هفته نامه کیاست شماره 341 - مگ لند

هفته نامه کیاست شماره 341

هفته نامه کیاست شماره 341

هفته نامه کیاست شماره 341

‫‪4‬‬ ‫تحدید استثمارات جدیده فی مختلف مجاالت التکنولوجیا من‬ ‫قبل منطقه سرخس الخاصه‬ ‫‪kiyasat‬‬ ‫"نور‪ ،‬حقیقت است و تاریکی بر ساخته؛‬ ‫"نور‪،‬‬ ‫رد روشن گام های ما تا همیشه ها‪"...‬‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫اجتماعی ‪ -‬اقتصادی ‪ -‬سیاسی ‪ -‬فرهنگی‬ ‫سال شانزدهم شماره‪ 341‬قیمت‪ 2000‬تومان ‪ 15‬اذر ماه‪ 1 6 December 2021 1400‬جمادی االول‪1443‬‬ ‫اهمیت داستان فوالد‬ ‫پیش بینی تحقق سود ‪ ۲۵۰۰‬میلیارد تومانی‬ ‫در شرکت فوالد اکسین خوزستان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫;‪Editorial Abststract‬‬ ‫‪The importance‬‬ ‫‪of the steel story‬‬ ‫‪#‬غم‪-‬سفره‪-‬های‪-‬خالی‬ ‫غم‪-‬سفره‪-‬های‪-‬خالی‬ ‫‪#‬‬ ‫‪Steel is the world’s most important engineering‬‬ ‫‪and construction material. It is used in every as‬‬‫‪pect of our lives; in cars and construction prod‬‬‫‪ucts, refrigerators and washing machines, cargo‬‬ ‫‪ships and surgical scalpels. It can be recycled over‬‬ ‫‪and over again without loss of property. Iron is‬‬ ‫‪made by removing oxygen and other impurities‬‬ ‫‪from iron ore. When iron is combined with car‬‬‫‪bon, recycled steel and small amounts of other ele‬‬‫‪ments it becomes steel. Steel is an alloy of iron and‬‬ ‫‪carbon containing less than 2% carbon and 1%‬‬ ‫‪manganese and small amounts of silicon, phospho‬‬‫‪rus, sulphur and oxygen. Steel is the world’s most‬‬ ‫‪important engineering and construction material.‬‬ ‫‪It is used in every aspect of our lives; in cars and‬‬ ‫‪construction products, refrigerators and wash‬‬‫‪ing machines, cargo ships and surgical scalpels.‬‬ ‫گام بلند فوالد مبارکه در راستای شفافیت‪ ،‬افزایش‬ ‫کیفیت و حمایت از بنگاه های داخلی‬ ‫‪Mobarakeh Steel takes a big step to‬‬‫‪wards transparency, increasing quality‬‬ ‫‪and supporting domestic companies‬‬ ‫‪In a multi-stage action, Mobarakeh Steel Company intends to identify suppliers and‬‬ ‫‪contractors who have the potential to work with the company throughout the country.‬‬ ‫‪And use their capabilities in their development path. This strategy will both strength‬‬‫‪en Mobarakeh Steel Company and lead to the empowerment of partner companies.‬‬ ‫‪Many advantages can be considered for this new company strategy, some of which are‬‬ ‫‪briefly mentioned; The most important good of this event; Creating equal and fair op‬‬‫‪portunities throughout the country for all contractors who intend to work with Mobar‬‬‫‪akeh Steel. The most important good of this event; Creating equal and fair opportuni‬‬‫‪ties throughout the country for all contractors who intend to work with Mobarakeh Steel.‬‬ ‫کیاست ‪ -‬شرکت فوالد‬ ‫مبارکه قصد دارد در‬ ‫یک اقدام چندمرحله ای‬ ‫و‬ ‫تامین کنندگان‬ ‫پیمانکاران سراسر کشور‬ ‫که امکان همکاری با این‬ ‫شرکت را دارند از طریق‬ ‫خوداظهاری شناسایی‬ ‫و از توانمند ی های انان‬ ‫در مسیر توسعه خود‬ ‫استفاده کند‪ .‬راهبردی‬ ‫که هم به تقویت شرکت‬ ‫فوالد مبارکه و هم‬ ‫شرکت های همکار منجر‬ ‫خواهد شد‪.‬مزیت های فراوانی را می توان برای این راهبرد جدید‬ ‫شرکت در نظر گرفت‪ ،‬که به برخی از ان ها به صورت کوتاه اشاره‬ ‫می شود‪ .‬مهم ترین حسن این اتفاق ایجاد فرصت برابر و عادالنه در‬ ‫سرتاسر کشور‪ ،‬برای تمامی پیمانکارانی است که قصد همکاری‬ ‫با فوالد مبارکه را دارند‪ .‬همکاری با فوالد مبارکه یک اتفاق‬ ‫دست نیافتنی که صرفا محدود به برخی شرکت ها باشد نخواهد‬ ‫بود و همه فرصت عرضه توانمند ی های خود را خواهند داشت‪.‬‬ ‫مزیت بعدی که می توان به ان اشاره کرد‪ ،‬افزایش کمی شرکت ها در‬ ‫مناقصه است که چند پیامد مثبت دارد‪ :‬ایجاد رقابت‪ ،‬واقعی تر شدن‬ ‫قیمت ها‪ ،‬افزایش سالمت مناقصه و شفاف بودن مسیر ازجمله این‬ ‫پیامدهای مثبت است‪.‬نکته بعدی شناسایی پیمانکارانی که توانایی‬ ‫انجام کار دارند در سراسر کشور است که می توان در پروژه های‬ ‫مختلف از ان ها استفاده کرد‪.‬بنگاه های کوچک و بزرگ توانمند‬ ‫در این فرایند فرصت پیدا می کنند تا با کسب حمایت فوالد خون‬ ‫تاز ه ای در شریا ن های‬ ‫اقتصادی خود تزریق و به‬ ‫فعالیت خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫این مسئله اشتغا ل زایی‬ ‫را نیز در پی خواهد داشت‬ ‫که یکی دیگر از اهداف‬ ‫این طرح است‪.‬باال رفتن‬ ‫سطح کیفی کار شرکت ها‬ ‫و پیمانکاران‪ ،‬دیگر مزیتی‬ ‫است که می توان به ان‬ ‫اشاره کرد‪ .‬با باال رفتن‬ ‫رقابت‪ ،‬شرکت ها برای‬ ‫به دست اوردن پروژ ه ها‬ ‫ناگزیر به باال بردن سطح‬ ‫خدمات و توانمند ی های خود می شوند و این مساله به افزایش‬ ‫بیشتر کیفیت خدمات در سراسر کشور کمک می کند‪.‬شرکت های‬ ‫دانش بنیان نیز با ورود به این مسیر و با حمایت فوالد مبارکه‬ ‫می توانند ضمن توانمند کردن خود‪ ،‬با تامین نیازهای استراتژیک‬ ‫فوالد‪ ،‬گامی در راستای خودکفایی صنعت فوالد و ایران بردارند‪.‬‬ ‫در انتها‪ ،‬مسئله اخری که می توان به اشاره کرد این است که این‬ ‫اتفاق ظرفیت ان را دارد به یک نمونه موفق که توسط شرکت های‬ ‫بزرگ نفتی‪ ،‬معدنی و فوالدی از ان الگوبرداری شود تبدیل ‬ ‫گردد و اینده روشنی پیش روی صنعت ایران قرار می دهد‪.‬‬ ‫گفتنی است مرحله اول این شناسایی درخصوص پیمانکاران و‬ ‫شرکت های ارائه دهندۀ فعالیت های خدماتی انجام خواهد شد و‬ ‫این شرکت ها باید معیارهایی نظیر نیروهای انسانی‪ ،‬ظرفیت های‬ ‫بازرگانی و مالی و فنی متناسب با موضوع قرارداد را در سامانه‬ ‫‪ SRM‬فوالد مبارکه در قالب خوداظهاری ثبت و تکمیل کنند‪.‬‬ صفحه 1 02 ‫هفتهنامهسراسری‬ Survey | ‫مسح‬ Analysis - ‫التحلیل‬ ‫جــــریــــــده الکیــــــاســـــت‬ | PhotoNews | N ational Iranian Gas Company (NIGC) Dispatching Director Mohammadreza Jolaei has said NIGC is currently supplying 175 million cubic meters (mcm) of natural gas to the country’s power plants on a daily basis despite the surge in domestic consumption.Mentioning the recent surges in the country’s domestic gas consumption, Jolaei said: “the new wave of cold wheatear in the country has caused an increase in the gas consumption by the domestic sector.”Gas consumption in the domestic and commercial sectors has now reached 500 million cubic meters per day,” the official told IRNA.Every year, the increase in gas consumption by households in winter causes less gas to be supplied to power plants, and if liquid fuel storages are not full, power plants will face problems operating on full capacity.Back in August, Meysam Jafarzadeh, the director-general of the Crisis Management Office in the Iranian Energy Ministry, had stressed the need for taking necessary measures to ensure sustained supply of fuel to the country’s power plants during the cold season.In late November, Oil Minister Javad Oji put the consumption of natural gas by Iranian domestic and commercial sectors at 517 mcm saying it was 22-percent more than the previous year’s same month. kiyasat publication Daily gas supply to power plants at 175 mcm ‫تحلیـــل‬ 1400 ‫ اذر ماه‬15 ‫| دوشنبه‬341 ‫سال شانزدهم | شماره‬ ‫اهمیت داستان فوالد‬ ‫ایــا فــوالد ســازگار بــا محیــط زیســت و پایــدار اســت؟‬ ً ‫ دوام زیــادی دارد و در مقایســه‬،‫کامــا قابــل بازیافت اســت‬ ‫فوالد‬ .‫ بــرای تولیــد به انــرژی نســبتاً کمــی نیــاز دارد‬،‫با ســایر مــواد‬ ‫فوالدهــای ســبک وزن نواورانــه (ماننــد فوالدهای مورد اســتفاده‬ ‫در خودروهــا و ســاختمان ها) بــه صرفه جویــی در انــرژی و منابع‬ ‫ صنعت فــوالد در دهه های گذشــته تال ش های زیادی‬.‫کمک می کند‬ ‫ تولید‬.‫برای محــدود کــردن الودگی های محیطــی انجام داده اســت‬ 1960 ‫ درصــد انرژی در ســال‬40 ‫یک تــن فوالد امــروزی تنها بــه‬ .‫ انتشــار گرد و غبــار حتــی بیشــتر کاهش یافته اســت‬.‫نیــاز دارد‬ ‫ایا فوالد قابل بازیافت است؟‬ ‫بلــه خیلی راحــت خــواص مغناطیســی منحصــر به فرد فــوالد ان‬ ‫را به یــک ماده اســان برای بازیابــی از جریــان زباله بــرای بازیافت‬ ‫ خــواص فوالد بــدون توجــه بــه اینکه چنــد بار‬.‫تبدیــل می کنــد‬ ‫روش تولید فوالد‬.‫ بــدون تغییــر باقی مــی مانــد‬،‫بازیافت می شــود‬ ‫) مــی توانــد منحصــر ا ً از فــوالد‬EAF ( ‫کــوره قــوس الکتریکــی‬ ‫ مســیر کــوره اکســیژن پایه کــوره بلند‬.‫بازیافتــی اســتفاده کنــد‬ .‫ درصد از فوالد بازیافتی اســتفاده کند‬30 ‫) می تواند تا‬BF-BOF( ‫چه کسی فوالد را اختراع کرد؟‬ ‫ عموماً بــا اختــراع اولین‬،‫ هنــری بســمر‬،‫یــک مختــرع بریتانیایی‬ ‫ شــناخته‬1850 ‫تکنیک بــرای تولیــد انبوه فــوالد در اواســط دهه‬ ‫ فــوالد همچنــان بــا اســتفاده از فنــاوری مبتنــی‬.‫مــی شــود‬ ‫بــر فراینــد بســمر دمیــدن هــوا از طریــق اهــن مــذاب بــرای‬ .‫اکســید شــدن مــواد و جداســازی ناخالصــی هــا تولید می شــود‬ ‫چرا فوالد زنگ می زند؟‬ ‫بســیاری از عناصــر و مــواد از طریــق واکنــش هــای شــیمیایی با‬ ‫ هنگامی که فــوالد با اب و اکســیژن‬.‫عناصــر دیگر انجــام می شــود‬ ‫تماس پیــدا می کنــد یک واکنــش شــیمیایی رخ می دهــد و فوالد‬ .‫ اکســید اهن‬- ‫شــروع به بازگشــت به شــکل اولیه خــود می کنــد‬ ‫در اکثر کاربردهــای فوالدی مدرن این مشــکل به راحتی با پوشــش‬ ‫ بســیاری از مواد پوششــی مختلــف را می‬.‫دهی برطــرف می شــود‬ ‫ از رنگ برای پوشــش خودروهــا و مینا‬.‫توان روی فوالد اعمــال کرد‬ ‫ در موارد‬.‫روی یخچال و ســایر لــوازم خانگــی اســتفاده می شــود‬ ‫ عناصــری مانند نیــکل و کروم برای ســاخت فــوالد ضد زنگ‬،‫دیگر‬ .‫اضافه می شــود که می تواند بــه جلوگیری از زنگ زدگــی کمک کند‬ ‫ فوالد جهان فــوالد مهمترین ماده مهندســی‬- ‫کیاست‬ .‫و ســاختمانی جهــان اســت‬ ‫در هــر جنبــه ای از زندگــی ما‬ ‫ یخچال‬،‫ در خودروها و محصــوالت ســاختمانی‬.‫اســتفاده می شــود‬ ‫ می‬.‫ کشــتی های بــاری و چاقــوی جراحی‬،‫و ماشــین لباسشــویی‬ .‫توان ان را بارهــا و بارها بدون از دســت دادن دارایــی بازیافت کرد‬ ‫فوالد چیست؟‬ ‫اهن با حذف اکســیژن و ســایر ناخالصی ها از ســنگ اهن ساخته می‬ ‫ فــوالد بازیافتی و مقادیــر کمی از‬،‫ هنگامی که اهن با کربــن‬.‫شــود‬ ‫ فوالد الیاژی‬.‫عناصر دیگر ترکیب می شــود به فوالد تبدیل می شــود‬ ‫ درصد‬۱ ‫ درصد کربــن و‬۲ ‫از اهن و کربن اســت کــه حاوی کمتــر از‬ ‫ فوالد‬.‫ گوگرد و اکسیژن است‬،‫ فســفر‬،‫منگنز و مقادیر کمی ســیلیکون‬ ‫ در هر جنبه ای از‬.‫مهمترین ماده مهندســی و ساختمانی جهان اســت‬ ،‫ در خودروها و محصوالت ســاختمانی‬.‫زندگی ما اســتفاده می شــود‬ .‫ کشــتی های باری و چاقوی جراحی‬،‫یخچال و ماشــین لباسشــویی‬ ‫فوالد چگونه ساخته می شود؟‬ ،‫ اگــر امروز برج ایفل بازســازی می شــد‬.‫گذشــته توســعه یافته اند‬ ‫مهندســان تنها به یک ســوم فوالدی که در ابتدا اســتفاده می شــد‬ ‫ خودروهای مــدرن با فوالدهــای جدید ســاخته می‬.‫نیــاز داشــتند‬ .‫ درصد ســبک تر از گذشــته هســتند‬35 ‫شــوند که قوی تــر اما تــا‬ ‫تولید هوشمند چیست؟‬ ‫تولیــد هوشــمند فقط بــه معنای داشــتن یــک کارخانه هوشــمند‬ ‫ تولید‬،‫ این یک تحول مهم در روشــی اســت که ما مواد خــام‬.‫نیســت‬ ‫و بازاریابــی محصوالت خــود را از طریق ادغــام زنجیره تامیــن افقی و‬ .‫ این یک مفهوم عمیقا مشــتری محور اســت‬.‫عمودی عرضــه می کنیم‬ ‫ زیرا چالش های اشــکار‬،‫این تغییر یــک فرایند یک مرحله ای نیســت‬ ‫اعتماد و امنیت داد ه ها برای غلبه بر بیــن طر ف های مختلف در زنجیره‬ ‫ تعدادی نمونه از پذیرنــدگان اولیه در صنعت فوالد‬.‫تامین وجود دارد‬ ‫ به ویــژه در ادغام عمودی در بخش هــای تجاری که بلوک‬.‫وجود دارد‬ .‫های ســاختمانی کارخانه های هوشــمند در کنار هم قــرار می گیرند‬ ،‫یکی دیگر از فناور ی های فوالدسازی‬.‫ تولید می شــود‬EAF ‫ درصد از تولیــد جهانی فوالد را‬0.4 ‫) حدود‬OHF( ‫کوره بــاز‬ ‫ بســیار انرژی بر است و به‬OHF ‫ فرایند‬.‫تشــکیل می دهد‬ .‫دلیل مضرات زیســت محیطی و اقتصادی در حال کاهش است‬ ‫بیشــتر محصوالت فــوالدی بــرای چندیــن دهــه قبــل از بازیافت‬ ‫ فــوالد بازیافتــی کافی برای‬،‫ بنابراین‬.‫مورد اســتفاده قرار می گیرنــد‬ ‫پاســخگویی به تقاضای رو به رشــد با اســتفاده از روش فوالدســازی‬ ‫ تقاضــا از طریــق اســتفاده ترکیبی‬.‫ بــه تنهایی وجود نــدارد‬EAF .‫ بــراورده مــی شــود‬EAF ‫ و‬BF-BOF ‫از روش هــای تولیــد‬ ‫همــه ایــن روش هــای تولیــد مــی تواننــد از ضایعــات‬ .‫فــوالد بازیافتــی بــه عنــوان ورودی اســتفاده کننــد‬ .‫اکثــر فوالدهــای جدیــد حــاوی فــوالد بازیافتــی هســتند‬ ‫چند نوع فوالد وجود دارد؟‬ ‫ گریــد‬3500 ‫ بیــش از‬.‫فــوالد یــک محصــول واحــد نیســت‬ ‫ شــیمیایی و محیطــی متفاوت‬،‫مختلــف فوالد بــا خــواص فیزیکــی‬ ‫ ســال‬20 ‫ درصــد از فوالدهــای مدرن در‬75 ً‫ تقریبــا‬.‫وجــود دارد‬ ‫کوره‬-‫ مسیر کوره بلند‬:‫فوالد از دو مسیر اصلی تولید می شود‬ ‫) و مســیر کوره قوس الکتریکی‬BF-BOF ( ‫اکســیژن پایه‬ .‫ تنوع و ترکیبی از مســیرهای تولید نیز وجود دارد‬.)EAF ( ‫تفاوت اصلــی بین مســیرها در نوع مواد اولیــه مصرفی انها‬ ‫ زغال‬،‫ اینها عمدت ًا سنگ اهن‬BF-BOF ‫ برای مســیر‬.‫است‬ ‫ فوالد‬EAF ‫ در حالی که مسیر‬،‫سنگ و فوالد بازیافتی هستند‬ ‫ بســته‬.‫را با اســتفاده از فوالد بازیافتی و برق تولید می کند‬ ،‫به پیکربندی کارخانه و در دســترس بودن فــوالد بازیافتی‬ )DRI ( ‫ســایر منابع اهن فلزی مانند اهن احیا شده مستقیم‬ ‫در‬.‫ اســتفاده شوند‬EAF ‫یا فلز داغ نیز می توانند در مســیر‬ BF-BOF ‫ درصد فوالد با اســتفاده از مســیر‬70.7 ‫مجموع‬ ‫ ابتدا ســنگ اهن به اهن تبدیل می شود که‬.‫تولید می شــود‬ BOF ‫ ســپس اهن در‬.‫به ان فلز داغ یــا چدن نیز می گویند‬ ‫ فوالد به‬،‫ پس از ریخته گری و نورد‬.‫به فوالد تبدیل می شــود‬ .‫ مقاطع یا میله تحویل داده می شــود‬،‫ صفحــه‬،‫صورت کالف‬ ‫ از برق برای ذوب فوالد بازیافتی‬EAF ‫فوالد ساخته شــده در‬ ‫ برای تنظیم ترکیب شــیمیایی مورد نظر از‬.‫اســتفاده می کند‬ ‫ انرژی الکتریکی‬.‫مواد افزودنی مانند الیاژها استفاده می شود‬ .‫ تکمیل کرد‬EAF ‫را می توان با اکســیژن تزریق شــده بــه‬ ‫ گرم کردن‬،‫ ماننــد ریخته گری‬،‫مراحل پایین دســتی فرایند‬ BF-BOF ‫ مشابه مواردی هستند که در مسیر‬،‫مجدد و نورد‬ ‫ درصد فوالد از طریق مســیر‬28.9 ‫ حــدود‬.‫یافت می شــوند‬ The importance of the steel story Kiyasat - world steel - Steel is the world's most important engineering and construction material. It is used in every aspect of our lives; in cars and construction products, refrigerators and washing machines, cargo ships and surgical scalpels. It can be recycled over and over again without loss of property. What is steel? Iron is made by removing oxygen and other impurities from iron ore. When iron is combined with carbon, recycled steel and small amounts of other elements it becomes steel. Steel is an alloy of iron and carbon containing less than 2% carbon and 1% manganese and small amounts of silicon, phosphorus, sulphur and oxygen. Steel is the world's most important engineering and construction material. It is used in every aspect of our lives; in cars and construction products, refrigerators and washing machines, cargo ships and surgical scalpels. How is steel made? Steel is produced via two main routes: the blast furnace-basic oxygen furnace (BF-BOF) route and electric arc furnace (EAF) route. Variations and combinations of production routes also exist.The key difference between the routes is the type of raw materials they consume. For the BF-BOF route these are predominantly iron ore, coal, and recycled steel, while the EAF route produces steel using mainly recycled steel and electricity. Depending on the plant configuration and availability of recycled steel, other sources of metallic iron such as direct-reduced iron (DRI) or hot metal can also be used in the EAF route. A total of 70.7% of steel is produced using the BF-BOF route. First, iron ores are reduced to iron, also called hot metal or pig iron. Then the iron is converted to steel in the BOF. After casting and rolling, the steel is delivered as coil, plate, sections or bars.Steel made in an EAF uses electricity to melt recycled steel. Additives, such as alloys, are used to adjust to the desired chemical composition. Electrical energy can be supplemented with oxygen injected into the EAF. Downstream process stages, such as casting, reheating and rolling, are similar to those found in the BF-BOF route. About 28.9% of steel is produced via the EAF route.Another steelmaking technology, the open hearth furnace (OHF), makes up about 0.4% of global steel production. The OHF process is very energy intensive and is in decline owing to its environmental and economic disadvantages.More details relating to the data above is available from our Steel Statistical Yearbook. Most steel products remain in use for decades before they can be recycled. Therefore, there is not enough recycled steel to meet growing demand using the EAF steelmaking method alone. Demand is met through a combined use of the BF-BOF and EAF production methods. All of these production methods can use recycled steel scrap as an input. Most new steel contains recycled steel. How many types of steel are there? Steel is not a single product. There are more than 3,500 different grades of steel with many different physical, chemical, and environmental properties. Approximately 75% of modern steels have been developed in the past 20 years. If the Eiffel Tower were to be rebuilt today, the engineers would only need one-third of the steel that was originally used. Modern cars are built with new steels that are stronger but up to 35% lighter than in the past. What is smart manufacturing? Smart manufacturing does not just mean having a smart factory. It is a significant transformation in the way we source raw materials, manufacture, and market our products through horizontal and vertical supply chain integration. It is a profoundly customer-focused concept. This change is not a one-step process as there are obvious challenges of trust and data security to overcome be- tween diverse parties in the supply chain. There are a number of examples of early adopters within the steel industry; especially in vertical integration within business segments where building blocks of smart factories are being put together. Is steel environmentally friendly and sustainable? Steel is completely recyclable, possesses great durability, and, compared to other materials, requires relatively low amounts of energy to produce. Innovative lightweight steels (such as those used in in automobiles and buidlings) help to save energy and resources. The steel industry has made immense efforts to limit environmental pollution in the last decades. Producing one tonne of steel today requires just 40% of the energy it did in 1960. Dust emissions have been reduced by even more. Can steel be recycled? Yes, very easily. Steel's unique magnetic properties make it an easy material to recover from the waste stream to be recycled. The properties of steel remain unchanged no matter how many times the steel is recycled. The electric arc furnace (EAF) method of steel production can use exclusively recycled steel. The blast furnace-basic oxygen furnace (BF-BOF) route can use up to 30% recycled steel. Who invented steel? A British inventor, Henry Bessemer, is generally credited with the invention of the first technique to mass produce steel in the mid 1850s. Steel is still produced using technology based on the Bessemer Process of blowing air through molten pig iron to oxidise the material and separate impurities. Why does steel rust? Many elements and materials go through chemical reactions with other elements. When steel comes into contact with water and oxygen there is a chemical reaction and the steel begins to revert to its original form - iron oxide. In most modern steel applications this problem is easily overcome by coating. Many different coating materials can be applied to steel. Paint is used to coat cars and enamel is used on refrigerators and other domestic appliances. In other cases, elements such as nickel and chromium are added to make stainless steel, which can help prevent rust. ‫واعتبر حجم التبادل التجاری واالقتصادی‬.‫وان نمضی انطالقا من ذلک نحو تحقیق المصالح االقتصادیه للشعبی البلدین‬ ‫ والتی من شانها‬،‫ هناک طاقات کثیره لدى ایران ورسیا‬: ‫ اقل بکثیر من المستوى المنشود؛ مصرحا‬،‫الحالی بین ایران وسوریا‬ ‫ اعتبر رئیس‬،‫وعلى صعید اخر‬.‫ ان تسهم فی زیاده حجم التبادل االقتصادی الضعاف کثیره بین البلدین‬،‫اذا ما تم تفعیلها‬ .‫ خطرا یتهدد االمن واالستقرار االقلیمیین‬،‫الجمهوریه وجود القوات االجنبیه الالقانونی فی المنطقه واالراضی السوریه‬ ‫ على توفر الطاقات المواتیه لرفع حجم التبادل االقتصادی "الضعاف‬،"‫اکد رئیس الجمهوریه "ایه اهلل سید ابراهیم رئیسی‬ ‫ لدى استقبال وزیر الخارجیه السوری‬،‫واعتبر ایه اهلل رئیسی‬.‫عدیده" بین ایران وسوریا؛ داعیا الى تفعیل هذه الطاقات‬ ‫لصعد الثنائیه واالقلیمیه‬ ّ ‫ ومصالج مشترکه فی ا‬،‫ ان البلدین ایران وسوریا تربطهما اواصر ستراتیجیه‬،‫"فیصل المقداد" الیوم‬ ،‫ یجب وضع خطط طویله االجل وشامله من اجل توسیع وتعمیق العالقات والتعاون االیرانی السوری‬: ‫ واضاف‬.‫والدولیه‬ ‫اخبار قصیره‬ ‫خالل مباحثات وزیر الخارجیه السوری معه؛رئیسی یوکد على زیاده التبادل االقتصادی الى اضعاف بین طهران ودمشق‬ صفحه 2 ‫همکاری شهرداری در صدور سریع مجوز حفاری‬ ‫برای توسعه شبکه اب و فاضالب سده لنجان‬ ‫کیاست ‪ -‬مدیر ابفای لنجان از همکاری شهرداری سده لنجان در صدور سریع مجوز‬ ‫حفاری برای توسعه و نصب انشعابات اب و فاضالب شهر سده لنجان خبر داد‪ .‬علی ناظمی‬ ‫گفت‪ :‬در نشستی که به تازگی با حضور مدیرعامل ابفای استان اصفهان‪ ،‬شهردار و اعضای‬ ‫شورای شهر سده لنجان برگزار شد‪ ،‬موضوع صدور مجوز به موقع برای اصالح شبکه فرسوده‬ ‫خیابان امام سده لنجان و پیگیری ردیف اعتبار برای احداث مخزن جدید سده مورد بحث‬ ‫و تبادل نظر قرار گرفت‪.‬وی در بخش دیگری از سخنانش بر توسعه شبکه فاضالب در این‬ ‫منطقه اشاره کرد و گفت‪ :‬در حال حاضر توسعه شبکه فاضالب به طول هفت کیلومتر در‬ ‫بافت قدیمی شهر سده لنجان در حال انجام است‪ .‬ناظمی با اشاره به طرح های توسعه‬ ‫ای شبکه فاضالب افزود‪ :‬با سرمایه گذاری فوالد مبارکه‪ ،‬به زودی طرح شبکه فاضالب در‬ ‫شهرک نگین و مجموعه کارگاهی سده لنجان نیز عملیاتی می شود‪ .‬مدیر ابفای لنجان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬شرکت فوالد مبارکه در قالب قرارداد بیع متقابل با شرکت ابفای استان‬ ‫اصفهان نسبت به تامین منابع مالی مورد نیاز در زمینه احداث تاسیسات فاضالب در‬ ‫شهرهای زاینده رود‪ ،‬زرین شهر‪ ،‬سده لنجان‪ ،‬ورنامخواست و چمگردان در شهرستان لنجان‬ ‫اقدام کرده است تا از پساب حاصله در بخش صنعت استفاده کند‪.‬وی گفت‪ :‬امیدواریم‬ ‫طرح احداث تاسیسات فاضالب شهرهای شهرستان لنجان با مشارکت شرکت فوالد‬ ‫مبارکه و ابفای استان اصفهان تا پایان سال ‪ ۱۴۰۱‬به بهره برداری کامل و نهایی برسد‪.‬‬ ‫جلسه هم اندیشی مدیرعامل و معاونین‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان با مدیران شهرستان ها‬ ‫کیاست ‪ -‬جلسه ای هم اندیشی با حضور مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان و معاونین و‬ ‫مدیران مالی و برنامه ریزی و بودجه و مشترکین درخصوص مسائل و مشکالت برخی شهرستان‬ ‫با رعایت پروتکل های بهداشتی درسالن کنفرانس شرکت برگزار گردید‪.‬به گزارش احتساب‬ ‫به نقل از روابط عمومی شرکت اب وفاضالب استان ‪،‬در ابتدای این جلسه مدیرعامل شرکت‬ ‫اب وفاضالب استان ضمن تقدیر از فعالیت های انجام یافته در شهرستان ها گفت‪ :‬تعامل‬ ‫با فرمانداران ‪ ،‬مدیران و سایر دستگاه های اجرایی شهرستان ها یکی از رویکرد های مهم‬ ‫شرکت اب و فاضالب است و در این راستا مدیران محترم شهرستان ها باید تمام تالش خود‬ ‫را برای هم اندیشی و هم افزایی بکنند تا بنوانیم به بهترین نحو ممکن مشکالت شهروندان را‬ ‫مرتفع کنیم‪ .‬مهندس علیرضا ایمانلو افزود‪ :‬رسالت حقیقی شرکت اب و فاضالب ارائه خدمات‬ ‫استاندارد با کیفیت عالی است و در این راستا باید با برنامه ریزی دقیق‪ ،‬مدون‪ ،‬کارامد و‬ ‫مطابق با استاندارد های تعریف شده به هدف واقعی خود برسد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در جهت ارتقای‬ ‫نظام مدیریت طرح ها و پروژه ها به منظور انجام مناسب و مطابق زمان و هزینه پروژه ها و‬ ‫ایجاد ساختار اقتصاد مهندسی در پروژه ها و اتمام طرحهای نیمه تمام جدیت کامل داشته‬ ‫باشند‪.‬مدیرعامل شرکت اب وفاضالب استان همچنین نسبت به رعایت بودجه مصوب سال‬ ‫‪ 1400‬و کاهش هزینه های جاری و اجتناب از اعمال هزینه های غیر ضروری تاکید نمود‪.‬‬ ‫مهندس علیرضا ایمانلو تصریح کرد‪ :‬باید انشعابات غیرمجاز در تمامی شهرستان ها شناسایی‬ ‫و مشترکان پر مصرف جریمه شوندوی گفت‪ :‬بحث نگهداری از تاسیسات از اهمیت ویژه ای‬ ‫برخوردار است که با توجه به حجم و تنوع تاسیسات و تجهیزات مورد بهره برداری در صنعت‬ ‫اب و فاضالب وعدم توجه درست به نگهداری صحیح و برنامه ریزی شده از این تاسیسات‪،‬‬ ‫ضمن افزایش روزافزون تعمیرات اضطراری و افزایش هزینه های نگهداری باید مدیران استانی‬ ‫به این امر مهم و حیاتی اهتمام ویژه داشته باشند‪.‬مدیرعامل شرکت اب وفاضالب استان افزود‬ ‫‪ :‬مدیران شهرستان ها با برنامه ریزی دقیق با هدف کاهش این تعمیرات و هزینه های مربوط‬ ‫به ان‪ ،‬خواهیم توانست با بهره گیری از تکنیک های بازرسی دوره ای‪ ،‬زما نبندی سرویس ها‪،‬‬ ‫ارائه برنامه های مدون و سایر بازدیدهای پیشگیرانه در کاهش تعمیرات اضطراری و بدون‬ ‫برنامه نقش بسزایی داشته باشند‪.‬مهندس ایمانلو با توصیه بر واقعی نمودن درامدها در قبال‬ ‫هزینه ها‪ ،‬همچنین وصول مطالبات سررسید گذشته ‪ ،‬نسبت به پایش مشترکین جهت‬ ‫شناسایی انشعابات غیر مجاز و تغییر کاربری شده و خدمات بهینه و درست به مشترکین‬ ‫تاکید کرد‪.‬وی در پایان از مدیران شهرستان ها خواست تا با برنامه ریزی دقیق و اصولی‬ ‫جهت کنترل اب در کل سال اقدامات شاخص و عملی برداشته و با انجام تبلیغات شهری‬ ‫مناسب و مجازی ضمن فرهنگ سازی شاهد قطعی و کمبود اب در سطح استان نباشیم‪.‬‬ ‫جلسه هماهنگی‬ ‫اب منطقه ای و جهاد کشاورزی کردستان تشکیل شد‬ ‫کیاست ‪ -‬جلسه هماهنگی اب منطقه ای و جهاد کشاورزی در خصوص برنامه ریزی برای اجرای‬ ‫هماهنگ شبکه های ابیاری و زهکشی و ایستگاه های پمپاژ‪ ،‬تشکیل شد‪.‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫شرکت اب منطقه ای کردستان‪ ،‬با هدف همفکری در جهت ایجاد رویه مشترک در خصوص نحوه‬ ‫استقرار طرح های وابسته به بخش کشاورزی در شبکه های ابیاری و زهکشی‪ ،‬ایستگاه های پمپاژ و‬ ‫موارد مربوط به برنامه های سازگاری با کم ابی و احیاء و تعادل بخشی؛ جلسه هماهنگی اب منطقه ای‬ ‫و جهاد کشاورزی به میزبانی این شرکت با حضور مهندس ارش اریانژاد‪ ،‬مهندس محمدفرید سپری‬ ‫و جمعی از معاونین و مدیران دو دستگاه در محل سالن جلسات این شرکت‪ ،‬تشکیل شد‪.‬در ابتدای‬ ‫این جلسه مدیر عامل شرکت اب منطقه ای کردستان با اشاره به برنامه ریزی برای اجرای هماهنگ‬ ‫طرح های حوزه اب وابسته به بخش کشاورزی‪ ،‬اعم از اعتبارات‪ ،‬عملیات اجرایی و بهره برداری‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬مساله اصلی برای این شرکت برگزاری منظم کارگروه های مشترک و مهمتر از ان اهتمام‬ ‫جدی برای اجرای مصوبات جلسات مربوطه است‪.‬مدیر عامل این شرکت به طرح های کشاورزی در‬ ‫استان در چارچوب ضوابط اشاره کرد و گفت‪ :‬در اجرای طرح های کشاورزی توجه به نقشه اراضی‬ ‫تحت پوشش شبکه های ابیاری و همچنین مشارکت بیشتر سازمان جهاد کشاورزی در اجرای‬ ‫برنامه های سازگاری با کم ابی و برگزاری جلسات کارگروه مشترک فی مابین دو دستگاه‪ ،‬بسیار حائز‬ ‫اهمیت است‪.‬مهندس ارش اریانژاد از تعامل بین دو دستگاه ابراز خرسندی کرد و افزود‪ :‬تعامل میان‬ ‫این شرکت و سازمان جهاد کشاورزی همیشه قابل تحسین بوده و هر گونه اقدامی از سوی دو سازمان‬ ‫در چارچوب ضوابط با همفکری و تعامل صورت گرفته است‪.‬وی همکاری برای توسعه استان را‬ ‫ضروری دانست و اظهار کرد‪ :‬این شرکت در راستای توسعه استان در تمامی حوزه ها خصوصا در بخش‬ ‫کشاورزی با تمام توان امادگی خود را ‪ ،‬اعالم می نماید‪ .‬مدیر عامل شرکت اب منطقه ای کردستان‬ ‫در ادامه جلسه افزود‪ :‬تصمیمات و جلسات این دو دستگاه باید منسجم‪ ،‬مستمر و نتیجه بخش باشد‬ ‫چرا که تنها راه توسعه استان‪ ،‬همدلی و همراهی کلیه دستگاه ها خصوصا دستگاه های اجرایی است‪.‬‬ ‫مهندس اریانژاد به روند طوالنی و سرگردانی متقاضیان طرح های صنعتی حوزه کشاورزی اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬متاسفانه یکی از مواردی که سبب شده تا سرمایه گذاری در استان قابل توجه نباشد‪،‬‬ ‫مراحل طوالنی اداری است که متقاضی بعضاً با بن بست مواجه و این سبب رکود طرح و عدم تمایل‬ ‫به سرمایه گذاری در استان می گردد‪ .‬در ادامه جلسه مدیر کل سازمان جهاد کشاورزی استان‪،‬‬ ‫ضمن قدردانی از مدیریت و مجموعه شرکت اب منطقه ای کردستان گفت‪ :‬وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫و وزارت نیرو جدای از هم نیستند و تالش های دو وزارتخانه در یک راستا و برای تامین منافع عموم‬ ‫بر اساس حفظ منابع پایه‪ ،‬است‪ .‬مهندس محمد فرید سپری‪ ،‬افزود‪ :‬در ابخوان های دشت های‬ ‫شرقی استان حدود ‪ 750‬میلیون متر مکعب کسری حجم مخزن وجود دارد و امروز یکی از دغدغه‬ ‫های اصلی دو دستگاه "اب منطقه ای و جهاد کشاورزی" باید جبران کسری این مخازن باشد‪.‬وی‬ ‫اظهار داشت‪ :‬فرونشست زمین بر اثر برداشت های بی رویه از منابع اب زیرزمینی تهدید جدی برای‬ ‫ایندگان است و اگر امروز برای رفع این معضل همتی جدی بکار برده نشود‪ ،‬قطعاً در قبال ایندگان‬ ‫مسئول خواهیم بود‪.‬مهندس سپری به اهمیت اطالع رسانی و فرهنگ سازی اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫صدا و سیما و رسانه های استان باید کنار دستگاه های خدمت رسان باشند و در خصوص شیوه های‬ ‫صحیح مصرف اب‪ ،‬مدیریت مصرف و صرفه جویی اطال ع رسانی و فرهنگ سازی جدی نمایند‪.‬‬ ‫مجتمع فوالد خراسان‪ ،‬بار دیگر واحد نمونه صنعتی استان شد‬ ‫کیاست ‪ -‬رییس خانه «صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت خراسان رضوی‬ ‫از برگزیده شدن «مجتمع فوالد‬ ‫خراسان» در میان واحدهای نمونه‬ ‫صنایع معدنی استان خبر داد‪ .‬به‬ ‫گزارش احتساب به نقل از روابط‬ ‫عمومی شرکت فوالد خراسان‪،‬‬ ‫غالمرضا نازپرور‪ ،‬با اعالم این مطلب‬ ‫اظهار داشت‪ :‬در جلسه ارزیابی‬ ‫تخصصی هشتم اذر ماه این تشکل‪،‬‬ ‫فوالد خراسان به عنوان واحد نمونه‬ ‫استانی در حوزه صنایع معدنی‬ ‫برگزیده شده است‪.‬رئیس خانه‬ ‫معدن استان خراسان رضوی‪،‬‬ ‫رئیس استانی این پارلمان بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬در پیامی به کسری‬ ‫غفوری‪ ،‬ضمن تبریک این موفقیت‪،‬‬ ‫این انتخاب را حاصل ارزیابی‬ ‫تخصصی واحدهای معادن و صنایع‬ ‫معدنی استان عنوان کرد‪.‬گفتنی‬ ‫است مجتمع فوالد خراسان‪ ،‬سال‬ ‫گذشته نیز واحد نمونه صنایع‬ ‫معدنی استان شناخته شده بود‪.‬‬ ‫دستاوردهای شرکت های فوالدی و معدنی گروه مالی گردشگری‬ ‫در نمایشگاه “ایران متافو”‬ ‫کیاست ‪ -‬دستاوردهای شرکت های‬ ‫فوالدی و معدنی گروه مالی گردشگری‬ ‫در هجدهمین نمایشگاه بین المللی‬ ‫متالورژی‪ ،‬فوالد‪ ،‬صنایع معدنی‪،‬‬ ‫اهنگری و ماشین کاری‪ ،‬قالب‬ ‫سازی و ریخته گری “ایران متافو”‬ ‫به نمایش درامده است‪.‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی گروه مالی گردشگری‪،‬‬ ‫هلدینگ ماهان با حضور شرکت های‬ ‫“احیا استیل فوالد بافت”‪“ ،‬مجتمع‬ ‫فوالد صنعت بناب” و “توسعه فراوری‬ ‫صنایع و معادن ماهان سیرجان” در‬ ‫هجدهمین نمایشگاه ایران متافو‪،‬‬ ‫شرکت کرده است‪.‬مدیران شرکت های‬ ‫صنعتی و معدنی تابعه هلدینگ ماهان‬ ‫با حضور در نمایشگاه ایران متافو‪،‬‬ ‫عملکرد‪ ،‬دستاوردها و برنامه های‬ ‫اینده شرکت های متبوع را برای‬ ‫بازدیدکنندگان‪ ،‬فعاالن صنعت‬ ‫و معدن و همچنین سرمایه گذاران‬ ‫تشریح می کنند‪.‬با توجه به کاهش‬ ‫شیوع کرونا در کشور‪ ،‬استقبال از‬ ‫هجدهمین نمایشگاه ایران متافو در‬ ‫مقایسه با دوره های گذشته باالست‬ ‫به طوری که شماری از مسئوالن رده‬ ‫باالی صنعتی و معدنی و همچنین‬ ‫مقام هایی از استان های مختلف از غرفه‬ ‫هلدینگ ماهان بازدید و با مدیران‬ ‫حاضر در نمایشگاه در خصوص‬ ‫همکار ی های مشترک به تبادل نظر‬ ‫پرداختند‪.‬به اعتقاد کارشناسان‪،‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه می تواند سبب‬ ‫شناخت بیشتر رقبا و افزایش تجارب‬ ‫شرکت های صنعتی و معدنی با‬ ‫هدف داخلی سازی بیشتر قطعات و‬ ‫تجهیزات مورد نیاز‪ ،‬تامین مواد اولیه‪،‬‬ ‫گسترش همکار ی های علمی و فنی‬ ‫و همچنین تبادل اطالعات باشد‪.‬‬ ‫هلدینگ گسترش صنایع و معادن‬ ‫ماهان به عنوان یکی از بزر گ ترین‬ ‫شرکت های سرمایه گذاری گروه مالی‬ ‫گردشگری‪ ،‬باهدف سرمایه گذاری در‬ ‫طر ح ها و پروژ ه های تخصصی حوزه‬ ‫صنعت و معدن کشور فعالیت می کند‪.‬‬ ‫مهم ترین اهداف نمایشگاه‪ ،‬معرفی‬ ‫توانمند ی ها و محصوالت‪ ،‬برقراری‬ ‫ارتباط مستقیم با مشتریان‪ ،‬شناخت‬ ‫رقبا‪ ،‬ارتباط با تامین کنندگان مواد‬ ‫خام‪ ،‬به روز رسانی دانش تخصصی‬ ‫و فرصت جذب سرمایه گذار اعالم‬ ‫شده است‪.‬هجدهمین نمایشگاه‬ ‫بین المللی متالورژی‪ ،‬فوالد‪ ،‬صنایع‬ ‫معدنی‪ ،‬اهنگری و ماشین کاری‪،‬‬ ‫قالب سازی و ریخته گری “ایران‬ ‫متافو” که از ‪ ۱۴‬اذر ماه جاری با‬ ‫حضور ‪ ۳۲۰‬شرکت فوالدی‪ ،‬معدنی‪،‬‬ ‫تامین کنندگان داخلی و خارجی و‬ ‫فعاالن حوزه صنعت و معدن در محل‬ ‫نمایشگاه بین المللی تهران اغاز به‬ ‫کار کرده ‪ ،‬تا روز ‪ 17‬اذر ادامه دارد‪.‬‬ ‫عزم راسخ تالشگران گهرزمین در پیمودن پله های ترقی؛‬ ‫کگهر رکورد فروش خود را شکست‬ ‫کیاست ‪ -‬کگهر با سال مالی منتهی‬ ‫به اذر‪ ،‬با ‪ ۳۰۸۴‬میلیارد تومان فروش‬ ‫رکورد تازه ای ثبت کرد‪.‬به گزارش‬ ‫احتساب به نقل از روابط عمومی و‬ ‫امور بین الملل شرکت سنگ اهن‬ ‫گهرزمین؛ کگهر با سال مالی منتهی‬ ‫به اذر‪ ،‬با ‪ ۳۰۸۴‬میلیارد تومان فروش‬ ‫رکورد تازه ای ثبت کرد و رکورد مهر‬ ‫ماه خود را ‪ ۱۶‬درصد ارتقا داد‪.‬روش‬ ‫شرکت گهرزمین نسبت به متوسط ده‬ ‫ماه گذشته ‪ ۸۶‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫مقدار فروش این شرکت در ابان ماه‪،‬‬ ‫بالغ بر یک و نیم میلیون تن بوده که‬ ‫افزایش ‪ ۱۲‬درصدی نسبت به مهرماه‬ ‫را نشان می دهد‪ .‬این میزان‪ ۳۸ ،‬درصد‬ ‫باالتر از متوسط ده ماه گذشته است‪.‬‬ ‫همچنین نرخ فروش گندله ‪ ۲‬درصد و‬ ‫کنسانتره سنگ اهن ‪ ۵‬درصد نسبت به‬ ‫مهر ماه رشد داشته اند‪ .‬تغییر نرخ این‬ ‫دو محصول نسبت به متوسط ماه های‬ ‫گذشته به ترتیب ‪ ۲‬و ‪ ۳۹‬درصد گزارش‬ ‫شده است‪.‬شایان ذکر است مجموع‬ ‫فروش شرکت در یازده ماه طی شده‬ ‫از سال مالی قریب به ‪۲۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان است که ‪ ۱۲۴‬درصد نسبت به‬ ‫دورۀ مشابه سال گذشته رشد داشته‬ ‫است‪.‬گفتنی است اخرین قیمت سهم‬ ‫برابر با ‪ ۴۵۳۳۷‬ریال بوده و در یک ماه‬ ‫گذشته ‪ ۲‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫عزم چادرملو برای اشتغال ‪ 20‬هزار نفر با اجرای طرح های توسعه جدید‬ ‫کیاست ‪ -‬مهندس حمید جهانی مدیر‬ ‫مجتمع معدنی چادرملو درگردهمایی‬ ‫مدیران صنایع استان یزد‪ ،‬با اعالم اینکه‬ ‫چادرملو برای اشتغال مستقیم ‪20‬هزار‬ ‫نفر و غیر مستقیم و ‪ 100‬هزار نفر با‬ ‫اجرای طرح توسعه خود برنامه ریزی‬ ‫کرده است گفت ‪ :‬صنعت فوالد کشور با‬ ‫اجرای طرح توسعه این شرکت سطحی‬ ‫دیگر از توسعه را تجربه خواهد کرد‪.‬‬ ‫جهانی‪ ،‬ضمن اشاره به نگاه توسعه گرای‬ ‫مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی‬ ‫چادرملو و حمایت های بی دریغ ایشان‬ ‫از اجرای طرح های توسعه پایدار به ویژه‬ ‫در امر تامین اب و برق افزود‪ :‬طی ‪2‬‬ ‫سال اخیر واحدهای معدنی و صنعتی‬ ‫چادرملو موفق به ثبت رکورد های بی‬ ‫نظیر در تولید و فروش شده اند و این‬ ‫موفقیت ها در شرایطی کسب شده‬ ‫است که کشور درگیر مبارزه با بیماری‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬و مشکالت ناشی از کمبود‬ ‫حامل های انرژی‪ ،‬اب و برق بوده است‬ ‫‪.‬مهندس جهانی در ادامه افزود‪ :‬مدیریت‬ ‫شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در‬ ‫راستای دستور مقام معظم رهبری برای‬ ‫تحقق برنامه اقتصاد مقاومتی‪ ،‬با حمایت‬ ‫اعضای هیات مدیره و سهامداران‬ ‫حقیقی و حقوقی تمهید اتی اندیشیده‬ ‫اند که انشاهلل در اینده نزدیک شاهد به‬ ‫بار نشستن این تالشها با اجرای دهها‬ ‫طرح صنعتی خواهیم بود ‪.‬وی گفت ‪:‬‬ ‫با اجرایی طرح توسعه این شرکت‪ ،‬در‬ ‫مجموع ‪17/3‬میلیون تن به محصوالت‬ ‫اصلی و ‪ 350‬هزار تن محصوالت فرعی‬ ‫به مجموع تولیدات چادرملو افزود‬ ‫خواهد شد ‪.‬جهانی میزان سرمایه گزاری‬ ‫پیش بینی شده این طرح ها را بالغ بر‬ ‫‪ 4‬میلیارد و ‪ 800‬میلیون یورو عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬انتظار می رود با اجرای‬ ‫این پروژه ها چهره استان یزد دگرگون‬ ‫شود ‪.‬گفتنی است در این گردهمایی‬ ‫‪ ،‬استاندار‪ ،‬معاونان و جمعی از مدیران‬ ‫اجرایی استان یزد نیز حضور داشتند‪.‬‬ ‫هشت عنوان برتر ذوب اهن اصفهان در جشنواره ملی انتشارات‬ ‫کیاست ‪ -‬روابط عمومی ذوب اهن‬ ‫اصفهان موفق شد در شانزدهمین‬ ‫جشنواره ملی انتشارات‪ ،‬دیپلم افتخار‬ ‫و تندیس ویژه شش رتبه اول و دو‬ ‫رتبه دوم را کسب کند‪ .‬به گزارش‬ ‫احتساب به نقل از روابط عمومی‬ ‫ذوب اهن اصفهان‪ :‬در مراسم‬ ‫پایانی این جشنواره که ‪ ۱۵‬اذرماه‬ ‫با حضور اعضای انجمن متخصصان‬ ‫روابط عمومی و اساتید این رشته‬ ‫برگزار شد‪ ،‬دیپلم افتخار و تندیس‬ ‫هشت عنوان برتر توسط فرشاد‬ ‫مهدی پور معاون مطبوعاتی وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی به نماینده‬ ‫روابط عمومی ذوب اهن اهدا شد‪.‬‬ ‫روابط عمومی ذوب اهن اصفهان در‬ ‫رشته های کتاب‪ ،‬ویژه نامه‪ ،‬پوستر‪،‬‬ ‫گزارش‪ ،‬مقاله و خبر موفق به کسب‬ ‫رتبه اول و در داستان سرایی و‬ ‫تحلیل محتوا رتبه دوم را کسب کرد‪.‬‬ ‫التقى رئیس غرفه ایران للتعاونیات "بهمن عبداللهی"‪ ،‬رئیس المنظمه الوطنیه الفرنسیه للتعاونیات "جان لویی بانسل"‬ ‫وتباحث معه حول سبل تعزیز التعاون الثنائی فی المجاالت ذات االهتمام المشترک‪.‬هذا اللقاء جرى على هامش الموتمر‬ ‫الدولی الثالث والثالثین لنهضه التعاونیات الذی اقیم الیوم السبت باستضافه کوریا الجنوبیه‪.‬من جانبه‪ ،‬اشار المسوول‬ ‫الفرنسی الذی یتولى تمثیل االتحاد االوروبی فی هذا االجتماع ایضا‪ ،‬اشار الى "الدور المتزاید والمصیری للتعاونیات‬ ‫االیرانیه على الصعیدین االقلیمی والدولی"؛ موکدا على حرص نهضه التعاون الفرنسیه فی توسیع العالقات وتعزیز‬ ‫التعاون الثنائی مع الجانب االیرانی‪.‬واعرب "بانسیل" عن رغبته فی زیاره ایران والتعرف عن کثب على قطاع التعاونیات‬ ‫االیرانی‪ .‬کما لفت بان ترسیخ التعاون الدولی فی مجال التعاونیات لمواجهه التحدیات السیاسیه واالقتصادیه واالجتماعیه‬ ‫کرس جل برامجه المحلیه والدولیه فی هذا السیاق‪.‬‬ ‫والبیئیه‪ ،‬یاتی على سلم اولویات النهضه العالمیه للتعاونیات؛ وقد ّ‬ ‫‪03‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫مسح | ‪Survey‬‬ ‫اخبار ایران ‪iran news -‬‬ ‫اخبار ایران‬ ‫سال شانزدهم | شماره ‪ |341‬دوشنبه‪15‬اذر ماه ‪1400‬‬ ‫اخبار پخش فراورده های نفتی‬ ‫افزایش ‪16‬درصدی مصرف سی ان جی‬ ‫در استان سمنان‬ ‫کیاست ‪ -‬مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه شاهرود از افزایش ‪ 16‬درصدی مصرف‬ ‫سی ان جی در مهر و ابان امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل در استان سمنان خبر داد‪.‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه شاهرود ‪ ،‬طی بررسی امار مقایسه‬ ‫ای نسبت به سال گذشته دربخش گاز طبیعی فشرده در دو ماهه اول پاییز امسال ‪ 16‬درصد مصرف‬ ‫سی ان جی افزایش و معادل ان در بخش بنزین صرفه جویی شده است ‪ .‬علی اکبر عربعامری مدیر‬ ‫شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه شاهرود در این باره گفت ‪ :‬دردوماهه اخیر با توجه به‬ ‫برودت هوا و پرتردد بودن مسیر جاده ای در استان سمنان ‪ ،‬افزایش ‪ 16‬درصدی سی ان جی ومعادل‬ ‫ان صرفه جویی بیست و دو ملیونی لیتر بنزین به ثبت رسیده است ‪ .‬عربعامری با اشاره به افزایش‬ ‫‪ 19‬درصدی مصرف سی ان جی در مهر ماه و ‪ 13‬درصدی در ابان امسال ‪ ،‬نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال قبل افزود ‪ :‬با توجه به اهمیت استفاده از سوخت پاک و نقش ان در کاهش الودگی هوا و صرفه‬ ‫جویی در مصرف بنزین ‪ ،‬ادامه روند دوگانه سوز کردن رایگان خودروهای عمومی باری و مسافری‬ ‫توسط شرکت ملی پخش و نیز بهبود وضعیت کرونایی ‪ ،‬مصرف سی ان جی در دو ماهه اول پاییز‬ ‫امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ‪ 16‬درصدی را نشان می دهد که این امر نشان دهنده‬ ‫این است که در اینده انتظار می رود میزان مصرف گاز طبیعی در سبد سوخت حمل و نقل افزایش‬ ‫یابد‪.‬وی خاط نشان کرد ‪ :‬تمامی جایگاه های سی ان جی منطقه فعال بوده و تالش بر این است‬ ‫که با توجه به برودت هوا و افت احتمالی فشار گاز ‪،‬جایگاه های عرضه گاز طبیعی ازمسیر خدمت‬ ‫رسانی خارج نشوند و بتوانند بدون هیچ مشکلی سوخت سی ان جی خودرو ها را تامین نمایند‪.‬‬ ‫به پاس همکاری و تالش در دفع فتنه هک در منطقه البرز؛‬ ‫تعمیرکاران فنی و نمایندگان شرکتهای ساخت تلمبه های‬ ‫جایگاههای عرضه سوخت مایع مورد تقدیر قرار گرفتند‬ ‫کیاست ‪ -‬طی مراسمی با حضور معاون فنی و عملیاتی‪ ،‬رییس و کارشناسان واحد مهندسی‬ ‫شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه البرز از تعمیرکاران فنی تلمبه های جایگاههای‬ ‫سوخت و نمایندگان شرکتهای نفت ابزار‪ ،‬تکونار و ای ان ای‪ ،‬در رفع و همکاری در دفع فتنه‬ ‫هک تقدیر شد‪.‬به گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های‬ ‫نفتی منطقه البرز‪ ،‬سرپرست روابط عمومی این شرکت گفت‪ :‬طی مراسمی‪ ،‬معاون فنی و‬ ‫عملیاتی منطقه ضمن خوش امدگویی به تعمیرکاران فنی و نمایندگان شرکتهای سازنده‬ ‫تجهیزات تلمبه های جایگاه های سوخت (تکنوتار‪ ،‬نفت ابزار و بی ان بی) از تالش و همت انان‬ ‫و استفاده کامل از تمام ظرفیت ها و توان خود در همکاری و رفع "فتنه هک" تقدیر و تشکر‬ ‫کرد‪.‬قلندرزاده افزود‪ :‬در این جلسه تعدادی از کارشناسان و تعمیرکاران شرکتهای فوق نیز با‬ ‫بیان دیدگاههای خود با ابراز رضایت از همکاری صورت گرفته شرکت ملی پخش فراورده های‬ ‫نفتی منطقه البرز ‪ ،‬مطالب و پیشنهادها برای خدمت رسانی مطلوب تر در زمان بروز حوادث‬ ‫مختلف عنوان کردند‪.‬در پایان این مراسم اسفندیار هندی معاون فنی و عملیاتی با اهداء‬ ‫لوح از تعمیرکاران فنی و نمایندگان شرکتهای تکنوتار‪ ،‬نفت ابزار و بی ان بی‪ ،‬تقدیر کردند‪.‬‬ ‫تکمیل ظرفیت مخازن نفت گاز نیروگاه سیکل ترکیبی‬ ‫شهید کاوه قاین‬ ‫کیاست ‪ -‬برای چهارمین بار درطی سال جاری ‪ ،‬تکمیل ظرفیت مخازن نفت گاز نیروگاه‬ ‫سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین به اتمام رسیدبه گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی‬ ‫شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی‪ :‬مدیر منطقه ضمن اعالم این‬ ‫خبر افزود ‪ :‬با توجه به قطع و یا اعمال محدودیت درسهمیه گاز طبیعی مصرفی نیروگاه شهید‬ ‫کاوه قاین در فصول سرد سال و استفاده نیروگاه از سوخت دوم (نفتگاز ) و به منظور استمرار‬ ‫فعالیت نیروگاه مذکور نسبت به ذخیره سازی نفتگاز در مخازن نیروگاه مذکور اقدام و ظرفیت‬ ‫مخازن نیروگاه تکمیل گردیده است ‪ .‬مردانی گفت ‪ :‬نظر به اهمیت فعالیت نیروگاه در تامین‬ ‫برق مصرفی استان و شبکه سراسری و علیرغم محدودیت ها و مشکالت موجود‪ ،‬با تالش ها و‬ ‫پیگیری های مستمرو شبانه روزی انجام شده توسط همکاران منطقه و همکاری ناوگان حمل و‬ ‫نقل مناطق همجوار‪ ،‬ضمن تامین نفت گاز مصرفی نیروگاه از ابتدای سال جاری تاکنون در چهار‬ ‫نوبت ‪،‬ظرفیت مخازن نفتگاز نیروگاه تکمیل گردیده است ‪.‬مدیر شرکت ملی پخش فراورده های‬ ‫نفتی منطقه خراسان جنوبی اضافه کرد‪ :‬شایان ذکر است که نفت گاز مورد نیاز نیروگاه از مبادی‬ ‫تامین تربت حیدریه‪ ،‬یزد و رفسنجان تامین و توسط نفتکش های جاده پیما حمل می گردد‪.‬‬ ‫اخبار برق‬ ‫معاون وزیر نیرو در اصفهان‪:‬‬ ‫استان اصفهان‪ ،‬پیشرو در احداث نیروگاه خورشیدی‬ ‫کیاست ‪400 -‬نیروگاه خورشیدی با هدف اشتغالزایی در استان اصفهان به بهره‬ ‫برداری رسید‪ .‬در مراسمی با حضور معاون وزیر نیرو‪ ،‬رئیس سازمان بسیج سازندگی‬ ‫و دیگر فرماندهان سپاه صاحب الزمان و بسیج سازندگی‪ ،‬استاندار‪ ،‬رییس کمیسیون‬ ‫اب و مناطق کم برخوردار شورای اسالمی شهراصفهان و مدیران شرکت های توزیع‬ ‫برق استان و شهرستان اصفهان‪ 558 ،‬پروژه در زمینه توسعه انرژی های تجدیدپذیر‪،‬‬ ‫شامل ‪400‬نیروگاه خورشیدی‪39 ،‬طرح اشتغالزا و ‪119‬پروژه رفع محرومیت افتتاح‬ ‫شد‪.‬در این مراسم‪ ،‬محمود کمانی‪ ،‬معاون وزیرنیرو و مدیرعامل ساتبا با ابراز قدردانی از‬ ‫تالش بسیج و سپاه صاحب الزمان‪ ،‬شرکت های توزیع برق استان و اصفهان و مسئوالن‬ ‫بانک های عامل‪ ،‬ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر درکشور را حدود ‪ 950‬مگاوات اعالم‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در کشور ما فقط ‪1‬درصد تولید می شود که در مقایسه با ‪30‬درصد نسبت‬ ‫جهانی و ‪ 60‬تا ‪70‬درصد در کشورهای پیشرفته‪ ،‬بسیار پایین و فاصله زیادی داریم‪.‬‬ ‫معاون وزیرنیرو با اشاره به حدود ‪72‬مگاوات‪ ،‬ظرفیت تولید نیروگاهی کشور‪ ،‬ظرفیت‬ ‫‪15‬مگاوات در استان اصفهان را مطلوب ارزیابی کرد و افزود‪ :‬استان اصفهان دراین‬ ‫زمینه پیشرو بوده و شرایط استان نیز مستعد احداث نیروگاه های خورشیدی است‪.‬‬ ‫وی در بیان اهمیت انرژی های تجدیدپذیر در اقتصاد کالن توضیح داد‪ :‬هرکیلووات‬ ‫برق خورشیدی درسال‪800 ،‬کیلووات برق تولید می کند که درمصرف ‪23‬میلیون‬ ‫مترمکعب گاز باهزینه ‪4‬میلیون دالر‪ ،‬صرفه جویی می شود و عالوه بر صرفه جویی‬ ‫هزینه ها‪ ،‬ایجاد اشتغال‪ ،‬انرژی پاک و کاهش االینده ها‪ ،‬مهمترین اثر تولید پنل در‬ ‫بخش خانگی است که می تواند ایجاد درامد نماید‪.‬محمود کمانی اظهارکرد‪ :‬وزارت‬ ‫نیرو‪ ،‬برای تولید ‪10‬هزارمگاوات با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر که ‪10‬برابر ظرفیت‬ ‫فعلی است‪ ،‬درحال تدوین تفاهمنامه با بسیج سازندگی است تا با کمک بسیج‪ ،‬این اقدام‬ ‫برای استان های مستعد انجام گیرد‪ .‬وی با ابراز قدردانی از تالش بسیج و شرکت های‬ ‫توزیع برق استان و شهرستان‪ ،‬ابراز امیدواری کرد که استان اصفهان در برنامه های‬ ‫اتی وزارت نیرو همواره پیشرو باشد‪.‬در این مراسم که ‪558‬پروژه با رمز "یازهرا" افتتاح‬ ‫گردید‪ ،‬در شهرستان های اران و بیدگل با حضور معاون برق شهرستان و دیگر مقامات‬ ‫محلی بصورت ویدئوکنفرانس‪ 60 ،‬پنل خورشیدی ‪5‬کیلووات افتتاح شد‪ .‬در شهرستان‬ ‫مبارکه‪ ،‬پروژه ای به وسعت ‪361‬مترمربع با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و‪500‬میلیون‬ ‫در باغملک به بهره برداری رسید و در خمینی شهر نیز ‪200‬واحد نیروگاهی به همت‬ ‫بسیج سازندگی با پرداخت یک میلیارد تسهیالت قرض الحسنه افتتاح گردید‪.‬‬ ‫اخبار قصیره‬ ‫اتفاق ایرانی فرنسی على تعزیز التعاون فی مجال نهضه التعاونیات‬ ‫جــــریــــــدهالکیــــــاســـــت‬ ‫| ‪| PhotoNews‬‬ ‫اخبارابفا‬ ‫‪T‬‬ ‫‪he value of export from Sistan-Baluchestan prov‬‬‫‪ince in the southeast of Iran rose 12 percent during‬‬ ‫‪the first seven months of the current Iranian cal‬‬‫‪endar year (March 21-October 22), as compared to the‬‬ ‫‪same period of time in the past year, according to a pro‬‬‫‪vincial official.Mohammad-Ali Khashi, an official with‬‬ ‫‪the customs department of the province, announced that‬‬ ‫‪2.469 million tons of products worth over $867 million‬‬ ‫‪were exported from the province in the seven-month pe‬‬‫‪riod.The export shows 12-percent rise in terms of value,‬‬ ‫‪kiyasat publication‬‬ ‫‪while 27 percent growth in terms of weight, as compared‬‬ ‫‪to the same time span of the previous year, he noted.He‬‬ ‫‪named oil products, gas, bitumen, cement, ceramic tiles,‬‬ ‫‪iron and steel, as well as licensed foodstuffs as the ma‬‬‫‪jor exported items.Kashi further said that 1.357 million‬‬ ‫‪tons of products worth $737.5 million were imported‬‬ ‫‪to the province in the first seven months of the present‬‬ ‫‪year, indicating 57 percent rise in value and 41 percent‬‬ ‫‪growth in weight year on year.The main imported items‬‬ ‫‪were rice, wheat, corn and barley, mango, sugar, sesame,‬‬ ‫‪spare parts, tangerines, bananas and livestock, and Rus‬‬‫‪sia, Germany, Denmark, Pakistan, India, UAE, Thailand‬‬ ‫‪and China were the main sources of imports, he stated.‬‬ ‫‪Export from Sistan-Baluches‬‬‫‪tan rises 12% in 7 months yr/yr‬‬ صفحه 3 ‫تتخذ شرکه مبارکه للحدید خطوه کبیره نحو الشفافیه وزیاده الجوده‬ ‫ودعمالشرکاتالمحلیه‬ ‫فی اجراء متعدد المراحل ‪ ،‬تعتزم شرکه مبارکه للصلب تحدید الموردین والمقاولین الذین‬ ‫لدیهم القدره على العمل مع الشرکه فی جمیع انحاء البالد‪ .‬ویستخدمون قدراتهم فی مسار‬ ‫تنمیتهم‪ .‬ستعمل هذه االستراتیجیه على تعزیز شرکه المبارکه للحدید وتقویه الشرکات الشریکه‪.‬‬ ‫یمکن النظر فی العدید من المزایا الستراتیجیه الشرکه الجدیده هذه ‪ ،‬وبعضها مذکور بایجاز ؛‬ ‫اهم خیر من هذا الحدث ؛ خلق فرص متکافئه وعادله فی جمیع انحاء البالد لجمیع المقاولین‬ ‫الذین ینوون العمل مع شرکه مبارکه للحدید‪ .‬اهم خیر من هذا الحدث ؛ خلق فرص متکافئه‬ ‫وعادله فی جمیع انحاء البالد لجمیع المقاولین الذین ینوون العمل مع شرکه مبارکه للحدید‪.‬‬ ‫‪Iran, Romania to broaden trade, agricultural coop‬‬‫‪eration‬‬ ‫‪Director General of Agricultural Jihad Ministry’s International Affairs Office said here on Monday that Iran-Romania’s scientif‬‬‫‪ic, technological, economic, and agricultural cooperation will be expanded.Ali Morad Sarafrazi in his meeting with the Romanian‬‬ ‫‪Ambassador to Iran Mirela Grecu while referring to the good record of bilateral ties reiterated that the last Iran-Romania Joint Eco‬‬‫”‪nomic Commission was held five years ago in Bucharest.”I hope this meeting will mark a new point for a new round of bilateral ties,‬‬ ‫‪he said.The Iranian official Romania is the world’s top producer of soybeans, which is used to feed the livestock in Iran and we wish to‬‬ ‫‪import it through various methods, including barter trade.He also praised Romania for training a new generation of experienced and‬‬ ‫‪skillful farmers, arguing that Iran’s 4,300,000 strong farmers are often old, and Iran, too, is in need of training a new generation of skill‬‬‫‪ful and experienced farmers.The Romanian ambassador, for her part, expressed happiness that the Iranian Agricultural Jihad Minis‬‬‫‪try is willing to boost cooperation with Romania, ensuring Iranian official that although the last joint economic commission was held‬‬ ‫‪years ago, but the two countries’ economic ties have continued, expressing hope that such ties will further expand in agricultural field.‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫سال شانزدهم ‪ ،‬شماره ‪341‬‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬اذرماه ‪1400‬‬ ‫‪ 01‬جمــادی االول ‪1443‬‬ ‫‪ 4‬صفحــه‪ 2000 -‬تومــان‬ ‫‪Vol.16 | No.341‬‬ ‫‪Monday‬‬ ‫‪6 December 2021‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسوول‪ :‬زینب هاشمی‬ ‫سردبیر‪ :‬حبیب اله صادقی‬ ‫مدیریت هنری‪:‬کیاست چاپ ‪:‬پیام رسانه‬ ‫نشانی دفترمرکزی‪ :‬اصفهان‪ -‬میدان الله ابتدای‬ ‫اتوبان فرودگاه جنب اداره پست مجتمع فرهنگی مطبوعاتی‬ ‫صاحب االمتیاز و المدیر المسووله عن‪ :‬زینب هاشمی‬ ‫ال رئیس المحرر‪ :‬حبیب اله صادقی‬ ‫المدیر الفن ی‪ :‬کیاست‬ ‫عنوان المکتب المرکزی‪ :‬ای ران‪ -‬اصفهان‪ -‬میدان الله‪ -‬بدایه ط ریق المطار‬ ‫بجانب مکتب الب رید المرکز الصحفی الثقافی الطابق الثانی الوحده ‪19‬‬ ‫‪Managing Director: Zeinab Hashemi‬‬ ‫‪TelFax: +98-21- 26767493‬‬ ‫‪Responsive Mobile: +98-9051707539‬‬ ‫‪E-mail: PERSIAN.JOURNALISM@YAHOO.COM‬‬ ‫‪Website: WWW.KIYASATNEWS.IR‬‬ ‫‪Telegram.me/kiyasatpublication‬‬ ‫‪Instagram.com/kiyasatpublication‬‬ ‫‪Chief editor: Habib Sadeghi‬‬ ‫‪Art Manager: KIYASAT‬‬ ‫‪Address: esfahan-laleh squre-next to the post office- Cultural Press Center‬‬ ‫‪Phone: +98-31- 35544099 & 35544044-45‬‬ ‫‪Private sector expresses readiness for‬‬ ‫‪building 80 GW of renewable power plants‬‬ ‫تحدید استثمارات جدیده فی مختلف مجاالت‬ ‫التکنولوجیا من قبل منطقه سرخس الخاصه‬ ‫اعلن الرئیس التنفیذی لمنطقه سرخس االقتصادیه الخاصه عن مراجعه وتحدید االستثمارات‬ ‫الجدیدهفیمختلفمجاالتالتکنولوجیافیمعرضکیشالدولی"البورصاتوالبنوکوالتامین‬ ‫وادخال فرص االستثمار"‪.‬وقال محمد رضا قلعی‪ :‬شارکت اکثر من‪ 200‬شرکه محلیه فی هذا‬ ‫الحدثالذییقامفیجزیرهکیشفیالفترهمن‪ 8‬الى‪ 11‬منعازارهذاالشهر‪.‬وتابع‪:‬ومناهداف‬ ‫تواجدالمنطقهفیهذاالحدثدراسهتحدیاتشوونالتامینالمتعلقهبالمستثمریناالقلیمیین‬ ‫والتفاوض مع شرکات التامین والتعریف باالمکانیات الفعلیه والمحتمله لمنطقه سرخس‪.‬‬ ‫التعریفبامکانیاتمنطقهسرخسالخاصه‬ ‫واضاف الرئیس التنفیذی لمنطقه سرخس االقتصادیه الخاصه‪" :‬بالنظر الى ان هذا الحدث‬ ‫بعد تفشی فیروس کورونا یعد اکبر معرض فی مجال التعریف بالفرص االستثماریه بحضور‬ ‫مختلف المنظمات والشرکات"‪ .‬هذا المعرض هو افضل فرصه للتعریف بامکانیات منطقه‬ ‫سرخس االقتصادیه الخاصه فی مجاالت السکک الحدیدیه والطرق البریه والجویه‪.‬واوضح‬ ‫عن نشاطات هذه المنطقه فی المعرض الدولی للبورصه والبنوک وراس المال‪ :‬قدمت منطقه‬ ‫سرخساالقتصادیهالخاصه‪،‬معالتعریفبمرافقهاوامکانیاتها‪،‬منصهمناسبهلجذبالمستثمرین‬ ‫المحلیینواالجانبوالمشارکهالفعالهفیاالجتماعاتالمتخصصهفیمجالعقوداالستثمار‪.‬‬ ‫تبادلالخبراتمعالمناطقاالقتصادیهالحرهوالخاصه‬ ‫وفی اشاره الى وجود شرکات عالمیه مرموقه ومناطق اقتصادیه حره وخاصه اخرى فی‬ ‫الدوله ‪ ،‬قال قالعی‪" :‬هذا یخلق فرصه جیده لتبادل الخبرات القیمه لهذه الشرکات مع المناطق‬ ‫االقتصادیه الحره والخاصه"‪.‬وتابع‪" :‬منطقه سرخس االقتصادیه الخاصه فی هذا المعرض‬ ‫تسعى لجذب المستثمرین فی مختلف مجاالت االستثمار وخاصه فی مجال الخدمات‬ ‫اللوجستیه والسکک الحدیدیه وکذلک فی مجال وحدات االنتاج والتجهیز للسلع المختلفه"‪.‬‬ ‫‪energy sources, and‬‬ ‫‪some countries have‬‬ ‫‪even declared 2030‬‬ ‫‪as the final year of‬‬ ‫”‪using fossil fuels,‬‬ ‫‪he said.“We are far‬‬ ‫‪behind the glob‬‬‫‪al standards in the‬‬ ‫‪development of re‬‬‫‪newable energy,” he‬‬ ‫‪regretted.Referring‬‬ ‫‪to another program‬‬ ‫‪for the development‬‬ ‫‪of renewable ener‬‬‫‪gies in the domestic‬‬ ‫‪sector, Kamani noted‬‬ ‫‪that to encourage households for construct‬‬‫‪ing such power plants the Energy Ministry‬‬ ‫‪has announced that it will buy their surplus‬‬ ‫‪generated electricity at a guaranteed price.‬‬ ‫‪He further pointed to the indigenization of‬‬ ‫‪the knowledge for the construction of the‬‬ ‫‪equipment used in renewable power plants as‬‬ ‫‪another priority of the Energy Ministry and‬‬ ‫‪SATBA, saying: “Currently, the construction‬‬ ‫‪of solar panels and wind power plants is com‬‬‫‪pletely indigenized, and we must strength‬‬‫‪en our producers to finally become able to‬‬ ‫‪build all the required equipment from start‬‬ ‫‪to finish, in this regard, of course, some en‬‬‫”‪terprises have announced their readiness.‬‬ ‫‪Following the Energy‬‬ ‫‪Ministry’s public call‬‬ ‫‪for the contribution‬‬ ‫‪of private compa‬‬‫‪nies in a project for‬‬ ‫‪developing‬‬ ‫‪renew‬‬‫‪able power plants in‬‬ ‫‪the country, so far‬‬ ‫‪requests for the con‬‬‫‪struction of 80,000‬‬ ‫‪megawatts (80 giga‬‬‫‪watts) have been sub‬‬‫‪mitted to the minis‬‬‫‪try, a senior energy‬‬ ‫‪official announced.‬‬ ‫‪According to the‬‬ ‫‪Head of Renewable Energy and Energy Ef‬‬‫‪ficiency Organization (SATBA) Mahmoud‬‬ ‫‪Kamani, the public call has been for the‬‬ ‫‪construction of only 10,000 MW capacity‬‬ ‫‪of renewable power plants, IRNA reported.‬‬ ‫‪The Energy Ministry plans to create 10,000‬‬ ‫‪MW capacity of new renewable power plants‬‬ ‫‪across the country within the next four years,‬‬ ‫‪the official said.Kamani had previously put‬‬ ‫‪the current capacity of the country’s renew‬‬‫‪able power plants at 905 MW, saying that‬‬ ‫‪such power plants account only for one per‬‬‫‪cent of the country’s total power generation‬‬ ‫‪capacity.“Currently, 30 percent of the world’s‬‬ ‫‪electricity needs are provided by renewable‬‬ ‫صادرات ایران غیر النفطیه تبلغ ‪ 27‬ملیار‬ ‫دوالر خالل ‪ 7‬اشهر‬ ‫قال نائب وزیر الصناعه بــوزاره الصناعه والتعدین والتجــاره مهدی صادقی‬ ‫نیارکی ان صــادرات البالد غیــر النفطیه بلغــت ‪ 27‬ملیار دوالر فی االشــهر‬ ‫الســبعه االولى من العام الجاری‪.‬واضاف مهدی صادقی نیارکی‪ ،‬فی تصریحه‬ ‫خالل مراســم یوم الصناعه والتعدین فــی محافظه اذربایجان الشــرقیه‪ ، :‬ان‬ ‫هذا الحجم من صادرات الســلع غیر النفطیه لدل على زیاده بنســبه ‪ ٪48‬من‬ ‫حیث القیمه و ‪ ٪ 15‬من حیث الوزن مقارنــه بالمده المماثله فی العام الماضی‪.‬‬ ‫وتابع‪ :‬یشــکل نمو االنتاج احد المحاور واالســتراتیجیات الرئیســیه لتنمیه‬ ‫البالد ووف ًقا لمرکز االحصاء االیرانی فقد ســجل ارتفاعا بنســبه ‪ 5.5‬بالمائه و‬ ‫‪ 6.1‬فی المئه وف ًقا للبنک المرکزی‪.‬ولفت الى انــه وفق قرار اللجنه االقتصادیه‬ ‫الحکومیه ‪ ،‬الذی تم ابالغــه قبل ‪ 40‬یو ًما بهدف ازاله حواجــز التصدیر ‪ ،‬فان‬ ‫خمســه ملیارات دوالر هی حصه وزاره الصناعه فی الصــادرات قد تحققت‬ ‫خالل هذه الفتره‪.‬کما اشــار صادقی الى اولویات الحکومه فی وزاره الصناعه‪،‬‬ ‫ً‬ ‫مجال للنشــاطات الصناعیه ‪ ،‬فقد‬ ‫وقال‪" :‬وف ًقا للتقاریــر االحصائیه ورصد ‪25‬‬ ‫نما ‪ 15‬حق ً‬ ‫ال ‪ ،‬منها ‪ 8‬بالمائه فی صناعه االجهزه المنزلیه‪.‬ونوه الى الموشــرات‬ ‫العامه فــی القطاع الصناعی‪ ،‬الفتا الى اســتمرار النمو الصناعی خالل االشــهر‬ ‫الثالثه االولى من العــام الجاری ‪ ،‬موضح ًا‪ :‬مواصله االتجــاه المتزاید لالنتاج ‪،‬‬ ‫واطالق الوحدات الراکده والمشــاریع شــبه الصناعیه ورفع قدره االنتاج قد‬ ‫حقق تقدما بنســبه ‪.٪80‬وتابع صادقــی نیارکی‪ :‬تم اعــداد خارطه عمل فی‬ ‫قطاعات الصناعه والتعدین والتجاره والتی ســیعلن عنها نهایه الشــهر المقبل‪.‬‬ ‫پیش بینی تحقق سو د ‪ ۲ ۵ ۰ ۰‬میلیا ر د تو ما نی‬ ‫توقع ربح ‪ 2500‬ملیار تومان فی‬ ‫شرکه اوکسین خوزستان للصلب‬ ‫فیما یتعلق بوضع شرکه ‪ ، Auxin‬قال نائب رئیس مجلس اداره شرکه‬ ‫‪« :Auxin Khuzestan Steel Company‬فی عام ‪ ، 1400‬على‬ ‫الرغم من انقطاع التیار الکهربائی لمده ‪ 45‬یو ًما ‪ ،‬تمکنا من تحقیق االشیاء‬ ‫ربحا یزید عن‬ ‫الجیده»‪ .‬هذا العام ‪ ،‬سنصل الى االهداف المتوقعه وربما نحقق ً‬ ‫‪ 2500‬ملیار تومان‪.‬صرح محمد حسین ازادیان فی حفل افتتاح صفائح ‪API‬‬ ‫‪ PSL2 5L X80‬المتدحرجه فی شرکه ‪Auxin Khuzestan Steel‬‬ ‫کبیرا فی هذه الشرکه ‪ ،‬وهو انتاج الواح‬ ‫‪ :Company‬الیوم ‪ ،‬شهدنا انجازًا ً‬ ‫‪ PSL2 5L X80 API‬الول مره فی البالد ‪ .‬لوح ‪ X80‬هو احدث درجه‬ ‫فوالذیه یتم انتاجها الول مره فی الشرق االوسط من قبل خبراء محلیین فی‬ ‫‪ ، Mobarakeh Steel‬ویتم استخدام صفائحها الملفوفه فی تصنیع‬ ‫االنابیب لخطوط نقل النفط والغاز‪.‬من خالل انتاج هذه االلواح ‪ ،‬سنوفر ما‬ ‫یصل الى ‪ ٪15‬من استهالک الفوالذ ‪ ،‬وهذا سیقلل من تکلفه المشاریع‪.‬‬ ‫وقال‪« :‬فی عام ‪ ، 1400‬وعلى الرغم من انقطاع التیار الکهربائی لمده ‪ 45‬یو ًما‬ ‫‪ ،‬تمکنا من تحقیق االشیاء الجیده وهذا العام سنصل الى االهداف المتوقعه‬ ‫ربحا یزید عن ‪ 2500‬ملیار تومان»‪.‬وصرح ازادیان‪« :‬لحسن الحظ‬ ‫وقد نحقق ً‬ ‫‪ ،‬قمنا هذا العام بتنفیذ خطه تصنیف الوظائف وف ًقا لقانون العمل لموظفی‬ ‫الشرکه ‪ ،‬ونامل ان نتمکن من خالل هذه العملیه من تقدیم المزید من‬ ‫الخدمات بحلول نهایه العام»‪.‬ان انتاج الواح من الدرجه ‪5L X80 API‬‬ ‫نظرا لوجود الکربون اقل من ‪٪0.08‬‬ ‫فی شرکه ‪ Mobarakeh‬للصلب ‪ً ،‬‬ ‫والمنغنیز فوق ‪ ، ٪1.8‬قد وفر شرو ًطا النتاج الواح الصلب بقوه اعلى من‬ ‫درجه ‪ .5L X70 API‬یستخدم هذا المنتج فی تصنیع انابیب نقل السوائل‬ ‫من قبل شرکات خطوط االنابیب فی البالد وبموافقه شرکه تطویر وهندسه‬ ‫الغاز االیرانیه‪.‬تمتلک شرکه ‪ Auxin Steel Company‬قوى عامله‬ ‫شابه ومحترفه ‪ ،‬باستخدام معرفتها العلمیه فی السنوات الماضیه حتى الیوم ‪،‬‬ ‫تمکنت من تحقیق انجازات مهمه فی انتاج منتجات الصلب الخاصه‪ .‬لذلک‪،‬‬ ‫تهانینا على االکمال الناجح لهذه الدحرجه الوراق ‪. PSL2 API5L X80‬‬ ‫در شرکت فوالد اکسین خوزستان‬ ‫کیاست ‪ -‬نایب رییس هیات مدیره شرکت فوالد اکسین خوزستان در خصوص‬ ‫وضعیت شرکت اکسین گفت‪ :‬در سال ‪ ،۱۴۰۰‬با وجود قطعی برق ‪ ۴۵‬روزه‪،‬‬ ‫توانستیم اتفاقات خوبی رقم بزنیم و امسال به اهداف پیش بینی شده خواهیم‬ ‫رسید و ممکن است به بیش از ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان سود برسیم‪.‬‬ ‫محمدحسین ایزدیان در مراسم اغاز به کار نورد ورق ‪ PSL2 5L X80 API‬در‬ ‫شرکت فوالد اکسین خوزستان اظهار کرد‪ :‬امروز دستاورد خیلی بزرگی را در‬ ‫این شرکت شاهد بودیم و ان هم تولید ورق های ‪ PSL2 5L X80 API‬برای‬ ‫اولین بار در کشور است‪ .‬تختال گرید ‪ X80‬به عنوان جدیدترین گرید فوالدی به‬ ‫دست متخصصان داخلی فوالد مبارکه برای نخستین بار در خاورمیانه تولید شده‬ ‫و کاربرد ورق نوردشده ان در ساخت لوله های خطوط انتقال نفت و گاز است‪.‬‬ ‫با تولید این ورق ها تا ‪۱۵‬درصد در مصرف فوالد صرفه جویی خواهیم داشت و‬ ‫این باعث کاهش هزینه پروژه ها خواهد شد‪ .‬وی گفت‪ :‬در سال ‪ ،۱۴۰۰‬با وجود‬ ‫قطعی برق ‪ ۴۵‬روزه‪ ،‬توانستیم اتفاقات خوبی رقم بزنیم و امسال به اهداف پیش‬ ‫بینی شده خواهیم رسید و ممکن است به بیش از ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫سود برسیم‪.‬‬ ‫ایزدیان تصریح کرد‪ :‬خوشبختانه در سال جاری طرح طبقه بندی مشاغل را‬ ‫مطابق قانون کار برای پرسنل شرکت اجرایی کردیم و امیدواریم با این روند‬ ‫بتوانیم تا پایان سال خدمات بیشتری را ارایه دهیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در سال ‪ ،۱۴۰۰‬با وجود قطعی برق ‪ ۴۵‬روزه‪ ،‬توانستیم اتفاقات خوبی‬ ‫رقم بزنیم و امسال به اهداف پیش بینی شده خواهیم رسید و ممکن است به بیش‬ ‫از ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان سود برسیم‪.‬‬ ‫تولید تختال گرید ‪ 5L X80 API‬در شرکت فوالد مبارکه با توجه به دارا بودن‬ ‫کربن زیر ‪ ۰.۰۸‬درصد و منگنز باالی ‪ ۱.۸‬درصد‪ ،‬شرایط تولید ورقی فوالدی با‬ ‫استحکام باالتر نسبت به گرید ‪ 5L X70 API‬را فراهم کرده که در ساخت‬ ‫لوله های انتقال سیاالت توسط شرکت های لوله سازی کشور و با تاییدیه شرکت‬ ‫مهندسی و توسعه گاز ایران کاربرد دارد‪.‬‬ ‫شرکت فوالد اکسین دارای نیروی انسانی جوان و متخصصی‬ ‫است که با بهر ه گیری از دانش علمی خود در سالیان گذشته تا به امروز‬ ‫توانسته دستاوردهای مهمی را در تولید محصوالت فوالدی خاص‬ ‫رقم بزنند‪ .‬بنابراین نورد موفقیت امیز ورقهای ‪API5L X80‬‬ ‫‪ PSL2‬را خدمت این مجموعه و پرسنل ان تبریک می گویم‪.‬‬ ‫‪Forecast of profit of 2500‬‬ ‫‪billion Tomans in Auxin‬‬ ‫‪Khuzestan Steel Company‬‬ ‫‪Regarding the situation of Auxin Company, the Vice Chairman of‬‬ ‫‪the Board of Directors of Auxin Khuzestan Steel Company said: “In‬‬ ‫‪1400, despite a 45-day power outage, we were able to make good‬‬ ‫‪things happen.” This year, we will reach the predicted goals and‬‬ ‫‪maybe reach a profit of more than 2,500 billion tomans. Mohammad‬‬ ‫‪Hossein Izadian at the inauguration ceremony of rolling API 5L X80‬‬ ‫‪PSL2 sheet in Auxin Khuzestan Steel Company stated: Today, we‬‬ ‫‪saw a great achievement in this company, and that is the production‬‬ ‫‪of API 5L X80 PSL2 sheets for the first time in the country. The X80‬‬ ‫‪grade slab is the latest steel grade to be produced for the first time in‬‬ ‫‪the Middle East by the domestic experts of Mobarakeh Steel, and its‬‬ ‫‪rolled sheet is used in the manufacture of pipes for oil and gas trans‬‬‫‪mission lines. By producing these sheets, we will save up to 15% in‬‬ ‫‪steel consumption, and this will reduce the cost of projects. He said:‬‬ ‫‪“In 1400, despite the 45-day power outage, we were able to make‬‬ ‫‪good things happen and this year we will reach the predicted goals‬‬ ‫‪and we may reach a profit of more than 2,500 billion tomans.”Izadian‬‬ ‫‪stated: “Fortunately, this year we implemented the job classification‬‬ ‫‪plan in accordance with the labor law for the company’s personnel,‬‬ ‫‪and we hope that with this process, we will be able to provide more‬‬ ‫‪services by the end of the year.”Production of API 5L X80 grade‬‬ ‫‪slabs in Mobarakeh Steel Company, due to having carbon below‬‬ ‫‪0.08% and manganese above 1.8%, has provided the conditions for‬‬ ‫‪producing steel sheets with higher strength than API 5L X70 grade.‬‬ ‫‪This product is used in the manufacture of fluid transfer pipes by the‬‬ ‫‪country’s pipeline companies and with the approval of Iran Gas En‬‬‫‪gineering and Development Company.Auxin Steel Company has a‬‬ ‫‪young and professional manpower who, using their scientific knowl‬‬‫‪edge in the past years until today, has been able to make important‬‬ ‫‪achievements in the production of special steel products. There‬‬‫‪fore, congratulations on the successful completion of this rolling of‬‬ ‫‪API5L X80 PSL2 sheets to the service of this collection and its staff.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های هفته نامه کیاست

هفته نامه کیاست 353

هفته نامه کیاست 353

شماره : 353
تاریخ : 1400/12/23
هفته نامه کیاست 352

هفته نامه کیاست 352

شماره : 352
تاریخ : 1400/12/07
هفته نامه کیاست 351

هفته نامه کیاست 351

شماره : 351
تاریخ : 1400/11/27
هفته نامه کیاست 350

هفته نامه کیاست 350

شماره : 350
تاریخ : 1400/11/17
هفته نامه کیاست 349

هفته نامه کیاست 349

شماره : 349
تاریخ : 1400/11/09
هفته نامه کیاست 348

هفته نامه کیاست 348

شماره : 348
تاریخ : 1400/10/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!