هفته نامه کیاست شماره 340 - مگ لند

هفته نامه کیاست شماره 340

هفته نامه کیاست شماره 340

هفته نامه کیاست شماره 340

‫خالی‬-‫های‬-‫سفره‬-‫غم‬# 2021 ‫ موسسه تشارک یف معرض کیش اینوکس‬200 8 ‫ حقیقت است و تاریکی بر ساخته؛‬،‫"نور‬ ،‫"نور‬ "...‫رد روشن گام های ما تا همیشه ها‬ ‫هفته نامه سراسری‬ kiyasat ‫ فرهنگی‬- ‫ سیاسی‬- ‫ اقتصادی‬- ‫اجتماعی‬ 1443 ‫ ربیع الثانی‬21 27 November 2021 1400 ‫اذر ماه‬6 ‫ تومان‬2000 ‫ قیمت‬340 ‫سال شانزدهم شماره‬ 2 ‫ گامی به پیش یا به پس؟‬،‫سند ملی حقوق کودک‬ 2 ‫به نام اب‬ economic development, growth, history, innovation Factors of the need for endogenous development of the steel chain Editorial Abststract; economic development, growth, history, innovation FUTURE RESEARCH AT THE INTERSECTION OF THEORY AND HISTORY Having outlined how historical evidence has informed the endogenous growth literature, we now turn to the scope of future research. The upshot is that exciting opportunities exist for empirical and theoretical advances in endogenous growth, given a watershed in new data availability. The recent release by the Integrated Public Use Microdata Series of 100% complete-count Census data for the United States up to 1940 represents one of the most important changes to the stock of information available for historical analysis in the past several decades. Millions of observations are now available covering family background, race, gender, occupation, migration, earnings, and education. These variables provide enormous scope for investigating factors such as human capital accumulation. Large representative data sets are appealing because they allow for more precise and generalizable estimates. These data sets also widen the scope of questions that can be addressed (Abramitzky 2015). The practice of testing growth theories and collating new facts allows theories to be updated, which is necessary for the study of endogenous growth to progress. Pairing up complete-count Census data with other sources provides an opportunity for new research. One motivation for Akcigit et al. (2017b) was to exploit complete-count Census data and match inventors to patent records to collect together the key facts about innovation and economic growth in the United States for historical time periods. :‫حمیدرضا رستمی خبر داد‬ Hamid Reza Rostami reported: daily production of Vinyl chloride monomer has been increased from 450 tons to 520 tons at Bandar Imam Petrochemical Complex ‫ تن در روز رسید‬۵۲۰ ‫ تن در روز به‬۴۵۰ ‫تولید روزانه وینیل کلراید منومر پتروشیمی بندرامام از‬ With the successful repairs of the vinyl chloride monomer unit of Bandar Imam Petrochemical Company in 14 days, an increase of 70 tons of production per day was achieved for this unit.According to the report of public relations of Bandar imam Petrochemical Complex, the CEO of Bandar imam Petrochemical, announced the completion of repaire of the VCM unit successful, and said: Vinyl chloride monomer unit (VCM) is one of the important technical and production management units of Kimia, which is responsible for producing chlorine and PVC at production chain and due to the presence of corrosive fluids such as HCL and other chlorinated compounds, it can causes severe corrosion and the occurrence of accidents during process.”In this regard, this production unit should be fundamentally repaired annually, but in the last three years, due to the outbreak of corona disease and some other problems, no major repairs were performed on this unit.” Hamidreza Rostami continued.However, with a detailed plan and hard-working of all employees and experts, production obstacles were removed and the production process was controlled with short-term emergency pauses, and the result is continuous production in this unit for the past two years.By emphasizing on the achievment of the slogan of the year in Bandar imam Petrochemical, he stated: “Since the beginning of this year, in order to fulfill the slogan of” production, support and removing obstacles “named by the Supreme Leader, we have planned and implemented several goals and programs. One of these plans was to carry out major repairs on the vinyl chloride monomer unit (VCM), which according to the same pre-determined plan, started with complete readiness on the 8th of Aban and lasted for 14 days with 93,000 person/hours without any incident on the 21st. In Aban. This unit started producing again at that date.In the end, the CEO of Bandar Imam Petrochemical, pointed out the effectiveness of planning with a precise work-oriented approach, he stated: “BandarImam dPetrochemical Monomer Chloride increased from 450 tons per day to about 520 tons per day, which is equivalent to the approved annual production plan of this unit of 70 tons. It is worth to say effective and precise operation has performed as below:Renovation of about 180 lines of high risk units, removal of 35 points from defective lines with high accident potential, renovation of lines related to valves including transmission lines, 50 meter scrubber and stack towers, replacement of 5 reactors out of six reactors in the oxy section and significant increase of VCM monomer vinyl chloride production capacity And ethylene dichloride EDC, cleaning of all distillation towers (9 tray and acne towers), decontamination and cleaning of all three cracking furnaces, draining and washing of the cooling tower and sludge section, performing all operations of PM electric switches in run time of possibility And the service and repair of all control valves on the site. ‫با انجام موفقیت امیز‬ ‫تعمیرات اساسی واحد‬ ‫وینیل کلراید منومر شرکت‬ ۱۴ ‫پتروشیمی بندر امام در‬ ‫ تنی تولید‬۷۰ ‫ افزایش‬،‫روز‬ ‫در روز برای این واحد محقق‬ ‫به گزارش روابط عمومی‬.‫شد‬ ، ‫پتر و شیمی بند ر ا ما م‬ ‫مد یر عا مل پتر و شیمی‬ ‫بندرامام با اعالم اتمام‬ ‫تعمیرات‬ ‫موفقیت امیز‬ ‫ اظهار‬،VCM ‫اساسی واحد‬ ‫ واحد وینیل کلراید‬:‫داشت‬ ‫‏ ) یکی از واحدهای مهم مدیریت فنی و تولیدی کیمیا است که وظیفه تولید محصول‬VCM ( ‫منومر‬ ‫‏ و سایر‬HCL ‫‏ را به عهده دارد و به دلیل وجود سیاالت خورنده نظیر‬PVC ‫در زنجیره تولیدی کلر و‬ ‫حمیدرضا رستمی‬.‫ترکیبات کلردار زمینه ایجاد خورندگی شدید و بروز حوادث فرایندی را دارا است‬ ‫ در همین راستا می بایست به صورت ساالنه این واحد تولیدی تحت عملیات تعمیرات‬:‫ادامه داد‬ ‫ اما در سه سال گذشته با توجه به شیوع بیماری کرونا و برخی مشکالت دیگر‬،‫اساسی قرار گیرد‬ ‫ اما با این حال با برنامه ای دقیق و سخت کوشی‬،‫تعمیرات اساسی بر روی این واحد صورت نگرفت‬ ‫ موانع تولید رفع و فرایند تولید با توقفات اضطراری کوتاه مدت تحت‬،‫تمامی کارکنان و کارشناسان‬ ‫وی‬.‫کنترل قرار گرفت و نتیجه ان در دوسال گذشته تولید مستمر در این واحد تولیدی بوده است‬ ‫ از ابتدای سال جاری در راستای‬:‫ تصریح کرد‬، ‫با تاکید بر تحقق شعار سال در پتروشیمی بندرامام‬ ،‫ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» که از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شد‬،‫تحقق شعار «تولید‬ ‫هدف گذاری و برنامه های متعددی را تدوین و اجرایی کردیم و یکی از این برنامه ها انجام تعمیرات‬ ‫ ) بود که طبق همان برنامه از پیش مشخص‬VCM ( ‫اساسی بر روی واحد وینیل کلراید منومر‬ ‫ هزار‬۹۳ ‫ روز با‬۱۴ ‫شده با امادگی کامل در تاریخ هشتم ابان ماه تعمیرات اساسی اغاز و به مدت‬ ‫ ابان ماه این واحد جهت شروع مجدد فرایند تولید در اختیار‬۲۱ ‫نفرساعت کار بدون حادثه در تاریخ‬ ‫مدیرعامل پتروشیمی بندرامام در پایان با اشاره به ثمربخش بودن‬.‫بهره برداری قرار گرفت‬ ‫ یکی دیگر از دستاوردهای بزرگ این تعمیرات‬:‫ عنوان کرد‬،‫برنامه ریزی با رویکرد دقیق کار محور‬ ‫‏‬VCM ‫ افزایش چشمگیر ظرفیت واحد‬،‫اساسی که گواه نبوغ کارشناسان پتروشیمی بندرامام است‬ ۵۲۰ ‫ تن در روز به حدود‬۴۵۰ ‫بوده که در پی ان تولید روزانه وینیل کلراید منومر پتروشیمی بندرامام از‬ ‫گفتنی‬.‫ معادل برنامه مصوب ساالنه تولیدی این واحد است‬،‫ تنی‬۷۰ ‫تن در روز رسید که این افزایش‬ ۱۸۰ ‫است در این تعمیرات اساسی اقدامات عملیاتی حساس و تاثیرگذاری همچون نوسازی حدود‬ ‫ نوسازی‬،‫ نقطه از الین های معیوب با پتانسیل باالی حادثه‬۳۵ ‫ حذف‬،‫خط از خطوط ریسک باال واحد‬ ‫ تعویض‬،‫ متری‬۵۰ ‫ بر ج های اسکرابر و استاک‬،‫خطوط مربوط به ونت های واحد شامل خطوط انتقال‬ ‫ راکتور از شش راکتور بخش اکسی و افزایش محسوس ظرفیت تولید وینیل کلراید منومر‬۵ ‫کاتالیست‬ ،)‫ برج سینی دار واکنه ای‬۹( ‫ تمیزکاری تمامی برج های تقطیر واحد‬،EDC ‫‏ و اتیلن دی کلراید‬VCM ‫ تخلیه و شستشوی بخش کولینگ تاور و‬،‫کک زدایی و تمیزکاری هر سه کوره کراکینگ واحد‬ ‫‏ واحد امکان پذیر نبوده‬RUN ‫‏ سویچ گیرهای برقی که در زمان‬PM ‫ انجام کلیه عملیات‬،‫لجن زدایی‬ .‫و همچنین سرویس و تعمیر کلیه کنترل ولوهای موجود در سایت توسط گروه ابزار دقیق اجرایی شد‬ صفحه 1 ‫جــــریــــــده الکیــــــاســـــت‬ ‫التحلیل ‪Analysis -‬‬ ‫تحلیـــل‬ ‫سال شانزدهم | شماره ‪ |340‬شنبه ‪ 06‬اذر ماه ‪1400‬‬ ‫‪02‬‬ ‫جنبش ها حول یک یا چند تضاد و شــکاف شــکل می گیرند‪ ،‬جنبش‬ ‫ها اموزه ها‪ ،‬ایده ها و شــعارها‪ ،‬هویت و گفتمان مشــترک را ترویج می‬ ‫کنند(دسترسی به اب به مثابه حق)‪ ،‬جنبش ها شبکه ای از روابط رسمی‬ ‫و غیر رســمی دارند و باالخره جنبش ها به اشــکال خاصی اعتراض می‬ ‫کنند‪ .‬همه این ویژگی ها را به عیان در اعتراضات اب در اصفهان دیدیم‪.‬‬ ‫به گفته تیلی از نظریه پردازان جنبش های اجتماعی‪ :‬توانایی های‬ ‫هر جنبش اجتماعی حاصل ضرب چهار ویژگی ارزشمندی(پیوند‬ ‫با اشــخاص و گروههای اجتماعی خوش نام)‪ ،‬وحدت( نمادها و‬ ‫نشانه های مشــترک‪ ،‬نشان ها‪ ،‬اوازها و ســروده ها‪ ،‬عکس ها و‬ ‫شعارها)‪ ،‬تعداد(شــمار افراد و گروههای حامی و همراه بالفعل)‬ ‫و تعهد(مقاومت‪ ،‬از خود گذشــتگی‪ ،‬کمک و همیاری) است‪ .‬این‬ ‫چهار ویژگی در اعتراضات اب در چند ســال گذشته در اصفهان‬ ‫و خوزستان و دیگر شــهرها و مناطق در حد اعلی گزارش شده‬ ‫است؛ پس بی تردید مدتها است جنبش اب در کنار دهها جنبش‬ ‫‪A‬‬ ‫‪permanent exhibition and export center of Iranian knowled‬‬‫‪ge-based products will be held in Bishkek as a trade center‬‬ ‫‪between Iran and Kazakhstan, IRNA reported on Thursday.‬‬ ‫)‪The exhibition will be held by Iran National Innovation Fund (INIF‬‬ ‫‪as part of a program for supporting the country’s knowledge-based‬‬ ‫‪companies and startups activities in foreign markets.The mentioned‬‬ ‫‪program is aimed at developing the export market of knowled-‬‬ ‫به نام اب‬ ‫کیاست – هادی صداقت اکنــون انچه ماهها اســت‬ ‫در اصفهــان و در اعتراضات‬ ‫علیه مدیریــت اب رخ می دهد را نمــی توان انکار کرد‪ ،‬نمــی توان ان را‬ ‫به خشــونت متهم کرد یا از توطئه گفت‪ ،‬نمی تــوان ان را نتیجه تحریک‬ ‫مخالفان یا معارضان دانســت و به ســخن دیگر نمی تــوان اصالت ان را‬ ‫نفی کرد‪ .‬پدیده ای که امروز در بســتر خشــک زاینــده رود برامده‪ ،‬تبار‬ ‫و گذشــته ای دارد که نمی تــوان ان را نادیده گرفــت‪ .‬این کنش جمعی‬ ‫چیزی نیســت جز یک جنبش تمام عیار اجتماعی یعنــی جنبش اب‪ .‬از‬ ‫لحاظ ماهــوی کمترین تفاوتی بیــن انچه چند ماه پیش در خوزســتان‬ ‫رخ داد با انچه امروز در اصفهان در حال وقوع اســت‪ ،‬وجود ندارد‪ .‬شــاید‬ ‫باید وعــده داد؛ تفاوتی ماهوی بین انچه امروز در اصفهان جاری اســت با‬ ‫انچه فردا در هر گوشــه و کنار ایران بحران زده برمی اید‪ ،‬نیز نخواهد بود‪.‬‬ ‫| ‪| PhotoNews‬‬ ‫مسح | ‪Survey‬‬ ‫‪kiyasat publication‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫‪ge-based companies by holding permanent exhibitions in foreign‬‬ ‫‪countries and also by helping them participate in prestigious inter‬‬‫‪national exhibitions.The exhibition is a one-year opportunity for‬‬ ‫‪knowledge-based companies to promote their products in the Kyr‬‬‫‪gyzstan and Eurasian markets, in order to find new customers, use‬‬ ‫‪production capacities, establish joint ventures, and receive export‬‬ ‫‪services from foreign brokers.Showcasing the products, marke‬‬‫‪ting of products in Kyrgyzstan, market monitoring and initial price‬‬ ‫‪analysis of similar products and pricing consulting, holding mee‬‬‫‪tings and business negotiations with Kyrgyz companies, consulti‬‬‫‪ng on obtaining certificates and product standards in this country,‬‬ ‫‪facilitating foreign exchange transfers, consulting the transportation‬‬ ‫‪of goods and products to the target country are among the services‬‬ ‫‪provided for the companies participating in this one-year exhibition.‬‬ ‫‪Permanent exhibition of Ira‬‬‫‪nian knowledge-based pro‬‬‫‪ducts to be held in Kyrgyzstan‬‬ ‫سند ملی حقوق کودک‪ ،‬گامی به پیش یا به پس؟‬ ‫دیگر در ایران جنبشی متولد شــده و به بلوغ خود رسیده است‪.‬‬ ‫سخن اخر اینکه نهادن نام جنبش بر کنش جمعی مردم اصفهان چه‬ ‫چیز را ثابت می کند؟ تحلیل اعتراضات اصفهان به مثابه یک جنبش‬ ‫به معنای ان است که‪ :‬جنبش ها زاده بحران هستند و مطالبه گر‬ ‫وضعیت بهتر‪ .‬بنابراین در نظام حکمرانی بحران زده و در متن جامعه‬ ‫جنبشــی ایران باید هر روز انتظار جنبشی از پی جنبش داشت‪.‬‬ ‫جنبش ها با تســخیر فضای عمومی هر کجا که باشــد خیابان یا رودخانه‬ ‫اهداف شان را دنبال می کنند‪ .‬بنا براین نمی توان انها را منحصر به فضای‬ ‫مجازی کرد یا تسخیر خیابان را از دستور کارشان خارج کرد‪ .‬تسخیر خیابان‬ ‫یعنی استفاده فعاالنه و مشــارکت طلبانه از فضای عمومی برای اعتراض‪.‬‬ ‫جامعــه ایــران از انچنــان بلــوغ سیاســی برخــوردار اســت کــه‬ ‫خشــونت پرهیزی را یکی از اصول خدشــه ناپذیرش قرارداده اســت‪.‬‬ ‫خیابان لزوما مترادف خشونت نیســت‪ ،‬خیابان هرگز متضمن هرج و مرج‬ ‫نبوده و نیست‪ .‬نظام حکمرانی قادر به توقف تسخیر خیابان نیست‪ ،‬اما می‬ ‫تواند با به رسمیت شناختن جنبش ها و حق اعتراض امکان وقوع خشونت‬ ‫را به حداقل ممکن برساند‪ .‬خیابان به عنوان تنها مکان هندسی بروز حرکت‬ ‫جمعی(که ضرورتا در ان محدوده نمی ماند) برای اقشاری است که از نظر‬ ‫ســاختاری فاقد هر گونه جایگاه نهادی برای بیان نارضایتی شان هستند‪.‬‬ ‫اگرچه باید منتظر بود و پاسخ کوتاه مدت مسووالن به اعتراضات اصفهان‬ ‫و جنبش اب را دید‪ ،‬اما انچه مسلم است بحران اب مثل دهها بحران دیگر‬ ‫راه حل عاجل به ویژه درون ساختار کنونی ندارد و بنابراین هر توصیه ای به‬ ‫مسوولین برای خروج از گرداب بحران ها باید متضمن به رسمیت شناختن‬ ‫معترضان و اغاز گذار دمکراتیک برای اصالحات عمیق ساختاری باشد‪ .‬این‬ ‫دستور کار نانوشــته همه جنبش های اجتماعی در شرایط کنونی است‪.‬‬ ‫کیاست – وحید ریحانی پس از گذشت سه سال که از‬ ‫تصویب "ســند ملی حقوق و‬ ‫کودک و نوجوان" در شورای انقالب فرهنگی می گذرد‪ ،‬این متن در شهریور‬ ‫ماه سال جاری با امضای رییس جمهور ابالغ شد‪(.‬گفتنی است که این سند در‬ ‫‪ 21‬فروردین ‪ 1397‬در شورای عالی انقالب فرهنگی تصویب شده بود)‪ .‬این‬ ‫سند حاوی یک مقدمه و سیزده ماده می باشد‪ .‬بنا به اظهار تدوین کنندگان‬ ‫سند در کتابی که مبنای توجیحی مفاد این سند می باشد‪ ،‬حقوقی فراتر از‬ ‫حقوق مندرج در پیمان جهانی حقوق کودک را احصاء کرده است‪ .‬نگاهی به‬ ‫فرایند تدوین و ابالغ این سند نکات بحث انگیزی را پیش می اورد که در ذیل‬ ‫به ان پرداخته می شود‪ .‬نخست انکه در حالی که‪ ،‬کشور نهاد قانونگذار دارد‬ ‫و متولی قانونگذاری یک نهاد مشــخص(مجلس شورای اسالمی) می باشد‬ ‫و در خصوص حقوق کودکان دو مصوبه مشــخص دارد(پیمان نامه جهانی‬ ‫حقوق کودک و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان) چنین ســندی اساســا‬ ‫چه جایگاهی در نظم حقوقی ما می تواند داشــته باشد‪ .‬بنابراین به نظر می‬ ‫رسد که این ابالغ اساسا یک امر صوری است و نمی تواند مبنای اقدام برای‬ ‫نهادهای مختلف به شمار اید! بلکه نشــان دهنده نگاه اعضای شورای عالی‬ ‫انقالب فرهنگی به مسایل کودکان است‪ .‬که با توجه به محتوای ان بعید می‬ ‫دانم تمامی ایــن اعضای بخواهند از اجرای ان و حتــی مفاهیم دفاع کنند‪.‬‬ ‫دوم انکه وقتی به یک موضوعی یا متنی یا سند عنوان "ملی" اطالق‬ ‫می شود‪ ،‬الزم است ویژگی هایی داشته باشد که بتواند در عرصه‬ ‫ملی و عمومی مورد پذیرش باشد‪ .‬در این مورد خاص‪ ،‬تدوین یک‬ ‫سند‪ ،‬فرایند تدوین ان الاقل باید به گونه باز صورت گرفته باشد‪.‬‬ ‫در حالی که این سند بصورتی غیر تعاملی و مشارکتی با متخصصین‬ ‫مختلف این حوزه و نهادهای مدنی فعال در حوزه کودکان توســط‬ ‫شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در سال ‪ 1393‬تهیه شده‬ ‫است و تا جایی که نگارنده اطالع دارد نهادهای مدنی و کارشناسان‬ ‫و متخصصان این حوزه در فرایند تدوین ان مشارکتی نداشته اند‪،‬‬ ‫لذا از لحاظ فرایند تدوین رویکــردی تک گویانه بر ان حاکم بوده‬ ‫اســت و طبعا نمی توان در ان مالحظات حرفه ای الزم را مشاهده‬ ‫کرد‪ .‬در ضمن اینکه با توجه به مفاد ان‪ ،‬نشــانه های یک نیاز ملی‬ ‫و عمومی نیز در ان دیده نمی شــود‪ .‬بدین واسطه این سند بیشتر‬ ‫از انکه "ملی" باشد‪ ،‬گروهی اســت‪ ،‬انهم گروهی بسیار محدود‪.‬‬ ‫سوم توجه به مفاد سند اســت؛ برخی از موارد مطروحه در این سند‪،‬‬ ‫گرچه تکــرار قوانین قبلی اســت اما تاکید بر انها خوب اســت‪ ،‬مثل‬ ‫برخورداری کودکان از عدالت بهداشــتی و یا دسترســی به اموزش‬ ‫رایگان برای تمامی کودکان‪ .‬اما به نظر می رسد نگاه غالب در این متن‬ ‫نوعی نگاه اقتدارگرایانه ای اســت که به کودک به عنوان یک موجود‬ ‫منفعل(نگاه ابژه گونه صرف) که سرمایه جامعه است و باید تربیت شود‬ ‫برخــی مــوارد مشــخص در متــن ســند بــه قــرار ذیــل اســت‪:‬‬ ‫* در برخــی تعاریف ابهــام وجــود دارد و قابلیــت تمیز ندارنــد‪ ،‬مانند‬ ‫تعریــف از رشــد در ماده یــک که میگویــد‪" :‬رســیدن به مرتبــه ای از‬ ‫حیــات که نوجــوان قادر بــه تشــخیص مصالــح و منافع خــود و درک‬ ‫حســن و قبــح عمــل خــود باشــد" و چــون واژه رشــد را برای ســن‬ ‫نوجوانی بــکار می برد بخــش مهمــی از مخاطبیــن قانون(نوجوانان) را‬ ‫در ابهام می گذارد و دســت تفســیرهای فــردی را در ان باز مــی گذارد‪.‬‬ ‫* موارد غیــر مرتبطــی در این متــن وجــود دارد‪ .‬به عنــوان مثال می‬ ‫توان به بند دو ماده ســه اشــاره کرد کــه می گوید‪" :‬دولت موظف اســت‬ ‫تمهیدات و تدابیر الزم برای فرزنداوری و ســامت باروری را فراهم اورد"‪.‬‬ ‫* حقوق کــودکان اقلیت هــای مذهبی در امــوزش ها و برخــورداری از‬ ‫امکانــات‪ ،‬بجــز احــوال شــخصیه‪ ،‬کامــا نادیده گرفته شــده اســت‪.‬‬ ‫* در خصــوص مســوولیت کیفــری گفتــه شــده اســت"کودک‬ ‫قبل از رســیدن به ســن بلوغ فاقد مســوولیت کیفری اســت" یعنی بعد‬ ‫از بلــوغ شــرعی کــودکان مســولیت کیفــری دارند کــه هــم در مفاد‬ ‫پیمان نامــه منع شــده و هم در قانــون حمایــت از اطفــال و نوجوانان‪.‬‬ ‫* در مجوعــه این ســند نوعی بــه انقیاد کشــیدن کودکان در راســتای‬ ‫خواســته های بزرگســال محور و با اهداف سیاســی اســت که مخاطره‬ ‫ای جدی بــرای حقوق کودکان کشــورمان به شــمار می رود‪ .‬این ســند‬ ‫اشــکارا گامی به عقــب در عرصه حقــوق کودکان به شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫‪economic development, growth, history, innovation‬‬ ‫اخبار قصیره‬ ‫‪has facilitated a closer integration of theory and empirics. For‬‬ ‫‪instance, among several other papers, Akcigit & Kerr (2018) in‬‬‫‪troduce heterogeneity in innovation qualities, which they dis‬‬‫‪cipline using patent data, and Acemoglu et al. (2018) focus on‬‬ ‫‪heterogeneity in the innovativeness of firms, which they esti‬‬‫‪mate using US Census of Manufacturing data. These types of‬‬ ‫‪exercises are crucial because they allow data and theory to be‬‬ ‫‪more closely matched, leading to more credible policy recom‬‬‫‪mendations. This shows that highlight how the 25-year-old en‬‬‫‪dogenous growth literature has produced many important theo‬‬‫‪retical frameworks for understanding long-run economic growth.‬‬ ‫‪We describe recent attempts to use modern and historical data to‬‬ ‫‪test some of these theory insights, which have helped to build a‬‬ ‫‪more complete understanding of the growth process. Substantial‬‬ ‫‪progress has been made, especially through efforts to combine‬‬ ‫‪new microdata with theory and empirics. This body of research‬‬ ‫‪has the potential to influence a wide array of economic growth‬‬ ‫‪policies. With respect to future research directions, our knowl‬‬‫‪edge of macroeconomic growth can be significantly improved by‬‬ ‫‪continuing to combine micro and macro perspectives. A macro‬‬‫‪economy is made up of micro firms that hire inventors to produce‬‬ ‫‪new innovative ideas. Focusing on the microeconomics of firms,‬‬ ‫‪inventors, and ideas is particularly crucial because it captures the‬‬ ‫‪rich heterogeneity associated with innovation. As we show in our‬‬ ‫‪review of the literature, it is possible to explore these dynamics‬‬ ‫‪for both current and historical time periods. Historical studies‬‬ ‫‪complement studies using modern data by determining the ex‬‬‫‪tent to which influences on the growth process remain constant‬‬ ‫‪or change over time and space, which is key to guiding current‬‬ ‫‪debates on innovation and industrial policy design. Further ef‬‬‫‪forts to explore historical and modern data sets should provide‬‬ ‫‪researchers with valuable resources for studying innovation and‬‬ ‫‪growth dynamics from a long-run perspective. Given major ad‬‬‫‪vances in microdata availability in recent years, we are optimis‬‬‫‪tic that these efforts will improve our ability to further unravel‬‬ ‫‪the causes of endogenous growth and its societal consequences.‬‬ ‫‪covering the railroad network in the United States from 1850 to‬‬ ‫‪1920. Railroads transported people as well as goods. Sequeira et‬‬ ‫‪al. therefore pair these data with digitized data on immigration‬‬ ‫‪patterns and Census data to investigate the link between migra‬‬‫‪tion and long-run economic growth at the county level. They find‬‬ ‫‪strong effects over time. Places where migrants located early on‬‬ ‫‪are associated with favorable outcomes today, including better‬‬ ‫‪human capital and more innovation. Akcigit et al. (2017a) find‬‬ ‫‪that technology areas in patent classes where foreign-born in‬‬‫‪ventors were particularly concentrated between 1880 and 1940‬‬ ‫‪exhibited much faster patent growth between 1940 and 2000, and‬‬ ‫‪the quality of these patents was also higher. In terms of theory‬‬ ‫‪development, the endogenous growth literature has evolved more‬‬ ‫‪and more to incorporate realistic heterogeneity by way of firms‬‬ ‫‪and innovations. In the absence of computational power, earlier‬‬ ‫‪models of endogenous growth during the 1990s were concerned‬‬ ‫‪about analytical tractability and therefore mostly abstracted from‬‬ ‫‪meaningful firm- and innovation-level heterogeneity. Recent ad‬‬‫‪vances in both microdata and ease of computation have allowed‬‬ ‫‪researchers to think harder about firm-level heterogeneity, which‬‬ ‫‪FUTURE RESEARCH AT THE INTERSECTION OF THEORY‬‬ ‫‪AND HISTORY Having outlined how historical evidence has in‬‬‫‪formed the endogenous growth literature, we now turn to the‬‬ ‫‪scope of future research. The upshot is that exciting opportuni‬‬‫‪ties exist for empirical and theoretical advances in endogenous‬‬ ‫‪growth, given a watershed in new data availability. The recent‬‬ ‫‪release by the Integrated Public Use Microdata Series of 100%‬‬ ‫‪complete-count Census data for the United States up to 1940‬‬ ‫‪represents one of the most important changes to the stock of‬‬ ‫‪information available for historical analysis in the past sever‬‬‫‪al decades. Millions of observations are now available covering‬‬ ‫‪family background, race, gender, occupation, migration, earn‬‬‫‪ings, and education. These variables provide enormous scope for‬‬ ‫‪investigating factors such as human capital accumulation. Large‬‬ ‫‪representative data sets are appealing because they allow for‬‬ ‫‪more precise and generalizable estimates. These data sets also‬‬ ‫‪widen the scope of questions that can be addressed (Abramitz‬‬‫‪ky 2015). The practice of testing growth theories and collating‬‬ ‫‪new facts allows theories to be updated, which is necessary for‬‬ ‫‪the study of endogenous growth to progress. Pairing up com‬‬‫‪plete-count Census data with other sources provides an opportu‬‬‫)‪nity for new research. One motivation for Akcigit et al. (2017b‬‬ ‫‪was to exploit complete-count Census data and match inventors‬‬ ‫‪to patent records to collect together the key facts about innova‬‬‫‪tion and economic growth in the United States for historical time‬‬ ‫‪periods. Advances in machine learning techniques and matching‬‬ ‫‪methods mean that it is possible to link individuals in Census re‬‬‫‪cords over time to create panel data sets (Abramitsky et al. 2018,‬‬ ‫‪Bailey et al. 2018). From that perspective, big data in history is‬‬ ‫‪well suited to studying aspects of economic growth, which by‬‬ ‫‪construction involves changes over longer time horizons. How‬‬ ‫)‪innovation affects social mobility and inequality (and vice versa‬‬ ‫‪is a pertinent example of a question that can be more effectively‬‬ ‫‪analyzed with long-run data. Data advances due to digitization‬‬ ‫‪are also expanding the frontier of our knowledge. For example,‬‬ ‫‪Sequeira et al. (2017) digitize historical maps to create a data set‬‬ ‫رئیس الجمهوریه‪ :‬نسعى لتعزیز العالقات مع جمیع الدول خاصه الجوار والمنطقه‬ ‫اکد الرئیس االیرانی ایه اهلل ابراهیم رئیسی بان الجمهوریه االسالمیه االیرانیه تسعى لتعزیز العالقات مع جمیع الدول خاصه‬ ‫الدول الجاره وفی المنطقه‪.‬وخالل لقائه فی مقر السفاره االیرانیه فی عشق اباد مساء السبت حشدا من االیرانیین المقیمین فی‬ ‫ترکمنستان قال الرئیس ایه اهلل رئیسی‪ :‬انه ینبغی توفیر ظروف مناسبه للتواصل المستمر والدائم من قبل االیرانیین فی الخارج‬ ‫مع داخل البالد واعداد االرضیه الستقطابهم وتوفیر فرص العمل لهم وتوظیف استثماراتهم وفیما لو اراد احد االستثمار فی‬ ‫ایران ان یطمئن الى ضمان استثماراته‪ .‬واضاف‪ :‬ان االیرانیین المقیمین فی خارج البالد هم سفراء الجمهوریه االسالمیه االیرانیه‬ ‫ویمثلون ثقافه وحضاره ایران االسالمیه وشعب عظیم صامد ومقاوم منذ اکثر من ‪ 40‬عاما امام اطماع وهیمنه االستکبار وهو ما‬ ‫یعد فخرا کبیرا لکل ایرانی‪.‬واکد بان الحکومه تسعى لتطویر العالقات مع جمیع الدول خاصه دول المنطقه والجاره واضاف‪:‬‬ ‫اننا نعتقد بان العالقات والتعاون الراهن بین بالدنا والبلدان الجاره ومنها ترکمنستان لیست بالمستوى الکافی فی مختلف‬ ‫المجاالت االقتصادیه والثقافیه والسیاسیه وان االمکانیه متوفره لرفع هذا المستوى‪.‬واضاف‪ :‬ان الدول الجاره ودول المنطقه راغبه‬ ‫بالمنتوجات االیرانیه وواثقه منها حیث یتوجب االستفاده من هذه الطاقه‪.‬واشار الى مجاالت تطویر وتنمیه العالقات بین ایران‬ ‫وترکمنستان واضاف‪ :‬ان للبلدین طاقات کبیره لتنمیه العالقات فی مجاالت مختلفه مثل النفط والغاز والطاقه والترانزیت ونحن‬ ‫عازمون على رفع مستوى التعاون بیننا فی جمیع االصعده‪.‬ونوه الرئیس ایه اهلل رئیسی الى المحادثات المسهبه التی اجراها مع‬ ‫نظیره الترکمنستانی فی مطار عشق اباد وقال‪ :‬لقد اکدنا خالل هذه المحادثات المطوله اراده وعزم الطرفین المبنی على المزید‬ ‫من تطویر وتنمیه العالقات ونحن مصممون عبر ازاله العقبات على رفع مستوى التعاون والتبادل بین البلدین الى حد مقبول‪.‬‬ صفحه 2 ‫در یازدهمین جلسه کمیسیون انرژی‪ ،‬صنایع پاالیشی و پتروشیمی‬ ‫صورت پذیرفت‪:‬‬ ‫بررسی مشکالت و راهکارهای تسهیل‬ ‫اجرای دستورالعمل تنظیم بازار محصوالت پتروشیمی‬ ‫کیاست ‪ -‬یازدهمین جلسه کمیسیون انرژی‪ ،‬صنایع پاالیشی و پتروشیمی با‬ ‫دستور کار بررسی مشکالت و راهکارهای تسهیل اجرای دستورالعمل تنظیم‬ ‫بازار محصوالت پتروشیمی با حضور مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان‬ ‫در مجلس شورای اسالمی و اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان‬ ‫برگزار شد‪.‬به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان تخصیص و توزیع‬ ‫محصوالت پتروشیمی در صدر محورهای فعالیت کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی‬ ‫اصفهان قرار گرفته است و سند پارلمان بخش خصوصی اصفهان در این حوزه‬ ‫تحت عنوان نظام مساله تخصیص و توزیع محصوالت پتروشیمی با بهره گیری‬ ‫از نظرات کارشناسی خبرگان این حوزه برای ارایه به مجلس شورای اسالمی‬ ‫در حال نهایی شدن است‪ .‬در این جلسه‪ ،‬مهدی طغیانی نماینده مجلس شورای‬ ‫اسالمی عرضه تولیدات تمامی تولیدکنندگان محصوالت پتروشیمی در بورس‬ ‫و اعالم زمان تعمیرات صنایع از قبل را موجب حل مشکالت فعاالن این حوزه‬ ‫دانست و گفت‪ :‬باید با تعیین فرصت زمانی مشخص تمامی تولیدات در بورس‬ ‫عرضه شود‪ .‬وی همچنین افزود‪ :‬پیش از تصمیمات مهمی مانند نحوه تنظیم‬ ‫بازار محصوالت پتروشیمی نیازمند سیاست صنعتی هستیم ‪ .‬طغیانی اعالم کرد‬ ‫این موضوع در کمیسیون ویژه جهش تولید بررسی خواهد شد‪ .‬اکبرلباف‪ ،‬نایب‬ ‫رییس کمیسیون انرژی‪ ،‬صنایع پاالیشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی اصفهان‬ ‫نیز با بیان اینکه از نظرات اعضاء انجمن پلیمراصفهان برای تنظیم سند نحوه‬ ‫تخصیص و توزیع محصوالت پتروشیمی نیز استفاده شده است افزود‪ :‬متاسفانه‬ ‫دخالت دولت در امور مربوط به صنایع پایین دستی‪ ،‬مشکالت زیادی را برای‬ ‫فعاالن اقتصادی به وجود اورده و موجب ایجاد رانت شده است‪.‬لباف تایید خریدار‬ ‫درسامانه جامع تجارت از سوی وزارت صمت را دربخشی از مصرف کنندگان‬ ‫مواد پلیمری امکانپذیر ندانست و از نگرانی بخش خصوصی در این خصوص خبر‬ ‫داد‪ .‬وی گفت‪ :‬طبق مواد ‪ 2‬و ‪ 3‬قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار‪ ،‬دولت‬ ‫مکلف است در مراحل اصالح و تدوین مقررات و ایین نامه ها‪ ،‬نظر کتبی اتاق ها‬ ‫و تشکل های اقتصادی ذیربط را درخواست و بررسی کند‪ .‬لباف تصمیم گیری‬ ‫غیر جامع بدون حضورعوامل موثر‪ ،‬تعیین قیمت پایه محصوالت پتروشیمی‬ ‫به صورت غیرشفاف وغیررقابتی‪ ،‬فروش مستقیم و خارج از بورس محصوالت‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬فرایند طوالنی و زمانبر اختصاص سهمیه و نحوه برگشت ارز حاصل‬ ‫از صادرات را از مشکالت عمده صنایع پایین دست پتروشیمی عنوان کرد‪ .‬در‬ ‫ادامه اصغر اخوان مقدم‪ ،‬عضوهیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نحوه‬ ‫توزیع مواد اولیه صنایع پایین دست پتروشیمی را بسیار نامناسب و موجب باال‬ ‫رفتن قیمت دانست و خواستار لحاظ نظرات نمایندگان بخش خصوصی پیش از‬ ‫تنظیم دستورالعمل ها و بخشنامه های تنظیم بازار محصوالت پتروشیمی شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به بخشنامه اخیر وزارت صنعت معدن و تجارت مبنی بر ثبت‬ ‫اطالعات ‪ 70‬درصد از خریداران در سامانه جامع تجارت‪ ،‬این بخشنامه را‬ ‫به عنوان یکی از مصادیق قوانین مخل تولید مطرح کرد و خواستار توقف‬ ‫اجرای ان شد‪ .‬در ادامه این نشست حاضرین جلسه خواستار نظارت دولت‬ ‫برفعالیت صنایع پایین دستی و ممانعت از دخالت در امورانها شدند‪.‬‬ ‫نایب رییس اتاق بازرگانی البرز‪:‬‬ ‫البرز در حوزه های مختلف می تواند‬ ‫کاالهای مورد نیاز کنیا را تامین کند‬ ‫کیاست ‪ -‬نایب رییس اتاق بازرگانی استان البرز با بیان اینکه البرز در حوزه های‬ ‫مختلف می تواند کاالهای مورد نیاز کنیا را تامین کند‪ ،‬گفت‪ :‬کنیا از ظرفیت‬ ‫کاالهای متعدد تولیدی البرز استفاده کند‪.‬به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی استان البرز‪ ،‬یداله مالمیر در نشست با هیات کنیایی‬ ‫فعال در حوزه چای که در محل اتاق بازرگانی برگزار شد با ابراز خرسندی از‬ ‫حضور تجار خارجی در البرز و بازدید از توانمندی های تولیدی و صنعتی این‬ ‫استان اظهار داشت‪ :‬البرز از ظرفیت های خوبی در حوزه های مختلف صنعتی‬ ‫برخوردار است‪.‬وی افزود‪ :‬هر دو کشور ایران و کنیا در راستای توسعه روابط‬ ‫تجاری اماده همکاری متقابل هستند‪.‬نائب رئیس اتاق بازرگانی استان البرز‬ ‫گفت‪ :‬البرز یکی از استان های صنعتی و اقتصادی ایران است و در حوزه های‬ ‫مختلف اماده تعامل با کشور کنیا هستیم‪.‬وی در ادامه گفت‪ :‬توانمند ی های‬ ‫استان البرز مشخص است و تجار کنیایی در هر زمینه تمایل به همکاری‬ ‫داشته باشند در البرز پذیرای این درخواست ها خواهیم بود‪.‬مالمیر با اشاره به‬ ‫ظرفیت های متعدد در ایران برای همکاری با کنیا که قابلیت تبدیل شدن به سطح‬ ‫وسیع تری از ارتباطات تجاری را دارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ایران نگاه ویژه ای به گسترش‬ ‫روابط با کشورهایی از جمله کنیا دارد که میزان صادرات ساالنه محصوالت ما به‬ ‫این کشورها تاکنون در حد مطلوب و قابل قبولی نبوده است‪.‬وی با بیان اینکه‬ ‫توسعه صادرات به کشور کنیا می تواند راه ورود ایران به بازار کشورهای افریقایی‬ ‫باشد‪ ،‬گفت‪ :‬به منظور افزایش سطح تعامالت تجاری با کنیا باید امکان سرمایه‬ ‫گذاری فعاالن اقتصادی ایرانی در پروژه های ان کشور و برعکس ان فراهم باشد‪.‬‬ ‫علی اصغرجمعه ایدردیداربارییسهیاتمدیرهشهرک هایصنعتی‪:‬‬ ‫اب و حامل های انرژی نباید دغدغه‬ ‫سرمایه گذاران باشد‬ ‫کیاست ‪-‬رییساتاقسمنانگفت‪:‬طیبازدیدهایبه عمل امدهدرشهرک هایصنعتی‬ ‫غرب این استان‪ ،‬واحدهای صنعتی در مضیقه شدید اب هستند درحالی که بسیاری از‬ ‫واحدها صنایع اب بر نیستند و مصارف متعارف خود را دارند‪ ،‬ولی در حال حاضر حتی‬ ‫برای تامین اب شرب خود نیز دچار مشکلهستند‪.‬علی اصغر جمعه ای در دیدار با حسن‬ ‫ال بویه‪ ،‬رئیس هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی و دهرویه‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫همیاری ها ادامه داد‪ :‬شرکت شهرک های صنعتی باید زیرساخت های اولیه را فراهم‬ ‫نمایند‪ ،‬توجه به نیازهای واحدهای صنعتی حداقل خواسته واحدهای صنعتی است‪.‬‬ ‫رییس اتاق سمنان اظهار کرد‪ :‬مهم نیست کدام شهرک زیرمجموعه کدام نهاد است‬ ‫مهم این است که متولیان بتوانند خدمات متناسب را ارائه کنند‪.‬جمعه ای خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬تامین برق‪ ،‬گاز‪ ،‬اب و ابزارهای ارتباطی در توسعه شهرک های صنعتی باید الزام‬ ‫داشته باشد‪ ،‬طوری نباشد سرمایه گذار بعد از کلی هزینه با بحران های انرژی روبرو‬ ‫شود‪.‬رئیس اتاق سمنان اضافه کرد‪ :‬ارگان های اقتصادی همانند برق‪ ،‬گاز‪ ،‬مخابرات‬ ‫طبق ماده ‪ ۸۱‬قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت و ماده ‪ ۵۴‬قانون احکام دائمی‬ ‫توسعه کشور باید تعامل و همکاری متناسب شرکت شهرک ها و سازمان همیاری‬ ‫شهرداری ها داشته باشند‪.‬وی با اشاره به چارچوب و ارکان اجرایی مشارکت اتاق‬ ‫ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بنگاه های‬ ‫تولیدی برای قرار گرفتن پایدار در زنجیره جهانی تولید‪ ،‬عالوه بر اینکه بیش از بیش‬ ‫نیازمند بهبود و توسعه کمی و کیفی تولیدات خود هستند ضروری است از طریق‬ ‫رویکردهای نوین در ایجاد ارتباط موثر با اجرا پسین و پیشین در زنجیره دست یابد‪.‬‬ ‫جمعه ای خاطرنشان کرد‪ :‬کشورهای مختلف با به کارگیری الگوها و مدل های توسعه‬ ‫سعی می نمایند ضمن افزایش قدرت رقابت پذیری و توانمندسازی بنگاه های تولیدی‬ ‫ارتباطات و تعامل بین اجزای زنجیره را تسهیل و نظام مند کنند‪.‬در ادامه این نشست‬ ‫مواردی همانند رقم ارزش افزوده واحدهای مستقر در شهرک‪ ،‬تامین پست برق‬ ‫شهرک های صنعتی‪ ،‬تامین گاز و ذخیره سازی سوخت موردبحث و تبادل قرار گرفت‪.‬‬ ‫اخبار مناطق ازاد‬ ‫عملیات اجرایی ‪ 650‬میلیارد تومان طرح توسعه ای در ارس اغاز شد‬ ‫کیاست ‪ -‬عملیات اجرایی هفت طرح توسعه ای‪ ،‬عمرانی و فرهنگی منطقه‬ ‫ازاد ارس با ‪ 650‬میلیارد تومان اعتبار توسط قرارگاه خاتم االنبیاء اغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش فرینا‪ ،‬قرار است این طرح ها در مدت ‪ 30‬ماه به بهره برداری برسند‪.‬‬ ‫تکمیل مسیر جلفا ـ مرند قطعات حدفاصل کیلومتر ‪ 16‬تا ‪ 22.600‬و‬ ‫‪ 30‬تا حدود‪ ،34‬شریان اصلی ایواوغلی ـ گردیان از کیلومتر‪ 6.300‬تا‪،14.100‬‬ ‫فرهنگسرای ارس و اماده سازی بخشی از اراضی ‪ 220‬هکتاری‪ ،‬سایت صنایع‬ ‫سنگین و اراضی و محوطه شهرک صنعتی جانانلو هفت پروژه ای است‬ ‫که عملیات اجرایی انها امروز به مناسبت هفته بسیج در محدوده منطقه ازاد‬ ‫ارس اغاز شد‪.‬ماه گذشته در راستای توسعه زیرساخت های عمرانی ارس قرارداد‬ ‫همکاری سازمان منطقه ازاد ارس با قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا به امضا رسید‪.‬‬ ‫*دولتبرتکمیلطرحهاینیمهتمامتاکیددارد‬ ‫استانداراذربایجانشرقیدراییناغازعملیاتاجراییطرحهایتوسعهایمنطقه‬ ‫ازاد ارس گفت‪ :‬خدا را شاکرم که به میمنت هفته بسیج شاهد این اتفاق خوب در‬ ‫منطقهازادارسهستیم‪.‬عابدینخرمافزود‪:‬قرارگرفتنقرارگاهخاتماالنبیابهعنوان‬ ‫مجری و سازمان منطقه ازاد ارس به عنوان کارفرما در یک پروژه‪ ،‬امتیاز و شاخص‬ ‫ویژهایبرایتحققاجرایطرحهایترکیبیازراه‪،‬مسکن‪،‬فرهنگوصنایعاست‪.‬‬ ‫خرماضافهکرد‪:‬اینکهبرایتوسعهزیرساختهادرمنطقهازادارسنیازبهتخصیص‬ ‫منابع دولتی نداریم و محل تامین منابع و هزینه از اورده خود منطقه است‪ ،‬یک‬ ‫امتیاز بزرگ محسوب می شود‪.‬وی ادامه داد‪ :‬همین یکی از دالیل تاثیرگذاری‬ ‫منطقهازادارسدرسهماقتصادی‪،‬توسعهواشتغالاستاناست‪.‬استانداراذربایجان‬ ‫شرقییاداوریکرد‪:‬تاکیددولتبرایناستکهپروژه هاینیمهتمامتکمیلشوند‪.‬‬ ‫*پیشرفتاقتصادیارسدرگروتسهیلمسیرهایمواصالتی‬ ‫وجادهایاست‪/‬بهدنبالتوسعهریلیدرارسهستیم‬ ‫مدیرعاملمنطقهازادارسنیزدراینایینگفت‪:‬امیدوارم بتوانیمباهمکاریقرارگاه‬ ‫خاتماالنبیابهوعدهایکهبهمردمسلحشوراذربایجانشرقیدادهایمعملکنیمو‬ ‫زمینهرونقاقتصادیواقتصادمقاومتیپویارادرارسوکلاستانفراهمکنیم‪.‬محسن‬ ‫نریمانافزود‪:‬باواگذاریعملیاتاجراییاینهفتپروژهبهقرارگاهخاتماالنبیادیگر‬ ‫دغدغهماننسبتبهاجرایدرستوبموقعاینپروژههاکمترخواهدشد‪.‬نریماناضافه‬ ‫کرد‪:‬تکمیلاینهفتپروژهیکیازاساسیترینوحساسترینکارهاییاستکهارس‬ ‫رابهنقاطمثبتوباالییمیرساند‪.‬ویگفت‪:‬پیشرفتاقتصادیارسدرگروتسهیل‬ ‫مسیرهایمواصالتیوجادهایاستوبایدراههایجادهایبسیاردرستطراحی‬ ‫شوند‪.‬مدیرعاملسازمانمنطقهازادارسباتاکیدبرلزومترمیموتوسعهراههایریلی‬ ‫ارس افزود‪ :‬به دنبال توسعه ریلی در ارس هستیم و مطالعات ان را شروع کرده ایم‪.‬‬ ‫*جادهمرند‪-‬جلفادروازهدسترسیایرانبهاوراسیاست‬ ‫نمایندهمردممرندوجلفادرمجلسشورایاسالمینیزباابرازخوشحالیازتداومعمران‬ ‫وتوسعهدرمنطقهازادارسوتالشبرایتکمیلبزرگراهمرند–جلفاگفت‪:‬اینجاده‬ ‫یکمحورارتباطیمهماقتصادیوتوسعهایاست‪.‬معصومهپاشاییبهرامبابیاناینکه‬ ‫حملونقلاولینزیرساختاقتصادیهرمنطقهایاست‪،‬افزود‪:‬باتکمیلاینجاده‬ ‫جذابیتمنطقهازادارسارسبرایسرمایهگذاریبسیاربیشترمیشود‪.‬پاشاییبهرام‬ ‫ادامهداد‪:‬بهعنوانرییسفراکسیونمناطقازادازتمامیمناطقازادبازدیدداشتهامو‬ ‫بهجراتمیگویمارسنگینمناطقازادکشوراست‪.‬ویگفت‪:‬بهنظرمنعلتاینکه‬ ‫ارسصنعتیترینمنطقهازادکشوراست‪،‬داشتنروحیهوفرهنگکاروتعاونیاست‬ ‫کهدرمردمانشمال غربکشوروجوددارد‪.‬نمایندهمردممرندوجلفادرمجلسشورای‬ ‫اسالمیتاکیدکرد‪:‬ایر ِاناالننیازبهاتحادداردتادرکنارهمبرایایرانابادترتالش‬ ‫کنیم‪.‬پاشاییبهراماضافهکرد‪:‬جادهمرندـجلفایکمسیراقتصادیبرایکلکشور‬ ‫وتنهامسیریاستکهکشوررازمینیبهاوراسیاوارمنستانونخجوانوصلمیکند‪.‬‬ ‫*قرارگاهخاتماالنبیاءبازویتوانمندنظامومردماست‬ ‫فرمانده منطقه ای قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء نیز در این مراسم‬ ‫گفت‪ :‬موسسه عاشورا جزو اولین موسساتی است که در قرارگاه خاتم تشکیل‬ ‫شده است‪.‬موسی اسالمی افزود‪ :‬قرارگاه کارش را از بازسازی شروع کرد و االن‬ ‫به جایی رسیده است که می توان گفت نقش تاثیرگذار و بی بدیلی در توسعه‬ ‫و ارتقای زیرساخت ها و عمران کشور دارد‪.‬اسالمی اضافه کرد‪ 55 :‬درصد‬ ‫سدهای در حال بهره برداری کشور توسط قرارگاه احداث شده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬قرارگاه بازوی توانمند دولت نظام و مردم است و فلسفه وجودی ان‬ ‫خدمترسانیبهمردماست‪.‬فرماندهمنطقهایقرارگاهسازندگیخاتماالنبیاءگفت‪:‬‬ ‫مناطقازادکشوربهجهتاینکهدریچهایبرایورودکشوربهبازارجهانیوعامل‬ ‫محرکانتقالتکنولوژیمحسوبمیشوند‪،‬بسیارحائزاهمیتاندوازاینبینمنطقه‬ ‫ازاد ارس که به لحاظ اقتصادی و سیاسی جایگاه خاصی در کشور دارد و با ظرفیت‬ ‫هایمنحصربفردیکهدارد‪،‬سرامدونگینمناطقازادکشوراست‪.‬گفتنیاست؛‬ ‫منطقهازادارسبابیشاز‪ 70‬هزارهکتاروسعتوچهارناحیهمنفصلبامرکزیتشهر‬ ‫جلفادر‪ 132‬کیلومتریشمالغربتبریزواقعشدهوباجمهوریهایاذربایجانو‬ ‫ارمنستانوجمهورینخجوانهممرزاستوباترکیهنیزتنها‪ 120‬کیلومترفاصلهدارد‪.‬‬ ‫کیاست‪-‬سیزدهمیننمایشگاهمعرفیفرصتهای‬ ‫سرمایهگذاریکشوروهشتمیننمایشگاهبی نالمللی‬ ‫بورس‪،‬بانک‪،‬بیمهوخصوصیسازیازتاریخ‪ 8‬لغایت‬ ‫‪ 11‬اذر ماه با حضور بیش از ‪ 200‬شرکت داخلی‬ ‫در جزیره کیش برگزار می شود‪.‬به گزارش فرینا‪،‬‬ ‫رویکردها و محورهای این رویداد برگرفته از مسائل‬ ‫روز اقتصادی کشور شامل الگوهای نوین مالی از‬ ‫بازار پول و سرمایه‪ ،‬معرفی فرصت های سرمایه‬ ‫گذاری در کشور و مناطق ازاد و ویژه اقتصادی‪،‬‬ ‫بانکداریبینالمللی‪،‬دیپلماسیاقتصادیتوسعه‬ ‫تجارت با کشورهای منطقه‪ ،‬اقتصاد الکترونیک و‬ ‫تاسیسبورسبینالملل‪،‬اقتصادمسکن‪،‬ایندهپژوهیوچندمحوردیگراست‪.‬بر‬ ‫اساس این گزارش‪ ،‬رویداد کیش اینوکس‪ 2021‬نخستین رویداد صنعت مالی‬ ‫و بازار سرمایه از زمان شیوع کرونا در کشور بوده که مانند سنوات گذشته در دو‬ ‫بخشنمایشگاهیومحتواییبرگزارخواهدشد‪.‬دربخشنمایشگاهیبیشاز‪200‬‬ ‫شرکت‪،‬موسسهونهاددربخشهایدولتیوخصوصیفعالدربازارسرمایهحضور‬ ‫خواهندداشتودربخشمحتوایی‪ 25‬نشستتخصصیوهمایشجانبیبرگزار‬ ‫می شود که در حاشیه این نشست ها‪ 150‬نفر از‬ ‫اساتید‪ ،‬کارشناسان و مسووالن اقتصادی کشور‬ ‫به سخنرانی و برگزاری کارگاه ها و نشست های‬ ‫خصوصیخواهندپرداخت‪.‬باتوجهبهرویکردهای‬ ‫اقتصادی دولت سیزدهم رویداد کیش اینوکس‬ ‫‪ 2021‬در سال «تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و مانع زدایی‬ ‫ها» و با توجه به مشارکت سیاست گذاران‪ ،‬دست‬ ‫اندرکاران‪،‬فعاالنبازارهایمالی‪،‬بازارسرمایه‪،‬اتاق‬ ‫های بازرگانی‪ ،‬شرکت های نواور و دانش بنیان و‬ ‫سایر ذینفعان و عالقمندان‪ ،‬فرصت تازه ای برای‬ ‫بازنگریاقداماتانجامشدهوترسیمچشماندازهای‬ ‫نووشکوفاییاقتصادیاستکهباوضعیتموردانتظار‪،‬فاصلهبسیاریدارد‪.‬گفتنی‬ ‫است؛ مراسم افتتاحیه نمایشگاه کیش اینوکس‪ 2021‬در کیش‪ ،‬دوشنبه‪ 8‬اذر‬ ‫نالمللیجزیره‪،‬سالنخلیجفارسومراسم‬ ‫ساعت‪،16:00‬درمرکزهمایشهایبی ‬ ‫افتتاحیهنمایشگاهساعت‪ 18:00‬درمحلمرکزنمایشگاه هایدائمیاینمنطقه‬ ‫برگزارخواهدشد‪.‬بازدیدکنندگانمیتوانندهرروزازساعات‪ 17:00‬الی‪ 22:00‬برای‬ ‫بازدیدازایننمایشگاهبهمحلنمایشگاه هایبینالمللیجزیرهکیشمراجعهنمایند‪.‬‬ ‫کیش؛ میزبان سیزدهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور‬ ‫سازمان منطقه ازاد انزلی با همکاری سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی ایران و روسیه برگزار می کند‪:‬‬ ‫همایش تجاری اوراسیا پلی به سوی تجارت جهانی‬ ‫کیاست ‪ -‬سازمان منطقه ازاد انزلی با همکاری سازمان توسعه تجارت و‬ ‫اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه «همایش تخصصی اوراسیا پلی به سوی‬ ‫تجارت جهانی با محوریت روسیه» را در تاریخ ‪ 10‬اذرماه ‪ 1400‬در‬ ‫سالن مروارید مرکز نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می کند‪.‬‬ ‫بهگزارشفرینا‪،‬اینهمایشتخصصیکهبهموضوعتسهیلوافزایشمبادلهتولیدات‬ ‫صنایعغذاییومحصوالتکشاورزیکشورمانبااعضایاتحادیهاقتصادیاوراسیاوبه‬ ‫ویژهفدراسیونروسیهمیپردازدباحضورهیاتبازرگانیروسیهدردوبخشسخنرانی‪،‬‬ ‫پرسشوپاسخدرخصوصمسائلومشکالتفعالیناقتصادی‪،‬وبخشمذاکرات‬ ‫دوجانبهمیانشرکتهایایرانیوروسبرپامیشود‪.‬افسانهضیاییدبیر«همایش‬ ‫اوراسیاپلیبهسویتجارتجهانی»بابیاناینکهدرهمایشمزبورعالوهبرسازمان‬ ‫هایبزرگاقتصادیهمچونمنطقهازادانزلیوسازمانتوسعهتجارت‪،‬وانجمنهای‬ ‫بخشخصوصیماننداتاقهایبازرگانیوانجمنسرمایهگذارانوفعالیناقتصادی‬ ‫منطقهازادانزلی؛شاهدهمکاریومشارکتانجمنژئوپلتیکایرانوانجمنایرانی‬ ‫روابطبینالمللبهعنواننهادهایعلمی‪-‬پژوهشیهستیم؛اظهارداشت‪:‬اینمدل‬ ‫حضورنهادهایاقتصادیوپرداختنبهموضوعیخاصمیتواندبهبررسیهمهجانبه‬ ‫وکارشناسانهشناختدقیقفرهنگورژیماقتصادیروسیه‪،‬نیازها‪،‬فرصتهاوچالش‬ ‫هایمختلفتجاتدرایناتحادیهاقتصادیکمکشایانتوجهینماید‪.‬مدیرعامل‬ ‫شرکتپیشگاماناتیهتجارتالواناشناییباابعادمختلفتوافقنامهکشورمانبا‬ ‫اتحادیهاقتصادیاوراسیا‪،‬کسباطالعاتبهروزتولیداتوصادراتروسیه‪،‬بررسی‬ ‫مسائل و مراودات بانکی‪،‬گمرکی و ترانزیتی بهمراه ارائه راهکارهای عملیاتی‪ ،‬و در‬ ‫نهایتبازاریابیبینالمللیوایجادفرصتیبرایمذاکراتتجاریوعقدقراردادفروش‬ ‫کاالوخدماتراازمهمترینمحورهایپنلتخصصیصبحوجلساتدوجانبهعصر‬ ‫عنوانکرد‪.‬گفتنیاست؛جمهوریاسالمیایرانازابانماه‪ 1398‬درمسیرعضویت‬ ‫دراتحادیهاقتصادیاوراسیا‪،‬بهصورتازمایشیوبهمدتسهسالتوافقنامهتجارت‬ ‫ترجیحیدرخصوص‪ 502‬قلمکاالیموادغذایی‪،‬موادمصرفیشیمیایی‪،‬محصوالت‬ ‫ساختمانی‪،‬صدورخدماتفنیومهندسی‪،‬محصوالتصنعتیومحصوالتکشاورزی‬ ‫ازسویاتحادیهاوراسیاو‪ 360‬قلمکاالدرهمانمواردمشابهازسویایرانشاملمی شود‬ ‫را به امضاء رسانده است‪.‬الزم به ذکر است؛ سازمان منطقه ازاد انزلی با بهره مندی از‬ ‫دوبندربزرگانزلیوکاسپین‪،‬امکاناتلجستیکی‪،‬گمرکیوخدماتبندریمتنوع‬ ‫وباتکیهبرمزایاومعافیتهایقانونیوایناصلکهبنابرامارهایگمرکیافزونبر‬ ‫‪ 75‬درصدازسهممبادالتکاالییجمهوریاسالمیایرانبااوراسیاوروسیهازمسیر‬ ‫استانگیالنومنطقهازادانزلیصورتمیگیرد‪،‬برگزاریومشارکتدرهمایشهاو‬ ‫نمایشگاههایتخصصیدرداخلودرکشورهایعضواتحادیهمزبوربهمنظورافزایش‬ ‫وتسهیلصادراتکاالهایتولیدیکشورمانرادراولویتکاریخودقراردادهاست‪.‬‬ ‫ارتقا کیفیت خدمات سفر در سایه همگرایی مدیریت های سازمان‬ ‫و ارگان های شهرستان قشم‬ ‫کیاست ‪ -‬سرپرست سازمان منطقه ازاد قشم بر‬ ‫لزوم همگرایی مدیریت های سازمان و ارگان های‬ ‫شهرستان‪ ،‬به منظور اماده سازی جزیره برای ارائه‬ ‫خدمات بهتر به گردشگران تاکید کرد‪.‬به گزارش‬ ‫فرینابهنقلازخبرانالین‪،‬افشارفتحالهیدرجلسه‬ ‫ستاداجراییخدماتسفراینمنطقهکهباحضور‬ ‫جمعیازمعاونانومدیراناینسازمانوتنیچند‬ ‫از مسووالن شهرستان برگزار شد‪ ،‬ضمن تاکید بر‬ ‫لزومارتقا کیفیتخدماتبهساکنانوگردشگران‬ ‫جزیره اظهار داشت‪ :‬برای کمک به بهبود خدمات‬ ‫دهی نیاز است در انتخاب اعضای کمیته خدمات‬ ‫سفر بازبینی صورت گرفته و از ظرفیت مسووالن شهرستانی هم در این بخش‬ ‫استفاده شود‪.‬وی در ادامه به هزینه های باالی زندگی مردم و درامد پایین در این‬ ‫منطقه ازاد اشاره کرد و گفت‪ :‬راهکار کاربردی و میانبر برای بهر مندی از مزایای‬ ‫زندگیدریکمنطقهازاد‪،‬درحالحاضرتوسعهصنعتگردشگریوبرنامهریزی‬ ‫صحیحدراینراستامیباشد‪.‬فتحالهی‪،‬برنامههایبلندمدتدرحوزهصنایعبرای‬ ‫ارتقا اقتصاد جامعه محلی را نیز الزم دانست و افزود‪ :‬در حال حاضر به دلیل گذر از‬ ‫دوران دو ساله قرنطینه و شرایط اب و هوایی مطلوب جزیره در کنار جاذبه های‬ ‫منحصربفردوطبیعیان‪،‬باموجگستردهایازگردشگرانمواجههستیمکهبایدبه‬ ‫چشمفرصتیجهتاشتغالزاییوکسبدرامدبرایجامعهمحلیبهاننظرداشت‪.‬‬ ‫احصا ظرفیت های قشم برای میزبانی شرکت کنندگان جام جهانی‬ ‫فوتبال‪2022‬‬ ‫سرپرستسازمانمنطقهازادقشمادامهداد‪:‬باتوجه‬ ‫به انعقاد تفاهم نامه بین فدراسیون فوتبال کشور با‬ ‫دبیرخانه شورای عالی مناطق ازاد‪ ،‬قشم و کیش‬ ‫به عنوان ظرفیتی برای پذیرش عالقمندان به‬ ‫حضور در مسابقات جام جهانی فوتبال سال‪2022‬‬ ‫معرفی شده اند‪ ،‬بنابراین الزم است با برنامه ریزی‬ ‫دقیق‪ ،‬ظرفیت ها‪ ،‬کاستی ها و نیازهای جزیره در‬ ‫اینحوزهشناساییشدهوبرایحلانگامبرداشته‬ ‫شود‪.‬به گفته فتح الهی‪ ،‬گسترش و تقویت اماکن‬ ‫اقامتی در بخش بوم گردی ها باید توسعه بیشتری‬ ‫پیدا کند و در بخش های دیگری همچون حمل و‬ ‫نقل‪ ،‬زیرساخت های عمرانی‪ ،‬ای تی‪ ،‬خدمات‪ ،‬بهداشت و درمان‪ ،‬تامین مایحتاج‬ ‫عمومی برنامه ریزی شود تا در تعطیالت پیش رو دهه فجر‪ ،‬نوروز و میزبانی جام‬ ‫جهانی فوتبال‪ ،‬کمبودی وجود نداشته باشد‪.‬وی همچنین بر لزوم استفاده از‬ ‫ظرفیت بخش خصوصی تاکید کرد و عنوان داشت‪ :‬پروژه های نیمه تمام مربوط‬ ‫بهبخشگردشگریوتفریحاتدریاییبایدهرچهزودترساماندهیشدهودرسایر‬ ‫بخشهایموردنیازجزیرهمانندطرحسالمسازیشناوامکاناترفاهیدرمبادی‬ ‫ورودیوپروژههایمرتبطباحوزهتفریحاتگردشگرینیزبایدازتوانمندیهای‬ ‫بخش خصوصی استفاده بهینه کرد‪.‬گفتنی است؛ در این جلسه روسای کمیته‬ ‫های مختلف ستاد اجرایی خدمات سفربه ارائهگزارشی از وضعیت اقداماتپیش‬ ‫بینی و انجام شده در حوزه اختیارات خود پرداختند و سرپرست سازمان منطقه‬ ‫ازاد قشم نیز جهت بهبود خدمت رسانی در هر بخش دستوراتی صادر کرد‪.‬‬ ‫اکد مساعد الرئیس الجمهوریه االسالمیه االیرانیه فی الشوون االقتصادیه‪ ،‬یوم الخمیس‪،‬‬ ‫ضروره النهوض بقطاعه صناعه السفن داعیا الى المشارکه والتعاون بین ایران وروسیا‬ ‫وکوریا الجنوبیه فی مجال صناعه السفن‪.‬ولدى تفقده مجمع صناعه السفن والصناعات‬ ‫البحریه فی ایران (ایزوایکو)‪ ،‬قال محسن رضائی‪ :‬علینا ان نتشارک مع کوریا وروسیا‬ ‫فی هذا القطاع‪ ،‬وسوف اتحدث مع روسیا ففی هذا المجال‪ ،‬واذا مضى هذا االمر بشکل‬ ‫جید‪ ،‬سوف نتمکن کذلک من االستفاده من اسواقهم‪.‬واضاف‪ :‬ان (ایزوایکو) متلکئه‬ ‫فی ا لو قت ا لحا ضر ‪ ،‬و علینا ا ن نعمل على نهو ض هذ ا ا لقطا ع لیقف على قد میه ‪ ،‬مبینا‬ ‫ا ن صنا عه ا لسفن فی محا فظه هر مز کا ن من شا نها ا ن تحل ا لعد ید من ا لمشکال ت ‪.‬‬ ‫‪03‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫مسح | ‪Survey‬‬ ‫مسح ‪Survey -‬‬ ‫بــررسی‬ ‫سال شانزدهم | شماره ‪ | 340‬شنبه ‪ 06‬اذر ماه ‪1400‬‬ ‫اخبار مناطق ویژه‬ ‫برگزاریهشتمیندوره ارزیابیجایزه‬ ‫بهرهوریایمیدروبرمبنایمنطقرادار‬ ‫درمنطقهویژهاقتصادیصنایعانرژیبرالمرد‬ ‫کیاست ‪ -‬با حضور ارزیابان مدل بهره وری‪ ،‬مدیران و کارکنان منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر المرد‪ ،‬هشتمین دوره جایزه بهره وری‬ ‫مبتنی بر منطق رادار برگزار گردید‪.‬الزم به ذکر است‪ ،‬این جایزه‬ ‫در راستای ارزیابی میزان بلوغ فرایندی شرکت های زیرمجموعه‬ ‫سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران در حوزه بهره وری‪ ،‬بر مبنای‬ ‫مدل بهره وری ایمیدرو به صورت سالیانه برگزار می گردد ‪.‬در پایان‬ ‫نیز حاضرین از پروژه های فعال منطقه ویژه بازدید به عمل اوردند ‪.‬‬ ‫گرامیداشتیادچهارشهیدحوزهدریایی‬ ‫وبندریهمزمانباسالروزشهادتانرادمردان‬ ‫کیاست ‪ -‬همزمان با سالروز شهادت چهار تن از شهدای واالمقام حوزه‬ ‫دریایی هرمزگان‪ ،‬مراسم پاسداشت یاد و خاطره ان شهیدان با حضور‬ ‫کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی در جوار قبور مطهر دو شهید‬ ‫گمنام ارمیده در بندر شهید رجایی برگزار شد‪.‬به گزارش احتساب به‬ ‫نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان‪ ،‬این مراسم‬ ‫معنوی همزمان با سوم اذرماه سالروز شهادت رادمردان عرصه حماسه‬ ‫و خون شهیدان "حسن حامدی رودان‪ ،‬یوسف عابدینی‪ ،‬مراد خانه رزو‬ ‫اصغر گالف زاده" (از شهدای اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان) و‬ ‫با همسران و فرزندان ان شهدا و جمعی از مدیران و کارکنان حوزه‬ ‫دریایی و بندری استان در یادمان شهدای بندرشهید رجایی برگزار‬ ‫شد‪.‬نثار گل و فاتحه‪،‬مدح و ذکر مصیبت از دیگر برنامه هایی بود که‬ ‫در سی و پنجمین سالگرد شهادت چهار شهید حوزه دریایی و بندر‬ ‫استان هرمزگان اجرا شد‪.‬شایان ذکر است؛ اداره کل بنادر و دریانوردی‬ ‫استان هرمزگان ‪۱۵‬شهید را در طول هشت سال دفاع مقدس تقدیم‬ ‫انقالب کرده که شهیدان "حسن حامدی رودان‪،‬یوسف عابدینی‪ ،‬مراد‬ ‫خانه رزم و اصغر گالف زاده" از جمله شهدای این اداره کل بودند که‬ ‫سوم اذرماه سال ‪ ۱۳۶۵‬بر اثر اصابت موشک دشمن بعثی بر یدک‬ ‫کش ثاراهلل در ابهای خلیج فارس به مقام رفیع شهادت نائل امدند ‪.‬‬ ‫مدیرکل بندرامیراباد بیان کرد‪:‬‬ ‫وابستگی متقابل فعالیت های بندرامیراباد‬ ‫و کارخانجات تولید سیمان‬ ‫کیاست ‪ -‬مدیرکل بنادرودریانوردی امیراباد با بیان اینکه وجود‬ ‫شرکت های معتبر از قبیل شرکت های صادر کننده سیمان در‬ ‫بندر موجب رونق اقتصادی بندرامیراباد می شود بر احصا مشکالت‬ ‫و چالش های پیش روی این شرکت ها در روند صادرات کاال و‬ ‫اهتمام مدیران بندر جهت رفع ان ها تاکید کرد‪.‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی امیراباد؛ محمدعلی اصل‬ ‫سعیدی پور در جلسه ای که با حضور نمایندگان کارخانجات تولید‬ ‫سیمان به منظور بررسی چالش ها و مشکالت احتمالی صادرات‬ ‫از بندرامیراباد برگزار شد ‪ ،‬با تاکید بر اینکه از هر گونه پیشنهاد‬ ‫سازنده جهت توسعه صادرات و رونق اقتصادی بندر استقبال می‬ ‫کند ‪ ،‬گفت وجوه مشترک و فعالیت های متقابل شرکت های سیمان‬ ‫و بندرامیراباد می تواند موجب توسعه صادرات و افزایش تخلیه و‬ ‫بارگیری کاال در این بندر شود‪ .‬وی در بخش دیگری از احصاء چالش‬ ‫های صادرات سیمان از بندرامیراباد به محدودیت در انبارداری‬ ‫این نوع کاالها اشاره کرد و اظهار داشت با هماهنگی صورت گرفته‬ ‫با پیمانکاران ‪ ،‬تعمیرات یکی از انبارهای مسقف به زودی به پایان‬ ‫می رسد و این انبار در اینده نزدیک جهت برطرف شدن محدودیت‬ ‫در زمان ماندگاری کاال ‪ ،‬وارد چرخه عملیات خواهد شد‪.‬در ادامه‬ ‫این جلسه معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بندرامیراباد از‬ ‫صادارت بیش از ‪ ۳۰۰‬هزار تن سیمان در سال جاری خبر داد و‬ ‫در تبیین مسائل پیرامون صادرات سیمان ‪ ،‬به تقویت تجهیزات‬ ‫تخلیه و بارگیری جهت تسریع و تسهیل در روند صادرات این نوع‬ ‫کاالها اشاره کرد‪.‬محدودیت در ساعت ورود و خروج کامیون ها‬ ‫از سوی گمرک ‪ ،‬عدم هماهنگی در اپراتورهای تخلیه و بارگیری‬ ‫کاال ‪ ،‬عدم حضور ارگان ها و شرکت های دست اندرکار در حوزه‬ ‫صادرات سیمان در جلسه و تاثیر حضور دالالن در افزایش کرایه‬ ‫حمل کشتی از بندرامیراباد به کشورهای حوزه ‪ CIS‬از موارد‬ ‫مطروحه نمایندگان کارخانجات سیمان در این جلسه بود‪.‬مدیرکل‬ ‫بندرامیراباد در پایان این جلسه ضمن پیشنهاد چارتر کردن کشتی‬ ‫ها توسط شرکت های سیمانی جهت بهبود روند صادرات گفت با‬ ‫هماهنگی صورت گرفته و با نظر مساعد مدیرکل گمرک امیراباد ‪،‬‬ ‫در صورت وجود کامیون ها برای حمل یکسره ‪ ،‬ساعت کاری درب‬ ‫گمرک جهت تسهیل در ورود و خروج ان ها افزایش می یابد‪.‬‬ ‫اخبار قصیره‬ ‫رضائی‪:‬علیناالنهوضبقطاعهصناعهالسفنوالمشارکهمعروسیاوکوریا‬ ‫جــــریــــــدهالکیــــــاســـــت‬ ‫| ‪| PhotoNews‬‬ ‫اخبار اتاق بازرگانی‬ ‫‪T‬‬ ‫‪he secretary of Iran’s Free Zones High Council said, “We are looking‬‬ ‫‪for the establishment of international bourse in the free trade zones‬‬ ‫‪(FTZs) of the country to help the stock exchange market”.Although,‬‬ ‫‪Saeed Mohammad mentioned the problems existing in these zones and said,‬‬ ‫‪“Our free zones have a lot of problems, the first of which is infrastructure.‬‬ ‫‪After 39 years, Kish Free Zone still does not have enough electricity sup‬‬‫‪ply; we have 22,000 vacant units in Kish, and if they live in them, we will‬‬ ‫‪face a big electrical problem.”Just two percent of the country’s export is from‬‬ ‫‪the free zones, they account for only one percent of the country’s produc‬‬‫‪tion, and seven percent of investment, the official further lamented.The es‬‬‫‪tablishment of free trade zones in Iran dates back to the Iranian calendar‬‬ ‫‪year 1368 (March 1989- March 1990) following the fall in the country’s oil‬‬ ‫‪income in the preceding year which prompted the government to promote‬‬ ‫‪kiyasat publication‬‬ ‫‪the non-oil exports.The first two free trade zones of Iran were established‬‬ ‫‪in the south of the country. The first one was Kish Free Trade Zone estab‬‬‫‪lished in 1368 on Kish Island in the Persian Gulf and the second one was‬‬ ‫‪Qeshm Free Trade Zone established the year after on Qeshm Island in the‬‬ ‫‪Strait of Hormuz.Some five other free trade zones have been also established‬‬ ‫‪in the country since then, including Chabahar in southeastern Sistan-Balu‬‬‫‪chestan Province, Arvand in southwestern Khuzestan Province, Anzali in‬‬ ‫‪northern Gilan Province, Aras in East-Azarbaijan Province, and Maku in‬‬ ‫‪West-Azarbaijan Province, both in the northwest of the country.While near‬‬ ‫‪three decades have passed since the start of free trade zones activity in Iran,‬‬ ‫‪their planned objectives have not been fully achieved and their development‬‬ ‫‪is still facing some impediments. Lack of proportion between the facili‬‬‫’‪ties and the objectives, lack of a national definition for free trade zones‬‬ ‫‪performance, limited resources for establishment and completion of in‬‬‫‪frastructures, no comprehensive management between the zones, and not‬‬ ‫‪complete implementation of zones management law are some of the bar‬‬‫‪riers in the way of free trade zones’ activity and development in the country.‬‬ ‫‪‘Free Zones High Council looking for estab‬‬‫’‪lishment of international bourse in FTZs‬‬ صفحه 3 ‫جــــریــــــدهالکیــــــاســـــت‬ ‫القوه االقتصادیه | ‪Economic Strength‬‬ ‫اقتصادمقاومتی‬ ‫‪kiyasat publication‬‬ ‫مسح | ‪Survey‬‬ ‫سال شانزدهم | شماره‪ | 340‬شنبه ‪ 06‬اذر ماه‪1400‬‬ ‫‪04‬‬ ‫اخبار ابفا‬ ‫اخبار برق‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب شد‬ ‫کیاست ‪ -‬مدیرعامل اب وفاضالب کهگیلویه و بویراحمد گفت‪ :‬در سفر رییس جمهور به‬ ‫استان ‪ 2‬هزار و ‪ 600‬میلیارد ریال به حوزه اب و فاضالب کهگیلویه و بوی راحمد اختصاص داده‬ ‫شد‪.‬به گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی ابفا‪ ،‬سفندیار برخه در گفت و گو با فارس‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در سفر رییس جمهور به کهگیلویه و بوی راحمد دو پروژه اولویت دار در حوزه اب‬ ‫و فاضالب مشخص شد‪.‬وی بیان کرد‪ :‬این طرح ها شامل پروژه تصفیه خانه فاضالب چ رام و‬ ‫اصالح شبکه اب یاسوج هستند‪.‬مدیرعامل اب وفاضالب کهگیلویه و بوی راحمد تصریح کرد‪:‬‬ ‫در سفر رئیس جمهور به استان ب رای پروژه تصفیه خانه فاضالب چ رام با پیشرفت ‪ 50‬درصدی‬ ‫‪ 400‬میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده شدو این پروژه حدود دو سال دیگر تکمیل و بهره‬ ‫برداری می شود‪.‬برخه عنوان کرد‪ :‬برای اصالح اب شرب یاسوج‪ ،‬باز سازی شبکه داخلی ان‬ ‫‪ 2‬هزار و ‪ 200‬میلیارد ریال اعتبار مصوب شده است‪.‬وی گفت‪ :‬پرت و هدر روی اب با توجه‬ ‫به اختالف ارتفاع که در یاسوج وجود دارد‪ ،‬باال می باشد‪.‬مدیرکل اب وفاضالب کهگیلویه و‬ ‫بویراحمد خاطر نشان کرد‪ :‬در سالجاری ‪ 750‬میلیارد ریال اعتبار استانی و نفت به بخش‬ ‫اب اختصاص داده شد که از این میزان تا کنون ‪ 250‬میلیارد ریال ان تخصیص یافته است‪.‬‬ ‫برخه بیان کرد‪ :‬در حال حاضر افزون بر ‪ 40‬پروژه در حوزه اب و فاضالب کهگیلویه و بوی راحمد‬ ‫فعال می باشد‪.‬وی افزود‪ :‬در سالهای گذشته ردیف اعتبارات باشت و گچساران یکی بود که‬ ‫در سالجاری این اعتبارات را حذف کردند‪.‬مدیرکل اب وفاضالب کهگیلویه و بوی راحمد ادامه‬ ‫داد‪ :‬در پی اقدام موثر به دنبال مجوز ماده ‪ 23‬هستیم که تا کنون ‪ 80‬درصد ان را انجام داده‬ ‫ایم و به زودی دو شهرستان باشت و لنده ردیف اختصاصی اعتبار را به خودشان تخصیص‬ ‫خواهند داد‪.‬برخه اضافه کرد‪ 15 :‬کیلومتر شبکه جمع اوری فاضالب در باشت کار انجام شده‬ ‫و به دنبال تملک زمین تصفیه خانه هستیم تا بتوانیم هر چه زودتر کار ان را اغاز کنیم‪.‬‬ ‫انتشار نخستین فصلنامه الکترونیکی دفتر توسعه پایدارابفا مازندران‬ ‫کیاست ‪ -‬اولین فصلنامه داخلی دفتر توسعه پایدار‪ ،‬مدیریت مصرف و مطالعات اجتماعی‬ ‫شرکت اب و فاضالب مازندران به صورت الکترونیکی در سایت شرکت بارگذاری شد‪.‬به‬ ‫گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی شرکت اب و فاضالب مازندران؛ مهندس سید‬ ‫محسن جمالی مدیر دفتر توسعه پایدار ‪ ،‬مدیریت مصرف و مطالعات اجتماعی شرکت با‬ ‫اشاره به این خبر اظهار داشت‪ :‬اولین فصلنامه داخلی این دفتر در ‪ ۱۲‬صفحه با همکاری‬ ‫مدیر عامل‪ ،‬مدیر و کارشناسان دفتر به صورت الکترونیکی در سایت شرکت اب و فاضالب‬ ‫مازندران منتشر و لینک این نشریه در بخش دفتر توسعه پایدار‪ ،‬مدیریت مصرف بارگذاری‬ ‫شده است‪.‬وی افزود‪ :‬این نشریه به صورت فصلنامه با موضوع اهداف توسعه پایدار در بهره‬ ‫وری اب است و با عناوینی در خصوص تاکید بر حفظ محیط زیست و توسعه پایدار‪ ،‬ابعاد‬ ‫و اهداف توسعه پایدار‪ ،‬وضعیت کلی منابع اب در جهان همچنین اب مجازی و مدیریت‬ ‫سبز در اختیار عالقمندان قرار گرفت‪.‬مهندس جمالی ابراز امیدواری کرد این نشریه‬ ‫هر فصل با مضامینی نو و تازه و اطالعات مفید منتشر و در اختیار مخاطبان قرار گیرد‪.‬‬ ‫عملیات بازسازی و ترمیم دو نقطه ازخط انتقال ابرسانی الرستان‬ ‫از سد سلمان فارسی‬ ‫کیاست ‪ -‬بنا بر اظهارات مدیر تاسیسات ابرسانی الرستان از سد سلمان فارسی این خط‬ ‫ابرسانی که در دو نقطه دچار حادثه شده بود ‪ ،‬در کمتر از ‪ ۲۴‬ساعت بازسازی و ترمیم شد‬ ‫و روند ابرسانی به مردم شهرها و روستاهای منتفع از ان به روال عادی بازگشت‪ .‬به گزارش‬ ‫احتساب به نقل از روابط عمومی شرکت ابفا استان فارس‪ ،‬به نقل از نادر معین مدیر‬ ‫تاسیسات ابرسانی الرستان از سد سلمان فارسی ‪ ،‬عملیات ترمیم و راه اندازی خط انتقال‬ ‫اب ‪۱۰۰۰‬میلیمتری فوالدی تاسیسات ابرسانی الرستان از سد سلمان فارسی که در ناحیه ی‬ ‫ابگرم شهرستان قیروکارزین و روستای مکویه ی شهرستان خنج دچار حادثه گردیده بود ‪ ،‬با‬ ‫تالش مضاعف نیروهای بهره برداری و اتفاقات این خط ابرسانی در کمتر از ‪ ۲۴‬ساعت برطرف‬ ‫گردید و روند ابرسانی به شهروندان شهرهای کارزین‪ ،‬امام شهر‪ ،‬خنج ‪ ،‬اوز ‪ ،‬گ راش ‪ ،‬الرستان‪،‬‬ ‫خور و لطیفی و همچنین ‪ ۳۶‬روستای مسیر این خط انتقال اب به روال عادی بازگشت‪.‬‬ ‫الزم به توضیح است ‪ :‬در مدت زمان ترمیم و بازسازی اتفاقات مذکور‪ ،‬ابرسانی به مشترکین‬ ‫دچار وقفه نگردید و ابرسانی از طریق منابع اب زیرزمینی و مخازن ذخیره اب صورت گرفت‪.‬‬ ‫کیاست ‪ -‬وزیر نفت طی حکمی‪،‬‬ ‫مرتضی شاه میرزایی را به عنوان معاون‬ ‫وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع‬ ‫پتروشیمی منصوب کرد‪.‬به گزارش‬ ‫احتساب‪ ،‬در حکم جواد اوجی خطاب‬ ‫به شا ه میرزایی امده است‪« :‬نظر‬ ‫به مراتب تعهد‪ ،‬تخصص و سوابق‬ ‫ارزشمند جنابعالی‪ ،‬به استناد ماده‬ ‫‪ ۵‬قانون وظایف و اختیارات وزارت‬ ‫نفت (مصوب سال ‪ ۱۳۹۱‬مجلس‬ ‫شورای اسالمی) و به پیشنهاد‬ ‫اعضای هیئت مدیره محترم شرکت‬ ‫ملی صنایع پتروشیمی‪ ،‬به موجب‬ ‫این حکم به سمت معاون وزیر‬ ‫و مدیرعامل شرکت ملی صنایع‬ ‫پتروشیمی منصوب می شوید‪ .‬انتظار‬ ‫می رود با استعانت از خداوند متعال‬ ‫و با بهر ه گیری از کلیه ظرفیت ها‪،‬‬ ‫اقدامات الزم و موثر در راستای‬ ‫تحقق اهدافی از جمله مواردی به‬ ‫شرح ذیل‪ ،‬در دستور کار قرار گیرد‪:‬‬ ‫ پیگیری ویژه به منظور تحول‬‫و پیشرفت همه جانبه صنعت‬ ‫پتروشیمی با اولویت استفاده از تمامی‬ ‫ظرفیت های موجود و با هدف خلق‬ ‫ارزش و اقتدارافرینی در گام دوم‬ ‫انقالب اسالمی‪.‬‬ ‫ اقدامات موثر در راستای توسعه‬‫زنجیره ارزش پتروشیمی با رویکرد‬ ‫تامین نیاز داخلی و تاب اوری اقتصاد و‬ ‫مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان اصفهان خبرداد‪:‬‬ ‫تحقق اقتصاد مقاومتی‪.‬‬ ‫ تالش برای بهینه سازی و بازارایی‬‫ساختار و تقویت زیرساخت های‬ ‫پتروشیمی کشور با رویکرد افزایش‬ ‫نقش تنظیم گری‪.‬‬ ‫ اهتمام ویژه برای متمرکز نمودن‬‫راهبردهای پتروشیمی در مواردی از‬ ‫جمله افزایش تامین مالی با اولویت‬ ‫مشارکت مردمی در سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫توسعه صنایع تکمیلی و پایین دستی‬ ‫و همچنین اشتغا ل زایی و حمایت از‬ ‫شرکت های دانش بنیان و بومی سازی‬ ‫و توسعه فناوری تجهیزات و کاالهای‬ ‫راهبردی صنعت پتروشیمی‪.‬‬ ‫ تدوین و پیگیری تصویب قوانین به‬‫منظور ایجاد جذابیت برای تشویق‬ ‫سرمایه گذاری در حوزه های کلیدی‪.‬‬ ‫ برنامه ریزی و ایجاد مکانیسم های‬‫مورد نیاز برای تامین و تضمین امنیت‬ ‫خوراک و عرضه محصوالت‪.‬‬ ‫ ایجاد بسترهای شفافیت فرایندها‬‫و شناخت گلوگا ه های فسادخیز و‬ ‫شناسایی و بکارگیری نیروهای‬ ‫توانمند‪ ،‬متعهد و کارامد بر اساس اصل‬ ‫شایسته ساالری و جانشین پروری‪».‬‬ ‫نشان زاده‪:‬‬ ‫پتروشیمی اروند عالوه بر بی نیاز کردن بازار داخل‬ ‫نیاز برخی کشورهای خاورمیانه را تامین می کند‬ ‫کیاست ‪ -‬مدیرعامل پتروشیمی اروند در‬ ‫جلسه با مدیران بانک ملی ایران در ماهشهر‬ ‫گفت‪ :‬پتروشیمی اروند عالوه بر بی نیاز کردن‬ ‫کشور از محصوالت ‪ PVC‬و کاستیک‪،‬‬ ‫نیاز برخی کشورهای خاورمیانه را نیز‬ ‫تامین می کند‪ .‬حسن نشان زاده مقدم در‬ ‫جلسه ی با مدیران بانک ملی ایران که در‬ ‫مجتمع پتروشیمی اروند برگزار شد‪ ،‬ضمن‬ ‫گرامیداشت هفته بسیج و تبریک به بسیجیان‬ ‫و روح پاک سردار سلیمانی‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫استان خوزستان یکی از مهمترین استان‬ ‫های صنعتی و بزرگترین منبع درامدی‬ ‫کشور است و از این لحاظ خدمات بسیاری‬ ‫به کشور ارائه می کند‪.‬مدیرعامل پتروشیمی‬ ‫اروند در ادامه به راه اندازی این مجتمع در‬ ‫اواخر دهه ‪ ۸۰‬شمسی اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫پتروشیمی اروند با بهره گیری از به روزترین‬ ‫تکنولوژی جهانی در سال ‪ ۱۳۸۹‬به بهره‬ ‫برداری رسید و همزمان کشور را در تولید‬ ‫محصول استراتژیک کاستیک خودکفا کرد‪.‬‬ ‫نشا ن زاده مقدم ادامه داد‪ :‬ظرفیت تولید‬ ‫پتروشیمی اروند ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تن‬ ‫در سال است و ‪ ۳۴۰‬هزار تن از این تولیدات‬ ‫را محصول پی وی سی شامل می شود‪.‬وی‬ ‫افزود‪ :‬شرکت پتروشیمی اروند عالوه بر‬ ‫بی نیاز کردن کشور از واردات محصوالت‬ ‫‪ ،PVC‬نیاز برخی کشورهای خاورمیانه از‬ ‫جمله ترکیه را نیز تامین می کند‪.‬نشان زاده‬ ‫پایان سخنان خود در میان مدیران‬ ‫مقدم در ِ‬ ‫بانک ملی ایران‪ ،‬روابط این شرکت با بانک ها‬ ‫را بسیار نزدیک دانست و بر نقش بانک ها در‬ ‫افزایش حجم تولیدات کشور تاکید کرد‪.‬در‬ ‫ادامه این نشست‪ ،‬مدیرعامل بانک ملی ایران با‬ ‫اشاره به نقش بانک ها در تامین مالی پروژه ها‬ ‫گفت‪ :‬نظام تامین مالی باید در خدمت تولید‬ ‫و معیشت مردم باشد و باید به سمت تحقق‬ ‫این هدف برویم‪.‬وی افزود‪ :‬حتما محصوالت‬ ‫خوبی برای تامین مالی بنگاه ها ارائه خواهیم‬ ‫داد تا بنگا ه های جدیدی را در بخش تولید‬ ‫ایجاد کنیم‪.‬محمدرضا فرزین با اشاره به نقش‬ ‫استان خوزستان در تولید ثروت اظهار داشت‪:‬‬ ‫باید تالش شود تمامی شعب استان خوزستان‬ ‫نقش پشتیبان را برای تولیدکنندگان‬ ‫و بنگا ه های اقتصادی داشته باشند و این‬ ‫استان برای بانک ها بسیار پر اهمیت است‪.‬‬ ‫برگزاری پیاده روی خانوادگی کارکنان پتروشیمی شیراز‬ ‫به مناسبت هفته بسیج‬ ‫اخبار اب منطقه ای‬ ‫مدیر عامل شرکت اب منطقه ای کردستان‪:‬‬ ‫عمده بارش ها در غرب استان اما شرق محور توسعه‬ ‫کیاست ‪ -‬مهندس ارش اریانژاد در دهمین کنف رانس بین المللی سامانه های سطوح ابگیر‬ ‫باران عنوان کرد‪ :‬تصمیم گیری ها در حوزه اب را باید بر سازگاری با کم ابی مطابقت دهیم‪.‬به‬ ‫گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی شرکت اب منطقه ای کردستان‪ ،‬دهمین کنف رانس‬ ‫بین المللی سامانه های سطوح ابگیر باران با حضور مدیر عامل این شرکت و جمعی از مدی ران‬ ‫استانی در دانشگاه کردستان برگزار شد‪.‬در این کنفرانس مهندس ارش اریانژاد گفت‪ :‬این‬ ‫شرکت در سنوات گذشته تفاهم نامه خوبی با دانشگاه کردستان منعقد کرده ایم و امروزه‬ ‫ارتباط بین دستگاه ها برای حفاظت از منابع اب و گذر از بحران خشکسالی‪ ،‬امری ضروری‬ ‫است‪.‬مدیر عامل شرکت اب منطقه ای کردستان در ادامه افزود‪ :‬متاسفانه در سال گذشته‬ ‫خشک ترین سال را در ‪ 50‬سال گذشته را تجربه کردیم به نحوی که حدود ‪ 30‬درصد نسبت‬ ‫به سال قبل و به نسبت دراز مدت ‪ 35‬کاهش بارندگی را در استان شاهد بودیم‪.‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫عل ی رغم بارندگ ی های اخیر هنوز با مشکل کم ابی مواجه هستیم و این ب رای ما هشداری است‬ ‫که باید تصمی م گیری ها در حوزه اب را بر سازگاری با کم ابی مطابقت دهیم‪.‬مهندس اریانژاد به‬ ‫تغییر اقلیم در کشور اشاره و اظهار داشت‪ :‬تغییر رفتار اقلیم‪ ،‬بر تصمیمات کالن اب در سطح‬ ‫وزارت نیرو نیز تاثیرگذار است و با نگاهی اجمالی بر امارها م ی توان مشاهده کرد که س رانه‬ ‫اب تجدیدپذیر ما طی سی و پنج سال گذشته تا به امروز حدود یک هزار و ‪ 250‬مترمکعب‬ ‫کاهش داشته است‪.‬مدیر عامل این شرکت ادامه داد‪ :‬پتانسیل اب استان کردستان در بخش‬ ‫اب های سطحی ‪ 4.7‬میلیارد مترمکعب و در حوزه منابع زیرزمینی حدود نیم میلیارد‪ ،‬اب قابل‬ ‫ب رنامه ریزی دو میلیارد مترمکعب و مصرف اب استان نیز یک میلیارد و ‪200‬میلیون مترمکعب‬ ‫م ی باشد‪.‬وی از وضعیت رواناب های استان خبر داد و عنوان کرد‪ :‬این استان دارای ‪ 6‬درصد‬ ‫رواناب به نسبت کشوری است که از این می زان حدود ‪ 60‬درصد از بخش منابع اب زیرزمینی‬ ‫مصرف و مابقی از ابهای سطحی تامین می گردد که این زنگ خطری است ب رای ما‪ ،‬چ را که‬ ‫عمده بارش ها در غرب استان م ی باشد در حالیکه شرق استان محور توسعه است و امروزه در‬ ‫دشت های قروه‪ ،‬دهگالن و چهاردولی شاهد بیش از ‪ 750‬میلیون متر مکعب کاهش حجم‬ ‫مخزن در منابع اب زیرزمینی هستیم به نحوی که یک چاه کشاورزی در این مناطق معموال‬ ‫در عمق ‪ 200‬متری به اب می رسد‪.‬مهندس ارش اریانژاد به عمده چالش های اب استان اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬از عمده چالش های اب این استان‪ ،‬بارگزاری فشار بیش از حد بر ابخوان های منابع‬ ‫اب زیرزمینی است و اگر این فشار را بر اب های سطحی منتقل نکنیم تا افق ‪ 1425‬بواسطه‬ ‫حفر بیش از حد چاه و برداشت های بی رویه از منابع زیرزمینی‪ ،‬در شرق استان با مشکل‬ ‫جدی روبرو خواهیم شد‪.‬وی اصل ی ترین ذینفعان بخش اب را مردم دانست و افزود‪ :‬بهترین‬ ‫راهکار برای نجات اب همراهی مردم خصوصا کشاورزان و سپس اجرای صحیح طرح های‬ ‫تعادل بخشی منابع اب زیرزمینی با رویکرد سازگای با کم ابی‪ ،‬است‪ ،‬مدیر عامل این شرکت‬ ‫در ادامه افزود‪ :‬در حال حاضر در حوزه اب تمام توجه ها به وزارت نیرو و وزارت جهادکشاورزی‬ ‫است‪ ،‬در حالیکه ذینفعان‪ ،‬خود بهترین مدی ران در این حوزه هستند و هر کس چه اشخاص‬ ‫حقیقی و چه حقوقی می توانند در حفاظت از منابع اب استان قدم های تاثیرگذاری بردارند‪.‬‬ ‫اخبار قصیره‬ ‫‪H‬‬ ‫‪ead of the Iranian Petroleum Industries Equipment‬‬ ‫‪Manufacturers Association (IPIEMA) has said the Oil‬‬ ‫‪Ministry is going to define new mega projects in which‬‬ ‫‪equipment manufactured by the country’s oil equipment build‬‬‫‪ers will be used, Shana reported.Speaking in a press confer‬‬‫‪ence on Saturday, Majid Mohammadpour noted that 40 percent‬‬ ‫‪of the construction capacity of the members of the IPIEMA is‬‬ ‫‪empty, saying: “in order to completely use this domestic pro-‬‬ ‫با حکم وزیر نفت؛‬ ‫اختصاص بیش از‪ 2‬هزار میلیارد ریال‬ ‫بهابفاکهگیلویهوبویراحمددرسفررییسجمهور‬ ‫کیاست ‪ -‬به گزارش احتساب به نقل‬ ‫ازروابط عمومی پتروشیمی شیراز به‬ ‫مناسبت گرامیداشت هفته بسیج پیاده‬ ‫روی خانوادگی کارکنان پتروشیمی‬ ‫شیراز با حضور مدیران محترم شرکت‬ ‫در روز جمعه ‪ ۵‬اذرماه ‪ ۱۴۰۰‬در بوستان‬ ‫کوهستانی دراک شیراز و بوستان‬ ‫تخته سنگ جمشید مرودشت برگزار‬ ‫شد‪.‬این همایش با هدف توسعه فرهنگ‬ ‫ورزش در جامعه و ایجاد روحیه نشاط‬ ‫و همدلی بین کارکنان از سوی پایگاه‬ ‫بسیج شهدای پتروشیمی شیراز با‬ ‫همکاری روابط عمومی شرکت برگزار‬ ‫گردید‪.‬حضور مدیران محترم شرکت‬ ‫از اغاز شروع این برنامه‪ ،‬باعث ایجاد‬ ‫فضایی گرم و صمیمی و برقراری‬ ‫ارتباط نزدیکتر با کارکنان در طول‬ ‫برگزاری همایش شد‪ .‬در پایان این‬ ‫همایش پس از صرف صبحانه به‬ ‫شرکت کنندگان هدایایی اهدا گردید‪.‬‬ ‫با اجرای پروژه جدید رفع گلوگاه های تولید؛‬ ‫تولید پتروشیمی غدیر به ‪ ۱۰۰‬درصد ظرفیت اسمی رسید‬ ‫کیاست ‪ -‬اجرای پروژه مهم رفع‬ ‫گلوگا ه های تولید در راکتورهای‬ ‫پتروشیمی غدیر‪ ،‬افزایش تولید‬ ‫ماهانه ‪ ۳‬هزار تن «پی و ی سی» این‬ ‫پتروشیمی را در پی خواهد داشت‬ ‫که سبب می شود تولید روزانه غدیر از‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد ظرفیت اسمی عبور کند‪.‬‬ ‫به گزارش احتساب به نقل از شرکت‬ ‫پتروشیمی غدیر‪ ،‬عملیات پاکسازی‬ ‫و تمیزکاری هفت راکتور اصلی خط‬ ‫تولید «پی و ی سی» پتروشیمی غدیر‬ ‫به عنوان پروژه کلیدی رفع موانع و‬ ‫گلوگا ه های تولید در این مجتمع‪ ،‬با‬ ‫همت و اراده متخصصان این شرکت‬ ‫و قبول ریسک از سوی مدیرعامل‪،‬‬ ‫برای نخستین بار در پنج سال گذشته‬ ‫با استفاده از امکانات و ظرفیت های‬ ‫داخلی بدون حادثه و با موفقیت انجام‬ ‫| ‪| PhotoNews‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫‪duction capacity, new megaprojects in the oil industry are to be‬‬ ‫‪defined.”Underlining the positive steps taken by the new gov‬‬‫‪ernment administration, Mohammadpour said currently 85 per‬‬‫‪cent of the equipment used in the country’s oil, gas, and petro‬‬‫‪chemical industry are provided by domestic manufacturers.The‬‬ ‫‪official noted that currently the knowledge for the production‬‬ ‫‪of 10 equipment groups including turbines, compressors, and‬‬ ‫‪catalysts have been indigenized and 10 new groups are also go‬‬‫‪ing to be added to this list in the near future.According to Mo‬‬‫‪hammadpour, in addition to supplying domestic needs of the‬‬ ‫‪country’s oil, gas and petrochemical industries, the equipment‬‬ ‫‪and parts manufactured in the country are also exported to other‬‬ ‫‪countries like Turkmenistan, Qatar, Venezuela, Iraq, and Syria.‬‬ ‫‪Oil Ministry to define mega‬‬ ‫‪projects to use capacities of‬‬ ‫‪domestic equipment builders‬‬ ‫شد‪.‬با اجرای این پروژه‪ ،‬افزون بر بهبود‬ ‫کمی و کیفی تولید محصوالت‪ ،‬ظرفیت‬ ‫ّ‬ ‫تولید روزانه «پی و ی سی» غدیر از‬ ‫‪ ۳۰۰‬به حدود ‪ ۴۲۰‬تن در روز رسیده‬ ‫که به عبارت دیگر با رفع موانع تولید‬ ‫ماهانه بیش از ‪ ۳‬هزار تن به تولید‬ ‫پی و ی سی پتروشیمی غدیر افزوده‬ ‫شده است‪.‬در کنار افزایش توان تولید‪،‬‬ ‫صرفه جویی در مصرف اب کولینگ‪،‬‬ ‫کاتالیست و بهبود راندمان و فرایند‬ ‫تولید از دیگر اهداف اجرای این پروژه‬ ‫است که با ایجاد کارگروه فنی به‬ ‫ریاست مدیرعامل جدید پتروشیمی‬ ‫غدیر‪ ،‬دالیل مختلف کاهش تولید‬ ‫پی و ی سی به دلیل اختالل در فعالیت‬ ‫راکتورهای این مجتمع پتروشیمی‬ ‫بررسی و سرانجام با اجرای این پروژه‬ ‫مشکالت و موانع تولید به طور کامل‬ ‫برطرف می شود‪.‬بر اساس این گزارش‪،‬‬ ‫در صورت تامین پایدار و مطمئن‬ ‫خوراک از سوی باالدستی امکان‬ ‫تولید باالتر از ظرفیت طراحی شده‬ ‫در پتروشیمی غدیر فراهم شده است‬ ‫و پیش بینی می شود امکان ثبت‬ ‫حدنصاب جدید تولیدی تا پایان امسال‬ ‫فراهم شود؛ افزون بر این در راستای‬ ‫برنامه استمرار تولید پتروشیمی‬ ‫غدیر به زودی عملیات تعویض یکی‬ ‫از مبد ل های واحد «و ی سی ام»‬ ‫انجام می شود‪.‬شرکت پتروشیمی‬ ‫غدیر دارای ظرفیت تولید ساالنه‬ ‫‪ ۲۷۰‬هزار تن محصول شامل ‪۱۲۰‬‬ ‫هزار پلی وینیل کلراید «پی و ی سی»‬ ‫و ‪ ۱۵۰‬هزار تن «و ی سی ام» وینیل‬ ‫کلراید منومر در منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫پتروشیمی «بندر ماهشهر» است‪.‬‬ ‫رتبه برتر شرکت توزیع برق استان‬ ‫در استقاده از انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫کیاست ‪ -‬در مراسمی با حضور معاون وزیر نیرو‪ ،‬رییس سازمان بسیج سازندگی و دیگر فرماندهان سپاه‬ ‫صاحب الزمان و بسیج سازندگی‪ ،‬استاندار‪ ،‬رئیس کمیسیون اب و مناطق کم برخوردار شورای اسالمی‬ ‫شهراصفهان و مدیران شرکت های توزیع برق استان و شهرستان اصفهان‪ 558 ،‬پروژه در زمینه توسعه‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر‪ ،‬شامل ‪400‬نیروگاه خورشیدی‪39 ،‬طرح اشتغالزا و ‪119‬پروژه رفع محرومیت‬ ‫افتتاح شد‪.‬مهدی ثقفی‪ ،‬مدیردفتر مدیریت مصرف توزیع برق استان اصفهان بیان کرد‪ :‬براساس مصوبه‬ ‫مجلس‪ ،‬قراربود صدهزار مگاوات انرژی خورشیدی توسط سازمان بسیج سازندگی بعنوان مجری طرح‬ ‫اجرا شود که بدلیل کمبود بودجه‪ ،‬به ‪10‬هزار مگاوات در کل کشور کاهش یافت و سهمیه استان اصفهان‬ ‫شامل احداث ‪800‬نیروگاه شد‪ .‬ثقفی در ادامه توضیح داد‪ :‬در دی ماه سال گذشته‪ ،‬بعد از ابالغیه به‬ ‫بانک های عامل‪ ،‬برنامه ریزی برای احداث ‪ 800‬نیروگاه در استان پیگیری و اقدامات اجرایی از ابتدای‬ ‫سال جاری اغاز شد‪ .‬چنانچه‪ ،‬امروز شاهد افتتاح ‪ 400‬نیروگاه ‪5‬کیلوواتی خانگی هستیم و امیدواریم‬ ‫تا دهه فجر‪400 ،‬نیروگاه دیگر در استان به بهره برداری برسد‪ .‬مدیردفتر مدیریت مصرف توزیع برق‬ ‫استان اصفهان با صحبت از پیشرفت های خوبی که دراین پروژه ها در استان حاصل شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫براساس مقایسه سازمان بسیج سازندگی با سایر استان ها‪ ،‬استان اصفهان در این زمینه پیشرو است و‬ ‫براین اساس‪ ،‬قول اعطای سهمیه هزار نیروگاه دیگر با درنظرگرفتن پرداخت تسهیالت قرض الحسنه‬ ‫به اقشار محروم را داده اند‪ .‬ثقفی با اذعان به جایگاه برتر شرکت توزیع برق استان اصفهان در استفاده از‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر‪ ،‬گفت‪ :‬در ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر‪ ،‬شرکت توزیع برق استان‬ ‫اصفهان در بین ‪40‬شرکت توزیع در کشور موفق به کسب رتبه نخست شده است‪.‬وی در ادامه توضیح‬ ‫داد‪ :‬در سال ‪ ،99‬بالغ بر ‪3‬ونیم مگاوات نیروگاه خورشیدی احداث کردیم و امسال نیز رتبه برتر را دراین‬ ‫زمینه کسب کردیم‪.‬به گفته مهدی ثقفی‪ ،‬باتوجه به‪ 70‬مگاوات ظرفیت کل نیروگاه های کشور‪ ،‬استان‬ ‫اصفهان با برخورداری از ‪20‬درصد ظرفیت نیرگاهی‪ ،‬در جایگاه برتر قرار دارد‪.‬وی ابراز امیدواری نمود که با‬ ‫فرهنگ سازی در زمینه توسعه انرژی های تجدیدپذیر‪ ،‬موفقیت بیشتری را دراین خصوص شاهد باشیم‪.‬‬ ‫مدیردفتر مدیریت مصرف توزیع برق استان اصفهان یاداور شد‪ :‬متقاضیان نصب پنل های خورشیدی با‬ ‫ثبت درخواست خود‪ ،‬ظرف ‪3‬روز مجوز دریافت می کنند و احداث پنل درطول یک هفته انجام می شود‪.‬‬ ‫تامین درامد پایدار خانوار با نصب پنل خورشیدی‬ ‫رحمت اهلل حمامیان‪ ،‬قائم مقام مدیرعامل توزیع برق استان اصفهان در حاشیه افتتاح پروژه های نیروگاهی‬ ‫و توسعه انرژی های تجدید پذیر که در استانداری اصفهان برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امروز ‪ 558‬پروژه در‬ ‫نتیجه تعامل و تفاهمنامه های دوجانبه بین حوزه برق‪ ،‬بسیج سازندگی و سپاه صاحب الزمان (عج) در‬ ‫استان اصفهان افتتاح گردید که در قالب نصب ‪400‬نیروگاه ‪5‬کیلوواتی در سقف مکان های تحت پوشش‬ ‫در مناطق محروم و کم برخوردار استان به بهره برداری رسید‪.‬وی با صحبت از اهمیت جایگزینی انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر که بویژه در برنامه دولت سیزدهم مطرح شده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬این پروژه ها از سویی می‬ ‫تواند بلحاظ تامین هزینه های معیشتی خانواده های تحت پوشش کمیته امداد‪ ،‬بهزیستی‪ ،‬مناطق محروم‬ ‫و بخش هایی از استان که متاثر از شرایط خشکسالی با مشکالت اقتصادی مواجه شده اند و همینطور‬ ‫بلحاط تولید انرژی های پاک در راستای اهداف کاهش االینده ها موثر باشد‪ .‬حمامیان افزود‪ :‬طبق قرارداد‬ ‫‪20‬ساله با شرکت توزیع برق استان‪ ،‬برق تولیدی حاصل از انرژی های خورشیدی از تولیدکنندگان‬ ‫خریداری وبصورت ماهانه یا دوماهه مبالغی به انها پرداخت می گردد‪ .‬حمامیان گفت‪ :‬تالش ما براین است‬ ‫تا ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر را افزایش دهیم‪ .‬زیرا بلحاظ اقتصادی و تامین درامد پایدار برای خانواده‬ ‫های نیازمند‪ ،‬حائز اهمیت است‪ .‬همچنین‪ ،‬باتوجه به شرایط خشکسالی برای مناطق محروم و اسیب‬ ‫دیده و افزایش راندمان تولید برق در استان‪ ،‬استقرار پنل های خورشیدی مورد استقبال قرار گرفته است‪.‬‬ ‫بهره برداری از ‪800‬نیروگاه تا دهه فجر‬ ‫در این مراسم‪ ،‬سیدعلیرضا متحملیان‪ ،‬مسئول بسیج شرکت توزیع برق استان اصفهان با گرامیداشت‬ ‫هفته بسیج و سالروز تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان امام راحل در سال ‪ ،1358‬افتتاح ‪ 400‬نیروگاه‬ ‫خورشیدی پشت بامی با ظرفیت تولید ‪5‬کیلووات برای هر نیروگاه در مناطق محروم استان و خانواده‬ ‫های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را گامی موثر در استفاده از انرژی های تجدیدپذیر عنوان‬ ‫کرد‪ .‬متحملیان درباره نحوه تخصیص تسهیالت گفت‪ :‬طبق توافق با بانک های عامل‪ ،‬به متقاضیان دارای‬ ‫مجوز نصب پنل خورشیدی‪ 50 ،‬میلیون تومان تسهیالت اختصاص می یابد که با اورده ‪ 15‬میلیونی‬ ‫خود‪ ،‬مجموعا با ‪ 65‬میلیون تومان می توانند در نصب پنل و تولید انرژی های تجدیدپذیر سرمایه گذاری‬ ‫کنند‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬به همت نیروی بسیج توزیع برق استان‪ ،‬دفتر مدیریت مصرف‪ ،‬بسیج سازندگی‬ ‫و سپاه صاحب الزمان(عج) اجرای ‪ 558‬پروژه در زمینه احداث نیروگاه های خورشیدی با فرصت های‬ ‫اشتغالزایی و رفع محرومیت با موفقیت اجرا شد‪.‬مسئول بسیج شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت‪:‬‬ ‫‪ 800‬نیروگاه براساس سهمیه استان تعیین شده است که امروز شاهد افتتاح ‪400‬نیروگاه در سطح‬ ‫استان هستیم و تا دهه فجر با تکمیل ‪ 400‬نیرگاه دیگر‪ 800 ،‬نیروگاه به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم ‪:‬‬ ‫جریمه سنگین در انتظار متخلفان برای دستکاری کنتور برق در ایالم‬ ‫کیاست ‪ -‬مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم گفت‪ :‬با کسانی که اقدام به سرقت برق‬ ‫و دستکاری کنتور های خود می کنند‪ ،‬قاطعانه و قانونی برخورد می شود‪.‬هادی شیرخانی در مراسم‬ ‫اختتامیه سی و چهارمین جشنواره تئاتر استان ایالم اهار داشت‪:‬جای بسی خرسندی است که در‬ ‫شرایط سخت کنونی و وجود مشکالت اقتصادی و اجتماعی بسیار در کشور‪ ،‬تئاتر رسالت حال خوش‬ ‫بخشیدن و همدرد بودنش را نه در دلداری دادن‪ ،‬که در بازتاب مسایل روز پی می گیرد و هنرمندان این‬ ‫عرصه برای حیات فرهنگی جامعه از هیچ تالشی دریغ نکرده اند‪.‬وی برگزاری چنین رویدادهای هنری‬ ‫را موجب تکاپوی گروه های نمایشی استان ایالم دانست و افزود‪ :‬وجه تمایز تئاتر با دیگر رشته های‬ ‫هنری در این است که تئاتر‪ ،‬زبان و هنر مردمی است که شرایط اجتماعی و اقتصادی را نقد کرده و‬ ‫زبان مطالبه و خواسته مردم از مسووالن می شود‪.‬مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایالم در ادامه‬ ‫با اشاره به برنامه های مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا در توزیع برق ایالم گفت‪ :‬برای مدیریت مصرف‬ ‫انرژی و کاهش هزینه ها‪ ،‬به همراهی و همکاری مردم و رسانه ها نیازمندیم‪.‬شیرخانی عمده ترین چالش‬ ‫این شرکت را سرقت برق و بدحسابی برخی مشترکان عنوان کرد و تاکید کرد‪ :‬با کسانی که اقدام‬ ‫به سرقت برق و دستکاری کنتور های خود می کنند‪ ،‬قاطعانه و قانونی برخورد می شود‪.‬این مسوول‬ ‫با تقدیر از رسانه های استان که با اموزش‪ ،‬اطالع رسانی و فرهنگ سازی‪ ،‬شرکت توزیع برق استان‬ ‫ایالم را در پیشبرد اهداف عام المنفعه یاری کرد ه اند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬امیدواریم در اینده ضمن اصالح‬ ‫الگوی مصرف‪ ،‬شاهد ارایه خدمات بیشتر و بهتر به مردم و رضایتمندی بیش از پیش مردم باشیم‪.‬‬ ‫طی جلسه با فرماندار و نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسالمی؛‬ ‫ازمدیرعاملشرکتتوزیعنیرویبرقاذربایجانغربیقدردانیشد‬ ‫کیاست ‪ -‬به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق اذربایجان غربی در جلسه شورای‬ ‫هماهنگی مدیران عامل صنعت اب و برق با نماینده مردم شریف مهاباد در مجلس شورای اسالمی و‬ ‫فرماندار مهاباد‪،‬از مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اذربایجان غربی قدردانی شد‪.‬در این جلسه که‬ ‫عصر امروز در فرمانداری مهاباد برگزار شد‪ ،‬فرماندار مهاباد درخواست اصالح ولتاژ برق شهر گوگ‬ ‫تپه را مطرح نمود‪.‬از دیگر مطالبات فرماندار مهاباد راه اندازی واحد اتفاقات در شهر گوگ تپه بود که‬ ‫نیازمندی های الزم برای اجرای این موضوع نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مدیرعامل شرکت‬ ‫توزیع نیروی برق استان در این خصوص قول مساعد داد‪ .‬همچنین تامین برق مساکن مهر مهاباد از‬ ‫دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود‪.‬در نشست مشترک شورای هماهنگی مدیران صنعت اب و‬ ‫برق اذربایجان غربی با نماینده مهاباد در مجلس و فرماندار این شهرستان‪ ،‬محمودزاده نماینده مهاباد‬ ‫از تالش های مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اذربایجان غربی و مدیریت توزیع برق مهاباد بابت‬ ‫اصالح شبکه توزیع برق در سطح این شهرستان و روشنایی معابر قدردانی کرد‪.‬مدیرعامل شرکت توزیع‬ ‫نیروی برق اذربایجان غربی در ادامه این نشست موافقت کرد عالوه بر تبدیل ‪ ۴۰‬کیلومتر شبکه مسی‬ ‫به کابل خودنگهدار که قبال برنامه ریزی شده بود‪ ۲۰ ،‬کیلومتر دیگر نیز در نیمه دوم سال ‪ ۱۴۰۰‬و سه‬ ‫ماهه اول ‪ ۱۴۰۱‬از شبکه مسی به کابل خودنگهدار تبدیل شود‪.‬مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫اذربایجان غربی در ادامه افزود در سالجاری برای بهسازی تعداد ‪ ۳۴‬روستا در مهاباد برنامه ریزی شده‬ ‫است‪.‬وی در این راستا عالوه بر ‪ ۳۴‬روستای برنامه ریزی شده بر بهسازی و اصالح شبکه ‪ ۵‬روستای دیگر‬ ‫دستور الزم صادر نمود‪.‬بنابراین گزارش‪ ،‬با توجه به مطالبه نماینده مردم شریف مهاباد احداث پست‬ ‫زمینی تاناکورا و جابجایی تیرهای برق روستایی در دستور کار قرار گرفت‪.‬مهندس اکبر حسن بکلو‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اذربایجان غربی در این جلسه ضمن قدردانی از تالش همکاران برق‬ ‫استان اضافه کرد‪ :‬اگر امروز صنعت برق پرچم دار خدمت رسانی پایدار به مردم است مرهون تالش ها و‬ ‫زحمات خستگی ناپذیر پرسنل صنعت برق می باشیم که پرسنل خدوم شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫نیز همواره برای تامین بی وقفه و مستمر برق مردم شریف استان از هیچ کوششی دریغ نمی کنند‪.‬‬ ‫فرنسا توکد عزمها علی تعزیز التعاون االقتصادی مع ایران‬ ‫اکد رئیس وفد وزاره الزراعه الفرنسیه الذی یزور ایران حالیا‪ ،‬عزم بالده الجاد على تعزیز التعاون االقتصادی الثنائی‪ ،‬قائال ‪ :‬نبحث‬ ‫عن حلول لتوسیع العالقات التجاریه واالقتصادیه بین البلدین فی ظل القیود والتحدیات المتواجده فی السنوات االخیره‪.‬والتقى‬ ‫مسوولو وزاره التعاون والعمل والرفاه االجتماعی االیرانی‪ ،‬وفد وزاره الزراعه الفرنسیه لبحث مجاالت التعاون المشترک فی‬ ‫اطار انشطه التعاونیات وشرکات استثمار الضمان االجتماعی (شستا) بالعاصمه طهران‪.‬وشدد رئیس وفد وزاره الزراعه الفرنسیه‬ ‫"غروتن" عزم بالده الجاد على تعزیز التعاون االقتصادی بین ایران و فرنسا وقال نبحث عن حلول لتوسیع العالقات التجاریه‬ ‫واالقتصادیه بین البلدین فی ظل القیود والتحدیات التی ظهرت فی السنوات االخیره‪.‬واشار الى القدرات العالیه لفرنسا فی مجال‬ ‫انتاج االلبان وتربیه المواشی‪ ،‬موکدا استعداد بالده للتعاون مع ایران فی مجاالت االستثمار ونقل التکنولوجیا وصادرات الثروه‬ ‫الحیوانیه والتعدیل الوراثی فی الزراعه‪.‬من جانبه‪ ،‬اشار مدیر عام التنمیه التعاونیه بوزاره التعاون والعمل والرفاه االجتماعی‬ ‫االیرانی معین هاشمی‪ ،‬الى توقیع مذکره التفاهم بین ایران وفرنسا فی مجال انشطه التعاونیات عام ‪ ،1995‬معربا عن استعداد ایران‬ ‫لتنفیذ مذکره التفاهم الموقعه بین البلدین وتوطید العالقات بین تعاونیات البلدین بعد احتواء تفشی جائحه کورونا فی العالم‪.‬‬ صفحه 4 ‫کیاست ‪ -‬مسعود بادین مدیرعامل بیمه اسیا و رضا‬ ‫دولت ابادی مدیرعامل جدید بانک ملت با یکدیگر‬ ‫دیدار کردند‪.‬به گزارش روابط عمومی بیمه اسیا‪ ،‬در پی‬ ‫انتصاب مدیرعامل جدید بانک ملت‪ ،‬مسعود بادین نایب‬ ‫رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه اسیا در دیدار با‬ ‫دکتر رضا دولت ابادی ضمن تبریک انتصاب وی به‬ ‫عنوان مدیرعامل جدید این بانک‪ ،‬بر ادامه تفاهم نامه‬ ‫بزرگ ترین بیمه و بانک خصوصی کشور تاکید کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بیمه اسیا با اشاره به تاثیرگذاری اهرم های‬ ‫بانکی‪ ،‬بورس و بیمه در بازار سرمایه‪ ،‬گفت‪ :‬همکاری و تعامل بانک و بیمه در شرایط فعلی‬ ‫اقتصادی کشور می تواند تاثیر مثبتی در رونق بازار و فعالیت های اقتصادی کشور داشته‬ ‫باشد‪.‬بنا بر این گزارش‪ ،‬مدیرعامل بانک ملت نیز در این دیدار با اشاره به توانمندی بیمه اسیا‬ ‫در صنعت بیمه اظهار داشت‪ :‬اینجانب و احاد خانواده بزرگ بانک ملت امادگی کامل دارد تا‬ ‫خدمات بانکی مورد نیاز ان مجموعه معظم را در راستای تحقق اهداف عالیه هر دوسازمان و‬ ‫ارتقای سطح تعامالت دو جانبه به بهترین نحو ممکن‪ ،‬ارایه نماید‪.‬رضا دولت ابادی با اشاره‬ ‫امضای تفاهم نامه بزرگ بین بیمه اسیا و بانک ملت‪ ،‬از همکاری این بانک با خوشنام ترین‬ ‫شرکت بیمه در کشور ابراز خرسندی نمود و بیمه اسیا را شرکتی مورد اعتماد عموم مردم‬ ‫و توانمند توصیف کرد‪ .‬گفتنی است‪ ،‬چندی پیش تفاهم نامه همکاری بین بیمه اسیا و بانک‬ ‫ملت به عنوان بزرگ ترین بیمه و بانک خصوصی کشور منعقد شد که هدف از ان افزایش‬ ‫رضایتمندی مشتریان‪ ،‬بهینه سازی فرایند امور مالی‪ ،‬سوداوری بیشتر و افزایش بهره وری است‪.‬‬ ‫وبینار هفتم تحول دیجیتال به میزبانی بیمه ملت‬ ‫برگزار شد‬ ‫کیاست ‪ -‬هفتمین وبینار از سلسله وبینارهای تحول‬ ‫دیجیتال در صنعت بیمه روز دوشنبه اول اذرماه ‪1400‬‬ ‫به میزبانی بیمه ملت برگزار شد‪.‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بیمه ملت‪ ،‬در وبینار هفتم‪ ،‬موضوع تحول دیجیتال‬ ‫سرمایه انسانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت‪ .‬این‬ ‫نشست با حضور دکتر فرشته امین عضو هیات علمی‬ ‫دانشکده مدیریت دانشگاه تهران‪ ،‬دکتر شاهین طیار‬ ‫مسوول میز مطالعات مدیریتی پژوهشکده بیمه‪ ،‬عباس‬ ‫ازادمنش رییس اداره اموزش بیمه ملت‪ ،‬مجید منوچهری‬ ‫هم بنیان گذار تیم هفت سنگ و دکتر امیر بابااکبری مدیر سابق منابع انسانی شرکت بیمه رازی و‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه برگزار شد‪.‬بر اساس این گزارش‪ ،‬در این وبینار که در قالب پنل برگزار و از‬ ‫طریق الیو اینستاگرام شرکت بیمه ملت‪ ،‬پژوهشکده بیمه و مرکز نوافرینی پلنت در دسترس عموم‬ ‫قرار گرفت‪ ،‬عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران‪ ،‬به موضوع کاربردی فناوری های‬ ‫دیجیتال در منابع انسانی پرداخت‪.‬فرشته امین‪ ،‬موضوع منابع انسانی را در عصر متغیر کنونی بسیار‬ ‫با اهمیت و ویژه دانست و بیان کرد‪ :‬نقش منابع انسانی در عصر دیجیتال فراتر از کارهای اجرایی و‬ ‫در حد پارتنر استراتژیک برای پیاده سازی تحول دیجیتال است‪.‬امین در بخش دیگری از سخنانش‪،‬‬ ‫به کاربرد فناوری های اینترنت اشیا‪ ،‬بالک چین‪ ،‬ابرهای محاسباتی‪ ،‬تحلیل شبکه های اجتماعی و‬ ‫هوش مصنوعی در فرایند جذب‪ ،‬نگهداشت‪ ،‬توسعه و اموزش کارکنان پرداخت و باور داشت که‬ ‫تکنولوژی های ذکر شده نقش یک دستیار را برای تصمیم گیرندگان این حوزه بازی خواهد کرد‪.‬‬ ‫مسئول میز مطالعات مدیریتی پژوهشکده بیمه نیز به موضوع استراتژی های منابع انسانی در تحول‬ ‫دیجیتال پرداخت‪.‬شاهین طیار در بخش ابتدایی سخنان خود به نقش منابع انسانی در جهت تحقق‬ ‫اهداف و برنامه های استراتژیک‪ ،‬نقش تعیین کننده استراتژی کسب وکار در استراتژی های مدیریت‬ ‫منابع انسانی‪ ،‬ارتباط متقابل استراتژی و فناوری‪ ،‬اثار تحول دیجیتال بر مدل های کسب وکار و‬ ‫در نهایت اثار تحول دیجیتال بر استراتژی های مدیریت منابع انسانی اشاره کرد‪.‬طیار در ادامه‬ ‫به بررسی چارچوب های استراتژیک برای طراحی شغل‪ ،‬کارمندیابی‪ ،‬انتخاب‪ ،‬مدیریت عملکرد و‬ ‫اموزش پرداخت‪.‬مسوول میز مطالعات مدیریتی پژوهشکده بیمه در بخش دیگری از این نشست‪،‬‬ ‫اشاره کرد‪ :‬در عصر دیجیتال در مواری ورود تکنولوژی باعث حذف شغل می شود اما در موارد‬ ‫بسیار زیادی شغل بدون تغییر باقی می ماند و فرد نیارمند مهارت های جدید است که در این بین‪،‬‬ ‫شرکت های بیمه می توانند با حمایت های خود باعث توسعه کارکنان خود شوند‪.‬رئیس اداره اموزش‬ ‫بیمه ملت در هفتمین وبینار تحول دیجیتال‪ ،‬به موضوع جذب و استعدادیابی در فضای دیجیتال‬ ‫پرداخت‪.‬عباس ازادمنش‪ ،‬در ابتدا موضوع دشواری یافتن استعدادها در سال های اخیر را مدنظر‬ ‫قرار داد و بیان کرد‪ :‬باتوجه به تغییرات عصر دیجیتال‪ ،‬تغییر مهارت ها و تغییرات پاندمی کرونا‪،‬‬ ‫ارتباط بین کارمند و کارفرما تغییر یافته و مطالعات نشان می دهد رقابت بین کارفرمایان برای‬ ‫جذب نیروی مناسب افزایش خواهد یافت‪.‬ازادمنش در ادامه به دیجیتالی شدن و تاثیرات ان بر‬ ‫تغییر نحوه استخدام شرکت ها پرداخت که در نتیجه ان‪ ،‬بازار کار در دهه های اینده با اختالل قابل‬ ‫توجهی مواجه خواهد شد و امروزه بهترین و اساسی ترین روش برای مدیران استعدادیابی‪ ،‬برخورد‬ ‫"مشتری مانند" با کاندیداهاست‪.‬وی موضوع استفاده ترکیبی از تست های دیسک‪ ،‬ام بی تی ای‪،‬‬ ‫هالند و هوش چندگانه گاردنر به همراه تست ژنتیک برای کسب اطالعات مناسب از کارمند در‬ ‫جهت استخدام و به کارگماری در جای مناسب در سازمان و استعدادیابی را مورد تاکید قرار داده‬ ‫و بیان کرد‪ :‬در فضای رقابتی برای جذب و استعدادیابی‪ ،‬تست های شخصیت و ژنتیک می توانند‬ ‫در پلتفرم های مرتبط نگهداری شده و در زمان جذب و استعدادیابی مورد استفاده قرار گیرند و‬ ‫همچنین برای بازافرینی دوباره نیروی انسانی موجود‪ ،‬بسیار مهم و اساسی است‪.‬نگهداشت نیروی‬ ‫انسانی در تحول دیجیتال‪ ،‬موضوعی بود که هم بنیان گذار تیم هفت سنگ به ان اشاره کرد‪.‬مجید‬ ‫منوچهری به دوگانه ماندن یا رفتن در بین کارکنان اشاره کرد که بسیاری از کارکنان همواره با‬ ‫این پرسش مواجه اند‪.‬منوچهری موارد و عواملی که باعث ایجاد رضایت در بین انها می شود را مورد‬ ‫بررسی قرارداد و در بخش دیگری از صحبت های خود اشاره کرد‪ :‬بین منابع انسانی در صنعت بیمه‬ ‫ایران با صنعت بیمه در دنیا فاصله چندانی وجود ندارد و علت این امر عدم به کارگیری داده و علوم‬ ‫داده برای تحلیل رفتار کارکنان است‪.‬وی همچنین بیان کرد‪ :‬در صورتی که موضوع داده و تحلیل‬ ‫ان در حوزه منابع انسانی جدی گرفته شود‪ ،‬می توان در مدت زمان کوتاهی این فاصله را جبران‬ ‫کرد‪.‬هم بنیان گذار تیم هفت سنگ‪ ،‬پذیرش تکنولوژی در حوزه منابع انسانی را بسیار کم برشمرد‬ ‫و پیشنهاد داد‪ :‬با تمرکز بر داده و تحلیل داده و پذیرش فناوری های جدید می توان به اثربخشی‬ ‫و انگیزه بیشتر در کارها رسید‪.‬امیر بابااکبری‪ ،‬مدیر سابق منابع انسانی شرکت بیمه رازی و عضو‬ ‫هیات علمی دانشگاه نیز به عنوان رییس پنل به طرح سواالت مختلف از اعضای پنل پرداخت و‬ ‫نتیجه صحبت های افراد را جمع بندی کرد‪.‬گفتنی است؛ وبینارهای تحول دیجیتال‪ ،‬به صورت هر‬ ‫هفته یک نشست در قالب میزگرد تخصصی با ارائه های تخصصی برگزار می شود‪.‬شایان ذکر است؛‬ ‫سلسله وبینارهای تحول دیجیتال که به میزبانی بیمه ملت برگزار می شود بر ان است تا در ‪ 8‬هفته‬ ‫متوالی به موضوعات مربوط به تحول دیجیتال بپردازد‪ .‬در این مجموعه نشست ها تالش شده تا‬ ‫ذی نفعان کلیدی این حوزه به مباحث مرتبط پرداخته و در خصوص موارد چالشی بحث و تبادل نظر‬ ‫کنند‪.‬عالقه مندان می توانند برای اطالع از جدول زمان بندی ارائه ها به صفحه اینستاگرام بیمه ملت‬ ‫به ادرس ‪ Mellatinsurance_official‬مراجعه و برای مشاهده وبینارهای تحول دیجیتال از‬ ‫طریق ادرس های زیر اقدام کنند‪.‬‬ ‫·‬ ‫·‬ ‫·‬ ‫·‬ ‫‪Mellatinsurance_official‬‬ ‫‪Bimeh_markazi‬‬ ‫‪Ircacir‬‬ ‫‪Plannet_ir‬‬ ‫این رویداد با حمایت بیمه مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ا‪ ،‬پژوهشکده بیمه‪ ،‬هلدینگ فناپ‪ ،‬مرکز نوافرینی پلنت و شرکت‬ ‫سامانه نگار حامی بیمه برگزار می شود‪.‬گفتنی است؛ هشتمین و اخرین وبینار از سلسله وبینارهای تحول‬ ‫دیجیتال در صنعت بیمه به میزبانی بیمه ملت‪ ،‬روز سه شنبه ‪ 9‬اذر ‪ 1400‬ساعت ‪ 15‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫جــــریــــــدهالکیــــــاســـــت‬ ‫| ‪| PhotoNews‬‬ ‫بیمه اسیا و بانک ملت‬ ‫بر ادامه همکاری های خود تاکید کردند‬ ‫‪D‬‬ ‫‪uring the past Iranian calendar month (ended on‬‬ ‫‪November 21), 8.961 million tons of commodities‬‬ ‫‪worth $2.357 billion were traded at Iran Mercantile‬‬ ‫‪Exchange (IME), indicating 18 percent rise in the value and‬‬ ‫‪24 percent growth in the weight of trades as compared to its‬‬ ‫‪preceding month.As reported by the IME’s Public Relations‬‬ ‫‪and International Affairs Department, the exchange sold on‬‬ ‫‪its metals and minerals trading floor 7.387 million tons of‬‬ ‫‪commodities valued at more than $1.42 billion.Items traded‬‬ ‫‪on this floor included 5.176 million tons of cement, 1.452‬‬ ‫‪million tons of steel, 521,000 tons of iron ore, 172,000 tons‬‬ ‫‪kiyasat publication‬‬ ‫‪of sponge iron (DRI), 31,445 tons of aluminum, 30,535 of‬‬ ‫‪zinc, 29,100 tons of copper, 560 tons of molybdenum con‬‬‫‪centrate, 200 tons of metallurgical coke, 81 tons of precious‬‬ ‫‪metals concentrate and 63 kg of gold bars.Furthermore,‬‬ ‫‪the exchange saw trade of more than 1.53 million tons of‬‬ ‫‪commodities worth almost $907 million on its oil and pet‬‬‫‪rochemical trading floor.The IME’s customers purchased on‬‬ ‫‪this floor 447,000 tons of vacuum bottom, 441,510 tons of‬‬ ‫‪bitumen, 324,851 tons of polymeric products, 150,081 tons‬‬ ‫‪of chemicals, 135,000 tons of lube cut, 15,682 tons of oil,‬‬ ‫‪13,850 tons of sulfur, 546 tons of insulation and 50 tons of‬‬ ‫‪argon.It’s worth noting that the IME’s agricultural trading‬‬ ‫‪floor played host to trading one ton of saffron in this month.‬‬ ‫‪IME’s monthly worth of trades up 18%‬‬ ‫‪05‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫مسح | ‪Survey‬‬ ‫اخبار ایران ‪iran news -‬‬ ‫اخبار ایران‬ ‫سال شانزدهم | شماره ‪ |340‬شنبه‪ 06‬اذر ماه ‪1400‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعالم کرد‪:‬‬ ‫نقش محوری بانک مسکن در تامین مالی طرح دولت‬ ‫کیاست ‪ -‬بک نماینده مجلس با بیان اینکه‬ ‫تامین مالی یکی از ابزارهای مهم در تحقق‬ ‫اهداف قانون جهش تولید و تامین مسکن است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬قطعا به کارگیری همه ظرفیت های قانونی‬ ‫برای تامین مالی‪ ،‬می تواند منجر به توفیق در‬ ‫اجرای این قانون شود‪.‬الهوردی دهقانی در گفت و‬ ‫گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن‪ -‬هیبنا‪،‬‬ ‫با اشاره به اینکه قانون جهش تولید و تامین‬ ‫مسکن در دولت سیزدهم به عنوان یک دغدغه‬ ‫مهم مطرح است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬تامین مالی یکی‬ ‫از مهمترین ابزارهای توفیق در اجرای این طرح‬ ‫ملی است که در این خصوص باید همه ظرفیت‬ ‫های قانونی به کار گرفته شوند‪.‬عضو کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در قانون‪ ،‬ظرفیت های متنوعی برای تامین‬ ‫مالی جهش تولید مسکن پیش بینی شده است‬ ‫که یکی از نقاط قوت طرح است به این معنا که‬ ‫نباید فقط در تامین مالی به یک بخش متمرکز‬ ‫شویم‪.‬این نماینده مردم در مجلس یازدهم‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬بر اساس انچه که در قانون پیش بینی‬ ‫شده این منابع توسط بانک ها‪ ،‬از محل قانون‬ ‫ساماندهی مسکن‪ ،‬از محل سرمایه های دولت‬ ‫و همچنین بخش خصوصی تامین می شود و‬ ‫تنوع تامین مالی می تواند به توفیق در اجرای‬ ‫طرح کمک کند‪.‬وی با بیان اینکه بانک مسکن به‬ ‫عنوان یک بانک تخصصی و توسعه ای می تواند‬ ‫نقش مهمی در تامین مالی بخشی از این طرح‬ ‫داشته باشد گفت‪ :‬عالوه بر این باید از ظرفیت‬ ‫های تامین مالی شبکه بانکی نیز طبق قانون‬ ‫استفاده شود‪.‬دهقانی ادامه داد‪ :‬دغدغه دولت‬ ‫مالیات بر خانه های خالی یا مالیات بر عایدی‬ ‫سرمایه نیز می تواند به عنوان مکمل برای‬ ‫مدیریت این بازار به کار گرفته شوند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مهم عزم دولت در حوزه مدیریت بازار مسکن‬ ‫است که امیدواریم با استفاده از تجربیات موفق‬ ‫و ناموفق طرح های مسکن مهر و برنامه اقدام‬ ‫ملی مسکن شاهد تحقق قانون جهش تولید و‬ ‫تامین مسکن به نحو احسن باشیم‪.‬این نماینده‬ ‫مجلس تاکید کرد‪ :‬یکی دیگر از موضوعاتی که‬ ‫دولت باید نسبت به ان توجه ویژه داشته باشد‬ ‫ساماندهی و مدیریت نهاده های تولید است تا‬ ‫قیمت تمام شده مسکن تا حد ممکن کاهش‬ ‫پیدا کند‪ .‬در این زمینه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت به عنوان متولی امر قول مساعد داده‬ ‫که امیدواریم این بخش نیز مورد توجه باشد‪.‬‬ ‫سیزدهم برای ساخت ‪ 4‬میلیون مسکن در چهار‬ ‫سال قابل تحسین است و اجرای این طرح بزرگ‬ ‫با قانون مصوب مجلس با همکاری دولت میسر‬ ‫است‪.‬عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با‬ ‫بیان اینکه طرح جهش تولید و تامین مسکن می‬ ‫تواند تاثیر خوبی در مدیریت و کنترل این بازار‬ ‫داشته باشد‪ ،‬افزود‪ :‬التهابات بازار مسکن در این‬ ‫سالها باعث عقب ماندگی در تولید شده است‬ ‫که با افزایش عرضه مسکن با اجرای این طرح‬ ‫سرمایه های رسوب شده در این بخش ازاد می‬ ‫شود‪.‬این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی‬ ‫همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش گفت‪:‬‬ ‫البته بازار مسکن نیازمند اقدامات مکمل است‬ ‫که باید به تدریج به کار گرفته شوند‪.‬وی با‬ ‫تاکید بر اینکه استفاده از ظرفیت های قانونی‬ ‫انعقاد قرارداد عاملیت بانک توسعه تعاون‬ ‫با وزارت میراث فرهنگی و گردشگری به ارزش ‪ 7500‬میلیارد ریال‬ ‫کیاست ‪ -‬بانک توسعه تعاون با وزارت میراث‬ ‫فرهنگی ‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‪ ،‬قرارداد‬ ‫عاملیت جهت پرداخت ‪ 7500‬میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت به فعالین بخش گردشگری منعقد‬ ‫نمود‪.‬سید باقر فتاحی رییس هیات مدیره‬ ‫بانک توسعه تعاون در جلسه انعقاد قرارداد‬ ‫عاملیت با وزارت میراث فرهنگی ‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دستی با حضور سعید اوحدی معاون‬ ‫توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه اظهار داشت‪:‬‬ ‫برنامه پرداخت ‪ 7500‬میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫جهت تکمیل طرحهای نیمه تمام بخشهای‬ ‫گردشگری و بومگردی با انعقاد این قرارداد‬ ‫عاملیت در دستور کار قرار می گیرد‪.‬وی با‬ ‫بیان این مطلب که این تسهیالت یارانه دار می‬ ‫باشد و در مناطق کمتر توسعه یافته با نرخ‬ ‫‪ 10‬درصد و در مناطق برخوردار با نرخ ‪14‬‬ ‫درصد قابل پرداخت است خاطرنشان کرد ‪ :‬باز‬ ‫پرداخت این تسهیالت نیز همراه با دو سال‬ ‫تنفس است و پس از ان بازپرداخت به صورت‬ ‫پنج ساله قابل انجام است‪.‬رییس هیات مدیره‬ ‫بانک توسعه تعاون خاطر نشان کرد‪ :‬تبصره‬ ‫‪ 18‬قانون بودجه ‪ 1400‬حائز ظرفیت هایی‬ ‫برای تامین مالی بانکی طرح های اقتصادی‬ ‫می باشد که به محض نهایی شدن تدوین‬ ‫دستورالعمل ان‪ ،‬بانک توسعه تعاون به عنوان‬ ‫پیشروترین بانک در نظام بانکی‪ ،‬این قرارداد‬ ‫را در بخش گردشگری با وزارتخانه تخصصی‬ ‫به امضا رسانده است‪.‬فتاحی گفت‪ :‬هماهنگی‬ ‫زیادی فیمابین ارکان اعتباری بانک توسعه‬ ‫تعاون با همکاران وزارت میراث فرهنگی ‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی وجود دارد و هم‬ ‫اکنون ‪ 580‬پروژه گردشگری با پیشرفت‬ ‫باالی ‪ 70‬درصد در سطح کشور شناسایی‬ ‫شده است که با اعطای این تسهیالت‪،‬‬ ‫پروژه ها به مرحله بهره برداری خواهد رسید‬ ‫و اشتغال مناسبی نیز در این بخش ایجاد‬ ‫خواهد شد ‪.‬وی به امادگی کامل بانک توسعه‬ ‫تعاون جهت انعقاد قرارداد عاملیت با وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬وزارت مسکن و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی اشاره نمود و گفت‪:‬‬ ‫طی سال های اخیر همکاری و تعامل مناسبی‬ ‫با این دستگاه ها جهت تخصیص منابع‬ ‫صندوق توسعه ملی و اشتغال پایدار روستایی‬ ‫به معرفی شدگان بخشهای تولیدی و‬ ‫اشتغال زایی وجود داشته است و در مقطع‬ ‫کنونی نیز قراردادهای عاملیت با قید اولویت‬ ‫تعاونگران به اجرا درمی اید‪.‬رییس هیات مدیره‬ ‫بانک توسعه تعاون گفت‪ :‬این بانک باالترین‬ ‫سطح ایجاد اشتغال در بخش بومگردی و‬ ‫گردشگری را در نظام بانکی داشته است و بر‬ ‫اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه‪ ،‬بانک‬ ‫توسعه تعاون از این حیث سرامد بوده است‪.‬‬ ‫سعید اوحدی معاون توسعه مدیریت و منابع‬ ‫وزارت میراث فرهنگی ‪ ،‬گردشگری و صنایع‬ ‫دستی گفت‪ :‬بانک توسعه تعاون طی سالهای‬ ‫اخیر تعهد خود را در اعطای تسهیالت به‬ ‫معرفی شدگان وزارتخانه به صورت صد در‬ ‫صدی ایفا نموده است و در حال حاضر نیز‬ ‫با تشکیل کمیته ای مشترک‪ ،‬تسریع در‬ ‫مسائل اجرایی قرارداد مد نظر قرار می گیرد‪.‬‬ ‫در این مراسم امیر هوشنگ عصارزاده عضو‬ ‫هیات مدیره بانک توسعه تعاون‪ ،‬سعید معادی‬ ‫معاون مدیرعامل بانک در امور استان ها و‬ ‫بازاریابی‪ ،‬حمید البرزی مدیر امور اعتباری‬ ‫بانک و محمد حسین عسگرپور مدیرکل دفتر‬ ‫تسهیالت و کارافرینی وزارت میراث فرهنگی ‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی نیز حضور داشتند‪.‬‬ ‫مرکز نواوری بانک ایران زمین‪ ،‬دانش بنیان شد‬ ‫کیاست ‪ -‬مرکز نواوری ایران زمین‪ ،‬وابسته‬ ‫به بانک ایران زمین‪ ،‬به عنوان پایگاه جمع‬ ‫اوری‪ ،‬حمایت و مشارکت از طرح ها و ایده‬ ‫های خالقانه کسب و کارهای نوپا و نواور‪،‬‬ ‫موفق به دریافت سطح ‪ 2‬دانش بنیانی از‬ ‫سوی کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و‬ ‫موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری شد‪.‬به گزارش احتساب به‬ ‫نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین‪ ،‬مرکز‬ ‫نواوری ایران زمین‪ ،‬با اتکا به امکانات سایر‬ ‫شرکت های تابعه و با شناخت نیازهای ضروری‬ ‫جامعه‪ ،‬به عنوان شتاب دهنده‪ ،‬مرکزی را در‬ ‫زمینه های‪ :‬فین تک‪ ،‬بالکچین‪ ،‬گردشگری‪،‬‬ ‫سالمت و انرژی‪ ،‬حمل و نقل و شهر هوشمند‪،‬‬ ‫خدمات متنوع اموزشی‪ ،‬توانمند سازی‪،‬‬ ‫هدایت و حمایتی خود را در قالب طرح های‬ ‫پیش شتابدهی‪ ،‬شتابدهی‪ ،‬سرمایه گذاری و‬ ‫ارزشگذاری کسب و کارها‪ ،‬با امکان استفاده‬ ‫از فضای کار اشتراکی و مشاوره های تخصصی‬ ‫برای کسب و کارهای نوپا و نواور فراهم نموده‬ ‫است‪.‬هم چنین این مرکز‪ ،‬به عنوان مجری و‬ ‫توسعه دهنده ارائه خدمات بانکداری باز بانک‬ ‫ایران زمین‪ ،‬از طریق سامانه بوم ایران زمین‬ ‫"فراز" سرویس های متنوع بانکی و اداری را‬ ‫در دو قالب ‪ API‬و ویجت‪ ،‬ارائه می نماید‪.‬‬ ‫با اخذ مجوز دانش بنیانی مرکز نواوری ایران‬ ‫زمین‪ ،‬این مجموعه‪ ،‬بیش از پیش‪ ،‬از طرح ها‬ ‫و ایده های نواورانه استقبال و حمایت نموده‬ ‫و در راستای تحقق اندیشه خود "نواوری‪ ،‬به‬ ‫گستره ایران زمین"‪ ،‬حامی کسب و کارهای‬ ‫نوپا و نواور خواهد بود‪.‬شرکت های دانش بنیان‪،‬‬ ‫شرکت هایی هستند که با ترکیب دانش‪،‬‬ ‫فناوری و تخصص های علمی و پژوهشی‪،‬‬ ‫فعالیت می کنند‪.‬در این شرکت ها‪ ،‬ایده های نو و‬ ‫قابل پیاده سازی علمی توسط نیروهای جوان و‬ ‫خالق به فناوری های کاربردی تبدیل می شوند‪.‬‬ ‫استاندار قزوین‪:‬‬ ‫بانک مهر ایران الگوی سازمانی مسوولیت اجتماعی است‬ ‫کیاست ‪ -‬هدایت ا‪ ...‬جمالی پور‪ ،‬استاندار قزوین‬ ‫در جلسه ستاد کرونای استان با تقدیر از اقدام‬ ‫بانک مهر ایران در اهدای دو مرحله تجهیزات‬ ‫پزشکی‪ ،‬از این بانک به عنوان یک الگوی‬ ‫سازمانی مسوولیت اجتماعی یاد کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بانک مهر ایران‪ ،‬در جلسه ستاد‬ ‫کرونای استان قزوین که فرمانداران و مدیران‬ ‫سازمانی حضور داشتند‪ ،‬استاندار قزوین با‬ ‫قدردانی از حرکت ارزنده بانک مهر ایران‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬اقتضای شرایط بیماری کرونا و‬ ‫همه گیری ان‪ ،‬احساس مسوولیت همه افراد و‬ ‫سازمان ها در قبال جامعه است که خوشبختانه‬ ‫بانک مهر ایران به نحو شایسته ای در این مسیر‬ ‫اقدام کرده است‪ .‬الزم است همه سازمان ها از‬ ‫این بانک به عنوان الگوی مسوولیت اجتماعی‬ ‫تاسی کنند‪.‬حسن میرزا عبدالهی ها‪ ،‬مدیر شعب‬ ‫بانک مهر ایران در استان قزوین نیز در این‬ ‫جلسه با ارایه گزارشی از اقدام بانک در اهدای‬ ‫دو مرحله اقالم پزشکی‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بانک مهر‬ ‫ایران در راستای عمل به مسوولیت اجتماعی‬ ‫خود‪ ،‬در طرح شهید سلیمانی اقدام به خرید و‬ ‫اهدای دستگاه های تجهیزات پزشکی تشخیص‬ ‫و درمان کرونا به تعداد ‪۲۵‬هزار قلم به ارزش‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال از محل وجه التزام تسهیالت‬ ‫خود کرد‪.‬وی گفت‪ :‬سهم استان قزوین در‬ ‫مجموع دو مرحله‪ ۳۶۴ ،‬قلم به ارزش ‪ ۶‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۳۶۰‬میلیون ریال بوده که در مرحله اول ‪۲۵۱‬‬ ‫قلم به ارزش ‪ ۳‬میلیارد ریال و در مرحله دوم‬ ‫‪ ۱۱۳‬قلم به ارزش ‪ ۳‬میلیارد و ‪ ۳۶۰‬میلیون‬ ‫ریال‪ ،‬تحویل دانشگاه علوم پزشکی قزوین شد‪.‬‬ ‫بانک کشاورزی بانک برتر در اختصاص منابع قرض الحسنه به تسهیالت ازدواج‬ ‫کیاست ‪ -‬بررسی وضعیت عملکرد ‪ 28‬بانک‬ ‫و موسسه مالی و اعتباری نشان می دهد‬ ‫باالترین رقم عملکرد اختصاص منابع قرض‬ ‫الحسنه به تسهیالت ازدواج در سال گذشته‬ ‫مربوط به بانک کشاورزی بوده است‪.‬به‬ ‫گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی‬ ‫بانک کشاورزی و براساس تحلیل های‬ ‫رسانه ها از امارهای ارایه شده ازسوی دیوان‬ ‫محاسبات‪ ،‬در حالی که میانگین تسهیالت‬ ‫ازدواج پرداختی بانک ها طی سال گذشته‬ ‫‪ 8‬درصد از کل منابع قرض الحسنه بوده‪،‬‬ ‫بانک کشاورزی معادل ‪27‬درصد از منابع‬ ‫قرض الحسنه خود(حدود‪ 4‬برابر میانگین‬ ‫نظام بانکی) تسهیالت ازدواج پرداخت کرده‬ ‫است‪.‬بر اساس این گزارش‪،‬همچنین حدود‬ ‫‪ 85‬درصد متقاضیان تسهیالت ازدواج در‬ ‫بانک کشاورزی طی سال گذشته موفق‬ ‫به دریافت این تسهیالت شدند که از این‬ ‫تفقد مدراء اکثر من‪ 60‬شرکه سیاحیه عراقیه امس السبت امکانیات مستشفى "رضوی" عالی التخصصات فی مدینه مشهد مرکز محافظه‬ ‫خراسان الرضویه (شمال شرق ایران) تزامنا مع انعقاد ملتقى مشترک للناشطین فی مجال صناعه السیاحه االیرانیه والعراقیه‪.‬وقال رئیس‬ ‫الرابطه المهنیه للسالمه الصحیه فی محافظه خراسان الرضویه حسین نکونام فی تصریح له على هامش المراسم‪ :‬نامل بان یودی انعقاد هذا‬ ‫الملتقى للمزید من التعاون بین شرکات السیاحه العراقیه ومجموعه السیاحه الصحیه االیرانیه خاصه مع المراکز الطبیه فی البالد‪.‬واضاف‪:‬‬ ‫کما نامل بان نشهد ازدهار السیاحه الصحیه فی ضوء االجراءات التی تربط المراکز الطبیه والسیاحه الصحیه فی البلدین بصوره مباشره‪.‬‬ ‫من جانبه وصف مدیر موسسه "الحاج ابو سجاد محمد حسین النعمانی" الخیریه فی محافظه بابل فی العراق مستشفى "رضوی" عالی‬ ‫لتخصصات فیمشهدبانهمتطور جدامنناحیهالخدمات الطبیهوالصحیه‪.‬واضاف احسان علیکاظم االعرجی‪:‬انموسسهالنعمانیالخیریه‬ ‫تقوم بایفاد المرضى الى الخارج بهدف تلقی العالجات غیر المتوفره فی العراق حیث قمنا لغایه االن بایفاد مرضى لزراعه الکبد وعالج‬ ‫واالمراض الخبیثه الى مستشفیات فی مدن مشهد وطهران وقم وشیراز فی ایران‪.‬واوضح بان عدد المرضى الذین تقوم الموسسه بایفادهم‬ ‫للعالج الى خارج العراق یبلغ نحو الف مریض سنویا واضاف‪ :‬لقد شارکنا فی هذا الملتقى بهدف توسیع التعاون مع المستشفیات واالطباء‬ ‫االیرانیین من اجل ایفاد عدد اکبر من مرضانا لالستفاده من طاقات السیاحه الصحیه فی ایران والخدمات التخصصیه للکوادر الطبیه فیها‪.‬‬ ‫یذکر ان مستشفى "رضوی" عالی التخصصات یضم‪ 320‬سریرا ویحظى بامکانیات ومعدات طبیه متطوره جدا لعالج مختلف االمراض‪.‬‬ ‫اخبار قصیره‬ ‫مدراء اکثر من ‪ 60‬شرکه سیاحیه عراقیه یتفقدون مستشفى "رضوی" فی مشهد‬ ‫حیث نیز عملکرد بانک کشاورزی مطلوب‬ ‫است‪.‬این گزارش می افزاید‪ ،‬شعب بانک‬ ‫کشاورزی از ابتدای سال ‪ 1400‬تا پایان ابان‬ ‫ماه نیز به ‪ 28406‬نفر از متقاضیان‪ ،‬مبلغی‬ ‫حدود ‪ 25000‬میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده اند‪.‬‬ صفحه 5 ‫جــــریــــــدهالکیــــــاســـــت‬ ‫القوه االقتصادیه | ‪Economic Strength‬‬ ‫اقتصادمقاومتی‬ ‫‪kiyasat publication‬‬ ‫مسح | ‪Survey‬‬ ‫سال شانزدهم | شماره ‪ | 340‬شنبه ‪ 06‬اذر ماه ‪1400‬‬ ‫‪06‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد‪:‬‬ ‫فروش باالی نماد هرمز‬ ‫چالش های پیش روی صنعت فوالد ایران برای رسیدن به جایگاه هفتم جهان‬ ‫کیاست ‪ -‬معاون وزیر صنعت معدن و تجارت گفت‪ :‬فرونشست زمین که از ان به زلزله خاموش‬ ‫یاد می شود‪ ،‬اکنون به شکلی بحرانی‪ ،‬کشور را تهدید می کند به طوری که ‪ ۲۹‬استان و بیش از ‪۶۵‬‬ ‫درصد دشت های کشور با این مساله درگیرند‪.‬علیرضا شهیدی افزود‪ :‬فرونشست پدیده تازه ای در‬ ‫جغرافیای کشور نیست و نخستین بار در سال ‪ ۴۷‬در دشت رفسنجان که مشهور به باغ های پسته‬ ‫و پمپاژ زیاد منابع اب زیرزمینی است‪ ،‬این اتفاق را شاهد بودیم‪.‬رییس سازمان زمین شناسی و‬ ‫اکتشافات معدنی گفت‪ :‬پس از وقوع فرونشست در دشت "مهیار اصفهان" در اوایل دهه ‪ ،۸۰‬سازمان‬ ‫زمین شناسی با توجه به وظیفه ذاتی خود که شناخت پدیده های طبیعی است‪ ،‬به طور جدی‬ ‫موضوع فرونشست را مطرح کرد اما همان زمان این اصطالح برای بسیاری در کشور نامانوس بود‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬اکنون از‪ ۶۰۹‬دشت موجود در کشور‪ ،‬بیش از‪ ۴۰۰‬دشت (‪ ۶۵‬درصد دشت ها) با معضل‬ ‫فرونشست از چند میلیمتر تا‪ ۱۸‬سانتیمتر (با رقم متوسط حدود‪ ۴.۵‬سانتیمتر) در کشور مواجه اند و در‬ ‫حالی که در اتحادیه اروپا رقم چهار میلیمتر به عنوان رقم بحرانی برای فرونشست زمین مطرح شد ه اما‬ ‫ب زیرزمینی است‪.‬‬ ‫در ایران با ارقام سانتیمتر مواجه هستیم که مهمترین عامل ان پمپاژ بی رویه منابع ا ‬ ‫شهیدی ادامه داد‪ :‬مطابق امارها‪ ،‬امروز بیش از یک میلیون حلقه چاه در کشور وجود‬ ‫دارد که ‪ ۴۲‬درصد انها غیر مجاز هستند‪ ،‬با این حال در دهه ‪ ۸۰‬شاهد تصویب قانونی در‬ ‫مجلس شورای اسالمی بودیم که برخی چاه های غیرمجاز را مجاز اعالم می کرد‪ ،‬این در حالی‬ ‫است که هر یک از چاه ها حریم خاص خود را دارد و فشاری به حوزه ابخوان ها وارد می کند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬پراکندگی این یک میلیون حلقه چاه به گونه ای است که به طور متوسط هر‪ ۱.۵‬کیلومتر‬ ‫یک حلقه چاه وجود دارد‪ ،‬اما تراکم اصلی چاه ها در مناطقی است که شهرهای ما مستقر هستند یا‬ ‫شاهد استقرار صنایع و بخش کشاورزی هستیم‪.‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه با اشاره‬ ‫به برخی امارها گفت‪ :‬بیش از ‪ ۶۰‬درصد کشور در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار گرفته‪ ،‬این در حالی‬ ‫است که بیابان ها حدود ‪ ۴۵‬درصد وسعت کشور را تشکیل می دهند‪ .‬با این حال میزان مصرف اب در‬ ‫کشور سالیانه ‪ ۱۰۰‬میلیارد مترمکعب است و همه ساله بیش از پنج میلیارد متر مکعب مازاد برداشت‬ ‫از اب های زیرزمینی انجام می شود‪.‬وی یاداور شد‪ :‬فقط در دشت اصفهان که پنج هزار کیلومتر مربع‬ ‫وسعت دارد‪ ،‬سالیانه‪ ۲۵۰‬میلیون مترمکعب پمپاژ اب از ابخوان ها انجام می شود که بیشتر از حجم سد‬ ‫کرج است‪.‬شهیدی اضافه کرد‪ :‬در سال های گذشته خشکسالی های پیاپی و کاهش میزان بارندگی ها‬ ‫سبب شده تا شاهد عدم تعادل در ورودی و خروجی اب دشت ها باشیم و به همین دلیل شاهد گسترش‬ ‫فرونشست هستیم‪.‬وی از فرونشست به عنوان "زلزله خاموش" یاد کرد‪ ،‬به طوری که خروج بیش از حد‬ ‫اب طی ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬سال از یک حوزه ابخوان سبب وقوع فرونشست شده و به تدریج اثار این پدیده بطئی‬ ‫مشخص می شود‪.‬رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی خاطرنشان کرد‪ :‬انچه در عمل‬ ‫اتفاق می افتد‪ ،‬به دلیل فرونشست و خالی شدن منافذ خاک از اب عملیات متراکم شدن خاک اتفاق‬ ‫می افتد‪ ،‬بر این اساس یک الیه غیرقابل نفوذ شکل گرفته و در ادامه ترک هایی در سطح زمین به وجود‬ ‫می اید که بسته به منطقه می تواند به ابنیه و ساختمان ها‪ ،‬ریل راه اهن‪ ،‬جاده ها و غیره اسیب برساند‪.‬‬ ‫خطرفرونشستدرتهرانواصفهان‬ ‫وی‪ ،‬تهران و اصفهان را کالن شهرهایی توصیف کرد که به شدت تحت تاثیر فرونشست زمین قرار‬ ‫دارند‪ ،‬به طوری که در مناطق ‪ ۱۸‬و ‪ ۱۹‬تهران زبانه های فرونشست به داخل شهر نفوذ کرده‪ ،‬اما در‬ ‫اصفهان خطر جدی تر است و فرونشست تقریباً در همه نقاط شهر نفوذ کرده است‪.‬این مقام مسوول‬ ‫هشدار داد‪ :‬اگر نتوانیم مدیریت درستی بر منابع ابی داشته و سیاستگذاری درستی در موضوعات‬ ‫صنعتی و کشاورزی داشته باشیم‪ ،‬روزبه روز وضعیت بدتری را در این موضوع شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬مطابق امارهای جهانی‪ ،‬ایران یکی از بزرگترین کشورهای مواجه‬ ‫با تنش ابی تا سال ‪ ۲۰۴۰‬میالدی خواهد بود‪ ،‬بر این اساس مدیریت درست منابع ابی یکی از‬ ‫واجب ترین امور است‪ .‬متاسفانه شاهدیم امروز از ‪ ۳۱‬استان کشور غیر از مازندران‬ ‫و گیالن‪ ،‬بقیه استان ها با فرونشست زمین از یک میلیمتر تا ‪ ۱۸‬سانتیمتر مواجه شده اند‪.‬‬ ‫شهیدی بیان داشت‪ :‬امروز عالوه بر مدیریت منابع ابی در اختیار‪ ،‬باید مردم را با انجام‬ ‫اموزش های الزم در مصرف اب اگاه کنیم‪ ،‬همچنین درخصوص استقرار صنایع‬ ‫باید مطالعاتی انجام شود تا صنایع اب بر مثل فوالدسازی ها در مناطق خشک مستقر نشوند‪.‬‬ ‫وی به اصفهان اشاره کرد که نه تنها شاهد استقرار صنایع بزرگ اب بر مثل فوالد مبارکه و‬ ‫ذوب اهن در این استان هستیم‪ ،‬بلکه از نظر کشاورزی نیز در این استان‪ ،‬سیاست درستی‬ ‫نداشته ایم و به طور نمونه در گذشته کشت برنج در این منطقه انجام می شده است‪.‬‬ ‫جایگزینیابشوربه جایابشیرینوازدسترفتنتدریجیحیات‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬به دشت کاشان به عنوان یکی از دشت های بحرانی کشور اشاره‬ ‫کرد که توسعه پسته کاری در سال های گذشته در این منطقه سبب شده تا اب شور جایگزین اب های‬ ‫شیرین موجود در ابخوان ها شود و این مساله حیات انسانی‪ ،‬نباتی و جانداری را دچار مشکل خواهد کرد‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬همچنین به دشت کاشان به عنوان یکی از دشت های بحرانی کشور‬ ‫اشارهکردکهتوسعهپسته کاریدرسال هایگذشتهدراینمنطقهسببشدهتاابشورجایگزیناب های‬ ‫شیرین موجود در ابخوان ها شود و این مساله حیات انسانی‪ ،‬نباتی و جانداری را دچار مشکل خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬با برداشت بی رویه منابع اب زیرزمینی در این منطقه‪ ،‬پس از مدتی به دلیل نزدیکی‬ ‫دریاچه نمک "مرنجاب" اب شور دریاچه به سمت حفره ها و منافذ خالی شده از اب شیرین‬ ‫حرکت کرده و با اب شیرین جایگزین می شود‪ .‬این مشکل حتی با بارندگی های زیاد هم قابل رفع‬ ‫نیست و نظیر چنین مساله ای را در میناب و مهاجرت اب از سمت دریا به خشکی شاهد هستیم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ادامه داد‪ :‬زمانی که زمین بر اثر‬ ‫برداشت بی رویه اب‪ ،‬زمین متراکم می شود‪ ،‬به صورت الیه ای غیرقابل نفوذ در می اید و‬ ‫در صورتی که بارندگی اتفاق بیفتد اب در سطح زمین جاری شده و سیالب راه می افتد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬این مساله سبب از دست رفتن خاک های حاصلخیز شده و فرسایش خاک اتفاق‬ ‫می افتد‪ ،‬همچنین کشاورزی تحت تاثیر قرار گرفته و منجر به بیابان زایی و بلند شدن خاک می شود‪.‬‬ ‫شهیدی‪ ،‬به انجام مطالعاتی از سوی سازمان زمین شناسی اشاره کرد که بر مبنای‬ ‫ان مشخص شده ‪ ۳۵‬هزار کیلومتر مربع از مناطق کشور پتانسیل ایجاد گرد و غبار‬ ‫را دارد‪ ،‬در حالی که همیشه فکر می کردیم منشا عمده گرد و غبارها خارج از کشور است‪.‬‬ ‫معاون وزیر و رییس ایدرو در بازدید از مجتمع فوالد اسفراین‪:‬‬ ‫کیاست ‪ -‬معاون وزیر صمت و رییس ایدرو به همراه معاونین و مدیران ایدرو و مسوولین‬ ‫استانی از مجتمع صنعتی فوالد اسفراین بازدید و در جشن شکرگزاری افزایش‬ ‫تولید این مجموعه شرکت کرد‪.‬مجتمع صنعتی اسفراین توانست برای دومین بار در‬ ‫سال جاری رقم افزایش تولید و محصول نهایی خود را به ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۱۴‬تن برساند‪.‬‬ ‫محسن صالحی نیا در جشن شکرگزاری رکوردشکنی تولیدات محصول نهایی‬ ‫در مجتمع صنعتی فوالد اسفراین گفت ‪ :‬وزارت صمت به عنوان نهاد سیاستگذار‬ ‫و پشتیبان در این حوزه در حال برطرف کردن موانع تولید در حوزه های کالن و‬ ‫اقتصادی است‪.‬وی با اشاره به اقدامات خوب مجتمع صنعتی اسفراین در اجرای‬ ‫طرح های توسعه ای و ایجاد ارزش افروده در تولید گفت‪ :‬ایجاد فرهنگ تولید و‬ ‫فعالیت های موثر و هوشمندانه از الزامات پیشرفت و توسعه است که در مجموعه‬ ‫ایدرو و شرکتهای تابعه به جد مورد اهتمام است‪.‬صالحی نیا افزود‪ :‬اقدامات خوبی‬ ‫در حوزه صنعت با توجه به ظرفیت های خوب نیروی انسانی شهرستان‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫مناسب و تالش و پشتکار برای تکمیل سرمایه گذاری های گذشته در این مجموعه‬ ‫صنعتی انجام گرفته و اینده خوبی برای طرح توسعه ای در این مجتمع وجود دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل مجتمع صنعتی اسفراین نیز در این ایین گفت ‪ :‬در ابان ماه سال جاری‬ ‫احجام تولید محصول نهایی با ‪ ۱۷‬درصد افزایش نسبت به اردیبهشت ماه امسال‬ ‫که ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۱۲‬تن محصول بود‪ ،‬افزایش یافت که نوعی رکورد شکنی بود و به ‪۱۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۱۴‬تن رسید‪.‬علی ملک تاکید کرد‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬افزایش ‪ ۱۰‬درصدی تولید‬ ‫ذوب‪ ،‬افزایش تعداد ذوب متوالی‪ ،‬افزایش امار در ‪ ،CCM‬کاهش خام فروشی‪ ،‬رشد‬ ‫‪ ۱۵۱‬درصدی در بعضی شاخص ها و… نیز اتفاق افتاد که به پاس این این تالشها‬ ‫این مراسم شکر گزاری تدارک دیده شده است‪.‬معاون وزیر صنعت معدن و تجارت‬ ‫و رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در سفر به شهرستان‬ ‫اسفراین از شرکت صنعتی لوله گستر و مجتمع صنعتی فوالد اسفراین بازدید کرد ‪.‬‬ ‫اخبار قصیره‬ ‫‪I‬‬ ‫‪ran has maintained its place as the world’s 10th biggest steel producer during‬‬ ‫‪January-October, 2021, according to the latest report released by the World‬‬ ‫‪Steel Association (WSA).Production of crude steel in Iran reached 22.4 mil‬‬‫‪lion tons during the mentioned time span to register a 5.7 percent decline year on‬‬ ‫‪year, the report said.The WSA’s report put the crude steel output by the world’s‬‬ ‫‪top 64 producers at about 1.607 billion tons in the mentioned time span, regis‬‬‫‪tering an increase of 5.9 percent.Iran’s monthly crude steel output stood at 2.2‬‬ ‫‪million tons in October 2021, falling 15.3 percent compared to the figure for‬‬ ‫‪September 2020, while the world’s producers managed to produce 145.7 million‬‬ ‫‪tons of steel to register a 10.6-percent drop year on year.Producing 877.1 mil‬‬‫‪lion and 96.9 million tons of the product, China and India stood at the first and‬‬ ‫‪second places in the said period, respectively, while Japan stood at third place‬‬ ‫‪producing 80.4 million tons of crude steel.The U.S., Russia, South Korea, Ger-‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران اعالم کرد‪:‬‬ ‫پمپاژ بی رویه اب های زیرزمینی‪،‬‬ ‫عامل اصلی فرونشست‬ ‫ایجاد فرهنگ تولید و تالش شاخصه اساسی‬ ‫ایدرو و شرکتهای تابعه است‬ ‫| ‪| PhotoNews‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫‪many, Turkey, and Brazil took fourth to ninth places, respectively.According‬‬ ‫‪to the report, China accounted for 49 percent of the world’s total steel pro‬‬‫‪duction during the mentioned 10 months.Africa produced 1.3 million tons‬‬ ‫‪of the commodity in October 2021, up 24.1 percent from September.‬‬ ‫‪Asia and Oceania produced 100.7 million tons, down 16.6 percent. The‬‬ ‫‪CIS produced 8.3 million tons, down 0.2 percent. The EU produced‬‬ ‫‪13.4 million tons, up 6.4 percent. Other European countries produced‬‬ ‫‪7.7 million tons, up 4.4 percent, West Asia produced 3.2 million tons,‬‬ ‫‪down 12.7 percent. North America produced 10.2 million tons, up‬‬ ‫‪16.9 percent, while South America produced four million tons, up‬‬ ‫‪12.1 percent.The Iranian Steel industry has been constantly develop‬‬‫‪ing over the past years against all the pressures and obstacles created‬‬ ‫‪by outside forces like the U.S. sanctions and the coronavirus outbreak‬‬ ‫‪that has severely affected the performance of the world’s top producers.‬‬ ‫‪The country is expected to climb to seventh place among the world’s‬‬ ‫‪top steel producers by the Iranian calendar year 1404 (March 2025).‬‬ ‫‪Iran‬‬ ‫‪maintains‬‬ ‫‪its‬‬ ‫‪place‬‬ ‫‪among‬‬ ‫‪world’s top 10 steel producers: WSA‬‬ ‫کیاست ‪ -‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ملی فوالد ایران با اشاره به حوزه‬ ‫زیرساخت اظهار داشت‪ :‬برای‬ ‫رسیدن به افق ‪ ۱۴۰۴‬در صنعت‬ ‫فوالد به کمتر از ‪ ۵‬میلیارد‬ ‫یورو برای سرمایه گذاری نیاز‬ ‫است‪ ،‬در حالی که در حوزه‬ ‫زیرساخت های ان شاید به‬ ‫بیش از ‪ ۱۰‬میلیارد دالر نیاز‬ ‫به سرمایه گذار است‪.‬محمد‬ ‫اقاجانلو امروز در نشست‬ ‫چشم انداز فوالد ایران‪ ،‬فرصت ها و چالش ها‪ ،‬افزود‪ :‬در حوزه‬ ‫ریل و را ه اهن نیاز داریم که ‪ 3‬هزار کیلومتر به صنعت ریلی‬ ‫کشور اضافه شود تا مشکالت صنعت فوالد حل شود‪ ،‬در طی‬ ‫سال های گذشته به طور متوسط ساالنه کمتر از ‪ 250‬کیلومتر‬ ‫توسعه ریلی داشته ایم‪.‬اقاجانلو بیان داشت‪ :‬در حوزه برق‬ ‫و گاز نیز اخیرا مشکالتی وجود دارد و صنایع معدنی وارد‬ ‫شد ه اند تا بتوانند ظرفیت بزرگی برای کشور ایجاد کنند‪،‬‬ ‫البته در این بخش نیز نگرانی برای مساله گاز وجود دارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ظرف ‪ 10‬تا ‪ 15‬سال گذشته با وجود رشد تولید در‬ ‫کشور‪ ،‬برخی از بخش ها از جمله معادن با این رشد همگام نبوده اند‬ ‫و متاسفانه معادن فعلی شاید‬ ‫کمتر از ‪ 15‬سال بعد از افق‬ ‫‪ 1404‬قابلیت استفاده دارد و‬ ‫از ان طرف هم کشور پتانسیل‬ ‫باالیی در این حوزه دارد‪ ،‬اما‬ ‫در بخش اکتشاف مشکالت‬ ‫جدی وجود دارد که می توان‬ ‫به مساله مجوزها اشاره کرد و‬ ‫سازمان ها و ارگان های مختلف‬ ‫بخش های مختلف کشور‬ ‫را بلوکه کرد ه اند و چندین‬ ‫درصد از مساحت کشور در سازما ن های مختلف بلوک شده‬ ‫است‪ ،‬در صورتی که سازمان های تخصصی ‪ 2‬درصد در اختیار‬ ‫دارند‪ ،‬سازما ن های غیرتخصصی بعضا ‪ 10‬درصد از معادن‬ ‫کشور بلوک شده این سازما ن ها هستند که حتی اجازه‬ ‫اکتشاف هم نمی دهند‪ .‬رتبه دهم ایران در تولید فوالد در دنیا‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران افزود‪ :‬با رشدی که‬ ‫در صنعت فوالد طی ‪ 10‬سال گذشته اتفاق افتاده‪ ،‬ایران به‬ ‫رتبه دهم تولید فوالد در دنیا رسیده است و در جمع بزرگان‬ ‫این صنعت قرار داریم‪ .‬هدف ایران در سال ‪ 1404‬تولید ‪55‬‬ ‫میلیون تن فوالد و قرار گرفتن در رتبه هفتم تولید جهانی است‪.‬‬ ‫تولید بیش از ‪ ۲۴۳‬هزار تن شمش داخلی در فوالد خراسان تا پایان ابان ماه‬ ‫کیاست ‪ -‬بررسی امارهای منتشره سامانه کدال‬ ‫حاکی از تولید ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۴۷۲‬هزار و ‪ ۹۴۱‬تن‬ ‫محصول از سوی شرکت فوالد خراسان از ابتدای‬ ‫امسال تا پایان ابان ماه است؛ اماری که در هم سنجی‬ ‫با پارسال افت ‪ ۲.۹۷‬درصدی نشان می دهد‪.‬‬ ‫ مجموع تولیدات فوالد خراسان در هشت ماهه سال ‪،۹۹‬‬ ‫به میزان ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۵۴۸‬هزار و ‪ ۸۱۵‬تن بوده است‪.‬‬ ‫تا پایان ابان ماه امسال یک میلیون و ‪ ۲۷‬هزار و ‪۶۲۷‬‬ ‫تن گندله‪ ۸۲۴ ،‬هزار و ‪ ۸۹۵‬تن اهن اسفنجی‪۲۴۳ ،‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۵۹‬تن شمش داخلی و ‪ ۳۷۶‬هزار و ‪ ۵۶۰‬تن‬ ‫محصوالت ساختمانی سبک در فوالد خراسان تولید‬ ‫شد‪۳۹۹ .‬هزار و ‪ ۷۴‬تن از محصوالت یاد شده مربوط به‬ ‫امار ابان ماه این مجتمع است‪.‬همچنین جمع فروش‬ ‫محصوالت این شرکت در هشت ماهه امسال ‪۶۹۱۳۷‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۴۱۲‬میلیون ریال بوده که ‪ ۱۷۱۸۸‬میلیارد و‬ ‫‪ ۱۶۹‬میلیون ریال ان مربوط به فروش صادراتی بوده است‪.‬‬ ‫افزایش سرمایه بیش از ‪ 200‬هزار میلیارد ریالی شرکت ملی مس تصویب شد‬ ‫کیاست ‪ -‬افزایش سرمایه‬ ‫‪ 200‬هزار و ‪ 846‬میلیارد‬ ‫ریالی شرکت ملی مس در‬ ‫جلسه امروز (سه شنبه)‬ ‫مجمع عمومی فوق العاده‬ ‫این شرکت به تصویب رسید‪.‬‬ ‫به گزارش کیاست‪ 200 ،‬هزار‬ ‫میلیارد ریال این افزایش‬ ‫سرمایه از محل سود انباشته‬ ‫و مابقی (‪ 846‬میلیارد ریال)‬ ‫از منابع داخلی تامین خواهد شد‪.‬به این ترتیب‪ ،‬افزایش‬ ‫سرمایه از محل سود انباشته به میزان ‪ 100‬درصد از مبلغ ‪200‬‬ ‫هزار میلیارد ریال به ‪ 400‬هزار‬ ‫میلیارد ریال اتفاق خواهد افتاد‪.‬‬ ‫برای طرح های توسعه ای‬ ‫شرکت ملی مس در فاز نخست‪،‬‬ ‫‪ 3.5‬میلیارد دالر و ‪ 45‬هزار‬ ‫میلیارد تومان طرح تعریف‬ ‫شده است که فقط در سه ماهه‬ ‫ابتدایی ‪ ،1401‬معدن و کارخانه‬ ‫درالو و معدن و کنسانتره سازی‬ ‫در ه زار افتتاح خواهد شد‪.‬‬ ‫در مجموع‪ 13 ،‬میلیارد دالر برای همه طر ح های توسعه‬ ‫ای این شرکت سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫به مناسبت گرامی داشت هفته بسیج‬ ‫اعضای شورای حوزه شهید بقایی با مدیرعامل فوالد خوزستان دیدار کردند‬ ‫کیاست ‪ -‬در هفته بسیج‪ ،‬اعضای شورای حوزه بسیج کارگری‬ ‫شهید بقایی با مدیرعامل فوالد خوزستان دیدار کردند‪.‬به گزارش‬ ‫خبرنگار روابط عمومی‪ ،‬سوم اذرماه ‪ ۱۴۰۰‬به مناسبت گرامی‬ ‫داشت هفته بسیج‪ ،‬فرمانده و اعضای حوزه بسیج کارگری شهید‬ ‫بقایی فوالد خوزستان با امین ابراهیمی مدیرعامل دیدار کردند‪.‬‬ ‫در این دیدار مدیرعامل فوالد خوزستان تفکر بسیجی را الزمه ی‬ ‫پیشرفت جامعه دانست و افزود‪ :‬اگر تفکر بسیجی در جامعه گسترش‬ ‫یابد‪ ،‬همه مشکالت و موانع‪ ،‬مرتفع و پیشرفت و توسعه حاصل خواهد‬ ‫شد‪ .‬مکتبی بودن‪ ،‬ایمان و اعتقاد به خداوند‪ ،‬اخالص‪ ،‬اطاعت از ولی‬ ‫فقیه و امام عصر (عج)‪ ،‬تواضع و فروتنی‪ ،‬کار برای رضای خدا‪ ،‬غیرت‬ ‫و جوانمردی ‪ُ ،‬حسن خلق‪ ،‬شجاعت‪ ،‬مردمی بودن و شهادت طلبی‪،‬‬ ‫ویژگی هاییکبسیجیهستند‪.‬ابراهیمیدرادامهگفت‪:‬درسالتولید‪،‬‬ ‫ی در پی‪ ،‬نشان از‬ ‫پشتیبانی ها و مانع زدایی ها‪ ،‬دستیابی به رکوردهای پ ‬ ‫جاریبودنتفکربسیجیدرسازماناست ‪.‬کارکنانفوالدخوزستاندر‬ ‫عملثابتکردندتولیدپایداروباکیفیتراسرلوحهکارشانقرارداده اند‪.‬‬ ‫شبسیجیانمجموعهفوالدخوزستاندرمحرومیت زدایی‪،‬‬ ‫قدردانتال ‬ ‫تقویت روحیه کارکنان‪ ،‬حل مسائل و مشکالت سازمان هستیم‪.‬‬ ‫امیدواریم تفکر بسیج در سازمان به فرهنگ تبدیل شود‪.‬پیش از‬ ‫سخنانمدیرعامل‪،‬حمیدرضاتوکلیزادهفرماندهحوزهبسیجکارگری‬ ‫شهید بقایی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را اوج کار گروهی در‬ ‫فوالد خوزستان دانست و افزود‪ :‬برپایی صندوق ثابت انتخابات ریاست ‬ ‫جمهوری که برای اولین بار در مجموعه انجام شد‪ ،‬برگ زرین و ماندگار‬ ‫درتاریخمجموعهشد‪.‬جاییکهبسیجیانفوالدخوزستاندرکنارسایر‬ ‫واحدها‪،‬اقتدار‪،‬همبستگیومردم ساالریدینیرابهنمایشگذاشتند‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬بازدید از شهرک های صنعتی به منظور رفع موانع‬ ‫تولید‪ ،‬فعالیت در حوزه تامین امنیت مجموعه فوالد و برگزاری‬ ‫مراسم های فرهنگی با محوریت مناطق حاشیه ای‪ ،‬عمده فعالیت های‬ ‫حوزه شهید بقایی هستند که تا به امروز انجام شده است‪ .‬همچنین‬ ‫برگزاری کالس هایی با محوریت خانواده از دیگر برنامه های در دست‬ ‫اقدام است‪ .‬کالس هایی که به صورت ویژه در حوزه ی فرزندان‪ ،‬‬ ‫همسران و مشاغل مختلف برای خانواده ی بسیجیان مجموعه‬ ‫برگزار می شود‪ .‬البته در ادامه اجرای کالس ها را در سطح شرکت‬ ‫گسترش می دهیم‪.‬توکلی زاده در پایان سخنان خود تزریق بیش‬ ‫از ‪ ۱۵۰‬هزار دز واکسن در پایگاه های تجمیعی حوزه شهید بقایی‬ ‫فوالد را نقطه ی عطف دانست و افزود‪ :‬با توجه به ابالغ فرمانده کل قوا‪ ،‬‬ ‫مبنی بر مشارکت بسیج در یاری رساندن به شبکه بهداشت و اهتمام‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزستان‪ ،‬چهار مجموعه واکسیناسیون تجمیعی‬ ‫طرح شهید سلیمانی در نقاط مختلف شرق شهرستان اهواز از سوی‬ ‫حوزه تجهیز و راه اندازی شد‪ .‬خوشبختانه مراجعات مردم به این مراکز‬ ‫باعث تسریع در واکسیناسیون شد‪ .‬البته فعالیت ها به همین جا ختم‬ ‫نشد و واکسیناسیون سیار در بیش از‪ ۸۰‬روستای غیزانیه انجام شد‪ .‬بنا‬ ‫داریم تا پایان سال هر هفته یک برنامه فرهنگی را به اجرا در بیاوریم‪.‬‬ ‫در مراسم افتتاح معدن طالی دره اشکی و اتاق اسید شویی موته‪:‬‬ ‫جعفری اعالم کرد‪ « :‬موته»؛ الگوی توسعه طال در کشور‬ ‫کیاست ‪ -‬رییس هیات عامل ایمیدرو امروز به همراه علی نبوی دستیار‬ ‫ویژه وزیر صنعت معدن و تجارت ضمن افتتاح معدن جدید طال دره‬ ‫اشکی در موته و اتاق اسیدشویی مجتمع‪ ،‬از بخش های مختلف مجتمع‬ ‫بازدید کردند‪.‬جعفری اعالم کرد‪ « :‬موته»؛ الگوی توسعه طال در کشور‬ ‫به گزارش روابط عمومی ایمیدرو‪ ،‬علی نبوی در مراسم بازدید مجتمع‬ ‫طالی موته با بیان این مطلب اظهار داشت‪ :‬موضوع حفاظت محیط زیست‬ ‫در معادن جدید نیز فارغ از هزینه های مورد نیاز مورد توجه ویژه قرار گیرد‪.‬‬ ‫چرا که توجه به این امر‪ ،‬تاثیر کالن بر محیط زندگی انسان خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫مجتمعطالیموتهدرمدارتوسعه‬ ‫وجیه ا‪ ...‬جعفری‪ ،‬رییس هیات عامل ایمیدرو در این مراسم‬ ‫ضمن اشاره به رونق جدی صورت گرفته در مجتمع طالی موته‬ ‫گفت‪ :‬اغاز بهره برداری از معدن دره اشکی‪ ،‬افتتاح اتاق اسیدشویی و‬ ‫ریخته گری و افتتاح پارکینگ اتشنشانی در این مجتمع‪ ،‬گام مثبتی‬ ‫در راستای توسعه است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬این شرکت در مدار توسعه قرار‬ ‫گرفته و می تواند الگویی برای واحدهای تولید طال در کشور باشد‪.‬‬ ‫ذخیرهمعدنی‪،‬پشتوانهتولید‬ ‫جعفری با اشاره به اینکه ذخیره معدنی‪ ،‬مهمترین پشتوانه توسعه صنایع‬ ‫معدنی از جمله طالی موته است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬خوشبختانه ذخایر مناسبی‬ ‫در معدن دره اشکی اکتشاف شده است‪.‬وی افزود‪ :‬توسعه اکتشاف‬ ‫ضروری است تا این کارخانه با خاطری اسوده تداوم تولید داشته باشد‪.‬‬ ‫موتهالگویتوسعهشود‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به سابقه باالی فعالیت مجتمع‬ ‫موته‪ ،‬گفت‪ :‬این مجتمع می تواند مرکزی برای توسعه اموزش‬ ‫فرایند تولید طال برای واحدهای جدید شود‪.‬وی ادامه داد‪ :‬ما‬ ‫به عنوان بخشی از دولت‪ ،‬باید نگاهی بسترساز به توسعه داشته باشیم‬ ‫و باید الگویی در زمینه های مختلف و از جمله زیست محیطی باشیم‪.‬‬ ‫جعفریخاطرنشانکرد‪:‬اینمجتمعدرعینبهرهبرداریازمعدندرهاشکی‪،‬‬ ‫توانسته شرایط زیست گونه های جانوری را هم فراهم کند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬از این‬ ‫رو‪ ،‬در معدن موته منافاتی بین فعالیت معدنی و محیط زیست وجود ندارد‪.‬‬ ‫فوالد هرمزگان در تالش است با وجود تمام محدودیت هایی که در اثر‬ ‫کمبود در حوزه انرژی رخ داده ثبت رکوردهای تولید خود را حفظ کند‪.‬‬ ‫اتفاقی که نشان می دهد برنامه ریزی تولید به درستی و با در نظر گرفتن‬ ‫تمامی چالش ها و کامال حساب شده تدوین و در حال اجرا است‪ .‬تدوام‬ ‫تولید ان هم در شرایطی که بسیاری از مجموعه های فوالدی نیازمند‬ ‫حمایت دولت در حوزه زیرساختی هستند‪ ،‬سهامداران را نسبت به نماد‬ ‫هرمز دلگرم می کند‪ .‬درواقع عملکرد مجموعه ای همچون فوالد هرمزگان‬ ‫می تواند فعاالن بازار سرمایه را بیش از گذشته به سمت نماد های فوالدی‬ ‫کشانده و منجر به توسعه این بخش و تحقق چشم اندازهای ‪ ۱۴۰۴‬شود‪.‬‬ ‫در ابان ماه‬ ‫کیاست ‪ -‬فوالد هرمزگان در ابان ماه به میزان ‪ ۷۵۵‬میلیارد تومان فروش در‬ ‫بورس کاال و برای اذر ماه به میزان ‪ ۱،۴۲۵‬میلیارد تومان فروش سلف ثبت کرد‪.‬‬ ‫این شرکت در ابان ماه به میزان ‪ ۵۰‬هزار تن محصول به مبلغ ‪ ۷۵۵‬میلیارد تومان‬ ‫در بورس کاال ثبت کرده است‪ .‬فوالد هرمزگان هر ماه ‪ ۱۲۰‬تا ‪ ۱۴۰‬هزار تن تولید‬ ‫دارد‪ .‬این شرکت در حال حاضر رقم قابل توجه ‪ ۱،۴۲۵‬میلیارد تومانی و به عبارتی‬ ‫‪۹۳‬هزار تنی را به صورت سلف به فروش رسانده است‪ .‬با توجه به اینکه اعداد ذکر‬ ‫شده بر حسب تاریخ تحویل محاسبه شده اند به همین خاطر تاریخ معامله نماد‬ ‫بورسی هرمز در ابان ‪ ۱،۴۲۵‬میلیارد تومان اسلب در بورس کاال بوده است‪.‬فوالد‬ ‫هرمزگان در فروردین ماه فروش ‪ ۹۷۵‬میلیارد تومانی را گزارش کرد و در ماههای‬ ‫بعدی فصل بهار به میزان ‪ ۲.۳۰۰‬میلیارد تومان در اردیبهشت و ‪ ۱.۹۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان در خرداد فروش داشت‪ .‬این شرکت در ماه های بعد با قطعی برق که مشکل‬ ‫اکثر فوالدسازان کشور بود و در فروش تمام انها تاثیر داشت‪ ،‬فروش های ‪،۱.۷۰۰‬‬ ‫‪ ۱.۸۰۰ ،۱.۵۰۰‬میلیاردی را برای تابستان ثبت کرد و پاییز را با فروش ‪۱.۵۰۰‬‬ ‫میلیاردی اغاز نمود و در ابان عدد کم نظیر ‪ ۲,۴۰۰‬میلیاردی را به ثبت رساند‪.‬‬ ‫متوسط تولید این شرکت در دو سال گذشته به طور متوسط هر ماه ‪ ۱۲۶‬و ‪۱۲۱‬‬ ‫هزار تن بوده است‪ .‬در بهار متوسط تولید ‪ ۱۳۰‬هزار تن و در تابستان به دلیل قطعی‬ ‫برق ‪ ۷۶‬هزار تن بود و در مهر رکورد تولید شرکت با ‪ ۱۴۶‬هزار تن ثبت شد و ابان‬ ‫به ‪ ۱۳۷‬هزار تن رسید‪.‬الزم به ذکر است موجودی اول سال فوالد هرمزگان در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬برابر ‪ ۱۶۷‬هزار تن بوده است در ‪ ۶‬ماه ابتدایی فروش های ‪،۱۳۱ ،۱۶۱ ،۷۱‬‬ ‫‪ ۱۰۰، ۸۱ ،۱۰۹‬هزار تنی را داشت و با فروش ‪ ۹۳‬هزار تنی مهرماه و ‪ ۱۳۷‬هزار‬ ‫تنی ابان‪ ،‬موجودی انتهای دوره هشت ماهه را به ‪ ۱۶۷‬هزار تن رسانده است‪.‬نرخ‬ ‫فـروش اسلب فوالد هرمزگان در سال ‪ ۹۹‬برابر ‪ ۹.۱۰۰‬تومان برای هر کیلو بوده‬ ‫است که در سه ماهه ابتدایی ‪ ۱۴.۲۰۰‬تومان و در سه ماهه دوم برابر ‪ ۱۶.۰۰۰‬هزار‬ ‫تومان بوده است و همچنین در مهر و ابان ‪ ۱۶.۳۰۰‬و ‪ ۱۵.۷۰۰‬تومان است‪.‬فوالد‬ ‫هرمزگان در تالش است با وجود تمام محدودیت هایی که در اثر کمبود در حوزه‬ ‫انرژی رخ داده ثبت رکوردهای تولید خود را حفظ کند‪ .‬اتفاقی که نشان می دهد‬ ‫برنامه ریزی تولید به درستی و با در نظر گرفتن تمامی چالش ها و کامال حساب شده‬ ‫تدوین و در حال اجرا است‪ .‬تدوام تولید ان هم در شرایطی که بسیاری از مجموعه‬ ‫های فوالدی نیازمند حمایت دولت در حوزه زیرساختی هستند‪ ،‬سهامداران را‬ ‫نسبت به نماد هرمز دلگرم می کند‪ .‬درواقع عملکرد مجموعه ای همچون فوالد‬ ‫هرمزگان می تواند فعاالن بازار سرمایه را بیش از گذشته به سمت نماد های‬ ‫فوالدی کشانده و منجر به توسعه این بخش و تحقق چشم اندازهای ‪ ۱۴۰۴‬شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو‪:‬‬ ‫امکانات زیر بنای خط انتقال اب شیرین خلیج فارس‬ ‫قابل گسترش است‬ ‫کیاست ‪ -‬ناصر تقی زاده مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و از بنیانگذاران‬ ‫طرح عظیم ملی شیرین سازی و انتقال اب به فالت مرکزی ایران در جمع خبرنگاران‬ ‫گفت‪ :‬خوشبختانه در اجرایی پروژه ملی خط انتقال اب شیرین خلیج فارس به‬ ‫مناطق مرکزی ایران که با مشارکت و سرمایه گذاری ‪ 3‬شرکت بزرگ معدنی و‬ ‫صنعتی چادرملو‪ ،‬گل گهر و مس انجام شده است پیش بینی توسعه ان دیده شده‬ ‫و ‪ 3‬خط ابرسانی طراحی گردیده است که در حال حاضر تنها از یک خط ان بهره‬ ‫برداری می شود‪.‬وی که در نشست خبری شرکت تجلی حضور داشت با اشاره به‬ ‫اینکه‪ ،‬متاسفانه کشور با خشکسالی مواجه است و امروز اب یکی از دغدغه های‬ ‫اصلی مقامات عالی رتبه کشور است افزود‪ :‬ابر پروژه خط انتقال اب شیرین خلیج‬ ‫فارس قادر است حداقل ‪ 600‬هزار متر مکعب اب درشبانه روز به مناطق مرکزی‬ ‫و کم اب کشور انتقال دهد‪.‬وی با بیان اینکه چادرملو هم اکنون تنها از اب انتقالی‬ ‫خلیج فارس در صنایع خود استفاده می کند و اماده است در تکمیل و ابرسانی به‬ ‫سایر مناطق کشور با مالحظات اقتصادی مشارکت نماید تصریح کرد‪ :‬هم اکنون با‬ ‫برنامه در دست اقدام خود در نظر داریم با همکاری و مشارکت شرکت های دانش‬ ‫بنیان و مراکز علمی کشور ساخت ممبران های اب شیرین کن را که یکی از مهمترین‬ ‫قطعات سیستم های شیرین سازی اب است در داخل کشور تولید کنیم‪.‬مدیرعامل‬ ‫«کچاد» همچنین در خصوص شرکت تجلی که سهام ان تا دو روز دیگر در فرا‬ ‫بورس عرضه می شود گفت‪ :‬این شرکت پروژه محور برای اولین بار است که در‬ ‫کشور ایجاد شده است و چادرملو با تمام توان خود از برنامه ها و طرح های صنعتی‬ ‫ان حمایت می کند‪.‬تقی زاده همچنین تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر بالغ بر ‪ 800‬هزار‬ ‫میلیارد ریال پروژه در دست اقدام دارد که پیمانکار بخشی از انها مشخص شده و‬ ‫سایر طرح ها نیز انشاهلل تا پایان بهمن ماه به نتیجه خواهد رسید و اولویت اصلی‬ ‫ما مشارکت تجلی دراین پروژه ها است‪.‬گفتنی است شرکت معدنی و صنعتی‬ ‫چادرملو ‪ 17‬درصد از سهام شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫نقش بی بدلیل و محوری «ورق خودرو» در توسعه‬ ‫پایدار استان چهارمحال و بختیاری‬ ‫کیاست ‪ -‬نماینده مردم شریف شهرستان بروجن در مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫توسعه پایدار شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری را رمز رشد و تعالی استان‬ ‫و شهرستان عنوان کرد‪.‬به گزارش کیاست به نقل از روابط عمومی شرکت ورق‬ ‫خودرو چهارمحال و بختیاری‪ ،‬حمید شجاعی در نشستی صمیمی با نماینده مردم‬ ‫شریف شهرستان بروجن ضمن ارائه گزارش مبسوطی از شرایط موجود و برنامه های‬ ‫توسعه ای شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری‪ ،‬شرایط حاکم بر بازار و صنعت‬ ‫کشور را شرایطی ویژه عنوان کرد و خواستار پیگیری مجلس شورای اسالمی در جهت‬ ‫رفع موانع موجود در پیش روی فوالدسازان به عنوان مجموعه های بزرگ اقتصادی و‬ ‫تولیدی کشور شد‪.‬مدیرعامل شرکت ورق خودرو خاطرنشان کرد‪ :‬شرکت ورق خودرو‬ ‫چهارمحال و بختیاری در کنار توسعه فرایند تولید خود توجه ویژه به مسئولیت های‬ ‫اجتماعی داشته و این امر را دغدغه و اولویت مهم این شرکت دانست و در تالشیم به‬ ‫صورت همزمان توسعه این مجموعه و نیز منطقه را از دو بعد اقتصادی و اجتماعی‬ ‫را داشته باشیم‪ .‬وی ضمن قدردانی از نماینده مردم بروجن در مجلس شورای‬ ‫اسالمی افزود‪ :‬شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری با بهره گیری از نیروهای‬ ‫متخصص و جوان با برخورداری از پتانسیل دانش قوی و با درایت و همت کارکنان‬ ‫خود و برخورداری از تکنولوژی روز دنیا توانسته محصوالت تولیدی خود را با باالترین‬ ‫کیفیت در سطح کشور‪ ،‬روانه بازار و صنایع خودرو سازی کند و به یکی از ارکان اصلی‬ ‫وزیر بنایی استقالل صنعت خودرو سازی کشور مبدل شود‪.‬شجاعی در پایان بر این‬ ‫نکته که شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری سرمنشا اثر و رشد منطقه است‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬لزوم توسعه منطقه در حوزه های صنعتی و اجتماعی و توجه و نگاه‬ ‫ویژه مسئولین به مباحثی از قبیل‪ :‬رفع نیازهای منطقه و تالش بر اشتغالزایی از طریق‬ ‫حمایت از مجموعه های صنعتی فعال در سطح استان است‪.‬در ادامه نماینده مردم‬ ‫شریف شهرستان بروجن در مجلس شورای اسالمی ضمن تبریک انتصاب مهندس‬ ‫شجاعی به مدیریت شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری‪ ،‬اظهار امیدواری کرد‪:‬‬ ‫مدیریت جدید این مجموعه که از بار فنی باال برخوردار بوده و تفکرات توسعه گرایانه‬ ‫را دنبال می کند بتواند ابتدا در راستای رشد و توسعه این شرکت و سپس منطقه‬ ‫موثر باشند‪.‬حجت االسالم والمسلمین جعفری در پایان با بیان اینکه به دنبال توسعه‬ ‫مدون و پایدار در این مجموعه هستیم افزود‪ :‬بی شک با همکاری بخش صنعت و‬ ‫مدیران دلسوز منطقه بر پایه اعتماد متقابل و مشورت محور‪ ،‬گا م های اساسی و‬ ‫زیربنایی در راستای توسعه منطقه بر خواهیم داشت و با محور قراردادن رفع بیکاری‬ ‫و نیز محرومیت زدایی در سطح این شهرستان و حتی استان و بهبود شرایط فعلی‪ ،‬با‬ ‫توکل بر خداوند بسترسازی مناسب برای توزیع عادالنه منابع انجام و از دغدغه های‬ ‫اجتماعی از باب اقدامات موثر مجموعه ورق خودرو چهارمحال و بختیاری کاهش یابد‪.‬‬ ‫انتاج ایران من الصلب یالمس ‪ 22.4‬ملیون طن خالل ‪ 10‬اشهر‬ ‫استطاعت ایران انتاج نحو ‪ 22.4‬ملیون طن من الصلب خالل ‪ 10‬اشهر من العام الجاری‬ ‫ورغم انخفاضه فی سبتمبر‪ /‬ایلول اال انها نجحت رفع االنتاج فی اکتوبر بنسبه کبیره‪.‬وقالت‬ ‫الرابطه العالمیه للصلب فی تقریرها االخیر ان انتاج الصلب االیرانی شهد انخفاضا بنسبه‬ ‫‪ 15.3‬فی المائه خالل اکتوبر ‪ 2021‬مقارنه بنفس الفتره من عام ‪ 2020‬حیث بلغ ‪ 2.2‬ملیون‬ ‫طن‪.‬وشهد انتاج ایران من الصلب فی سبتمبر ‪ 2021‬انخفاضا الول مره خالل فتره تفشی‬ ‫کورونا ‪ ،‬اذ انخفض بنسبه ‪ 51.4‬فی المائه حیث المس ‪ 1.3‬ملیون طن بالمقارنه بذات الفتره‬ ‫من عام ‪، 2020‬اال ان اکتوبر شهد ارتفاعا فی انتاج الصلب وبالتالی تم التعویض عن جزء‬ ‫کبیر من هذا االنخفاض‪.‬ووف ًقا لهذا التقریر ‪ ،‬بلغ انتاج ایران من الصلب فی االشهر العشره‬ ‫االولى من العام الجاری ‪ 22.4‬ملیون طن ‪ ،‬ما یُظهر انخفاضً ا بنسبه ‪ 5.7‬فی المائه مقارنه بنفس‬ ‫الفتره من عام ‪ 2020‬لکنها ماتزال ضمن البلدان العشره االولى فی العالم بانتاج الصلب‪.‬‬ صفحه 6 ‫رویکرد صندوق جمعیت‬ ‫با سیاست های کنونی جمهوری اسالمی‬ ‫همخوانی دارد‬ ‫کیاست ‪ -‬شهردار اصفهان گفت‪ :‬رویکرد صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با سیاست‬ ‫هایکنونیجمهوری اسالمیدرراستای افزایش فرزنداوریهمخوانیدارد‪.‬بهگزارش اداره‬ ‫ارتباطاترسانهایشهرداریاصفهان‪،‬علیقاسمزادهدرارتباطزندهرادیوییبابرنامه«سالم‬ ‫اصفهان»بابیاناینکهاتفاقاتیکیدوهفتهگذشتهوحضورکشاورزانبرایمطالبهحقابه‬ ‫خود و نوع مواجهه رسانه های ما و مدیریت استان حاکی از بلوغ اجتماعی و جهش در رشد‬ ‫اجتماعی داشت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این شرایط مدیران به حرف مردم گوش کردند که نشان از‬ ‫تعامل برای اعاده حق بود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اما اتفاقات دیروز مردم را نگران کرد و نشان داد باید‬ ‫هوشمندانه تر عمل کنیم و کشاورزان مراقب باشند در ادامه مطالبات عده ای سوار بر این‬ ‫موجنشدهوفضایشهرراتحتتاثیرقرارندهند‪.‬شهرداراصفهانتصریحکرد‪:‬تعدادمحدودی‬ ‫تاسیساتشهریوفضایسبزودرختاناسیبدیدکهنیروهایخدماتشهریپارکهارا‬ ‫مرمتوگلهاییکهازبینرفتهبودراجایگزینکردندتاصبحکهمردمواردشهرمیشوند‪،‬‬ ‫بتوانند نشاط فردی داشته باشند و جامعه ما بهره مند از این باغ شهر باشد‪.‬وی افزود‪ :‬هفته‬ ‫گذشته یکم اذرماه روز نکوداشت اصفهان بود که در حوزه تبلیغات شهری اقداماتی صورت‬ ‫گرفت و حدود‪ 20‬عنوان برنامه با وجود شرایط کرونایی در حوزه های تخصصی و رونمایی‬ ‫از کتاب هم برگزار شد‪.‬قاسم زاده اظهار کرد‪ :‬در هفته بسیج هم شهرداری به نوبه خود جهت‬ ‫قدردانیازاینقشرزحمتکشاقداماتیانجامداد‪.‬ویافزود‪:‬اصفهاندوسالپیشداوطلب‬ ‫عضویتدرشبکهجهانیشهرهایدوستدارسالمندشدکههفتهگذشتهنمایندهصندوق‬ ‫جمعیتسازمانمللبهاصفهانامد‪،‬صندوقجمعیتدرنوعمواجههباسالمندانرویکردی‬ ‫استراتژیکداشتکهبارویکردکنونیجامعهماهمخوانبود‪.‬شهرداراصفهانسرمایهگذاری‬ ‫روی باروری بیشتر و تشویق خانواده ها به فرزنداوری را از نقطه نظرات صندوق جمعیت‬ ‫سازمان ملل عنوان و اظهار کرد‪ :‬این صندوق روی فرزنداوری به عنوان پدیده جهانی نظر‬ ‫داشتند که با سیاست های جمهوری اسالمی هم همخوان است‪.‬وی با اشاره به ادامه دیدار‬ ‫خود با نماینده صندوق جمعیت در ایران‪ ،‬گفت‪ :‬گزارش اصفهان مورد استقبال نماینده‬ ‫این صندوق قرار گرفت و از اصفهان به عنوان شهر پیشتاز در تکریم سالمندان یاد شد‪.‬‬ ‫با حضور جمعی از مسووالن و مدیران شهری؛‬ ‫حفاری تونل شهید شیبانی پایان یافت و عملیات‬ ‫اجرایی تونل شهیدان خادم صادق در بزرگراه‬ ‫شهید سلیمانی اغاز شد‬ ‫کیاست ‪ -‬جمعه‪ ۵‬اذر با حضور شهردار شیراز‪ ،‬رییس و اعضای شورای اسالمی شهر و جمعی‬ ‫از مدیران شهری‪ ،‬عملیات حفاری تونل دوقلوی «شهید داداهلل شیبانی» پایان یافت و عملیات‬ ‫اجرایی تونل «شهیدان خادم صادق» در اَبَر پروژه بزرگراه «شهید سپهبد سلیمانی» اغاز‬ ‫شد‪.‬مهندس سید احسان اصنافی شهردار شیراز در این مراسم گفت‪ :‬پروژه بزرگراه «شهید‬ ‫سپهبد سلیمانی» به طول ‪ ۱۸‬کیلومتر اصلی ترین معبر ترافیکی شرقی ‪ -‬غربی شیراز است‬ ‫که در ‪ .۸ ۶‬کیلومتر باقیمانده ان‪ ،‬چهار تونل برای افزایش ضریب ایمنی در مقابل رانش‬ ‫زمین‪ ،‬کاهش انجام خاکبرداری و حفظ اکوسیستم منطقه در طول مسیر طراحی و اجرا‬ ‫شده است‪ .‬شهردار شیراز با اعالم اینکه تالش شده احجام خاکریزی ها در پروژه کاهش یابد‬ ‫تا وضعیت طبیعی این منطقه گردشگری شهر حفظ شود‪ ،‬افزود‪ :‬تمهیدات بر این است که‬ ‫پروژه با حداقل اسیب های اکوسیستمی انجام و تا پایان سال اینده به اتمام برسد‪.‬مهندس‬ ‫اصنافی با اعالم اینکه به دنبال حفظ اکوسیستم محیط و باغات هستیم‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬با اجرای‬ ‫این تونلهای دوقلو بالغ بر هشت تا ‪ ۱۰‬هکتار از باغ های مورد مسیر محمودیه‪ ،‬بخشی از باغ‬ ‫های منصور اباد و چاه اب ان محدوده حفظ شده است ‪ .‬وی ضمن تاکید بر ضرورت تکمیل‬ ‫رینگ ترافیکی شرقی – غربی شیراز و لزوم اتصال محورهای مواصالتی به بزرگراه شهید‬ ‫سپهبد سلیمانی اعالم کرد‪ :‬عملیات اجرایی ورودی پروژه شامل پل «جمهوری» را از ماه‬ ‫گذشته اغاز کردیم و تالش داریم عملیات اجرایی و بهره برداری از این پروژه ها نیز همزمان با‬ ‫پروژه بزرگراه شهید سپهبد سلیمانی انجام شود‪ .‬این پروژه به پل شهدای جهاد و بلوار شهید‬ ‫محالتی ختم می شود‪ .‬شهردار شیراز با بیان اینکه پروژه بزرگراه «شهید سپهبد سلیمانی» از‬ ‫پیشرفت مناسبی برخودار است‪ ،‬گفت‪ :‬عملیات حفاری تونل دوقلوی «شهید داداهلل شیبانی»‬ ‫(تونل شمالی ‪ ۱۲۰‬متر و تونل جنوبی ‪ ۱۰۲‬متر) به اتمام رسید و عملیات حفاری تونل دو‬ ‫قلوی «شهیدان خادم صادق» (تونل شمالی ‪ ۳۳۰‬متر و تونل جنوبی ‪ ۱۲۰‬متر) اغاز شد‪.‬‬ ‫تحولی بزرگ در شیراز‪ ،‬سومین حرم اهل بیت (ع)‬ ‫رییس شورای اسالمی شهر شیراز نیز در مراسم پایان عملیات حفاری تونل دوقلوی «شهید‬ ‫داداهلل شیبانی» و اغاز عملیات اجرایی تونل «شهیدان خادم صادق» گفت‪ :‬اجرای این دو‬ ‫پروژه اغازگر تحولی بزرگ در شیراز‪ ،‬سومین حرم اهل بیت (ع) است و امیدواریم برای‬ ‫مردم شیراز و کشور خیر و برکت داشته باشد‪ .‬مهندس مهدی طاهری ضمن گرامیداشت‬ ‫هفته بسیج اظهار داشت‪ :‬بزرگراه شهید سلیمانی یکی از بزرگترین معابر شهر شیراز‬ ‫است که تا کنون اجرا شده و با توجه به اینکه کالبد شیراز به صورت شرقی ‪ -‬غربی است‪،‬‬ ‫اجرای چنین پروژه شرقی ‪ -‬غربی برای شیراز بسیار مهم و حیاتی است‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬تونل های دوقلوی شهید شیبانی و شهیدان خادم صادق در محور هم و در مسیر‬ ‫ادامه بزرگراه شهید سپهبد سلیمانی قرار دارند‪ .‬مشکالت ترافیکی شدیدی در مسیر‬ ‫غرب به شرق شهر شیراز وجود دارد که با بهره برداری از این پروژه که پیش بینی شده تا‬ ‫پایان سال اینده اجرایی شود‪ ،‬بار ترافیکی محور شرق ‪ -‬غرب شهر کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫تکمیل رینگ های ترافیکی‪ ،‬اولویت اصلی کمیسیون عمران‬ ‫مهندس علیرضا اسکندری رییس کمیسیون عمران شورای اسالمی شهر شیراز در این ایین‬ ‫گفت‪ :‬این پروژه یکی از بزرگترین پروژه های مجموعه شهرداری شیراز و جز اولویت های‬ ‫کمیسیون عمران در دوره ششم است که با تزریق مالی انجام شده و پیشرفت مناسب‪ ،‬شاهد‬ ‫بهره برداری از این پروژه به عنوان یک شریان مهم در کالن شهر شیراز خواهیم بود‪ .‬مهندس‬ ‫اسکندری ضمن تاکید بر اینکه پروژه بزرگراه شهید سپهبد سلیمانی از اولویت های عمرانی‬ ‫شهر شیراز است خاطر نشان کرد‪ :‬این پروژه با کاهش زمان سفرهای درون شهری و افزایش‬ ‫ایمنی تردد منجر به کاهش تصادفات می شود‪ .‬وی درخصوص رویکردهای کمیسیون عمران‬ ‫شورای اسالمی شهر شیراز گفت‪ :‬رویکرد اصلی کمیسیون عمران تکمیل رینگ های ترافیکی‬ ‫شیراز و ایجاد تقاطع های غیر همسطح مورد نیاز براساس مطالعات انجام شده است‪ .‬مهندس‬ ‫اسماعیل صالحی معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز نیز در مراسم پایان عملیات حفاری‬ ‫تونل دوقلوی «شهید داداهلل شیبانی» و اغاز عملیات اجرایی تونل «شهیدان خادم صادق»‬ ‫گفت‪ :‬به منظور حفظ باغات و افزایش ایمنی مسیر با کمک مشاور اقدام به قرار دادن تونل ها‬ ‫در مسیر بزرگراه شهید سپهبد سلیمانی کردیم ‪.‬مهندس صالحی اضافه کرد‪ :‬عملیات حفاری‬ ‫تونل دوقلوی «شهید داداهلل شیبانی» یک سال و نیم پیش اغاز شده بود و امروز پایان یافت‬ ‫و عملیات اجرایی تونل دوقلوی «شهیدان خادم صادق» در اَبَر پروژه بزرگراه «شهید سپهبد‬ ‫سلیمانی» که تونل شمالی ‪ ۳۳۰‬متر و تونل جنوبی ‪ ۱۲۰‬متر طول دارد نیز امروز اغاز شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در حال حاضر با توجه به امکانات پیمانکار پروژه یک دستگاه الینینگ‬ ‫در یکی از تونلها در حال کار است و در صورتی که قرارگاه خاتم االنبیا یک دستگاه‬ ‫دیگر هم برای حفاری اختصاص بدهد‪ ،‬میتوانیم در مدت زمانی کمتر از مدت‬ ‫زمان پیش بینی شده ‪۲۱‬ماه اقدام به افتتاح تونل های شهیدان خادم صادق کنیم‪.‬‬ ‫درشهر‬ ‫چهار جلد پایانی کتاب "فرهنگ نامه بزرگ شهروندی" رونمایی شد‬ ‫کیاست ‪ -‬به مناسبت هفته کتاب‬ ‫و کتابخوانی ایین رونمایی از چهار‬ ‫جلد پایانی کتاب "فرهنگ نامه بزرگ‬ ‫شهروندی" از مجموع ‪ ۱۶‬جلد و‬ ‫همچنین ‪ ۲۱‬جلد کتاب " ُکنشگری‬ ‫شهروندی" در کتابخانه عمومی‬ ‫ارشاد برگزار شد‪.‬احمد رضایی رییس‬ ‫اداره توسعه فرهنگ شهروندی در‬ ‫این ایین با اشاره به موضوع اهمیت‬ ‫کتاب در برنامه ریزی ها گفت‪:‬‬ ‫هیچ پایه گذاری در هیچ اداره ای‬ ‫صورت نخواهد گرفت‪ ،‬مگر اینکه از برنامه ریزی دقیق و از حوزه‬ ‫پژوهش کاربردی‪ ،‬عملیاتی و مفید و حوزه کتاب بهره مند باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مبنای اداره توسعه فرهنگ شهروندی وابسته به‬ ‫سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان‪ ،‬کار بر‬ ‫حوزه کودک‪ ،‬نوجوان و بزرگسال(شامل شهروندان و مدیران)‬ ‫بوده که مباحث مورد نیاز تامین شده تا این حوزه ها شکل بگیرد‪.‬‬ ‫ویدررابطهباتقسیمکتاب هابرایشهروندانومدیرانتصریحکرد‪:‬کتاب های‬ ‫مدیر خوان‪ ،‬در خصوص مباحثی است که مدیران باید در حوزه شهری‬ ‫رعایت کنند و کتاب های مردم خوان‪ ،‬در خصوص نکات و دستورالعمل هایی‬ ‫است که مردم باید استفاده کنند؛ از این رو ‪ ۲۵‬جلد کتاب مدیر خوان‪،‬‬ ‫تحت عنوان "کتاب های طالیی" اماده شده و ‪ ۵‬جلد "کتاب فیروزه ای"‬ ‫با موضوع پژوهشی نیز برای افرادی که برای حوزه مدیریت شهری برنامه‬ ‫ریزی می کنند‪ ،‬اماده کرده ایم همچنین ‪ ۱۰‬جلد "کتاب نقره ای" برای‬ ‫مردم در رابطه با انتقال موارد شهروندی اماده شده است‪.‬رییس اداره توسعه‬ ‫فرهنگ شهروندی در رابطه با مجموع کتاب های چاپ شده گفت‪ :‬از‬ ‫مجموع ‪ ۲۳۴‬کتاب‪ ،‬در حوزه بزرگساالن ‪ ۹۳‬کتاب و در حوزه کودکان‬ ‫‪ ۱۴۱‬کتاب اماده شده است که همگی مراحل قانونی را طی کرده است‪.‬‬ ‫رضایی با اشاره به کتاب فرهنگ نامه بزرگ شهروندی ادامه داد‪ :‬در اداره‬ ‫شهروندی‪ ،‬احساس شد که طبقه ای تحت عنوان طبقه موثر داریم که در‬ ‫این طبقه مربیان‪ ،‬هنرمندان و همه کسانی که با شهروندان ارتباط دارند‪،‬‬ ‫عضو هستند و برای برقراری ارتباط با مردم نیاز به یک منبع دارند از این‬ ‫رو طی یک برنامه سه ساله هدف گذاری شد تا تمام منابع مورد نیاز را در‬ ‫یک دسته بندی‪ ،‬کامال مشخص کرده و کتابی با عنوان "فرهنگ نامه‬ ‫بزرگ شهروندی" که ‪ ۱۶‬جلد و ‪ ۱۸‬موضوع را در بر می گیرد‪ ،‬اماده کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به کتاب ُکنشگری شهروندی اظهار داشت‪ :‬شهروندان‪ ،‬می‬ ‫توانند منتقد و مطالبه گر باشند اما شهروندی ُکنشگر است که‬ ‫هم منتقد‪ ،‬هم مطالبه گر‪ ،‬هم مشارکت کننده و هم مشارکت‬ ‫جو باشد از این رو کتابی با عنوان ُکنشگری شهروندی برای ایجاد‬ ‫مشارکت در شهروندان در ‪ ۲۱‬جلد با دوهزار صفحه اماده شد‪.‬‬ ‫درادامهمجتبیشاه مرادیمعاونفرهنگیشهردارورئیسسازمانفرهنگی‬ ‫اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با اشاره به موضوع مشارکت شهروندان‬ ‫در تصمی م گیری ها گفت‪ :‬در ‪ ۵۰‬سال گذشته افرادی‪ ،‬متولی شهرها بودند‬ ‫و شهروندان صرفاً رهگذران و مصرف کنندگان خدمات شهری بودند اما‬ ‫تالش امروز شهرها و نسل جدید این است که شهروندان در تصمیم گیری ‬ ‫و اجرا‪ ،‬مشارکت داشته باشند‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬زمانی شهر ما به درستی‬ ‫شهر زندگی خواهد بود که تک تک‬ ‫شهروندانتالشکنندتابرایهمسایه ها‬ ‫و همشهری های خودشان‪ ،‬شهر بهتری‬ ‫را فراهم کنند و نسبت به مسائل شهر‬ ‫حساس باشند که این تالش ها گاهی‬ ‫اوقات با یک روز استفاده نکردن از خودرو‪،‬‬ ‫برای کاهش الودگی ها و نینداختن‬ ‫زباله در طبیعت صورت می گیرد‪.‬‬ ‫وی با دعوت شهروندان به مشارکت در‬ ‫تصمیم گیری ها افزود‪ :‬رویکرد جدید‬ ‫مدیریت شهری و شورای اسالمی شهر‪،‬‬ ‫رویکرد کامال مشارکت جویانه است‪ ،‬همچنین در شهرداری هم روش‬ ‫همگرایی شهری درحال اجرا است که اینگونه‪ ،‬اداره امور شهر بر مبنای‬ ‫خواست و روایت مردم است‪.‬مصطفی نباتی نژاد رییس مرکز پژوهش های‬ ‫شورایاسالمیشهراصفهاندرادامهاینمراسمگفت‪:‬عرصه ایراکهمدیران‬ ‫عزیز شروع کرده اند‪ ،‬ورود به سطح فرهنگ حرفه ای است و اولین قشری را‬ ‫که در نظر گرفته اند‪ ،‬مجموعه مدیران‪ ،‬کارگزاران و مسوولین است از این رو‬ ‫پیشنهاد دارم که مدیران‪ ،‬با مشارکت انجمن های صنفی‪ ،‬حرفه ای و سایر‬ ‫اقشاری که شهروندان با انان در تعامل هستند‪ ،‬تولید محتوا داشته باشند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به موضوع زبان ارتباط با شهروندان تصریح کرد‪ :‬زبان ارتباط‬ ‫با شهروندان صرفاً کتاب نباشد و پیشنهاد دارم که یک عروسک به عنوان‬ ‫نماد‪ ،‬سفیر شهروندی شود زیرا در بسیاری از اوقات شاهد هستیم‪ ،‬مردم‬ ‫از نماد سازی های عروسکی استقبال بیشتری می کنند‪.‬وی با اشاره به‬ ‫چند رویکرد شورای اسالمی شهر اصفهان افزود‪ :‬احیا و بازگرداندن اتفاقات‬ ‫خوبی که به هر دلیلی کنار گذاشته شده است که برای این رویکرد در‬ ‫یک نظام تعاملی از فکر و ذهن شهروندان استفاده می کنیم و در رویکرد‬ ‫بعدی که ابداع نام دارد‪ ،‬به نواوری هایی در سازمان فرهنگی اجتماعی‬ ‫ورزشی با مشارکت جویی و مشارکت پذیری مردم خوپرداخته می شود‪.‬‬ ‫احسان کاظمی نویسنده کتاب ُکنشگری شهروندی در ادامه با اشاره به‬ ‫هدف نوشتن کتاب گفت‪ :‬هدف کتاب این بوده تا شهروندان را از حالت‬ ‫انفعال‪ ،‬به حالت فعال و مشارکت جو در بیاوریم تا خود شهروندان‬ ‫برای مسائل شهری اقدام کنند و برای شناسایی‪ ،‬تحلیل و بررسی‬ ‫وضعیت موجود شهر و بیان راهکار‪ ،‬به مدیران شهری مراجعه کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای اینکه هر فعالیت شهروندی به حاشیه کشیده نشود‪ ،‬باید‬ ‫یک دستورالعمل و مسیر مشخصی داشته باشیم که شهروندان بتوانند به‬ ‫شیوه درست مطالبه گری کنند‪ ،‬از این رو این مجموعه کتاب کمک می کند‬ ‫تا شهروندان به شیوه منطقی‪ ،‬علمی و گام به گام برای حل مسائل شهر با‬ ‫مدیران شهری همراهی و همفکری داشته باشند و کیفیت زندگی شهری‬ ‫خود را افزایش دهند‪.‬گفتنی است؛ پس از رونمایی از مجموعه کتاب های‬ ‫فرهنگ نامهبزرگشهروندیو ُکنشگریشهروندی‪،‬طیمراسمیازافرادی‬ ‫که در مدت اماده سازی کتاب ها با اداره توسعه فرهنگ شهروندی همکاری‬ ‫داشتند از جمله مسئولین شرکت گاز‪ ،‬سازمان ساماندهی مشاغل شهری‪،‬‬ ‫خانه فرهنگ اب‪ ،‬فرهنگسرای پرسش و نویسندگان کتاب ها شامل علی‬ ‫اصغرسوادکوهی‪،‬سعیدمعتمدی‪،‬سمیرامختاری‪،‬مظاهرمحرابیدرحوزه‬ ‫انتشارات‪،‬مهدیسعیدفرکارشناسنشرادارهکلارشادومحمدنریمانیاستاد‬ ‫پیشکسوتعرصهتئاتربااهدایهدیهوقدردانیزحماتتجلیلبهعملامد‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات‪ :‬سامانه انتقال مداری سال اینده تست عملیاتی می شود‬ ‫کیاست ‪ -‬وزیر ارتباطات با اشاره به تاکید رییس جمهور بر تسری ع روند‬ ‫دستیابیبهماهوارهدرمدارژئوازتشکیلکمیسیونتخصصیبرایپیگیری‬ ‫این دستور و تست سامانه انتقال مداری در سال اینده خبر داد‪.‬به گزارش‬ ‫خبرنگار مهر‪ ،‬عیسی زارع پور در برنامه ویژه خبری با اشاره به ضرورت قرار‬ ‫گرفتن ماهواره ایرانی در مدار ژئو که در جلسه امروز شورای عالی فضایی‬ ‫از سوی رئیس جمهور تاکید شد‪ ،‬شد‪ ،‬گفت‪ :‬کار ویژه ای که رئیس جمهور‬ ‫امروز انجام دادند بازدید ‪ ۶‬ساعته و بدون تشریفات با حضور سه وزیر از‬ ‫دستاوردهایفضاییبود‪.‬ویباتاکیدبراینکهعزمدولتسیزدهمبرتوسعه‬ ‫فناوری فضایی است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تسریع و کوتاهی مسیر دستیابی به مدار‬ ‫‪ ۳۶۰۰۰‬کیلومتری زمین از جمله تکالیفی است که رئیس جمهور در‬ ‫شورایعالیفضایمطرحکردهاست‪.‬وزیرارتباطاتبااشارهبهاهمیتمدار‬ ‫ژئو که زمین اهنگ است و ماهواره در ان همزمان با زمین حرکت می کند‬ ‫گفت‪:‬ماطیسال هایگذشتهمتاسفانهدونقطهمداریراازدستداده ایمو‬ ‫تنهایکنقطهمداری‪ ۴۳.۵‬درجهشرقیباقیماندهاستکهبایدبهسرعتاز‬ ‫انبهره برداریکردهومدارراتثبیتکنیمدرغیراینصورتفضاراازدست‬ ‫خواهیمداد‪.‬ویبابیاناینکهدستوررئیسجمهورماراغافلگیرکرد‪،‬افزود‪:‬‬ ‫برای تحقق دستور رئیس جمهور کمیسیون تخصصی به زودی تشکیل‬ ‫خواهیمداد‪.‬مامعتقدیمکهباکارشبانهروزی‪،‬اینهدفمیسرخواهدبود‪.‬‬ ‫رسیدنبهاینبرنامهبهاعتمادمسئوالننیازداردکهاینمهمدراین‪ ۱۰‬سال‬ ‫درپایین ترینسطحبودهاست‪.‬همچنیناعتباراتیالزماستکهتحققهر‬ ‫دورارئیسجمهورقولدادند‪.‬زارعپورگفت‪:‬راهمیانبرمابرایرسیدنبهاین‬ ‫هدف‪،‬استفادهازبلوک هایانتقالمداریاستکهبلوکسامانهماکنون‬ ‫امادهاست‪.‬امسالتستاولیهصورتمی گیرد‪.‬اینبلوکمحمولهماهواره‬ ‫را از مدار‪ ۴۰۰‬کیلومتری به‪ ۷‬هزار کیلومتر می برد‪.‬وی افزود‪ :‬امسال تست‬ ‫زیرمداری این محموله را داریم که مربوط به تست زیرسامانه های بلوک‬ ‫انتقال و ماهواره است و سال اینده این سامانه را تست عملیاتی خواهیم‬ ‫کرد‪.‬وزیرارتباطات گفت‪ :‬بعد از انتقال محموله از‪ ۴۰۰‬کیلومتر به‪ ۷‬هزار‬ ‫کیلومتر‪ ،‬انتقال به‪ ۱۰‬هزار‪ ۲۱،‬هزار و‪ ۳۶‬هزار کیلومتر را خواهیم داشت‪.‬‬ ‫زارع پورافزود‪ :‬امیدواریم با کار شبانه روزی برنامه‪ ۱۰‬ساله فضایی را کوتاه‬ ‫کردهوبتوانیمحداقلاولینپرتابتحقیقاتیرادرمدتمعینتعیینشده‬ ‫تا افق‪ ۱۴۰۴‬داشته باشیم‪.‬وی با اشاره به موفقیت پرتاب ماهواره نور یک‬ ‫گفت‪ :‬از سال‪ ۹۳‬ما یک پرتاب موفق داشتیم‪ .‬ماهواره نور یک هم اکنون‬ ‫سیگنالعملیاتیمی فرستادوقابلاستفادهاستواینیعنیمامی توانیم‪.‬‬ ‫وزیرارتباطات ادامه داد‪ :‬عدم موفقیت پرتاب ماهواره ها بخشی از مسیر‬ ‫موفقیت است‪ .‬در دنیا برای اینکه به ‪ ۹۰‬درصد ضریب اطمینان برسند‬ ‫بیشاز‪ ۵۰‬پرتابپیشبینیمی کنند‪.‬ایندرحالیاستکهدانشمندانما‬ ‫االنبعداز‪ ۲‬تا‪ ۳‬پرتاببهنقطهاطمینانمی رسند‪.‬انهمدرشرایطتحریم‬ ‫کهکوچک ترینپیچهمبهمانمی دهند‪.‬شمامستحضرهستیدکهصنایع‬ ‫فضاییدارایباالتریناستانداردهااست‪.‬وزیرارتباطاتگفت‪:‬دستوررئیس‬ ‫جمهوردرگاماولتثبیتالیهلئواست‪.‬دردنیانیزمنظومه هایماهواره ایاز‬ ‫طریقاینمدارارسالمی شود‪.‬پسازانبابرنامه ریزیان شاءاهللبهمدارژئو‬ ‫هممی رسیم‪.‬ویتاکیدکرد‪:‬دراین‪ ۱۰‬سالبخشفضاییموردبیمهری‬ ‫قرارگرفتهبودودوستانبا‪ ۱۰‬درصدظرفیتدراینسال هاکارکردند‪.‬اگرما‬ ‫یدادیماالندرالیهژئوبودیم‪.‬‬ ‫همانمسیردهه‪ ۸۰‬رادرحوزهفضاییادامهم ‬ ‫جلسهقرعهکشیوتعیینقطعاتاراضیمرحلهدوممتقاضیان‬ ‫طرحاقدامملیمسکنشهرجندقوخور‬ ‫کیاست ‪ -‬به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی‬ ‫استان اصفهان‪ ،‬جلسه قرعه کشی و تعیین قطعات اراضی مرحله دوم‬ ‫متقاضیانطرحاقدامملیمسکنشهرجندقوخورباحضورنمایندگانی‬ ‫از فرمانداری ‪،‬دادگستری و اداره راه و شهرسازی ‪ ،‬کارشناسان معاونت‬ ‫مسکنشهری‪،‬مدیروکارشناسبنیادمسکنشهرستانومتقاضیان‬ ‫و با رعایت پروتکل های بهداشتی در محل ساختمان فرمانداری‬ ‫شهرستان برگزار شد‪.‬مهندس اقاجانی کارشناس مسئول طرح‬ ‫اقدام ملی مسکن بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان‬ ‫در حاشیه این مراسم اظهار داشت‪ :‬فرایند ثبت نام از متقاضیان‬ ‫طرح اقدام ملی مسکن در سال ‪ ٩٨‬اغاز و ‪ ۱۲۴‬واحد سهمیه به‬ ‫شهر جندق و ‪۲۰۰‬واحد سهمیه به شهر خور تخصیص داده شده‬ ‫که تاکنون ‪۹‬نفر در شهر جندق و ‪ ۹۰‬نفر درشهرخور واریز وجه‬ ‫موثر داشته اند که در این جلسه پس از اعالم کلیه مراتب و ضوابط‬ ‫احتمالی‪ ،‬جهت تعداد ‪ ۳۸‬قطعه زمین در شهر خور و ‪ ۲‬قطعه زمین‬ ‫در شهر جندق بصورت واگذاری انفرادی(پالک تک نفره) قرعه کشی‬ ‫انجام و در نهایت طی صورتجلساتی توسط حاضرین به امضا رسید‪.‬‬ ‫اجرای‪ 19‬پروژه داوطلبی توسط هالل احمر استان اصفهان در ابان ماه‪1400‬‬ ‫کیاست‪ -‬معاون امور داوطلبان جمعیت هالل احمر استان اصفهان از اجرای‬ ‫‪ 19‬پروژه داوطلبانه در ابان ماه سال جاری در راستای کمک به محرومین‬ ‫جامعه خبر داد‪.‬به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان اصفهان‬ ‫محمدنوید متقی با بیان این خبر گفت ‪ :‬در این مدت به همت داوطلبان و‬ ‫خیرین هالل احمر ‪ 19‬پروژه داوطلبی در سطح استان اصفهان اجرا شد‪.‬وی‬ ‫افزود‪ :‬این پروژه ها با مشارکت ‪ 69‬داوطلب در شعب سراسر استان در قالب‬ ‫کمک های حمایتی و معیشتی و به منظور رفع مشکالت اقشار محروم‬ ‫به ویژه بیماران نیازمند صورت گرفته است ‪.‬متقی افزود ‪ :‬کمک های ارایه‬ ‫شده در قالب پروژه های داوطلبانه شامل اهدای هزینه دارو و درمان‪ ،‬اهدای‬ ‫جهیزیه و کمک جهیزیه‪ ،‬ویزیت رایگان توسط پزشکان داوطلب‪ ،‬تجهیز‬ ‫بانک امانات تجهیزات پزشکی‪ ،‬اهدای هزینه تحصیل مددجویان‪ ،‬برپایی‬ ‫ایستگاه سالمت‪ ،‬توانمندسازی زنان بی سرپرست و بدسرپرست‪ ،‬اهدای‬ ‫برنج و نان بین نیازمندان ‪ ،‬اهدای لوازم التحریر‪ ،‬اهدای سیسمونی ‪ ،‬غربالگری‬ ‫و اموزش ‪ ،‬مشارکت در مراسم ویژه کودکان کار و اهدای هدایا‪ ،‬اعطای وام به‬ ‫مددجو ‪ ،‬تهیه عروسک های مهربانی جهت کمک به بیماران سرطانی و ‪...‬‬ ‫بوده است ‪.‬معاون امور داوطلبان جمعیت هالل احمر استان با بیان اینکه این‬ ‫پروژه ها به همت داوطلبان نیکوکار شهرستان های فالورجان‪،‬بادرود ‪،‬نجف‬ ‫اباد‪،‬اردستان ‪،‬اصفهان‪،‬دهاقان‪،‬کوهپایه ‪،‬برخوار‪،‬گلپایگان‪،‬تیران و کرون و‬ ‫شهرضا به اجرا درامده است خاطرنشان کرد‪ :‬با اجرای پروژه های داوطلبی‬ ‫بیش از دو هزار و ‪ 451‬مددجو از عواید حاصل از این پروژه ها بهره مند شدند‪.‬‬ ‫علییوف"‪ ،‬لتدخل حیز التنفیذ اعتبارا من ‪ 22‬کانون الثانی ‪ /‬دیسمبر القادم‪ .‬ومن شان هذه‬ ‫االتفاقیه‪ ،‬باالضافه الى المصالح االقتصادیه‪ ،‬ان تسهم فی تعزیز العالقات بین دول المنطقه‪.‬‬ ‫یذکر ان القمه الخامسه عشره لروساء الدول االعضاء فی منظمه التعاون االقتصادی (ایکو)‪،‬‬ ‫بدات اعمالها الیوم االحد فی جمهوریه ترکمانستان‪ ،‬التی تسلمت الرئاسه الدوریه لهذه القمه‪.‬‬ ‫‪07‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫مسح | ‪Survey‬‬ ‫اخبـــار‪News/‬‬ ‫خبر‬ ‫سال شانزدهم | شماره ‪ | 340‬شنبه ‪ 06‬اذر ماه ‪1400‬‬ ‫اخبار شهرداریها‬ ‫نشست روابط بین الملل شهرداری ارومیه‬ ‫با سفیر ایران در کشور پرتغال و شهردار‬ ‫شهر ویزئو پرتغال برگزار شد‬ ‫کیاست ‪ -‬نشست روابط بین الملل شهرداری ارومیه با سفیر ایران در‬ ‫کشور پرتغال و شهردار شهر ویزئو پرتغال برگزار شد‪.‬به گزارش ارتباطات‬ ‫و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ نشست روابط بین الملل شهرداری‬ ‫ارومیه با مرتضی دامن پاک جامی سفیر ایران در کشور پرتغال‪ ،‬فرناندو‬ ‫رواس شهردار شهر ویزئو پرتغال و میثم مظلومی مسئول روابط بین الملل‬ ‫شهرداری ارومیه بصورت ویدیو کنفرانس برگزار شد‪.‬در نشست روابط‬ ‫بین الملل شهرداری در خصوص تعامالت شهری‪ ،‬خواهر خواندگی‪،‬‬ ‫مباحثی نظیر میادین تره و بار‪ ،‬صادرات میوه به ویژه سیب و انگور از‬ ‫ارومیه گفت و گو و تبادل نظر شد‪.‬همچنین در این جلسه به برگزاری‬ ‫نشست دوجانبه با دعوت هر دو شهرداری برای ارتباطات بیشتر تاکید شد‪.‬‬ ‫کسب عنوان برتر شهرداری مشهد در‬ ‫ششمین کنفرانس بین المللی و سومین‬ ‫جایزه ملی انرژی های تجدیدپذیر ایران‬ ‫کیاست ‪ -‬شهرداری مشهدمقدس در ششمین کنفرانس بین المللی و‬ ‫سومین جایزه ملی انرژ ی های تجدیدپذیر ایران‪ ،‬در بین تمامی دستگاه‬ ‫های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی‪ ،‬رتبه برتر را کسب کرد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد‪ ،‬اهمیت تولید انرژ ی های‬ ‫تجدیدپذیر در کالنشهرهای کشور به ویژه مشهد مقدس‪ ،‬موضوعی قابل‬ ‫توجه است که از مدتی قبل مورد توجه مدیریت شهری قرار گرفته و حاال‬ ‫با اقدامات انجام شده‪ ،‬شهرداری مشهد را به نهادی پیشران در امر تولید‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر‪ ،‬نه تنها در میان سایر سازمان های این شهر بلکه‬ ‫در تمام کشور تبدیل کرده است‪ .‬بحث استفاده از انرژ ی های نو و احداث‬ ‫نیروگا ه های خورشیدی برای تولید برق یک اقدامی نو بوده که شهرداری‬ ‫مشهد توانسته است با دانش و تخصص ویژه ای که در این زمینه دارد‪ ،‬پا در‬ ‫عرصه احداث این نیروگا ه ها بگذارد و قطعا تجارب این نیروگا ه ها می تواند‬ ‫در اختیار سایر دستگاه ها قرار گیرد‪.‬برای تهیه این نیروگاه های خورشیدی‬ ‫حدود ‪ 6.5‬میلیارد تومان هزینه صرف شده است و در حال حاضر برخی از‬ ‫ساختمان های شهرداری مشهد مجهز به نیروگا ه های خورشیدی هستند‬ ‫و از جمله این ساختما ن ها می توان به شهرداری مناطق یک‪ ،‬دو‪ ،‬چهار‪،‬‬ ‫پنج و ‪ ۱۰‬با ظرفیت ‪ 15‬کیلووات‪ ،‬شهرداری مناطق ‪ 3‬و ‪ 7‬با ظرفیت ‪30‬‬ ‫کیلووات‪ ،‬تاالر شهر و پایانه مسافربری امام رضا (ع) با ظرفیت ‪ 50‬کیلووات‬ ‫و بوستان ترافیک با ظرفیت ‪ 20‬کیلووات اشاره کرد‪ .‬ششمین نمایشگاه و‬ ‫کنفرانس بین المللی و سومین جایزه ملی انرژی های تجدیدپذیر ایران‪۲۹ ،‬‬ ‫و ‪ ۳۰‬ابا ن ماه در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد که‬ ‫برترین های کشوری این حوزه‪ ،‬در ‪ 8‬بخش توسعه انرژ ی های تجدیدپذیر‬ ‫معرفی شدند و شهرداری مشهد در بخش توسعه انرژی های تجدیدپذیر در‬ ‫بین تمامی دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (تامین ‪ 20‬درصد‬ ‫برق مصرفی ساختمان ها) مقام اول را از ان خود کرد‪.‬جایزه ملی انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر با هدف ایجاد بستری مناسب برای معرفی الگوهای برتر در زنجیره‬ ‫توسعه انرژی های تجدیدپذیر کشور طراحی شده است که با حمایت وزارت‬ ‫نیرو‪ ،‬سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) و معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاست جمهوری به برترین های این حوزه اعطا می شود‪ .‬این‬ ‫دوره از کنفرانس با حضور مدیران و مسئوالن دولتی‪ ،‬از جمله معاون رئیس‬ ‫جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور‪ ،‬معاون وزیر نیرو‪،‬‬ ‫مدیرعامل ساتبا‪ ،‬برخی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی‬ ‫و همچنین میهمانان خارجی از سازمان های بین المللی ذیربط از جمله‬ ‫دبیرکل سازمان بین المللی انرژی های تجدیدپذیر‪ ،‬فعاالن بخش خصوصی‬ ‫مرتبط با این حوزه‪ ،‬دانشگاهیان و متخصصان مراکز تحقیقاتی برگزار شد‪.‬‬ ‫بهره برداری از ‪ ۲۱‬نیروگاه خورشیدی توسط شهرداری مشهد‬ ‫ب رئیس کمیسیون بهینه‬ ‫سیدکمال الدین شاهچراغی‪ ،‬مدیرکل پشتیبانی و نای ‬ ‫ سازی مصرف انرژی شهرداری که به عنوان نماینده مدیریت شهری مشهد در‬ ‫این کنفرانس شرکت و جایزه این جشنواره را دریافت کرده است‪ ،‬در این زمینه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با توجه به تصویب هیئت وزیران که در ان وزارتخانه ها‪ ،‬موسـسات‬ ‫و شرکت های دولتـی و نهادهای عمومی غیردولتی‪ ،‬به تامین ‪ 20‬درصد برق‬ ‫مصرفی ساختمان های خود از انرژی های تجدیدپذیر الزام شده اند و همچنین‬ ‫موقعیت جغرافیایی مناسب شهر مشهد که منجر به بهره مندی از سطح مطلوبی‬ ‫از انرژی خورشیدی به عنوان یکی از انواع انرژی های تجدیدپذیر می شود‪،‬‬ ‫توسعه استفاده از این انرژی مورد توجه شهرداری مشهد واقع شد و ‪ 21‬نیروگاه‬ ‫خورشیدی به ظرفیت ‪ 555‬کیلووات و تولید انرژی سالیانه ‪ 888‬مگاوات ساعت‬ ‫احداث و مورد بهره برداری قرار گرفته است‪.‬وی افزود‪ :‬نکته بسیار مهمی که در‬ ‫احداث این نیروگاه ها در نظر گرفته شده‪ ،‬استفاده از حداکثر توان تولید ایرانی‬ ‫از جمله اینورترها و پنل های خورشیدی ساخت داخل بوده که احداث این پروژه‬ ‫را نسبت به سایر پروژه های مشابه کامال متمایز می کند‪.‬گفتنی است‪ ،‬شهرداری‬ ‫مشهد در تابستان سال جاری نیز موفق به اخذ جایزه ملی مدیریت انرژی‬ ‫شد و با شرکت در این کنفرانس بین المللی و دریافت جایزه ملی انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر‪ ،‬توانست جایگاه ویژ ه ای در حوزه انرژی کشور کسب کند‪.‬‬ ‫اخبار قصیره‬ ‫اتفاقیه ثالثیه فی عشق اباد تجمع بین ایران وترکمانستان واذربیجان‬ ‫وقع وزیرا النفط االیرانی واالذربیجانی‪ ،‬على هامش قمه التعاون االقتصادی (ایکو) المقامه‬ ‫فی عشق اباد‪ ،‬اتفاقیه ثالثیه االطراف تنص على نقل ما یتراوح بین ‪ 1.5‬الى ملیاری‬ ‫متر مکعب من الغاز الترکمانی عبر ایران یومیا الى جمهوریه اذربیجان‪.‬وجرت مراسم توقیع‬ ‫هذه االتفاقیه برعایه الرئیس االیرانی "ایه اهلل سید ابراهیم رئیسی" ونظیره االذربیجانی "الهام‬ ‫جــــریــــــدهالکیــــــاســـــت‬ ‫| ‪| PhotoNews‬‬ ‫شهردار اصفهان‪:‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪anaging Director of Iran Grid Management Company Mostafa‬‬ ‫‪Rajabi Mashhadi announced the stability of the country’s elec‬‬‫‪tricity network and the lack of problems in supplying electricity to‬‬ ‫‪subscribers.“At present, we do not have any generation restrictions or restric‬‬‫‪tions that are due to fuel shortages in the power plant and lead to blackouts in‬‬ ‫‪the country”, the official reiterated.Regarding partial and scattered blackouts‬‬ ‫‪across the country, Rajabi Mashhadi said: “Although partial incidents may‬‬ ‫‪lead to partial and scattered blackouts in some parts of the country, our col-‬‬ ‫‪kiyasat publication‬‬ ‫‪leagues are taking immediate action to resolve such cases.”Earlier this month,‬‬ ‫‪Energy Minister Ali-Akbar Mehrabian said his ministry plans to construct‬‬ ‫‪and put into operation 21 new power plant units by the next summer’s peak‬‬ ‫‪consumption period (Iranian calendar’s summer begins on June 22).Accord‬‬‫‪ing to Mehrabian, his ministry is following a comprehensive program for‬‬ ‫‪adding 30,000 megawatts (MW) to the country’s power generation capacity‬‬ ‫‪by the end of the current government incumbency.Speaking in a meeting with‬‬ ‫‪the members of the Parliament Energy Committee on Tuesday evening, the‬‬ ‫‪minister said: “According to the plan submitted to the parliament, the Min‬‬‫‪istry of Energy will increase the capacity of the country’s power plants by‬‬ ‫‪30,000 megawatts.”“Currently, for the next year’s summer peak [consumption‬‬ ‫]‪period], we are taking the necessary measures to bring 21 new [power plant‬‬ ‫‪units on stream; Of course, the exact schedule for the operation of these units‬‬ ‫‪is prepared and will be provided in the form of weekly reports,” he added.‬‬ ‫‪Power grid stable, no‬‬ ‫‪problem in electricity‬‬ ‫‪supply‬‬ صفحه 7 ‫مسوول ‪ :‬التجاره الخارجیه االیرانیه حققت ‪ 63.1‬ملیار دوالر فی غضون ‪ 8‬اشهر‬ ‫قال رئیس مصلحه الجمارک االیرانیه "مهدی میر اشرفی" ‪ :‬ان حجم التجاره الخارجیه االیرانیه بلغ فی غضون‬ ‫االشهر االخیره ‪ 110‬ملیونا و‪ 300‬الف طن‪ ،‬وبما یعادل ‪ 63‬ملیارا ومائه ملیون دوالر‪.‬واوضح "میر اشرفی"‬ ‫سجلت التجاره‬ ‫خالل تصریح له الیوم السبت‪ ،‬انه وفقا الخر االحصائیات الصادره عن دائره الجمارک‪ ،‬فقد ّ‬ ‫الخارجیه االیرانیه خالل الشهور الثمانیه االخیره‪ ،‬نموا ملحوظا بواقع ‪ 43.5‬بالمئه؛ وذلک مقارنه بذات الفتره‬ ‫من العام الماضی‪ .‬وبحسب هذا المسوول‪ ،‬فقد بلغ حجم صادرات البالد فی هذه الفتره‪ 83 ،‬ملیونا و‪700‬‬ ‫الف طن‪ ،‬بما یعادل ‪ 31‬ملیارا ومائه ملیون دوالر؛ مسجال النمو ایضا من حیث الوزن‪ ،‬بنسبه ‪ 10.5‬بالمئه ومن‬ ‫حیث القیمه ‪ 42‬بالمئه‪.‬وعن وجهه الصادرات االیرانیه خالل الفتره نفسها‪ ،‬فقد اشار حسب التسلسل‪ ،‬الى‬ ‫بلدان ‪ :‬الصین – ‪ 9‬ملیارات ومائه الف دوالر‪ ،‬والعراق ‪ 6 -‬ملیارات ومائه ملیون طن‪ ،‬وترکیا – ‪ 3‬ملیارات‬ ‫و‪ 800‬ملیون دوالر‪ ،‬واالمارات – ملیارین و‪ 900‬ملیون دوالر‪ ،‬وافغانستان – ملیارا واحدا و‪ 270‬ملیون دوالر‪.‬‬ ‫‪Tehran hosting intl. elevators, escalators exhibition‬‬ ‫‪The 10th International Exhibition of Elevators, Escalators, Conveyors, Components and‬‬ ‫‪Accessories kicked off at Tehran Permanent International Fairgrounds on Friday, IRNA‬‬ ‫‪reported.Over 118 domestic and foreign companies are showcasing their latest products and‬‬ ‫‪achievements in this four-day exhibition.The exhibition covers a variety of fields including‬‬ ‫‪elevators, escalators, lifts and conveyors, cranes and chain hoists, jacks, forklifts, smart sys‬‬‫‪tems, and modern technologies in the industries related to lifts and conveyors.Representa‬‬‫‪tives of prestigious elevator and escalators manufacturing companies from Germany, Italy,‬‬ ‫‪China, Turkey and Switzerland are participating in this edition of the exhibition.The inau‬‬‫‪gural ceremony of the exhibition was attended by Deputy Ministry of Labor, Cooperatives‬‬ ‫‪and Social Welfare Mehdi Maskani, Head of Iran Chamber of Cooperatives (ICC) Bah‬‬‫‪man Abdollahi, and some senior officials from the ministries of Cooperatives and Industry.‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫سال شانزدهم ‪ ،‬شماره ‪340‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬اذرماه ‪1400‬‬ ‫‪ 21‬ربیــع الثانــی ‪1443‬‬ ‫‪ 8‬صفحــه‪ 2000 -‬تومــان‬ ‫‪Vol.16 | No.340‬‬ ‫‪Saturday‬‬ ‫‪27 November 2021‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسوول‪ :‬زینب هاشمی‬ ‫سردبیر‪ :‬حبیب اله صادقی‬ ‫مدیریت هنری‪:‬کیاست چاپ ‪:‬پیام رسانه‬ ‫نشانی دفترمرکزی‪ :‬اصفهان‪ -‬میدان الله ابتدای‬ ‫اتوبان فرودگاه جنب اداره پست مجتمع فرهنگی مطبوعاتی‬ ‫‪TelFax: +98-21- 26767493‬‬ ‫‪Responsive Mobile: +98-9051707539‬‬ ‫‪E-mail: PERSIAN.JOURNALISM@YAHOO.COM‬‬ ‫‪Website: WWW.KIYASATNEWS.IR‬‬ ‫‪Telegram.me/kiyasatpublication‬‬ ‫‪Instagram.com/kiyasatpublication‬‬ ‫صاحب االمتیاز و المدیر المسووله عن‪ :‬زینب هاشمی‬ ‫ال رئیس المحرر‪ :‬حبیب اله صادقی‬ ‫المدیر الفن ی‪ :‬کیاست‬ ‫عنوان المکتب المرکزی‪ :‬ای ران‪ -‬اصفهان‪ -‬میدان الله‪ -‬بدایه ط ریق المطار‬ ‫بجانب مکتب الب رید المرکز الصحفی الثقافی الطابق الثانی الوحده ‪19‬‬ ‫‪Managing Director: Zeinab Hashemi‬‬ ‫‪Chief editor: Habib Sadeghi‬‬ ‫‪Art Manager: KIYASAT‬‬ ‫‪Address: esfahan-laleh squre-next to the post office- Cultural Press Center‬‬ ‫‪Phone: +98-31- 35544099 & 35544044-45‬‬ ‫ایران تحتل المرکز الثالث عالمیا فی بناء السدود‬ ‫‪ 200‬موسسه تشارک فی معرض‬ ‫کیش اینوکس ‪2021‬‬ ‫اعلن مدیر المعرض الدولی الثامن للبورصه والبنوک والتامین والخصخصه‬ ‫"کیش اینوکس" اریا حمیدیان الیوم الجمعه عن مشارکه ‪ 200‬موسسه عامه‬ ‫وخاصه فی المعرض الثالث عشر للتعریف بالفرص االستثماریه للبالد‬ ‫ومعرض کیش اینوکس ‪.2021‬واضاف حمیدیان ‪ :‬سیقام المعرض الدولی‬ ‫الثامن للبورصه والبنوک والتامین والخصخصه (کیش اینوکس) والمعرض‬ ‫الثالثعشرللتعریفبالفرصاالستثماریهللبالدبمشارکهاکثرمن‪ 200‬موسسه‬ ‫عامه وخاصه‪ ،‬فی الفتره من‪ 29‬نوفمبر الى‪ 2‬دیسمبر فی جزیره کیش (جنوب‬ ‫البالد)‪.‬وقال ‪:‬سیناقش فی هذا المعرض محاور عده کجوانب انضمام ایران‬ ‫الى منظمه شنغهای للتعاون فی اطار مشروع العالقات مع اوراسیا ومبادره‬ ‫الحزام والطریق‪ ،‬وتحلیل وثیقه التعاون لـ‪ 25‬عا ًما بین ایران والصین‪ ،‬ودور‬ ‫المناطق الحره والبورصات الدولیه فی عولمه االقتصاد االیرانی‪ ،‬وفرص تطویر‬ ‫تعاون تجاری البالد مع الجیران ودول المنطقه‪ ،‬وتوقع مستقبل االقتصاد فی‬ ‫السیناریوهات المقبله‪ ،‬وسبل تمویل المشاریع العمالقه والمشاریع الصناعیه‬ ‫الکبرى للبالد‪.‬ویعتبر عقد ‪ 20‬اجتماع ًا متخصص ًا وموتمرا ًجانبی ًا بحضور اکثر‬ ‫من‪ 100‬متحدثمنالخبراءاالقتصادیینالبارزینفیایرانمعمناقشهالمواضیع‬ ‫التی تتعلق بالقضایا االقتصادیه الرااهنه للبالد من برامج المعرض االخرى‪.‬‬ ‫تعتبر ایران من الدول الرائده فی مجال انشاء السدود حیث تحتل المرکز الثالث‬ ‫عالمیا فی هذا المجال‪ ،‬کما تشارک طهران فی مشاریع بناء السدود فی‪ 40‬دوله فی‬ ‫العالم‪.‬وتعد ایران من اقدم بلدان العالم استخدام ًا للسدود والحواجز المائیه نظرا ً‬ ‫لظروفها البیئیه والمناخیه‪ ،‬فقد ابتکر االیرانیون العدید من النماذج المختلفه للسدود‬ ‫الکفیلهبمقاومهقوهمیاهاالنهارالهائجه‪.‬کمابرعوافیبناءاوسعشبکاتالری‪.‬وتعتبر‬ ‫ایران الیوم واحده من الدول الخمس الکبرى فی مجال انشاء السدود فی العالم‪.‬‬ ‫تاریخ بناء السدود فی ایران‬ ‫بناء السدود فی ایران کان والزال انجازا ًهام ًا دوم ًا فی حیاه الشعب االیرانی على مدى‬ ‫التاریخ حیث تشیر صفحاته الغابره بناء سدود منذ معرفه اول دوله فی ارض فارس‬ ‫ای قبل‪ 7‬االف عام‪ ،‬وتشیید السدود بارتفاع‪ 50‬او‪ 100‬متر کان من اجل حصر میاه‬ ‫االمطاروالثلوجوراءالسدودلمنعالمیاهمنالهدراواالختالطعبث ًابماءالبحارالمالحه‪.‬‬ ‫واستُخدمت هذه السدود التی کانت بالعشرات فی تلک الفتره وعمرها ظل مابین‬ ‫‪ 500‬و‪ 700‬عام ًا لکل سد فی مجال الزراعه ومواجهه السنوات العجاف وقله االمطار‬ ‫ومدالمدنوالقرىبشبکاتمیاهالشربواالستحماموالصرفالصحیحیثتوکد‬ ‫الحفریات التاریخیه صحه ما قیل ویقال عن بناء السدود فی ایران وشبکات المیاه‪.‬‬ ‫وتم حفر السدود بمهاره تحت االرض لتنقل المیاه من مکان الى اخر یبعد مئات‬ ‫الکیلومترات‪ ،‬فضال عن العدید من القنوات االثریه فی الهضبه الفارسیه وسط ایران‬ ‫التی تتمتع بتاریخ عریق‪ ،‬تم تسجیل بعضها فی المنظمات الدولیه کمبادرات ایرانیه‬ ‫فریده‪ ،‬مما جعل سکان هذه البالد فخورین بهذ التراث منذ قرون‪.‬وقد بنى الملک‬ ‫کورش الکبیر (‪ 529- 560‬ق م) سد (دیاله) المعروف من الخشب والصخر حیث‬ ‫کان یغذی هذا السد اهالی بالد فارس ومابین النهرین‪ .‬وتم تشیید حوالی‪ 10‬سدود‬ ‫کبیرهفیتلکالفترهمنها(بندناصری)بالقربمنعاصمهتختجمشیدوسطایران‬ ‫وسد (بهمن) على نهر (بند)‪.‬واستنسخ الرومان قبل وصول االسالم الى ایران هذه‬ ‫السدود ونقلوا خرائطها الى اوروبا النهم انبهروا بتقنیتها وعظمه بناوها وکان الرومان‬ ‫والیونانبحاجهلهانظرا ًلتطابقاالرضالصخریهمعارضایرانوالمناختقریب ًایشبه‬ ‫مناخ بالد فارس القدیمه‪.‬وبدا بناء السدود الرئیسیه فی ایران فی الخمسینیات من‬ ‫القرن الماضی (منذ عام ‪1950‬م) بشکل علمی وتقنی حیث تم بناء حوالی اربعه‬ ‫عشرسدا ًکبیرا ًبمساعدهمهندسینومستشاریناجانبخاللعقدینمنالزمنقبل‬ ‫الثوره االسالمیه‪.‬وفی حقبه ما بعد الثوره‪ ،‬تم تعزیز قدره بناء السدود االیرانیه بشکل‬ ‫کبیر‪ ،‬حیث تم انشاء حوالی‪ 200‬شرکه مقاوالت و‪ 70‬شرکه استشاریه و‪ 30‬شرکه‬ ‫باالضافه الى مئات من وحدات التصنیع الکهرومائیه داخل ایران فی اقل من ثالثه‬ ‫عقود‪ .‬باالضافه الى ضروره تولید الکهرباء ‪ ،‬تحتاج ایران الى السدود للتحکم الفعال‬ ‫فی نقص المیاه المتزاید فی جمیع انحاء البالد وادارته‪.‬وقامت ایران ببناء ‪ 88‬سدًا‬ ‫وکبیرافیعام‪.2007‬فیالمتوسط​​‪،‬یُضافمایقربمنملیاریمترمکعبمن‬ ‫صغیرا ً‬ ‫ً‬ ‫المیاه الى احتیاطیات المیاه فی البالد سنویًا‪ .‬و انشات ایران‪ 588‬سدا (کبیر وصغیر)‪،‬‬ ‫ً‬ ‫مخططا‪ .‬ووصل عدد السدود فی ایران االن الى‬ ‫مع‪ 137‬سدا اخر قید االنشاء و‪546‬‬ ‫حوالی‪ 588‬سدا ًبمختلف االرتفاعات والطاقات واالنجازات والتقنیات منها خاص‬ ‫بالزراعه ومنها حصر المیاه لالستفاده منها واکثر السدود المشیده هی النتاج طاقه‬ ‫الکهرباءبواسطهتحریکالمضخاتوالمولداتالکبیرهبقدرهضغطتدفقشالالت‬ ‫المیاهالمحصورهوراءالسدودالعمالقه‪.‬واصبحتایرانالیوممنبینالدولالمتقدمه‬ ‫فیبناءالمنشاتالمائیهالعمالقهبمافیذلکالسدودوانفاقالنقل‪.‬والسدودالمشیده‬ ‫فی الوقت الراهن کبیره وهائله واستُخ ِد َمت فیها تقنیه حدیثه لشق صدور الجبال‬ ‫وحفر بواطن االرض وتجویف السهول وحصر المیاه وراء مخازن جبلیه شاهقه‪.‬‬ ‫ایران تشارک فی بناء السدود بالعالم‬ ‫وال تقتصر االنجازات ایران فی بناء السدود وانفاق النقل على حدود بالدنا فقد‬ ‫قامت الشرکات االیرانیه ببناء بعض اکبر مشاریع السدود واالنفاق فی العدید من‬ ‫البلدان االخرى‪.‬واجریت عدد من المشاریع المائیه العمالقه بما فی ذلک مشروع‬ ‫"اوما اویا" فی سریالنکا‪ ،‬وسد ومحطه "سنک توده ‪ "2‬للطاقه الکهرومائیه‪،‬‬ ‫ونفق "االستقالل" فی طاجیکستان‪ ،‬کما تشارک طهران فی مشاریع بناء السدود‬ ‫فی ‪ 40‬دوله فی العالم‪.‬وتشارک ایران حالیا فی بناء السدود فی طاجیکستان‪،‬‬ ‫ارمینیا و اذربیجان ‪ ،‬ونیکاراغوا وهناک مشاورات جاریه مع عدد من البلدان‬ ‫االخرى‪.‬وکینیا‪ ،‬سری النکا‪ ،‬بولیفیا ومالی هی االسواق المستهدفه المحتمله‬ ‫التی یجری النظر فیها لتصدیر الخدمات الفنیه والهندسیه فی البالد‪.‬وفازت‬ ‫ایران بعقد لبناء سد فی افغانستان وبناء محطه کهرباء فی سوریا فی عام ‪.2010‬‬ ‫ابرز السدود فی ایران‬ ‫یعتبر سد کرخه من اکبر السدود الترابیه فی العالم کما یعتبر اکبر‬ ‫السدود الترابیه فی الشرق االوسط ‪ ،‬وقد تم بناوه على نهر الکرخه فی‬ ‫محافظه خوزستان‪.‬ایران تحتل المرکز الثالث عالمیا فی بناء السدود‬ ‫ویوجد فی ایران بعض السدود الطویله ‪ ،‬حیث تم تصنیف احد عشر منها من‬ ‫بین اعلى السدود فی العالم‪.‬واطول سد فی ایران هو سد کارون ‪ 4‬الموجود فی‬ ‫محافظه جهارمحال وبختیاری جنوب غربی ایران‪ .‬ویعتبر هذا السد‪ ،‬اکبر سد‬ ‫خرسانی وذات الشکل المقوس فی ایران والشرق االوسط والذی تم تشییده على‬ ‫ید المهندسین االیرانیین‪ .‬وتصل طاقه تخزین السد الى اکثر من‪ 2‬ملیار مترمکعب‬ ‫ویعتبر خامس سد فی العالم من حیث التخزین وتولید الکهرباء الذی تصل طاقته‬ ‫الى ‪ 1000‬میغاواط‪.‬وسد کارون‪ 3-‬هو من ابرز السدود الضخمه االیرانیه والتی تم‬ ‫بناوه على نهر کارون فی محافظه خوزستان وشید لمواجهه االحتیاجات المطلوبه‬ ‫من الطاقه فی المحافظه وللتحکم بفیضان النهر‪ ،‬ویعد نهر کارون اعلى انهار ایران‬ ‫من حیث التدفق المائی‪ .‬ویبلغ طول السد‪ 462‬متر بارتفاع قدره‪ 205‬مترا وقد افتتح‬ ‫عام‪ 2005‬وهو یولد طاقه مقدارها‪ 4172‬ملیون کیلوواط بالساعه‪.‬ویذکر من خالل‬ ‫اعمال الموتمر الثانی الدولی البرز السدود الضخمه االسمنتیه العالمیه تم انتخاب‬ ‫مشروع سد کارون‪ 3-‬ومحطتها باعتبار من ابرز السدود االسمنتیه على مستوى‬ ‫العالم عبر تصویت المشارکین فیها‪.‬والسد الواقع على نهر دز فی محافظه خوزستان‬ ‫هو ثالث اطول سد فی ایران على ارتفاع‪ 203‬متر‪ .‬ویعتبر سد امیر کبیر خامس اکبر‬ ‫سد فی ایران على ارتفاع ‪ 180‬متر‪ .‬وقد تم بناوه علی نهر کرج فی محافظه البرز‪.‬‬ ‫مساعد وزیر الخارجیه ‪ :‬سنعمل على‬ ‫ازاله العقبات امام التجاره الخارجیه‬ ‫اکد مساعد وزیر الخارجیه لشوون الدبلوماسیه االقتصادیه مهدی صفری ان هذه‬ ‫الوزاره‪ ،‬بدات فی اتخاذ اجراءات لحل المشــاکل وازاله العقبات التی تعترض‬ ‫التجارهالخارجیهمنخاللصیاغهالبرامجالمتماسکهبدعممنمختلفالمنظمات‬ ‫االیرانیه‪.‬وخالل اجتماع مع النشطاء االقتصادیین االیرانیین فی سفاره الجمهوریه‬ ‫االسالمیه االیرانیه فی ترکمانستان الذی عقد الیوم الجمعه‪ ،‬قام صفری بشرح‬ ‫االهداف والبرامج االقتصادیه للحکومه االیرانیه الثالثه عشــره فی اطار سیاسه‬ ‫حسن الجوار‪.‬وقال مساعد وزیر الخارجیه لشــوون الدبلوماسیه االقتصادیه‪:‬‬ ‫ان الرئیس االیرانی ایه اهلل ابراهیم رئیســی یضع بحق سیاسه الحد االقصى من‬ ‫التفاعل مع الجیران فی طلیعه اهداف سیاسه البالد الخارجیه ویتابع بجدیه تعزیز‬ ‫التجاره الخارجیه فی المجاالت النفطیه وغیر النفطیه‪.‬واکد صفری‪ :‬لحسن الحظ‪،‬‬ ‫تم اتخاذ خطــوات جیده فی مجال النقل والشــحن وتصدیر الخدمات الفنیه‬ ‫والهندسیه والمنتجات غیر النفطیه‪ ،‬ونشــهد بدایه طفره فی التجاره الخارجیه‪.‬‬ ‫واضاف ‪ :‬لترکمانستان مکانه مرموقه فی المنطقه ونحن مستعدون لدعم تجار‬ ‫البلدین الستعاده االزدهار التجاری بینهما‪.‬وصرح ‪ :‬تم اتخاذ قرارات مهمه من‬ ‫اجل ازدهار الممرات واالستفاده القصوى من قدرات البالد خالل المفاوضات‬ ‫التفصیلیه التی اجریناها مع مســوولی دول اسیا الوســطى بطهران وقد ادت‬ ‫القرارات الى زیاده حجم الصادرات وتعزیز التعاون مع الدول المجاوره االخرى‪.‬‬ ‫‪Factors of the need for endogenous development‬‬ ‫‪of the steel chain‬‬ ‫‪TCCIMA hosts meeting‬‬ ‫‪with TPO head to explore‬‬ ‫‪export issues‬‬ ‫‪Tehran Chamber of Commerce, Industries, Mines and‬‬ ‫‪Agriculture (TCCIMA) hosted a meeting with the head‬‬ ‫‪of the Trade Promotion Organization (TPO) on Satur‬‬‫‪day to discuss the issues faced by the country’s export‬‬‫‪ers.The meeting was attended by TCCIMA Head Ma‬‬‫‪soud Khansari, the TPO Head Alireza Peyman Pak and‬‬ ‫‪a handful of the country’s exporters and businessmen,‬‬ ‫‪IRIB reported.Speaking in this gathering, Khansari un‬‬‫‪derlined the significance of non-oil exports in the coun‬‬‫‪try’s current economic condition, saying: “Export is the‬‬ ‫‪only way to save Iran’s economy, and if we can solve the‬‬ ‫‪export problems, many of the country’s problems will‬‬ ‫‪be resolved.”“We are facing the most difficult economic‬‬ ‫‪conditions of the country after the Islamic Revolution,‬‬ ‫‪which we can overcome by paying attention to exports,‬‬ ‫‪and one of the major players in the field of exports is‬‬ ‫‪the Trade Promotion Organization, which we hope will‬‬ ‫‪continue its supportive role in this field,” Khansari said.‬‬ ‫‪He mentioned some of the problems that the country’s‬‬ ‫‪exporters have been facing over the past few years, and‬‬ ‫‪noted that the Central Bank of Iran (CBI)’s approach to‬‬‫‪ward exports and exporters (mentioning the obligations‬‬ ‫‪created for exporters to return their foreign currency‬‬ ‫‪revenues to the country) created numerous challenges‬‬ ‫‪for them.Elsewhere in the meeting, Peyman Pak for his‬‬ ‫‪part mentioned some of the Industry, Mining and Trade‬‬ ‫‪Ministry’s plans for supporting non-oil exports, saying:‬‬ ‫‪“The main plan of the Industry Ministry is to create an‬‬ ‫‪export toll management fund; and the generated reve‬‬‫‪nues from this fund should be spent on improving the‬‬ ‫‪export infrastructure.”“Currently, all issues and prob‬‬‫‪lems are clear, but operational solutions must also be‬‬ ‫;‪considered and defined, in both micro and macro scales‬‬ ‫‪Of course, solving macro problems is hard; we have to‬‬ ‫‪go back and even change some rules,” the official said.‬‬ ‫‪He further mentioned some of the measure taken by‬‬ ‫‪the Industry Ministry for resolving the problems of the‬‬ ‫‪exporters and said: “work is underway on resolving is‬‬‫‪sues related to bilateral tariffs and the creation of finan‬‬‫‪cial and banking channels, and consultation meetings‬‬ ‫”‪have been held with the central bank in this regard.‬‬ ‫‪more value-added goods‬‬ ‫‪can be considered as one‬‬ ‫‪of the primary results of‬‬ ‫‪the development of the‬‬ ‫‪steel chain in the coun‬‬‫‪try, but more important‬‬‫‪ly, the use of large-scale‬‬ ‫‪technical‬‬ ‫‪knowledge‬‬ ‫‪by private sector com‬‬‫‪panies. Who have been‬‬ ‫‪able to put their academ‬‬‫‪ic knowledge into prac‬‬‫‪tice.‬‬ ‫‪On the other hand, due to the close competi‬‬‫‪tion in the global steel market to increase the‬‬ ‫‪comparative advantages of each of the geo‬‬‫‪graphical or economic areas of steel producers‬‬ ‫‪and consumers and products, Iran is one of the‬‬ ‫‪emerging global steel players.‬‬ ‫‪In other words, although the shadow of sanc‬‬‫‪tions on domestic development imposed an in‬‬‫‪creasing weight, it opened a new horizon that‬‬ ‫‪ironically paved the way for the formation of‬‬ ‫‪new management paradigms and efforts to tran‬‬‫‪sition from traditional management to innova‬‬‫‪tive and technology-oriented management in‬‬ ‫‪the. Therefore, it should not be forgotten that‬‬ ‫‪although in some cases strict environmental‬‬ ‫‪standards or the need to follow the principles‬‬ ‫‪of bureaucracy have made the completion of‬‬ ‫‪the steel chain difficult, but the benefits of de‬‬‫‪veloping this chain are so great that the moti‬‬‫‪vation and ability to pave the way has it. Now‬‬ ‫‪there is no room for jokes about the concepts of‬‬ ‫‪sustainable development. By spreading to other‬‬ ‫‪areas of the economy, the growth pattern based‬‬ ‫‪on the paradigms of sustainable development.‬‬ ‫ ‪Mobarakeh Steel‬‬‫‪Until the early 1390s,‬‬ ‫‪talking about the steel‬‬ ‫‪chain seemed more like‬‬ ‫‪a far-fetched joke or a dis‬‬‫‪tant dream that, despite‬‬ ‫‪the oil dollars, there was‬‬ ‫‪no need to complete,‬‬ ‫‪The main paradigm of‬‬ ‫‪traditional management‬‬ ‫‪thinking was that any‬‬ ‫‪product with appropriate‬‬ ‫‪price and quality can be‬‬ ‫‪imported. And the profile required in the oil in‬‬‫‪dustry or the turbines of combined cycle power‬‬ ‫‪plants from which country is the most economi‬‬‫‪cal, Traditional quasi-paradigms became signato‬‬‫‪ries to the financial documents of imported items‬‬ ‫‪only by reviewing the statements and inventory of‬‬ ‫‪resources and expenditures, and sometimes even‬‬ ‫‪at the undergraduate level by linking the infra‬‬‫‪structure of steel chain development or any other‬‬ ‫‪industry to what could be considered self-suffi‬‬‫‪ciency, import bans or uncompetitive monopo‬‬‫‪lies, Received rave reviews from supporters of‬‬ ‫‪process development in industrial chains.‬‬ ‫‪Nevertheless, the sanctions, like a wake-up call‬‬ ‫‪to the traditional management body, brought‬‬ ‫‪success to the country’s industry, especially the‬‬ ‫‪steel industry, Today, the demand for investment‬‬ ‫‪in different parts of the steel chain, unlike pre‬‬‫‪vious years, has shown significant growth to the‬‬ ‫‪extent that a large part of the burden of industrial‬‬ ‫‪development of the country is borne by the steel‬‬ ‫‪industry alone! However, what is the fruit of such‬‬ ‫‪growth and where is it? Increasing productive‬‬ ‫‪employment through the possibility of producing‬‬ ‫بسمهتعالی‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫فراخوان خرید خودرو دنا پالس‬ ‫سا ز ما ن همیا ر ی شهر د ا ر ی ها ی ا ستا ن ا صفها ن د ر نظر‬ ‫دارد فراخوان مناقصه به شماره ‪ 00 / 8033‬را از طریق‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد‬ ‫فر ا خو ا ن تا با ز گشا یی پا کت ها ا ز طر یق د ر گا ه سا ما نه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫متقا ضیا ن شر کت د ر فر ا خو ا ن د ر صو ر ت عد م عضو یت‬ ‫د ر سا ما نه ‪ ،‬نسبت به ثبت نا م و د ر یا فت گو ا هی ا مضا ی‬ ‫الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای‬ ‫مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل اورند‪.‬‬ ‫مواعد زمانی‪:‬‬ ‫‪1400 /9 /6‬‬ ‫تاریخ انتشار فراخوان‪:‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد فراخوان‪1400 /9 /9 :‬‬ ‫‪1400 /9 /21‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهادات‪:‬‬ ‫‪1400 /9 /22‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت ها‪:‬‬ ‫نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬ضمانتنامه‬ ‫بانکی به مبلغ ‪ 235.000.000‬ریال‬ ‫اطالعات تماس و ادرس دستگاه ‪ :‬اصفهان – خیابان ‪22‬‬ ‫بهمن – مجموعه اداری غدیر تلفن تماس‪32673075 :‬‬ ‫‪Iran, Turkmenistan, Ka‬‬‫‪zakhstan ink trilateral‬‬ ‫‪MOU on railway co-op‬‬ ‫‪Iran, Turkmenistan and Kazakhstan have signed‬‬ ‫‪a tripartite memorandum of understanding‬‬ ‫‪(MOU) on railway cooperation, the portal of the‬‬ ‫‪Iranian Transport and Urban Development Min‬‬‫‪istry reported on Saturday.The MOU, signed on‬‬ ‫‪the sidelines of a meeting of the Economic Co‬‬‫‪operation Organization (ECO) member states in‬‬ ‫‪Turkmenistan on Friday, is aimed at increasing‬‬ ‫‪rail input load from Kazakhstan to Turkmeni‬‬‫‪stan and from there to Iran.As reported, the‬‬ ‫‪trilateral MOU was signed following an agree‬‬‫‪ment reached between the Head of the Islam‬‬‫)‪ic Republic of Iran Railways (known as RAI‬‬ ‫‪Miad Salehi and the head of Turkmenistan’s‬‬ ‫‪state-owned Railway Agency Azat Atamura‬‬‫‪dov last month.Export and transit development,‬‬ ‫‪doubling the exchange of rail freight trans‬‬‫‪portation from Sarakhs border, resumption of‬‬ ‫‪Artiq-Lotfabad border crossing operations, and‬‬ ‫‪holding joint meetings between the representa‬‬‫‪tives of the two countries’ railways were among‬‬ ‫‪the subjects covered in the agreement between‬‬ ‫‪Iran and Turkmenistan back in October.Accord‬‬‫‪ing to Salehi, based on the new memorandum, a‬‬ ‫‪joint working group will be formed among the‬‬ ‫‪three countries to follow up on the set goals and‬‬ ‫‪the growth of cargo passing through this transit‬‬ ‫‪route.The deputy minister of transport and urban‬‬ ‫‪development added that given the geopolitical‬‬ ‫‪importance of Iran, the signing of these mem‬‬‫‪orandums in the field of rail transport and tran‬‬‫‪sit can increase the transportation through the‬‬ ‫‪north-south corridor and the three countries can‬‬ ‫‪use the capacity of this corridor to develop eco‬‬‫‪nomic and political relations.Over the past few‬‬ ‫‪years, Iran has been following a new strategy for‬‬ ‫‪promoting its transit status by developing rail in‬‬‫‪frastructure.According to the former RAI Head‬‬ ‫‪Saeed Rasouli by completing rail infrastructures‬‬ ‫‪Iran is seeking to access new transit markets‬‬ ‫‪with over 35 million tons of annual capacity.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های هفته نامه کیاست

هفته نامه کیاست 353

هفته نامه کیاست 353

شماره : 353
تاریخ : 1400/12/23
هفته نامه کیاست 352

هفته نامه کیاست 352

شماره : 352
تاریخ : 1400/12/07
هفته نامه کیاست 351

هفته نامه کیاست 351

شماره : 351
تاریخ : 1400/11/27
هفته نامه کیاست 350

هفته نامه کیاست 350

شماره : 350
تاریخ : 1400/11/17
هفته نامه کیاست 349

هفته نامه کیاست 349

شماره : 349
تاریخ : 1400/11/09
هفته نامه کیاست 348

هفته نامه کیاست 348

شماره : 348
تاریخ : 1400/10/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!