هفته نامه کیاست شماره 319 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه کیاست شماره 319

صفحه بعد

هفته نامه کیاست شماره 319

هفته نامه کیاست شماره 319

‫خالی‬-‫های‬-‫سفره‬-‫غم‬# ‫خالی‬-‫های‬-‫سفره‬-‫غم‬ # ‫ایران وسوریا تبحثان سبل تعزیز التعاون‬ ‫االقتصادی‬ 4 ‫ حقیقت است و تاریکی بر ساخته؛‬،‫"نور‬ ،‫"نور‬ "...‫رد روشن گام های ما تا همیشه ها‬ ‫هفته نامه سراسری‬ kiyasat ‫ فرهنگی‬- ‫ سیاسی‬- ‫ اقتصادی‬- ‫اجتماعی‬ 1442 ‫ذی القعده‬9 20June 2021 1400 ‫خرداد ماه‬30 ‫ تومان‬2000 ‫ قیمت‬319 ‫سال پانزدهم شماره‬ 2 2 ‫بحران های بی پاسخ در اقتصاد‬ ‫الگوی پساانتخاباتی بورس‬ 3‫«طرح طراوت» بانک صادرات ایران در مسیر اقتصاد مقاومتی‬ Editorial Abstract; Unanswered crises in the economy The first and highest position in the system of the Islamic Republic after the leadership is the position of the President, which is given to an individual by the people once every four years, and according to the constitution, it has many powers and importance. The country is in dire need of foreign investment, which can be put into production cycles and processes by foreigners or Iranians abroad. The year 1404 is the final year of the 20-year vision document of the Islamic Republic of Iran and its remaining four-year period corresponds to the period of accepting the responsibility of the President. The presidency plays a key role in realizing the ideals of the vision document. The reception or hesitation and rejection of foreign investors to enter the country is clearly dependent on the views of the highest executive official of the country and the extent to which he is supported by voters. In this article, we discuss the basic economic strategies of the country. ‫اطالعیه‬ ‫به اطالع سهامداران محترم شرکت ملی صنایع مس ایران می رساند؛ این شرکت در راستای تکریم سهامداران‬ ‫ در سایت شرکت به‬1391 ‫ از سال‬،‫محترم و به منظور فراهم اوردن امکان دسترسی سریع ایشان به اطالعات سهامداری خود‬ ‫ سهامداران محترم حقیقی‬.‫ اقدام به استقرار «پرتال سهامداران» نموده است‬www.nicico.com ‫ادرس‬ .‫ در وقت و هزینه خود صرفه جویی فرمایند‬،‫پس از ثبت نام در پرتال قادر خواهند بود از مزایای ان به شرح ذیل برخوردار شده‬ ،‫امکان تعیین «نام کاربری» و «کلمه عبور» به دلخواه سهامدار‬ ،‫امکان ویرایش «نام کاربری» و «کلمه عبور» در مراجعات بعدی‬ ،‫ بدون نیاز به تماس با شرکت‬،‫امکان ثبت نام مجدد در پرتال در صورت فراموش نمودن کلمه عبور‬ ،»‫ «مانده مطالبات» و «اطالعیه های مهم شرکت» در بخش «میز کار‬، »‫امکان مشاهده «مانده سهام‬ ،»‫امکان مشاهده انواع مطالبات (اقالم تشکیل دهنده مانده مطالبات) در بخش «مانده مطالبات‬ ،»‫امکان مشاهده و دریافت خروجی از گردش خرید و فروش سهام در بخش «گردش تعدادی‬ ،»‫امکان مشاهده و دریافت خروجی از وضعیت مطالبات و مبالغ دریافتی در بخش «گردش ریالی‬ ‫ جهت فراهم اوردن امکان برقراری ارتباط‬... ‫ تلفن همراه و‬،‫ تلفن ثابت‬،‫امکان ثبت و ویرایش اطالعات تماس سهامدار شامل ادرس پستی‬ .‫ازسوی شرکت با سهامدار‬ ‫ سرمایه گذاری و مجامع‬،‫امور سهام‬ Over $2.3b of facilities paid to SMEs, semi-finished projects in 2 months Iran’s Ministry of Industry, Mining and Trade’s data show that 99.161 trillion rials (about $2.36 billion) has been paid to small and medium-sized enterprises (SMEs) and semi-finished industrial projects with an over 60 percent physical progress during the first two months of the current Iranian calendar year (March 21-May 21).The mentioned facilities, which are provided for renewing machinery, equipping production units, or completing semi-finished projects, have been paid in the form of bank loans to 1,512 projects and production units, IRNA reported.The program for offering bank facilities to the SMEs and semi-finished projects was kicked off in February 2019 by the Industry Ministry in collaboration with the Central Bank of Iran, and since then over 7,660 production units and SMEs have registered for receiving the mentioned loans of which 2,766 cases have received the facilities.Based on the mentioned program, 201.299 trillion rials of facilities (about $4.79 billion) were paid to SMEs and semi-finished projects to support domestic production and maintain or create job opportunities in the previous Iranian calendar year (ended on March 20).CBI has defined supporting production as one of its major plans over the past two years.Former CBI Governor Abdolnaser Hemmati has repeatedly stressed that supporting production units to flourish production is the priority of the country’s banking system.In early May 2019, Hemmati had outlined CBI plans for neutralizing or relieving the impact of U.S. sanctions on the country’s economy and mentioned providing liquidity and working capital to maintain and boost domestic production as one of those plans. CBI’s plans take two major approaches, one of which is to secure finance for production activities and also to provide the working capital needed for such activities. صفحه 1 ‫جــــریــــــده الکیــــــاســـــت‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫مسح | ‪Survey‬‬ ‫التحلیل ‪Analysis -‬‬ ‫تحلیـــل‬ ‫سال پانزدهم | شماره ‪|319‬یک شنبه ‪ 30‬خرداد ماه ‪1400‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪President Arce received the credentials of the new ambassadors of Iran and‬‬ ‫‪Venezuela, reestablishing diplomatic relations damaged by the previous‬‬ ‫‪de-facto government led by interim president Jeanine Anez, according to a‬‬ ‫‪statement issued by Bolivia’s government.The restoration of diplomatic ties‬‬ ‫‪between Tehran and La Paz came two days after Iranian Foreign Minister‬‬ ‫‪Mohammad Javad Zarif attended Arce’s swearing-in ceremony as part of a‬‬ ‫‪tour of several Latin American nations that included Venezuela and Cuba.‬‬ ‫‪The chief Iranian diplomat visited Bolivia in early November 2020 and was‬‬ ‫‪received by the speaker of the Bolivian parliament. He met with Luis Arce‬‬ ‫‪and later participated in his swearing-in ceremony.Following his victory in‬‬ ‫‪Bolivia’s presidential election, Arce vowed to re-establish all relations.“We‬‬ ‫‪are going to re-establish all relations. This government has acted very ideo‬‬‫‪logically, depriving the Bolivian people of access to Cuban medicine, Rus‬‬‫‪sian medicine, and advances in China. For a purely ideological issue, it‬‬ ‫‪has exposed the population in a way unnecessary and harmful,” Arce said.‬‬ ‫بحران های بی پاسخ در اقتصاد‬ ‫یا دولت هــای قبــل را به روشــی ســطحی زیرســوال می برند؛‬ ‫در جلســه اول مناظــره برگــزار شــده‪ ،‬هیچ یــک از نامزدهــا‬ ‫راهبــرد و اســتراتژی خــود را درخصــوص مســایل اساســی‬ ‫کشــور ارایــه نکردنــد‪ .‬راهبردهایــی در زمینه هــای زیــر‪:‬‬ ‫‪ -۱‬مبنای نظری مورد پذیرش هریــک از نامزدها در اداره اقتصاد‬ ‫کشور و سیاستگذاری طی دوره چهارساله مدیریت انها در جایگاه‬ ‫رییس جمهور که نقطه اغاز تشــخیص راهبردهای حاکم بر فضای‬ ‫کســب وکار و فعالیت هــای اقتصادی در چهار ســال اتی اســت‪،‬‬ ‫مشخص نشــد‪ .‬در دوره چهارســاله اتی‪ ،‬دولت کوچک یا وسیع تر‬ ‫می شــود؟ ایا دولت تا ســطح توزیع مرغ در بازار دخالت می کند‬ ‫یا زمینه های حضــور بخش های خصوصی واقعــی را در فعالیت ها‬ ‫فراهم می کند؟ دولت انها به کدام نظــام قیمت گذاری باور دارد؟‬ ‫همواره این بحث طی سا ل های اخیر مطرح بوده است که مشکالت‬ ‫فعلی اقتصاد کشــور‪ ،‬صرفا به دلیل اعمال تحریم هــای بین المللی‬ ‫نیســت و مدیریت غیــرکارای اقتصاد کالن نقــش اصلی را دارد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬کشور طی ســا ل های اخیر در دام تحریم های سخت بین المللی‬ ‫اســت‪ ،‬به طور ی کــه اقتصاد کشــور در شــرایط رکودی وســیع‬ ‫قرار گرفتــه و وجود اختــال مســتمر در تعامــات بین المللی‬ ‫جامعــه و فعالیت هــای بنگا ه هــای اقتصــادی‪ ،‬بانک هــا و دیگر‬ ‫موسسات اقتصادی‪ ،‬ناشــی از اعمال تحریم های بین المللی است‪.‬‬ ‫‪ -۳‬تاکنــون ‪ ۶‬برنامه برای توســعه کشــور تدویــن‪ ،‬تصویب و به‬ ‫اجرا درامده اســت‪ .‬عالوه بر ان ابــاغ سیاســت های کلی اصل‬ ‫‪ ۴۴‬در بیش از ‪ ۱۶‬ســال قبل‪ ،‬بســتر قانونی تحولی اساســی در‬ ‫نظام تقســیم کار ملــی و نقش دولــت و بخش هــای غیردولتی‬ ‫در فعالیت هــای اقتصــادی را فراهــم کــرده اســت‪ .‬براســاس‬ ‫اطالعــات موجود ثمربخشــی اهــداف برنامه های توســعه اندک‬ ‫اســت و اجرای سیاســت های کلی اصل ‪ ۴۴‬هم با موفقیت همراه‬ ‫نبوده اســت‪ .‬در صــورت نیاز‪ ،‬الزم اســت اصالحی اساســی در‬ ‫سیاســت های کلی اصل ‪ ۴۴‬یا دســتورالعمل های ان به عمل اید‪.‬‬ ‫‪ -۴‬هر سال زمان زیادی برای تنظیم بودجه کل کشور و همچنین‬ ‫تصویب ان در مجلس شــورای اســامی صرف می شــود‪ .‬ســند‬ ‫بودجه کل کشــور که تبلور مالــی نحوه حکمرانی جامعه اســت‪،‬‬ ‫محصول نظام فرســوده و ســنتی بودجه ریزی اســت که اقدامات‬ ‫زیادی برای اصالح ان پیشنهاد شــده و به نتیجه مطلوب نرسیده‬ ‫است‪ .‬اصالح نظام بودجه ریزی بسیار ســخت و پیچیده و به شدت‬ ‫متاثر از خواســته ها و امیــال گرو ه های ذ ی نفع و ذ ی نفوذ اســت‪.‬‬ ‫اگــر برنامه اصالح نظــام بودجه ریزی به نتیجه مطلوب نرســیده‪،‬‬ ‫عالوه بر وجــود ضعف های تخصصی و فنــی در نهادهای ذ ی ربط‪،‬‬ ‫اعمال نفوذ گرو ه های ذ ی نفع نیز نقش موثری در عد م موفقیت ان‬ ‫داشــته اســت‪ .‬کنترل ذ ی نفعانی که عالقه مند اصالح و شفافیت‬ ‫اصالح نظــام بودجه ریزی نیســتند در گــرو اقتــدار رییس قوه‬ ‫اجرایی کشور و صالحیت فنی و تخصصی ســازما ن ها و اشخاصی‬ ‫است که توســط رییس جمهور ســازماندهی و منصوب می شوند‪.‬‬ ‫‪ -۵‬یکی از ارزوهــای سیاســتگذاران اقتصادی حداقل طی ســه‬ ‫دهه گذشــته‪ ،‬توسعه بازار ســرمایه بوده اســت‪ .‬در دو سال اخیر‬ ‫بســیاری از مردم که می توانند از جمله را ی دهندگان در انتخابات‬ ‫باشــند‪ ،‬در بازار ســرمایه و ســهام وارد شده و ســرمایه گذاری‬ ‫کرد ه انــد‪ .‬به دلیل مشــکالت و اختالالتی که در ســاختار اقتصاد‬ ‫کالن و مدیریــت عالی نظــام اقتصادی کشــور و ســازمان بازار‬ ‫ســرمایه وجود دارد‪ ،‬بیشتر ســرمایه گذاران بورس در دوره اخیر‬ ‫با زیا ن هــای هنگفتی مواجه شــد ه اند‪ .‬بدون تردید توســعه بازار‬ ‫ســرمایه‪ ،‬ضرورت اساســی نظــام تامیــن مالی ســرمایه گذاری‬ ‫و اداره و توســعه فعالیت هــای اقتصــادی کشــور اســت‪.‬‬ ‫‪ -۶‬کشــور به شــدت نیازمنــد ورود ســرمایه خارجــی اســت‪،‬‬ ‫ســرمایه هایی که توســط خارجیان یــا ایرانیان خارج از کشــور‬ ‫می توانــد در چرخــه و فرایندهای تولیــد قرار گیرد‪ .‬اســتقبال‬ ‫یا تردیــد و عد م پذیــرش ســرمایه گذاران خارجی بــرای ورود‬ ‫به کشــور (عالوه بــر مناســبات سیاســی و بســترهای قانونی)‬ ‫به طور مشــخص منوط به دیــدگاه باالترین مقام اجرایی کشــور‬ ‫و کــم و کیف حمایــت از وی توســط را ی دهندگان اســت‪ .‬ارایه‬ ‫پیشــنهادهای ســطحی و عامیانه برای عموم مردمی که اطالعات‬ ‫و اگاهی خــود را با اســتفاده از رو ش هــا و رســانه های متعدد و‬ ‫متنوع و بــا بهر ه گیــری از ابزارهای مــدرن و امروزی به دســت‬ ‫اورد ه اند‪ ،‬به گونه ای نشا ن دهنده عقب افتادن از عموم مردم است‪.‬‬ ‫* تخلیص – اتاق ایران‬ ‫الگوی پساانتخاباتی بورس‬ ‫اخبار قصیره‬ ‫کیاســت‪ -‬محمدامین خدابخش ‪ -‬همزمانی اعالم نتایج انتخابات‬ ‫ریاســت جمهوری با برخی خبرهای اثرگذار بر روند سوددهی شرکت ها‬ ‫سبب شد تا شاهد رشد ‪ ۱ /۲۵‬درصدی میانگین وزنی قیمت سهام باشیم‪.‬‬ ‫به این ترتیب مطابق با سنتی دیرینه‪ ،‬این بار نیز روز بعد از مهم ترین رویداد‬ ‫سیاسی کشــور با سبزپوشی نماگرهای تاالر شیشــه ای همراه شد‪ .‬حاال‬ ‫فعاالن بازار که از دســت تغییرات پی درپی در قوانین و محدودیت های‬ ‫معامالتی به تنگ امده اند‪ ،‬منتظرند تا ببینند ایا با روی کار امدن دولت‬ ‫جدید در یک و نیم ماه اینــده به فاز ارامش نزدیک می شــوند یا خیر؟‬ ‫روز نخســت ازســرگیری معامالت بورس در هفته جاری با روشن شدن‬ ‫نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و واکنش مثبت بازار سهام به این مساله‬ ‫مقارن شد‪ .‬در این روز رســیدن شــاخص کل به محدوده یک میلیون و‬ ‫‪161‬هزار واحدی ناشــی از رشــد ‪1 /25‬درصدی این نماگر در شرایطی‬ ‫رقم خورد که به نظر می اید تداوم نگاه مثبت ســرمایه گذاران به بورس و‬ ‫رسیدن به رونق غیرتورمی در سالیان اتی نیازمند تغییر رویکرد دولت ها‬ ‫و مســووالن بازارهای ســرمایه به این بازار و کلیت اقتصاد است‪ .‬بر این‬ ‫اساس اگر سیاســت خارجی و نگاه ارزی در دولت بعدی به گونه ای باشد‬ ‫که کشور در مسیر رشــد اقتصادی گام بردارد‪ ،‬می توان انتظار داشت که‬ ‫بازار ســرمایه نیز به عنوان تابعی از اقتصاد رشد غیرتورمی را شاهد باشد‪.‬‬ ‫البته این نگاه نیازمنــد دوری کردن از قیمت گذاری دســتوری و چاپ‬ ‫پول و نظر نداشــتن به توانایی بانک مرکزی برای تامین کســری بودجه‬ ‫است‪ .‬بازار سهام بخشــی از اقتصاد کشور اســت‪ ،‬با این حال مانند همه‬ ‫بخش های اقتصاد تاثیرپذیری بازار سرمایه نیز از تحوالت سیاسی امری‬ ‫مشهود و عیان است‪ .‬معامالت نخســتین روز هفته با روشن شدن نتایج‬ ‫انتخابات ریاســت جمهوری مقارن شد‪ .‬این امر سبب شــد فعاالن بازار‬ ‫سهام نیز مانند فعاالن ســایر بازارها تا حد زیادی نســبت به اینده این‬ ‫بازار خاطرجمع شوند‪ .‬بر این اســاس معامالت روز شنبه در حالی خاتمه‬ ‫یافت که پس از چند روز پی درپی‪ ،‬تقاضا باالخره در بازار ســهام افزایش‬ ‫یافت و شاخص کل بورس با رشــد ‪1 /25‬درصدی همراه شد‪ .‬به موجب‬ ‫این رشد که ناشی از افزایش تقاضا در بســیاری از نمادهای شاخص ساز‬ ‫نظیر پاالیشــی ها بود‪ ،‬نماگر اصلی بازار ســهام بیــش از ‪14‬هزار واحد‬ ‫افزایش یافت و به نزدیکــی کانال یک میلیون و ‪162‬هزار واحد رســید‪.‬‬ ‫همینطور اندک تقاضای فعــاالن خرد در بازار ســرمایه افزایش یافت و‬ ‫خالص خریــد حقیقی در این بــازار به حدود ‪14‬میلیارد تومان رســید‪.‬‬ ‫ارزش معامالت خرد نیز با رســیدن به ســطح ‪2949‬میلیارد تومان در‬ ‫روز معامالتی اخیر بر امیدها نســبت به بهبود معامالت در بازار سرمایه‬ ‫افزود‪ .‬در روزهای گذشــته این میــزان کاهش یافته بود کــه واهمه ها‬ ‫درخصوص بازگشــت بازار به مدار نزولــی را تقویت کــرد‪ .‬به طور کلی‬ ‫برایند تحوالت اخیر بازار ســهام و قرارگرفتن ان در کنار رونق نســبی‬ ‫معامالت روز شنبه حکایت از ان دارد که اوال بازار سهام از روی کارامدن‬ ‫دولت جدید با وجود همــه ابهاماتی که برای مواجهه با کســری بودجه‬ ‫مطرح اســت‪ ،‬خوشحال شــده اســت؛ ثانیا روند پیش روی قیمت ها در‬ ‫بورس و فرابورس در طول ‪45‬روز باقی مانده تــا پایان دولت روحانی که‬ ‫با فصل مجامع مقارن اســت‪ ،‬احتماال بدون حاشــیه پیش خواهد رفت‪.‬‬ ‫دلیل خوشحالی‬ ‫بازار سهام در یک سال گذشــته دستخوش تحوالت متعددی بوده است‪.‬‬ ‫در شرایطی که قطار رونق بازار سهام در طول سال های ‪ 97‬و ‪ 98‬رشدی‬ ‫اهسته و پیوسته و متناسب با تورم را پیش روی خود داشت‪ ،‬افزایش حجم‬ ‫پول و کاهش نرخ بهره بین بانکی که ناشی از به موقع نبودن عملکرد دولت‬ ‫در انتشار اوراق بدهی بود‪ ،‬روند صعودی بازار ســرمایه در سال ‪ 99‬را به‬ ‫حباب عظیم تورمی تبدیل کرد‪ .‬این مساله سبب شد در طول ماه‪‎‬های بعد‬ ‫از مردادماه شاهد چرخش روند بازار سهام و تسریع روند نزولی شکل گرفته‬ ‫در مرداد ســال قبل باشــیم‪ .‬از ان زمان تاکنون این روند نزولی شــاهد‬ ‫تحوالت و تصمیمات متعددی بوده که تنها یکی از انها استفاده از دامنه‬ ‫نوسان نامتقارن است‪ .‬این تغییرات پی درپی سبب شد در طول این مدت‬ ‫با افزایش تصمیمات و ناکامی های شــکل گرفته در پی ان‪ ،‬هم اعتماد از‬ ‫بازار سرمایه رخت ببندد و هم با محدودشدن نقدشوندگی در این بخش از‬ ‫اقتصاد کشور صف های فروش سهام طوالنی تر شود‪ .‬این امر سبب می شود‬ ‫با رفتن دولت فعلی و روی کار امدن دولت اتــی امیدواری به تغییر نگاه‬ ‫دولتمردان و مسووالن نسبت به بازار سرمایه شدت بگیرد و بازار حداقل تا‬ ‫امار و ارقام ناموفــق ظاهر شــود‪ .‬به طوری که میانگیــن بازدهی هفته‬ ‫قبل از انتخــاب ان نیز منفی بوده اســت‪ .‬نکته دیگری کــه در اعداد به‬ ‫ثبت رســیده از هفته ها و روزهای قبــل و بعد از انتخابــات خودنمایی‬ ‫می کنــد‪ ،‬افزایــش قابل توجــه میانگین وزنــی قیمت ها قبــل و بعد‬ ‫از انتخاب نخســت حســن روحانی به مقام ریاســت جمهوری اســت‪.‬‬ ‫در این دوره به سبب حباب تورمی شکل گرفته در بازار سهام که‬ ‫وقوع ان عینا مشابه مسایل شــکل د هنده به حباب قیمت های‬ ‫بازار سهام در سال ‪ 99‬بود‪ ،‬ســبب شد تا انتخاب حسن روحانی‬ ‫به مقام ریاســت جمهوری با این دوره مقارن شــده و به همین‬ ‫دلیل شــاهد ثبت بازده ‪ 2 /1‬درصدی در روز انتخابات و رشــد‬ ‫‪7‬درصدی در هفته نخست پس از انتخاب دولت یازدهم باشیم‪.‬‬ ‫همین امر ســبب شــده تا انتخاب رییس دولت های یازدهم و‬ ‫مشخص نبودن نگاه دولت بعدی در مورد بازار سرمایه نفس راحتی بکشد‪.‬‬ ‫در پیشگاه تجربه‬ ‫فراتر از انچه بازار اکنون تصــور می کند و صحت و ســقم احتمالی ان‪،‬‬ ‫تجربه بازار ســهام حکایت از ان دارد که عموما روزهای معامالتی پس از‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری در دوره های قبلی نیز روزهای چندان متفاوتی‬ ‫برای بازار سهام نبودند‪ .‬براســاس اماری که دنیای اقتصاد در دست دارد‪،‬‬ ‫در دوره های اخیر نیز پس از انتخابات ریاســت جمهوری‪ ،‬بازار با افزایش‬ ‫تقاضا به اســتقبال ورود رییس جمهور جدید رفته اســت و سبب شده تا‬ ‫در هیچ دوره ای بازده بازار ســهام در روز پس از انتخابات منفی نباشــد‪.‬‬ ‫براســاس این امار که از سال ‪ 1380‬به ثبت رسیده اســت‪ ،‬بازار سرمایه‬ ‫کمترین توفیق پس از انتخاباتی را با انتخاب دولت احمدی نژاد در ســال‬ ‫‪84‬داشته و نتوانسته در این روز بازدهی بهتر از ‪ 0 /1‬درصد را به دست اورد‪.‬‬ ‫روی کار امــدن دولت نهم در یک مورد دیگر نیز توانســته در پیشــگاه‬ ‫دوازدهم تجربــه ای متفاوت را برای فعاالن بازار ســرمایه رقم‬ ‫بزند‪ .‬به عبارت دیگر اگر ایــن دوره را از محدوده تجربیات بازار‬ ‫ســرمایه خارج کنیم‪ ،‬سایر دوره ها همیشــه نوعی اقبال را به‬ ‫انتخاب رییس جمهــور تازه به نمایش گذاشــته اند که خالی از‬ ‫هیجان بوده و معامالتی متعادل را به نمایش گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫احتماالت بورس در دولت بعدی‬ ‫همان طور که پیش تر نیز به ان اشاره شد اگرچه شکل گیری رونق تورمی‬ ‫در بازار سرمایه و بازگشت قیمت ها به ســطوح پایین تر در دوره فعالیت‬ ‫دولت فعلی ناشــی از مشــکالت پولی و ناتوانی ســاختاری در مقابله با‬ ‫مشکالتی نظیر کسری بودجه و چاپ پول بوده است‪ ،‬با این حال مشکالت‬ ‫ساختاری موجود در بازار سرمایه و تزلزل مدیریتی در مقابله با بحران نیز‬ ‫عاملی بوده که بر وخامت ماجرا افزوده است‪ .‬از این رو باید صبر کرد و دید‬ ‫که اوضاع بورس در دوره بعدی ریاست جمهوری به چه شکلی خواهد بود‪.‬‬ ‫از انجا که این احتمال وجود دارد که با روی کارامدن رییس دولت‬ ‫بعدی شاهد تغییراتی در بدنه مدیریتی سازمان بورس باشیم از‬ ‫این رو این احتمال نیز وجود دارد که بازار سهام در دولت سیزدهم‬ ‫از شانس بازســازی و بازیابی انچه برای توسعه همه جانبه نیاز‬ ‫دارد نیز برخوردار شــود‪ .‬برای تحقق این احتمال مسلما نیاز به‬ ‫این خواهد بود که تغییرات نهادی و ســاختاری در بازار سرمایه‬ ‫در دستور کار قرار گیرد‪ .‬برای نیل به این هدف یکی از کارهایی‬ ‫که می توان انجام داد توجه به لزوم ثبات قوانین و تغییرات انها به‬ ‫گونه ای است که به هنگام بروز بحران یا شرایط خاص هم وحدت‬ ‫رویه حفظ شــود و هم احتمال اتخاذ تصمیمات سلیقه ای و غیر‬ ‫کارشناسی به حداقل برسد‪ .‬بدون شک این یکی از عواملی است‬ ‫که می تواند هم در زمان رونق و هم در زمان رکود تاثیرات مثبتی‬ ‫روی صحت عملکرد بازار ســرمایه و کارایی ان داشته باشد‪.‬‬ ‫مساله اصلی اینجاست که برای نیل به این هدف برخالف سال های‬ ‫گذشته و انچه تاکنون در این بازار در جریان بوده است‪ ،‬باید تالش‬ ‫کرد تا اعمال نظرها و اتخاذ تصمیمات براساس مطالعات علمی و‬ ‫نظرات کارشناسی انجام شود؛ عاملی که در صورت لزوم با توجه‬ ‫به تجربیات بازارهای بین المللی می تواند کمک شایان توجهی‬ ‫به توسعه همه وجوه بازار ســرمایه به خصوص بازار سهام بکند‪.‬‬ ‫مسایل پیش روی بورس‬ ‫اما بازار سرمایه فارغ از همه این مسایل همچنان بخشی از اقتصاد کشور‬ ‫اســت و برای انکه بتواند روزهای خوبی را پیش رو داشــته باشد‪ ،‬نیاز به‬ ‫قرار گرفتن در بســتر اقتصادی دارد که در ان فعالیت ها روبه رونق باشد‪.‬‬ ‫طبیعتا حصول چنین امری نیازمند ان است که نگاه دولت بعدی به فضای‬ ‫سیاست خارجی و مســایلی همچون قیمت ارز در جهتی باشد که زمینه‬ ‫برای کاهش هزینه مبادله و تسهیل مبادالت خارجی برای اقتصاد ایران‬ ‫فراهم شود‪ .‬با توجه به انکه اقتصاد کشور در طول سال های گذشته از نرخ‬ ‫سرمایه گذاری بســیار اندکی برخوردار بوده توجه به این مساله می تواند‬ ‫زمینه را برای ورود کاالهای ســرمایه ای به کشور فراهم کند‪ .‬طبیعتا اگر‬ ‫چنین فضایی در شرایط رفع تحریم ها و دست کم با بازتر شدن فضا صورت‬ ‫بگیرد زمینه برای دستیابی به رشد اقتصادی متناسب با ظرفیت های بکر‬ ‫ایران میسر خواهد شد‪ .‬طبیعتا این امر می تواند در کنار مدیریت مناسب‬ ‫عرضه پول در اقتصاد اتخاذ سیاســت های مناســب برای پرهیز از چاپ‬ ‫پول فضا را برای رونق پایــدار و غیر تورمی در بازار ســرمایه فراهم کند‪.‬‬ ‫اول هفته قیمــت دالر از کانال ‪ 24‬هزار تومان پایین تــر رفت تا واکنش‬ ‫انتخاباتی بازار ارز به زمامداری سید ابراهیم رئیسی در قوه مجریه مثبت‬ ‫باشد‪ .‬در صورتی که این عکس العمل در این بازار تداوم یابد و کاهش قیمت‬ ‫ارز ناشی از دالرپاشی در بازار یاد شده‪ ،‬نباشد می توان امید داشت که در‬ ‫بلندمدت زمینه برای رونق اقتصادی نیز فراهم شود‪ .‬هم اکنون شنیده ها‬ ‫حاکی از ان است که سیاســت میانه روی و تعامل با قدرت های اقتصادی‬ ‫در دولت بعدی احتماال دنبال خواهد شــد‪ .‬تحقق این امر اگر با برداشته‬ ‫شدن تحریم های داخلی و اصالح ناکامی ها در بحث ساختارها و مدیریت‬ ‫کالن دنبال شود می توان امید بیشتری به رونق غیرتورمی بورس داشت‪.‬‬ ‫مضاف بر انکه رها شدن از دام قیمت گذاری دستوری نیز می تواند تکلیف‬ ‫فعاالن اقتصادی را برای امکان کنشگری مطلوب در این زمینه فراهم کند‪.‬‬ ‫* دنیای اقتصاد‬ ‫سوریا تفتتح مرکزا تجاریا للمنتجات االیرانیه فی البرامکه بدمشق‬ ‫قال معاون وزیر التجاره الداخلیه وحمایه المستهلک السوری د‪.‬جمال شعیب ان المباحثات مع‬ ‫الوفد االیرانی التجاری مستمره‪ ،‬وتم االتفاق على افتتاح مرکز تجاری ایرانی فی البرامکه بدمشق‪،‬‬ ‫بالمقابل افتتاح مرکز فی طهران لبیع المنتجات السوریه‪.‬وبالنسبه للمواد التی ستطرح فی المرکز‬ ‫التجاری االیرانی السوری‪ ،‬فبین انه سیتم تحدید القائمه الخاصه بالمنتجات التی ستطرح فی‬ ‫المراکز بدمشق وطهران بما یتناسب مع حاجه االسواق السوریه واالیرانیه‪ ،‬مشیر ا ً الى ان االسعار‬ ‫ستکون مدروسه من قبل الموسسه السوریه للتجاره وستطرح بشکل منافس باالسواق‪.‬ورد ا ً على‬ ‫السوال المتعلق بافتتاح مراکز تجاریه ایرانیه اخرى فی العاصمه السوریه او المحافظات االخرى‪،‬‬ ‫ذکر شعیب انه من الممکن التوسع خالل القتره القادمه‪ ،‬ویتم بذل جمیع الجهود حالی ًا الفتتاح‬ ‫المرکز باسرع وقت والعمل على مختلف االجراءات الخاصه به‪.‬واختتم شعیب حدیثه بالتاکید‬ ‫على ان العالقات االقتصادیه االیرانیه ستکون فی تطور مستمر‪ ،‬ویتم العمل على تحسینها‪.‬‬ ‫اخبار قصیره‬ ‫کیاست ‪ -‬حســن خوشپور ‪ -‬کشــور به شــدت نیازمند ورود‬ ‫سرمایه خارجی است‪ ،‬سرمایه هایی که توسط خارجیان یا ایرانیان‬ ‫خارج از کشــور می تواند در چرخه و فرایندهای تولید قرار گیرد‪.‬‬ ‫اولیــن و باالترین جایــگاه در نظــام جمهوری اســامی پس از‬ ‫رهبــری‪ ،‬جایگاه ریاســت جمهوری اســت کــه هر چهارســال‬ ‫یک بار ازســوی مــردم در اختیار فردی قــرار می گیــرد و طبق‬ ‫قانو ن اساســی از اختیارات و اهمیت بســیاری برخوردار اســت‪.‬‬ ‫کرسی ریاســت جمهوری جایگاهی اســت که به رغم تمام‬ ‫محدودیت ها در تصمیم گیری و اعمــال اراده هم می توان‬ ‫بر ان نشست و کشــور را با نفت هفت دالری‪ ،‬تورم کمتر‬ ‫از ‪ ۱۵‬درصد و رشد باالی ســرمایه گذاری و بدون هرگونه‬ ‫فســاد اداره کرد و هم می توان با درامدهای حیر ت انگیز‬ ‫ناشــی از نفت باالی صــد دالر‪ ،‬تورم باال و کاهش رشــد‬ ‫ســرمایه گذاری تا حد نزدیک به صفــر در محاصره انواع‬ ‫تحریم های بین المللی قرار داد‪ .‬جلسات مناظره انتخاباتی‬ ‫هنــگام انتخاب فرد شایســته یکی از را ه های شــناخت‬ ‫شخصیت و اشنایی با باورها و راهبردهای نامزدهاست که‬ ‫به دلیل چالشی که در انها شــکل می گیرد‪ ،‬نسبت به دیگر‬ ‫فعالیت های تبلیغاتی از اهمیت ویژ ه ای برخوردار اســت‪.‬‬ ‫در ایران نیز با توجه به نقش منحصربه فرد صداوسیمای جمهوری‬ ‫اســامی‪ ،‬برگزاری و انتشــار جلســات مناظــره در تلویزیون به‬ ‫نوعی نمایــش و اظهار عمومــی تصویری از کیفیــت‪ ،‬توانایی ها و‬ ‫خصوصیات جامعه ایرانی در داخل و خارج از کشــور است که در‬ ‫منش و رفتار نامزدهــای حضور یافته در جلســات زنده مناظره و‬ ‫نحوه برگزاری ان مشاهده می شود‪ .‬اولین جلسه مناظره انتخاباتی‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬که با موضوع تبیین مواضع و نظرات اقتصادی هفت‬ ‫نامزد برگزار شــد‪ ،‬به گونه ای مشــخص و موثر نه تنها به انتظارات‬ ‫مخاطبان پاســخ مناســبی نداد‪ ،‬بلکه حاکی از فقدان نقشه راه یا‬ ‫اختالل در نحوه برگزاری مناظره از ســوی برگزا ر کننده جلســه‬ ‫از یکســو و به تبع ان ابهــام در راهبرد و هدف مشــخص نامزدها‬ ‫بود که در تحلیل نهایی کیفیت ان را بســیار پاییــن نمایش داد‪.‬‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۴‬ســال پایانی ســند چشم انداز بیست ســاله جمهوری‬ ‫اسالمی ایران است و دوره چهارساله باقی مانده ان‪ ،‬منطبق بر دوره‬ ‫پذیرش مسوولیت مقام ریاســت جمهوری‪ .‬مقام ریاست جمهوری‬ ‫نقش اصلی را در تحقق ارما ن های ســند چشــم انداز دارد‪ .‬سنتی‬ ‫نامیمون طــی ســا ل های اخیــر در رقابت های انتخاباتی شــکل‬ ‫گرفته اســت که نامزدها برای اثبــات خود به جــای ارایه راهبرد‬ ‫و تبلیغ ابتکارات خــود‪ ،‬به نحوی غلوامیز اقدامات دولت مســتقر‬ ‫‪Iran's Ambassador to La Paz Morteza Tafreshi has met with Bolivian Minister‬‬ ‫‪of Hydrocarbons and Energy Franklin Molina Ortiz, to discuss the resump‬‬‫‪tion of energy cooperation between the two countries, IRNA reported citing‬‬ ‫‪Bolivia’s El Deber Newspaper.As reported, the two sides have agreed in the‬‬ ‫‪meeting to strongly pursue the issue and take necessary measures for the re‬‬‫‪sumption of oil and gas cooperation between the two countries.According to‬‬ ‫‪Ortiz, the negotiations will be a follow-up on the agreement reached between‬‬ ‫‪Bolivian oilfields company [Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos or‬‬ ‫‪YPFB] and the National Iranian Oil Company (NIOC) back in 2007.NIOC‬‬ ‫‪and YPFB are also considering the signing of major cooperation agreements‬‬ ‫‪in the fields of research and technology in the future, the Bolivian newspaper‬‬ ‫‪reported.Iran and Bolivia have resumed diplomatic relations in late 2020 af‬‬‫‪ter more than a year.Bolivia’s new president, Luis Arce, has made good on‬‬ ‫‪his pledge to restore relations with Iran and Venezuela a few days after he‬‬ ‫‪assumed office. During a formal ceremony in La Paz in November 2020,‬‬ ‫| ‪| PhotoNews‬‬ ‫‪kiyasat publication‬‬ ‫‪Tehran, La Paz mulling over resumption of energy co-op‬‬ صفحه 2 ‫«طرح طراوت» بانک صادرات ایران در مسیر اقتصاد مقاومتی‬ ‫کیاست ‪ -‬نایب رییس هیات مدیره بانک صادرات ایران گفت‪ :‬بانک صادرات‬ ‫ایرانبا ارایهطرح هایمتنوعبانکیازجملهطر حطراوت‪،‬دراقتصادمقاومتیبه‬ ‫صورتعملیاتیفعالیتکردهاست‪.‬بهگزارشاحتساببهنقلازروابط عمومی‬ ‫بانکصادراتایران‪،‬امیریوسفیاندرچهارمیناجالسسراسریرضایت مندی‬ ‫مشتری که با رویکرد نقش مدیران اقتصادی در پیشبرد اقتصاد مقاومتی و‬ ‫جهش تولید و با حضور معاون حقوقی رییس جمهور‪ ،‬نمایندگان مجلس‪،‬‬ ‫مسووالن‪ ،‬کارشناسان‪ ،‬اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مدیران واحد های‬ ‫تولیدی و اقتصادی برگزار شده بود‪ ،‬از استقبال مناسب واحد های تولیدی‬ ‫از اعتبارات اسنادی ریالی در قالب طرح طراوت بانک خبر داد و افزود‪ :‬بانک‬ ‫صادراتایرانباارایهطرحطراوتوعملیاتیکردنزنجیرهتامینبهدنبالاین‬ ‫است که به استمرار تولید کمک کند‪ .‬این طرح با استقبال مطلوبی از سوی‬ ‫بخش هایمختلفاقتصادیروبروشدهبهنحویکهاز‪ ۴۴۰‬هزارمیلیاردریال‬ ‫صدوراعتباراتاسنادیریالیازابتدایسال‪ ۹۹‬تاکنون‪ ۱۷۰،‬هزارمیلیاردریال‬ ‫از این اعتبارات تنزیل شده است‪.‬وی در تبیین نواوری بانک صادرات ایران در‬ ‫مدلزنجیر هتامینمالیواحدهایمختلفتولیدیدرقالبطرح هایطراوت‪،‬‬ ‫تشدیدتحریم هایظالمانهاقتصادیوتورمرابهعنواندومانعمهمبرایاستمرار‬ ‫وافزایشفعالیتواحدهایمختلفاقتصادیعنوانکردوافزود‪:‬تحریم های‬ ‫اقتصادیموجبتشدیدمشکالتوارداتوصادراتکاال‪،‬خدماتوهمچنین‬ ‫نقلوانتقالپولشدهوهمزمانافزایشتورمنیزبهافزایشقابلمالحظهقیمت‬ ‫تمام شدهکاالمنجرگردیدهاست‪.‬فشارتحریم هادرحالیحذفاعتباراتارزی‬ ‫فاینانس‪،‬ریفاینانسویوزانسرادرپیداشتهکهمنابعبانک هابهاندازهکافی‬ ‫رشدنداشتهوعدمکفایتان‪،‬امکانتامینسرمایه درگردشواحدهایتولیدی‬ ‫ونیازمضاعفانهاراازنظامبانکیسلبکردهاست‪.‬همزمانافزایشتورم‪،‬امکان‬ ‫خرید و فروش اعتباری و نسیه را از بازار داخلی حذف کرده و توان خریداران‬ ‫و متقاضیان محصوالت داخلی را کاهش داده است‪.‬نایب رییس هیات مدیره‬ ‫بانکصادراتایرانعدمامکانسرمایه گذاریجدیدوکاهشتولید‪،‬فروشو‬ ‫اشتغالرانتیجهاینوضعیتعنوانکردوافزود‪:‬بانکصادراتایرانبانواوریدر‬ ‫زمینهطرح هاینوینبانکی‪،‬طرحطراوت(طرحاعتباریویژهتولید)راباهدف‬ ‫افزایشتولید‪،‬اشتغالوهمچنینامکانسرمایه گذاریدرطرح هایتوسعه ای‬ ‫ارایهکردهاست‪.‬یوسفیانازاجراییشدنسهطرحپتروشیمیدرقالبطرح‬ ‫طراوتخبردادوابرازکرد‪:‬طرحطراوتبااستفادهازاعتباراتاسنادیریالیاز‬ ‫ابتدایسال‪ ٩٨‬بهعنوانطرحیموفقوبدیعتوسطبانکصادراتایرانارایه‬ ‫شدومورداستفادهبخش هایمختلفاقتصادیازجملهصنایعپتروشیمی‪،‬‬ ‫دارویی‪ ،‬فوالدی‪ ،‬غذایی و سایر بخش ها قرار گرفته است‪ .‬این طرح توانسته‬ ‫با تخصیص یک واحد تسهیالت ریالی به چند شرکت در زنجیره تامین در‬ ‫واحدهایتولیدی‪،‬جایگزینیمناسبیبرایاعتباراتارزیازجملهفاینانس‪،‬‬ ‫ریفاینانسویوزانسشدهوضمنکاهشهزینهمالیواحدهایتولیدی‪،‬خرید‬ ‫در ادامه حمایت از کادردرمان کشور صورت گرفت‪:‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۷٫۰۰۰‬عضو کادر درمان از بانک اینده تسهیالت گرفتند‬ ‫کیاست ‪ -‬بانک اینده در راستای حمایت از کادر درمان سراسر کشور‬ ‫و قدردانی از زحمات مجاهدانه و فداکار ی های این قشر در شرایط‬ ‫ویژه کرونا‪ ،‬نسبت به پرداخت تسهیالت سهل و اسان در قالب طرح‬ ‫«حمایت از فرشتگان سالمت»‪ ،‬اقدام نمود‪.‬با توجه به سهولت اعطای این‬ ‫تسهیالت و نرخ مطلوب ان برای کادر درمانی از جمله پزشکان‪ ،‬پرستاران‬ ‫و سایر خدمت گزاران فعال در مراکز درمانی‪ ،‬طرح «حمایت از فرشتگان‬ ‫سالمت»‪ ،‬با استقبال گسترده ای از سوی این عزیزان مواجه شد و طی‬ ‫بازه زمانی کوتاه (از ‪ 20‬فروردین ماه امسال تاکنون) بیش از ‪17,000‬‬ ‫(هفده هزار) فقره تسهیالت ویژه کادر درمانی ‪ ،‬پرداخت شد‪.‬مبلغ کل‬ ‫اعتبار در نظر گرفته شده توسط بانک اینده برای این طرح ‪( ۱۰,۰۰۰‬ده‬ ‫هزار) میلیارد ریال و در قالب ‪( ۵۰,۰۰۰‬پنجاه هزار) فقره تسهیالتِ ‪۲۰۰‬‬ ‫(دویست) میلیون ریالی است‪.‬پیش از این نیز اسحاق جهانگیری‪ ،‬معاون‬ ‫اول رئیس جمهور‪ ،‬از اقدام بانک اینده در خصوص ارائه تسهیالت اسان‬ ‫در قالب طرح «حمایت از فرشتگان سالمت» به کادر درمان فعال کشور‪،‬‬ ‫قدردانی کرده بود‪ .‬بانک اینده امیدوار است؛ بتواند با این طرح‪ ،‬بخش‬ ‫اندکی از قدردانی و پاسداشت خود را از این فرشتگان سالمت‪ ،‬ابراز نماید‪.‬‬ ‫نقش چشمگیر بانک مهر ایران‬ ‫در پرداخت تسهیالت قرض الحسنه شبکه بانکی‬ ‫کیاست ‪ -‬بانک مهر ایران ‪۳۲۲‬هزار میلیارد ریال تسهیالت در سال‬ ‫گذشته پرداخت کرده است‪ .‬یعنی تقریباً ‪ ۱۶‬درصد کل تسهیالت‬ ‫قرض الحسنه بانک های کشور‪ ،‬از سوی بانک مهر ایران پرداخت شده‬ ‫است‪.‬به گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه‬ ‫مهر ایران‪ ،‬بانک مرکزی در گزارشی اماری ارقام مربوط به سپرده ها و‬ ‫تسهیالت شبکه بانکی را در سال گذشته اعالم کرده است‪ .‬مقایسه این‬ ‫ارقام با عملکرد سال گذشته بانک مهر ایران‪ ،‬نشان می دهد این بانک‬ ‫نقش چشمگیری در پرداخت تسهیالت قر ض الحسنه داشته است‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش یاد شده‪ ،‬مجموع سپرد ه های قر ض الحسنه شبکه‬ ‫بانکی در سال گذشته به ‪ ۲۲۶۸‬هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به‬ ‫سال پیش از خود ‪ ۵۶‬درصد افزایش داشته است‪ .‬یکی از تحلیل هایی‬ ‫که می توان درباره این رشد ارائه کرد‪ ،‬افزایش اقبال مردم به عقد‬ ‫قر ض الحسنه و تمایل به استفاده از تسهیالت قر ض الحسنه است‪.‬‬ ‫در همین رابطه مجموع تسهیالت قر ض الحسنه پرداختی از سوی‬ ‫شبکه بانکی در سال گذشته ‪ ۲۰۲۹‬هزار میلیارد ریال بوده که‬ ‫نسبت به سال پیش از خود ‪ ۷۵‬درصد افزایش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫گفتنی است بانک مهر ایران نیز به عنوان نخستین و‬ ‫بزر گ ترین بانک قر ض الحسنه کشور‪ ،‬سال گذشته را با‬ ‫رشد ‪ ۶۶‬درصدی منابع خود به پایان برد‪ .‬این بانک همچنین‬ ‫‪۳۲۲‬هزار میلیارد ریال تسهیالت در سال گذشته پرداخت‬ ‫کرده است‪ .‬یعنی تقریباً ‪ ۱۶‬درصد کل تسهیالت قر ض الحسنه‬ ‫بانک های کشور‪ ،‬از سوی بانک مهر ایران پرداخت شده است‪.‬‬ ‫مبلغ تسهیالت پرداخت شده از سوی بانک مهر ایران‬ ‫در طول چهار سال گذشته رشد قابل مالحظه ای را‬ ‫تجربه کرده و به طور متوسط بیش از ‪ ۶۷‬درصد در هر‬ ‫سال نسبت به سال پیش از خود افزایش داشته است‪.‬‬ ‫کیاست ‪ -‬مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران با بررسی فرصت های پنهان‬ ‫سرمایه گذاری در صنعت مس‪ ،‬از افزایش پیش بینی قیمت بلندمدت مشوق در‬ ‫سرمایه گذاری مس و کاهش عرضه خبر داد‪.‬به گزارش احتساب به نقل از مس‬ ‫پرس‪ ،‬دکتر اردشیر سعدمحمدی مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت‪:‬‬ ‫عرضه از معادن در حال کار فعلی از سال ‪ ۲۰۲۴‬کاهش خواهد داشت زیرا معادن‬ ‫به پایان عمر خود می رسند بنابراین تولید در سال ‪ ۲۰۲۶‬به ‪ ۲۰‬میلیون و در سال‬ ‫‪ ۲۰۳۱‬به ‪ ۱۷‬میلیون تن خواهد رسید‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬با توجه به مصرف مس‬ ‫تصفیه شده دنیا در سال‪ ۲۰۳۱‬به‪ ۲۸٫۲‬میلیون تن‪ ،‬نیاز مبرم به توسعه و احداثات‬ ‫جدید است چراکه مصرف کل کاتد به‪ ۳۵٫۸‬میلیون تن می رسد‪.‬به گفته مدیرعامل‬ ‫فملی‪ ،‬قیمت مشوق قیمتی است که پروژه بتواند مطابق با ان‪ ،‬جریان نقدی کافی‬ ‫تنها برای جبران سرمایه گذاری اولیه ایجاد کند؛یعنی نرخ بازده داخلی پروژه‪ ،‬با نرخ‬ ‫تنزیل برابر است‪ .‬قیمت مشوق با تخمین هزینه های عملیاتی و سرمایه ای هر پروژه‬ ‫تعیین می شود‪.‬دکتر سعدمحمدی افزود‪ ،CRU :‬قیمت بلندمدت مشوق بازار‬ ‫مس را بر اساس تحقیقات از حدود ‪ ۶۸۳۴٫۳‬دالر بر تن بر حسب دالر سال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫به حدود ‪ ۷۱۶۵‬دالر بر تن بر حسب دالر سال ‪ ۲۰۲۰‬افزایش داده است‪.‬وی گفت‪:‬‬ ‫این تغییر بازتابی از افزایش پیش بینی ‪ ۱۰‬ساله تقاضا است که تا حدودی با توجه‬ ‫به افزایش فراوری قراضه و تولید بیشتر از پروژه های معدنی فعلی و قطعی‪ ،‬جبران‬ ‫شده است‪ .‬در نتیجه‪ ،‬شکاف عرضه‪ ۱۰‬ساله که باید با پروژه های جدید تامین شود‪،‬‬ ‫از‪ ۵٫۴۷‬میلیون تن به‪ ۵٫۹۴‬میلیون تن افزایش یافته است‪.‬مدیر عامل شرکت ملی‬ ‫صنایع مس ایران ادامه داد‪ :‬پیش بینی قیمت مشوق بلندمدت بر اساس قیمت مورد‬ ‫نیاز جهت توسعه تعداد کافی پروژه ها برای تامین شکاف عرضه در سال‪ ۲۰۳۱‬است‪.‬‬ ‫سعدمحمدی تصریح کرد‪ :‬شکاف عرضه نیز از پیش بینی تقاضای مس تصفیه شده‬ ‫محاسبه می شود که مطابق با تغییرات موجودی انبار‪ ،‬عرضه قراضه و اتالف مواد‬ ‫در واحدهای ذوب و پاالیش تعدیل می شود تا کل عرضه معدنی مورد نیاز محاسبه‬ ‫شود‪.‬ویگفت‪:‬اینمقدارسپسباپیش بینیتولیدمعدنیازمعادن فعالوپروژه های‬ ‫قطعی مقایسه می شود تا شکاف عرضه مشخص شود‪ .‬پروژه ها به ترتیب قیمت‬ ‫مسح | ‪Survey‬‬ ‫مسح ‪Survey -‬‬ ‫بــررسی‬ ‫سالپانزدهم | شماره‪ | 319‬یکشنبه‪ 30‬خردادماه‪1400‬‬ ‫مشوق رتبه بندی شده اند و قیمت بلندمدت‪ ،‬از اخرین معدن مورد نیاز برای تامین‬ ‫تقاضا مشخص می شود‪.‬به گفته مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران در این‬ ‫پیش بینی شکاف عرضه ‪ ۱۰‬ساله که باید با پروژه های جدید تامین شود‪ ،‬از ‪۵٫۴۷‬‬ ‫میلیون تن به‪ ۵٫۹۴‬میلیون تن افزایش یافته است‪.‬سعدمحمدی با بیان اینکه‪۱۹۹‬‬ ‫پروژه محتمل و ممکن که تا سال ‪ ۲۰۳۱‬امکان دارد به بهره برداری برسند مورد‬ ‫بررسی قرار گرفته اند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در این میان‪ ۴ ،‬پروژه تا سال ‪ ۲۰۳۱‬به پایان‬ ‫عمر خود می رسد و ‪ ۱۹۵‬پروژه با مجموع تولید ‪ ۱۰٫۶‬میلیون تن در سال ‪۲۰۳۱‬‬ ‫باقی می ماند‪ .‬همچنین پیش بینی سهم پروژه های محتمل و ممکن در کل تولید‬ ‫به ترتیب ‪ ۴٫۰۳‬میلیون تن و ‪ ۶٫۵۷‬میلیون تن است‪.‬وی به هزینه نیروی انسانی‬ ‫که از اوایل دهه‪ ۲۰۰۰‬یکی از محرک های اصلی رشد هزینه تولید بوده و نیز جهش‬ ‫هزینه نیروی انسانی در سال ‪ ۲۰۱۳‬در شیلی اشاره کرد و گفت‪ :‬انتظار می رود که‬ ‫افزایش واقعی نرخ دستمزد همچنان باعث افزایش هزینه ها شود و با توجه به کاهش‬ ‫ارزش پزو‪ ،‬این موضوع به ویژه در شیلی بارز است‪.‬مدیر عامل شرکت ملی صنایع‬ ‫مس ایران به عوامل محرک هزینه پرداخت و ادامه داد‪ :‬هزینه سرمایه گذاری پروژه ها‬ ‫بر اساس اخرین برنامه ریزی تولید شرکت ها با احتساب نرخ تورم سال پیش بینی‬ ‫مطابق با دالر‪ ۲۰۲۰‬تخمین زده شده است و برای این منظور‪ ،‬از شاخص تجهیزات‬ ‫معدنی به عنوان شاخصی برای کل تورم سرمایه استفاده می شود‪.‬سعدمحمدی‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به مراحل مختلف پروژه ها و تخمین سرمایه‪ ،‬پروژه هایی که در مرحله‬ ‫طراحی مفهومی‪،‬پیش امکان سنجیوامکان سنجیهستند‪،‬ازنظرهزینهبه ترتیب‬ ‫‪ ۲۵‬درصد‪ ۱۵ ،‬درصد و ‪ ۵‬درصد با تعدیل افزایشی همراه بودند‪ .‬این تعدیل به این‬ ‫دلیل است که تخمین سرمایه همواره در مراحل مطالعاتی‪ ،‬افزایش می یابد‪.‬وی‬ ‫متوسط سرانه مصرف مس پاالیش شده در دنیا را‪ ۳٫۲‬کیلوگرم به ازای هر نفر اعالم‬ ‫کرد و «عدم وجود جایگزین مناسب برای مس» و «کاربرد وسیع مس در صنایع‬ ‫زیربنایی‪ ،‬ارتباطات‪ ،‬انرژی‪ ،‬حمل ونقل و اخیرا ًدر خودروهای برقی و سیستم های‬ ‫مختلف فضایی» را از عوامل موثر بر تقاضای مس برشمرد‪.‬مدیرعامل شرکت ملی‬ ‫صنایع مس ایران همچنین به پیش بینی بلندمدت مصرف مس کاتدی بر اساس‬ ‫افزایش جمعیت در سال‪ ۲۰۳۵‬و وضعیت سرانه مصرف مس کاتدی در سال‪۲۰۲۰‬‬ ‫پرداخت‪.‬وی گفت‪ :‬جمعیت در‪ ۱۵‬سال اینده بر اساس تخمین سازمان ملل متحد‬ ‫از ‪ ۷‬میلیارد و ‪ ۷۱۱‬میلیون نفر در سال ‪ ۲۰۲۰‬به ‪ ۸‬میلیارد و ‪ ۷۲۱‬میلیون نفر در‬ ‫سال ‪ ۲۰۳۵‬افزایش خواهد یافت‪.‬پیش بینی افزایش نیاز به مس پاالیش شده‬ ‫در دنیا نیز در ‪ ۱۵‬سال اینده ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۳۵۰‬هزار تن خواهد بود‪ .‬مصرف مس‬ ‫پاالیش شده هم از ‪ ۲۲،۵۹۴‬هزار تن در سال ‪ ۲۰۲۰‬به ‪ ۲۸،۹۴۴‬هزار تن در سال‬ ‫‪ ۲۰۳۵‬خواهد رسید‪.‬دکتر سعدمحمدی با اشاره به سرانه مصرف مس در برخی‬ ‫از کشورهای دنیا در سال ‪ ،۲۰۱۹‬این میزان را برای چین ‪ ۸،۲‬کیلوگرم به ازای هر‬ ‫نفر‪ ،‬امریکا ‪ ۴،۹‬کیلوگرم‪ ،‬المان ‪ ۱،۷‬کیلوگرم‪ ،‬ژاپن ‪ ۸،۷‬کیلوگرم‪ ،‬کره جنوبی‬ ‫‪ ۱۳،۸‬کیلوگرم‪ ،‬هند ‪۰،۴‬کیلوگرم و ایران ‪ ۱،۹‬کیلوگرم به ازای هر نفر اعالم کرد‪.‬‬ ‫در قالب یک رویداد بزرگ هنری کشوری؛‬ ‫نخستین سمپوزیوم مجسمه سازی گل گهر برگزار می شود‬ ‫کیاست ‪ -‬شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به منظور افزایش مشارکت های‬ ‫فرهنگی و هنری در قالب برگزاری یک رویداد بزرگ هنری از هنرمندان‬ ‫مطرح و حرفه ای مجسمه ساز کشور دعوت به همکاری کرد‪.‬در همین‬ ‫راستا روابط عمومی امور بین الملل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با‬ ‫انتشار فراخوان اغاز به کار نخستین سمپوزیوم مجسمه سازی گل گهر‬ ‫سیرجان‪ ،‬از تمامی هنرمندان مجسمه ساز حرفه ای جهت شرکت در‬ ‫این سمپوزیوم دعوت به عمل اورده است‪.‬این سمپوزیوم هنری به منظور‬ ‫افرینش اثار هنری در بستر مجسمه سازی معاصر دنیا و استفاده از زیبایی‬ ‫های هنری در کنار زیبایی های طبیعی جهت خلق اثار مجسمه سازی‬ ‫فاخر برای استفاده و استقرار در یکی از پروژه ها برگزار می شود‪.‬نخستین‬ ‫سمپوزیوم مجسمه سازی گل گهر در سطح کشور‪ ،‬پس از طی مراحل‬ ‫ثبت نام هنرمندان مجسمه ساز و داوری طرح های ارسالی توسط هیات‬ ‫داوران مجرب‪ ،‬نیمه اول مردادماه سال جاری در شهرستان سیرجان‬ ‫با حضور هنرمندان شرکت کننده از سراسر کشور‪ ،‬برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫متن کامل فراخوان و فرم های مربوطه در وبسایت های‬ ‫است‪.‬‬ ‫موجود‬ ‫‪goharpress.ir‬‬ ‫و‬ ‫‪geg.ir‬‬ ‫بروزرسانی شبکه درتوابع کاشان‬ ‫کیاست ‪ -‬در راستای ارتقا تجهیزات مخابراتی‪ ،‬عملیات بهینه سازی‬ ‫تجهیزات و زیرساختهای مخابراتی به منظور برگرداندن تجهیزات انتقال‬ ‫درتوابع کاشان صورت خواهد پذیرفت‪.‬به گزارش روابط عمومی مخابرات‬ ‫منطقه اصفهان‪ ،‬در اثر این عملیات کلیه ترافیک های موبایل – دیتا و‬ ‫سوئیچ از ساعت ‪ 00:01‬الی ‪ 02:00‬بامداد در تاریخ چهارشنبه مورخ‬ ‫‪02‬‏‪04/‬‏‪ 1400/‬به مدت دو ساعت احتمال قطعی و اختالل جهت برگردان‬ ‫تجهیزات انتقال در منطقه راوند‏‪ -‬تپه مرق – شیر پاستوریزه کاشان – سوک‬ ‫چم – دیتا‏‪ -‬و سوئیچ مراکز راوند‏‪ -‬طاهر اباد و خزاق مواجه خواهند شد‪.‬‬ ‫کیاست‪-‬معاونوزیرارتباطاتگفت‪:‬طبقاخرینامار‪،‬پهنایباندشبکهملیاطالعاتدرنزدیک‬ ‫بهچهارسالگذشتهاز‪ ۲۰۰‬گیگابیتبرثانیهبه‪ ۲‬هزارگیگابیتبرثانیهرسیدهکهدلیلاصلیان‬ ‫ایجادمراکزتبادلدادهاست‪.‬حمیدفتاحیدرمراسمرونماییازمرکزتبادلدادهبی نالمللشهید‬ ‫یزاده (‪ )IXP International‬در منطقه ویژه اقتصادی پیام گفت‪ :‬وزیر ارتباطات‬ ‫فخر ‬ ‫تکالیفویژه ایبرایتوسعهزیرساخت هایارتباطیکشورتبیینکرد‪.‬دریک سالگذشته‬ ‫پسازبررسی هایمقدماتیوتصویبسنددرشورای عالیفضایمجازی‪،‬را هاندازیاینپروژه‬ ‫دردستورکارشرکتارتباطاتزیرساختقرارگرفت‪.‬رئیسشرکتارتباطاتزیرساختتاکید‬ ‫کرد‪:‬سالگذشتهمرکزمادرتبادلدادهسردارشهید«حاج قاسمسلیمانی»را هاندازیشدوپس‬ ‫ازانایجادورا هاندازییکمرکزتبادلدادهبی نالمللیدرمنطقهویژهفناوریاطالعاتدردستور‬ ‫کارقرارگرفت‪.‬معاونوزیرارتباطاتافزود‪:‬طبقاخرینامارپهنایباندشبکهملیاطالعاتدراین‬ ‫مدتاز‪ ۲۰۰‬گیگابیتبرثانیهبه‪ ۲‬هزارگیگابیتبرثانیهرسیدهاستکهتوفیقیبسیارشگرف‬ ‫است‪.‬اکنوناینمیزانتولیدمحتوادربسترشبکهملیاطالعاتانجاممی شودکهدلیلاصلیان‬ ‫ایجادمراکزتبادلدادهاست‪.‬فتاحیتاکیدکرد‪:‬دربررسی هایانجام شدهبرایتصویبسندملی‬ ‫شبکهاطالعات‪،‬بخشیبهاحداثمرکزتبادلدادهبی نالمللیاختصاصدادهشد‪.‬اینمرکزاکنون‬ ‫درمنطقهویژهاقتصادیامادهبهره برداریوافتتاحاست‪.‬مهم ترینتاثیریکهایجاداینمرکز‬ ‫دارد‪،‬ایجادبازاربی نالمللیبرایتولیدکنندگانمحتوایداخلیاستتاشرایطبرایارائهمحتوای‬ ‫کیفیتبهتربهمشتریبرایانهافراهمشود‪.‬معاونوزیرارتباطاتتصریحکرد‪:‬عالوهبراناکنون‬ ‫می توانیمبخشیازمحتواوداده ایکهدرخارجازکشورتولیدمی شودودرداخل‪،‬عالقه منددارد‬ ‫رادرداخلکشورمیزبانیکنیم‪.‬اینکارباعثمی شودعالقه مندانبهمحتوایخارجینیزخدمت‬ ‫موردنظرشانراباکیفیتبهتروقیمتارزان تردریافتکنند‪.‬فتاحیدرتشریحهدفدیگریکه‬ ‫ازرا هاندازیاینمرکزدنبالکرد هاند‪،‬گفت‪:‬هدفدیگرماایجادزیرساختبرایاماده سازیرفع‬ ‫انحصارازپهنایباندبی نالمللاست‪.‬پیرودستیابیبهاینهدفدردوسالگذشتهاقداماتموثری‬ ‫مانندازادسازیوویسبی نالمللداشتیمکهانجامشدوتبعاتتجاریخوبیبرایبخش خصوصی‬ ‫داشت‪.‬ازادسازیتجاریپهنایباندبی نالمللنیزبه زودیانجامخواهدشد‪.‬ویتصریحکرد‪:‬اکنون‬ ‫بهصورتمستقیمبادوکشورهمسایهعراقوافغانستانامکانتبادلدادهباظرفیت‪۱۰‬گیگابیتبر‬ ‫ثانیهداریموارتباطچهارکشوردیگردریکماهایندهبرقرارخواهدشد‪.‬مرکزتبادلدادهبی نالملل‪،‬‬ ‫عالوهبرفراه ماوردنزمینهصادراتخدماتمحتواییتولیدکنندگانمحتوا‪،‬گاممهمیدررفع‬ ‫نالمللاست‪.‬یکیازاجزایزیرساختیسندمصوبطرحکالنو‬ ‫انحصاروارداتپهنایباندبی ‬ ‫نالملل(‪)IXPInternational‬‬ ‫معماریشبکهملیاطالعات‪،‬مرکزیبهنامتبادلدادهبی ‬ ‫استکهروزچهارشنبههفتهگذشتهبه عنوان«منطقهویژهفناوریاطالعات»افتتاحشد‪.‬خدمات‬ ‫اینمرکزبهحوزهفناوریمانندخدماتیاستکهمناطقویژهاقتصادیکشوربهصنایعاختصاص‬ ‫می دهند‪.‬همان طور که در مناطق ویژه اقتصادی‪ ،‬برخی ترجیحات و معافیت ها برای‬ ‫بخش های مختلف فراهم است‪ ،‬اعضای شورای عالی فضای مجازی و کارشناسانی‬ ‫که روی این سند کار کردند‪ ،‬به این نتیجه رسیده اند که راه اندازی چنین فضایی‬ ‫برای توسعه شبکه ملی اطالعات جزو موارد ضروری است‪.‬از طریق راه اندازی این‬ ‫مرکز‪ ،‬تولیدکننده داخلی می تواند محتوایی که تولید کرده را برای مشتری خارج از‬ ‫کشور نیز دسترس پذیر کند‪ .‬محتوای تولیدشده در داخل می تواند با بهترین کیفیت‬ ‫و ارزان ترین قیمت از طریق این مرکز دیتا به دست مشتریان بین المللی برسد‪.‬‬ ‫معاون وزیر ارتباطات اعالم کرد افزایش ‪ ۱۰‬برابری پهنای باند شبکه ملی اطالعات‬ ‫انشاء مجمع لتنقیه ّ‬ ‫السکر والصناعات الفرعیه التی تشمل ‪ 6‬مصانع ومجمعا لتنقیه وتحلیه المیاه والصناعات‬ ‫الفرعیه ذات الصله وانشاء مجموعه ترفیهیه تشتمل اکبر بحیره اصطناعیه فی العالم‪ ،‬باعتمادات تبلغ ‪ 35‬ملیونا‬ ‫و ‪ 700‬الف یورو و ‪ 14‬تریلیون و ‪ 983‬ملیار ریال‪.‬وحول المشروع الثالث قال المتحدث باسم منظمه منطقه‬ ‫جابهار الحره‪ :‬ان هذا المشروع متعلق بـ "شرکه توسعه نغین مکران" التی تقوم بانشاء مصنع لتحلیه میاه البحر‬ ‫مع حوض وخطوط لنقل الماء الى المنشاه البتروکیمیاویه‪ ،‬باعتمادات تبلغ ‪ 35‬ملیونا و ‪ 700‬الف یورو و ‪4‬‬ ‫تریلیونات و ‪ 570‬ملیار ریال‪.‬واوضح بان هذه المشاریع الثالثه ستوفر عده االف من فرص العمل للمواطنین‪.‬‬ ‫اخبار قصیره‬ ‫العملیاتالتنفیذیهلـ‪ 3‬مشاریعاقتصادیهکبیرهتبداالیومفیجابهار‬ ‫ستبدااالثنین‪ ،‬برعایه رئیس الجمهوریه حسن روحانی عبر الفیدیو کونفرانس‪ ،‬العملیات التنفیذیه لـ ‪ 3‬مشاریع‬ ‫اقتصادیه وانمائیه کبیره فی مجاالت البتروکیمیاویات وتحلیه میاه البحر والسیاحه فی منطقه جابهار الحره بمحافظه‬ ‫سیستان وبلوجستان جنوب شرق ایران‪.‬وقال حسام الدین یوسفی المتحدث ومدیر العالقات العامه والشوون‬ ‫الدولیه بمنظمه منطقه جابهار الحره فی تصریح ادلى به لمراسل وکاله "ارنا"‪ :‬ان العملیات التنفیذیه للمشروع‬ ‫االول الذی تنفذه "شرکه کیمیا صنعت مبنا" ستبدا النشاء ‪ 7‬وحدات بتروکیمیاویه باعتمادات تبلغ ملیارا و ‪350‬‬ ‫ملیون یورو و ‪ 450‬تریلیون ریال‪.‬واضاف‪ :‬ان المشروع الثانی یعود لـ "مجمع شرکه صبا بیشرو تیس" ویتضمن‬ ‫‪03‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫افزایش تقاضا و کاهش عرضه مس در جهان‬ ‫نایب رییس هیات مدیره بانک در اجالس رضایت مندی مشتری عنوان کرد‪:‬‬ ‫وفروشاعتباریومشینسیهفروشیرااحیاکند‪.‬بهنحویکهامکاندریافت‬ ‫تسهیالتبدونضامنوباکمترینبروکراسی‪،‬امکانخریدنسیهمواداولیهو‬ ‫فروش بدون ریسک را در صنایع فراهم کرده است‪.‬وی با بیان اینکه نرخ سود‬ ‫بانکی در ایران نصف میزان تورم و پایین ترین نرخ سود نسبت به تورم در کل‬ ‫جهان است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تقاضا برای دریافت تسهیالت در کشور زیاد است‬ ‫از این رو در قالب طرح طراوت‪ ،‬واحدهای تولیدی و فروشندگان مواد اولیه‬ ‫می توانندمحصوالتتولیدیومواداولیهخودرابهصورتنسیهبهخریداران‬ ‫درازایاعتباراتاسنادیریالیمدت دار(حداکثر‪ ٣٦٠‬روز)صادرشدهتوسط‬ ‫شعب بانک صادرات ایران بفروشند‪ .‬همچنین دارندگان اعتبارات اسنادی‬ ‫ریالیموصوفبههمراهاسنادمثبتهدرخصوصحملونقلکاالیامواداولیه‬ ‫می توانند با مراجعه به شعب بانک صادرات ایران با ساده ترین روش و بدون‬ ‫ضامندراسرعوقتنسبتبهتنزیلاعتباراتاسنادیمذکوردرقالبخرید‬ ‫دیناقدامکنندومبلغفروشکاالیامواداولیهرانقدادریافتکنند‪.‬نائب رئیس‬ ‫هیئت مدیرهبانکصادراتایرانبابرشمردنمزیت هایدیگرطرحطراوت‪،‬‬ ‫از جمله فروش انبوه‪ ،‬فروش به صورت نسیه و فروش بدون ریسک‪ ،‬این طرح‬ ‫را مناسب واحدهای تولیدی حقیقی و حقوقی‪ ،‬فروشندگان مواد اولیه به‬ ‫واحدهایتولیدی‪،‬بنکدارانوخریدارانعمدهمحصوالتواحدهایتولیدی‬ ‫وهمچنینخردهفروشانومصرف کنندگاننهاییعنوانکرد‪.‬ویهمچنین‬ ‫طرح هایطراوت«توسعه»و«مسکن»رانیزبهعنواندومحصولدیگربرای‬ ‫ت واحدهای تولیدی و کاهش هزینه های اجرایی‬ ‫کمک به افزایش ظرفی ‬ ‫پروژه های ساختمانی معرفی کرد و افزود‪ :‬بانک صادرات ایران با ارائه طرح‬ ‫طراوت توسعه به دنبال کمک به ایجاد و توسعه واحدهای جدید تولیدی و‬ ‫خدماتی و همچنین افزایش ظرفیت تولید یا خدمات واحدهای موجود از‬ ‫طریقنوسازیوجایگزینیماشین االتوتاسیساتاستومجریانطرح ها‬ ‫می توانند منابع مالی مورد نیاز خود را به صورت نسیه برای ایجاد و توسعه‬ ‫جایگزینی از طریق گشایش اعتبارات اسنادی داخلی مدت دار‪ ١٢‬الی‪١٨‬‬ ‫ماههبهنفعپیمانکاریافروشندهتامینکنند‪.‬درسررسیداعتباراتاسنادی‬ ‫موصوفماندهبدهیمجریانطرحدرقالبتسهیالتفروشاقساطیسهساله‬ ‫تقسیط و دریافت می شود‪.‬فروشندگان ماشین االت‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬تاسیسات‬ ‫پیمانکاران که از طریق اعتبارات اسنادی داخلی مدت دار‪ ،‬اقدام به فروش‬ ‫محصوالت و خدمات خود کرده اند‪ ،‬می توانند اسناد یاد شده را در قالب عقد‬ ‫خرید دین نزد شعب بانک صادرات ایران تنزیل وپول خود را دریافت کنند‬ ‫یا مواد اولیه مورد نیازشان را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی داخلی به‬ ‫پشتوانهاعتباراتاسنادیگشایششدهبهنفعانهاخریداریکنند‪.‬یوسفیان‬ ‫افزود‪ :‬طرح طراوت مسکن نیز امکان خرید مصالح‪ ،‬تاسیسات و اهن االت به‬ ‫تدار بانک‬ ‫صورتنسیه‪ ١٢‬تا‪ ١٨‬ماههبااستفادهازاعتباراتاسنادیریالیمد ‬ ‫صادراتایران رابرایسازندگانواحدهایمسکونیفراهمکردهتاهزینه های‬ ‫اجرایپروژه هایساختمانیبهدلیلخریدکلیمصالحوپرداختکارمزدبه‬ ‫جایسود‪،‬بهصورتقابلتوجهی کاهشیابد‪.‬ویبابیاناینکهاینتسهیالت‬ ‫در قبال ترهین محل اجرای طرح قابل پرداخت است‪ ،‬افزود‪ :‬استفاده از‬ ‫اعتباراتاسنادیاطمینانونظارتبانکرابرمصرفتسهیالتبیشترمی کند‬ ‫وفروشندگانوتولیدکنندگانمصالحساختمانیوتاسیساتمی توانندبدون‬ ‫دغدغه از اعتبار مشتری نسبت به فروش مصالح در قبال اعتبارات اسنادی‬ ‫ریالی مدت دار بانک صادرات به صورت نسیه حداکثر تا‪ ١٨‬ماه اقدام کنند‪.‬‬ ‫در این مراسم همچنین از بانک صادرات ایران به عنوان یکی از پیشگامان‬ ‫عرصهرضایت مندیمشتریدرجهتدست یابیبهاهدافارزشمنداقتصاد‬ ‫مقاومتی و جهش تولید با اعطای تندیس ویژه این اجالس قدردانی شد‪.‬‬ ‫جــــریــــــدهالکیــــــاســـــت‬ ‫| ‪| PhotoNews‬‬ ‫‪corn, wheat, barley, soybean meal, and unrefined sugar were the top im‬‬‫‪ported items in terms of weight during this period, while corn with $334‬‬ ‫‪million of imports, sunflower seed oil with $265 million, soybean meal‬‬ ‫‪with $230 million, wheat with $195 million and soybeans with $175‬‬ ‫‪million were the top five imported items in terms of value.The value of‬‬ ‫‪Iran’s non-oil exports reached $6.3 billion in the first two months of the‬‬ ‫‪current Iranian calendar year, up 48 percent compared to the last year’s‬‬ ‫‪same period.Iran exported 16.9 million tons of non-oil commodities to‬‬ ‫‪foreign destinations in the mentioned two months, according to Mehdi‬‬ ‫‪Mir-Ashrafi, the head of the Islamic Republic of Iran Customs Adminis‬‬‫‪tration (IRICA).Meanwhile, some 5.3 million tons of goods valued at‬‬ ‫‪$6.5 billion were also imported into the country in the said period to re‬‬‫‪gister a 26.5-percent rise compared to the last year’s same two months.‬‬ ‫‪Iran exported over $896 million worth of agricultural and foodstuff pro‬‬‫‪ducts in the first two months of the current Iranian calendar year (March‬‬ ‫‪21-May 21), according to the Deputy Agriculture Minister Ahmad-Ali‬‬ ‫‪Keykha.The official noted that about 1.974 billion tons of such products‬‬ ‫‪were exported to foreign destinations in the mentioned two months to‬‬ ‫‪register 20 percent and two percent growth in terms of weight and value,‬‬ ‫‪respectively.In the mentioned period, over 4.033 million tons of agricul‬‬‫‪tural and foodstuff products worth $2.202 billion were also imported‬‬ ‫‪into the country, according to Keykha.Watermelons, apples, tomatoes,‬‬ ‫‪potatoes, onions, and melon were the top five exported products in the‬‬ ‫‪said period in terms of weight, while in terms of value, watermelon, pis‬‬‫‪tachios, tomatoes, apples, and dates were the five major exported pro‬‬‫‪ducts.The official further pointed to the major imported items, noting that‬‬ ‫‪kiyasat publication‬‬ ‫‪Agricultural, foodstuff exports bring Iran $896m of revenues in 2 months‬‬ صفحه 3 TSE’s main index loses 4,000 points in a week TEDPIX,themainindexofTehranStockExchange(TSE),dropped4,000points,orlessthanonepercent,inthepastIranian calendar week.The index closed at 1.147 million points on Wednesday (the last working day of the week).During the past week, the indices of Iran Khodro Company, Saipa Company, Kourosh Food Industry Company, Leasing Iranzamin Company, and Zarmakarun Industrial Company were the most widely followed indices.Head of Iran’s Securities and Exchange Organization(SEO)saidthestockmarkethasfoundaspecialplaceinthecountry’seconomysothatitisimpactingothermajor areaslikepolitics,IRNAreported.Speakingatthe24thboardmeetingoftheTehranChamberofCommerceIndustriesMines andAgriculture(TCCIMA)onTuesday,Mohammad-AliDehqanDehnavisaid:“Thepresenceofpeopleinthecapitalmarkethasprovideduswithanewtool,andthisnewtoolmustbeusedtoeliminatetheshortcomingsandfinancialproblemsofthe industriesactiveinthismarket.”Statingthatpeoplehavewelcomedthestockexchangeandinvestedmajorcapitalinthismarket, the official added: “The capital market has developed by the people’s presence, and along with it the role of this market in the country’s economy has also expanded.”Dehqan Dehnavi emphasized the fact that the decline in the stock market’s main indexhasnotbeenanextraordinaryincidentandthetrendofthismarkethasbeeninlinewithotherparallelmarketsinthecountry. %73 ‫صادرات ایران الى سوریا تنمو‬ ‫ تسجیل قیمه الصادرات الى سوریا نموا بنسبه‬،‫اعلنت مسووله بمنظمه التنمیه التجاریه االیرانیه‬ ‫ایار‬/‫ مایو‬20 ‫اذار حتى‬/‫ مارس‬21 ‫ بالمئه فی الشهرین االولیین من السنه المالیه الجاریه فتره‬73 ،‫واوضحت " سهیال رسولی نجاد" فی تصریح الیوم االحد‬.2020 ‫ قیاسا بالفتره المناظره‬2021 ‫ فی االسواق التصدیریه‬14 ‫ ملیون دوالر وتبوات المرتبه الـ‬49 ‫ان الصادرات الى سوریا بلغت‬ ‫ بالمئه من‬8 ‫واشارت ان قیمه الصادرات الى سوریا استحوذت على‬.‫المستورده للسلع االیرانیه‬ ‫ ملیون‬30 ‫صادرات ایران فیما شکلت قطعات غیار التوربینات البخاریه اهم السلع المصدره بواقع‬ ‫ تلتها موصالت الکهرباء وقضابین الحدید او الصلب‬،‫ بالمئه من اجمالی الصادرات‬60 ‫دوالر ای بنسبه‬ .‫ ملیون دوالر‬2 ‫بالمقابل سجلت واردات ایران من سوریا فی الشهرین المذکورین‬.‫وحلیب االطفال‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ 319 ‫ شماره‬، ‫ســال پانزدهم‬ 1400 ‫ خرداد ماه‬30 ‫یکشنبه‬ 1442 ‫ ذی القعــده‬9 ‫ تومــان‬2000 -‫ صفحــه‬4 Vol.15 | No.319 Sunday 20June 2021 Managing Director: Zeinab Hashemi Chief editor: Habib Sadeghi Art Manager: KIYASAT Address: esfahan-laleh squre-next to the post office- Cultural Press Center Phone: +98-31- 35544099 & 35544044-45 TelFax: +98-21- 26767493 Responsive Mobile: +98-9051707539 E-mail: PERSIAN.JOURNALISM@YAHOO.COM Website: WWW.KIYASATNEWS.IR Telegram.me/kiyasatpublication Instagram.com/kiyasatpublication ‫ زینب هاشمی‬:‫صاحب االمتیاز و المدیر المسووله عن‬ ‫ حبیب اله صادقی‬:‫ال رئیس المحرر‬ ‫ کیاست‬:‫المدیر الفن ی‬ ‫ بدایه ط ریق المطار‬-‫ میدان الله‬-‫ اصفهان‬-‫ ای ران‬:‫عنوان المکتب المرکزی‬ 19 ‫بجانب مکتب الب رید المرکز الصحفی الثقافی الطابق الثانی الوحده‬ ‫ زینب هاشمی‬:‫صاحب امتیاز و مدیرمسوول‬ ‫ حبیب اله صادقی‬:‫سردبیر‬ ‫پیام رسانه‬: ‫کیاست چاپ‬:‫مدیریت هنری‬ ‫ میدان الله ابتدای‬-‫ اصفهان‬:‫نشانی دفترمرکزی‬ ‫اتوبان فرودگاه جنب اداره پست مجتمع فرهنگی مطبوعاتی‬ ‫ایران وسوریا تبحثان سبل تعزیز التعاون االقتصادی‬ ‫اللجنه المشترکه لالتفاق النووی تستانف‬ ‫اجتماعاتها غدا االحد‬ ‫اصدر االتحاد االوروبی بیانا رســمیا اعلن فیه بان اللجنه المشترکه‬ ‫لالتفاق النووی ستســتانف االحد اجتماعاتها فی فیینا ومن المقرر‬ ‫ان یواصل المشــارکون مشــاوراتهم حول التنفیذ الکامل والموثر‬ ‫وافاد البیان الصــادر عن االتحــاد االوروبی ان هذا‬.‫لهــذا االتفاق‬ ‫االجتماع یعقد على مســتوى مســاعدی الوزراء والمدراء العامین‬ ‫" ومن المقرر‬1+4" ‫فی وزارات الخارجیه لدول ایــران ومجموعه‬ ‫ان یبحث المشــارکون حول عوده امیرکا المحتمله لالتفاق النووی‬ ‫ویترس االجتماع‬.‫واالطمئنان للتنفیذ الکامل والموثر لهــذا االتفاق‬ ‫مســاعد المدیر العام لجهاز الخدمه الخارجیه فی االتحاد االوروبی‬ ‫انریکی مورا فیما یتراس الوفد االیرانی مســاعد الخارجیه للشوون‬ ‫وخــال اخر اجتماع للجنه المشــترکه‬.‫السیاســیه عباس عراقجی‬ ‫لالتفــاق النووی فــی فیینا اعرب روســاء الوفود المشــارکه عن‬ ،‫االرتیاح للتقدم الحاصل فــی المفاوضات الرامیه الى احیاء االتفاق‬ ‫واکدوا مره اخرى عزمهم وجدیتهم على متابعه مسیره المفاوضات‬ .‫بهدف الوصــول الى حلــول لعده قضایــا مازالت غیــر محلوله‬ News ‘Iran can become major paper production hub in region’ Abolfazl Roghani Golpayegani, the head of the Iranian Syndicate of Paper and Cardboard Manufacturers, has said considering the country’s potentials and capacities Iran could easily become a hub for the supply of mentioned products in the region.“Due to the general conditions and available facilities, Iran has the potential to become a regional production hub in many industries including the paper and cardboard sector,” Golpayegani told IRNA on Friday. Apart from Turkey, which is the largest automaker in the region through cooperation with Italy’s Fiat, Iran is the top producer in other industries such as cement, glass, steel, etc.; it can also become the main supplier of paper to the region’s large market, he stated.According to the official, the government has issued a license for an annual production of 2.8 million tons of packing paper, while the country’s annual production capacity is currently 1.6 million tons and the domestic demand is 900,000 tons per year.“Therefore, surplus production must be exported, and exports are already underway to Europe, including Germany, Finland and the United Kingdom, as well as Asia and the Persian Gulf Arab nations,” he said.Golpayegani noted that by creating the necessary infrastructure, using the existing vacant capacities and developing the production units, while improving international interactions and resolving the country’s political issues, the paper industry can achieve the goal of becoming the region’s main supplier.The head of the Syndicate of Paper and Cardboard Manufacturers pointed to the supply of raw materials as the main challenge of this industry and said: “Department of Environment is the first authority to approve orders for raw material, but strict regulations by this organization have become an obstacle to the industry’s activities.”Currently, the per capita consumption of paper products in Iran is 22 kilograms (kg), while in Europe the figure stands at 55 kg and in the United States is 160 kg.Also, the annual consumption of textbook paper is 40,000 tons, according to the official.Some 120,000 tons of sanitary paper is also consumed annually in the country, but the production in this field is more than 200,000 tons. ‫البلدین وما تم تنفیذه وما یتم العمل علیه والعوائق والمشکالت التی‬ ‫حالت دون تنفیذ بعض البنود ورفع مستویات التبادل التجاری وااللیات‬ ‫التی تساعد على تسهیل تبادل السلع والتعامالت المالیه بین الجانبین‬ .‫بما یساعد على تذلیل المعوقات لدى الشرکات االیرانیه والسوریه‬ ‫واکد الوزیر اسالمی ان سوریا تعیش ظرف ًا استراتیجی ًا مهم ًا فی ظل ما‬ ‫تحقق من انتصارات سیاسیه وعسکریه بفضل صمود الدوله والشعب‬ ‫ودعم محور المقاومه منوه ًا بنجاح االنتخابات الرئاسیه التی شهدت‬ ‫اقباالً شعبی ًا واسع ًا والتی تستوجب تسریع وتیره ما یخدم اعاده االعمار‬ ‫وازدهار االقتصاد داعی ًا الى ضروره ازاله العراقیل الرئیسه امام تفعیل بنود‬ ‫من جانبه اعتبر الوزیر السوری الخلیل ان اللقاء مع الجانب‬.‫االتفاقیات‬ ‫االیرانی یعد فرصه طیبه لتداول کل ما فیه خیر العالقات بین البلدین‬ ‫الفت ًا الى االنجاز الکبیر الذی تحقق خالل الفتره الماضیه على مستوى‬ ‫التحضیرات واالتفاقیات المشترکه موضح ًا ان تنفیذ ما تتضمنه االتفاقیات‬ ‫وبدا وفد ایرانی مساء الثالثاء‬.‫سیودی الى نقله نوعیه على المستویات کافه‬ ‫الماضی زیارته الى سوریا یضم رئیس اللجنه وکال من معاونی الوزیر‬ ‫اسالمی لشوون السکن والبناء ومدیر منظمه الموانئ والمالحه ومساعد‬ ‫وزیر الشوون الخارجیه والمدیر العام للشرق االوسط وشمال افریقیا‬ ‫فی وزاره الشوون الخارجیه وخبراء فی شوون سوریه لمکتب الشوون‬ ‫الدولیه فی وزاره الطرق ولجنه التنمیه االقتصادیه بین ایران والعراق‬ .‫وسوریه واالمین التنفیذی لغرفه التجاره المشترکه االیرانیه السوریه‬ ‫بحث وزیر الطرق واعمار المدن االیرانی محمد اسالمی فی اجتماع‬ ‫مع کبار المسوولین السوریین سبل تعزیز التعاون التجاری واالقتصادی‬ ‫وبحث وزیر االقتصاد والتجاره الخارجیه‬.‫واالستثماری بین البلدین‬ ‫السوری محمد سامر الخلیل رئیس الجانب السوری فی اللجنه االقتصادیه‬ ‫السوریه االیرانیه المشترکه ووزیر الطرق وبناء المدن االیرانی محمد‬ ‫اسالمی رئیس الجانب االیرانی فی اللجنه سبل التعاون وتعزیز العالقات‬ ‫االقتصادیه والتبادل التجاری وتفعیل بنود االتفاقیات الموقعه بین البلدین‬ ‫وناقش‬.‫وذلک ضمن اجتماع عقد امس الخمیس فی مبنى وزاره االقتصاد‬ ‫االجتماع بنود اتفاق التعاون االستراتیجی االقتصادی طویل االمد بین‬ ‫منتخب ایران النسائی یحرز الوصافه فی بطوله اسیا للتایکواندو‬ ‫فاز منتخب ایران النسائی بلقب الوصافه فی بطوله اسیا للتایکواندو‬ .‫ میدالیات‬6 ‫المقامه حالیا فی العاصمه اللبنانیه بیروت بفوزه بـ‬ .‫کما احتل المنتخب الوطنی الرجالی االیرانی المرکز الثالث‬ ‫ انه تستضیف العاصمه اللبنانیه بیروت‬،‫وافادت وکاله مهر لالنباء‬ ‫ البومسا‬،‫النسخه السادسه من البطوله االسیویه فی منافسات‬ ‫ یونیو الجاری‬18 ‫ الى‬14 ‫والبارا تکواندو وکیروجی فی الفتره من‬ ‫ دوله فی قاعه "نهاد نوفل" بالعاصمه‬11 ‫ ریاضیا من‬88 ‫بمشارکه‬ ‫ فاز منتخب ایران النسائی للتایکواندو‬،‫وفی نهایه المباریات‬.‫بیروت‬ 265 ‫ میدالیات برونزیه و‬4 ‫بمیدالیه ذهبیه ومیدالیه فضیه و‬ ‫کما احتل المنتخب الرجالی االیرانی للتایکوندو‬.‫نقطه کوصیف‬ .‫ میدالیات ذهبیه وفضیه وبرونزیه‬3 ‫المرکز الثالث بحصوله على‬ Manufacturing of 32 major industrial, mini products rises in 2 months The production of 32 major mining and industrial products has increased in the first two months of the current Iranian calendar year (March 21-May 21), compared to the same period of time in the past year, according to the Industry, Mining and Trade Ministry data.As IRNA reported, the mentioned products include all kinds of home appliances (washing machines, refrigerators, air conditioners, etc.), passenger and heavy vehicles, and mining industry products including steel, copper, aluminum, cement, ceramic tiles, etc.Based on the mentioned data, domestic manufacturers managed to produce 179,600 units of washing machines in the mentioned two months, registering a 40.9 percent increase compared to the previous year’s same month.The production of freezers and refrigerators also increased 29.6 percent to reach 279,600 units.Some 149,600 TV sets were also produced in the said two months, 25 percent more than the figure for the same period in the last calendar year.The production of various types of vehicles also increased significantly in the mentioned time span, so that the production of passenger cars registered an 8.8-percent rise compared to the previous year’s same two months, reaching 127,700. During this period, automakers produced 9,477 trucks, which indicates a growth of 12.9 percent. Also, the production of car tires in the first two months of this year grew by 1.3 percent compared to the previous year and reached 40,200 tons. According to the Industry Ministry data, some 4.9 million square feet of leather was produced in the mentioned period to register a growth of 27.3 percent.Also, more than 5.222 million tons of crude steel was produced in the period under review, which indicates a growth of 13.9 percent compared to the same two months last year.Manufacturing of steel products increased by 4.5 percent as well during this period, to reach 4,300,100 tons.The growth in the manufacturing of the mentioned products has been achieved despite the specific economic conditions of the country due to the U.S. sanctions and the outbreak of coronavirus which has created problems in the production sector.Iranian Industry, Mining, and Trade Ministry has been following the programs started in the previous year for supporting domestic production also in the current Iranian calendar year (started on March 21) which has been named the year of “Production: Support and Elimination of Obstacles.” by the Leader of the Islamic Revolution Seyed Ali Khamenei.These programs include reviving idle units and providing bank facilities for the country’s production units and small and medium-sized enterprises (SMEs).The Industry, Mining, and Trade Ministry’s programs for the current year have been prepared in seven major axes, according to Deputy Industry Minister Saeed Zarandi.Development of domestic production, management of imports and development of non-oil exports, development of mines and mining industries, development of technology and knowledge-based products, market management and organization of commercial logistics, improving the business environment and ultimately providing financial resources to the producers and investment development are also among the Industry Ministry’s major programs for the current year. ‫ع‬/1400/13 ‫اگهی مناقصه عمومی شماره‬ ‫ نصب و راه اندازی بانک خازنی به همراه راکتور جهت‬،‫ خرید‬،‫شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) در نظر دارد پروژه"طراحی‬ ‫کاهش هارمونیک های موجود (ولتاژ و جریان) و جلوگیری از رخداد تشدید موازی برای باس های فشار ضعیف سه پست کارخانه‬ ‫ ولت )" مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و دارای گواهینامه صالحیت‬400 ‫پلیکام (پنج نقطه باس‬ ‫ لذا متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه‬.‫ در رشته نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نماید‬5 ‫پیمانکاری با رتبه حداقل‬ ‫ مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابی تامین کنندگان از بخش مناقصه و‬WWW.GEG.IR ‫به ادرس الکترونیکی‬ ‫ در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و‬1400/4/23 ‫ روز چهارشنبه مــورخ‬14 ‫ الی‬9 ‫ مهلت تحویل پاکات ساعت‬.‫مزایده دانلود نمایند‬ ‫ مقرر شده است و الزامی‬1400/4/9 ‫ ضمناً بازدید از محل اجرای موضوع مناقصه روز چهارشنبه مورخ‬.‫یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد‬ .‫ شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشد‬.‫می باشد‬ ‫کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫ظریف یامل فی ان تستانف الشرکات االیرانیه‬ ‫تعامالتها التجاریه مع کرواتیا‬ ‫اعرب وزیر الخارجیه االیرانی محمد جواد ظریف اثناء اجتماعه مع نظیره‬ .‫الکرواتیعناملهفیانتستانفالشرکاتاالیرانیهتعامالتهاالتجاریهمعکرواتیا‬ ‫علىهامشاجتماعاتمنتدىانطالیاالدبلوماسیفیترکیااجرىوزیرالخارجیه‬ ‫ تناولت‬،‫محمد جواد ظریف الیوم مباحثات مع نظیره الکرواتی جوردان رادمان‬ ‫واشارظریفالىانالعدیدمنالشرکات‬.‫تنمیهالعالقاتاالقتصادیهبینالبلدین‬ ‫ واجهت صعوبات بسبب‬،‫االیرانیه التی تربطها عالقات اقتصادیه بکرواتیا‬ ‫ معربا عن امله فی استئناف التعامالت التجاریه مع‬،‫اجراءات الحظر االمیرکیه‬ ‫وشرح وزیر الخارجیه االیرانی فی هذا اللقاء اخر مستجدات مفاوضات‬.‫زغرب‬ ‫من جانبه اشار وزیر الخارجیه الکرواتی الى تاریخ‬.‫فیینا الحیاء االتفاق النووی‬ ‫وهنارادمان‬.‫واکدعلىاهتمامبالدهبتعزیزالعالقاتمعایران‬،‫ایرانوثقافتهاالغنیه‬ ‫ واعتبر‬،‫باالنتصارات االخیره التی حققها المنتخب الوطنی االیرانی لکره القدم‬ ‫ واعرب عن تمنیاته للمنتخب‬،‫وجود المدرب الکرواتی فی ایران مبعثا للسعاده‬ ‫ کان‬،‫یذکر ان وزیر خارجیه الجمهوریه االسالمیه االیرانیه‬.‫االیرانی بالموفقیه‬ ‫وصلانطالیاامسالخمیسلمشارکهفیالمنتدىالدبلوماسیوکذلکاالجتماع‬ ‫ حیث التقد مسوول السیاسه‬،‫الثالثی لوزراء خارجیه ایران وترکیا وافغانستان‬ ‫جوزیفبوریلووزیرالخارجیهالفنزویلیخورخی‬،‫الخارجیهلالتحاداالوروبی‬ ‫ والرئیس التنفیذی لحکومه‬،‫ کما التقى وزیر خارجیه العراق فواد حسین‬،‫اریزا‬ .‫افغانستان عبداهلل عبداهلل ووزیر الخارجیه االفغانی السابق صالح الدین ربانی‬ News Over 990MW of overhauled power plants to come on stream in summer Thermal Power Plants Holding Company (TPPH) has announced that overhaul operations of 992-megawatt (MW) capacity of power plants will be finished soon and the mentioned plants will come on stream for the summertime peak consumption period.The company has announced that the overhauled power plants will be put into operation gradually and before the peak consumption period in summer (starts on June 22 based on the Iranian calendar), IRNA reported.Hot weather, reduced production of hydropower plants due to water shortage, increased activities of illegal cryptocurrency miners, as well as the coronavirus pandemic, have caused the Energy Ministry to face some challenges in meeting the electricity demands in the summer peak period.In this regard, the ministry has been implementing several programs for preventing electricity shortages and blackouts in the hot season.Accelerating the completion of annual overhaul operations of power plants has been one of the mentioned programs that have been considered for boosting power supply.Signing agreements with industrial and agricultural sectors for reducing the electricity consumption by these sectors has been also another program that the ministry is implementing.Also, the reduction of electricity exports is considered as another solution to meet the domestic electricity demand during the summertime.“In some cases, and based on existing contracts, the electricity exports, came close to zero,” Iranian Energy Minister Reza Ardakanian has said.According to the official, the government is also negotiating with some neighboring countries including Turkmenistan, Azerbaijan, and Armenia for increasing electricity imports in the summer.Iran’s Deputy Energy Minister for Electricity Affairs Homayoun Haeri announced on May 19, that power consumption in the country rose 7,000-8,000 megawatts (MW) since the beginning of the current Iranian calendar year (March 21) up to the mentioned date, as compared to the same period of time in the past year.Although every year nearly 3,000 MW is added to the country’s power generation capacity, the reduction in the rainfalls and the decline in the water storage behind the dams has reduced the electricity generation offsetting the added capacity, the official said. صفحه 4

آخرین شماره های هفته نامه کیاست

هفته نامه کیاست 326

هفته نامه کیاست 326

شماره : 326
تاریخ : 1400/05/13
هفته نامه کیاست 325

هفته نامه کیاست 325

شماره : 325
تاریخ : 1400/05/02
هفته نامه کیاست 324

هفته نامه کیاست 324

شماره : 324
تاریخ : 1400/04/28
هفته نامه کیاست 322

هفته نامه کیاست 322

شماره : 322
تاریخ : 1400/04/19
هفته نامه کیاست 321

هفته نامه کیاست 321

شماره : 321
تاریخ : 1400/04/10
هفته نامه کیاست 320

هفته نامه کیاست 320

شماره : 320
تاریخ : 1400/04/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!