هفته نامه کیاست شماره 344 - مگ لند

هفته نامه کیاست شماره 344

هفته نامه کیاست شماره 344

هفته نامه کیاست شماره 344

8 ‫ حقیقت است و تاریکی بر ساخته؛‬،‫"نور‬ ،‫"نور‬ "...‫رد روشن گام های ما تا همیشه ها‬ ‫هفته نامه سراسری‬ kiyasat ‫ فرهنگی‬- ‫ سیاسی‬- ‫ اقتصادی‬- ‫اجتماعی‬ ‫خالی‬-‫های‬-‫سفره‬-‫غم‬# ‫خالی‬-‫های‬-‫سفره‬-‫غم‬ # ‫وزاره الصناعه تعمل على انتاج السیارات االیرانیه فی دول اخرى‬ 1443‫جمادی االول‬17 22 December 2021 1400‫ دی ماه‬1 ‫ تومان‬2000‫ قیمت‬344‫سال شانزدهم شماره‬ 2 2 ‫نقش روشنفکران در جامعه ایران‬ ‫نیاز امروز اقتصاد ایران؛‬ ‫سیاست گذاری علمی نه سیاسی‬ 2 ‫ترفند دولت برای تامین بودجه‬ 3 ،‫خانه فرهنگ ابفای اصفهان‬ ‫راهبرد اساسی فرهنگ سازی مصرف بهینه اب‬ 6 ،‫فوالد مبارکه عالوه بر صرفه جویی در مصرف اب‬ ‫به ارتقای بهداشت محیط منطقه کمک کرد‬ 8 ‫ اصفهان‬- ‫بهره برداری از پروژه متروی بهارستان‬ ‫در اینده ای نزدیک در صورت تامین اعتبار‬ Water issue; Requires pathology and fairness in telling the truth Editorial Abststract; The role of intellectuals in Iranian society Have Iranian intellectuals shared everything they need with their society? Have they been able to “intellectually and morally direct the national-popular will towards a sublime civilization”? Have they reached a minimum agreement among themselves on the alternative model of the current situation, or the economic, social and political structure of the future Iranian society? And have they basically realized the importance of such an agreement and found the serious will to reach it? Alas, the answer to all this is no, and this is while inefficient and isolated governments, without a plan, and rely on narrow-minded and pretentious, in a corrupt competition for power and wealth, little by little soul and even They take nature. It is true that many Iranian intellectuals are buried in the rubble of their voices, because (albeit desperately) they have contented themselves with shouting protests after the occurrence of any injustice and dysfunction. Many other intellectuals are slowly drowning in mental and linguistic games, despite their considerable numbers and rich intellectual stock, illuminating a beacon for the future of society. ‫سیمیدکو‬ ‫واحد نمونه صنعتی استان خراسان رضوی شد‬ Simidco became the industrial sample unit of Khorasan Razavi province :‫رییس خانه معدن استان خراسان رضوی در پایان افزود‬.‫می پردازد‬ ‫انتخاب سیمیدکو برای دومین سال پیاپی به عنوان واحد نمونه صنعتی‬ ‫ حاصل ارزیابی تخصصی واحدهای معادن و صنایع معدنی استان‬،‫استان‬ ‫است و کسب این دستاورد را به کارکنان تالشگر این مجموعه تبریک‬ ‫ شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد‬،‫گفتنی است‬.‫می گویم‬ ‫(سیمیدکو) یکی از تولیدکنندگان مطرح گندله و کنسانتره سنگ‬ ‫ این‬.‫ میلیون تُن در سال است‬۵ ‫اهن در کشور با مجموع ظرفیت تولید‬ ‫واحد صنعتی و معدنی در زنجیره‬ ‫تولید فوالد کشور در گروه فوالد‬ ‫خوزستان در منطقه معدنی‬ ‫سنگان شهرستان خواف استان‬ ‫خراسان رضوی فعالیت دارد و‬ ‫ دو سال متوالی جایگاه‬،‫توانسته‬ ‫واحد نمونه صنعتی استان‬ .‫خراسان رضوی را کسب کند‬ ‫شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد (سیمیدکو) واحد نمونه‬ ،‫به گزارش خبرنگار روابط عمومی‬.‫صنعتی استان خراسان رضوی شد‬ ،‫به مناسبت روز ملی صنعت و با حضور استاندار استان خراسان رضوی‬ ،‫ معدن و تجارت ایران‬،‫رییس اتاق بازرگانی ایران و رئیس خانه صنعت‬ ‫در این همایش از شرکت صنعتی و‬.‫از واحدهای نمونه سال تقدیر شد‬ ‫معدنی توسعه فراگیر سناباد (سیمیدکو) به عنوان واحد نمونه صنعتی‬ ‫غالمرضا نازپرور رییس‬.‫ تقدیر شد‬۱۴۰۰ ‫استان خراسان رضوی در سال‬ ‫خانه معدن استان خراسان‬ ‫ معدن را کلید راه توسعه‬،‫رضوی‬ ‫ شرکت صنعتی‬:‫بر شمرد و افزود‬ ‫و معدنی توسعه فراگیر سناباد‬ ‫یکی از فعا ل ترین مجموعه ها‬ ‫در عرصه ی معدن است که با‬ ‫جدیت به فعالیت های سازنده‬ ‫در استان خراسان رضوی‬ Sanabad Inclusive Development Industrial and Mining Company (Simidco) became the industrial sample unit of Khorasan Razavi province.According to the public relations reporter, on the occasion of the National Industry Day and in the presence of the governor of Khorasan Razavi province, the head of the Iranian Chamber of Commerce, the exemplary units of the year were honored.In this conference, Sanabad Inclusive Development Industrial and Mining Company (Simidco) was honored as an industrial unit of Khorasan Razavi province in 1400. Gholamreza Nazparvar, head of the Mining House of Khorasan Razavi Province, considered the mine as the key to development and added: Sanabad Inclusive Development Industrial and Mining Company is one of the most active complexes in the field of mining, which continues construction activities in Khorasan Razavi Province.In the end, the head of Khorasan Razavi Mining House added: “the selection of Simidco for the second consecutive year as the province’s industrial sample unit is the result of specialized evaluation of the province’s mines and mining industries, and I congratulate the hard-working employees of this complex”. It is worth mentioning that Sanabad Inclusive Development Industrial and Mining Company (Simidco) is one of the leading producers of pellets and iron ore concentrate in the country with a total production capacity of 5 million tons per year. This industrial and mining unit is active in the country’s steel production chain in the Khuzestan Steel Group in the Sangan mining area of Khaf city, Khorasan Razavi province, and has been able to obtain the position of an industrial sample unit in Khorasan Razavi province for two consecutive years. ‫فوالد خراسان‬ ‫باالترین رشد اقالم صادراتی فوالد کشور را از ان خود کرد‬ Khorasan Steel achieved the highest growth of the country’s steel export items ‫ میلگــرد فوالد‬،‫بر اســاس گزارش های منابع رســمی‬ ‫ باالترین درصد‬،‫ درصد رشــد صادرات‬۱۰۸۳ ‫خراسان با‬ ‫رشــد صادرات را در میان اقالم فوالدی صادراتی کشور‬ ‫گزارش ها از صادرات بیش‬.‫به خود اختصاص داده اســت‬ ‫ ماه نخســت امسال حکایت‬۸ ‫ میلیون تن فوالد در‬۴.۹ ‫از‬ ‫واحدهای بزرگ فوالدی در هشــت ماهه امســال‬.‫دارد‬ ‫به گزارش‬.‫ میلیــون تن فوالد صــادر کردند‬۴.۹ ‫بیش از‬ ‫ این میــزان صادرات در‬،‫روابط عمومی فوالد خراســان‬ .‫ درصد رشد داشته است‬۲۲ ‫ ماه سال گذشته‬۸‫مقایسه با‬ ‫ فوالد‬،‫ میلیون تن صادرات‬۱.۱ ‫فوالد خوزســتان با بیش از‬ ‫ هزار تن صــادرات و ذوب اهن‬۸۱۴.۷ ‫مبارکه با بیش از‬ ‫ فوالد‬،‫تا پایان ابــان ماه‬.‫ بهتریــن عملکرد را در ایــن دوره ثبت کردند‬،‫ هــزار تن صادرات‬۷۶۶.۶ ‫اصفهان با بیش از‬ ‫جمع صادرات فوالد فوالدســازان‬.‫ هزار تن بیلــت فوالدی صادر کرده اســت‬۷۹ ‫ هزار تن میلگــرد و‬۵۸.۴ ‫خراســان‬ .‫ درصدی نشــان می دهد‬۷ ‫ هزار تن بود که در مقایســه با ابان پارســال رشــد‬۶۸۴.۲ ‫کشــور در ابان ماه امســال‬ According to official sources, Khorasan steel rebar with 1083 percent export growth, has the highest percentage of export growth among the country’s steel export items.Reports indicate that more than 4.9 million tons of steel were exported in the first eight months of this year. Large steel units exported more than 4.9 million tons of steel in the first eight months of this year.According to Khorasan Steel Public Relations, this export shows a 22 percent growth compared to the first 8 months of last year.Khuzestan Steel with more than 1.1 million tons of exports, Mobarakeh Steel with more than 814.7 thousand tons of exports and Isfahan Steel Company with more than 766.6 thousand tons of exports, recorded the best performance in this period. By the end of November, Khorasan Steel has exported 58.4 thousand tons of rebar and 79 thousand tons of steel billets. The total steel exports of the country’s steelmakers in November this year was 684.2 thousand tons, which shows a growth of 7 percent compared to November last year. صفحه 1 ‫جــــریــــــده الکیــــــاســـــت‬ ‫التحلیل ‪Analysis -‬‬ ‫تحلیـــل‬ ‫سال شانزدهم | شماره ‪ |344‬چهارشنبه ‪ 1‬دی ماه ‪02 1400‬‬ ‫| ‪| PhotoNews‬‬ ‫مسح | ‪Survey‬‬ ‫‪kiyasat publication‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫‪sector through joint ventures.Speaking in this gathering,‬‬ ‫‪Head of ICCIMA Innovation and Export Acceleration Cen‬‬‫‪ter Mehdi Eghtesadi underlined Iran’s distinct position as‬‬ ‫‪one the world’s top countries in terms of mineral reserves‬‬ ‫‪and said: “According to the Parliament Research Center,‬‬ ‫‪there are more than 68 types of minerals (non-oil) inclu‬‬‫‪ding iron ore, chromium, manganese, copper, gold, lead,‬‬ ‫‪zinc, etc. in the country.”He put the volume of the count‬‬‫‪ry's discovered mineral reserves at about 37 billion tons,‬‬ ‫‪adding: “Iran ranks 15th in the world in terms of mineral‬‬ ‫‪resources, [the country’s mineral reserves are] valued at‬‬ ‫‪about $700 billion; the mining sector, however, accounts‬‬ ‫”‪for only 0.6 percent of Iran's gross domestic product.‬‬ ‫‪ICCIMA holds specialized meeting‬‬ ‫‪to review mining export capacities‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪ran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Ag‬‬‫‪riculture (ICCIMA) Innovation and Export Acceleration‬‬ ‫‪Center held a specialized meeting to review the export‬‬ ‫‪capacities of the country’s mineral products and related‬‬ ‫‪industries with the participation of experts in this field.As‬‬ ‫‪reported by the ICCIMA portal, in this meeting, some star‬‬‫‪tups and knowledge-based companies proposed research‬‬ ‫‪ideas, solutions, and innovative projects, and announced‬‬ ‫‪their readiness to collaborate with the country’s mining‬‬ ‫نقش روشنفکران در جامعه ایران‬ ‫کیاست – وحید ریحانی ‪ -‬ایا روشنفکران ایران هرانچه را باید با جامعه خود در‬ ‫میان گذاشته اند؟ ایا توانسته اند «از لحاظ فکری و اخالقی‪ ،‬اراده ی ملی‪-‬مردمی‬ ‫را به ســوی تمدنی واال» جهت دهند؟ ایا در میان خود به توافق حداقلی درباره ‬ ‫مدل پایه جایگزین وضع موجود‪ ،‬یا ساختار اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و سیاسی جامعه ‬ ‫اینده ایران رسیده اند؟ و ایا اصوال اهمیت چنین توافقی را دریافته و اراده ای جدی‬ ‫را برای دستیابی به ان پیدا کرده اند؟ به افسوس باید گفت که پاسخ همه ی اینها‬ ‫منفی است‪ ،‬و این در حالی اســت که دولت هایی ناکارامد و جدا از مردم‪ ،‬بدون‬ ‫برنامه‪ ،‬و متکی به اندک بینانی پرمدعا‪ ،‬در رقابتی فسادامیز برای کسب قدرت و‬ ‫ثروت‪ ،‬اندک اندک جان و روح و حتی طبیعــت را از جامعه ایران می گیرند تا در‬ ‫برهوتی بی انجام رهایش کنند‪ .‬به راستی که بســیاری از روشنفکران ایرانی در‬ ‫اوار صدای خویش مدفون شــده اند‪ ،‬چون (هرچند هم از جان گذشته) به فریاد‬ ‫اعتراض پس از وقوع هر بی عدالتی و کژکارکردی بسنده کرده اند‪ .‬بسیاری دیگر از‬ ‫روشنفکران‪ ،‬به رغم تعداد قابل توجه و انباره غنی فکری‪ ،‬بی روشن ساختن چراغ‬ ‫راهی برای اینده جامعه‪ ،‬ارام ارام در بازی های ذهنی و زبانی‪ ،‬غرقه گشــته اند‪.‬‬ ‫برخی روشنفکران رسمی فکر می کردند (شــاید هم هنوز می اندیشند) که اگر‬ ‫تفاوت های طبقاتی و مســلکی را از ذهن بزداییم تا بورژوازی داخلی و جهانی از‬ ‫ما «نرمد» و حتی طبقــه کارگر و محروم را پای انها قربانــی کنیم تا قدرت را با‬ ‫«دموکراسی واقعا موجود» بدســت اوریم‪ ،‬همه کارها درست خواهد شد؛ پس‬ ‫ندا دادند که بیایید در جبهه ما ذوب شــوید که تفرقه کار شیطان است‪ .‬اما بعد‬ ‫از ان که به رغم این یا ان توصیه عمده روشــنفکران مدنی و سیاســی به دعوت‬ ‫انها تن دادند‪ ،‬خود موسسین جبهه بنای تفرقه گذاشتند‪ :‬اول عبور از هاشمی و‬ ‫بعد عبور از خاتمی و القصه‪ .‬بعد از ان هم در انتخابات ریاســت جمهوری ‪1384‬‬ ‫تفرقه بصورت معرفــی کاندیداهای رنگارنگی بروز کرد که بطور شــگفت اوری‬ ‫هیچیک حامل برنامه ی چهارم توســعه نبودند کــه در دوره ی خاتمی کمابیش‬ ‫با یک اجماع بین روشــنفکران اهل فکر و عمل تدوین شــده بود‪ .‬برنامه ای که‬ ‫کوشیده بود توسعه دانش محور را عدالت محور بســازد‪ .‬خب شکست این جبهه ‬ ‫متفرق بدیهی بود‪ ،‬اما به خصوص از طبقات فرودســت تر جامعه طلب کار شدند‬ ‫که چرا با این همه خدمات و افکار مشعشــع‪ ،‬خیانت کرده و بــه انها رای نداند!‬ ‫اگر بنا بر بی برنامگی و شعار باشــد‪ ،‬احمدی نژاد از همه بهتر بلد بود (و هست!)‪،‬‬ ‫پس پیروز شد‪ .‬او برنامه چهارم توســعه را به سادگی دور انداخت‪ ،‬بعد‬ ‫از ان هم مســکن مهر را جایگزین طرح جامع مســکن کرد و موتور‬ ‫توسعه نامید‪ ،‬تهیه طرح های امایش را متوقف نمود و‪ ...‬چرا که مدافعی‬ ‫نداشتند و مردم نیز از ان بی خبر بودند‪ .‬بعد از ان هم سازمان برنامه را‬ ‫تعطیل کرد و‪ ...‬و شــگفت این که اصالح طلبان و روشنفکران رادیکال‬ ‫نیز از او تبعیت کردند! انها هشت ســال را به بطالت کامل گذراندند‪،‬‬ ‫تنها به این بســنده کردند کــه بگویند چقدر کارهــای احمدی نژاد‬ ‫(که روز به روز انحصارطلب تر و پرخاشــجوتر می گشــت) بد است‪.‬‬ ‫در این میان مردم به عقل سلیم دریافتند که صدا و شــعار سراب است‪ ،‬برنامه‬ ‫باید جایگزین یارانه‪ ،‬و تنش زدایی با جهان جایگزین تنش زایی گردد تا توســعه ‬ ‫از دســت رفته را بازیابند‪ .‬اولین واکنش را ســال ‪ 1388‬با مطالبات به اصطالح‬ ‫سبز نشان دادند‪ ،‬با اعتماد به شخصیت موسوی که دولتی کارامد را با فراگیری‬ ‫طبقاتی نوید مــی داد‪ .‬اما چون راه به جایــی نبردند فعال مجبور شــدند بجای‬ ‫بنفش روحانی بسنده کنند تا جلوی حکومت ســرهنگان را بگیرند‪ .‬اما‬ ‫سبز‪ ،‬به ِ‬ ‫حاصل هشــت ســال بطالت و رخوت این بود که بورژوازی رانتی با این شعارها‬ ‫که احمدی نژاد «چــپ» بود و نهادگرایان کمونیســت های رقیق شــده اند‪ ،‬در‬ ‫جبهه ی اصالح طلبان دســت باال بیابند‪ .‬انها برنامه توسعه را به «احکام» تقلیل‬ ‫دادند‪ ،‬موتور توسعه را به جای صنایع دارای فناوری باال و خدمات مولد باردیگر‬ ‫مســکن عنوان کردند و به تراکم فروشــی ادامه دادند‪ ،‬ان هم در حالی که طرح‬ ‫جامع جدید مسکن را کنار گذاشــته بودند؛ امایش ســرزمین را بازهم متوقف‬ ‫نگاه داشــتند و‪ ...‬یعنی در عمل تنها نامی از جبهه ی اصالح طلبان باقی ماند‪ .‬در‬ ‫چنین شرایطی تلنگر ترامپ کافی بود که اقتصاد فروبپاشد‪ ،‬و او هم دریغ نکرد و‬ ‫دیپلماسی موفق ایران را با پاره کردن برجام‪ ،‬برباد داد‪ .‬اصول گرایان هرکاری که‬ ‫توانستند کردند تا برجام احیاء نشود‪ ،‬چون احیای ان به معنای اخراج همیشگی‬ ‫انها از عرصه سیاسی بود‪ .‬و بعد هرکاری که توانســتند کردند تا هیچ کاندیدای‬ ‫رقیب تایید صالحیت نشــود‪ ،‬تا خود برای احیای برجام بــه قدرت برگردند! اما‬ ‫حاال که با دولت و مجلس و قوه ی قضائیه ی «یک دســت» به قدرت برگشته اند‪،‬‬ ‫فاقد برنامه ی توسعه هســتند‪ ،‬چون از ابتدا هیچگاه اعتقاد به برنامه نداشته اند‪.‬‬ ‫چرا که برنامه قید و تعهد اســت‪ ،‬بدون ان که خاصیتی برای توزیع رانت داشته‬ ‫باشد‪ ،‬اما بودجه همه چیز اســت‪ .‬با تعریف پروژه و بودجه است که رانت به طور‬ ‫قانونی توزیع می شــود‪ .‬دولت رانتیر هم کارش توزیع است نه توسعه‪ :‬اول توزیع‬ ‫رانت بین صاحبان قــدرت‪ ،‬و بعد ته مانده ان به مردم بــرای خواباندن اعتراض‪.‬‬ ‫بنا به پژوهش های انجام پذیرفته‪ ،‬خروج ســاالنه بین ‪ 50‬تا ‪ 70‬میلیارد دالر از‬ ‫چرخه ی تولید و بازتولید‪ ،‬ماهیت یک دولت نوفئودال را که بخش های‬ ‫اصلی مولد و بانک ها را تیول صاحبان قدرت کرده‪ ،‬به خوبی اشــکار‬ ‫می کند‪ .‬از همین رو اســت که مجلس و دولت در تعریف پروژه در قالب‬ ‫طرح و الیحه از هم ســبقت می گیرند؛ هرچند مبنای اقتصاد مقاومتی‪،‬‬ ‫اقتصاد دانش عنوان شده‪ ،‬موتور توسعه را به طور نخ نما مسکن اعالن‬ ‫می کنند‪ ،‬و ســخنی از برنامه ی هفتم توسعه به زبان نمی اورند‪ .‬به جای‬ ‫تدوین این برنامه‪ ،‬دولت از مرداد ماه تاکنون از رونمایی «ســند تحول‬ ‫دولت» سخن می گوید که ‪ 37‬بخش دارد و غیره؛ که هنوز هم رونمایی‬ ‫نشــده‪ ،‬اما خبر از برنامه گریزی دولت می دهد‪ ،‬چون این سند خالف‬ ‫قانون برنامه توسعه‪ ،‬نیاز به اراده اسناد پشتیبان به حوزه عمومی ندارد‬ ‫و پته تصمیمات و قوانین غلط مجلس و دولــت را روی اب نمی ریزد‪.‬‬ ‫تصمیماتی شبیه به قانونی شــدن تولید یک میلیون مسکن در سال‬ ‫که نزدیک ‪ 50‬درصد تشــکیل ســرمایه داخلی را خواهد بلعید و به‬ ‫طور مثال از سهم اندک بخش کشــاورزی (کمتر از‪ 10‬درصد تشکیل‬ ‫سرمایه در ســال های گذشته) باز هم خواهد کاســت‪ ،‬یا باعث حواله‬ ‫بودجه عمرانی استان ها به «تهاتر نفت» در بودجه ‪ 1401‬خواهد گشت؛‬ ‫یا حذف عجوالنه ارز ‪ 4200‬تومانی از کاالهای اساســی و دارو به رغم‬ ‫هشدارهای کسانی چون معاون پیشین رفاه اجتماعی در وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی و‪ ...‬تصمیماتی هستند که به دلیل بیرون ماندن از‬ ‫سنجش و تلفیق در چارچوب یک برنامه ی جامع توسعه‪ ،‬به شدت ضد‬ ‫علمی بوده‪ ،‬و به طور توامان ضد توســعه اقتصادی و عدالت اجتماعی‬ ‫خواهند گشت‪ .‬شــگفت این که این تازه به قدرت رسیدگان‪ ،‬در عوض‬ ‫پیمودن مســیر علمی و ازمون شده توســعه بخش‪ ،‬به همه اطمینان‬ ‫می دهند که برای مرتکب شــدن این اشــتباهات فاحش‪« ،‬هزاران‬ ‫ساعت کار کارشناســی» در چندین پژوهشــکده صرف شده است!‬ ‫بی تردید در میان روشنفکران‪ ،‬کوتاهی اصلی از طیف روشنفکران رسمی‬ ‫اصالح طلب بوده اســت که به رغم داشــتن امکانات فراوان از دانشگاه ها و‬ ‫موسسات پژوهشی گرفته تا قدرت سیاســی و دم و دستگاه های مختلف‪،‬‬ ‫نتوانستند مدل و برنامه ی توســعه را به جامعه عرضه کنند‪ .‬انها هنوز هم‬ ‫باور ندارند که در غیاب یــک مدل و برنامه ی توســعه‪ ،‬از ابتدا یک ائتالف‬ ‫سیاسی متزلزل بودند که پیوندشان در اســاس به صورت سلبی در مقابل‬ ‫حریف (اصول گرایان) تعریف می شــد‪ .‬روشــنفکران اصالح طلب مصداق‬ ‫بارز خرده بورژواهای عجولی هســتند که حوصله اندیشه به مدل و برنامه‬ ‫را ندارند و همه ی اعمالشــان معطوف به حوزه سیاسی و بازی قدرت است‪.‬‬ ‫غافل از این که وقتی فاقد مــدل و برنامه ای دربرگیرنــده و قانع کننده ی‬ ‫طبقــات گروه های مختلف اجتماعی در جهت توســعه باشــی‪ ،‬و در عین‬ ‫حال بر زدن صورتک دموکراســی بــر نظام اصرار بــورزی‪ ،‬ان گاه مجبور‬ ‫می شــوی برای جمع کردن رای در رقابت هــا و منازعــات انتخاباتی‪ ،‬به‬ ‫تبعیت از حریف به پوپولیســم روی اوری و دیگر از انها قابل تمیز نباشی‪.‬‬ ‫داگالس نورث؛ اقتصاد دان می گوید تکامل تاریخی‪ ،‬تکامل نهادها اســت‪ .‬نهاد‪،‬‬ ‫روابط تکرار شونده اجتماعی است که در شــکل قانون و عرف متجلی می شود‪.‬‬ ‫دموکراسی‪ ،‬رفاه و رشد اقتصادی یا در مجموع توســعه پایدار‪ ،‬حاصل نهادها یا‬ ‫روابط اجتماعی ایجاد کننده انها اســت‪ .‬در ادبیات توســعه‪ ،‬گام نخست ایجاد‬ ‫نهادها‪ ،‬تدوین و ارایه مدل یا الگویــی عام (با اجماع نخبگان) برای توســعه به‬ ‫مردم است که اکثریت جامعه ان را قبول و باور کنند و نیک بختی خود را در ان‬ ‫قابل تحقق ببینند‪ .‬در ادبیات گرامشــی اقناع فکری و اخالقی جامعه به چنین‬ ‫مدلی‪ ،‬شــرط بدســت اوردن «هژمونی» اســت‪ .‬اما اصالح طلبان به بهانه های‬ ‫مختلف همواره از تدویــن و ارایه چنین مدلی طفره رفته اند‪ ،‬و اکنون حســرت‬ ‫هژمونی از دست رفته را می خورند‪ .‬اکنون نیز در عوض صرف همت و نیرو برای‬ ‫تدوین و توافق درباره مدل و برنامه ی توســعه‪ ،‬ســر خود را به اسیب شناســی‪،‬‬ ‫برگــزاری وبینارهای دهان پرکن ولــی توخالی‪ ،‬چون گفتگــو درباره ی عدالت‬ ‫(که پیشــتر تابوی انها بود!) و غیره گرم کرده اند‪ .‬البتــه نباید تعجب کرد‪ ،‬چون‬ ‫یکی از خصایص خرده بورژوازی این اســت که خود را دانــای کل می پندارد و‬ ‫حاضر نیســت از دکه کوچک خود دســت بردارد‪ ،‬و در واقع دموکراسی را برای‬ ‫حفظ دکه ی خــود می خواهد‪ ،‬نه توافق برای الگوی توســعه و تکامل اجتماعی‪.‬‬ ‫انجام ســخن این که به دلیل ناکارامدی های پیش گفتــه دولت های جمهوری‬ ‫اســامی و نخبگان ان‪ ،‬اکنون ایران مجموعه ای پیچیــده از تضادهای تاریخی‬ ‫را انباشــت کرده اســت؛ و هم زمــان جــزء عقب مانده ترین و پیشــرفته ترین‬ ‫جوامــع پیرامونی یا توســعه یابنده گشــته که این بر اشــوب درونی و فشــار‬ ‫ترفند دولت برای تامین بودجه‬ ‫نیاز امروز اقتصاد ایران؛ سیاست گذاری علمی نه سیاسی‬ ‫کیاست‪-‬حسینسالح ورزی‪-‬نایبرییساتاقایران‬ ‫اقتصاد زخم خورده ایران در شرایط حاضر مانند شنا کردن‬ ‫در طوفان است‪ ،‬در این وضعیت اصرار بر طرح های کنترل‬ ‫و تثبیت قیمت ها مانند وزن زدن بر دســت وپای شناگران‬ ‫اســت‪.‬به تازگی دولت و سیاســتگذاران پس از ناامیدی‬ ‫از «هدایت بــازار» با چند بخشــنامه در اقدامی که قاعدتا‬ ‫تصور می کنند منافع اقشار اســیب پذیر جامعه را تامین‬ ‫می کند‪ ،‬طیف وســیعی از نهادها را بــرای کمک به طرح‬ ‫تثبیت قیمت ها به یاری طلبیده اند‪.‬قابل درک اســت که‬ ‫دولت این رویکرد را در واکنش به فشــار تورمی کم سابقه‬ ‫(یا حتی می توان گفت بی ســابقه) ایــن روزها اتخاذ کرده‬ ‫اســت تا در این شــرایط از ضعیف ترین اقشــار جامعه در‬ ‫برابر ســونامی قیمت ها محافظت کند؛ اما متاسفانه برای‬ ‫سیاستگذاری داشتن نیت خوب به هیچ عنوان کافی نیست‪.‬‬ ‫انچه ناظر خبره می تواند از این رفتار سیاستگذار‬ ‫استنتاج کند‪ ،‬نااگاهی نســبت به ماهیت قیمت و‬ ‫بازار است که البته متاسفانه درد تازه ای نیست‪ .‬بیش‬ ‫از پنج دهه است که سیاســتگذاران اقتصاد ایران‪،‬‬ ‫بازار را به «شبکه توزیع» و قیمت را به یک «تصمیم‬ ‫حسابداری در بنگاه» فرومی کاهند و این اعوجاج‬ ‫در تصویری که سیاستگذار از ماهیت قیمت و بازار‬ ‫دارد‪ ،‬تبدیل به افتی عظیم در اقتصاد ملی و یکی از‬ ‫عواملاصلیبی ثمروپرضرربودنتصمیماتدولت ها‬ ‫برای اکوسیستم تولید و تجارت کشور شده است‪.‬‬ ‫در نگاه نخست‪ ،‬قیمت در مقیاس خرد (در سطح بنگاه و‬ ‫برای کوتاه مدت) البته یک تصمیم حسابداری است؛ اما‬ ‫بازخوردی که در پی اعالم قیمت ها از سوی خریداران و‬ ‫رقبا به بنگاه می رسد موجب تغییر رفتار عرضه کنندگان‬ ‫شــده و در نهایت پدیده قیمت بازار را در سطح کالن‬ ‫شکل می دهد که بازتاب واقعیات اقتصادی کشور است‪.‬‬ ‫اخبار قصیره‬ ‫به بیان دیگر‪ ،‬قیمت در ســطح خرد ابزار انتقال اطالعات‬ ‫میان بازیگران اقتصادی‪ ،‬بازار ابزار پردازش این اطالعات با‬ ‫اتکا به خرد جمعی جامعه و قیمت در ســطح کالن بازتاب‬ ‫پردازش این اطالعات برای رسیدن به الگویی از تخصیص‬ ‫منابع اقتصادی کشور است که بهینه سازی مطلوبیت های‬ ‫فردیراباخیرجمعیبه صورتمنصفانه ایهمراستامی کند‪.‬‬ ‫اگر فضای اقتصادی کشور را شبیه یک اتاق تصور‬ ‫کنیم‪ ،‬حسی که حاضران در اتاق (اعضای جامعه) از‬ ‫دمای اتاق دارند (وضعیت اقتصادی اعضای جامعه)‬ ‫و عددی که نشانگر دماسنج ان را نمایش می دهد‬ ‫(سطح قیمت ها) دو پدیده در عرض یکدیگر هستند‬ ‫که هر دو از واقعیت فیزیکــی دمای اتاق (وضعیت‬ ‫عمومیاقتصادکشور)تاثیرمی گیرند‪.‬درنگاهنخست‬ ‫حســی که حاضران از دمای اتاق دارند و دمایی که‬ ‫دماسنج نشان می دهد با یکدیگر همبستگی دارند؛‬ ‫اما این همبستگی ناشی از تاثیر و تاثر علی میان این‬ ‫دو پدیده نیست‪ ،‬بلکه مبتنی بر تاثیر پذیری هر دو‬ ‫پدیده از یک واقعیت فیزیکی واحد‪ ،‬یعنی دمای اتاق‬ ‫است‪ .‬به عبارت دیگر هر چند در شرایط عادی این‬ ‫دو پدیده (حس حاضران از دما و عددی که دماسنج‬ ‫نشان می دهد) تحوالتی همبسته و همسو دارند؛ اما‬ ‫با مداخله در کارکرد دماســنج و دستکاری عددی‬ ‫که نشــانگر ان نمایش می دهد‪ ،‬نمی توان احساس‬ ‫حاضران در اتاق را نســبت به دمای اتاق تغییر داد‪.‬‬ ‫رویکرد کنترل دستوری قیمت ها هم دقیقا وضع مشابهی‬ ‫دارد‪ .‬وضعیت بد معاش مردم بازتابی از اختالالتی است که‬ ‫اکوسیستم تولید و تجارت بر اثر عواملی همچون تضییقات‬ ‫بین المللی‪ ،‬دخالت های ساختاری دولت در نظم بازار‪ ،‬پولی‬ ‫شدن کســری بودجه و‪ ،...‬به ان مبتال شده است‪ .‬ازانجاکه‬ ‫نظام قیمت ها یکی از اصلی ترین ابزارهای مبادله اطالعات‬ ‫در میان بازیگران صحنه اقتصاد اســت‪ ،‬طبیعی است که‬ ‫اثر این اشــفتگی ها را می توان در وضعیــت قیمت ها هم‬ ‫مشاهده کرد‪.‬طبیعتا در این شرایط اصالح دستوری یا بهتر‬ ‫بگوییم‪ ،‬فتوشاپی قیمت ها دردی را از کسی دوا نمی کند‪.‬‬ ‫تغییر سطح رفاه مردم نیازمند تغییر سطح تولید در کشور‬ ‫است و تغییر سطح تولید نیز نیازمند رفع موانعی است که‬ ‫تولید ارزش افزوده در اقتصاد کشــور را به این روز انداخته‬ ‫است‪ .‬سیاست تعیین دستوری قیمت ها نه فقط نمی تواند‬ ‫تغییر مثبتی در وضع معاش مردم ایجــاد کند‪ ،‬بلکه خود‬ ‫به سرعت تبدیل به یکی از مهم ترین مشکالت اکوسیستم‬ ‫تولید و تجارت خواهد شد‪ .‬تعیین دستوری قیمت ها در واقع‬ ‫مســیر مبادله اطالعات میان بازیگران اقتصادی را (که از‬ ‫طریق پیشنهاد ازادانه قیمت و بازخورد مشتری به ان روی‬ ‫می دهد) مسدود می کند و متعاقب ان‪ ،‬بازار از وظیفه اصلی‬ ‫خود یعنی پردازش اطالعات اقتصادی کشور با اتکا به خرد‬ ‫جمعی و ارایه سیگنال های راهنما به بازیگران برای تخصیص‬ ‫بهینه منابع بازمی ماند‪ .‬ان هم در شــرایطی که تالطمات‬ ‫محیطی بیرونی بازارایی ســاختاری مستمر را به ضرورتی‬ ‫حیاتی برای اقتصاد کشور تبدیل کرده است‪.‬اقتصاد خسته‬ ‫و زخم خورده ایران در شرایط حاضر مانند شناگری است که‬ ‫باید مسیری طوالنی را در دریایی توفانی شنا کند و در این‬ ‫وضعیت اصرار بر طرح های کنترل و تثبیت قیمت ها مانند‬ ‫این است که به دست و پای این شناگر هم چند وزنه ببندیم‪.‬‬ ‫تقسیم کار تخصصی بر مبنای مزیت های نسبی که موتور‬ ‫محرکه تولید ثروت در جامعه اســت‪ ،‬عمیقــا به مبادله‬ ‫اطالعات میان بازیگران از طریق سیگنال قیمت وابسته‬ ‫اســت و اجرای طرح های کنترل و تثبیــت قیمت ها‪ ،‬در‬ ‫وهلــه اول موجب بروز اختالالت جــدی در فعالیت های‬ ‫اقتصادی می شــود و در مراحل بعدی حتی انســجام و‬ ‫نقش پذیری اجتماعی را در کشور مورد تهدید قرار می دهد‪.‬‬ ‫حمایتازمعیشتضعفادرکوتاه مدتبایدمتکیبرطرح های‬ ‫رفاهی و حمایت اجتماعی هوشــمند و با دقت اصابت باال‬ ‫باشد که بدون دخالت در نظم طبیعی بازار‪ ،‬یارانه های الزم‬ ‫را به گروه های در معرض خطر می رساند و در مراحل بعدی‬ ‫نیز ارتقای ســطح رفاه عمومی جامعه باید با سیاست های‬ ‫اقتصادی حامی رشــد پایدار و به عنوان هدفی میان مدت‬ ‫تعقیب شود‪ .‬باید به خاطر داشت که در اقتصاد هیچ معجزه ای‬ ‫وجود ندارد و مشــکالت ســاختاری که اقتصاد ایران طی‬ ‫بیش از پنج دهه به ان مبتال شــده و در ســال های اخیر‬ ‫به واسطه تنش ها و تضییقات بین المللی‪ ،‬عالیم و عوارض‬ ‫ان در معاش ملت نیز دچار شــرایط حادی شــده است با‬ ‫هیچ اقدام و کنش انی‪ ،‬بهبودی معنادار پیدا نخواهد کرد‪.‬‬ ‫ترمیم این زخم عالوه بر مرهم سیاســتگذاری درســت و‬ ‫علمی‪ ،‬نیازمند صبر کافی برای اثر کردن این سیاست ها بر‬ ‫پیکره اقتصاد است‪ .‬اقدامات سراسیمه و غیرعلمی در حوزه‬ ‫سیاســتگذاری اقتصادی‪ ،‬ان هم در این شرایط حساس و‬ ‫شــکننده‪ ،‬کشــور را دچار بالیایی خواهد کرد که گرانی‬ ‫گوشت و شیر و تخم مرغ در برابرش موهبت بهشتی باشد‪.‬‬ ‫* دنیای اقتصاد‬ ‫بیرونی بر ان افزوده اســت‪ .‬نداشــتن یک الگوی قانع کننــده‪ ،‬و ناکارامدی ها‬ ‫و فســاد فراگیر و‪ ...‬به همراه فشــار خارجی‪ ،‬مدتی اســت که حاکمیت ایران را‬ ‫در شــرایط «زوال» قرار داده اســت‪ .‬به طوری که پیدا کــردن راهی برای حل‬ ‫مســاله تحریم‪ ،‬تنها فرصتی کوتاه مدت (دو ســه ســاله) بــرای جلوگیری از‬ ‫فروپاشــی در اختیار این نظام قرار می دهد‪ .‬ان چه روشــن است در این فرصت‬ ‫دولت اصول گــرای حاکم از عهــده ی تدوین مــدل و برنامه ی توســعه بخش‬ ‫و قانع کننــده برای مــردم برنمی ایــد‪ .‬در این میــان اصالح طلبــان نیز هنوز‬ ‫اراده ی الزم را بــرای تدویــن مــدل و برنامــه ی توســعه بخش نیافته انــد‪.‬‬ ‫در این چند دهه‪ ،‬حق توســعه مردم ایران نه تنها تحقق نیافته‪ ،‬بلکه برباد رفته‬ ‫است‪ .‬در این ســال های پُر افت و توفان‪ ،‬و ســیالب های بنیان َکن ناکارامدی و‬ ‫خشونت‪ ،‬ریشــه های بلند و در تاریخ دویده درخت برومند مردم ایران‪ ،‬با تغذیه‬ ‫از عمق فرهنگ و تمدنش مانع از فرو افتادن خود گشــته اســت‪ .‬اما اکنون اگر‬ ‫در کوتاه مدت برای رفع این همــه بحران های فاجعه افرین‪ ،‬برنامه و نقشــه ی‬ ‫راهی تدوین نشــود؛ دیگر در بلند مدت هیچ اقدامی ثمر نخواهد داشــت و چه‬ ‫بســا به دلیل بحران های درونی و بیرونی‪ ،‬تمام تالش ها و رنج های مردم ایران‬ ‫بربــاد رود‪ .‬پس وظیفــه ی اصلی تمام روشــنفکران پیشــرو و انقالبی‪ ،‬تجمیع‬ ‫نیرو برای تدوین و ارایه مدل و برنامه ی توســعه پایدار ایران به مردم اســت؛ تا‬ ‫در واپســین مجال های ســخن‪ ،‬ان چه را که باید به مردم گفته باشند‪ ،‬بگویند‪.‬‬ ‫چرا که تنها توافق مردم درباره ی یک مدل جایگزین اســت که در اشــوب های‬ ‫پیش رو‪ ،‬از عقب گــرد تاریخی ایران جلوگیری خواهد کــرد‪ ،‬و این همان کاری‬ ‫است که روشنفکران مشــروطه یک صد سال پیش در شــرایطی مشابه کردند‪.‬‬ ‫کیاست ‪ -‬مرضیه محمودی ‪ -‬مرکز پژوهش های‬ ‫مجلس اعــام کرده بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬حــدود ‪۱۵۶‬‬ ‫هــزار میلیارد تومــان کســری دارد کــه احتمال‬ ‫تامین ان کم است‪ .‬این کســری ‪ ۱۵۶‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی معادل ســه یارانه ای اســت که دولت به کل‬ ‫جمعیت می دهد‪ .‬امــا این عدد خوشــبینانه ترین‬ ‫رقم کســری بودجه ســال اینده اســت‪.‬به گزارش‬ ‫تجارت نیوز‪ ،‬همزمان با انتشــار الیحه بودجه ســال‬ ‫اینــده‪ ،‬دولت اعالم کــرد که بودجــه را با کمترین‬ ‫کسری بســته اســت‪ .‬اما مروری بر بخش درامدها‬ ‫نشــان می داد که دولت با بیش بــراورد درامدهای‬ ‫خود‪ ،‬توانســته کســری بودجــه را کاهــش دهد‪.‬‬ ‫حاال مرکز پژوهش های مجلس در گزارشــی‬ ‫اعالم کرده کــه اگر ‪ ۱۰۰‬درصــد درامدهای‬ ‫نفتــی‪ ،‬مالیاتی محقق شــود و دولت بتواند‬ ‫کلیه اوراق دولتی را بفروشــد و اموال مازاد‬ ‫خود را هم بــه درامد تبدیل کنــد‪ ،‬باز هم‬ ‫‪ ۱۵۶‬هزار میلیــارد تومان کســری بودجه‬ ‫دارد کــه امکان تحقــق ان وجــود ندارد‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که مرکــز پژوهش ها در همین‬ ‫گزارش اعالم کرده که کســری بودجه سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫حدود ‪ ۲۹۰‬هزار میلیارد تومان اســت‪ .‬چون حداقل‬ ‫‪ ۶۰‬درصد درامد نفتی محقق نشده و دولت نتوانسته‬ ‫اموال مازاد خود را بفروشد‪.‬اما ســال اینده با وجود‬ ‫پیش بینی ‪ ۱۰۰‬درصدی درامد نفت و مالیات و فروش‬ ‫کامل اوراق بدهی‪ ،‬باز هم باید منتظر کسری بودجه‬ ‫بود‪ .‬کســری ‪ ۱۵۶‬هزار میلیــارد تومانی معادل کل‬ ‫بودجه یارانه نقدی‪ ،‬یارانه معیشتی و یارانه جدیدی‬ ‫است که دولت قرار اســت بپردازد‪.‬از طرفی مشخص‬ ‫نیست که دولت چگونه می خواهد این کسری را جبران‬ ‫کند‪.‬البته همه دولت ها در ایران یــک راهکار واحد‬ ‫برای جبران این کسری دارد؛ چاپ پول و استقراض‬ ‫از بانک مرکزی کــه به معنای افزایش تورم اســت‪.‬‬ ‫ترفنــد دولــت بــرای کســری بودجه‬ ‫در الیحه بودجــه ســال ‪ ،۱۴۰۱‬درامــد دولت از‬ ‫محل مالیات ‪ ۵۲۷‬هزار میلیــارد تومان پیش بینی‬ ‫شــده بود‪ ۶۱ .‬درصــد بیشــتر از درامــد مالیاتی‬ ‫ســال جاری‪ .‬همچنیــن دولــت درامد خــود از‬ ‫محل فــروش نفــت را ‪ ۱۰۶‬درصد افزایــش داده‬ ‫اســت‪.‬اما همین دو رقم به تنهایی کافی اســت که‬ ‫نشــان دهد دولت فقط ســعی در تراز کردن طرف‬ ‫درامدها و هزینه ها داشــته و تمام تالش خود را به‬ ‫کار گرفته که میزان کســری را به حداقل برســاند‪.‬‬ ‫واگرنه دریافــت ‪ ۵۲۶‬هزار میلیــارد تومان‬ ‫مالیات از اقتصادی کــه یک دهه درگیر رکود‬ ‫بوده کار نشــدنی اســت‪ .‬همچنین درامد‬ ‫‪ ۱۵۳‬هزار میلیارد تومانــی از محل صادرات‬ ‫نفت تنهــا در صورتی محقق می شــود که‬ ‫تحریم های نفتی برداشــته شــود و ایران‬ ‫بتواند از اولیــن روز فروردین ‪ ۱۴۰۱‬روزی ‪۱٫۲‬‬ ‫میلیون بشــکه نفت ‪ ۶۰‬دالری صــادر کند‪.‬‬ ‫اما اگر تحریم ها باقی بماند‪ ،‬بعید است دولت بتواند از‬ ‫محل صادرات نفت درامد قابل توجهی کسب کند‪ .‬به‬ ‫خصوص که به گواه امار وزیر اقتصاد دولت روحانی‪،‬‬ ‫کل درامد نفتی ایران در سال ‪ ۱۰ ،۹۹‬هزار میلیارد‬ ‫تومان بوده‪ .‬حاال دولت رئیسی با فرض تدوام تحریم ها‪،‬‬ ‫بعید اســت بتواند ‪ ۱۵‬برابر ســال ‪ ۹۹‬نفت بفروشد‪.‬‬ ‫این موارد نشــان می دهد که دولت رئیســی تالش‬ ‫کرده که در بودجه ارســالی به مجلس‪ ،‬طرف درامد‬ ‫و هزینه را تراز کند و کســری کمتری داشته باشد‪.‬‬ ‫خوشــبینی دولت بــه شــرایط اقتصادی‬ ‫اما حــاال مرکــز پژوهش های مجلس در گزارشــی‬ ‫اعالم کرده که احتمــاال بودجه ســال اینده‪۱۵۶ ،‬‬ ‫هزار میلیارد تومان کســری دارد کــه امکان تحقق‬ ‫ان بــا توجه به شــرایط موجود وجــود ندارد‪.‬مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس برای بررسی عدد کسری بودجه‬ ‫سال اینده‪ ،‬به بررسی بودجه ســال جاری پرداخته‬ ‫است‪ .‬بر اساس گزارش این نهاد‪ ،‬بودجه سال جاری‬ ‫‪ ۲۹۰‬هزار میلیارد تومان کســری تامین نشده دارد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬مصارف دولت در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫معادل ‪ ۹۳۷‬هــزار میلیارد تومان اســت و دولت در‬ ‫بهترین حالت می تواند ‪ ۶۴۷‬هــزار میلیارد تومان از‬ ‫این مصــارف را تامین کند‪.‬یعنــی از محل فروش و‬ ‫صادرات نفت و گاز و فراورده هــای نفتی‪ ،‬واگذاری‬ ‫شرکت ها و اموال دولتی‪ ،‬انتشــار اوراق مالی و سایر‬ ‫درامدها‪ .‬اما بــا این همه ‪ ۲۹۰‬هــزار میلیارد تومان‬ ‫کسری تامین نشده دارد‪ .‬در سال ‪ ۱۴۰۰‬در بهترین‬ ‫حالت ‪ ۴۰‬درصد از درامد نفتی محقق شــده است‪.‬‬ ‫اما در بودجه ســال ‪ ۱۴۰۱‬با وجود خوشبینی ها‪ ،‬باز‬ ‫هم ‪ ۱۵۶‬هزار میلیــارد تومان کســری وجود دارد‪.‬‬ ‫با فرض اینکه دولت بتواند ‪ ۵۱۹‬هزار میلیارد‬ ‫تومان از محل صادرات نفت و گاز درامد داشته‬ ‫باشد (‪ ۱۰۰‬درصد عدد پیش بینی شده)‪ ،‬با فرض‬ ‫اینکه بتواند ‪ ۵۴۱‬هزار میلیارد تومان مالیات‬ ‫و دیگر درامدها را وصول کند‪ ،‬با فرض فروش‬ ‫‪ ۵۸‬هزار میلیارد تومان اموال دولتی و ‪ ۹۸‬هزار‬ ‫میلیارد تومان اوراق مالی‪ ،‬باز هم با کســری‬ ‫‪ ۱۵۶‬هزار میلیارد تومانی مواجه می شــود‪.‬‬ ‫اما این کسری در حالی است که دولت در سال جاری‬ ‫نه نتوانسته کل درامد حاصل از فروش اوراق مالی را‬ ‫محقق کند و نه اموال مازاد خود را بفروشد‪.‬حتی وزیر‬ ‫اقتصاد اعالم کرده که برای فروش این اموال مشکل‬ ‫جدی وجــود دارد‪ .‬با این همه دولــت و حتی مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس در براورد هزینه ها خوشــبین‬ ‫بوده اند‪ .‬اما باز هم کسری بزرگی در بودجه وجود دارد‪.‬‬ ‫بدال عن اذربیجان‪ ..‬ایران تستعیض بالشحن البحری لتصدیر الفواکه لروسیا‬ ‫اکد رئیس االتحاد الوطنی االیرانی للمنتجات الزراعیه‪ ،‬االستعاضه بموانئ شمال البالد المطله على بحر قزوین بتصدیر‬ ‫المنتجات الزراعیه الى روسیا بدال عن الشحن البری عبر اذربیجان‪.‬وبیّن " رضا نورانی" فی تصریح لـ "فارس" الیوم‬ ‫االحد‪ ،‬ان على ضوء بطء وتیره تخلیص منتجات الفواکه والخضروات فی جمارک جمهوریه اذربیجان تم االستعاضه‬ ‫بالمالحه البحریه فی بحر قزوین‪ ،‬وهی ذات جدوى اقتصادیه واسرع للوصول للسوق الروسیه‪.‬واشار ان موانئ " امیر‬ ‫اباد" و"انزلی" و"استارا" شمالی البالد تم تفعیلها لتصدیر المنتجات الفواکه والخضروات الى روسیا‪ ،‬بحیث ترسو السفن‬ ‫بعد الشحن من ایران فی میناء " اکتاو" الکازاخستانی‪ ،‬وبعد التفریغ تُشحن برا الى سوق" فودسیتی" بموسکو‪.‬واستطرد‬ ‫ان مسار الشحن البحری اقل من الناحیه الزمنیه‪ ،‬حیث کان فی السابق تحتاج الشحنات ‪ 5‬الى ‪ 6‬ایام حتى تصل عبر‬ ‫اذربیجان الى السوق المستهدفه‪ ،‬ولکن وعلى وقع االزدحام فی الجمارک االذربیجانیه باتت تحتاج نحو ‪ 9‬الى ‪ 10‬ایام‪.‬‬ صفحه 2 ‫هادینباتینژاد‪-‬بحرانابدرکشوردروضعیتنگرانکنندهایقرارگرفتهودر‬ ‫حالحاضر‪،‬مسالهابیکیازچالشهایاساسیسیاسیواجتماعیکشوراست‪،‬‬ ‫کهمتاسفانهازگذشتهبهارثرسیدهودرزمانمناسبوپیشازاینکهکاربهاینجا‬ ‫برسد مدیریت نشده است‪ .‬اهمیت این مساله داخلی به گونه ای است که بخش‬ ‫زیادی از مسایل و موضوعات کشور و توسعه پایدار‪ ،‬متاثر از وجود اب و منابع ابی‬ ‫استوسخنگزافینیستاگربگوییم؛امروزاهمیتمسالهاببرایکشور‪،‬کمتر‬ ‫از مسایل و مناقشات بین المللی و مذاکرات بر سر پرونده هسته ای ایران نیست‪.‬‬ ‫درشرایطکنونیکهوضعیتتامینابشرب‪،‬کشاورزیوصنعتدر‬ ‫اضطراروبحرانقراردارد‪،‬نخبگان‪،‬افکارعمومیوعامهمردم‪،‬ذینفعان‬ ‫و به ویژه کشاورزان و سایر اسیب دیدگان این وضعیت نابسامان‪ ،‬به‬ ‫دنبال عارضه یابی و شناسایی مسببان و عامالن این شرایط و احقاق‬ ‫حق خود هستند که در وهله اول به نظر میرسد شناسایی علل و‬ ‫عوامل بروز بحران‪ ،‬مسیری اصولی برای اسیب شناسی و درنهایت‬ ‫برنامه ریزی برای اتخاذ سیاست های درست برای رفع بحران است‪.‬‬ ‫درسالهایاخیراتهاماتزیادیدرشبکههایاجتماعیوافکارعمومیبهصورت‬ ‫هدفمنددرخصوصکمابیوبیابیدرفالتمرکزیکشورمتوجهکارخانجات‬ ‫صنعتی و معدنی و شرکت های فوالدی‪ ،‬از جمله شرکت فوالد مبارکه شده‬ ‫است‪ .‬فارغ از اینکه چه جریاناتی در پشت پرده‪ ،‬انعکاس دهنده چنین فرضیاتی‬ ‫در جامعه هستند‪ ،‬بررسی این مساله و استناد به شواهد‪ ،‬امارهای حقیقی و‬ ‫مستندات واقعی‪ ،‬روشنگر بسیاری از اخبار و اطالعات منتشرشده در این حوزه‬ ‫و نمایانگر حقیقت و واقعیت این مساله است‪ .‬به استناد امارهای وزارت نیرو به‬ ‫عنوان متولی اصلی منابع و ذخایر ابی کشور‪ 90،‬درصد منابع اب شیرین کشور‬ ‫در حوزه کشاورزی‪ 6،‬درصد ان در بخش شرب و تنها‪ 4‬درصد در بخش صنعت‬ ‫کشورمصرفمیشودوهمیناماراولیهنشانمیدهدکهباوجوداهمیتصنایع‬ ‫و نقش انها در تولید‪ ،‬اشتغال‪ ،‬کارافرینی‪ ،‬کسب وکار و رونق و رفاه اقتصادی و‬ ‫تاثیر کلی اقتصاد متاثر از صنعت بر تولید ناخالص ملی و مقایسه تاثیر فزاینده و‬ ‫چشمگیرصنعتبراقتصادبهنسبتتاثیرکشاورزیبراقتصادکشور‪،‬حجمبهره‬ ‫برداری از این منبع حیاتی برای تولید و شکوفایی اقتصادی بسیار ناچیز است‪.‬‬ ‫مضافبراین‪،‬صنایعبزرگوکارخانجاتصنعتیعالوهبرنقشافرینیدرتولید‬ ‫و رونق اقتصادی کشور‪ ،‬نقش بی بدیلی در رفع موانع‪ ،‬مشکالت و گرفتاری های‬ ‫زیرساختیکشوردرتامینانرژی‪،‬گشایشاقتصادی‪،‬تولیدوانجاممسوولیتهای‬ ‫اجتماعیدرعرصههایمختلفداشتهاندکهدراینمیان‪،‬گفتوگوبامدیرانگذشته‬ ‫منطقهایوملیومطالعهامارهایموجودواسنادکتابخانهای‪،‬گواهایننکتهاستکه‬ ‫تامینمنابعمالیوبودجهبخشزیادیازطرحهایتوسعهمنطقهایفالتمرکزی‬ ‫برعهدهشرکتهاییهمچونفوالدمبارکهنهادهشدهاست‪،‬تامیناعتباراتچندصد‬ ‫میلیاردیموردنیازطرحهایانتقالابهمچونتونلسومکوهرنگوهمچنین‬ ‫تامینمنابعمالیپروژهانتقالابازخلیجفارسبهمرکزکشور‪،‬تامینمالیوپرداخت‬ ‫هزینه برای بازسازی و نوسازی تصفیه خانه ها و شبکه های اب و فاضالب اطراف‬ ‫کارخانهومشارکتدراجرایپروژههایتوسعهشبکهنیروگاهیکشورو‪..‬تنهابخشی‬ ‫ازسرمایهگذاریهاییاستکهفوالدمبارکهبهتنهاییدرراستایحلورفعمعضالت‬ ‫زیستمحیطیوزیرساختیکشورانجامدادهوقطعاهیچنهاد‪،‬دستگاهوسازمانی‬ ‫درسایربخشهابهاینحجمومیزاندررفعمشکالتاینحوزهنقشافرینینکرده‬ ‫اند‪.‬عالوهبراقداماتیادشده‪،‬دریکدههاخیرسیاستگذاریهایمتعدد‪،‬فراگیرو‬ ‫پیچیدهایدرشرکتفوالدمبارکهبهمنظوربهینهسازیوکاهشمصرفابانجام‬ ‫شده‪،‬بهگونهایکهباوجودافزایشچندبرابریحجمتولیداینشرکتدریکدهه‬ ‫اخیر‪،‬حجممیزانابمصرفیاینشرکتبهمیزان‪ 50‬درصدکاهشیافتهاست‪.‬‬ ‫اعمالتغییراتبنیادیندرفرایندتولیدفوالدبانگاهبهکاهشحجممصرفابدر‬ ‫هرتنفوالدوثبترکوردجهانیکمترینمصرفکنندهاببهازایهرتنفوالددر‬ ‫کشور‪،‬بازچرخانیابدرشرکتفوالدمبارکهبهتعدادهشتمرتبه‪،‬استفادهازپساب‬ ‫‪9‬شهراطرافشرکتفوالدمبارکهدرمصارفصنعتی‪،‬عالوهبرسرمایهگذاریهای‬ ‫متعددبرایطرحهایانتقالابهمچونانتقالابازخلیجفارس‪،‬تنهابخشیاز‬ ‫اقداماتصورتگرفتهدرراستایکاهشمصرفابدراینشرکتموثربودهاست‪.‬‬ ‫تمامیایناقداماتدرشرایطیصورتمیگیردکهبسیاریازدستگاههایمتولیدر‬ ‫حوزهاب‪،‬بهمسوولیتهایخوددراینحوزهبهدرستیعملنکردهودرشرایطی‬ ‫کهتوسعهعلمیوپیشرفتهایداخلیدرشرکتهایدانشبنیانروشهاینوینو‬ ‫بهره ورتری را در صنعت کشاورزی به وجود اورده‪ ،‬بخش عمده کشاورزی کشور‪،‬‬ ‫همچنانباروشهایگذشته‪،‬بهتولیدمحصولوباغبانیمشغولهستند؛کهتغییر‬ ‫روشهاواعمالروشهاینویندربهرهگیریازمنابعابیمیتواندمیزانمصرفاب‬ ‫در کشاورزی را‪ 50‬درصد کاهش دهد که در صورت اعمال سیاستهای صحیح و‬ ‫اصولی در این حوزه‪ ،‬بخش زیادی از دغدغه های متولیان اب مرتفع می شود‪ .‬اگر‬ ‫این تمهیدات در زمان خود و پیش از این صورت گرفته بود‪ ،‬امروز شاهد مشکالت‬ ‫متعددپیشرویصنعتوجامعهکمتوقعکشاورزاناینمنطقهازکشورنبودیم‪.‬‬ ‫*خبرنامهفوالد‪-‬یادداشتمدیرمسوول‬ ‫جــــریــــــدهالکیــــــاســـــت‬ ‫| ‪| PhotoNews‬‬ ‫مساله اب؛ نیازمند اسیب شناسی‬ ‫و انصاف در بیان واقعیت‬ ‫)‪Managing Director of Iran’s Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ‬‬ ‫‪has said 20 trillion rials (about $67.3 million) of funding is going to be pro‬‬‫‪vided for developing the infrastructure in this zone by the end of the current‬‬ ‫‪Iranian calendar year (March 20, 2022).Sekhavat Asadi noted that over the‬‬ ‫‪past few months some good measures have been taken to strengthen and‬‬ ‫‪stabilize revenue sources for Pars Energy Special Economic Zone Organi‬‬‫‪zation, Shana reported.According to Asadi, the necessary licenses have also‬‬ ‫‪been obtained for the allocation of more funding for this zone in the near‬‬ ‫‪future.“Considering the coordination made with Iran’s Free Zones High‬‬ ‫‪Council, a substantial portion of the zone’s financial needs for infrastructure‬‬ ‫‪development and environmental protection is expected to be provided,” the‬‬ ‫‪official said.Emphasizing the pivotal role of Pars Energy Special Economic‬‬ ‫‪Zone Organization in developing the infrastructure of this strategic region‬‬ ‫‪in southern Iran, the PSEEZ managing director said: “Flood control is our‬‬ ‫‪first priority in the current year, for which effective measures have been‬‬ ‫‪kiyasat publication‬‬ ‫‪taken. In this regard, several dams and waterways are under construction‬‬ ‫‪to prevent damage to transmission lines and refineries.”Asadi pointed to‬‬ ‫‪the other PSEEZ priorities this year, saying: “The reconstruction of bou‬‬‫‪levards and city highways in the region and the implementation of emer‬‬‫‪gency plans such as the reconstruction of part of the Persian Gulf airport‬‬ ‫‪is on the agenda and will be finalized by the end of this year.”According‬‬ ‫‪to him, the development of port capacities and increasing the capacity, and‬‬ ‫‪organizing electricity transmission lines in the region, along with the im‬‬‫‪plementation of projects related to water distribution networks are other‬‬ ‫‪major issues being followed up by this organization.Asadi further informed‬‬ ‫‪about the environmental activities in this organization and stated: “We have‬‬ ‫‪already signed a memorandum of understanding with Department of En‬‬‫‪vironment based on which we are going to establish several air pollution‬‬ ‫‪monitoring stations in the region.”Located in the port city of Assaluyeh,‬‬ ‫‪PSEEZ is home to several petrochemical complexes that receive gas and‬‬ ‫‪gas condensate feedstock from the giant South Pars gas field, which Iran‬‬ ‫‪shares with Qatar in the Persian Gulf.The zone is the hub of Iran’s exports‬‬ ‫‪of major non-oil commodities that are gas condensate and petrochemicals.‬‬ ‫‪Over $67m to be allocated for developing‬‬ ‫‪PSEEZ by Mar. 2022‬‬ ‫‪03‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫مسح | ‪Survey‬‬ ‫مسح ‪Survey -‬‬ ‫بــررسی‬ ‫سال شانزدهم | شماره ‪ | 344‬چهارشنبه ‪1‬دی ماه ‪1400‬‬ ‫‪Water issue; Requires pathology and fairness‬‬ ‫‪in telling the truth‬‬ ‫‪Responsibilities in various fields, including interviews with former‬‬ ‫‪regional and national managers and review of existing statistics and‬‬ ‫‪library documents, prove that financing and budgeting a large part of‬‬ ‫‪the Central Plateau regional development projects is the responsibility‬‬ ‫‪of companies such as Mobarakeh Steel.Water and sewage treatment‬‬ ‫‪plants and networks, around the factory and participation in the imple‬‬‫‪mentation of the country’s electricity network development projects,‬‬ ‫‪etc. are just some of the investments that Mobarakeh Steel alone is‬‬ ‫‪committed to solving the country’s environmental and infrastructure‬‬ ‫‪problems. Mobarakeh Steel has done it alone to solve the country’s‬‬ ‫‪environmental and infrastructure problems, and certainly no institution,‬‬ ‫‪device or organization in other sectors has played such a role in solving‬‬ ‫‪the problems in this area. In addition to the above measures, in the last‬‬ ‫‪decade, numerous, comprehensive and complex policies have been im‬‬‫‪plemented in Mobarakeh Steel Company in order to optimize and re‬‬‫‪duce water consumption, so that despite the multiplication of the com‬‬‫‪pany’s production volume in the last decade, consumption volume The‬‬ ‫‪company’s water has dropped by 50%.Applying fundamental changes‬‬ ‫‪in the steel production process by looking at reducing the volume of‬‬ ‫‪water consumption per ton of steel and setting the world record for‬‬ ‫‪the lowest water consumption per ton of steel in the country recycling‬‬ ‫‪water in Mobarakeh Steel Company, eight times using wastewater in‬‬ ‫‪9 surrounding,Program cities Mobarakeh Steel Company in industrial‬‬ ‫‪uses in addition to numerous investments for water transfer projects‬‬ ‫‪such as water transfer from the Persian Gulf, has been only part of the‬‬ ‫‪measures taken to reduce water consumption in this company has been‬‬ ‫‪effective.All these measures are taken in a situation where many devic‬‬‫‪es in charge of water have not performed their duties properly in this‬‬ ‫‪regard. And in a situation where scientific development and domestic‬‬ ‫‪progress in knowledge-based companies are new and more productive‬‬ ‫‪methods in industry, most of the country’s agriculture is still engaged in‬‬ ‫‪the production of crops and horticulture with the old methods. Chang‬‬‫‪ing methods and applying new methods in the use of water resources‬‬ ‫‪can reduce water consumption in agriculture by up to 50%, which if‬‬ ‫‪implemented correct and principled policies in this area will address‬‬ ‫‪many of the concerns of water authorities. If these measures had been‬‬ ‫‪taken in time and before, we would not have witnessed many prob‬‬‫‪lems facing the industry and farmers of this region of the country today.‬‬ ‫‪* Steel Newsletter - Note from the responsible manager‬‬ ‫‪Hadi Nabatinejad - The water crisis in the country is in a worrying‬‬ ‫‪situation and now, the issue of water is one of the main political and‬‬ ‫‪social challenges of the country, which unfortunately has been inher‬‬‫‪ited from the past and at the right time and before the work reaches‬‬ ‫‪here. Not managed. The importance of this internal issue is such that‬‬ ‫‪a large part of the country’s issues and sustainable development are‬‬ ‫‪affected by the existence of water and water resources, and it is not‬‬ ‫‪an exaggeration to say; Today, the issue of water for the country is‬‬ ‫‪no less important than international issues and disputes and negoti‬‬‫‪ations over Iran’s nuclear program.In the current situation where‬‬ ‫‪the situation of drinking water supply, agriculture and industry is in‬‬ ‫‪crisis, the elites, public opinion and the public, stakeholders and es‬‬‫‪pecially farmers and other victims of this unhealthy situation, seek to‬‬ ‫‪diagnose and identify the causes and perpetrators of this Conditions‬‬ ‫‪and the realization of their rights are, in the first place, it seems that‬‬ ‫‪identifying the causes and factors of the crisis is a principled path for‬‬ ‫‪pathology and finally planning to adopt the right policies to resolve‬‬ ‫‪the crisis.In recent years, many accusations on social networks and‬‬ ‫‪public opinion about water shortage and dehydration in the central‬‬ ‫‪plateau of the country have been directed at industrial and mining‬‬ ‫‪factories and steel companies, including Mobarakeh Steel Com‬‬‫‪pany. Regardless of the currents behind the scenes that reflect such‬‬ ‫‪assumptions in society, examining this issue and citing evidence, real‬‬ ‫‪statistics and factual documents sheds light on many news and in‬‬‫‪formation published in this field and reflects the truth and reality of‬‬ ‫‪this issue. According to the statistics of the Ministry of Energy as the‬‬ ‫‪main custodian of the country’s water resources, 90% of the coun‬‬‫‪try’s fresh water resources are used in agriculture, 6% in the drink‬‬‫‪ing sector and only 4% in the industrial sector, and these preliminary‬‬ ‫‪statistics show that Despite the importance of industries and their‬‬ ‫‪role in production, employment, entrepreneurship, business and eco‬‬‫‪nomic prosperity and economic prosperity and the overall impact of‬‬ ‫‪the economy affected by industry on GDP and comparing the growing‬‬ ‫‪impact of industry on the economy relative to the impact of agriculture‬‬ ‫‪on the economy, volume Utilization of this vital resource for produc‬‬‫‪tion and economic prosperity is negligible. Also, large industries and‬‬ ‫‪industrial factories, in addition to playing a role in the production and‬‬ ‫‪economic prosperity of the country, have played an irreplaceable role‬‬ ‫‪in removing obstacles, infrastructure problems in the country’s ener‬‬‫‪gy supply, economic opening, production and achieving social goals.‬‬ ‫خانه فرهنگ ابفای اصفهان‪ ،‬راهبرد اساسی فرهنگ سازی مصرف بهینه اب‬ ‫کیاست ‪ -‬طی دهه های اخیر رشد جمعیت‪ ،‬گسترش شهرنشینی‪ ،‬ابیاری‬ ‫نامناسب اراضی‪ ،‬عدم حاصلخیزی خاک‪ ،‬توسعه کشاورزی و صنایع‪،‬‬ ‫مسایل زیست محیطی و اقتصادی با نبود روشهای فرهنگ سازی‬ ‫صرفه جویی بهینه اب شرایط اقلیم های مختلف را با تغییرات‬ ‫جدی روبه رو کرده و تامین اب هر روز دشواری بیش تر می یابد‪.‬‬ ‫انچه در ارتباط با مصرف صحیح منابع ابی مطرح شده کم مصرفی نیست‪،‬‬ ‫بلکه مصرف بهینه می باشد‪ .‬الگوی صحیح مصرف یکی از فرهنگ های‬ ‫غنی اسالم است که باید با تقویت و افزایش اگاهی های مردم متحول‬ ‫گردد و این تحول میسر نخواهد شد مگر با افزایش اگاهی های عمومی و‬ ‫تخصصی در جامعه به کودکان و نوجوانان امروز که پدران و مادران فردایند‪.‬‬ ‫این روزها که مساله کمبود اب به بحرانی عمومی تبدیل شده و صرفه جویی‬ ‫در مصرف منابع ابی مساله مهمی است و اینده ما را تضمین می کند؛‬ ‫شرکت ابفای استان اصفهان از سنوات گذشته با اموزش رو ش های‬ ‫بهینه مصرف اب و اصالح الگوی مصرف در میان کودکان و نوجوانان‬ ‫به دلیل تاثیرپذیری باالی انها در تغییر رفتار و الگوی مصرف‪ ،‬عالوه بر‬ ‫دار ثقافه اصفهان للمیاه والصرف‬ ‫الصحی ‪ ،‬االستراتیجیه االساسیه‬ ‫لخلق ثقافه االستهالک االمثل للمیاه‬ ‫قا مت شر که ا صفها ن للمیا ه و ا لصر ف ا لصحی ‪،‬‬ ‫نظر ا لفعا لیتها ا لعا لیه فی تغییر ا لسلو ک ا ال ستهال کی‬ ‫ً‬ ‫‪ ،‬با ال ضا فه ا لى تعز یز ا لشعو ر با لمسو و لیه و تعمیق‬ ‫ا لمعتقد ا ت و تعز یز ا ال عر ا ف ا لصحیحه فی ا لسنو ا ت‬ ‫ا ال خیر ه ‪ ،‬بتعلیم ا ال سا لیب ا لمثلى ال ستهال ک ا لمیا ه‬ ‫و ا نما ط ا ال ستهال ک بین ا ال طفا ل و ا لمر ا هقین ‪.‬‬ ‫تقویت حس مسوولیت پذیری در انان موجب تعمیق باورها و ترویج‬ ‫هنجارهای درست در مدیریت مصرف منابع اب در خانواد ه ها شد ه است‪.‬‬ ‫اهمیت فرهنگ سازی ترویج صحیح استفاده بهینه اب و لزوم تغییر‬ ‫نگرش در مصرف این نعمت الهی‪ ،‬سیاست گذار ی های فرهنگی‬ ‫شرکت ابفای استان اصفهان را بران داشت که از سال های گذشته‬ ‫به منظور گفتمان مردمی و مشارکت گرو ه های اجتماعی و اموزش‬ ‫همگانی "خانه فرهنگ اب" را با برنامه ریزی الزم در خصوص ایجاد‬ ‫باور ملی و فرهنگ سازی مصرف هوشمندانه اب و رعایت کامل اصل‬ ‫صرفه جویی مدیریت بهینه مصرف اب تاسیس کند که این نقطه عطفی‬ ‫در زمینه فعالیت های فرهنگی شرکت ابفای استان اصفهان است‪.‬‬ ‫تاسیس "خانه فرهنگ اب" رویداد بزرگی است که با اهداف چشم انداز‬ ‫بلندمدت در حفظ اب به عنوان یک نعمت الهی و سرمایه ملی‪ ،‬ایجاد بستر‬ ‫مناسب جهت شناسایی ابزار و تجهیزات کاهنده به عموم مردم جامعه‪،‬‬ ‫ایجاد تغییر و ارتقا در نگرش عمومی نسبت به چگونگی استفاده صحیح‬ ‫از اب و معرفی ارزش واقعی ا ن ها‪ ،‬شناسایی‪ ،‬انسجام بخشی و اموزش‬ ‫نیروهای داوطلب برای حفظ اب‪ ،‬توسعه اموز ش های عمومی ویژه سنین‬ ‫مختلف بالخص دانش اموزان به عنوان اصلی ترین رکن توسعه پایدار و‬ ‫حمایت و پشتیبانی از تشکل های مردم نهاد مرتبط با ترویج فرهنگ مصرف‬ ‫بهینه اب در دستور اقدامات اساسی شرکت ابفای استان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫باعنایتبهاینکهپایهورکناساسیفرهنگ سازیدرهرجامعه ای‬ ‫اموزش است؛ خانه فرهنگ اب به عنوان بازوی فرهنگی ابفا‪،‬‬ ‫وظیفه نهادینه سازی مصرف بهینه اب در سطح جامعه را تعقیب‬ ‫می کند و بر مبنای افق های کالن شرکت؛ همکاری‪ ،‬تعامل و‬ ‫مشارکت همه جانبه با متولیان‪ ،‬کارگزاران و مجریان فرهنگی‬ ‫و به ویژه نهادهای اموزش و پرورش‪ ،‬اموزش عالی‪ ،‬بهزیستی‬ ‫حوزه های علمیه و … را در دستور کار خود قرار داده است‪.‬‬ ‫در همین راستا زهره تشیعی رییس خانه فرهنگ اب اصفهان با اشاره‬ ‫به تداوم خشکسالی های متوالی و کاهش میزان بارندگی ها نسبت به‬ ‫میانگین بلندمدت در استان لزوم جد ی تر صرفه جویی و مدیریت‬ ‫مصرف بهینه اب را مهم ارزیابی کرد و گفت‪ :‬یکی از گرو ه های هدف در‬ ‫راستای اشاعه فرهنگ بهینه اب گروه سنی کودکان و نوجوانان هستند‪.‬‬ ‫مهندس تشیعی با تاکید بر اینکه یکی از اهداف مهم در خانه فرهنگ اب‬ ‫اموزش به دانش اموزان در تمام مقاطع تحصیلی است؛ چراکه کودکان‬ ‫و نوجوانان امروز‪ ،‬بهر ه برداران‪ ،‬مدیران و تصمیم سازان اینده در ترویج‬ ‫و مدیریت مصرف منابع ابی هستند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬دانش اموزان بهترین‬ ‫انتقال دهنده پیام اهمیت اب هستند‪ .‬اموزش و مشارکت انها در طرح‬ ‫حامیان اب دانش اموزی عالوه بر تقویت حس مسوولیت پذیری می تواند‬ ‫موجبات تعمیق باورها و ترویج هنجارهای انان در خانواده را فراهم سازد‪.‬‬ ‫به گفته وی بعضا اقشار مختلف مردم جامعه در خانه فرهنگ اب‬ ‫تحت اموزش های مصرف بهینه اب قرار می گیرند اما دانش اموزان‬ ‫از جایگاه ویژ ه ای برخوردار هستند چراکه انان به عنوان سفیران‬ ‫اب در منزل و مدرسه نقش بسزایی در مصرف بهینه اب دارند زیرا‬ ‫هدف از اموز ش صحیح مصرف اب در میان کودکان و نوجوانان‪،‬‬ ‫انتقال فرهنگ صرفه جویی بین این گروه سنی است‪ ،‬چر ا که‬ ‫مصرف بهینه منابع ابی از اهمیت خاصی برخوردار است و باید این‬ ‫مساله حیاتی در طول سا ل های اموزش مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫رییس خانه فرهنگ اب اصفهان درباره اینکه اجرای برنامه های‬ ‫فرهنگیواموزشیدرزمینهمفاهیموروش هایاستفادهصحیح‬ ‫وبهینهابیکیازرویکردهایاساسیخانهفرهنگابپیرامون‬ ‫نهادینه سازی فرهنگ صحیح منابع ابی است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در‬ ‫این مرکز فرهنگی راههای مصرف صحیح اب به دانش اموزان‬ ‫مقاطع مختلف تحصیلی در قالب دو کارگاه تئوری و عملی و به‬ ‫صورت روشهای اموزشی مستقیم و غیر مستقیم ارایه می شود‪.‬‬ ‫وی به موارد اموزشی در کارگاه های تئوری و عملی پرداخت و بیان داشت‪:‬‬ ‫در کارگاه تئوری راهکارها مصرف صحیح اب به صورت گراف‪ ،‬شعر‪ ،‬قصه‪،‬‬ ‫موسیقی و اجرای مسابقه‪ ،‬پخش انیمیشن و اینفوگرافی و در کارگاه‬ ‫عملی از طریق اجرای نمایش های طنز‪ ،‬انجام نقاشی‪ ،‬خمیرسازی‪ ،‬کار‬ ‫با کاغذ رنگی‪ ،‬و ‪ ...‬راهکارهای مدیریت مصرف اموزش داده می شود‪.‬‬ ‫مهندس تشیعی پیرامون اینکه صرفه جویی در مصرف بهینه اب با‬ ‫اموزش و یادگیری اغاز می شود و دانش اموزان به عنوان سفیران اب‬ ‫در منزل و مدرسه نقش بسزایی در مصرف بهینه اب دارند‪ ،‬خاطر‬ ‫نشان کرد‪ :‬برای تمام دانش اموزان تحت اموزش خانه فرهنگ اب‬ ‫پس از اتمام دور ه های اموزشی کارت حامیان اب دانش اموزی صادر‬ ‫می شود تا در محیط مدرسه‪ ،‬جامعه و خانواده در صورت مشاهده هدر‬ ‫رفت اب‪ ،‬چگونگی را ه های مصرف بهینه اب را به افراد اموزش دهند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه خانه فرهنگ اب‪ ،‬برای نخستین بار در کل کشور‬ ‫توسط شرکت اب و فاضالب استان اصفهان زیرمجموعه وزارت نیرو‬ ‫طی هفت سال گذشته تاسیس شده و یکی از اهداف اساسی ان ارتقای‬ ‫فرهنگ و اگاهی عمومی و افزایش سطح سرمایه های اجتماعی و مشارکت‬ ‫همگانی در زمینه مدیریت مصرف اب است‪ ،‬افزود‪ :‬در این مرکز فرهنگی‬ ‫موضوعات ترویج‪ ،‬مدیریت و صرفه جویی مصارف اب توسط مربیان‬ ‫مجرب متخصص طی ارتباطی موثری با دانش اموزان انتقال داده شود‪.‬‬ ‫به گفته رییس خانه فرهنگ اب اصفهان؛ مباحثی همچون‬ ‫بهر ه مندی از رو ش های بهینه مصرف در مقایسه با شیو ه های‬ ‫متداول پرمصرف برای انجام کارهای روزانه مانند عدم استفاده‬ ‫دانش اموزان از اسباب باز ی های ا ب بر‪ ،‬هشدار نسبت به مساله‬ ‫کم ابی و بحران اب‪ ،‬تشویق دانش اموزان به عنوان حامیان اب‬ ‫در خانه فرهنگ اموزش داده می شود؛ چراکه اب برای بسیاری‬ ‫از کودکان نماد شادی و بازی دارد و بیشتر بچه ها بازی با اب را‬ ‫دوست دارند‪ ،‬اما چنانچه فقط با شیوه گفتاری به ا ن ها بگویید‬ ‫اعلن وزیر الجهاد الزراعی االیرانی جواد ساداتی نجاد‪ ،‬تحقیق البالد االکتفاء الذاتی‬ ‫فی انتاج لقاحات انفلونزا الطیور الحاده للغایه والحمى القالعیه‪.‬وقال ساداتی نجاد فی‬ ‫تصریح للصحفیین على هامش تفقده لخط انتاج لقاح انفلونزا الطیور الحاد للغایه فی‬ ‫شرکه "بسوک" المعرفیه النتاج اللقاحات فی منطقه ماهدشت فی کرج‪ :‬لقد اطلعنا عن‬ ‫کثب خالل حضورنا فی هذه الشرکات المعرفیه على طاقات الشباب والنخب فی البالد‬ ‫فی مجال انتاج اللقاحات‪.‬واضاف‪ :‬ان الحکومه هی الداعم االکبر للقطاع الخاص ومن‬ ‫اجل دعم القطاع الخاص والشرکات المعرفیه‪ ،‬اوکلنا الى موسسه البیطره وموسسه رازی‬ ‫مهمه التعاون مع القطاع الخاص لتلبیه حاجه الداخل وتوفیر االرضیه ایضا للتسویق الى‬ ‫الخارج‪.‬و قا ل سا د ا تی نجا د ‪ :‬نسعى للعمل بکل قو ه لر فع قد ر ه ا ال نتا ج فی ا لبال د‬ ‫ا لى ا قصى ما یمکن و حما یه ا ال نتا ج ا لمحلی حتى ال تتضر ر بسبب ا لو ا ر د ا ت ‪.‬‬ ‫وی معتقد است؛ شرکت ابفای استان اصفهان از سنوات‬ ‫گذشته با اموزش روش های بهینه مصرف اب و اصالح الگوی‬ ‫مصرف در میان کودکان و نوجوانان به دلیل اثرپذیری باالی انها‬ ‫در تغییر رفتار مصرف عالوه بر تقویت حس مسوولیت پذیری‬ ‫در انان موجب تعمیق باورها و ترویج هنجارهای درست‬ ‫در مدیریت مصرف منابع اب در خانواده ها شده است‪.‬‬ ‫به گفته مهندس تشیعی کالس های اموزشی خانه فرهنگ اب برای گروه سنی‬ ‫خردسال‪ ،‬کودک‪ ،‬نوجوان و جوان تا قبل از همه گیری کرونا ویروس به طور روزانه‬ ‫برگزار می شد‪ ،‬اما با گستردگی این نوع ویروس و محدودیت ها؛ اموزش ها از‬ ‫طریق فضای مجازی شبکه شاد با همکاری سازمان اموزش و پرورش‪ ،‬فرهنگسرا‪،‬‬ ‫سازمان بهزیستی‪ ،‬سمن ها و بسیج با ارایه راهکارها و اقدامات اساسی مدیریت‬ ‫و صرفه جویی بهینه اب برای گروه کودک و نوجوان اموزش داده می شود‪.‬‬ ‫بنابراین با عنایت به اینکه پایه و رکن اساسی فرهنگ سازی در هر جامعه ای‬ ‫اموزش است و اثرات بلندمدتی در رفتار دارد‪ ،‬ترویج فرهنگ صحیح‬ ‫مصرف اب طی سا ل های متوالی توسط شرکت ابفای استان اصفهان از‬ ‫سنین خردسالی با موضوع چگونگی سازگاری با کم ابی به کودکان‬ ‫اموزش داده شده تا در اینده ا ن ها بتوانند رفتار مصرفی خود را بر مبنای‬ ‫منابع موجود هماهنگ کنند‪ .‬اما در این مسیر مدارس و خانواد ه ها جایگاه‬ ‫ویژه ای در فرهنگ سازی مصرف بهینه اب در جامعه دارند و می توانند با ارایه‬ ‫اموزش های الزم به دانش اموزان و فرزندان‪ ،‬ترویج راه های صحیح مصرف‬ ‫اب در حفاظت از منابع ارزشمند ابی نقش مهمی را در بطن جامعه ایفا کنند‪.‬‬ ‫‪Isfahan Water and Sewerage Culture‬‬ ‫‪House, the basic strategy of creating a‬‬ ‫‪culture of optimal water consumption‬‬ ‫‪Isfahan Water and Sewerage Company, due to its‬‬ ‫‪high effectiveness in changing consumption be‬‬‫‪havior, in addition to strengthening the sense of‬‬ ‫‪responsibility, deepening beliefs and promoting‬‬ ‫‪correct norms in recent years, has taught the opti‬‬‫‪mal methods of water consumption and consump‬‬‫‪tion pattern among children and adolescents.‬‬ ‫اخبار قصیره‬ ‫ایرانتحققاالکتفاءالذاتیفیانتاجلقاحاتانفلونزاالطیوروالحمىالقالعیه‬ ‫که اب را زیاد مصرف نکنید‪ ،‬مطمئنا تاثیر زیادی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫همچنین خانواد ه ها با حساسیت موضوع باید راهکارهای مدیریت‬ ‫و صرفه جویی بهینه اب را عملی به کودکان اموزش دهند‪.‬‬ صفحه 3 ‫جــــریــــــدهالکیــــــاســـــت‬ ‫القوه االقتصادیه | ‪Economic Strength‬‬ ‫اقتصادمقاومتی‬ ‫‪kiyasat publication‬‬ ‫مسح | ‪Survey‬‬ ‫سالشانزدهم | شماره‪ | 344‬چهارشنبه ‪ 1‬دی ماه‪1400‬‬ ‫‪04‬‬ ‫اخبارابفا‬ ‫با حضور وزیر نیرو از کتاب پژوهشگر جوان ابفای استان اصفهان رونمایی شد ؛‬ ‫استقبال کارشناسان صنعت ابفا‬ ‫از کتاب «اصول بهره برداری و نگهداری در تصفیه خانه های اب»‬ ‫کیاست ‪ -‬همزمان با هفته پژوهش و با حضور وزیر نیرو از کتاب «اصول بهره برداری و نگهداری‬ ‫در تصفیه خانه های اب» رونمایی شد‪.‬این کتاب را «حسن مهری» از کارکنان تصفیه خانه‬ ‫اب باباشیخعلی در مدت پنج سال تالیف کرده و شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‪ ،‬ان را‬ ‫در هفت فصل‪ 543 ،‬صفحه و شمارگان یکهزار نسخه منتشر نموده است‪.‬مولف کتاب «اصول‬ ‫بهره برداری و نگهداری در تصفیه خانه های اب» اظهار داشت‪ :‬در این کتاب ضمن معرفی‬ ‫واحدهای فرایندی تصفیه خانه اب باباشیخعلی اصفهان‪ ،‬نکاتی همچون چگونگی روش‬ ‫بهر ه برداری‪ ،‬اصول نگهداری و رعایت نکات ایمنی که برای هر تکنسین شاغل در تصفیه‬ ‫خانه های اب مورد نیاز است به تفصیل و همراه با عکس بیان شده است‪.‬حسن مهری با بیان ‬ ‫این که برای تالیف کتاب «اصول بهره برداری و نگهداری در تصفیه خانه های اب» مدت پنج‬ ‫سال در تمام واحدهای تصفیه خانه اب اصفهان کار کردم گفت‪ :‬با توجه به این که تجهیزات‬ ‫الکترومکانیکال بسیار زیادی در تصفیه خانه های اب وجود دارد و متاسفانه دستورالعمل‬ ‫مدونی برای اماده سازی‪ ،‬نگهداری و تعمیرات وجود نداشت تالش کردم در این کتاب به‬ ‫تفصیل درباره شیوه های تصفیه اب‪ ،‬دستگاه های مورد استفاده و روش های نگهداری از‬ ‫ان ها تدوین کنم‪ .‬این پژوهشگر و مولف جوان افزود‪ :‬کتاب مشتمل بر هفت فصل با عناوین‬ ‫«سازه ها و تجهیزات الکترومکانیکال ابگیر محوطه و زالل سازها»‪« ،‬واحد فیلتراسیون‪ ،‬کانال‬ ‫انتقال و ایستگاه های پمپاژ»‪« ،‬واحدکلرزنی و مسائل ایمنی کلر»‪« ،‬واحد ازن زنی»‪« ،‬سازه ها‬ ‫و تجهیزات الکترومکانیکال واحد شیمیایی تصفیه خانه های اب»‪« ،‬واحد کنترل کیفیت»‪ ،‬و‬ ‫«منعقد کننده ها» می باشد که در هر فصل‪ ،‬مراحل تصفیه اب و شیوه های نگهداری دستگاه‬ ‫ها و واحدهای فرایندی به تفصیل و با جزئیات کامل معرفی شده شده است‪.‬مهری افزود‪ :‬در‬ ‫فصل پیوست این کتاب نیز مراحل مختلف ساخت و بهره برداری از واحدهای مختلف تصفیه‬ ‫خانه اب اصفهان جهت اشنایی بیشتر مخاطبین به تصویر کشیده شده است‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫نسخه الکترونیک این کتاب همچنین بر روی پایگاه اینترنتی شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫اصفهان به نشانی ‪ www.abfaesfahan.ir‬بخش کتاب های الکترونیک قابل دریافت‬ ‫است‪.‬گفتنی است همزمان با ایین گشایش جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو که روز‬ ‫‪ 29‬اذرماه سال جاری با حضور علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در محل پژوهشگاه نیرو برگزار‬ ‫شد از کتاب «اصول بهره برداری و نگهداری در تصفیه خانه های اب» رونمایی به عمل امد‪.‬‬ ‫برگزاری جشنواره فراگیری «نخستین واژه اب» در اذربایجان شرقی‬ ‫کیاست ‪ -‬جشنواره نخستین واژه اب در مدارس استان از ابان ماه سال جاری اغاز شده‬ ‫است‪.‬مدیر دفتر روابط عمومی و اموزش همگانی شرکت اب و فاضالب اذربایجان شرقی‬ ‫گفت‪ :‬جشنواره نخستین واژه اب‪ ،‬با هدف اموزش ‪ ،‬ترویج فرهنگ مدیریت مصرف بهینه‬ ‫اب و صرفه جویی برگزار می شود که امید است در اینده ای نزدیک شاهد اثرات ان باشیم‪.‬‬ ‫مهندس پور اقاجان افزود‪ :‬برنامه های این جشنواره شامل برگزاری مسابقه نقاشی اب‬ ‫و زندگی‪ ،‬کارگاه اموزشی اولیاء دانش اموزان‪ ،‬اجرای طرح همیار اب و کارگاه اموزشی‬ ‫ویژه اموزگاران و اموزش دانش اموزان است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬جشنواره نخستین واژه اب‬ ‫سال گذشته در بیش از ‪ ۲۰۰‬مدرسه استان برگزار شد‪.‬مدیر دفتر روابط عمومی و اموزش‬ ‫همگانی شرکت اب و فاضالب اذربایجان شرقی با اشاره به اینکه موضوع اب یک موضوع‬ ‫فرا دستگاهی است خاطرنشان کرد‪ :‬این موضوع باید مورد توجه همه دستگاه های دولتی‬ ‫وخانواده ها قرار گیرد و همه در استفاده صحیح از ان همت کنند‪.‬مهندس پور اقاجان اضافه‬ ‫کرد ‪ :‬برگزاری برنامه های فرهنگی تاثیر بسزایی در ترویج مصرف بهینه اب در میان دانش‬ ‫اموزان داشته است‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬فرهنگ سازی در مصرف اب و ضرورت مصرف بهینه‬ ‫موضوع بسیار مهمی است که باید از مدارس اغاز شود و اموزش به این نسل به ویژه در دوره‬ ‫ابتدایی می تواند نتایج موثر و ماندگاری را در اینده داشته باشد‪.‬پور اقاجان از همکاری جدی‬ ‫اموزش و پرورش استان در اجرای برنامه های مرتبط با نخستین واژه اب و نیز طرح همیار‬ ‫اب تقدیر و تشکر کرد و گفت‪ :‬سعی خواهیم کرد سال های بعد نیز این برنامه ها ادامه یابد ‪.‬‬ ‫مدیرعامل ابفای هرمزگان‪:‬‬ ‫شش هزار کیلومتر از شبکه ابرسانی هرمزگان نیازمند بازسازی است‬ ‫کیاست ‪ -‬مدیرعامل شرکت اب و فاضالب هرمزگان فرسوده بودن شبکه های ابرسانی و عدم‬ ‫امکان اجرای اصولی شبکه در بافت های فرسوده را از مشکالت اب و فاضالب بویژه در شهر‬ ‫بندرعباس عنوان کرد‪.‬به گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی و اموزش همگانی شرکت اب‬ ‫و فاضالب هرمزگان‪ ،‬امین قصمی با بیان اینکه حدود ‪ 35‬درصد از شبکه های ابرسانی هرمزگان‬ ‫فرسوده و نیازمند اصالح و بازسازی است‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به فرسوده بودن شبکه های ابرسانی‬ ‫شاهد شکستگی لوله ها هستیم که بازسازی انها نیازمند زمان و هزینه باالیی است‪.‬وی با اشاره‬ ‫به اینکه عمده شبکه های فرسوده مربوط به مناطق روستایی است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ ،‬ابفای‬ ‫هرمزگان از زمان یکپارچه سازی شرکت های اب و فاضالب شهری و روستایی بخشی از توان‬ ‫خود را در اصالح و بازسازی خطوط انتقال و بازسازی شبکه های ابرسانی قرار داد که همین امر‬ ‫باعث جلوگیری از هدر رفت اب و بهبود وضعیت اب در مناطق مختلف هرمزگان شد‪.‬مدیرعامل‬ ‫ابفای هرمزگان ادامه داد‪ ،‬در حال حاضر چهار هزار و ‪ 200‬کیلومتر از شبکه های توزیع‬ ‫روستایی و یکهزار و ‪ 600‬کیلومتر از شبکه های شهری نیازمند بازسازی است که اجرای ان‬ ‫نیازمند ‪ 22‬هزارمیلیارد ریال اعتبار است‪.‬وی در عین حال به فعالیت شبانه روزی اکیپ اتفاقات‬ ‫اب و فاضالب برای رفع شکستگی ها اشاره کرد و گفت‪ 77 :‬اکیپ بصورت شبانه روزی مشغول‬ ‫خدمات رسانی هستند که بعضا به دلیل فرسوده بودن شبکه ها و یا حفاری زمان اصالح شبکه‬ ‫را طوالنی می کند‪.‬به گفته قصمی‪ ،‬طی یکسال اخیر بیشترین حجم شکستگی ناشی از حفاری‬ ‫پیمانکاران شرکت گاز بوده که بر اساس براوردهای صورت گرفته ‪ 66‬میلیارد ریال خسارت به‬ ‫شبکه ابرسانی وارد شده است‪.‬وی به تاثیر وصول مطالبات اب در خدمات رسانی مطلوب اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬اب بهای پرداختی مشترکین در تامین هزینه برای سرعت بخشی به بازسازی‬ ‫و توسعه شبکه ابرسانی تاثیرات زیادی خواهد داشت‪.‬گفتنی است‪ ،‬شهروندان در صورت‬ ‫مشاهده شکستگی شبکه های ابرسانی می توانند بصورت ‪ 24‬ساعته با شماره گیری تلفن واحد‬ ‫ارتباطات مردمی شرکت به شماره ‪ 122‬تیم اتفاقات ابفا را در جریان این حوادث قرار دهند‪.‬‬ ‫حفر یک حلقه چاه اب شرب مجتمع شهدا شهرستان میبد‬ ‫اخبار قصیره‬ ‫کیاست ‪ -‬مدیر دفتر بهره برداری و توسعه تاسیسات تامین شرکت ابفا ‪ ،‬از حفر یک حلقه‬ ‫چاه اب شرب درمجتمع شهدا شهرستان میبد خبرداد ‪.‬به گزارش احتساب به نقل از روابط‬ ‫عمومی شرکت اب و فاضالب استان یزد ‪ :‬سامان شهرام اظهارداشت ‪ :‬یک حلقه چاه با‬ ‫صدور مجوز شرکت اب منطقه ای استان در راستای افزایش ظرفیت تامین اب مجتمع‬ ‫شهدا شهرستان میبد حفر گردید ‪.‬شهرام خاطرنشان کرد ‪ :‬با توجه به کم شدن ابدهی چاه‬ ‫قدیم‪،‬برای حفظ توان ابدهی نسبت به حفر چاه جدید اقدام گردید‪.‬وی خاطرنشان کرد‬ ‫‪ :‬عمق حفاری این چاه ‪ 240‬متر می باشد‪ .‬مدیر دفتر تامین ابفا افزود ‪ :‬این مجتمع اب‬ ‫شرب ‪ 7‬روستا را تامین ودر حدود‪ 1851‬خانوار و‪ 5856‬نفر را تحت پوشش قرار می دهد‪.‬‬ ‫| ‪| PhotoNews‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫‪showing five percent fall year on year.In the period under re‬‬‫‪view, some 18,294 tons of van tires were also produced, indi‬‬‫‪cating a 13-percent growth. Meanwhile, 37,225 tons of truck‬‬ ‫‪and bus tires were produced, showing a three-percent rise.Pro‬‬‫‪duction of the tires of light agricultural vehicles experienced a‬‬ ‫‪decline of 24 percent to stand at 2,318 tons, while that of the‬‬ ‫‪heavy ones also declined two percent to stand at 11,698 tons.‬‬ ‫‪Production of the tires of road building and industrial vehicles‬‬ ‫‪also fell 21 percent to 3,277 tons in the period under review.In‬‬ ‫‪the first eight months of the present year, 12,458 tons of bicy‬‬‫‪cle and motorcycle tires were produced, showing 18 percent‬‬ ‫‪growth.In a bid to nullify the U.S. sanctions, Iran is determined‬‬ ‫‪to strengthen its domestic production to achieve self-reliance.‬‬ ‫‪Over 172,000 tons of car‬‬ ‫‪tires produced in 8 months‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪ranian tire manufacturers produced 172,109 tons of the‬‬ ‫‪product during the first eight months of the current Irani‬‬‫‪an calendar year (March 21-November 21), to register a‬‬ ‫‪two-percent drop compared to the same period of time in the‬‬ ‫‪past year.Over 15.911 million tires were produced during the‬‬ ‫‪eight-month period of this year, indicating a three-percent de‬‬‫‪cline in terms of number.According to the statistics, in the men‬‬‫‪tioned period, 99,297 tons of passenger cars were produced,‬‬ ‫عرضه سهام شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس‬ ‫کیاست ‪ -‬معاون وزیر اقتصاد و رییس کل سازمان خصوصی‬ ‫سازی در حاشیه سیصد و هشتاد و یکمین جلسه هیات‬ ‫واگذاری‪ ،‬از عرضه شرکت هلدینگ خلیج فارس در روزهای‬ ‫اتی خبر داد‪.‬قربان زاده با بیان اینکه این جلسه با حضور‬ ‫اعضای این هیات ‪ ،‬وزرای مربوطه و نمایندگان مجلس‬ ‫برگزار شد گفت‪ :‬فروش سهام شرکت هلدینگ پتروشیمی‬ ‫خلیج فارس در روز های اتی با شرایطی که در جلسه تعیین‬ ‫شد از مصوبات این جلسه بود‪.‬وی افزود‪ :‬شرکت هلدینگ‬ ‫پتروشیمی خلیج فارس در قالب سه بلوک عرضه خواهد‬ ‫شد که جزئیات و اطالعیه عرضه ان در هفته اینده منتشر‬ ‫می شود‪.‬قربان زاده در این رابطه اظهار داشت‪ :‬این شرکت‬ ‫ارزندگی باالیی دارد و شرکت های بزرگی زیر مجموعه این‬ ‫شرکت هستند و عم ً‬ ‫ال ‪ ۴۰‬درصد پتروشیمی کشور وابسته‬ ‫به شرکت هلدینگ خلیج فارس بوده که در سال گذشته نیز‬ ‫ارز اوری خوبی برای کشور داشته است‪.‬معاون وزیر اقتصاد‬ ‫افزود‪ :‬در رابطه با این عرضه‪ ،‬قطعاً شاهد رقابت خوبی خواهیم‬ ‫اخبارگاز‬ ‫بود و البته مذاکرات خوبی نیز با مشتریان بالقوه که امادگی‬ ‫حضور در مزایده را دارند‪،‬صورت گرفته است‪.‬رییس کل‬ ‫سازمان خصوصی سازی درباره دیگر مصوبات این جلسه‬ ‫بیان داشت‪ :‬بر اساس مصوبه هیئت وزیران در تیرماه سال‬ ‫جاری‪ ،‬سازمان خصوصی سازی مکلف شده است بخشی‬ ‫از سهام شرکت های مجتمع صنعتی اسفراین و شرکت‬ ‫پاالیشگاه های نفت امام خمینی (ره) شازند را به صندوق‬ ‫بازنشستگی منتقل کند که تعیین قیمت سهام این شرکت‬ ‫ها در این جلسه انجام شد‪.‬قربان زاده افزود ‪:‬به دلیل اماده‬ ‫بودن عرضه سهام شرکت پاالیشگاه های نفت امام خمینی‬ ‫(ره) شازند در بورس ‪ ،‬منتظر دستور وزیر اقتصاد هستیم تا با‬ ‫مالحظاتی که در خصوص بازار سرمایه وجود دارد در زمان‬ ‫مناسبی این عرضه اولیه صورت گیرد‪.‬وی اظهار داشت‪:‬‬ ‫این پاالیشگاه به دلیل پیچیدگی در تکنولوژی و کیفیت‬ ‫بنزین‪ ،‬جزو پاالیشگاه های درجه اول و مطلوب است و‬ ‫امیدواریم عرضه اولیه این شرکت با موفقیت به انجام برسد‪.‬‬ ‫استراتژی محور بودن فعالیت های پتروشیمی بندرامام تحقیق‬ ‫و پژوهش را در فرایندها برتر کرد‬ ‫کیاست ‪ -‬پتروشیمی بندرامام پس از تصویب نمودار‬ ‫جدید سازمانی به منظور رسیدن به اهداف کالن تولیدی‬ ‫و اقتصادی خود استراتژی کلی شرکت را تدوین و پس از‬ ‫ان با اقتباس از راهبرد شرکت برای مدیریت های خود‬ ‫استراتژی وظیفه ای تنظیم و همراستا با ان استراتژی‬ ‫تحقیق و پژوهش تدوین گردید تا نتایج این سیاست گذاری‬ ‫ها سبب برتری در فرایندها تحقیق و پژوهش پتروشیمی‬ ‫بندرامام در سطح شرکت های گروه صنایع پتروشیمی‬ ‫خلیج فارس شود‪.‬به گزارش احتساب به نقل از روابط‬ ‫عمومی پتروشیمی بندرامام ‪ ،‬از دو سال گذشته مدیریت‬ ‫شرکت در پی تدوین و تصویب نمودار سازمانی جدید ‪ ،‬در‬ ‫صدد تدوین استراتژی جدیدی برای شرکت برامد و راهبرد‬ ‫پتروشیمی بندرامام با مشارکت حداکثری کارکنان تدوین‬ ‫گردید‪ .‬در امتداد راهبرد های تدوین شده ‪ ،‬برای تمامی‬ ‫مدیریت ها و بخش های شرکت هم متناسب با سیاست‬ ‫های مشخص شده استراتژی وظیفه ای تدوین شد‪ .‬مرکز‬ ‫پژوهش هم به موازات سایر مدیریت های شرکت استراتژی‬ ‫های شش گانه “رفع چالش ها و تنگناهای تولید از طریق‬ ‫دانش و فناوری” ‪“ ،‬توسعه محصوالت ‪ ،‬گریدهای جدید”‬ ‫‪ ،‬افزایش بهره وری و استفاده بهینه از خوراک” ‪“ ،‬داخلی‬ ‫سازی مواد شیمیایی ‪ ،‬کاتالیست ها و اقالم مورد نیاز” ‪،‬‬ ‫“کسب دانش فنی فرایندهای تولیدی” و “ارتباط مستمر‬ ‫و موثر با ذینفعان” شد ‪ ،‬در هر بخش کمیته تخصصی با‬ ‫حضور مدیران و کارشناسان سایر مدیریت ها تشکیل‬ ‫شد که با این اقدامات دستاوردهای متعددی در بخش‬ ‫های مختلف کسب شده است‪.‬پتروشیمی بندرامام در‬ ‫طول یک سال گذشته با حرکت در مسیر استراتژی تعیین‬ ‫شده در بخش رفع تنگناهای تولیدی پروژه ها و پژوهش‬ ‫های مختلفی را شروع و به اتمام رساند و در نهایت با تالش‬ ‫کارشناسان و بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود ‪،‬‬ ‫نتیجه این فعالیت ها کسب ‪ ۳۵‬دستاورد است که هرکدام‬ ‫در پایداری و استمرار تولید شرکت نقش بسزایی داشتند‪.‬‬ ‫می توان از این دستاوردها به حذف فلرینگ مخزن اتیلن‬ ‫در واحد الفین و توقف ارسال اتیلن به فلر بعد از ‪ ۳۰‬سال ‪،‬‬ ‫تغییر فرایند تزریق اب ترش در ناحیه تصفیه هیدروژنی‬ ‫و کاهش میزان اب ترش پساب ارسالی ‪ ،‬طراحی و نصب‬ ‫برج ‪ Pack‬با جاذب کربن فعال برای تصفیه پساب‬ ‫خروجی از واحد ‪ ،‬تغییر دستورالعمل کک سوزی ‪UOP‬‬ ‫راکتورها ‪ ،‬انجام تغییرات و تهیه دستورالعمل جدید برای‬ ‫کاهش گرفتگی اسالری کولرهای واحد ‪ ، HD‬راه اندازی‬ ‫سیستم ‪ MAPS‬واحد ‪ HD‬برای اولین بار و راه اندازی‬ ‫راکتورها بصورت اتوماتیک بجای دستی ‪ ،‬طراحی‪ ،‬نصب‬ ‫و راه اندازی سیستم اناالیزر دودکش برای مانیتورینگ‬ ‫گازهای خروجی دودکش های ‪ MTBE‬و ‪، VCM‬‬ ‫بازیافت کندانس ‪ Off Spec‬واحدهای مجتمع اشاره‬ ‫کرد‪.‬پتروشیمی بندرامام در حوزه توسعه محصول هم‬ ‫توانست دست به اقدامات گسترده ای بزند که یکی از این‬ ‫اقدامات با توجه به نیاز بازار ‪ ،‬تولید و تجاری سازی محصول‬ ‫هپتان برای اولین بار در این شرکت بوده و این دستاورد گواه‬ ‫فعالیت های کار محور و تالشگرانه مدیریت و کارشناسان‬ ‫این شرکت می باشد‪.‬استراتژی و نقشه راه تعیین شده‬ ‫که به درستی متناسب با شرایط کشور ناشی از تحریم‬ ‫های ظالمانه تنظیم شده بود در حوزه داخلی سازی مواد‬ ‫شیمیایی ‪ ،‬کاتالیست ‪ ،‬قطعات و تجهیزات هم تجلی پیدا‬ ‫کرد و مدیریت شرکت با اشراف مناسب از موقعیت کشور و‬ ‫شناخت اهمیت این حوزه در سال ‪ ۱۳۹۷‬تصمیم بر تشکیل‬ ‫کمیته ساخت داخل گرفت و این بخش تا کنون موفق شده‬ ‫‪ ۶۰‬درصد از کل کاتالیست و مواد شیمیایی مصرفی مجتمع‬ ‫را داخلی سازی و همچنین در دو سال گذشته با بکارگیری‬ ‫هجده شرکت دانش بنیان ‪ ۱۷‬کاتالیست و مواد شیمیایی‬ ‫شرکت را داخلی سازی و پتروشیمی بندرامام را از واردات‬ ‫خارج از کشور بی نیاز سازد‪.‬از سوی دیگر در بخش داخلی‬ ‫سازی قطعات و تجهیزات تا به حال ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۵۰۰‬قطعه‬ ‫و تجهیزات داخلی سازی شده و در دو سال گذشته ‪۲۷۶‬‬ ‫قطعه و تجهیز کاربردی ‪ ،‬نه تنها داخلی سازی شد بلکه‬ ‫کیفیت و عملکرد ‪ ۱۰‬درصد از این قطعات و تجهیزات‬ ‫بهبود پیدا کرد و ارتقاء یافت‪.‬گفتنی است پتروشیمی‬ ‫بندرامام در حال حاضر ‪ ۲۷‬پروژه نواورانه در زمینه رفع‬ ‫تنگناهای تولیدی و تامین خوراک با هزینه ای بالغ بر‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬میلیارد تومان در دست اقدام دارد که تا کنون این‬ ‫پروژه ها با پیشرفت ‪ ۸۰‬درصدی رو به رو هستند و با اتمام‬ ‫ان ها شاهد شکوفایی هر چه بیشتر تولید در این مجتمع‬ ‫عظیم پتروشیمیایی خواهیم بود‪.‬شایان ذکر است تدوین‬ ‫استراتژی های شرکت و انطباق فعالیت های اجرایی با‬ ‫سیاست های تعیین شده و با همسویی و بکارگیری از‬ ‫استراتژی های وظیفه ای سبب شد تا پتروشیمی بندرامام‬ ‫در فرایندهای کاری و اجرایی مرکز تحقیق و توسعه شرکت‬ ‫نمونه و برتر گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس شود‪.‬‬ ‫اهدای «نشان عالی مدیر سال ‪ »۱۴۰۰‬به پتروشیمی اروند‬ ‫تفاهم نامه همکاری بین شرکت گاز استان کردستان‬ ‫و بنیاد مسکن انقالب اسالمی منعقد گردید‬ ‫کیاست ‪ -‬به گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان ‪،‬‬ ‫ایین امضای تفاهم نامه همکاری بین شرکت گاز استان کردستان و بنیاد مسکن انقالب‬ ‫اسالمی در خصوص ترمیم مسیرهای شبکه و انشعابات گاز روستاهای گازرسانی شده‬ ‫در اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی برگزار گردید‪.‬در حین امضای این تفاهم نامه‬ ‫همکاری احمد فعله گری مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان اظهار داشت ‪ :‬هدف‬ ‫استراتژیک هر دو سازمان گسترش خدمات و افزایش امکانات رفاهی در روستاهاست‬ ‫که عالوه بر تامین انرژی پایدار و سکونت گاه مناسب مقدمات ایجاد اشتغال دائم برای‬ ‫جوانان فراهم شود واین امر موجب گردد کاهش مهاجرت از روستاها به حاشیه شهرها‬ ‫با کاهش محسوسی روبرو گردد‪.‬فعله گری با بیان اینکه گازرسانی به روستاها باعث‬ ‫افزایش امید به زندگی می گردد بیان داشت ‪ :‬اگرساکنان روستا احساس کنند امکانات‬ ‫رفاهی عادالنه در بین شهر و روستا تقسیم شده است در محل زندگی خود خواهند ماند‬ ‫و دیگر پدیده ناهنجار حاشیه نشینی در شهرها رو به گسترش پیش نخواهد رفت ‪ .‬وی‬ ‫افزود ‪ :‬برخورداری هر منطقه ای اعم از روستایی و شهری از امکانات رفاهی شامل راه ‪،‬‬ ‫اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪ ،‬تلفن و بهداشت از جمله اصلی ترین حقوق مردم محسوب می شود و در‬ ‫کشورما شهرنشین ها بسیار زودتر از روستاییان از این خدمات بهره مند شدند و در دوره‬ ‫ای روستاییان ما از نبود شرایط رفاهی الزم گالیه مند بودند و همین مسئله هم یکی از‬ ‫عوامل دخیل در مهاجرت انها به حاشیه شهرها بوده است‪ .‬احمد فعله گری با اشاره به‬ ‫اینکه در ابتدای امسال هزار و ‪ 390‬روستای استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار بودند‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬از ابتدای امسال تعداد ‪ 40‬روستا به جمع روستاهای گازدار استان اضافه شده‬ ‫و جمع کل روستاهای گاز دارکردستان تا پایان ابان ماه به ‪ 1430‬روستا افزایش یافته‬ ‫است ‪.‬مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در پایان سخنان خود گفت ‪ :‬هم اکنون‬ ‫عملیات گازرسانی در ‪ 102‬روستای استان فعال می باشد و انتظار می رود تا دهه مبارک‬ ‫فجرتعدادی از این روستاها به بهره برداری برسد‪ .‬در ادامه این جلسه رضا قادری مدیر کل‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کردستان اظهار داشت ‪ :‬توسعه روستایی یکی از اجزای‬ ‫فرایند توسعه در هر جامعه ای به شمار می رود و برای تحقق این مهم نیز ایجاد زیرساخت‬ ‫ها و ارائه خدمات زیربنایی الزم وضروری است‪ .‬روستا‪ ،‬ازنظر تقسیمات کشوری در ایران‬ ‫کوچک ترین واحد سکونتی اجتماعی وسیاسی است که از طریق کشاورزی و دامپروری‬ ‫امرار معاش می کند‪.‬وی افزود ‪ :‬هدف از انعقاد این تفاهم نامه پیشرفت فعالیت ها درزمینه‬ ‫ایجاد زیر ساخت های توسعه و رشد در روستاهای استان کردستان است که موجب‬ ‫تحقق هدف اساسی برای بهره مندی یکسان ساکنان شهر و روستا از امکانات رفاهی‬ ‫است و اگر این امر تحقق یابد زیربنای اقتصاد بر مبنای تولیدات محصوالت کشاورزی‬ ‫‪ ،‬دامی و باغی و بی نیازی از واردات محقق خواهد شد‪.‬در پایان تفاهم نامه تنظیمی به‬ ‫امضای احمد فعله گری مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان و رضا قادری مدیر‬ ‫کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کردستان رسید و بین طرفین مبادله گردید‪.‬‬ ‫تجلیل از کادر درمان و پرستاران بهداشت‬ ‫ودرمان صنعت نفت اصفهان‬ ‫کیاست ‪ -‬مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان به همراه مدیرعامل شرکت پخش فراورده‬ ‫های نفتی با حضور در پلی کلینیک تخصصی توحید با اهداء لوح تقدیر از خانم دکتر امامی‬ ‫رییس بهداشت ودرمان صنعت نفت اصفهان و سایر کارکنان این مجموعه به ویژه پرستاران‬ ‫تجلیل کردند‪.‬به گزارش احتساب به نقل از واحد روابط عمومی‪ ،‬مهندس علوی مدیرعامل‬ ‫این شرکت با اظهار خوشحالی از حضور در جمع پرستاران حاضر در جلسه گفت‪ :‬از کادر‬ ‫درمان صنعت نفت اصفهان که در جهت رفع مشکالت همکاران و خانواده صنعت نفت‬ ‫تالش می کنند صمیمانه تشکر می کنم ‪.‬وی‪ ،‬با اشاره به اینکه بارها به هنگام حضور در‬ ‫مراکز درمانی صنعت نفت شاهد دلسوزی‪ ،‬همکاری و همیاری کادر درمان به بیماران بوده‪،‬‬ ‫جایگاه پرستاران را رفیع و واال دانست و افزود‪:‬بیماران به دلیل نیازهای درمانی انتظار کمک‬ ‫و یاری دارند که پرستاران این مجموعه با سعه صدر و با مهربانی پاسخگو و یاری دهنده‬ ‫انها هستند‪.‬مهندس علوی‪ ،‬گفت‪ :‬طی دو سال گذشته‪ ،‬بیماری کرونا‪ ،‬زحمات کادر درمان‬ ‫را چندین برابر کرد و این مجموعه خدمات بسیار بزرگی را به خانوده بزرگ صنعت نفت و‬ ‫گاز ارائه نمود لذا بر خود واجب می دانم که قدردان این زحمات باشم‪.‬وی‪ ،‬بیان داشت با‬ ‫توجه به ازدحام و تعداد مراجعینی که همواره در این مجموعه وجود دارد‪ ،‬ضرورری است‬ ‫که اموزش در راستای نکات بهداشتی و درمانی در شرکت های زیر مجموعه صنعت نفت‬ ‫اصفهان بیشتر گردد تا عالوه بر افزایش سالمت افراد مراجعه به این مرکز درمانی نیز‬ ‫کاهش یابد‪.‬در ادامه مهندس صادقیان نیز اظهار داشت‪ :‬در ارائه خدمات به بیماران تاکنون‬ ‫کوتاهی انجام نگرفته و الزم می دانم از نتیجه مثبت زحمات شما در پزشکی خانواده و‬ ‫سالمت کار که همیشه زبانزد بوده تقدیر و تشکر کنم‪.‬همچنین‪ ،‬دکترنومهر امامی‪ ،‬نیز در‬ ‫این جلسه از مدیران ارشد صنعت نفت اصفهان به خصوص دو مدیر حاضر در این جلسه به‬ ‫دلیل رهنمودها و حمایت های انها به ویژه در شرایط کرونایی تقدیر و تشکر کرد و ادامه‬ ‫داد‪:‬امیدوارم بتوانیم مشکالت منطقه اصفهان را مرتفع و برای سالمت جمعیت تحت‬ ‫پوشش خود در اینده قدم های بهتر و موثرتری برداریم‪.‬وی‪ ،‬از نتیجه مثبت دیدار مدیران‬ ‫صنایع نفت اصفهان با مدیر عامل سازمان در عید نوروز سخن گفت و یکی از اثار ان را‬ ‫اتفاق های مهم و تسریع در اجرای پروژه هزار جریب بیان کرد و از حمایت مهندس علوی‬ ‫جهت فعالیت پلی کلینیک توحیدبرای خدمت رسانی به جمعیت تحت پوشش تشکر کرد‪.‬‬ ‫دکتر امامی‪ ،‬با ذکر این نکته که کاربری پروژه هزار جریب برای ارائه خدمات بیمارستانی در‬ ‫نظر گرفته شده است اظهار امیدواری کرد پلی کلینیک تخصصی توحید به لحاظ موقعیت‬ ‫جغزافیایی برای ارائه خدمات پزشکی خانواده به جمعیت تحت پوشش حفظ گردد‪.‬‬ ‫نیم قرن فعالیت‬ ‫در انبار نفت شهید دولتی کرج‪ ،‬بدون حادثه گذشت‬ ‫کیاست ‪ -‬تندیس و نشان عالی مدیر سال ‪ ۱۴۰۰‬به‬ ‫«حسن نشا ن زاده مقدم»‪ ،‬مدیرعامل پتروشیمی اروند‬ ‫اهدا شد‪ .‬به گزارش احتساب به نقل از پتروشیمی اروند‪،‬‬ ‫ششمین ‪ kasj‬سراسری «نشان عالی مدیر سال» با‬ ‫حضور معاونان رییس جمهوری‪ ،‬نمایندگان مجلس‬ ‫شورای اسالمی و مدیران ارشد کشوری و صنایع در‬ ‫مرکز همایش های بین المللی سازمان صداوسیما برگزار‬ ‫شد‪.‬اقتدار ملی در سایه مدیریت جهادی‪ ،‬ترویج کاربردی‬ ‫مفاهیم مدیریت جهادی و اقتصادی‪ ،‬مدیریت در چشم انداز‬ ‫اینده صنعت ایران و نقش ان در توسعه پایدار و مدیریت‬ ‫جهادی از جمله اهداف این دوره از نشست سراسری‬ ‫مدیر عالی سال معرفی شده است‪.‬فریدون عباسی دوانی‪،‬‬ ‫رییس شورای سیاست گذاری اجالس در نامه ای خطاب‬ ‫به ششمین دوره اجالس نشان عالی مدیر سال تاکید‬ ‫کرده است‪« :‬با توجه به نقش برجسته و فزاینده دانش‬ ‫در اقتصاد‪ ،‬تجارت و فرایندهای مدیریتی‪ ،‬بررسی جایگاه‬ ‫کارافرینی سازمانی در اقتصاد مقاومتی و سنجش ان بیش‬ ‫از پیش اهمیت یافته است‪ .‬به دلیل اهمیت این موضوع‪،‬‬ ‫نشست نشان عالی مدیر سال ضمن توجه به شرایط خاص‬ ‫سیاسی و اقتصادی‪ ،‬تحریم های ناعادالنه و خروج از اقتصاد‬ ‫تک محصولی‪ ،‬به بررسی کارافرینی سازمانی و نقش ان در‬ ‫اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی در کشور می پردازد‪».‬‬ ‫کیاست ‪ -‬مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه البرز در جلسه هماهنگی مدیریت‬ ‫بحران گفت‪ :‬انبار نفت شهید دولتی کرج در ‪ 50‬سال گذشته بدون هیچ حادثه ای فعالیت داشته‬ ‫و ضمن برخورداری از کارکنان اماده و اموزش دیده‪ ،‬جز ایمن ترین انبارهای نفت کشور به شمار‬ ‫می اید‪ .‬به گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه‬ ‫البرز‪ ،‬مجتبی دلبری در این جلسه با حضور مدیر کل مدیریت بحران استانداری و جمعی از مسئوالن‬ ‫و مدیران حوزه مدیریت بحران استان و همچنین مسئوالن فنی و عملیاتی منطقه به مسائل مختلفی‬ ‫از جمله تامین اب پشتیبان جهت اطفای حریق احتمالی‪ ،‬بررسی تجهیزات مدیریت بحران و نیز‬ ‫برگزاری مانورهای مشترک بین دستگاه های استانی و شهری پرداخت‪.‬معاون فنی و عملیاتی منطقه‬ ‫نیز گزارشی از وضعیت تجهیزات و ظرفیت های ایمنی انبار نفت شهید دولتی کرج ارائه داد و در ادامه‬ ‫مدیر کل مدیریت بحران استانداری نیز ضمن تاکید بر نقش ویژه انبار نفت در استان‪ ،‬لزوم توجه بیش‬ ‫از پیش به ایمنی تاسیسات مختلف را یاداور شد‪.‬شهردار فردیس در این جلسه حضور داشت که از‬ ‫امادگی تامین اب مورد نیاز انبار نفت در حریق های احتمالی خبر داد و گفت‪ :‬برای رفع این مشکل به‬ ‫زودی و با همکاری و مساعدت ارگان های مختلف یک حلقه چاه در مجاورت انبار نفت شهید دولتی‬ ‫حفر خواهد شد‪.‬در پایان این نشست بازدید میدانی از تجهیزات‪ ،‬لوازم و ماشین االت مدیریت بحران‬ ‫تاسیسات انبار نفت انجام و مانور اطفا حریق یک دستگاه نفتکش نیز بروی سکوی بارگیری انجام شد‪.‬‬ ‫محسن رضائی‪ :‬االعداء قلقون من تقدم ایران االقتصادی‬ ‫اکد مساعد رئیس الجمهوریه للشوون االقتصادیه محسن رضائی بان االعداء یشعرون بالقلق‬ ‫من التقدم االقتصادی للجمهوریه االسالمیه االیرانیه‪.‬وقال رضائی فی تصریحه مساء الخمیس‬ ‫خالل اجتماع فریق العمل االقتصادی لمحافظه سیستان وبلوجستان جنوب شرق ایران‪:‬‬ ‫القضیه المهمه هی ان هذه المنطقه لها مستقبل مشرق جدا ولربما سیکون میناء جابهار احدى‬ ‫اکثر مناطق ایران تاللوا فی المستقبل‪ ،‬سواء من ناحیه المشاریع او الدور الذی ستلعبه هذه‬ ‫المنطقه فی مستقبل االقتصاد الوطنی االیرانی‪.‬واکد ان اهمیه وقیمه ومکانه هذه المنطقه تزداد‬ ‫یوما بعد یوم فی البالد وقال‪ :‬ان المنافسین واالعداء کانوا یشعورن بالهلع الشدید من ربط‬ ‫هذه المنطقه بشمال البالد وکانوا قلقین من التاثیر االقتصادی لهذه المنطقه على ایران کلها‪.‬‬ صفحه 4 ‫مدیرعامل شرکت بیمه اسماری تاکید کرد‪:‬‬ ‫لزوم شکل گیری رقابت سالم میان بیمه گران‬ ‫بدون تکیه بر نرخ های غیرفنی‬ ‫کیاست ‪ -‬مدیرعامل شرکت بیمه اسماری با تاکید بر‬ ‫لزوم شکل گیری رقابت سالم میان بیمه گران بدون تکیه‬ ‫بر نرخ های غیرفنی‪ ،‬گفت‪ :‬گرچه فرهنگ سازی بیمه ای‬ ‫برای عموم مردم الزامی است‪ ،‬اما ابتدا این بیمه گران‬ ‫هستند که باید درباره نرخ و شرایط بیمه نامه ها به نقطه‬ ‫مشترک برسند‪.‬به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه‬ ‫اسماری‪ ،‬علیرضا یزدان دوست که به همراه جمعی از‬ ‫مدیران منطقه و کشور در مراسم افتتاح ساختمان جدید‬ ‫شعبه ارس این شرکت حضور داشت‪ ،‬با بیان این که تا‬ ‫مردم اگاه نشوند‪ ،‬بیمه نمی خرند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬گرچه فرهنگ سازی بیمه به تبلیغات عمومی‬ ‫نیاز دارد‪ ،‬اما بیمه گران نیز نباید در این زمینه راه نادرست را انتخاب کنند‪.‬او ادامه داد‪ :‬فرهنگسازی‬ ‫بیمه باید از درون بیمه گران و با ارائه نرخ های درست در قبال خدمات درست و دقیق شکل بگیرد‪،‬‬ ‫به گونه ای که اعتماد مردم از طریق پرداخت به موقع خسارت جلب شود‪ ،‬چرا که فروش بیمه نامه‬ ‫با نرخ غیرفنی به نفع هیچ کس نیست‪.‬یزدان دوست همچنین استفاده از ظرفیت های تبلیغاتی‬ ‫در همه مناطق کشور به ویژه مناطق ازاد را خواستار شد و گفت‪ :‬هزینه تبلیغات‪ ،‬اطالع رسانی و‬ ‫فرهنگ سازی در کشور باالست و بیمه گران نمی توانند به تنهایی ان را متحمل شوند‪ ،‬در حالی‬ ‫که می توان با ارایه تسهیالتی‪ ،‬بیمه گران را در توسعه فرهنگ بیمه یاری نمود‪.‬رییس هیات رییسه‬ ‫سندیکای بیمه گران ایران نیز که در این مراسم حضور داشت با انتقاد از ارایه نرخ های غیرفنی که‬ ‫در نهایت بیمه گر و بیمه گزار را متضرر خواهد کرد‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه در این باره انسجام خوبی‬ ‫در میان اعضای سندیکای بیمه گران شکل گرفته و امیدواریم روند حرفه ای تر شدن صنعت بیمه‬ ‫با سرعت بیشتری طی شود‪.‬دکتر حجت بهاری فر ارائه نرخ های غیرفنی در رشته های بیمه ای‬ ‫دارای ضریب خسارت باال را «خودزنی بیمه گران» توصیف و خاطرنشان کرد‪ :‬فرهنگ غلط تخفیف‬ ‫باید از ادبیات بیمه گری حذف شود و بیمه گران باید درباره نرخ ها به نتیجه مشترک برسند‪.‬‬ ‫وی ارایه نرخ های فنی و براساس دانش بیمه گری حرفه ای را موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه و‬ ‫نیز ارایه خدمات مناسب در زمان پرداخت خسارت دانست و اظهار کرد‪ :‬شرکت بیمه اسماری از‬ ‫جمله شرکت هایی است که با ترکیب پرتفوی صحیح و تمرکز بر روی نرخ فنی‪ ،‬توانسته نه تنها‬ ‫خدمات خوبی به مشتریان ارائه کند‪ ،‬بلکه خود را از رقابت های ناسالم بازار نیز به دور نگه دارد‪.‬‬ ‫توانگری باال‪ ،‬نتیجه قطعی مدیریت ریسک‬ ‫کیاست ‪ -‬دانش «بیمه» چیزی جز مدیریت ریسک‬ ‫نیست و همه انچه در این صنعت وجود دارد‪ ،‬همه و همه‬ ‫موثر یا متاثر از «مدیریت ریسک» هستند‪ .‬اگرچه تاکنون‬ ‫ریسک های متعددی توسط بیمه گران شناسایی و برای انها‬ ‫پوشش های بیمه ای مختلفی طراحی شده است‪ ،‬اما شیوع‬ ‫بیماری کرونا در مدتی کوتاه با فراگیری بسیار گسترده‪،‬‬ ‫نشان داد که خطر بروز «ریسک های نوظهور» پابرجاست‬ ‫و بیمه گران باید برای مواجهه با انها راه حل داشته باشند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بیمه ملت؛ کنترل ریسک های‬ ‫موجود و نیز توان مدیریت ریسک های پیش رو‪ ،‬شرکت های بیمه را توانمند کرده و امکان فعالیت‬ ‫بیشتر انها در بازار را ایجاد می کند‪.‬شرکت بیمه ملت نیز در سال های اخیر به صورت ویژه روی موضوع‬ ‫مدیریت ریسک تمرکز کرده و با استفاده از دانش روز و نیز توانمندی های داخلی‪ ،‬تا حد امکان «ریسک»‬ ‫را توزیع و «پذیرش ریسک» را بر اصول بیمه گری مبتنی کرده است‪.‬رعایت دقیق ایین نامه حاکمیت‬ ‫شرکتی در موسسات بیمه‪ ،‬ایین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه و ایین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر‬ ‫توانگری مالی موسسات بیمه در راستای مدیریت ریسک صورت گرفته و نتایج ان در صورت های مالی‬ ‫شرکت به خوبی نمایان است‪«.‬ریسک پروفایل» شرکت بیمه ملت‪ ،‬نمایانگر مدیریت صحیح ریسک ها‬ ‫و نیز اتکای انها به پشتوانه های دقیق و محکم است‪ .‬ریسک های بیمه گری‪ ،‬عملیاتی و مالی که خود‬ ‫متشکل از ریسک بازار‪ ،‬نقدینگی و اعتبار است‪ ،‬جایگاه شان را در شرکت بیمه ملت پیدا کرده و امید‬ ‫است با مدیریت علمی انها‪ ،‬شرایط مطلوبی را همانند قبل برای این شرکت ایجاد کنند‪.‬نگاهی علمی‬ ‫به نسبت توانگری شرکت بیمه ملت در سال های گذشته نشان می دهد که مدیریت ریسک در این‬ ‫شرکت نه عنوانی نمایشی‪ ،‬بلکه عملیاتی مبتنی بر دانش روز است و می توان از ان به عنوان نمونه ای‬ ‫موفق در صنعت بیمه یاد کرد‪.‬بدیهی است که انچه در این حوزه رخ داده‪ ،‬محصول عملکرد همه اجزا‬ ‫و سیستم یکپارچه شرکت بیمه ملت است و ان را نمی توان در واحد یا شخص خاصی محدود کرد‪.‬‬ ‫مسح | ‪Survey‬‬ ‫اخبار ایران ‪iran news -‬‬ ‫اخبار ایران‬ ‫سال شانزدهم | شماره ‪ |344‬چهارشنبه‪ 1‬دی ماه ‪1400‬‬ ‫محرومیت زدایی از کشور با خدمات اعتباری بانک مسکن‬ ‫کیاست ‪ -‬نماینده مردم شیروان در مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ ،‬از عملکرد بانک مسکن در بخش‬ ‫تسهیالت دهی تقدیر کرد‪.‬علی جدی در گفت و‬ ‫گو با پایگاه خبری بانک مسکن‪-‬هیبنا‪ ،‬ضمن اشاره‬ ‫به کارنامه این بانک در پرداخت تسهیالت حمایتی‬ ‫در بخش مسکن و ساختمان و همچنین پروژههای‬ ‫زیرساختی کشور گفت‪ :‬متاسفانه در گذشته و در‬ ‫برخی حوزه ها‪ ،‬هدف دولت از اجرای یک طرح‬ ‫عمرانی یا حمایت مالی و اعتباری از طرح ها و‬ ‫پروژه ها‪ ،‬موضوعی غیراز محرومیت زدایی بوده و‬ ‫عمدتاً نگاه اقتصادی در برنامه ریزی ها حاکم بود‪.‬‬ ‫اما بانک مسکن با ورود به حوزه تامین مالی از طرح‬ ‫های ساخت و تولید مسکن ارزان برای اقشار محروم‬ ‫جامعه‪ ،‬هدف خود را محرومیت زدایی از کشور و‬ ‫کمک به خانه دار شدن دهک های ضعیف و کم‬ ‫درامد جامعه قرار داده است‪.‬نماینده مردم شیروان‬ ‫در مجلس افزود‪ :‬در این دوره‪ ،‬مدیریت بانک مسکن‬ ‫همت خود را بر پرداخت تسهیالت ساخت و تولید‬ ‫مسکن برای پیشبرد طرح جهش تولید مسکن‬ ‫متمرکز کرده است که جای تقدیر و تشکر دارد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ ،‬بانک ها در بحث تامین مالی پروژه‬ ‫ها باید یک نکته کلیدی را در نظر بگیرند که ان‬ ‫اختصاص تسهیالت و اعتبارات در مسیر کاهش‬ ‫فقر و محرومیت در مناطق محروم کشور است‪.‬‬ ‫در گذشته‪ ،‬عمدتاً منافع اقتصادی و کلی هدف‬ ‫تامین اعتبارات بود تا رسیدگی به مردم یک منطقه‬ ‫ای که طرح عمرانی در ان منطقه اجرا می شود‪.‬‬ ‫این یک اشکال است و باید همه جوانب مناطق‬ ‫محروم در طرح ها و پروژه های عمرانی دیده شود‪.‬‬ ‫جدی تصریح کرد‪ ،‬اگر در تامین منابع و پرداخت‬ ‫تسهیالت در شبکه بانکی‪ ،‬هدف محرومیت زدایی‬ ‫باشد‪ ،‬حتما ان هدف بعدی که توسعه اقتصادی‬ ‫است نیز محقق می شود اما اگر هدف را بر دومی‬ ‫تعریف کنیم‪ ،‬نیاز اولی که مهمتر است‪ ،‬براورده‬ ‫نخواهد شد‪.‬این نماینده مجلس در ادامه گفت و‬ ‫گو با پایگاه خبری بانک مسکن افزود‪ :‬شاهد عینی‬ ‫ناکامی در محرومیت زدایی‪ ،‬وضعیت بازار مسکن و‬ ‫تمرکز جمعیت در تهران است‪.‬در حال حاضر همه‬ ‫امکانات و خدمات شهری و سکونتی در تهران به‬ ‫عنوان پایتخت کشور متمرکز است و در خیلی از‬ ‫شهرها‪ ،‬ضعف و نارسایی خدمات سکونتی وجود‬ ‫دارد‪ .‬این وضعیت موجب شده مهاجرت جمعیتی‬ ‫از مناطق محروم به تهران اتفاق بیفتد اما اگر به‬ ‫وضعیت سایر شهرهای کشور رسیدگی شود‪،‬‬ ‫مهاجرت معکوس رقم خواهد خورد‪.‬علی جدی‬ ‫نماینده مردم شیروان گفت‪ :‬خوشبختانه بانک‬ ‫مسکن در این سال ها در بحث توجه به مناطق‬ ‫محروم کشور خوب عمل کرده است و این روند‬ ‫باید تقویت شود‪ .‬یکی از خدماتی که بانک مسکن‬ ‫در این مسیر ارایه کرده‪ ،‬تامین منابع مالی برای‬ ‫پروژه های عمرانی و زیرساختی کشور است‬ ‫که نشان دهنده توجه مدیریت بانک مسکن به‬ ‫موضوعات مهمی عالوه بر تولید مسکن است‪ .‬قطعاً‬ ‫این روند حمایت مالی بانک مسکن باعث خواهد‬ ‫شد در شهرهایی که مسکن ساخته می شود‪،‬‬ ‫خدمات شهری و زیرساختی نیز تامین شود‪.‬جدی‬ ‫اظهار امیدواری کرد بانک مسکن در تامین پروژه‬ ‫راه اهن مشهد‪-‬گرگان‪ ،‬همچنان پرچمدار باشد‪.‬‬ ‫‪ ٨‬هزار و ‪ ١٣٣‬فقره تسهیالت بانک صادرات ایران به طرح های اشتغالزایی بنیاد برکت‬ ‫کیاست ‪ -‬تسهیالت حمایتی پرداختی‬ ‫بانک صادرات ایران به طرح های اشتغالزایی‬ ‫بنیاد برکت بیش از ‪ ٦٣٠٠‬درصد افزایش‬ ‫یافت و به رقم ‪ ٨‬هزار و ‪ ١٣٣‬فقره رسید‪.‬‬ ‫به گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی‬ ‫بانک صادرات ایران‪ ،‬این بانک در ‪ ٩‬ماهه‬ ‫اول سال جاری‪ ،‬هشت هزار و ‪ ١٣٣‬فقره‬ ‫تسهیالت برای حمایت از طرح های مختلف‬ ‫اشتغالزایی این بنیاد به ارزش بیش از سه‬ ‫هزار و ‪ ٤٢١‬میلیارد ریال پرداخت کرد که‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال ‪ ٩٩‬بالغ بر شش‬ ‫هزار و ‪ ٣٥٥‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫روند افزایش حمایت بانک صادرات ایران‬ ‫از طرح های اشتغالزایی بنیاد برکت در پی‬ ‫امضای تفاهم نامه شش هزار میلیارد ریالی این‬ ‫بانک با بنیاد مذکور به منظور بهبود وضعیت‬ ‫معیشت خانوارهای ساکن در مناطق محروم‬ ‫و کم برخوردار و توانمندسازی اقتصادی و‬ ‫اجتماعی با اولویت کسب و کارهای خرد و‬ ‫خانگی مبتنی بر مزیت های نسبی مناطق‬ ‫و ایجاد هزاران شغل‪ ،‬شتاب زیادی به خود‬ ‫گرفته است‪ .‬بنا براین گزارش‪ ،‬بانک صادرات‬ ‫ایران برای حمایت از خدمات و طرح های‬ ‫بنیاد برکت تفاهم نامه ‪ ٦‬هزار میلیارد ریالی‬ ‫با بنیاد برکت برای کمک و پشتیبانی از‬ ‫توسعه اشتغالزایی در کشور امضا کرده است‪.‬‬ ‫‪ 75‬هزار میلیارد ریال تسهیالت بانک توسعه تعاون در صد روزه ابتدایی دولت سیزدهم‬ ‫طرح «تخفیف های زمستانه» در بیمه پاسارگاد‬ ‫کیاست ‪ -‬شرکت بیمه پاسارگاد در راستای اجرای‬ ‫طرح تکریم ارباب رجوع و استقبال هموطنان گرامی‬ ‫از طرح تخفیف های ویژه از تاریخ اول دی ماه تا‬ ‫سی ام بهمن ماه تخفیف های ویژه ای را به عنوان‬ ‫«تخفیف زمستانه» در نظر گرفته است‪.‬گفتنی است‬ ‫به منظور ارایه خدمات گسترده و افزایش رضایتمندی‬ ‫مشتریان ‪ ،‬خریداران بیمه نامه های بدنه اتومبیل و‬ ‫همچنین بیمه نامه اتش سوزی (واحدهای مسکونی‬ ‫و غیرصنعتی) می توانند با مراجعه به شعبه ها و‬ ‫نمایندگی های بیمه پاسارگاد از تخفیف های ویژه این شرکت برخوردار شوند‪.‬کلیه هموطنان‬ ‫گرامی می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دسترسی به نشانی شعبه ها و نمایندگی های این‬ ‫شرکت در سراسر کشور به پایگاه اطالع رسانی بیمه پاسارگاد ‪www.pasargadinsurance.‬‬ ‫‪ ir‬مراجعه و یا با مرکز ارتباط با مشتریان ‪ )۰۲۱( ۸۲۴۸۹‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫‪05‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫نماینده شیروان از مدیریت بانک مسکن در روند تسهیالت دهی تقدیر کرد؛‬ ‫و رییس سازمان نوسازی مدارس کشور از دکتر کاردگر‬ ‫کیاست ‪ -‬معاون وزیر و رییس سازمان نوسازی‪ ،‬توسعه و‬ ‫تجهیز مدارس کشور از مدیرعامل بیمه دانا به دلیل احداث‬ ‫دو مدرسه در استان کرمانشاه تقدیر و تشکر کرد‪.‬به گزارش‬ ‫احتساب به نقل از روابط عمومی بیمه دانا‪ ،‬مهراله رخشانی‬ ‫مهر در نامه ای خطاب به دکتر کاردگر نایب رئیس هیئت‬ ‫مدیره و مدیرعامل بیمه دانا‪ ،‬از اقدامات شایسته وی در‬ ‫امر خداپسندانه احداث مدرسه که سازنده پایه ای ترین‬ ‫بنای تمدن است‪ ،‬قدردانی و تجلیل کرد‪.‬براساس این‬ ‫گزارش‪ ،‬همچنین مجید یزدان پناه مدیرکل اموزش و‬ ‫پرورش‪ ،‬غالمحسین افتخاری‪ ،‬رییس مجمع خیرین مدرسه ساز و مرزبان نظری مدیرکل نوسازی‬ ‫مدارس استان کرمانشاه با ارسال لوح تقدیری‪ ،‬از خدمات و تالش های صادقانه و ارزشمند دکتر‬ ‫کاردگر‪ ،‬مدیرعامل بیمه دانا در راستای احداث مدارس دو کالسه در روستای "سرخبان" و "کانی‬ ‫گل" جوانرود تقدیر و تشکر کرد‪.‬گفتنی است‪ :‬این مدارس با کمک های خودجوش اعضای پایگاه‬ ‫بسیج و کمک مالی بیمه دانا و در راستای ایفای مسوولیت اجتماعی این شرکت انجام شده است‪.‬‬ ‫جــــریــــــدهالکیــــــاســـــت‬ ‫| ‪| PhotoNews‬‬ ‫تقدیر معاون وزیر‬ ‫‪T‬‬ ‫‪he head of Iran’s Securities and Exchange Organization‬‬ ‫‪(SEO) said that Iran Mercantile Exchange (IME) has‬‬ ‫‪made the country’s commodity market observable and‬‬ ‫‪transparent.Addressing a ceremony to launch “futures” for‬‬ ‫‪the copper cathode deals at the IME, Majid Eshqi said, “Pric‬‬‫‪ing is one of the problems that has always existed in this mar‬‬‫‪ket and we still have this problem in some products.”Futures‬‬ ‫‪contracts (more colloquially, futures) are financial contracts‬‬ ‫‪obligating the buyer to purchase an asset or the seller to sell‬‬ ‫‪an asset at a predetermined future date and price.In a bid for‬‬ ‫‪kiyasat publication‬‬ ‫‪more risk management in the country’s capital market, Teh‬‬‫‪ran Stock Exchange (TSE) officially launched futures con‬‬‫‪tract during a ceremony held in December 2018 at the place‬‬ ‫‪of Central Securities Depository of Iran (CSDI), which is the‬‬ ‫‪sole registrar, central custodian and clearing house for the‬‬ ‫‪Iranian stock market.Addressing that ceremony, TSE head at‬‬ ‫‪the time, Ali Sahraei, said, “Futures contract is one of the risk‬‬ ‫‪management tools (also called hedging tools) which is today‬‬ ‫‪becoming operational at the TSE.”He said: “Jurisprudence‬‬ ‫‪Committee of the SEO [which oversees compliance of capital‬‬ ‫‪market instruments with sharia rules] has approved the regu‬‬‫‪lations related to the futures and we hope that it will act as a‬‬ ‫”‪highly-applied derivative for hedging in the capital market.‬‬ ‫‪makes commodity mar‬‬‫‪observable,‬‬ ‫‪transparent‬‬ ‫‪IME‬‬ ‫‪ket‬‬ ‫کیاست ‪75 -‬هزار میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫بانک توسعه تعاون در صد روزه ابتدایی دولت‬ ‫سیزدهممدیر عامل بانک توسعه تعاون از پرداخت‬ ‫‪ 75‬هزار میلیارد ریال تسهیالت این بانک طی‬ ‫صد روزه ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم خبر‬ ‫داد‪.‬حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توسعه‬ ‫تعاون اظهار داشت‪ :‬دولت سیزدهم برنامه های‬ ‫متعددی برای ارتقای سطح تولید و اشتغال‬ ‫کشور به اجرا در اورده است‪.‬وی افزود‪ :‬بانک‬ ‫توسعه تعاون در مدت فعالیت صد روزه دولت‬ ‫‪ 75‬هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداخت نموده‬ ‫است و ‪ 5362‬میلیارد ریال تسهیالت تکلیفی و با‬ ‫رویکرد حمایتی به معرفی شدگان اعطا گردیده‬ ‫است‪.‬مهدیان با تاکید بر لزوم افزایش سرمایه‬ ‫بانک و پیگیری مجدانه مدیران ارشد بانک بر‬ ‫تحقق این امر مهم گفت‪ :‬موضوع افزایش سرمایه‬ ‫این بانک دولتی مورد وفاق نمایندگان مجلس و‬ ‫دستگاه های دولتی بوده است و سرمایه بانک از‬ ‫‪ 9‬هزار میلیارد ریال به ‪ 28‬هزار میلیارد ریال‬ ‫افزایش یافته است که نیاز است با تحقق مواد‬ ‫قانونی مندرج در قوانین بودجه دو سال اخیر‬ ‫سرمایه بانک به چهل هزار میلیارد ریال برسد‪.‬‬ ‫مدیر عامل بانک توسعه تعاون گفت‪ :‬عملکرد‬ ‫صد روزه بانک موید ان است که ‪ 1180‬میلیارد‬ ‫ریال تسهیالت طرح اشتغال پایدار روستایی و‬ ‫معاون وزیر اقتصاد‪:‬‬ ‫بانک کشاورزی‪ ،‬بانک اخالق مدار است‬ ‫کیاست ‪ -‬دکترسید عباس حسینی معاون بانک‪،‬‬ ‫بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارایی در ایین تکریم و معارفه اعضای جدید‬ ‫هیات مدیره بانک کشاورزی‪ ،‬این بانک را بانک‬ ‫اخالق مدار دانست و اظهار داشت‪ :‬یکی از مواردی‬ ‫که برند بانک کشاورزی است‪ ،‬شخصیت ان‬ ‫است که بسیار متین و هوشمند رفتار می کند‪.‬‬ ‫به گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی‬ ‫بانک کشاورزی‪ ،‬دکترحسینی با بیان این مطلب‬ ‫افزود‪ :‬قطع به یقین بانک معظم کشاورزی از‬ ‫مردمی ترین بانک های کشور است و با یکی از‬ ‫شریف ترین اقشار جامعه یعنی کشاورزان مرتبط‬ ‫است‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬بانک کشاورزی با طبیعت‬ ‫و مردم سروکار دارد ‪ ،‬ماهیت خدمات ان با وجود‬ ‫انسان عجین است و تعامل با ان لذت بخش است‬ ‫و امیدواریم همه مردم بتوانند با اتکا به بانک‬ ‫کشاورزی ‪،‬بانکی که در خدمت مردم است‪ ،‬این‬ ‫لذت را تجربه کنند‪.‬وی با تاکید بر این که دولت‬ ‫توجه ویژه ای به اهمیت و جایگاه بانک کشاورزی‬ ‫در نظام بانکی کشور دارد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬خدمت‬ ‫رسانی به مردم ‪ ،‬حل مشکالت انان و کارامد‬ ‫بودن‪ ،‬فرصت ذی قیمتی برای کارکنان بانک‬ ‫کشاورزی است و من به نوبه خود از همه مدیران‬ ‫و کارکنان این بانک تشکر و قدردانی می کنم‪.‬‬ ‫عشایری و ‪1160‬میلیارد ریال تسهیالت ماده ‪52‬‬ ‫قانون بودجه پرداخت شده است‪.‬وی افزود‪109 :‬‬ ‫بنگاه های کوچک و متوسط مجموعا از ‪ 3‬هزار‬ ‫میلیارد ریال تسهیالت بانک توسعه تعاون بهره‬ ‫مند شده اند و ‪ 2‬هزار میلیارد ریال تسهیالت نیز‬ ‫به شرکت های دانش بنیان تعلق گرفته است‪.‬‬ ‫مهدیان توضیح داد‪ :‬بانک توسعه تعاون طی‬ ‫مدت اخیر میزان واگذاری اسناد خزانه اسالمی‬ ‫در شعب بانک را از ‪ 940‬هزار میلیارد ریال به‬ ‫‪ 1050‬میلیارد ریال افزایش داده است و در‬ ‫راستای انجام تکالیف ماده ‪ 16‬قانون رفع موانع‬ ‫تولید‪ ،‬چهل فقره اموال تملیکی به میزان ‪162‬‬ ‫میلیارد ریال به فروش رفته است‪.‬مدیر عامل‬ ‫بانک توسعه تعاون گفت‪ :‬مانده مصارف بانک از‬ ‫‪ 345‬هزار میلیارد ریال فراتر رفته است و سهم‬ ‫منابع ارزان قیمت از ‪ 39.5‬درصد به ‪ 41.1‬درصد‬ ‫افزایش یافته است‪.‬وی افزود‪ :‬کارنامه تسهیالتی‬ ‫بانک بیانگر ان است که ‪ 71‬درصد پرتفوی‬ ‫تسهیالتی بانک به بخش تولید اختصاص یافته‬ ‫ثبت رکوردی دیگر از بانک پاسارگاد‬ ‫کیاست ‪ -‬به مناسبت شانزدهمین سالروز‬ ‫تاسیس بانک پاسارگاد یک دوره مسابقۀ‬ ‫پله نوردی بانکداران این بانک در دو گروه‬ ‫خانم ها و اقایان در استان تهران با حضور‬ ‫مسئولین فدراسیون ورزش های همگانی برگزار‬ ‫شد‪.‬به گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی‬ ‫بانک پاسارگاد‪ ،‬این دوره مسابقات پله نوردی‬ ‫در تاریخ ‪22‬اذر‪ 1400‬با همکاری فدراسیون‬ ‫ورزش های همگانی در محل ساختمان مرکزی‬ ‫بانک پاسارگاد (برج هزاره سوم) در دو بخش‬ ‫خانم ها و اقایان با حضور کمیته ثبت رکورد‬ ‫فدراسیون برگزار شد‪.‬در این مسابقه تعداد‬ ‫‪ 42‬نفر از بانکداران ورزشکار بانک پاسارگاد‬ ‫پس از گذراندن تست ها و ازمایش های الزم‬ ‫از میان ‪ 99‬نفر داوطلب با رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی مشارکت داشتند که از ان میان‪،‬‬ ‫‪ 16‬نفر در بخش خانم ها و ‪ 26‬نفر در بخش‬ ‫اقایان جهت پیمودن پله های طبقات مشخص‬ ‫شده از ساختمان مرکزی این بانک (برج هزارۀ‬ ‫سوم) با هم به رقابت پرداختند‪.‬طبق قوانین‬ ‫فدراسیون ورزش های همگانی‪ ،‬ورزشکارانی‬ ‫که با رعایت قوانین و استانداردهای این رشته‬ ‫تحت نظارت داوران فدراسیون مسیر تعیین شده‬ ‫ولفت الى ان من مزایا الحافله انخفاض سعرها قیاسا بمثیالتها بالسوق موکدا ان طرح الحافالت‬ ‫والفانات الکهربائیه من االصدارات المقبله لشرکه ایران خودرو دیزل‪ ،‬وقد تم اتخاذ الخطوات‬ ‫المتعلقه بهذا المشروع الذی سیسهم فی الحد من تلوث الهواء سیما فی المدن الکبیره‪.‬‬ ‫را در کمترین زمین طی کردند به عنوان نفرات‬ ‫برگزیده شناسایی شدند‪ .‬در انتهای این مسابقه‬ ‫رکورد نفرات برتر در هر بخش توسط داوران‬ ‫مجرب و ناظران فدراسیون ورزش های همگانی‬ ‫مشخص و برندگان معرفی گردیدند‪.‬نفرات‬ ‫برگزیده این مسابقه در بخش بانوان به ترتیب‬ ‫خانم ها زهره حیدری با ثبت رکورد ‪36.60‬‬ ‫ثانیه‪ ،‬فرزانه احمدوند با زمان ‪ 40.80‬و فرزانه‬ ‫رضائیان با ثبت زمان ‪ 42.36‬و در بخش اقایان‬ ‫محمدرضا محمدی با ثبت رکورد ‪،29.43‬‬ ‫مرتضی حسین زاده با ثبت زمان ‪ 30.01‬ثانیه‬ ‫و حمیدرضا نوروزی احمدروغنی با زمان ‪30.69‬‬ ‫معرفی شدند‪.‬گفتنی است به نفرات اول تا سوم‬ ‫این مسابقات در هر دو بخش خانم ها و اقایان‬ ‫احکام و مدال قهرمانی از طرف فدراسیون‬ ‫ورزش های همگانی تعلق گرفت که مدال‪ ،‬حکم‬ ‫قهرمانی و جایزه برگزیدگان طی مراسمی که‬ ‫در تاریخ ‪ 23‬اذر‪ 1400‬به مناسبت سالروز بانک‬ ‫پاسارگاد برگزار شد توسط جناب اقای دکتر‬ ‫قاسمی مدیر عامل بانک پاسارگاد و با حضور‬ ‫دکتر نوید ارازشی سرپرست سازمان ورزش های‬ ‫تفریحی و رقابتی فدراسیون ورزش های همگانی‬ ‫و جمعی از مدیران بانک پاسارگاد اهدا شد‪.‬‬ ‫اخبار قصیره‬ ‫قریبا ‪ ..‬شرکه ایرانیه تطرح حافله کهربائیه محلیه الصنع‬ ‫اعلن المدیر التنفیذی لشرکه " ایران خودرو دیزل"‪ ،‬ازاحه الستار عن حافله کهربائیه‬ ‫محلیه الصنع خالل االیام المقبله‪.‬وبیّن " جواد توسلی مهر" فی تصریح یوم االحد‪ ،‬بان‬ ‫طاقه انتاج الحافله المزمع الکشف عنها تبلغ ‪ 1000‬حافله سنویا بنسبه توطین صناعی ‪ 37‬بالمئه‪.‬‬ ‫است و بانک در مدیریت ریسک و کنترل نرخ‬ ‫مطالبات غیر جاری نیز تدابیر ویژه ای اتخاذ‬ ‫نموده است‪.‬مهدیان خاطر نشان کرد‪ :‬بانک‬ ‫توسعه تعاون به عنوان یکی از بانکهای عامل‬ ‫طرح اقدام ملی مسکن برای اعطای تسهیالت‬ ‫خرید ساخت و خرید ‪ 2000‬واحد مسکونی‬ ‫برگزیده شده است و بانک در اجرای بند الف‬ ‫تبصره ‪ 18‬قانون بودجه سال جاری نیز حضور‬ ‫دارد‪.‬وی گفت‪ :‬بانک توسعه تعاون در تفاهم‬ ‫نامه سه جانبه با معاونت تعاون وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی و صندوق ضمانت سرمایه‬ ‫گذاری تعاون برای حمایت ‪ ،‬توسعه کارافرینی ‪،‬‬ ‫پشتیبانی و مانع زدایی از کسب و کارهای تعاونی‬ ‫و پرداخت ‪ 20‬هزار میلیارد ریال تسهیالت حضور‬ ‫دارد و ‪ 17‬فقره قرارداد سپرده گذاری صندوق‬ ‫توسعه ملی به میزان ‪ 5950‬میلیارد ریال با‬ ‫مجموعا برای بکارگیری جهت پرداخت تسهیالت‬ ‫ماده ‪ 52‬قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‬ ‫بخشی از مقررات مالی دولت منعقد شده است‪.‬‬ صفحه 5 ‫جــــریــــــدهالکیــــــاســـــت‬ ‫القوه االقتصادیه | ‪Economic Strength‬‬ ‫اقتصادمقاومتی‬ ‫‪kiyasat publication‬‬ ‫مسح | ‪Survey‬‬ ‫سالشانزدهم | شماره‪ | 344‬چهارشنبه‪ 1‬دیماه‪1400‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪ead of Iran’s Trade Promotion Organization‬‬ ‫‪(TPO) Alireza Peyman-Pak has said the gover‬‬‫‪nment should take a new approach in holding‬‬ ‫‪national pavilion in international expos, the TPO portal‬‬ ‫‪reported on Monday.The essence of expos and the pur‬‬‫‪pose of holding these global events is to produce ar‬‬‫‪tistic-cultural content and to showcase the approach of‬‬ ‫‪nations towards the future based on their culture and re‬‬‫‪sources using creative output in the form of visual and‬‬ ‫| ‪| PhotoNews‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫‪theatrical tools,” Peyman-Pak said.According to the of‬‬‫‪ficial, awarding the holding of the country’s national‬‬ ‫‪pavilion in expos, especially Expo 2020 Dubai, to Iran‬‬ ‫‪International Exhibitions Company was a strategic mis‬‬‫‪take that the previous government made.This approach‬‬ ‫‪will change in the current government administration,‬‬ ‫‪and reforms will be made in the process of setting up our‬‬ ‫‪country’s pavilion at expos, especially the forthcoming‬‬ ‫‪Expo Japan,” the official noted.Referring to the impor‬‬‫‪tance of the content that presents the image of the country‬‬ ‫‪at the expos, he stated: “Holding of the pavilion should‬‬ ‫‪be entrusted to capable working groups that can turn‬‬ ‫”‪the country’s culture into a product and present it well.‬‬ ‫‪Govt. should take new approach‬‬ ‫‪in holding pavilion in intl. expos‬‬ ‫رییس اسبق سازمان صمت استان اصفهان در برنامه تلویزیونی «تفاوط» مطرح کرد؛‬ ‫فوالد مبارکه عالوه بر صرفه جویی در مصرف اب‪ ،‬به ارتقای بهداشت محیط منطقه کمک کرد‬ ‫این صنعت‪ ،‬مصرف اب خود را به نصف ‪ ۳‬دهه گذشته کاهش داده است!‬ ‫وی با اشاره به عملکرد حرفه ای شــرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگترین واحد‬ ‫صنعتی کشــور افزود‪ :‬ریل گذاری و هدف گذاری در شــرکت فوالد مبارکه بیش‬ ‫از ‪ ۲‬دهه اســت که تدوین و به صورت منســجم برنامه ریزی شــده است و این‬ ‫درحالی است که چنین رویکردی حتی در ســطح کالن و دولت مشهود نیست‪.‬‬ ‫کیاست ‪ -‬رییس اسبق سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اصفهان گفت‪ :‬شرکت فوالد مبارکه‬ ‫با سرمایه گذاری برای استفاده از پساب ‪ ۹‬شهرستان اطراف خود عالوه بر صرفه جویی در مصرف‬ ‫اب‪ ،‬به ارتقای بهداشت محیط منطقه کمک کرده و علی رغم افزایش ‪ ۳‬برابری میزان تولید از زمان‬ ‫تاسیس خود‪ ،‬مصرف اب مورد نیاز خود را به نصف ‪ ۳‬دهه گذشته کاهش داده است‪.‬به گزارش‬ ‫خبرنگار ایراسین‪ ،‬محسن پورسینا‪ ،‬رییس اسبق سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اصفهان‬ ‫در قسمت هفتم از فصل سوم برنامه تلویزیونی "تفاوط" که با موضوع "اسیب شناسی مساله‬ ‫توسعه در اصفهان" ساعت ‪ ۲۲‬روز جمعه ‪ ۲۶‬اذرماه ‪ ۱۴۰۰‬از شبکه استانی اصفهان پخش شد‪،‬‬ ‫با بیان این که ایا صنعت در روند توسعه اختالل ایجاد کرده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امار‬ ‫و اطالعات کمی در کشور محلی از اعراب ندارد و نمی توان به امار استناد کرد‪.‬‬ ‫تحدث الرئیس السابق لمنظمه الصمت فی اصفهان فی البرنامج التلفزیونی تفاوط؛‬ ‫باالضافه الى توفیر استهالک المیاه ‪ ،‬ساعدت مبارکه للصلب‬ ‫فی تحسین الصحه البیئیه فی المنطقه‬ ‫رییس اسبق سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اصفهان با بیان این که اسناد باالدستی جایگاه هر‬ ‫استانی به سمت توسعه را تبیین می کند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬برای ریل گذاری توسعه در مسیر صحیح‬ ‫نیاز به شفاف سازی و ارایه امار صحیح به جامعه است‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه از ‪ ۱۰‬سال گذشته تاکنون کمترین میزان مصرف اب از زاینده رود را داشته است‬ ‫وی اذعان داشت‪ :‬طبق امار اعالم شده محیط زیست استان اصفهان‪ ۵۳ ،‬درصد از‬ ‫الودگی کالنشهر اصفهان مربوط به دود ناشی از خودروهاست و طی ‪ ۶‬ماه نخست امسال‬ ‫سهم صنایع ‪ ۱۳‬درصد است؛ در نیمه دوم سال نیز به دلیل پدیده اینورژن(وارونگی دما)‬ ‫شاخص کیفیت هوا ناسالم می شود که علت اصلی نیز الودگی ناشی از خودروهاست‪.‬‬ ‫پورســینا با اشــاره بــه ســهم کشــاورزی در مصــرف اب تصریح کــرد‪ :‬بیش‬ ‫از ‪ ۸۲‬درصد اب مصرفی در اســتان اصفهان مربوط به بخش کشــاورزی اســت و این‬ ‫درحالی اســت که مصــرف اب شــرکت فــوالد مبارکه ‪ ۲‬درصد اســت؛ شــرکت‬ ‫فوالد مبارکه از ‪ ۱۰‬ســال گذشــته تاکنون کمترین میزان مصــرف اب از زاینده رود را‬ ‫داشــته و به جای ان از پســاب شهرســتان های مجاور خود بهره مند شــده اســت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اشتغال زایی مستقیم ‪ ۴۰۰‬هزار نفری شرکت فوالد مبارکه عنوان داشت‪ :‬شرکت فوالد مبارکه‬ ‫با سرمایه گذاری برای استفاده از پساب ‪ ۹‬شهرستان اطراف خود عالوه بر صرفه جویی در مصرف اب‪ ،‬به ارتقای‬ ‫بهداشت محیط منطقه کمک کرده و علی رغم افزایش ‪ ۳‬برابری میزان تولید از زمان تاسیس خود‪ ،‬مصرف اب‬ ‫مورد نیاز خود را به نصف ‪ ۳‬دهه گذشته کاهش داده است‪ .‬عباس حاتمی دانشیار و عضو هیات علمی گروه‬ ‫سیاسی دانشگاه اصفهان نیز در ادامه این برنامه با بیان این که توسعه با دو مفهوم پایدار و مطلوب و ناپایدار و‬ ‫نامطلوب تعریف می شود‪ ،‬با مرور تاریخی به روند شکل گیری توسعه اظهار کرد‪ :‬تا دهه ‪ ۱۹۶۰‬میالدی (دهه‬ ‫‪ ۴۰‬شمسی)‪ ،‬مفهوم توسعه با رشد اقتصادی تبیین می شد و این رشد تا حد زیادی در قالب رشد صنعتی نمایان‬ ‫می گردید که این نحوه نگاه به توسعه با چالش روبرو شد‪.‬وی با بیان این که رشد توسعه با شکاف طبقاتی همراه‬ ‫شد‪ ،‬افزود‪ :‬نگاه به توسعه با مفهوم اهمیت به توسعه کیفی در زیست انسان تغییر یافت؛ به عبارت دیگر مفهوم‬ ‫عدالت اجتماعی در کنار رشد اقتصادی مطرح شد و امید به زندگی یکی از شالوده های توسعه تعریف شد‪.‬‬ ‫تامین ‪ ۲۳‬درصد از سوخت مورد نیاز کشور توسط پاالیشگاه اصفهان‬ ‫معاون بهره برداری شرکت گل گهر عنوان کرد‪:‬‬ ‫نقش موثر گل گهر در تامین گندله و کنستانتره مورد نیاز فوالد کشور‬ ‫در بازدید دکتر معروفخانی و مهندس مهری نژاد عضو هیات مدیره‬ ‫فوالد هرمزگان از خط تولید عنوان شد ‪:‬‬ ‫کیاست ‪ -‬معاون بهره برداری شرکت گل گهر گفت‪ :‬ماحصل تالش و برنامه ریزی ها در این هشت ماه ابتدای‬ ‫سال‪ ،‬ثبت ‪ ۴۷‬رکورد در بخش معدنکاری‪ ،‬تولید کنسانتره‪ ،‬تولید گندله و افزایش کیفیت محصوالت با تکیه‬ ‫بر توان و دانش فنی نیروهای داخلی مجموعه بوده است‪.‬به گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی و امور‬ ‫بین الملل شرکت گل گهر‪ ،‬مهندس علی پورمعصومی افزود‪ :‬برنامه تولید شرکت معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫در سال جاری ‪ ۲۷.۳‬میلیون تن درنظر گرفته شده است که شامل ‪ ۱۵.۵‬میلیون تن کنسانتره سنگ اهن و‬ ‫‪ ۱۱.۸‬میلیون تن گندله می باشد و این برنامه تولید در مقایسه با سال قبل با افزایش نسبت به برنامه اعالم شده‬ ‫در بخش کنسانتره و گندله‪ ،‬سیاست گذاری شده است و نکته قابل توجه این است که افزایش برنامه تولید‬ ‫در شرایطی است که تمامی خطوط با بیش از ‪ ۲۰‬درصد از ظرفیت نامی در حال تولید هستند‪.‬وی با اشاره به‬ ‫اینکه با توجه به خشکسالی موجود در منطقه و کشور از لحاظ بارندگی‪ ،‬فشار بیشتری در مورد کاهش و صرفه‬ ‫جویی در مصرف برق به مجموعه های تولیدی به ویژه شرکت گل گهر در سه ماه دوم سال وارد شد‪ ،‬افزود‪ :‬البته‬ ‫با برنامه ریزی هایی انجام شده توانستیم این مساله را مدیریت کرده و از تمام ظرفیت و توان کارخانه ها به نحو‬ ‫مطلوب استفاده کنیم‪ .‬بر این اساس در پایان هشت ماهه اول سال جاری با وجود محدودیت های مصرف برق و‬ ‫همچنین مشکالت مربوط به ویروس کرونا توانستیم بیشتر از برنامه تولید کنیم‪.‬پورمعصومی با تاکید بر اینکه‬ ‫کیفیت محصول امسال در مقایسه با سال گذشته در تولید کنسانتره و گندله رو به افزایش بوده‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫شرکت معدنی و صنعتی گل گهر همواره در مسیر افزایش ظرفیت های تولید کنسانتره و گندله گام برداشته‬ ‫است‪ .‬به طوری که امروز این شرکت از هفت خط تولید کنسانتره و یک خط فراوری غبار با ظرفیتی حدود ‪۱۶‬‬ ‫میلیون تن برخوردار است‪ .‬همچنین این شرکت هم اکنون از دو خط تولید گندله با ظرفیت جمعا ‪ ۱۲‬میلیون‬ ‫تن بهره می برد‪ .‬می توان گفت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در حال حاضرتولید ‪ ۳۲‬درصد از کل کنسانتره‬ ‫و ‪ ۲۴‬درصد از کل گندله مورد نیاز کشور را بر عهده دارد و قطب تامین مواد اولیه این صنعت محسوب می شود‪.‬‬ ‫البته سهم منطقه بزرگ معدنی و صنعتی گل گهر از تولید کشور در بخش کنسانتره ‪ ۴۳‬و گندله ‪ ۳۱‬درصد‬ ‫است‪.‬معاون بهره برداری شرکت گل گهر اظهار داشت‪ :‬شرکت معدنی و صنعتی گل گهر برای سال جاری‬ ‫تولید ‪ ۱۵.۵‬میلیون تن کنسانتره و ‪ ۱۱.۸‬میلیون تن گندله را در دستور کار قرار داده است که از این میزان تا‬ ‫پایان ‪ ۸‬ماهه نخست سال جاری تولید ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۵۷۴‬هزار تن کنسانتره و ‪ ۸‬میلیون و ‪ ۲۶۰‬هزار تن گندله‬ ‫محقق شده است‪ .‬در حوزه فروش محصوالت نیز این شرکت برای سال جاری‪ ،‬فروش ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۶۵۰‬هزار‬ ‫تن کنسانتره و ‪ ۱۱‬میلیون و ‪ ۸۶۰‬هزار تن گندله را در دستور کار قرار داده است که تا پایان ‪ ۸‬ماهه نخست‬ ‫سال جاری‪ ،‬فروش یک میلیون و ‪ ۸۶۴‬هزار تن کنسانتره و ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۹۸۴‬هزار تن گندله محقق شده است‪.‬‬ ‫پورمعصومی افزود‪ :‬چندین پروژه بهبود کیفیت تعریف شده‪ ،‬از جمله پروژه بهبود کیفیت خط چهار کنسانتره‬ ‫که دانه بندی‪ ،‬گوگرد و رطوبت را قرار است اصالح کند و این پروژه امیدواریم تا اخر امسال به بهره برداری‬ ‫برسد‪ .‬همچنین پروژه بهبود کیفیت خطوط ‪۵‬و‪۶‬و‪ ۷‬که دانه بندی و بلین را اصالح می کند و تا شهریورماه سال‬ ‫اینده به بهره برداری می رسد‪ .‬چنین اقداماتی باعث مطلوب تر شدن و بهبود خوراک گندله سازی می شود‪.‬‬ ‫ضمنا پروژه بازیابی اب از باطله های کارخانجات فراوری یکی دیگر از پروژه هایی است که در حال اجراست‪.‬‬ ‫کیا ست ‪ -‬مهند س مهر ی نژ ا د عضو هیا ت مد یر ه و د کتر معر و فخا نی مد یر‬ ‫عامل شرکت فوالد هرمزگان عصر جمعه از خط تولید بازدید کردند ‪ .‬در این‬ ‫بازدید ضمن ارائه گزارشی از وضعیت تولید گفت ‪ :‬در سال پشتیبانی تولید‬ ‫و مانع زدایی ها پرسنل زحمتکش فوالد هرمزگان دو رکورد مصرف نسوز در‬ ‫پاتیل و تاندیش کسب کرده اند که رکورد قبلی پاتیل مربوط به شهریور ‪99‬‬ ‫به مصرف ‪ 1.6‬کیلوگرم مصرف نسوز بر تن مذاب بود که در مهر ماه ‪ 1400‬به‬ ‫مصرف ‪ 1.4‬کیلوگرم مصرف نسوز بر تن مذاب دست یافته و در تاندیش نیز‬ ‫رکورد قبلی مربوط به فروردین ‪ 99‬به مصرف ‪ 1.9‬کیلوگرم مصرف نسوز بر‬ ‫تن مذاب در مهر ماه ‪ 1400‬به مصرف ‪ 1.7‬کیلوگرم مصرف نسوز بر تن مذاب‬ ‫نائل گشتیم‪ ،‬دکتر معروفخانی خاطرنشان کرد ‪ :‬با عنایت پروردگار متعال‬ ‫هم ا کنو ن د ر ز مینه کا هش نر خ مصا ر ف نسو ز پا تیل د ر ا یر ا ن مقا م ا و ل ر ا‬ ‫داریم و باتوجه به رکوردزنی های مهرماه ودرصورت تثبیت این روند سالیانه‬ ‫‪120‬میلیارد ریال کاهش هزینه خرید مواد نسوز خواهیم داشت‪ ،‬وی اجرای‬ ‫پر و ژ ه ها ی ا فز ا یش ظر فیت پا تیل با ا صال ح پر و فا یل نسو ز و پا یش و بهبو د‬ ‫مستمر را در کسب این رکورد بسیار موثر دانست ‪.‬دکتر معروفخانی با تقدیر‬ ‫ا ز تال شها ی صو ر ت گر فته د ر کسب ر کو ر د ها ی ا خیر تا کید کر د ‪ :‬با تال ش و ‬ ‫همد لی و کا ر تیمی و ا عتما د به نیر و ها ی متخصص میتو ا نیم کا ر ها ی بز ر گی‬ ‫انجام دهیم و توان و تخصص کارشناسان فوالد هرمزگان قابل تقدیر است ‪.‬وی‬ ‫تصر یح کر د عملکر د شر کت فو ال د هر مز گا ن و مو قعیت ا ستر ا تژ یک ا ن با عث‬ ‫گردیده تا نگاه توسعه د ر این صنعت به سمت استان هرمزگان باشد ‪.‬مهندس‬ ‫مهری نژاد عضو هیات مدیره فوالد هرمزگان ضمن تقدیر از کارکنان شرکت‬ ‫فوالد هرمزگان گفت ‪ :‬ما نیاز به حرکت جهادی در تولید و حمایت از تولید‬ ‫و تو سعه د ا ر یم که ا ین مو ضو ع د ر فو ال د هر مز گا ن تو سط د کتر معر و فخا نی‬ ‫به نحو مطلو بی پیگیر ی و ا نجا م شد ه ا ست و جا ی تقد یر و تشکر د ا ر د ‪.‬‬ ‫اخبار قصیره‬ ‫ویرتبط اکثر من ‪ ٪82‬من استهالک المیاه فی محافظه‬ ‫اصفهان بالقطاع الزراعی ‪ ،‬بینما یبلغ استهالک المیاه لشرکه‬ ‫المبارکه للصلب ‪ .٪2‬سجلت شرکه المبارکه للصلب اقل‬ ‫استهالک للمیاه من زاینده رود خالل السنوات العشر الماضیه‬ ‫واستفادت من میاه الصرف فی المدن المجاوره بد الً من ذلک‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی گروه سیاسی دانشگاه اصفهان با اشاره به بررسی شکل توسعه در اصفهان‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در سال ‪ ۲۰۲۰‬یک میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون تن فوالد در دنیا تولید شده که سهم ایران‬ ‫‪ ۳۰‬میلیون تن بوده است؛ به واقع ما تولیدکننده‪ ۱.۵‬درصد فوالددنیا هستیم که کمتر از یک درصد (‪۰.۹‬‬ ‫درصد) ان در اصفهان تولید می شود به این معنا که ‪ ۶۰‬درصد فوالد کشور در اصفهان تولید می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان این که صنعت توسعه یافته دیگر در استان اصفهان نساجی است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در کشور ‪ ۸‬هزار واحد‬ ‫فعال نساجی وجود دارد که بالغ ‪ ۲‬هزار ‪ ۳۰۰‬واحد در استان اصفهان قرار دارد؛ ‪ ۳۰‬درصد از واحدهای نساجی‬ ‫کشور در استان اصفهان مستقر است‪.‬حاتمی با اشاره به تولید ‪ ۷۰‬درصد فرش ماشینی در استان اصفهان بیان‬ ‫کرد‪ :‬پاالیشگاه اصفهان ‪ ۲۳‬درصد از سوخت مورد نیاز کشور را تامین می کند؛ به عبارتی سوخت ‪ ۱۲‬استان‬ ‫در این استان تولید می شود که تمام موارد مذکور نشان می دهد استان اصفهان با تعریف نخست توسعه؛‬ ‫که بر رویکرد صنعتی شدن داللت دارد‪ ،‬جایگاه خوبی داشته و همین باعث شده است که به صنعتی ترین‬ ‫استان کشور تبدیل شود‪.‬وی در پایان با اشاره به پدیده فرونشست زمین در اصفهان گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫این پدیده در اصفهان جدی گرفته نشده و براوردها حاکی از این است که این شهر تنها شهری در ایران‬ ‫است که پدیده فرونشست از حوزه دشت به پهنه شهر رسیده است؛ پدیده فرونشت تنها بالیی است که‬ ‫عالجی ندارد چراکه ‪ ۵۰‬هزار سال طول می کشد که بتوانید تاثیرات مخرب فرونشست را جبران کنید‪.‬‬ ‫‪The former head of the Isfahan Silence Organization said on the‬‬ ‫;‪TV program Tafawot‬‬ ‫‪In addition to saving water consump‬‬‫‪tion, Mobarakeh Steel helped improve‬‬ ‫‪the environmental health of the region‬‬ ‫‪Mohsen Poursina, referring to the professional performance of Mobarakeh‬‬ ‫‪Steel Company as the largest industrial unit in the country, added: “Rail‬‬‫‪ing and goal setting in Mobarakeh Steel Company has been compiled and‬‬ ‫‪planned coherently for more than 2 decades.” And this is while such an‬‬ ‫‪approach is not evident even at the macro and governmental level. He stated‬‬ ‫‪that the upstream documents explain the position of each province towards‬‬ ‫‪development, noting that in order to put development on the right track,‬‬ ‫‪it is necessary to clarify and provide accurate statistics to the community.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزستان‪ ،‬مرد سال فوالد ایران شد‬ ‫کسب دو رکورد کاهش مصرف نسوز در پاتیل و تاندیش‬ ‫کیاست ‪ -‬امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان‪ ،‬از سوی انجمن اهن‬ ‫و فوالد به عنوان مرد سال فوالد ایران انتخاب شد‪.‬به گزارش احتساب به نقل از‬ ‫خبرنگار روابط عمومی فوالد خوزستان‪ 25 ،‬اذرماه در مراسم اختتامیه سمپوزیوم‬ ‫فوالد ‪ ،۱۴۰۰‬از سوی انجمن اهن و فوالد ایران و با ارای فعاالن زنجیره فوالد‪ ،‬امین‬ ‫ابراهیمی مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان به عنوان مرد سال فوالد ایران انتخاب شد‪.‬‬ ‫انتخاب مدیرعامل شرکت فوالد الیاژی ایران‬ ‫به عنوان مدیر برجسته صنعت فوالد کشور‬ ‫کیاست ‪ -‬به گزارش احتساب‪ ،‬مهندس علیرضا چایچی مدیرعامل شرکت فوالد الیاژی‬ ‫ایران از سوی انجمن اهن و فوالد ایران و در مراسم اختتامیه سمپوزیوم بین المللی‬ ‫فوالد ‪ ۱۴۰۰‬در جزیره کیش‪ ،‬به عنوان مدیر برجسته صنعت فوالد کشور معرفی شد‪.‬‬ ‫المتحدث باسم الحکومه االیرانیه ینفی صحه االنباء الوارده حول رفع سعر البنزین‬ ‫اکد المتحدث باسم الحکومه االیرانیه علی بهادری جهرمی‪ ،‬عدم صحه االنباء الوارده التی تحدثت عن رفع سعر البنزین‪.‬وقال‬ ‫بهادری جهرمی فی تصریح له االثنین حول االنباء الوارده بشان رفع سعر البنزین فی جزیرتی کیش وقشم (جنوب)‪ :‬ان االنباء‬ ‫التی تداولتها بعض وسائل االعالم االثنین والتی تحدثت عن رفع سعر البنزین لیست صحیحه وتعد استنباطا خاطئا من رساله‬ ‫مساعد رئیس الجمهوریه للشوون االقتصادیه‪.‬واضاف المتحدث باسم الحکومه‪ :‬لیس من المقرر رفع سعر البنزین ولن تتخذ‬ ‫الحکومه قرارات اعتباطیه ولو کان من المقرر اتخذ قرار یکون موثرا فی الحیاه الجاریه والعامه للمواطنین فستتم دراسه مختلف‬ ‫ابعاده بالتاکید‪.‬وقال‪ :‬توجد خطه ستطبق بشکل تجریبی فی جزیرتی کیش وقشم‪ ،‬تقضی بنقل حصه البنزین المدعوم المخصصه‬ ‫شهریا للمرکبات من اسم المرکبه الى اسم الشخص وسیبقى سعر اللتر المدعوم ‪ 1500‬تومان وسعر البنزین غیر المدعوم ‪3000‬‬ ‫تومان بدون ایه زیاده‪.‬واوضح بهادری جهرمی قائال‪ :‬حالیا من ال یملک مرکبه الیمکنه االستفاده من حصه البنزین المدعوم الذی‬ ‫یعتبر ثروه وطنیه وهی حق لجمیع المواطنین بینما من یمتلک على سبیل المثال ‪ 4‬مرکبات فهو یحصل على ‪ 4‬حصص من البنزین‬ ‫المدعوم وهذا بطبیعه الحال امر غیر عادل النه یتجاهل حق المواطن الذی ال یملک القدره على شراء مرکبه فی البنزین المدعوم‪.‬‬ صفحه 6 ‫کیاست ‪ -‬مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان اصفهان با اشاره به اینکه سقف وام‬ ‫پرداختی این بانک‪ ۱۰۰‬میلیون تومان است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این بانک تسهیالت بدون ضامن را به‬ ‫خصوص به مشتریانی که خوش حساب هستند‪ ،‬پرداخت میکند‪.‬رضا اسفندیاری در نشست‬ ‫خبریهمزمانباچهاردهمینسالگردتاسیسبانکقرضالحسنهمهرایرانگفت‪:‬اینبانکدر‬ ‫حالحاضربابیشاز‪ ۵۳۰‬شعبه فعالدرسراسرکشوردرحالارایهخدمتبههموطناناست‪.‬‬ ‫ارایهتسهیالتبدونضامندربانکقرضالحسنهمهرایران‬ ‫مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان اصفهان با اشاره به اینکه سقف وام پرداختی‬ ‫این بانک‪ ۱۰۰‬میلیون تومان است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این بانک تسهیالت بدون ضامن را به خصوص‬ ‫به مشتریانی که خوش حساب هستند‪ ،‬پرداخت میکند‪.‬مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر‬ ‫ایران استان اصفهان گفت‪ :‬بانک قرض الحسنه مهر ایران یکی از بانکهای برتر کشور در‬ ‫افتتاح حساب مجازی و همچنین احراز هویت سجام به خصوص در دوران کرونا بوده است‪.‬‬ ‫ضالحسنهمهرایران‬ ‫توسعهخدماتغیرحضوریدربانکقر ‬ ‫ضالحسنهمهرایرانباتوجهبه‬ ‫مدیرشعببانکقرضالحسنهمهرایراناستاناصفهانافزود‪:‬بانکقر ‬ ‫سیاست هایاقتصادهوشمندوباهدفافزایشسرعتارایهخدمتبهمشتریانخود‪،‬ابزارهاینوین‬ ‫بانکداریرابهکارگرفتهاست‪.‬بانکداریالکترونیکیبهدالیلافزایشسرعتدرانجامعملیاتبانکی‪،‬‬ ‫طزیستبااستقبالویژه ای‬ ‫دسترس یاسانوگسترده‪،‬بهبودامنیتفرایندها‪،‬حذفکاغذوکمکبهمحی ‬ ‫مواجهاست‪.‬درایراننیزاکثربانک هاازابزارهایبانکداریالکترونیکیاستفادهمی کنند‪.‬دربینبانک های‬ ‫ضالحسنهمهرایراندرارایهبرخیازاینابزارهاپیشتازبود هوپیوستهدرتالشاستتابا‬ ‫ایرانی‪،‬بانکقر ‬ ‫خلقابزارهایجدید‪،‬بهسویتحققبانکداریهوشمندحرکتکند‪.‬فراهماوردنامکانافتتاححسابو‬ ‫درخواستتسهیالتبهصورتانالینوبربسترهمراه بانکواینترنت بانکدرکنارمدیریتعملیاتبانکی‬ ‫ازقبیلانتقالوجهازطریقکارتبهکارت‪،‬ساتناوپایا‪،‬پرداختاقساط‪،‬مدیریتچک هاو‪..‬درهمراه بانک‬ ‫«مهریران»سببشدهتامشتریانبتوانندصفرتاصدعملیاتبانکیرابدونمراجعهبهشعبهوبه صورتغیر‬ ‫حضوریانجامدهند‪.‬اوتحققبانکداریدربسترفضایمجازیراازدیگرافتخاراتبانکمهرایراناعالمکرد‬ ‫وافزود‪:‬امروزبانکداریدنیابهسمتفعالیتدربسترمجازیرفتهوحضورفیزیکیبهمشتریانبهحداقل‬ ‫رسیدهاست‪.‬ازاینرودرخواستتسهیالتانالینبدونحضورمشتریان‪،‬سیستمبانکیدیجیتالوحذف‬ ‫کاغذازانوبهینهسازیامالکدرراستایاسایشمراجعینبهشعبهازدیگراقداماتاینبانکدرارایه‬ ‫ضالحسنهمهرایرانباقراردادنسیاست هایاقتصادهوشمنددر‬ ‫خدماتبهمشتریانبودهاست‪.‬بانکقر ‬ ‫دستورکارخود‪،‬زیرساخت هاینرم افزاری‪،‬سخت افزاریوشبکهرابه گونه ایفراهمکردهکهبتواندبهاهداف‬ ‫اقتصادهوشمنددربانکداریکشوردستیابد‪.‬اینبانکبه عنوانیکیازبانک هایپیشرودرزمینهبانکداری‬ ‫الکترونیکیوبانکداریدیجیتال‪،‬ازمدت هاقبلاقداماتیرادراینراستادردستورکارخودقراردادهاست‪.‬‬ ‫فعالیتاینبانکبهدوبخشیعنیازشروعفعالیتتاسال‪۹۵‬وازسال‪۹۵‬تاکنونتقسیم‬ ‫میشود‬ ‫اسفندیاریبابیاناینکهفعالیتاینبانکبهدوبخشیعنیازشروعفعالیتتاسال‪۹۵‬وازسال‪۹۵‬تاکنون‬ ‫تقسیممیشود‪،‬گفت‪:‬فعالیتاینبانکدراینسالهابهقدریموثربودکهموجبتغییرنگرشمسووالن‬ ‫کشورشد‪.‬مهمتریندستاوردبانکقرضالحسنهمهرایراناشکارسازینقشقرضالحسنهبهعنوان‬ ‫یکسنتالهیوراهکاریبرایحلمشکالتبخشوسیعیازجامعهشدهاست‪.‬مدیرشعببانک‬ ‫قرضالحسنهمهرایراناستاناصفهانتصریحکرد‪:‬افزایشسرمایهبانکقرضالحسنهمهرایراناز‪۱۵‬‬ ‫هزارمیلیاردریالبه‪ ۲۵‬هزارمیلیاردریالواز‪ ۲۵‬هزارمیلیاردبه‪ ۵۰‬هزارمیلیاردریالبودکهاینافزایش‬ ‫موجباستحکامفعالیتاینبانکاست‪.‬اوبرگزاریمداوممجمعسالیانهاینبانکرانشانازسالمت‬ ‫فعالیتاندانست‪،‬همچنینگفت؛اینبانکتالشگستردهاینسبتبهایجادفضایفیزیکیمناسب‬ ‫برایاستفادهازخدماتبانکیدرراستایکاهشحضورفیزیکیمشتریانکردهاست‪.‬اسفندیاریتاکید‬ ‫کرد‪:‬درطولپنجسالگذشتهاینبانکرشد‪ ۱۶‬برابریمنابعداشتهاست‪،‬ازسال‪ ۹۵‬تاسال‪۱۴۰۰‬‬ ‫مشتریاناینبانک‪ ۱۵۵‬درصدرشدداشتهاند‪،‬همچنینرشدچشمگیرپرداختتسهیالتاز‪۵۰۰‬‬ ‫هزارتابهبیشاز‪ ۲‬میلیونفقرهازدستاوردهایاینبانکطیپنجسالگذشتهاستواکنونهدفگذاری‬ ‫پرداخت‪ ۲‬میلیونو‪ ۳۰۰‬فقرهتسهیالتراداریم‪.‬ویاضافهکرد‪:‬طی‪ ۱۴‬سالگذشته‪ ۱۰‬میلیوننفر‬ ‫ازتسهیالتاینبانکاستفادهکردندکهبیشازهشتمیلیونانازسال‪ ۹۵‬بهبعدبودهاست‪،‬نزدیک‬ ‫‪ ۸۰‬درصدتسهیالتپرداختیاینبانکطیپنجسالاخیربوده‪،‬امامطالباتاینبانکروبهکاهش‬ ‫است‪.‬مدیرشعببانکقرضالحسنهمهرایراناستاناصفهانیاداورشد‪:‬اگرچهمطالباتاینبانکاز‬ ‫مردمازیکدرصدبههفتدهمدرصدکاهشداشته‪،‬امااینعدددراستاناصفهانبه‪ ۲۵‬صدمدرصد‬ ‫کاهشیافتهاست‪.‬اسفندیاریبااشارهبهاینکهبانکقرضالحسنهمهرایران‪،‬درراستایدسترسیافراد‬ ‫بهتسهیالتحدود‪ ۱۵‬طرحویژهدارد‪،‬گفت‪:‬طرحکاالکارتدرراستایحمایتازتولیداتداخلیاست‪،‬‬ ‫بهنوعیکهانبخشازجامعهکهتوانخریدنقدیراندارند‪،‬دراینطرحامکانخریدخواهندداشت‪،‬‬ ‫چراکهطرحکاالکارتنیازبهامتیازیاپساندازنداردوسقفان‪ ۵۰‬میلیونتومانباسودچهاردرصداست‪.‬‬ ‫مسوولیتهایاجتماعی‬ ‫مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان اصفهان اضافه کرد‪ :‬پرداخت تسهیالت برای‬ ‫محرومیت زدایی‪ ،‬همکاری با معاونت روستایی برای پرداخت تسهیالت‪ ،‬تامین کمک هزینه‬ ‫مسکن‪ ،‬کمک هزینه درمان به خصوص در دوران کرونا‪ ،‬پرداخت تسهیالت ساخت مسکن در‬ ‫مناطقمحرومروستایی‪،‬توزیعوسایلکمکاموزشیوبهداشتیدرمناطقمحرومروستاییو‬ ‫غیرهازجملهاقداماتوطرحهایاینبانکدرراستایمسوولیتهایاجتماعیبودهاست‪..‬ویبا‬ ‫اشارهبهجایگاهویژهاینبانکدرکشور‪،‬ابرازامیدواریکرد‪:‬تمامبانکهایکشوربهسمتپرداخت‬ ‫تسهیالتقرضالحسنهبروند‪،‬اگرچهبانکهایکشورمشکالتساختاریدارند‪،‬وحلاننیازمند‬ ‫اصالحاتاست‪،‬چراکهانبانکهامنابعمشخصیندارندوبهناچارهزینههایخودراازمحلسپرده‬ ‫گذاریتامینکنندوناچاربهدریافتسودازمشتریانخودهستند‪.‬رضااسفندیاریبابیاناینکهاین‬ ‫بانکتفاهمنامههایبسیاریبابخشهایمختلفدارد‪،‬تاکیدکرد‪:‬بانکمهرایرانباتغییررویکرد‪،‬‬ ‫پرداختتسهیالتخودراازحوزهمعیشتبهسمتاشتغالبردهوبهنوعیهدفگذاریانایجاد‬ ‫اشتغالاست‪.‬مدیرشعببانکقرضالحسنهمهرایراناستاناصفهانگفت‪:‬بانکقرضالحسنه‬ ‫مهرایرانیکیازبانکهایبرترکشوردرافتتاححسابمجازیوهمچنیناحرازهویتسجامبه‬ ‫خصوصدردورانکرونابودهاستاوتحققبانکداریدربسترفضایمجازیراازدیگرافتخاراتبانک‬ ‫مهر ایران اعالم کرد و افزود‪ :‬امروز بانکداری دنیا به سمت فعالیت در بستر مجازی رفته و حضور‬ ‫فیزیکی به مشتریان به حداقل رسیده است‪.‬از این رودرخواست تسهیالت انالین بدون حضور‬ ‫مشتریان‪،‬سیستمبانکیدیجیتالوحذفکاغذازانوبهینهسازیامالکدرراستایاسایش‬ ‫مراجعینبهشعبهازدیگراقداماتاینبانکدرارائهخدماتبهمشتریانبودهاست‪.‬اسفندیاریبا‬ ‫بیاناینکهفعالیتاینبانکبهدوبخشیعنیازشروعفعالیتتاسال‪ ۹۵‬وازسال‪ ۹۵‬تاکنونتقسیم‬ ‫میشود‪،‬گفت‪:‬فعالیتاینبانکدراینسالهابهقدریموثربودکهموجبتغییرنگرشمسئوالن‬ ‫کشورشد‪.‬مهمتریندستاوردبانکقرضالحسنهمهرایراناشکارسازینقشقرضالحسنهبهعنوان‬ ‫یکسنتالهیوراهکاریبرایحلمشکالتبخشوسیعیازجامعهشدهاستمدیرشعببانک‬ ‫قرضالحسنهمهرایراناستاناصفهانتصریحکرد‪:‬افزایشسرمایهبانکقرضالحسنهمهرایراناز‬ ‫‪ ۱۵‬هزارمیلیاردریالبه‪ ۲۵‬هزارمیلیاردریالواز‪ ۲۵‬هزارمیلیاردبه‪ ۵۰‬هزارمیلیاردریالبودکه‬ ‫اینافزایشموجباستحکامفعالیتاینبانکاست‪.‬اوبرگزاریمداوممجمعسالیانهاینبانکنشان‬ ‫ازسالمتفعالیتاناست‪،‬همچنیناینبانکتالشگستردهاینسبتبهایجادفضایفیزیکی‬ ‫مناسببرایاستفادهازخدماتبانکیدرراستایکاهشحضورفیزیکیمشتریانکردهاست‪.‬‬ ‫اسفندیاریتاکیدکرد‪:‬درطولپنجسالگذشتهاینبانکرشد‪ ۱۶‬برابریمنابعداشتهاست‪،‬از‬ ‫سال‪ ۹۵‬تاسال‪ ۱۴۰۰‬مشتریاناینبانک‪ ۱۵۵‬درصدرشدداشتهاند‪،‬همچنینرشدچشمگیر‬ ‫پرداختتسهیالتاز‪ ۵۰۰‬هزارتابهبیشاز‪ ۲‬میلیونفقرهازدستاوردهایاینبانکطیپنجسال‬ ‫گذشتهاستواکنونهدفگذاریپرداخت‪ ۲‬میلیونو‪ ۳۰۰‬فقرهتسهیالتراداریم‪.‬ویاضافهکرد‪:‬‬ ‫طی‪ ۱۴‬سالگذشته‪ ۱۰‬میلیوننفرازتسهیالتاینبانکاستفادهکردندکهبیشازهشتمیلیون‬ ‫انازسال‪ ۹۵‬بهبعدبودهاست‪،‬نزدیک‪ ۸۰‬درصدتسهیالتپرداختیاینبانکطیپنجسالاخیر‬ ‫بوده‪،‬امامطالباتاینبانکروبهکاهشاست‪.‬مدیرشعببانکقرضالحسنهمهرایراناستاناصفهان‬ ‫یاداورشد‪:‬اگرچهمطالباتاینبانکازمردمازیکدرصدبههفتدهمدرصدکاهشداشته‪،‬اما‬ ‫این عدد در استان اصفهان به‪ ۲۵‬صدم درصد کاهش یافته است‪.‬اسفندیاری با اشاره به اینکه‬ ‫بانکقرضالحسنهمهرایران‪،‬درراستایدسترسیافرادبهتسهیالتحدود‪ ۱۵‬طرحویژهدارد‪،‬‬ ‫گفت‪:‬طرحکاالکارتدرراستایحمایتازتولیداتداخلیاست‪،‬بهنوعیکهانبخشازجامعه‬ ‫که توان خرید نقدی را ندارند‪ ،‬در این طرح امکان خرید خواهند داشت‪ ،‬چراکه طرح کاالکارت‬ ‫نیاز به امتیاز یا پسانداز ندارد و سقف ان‪ ۵۰‬میلیون تومان با سود چهار درصد است‪.‬مدیر شعب‬ ‫بانکقرضالحسنهمهرایراناستاناصفهاناضافهکرد‪:‬پرداختتسهیالتبرایمحرومیتزدایی‪،‬‬ ‫همکاریبامعاونتروستاییبرایپرداختتسهیالت‪،‬تامینکمکهزینهمسکن‪،‬کمکهزینه‬ ‫درمانبهخصوصدردورانکرونا‪،‬پرداختتسهیالتساختمسکندرمناطقمحرومروستایی‪،‬‬ ‫توزیع وسایل کمک اموزشی و بهداشتی در مناطق محروم روستایی و غیره از جمله اقدامات و‬ ‫طرحهایاینبانکدرراستایمسئولیتهایاجتماعیبودهاست‪..‬ویبااشارهبهجایگاهویژهاین‬ ‫بانکدرکشور‪،‬ابرازامیدواریکرد‪:‬تمامبانکهایکشوربهسمتپرداختتسهیالتقرضالحسنه‬ ‫بروند‪،‬اگرچهبانکهایکشورمشکالتساختاریدارند‪،‬وحلاننیازمنداصالحاتاست‪،‬چراکه‬ ‫انبانکهامنابعمشخصیندارندوبهناچارهزینههایخودراازمحلسپردهگذاریتامینکنند‬ ‫وناچاربهدریافتسودازمشتریانخودهستند‪.‬مدیرشعببانکقرضالحسنهمهرایراناستان‬ ‫اصفهانبااشارهبهاینکهسقفوامپرداختیاینبانک‪ ۱۰۰‬میلیونتوماناست‪،‬تاکیدکرد‪:‬این‬ ‫بانک تسهیالت بدون ضامن را به خصوص به مشتریانی که خوش حساب هستند‪ ،‬پرداخت‬ ‫میکند‪.‬ویاضافهکرد‪:‬طیسالجاریتاکنوناینبانکدراستاناصفهان‪ ۸۱۰‬فقرهوامازدواجبه‬ ‫ارزش‪ ۶۸۲‬میلیاردریالپرداختکردهاست‪.‬رضااسفندیاریبابیاناینکهاینبانکتفاهمنامههای‬ ‫بسیاریبابخشهایمختلفدارد‪،‬تاکیدکرد‪:‬بانکمهرایرانباتغییررویکرد‪،‬پرداختتسهیالت‬ ‫خود را از حوزه معیشت به سمت اشتغال برده و به نوعی هدفگذاری ان ایجاد اشتغال است‪.‬‬ ‫اصفهان قطب ترانزیت کشور‬ ‫کیاست‪ -‬رییس سازمان راهداری‬ ‫و حمل و نقل جاده ای گفت‪ :‬برای‬ ‫نگهداری راه های فعلی به ‪ 72‬هزار‬ ‫میلیارد نیاز است اما بودجه سازمان با‬ ‫این ارقام اختالف زیادی دارد‪.‬بهگزارش‬ ‫احتساب‪،‬داریوشامانیصبحپنجشنبه‬ ‫در مراسم گرامیداشت هفته حمل و‬ ‫نقل‪ ،‬رانندگان و راهداری اظهار داشت‪:‬‬ ‫اصفهان قطب ترانزیت کشور است و‬ ‫نقشمهمیدرحملونقلکشورداردو‬ ‫نقشتاثیرگذاراندرکشورانکارنشدنی‬ ‫است‪.‬ویادامهداد‪:‬ما‪ 70‬نوعخدمترابهکشورمی دهیم‪،‬سالگذشته‪502‬‬ ‫میلیون تن جابجایی کاال داشتیم و تا به این جای سال ‪ 380‬میلیون تن‬ ‫جابجاییداشتیمکه‪ 7.5‬درصدنسبتبهسالگذشتهرشدداشتهونشان‬ ‫میدهدفعالیتماباوجودکرونارشدداشتهاست‪.‬رییسسازمانراهداریو‬ ‫حملونقلجاده ایافزود‪:‬دردورهقبلازکرونا‪ 167‬میلیونجابجاییمسافر‬ ‫بوده‪،‬کهامسالبه‪ 67‬میلیونرسیدهکهاینکاهشمیتواندباعثمشکل‬ ‫شود‪،‬امابااینوجودترانزیتبهکشورهایهمسایهباتوجهبهرهنمودهای‬ ‫مقام معظم رهبری رشد‪ 3‬درصدی داشته است‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬سازمان‬ ‫راهداریوحملونقلجادهایبا‪ 12‬هزارکارمند‪ 9،‬هزارخودرووهزارو‪300‬‬ ‫راهدارخانهبرایامنیتوارامشمردمتالشمی کندکهگستردگیفعالیت‬ ‫درشهر‬ ‫های این سازمان را نشان می دهد‪.‬امانی‬ ‫بیان داشت‪ :‬در حال حاضر در کشور‬ ‫‪ 221‬هزارکیلومترراهداریم‪،‬اگرهیچراه‬ ‫دیگرینسازیمباقیمتهایامروزبرای‬ ‫نگهداری راه ها ‪ 72‬هزار میلیارد تومان‬ ‫بودجهنیازداریممیخواهدکهباسالمو‬ ‫صلواتحلنمی شودوماشیناالتمی‬ ‫خواهد‪.‬وی ابراز داشت‪ 28:‬هزار میلیارد‬ ‫تومان در بدترین حالت برای یک سال‬ ‫سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای‬ ‫نیاز است که امسال هفت هزار میلیارد‬ ‫اختصاص یافت و تا امروز با تامین بودجه‪ 10‬هزار میلیارد هزینه شده که‬ ‫هنوز‪ 18‬هزار میلیارد تومان کم داریم‪.‬رییس سازمان راهداری و حمل و‬ ‫نقل جاده ای تصریح کرد‪ :‬در سال جاری سه هزار کامیون به کشور امده اما‬ ‫برخی از مجلسی ها ما را خائن می دانند زیرا می گویند باید حتما از کاالی‬ ‫داخلیاستفادهشود‪.‬ویافزود‪:‬هرسال‪ 30-20‬نفررانندهکشتهمیشوند‬ ‫کهبحثشهیدیانهاپیگیریمیشوند‪،‬زیرااینافراددرحملونقلجان‬ ‫و مال خود را ایثار می کند‪ ،‬اما همچنان بحث بیمه انها پیگیری می شود و‬ ‫تالشسازماناستکهمطالباترانندگانپیگیریشود‪.‬امانیدرخصوص‬ ‫افزایشقیمتالستیکگفت‪:‬درستادتنظیمبازارمعاوناولرییسجمهور‬ ‫باافزایشقیمتالستیکموافقتنکردوافزایشقیمتالستیکبرمیگردد‪.‬‬ ‫برگزاری دوره اشنایی با مفاهیم و ابزارهای پاسخگویی فدراسیون بین المللی‬ ‫جمعیتهایصلیبسرخوهاللاحمردراصفهان‬ ‫کیاست‪-‬دورهاموزشیضمنخدمتدوروزهاشناییبامفاهیموابزارهای‬ ‫پاسخگوییفدراسیونبینالمللیجمعیتهایصلیبسرخوهاللاحمر‬ ‫ازروزسهشنبه‪ 23‬اذرماه‪ 1400‬درمرکزبینالمللیاموزشهایتخصصی‬ ‫جمعیتهاللاحمراستاناصفهاناغازبهکارکرد‪.‬بهگزارشروابطعمومی‬ ‫جمعیت هالل احمر استان اصفهان ‪ ،‬در این دوره اموزش ضمن خدمت‪،‬‬ ‫کارکنان حوزه های ستادی و معاونین امداد و نجات تعدادی از استان ها با‬ ‫مفاهیم و ابزار پاسخگویی به سوانح و بحران ها اشنا خواهند شد‪.‬در ایین‬ ‫افتتاحیهایندوره‪،‬مدیرعاملجمعیتهاللاحمراستاناصفهانضمن‬ ‫خیرمقدموتشکرازمعاونتاموربینالمللوحقوقبشردوستانهومعاونت‬ ‫اموزش ‪،‬پژوهش و فناوری جمعیت هالل احمر برای برگزاری این دوره‬ ‫‪ ،‬لزوم اشنایی با ابزارهای به روز و نوین پاسخگویی به سوانح را بسیار مهم‬ ‫دانستند‪.‬علی محمدهاشمی گفت ‪ :‬امیدواریم با برگزاری چنین برنامه‬ ‫هاییبامشارکتفدراسیونبینالمللیصلیبسرخوهاللاحمربتوانیم‬ ‫درزمینهپاسخگوییبهحوادثمختلفوارتقاءتاباوریجامعهقدمهای‬ ‫موثری برداریم ‪.‬مسوول دفتر نمایندگی ولی فقیه جمعیت هالل احمر‬ ‫استان اصفهان نیز ضمن خوشامدگویی به همکاران و همچنین مارتین‬ ‫فیشر‪ ،‬مدیر عملیات فدراسیون بین المللی و مدیر کل عملیات و برنامه‬ ‫های بشردوستانه بین المللی هالل احمر ابراز داشته که هر زمان سخن‬ ‫از انسان است ‪،‬سخن از علم و دانش هم هست و باید دانش خود به ویژه‬ ‫امدادگران را با اشنایی با ابزارها و تکنیک های مدرن جهت پاسخگویی به‬ ‫سوانحوبحرانهاافزایشدهیمتابتوانیممناسبترینخدماترابهاسیب‬ ‫دیدگان ارایه دهیم‪ .‬حجت االسالم و المسلمین فعال اصفهانی تصریح‬ ‫کرد ‪ :‬بهره مندی از تجربیات و اموزش های به روز می تواند در پاسخگویی‬ ‫مناسببهحوادثوسوانحموثرباشدوتجربیاتمدیرعملیاتفدراسیون‬ ‫صلیب سرخ و هالل احمر در این دوره اموزشی باید مورد توجه قرار گیرد‬ ‫‪.‬درادامهاینبرنامهمدیرکلعملیاتوبرنامههایبشردوستانهبینالمللی‬ ‫جمعیتهاللاحمربهتالشمعاونتاموربینالمللوحقوقبشردوستانه‬ ‫درجذبمنابعبینالمللیبرای ظرفیت سازیو توانمندنمودنجمعیت‬ ‫هالل احمر اشاره کردند و اظهار داشتند ‪ :‬اموزش استفاده از ابزارهای نوین‬ ‫جذبمنابعبینالمللیبسیارحائزاهمیتاستوامیدواریمپسازبرگزاری‬ ‫این دوره ضمن خدمت بهتر بتوانیم از ظرفیت های فدراسیون استفاده‬ ‫نماییم‪.‬دکترحسناسفندیارگفت‪:‬تمرکزایندورهتاکیدبرارزیابینیازها‬ ‫توسطحوزههایداوطلبان‪،‬جوانان‪،‬امدادودرمانمیباشد‪.‬مدیرعملیات‬ ‫فدراسیونبینالمللینیزدراییناغازیندوره اموزشیاشناییبامفاهیم‬ ‫وابزارهایپاسخگوییفدراسیونبینالمللیجمعیتهایصلیبسرخو‬ ‫هالل احمر در اصفهان به ماموریت سه هفته ایی خود در ایران اشاره کرد و‬ ‫اظهارداشت‪:‬دراینمدتباخدماتارزشمندهاللاحمرایراناشناشدم‪.‬‬ ‫مارتین فیشر افزود ‪ :‬هدف اصلی از برگزاری این دوره ‪ ،‬تبادل اطالعات و‬ ‫به ویژه تجارب و دانش و هم افزایی در بحث استمداد بین المللی و نقش و‬ ‫عملکرد جمعیت هالل احمر برای جذب منابع مالی و استفاده از مکانیزم‬ ‫های فدراسیون برای ارائه خدمات بهینه و پاسخگویی مناسب به سوانح‬ ‫است‪.‬گفتنی است دوره اموزشی ضمن خدمت اشنایی با مفاهیم‬ ‫و ابزارهای پاسخگویی فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب‬ ‫سرخ و هالل احمر تا روز چهارشنبه ‪ 24‬اذرماه ادامه خواهد داشت ‪.‬‬ ‫باحضورفرماندارشهرستاناصفهانانجامشد‪:‬‬ ‫کلنگزنیاحداثایستگاهاتشنشانیفاز‪ ۳‬بهارستانتوسطشرکتعمران‬ ‫کیاست ‪ -‬ظهر یکشنبه با حضور‬ ‫فرماندار محترم شهرستان‬ ‫اصفهان‪ ،‬شهردار بهارستان‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت عمران و جمعی‬ ‫از مسوولین این شهر‪ ،‬احداث‬ ‫ساختمان اتش نشانی در فاز ‪۳‬‬ ‫این شهر جدید اغاز شد‪.‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی شرکت عمران‬ ‫بهارستان؛ محمدعلی احمدی‬ ‫فرماندار شهرستان اصفهان از‬ ‫پروژه های عمرانی شهر بهارستان بازدید کرد‪.‬در جلسه ای که در‬ ‫حاشیه این بازدید در دفتر مهندس‬ ‫احمدی مدیرعامل شرکت عمران‬ ‫بهارستان برگزار شد‪ ،‬روند‬ ‫توسعه شهر جدید بهارستان و‬ ‫پروژه های شرکت عمران مورد‬ ‫بررسی قرار گرفت‪.‬در این بازدید‬ ‫کلنگ اغاز ساخت ایستگاه‬ ‫اتش نشانی در فاز ‪ ۳‬بهارستان با‬ ‫حضور فرماندار محترم شهرستان‬ ‫اصفهان به زمین زده شد‪ .‬این‬ ‫ایستگاه قرار است توسط شرکت عمران بهارستان احداث شود‪.‬‬ ‫دیدارمدیرمخابراتاصفهانبانمایندهنجفاباد‬ ‫کیاست‪-‬مدیرمخابراتمنطقهاصفهانبانمایندهمردمشریفشهرستاننجف‬ ‫اباد در مجلس شورای اسالمی دیدار و گفتگو کرد‪.‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫مخابرات منطقه اصفهان‪ ،‬اسماعیل قربانی مدیر مخابرات منطقه اصفهان در‬ ‫این دیدار ضمن تسلیت ایام فاطمیه‪ ،‬با اشاره به وضعیت شاخص ها و سرویس‬ ‫هایمخابراتیدرسطحشهرستاننجفابادگفت‪:‬بحمداهللبااقدامموثروهمت‬ ‫همکاران ما در سطح شهرستان‪ ،‬با بررسی مسائل و موضوعات و رصد و پایش‬ ‫اطالعاتوانجامراهکارهایاصالحی‪،‬وضعیتشاخصهایمخابراتیشهرستان‬ ‫نجفاباددرارزیابیاخیرشهرستانها‪،‬بیشازپیشبهبودیافتهاست‪.‬ویافزود‪:‬‬ ‫اخرین گزارش واصله از شهرستان نجف اباد بیانگر بهبود کیفیت سرویس‬ ‫های مخابراتی‪ ،‬تحقق کامل برنامه سالیانه در بحث شاخص ها و قرارگرفتن در‬ ‫وضعیت مطلوب شاخص های نگهداری شبکه است که تماماً نتیجه تالش و‬ ‫همت مضاعف مدیریت و همکاران ما در اداره مخابرات شهرستان نجف اباد می‬ ‫باشد‪.‬قربانی عنوان کرد‪ :‬ابتکارات ویژه در کنترل شاخص ها و پیگیری مجدانه‬ ‫و انعکاس این تالشها در کنار ارتقای واقعی شاخص های عملکردی می تواند‬ ‫اقداماتشهرستانرابرجستهنمودهوزمینهایبرایپیشرفتدائمیشهرستان‬ ‫بهوجوداورد‪.‬گفتنیاستبررسیراهکارهایالزمبرایتوسعهشبکهوسرویس‬ ‫دهی مطلوب تر‪ ،‬بحث و تبادل نظر در مورد هزینه های نگهداری تلفن ثابت و‬ ‫روش های بهبود سرویس دهی‪ ،‬لزوم بازنگری در تعرفه تلفن ثابت در راستای‬ ‫تحقق بستر شبکه ملی اطالعات‪ ،‬از دیگر محورهای این نشست صمیمی بود‪.‬‬ ‫الزمبهذکراستابوالفضلابوترابینمایندهمردمشریفشهرستاننجفاباددر‬ ‫مجلسشورایاسالمینیزدرایندیدار‪،‬ضمنتقدیرازفعالیتهایمخابراتدر‬ ‫سطحاینشهرستان‪،‬بهبیانمشکالتودغدغههایارتباطیمردمپرداخت‪.‬در‬ ‫اینجلسهمحمدهیبتیان‪،‬مهرانقدوسیوسروشصادقزاده‪،‬معاونینشبکه‪،‬‬ ‫ارتباطاتسیارومدیریتادارهمخابراتشهرستاننجفابادنیزحضورداشتند‪.‬‬ ‫ارایهسرویسهایمتنوعواپلیکیشنهایمخابراتیدرنمایشگاهتلکام‬ ‫کیاست ‪ -‬مدیرکل ارتباطات و اموربین‬ ‫المللشرکتمخابراتایرانگفت‪:‬شرکت‬ ‫مخابراتایراندربیستودومیننمایشگاه‬ ‫بینالمللیتلکام‪،‬ضمنارائهکمپینهای‬ ‫متنوع با تخفیفات ویژه‪ ،‬از جدیدترین‬ ‫محصوالتفناورانهدربخشهایتجاری‪،‬‬ ‫سازمانیوخانگیواپلیکیشنهایمخابراتی‬ ‫رونماییبهعملمیاوردبهگزارشادارهکل‬ ‫ارتباطاتواموربینالمللشرکتمخابرات‬ ‫ایران‪،‬محمدرضابیدخامضمناعالممطلب‬ ‫فوقگفت‪:‬اینگروهبهعنوانمجموعهشرکتهایحوزهمخابرات‪،‬بامحوریت‬ ‫شرکتمخابراتایرانوحضورشرکتهایمجتمعصنعتیرفسنجان‪،‬شرکت‬ ‫تحقیقاتیازمونکیفیت‪،‬شرکتصنایعقطعاتالکترونیکایران‪،‬شرکتبهینه‬ ‫پردازش‪،‬شرکتفرازفنونمرکزی‪،‬شرکتامیدژرفنگر‪،‬شرکتنورانارتباط‬ ‫پایدار‪،‬شرکتکاراشاپ‪،‬شرکتشسکاموشرکتکابلهایمخابراتیشهیدقندیدر‬ ‫بیستودومیننمایشگاهمخابرات‪،‬فناوریاطالعاتوراهحلهاینواورانهحضور‬ ‫مییابد‪.‬ویافزود‪:‬درهمینراستاشرکتمخابراتایراندربیستودومیننمایشگاه‬ ‫بینالمللیتلکام‪،‬ضمنارائهکمپینهایمتنوعباتخفیفاتویژه‪،‬ازجدیدترین‬ ‫محصوالتفناورانهدربخشهایتجاری‪،‬‬ ‫سازمانیوخانگیواپلیکیشنهایمخابراتی‬ ‫رونماییبهعملمیاورد‪.‬مدیرکلارتباطات‬ ‫واموربینالمللشرکتمخابراتایرانگفت‪:‬‬ ‫سرویسهایمتنوعیمانندتانوما‪،‬پابلیک‬ ‫وای فای‪ ،‬سرینو‪ ،‬مخابرات من و دیجیتما‬ ‫در نمایشگاه ارائه می شود‪.‬بیدخام گفت‪:‬‬ ‫تحققدولتالکترونیکیوتوسعهپایداردر‬ ‫حوزهاقتصاددیجیتالباکمکشرکت های‬ ‫خصوصی و تقویت نهضت تولید محتوا‬ ‫میسر خواهد بود و این نمایشگاه فرصتی است تا توانمندی های دانش بنیان‬ ‫نخبگانجوانایرانی‪،‬درحوزه‪ ICT‬بهمعرضدیدعمومگذاشتهشود‪.‬ویتصریح‬ ‫کرد‪:‬برگزارینمایشگاهتلکامبهعنوانیکیازبزرگ تریننمایشگاههایحوزه‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات نقش مهمی در توسعه و بومی سازی این فناوری‬ ‫ارتباطاتومخابراتدرکشوردارد‪.‬بیستودومیننمایشگاهبینالمللیصنایع‬ ‫مخابراتی و اطالع رسانی‪ ،‬با هدف تعامل با بازیگران حوزه ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالعاتکشوروبامحصوالتمتنوعوارائهسرویسهایمختلفازدومتاپنجم‬ ‫دیماه‪ ۱۴۰۰‬درمحلدایمینمایشگاههایبینالمللیتهرانبرگزارمیشود‪.‬‬ ‫خالل مراسم ازاحه الستار عن هذا االنجاز االیرانی‪ :‬هذا المحرک یعزز قوه السفن العسکریه‪.‬‬ ‫واضاف ان المحرک البحری‪،‬تم تصنیعه من قبل الشباب والنخب االیرانیین ویمکن له زیاده‬ ‫سرعه السفن العسکریه حتى ‪ 30‬عقده بحریه‪ .‬ففی السابق‪ ،‬کانت سرعه هذه السفن ‪ 15‬عقده‪.‬‬ ‫‪07‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫مسح | ‪Survey‬‬ ‫اخبـــار‪News/‬‬ ‫خبر‬ ‫سال شانزدهم | شماره ‪ | 344‬چهارشنبه‪ 1‬دی ماه‪1400‬‬ ‫اخبار شهرداریها‬ ‫رییس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری ارومیه‪:‬‬ ‫اولین رویداد استارتاپی شهر هوشمند‬ ‫برگزار می شود‬ ‫کیاست ‪ -‬رییس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری ارومیه گفت‪ :‬اولین رویداد‬ ‫استارتاپی شهر هوشمند برگزار می شودبه گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات شهرداری ارومیه‪ ،‬یاسر اسدپور با اشاره به برگزاری اولین رویداد استارتاپی شهر‬ ‫هوشمند در ارومیه‪،‬بیان کرد‪ :‬این رویداد با اهداف کارافرینی‪ ،‬توسعه نواوری و حمایت‬ ‫از ایده های برتر در جهت تجاری سازی در تاریخ ‪ ۲۲‬دی ماه ‪ ۱۴۰۰‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫اسدپور ادامه داد‪ :‬این رویداد با محوریت شهر هوشمند در شش حوزه "شهروند هوشمند"‪،‬‬ ‫"اقتصاد هوشمند"‪" ،‬جابجایی هوشمند"‪" ،‬زندگی هوشمند و مدیریت پسماند‬ ‫و محیط زیست هوشمند"‪" ،‬شهرداری الکترونیک" و "حکمروایی هوشمند"‬ ‫پیش بینی شده است‪.‬وی هدف از رویداد را جذب طرح ها و ایده های مختلف جهت‬ ‫دستیابی به راه حلی برای رفع مشکالت و چالش های حوزه های مختلف شهرداری ارومیه‬ ‫دانست‪.‬اسدپور با بیان اینکه داوری اثار بعد از جذب طرح ها اغاز می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تیم‬ ‫داوری از بین طرح ها‪ ،‬در هر محور طرح های برتر را انتخاب می کند و با توجه به مشارکت‬ ‫شتاب دهنده ارکاپ در این رویداد امکان جذب سرمایه گذار برای طرح برتر نیز وجود‬ ‫دارد‪.‬وی در خصوص هدف و نحوه برگزاری ان تاکید کرد‪ :‬سازمان فناوری اطالعات و‬ ‫ارتباطات شهرداری ارومیه با همکاری شتاب دهنده ارکاپ و با حمایت پارک علم و فناوری‪،‬‬ ‫مراکز رشد‪ ،‬دانشگاهها و سازمانهای دولتی و خصوصی استان‪ ،‬با هدف ارتقای اکوسیستم‬ ‫کارافرینی و نواوری استان‪ ،‬استفاده از پتانسیل نیروهای بومی و اشتغال زایی و کارافرینی‬ ‫در استان و نیز با توجه به اینکه شهر ارومیه به عنوان پایلوت شهر هوشمند در بین شهرهای‬ ‫کشور انتخاب شده است‪ ،‬برای اولین بار رویداد با محوریت شهر هوشمند با نام « اولین‬ ‫رویداد استارتاپی شهر هوشمند با برند ‪ »CINNOTECH‬را برنامه ریزی کرده است‪.‬‬ ‫اسدپور گفت‪ :‬با توجه به همکاری شتاب دهنده ارکاپ در این رویداد‪ ،‬تیم های‬ ‫منتخب وارد فرایند شتاب دهی‪ ،‬سرمایه گذاری و تجاری سازی خواهند شد‪.‬‬ ‫رییس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری ارومیه از عالقه مندان‬ ‫خواست جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به سایت این سازمان به ادرس‬ ‫‪ fava.urmia.ir‬و یا سایت شتاب دهنده ارکاپ ‪ arc-up.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫شایان ذکر است؛ پیش از این رویداد ‪( reverse pitch‬اعالم نیاز فناورانه) در همین‬ ‫راستا با حضور ‪ 10‬سازمان از شهرداری از جمله سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫شهرداری ارومیه و سایر سازمان های دولتی‪ ،‬خصوصی و صنایع استان‪ ،‬تیم های‬ ‫استارت اپی‪ ،‬فناور و دانش بنیان در پارک علم و فناوری اذربایجان غربی برگزار شده بود‪.‬‬ ‫در راستای رفاه حال شهروندان و توجه به مناطق کم برخوردار‬ ‫و حاشیه ای شهر انجام می شود؛‬ ‫احداث پایانه جدید شهید مفتح‬ ‫کیاست ‪ -‬در راستای رفاه حال شهروندان و توجه به مناطق کم برخوردار‬ ‫و حاشیه ای شهر‪،‬به زودی پایانه جدید شهید مفتح احداث می شود‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد‪ ،‬علی شهسوار سرپرست‬ ‫سازمان اتوبوسرانی در این خصوص‪ ،‬گفت‪ :‬پایانه شهید مفتح به زودی و در‬ ‫حاشیه میدان میامی احداث خواهد شد‪.‬وی افزود‪ :‬این پایانه با مساحت ‪12‬‬ ‫هزار متر مربع دارای ‪ 7‬سکو با ظرفیت نصب ‪ 34‬سایبان شیشه ای ‪ 8‬متری‬ ‫است و گنجایش ‪ 17‬خط اتوبوس را خواهد داشت‪.‬سرپرست سازمان اتوبوسرانی‬ ‫شهرداری مشهد ادامه داد‪ :‬پس از بهره برداری از این پایانه‪ ،‬خطوط پایانه های‬ ‫خطی شرقی و غربی تجمیع می شود و ضمن دسترسی بهتر شهروندان‪ ،‬نقش‬ ‫موثری در کاهش ترافیک خواهد داشت‪.‬شهسوار با بیان اینکه با احداث این‬ ‫پایانه مرکزی‪ ،‬پایانه های خطی مصلی‪ ،‬بازار فردوسی‪ ،‬مفتح غربی و خطوط‬ ‫میامی تجمیع می شود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬پیش بینی می شود با ‪ 223‬دستگاه اتوبوس‬ ‫و مینی بوس از این پایانه به سایر نقاط شهر دسترسی ایجاد شود‪.‬وی گفت‪:‬‬ ‫این پایانه کاهش هزینه های سفر‪ ،‬دسترسی اسان به خطوط محوری و خطوط‬ ‫منتهی به حرم مطهر را برای ساکنان محترم حاشیه شهر به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫شهردار اصفهان‪:‬‬ ‫کودکان کار شهر اصفهان تحت پوشش‬ ‫نهادهای حمایتی قرار می گیرند‬ ‫کیاست ‪ -‬شهردار اصفهان با اشاره به اینکه بخشی از معضل کودکان کار‪ ،‬فعالیت‬ ‫تیم ها و باندهایی است که کودکان را استثمار می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬شهرداری با‬ ‫کمک استانداری و نیروی انتظامی برای حل این پدیده قدم برداشته است و‬ ‫کودکان کار با کمک بهزیستی تحت حمایت و پوشش قرار خواهند گرفت‪.‬به‬ ‫گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان‪ ،‬علی قاسم زاده در ارتباط‬ ‫زنده رادیویی با برنامه «سالم اصفهان» با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س)‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مدیران شهری امروز در منطقه ‪ 13‬حضور پیدا کردند و در ادامه‬ ‫هفته های گذشته که هفته ای دو روز از مناطق بازدید می کنیم‪ ،‬امروز مسائل‬ ‫منطقه سیزده مورد بررسی قرار گرفت‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در این بازدیدها سعی‬ ‫می کنیم اگر مشکلی در سطح منطقه وجود دارد با همفکری مدیران منطقه‬ ‫برطرف کنیم‪.‬شهردار اصفهان با اشاره به روز ‪ 25‬اذرماه (روز حمل و نقل) گفت‪:‬‬ ‫این توفیق را داشتم که در این روز‪ ،‬صبح زود به دیدار کارکنان اتوبوسرانی‬ ‫شهرداری بروم و ساعت ‪ 5‬صبح که به انجا رسیدم‪ ،‬شیفت اول رانندگان به‬ ‫سمت شهر حرکت کرده بودند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬وقتی ساعت ‪ 5‬صبح به پایانه‬ ‫کاوه رسیدم صبحانه را با رانندگان خوردیم و بعد از نماز انها را به سمت شهر‬ ‫بدرقه کردیم‪ .‬برای خود من به عنوان شهردار‪ ،‬حس عجیبی داشت که قشری‬ ‫از جامعه ساعت ‪ 4‬صبح از خانه بیرون می ایند تا از صبح در خدمت مردم باشند‬ ‫و در طول روز در هوای الوده و ترافیک همچنان این خدمت گزاری ادامه دارد‪.‬‬ ‫تفاهم شهرداری با دانشگاه های اصفهان برای انجام کار عالمانه در‬ ‫شهر‬ ‫قاسم زاده همچنین با اشاره به روز پژوهش‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به اهمیت کار‬ ‫عالمانه در شهر تفاهم نامه ای بین شهرداری اصفهان و معاونت های پژوهشی‬ ‫همه دانشگاه های شهر رد و بدل شد تا کارهایی که در اینده در سطح شهر‬ ‫انجام می شود‪ ،‬از پشتوانه پژوهشی و علمی بیشتری برخوردار باشد‪.‬وی‬ ‫با اشاره به پدیده کارتن خوابی در شهر اصفهان تصریح کرد‪ :‬همانطور که‬ ‫قبال گفته ایم‪ ،‬این پدیده در شهر برطرف شده است و اگر مواردی از حضور‬ ‫مهاجران به عنوان کارتن خواب در سطح شهر مشاهده شد‪ ،‬شهروندان از‬ ‫طریق تماس با ‪ 137‬با ما در میان بگذارند‪.‬شهردار اصفهان با اشاره به اینکه‬ ‫شهرداری برای ساماندهی کودکان کار هم اقداماتی انجام داده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امیدواریم بتوانیم این پدیده را در سطح شهر اصفهان حل کنیم‪ ،‬در وهله اول‬ ‫از افرادی که کودکان را برای کار به خیابان ها می اورند‪ ،‬می خواهم این کار‬ ‫را متوقف کنند چراکه بخشی از این کار به صورت تیمی و باندی انجام می‬ ‫شود و کودکان به استثمار گرفته می شوند‪.‬وی افزود‪ :‬این گروه ها بدانند که‬ ‫شهرداری به همراه دیگر دستگاه ها مانند استانداری و نیروی انتظامی برای‬ ‫حل این معضل گام برداشته است و مصمم هستیم این پدیده را در سطح شهر‬ ‫برطرف کنیم و بخشی از کودکان که به صورت واقعی نیازمند حمایت هستند‬ ‫را تحت پوشش دستگاه های حمایتی مانند بهزیستی قرار دهیم تا در سطح‬ ‫شهر زیبای اصفهان شاهد این پدیده های اجتماعی ازاردهنده نباشیم‪.‬‬ ‫اخبار قصیره‬ ‫ایران تزیح الستار عن اول محرک دیزل بحری محلی الصنع‬ ‫ازیح الستار عن محرک "مکران" اول محرک بحری ایرانی الصنع بقوه ‪ 3600‬حصان‪ ،‬بحضور‬ ‫مساعد رئیس الجمهوریه االسالمیه االیرانیه للشوون العلمیه والتکنولوجیه سورنا ستاری‬ ‫وقائد القوه البحریه للجیش االدمیرال شهرام ایرانی‪.‬وقال االدمیرال شهرام ایرانی الیوم الثالثاء‬ ‫جــــریــــــ ادهلکیــــــاســـــت‬ ‫| ‪| PhotoNews‬‬ ‫ارایه تسهیالت بدون ضامن در بانک قرض‬ ‫الحسنه مهر ایران‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪anaging director of the National Iranian Oil Company (NIOC‬‬ ‫‪emphasized that starting of production of South Pars Phase 11 is‬‬ ‫‪among NIOC’s priorities, and said that by replacing a Phase 12 plat‬‬‫‪form and in order to accelerate Phase 11’s production, that phase’s production‬‬ ‫‪will start in September 2022.Mohsen Khojastemehr told IRNA on the sidelines‬‬ ‫‪of a Ceremony to Praise Research at the NIOC in response to a question that‬‬ ‫‪the first row of South Pars Phase 14, with capacity of sweetening 12 million‬‬ ‫‪cubic meters of gas per day will begin production in January 2022.He add-‬‬ ‫‪kiyasat publication‬‬ ‫‪ed that each of the two standard phases of the South Pars Field produces 56‬‬ ‫‪million cubic meters of sour gas.Also in response to an IRNA question on the‬‬ ‫‪latest status of South Pars Phase 11, he said that the Phase 11 is the first pri‬‬‫‪ority of the NIOC development plans, and its completion is proceeding at a‬‬ ‫‪satisfactory speed.“Next year a part of Phase 11’s production will begin, and‬‬ ‫‪by replacing one of the platforms of Phase 12 and in order to accelerate Phase‬‬ ‫‪11’s completion, that phase’s production will start in September 2022,” said‬‬ ‫‪Khojastemehr.He said that the sweetening capacity of those phases which are‬‬ ‫‪not fully used will be used to boost the sweetening capacity of Phase 11.The‬‬ ‫‪NIOC managing director said that that company has good plans for increasing‬‬ ‫‪gas production, reiterating that the priority of increasing the gas production in‬‬ ‫‪the country, including gas production in Phase 11 of South Pars Gas Field, the‬‬ ‫‪first phase of the Kish Gas Field, is producing 130 million cubic meters of gas.‬‬ ‫‪South Pars Phase 11 gas pro‬‬‫‪duction to start in Sept 2022:‬‬ ‫‪Official‬‬ صفحه 7 ‫وزاره الصناعه تعمل على انتاج السیارات االیرانیه فی دول اخرى‬ ‫اعلن وزیر الصناعه والتعدین والتجاره "سید رضا فاطمی امین"‪ ،‬عن تفعیل وتطویر خطوط انتاج‬ ‫السیارات االیرانیه فی السنغال وجمهوریه اذربیجان وسوریا والعراق‪.‬واشار فاطمی امین الیوم االثنین‬ ‫فی تصریح خاص الرنا الى استئناف خطوط انتاج السیارات االیرانیه فی دول اخرى واعلنت عن‬ ‫برامج ومخططات لزیاده تصدیر السیارات االیرانیه بنسبه ‪ ٪30‬بحلول عام ‪ 2025‬معتبرا تدشین‬ ‫وتطویر خطوط انتاج السیارات فی دول اخری احد الحلول لتحقیق الهدف المنشود‪.‬وقال‪" :‬‬ ‫بامکاننا ان نصدر قطع غیار سیارات الى دول کسوریا والعراق والسنغال وجمهوریه اذربیجان بدالً‬ ‫من تصدیر السیارات والذی قد یطاله بعض القیود الجمرکیه‪.‬وشدد ان وزاره الصناعه والتعدین‬ ‫والتجاره تحرص علی اجهاض الحظر بدال من التفافه قائال ‪ :‬لدینا ادوات جیده لتحقیق الهدف‪.‬‬ ‫‪First transit cargo from Ukraine arrives in‬‬ ‫‪SW Iran port‬‬ ‫‪The first transit cargo worth at 17 billion rials arrived from Ukraine in Arvand Kenar‬‬ ‫‪Port in southwestern Iranian province of Khuzestan, the head of the port customs‬‬ ‫‪office announced on Sunday.The cargo will be dispatched to Kuwait after regular‬‬ ‫‪formalities, Ali Farhoudi said, according to provincial headquarters supervising cus‬‬‫‪toms offices.The customs office of Arvand Kenar opened about four months ago‬‬ ‫‪after three years of shutdown. Arvand Kenar is located 45 km south ofAbadan, an im‬‬‫‪portant city in Khuzestan.The port is the nearest one to Kuwait and Iraqi port of Faw.‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫سال شانزدهم ‪ ،‬شماره ‪344‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 1‬دی ماه ‪1400‬‬ ‫‪ 17‬جمــادی االول ‪1443‬‬ ‫‪ 8‬صفحــه‪ 2000 -‬تومــان‬ ‫‪Vol.16 | No.344‬‬ ‫‪Wednesday‬‬ ‫‪22 December 2021‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسوول‪ :‬زینب هاشمی‬ ‫سردبیر‪ :‬حبیب اله صادقی‬ ‫مدیریت هنری‪:‬کیاست چاپ ‪:‬پیام رسانه‬ ‫نشانی دفترمرکزی‪ :‬اصفهان‪ -‬میدان الله ابتدای‬ ‫اتوبان فرودگاه جنب اداره پست مجتمع فرهنگی مطبوعاتی‬ ‫صاحب االمتیاز و المدیر المسووله عن‪ :‬زینب هاشمی‬ ‫ال رئیس المحرر‪ :‬حبیب اله صادقی‬ ‫المدیر الفن ی‪ :‬کیاست‬ ‫عنوان المکتب المرکزی‪ :‬ای ران‪ -‬اصفهان‪ -‬میدان الله‪ -‬بدایه ط ریق المطار‬ ‫بجانب مکتب الب رید المرکز الصحفی الثقافی الطابق الثانی الوحده ‪19‬‬ ‫‪TelFax: +98-21- 26767493‬‬ ‫‪Responsive Mobile: +98-9051707539‬‬ ‫‪E-mail: PERSIAN.JOURNALISM@YAHOO.COM‬‬ ‫‪Website: WWW.KIYASATNEWS.IR‬‬ ‫‪Telegram.me/kiyasatpublication‬‬ ‫‪Instagram.com/kiyasatpublication‬‬ ‫‪Managing Director: Zeinab Hashemi‬‬ ‫‪Chief editor: Habib Sadeghi‬‬ ‫‪Art Manager: KIYASAT‬‬ ‫‪Address: esfahan-laleh squre-next to the post office- Cultural Press Center‬‬ ‫‪Phone: +98-31- 35544099 & 35544044-45‬‬ ‫‪Managing Director of Isfahan Gas Company:‬‬ ‫‪Gas has a strategic role in the province’s economy‬‬ ‫رئیس الجمهوریه یوکد على االهتمام بقضایا‬ ‫البیئه فی التنمیه الصناعیهواالقتصادیه‬ ‫اکد رئیس الجمهوریه االسالمیه االیرانیه ایه اهلل ابراهیم رئیسی‬ ‫بان التنمیه الصناعیه واالقتصادیه یجب ان تتم فی ظل الحفاظ على‬ ‫البیئه‪.‬وقال ایه اهلل رئیسی فی تصریحه الصحفی وفی الرد على‬ ‫سوال لمراسل "ارنا" فی یزد فی ختام زیارته للمحافظه الواقعه‬ ‫وسط البالد مساء الجمعه‪ :‬ان القضایا البیئیه والمشاکل المحتمله‬ ‫التی من الممکن ان تحدث للمواطنین یجب ان توخذ بنظر االعتبار‬ ‫فی عملیه التنمیه‪.‬واضاف‪ :‬ان التقدم االقصادی والصناعی یعد میزه‬ ‫اال ان الحفاظ على قضایا البیئه یجب ان یحظى باالولویه فی هذا‬ ‫المجال‪.‬واعتبر السیاحه الصحیه والطبیه من مزایا محافظه یزد حیث‬ ‫بامکانها استقبال المرضى من انحاء البالد ومن الخارج ایضا‪.‬وفی‬ ‫جانب اخر من تصریحه اعتبر رئیس الجمهوریه خفض مشکله شحه‬ ‫المیاه فی البالد بانها رهن باالداره الصحیحه لمصادرها‪.‬وصرح ایه اهلل‬ ‫رئیسی بان قضیه شحه المیاه تعد تحدیا للبالد واحد الهواجس الجاده‬ ‫لجمیع المحافظات وقال‪ :‬ان اداره المصادر تعد من اهم سبل خفض‬ ‫مشاکل المیاه والتی ینبغی ان توخذ بنظر االعتبار من قبل المسوولین‬ ‫والمواطنین‪ .‬واضاف‪ :‬باعتقادی ان النقطه المهمه فی هذا الصدد‬ ‫هی قضیه اداره مصادر المیاه‪.‬واعلن رئیس الجمهوریه عن تنظیم‬ ‫برنامج قصیر وطویل االمد لمحافظه یزد فی مجال توفیر میاه الشرب‪.‬‬ ‫‪we hope that natural‬‬ ‫‪gas will replace more‬‬ ‫‪than 45 million liters‬‬ ‫‪of fuel (fossil / liquid).‬‬ ‫‪The CEO of Isfahan‬‬ ‫‪Gas Company stated‬‬ ‫‪that saving and optimal‬‬ ‫‪consumption of gas is‬‬ ‫‪a way for gas stability‬‬ ‫‪and resilience and said:‬‬ ‫‪“The set of measures‬‬ ‫‪and the level of gas‬‬ ‫‪supply services that‬‬ ‫‪are observed show the‬‬ ‫‪commitment capability‬‬ ‫‪and effort of a group. The CEO of Isfahan Gas‬‬ ‫‪Company, stating that currently 1 million and‬‬ ‫‪960 thousand subscribers in the province bene‬‬‫‪fit from natural gas, said: gas supply to 112 cit‬‬‫‪ies and 1060 villages of the province by install‬‬‫‪ing more than one million and 110 thousand‬‬ ‫‪branches Has been. The CEO of Isfahan Gas‬‬ ‫‪Company added: “The company, relying on its‬‬ ‫‪committed employees and capable suppliers, in‬‬ ‫‪providing continuous and safe natural gas dis‬‬‫‪tribution services through planning, design, im‬‬‫‪plementation, operation and maintenance of gas‬‬ ‫”‪supply networks and facilities, to meet the .‬‬ ‫‪Seyed Mostafa Alavi,‬‬ ‫‪said: “Despite major‬‬ ‫‪and minor industries,‬‬ ‫‪power plants and the‬‬ ‫‪large population of‬‬ ‫‪Isfahan province, the‬‬ ‫‪supply of natural gas‬‬ ‫‪for industrial units and‬‬ ‫‪improving the environ‬‬‫‪mental health of this‬‬ ‫‪province has a decisive‬‬ ‫”‪and strategic role.‬‬ ‫‪According to the pub‬‬‫‪lic relations of Isfah‬‬‫‪an Gas Company, the‬‬ ‫‪CEO of this company considered gas supply to‬‬ ‫‪industries as one of the important measures of‬‬ ‫‪this company this year and said: with the de‬‬‫‪velopment of gas supply to industries; We hope‬‬ ‫‪that production conditions will be provided for‬‬ ‫‪more factories and greenhouses in the province.‬‬ ‫‪He stated: From the beginning of the resolution‬‬ ‫‪of the Economic Council (November 1995) un‬‬‫‪til the end of last year, a number of 1,296 in‬‬‫‪dustrial units have been supplied with gas in the‬‬ ‫‪province and 530 industrial units are included‬‬ ‫‪in this year’s plan. Alavi stated: By supplying‬‬ ‫‪gas to industrial units during the current year,‬‬ ‫مساعد الخارجیه االیرانی یوکد اهمیه‬ ‫تجاره المقایضه مع الهند‬ ‫اکد مساعد وزیر الخارجیه االیرانی لشوون الدبلوماسیه االقتصادیه مهدی صفری‬ ‫اهمیه تجاره المقایضه مع الهند وتسویق المکثفات الغازیه االیرانیه فی مقابل المواد‬ ‫الخام الدوائیه الهندیه‪.‬جاء ذلک خالل اجتماع لجنه تنســیق العالقات االقتصادیه‬ ‫الخارجیه الذی عقد االحد حول موضوع "ســبل تنمیه العالقات االقتصادیه مع‬ ‫الهند" برئاسه مساعد الخارجیه لشوون الدبلوماســیه االقتصادیه مهدی صفری‬ ‫وبحضور اعضاء اللجنه المولفه من مســاعدی الشــوون االقتصادیه فی االجهزه‬ ‫المعنیه‪.‬وفی االجتماع اعتبر سفیر الجمهوریه االســامیه االیرانیه فی الهند علی‬ ‫جکینی‪ ،‬میناء جابهار نعمه کبرى الیران‪ ،‬وتحدث عن االستثمارات فی هذا المیناء‬ ‫والتحدیات القائمه امام التجاره مع الهند‪.‬وتحدث المشــارکون فی االجتماع من‬ ‫مختلف االجهزه التنفیذیه حول عقبات التجاره مع الهند‪ ،‬وتطرقوا الى السبل بعیده‬ ‫االمد للتعاون وزیاده التبادل التجاری مع الهند‪.‬وفی ختام االجتماع اکد مساعد وزیر‬ ‫الخارجیه للدبلوماسیه االقتصادیه على اهمیه تجاره المقایضه مع الهند وتسویق‬ ‫المکثفات الغازیه االیرانیه فی مقابل المواد الخام الدوائیه الهندیه‪.‬کما اشار الى نمو‬ ‫الصادرات الزراعیه ‪ ،‬وقال ان اتفاقیه تعریفات الصادرات الى الهند ساهمت بنمو‬ ‫التبادل التجاری بین ایران والهند‪.‬واکد صفری على اهمیه انشاء خط سکک الحدید‬ ‫"زاهدان – جابهار" واســتکمال الممرات االیرانیه بما لها من انعکاسات ایجابیه‬ ‫على االقتصاد الوطنی ودورها فی تطویر العالقات مع الهند ودول المنطقه االخرى‪.‬‬ ‫واعتبر مشاریع الخدمات الهندسیه فی الخارج ‪ ،‬وخاصه فی الهند ‪ ،‬بانها تمهد الطریق‬ ‫لخلق فرص العمل وتحســین الوضع االقتصادی للجمهوریه االسالمیه االیرانیه‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان‪:‬‬ ‫بهره برداری از پروژه متروی بهارستان ‪ -‬اصفهان در اینده ای نزدیک‬ ‫درصورت تامین اعتبار‬ ‫کیاست ‪ -‬مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان گفت‪:‬‬ ‫زیرسازی متروی بهارستان تقریبا به پایان رسیده و برای تکمیل‬ ‫ایستگاه ان ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان اعتبار نیاز است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار ما‪ ،‬محمدرضا احمدی صبح روز پنجشنبه‬ ‫در نشست خبری که به مناسبت روز حمل و نقل برگزار شد؛ در‬ ‫خصوص پروژه مترو اصفهان – بهارستان بیان داشت‪ :‬از انجایی‬ ‫که پروژه هایی مانند مترو هزینه بر هستند و برای تکمیل ان بعد از‬ ‫روسازی و زیرسازی که از لحاظ اجرایی سخت و زمانبر است وارد‬ ‫تامین لوازم و تاسیسات و تجهیزات می شویم‪ ،‬براورد ما نیاز ‪۷۰‬‬ ‫میلیون یورو منابع برای این بخش است که قرار است بخشی از ان از‬ ‫محل منابع داخلی شرکت عمران شهرهای جدید و بخشی از منابع‬ ‫داخلی شرکت عمران بهارستان تامین شود‪ .‬همچنین زیرسازی‬ ‫متروی بهارستان تقریبا به پایان رسیده که برای تکمیل ایستگاه ان‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان اعتبار نیاز است‪.‬وی با بیان اینکه بهره برداری از‬ ‫خط یک مترو اصفهان ‪۱۷‬سال به طول انجامید‪ ،‬افزود‪ :‬ما همه توان‬ ‫خود را به کار گرفتیم تا با تخصیص منابع در اینده نزدیک این پروژه‬ ‫را به بهره برداری برسانیم‪ ،‬البته باید توجه داشت که پنج کیلومتر‬ ‫از ‪ ۱۵‬کیلومتر این پروژه جز وظایف شهرداری اصفهان است و در‬ ‫این زمینه تاکنون همکاری نداشته اند‪ .‬اگر مدیریت کالن استان و‬ ‫مدیریت شهری اصفهان عالقه مند به تکمیل این پروژه هستند و‬ ‫تمایل دارند ‪۱۵‬کیلومتر به مسیر قطار شهری اصفهان اضافه شود‪،‬‬ ‫باید استین همت باال بزند!احمدی گفت‪ :‬پروژه متروی بهارستان‬ ‫طی ‪ ۱۲‬تا ‪۱۸‬ماه اینده به لحاظ فنی و به شرط تامین منابع اماده‬ ‫بهره برداری است و برای انجام ‪ ۶۰‬درصد ریل گذاری ان قرارداد‬ ‫پیمانی منعقد شده است‪.‬‬ ‫ساخت ‪ ٣‬هزار و ‪ ٥٠٠‬واحد مسکونی در طرح اقدام ملی‬ ‫مسکن‬ ‫مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان با اشاره به طرح‬ ‫اقدام ملی مسکن گفت‪ ۱۸۵ :‬هکتار زمین برای ساخت سه هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬واحد مسکونی در این طرح در نظر گرفته شده است که با‬ ‫صدور پروانه ساختمانی‪ ،‬عملیات اجرایی ان اغاز شده و به سرعت در‬ ‫حال اجرا است‪ .‬پروژه مسکن ملی در بهارستان از یک ماه پیش اغاز‬ ‫و در حال حاضر فنداسیون ‪ ٣٠٠‬واحد مسکونی اجرایی شده است‬ ‫و تالش می کنیم در زمان مقرر تکمیل و تحویل متقاضیان شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان با اشاره‬ ‫به طرح اقدام ملی مسکن گفت‪ ۱۸۵ :‬هکتار زمین‬ ‫برای ساخت سه هزار و ‪ ۵۰۰‬واحد مسکونی در این‬ ‫طرح در نظر گرفته شده است که با صدور پروانه‬ ‫ساختمانی‪ ،‬عملیات اجرایی ان اغاز شده و به سرعت‬ ‫در حال اجرا است‪ .‬پروژه مسکن ملی در بهارستان‬ ‫از یک ماه پیش اغاز و در حال حاضر فنداسیون ‪٣٠٠‬‬ ‫واحد مسکونی اجرایی شده است و تالش می کنیم‬ ‫در زمان مقرر تکمیل و تحویل متقاضیان شود‪.‬‬ ‫بیمارستان ‪ ۲۵۰‬تخت خوابی در بهارستان به بهره برداری‬ ‫می رسد‬ ‫محمدرضا احمدی با بیان اینکه احداث بیمارستان در بهارستان‬ ‫دغدغه ‪ ۳۰‬ساله مردم این شهر بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬بسیاری از‬ ‫دستگا ه های متولی بنا بر اقتضائات منابع مالی به موضوع احداث‬ ‫بیمارستان ورود نکردند‪ ،‬اما در حال حاضر تعامل الزم بین استانداری‬ ‫و دانشگاه علوم پزشکی و نماینده اصفهان در مجلس شکل گرفته‬ ‫و پیروی ان تفاهم نامه ای بین شرکت عمران و دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی مبادله شد‪.‬وی گفت‪ :‬پس از دریافت مجوزهای الزم از‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬شرکت عمران شهر امادگی تامین زمین ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫مترمربعی برای بیمارستان ‪ ۲۵۰‬تخت خوابی بهارستان را دارد که بر‬ ‫اساس یک توافق مقرر شده است ساختمان بیمارستان توسط شرکت‬ ‫عمران شهر جدید بهارستان احداث و توسط دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫تجهیز شود‪.‬احمدی تصریح کرد‪ :‬هزینه اجرایی احداث بیمارستان‬ ‫در بهارستان ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان براورد شده است که با عزم موجود‬ ‫امیدواریم تا اواخر بهار سال اینده عملیات اجرایی ان را اغاز کنیم‪.‬‬ ‫شرکت عمران شهر امادگی تامین زمین ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫مترمربعی برای بیمارستان ‪ ۲۵۰‬تخت خوابی بهارستان‬ ‫را دارد که بر اساس یک توافق مقرر شده است‬ ‫ساختمان بیمارستان توسط شرکت عمران شهر جدید‬ ‫بهارستان احداث و توسط دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫تجهیز شود‪ .‬احمدی تصریح کرد‪ :‬هزینه اجرایی‬ ‫احداث بیمارستان در بهارستان ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫براورد شده است که با عزم موجود امیدواریم تا اواخر‬ ‫بهار سال اینده عملیات اجرایی ان را اغاز کنیم‪.‬‬ ‫ساماندهی جاده قلعه شور‪ ،‬در دستور کار‬ ‫مدیرعامل شرکت عمران بهارستان در خصوص ساماندهی‬ ‫ورودی های شهر بهارستان ابراز داشت‪ :‬در تقاطع فرهنگ ‪ ۲۰‬سال‬ ‫درگیر ساماندهی بودیم که خروجی این پروژه سال گذشته به بهره‬ ‫برداری رسید و ساماندهی ورودی این محور نیز طی دو ماه گذشته‬ ‫اغاز شد‪.‬وی گفت‪ :‬ساماندهی جاده قلعه شور نیز باید در دستور کار‬ ‫قرار گیرد که البته این پروژه در محدوده فعالیت های شرکت عمران‬ ‫نیست و باید دیگر نهادها برای این امر ورود کنند و ما نیز همکاری‬ ‫الزم را خواهیم داشت‪.‬احمدی با بیان اینکه کنار گذر شرق نیز در‬ ‫سه نقطه با شهر بهارستان تالقی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬برای اجرای این پروژه‬ ‫ازادساز ی های مورد نیاز را انجام داده ایم و چنانچه این مسیر بر‬ ‫اساس اظهارات محیط زیست قابلیت تغییر مسیر داشته باشد‪،‬‬ ‫ازادسازی های جدید را نیز انجام خواهیم داد‪.‬‬ ‫بهره برداری از پروژه های بهارستان تا ‪١٤٠١‬‬ ‫احمدی در خصوص بهره برداری از مصلی بهارستان گفت‪ :‬در این‬ ‫زمینه برای برگزاری مراسم ها و تجمعات در مناسبت های ملی و‬ ‫مذهبی مکانی در نظر گرفته شده بود‪ ،‬اما هنوز مطالعات و طرح‬ ‫نهایی این پروژه انجام نشده است‪ ،‬برای احداث سازه این پروژه ‪۶‬‬ ‫میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که با ظرفیت پنج هزار نفری ایجاد‬ ‫شود‪.‬وی در خصوص راه اندازی ارامستان بهارستان نیز تصریح کرد‪:‬‬ ‫چندین نقطه را بررسی کرده ایم اما هنوز به جمع بندی نرسیده ایم‬ ‫که در چه نقطه ای این پروژه اجرایی شود‪.‬مدیرعامل شرکت عمران‬ ‫بهارستان با بیان اینکه راه اندازی مجموعه ورزشی خانواده را در‬ ‫دستور کار داریم‪ ،‬گفت‪ :‬در حال بررسی نیازهای اقشار مختلف‬ ‫هستیم تا اجرای پروژه ها را بر اساس مطالبات دنبال کنیم‪.‬وی گفت‪:‬‬ ‫هویت بخشی به شهر بهارستان را برای ماندگاری بیشتر در دستور‬ ‫کار داریم که در این زمینه محور میانی شهر را با راه اندازی پردیس‬ ‫و همچنین ساماندهی باغ بهارستان در دست اجرا است‪.‬احمدی در‬ ‫خصوص بهره برداری از ساختمان جدید اتش نشانی در بهارستان‬ ‫ابراز داشت‪ :‬برای این امر زمین تامین و مناقصه برگزار شده و‬ ‫پیمانکار نیز انتخاب شده و برای این امر به ‪ ۱۲‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫نیاز داریم‪.‬وی در خصوص راه اندازی مرکز اورژانس در بهارستان‬ ‫گفت‪ :‬برای این امر ساختمان حدود ‪ ۸۰۰‬متری را در دستور کار‬ ‫داریم و سعی داریم تا عید فطر سال اینده به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت عمران بهارستان با اشاره به فرونشست زمین‬ ‫در بهارستان‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه با توجه به اینکه در بهارستان‬ ‫استحصال اب غیرمتعارف نداشتیم و حتی قنوات این شهر در‬ ‫حال احیا است‪ ،‬شهر در معرض پدیده فرونشست زمین نیست‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های هفته نامه کیاست

هفته نامه کیاست 353

هفته نامه کیاست 353

شماره : 353
تاریخ : 1400/12/23
هفته نامه کیاست 352

هفته نامه کیاست 352

شماره : 352
تاریخ : 1400/12/07
هفته نامه کیاست 351

هفته نامه کیاست 351

شماره : 351
تاریخ : 1400/11/27
هفته نامه کیاست 350

هفته نامه کیاست 350

شماره : 350
تاریخ : 1400/11/17
هفته نامه کیاست 349

هفته نامه کیاست 349

شماره : 349
تاریخ : 1400/11/09
هفته نامه کیاست 348

هفته نامه کیاست 348

شماره : 348
تاریخ : 1400/10/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!