هفته نامه کیاست شماره 313 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه کیاست شماره 313

صفحه بعد

هفته نامه کیاست شماره 313

هفته نامه کیاست شماره 313

‫خالی‬-‫های‬-‫سفره‬-‫غم‬# ‫خالی‬-‫های‬-‫سفره‬-‫غم‬ # ‫ کم من خطوط سکک الحدید‬2500 ‫ مد‬:‫وزیر الطرق االیرانی‬ ‫ اعوام‬4 ‫خالل‬ 8 ‫ حقیقت است و تاریکی بر ساخته؛‬،‫"نور‬ ،‫"نور‬ "...‫رد روشن گام های ما تا همیشه ها‬ ‫هفته نامه سراسری‬ kiyasat ‫ فرهنگی‬- ‫ سیاسی‬- ‫ اقتصادی‬- ‫اجتماعی‬ 1442‫ شوال‬6 19May 2021 1400 ‫اردیبهشت ماه‬29 ‫ تومان‬2000 ‫ قیمت‬313 ‫سال پانزدهم شماره‬ ‫فرصت هایی برای برند سازی اصولی‬ 2 2 3 ‫داستان تورم در هشت دهه‬ ‫ت سمن ها‬ ‫رفع بحران اب با فعالی‬ 3 ‫ طرح سرمایه گذاری در منطقه ازاد تجاری صنعتی ارس‬۳۸ ‫افتتاح شد‬ 5 ‫طی امضای تفاهم نامه با بنیاد برکت صورت گرفت؛‬ ‫ هزار شغل‬٢٧٠ ‫حمایت بانک صادرات ایران از ایجاد‬ Editorial Abstract; Opportunities for principled branding Slogans and programs to boost domestic production, unfortunately, have always been raised in times of emergency, or at least in these times, have received more serious attention. Therefore, it is inherently a goal and a plan out of necessity rather than far-sighted planning with patience and precision. Other factors such as market demand, customer compulsion to choose existing products, monopolies and quasi-monopolies, high price differences between imported and domestic brands and other reasons of this kind have a double effect on disregard for quality and branding and lack of serious competition in the market, It takes us back to the same era of production 70 years ago. This means that the mission of manufacturing companies can be summarized only in production with any quality and supply and distribution without considering the concepts of positioning and branding and addressing issues such as creating a desirable image in the audience, customer loyalty, brand recommendability and reducing advertising costs through branding. They are considered idealistic, theoretical and ineffective. Of course, as long as manufacturing companies can market products without considering the principles of branding and meet the needs of the market and make good money themselves, these points will be less considered and it will be much easier to adapt to the current situation than to plan and plan for the unknown future Is. ‫صعود ارزشمند فوالد خراسان و جایزه ملی برای قطب سوم فوالد کشور‬ Valuable ascent of Khorasan Steel and national award for the third steel Center of the country Khorasan Steel won the National Energy Management Award for the first time. The CEO of Khorasan Steel Complex announced the promotion of the position of this large industrial company among the top companies in the field of energy management. Kasra Ghafouri, by announcing that Khorasan Steel Complex, in line with its social responsibility towards national resources and capital, as well as its commitment to the general policies of the country in the field of land resources management, succeeded in ascending in the Secretariat of National Energy Management Award. “Thanks to God and the commitment and responsibility of our colleagues, we have been able to make a significant contribution to resource efficiency by managing energy consumption, especially in energy-intensive industries such as steel,” he said. He pointed out: “Improving the level of energy efficiency in the past year and continuing the process of improving the company’s performance in the field of energy use, is a happy and hopeful place and shows that Khorasan Steel, along with the importance of increasing production, takes good care of public interests.” . And this is a prominent aspect of the capability, organizational maturity and social commitment of the largest industrial hub in the east of the country. Ghafouri, appreciating the responsible efforts of colleagues in the correct and principled use of resources, appreciated the efforts of various departments of the company to reduce energy consumption and asked colleagues to continue their participation in this field, their valuable contribution to the protection of territorial assets and enhance the environment. According to the Executive Secretary of the National Award for “Energy Management” of Khorasan Steel Complex in the last evaluation of this award, while ascending the rank and improving the level of energy management, in the field of “energy-efficient processes”, for the first time the silver statue of this award to own. ‫ جای خوش وقتی و امیدواری دارد و نشان‬،‫استفاده از انرژی‬ ،‫می دهد فوالد خراسان درکنار اهمیت به افزایش تولید‬ ‫ و این وجه بارزی‬.‫منافع عمومی را به خوبی مراقبت می کند‬ ‫ بلوغ سازمانی و تعهد اجتماعی بزرگ ترین‬،‫از توانمندی‬ ‫غفوری با قدردانی از تالش‬.‫قطب صنعتی شرق کشور است‬ ،‫مسئوالنه همکاران در استفاده صحیح و اصولی از منابع‬ ‫اهتمام بخش های مختلف شرکت به کاهش مصرف انرژی‬ ‫را ارزشمند و شایسته تقدیر دانست و از همکاران خواست‬ ‫ سهم ارزنده خود را در‬،‫با استمرار مشارکت در این زمینه‬ .️‫حفاظت از داشته های سرزمینی و مخیط زیست ارتقا بخشند‬ ‫گفتنی است بنا بر اعالم دبیر اجرایی جایزه ملی «مدیریت‬ ،‫انرژی» مجتمع فوالد خراسان در اخرین ارزیابی این جایزه‬ ‫ توانست‬،‫ضمن صعود رتبه و ارتقای سطح مدیریت انرژی‬ ‫ برای نخستین بار تندیس‬،»‫در حوزه «فرایند های انرژی بر‬ .‫نقر ه ای دوستار ه ی این جایزه را به خود اختصاص دهد‬ ‫فوالد خراسان برای نخستین بار تندیس دوستاره جایزه‬ ‫مدیرعامل مجتمع فوالد‬.‫ملی مدیریت انرژی را کسب کرد‬ ‫خراسان از ارتقای جایگاه این شرکت بزرگ صنعتی در جمع‬ ‫ کسری‬.‫برترین شرکت ها در حوزه مدیریت انرژی خبر داد‬ ‫ با اعالم این که مجتمع فوالد خراسان در راستای‬،‫غفوری‬ ‫مسئولیت اجتماعی خود در قبال منابع و سرمایه های ملی‬ ‫و نیز تعهد به سیاست های کلی کشور در زمینه مدیریت‬ ‫ موفق شد با صعود در ارزیابی های دبیرخانه‬،‫منابع سرزمینی‬ ‫ تندیس نقر ه ای دوستار ه ی‬،‫ملی جایزه مدیریت انرژی‬ ‫ ما به لطف خداوند و‬:‫ افزود‬،‫این جایزه را از ان خود کند‬ ‫تعهد و مسئولیت شناسی همکاران مان توانسته ایم با‬ ‫ به ویژه در صنعت انرژی بری مانند‬،‫مدیریت مصارف انرژی‬ ‫️وی‬.‫ سهمی جدی در بهره وری منابع داشته باشیم‬،‫فوالد‬ ‫ ارتقای سطح بهره وری انرژی در یک‬:‫خاطرنشان کرد‬ ‫سال گذشته و تداوم روند بهبود عملکرد شرکت در حوزه‬ صفحه 1 ‫جــــریــــــده الکیــــــاســـــت‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫مسح | ‪Survey‬‬ ‫التحلیل ‪Analysis -‬‬ ‫تحلیـــل‬ ‫سال پانزدهم | شماره‪|313‬جهار شنبه ‪ 29‬اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪reaching a possible agreement on the nuclear deal, the stability of the national‬‬ ‫‪currency, as well as the less attractive situation of the parallel markets are the‬‬ ‫‪important factors that would contribute to the improvement of the capital mar‬‬‫‪ket.Unprecedented fluctuations in the Iranian stock market over the past few‬‬ ‫‪months have led shareholders, experts, and scholars to call for the government‬‬ ‫‪to increase its support for the market, some shareholders want the government‬‬ ‫‪to guarantee the return of their stocks, some believe providing infrastructu‬‬‫‪re is the best way to help this market.Following the rising concerns over the‬‬ ‫‪market conditions, in early April, the Government Economic Coordination‬‬ ‫‪Headquarters, in its 216th meeting, approved some new directives for regula‬‬‫‪ting the stock market.Also in late April, senior officials including the parliament‬‬ ‫‪speaker Mohammad Baqer Qalibaf, the Governor of the Central Bank of Iran‬‬ ‫‪(CBI) Abdolnaser Hemmati, Finance, and Economic Affairs Minister Far‬‬‫‪had Dejpasand, and the Head of Iran's Securities and Exchange Organization‬‬ ‫‪(SEO) Mohammad-Ali Dehqan Dehnavi gathered at the country’s parliament‬‬ ‫‪to explore ways for supporting the stock market and resolving its current issues.‬‬ ‫البته مادامی که بنگا ه های تولیدی می توانند محصولی‬ ‫بدون در نظر گرفتن اصول برندسازی به بازار عرضه کنند‬ ‫و نیاز بازار را براورده ساخته و خودشان هم پول خوبی‬ ‫دربیاورند‪ ،‬این نکات کمتر موردتوجه قرار می گیرد‬ ‫و خو کردن به وضعیت موجود به مراتب راحت تر از‬ ‫ایند ه نگری و برنامه ریزی برای ایند ه ای نامعلوم است‪.‬‬ ‫فرصت هایی برای برند سازی اصولی‬ ‫تدوین اســتراتژی های کل نگر و جامع در بحث تولید داخلی و به تبع‬ ‫ان برندســازی و دوری از تاکتیک های ســوداور روزمره و جزءنگرانه‬ ‫اگرچه در شرایط اضطرار کاری ســخت و پیچیده است‪ ،‬اما قطعا ما را‬ ‫به چاله ای بزرگ تر خواهد انداخت‪ .‬می شــود با نگاه و دانشی متفاوت‬ ‫از این روزمرگی‪ ،‬استراتژی های مناســب در دوران پیچیدگی اوضاع‬ ‫و نامعلوم بودن اینده اتخاذ کرد تا جلوی ضررهای بیشتر گرفته شود‪.‬‬ ‫اما فرصت بزرگ در این میانه چیســت؟ اغلب اوقــات و پیش از این‬ ‫تولیدکنندگان بســیاری از خدمات و کاالهای ایرانی خود را در سطح‬ ‫برندهای بزرگ و مطرح دنیا و منطقه نمی دیدند و برندســازی اصولی‬ ‫و ریشه ای هم به واســطه نو بودن مفاهیمش و تجربه نشدن به درستی‬ ‫جاری نمی شد‪ .‬اگرچه وجود برندهای خارجی قوی همیشه می تواند‬ ‫مشوق و اموزنده برای برندهای داخلی باشد‪ ،‬اما اغلب برندهای ایرانی‬ ‫از ترس اینکه به پای انها نمی رســند‪ ،‬عطای برندســازی را به لقایش‬ ‫می بخشیدند‪ ( .‬این حرف در اتمســفر کشور ما که هنوز رقابت جدی و‬ ‫سهم گرفتن براساس المان های مدرن بازاریابی و برندسازی جانیفتاده‬ ‫موضوعیت دارد وگرنه در بسیاری از کشورها عامل رشد بوده و هست)‪.‬‬ ‫تحریم و فرصت توجه جد ی تر به مقوله تولید داخلی‪ ،‬عرصه و‬ ‫مجال اموختن و پیاد ه سازی استراتژ ی های برندسازی را از این‬ ‫منظر به وجود اورده که در میدان رقابتی عادالنه تر و داشتن‬ ‫زمانی مناسب تر بتوانیم برندسازی را یادگرفته و تجربه کنیم‪.‬‬ ‫اگر توجه به تولید داخلی با همان رویکرد و نگاه ‪ 70‬سال پیش‬ ‫باشــد (که صرفا محصولی تولید و انتظار فروشش را در بازار‬ ‫داشته باشیم) قطعا مشــتریان را نه تنها راضی که عصبانی تر‬ ‫خواهیم کرد و به محض بازگشــت برندهای خارجی‪ ،‬تولید‬ ‫داخلی از رونــق خواهد افتاد‪ .‬همه نخبــگان دیگر می دانند‬ ‫که برند فقط یک محصول یا خدمت نیســت‪ ،‬بلکه ان تصور‪،‬‬ ‫ادراک و رابطه درونی ســت که مشــتری با ان هویت برقرار‬ ‫کرده اســت‪ .‬بنابراین اگر هم به دلیل تحریم و نبودن محصول‬ ‫خارجی و عزم ملی بــرای رونق تولید داخلــی‪ ،‬چرخ تولید‬ ‫به چرخش بیفتد‪ ،‬فقــط تولید اتفاق افتاده‪ ،‬نــه خلق برند‪.‬‬ ‫نباید صرف عمل تولید مــا را گول بزند و فکر کنیم در این وانفســای‬ ‫تحریم و معضالت اقتصادی هر چیــزی را تولید کنیم‪ ،‬فروش خواهد‬ ‫رفت‪ .‬برعکس با امید به اینده که درهای کشور باز شود‪ ،‬باید جایگاهی‬ ‫از تولیدات و برندهای داخلــی خلق کنیم که نه تنها تــوان رقابت با‬ ‫برندهای خارجی را داشته باشند‪ ،‬بلکه برای ورود به بازارهای بین المللی‬ ‫برندســازی را یاد گرفته و این بار غصه همیشگی مان را برطرف کنیم؛‬ ‫این غصه که مــا ایرانی ها به راحتی برندهای ملــی و ذاتی خودمان را‬ ‫هم از بین برده ایم‪ .‬زعفران مــا را می برند و با برند اســپانیایی به دنیا‬ ‫می فروشند و ده ها مثال غصه دار از این دست‪ .‬در این دوران تحریم و‬ ‫فرصت رقابت درونی میان برندهای داخلی‪ ،‬اگر از حالت تولید و فروش‬ ‫روزمره خارج شویم و با چشم اندازهای بلند و دســتیابی به بازارهای‬ ‫جهانی‪ ،‬به فکر طرح ریزی کســب و کارها و افرینش برند های محبوب‬ ‫و مطلوب باشــیم و به این رویکرد باور داشته باشــیم‪ ،‬موفق خواهیم‬ ‫بود‪ .‬اگر تنها یک درصد هم احتمال بازشــدن درها و متعادل گشــتن‬ ‫روابط بین المللی را بدهیم‪ ،‬خیلی منطقــی و اتفاقا منفعت طلبانه این‬ ‫اســت که این بار به بازارهای جهانی فکر کنیم و برنامه ورود و توسعه‬ ‫پایدار داشته باشیم‪ .‬نه برنامه های منسوخ صادراتی که صرفا براساس‬ ‫روابط بازاری و تجاری شکل می گیرد و اگر هم صادراتمان قطع شود‪،‬‬ ‫هیچ کس در هیچ کجای دنیا منتظر محصوالت و برندهای ما نیســت‪.‬‬ ‫بلکه با برنامه های توســعه برندهــای ایرانی به عنــوان برندهایی که‬ ‫می توانند در قلب و ذهن مشــتریان بین المللی رســوخ کرده و جا باز‬ ‫کنند‪ .‬امروز با اینکه در شرایط بحران قرار داریم بهترین فرصت برای‬ ‫تمرین‪ ،‬یادگیری و نهادینه کردن مفاهیم برندسازی است‪ .‬ایامی که با‬ ‫کمی تالش در جهت یادگیری اصول برندســازی و پیاده کردن ان در‬ ‫کسب و کارها‪ ،‬هم در بازار داخلی سهم خواهیم داشت‪ ،‬هم برندسازی‬ ‫دیگر برایمان زیور و زینت محسوب نمی شود و هم برای ورود اساسی‬ ‫به بازارهــای بین المللی با ابزار برند و نه محصــول اماده خواهیم بود‪.‬‬ ‫داستان تورم در هشت دهه‬ ‫کیاست‪ /‬هادی صداقت داســتان تورم در هشــت دهه گذشته‬ ‫حاکی از ان اســت که بیشــترین رشد‬ ‫شــاخص قیمت ها در دهه ‪ ۹۰‬شمســی ثبت شــده اســت‪ .‬متوسط‬ ‫قیمت ها در دهه ‪ ۹۰‬تقریبا ‪ ۹‬برابر شــد و نشــان می دهد بزرگ ترین‬ ‫کاهش ارزش پول ملــی در این دهه ثبت شــده اســت‪ .‬در کنار امار‬ ‫تورم‪ ،‬رشد اقتصادی منفی‪ ،‬کاهش رشد ســرمایه گذاری و فقدان یک‬ ‫نقشه راه روشــن اقتصادی باعث شــد در این دهه رفاه خانوارها با یک‬ ‫تهدید بزرگ روبه رو شــود‪ .‬اگرچه در دهه ‪ ۷۰‬رشد شاخص قیمت ها‬ ‫مشــابه دهه ‪ ۹۰‬بود‪ ،‬اما در ان زمان‪ ،‬سایر شــاخص های اقتصادی در‬ ‫وضعیت بهتری قرار داشــتند و حتی چشــم انداز پایان دهه ‪ ۷۰‬بسیار‬ ‫امیدوارکننده تر از دهه ‪ ۹۰‬بود‪ .‬در میان هشــت دهــه‪ ،‬کمترین تورم‬ ‫متعلق به دهه ‪ ۴۰‬اســت؛ جایی که برنامه ریزی هــای اقتصادی باعث‬ ‫کنترل نرخ تورم شــد؛ به گونه ای که تورم در ایران در سطح پایین تری‬ ‫نســبت به میانگین تورم جهانی قرار گرفت‪ .‬همچنین رصد این امارها‬ ‫نشان می دهد پس از دهه ‪ ۵۰‬که اقتصاد ایران درگیر درامد های نفتی‬ ‫و ارزپاشــی شــد‪ ،‬در هیچ دهه ای نرخ تورم روی ارامش به خود ندید‪.‬‬ ‫با پایــان یافتن ســال ‪ 99‬یکــی از ســخت ترین دهه های‬ ‫اقتصادی ایران به پایان رســید‪ .‬رشــد اقتصادی با میانگین‬ ‫نزدیک به صفــر‪ ،‬کاهش رشــد ســرمایه گذاری و افزایش‬ ‫خروج از ســرمایه‪ ،‬تحریم های اقتصــادی‪ ،‬جهش های ارزی‬ ‫و تورم باال از ویژگی های اقتصادی شــاخص این دهه اســت؛‬ ‫اما به نظر می رســد در میان همه این مشــکالت تورم نقش‬ ‫پررنگ تری داشــته باشــد و در مقایســه امــار دهه های‬ ‫گذشــته‪ ،‬اصلی ترین شــاخص دهه ‪ ،90‬تورم باالی ان است‪.‬‬ ‫با این حال تورم در ‪ 10‬ســال گذشــته مســیر پرفراز و نشیبی را طی‬ ‫کرده و حتی در همین دهه پس از ‪ 26‬ســال‪ ،‬کشــور تورم تک رقمی‬ ‫را تجربه کرد و توانســت برای اولین بار در ســال های بعد از انقالب دو‬ ‫ســال متوالی تک رقمی بماند‪ .‬اما این اتفاقات نه تنها خبر از شــرایط‬ ‫مطلوب در این دهــه نمی دهد بلکــه در این مدت یکــی از باالترین‬ ‫نرخ های تورم طی دهه های گذشــته به ثبت رســیده اســت و به نظر‬ ‫می رســد در صورت مبنــا قــرار دادن برخــی پیش بینی هــا‪ ،‬دهه‬ ‫‪ 90‬رکــورددار تــورم در میان تمــام دوران های پیش از خود اســت‪.‬‬ ‫اخبار قصیره‬ ‫تورم‪ ،‬پای ثابت اقتصاد ایران‬ ‫تورم یا رشــد ســطح عمومی قیمت ها یکی از اشــناترین پدیده های‬ ‫اقتصادی در میان ایرانی هاســت‪ .‬بیماری مزمنی که تقریبا به جز دهه‬ ‫‪ 40‬در تمام امارهای ثبت شــده در ‪ 80‬سال گذشــته منعکس شده‬ ‫است‪ .‬اولین امار در دســترس از تورم به ســال ‪ 1316‬بازمی گردد‪ .‬به‬ ‫نظر می رســد اگر مبنای اندازه گیــری تورم را «دهه» قــرار دهیم و با‬ ‫استفاده از شاخص مصرف کننده به اندازه گیری تورم دهه های مختلف‬ ‫بپردازیم تنها در ‪10‬ســاله دهه ‪ 40‬شاهد رشد دو رقمی سطح شاخص‬ ‫قیمت هابوده ایم و در باقی دهه ها رشد سطح شاخص قیمت ها همیشه‬ ‫سه رقمی بوده اســت‪ .‬در دهه ‪ 20‬شمســی که با وقوع جنگ جهانی‬ ‫دوم مصادف شــده بود‪ ،‬به دلیل اشغال کشــور به دست قوای متفقین‬ ‫باالترین تورم های ســاالنه در ایــران رقم خورد؛ به گونــه ای که تورم‬ ‫سال ‪ 1321‬بیش از ‪ 96‬درصد و ســال ‪ 1322‬بیش از ‪ 110‬درصد ثبت‬ ‫شــد‪ .‬با این حال پایان جنگ و عادی شدن شــرایط و کاهش قیمت ها‬ ‫موجب شــد تا تورم دهه ‪ 20‬با توجه به شــاخص مصرف کننده حدود‬ ‫‪ 150‬درصد ثبت شــود‪ .‬در دهه بعدی شمســی به دنبال ارام شــدن‬ ‫فضای سیاســی و اقدامات مهم برای ایجاد رشــد اقتصادی‪ ،‬شــاهد‬ ‫وضعیت بهتری نســبت به دهــه ‪ 20‬بودیم‪ .‬تورم در دهــه ‪ 30‬حدود‬ ‫‪140‬درصد به ثبت رســید تا وضعیت باثبات تری را شــاهد باشــیم‪.‬‬ ‫اقدامات انجام شده در این دهه مقدمات رشــد دهه ‪ 40‬را فراهم کرد‪.‬‬ ‫دهه طالیی ‪ ،40‬باتالق نفتی از دهه ‪50‬‬ ‫به نظر می رســد دهه ‪ 40‬یک اســتثنا در تاریخ اقتصادی ایران است‪.‬‬ ‫رشد های دو رقمی و تورم های زیر ‪ 5‬درصد به مدت یک دهه ادامه یافت‬ ‫تا شاهد یک جهش اقتصادی و یک تغییر چشــمگیر در اقتصاد کشور‬ ‫باشیم‪ .‬ثبات سیاسی ایجاد شــده در دهه قبل باعث شد بانک مرکزی‬ ‫و ســازمان برنامه و بودجه برنامه های بلندمدتی را به اجرا بگذارند‪ .‬در‬ ‫این دوران کشور با استفاده از شکاف سیاسی پیش امده در جنگ سرد‪،‬‬ ‫از ظرفیت های هردو ابرقدرت برای صنعتی ســازی کشور بهره برد و در‬ ‫تولید غیرنفتی شاهد یک جهش بودیم‪ .‬استقالل نهاد های تصمیم گیر‬ ‫مانند بانک مرکزی و ســازمان برنامه و بودجه‪ ،‬انضبــاط مالی و ثبات‬ ‫قیمت نفت باعث شد در کنار رشد اقتصادی چشم گیر و صنعتی سازی‬ ‫گســترده کشــور‪ ،‬نرخ تورم طی این دهه به حدود ‪ 17‬درصد برسد تا‬ ‫پایین ترین نرخ تورم دهه ای ثبت شود‪ .‬با این حال پس از اولین شوک‬ ‫نفتی و افزایش درامدهای ناشــی از فروش نفت و همچنین تغییر ریل‬ ‫سیاســت گذاری‪ ،‬طولی نکشــید تا این دوره اقتصادی به پایان برسد‪.‬‬ ‫دهه ‪ ،50‬اغاز نیم قرن تورم مزمن‬ ‫در دهه ‪ 50‬با باالرفتن قیمــت نفت‪ ،‬تولید نفت در ایــران به حدود ‪6‬‬ ‫میلیون بشــکه در روز رســید تا ایران به چهارمین تولید کننده بزرگ‬ ‫نفت بدل شــود‪ .‬در این دوران درامد های نفتی از ‪ 34‬میلیون دالر در‬ ‫سال ‪ 1333‬به بیش از ‪ 20‬میلیارد دالر در ســال ‪ 1354‬رسید‪ .‬در پی‬ ‫افزایش شــدید درامد های نفتی انضباط مالی از بین رفت و استقالل‬ ‫نهادهای اقتصــادی در پی اقدامات سیاســی متزلزل شــد‪ .‬این رویه‬ ‫تورمی به تبع ان در ســال های بعد از انقالب نیز تداوم داشــت تا تورم‬ ‫مزمن ســاالنه در این ایام حفظ شــود و در مجموع تــورم دهه ‪ 50‬به‬ ‫‪ 240‬درصد برســد‪ .‬در دهه ‪ 60‬و با وقوع جنگ‪ ،‬اقتصــاد ایران به طور‬ ‫فزاینده ای تحت کنترل دولت قرار گرفت و کلکســیونی از کنترل های‬ ‫اقتصادی اعم از کنترل های قیمتی‪ ،‬توزیع گســترده کاالها به صورت‬ ‫دولتی‪ ،‬سهمیه بندی و اســتفاده از کوپن در دســتور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫نکته قابل توجه در این ســال ها تورم تک رقمی در ســال ‪ 64‬است که‬ ‫نتوانســت تداوم یابد تا در مجموع تورم دهه ‪ 60‬روی عدد ‪ 417‬درصد‬ ‫بایستد‪ .‬پس از پایان جنگ و بازگشــت ثبات به کشور با شروع دوران‬ ‫سازندگی اقتصاد ایران شاهد رشد توام با تورم بود به طوری که باالترین‬ ‫تورم ساالنه در سال های بعد از انقالب در ســال ‪ 74‬به ثبت رسید‪ .‬این‬ ‫قاعده درباره تورم دهه ‪ 70‬نیز تکرار شد و این دهه با رشد ‪ 760‬درصدی‬ ‫سطح قیمت ها باالترین تورم ثبت شده در میان دهه های مختلف را به‬ ‫ثبت رساند‪ .‬نوســانات ارزی و افزایش بدهی خارجی در این دهه یکی‬ ‫از دالیل افزایش نرخ تورم بود‪ .‬البته این وضعیت با افزایش درامد های‬ ‫نفتی کشــور در دهه ‪ 80‬ادامه نیافت تا شــاهد تورم ‪ 292‬درصدی در‬ ‫این دوران باشــیم که پایین ترین تورم در دهه های بعد از انقالب است‪.‬‬ ‫در نیمه نخســت دهه ‪ ،80‬رویه مناســبی درخصوص سیاست گذاری‬ ‫تورمی مشاهده می شد که البته این رویه به کلی در دهه ‪ 90‬تغییر کرد‪.‬‬ ‫شکسته شدن رکورد تورم در دهه ‪90‬‬ ‫دهه ‪ 90‬دوره جدیدی در اقتصاد ایران است‪ .‬تشدید تحریم ها‪،‬کاهش‬ ‫شدید درامدهای نفتی‪ ،‬ناترازی در تراز پرداخت و در نهایت جهش های‬ ‫نرخ ارز از ویژگی های اقتصادی این دهه اســت‪ .‬تحریم های همه جانبه‬ ‫با ایجــاد بی ثباتی های سیاســی و اقتصــادی موجب می شــد تا افق‬ ‫اقتصاد ایــران در هالــه ای از ابهام قــرار بگیرد و کاهــش درامد های‬ ‫ارزی موجــب جهش در نرخ ارز می شــد‪ .‬به گونه ای کــه دو مرتبه در‬ ‫سال های ‪ 92‬و ‪ 97‬شاهد رشد های چندصد درصدی در نرخ ارز بودیم‪.‬‬ ‫در حقیقت تحریم ها به سه شکل به اقتصاد ایران خسارت وارد‬ ‫کرد‪ .‬با ایجاد شوک های تجاری باعث از بین رفتن ثبات اقتصادی‬ ‫در کشور شد و از یکسو مبادالت مالی و تجاری کشور را دچار‬ ‫اسیب کرد و از ســوی دیگر با جهش نرخ ارز موجب کاهش‬ ‫واردات مواد اولیه و کاالهای سرمایه ای به کشور شد که هردو‬ ‫از نهاده های اصلی تولید هستند؛ بدین طریق عالوه بر کاهش‬ ‫تولید و صادرات نفتی کشور‪ ،‬تولید و صادرات غیرنفتی نیز با‬ ‫مشکل مواجه شد‪ .‬این نااطمینانی ها با تغییر شکل نقدینگی در‬ ‫سال های قبل موجب شد تا طی این سال ها تورم باالیی اقتصاد‬ ‫ایران را درنوردد‪ .‬اما ضلع دیگر این مشــکالت سیاست های‬ ‫اقتصادی نامناسب اتخاذ شده از سوی مسووالن اقتصادی است‪.‬‬ ‫گســترش مداخالت دولتی و توزیع انــواع رانت ها ماننــد ارز‪4200‬‬ ‫موجب اســیب جدی به تولید و اقتصاد کشــور شــد که کمتر مورد‬ ‫توجه قرار می گیرند‪ .‬همه این اتفاقات باعث شــد تا بــا در نظر گرفتن‬ ‫تورم ‪ 45‬درصدی برای ســال ‪ ،99‬تورم دهه ‪ 90‬به رقم بی سابقه ‪786‬‬ ‫درصد برســد تا رکورد جدیدی در تورم دهه ای ایران به ثبت برســد‪.‬‬ ‫چشم انداز تورمی ‪ 1400‬چگونه خواهد بود؟‬ ‫به نظر می رسد با توجه به رشــد باالی متغیرهای پولی و سرکوب ابزار‬ ‫کنترل نرخ تورم و کســری بودجه فزاینده‪ ،‬امســال هم شــاهد تورم‬ ‫نســبتا باالیی خواهیم بود‪ .‬به نظر می رسد بدون اصالحات ساختاری و‬ ‫باالرفتن کیفیت سیاست گذاری در کنار لغو تحریم ها‪ ،‬نمی توان تغییر‬ ‫چشم گیری در وضعیت تورمی اقتصاد ایران مشاهده کرد‪ .‬در این میان‬ ‫باید توجه داشت اصالحات مالی و پولی در راستای کاهش تورم در ایران‬ ‫در کوتاه مدت راهی از پیش نخواهد برد و برای تغییرات چشــم گیر در‬ ‫این وضعیت نیازمند اقدامات اساســی در طوالنی مــدت خواهیم بود‪.‬‬ ‫السفیر االیرانی ببغداد یبحث مع وزیر الزراعه العراقی سبل تطویر التعاون بین البلدین‬ ‫التقى السفیر االیرانی فی بغداد ایرج مسجدی وزیر الزراعه العراقی کریم‬ ‫الخفاجی وتباحث معه حول مختلف القضایا وتعزیز التعاون خاصه فی المجال‬ ‫الزراعی‪.‬وافادت السفاره االیرانیه فی تقریر لها االحد بان السفیر مسجدی‬ ‫وفی سیاق لقاءاته االخیره مع المسوولین العراقیین التقى وزیر الزراعه کریم‬ ‫الخفاجی للبحث فی احدث اوضاع التعاون الزراعی بین البلدین‪.‬وتبادل الجانبان‬ ‫خالل اللقاء وجهات النظر حول تنمیه العالقات الزراعیه بین ایران والعراق‪.‬کما‬ ‫تباحث الجانبان حول الزیاره القادمه لوزیر الزراعه العراقی الى ایران وحضور‬ ‫وفد اقتصادی عراقی فی المعرض الدولی للدواجن فی اصفهان مستقبال‪.‬‬ ‫اخبار قصیره‬ ‫کیاست‪ /‬وحید ریحانی اینکه تحریم چه اثرات مخرب یا احتماال‬ ‫ســازنده در اقتصاد کشور ما دارد‪ ،‬بحث‬ ‫مفصلی هســت و موضوع این نوشــتار نیســت‪ .‬اما به نظر می رسد در‬ ‫این دوران تحریم و زمانــه توجه به تولید داخلــی فرصت هایی برای‬ ‫برندســازی اصولی یا برعکس تهدیدهایی برای ایــن امر وجود دارد‪.‬‬ ‫از تهدیدها شروع کنیم‪ :‬شــعارها و برنامه های رونق دادن به تولیدات‬ ‫داخلی‪ ،‬متاسفانه همیشه در زمان های اضطرار مطرح شده یا الاقل در‬ ‫این زمان ها مورد توجه جدی تر قرار گرفته است‪ .‬بنابراین ذاتا هدف و‬ ‫برنامه ای از سر ناچاری بوده تا از سر برنامه ریزی دوراندیشانه و با حوصله‬ ‫و دقت‪ .‬این نکته یکی از مهم ترین تهدیدها و به نوعی افت برندسازی‬ ‫و حتی خطر بزرگی برای خود امر تولید محسوب می شود‪ .‬چون اقدام‬ ‫و عمل به وقت اضطرار معموال با کمترین کیفیت ممکن اتفاق می افتد‬ ‫و فقط برای رفع نیازهای روزمره اســت‪ .‬همیشه این جمله تکراری که‬ ‫«وقت نداریم» و «فعــا یک چیزی تولید کنیم تا مشــکل امروزمان‬ ‫حل بشود» موجب تولید محصوالت و خدمات بی کیفیتی شده است‪.‬‬ ‫در این اوضاع و شــرایط قطعا برندســازی به معنــای عمیق خود که‬ ‫خلق‪ ،‬توســعه و تثبیت یک مفهوم و ارزش پیشــنهادی اســت و نه‬ ‫صرفا تولید یــک محصول دارای ویژگی های فنی بــه محاق می رود و‬ ‫در بهترین حالت فقط در ســطح ظواهر و تبلیغات بروز پیدا می کند‪.‬‬ ‫عوامل دیگری مثــل میزان تقاضای بازار‪ ،‬اجبار مشــتریان‬ ‫به انتخاب محصوالت موجود‪ ،‬انحصارها و شــبه انحصارها‪،‬‬ ‫اختالف قیمت باال میان برندهای وارداتــی و داخلی و عللی‬ ‫دیگر از این قسم نیز بر بی توجهی به کیفیت و برندسازی اثر‬ ‫مضاعف گذاشــته و نبودن رقابت جدی در بازار ما را به همان‬ ‫عصر تولید ‪ 70‬سال پیش بازمی گرداند‪ .‬به این معنا که رسالت‬ ‫بنگاه های تولیدی صرفا در تولید با هرکیفیت و عرضه و توزیع‬ ‫بدون درنظرگرفتن مفاهیم جایگاه سازی و برندسازی خالصه‬ ‫می شود و پرداختن به مقوالتی مثل ساختن تصویری مطلوب‬ ‫در ذهن مخاطب‪ ،‬وفادار کردن مشــتری‪ ،‬توصیه پذیری برند‬ ‫و کم کردن هزینه های تبلیغات به واســطه برندسازی عمیق‬ ‫موضوعاتی ایده ال گرایانه‪ ،‬تئوری و کم اثر قلمداد می شــود‪.‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪ohammadreza Pour-Ebrahimi, the chairman of the Iranian par‬‬‫‪liament’s economic committee has said that the stock market is going‬‬ ‫‪to follow a positive trend in the current Iranian calendar year (started‬‬ ‫‪on March 21).“[This year] the profits of major industries and influential compa‬‬‫‪nies in the capital market have been assessed positively, which is why the mar‬‬‫‪ket will follow a positive trend this year,” Pour-Ebrahimi told IRIB.The official‬‬ ‫‪said that part of the current negative trend in the market is due to psychological‬‬ ‫‪factors and the fact that people have lost their trust in the capital market.“In the‬‬ ‫‪first half of the previous year, the government failed to manage and monitor the‬‬ ‫‪capital market and did not do its job properly, which is why the capital market‬‬ ‫‪[index] witnessed such a severe decline,” he said.The government must act in‬‬ ‫‪such a way that the people’s trust is restored and the capital market is taken out‬‬ ‫‪of the current psychological atmosphere, he stressed.Earlier this month, Market‬‬ ‫‪Analyst Rouzbeh Shariati said that TEDPIX, the main index of Tehran Stock‬‬ ‫‪Exchange (TSE), is going to improve over the next 1.5 months in comparison‬‬ ‫‪to the first 1.5 months of the current Iranian calendar year.Shariati noted that‬‬ ‫| ‪| PhotoNews‬‬ ‫‪kiyasat publication‬‬ ‫‪Stock market to get back on track this year: MP‬‬ صفحه 2 ‫‪T‬‬ ‫جــــریــــــدهالکیــــــاســـــت‬ ‫| ‪| PhotoNews‬‬ ‫‪ve-mentioned issues both currently and in the future.Curbing inflation, restoring‬‬ ‫‪people’s trust in the system, providing accurate and honest statistical-analytical‬‬ ‫‪reports on the country’s economic condition, and controlling tensions in interna‬‬‫‪tional relations are some of the major demands of the private sector highlighted‬‬ ‫‪in the ICCIMA’s proposal for the next government.Privatization, managing the‬‬ ‫‪forex market, development of non-oil exports, completing semi-finished pro‬‬‫‪jects, eliminating redundant bureaucracy, and fighting against corruption were‬‬ ‫‪also among the issues addressed in the mentioned proposal.Iran’s next presi‬‬‫‪dential elections will be held on June 18, 2021, according to the deputy interior‬‬ ‫‪minister in charge of elections.Candidates hoping to run in the next elections‬‬ ‫‪began applying since earlier this month for approval. The final list is to be an‬‬‫‪nounced by the Guardian Council in early June.Under Iran’s law, an incumbent‬‬ ‫‪president cannot run for a third term if he has already served for two consecutive‬‬ ‫‪terms in office. Rouhani was first elected in 2013 and reelected four years later.‬‬ ‫‪he Research Center of Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines‬‬ ‫‪and Agriculture (ICCIMA) has published a package comprised of econo‬‬‫‪mic proposals for the next government aimed at resolving the country’s‬‬ ‫‪economic issues.ICCIMA Head Gholam-Hossein Shafeie had previously an‬‬‫‪nounced the preparation of the mentioned package during the 14th meeting of‬‬ ‫‪the ICCIMA board of directors.According to Shafeie, from the perspective of‬‬ ‫‪the private sector, the first priority of the future president should be to accelera‬‬‫‪te the country’s economic growth in a sustainable, stable, and comprehensive‬‬ ‫‪manner.Emphasizing the challenges of the country’s economy, such as water‬‬ ‫‪and environmental problems, budget deficit, inflation, unemployment, etc., the‬‬ ‫‪ICCIMA Research Center package emphasizes that the country will face even‬‬ ‫‪more complex issues in the next decade if the current issues are not resolved.‬‬ ‫‪The ICCIMA proposed policy package which is mainly focused on increasing‬‬ ‫‪the country’s economic growth, offers practical solutions for preventing the abo-‬‬ ‫‪kiyasat publication‬‬ ‫‪ICCIMA publishes proposal policy package for next govt‬‬ ‫‪03‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫مسح | ‪Survey‬‬ ‫مسح ‪Survey -‬‬ ‫بــررسی‬ ‫سالپانزدهم | شماره‪ | 313‬چهارشنبه‪ 29‬اردیبهشتماه‪1400‬‬ ‫با دستور ریاست جمهوری؛‬ ‫‪ ۳۸‬طرح سرمایه گذاری در منطقه ازاد تجاری صنعتی ارس افتتاح شد‬ ‫;‪By order of the President‬‬ ‫‪38 investment projects were inaugurated in Aras Free Zone‬‬ ‫‪were inaugurated today, Thursday,‬‬ ‫‪May 23, in conjunction with Eid al‬‬‫‪Fitr, as a live video link by the order‬‬ ‫‪of the President in Aras Free Zone .‬‬ ‫کیاست ‪ ۳۸ -‬طرح بزرگ صنعتی‪ ،‬انبارداری‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و عمرانی با سرمایه گذاری ریالی بالغ بر ‪ ۱۹‬هزار و ‪ ۲۷۸‬میلیارد ریال‬ ‫روز پنجشنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه همزمان با عید فطر‪ ،‬بصورت‬ ‫ارتباط زنده تصویری با دستور رییس جمهور در منطقه ازاد ارس افتتاح‬ ‫شد‪.‬به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه ازاد ارس‪،‬‬ ‫محسن نریمان مدیرعامل سازمان منطقه ازاد ارس در ایین افتتاح پروژه‬ ‫های سرمایه گذاری ارس گفت‪ :‬از مجموع ‪ ۳۸‬طرح افتتاحی منطقه ازاد‬ ‫ارس‪ ۲۳ ،‬واحد صنعتی با سرمایه گذاری داخلی ‪ ۱۵۷۸۰‬میلیارد ریال و‬ ‫سرمایه خارجی ‪۴‬میلیون دالر‪۳ ،‬واحد انبارداری با سرمایه گذاری ‪۱۷۷۵‬‬ ‫میلیارد ریال‪ ،‬هفت واحد کشاورزی با سرمایه گذاری ‪ ۲۹۲‬میلیارد ریال و‬ ‫دو پروژه گردشگری با سرمایه گذاری ‪ ۱۵‬میلیارد ریال می باشد ‪ .‬نریمان‬ ‫میزان اشتغالزایی این ‪ ۳۸‬پروژه را ‪ ۴۹۸‬نفر اعالم کرد‪.‬مدیرعامل سازمان‬ ‫منطقه ازاد ارس گفت‪ :‬شرکت الیاف کائولن ارس با سرمایه گذاری دو‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال تولید کننده پتوهای صنعتی و سرامیکی که در‬ ‫صنایع پتروشیمی‪ ،‬نفت و ذوب اهن کاربرد دارد‪ ،‬مجتمع ایمن نگهدار‬ ‫ارس با سرمایه گذاری هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال و ظرفیت ذخیره ‪۱۰‬هزار‬ ‫تن مواد اولیه دخانیات و شرکت سایا تجارت المان ارس با سرمایه گذاری‬ ‫ده هزار و ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریال و تولید ساالنه ‪۴۳‬هزار تن انواع فراورده های‬ ‫حاصل از دانه کاکائو‪ ،‬خمیر کاکائو و بسته بندی فراورده های کاکائو سه‬ ‫پروژه مهم و اصلی افتتاحی منطقه ازاد ارس در این ایین می باشد‪.‬محسن‬ ‫نریمان در ارتباط زنده تصویری با دکتر روحانی رییس جمهور گفت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر چندین طرح سرمایه گذاری دیگر در حوزه های مختلف‬ ‫صنعتی‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬خدماتی‪ ،‬گردشگری و زیربنایی و عمرانی در دست‬ ‫اجرا داریم و اماده ایم تیرماه در ایین دیگری قبل از پایان دولت تدبیر و‬ ‫امید در ارس به بهره برداری برسانیم‪.‬نریمان تصریح کرد‪ :‬از میان طرح‬ ‫های افتتاح شده منطقه ازاد ارس به دستور رییس جمهوری‪ ۳ ،‬درصد‬ ‫سرمایه گذاری ها توسط سازمان منطقه ازاد ارس و در حوزه زیرساخت‬ ‫ها و عمران و ‪ ۹۷‬درصد توسط بخش خصوصی انجام گرفته است که شامل‬ ‫پل مسیر سی‪ ،‬سالن ورزشی خداافرین و ساختمان کالنتری‪ ،‬پروژه های‬ ‫افتتاحی در حوزه فنی و زیربنایی می باشد که با مجموع سرمایه گذاری‬ ‫‪ ۶۱۵‬میلیارد ریالی سازمان منطقه ازاد ارس به بهره برداری رسید‪.‬تولید‬ ‫انواع سیگار و سیگارت‪ ،‬انواع محصوالت سرامیکی‪ ،‬کولر گازی و فن‬ ‫کویل دیواری‪،‬کاغذ پشت چسب دار‪ ،‬جاروبرقی و ماشین لباسشویی‪،‬‬ ‫فراوری و بسته بندی برنج‪ ،‬تولید تن ماهی قزل اال‪ ،،‬چسب‪ ،‬پوشاک‪،‬‬ ‫سیم ظرفشویی‪،‬سینک ظرفشویی‪ ،‬کفپوش و دیوارپوش‪ ،‬شکالت‪ ،‬انواع‬ ‫دمنوش‪ ،‬تنباکوی معطر‪ ،‬دستگاه سنجش غلظ ذرات معلق هوا‪ ،‬زودپز‪،‬‬ ‫انواع کاالهای بهداشتی‪ ،‬صیفی جات‪ ،‬و تولید گوشت گوسفند و گوساله‬ ‫از دیگر طرح های افتتاحی بود‪.‬گفتنی است پیش از این نیز در پنجم‬ ‫فروردین ماه سال جاری در سومین دوره افتتاحات مناطق ازاد توسط‬ ‫رئیس جمهور ‪ ۲۰‬طرح صنعتی‪،‬زیربنایی‪،‬کشاورزی و گردشگری با‬ ‫سرمایه گذاری ریالی بالغ بر ‪۱۱‬هزار و ‪ ۵۸۳‬میلیارد ریال بصورت ارتباط‬ ‫زنده تلوزیونی توسط رییس جمهور در منطقه ازاد ارس افتتاح شد‪.‬‬ ‫روحانی‪ :‬منطقه ازاد ارس کلید توسعه تجارت ازاد با اوراسیا‬ ‫حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در ایین بهره برداری از طرح‬ ‫های بزرگ مناطق ازاد کشور گفت‪ :‬منطقه ازاد ارس کلید توسعه تجارت‬ ‫ازاد کشور با اوراسیا است‪ .‬رییس جمهور کشور‪ ،‬در چهارمین ایین بهره‬ ‫برداری از طرح های بزرگ مناطق ازاد و ویژه اقتصادی کشور با اشاره به‬ ‫اینکه منطقه ازاد ارس تنها مرز زمینی ایران به اوراسیا است گفت‪ :‬ما‬ ‫‪38 large industrial projects, ware‬‬‫‪housing, agriculture, tourism and‬‬ ‫‪development with an investment of‬‬ ‫‪19 thousand and 278 billion rials‬‬ ‫تجارت خوبی با کشورهای حوزه اوراسیا داریم و به تدریج به سمت تجارت‬ ‫ازاد با کشورهای اوراسیا می رویم و این مساله‪ ،‬یکی از اقدامات مهم دولت‬ ‫تدبیر و امید است که بسیار برای ما حائز اهمیت است‪.‬روحانی افزود‪ :‬ما‬ ‫در دولت تدبیر و امید وارد اتحادیه اقتصادی و تجاری با کشورهای حوزه‬ ‫اوراسیا شدیم و ضروری است مناطق غرب و شمال کشور از ظرفیت‬ ‫منطقه ازاد ارس بعنوان تنها مرز ایران با اوراسیا بهترین بهره برداری‬ ‫را از این توافق داشته باشند‪.‬رییس جمهور با بیان اینکه امیدواریم همه‬ ‫مناطق ازاد کشورمان پررونق باشند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬منطقه ازاد ارس جزو‬ ‫مناطق ازاد بسیار فعال است و در همه افتتاح های مناطق ازاد نقش مهم‬ ‫و سهم عمده ای داشته است و امیدواریم که تا پایان دولت‪ ،‬افتتاح های‬ ‫دیگری هم در این منطقه داشته باشیم‪.‬حجت االسالم حسن روحانی در‬ ‫پایان با اشاره به اینکه طی سال های اخیر تالش های زیادی برای تحول در‬ ‫مناطق ازاد و جذب سرمایه در این مناطق انجام شده است‪.‬گفت‪ :‬امروز‬ ‫مدرنترین و بزرگترین گلخانه هیدروپونیک سطح خاورمیانه که مجهز‬ ‫به تکنولوژی روز دنیاست در منطقه ازاد ارس احداث شده است در حالی‬ ‫که پیش از دولت تدبیر و امید هیچ گلخانه ای در ارس وجود نداشت و‬ ‫امیدواریم این روند رو به رشد و توسعه در ارس تداوم داشته باشد‪.‬گفتنی‬ ‫است در چهارمین دوره افتتاح های مناطق ازاد توسط رئیس جمهور ‪94‬‬ ‫طرح سرمایه گذاری در مناطق ازاد ارس‪،‬قشم‪ ،‬چابهار‪ ،‬اروند و مناطق‬ ‫ویژه سلفچگان و پیام با اعتبار ‪ 62‬هزار میلیارد ریال به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫افزایش ‪ 23‬درصدی صادرات از ارس در سال ‪99‬‬ ‫رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه ازاد ارس همچنین از‬ ‫افزایش ‪ 23‬درصدی صادرات از منطقه ازاد ارس در سال ‪ 99‬خبر داد‪.‬‬ ‫محسن نریمان با اعالم این خبر گفت‪ :‬صادرات ارس شامل چهار بخش‬ ‫صادرات قطعی‪ ،‬صادرات کاالهای داخلی‪ ،‬صادرات مجدد و صادرات به‬ ‫سرزمین اصلی می باشد که سال گذشته با ‪ 23‬درصد افزایش نسبت‬ ‫به سال قبل به ‪ 645‬میلیون دالر صادرات رسیده است‪.‬نریمان افزود‪:‬‬ ‫صادرات قطعی منطقه ازاد ارس در سال گذشته ‪ 228‬میلیون دالر بوده‬ ‫است که نسبت به صادرات ‪ 132‬میلیون دالری مدت مشابه سال گذشته‬ ‫رشد ‪ 72‬درصدی داشته است‪.‬وی ارزش صادرات حاصل از تولید این‬ ‫منطقه به سرزمین اصلی را ‪ 173‬میلیون دالر اعالم کرد و گفت‪ :‬نسبت‬ ‫به صادرات ‪ 160‬میلیون دالری مدت مشابه سال گذشته ‪ 8‬درصد رشد‬ ‫دارد‪.‬رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه ازاد ارس اظهارکرد‪:‬‬ ‫صادرات کاالی داخلی منطقه درطول دوازده ماه سال گذشته ‪235‬‬ ‫میلیون دالر بوده است که نسبت به صادرات ‪ 88‬میلیون دالری مدت‬ ‫مشابه در سال ‪ 98‬رشد ‪ 167‬درصدی را نشان می دهد‪ .‬همچنین عالوه‬ ‫بر ‪ 235‬میلیون دالر‪ 103 ،‬میلیون دالر گاز طبیعی نیز از مرکز نوردوز‬ ‫از این محل صادر شده است‪ .‬محسن نریمان در ادامه خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بر اساس صادرات قطعی انجام شده عمده این اقالم که شامل خشکبار‪،‬‬ ‫مصنوعات پالستیکی‪ ،‬صیفی جات گلخانه ای‪ ،‬شمش فوالدی‪ ،‬نخ پلی‬ ‫استر‪ ،‬جامبوبگ‪ ،‬کیسه پلی پروپلینی و تسمه پروپیلن‪ ،‬هیدورکربن‪،‬‬ ‫باتری خودرو و‪ ...‬تولید بوده است به کشورهای اذربایجان‪ ،‬روسیه‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬قزاقستان‪ ،‬افغانستان‪ ،‬امارات‪ ،‬الجزایر‪ ،‬صربستان صادر شده است‪.‬‬ ‫نریمان در پایان یادارو شد‪ :‬سال گذشته بر اساس بخشنامه های گمرک‬ ‫ایران مبنی بر لزوم اخذ ثبت سفارش ورود هر نوع کاال به سرزمین اصلی‬ ‫و مناطق ازاد‪،‬شرکت های حمل و نقل به دلیل عدم دریافت ثبت سفارش‬ ‫نتوانستند کاالهای ترانزیتی را وارد منطقه کنند و در نتیجه‪ ،‬صادرات‬ ‫مجدد از زمان ابالغ بخشنامه مذکور در ارس در حد صفر شده است‪.‬‬ ‫ت سمن ها‬ ‫رفع بحران اب با فعالی ‬ ‫‪Resolving the water crisis with the activities of NGOs‬‬ ‫کیاست‪ /‬گروه فرهنگ اهمیت اب به عنوان حیاتی ترین ماده تضمین کننده زندگی موجودات‬ ‫زنده بر کره زمین بر هیچ کسی پوشیده نیست اما رشد سریع جمعیت و توسعه شهرنشینی طی هزاره‬ ‫سوم با نادیده گرفتن شیوه های مصرف بهینه اب سبب کم ابی رودها‪ ،‬خشکیدن چشمه ها و قنات ها‬ ‫شده است که در این مسیر بــی توجهی ها در مصارف صحیح و تداوم روند تخریب منابـع حیات بخش‬ ‫اب می تواند اینده ای بس تلخ و ناگوار را برای ما رقم بزند و چالشی جدی برای نسل های اینده باشد‪.‬‬ ‫از انجا که صرفه جویی در مصرف اب مساله مهمی است و اینده ما را تضمین‬ ‫می کند در برهه زمانی کنونی‪ ،‬سمن ها(سازما ن های مردم نهاد) نقشی تاریخی‬ ‫دارند و می توانند با رصد و تحلیل تغییرات اجتماعی‪ ،‬مشکالت‪ ،‬چالش های‬ ‫جامعه و استخراج اولویت ها‪ ،‬نقشی مهم در بهبود شرایط و کمک به مردم داشته باشند‪.‬‬ ‫امروزه سمن ها یا همان سازما ن های مردم نهاد‪ ،‬رکن سوم جوامع محسوب می شوند‬ ‫که می توان انها را سازما ن های داوطلبانه‪ ،‬غیردولتی‪ ،‬غیرسیاسی و غیرانتفاعی به‬ ‫مفهوم واقعی دانست که به عنوان نهادهای مدنی‪ ،‬واسط بین دولت و مردم بوده و‬ ‫بخش مهمی از مشارکت مردمی در توسعه جامعه را از این طریق شکل می دهند‪.‬‬ ‫براساس اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی‪ ،‬سمن ها (سازمان های مردم نهاد) نقش مهمی در فرهنگ سازی‬ ‫پیرامون موضوعات مختلف در بطن جامعه دارند به طوریکه می توان گفت سازمان های مردم نهاد‬ ‫بعنوان چشم بیدار جامعه می توانند با اهمیت دادن به منافع جمعی در برابر منافع فردی‪ ،‬راه های‬ ‫حرکت به سمت توسعه را هموار کنند که طی سا ل های متوالی شرکت ابفای استان اصفهان‬ ‫به منظور نهادینه کردن مدیریت مصرف بهینه اب در جامعه توانسته با فعالیت های مداوم ‪19‬‬ ‫تشکل مردم نهاد گام های موثری در ترویج و بهینه سازی مصرف اب بردارد و نگرش شهروندان‬ ‫را نسبت به کار جمعی تغییر دهند و انها را برای فعالیت در مسیر منافع عمومی ترغیب کنند‪.‬‬ ‫بر این اساس مهم ترین عامل اثربخشی و مقبولیت فعالیت ها در سازمان های مردم نهاد انگیزه ای‬ ‫است که از حس مسوولیت اجتماعی سرچشمه می گیرد و شرکت ابفای استان اصفهان با مشارکت‬ ‫تشکل های مرد م نهاد توسط افراد تحصیلکرده و عالقمند به حل مشکالت و اسیب های محیط‬ ‫زیستی در پی تداوم بی رویه مصرف اب با همت مضاعف برای فرهنگ سازی بیشتر در امر مصرف‬ ‫بهینه اب برنامه های مختلف فرهنگی و اموزشی را در دستور کار خود قرار داده است؛ زیرا سمن ها‬ ‫کمترین وابستگی را به نهادهای صاحب و اعمال کننده قدرت سیاسی در جامعه یعنی دولت دارند‪.‬‬ ‫اما در عین حال با سپردن بخشی از وظایف دستگاه های اجرایی به ایشان می توانند به عنوان بازوان‬ ‫توانمند در پیشرفت و توسعه به دولت کمک کنند‪ .‬چرا که سازمان های مردم نهاد برای کسب سود و‬ ‫منفعت فعالیت نمی کنند‪ ،‬بلکه اهدافی غیرانتفاعی مانند اموزش‪ ،‬توجه به محیط زیست‪ ،‬بهداشت‬ ‫و نقش و جایگاه ویژ ه ای در راستای فرهنگ سازی و ترویج مصرف بهینه اب در جامعه دارند‪.‬‬ ‫بنابراین با عنایت به اینکه پایه و رکن اساسی فرهنگ سازی در هر جامعه ای اموزش‬ ‫است لذا اموزش و ترویج فرهنگ صحیح مصرف اب توسط شرکت ابفای استان‬ ‫اصفهان در بین خانواد ه ها از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است و در این مسیر سازما ن های‬ ‫وی پیرامون اینکه افزایش اگاهی های اجتماعی و به تبع ان مشارکت مردمی در پیشبرد امور از جمله‬ ‫عواملی است که موجب ایجاد سازمان های مردم نهاد شده و فعالیت های اجتماعی را شکل می دهند‪،‬‬ ‫مطرح کرد؛ از انجایی که روابط عمومی ها نمایندگی‪ ،‬ارتباط و تعامل بین یک سازمان و افراد را برعهده‬ ‫دارند بدون ارجاع به افکار عمومی و اندیشه ها نمی توانند اهداف سازمان خودش را تحقق ببخشند‪.‬‬ ‫مردم نهاد و خودجوش نقش و جایگاه ویژ ه ای در فرهنگ سازی مصرف بهینه اب در‬ ‫جامعه دارند و می توانند با ارایه اموز ش های الزم به شهروندان و ترویج را ه های صحیح‬ ‫مصرف اب در حفاظت از منابع ارزشمند ابی نقش مهمی را در بطن جامعه ایفا کنند‪.‬‬ ‫در همین راستا زهره تشیعی رییس خانه فرهنگ اب شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ ‫در خصوص بهر ه مندی از ظرفیت سازما ن های مردم نهاد(سمن ها) در ترویج فرهنگ مصرف‬ ‫بهینه اب معتقد است؛ روابط عمومی در راستای اطال ع رسانی و سیاست گذاری مشارکت های‬ ‫مردمی و همکاری با مجموعه تبلیغات محیطی و اموزش مدیریت مصرف اب سعی کرده‬ ‫که از تمام ظرفیت های تعاملی خودش با گرو ه های اجتماعی در جامعه استفاده کند‪.‬‬ ‫تشیعی درباره اینکه سازما ن های مردم نهاد (سمن)ها‪ ،‬نظام پنهان ارتقای سالمت جامعه‬ ‫هستند‪ ،‬بیان کرد؛ همه می دانیم که موفقیت طر ح های فرهنگی به نقش های اجتماعی و‬ ‫درهم تنیدگی فعالیت بخش های دولتی‪ ،‬خصوصی و تالش دولت نیاز دارد که در‬ ‫جامعه مدنی امروز عالوه بر نمایندگی افکار عمومی می توانیم بگویم جریانی اجتماعی‬ ‫بسیار اثربخشی است که در راستای استقرار نظام اجتماع و تعادل بین عناصر‪ ،‬گرو ه های‬ ‫جامعه و نها د های سازما ن های دولتی می تواند ارتباط بسیار مطلوبی برقرار کنند‪.‬‬ ‫‪Today, non-governmental organizations are‬‬ ‫‪the third pillar of societies that can be consid‬‬‫‪ered voluntary, non-governmental, non-po‬‬‫‪litical and non-profit organizations in the‬‬ ‫‪true sense. As civic institutions, they are the‬‬ ‫‪interface between the government and the‬‬ ‫‪people and form an important part of pub‬‬‫‪lic participation in the development of society.‬‬ ‫به گفته رییس خانه فرهنگ شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‪ ،‬سمن ها گرو ه های اجتماعی‬ ‫مردمی هستند که اهداف فعالیت انها معطوف به حل مشکالت جامعه اطراف خودشان است‬ ‫که روابط عمومی شرکت ابفای استان از سا ل های گذشته انها را در راستای گفتمان مردمی‪،‬‬ ‫مشارکت گرو ه های اجتماعی در زمینه اموزش همگانی‪ ،‬مدیریت ترویج بهینه مصرف اب با‬ ‫برنامه ریزی و فرایند های موفق در دستور کار خود قرار داده و طی چندین سال‪ ،‬فعالیت ها ‬ ‫و تعامالت زیادی را با سمن های فعال و مجو ز دار در سطح استان اغاز کرده و تفاهم نامه ای‬ ‫با نها د های مردمی در حوزه مسایل اجتماعی منعقد نموده است و اکنون با وجود ‪ 19‬سمن و‬ ‫برگزاری کال س های اموزشی مجازی طی ساعات مشخص و موضوعات هفته ای راهکارهای‬ ‫مدیریت منابع ابی توانسته گا م های موثر و تاثیرگذاری را در ترویج مصرف بهینه اب بردارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اهمیت فرهنگ سازی در زمینه ترویج مصرف بهینه اب و لزوم تغییر نگرش‬ ‫در مصرف این نعمت الهی‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در کال س های اموزشی انالین شرایطی فراهم‬ ‫شده تا با افراد داخل گروه گفتگوهایی داشته باشیم و با تهیه فیلم ها و فایل های صوتی و‬ ‫رواج ان در فضای مجازی با رویکرد استفاده صحیح‪ ،‬گسترش و ترویج فرهنگ‬ ‫بهینه سازی مصرف اب‪ ،‬زمینه های اصالح الگوی مصرف را در جامعه فراهم کنیم‪.‬‬ ‫تشیعی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ایا تاکنون فعالیت سازما ن های مردم نهاد (سمن ها)‬ ‫در ترویج فرهنگ مصرف بهینه اب در استان مستمر و ثمر بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬سمن ها به مثابه‬ ‫کشتی نجاتی است که طی ‪ 5‬تا ‪ 6‬سال در قالب تفاهم نامه ای گروهی متشکل از روا ن شناسان‬ ‫با تجربه در حوز ه های اجتماعی و اسیب های ان در راستای مدیریت مصرف بهینه اب‬ ‫فعالیت های اثربخشی داشته اند که ضمن برگزاری کالس های اموزشی مختلف شرکت ابفا برای‬ ‫سرگروه های انها توانسته ایم بهره های الزم را از ظرفیت های انان در ترویج مصارف ابی برداریم‪.‬‬ ‫رییس خانه فرهنگ شرکت اب و فاضالب استان اصفهان معتقد است؛ با توجه به اینکه شرایط‬ ‫ابی استان متاسفانه در وضعیت خوبی نیست و با سیرنزولی ‪ 40‬درصدی بارندگی و کمی‬ ‫منابع ابی به تبع ان کاهش تولید خواهیم داشت و از سوی دیگر با همه گیری بیماری کرونا‬ ‫و افزایش مصرف اب و همچنین ورود به فصل تابستان و استفاده از کولرهای ابی با کمبود‬ ‫اب مواجه می شویم چنانچه از افکار عمومی در ترویج مدیریت مصرف اب بهر ه مند شویم‬ ‫می تواند کمک های شایانی در جهت افت فشار و کاهش مصرف برای ما به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫در پایان اینکه بحران کمبود اب از ان دسته مشکالتی است که استان اصفهان هر ساله با‬ ‫نزدیک شدن به روزهای گرم تابستان و کاهش بارندگی ها در کشور تجربه می کند‪ .‬با توجه‬ ‫به قرارگیری استان در اقلیم گرم و خشک جغرافیایی کشور و همچنین وجود بسیاری از‬ ‫کارخانه ها‪ ،‬صنایع و معادن و به تبع افزایش جمعیت استان‪ ،‬رعایت صرفه جویی در مصرف‬ ‫اب‪ ،‬مهمترین عملی است که می توان برای گذر از این روزهای کم ابی انجام داد و در این‬ ‫میان رفع بحران اب با فعالیت سمن ها در فرهنگ سازی مصرف بهینه اب و ضرورت حضور‬ ‫سازمان های مردم نهاد در مقابله با الگوهای نامتعارف مصارف منابع ابی امری بسیار حیاتی است‪.‬‬ ‫اعلن مستشار وزیر الطرق والتنمیه الحضریه فی امور افغانستان "سیدحسین میرشفیع" عن‬ ‫االتفاق المبدئی بین البلدین الستثمار ایران ‪ 5.3‬ملیار دوالر فی مجال الخدمات الفنیه والهندسیه‬ ‫وتنفیذ مشاریع البنى التحتیه للمواصالت فی افغانستان‪.‬وافادت ارنا نقال عن موقع وزاره الطرق‬ ‫والتنمیه الحضریه ان میرشفیع اوضح الیوم الجمعه ان ایران ستستثمر ‪ 5.3‬ملیار دوالر فی مشاریع‬ ‫البناء والبنى التحتیه وتصدیر الخدمات الفنیه والهندسیه فی المدن الکبرى الفغانستان مثل کابول‬ ‫وهرات ومزار الشریف وقندهار‪ ،‬وتجری محادثات ثنائیه حالیا حول تفاصیل المشاریع والشرکات‬ ‫المشارکه‪.‬ومن جانبه اضاف میرشفیع‪ ،‬ان مشروع سکه ​​ حدید هرات ‪ -‬مزار شریف فی شمال‬ ‫افغانستان الذی اکملته الشرکات االیرانیه‪ ،‬والذی یوفر ً‬ ‫رابطا بین ایران واسیا الوسطى والصین یتم‬ ‫تنفیذه وتشغیله باستثمارات من القطاع الخاص فی ایران‪.‬وتابع‪ :‬کما تم التوصل الى اتفاقیات جیده‬ ‫مع وزاره النقل االفغانیه لخفض رسوم الشحن وزیاده حرکه المرور بین البلدین بشکل اسرع واکثر‬ ‫دقه‪.‬کما اشار الى بناء الطریق السریع من منطقه "ماهیرود" االیرانیه الحدودیه الى "میلک" فی‬ ‫افغانستان‪.‬وتعد افغانستان من الدول الرئیسیه فی سوق الصادرات االیرانیه ولها حصه کبیره منها‪.‬‬ ‫اخبار قصیره‬ ‫ایرانتستثمر‪ 5.3‬ملیاردوالرفیافغانستان‬ صفحه 3 ‫‪Subsidy reform plan allocates 7.6 $ b to support domestic production‬‬ ‫جــــریــــــدهالکیــــــاســـــت‬ ‫طاقه‪Energy -‬‬ ‫انرژی‬ ‫‪kiyasat publication‬‬ ‫مسح | ‪Survey‬‬ ‫سال پانزدهم | شماره‪ | 313‬چهار شنبه‪ 29‬اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪M‬‬ ‫اخبار پتروشیمی و نفت‬ ‫مدیر عامل شرکت اب و فاضالب استان اصفهان خبر داد؛‬ ‫ابرسانی پایدار به ‪ 60‬روستای دیگر در استان اصفهان‬ ‫کیاست ‪ -‬امسال ‪ 60‬روستای دیگر در سطح استان اصفهان از اب‬ ‫شرب پایدار بهره مند می شوند‪.‬مدیرعامل شرکت اب و فاضالب‬ ‫استان اصفهان در خصوص چگونگی ابرسانی پایدار به روستاها گفت‪:‬‬ ‫در سال جاری با ایجاد زیر ساخت های الزم و اتصال شبکه توزیع‬ ‫روستاها به خطوط انتقال اب شهری در صدد دسترسی روستاییان‬ ‫بیشتری به اب شرب پایدار هستیم‪.‬هاشم امینی افزود‪ :‬حفر و تجهیز‬ ‫چاه های جدید و همچنین ساماندهی منابع ابی محلی یکی دیگر‬ ‫از راه های تامین پایدار اب شرب روستاییان است‪.‬وی اعالم کرد‪:‬‬ ‫رکورد بی نظیر و درخشان در کارنامه ‪ 58‬ساله صنعت پتروشیمی؛‬ ‫روستاهایی که امسال از اب شرب پایدار پایدار برخوردار می شوند‬ ‫در مناطق اردستان‪ ،‬نائین‪ ،‬سمیرم‪،‬کوهپایه‪ ،‬فریدونشهر‪ ،‬داران‪،‬‬ ‫خوانسار و گلپایگان قرار دارند‪.‬مدیرعامل ابفای استان اصفهان با‬ ‫بیان این که حذف ابرسانی سیار در روستاها یکی از برنامه های‬ ‫مهم این شرکت در سال ‪ 1400‬است تصریح کرد‪ :‬با حذف ‪60‬‬ ‫روستای دیگر از فرایند ابرسانی سیار‪ ،‬ساکنان این روستاها از‬ ‫اب شرب پایدار برخوردار می شوند‪.‬گفتنی است در حال حاضر‬ ‫‪ 503‬روستای استان اصفهان از خدمات ابرسانی سیار برخوردارند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب وفاضالب استان اذربایجان شرقی‪:‬‬ ‫سامانه ‪ ۱۲۲‬جایگزین مراجعات حضوری مردم و مشترکین شده است‬ ‫کیاست ‪ -‬مدیرعامل شرکت اب وفاضالب استان اذربایجان شرقی‪:‬سامانه‬ ‫‪ ۱۲۲‬جایگزین مراجعات حضوری مردم و مشترکین شده است که امکان‬ ‫برقراری ارتباط اسان و شبانه روزی و باعث صرفه جویی در وقت‪ ،‬هزینه و‬ ‫کاهش ترددهای درون شهری شده و همچنین تحقق منشور حقوق شهروندی‬ ‫را میسر می سازد ‪.‬به گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی شرکت اب‬ ‫وفاضالب اذربایجان شرقی‪ ،‬صنعت اب و فاضالب در کشور ایران به عنوان‬ ‫یکی از بزرگ ترین صنایع خدماتی وظیفه حیاتی توزیع اب اشامیدنی سالم‬ ‫و بهداشتی و جمع اوری و تصفیه فاضالب را برعهده دارد‪ .‬امروز ارائه خدمات‬ ‫به شکل نوین به مشترکان صنعت اب و فاضالب بر شناخت واقعی نیازهای‬ ‫ایشان یکی از وظایف مهم و کلیدی در صنعت اب و فاضالب جهت ارایه‬ ‫خدمات مطلوب و به موقع به مشترکین است ‪.‬مهندس ایمانلو با اشاره به ارایه‬ ‫خدمات به مشترکین استانی گفت ارایه خدمات به مشترکین‪ ،‬نیازمند ارتباط‬ ‫مستمر دوسویه و هم سنگ است و این ارتباط در شرکت های اب و فاضالب‬ ‫با هدف کسب رضایت مشتریان از طریق دریافت نظرات و پاسخ گویی به‬ ‫سواالت و ابهامات انان از طرف شرکت و تامین مالی شرکت از طریق پرداخت‬ ‫به موقع صورت حساب ها و سایر هزینه ها از سوی مشترکین انجام می شود و‬ ‫در این کارکرد ما باید همیشه به صورت‪ 24‬ساعته در دسترس مشتریان بوده‬ ‫تا در صورت نیاز انان بتوانیم پاسخ گوی مطمئن برای انان باشیم‪.‬وی با اشاره‬ ‫به نقش واحد ‪ 122‬به عنوان پل ارتباطی بین شهروندان و شرکت اب فاضالب‬ ‫گفت‪ :‬تمامی سازمان هایی که به نوعی وظیفه خدمات رسانی به شهروندان را‬ ‫عهده دار هستند برای برقراری ارتباط با مشترکان خود به راه های گوناگون‬ ‫ارتباطی متوسل شده تا ضمن انتقال معنی و مفهوم مورد نظر بازخوردهای‬ ‫مشترکان را دریافت کنند و در راه پیشبرد اهداف سازمانی بکار برند‬ ‫‪.‬دراین میان سامانه ارتباط مردمی ‪ 122‬با بهره گیری از فناوری های نوین‬ ‫ارتباطی و توان و تخصص کارشناسان مجرب نقش بسیار مهمی در جلب‬ ‫رضایت مشترک ایفا می نماید ‪.‬وی افزود سامانه ارتباط ‪ 122‬در هر لحظه از‬ ‫شبانه روز اماده پاسخ گویی به شهروندان اذربایجان شرقی و دریافت پیام ها و‬ ‫گزارش های مردمی است و در جهت تسریع در انجام مطالبات مختلف متنوع‬ ‫و تسریع در رسیدگی به حوادث اماده پاسخ گویی به مشترکین می باشد‬ ‫‪.‬مهندس ایمانلو در خصوص مزایای تماس با سامانه ‪122‬گفت‪ :‬سامانه‬ ‫ارتباط مردمی ‪ 122‬جایگزین مراجعات حضوری مردم و مشترکین شده است‬ ‫که امکان برقراری ارتباط اسان و شبانه روزی و باعث صرفه جویی در وقت‪،‬‬ ‫هزینه و کاهش ترددهای درون شهری شده و همچنین تحقق منشور حقوق‬ ‫شهروندی را میسر می سازد ‪.‬وی در اخر با توجه به شیوع پاندمی ویروس‬ ‫کرونا و حفظ سالمتی از همشهریان عزیز خواست از سامانه های فعال شرکت‬ ‫جهت برقراری ارتباط و استفاده از امکانات شرکت اب وفاضالب بهره گرفته‬ ‫و در جهت خدمات رسانی بهینه به همشهریان عزیز یاری رسان شرکت اب‬ ‫وفاضالب باشند ‪.‬واز همه شهروندان عزیز خواهشمند است در صورت مشاهده‬ ‫هرگونه ایراد و نارسائی در زمینه خدمات رسانی از قبیل قبوض ‪ ،‬حوادث ‪،‬‬ ‫الودگی اب ‪ ،‬نشتی از اتصاالت کنتور ‪ ،‬ترکیدگی داخل خیابان و‪ ...‬با سامانه‬ ‫‪ 122‬تماس حاصل نموده و نقطه نظرات و مشکالت خود را مطرح نمایند‬ ‫تا در سریع ترین زمان ممکن به رفع مشکل و اصالح مورد اقدام گردد‪.‬‬ ‫توسعه شبکه ابرسانی در روستاهای شهرستان الهیجان‬ ‫کیاست ‪ -‬به گزارش احتساب به نقل از دفتر روابط عمومی و اموزش‬ ‫همگانی شرکت اب و فاضالب استان گیالن؛ مدیر امور ابفای الهیجان‬ ‫امروز گفت‪ :‬طرح توسعه شبکه ابرسانی روستاهای الشیدان حکومتی‬ ‫و کتشال شهرستان الهیجان بطول ‪ 180‬متر جهت تامین اب شرب‬ ‫سالم و بهداشتی ‪ 10‬خانوار این روستاها اجرا شد‪.‬کامبیز اسمعیلی‪،‬‬ ‫هزینه اجرای این طرح ابرسانی را ‪ 140‬میلیون ریال ذکر کرد‪.‬‬ ‫بررسی مسایل اب و فاضالب شهرستان اباده‬ ‫درجلسه ی مدیرعامل شرکت ابفا فارس با فرماندار این شهرستان‬ ‫کیاست ‪ -‬مدیرعامل شرکت ابفا استان فارس در دیدار با فرماندار شهرستان‬ ‫اباده‪ ،‬مسائل مربوط به اب و فاضالب شهرستان را مورد بررسی و تبادل نظر‬ ‫قرار داد ‪.‬به گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی شرکت ابفا استان‬ ‫فارس ‪ ،‬علی بوستانی رییس هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت در دیدار با‬ ‫نیک مرام فرماندار و رضا جعفری مدیر امور ابفا شهرستان اباده ضمن بررسی‬ ‫اخرین وضعیت ابرسانی به شهروندان این شهرستان ‪ ،‬به بحث در خصوص‬ ‫مسائل موجود در ابرسانی به مردم شهرستان و روشهای کاربردی در اجرای‬ ‫طرح فاضالب شهر اباده پرداخت‪ .‬بنابراین گزارش بوستانی در این دیدار عالوه‬ ‫بر بحث در خصوص طرح فاضالب شهر اباده ‪ ،‬به اهمیت و مزایای استفاده از‬ ‫جمع اوری و دفع بهداشتی فاضالب‪ ،‬احداث تصفیه خانه ی فاضالب اشاره و‬ ‫افزود‪ :‬جمع اوری و دفع بهداشتی فاضالب شهری عالوه بر کمک به بهداشت‬ ‫محیط و کاهش مشکالت زیست محیطی ‪ ،‬از نظر اقتصادی نیز حائز اهمیت‬ ‫فراوان است و پساب حاصل از ان می تواند در بخش کشاورزی و صنعت مورد‬ ‫استفاده گردد ‪ .‬گزارش روابط عمومی شرکت ابفا استان فارس حاکی است‪:‬‬ ‫مدیر عامل شرکت ابفا فارس در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست‬ ‫در خصوص تسریع در عملیات اجرای پروژه های ابرسانی در حال انجام و اجرای‬ ‫پروژه ی مورد نیاز ابرسانی قول مساعد داد‪.‬گزارش روابط عمومی شرکت ابفا‬ ‫فارس حاکی است ‪ ،‬در گفتگوی مذکور فرماندار شهرستان اباده نیز عالوه بر‬ ‫بیان مسائل و موانع موجود در ابرسانی به شهروندان شهرستان اباده‪ ،‬به پاس‬ ‫فعالیت ها و اقدامات مطلوب در راستای ابرسانی به مردم این شهرستان‬ ‫از مدیر عامل شرکت ابفا فارس قدردانی نمود ‪ .‬وی در خصوص پیگیری‬ ‫جهت جذب اعتبارات مالی به منظور اجرای پروژه ها نیز قول مساعد داد‪.‬‬ ‫راه اندازی سامانه نوین گندزدایی الکترولیز در شرکت ابفای استان یزد‬ ‫کیاست ‪ -‬مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت اب شرکت ابفای استان‬ ‫یزد از راه اندازی سامانه نوین گندزدایی الکترولیز به صورت تولید در‬ ‫محل ‪ ،‬در شرکت ابفا خبر داد ‪.‬به گزارش احتساب به نقل از روابط‬ ‫عمومی شرکت اب و فاضالب استان یزد ‪ :‬ابراهیم علیدوست گفت ‪ :‬این‬ ‫سامانه جهت تولید محلول گندزدا برای مخازن ذخیره اب داخل شرکت و‬ ‫چاه های سطح شهر راه اندازی شده است ‪.‬علیدوست اظهارداشت ‪ :‬محلول‬ ‫گندزدای تولید شده هم چنین به چاه های سطح شهر که امکان ورود‬ ‫اب ان ها به مخازن ذخیره اب وجود ندارد نیز انتقال می یابد ‪.‬وی خاطر‬ ‫نشان کرد ‪:‬این محلول می تواند در کمتر از یک دقیقه عمل گندزدایی را‬ ‫انجام دهد و تمامی عوامل بیماری زا را از بین ببرد ‪.‬وی محلول فوق را‬ ‫دارای قدرت گندزدایی بسیار قوی با ماندگاری طوالنی دانست و تاکید‬ ‫کرد ‪ :‬این محلول میتواند تا شعاع کیلومتر ها موثر باشد و زوال کلر را‬ ‫ندارد ‪.‬مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت اب شرکت ابفا در ادامه از‬ ‫دالیل اهمیت این سامانه را تولید محلول در یک محل و انتقال ان به‬ ‫مناطق دیگر عنوان کرد ‪.‬علیدوست افزود ‪ :‬این سامانه با اعتباری بالغ بر‬ ‫یک میلیارد تومان از محل اعتبارات داخلی شرکت راه اندازی شده است‬ ‫‪.‬وی در پایان بیان کرد ‪:‬راه اندازی این سامانه در تابستان امسال می تواند‬ ‫امنیت خاطر شهروندان در استفاده از چاههای سطح شهر را فراهم نماید ‪.‬‬ ‫افتتاح سه طرح پتروشیمی در هفته جاری‬ ‫کیاست ‪ -‬معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع‬ ‫پتروشیمی با اعالم خبر افتتاح سه طرح پتروشیمی با فرمان رییس‬ ‫جمهوری در پایان هفته جاری‪ ،‬گفت‪ :‬افتتاح ‪ 17‬طرح با ظرفیت‬ ‫‪ 25‬میلیون تن در یک سال‪ ،‬رکورد بی نظیر در کارنامه ‪ 58‬ساله‬ ‫صنعت پتروشیمی است‪ .‬بهزاد محمدی معاون وزیر نفت و مدیر عامل‬ ‫شرکت ملی صنایع پتروشیمی‪ ،‬با بیان این که توسعه هوشمندانه‬ ‫صنعت پتروشیمی با جدیت در شرکت ملی صنایع پتروشیمی دنبال‬ ‫و پیگیری می شود‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از افتخارات صنعت پتروشیمی برنامه‬ ‫ریزی دقیق نقشه توسعه و اجرا براساس برنامه ریزی است ‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫در ابتدای سال ‪ 99‬بهره برداری از ‪ 17‬طرح پتروشیمی برنامه ریزی‬ ‫و اعالم شد که تا به امروز ‪ 14‬طرح به طور رسمی با فرمان ریاست‬ ‫جمهوری به بهره برداری رسید و برنامه افتتاح ‪ 3‬طرح باقی مانده‬ ‫که به دلیل شیوع ویروس کرونا با تاخیر همراه شد‪ ،‬در هفته جاری‬ ‫به طور رسمی انجام می شود‪.‬بهزاد محمدی با تاکید براینکه با بهره‬ ‫برداری از این سه طرح‪ ،‬شرکت ملی صنایع پتروشیمی به تعهد افتتاح‬ ‫‪ 17‬طرح پتروشیمی در یک سال عمل کرده است‪ ،‬خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫طرح متانول سبالن با ظرفیت یک میلیون و ‪ 650‬هزار تن در سال‪،‬‬ ‫طرح اوره و امونیاک مسجد سلیمان با یک میلیون و ‪ 700‬هزار تن‬ ‫در سال و طرح اکسیر حالل عسلویه با ظرفیت ‪ 50‬هزار تن در سال‬ ‫تولید پنتان و هگزان که برای نخستین بار در صنعت پتروشیمی اجرا‬ ‫شده است‪ ،‬این هفته به طور رسمی افتتاح می شوند‪.‬معاون وزیر نفت‬ ‫تاکید کرد‪ :‬افتتاح ‪ 17‬طرح پتروشیمی با ظرفیت ‪ 25‬میلیون تن در‬ ‫یک سال‪ ،‬رکورد بی نظیر و درخشان در کارنامه ‪ 58‬ساله صنعت‬ ‫پتروشیمی است‪.‬وی با بیان این که از سال ‪ 1342‬تا سال ‪1398‬‬ ‫ظرفیت نصب شده صنعت ‪ 65‬میلیون تن بود که امروز به ‪ 90‬میلیون‬ ‫تن افزایش پیدا کرده است‪ ،‬گفت‪ 25 :‬میلیون تن افزایش ظرفیت‬ ‫اخبار قصیره‬ ‫کیاست ‪ -‬مهندس احمد فعله گری مدیر عامل شرکت گاز استان‬ ‫کردستان به همراه بخشدار بخش کالترزان ‪ ،‬رییس روابط عمومی ‪،‬‬ ‫رییس اجرای طرح ها ‪ ،‬ناظرین پروژه ها و پیمانکاران اجرای فعال در این‬ ‫بخش از پروژه های گازرسانی روستایی شهر شویشه شهرستان سنندج‬ ‫در روز یکشنبه مورخ بیست و ششم اردیبهشت ماه سال جاری بازدید‬ ‫بعمل اورد‪.‬به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان‪ ،‬راست‬ ‫خدیو بخشدار بخش کالترزان در این بازدید در مورد توسعه گازرسانی‬ ‫بخش روستایی شهرستان سنندج چنین گفت ‪ :‬شرکت گاز استان‬ ‫کردستان به منظور اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی‪ ،‬محرومیت‬ ‫زدایی و گسترش عدالت اجتماعی‪ ،‬تمام زیرساخت های الزم برای توسعه‬ ‫گازرسانی به روستاها را فراهم کرده است‪.‬راست خدیو یاداور شد ‪:‬‬ ‫گازرسانی به روستاها عالوه بر افزایش رفاه در این مناطق‪ ،‬منجر به ایجاد‬ ‫امید به زندگی و اشتغال زایی در روستاها شده و یکی از عوامل اصلی‬ ‫مهاجرت معکوس به حساب می اید‪.‬وی در مورد برکات گازرسانی به‬ ‫روستاهای شهر شویشه اظهار داشت ‪:‬گازرسانی به مناطق دورافتاده‪،‬‬ ‫برکات بسیاری برای استان کردستان و مردم این منطقه داشته است و با‬ ‫تامین انرژی دائم موجب ایجاد تحول در امکانات زیرساختی ابادی های‬ ‫کوچک و بزرگ و دور و نزدیک شده و شبکه ای که زیربنای توسعه‬ ‫روستایی و تامین رفاه ساکنان این مناطق را فراهم و باعث گردیده لبخند‬ ‫رضایت بر لبان مردم نقش ببندد ‪.‬در ادامه این بازدید احمد فعله گری‬ ‫مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان گزارش از وضعیت گاز رسانی‬ ‫شهرستان سنندج ارائه داده و گفت ‪ :‬این شهرستان دارای ‪ 196‬روستای‬ ‫در یک سال و رشد ‪38‬درصدی حاکی از ثبت رکورد بی نظیر در‬ ‫این صنعت است‪.‬مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر‬ ‫اینکه ‪ ، NPC‬معمار توسعه صنعت است‪،‬گفت‪ :‬افزون بر برنامه های‬ ‫توسعه ای باید به این نکته اشاره کرد که پتروشیمی امروز در حوزه ارز‬ ‫اوری‪ ،‬تامین و عرضه ارز از طریق سامانه نیما پیشتاز است‪.‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬تا سال ‪ 1404‬ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی حداقل به ‪130‬‬ ‫میلیون تن خواهد رسید و با توجه به طرح های جهش سوم‪ ،‬طرح‬ ‫های پیشران و نیز طرح های خوراک ترکیبی سبد تولید محصوالت‬ ‫پتروشیمی ایران متنوع می شود و تنوع در سبد محصوالت طی سال‬ ‫های اتی منجر به کاهش واردات محصوالت راهبردی پایین دستی‬ ‫خواهد شد‪.‬محمدی‪ ،‬با بیان اینکه با متنوع شدن سبد محصوالت‬ ‫چهره صنعت پتروشیمی نیز تغییر خواهد کرد‪ ،‬افزود‪ :‬طرح های‬ ‫پیشران صنعت در ‪ 6‬زنجیره و با ‪ 33‬طرح تعریف شده در راستای‬ ‫تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پایین دستی تعریف شده اند‪.‬‬ ‫حفظ و کنترل االینده های فرار پساب در مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا‬ ‫کیاست ‪ -‬متخصصین پتروشیمی بوعلی سینا با اجرای طرح کنترل و کاهش دورریز پساب هیدروکربنی‪ ،‬انتشار االینده های فرار در سطح‬ ‫مجتمع را بیش از ‪ ۹۰‬درصد کاهش دادند‪.‬رئیس اداره ‪ HSE‬پتروشیمی بوعلی سینا با اعالم این خبر اظهار داشت‪ :‬در راستای حفظ‬ ‫هرچه بیشتر سالمت پرسنل و رعایت استانداردهای مربوط به هوای پاک‪ ،‬با اجرای پروژه هایی نظیر طراحی و نصب مه پاش بر روی سطح‬ ‫حوضچه ی پساب صنعتی و نیز اقداماتی نظیر کنترل و کاهش دورریز پساب هیدروکربنی‪ ،‬انتشار االینده های فرار در سطح مجتمع بیش‬ ‫از ‪ ۹۰‬درصد کاهش یافت‪.‬وی گفت‪ :‬این دستاورد با توجه به نوع فرایند این مجتمع که تولید محصوالت اروماتیکی می باشد‪ ،‬گویای تالش‬ ‫مستمر این مجموعه در جهت عمل به مسوولیت های اجتماعی در حیطه افزایش سالمت محیط کار پرسنل می باشد‪.‬ارش قاسمی افزود‪ :‬این‬ ‫مجتمع در نظر دارد که در سال جاری نیز با انجام پروژه هایی همسو‪ ،‬انتشار االینده های فرار را در محدوده استاندارد حفظ و کنترل نماید‪.‬‬ ‫حذف رمز ‪ 3000‬کارت هوشمند سوخت در منطقه شاهرود‬ ‫کیاست ‪ -‬در سال گذشته نزدیک به سه هزار کارت هوشمند سوخت در سطح استان سمنان رمز گشایی شده است ‪.‬به گزارش احتساب‬ ‫به نقل ازروابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه شاهرود ‪ ،‬علی اکبر عربعامری مدیر منطقه شاهرود گفت ‪ :‬در راستای‬ ‫تحقق حقوق شهروندی و ارائه خدمات بهینه و مطلوب به شهروندان ‪ ،‬در سال ‪ ، 99‬دوهزارو نهصد و پنجاه و دو کارت سوخت در چار ناحیه‬ ‫مرکزی ‪ ،‬سمنان ‪ ،‬دامغان و گرمسار رمز گشایی شده است‪.‬عربعامری افزود‪ :‬از انجا که هر کارت سوخت در مدت زمان کوتاهی رمز گشایی و‬ ‫تحویل مراجعین می گردد ‪ ،‬متقاضیان متناسب با موقعیت محل استقرار خود می توانند به منظور پیگیری و انجام رمز گشایی با در دست‬ ‫داشتن مدارک خودرو و هویتی ‪ ،‬بصورت حضوری به یکی از نواحی چهار گانه در استان مراجعه کرده و درخواست خود را پی گیری نمایند ‪.‬‬ ‫با رعایت احترام به حقوق وتکریم ارباب رجوع بررسی شد؛‬ ‫پرداخت بهای سوخت فقط با پوزهای ایمن و ثابت بانکی مستقر در جایگاهها‬ ‫کیاست ‪ -‬جلسه رفع مشکالت مربوط به پایانه های پرداخت الکترونیکی مجاری عرضه سوخت با حضور تعدادی از روسای واحدهای ستاد‬ ‫منطقه البرز و کارشناسان طرف قراداد بانک ملت مورد بررسی و قرار گرفت‪.‬به گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش‬ ‫روابط عمومی منطقه البرز‪ ،‬سرپرست روابط عمومی این شرکت با اشاره به رعایت احترام به حقوق و تکریم ارباب رجوع و وجود مشکالتی در‬ ‫ارائه خدمات الکترونیکی در تعدادی از جایگاههای عرضه سوخت گفت‪ :‬جلسه ای با حضور روسای واحدهای ستاد منطقه البرز و کارشناسان‬ ‫طرف قراداد جهت تاکید بر استفاده از دستگاههای ایمن و ثابت بانکی مستقر در جایگاهها (‪ )pay station‬برگزار شد‪.‬قلندرزاده افزود‪:‬‬ ‫مهمترین تصمیمات و پیشنهادات صورت گرفته در این جلسه‪ ،‬ممنوعیت استفاده از دستگاه های پوز سیار بروی سکوها بدلیل نا ایمن‬ ‫بودن انها‪ ،‬تغییر سقف برداشت و باال بردن ایمنی دستگاه های پرداخت ثابت (‪ )pay station‬نصب شده در جایگاهها‪ ،‬رفع پیغام خطای‬ ‫دستگاههای پوز سیار در راستای سهولت در اجرای طرح الکترونیکی گاز مایع(‪ )lpg‬در روستاهها‪ ،‬بررسی امکان تخصیص نام کاربری و‬ ‫رمز عبور در سامانه های بانک ملت جهت پاسخگویی به مراجعین و کاهش شکایات ( رانندگان اژانس ‪،‬وانت بارها و‪ )...‬می توان نام برد‪.‬‬ ‫کسب رتبه برتر و دریافت لوح تقدیر از مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران‬ ‫کیاست ‪ -‬مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران همزمان با روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی‪ ،‬با ارسال لوح تقدیر از اقدامات‬ ‫مطلوب سرپرست روابط عمومی منطقه قم تشکر و قدردانی کرد‪.‬به گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های منطقه قم‪،‬‬ ‫کرامت ویس کرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران با ارسال لوح تقدیر‪ ،‬از محمد حسین گالب سرپرست روابط عمومی منطقه‬ ‫قم جهت تالش خالصانه و همکاری بی شائبه وی و همکاران ان واحد در کسب رتبه برتر روابط عمومی مناطق تشکر و قدردانی کرد‪.‬شایان ذکر است از‬ ‫مهمترین شاخص های تعیین شده این ارزیابی در سال ‪ ،1399‬ارتباط با رسانه ها‪ ،‬مطالعات اجتماعی‪ ،‬پایگاه اطالع رسانی‪ ،‬انتشارات و فرهنگی می باشد‪.‬‬ ‫بخشدار بخش کالترزان شهر شویشه؛‬ ‫با گازرسانی به این منطقه لبخند رضایت بر لبان مردم نقش بسته است‬ ‫| ‪| PhotoNews‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫‪economy in half a century and “one of the most important undertakings‬‬ ‫‪in Iran’s recent economic history”.The goal of the subsidy reform plan is‬‬ ‫‪to replace subsidies on food and energy (80 percent of total) with targeted‬‬ ‫‪social assistance, in accordance with the country’s Five-Year National‬‬ ‫‪Development Plan.According to the government, approximately $100‬‬ ‫‪billion per year is spent on subsidizing energy prices ($45 billion for‬‬ ‫‪the prices of fuel alone) and many consumable goods including bread,‬‬ ‫‪sugar, rice, edible oils, and medicine.Since the U.S. re-imposed sanc‬‬‫‪tions on Iran to pressure the country’s economy, Iran has been taking all‬‬ ‫‪necessary measures to mitigate the impact of the sanctions and counter‬‬ ‫‪the U.S. actions.Improving and boosting domestic production has been‬‬ ‫‪one of the major strategies that Iran has been following in the past two‬‬ ‫‪years in order to increase its independence and boost non-oil exports.‬‬ ‫‪anaging Director of Iranian Organization of Targeted Subsidies‬‬ ‫‪has said that 320 trillion rials (about $7.61 billion) of the rev‬‬‫‪enues earned from the government’s subsidy reform plan has‬‬ ‫‪been allocated for supporting domestic production in the current Iranian‬‬ ‫‪calendar year (started on March 21).Referring to the need to support pro‬‬‫‪duction and improve the employment of youth in the year which has been‬‬ ‫”‪named the year of “Production: Support and Elimination of Obstacles‬‬ ‫‪by the Leader of the Islamic revolution Seyed Ali Khamenei, Omid Ha‬‬‫‪jati said the priority for the allocation of the mentioned resources would‬‬ ‫‪be for development projects and export-oriented production units.The‬‬ ‫‪Iranian targeted subsidy plan, also known as the subsidy reform plan, was‬‬ ‫‪passed by the Iranian parliament on January 5, 2010.The government‬‬ ‫‪has described the subsidy plan as the “biggest surgery” to the nation’s‬‬ ‫تقدیر استاندار اصفهان از روابط عمومی شرکت گاز‬ ‫دارای سکنه است که قابلیت گازرسانی برای ‪ 189‬روستا فراهم است‬ ‫که تا کنون به ‪ 167‬روستا گازسانی صورت گرفته و عملیات گازرسانی‬ ‫در ‪ 8‬روستا در حال اجرا بوده و کارهای مطالعاتی برای ‪ 14‬روستای‬ ‫باقیمانده در دست اقدام می باشد‪..‬وی افزود ‪ :‬شرایط توپوگرافی و ویژه‬ ‫شهر و روستاهای بخش کالترزان که کوهستان های رفیع و مسیر تردد‬ ‫ان پیچ در پیچ و دارای شیب های تند است و زمین مسیر عبور لوله‬ ‫های گاز از جنس سنگ بسیار محکم بوده که عملیات حفاری برای دفن‬ ‫لوله های گاز را با دشواری های فراوانی روبرو ساخته که مشابه ان‬ ‫کمتر در جاهای دیگر ایران مشاهده می شود‪ .‬مدیر عامل شرکت گاز‬ ‫استان کردستان در مورد پروژه های فعال بخش کالترزان شهرستان‬ ‫سنندج اظهار داشت ‪ :‬پروژه های فعال شهر شویشه شهرستان سنندج‬ ‫در ‪ 4‬مجتمع اصلی در حال فعالیت است که می توان به گازرسانی به‬ ‫مجتمع روستایی برقرو اشاره کرد که خوشبختانه ‪ 20‬هزار متر شبکه‬ ‫گازرسانی اجراء و تعداد‪ 251‬مورد علمک نصب و تعداد ‪ 30‬عملک دیگر‬ ‫در حال نصب می باشد ‪.‬فعله گری در مورد سایر پروژه های گازرسانی‬ ‫منطقه کالترزان چنین گفت ‪ :‬گازرسانی به مجتمع روستایی سفید بن‬ ‫با ‪ 5‬روستا و اجرای ‪ 32‬هزار و ‪ 630‬متر و نصب ‪ 275‬علمک ‪ ،‬مجتمع‬ ‫روستایی میانه با گازرسانی به ‪ 17‬واحد صنعی و ‪ 5‬روستا با اجرای ‪40‬‬ ‫هزار و ‪ 700‬متر و نصب ‪ 735‬علمک و مجتمع روستایی گلیه با گازرسانی‬ ‫به ‪ 4‬روستا و اجرای ‪ 21‬هزار و ‪ 650‬متر شبکه گازرسانی و نصب ‪161‬‬ ‫علمک در حال فعالیت می باشد و پیش بینی می شود این طرح ها به‬ ‫مناسبت های هفته دولت و دهه مبارک فجر به بهره برداری برسند‪.‬‬ ‫کیاست ‪ -‬روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان در شانزدهمین‬ ‫“جشنواره روابط عمومی های استان خوش درخشید‪.‬به گزارش‬ ‫احتساب به نقل از روابط عمومی‪ ،‬در شانزدهمین “جشنواره فرهنگی‬ ‫روابط عمومی های استان اصفهان”‪ ،‬شرکت گاز استان اصفهان موفق‬ ‫به کسب تندیس و لوح افتخار در شش شاخص“ برنامه ریزی و‬ ‫ارزیابی اثر بخشی‪ ،‬روابط عمومی دیجیتال‪ ،‬محتوا سازی‪ ،‬ارتباطات‬ ‫رسانه ای‪ ،‬اطالع یابی و افکار سنجی و مسوولیت های اجتماعی‬ ‫گردید‪.‬به گزارش احتساب به نقل ازروابط عمومی شرکت گاز استان‬ ‫اصفهان‪ ،‬شانزدهمین جشنواره فرهنگی روابط عمومی های استان‬ ‫اصفهان‪ ،‬با حضور دکتر عباس رضایی استاندار اصفهان‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت گاز استان اصفهان و روسا و مدیران روابط عمومی دستگاه‬ ‫های دولتی و خصوصی استان عصر روز گذشته در اتاق بازرگانی‬ ‫اصفهان برگزار شد که شرکت گاز استان اصفهان در سه شاخص‬ ‫حائز رتبه خالق(عنوان ویژه جشنواره )‪ ،‬در سه شخاص رتبه عالی‬ ‫و در یک شاخص رتبه برتر گرفت و تندیس این جشنواره را از ان‬ ‫خود کرد‪.‬در این جشنواره‪ ،‬روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان‬ ‫در شاخص؛ برنامه ریزی و ارزیابی اثربخشی‪ ،‬روابط عمومی دیجیتال‬ ‫و محتوا سازی حائز رتبه خالق ‪ -‬در شاخص اطالع یابی و افکار‬ ‫سنجی‪ ،‬مسوولیت های اجتماعی و ارتباطات رسانه ای حائز رتبه‬ ‫عالی و مجددا" در شاخص ارتباطات رسانه ای حائز رتبه برترگردید‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است‪،‬استاندار اصفهان‪ ،‬ضمن تبریک ‪ 27‬اردیبهشت روز‬ ‫جهانی روابط عمومی و ارتباطات و جایگاه ارزشمند ان درجامعه‬ ‫گفت‪ :‬در شرایطی هستیم که ویروس کرونا بر تمامی فعالیت ها اثر‬ ‫گذاشته و نقش روابط عمومی ها در این شرایط‪ ،‬در جهت اطالع‬ ‫رسانی‪ ،‬شفاف سازی و امید بخشی بیش از پیش باید اثر بخش و پر‬ ‫رنگ باشد ‪.‬دکتر عباس رضایی‪ ،‬افزود‪ :‬فعاالن حوزه روابط عمومی‬ ‫در سازمان ها باید جایگاه خود را بشناسند و اخبار سازمان خود را‬ ‫به طور دقیق اطالع رسانی کنند و به دنبال ایجاد ارامش و نشاط‬ ‫در جامعه باشند‪.‬وی‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬متاسفانه طی چند سال اخیر‪،‬‬ ‫بازتاب مشکالت جامعه و حتی بزرگنمایی ان و دیدن نیمه خالی‬ ‫لیوان بیشتر بوده است‪ ،‬در صورتی که در شرایط بحران‪ ،‬یک وظیفه‬ ‫مهم روابط عمومی ها در کنار داشتن صداقت و اعتماد سازی‪ ،‬امید‬ ‫افرینی است و این هنر روابط عمومی هاست که با استفاده از ابزار‬ ‫های نوین در فضای جامعه و سازمان متبوع نشاط و شادابی را تزریق‬ ‫نمایند‪.‬استاندار اصفهان‪ ،‬گفت‪ :‬در این استان اقدامات قابل مالحظه‬ ‫ای در راستای کاهش نرخ بیکاری و طرح انتقال اب خلیج فارس‬ ‫انجام شده‪ ،‬افزود‪ :‬درحال حاضر یک وظیفه مهم روابط عمومی ها‬ ‫با توجه به ارتباطات رسانه ای که دارند تشویق مردم در مشارکت‬ ‫حداکثری در انتخابات و انتخاب فرد اصلح در انتخابات پیش رو‬ ‫است‪.‬گفتنی است‪ ،‬دراین جشنواره‪ ،‬عملکرد سال ‪ 99‬روابط عمومی‬ ‫ها بر اساس نه شاخص؛نواوری و فعالیت های پیشرو ‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫و ارزیابی اثر بخشی‪ ،‬تحقیق وپژوهش‪ ،‬اطالع یابی و افکار سنجی‪،‬‬ ‫روابط دیجیتال‪ ،‬ارتباطات رسانه ای‪ ، ،‬محتوا سازی‪ ،‬رویداد پردازی‬ ‫و مسئولیت های اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفت‪ .‬گفتنی است به‬ ‫اذعان داوران و مدیر اجرایی این جشنواره ‪ ،‬امسال اثار و مستندات‬ ‫روابط عمومی ها ی استان از رشد مناسب و کیفیت باالیی برخوردار بودند‪.‬‬ ‫رسمیا ‪ ..‬شرکه ایرانیه تطور حقال غازیا مشترکا مع السعودیه‬ ‫وقعت شرکه النفط الوطنیه االیرانیه مع شرکه "بتروبارس" (حکومیه) عقدا لتطویر االخیره حقل "‬ ‫فرزاد ‪ "B‬المشترک مع السعودیه والواقع بالخلیج الفارسی‪.‬وحضر وزیر النفط بیجن زنکنه الیوم‬ ‫االثنین مراسم توقیع العقد بین المدیر التنفیذی لشرکه النفط الوطنیه "مسعود کرباسیان" والمدیر‬ ‫التنفیذی لشرکه "بارس" للنفط والغاز " محمد مشکین فام"‪.‬وتبلغ قیمه العقد ‪ 1.78‬ملیار دوالر‪،‬‬ ‫ویستهدف انتاج ‪ 28‬ملیون متر مکعب من الغاز الحامض یومیا لمده ‪ 5‬سنوات وفق صیغه اعاده‬ ‫الشراء‪.‬وسیتم نقل الغاز المستخرج الى منشات منطقه "بارس ‪ "2‬فی کنکان المطله على الخلیج‬ ‫الفارسی‪ ،‬وبعد معالجته ینقل الى مصفاه المرحلتین التطویریتین ‪ 12‬و ‪ 19‬لحقل بارس الجنوبی‪.‬‬ ‫یقع حقل فرزاد ب فی "بلوک فارسی" بالشریط الحدودی البحری بین ایران والسعودیه‪ ،‬وتحدیدا‬ ‫بمسافه نحو ‪ 20‬کلم من جزیره " فارسی"‪ ،‬اذ ان وبحسب احصائیات رسمیه تبلغ احتیاطاته‬ ‫المقدره نحو ‪ 23‬تریلیون قدم مکعبه‪ ،‬ومکثفات الغاز نحو ‪ 5‬االف برمیل مقابل کل ملیار قدم مکعبه‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪Zobahan requires new ideas and a lot of creativity.”The CEO pointed‬‬ ‫‪to the diversity of stakeholders in the organization and added: “The‬‬ ‫‪needs and characteristics of stakeholders are different and they should‬‬ ‫‪be categorized and special content should be prepared for each section of‬‬ ‫‪stakeholders to increase the effectiveness of these messages.”Yazdiza‬‬‫‪deh considered establishing correct, logical and principled communi‬‬‫‪cation with the audience, as well as clear and transparent information‬‬ ‫‪and receiving the expectations and demands of the audience by using‬‬ ‫‪different methods and techniques as other duties of public relations staff.‬‬ ‫‪Referring to the role of public relations in internal and external com‬‬‫‪munications, the CEO added: “One of the tasks of public relations is‬‬ ‫‪communication and interaction with the media, and the development of‬‬ ‫”‪these interactions is very important in order to introduce the company.‬‬ ‫دکتر کاردگر تاکید کرد‪:‬‬ ‫سیستم های اقتصادی و مالی و ارزشمندترین سرمایه‬ ‫اجتماعی‪ ،‬بسیاری از هزینه های مبادالتی ناشی از‬ ‫ریسک های اجتماعی و اقتصادی را کاهش داده و مشکل‬ ‫اطالعت نامتقارن‪ ،‬مخاطرات اخالقی و انتخاب نامساعد را‬ ‫در بازار بیمه به طور قابل اعتنایی کاهش می دهد‪.‬دکتر‬ ‫کاردگر با اشاره به اینکه در واقع اعتماد‪ ،‬کلید اصلی‬ ‫برقراری ارتباط با مشتری و محرک ان برای استفاده از‬ ‫محصوالت و خدمات سازمان هاست‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از مهم‬ ‫ترین و حتی شاید بنیادی ترین گام برای برقراری تعامل‬ ‫دیالکتیک و دو سویه میان مشتریان و صنعت بیمه‪ ،‬در‬ ‫گام اول اعتماد سازی و در گام بعدی حفظ و تداوم‬ ‫در یک فرایند زمانی است‪ .‬شاید بتوان ادعا کرد بخش‬ ‫عمده ای از عقب ماندگی اقتصادی در برخی کشورها‬ ‫ناشی از عدم اعتماد عمومی در سطح گسترده است‪.‬‬ ‫شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد بین اعتماد‬ ‫و عملکرد اقتصادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد‬ ‫و میزان باالی اعتماد عمومی‪ ،‬فضای رقابت‪ ،‬همکاری و‬ ‫بهبود محیط کسب و کار را به طور فزاینده ای مهیا و‬ ‫ارتقا می بخشد‪.‬به گفته وی‪ ،‬اعتماد می تواند به عنوان‬ ‫عامل مهم‪ ،‬عالوه بر توسعه سایر متغیرهای رشد درون زا‪،‬‬ ‫ارزش ها و نام تجاری شرکت های بیمه را که نماد اعتماد‬ ‫و مزیت رقابتی انهاست‪ ،‬به طور قابل اعتنایی متعالی‬ ‫نماید‪.‬مدیرعامل بیمه دانا در پایان سخنان خود اظهار‬ ‫داشت‪ :‬اگر بنیان نظام اعتماد سازی در شرکت های‬ ‫بیمه پایه گذاری و در بلندمدت نهادینه شود‪ ،‬بی شک‬ ‫بسترهای الزم برای توسعه پایدار و همه جانبه ایجاد شده‬ ‫و منجر به ارزش افرینی و کاهش ریسک در حوزه های‬ ‫مختلف شده و ظرفیت های گسترده ای را برای فراگیری‬ ‫خدمات بیمه ای و ضریب نفوذ بیمه ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫کیاست ‪ -‬مدیر عامل بانک مسکن‪ ،‬با‬ ‫تاکید بر ضرورت بهره گیری از فناوری‪،‬‬ ‫در صنعت ساختمان و هدایت نقدینگی به‬ ‫سمت تولید‪« ،‬مرکز نواوری مسکن تک»‬ ‫را به عنوان بازوی فناوری بانک مسکن‬ ‫معرفی کرد‪.‬به گزارش احتساب به نقل از‬ ‫پایگاه خبری بانک مسکن‪-‬هیبنا‪ ،‬محمود‬ ‫شایان در ایین رونمایی سلسله رویدادهای‬ ‫پیوند در حوزه فناوری ساخت‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬توسعه نواوری در صنعت ساختمان‬ ‫با ادبیاتی همچون سبک سازی‪ ،‬ارزان‬ ‫سازی و استفاده حداکثری از تکنولوژی‬ ‫می تواند ضمن کاهش قیمت تمام شده‪،‬‬ ‫سبب تقویت قدرت خرید متقاضیان‬ ‫مسکن شده و باعث ایجاد تحول در‬ ‫صنعت ساختمان و گردش مالی مناسب‬ ‫در این بخش باشد‪.‬وی با اشاره به حجم‬ ‫باالی نقدینگی در اقتصاد ایران گفت‪ :‬با‬ ‫سیاستگذاری مناسب‪ ،‬این امکان وجود‬ ‫دارد که این سیل نقدینگی را به سمت‬ ‫تولید‪ ،‬باالخص بخش جذاب ساختمان و‬ ‫مسکن هدایت کرد‪.‬شایان افزود‪ :‬گزارشات‬ ‫حاکی از ان است که فقط یک درصد‬ ‫سود صنایع ساختمانی در کشور صرف‬ ‫تحقیق‪ ،‬بروزرسانی فرایند ها و نواوری‬ ‫در این قسمت می شود در حالیکه صنعت‬ ‫ساختمان با تاثیرگذاری بسیار عمیق در‬ ‫جامعه با کمک نواوری می تواند تغییرات‬ ‫اساسی در اقتصاد ملی ایجاد کند و این‬ ‫موضوع با توجه به جایگاه تخصصی بانک‬ ‫مسکن و شرکت های زیر مجموعه بانک‪،‬‬ ‫می تواند بسیار حایز اهمیت باشد‪.‬شایان‬ ‫با اشاره به این موضوع که بانک مسکن‬ ‫برای ایجاد یک مرکز نواوری در صنعت‬ ‫بانکی و ساخت و ساز به منظور ارتباط بین‬ ‫صنعت ساختمان و صنعت بانکی احساس‬ ‫بیمه اسیا در سال ‪ 99‬روزانه‬ ‫بیش از ‪ 12.5‬میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است‬ ‫کیاست ‪ -‬بیمه اسیا با تولید نزدیک به ‪ 8.4‬هزار میلیارد تومان حق بیمه و پرداخت ‪ 4.6‬هزار میلیارد تومان‬ ‫خسارت در بین شرکت های خصوصی صنعت بیمه با سهم ‪ 10‬درصدی در حق بیمه تولید و ‪ 9.5‬درصدی از‬ ‫خسارت پرداخت در رتبه نخست بیمه های خصوصی در هر دو بخش قرار دارد‪ .‬شرکت های فعال در صنعت بیمه‬ ‫کشور در ‪ 1399‬در مجموع ‪ 81.7‬هزار میلیارد تومان حق بیمه تولید کردند و در مقابل ‪ 43.4‬هزار میلیارد تومان‬ ‫خسارت پرداخت کردند که سهم شرکت های خصوصی نزدیک ‪ 56‬هزار میلیارد تومان از حق بیمه تولیدی و بیش‬ ‫از ‪ 29‬هزار میلیارد تومان از خسارت پرداختی بود‪.‬شرکت بیمه اسیا در این سال‪ ،‬روزانه به طور میانگین بیش از‬ ‫‪ 12.5‬میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است که حاکی از توانمندی مالی این شرکت در بازار بیمه کشور‬ ‫است و رشد ‪ 41‬درصدی حق بیمه تولیدی این شرکت در سال ‪ 99‬نسبت به سال ‪ 98‬به خوبی نشان می دهد‬ ‫که مشتریان این شرکت از خدمات بیمه اسیا رضایت دارند و این شرکت عملکرد مطلوبی داشته است که توانسته‬ ‫عالوه بر حفظ مشتریان‪ ،‬سهم بازار خود را افزایش دهد‪.‬بیمه اسیا با تولید نزدیک به ‪ 8.4‬هزار میلیارد تومان حق‬ ‫بیمه و پرداخت ‪ 4.6‬هزار میلیارد تومان خسارت در بین شرکت های خصوصی صنعت بیمه با سهم ‪ 10‬درصدی در‬ ‫حق بیمه تولید و ‪ 9.5‬درصدی از خسارت پرداختی‪ ،‬در رتبه نخست بیمه های خصوصی در هر دو بخش قرار دارد‪.‬‬ ‫فعالیت شرکت های بیمه ای به طور کلی در دو بخش دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت خالصه می شود که از‬ ‫این دو بخش‪ ،‬پرداخت خسارت از اهمیت ویژه ای برخودار است به این دلیل که رضایت بیمه گذاران یا به عبارت‬ ‫دیگر مشتریان‪ ،‬به کیفیت و کمیت این بخش بستگی دارد و شرکت بیمه اسیا با داشتن سهم ‪ 9.5‬درصدی از کل‬ ‫خسارت پرداختی صنعت بیمه کشور و ‪ 15.8‬درصدی در بین شرکت های بورسی از جایگاه ویژه ای برخوردار است‪.‬‬ ‫مسح | ‪Survey‬‬ ‫اخبار ایران ‪iran news -‬‬ ‫اخبار ایران‬ ‫سال پانزدهم | شماره ‪ |313‬چهار شنبه ‪ 29‬اردیبهشت ماه ‪1400‬‬ ‫ایجاد مرکز نواوری مسکن تک‬ ‫نیاز کرد‪ ،‬گفت‪ :‬از همین رو خوشبختانه‬ ‫این مرکز تحت عنوان مرکز نواوری مسکن‬ ‫تک راه اندازی شد و این مرکز نواوری به‬ ‫عنوان بازوی نواوری بانک در جهت ارزیابی‬ ‫و اتخاذ فناوری های نوظهور و همچنین‬ ‫توسعه فرهنگ نواوری در سطح جامعه و‬ ‫حرکت به سمت فناوری های نوین در بانک‬ ‫مسکن شکل گرفت‪ ،‬تا بتواند با حمایت از‬ ‫ایده های نواورانه و بهره گیری از علم روز‬ ‫شرکت های دانش بنیان‪ ،‬تحولی نو در‬ ‫صنعت ساختمان (صنعت پراپ تک) ایجاد‬ ‫کند‪.‬او افزود‪ :‬طبق امار مراجع رسمی و‬ ‫سازمان نظام مهندسی ساختمان میزان‬ ‫و سهم نواوری در سود حاصل از صنعت‬ ‫ساخت و ساز در کشور ما کمتر از یک‬ ‫درصد است که این به هیچ وجه امار خوبی‬ ‫نیست‪.‬مدیر عامل بانک مسکن با تاکید بر‬ ‫این که بانک مسکن بزرگترین بخش تامین‬ ‫مالی صنعت ساختمان است‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫این زمینه باید بزرگترین ابزارهای مالی را‬ ‫شناسایی کنیم‪ ،‬که صنعت ساخت و ساز‬ ‫را رونق داده و ابزارهای نوین برای سرمایه‬ ‫گذاری ایجادکند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬بانک‬ ‫مسکن یک بازار بزرگ مالی صنعت ساخت‬ ‫است که همیشه متقاضیان و خریداران این‬ ‫محصول بیش از تولیدکنندگان هستند‪.‬‬ ‫شایان با ارائه این مقدمه‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اگر‬ ‫به فکر ابزارهای نوین مالی نباشیم‪ ،‬در سال‬ ‫های پیش رو با کاهش سرمایه گذاری‬ ‫درحوزه مسکن خواهیم بود و طبیعتا در‬ ‫این حوزه کاهش سرمایه گذاری اتفاق‬ ‫می افتد‪.‬او افزود‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬ابزارهای‬ ‫نواورانه صنعت ساخت هم ضعیف می شود‬ ‫و کارامدی خودش را از دست می دهد‪.‬‬ ‫ضمن اینکه بانک مسکن یکی از معدود‬ ‫بانک های کشور است که محصوالت نهایی‬ ‫ان همواره پرتقاضا بوده و به موجب این‬ ‫ماموریت‪ ،‬باید سرعت تامین ابزارهای‬ ‫مالی را افزایش بدهیم‪ .‬در نتیجه یکی از‬ ‫ماموریت های «پراپ تک ها» باید این‬ ‫باشد که ابزارهای نوین فن اورانه تامین‬ ‫مالی را طراحی کنند‪.‬شایان با اشاره به این‬ ‫که از این رخداد توقع خواهیم داشت که‬ ‫بگوید چه ابزارهای مالی می تواند حوزه‬ ‫مسکن را پویا و متحرک نگه دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ابزارهای مالی نوین می تواند سرمایه های‬ ‫خرد مردمی را به سمت بازار مسکن هدایت‬ ‫کند و می تواند بازارهای پر سودی را شکل‬ ‫داده و به ما معرفی کند‪ ،‬در نتیجه هدف‬ ‫نواورانه در حوزه فاینانس باید این باشد‪.‬‬ ‫مدیر عامل بانک مسکن در بخش دیگری‬ ‫از صحبت های خود با اشاره به این که‬ ‫‪ 40‬درصد انرژی در صنعت ساختمان‪،‬‬ ‫مصرف می شود‪ ،‬گفت‪ :‬هر میزان صرفه‬ ‫جویی در این انرژی ساختمان ها می تواند‬ ‫یک منابع بزرگی از کشور را ازاد کند و ما‬ ‫باید ابزارهای مشوق داشته باشیم‪ .‬افزود‪:‬‬ ‫بانک مسکن برای تاکید بر لزوم کاربرد‬ ‫فناوری های نوین مشوق هایی را برای‬ ‫انبوه سازی در نظر گرفته و در تهران و‬ ‫کالن شهر ها تمهیدات ساخت مسکن را‬ ‫تا سقف ‪ 450‬میلیون تومان افزیش داده‪،‬‬ ‫در حالیکه برای ساخت واحدهای مسکونی‬ ‫حداکثر ‪ 200‬میلیون تومان است‪.‬شایان در‬ ‫پایان با اشاره به این که این رویداد در سال‬ ‫اینده نیز ادامه دارد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬در قالب مرکز نواوری (مسکن تک)‬ ‫برای توسعه فرهنگ سازی در این حوزه‬ ‫برنامه هایی داریم‪ ،‬که یکی از این برنامه‬ ‫ها پایه ریزی برای جایزه ملی نواوری در‬ ‫حوزه ساخت و ساز خواهد بود‪.‬مدیر عامل‬ ‫بانک مسکن ضمن ابراز امیدواری مبنی بر‬ ‫این که این رویداد بستر ساز و پایه گذار‬ ‫اکوسیستم نواورانه در صنعت ساختمان‬ ‫باشد‪ ،‬از تالش ها و زحمات همکاران‬ ‫شرکت فناوری اطالعات ناواکو و همکاری و‬ ‫حمایت صندوق نواوری و شکوفایی ریاست‬ ‫جمهوری در این خصوص تقدیر و تشکر کرد‪.‬‬ ‫طی امضای تفاهم نامه با بنیاد برکت صورت گرفت؛‬ ‫حمایت بانک صادرات ایران از ایجاد ‪ ٢٧٠‬هزار شغل‬ ‫جایزه اول روابط عمومی الکترونیک صنعت بیمه کشور به بیمه رازی تعلق گرفت‬ ‫کیاست ‪ -‬قائم مقام مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت‪ :‬بانک صادرات ایران برای حمایت‬ ‫از خدمات و طرح های بنیاد برکت امادگی کامل دارد و به همین منظور تفاهم نامه ‪ ٦‬هزار‬ ‫میلیارد ریالی با این بنیاد برای کمک و پشتیبانی از توسعه اشتغالزایی در کشور امضا کرده‬ ‫و امیدواریم که خدمتگزار مردم شریف ایران اسالمی باشیم‪.‬به گزارش احتساب به نقل از‬ ‫روابط عمومی بانک صادرات ایران‪ ،‬رضا صدیق در ایین امضای تفاهم نامه ‪ ١٠‬بانک بزرگ‬ ‫کشور با بنیاد برکت با عنوان «فصل همدلی و برکت» که با حضور محمد مخبر‪ ،‬رئیس‬ ‫ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره)‪ ،‬مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک ها‬ ‫و موسسات مالی برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ایجاد ‪ ٢٢٠‬هزار شغل به اسانی امکان پذیر نیست‬ ‫بلکه افراد زیادی با تالش شبانه روزی موفق به انجام این کار شده اند و از این رو حرکت‬ ‫انجام شده توسط بنیاد برکت حرکتی بسیار شایسته است‪ .‬وی افزود‪ :‬بانک ها همواره در‬ ‫خدمت تولید و اشتغال در کشور بوده اند و با نگاهی به طرح های بزرگی که در کشور‬ ‫راه اندازی شده می توان دریافت که خدمات بزرگی توسط بانک ها به بار نشسته است‪ .‬اثار‬ ‫خدمات و حمایت در اجرای طرح های بزرگ در صنایع پتروشیمی‪ ،‬سیمانی‪ ،‬بزرگراه ها‪،‬‬ ‫هتل ها‪ ،‬بیمارستان ها‪ ،‬خودروسازها و سایر زیرساخت های مختلف اقتصادی وجود دارد که‬ ‫با استفاده از تسهیالت و حمایت بانک ها ایجاد شده است‪.‬قائم مقام مدیرعامل بانک صادرات‬ ‫کیاست ‪ -‬روابط عمومی شرکت بیمه رازی موفق به کسب‬ ‫لوح سپاس و تندیس در بخش “روابط عمومی الکترونیک”‬ ‫در هشتمین جشنواره روابط عمومی های برتر بیمه مرکزی‬ ‫شد‪.‬به گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی و بین‬ ‫الملل بیمه رازی ‪ ،‬در اختتامیه هشتمین جشنواره روابط‬ ‫عمومی های برتر که صبح روز چهارشنبه ‪ ۲۹‬اردیبهشت ماه‬ ‫در محل ساختمان مرکزی بیمه مرکزی و با حضور دکتر‬ ‫سلیمانی‪ ،‬رییس کل بیمه مرکزی و مدیران روابط عمومی‬ ‫شرکت های بیمه برگزار شد‪ ،‬شرکت بیمه رازی رتبه نخست‬ ‫در بخش ” روابط عمومی الکترونیک ” را به خود اختصاص‬ ‫داد‪.‬بر همین اساس‪ ،‬از جناب اقای دکتر ناصرالدین اسالمی‬ ‫فرد‪ ،‬مدیر روابط عمومی شرکت سهامی بیمه رازی تقدیر‬ ‫و لوح سپاس و تندیس این جشنواره به وی اعطا گردید‪.‬‬ ‫رییس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری ارومیه‪:‬‬ ‫فیبرنوری اختصاصی شهرداری همزمان با سوم خرداد به بهره برداری می رسد‬ ‫‪05‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫مدیر عامل بانک مسکن در رویداد پیوند در حوزه فناوری ساخت خبر داد؛‬ ‫ضرورت تدوین نظام اعتمادسازی در شرکت های بیمه‬ ‫کیاست ‪ -‬نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه‬ ‫دانا بر ضرورت تدوین نظام اعتماد سازی در شرکت‬ ‫های بیمه تاکید و اعالم کرد‪ :‬این امر می تواند به عنوان‬ ‫راهبرد و خطی مشی اصلی برای ارتقای شرکت در عرصه‬ ‫رقابت و پیشبرد و اعتالی اهداف درون سازمانی و برون‬ ‫سازمانی مطرح شود‪.‬به گزارش احتساب به نقل از روابط‬ ‫عمومی بیمه دانا‪ ،‬دکتر ابراهیم کاردگر در گفتگویی با‬ ‫اشاره به اهمیت نظام اعتمادسازی در صنعت بیمه اظهار‬ ‫داشت‪ :‬کسب و کار بیمه که مبادله دارایی های نامشهود‬ ‫است‪ ،‬بخش عمده ای از ریسک ها و مخاطرات جامعه را‬ ‫در سطوح مختلف پوشش داده است و به عنوان نهاد‬ ‫پشتیبان مالی در عرصه های مختلف اجتماعی اقتصادی‬ ‫نقش افرینی کرده و یکی از مهم ترین نقاط اتکا و مامن‬ ‫جامعه است‪.‬وی افزود‪ :‬بدیهی است بخش عمده ای از نظام‬ ‫اعتماد سازی جامعه بر عهده نهاد بیمه است و صنعت‬ ‫بیمه به عنوان یکی از ارکان نظام مالی‪ ،‬رابطه دوسویه ای‬ ‫با اعتماد دارد‪ ،‬به طوری که هم بر ان اثر گذاشته و‬ ‫هم اثر می پذیرد‪.‬مدیرعامل بیمه دانا گفت‪ :‬بسترسازی‬ ‫برای اعتماد به عنوان عنصر اصلی و پویا در تقویت‬ ‫‪O‬‬ ‫‪n the occasion of World Communication and Public Relations‬‬ ‫‪Day, public relations staff met with Mansour Yazdizadeh, CEO of‬‬ ‫‪Isfahan Steel.Mansour Yazdizadeh, in this meeting, pointed to the‬‬ ‫‪importance and special position of public relations and said: “Consider‬‬‫‪ing the rapid trend of developments and advancement of communication‬‬ ‫‪technologies, it is very important for the company to have up-to-date‬‬ ‫”‪public relations and new knowledge, equipment and technologies.‬‬ ‫‪Because up-to-date public relations can be effective in introducing the‬‬ ‫‪company’s capabilities, motivating employees, and as a result, produc‬‬‫‪tivity, efficiency and effectiveness, and realizing strategic plans, Zoba‬‬‫‪han Public Relations has done well in this field. He added: “Zobahan‬‬ ‫‪public relations has the necessary standards, but the standard does not‬‬ ‫‪have a size and the favorable introduction of a large company such as‬‬ ‫جــــریــــــدهالکیــــــاســـــت‬ ‫| ‪| PhotoNews‬‬ ‫‪Public relations can challenge the organization and make it progress‬‬ ‫‪kiyasat publication‬‬ ‫‪Mansour Yazdizadeh on World Communication and Public Relations Day‬‬ ‫ایران گفت‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬خدمات و حمایت بانک ها در بخش اشتغالزایی کوچک و خرد‬ ‫نیز همچنان ادامه دارد‪ .‬به نحوی که در سال گذشته رقمی در حدود ‪ ٨٠٠‬هزار میلیارد‬ ‫ریال تسهیالت به واحدهای تولیدی در بخش های مختلف صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬تجارت‪ ،‬مسکن‬ ‫و ‪ ...‬پرداخت شده که ‪ ٣٠٠‬هزار میلیارد ریال ان در حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط‬ ‫پرداخت شده و حرکت بزرگی برای توجه به مشاغل کوچک که اشتغال مستقیم ایجاد‬ ‫می کنند‪ ،‬به حساب می اید‪.‬صدیق پرداخت تسهیالت حمایتی به بخش های اسیب دیده از‬ ‫کرونا در سال گذشته را نیز مورد توجه قرار داد و افزود‪ :‬در سال گذشته بیش از ‪ ٥٧‬هزار‬ ‫کسب و کار اسیب دیده از کرونا از بانک صادرات ایران تسهیالت حمایتی دریافت کردند‬ ‫تا بتوانند به راحتی به فعالیت خود ادامه دهند‪ .‬در این مراسم محمد مخبر‪ ،‬رئیس ستاد‬ ‫اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) با ابراز خرسندی از مشارکت بیشتر بانک های‬ ‫بزرگ کشور از جمله بانک صادرات ایران در طرح های اشتغالزایی بنیاد برکت‪ ،‬اظهار‬ ‫امیدواری کرد که ‪ ٢٧٠‬هزار شغل در نظر گرفته شده برای سال جاری تا ‪ ٤٠٠‬هزار‬ ‫شغل افزایش یابد‪.‬وی گفت‪ :‬امکانات خدادادی کشور چند صد برابر مشکالت موجود‬ ‫است‪ .‬در سال گذشته و با امکانات محدود بنیاد برکت و تالش پرسنل خود‪ ،‬موفق شدیم‬ ‫‪ ٢٥‬درصد اشتغال ایجاد شده کشور را به خود اختصاص دهیم‪ .‬مخبر با اشاره به وجود‬ ‫منابع و امکانات فراوان در کشور‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اینها سرمایه های اصلی نیستند بلکه مردم‬ ‫سرمایه های اصلی هستند‪ .‬مزیت واقعی ما در کشور نیروی انسانی است که باید برای‬ ‫ایجاد اشتغال بیشتر سرمایه های عظیم خدادادی را به صحنه بیاوریم‪ .‬هنر بنیاد برکت در‬ ‫این بوده که کار را با مردم و برای مردم اغاز کرد ه است‪.‬وی با اشاره به اهمیت مشاغل‬ ‫خرد و کوچک در دنیا‪ ،‬افزود‪ ٦٠ :‬درصد اشتغال پیشرفته ترین کشورها از طریق ایجاد‬ ‫همین مشاغل خرد است و در برخی مواقع تا ‪ ٣٠‬درصد تولید ناخالص این کشورها‬ ‫از طریق همین مشاغل انجام می شود‪ .‬نسل جوان کشور در حال گذر از سن اشتغال‬ ‫است و ایجاد اشتغال صرفا یک فعالیت عادی نیست‪ ،‬بلکه اساس فعالیت جامعه است‪.‬‬ ‫امضای تفاهم نامه بانک صادرات ایران در اغاز عملیات اجرایی ایجاد ‪ ٢٧٠‬هزار شغل‬ ‫در سال «تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» با بنیاد برکت‪ ،‬به منظور بهبود وضعیت‬ ‫معیشت خانوارهای ساکن در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و توانمندسازی اقتصادی‬ ‫و اجتماعی با اولویت کسب و کارهای خرد و خانگی مبتنی بر مزیت های نسبی مناطق‬ ‫انجام شد که بر اساس ان اعطای وام قرض الحسنه اشتغالزایی به طرح های معرفی شده‬ ‫توسط این بنیاد در چارچوب تفاهم نامه و ضوابط جاری بانک صورت خواهدگرفت‪.‬‬ ‫احداث ‪ 5‬زمین ورزشی روباز در کانون ‪ 5‬کوه پارک منطقه ‪9‬‬ ‫کیاست ‪ -‬رییس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری ارومیه گفت‪ :‬فیبرنوری اختصاصی شهرداری همزمان‬ ‫با سوم خرداد به بهره برداری می رسد‪.‬به گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫شهرداری ارومیه‪ ،‬یاسر اسدپور با اشاره به پروژه فاخر فیبرنوری اختصاصی شهرداری ارومیه اظهار کرد‪ :‬فیبرنوری‬ ‫شهرداری با سرمایه گذاری بخش خصوصی و به طول ‪ ۷۲‬کیلومتر که روز سوم خرداد به مناسبت سالروز ازاد سازی‬ ‫خرمشهر کل پروژه بصورت نهایی افتتاح خواهد شد‪.‬وی افزود‪ :‬این پروژه با هدف بهره برداری در هوشمندسازی شهر از‬ ‫سوی سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات برنامه ریزی شده و از مهمترین اقدامات و بستر اصلی برای رسیدن به شهر‬ ‫هوشمند ارومیه است‪.‬رییس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری ارومیه گفت‪ :‬امروزه در جهان شاهد حرکت‬ ‫به سمت بهره مندی از تکنولوژی های روز و هوشمند هستیم و توسعه شبکه فیبر نوری زیرساخت اصلی و اساسی برای‬ ‫ارایه سرویس های پایدار است‪ .‬اسدپور تصریح کرد‪ :‬پروژه فاخر فیبرنوری اختصاصی شهرداری جز برترین پروژه های‬ ‫کشور در کیفیت و همچنین سرعت پیاده سازی در مقایسه با پروژه های مشابه است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬خدمت رسانی بی‬ ‫وقفه‪ ،‬یکپارچه و پایدار و اتصال بدون محدودیت و با سرعت باالی اماکن مختلف شهرداری با بهره برداری از این پروژه‬ ‫امکانپذیر می شود‪.‬اسدپور یاداور شد‪ :‬پروژه فیبرنوری اختصاصی شهرداری‪ ،‬موجب اتصال بدون محدودیت و با سرعت‬ ‫بسیار باال بین اماکن و ساختمانهای شهرداری را فراهم کرده و عالوه بر ان در خدمت عموم شهروندان و همچنین‬ ‫توسعه کسب و کارهای حوزه شهر هوشمند قرار می گیرد‪.‬وی یکی از مهمترین مزایای راه اندازی این پروژه را ایجاد زیر‬ ‫ساخت الزم برای راه اندازی مرکز کنترل ترافیک و همچنین راه اندازی دوربین های کنترل سرعت و همچنین کنترل‬ ‫محدوده زوج و فرد عنوان کرد و افزود‪ :‬با این کار امکان کنترل ترافیک و کاستن از میزان ان به راحتی فراهم شده و‬ ‫شاهد به حداقل رسیدن مشکالت ترافیکی خواهیم بود‪.‬اسدپور اظهار کرد‪ :‬کاهش محسوس هزینه ها‪ ،‬گسترش دولت‬ ‫الکترونیک‪ ،‬امکان ارایه اینترنت ‪ ، 5G‬نگاه دانش بنیان و همچنین اقتصادی به حوزه فناوری اطالعات و شهر هوشمند‪،‬‬ ‫مباحث پدافند غیرعامل و توسعه امنیت شبکه از جمله مواردی است که با افتتاح پروژه فیبرنوری اختصاصی شهرداری‬ ‫ارومیه می توان به ان دست یافت و جز محوری ترین مباحث مطرح شده در این حوزه هستند‪.‬رییس سازمان فناوری‬ ‫اطالعات و ارتباطات شهرداری ارومیه با اشاره به اینکه با اتصال بیش از ‪ ۳۰‬نقطه از اماکن و ساختمانهای شهرداری‬ ‫پروژه فاخر فیبر نوری به بهره برداری نهایی می رسد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬کلنگ زنی این پروژه در تاریخ ‪ ۲۰‬شهریور ‪ ۹۷‬به‬ ‫دست وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات انجام شده که در طی مدت ‪ ۳۰‬ماه و در سه فاز اماده بهره برداری نهایی شد‪.‬‬ ‫کیاست ‪ -‬شهردار منطقه ‪ 9‬مشهد از احداث ‪ 5‬زمین ورزشی روباز برای‬ ‫ورزش های توپی در کانون ‪ 5‬کوه پارک مشهد مقدس خبر داد‪.‬به گزارش‬ ‫احتساب به نقل از پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد‪ ،‬جواد اصغری گفت‪:‬‬ ‫همزمان با بهره برداری از کوه پارک‪ ،‬جهت افزایش امکانات و رفاه شهروندان‬ ‫پروژه های متعدد عمرانی‪ ،‬فضای سبز و فرهنگی در ان تعریف شده که‬ ‫تعدادی از ان ها در مرحله اجرایی قرار دارد‪.‬وی اظهار کرد‪ :‬یکی از پروژه های‬ ‫تفریحی ‪ -‬ورزشی در حال اجرا در کوه پارک‪ ،‬پروژه احداث ‪ 5‬زمین ورزشی‬ ‫روباز به مساحت ‪ 1300‬مترمربع در کانون ‪ 5‬است که طبق برنامه زمانبندی‬ ‫در ‪ 6‬ماهه اول سال جاری به بهره برداری می رسد‪.‬شهردار منطقه ‪ 9‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این زمین ورزشی برای ورزش های توپی گل کوچک‪ ،‬والیبال‪ ،‬بسکتبال‪،‬‬ ‫بدمینتون و پینگ پنگ در نظر گرفته شده است‪.‬اصغری به پروژه در حال اجرای‬ ‫دیگری در کوه پارک اشاره کرد و افزود‪ :‬احداث مسیر پیاده روی حدفاصل‬ ‫کانون ‪ 1‬و ‪ 2‬با اعتبار بیش از ‪ 52‬میلیارد ریال در مساحت ‪ 10‬هزار متر مربع‬ ‫به طول ‪ 800‬متر از اسفند ماه سال گذشته اغاز شده است‪.‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫این مسیر با ‪ 65‬درصد پیشرفت فیزیکی با اجرای تایل گذاری‪ ،‬احداث مسیر‬ ‫دوچرخه‪ ،‬ایجاد استراحتگاه‪ ،‬نصب مبلمان شهری در حال انجام است‪.‬شایان ذکر‬ ‫است احداث بزرگترین مجموعه بازی کودکان‪ ،‬نصب بلندترین میل پرچم‪ ،‬پیش‬ ‫بینی فضاهای ورزشی‪ ،‬ابشار‪ ،‬احداث تفرجگاه ها و استراحت گاه ها‪ ،‬مجموعه‬ ‫طبیعت گردی برای اشنایی بیشتر شهروندان با گونه های گیاهی و جانوری‬ ‫و‪ ...‬از امکاناتی است که در پروژه کوه پارک مشهد در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫شهردار قم‪:‬‬ ‫افتتاح ‪ ۴۵‬پروژه در ‪ ۱۲‬هفته‬ ‫کیاست ‪ -‬شهردار قم از افتتاح ‪ 45‬پروژه در مدت ‪ 12‬هفته در قالب طرح "قم در مسیر‬ ‫تحول"خبر داد و گفت‪ :‬چهارشنبه هر هفته ایین افتتاح ‪ 45‬پروژه ورزشی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬خدماتی‪،‬‬ ‫ترافیکی‪ ،‬زیست محیطی و فضای سبز در قم برگزارشده تا شاهد شتاب هر چه بیشتر شهر در‬ ‫مسیر تحول باشیم‪.‬به گزارش احتساب به نقل از شهرنیوز‪ ،‬دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد در‬ ‫حاشیه افتتاح سه پروژه شهری در طرح “قم در مسیر تحول”‪ ،‬عملکرد شهرداری قم را در‬ ‫تحقق برنامه های خود ارزیابی کرد و اظهار داشت‪ :‬خوشبختانه در سال ‪ ۱۴۰۰‬چهارشنبه‬ ‫هر هفته به مدت ‪ ۱۲‬هفته ایین افتتاح پروژه های شهری برگزار خواهد شد‪.‬شهردار قم تعداد‬ ‫پروژه های اماده برای بهره برداری را بیش از ‪ ۴۵‬پروژه دانست و افزود‪ ۴۵ :‬پروژه در حوزه های‬ ‫ورزشی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬خدماتی‪ ،‬ترافیکی‪ ،‬زیست محیطی و فضای سبز هر چهارشنبه به بهره برداری‬ ‫رسیده و تعدادی پروژه شاخص نیز کلنگ زنی می شود‪.‬سقائیان نژاد با اشاره به عملکرد شش ساله‬ ‫مناطق‪ ،‬سیر تحول شهر قم را پرشتاب توصیف کرد‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم با حرکت های عملی بیشتر‬ ‫بتوانیم تحول شهر قم را پرشتاب تر کرده و به مردم اطالع رسانی کنیم‪.‬وی عملکرد شهرداری‬ ‫قم را در توسعه فضای سبز منطقه دو موردتوجه قرارداد و تصریح کرد‪ :‬امروز منطقه با سرانه‬ ‫فضای سبز بیش از ‪ ۳۰‬مترمربعی دیگر منطقه محرومی در حوزه فضای سبز نبوده و این عدد‬ ‫فراتر از استاندارهای جهانی است‪.‬شهردار قم به رعایت توازن و عدالت در توسعه مناطق اشاره‬ ‫و خاطرنشان کرد‪ :‬در حال حاضر تنها منطقه شش دچار کمبودهایی بوده که امسال بیش از‬ ‫‪ ۶۲‬میلیارد تومان برای محرومیت زدایی و اجرای پروژه در این منطقه اختصاص داده شده است‪.‬‬ ‫سقائیان نژاد تاخیر در افتتاح بعضی از پروژه های تفریحی و گردشی را تشریح کرد و گفت‪ :‬شیوع‬ ‫ویروس کرونا و لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی مهم ترین عامل تاخیر در افتتاح پروژه های‬ ‫تفریحی بوده و امیدواریم به زودی این فرصت های ایجادشده در اختیار شهروندان قرار گیرد‪.‬وی‬ ‫سه پروژه تفریحی شهربازی بوستان غدیر‪ ،‬تله سیژ بوستان علوی و باغ پرندگان را نمونه ای از‬ ‫پروژه های تفریحی اماده به بهره برداری عنوان کرد و افزود‪ :‬در صورت بازگشایی این سه پروژه‬ ‫تفریحی و گردشگری شاهد شادابی و ارتقا کیفیت اوقات فراغت جوانان در شهر قم خواهیم بود‪.‬‬ ‫رئیس جامعه امیرکبیر التکنولوجیه‪:‬‬ ‫اعلن رئیس جامعه امیر کبیر التکنولوجیه عن استثمار ما مجموعه ‪ 100‬ملیار تومان الطالق حاسوب سیمرغ العمالق‪،‬‬ ‫والذی سیوفر منصه للشرکات لتطویر قوه معالجاتها فی المستقبل القریب ‪.‬و فی حفل ازاحه الستار عن حاسوب‬ ‫سیمرغ العمالق الیوم االحد‪ ،‬الذی اقیم بحضور وزیر االتصاالت‪ ،‬قال رئیس جامعه امیر کبیر التقنیه "احمد معتمدی"‪،‬‬ ‫ان هذا المشروع تحقق بجهود وزیر االتصاالت اذری جهرمی‪ ،‬وفی عام ‪ 2020‬قامت وزاره العلوم والبحوث‬ ‫والتکنولوجیا بتقدیم میزانیه بقیمه ‪ 13‬ملیار تومان للجامعه لتنفیذ هذا المشروع‪.‬واشار الى ان وزاره االتصاالت‬ ‫وتکنولوجیا المعلومات خصصت ایضا ‪ 50‬ملیار تومان لتنفیذ هذا المشروع‪ ،‬کما انه فی االونه االخیره تم تخصیص‬ ‫‪ 20‬ملیار تومان من قبل دائره الشوون العلمیه فی رئاسه الجمهوریه و ‪ 20‬ملیار تومان النشاء البنیه التحتیه‪ ،‬بما فی ذلک‬ ‫المساحه المادیه والکهرباء‪ ،‬من قبل هذه الجامعه‪ ،‬موضحا ان المیزانیه االجمالیه لهذا المشروع بلغت ‪ 100‬ملیار‬ ‫تومان‪.‬وقال معتمدی‪ :‬ان قوه المعالجه ودقه الکمبیوتر العمالق والمعیار العالمی ‪ 64‬بت‪ ،‬وحاسوب سیمرغ العمالق‬ ‫لدیه قوه ‪ 32‬بت‪ ،‬وسیبدا هذا الکمبیوتر العمالق العمل بـ ‪ 560‬بیتافلوب وسیصل الى بیتافلوبس‪.‬واضاف ان النظام‬ ‫االساسی السحابی الذی تم انشاوه فی هذا الکمبیوتر العمالق یوفر مساحه منصه للشرکات ولقد حاولنا ان نجعل‬ ‫نموذج الخدمه اکثر من قبل القطاع غیر الحکومی‪ ،‬الذی یقدم خدمات للمجتمع‪ ،‬ونوفر المزید من البنیه التحتیه‪.‬‬ ‫اخبار قصیره‬ ‫تشغیل کمبیوتر سیمرغ العمالق بتکلفه ‪ 100‬ملیار تومان‬ صفحه 5 ‫‪Over 26 m tons of minerals extracted from East Azarbaijan mines in a year‬‬ ‫جــــریــــــدهالکیــــــاســـــت‬ ‫القوه االقتصادیه | ‪Economic Strength‬‬ ‫اقتصادمقاومتی‬ ‫‪kiyasat publication‬‬ ‫مسح | ‪Survey‬‬ ‫سال پانزدهم | شماره‪ | 313‬چهار شنبه‪ 29‬اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫‪06‬‬ ‫مدیر روابط عمومی مجتمع فوالد خراسان؛‬ ‫روابط عمومی ها‪ ،‬کارگزاران «دیپلماسی سازمان»‬ ‫کیاست ‪ -‬مدیر روابط عمومی مجتمع فوالد خراسان در یادداشتی به‬ ‫مناسبت هفته ارتباطات و روابط عمومی نوشت‪ :‬مجموعه های روابط‬ ‫عمومی را کارگزاران «دیپلماسی سازمان ها» قلمداد کنیم‪.‬مجالی‬ ‫فراهم شده تا به میمنت روزی که به نام «روابط عمومی و ارتباطات»‬ ‫ثبت گردیده‪ ،‬یادکردی داشته باشیم از کسانی که به واسطه فعالیت‬ ‫صادقانه ان ها «سرمایه ی اجتماعی» سازمان رشد می کند‪.‬ارزش‬ ‫افزوده ای که فعالیت روابط عمومی ها ایجاد می کند‪ ،‬سرمایه اجتماعی‬ ‫سازمان را مستقیما تحت تاثیر قرار می دهد و تردیدی نیست که نقصان‬ ‫یا افزایش این سرمایه اجتماعی در پیشرفت و بالندگی سازمان ها تاثیری‬ ‫ماندگار دارد‪ .‬در واقع می توان گفت که همکاران ما در روابط عمومی‬ ‫سازمان ها و شرکت های مختلف‪« ،‬حافظان اندوخته های معنوی»‬ ‫سازمان های خود هستند؛ اندوخته های معنوی ای که مهم ترین ان ها‬ ‫«اعتماد» ذی نفعان سازمان و همه کسانی است که مخاطب ما شمرده‬ ‫می شوند‪.‬چرخه سالم اطالعات‪ ،‬صداقت‪ ،‬شفافیت و امانتداری و دقت‪،‬‬ ‫اصولی هستند که بر رفتار و عملکرد روابط عمومی ها موثرند‪ .‬امروز حتی‬ ‫دولت ها‪ ،‬به موازات افزایش نقش مردم در حکمرانی‪ ،‬انرژی و منابع‬ ‫زیادی را برای حفظ وجهه خود با استفاده گسترده از فعالیت های‬ ‫«روابط عمومی» صرف می کنند‪ ،‬به همین قیاس می توانیم مجموعه‬ ‫های روابط عمومی را کارگزاران «دیپلماسی سازمان ها» قلمداد کنیم‬ ‫که ایفای نقش ان ها می تواند نه تنها روابط داخلی و بیرونی بلکه نحوه‬ ‫عرضه خدمت‪ ،‬تولید کاال‪ ،‬ارتباط با ارباب رجوع و مشتری و همه و‬ ‫همه را تحت تاثیر خود قرار دهد‪.‬طبیعتا با توجه به تعریفی که از روابط‬ ‫عمومی به عنوان پل ارتباط مخاطبان با سازمان و نیز مشاور و دستیار‬ ‫مددکاران مدیریت اداره و شرکت و انجمن و ‪ ...‬وجود دارد‪ ،‬نیاز است‬ ‫و‬ ‫ِ‬ ‫که نقش و کارکرد روابط عمومی ها بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و‬ ‫غفلتی که بعضا ممکن است در برخی مجموعه ها نسبت به حوزه روابط‬ ‫عمومی وجود داشته باشد و گاهی بر اثر فقدان اگاهی نسبت به اهمیت‬ ‫نقش و کارکرد روابط عمومی ها‪ ،‬به ان به عنوان حوزه ای فرعی نگاه‬ ‫می شود‪ ،‬جبران شود‪.‬از سوی دیگر لزوم ارتقای توانمندی های روابط‬ ‫عمومی ایجاب می کند که همکاران ما با اموزش و تجهیز خود به دانش‬ ‫و تخصص های مورد نیاز در زمینه های گوناگون اعم از‪:‬روابط رسانه ای‪،‬‬ ‫روابط سرمایه گذاری‪ ،‬ارتباطات داخلی‪ ،‬روابط کار و‪ ...‬مطالعه و به دانش‬ ‫الزم مسلط شوند و هر چه می توانند‪ ،‬مهارت های کلیدی این حرفه‬ ‫تخصصی را در خود ارتقا دهند‪ .‬مهارت هایی نظیر‪:‬شفاف نویسی و روشن‬ ‫و قابل درک سخن گفتن‪ ،‬به تجزیه و تحلیل امور مربوط به روابط سازمان‬ ‫و جامعه پیرامونی‪ ،‬مهارت های ارتباط فردی‪ ،‬اندیشه ورزی انتقادی‪،‬‬ ‫لوازم ارتباط در عصر فناوری های نوین و‪...‬حساسیت و دشواری کار روابط‬ ‫عمومی را شاید بتوان در نقش دوگانه و همزمانی دانست که هم سازمان‬ ‫و هم جامعه از ان انتظار دارند و وکالتی که هم از سوی سازمان به روابط‬ ‫عمومی ها برای بیان دیدگاه سازمان تفویض می شود و هم از سوی دیگر‬ ‫وکالتی ضمنی که مخاطب به واسطه اعتمادش به شما واگذار می کند‬ ‫که این وکالت دوسویه نیازمند صداقت‪ ،‬امانتداری و درستکاری و درعین‬ ‫حال هوشیاری ویژه ای است‪.‬برای همکاران عزیزم در سراسر کشور‬ ‫در ایفای این وظیفه دشوار موفقیت و عاقبت به خیری ارزو می کنم‪.‬‬ ‫شهرام بقراط‬ ‫مدیر روابط عمومی مجتمع فوالد خراسان‬ ‫بررسی اخرین وضعیت پیشرفت پروژه عظیم مجتمع گندله سازی بهاباد‬ ‫کیاست ‪ -‬اخرین وضعیت پیشرفت پروژه عظیم مجتمع گندله سازی بهاباد به همت‬ ‫شرکت اهن و فوالد غدیر ایرانیان با حضور سرمایه گذاران‪ ،‬اعضای هیات مدیره‬ ‫سرمایه گذاری و هلدینگ صنایع و معادن غدیر‪ ،‬استاندار یزد‪ ،‬مدیرعامل شرکت اهن ‬ ‫و فوالد غدیر ایرانیان‪ ،‬مدیر مجتمع معدنی چادرملو‪ ،‬فرماندار و مسئوالن شهرستان‬ ‫بهاباد و جمع دیگری از مدیران صنعتی استان یزد و کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار‬ ‫گرفت‪ .‬به گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی شرکت اهن و فوالد غدیر ایرانیان‪،‬‬ ‫عالوه بر برگزاری جلسه ای مشترک با حضور پیمانکاران این مجتمع و استاندار و‬ ‫مسووالن حاضر‪ ،‬بر سرعت گرفتن این طرح مهم تا مرحله بهره برداری و افتتاح که‬ ‫نوید افتتاح ان تا نیمه سال ‪ ۱۴۰۱‬عنوان شد‪ ،‬تاکید شد‪.‬گفتنی است‪ ،‬در این برنامه‬ ‫اغاز عملیات اجرایی احداث کارخانجات کنسانتره سنگ اهن عصرنوین بهاباد و احداث‬ ‫خطوط فرعی ریلی از ایستگاه بهاباد به مجتمع گندله سازی این شهرستان توسط‬ ‫استاندار و مدیران ارشد هلدینگ و شرکت اهن و فوالد غدیر ایرانیان کلنگ زنی شد‪.‬‬ ‫برنامه ایمیدرو برای ایجاد فضای رقابتی در زنجیره فوالد‬ ‫کیاست ‪ -‬مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو گفت ‪ :‬ایمیدرو به دنبال ایجاد و تقویت یک ساختار رقابتی در زنجیره فوالد است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این سازمان عالوه بر انتهای زنجیره‪ ،‬راهبری و ایجاد فضای رقابتی در بخش های کنسانتره‪ ،‬گندله و اهن اسفنجی از طریق بورس‬ ‫کاال را‪ ،‬مورد تاکید قرار داده است‪.‬به گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی ایمیدرو‪ ،‬امیر صباغ افزود ‪ :‬ایمیدرو به عنوان یک سازمان توسعه‬ ‫ای کل زنجیره را می بیند و می داند زمانی که فوالد در انتهای زنجیره به صورت شفاف در بورس کاال تعیین قیمت می شود‪ ،‬باید بتواند منافع و‬ ‫شفافیت را به سایر بخش ها نیز منتقل کند‪ .‬این موضوع سبب خواهد شد ایران در حد کالس دهمین فوالد ساز دنیا عمل کند‪.‬وی اظهار داشت ‪:‬‬ ‫برای ایمیدرو نه تنها تمام فرایندها در زنجیره فوالد از اهمیت باالیی برخوردار است بلکه تولید پایین دست و حتی تامین نیاز خودروساز داخلی‬ ‫نیز مهم است‪ .‬وی افزود ‪ :‬از این رو ایمیدرو به عنوان یک سازمان دولتی که تمام منابع مالی فروش ان به خزانه وارد می شود نمی تواند منافع‬ ‫مردم را نادیده بگیرد‪.‬صباغ اظهار داشت ‪ :‬ساختار باید به گونه ای طراحی شود که امکان رقابت در همه بخش ها وجود داشته باشد و در فضای‬ ‫شفافی قیمت ها کشف شود‪ .‬از سوی دیگر متقاضیان خرید و همینطور فروشندگان باید "فرصت برابر" برای حضور در مزایده ها داشته باشند‪.‬‬ ‫بسترسازی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری برای ایجاد یک هزار شغل خرد و کوچک‬ ‫کیاست ‪ -‬در نشست صمیمی مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و‬ ‫بختیاری و مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت کشور‪ ،‬راه های ایجاد همکاری‬ ‫در راستای مشارکت در امر ایجاد یک هزار اشتغال در منطقه بررسی شد‪.‬به‬ ‫گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و‬ ‫بختیاری‪ ،‬در ابتدای این نشست وحید میرزایی‪ ،‬مدیرعامل شرکت ورق خودرو‬ ‫با تاکید بر لزوم ایجاد اشتغال در استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت‪:‬‬ ‫این شرکت با بهره گیری از مدرن ترین تکنولوژی های روز دنیا و به عنوان تنها‬ ‫تولیدکننده ورق های گالوانیزه ویژه استفاده در صنعت خودروسازی کشور‪،‬‬ ‫نقش بی بدیل در خودکفایی صنعت خودروسازی کشور و توسعه پایدار منطقه‬ ‫چهارمحال و بختیاری برعهده دارد و ارزش افزوده زیادی خلق کرده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬رویکرد جدید شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری‬ ‫مشارکت در طرح های اشتغال زایی با همکاری موسسات دولتی و مالی و‬ ‫اعتباری فضاهای اموزشی و ایفای نقش حمایتی در خصوص محرومیت زدایی‬ ‫از چهره این منطقه است‪.‬مدیرعامل شرکت ورق خودرو سپس از اهتمام بانک‬ ‫قرض الحسنه رسالت در پیاده سازی فرهنگ فرهیخته قرض الحسنه در جامعه‬ ‫و توسعه خدمات بانک داری اجتماعی قدردانی و عنوان کرد‪ :‬هم افزایی در جهت‬ ‫ارزش افرینی و همکاری متقابل و استفاده از ظرفیت های طرفین می تواند‬ ‫زمینه ساز ارتباط مطلوبی در جهت خدمت و حمایت اشتغال زایی و کارافرینی‬ ‫خرد و کوچک در اجتماعی شود‪.‬در ادامه این نشست حسین زاده‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫بانک قرض الحسنه رسالت کشور با تحسین برانگیز خواندن نقش شرکت ورق‬ ‫خودرو به عنوان یک مجموعه مولد در ساختار اجتماعی منطقه اظهار داشت‪:‬‬ ‫طرح های ارائه شده و پیشنهادی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری‬ ‫در راستای رفع محرومیت از چهره این استان برخوردار از ظرفیت های انسانی‬ ‫نماد یک تحول بنیادین در عرصه اقتصادی و اجتماعی منطقه است‪.‬وی به‬ ‫تبیین و تشریح اهداف و فعالیت های بانک قرض الحسنه رسالت کشور در‬ ‫قالب خدمات ارزان‪ ،‬اسان و شرعی در بستر بانک داری اجتماعی (بدون شعبه)‬ ‫پرداخت و افزود‪ :‬تالش خواهیم کرد در یک تعامل دوسویه و در راستای‬ ‫برنامه های این بانک‪ ،‬طرح های مشترک با شرکت ورق خودرو را اجرایی و‬ ‫تا پایان ان به تعهدات خویش پایبند باشیم‪.‬مدیرعامل بانک قرض الحسنه‬ ‫رسالت در پایان اظهار امیدواری کرد در قالب همکاری های منسجم با شرکت‬ ‫ورق خودرو چهارمحال و بختیاری بتوانیم عالوه بر بسترسازی و مهیا کردن‬ ‫شرایط جهت ایجاد یک هزار شغل خرد و کوچک در اهداف کوتاه مدت بتوانیم‬ ‫طرح های میان مدت و طوالنی مدت متعددی را برنامه ریزی و عملیاتی کنیم‪.‬‬ ‫نشست هم اندیشی مدیران روابط عمومی شرکت های منطقه گل گهر برگزار شد‬ ‫اخبار قصیره‬ ‫کیاست ‪ -‬نشست هم اندیشی مدیران روابط عمومی شرکت های‬ ‫منطقه معدنی و صنعتی گل گهر به مناسبت روز روابط عمومی و‬ ‫ارتباطات با حضور رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت‬ ‫صمت برگزار شد‪.‬به گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی و امور‬ ‫بین الملل شرکت گل گهر‪ ،‬دکتر ترابی رییس مرکز روابط عمومی‬ ‫وزارت صمت در جلسه ای با حضور مدیران روابط عمومی منطقه‬ ‫گل گهر گفت‪ :‬اموزش و توانمندسازی نیروی انسانی در حوزه ‬ ‫روابط عمومی بسیار مهم است؛ چرا که یک روابط عمومی توانمند‬ ‫‪A‬‬ ‫| ‪| PhotoNews‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫‪year 1399 to register an 18.1-percent increase compared to the‬‬ ‫‪preceding year.Based on the mentioned data, 576 licenses had‬‬ ‫‪been issued in the Iranian calendar year 1398.During the previ‬‬‫‪ous year, 1,020 mineral exploration licenses were also issued in‬‬ ‫‪the country, which in comparison with 960 licenses issued in the‬‬ ‫‪year 1398, a 6.3-percent increase is registered in this sector.As‬‬ ‫‪reported, the inaugurated mines have created job opportunities‬‬ ‫‪for 5,516 people in the previous year, 15.4 percent more than‬‬ ‫‪the figure for the preceding year.Expenses for exploration op‬‬‫‪erations also increased by 39.5 percent in 1399 compared to its‬‬ ‫‪preceding year; accordingly, the cost of exploration operations‬‬ ‫‪last year was 1.549 trillion rials (about $36.8 million) while the‬‬ ‫‪figure was 1.111 trillion rials (about $26.4 million) in 1398.‬‬ ‫‪s stated by a provincial official, over 26 million tons of‬‬ ‫‪minerals were extracted from the mines of East Azarbai‬‬‫‪jan province, in the northwest of Iran, during the past‬‬ ‫‪Iranian calendar year (ended on March 20).Habib Aminzadeh,‬‬ ‫‪the head of East Azarbaijan’s Industry, Mining, and Trade De‬‬‫‪partment, also said that the issuance of exploration permits‬‬ ‫‪rose 44.7 percent in the province during the previous year.He‬‬ ‫‪announced the growth of indicators related to the mines and‬‬ ‫‪mineral industries in the province, and said despite all the re‬‬‫‪strictions, last year a total of 55 exploration permits were issued‬‬ ‫‪for 14 types of minerals in East Azarbaijan.Iranian Industry,‬‬ ‫‪Mining and Trade Ministry data show that 680 mining opera‬‬‫‪tion licenses have been issued in the previous Iranian calendar‬‬ ‫میتواند در رسیدن به اهداف و ماموریت های روابط عمومی شرکت‬ ‫خود سهیم بوده و برنامه های ان را عملی سازد؛ شرکت گل گهر در‬ ‫این راستا گام های خوبی برداشته که الزم است ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫مهندس ابوذر حلوایی پور مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت‬ ‫گل گهر در این نشست تشکیل شورای هماهنگی روابط عمومی های‬ ‫منطقه گل گهر را اقدامی مفید خواند و گفت‪ :‬خوشبختانه همدلی و‬ ‫همکاری در روابط عمومی های منطقه بزرگ گل گهر وجود دارد که‬ ‫به سهم خود تسهیل گر فضای توسعه و پیشرفت این منطقه است‪.‬‬ ‫پیام مدیرعامل فوالد سنگان به مناسبت فرا رسیدن روز ملی روابط عمومی‬ ‫کیاست ‪ -‬دکتر امرایی مدیرعامل فوالد سنگان در پیامی به مناسبت‬ ‫روز ملی ارتباطات و روابط عمومی ‪ :‬صداقت در اطالع رسانی و تالش‬ ‫مضاعف در ایجاد رابطه ای برد برد‪ ،‬هنری است که امروزه ‪ ،‬روابط‬ ‫عمومی های هوشمند ان را سرلوحه فعالیت ها قرار می دهند‪.‬‬ ‫جان نباشد جز خبر در ازمون ‪ //‬هرکه را افزون خبر جانش فزون‬ ‫بیست و هفتم اردیبهشت ‪،‬به عنوان روز ارتباطات و روابط عمومی نشان از‬ ‫اهمیت واالی اگاهی و اطالع رسانی در عصر حاضر دارد‪ .‬روابط عمومی‪،‬‬ ‫ارکانی موثر و اثرگذار اطالع رسانی و حلقه پیوندی مستحکم است‪.‬تاکید‬ ‫رهبر فرزانه انقالب بر اهمیت روابط عمومی ها به عنوان “بهترین نمایانگر‬ ‫اوضاع داخلی سازمان ومنعکس کننده چگونگی مسائل سازمان ها ”‬ ‫گواهی برنقش بی بدیل روابط عمومی در سازمان است‪.‬در نظریه های‬ ‫مدیریتی‪ ،‬مهمترین سرمایه و دارایی شرکت ها میزان دانش و تخصصص‬ ‫همراه با تعهد به سازمان هاست و خوشبختانه در چند سال اخیر روند‬ ‫رو به رشد و جهت ساز روابط عمومی ها‪ ،‬نویدبخش جهش و ارتقای‬ ‫جایگاه رفیعشان بوده و حضور این قشر در الیه های مختلف ارتباطی‬ ‫در سازمان ها موید نقش ارزنده ان ها در همگام سازی اهداف و ارزش‬ ‫ها در سازمان ها دارد‪ .‬اهمیت جایگاه روابط عمومی در عصر ارتباطات‬ ‫و در دورانی که اطالع رسانی در همه عرصه ها پیشتاز است‪ ،‬به گونه ای‬ ‫که موفقیت سازمان ها و دوامشان در عرصه ها و فعالیت های تخصصی به‬ ‫عملکرد روابط عمومی های ان ها وابسته است‪.‬صداقت در اطالع رسانی‬ ‫و تالش مضاعف در ایجاد رابطه ای برد برد‪ ،‬هنری است که امروزه ‪،‬‬ ‫روابط عمومی های هوشمند ان را سرلوحه فعالیت ها قرارداده اند ‪.‬‬ ‫اقدامات صورت گرفته در شرکت فوالد سنگان به رغم زحمات شبانه‬ ‫روزی و بی دریغ همکاران گرانقدرمان‪ ،‬از پنجره ارتباط محور و البته‬ ‫سبز روابط عمومی منعکس شده و این نشان از ارتباط موثر و پیش‬ ‫برنده این واحد در ایجاد پیوندی راهبردی در این شرکت دارد ‪.‬اینجانب‪،‬‬ ‫ضمن تبریک روز ملی ارتباطات و روابط عمومی‪ ،‬به تمامی اصحاب رسانه‬ ‫و فعاالن این عرصه‪ ،‬تالش بی شائبه این عزیزان را ارج نهاده و امید‬ ‫ان دارم با تعهد ‪ ،‬مسوولیت پذیری و رعایت اخالق حرفه ای‪ ،‬شاهد‬ ‫ارتقای سطوح تعامل سازنده سازمان ها با جامعه و رسانه ها باشیم‪.‬‬ ‫در شانزدهمین جشنواره عملکرد روابط عمومی های استان اصفهان صورت گرفت؛‬ ‫تقدیر استاندار اصفهان از اقدامات روابط عمومی فوالد مبارکه‬ ‫کیاست ‪ -‬در شانزدهمین جشنواره عملکرد روابط عمومی های استان اصفهان که با حضور استاندار اصفهان برگزار شد از اقدامات روابط عمومی فوالد‬ ‫مبارکه تقدیر به عمل امد و تندیس رتبه برتر این جشنواره به روابط عمومی این شرکت رسید‪.‬عباس رضایی در شانزدهمین جشنواره فرهنگی روابط‬ ‫عمومی استان اصفهان اظهار کرد‪ :‬هنوز کرونا تمام نشده است و تا پایان راه مسیر نامعلوم است و جایگاه روابط عمومی ها در تبیین مسایلی نظیر‬ ‫کرونا مهم است‪.‬وی افزود‪ :‬افرادی که در حوزه روابط عمومی سازمانها به فعالیت مشغول هستند باید جایگاه خود را بشناسند و اخبار سازمان خود‬ ‫را به طور دقیق اطالع رسانی کنند‪.‬استاندار اصفهان اعتمادسازی را بخش مهمی از فعالیت روابط عمومی ها دانست و توضیح داد‪ :‬روابط عمومی ها‬ ‫با شفاف سازی و صداقت در اطالع رسانی می توانند در جلب اعتماد جامعه موثر باشند‪ .‬همچنین به امیدافرینی در جامعه که یکی از وظایف فعاالن‬ ‫حوزه روابط عمومی بپردازند؛ چراکه متاسفانه نیمه خالی لیوان بیشتر در جامعه بازتاب داده می شود‪.‬رضایی افزود‪ :‬فقر اطالع رسانی یکی از چالش‬ ‫های موجود در روابط عمومی هاست؛ به عنوان مثال نرخ بیکاری در شرایط کرونا از ‪ ۱۴‬به ‪ ۹.۷‬درصد رسیده است اما متاسفانه این اخبار به خوبی‬ ‫به جامعه مخابره نمی شود‪.‬استاندار اصفهان بر جایگاه ویژه فضای مجازی تاکید کرد و بر اهمیت سواد رسانه ای صحه گذاشت و افزود‪ :‬فضای مجازی‬ ‫می تواند به فرصتی برای انعکاس اخبار دقیق تبدیل شود و امید را به جامعه تزریق کند‪ .‬همچنین فضای مجازی این قابلیت را دارد که نشاط افرینی‬ ‫را که در اثر کرونا و تحریم کمرنگ شده است در جامعه پررنگ کند و به دور از حاشیه سازی‪ ،‬همدلی را درمیان مردم تقویت کند‪.‬استاندار اصفهان‬ ‫با اشاره به اینکه صداقت سرلوحه روابط عمومی سازمانها قرار بگیرد‪ ،‬گفت‪ :‬باید انصاف در امور هر سازمان در اولویت قرار بگیرد و روابط عمومی ها‬ ‫باید در قبال مردم خود را مسوول بدانند تا بتوانیم به دور از حواشی و با همدلی و همزبانی مسایل استان را حل کنیم‪.‬وی در ادامه به اهمیت روابط‬ ‫عمومی در انتخابات تاکید کرد و گفت‪ :‬نباید در جنگ اقتصادی و کرونا بر روی ناکامی ها تاکید کنیم‪ ،‬بلکه نیاز است تا با انتقادهای سازنده به سمت‬ ‫روشنگری حرکت کرد‪ .‬این را هم فراموش نکنیم که روابط عمومی ها با ارتباطات رسانه ای خود نقش مهمی در تشویق و انتخاب فرد اصلح و افزایش‬ ‫مشارکت مردم در انتخابات ‪ ۲۸‬خرداد دارند و نباید از این وظیفه خود غافل شوند‪.‬پس از صحبت های استاندار در پایان این نشست از روابط عمومی‬ ‫شرکت ها و سازمان های برتر تقدیر به عمل امد و تندیس رتبه برتر جشنواره توسط استاندار اصفهان به روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اهدا شد‪.‬‬ ‫در هشتمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران؛‬ ‫اعطا نشان ستاره طالیی ملی به روابط عمومی شرکت سنگ اهن مرکزی ایران ‪ -‬بافق‬ ‫کیاست ‪ -‬روابط عمومی شرکت سنگ اهن مرکزی ایران – بافق موفق به دریافت نشان‬ ‫ستاره طالیی ملی هشتمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران و لوح تقدیر توسط‬ ‫سید مصطفی فخری بافقی شد‪ .‬همزمان با ‪ ۲۷‬اردیبهشت ماه ” روز جهانی ارتباطات و روز‬ ‫ملی روابط عمومی ” هشتمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران عصر امروز به میزبانی‬ ‫خانه روابط عمومی ایران در خانه فرهنگ و هنر تهران با حضور بزرگان‪ ،‬صاحب نظران و‬ ‫فعاالن این صنعت برگزار و از برگزیدگان روابط عمومی ایران در بخش ها و سطوح مختلف‬ ‫تجلیل شد‪.‬در این ایین که نمایندگانی از انجمن روابط عمومی ایران و انجمن بین المللی‬ ‫روابط عمومی حضور داشتند‪ ،‬دکتر هوشمندسفید رییس هیات مدیره انجمن روابط عمومی‬ ‫ایران‪ ،‬دکتر فیلیپ بورمانس رییس انجمن بین المللی روابط عمومی‪ ،‬مدیر روابط عمومی‬ ‫بانک سپه‪ ،‬مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به سخنرانی پرداختند‪.‬‬ ‫‪‎‬در ایین گرامیداشت روز ملی روابط عمومی صورت گرفت؛‬ ‫درخشش روابط عمومی فوالد هرمزگان با کسب دو تندیس‬ ‫کیاست ‪ -‬در ایین گرامیداشت روز ملی روابط عمومی با رای هیات داوران عنوان ستاره ملی روابط عمومی در سال ‪ ۱۳۹۹‬و ستاره ملی روابط‬ ‫عمومی با تاکید بر مسوولیت های اجتماعی به روابط عمومی فوالد هرمزگان اعطا شد‪.‬در ایین گرامیداشت روز ملی روابط عمومی که با حضور‬ ‫دکتر علی ربیعی دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهور و سخنگوی دولت‪ ،‬فیلیپ بورمانس رییس انجمن بین المللی روابط عمومی و روسای‬ ‫تشکل های روابط عمومی و با تاکید بر اهمیت روابط عمومی و لزوم بهره مندی از دانش و رویکرد روابط عمومی جامعه برگزار شد؛ از روابط عمومی‬ ‫فوالد هرمزگان به دلیل درخشش در مجموعه فعالیت های ارتباطی و فعالیت های درخشان در حوزه مسوولیت های اجتماعی تجلیل و تندیس ((ستاره‬ ‫ملی روابط عمومی در سال ‪ ))۱۳۹۹‬و تندیس (( ستاره طالیی روابط عمومی با تاکید بر مسوولیت های اجتماعی)) به این روابط عمومی اعطا شد‪.‬‬ ‫برگزاری مجمع طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ایدرو‬ ‫کیاست ‪ -‬مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سازمان گسترش‬ ‫و نوسازی صنایع ایران مربوط به عملکرد طرح های تملک دارایی های‬ ‫سرمایه ای به ریاست سیدرضا سیدعلیخانی معاون توسعه مدیریت‪،‬‬ ‫منابع و امور استانهای وزارت صمت و با حضور نمایندگان وزارتخانه های‬ ‫ نیرو‪ ،‬دفاع‪ ،‬اقتصاد و دارایی‪ ،‬علوم‪ ،‬تعاون و حمید امانی رییس امور‬ ‫صنعت ‪ ،‬معدن ‪ ،‬بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه همچنین‬ ‫نمایندگان سازمان حسابرسی ‪ ،‬رییس‪ ،‬اعضا هیات عامل و معاونان و مجریان‬ ‫طرح های ایدرو برگزار شد‪.‬به گزارش احتساب به نقل ازایدرونیوز در این‬ ‫جلسه که به دلیل رعایت دستور العمل های بهداشتی به صورت ویدیو‬ ‫کنفرانس برگزار شد ‪ ،‬طرح های تکمیلی پروژه های عمرانی و صورت های مالی‬ ‫بررسی شد ‪ .‬نمایندگان حسابرسی نیز صورت های مالی ارایه شده را از لحاظ‬ ‫استاندارد های حسابرسی مطلوب ارزیابی کردند‪.‬محسن صالحی نیا معاون‬ ‫وزیر و رییس هیات عامل ایدرو در نشست مجمع عمومی طرح های تملک‬ ‫دارایی های سرمایه ای ایدرو ‪ ،‬ضمن تشریح عملکرد سازمان و بیان اخرین‬ ‫وضعیت حاکم بر طرح ها بر اجرای دقیق مصوبات مجمع و جدیت بیش‬ ‫از پیش سازمان در شتاب بخشی به اجرای پروژه های صنعتی بهره مند از‬ ‫اسناد خزانه اسالمی و منابع عمومی تاکید کرد ‪.‬همچنین محمدرضا عبدالهی‬ ‫معاون برنامه ریزی وتوسعه ایدرو در این جلسه طی گزارشی گفت ‪ ۳ :‬پروژه‬ ‫اصلی بهره مند از اسناد خزانه اسالمی شامل طرح تکمیلی مجتمع صنعتی‬ ‫اسفراین ‪ ،‬فاز نخست منطقه ویژه اقتصادی گرمسار و واحد ریسندگی‬ ‫بافت بلوچ ایرانشهر بودند که با دستور رییس جمهور به بهره برداری‬ ‫رسیدند‪.‬حاضران در این جلسه همچنین یاد و خاطره مهندس اکبر ترکان‬ ‫رییس اسبق سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران را گرامی داشتند‪.‬‬ ‫ایران تطور قدراتها فی مجال مد سکک الحدید‬ ‫قال المدیر العام لشرکه بایا سامان بارس‪ ،‬وهی شرکه ام متخصصه تابعه لموسسه المستضعفین‪:‬‬ ‫الول مره فی البالد ‪ ،‬تم تصمیم وتصنیع سکه حدیدیه ذات غرضین ولوحه طریق ورافعه جرار بنا ًء‬ ‫على قدره المهندسین االیرانیین‪.‬واشار "مجید شاهسواری" الى انشاء االت سکه حدید میکانیکیه‬ ‫فی البالد الول مره ‪ ،‬وانجاز مجموعه من اجهزه ومعدات السکک الحدیدیه ‪ ،‬وقال ان الحاجه الى‬ ‫توسیع السکک الحدیدیه فی البالد کواحده من احتیاجات البنیه التحتیه والتسریع فی تنفیذ مشاریع‬ ‫السکک الحدیدیه ‪ ،‬تمکنت موسسه المستضعفین الول مره فی البالد من تصمیم وتصنیع رافعه‬ ‫لوحیه مزدوجه الغرض محلیه الصنع‪.‬وقال‪ :‬انفقت موسسه المستضعفین اکثر من ‪ 6‬ملیارات تومان‬ ‫لتصمیم وبناء هذه المعدات ‪ ،‬بینما کان سعر شراء العینات المماثله من الخارج ‪ 1.5‬ملیون یورو‬ ‫وبذلک ندخر اکثر من ‪ ٪85‬فی العمله الصعبه‪.‬واضاف شهسواری‪ :‬انشات هذه الشرکه حوالی ‪300‬‬ ‫کیلومتر ا من خطوط السکک الحدیدیه فی امناطق مختلفه من البالد فی السنوات العشر الماضیه‪.‬‬ ‫ً‬ صفحه 6 ‫تقدیر از نفرات برتر مسابقات سراسری قران کریم کارکنان تامین اجتماعی استان اصفهان‬ ‫کیاست ‪ -‬با حضور مدیر کل تامین اجتماعی استان اصفهان از نفرات برتر بیست و دومین دوره مسابقات قران کریم در اداره کل تجلیل گردید‪.‬به گزارش احتساب‬ ‫به نقل از اداره روابط عمومی تامین اجتماعی استان اصفهان‪ ،‬مسابقات مقدماتی قران کریم سازمان تامین اجتماعی در رشته های مفاهیم‪ ،‬حفظ‪ ،‬قرائت و ترتیل‬ ‫در دو بخش اقایان و خواهران برگزار شد که در این مسابقات تعداد ‪ 78‬نفر از همکاران به رقابت پرداختند که در پایان نفرات برتر به مسابقات سراسر قران کریم‬ ‫سازمان تامین اجتماعی معرفی گردیدند‪.‬دکتر ریاضی ضمن تبریک و تقدیر و تشکر از نفرات برتر مسابقات قران کریم گفت ‪ :‬قران اخرین کتاب اسمانی و معجزه‬ ‫گویای خاتم پیامبران است‪ ،‬جهت هدایت انسان به راهی راست و استوار از جانب افریدگار هستی و با براهین حسی و عقلی و قلبی بر بهترین و کامل ترین بندگان‬ ‫خدا‪ ،‬و اسوه و الگوی بشریت‪ ،‬امین مردم و عبد خدا نازل شده است که حاوی تمام نیازمندی های انسان و جوامع بشری در هر عصری است‪.‬وی افزود‪ :‬قران کامل‬ ‫ترین نسخه برای ارامش روح است‪ .‬باید فرهنگ قرانی را در بین همکاران ترویج و گسترش داد تا با شناخت بیشتر و تدبر در معنای ان به سعادت دنیا و اخرت دست‬ ‫یابیم‪.‬در پایان جلسه دکتر ریاضی با اهدا هدیه از نفرات برتر در مرحله مقدماتی و نفر دوم حفظ ‪ 16‬جزء قران کریم اقای وحید رضایی تقدیر و تشکر کرد‪.‬مسابقات‬ ‫سراسری قران کریم با حضور ‪ 291‬نفر از برگزیدگان مرحله مقدماتی به صورت وبینار و به میزبانی اداره کل تامین اجتماعی استان خراسان رضوی برگزار گردید‪.‬‬ ‫در بخش اقایان ‪:‬‬ ‫رشته قرائت؛ نفر اول ‪ :‬پیام ابراهیمی از استان مازندران ‪ -‬نفر دوم ‪ :‬محسن نادری پور از استان همدان ‪ -‬نفر سوم ‪ :‬مسلم خشمین از استان کرمانشاه‬ ‫رشته ترتیل؛ نفر اول ‪ :‬فواد مولودی از استان کردستان ‪ -‬نفر دوم ‪ :‬محمد کیومرثیان از استان فارس ‪ -‬نفر سوم ‪ :‬عزیزاله مجیدی از استان خراسان رضوی‬ ‫رشته حفظ ‪ 9‬جزء؛ نفر اول ‪ :‬مجید بحرانی از استان فارس ‪ -‬نفر دوم ‪ :‬علی رحیم زاده از درمان منطقه کاشان ‪ -‬نفر سوم ‪ :‬سید محمد صادق میرکمالی از استان البرز‬ ‫رشته حفظ ‪ 16‬جزء؛ نفر اول ‪ :‬رضا نادی از استان مرکزی ‪ -‬نفر دوم ‪ :‬وحید رضایی از استان اصفهان ‪ -‬نفر سوم ‪ :‬سید مرتضی مرتضوی از استان قم‬ ‫حفظ جزء ‪ 30‬؛نفر اول ‪ :‬علی مسحنه از استان خوزستان ‪ -‬نفر دوم ‪ :‬امین صالحی از استان گلستان ‪-‬نفر سوم ‪ :‬شهریار سلیمی از استان اردبیل‬ ‫در بخش خانمها ‪:‬‬ ‫رشته قرائت ؛ نفر اول ‪ :‬مرضیه جالل الدین صالحی از استان خوزستان ‪ -‬نفر دوم ‪ :‬راحله ارجمندی از استان فارس ‪ -‬نفر سوم ‪ :‬مرضیه مریدی از استان لرستان‬ ‫رشته ترتیل ؛نفر اول ‪ :‬محبوبه جوانمرد از اداره کل درمان تهران ‪ -‬نفر دوم ‪ :‬سمانه قربانزاده از استان سیستان و بلوچستان ‪-‬نفر سوم ‪ :‬معصومه حیدری نسب از استان کرمان‬ ‫رشته حفظ ‪ 9‬جزء‪:‬نفر اول ‪:‬فهیمه مهدیه از استان اصفهان ‪ -‬نفر دوم ‪:‬سعیده کردی یزدی از استان یزد‪ -‬نفر سوم ‪:‬فاطمه مبشری از استان گلستان‬ ‫رشته حفظ ‪ 16‬جزء؛نفر اول ‪ :‬شهربانو نادر از استان اصفهان ‪ -‬نفر دوم ‪ :‬اتنا الوندی از استان همدان ‪ -‬نفر سوم ‪ :‬مریم علیمرادی از اداره کل درمان تهران‬ ‫حفظ جزء ‪ 30‬؛نفر اول ‪ :‬مرضیه فاضل از استان اصفهان ‪ -‬نفر دوم ‪ :‬فاطمه ایرانمنش از استان کرمان ‪ -‬نفر سوم ‪ :‬فاطمه شفیعی از استان بوشهر‬ ‫در شانزدهمین جشنواره انجمن فرهنگی روابط عمومی های استان اصفهان؛‬ ‫کسب ‪ ۳‬رتبه خالق‪،‬عالی و برتر شرکت توزیع برق استان اصفهان‬ ‫کیاست ‪ -‬در شانزدهمین دوره جشنواره انجمن فرهنگی روابط عمومی‬ ‫استان اصفهان چهار تندیس رتبه خالق‪ ۱۲ ،‬تندیس رتبه عالی‪ ۲۱ ،‬تندیس‬ ‫رتبه برتر و ‪ ۶‬دیپلم افتخار جشنواره به عنوان رتبه پویا به روابط عمومی های‬ ‫استان اصفهان تعلق گرفت‪.‬شرکت توزیع برق استان اصفهان در شانزدهمین‬ ‫دوره جشنواره انجمن فرهنگی روابط عمومی استان اصفهان موفق به کسب‬ ‫تندیس رتبه خالق با محور محتواسازی‪،‬اطالع یابی و افکارسنجی و برنامه‬ ‫ریزی و ارزیابی اثربخشی شد‪ .‬همچنین این شرکت تندیس رتبه عالی‬ ‫جشنواره را با محور روابط عمومی دیجیتال‪،‬ارتباطات رسانه ایو مسئولیت‬ ‫های اجتماعی به دست اورد‪ .‬شرکت توزیع برق استان اصفهان موفق‬ ‫شد تندیس رتبه برتر در بخش نواوری و فعالیت های پیشرو‪ ،‬تحقیق و‬ ‫پژوهش را کسب کند‪ .‬در حاشیه اختتامیه شانزدهمین جشنواره روابط‬ ‫عمومی استان اصفهان از سامانه رویدادهای شهر اصفهان رونمایی شد‪.‬‬ ‫استفاده از واحد روابط عمومی به عنوان ابزار مدیریتی‬ ‫مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اصفهان در حاشیه اختتامیه‬ ‫شانزدهمین جشنواره فرهنگی روابط عمومی های استان اصفهان گفت‪ :‬امروزه‬ ‫نقش روابط عمومی ها در کمک به تصمیم گیری های مدیریتی و استراتژیک‬ ‫یک سازمان نقشی در خور توجه است‪.‬امیر رمضانی اظهار کرد‪ :‬استفاده از واحد‬ ‫روابط عمومی به عنوان ابزار مدیریتی برای فعالیت های حرفه ای‪ ،‬علمی و‬ ‫الکترونیکی ‪ ،‬از مشخصه های جدید روابط عمومی در قرن حاضر است؛ بنا بر این‪ ،‬‬ ‫از نقاط برجسته و ممتاز در مدیریت استراتژیک‪ ،‬تاکید بر محیط برون سازمانی‬ ‫و حتی جهانی است و در واقع‪ ،‬منظور از وظایف استراتژیک روابط عمومی‪،‬‬ ‫دخالت مستقیم و یا غیر مستقیم در روند تصمیم گیری سازمان است‪.‬رمضانی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با چنین دیدگاهی روابط عمومی جزء مهمی از سازماندهی هر‬ ‫دستگاه است‪ ،‬یکی از مهم ترین ویژگی مدیران عالی توانایی ایجاد ارتباطات‬ ‫درون و برون سازمانی است که روابط عمومی می تواند نقش راهبردی در این‬ ‫خصوص ایفا کند و الزم است که در تشکیالت سازمان جایگاه مناسبی داشته ‬ ‫باشد‪.‬او تاکید کرد‪ :‬سازمان ها به عنوان بستر کار روابط عمومی‪ ،‬همواره با‬ ‫محیط بزرگتر خود تعامالت مستمری دارد که باعث می شود سازمان به عنوان‬ ‫یک سیستم زنده‪ ،‬بتواند خودش را در محیط پویا نگه دارد‪ ،‬این یک نگاه زنده‬ ‫‪ ،‬پویا و سیستمی به سازمان است‪.‬به گفته مدیر روابط عمومی شرکت توزیع‬ ‫برق استان اصفهان تشکیل یک تیم منسجم ‪ ،‬خالق و متخصص در زمینه های‬ ‫تولید محتوا ‪ ،‬فضای مجازی ‪ ،‬طراحی و گرافیک ‪ ،‬رسانه ‪ ،‬با حضور کارشناسان‬ ‫با تجربه در زمینه خدمات مشترکین ‪ ،‬طراحی و نظارت و بهره برداری برق ‪،‬‬ ‫یکی از نکات قوت واحد روابط عمومی برق استان در سال گذشته بوده است‪.‬‬ ‫بزرگترین چالش عبور از پیک تابستانی است‬ ‫رمضانی با اشاره به اینکه تشکیل گروه های متعدد در فضای مجازی و عضو‬ ‫گیری کلیه پرسنل برق استان و ارتباط با رسانه های محلی ‪ ،‬زیر ساخت‬ ‫بسیار قوی جهت اطالع رسانی را در فضای مجازی ایجاد نموده است اضافه‬ ‫کرد‪ :‬اطالع رسانی گسترده به مشترکین جهت دسترسی به سامانه های ‪۱۲۱‬‬ ‫(حوادث برق) و ‪ ( ۳۷۱۲۱‬خدمات غیر حضوری خدمات مشترکین برق) و راه‬ ‫اندازی اپلیکیشن برق من بصورت سراسری همزمان با سایر استانها و ارائه کامل‬ ‫خدمات برق بصورت کام ً‬ ‫ال غیر حضوری از دیگر نقاط قوت این شرکت در سال‬ ‫گذشته بوده است ‪ ،‬همچنین اطالع رسانی در خصوص ‪ ،‬برق امید و تشویق‬ ‫مشترکین در خصوص مصرف بهینه که منجر به عبور این شرکت از پیک بار‬ ‫تابستانی و زمستانی سال ‪ ۱۳۹۹‬با حداقل خاموشی نیز از نکات قابل اشاره در‬ ‫سال گذشته بوده است ‪ ،‬و بزرگترین چالش روبروی ما عبور از پیک تابستانی‬ ‫است که با توجه به کاهش بارندگی در کشور و خارج شدن نیروگاه های ابی از‬ ‫چرخه تولید‪ ،‬این چالش را بزرگتر می کند‪.‬او ادامه داد‪ :‬واحد روابط عمومی با‬ ‫توجه به پیش بینی چالش فوق ‪ ،‬با ایجاد زیر ساخت های الزم در سال گذشته‬ ‫و ابتدای سال جدید ‪ ،‬جهت اطالع رسانی و تشویق مردم به مصرف بهینه و‬ ‫اطالع رسانی در خصوص تخفیف ها و بخشودگی هایی که شرکت توانیر در این‬ ‫خصوص تصویب کرده اند و تالش میشود همچون سالهای گذشته با سربلندی‬ ‫این تابستان را پشت سر بگذاریم و با حداقل خاموشی ‪ ،‬حداکثر خدمت‬ ‫رسانی را به مشترکین ارائه دهد ‪ ،‬همچنین ارائه خدمات برق بطور کام ً‬ ‫ال غیر‬ ‫حضوری نیز همچنان از چالش های پیش رو این شرکت در سال ‪ ۱۴۰۰‬است‪.‬‬ ‫توسعه زیرساخت و برخورداری احاد جامعه از انرژی برق‬ ‫مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اصفهان در مورد میزان اثرگذاری‬ ‫روابط عمومی ها با توجه به شعار سال گفت‪ :‬در سالی که از سوی مقام معظم‬ ‫رهبری به نام تولید‪ ،‬پشتیبانی و مانع زدایی ها نام گذاری شده است ‪ ،‬جایگاه و‬ ‫تالش های واحد روابط عمومی را دو چندان و انگیزه های پرسنل را در خصوص‬ ‫تحقق این شعار بسیار باالتر برده است‪.‬او افزود‪ :‬تحقق این شعار نیازمند تالش‬ ‫بی وقفه و خستگی ناپذیر برای توسعه زیرساخت ها و برخورداری احاد جامعه‬ ‫از انرژی برق مستمر و پایدار است و در این میان روابط عمومی های صنعت برق‬ ‫به عنوان حلقه های اصلی ایجاد همدلی و جایگاه بنیادین اطالع رسانی‪ ،‬اگاهی‬ ‫دهـی و فرهنگ سازی می توانند با استفاده از روش های نوین ارتباطی ضمن‬ ‫اگاهی دادن مردم به ارزش اقتصادی ان و ترغیب مشترکان برق به اصالح مدل‬ ‫مصرف همگام با بخش های تولیدی و فنـی صنعت برق‪ ،‬نقش خود را به صورت‬ ‫ارزنده ایفـا کنند‪.‬رمضانی در مورد عملکرد روابط عمومی این سازمان در شرایط‬ ‫کرونایی عنوان کرد‪:‬واحد روابط عمومی استان اصفهان از ابتدا ویروس کرونا را نه‬ ‫به شکل تهدید ‪ ،‬بلکه به عنوان فرصتی در خصوص ارائه خدمات برق به صورت‬ ‫غیر حضوری تلقی کرده و با توجه به ایجاد زیر ساخت های الزم ‪ ،‬همچون‬ ‫اپلیکیشن برق من ‪ ،‬و سامانه های ‪(۱۲۱‬حوادث برق) و ‪( ۳۷۱۲۱‬خدمات غیر‬ ‫حضوری مشترکین ) سعی در اطالع رسانی و ترغیب مشترکین به استفاده از‬ ‫درگاه های خدمات غیر حضوری خود نموده تا هموطنان عزیز کمترین تماس‬ ‫با این ویروس منحوس را داشته و خدایی نکرده درگیر بیماری فوق نشوند‪.‬‬ ‫‪I‬‬ ‫اگهی ابالغ دادخواست و ضمائم‬ ‫احتراما بدینوسیله به استحضار می رساند که با توجه به دادخواست‬ ‫داوود درخشانی به طرفیت خدیجه حیدرابادی به خواسته مطالبه‬ ‫در این شعبه اول حقوقی برخوار تسلیم نموده است که به کالسه‬ ‫‪ 400/100‬ش ‪1‬ح ثبت و برای روز ‪ 1400/04/14‬ساعت ‪ 11:20‬وقت‬ ‫رسیدگی تعیین شده است ‪ .‬نظر به اینکه خوانده مجهول المکان‬ ‫می باشد‪ ،‬لذا حسب ماده ‪ 73‬قانون ائین دادرسی مدنی مراتب یک‬ ‫نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و‬ ‫از خوانده مذکور دعوت به عمل می اید جهت دریافت نسخه ثانی‬ ‫دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت‬ ‫رسیدگی حاضر شود‪ .‬در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده‬ ‫محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود‪ .‬چنانچه بعدا‬ ‫نیازی به اگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت ان ده روز است‪.‬‬ ‫دفتر شعبه اول مجتمع شماره یک شهرستان برخوار‬ ‫اگهی ابالغ دادخواست و ضمائم‬ ‫احتراما بدینوسیله به استحضار می رساند که با توجه به دادخواست‬ ‫سعید اسماعیلی با وکالت خانم شفیعی به طرفیت جواد معتمدی به‬ ‫خواسته تخلیه در این شعبه دوم حقوقی برخوار تسلیم نموده است‬ ‫که به کالسه ‪ 400/5‬ش ‪ 2‬ح ثبت و برای روز ‪ 1400/04/12‬ساعت‬ ‫‪ 17:30‬وقت رسیدگی تعیین شده است ‪ .‬نظر به اینکه خوانده مجهول‬ ‫المکان می باشد‪ ،‬لذا حسب ماده ‪ 73‬قانون ائین دادرسی مدنی‬ ‫مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می‬ ‫شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می اید جهت دریافت نسخه‬ ‫ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق‬ ‫جهت رسیدگی حاضر شود‪ .‬در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ‬ ‫شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود‪ .‬چنانچه‬ ‫بعدا نیازی به اگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت ان ده روز است‪.‬‬ ‫دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک شهرستان برخوار‬ ‫کیاست ‪ -‬یک مدرس نجوم با اشاره به ناشناخته ماندن رصدخانه اصفهان بر‬ ‫همکاری اصفهان شناسان و پژوهشگران نجومی برای کسب اطالعات بیشتر از‬ ‫این رصدخانه تاکید کرد‪.‬عمران مرادی در نشست انالین تاریخ ناشناخته علم‬ ‫نجوم که به مناسبت روز جهانی نجوم به طور مجازی توسط مرکز ادیب برگزار‬ ‫شد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬سال هاست روز جهانی نجوم نامگذاری شده اما کمتر کسی‬ ‫درباره این روز و علت نامگذاری ان پرسیده است‪.‬وی افزود‪ :‬سال ها قبل اقای‬ ‫برگر‪ ،‬رییس انجمن نجوم کالیفرنیا شمالی پیشنهاد داد در روز خاصی تلسکوپ‬ ‫را به میان مردم برده و برای ان ها رصد بگذارند که این پیشنهاد به مرحله اجرایی‬ ‫درامد و استقبال بسیار زیادی از ان شد‪.‬این پژوهشگر علم نجوم تصریح کرد‪ :‬از‬ ‫بیش از چهل سال قبل در یک روز که به نام روز جهانی نجوم نامیده شده‪ ،‬منجمان‬ ‫علمشان را به میان مردم می برند تا ان ها را با اسمان اشنا کنند که در کشورهای‬ ‫مختلف دنیا ویژه برنامه های زیادی در این روز اجرا می شود‪.‬مرادی با اشاره به‬ ‫عنوان این نشست ادامه داد‪ :‬بسیاری از ما دانشمندان و منجمان مشهور را می‬ ‫شناسیم اما بخش های بزرگی از این علم ناشناخته مانده و کمتر افراد شناختی‬ ‫از ان دارند‪.‬وی گفت‪ :‬دلیل معروف بودن دانشمندانی چون انیشتین‪ ،‬کوپرنیک‬ ‫و نیوتن را به طور کامل نمی توان به علم نسبت داد و بخشی از این شهرت به‬ ‫شخصیت کاریزماتیک و اعتبار اجتماعی یا سیاسی ان ها بستگی دارد و مردم نیز‬ ‫جذب کاریزمای ان ها می شوند‪.‬وی با اشاره به عالقه مندی اش به علوم نجوم و‬ ‫اینکه سکونت چند ساله در شمال ایتالیا فرصت خوبی برای اطالع از ناشناخته‬ ‫های نجوم بوده‪ ،‬افزود‪ :‬گالیله و کوپرنیک در شهرهای شمالی ایتالیا زندگی‬ ‫کرده یا تدریس می کرده اند و ریشه های علمی رنسانس نیز از ونیز شروع می‬ ‫شود و زمانی که رد این دانشمندان را در مناطق مختلفی که حضور داشته اند‪،‬‬ ‫گرفتم به اطالعات جالبی رسیدم و دوستان زیادی پیدا کردم‪.‬این مدرس نجوم‬ ‫ادامه داد‪ :‬در تحقیقاتی که داشتم‪ ،‬به این اطالعات دست پیدا کردم که در سال‬ ‫‪ ۱۲۵۳‬و در زمان سلطنت ناصرالدین شاه‪ ،‬یکی از معلمان دارالفنون از منجمان‬ ‫المانی دعوت کرده طی سفر به ایران‪ ،‬گذر زهره را مشاهده کنند و این منجمان‬ ‫در باغ زرشک اصفهان تلسکوپ های خود را مستقر کرده اند اما مردم محلی‬ ‫فکر می کنند لوله توپ است و این افراد قصد حمله دارند‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫اصفهان یکی از قدیمی ترین رصدخانه های دنیا را داشته اما قرن ها بعد مردم ما‬ ‫تلسکوپ را نمی شناخته اند و انرا با ابزار جنگی اشتباه گرفته اند‪.‬وی با اشاره به‬ ‫پژوهش هایش درباره رصدخانه اصفهان و اینکه ممکن است مکان ان در منطقه‬ ‫مسح | ‪Survey‬‬ ‫اخبـــار ‪ -‬اعـــالن‪Advertising - News/‬‬ ‫سال پانزدهم | شماره ‪|313‬چهار شنبه ‪ 29‬اردیبهشت ماه ‪1400‬‬ ‫جی شیر فعلی واقع بوده باشد‪ ،‬بیان داشت‪ :‬تقویم جاللی که تقویم بسیار دقیقی‬ ‫است‪ ،‬در رصدخانه اصفهان تدوین شده سوژه جذابی برای تحقیق اصفهان‬ ‫شناسان خواهد بود و در مرکز نجوم ادیب برای همکاری های مشترک اعالم‬ ‫امادگی می کنیم‪ .‬به گفته مرادی‪ ،‬تیکوبراهه به معنای امروزی‪ ،‬شیوه منظم و‬ ‫دقیق رصد کردن را در نجوم به کار گرفت و با ترسیم دقیق مسیرهای حرکت ماه‪،‬‬ ‫خورشید و ستارگان‪ ،‬مقدمات انقالب کوپرنیکی را فراهم کرد‪.‬وی به مدل ارائه‬ ‫نیوتن درباره کیهان اشاره کرد و تاکید کرد‪ :‬اولبرس با چند انتگرال گیری ساده‪،‬‬ ‫پارادوکسی ایجاد کرد که تیر خالصی بر مدل نیوتن وارد و از انجا ایده پردازی‬ ‫های کیهانی شروع شد‪.‬این پژوهشگر نجوم گفت‪ :‬نکته جالب در علم نجوم‪،‬‬ ‫خانواده ای هستند که جان هرشل پدر خانواده و ویلیام و کارولینه فرزندان جز‬ ‫منجمان مطرح هستند که تاثیر زیادی بر علم ستاره شناسی دارند‪ ،‬به نحوی که‬ ‫جان پایه گذار رصدهای نوین است‪ ،‬ویلیام اورانوس را کشف کرد و متوجه شد‬ ‫تابش فرا سرخ را به چشم نمی توان دید و کارولینه نیز تعداد زیادی از دنباله دارها‬ ‫را رصد کرد‪.‬به گفته مرادی‪ ،‬اولین تشعشات دریافت شده از یک منبع رادیویی‬ ‫در فضا به طور اتفاقی در اوایل دهه سی به وسیله کارل گوت جانسکی کشف شد‬ ‫و این دانشمند جز اولین کسانی بود که متوجه شد از طریق تشعشعات رادیویی‬ ‫می توان به اسرار راه شیری دست یافت اما ایده او در ان مقطع پیگیری نشد‪.‬‬ ‫این پژوهشگر نجوم تصریح کرد‪ :‬گالیله از جمله اولین افرادی بود که با تلسکوپ‬ ‫کوچک و دست ساز خود‪ ،‬راه کهکشان را رصد کرد‪ ،‬اما در سال ‪ ۱۹۱۸‬میالدی‪،‬‬ ‫هارلو شپلی‪ ،‬اخترشناس امریکایی توانست به طور دقیق ثابت کند که منظومه‬ ‫شمسی در مرکز کهکشان نیست و در اطراف کهکشان راه شیری و در یکی از‬ ‫بازوهای ان قرار دارد‪.‬این مدرس نجوم به تئوری بینگ بنگ اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫ژرژ لومتر‪ ،‬بر این باور بود که شکل فعلی جهان نتیجه یک انفجار بزرگ است‬ ‫که میلیاردها سال قبل رخ داده و باعث گسترش و انبساط جهان شده و هرمن‬ ‫اوبرت نیز اولین بار پیشنهاد کرد که تلسکوپ ها را می توان به مدار زمین پرتاب‬ ‫کرد و بر اختالالتی که اتمسفر زمین ایجاد می کند‪ ،‬غلبه کرد‪.‬به گفته مرادی‪،‬‬ ‫ریاضی دان و فیزیکدان امریکایی به نام ادوارد ویتن نیز از پژوهشگران پیشرو‬ ‫جهان در نظریه ریسمان و میدان های کوانتومی است‪.‬این محقق نجوم با تاکید‬ ‫بر این نکته که دنیای نجوم پژوهشگران شناخته شده و گمنام بسیاری دارد‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬بیشتر دانشمندان بزرگ در مقطعی از زندگی خود‪ ،‬رشته های‬ ‫خود را عوض کرده تا به رشته مورد عالقه خود رسیده اند و در ان موفق شده اند‪.‬‬ ‫دریافت و پرداخت قبض تلفن ثابت از طریق تلفن همراه‬ ‫کیاست ‪ -‬مدیر مخابرات منطقه اصفهان‪،‬به مناسبت هفته ارتباطات و روز روابط عمومی‪ ،‬ضمن بازدید از بخش های مختلف روابط عمومی این‬ ‫مجموعه بر حضور موثر در رسانه ها و فضای مجازی به منظور بیان خدمات ارزشمند مخابرات به هم استانی های عزیز تاکید کرد‪.‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان‪،‬اسماعیل قربانی در این بازدید که دوشنبه ‪ ۲۷‬اردیبهشت ‪ ۱۴۰۰‬با همراهی مدیر دفتر مدیر منطقه‬ ‫صورت گرفت؛ روابط عمومی را به مثاب ِه پُلی میان یک سازمان و مخاطبان دانست و گفت‪ :‬روابط عمومی‪ ،‬فرایند ارتباطات راهبردی است که میان‬ ‫جامعه و سازما ن ها روابط سودمند دوسویه ایجاد می کند و هنر روابط عمومی‪ ،‬ایجاد یک ارتباط مناسب و خوب بین یک مجموعه و مخاطبان‬ ‫ان است‪.‬وی با اشاره به اهمیت رسانه در دنیای امروز اظهار کرد‪ :‬امروزه استفاده از بسترهای جدید و پتانسیل شبکه های اجتماعی در راستای‬ ‫اطالع رسانی و اگاهی بخشی به مردم امری بسیار مهم است و باید روابط عمومی از تمام ظرفیت های رسانه ای بالقوه این فضا به نحو احسن‬ ‫استفاده کند‪.‬در این دیدار شاهین ملک زاده رییس اداره روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان نیز گزارشی از فعالیت های صورت گرفته در این‬ ‫اداره در طول سال گذشته ارائه کرد‪.‬گفتنی است در حاشیه این دیدار با اعطای شاخه گل از تالشهای ریاست و همکاران این اداره تقدیر شد‪.‬‬ ‫مدیر مخابرات اصفهان با اعضای کانون بازنشستگان این مجموعه دیدار کرد‬ ‫کیاست ‪ -‬اسماعیل قربانی ‪ ،‬مدیر مخابرات منطقه اصفهان ‪ ،‬همزمان با روز جهانی ارتباطات با اعضای کانون بازنشستگان این مجموعه دیدار‬ ‫و گفتگو کرد‪.‬به گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان‪ ،‬اسماعیل قربانی در این دیدار که در سالن اجتماعات‬ ‫ستاد این مجموعه برگزار شد؛ ضمن تبریک این روز به حضار‪ ،‬گفت ‪ :‬پیشرفت های کنونی مخابرات در عرصه ارتباطات کشور قطعا مرهون‬ ‫تالشهای شما عزیزان در سال های گذشته است و زیرساختهای فعلی مخابراتی نشان دهنده تالش وافر بازنشستگان عزیز در راستای‬ ‫گسترش ارتباطات در سطح کشور می باشد‪ .‬گفتنی است قربانی در این نشست ضمن تقدیر از پیشکسوتان عرصه مخابراتی‪ ،‬در فضایی‬ ‫صمیمانه ضمن استماع صحبتهای ایشان بر استفاده از تمام ظرفیتهای موجود جهت تکریم و پاسخگویی به نیازهای این قشر تاکید کرد‪.‬‬ ‫رویداد اختتامیه ماراتون جابکست برگزار شد؛‬ ‫ارایه سبک زندگی کارافرینان ایرانی در قالب ‪TEDx‬‬ ‫کیاست ‪ -‬رویداد جابکست به منظور اشنایی جوانان با سبک زندگی کارافرینان ایرانی و به صورت ارایه سبک زندگی کارافرینانه با قالب ‪TEDx‬‬ ‫برگزار شد‪.‬به گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان‪ ،‬رویداد اختتامیه ماراتون جابکست در ادامه دوره کسباتور که در زمستان‬ ‫‪ 99‬با هدف شبکه سازی و توانمند سازی جوانان نخبه کسب و کار برپا شده بود‪ ،‬برگزار شد‪.‬رویداد جابکست به منظور اشنایی جوانان با سبک زندگی‬ ‫کارافرینان ایرانی و به صورت ارایه سبک زندگی کارافرینانه با قالب ‪ TEDx‬برگزار گردید‪.‬این رویداد طی دو مرحله انجام شد‪ ،‬که در مرحله اول ‪ 15‬تیم‬ ‫دو نفره با خالصه کردن کتاب زندگینامه کارافرینان برتر ایرانی و ارایه به صورت مجله صوتی (پادکست) با هم رقابت کرده و در نهایت ‪ 7‬تیم به مرحله‬ ‫دوم راه یافتند‪.‬در مرحله دوم نیز‪ ،‬تیم های حاضر با استانداردهای سخنرانی ‪ TED‬به ارایه سبک زندگی یک کارافرین پرداخته و رقابت کردند و در‬ ‫پایان سه تیم توسط هیئت داوران انتخاب شدند‪.‬گفتنی است رویداد جابکست به همت مرکز تخصصی کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد‪.‬‬ ‫ح ابخیزداری اصفهان ‪۷۵۰‬میلیون مترمکعب اب را استحصال می کند‬ ‫طر ‬ ‫کیاست ‪ -‬ابوطالب امینی افزود‪ :‬بیشتر اب استحصالی میزان اب های زیرسطحی و سفر ه های زیرزمینی را افزایش می دهد که این امر در مباحث‬ ‫زیست محیطی و منابع طبیعی بخصوص در استانی که با کم ابی و کاهش شدید منابع مواجه است بسیار اهمیت دارد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در صورت نبود‬ ‫اینگونه طر ح ها میزان تخریب سیال ب ها در مناطق مختلف بویژه نواحی بیابانی به شدت بیشتر می شد و خسارات فراوانی را به روستاها‪ ،‬شهرها‪ ،‬محیط‬ ‫زیست و زمین های کشاورزی تحمیل می کرد‪.‬معاون ابخیزداری ادار ه کل منابع طبیعی و ابخیزداری اصفهان اضافه کرد‪ :‬به ازای هر هکتار عملیات‬ ‫ابخیزداری‪ ،‬کاهش فرسایش خاک به زیر ‪ ۹‬تُن‪ ،‬افزایش ‪ ۱۲۰‬گیلوگرم علوفه و ذخیره نزوالت ‪ ۵۳۰‬متر مکعب اب محقق می شود‪.‬امینی با بیان اینکه‬ ‫عملیات ابخیزداری تاکنون در بیش از ‪ ۱.۸‬میلیون هکتار از عرصه های طبیعی استان انجام شد‪ ،‬گفت‪ :‬مطالعات تفصیلی نیز برای ‪ ۲.۵‬میلیون هکتار‬ ‫از مساحت استان انجام گرفته است‪.‬وی با اشاره به اینکه دولت یازدهم و دوازدهم به پروژ ه های این بخش اهمیت داد ‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬اجرای انواع‬ ‫طر ح های ابخیزداری و ابخوانداری سال گذشته در استان نسبت به سال ‪ ۹۲‬و ابتدای فعالیت دولت یازدهم بیش از ‪ ۳.۳‬برابر افزایش یافت‪.‬ابخیزداری‬ ‫(‪ )Watershed Management‬علم و هنر برنامه ریزی مستمر و اجرای اقدامات الزم برای مدیریت منابع عرصه های ابخیز اعم از طبیعی‪ ،‬کشاورزی‪،‬‬ ‫اقتصادی و انسانی بدون ایجاد اثرات منفی در منابع اب و خاک است که می تواند به صورت مکانیکی یا بیولوژیکی مانند احداث انواع سیل بند سنگی و سنگی‬ ‫َمالتی و پخش سیالب باشد‪.‬نگاهی به وضعیت اصفهان از حیث عرصه های طبیعی حاکیست که این استان به مرکزیت شهرستان اصفهان با ‪ ۲۴‬شهرستان‪،‬‬ ‫مساحتی معادل ‪ ۱۰.۷‬میلیون هکتار دارد که بیش از ‪ ۹۰‬درصد از این مساحت را معادل ‪ ۹.۸‬میلیون هکتار عرصه های منابع طبیعی و ملی و از این میزان‬ ‫حدود ‪ ۴۰۳‬هزار هکتار جنگل معادل (‪ ۴‬درصد)‪ ۶ ،‬میلیون هکتار مرتع معادل (‪ ۶۴‬درصد ) و سه میلیون هکتار بیابان معادل (‪ ۳۲‬درصد) در برگرفته است‪.‬‬ ‫اگهی ابالغ دادخواست و ضمائم‬ ‫احتراما بدینوسیله به استحضار می رساند که با توجه به دادخواست‬ ‫کیانوش عنایتی به طرفیت مجید پورهادی به خواسته مطالبه در‬ ‫این شعبه چهارم حقوقی برخوار تسلیم نموده است که به کالسه‬ ‫‪ 400/95‬ش ‪ 4‬ح ثبت و برای روز ‪ 1400/05/31‬ساعت ‪ 16:30‬وقت‬ ‫رسیدگی تعیین شده است ‪ .‬نظر به اینکه خوانده مجهول المکان‬ ‫می باشد‪ ،‬لذا حسب ماده ‪ 73‬قانون ائین دادرسی مدنی مراتب یک‬ ‫نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و‬ ‫از خوانده مذکور دعوت به عمل می اید جهت دریافت نسخه ثانی‬ ‫دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت‬ ‫رسیدگی حاضر شود‪ .‬در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده‬ ‫محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود‪ .‬چنانچه بعدا‬ ‫نیازی به اگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت ان ده روز است‪.‬‬ ‫دفتر شعبه چهارم مجتمع شماره یک شهرستان برخوار‬ ‫وقال‪ :‬ان هذا الحجم یمثل ‪ 2.7‬بالمائه من اجمالی االنتاج الداخلی ‪ GDP‬ویقل فقط بنسبه ‪ 5‬بالمائه من المائه عن المعدل‬ ‫العالمی البالغ ‪ 3.4‬بالمائه‪.‬واوضح بان المتوقع ان تقترب حصه صناعه السیاحه فی البالد من المعدل العالمی فی غضون االعوام‬ ‫القادمه فی ضوء المسیره الراهنه للتنمیه السیاحیه فی البالد وستتعزز هذه المسیره بقوه فی حال انحسار جائحه کورونا‪.‬ونوه‬ ‫الى ان المناطق الحره تحظى بطاقات عالیه للتنمیه الشامله فی البالد وقال‪ :‬لقد سعینا فی اللجنه االقتصادیه للحکومه للدفاع‬ ‫عن مصالح المناطق الحره خاصه جزیره کیش جنوب البالد والتی تعد السیاحه محور انشطتها‪.‬وصرح بان عدد السیاح‬ ‫االجانب الذی زاروا ایران فی العام ‪ 2009‬بلغ ‪ 4‬مالیین و ‪ 600‬الف فیما ارتفع الرقم الى ‪ 8‬مالیین و ‪ 800‬الف فی العام ‪. 2019‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظر به اینکه پری قربانی فرزند حسن با تسلیم دو برگ شهادت شهود مدعی‬ ‫مفقود شدن سند مالکیت خود به میزان شش دانگ پالک ثبتی ‪ 102‬فرعی ‪28‬‬ ‫اصلی بخش ‪ 16‬ثبت اصفهان که در دفترخانه ‪ 10‬صفحه ‪ 280‬به شماره چاپی‬ ‫‪ 158233‬بنامش ثبت و صادر و تسلیم گردیده و اظهار داشته که در اثر جابجایی‬ ‫مفقود شده است چون درخواست صدورالمثنی سندمالکیت نموده و به موجب‬ ‫نامه شماره ‪ 1398009000541804‬مورخ ‪ 1398/03/25‬شعبه دادسرای عموم و‬ ‫انقالب برخوار به مبلغ چهارمیلیاردوششصد ریال بازداشت می باشد‪،‬طبق ماده‬ ‫‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت مراتب اگهی می شود که چنانچه شخص یا اشخاصی از‬ ‫حقیقی یا حقوقی مدعی انجام معامله (غیر انچه در این اگهی ذکرشده) نسبت به‬ ‫ان‪،‬یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ده روز به‬ ‫این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتب ًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله‬ ‫تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد‪.‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان برخوار‬ ‫اخبار قصیره‬ ‫وزیر التراث الثقافی‪ :‬تدشین ‪ 200‬مشروع سیاحی فی البالد فی غضون اشهر‬ ‫اعلن وزیر التراث الثقافی والسیاحه والصناعات الیدویه االیرانی علی اصغر مونسان بانه سیتم حتى نهایه فتره الحکومه‬ ‫الحالیه (نحو ‪ 3‬اشهر) تدشین ‪ 200‬مشروع انمائی سیاحی فی البالد ‪.‬وقال مونسان فی الرد خالل تصریح للصحفیین السبت‪:‬‬ ‫انه خالل فتره االعوام الثمانیه من مهمه حکومه التدبیر واالمل تم تدشین ‪ 320‬مشروعا سیاحیا فی البالد وان هذه الوزاره‬ ‫تخطط لتدشین ‪ 200‬مشروع اخر فی غضون االشهر القادمه‪ .‬واضاف‪ :‬ان فی ضوء االجراءات المتخذه من قبل حکومه التدبیر‬ ‫اسر ه مراکز االقامه فی البالد من ‪ 280‬الفا عام ‪ 2013‬الى ‪ 420‬الفا فی الوقت الحاضر‪.‬واشار الى انه وفقا‬ ‫واالمل فقد ارتفع عدد ّ‬ ‫العالن البنک المرکزی ومنظمه السیاحه العالمیه فان عوائد البالد من السیاحه سنویا بلغت نحو ‪ 11‬ملیارا و ‪ 800‬ملیون دوالر‬ ‫‪07‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫رصدخانه اصفهان سوژه ای ناشناخته‬ ‫پیام تبریک مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان به مناسبت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی‬ ‫کیاست ‪ -‬مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان با صدور پیامی ضمن تبریک فرارسیدن «روز روابط عمومی و ارتباطات» و تقدیر و تشکر‬ ‫از عموم جهادگران این عرصه اظهار امیدواری نمود در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام «تولید‪ ،‬پشتیبانی ها ‪ ،‬مانع زدایی ها» مزین شده است‪ ،‬رسانه ها و روابط‬ ‫عمومی ها به عنوان یکی از ارکان مهم تاثیرگذار در امر اطالع رسانی‪ ،‬نقش مهمی در ایجاد امیدافرینی و روحیه همکاری و همیاری در جامعه ایفا نمایند‪.‬در این پیام امده است‪:‬‬ ‫ن والقلم و ما یسطرون‬ ‫بی شک‪ ،‬دنیای امروز‪ ،‬دنیای ارتباطات است و نقش اصحاب خبر و رسانه و روابط عمومی ها به عنوان مشعلداران توسعه اگاهی و قلب تپنده مجموعه های مختلف که با به کارگیری هنر‪ ،‬مهارت‪،‬‬ ‫تدبیر و دانش خود‪ ،‬فضایی سالم برای اطالع رسانی شفاف و ارتباطات اثربخش بین مردم و سازمان ها را فراهم می کنند‪ ،‬انکارناپذیر بوده و قابل تقدیر است‪.‬امروزه روابط عمومی نه به عنوان یک‬ ‫سامانه تشریفاتی و حتی اجرایی بلکه به عنوان یک سامانه مشورتی و مدیریتی و به عنوان عنصر اصلی در ارتقاء و پیشرفت هر سازمانی جایگاه ویژه ای دارد و بدون روابط عمومی هیچ فعالیتی‬ ‫انعکاس نمی یابد‪.‬در دنیای کنونی روابط عمومی و ارتباطات به مثابه بازوی فکری سازمان ها‪ ،‬نقشی حیاتی و بی بدیل در اجرای راهبردها و پیشبرد اهداف و برنامه های کالن دارد و با اطالع یابی و‬ ‫اطالع رسانی از مجرای رسانه‪ ،‬ارتباط دوسویه سازمان ها را با افکارعمومی و مخاطبان خاص و عام برقرار می کند و تعالی می بخشد‪.‬روز ارتباطات و روابط عمومی‪ ،‬در نهایت فرصتی است مبارک‬ ‫تا همه با هم برای توسعه ارتباطات اجتماعی و غنای معنوی و ارزشی این حرفه ارزشمند با تقویت حضور مدیرانی دانایی محور و تحول طلب از یک سو و رعایت اخالق حرفه ای در عملکرد خود و‬ ‫بها دادن روزافزون به نظام ازاد ارتباطات و اطالعات از سویی دیگر تالش کرده و جایگاه این حرفه را در جامعه ارمان خواه و اسالمی خود تثبیت کنیم‪ .‬اینجانب روز ارتباطات و روابط عمومی را به‬ ‫همه دست اندرکاران پرتالش این عرصه به ویژه مدیران‪ ،‬سردبیران‪ ،‬خبرنگاران‪ ،‬عکاسان و همه زحمتکشان در رسانه های جمعی کشور‪ ،‬مدیران و کارشناسان و همکاران سختکوش واحدهای‬ ‫روابط عمومی تمامی دستگاه های اجرایی و واحدهای تولیدی که با الهام از هم افزایی‪ ،‬هم اندیشی‪ ،‬پاسخگویی‪ ،‬همسویی و با تدبیر و امید در جهت تحقق برنامه ها و اهداف سازمان خود و ایفای‬ ‫رسالت خطیر گردش شفاف و صحیح اطالعات گام برمی دارند‪ ،‬تبریک و تهنیت عرض کرده‪ ،‬امیدوارم این روز نقطه عطفی در توسعه و تحول رسانه های کشور و واحدهای روابط عمومی باشد‪.‬‬ ‫جــــریــــــدهالکیــــــاســـــت‬ ‫| ‪| PhotoNews‬‬ ‫‪in the Iranian calendar year 1398 (ended on March 19,‬‬ ‫‪2020), during which 220 major projects with a total in‬‬‫‪vestment of 335.6 trillion rials (about $7.99 billion) were‬‬ ‫‪put into operation across the country.In the second phase‬‬ ‫‪of the program that was carried out in the previous Ira‬‬‫‪nian calendar year (ended on March 20) 250 water and‬‬ ‫‪energy projects worth 500 trillion rials (about $11.9 bil‬‬‫‪lion) were inaugurated in several provinces.The third‬‬ ‫‪phase of the program was officially started in early April‬‬ ‫‪and like the previous phases, this year, too, the Energy‬‬ ‫‪Ministry is planning to inaugurate numerous water and‬‬ ‫‪electricity projects in various provinces every week.‬‬ ‫‪ranian Energy Minister Reza Ardakanian inaugurated‬‬ ‫‪10 electricity projects worth 3.36 trillion rials ($80‬‬ ‫‪million) in 10 provinces on Tuesday, in the seventh‬‬ ‫‪week of the ministry’s A-B-Iran program in the current‬‬ ‫‪Iranian calendar year (started on March 21).The said‬‬ ‫‪projects were put into operation in Fars, Kerman, and‬‬ ‫‪Kermanshah provinces through video conference, IRIB‬‬ ‫‪reported.Two solar power plants, some substations, and‬‬ ‫‪improvement and development of electricity network‬‬ ‫‪facilities were among the inaugurated projects.The first‬‬ ‫‪phase of the A-B-Iran program (the acronyms A and B‬‬ ‫‪stand for water and electricity in Persian) was initiated‬‬ ‫‪kiyasat publication‬‬ ‫‪Electricity projects worth $ 80m put into operation in 3 provinces‬‬ صفحه 7 Mobarakeh Steel Public Relations Manager announced: Significant participation of Mobarakeh Steel in the implementation of the water transfer project from the Persian Gulf Director of Public Relations and International Relations of Mobarakeh Steel Company of Isfahan said: The project of water transfer from the Persian Gulf to the Central Plateau of Iran to the city of Yazd has progressed. And other agricultural and drinking sectors will be on the agenda, of which Mobarakeh Steel has a 29% share. ‫ ملیون دوالر سیوله نقدیه بسوق المال االیرانیه‬50 ‫ضخ‬ ‫ ملیو ن د و ال ر‬5 0 ‫ا علن ا لبنک ا لمر کز ی ا ال یر ا نی عن ضخ ما یعا د ل‬ ‫ و ا و ضح ا لبنک ا لمر کز ی فی بیا ن‬. ‫من ا لسیو له ا لنقد یه بسو ق ا لبو ر صه‬ ‫ ا ن ا لمبلغ ا لمذ کو ر یمثل ا لشر یحه ا ال و لى من عملیه ضخ سیو له‬، ‫ا ال حد‬ 4 ‫ ملیو ن د و ال ر من ا لنقد ا ال جنبی فی ا طا ر‬2 0 0 ‫نقد یه من ا صل‬ ‫شر ا ئحو ا شا ر ا ن ا لشر یحه ا ال و لى تم ا ستقطا عها من ا لصند و ق ا لو طنی‬ ‫للتنمیه بمو جب قر ا ر لجنه ا لتنسیق ا ال قتصا د ی ا لتا بعه لمجلس ا لو ز ر ا ء‬ . ‫ حیث تم ا ید ا عها بصند و ق تثبیت سو ق ر ا س ا لما ل‬، ‫ا ال یر ا نی‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ 313 ‫ شماره‬، ‫ســال پانزدهم‬ 1400 ‫اردیبهشت ماه‬29‫چهارشنبه‬ 1442 ‫شــوال‬ 6 ‫ تومــان‬2000 -‫ صفحــه‬8 Vol.15 | No.313 Wednesday 19 May 2021 Managing Director: Zeinab Hashemi Chief editor: Habib Sadeghi Art Manager: KIYASAT Address: esfahan-laleh squre-next to the post office- Cultural Press Center Phone: +98-31- 35544099 & 35544044-45 TelFax: +98-21- 26767493 Responsive Mobile: +98-9051707539 E-mail: PERSIAN.JOURNALISM@YAHOO.COM Website: WWW.KIYASATNEWS.IR Telegram.me/kiyasatpublication Instagram.com/kiyasatpublication ‫ زینب هاشمی‬:‫صاحب االمتیاز و المدیر المسووله عن‬ ‫ حبیب اله صادقی‬:‫ال رئیس المحرر‬ ‫ کیاست‬:‫المدیر الفن ی‬ ‫ بدایه ط ریق المطار‬-‫ میدان الله‬-‫ اصفهان‬-‫ ای ران‬:‫عنوان المکتب المرکزی‬ 19 ‫بجانب مکتب الب رید المرکز الصحفی الثقافی الطابق الثانی الوحده‬ ‫ زینب هاشمی‬:‫صاحب امتیاز و مدیرمسوول‬ ‫ حبیب اله صادقی‬:‫سردبیر‬ ‫پیام رسانه‬: ‫کیاست چاپ‬:‫مدیریت هنری‬ ‫ میدان الله ابتدای‬-‫ اصفهان‬:‫نشانی دفترمرکزی‬ ‫اتوبان فرودگاه جنب اداره پست مجتمع فرهنگی مطبوعاتی‬ The mayor of Isfahan praised a number of selected teachers and education retirees ‫ کم من خطوط‬2500 ‫ مد‬:‫وزیر الطرق االیرانی‬ ‫ اعوام‬4 ‫سکک الحدید خالل‬ 2500 ‫اعلن وزیر الطرق واعمار المدن االیرانی محمد اسالمی بانه تم مد‬ ‫کم من خطوط سکک الحدید فی مختلف انحاء البالد خالل فتره الحکومه‬ ‫ هنالک فی الوقت الحاضر اکثر‬:‫وقال اسالمی فی تصریح ادلى االثنین‬.‫الراهنه‬ ‫ منها‬1000 ‫ کم من خطوط سکک الحدید قید االنشاء سیتم تدشین‬2000 ‫من‬ ‫ انه وبعد تدشین خطوط سکک الحدید قید‬:‫واضاف‬.‫فی غضون الشهر القادم‬ ‫ الف‬14 ‫االنشاء سیصل اجمالی طول الخطوط السککیه فی البالد الى اکثر من‬ ‫واوضح بانه خالل فتره حکومه التدبیر واالمل (السابقه والحالیه) تم على‬.‫کم‬ ‫ اعوام اتخاذ خطوات کبیره لتوسیع خطوط سکک الحدید فی البالد‬8 ‫مدى‬ ‫ مراکز محافظات بشبکه سکک الحدید من ضمنها اذربیجان‬5 ‫بحیث تم ربط‬ ‫مارس‬/‫ اذار‬20 ‫الغربیه کما سیتم حتى نهایه العام (االیرانی) الجاری (ینتهی فی‬ ‫) مد خطوط سککیه فی محافظات اردبیل وجهارمحال وبختیاری‬2022 ‫وصرح بان خط سکک الحدید‬. ‫وکردستان واجزاء من خراسان الشمالیه‬ ‫زاهدان" (جنوب شرق) سیکتمل ویتم تدشینه حتى نهایه العام الجاری‬-‫"جابهار‬ "‫او بدایه العام القادم على ابعد تقدیر کما سیتم انشاء خط "رشت –استارا‬ ‫جنوب" والذی یحظى‬-‫(شمال غرب) لیکتمل مسار سکک الحدید "شمال‬ ‫ انه ورغم کل عقبات‬:‫وقال اسالمی‬.‫بدور مهم فی مستقبل الترانزیت للبالد‬ .‫االستکبار نشهد کل یوم بدء وتدشین العدید من المشاریع التنمویه فی البالد‬ News Eastern fields produce 16 bcm of gas in a year Managing Director of Iran’s East oil and Gas Production Company (EOGC) has announced the production of 16 billion cubic meters (bcm) of natural gas - 43 million cubic meters per day (mcm/d) - in the previous Iranian calendar year (ended on March 20).According to Farshid Kheibari, EOGC’s production goals for the mentioned year were realized by 104 percent and even in some days the output exceeded 63 mcm/d, Shana reported.EOGC was established in December 1998 in line with the policy of decentralizing the management in Iran’s oil industry.The company is operating projects mainly in the east of the country. Currently, it is active in Khorasan Razavi province and is in charge of production from Mozdouran sour gas reservoir as well as Shourijeh B, Shourijeh D, and Gondbadli sweet gas reservoirs in the northeastern city of Sarakhs. Referring to the need for accelerating the implementation of gas storage development projects as strategic projects in the oil industry, Kheibari also announced the storage of 1.856 bcm of gas in the Shourijeh D reservoir in the previous year.“Due to the increase in the country’s gas consumption and in line with the Oil Ministry programs for providing sustainable gas for domestic and industrial sectors during winter, as well as the need for gas imports, especially in the northeast of the country, last year we managed to store 1.856 billion cubic meters of gas in Shourijeh D in the first eight months of the previous year (March 20-November 20, 2020),” Kheibari explained.“A total of 2.5 billion cubic meters of gas was reproduced during the previous year’s cold season, which compared to the same period of the preceding year increased by about 28 percent in terms of storage and 18 percent in terms of reproduction,” he added.Sustainable energy supply in the north and northeast regions which are significantly far from the main centers of gas production in the south of the country and the need to reduce dependence on gas imports has always been one of the main concerns of the Oil Ministry.In this regard, according to NIGC plans, the capacity of the two storage facilities, Sarajeh and Shourijeh, is planned to increase to over seven billion cubic meters in near future. Mayor of Isfahan: Without teachers and interaction with education, messages of citizenship and education will not reach families .The mayor of Isfahan, referring to the important role of teachers in conveying important messages of citizenship and education to students to have a livable city, said: “Without the presence of teachers and interaction with education, the message of urban management will not reach families.”According to the Isfahan Municipality Media Relations Office, Ghodratollah Norouzi in a ceremony honoring the top teachers in Isfahan’s education districts on the pretext of Teacher’s Day in May, pointing out that if we want to have a nation that has tried to change and do many things “As a teacher, I emphasize that the role of teachers is of great value and importance in the administration of the city,” he said.The Mayor of Isfahan, stating that if we want young people to be responsible in adulthood and have insight, self-sacrifice and self-sacrifice in the issues of society, their issues must be addressed in schools, continued: We hope that the current situation will improve as soon as possible. Proper training helps the city administration He added: “We should be able to convey educational messages to students by entering the classroom and actually help the city with the right education, so the stronger the city is, the better it can serve its citizens.”Nowruzi said: “As an example, separation from the source of waste in the homes of citizens is very effective in the management of municipal waste, and without the presence of teachers and interaction with education, these messages will not reach families.” Also, to collect one thousand tons of household waste per day, a lot of money is spent, which can be done by educating students in schools in order to reduce waste generation and its separation. Fulfill our commitment to the importance of education Also in the continuation of the ceremony, Seyed Rahim Madnian, cultural advisor to the mayor of Isfahan, stated that the importance of education is not hidden from anyone and we hope everyone is grateful to teachers, said: There are 65,000 retired teachers in Isfahan province, about 50% of whom They are in the city of Isfahan and this statistic shows the greatness of the education system.He thanked the mayor of Isfahan in praise of the teachers and said: “This established tradition will continue in the coming years by the municipality and this favorable action will be done by other agencies as well.” Therefore, we must fulfill our commitment to honor the position of teacher and the importance of education. ‫ ملیارات دوالر‬6 ‫تصدیر منتجات زراعیه بقیمه‬ ‫العام الماضی‬ ‫ ان القطاع الزراعی االیرانی‬،‫قال مساعد وزیر الجهاد الزراعی‬ ‫ ملیارات دوالر من عائدات النقد االجنبی‬6 ‫حقق ما یقرب من‬ ‫العام الماضی على الرغم من الحظر والحرب االقتصادیه والعدید‬ ‫ ان ایران تنتج سنویا‬،‫واضاف محمد مهدی بورمندی‬.‫من القیود‬ ‫ ملیون طن‬24 ،‫ ملیون طن من المنتجات الزراعیه‬123 ‫حوالی‬ .‫من هذه المنتجات مرتبطه بالفواکه ومحاصیل البیوت الزجاجیه‬ ‫ الف طن‬120 ‫واشار مساعد وزیر الجهاد الزراعی الى تصدیر‬ ‫ ملیون‬530 ‫من المستحضرات الصیدالنیه من ایران سنویا بقیمه‬ ‫ موکدا ضروره دعم تعزیز هذا القطاع نظرا للقدره المتوفره‬، ‫دوالر‬ ‫وحول محاصیل البیوت الزجاجیه‬.‫النتاج هذه االعشاب فی البالد‬ ‫(الدفیئه) اوضح بورمندی ان تنمیه محاصیل الدفیئه مهمه جدا‬ 21 ‫وقال ان هناک حوالی‬.‫ومن اولویات وزاره الجهاد الزراعی‬ ‫ وینبغی زیاده هذا‬،‫الف هکتار من الدفیئات الزراعیه فی البالد‬ ‫واشار بورومندی‬.2025 ‫ الف هکتار بحلول عام‬48 ‫الرقم الى‬ ،‫الى ان ایران من الدول الرائده فی انتاج المحاصیل االستراتیجیه‬ ‫ بما فی‬،‫ یجب الترکیز على انتاج العدید من المنتجات‬:‫وقال‬ .‫ذلک الفستق والتمر والجوز والنباتات الطبیه والورد الجوری‬ News MAPNA group producing over 200 high-techindustrial products Managing Director of Iran’s MAPNA group has said his company is currently producing over 200 types of high-tech industrial products, IRNA reported.Speaking on the sidelines of a visit to Wagon Pars Company in Arak city, known as industrial capital of Iran, Abbas Ali-Abadi said: “MAPNA Company strives to establish a constructive interaction with its subsidiaries, and in this due, tries to establish connections not only in terms of structure but also in terms of culture, work ethics, and capacities.”MAPNA Group is a group of Iranian companies involved in the development and execution of thermal and renewable power plants, oil and gas, railway transportation, and other industrial projects as well as manufacturing main equipment including gas and steam turbines, electrical generator.The company is currently collaborating with several domestic manufacturers for producing hightech machinery and equipment needed in various sectors.One of the companies that MAPNA is working with is Wagon Pars which is currently manufacturing 1,000 wagons for MAPNA. MAPNA took over Wagon Pars in December 2020.Wagon Pars has a plan for manufacturing 2.500 wagons over the next five years under the supervision of the parent company MAPNA. The group has also prepared a package to be used in the production line of electric cars or to turn regular cars into electric ones.MAPNA has also inked a deal for manufacturing MGT75 gas turbines with Iran’s Thermal Power Plant Holding (TPPH).“Iran now has the knowledge and technology to design and manufacture a variety of new gas turbines on a global scale,” Ali-Abadi had said in the signing ceremony of the mentioned deal back in March. Iran used to import such pieces of equipment from foreign sources such as Germany’s Siemens. And now enjoying such technology, the country is among the world’s top manufacturers of power plants with high efficiency. صفحه 8

آخرین شماره های هفته نامه کیاست

هفته نامه کیاست 326

هفته نامه کیاست 326

شماره : 326
تاریخ : 1400/05/13
هفته نامه کیاست 325

هفته نامه کیاست 325

شماره : 325
تاریخ : 1400/05/02
هفته نامه کیاست 324

هفته نامه کیاست 324

شماره : 324
تاریخ : 1400/04/28
هفته نامه کیاست 322

هفته نامه کیاست 322

شماره : 322
تاریخ : 1400/04/19
هفته نامه کیاست 321

هفته نامه کیاست 321

شماره : 321
تاریخ : 1400/04/10
هفته نامه کیاست 320

هفته نامه کیاست 320

شماره : 320
تاریخ : 1400/04/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!