیدی این بود که در‬ ‫فراخوانهای مســکن ملی تقریبا ‪ ۷۰‬درصد ریزش‬ ‫داشــتیم‪ .‬به طوری که از ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫نفــر که در پنج مرحله ثبت نام کردند کل واجدین‬ ‫شــرایط که استحقاق دریافت زمین و مسکن دارند‬ ‫حدود ‪ ۵۳۰‬هزار نفر هســتند‪ .‬اگر کسی می خواهد‬ ‫عدد کمی برای تولید مسکن مدنظر قرار دهد باید‬ ‫این نگاه را داشــته باشــد که در کدام شهر و کدام‬ ‫مکان برای کدام متقاضی می خواهد کار انجام دهد‪.‬‬ ‫در فاز پنجم ثبت نام مسکن ملی که در ‪ ۱۸۳‬شهر‬ ‫از ‪ ۳۳۰‬هزار نفر ثبت نام کردیم ‪ ۱۳۰‬هزار نفر واجد‬ ‫شرایط هستند‪.‬‬ ‫اســامی تصریح کرد‪ :‬نکته دوم اینکه سالها وزارت‬ ‫راه و شهرسازی به حکم قانون موفق نمی شد اراضی‬ ‫متعلق به خــودش را دریافت کند‪ .‬ما در این چند‬ ‫سال با فقر زمین مواجه بودیم‪ .‬یکی از عوامل مهم‬ ‫در تولیــد و عرضه مســکن و فاکتورهای مهم در‬ ‫قیمت تمام شده مســکن بحث زمین است‪ .‬وقتی‬ ‫شما به خاطر تناقض قانونی دریغ می کنید و زمین‬ ‫را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار نمی دهید‬ ‫به طور طبیعی وزارت راه و شهرسازی هم نمی تواند‬ ‫حرکتی به ســمت جریان سازی تولید مسکن انجام‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫وی با تشــکر از وزارت جهاد کشــاورزی و سازمان‬ ‫جنگلها برای در اختیار گذاشــتن زمین پروژه های‬ ‫مســکن ملی گفت‪ :‬به لطف الهــی و با پیگیریهای‬ ‫ویژه ای که شد بر اساس ماده ‪ ۱۰‬و ‪ ۱۲‬قانون زمین‬ ‫شهری‪ ،‬وزارت جهاد کشــاورزی و سازمان جنگلها‬ ‫‪ ۲۴۰‬هزار هکتار اراضی متعلق به خودمان را که در‬ ‫اختیارمان نبود ازاد کردند‪ .‬نکته سوم‪ ،‬بسترسازی‬ ‫از طریــق قوانین و مقررات بود کــه قوانین‪ ،‬ایین‬ ‫نامه هــای دولت و شــیوه نامه هــای وزارت راه و‬ ‫شهرســازی اعم از شــهرهای جدید و سایر مکانها‬ ‫اصالح و منسجم شــد‪ .‬در حال حاضر ما یک خط‬ ‫مشــی را مــدون کرده ایم و در این راســتا جریان‬ ‫مدیریتی‪ ،‬برنامه مســکن را دنبال می کند‪ .‬در اخر‬ ‫هم از طریق شورای پول و اعتبار‪ ،‬سقف وامی که تا‬ ‫دو ماه پیش ‪ ۲۰‬درصد هزینه را در بر می گرفت به‬ ‫باالی ‪ ۵۰‬درصد رساندیم‪.‬‬ ‫به گفته اســامی‪ ،‬طرح اقدام ملی مسکن به عنوان‬ ‫یک جریــان پایدار در حال اجرا اســت و ما امروز‬ ‫شــاهد ‪ ۱۰‬هزار پروژه در سطح کشور هستیم‪ .‬در‬ ‫پردیس پروژه های فراوان طرح اقدام ملی مســکن‬ ‫در حال ساخت است‪ .‬در دیگر شهرها نیز به همین‬ ‫ترتیب کارها جلو می رود‪ .‬امیدواریم کسانی که ثبت‬ ‫نام کرده اما اورده خودشان را واریز نکرده اند زودتر‬ ‫این اقدام را انجام دهند تا انشــاءاهلل با پشــتیبانی‬ ‫و وامــی که به صورت اتوماتیک از سیســتم بانکی‬ ‫تخصیص می دهیم بتوانند خانه های خود را تحویل‬ ‫بگیرند‪ .‬ایــن ‪ ۲۲۰۰‬میلیارد تومــان پروژه ای که‬ ‫امروز در پردیس مشــاهده می کنیــد فقط یکی از‬ ‫پروژه هایی است که در سراسر ایران انجام می شود‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش‪ ،‬صبح امروز مراســم بهره برداری و‬ ‫کلنگ زنی ‪ ۲۲۰۰‬میلیارد تومان پروژه عمرانی در‬ ‫شهر جدید پردیس شامل افتتاح یک درمانگاه‪ ،‬یک‬ ‫مدرســه‪ ،‬شش مجتمع تجاری‪ ،‬ســه مخزن تامین‬ ‫اب‪ ،‬یک خط انتقال اب‪ ،‬یک خط انتقال فاضالب‪،‬‬ ‫دو ایســتگاه پمپاژ فاضالب و کلنگ زنی پروژه های‬ ‫مشــارکتی از جمله یک مرکز تجــاری‪ ،‬یک مرکز‬ ‫اموزشی‪ ،‬فضای سبز و سرای محله‪ ،‬مراکز درمانی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬مذهبی و ورزشــی با حضور اسالمی وزیر‬ ‫راه و شهرســازی‪ ،‬طاهرخانی مدیرعامل شــرکت‬ ‫عمران شــهرهای جدید و برخی مســئوالن محلی‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫تالشکمیسیوناقتصادیبرایکاهشمالیاتبرعملکردبنگاه هایاقتصادی‬ ‫‪ ۴‬میلیوندستگاهپُزهیچپروندهمالیاتیندارند‬ ‫رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلس با اشــاره‬ ‫بــه کاهش ‪ ۵‬واحــد درصدی مالیات بــر عملکرد‬ ‫بنگاه هــای اقتصادی در ســال ‪ ۱۴۰۰‬گفت‪ :‬تالش‬ ‫می کنیم با همکاری دولت اینده‪ ۲۰ ،‬درصد مالیات‬ ‫بر عملکرد بنگاه هــای اقتصادی را نیز با جایگزینی‬ ‫پایه های مالیاتی جدید کاهش دهیم‪.‬‬ ‫محمدرضــا پورابراهیمی در نشســت خبری ابالغ‬ ‫قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده (سه شنبه ‪15‬‬ ‫تیرماه) ضمن تبریک هفته مالیات به همه مدیران‬ ‫کارشناسان‪ ،‬دست اندرکاران حوزه مالیاتی کشور و‬ ‫همه افرادی که در عرصه مالیاتی با وظیفه شناسی‬ ‫نســبت به پرداخت تعهدات قانونی خودشان اقدام‬ ‫می کنند‪ ،‬با اشــاره به ابالغ قانون جدید مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده از طرف رئیس مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬ســابقه قانون مالیات بر ارزش افزوده به دهه‬ ‫‪ ۶٠‬بــاز می گردد که برای اولیــن بار دولت الیحه‬ ‫مربوط به ایجاد مالیات بر ارزش افزوده را ارائه کرد‪،‬‬ ‫اما به دلیل شــرایط جنگ امکان اجرایی شدن ان‬ ‫فراهم نشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬الیحه مالیات بر ارزش افزوده سپس‬ ‫در سال ‪ 1386‬مجددا ً الیحه مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫را به مجلس ارائه کرد که در سال ‪ 1387‬با استفاده‬ ‫از ظرفیت اصل ‪ 85‬قانون اساســی در کمیســیون‬ ‫اقتصادی وقت‪ ،‬به تصویب رسید و به مدت ‪ 5‬سال‬ ‫به صورت ازمایشی اجرا شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مقرر بود بعد از ‪ 5‬سال اجرای ازمایشی‪،‬‬ ‫الیحه دائمی شــدن ان ارائه شــود کــه به دالیل‬ ‫مختلف این کار تا ســال ‪ 1396‬بــه تعویق افتاد و‬ ‫سرانجام الیحه اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫و دائمی شــدن ان در دســتور کار مجلس شورای‬ ‫اسالمی قرار گرفته و با حمایت های شورای نگهبان‬ ‫به تصویب رسید‪.‬‬ ‫نماینده مــردم کرمــان و راور در مجلس یازدهم‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در جریان بررســی ایــن الیحه ابتدا‬ ‫کارگروه تخصصی برای بررسی اثرات ناشی از قانون‬ ‫جدیــد بر فعالیت های اقتصــادی با حضور فعاالن‬ ‫بخــش خصوصی‪ ،‬اتــاق های بازرگانــی‪ ،‬اصناف و‬ ‫تعاون تشــکیل و حدود ‪ 50‬جلســه به این منظور‬ ‫برگزار و ســپس کار تخصصــی در کمیته مالیاتی‬ ‫کمیسیون اقتصادی در مجلس انجام شد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به برگزاری جلسات تخصصی جهت‬ ‫بررســی الیحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس‬ ‫اظهار کرد‪ 17 :‬جلســه علنی برای بررســی الیحه‬ ‫مذکور تشــکیل شد و ســپس در اردیبهشت سال‬ ‫‪ 1399‬این الیحه به تصویب رســیده و به شــورای‬ ‫نگهبان ارسال شد‪ ،‬اما شورای نگهبان ‪ 4‬بار به این‬ ‫الیحه ایراداتی گرفت که ســرانجام مشکالت نهایی‬ ‫رفع و تصویب نهایی شد‪.‬‬ ‫پورابراهیمی با اشاره به اتفاقات مثبتی که در قانون‬ ‫مالیات بــر ارزش افزوده رخ داده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬ما‬ ‫در رویکرد مباحث مالیاتی در کشــور باید اقدامات‬ ‫جدیدی در دســتور کار قرار می دادیم که یکی از‬ ‫انها اصالح قانون موجود بــود و نمونه بارز ان هم‬ ‫استفاده از مالیات بر ارزش افزوده بود‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به شــرایطی که در وضعیت درامدی‬ ‫بودجه کشــور داشــتیم‪ ،‬در ســال ‪ 1399‬از محل‬ ‫درامد مالیات حدود ‪ 180‬هزار میلیارد تومان پیش‬ ‫بینی مالیاتی بود که با ‪ 107‬درصد رشــد به ‪192‬‬ ‫هزار میلیارد تومان رســید‪ ،‬بر همین اساس سهم‬ ‫مالیات مســتقیم حدود ‪ 120‬هــزار میلیارد تومان‬ ‫و ســهم مالیات بر کاال و خدمات که شامل ارزش‬ ‫افزوده نیز می شود ‪ 72‬هزار میلیارد تومان در نظر‬ ‫گرفته شــد‪ .‬این موضوع نشان می دهد که مالیات‬ ‫بر ارزش افزوده در ســال های اخیر سهم کمتری‬ ‫نسبت به مالیات های مستقیم داشته است‪ ،‬از این‬ ‫رو در ســال ‪ 1400‬با توجه به اقدامات انجام شده‪،‬‬ ‫تالش کردیم تا ســهم مالیات بر ارزش افزوده را با‬ ‫سهم مالیات بر عملکرد برابر کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ســال ‪ 1400‬براســاس بودجه‬ ‫مصــوب ‪ 275‬هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی در‬ ‫نظر گرفته شده که از ان ‪ 150‬هزار میلیارد تومان‬ ‫مالیات های مســتقیم و مابقــی مالیات بر عملکرد‬ ‫بوده کــه در چارچوب ضوابط و قوانین اخذ خواهد‬ ‫شــد‪ .‬این نشان دهنده ان است که سهم مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده نیمــی از کل منابع مالیاتی در نظام‬ ‫اقتصادی کشــور اســت که اگر این روش استمرار‬ ‫یابد‪ ،‬قاعدتاً مالیات بر ارزش افزوده در ســال اینده‬ ‫از سهم حداقلی به ســهم حداکثری خواهد رسید‬ ‫و این همان راهکاری اســت که ما برای رسیدن به‬ ‫شاخص های مطلوب دنبال می کنیم‪ ،‬بدین معنی‬ ‫کــه مالیات بــر عملکرد را برای کمــک به فعاالن‬ ‫اقتصادی کاهش خواهیم داد‪.‬‬ ‫رئیس کمیســیون اقتصادی مجلــس با بیان اینکه‬ ‫در ســال ‪ 1400‬بــرای اولین بــار ‪ 5‬واحد درصد‬ ‫نــرخ مالیات بــر عملکرد بنگاه اقتصــادی کاهش‬ ‫یافت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به دنبال این هســتیم که برای‬ ‫کمک بــه رونق تولیــد و حمایــت از تولید ملی‪،‬‬ ‫این میــزان را با کاهش بیشــتری همــراه کنیم‪.‬‬ ‫اگر بتوانیم با دولت اینده تعامل بیشــتری داشته‬ ‫باشــیم‪ ،‬همین ‪ 20‬درصد مالیات بر عملکرد را نیز‬ ‫بــا جایگزینی پایه های مالیاتی جدید نظیر مالیات‬ ‫بــر ارزش افزوده بــا هدف تحقق عدالــت مالیاتی‬ ‫کاهش خواهیم داد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬براساس گزارش های سال ‪ 1399‬از‬ ‫وضعیت شــاخص مالیات بر تولید ناخالص داخلی‪،‬‬ ‫ســهم این مالیات حدود ‪ 5.5‬درصد بوده که عدد‬ ‫بسیار ناچیزیست که بخشی از ان نیز به دلیل فرار‬ ‫مالیاتی در کشــور اســت‪ ،‬در حالی که این رقم در‬ ‫کشــورهای دیگر به صورت میانگیــن ‪ 15‬الی ‪20‬‬ ‫درصد است‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلــس یازدهم اضافه کرد‪:‬‬ ‫ســهم مالیات بر تولید ناخالــص داخلی در قانون‬ ‫برنامه ششــم توسعه ‪ 10‬درصد در نظر گرفته شد‪،‬‬ ‫اما گزارش های میدانی نشان می دهد که در سال‬ ‫‪ 1399‬ایــن میــزان به ‪ 5.5‬درصد رســیده‪ ،‬یعنی‬ ‫حدود نیمی از اهداف برنامه ششــم توسعه محقق‬ ‫شده که این نگرانی ما در حوزه نظام مالیاتی کشور‬ ‫بیش از گذشته تشــدید می کند که ضرورت دارد‬ ‫برای ان برنامه ریزی شود‪.‬‬ ‫پورابراهیمی گفت‪ :‬براساس گزارش های ما از عدم‬ ‫اجرای قانــون جدید و قانون قبلی نشــان دهنده‬ ‫اصلی ترین عامل فرار مالیاتی در کشــور است‪ .‬به‬ ‫همین میزانی که وصول مالیات در کشور انجام می‬ ‫شــود‪ ،‬حدود ‪ 50‬درصــد ان فرارمالیاتی قطعی در‬ ‫اقتصاد کشور است‪ .‬متاسفانه به دلیل عدم همکاری‬ ‫وزارت اقتصاد و ســازمان امــور مالیاتی در اجرای‬ ‫قوانین مربوطه ما شــاهد چنین وضعیت هســتیم‬ ‫و بــا توجه به اینکه در شــرایط جنــگ اقتصادی‬ ‫قرار داریم‪ ،‬جایــگاه مالیاتی برای جلوگیری از فرار‬ ‫مالیاتی ضروری است‪.‬‬ ‫رئیس کمیســیون اقتصادی مجلــس با بیان اینکه‬ ‫در حال حاضر ‪ 200‬هزار میلیــارد تومان معافیت‬ ‫مالیاتی در کشور وجود داشته که نیازمند ساماندهی‬ ‫اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حدود ‪ 370‬هزار میلیارد تومان‬ ‫معوقات مالیاتی کشور اســت که بخشی از انها به‬ ‫عنوان مطالبات این سازمان از صندوق توسعه ملی‬ ‫بابت تسعیر ارز نیازمند توضیح سازمان امور مالیاتی‬ ‫اســت که البته این موضوع را مشمول مالیات نمی‬ ‫دانیم و در حساب ها لحاظ شده است‪ .‬از این میزان‬ ‫‪ 370‬هزار میلیارد تومان مشــخص خواهد شد که‬ ‫چه مقدار به عنوان مطالبات قطعی سازمان باید در‬ ‫دستور کار قرار گیرد‪ .‬همچنین ‪ 150‬هزار میلیارد‬ ‫تومان مطالبات مالیاتی است که پرونده کارشناسی‬ ‫برای ان تشــکیل شده‪ ،‬تا ســریع تر به منابع مالی‬ ‫کشور اضافه شود‪.‬‬ ‫‪4156‬‬ ‫شماره‪4232‬‬ ‫هجدهم شماره‬ ‫سالهجدهم‬ ‫‪ 1400‬سال‬ ‫فروردین‪1400‬‬ ‫شنبه ‪ 16‬تیر‬ ‫شنبه ‪16‬‬ ‫دوچهار‬ ‫منتظرخاموشیهایبیشترباشید!‬ ‫باتوجه به اخرین صحبت های ســخنگوی صنعت برق روال خاموشی ها تا یک هفته اینده ادامه دارد‬ ‫و تا زمانی که مصرف باال باشــد و حوادث در شبکه رخ دهد نیز نمی توان زمان خاموشی ها را به طور‬ ‫دقیق اعالم کرد‪.‬‬ ‫چند روزی است که خاموشی اوج گرفته که عدم اطالع رسانی مناسب و دقیق ان موجب اعتراض به‬ ‫حق مردم شده است و انطور که مصطفی رجبی مشهدی ‪ -‬سخنگوی صنعت برق در این باره گفته در‬ ‫این شــرایط تمام تاسیسات صنعت برق شامل نیروگاه ها‪ ،‬خطوط انتقال و شبکه های توزیع به صورت‬ ‫پرفشار در حال استفاده است که همین باعث افزایش حوادث در شبکه می شود‪.‬‬ ‫بــه گفته وی وقتی مصرف برق بیــش از پیش بینی ها افزایش می یابد‪ ،‬نمی توانیم خاموشــی ها را‬ ‫براساس جدول زمانبندی اعمال کنیم و اضافه بر این در این شرایط حوادث شبکه هم افزایش می یابد‬ ‫که خاموشی های برنامه ریزی نشده را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫ســخنگوی صنعت برق همچنین از افزایش واردات برق به کشــور تا ‪ ۶۵۰‬مگاوات خبر داد و گفت‪ :‬با‬ ‫تمهیداتی که بکار بسته شده است‪ ،‬در روزهای اینده‪ ،‬شرایط تا حدی بهبود خواهد یافت‪.‬‬ ‫به گنفته وی ســه روز بسیار گرم را پشت سرگذاشتیم و براساس پیش بینی هواشناسی تا حدود یک‬ ‫هفته اینده نیز شــاهد تداوم گرما در کشور هســتیم‪ .‬هر یک درجه افزایش دمای هوا باعث باالرفتن‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬مگاواتی مصرف برق می شــود‪ ،‬تامین این میزان برق که به نیاز مصرف افزوده می شــود‪ ،‬در‬ ‫شرایط کنونی بسیار سخت است‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان این که در حال حاضر نیروگاه های کشــور توان تولید ‪ ۵۴‬هزار مــگاوات برق را دارند‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬در حالی که روز گذشــته نیاز مصرف رکورد بسیار سنگین و بزرگی را ثبت کرد و به‬ ‫‪ ۶۶‬هزار و ‪ ۲۵۰‬مگاوات رسید که نسبت به اوج بار سال گذشته حدود ‪ ۸۰۰۰‬مگاوات و نسبت به روز‬ ‫مشابه سال گذشته ‪ ۱۰‬هزار مگاوات بیشتر است‪.‬‬ ‫ســخنگوی صنعت برق اذعان کرد‪ :‬باوجود کمک های صنایع‪ ،‬کشــاورزان و همه مشترکان در برنامه‬ ‫های مدیریت بار‪ ،‬تولید نیروگاه ها به دلیل کاهش منابع ابی‪ ،‬پاســخگوی نیاز مصرف نیست و مجبور‬ ‫به اعمال خاموشی برنامه ریزی شده در بخش خانگی هستیم‪.‬‬ ‫رجبی مشــهدی تاکید کرد‪ :‬به طور قطع مدیریت مصرف توسط مشــترکان خانگی بسیار موثر است‪.‬‬ ‫به ویژه در وســایل سرمایشی که باعث افزایش شــدید مصرف می شود در صورتی که کولرهای گازی‬ ‫روی دمای ‪ ۲۵‬درجه تنظیم و از دور کند کولرهای ابی استفاه شود‪ ،‬شاهد بهبود شرایط خواهیم بود‪.‬‬ ‫سخنگوی صنعت برق همچنین در خصوص تامین برق بیمارستان نیز با تاکید براین که بیمارستان ها‬ ‫هیچــگاه در اولویت قطعی برق نبــوده و نخواهد بود‪ ،‬مگر انکه حوادثی رخ دهد که منجر به قطع برق‬ ‫بیمارســتان ها شود‪ ،‬گفت‪ :‬بیمارســتان ها مجهز به دیزل اضطراری هستند که در شرایط قطعی برق‬ ‫بالفاصله وارد مدار می شود‪.‬‬ ‫در پی کشتار دام های مولد و کاهش علوفه مطرح شد‬ ‫نمی گذارند در حوزه گوشت قرمز خودکفا شویم‬ ‫مدیرعامل اتحادیه مرکزی شــرکت های تعاونی کشاورزی دامداری ایران اظهارکرد‪ :‬از بس که مدیران‬ ‫دروغ گفتند و امارسازی کردند صدای دامداران هم درامده است‪.‬‬ ‫مجتبی عالی‪ ،‬مدیرعامل اتحادیه مرکزی شــرکتهای تعاونی کشاورزی دامداری ایران در گفت وگو با‬ ‫با برنامه «صبح و گفت وگو» درمورد وضعیت کشــتار دام های مولد و کاهش علوفه با اشــاره به اینکه‬ ‫کشــور ما از نظر تولید شیر در حدود ‪ ۱۱‬میلیون تن خودکفاست گفت‪ :‬دامداران ‪ ۱۱‬میلیون تن شیر‬ ‫تولید می کنند و حدود ‪ ۱‬میلیون تن شیر هم صادر می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما حدود ‪ ۸۶۰‬هزا تن گوشت قرمز تولید و ‪ ۱۰۰‬هزار تن هم وارد می کنیم‪ ،‬اما باز هم دست‬ ‫هایی پشت پرده است که نمی گذارند ما در حوزه گوشت قرمز خودکفا شویم‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه مرکزی شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداری ایران با بیان اینکه ما دو سال است که‬ ‫درگیر تامین نهاده ها هســتیم تصریح کرد‪ :‬از بس که مدیران دروغ گفتند و امارسازی کردند و خوب‬ ‫جلوه دادند وضعیت االن به اینجا رسیده و صدای دامداران هم درامده است‪.‬‬ ‫پرویز اوســطی ‪ -‬عضو کمیسیون کشــاورزی مجلس ‪ -‬ضمن عذرخواهی از دامداران و مردم کشورمان‬ ‫بابــت وضعیت فعلی گفت‪ :‬مدیریت تامین و توزیع نهاده هــای دامی و طیور زیر چتر نظارتی مجلس‬ ‫است و همکاران ما در کمیسیون کشاورزی مرتب با تشکیل جلسات و دعوت از مسئوالن این موضوع‬ ‫را دنبال می کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما باید با این مســئله منطقی برخورد کنیم چراکه بخشــی از مسئله کاهش علوفه ناشی از‬ ‫خشکســالی است‪.‬عضو کمیسیون کشاورزی مجل با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی باید در امار‬ ‫دام کشــور به تفکیک ســنتی‪ ،‬نیمه صنعتی و صنعتی بازنگری کند گفت‪ :‬در حال حاضر امارها دقیق‬ ‫نیستند لذا باید نیاز علوفه ای و نهاده های این سه بخش را احصا و براورد کنیم‪.‬‬ ‫اوسطی افزود‪ :‬این نیاز در سطح جهانی قابل تامین است و خیلی کشورهای دنیا در شرایطی که ما در‬ ‫خشکسالی به سر می بریم با افزایش تولید مواجهند‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس با اذعان به عقب ماندگی کشور در بحث تامین و واردات نهاده های دامی گفت‪ :‬قرار‬ ‫شد تا پایان شهریور از تمام ظرفیت کشور برای جبران این عقب ماندگی استفاده شود‪.‬‬ ‫عضو کمیســیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه اولویت باید با تامین نهاده ها برای دام های مولد‬ ‫باشد گفت‪ :‬دولت باید خرید حمایتی کند و متناسب با نیاز بازار در طول سال عرضه کند‪.‬‬ ‫اوســطی تامین ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی را از جمله دالیل اختالل در توزیع نهاده ها دانســت و افزود‪ :‬وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی باید برای توزیع نهاده ها برنامه ریزی کرده و نهضت کشت علوفه ای را راه بیاندازد‪.‬‬ ‫مسئوالن خاموشی های خارج از برنامه اعالمی را انکار کردند!‬ ‫مدیریت مصرف؛ تنها اقدام ضربتی ممکن برای کاهش خاموشی ها‬ ‫عضو کمیســیون انرژی مجلس با بیان اینکه مدیریت مصرف تنها اقدام ضربتی اســت که می توان در‬ ‫شرایط فعلی انجام داد‪ ،‬گفت‪ :‬مسئوالن مرکز پایش برق صنعت برق توانیر در ابتدا خاموشی های خارج‬ ‫از برنامه اعالمی را انکار کردند اما با توجه به گسترده شدن اعتراضات مردمی در نهایت قول رسیدگی‬ ‫بیشتر دادند‪.‬‬ ‫مالک شریعتی نیاسر با اشاره به بازدید از مرکز پایش برق صنعت برق توانیر‪ ،‬گفت‪ :‬به جهت تماس های‬ ‫متعدد مردم و گله مندی از خاموشــی های مکرر و خارج از برنامه اعالمی‪ ،‬به صورت ســرزده از «مرکز‬ ‫پایش برق صنعت برق توانیر» بازدید کردم هرچند ان ها در ابتدا خاموشی های خارج از برنامه اعالمی را‬ ‫انکار کردند اما با توجه به گسترده شدن اعتراضات مردمی در نهایت قول رسیدگی بیشتر دادند‪ ،‬البته‬ ‫قرار است گزارش جامعی نیز در جلسه روز چهارشنبه به کمیسیون انرژی ارائه دهند‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬اسالمشــهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬هرچند عمده کار‬ ‫این مرکز رصد و پایش میزان مصرف اســت و مدیریت «بار مصرف» باید با دقت انجام شود اما مشکل‬ ‫اصلی در بخش «تولید» است‪ ،‬درواقع فاصله ‪ 10‬هزار مگاواتی میان مصرف و تولید بسیار مشهود است‬ ‫و وزارت نیرو نتوانســته این فاصله را جبران کند البته به گفته مســئوالن این مرکز‪ ،‬ان ها توانسته اند‬ ‫حدود ‪ 6‬تا ‪ 7‬هزار مگاوات را با مدیریت «بار مصرف» جبران کنند اما توزیع مابقی میان مردم نارضایتی‬ ‫بسیاری ایجاد می کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کم کاری ‪‎‬های مزمنی طی سال های گذشته در حوزه تولید و افزایش ظرفیت نیروگاهی‬ ‫اتفاق افتاده است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬متاسفانه تنها کار ضربتی که می توان در این شرایط انجام داد عمدتا در‬ ‫حوزه مدیریت مصرف خالصه می شود تا کمترین فشار به مردم و صنایع بی اید‪.‬‬ ‫شریعتی معتقد است نباید ضرر وارد شده صنایع و اقتصاد کشور را در پی این خاموشی ها نادیده گرفت‬ ‫چراکه هر یک ریال خاموشــی‪ 100 ،‬ریال ضرر اقتصادی دارد و متاســفانه این هزینه های تحمیلی به‬ ‫اقتصاد ملی‪ ،‬از جیب مردم برداشته می شود‪.‬‬ ‫به گفته وی مطابق ماده ‪ 48‬برنامه ششم توسعه باید ‪ 25‬هزار مگاوات برق در طول ‪ 5‬سال برنامه تولید‬ ‫می شد اما تاکنون نهایتا ‪ 10‬الی ‪ 11‬هزار مگاوات افزایش ظرفیت داشته ایم‪.‬‬ ‫مطابق ماده ‪ 48‬برنامه ششم توسعه باید ‪ 25‬هزار مگاوات برق در طول ‪ 5‬سال برنامه تولید می شد اما‬ ‫تاکنون نهایتا ‪ 10‬الی ‪ 11‬هزار مگاوات افزایش ظرفیت داشته ایم‬ ‫کم کاری در حوزه تولید برق بسیار جدی است‬ ‫این نماینده مجلس ادامه داد‪ :‬همچنین مطابق ماده ‪ 50‬قانون برنامه ششــم توســعه ‪ 5‬درصد ظرفیت‬ ‫نیروگاهی ما باید براساس تولید انرژی های تجدیدپذیر (معادل ‪ 4‬تا ‪ 5‬هزار مگاوات) باشد اما تولید در‬ ‫این حوزه نیز کمتر از ‪ 1000‬مگاوات اســت لذا باید گفت؛ کم کاری در حوزه تولید برق بســیار جدی‬ ‫است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با یاداوری اینکه منابع فسیلی و تجدیدپذیر ایران در دنیا‬ ‫بی نظیر است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬باوجود انکه ایران رتبه نخست جهانی را در دارا بودن مجموع ذخایر نفت و‬ ‫گاز دارد و در اطلس خورشیدی و بادی نیز جزو کشورهای پرپتانسل محسوب می شود‪ ،‬همچنین حدود‬ ‫‪ 300‬روز افتابی در ســال داریم اما کم کاری های بسیاری در تولید انرژی شده و هنوز تولید انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر حتی به ‪ 5‬درصد گفته شده در برنامه نرسیده است‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4156‬‬ ‫‪4207‬‬ ‫شماره‪4232‬‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫هفدهم شماره‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫‪ 1399‬سال‬ ‫‪1400‬‬ ‫فروردین‪1400‬‬ ‫خرداد‬ ‫مردادتیر‬ ‫‪16 16‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪16‬‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫چهار‬ ‫سهدودو‬ ‫‪3896‬‬ ‫سال‬ ‫ماه‬ ‫‪22‬‬ ‫شنبه‬ ‫خبر‬ ‫هدررفت‪ ۱۰‬درصد تولید نفت نیجریه به دلیل خرابکاری‬ ‫وزیر اطالعات نیجریه اعالم کرد که خرابکاری در مســیر خطوط لوله انتقال سبب از‬ ‫دست رفتن روزانه ‪ ۲۰۰‬هزار بشکه نفت خام شده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری رویترز از ابوجا‪ ،‬لَی محمد روز دوشــنبه (‪ ۱۴‬تیرماه) اعالم کرد‬ ‫کــه نیجریه به طور میانگین ‪ ۱۰‬درصد تولید نفت خود ‪ -‬یعنی​​‪ ۲۰۰‬هزار بشــکه در‬ ‫روز ‪ -‬را به دلیل خرابکاری در مسیر خطوط لوله از دست می دهد‪.‬‬ ‫وی در نشست شورای شهر ابوجا گفت‪ :‬هزینه تعمیر خطوط لولهانتقال نفت تنها ‪۶۰‬‬ ‫میلیارد نایرا (‪ ۱۴۵‬میلیون و ‪ ۹۹۰‬هزار دالر) است‪.‬‬ ‫وزیر اطالعات نیجریه با بیان اینکه تاثیر این مسئله بر اقتصاد باورنکردنی است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫افزون بر نشت حاصل از این خسارت ها اثار مخربی بر کیفیت اب‪ ،‬هوا و خاک دارد‪.‬‬ ‫به طور معمول این اســیب ها ناشی از تالش ســارقان برای تصفیه غیرقانونی نفت و‬ ‫فروش ان در بازار سیاه با برداشت از خطوط لوله است‪.‬‬ ‫نیجریه‪ ،‬بزرگ ترین صادرکننده نفت افریقاســت و بــرای پایبندی به توافق کاهش‬ ‫تولید ســازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک پالس) روزانه‬ ‫حدود یک میلیون و ‪ ۴۷۰‬هزار بشکه در روز نفت تولید می کند‪.‬‬ ‫ظرفیت تولید نفت این کشور حدود ‪ ۲‬میلیون بشکه در روز و بیش از نیمی از بودجه‬ ‫و ‪ ۹۵‬درصد تجارت خارجی نیجریه متکی به فروش نفت است‪.‬‬ ‫در منطقه‪ ۸‬عملیات انتقال گاز محقق شد‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫گازرسانی به‪ ۱۱۴‬روستای مازندران تا پایان سال‪۱۴۰۰‬‬ ‫سرپرست شرکت گاز استان مازندران با‬ ‫بیان اینکــه ضریب نفوذ گاز در جمعیت‬ ‫روســتایی این اســتان بــه ‪ ۹۵‬درصد‬ ‫می رســد‪ ،‬اعالم کرد که تا پایان امسال‬ ‫به ‪ ۱۱۴‬روســتای دیگر استان گازرسانی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به نقل از شــرکت ملی گاز ایران‪ ،‬مقدم‬ ‫بیگلریــان در حاشــیه نشســت مجمع‬ ‫عمومی عادی ســاالنه این شرکت اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ان شاءاهلل با بهره برداری از پروژه های‬ ‫گازرسانی روستایی‪ ،‬ضریب نفوذ گاز در‬ ‫این حوزه تا پایان ســال بــه ‪ ۹۵‬درصد‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اهم برنامه های شــرکت‬ ‫گاز اســتان مازنــدران در ســال تولید‪،‬‬ ‫پشتیبانی ها و مانع زدایی ها‪ ،‬گفت‪ :‬اجرای‬ ‫بیــش از ‪ ۹۰۰‬کیلومتر شــبکه تغذیه و‬ ‫توزیع در زمینه گازرســانی به صنایع و‬ ‫ســی ان جی‪ ،‬جذب حدود ‪ ۱۵۷‬مشترک‬ ‫جدید صنعتی‪ ،‬جــذب ‪ ۶۰‬هزار و ‪۸۱۷‬‬ ‫مشــترک جدید شــهری و روســتایی‪،‬‬ ‫همچنین اقدام در زمینه کاهش هدررفت‬ ‫گاز طبیعــی‪ ،‬اســتفاده از کنتورهــای‬ ‫ارتقایافتــه‪ ،‬مانیتورینگ ایســتگاه های‬ ‫تقلیــل فشــار‪ ،‬شناســایی مصــارف‬ ‫غیرمتعــارف و تعمیر و کالیبراســیون‪،‬‬ ‫از اهم برنامه های شــرکت گاز اســتان‬ ‫مازندران در سال ‪ ۱۴۰۰‬است‪.‬‬ ‫سرپرست شرکت گاز اســتان مازندران‬ ‫همچنین برنامه گازرسانی به ‪ ۱۱۴‬روستا‬ ‫تا پایان سال و بهره برداری از این طرح ها‬ ‫به گونه ای که ضریب پوشــش گازرسانی‬ ‫روستایی به باالی ‪ ۹۵.۵‬درصد برسد را از‬ ‫اهم برنامه های اولویت دار این شرکت در‬ ‫صرفه جویی‪ ۱۰۰‬میلیون تومانی با تکیه بر توان داخل‬ ‫کارکنــان منطقــه ‪ ۸‬عملیات انتقال گاز موفق به ســاخت رابط عیب یابی سیســتم‬ ‫وایبریشن شدند که با این اقدام ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان صرفه جویی اقتصادی رقم خورد‪.‬‬ ‫به نقل از شــرکت ملی گاز ایران‪ ،‬فیروز خدایی‪ ،‬مدیــر منطقه ‪ ۸‬عملیات انتقال گاز‬ ‫ایــران‪ ،‬با اعالم این خبر گفت‪ :‬با توجه به نیــاز واحد ‪ CM‬به رابط ‪Diagnostic‬‬ ‫(عیب یابی) برای مانیتورینگ ســیگنال های ارتعاشی از سیستم وایبریشن‪ ،‬کارکنان‬ ‫ابزار دقیق این منطقه برای صرفه جویی‪ ،‬اســتفاده بهینه از امکانات موجود و مدیریت‬ ‫زمان‪ ،‬رابط عیب یابی سیســتم وایبریشن ‪ B&K‬تاسیسات تقویت فشار گاز تبریز را‬ ‫در کمترین زمان ممکن ساختند و پس از ازمون های الزم اماده بهره برداری کردند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کارکنان منطقه ‪ ۸‬عملیات انتقال گاز با ســاخت این تجهیز‪ ،‬گام دیگری‬ ‫همسو با خودکفایی و خوداتکایی برداشتند‪.‬‬ ‫مدیر منطقه ‪ ۸‬عملیات انتقال گاز با اشــاره به صرفه جویی ‪ ۱۰۰‬میلیون تومانی برای‬ ‫ســاخت این رابط‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مبلغ ناچیزی برای ســاخت این رابط هزینه شده‪ ،‬در‬ ‫صورتی که خرید این اقالم از شــرکت سازنده افزون بر زمان بر بودن‪ ،‬مستلزم صرف‬ ‫هزینه هنگفتی نیز هست‪.‬‬ ‫خدایی در پایان تصریح کرد‪ :‬به منظــور حمایت از کاالی داخلی و تداوم خوداتکایی‬ ‫و خودکفایــی در ســال تولید‪ ،‬پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها‪ ،‬ســاخت داخل اقالم و‬ ‫فعالیت های تعمیراتی تاسیســات و مراکــز بهره برداری در برنامــه کاری منطقه ‪۸‬‬ ‫عملیات انتقال گاز قرار دارد‪.‬‬ ‫کتاب «از سرمای کازان تا شرجی خلیج فارس» رونمایی شد‬ ‫پژوهشــگاه صنعــت نفــت هم زمــان با‬ ‫گرامیداشــت روز قلم در ایینی از کتاب‬ ‫«از ســرمای کازان تــا شــرجی خلیــج‬ ‫فارس» رونمایی کرد‪.‬‬ ‫به نقل از پژوهشــگاه صنعت نفت‪ ،‬این‬ ‫ایین با حضور نویســندگان این کتاب و‬ ‫جمعی از مدیران ارشد پژوهشگاه صنعت‬ ‫نفــت‪ ،‬شــرکت ملــی گاز ایــران و مرکز‬ ‫همکاری های ریاســت جمهــوری برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این کتاب‪ ،‬روایت ماجرایی اســت که در‬ ‫طول ‪ ۱۵‬سال اتفاق افتاده است و گام به‬ ‫گام تولد‪ ،‬رشد و شــکوفایی یک فناوری‬ ‫کمتر شناخته شــده را از زبــان بازیگران‬ ‫اصلی ان بیان می کند‪.‬‬ ‫ایــن کتــاب در پنج فصل و نیــم تنظیم‬ ‫شــده اســت که هر فصل ان را یک نفر‬ ‫خبر‬ ‫از بازیگرانش روایــت می کند تا جزئیات‪،‬‬ ‫نقش هــا و موقعیت هــا بــرای خواننــده‬ ‫روشــن تر شــود و هم زمان داســتان در‬ ‫روســیه‪ ،‬تهران و گرمای شــدید عسلویه‬ ‫دنبال می شود‪.‬‬ ‫این کتــاب روایتی از پروژه های ادورانت‪،‬‬ ‫‪ DMD‬و ‪ DMC‬اســت که از ســوی‬ ‫محققان پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت‬ ‫ملی گاز پس از سال ها تالش و ممارست‬ ‫به ثمر نشسته است‪.‬‬ ‫پژوهشگاه صنعت نفت‪ ،‬طراحی‪ ،‬ساخت‬ ‫و راه اندازی واحد ادورانت با ظرفیت ‪۸۰۰‬‬ ‫تن در سال را برای شرکت ملی گاز انجام‬ ‫داده و به دنبال نتایج مثبت حاصل شــده‬ ‫از راه اندازی این واحد‪ ،‬قرار است شرکت‬ ‫ملی گاز ایران ظرفیت ســاالنه این واحد‬ ‫را به ‪ ۲‬هزار تن برساند‪.‬‬ ‫قدردانیمحیطزیستاز‬ ‫شرکت نفت و گاز شرق‬ ‫سرنوشت هجدمین نشست اوپک پالس در هاله ای از ابهام‬ ‫چرا امارات اصرار به تغییر خط‬ ‫پایه تولید دارد؟ چــه تغییری‬ ‫در مقدار ســهمیه این کشور با‬ ‫محاســبه اوریل ‪( ۲۰۲۰‬اکنون‬ ‫اکتبر ‪ )۲۰۱۸‬ایجاد می شــود؟‬ ‫درامد این کشــور با تولید مبنا‬ ‫بر اســاس اوریــل ‪ ۲۰۲۰‬چه‬ ‫تغییری می کند؟ سهمیه تولید‬ ‫امارات تا ماه ژوئیه (زمان پایان‬ ‫توافق ســه ماهه افزایش تولید)‬ ‫به چه رقمی می رســد؟ ایا تنها‬ ‫امــارات معترض به خــط پایه‬ ‫تولید خود است؟ سهمیه دیگر‬ ‫کشــورهای عضو ائتالف اوپک‬ ‫پالس با تغییــر خط پایه تولید‬ ‫چگونه می شود؟‬ ‫**هجدهمین نشســت وزیران‬ ‫نفــت و انــرژی تولیدکنندگان‬ ‫عضــو و غیــر عضــو ســازمان‬ ‫کشــورهای صادرکننــده نفت‬ ‫(اوپــک) موســوم بــه ائتالف‬ ‫اوپک پالس که روز جمعه (‪۱۱‬‬ ‫تیرماه) به دلیل مخالفت امارات‬ ‫بی نتیجــه مانــده بــود‪ ،‬دیروز‬ ‫(‪ ۱۴‬تیرمــاه) بــا عذرخواهــی‬ ‫محمــد سانوســی بارکینــدو‪،‬‬ ‫دبیــرکل اوپک به زمان دیگری‬ ‫موکول شد‪ .‬توافق اوپک پالس‬ ‫هم اکنون به این شکل است که‬ ‫با پایان ماه ژوئیه توافق کاهش‬ ‫تولید به ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۷۵۰‬هزار‬ ‫بشکه می رسد که باید تا اوریل‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬ادامه یابد‪.‬‬ ‫**امــارات در هجدهمیــن‬ ‫نشســت اوپک پــاس با وجود‬ ‫انکــه موافقــت خــود را بــا‬ ‫افزایــش تولیــد تدریجی تولید‬ ‫اعــام کــرد‪ ،‬اما حاضر نشــد‬ ‫دربــاره تغییر خط پایــه تولید‬ ‫تعیین شــده برای این کشور و‬ ‫تمدیــد توافق اوپــک پالس تا‬ ‫پایــان دســامبر ‪ ۲۰۲۲‬کوتاه‬ ‫بیاید‪ .‬خط پایه تولید امارات در‬ ‫توافق کاهش تولید ‪ ۳‬میلیون و‬ ‫‪ ۱۶۸‬هزار بشــکه بر مبنای ماه‬ ‫اکتبر ‪ ۲۰۱۸‬تعیین شده و این‬ ‫کشــور اکنون خواهان ان است‬ ‫خــط پایه تولید این کشــور بر‬ ‫اســاس اوریل ‪ ۲۰۲۰‬یعنی ‪۳‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۸۴۱‬هــزار بشــکه‬ ‫محاسبه شود‪ .‬به راستی امارات‬ ‫در ‪ ۱۴‬ماه گذشته چه می کرده‬ ‫اســت؟ خواب بوده یا دانســته‬ ‫تــن به بازی ســعودی ‪ -‬روس‬ ‫داده است!؟ سیاست باز ی های‬ ‫پیچیده زیاد دارد‪.‬‬ ‫**اگر خط پایــه تولید امارات‬ ‫بــر اســاس اوریــل ‪۲۰۲۰‬‬ ‫محاسبه شــود ســهمیه تولید‬ ‫نفت این کشــور در مــاه ژوئیه‬ ‫روزانه ‪ ۵۸۶‬هزار بشکه افزایش‬ ‫می یابد‪ .‬روزانه ‪ ۵۸۶‬هزار بشکه‬ ‫بــا قیمت نفت ‪ ۷۶‬دالری یعنی‬ ‫درامد حــدود ‪ ۴۵‬میلیون دالر‬ ‫در روز و حدود یــک میلیارد‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬میلیــون دالر در مــاه‪،‬‬ ‫این مقــدار تولید و درامد را از‬ ‫ماه اوت تا پایان دســامبر یعنی‬ ‫پنج مــاه پایانی ســال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫هم محاســبه کنید‪ ،‬رقم باالیی‬ ‫می شــود‪ .‬امــارات امــا چقدر‬ ‫دیر متوجه شــد کــه چه کاله‬ ‫گشادی سرش رفته است‪.‬‬ ‫**امــارات براســاس تصمیم‬ ‫پانزدهمین نشست اوپک پالس‬ ‫در ماه اوریل که بر سر افزایش‬ ‫تدریجی تولید در ســه ماه مه‪،‬‬ ‫ژوئن و ژوئیه به اجماع رسیدند‬ ‫متعهــد به تولیــد ‪ ۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۷۳۵‬هزار بشــکه تولید در ماه‬ ‫ژوئیه اســت‪ .‬اگر تولید مبنای‬ ‫ایــن کشــور تغییر نکنــد‪ ،‬یا‬ ‫ائتالف اوپک پــاس تصمیمی‬ ‫بــرای افزایــش تولیــد نگیرد‬ ‫(ســناریوی افزایــش تدریجی‬ ‫تولید روزانه ‪ ۴۰۰‬هزار بشــکه‬ ‫تا پایان ســال ‪ ،۲۰۲۱‬همچنین‬ ‫افزایــش تدریجــی تولید ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار بشــکه تا پایان ســپتامبر‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬مطــرح اســت) تولیــد‬ ‫روزانه امارات تــا پایان اوریل‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬برابــر بــا ‪ ۲‬میلیــون و‬ ‫‪ ۷۳۵‬هــزار بشــکه خواهد بود‪.‬‬ ‫ایا این کشــور چشم خود را بر‬ ‫بیــش از ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار‬ ‫بشــکه نفت خام خواهد بست؟‬ ‫امارات در ســهمیه بندی تولید‬ ‫‪ ۱۴‬مــاه پیش هم زیــان قابل‬ ‫توجهی کرده است‪.‬‬ ‫**با تغییــر خط پایــه تولید‬ ‫بر اســاس تولید اوریل ‪۲۰۲۰‬‬ ‫جدول تولید کشــورهای عضو‬ ‫ائتــاف اوپک پالس با تغییرات‬ ‫اساســی روبه رو و تولید بعضی‬ ‫کشورها کم و بعضی دیگر زیاد‬ ‫می شود‪ .‬برای نمونه سهم تولید‬ ‫نفت عربستان در صورت تغییر‬ ‫مبنای تولید‪ ،‬روزانه ‪ ۵۴۱‬هزار‬ ‫بشــکه افزایش و ســهم تولید‬ ‫روزانه روســیه ‪ ۴۴۱‬هزار بشکه‬ ‫در ماه ژوئیه کاهش می یابد؛ دو‬ ‫کشــوری که تولید مبنای خود‬ ‫را در توافق کاهــش تولید ‪۱۱‬‬ ‫میلیون بشــکه در نظر گرفتند‪.‬‬ ‫مجمــوع ســهم تولیــد روزانه‬ ‫کشــورهای عضو اوپــک عضو‬ ‫ائتــاف با تغییر مبنــای تولید‬ ‫بــه اوریــل ‪ ۹۹۲ ،۲۰۲۰‬هزار‬ ‫بشــکه افزایش و مجموع سهم‬ ‫تولید متحدانــش روزانه ‪۵۶۳‬‬ ‫هزار بشــکه کاهش می یابد‪ .‬ایا‬ ‫عربستان و روسیه زیر بار فشار‬ ‫امارات و این تغییرات می روند؟‬ ‫** ائتــاف اوپک پالس اکنون‬ ‫تنها یک مخالف در مقابل خود‬ ‫می بیند؛ امارات‪ .‬عراق‪ ،‬نیجریه‪،‬‬ ‫کویــت و قزاقســتان و دیگران‬ ‫به دلیــل نبود تفــاوت معنادار‬ ‫سطح تولید نفت خام بین اکتبر‬ ‫‪ ٢٠١٨‬و اوریــل ‪ ٢٠٢٠‬تقریبا‬ ‫ســکوت کرد ه انــد و عالقه ای‬ ‫به کاهشــی شــدن قیمت ها با‬ ‫افزایش تولید ندارند‪ .‬سرنوشت‬ ‫هجدهمین نشست اوپک پالس‬ ‫به کجا خواهــد انجامید؟ اوپک‬ ‫و متحدانــش ثابــت کردند هر‬ ‫کشــوری بــر خواســته خــود‬ ‫پافشــاری کنــد در این ائتالف‬ ‫به انچــه می خواهد می رســد‪.‬‬ ‫(مکزیک‪ ،‬روســیه) قیمت نفت‬ ‫خام برنت ‪ ۷۷‬دالر را رده کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اداره کل حفظ محیط زیست استان خراسان‬ ‫رضوی از شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق‬ ‫ط زیســت و اجرای‬ ‫به دلیــل صیانــت از محی ‬ ‫تعهدها در این زمینه قدردانی کرد‪.‬‬ ‫به نقل از شرکت نفت مناطق مرکزی ایران‪ ،‬در‬ ‫این لوح سپاس که از سوی مدیرکل حفاظت‬ ‫محیط زیست استان خراسان رضوی اهدا شد‪،‬‬ ‫از اقدام های شــرکت بهره بــرداری نفت و گاز‬ ‫شــرق با توجه به حفظ و صیانــت از محیط ‬ ‫زیســت پیرامون منطقه عملیاتی خانگیران و‬ ‫همکاری و همیاری بــا اداره حفاظت محیط‬ ‫زیست شهرستان سرخس قدردانی شد‪.‬‬ ‫حسین هنرور‪ ،‬سرپرســت ایمنی‪ ،‬بهداشت و‬ ‫محیط زیست شــرکت بهره برداری نفت و گاز‬ ‫شرق‪ ،‬اقدام های شــاخص انجام شده در حوزه‬ ‫محیط زیست این شــرکت را شامل مواردی‬ ‫همچون اجرای قرارداد حفظ و توسعه فضای‬ ‫ســبز منطقه خانگیران که از سال ‪ ۹۵‬تاکنون‬ ‫بــه افزایش ‪ ۲۰‬هکتار فضای ســبز انجامیده‬ ‫است‪ ،‬تصفیه ساالنه حدود ‪ ۳۰‬هزار مترمکعب‬ ‫فاضالب بهداشــتی در تصفیه خانه های تحت‬ ‫اختیار و استفاده از پساب تصفیه شده استاندارد‬ ‫برای ابیاری فضای ســبز‪ ،‬انجام خاک برداری‬ ‫الزم به منظور نصب تانکــر اب برای حیوانات‬ ‫و حیات وحــش در محــدوده پاســگاه کال‬ ‫سرخ اصلی (زیســتگاه اهو) با همکاری اداره‬ ‫محیط زیست سرخس و اســتفاده از امکانات‬ ‫واحد ترابری شــرکت به منظور مســاعدت با‬ ‫ط زیست سرخس برشمرد‪.‬‬ ‫اداره محی ‬ ‫وی با اشــاره به اجــرای پروژه هــای محیط‬ ‫زیســتی در نفت و گاز شرق گفت‪ :‬پیگیری و‬ ‫نظارت مستمر بر پروژه های پاک سازی و رفع‬ ‫الودگی از خاک های الوده گودال های هرزاب‬ ‫حفاری بــا همکاری شــرکت نفــت مناطق‬ ‫مرکزی و اجرای پروژه پژوهشــی پاک سازی‬ ‫گــودال هرزاب چاه ‪ ۵۸‬بــه روش بیولوژیکی‬ ‫از نمونه هــای بارز این دســت از فعالیت های‬ ‫محیط زیستی شرکت است‪.‬هنروز افزود‪ :‬پروژه‬ ‫پژوهشی پاک ســازی خاک های الوده به مواد‬ ‫نفتی به روش الکتروکاینتیک‪ ،‬پروژه مطالعات‬ ‫جامع سیستم مدیریت پسماند‪ ،‬پروژه مطالعه‬ ‫و ارزیابی چرخه حیات (‪ ،)LCA‬پروژه احداث‬ ‫دو نخالــه گاه جدیــد برای دفــن نخاله های‬ ‫ساختمانی‪ ،‬پروژه احداث حوضچه تبخیر برای‬ ‫مدیریت اب همراه تولیدی چاه شــماره ‪ ۸‬و‬ ‫پیگیری اجرای الزام هــای قانونی مانند قانون‬ ‫هوای پــاک (انجام معاینه فنــی خودروها و‬ ‫موتورخانه و اخذ گواهی نامه مربوطه) از دیگر‬ ‫برنامه های شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق‬ ‫برای حفظ و نگهداشت محیط زیست است‪.‬‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬برشمرد‪.‬‬ ‫به گفته بیگلریان‪ ،‬در ســه ماه نخســت‬ ‫امســال در اســتان مازندران در زمینه‬ ‫گازرســانی به شهرها و روستاها ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫مشترک جدید پذیرش شده و تعداد کل‬ ‫مشترکان استان‪ ،‬به یک میلیون و ‪۵۱۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۰۸‬مشترک رسیده است‪.‬‬ ‫وی در پایان درباره گازرسانی به واحدهای‬ ‫خبر‬ ‫صنعتی و تولیــدی اظهار کرد‪ :‬در بخش‬ ‫صنایع نیز بــرای ‪ ۸۰‬واحد باقی مانده از‬ ‫مصوبه شــورای اقتصاد برنامه ریزی شده‬ ‫که این واحدها شامل مرغداری‪ ،‬دامداری‪،‬‬ ‫گلخانه‪ ،‬کارخانه تولید اسفالت و ‪ ...‬است‬ ‫و امیدواریم تا پایان امســال‪ ،‬بیش از ‪۷۵‬‬ ‫درصد واحدهای مشمول مصوبه شورای‬ ‫اقتصاد را زیر پوشش قرار دهیم‪.‬‬ ‫ناهماهنگیاوپکبهجنگقیمتیمی انجامد‬ ‫ت وزیر عراق اعالم کرد‬ ‫مشــاور نخســ ‬ ‫که ناهماهنگــی اوپک به جنگ قیمتی‬ ‫می انجامد‪.‬‬ ‫به گــزارش خبرگزاری رویترز از قاهره‪،‬‬ ‫مظهــر محمد صالح روز دوشــنبه (‪۱۴‬‬ ‫تیرمــاه) اعالم کرد کــه ناهماهنگی و‬ ‫نبود تفاهم میان تولیدکنندگان سازمان‬ ‫کشــورهای صادرکننده نفــت (اوپک)‬ ‫سبب اغاز جنگ قیمتی دیگری خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫خبرگــزاری دولتی عــراق (‪ )INA‬به‬ ‫نقل از او گفت‪ :‬افزایش تولید کشورهای‬ ‫عضو اوپــک باید با احتیاط و هماهنگی‬ ‫باال بین کشــورهای عضو انجام شود تا‬ ‫از هرگونه مازاد عرضه احتمالی در بازار‬ ‫نفــت خام و تزلــزل نامطلوب قیمت ها‬ ‫جلوگیری شــود‪ .‬نشست وزیران نفت و‬ ‫انرژی کشورهای عضو اوپک پالس روز‬ ‫دوشــنبه (‪ ۱۴‬تیرماه) به دلیل مخالفت‬ ‫امارات متحــده عربی با خط پایه تولید‬ ‫در نظر گرفته شــده برای این کشور در‬ ‫تسهیل توافق کاهش تولید لغو شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پیشرفت فیزیکی‪ ۱۳‬درصدی پروژه گازرسانی‬ ‫به روستاهای محور کرج ‪ -‬چالوس‬ ‫سرپرســت شرکت گاز استان البرز از پیشــرفت فیزیکی ‪ ۱۳‬درصدی فاز دوم پروژه گازرسانی به هفت‬ ‫روستای محور کرج ‪ -‬چالوس خبر داد‪.‬‬ ‫به نقل از شرکت ملی گاز ایران‪ ،‬سهراب نجار در بازدید از روند اجرای پروژه های گازرسانی به روستاهای‬ ‫محور کرج ‪ -‬چالوس اظهار کرد‪ :‬زمینه ســازی برای گازرســانی به روستاهای باالدست سد امیرکبیر و‬ ‫تنها شهر باقیمانده استان (اســارا) در حال اجراست و عملیات اجرایی مرحله نخست خط لوله تغذیه‬ ‫گراب به گچسر به طول ‪ ۵۳‬کیلومتر از سمت شهرستان طالقان هم در مرحله انتخاب پیمانکار است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬با گازرسانی به هفت روستای محور کرج ‪ -‬چالوس‪ ۶۹۵ ،‬خانوار از گاز طبیعی بهره مند‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫سرپرســت شرکت گاز استان البرز تاکید کرد‪ :‬مرحله سوم پروژه گازرسانی به هشت روستای دیگر نیز‬ ‫انتخاب پیمانکار شده و تاکنون ‪ ۱۰‬درصد پیشرفت فیزیکی داشته است‪.‬‬ ‫نجار گفت‪ :‬در فاز نخست گازرسانی به روستاهای پایین دست سد امیرکبیر‪ ،‬پروژه گازرسانی به روستای‬ ‫کندر با ‪ ۶۷۵‬خانوار در دهه فجر سال ‪ ۹۹‬به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫بایدن به دنبال ایجاد سازش در مذاکرات اوپک پالس است‬ ‫دولت امریکا به دنبال راه حلی برای ایجاد سازش در مذاکرات میان کشورهای عضو ائتالف اوپک پالس‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری رویترز از واشــینگتن‪ ،‬جن ساکی‪ ،‬سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه (‪ ۱۴‬تیرماه)‬ ‫اعــام کرد که دولت جو بایدن‪ ،‬رئیــس جمهوری ایاالت متحده امریکا‪ ،‬در حــال تالش برای یافتن‬ ‫راه حلی به منظور ایجاد ســازش در مذاکرات متوقف شــده با هدف تسهیل برنامه کاهش تولید سازمان‬ ‫کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک پالس) است‪.‬‬ ‫نشســت وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو اوپک پالس روز دوشنبه به دلیل مخالفت امارات متحده‬ ‫عربی با خط پایه تولید در نظر گرفته شده برای این کشور در تسهیل توافق کاهش تولید لغو شد‪.‬‬ ‫چهار منبع اوپک پالس به رویترز گفتند که هیچ پیشرفتی در توافق ایجاد نشده است‪.‬‬ ‫سخنگوی کاخ ســفید در بیانیه ای گفت‪ :‬ایاالت متحده از نزدیک مذاکرات اوپک پالس و تاثیر انها بر‬ ‫بهبود اقتصاد جهانی از همه گیری کرونا را رصد می کند‪.‬در این بیانیه امده است‪ :‬ما طرف این گفت گوها‬ ‫نیستیم‪ ،‬اما مقام های کاخ سفید در حال مذاکره با کشورهای مورد بحث هستند تا برای افزایش تولید‬ ‫پیشنهادی به مصالحه برسند‪.‬‬ ‫به گفته معاونان بایدن که خواستند نامشان فاش نشود‪ ،‬برای دستیابی به هدف دولت بایدن در تامین‬ ‫انرژی مقرون به صرفه و پایدار‪ ،‬بازار نفت باید متوازن باشد‪.‬به گفته منابع‪ ،‬امارات روز جمعه (‪ ۱۱‬تیرماه)‬ ‫پیشنهاد عربستان و دیگر اعضای اوپک پالس برای افزایش تولید روزانه ‪ ۲‬میلیون بشکه ای از ماه اوت‬ ‫تا دسامبر را پذیرفت‪ ،‬اما با تمدید توافق کاهش تولید این ائتالف تا پایان سال ‪ ۲۰۲۲‬مخالفت کرد‪.‬‬ ‫ساخت دستگاه باالنس روتور در منطقه‪ ۲‬عملیات انتقال گاز‬ ‫سرپرســت منطقه ‪ ۲‬عملیــات انتقال گاز‪ ،‬از ســاخت دســتگاه باالنس روتــور (‪Soft Bearing‬‬ ‫‪ )Balancer‬توســط متخصصان ایــن منطقه عملیاتی خبر داد و گفت‪ :‬با این دســتگاه می توان در‬ ‫سرعت های پایین روتور توربین را از طریق ارتعاش با دامنه باال ارزیابی و بررسی کرد‪.‬‬ ‫به نقل از شــرکت انتقــال گاز ایران‪ ،‬مجیــد مصدقی در این بــاره اظهار کرد‪ :‬به دلیــل تعداد باالی‬ ‫توربوکمپرسورها (تجهیزات دوار) در منطقه ‪ ۲‬عملیات انتقال گاز‪ ،‬ساخت این دستگاه در اولویت و در‬ ‫دســتور کار قرار گرفت‪.‬وی افزود‪ :‬طراحی‪ ،‬ساخت و مونتاژ قطعات همگی توسط کارشناسان تعمیرات‬ ‫اساسی منطقه ‪ ۲‬عملیات انتقال گاز انجام شده است‪.‬‬ ‫سرپرست منطقه ‪ ۲‬عملیات انتقال گاز با بیان اینکه به عنوان نخستین پروژه یک دستگاه روتور توربین‬ ‫‪ SGT600‬به وســیله دستگاه یادشــده با موفقیت باالنس شد‪ ،‬گفت‪ :‬از قابلیت های ارزنده و شاخص‬ ‫این دســتگاه می توان به قابلیت خودترازی (‪ )Self Align‬اشاره کرد که سبب می شود تکیه گاه های‬ ‫بیرینگ در دو ســمت روتور در یک محور قرار گیرند‪.‬براســاس این گزارش‪ ،‬در دنیای صنعت‪ ،‬قطعات‬ ‫دوار به دالیل مختلف دچار ارتعاش می شــوند که این ارتعاش می تواند سبب تخریب و خسارت هایی به‬ ‫تجهیزات شود و عامل عمده این ارتعاشات‪ ،‬نامیزانی جرمی است‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫خبر‬ ‫وضعیت«فعالیتمشاغل»و‬ ‫«محدودیت های تردد» با موج‬ ‫پنجمکرونا‬ ‫به دنبال روند تصاعدی بروز‪ ،‬بســتری و فوتیهای‬ ‫ناشــی از کرونا بویژه در مناطق جنوبی و جنوب‬ ‫شرقی کشــور و افزایش تعداد شــهرهای قرمز‪،‬‬ ‫مجــددا محدودیت هــای کرونایــی بر اســاس‬ ‫رنگبندی شهرها از ابتدای هفته جاری اغاز شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در حال حاضر ‪ ۹۲‬شهر کشور در وضعیت قرمز‪،‬‬ ‫‪ ۱۸۳‬شــهر در وضعیت نارنجی‪ ۱۷۳ ،‬شــهر در‬ ‫وضعیت زرد قرار دارند و ســفر از و به شهرهای‬ ‫قرمز و نارنجی ممنوع است ‪.‬‬ ‫دکتر علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله‬ ‫با کرونا‪ ،‬با اشــاره به افزایش بیمــاری کرونا در‬ ‫شــهرهای جنوبی‪ ،‬گفــت‪ :‬از روز یکشــنبه در‬ ‫شــهرهای قرمز تنها گروه مشــاغل ســطح یک‬ ‫اجازه فعالیت دارند و بقیه مشــاغل همه تعطیل‬ ‫هســتند‪ .‬در مورد رفت و امدها نیز چنین است‬ ‫و رفت و امد از و به شــهرهای قرمز ممنوع است‬ ‫و پالک های بومی نمی توانند از شهر قرمز خارج‬ ‫شــده و پالک غیر بومی هم نمی تواند به شــهر‬ ‫قرمز وارد شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این موضوع از قبل ابالغ شده و از روز‬ ‫یکشنبه نیز اعمال شــده است‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫‪ ۱۰‬شهرســتان در استان تهران قرمز است‪ ،‬برای‬ ‫تهران هم رویه فوق اجرا می شود‪.‬‬ ‫همچنیــن ســردار حســینی جانشــین رئیس‬ ‫پلیس راهــور ناجا‪ ،‬گفت‪ :‬متاســفانه موج پنجم‬ ‫کرونا وارد کشــور شــده اســت و طبق روال‬ ‫همیشــگی و مصوبات پیشــین شــهرهای زرد‬ ‫مشــمول محدودیت تردد نمی شوند‪ .‬البته به جز‬ ‫محدودیت تردد شبانه که مربوط به همه شهرها‬ ‫فارغ از رنگبندی ها است‪ .‬ولی در شهرهای قرمز و‬ ‫نارنجی از روز شنبه ابالغ شده است که همکاران‬ ‫من و دوربین ها ترددهای غیرمجاز را ثبت کنند‬ ‫و برابر ابالغیه های قبلی نسبت به تخلف برخورد‬ ‫قانونی را انجام دهند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬اعمال قانون و جریمه در شهرهای‬ ‫نارنجی ‪ ۵۰۰‬هزار تومان و در شهرهای قرمز یک‬ ‫میلیون تومان اســت درباره تهــران نیز چون در‬ ‫وضعیت قرمز هســت‪ ،‬خروج از تهران ممنوع و‬ ‫مشمول جریمه یک میلیون تومانی می شود‪.‬‬ ‫کرونا‬ ‫پالسمادرمانیبیمارانکرونابهکجارسید؟‬ ‫سخنگوی سازمان انتقال خون ضمن تشریح نقش‬ ‫این سازمان در تهیه و اماده سازی پالسمای بهبود‬ ‫یافتگان کوویــد‪ ۱۹‬جهت پالســما درمانی موارد‬ ‫ِ‬ ‫مجــاز بیماران کرونا‪ ،‬در عین حال درباره شــرایط‬ ‫و همچنین ســرانجام بکارگیری این روش درمانی‬ ‫توضیح داد‪.‬‬ ‫دکتر بشــیر حاجی بیگی‪ ،‬درباره پالســما درمانی‬ ‫بیماران کووید ‪ ۱۹‬و طرح مباحثی مبنی بر خروج‬ ‫ایــن روش از پروتکل درمان کرونــا‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫ســازمان انتقال خون ایران به عنوان تامین کننده‬ ‫پالسمای بهبود یافتگان از کووید ‪ ۱۹‬بوده و افتخار‬ ‫دارد که از کشورهای پیشرو در جهان در تهیه این‬ ‫نوع از پالســما محسوب می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر درمان دارویی خاصی و هیچ داروی شناخته‬ ‫شــده ای برای درمان کووید ‪ ۱۹‬وجود ندارد‪ .‬البته‬ ‫به جز درمان های تســکینی و برخی از درمان های‬ ‫ضد انعقادی و استروئید که ان هم در شرایط ویژه‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬باید توجه کرد که اثربخشــی برخی از‬ ‫داروها و اقدامات درمانی به طور کلی مردود شــده‬ ‫است‪ ،‬اما برخی از اقدامات درمانی و داروها هنوز در‬ ‫حــد کارازمایی بالینی و مجوزهای اضطراری مورد‬ ‫اســتفاده قرار می گیرند‪ .‬به عنوان مثال در مراحل‬ ‫اولیه ویروســی بیماری‪ ،‬داروی رمدسیویر و روش‬ ‫تزریق پالســمای بهبودیافتگان از کرونا با تیتر باال‬ ‫از جمله ان هستند‪.‬‬ ‫حاجی بیگــی با بیان اینکه نتایــج ضد و نقیض در‬ ‫مطالعات انجام شــده در خصوص اقدامات درمانی‬ ‫هنوز تائید یا رد کامل انها را در پی نداشــته است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بر همین اســاس و با توجه به انتشــار‬ ‫برخی اطالعات مثبت در خصوص اثربخشی تزریق‬ ‫پالســمای بهبود یافتگان‪ ،‬این روش صرفاً با مجوز‬ ‫کارازمایی بالینی در دستورالعمل های مختلف دنیا‬ ‫از جمله ایران قرار گرفته است‪.‬‬ ‫سخنگوی ســازمان انتقال خون ایران تاکید کرد‪:‬‬ ‫براساس نســخه ‪ ۹‬و ‪ ۱۰‬راهنمای مدیریت درمان‬ ‫بیماران کووید ‪ ۱۹‬که توســط کمیته علمی کرونا‬ ‫و معاونت درمان وزارت بهداشت‪ ،‬اعالم شد‪ ،‬تغییر‬ ‫خاصی در جهت افزودن یا حذف قطعی اســتفاده‬ ‫از پالســمای بیماران بهبود یافته دیده نمی شود و‬ ‫مصرف و تجویز پالســمای بیماران بهبودیافته به‬ ‫صورت کارازمایی بالینی بالمانع است‪ ،‬اما در نسخه‬ ‫اخیر این راهنما اشــاره شده اســت که استفاده از‬ ‫روش های هموپرفیوژن و پالســما فرزیس درمانی‬ ‫و استفاده از ‪ IVIG‬تا زمانیکه مدارک کافی تایید‬ ‫نشــده‪ ،‬توصیه نمی شــود‪ .‬در عین حال باید توجه‬ ‫کرد که تعویض خون با اســتفاده از روش پالسما‬ ‫فرزیس درمانی با تزریق پالســمای تهیه شــده از‬ ‫بهبود یافتگان از کووید ‪ ۱۹‬کامال متفاوت است‪.‬‬ ‫حاجی بیگی همچنین اظهار کرد‪ :‬بر اساس اخرین‬ ‫صورت جلسه شورای عالی سازمان انتقال خون که‬ ‫با حضور وزیر بهداشــت‪ ،‬پزشــکان و متخصصین‬ ‫عرصه سالمت کشور و همچنین اساتید طب انتقال‬ ‫خون برگزار شد‪ ،‬تهیه و اماده سازی پالسمای بهبود‬ ‫یافتگان از کووید‪ ۱۹‬جهت پالسما درمانی در موارد‬ ‫مجاز تا هنگامی که دســتور رســمی توقف تامین‬ ‫پالسمای مورد نیاز مراکز درمانی و بیمارستانی به‬ ‫سازمان انتقال خون ایران ابالغ نشود‪ ،‬ادامه خواهد‬ ‫یافت‪.‬وی همچنین تاکید کرد‪ :‬نقش سازمان انتقال‬ ‫خــون صرفاً تهیــه فراورده های مــورد نیاز مراکز‬ ‫درمانی و بیمارســتانی در کشور است و هیچ نقش‬ ‫موثــری در تجویز و یا عدم تجویز فراورده ها ندارد‪.‬‬ ‫در حال حاضر ‪ ۱۸۰۰۰‬نفر از مردم نوع دوســت و‬ ‫ایثارگر که از بهبود یافتگان از کووید ‪ ۱۹‬هســتند‪،‬‬ ‫جهت اهدای این نوع پالسما به مراکز انتقال خون‬ ‫سراسر کشور مراجعه کرده اند‪.‬‬ ‫حاجی بیگی با بیان اینکه بر اساس مطالعات اخیر‬ ‫استفاده از پالســمای بهبود یافتگان از کووید ‪۱۹‬‬ ‫برای تاثیرگذاری بر کاهش مرگ بیماران بســتری‬ ‫کووید باید هر چه ســریعتر پس از ابتال به بیماری‬ ‫انجام شود؛ یعنی در سه روز اول‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬البته‬ ‫تزریق تاخیــری ان تاثیری در کاهش مرگ و میر‬ ‫ندارد‪ ،‬اما تزریــق زودرس ان در صورتیکه با تیتر‬ ‫باالی انتی بادی تهیه شــده باشــد‪ ،‬باعث کاهش‬ ‫دکترزالیدرنشستخبریجشنوارهتاکیدکرد‬ ‫مرگ و میر می شــود‪ .‬همچنین تزریق پالســمای‬ ‫بهبود یافتگان به بیماران باعث کاهش فاکتورهای‬ ‫التهابی نیز می شود‪.‬‬ ‫ســخنگوی ســازمان انتقال خون ایران گفت‪ :‬در‬ ‫عین حال ســازمان غــذا و دارو امریکا در ‪ ۴‬فوریه‬ ‫‪ ،۲۰۲۱‬طــی اصالحیه ای بر صدور مجوز اضطراری‬ ‫قبلی جهت اســتفاده از پالســمای بهبودیافتگان‬ ‫کوویــد ‪ ۱۹‬در بیماران مبتال بــه کووید ‪ ،۱۹‬این‬ ‫درمان را محدود به استفاده از پالسما با تیتر باالی‬ ‫انتی بادی و تزریق در بیماران بســتری شــده که‬ ‫در مراحل ابتدایی بیماری هســتند‪ ،‬کرده اســت‪.‬‬ ‫همچنین این سازمان اعالم کرده که هر گونه تغییر‬ ‫در دســتورالعمل اســتفاده اضطراری از پالسمای‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬منوط به ارزیابی تحقیقات و مســتندات‬ ‫علمی در دســترس خواهــد بود که تا بــه امروز‬ ‫اصالحیه ای در دستورالعمل باال انجام نشده است‪.‬‬ ‫حاجی بیگــی افــزود‪ :‬در عین حــال طبق اخرین‬ ‫یافته ها که نتایــج ان در‪Jama Oncology‬‬ ‫به چاپ رسیده است‪ ،‬اســتفاده از پالسمای بهبود‬ ‫یافتــگان از کوویــد ‪ ۱۹‬باعث کاهش چشــمگیر‬ ‫مرگ و میر ‪ ۳۰‬روزه در بیماران مبتال به ســرطان‬ ‫و بدخیمی های خونی می شــود که در اثر بیماری‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬در بیمارستان بستری شده اند‪.‬‬ ‫از این دســت مطالعات که نشان می دهد استفاده‬ ‫زود هنگام از پالســمای بهبود یافتــگان از کووید‬ ‫‪ ۱۹‬در درمــان بیماران مبتال بــه کووید ‪ ۱۹‬که از‬ ‫برخــی بیماری هــای دیگر از جملــه بیماری های‬ ‫سرکوب کننده سیســتم ایمنی رنج می برند‪ ،‬نتایج‬ ‫اثربخشــی داشته است که در مجالت معتبر هم به‬ ‫چاپ رسیده اند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نامه رییس کل نظام پزشکی درباره رد صالحیت های‬ ‫انتخابات پیش روی این سازمان‬ ‫رییس کل ســازمان نظام پزشکی کشور در نامه ای نسبت به روند اعمال شده در رد‬ ‫صالحیت های انتخابات پیش روی ســازمان نظام پزشکی و بی توجهی به هشدارها و‬ ‫مذاکرات انجام شده‪ ،‬انتقاد و بر لزوم احقاق حقوق احاد جامعه پزشکی تاکید کرد‪.‬‬ ‫بنابــر اعالم روابط عمومی ســازمان نظام پزشــکی‪ ،‬در متن نامــه دکتر محمدرضا‬ ‫ظفرقندی خطاب به جامعه پزشــکی کشور امده است‪ «:‬همانطور که استحضار دارید‬ ‫در استانه انتخابات سراسری سازمان نظام پزشکی که بزرگ ترین و قدیمی ترین نهاد‬ ‫صنفی و قانونی این جامعه فرهیخته اســت قرار گرفته ایــم‪ .‬یقیناً برگزاری انتخاباتی‬ ‫ســالم و جامع متضمن استحکام و اعتبار این ســازمان و مقّوم انسجام جامعه خدوم‬ ‫پزشکی ایران خواهد بود‪.‬‬ ‫متاســفانه انچه در روند بررســی صالحیت های کاندیداهــای محترم صورت گرفت‬ ‫علیرغــم مکاتبه مورخ ‪ ۲۹/۰۳/۱۴۰۰‬و اظهار نگرانی اینجانب به رئیس محترم هیات‬ ‫مرکــزی نظارت و نیز مکاتبه و تذکر مورخ ‪ ۰۲/۰۴/۱۴۰۰‬اعضاء بزرگوار هیات مدیره‬ ‫مجمع انجمن های علمی گروه پزشــکی‪ ،‬خطاب به ایشــان و هیات نظارت در مورد‬ ‫ضــرورت رعایت اصول قانونــی و پرهیز از اعمال ســلیقه و دخالت های غیر موجه و‬ ‫جهت دار‪ ،‬نگاشــته شد نهایتاً بســیاری از همکاران ارزشمند و چهره های سرشناس و‬ ‫شــاخص جامعه پزشکی‪ ،‬تعداد قابل توجهی از اســاتید محترم و روسای انجمن های‬ ‫علمی و افراد مورد توجه و اقبال عموم جامعه پزشــکی از دایره انتخابات حذف و رد‬ ‫صالحیت شدند‪ .‬در مواردی حتی همکاران ارجمند که در مرحله بررسی صالحیت ها‬ ‫در هیات های نظارت شهرستان ها مورد تایید مرجع قانونی قرار گرفته بودند در لحظه‬ ‫اخــر و بدون فرصت و امکان اعتراض در هیــات مرکزی نظارت با ابالغ رد صالحیت‬ ‫مواجه شدند‪.‬‬ ‫یقیناً اینگونه اقدامات برنامه ریزی شــده و بدعت های غیر موجه موجب تخفیف شان‬ ‫و منزلت جامعه پزشکی و تضییع حقوق قانونی داوطلبین این عرصه و فرو کاستن از‬ ‫اعتبار انتخاباتی جامع و شامل خواهد شد‪.‬‬ ‫اینجانب بر اساس وظیفه قانونی و مصرح در ماده ‪ ۲‬قانون سازمان نظام پزشکی‪ ،‬ضمن‬ ‫اعتراض مجدد به روند اعمال شــده و بی توجهی به هشدارها و مذاکرات انجام شده‪،‬‬ ‫بر احقاق حقوق احاد جامعه پزشکی تاکید می کنم و از سوی دیگر به عنوان همراه و‬ ‫عضوی کوچک از جامعه بزرگ پزشکی کشور از همکاران ارجمند می خواهم علیرغم‬ ‫مشکالت و موانع مذکور‪ ،‬با حضور موثر و هوشمند خود در صحنه انتخابات و شرکت‬ ‫در تعیین سرنوشت صنفی و حرفه ای خود‪ ،‬این عرصه مهم را رها نکرده و برای حفظ‬ ‫انســجام و اعتالء جایگاه جامعه پزشکی در تصمیم سازی ها و برنامه ریزی های صحنه‬ ‫خطیر و حیاتی ســامت مردم در انتخابات حاضر شــده و بــرای انتخاب نمایندگان‬ ‫واقعی و اصلح که دغدغه بهبود اوضاع و شــرایط را وجهه همت خود قرار خواهند داد‬ ‫تالش نمائیم‪».‬‬ ‫خبر‬ ‫شفافیتمالیواصالحساختارهایبودجه ای‪،‬خروجینخستینجشنوارهانضباطمالیواقتصادمقاومتی‬ ‫دکتر علیرضا زالی در نشست خبری نخستین‬ ‫جشــنواره انضباط مالی و اقتصــاد مقاومتی‬ ‫ضمن گرامیداشت روز قلم و قدردانی از تالش‬ ‫های شــبانه روزی اصحاب رسانه و قلم اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اصحاب رســانه به رغم سختی ها‪ ،‬فراز‬ ‫و فــرود و چالش های کرونایی با ایثارگری و‬ ‫خلق حماســه تن بر اتش کرونا زدند ودر به‬ ‫تصویر کشیدن رشادت های مدافعان سالمت‬ ‫و تمامی تالشــگران تامین سالمت عمومی‪،‬‬ ‫نقش بسزایی ایفا کردند‪.‬‬ ‫رییس دانشــگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی‬ ‫از بررسی ‪ ۳۰‬شــاخص کلیدی در جشنواره‬ ‫انضباط مالــی و اقتصاد مقاومتــی خبر داد‬ ‫و گفــت‪ :‬بدون شــک بــرون داد و خروجی‬ ‫این جشــنواره شفافیت ســازی مالی‪ ،‬اصالح‬ ‫ساختارهای بودجه ای‪ ،‬صرف منطقی هزینه‬ ‫ها و پرهیز از مصرف بی رویه خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به این که انضباط مالی و توجه‬ ‫به مولفه هــای مهم اقتصادی در سیاســت‬ ‫گذاری نقش پررنگی دارد‪ ،‬از برگزاری اولین‬ ‫جشــنواره انضباط مالی و اقتصــاد مقاومتی‬ ‫با هــدف ارتقــاء فرهنگ شــفافیت مالی و‬ ‫فساد ستیزی توسط دانشــگاه علوم پزشکی‬ ‫شهیدبهشتی خبر داد‪.‬‬ ‫رییس دانشــگاه انحراف بودجــه ای و خارج‬ ‫شدن از مدار توازن مالی را یکی از مهمترین‬ ‫گالیه های عمومی مردم عنوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫بدون شــک انحراف مالی منتج به اختالل در‬ ‫انضباط مالی خواهد شد‪.‬‬ ‫دکتر زالی با تاکید بر این که سایه سهمگین‬ ‫رانت خواری‪ ،‬فســاد‪ ،‬پرهیز از شفافیت مالی‪،‬‬ ‫عدم پاسخگویی در نظام عمومی مالی یکی از‬ ‫اصلی ترین مشــکالتی است که سالیان اخیر‬ ‫کشور و مردم از ان رنج می برند‪ ،‬ایجاد ساز و‬ ‫کاری با هدف برقراری عدالت اجتماعی مالی‬ ‫و پیشــگیری از ویژه خــواری را مورد تاکید‬ ‫قرار داد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬انضباط مالی در دســتگاهها یک‬ ‫ضــرورت اجتناب ناپذیر اســت که باید مورد‬ ‫توجه ویژه قرار گیرد‪.‬‬ ‫رییس دانشــگاه با تاکید بر این که جشنواره‬ ‫انضبــاط مالــی و اقتصاد مقاومتــی با هدف‬ ‫ترویج فرهنگ شفاف سازی مالی در دانشگاه‬ ‫علوم پزشــکی شهیدبهشــتی برگزار خواهد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3896‬‬ ‫‪4156‬‬ ‫‪4207‬‬ ‫‪4232‬‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫هفدهمشماره‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬سال‬ ‫‪1400‬‬ ‫ماه‪1400‬‬ ‫فروردین‬ ‫خرداد‬ ‫تیر‬ ‫مرداد‬ ‫‪16 16‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪22‬‬ ‫شنبه‪16‬‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫چهار‬ ‫دودو‬ ‫سه‬ ‫شــد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬پیشگیری از اختالل و‬ ‫عدم هماهنگی بیــن مصارف و منابع یکی از‬ ‫مهمترین دستاوردهای این جشنواره خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫تخصیــص منابع انــدک از بودجــه عمومی‬ ‫به بخش ســامت و رفــاه اجتماعی یکی از‬ ‫مهمتریــن مواردی بود کــه دکتر زالی ان را‬ ‫مورد انتقاد قرار داد و گفت‪ :‬متاســفانه سهم‬ ‫مردم ایران از خزانه و منابع عمومی در حوزه‬ ‫ســامت و رفاه اجتماعی بسیار اندک است‪،‬‬ ‫این موضــوع به یکــی از مهمترین مطالبات‬ ‫عمومی مبدل شده است‪.‬‬ ‫دکتــر زالــی راهکار شــکل گیــری عدالت‬ ‫اجتماعــی و حرکت به ســمت فقرزدایی را‬ ‫عبور از داالن تعدیل مصارف‪ ،‬شفافیت سازی‬ ‫و پرهیــز از مصرف گرایــی در بخش اجرایی‬ ‫کشور دانست‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد براین که در کشــورهایی که‬ ‫توفیقاتی در اقتصاد کالن دارند بدون شــک‬ ‫مردم شــرکای اقتصادی دولت هســتند‪ ،‬از‬ ‫تقلیل ســرمایه اقتصادی اجتماعی مردم در‬ ‫مشارکت با دولت خبر داد‪.‬‬ ‫دکتــر زالی با اشــاره به حادثــه تلخ کاهش‬ ‫شــاخص بورس کشــور ادامه داد‪ :‬متاسفانه‬ ‫نوســات بورس باعث کوچک تر شدن سفره‬ ‫بسیاری از خانواده ها شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬عدم شفافیت اقتصادی و ویژه‬ ‫خواری همانند موریانه نظام های اقتصادی را‬ ‫تهدید می کند‪.‬‬ ‫ســاماندهی نقدینگــی هــای ســرگردان و‬ ‫پیشــگیری از شــکل گیری بازارهای موازی‬ ‫یکــی دیگر از مــواردی بود کــه دکتر زالی‬ ‫برای رشــد نظــام اقتصادی کشــوری مورد‬ ‫توجه قرارداد‪.‬دکتر زالی نگاه عمیق و اســیب‬ ‫شناســانه با محوریت برقراری انضباط مالی و‬ ‫عمومی را خواستار شد و تاکید کرد‪ :‬دانشگاه‬ ‫علــوم پزشــکی شهیدبهشــتی در ســاختار‬ ‫طراحی بودجه تالش دارد ضمن بودجه ریزی‬ ‫عملیاتی و شناسایی دقیق منابع و مصارف و‬ ‫همچنین توازن مالی به سمت شفافیت مالی‬ ‫و برقــراری عدالت مالــی در تخصیص منابع‬ ‫دست یابد‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه از بررســی ‪ ۳۰‬شــاخص‬ ‫کلیدی در جشــنواره انضباط مالی و اقتصاد‬ ‫مقاومتی خبر داد و گفت‪ :‬بدون شــک برون‬ ‫داد و خروجی این جشــنواره شفافیت سازی‪،‬‬ ‫اصالح ساختارهای بودجه ای‪ ،‬تعدیل مصرف‪،‬‬ ‫منطقی کــردن و پرهیز از مصــرف بی رویه‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫دکتــر محمود خدادوســت معاون توســعه‬ ‫مدیریت و منابع دانشــگاه نیز در این نشست‬ ‫خبری با اشــاره به این که اولین جشــنواره‬ ‫انضباط مالــی و اقتصــاد مقاومتی در حوزه‬ ‫ســامت با محوریت فرمایشــات مقام معظم‬ ‫رهبــری بــر ضــرورت انضباط و شــفافیت‬ ‫مالی در دانشــگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی‬ ‫برگزار خواهد شد‪ ،‬مدیریت در هزینه کردها‪،‬‬ ‫افزایش بهره وری‪ ،‬نحــوه مقابله با تحریم ها‬ ‫و همچنیــن مدیریت قاعده منــد منابع را از‬ ‫جمله اهداف این جشنواره عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیان این که منابع محدود دولتی باید‬ ‫بــا اولویت بندی نیازها و به درســتی هزینه‬ ‫شود‪ ،‬حرکت به سمت برنامه ریزی راهبردی‬ ‫و مدون مالی و بودجه ای را راه حل مناسبی‬ ‫برای تحقق انضباط مالی در دانشگاه توصیف‬ ‫کرد‪.‬دکتــر خدادوســت وظایــف درمانی و‬ ‫بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی‬ ‫را در کنار امر خطیراموزش و پژوهش یاداور‬ ‫شدو گفت‪ :‬این دانشگاه متولی تامین سالمت‪،‬‬ ‫درمان و بهداشــت بخش عظیمی از جمعیت‬ ‫استان تهران است‪ ،‬بنابراین باید منابع تامین‬ ‫ســامت در باالترین و بهترین شکل ممکن‬ ‫صرف ارتقا سالمت مردم شود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ :‬افزایش بهره وری‪ ،‬بررســی‬ ‫شــاخص ها‪ ،‬برقــراری ارتبــاط منطقی بین‬ ‫هزینــه و درامد از جمله دســتاوردهای این‬ ‫جشنواره اســت که با تشــکیل کمیته های‬ ‫تخصصی و بهره گیری از سامانه های مرتبط‬ ‫به بهترین شکل ممکن اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫دکتر خدادوســت از ارزیابی شــاخص ها در‬ ‫جشــنواره انضباط مالی و اقتصــاد مقاومتی‬ ‫در حوزه های بهداشــت‪ ،‬اموزش و درمان و‬ ‫همچنیــن بخش های بودجــه‪ ،‬مالی‪ ،‬نیروی‬ ‫انسانی‪ ،‬پشتیبانی و خیرین سالمت خبر داد‬ ‫و افــزود‪ :‬تیم های ناظــر و ارزیاب به صورت‬ ‫حضوری و با کمک ســامانه‪ ،‬شــاخص های‬ ‫جشــنواره را در باالترین سطح مورد ارزیابی‬ ‫قرار خواهند داد‪.‬‬ ‫قاضی زاده هاشمی‪ :‬خجالت اور است که مردم برای دریافت واکسن به ارمنستان بروند‬ ‫نماینده مردم مشــهد در مجلس و عضو ســتاد ملی مبارزه با کرونا در واکنش به مسافرت بســیاری از مردم به ارمنستان جهت دریافت واکسن کرونا تاکید‬ ‫کرد‪ :‬برای کشوری که خودش از دانش فنی در حوزه واکسیناسیون بهره مند است و توانایی تولید واکسن را دارد‪ ،‬خجالت اور است که مردمش برای دریافت‬ ‫واکسن به دبی‪ ،‬ارمنستان و ترکیه بروند‪.‬‬ ‫سیدامیر حسین قاضی زاده هاشمی‪ ،‬در برنامه طبیب شبکه ‪ ۳‬سیما درباره اینکه چرا تاکنون واکسن کرونا دریافت نکرده است‪ ،‬گفت‪ :‬زمانی که کادر درمان‬ ‫را واکسینه می کردند‪ ،‬به بنده که عضوی از کادر درمان هستم برای دریافت واکسن اطالع دادند اما به دلیل اینکه نماینده مجلس هستم‪ ،‬این نظر را داشتم‬ ‫همزمان با افرادی که در یک رده سنی قرار دارم‪ ،‬واکسن دریافت کنم‪ ،‬البته هنوز اعالم نشده که رده سنی بنده نیز واکسن دریافت کنند‪ ،‬بنابراین تاکنون‬ ‫واکسن کرونا نزدم و صبر می کنم تا نوبتم شود و ترجیح می دهم که واکسن ایرانی دریافت کنم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قبل از اینکه واکسن ایرانی مجوز تولید را دریافت کند‪ ،‬برای واکسینه کردن افراد از نوع اسپوتنیک این واکسن استفاده می شد اما در حال حاضر‬ ‫که واکســن ساخت داخل در دسترس اســت و از طرفی از ابتدا در جریان ساخت ان بودم‪ ،‬ترجیح می دهم حتما واکسن کرونای ایرانی را دریافت کنم‪ ،‬در‬ ‫مجموع همه این عوامل منجر به این شد که در صف دریافت واکسن کرونا قرار بگیرم‪.‬‬ ‫قاضــی زاده هاشــمی در واکنش به ادعای وزیر مبنی بر اینکه تا خرداد ماه ‪ ۱۴‬میلیون نفر واکســن دریافت می کننــد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تاکنون ‪ ۱۴‬میلیون نفر‬ ‫واکسن دریافت نکردند و این عدد به واقعیت نزدیک نیست‪ ،‬در حقیقت وزیر بهداشت با احتساب وعده های مختلفی که بابت واکسن کرونا از کشورها گرفته‪،‬‬ ‫این عدد را اعالم کرده اســت‪ ،‬این در حالی اســت که در عالم واقع اتفاقاتی می افتد و این حجم از واکسن وارد یا تولید نمی شود و در نتیجه واکسیناسیون‬ ‫به تعویق می افتد‪ ،‬بنده در مقامی که مقصر را مشــخص کنم‪ ،‬نیســتم‪ ،‬در هر صورت وزیر بهداشت به عنوان نماینده دولت باید پاسخگو باشد چرا که طبق‬ ‫قانون اساســی همه اعضای هیئت وزیران مســئول هستند و مجموعه اقدامات انها باعث می شود که به تعهدات خود عمل نکنند‪ ،‬البته به نظر بنده‪ ،‬در حال‬ ‫حاضر وســط میدان جنگ و عملیات هســتیم اما بعد از این باید ارزیابی جهت اصالح روندهای مدیریتی صورت بگیرد چرا که مشکالت فعلی بیشتر ناشی‬ ‫از سازوکار است و نه افراد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در حقیقت روندهایی تعریف شــده که در انها دچار چالش شــده ایم‪ ،‬نکته حائز اهمیت این است که قدرت چند قسمتی است به عنوان مثال‬ ‫در حوزه بهداشت و درمان همه امور در دست وزیر نیست و سازوکارهای نهادهای وابسته به این حوزه بر روی کار وزیر تاثیر دارد و بالعکس‪ ،‬کار اصلی وزیر‬ ‫هماهنگی میان همه نهادها و سازمان ها است تا بتواند کار را به نتیجه برساند اما الزمه ان همکاری میان همه نهادها است‪.‬‬ ‫قاضی زاده هاشمی با اشاره به محتوای جلسات ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار کرد‪ :‬در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا معموالً اخبار خوبی ارائه می شود به‬ ‫عنوان مثال گفته می شــود که در مورد واکســن با فالن کشور مذاکره کردیم و قرار است این تعداد واکسن را دریافت کنیم‪ ،‬لذا اگر بتوانند احتماالت را در‬ ‫نظر بگیرند طی دو سه ماه اینده حجم زیادی از مشکالت در حوزه واکسن را می توان حل و فصل کرد‪.‬‬ ‫نماینده مردم مشــهد در مجلس شــورای اسالمی اسالمی ضمن تاکید بر تکیه به توان داخل برای واکسیناسیون عمومی بیان کرد‪ :‬در حال حاضر در جهان‬ ‫جنگ واکســن اســت‪ ،‬به این ترتیب که کشورها یا باید خریدار خوب باشــند و یا تولید کننده قوی‪ ،‬در جریان بازدید از خط تولید واکسن کووبرکت‪ ،‬مخبر‬ ‫می گفت بسیاری از کشورها برای پیش خرید این واکسن درخواست ارسال کردند‪ ،‬البته او در پاسخ به این درخواست گفته بود که بعد از واکسیناسیون همه‬ ‫مردم ایران و پایان واکسیناسیون انها‪ ،‬واکسن صادر می کند‪ ،‬این درخواست ها نشان می دهد که سطح درخواست ها بسیار باال است‪.‬‬ ‫این عضو کمیســیون فرهنگی مجلس در ادامه اظهار کرد‪ :‬یکی از دالیلی که گفته می شــود کرونا تا ‪ ۵‬ســال دیگر باقی می ماند این است که هنوز این علم‬ ‫وجود ندارد که یک فرد برای مصونیت از کرونا چند ُدز واکســن باید دریافت کند‪ ،‬به عنوان مثال در انگلیس که حدود ‪ ۷۰‬درصد مردم واکســن دریافت‬ ‫کردند‪ ،‬هنوز عده ای بر اثر ابتال به کرونا فوت می کنند و یا روســیه نیز هنوز گرفتار اســت‪ ،‬بنابراین اینکه واکسیناسیون تا چه اندازه می تواند ایمنی جمعی‬ ‫فراهم کند و جلوی ســرایت را بگیرد‪ ،‬مشــخص نیســت‪ ،‬از طرفی دیگر برای واکسیناسیون جهان به ‪ ۱۸‬میلیارد واکســن در سال‪ ،‬نیاز است‪ ،‬البته این در‬ ‫شرایطی است که همه کشورها توان مالی خرید واکسن را داشته باشند کمااینکه بسیاری از کشورهای اسیایی و افریقایی توان خرید واکسن به قیمت ُدز‬ ‫سه و نیم دالر را هم ندارند‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگر از اظهارات خود در مورد معضل اب اشامیدنی در خوزستان گفت‪ :‬خوزستان به صورت جدی مشکل اب دارد‪ ،‬البته معضل اب در کل‬ ‫کشور جدی است‪ ،‬حتی در گیالن که یکی از نقاط پرباران است‪ ،‬مشکل اب شرب وجود دارد‪ ،‬خوزستان هم که یکی از دشت های پر اب است مشکل اب‬ ‫شرب دارد و این مشکل جدی است‪ ،‬این استان با توجه به ظرفیت های گسترده ای که دارد‪ ،‬بعد از جنگ چندان مورد توجه قرار نگرفت‪.‬‬ ‫قاضی زاده هاشــمی در واکنش به اینکه برنامه خاصی برای حل مشــکل اب در خوزستان مدنظر دارید؟ تصریح کرد‪ :‬در کشور عدم توازن با قدمت صدساله‬ ‫داریم که نقاط محیطی پیرامونی نســبت به نقاط مرکزی عقب ماندند و هر چه به ســمت مرزها می رویم این عقب ماندگی بیشــتر است‪ ،‬به صورتی که در‬ ‫غرب‪ ،‬جنوب غرب و جنوب شرق این موضوع تشدید شده است‪ ،‬البته خوزستان دوران شکوفایی را تجربه کرد اما جنگ همه ان را نابود کرد و بعد از ان هم‬ ‫اصالح نشد‪ ،‬لذا دولت اگر می خواهد رشد کند باید بر روی دو نقطه جغرافیایی متمرکز شود به عبارتی لوکوموتیو توسعه ایران بر روی این دو نقطه معطوف‬ ‫شده که یکی از انها دستور خوزستان و دیگری سواحل مکران است‪ ،‬این دو نقطه فرصت های سرمایه گذاری عظیم هستند که به واسطه انها می توان تولید‬ ‫ناخالص داخلی را افزایش داد‪.‬قاضی زاده هاشمی ادامه داد‪ :‬در حال حاضر خوزستان یکی از استان های مالیات بده کشور است و یکی از استان هایی محسوب‬ ‫می شــود که بیشــترین مالیات را می دهد اما بحث بیکاری‪ ،‬اشتغال و امکانات در این استان بسیار جدی است‪ ،‬با این وجود اگر نگاه دولت محیط گرا شود و‬ ‫به ســمت نقاطی که عقب ماندگی بیشــتری دارند‪ ،‬معطوف شود‪ ،‬این استان ها نیز توسعه پیدا می کنند‪ ،‬در کشور دو منطقه دارای اب داریم که یکی از انها‬ ‫زاگرس جنوبی و دیگری منطقه گیالن است‪ ،‬در عین حال از جمله مناطقی که مهاجرفرست هستند‪ ،‬این منطقه هستند‪.‬‬ ‫قاضی زاده در خصوص راه های مقابله با کرونا اظهار کرد‪ :‬ســه راه حل برای جلوگیری از کرونا وجود دارد که این ســه راهکار باید با هم انجام شوند‪ ،‬یکی از‬ ‫انها الک داون و به زبان ساده برپایی حکومت نظامی به مدت سه هفته است‪ ،‬به این ترتیب که تنها پرسنل پلیس‪ ،‬اتش نشانی و بهداشت و درمان سرکار‬ ‫باشــند و مابقی مشــاغل به صورت مطلق تعطیل شوند‪ ،‬دومین راهکار بستن مرزها و واکسینه کردن مردم این مناطق است‪ ،‬باید مردم تا عمق ‪ ۵۰‬تا ‪۱۰۰‬‬ ‫کیلومتری مناطق مرزی واکسینه شوند و قرنطینه های سخت گیرانه صورت بگیرد‪ ،‬اگر این اقدامات صورت بگیرد با محدودسازی ‪ ۸‬میلیون نفر ‪ ۸۰‬میلیون‬ ‫نفر ازاد می شوند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪4207‬‬ ‫‪4232‬‬ ‫شماره‬ ‫هفدهمشماره‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬سال‬ ‫‪1400‬‬ ‫خرداد‬ ‫تیر‬ ‫‪16 16‬‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫چهار‬ ‫دو‬ ‫‪3861‬‬ ‫شماره‬ ‫سال‬ ‫ماه‬ ‫اسفند‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه‬ ‫پنج‬ ‫‪3896‬‬ ‫شماره‬ ‫هفدهم‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬‬ ‫ماه‬ ‫مرداد‬ ‫‪22‬‬ ‫شنبه‬ ‫سه‬ ‫‪6‬‬ ‫صنعت و خودرو‬ ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫داخلی سازی حداکثری همراه با ارتقای کمی و کیفی هدف نارنجی پوشان جاده مخصوص است‬ ‫افزایشتعاملسایپاباقطعه سازان‬ ‫اعضایهیات مدیرهانجمنصنایعهمگنقطعه سازیخبردادند‪:‬‬ ‫ضررتولیدهرخودرو؛‪60‬میلیونتومان‪،‬طلبقطعه سازان؛‪60‬هزارمیلیاردتومان!‬ ‫کنسرســیوم (انجمن) تولید خودرو با برند‬ ‫اذربایجان‬ ‫نشســت خبری اعضای هیا ت مدیره انجمن‬ ‫تخصصــی صنایــع همگن اســتان تهران با‬ ‫موضوع موانع توسعه صنعت قطعات خودرو‬ ‫در حالی برگزار شــد که اعضای این انجمن‬ ‫از افزایش بدهی خودروســازان به شــبکه‬ ‫تامین و رســیدن به مرز ‪60‬هــزار میلیارد‬ ‫تومانی این میزان بدهی خبر دادند‪.‬‬ ‫‪،‬نشســت خبری اعضای هیا ت مدیره انجمن‬ ‫تخصصــی صنایــع همگن اســتان تهران با‬ ‫موضوع موانع توسعه صنعت قطعات خودرو‬ ‫در حالی برگزار شــد که اعضای این انجمن‬ ‫از افزایش بدهی خودروســازان به شــبکه‬ ‫تامین و رســیدن به مرز ‪60‬هــزار میلیارد‬ ‫تومانی این میزان بدهی خبر دادند‪ .‬به گفته‬ ‫قطعه ســازان‪ ،‬درصورتی کــه فکــری برای‬ ‫صنعت خودرو و میزان بدهی های ان نشود‪،‬‬ ‫به زودی ادامه تولید غیرممکن خواهد شــد‪.‬‬ ‫بحث ازادسازی قیمت خودرو و حذف نظام‬ ‫دســتوری و همچنین تامین نقدینگی برای‬ ‫ادامه تولیــد از مهم ترین مواردی بودند که‬ ‫قطعه ســازان حاضر در نشست بر انها تاکید‬ ‫کردند‪ .‬همچنین بحث داخلی سازی و دالیل‬ ‫توقــف میزهــای ســاخت داخــل ازجمله‬ ‫موضوعــات دیگری بود که در این نشســت‬ ‫مجازی مطرح شد‪.‬‬ ‫موضوعــی کــه مــا قطعه ســازان بــا ان‬ ‫دســت به گریبان هســتیم‪ ،‬این است که در‬ ‫بهترین شــرایط با ‪50‬درصــد ظرفیت کار‬ ‫می کنیــم؛ ‪70‬درصد مشــکل مــا داخلی و‬ ‫‪30‬درصد با تحریم ها مرتبط اســت‪ .‬این در‬ ‫حالی اســت که از نظر کمی و کیفی خیلی‬ ‫بهتر از این ها می توانیم باشــیم‪ .‬قطعه سازی‬ ‫یکی از بالند ه ترین صنایع کشــور اســت که‬ ‫ســطح اشــتغال باالیی را ایجاد کرده و به‬ ‫همین دلیل لوکوموتیو صنایع اســت‪.‬‬ ‫این که داخلی سازی توجیه دارد یا خیر‪ ،‬باید‬ ‫بررسی شــود‪ .‬این که داخلی سازی از طریق‬ ‫کپی کاری یا خلق یک قطعه باشــد‪ ،‬بســیار‬ ‫متفاوت اســت‪ .‬ســاخت قطعــات ها ی تک‬ ‫نیازمند فضای مناســب اســت و برای خلق‬ ‫قطعات پیچیده نیازمند فضای کســب وکار‬ ‫مناســب هســتیم‪ .‬هم اکنون تولید قطعات‬ ‫الکترونیکی و ها ی تک در دنیا تنها توســط‬ ‫چند تولیدکننده محدود انجام می شــود‪.‬‬ ‫امــا ایــن نمونه ها بــا وجــود واردات در‬ ‫گمــرکات کشــور باقی می ماننــد و در این‬ ‫شــرایط قطعه ســازان قادر به خار ج کردن‬ ‫نمونه هــای خارجی یا طراحی و تولید ان ها‬ ‫نیســتند‪ .‬درحا ل حاضر بــه دالیلی‪ ،‬برخی‬ ‫قطعــات در ایران تولید نمی شــود‪ ،‬اما اگر‬ ‫می خواهیم صنعت خودرو و قطعه پیشرفت‬ ‫کند‪ ،‬بایــد عوامل دخیــل در تولید کمک‬ ‫کنند تا موفق شــویم‪ .‬در ‪10‬ســال گذشته‬ ‫فقط یک بــار ‪1.6‬میلیون دســتگاه خودرو‬ ‫تولید کردیــم‪ .‬اما حتی با ایــن رقم تولید‬ ‫هم صنعت خودرو ما سودســاز نیست‪ .‬این‬ ‫صنعت با ســاختار فعلی موفق نخواهد بود‪.‬‬ ‫نیازمنــد تغییــر بزرگ در ســاختار صنعت‬ ‫خودرو هســتیم‪ .‬بعــد از اصالح ســاختار‬ ‫می توانیم داخلی ســازی داشــته باشــیم و‬ ‫رضایت مشــتری را براورده کنیم‪ .‬ا ن چیزی‬ ‫که در داخل ســاخته نمی شود و کیفیت ان‬ ‫مدنظر مشتری داخلی نیست‪ ،‬باید از طریق‬ ‫واردات تامین شــود‪ .‬واردات بد نیست‪ ،‬اما‬ ‫باید هوشمند و صحیح باشد‪.‬‬ ‫قطعه ســازی در دوران خطیری قرار گرفته‬ ‫اســت؛ به ایــن دلیل کــه خودروســازان‬ ‫تــوان پرداخــت قراردادهای قطعه ســازان‬ ‫را ندارنــد‪ .‬اکنــون وقــت ان اســت‬ ‫کــه دولــت تصمیــم کبــری بگیــرد و‬ ‫قیمت گــذاری دســتوری را حــذف کنــد‪.‬‬ ‫درحا ل حاضــر بــه دلیــل قیمت گــذاری‬ ‫دســتوری تولید هر خودرو برای خودروساز‬ ‫بــا ‪60‬میلیــون تومــان زیان همراه اســت‬ ‫کــه در مجمــوع منجــر به توزیع ســاالنه‬ ‫بیــش از ‪100‬هــزار میلیــارد تومــان‬ ‫رانت شده است‪.‬‬ ‫خودروســازان تــوان پرداخــت بدهــی به‬ ‫قطعه سازان را ندارند و اکنون برای نجات از‬ ‫مســیر پیش رو دست به دامن فرماندار ی ها‬ ‫و اســتانداری شــد ه ایم‪ .‬خودروســاز بــا‬ ‫قیمت گذاری دســتوری توان پرداخت ندارد‬ ‫و زیا ن دهی درحال افزایش است و در صورت‬ ‫ادامه دار بودن این زیــان‪ ،‬صنعت خودرو با‬ ‫چالش مواجه می شــود‪ .‬درحا ل حاضر میزان‬ ‫بدهی خودروسازان به شــبکه تامین شامل‬ ‫بدهی هــای به روزشــده و خریــد دین و‪...‬‬ ‫بــه ‪۶۰‬هزار میلیارد تومان رســیده اســت‪.‬‬ ‫درحا ل حاضر یــک خودرو ‪ 1500‬تا ‪1700‬‬ ‫یــورو ارزبری دارد که ‪ 37‬درصد ان مربوط‬ ‫به مواد اولیه بوده و در اختیار خودروســاز‬ ‫نیســت‪30 .‬درصد قطعات نیز شامل قطعات‬ ‫الکترونیک اســت کــه در دنیا نیــز قیمت‬ ‫تراشــه افزایــش یافته و با کمبــود مواجه‬ ‫هســتیم‪ .‬از این رو الزم اســت کشــور در‬ ‫این زمینــه وارد عمل شــود‪ .‬درحا ل حاضر‬ ‫ارزبری هــر محصول ایرا ن خودرو ‪ 560‬یورو‬ ‫و سایپا ‪509‬یورو است که از طریق واردات‬ ‫تامیــن می شــود‪ .‬براســاس برنامه ریز ی ها‬ ‫مقرر شد داخلی سازی ‪300‬میلیون یورویی‬ ‫در ســال انجام شــود که در صورت تحقق‬ ‫داخلی سازی بیش از ‪90‬درصدی هیچ زمانی‬ ‫صنعت خودرو ما قابــل تحریم نخواهد بود‪.‬‬ ‫میــزان ارزبری بــرای تولید یــک خودرو‬ ‫سی کی دی نیز ‪ 6‬تا ‪ 7‬هزار یورو است‪.‬‬ ‫ایــن اعداد در حالی اســت که واردات یک‬ ‫خودرو کامل تــا ‪20‬هزار یورو مصرف ارزی‬ ‫بــه همراه دارد‪ .‬هم اکنــون خارجی ها برای‬ ‫همــکاری در صنعت خودرو و قطعه بســیار‬ ‫تمایل نشــان می دهنــد و ایــن تمایل به‬ ‫صراحت عنوان شده است‪.‬‬ ‫چراکه ســابقه ســرمایه گذاری در ایران را‬ ‫دارند و بازار ایران نیز بازار خوبی برای ا ن ها‬ ‫بوده اســت‪ .‬اما این کشــورها از ترس فشار‬ ‫امریــکا هنوز به صورت رســمی تمایل خود‬ ‫را اعــام نکرده و در انتظــار احیای برجام‬ ‫هســتند که در صورت تحقق‪ ،‬قطعه ســازان‬ ‫ایرانی این بار با شرایط سختگیرانه وارد کار‬ ‫می شوند تا در صورت فشــار دوباره امریکا‬ ‫کمترین ضرر را متحمل شوند‪ .‬ضمن ان که‬ ‫بایــد توجه کنیم بــا امریکایی جماعت وارد‬ ‫کار نشــویم و درعین حال نسبت به افزایش‬ ‫توان داخلی اقدام کنیم‪.‬‬ ‫ارزش بــازار قطعــات در ســال گذشــته‬ ‫‪160‬هــزار میلیارد تومــان بود و در صورت‬ ‫اصالح قیمت ها این رقم در ســال جاری به‬ ‫‪250‬هــزار میلیارد تومان می رســد‪ .‬این در‬ ‫حالی اســت که ارزش بازار افترمارکت نیز‬ ‫هم اکنــون حدود ‪100‬هــزار میلیارد تومان‬ ‫اســت‪ .‬زیرا بــازار خدمات پــس از فروش‬ ‫دربرگیرنــده اقالم مصرفی بــوده که اعداد‬ ‫سنگینی را شــامل می شوند‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫درحا ل حاضــر ‪ 55‬تــا ‪60‬درصــد قطعات‬ ‫در داخــل تامیــن می شــوند و پیش بینی‬ ‫می شــود این عدد بــه ‪ 80‬تــا ‪ 90‬درصد‬ ‫افزایــش یابد‪ .‬بــا برنامه ریزی انجام شــده‬ ‫این عــدد به ‪300‬میلیون یورو در ســال و‬ ‫ســپس به ‪700‬میلیون یورو خواهد رسید‪.‬‬ ‫بزر گ تریــن مانــع توســعه قطعه ســازان‪،‬‬ ‫کمبود نقدینگی اســت؛ قطعه ساز با زحمت‬ ‫مــواد اولیه را تهیــه کرده و قطعــه تولید‬ ‫می کند‪ .‬امــا نمی تواند بعــد از چند ماه به‬ ‫پول خود برســد‪ .‬ما بایــد هزینه مواد اولیه‬ ‫را ‪2‬مــاه زودتر بپردازیم اما از خودروســاز‬ ‫‪4‬ماه بعــد پولمان را دریافــت کنیم‪ .‬مورد‬ ‫دیگری که مانع بزرگی محســوب می شود‪،‬‬ ‫دولتی بــودن و تصمیم گیــری دولــت در‬ ‫صنعت خودرو اســت‪ .‬بنابراین قیمت گذاری‬ ‫و نحــوه مدیریت دولت در ایــن صنعت را‬ ‫باید تغییر داد‪.‬‬ ‫صنعــت خــودرو دانشــی دارد‬ ‫کــه مــا عمدتــا از طریــق کپــی‬ ‫ ســازی ان را دنبال کرده ایــم‪ .‬اما اگر قرار‬ ‫باشــد در بخش قطعات بومی ســازی انجام‬ ‫شــود‪ ،‬باید انتقال دانش انجام گیرد و این‬ ‫مستلزم برقراری روابط با کشورهای صاحب‬ ‫تکنولوژی اســت که درحا ل حاضر تحریم ها‬ ‫مانع ان اســت‪ .‬چین به دلیل روابط خوبی‬ ‫که با دنیا داشــت‪ ،‬با ســرعت توانست این‬ ‫انتقال دانش را انجام دهد‪.‬‬ ‫البتــه تحریم ها در رشــد صنعت خودور و‬ ‫قطعه بی تاثیر نبود‪ .‬امــا تحریم های داخلی‬ ‫مانع رشد این صنایع شده اند‪ .‬خودروسازی‬ ‫صنعت خودجوشــی اســت‪ ،‬اما سامان دهی‬ ‫صحیحــی از ســوی دولت بــرای ان انجام‬ ‫نشــده‪ ،‬درحالی کــه بایــد برنامه ریــزی‬ ‫بلندمدتی برای صنعت خودرو کشــور انجام‬ ‫شــود‪ .‬اگر دولت جدید برنامه ریزی مناسبی‬ ‫برای خودروســازی داشته باشد‪ ،‬می توان به‬ ‫اینده ان امیدوار بود‪.‬‬ ‫امضایتفاهمنامهتولیدخودرویبرقیدرشیراز‪/‬اکسیژنرونماییمی شود‬ ‫طی مراسمی تفاهمنامه تولید خودروهای الکتریکی‬ ‫(برقی) بین شــرکت های خودروســازان جنوب و‬ ‫کارخانجات مخابراتی ایران‪ ،‬امضاء و مبادله شد‪.‬‬ ‫سه شــنبه ‪ ۱۵‬تیر طی مراســمی با حضور ابراهیم‬ ‫عزیزی و جعفر قادری ‪ ۲‬نماینده از جمع ‪ ۴‬نماینده‬ ‫شیراز و زرقان در مجلس‪ ،‬حمیدرضا ایزدی‪ ،‬رئیس‬ ‫سازمان صمت فارس‪ ،‬ســیامک حجت مدیرعامل‬ ‫شــرکت خودروســازان جنــوب و روح اهلل نصیری‬ ‫مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران‪ ،‬تفاهمنامه‬ ‫تولید خودروهای الکتریکی (برقی) امضاء و مبادله‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت خودروســازان جنوب در این‬ ‫مراسم گفت‪ :‬ایران از سال ‪ ۱۳۳۸‬در صنعت خودرو‬ ‫ورود کرد‪ ،‬اما به دلیل نبود مدیریت صحیح تاکنون‬ ‫پیشــرفت مناسب و مطلوب را شــاهد نبوده ایم و‬ ‫نتوانســته ایم مانند کشورهایی نظیر چین و هند و‬ ‫‪ ...‬جایگاه مناســبی در خودروسازی جهان داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫ســیامک حجت ضمن ابراز امیدواری نســبت به‬ ‫اینکه در دولت جدید و با همراهی مجلس‪ ،‬شــاهد‬ ‫بازگشــت اعتماد مــردم به خودروســازان داخلی‬ ‫باشیم‪ ،‬افزود‪ :‬با امضای این تفاهم نامه شاهد تحول‬ ‫عظیمی در صنعت خودرو خواهیم بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت خودروســازان جنوب‪ ،‬شیراز را‬ ‫دارای سابقه ای طوالنی در حوزه صنایع الکترونیک‬ ‫دانســت و گفت‪ :‬شیراز طی ســال های اخیر و به‬ ‫دالیل متعدد از جایگاه اصلی خود در حوزه صنایع‬ ‫الکترونیک و مخابرات دور شده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد که در صورت وجود حمایت‬ ‫جدی از این تفاهمنامــه‪ ،‬می توان امیدوار بود که‬ ‫شهریور امسال اولین خودروی الکتریکی ملی ایران‬ ‫با نام اکسیژن در شیراز رونمایی شود‪.‬‬ ‫حجت ادامه داد‪ :‬اکسیژن اولین خودروی الکتریکی‬ ‫ملی ایران اســت که تامین انرژی ان با استفاده از‬ ‫یک باطری لیتیوم ‪ ۸.۶‬کیلوواتی تامین می شــود‬ ‫و تنها ‪ ۲۰‬درصد قطعات وابستگی به خارج دارد‪.‬‬ ‫وی تولید موتورســیلکت الکتریکی را یکی دیگر از‬ ‫برنامه ها ذکر و اضافه کرد‪ :‬تالش می کنیم که نیمه‬ ‫دوم سال اینده تولید موتورسیکلت الکتریکی را به‬ ‫طور مشــترک با شرکت ای تی ام سی اغاز کنیم؛‬ ‫به طوریکــه ‪ ۱۸۰‬قطعه در شــرکت ‪ itmc‬تولید‬ ‫خواهد شــد و این موضوع زمینه اشــتغال بالغ بر‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬نفر را در شیراز فراهم می کند‪.‬‬ ‫حجت گفت‪ :‬طراحی خودروی الکتریکی اکســیژن‬ ‫به گونه ای اســت که از نظر مصرف داخل کشــور‬ ‫و صادرات بهترین گزینه باشــد؛ امیدواریم بتوانیم‬ ‫تحول در صنعت خودرو را از شــیراز مهد فرهنگ‪،‬‬ ‫علم داشته باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل کارخانجــات مخابراتی ایران نیز گفت‪:‬‬ ‫خوشــحالیم این تفاهم نامه بین دو هم اســتانی‬ ‫منعقد می شــود که عزم و اراده جدی در تالش و‬ ‫همکاری را به دنبال خواهد داشت لذا با سرعت در‬ ‫انجام کار توانایی خودمان را اثبات خواهیم کرد‪.‬‬ ‫روح اهلل نصیری افزود‪ ۸۰ :‬درصد این خودرو داخلی‬ ‫اســت و با ظرفیتی که در کارخانه ای تی ام سی‬ ‫شــیراز وجود دارد‪ ،‬می توانیم تولید موتورسیکلت‬ ‫برقی را هم در دستور کار قرار دهیم‪.‬‬ ‫نصیری با اشــاره به سابقه ‪ ۵۰‬ســاله کارخانجات‬ ‫مخابراتــی ایران در زمینــه الکترونیک و مکانیک‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در این کارخانه ســعی بر شناسایی نیاز‬ ‫بازار باتوجه به پیشــرفت فناوری های نوین جهان‬ ‫بوده و تحقیقات بر اساس نیاز بازار انجام شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران با بیان اینکه‬ ‫پلتفرمی در ‪ iot‬برای کنترل بار وسایل سرمایشی‬ ‫تولید شده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬به زودی می توانیم مدل‬ ‫اقتصادی این ســامانه کنترلــی را در وزارت نیرو‬ ‫تعریف کنیم و قرار داد بزرگی منعقد شود‪.‬به گفته‬ ‫نصیری‪ ،‬اینترنت اشــیا‪ ،‬هوش مصنوعی‪ ،‬اینترنت‬ ‫نســل پنجم و‪ ...‬ســایر مواردی اســت که در این‬ ‫کارخانه دنبال می شود و طی پژوهش های صورت‬ ‫گرفتــه نمونه دســتگاه ونتیالتور بــا نصف قیمت‬ ‫جهانی که ‪ ۱۴‬هزار دالر اســت و را عرضه و تولید‬ ‫کنیم‪.‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫فارس نیز در این جلســه با اشاره به لزوم باال بردن‬ ‫کیفیت خودروهــا برای کاهش الودگی هوا‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تولیــد خودروهای برقی تاثیــر مطلوبی بر کاهش‬ ‫االیندهای زیســت محیطی موثر بوده و استفاده از‬ ‫ان در همه ابعاد مقرون به صرفه اســت‪.‬حمیدرضا‬ ‫ایزدی افزود‪ :‬با توجه به تکنولوژی و تجهیزات این‬ ‫نوع خودروها‪ ،‬استفاده از خودروهای الکتریکی در‬ ‫حوزه های حمل و نقل‪ ،‬تجاری و ورزشی بازخورد‬ ‫خوبی داشته و کاربرد ان در صنایع استان به خوبی‬ ‫شکل گرفته است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صمت فارس بیان کرد‪ :‬خوشبختانه‬ ‫با همکاری مجموعه خودروســازان جنوب فرصت‬ ‫مناســبی فراهم شده تا با کسب تجربه های جدید‬ ‫به موقعیت های اقتصادی متفاوت تر و گســترده‬ ‫تری دست یابیم‪.‬‬ ‫گروه خودروســازی سایپا پس از بازگشــت تحریم ها و در دوره جدید مدیریتی خود‪،‬‬ ‫به رغم بروز مشکالتی همچون شیوع بیماری کرونا‪ ،‬کوشید تا ضمن روشن نگه داشتن‬ ‫چراغ تولید‪ ،‬در راســتای افزایش کمی وکیفی ان و نیز بهینه سازی و تنوع بخشی سبد‬ ‫محصول خــود گام های موثری بردارد که از بلندترین ان هــا می توان به توقف تولید‬ ‫پراید و تولید و عرضه شاهین اشاره کرد‪.‬‬ ‫گروه خودروســازی سایپا پس از بازگشــت تحریم ها و در دوره جدید مدیریتی خود‪،‬‬ ‫به رغم بروز مشکالتی همچون شیوع بیماری کرونا‪ ،‬کوشید تا ضمن روشن نگه داشتن‬ ‫چراغ تولید‪ ،‬در راســتای افزایش کمی وکیفی ان و نیز بهینه سازی و تنوع بخشی سبد‬ ‫محصول خــود گام های موثری بردارد که از بلندترین ان هــا می توان به توقف تولید‬ ‫پراید و تولید و عرضه شاهین اشاره کرد‪.‬‬ ‫در همین راســتا‪ ،‬یک نماینده مجلس شــورای اسالمی با تقدیر از مدیران سایپا برای‬ ‫تولید خودرو در دوران تحریم گفت‪« :‬اقدام ســایپا برای افزایش و رونق تولید بســیار‬ ‫خوب بوده اســت‪ ».‬عضو کمیســیون امور داخلی و شــوراهای مجلس با بیان این که‬ ‫تالش مدیران ســایپا برای رفتن به ســمت تولید در داخل و قرارداد با قطعه ســازان‪،‬‬ ‫یک سیاســت درست و خوب برای رشــد صنعت خودرو بوده اســت‪ ،‬گفت‪« :‬انتظار‬ ‫می رود دولت و مســئوالن از قطعه ســازان حمایت کرده تا شــرکت های خودروســاز‬ ‫بتوانند خودروها را به صورت حداکثری و تقریبا کامل داخلی ســازی کنند‪ ».‬قدرت اله‬ ‫حمزه شــلمزاری؛ نماینده فارســان‪ ،‬اردل‪ ،‬کوهرنگ و کیار در مجلس شورای اسالمی‬ ‫با بیان این که سیاســت مجلس حمایت از صنعت خودرو اســت‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬سیاست‬ ‫مجلس این اســت که تمام مسائل معیشــتی و اقتصادی ازجمله خودرو دارای قیمت‬ ‫واقعی باشند‪ ».‬وی افزود‪« :‬درحال حاضر قطعه سازان قطعات خودرو را در داخل تولید‬ ‫می کنند‪ ،‬اما خبرهایی شــنیده می شود که برخی درصدد واردات هستند و این باعث‬ ‫می شــود انگیزه تولید در داخل کاهش یابد‪ ».‬عضو کمیسیون امورداخلی و شوراهای‬ ‫مجلــس با اشــاره به فرمایش مقام معظــم رهبری مبنی بر حمایت از تولید در ســال‬ ‫تولیــد‪ ،‬پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها اظهار کرد‪« :‬از اقدام مدیران ســایپا برای ادامه‬ ‫خط تولید خودرو در دوران تحریم تقدیر و تشــکر می کنیم‪ .‬چراکه این شرکت به رغم‬ ‫فشــارهای اقتصادی خط تولید را فعال نگه داشــت و تولید خودرو را متوقف نکرد‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬متاســفانه به دلیل برخی مشکالت در دوران تحریم‪ ،‬خودروها به موقع در‬ ‫اختیار مردم قرار نگرفتند‪ ».‬عضو کمیســیون امورداخلی و شــوراهای مجلس عنوان‬ ‫کرد‪« :‬درحال حاضر از نظر کمیت خودرو مشکل چندانی وجود ندارد‪ ،‬اما انتظار مردم‬ ‫این اســت که کیفیت نیز افزایش پیدا کند‪».‬‬ ‫درهمین حال‪ ،‬رحمت اله فیروزی پور؛ عضو کمیســیون عمران مجلس نیز وی با اشاره‬ ‫به تولید خودروهای متنوع از ســوی شــرکت سایپا در ســال های اخیر‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫«چون تقاضا وجود دارد‪ ،‬باید خودروهای متناســب با تقاضای مردم تولید شود‪ ».‬وی‬ ‫با بیان این که صنعت خودرو کشــور را یک صنعت موفــق می دانم‪ ،‬گفت‪« :‬تولیداتی‬ ‫که شــرکت های خودروســاز ازجمله ســایپا دارند‪ ،‬موجب شــده اند بخش زیادی از‬ ‫تقاضــای مردم با همین محصوالت پاســخ داده شــود‪ .‬بنابراین الزم اســت دولت و‬ ‫مجلــس با حمایت های خــود در جهت ارتقای کیفیت صنعت خــودرو گام بردارند‪».‬‬ ‫نماینده نطنز و قمصر در مجلس شــورای اســامی با تاکید بر ضرورت حمایت جدی‬ ‫از صنعت خودرو کشــور گفت‪« :‬دولت و مجلس حامی صنعت خودرو هســتند‪ ».‬وی‬ ‫با اشــاره به سیاســت مجلس در قبال صنعت خودرو اظهار کرد‪« :‬خودروســازی یک‬ ‫صنعت مادر محســوب می شود که صنایع دیگر را پوشــش می دهد‪ .‬بنابراین ضرورت‬ ‫دارد دولــت و مجلــس از این صنعت حمایــت کنند‪ ».‬فیروزی پــور ادامه داد‪« :‬این‬ ‫حمایــت به منظور ارتقا و پیشــرفت صنعت خودرو برای رقابت بــا صنایع خودرو در‬ ‫جهــان خواهد بــود‪ ».‬وی با بیان این کــه باید نظارت جدی بر نحــوه تولید و عرضه‬ ‫خودرو انجام شــود‪ ،‬گفــت‪« :‬همچنین بر کیفیت‪ ،‬کمیــت و قیمت ها نیز باید نظارت‬ ‫شــود‪ ».‬وی عنوان کرد‪« :‬در کشــور چون زیرســاخت های الزم فراهم نیست‪ ،‬دولت‬ ‫باید مشــوق هایی را در اختیار مردم قرار دهد تا مردم بتوانند از وضعیت بد اقتصادی‬ ‫خود را نجات دهند‪».‬‬ ‫جبار کوچکی نژاد‪ ،‬عضو کمیســیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاســبات مجلــس نیز با بیان‬ ‫این کــه مجلس حامی صنعت خودرو اســت‪ ،‬گفت‪« :‬شــاهد بودیم در شــرایطی که‬ ‫شــرکت های خودروســاز خارجی ایران را ترک کردند‪ ،‬مدیران خودروســاز ازجمله‬ ‫ســایپا ایثــار و تالش کردند و خــط تولید را ســرپا نگه داشــتند‪ ».‬وی درخصوص‬ ‫برنامه هــای مجلس برای حمایت از صنعت خودرو کشــور افــزود‪« :‬معتقدم مجلس‬ ‫باید برای حمایــت از خودرو ورود کند‪ ،‬البته نمایندگان همواره حامی صنعت خودرو‬ ‫بوده اند‪ ».‬نماینده مردم رشــت در مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪« :‬در سال تولید‪،‬‬ ‫پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها‪ ،‬حمایت از تولیدات داخلی الزم و ضروری است‪ ».‬وی با‬ ‫اشــاره به نقش گروه خودروسازی ســایپا در رونق و جهش تولید در دو سال گذشته‬ ‫اظهار داشــت‪« :‬اقدامات مدیران ســایپا برای افزایش تولید مثبت بود‪ ».‬کوچکی نژاد‬ ‫درخصوص ترک ایران از ســوی شرکت های خودروســاز خارجی و ادامه فعالیت خط‬ ‫تولید ســایپا با اتکا به توانمنــدی و ظرفیت های داخلی گفــت‪« :‬نمایندگان مجلس‬ ‫نیــز معتقدند دولت و مجلــس باید به صنعت خودرو کمک بیشــتری کنند تا رقابت‬ ‫و پویایی ان افزایش یابد‪».‬‬ صفحه 6 ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫شهرستان‬ ‫باحضوردرسازمانبرنامه وبودجهکشور؛‬ ‫‪7‬‬ ‫رئیسدانشگاهعلومپزشکیگیالنهمچنانبهدنبالتوسعهشتابگونهنظامسالمتاستان‬ ‫به گــزارش پایگاه اطالع رســانی دانشــگاه علوم‬ ‫پزشــکی گیالن ‪ ،‬دکتر ارسالن ســاالری‪ ،‬رئیس‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی‬ ‫اســتان گیالن امروز با حضور در وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشکی و همچنین سازمان برنامه‬ ‫و بودجه با مســئوالن عالی این مجموعه ها دیدار‬ ‫کرد‪.‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن در دیدار‬ ‫خود با مسئوالن عالی وزارت بهداشت و همچنین‬ ‫سازمان برنامه و بودجه در خصوص مطالبات حوزه‬ ‫های بهداشــت‪ ،‬درمان‪ ،‬اموزش و منابع انسانی و‬ ‫همچنین تامین‪ ،‬جــذب و تخصیص اعتبارات در‬ ‫پروژه های عام المنفعه سالمت رایزنی و گفت وگو‬ ‫کرد‪.‬دکتر ســاالری‪ ،‬در دیدار با دکتر محمد باقر‬ ‫نوبخــت‪ ،‬معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان‬ ‫برنامه و بودجــه‪ ،‬ضمن تقدیر از حمایت های این‬ ‫سازمان در جهت توســعه زیرساخت های مناطق‬ ‫محروم به ویژه استان کم برخوردار گیالن‪ ،‬بر لزوم‬ ‫افزایش اعتبارات ملی جهــت تکمیل دیگر پروژه‬ ‫های حوزه سالمت تاکید کرد‪.‬رئیس دانشگاه علوم‬ ‫پزشــکی گیالن در دیدار با معاون رئیس جمهور‪،‬‬ ‫با اشــاره به افتتاح ‪ ۳۲‬پروژه عام المنفعه سالمت‬ ‫در استان با اعتبار ‪ ۴۸۹‬میلیارد تومان گفت ‪ ،‬که‬ ‫حداقل ‪ ۲۲‬پروژه بهداشــتی و درمانی با پیشرفت‬ ‫مطلوب در استان گیالن وجود دارد که در صورت‬ ‫تزریق و تخصیص اعتبار قــادر به بهره برداری در‬ ‫پایان تابســتان هستند‪.‬دکتر ساالری با بیان اینکه‬ ‫دانشــگاه علوم پزشــکی گیــان از جمله معدود‬ ‫دانشــگاه های علوم پزشــکی در کشــور است که‬ ‫توانسته اســناد خزانه را برای احداث بیمارستان‬ ‫های جایگزین در رشت از سازمان برنامه و بودجه‬ ‫دریافــت کند‪ ،‬بیان کرد کــه در اینده نه چندان‬ ‫دور شاهد اغاز عملیات اجرایی پروژه های احداث‬ ‫مراکز اموزشی درمانی‪ ،‬رازی‪ ،‬پورسینا و دانشکده‬ ‫پزشــکی ســایت دانشــگاهی الکان با همکاری‬ ‫قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا سپاه خواهیم بود‪.‬‬ ‫رئیس دانشــگاه علوم پزشکی گیالن همچنین در‬ ‫جریان دیدار با مســئوالن عالی ســازمان برنامه‬ ‫و بودجه‪ ،‬بــا معاونین و چند تــن از مدیران این‬ ‫سازمان نیز دیدار و در خصوص موضوعات مختلف‬ ‫مرتبط با حوزه ســامت گیالن تبــادل نظر کرد‪.‬‬ ‫دکتر ســاالری همچنین جهت پیگیری مطالبات‬ ‫حوزه ســامت بــه ویــژه در بخش بهداشــت و‬ ‫درمان با مســئوالن عالی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و اموزش پزشــکی دیدار کرد‪.‬رئیس دانشگاه علوم‬ ‫پزشــکی گیالن با حضور در وزارت بهداشــت با‬ ‫دکتــر کامبیز نوروزی‪ ،‬مدیر کل نیروی انســانی ‪،‬‬ ‫دکتر جعفر صــادق تبریزی‪ ،‬رئیس مرکز مدیریت‬ ‫شــبکه‪ ،‬دکتر فرخی‪ ،‬مدیر گروه برنامه پزشــک‬ ‫خانواده مرکز مدیریت شــبکه و مهندس ســاکی‪،‬‬ ‫مدیــرکل منابــع فیزیکی و امــور عمرانی وزارت‬ ‫خانه بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی دیدار و‬ ‫گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتگازاردبیل‪:‬‬ ‫اردبیلی ها ‪ ۷۶۰‬میلیونمترمکعبگازمصرفکردند‬ ‫بــه گزارش خبرنــگار اردبیل لطف الــه حنیفه‬ ‫ ســردار اســماعیلی‪ ،‬مدیر عامل شــرکت گاز‬‫اســتان اردبیــل از مصــرف ‪ ۷۶۲‬میلیون متر‬ ‫مکعــب گاز طبیعی طی ســا