روزنامه راه مردم شماره 4225 - مگ لند

روزنامه راه مردم شماره 4225

روزنامه راه مردم شماره 4225

روزنامه راه مردم شماره 4225

‫‪2‬‬ ‫سرنوشتقیمت ها‬ ‫در دولت بعد چه می شود؟‬ ‫وام با سود ‪ ۱۸‬درصد‬ ‫برایقالیبافنمیصرفد!‬ ‫عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می گوید تا زمانی که ساختارها در اقتصاد ایران‬ ‫تغییر نکند‪ ،‬جابجایی وزیران چندان گره گشا‪...‬‬ ‫تالشصاحبخانه ها‬ ‫برای دور زدن مصوبه‬ ‫‪ 2‬تعیینسقفاجاره بها‬ ‫‪1‬‬ ‫رهبرانقالبدردیدارمسئوالنقوهقضائیه‪:‬‬ ‫اقای رئیســی امید به‬ ‫قوه قضائیه را زنده کرد‬ ‫بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای تنظیم بازار اجاره و حمایت از مستاجران‬ ‫ماه گذشته در ستاد مبارزه با کرونا ‪..‬‬ ‫انتخاباتحماسهبود‬ ‫پایدولتبیخگلویتولید‬ ‫سرکـوب قیمت به بهانه‬ ‫حمایت از مصرف کننده!‬ ‫در حالی که گرانی و کمبود نهاده های دامی و علوفه و افزایش سایر هزینه های تولید‪ ،‬دامداران را با چالش جدی‬ ‫مواجه کرده‪ ،‬دولت حاضر نیست از قیمت گذاری دستوری دست بردارد‪ .‬در حالی که گرانی و کمبود نهاده های‬ ‫دامی و علوفه و افزایش سایر هزینه های تولید‪ ،‬دامداران را دچار چالش جدی کرده‪ ،‬دولت حاضر نیست از قیمت‬ ‫گذاری دستوری محصول نهایی دست بردارد‪ .‬این در حالی است که سال گذشته نیز دولت به بهانه حمایت‬ ‫از مصرف کنندگان حاضر به تعدیل (افزایش) نرخ مصوب مرغ متناسب با افزایش هزینه های تولید نشد و در‬ ‫نتیجه این سرکوب قیمت‪ ،‬شاهد کاهش تولید‪ ،‬بروز کمبود شدید و در نهایت افزایش نجومی قیمت ها شدیم و‬ ‫در نهایت نیز دولت مجبور شد از محل واردات مرغ مورد نیاز کشور را تامین کند و حتی با وجود تشکیل قرارگاه‬ ‫ساماندهی مرغ‪ ،‬بازار این ماده پروتئینی هنوز به ارامش کامل نرسیده است‪ .‬البته پس از چند ماه دولت از سر‬ ‫ناچاری اقدام به اصالح (افزایش) قیمت مصوب مرغ کرد اما اقدامی دیرهنگام بود و نتوانست تبعات تصمیم قبلی‬ ‫دولت را انگونه که باید رفع و رجوع کند‪.‬در صنعت دامداری نیز تجربه قیمت گذاری دستوری دولت در حال‬ ‫تکرار است؛ از سال گذشته هشدارها درباره وضعیت نامطلوب تامین نهاده های دامی و خطر حذف دام های‪...‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫شعارهایخارجیمانعرشدبرندهایملی‬ ‫عضو انجمن علمی اســتاندارد ایــران برندینگ‬ ‫کاالهــای داخلی با نقاب شــعارهای خارجی را‬ ‫شاخص ترین مانع رشد برندهای ملّی دانست و‬ ‫افزود‪ :‬اینجا پای تاریخ‪ ،‬فرهنگ اجتماعی و تجاری‬ ‫یک کشــور در میان اســت و ترجمه شعارهای‬ ‫خارجی به فارســی با همان ویژگی ها و تداعیات‬ ‫برند‪ ،‬امری ناممکن و بــه هدر رفت بودجه های‬ ‫کالن و عدم رشد برندهای داخلی‪ ،‬منتج خواهد‬ ‫شد‪ .‬میثم توکلی در سمینار رشد‪...‬‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫معاونتارتباطاتوروابطعمومی‬ ‫در دولت اینده تشکیل شود‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیر عامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف بر لزوم حمایت مالی از تولید کنندگان و‬ ‫خریداران فرش دستباف تاکید کرد و تحقق بیمه ‪...‬‬ ‫مردمقربانی‬ ‫اتوبوس هاییکه‬ ‫نوسازینشدند!‬ ‫‪3‬‬ ‫در شرایطی که هفته گذشته واژگونی دو اتوبوس در جاده های کشور جان دو خبرنگار و‬ ‫تعدادی از سرباز معلمان را گرفت و تعدادی از ان ها را مجروح‪...‬‬ ‫روزنـــامـــهسیاسی‪،‬اقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‪،‬ورزشی‬ ‫سال هفدهم ‪ /‬شماره ‪4225‬‬ ‫سه شنبه ‪ 8‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 3000‬تومان‬ ‫امارات یک درهم‬ ‫بانک هاعقب نشینیکردند!‬ ‫سپرده گذاریارزیمتوقفشد‬ ‫سپرده گذاری ‪ ۷.۲‬میلیارد دالری صندوق توسعه ملی در بانکها جهت اعطای تسهیالت در حالی صورت گرفته که طبق جدیدترین گزارش صندوق‪ ،‬به دلیل عدم درخواست بانک ها این سپرده گذاری متوقف شده است‪ .‬سپرده گذاری‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫ارزی بخشی از تکالیف صندوق توسعه ملی است که در راستای اجرای تکالیف بودجه های سنواتی و همچنین قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی‪...‬‬ ‫رشد بازار مسکن در خرداد‬ ‫نگـــران کننده است؟‬ ‫اغلب کارشناســان معتقدند ثبات درازمدت بازار مســکن‬ ‫منوطبهرشداقتصادی‪،‬رونقتولید‪،‬کنترلتورم‪،‬مهارنقدینگی‪،‬‬ ‫تغییر وضعیت بازار مســکن از حالت سوداگری به مصرفی و‬ ‫افزایش ســاخت و ساز است‪ .‬دولت رئیســی اگر قصد دارد‬ ‫دربازارمسکنارامشایجادکندبایدایناصالحاتراانجامدهد‬ ‫نویسنده کتاب برنامه ریزی راهبردی ارتباطی در‬ ‫روابط عمومی پیشــنهاد کرد‪ :‬رییس جمهوری‬ ‫بــه جای شــورای عالــی اطالع رســانی دولت‬ ‫«معاونت ارتباطات و روابط عمومی» را تشــکیل‬ ‫دهد‪.‬دکتر حمید شــکری خانقاه روز جمعه در‬ ‫ســمینار تخصصی انالین مدیران روابط عمومی‬ ‫دانشــگاه های سراسر کشــور اظهار کرد‪ :‬روابط‬ ‫عمومی به متخصصــان ارتباطی و حرفه ای نیاز‬ ‫دارد و متخصصان به حمایت و پشتیبانی‪...‬‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫تذکر نمکی به جهانپور‬ ‫درباره توییت جنجالی‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫رهبر انقالب در دیدار مسئوالن قوه قضائیه‪:‬اقای رئیسی امید به قوه قضائیه را زنده کرد‪ /‬انتخابات حماسه بود‬ ‫نوب‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫ول‬ ‫تا‬ ‫حضــرت ایت اهلل خامنــه ای فرمودند‪ :‬حرکت اقای‬ ‫رئیسی در قوه قضائیه جهادی بود و امید و اعتماد به‬ ‫این قوه را زنده کرد‪.‬‬ ‫رهبــر معظم انقالب اســامی صبح (دوشــنبه) در‬ ‫سالروز شهادت ایت اهلل بهشــتی و روز قوه قضائیه‪،‬‬ ‫در دیدار رئیس و مســئوالن این قوه‪ ،‬ادامه مســیر‬ ‫اعتمادافــزا و امیدبخش دو ســال اخیر و اســتمرار‬ ‫اجرای ســند تحول را در فصل جدید دســتگاه قضا‬ ‫ضروری خواندند و با تجلیل از حماســه واقعی مردم‬ ‫در انتخابــات ‪ ۲۸‬خرداد گفتند‪ :‬مردم در شــرایط‬ ‫کرونایی و دشــواری های اقتصادی و برخی مســائل‬ ‫دیگر‪ ،‬برنامه ریزی چند ماهه دنیای استکبار را بر هم‬ ‫زدند و به عنوان برندگان اصلی انتخابات‪ ،‬شکست و‬ ‫ناکامی را نصیب دشــمنان ایران و عناصر وابسته به‬ ‫انان کردند‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اهلل خامنــه ای در این دیدار‪ ،‬شــهید‬ ‫ایت اهلل بهشــتی را عالمــی متفکــر و نظریه پرداز‪،‬‬ ‫شخصیتی برجسته و حقیقتاً انقالبی‪ ،‬مومن‪ ،‬متشرع‬ ‫و بســیار موثر خواندند و افزودند‪ :‬شــهید بهشتی با‬ ‫پایه گذاری کار دشــوار و بزرگ ایجاد دادگســتری‬ ‫اسالمی و نقش افرینی در تدوین قانون اساسی حق‬ ‫بزرگی بر گردن کشــور و ملت دارد و این حق باید‬ ‫شناخته و ادا شود‪.‬‬ ‫رهبر انقالب با اشــاره به جنایت فجیع منافقین در‬ ‫به شــهادت رساندن ایت اهلل بهشتی و حدود ‪ ۷۰‬نفر‬ ‫از شــخصیت ها گفتند‪ :‬این قاتل هــا صراحتاً به این‬ ‫جنایت بزرگ اعتراف کرده انــد اما امروز با حمایت‬ ‫فرانســه و دیگر کشورهای مدعی حقوق بشر ازادانه‬ ‫فعالیــت می کنند که انســان از وقاحت غربی ها در‬ ‫ادعاهای حقوق بشــری و دادن تریبون و حمایت از‬ ‫این تروریست ها حیرت می کند‪.‬‬ ‫حضرت ایــت اهلل خامنه ای با تشــکر از فعالیت های‬ ‫مســئوالن و همه عناصر فعال دســتگاه قضایی در‬ ‫سراسر کشور‪ ،‬حرکت اقای رئیسی در دوران تصدی‬ ‫را مصداق حرکت جهادی خواندند و با تشکر از اقای‬ ‫رییسی افزودند‪ :‬این تالش شبانه روزی و پرانگیزه به‬ ‫فضل الهی به اثار و نتایج خوبی نیز منجر شده است‪.‬‬ ‫ایشــان‪ ،‬زنده شــدن امید و افزایش اعتماد مردم به‬ ‫دستگاه قضا را مهم ترین اثر حرکت جهادی دو سال‬ ‫اخیر در قوه قضائیه برشــمردند و افزودند‪ :‬این امید‬ ‫و اعتماد ســرمایه گرانقدر اجتماعی اســت که هیچ‬ ‫چیزی با ان برابری نمی کند‪.‬‬ ‫رهبر انقالب با اشــاره به تغییــر و تحول طبیعی در‬ ‫قوه قضائیه بعــد از انتخاب اقای رئیســی به عنوان‬ ‫رئیس جمهور منتخب ملت‪ ،‬چند نکته را در ترســیم‬ ‫مسیر اینده دستگاه قضا بیان کردند‪.‬‬ ‫ایشان‪ ،‬ادامه رویکرد تحولی در قوه قضاییه را بسیار‬ ‫مهم و کام ً‬ ‫ال ضروری خواندند و افزودند‪ :‬این مســیر‬ ‫باید با شــدت و حتی پرشــتاب تر ادامه یابد و سند‬ ‫خوب‪ ،‬متقن‪ ،‬عملیاتی‪ ،‬غیرنمایشــی‪ ،‬غیرشعاری و‬ ‫زمان بندی شــده تحول در دســتگاه قضا‪ ،‬همچنان‬ ‫مالک حرکت تحولی باشد‪.‬‬ ‫حضرت ایــت اهلل خامنــه ای‪ ،‬اطــاع و درک همه‬ ‫نیروهــای قوه قضاییه از ســند تحــول را ضروری‬ ‫دانســتند و افزودند‪ :‬دســتگاه قضا در رفع خالهای‬ ‫مقرراتی برای اجرای ســند تحول فعال شود و بدنه‬ ‫قوه را برای اجرای درست‪ ،‬کامل و پیگیرانه این سند‬ ‫به شکل های مختلف تشویق کند‪.‬‬ ‫رهبر انقالب با ابراز رضایت از ورود دســتگاه قضا به‬ ‫بحث احیای حقوق عامه گفتند‪ :‬این کا ِر بسیار الزم‬ ‫و پر ارزش‪ ،‬جزو وظایف حتمی قوه قضائیه اســت و‬ ‫دایره عمل به ان باید از احیای واحدهای تولیدی و‬ ‫رفع تصرف منابع طبیعی‪ ،‬بــه عرصه هایی همچون‬ ‫سالمت‪ ،‬اموزش‪ ،‬محیط زیســت و امر به معروف و‬ ‫نهی از منکر گسترش یابد‪.‬‬ ‫ایشان با ابراز تاســف از جاری نبودن امر به معروف‬ ‫و نهی از منکر در جامعه گفتند‪ :‬کســانی که به طور‬ ‫حقیقی و نه برای هیاهو یا مقاصد دیگر به این واجب‬ ‫الهی عمل می کنند باید مورد حمایت قرار گیرند‪.‬‬ ‫رهبر انقالب‪ ،‬دستگاه قضا را به رفع خالهای قانونی‬ ‫در بحث حقــوق عامه فرا خواندنــد و افزودند‪ :‬باید‬ ‫مشخص شــود که حکم ضایع کنندگان حقوق عامه‬ ‫چیست تا از صدور احکام سلیقه ای جلوگیری شود‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای با ابراز خرسندی از مبارزه‬ ‫با فساد در درون قوه قضائیه‪ ،‬این کار را دارای اولویت‬ ‫کامل و جــزو واجب ترین امور خواندنــد و افزودند‪:‬‬ ‫البته اکثریت عظیم قضات و کارکنان دســتگاه قضا‪،‬‬ ‫«مومن‪ ،‬شریف‪ ،‬پاکدامن و مسئولیت پذیر» هستند و‬ ‫گاهی نیز درباره میزان فساد در قوه افراط و جنجال‬ ‫کم عناصر فاســد هم به‬ ‫می شــود اما باید با تعداد ِ‬ ‫شدت و قاطعانه برخورد شود‪.‬‬ ‫ایشــان‪ ،‬برخورد سریع و فعال با گزارش های مردمی‬ ‫درباره وجود برخی عناصر فاســد در دستگاه قضا را‬ ‫ضــروری خواندند و گفتند‪ :‬البته ممکن اســت این‬ ‫گزارش ها واقعیت نداشته باشد اما باید انها را مغتنم‬ ‫شمرد و با پرهیز از برخوردهای خوشبینانه‪ ،‬بالفاصله‬ ‫بازرسی اشکار یا پنهان و ناشناخته را فعال کرد و در‬ ‫صورت اثبات‪ ،‬با عناصر فاسد حقیقتاً برخورد کرد‪.‬‬ ‫رهبــر انقالب حضور در میان مردم را از جمله نقاط‬ ‫قوت اقای رئیسی خواندند و تاکید کردند‪ :‬مسئوالن‬ ‫بعدی دســتگاه قضا نیز باید این کار بسیار خوب و‬ ‫ضروری و پر برکت را ادامه دهند‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اهلل خامنــه ای ارتباط مســئوالن به‬ ‫خصوص رئیس دستگاه قضا با گروههای فعال جامعه‬ ‫نظیر فعاالن دانشگاهی‪ ،‬حوزوی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬کارگری‪،‬‬ ‫تولیــدی و بخش های مربوط به زنان را در چارچوب‬ ‫حضــور مردمی برشــمردند و گفتنــد‪ :‬در ارتباط با‬ ‫گروههای فعال جامعه حرف های انان را بشــنوید و‬ ‫سیاست ها را به درســتی برای انان تبیین کنید که‬ ‫گاهی دلیل برخی اعتراض ها بی اطالعی از سیاست ها‬ ‫و واقعیات است‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای در جمع بندی این بخش‬ ‫از سخنانشــان ابراز امیدواری کردند قوه قضائیه در‬ ‫فصل جدید خود‪ ،‬همان مســیر دو ســال اخیر را با‬ ‫قــدرت ادامه دهــد و با فعالیت های بیشــتر‪ ،‬نتایج‬ ‫بهتری را نصیب کشور و ملت کند‪.‬‬ ‫رهبــر انقالب در بخــش دیگری از سخنانشــان به‬ ‫حماســه افرینی ملت در انتخابات ‪ ۲۸‬خرداد اشاره‬ ‫کردند و با بیهوده خواندن برخی تالشــها در فضای‬ ‫مجازی و رســانه ای بــرای انکار کار بــزرگ مردم‪،‬‬ ‫گفتند‪ :‬این انتخابات حقاً و انصافاً یک حماســه بود‬ ‫و تحلیلگرانی که چشــم به انتخابات ایران داشتند‪،‬‬ ‫فهمیدند چه اتفاق مهمی رقم خورد‪.‬‬ ‫ایشــان فعالیت هزاران دســتگاه تبلیغاتی از جمله‬ ‫رســانه های امریکایی‪ ،‬انگلیسی و برخی کشورهای‬ ‫مرتجــع و روســیاه و بکارگیری تعــدادی از عناصر‬ ‫خائــن ایرانی برای منصرف کردن مردم از حضور در‬ ‫انتخابات را در دنیا بی سابقه دانستند و افزودند‪ :‬انها‬ ‫به برخی بهانه ها مانند مشــکالت معیشتی یا بعضی‬ ‫حوادثــی که بعدا ً رخ داد ماننــد بحث احراز یا عدم‬ ‫احراز صالحیتها نیز امید بسته بودند‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای خاطرنشــان کردند‪ :‬البته‬ ‫بنده ممکن اســت با بعضی از نظرات شورای محترم‬ ‫نگهبان مث ً‬ ‫ال در باره یکی دو مورد یا کمتر و بیشــتر‬ ‫موافق نباشــم اما اعضاء محترم این شــورا را افراد‬ ‫متشــرع‪ ،‬پرهیزگار و مقید به وظیفه دینی می دانم‬ ‫که بر طبق قانون و وظیفه دینی عمل می کنند‪.‬‬ ‫ایشــان افزودند‪ :‬امید بیگانگان این بود که بر اثر این‬ ‫بهانه ها مشــارکت در انتخابــات به ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫برسد که این امید محقق نشد‪.‬‬ ‫رهبر انقالب‪ ،‬مسئله کرونا و تاثیر حدود ‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫ان بر مشارکت بر اســاس محاسبات کارشناسان را‬ ‫نیز یاداور شدند و افزودند‪ :‬با وجود همه این مسائل‪،‬‬ ‫مردم با صفوف پر شــور و اظهارات پر انگیزه خود از‬ ‫ســاعات اول صبح‪ ،‬حماسه عظیم و واقعی افریدند و‬ ‫مشت محکمی بر سینه تحریم کنندگان و مخالفان و‬ ‫معارضان انتخابات زدند‪.‬‬ ‫ایشــان در تبیین برندگان و بازندگان انتخابات ‪۲۸‬‬ ‫خرداد گفتنــد‪ :‬برنده انتخابات‪ ،‬ملــت ایران و همه‬ ‫کسانی هستند که به شور و هیجان انتخابات کمک‬ ‫کردند بنابراین نامزدهایی هم که رای نیاوردند جزو‬ ‫برندگان هستند و در مقابل‪ ،‬بازنده انتخابات کسانی‬ ‫هســتند که همه تالش خــود را کردند که مردم را‬ ‫از صندوق رای دور کنند امــا مردم با حضور خود‪،‬‬ ‫انهــا را طرد و امید و طمع شــان به نتیجه انتخابات‬ ‫را ناکام کردند‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای به برخی تحلیل های غلط‬ ‫درباره اراء باطله نیز اشاره کردند و گفتند‪ :‬این اراء‪،‬‬ ‫ابــدا ً به معنای جدایی انها از نظام نیســت‪ ،‬بلکه بر‬ ‫عکس است‪ ،‬زیرا کسی که پای صندوق رای امده و‬ ‫فرد مقبول خود را در لیست نامزدها ندیده ولی اسم‬ ‫شــخص مورد نظرش را نوشــته یا رای سفید داده‪،‬‬ ‫در واقــع عالقه مندی خود را به صندوق رای و نظام‬ ‫نشان داده است‪.‬‬ ‫ایشــان برخی حوادث در جریــان انتخابات را مایه‬ ‫تجربــه و عبرت دانســتند و گفتنــد‪ :‬در مناظره ها‬ ‫تنوع ســایق مشــاهده شــد‪ ،‬در عین حــال همه‬ ‫نامزدهــای محترم بــر خالف القاء دشــمن در این‬ ‫مســئله هم نظــر بودند کــه مشــکالت اقتصادی‬ ‫کشــور راه حل دارد و بن بســتی وجود نــدارد البته‬ ‫یکی می گفت راه حل من درســت اســت و دیگری‬ ‫می گفت راه حل من‪.‬‬ ‫رهبر انقالب افزودند‪ :‬در مناظره ها‪ ،‬بعضی کاندیداها‬ ‫از مواضع انقالب دفــاع کردند و با ادب و رعایتهای‬ ‫الزم شرعی سخن گفتند ولی برخی‪ ،‬بداخالقی هایی‬ ‫کردند که مایه تاسف است‪.‬‬ ‫ایشــان با یاداوری رقابت های انتخاباتی در امریکا و‬ ‫فحاشــی نامزدها علیه یکدیگر‪ ،‬افزودند‪ :‬امریکایی ها‬ ‫سرمشــق های خوبی نیســتند بنابراین در مســائل‬ ‫سیاســی باید با رعایــت ادب و جهــات اخالقی و‬ ‫شرعی و بدون اهانت و تهمت‪ ،‬سخن گفت نه اینکه‬ ‫از شیوه های فحاشــی و اهانت امریکایی ها و ترامپ‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای با اشــاره به ســخنان یک‬ ‫مقام امریکایی درباره انتخابات کشــورمان‪ ،‬گفتند‪:‬‬ ‫انتخابات امریکا در چشم همه دنیا مفتضح شد حاال‬ ‫همــان مفتضحین بعد از چند مــاه زبان دراورده و‬ ‫از انتخابات ایــران ایراد می گیرند در حالی که انها با‬ ‫ان افتضــاح‪ ،‬دیگر نباید یک کلمه راجع به انتخابات‬ ‫حرف بزنند‪.‬‬ ‫رهبــر انقالب با تقدیر از برخورد خوب مســئوالن و‬ ‫دیگر نامزدهای انتخابات بــا رئیس جمهور منتخب‬ ‫گفتند‪ :‬بعد از انتخابات و پیروزی نامزد مقبول مردم‬ ‫با رای خوب و درصد باالی اراء‪ ،‬مســئوالن تراز اول‬ ‫و سایر نامزدها بسیار خوب برخورد کردند و با دیدار‬ ‫با رییس جمهور منتخب‪ ،‬تبادل نظر و پیام تبریک‪،‬‬ ‫طمانینه و ارامش روحی الزم در کشــور را نشــان‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫ایشــان با مقایســه این رفتار متین با درگیری های‬ ‫پــس از انتخابات امریکا‪ ،‬خداونــد را به دلیل وجود‬ ‫این نعمت در کشــور شکر گذاشــتند و افزایش این‬ ‫جهت گیریها را خواستار شدند‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای در پایــان ابراز امیدواری‬ ‫کردنــد نتیجــه انتخابات بر مــردم و رئیس جمهور‬ ‫منتخب مبارک باشــد و مسئوالن بتوانند وظایفی را‬ ‫که برعهده دارند به خوبی انجام دهند‪.‬‬ ‫پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی‪ ،‬حجت االسالم‬ ‫والمســلمین رئیســی در چهار محو ِر «اجرای سند‬ ‫تحــول در قوه قضائیه»‪« ،‬مبارزه با فســاد»‪« ،‬احیاء‬ ‫حقــوق عامه» و «مردمی شــدن» قــوه قضائیه‪ ،‬به‬ ‫بیان گزارش یکســاله از عملکرد خود و همکارانش‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫رئیــس قوه قضائیه ابالغ و اغاز اجرای ســند تحول‬ ‫قضایی را از جمله مطالبات محقق شده رهبر انقالب‬ ‫برشــمرد که موجب تســهیل کار قضات‪ ،‬تســریع‬ ‫دادرســی ها و کاهــش ‪ ۲۰‬روز از متوســط زمــان‬ ‫رسیدگی به پرونده ها در این دستگاه شده است‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین رئیســی‪ ،‬مبارزه با فساد‬ ‫را گفتمانی ملی برشــمرد و با اشاره به کاهش امار‬ ‫تخلفات درون قوه قضائیه‪ ،‬به بازگرداندن بیش از ‪۹۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان به خزانه کشــور و قطعی شدن‬ ‫احــکام مجرمان پرونده های کالن اقتصادی اشــاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به نظام یافته شــدن حقوق مالکیت و‬ ‫رفع تصرف از هزاران هکتار از اراضی ملی در ســال‬ ‫گذشته‪ ،‬توجه به مسائل محیط زیستی و اجرای طرح‬ ‫کاداســتر را از دیگر اقدامات این دستگاه در جهت‬ ‫احیای حقوق عامه برشمرد‪.‬‬ ‫رئیــس قوه قضائیه بــا بیان اینکه پشــتوانه مردمی‬ ‫این دســتگاه به واســطه تقویت ارتباطات مردمی‬ ‫بیش از گذشــته شــده است‪ ،‬از رســیدگی ویژه به‬ ‫پرونده های کثیرالشاکی و موسسات مالی و اعتباری‬ ‫و همچنین صدور بخشنامه هایی در جهت حمایت از‬ ‫تولیدکنندگان و ممانعت از تصمیمات خلق الســاعه‬ ‫بانک ها در این حوزه خبر داد‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه شهرداری بندر بوشهر در نظر دارد اجرای تکمیل رو گذر شهید سردار سلیمانی شهر بوشهر به شرح ذیل را به پیمانکاران واجد صالحیت و دارای شرایط مربوطه از سازمان های‬ ‫ذیربط را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) واگذار نماید‪ ،‬لذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیت که دارای گواهینامه صالحیت در رشته مربوطه و یا مجوزات و شرایط اعالم شده هستند‬ ‫دعوت می گردد مطابق جدول زمانبندی ذیل به سامامنه مذکور به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند‪ .‬الزم است مناقصه گران در صورت عدم‬ ‫عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع‬ ‫‪1‬‬ ‫اجرای تکمیل‬ ‫روگذر شهید‬ ‫سردار سلمیانی‬ ‫شهر بوشهر‬ ‫شماره فراخوان‬ ‫براورد اولیه‬ ‫(ریال)‬ ‫‪613/972/348/775 2000005701000024‬‬ ‫مدت‬ ‫قرارداد‬ ‫‪12‬ماه‬ ‫اخرین‬ ‫اخرین‬ ‫مهلت‬ ‫مهلت‬ ‫خرید اسناد تحویل پاکات‬ ‫‪1400/4/15‬‬ ‫‪1400/4/29‬‬ ‫تاریخ‬ ‫بازگشایی‬ ‫پاکتها‬ ‫حداقل‬ ‫رتبه‬ ‫مورد نیاز‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫شرکت در مناقصه‬ ‫(ریال)‬ ‫‪1400/4/31‬‬ ‫رتبه ‪2‬‬ ‫راه و ترابری‬ ‫‪20/000/000/000‬‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫‪ -1‬محل واخرین مهلت تحویل اسناد‪ :‬کلیه پاکات می بایست در مهلت مقرر به شرح جدول فوق در سامانه الکترونیکی دولت ( ستاد ) بارگذاری گردد ‪ .‬ضمن ًا اصل پاکت الف ( تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه ) در مهلت مقرر به اداره امور قراردادهای شهرداری مرکزی تحویل و رسید دریافت نمایید ‪.‬‬ ‫‪ -2‬پاکتهای مناقصه در ساعت ‪ /8‬هشت صبح مورخ درج شده در جدول گشوده می شود‪.‬‬ ‫‪ -3‬تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا ضمانت نامه صادر شده از موسسات غیر بانکی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسالمی یا اوراق مشارکت یا واریز وجه‬ ‫نقد به حساب سپرده شماره ‪ 1003288684‬بانک شهر مرکزی ارائه گردد‪.‬‬ ‫‪ -4‬ضمن ًا متن اگهی در شبکه اطالع رسانی شهرداری بوشهر به ادرس‪ www.Bushehr.ir:‬درج گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -5‬هزینه درج اگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه میباشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬مدت اعتبار پیشنهادها سه‪/‬سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد می باشد‪.‬‬ ‫‪ -7‬شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -8‬سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬ ‫‪ -9‬محل دریافت و تحویل اسناد سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد) و محل گشایش پیشنهاد ها سالن جلسات واقع در طبقه چهارم ساختمان مرکزی شهرداری بندر بوشهر می باشد ‪.‬‬ ‫‪ -10‬اطالعات دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف‪ :‬ادرس ‪ :‬بوشهر – میدان شهرداری – شهرداری مرکزی – طبقه دوم – اداره امور پیمان‬ ‫تلفن‪07733340571 :‬‬ ‫‪ -11‬اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ :‬مرکز تماس ‪ 021-41934 :‬دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1156899‬‬ ‫روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر‬ صفحه 1 ‫سه شنبه ‪ 8‬تیر ‪ 1400‬سال هفدهم شماره ‪4225‬‬ ‫خبر‬ ‫سرنوشت قیمت ها در دولت بعد چه می شود؟‬ ‫عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می گوید تا زمانی که ساختارها در اقتصاد ایران تغییر نکند‪،‬‬ ‫جابجایی وزیران چندان گره گشا نخواهد بود‪.‬‬ ‫خســرو فروغان گران ســایه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاسفانه در طول سال های گذشــته و در دولت های مختلف‪،‬‬ ‫نحوه مدیریت اقتصادی به شــکل لحظه ای و بر اســاس حل بحران اجرایی شــده است‪ .‬این در حالی‬ ‫اســت که ما با مشکالت زیربنایی و ساختاری مواجه هســتیم که تا انها درست نشود‪ ،‬نمی توان انتظار‬ ‫داشــت که شرایط بهبود یابد‪.‬وی با بیان اینکه نوســان قیمتی‪ ،‬بی نظمی در بازارها و بسیاری از دیگر‬ ‫چالش های اقتصاد ایران جز با بهبود قوانین و اصالحات ساختاری ممکن نخواهد شد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬ما در‬ ‫ایران قوانینی داریم که رســما مخل تولید هستند؛ سازمان هایی نیز داریم که از نظر توان اجرایی عمال‬ ‫نمی توانند وظایف قانونی خود را به طور کامل اجرایی کنند‪ .‬مثال ســازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان از ســویی با ازادسازی قیمت و واقعی شدن نرخ ها مخالفت می کند اما وقتی صحبت از‬ ‫نظارت بر بازار می شود عمال توان اجرایی ان را ندارد‪.‬‬ ‫عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد‪ :‬ما هرگز به این ســوال پاســخ نداده ایم که ایا قرار اســت به اقتصاد‬ ‫ازاد و محوریت بازار عمل کنیم یا خیر؟ وقتی این سوال بی پاسخ مانده‪ ،‬ما از سویی با تولیدکنندگانی‬ ‫مواجهیم که مجبورند با قیمت گذاری دســتوری زیان بدهند‪ ،‬از ســوی دیگر مجبورند با شرکت های‬ ‫دولتی و خصولتی وارد رقابتی نابرابر شــوند و در نهایت هیچ ارزیابی دقیقی از اینده ســرمایه گذاری‬ ‫خود نداشته باشند‪.‬‬ ‫به گفته فروغان گران ســایه‪ ،‬حتی در کشــوری مانند چین که از اساس با اقتصاد ازاد ارتباطی نداشت‬ ‫نیــز دولت در جایی فهمیــد که باید به بخش خصوصی میدان دهد و حتی از ان حمایت کند و نتیجه‬ ‫پیشــرفت امروز اقتصادی این کشور همین است و حتی دولت این کشور از حمایت گر به نهادی تبدیل‬ ‫شده که با مالیاتی که از فعالیت های اقتصادی می گیرد سودی سرشار در اختیار دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ســاختارها از جابجایی افراد اهمیت بیشتری دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در این تردیدی وجود‬ ‫ندارد که بســیاری از مســئوالن با هدف خدمت و کاهش مشکالت می ایند اما در دل ساختار غلط راه‬ ‫به جایی نمی برند‪ .‬یعنی شــاید با امدن وزیر صمت جدید برخی قیمت ها کاهش یافته یا برخی بازارها‬ ‫بهبود وضعیت بدهند اما این موضوع نیز تا اصالح نشدن زیربناها موقتی خواهد بود و باز بحرانی دیگر‬ ‫در بازاری دیگر خود را نشان می دهد‪.‬‬ ‫عضو اتاق بازرگانی ایران به موضوع قیمت مرغ در ماه های گذشــته اشــاره کرد و افزود‪ :‬وقتی شرایط را‬ ‫لحظه ای و مدیریت بحرانی ببینیم اینطور می شــود که ناگهان بازار مرغ به هم می ریزد و همه دولت و‬ ‫همه دســتگاه ها بسیج می شوند تا ان بازار را مدیریت کنند و چندی بعد دوباره بازار بعدی وارد بحران‬ ‫می شــود‪ .‬برای عبور از این شــرایط باید نگاه کالن به اقتصاد را تغییر داد و انگاه انتظار داشت که مثال‬ ‫وزیر صمت بتواند صنعت و تجارت کشــور را مدیریت کند‪ .‬پس از برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری و انتخاب ابراهیم رییسی به عنوان رییس جمهور منتخب‪ ،‬او در نیمه مرداد ماه امسال‬ ‫رسما دولت را تحویل خواهد گرفت‪.‬‬ ‫پس از برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف‪ ،‬رییس جمهوری جدید فهرست وزرای پیشنهادی خود را برای‬ ‫دریافت رای اعتماد به مجلس ارائه خواهد کرد‪.‬‬ ‫تالش صاحبخانه ها برای دور زدن مصوبه تعیین سقف اجاره بها‬ ‫بســته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای تنظیم بازار اجاره و حمایت از مستاجران ماه گذشته در‬ ‫ســتاد مبارزه با کرونا تصویب شد و با ابالغ ان به بانک ها و بنگاه های امالکی‪ ،‬عالوه بر اغاز ثبت نام وام‬ ‫اجاره‪ ،‬همه قراردادهای اجاره به صورت خودکار و در محدوده رقم اعالم شده تمدید می شود‪.‬‬ ‫دولت با هدف کنترل قیمت ها در بازار اجاره‪ ،‬برای دومین سال متوالی سقف تعیین اجاره بها در تهران‬ ‫را تا ‪ ۲۵‬درصد و در شــهرهای کوچک تا ‪ ۱۵‬درصد تعیین کرده اســت و این مصوبه به همه بنگاه های‬ ‫مشاور امالکی نیز ابالغ شده است‪.‬‬ ‫بر اســاس مصوبه دولت که با هدف تنظیم گری بازار اجاره در ستاد مقابله با کرونا تصویب و در سراسر‬ ‫کشــور الزم االجرا شد‪« ،‬موجران نمی توانند مســتاجران خود را جواب کنند» و به جای ان باید قرارداد‬ ‫اجــاره با نرخ های مصــوب را تمدید کنند‪ .‬وام ودیعه مســکن نیز به ارزش ‪ ۷۰‬میلیــون تومان برای‬ ‫مستاجران تهرانی تصویب شده است تا قدرت مستاجر را برای پرداخت سقف تعیین شده اجاره افزایش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫مشاهده میدانی از وضعیت تمدید قراردادها در بنگاه های امالکی در شهر تهران حکایت از ان دارد که‬ ‫برخی مشاوران امالکی با جمالتی چون «اجرای این مصوبه را کی دیده؟» یا «حرف نهایی را صاحبخانه‬ ‫می زند» در تالش برای رد مصوبه ای هستند که با رای و نظر مشترک بیش از پنج سازمان در ستاد ملی‬ ‫کرونا به تصویب رسیده و فصل الخطاب است‪.‬‬ ‫یکی از واســطه های ملکی در منطقه غرب تهران در پاســخ به ســوال خبرنگار درباره وضعیت تمدید‬ ‫قراردادهای اجاره‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی مالکان درباره نرخ اجاره از ما ســوال دارند ما قیمت های روز را به انها‬ ‫می گوییم که به طور معمول از مصوبه ســتاد کرونا بیشــتر اســت و انان هم مستاجران خود را جواب‬ ‫می کنند تا خانه را با نرخ های جدید و باالتر اجاره دهند‪.‬‬ ‫این واســطه ملکی معتقد اســت که در صورت تمکین از مصوبه ستاد و مشورت دادن به صاحبخانه بر‬ ‫محور قیمت های مصوب‪ ،‬صاحبخانه های زیادی را به عنوان مشتری از دست خواهد داد زیرا موجران با‬ ‫مشاوران امالکی همکاری می کنند که در نهایت ملک انان را با رقم بیشتری اجاره دهد‪.‬‬ ‫«محمد اسالمی» وزیر راه و شهرسازی تاکید دارد‪ :‬مطابق قانون‪ ،‬مصوبه تعیین سقف اجرا بها الزم االجرا‬ ‫است و اجرا نکردن ان تخلف محسوب می شود‪.‬‬ ‫«حســام عقبایی» نایب رئیس اول اتحادیه امالک تهران نیز گفته اســت‪ :‬بر اســاس مصوبه ستاد ملی‬ ‫مقابلــه با کرونا حداکثر افزایش اجاره بهای واحدهای مســکونی برای شــهر تهران تا ‪ ۲۵‬درصد‪ ،‬برای‬ ‫کالن شــهرهای دیگر حداکثر ‪ ۲۰‬درصد و در سایر شهرها ‪ ۱۵‬درصد تعیین شد و همچنین با توجه به‬ ‫این مصوبه همه قراردادها در دوره کرونا و تا سه ماه پس از ان تمدید می شود‪.‬‬ ‫ان طور که اتحادیه امالک شــهر تهران در گزارش خود اعالم کرده اســت ایــن مصوبه از نظر روانی و‬ ‫عملیاتی به مستاجران کمک کرده است و از سوی دیگر‪ ،‬دستور تخلیه با حکم قضایی برای مستاجران‬ ‫دیگر انجام نمی گیرد و این دســتورالعمل تا زمانی که کرونا شایع است و سه ماه پس از اعالم وضعیت‬ ‫سفید‪ ،‬ادامه دارد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬منافع مشترک مانع اجرای درست این قانون است و بر اساس اظهارات «محمود محمودزاده»‬ ‫معاون مسکن وزارت راه‪ ،‬مستاجران در این شرایط الزم است تا به حقوق خود اگاه باشند و قراردادهای‬ ‫اجاره را در محدوده رقم اعالم شده تمدید کنند‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬انچه پشــتوانه اجرای تمدید قراردادهای اجاره با نرخ مصوب است‪ ،‬همکاری دستگاه قضا‬ ‫برای اجرای درست مصوبه ستاد کرونا است‪.‬‬ ‫پیگیری ها نشان می دهد که جز در موارد استثنایی‪ ،‬حکم تخلیه برای مستاجران صادر نشده است‪.‬‬ ‫«محمد اســامی» وزیر راه و شهرسازی نیز ماه گذشــته اعالم کرد‪ :‬با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا‪،‬‬ ‫شــورای حل اختالف به هیچ عنوان حق صدور حکم تخلیه برای مســتاجر ندارد‪ .‬نماینده شورای حل‬ ‫اختالف در کمیته های اقتصادی ســتاد ملی کرونا حضور داشــت و در جریان صدور حکم تخلیه برای‬ ‫مستاجران قرار گرفته است‪.‬اسالمی گفت‪ :‬هیچ مالکی بدون شروط اعالم شده که بر اساس ان می توان‬ ‫حکم تخلیه گرفت‪ ،‬نمی تواند برای صدور حکم تخلیه اقدام کند‪ ،‬ضمن اینکه مستاجران مکلف هستند‬ ‫که حقوق مالک را رعایت کنند‪.‬‬ ‫وام با سود ‪ ۱۸‬درصد برای قالیباف نمی صرفد!‬ ‫مدیــر عامل اتحادیه تعاونی های فرش دســتباف بر لزوم حمایت مالــی از تولید کنندگان و خریداران‬ ‫فرش دستباف تاکید کرد و تحقق بیمه قالیبافان و تامین مسکن انها از دولت رئیسی را خواستار شد‪.‬‬ ‫عبداهلل بهرامی بیمه قالیبافان را یکی از دغدغه ها و مطالبات اصلی بافندگان فرش از دولت ســیزدهم‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬بیمه قالیبافان‪ ،‬قانون و ردیف بودجه دارد و امیدواریم دولت اقای رئیسی در تامین‬ ‫بودجه بیمه قالیبافان که حداقل نیاز واقعی یک قالیباف است‪ ،‬اهتمام و مساعدت الزم را داشته باشند‪.‬‬ ‫وی تامین مالی تولید کنندگان فرش دستباف را از دیگر خواسته های بافندگان عنوان کرد و گفت‪:‬در‬ ‫حال حاضر نرخ ســود تســهیالت و منابع مالی کمتر از ‪ ۱۸‬درصد نیست‪ .‬برای یک فرش ‪ ۶‬متری که‬ ‫تولید ان زمان بر اســت و بین ‪ ۹‬ماه تا یکســال طول می کشد تا بافته شود ‪ ۱۸‬درصد نرخ بهره بانکی‬ ‫به شدت باال است‪.‬‬ ‫بهرامی تصریح کرد‪ :‬تامین اعتبار در تولید فرش بسیار مهم است‪ .‬برای بافندگانی که می خواهند تولید‬ ‫انجام بدهند تسهیالت بانکی با نرخ بهره ‪ ۱۸‬درصد و کوتاه مدت نمی صرفد‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف همچنین بر لزوم تامین اعتبار برای حمایت از خریداران‬ ‫تاکیــد کرد و گفت‪:‬انتظــار داریم برای حمایت از تولید داخلی‪ ،‬تســهیالت قرض الحســنه در اختیار‬ ‫خریداران فرش قرار بدهند که بازار کمی به حرکت دراید‪.‬‬ ‫وی درباره رفع موانع پیش روی قالیبافان اظهار کرد‪ :‬در زمانی که اقای رئیســی کاندید شــده بودند‬ ‫مشکالت و موانع پیش روی قالیبافان را به اطالع ایشان رساندیم و این موافقت را گرفتیم که اگر بشود‬ ‫هم در بحث مسکن کارگران قالیباف و هم تامین مواد اولیه تولید و حذف موانع داخلی مساعدت کنند‬ ‫که منتظر تحقق این خواسته از جانب ایشان هستیم‪.‬‬ ‫به گفته بهرامی درامد حاصل از فرش دستباف برای یک خانوار روستایی حایز اهمیت است و در سبد‬ ‫هزینه زندگی‪ ،‬رفاه‪ ،‬امنیت اجتماعی و اموزش او اثرگذار است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‪،‬اجتماعی‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫رشد بازار مسکن در خرداد نگران کننده است؟‬ ‫افزایــش ‪ ۳‬درصدی ماهیانه قیمت مســکن‬ ‫ان هم در شــرایطی که معامالت ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫افزایش پیدا کرده نمی تواند نشــانه محکمی‬ ‫برای شــروع فرایند افزایشــی باشــد و در‬ ‫مقایســه با رفتار بازار در سال گذشته نوعی‬ ‫ریزنوسان محسوب می شود‪.‬‬ ‫بازار مســکن شــهر تهران پــس از دو افت‬ ‫ماهیانه در فروردین و اردیبهشــت‪ ،‬رشد ‪۳‬‬ ‫درصدی قیمت را به ثبت رســاند‪ .‬خردادماه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬معامــات هم ‪ ۳۰‬درصد نســبت به‬ ‫اردیبهشــت افزایش یافت هرچند در مقایسه‬ ‫با مدت مشابه ســال قبل ‪ ۵۳‬درصد کاهش‬ ‫پیدا کــرد‪ .‬در چهار ماه اخیر میانگین قیمت‬ ‫مســکن در محــدوده ‪ ۲۹‬تــا ‪ ۳۰‬میلیــون‬ ‫تومان در هر متر مربع نوســان کرده اســت‪.‬‬ ‫اســفندماه ‪ ۱۳۹۹‬میانگیــن قیمت به متری‬ ‫‪ ۳۰.۳‬میلیــون تومان رســید که در ماههای‬ ‫فروردین تا خــرداد ‪ ۱۴۰۰‬به ترتیب ‪،۲۹.۳‬‬ ‫‪ ۲۸.۷‬و ‪ ۲۹.۶‬میلیــون تومان شــد‪ .‬بنابراین‬ ‫نمی تــوان از رشــد ‪ ۳‬درصــدی قیمت به‬ ‫عنوان برگشت بازار یاد کرد‪.‬‬ ‫افزایــش ‪ ۳‬درصــد نر خ هــا در مقایســه با‬ ‫جهش های ســنگین ســال گذشــته اهمیت‬ ‫چندانــی نــدارد‪ .‬ســال گذشــته در همین‬ ‫زمــان بــا افزایــش ‪ ۱۱.۶‬درصــدی قیمت‬ ‫در یــک مــاه مواجــه شــدیم؛ ان هم در‬ ‫شــرایطی که معامــات ‪ ۴.۷‬درصد کاهش‬ ‫پیدا کرده بود‪ .‬ســپس در تیــر و مردادماه‬ ‫به ترتیــب در هر ماه قیمتهــا ‪ ۱۰.۴‬درصد‬ ‫و ‪ ۱۰.۵‬درصد باال رفت‪.‬‬ ‫افزایــش ماهیانــه قیمت هــای قطعــی در‬ ‫شــرایطی رخ داد که قیمت های پیشنهادی‬ ‫در مــاه گذشــته ‪ ۸‬درصد کاهــش یافته و‬ ‫حباب بازار در حال تخلیه شدن است‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر رشــد ســالیانه قیمت هم با‬ ‫افت مواجه شــده اســت‪ .‬اخرین ماه از سال‬ ‫گذشــته تورم نقطه به نقطه یک ســاله بازار‬ ‫مســکن شــهر تهران ‪ ۹۴‬درصد بود که در‬ ‫حــال حاضر به ‪ ۵۷‬درصد رســیده اســت‪.‬‬ ‫مهمتریــن علت ثبات نســبی بازار مســکن‪،‬‬ ‫کاهــش انتظــارات تورمی ناشــی از توقف‬ ‫ســرمایه گذاری بــه دلیــل تغییــر دولت و‬ ‫امیدواری به احیای برجام است‪.‬‬ ‫در بهار امســال بــازار پول بــا بازدهی ‪۴.۵‬‬ ‫درصــد نســبت بــه بازارهای مســکن‪ ،‬ارز‪،‬‬ ‫طال و سهام بازدهی بیشــتری داشته است‪.‬‬ ‫نقدینگی ســرگردان در حسابهای بانکی قرار‬ ‫گرفتــه و در انتظار اســت تا پــس از تغییر‬ ‫دولت با شناســایی بازارهــای پربازده به ان‬ ‫ســمت حرکت کنــد‪ .‬در واقــع هم اکنون با‬ ‫نوعی کم تحرکی در اقتصاد مواجه هســتیم‬ ‫و دســت کم در کوتاه مــدت جهش قیمت‬ ‫مســکن بعید به نظر می رسد‪ .‬علت دیگر‪ ،‬پر‬ ‫شدن ظرفیت بازار است و طرف تقاضا دیگر‬ ‫توانی برای خرید ندارد‪.‬‬ ‫با این حــال اغلــب کارشناســان معتقدند‬ ‫ثبات درازمدت بازار مســکن منوط به رشد‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬رونق تولید‪ ،‬کنتــرل تورم‪ ،‬مهار‬ ‫نقدینگــی‪ ،‬تغییــر وضعیت بازار مســکن از‬ ‫حالــت ســوداگری بــه مصرفــی و افزایش‬ ‫ساخت و ساز اســت‪ .‬دولت رئیسی اگر قصد‬ ‫دارد در بازار مســکن ارامش ایجاد کند باید‬ ‫این اصالحات را انجام دهد‪.‬‬ ‫عباس زینعلی ـ کارشــناس اقتصاد مســکن‬ ‫ـ با اشــاره به جهش قیمت مســکن در ‪۳.۵‬‬ ‫سال گذشــته خاطرنشان کرد‪ :‬وقتی ارامش‬ ‫بازارها به هم خورد همه انتظار داشــتند از‬ ‫ملک نهایت اســتفاده را ببرند و طبیعتا رشد‬ ‫قیمتهــا اتفاق افتاد‪ .‬اما با نزدیک شــدن به‬ ‫انتخابات ریاســت جمهوری‪ ،‬رفتن ترامپ و‬ ‫امدن بایدن در امریکا و مطرح شدن مجدد‬ ‫احیای برجام انتظــارات تورمی کاهش پیدا‬ ‫کــرد‪ .‬البته امتناع بانک مرکزی از چاپ پول‬ ‫برای جبران کســری بودجه هم اقدام خوبی‬ ‫بود که در ثبات نرخها تاثیر گذاشــت‪ .‬همین‬ ‫که کســری بودجه بــا پول بدون پشــتوانه‬ ‫جبران نشــد سرعت رشــد تورم را گرفت و‬ ‫جای تقدیر دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اگر نرخ ارز در یک مدت طوالنی‬ ‫باثبات بمانــد حتما ثبــات در دیگر بازارها‬ ‫پیش می اید و شــاهد افزایــش حباب گونه‬ ‫نخواهیم بود‪ .‬چیزی که در چهار ســاله دوم‬ ‫دولت تدبیر و امید نداشــتیم همین بی ثباتی‬ ‫بود‪ .‬تنشــهای سیاســی و بین المللی هم در‬ ‫تالطم اقتصادی نقش داشت‪.‬‬ ‫اما بیت اهلل ســتاریان ـ تحلیلگر بازار مسکن‬ ‫ـ تنهــا راه ایجــاد ثبــات در ایــن حوزه را‬ ‫افزایش ســاخت و ســاز می داند‪ .‬او با اشاره‬ ‫به کســری پنج میلیون واحد مســکونی در‬ ‫کشــور می گوید‪ :‬طی ‪ ۳۰‬سال گذشته قیمت‬ ‫طال و دالر حدودا ‪ ۱۸۰‬برابر شــده در حالی‬ ‫که مســکن ‪ ۱۲۰۰‬برابر شده است که نشان‬ ‫می دهد ایــن بخش ذاتا ظرفیت دارد و علت‬ ‫اصلی ان کمبود عرضه نســبت به تقاضاست‪.‬‬ ‫بــه گفته ســتاریان‪ :‬امارهایی کــه از رصد‬ ‫کوتاه مدت بازار مســکن به دســت می اید‬ ‫قابــل اعتنا نیســت؛ بخصوص در شــرایط‬ ‫فعلــی که معامالت در رکود به ســر می برد‪.‬‬ ‫موقعــی می توانیم بگوییــم قیمت یک کاال‬ ‫پاییــن امده یــا باال رفته کــه در یک زمان‬ ‫مشــخصی تعداد قابل توجهی معامله صورت‬ ‫گرفته باشد و بعد ان را با مقطعی مشابه در‬ ‫گذشته مقایســه کنیم‪.‬این کارشناس اقتصاد‬ ‫مســکن با بیــان اینکــه منحنی های کالن‬ ‫اقتصــادی در حوزه مســکن نشــان دهنده‬ ‫رکود یا افــت قیمت نیســت و نخواهد بود‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬شــاخص های توســعه اقتصادی‬ ‫در حــال حاضر نشــان دهنــده رونق بخش‬ ‫مسکن است‪ .‬ســال قبل بعد از چندین سال‬ ‫رشد اقتصادی کشور ما مثبت بود و احتماال‬ ‫امســال هم ادامه پیدا می کند‪ .‬بحث بودجه‬ ‫عمرانی دولــت‪ ،‬اثرات مذاکرات هســته ای‬ ‫بر اقتصاد‪ ،‬رشــد نقدینگــی و چرخش پول‪،‬‬ ‫ارتبــاط با چین و کشــورهای غربی‪ ،‬همگی‬ ‫از رشد و توســعه خبر می دهند‪ .‬با توجه به‬ ‫پیشــران بودن حوزه مســکن قطعا در این‬ ‫بخش نیز با رونق و رشــد مواجه می شویم‪.‬‬ ‫از طرف دیگر‪ ،‬مســئوالن دولتــی از کنترل‬ ‫بــازار مســکن ســخن می گوینــد‪ .‬محمود‬ ‫محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرســازی‬ ‫ـ می گوید‪ :‬طی حدود ســه ســال گذشــته‬ ‫که بازار روند افزایشــی به خــود گرفته بود‬ ‫نمی شــد به طــور مطلق گفــت این موضوع‬ ‫ناشــی از اقدامات مثبت و منفی یک بخش‬ ‫یا دســتگاه اســت و یک بعدی بــه ان نگاه‬ ‫کرد‪ .‬در حال حاضر نیز همینطور اســت‪ .‬اما‬ ‫قطعا برنامه های وزارت راه و شهرســازی در‬ ‫ایجاد ثبــات بازار مســکن در ماههای اخیر‬ ‫تاثیرگذار بوده است‪.‬‬ ‫وی با بیــان اینکه در حــال حاضر بیش از‬ ‫‪ ۵۳۰‬هزار واحد مســکن ملی به مرحله اجرا‬ ‫رسیده اســت گفت‪ :‬طرح اقدام ملی مسکن‪،‬‬ ‫مالیات خانه هــای خالی و اقداماتی که برای‬ ‫کنتــرل بازار اجاره انجام شــد تاثیر خود را‬ ‫در بازار مســکن ایجاد کرده است‪ .‬اما تاکید‬ ‫می کنم کــه نمی توان از این موارد به عنوان‬ ‫عوامــل اصلی کاهش قیمت ها نام برد‪.‬‬ ‫محمــودزاده درباره پیش بینی بازار مســکن‬ ‫بعــد از انتخابات ریاســت جمهــوری گفت‪:‬‬ ‫دلیلــی بــر افزایــش قیمت مســکن بعد از‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهــوری نمی بینــم و‬ ‫امیدواریــم هرچه جلوتر می رویــم با به ثمر‬ ‫رســیدن پروژ ه های وزارت راه و شهرسازی‪،‬‬ ‫بازار از پایداری بیشتری برخودار شود‪.‬‬ ‫پایدولتبیخگلویتولید‪/‬سرکوبقیمتبهبهانهحمایتازمصرف کننده‬ ‫در حالــی که گرانی و کمبود نهاده هــای دامی و علوفه و افزایش‬ ‫ســایر هزینه های تولید‪ ،‬دامداران را با چالش جدی مواجه کرده‪،‬‬ ‫دولت حاضر نیست از قیمت گذاری دستوری دست بردارد‪.‬‬ ‫در حالــی که گرانی و کمبود نهاده هــای دامی و علوفه و افزایش‬ ‫سایر هزینه های تولید‪ ،‬دامداران را دچار چالش جدی کرده‪ ،‬دولت‬ ‫حاضر نیســت از قیمت گذاری دســتوری محصول نهایی دســت‬ ‫بردارد‪ .‬این در حالی اســت که ســال گذشــته نیز دولت به بهانه‬ ‫حمایت از مصرف کنندگان حاضر به تعدیل (افزایش) نرخ مصوب‬ ‫مرغ متناســب با افزایش هزینه های تولید نشــد و در نتیجه این‬ ‫سرکوب قیمت‪ ،‬شاهد کاهش تولید‪ ،‬بروز کمبود شدید و در نهایت‬ ‫افزایش نجومی قیمت ها شــدیم و در نهایت نیز دولت مجبور شد‬ ‫از محل واردات مرغ مورد نیاز کشور را تامین کند و حتی با وجود‬ ‫تشکیل قرارگاه ســاماندهی مرغ‪ ،‬بازار این ماده پروتئینی هنوز به‬ ‫ارامش کامل نرســیده اســت‪ .‬البته پس از چند ماه دولت از ســر‬ ‫ناچاری اقدام به اصالح (افزایش) قیمت مصوب مرغ کرد اما اقدامی‬ ‫دیرهنگام بود و نتوانســت تبعات تصمیم قبلی دولت را انگونه که‬ ‫باید رفع و رجوع کند‪.‬‬ ‫در صنعــت دامداری نیز تجربه قیمت گذاری دســتوری دولت در‬ ‫حال تکرار است؛ از سال گذشته هشدارها درباره وضعیت نامطلوب‬ ‫تامین نهاده های دامی و خطر حذف دام های مولد افزایش یافت و‬ ‫امسال نیز خشکســالی موجب فقر شدید مراتع کشور و در نتیجه‬ ‫کمبود علوفه شده و به وضعیت بحرانی تولید دامن زده است ضمن‬ ‫اینکه در خردادماه نیز نرخ سبوس ازاد شد که در نتیجه این اقدام‪،‬‬ ‫به گفته ســید احمد مقدســی‪ ،‬رئیس هیات مدیره انجمن صنفی‬ ‫گاوداران کشور‪ ،‬قیمت سبوس از ‪ ۱,۴۰۰‬تومان در هر کیلوگرم به‬ ‫‪ ۴,۷۰۰‬تومان در هر کیلوگرم رسید‪.‬‬ ‫اســفندماه سال گذشته‪ ،‬موســی رهنمایی‪ ،‬قائم مقام نظام صنفی‬ ‫کشــاورزی و منابع طبیعی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان‬ ‫کــرده بود‪ :‬ما از دولتمردان می خواهیم که تدابیری بیندیشــند تا‬ ‫روزهای پایانی ســال جاری و روزهای ابتدای ســال اینده‪ ،‬تنش‬ ‫کمتری را در حوزه تامین نهاده های دامی شاهد باشیم‪.‬‬ ‫وی همچنیــن در اردیبهشــت مــاه ‪ ۱۴۰۰‬در گفتگویی دیگر با‬ ‫خبرنگار مهر با بیان اینکه مرغداران و دامداران کشــور در شرایط‬ ‫بسیار دشواری به سر می برند‪ ،‬افزود‪ :‬متاسفانه یک سال و نیم است‬ ‫که تولیدکنندگان فریاد می زنند شــرایط مطلوب نیست اما کسی‬ ‫صدای انان را نمی شنود‪.‬‬ ‫ایــن فعال بخش خصوصی نحــوه واردات غالت و نهاده های دامی‬ ‫به کشــور را افتضاح خواند و گفت‪ :‬شیوه توزیع نهاده ها در سامانه‬ ‫بازارگاه مطلوب است و دامداران از ان رضایت دارند اما این سامانه‬ ‫مانند بنزی است که بنزین ندارد بنابراین نمی تواند حرکت کند‪.‬‬ ‫رهنمایی با تاکید بر اینکه شــرایط فعلی تولید بسیار بسیار بسیار‬ ‫بحرانی اســت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬اتفاقی که سال گذشته برای مرغ افتاد‬ ‫بــا ادامه این روند برای دام نیــز رخ می دهد و دامداری به گونه ای‬ ‫نیســت که مانند مــرغ بتوان کاهش تولیــد ان را در مدت زمان‬ ‫کوتاهــی جبران کرد‪.‬ایــن فعال بخش خصوصــی تاکید کرد که‬ ‫متاســفانه به دلیل عدم تامین نهاده هــای دامی‪ ،‬گله های مولد در‬ ‫حال حذف شدن هستند که این خسارت را هیچ چیزی نمی تواند‬ ‫جبران کند و معتقدم کســانی که باعث اخالل در سیستم تامین و‬ ‫توزیع نهاده های شده اند‪ ،‬خیانت بزرگی به کشور کرده اند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به گرانی علوفه های خشبی که تولید داخل هستند‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬هم اکنون قیمت کاه و کلش کــه ارزش غذایی زیادی هم‬ ‫ندارد به کیلویی ‪ ۲,۵۰۰‬تومان رســیده در حالی که دو سال قبل‬ ‫کیلویی ‪ ۵۰۰‬تومان بوده است‪.‬‬ ‫رهنمایی اضافه کــرد‪ :‬کمبود نهاده های دامــی و افزایش مصرف‬ ‫علوفه های خشــبی در کنار خشکسالی پیش امده از جمله دالیل‬ ‫این امر است‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به افزایش چشمگیر‬ ‫هزینه های تمام شــده تولید‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکنون قیمت تمام شــده‬ ‫تولید هر کیلوگرم شــیرخام بین ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۷‬هزار تومان‬ ‫است اما همچنان شــیر را از دامدار کیلویی ‪ ۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان‬ ‫خریداری می کنند‪.‬‬ ‫پاییز سال گذشته‪ ،‬هزینه واکسیناسیون تب برفکی یک گاوداری با‬ ‫حدود ‪ ۷۰۰‬راس دام‪ ،‬حدود ‪ ۵‬میلیون تومان بوده اما امســال این‬ ‫رقم به ‪ ۳۵‬میلیون تومان رسیده و ‪ ۷‬برابر شده است‪.‬‬ ‫اردیبهشــت ماه امســال نیز رئیس هیات مدیــره انجمن صنفی‬ ‫گاوداران در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش‬ ‫نرخ مصــوب نهاده های دامی‪ ،‬افزایش ‪ ۴٠‬درصدی دســتمزدها و‬ ‫افزایش قیمت علوفه های خشــبی گفت‪ :‬ســال گذشته قیمت هر‬ ‫کیلوگرم یونجه ‪ ٢۵٠٠‬تومان بوده اما هم اکنون قیمت ان ‪۵٧٠٠‬‬ ‫تومان در هر کیلوگرم اســت همچنین قیمــت ذرت علوفه ای که‬ ‫پارسال ‪ ٩٠٠‬تومان نبوده هم اکنون به ‪ ١۵٠٠‬تومان افزایش یافته‬ ‫است‪.‬با چنین قیمت هایی در بازار نهاده های دامی‪ ،‬طبیعی بود که‬ ‫قیمت شیر خام تولیدی توسط دامداری ها با افزایش مواجه شود و‬ ‫انتظار این بود که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫به نمایندگی از دولت‪ ،‬پس از بررسی مستندات‪ ،‬با افزایش معقول و‬ ‫منطقی شیر خام تولیدی توسط دامداری ها موافقت کند‪ .‬مقدسی‬ ‫اوایل خردادماه از بررســی قیمت شــیرخام در سازمان حمایت با‬ ‫حضور دســتگاه های مســئول و ذی نفعان خبر داده بود (جزئیات‬ ‫بیشــتر را اینجا بخوانید) و در شــرایطی که دامداران کشور برای‬ ‫اصالح قیمت شیر خام لحظه شماری می کردند‪ ۲۲ ،‬خرداد ‪،۱۴۰۰‬‬ ‫مقدســی به خبرنگار مهر گفت که تعیین قیمت شیرخام به بعد از‬ ‫انتخابات موکول شده است (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)‪ .‬قائم‬ ‫مقام نظام صنفی کشــاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نرخ‬ ‫منطقی شــیر خام گفته بود‪ :‬قیمت تمام شــده تولید شیرخام هم‬ ‫اکنون حدود شــش هزار تومان و قیمتی که تشکل ها روی ان به‬ ‫توافق رسیده اند با ‪ ۱۰‬درصد سود ‪ ۶,۶۶۶‬تومان است‪ ،‬قیمت مورد‬ ‫نظر وزارت جهاد کشاورزی نیز همین حدود است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به چند برابر شدن نرخ نهاده ها و علوفه دامی معتقد‬ ‫بود‪ :‬عالوه بر اینکه نرخ مصوب نهاده ها افزایش داشــته‪ ،‬تمام نهاده‬ ‫مورد نیاز دامداران نیز با نرخ مصوب به دســت انان نمی رســد و‬ ‫بخشــی از ان را باید از بازار ازاد تامین کنند‪ .‬قیمت یونجه امسال‬ ‫به ‪ ۵,۰۰۰‬تومان رسیده در حالی که در مدت مشابه سال قبل بین‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬تا ‪ ۲,۲۰۰‬تومان بوده همچنین قیمت کاه که ارزش غذایی‬ ‫زیادی هم ندارد‪ ،‬سال گذشته ‪ ۱,۰۰۰‬تومان بوده امسال به حدود‬ ‫‪ ۳,۵۰۰‬تومان رسیده و کرایه حمل و نقل و سایر هزینه های تولید‬ ‫نیز افزایش سرسام اوری داشــته است‪.‬به گفته رهنمایی‪ ،‬نه فقط‬ ‫قیمت نهاده ها بلکه قیمت ســایر مولفه هــای تولید نیز با افزایش‬ ‫شــدیدی مواجه شده اســت‪ ،‬به طوری که در پاییز سال گذشته‪،‬‬ ‫هزینه واکسیناســیون تب برفکی یک گاوداری با حدود ‪ ۷۰۰‬راس‬ ‫دام‪ ،‬حدود ‪ ۵‬میلیون تومان بوده اما امسال این رقم به ‪ ۳۵‬میلیون‬ ‫تومان رســیده و ‪ ۷‬برابر شده اســت‪.‬رهنمایی معتقد بود گره زدن‬ ‫قیمت شیرخام به انتخابات اقدام درستی نیست و به نوعی سرکوب‬ ‫قیمت به حساب می اید و ضررهای جبران ناپذیری به صنعت وارد‬ ‫می کند؛ و بر همین اســاس از دولت خواسته بود از سرکوب قیمت‬ ‫محصوالت کشاورزی دست بردارد‪.‬‬ ‫تنهــا راه بــرون رفت از این شــرایط حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی و‬ ‫ازادســازی بازار براســاس بحث عرضه تقاضاست ضمن اینکه باید‬ ‫اجازه صادرات شیر و گوشت و فراورده های لبنی داده شود تا تولید‬ ‫در یک چرخه درست قرار بگیرد‬ ‫وی با بیان اینکه قیمت عمده کاالهای اساسی از روغن‪ ،‬شکر‪ ،‬برنج‬ ‫گرفتــه تا فراورده های لبنی از نوروز تاکنون افزایش چشــمگیری‬ ‫داشــته اســت‪ ،‬گفت‪ :‬نقش این کاالهــا در زندگی مردم بســیار‬ ‫پررنگ تر است و بنابراین ما معتقدیم که دولت بهانه جویی می کند‬ ‫تا قیمت شیر را افزایش ندهد‪( .‬جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)‬ ‫در حالــی که صنعت دامداری کشــور در انتظار تعیین نرخ جدید‬ ‫شیر خام بود‪ ،‬روز دوشنبه ‪ ۳۱‬خرداد ‪ ،۱۴۰۰‬سید احمد مقدسی‪،‬‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمــن صنفی گاوداران در گفتگو با خبرنگار‬ ‫مهر از تعیین قیمت ‪ ۶,۴۰۰‬تومان برای هر کیلوگرم شــیرخام با‬ ‫چربــی ‪ ۳.۲‬درصد درب گاوداری خبــر داده و گفته بود‪ :‬این نرخ‬ ‫فردا (ســه شنبه اول تیرماه) ابالغ می شود (جزئیات بیشتر را اینجا‬ ‫بخوانید)؛ صنایــع لبنی در واکنش به این خبــر اعالم کردند اگر‬ ‫نرخ شــیرخام اینگونــه افزایش یابد‪ ،‬نرخ محصــوالت لبنی تا ‪۷۰‬‬ ‫درصــد افزایش قیمــت را تجربه خواهد کرد؛ بــه همین دلیل و‬ ‫در کمــال ناباوری‪ ،‬رئیس دفتر رئیس جمهــور با تکذیب افزایش‬ ‫قیمت شــیر خام‪ ،‬اعالم کرد که دولت قصدی برای افزایش قیمت‬ ‫شــیرخام ندارد‪.‬فعاالن صنعت دامــداری معتقدند بعد از اینکه در‬ ‫اذرماه ‪ ۱۳۹۹‬قیمت شــیرخام ‪ ۴,۵۰۰‬تومان تعیین شــد‪ ،‬قیمت‬ ‫فراورده هــای لبنی چندین مرتبه افزایش یافت بنابراین هم اکنون‬ ‫که نرخ شیرخام به دلیل افزایش سرسام اور نرخ مولفه های تولید‪،‬‬ ‫باید حدود ‪ ۴۵‬درصد رشد کند‪ ،‬دلیلی ندارد که قیمت لبنیات ‪۷۰‬‬ ‫درصد گران شود‪.‬با عقب نشینی سازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫از اصالح (افزایش) قیمت شــیرخام به دلیل گرای دولت‪ ،‬دامداران‬ ‫می گویند اگر دولت نرخ شیر خام را اصالح نمی کند‪ ،‬باید نهاده های‬ ‫تولید را با نرخ معقول در اختیار ما قرار دهد‪.‬‬ ‫در همیــن زمینه یک دامدار گفت‪ :‬دولت تنها ســه قلم نهاده جو‪،‬‬ ‫ذرت و کنجاله ســویا را با نرخ دولتی تامین می کند که ان هم به‬ ‫صورت ‪ ۱۰۰‬درصد نیســت ضمن اینکه این ســه قلم تمام جیره‬ ‫غذایی گاو را تشــکیل نمی دهد و عالوه بر ان یونجه‪ ،‬کاه و سیلوی‬ ‫ذرت نیــز باید در جیره غذایی این دام باشــد کــه این علوفه های‬ ‫خشبی افزایش قیمت سرسام اوری را تجربه کرده اند‪.‬‬ ‫همچنیــن یک دامدار دیگر در گفتگو بــا خبرنگار مهر گفت‪ :‬جو‪،‬‬ ‫ذرت و کنجاله سویا و سبوس نهایتاً ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬درصد خوراک روزانه‬ ‫گاو را تشکیل می دهند‪ ۵۰ ،‬تا ‪ ۵۵‬درصد ان را علوفه و حدود ‪۱۰‬‬ ‫درصد را نیز مکمل ها و‪ ...‬تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫طی چند روز اخیر دامداران در شــهرهای مختلف از جمله کرمان‪،‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬یزد‪ ،‬مشــهد‪ ،‬شــیراز و البرز تجمعاتــی را در اعتراض به‬ ‫شــرایط موجود برگزار کرده و خواســتار اتخاذ تصمیم درست از‬ ‫ســوی دولت شــده اند‪ .‬یکی از انها درباره دالیل این تجمعات به‬ ‫خبرنگار مهر گفت‪ :‬دخالت اصلی دولت در قیمت گذاری شیرخام‬ ‫اســت‪ ،‬هم اکنون قیمت تمام شده شــیرخام برای تولیدکنندگان‬ ‫باالی ‪ ۷,۰۰۰‬تومان اســت اما تولیدکننــدگان نرخ ‪ ۶۴۰۰‬را هم‬ ‫قبول کردند و قرار بود قبل انتخابات اعالم شــود که به بعد از ان‬ ‫موکول شد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫بانک‪،‬بیمه‪،‬بورس‬ ‫سپرده گذاریارزیمتوقفشد‬ ‫ســپرده گذاری ‪ ۷.۲‬میلیارد دالری صندوق توسعه‬ ‫ملــی در بانکها جهت اعطای تســهیالت در حالی‬ ‫صورت گرفته که طبق جدیدترین گزارش صندوق‪،‬‬ ‫به دلیل عدم درخواست بانک ها این سپرده گذاری‬ ‫متوقف شده است‪.‬‬ ‫ســپرده گذاری ارزی بخشــی از تکالیف صندوق‬ ‫توســعه ملی است که در راســتای اجرای تکالیف‬ ‫بودجه های سنواتی و همچنین قانون الحاق برخی‬ ‫مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت‬ ‫(‪ ،)۲‬انجام می شود‪.‬‬ ‫قــرارداد ســپرده گذاری ارزی که بیــن صندوق و‬ ‫بانک هــای ســپرده پذیر منعقد می شــود در واقع‬ ‫قراردادی است که بنا به درخواست بانک و تا سقف‬ ‫بانک هاعقب نشینیکردند‬ ‫مبلغ ســپرده گذاری شده در ان‪ ،‬اجازه تامین مالی‬ ‫ارزی طرح های دارای اهلیت متقاضی و توجیه فنی‪،‬‬ ‫مالی و اقتصادی را پس از طی مراحل تصویب طرح‬ ‫در ارکان اعتباری بانــک عامل را با در نظر گرفتن‬ ‫ضوابط و قوانین قرارداد‪ ،‬می دهد‪.‬‬ ‫بر این اساس ساالنه بخشی از منابع صندوق توسعه‬ ‫ملی به ســپرده گذاری ارزی در بانک های سپرده‬ ‫پذیــر اختصاص پیدا می کند تــا از طریق اعطای‬ ‫تســهیالت در چارچوب قراردادها‪ ،‬این منابع را به‬ ‫طرح هــا و فعالیت های مرتبط از جمله بخش نفت‪،‬‬ ‫گاز‪ ،‬پتروشیمی و صنعت و معدن تخصیص دهند‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که بررســی عملکرد صندوق‬ ‫توسعه ملی در حوزه سپرده گذاری ارزی از ابتدای‬ ‫تاســیس(‪ )۱۳۹۰‬تا پایان اذرماه ‪ ۱۳۹۹‬نشان می‬ ‫دهد که از ســال ‪ ۱۳۹۱‬تا ‪ ۱۳۹۶‬ایــن قراردادها‬ ‫منعقد شده ولی در سال های ‪ ۱۳۹۷‬و ‪ ۱۳۹۸‬و ‪۹‬‬ ‫ماهه ســال ‪ ۱۳۹۹‬هیچ گونه قرارداد سپرده گذاری‬ ‫ارزی از محــل منابــع صندوق بــا بانک ها منعقد‬ ‫نشده است‪ ،‬صندوق توسعه ملی درباره چرایی این‬ ‫موضــوع توضیح داد که عدم درخواســت بانک ها‬ ‫موجب توقف انعقاد قرار داد ســپرده گذاری ارزی‬ ‫شده است‪.‬اما جزئیات سپرده گذاری ارزی صندوق‬ ‫توســعه ملی از این حکایت دارد که از سال ‪۱۳۹۱‬‬ ‫تا پایان ســال ‪ ۱۳۹۶‬بالغ بــر ‪ ۷.۲‬میلیارد دالر در‬ ‫بانک های عامل سپرده گذاری صورت گرفته است‬ ‫کــه از این میزان بیش از ‪ ۵.۵‬میلیارد دالر در قالب‬ ‫‪3‬‬ ‫تشخیصی‬ ‫ ‬ ‫راه اندازیازمایشگاه‬ ‫بیماری های بازپدید و نوپدید ویروسی در همدان‬ ‫‪ ۴۶‬طرح به مرحله تخصیص ارز رسیده است‪.‬‬ ‫از مجموع منابع ارزی تخصیص داده شــده حدود‬ ‫‪ ۹۸‬درصد به طرح های بخش نفت و گاز و حدود دو‬ ‫درصد به طرح های بخش صنعت و معدن اختصاص‬ ‫یافته اســت‪.‬همچنین از منابع تخصیص داده شده‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۷۷‬درصد از مبلغ تخصیص یافته در مناطق‬ ‫کمتر توسعه یافته و کمتر از ‪ ۲۳‬درصد در مناطق‬ ‫برخوردار هزینه شده است‪.‬‬ ‫گفتنی اســت که واحــد ارز قراردادهای ســپرده‬ ‫گذاری ارزی به دالر و یورو بوده و مالک یکســان‬ ‫سازی ارز یورو به دالر ‪ ،‬نرخ ارز مرجع اعالمی بانک‬ ‫مرکــزی به تاریخ اغاز قــرارداد یعنی واریز وجه به‬ ‫حساب بانک است‪.‬‬ ‫مردمقربانیاتوبوس هاییکهنوسازینشدند!‬ ‫در شــرایطی که هفته گذشته واژگونی دو اتوبوس‬ ‫در جاده های کشــور جان دو خبرنــگار و تعدادی‬ ‫از ســرباز معلمان را گرفت و تعــدادی از ان ها را‬ ‫مجــروح و زخمی کرد‪ ،‬بســیاری از کارشناســان‬ ‫معتقدند که مــردم در این حوادث جاده ای قربانی‬ ‫نوســازی ناوگان حمل و نقل عمومی شــدند که تا‬ ‫کنون اجرایی نشده است‪.‬‬ ‫چهارشــنبه و پنجشــنبه هفته گذشته دو اتوبوس‬ ‫خبرنگاران و سرباز معلمان در حوالی نقده و محور‬ ‫شــیراز ‪ -‬یزد واژگون شــد و اخبار تلخ درگذشت‬ ‫ان هــا داغــی را در دل هر ایرانی بــه ویژه جامعه‬ ‫رســانه ای کشــور به وجود اورد اما نکته اینجاست‬ ‫که هر دو اتوبوس با مشــکل نقص فنی در سیستم‬ ‫ترمز مواجه شــده بودند و بســیاری از کارشناسان‬ ‫و متولیــان بخش خصوصــی دلیل این حوادث تلخ‬ ‫را نوســازی حمــل و نقل عمومــی می دانند که با‬ ‫وجود وعده های بســیار مســئوالن تــا کنون اجرا‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫غالمرضا خادمــی زاده ‪ -‬رییس هیات مدیره کانون‬ ‫سراســری انجمن هــای صنفــی راننــدگان بخش‬ ‫پنج روز از حادثه واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران‬ ‫محیط زیســت که برای تهیه گزارش از سوی ستاد‬ ‫احیای دریاچه ارومیه دعوت شــده بودند‪ ،‬می گذرد‬ ‫و از ان زمــان تاکنون‪ ،‬نه تنها مســئوالن ســازمان‬ ‫محیط زیست و ســتاد مذکور عذرخواهی نکرده اند‪،‬‬ ‫بلکه ســخنان و ادعاهای روز گذشته کالنتری مبنی‬ ‫بر ‪ VIP‬بودن اتوبوس خبرنگاران و مزخرف خواندن‬ ‫گالیه هــای شــهروندان از او‪ ،‬خشــم و واکنش های‬ ‫بســیاری در افکارعمومی و شــبکه های اجتماعی به‬ ‫دنبال داشــت‪ ،‬در این راستا رئیس انجمن مددکاران‬ ‫اجتماعــی ایــران می گوید‪ :‬حداقــل کار این بود که‬ ‫اقای کالنتری پاسخگویی و عذرخواهی و حتی شده‪،‬‬ ‫استعفای «صوری» دهد‪.‬‬ ‫سیدحســن موسوی چلک این حادثه را از چند زاویه‬ ‫موردبررســی قرار می دهد می گوید‪ :‬اتفاق رخ داده به‬ ‫چند دلیل تلخ است‪ :‬اول تصادف‪ ،‬دوم‪ ،‬خبرنگاران و‬ ‫ســوم اینکه چند روز دیگر عروسی «مهشاد کریمی»‬ ‫بود و این ها همان موضوعاتی اســت که افکار عمومی‬ ‫را درگیر کرده اســت‪ .‬عالوه بر اینها گزارشــاتی که‬ ‫خبرنگاران از ایمنــی اتوبوس بیان می کنند نیز قابل‬ ‫توجه اســت‪ .‬مصاحبه تصویری خبرنگاران را دیدم‪،‬‬ ‫انها که دروغ نمی گویند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به ادعاهای کالنتــری پس از واژگونی‬ ‫مســافر کشــور در این باره خاطرنشان کرد‪ :‬چند‬ ‫دهه قبل‪ ،‬ایران خودرو یا ایران ناســیونال ســابق‪،‬‬ ‫اتوبو س هایــی برای جاده ها و شــرایط مختلف اب‬ ‫و هوایی مختلــف تولید می کرد و کــه همه ان ها‬ ‫از ایمنــی و کیفیــت الزم برخــوردار بودنــد و با‬ ‫کمترین حادثه مواجه می شــدیم چــرا که در ان‬ ‫زمان تولیدکنندگان و متولیان احســاس مسئولیت‬ ‫می کردنــد و این صنایع هم دولتــی نبود‪ .‬بنابراین‬ ‫صاحبان این صنایع دوســت داشــتند برندشــان‬ ‫را برای مــردم و مشــتریان به اثبات برســانند و‬ ‫خدمــات خوبی هم ارائه بدهند و اما طی ســا ل ها‬ ‫و دهه هــای اخیــر اهمیت این مســئله کم رنگ و‬ ‫کمرنگ تــر شــده اســت و تولیدکننــدگان امروز‬ ‫اتوبوس فــروش محصول را پایان مسئولیت شــان‬ ‫می دانند و تولیدشــان هم از اســتانداردهای الزم‬ ‫برخــوردار نیســت‪.‬وی با بیان اینکــه اتوبو س های‬ ‫نویــی هم کــه امروز تولید می شــود بــدون هیچ‬ ‫تکنولوژی و به صورت کپی برداری وارد شده و کف‬ ‫استانداردها را دارد که کافی نیست‪ ،‬افزود‪ :‬در این‬ ‫میان دســتگاه های متولی و ناظــری مانند وزارت‬ ‫صمت‪ ،‬ســازمان اســتاندارد و ســازمان حمایت‪،‬‬ ‫نظارت درســتی بر این فرایند ندارند و خودروهای‬ ‫بی کیفیت در این کشــور حاصل عدم نظارت کافی‬ ‫تولید می شــود که اســکانیا نمونه و مثال بارز ان‬ ‫بوده که ســال ها حادثه افرینی کرده است‪.‬‬ ‫رییس هیــات مدیره کانون سراســری انجمن های‬ ‫صنفی رانندگان بخش مســافر کشور با بیان اینکه‬ ‫برخی مســئوالن نه تنها نوسازی انجام ندادند بلکه‬ ‫خودشان بزرگترین مانع نوســازی هستند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬سا ل هاســت‪ ،‬فریاد نوســازی می زنیم و هیچ‬ ‫کمکــی از دولت هم نمی خواهیــم و اما صدای ما‬ ‫به جایی نمی رســد‪ .‬به عنوان مثال در اردیبهشــت‬ ‫ماه سال گذشته ‪ ۱۰۵‬دســتگاه اتوبوس برای اغاز‬ ‫نوســازی اتوبو س های برون شــهری با تخفیف ‪۵۰‬‬ ‫درصــدی و به نــرخ ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی تولید شــد‬ ‫امــا تا کنون حتی یک دســتگاه ان بــه راننده یا‬ ‫مالــک تحویل داده نشــده اســت و وزارت راه و‬ ‫شهرســازی و ســازمان راهداری هم پاسخگوی ما‬ ‫نیســت‪ .‬یا در شــرایطی که نیاز به نوسازی ناوگان‬ ‫بیشــتر از هر زمان دیگری است گفته می شود که‬ ‫حداقلکاریکه«عیسیکالنتری»نکرد‬ ‫اتوبوس و درگذشــت دو خبرنگار‪ ،‬ســخنان خود را‬ ‫اینطور ادامه می دهد‪ :‬در حوادث تلخ این چنینی‪ ،‬به‬ ‫جای توجیه اینکه به طور مثال ماشــین معاینه فنی‬ ‫داشــته که البته بســیاری از خودروها دارای معاینه‬ ‫فنی هستند و یا اگر رئیس جمهوری هم برای بازدید‬ ‫می امد‪ ،‬از همین وســیله اســتفاده می شد‪ ،‬به نظرم‬ ‫بازی با افکار عمومی اســت؛ بله حادثه اتفاق می افتد‬ ‫و ما ســالی ‪ ۱۷‬هزار فوتی ناشــی از تصادفات داریم‬ ‫اما واکنش ســازمان مســئول و حتی نحوه نشستن‬ ‫کالنتری هنگام صحبت با خبرنگاران ـ که واکنشهای‬ ‫منفی شهروندان را در پی داشته ـ تا واکنش با تاخیر‬ ‫بــرای همدردی کــه ان هم بیشــتر از جنبه توجیه‬ ‫خودش بود و هیچ ندامت و سهل انگاری در ان کالم‬ ‫دیده نمی شود‪ ،‬باعث انتظار بیشتر مردم از مسئوالن‬ ‫برای پاسخگویی منطقی شده است‪.‬‬ ‫رئیــس انجمــن مــددکاران اجتماعی ایــران ادامه‬ ‫می دهــد‪ :‬حداقل کار این بود کــه کالنتری خودش‬ ‫استعفا می داد‪ ،‬حتی شده استعفای صوری؛ مگر چند‬ ‫ماه دیگر از ایــن دولت مانده؟ یک مــاه مانده‪ ،‬این‬ ‫یک ماه را هم اســتعفا مــی داد و رئیس جمهور هم‬ ‫سرپرستی برای ســازمان محیط زیست قرار می داد‪.‬‬ ‫حداقــل این بــود که اگر خودش جرات و شــهامت‬ ‫اســتعفا را نداشــت‪ ،‬به این دو خبرگزاری (ایســنا و‬ ‫ایرنا) می امد و رسما عذرخواهی می کرد‪.‬‬ ‫موسوی چلک با اشــاره به ادعاهای کالنتری پس از‬ ‫واژگونــی اتوبوس که منجر به جان باختن «مهشــاد‬ ‫کریمی» و «ریحانه یاســینی» شــد‪ ،‬می گوید‪ :‬این‬ ‫مصاحبــه به مراتب داغ دل را بیشــتر کرد‪ .‬مصاحبه‬ ‫وی‪ ،‬ســخنان قانع کننده ای بر این اتفــاق نبود‪ .‬کار‬ ‫بعــدی این بود که حداقل افــرادی که مرتبط با این‬ ‫موضوع بودند را عزل می کردند‪.‬‬ ‫وی ادامه می دهــد‪ :‬طبیعتا این نحوه پاســخگویی‪،‬‬ ‫خانــواده و همکاران رســانه را قانع نمی کند و من را‬ ‫هم به عنوان یک شــهروند قانع نکرد‪ .‬در ایران تمام‬ ‫مســئولین تســلیت گفتند‪ .‬اگر موضوعی مهم نباشد‬ ‫که همه مسئوالن تسلیت نمی گویند‪ ،‬پس حادثه رخ‬ ‫داده مهــم بوده و لذا کالنتری به جای پاســخگویی‬ ‫توجیه می کرد‪ .‬وی (کالنتری) باید صادقانه تر با مردم‬ ‫صحبــت و رعیت گونــه به مردم نــگاه نمی کرد‪ .‬نوع‬ ‫پاسخ او‪ ،‬شــبیه قلدرمابی بود و این ها باعث کاهش‬ ‫اعتماد به دولت و مدیریت دولتی می شود‪.‬‬ ‫رئیس انجمن مــددکاران اجتماعی ایــران در ادامه‬ ‫در پاســخ به این ســوال که چرا مســئوالن هنگام‬ ‫چنیــن اتفاقاتی زبان پاســخگویی ندارند؟ می گوید‪:‬‬ ‫پاســخگویی در قبال حقوق مردم است‪ .‬اگر مسئولی‬ ‫پاســخگو باشــد‪ ،‬در اتفاقــات رخ داده اعتماد مردم‬ ‫سه شنبه ‪ 8‬تیر ‪ 1400‬سال هفدهم شماره ‪4225‬‬ ‫نبایــد این نوســازی از طریق واردات انجام شــود‬ ‫چــرا که تولیــد داخلی کافی اســت‪ .‬این در حالی‬ ‫اســت که مخالفان واردات اتوبوس باید بدانند که‬ ‫ساالنه ‪ ۳۰۰‬دســتگاه در کشور و در بهترین حالت‬ ‫تولید می شود و هم اکنون ‪ ۷۰۰۰‬دستگاه اتوبوس‬ ‫فرســوده در کشــور داریم که اگر بخواهیم تنها از‬ ‫محل تولید داخلی بهره ببریم ‪ ۲۵‬ســال نوســازی‬ ‫ایــن ناوگان طول می کشــد و بایــد دوباره از اول‬ ‫شــروع کنیم چرا که اتوبو س هایی که در سا ل های‬ ‫نخست نوسازی شــدند دوباره فرسوده شده و باید‬ ‫مجددا جایگزین شــوند‪.‬علی انصافی رییس اتحادیه‬ ‫مســافربری اســتان تهران‪ -‬نیز در این باره گفت‪:‬‬ ‫مشــکل اصلی در این زمینه عدم نوســازی ناوگان‬ ‫حمــل و نقل عمومی اســت چرا که در حال حاضر‬ ‫متوســط عمر اتوبوس های بین شهری در ایران ‪۱۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۵‬ســال اســت و نه تنها کارخانه های سازنده‬ ‫داخلــی‪ ،‬اتوبــوس تولیــد نمی کنند بلکــه اجازه‬ ‫واردات هم به ما نمی دهند و اجازه واردات اتوبوس‬ ‫دست دوم سه ســاله در مجلس شورای اسالمی به‬ ‫تصویب نرسید‪.‬‬ ‫نســبت به ان مســئول‪ ،‬ســازمان و دولت افزایش‬ ‫می یابــد‪ .‬رفتارهایی از این دســت می تواند کاهش‬ ‫اعتمــاد و فاصله بین دولت و ملت را افزایش دهد که‬ ‫این برای یک جامعه نشــانه خوبی نیست‪ .‬این نشان‬ ‫می دهد تا زمانی که مســئولیت داری‪ ،‬ایمن هستی و‬ ‫اگر هم پاسخی ندهی کسی کاری ندارد‪.‬‬ ‫موســوی چلــک ادامــه می دهــد‪ :‬بحــث دیگــر‬ ‫حقــوق شــهروندی اســت؛ مگــر رییــس جمهور‬ ‫منشــور حقــوق شــهروندی را ابــاغ نکــرده؟‬ ‫ایا این نوع رفتار ســازمان مربوطه در راستای حقوق‬ ‫شهروندان بود؟‪.‬‬ ‫رئیــس انجمن مددکاران اجتماعــی ایران در بخش‬ ‫دیگــری از ایــن گفت وگو در پاســخ به این ســوال‬ ‫کــه دولت چقدر ایــن حقوق شــهروندی را رعایت‬ ‫می کند؟ اظهار می کند‪ :‬بســیار کــم رعایت می کند‪.‬‬ ‫مگــر اکنون تمامی فصل ســوم قانون اساســی اجرا‬ ‫می شود؟ بخشی از حقوق شهروندی از قانون اساسی‬ ‫و بخشی از ســایر قوانین مرتبط در این حوزه است‪.‬‬ ‫ایمنی‪ ،‬پاســخگویی مســئوالن‪ ،‬شــفافیت‪ ،‬صداقت‬ ‫مســئوالن در قبال مردم‪ ،‬رعایت کرامت انســان ها‬ ‫حق ماست‪ .‬برخورداری ســامت به معنای عام حق‬ ‫ماســت و اینها هم در قانون اساسی و هم در منشور‬ ‫حقوق شهروندی امده است‪.‬‬ ‫با راه اندازی ازمایشــگاه تشــخیصی و پژوهشــی بیماری های بازپدید و نوپدید ویروســی‪ ،‬تشخیص‬ ‫بیماری های ویروسی منتقله از اب در همدان برای اولین بار در ایران محقق می شود‪.‬‬ ‫رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی همدان در حاشــیه این بازدید با یاداوری اینکه سال گذشته با انتقال‬ ‫ازمایشــگاه اب و فاضالب به ازمایشــگاه رفرانس این مکان بازسازی شــد‪ ،‬گفت‪ :‬این ازمایشگاه برای‬ ‫اولین بار در خاورمیانه به عنوان مرکز تشخیصی‪-‬پژوهشــی بیماری های بازپدید و نوپدید ویروســی با‬ ‫همکاری گروه ویروس شناسی راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫رشــید حیدری مقــدم گفت‪ :‬از جمله واحدهای تخصصی این مجموعه کشــت و شناســایی برخی از‬ ‫ویروس ها در اتاق های فشار منفی بوده که انجام ان در این مرکز امکانپذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این مرکز پوشش غرب کشور را به عهده دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ازمایشگاه بیماری های بازپدید و‬ ‫نوپدید ویروسی با توجه به اهمیت روزافزون ویروس ها و بیماری های ناشی از ان و شرایط حال حاضر‬ ‫دنیا ایجاد و راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه برای اولین بار در کشور بیماری های ویروسی منتقله‬ ‫از اب در منطقه در این مرکز پژوهشی تشخیص داده می شود خواستار توجه به این مهم شد‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۳۰‬میلیارد تومان برای ازمایشگاه تشخیصی‬ ‫نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی نیز سرمایه گذاری انجام شده برای ازمایشگاه‬ ‫تشخیصی و پژوهشی بیماری های بازپدید و نوپدید ویروسی را ‪ ۳۰‬میلیارد تومان دانست و افزود‪ :‬کاری‬ ‫اثرگذار در منطقه حصار امام به عنوان منطقه محروم انجام شــده به طوری که چندین اســتان را زیر‬ ‫پوشش قرار می دهد‪.‬‬ ‫حمیدرضا حاجی بابایی با تشــکر از مســئوالن دانشگاه علوم پزشــکی همدان برای تقویت همدان به‬ ‫عنوان قطب بهداشتی و درمانی غرب کشور گفت‪ :‬هر روز شاهد گامی بلندتر در مسیر نوسازی و ایجاد‬ ‫تاسیسات موثر در سالمت و بهداشت مردم استان و منطقه هستیم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه این پروژه تا پایان تیرماه افتتاح می شــود و به مردم اســتان و استان های دیگر‬ ‫خدمــات ارائه می دهد‪ ،‬ابراز امیدواری کرد شــاهد برنامه های بهتری از تیم مدیریتی دانشــگاه علوم‬ ‫پزشکی همدان باشیم‪.‬‬ ‫پایان تیرماه بهره برداری از فاز یک ازمایشگاه تشخیصی‬ ‫مدیر مرکز بیماری های باز پدید و نوپدید ویروســی در همدان نیز با اشــاره به این موضوع که پاندمی‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬اولین پاندمی ویروسی نبوده و قطعا اخرین پاندمی ویروسی نیز نخواهد بود‪ ،‬اهمیت هر چه‬ ‫بیشتر راه اندازی ازمایشگاه تخصصی ویروس شناسی مجهز به تجهیزات و فناوری های پیشرفته و به‬ ‫روز را خاطر نشان کردند‪.‬‬ ‫جلیلیان از دریافت گواهی نامه بعنوان ازمایشــگاه معتمد غذا و دارو جهت ارزیابی کیت و مواد مصرفی‬ ‫تشــخیصی وهمچنین به عنوان اولین ازمایشگاه پایلوت برای تشــخیص بیماری های ویروسی اب و‬ ‫فاضالب و به عنوان قطب غرب کشــور خبر داد و با اشــاره به فعالیت های تشــخیصی و درامدزابودن‬ ‫ازمایشگاه اظهار کرد‪ :‬مشابه این مرکز نه تنها در ایران بلکه در خاورمیانه وجود ندارد‪.‬‬ ‫شعارهای خارجی مانع رشد برندهای ملی‬ ‫عضو انجمن علمی استاندارد ایران برندینگ کاالهای داخلی با نقاب شعارهای خارجی را شاخص ترین‬ ‫مانع رشــد برندهای ملّی دانســت و افزود‪ :‬اینجا پای تاریخ‪ ،‬فرهنگ اجتماعی و تجاری یک کشور در‬ ‫میان است و ترجمه شعارهای خارجی به فارسی با همان ویژگی ها و تداعیات برند‪ ،‬امری ناممکن و به‬ ‫هدر رفت بودجه های کالن و عدم رشد برندهای داخلی‪ ،‬منتج خواهد شد‪.‬‬ ‫میثم توکلی در ســمینار رشــد کسب و کارهای داخلی در پاســخ به اینکه شعارها چگونه می توانند‬ ‫به برندینگ کاالهای ایرانی کمک کنند‪ ،‬افزود‪ :‬شــعارها‪ ،‬چکیده هویت و اســتراتژی برندهاست که از‬ ‫ماموریت اصلی انها زاده می شود و تعهد شرکت را در قبال برندهای خود نشان می دهد‪ .‬لذا در دنیای‬ ‫مملــو از تبلیغــات‪ ،‬واژه ها و پیام های گوناگون مندرج در بیلبوردها و رســانه های مختلف که در ان‬ ‫برندها مزیت نســبی خود را توســط شعارهایشان وعده می دهند‪ ،‬تالش شرکت در جهت تحقق وعده‬ ‫های خود به افزایش ارزش برند‪ ،‬همسو سازی رویکرد مدیران و پرسنل شرکت‪ ،‬شکل گیری انتظارات‬ ‫صحیح مخاطبان از برند و همچنین به کاهش سردرگمی در بازار کمک شایانی می کند‪.‬‬ ‫توکلی ادامه داد‪ :‬برندســازی یعنی نبرد در ذهن‪ ،‬یعنی در ذهن‪ ،‬خوب بمانیم‪ .‬در جامعه تبلیغات زده‬ ‫امروزی کمتر کسی شعاربرندها را بخاطر می اورد و حتی اگر بخاطر هم بیاورد‪ ،‬عمیقا ان را باور نمی‬ ‫کند لذا حتی یک شــعار اثربخش و بی عیب و نقص از نگاه شــرکت اگر در خاطر کسی نماند منفعتی‬ ‫به دنبال نخواهد داشــت‪ ،‬بنابراین شــعارهای اثربخش و به یادماندنی حاصل توجه به معنا و اوای واژه‬ ‫ها و میزان هم افزایی انهاست و شعارهایی ماندگارند که واژه ها را در ذهن ذی نفعان محفوظ کند‪.‬‬ ‫این مدرس حوزه برندینگ به انتخاب صحیح شــعارها در ابتدای فعالیت برندهای داخلی تاکید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬انتخاب صحیح شــعارها در ابتدای فعالیت برندها از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت تا بعدها به‬ ‫دلیل عدم انتخاب صحیح‪ ،‬مجبور به ‪ Rebranding‬در این حوزه نشــوند چرا که تغییر شعار‪ ،‬ذهن‬ ‫مشتری را به تقابل با شعار قبلی سوق می دهد و مخاطبان را دچار دوگانگی می کند لذا شعار برندهای‬ ‫ملّی باید به گونه ای انتخاب شــود که عالوه بر پایدار بودن امکان توصیف برند را در بازاریابی دهان به‬ ‫دهان تسهیل و موجب برنداگاهی شود‪.‬‬ ‫وی در خاتمــه شــعار برندهــای داخلــی را جزو ســرمایه های ملّی دانســت که می توانــد برندها‬ ‫را بــه ســمت یک گفت وگــوی جهانی ترغیب نمــوده و به ســرامدی ان ها کمک نمایــد و اظهار‬ ‫امیــدواری کــرد با توجه به حرکت جامعه به ســمت نگرش ســرمایه ای به جای نگــرش هزینه ای‬ ‫در برندســازی و توجه بیشــتر به نیازها و انتظــارات ذی نفعان بتوان اثرات فقــدان نهادهای متولی‬ ‫در این حوزه را کمرنگ تر نمود‪.‬‬ ‫اصفهان‪:‬اصفهان‪:‬‬ ‫کشاورزی استان‬ ‫معادن و‬ ‫صنایع‪،‬‬ ‫بازرگانی‪،‬‬ ‫اتاقاتاق‬ ‫رئیس‬ ‫کشاورزیاستان‬ ‫معادنو‬ ‫صنایع‪،‬‬ ‫بازرگانی‪،‬‬ ‫رئیس‬ ‫است‬ ‫پیشتاز‬ ‫ایای‬ ‫توسعه‬ ‫فرهنگی و‬ ‫تربیتی‪،‬‬ ‫نقشنقش‬ ‫ایفای‬ ‫مبارکه در‬ ‫فوالد‬ ‫است‬ ‫پیشتاز‬ ‫توسعه‬ ‫فرهنگیو‬ ‫تربیتی‪،‬‬ ‫ایفای‬ ‫مبارکهدر‬ ‫فوالد‬ ‫اتاق نسل دوم که روی شبکهپردازی اعضا و‬ ‫توانمندسازی انها تمرکز داشت و اتاق نسل‬ ‫سوم اتاقی است که حوزه اجتماع‪ ،‬رفاه مردم‬ ‫و به طور مشخص مسئولیتهای اجتماعی را‬ ‫دستور کار دارد‪.‬‬ ‫روابط عمومی ابزار فرهنگساز در حوزه‬ ‫سرمایه اجتماعی است‬ ‫فوالد مبارکه در جامعه سه نقش تربیتی‪،‬‬ ‫فرهنگی و توسعهای را در کنار بخش اصلی‬ ‫فعالیت خود‪ ،‬بخش اقتصادی‪ ،‬ایفا میکند‪.‬‬ ‫هر جا صحبت از توسعه در استان اصفهان‬ ‫مطرح بوده‪ ،‬فوالد مبارکه و مدیرعامل ان‬ ‫پیشتاز بوده است‪.‬‬ ‫مسعود گلشیرازی در دومین نشست هماندیشی‬ ‫مدیران روابط عمومی عضو اتاق بازرگانی استان‬ ‫اصفهان که به میزبانی شرکت فوالد مبارکه‬ ‫با حضور ‪ ۴۰‬تن از مدیران صنعتی عضو این‬ ‫اتاق برگزار شد‪ ،‬با بیان این که برگزاری چنین‬ ‫جلساتی باید منتج به یک اتفاق فرهنگساز در‬ ‫اقتصاد ما شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به طور کلی اتاقهای‬ ‫بازرگانی به ‪ 3‬نسل تقسیم میشوند؛ اتاق نسل‬ ‫اول اتاقی است که به البیگری میپرداخت‪،‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی‬ ‫استان اصفهان افزود‪ :‬دومین نشست در راستای‬ ‫توانمندسازی اعضا‪ ،‬تبدیل انرژی به سینرژی و‬ ‫ایجاد ارتباط بین اعضای اتاق بازرگانی است‪.‬‬ ‫وظیفه روابط عمومی‪ ،‬عالم کردن جامعه به‬ ‫رخدادها‪ ،‬امیدافرینی و ایجاد انگیزه در راستای‬ ‫تقویت سرمایه اجتماعی است و این تعریف‬ ‫روابط عمومی هدفگرا است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بزرگترین ذینفعان یک‬ ‫سازمان مردم هستند‪ ،‬گفت‪ :‬در این صورت‬ ‫میتوانیم امید داشته باشیم که شاخص سرمایه‬ ‫اجتماعی در استان اصفهان و سپس در کشور‬ ‫افزایش یابد‪ .‬بر اساس دادههای موجود مقایسه‬ ‫امار زمستان ‪ ۹۷‬و زمستان ‪ ۹۹‬حکایت از رشد‬ ‫‪ ۱۴‬پلهای استان اصفهان در شاخص محیط‬ ‫کسب و کار (از رتبه ‪ ۲۶‬به ‪ )۱۲‬است‪ .‬اما وضعیت‬ ‫اصفهان در حوزه سرمایه اجتماعی خوب نیست‪.‬‬ ‫بهبود این مسئله نیاز به فرهنگسازی دارد که‬ ‫ابزار ان واحدهای روابط عمومی سازمانها و‬ ‫شرکتها هستند‪.‬‬ ‫اقدامات فوالد مبارکه در توسعه پروژههای‬ ‫زیربنایی برای جامعه ملموس است‬ ‫گلشیرازی با اشاره به نقش کلیدی شرکت فوالد‬ ‫مبارکه در جامعه گفت‪ :‬این شرکت در جامعه سه‬ ‫نقش تربیتی‪ ،‬فرهنگی و توسعهای را در کنار‬ ‫بخش اصلی فعالیت خود یعنی بخش اقتصادی‪،‬‬ ‫ایفا میکند‪ .‬یکی از نتایج نقش تربیتی این‬ ‫شرکت‪ ،‬کارشناسان خبرهای است که این صنعت‬ ‫تربیت کرده و حضور موثر انان در صنایع مختلف‬ ‫در جای جای کشور ما نمایان است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به پیشتازی فوالد مبارکه و‬ ‫مدیرعامل ان‪ ،‬مهندس حمیدرضا عظمیان‪ ،‬در‬ ‫توسعه استان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پیشتازی مدیرعامل‬ ‫این شرکت در امر توسعه استان به تقویت نقش‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اقتصادی و تربیتی این مجموعه کمک‬ ‫میکند‪ .‬پروژههای زیربنایی مانند پروژههای‬ ‫قطار بین شهری‪ ،‬خط انتقال اب از خلیج فارس‬ ‫و دهکده لجستیک که با همکاری شرکت فوالد‬ ‫مبارکه انجام شده‪ ،‬از جمله پروژههایی است‬ ‫که اثر ان بیشتر مربوط به جامعه است تا فوالد‬ ‫مبارکه بنابراین روابط عمومی سازمانها نباید‬ ‫تنها به فکر معرفی سازمان خود باشند‪ .‬چنین‬ ‫نشستهایی باید منجر به اتفاقات مثبت و‬ ‫امیدافرین شود‪ .‬باید توجه داشت که کار روابط‬ ‫عمومی ایجاد انگیزه و تکرار نقاط مثبت است‪.‬‬ ‫«باشگاه روابط عمومی ها» در تصمیم‬ ‫سازی های صنعت کشور نقش تاثیرگذاری‬ ‫خواهد داشت‬ ‫حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل شرکت فوالد‬ ‫مبارکه در ادامه این نشست اظهار کرد‪ :‬کسانی‬ ‫که درگیر کار عملیاتی روابط عمومی هستند با‬ ‫همه توصیفاتی که درخصوص روابط عمومی و‬ ‫اهمیت کار ان مطرح میشود به خوبی اشنایی‬ ‫دارند‪ .‬اگر سنگ بنای راه اندازی باشگاه روابط‬ ‫عمومی استان را با اتاق بازرگانی اصفهان‬ ‫قطعی کنیم و اتاق بازرگانی اصفهان محور این‬ ‫دست از اقدامات باشد‪ ،‬نتایج خوبی به همراه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫عظیمیان ادامه داد‪ :‬به این صورت که باشگاهی‬ ‫را برای روابط عمومی در نظر بگیریم تا با‬ ‫شکل گیری این تشکیالت و همکاری و تعامل‬ ‫بین مدیران روابط عمومی‪ ،‬شاهد همافزایی در‬ ‫این بخش باشیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬روابط عمومی ها در این باشگاه‬ ‫برای انتشار اخبار شرکتها و اگاهی بخشی‬ ‫به جامعه گام بردارند و در مقابل نیز شرکتها‬ ‫در جهت حمایت از بخش روابط عمومی قدم‬ ‫برخواهند داشت و به نفع طرفین خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه افزود‪ :‬اگر این‬ ‫باشگاه راه اندازی شده و فعالیتش به طور‬ ‫مداوم انجام شود‪ ،‬در ‪ ۵‬سال اینده باشگاه‬ ‫روابط عمومی میتواند در عرصه ملی حضور‬ ‫پررنگ داشته در دولت بعدی از ظرفیت‬ ‫های این باشگاه استفاده گردد و نظرات و‬ ‫پیشنهادات انها در تسهیل قوانین مورد‬ ‫استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬شرکت فوالدمبارکه برای ایجاد‬ ‫باشگاه روابط عمومی امادگی خود را اعالم‬ ‫میکند و امید میرود که این باشگاه به صورت‬ ‫رسمی ثبت شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در دنیا تمامی اتفاقات و تصمیم‬ ‫گیریهای اصلی در باشگاهها و دورهمی ها و‬ ‫شرایط ارام گرفته میشوند‪ .‬بنابراین میتوان‬ ‫از هم افزایی میان روابط عمومی و شرکتها‬ ‫برای پیشبرد اهداف استفاده کرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫سه شنبه ‪ 8‬تیر ‪ 1400‬سال هفدهم شماره ‪4225‬‬ ‫خبر‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫نشستسرانقوابرایحلمشکالتکارکنانصنعتنفتبرگزارمی شود‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه‪:‬‬ ‫ایران نفتکشی به لبنان اعزام نکرده است‬ ‫ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت‪ :‬ایران نفتکشــی به لبنان اعزام نکرده اســت‪ ،‬اما همه کشــورها‬ ‫ظرفیت هــای ایران درباره صادرات فراورده های نفتی را می دانند‪ ،‬از این رو هر زمان از ما درخواســت‬ ‫کمک شود این درخواست را پاسخ خواهیم داد‪.‬‬ ‫ســعید خطیب زاده‪( ،‬دوشــنبه‪ ،‬هفتم تیرماه) در نشست خبری درباره احتمال تمدید توافق با اژانس‬ ‫بین المللی انرژی اتمی گفت‪ :‬قانون مجلس روشــن اســت‪ ،‬توافق یا توافق نداشتن با اژانس و چگونگی‬ ‫ادامه یا عدم ادامه همکاری موضوع جدی است که هنوز در این باره تصمیم گیری نشده است‪.‬‬ ‫وی به مذاکرات وین اشاره کرد و افزود‪ :‬ادامه مذاکرات به ادامه بررسی ها بستگی دارد‪ .‬ما تصمیم هایی‬ ‫کــه باید می گرفتیم‪ ،‬اتخاذ و اعالم هم کرده ایم و اکنون نوبت طرف های مقابل اســت که تصمیم های‬ ‫خود را بگیرند‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره توئیت سفارت ایران در لبنان مبنی بر پهلو‬ ‫گرفتن نفتکش ایرانی در بندر این کشــور‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬البته نفتکشــی اعزام نشــده و توئیت سفارت‬ ‫پاســخی به اظهارات مطرح شده برخی افراد بوده اســت‪ .‬جمهوری اسالمی ایران در کنار دولت و ملت‬ ‫لبنان است و از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد‪.‬‬ ‫خطیب زاده اعالم کرد‪ :‬همه کشورها ظرفیت های ایران درباره صادرات فراورده های نفتی را می دانند و‬ ‫هر زمان از ما درخواست کمک شود‪ ،‬این درخواست را پاسخ خواهیم داد‪.‬‬ ‫اظهارات رئیس برنامه ریزی تعمیرات پاالیشگاه ابادان خالف واقع است‬ ‫مدیرعامل شرکت پاالیش نفت ابادان سخنان رئیس برنامه ریزی تعمیرات این پاالیشگاه را تکذیب کرد‪.‬‬ ‫به نقل از شــرکت پاالیش نفت ابادان‪ ،‬علیرضا امیــن در این باره گفت‪ :‬عطف به مصاحبه اقای حکیم‬ ‫قیم‪ ،‬رئیس برنامه ریزی تعمیرات این شــرکت با خبرگزاری فارس به استحضار می رساند اعداد و ارقام‬ ‫منتسب به گفت وگوی ایشان کام ً‬ ‫ال غلط و با اعداد و ارقام گفته شده از سوی مجری پروژه مغایرت دارد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬حکیم قیم‪ ،‬رئیس برنامه ریزی تعمیرات پاالیشگاه ابادان است و عنوان مدیر برنامه ریزی‬ ‫که در خبرگزاری فارس به ان اشاره شده اشتباه است‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل پاالیشــگاه ابادان‪ ،‬با توجه به ســمت کنونی نامبرده‪ ،‬وی هیچ گونه اطالعی از روند‬ ‫اجرای پروژه ندارد و اظهارات خالف واقع ایشان به شدت از سوی پاالیشگاه تکذیب می شود‪.‬‬ ‫امین تصریح کرد‪ :‬این پروژه هم اکنون از ســوی شــرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران در حال‬ ‫اجراست‪.‬‬ ‫کمیســیون انرژی مجلس و وزیــر نفت تصمیم‬ ‫گرفتند حل مشــکل حقوق و دستمزد کارکنان‬ ‫صنعت نفت در نشســت سران قوا بحث و بررسی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مشــکل حقوق و مزایای کارکنــان صنعت نفت‬ ‫این روزها بیش از پیش مــورد توجه قرار گرفته‬ ‫اســت و دولت و مجلس درصــدد حل و رفع ان‬ ‫برامدنــد؛ بیژن زنگنه هم عصر امروز (یکشــنبه‪،‬‬ ‫ششم تیرماه) به کمیسیون انرژی مجلس شورای‬ ‫اســامی رفت تا این مسائل با هفکری مجلسی ها‬ ‫زودتر به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫در این نشست که نمایندگانی از دیوان محاسبات‬ ‫و ســازمان بازرســی کشــور‪ ،‬مرکز پژوهش های‬ ‫مجلس و دســتگاه های امنیتی حضور داشــتند‬ ‫مقرر شــد متنی توســط مجلــس و دولت برای‬ ‫اصالح قانون در اختیار شــورای هماهنگی سران‬ ‫ســه قوه قرار گیرد تا شــاهد شتاب بخشی برای‬ ‫حصول نتیجه باشــیم‪.‬فریدون حســنوند‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیسیون انرژی مجلس پس از پایان این نشست‬ ‫مشــترک در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬مشــکالت‬ ‫حقــوق و مزایای کارکنان صنعــت نفت به چند‬ ‫افزایش حدود‪ ۳‬دالری قیمت سبد نفتی اوپک در یک هفته‬ ‫قیمت نفت در استانه نشست اوپک پالس کاهش یافت‬ ‫قیمت شــاخص نفت خام برنت ساعت ‪ ۶‬و ‪ ۴۸‬دقیقه (دوشــنبه‪ ،‬هفتم تیرماه) با ‪ ۱۶‬سنت‬ ‫کاهش به ‪ ۷۶‬دالر و ‪ ۲‬ســنت و قیمت شاخص دبلیوتی ای امریکا هم با ‪ ۱۲‬سنت کاهش به‬ ‫‪ ۷۳‬دالر و ‪ ۹۳‬سنت برای هر بشکه رسید‪.‬‬ ‫به گزارش شانا به نقل از خبرگزاری رویترز از سنگاپور‪ ،‬قیمت نهایی شاخص نفت خام برنت‬ ‫روز جمعه (چهارم تیرماه)‪ ۷۶ ،‬دالر و ‪ ۱۸‬سنت و قیمت شاخص دبلیوتی ای امریکا ‪ ۷۴‬دالر‬ ‫و ‪ ۵‬سنت بود‪.‬‬ ‫قیمت نفت امروز افزایش یافت و پس از رســیدن به باالتریــن قیمت از اکتبر ‪ ۲۰۱۸‬دوباره‬ ‫کاهــش یافت‪ ،‬زیرا ســرمایه گذاران منتظر نتیجه نشســت این هفته ســازمان کشــورهای‬ ‫صادرکننده نفت (اوپــک) و متحدانش (اوپک پالس) هســتند و اختالف نظر ایاالت متحده‬ ‫امریکا و ایران بر ســر احیای توافق هسته ای ادامه دارد و موج افزایش صادرات نفت ایران را‬ ‫به تعویق انداخته است‪.‬‬ ‫بخــش مانند مشــکالت ایثارگــران‪ ،‬طبقه بندی‬ ‫مشاغل و غیره تقسیم می شود‪ ،‬اما اولویت نشست‬ ‫امروز با مســئله اعتراض کارکنان صنعت نفت به‬ ‫دریافتی هایشان در سال ‪ ۱۴۰۰‬بود‪.‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫این نشست مقرر شد متنی توسط مجلس و دولت‬ ‫برای اصالح قانون در اختیار شــورای هماهنگی‬ ‫ســران ســه قوه قرار گیرد‪ ،‬اما قبــل از تصویب‬ ‫این اصالحیه‪ ،‬به دنبال مجوزی هســتیم تا برای‬ ‫پرداخت علی الحســاب بــه کارکنان صنعت نفت‬ ‫در اختیار وزارت نفت قرار داده شــود تا با دیوان‬ ‫محاسبات به مشــکل برنخورند‪.‬رئیس کمیسیون‬ ‫انرژی مجلس تصریح کرد‪ :‬همچنین به غیر از دو‬ ‫مسیر فوق‪ ،‬اصالح قانون را با استفاده از ایین نامه‬ ‫داخلی مجلس مدنظر قرار داده ایم تا بتوانیم این‬ ‫مشکل را به طور کامل برطرف کنیم‪ ،‬این قول را‬ ‫به کارکنان صنعت نفت می دهیم که مسئوالن به‬ ‫دنبال حل مشکالت انها در اسرع وقت و در چند‬ ‫روز اینده هستند‪.‬حسین حسین زاده‪ ،‬عضو هیئت‬ ‫رئیسه کمیسیون انرژی مجلس هم در این باره به‬ ‫خبرنگار شــانا گفت‪ :‬برای حل مشکالت کارکنان‬ ‫صنعت نفت چند طرح مطرح و درباره راهکارهایی‬ ‫قیمت ســبد نفتی اوپک در هفته منتهی به ‪۲۵‬‬ ‫ژوئن (چهارم تیرماه) نسبت به هفته گذشته ‪۱۸‬‬ ‫ژوئن (‪ ۲۸‬خردادماه) نزدیک ســه دالر افزایش‬ ‫یافت‪ ،.‬قیمت سبد نفتی اوپک در هفته گذشته‬ ‫تحت تاثیر تداوم افزایش تقاضای فراورده های‬ ‫نفتی‪ ،‬کاهش ســطح ذخیره ســازی های نفت‬ ‫امریکا و طوالنی شدن مذاکرات هسته ای ایران‬ ‫روندی افزایشی در پیش گرفت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫قیمت ســبد نفتی اوپک از ‪ ۷۱‬دالر و ‪ ۵۶‬سنت‬ ‫در ‪ ۱۸‬ژوئــن به ‪ ۷۴‬دالر و ‪ ۱۹‬ســنت در ‪۲۵‬‬ ‫ژوئن رسید‪.‬‬ ‫سبد نفتی اوپک شامل ‪ ۱۳‬نوع نفت خام اعضای‬ ‫این سازمان از جمله مخلوط الجزایر‪ ،‬گیراسول‬ ‫انگوال‪ ،‬ســبک رابــی گابن‪ ،‬مینــاس اندونزی‪،‬‬ ‫ســنگین ایران‪ ،‬ســبک بصره‪ ،‬صادراتی کویت‪،‬‬ ‫السدر لیبی‪ ،‬ســبک بونی نیجریه‪ ،‬سبک عربی‬ ‫عربســتان‪ ،‬موربان امارات‪ ،‬مری ونزوئال و جنو‬ ‫کنگوست‪.‬‬ ‫یکصدوهشــتادویکمین وزیران نفــت و انرژی‬ ‫نشست عادی اوپک و هجدهمین نشست اوپک‬ ‫پالس پنجشــنبه این هفته (‪ ۱۰‬تیرماه) برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫قیمت نفت خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت‬ ‫(‪ )WTI‬نیز امروز (دوشــنبه‪ ،‬هفتم تیرماه) و تا‬ ‫لحظه انتشــار این خبر به ترتیب ‪ ۷۵‬دالر و ‪۹۹‬‬ ‫ســنت و ‪ ۷۳‬دالر و ‪ ۸۸‬سنت به ازای هر بشکه‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫درمانگاهمرکزی‬ ‫صنعت نفت نوسازی شد‬ ‫‪ ۲۲‬محصولجدیدپتروشیمیبااجرایطرح هایپیشرانتولیدمی شود‬ ‫مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت‬ ‫ملی صنایــع پتروشــیمی به ‪۳۳‬‬ ‫طرح پیشــران با مجموع ظرفیت‬ ‫‪ ۳‬میلیون تن اشــاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫بــا اجــرای طرح های پیشــران‬ ‫‪ ۲۲‬محصــول جدیــد در صنعت‬ ‫پتروشیمی تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ،‬حسن عباس زاده(دوشنبه‪ ،‬هفتم‬ ‫تیرماه) در نشســتی با خبرنگاران‬ ‫در تشــریح طرح های توسعه ای و‬ ‫رویکرد جدید تکمیل زنجیره ارزش‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در زنجیره ارزش صنعت‬ ‫نفت از باالدســت تا پایین دست‪،‬‬ ‫مهم ترین حلقه که از خام فروشــی‬ ‫جلوگیری‪ ،‬زنجیــره را تکمیل و از‬ ‫منابع هیدروکربــوری ایجاد ارزش‬ ‫می کند‪ ،‬صنعت پتروشیمی است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکــه هم اکنون‬ ‫‪ ۶۷‬مجتمع پتروشــیمی در کشور‬ ‫فعال اســت که از این تعداد ســه‬ ‫شــرکت تامین یوتیلیتی هستند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این مجتمع ها پارسال حدود‬ ‫‪ ۴۰‬میلیون تــن معادل ‪ ۹۹۲‬هزار‬ ‫بشــکه نفت خام در روز سوخت و‬ ‫خوراک از باالدست دریافت کردند‬ ‫که حدود ‪ ۳۵‬میلیون تن محصول‬ ‫نهایی تولید شــد‪ ،‬از این مقدار ‪۲۵‬‬ ‫میلیون تــن صادر و حــدود ‪۱۰‬‬ ‫میلیون تن در داخل عرضه شد‪.‬‬ ‫مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت‬ ‫ملی صنایع پتروشــیمی ادامه داد‪:‬‬ ‫‪ ۳۳۰‬گرید پلیمری و ‪ ۴۰‬نوع ماده‬ ‫شیمیایی از این صنعت به صنایع‬ ‫داخلــی عرضه می شــود و حدود‬ ‫‪ ۱۵‬هــزار بنگاه کوچــک و بزرگ‬ ‫در زیرمجموعــه این صنعت فعال‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫عباس زاده کمک بــه تنظیم بازار‬ ‫ارزی کشــور را یکی از اقدام های‬ ‫انجام شده در چند سال اخیر دانست‬ ‫و گفت‪ :‬شرکت های پتروشیمی در‬ ‫سال ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬بیش از تعهد خود به‬ ‫سامانه نیما ارز عرضه کرده اند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکــه ‪ ۴۸‬طرح‬ ‫توســعه ای در قالب جهش دوم و‬ ‫ســوم صنعت پتروشیمی در حال‬ ‫اجراست‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این طرح ها‬ ‫ظرفیت این صنعت را ‪ ۴۵‬میلیون‬ ‫تن افزایش خواهنــد داد و به ‪۳۰‬‬ ‫میلیارد دالر ســرمایه گذاری نیاز‬ ‫است که ‪ ۸‬میلیارد دالر ان تاکنون‬ ‫هزینه شــده و مابقی در سال های‬ ‫اتی هزینه و جذب می شود‪.‬‬ ‫مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت‬ ‫ملــی صنایع پتروشــیمی با بیان‬ ‫اینکه ‪ ۱۱‬طرح باقیمانده از جهش‬ ‫دوم صنعت پتروشــیمی‪ ،‬ظرفیت‬ ‫ایــن صنعــت را بــا ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫تــن افزایش بــه ‪ ۱۰۰‬میلیون تن‬ ‫می رساند‪ ،‬افزود‪ ۳ :‬طرح از این ‪۱۱‬‬ ‫طرح‪ ،‬در شهرهای اردبیل‪ ،‬خمین‬ ‫و گچســاران اجرا شده اند که برای‬ ‫نخســتین بار واحد پتروشیمی در‬ ‫این شهرها ساخته شده است‪.‬‬ ‫عبــاس زاده‪ ،‬دو طــرح ان جی ال‬ ‫‪ ۳۲۰۰‬و ان جی ال ‪ ۳۱۰۰‬در جهش‬ ‫دوم را از طرح هــای تامین خوراک‬ ‫برشــمرد و گفت‪ :‬دو طرح خاص‬ ‫پلی پروپیلن خمین و پلیمر پادجم‬ ‫که به سمت تولید ‪ ABS‬می رود‪،‬‬ ‫محصوالت مورد نیاز کشور را تولید‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکــه طرح های‬ ‫سی وهشت گانه جهش سوم صنعت‬ ‫پتروشــیمی تا افق ‪ ۱۴۰۴‬تکمیل‬ ‫می شوند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با اجرای این‬ ‫طرح ها‪ ۱۰ ،‬شهر خارج از قطب های‬ ‫پتروشــیمی دارای پتروشــیمی‬ ‫می شــوند که به توسعه منطقه ای‬ ‫صنعت پتروشیمی در کشور کمک‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت‬ ‫ملی صنایع پتروشــیمی ادامه داد‪:‬‬ ‫یک طــرح تامین خــوراک‪ ،‬یک‬ ‫طرح جمع اوری گازهای مشــعل‬ ‫برای تامین خوراک بیدبلند خلیج‬ ‫فارس با هدف کاهش اثار زیســت‬ ‫محیطــی‪ ،‬طرح ‪ PDH‬ســلمان‬ ‫فارســی به عنوان نخســتین طرح‬ ‫‪ ،PDH‬نخستین طرح ‪GTPP‬‬ ‫در اسالم اباد با فناوری بومی شرکت‬ ‫پژوهش و فناوری پتروشیمی و دو‬ ‫طــرح ‪ GTP‬در قطــب (هاب)‬ ‫مکران از جملــه طرح های جهش‬ ‫سوم صنعت پتروشیمی هستند‪.‬‬ ‫عبــاس زاده با اشــاره بــه هفت‬ ‫طــرح تولیــد پلی پروپیلــن‬ ‫گفــت‪ :‬حــدود ‪ ۱.۷‬میلیــون تن‬ ‫پلی پروپیلــن در قالــب طرح های‬ ‫جهش ســوم صنعت پتروشیمی‬ ‫به ظرفیت این محصول در صنعت‬ ‫افــزوده خواهد شــد و ایــران در‬ ‫گریدهای عمومــی از واردات این‬ ‫محصول بی نیاز می شود‪.‬‬ ‫وی به رویکرد جدید شــرکت ملی‬ ‫صنایــع پتروشــیمی در تاکید و‬ ‫تمرکــز بر تکمیل زنجیــره ارزش‬ ‫اشــاره کــرد و افزود‪ :‬تنوع ســبد‬ ‫محصوالت می تواند تنوع بازارهای‬ ‫هدف محصوالت صنعت پتروشیمی‬ ‫را هم افزایش دهد‪.‬‬ ‫مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت‬ ‫ملی صنایع پتروشــیمی افزایش‬ ‫ارزش میانگین هر تن محصول را از‬ ‫سیاست های این شرکت عنوان کرد‬ ‫و ادامه داد‪ :‬با تکمیل زنجیره ارزش‪،‬‬ ‫ارزش میانگین هــر تن محصول‬ ‫افزایش می یابد‪.‬‬ ‫عباس زاده با بیان اینکه پارســال‬ ‫‪ ۶۷۵‬هزار تن کاالی پتروشــیمی‬ ‫بــه ارزش ‪ ۱.۳‬میلیــارد دالر وارد‬ ‫شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با انالیز این‬ ‫محصوالت‪ ،‬بر ‪ ۴۰‬قلم کاالی عمده‬ ‫وارداتی تمرکز و طرح های پیشران‬ ‫تعریف شد که این طرح ها همسو با‬ ‫تکمیل زنجیره هستند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکــه طرح های‬ ‫پیشــران ‪ ۳۳‬طــرح بــا مجموع‬ ‫‪ ۳‬میلیــون تــن ظرفیــت‬ ‫هســتند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بــا اجرای‬ ‫طرح هــای پیشــران ‪ ۲۲‬محصول‬ ‫جدید در صنعت پتروشیمی تولید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت‬ ‫ملی صنایع پتروشــیمی ادامه داد‪:‬‬ ‫طرح هــای پیشــران در زنجیــره‬ ‫پروپیلــن ‪ ۱۳‬طــرح‪ ،‬در زنجیره‬ ‫متانول ‪ ۶‬طــرح‪ ،‬در زنجیره اتیلن‬ ‫پنج طرح‪ ،‬در زنجیره بنزن دو طرح‬ ‫و یک طرح زنجیره اوره‪ ،‬یک طرح‬ ‫زنجیره مالمین و یک طرح زنجیره‬ ‫بوتیلن تعریف شده اند‪.‬‬ ‫مرکــز ســامت کار و درمانــگاه مرکــزی‬ ‫صنعت نفت پس از تکمیل مراحل نوسازی‪،‬‬ ‫بهســازی و نیز تامین تاسیسات و تجهیزات‬ ‫روزامد به بهر ه برداری رسید‪.‬‬ ‫فــرخ علیخانی‪ ،‬معاون تولید شــرکت ملی‬ ‫نفــت ایران صبــح امروز (دوشــنبه‪ ،‬هفتم‬ ‫تیرمــاه) در اییــن بهر ه بــرداری از طــرح‬ ‫نوســازی و بهســازی مرکز ســامت کار و‬ ‫درمانگاه مرکــزی صنعت نفت که به همراه‬ ‫جمعی از مدیران و دســت اندرکاران اجرای‬ ‫این طرح برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬مدیریت شرکت‬ ‫ملــی نفــت ایران بــا پذیــرش هزینه های‬ ‫نوسازی و بهســازی این مرکز‪ ،‬نقشی بسزا‬ ‫در را ه انــدازی دوباره ان داشــتند و نباید‬ ‫از نقش اثرگــذار گروه بهــداری نیز غافل‬ ‫شــد‪ ،‬چراکه این گروه از ابتدا تا پایان کار‬ ‫مسئولیت اجرایی پروژه را برعهده داشتند‪.‬‬ ‫ســیدمهدی هاشــمی‪ ،‬مدیرعامل سازمان‬ ‫بهداشت و درمان صنعت نفت نیز در ایین‬ ‫بهر ه برداری از مرکز سالمت کار و درمانگاه‬ ‫مرکــزی صنعت نفت‪ ،‬ضمــن تاکید بر این‬ ‫مهــم که حداکثر ســامت کارکنان صنعت‬ ‫نفــت باید تضمین شــود‪ ،‬عنــوان کرد‪ :‬به‬ ‫این منظور‪ ،‬بهداشــت و درمان صنعت نفت‬ ‫باید نســبت به ارائه امــار مربوط به مراکز‬ ‫درمانی زیر پوشــش خود به صورت هفتگی‬ ‫یــا ماهانه اهتمام ویژ ه ای داشــته باشــد و‬ ‫مدیــران باید بــر مشــکالت و دغدغه های‬ ‫کارکنــان مجموعــه واقــف و از اقدام های‬ ‫بهداشــت و درمــان برای رفــع ان اگاهی‬ ‫الزم را داشته باشند‪.‬‬ ‫وی با بیــان اینکه باید تدابیر الزم به منظور‬ ‫کاهــش تراکم بیمار در حــوزه درمانگاهی‬ ‫اندیشــیده شــود‪ ،‬افزود‪ :‬ازدحام کارکنان‬ ‫در مراکز درمانگاهی باید کاســته شــود و‬ ‫این مســئله نیازمند فرهنگ سازی گسترده‬ ‫اســت‪.‬مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان‬ ‫صنعت نفت تصریح کرد‪ :‬سیســتم بهداشت‬ ‫و درمــان به شــدت متاثر از فشــار کار و‬ ‫خســتگی مفرط است و در عین حال انتظار‬ ‫بی مــورد از کادر درمان نیز بــه نوبه خود‬ ‫مشکل زا خواهد بود‪.‬‬ ‫بــه گفته هاشــمی‪ ،‬مدیران منابع انســانی‬ ‫چهار شرکت اصلی طرحی را برنامه ریزی و‬ ‫اجرایــی کنند تا از ازدحام موجود در مرکز‬ ‫جلوگیری شود و این مرکز بتواند به صورت‬ ‫منظم تری فعالیت کند‪.‬‬ ‫وی اعالم کرد‪ :‬حال که توسعه فیزیکی این‬ ‫مرکز درمانی محدود شــده است شرایطی‬ ‫را ایجــاد کنیم تا کارامدی ان ارتقا یابد‪.‬‬ ‫مانند اســتفاده از یک طــرح دوفوریتی یا اصالح‬ ‫قانون پرداخت‪ ،‬حل مشــکل از طریق سران سه‬ ‫قوه یا اســتفاده از منابع داخلــی وزارت نفت در‬ ‫چارچوب قانون بحث و بررســی شــد‪.‬وی با بیان‬ ‫اینکه همه اعضای حاضر در کمیسیون و مدعوین‬ ‫در این نشســت‪ ،‬هم صدایــی و هماهنگی خود را‬ ‫بــرای حل فــوری و ضربتی مشــکالت کارکنان‬ ‫صنعت نفت اعــام کردند‪ ،‬افزود‪ :‬در همین هفته‬ ‫مشکالت کارکنان صنعت نفت با استفاده از منابع‬ ‫دولتی برطرف و نشســت ســران قوا به زودی نیز‬ ‫در ایــن باره تشــکیل می شــود‪.‬این عضو هیئت‬ ‫رئیسه کمیســیون انرژی مجلس حسین زاده با‬ ‫تاکیــد بر اینکه کرامت انســانی کارکنان صنعت‬ ‫نفت باید حفظ شــود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امروز نشست‬ ‫خوبی برای حل مشــکالت کارکنان صنعت نفت‬ ‫برگزار شــد که البته به نتایج این نشست نیز در‬ ‫اینده بسیار خوش بین هســتیم‪.‬مصطفی نخعی‪،‬‬ ‫ســخنگوی کمیســیون انرژی مجلس شــورای‬ ‫اســامی نیز با بیان اینکه مشکل حقوق کارکنان‬ ‫وزارت نفت به زودی رفع می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬تا زمان‬ ‫حل شــدن کامل این موضوع مقرر شد از طریق‬ ‫خبر‬ ‫رئیس مجلس و کمیســیون انــرژی مجوز الزم‬ ‫بــه وزارت نفت داده شــود تا بتواند نســبت به‬ ‫پرداخت حقــوق کارکنان اقدام کنــد‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫با مصوبه شــورای هماهنگی ســران قــوا و ابالغ‬ ‫ان به وزارت نفت تالش می کنیم مشــکالتی که‬ ‫بــرای کارکنان وزارت نفت رخ داده‪ ،‬حل شــود‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫این نشست همچنین مقرر شد کمیته ای مشترک‬ ‫از کمیســیون های انرژی‪ ،‬امنیــت ملی‪ ،‬برنامه و‬ ‫بودجه و اجتماعی تشــکیل شود تا پیشنهادها و‬ ‫موارد مربوط به کمیسیون در این نشست بررسی‬ ‫شده تا بر اساس جمع بندی که در این کمیسیون‬ ‫مشــترک انجام می شود‪ ،‬ادامه مسیر انجام شود‪.‬‬ ‫نخعی با اشــاره به اینکه در این نشست مقرر شد‬ ‫طرح ‪ ۲‬فوریتی توســط کمیسیون پیشنهاد شود‬ ‫تا موضوع مشــکالت حقوق کارکنان وزارت نفت‬ ‫برای همیشه برطرف شــود‪ ،‬گفت‪ :‬این کارکنان‬ ‫و متخصصــان در شــرایط ســخت تحریمی به‬ ‫کمک صنعت بزرگ نفت امدنــد و اجازه ندادند‬ ‫این صنعت که پایه و اســاس اقتصاد کشور است‬ ‫متوقف شود‪.‬‬ ‫الزام هایایمنیپیمانکاراننفتوگاززاگرسجنوبیبازنگریشد‬ ‫الزام ها و رویه های بهداشت‪،‬ایمنی و محیط زیست‬ ‫(اچ اس ئی) پیمانکاران شرکت بهره برداری نفت و‬ ‫گاز زاگرس جنوبــی مطابق با راهنمای مدیریت‬ ‫ایمنی پیمانکاران شرکت ملی نفت ایران بازنگری‬ ‫شد‪.‬به نقل از شرکت نفت مناطق مرکزی ایران‪،‬‬ ‫علیرضا امینی‪ ،‬رئیس ایمنی‪ ،‬بهداشــت‪ ،‬محیط‬ ‫زیســت و پدافند غیرعامل شــرکت بهره برداری‬ ‫نفت و گاز زاگرس جنوبی‪ ،‬گفت‪ :‬به منظور کنترل‬ ‫وقــوع حــوادث‪ ،‬مدیریت عملکــرد پیمانکاران‪،‬‬ ‫تعریف رویه های درســت کاری بیــن کارفرما و‬ ‫پیمانکار و تقسیم درست مسئولیت ها‪ ،‬الزام های و‬ ‫رویه های اچ اس ئی پیمانکاران این شرکت مطابق‬ ‫با راهنمای مدیریت اچ اس ئی پیمانکاران شرکت‬ ‫ملــی نفت ایران بازنگری شــد‪.‬وی افزود‪ :‬تعیین‬ ‫یک راهبرد برای مدیریــت اچ اس ئی پیمانکاران‬ ‫به منظور کاهش‪ ،‬کنترل یا حذف عوامل زیان اور‬ ‫محیط کار‪ ،‬پیشــگیری از بروز حوادث پرسنلی‪،‬‬ ‫موتــوری‪ ،‬فرایندی یا محیط زیســتی در حوزه‬ ‫کاری پیمانــکاران‪ ،‬تعریف الزامــات اچ اس ئی در‬ ‫همه قراردادهــای پیمانکاری‪ ،‬کمک به مدیریت‬ ‫روابط دو طرفــه کارفرما ‪ -‬پیمانــکار در بهبود‬ ‫عملکــرد اچ اس ئی و اگاهی دوجانبه نســبت به‬ ‫موضوعات مربوطه از جمله موارد بازنگری شــده‬ ‫اســت‪.‬رئیس ایمنی‪ ،‬بهداشــت‪ ،‬محیط زیست و‬ ‫پدافند غیرعامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز‬ ‫زاگــرس جنوبی اظهار کــرد‪ :‬به همین منظور از‬ ‫ابتدای پارســال تاکنون‪ ،‬اداره اچ اس ئی افزون بر‬ ‫تدویــن راهنمای مدیریت اچ اس یی پیمانکاران و‬ ‫الزام های عمومی اچ اس ئــی پیمانکاران‪ ،‬اقدام به‬ ‫تهیه ‪ ۹۹‬نســخه الزام هــای اچ اس ئی اختصاصی‬ ‫مربوط بــه قراردادهای جاری در شــرکت کرده‬ ‫اســت‪.‬امینی تصریــح کــرد‪ :‬رعایــت قوانین و‬ ‫مقــررات موجود در صنعت نفــت‪ ،‬نحوه نظارت‬ ‫صحیح بر رونــد انجام کار از دیــدگاه الزامات و‬ ‫اولویت هــای اچ اس ئی و تفکیــک حدود وظایف‬ ‫کارفرمــا و پیمانکار از جمله مواردی اســت که‬ ‫در الزامات اچ اس ئــی اختصاصی قراردادها مورد‬ ‫توجه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل شرکت پتروشیمی بوعلی سینا خبر داد‬ ‫افزایش ‪ ۴‬برابری صادرات زمینی پتروشیمی بوعلی سینا‬ ‫مدیرعامل شــرکت پتروشیمی بوعلی سینا از افزایش چهار برابری صادرات زمینی این مجتمع در‬ ‫سال ‪ ۹۹‬خبر داد‪.‬‬ ‫محمد احمدزاده (دوشنبه‪ ،‬هفتم تیرماه) در مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت پتروشیمی بوعلی‬ ‫ســینا با ارائه گزارش عملکرد شــرکت و اقدام های در حال اجرا اظهار کرد‪ :‬فروش محصوالت این‬ ‫مجتمع پارســال ‪ ۲۵‬درصد افزایش داشــت که پنج درصد ان به دلیل افزایش تولید و ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫به دنبال فروش محصوالت ســال ‪ ۹۸‬بوده و این شرکت در سال ‪ ۹۹‬هیچ محصول فروش نرفته ای‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه سود این شرکت سال ‪ ۹۹‬نسبت به سال ‪ ۹۸‬سه برابر شد‪ ،‬افزود‪ :‬صادرات زمینی‬ ‫این شرکت نیز پارسال حدود چهار برابر شد و از انجا که صادرات زمینی هزینه لجستیک کمتری‬ ‫دارد‪ ،‬بنابراین افزایش درامد برای شرکت نیز انجام شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت پتروشیمی بوعلی سینا بنزن را یکی از محصوالت سوداور برای شرکت و نیاز داخل‬ ‫اعالم کرد و گفت‪ :‬تولید این محصول نیز پارسال در این شرکت افزایش یافت‪.‬‬ ‫احمدزاده به بهره برداری از طرح شیرین سازی برش سبک پتروشیمی بوعلی سینا اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫این واحد الباقی محصول برش سبک را که واحدهای متقاضای مصرف نکنند به محصوالت صادراتی‬ ‫تبدیل می کند‪ .‬این واحد حدود ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد سبب افزایش تولید و سوداوری شرکت می شود و‬ ‫درامد ارزی برای شرکت خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر تامین خوراک حداکثری برای تولید براساس ظرفیت و به کارگیری خوراک هایی برای‬ ‫تولید محصوالت باارزش تر اظهار کرد‪ :‬در سه ماه نخست امسال ظرفیت تولید به طور کامل محقق‬ ‫شد و تالش می شود پس از این نیز تولید افزایش یابد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت پتروشیمی بوعلی سینا به پروژه های در دست اجرای این شرکت اشاره و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬واحد شیرین سازی برش سبک به تازگی به بهره برداری رسمی رسید‪ .‬بازسازی واحد پارازایلین‬ ‫نیز تا اواخر امسال وارد مرحله پیش راه اندازی و راه اندازی خواهد شد و مخزن ‪ 2001C-TK‬نیز در‬ ‫مراحل پایانی است و تا دو ماه اینده عملیاتی می شود‪.‬‬ ‫احمدزاده به ‪ ۲۵‬درصد افزایش تولید محصوالت این مجتمع در سه ماه نخست سال ‪ ۱۴۰۰‬نسبت‬ ‫به مدت مشابه سال ‪ ۹۹‬اشاره کرد و گفت‪ :‬در نیمه دوم امسال‪ ،‬راهبرد و طرح های توسعه ای برای‬ ‫سه سال اینده با محصوالت برش سنگین و بنزن به منظور ایجاد ارزش افزوده و اشتغال زایی تدوین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری ارامکو برای افزایش صادرات هیدروژن ابی‬ ‫شرکت سعودی ارامکو از برنامه خود برای افزایش سرمایه گذاری در زمینه صادرات هیدروژن ابی‬ ‫خبر داد‪.‬به گزارش خبرگزاری بلومبرگ‪ ،‬شــرکت دولتی سعودی ارامکو اعالم کرد که قصد دارد‬ ‫همســو با انتقال جهان به سوی انرژی های پاک تر در زمینه صادرات هیدروژن ابی سرمایه گذاری‬ ‫کند‪ ،‬اما این شرکت معتقد است حداقل تا پایان این دهه میالدی طول می کشد بازاری جهانی برای‬ ‫این ســوخت ایجاد شود‪.‬احمد الخویطر‪ ،‬مدیر ارشد فناوری ارامکو‪ ،‬روز یکشنبه (ششم تیرماه) به‬ ‫تلویزیون بلومبرگ گفت‪ :‬قصد داریم سهم بزرگی از بازار هیدروژن ابی را به خود اختصاص دهیم‪،‬‬ ‫مقیاس باالتر ان تا پیش از ســال ‪ ۲۰۳۰‬رخ نخواهد داد‪ ،‬پیش از سال ‪ ۲۰۳۰‬شاهد حجم زیادی‬ ‫از هیدروژن ابی نخواهیم بود‪.‬هیدروژن برای کاهش سرعت تغییرات اب و هوایی بسیار مهم تلقی‬ ‫می شود‪ ،‬زیرا هنگام سوختن هیچ گاز گلخانه ای مضری منتشر نمی کند‪ .‬فرم ابی این سوخت از گاز‬ ‫طبیعی است و کربن تولیدشده از ان‪ ،‬در فرایند تبدیل گرفته می شود‪ ،‬هیدروژن گاهی اوقات دوباره‬ ‫به امونیاک تبدیل می شود تا امکان انتقال راحت ان میان قاره ها فراهم شود‪.‬الخوایطر گفت‪ :‬ارامکو‬ ‫ممکن است در نهایت حدود یک میلیارد دالر صرف جذب کربن هر یک میلیون تن امونیاک ابی‬ ‫کند‪.‬وی اظهار کرد‪ :‬این رقم شامل هزینه تولید گاز نمی شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪5‬‬ ‫کرونا‬ ‫بررسیاماریقربانیانتصادفاتوبوس هادرکشور‬ ‫سه شنبه ‪ 8‬تیر ‪ 1400‬سال هفدهم شماره ‪4225‬‬ ‫خبر‬ ‫احتمال بروز خیز پنجم کرونا در تهران‪/‬اعمال محدودیت ها در شهرهای قرمز‬ ‫زمانیبرایمستیاتوبوس ها‬ ‫مجمــوع جانباختــگان دو حادثه «واژگونی اتوبــوس خبرنگاران‬ ‫محیط زیست» و «تصادف اتوبوس ســربازان» که به فاصله کمتر‬ ‫از ‪ ۲۴‬ساعت از یکدیگر در تاریخ دوم و سوم تیرماه امسال رخ داد‬ ‫از مجموع قربانیان حوادث مرتبط با اتوبوس در تیرماه ســال ‪۹۹‬‬ ‫بیشتر است‪ .‬موضوعی که نشان می دهد حوادث اتوبوس ها در حال‬ ‫افزایش اســت و مسئوالن مربوطه البته چندان نگران این موضوع‬ ‫به نظر نمی رسند‪.‬‬ ‫اواخر خردادماه ســال‪ ۱۴۰۰‬بود که ســازمان محیط زیســت از‬ ‫خبرنگاران این حوزه برای پوشش خبری و بازدید از اقدامات ستاد‬ ‫احیای دریاچه ارومیه دعوت کرد و درپی ان حدود ‪ ۲۰‬خبرنگار به‬ ‫میزبانی این ســازمان در تاریخ دوم تیرماه راهی استان اذربایجان‬ ‫غربی شدند‪.‬‬ ‫ســاعاتی از شــروع ایــن ماموریــت نگذشــته بود کــه اتوبوس‬ ‫غیراستانداری که ســازمان محیط زیست به دلیل رایگان بودن از‬ ‫کارخانه سیمان در اختیار گرفته بود‪ ،‬دچار حادثه شده و به دلیل‬ ‫انچه که پلیس نقص در سیســتم ترمز اعالم کرد از مسیر خارج و‬ ‫واژگون شد‪ .‬دراین حادثه مهشاد کریمی خبرنگار ‪ ۲۵‬ساله ایسنا و‬ ‫ریحانه یاسینی خبرنگار ‪ ۲۷‬ساله ایرنا جان خود را از دست دادند‪.‬‬ ‫ســاعتی از این حادثه نگذشته بود و در حالی که جامعه خبری در‬ ‫شــوک از دست دادن دو خبرنگار جوان بود‪ ،‬خبر امد که اتوبوس‬ ‫حامل سربازمعلم ها که از استان سیستان و بلوچستان راهی شیراز‬ ‫بودند‪ ،‬روبروی پمپ بنزین دهشیر استان یزد دچار نقص فنی ترمز‬ ‫شــده و با یک تریلی در الین مقابل برخورد کرده اســت‪ .‬در این‬ ‫حادثه دستکم پنج سرباز جان خود را از دست دادند‪.‬‬ ‫وقوع دو حادثه اتوبوس در عرض کمتر از ‪ ۲۴‬ســاعت با دســتکم‬ ‫هفت قربانی در محل حادثه این نگرانی را ایجاد کرده که تصادفات‬ ‫مرتبط با اتوبوس ها در حال افزایش اســت‪ .‬موضوعی که البته یک‬ ‫مقام مسئول در پیگیری های ایسنا ان را تایید نکرد و معتقد است‬ ‫که چون خبرنگاران همکاران خود را از دســت داده اند‪ ،‬نسبت به‬ ‫این موضوع حساسیت بیشتری دارند‪ .‬در حالی که امارهای رسمی‬ ‫روایت دیگری دارند‪.‬‬ ‫اما برابر امارهایی که پزشکی قانونی در اختیار ایسنا قرار داده‪ ،‬در‬ ‫سال ‪ ۹۹‬مجموعا ‪ ۹۴‬نفر در تصادفات و حوادث مرتبط با اتوبوس‬ ‫جان خود را از دست داده اند که بیشتر ان با ‪ ۱۶‬مورد فوتی مربوط‬ ‫به اســفند ‪ ۹۹‬و کمترین ان با سه مورد فوتی مربوط به فروردین‬ ‫ان سال است‪.‬‬ ‫ماه های اردیبهشت نیز ‪ ۱۴‬مورد‪ ،‬خرداد و تیر هر کدام چهار مورد‪،‬‬ ‫مرداد شــش مورد‪ ،‬شــهریور ‪ ۱۲‬مورد‪ ،‬مهر پنج مورد‪ ،‬ابان و اذر‬ ‫هرکــدام ‪ ۹‬مورد‪ ،‬دی پنج مورد و بهمن نیز هفت مورد از مجموع‬ ‫فوتی های این حوادث را به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫با مقایســه مجموعا چهار مورد فوتی طی ‪ ۳۱‬روز از تیرماه ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬و هفت مورد فوتی تنها در عرض ‪ ۲۴‬ســاعت از هفته اول‬ ‫تیرماه سال ‪ ۱۴۰۰‬ناگفته پیداســت که قربانیان حوادث اتوبوس‬ ‫افزایش یافته است و معلوم نیست که با پایان تیرماه و بررسی امار‬ ‫نهایی پزشــکی قانونی از جانباختگان حوادث مرتبط با اتوبوس در‬ ‫تیرماه امسال‪ ،‬چند نفر دیگر به این امار اضافه خواهند شد‪.‬‬ ‫سهم استان ها از قربانیان حوادث مرتبط با اتوبوس در سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫نیز نشــان می دهد که بیشترین تعداد با ‪ ۱۶‬مورد فوتی مربوط به‬ ‫تصادفات رخ داده در اســتان اصفهان اســت و پس از ان خراسان‬ ‫جنوبی و اســتان البرز با ‪ ۱۳‬و ‪ ۱۱‬مورد فوتی در رتبه بعدی قرار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫اذربایجان شرقی با هشت مورد‪ ،‬تهران با چهار مورد‪ ،‬چهارمحال و‬ ‫بختیاری با دو مورد‪ ،‬خراسان رضوی با دو مورد‪ ،‬خراسان شمالی و‬ ‫زنجان هرکدام با یک مورد‪ ،‬سمنان با سه مورد‪ ،‬فارس با چهارمورد‪،‬‬ ‫قزوین با یک مورد‪ ،‬قم با دو مورد‪ ،‬کردســتان و کرمانشاه هرکدام‬ ‫با یک مورد‪ ،‬کرمان با شــش مورد‪ ،‬گیالن با یک مورد‪ ،‬لرستان با‬ ‫پنج مورد‪ ،‬مازندران و مرکزی هرکدام با دو مورد‪ ،‬هرمزگان با هفت‬ ‫مورد و یزد نیز با یک مورد ســهم های دیگری از قربانیان ناشی از‬ ‫تصادفات رخ داده در این استان ها را به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۹۹‬در اســتان های اذربایجان غربــی‪ ،‬اردبیــل‪ ،‬ایالم‪،‬‬ ‫بوشهر‪،‬خوزستان‪ ،‬سیستان و بلوچســتان‪ ،‬کهگیلویه و بویراحمد‪،‬‬ ‫گلستان و همدان هیچ حادثه مرگبار مرتبط با اتوبوس ها رخ نداده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بررســی امارهای رسمی پزشکی قانونی در فروردین و اردیبهشت‬ ‫مــاه ســال ‪ ۱۴۰۰‬نیز نشــان می دهد کــه به ترتیب هشــت و‬ ‫شــش نفــر در فروردین و اردیبهشــت ماه امســال در تصادفات‬ ‫مرتبــط با اتوبوس جــان خود را از دســت داده انــد‪ .‬اماری که‬ ‫در مقایســه بــا فروردین ماه ســال ‪ ۹۹‬افزایش و در مقایســه با‬ ‫اردیبهشــت سال ‪ ۹۹‬روندی کاهشی داشــته است و نشان دهنده‬ ‫وضعیت بدون ثبات و سینوســی در امــار جانباختگان تصادفات‬ ‫مرتبط با اتوبوس هاست‪.‬‬ ‫همچنین در دوماهه ابتدایی امســال اســتان اصفهان همچنان با‬ ‫چهار مورد فوتی در رتبه نخست قرار دارد و پس از ان استان های‬ ‫تهران‪ ،‬هرمزگان و سیســتان و بلوچســتان هرکدام با دو مورد‪ ،‬و‬ ‫کرمــان‪ ،‬قم‪ ،‬فارس و چهارمحال و بختیــاری نیز هر کدام با یک‬ ‫مورد در رتبه های بعدی قرار دارند‪.‬‬ ‫باید دیــد روند کاهشــی در تصادفــات در دوره کرونا که پلیس‬ ‫راهور و دیگر دســتگاه های مرتبط در حوزه حمل و نقل ان را به‬ ‫عملکردشان در سال ‪ ۹۹‬نسبت می دادند با کاهش فراگیری کرونا‬ ‫در کشور ادامه خواهد داشــت یا روند افزایشی تصادفات در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫مفتخریمکهبهجرگهواکسن سازانمطرحپیوستیم‬ ‫انچه باید در مورد نوع دلتا پالس ویروس کرونا بدانید‬ ‫ایسنا‪/‬خراســان رضوی نوع دلتا پالس (‪ ) Delta plus‬که به عنوان «نوع نگران کننده» ویروس کرونا‬ ‫اعالم شــده است در مقایســه با سایر سویه ها میل بیشتری به بافت های ریه دارد‪ .‬با این حال‪ ،‬دکتر ان‬ ‫کا ارورا‪ ،‬رئیس کارگروه کووید‪ ۱۹-‬تحت گروه مشاوره ملی فنی در مورد ایمن سازی (‪ )NTAGI‬هند‬ ‫اظهار کرد‪ :‬به این معنی نیست که نوع دلتا پالس باعث بیماری شدیدتر یا قابلیت انتقال بیشتر خواهد‬ ‫شــد‪ .‬دکتر ان کا ارورا گفت‪« :‬دلتا پالس در مقایســه با سایر انواع ان تمایل بیشتری به پوشش مخاط‬ ‫در ریه ها دارد اما به این معنی نیست که باعث بیماری شدیدتر و یا قابلیت انتقال بیشتر می شود‪ .‬البته‬ ‫اگر این نوع به بافت ریه اســیب بیشتری برساند هنوز مشخص نیست‪».‬وی تاکید کرد‪ :‬تاثیر سویه دلتا‬ ‫پالس تنها با شناســایی موارد بیشتر مشخص خواهد شــد‪ ،‬اما به نظر می رسد این بیماری به طور کلی‬ ‫در همه افرادی که یک یا دو دوز واکســن دریافت کردند‪ ،‬خفیف اســت‪ .‬ما باید کامال مراقب باشیم و‬ ‫گســترش ان را بررســی کنیم تا این امر به ما میزان انتقال را ارائه دهــد‪.‬ارورا بیان کرد‪ :‬تعداد موارد‬ ‫شناسایی شده دلتا پالس ممکن است بیشتر باشد زیرا ممکن است افراد بدون عالمت نیز وجود داشته‬ ‫باشند که هیچ عالئمی ندارند اما ویروس را حمل می کنند و ان را گسترش می دهند‪.‬اما نکته مهم این‬ ‫است که نظارت ژنومی ما ان را به درستی و به اندازه کافی زودهنگام شناسایی کرده است‪ .‬قبال نیز به‬ ‫ایاالت گفته شده که این مورد یک «نوع نگران کننده» است و نیاز به اقدام دارد به همین دلیل چندین‬ ‫ایالت برنامه ریزی های اندکی برای مناطقی که ویروس شناسایی شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تذکر«نمکی»به«جهانپور»دربارهتوییتجنجالی‬ ‫دارو و واکسن را با هزار فشار تهیه کردیم‬ ‫وزیر بهداشــت ضمن تاکید بر اهمیت ارایه خدمات‬ ‫بهداشــتی به عشایر و کوچ نشــینان‪ ،‬شرایط دشوار‬ ‫تامین دارو‪ ،‬واکســن و تجهیزات در شرایط تحریم‬ ‫را تشریح کرد‪.‬‬ ‫دکتر سعید نمکی در ایین توزیع کاروان های خانه‬ ‫بهداشــت عشایری‪ ،‬ضمن تشــکر از همه کسانیکه‬ ‫در برپایــی این اقــدام کمک کردنــد‪ ،‬گفت‪ :‬کوچ‪،‬‬ ‫کوچ نشین و کوچ نشینی فقط یک حرفه نیست‪ .‬فقط‬ ‫یک راه امرار معاش نیست‪ .‬من همیشه می گویم که‬ ‫کوچ و هجرت‪ ،‬مبدا تاریخ ما در اسالم است‪ .‬در دین‬ ‫حضرت مســیح تولد حضرت عیسی‪ ،‬مبدا است‪ ،‬اما‬ ‫در اسالم کوچ و هجرت پیامبر از مکه به مدینه مبدا‬ ‫تاریخ شــد‪ .‬هجرت و کوچ یک فرهنگ اصیل و ناب‬ ‫با قدمتی هزار ساله است که اگر ان را حذف کنید‪،‬‬ ‫تکه های مهمی از پازل مملکــت را حذف کرده اید‪.‬‬ ‫کوچ و هجرت نه فقط جزئی از فرهنگ ایران اسالمی‬ ‫است‪ ،‬بلکه جزئی از فرهنگ بشریت است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کوچ نشــین خلق وخوی متفاوت از سایر‬ ‫ادم ها دارد ‪ ،‬اگر دنبال صداقــت و پاکیزگی اینه وار‬ ‫می گردید‪ ،‬باید از ایل و کوچ جســت وجو کنید‪ .‬این‬ ‫صفای ملکوتی خانه کوچ نشینی است‪ .‬مدت ها بود که‬ ‫فکر می کردیم که ما برای نظام ارائه خدمت طراحی‬ ‫عالمانه ای داشتیم به خصوص سال های بعد از انقالب‬ ‫توانستیم و با توسعه نظام بهداشتی و درمانی کشور‬ ‫کــه امروز با افتخار باید بگویــم که ‪ ۱۷‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫خانه بهداشــت در دورترین نقاط و روستاهای این‬ ‫کشور داریم و نداریم جمعیت روستانشینی که بهورز‬ ‫و خانه بهداشت نداشته باشد‪.‬نمکی ادامه داد‪ :‬یکی از‬ ‫دستاوردهای ما بعد از انقالب‪ ،‬همین سیستم بود که‬ ‫در کاهش مرگ و میر کودکان و زنان به عنوان گروه‬ ‫اسیب پذیر و امروز در مدیریت کووید‪ ۱۹‬این مراکز‬ ‫بهداشــت و درمانی و خانه های بهداشت بزرگترین‬ ‫دروازه بانان گرفتاری ما در این ســیل عظیم بیماری‬ ‫بودنــد که اگــر نبودند هرگز بــا تخت های موجود‬ ‫پاسخگوی این هجمه ویرانگر این ویروس نبودیم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬انچــه که ذهــن مرا همواره مشــغول‬ ‫می کرد‪ ،‬دو جا بود؛ یکی حاشــیه شــهرها بود که‬ ‫برایش به پایگاه های بهداشــتی فکــر کردیم و دوم‬ ‫جمعیت نازنین کوچ نشــینی که دائما در ســفرند و‬ ‫تنها امید انها امکاناتی اســت که در مســیر ییالق‬ ‫و قشــاق می گذاریم‪ .‬حال اگــر زن بارداری در ایل‬ ‫دچار عــوارض بارداری و زایمان ناگهانی شــد‪ ،‬زن‬ ‫بارداری که به جای اســتراحت کردن‪ ،‬با طفلی در‬ ‫شــکم نان می پخت‪ ،‬بز دوشید‪ ،‬کره درست کرد‪ ،‬ایا‬ ‫باید به دلیل نبود امکانات فوری جسدش را در پای‬ ‫ســیاه چادرش دفن کنند یا جنینی را که ‪ ۹‬ماه در‬ ‫شکم نگه داشــته‪ ،‬دفن کنند؟‪ .‬ایا پیرمرد و پیرزنی‬ ‫که عمری در ایل بوده اند‪ ،‬به دلیل فشــار خون باال‬ ‫و عوارض ناشــی از ان که به صورت مستمر کنترل‬ ‫اســتاندار تهران با اشاره به تزریق بیش از یک میلیون ُدز واکسن کرونا در استان تهران از احتمال بروز‬ ‫خیز پنجم کرونا در تهران خبر داد‪.‬‬ ‫انوشیروان محسنی بندپی در پایان جلسه ستاد مقابله با کرونا استان تهران در جمع خبرنگاران گفت‪:‬‬ ‫در جلســه امروز گزارشی در خصوص اخرین وضعیت شیوع کرونا ویروس ارائه شد که نشان می داد از‬ ‫هفته گذشته میزان بیماران سرپایی افزایش پیدا کرده و عالوه بر ان شاهد افزایش بیماران بخش عادی‬ ‫و ویژه نیز هستیم که در مجموع این نشان می دهد کم کم وارد خیز پنجم می شویم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باید انچه که به عنوان عامل بازدارندگی افزایش ابتال به کرونا ویروس اســت شــامل رعایت‬ ‫فاصله گذاری اجتماعی‪ ،‬پروتکل های بهداشتی و تشدید نظارت ها را در دستور کار قرار دهیم‪.‬‬ ‫بندپی ادامه داد‪ :‬نه تنها در شهرستان فیروزکوه و دماوند که هم اکنون در شرایط قرمز قرار دارند باید‬ ‫در سایر شهرستان ها نیز تدابیر و مولفه های تاثیرگذار را در دستور کار قرار دهیم‪.‬‬ ‫اســتاندار تهران در بخش دیگری از صحبت های خود به تشــکیل ‪ ۷۷‬مرکز تزریق واکســن در استان‬ ‫تهران اشــاره کرد و افزود‪ :‬شهرداری تهران نیز امادگی خود را برای تشکیل مراکز بیشتر اعالم کرده تا‬ ‫با تخصیص سهمیه واکسن های خریداری شده و همچنین واکسن تولید داخل به لحاظ مکان و نیروی‬ ‫انسانی با مشکلی مواجه نباشیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تا کنون یک میلیون و ‪ ۶۲‬هزار واکســن در اســتان تهران تزریق شــده و تدابیر الزم برای‬ ‫گروه های ســنی ثبت نامی در سامانه و گروه هایی که از قبل برای تزریق اعالم شده تا به مراکز مراجعه‬ ‫کنند‪ ،‬اتخاذ شده تا تجمعی شکل نگیرد‪.‬‬ ‫بندپی در پاســخ به سوالی در خصوص روند اجرای طرح شهید سلیمانی گفت‪ :‬این طرح متوقف نشده‬ ‫اما با توجه به انتخابات و درگیری عزیزان بســیج در این امر مقرر شــد که بعد از انتخابات کار با شدت‬ ‫بیشــتری همانند قبل دنبال شود‪.‬اســتاندار تهران در خصوص اعمال محدودیت ها با توجه به احتمال‬ ‫بروز خیز پنجم در تهران گفت‪ :‬شهرهایی که در وضعیت قرمز قرار گرفتند محدودیت ها در انها اعمال‬ ‫خواهد شد و در سایر شهرستان ها نیز مقرر شده فرمانداران نسبت به تشدید نظارت ها اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در انتخاباتی که برگزار شــد‪ ،‬بر اســاس بررســی های کارشناســانه ‪ ۷۷.۷‬درصد رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی در شعب اخذ رای انجام شده است‪.‬‬ ‫نشده ‪ ،‬باید دچار سکته مغزی شود و سوار بر چهارپا‬ ‫کیلومترها ببرند تا به یک مرکز ای سی یو برسانند؛‬ ‫در حالی که اگر فشــار خونش کنترل می شد‪ ،‬دچار‬ ‫سکته قلبی یا مغزی نمی شد‪.‬‬ ‫نمکی ادامه داد‪ :‬ابتکار خانه های بهداشت عشایری به‬ ‫نظر من یکی از زیباترین نگاه های عدالت گســتر در‬ ‫نظام سالمت بود‪ .‬خانه های بهداشتی که ما با هزینه‬ ‫‪ ۱۰‬تا از ان ها یک تخت بیمارستانی می سازیم‪ .‬البته‬ ‫من منکر توســعه تخت های بیمارســتانی نیستم و‬ ‫امســال به لطف خداوند برای اولین سال تاریخ این‬ ‫ســرزمین داریم ‪ ۱۴‬هزار تخت بیمارستانی تحویل‬ ‫می دهیم‪ ،‬سال گذشته ‪ ۲۰۰۰‬تخت ای سی یو اضافه‬ ‫کردیم که در تاریخ این مملکت بی سابقه و کم سابقه‬ ‫بود‪ .‬ما داریم تخت های ای سی یومان را به دو برابر‬ ‫می رسانیم و به هیمن دلیل بود که ما در سخت ترین‬ ‫روزهای کرونا نه بیمار مبتال به کووید و نه بیمار غیر‬ ‫کووید نیازمند ای ســی یو بیمار سرگردان نداشتیم‬ ‫که اگر بــود انهایی که بر کوچکترین نقصان های ما‬ ‫انگشت گذاشته و بزرگ می کنند و افکار عمومی را‬ ‫پریشان می کنند‪ ،‬دو سه روز به دلیل هجمه ناگهانی‬ ‫ســازمان نیافته واکسیناســیون جدید در نوبت دوم‬ ‫دیدید کــه در فضای مجازی چه کردنــد‪ .‬البته ما‬ ‫همواره از مردم خودمــان عذرخواهیم که علی رغم‬ ‫همه خدمت ها‪ ،‬کاستی داشــته ایم‪ .‬با این حال اگر‬ ‫بیمار غیرکرونایی که ضربه مغزی شده بود‪ ،‬پشت در‬ ‫بیمارستانی می ماند ‪ ،‬ابرویی برای جمهوری اسالمی‬ ‫نمی ماند و دیدید که این اتفاق با لطف خدا نیفتاد‪.‬‬ ‫نمکی اظهــار کرد‪ :‬اما بنده معتقــدم که یک خانه‬ ‫بهداشت عشــایری که کمتر از یک دهم یک تخت‬ ‫بیمارســتانی هزینه می بــرد ‪ ،‬به شــدت می تواند‬ ‫نیازمنــدی ما را به تخت های بیمارســتانی کاهش‬ ‫دهــد‪ .‬ما هر چه توســعه زیرســاخت های مویرگی‬ ‫در کشــور داشته باشــیم‪ ،‬نیازمندی مان به خدمات‬ ‫تخصصی گران قیمــت پیچیده را کم می کند‪ .‬ابتکار‬ ‫خوبی که به خرج داده شد‪ ،‬انتخاب بهورزی از جنس‬ ‫ایل بود‪ .‬تا زبان گفتمان مشــترک و درک و شرایط‬ ‫زیست مشترک بوده و در نتیجه با هم فهمی و درک‬ ‫متقابل با مردمی که قرار اســت به انها خدمت ارائه‬ ‫دهنــد‪ ،‬یعنی خدمت دهنده از جنس خدمت گیرنده‬ ‫انتخاب شد‪ .‬این حرکت باعث می شود که در مراقبت‬ ‫از کودکان‪ ،‬واکسیناســیون به موقع‪ ،‬مراقبت از زنان‬ ‫باردار‪ ،‬مراقبت از جمعیت سالمند ایل و‪ ...‬موفق بود‪.‬‬ ‫نمی شود که پیرمرد و پیرزن ایلیاتی را در روستا نگه‬ ‫داشت‪ .‬زیرا نفسش وابسته به نسیم بیابانی است که‬ ‫از ان انرژی می گیرد و نمی توان مســائل و مشکالت‬ ‫ناشی از فشارو و قند و‪ ...‬را ندید‪ .‬ما نیازمند اموزش‬ ‫مداوم ایل هســتیم‪ ،‬بهورزی که با ایل می رود شیوه‬ ‫زندگی درست ‪ ،‬تغذیه مناسب‪ ،‬روش های پیشگیری‬ ‫از بیماری هــای غیرواگیــر و واگیــر را هم خواهد‬ ‫اموخت‪.‬‬ ‫نمکی گفت‪ :‬کار بزرگی انجام شــد‪ .‬ما حدود ‪400‬‬ ‫خانه بهداشــت عشایری را از پارسال تا امسال داریم‬ ‫راه اندازی می کنیم و ان شــاءاهلل ایــن را به ‪ 600‬تا‬ ‫می رسانیم و این ‪ 600‬تا را هم تجهیز می کنیم و اماده‬ ‫خدمت خواهد بود‪ .‬حرکت مبارکی اســت‪ .‬دو ‪ -‬سه‬ ‫روز گذشته هر روز افتتاح داشتیم‪ ،‬پروژه هایی مانند‬ ‫تزریق واکسن ملی که هیچوقت ما را باور نمی کردند‬ ‫و فکر می کردند که همواره ما دست هایمان به سمت‬ ‫بیرون دراز است‪ .‬من به عنوان وزیر و سرباز کوچک‬ ‫این نظام‪ ،‬خیلی به بیرون از این مرزها برای دریافت‬ ‫واکسن خواهش و تمنا کردم و گاهی اوقات التماس‬ ‫کردم که زودتر واکسن را از انهایی که واکسن را در‬ ‫اختیــار دارند‪ ،‬دریافت کرده و به مردم تزریق کنند‪.‬‬ ‫گرچه برخی باز هم دمیدند در اینکه ما تاخیر کردیم‬ ‫و خوشــبختانه سفیر ما در روســیه روز پیش اعالم‬ ‫کرد که فالنی روزی هشــت تــا ‪ 10‬بار به من زنگ‬ ‫می زد که واکسن چه شد‪ .‬در عین حال امریکایی ها‬ ‫که می گفتند ما در تحریم دارو‪ ،‬واکسن و تجهیزات‬ ‫پزشکی نداریم‪ ،‬تشت رسوایی شان از بام افتاد و اقای‬ ‫بایدن برای اولین بار گفت که اجازه می دهیم که به‬ ‫ایــران دارو و تجهیزات بدهید‪ .‬مــا دارو و تجهیزات‬ ‫پزشــکی و واکســن را با هزار فشار تهیه می کردیم‪.‬‬ ‫با دور زدن های متعــدد برای جابجایی پول و کاال‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪ :‬امــروز خوشــبختانه مفتخریم به‬ ‫اینکه به جرگه واکسن ســازان معروف و مطرح دنیا‬ ‫پیوستیم‪ .‬واکسن اسپوتنیک ایرانی افتتاح شد و بعد‬ ‫هم اغاز فاز اول واکســن نورا در مجموعه بقیه اهلل و‬ ‫امروز هم پیوســتن این کاروان های عشایری که در‬ ‫محروم ترین نقاط کشــور و برای نیازمندترین مردم‬ ‫این ســرزمین اســت‪.‬نمکی گفــت‪ :‬حکومت هایی‬ ‫ماندگار می شــوند که ضعفا را ببینند‪ .‬ما اگر فقرا را‬ ‫در توســعه ملی نبینیم‪ ،‬قطعا طرح های توسعه مان‬ ‫با شکســت روبرو می شود‪ .‬رشد کشــور باید فقرزدا‬ ‫و عادالنه باشــد‪ .‬قانونی در اقتصــاد وجود دارد که‬ ‫می گویند وقتی ســطح اب باال می ایــد‪ ،‬قایق های‬ ‫کوچکتر راحت تر از واتــر گیت عبور می کنند‪ .‬یک‬ ‫هزینه ‪ 200‬تا ‪ 300‬میلیونی برای یک ایل نشــین و‬ ‫کوچ رو‪ ،‬بزرگترین موهبت اســت‪ .‬حال ممکن است‬ ‫یک بیمارســتان هفت ستاره خیلی شیک برای این‬ ‫مردم انقدر موهبت تلقی نشود‪ .‬هفته پیش در مراوه‬ ‫تپه یک بیمارستان درست کردیم و امام جمعه انجا‬ ‫می گفت که مردم اینجا باالی ‪ 80‬درصد در انتخابات‬ ‫مشارکت داشتند که دلیلش همین بیمارستانی است‬ ‫که برپا شده است‪ .‬بنابراین امیدبخشی با کوچکترین‬ ‫ســرمایه گذاری برای افراد محــروم باالترین میزان‬ ‫قدرشناسی را به دنبال دارد‪ .‬امیدواریم این اقدام به‬ ‫عنوان یک حرکت خداپسندانه بر کسانی که استفاده‬ ‫می کنند‪ ،‬مبارک باشد‪.‬‬ ‫وزیربهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی‪ ،‬در نامه ای به دکتر کیانوش جهانپور‪ ،‬رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫با اشــاره به برخی حواشــی پیرامون گفتمان درخصوص واردات واکسن در فضای مجازی‪ ،‬گفت‪ :‬صبوری‪ ،‬تاب اوری و خوشرویی در کردار و‬ ‫بهره گیری از واژگان نفیس و پاکیزه در گفتار‪ ،‬انتظار همه فرهیختگان‪ ،‬بزرگان و مردم شریف و نجیب و قدرشناس کشور از همه ماست‪.‬‬ ‫در نامه دکتر ســعید نمکی خطاب به جهانپور امده اســت‪ «:‬اخیرا در فضای مجازی مطالبی از شما منتشر شد که به محض اطالع خواستم‬ ‫تا به نحوی شایســته و با گفتمان در شــان مجموعه نظام ســامت‪ ،‬کدورت را از اذهان بزدایید و فضای درهم ریخته را مرمت کنید و اشاره‬ ‫کردم هرگونه تاخیر و تعلل در این ترمیم دوستانمان را شگفت زده تر‪ ،‬مردم بی اطالع را رنجورتر و اندکی را که سد راه سوء استفاده هایشان‬ ‫بوده ایم‪ ،‬اماده تر برای سوارشدن بر ارابه تخریب و شخم زدن مغرضانه دستاوردهای ارزشمند ایام پرماللمان خواهد کرد‪.‬‬ ‫تالش کردیم در این روزگاران ســخت‪ ،‬در اوج کاســتی های ناشــی از تحریم های مالی بیرونی و بعضا عاطفی درونی بی توجه به رانش ها و‬ ‫کشــمکش های فضای سیاســی کشور و در زیر بار اثار سیل‪ ،‬زلزله‪ ،‬انفلوانزا و کرونا فقط به مردم و نجات شان از این بالی تاریخی بیندیشیم‬ ‫و با صبوری‪ ،‬خوشــرویی‪ ،‬خســتگی ها و بی خوابی های مســتمر خود و همکاران جان برکف را به تاب اوری بدل کنیم تا مردم دلگرم باشند‬ ‫و نهراســند که شاید مدافعان سالمت کشورشــان وامانده اند و چهار موج هولناک را با جمیع کاستی ها به لطف الهی مدیریت کردیم و مردم‬ ‫مهربان این سرزمین بخوبی می فهمند و کریمانه پاسدار خدمتگزاری صادقانه مدافعان سالمتند‪ .‬برای کاستن از تلخی لحظه های جانکاه این‬ ‫ایام ســخت گفتمانی تازه را برگزیدیم و با شــیرینی قند پارسی ادبیات کهن این ســرزمین درامیختیم و حتی سخنان نامربوط را با شعری‪،‬‬ ‫طنزی‪ ،‬تمثیلی برگرفته از گنجینه نفیس هنر و ادب دیرینه این ســرزمین پاســخ گفتیم تا اندیشه های پریشان و خسته مردم را مشوش تر و‬ ‫منزلت خویش را نازل تر نکنیم‪.‬‬ ‫اینک گفتار و نوشــتاری با واژه های زمخت حتی برای انان که دشــنام می دهند‪ ،‬شــان مجموعه صبور و بردبار نظام سالمت نیست‪ .‬گفتمان‬ ‫ســخیف در ذهن دیگران خفیفمان می کند و نخبه را گویش پخته باید و خدمتگزاران صبور را تندخویی و درشــت گویی نشــاید‪ .‬در همین‬ ‫کارزارهای تبلیغاتی انتخاباتی بعضی از دوستان ‪ 16‬ماه زحمت ما را چگونه به چالش کشیدند؟ و ما فقط با طنز و شوخی از کنارش گذشتیم‪.‬‬ ‫صبوری‪ ،‬تاب اوری و خوشرویی در کردار و بهره گیری از واژگان نفیس و پاکیزه در گفتار‪ ،‬انتظار همه فرهیختگان‪ ،‬بزرگان و مردم شریف و‬ ‫نجیب و قدرشناس کشور از همه ماست‪.‬‬ ‫کرونــا مــی رود‪ ،‬البته نــه چنــدان زود همانگونه کــه اجدادش رفتنــد و ما نیــز می رویــم همانگونه که پیشــینیانمان رفتنــد و انچه‬ ‫می مانــد‪ ،‬پــژواک زیبایی ها و زشــتی های گفتار ماســت در زیر ایــن گنبد مینــا و نیکی ها و بدی های رفتار ماســت که ثبت می شــود‬ ‫در صفحه تاریخ این سرزمین کهن‪.‬‬ ‫جدیدترین امار مبتالیان و فوتی های کرونا در جهان‬ ‫شمار مبتالیان به بیماری «کووید‪ »۱۹-‬ناشی از کروناویروس جدید در جهان تاکنون به ‪ ۱۸۱‬میلیون و ‪ ۸۶۶‬هزار و ‪ ۷۲۶‬نفر رسیده و مرگ‬ ‫سه میلیون و ‪ ۹۳۸‬هزار و ‪ ۸۶۸‬نفر نیز بر اثر ابتال به این بیماری تایید شده است‪.‬‬ ‫همچنین بنابر تازه ترین امارها تاکنون ‪ ۱۶۶‬میلیون و ‪ ۳۸۵‬هزار و ‪ ۶۳۶‬نفر از مبتالیان به کووید‪ ۱۹-‬بهبود یافته اند‪.‬‬ ‫روند افزایش امار ابتال به بیماری کووید‪ ۱۹-‬که تاکنون در ‪ ۲۲۰‬کشور و منطقه در جهان شیوع یافته است‪ ،‬ادامه دارد و این بیماری همچنان‬ ‫در دنیا قربانی می گیرد‪.‬امریکا تاکنون با بیش از ‪ ۳۴.۴‬میلیون مبتال و بیش از ‪ ۶۱۹‬هزار قربانی همچنان در صدر فهرست کشورهای درگیر‬ ‫بــا بیمــاری کووید‪ ۱۹-‬قرار دارد‪.‬هند نیز با امار بیش از ‪ ۳۰.۲‬میلیون مبتال پس از امریــکا در رتبه دوم جهانی قرار دارد و امار مبتالیان به‬ ‫کووید‪ ۱۹-‬در برزیل هم از ‪ ۱۸.۴‬میلیون نفر فراتر رفته و در حال حاضر سومین کشور جهان به لحاظ باالترین شمار مبتالیان است‪.‬‬ ‫پس از ایاالت متحده‪ ،‬کشورهای برزیل با بیش از ‪ ۵۱۳‬هزار و هند با بیش از ‪ ۳۹۶‬هزار جانباخته باالترین امار قربانیان کووید ‪ ۱۹‬را در این‬ ‫فهرســت جهانی گزارش داده اند‪.‬پس از ان ها نیز کشورهای مکزیک و پرو بیشترین تعداد قربانیان این بیماری را در دنیا ثبت کرده اند‪ .‬تعداد‬ ‫جانباختگان کووید‪ ۱۹-‬در مکزیک تاکنون بیش از ‪ ۲۳۲‬هزار و در پرو نیز بیش از ‪ ۱۹۱‬هزار نفر اعالم شده است‪.‬‬ ‫همچنین روســیه با گذشــتن از امار ‪ ۱۳۳‬هزار قربانی تاکنون بیشترین تلفات کرونا را در بین کشورهای اروپایی داشته است‪ .‬پس از ان نیز‬ ‫انگلیس با امار بیش از ‪ ۱۲۸‬هزار قربانی در جایگاه دوم تلفات کرونا در اروپا قرار گرفت‪.‬‬ ‫به عالوه کشورهای ایتالیا بیش از ‪ ۱۲۷‬هزار‪ ،‬فرانسه بیش از ‪ ۱۱۰‬هزار و کلمبیا نیز بیش از ‪ ۱۰۴‬هزار فوتی بر اثر ابتال به بیماری کووید‪۱۹-‬‬ ‫را گــزارش داده اند‪.‬همچنیــن ارژانتین با بیش از ‪ ۹۲‬هزار‪ ،‬المان با بیش از ‪ ۹۱‬هزار‪ ،‬ایران با بیش از ‪ ۸۳‬هزار‪ ،‬اســپانیا با بیش از ‪ ۸۰‬هزار‪،‬‬ ‫لهســتان با بیش از ‪ ۷۴‬هزار‪ ،‬افریقای جنوبی با بیش از ‪ ۵۹‬هزار‪ ،‬اندونزی با بیش از ‪ ۵۷‬هزار‪ ،‬اوکراین با بیش از ‪ ۵۲‬هزار‪ ،‬ترکیه نیز با بیش‬ ‫گ و میر ناشی از کووید‪۱۹-‬را ثبت کرده اند‪.‬‬ ‫از ‪ ۴۹‬هزار جانباخته دیگر کشورهایی هستند که تاکنون امار باالی مر ‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی «ورلداُمتر»‪ ،‬شمار مبتالیان و قربانیان این بیماری در ‪ ۱۰‬کشوری که طبق گزارش های رسمی باالترین امارها‬ ‫را تاکنون داشته اند تا صبح امروز (دوشنبه) به ترتیب به شرح زیر است‪:‬‬ صفحه 5 ‫سه شنبه ‪ 8‬تیر ‪ 1400‬سال هفدهم شماره ‪4225‬‬ ‫تفاهموتوافقبامشتریانمعترض‪،‬جایگزینرسیدگیقضائیمیشود‬ ‫‪6‬‬ ‫صنعت و خودرو‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫رئیسکمیسیونصنایعمجلسپیشنهادکرد‪:‬‬ ‫تشکیل اتاق داوری و حل اختالف احتمالی با مشتریان در سایپا‬ ‫با امضای موافقت نامه داوری بین گروه خودروسازی‬ ‫ســایپا و معاونــت اجتماعی و پیشــگیری از وقوع‬ ‫جرم دادگستری کل اســتان تهران‪ ،‬اتاق داوری و‬ ‫حل اختالف برای رســیدگی به دعاوی و اعتراض‬ ‫احتمالی تشــکیل شد تا تفاهم و توافق با مشتریان‬ ‫جایگزین رسیدگی های قضائی شود‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جرم‬ ‫دادگســتری کل اســتان تهران پس از بازدید خط‬ ‫تولید خودرو شاهین و امضای توافق نامه همکاری‬ ‫با مدیرعامل گروه خودروســازی سایپا‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫امــروز بازدید خوبی از خــط تولید محصول جدید‬ ‫گروه خودروسازی سایپا داشتیم که تولید و عرضه‬ ‫این محصول به روز و استاندارد در کنار خروج پراید‬ ‫از خط تولید در شــرایط تحریم می تواند از جمله‬ ‫مهمترین سرفصل های عملکردی سایپا در دو سال‬ ‫گذشته باشد‪.‬‬ ‫علــی دیزجی در ادامــه به امضــای موافقت نامه‬ ‫همکاری با ســایپا نیز اشــاره کرد و افزود‪ :‬در سند‬ ‫تحول قضائی که به تائیــد مقام معظم رهبری نیز‬ ‫رسیده‪ ،‬الزم بود به دستگاه هایی که فراوانی پرونده‬ ‫دارند رســیدگی شــود که از جمله این دستگاه ها‬ ‫خودروسازان داخلی هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در ســند تحول راهکارهای مختلفی‬ ‫برای تحقق این هدف درنظر گرفته شــده است که‬ ‫با توجــه به نوع اختالف ها و دعاوی مطرح شــده‬ ‫در اکثر این پرونده ها‪ ،‬تصمیم گرفته شــد از منظر‬ ‫پیشگیری وارد شویم و مساله را کنترل کنیم‪.‬‬ ‫معاون پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری تهران‬ ‫افزود‪ :‬شــاخص دیگری که در ســند تحول قضائی‬ ‫مورد اشــاره قرار گرفته‪ ،‬رســیدگی های جایگزین‬ ‫اســت که از طریق اتاق های داوری و حل اختالف‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه بسیاری از دعاوی و اختالفاتی‬ ‫که به مراجع قضائی کشــیده می شود‪ ،‬موضوعاتی‬ ‫اســت که با تفاهم و مذاکره شرکت و مشتری قابل‬ ‫رفع اســت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬براســاس همین موضوعات‬ ‫و پیگیــری و همراهــی هایی که از ســوی گروه‬ ‫خودروسازی سایپا صورت گرفت‪ ،‬تفاهم نامه امروز‬ ‫امضا شد و امیدواریم این اقدام به کاهش قابل توجه‬ ‫پرونده های این حوزه در سال ‪ 1400‬منجر شود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل گروه خودروســازی ســایپا نیز پس از‬ ‫امضای این تفاهم نامه با اشــاره بــه دومین دیدار‬ ‫مدیران ارشــد این گروه خودروســازی با مدیران‬ ‫دســتگاه قضا در هفته قــوه قضائیه اظهــار کرد‪:‬‬ ‫خوشــبختانه طی ســال های اخیر با حضور حجه‬ ‫االسالم و المسلمین رئیسی‪ ،‬قوه قضائیه در حمایت‬ ‫از تولیدکنندگان همت و تالش همه جانبه ای را به‬ ‫کار بســتند و این حمایت ها امروز به منصه ظهور‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫ســیدجواد ســلیمانی با بیان اینکه نتیجه توجه و‬ ‫حمایــت قــوه قضائیه در دو ســال اخیر از صنعت‬ ‫کشور امروز منشــا خیر برای تولیدکنندگان شده‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬امیدواریم بــا ادامه ایــن روند‪ ،‬در‬ ‫اینده ای بســیار نزدیک مانع زدائی و پشــتیبانی‬ ‫کامل از تولید کشــور محقق شود تا شاهد جهش‬ ‫بیشتر تولید و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی‬ ‫در کشــور باشــیم‪.‬قائم مقام معاونــت اجتماعی و‬ ‫پیشــگیری از وقــوع جرم قوه قضائیــه نیز پس از‬ ‫بازدید خط تولید محصول شــاهین در گفت وگو با‬ ‫خبرنگار ســایپانیوز‪ ،‬طراحی‪ ،‬تولید و عرضه خودرو‬ ‫ایمن و به روز شــاهین ســایپا را موفقیتی توصیف‬ ‫کرد که از تالش‪ ،‬تعهد و تخصص کارکنان و مدیران‬ ‫سایپا در شرایط تحریم به دست امده است‪.‬‬ ‫رضا مســعودی فر در ادامه به خروج خودرو پراید از‬ ‫خط تولید سایپا در ســال گذشته نیز اشاره کرد و‬ ‫گفــت‪ :‬این خودرو هم به لحــاظ اطمینان در برابر‬ ‫ســارقان و هم از نظر ایمنی در ســوانح رانندگی‪،‬‬ ‫بخش زیادی از ورودی پرونده های دســتگاه قضا‬ ‫را تشکیل می داد و با توجه به سهم قابل توجه ان‬ ‫از تیراژ تولید و درامدهای گروه خودروسازی سایپا‪،‬‬ ‫حذف از سبد محصوالت و توقف تولید ان یک اقدام‬ ‫جهادی بود که توسط مهندس سلیمانی اجرا شد‪.‬‬ ‫گفتنی است براســاس موافقت نامه همکاری بین‬ ‫گروه خودروسازی ســایپا و دادگستری کل استان‬ ‫تهران‪ ،‬با ایجــاد یک اتاق داوری و حل اختالف در‬ ‫ســایپا‪ ،‬برخی از دعاوی و اعتــراض های احتمالی‬ ‫مشــتریان در حوزه قراردادهای فــروش خودرو و‬ ‫قطعات با تفاهم و توافق شــرکت و مشتری حل و‬ ‫فصــل و از ایجاد پرونده های قضائی جلوگیری می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ایجاد این اتاق داوری در راســتای کاهش مراجعه‬ ‫مردم بــه مراجع قضائی و تســریع در حل و فصل‬ ‫اختالفات براساس ماده ‪ 116‬قانون برنامه پنج ساله‬ ‫ششم توسعه صورت گرفته است‪.‬‬ ‫ایا خودروهای پادار از ناوگان‬ ‫ارتش ها سر در خواهند اورد؟‬ ‫دست شد‪ .‬اما با وجود همه جذابیت ها مدلی که بعد‬ ‫از بیگ داگ ســاخته شد ان قدر پرسروصدا بود که‬ ‫عمال استفاده از ان را غیرممکن می کرد و درنتیجه‬ ‫پروژه تولید ان در سال ‪ ۲۰۱۵‬متوقف شد‪ .‬اما قطعا‬ ‫برای پیشرفتن به جلو نباید به گذشته نگاه کرد‪.‬‬ ‫الکساندر کات پژوهشــگر ارشد البراتوار تحقیقاتی‬ ‫ارتــش امریکا که پروژه جدیــدی را در این زمینه‬ ‫هدایت می کند در گفت وگو با خبرنگار نشریه فوربز‬ ‫گفتــه‪« :‬ماشــین های پادار به هیچ وجه به دســت‬ ‫فراموشــی سپرده نشــده اند‪ .‬این تکنولوژی نیاز به‬ ‫پختگی بیشتر دارد و قطعا زمانی که پخته تر شود‪،‬‬ ‫ســازگارپذیری و کارایی بیشــتری نیز پیدا خواهد‬ ‫کرد»‪.‬‬ ‫طبق توضیح اقای کات کارایی به واسطه تاندون ها‬ ‫و ماهیچه هایی پدید می اید که با عمل کردن مانند‬ ‫الســتیک‪ ،‬در هر قــدم ارنرژی را جمــع و بازیابی‬ ‫می کنند‪ .‬ان طور که کات درباره پروژه خود توضیح‬ ‫داده ان ها به دنبــال جایگزین کردن پاها به جای‬ ‫چرخ ها هســتند‪ .‬این کار براســاس فرمولی پیش‬ ‫مــی رود که در دهــه ‪ ۱۹۸۰‬بــرای ارزیابی نیروی‬ ‫مورد نیــاز برای حرکت یک جانور با وزن و هیکلی‬ ‫مشخص در سرعتی مشخص طراحی شده بود و با‬ ‫عنوان فرمول هگلوند شناخته می شود‪.‬‬ ‫این فرمول نشان می داد که همه جانداران از سوسک ها‬ ‫گرفته تا فیل ها از قاهنون یکسانی پیروی می کنند‪.‬‬ ‫پروژه جدید البراتــورا تحقیقاتی ارتش امریکا این‬ ‫فرمــول را در مــورد خودروهای مختلــف اعم از‬ ‫چرخــی و زنجیری به کار گرفته و ان ها را با پاهای‬ ‫جانوران مقایسه کرده است‪.‬‬ ‫این پژوهش اطالعات مربوط طیف گســترده ای از‬ ‫خودروهای زمینــی و روبوت ها را از فورد مدل تی‬ ‫گرفته تا اخرین مدل از خودروهای جنگی خودران‬ ‫جمع اوری کرده تا بیشــترین بازده را در باالترین‬ ‫سرعت محاسبه کند‪.‬‬ ‫جاندارن مختلف از جملــه عنکبوت ها‪ ،‬پنگوئن ها‪،‬‬ ‫انسان ها‪ ،‬اسب ها و سایر حیوانات نیز در این نمودار‬ ‫واقع شــده اند و به طور کلی چنانکه مشخص شده‬ ‫همگی از الگوی مشــابهی بهــره می برند‪( .‬هرچند‬ ‫مشــخص شــده وزن های باالتر از ‪ ۳۵‬تن به قواعد‬ ‫متفاوتی نیاز خواهند داشت)‪.‬‬ ‫پژوهشــگران این طــور نتیجه گیــری کردند‪« :‬ما‬ ‫شباهت بسیار قوی ای را بین سیستم های بیولوژیک‬ ‫و مصنوعی پیدا کردیم‪ ...‬ارگانیسم ها و سیستم های‬ ‫مصنوعی همگی قرابت نزدیکــی با فرمول هگلوند‬ ‫دارند»‪ .‬این حاکی از ان است که ماشین های (پادار)‬ ‫راه رونده می توانند با چرخ ها یا زنجیرها برابری کنند‬ ‫و البته در گذشــتن از موانع یا سراشیبی ها دارای‬ ‫مزایای قابل توجهی هم هستند‪.‬‬ ‫با این کــه در حال حاضر عمده ماشــین های پادار‬ ‫ناکارامد هســتند‪ ،‬اما برخــی از طراحی های موفق‬ ‫ماننــد روبوت دانشــگاه ام ای تی به اســم چیتا به‬ ‫لحاظ کارامدی با چرخ ها قابل مقایســه هستند‪ .‬با‬ ‫توسعه و ساخت مواد اولیه بهتر که چرخه ذخیره و‬ ‫بازیابی حیوانات را به خوبی تقلید می کند‪ ،‬می توان‬ ‫انتظار داشت که ماشــین های راه رونده به زودی از‬ ‫راه برسند‪.‬‬ ‫به باور جیســون پوســی مهندس مکانیک تیمک‬ ‫البراتور تحقیقاتی ارتش امریکا «با پیشــرفت های‬ ‫صورت گرفتــه در باتری ها یا چگالی منبع انرژی و‬ ‫همچنین تحقیقات بیشــتر برای افزایش کارامدی‬ ‫از طریــق به کارگیــری یــک پــای بهینه ســازی‬ ‫شــده و دربــر گرفتن اجــزای ارتجاعــی در پاها‬ ‫و همچنین ســتون فقــرات‪ ،‬اختــاف کارامدی‬ ‫میان سازه های مکانیکی و موجودات زنده می تواند‬ ‫برطرف شود»‪.‬‬ ‫اقای پوسی به پیشــرفت های چشمگیر در کارایی‬ ‫خودروها در طی یک دهه گذشته به عنوان نمونه ای‬ ‫از بهبود طرذاحی های جدید اشاره کرده است‪.‬‬ ‫تا چند ســال پیش خودروهای برقی هم غیرعملی‬ ‫بــه نظــر می امدنــد و بــا پیشــرفت تکنولوژی‬ ‫باتری هــا و موتورهــا حاال به رقیبــی جدی برای‬ ‫خودروهــای درون ســوز به شــمار می رونــد و به‬ ‫همیــن ترتیــب می تواند تصور کرد کــه به زودی‬ ‫خودروهای پــاداری که مانند جانداران راه می روند‬ ‫سر از جاده ها در بیاورند‪.‬‬ ‫با توسعه و ساخت مواد اولیه بهتر که چرخه ذخیره‬ ‫و بازیابــی حیوانــات را به خوبی تقلیــد می کند‪،‬‬ ‫می توان انتظار داشــت که ماشین های راه رونده به‬ ‫زودی از راه برسند‪.‬‬ ‫‪ ،‬پیــش از ایــن روبوت های غول پیکیــری که در‬ ‫میدان هــای جنگ روی دو یا چهــار پا راه می روند‬ ‫قبــا در فیلم هایــی ماننــد جنگ ســتارگان یا‬ ‫انیمه های پرطرفدار ژاپنی تصویر شــده اند‪ ،‬اما اصال‬ ‫بعید نیســت که به زودی شاهد حضور این گونه از‬ ‫هیوالهای ماشــینی در ناوگان ماشین االت نظامی‬ ‫ارتش های جهان باشــیم‪ .‬تحقیق جدید ازمایشگاه‬ ‫تحقیقات ارتــش ایاالت متحده نشــان می دهد با‬ ‫این که ماشــین ها راه رونده تاکنون پیشرفت اندکی‬ ‫داشــته اند؛ اما در اینده اصال بعید نیست که ان ها‬ ‫را در کنار ســایر خودروهای نظارمی ببینیم و حتا‬ ‫ظهور تانک های راه رونده نیز کامال ممکن است‪.‬‬ ‫قبال هم پنتاگــون پروژه ماشــین های راه رونده را‬ ‫پیش برده بود و شاید مهمترین ان ها پروژه «بیگ‬ ‫داگ» باشــد‪ ،‬روبوتی شبیه سگ که با هدف حمل‬ ‫اسباب سربازان طراحی شــده بود و ویدیوهای ان‬ ‫در یوتیوب و ســایر شــبکه های اجتماعی دست به‬ ‫ت گذاری خودرو‬ ‫تاکید معاون قوه قضاییه بر ضرورت اصالح نظام قیم ‬ ‫تفاوت در معیارهــای تعیین قیمت نهاده های تولید و محصول‪ ،‬زمینه ســاز‬ ‫زیان دهی شرکت های تولیدکننده خودرو شده است‬ ‫معاون مالی‪ ،‬پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه با اشاره به نامناسب بودن ضوابط‬ ‫تعییــن قیمت خودرو به ویــژه با تفاوت های موجود در مــورد تعیین قیمت‬ ‫نهاده هــای تولید و محصول نهایی‪ ،‬اصالح نظام قیمت گذاری خودرو را کامال‬ ‫ضروری دانست‪ .‬محمدحســین فروزان مهر در بازدید از شرکت ایران خودرو‬ ‫و در نشســت با مدیرعامل این شــرکت‪ ،‬گفت‪« :‬تفاوت موجود در معیارهای‬ ‫تعیین قیمت برای نهاده های تولید و محصول‪ ،‬شــرایط را برای زیان ده بودن‬ ‫شرکت های تولیدکننده خودرو فراهم اورده است‪».‬‬ ‫وی تصریح کرد‪« :‬خوشــبختانه در شــرایط حاضر‪ ،‬شاهد رویکردی جهادی‬ ‫در مجموعــه ایران خودرو هســتیم و امارها و ارقام موجــود موید اقدامات و‬ ‫سیاســت گزاری های مناسب در این مجموعه در طول سال جهش تولید بوده‬ ‫است‪».‬‬ ‫معاون مالی‪ ،‬پشــتیبانی و عمرانــی قوه قضاییه ادامه داد‪« :‬رشــد تولید در‬ ‫بخش های مختلف و همچنین اقدامات انجام گرفته برای توسعه محصوالت در‬ ‫شرایطی در شــرکت ایران خودرو عملیاتی شده است که شاهد افزایش بیش‬ ‫از پیش محدودیت های تحریمی و هدف گذاری مذبوحانه دشمن برای توقف‬ ‫صنعت خودرو ایران بوده ایم‪».‬‬ ‫وی تاکید کرد‪« :‬سرکشــی به واحدهای تولیدی و پیگیری مشــکالت و رفع‬ ‫موانع و پشــتیبانی از واحدهای صنعتی در ســطح کشــور به عنوان یکی از‬ ‫ظرفیت های معطل مانده‪ ،‬شرایط و امکان اشتغال زایی مناسب در سطح کشور‬ ‫را فراهم می اورد که این مهم طی دو ســال گذشته و با حضور اقای رئیسی‬ ‫در مجموعه قوه قضاییه در دستور کار ویژه بوده است‪».‬‬ ‫فروزان مهر تصریح کرد‪« :‬در راســتای این هدف تالش شده است تمام موارد‬ ‫مرتبط با قضا در این حوزه احصا و موانع یک به یک رفع شوند‪».‬‬ ‫فرشاد مقیمی نیز در این نشست با اشاره به هدف گذاری افزایش تولید گفت‪:‬‬ ‫«با توجه به رشــد ‪۳۵‬درصدی تولید در ســال ‪ ۹۹‬نسبت به سال قبل از ان‬ ‫در ایران خودرو‪ ،‬امسال نیز روند صعودی تولید همچنان دنبال خواهد شد‪».‬‬ ‫وی با اشــاره به برنامه های شرکت ایران خودرو درخصوص توسعه پروژه های‬ ‫گیربکس گفت‪« :‬برای اولین بار گیربکس شش سرعته در ایران خودرو طراحی‬ ‫شــده اســت که تاثیر زیادی در کاهش مصرف ســوخت محصوالت خواهد‬ ‫داشت‪».‬‬ ‫مدیرعامل گــروه صنعتی ایران خودرو اعالم کرد‪« :‬از شــهریورماه امســال‬ ‫گیربکس نیمه اتوماتیک نیز اماده تولید خواهد شــد کــه البته طراحی این‬ ‫گیربکس مبنای طراحی پلت فرم ملی برای سال های اینده است‪».‬‬ ‫وی تاکید کرد‪« :‬کاهش ارزبری محصوالت در ســال ‪ ۱۴۰۰‬نیز مانند ســال‬ ‫گذشــته با جدیت دنبال خواهد شــد و در این خصوص کاهش ‪۱۳۳‬میلیون‬ ‫یورویی هدف گذاری شــده اســت‪».‬مقیمی تاکید کرد‪« :‬با رفع برخی موانع‬ ‫موجود و پشــتیبانی مناســب بخش هــای مختلف می توانیــم هدف گذاری‬ ‫تعیین شــده برای رشــد کمی تولیدات و افزایش کیفیت و ارایه محصوالت‬ ‫جدید در این شرکت را در سال ‪ ۱۴۰۰‬رقم بزنیم‪».‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪« :‬موانعی در مســیر تحقق اهداف تولید وجــود دارد که‬ ‫ضروری اســت‪ ،‬با تصمیم مناســب و حمایت از سوی نهادهای مرتبط و رفع‬ ‫ان‪ ،‬دغدغه های موجود درخصوص حفظ رونق تولید از میان برود‪».‬‬ ‫واردات کامیون با خودروهای نو ادامه یابد‬ ‫ایــن توان را دولــت باید ایجاد کند؛ دولت باید راننده ای کــه پول خرید کامیون نو‬ ‫را ندارد‪ ،‬به بانک معرفی کند‪ .‬خود دولت هم ضامن وام شــود‪ .‬بعد به راننده بگوید‬ ‫اگــر ماهی مثــ ً‬ ‫ا ‪ ۱۰‬واحد درامد داری‪ ۲ ،‬واحد ان را به بانک به عنوان قســط وام‬ ‫برگردان تا هم زندگی اش اداره شــود و هم به شغلش ادامه دهد‬ ‫پس از ان که واردات کامیو ن های کارکرده اروپایی با گذشــت بیش از یک ســال‬ ‫از طــرح تا اجرا‪ ،‬به مرحله ترخیص و پال ک گذاری رســیده‪ ،‬حاال رئیس کمیســیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس خبر از معرفی دســت اندرکاران این طرح به دستگاه قضایی‬ ‫داده اســت‪ .‬این در حالی است که این طرح بعد از ان اجرایی شد که خودروسازان‬ ‫داخلــی توان تولید را بنا به دالیل مختلف ازجمله تحریم ها از دســت دادند و بازار‬ ‫داخلی دچار افزایش تقاضا و کاهش چشــمگیر عرضه شد و همین موضوع باعث شد‬ ‫تا قیمت این خودروها هم راســتا با افزایش نرخ ارز‪ ،‬به شــدت افزایش یابد‪.‬‬ ‫رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس در تاز ه تریــن اظهار نظر خود درخصوص‬ ‫فرســودگی ناوگان و واردات کارکرده های اروپایی به عنوان راه حلی برای نوســازی‬ ‫اعالم کرده اســت؛ «هر کســی را که دســت اندرکار واردات کامیون های دست دوم‬ ‫اروپایی اســت ‪ -‬چه رئیس جمهور باشــد‪ ،‬چــه وزیر ‪ -‬به دســتگاه قضایی معرفی‬ ‫می کنیم‪».‬‬ ‫عز ت اهلل اکبر ی تاالرپشــتی با اشــاره بــه این که این اقدام‪ ،‬کار غلطی بوده اســت‪،‬‬ ‫عنوان کرده اســت‪« :‬از رئیس جمهور یا وزیر یا هر مقام دیگری که دســت اندرکار‬ ‫این کار اســت به دستگاه قضائی شــکایت می کنیم؛ واردات کامیون وقتی در داخل‬ ‫ظرفیت تولید داریم‪ ،‬خیانت به کشــور است‪».‬‬ ‫رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس در شرایطی به ظرفیت داخل خودروسازان‬ ‫کشــور اشاره می کند و ان را بهانه ای برای جلوگیری از واردات می داند که تحریم ها‬ ‫در سال های اخیر به شــدت روی واردات قطعات مورد نیاز و حتی ‪ CKD‬هم تاثیر‬ ‫گذاشــته است‪ .‬بنابراین خودروسازان در سال های اخیر ا ن طور که اعداد روی کاغذ‬ ‫و ظرفیت های اسمی شــان نشان می دهد‪ ،‬موفق به تولید و تامین نیاز بازار نشده اند‪.‬‬ ‫با توجه به ان که قطعه ســازان داخلی در ســا ل های اخیر سرمایه گذاری چندانی در‬ ‫بخــش تجاری انجام نداد ه و همواره عنوان کرد ه انــد تولید قطعات اصلی این صنعت‬ ‫بــا توجه به ظرفیت تولید و نبود صادرات‪ ،‬صرفه اقتصادی ندارد‪ ،‬بنابراین در تحریم ‬ ‫قطعات نمی توان امیدی به ظرفیت تولید داخل داشــت‪.‬‬ ‫اکبری تاالرپشــتی همچنین با اشــاره بــه ان که باید در صورت نبــود ظرفیت از‬ ‫واردات خودروهای نو اســتفاده شود‪ ،‬اظهار کرده است‪« :‬حتی اگر هم ظرفیت تولید‬ ‫داخل نداریم‪ ،‬باید کامیون نو وارد می شــد نه دســت دوم‪ .‬دستگاه های نو‪ ،‬خدمات‬ ‫پس از فروش دارد‪ ،‬رانندگان هم راحت تر هســتند؛ الودگی هم ندارد‪».‬‬ ‫این در شــرایطی اســت که در ســا ل های گذشــته قوانین داخلی دســت به دست‬ ‫تحریم ها داد تا هر چه بیشــتر عرضه این خودروهــا به بازار داخلی را کاهش دهد‪.‬‬ ‫براســاس ان چه به عنوان یک قانون در ســال های اخیر به تصویب رســید‪ ،‬واردات‬ ‫خودروهای ســنگین هم به صورت ‪ CBU‬امکان پذیر نیســت‪ .‬این در حالی است که‬ ‫خودروســازان خارجی هم به دلیل تحریم ها و شــرایط نقل وانتقــال پول‪ ،‬حاضر به‬ ‫تحویل خودروهای ‪ CBU‬به خودروســازان داخلی نیستند‪.‬‬ ‫رئیس کمیســیون صنایع و معــادن مجلس در ادامه اظهارنظرهــای خود همچنین‬ ‫عنوان کرده اســت‪« :‬باید شرکت های خودروساز داخلی را موظف کنیم طی ‪ ۳‬سال‪،‬‬ ‫ساخت داخل را ‪ ۱۰۰‬درصد بومی سازی کنند‪.‬‬ ‫اقایان باید سیاســتی را پیگیری می کردند که به ســود منافــع ملی و تولید داخل‬ ‫باشــد‪ ».‬امــا وی در شــرایطی از تولید داخــل ‪ 100‬درصدی ســخن می گوید که‬ ‫تجاری ســازان کشور بعد از حدود ‪ 50‬سال فعالیت مداوم‪ ،‬بومی سازی ‪ 100‬درصدی‬ ‫را محقق نکرد ه اند و حتی به این رقم نزدیک هم نشــده اند‪ .‬از این رو‪ ،‬دســتیابی به‬ ‫این رقم ان هم تنها در ‪ 3‬ســال امری بعید به نظر می رسد‪.‬‬ ‫اکبری تاالرپشــتی در ادامه افزود‪« :‬این که شــما کشــنده‪ ،‬تریلی‪ ،‬کامیون‪ ،‬اتوبوس‬ ‫و مینی بوس را دســت دوم و بدون هیچ خدماتــی وارد کنید؛ فقط یک رانت محض‬ ‫است و االیندگی محیط زیستی دارد‪».‬‬ ‫رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس دربــاره پایین بودن قدرت خرید کامیون‬ ‫اروپایی نوســاز از ســوی رانندگان‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬این توان را دولت باید ایجاد کند؛‬ ‫دولــت باید رانند ه ای که پول خرید کامیون نو را نــدارد‪ ،‬به بانک معرفی کند‪ .‬خود‬ ‫دولت هم ضامن وام شــود‪ .‬بعد بــه راننده بگوید اگر ماهــی مث ً‬ ‫ال ‪ ۱۰‬واحد درامد‬ ‫داری‪ ۲ ،‬واحــد ان را به بانک به عنوان قســط وام برگــردان تا هم زندگی اش اداره‬ ‫شود و هم به شغلش ادامه دهد‪».‬‬ ‫وی ادامه داد‪« :‬با واردات کامیون دســت دوم‪ ،‬راننده اســیر بیابان ها می شود‪ .‬زیرا‬ ‫قطعه نیســت‪ ،‬خدمات پس از فروش ندارد‪ ،‬کســی هم به فریادش نمی رســد‪ .‬چرا؟‬ ‫چون دولتی ها می خواهند رانت بخورند؟ ســر تا پای این کار الوده است‪».‬‬ ‫رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس گفت‪« :‬ما طرح واردات خودروهای دست‬ ‫دوم را بررســی خواهیم کرد و هر مقامی که دســت اندرکار اجرای ان بوده است را‬ ‫به دســتگاه قضائی معرفی خواهیم کرد‪».‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ ســبز و ســندکمپانی تراکتور کشــاورزی ام اف‪ ،‬مدل ‪ ، 1388‬بــه رنگ قرمز‪-‬‬ ‫روغنی‪ ،‬به شــماره موتور ‪ LFW12801U‬و به شــماره شاسی ‪ G07894‬و به شماره پالک‬ ‫‪ 15‬ایــران ‪ 513‬ک‪ 12‬متعلق به اقای عزیز بخشــی خرمابــاد به کدملی ‪1500958891‬‬ ‫مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط میباشد‪/.‬نقده‬ ‫************************************************‬ ‫بــرگ ســبز و یــک مورد پــالک تراکتــور کشــاورزی ام اف ‪ ، 399‬مــدل ‪ ، 1389‬به‬ ‫رنــگ قرمز‪ -‬روغنی‪ ،‬به شــماره موتور ‪ YAW1483W‬وبه شــماره شاســی ‪ J09305‬و به‬ ‫شــماره پــالک ‪ 14‬ایــران ‪ 852‬ک ‪ 12‬متعلــق به اقای صابــر ال کثیرســلطانی به کدملی‬ ‫‪ 1880472147‬مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪ /.‬نقده‬ ‫************************************************‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانم زرانگیز نیرویار‪ -‬دارای شناســنامه شــماره ‪ 3‬بشــرح دادخواســت به کالسه‬ ‫‪ 0000121‬از ایــن دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده‬ ‫که شــادروان حسن معصومزاده ‪ -‬بشناسنامه ‪ 2205‬در تاریخ ‪ 1400/02/06‬اقامتگاه‬ ‫دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه ان مرحوم منحصر است به‪ -1 :‬ارش معصومزاده‪،‬‬ ‫فرزنــد حســن‪ ،‬به ش‪.‬ش ‪ 2900530024‬پســر متوفــی ‪ -2‬امیر معصــومزاده‪ ،‬فرزند‬ ‫حســن‪ ،‬به ش‪.‬ش ‪ 2900768012‬پســر متوفی ‪ -3‬زرانگیز نیرویار فرزند یوسف علی‪،‬‬ ‫به ش‪.‬ش ‪ 2909802140‬مادر متوفی ‪ -4‬المیرا ابوالفتح یارمحمدیار ‪ ،‬فرزند شیرویه‪،‬‬ ‫به ش‪.‬ش ‪ 2909976191‬همســر متوفی ‪ -5‬افســانه ترکاون نژادنقده‪ ،‬فرزند محمود‪،‬‬ ‫به ش‪.‬ش ‪ 0063139367‬همسر متوفی ‪ .‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست‬ ‫مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکســی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی‬ ‫نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخستین اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف محمدیار‬ ‫اگهی ابالغ اجراییه ماده ‪ 18‬ایین نامه اجرای اسناد رسمی پرونده کالسه ‪14000048‬‬ ‫بدیــن وســیله به محمد عظیمی شــیوا نام پــدر‪ :‬جعفر ‪ ،‬تاریخ تولــد‪1367/6/15 :‬‬ ‫شــماره ملی‪ 3875818271 :‬شماره شناسنامه‪ 32:‬به نشــانی ‪ :‬همدان‪:‬خ وحدت پشت‬ ‫کالنتری که مدرس پ ‪ 15‬ابالغ میشــود که خانم شــکوفه شهبازی به استناد سند ازدواج‬ ‫‪ ، 347‬تاریخ ســند‪ 1391/11/10 :‬دفترخانه ازدواج شــماره ‪ 6‬و طالق شــماره ‪ 26‬شهر‬ ‫همــدان جهت وصول تعداد ‪ 300‬عدد ســکه تمــام بهار ازادی علیه شــما اجراییه صادر‬ ‫نموده و پرونده اجرایی به کالسه ‪ 14000048‬در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش‬ ‫مورخ ‪ 1400/1/23‬مامور‪،‬امکان ابالغ واقعی به شما فراهم نگردیده است‪.‬لذا طبق ماده‬ ‫‪ 18‬اییــن نامه اجرا مفــاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشــار‬ ‫محلی اگهی میشود و چنانچه ظرف مدت ‪ 10‬روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ میشود ‪،‬‬ ‫نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/4/8:‬‬ ‫م الف‪492:‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانــم مریم رضائی برابر وکالتنامه شــماره ‪ 24598‬مــورخ ‪ 1399/10/25‬تنظیمی‬ ‫دفترخانــه ‪ 28‬همــدان از طرف ولی اله نظری (مالک) با تســلیم دو برگ استشــهاد محلی‬ ‫مصدق به مهر دفترخانه ‪ 75‬همدان برابر وارده شماره ‪1400- 3/04/1400 / 1785‬‬ ‫مدعی است که سند مالکیت شش دانگ پالک باقیمانده ‪ 10/4494‬واقع در حومه‪/‬بخش‬ ‫یک همدان به شــماره مسلســل ‪ 3/735947‬ذیل ثبت ‪ 19042‬دفتر ‪ 65‬صفحه ‪ 61‬به‬ ‫علت نامعلوم مفقود گردیده و نزد کسی در بیع شرط نیست لذا به استناد تبصره الحاقی‬ ‫به ماده ‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت بدین وســیله اگهی میشــود تا هر کســی مدعی انجام‬ ‫معامله و یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این اگهی طی مدت ‪10‬‬ ‫روز به اداره ثبت اسناد و امالک مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله‬ ‫اعتراض خود را کتبا تســلیم نماید در صورت انقضا مدت واخواهی و نرســیدن اعتراض‬ ‫و یا در صورت اعتراض چنانچه اصل ســند مالکیت ارائه نگردد ســند مالکیت المثنی به‬ ‫ناممتقاضی صادر و تســلیم خواهد شــد‪،‬مراتب بر اســاس اخرین اطالعات سیستم جامع‬ ‫تهیه و گزارش شده است‪.‬‬ ‫م الف‪489 :‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان‪-‬از طرف بهرام زارع زادگان‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهــی موضــوع ماده ‪ 3‬قانون و مــاده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140060326001000504‬مورخ ‪ 1400/4/6‬هیات اول‪/‬دوم‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر‬ ‫در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملــک همدان‪-‬ناحیه یک تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی‬ ‫اقای حجت کورش عزت فرزند عزیز اله بشــماره شناســنامه ‪ 836‬صــادره از همدان در‬ ‫ششــدانگ یــک باب خانــه به مســاحت ‪ 150/88‬متر مربع‪ ،‬قســمتی از پــالک باقیمانده‬ ‫‪ 10/369‬اصلــی واقع در حومه بخش یک همدان‪،‬به نشــانی جــاده فقیره‪،‬باالتر از اتش‬ ‫نشانی‪،‬کوجه شــهامت‪،‬خریداری از مالک رسمی اقای عین اله مرادی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی میشــود در صورتی‬ ‫که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از‬ ‫تاریخ انتشــار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از‬ ‫اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خــود را به مراجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪.‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‬ ‫طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/4/8 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/4/24 :‬‬ ‫م الف‪490:‬‬ ‫رضا شیرخانی خرم‪-‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ صفحه 6 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫شهرستان‬ ‫سیاوشطاهرخانی‪،‬شهردارقزوین‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 85‬میلیاردریالبرایتامینابباغستانسنتیتوسطشهرداریقزوینهزینهشدهاست‬ ‫جلســه شــورای باغســتان های قزوین با حضور‬ ‫هدایــت اهلل جمالــی پــور اســتاندار‪ ،‬لطف اهلل‬ ‫سیاهکلی و فاطمه محمد بیگی نمایندگان قزوین‬ ‫در مجلس شــورای اســامی‪ ،‬علی فرخزاد معاون‬ ‫عمرانــی اســتانداری‪ ،‬ملکی مدیرعامل شــرکت‬ ‫اب منطقــه ای‪ ،‬فاطمه خمســه رئیس ســازمان‬ ‫جهاد کشــاورزری‪ ،‬کاظم پور مدیر عامل سازمان‬ ‫باغســتان‪ ،‬طاهرخانی شهردار‪ ،‬جمعی از مدیران و‬ ‫باغداران ســنتی و بهره برداران در محدوده باغات‬ ‫سنتی قزوین برگزار شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره ارتباطــات و امور بیــن الملل‬ ‫شــهرداری قزوین‪،‬ســیاوش طاهرخانی شــهردار‬ ‫قزویــن‪،‬در این نشســت گفت‪:‬باغســتان برای ما‬ ‫اهمیت ویژه داشــته و به همین دلیل علیرغم این‬ ‫که دســتگاه های متولی هیچ کمکی برای احیای‬ ‫باغســتان نکرده اند ما هزینه های سنگینی برای‬ ‫تامین اب و جلوگیری از خشــک شدن باغستان‬ ‫پرداخته ایم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تامیــن اب باغســتان از دغدغه های‬ ‫باغداران بوده و از ســوی شــهرداری ‪ 85‬میلیارد‬ ‫ریــال برای انتقــال اب و کمک بــه تامین حقابه‬ ‫باغستان پرداخت کردیم‪.‬‬ ‫طاهرخانی در ادامه با تاکید بر اهمیت باغســتان‬ ‫ســنتی قزوین بــه عنوان میراث مانــدگار قزوین‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬ما همچنــان در احیــا و صیانت از‬ ‫باغستان احســاس وظیفه و مسئولیت می کنیم و‬ ‫پای کار هستیم اما انتظار داریم سایر دستگاههای‬ ‫متولــی هم به وظایف خود عمــل کنند تا بتوانیم‬ ‫ایــن میــراث ارزشــمند را حفظ کنیــم‪ .‬تاکنون‬ ‫اقدامات موثری برای حفظ باغات انجام داده ایم و‬ ‫در حل سایر مشکالت باغداران هم امادگی داریم‬ ‫همچنان همراهی الزم را داشته باشیم‬ ‫رئیسدانشگاهعلومپزشکیاستان‬ ‫کرمانشــاه رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با‬ ‫ابراز نگرانی شــدید از کاهش چشمگیر استفاده از‬ ‫ماسک در اســتان گفت‪ :‬با ادامه این روند ورود به‬ ‫پیک پنجم کرونا محتمل است‪.‬‬ ‫دکتر محمود رضا مرادی در جلســه ستاد مدیریت‬ ‫و مقابله با کرونا اســتان به روند افزایشی کرونا در‬ ‫برخی استانهای کشور اشاره کرد و افزود‪ :‬علی رغم‬ ‫ســیر کاهشی کرونا در کل کشــور‪ ،‬برخی استانها‬ ‫مانند سیستان و بلوچستان‪ ،‬یزد‪ ،‬کرمان و بوشهر با‬ ‫افزایش شمار مبتالیان مواجه هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این امر زنگ خطری برای کشور و حتی‬ ‫اســتان ماســت که با روند افزایشــی مبتالیان در‬ ‫روزهای اینده مواجه شویم‪.‬‬ ‫مرادی گفت‪ :‬در پی تجمعات و شلوغی دو سه هفته‬ ‫اخیر احتمال ورود استان به پیک پنجم کرونا وجود‬ ‫دارد‪ .‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با ابراز‬ ‫نگرانی از کاهش چشــمگیر رعایــت پروتکل های‬ ‫بهداشــتی در سطح استان گفت‪ :‬همین امر نگرانی‬ ‫ما را از اوج گیری کرونا تشدید کرده است‪.‬‬ ‫مرادی با اشاره به روند ثابت کرونا در استان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫علی رغم این شرایط با توجه به شلوغی هفته اخیر‬ ‫و قبل از انتخابــات و نیز کاهش رعایت پروتکل ها‬ ‫نسبت به اوج گیری دوباره کرونا در استان نگرانیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حال حاضر ‪ ۳۳۱‬نفر در مراکز درمانی‬ ‫وی با اشاره به ورود بیش از ‪ ۱۱۸‬هزار واکسن نوبت‬ ‫اول به استان گفت‪ :‬تمام این واکسن ها تزریق شده‬ ‫و در حال حاضر ‪ ۸.۵‬درصد جمعیت هدف استان (‬ ‫افراد باالی ‪ ۱۸‬سال) واکسینه شده اند‪.‬‬ ‫مــرادی گفت‪ :‬همچنین تاکنــون بیش از ‪ ۵۶‬هزار‬ ‫واکســن نوبت دوم وارد استان شده که کار تزریق‬ ‫‪ ۴۱‬هزار دز ان انجام شــده و ظــرف امروز و فردا‬ ‫مابقی دزهای ان تزریق می شود‪.‬‬ ‫رئیس دانشــگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬با تزریق تمام دزهای نوبت دومی که به استان‬ ‫تحویل شده‪ ،‬در مجموع ‪ ۳.۵‬درصد جمعیت استان‬ ‫بطور کامل واکسینه می شوند‪.‬‬ ‫توسعهگازرسانیدربخشصنعتشهرستانارانوبیدگلقابلتوجهاست‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت‪ :‬اران و‬ ‫بیدگل از جمله شهرستان های سبز استان است و‬ ‫توسعه گازرســانی در بخش صنایع ان نیز بخوبی‬ ‫قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫به گزارش ســید مصطفی علــوی مدیر عامل این‬ ‫شــرکت‪ ،‬در مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره گاز‬ ‫شهرســتان اران و بیدگل که بــا حضور فرماندار و‬ ‫امام جمعه این شهرســتان برگزار شد‪ ،‬بیان داشت‪:‬‬ ‫این شــرکت‪ ،‬با تامین منابع مالــی الزم از طریق‬ ‫شرکت ملی گاز اماده توســعه گازرسانی دربخش‬ ‫های صنعتی است‪ ،‬اما در این راستا مشترکین عزیز‬ ‫باید با مصــرف منطقی گاز‪ ،‬طبق الگوی مصرف‪ ،‬با‬ ‫این شرکت همکاری کنند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬با بیان اینکه یک میلیون و ‪ ۹۳۲‬هزار مشترک‬ ‫گاز طبیعی در ســطح اســتان وجــود دارد‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬ســال گذشــته بیش از ‪ ۵۴‬هزار و ‪۶۳۰‬‬ ‫مشترک گاز طبیعی در بخش های خانگی‪ ،‬صنعتی‬ ‫وعمومی به تعداد مشترکین شرکت اضافه شد‪.‬‬ ‫مهندس علوی‪ ،‬با اشــاره به اینکه ساالنه حدود‪22‬‬ ‫میلیارد متر مکعب گاز در ســطح استان توزیع و به‬ ‫مصرف می رســد‪ ،‬افزود‪ :‬برای انتقال گاز طبیعی تا‬ ‫زمانی که به دســت مصرف کننده برسد زحمات و‬ ‫مشقات زیادی کشیده می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان‪ ،‬با اشاره به‬ ‫اینکــه در حال حاضر ‪ 112‬شــهر و یک هزار و ‪۶6‬‬ ‫روستا در سطح استان اصفهان از نعمت گاز طبیعی‬ ‫برخوردار هستند‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬در حال حاضر حدود‬ ‫‪ ۹‬هزار و ‪ ۶۷۰‬واحد صنعتی در سطح استان مصرف‬ ‫کننده گاز طبیعی هستند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در ســالی که گذشــت با توجه به‬ ‫شــدت برودت هوا‪ ،‬به فضل خــدا و تمهیداتی که‬ ‫اتخاذ گردید حتی یک قطع گاز رخ نداد و خدمات‬ ‫گازرسانی به صورت مداوم ادامه یافت ‪.‬‬ ‫مهندس علوی‪ ،‬با بیان اینکه مصرف گاز در ســال‬ ‫گذشته به ‪ 78‬میلیون متر مکعب در روز هم رسید‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬نیروگاه ها و مجتمع هــای فوالد از مصرف‬ ‫کنندگان عمده استان هستند که روزانه بین ‪ 10‬تا‬ ‫‪ 12‬میلیــون متر مکعب در هر یک از این مجموعه‬ ‫ها گاز طبیعی به مصرف می رسد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬با اشاره به اینکه مردم باید همکاری الزم را در‬ ‫مصرف خانگی داشته باشند‪ ،‬گفت‪ :‬اولویت مصرف‬ ‫گاز با بخش خانگی است اما در صورت مصرف زیاد‪،‬‬ ‫تولید و صنایع اسیب می بینند‪.‬‬ ‫در ادامــه دکتــر اســماعیل بایبــوردی فرماندار‬ ‫شهرســتان اران و بیدگل ضمن تشکر از وضعیت‬ ‫گازرسانی در سطح این شهرســتان‪ ،‬افزود‪ :‬گاز به‬ ‫عنوان یکی از مهمترین حامل های انرژی در تحول‬ ‫اقتصادهای ســنتی به اقتصادهــای صنعتی نقش‬ ‫موثری داشته است‪.‬وی‪ ،‬نقش گاز و گازرسانی را در‬ ‫توسعه شهرها و روستای ‪۱۱‬گانه شهرستان اران و‬ ‫بیدگل مهم برشمرد و به رابطه معنادار گازرسانی به‬ ‫واحدهای صنعتی‪ ،‬صنفی و خانگی و رشد و توسعه‬ ‫اقتصادی این شهرســتان اشــاره کرد و افزود‪ :‬این‬ ‫مهم در شهرستان صنعتی‪ ،‬گردشگری و کشاورزی‬ ‫اران و بیدگل که سوخت و انرژی غالبش گاز است‪،‬‬ ‫نمود عینی دارد ‪.‬وی‪ ،‬بیان داشت‪ :‬شهرستان اران و‬ ‫بیدگل ‪۳۹‬هزار و ‪ 927‬مشترک گاز دارد که از این‬ ‫تعداد‪5 ،‬هزار و‪ 342‬مشترک روستایی و ‪۳۴‬هزار و‬ ‫‪ 585‬مشترک شهری است‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است در پایان از خدمات ‪ 12‬ساله سید‬ ‫امیر سید ابراهیمی به عنوان رئیس سابق اداره گاز‬ ‫شهرســتان اران وبیدگل تشکر و قدردانی گردید و‬ ‫حکم اقای مشجری به عنوان سرپرست جدید این‬ ‫اداره قرائت شد‪.‬‬ ‫‪۲۷۱‬هزارپروندهقضاییدراستانهمدانمختومهشد‬ ‫رئیس کل دادگســتری همدان با اشــاره به تقویت‬ ‫رویکــرد فسادســتیزی قوه قضاییــه گفت‪ :‬برخی‬ ‫نگرانند با رفتن اقای رئیســی فســاد ســتیزی در‬ ‫این دســتگاه کنــد و یا فراموش شــود؛ درحالیکه‬ ‫فسادســتیزی باقوت ادامه یافتــه و رئیس جدید‬ ‫موضوع را با قاطعیت ادامه می دهد‪.‬‬ ‫محمدرضــا عدالت خواه در جمع اصحاب رســانه‬ ‫با تشــریح فعالیت های دادگســتری همدان اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬در طول یک سال گذشــته در دادگاه ها و‬ ‫دادسراهای همدان ‪ 271‬هزار و ‪ 167‬فقره مختومه‬ ‫شده اســت که ‪ 15‬هزار و ‪ 867‬فقره پرونده نسبت‬ ‫به سال گذشته بیشتر است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در ‪ 21‬ماه گذشته ‪ 746‬هزار و ‪725‬‬ ‫پرونده قضایــی وارد تمام مراکز و زیرمجموعه های‬ ‫دادگستری همدان شده که از این تعداد ‪ 749‬هزار‬ ‫و ‪ 426‬فقره پرونده مختومه شده‪ ،‬اماری که ‪2‬هزار‬ ‫و ‪ 701‬پرونده ان متعلق به پرونده های معوقه بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگســتری همدان با اعالم اینکه استان‬ ‫همــدان توانســته در بخش صلح و ســازش رتبه‬ ‫نخســت کشور را به دست اورد گفت‪ :‬در شوراهای‬ ‫حل اختالف استان همدان ‪ 47‬درصد از پرونده ها و‬ ‫در دادگاه ها و دادسراهای استان نیز ‪ 7‬و نیم درصد‬ ‫از پرونده ها منجر به صلح و سازش شده است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه تمامی اقدامات انجام شده در‬ ‫راستای سند تحول قوه قضاییه بوده است بنابراین‬ ‫با تغییر ریاســت قوه‪ ،‬ســند تحول منتفی نشده و‬ ‫راه خــود را ادامه می دهد عنوان کرد‪ :‬باوجود اینکه‬ ‫در ایام کرونا ‪ 70‬قاضی و ‪ 160‬کارمند دادگستری‬ ‫همــدان بــه این بیمــاری مبتال شــدند در انجام‬ ‫خدمت رســانی به مردم اختاللــی به وجود نیامد و‬ ‫کار ادامه یافت‪.‬‬ ‫عدالت خواه بابیان اینکه اســتان همدان در بخش‬ ‫عفو نیز توانســته رتبه نخست کشــور را به دست‬ ‫اورد اظهار داشت‪ :‬در طول ‪ 10‬سال گذشته تعداد‬ ‫افرادیکه مــورد عفو قرار گرفتنــد ‪ 588‬نفر بودند‬ ‫درحالی که با عفو اخیر تعداد عفوشدگان در استان‬ ‫به هزار و ‪ 526‬نفر افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه اســتان همــدان در بخش‬ ‫اعطای ازادی های مشــروط نیز رتبه نخست کشور‬ ‫را کسب کرده اســت گفت‪ :‬در بخش اتقان ارا نیز‬ ‫تنها ‪ 12‬درصد از احکام دادگاه های بدوی استان در‬ ‫دادگاه های تجدیدنظر نقض شده است درحالی که‬ ‫میانگیــن این رقم در کشــور ‪ 20‬درصد اســت به‬ ‫همین دلیل اســتان در بخش نیز حائز رتبه شــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری اســتان همــدان درباره‬ ‫ســامانه های ابداعی اســتان که موردتوجه رئیس‬ ‫دســتگاه قضا قرارگرفته بود نیز بیان کرد‪ :‬ســامانه‬ ‫ســااب باهــدف ارزش گذاری ارای بــدوی قضات‬ ‫استان و ارائه کارنامه ای از عملکرد هر یک از قضات‬ ‫طراحی شده است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬به زودی سه سامانه‬ ‫ابتکاری اســتان به نام های سامانه «ساتد» سامانه‬ ‫ارزیابی تحقیقات دادســرا؛ سامانه «سانک» سامانه‬ ‫ارزشــیابی نظرات کارشناسی و ســامانه «سادو»‬ ‫سامانه ارزشیابی دفاعیات وکال راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫عدالت خواه درباره برنامه های دادگستری همدان در‬ ‫بخش حمایت از تولید نیز توضیح داد‪ :‬در اســتان‬ ‫همدان با تشکیل ‪ 207‬جلسه با فعاالن اقتصادی و‬ ‫انجام ‪ 277‬مورد مکاتبه تالش شده مشکالت تولید‬ ‫در اســتان برطرف شود تالشی که تاکنون منجر به‬ ‫رفع موانع تولید از ‪ 57‬کارگاه شده است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به تقویت رویکرد فســاد ستیزی قوه‬ ‫قضاییه مطرح کرد‪ :‬برخــی نگران اند با رفتن اقای‬ ‫رئیســی فساد ســتیزی در این دســتگاه کند و یا‬ ‫فراموش شود درحالی که فساد ستیزی باقوت ادامه‬ ‫یافتــه و رئیس جدید قــوه قضائیه نیز موضوع را با‬ ‫قاطعیت ادامه خواهند داد‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت اب منطقه ای استان‪:‬‬ ‫‪ 20‬هزار حلقه چاه مجاز در گلستان فعال است‬ ‫گرگان‪ -‬عبدالغفور توکلی‪ :‬مدیر عامل شرکت‬ ‫اب منطقه ای گلستان‪ ،‬گفت‪ :‬میزان بارندگی‬ ‫گلستان در مقایسه با سال گذشته ‪ 33‬درصد‬ ‫کاهش دارد‪.‬‬ ‫«سید محســن حسینی» در نشست خبری با‬ ‫اصحاب رسانه گلســتان که به مناسبت هفته‬ ‫صرفه جویی در مصرف اب برگزار شــد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مقدار بارندگی استان از ابتدای امسال تا‬ ‫‪ 31‬خرداد ماه‪ ،‬حدود ‪ 300‬میلی متر بوده که‬ ‫نســبت به دراز مدت کاهــش ‪ 29‬درصدی را‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫بــه گفته وی؛ طبق امار و ارقام این شــرکت‪،‬‬ ‫طی ‪ 45‬سال گذشته ‪ 13‬سال ان خشکسالی‬ ‫در استان رخ داده است‪.‬‬ ‫مدیر عامل شــرکت اب منطقه ای گلستان با‬ ‫اعالم اینکه میزان اب تجدید پذیر استان ‪2/5‬‬ ‫میلیارد متر مکعب است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به جمعیت ‪ 2‬میلیون نفری‪ ،‬سرانه اب استان‬ ‫یک هزار و ‪ 250‬متر مکعب برای تمام مصارف‬ ‫شرب‪ ،‬بهداشت‪ ،‬کشاورزی و صنعتی است‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬افزود‪ :‬بســیاری از استان های همسایه ما‬ ‫همانند سمنان‪ ،‬خراسان شــمالی و مازندران‬ ‫سرانه اب باالتری نسبت به گلستان دارند‪.‬‬ ‫به گفتــه وی؛ جمعیت و میزان نیاز به اب در‬ ‫حال رشــد اســت؛ ولی اب تجدید پذیر ثابت‬ ‫است‪.‬‬ ‫حسینی با اشــاره به راه های صرفه جویی در‬ ‫مصرف اب به ویژه در بخش کشاورزی‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تدوین الگوی کشت هر منطقه به اقلیم‪،‬‬ ‫اب‪ ،‬خاک و اقتصاد ان بر می گردد‪ ،‬در استان‬ ‫الگوی کشت نباید همانند انچه در حال حاضر‬ ‫اســت اتفاق بیفتد و از شیوه غرقابی به سمت‬ ‫کشــت هایی که اب کمتری طلب می کنند‬ ‫سوق داده شود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬زمان کشــت مهم اســت؛ مثال‬ ‫کشت پاییزه چغندر قند که در ان زمان میزان‬ ‫مصرف اب کمتری دارد‪ ،‬ترویج شود‪.‬‬ ‫به گفته وی؛ زمان مصرف اب در طول شــبانه‬ ‫روز‪ ،‬اتش نزدن بقایای محصول‪ ،‬پوشــش دار‬ ‫کردن کانال های ابیاری‪ ،‬ترویج شــیوه های‬ ‫نوین ابیاری‪ ،‬اســتفاده چند منظوره و تومان‬ ‫از منابع اب(پرورش ماکیان و ماهی) از شیوه‬ ‫های صرفه جویی در مصرف اب است‪.‬‬ ‫مدیر عامل شــرکت اب منطقه ای گلســتان‪،‬‬ ‫حجم مخازن ‪ 14‬گانه سدهای استان را ‪240‬‬ ‫میلیون متر مکعب دانست و گفت‪ :‬در مجموع‬ ‫ســفره های عمیق و کم عمق زیرزمینی ‪232‬‬ ‫میلیون مترمکعب و در مقایســه با دراز مدت‬ ‫‪ 239‬میلیون متر مکعب حجم اب از دســت‬ ‫داده ایم‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬افــزود‪ :‬اگر در بخش کشــاورزی ســطح‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکلانتقالخونکرمانشاه‪:‬‬ ‫افراد واکسینه شده در برابر کرونا می توانند خون اهدا کنند‬ ‫کرمانشاه‪ -‬مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه‬ ‫گفت‪ :‬افراد واکسینه شده در برابر کرونا ‪ ۲۸‬روز‬ ‫پس از تزریق واکسن می توانند خون اهدا کنند‪.‬‬ ‫پژمان صالحی فر اظهــار کرد‪ :‬اهدای خون برای‬ ‫افرادی که علیه کرونا واکســینه شــدند‪ ،‬منعی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امکان اهدای خــون ‪ ۲۸‬روز پس از‬ ‫تزریق واکسن کرونا و بهبود واکنش های اولیه به‬ ‫این واکسن برای افراد وجود دارد‪.‬‬ ‫مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به‬ ‫واکنش های اولیه بدن به تزریق واکســن کرونا گفت‪ :‬این واکنش ها شــامل تب‪ ،‬ضعف‪ ،‬بی حالی و درد‬ ‫عضالنی است‪.‬‬ ‫صالحی فر تصریح کرد‪ :‬این افراد می توانند با استفاده از نوبت دهی اینترنتی پس از گرفتن نوبت در زمان‬ ‫مقرر به مرکز انتقال خون استان کرمانشاه مراجعه کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل انتقال خون اســتان کرمانشــاه گفت‪ :‬افرادی که دارای عالئم سرماخوردگی همچون تب‪ ،‬لرز‪،‬‬ ‫سرفه و سردرد هستند‪ ،‬برای اهدای خون مراجعه نکنند‬ ‫فاطمه جراره‪ ،‬عضو شورای اسالمی شهر بندرعباس‪:‬‬ ‫کاهش نگران کننده استفاده از «ماسک» در کرمانشاه‪ /‬ورود به «پیک پنجم» محتمل است‬ ‫استان بستری هســتند که از این تعداد ‪ ۸۴‬نفر در‬ ‫بخش های ویژه بســتری بوده و حال ‪ ۱۳‬نفر انها‬ ‫وخیم است‪.‬‬ ‫مــرادی از جان باختن دو نفر دیگر در اســتان در‬ ‫شــبانه روز گذشــته خبر داد و افزود‪ :‬با این تعداد‬ ‫شمار قربانیان کرونا در استان به ‪ ۱۹۰۴‬نفر رسیده‬ ‫است‬ ‫‪ ۳.۵‬درصد جمعیت هدف کرمانشاه بطور کامل‬ ‫واکسینه شده اند‬ ‫مرادی در ادامه به روند مطلوب واکسیناسیون کرونا‬ ‫در اســتان اشــاره کرد و افزود‪ :‬در حال حاضر در‬ ‫کشور رتبه اول را به لحاظ تزریق واکسن داریم‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 8‬تیر ‪ 1400‬سال هفدهم شماره ‪4225‬‬ ‫کشت و الگوی کشت را رعایت نکنیم خسارت‬ ‫و چالش های فراوانــی متوجه این بخش می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫حســینی از وجود ‪ 20‬هزار حلقه چاه مجاز در‬ ‫اســتان خبر داد و گفت‪ :‬از این تعداد ‪ 17‬هزار‬ ‫و ‪ 200‬حلقه در بخش کشــاورزی‪ 600 ،‬حلقه‬ ‫برای شرب و یک هزار و ‪ 400‬حلقه در بخش‬ ‫صنعت استفاده می شود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬از ‪ 7‬هــزار و ‪ 700‬حلقه چاه‬ ‫عمیق (‪ 950‬میلیــون متر مکعب) و ‪ 12‬هزار‬ ‫و ‪ 240‬حلقه چاه کم عمق (‪ 300‬میلیون متر‬ ‫مکعب) برداشت می شود‪.‬‬ ‫به گفته وی؛ امسال با فعالیت ‪ 32‬اکیپ گشت‬ ‫و بازرسی در استان‪ 187 ،‬حلقه چاه غیرمجاز و‬ ‫‪ 41‬حلقه چاه غیر مجاز در حال حفر شناسایی‬ ‫و در این رابطه ‪ 4‬دســتگاه حفاری غیرمجاز و‬ ‫‪ 33‬دستگاه ادوات غیرمجاز توقیف شدند‪.‬‬ ‫روند کنونی شهرداری فعلی‪،‬باری بر دوش شهرداری اینده‬ ‫عضو شورای اسالمی شهر بندرعباس با تبریک پیروزی ایت اهلل رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری از‬ ‫مردم بندرعباس به خاطر خلق حماسه در ‪ ۲۸‬خرداد قدردانی کرد و گفت‪ :‬از شهروندان شهر بندرعباس‬ ‫که بر بنده منت نهادند و با رای انها برای سومین بار با باالترین رای به شورای شهر راه یافتم‪ ،‬تقدیر و‬ ‫تشــکر می نمایم و در پیشگاه خداوند سوگند یاد می کنم در راه مطالبه گری برای بندرعباس بکوشم و‬ ‫در این راه تمام تالشم را به کار گیرم و امیدوارم خداوند در این مسیر من را یاری رساند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر بندرعباس‪ ،‬فاطمه جراره در نطق پیش از دستور دویست‬ ‫و ســی و چهارمین جلسه علنی شورای اسالمی شــهر بندرعباس بیان کرد‪ :‬متاسفانه در روزهای اخر‬ ‫شورا شاهد هستیم علیرغم اینکه شهرداری با حجم زیاد نیرو و عدم توان پرداخت حقوق پرسنل درگیر‬ ‫است اما در حال جذب نیروی جدید است‪.‬‬ ‫وی گقت‪:‬با توجه به اینکه حق و حقوق نیروهای کنونی شــهرداری به درستی و به موقع پرداخت نمی‬ ‫شود‪،‬این روند باری بر دوش شهرداری اینده خواهد بود و همچنین شهرداری های مناطق و مرکزی با‬ ‫انعقاد قراردادهای کوتاه و بلند مدت متعدد‪،‬با این هدف که دســت شهرداران اینده در این مسیر بسته‬ ‫باشــد در حال انجام قرارداد هســتند‪،‬من در این زمینه تذکر می دهم و نهادهای نظارتی را به نظارت‬ ‫دراین زمینه فرامی خوانم که نگذارند حقی از مردم تضعیع شود‪.‬‬ ‫جراره خاطر نشان کرد‪ :‬باالخره رفت و امد مدیران رفت و امد افرادی که می توانند درزمان مسئولیت‬ ‫خــود خدمت کنند چیزی عادی در کشــور ماســت و در همه ی دنیا‪ ،‬امــا رفتارهایی که ازتیم حاکم‬ ‫برشهرداری دیده و شنیده می شود بسیار تاسف برانگیز است که باری را بر شهرداری اینده و مردم شهر‬ ‫حاال که اعتماد مردم از انها سلب شده است دوباره تحمیل کنند و بنده دراین زمینه تذکر جدی دارم‪.‬‬ ‫توزیع بیش از ‪ ۱۵۰‬بسته معیشتی‬ ‫بین ساکنان مناطق زاچ و داربست شهرستان سیریک‬ ‫مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان هرمزگان از توزیع بیش از ‪ ۱۵۰‬بسته معیشتی در منطقه زاچ و‬ ‫داربست شهرستان سیریک خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر اســتان هرمزگان؛مهندس مختار سلحشور در تشریح این‬ ‫خبر اظهار کرد‪:‬به دســتور رییس جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران و در ادامه ماموریت های‬ ‫این جمعیت توزیع ‪ ۱۵۴‬بســته معیشــتی بین در منطقه کم برخوردار زاچ و داربست(شــهرک شهید‬ ‫سلیمانی) انجام شد‪.‬‬ ‫وی در ادامه تصریح کرد‪ :‬با تالش و پیگیری های مقامات استانی بخش قابل مالحظه ای از مشکالت و‬ ‫دغدغه های اهالی منطقه زاچ و داربســت برطرف شده و با گذشت حدود یک سال و نیم از وقوع سیل‬ ‫ویرانگر در این منطقه پیشرفت های خوبی حاصل شده است‪.‬‬ ‫مهندس سلحشور با یاداوری کمک های همه مردم در سیل جاسک اظهار کرد‪:‬معتقدیم که هالل احمر‬ ‫پلی بین توان توانمندان و نیاز نیازمندان است لذا از همه شهروندان و نهادهایی که در خدمات رسانی‬ ‫به سیل زدگان ما را یاری کرده اند تقدیر و تشکر می نماییم‪.‬‬ ‫واگذاری رایگان ‪ 100‬صورت ابتدایی‬ ‫محل دفن در ارامستان «بهشت کریمان»‬ ‫شــهردار کرمان گفت‪ :‬با بهره برداری از ارامستان «بهشت کریمان»‪ ،‬برای ‪ 100‬مورد ابتدایی تدفین در‬ ‫بهشت کریمان‪ ،‬به صورت رایگان محل دفن واگذار خواهد شد‪.‬‬ ‫سیدمهران عالم زاده‪ ،‬در نشست عمومی شورای اسالمی شهر کرمان که با حضور اعضای شورا‪ ،‬به صورت‬ ‫حضوری و ویدئوکنفرانس برگزار شد‪ ،‬با اشاره به اماده سازی گلبرگ ‪ ۲۰۱‬ارامستان «بهشت کریمان»‪،‬‬ ‫از بهره برداریِ این پروژه در هفتۀ جاری خبر داد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شــورای اسالمی شــهر با در نظر گرفتن دورنمای ‪ 30‬سال ایندۀ شهر کرمان‪ ،‬باید به‬ ‫این موضوع نگاه کند‪ ،‬افزود‪ :‬پردیسان قائم(عج)‪ ،‬سرمایۀ ارزشمند شهر کرمان است که از ادوار گذشته‬ ‫برای این شهر به یادگار مانده است‪.‬‬ ‫شهردار کرمان افزود‪ :‬بخشی از زمین های اطراف مجموعۀ پردیسان قائم(عج) به مرور زمان‪ ،‬به قبرستان‬ ‫تبدیل شــده است؛ بنابراین‪ ،‬برای جلوگیری از پیشروی ارامستان فعلی‪ ،‬باید به گونه ای سیاست گذاری‬ ‫شود که تا ‪ 30‬سال اینده در این محدوده محدودیت دفن اموات وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫عالم زاده‪ ،‬با اشاره به اینکه ارامستان فعلی کرمان به مرور زمان و در اینده‪ ،‬به فضای سبز تبدیل خواهد‬ ‫شــد‪ ،‬گفت‪ :‬بنابراین‪ ،‬در اینده از قبرستان فعلی‪ ،‬تنها گلزار شهدا باقی می ماند که به لحاظ وجود مرقد‬ ‫مطهر ســپهبد شهید حاج قاسم ســلیمانی و دیگر شــهدای بزرگوا ِر ارمیده در این گلزار‪ ،‬دارای ارزش‬ ‫فراوان است‪.‬‬ ‫قبرستان اطراف «گنبد جبلیه» نیز با گذشت زمان‪ ،‬تحت تاثیر توسعۀ فضای‬ ‫وی در ادامه‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫ِ‬ ‫سبز و بهینه سازی اطراف ان‪ ،‬به پارک تبدیل شد‪ ،‬گفت‪ :‬احتمال دارد در اینده این اتفاق برای قبرستان‬ ‫فعلی نیز روی دهد؛ بنابراین‪ ،‬الزم اســت از هم اکنون‪ ،‬اینده را متصور شــویم و لزوم ان هم ممنوعیت‬ ‫دفن اموات در قبرستان فعلی است‪.‬‬ ‫شهردار کرمان همچنین با تاکید بر در نظر گرفتن حقوق مردم برای دفن اموات گفت‪ :‬به لحاظ حقوقی‪،‬‬ ‫حق مردمی که با ســند معتبر‪ ،‬قبوری را در قبرستان فعلی پیش خرید کرده اند نیز‪ ،‬باید در نظر گرفت‬ ‫و از لحاظ حقوقی و شرعی ان را بررسی کرد‪.‬‬ ‫عالم زاده افزود‪ :‬به مردمی که سند دارند‪ ،‬باید اجازه دفن دهیم؛ البته الزم است هر اقدامی در این زمینه‪،‬‬ ‫براساس پشتوانۀ حقوقی و شرعی انجام شود‪.‬‬ ‫تالش بی وقفه و گمنام پرسنل ‬ ‫صنعت برق برای تامین برق پایدار حوزه های اخذ رای‬ ‫مدیراموردیســپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان گفت‪ :‬از صبح جمعه هم زمان با‬ ‫شروع رای گیری به خاطر وجود روند فرایند الکترونیکی انتخابات‪ ،‬این شرکت برای تامین برق پایدار‬ ‫حوزه ها و مراکز رای گیری انتخابات به صورت اماده باش بوده و این وضعیت تا پایان شــمارش اراء‬ ‫ادامه داشت‪.‬حســین علیزاده اظهار داشت‪ :‬اکیپ های عملیاتی این شرکت به حالت اماده باش بوده و‬ ‫همه تمهیدات الزم برای پیشــگیری از خاموشی و یا هر گونه وقفه در تامین مطمئن و پایدار در مراکز‬ ‫اخذ رای به کار گرفته شــد‪.‬وی گفت‪ :‬در این دوره از انتخابات بیش از ‪200‬نفر نیروی عملیاتی و فنی‬ ‫در قالب ‪ 70‬اکیپ عملیاتی در حال اماده باش هستند ضمن اینکه ‪ 30‬دستگاه خودرو سبک و سنگین‬ ‫در مدیریت های ‪ 17‬گانه این شرکت به کار گرفته شده است‪.‬‬ ‫مدیر اموردیســپاچینگ با اشاره به امادگی نیروهای عملیاتی تعمیراتی گفت‪ :‬گروهای تعمیرات شبکه‬ ‫هوایی و زمینی‪ ،‬ایتی و مراکز فوریت های برق ‪ ۱۲۱‬در خالل برنامه امادگی همکاران نسبت به بازبینی‬ ‫دقیق شبکه و پست های توزیع در مراکز ستاد انتخابات و شعب اخذ رای بازدید و در اسرع وقت نسبت‬ ‫به رفع مشــکل احتمالی اقدام شد‪.‬علیزاده اضافه کرد‪ :‬از قبل هماهنگی الزم از قبیل پیش بینی بکار‬ ‫گیری مولد های اضطرای و استقرار اکیپ های عملیاتی برق به منظور رسیدگی به هر نوع مشکل فنی‬ ‫احتمالی در مکان های شعب اخذ رای انجام شد‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫شعار ما ‪:‬‬ ‫همراه با مردم رد راه مردم‬ ‫‪ 18‬ذی القعده ‪1442‬‬ ‫سه شنبه ‪ 8‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 29‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫سال هفدهم‬ ‫شماره ‪4225‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬ناصرقدیری‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬در حال تغییر‬ ‫رئیس شورای سیاستگذاری‪ :‬دکتر رضا نصیر پور‬ ‫سردبیر‪:‬رضاخانعلیزاده‬ ‫مدیرهنری‪:‬حامدبنائی‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77501485 - 77501328 :‬‬ ‫چاپ‪:‬صمیم‬ ‫نمابر ‪٤٣٨٥٩٣٢٦:‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستانها‪ :‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77657800-2 :‬‬ ‫دفتر کرمان‪ :‬کرمان‪ -‬ضلع غربی پارک مطهری ‪-‬کوچه‬ ‫شهید مطهری ‪ - 10‬پالک ‪28‬‬ ‫تلفن ‪034- 32535361-32535312 :‬‬ ‫نمابر‪32535321 :‬‬ ‫‪@ newsrahemardom_ir‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫‪w w w . n e w s r a h e m a r d o m . i r newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫سیاسی ‪ /‬فرهنگی ‪ /‬ورزشی ‪ /‬اقتصادی ‪ /‬اجتماعی‬ ‫بازتاب درگذشت کریمی و یاسینی در انجمن روزنامه نگاران اسیا‪/‬خبرنگاران ایرانی در انتظار استعفاء‬ ‫ایران‪ ،‬در این سالها انتقادهای بسیاری به مقام های دولتی درباره‬ ‫موضوع جلوگیری از خشک شدن این دریاچه داشته اند‪.‬‬ ‫عصر چهارشــنبه‪ ،‬اتوبوس حامل خبرنگاران که انها را از داخل‬ ‫یک تونل انتقال اب برمی گرداند‪ ،‬به دلیل رعایت نشــدن مسائل‬ ‫ایمنی‪ ،‬از جاده خارج و واژگون شــد‪ .‬در این حادثه‪ ،‬دو خبرنگار‬ ‫جوان ایرانی به نام های مهشــاد کریمی (ایسنا) و ریحانه یاسینی‬ ‫(ایرنا) جان خود را از دســت دادند‪ .‬تعــدادی از خبرنگاران هم‬ ‫مصدوم شــدند که چهار نفــر از انان همچنان در بیمارســتان‬ ‫بستری هستند‪.‬‬ ‫این حادثه موج انتقادهای بسیاری در میان رسانه ها و هنرمندان‬ ‫ایرانــی ایجاد کــرد‪ .‬اما مقام هــای دولتی‪ ،‬همچنــان از قبول‬ ‫مســوولیت خود در این حادثه‪ ،‬امتناع می کنند‪ .‬این رفتار باعث‬ ‫شــد که موج خشــمی در میان خبرنگاران ایرانی ایجاد شــود‪.‬‬ ‫رســانه های ایران انتظار دارند که معاون رییــس جمهور ایران‬ ‫در این حادثه استعفاء کند‪.‬‬ ‫ایرنا و ایســنا‪ ،‬دو خبرگزاری بزرگ ایران هستند‪ .‬ایرنا به عنوان‬ ‫خبرگزاری رســمی کشور ایران بیش از ‪ ۷۰‬ســال سابقه فعالیت‬ ‫دارد‪ .‬ایسنا هم از ‪ ۲۱‬ســال پیش فعالیت خود را اغاز کرده و به‬ ‫یک منبع خبری مهم تبدیل شده اســت‪ .‬بیشتر خبرنگاران این‬ ‫مرگ دو خبرنگار ایرانی حوزه محیط زیســت در سانحه واژگونی‬ ‫اتوبــوس‪ ،‬در پایگاه خبری انجمن روزنامه نگاران اســیا بازتاب‬ ‫یافت‪ .‬در مطلبی که در ســایت «اســیا ان» در این باره انتشار‬ ‫یافته‪ ،‬امده است که جامعه خبری ایران در انتظار استعفای مقام‬ ‫های مسوول در این واقعه هستند‪.‬‬ ‫در ایــن مطلب که به قلــم علیرضا بهرامی‪ ،‬بــا عنوان «مرگ‬ ‫خبرنگار جــوان چند روز پیش از مراســم ازدواجش» در بخش‬ ‫انگلیســی پایگاه چندزبانه انجمن روزنامه نگاران اســیا انتشار‬ ‫یافته‪ ،‬امده است‪:‬‬ ‫«در این لحظه های شامگاه سه شنبه که این جمله ها را می نویسم‪،‬‬ ‫قرار بود مراســم خانوادگی ازدواج «مهشــاد کریمی»‪ ،‬خبرنگار‬ ‫ایرانی‪ ،‬برگزار شــود‪ .‬اما دوســتان و خانواده او ساعتی است که‬ ‫از ســر مزارش در گورســتان تهران به خانه برگشته اند و همگی‬ ‫افسرده و غمگین هستند‪.‬‬ ‫چهارشــنبه هفته گذشــته‪ ،‬گروهــی از خبرنــگاران منتقد به‬ ‫سیاســت های محیط زیســتی‪ ،‬برای یک بازدید دعوت شدند‪.‬‬ ‫بازدیــد از اقدام های دولــت برای احیای دریاچــه ارومیه‪ .‬این‬ ‫دریاچه ی نمک در شــمال غربی ایران‪ ،‬از حــدود دو دهه پیش‬ ‫در حال خشک شدن اســت‪ .‬خبرنگاران و فعاالن محیط زیست‬ ‫دلخوری سینمادارها و اکران بالتکلیف تابستان‬ ‫شــورای صنفی نمایش در حالی در جلســه امروز خود قرار است اکران شدن یا‬ ‫نشدن فیلم «دینامیت» را نهایی کند که سینمادارها از وضعیت پیش امده برای‬ ‫نمایش یک فیلم جدید پس از چهار ماه‪ ،‬دلخور هستند‪.‬‬ ‫با توجه به مدت زمان کمی که برای اکران فیلم تا ماه محرم باقی مانده‪ ،‬ابتدای‬ ‫ایــن هفته اخرین فرصت برای تعیین تکلیف اکران تابســتان با فیلم های جدید‬ ‫عنوان شده بود‪ ،‬اما شورای صنفی نمایش برخالف روال هفتگی خود روز گذشته‬ ‫جلسه ای نداشت و قرار است امروز دوشنبه‪ ،‬هفتم تیرماه به بررسی وضعیت فیلم‬ ‫«دینامیت»‪ ،‬تنها فیلمی که صاحبانش تا حدی به اکران رضایت داده اند‪ ،‬بپردازد‪.‬‬ ‫تهیه کننــده و پخش کننده فیلم «دینامیت» بارهــا در گفت وگوهای خود بیان‬ ‫کرده انــد که به دلیل عدم اســتقبال مخاطب از ســینما در روزهای کرونایی و‬ ‫برگشت ناپذیر بودن هزینه ساخت در شرایط فعلی سینماها‪ ،‬باید حمایت ویژه ای‬ ‫از اکران همراه با ضمانت اجرایی وجود داشــته باشــد‪ ،‬اما شــرایط مدنظر ان ها‬ ‫تاکنون عملی نشــده و این پرســش را مطرح می کنند که چــرا برای زنده نگه‬ ‫داشتن ســینما و رونق بخشی به سالن ســینما‪ ،‬فقط تهیه کننده و سرمایه گذار‬ ‫فیل م باید ضرر دهند؟‬ ‫از ســوی دیگر سینمادارها معتقدند حمایت نســبی و خوبی برای اکران در این‬ ‫فصل پیشــنهاد شده و راضی نشــدن تهیه کننده ها به اکران باعث دلخوری شان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫کش و قوس بر ســر نمایش فیلم های جدید در تابســتان مدت هاست که شروع‬ ‫شده چون گیشه سینماها برای ادامه اکران فیلم های نوروزی دیگر کشش ندارد‬ ‫و اگرچه میزان استقبال مخاطب در روزهای گذشته نسبتا بهتر شده‪ ،‬اما مدیران‬ ‫ســینماها تاکید دارند که باید فیلم جدید روی پرده بیاید در غیراینصورت رکود‬ ‫فعلی سینما تا پایان ماه محرم و صفر و نیمه های پاییز ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫در این باره محمدقاصد اشــرفی ‪ -‬مدیر ســینما ماندانا‪ -‬می گوید‪ :‬ما ‪ 40‬ســال‬ ‫اســت که رابطه دوستانه با تهیه کنندگان سینما داشته ایم و با هم کار می کردیم‬ ‫و انتظار داریم که در این بحران‪ ،‬همه دســت به دســت هم دهیم تا این شرایط‬ ‫را پشت سر بگذاریم‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬ما سینمادارها خودمان پیگیر ماجرای اکران بودیم و در جلسه ستاد‬ ‫کرونا (در سازمان سینمایی) و شــورای صنفی نمایش پیشنهاد کردیم‪ ،‬سازمان‬ ‫ســینمایی رقمی را برای حمایت از اکران دو فیلم در نظر بگیرد که سازمان هم‬ ‫قبول کرد‪ ،‬ولی متاســفانه تصمیم و خواســته های صاحبان فیلم ها مرتب تغییر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫نوب‬ ‫تد‬ ‫وم‬ ‫الف‪:‬شهرداری بندر کنگان از پیمانکاران دارای صالحیت از سازمان مدیریت‬ ‫برنامه ریزی استان بوشهر جهت دریافت اسناد دعوتنامه شرکت در مناقصه پروژه به کد‬ ‫‪1400/135/08‬طبق مجوز شماره ‪ 135‬مورخه ‪ 1400/02/20‬شورای محترم اسالمی شهر کنگان‬ ‫پروژه ذیل دعوت بعمل می اورد‪.‬‬ ‫موقعیت‬ ‫استان‬ ‫بوشهر‪-‬‬ ‫شهرداری‬ ‫بندر‬ ‫کنگان‬ ‫عنوان پروژه‬ ‫براورد اولیه‬ ‫(ریال)‬ ‫اجرای یک دستگاه چمن‬ ‫اجرای پارک‬ ‫مصنوعی به همراه حصار و‬ ‫‪17/884/639/270‬‬ ‫محله ای‬ ‫محوطه سازی پارک به همراه‬ ‫شهید عاشوری‬ ‫فضای بازی و ورزشی‬ ‫خبرگزاری‪ ،‬دانشجو هستند‪.‬‬ ‫در این دو دهه‪ ۹ ،‬نفر از همکاران ایســنا یا کســانی که فعالیت‬ ‫اماتور و حرفه ای خود را در ایسنا اغاز کرده بودند‪ ،‬درگذشته اند‪.‬‬ ‫تعدادی از انان هنگام انجام وظیفــه خبری و بر اثر حادثه هایی‬ ‫جان خود را از دســت داده اند؛ حسن قریب (عکاس ـ در حادثه‬ ‫سقوط هواپیمای ارتش)‪ ،‬اسماعیل عمرانی (خبرنگار ـ در حادثه‬ ‫ســقوط هواپیمای ارتش)‪ ،‬میالد اســامی (خبرنگار ـ در حادثه‬ ‫ســقوط هواپیما در کوه های الپ)‪ ،‬وحید ســهرابی (عکاس ـ بر‬ ‫اثر حادثه ای در شــهر زادگاهش)‪ ،‬کمــال حاجی پور (دبیر خبر‬ ‫ـ بر اثر بیمــاری تومور مغزی)‪ ،‬علیرضــا تلیانی (دبیر خبر ـ بر‬ ‫اثر ایســت قلبی در خواب)‪ ،‬مصطفی فاطمی (دبیر خبر ـ بر اثر‬ ‫حادثه سقوط بهمن در کوهستان شــمال تهران)‪ ،‬ندا پورمزرعه‬ ‫(حروفچین ـ بر اثر ناراحتی قلبی) و مهشــاد کریمی (خبرنگار ـ‬ ‫در تصادف اتوبوس)‪.‬‬ ‫بســیاری از مقام های سیاســی و چهره های هنری و ورزشــی‬ ‫در ایران‪ ،‬درگذشــت دو خبرنــگار جوان (کریمی و یاســینی)‬ ‫را تســلیت گفته اند‪ .‬انــان در پیام های خــود‪ ،‬از خبرنگاران‬ ‫تشــکر کرده اند کــه جان خــود را بــرای ایجــاد جامعه ای‬ ‫بهتر به خطر می اندازند‪».‬‬ ‫بایکوت خبری سازمان محیط زیست‪/‬با مسببان حادثه دریاچه ارومیه برخورد کنید‬ ‫اگهی تجدید دعوتنامه مناقصه‬ ‫شرح مختصری‬ ‫از مقادیر کار‬ ‫روزنامه صبح ایران‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫مدت‬ ‫(ریال)‬ ‫اجرای کار‬ ‫‪ 6‬ماه‬ ‫‪894/231/964‬‬ ‫رشته‬ ‫پیمانکار‬ ‫محل‬ ‫تامین اعتبار‬ ‫حداقل‬ ‫داشتن‬ ‫رتبه ‪5‬‬ ‫ابنیه‬ ‫منابع‬ ‫داخلی‬ ‫شهرداری‬ ‫ب) مهلت دریافت اسناد در سامانه از تاریخ درج اگهی نوبت اول مورخه ‪ 1400/4/1‬لغایت‬ ‫‪ 1400/4/10‬و مهلت بارگذاری اسناد ‪ 1400/4/22‬می باشد‪.‬‬ ‫ج) محل تحویل ضمانتنامه‪ :‬امور قراردادهای شهرداری کنگان می باشد و ضمن ًا بازگشایی‬ ‫اسناد در محل شهرداری روز چهارشنبه مورخه ‪ 1400/4/23‬ساعت ‪ 10:00‬صبح می باشد‪.‬‬ ‫د) هزینه درج اگهی در هر دو نوبت بعهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫هـ) توضیح اینکه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به صورت وجه نقد واریز به حساب‬ ‫سیبا شماره ‪ 0104665791003‬به نام سپرده و ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه های صادره از‬ ‫موسسات غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی در وجه شهرداری بندر کنگان‬ ‫و) چنانچه برندگان اول و دوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به نفع‬ ‫شهرداری ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫ز) شهرداری در رد و یا قبول پیشنهادها مختار می باشد‪.‬‬ ‫ح) حضور یک نفر از سوی هر مناقصه گر با معرفی نامه کتبی در جلسه کمیسیون مناقصه با‬ ‫رعایت پروتکلهای بهداشتی ازاد است‪.‬‬ ‫م) سایر اطالعات و جزئیات مربوط به پروژه در دعوتنامه مناقصه مندرج گردیده است‪.‬‬ ‫نوبت اول‪1400/4/1 :‬‬ ‫نوبت دوم‪1400/4/8 :‬‬ ‫روابط عمومی شهرداری بندر کنگان‬ ‫تشکل های رسانه ای برای پیگیری حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران بیانیه‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫در متن این بیانیه امده است‪« :‬با توجه به حادثه تلخ رخ داده برای جامعه‬ ‫خبری کشــور در اثر واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران‪ ،‬تشکل های رسانه‬ ‫ای با انتشار بیانیه مشــترکی خواستار رسیدگی سریع و اعالم دالیل بروز‬ ‫این واقعه غمبار و برخورد جدی با مقصران و عذرخواهی سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست شدند‪».‬‬ ‫در این بیانیه تاکید شده است‪« ،‬تا زمانی که سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫نسبت به رسیدگی و برخورد با مسببان این حادثه اقدام نکند و گزارش ان‬ ‫را همراه با عذرخواهی از خانواده های داغدیدگان و جامعه رسانه ای منتشر‬ ‫نکند‪ ،‬انعکاس اخبار مثبته ان ســازمان را در رســانه ها متوقف و سکوت‬ ‫خبری در قبال این سازمان در پیش می گیرند‪.‬‬ ‫همچنین تشکل های رسانه ای از دستگاه های نظارتی و ذیصالح انتظار دارند‬ ‫بــه منظور جلوگیری از تکرار این قبیل ســهل انگاری ها و حوادث تلخ‪ ،‬با‬ ‫جدیت و فوریت نســبت به بررسی و اعالم دالیل بروز این حادثه جانگداز‬ ‫و برخورد قاطع با مســببان ان‪ ،‬اقدام کــرده و نتایج ان را به اطالع عموم‬ ‫مردم برسانند‪».‬‬ ‫تشــکل های رســانه ای از جمله انجمن مدیران روزنامه هــای غیر دولتی‪،‬‬ ‫انجمن مدیران رســانه های کشــور‪ ،‬انجمن مدیران نشریات ایران‪ ،‬انجمن‬ ‫مدیران نشــریات تخصصی کشاورزی و انجمن مدیران رسانه های ورزشی‪،‬‬ ‫با انتشار این بیانیه همچنین خواستار پیگیری جدی مطالبات اهالی رسانه‬ ‫درخصوص این حادثه غمبار توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و اتخاذ‬ ‫تدابیر الزم بــرای جلوگیری از تکرار این قبیل حــوادث تلخ برای جامعه‬ ‫خبری شدند‪.‬عصر چهارشــنبه‪ ،‬دوم تیر ماه اتوبوس حامل خبرنگارانی که‬ ‫برای تهیه گزارش از وضعیت دریاچه ارومیه عازم ان منطقه شده بودند‪ ،‬در‬ ‫حوالی شهر نقده واژگون شد که چندین مصدوم بر جای گذاشت و «مهشاد‬ ‫کریمی» خبرنگار حوزه محیط زیست ایسنا و «ریحانه یاسینی» خبرنگار‬ ‫ایرنا در این سانحه تلخ‪ ،‬جان خود را از دست دادند‪.‬‬ ‫مراســم خاکسپاری این دو خبرنگار روز جمعه ـ چهارم تیر ماه ـ با حضور‬ ‫جمع کثیری از اهالی فرهنگ و رسانه در قطعه نام اوران برگزار شد‪.‬‬ ‫معاونت ارتباطات و روابط عمومی در دولت اینده تشکیل شود‬ ‫نویسنده کتاب برنامه ریزی راهبردی ارتباطی در‬ ‫روابط عمومی پیشنهاد کرد‪ :‬رییس جمهوری به‬ ‫جای شورای عالی اطالع رسانی دولت «معاونت‬ ‫ارتباطات و روابط عمومی» را تشکیل دهد‪.‬‬ ‫دکتر حمید شکری خانقاه روز جمعه در سمینار‬ ‫تخصصی انالین مدیران روابط عمومی دانشــگاه‬ ‫های سراســر کشــور اظهار کرد‪ :‬روابط عمومی‬ ‫به متخصصان ارتباطــی و حرفه ای نیاز دارد و‬ ‫متخصصان به حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد‬ ‫نیازمندند‪.‬‬ ‫دارنــده مــدرک بین المللی «مدیریــت روابط‬ ‫عمومی» از دانشــگاه روش شناســی فرانســه‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬گام اول ان است که روابط عمومی ها‬ ‫خود را به سطح حرفه ای و تخصصی ارتقاء دهند‬ ‫و از کلیشه گرایی و تمرکز بر اطالع رسانی صرف‬ ‫و ارائه امارهای بی خاصیت از دستاوردهای اغلب‬ ‫غیرواقعی و اغلب ســاختگی پرهیز کنند و نظام‬ ‫شایستگی و مســئولیت های اجتماعی و اخالق‬ ‫حرفه ای را در بدنه سازمانی خود ایجاد کنند‪.‬‬ ‫دکتر شکری خانقاه اســتاد دانشگاه با ‪ ۲۵‬سال‬ ‫تجربه مدیریــت در روابط عمومی دولتی معتقد‬ ‫است برای تعامل بیشتر دولت و مردم باید نظام‬ ‫ارتباطــات یکپارچه کشــور در تمام بدنه دولت‬ ‫و ســایر قوا ایجاد شــود و در ادامه پیشنهاد به‬ ‫رئیس جمهــور منتخــب در خصوص تشــکیل‬ ‫«معاونت ارتباطــات و روابط عمومی» در دولت‬ ‫بیان کرد‪ :‬دولت ها در چند سال گذشته‪ ،‬همیشه‬ ‫منش اطالع رسانی یک طرفه را در پیش گرفته اند‬ ‫و هرگز در اندیشــه تعامل و ارتباط دو جانبه با‬ ‫مردم نبوده اند و به این دلیل شکاف بین مردم و‬ ‫دولت ها ایجاد شده است‪.‬‬ ‫وی در اســتانه تشــکیل دولــت ســیزدهم‬ ‫گفــت‪ :‬جامعــه روابط عمومــی از منتخــب‬ ‫مــردم در ســیزدهمین دوره انتخابــات‬ ‫ریاســت جمهوری به عنوان مقــام عالی دولت‬ ‫انتظار دارد‪ ،‬برای رفع این مشکل جدی و جبران‬ ‫خالء رابطــه ملت و دولت‪ ،‬معاونــت ارتباطات‬ ‫و روابط عمومی را در ســاختار جدید ریاســت‬ ‫جمهوری تشکیل دهد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره خانه روابط عمومی ایران بر این‬ ‫نکته تاکید کرد که تشــکیل معاونت ارتباطات‬ ‫ت جمهوری‬ ‫و روابط عمومی در ســاختار ریاســ ‬ ‫اســامی می تواند نقش متولــی کارامد و موثر‬ ‫بــرای نظام ارتباطات یکپارچه کشــور ایفا کند‬ ‫و بــه جای اطالع رســانی یک طرفه بــه مردم‪،‬‬ ‫مدیریت هوشــمندانه ارتباطات و روابط عمومی‬ ‫مردم_دولت و دولت_مردم را برعهده بگیرد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬بدیهی است در صورت موافقت‪،‬‬ ‫جامعــه روابط عمومی و متخصصــان ارتباطات‬ ‫بــرای تحــول و نظام منــدی روابط عمومی در‬ ‫کشــور و ایجاد نظام ارتباطات یکپارچه کشور‪،‬‬ ‫برای عملیاتی شدن این پیشنهاد اماده هرگونه‬ ‫همکاری خواهند بود‪.‬‬ ‫چرا کتاب های روانشناسی «زرد»؟‬ ‫یک ناشــر از رابطه عرضه و تقاضا درخصوص فروش باالی کتاب های عامه پسند‬ ‫روانشناســی می گوید و بیان می کند‪ :‬باید همه مراقبت مان این باشــد که سطح‬ ‫فکر‪ ،‬دانش و اطالع مردم را ان قدر باال ببریم که غذای ناسالم نخورند؛ چیزی به‬ ‫کله ادم ها فرو نکنیم که مسمومیت ایجاد کند‪.‬‬ ‫علی حسین سازمند‪ ،‬مدیر انتشــارت دانژه و نویسنده درخصوص وضعیت کیفی‬ ‫و علمی کتاب های روانشناســی در ســال های اخیر و مسئله کتاب سازی در این‬ ‫زمینه اظهار کرد‪ :‬من به عنوان یک ناشر کتاب های روانشناسی عامه ای را منتشر‬ ‫می کنم که پشتوانه های تئوریک داشته باشند و الغیر‪.‬‬ ‫او سپس گفت‪ :‬اما این که کتاب هایی تولید می شوند و فراوان هم فروش می روند‪،‬‬ ‫مســئله دیگری را پیش روی ما می گذارد؛ چرا می خرند؟ حتما نیازی در جامعه‬ ‫وجود دارد که مردم به سمت این کتاب ها می روند‪.‬‬ ‫ســازمند در ادامه کتاب را به مثابه غذا دانست و افزود‪ :‬همگان نه بودجه خوردن‬ ‫یک نوع غذا را دارند و نه ذوقش را‪ .‬بخشــی از علت وجود کتاب های روانشناسی‬ ‫عامه پســند (اصطالحا زرد) مربوط به تقاضای ان هاســت‪ ،‬چون نمی توان کتاب‬ ‫بی تقاضا منتشر کرد‪.‬‬ ‫این ناشر همچنین درباره علت مراجعه مردم به کتاب های روانشناسی عامه پسند‬ ‫گفت‪ :‬مردم به دنبال نکاتی هســتند که ســهل و ساده باشــد و احتیاج به تفکر‬ ‫زیاد نداشــته باشد‪ ،‬این کتاب ها هم مشکالتی را مطرح می کنند که خواننده نیز‬ ‫مسائلی شبیه به ان ها را دارد‪ .‬اگر خواننده یک کتاب را بردارد و ‪ ۱۰‬صفحه اول‬ ‫ان را بخوانــد و ببیند کــه به زندگی او ربطی ندارد‪ ،‬دیگر ان را ادامه نمی دهد و‬ ‫به کسی هم توصیه نمی کند‪ .‬بنابراین بخشی از استقبال از کتاب های روانشناسی‬ ‫عامه پســند مربوط به تولیــد و راه یابی ان ها به بازار و بخشــی دیگر مربوط به‬ ‫تقاضای بازار است‪.‬‬ ‫ســازمند ادامه داد‪ :‬مهم این اســت کــه ما باید مثل غذا همــه مراقبت مان این‬ ‫باشد که سطح فکر‪ ،‬دانش‬ ‫و اطــاع مردم را ان قدر‬ ‫باال ببریم که ان ها غذای‬ ‫ناسالم نخورند؛ چیزی به‬ ‫کلــه ادم ها فــرو نکنیم‬ ‫کــه مســمومیت ایجاد‬ ‫کند‪ .‬پــس موضوع تقاضای‬ ‫قیم‬ ‫مردم هم هســت‪ ،‬اما ما مدام‬ ‫یکــی‬ ‫می شــویم که این زرد است و ان‬ ‫پا یه هــا ی‬ ‫قرمز‪ .‬من کتابی را منتشــر می کنم که‬ ‫تئوریک دارد و البته زبان ان هم باید زبانی باشــد که خوانندگان متوجه شــوند‬ ‫کتاب اکادمیک نیست‪.‬‬ ‫این ناشر ســپس درخصوص علت تعدد کتاب های ترجمه روانشناسی نسبت به‬ ‫اثــار تالیفی در این زمینه بیان کرد‪ :‬کار تالیفی به وقت‪ ،‬کار‪ ،‬تحقیق‪ ،‬بنیان و ‪...‬‬ ‫نیاز دارد‪ .‬ان ها که در کشــورهای دیگر اثر تالیفی در این زمینه منتشر می کنند‪،‬‬ ‫منابع متعددی در اختیار دارند و دائما کار می کنند و حتی برای نوشــتن کتاب‬ ‫بورس می گیرند اما چنین امکانی در حال حاضر برای اســتادان‪ ،‬نویســندگان و‬ ‫مترجمان ما تقریبا وجود ندارد‪ .‬برای تالیف باید مبانی‪ ،‬مبادی‪ ،‬مســتندات و ‪...‬‬ ‫وجود داشته باشد‪ .‬تالیف هم همانند ساخت یک دستگاه یا واکسن است که اگر‬ ‫بخواهیم خودمان ان را بســازیم‪ ،‬نیازمند دانش است‪ .‬در حال حاضر وارد کردن‬ ‫واکســن مثل ترجمه است؛ کتابی نوشته شــده‪ ،‬کافی است مترجم زبان مبدا و‬ ‫مقصــد را خوب بداند و ان را ترجمــه کند‪ .‬در حالی که در کتاب های اکادمیک‬ ‫خارجی می بینیم که بالغ بر ‪ ۴۰۰ ،۳۰۰‬رفرنس وجود دارد یعنی نویســنده این‬ ‫میزان کتاب و مقاله خوانده تا توانسته کتاب را بنویسد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه راه مردم

روزنامه راه مردم 4249

روزنامه راه مردم 4249

شماره : 4249
تاریخ : 1400/05/06
روزنامه راه مردم 4248

روزنامه راه مردم 4248

شماره : 4248
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه راه مردم 4247

روزنامه راه مردم 4247

شماره : 4247
تاریخ : 1400/05/04
روزنامه راه مردم 4246

روزنامه راه مردم 4246

شماره : 4246
تاریخ : 1400/05/03
روزنامه راه مردم 4245

روزنامه راه مردم 4245

شماره : 4245
تاریخ : 1400/05/01
روزنامه راه مردم 4244

روزنامه راه مردم 4244

شماره : 4244
تاریخ : 1400/04/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!