روزنامه طرح نو شماره 2210 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه طرح نو شماره 2210

صفحه بعد

روزنامه طرح نو شماره 2210

روزنامه طرح نو شماره 2210

‫عشق امام خمینی (ره)‬ ‫اهنگ«ای دریغا» را‬ ‫طنین انداز کرد!‬ ‫صلح و ثبات به وجود امده‬ ‫در قره باغ بستر مناسبی‬ ‫برای همکاری‬ ‫ایران واذربایجان است‬ ‫در صفحه‪6‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 13‬خرداد ماه ‪ - 1400‬سال پانزدهم ‪ -‬شماره ‪ - 2210‬قیمت ‪2000‬تومان‬ ‫گفت و گو‬ ‫یک استاد دانشگاه مطرح کرد؛‬ ‫در صفحه‪4‬‬ ‫طرح نو؛ گروه جامعه‬ ‫صحنه جنگ در عصر کنونی به دنیای مجازی‬ ‫سوق یافته‪ ،‬نبرد «خیر» و «شر» در این فضا به‬ ‫مراتب سخت تر از جنگ میدانی است چرا که در‬ ‫این نبرد حریف مقابل را نمی شناسی و نمی دانی‬ ‫با چه فرد یا افرادی رو به رو هستی براین اساس‬ ‫برای پیروزی در این نبرد تنگاتنگ گریزی نیست‬ ‫مگر با ارتقای دانش سایبری‪....‬‬ ‫مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان‬ ‫خبرداد‪:‬‬ ‫کاهش ‪۳۳‬درصدی بارش در اذربایجان غربی؛‬ ‫اماری که هرروز نزولی تر می شود‬ ‫در صفحه‪3‬‬ ‫در صفحه‪2‬‬ ‫دست یافتن ایران به یک‬ ‫تکنولوژی پیشرفته در زمینه‬ ‫حفظ سالمت بدن انسان‬ ‫طرح نو ؛ گروه فناوری‬ ‫مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان از دست‬ ‫یافتن ایران به یک تکنولوژی پیشرفته در زمینه‬ ‫حفظ سالمت بدن انسان خبر داد‪.‬‬ ‫فائزه شانه ساززاده مدیر عامل یک شرکت‬ ‫دانش بنیان در گفت وگویی اظهار کرد‪.... :‬‬ ‫‪7‬‬ ‫فناوری‬ ‫طرح نو ؛ گروه گرزارش‬ ‫عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی‬ ‫گفت‪ :‬بر اساس گزارش سال ‪ ۲۰۲۰‬صندوق بین المللی‬ ‫پول‪ ،‬بدون دخالت زنان در اقتصاد‪ ،‬رشد سریع اقتصاد‬ ‫امکانپذیر نیست‪.‬‬ ‫زهرا فتوره چی اظهار کرد‪ :‬بر اساس گزارش سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫بانک جهانی‪ ،‬اگر در استخدام نیروی کار سهم نیروی‬ ‫کار زنان با مردان مساوی باشد بر اساس تخمین های‬ ‫صورت گرفته اقتصاد امریکا ‪ ۵‬درصد‪ ،‬اقتصاد ژاپن ‪۷‬‬ ‫درصد‪ ،‬اقتصاد مصر ‪ ۳۴‬و اقتصادهای ایران‪ ،‬عمان‪ ،‬قطر‬ ‫به طور مساوی ‪ ۳۰‬درصد رشد خواهند نمود که بسیاری‬ ‫از کشورهای در حال توسعه هنوز از نقش میلیارد دالری‬ ‫ارزش و ثروت افرینی زنان در اقتصادهایشان غافل‬ ‫هستند و یا اهمیت چندانی نمی دهند‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه با بیان اینکه یک پارادوکس در‬ ‫ارتباط با رشد اقتصادی و رشد جمعیت نیروی کار وجود‬ ‫دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از لحاظ اقتصادی تاکید بر این است‬ ‫که برای رشد اقتصادی‪ ،‬سهم و نقش زنان در اقتصاد‬ ‫باید افزایش یابد‪ ،‬اما از لحاظ جمعیتی مساله زاد و ولد‬ ‫زیر سوال می رود چرا که بر اساس مطالعات تجربی و‬ ‫داده های جهانی شاهد ان هستیم که کشورهای دارای‬ ‫سهم باالی مشارکت زنان در اقتصاد دارای نرخ باروری‬ ‫و زاد و ولد کاهشی می باشند‪.‬‬ ‫فتوره چی ادامه داد‪ :‬در واقع‪ ،‬زنان خانه دار و شاغل نه‬ ‫تنها به عنوان نیروی کار تلقی‪....‬‬ ‫طرح نو؛ گروه ورزش‬ ‫مسئوالن باشگاه تراکتور با بیان‬ ‫مسائلی خارج از واقعیت دیوار‬ ‫بی اعتمادی میان خود و هواداران‬ ‫را هر روز بلندتر می سازند!‬ ‫تغییراتی که در باشگاه تراکتور‬ ‫پس از خصوصی سازی ان رخ‬ ‫داده است پی در پی و بی حساب‬ ‫و کتاب بوده و به اصطالحی این‬ ‫باشگاه را به «محله برو بیا» تبدیل‬ ‫کرده است‪ ،‬تفکری که سایه‬ ‫بی ثباتی را بر سر باشگاه پرطرفدار‬ ‫دیار اذربایجان گسترانیده و این‬ ‫باشگاه را به مسیر قهقرا هدایت‬ ‫کرده است‪ .‬اما این تنها مشکل ‪....‬‬ ‫نبرد در جنگ مجازی‬ ‫با تاکتیک ارتقای‬ ‫دانش سایبری‬ ‫‪2‬‬ ‫گزارش‬ ‫دالیل پایین بودن‬ ‫سهم مشارکت‬ ‫نیروی کار زنان‬ ‫دیوار بلند بی اعتمادی در تراکتـور با‬ ‫کلیدواژه مرخصی‬ ‫طرح نو؛ گروه خبر‬ ‫استاندار اذربایجان شرقی با اشاره به این که‬ ‫اتمام جنگ قره باغ خبری مسرت بخش برای‬ ‫مردم ایران بود‪ ،‬گفت‪ :‬صلح و ثبات به وجود‬ ‫امده نوید بخش کارهای بزرگی‪...‬‬ ‫خبر‬ ‫روزانهمسیاسی‪-‬اجتماعی‬ ‫استاندار اذربایجان شرقی‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تمرکز بودجه ‪ ،‬راه حل اصلی ایجاد عدالت شهری‬ ‫به قلم ‪ :‬مهندس کریم‬ ‫سامبرانی ‪ ،‬کارشناس ارشد‬ ‫مدیریت شهری ‪:‬‬ ‫دلیــل اصلــی بر هــم خــوردن عدالت‬ ‫در مدیریت شــهری و ایجــاد اختالف‬ ‫فاحــش طبقاتــی بیــن محــات یــک‬ ‫شــهر ( و مخصوصــا کالنشــهر‬ ‫) کــه در تبریــز نیــز دامــن گیــر‬ ‫اســت ‪ ،‬تفــاوت درامــد شــهرداری‬ ‫هــای مناطــق مختلــف می باشــد ‪.‬‬ ‫بــه ایــن معنــی کــه در مناطــق‬ ‫برخــوردار تــر ‪ ،‬بــه علــت بافــت‬ ‫جمعیتــی و تعرفــه عــوارض ‪ ،‬درامــد شــهرداری ان منطقــه بیشــتر بــوده و بــا وجــود‬ ‫درامــد کافــی دســت شــهرداری بــرای ارائــه خدمــات بــه ســاکنین مناطــق خویــش‬ ‫بــاز تــر اســت ‪ .‬امــا در مناطــق کــم برخــوردار تــر ‪ ،‬مبلــغ درامــدی کــه از ســاکنین‬ ‫وصــول می شــود بســیار کمتــر اســت ؛ بــه همیــن علــت شــهرداری هــای مناطــق کــم‬ ‫برخــوردار تــر تــوان مالــی الزم بــرای ارائــه خدمات کافــی به ســاکنین خــود را ندارند ‪.‬‬ ‫ایــن تفــاوت درامــدی و این نحوه مدیریت پاره پاره شــهر ‪ ،‬باعث ناتوانی شــهرداری در‬ ‫ارائــه خدمــات عادالنه و شــکل گیری اختــاف طبقاتی در مدیریت شــهری می باشــد ‪.‬‬ ‫پــر واضــح اســت بــرای مرتفــع کــردن ایــن مشــکل نیازمنــد متمرکــز کــردن دریافتی‬ ‫شــهرداری در شــهرداری مرکزی هســتیم ‪ .‬یعنــی باید کل درامد های شــهرداری های‬ ‫مختلــف مناطــق در یــک صنــدوق مرکــزی تجمیع شــده و مدیریت واحد شــهری برای‬ ‫هزینــه کــرد ان در کل شــهر بــا سیاســت حفــظ کیفیــت خدمــات مناطــق برخــوردار و‬ ‫افزایــش تدریجــی کیفیــت خدمــات در مناطــق کــم برخــوردار تصمیــم گیــری نمایــد ‪.‬‬ ‫البتــه بســتر قانونــی ایــن اقــدام ســال هاســت کــه فراهــم شــده اســت ‪ .‬لیکــن‬ ‫بدیهــی اســت کــه شــهرداری هــای مناطــق برخــوردار تــر ‪ ،‬در برابــر هزینــه‬ ‫درامــد خــود در باقــی مناطــق مقاومــت کننــد ‪ .‬متاســفانه در ایــن مســاله ‪،‬‬ ‫شــاهد ضعــف جــدی ادوار شــورای شــهر و شــهردار تبریــز جهــت ایجــاد نظــم‬ ‫و یکپارچگــی و حرکــت در راســتای عدالــت در مدیریــت شــهری هســتیم ‪.‬‬ ‫از مهــم تریــن ایراداتــی کــه برخــی بــه ایــده تمرکــز درامــد می گیرنــد ‪ ،‬ایــن اســت‬ ‫کــه ‪ :‬بــه زعــم ایــن عزیــزان هزینــه کــرد عــوارض ســاکنین یــک منطقــه بــرای‬ ‫ســاکنین منطق ـه دیگــر ‪ ،‬خــود خــاف عدالــت اســت ‪ .‬انــان معتقــد انــد عــوارض‬ ‫کســانی کــه عــوارض می دهنــد ‪ ،‬بایــد صرفــا خــرج منطقــه خــود انهــا شــود ‪.‬‬ ‫اشــتباه اصلــی ایــن منتقدیــن بــه ایــده تمرکــز درامــد و تصمیــم گیــری ان اســت که‬ ‫شــهر را نــه بــه مثابــه یــک پیکــر واحــد بــا مدیریتــی واحــد ‪ ،‬کــه صرفــا مجموعــی‬ ‫از مناطــق و شــهرداری هــای مســتقل بــه هــم چســبیده می داننــد ‪ .‬در حالــی کــه‬ ‫شــهر یــک موجــود زنــده بــا پیکــری واحــد اســت و مدیریــت شــهری نیــز ذاتــا‬ ‫یــک پارچــه بــوده و مناطــق صرفــا جهــت تســهیل خدمــات رســانی ایــن مدیریــت‬ ‫یــک پارچــه بــه مــردم بــه وجــود امــده انــد ‪.‬‬ ‫در بــدن یــک انســان ‪ ،‬اگــر دســتگاه تنفســی‬ ‫فقــط اکســیژن هــوا را بــرای خــود مصــرف‬ ‫کنــد یــا دســتگاه گوارشــی اجــازه اســتفاده‬ ‫بقیــه ارگان هــا از غــذا را ندهــد ‪ ،‬شــاهد بیمــاری و مــرگ انســان خواهیــم بــود ‪ .‬در‬ ‫شــهر نیــز اگــر عدالــت در توزیــع امکانــات شــهری رعایــت نگــردد ‪ ،‬شــاهد عــدم‬ ‫تــوازن و بــه تبــع ان اســیب هــای جــدی بــه شــهر در زمینــه فرهنگــی ‪ ،‬امنیتــی ‪،‬‬ ‫اجتماعــی ‪ ،‬اقتصــادی و ‪ ..‬خواهیــم بــود‪.‬‬ صفحه 1 ‫اخبار اگهی‬ ‫اقتصاد ‪-‬‬ ‫خبر‬ ‫پنج شنبه ‪ 13‬خرداد ماه ‪ - 1400‬سال پانزدهم ‪ -‬شماره ‪2210‬‬ ‫‪22‬‬ ‫استاندار اذربایجان شرقی‪:‬‬ ‫فرماندار تبریز؛‬ ‫گمرک سهالن شاهرگ اقتصادی و‬ ‫تجاری منطقه است‬ ‫طرح نو؛گروه خبر‬ ‫فرماندار تبریز با بیان این که گمرک سهالن شاهرگ اقتصادی و تجاری‬ ‫منطقه است‪ ،‬گفت‪ :‬گمرکات تبریز و اذربایجان جایگاه مهمی در سیستم‬ ‫گمرک زمینی کشور دارند‪.‬‬ ‫به گزارش نصر‪ ،‬بهروز مهدوی در بازدید از اداره کل گمرک سهالن‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬شان تجاری و اقتصادی تبریز اقتضا می کند که سیستم گمرکی قوی و‬ ‫توانمندی داشته باشد که خوشبختانه گمرک سهالن این ظرفیت را دارد و در‬ ‫این مسیر حرکت کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امید است بتوانیم تجار و فعاالن اقتصادی داخلی و خارجی‬ ‫بیشتری را با منطقه ویژه اقتصادی سهالن و گمرک سهالن اشنا کنیم‪.‬‬ ‫مهدوی با تاکید بر ظرفیت ها و توانایی های سهالن‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬تبلیغ‬ ‫و معرفی استعدادها‪ ،‬نقش مهمی در استفاده از ظرفیت موجود خواهد داشت‬ ‫و حتی تمامی شهرک های صنعتی اذربایجان شرقی و استان های همجوار‬ ‫می توانند از امکانات این منطقه و گمرک سهالن استفاده کنند‪.‬‬ ‫صلح و ثبات به وجود امده در قره باغ بستر مناسبی برای‬ ‫همکاری ایران و اذربایجان است‬ ‫طرح نو؛ گروه خبر‬ ‫استاندار اذربایجان شرقی با اشاره به این که‬ ‫اتمام جنگ قره باغ خبری مسرت بخش برای‬ ‫مردم ایران بود‪ ،‬گفت‪ :‬صلح و ثبات به وجود امده‬ ‫نوید بخش کارهای بزرگی در مناطق ازاد شده‬ ‫را می دهد‪.‬‬ ‫محمدرضا پورمحمدی در نشست خبری‬ ‫بزرگداشت پنجاهمین سال بهره برداری از‬ ‫سدهای ارس‪ ،‬میل مغان‪ ،‬اظهارداشت‪ :‬جغرافیایی‬ ‫که ما در ان زندگی میکنیم مردمانی تالشگر و‬ ‫مهربان پرورانده که نقش سترگی را در تاریخ‬ ‫کشور ایفا کرده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همزیستی‪ ،‬عالئق و روابط مردمان‬ ‫دو کشور تاریخ دیرینه ای دارد و با افتخار ایران‬ ‫بعد از استقالل جمهوری اذربایجان‪ ،‬ان را به‬ ‫رسمیت شناخت و از جمله همسایه های مهم‬ ‫محسوب می شود که مشترکاتی در دین‪ ،‬مذهب‬ ‫و ائین ها دارند‪.‬‬ ‫استاندار اذربایجان شرقی با بیان این که‬ ‫ظرفیت فراوان برای نزدیکی روابط عالوه بر جنبه‬ ‫ها تاریخی وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬تفاهم نامه های‬ ‫متعددی جهت عمق بخشیدن به این روابط امضا‬ ‫شده است که سال های اخیر شاهد این نزدیکی‬ ‫روابط بودیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان ساخت‪ :‬در ظرف ‪ 3‬سال اخیر‬ ‫روسای جمهور ایران و اذربایجان ‪ 5‬بار باهم‬ ‫دیدار نموده اند که در این دیدارها تفاهم نامه های‬ ‫بسیار متنوعی رد و بدل شده است که قراردادهای‬ ‫خودرو‪ ،‬دارو‪ ،‬دانشگاهی‪ ،‬نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬برق و راه‬ ‫اهن از ان جمله است‪.‬‬ ‫پورمحمدی با اشاره به این که اتمام جنگ قره‬ ‫باغ خبری مسرت بخش برای مردم ایران بود‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬صلح و ثبات به وجود امده نوید‬ ‫بخش کارهای بزرگی در مناطق ازاد شده را می‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬جمهوری اسالمی ایران امادگی‬ ‫خود را از ابتدای پیروزی نبرد قره باغ جهت‬ ‫باسازی مناطق اعالم نموده است و کمک های‬ ‫فنی و مهندسی خود را دریغ نخواهد کرد‪.‬‬ ‫استاندار اذربایجان شرقی گفت‪ :‬باید نوید ان‬ ‫را بدهیم که استان اذربایجان شرقی ریاست ستاد‬ ‫توسعه تجارت با جمهوری اذربایجان را عهده‬ ‫دار شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان این که سدهای ارس و میل مغان‬ ‫تنها پروژه عمرانی نیست‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ارس ثروت‬ ‫فرهنگی و شریان اقتصادی و حیاتی مردمان این‬ ‫دو دیار است که سد ها نمونه کوچکی از دنیای‬ ‫تعامالت این دو کشور است‪.‬‬ ‫استاندار اردبیل‪ :‬استان اردبیل در مسیر صنعتی شدن است‬ ‫طرح نو؛ گروه خبر‬ ‫استاندار اردبیل گفت‪ :‬استان اردبیل با شتاب باال به سمت رشد و‬ ‫شکوفایی حرکت می کند و در مسیر صنعتی شدن قرار گرفته است که‬ ‫تکمیل راه اهن اردبیل و سایر پروژه های گردشگری به این بحث‬ ‫شتاب بیشتری می دهد‪.‬‬ ‫اکبر بهنام جو در جلسه شورای اداری خردادماه که در سالن والیت‬ ‫برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خوشبختانه استان اردبیل در مذت زمان شیوع‬ ‫ویروس کرونا‪ ،‬هیچگاه وارد بحران جدی نشده است و همیشه دیرتر‬ ‫از سایر استان ها وارد پیک شده و سریع تر از ان ها نیز از پیک خافرج‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بحث مقابله ویروس کرونا در استان اردبیل عالوه‬ ‫بر مجاهدت های کادر درمان‪ ،‬در وهله اول مردم و سپس کلیه‬ ‫دستگاه های اجرایی‪ ،‬سپاه‪ ،‬فرماندهان پایگاه های مقاومت و تمامی‬ ‫نهادها و ارگان ها پای کار امدند و کمک کردند تا این بیماری در‬ ‫استان اردبیل تا حد زیادی‪ ،‬فروکش کند‪.‬‬ ‫استاندار اردبیل با تاکید بر اینکه سند تحول سالمت در دستور‬ ‫کار قرار گرفته است‪ ،‬بیان داشت‪ :‬دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با‬ ‫تمام توان خود به تحقق این سند بپردازد‪ ،‬چرا که تحقق سند جامه‬ ‫تحول سالمت در جامعه تاثیر بسیاری دارد به طوری که در ایام کرونا‬ ‫دیدیم که افراد دارای بیماری زمینه ای بیشترین قربانیان کرونا را شامل‬ ‫می شدند و اگر به این سند توجه شود‪ ،‬بیماری های زمینه ای مانند‬ ‫نارسایی کلیوی‪ ،‬دیابت و‪ ...‬در جامعه به حداقل می رسد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در راستای توسعه و رشد صنعت استان‪ ،‬بانک های‬ ‫عامل تاکنون ‪ ۲۵۴‬هزار فقره وام به ارزش بیش از ‪ ۱۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان به بخش های مختلف صنعت‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬گردشکری و‪ ...‬اعطا‬ ‫کرده اند که جای تقدیر دارد‪.‬‬ ‫ضرورت بیان عملکرد دستگاه های اجرایی به مردم‬ ‫بهنام جو تصریح کرد‪ :‬مهم ترین موضوع در انتخابات‪ ،‬مشارکت‬ ‫باالی مردم است که در این باره دستگاه های اجرایی با بیان عملکرد‬ ‫خود به مردم‪ ،‬می توانند رغبت مردم را برای حضور در پای‬ ‫صندوق های رای را افزایش دهند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬استان اردبیل امادگی کامل برای برگزاری انتخابات‬ ‫با رعایت حداکثری ‪ ۴‬محور امنیت‪ ،‬سالمت‪ ،‬رقابت و مشارکت را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫استاندار اردبیل با اشاره به تصویب منطقه ازاد برای استان اردبیل‬ ‫اذعان کرد‪ :‬وجود منطقه ازاد در استان اردبیل برگ زرینی محسوب‬ ‫می شود که در ادامه‪ ،‬سبب توسعه و رشد سرمایه گذاری داخلی و‬ ‫خارجی و افزایش اشتغال در استان خواهد شد‪.‬‬ ‫احداث پل معلق در شهرستان گرمی‬ ‫بهنام جو در خصوص طرح های گردشگری استان نیز اظهار داشت‪:‬‬ ‫ایجاد پل معلق جدید در شهرستان گرمی که در یک ناحیه بکر در‬ ‫حال احداث است‪ ،‬استان اردبیل را تبدیل به استان پل های معلق‬ ‫می کند که در جذب گردشگر بسیار حائز اهمیت خواهد بود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬افزایش تعداد پیست های اسکی زمستانی در استان‬ ‫نیز در کنار وجود ابگرم ها و تکمیل شدن راه اهن اردبیل می تواند‬ ‫مقصد جذاب و امنی برای گردشگران در فصل زمستان باشد‪.‬‬ ‫استاندار اردبیل‪ ،‬تکمیل راه اهن اردبیل را برای توسعه صنعت‬ ‫استان حیاتی دانست و گفت‪ :‬با برقراری راه اهن‪ ،‬رغبت ها برای‬ ‫سرمایه گذاری در استان اردبیل افزایش می یابد و براساس طرح‬ ‫مجلس‪ ،‬قرار است عملیات اجرایی اتصال راه اهن اردبیل به پارس‬ ‫اباد نیز از سال بعد اغاز شود‪.‬‬ ‫یک استاد دانشگاه مطرح کرد؛‬ ‫دالیل پایین بودن سهم مشارکت نیروی کار زنان‬ ‫طرح نو ؛ گروه گرزارش‬ ‫عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی‬ ‫گفت‪ :‬بر اساس گزارش سال ‪ ۲۰۲۰‬صندوق بین المللی‬ ‫پول‪ ،‬بدون دخالت زنان در اقتصاد‪ ،‬رشد سریع اقتصاد‬ ‫امکانپذیر نیست‪.‬‬ ‫زهرا فتوره چی اظهار کرد‪ :‬بر اساس گزارش سال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬بانک جهانی‪ ،‬اگر در استخدام نیروی کار سهم‬ ‫نیروی کار زنان با مردان مساوی باشد بر اساس‬ ‫تخمین های صورت گرفته اقتصاد امریکا ‪ ۵‬درصد‪،‬‬ ‫اقتصاد ژاپن ‪ ۷‬درصد‪ ،‬اقتصاد مصر ‪ ۳۴‬و اقتصادهای‬ ‫ایران‪ ،‬عمان‪ ،‬قطر به طور مساوی ‪ ۳۰‬درصد رشد‬ ‫خواهند نمود که بسیاری از کشورهای در حال توسعه‬ ‫هنوز از نقش میلیارد دالری ارزش و ثروت افرینی زنان‬ ‫در اقتصادهایشان غافل هستند و یا اهمیت چندانی‬ ‫نمی دهند‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه با بیان اینکه یک پارادوکس در‬ ‫ارتباط با رشد اقتصادی و رشد جمعیت نیروی کار‬ ‫وجود دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از لحاظ اقتصادی تاکید بر‬ ‫این است که برای رشد اقتصادی‪ ،‬سهم و نقش زنان‬ ‫در اقتصاد باید افزایش یابد‪ ،‬اما از لحاظ جمعیتی مساله‬ ‫زاد و ولد زیر سوال می رود چرا که بر اساس مطالعات‬ ‫تجربی و داده های جهانی شاهد ان هستیم که کشورهای‬ ‫دارای سهم باالی مشارکت زنان در اقتصاد دارای نرخ‬ ‫باروری و زاد و ولد کاهشی می باشند‪.‬‬ ‫فتوره چی ادامه داد‪ :‬در واقع‪ ،‬زنان خانه دار و شاغل‬ ‫نه تنها به عنوان نیروی کار تلقی می شوند بلکه با به دنیا‬ ‫اوردن و تعلیم و تربیت صحیح فرزندان خود می توانند‬ ‫نیروی کار ارزش و ثروت افرین را به جامعه تحویل‬ ‫دهند؛ به همین جهت برای حل این پارادوکس سیاست‬ ‫گذاران و صاحب اختیاران باید در زمان مناسب مداخله‬ ‫کرده و با اعمال و اتخاذ سیاست های مناسب مرخصی‬ ‫زایمان و سیاست های کمکی و حمایتی نگهداری‬ ‫فرزندان‪ ،‬سهم و اثر نیروی کار زنان را در اقتصاد افزایش‬ ‫داده و به تبع ان منجر به تسریع رشد اقتصادی شوند‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه محقق‬ ‫اردبیلی افزود‪ :‬در ایران سهم زنان تحصیل کرده و‬ ‫متخصص نسبت به سهم جهانی خود زیاد است به‬ ‫طوری که بر اساس اخرین امار منتشرشده بانک جهانی‬ ‫در سال ‪ ،۲۰۱۶‬نرخ خواندن و نوشتن زنان ‪ ۲۴-۱۵‬ساله‬ ‫در ایران ‪ ۹۰.۹۳‬درصد است اما برای این زنان تحصیل‬ ‫کرده و متخصص پتانسیل های اشتغال وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬بعض ًا هم با وجود پتانسیل های‬ ‫اشتغال برای زنان‪ ،‬یا انتخاب ازادانه شغل به دلیل‬ ‫موانع خانوادگی وجود ندارد یا در شرایط استخدام به‬ ‫خصوص در بخش صنعت و معدن‪ ،‬نیروی کار مردان‪،‬‬ ‫نسبت به زنان در اولویت استخدام قرار دارند‪.‬‬ ‫به اعتقاد فتوره چی‪ ،‬در صورت استخدام زنان نیروی‬ ‫کار در این بخش ها دستمزد کمتری نسبت مردان‬ ‫پرداخت می شود در واقع‪ ،‬برای کشورها و دولت های‬ ‫خواهان رشد و توسعه اقتصادی‪ ،‬تفکیک تفکیک های‬ ‫جنسیتی و دستمزدی در استخدام جهت افزایش سهم‬ ‫نیروی کار زنان تحصیل کرده و متخصص باید کنار‬ ‫گذاشته شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بر اساس اخرین داده های منتشر شده‬ ‫توسط بانک جهانی در سال ‪ ،۲۰۱۹‬سهم مشارکت نیروی‬ ‫کار زنان (باالی ‪ ۱۵‬سال) در دنیا ‪ ،۴۷.۲۹‬اتحادیه اروپا‬ ‫‪ ،۵۰.۸۵‬اذر بایجان ‪ ،۶۳.۲۵‬ترکیه ‪ ،۳۴.۲۷‬افغانستان‬ ‫‪ ۲۱.۷۶‬و ایران ‪ ۱۷.۶۱‬است و این یعنی سهم مشارکت‬ ‫نیروی کار زن در اقتصاد ایران نسبت به سطح جهانی‬ ‫بسیار اندک است‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه محقق‬ ‫اردبیلی گفت‪ :‬با تکیه غیر مستقیم بر این امار و بخش ها‬ ‫می توان نتیجه گیری کرد که در اقتصاد ایران نسبت زنان‬ ‫خانه دار بیشتر از زنان شاغل است‪.‬‬ ‫به گفته این استاد دانشگاه‪ ،‬اگر یک زن خانه دار‪،‬‬ ‫صنایع دستی‪ ،‬محصوالت خانگی مانند کیک‪ ،‬شیرینی‪،‬‬ ‫ترشی‪ ،‬مربا و سایر را برای خانواده خود عرضه کند و‬ ‫حتی از فرزند و اعضای خانواده خود مراقبت کند ارزش‬ ‫کارهای او در تولید ناخالص داخلی محاسبه نمی دهند و‬ ‫تنها در صورت فروش این محصوالت خانگی‪ ،‬دستی و‬ ‫مراقبتی‪ ،‬تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و به تبع ان‬ ‫اقتصاد رشد خواهد کرد‪.‬‬ ‫فتوره چی افزود‪ :‬در اقتصاد ایران برای افزایش سهم‬ ‫مشارکت نیروی کار زنان از یک طرف هم زنان خانه‬ ‫دار باید به تولید و فروش محصوالت خانگی‪ ،‬دستی و‬ ‫مراقبتی بر اساس مزیت نسبی محل زندگی خود بپردازند‬ ‫و هم از طرف دیگر زنان تحصیل کرده و متخصص‬ ‫بر اساس تخصص و تحصیل خود حق انتخاب شغل‬ ‫مناسب را داشته باشند‪.‬‬ صفحه 2 ‫اخبار‬ ‫پنج شنبه ‪ 13‬خرداد ماه ‪ - 1400‬سال پانزدهم ‪ -‬شماره ‪2210‬‬ ‫کاهش ‪۳۳‬درصدی بارش در اذربایجان غربی؛‬ ‫اماری که هرروز نزولی تر می شود‬ ‫طرح نو ؛ گروه گزارش‬ ‫سال ابی جاری یکی از کم بارش ترین سال ها در‬ ‫ایران و به تبع ان اذربایجان غربی بوده و با وجود اینکه‬ ‫میزان کاهش امارهای ابی در این سال در اذربایجان‬ ‫غربی کمتراز کشور به نظر می رسد ولی کاهش منابع‬ ‫ابی‪ ،‬معضلی جدی طی ماه های اتی در این استان‬ ‫است‪.‬‬ ‫اذربایجان غربی همواره یکی از استان های با بارش‬ ‫مناسب در کشور به شمار می رفت و حتی در برخی‬ ‫از سال های گذشته به عنوان دومین استان پراب غیر‬ ‫ساحلی در کشور مطرح بود ولی این روند‪ ،‬طی سال‬ ‫های اخیر با افت و خیز زیادی همراه بوده که سال ابی‬ ‫جاری‪ ،‬سال افت شدید در این حوزه به شمار می رود‪.‬‬ ‫در حالی که طی ‪ ۲‬سال گذشته ( سال ابی ‪-۱۳۹۷‬‬ ‫‪ )۱۳۹۸‬اذربایجان غربی نظیر بسیاری از مناطق کشور‪،‬‬ ‫سال بسیار پربارشی را داشت و میزان بارش متوسط در‬ ‫ان به بیش از ‪ ۵۲۰‬میلی متر رسید‪ ،‬طی ‪ ۲‬سال گذشته‬ ‫نمودار نزولی بارش ها با شیب تند نصیب این استان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫طی سال گذشته نیز هرچند بارش های خوبی را در‬ ‫اذربایجان غربی داشتیم ولی میزان ان به حدود ‪۴۰۰‬‬ ‫میلی متر رسید که خیلی کمتر از ‪ ۲‬سال پیش بود؛ در‬ ‫حالی که امسال نیز طبق برخی پیش بینی ها میزان‬ ‫بارش‪ ،‬نزدیک به امارهای سال گذشته بود‪ ،‬در هشت‬ ‫ماه نخست سال ابی ( از اول مهر تا اخر اردیبهشت‬ ‫) میزان بارش به حدی شده که به ‪ ۳۰۰‬میلی متر نیز‬ ‫نمی رسد‪.‬‬ ‫این امار نشان می دهد که در سال ابی جاری شاهد‬ ‫کاهش قابل توجه و بیش از ‪ ۲۰۰‬میلی متری بارش‬ ‫نسبت به ‪ ۲‬سال گذشته بوده ایم‪.‬‬ ‫نگاه به امارهای متوسط بلندمدت نیز همین مشکل‬ ‫کم ابی را به خوبی نشان می دهد و همه امارهای‬ ‫بارشی در اذربایجان غربی نسبت به این متوسط نیز با‬ ‫رنگ قرمز بوده و کاهش دارد‪.‬‬ ‫اب معادل برف در اذربایجان غربی ‪۶۰‬‬ ‫درصد کاهش دارد‬ ‫سرپرست شرکت اب منطقه ای اذربایجان غربی‬ ‫طرح نو ؛ گروه گزارش‬ ‫اذربایجان غربی بزرگترین تولید کننده سیب به دلیل‬ ‫بی تدبیری‪ ،‬ناهماهنگی بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت‬ ‫صمت‪ ،‬نبود مشوق های صادراتی‪ ،‬واسطه گری و سیاست های‬ ‫دولت در زمینه تهاتر سیب و موز با فساد ‪ 35‬هزار تن سیب‬ ‫درختی مواجه است که انتظار می رود وزارت امور خارجه‪،‬‬ ‫وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی طی هماهنگی هایی‪،‬‬ ‫موانع صادرات این محصول را برای سال جاری رفع کنند‪.‬‬ ‫اذربایجان غربی با تولید ساالنه یک میلیون و ‪ 200‬تن‬ ‫سیب درختی‪ ،‬به عنوان بزرگترین تولید کننده این محصول‬ ‫کشاورزی‪ ،‬امروز به دلیل بی تدبیری‪ ،‬ناهماهنگی بین وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی و وزارت صمت‪ ،‬نبود مشوق های صادراتی‪،‬‬ ‫واسطه گری و سیاست های دولت در زمینه تهاتر سیب و موز‬ ‫و از سوی دیگر کاهش مصرف سیب درختی به دلیل تغییر‬ ‫فصل و ورود میوه های نوبرانه‪ ،‬کاهش قدرت خرید مردم‪،‬‬ ‫شیوع کرونا و تعطیلی اکثر اصناف‪ ،‬با فساد ‪ 35‬هزار تن سیب‬ ‫مواجه است‪.‬‬ ‫طی سال های اخیر دولت هیچ جدیتی برای رفع مشکل‬ ‫باغداران نداشته و اقتصاد و معیشت تولیدکنندگان سیب‪،‬‬ ‫قربانی سیاست های نادرست دولت شده است به طوری که‬ ‫زمستان سال گذشته دولت بخشنامه اجرای تهاتر سیب و موز‬ ‫را ممنوع کرد که این امر سبب شد موز در بازارهای داخلی‬ ‫قیمت نجومی پیدا کند و از سوی دیگر سیب بر روی دست‬ ‫باغداران استان بماند‪.‬‬ ‫چندی از این اقدام نگذشته بود که دولت درهای صادرات‬ ‫را به روی تجار سیب بست؛ هر چند کارشناسان و باغداران‬ ‫بارها اعتراض خود را نسبت به سیاست های دولت به گوش‬ ‫مسووالن رساندند ولی تمام این تالش ها بی نتیجه ماند و‬ ‫نهایتا امروز شاهد هستیم که حاصل دسترنج باغداران توسط‬ ‫واحدهای کنسانتره به تاراج می رود‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه معیشت حدود ‪ 40‬درصد مردم اذربایجان‬ ‫غربی از طریق کشاورزی تامین می شود‪ ،‬می توان از ظرفیت‬ ‫کشاورزی در راستای توسعه همه جانبه این استان بهره برد‬ ‫و در این راستا باید در توسعه بسته بندی و سورتینگ سیب‬ ‫درختی و تقویت زیرساخت های حمل ونقل ریلی و هوایی‬ ‫در کنار سیاست های تشویقی برای صادرات سیب که در‬ ‫بازارهای جهانی مشتریان خاص خود را دارد‪ ،‬تحول شگرفی‬ ‫در صادرات محصوالت کشاورزی استان و افزایش ارز اوری‬ ‫به منطقه و توسعه این استان مرزی ایجاد کرد‪.‬‬ ‫‪ 30‬تا ‪ 35‬هزار تن سیب درختی در حال‬ ‫فاسد شدن‬ ‫رییس اتحادیه سردخانه داران اذربایجان غربی در این‬ ‫خصوص با بیان اینکه ‪ 30‬تا ‪ 35‬هزار تن سیب در سردخانه های‬ ‫استان موجود است‪ ،‬گفت‪ :‬این میزان سیب در سردخانه های‬ ‫استان در حال فاسد شدن است که به منظور جلوگیری از‬ ‫دورریز این محصول‪ ،‬برخی سردخانه ها اقدام به سورتینگ‬ ‫گذشته ‪ ۳۱‬درصد کاهش و نسبت به دوره اماری بلند‬ ‫مدت ‪ ۳۳‬درصد کاهش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫رییس گروه تحقیقات هواشناسی اذربایجان غربی‬ ‫گفت‪ :‬از لحاظ دمایی در سال ابی جاری تا ‪ ۹‬خرداد ماه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬میانگین دمای استان نسبت به دوره مشابه سال‬ ‫گذشته ‪ ۰.۹‬درجه افزایش و نسبت به دوره اماری بلند‬ ‫مدت ‪ ۰.۱‬درجه افزایش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫توحیدی گفت‪ :‬در این مدت در همه شهرستان های‬ ‫استان نسبت به سال گذشته کاهش بارندگی گزارش‬ ‫شده است که بیشترین کاهش ها از شهرستان های‬ ‫چالدران با ‪ ۴۸‬درصد و مهاباد با ‪ ۴۴‬درصد است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رئیس کل دادگستری اذربایجان غربی؛‬ ‫توسعه اشتغال در زندان ها‬ ‫ن راه اصالح شخصیت‬ ‫بهتری ‬ ‫زندانی بزهکار است‬ ‫ذخیره ‪ ۸۷۸‬میلیون مترمکعبی اب برای‬ ‫شرب و کشاورزی در اذربایجان غربی‬ ‫ضروری است‬ ‫گفت‪ :‬طبق بررسی های صورت گرفته‪ ،‬میزان اب‬ ‫معادل برف در استان طی سال ابی جاری نسبت به‬ ‫سال گذشته‪ ،‬با کاهش ‪ ۶۰‬درصدی مواجه است‪.‬‬ ‫مسعود طالبیان افزود‪ :‬این امار نشان می دهد که‬ ‫افت شدیدی در ذخایر ابی اذربایجان غربی ایجاد شده‬ ‫و کم ابی در سال جاری‪ ،‬بسیار قابل توجه است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬بارش برف یکی از مهمترین نقاط‬ ‫قوت اذربایجان غربی در حوزه ذخایر ابی بود که‬ ‫بخشی از مصرف فصل گرم سال را پوشش می داد‬ ‫که کاهش بارش در این حوزه و همچنین اب معادل‬ ‫برف در استان‪ ،‬لزوم مدیریت بیشتر مصرف را نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫سرپرست شرکت اب منطقه ای اذربایجان غربی‬ ‫ادامه داد‪ :‬همچنین حجم نظیر سال گذشته سدها معادل‬ ‫یک میلیارد و ‪ ۵۱۵‬میلیون مترمکعب بوده که امار‬ ‫مقایسه ای نسبت به مدت مشابه سال ابی قبل کاهش‬ ‫‪ ۱۳‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫طالبیان گفت‪ :‬در اخرین براورد صورت گرفته‪،‬‬ ‫حجم اب پشت ‪ ۱۴‬سد اذربایجان غربی حدود یک‬ ‫میلیارد و‪ ۳۱۷‬میلیون مترمکعب است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه میزان حجم اب ورودی‬ ‫رودخانه ها به دشت های استان در هفت ماهه سال‬ ‫ابی جاری یک میلیارد و ‪ ۷۱۶‬میلیون متر مکعب‬ ‫بوده‪ ،‬افزود‪ :‬در سال ابی گذشته‪ ،‬در این بخش شاهد‬ ‫‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۵۲۷‬میلیون مترمکعب اب ورودی به‬ ‫رودخانه ها بودیم که امسال ‪ ۳۲‬درصد کمتر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بارندگی ها در اذربایجان غربی ‪ ۳۳‬درصد‬ ‫کاهش یافت‬ ‫رییس گروه تحقیقات هواشناسی اذربایجان غربی‬ ‫گفت‪ :‬میانگین بارش استان در سال زراعی جاری تا‬ ‫روز ‪ ۹‬خرداد ماه‪ ۲۳۴.۹ ،‬میلی متر است که نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال قبل که ‪ ۳۴۹‬میلی متر بوده ‪ ۳۳‬درصد‬ ‫کاهش دارد‪.‬‬ ‫ازاد توحیدی افزود‪ :‬بارشهای استان نسبت به دوره‬ ‫اماری بلند مدت که میزان بارش ها ‪ ۳۱۱.۷‬میلیمتر بود‪،‬‬ ‫نیز ‪ ۲۵‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در سال ابی جاری بیشترین بارش‬ ‫استان از شهرستان سردشت با ‪ ۴۷۶.۲‬میلیمتر و کمترین‬ ‫بارش از شهرستان چالدران با ‪ ۱۴۷.۷‬میلیمتر گزارش‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫توحیدی بیان کرد‪ :‬بارش در حوضه ابریز دریاچه‬ ‫ارومیه در سال ابی جاری نسبت به دوره مشابه سال‬ ‫معاون حفاظت و بهره برداری شرکت اب منطقه‬ ‫ای اذربایجان غربی نیز در این باره گفت‪ :‬برای حوزه‬ ‫اب شرب و کشاورزی در استان‪ ،‬ذخیره ‪ ۸۷۸‬میلیون‬ ‫مترمکعب اب ضروری است که باید این امر به‬ ‫صورت کامل محقق شود‪.‬‬ ‫یاسر رهبر دین افزود‪ :‬با توجه به این امر‪ ،‬در‬ ‫صورت رهاسازی اب به سمت دریاچه ارومیه‪ ،‬با‬ ‫مشکل در این بخش مواجه خواهیم شد‪.‬‬ ‫وی در خصوص ورودی مخازن هفت سد حوضه‬ ‫ابریز دریاچه ارومیه نیز اظهار کرد‪ :‬این رقم طی سال‬ ‫جاری‪ ۸۸۰‬میلیون مترمکعب بوده در حالی که در مدت‬ ‫مشابه سال گذشته یک میلیارد و ‪ ۲۵۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫ورودی به سدها ثبت شده بود‪.‬‬ ‫وی در خصوص میزان اب موجود در پشت‬ ‫سدهای اذربایجان غربی نیز اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫این میزان ‪ ۱۵‬درصد کمتر از زمان مشابه سال گذشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫با توجه به این امار و اطالعات‪ ،‬کاهش قابل توجه‬ ‫منابع ابی در اذربایجان غربی نسبت به سال های‬ ‫گذشته قطعی بوده و مدیریت این بخش به همراهی‬ ‫مردم‪ ،‬استفاده نکردن بی رویه از اب در مصارف شرب‬ ‫و کشاورزی نیاز دارد‪.‬‬ ‫البته باید با مشاهده این وضع‪ ،‬مسووالن حوزه های‬ ‫مرتبط به ویژه در بخش کشاورزی نیز وارد عمل‬ ‫شده و با پیش بینی سال های مشابه در اینده‪ ،‬کاشت‬ ‫محصوالت کم اب بر را در دستور کار قرار دهند تا‬ ‫میزان مصرف در این بخش که بزرگترین مصرف کننده‬ ‫اب در اذربایجان غربی نیز به شمار می رود‪ ،‬کاهش‬ ‫یافته و مدیریت مصرف اب‪ ،‬سهل تر شود‪.‬‬ ‫طرح نو ؛ گروه خبر‬ ‫رئیس کل دادگستری اذربایجان غربی به اهمیت امر اشتغال زندانیان تاکید کرد‬ ‫و گفت‪ :‬توسعه اشتغال اصلی ترین روش اصالح و باز اجتماعی کردن و بازسازی‬ ‫شخصیت زندانی بزهکار است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه‪ ،‬ناصر عتباتی شامگاه سه شنبه در جلسه‬ ‫بررسی وضعیت قضایی زندان های اذربایجان غربی به اهمیت اصالح و تربیت‬ ‫زندانیان اشاره و اظهار داشت‪ :‬کار در زندان بسیار سخت و نفس گیر است‪ ،‬چرا که‬ ‫مخاطبین ان افراد خاصی هستند که بنا به هر دلیل دچار لغزش شده و نیاز به اصالح‬ ‫و تربیت دارند و اصالح و تربیت انها عبادت است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اصالح یک فرد از جامعه به مانند اصالح امت است و این‬ ‫اموزه شرع مقدس اسالم بوده و نخستین راه اصالح مجرم و بزهکار شخصیت دادن‬ ‫با اعتماد کردن و سپردن کارها به او است تا بدین طریق زندانی را از عنصر نامطلوب‬ ‫به عنصر مطلوب تبدیل کرد‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگستری اذربایجان غربی در ادامه به اجرای دستورالعمل های‬ ‫ساماندهی زندانیان تاکید و نظارت دائمی و مستمر مجموعه زندان و قضات‬ ‫دادگستری را به زندانها خواستار و رعایت شئون و کرامت انسانی زندانیان را مورد‬ ‫تاکید قرار داد‪.‬‬ ‫وی به استفاده از ظرفیت های قانونی در جهت کمک به مددجویان نیز اشاره و‬ ‫گفت‪ :‬زندانبان‪ ،‬زندانبانی اخالقی‪ ،‬عاطفی و انسانی هستند که همگی برگرفته از‬ ‫شرع مقدس است و باید زندانی را به دید یک بیمار نگریست و برای بهبودی و‬ ‫درمان این بیمار تالش مضاعف کرد و برای نیل به این هدف برنامه های فرهنگی –‬ ‫ورزشی برای ارتقاء روحیه اصالحی زندانیان بسیار مفید فایده خواهد بود‪.‬‬ ‫عتباتی به اهمیت امر اشتغال زندانیان تاکید کرد و گفت‪ :‬توسعه اشتغال اصلی‬ ‫ترین روش اصالح و باز اجتماعی کردن و بازسازی شخصیت زندانی بزهکار است‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگستری اذربایجان غربی در پایان تاکید کرد‪ :‬در زمینه اشتغال‬ ‫زندانیان محدودیتی وجود ندارد و باید بسترهای اشتغال زندانیان را توسعه داد و در‬ ‫این زمینه انجمن حمایت از زندانیان‪ ،‬بنیاد تعاون و ستاد دیه باید در نوع اقداماتشان‬ ‫یک بازنگری جدی‪ ،‬موثر‪ ،‬خالقانه و مبتکرانه داشته باشند‪.‬‬ ‫فاسد شدن ‪ 35‬هزار تن سیب محصول‬ ‫بی تدبیری دولت‬ ‫سیب موجود کرده و سیب درجه ‪ 2‬و سیب هایی که در حال‬ ‫فاسد شدن هستند را به واحدهای فراوری منتقل می کنند‪.‬‬ ‫مراد اقاباالزاده با بیان اینکه سیب در کنار جاده های استان‬ ‫تلمبار شده و کارخانه ها اقدام به جمع اوری این سیب ها‬ ‫می کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬سیاست های دولت سبب شد تا در حال‬ ‫حاضر سیب استان به این وضعیت دچار شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مسووالن در نیمه اول اسفند ماه سال گذشته‬ ‫ممنوعیت صادرات سیب را اعالم کردند در حالی که اسفند‬ ‫ماه زمان مناسبی از نظر مشتری یابی بود‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه سردخانه داران اذربایجان غربی با بیان اینکه‬ ‫از سوی دیگر باغداران نیز به امید باال رفتن قیمت‪ ،‬سیب ها را‬ ‫انبار کرده و وارد بازار نکردند‪ ،‬گفت‪ :‬افزایش کرایه حمل و‬ ‫نقل و ‪ 2‬برابر شدن کرایه کامیون های حمل سیب سبب شد تا‬ ‫وضعیت کنونی به وجود اید‪.‬‬ ‫اقاباالزاده با اشاره به گرم شدن هوا و ضرورت استفاده‬ ‫از کامیون یخچال دار جهت انتقال و صادرات سیب‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬با توجه به باال بودن کرایه حمل کامیون های‬ ‫یخچال دار‪ ،‬صادرات سیب برای تجار در این بازه زمانی دیگر‬ ‫صرفه اقتصادی نداشته و صادرکننده رغبتی به این امر ندارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تصمیمات دولت در صادرات سیب‬ ‫و سیاست خارجی دولت سبب شد تا تصمیم واحدی در‬ ‫صادرات این محصول گرفته نشود‪ ،‬اذعان داشت‪ :‬مشوق های‬ ‫صادراتی که در نظر گرفته شده است طی سال های اخیر به‬ ‫دست تجار نرسیده به طوری که از سال ‪ 96‬تاکنون در این‬ ‫زمینه با مشکل مواجه هستیم‪.‬‬ ‫این مقام مسوول ادامه داد‪ :‬تهاتر سیب و موز در صورت‬ ‫اجرایی شدن‪ ،‬تا حدودی می توانست کمک حال صادرات‬ ‫این محصول باشد و صادرات سیب از طریق همین بخشنامه‬ ‫انجام شود اما باید توجه داشت که برخی از صادرکنندگان‬ ‫نمی توانند واردکننده موز به کشور باشند که این موضوع‬ ‫باعث مشکالت زیادی برای صادر کننده و تجار در خصوص‬ ‫صادرات سیب را به وجود اورد‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه سردخانه داران اذربایجان غربی با بیان‬ ‫اینکه حتی اگر سیب در بهترین سردخانه ها نگهداری شود‬ ‫از کیفیت ان کاسته می شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اکنون زمان مصرف‬ ‫سیب درختی گذشته است زیرا این محصول در مهر ماه وارد‬ ‫سردخانه ها شده و اکنون ‪ ۸‬تا ‪ ۹‬ماه از زمان مصرفش گذشته‬ ‫و کیفیت مطلوبی ندارد‪.‬‬ ‫قبل از سال نو هشدارهای الزم در خصوص فساد‬ ‫سیب به دولت داده شده بود‬ ‫اقاباالزاده اعالم کرد‪ :‬قبل از عید بارها اعالم کردیم که سیب‬ ‫پس از عید در سردخانه ها فاسد می شود چرا که کشش بازار‬ ‫بعد از عید پایین است‪ ،‬اما گوش شنوایی نبود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه صادرات زمان دارد و هر میوه ای را در هر‬ ‫زمان و فصلی نمی توان صادر کرد‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر ‪ 8‬ماه‬ ‫از برداشت سیب در استان می گذرد و بدن شک کیفیت سیب‬ ‫موجود افت پیدا کرده است‪.‬‬ ‫رکود صادرات سیب از سال ‪ ۹۷‬تاکنون‬ ‫عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی صنایع‪ ،‬معادن و‬ ‫کشاورزی ارومیه با بیان اینکه کشورهای اوراسیا مشتریان‬ ‫خوبی برای سیب تولیدی استان هستند‪ ،‬گفت‪ :‬زیرساخت های‬ ‫الزم و کافی از لحاظ کشتیرانی و حمل ونقل هوایی و ریلی‬ ‫برای صادرات سیب به کشورهای اوراسیا فراهم نیست‪.‬‬ ‫بهنام تاج الدینی با بیان اینکه هندوستان بهترین مشتری‬ ‫صادرات این محصوالت است اما به دلیل ضعف در‬ ‫زیرساخت های کشتیرانی و سازمان بنادر صادرات به این‬ ‫مناطق به کندی انجام می شود و طی سال گذشته چندین تن‬ ‫از محصوالت سیب به علت عدم هماهنگی با کشتیرانی در‬ ‫بنادر باقی ماند و باعث خرابی این محصوالت و از بین رفتن‬ ‫ان شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در کنار بهبود سیاست های صادراتی‬ ‫دولت باید زیرساخت های الزم نیز فراهم شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬برای‬ ‫رفع این نوع از مشکالت بایستی یک برنامه ریزی دقیق و‬ ‫مخصوص برای صادرات محصوالت از طریق بنادر داشته‬ ‫باشیم و صادرات از طریق حمل ونقل ریلی‪ ،‬هوایی و کشتیرانی‬ ‫تقویت شود‪.‬‬ ‫عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی صنایع‪ ،‬معادن و‬ ‫کشاورزی ارومیه وجود برخی سیاست ها‪ ،‬برنامه های نادرست‬ ‫و ممنوعیت ها را از دیگر مشکالت صادرات سیب در استان‬ ‫عنوان کرد و اظهار داشت‪ :‬ارتقای بهره وری‪ ،‬کاهش ضایعات‬ ‫و فروش محصوالت کشاورزی سه عامل مهم صنعت سیب‬ ‫استان است که اگر بتوانیم این سه عامل را درست مدیریت‬ ‫کنیم در بحث صادرات و فروش سیب مشکلی نخواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫تاج الدینی با بیان اینکه اذربایجان غربی از سال ‪ 97‬رکود در‬ ‫صادرات سیب را تجربه کرده است‪ ،‬افزود‪ :‬امید می رود سال‬ ‫اینده شاهد بهبود وضعیت موجود باشیم که الزم است دولت‬ ‫جدید سیاست های بین المللی خود را در راستای افزایش میزان‬ ‫مبادالت تجاری افزایش دهد‪.‬‬ ‫دوگانگی وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی‬ ‫در صادرات محصوالت کشاورزی‬ ‫نایب رئیس کمیسیون کشاورزی‪ ،‬اب و منابع طبیعی‬ ‫مجلس شورای اسالمی نیز گفت‪ :‬براساس مصوبه مجلس‪،‬‬ ‫تنظیم بازار محصوالت کشاورزی باید به دست وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی باشد و صادرات و واردات و تنظیم بازار توسط این‬ ‫وزارتخانه انجام شود ولی در دولت تدبیر و امید این موضوع‬ ‫نادیده گرفته شد و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در‬ ‫یک اقدام تعجب برانگیز این قانون مجلس را دور زد و در‬ ‫نیمه دوم سال ‪ ،۹۸‬وظیفه قانونی را از جهاد کشاورزی پس‬ ‫گرفت و به وزارت صنعت و معدن و تجارت منتقل کرد‪.‬‬ ‫جالل محمودزاده با بیان اینکه این امر سبب شد تا‬ ‫دوگانگی در کشور ایجاد شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در مقطعی از‬ ‫زمان وزارت صمت جلو صادرات محصولی را می گرفت به‬ ‫طوری که محصوالت ما بازار صادراتی خود را از دست داد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه از طریق صادرات سیب می توان ارزاوری‬ ‫خوبی برای کشور داشته باشیم‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬برنام ه دقیقی از‬ ‫میران نیاز استان به سیب نداریم تا بتوانیم برنامه مدونی برای‬ ‫صادرات سیب داشته باشیم‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه تصمیمات‬ ‫نسجیده دولت سبب شد عالوه بر فساد سیب‪ ،‬این میوه در‬ ‫بازار ثبات قیمت نیز نداشته باشد‪ ،‬گفت‪ :‬همه کشورها با‬ ‫افزایش تعرفه‪ ،‬صادرات را کنترل و با درامد حاصل از ان‪ ،‬از‬ ‫مصرف کننده داخلی حمایت می کنند‪.‬‬ ‫حذف ترجیحات متقابل با کشورهای همسایه‬ ‫در روابط اقتصادی و بین المللی جهت تسهیل در‬ ‫صادرات‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اذربایجان غربی‬ ‫با بیان اینکه امسال در صادرات سیب استان با مشکالت‬ ‫متعددی مواجه بودیم‪ ،‬گفت‪ :‬عدم همکاری بین بخشی در‬ ‫صادرات سیب باعث بروز چنین مشکالتی شد به طوری که‬ ‫وازرت صمت و جهاد کشاورزی هماهنگی الزم را با هم‬ ‫نداشتند‪.‬‬ ‫نادر صادقی با بیان اینکه امیدواریم شاهد بهبود وضعیت‬ ‫موجود بوده و ضرری به باغداران استان نرسد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫تصمیمات دولت در صادرات به موقع محصوالت کشاورزی‬ ‫می تواند تا حد زیادی جلو چنین مشکالتی را بگیرد‪.‬‬ ‫صادقی بر لزوم توجه به قراردادهای حذف ترجیحات‬ ‫متقابل با کشورهای همسایه در روابط اقتصادی و بین المللی‬ ‫تاکید کرد و افزود‪ :‬بحث تعرفه های گمرکی‪ ،‬مسائل مربوط به‬ ‫گمرکات و مسائل و تبادالت بانکی از مشکالت پیش رو در‬ ‫این زمینه است‪.‬‬ صفحه 3 ‫ورزش‬ ‫ورزش اگهی‬ ‫‪-‬اگهی‬ ‫پنج شنبه ‪ 13‬خرداد ماه ‪ - 1400‬سال پانزدهم ‪ -‬شماره ‪2210‬‬ ‫گزارش‬ ‫دیوار بلند بی اعتمادی در تراکتـور با‬ ‫کلیدواژه مرخصی‬ ‫طرح نو؛ گروه ورزش‬ ‫مسئوالن باشگاه تراکتور با بیان مسائلی خارج از واقعیت‬ ‫دیوار بی اعتمادی میان خود و هواداران را هر روز بلندتر‬ ‫می سازند!‬ ‫تغییراتی که در باشگاه تراکتور پس از خصوصی سازی ان‬ ‫رخ داده است پی در پی و بی حساب و کتاب بوده و به‬ ‫اصطالحی این باشگاه را به «محله برو بیا» تبدیل کرده است‪،‬‬ ‫تفکری که سایه بی ثباتی را بر سر باشگاه پرطرفدار دیار‬ ‫خبر‬ ‫فخرالدینی‪ :‬تراکتور بهتر از این هم می شود‬ ‫طرح نو؛ گروه ورزش‬ ‫هافبک تیم فوتبال تراکتور ضمن بیان اینکه تیمش اختالف زیادی‬ ‫ِ‬ ‫شانس کسب‬ ‫با تیم های باالی جدول ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬مطمئن ًا تراکتور‬ ‫سهمیه اسیا را دارد‪.‬‬ ‫میالد فخرالدینی درباره شرایط تیم تراکتور اظهار داشت‪ :‬در دربی‬ ‫یک برد خیلی خوب داشتیم و خدا را شکر توانستیم این بازی‬ ‫حساس را با موفقیت پشت سر بگذاریم‪ .‬دربی همیشه شرایط‬ ‫خاص خودش را دارد‪ ،‬اما با پیروزی در این بازی‪ ،‬توانستیم با‬ ‫روحیه باال به تعطیالت برویم‪ .‬برد مقابل ماشین سازی در ادامه‬ ‫مسابقات کمک زیادی به تراکتور خواهد کرد و ان شاءاهلل به این‬ ‫روند ادامه بدهیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بازیکنان تراکتور دیدارهای فشرده ای را پشت سر‬ ‫گذاشته اند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬در حال حاضر تنها چیزی که تیم ما به ان‬ ‫نیاز داشت‪ ،‬استراحت بود که کادر فنی با درک این موضوع‪ ،‬برای‬ ‫بازیکنان استراحت یک هفته ای در نظر گرفت‪ .‬ما در لیگ قهرمانان‬ ‫اسیا هر سه روز یک بازی انجام دادیم و بعد از ان هم استراحتی‬ ‫نداشتیم که تاثیر ان روی بدن بازیکنان مشخص بود و به عبارتی‬ ‫خبر‬ ‫اذربایجان گسترانیده و این باشگاه را به مسیر قهقرا هدایت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫اما این تنها مشکل تراکتور خصوصی نیست چراکه صداقت‬ ‫به دیگر حلقه گمشده تراکتوری ها تبدیل شده و مسئوالن‬ ‫این باشگاه مردمی در واکنش به حواشی به جای مدیریت با‬ ‫نگاه واقع گرایانه سعی در کتمان حقیقت دارند که این رفتار‬ ‫خود به خود باعث ایجاد پرده نامحرمیت میان هواداران و‬ ‫باشگاه شده است‪.‬‬ ‫اخرین مورد از این رفتار ناصحیح به اظهارات دیروز معاون‬ ‫حقوقی جدید باشگاه تراکتور در مورد مسعود شجاعی و‬ ‫اشکان دژاگه دو کاپیتان غائب این تیم برمی گردد که در‬ ‫تکذیب خبرهای مربوط به فسخ قرارداد ان ها‪ ،‬مسئول این‬ ‫تیم بار دیگر از واژه «مرخصی» به عنوان دلیلی برای توجیه‬ ‫چرایی غیبت شان استفاده کرد‪.‬‬ ‫این درحالی است که مسعود شجاعی اخیرا ً با انتشار یک‬ ‫فایل صوتی اختالف با کادرفنی را علت اصلی عدم بازگشت‬ ‫به این تیم عنوان و به صراحت اعالم کرد که او و اشکان‬ ‫دژاگه قصد جدایی از جمع پرشورها را دارند‪.‬‬ ‫باشگاه تراکتور به تازگی طی بیانیه ای اعالم کرده است که‬ ‫هیچ مشکل مالی ندارد درحالی که بازیکنان این تیم در طی‬ ‫هفته های گذشته نسبت به مسائل مالی اعتراض داشتند و یا‬ ‫به برخی از کارکنان سابق باشگاه تراکتور الزم به اشاره است‬ ‫که تاکنون نتوانسته اند حق الزحمه خود را از این باشگاه‬ ‫دریافت کنند و کماکان طلبکارند! و …‬ ‫در چنین شرایطی جامعه هواداری که مشتمل بر طیف های‬ ‫مختلف با اکثریت رفتار احساسی هستند وقتی با این نوع‬ ‫واکنش ها مواجه می شوند‪ ،‬قادر به تشخیص راست و دروغ‬ ‫ماجرا نیستند و نتیجه ان دودستگی وسیعی است که اکنون‬ ‫در میان هواداران این تیم مشاهده می شود‪.‬‬ ‫انچه در این میان بسیار بدیهی به نظر می اید این است‬ ‫که در سایه نبود صداقت‪ ،‬دیوار بی اعتمادی روز به روز‬ ‫بین هواداران و مسئوالن تراکتور قد کشیده و باورپذیری‬ ‫انچه که در مورد مسائل این باشگاه از زبان مسئوالنش بیان‬ ‫می شود نیز برای مالکان واقعی تراکتور بسیار دشوار گردیده‬ ‫است‪ /.‬اناج‬ ‫خستگی به تن بازیکنان باقی مانده بود‪ ،‬اما این تعطیالت به تراکتور‬ ‫کمک خواهد کرد تا شرایط بدنی بازیکنان بهتر شود‪.‬‬ ‫بازیکن تیم فوتبال تراکتور در مورد دیدارهای تیمش در ادامه‬ ‫ِ‬ ‫شانس کسب سهمیه‬ ‫مسابقات لیگ برتر‪ ،‬گفت‪ :‬مطمئن ًا تراکتور‬ ‫را دارد‪ .‬اختالف زیادی با تیم های باالی جدول نداریم و تالش‬ ‫می کنیم به روند خوبِ خود ادامه بدهیم تا تراکتور را برای سال‬ ‫اینده هم اسیایی کنیم‪ .‬پس از اتمام تعطیالت‪ ،‬فرصت خوبی‬ ‫داریم و کادر فنی با تمریناتی که برای تیم در نظر خواهد گرفت‪،‬‬ ‫شرایط مان بهتر می شود‪.‬‬ ‫فخرالدینی با ابراز رضایت از روند تیم فوتبال تراکتور‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬در بازی های قبل نسبت به گذشته بهتر و هماهنگ تر ظاهر‬ ‫شدیم‪ ،‬اما بچه ها کمی خسته بودند‪ .‬با استراحتی که بازیکنان‬ ‫خواهند داشت‪ ،‬بار دیگر می توانیم در مسابقات لیگ برتر‪ ،‬عملکرد‬ ‫خوبِ مان در اسیا را تکرار کنیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر نقش ویژه هواداران در موفقیت های تراکتور‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬در این مسیر‪ ،‬هواداران مانند همیشه به تراکتور کمک خواهند‬ ‫کرد‪ .‬انها با حمایت های خود از تیم‪ ،‬شرایط تراکتور را بهتر می کنند‪.‬‬ ‫طرح نو؛ یونس نهاری‬ ‫تراکتورنیمی ازراه فینالیست شدن راطی کرد !ازسری مسابقات نیمه نهائی لیگ برتر امیدهای‬ ‫کشور‪،‬تراکتورتبریزازتیم قدرتمندسپاهان اصفهان پذیرائی کرد‪.‬دراین مسابقه که بازی دوررفت دوتیم‬ ‫محسوب درزمین شهرداری تبریزانجام شد‪،‬پسران تنومنداذری موفق شدندباارائه یک بازی تهاجمی‪،‬‬ ‫سپاهان همیشه مدعی وطرازاول راباشکست بدرقه کنند‪.‬‬ ‫دراین بازی ابتداتراکتوردردقیقه ‪ ۲۵‬باگل زیبای سعیدکریم اذرازحریف خود پیش افتادوتوپ رابه‬ ‫توردروازه طالئی پوشان اصفهانی دوخت امادوقیقه بعدتیم میهمان موفق به جبران گل خورده شدتانیمه‬ ‫اول باتساوی یک بریک به اتمام برسد‪.‬اماامیدپوش های تی تی های دیاراذربایجان درنیمه دوم کارراطوفانی‬ ‫اغازکردندتااینکه علی فتحی بازیکن ریزنقش این تیم باگشودن دروازه حریف برای باردوم ‪ ،‬بچه های‬ ‫تراکتوررادراین بازی ازحریف پیش انداخت تااین بازی درنهایت بابردشیرین ودلچسب نماینده شایسته‬ ‫تبریزواذربایجان به اتمام برسد‪.‬درپایان این بازی «فرهادحاجبی» مربی تراکتوردرخصوص این دیدارسخت‬ ‫وپیروزی حالوت بخش گفت ‪:‬باانالیزخوبی که ازتیم حریف داشتیم توانستیم ضمن پوشش دادن نقاط‬ ‫قوت انهاونیزاستفاده ی حداکثری ازنقاط ضعف خطوط سه گانه شان بادراختیارگرفتن نبض بازی‬ ‫درطول نوددقیقه سواربرتوپ ومیدان شده وباارائه فوتبال هجومی ومالکانه فضاهای خالی راازحریف‬ ‫سلب نموده وارتباط خطوط انهابایکدیگررامتوقف کرده وتاکتیک موردنظرکادرفنی رابرانهادیکته نمائیم‬ ‫وباکسب پیروزی دراین دیدار‪،‬نیمی ازراه فینالیست شدن مان راطی کرده وفاتح فینال زودهنگام این رقابت‬ ‫هادردوررفت شدیم‪.‬‬ ‫فرهادحاجبی افزود‪:‬‬ ‫خداراشکراکنون شادمانی حاصل ازاین برددراردوی تراکتوربه فراموشی سپرده شده وباتمرکزبربازی‬ ‫برگشت هفته اینده دراصفهان ‪ ،‬انشاءاهلل کارصعودبه فینال رابه سرانجام خواهیم رساند‪.‬دستیاراول‬ ‫حیدرجعفری ضمن تشکرویژه ازهمکاری رسول خطیبی مبنی بردراختیارگذاردن سه بازیکن کلیدی‬ ‫این تیم ازتیم بزرگساالن به نامهای سالمی ‪ ،‬فتحی وحقیقت دراین بازی مهم ‪ ،‬همچنین ازتمامی عوامل‬ ‫ومجموعه ی تیم مخصوصا ؛‬ ‫یوسف تقی پور‪،‬دستیارجعفری‬ ‫ستارنوبری مدیرتیم‬ ‫امیراحمدی‪،‬مربی دروازه بان ها‬ ‫و نیز غالمرضاکاظم پور درسمت مسئول تدارکات ‪،‬ودرراس انها «حیدرجعفری» بعنوان سرمربی وسکان‬ ‫دار امورات فنی تیم ازبابت انجام تالش های بی وقفه وصادقانه وزحماتی که درطول این مدت متحمل‬ ‫شده اندتشکروقدردانی بعمل اورده وخاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫من وتمام همکارانم امیدواریم ضمن راهیابی به فینال‪ ،‬جام قهرمانی این دوره ازرقابت هارانیزبعداز ده‬ ‫سال برای مردم تبریزواذربایحان به ارمغان بیاوریم‪.‬فرهاد حاجبی مربی با دانش و متفکر تیم امید تراکتور‬ ‫دقت وظرافت هرچه بیشتروبهترفدراسیون وکمیته داوران درچینش داوران باتجربه برای چنین بازی‬ ‫های بزرگ و مهم راخواستارشده وعنایت وحمایت بیش ازپیش تمامی مسئولین زیربط ازتیم خوب «‬ ‫امیدتراکتور « راطلبید‪.‬‬ ‫روزهای خوش برای تیم های پایه ماشین سازی‬ ‫او ادامه داد‪ :‬ما تالش می کنیم همواره ملی پوشانی از استان در‬ ‫ترکیب تیم های ملی حضور داشته باشند و این حضور موجب‬ ‫ارتقای سطح فنی ورزش استان خواهد بود‪.‬‬ ‫اسامی افراد منتخب تیم ملی به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫رده سنی جوانان‬ ‫بیتا عاشق زاده؛ نفر اول کامپوند دختران‬ ‫امین منصوری؛ نفر پنجم ریکرو پسران‬ ‫فرین سلیمانی؛ نفر ششم کامپوند دختران‬ ‫رده سنی نوجوانان؛‬ ‫نیما نادری‪ ،‬نفر دوم ریکرو‬ ‫هادی دشن؛ نفر چهارم ریکرو‬ ‫گیلدا گیلزاد‪،‬؛ نفر ششم ریکرو دختران‬ ‫طرح نو؛ یونس نهاری‬ ‫قرار است روزهای خوش وبی دردسر در‬ ‫انتظار اکادمی وتیم های پایه ماشین سازی‬ ‫باشد حضور یونس قربانی و یارانش که از‬ ‫متعصبان ورزش و فوتبال استان بشمار میایند‬ ‫قرار است تیم سبز قباها را به جایگاه واقعی‬ ‫خود برساند قدیمی ترین تیم تبریز که همیشه‬ ‫مورد بی مهری و کم لطفی قرار می گرفت‬ ‫بنابر گفته ها قرار است خوشبخت باشد‪،‬‬ ‫حضور معاون مالک باشگاه ماشین سازی در‬ ‫تمرین امیدها اکادمی باشگاه ماشین سازی باعث دلگرمی شد‬ ‫دکتر مهدی رستمی مشاور و معاون مالک باشگاه ماشین سازی در تمرین تیم امید ماشین سازی حضور‬ ‫یافت‪ .‬در این جلسه تمرینی غالم کریمپور مدیر اکادمی باشگاه با بیان مشکالت تیم های پایه ابراز‬ ‫امیدواری کرد ‪،‬با تغییر مالکیت نگاه ویژه ای به تیم های پایه شود‪.‬دکتر رستمی نیز با تاکید بر توجه و‬ ‫اهمیت دادن به تیمهای پایه افزود‪ :‬بادستور و تاکید اکید مالک و مدیرعامل محترم باشگاه ‪،‬در حمایت‬ ‫وفراهم نمودن امکانات الزم برای تیمهای پایه ‪،‬از هیچ تالشی دریغ نخواهیم کرد‪.‬در این جلسه تمرینی‬ ‫سید محمد علوی(سرپرست)‪،‬بختیار حسین زاده(مربی) و کامران علیزاده(مدیراجرایی) از تیم بزرگساالن‬ ‫حضور داشتند‪.‬‬ ‫گفتی است شاگردان تخت کیانی در استانه صعود به لیگ برتر امید های کشور قراردارند‪ .‬وبنابر اعالم‬ ‫مالک و مدیریت باشگاه و قایم مقام باشگاه تمامی تیم های پایه ماشین سازی مورد حمایت همه جانبه‬ ‫قرار خواهند گرفت به ویژه امیدها که در استانه صعود به لیگ برتر کشور هستند‬ ‫خبر‬ ‫‪ 3‬هندبالیست استان در تیم ملی جوانان‬ ‫رییس فدراسیون جهانی پاورلیفتینگ‪:‬‬ ‫ارومیه ظرفیت خوبی برای برگزاری مسابقات جهانی پاورلیفتینگ دارد‬ ‫طرح نو؛ گروه ورزش‬ ‫رییس فدراسیون جهانی پاورلیفتینگ گفت‪ :‬ارومیه ظرفیت و‬ ‫پتانسیل باالیی برای برگزاری مسابقات جهانی پاورلیفتینگ دارد‪.‬‬ ‫گاستون پاراژ در سفر به اذربایجان غربی در نشست خبری با‬ ‫اصحاب رسانه ضمن قدردانی از حمایتهای مسئوالن اذربایجان‬ ‫غربی از ورزش افزود‪ :‬طی جلسات برگزار شده و بازدید از محل‬ ‫سپاهان‪،‬امید تراکتور را به قهرمانی‬ ‫نزدیک کرد‬ ‫رستمی‪،‬معاون باشگاه ماشین سازی خبر داد‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری مسابقات در ارومیه‪ ،‬این شهر ظرفیتهای خوبی برای‬ ‫برگزاری مسابقات جهانی دارد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬پیش بینی می شود پاورلیفتینگ در ایران توسعه‬ ‫خوبی داشته باشد‪.‬‬ ‫رییس فدراسیون جهانی پاورلیفتینگ با بیان اینکه از اهداف‬ ‫فدراسیون حضور بانوان در این ورزش است‪ ،‬خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫راهیابی ‪ 6‬کماندار اذربایجان شرقی به تیم ملی‬ ‫طرح نو؛ گروه ورزش‬ ‫مسابقات انتخابی تیم های نوجوانان و جوانان تیم تیراندازی با کمان‬ ‫کشورمان صبح روز جمعه ‪ 7‬خردادماه با حضور بیش از ‪140‬‬ ‫کماندار در سایت ازادی برگزار شد‪.‬‬ ‫مسابقات انتخابی تیم های نوجوانان و جوانان تیم تیراندازی با‬ ‫کمان کشورمان صبح روز جمعه ‪ 7‬خردادماه با حضور بیش از ‪140‬‬ ‫کماندار در سایت ازادی برگزار شد‪.‬‬ ‫کاظم قبادی رئیس هیات تیراندازی با کمان استان در گفتگو با‬ ‫روابط عمومی اداره کل گفت‪ :‬با تمرینات موثری که در باشگاههای‬ ‫تخصصی تیراندازی با کمان استان انجام می شود شاهد انتخاب ‪6‬‬ ‫کماندار رده های سنی نوجوانان و جوانان بودیم و این موضوع نوید‬ ‫بخش روزهای خوبی برای تیراندازی با کمان استان و کشور است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫برنامه ریزی برای حضور بانوان کشورهای مسلمان با حجاب در‬ ‫این مسابقات در حال انجام است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه از اولویتهای پاولیفتینگ مبارزه با دوپینگ است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در رشته های مختلف ورزشی مسئله دو پینگ مطرح‬ ‫است اما پاولیفتینگ پرچم دار مقابله با درپینگ است و در طول‬ ‫مسابقات مکانهای ویژه ای برای تست ورزشکاران تعیین می شود‪.‬‬ ‫طرح نو؛ یونس نهاری‬ ‫دعوت از سه هندبالیست و مربی استان اذربایجان شرقی به اردوی تیم ملی جوانان کشور حتمی شد زیرا‬ ‫که هندبال استان با حضور علیرضا موسویان رئیس پر تالش وسخت کوش هیات هندبال استان روز به روز‬ ‫بهتر و شکوفاتر میشود‬ ‫فدراسیون هندبال جمهوری اسالمی ایران از سه هندبالیست جوان و یک مربی با تجربه استان اذربایجان‬ ‫شرقی دعوت کرد تا در اولین اردو سال جدید که به مدت ‪ 13‬روز از تاریخ دهم لغایت بیست و سوم خرداد‬ ‫ماه به اردوی تیم ملی جوانان شرکت کنند‪ .‬بنابر اعالم مهندس علیرضا موسویان ریس موفق و پرتالش هیت‬ ‫هندبال استان ‪،‬امید فرهود‪ ،‬اراز احمدی‪ ،‬امیر رضا بابایی سه جوان هندبالیست اینده دار و پرتالش استان‬ ‫هستند که به اولین اردوی سال‪ ۱۴۰۰‬تیم ملی هندبال جوانان دعوت شدند‪.‬‬ ‫سرگوئی نیکولینکو سرمربی روسی تیم ملی هندبال جوانان جمهوری اسالمی ایران ‪ ۳۱‬هندبالیست به‬ ‫اولین اردوی سال جدید دعوت کرد که در این میان ‪ 3‬هندبالیست از استان اذربایجان شرقی نیز حضور دارد‪.‬‬ صفحه 4 ‫فناوری ‪-‬سالمت‬ ‫پنجشنبه ‪ 13‬خرداد ماه ‪ - 1400‬سال پانزدهم ‪ -‬شماره ‪2210‬‬ ‫مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان خبرداد‪:‬‬ ‫چگونه مغز از بیهوشی و خواب عمیق‬ ‫دست یافتن ایران به یک تکنولوژی پیشرفته در زمینه‬ ‫حفظ سالمت بدن انسان‬ ‫بیدار می شود؟‬ ‫طرح نو ؛ گروه فناوری‬ ‫در تحقیقاتی جدید ‪ ۳۰‬فرد بزرگسال سالم برای مدت سه‬ ‫ساعت تحت بیهوشی قرار گرفتند و گروه ‪ ۳۰‬نفره ی دیگری نیز‬ ‫به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد تا بررسی شود چگونه‬ ‫مغز پس از بیهوشی خود را به حالت هوشیار بازمی گرداند‪.‬‬ ‫در این تحقیقات مشخص شد که مغز بخش های مختلف‬ ‫خود را به طور مجزا به حالت هوشیاری برمی گرداند و کل‬ ‫مغز به یک باره هوشیار نمی شود‪ .‬بخش های مربوط به قابلیت‬ ‫حل مسئله که توسط قشر پیشانی کنترل می شوند در سریع ترین‬ ‫شکل ممکن به حالت هوشیار در می ایند‪ .‬سایر مناطق مغز از‬ ‫جمله مناطقی که مدت زمان واکنش و توجه فرد را کنترل‬ ‫می کنند برای هوشیاری مدت زمان طوالنی تری نیاز دارند‪.‬‬ ‫مکس کلز(‪ ،)Max Kelz‬متخصص بیهوشی از دانشگاه‬ ‫پنسیلوانیا می گوید‪ :‬اگرچه این موضوع در ابتدا باعث تعجب‬ ‫بود اما از نظر تکاملی منطقی است که بخش های مربوط به‬ ‫شناخت نیازمند بهبود سریع تر باشند‪ .‬به طور مثال اگر فردی در‬ ‫شرایط خطرناک به هوش بیاید ساختارهای قشر پیشانی برای‬ ‫بررسی موقعیت و ایجاد یک برنامه ریزی مناسب برای واکنش‬ ‫اهمیت زیادی دارند‪.‬‬ ‫برای اندازه گیری انچه که در مغز رخ می دهد از روش های‬ ‫گوناگونی استفاده شد از جمله گرفتن نوار مغز و انجام‬ ‫ازمون های شناختی پیش و پس از بیهوشی‪ .‬این ازمایش ها‬ ‫سرعت عمل‪ ،‬حافظه و سایر مهارت های فرد را اندازه گیری‬ ‫می کنند‪ .‬محققان با تجزیه و تحلیل نوار مغز دریافتند که با‬ ‫شروع بهبودی و بازگشت به شرایط عادی قشر پیشانی مغز‬ ‫فعال می شود‪ .‬انها با مقایسه ی گروه شاهد و گروهی که تحت‬ ‫ازمایش قرار گرفته بودند دریافتند که بهبودی افرادی که‬ ‫‪5‬‬ ‫بی هوش شده بودند سه ساعت زمان می برد‪.‬‬ ‫محققان همچنین برنامه خواب شرکت کنندگان را چندین‬ ‫روز پس از انجام مطالعه تحت نظر گرفتند و فهمیدند که این‬ ‫ازمایش اثر منفی بر روی الگوی خواب انها نداشته است‪.‬‬ ‫مایکل اویدان(‪ ،)Michael Avidan‬متخصص بیهوشی از‬ ‫دانشگاه واشنگتن می گوید‪ :‬این موضوع نشان می دهد که مغز‬ ‫سالم انسان قابلیت بازیابی خود را دارد و برخی از اختالالت‬ ‫شناختی مانند هذیان که طی چند روز یا چند هفته پس از‬ ‫بیهوشی به صورت بالینی مشاهده می شود ممکن است در‬ ‫نتیجه ی عواملی غیر از تاثیر داروهای بیهوشی بر روی مغز‬ ‫باشد‪ .‬بسیاری از عمل های جراحی بدون انجام بیهوشی‬ ‫امکانپذیر نیست و به رغم استفاده ی گسترده از این روش ما‬ ‫اطالعات کمی در مورد جزئیات عملکرد ان داریم‪ .‬اگرچه‬ ‫نحوه ی استفاده بی خطر از این روش را می دانیم‪.‬‬ ‫نظرات زیادی در مورد نحوه ی برخورد مغز با داروهای‬ ‫بیهوشی وجود دارد اما شواهد مشخصی وجود ندارد‪.‬‬ ‫یافته های اخیر نه تنها به مراقبت و درمان از بیمار کمک‬ ‫می کند بلکه به دانشمندان در درک بهتر مغز و واکنش ان به‬ ‫اختالالت نیز کمک می کند‪/.‬ایسنا‬ ‫طرح نو ؛ گروه فناوری‬ ‫مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان از دست یافتن‬ ‫ایران به یک تکنولوژی پیشرفته در زمینه حفظ سالمت‬ ‫بدن انسان خبر داد‪.‬‬ ‫فائزه شانه ساززاده مدیر عامل یک شرکت‬ ‫دانش بنیان در گفت وگویی اظهار کرد‪ :‬سنسور‬ ‫اسکوئید یکی از حساس ترین سنسور و مبدل های‬ ‫شار مغناطیسی به سیگنال سنسور اسکوئید است‬ ‫که تا به امروز ساخته شده است‪ .‬این ادوات بر‬ ‫اساس دو پدید فیزیکی تونل زنی جوزفسون و‬ ‫کوانتیزاسیون شار کار می کنند‪ .‬ویژگی های اصلی‬ ‫اسکوئید حساسیت و پهنای باند بسیاربازه دینامیکی‬ ‫وسیع است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در جایی که نیاز به حساسیت باالیی‬ ‫بوده و پارامتر مورد نظر قابل تبدیل به تغییر شار‬ ‫مغناطیسی است‪ ،‬می توان از سنسور های مغناطیسی‬ ‫اسکوئید استفاده کرد‪.‬‬ ‫مدیر عامل این شرکت دانش بنیان گفت‪ :‬از‬ ‫جمله کاربرد های این محصول می توان به زمین‬ ‫شناسی‪ ،‬مهندسی پزشکی‪ ،‬صنایع هوا و فضا‪،‬‬ ‫تحقیقات هسته ای اشاره کرد همچنین در زمینه های‬ ‫مختلف پزشکی‪ ،‬ثبت سیگنال مغناطیسی قلب یا‬ ‫مغز استفاده کرد‪.‬‬ ‫شانه ساززاده تصریح کرد‪ :‬یکی از کاربرد های‬ ‫مهم سیستم اسکوئید‪ ،‬سیستم مگنتوکاردیوگرافی‬ ‫است که برای اندازه گیری جنین در شکم مادر و یا‬ ‫افراد با سوختی شدید است که استفاده می شود‪ .‬این‬ ‫سیستم یک شیوه ی غیر تهاجمی و بدون ریسک‬ ‫جهت اندازه گیری میدان مغناطیسی تولید شده‬ ‫توسـط فعـالیت الکتـریـکی قـلب از سطـح بـدن‬ ‫است‪ .‬علت دشواری ثبت اندازه گیری های انجام‬ ‫شده توسط سیستم مگنتوکاردیوگرافی ضعیف بودن‬ ‫سیگنال است که به کمک سیستم اسکوئید این‬ ‫چالش به راحتی برطرف شده است‪.‬‬ ‫او با اشاره به این که این محصول هیچ نمونه‬ ‫داخلی ندارد تصریح کرد‪ :‬تکنولوژی ساخت این‬ ‫اسکویید خاص در دنیا تنها در انحصار یک شرکت‬ ‫المانی و شرکت ما است‪.‬‬ ‫مدیر عامل این شرکت دانش بنیان افزود‪ :‬این‬ ‫محصول به دلیل تکنولوژی باالی قابل رقابت با‬ ‫چند شرکت و مرکز معدود ارائه کننده خارجی‬ ‫است‪ .‬همچنین موفق شده ایم این سیستم را در‬ ‫رقابت با یک شرکت المانی‪ ،‬به خارج از کشور‬ ‫صادر نمائیم‪ .‬بعالوه‪ ،‬تکنولوژی سنسور مغناطیسی‬ ‫اسکوئید مورد استفاده در این سیستم به ثبت‬ ‫بین الملل نیز رسیده است و تکنولوژی ساخت این‬ ‫اسکویید خاص در دنیا در انحصار این شرکت و‬ ‫همکار المانی ان است‪.‬‬ ‫او در خصوص صادرات و واردات این محصول‬ ‫گفت‪ :‬این سیستم نه تنها به خارج از کشور صادر‬ ‫شده است در داخل نیز به مراکزی محرمانه فروخته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫معاون کل وزیر بهداشت و درمان و اموزش پزشکی‪:‬‬ ‫تا رعایت ‪ ۱۰۰‬درصدی پروتکل های بهداشتی فاصله زیادی داریم‬ ‫طرح نو ؛ گروه سالمت‬ ‫معاون کل وزیر بهداشت و درمان و اموزش پزشکی گفت‪:‬‬ ‫با وجود ابنکه رعایت پروتکل های بهداشتی از ‪ ۵۸‬به ‪ ۷۱‬درصد‬ ‫رسید اما تا رعایت ‪ ۱۰۰‬درصدی این پروتکل ها فاصله زیادی‬ ‫داریم ‪.‬‬ ‫«ایرج حریرچی» در برنامه تلویزیونی تیتر امشب شبکه خبر‬ ‫افزود‪ :‬هر چند که رعایت پروتکل های بهداشتی از ‪ ۵۸‬به ‪۷۱‬‬ ‫درصد رسیده است ‪ ،‬اما تا ‪ ۹۰‬و ‪ ۱۰۰‬درصد فاصله زیاد داریم‬ ‫و انتظار ما این است حداقل بتوانیم در رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی به ‪ ۹۰‬درصد برسیم‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬هم اکنون رعایت‬ ‫بهداشت فردی در اماکن عمومی به حدود ‪ ۷۳‬درصد افزایش یافته‬ ‫بهداشتی در استان های اردبیل‪ ،‬زنجان‪ ،‬قزوین‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬تهران‪،‬‬ ‫سمنان‪ ،‬یزد‪ ،‬خراسان جنوبی‪ ،‬کرمان و فارس به حدود ‪۸۴‬‬ ‫درصد رسیده است و این نشان می دهد که مردم این استان ها‬ ‫به رعایت پروتکل های بهداشتی توجه جدی دارند‪ .‬معاون کل‬ ‫وزیر بهداشت و درمان گفت ‪ :‬امارهای ما نشان می دهد که درصد‬ ‫موارد استفاده از ماسک نیز در اماکن عمومی به ‪ ۷۱.۸۶‬درصد‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫حریرچی با بیان اینکه با توجه به تعطیالت پیش رو هرگونه‬ ‫تجمع و هم نفس شدن افراد به هر دلیلی که باشد موجب افزایش‬ ‫ابتال به کرونا و میزان مرگ و میر خواهد شد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬با رعایت‬ ‫دستورالعمل ها باید به دوره طالیی واکسیناسیون برسیم که این‬ ‫است و استان های سمنان‪ ،‬زنجان‪ ،‬قزوین‪ ،‬اردبیل جزو باالترین‬ ‫استان ها در این زمینه هستند‪.‬‬ ‫حریرچی بیان کرد‪ :‬در حال حاضر رعایت پروتکل های‬ ‫یک متخصص جراحی عمومی عنوان کرد؛‬ ‫«اگهی مناقصه مرحله دوم نوبت دوم» ((تجدید چاپ))‬ ‫لیزر جایگزین ترس از جراحی کیست‬ ‫طرح نو ؛ گروه سالمت‬ ‫بیمارانی که از کیست مویی و ترشحات چرکی‬ ‫ناشی از این ناهنجاری رنج می برند و ترس از‬ ‫جراحی با چاقو و بستری شدن در بیمارستان دارند‬ ‫می توانند با لیزر این بیماری را درمان کنند‪.‬‬ ‫یک متخصص جراحی عمومی در گفتگو‬ ‫با خبرنگار ما‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬کیست مویی و‬ ‫ترشحات چرکی این بیماری گاهی به دلیل ترس‬ ‫افراد از جراحی باعث عفونت های شدید بعدی‬ ‫می شود که همین امر روند درمان را طوالنی و‬ ‫پیچیده تر می کنند به همین دلیل بیمارانی که از این‬ ‫مشکل رنج می برند باید از تکنیک های برداشت‬ ‫کیست از طریق لیزر اقدام کنند‪.‬‬ ‫داوود تاج بخش افزود‪ :‬با توجه به اینکه لیزر‬ ‫همزمان با برش باعث سوزاندن رگ های خون‬ ‫دهنده ناحیه عمل می شود و همین امر سبب‬ ‫می شود عمل کام ً‬ ‫ال بدون خونریزی باشد‪ .‬این در‬ ‫حالی است که با توجه به صدمه حداقلی اعصاب‬ ‫و بافت های پیرامونی‪ ،‬بیمار بعد از عمل نیز دردی‬ ‫احساس نمی کند و ترمیم زخم سریع تر از جراحی‬ ‫با چاقو اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در جراحی با لیزر‪ ،‬کیست نیازی‬ ‫به پانسمان داخل زخم و تراشیدن زخم ندارد و‬ ‫از روز بعد بیمار می تواند حمام بگیرد و داخل‬ ‫زخم را با اب و صابون بشوید در حالی که در‬ ‫جراحی معمولی پانسمان داخل زخم و تراشیدن‬ ‫زخم ضروری است‪ .‬وی با بیان اینکه بیهوشی‬ ‫در هنگامی جراحی کیست مویی حذف شده‬ ‫است؛ افزود‪ :‬با توجه به حداقل برش دیگر نیازی‬ ‫به بیهوشی عمومی یا نخاعی و بستری شدن در‬ ‫بیمارستان نیست و درد جراحی با لیزر بسیار کم‬ ‫است به طوری که بیمار از روز بعد از عمل کیست‬ ‫می تواند راحت بنشیند در حالی که در جراحی‬ ‫معمولی بیمار به مدت چند هفته باید در منزل‬ ‫استراحت کند‪ .‬این متخصص جراحی گفت‪ :‬در‬ ‫گذشته به دلیل جراحی عمیق و برداشت کیست‬ ‫باعث بازگشت به کار‪ ،‬زندگی و اشتغال در چند ماه اینده و در‬ ‫نهایت تا اخر سال جاری خواهد بود‪ .‬معاون کل وزیر بهداشت‬ ‫و درمان اظهار داشت‪ :‬با واکسیناسیون افراد باالی ‪ ۶۰‬سال شاهد‬ ‫کاهش مرگ و میر زیادی در کشور خواهیم بود و کاهش چرخه‬ ‫شیوع ویروس کرونا با واکسیناسیون بیش از ‪ ۷۰‬درصد جمعیت‬ ‫کشور عملی خواهد بود‪ .‬وی افزود‪ :‬هم اکنون ‪ ۱۲‬هزار بیمار‬ ‫بستری به ‪ ۱۰‬هزار نفر کاهش یافت و در هفته جاری نیز تعداد‬ ‫بیماران سرپایی ‪ ۱۳‬درصد‪ ،‬بسترهای ‪ ۱۸‬درصد و مرگ و میر‬ ‫ناشی از ابتال به کرونا نیز ‪ ۲۲‬درصد کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫حریرچی با اشاره به تعداد مرگ و میر بیماری کرونا در ان روز‬ ‫(سه شنبه) گفت‪ :‬امروز ما شاهد مرگ ‪ ۱۷۱‬هموطن بودیم که با‬ ‫ان مجموعه فوتی های ما به حدود ‪ ۸۰‬هزار نفر رسید و هنوز هم‬ ‫‪ ۴‬هزار نفر در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند‪ .‬معاون کل‬ ‫وزیر بهداشت و درمان یاداور شد‪ :‬در حال حاضر بیش از ‪۴۳‬‬ ‫میلیون ٌدز واکسن به هموطنان تزریق شده است که سه میلیون و‬ ‫‪ ۷۸۶‬هزار و ‪ ۲۶۸‬نفر ٌدز اول و پنج میلیون و ‪ ۲۶۳‬هزار و ‪ ۲۶‬نفر‬ ‫نیز به صورت کامل واکسینه شده اند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬تا زمانی که‬ ‫واکسیناسیون جمعیت ما به ‪ ۷۰‬درصد برسد باید دستورالعمل ها‬ ‫را به دقت رعایت کنیم و مهمترین راه مقابله با بیماری کرونا تا‬ ‫یکسال اینده تنها با واکسیناسیون عملی خواهد بود‪.‬‬ ‫سخنگوی سازمان غذا و دارو در این برنامه گفت‪ :‬هم اکنون‬ ‫تولید ‪ ۵‬واکسن وارد کار ازمایی بالینی شده که واکسن موسسه‬ ‫پاستور و گروه دارویی برکت به نتایج موفقیت امیزی رسیده اند و‬ ‫انتظار داریم در روزهای اینده با نتایج فاز سوم مجوز استفاده برای‬ ‫این واکسن ها صادر شود‪.‬‬ ‫«کیانوش جهانپور» افزود‪ :‬ما هم اکنون بیش از ‪ ۸۴‬میلیون‬ ‫نفر جمعیت داریم و حداقل باید ‪ ۷۰‬درصد جمعیت ما واکسینه‬ ‫شوند لذا با واکسیناسیون ‪ ۵۶‬میلیون نفر باید ‪ ۱۲۰‬میلیون دوز‬ ‫واکسن داشته باشیم‪ .‬سخنگوی سازمان غذا و دارو بیان کرد‪ :‬برای‬ ‫واکسیناسیون هموطنان خود باید ‪ ۵۰‬میلیون ٌدز واکسن ایرانی‬ ‫تولید شود و مابقی باید از طریق واردات انجام شود‪ ،‬لذا ممنوعیت‬ ‫واردات واکسن به کشور نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫شهرداری بناب به استناد بند ‪ 2‬صورتجلسه مورخه ‪ 1400/01/15‬شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد با اعتبار بودجه مصوب سال ‪ 1400‬زیرسازی کوچه ها و‬ ‫نوارهای حفاری محالت سطح شهر و اماده سازی برای اسفالت را از طریق اگهی مناقصه عمومی بصورت دستمزدی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط‪ ،‬پیشنهادات خود را تا ساعت ‪ 13:30‬روز دوشنبه مورخه ‪ 1400/03/24‬بصورت‬ ‫سربسته در سه پاکت شامل‪( :‬الف‪ -‬فیش واریزی ب‪ -‬اسناد مناقصه ج‪ -‬پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند‪ .‬پیشنهادات رسیده‬ ‫مویی بیمار تا مدت ها امکان تحرک چندانی‬ ‫نداشت و همین امر باعث می شد روند درمان و‬ ‫بهبودی را دشوار می کرد ضمن اینکه امبولی و‬ ‫لخته شدن خون در بیمارانی مسن و یا کم تحرک‬ ‫حتی گاهی منجر به فوت می شد در حالی که‬ ‫در شیوه های مدرن جراحی با لیزر‪ ،‬فعال شدن‬ ‫بیمار بالفاصله بعد از ترخیص است که البته‬ ‫همین موضوع احتمال ابتالء به امبولی را به صفر‬ ‫می رساند‪.‬‬ ‫تاج بخش با اشاره به اینکه انتقال عفونت های‬ ‫خطرناک و هپاتیت در عمل با لیزر وجود ندارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬ممکن است بعد از جراحی‪ ،‬کمی احساس‬ ‫سوزش‪ ،‬خارش‪ ،‬درد و بی حسی در محل برش‬ ‫جراحی باشد یا ممکن است کمی ترشح و کبودی‬ ‫و برامدگی کوچکی در این قسمت مشاهده شود‪.‬‬ ‫البته باید گفت این عالئم طبیعی هستند و جای‬ ‫نگرانی ندارد نکته مهم این است که محل جراحی‬ ‫را نباید خاراند و یا کرم و پودر نزد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬معموالً برای درمان کیست‬ ‫مویی در بارداری از دارو درمانی استفاده می شود‪.‬‬ ‫به شرطی که داروها برای جنین مضر نباشد‪ .‬برای‬ ‫مثال در این مرحله داروهای انتی بیوتیک و یا‬ ‫انتی میکروب استفاده می شود یا از داروهایی که‬ ‫در رفع درد و التهاب فرد موثرند‪.‬‬ ‫تاج بخش خاطرنشان کرد‪ :‬در دوره بارداری اگر‬ ‫در موارد حاد مجبور به جراحی شدید‪ ،‬هرگونه‬ ‫درمان باید به سه ماهه دوم موکول شود‪ .‬این کار‬ ‫معموالً به علت اینکه عفونت در بدن منتشر نشود‬ ‫و به جنین نرسد‪ ،‬انجام می شود‪.‬‬ ‫روز دوشنبه مورخه ‪ 1400/03/24‬راس ساعت ‪ 14:30‬در دفتر شهرداری باز و قرائت خواهند شد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان مناقصه‬ ‫محل اجرا‬ ‫مبلغ مناقصه (ریال)‬ ‫‪ %5‬سپرده شرکت در‬ ‫مناقصه (ریال)‬ ‫مدت انجام عملیات‬ ‫‪1‬‬ ‫زیرسازی کوچه ها و نوارهای حفاری محالت‬ ‫سطح شهر و اماده سازی برای اسفالت‬ ‫سطح شهر‬ ‫بناب‬ ‫‪2,000,000,000‬‬ ‫‪100,000,000‬‬ ‫شش ماه از تاریخ‬ ‫انعقاد قرارداد‬ ‫شرایط‪:‬‬ ‫‪-1‬کلیه کسور قانونی اعم از (بیمه و مالیات) بر عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪-2‬شهرداری به استناد بند ‪ 5‬ماده ‪ 5‬ایین نامه مالی شهرداریها در رد یا قبول‬ ‫یک یا کلیه پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪-3‬متقاضیان می بایستی ‪ %5‬مبلغ مناقصه را به عنوان سپرده بحساب‬ ‫‪ 3100003221003‬شهرداری نزد بانک ملی شعبه مرکزی بناب واریز و یا‬ ‫ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه نمایند‪.‬‬ ‫‪-4‬کلیه هزینه های چاپ اگهی در روزنامه و سطح شهر برعهده برنده مناقصه‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫‪-5‬سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و عقد قرارداد‬ ‫مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده انها به ترتیب‬ ‫ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫روزنامه طرح نو م الف‪ 7836 :‬‬ ‫نوبت چاپ اول‪ 1400/03/06 :‬نوبت چاپ دوم‪ 1400/03/13 :‬‬ ‫‪-6‬پس از اتمام مهلت مقرر هیچگونه تقاضایی مورد قبول واقع نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪-7‬به پیشنهادات قلم خورده و مبهم و فاقد سپرده و مدارک ناقص ترتیب اثر‬ ‫داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪-8‬رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت الزامی می باشد‪.‬‬ ‫‪-9‬در صورت مشاهده هرگونه تبانی مناقصه باطل اعالم می گردد‪.‬‬ ‫‪-10‬برنده مناقصه موظف است حداکثر ظرف مدت ‪ 7‬روز پس از اعالم‬ ‫شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید‪ .‬در غیر این صورت سپرده واریزی‬ ‫به نفع شهرداری ضبط و با رعایت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد‪.‬‬ ‫‪-11‬مقدار ‪ %10‬پیمان به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات به‬ ‫صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی(واریز به حساب سپرده شهرداری‬ ‫‪ )3100003221003‬در زمان عقد قرارداد اخذ خواهد شد‪.‬‬ ‫‪-12‬سایر اطالعات‪ ،‬جزئیات و شرایط مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫نظام پرست ‪ -‬شهردار بناب‬ صفحه 5 ‫فرهنگ و هنرـ اگهی‬ ‫پنجشنبه ‪ 13‬خرداد ماه ‪ - 1400‬سال پانزدهم ‪ -‬شماره ‪2210‬‬ ‫عشق امام خمینی (ره) اهنگ«ای دریغا»‬ ‫را طنین انداز کرد!‬ ‫طرح نو؛ گروه فرهنگ و هنر‬ ‫خواننده اهنگ «دریغا ای دریغا» با اشاره به اینکه قطعه «دریغا ای دریغا»‬ ‫درباره رحلت امام خمینی (ره) یکی از ماندگارترین و ارزشمندترین اهنگ هایی‬ ‫است که تاکنون خوانده است‪ ،‬می گوید‪ :‬من خاطره های زیادی از ایام رحلت‬ ‫حضرت امام دارم یکی از این خاطرات ارزشمند به ساخت و تولید اهنگ‬ ‫«دریغا ای دریغا» برمی گردد که مربوط به ساعاتی پس از رحلت حضرت امام‬ ‫خمینی (ره) است ‪.‬‬ ‫محمد گلریز ادامه می دهد‪ :‬شب اخری که امام خمینی (ره) در بیمارستان‬ ‫بستری بودند همه مردم دست به دعا بودند که ایشان هرچه زودتر شفا پیدا‬ ‫کنند‪ .‬من هم در کنار این مردم ارزو می کردم که حال ایشان بهبود یابد‪ .‬فردای‬ ‫روزی که خبر ارتحال امام را از رادیو پخش کردند من سر کارم در مرکز تربیت‬ ‫معلم بودم که متوجه این خبر شده و مانند همه مردم سرزمینم از این خبر به‬ ‫شدت متاثر شدم‪ .‬همه می دانند که حال و هوای ان روزها حال و هوایی عجیب‬ ‫م الف‬ ‫‪۱۲۴۳‬‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین‬ ‫تکلیف از بخش ‪ -30‬تبریز‬ ‫احتراما نظر به اینکه ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان بالمناصفه بشماره پالک ‪-1248‬‬ ‫فرعی از ‪ – 48‬اصلی بخش ‪ – 30‬تبریز واقع‬ ‫در ابش احمد به مساحت‪70.49‬مترمربع برابر‬ ‫اراء شماره ‪139960304012011170‬و‪13996‬‬ ‫‪0304012011169‬مورخه های ‪1399/11/27‬‬ ‫هیات حل اختالف قانون تعیین تکلیف‬ ‫مستقر در ثبت اسناد وامالک کلیبر به‬ ‫کالسه های ‪1399114404012000332‬و‬ ‫های‬ ‫‪1399114404012000333‬مورخه‬ ‫‪1399/4/23‬بنام اقایان صالح وبهروز شهرت‬ ‫هر دوپیوند فرزندان عزیزاله تایید مالکیت‬ ‫شده است وتا کنون تحدید حدود ان بعمل‬ ‫نیامده است لذا به استنادتبصره ماده ‪ 13‬قانون‬ ‫وماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبت اراضی وساختمانهای فاقدسند‬ ‫رسمی ‪،‬تحدید حدود پالک فوق در روز‬ ‫رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کلیبر خبر داد‪:‬‬ ‫بود که همه در بهت و حیران بودند‪ .‬این خواننده انقالبی کشورمان می گوید‪:‬‬ ‫بعداز شنیدن این خبر از خدا خواستم در حق من لطفی کند تا در اینده ای‬ ‫نزدیک اهنگی را بخوانم که بتواند بازگوکننده حس و حال ان روزها و التیامی‬ ‫برای مردم عزیز کشورمان باشد‪ .‬دقیقا در همین تفکرات بودم که محمدعلی‬ ‫شکوهی (اهنگساز قطعه دریغا ای دریغا) به من تلفن کرد و از من خواست تا‬ ‫هرچه زودتر به سمت تاالر وحدت حرکت کنم‪.‬‬ ‫وقتی به محل کار اقای شکوهی در تاالر وحدت رسیدم وی را دیدم که در‬ ‫حالتی گریان و در حالی که شعری را زمزمه می کند مشغول گفتگوی تلفنی‬ ‫با فرد دیگری است‪ .‬وی بعد از پایان تماس خود رو به من کرد و گفت که‬ ‫مشغول صحبت با حمید سبزواری بوده و این شاعر یک شعر فی البداهه برای‬ ‫وی می خواند و شکوهی هم به صورت تلفنی و زمزمه ای برای ان اهنگ‬ ‫می سازد‪ .‬این قطعه موسیقایی در حالی خلق شد که همه اعضای گروه در‬ ‫غم فراق بنیانگذار انقالب بودند و بغض در گلو و اشک در چشم داشتند‪ .‬در‬ ‫همین روز بود که اقای شکوهی قرار خوانندگی این اهنگ را با من گذاشت‬ ‫و ما مشغول تولید استودیویی اهنگ دریغا ای دریغا شدیم‪ .‬یادم می اید این‬ ‫اهنگ از معدود قطعاتی بود که در ان روزگار توسط دستگاه سینتی سایزر که‬ ‫در ان دوران تعداد بسیاری محدودی از ان وجود داشت‪ ،‬تولید شد‪ .‬البته با‬ ‫توجه به تعطیلی تمامی استودیوها و مجموعه های هنری ما سختی زیادی برای‬ ‫تولید اهنگ کشیدیم و وقتی ساعت ‪ 11‬شب ان را به تلویزیون تحویل دادیم‬ ‫خیلی ها از روند تولید سریع اهنگ تعجب کردند‪ .‬این قطعه موسیقایی یکی‬ ‫از اهنگ های مورد عالقه ام در عرصه موسیقی و ساخت سرودهای انقالبی‬ ‫است و ساخت این اهنگ یکی از به یاد ماندنی ترین اهنگ هایی است که در‬ ‫مقام خواننده در کنار گروه ان حضور داشتم و وقتی هم به صورت رسمی‬ ‫در تلویزیون پخش شد مرهمی بر دل داغداران و دوستداران حضرت امام‬ ‫خمینی(ره) شد که باعث شد نیت من هم براورده شود‪.‬‬ ‫برگزاری مسابقه مجازی از وصیت نامه بنیانگذار کبیر‬ ‫انقالب اسالمی در شهرستان کلیبر‬ ‫طرح نو؛ کلیبر‪ -‬معصومه علیوند‬ ‫رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان‬ ‫کلیبر به مناسبت بزرگداشت سی و یکمین‬ ‫سالگرد عروج ملکوتی حضرت امام خمینی (ره)‬ ‫از برگزاری مسابقه وصیت نامه سیاسی بنیانگذار‬ ‫کبیر انقالب اسالمی با هدف اشنایی نسل جوان‬ ‫با رهنمون ها و دیدگاه های امام راحل در این‬ ‫شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫مهدی زارعی با اشاره به اینکه در استانه فرا‬ ‫رسیدن سالروز رحلت امام خمینی (ره) و قیام ‪15‬‬ ‫خرداد قرار داریم‪ ،‬از برگزاری مسابقه کتابخوانی با‬ ‫موضوع وصیت نامه سیاسی عبادی امام خمینی‬ ‫«ره» در شهرستان کلیبر خبر داد وگفت‪:‬این مسابقه‬ ‫با هدف اشنایی جوانان با رهنمون های وصیت نامه‬ ‫سیاسی الهی امام خمینی «ره» و به صورت انالین‬ ‫و مجازی ویژه کلیبر و ابش احمد برگزار می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫زارعی تاکید کرد‪ :‬در این برهه زمانی که امکان‬ ‫حضور در مجمع عمومی بسیار کم بوده و باید‬ ‫برای جلوگیری ازشیوع بیماری کرونا تمامی‬ ‫پروتکل های بهداشتی رعایت شود باید از ظرفیت‬ ‫های مثبت فضای مجازی به صورت حداکثری‬ ‫در راستای برگزاری مراسم های ملی و همچنین‬ ‫بزرگداشت ‪ 14‬و ‪ 15‬خرداد استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬این مسابقه به مناسبت سالگرد‬ ‫روزنامه طرح نو‬ ‫م الف‬ ‫اگهی مناقصه مرحله دوم نوبت دوم» ((تجدید چاپ))‬ ‫شهرداری بناب به استناد بند ‪ 1‬صورتجلسه مورخه ‪ 1400/01/15‬شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد با اعتبار بودجه مصوب سال ‪ 1400‬اجرای اب رو و اصالح ورودی‬ ‫کوچه ها و معابر سطح شهر را از طریق اگهی مناقصه عمومی بصورت دستمزدی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید‪ .‬متقاضیان می توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با‬ ‫اخذ مدارک و مطالعه شرایط‪ ،‬پیشنهادات خود را تا ساعت ‪ 13:30‬روز دوشنبه مورخه ‪ 1400/03/24‬بصورت سربسته در سه پاکت شامل‪( :‬الف‪ -‬فیش واریزی ب‪ -‬اسناد مناقصه‬ ‫ج‪ -‬پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند‪ .‬پیشنهادات رسیده روز دوشنبه مورخه ‪ 1400/03/24‬راس ساعت ‪ 14‬در دفتر شهرداری باز و قرائت خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫عنوان مناقصه‬ ‫اجرای اب رو و اصالح ورودی کوچه ها و‬ ‫معابر سطح شهر‬ ‫محل اجرا‬ ‫مبلغ مناقصه‬ ‫(ریال)‬ ‫رتبه بندی الزم شرکت ها‬ ‫برای شرکت در مناقصه‬ ‫‪ %5‬سپرده شرکت‬ ‫در مناقصه (ریال)‬ ‫مدت انجام عملیات‬ ‫شهر بناب‬ ‫‪2,000,000,000‬‬ ‫راه و باند پایه ‪5‬‬ ‫‪100,000,000‬‬ ‫شش ماه از تاریخ‬ ‫انعقاد قرارداد‬ ‫شرایط‪:‬‬ ‫‪-1‬کلیه کسور قانونی اعم از (بیمه و مالیات) بر عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪-2‬شهرداری به استناد بند ‪ 5‬ماده ‪ 5‬ایین نامه مالی شهرداریها در رد یا قبول‬ ‫یک یا کلیه پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪-3‬متقاضیان می بایستی ‪ %5‬مبلغ مناقصه را به عنوان سپرده بحساب‬ ‫‪ 3100003221003‬شهرداری نزد بانک ملی شعبه مرکزی بناب واریز و یا‬ ‫ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه نمایند‪.‬‬ ‫‪-4‬کلیه هزینه های چاپ اگهی در روزنامه و سطح شهر برعهده برنده مناقصه‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫‪-5‬سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و عقد قرارداد‬ ‫مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده انها به ترتیب‬ ‫ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫روزنامه طرح نو م الف‪ 7834 :‬‬ ‫نوبت چاپ اول‪ 1400/03/06 :‬نوبت چاپ دوم‪ 1400/03/13 :‬‬ ‫‪8088‬‬ ‫اگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه) ‬ ‫ ‬ ‫به موجب پرونده اجرائی کالسه ‪ 9900331‬ششدانگ یکباب مغازه تحت پالک ثبتی ‪ 25‬فرعی از ‪1550‬‬ ‫اصلی واقع در اسکو بخش‪ 14‬تبریز که بشرح سیستم جامع امالک بنام خانم عادله طاهری متنق فرزند‬ ‫احمد ثبت و سند مالکیت ان صادر و تسلیم گردیده است و ادرس ملک ‪ :‬اسکو‪ -‬خیابان شریعتی ‪ -‬سه‬ ‫راهی فرمانداری می باشد که در اجرای ماده ‪ 24‬ائین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی از طرف بدهکار (‬ ‫با وکالت از سوی مالک اصلی ) جهت وصول طلب معرفی و بازداشت گردیده است‪ .‬که مدیون فوق و‬ ‫بانک شهر بعنوان بستانکار پرونده ‪ ،‬خواستار مزایده ششدانگ پالک مزبور شده است‪.‬‬ ‫طبق نظریه کارشناسان رسمی دادگستری و مشخصات سند ‪ ،‬مورد مزایده عبارتست از ششدانگ‬ ‫عرصه و اعیان یکباب مغازه تحت پالک فوق الذکر به مساحت ‪ 57/40‬متر مریع می باشد (با قدرالسهم‬ ‫از عرصه مطابق قانون تملک اپارتمانها) بانضمام پارکینگ بمساحت ‪ 8/10‬متر مربع ‪ .‬که مورد مزایده در‬ ‫طبقه همکف اپارتمانهای مسکونی واقع گردیده است‪.‬‬ ‫با در نظر گرفتن محل وقوع ملک و نوع بنا و کمیت و کیفیت مصالح بکار رفته و عمر بنا وسایر عوامل‬ ‫و پارامترهای موثر و لحاظ نمودن کلیه متعلقات و ملحقات و منصوبات از جمله انشعابات و با درنظر‬ ‫گرفتن قدرالسهم از عرصه ارزش ششدانگ پالک مذکور به مبلغ ‪ 7،749،000،000‬ریال هفت میلیارد و‬ ‫هفتصد و چهل ونه میلیون ریال) ارزیابی و تعیین گردیده است‪.‬‬ ‫حدود اربعه‪ :‬شماال درب و دیوار است بطول (‪ ) 6 / 70‬شش متر و هفتاد سانتیمتر به خیابان شرقا‪:‬‬ ‫در دو قسمت‪ ،‬اول دیواریست بطول (‪ ) 4 / 18‬چهار متر و هجده سانتیمتر به راه پله و اسانسور‬ ‫مشاعی دوم دیواریست بطول (‪ ) 4 / 60‬چهار متر و شصت سانتیمتر به پیلوت قطعه ‪ 20‬جنوبا‪:‬‬ ‫دیواریست بطول (‪ ) 4 / 20‬چهار متر و بیست سانتیمتر به حیاط مشاعی غربا‪ :‬در دو قسمت‪ ،‬اول‬ ‫دیوار به دیوار است بطول (‪ ) 4 / 10‬چهار متر و ده سانتیمتر به ملک مجاور شماره ‪ 2‬فرعی از شماره‬ ‫‪ 1550‬اصلی دوم دیواریست مشترک بطول (‪ ) 5 / 96‬پنج متر و نود وشش سانتیمتر به مغازه قطعه ‪1‬‬ ‫مشخصات منضمات ملک‪ :‬پارکینگ به مساحت ‪ 8.1‬به حدود اربعه ‪ :‬شماال خط فرضی به محوطه‬ ‫چهارشنبه مورخه‪ 1400/.4/.2‬راس ساعت ده‬ ‫صبح شروع وبعمل خواهد امد ‪ ،‬لذابدینوسیله‬ ‫به کلیه مالکین ومجاورین اخطار می شود در‬ ‫پالک اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫تنظیم صورتمجلس تحدید حدود مطابق ماده‬ ‫‪ 20‬قانون ثبت اسناد وامالک تا سی روزاعتراض‬ ‫خود را به اداره ثبت اسناد وامالک کلیبر تسلیم‬ ‫ورسید اخذ نمایند ‪.‬معترض بایدظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪،‬عرضحال به‬ ‫مرجع قضایی تسلیم نماید ودر غیر اینصورت‬ ‫متقاضی ثبت ونماینده قانونی وی می تواند‬ ‫به دادگاه مربوطه مراجعه نموده وگواهی عدم‬ ‫تقدیم دادخواست تحویل نماید ‪.‬بدین ترتیب‬ ‫اداره ثبت اسناد وامالک بدون توجه به اعتراض‬ ‫عملیات ثبتی را با رعایت مقرارت ادامه خواهد‬ ‫داد‪/.‬‬ ‫‪ /.‬تاریخ انتشار ‪1400/3/13‬‬ ‫رییس ثبت اسناد وامالک کلیبر‬ ‫سجاد مختاری مالئی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪-6‬پس از اتمام مهلت مقرر هیچگونه تقاضایی مورد قبول واقع نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪-7‬به پیشنهادات قلم خورده و مبهم و فاقد سپرده و مدارک ناقص ترتیب اثر‬ ‫داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪-8‬رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت الزامی می باشد‪.‬‬ ‫‪-9‬در صورت مشاهده هرگونه تبانی مناقصه باطل اعالم می گردد‪.‬‬ ‫‪-10‬مقدار ‪ %10‬پیمان به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات به‬ ‫صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی(واریز به حساب سپرده شهرداری‬ ‫‪ )3100003221003‬در زمان عقد قرارداد اخذ خواهد شد‪.‬‬ ‫‪-11‬برنده مناقصه موظف است حداکثر ظرف مدت ‪ 7‬روز پس از اعالم‬ ‫شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید‪ .‬در غیر این صورت سپرده واریزی‬ ‫به نفع شهرداری ضبط و با رعایت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد‬ ‫‪-12‬سایر اطالعات‪ ،‬جزئیات و شرایط مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫نظام پرست ‪ -‬شهردار بناب‬ ‫ارتحال امام خمینی (ره) و همچنین بزرگداشت قیام‬ ‫پانزده خرداد به صورت انالین‪ ،‬چهارجوابی و غیر‬ ‫حضوری بوده و منبع سواالت ان متن وصیت نامه‬ ‫سیاسی الهی حضرت امام خمینی (ره) » می باشد‪.‬‬ ‫زارعی‪،‬رییس اداره فرهنگ وارشاد اسالمی کلیبر‬ ‫بازه زمانی این مسابقه را از ‪ 14‬الی ‪ 30‬خرداد ماه‬ ‫جاری عنوان کرد وگفت‪ :‬در برگزاری و اجرای‬ ‫این مسابقه دفتر امام جمعه‪ ،‬اداره فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی‪ ،‬اداره کتابخانه های عمومی اداره تبلیغات‬ ‫اسالمی‪ ،‬کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان‪،‬‬ ‫کانون بسیج هنرمندان‪ ،‬حوزه بسیج خواهران‬ ‫شهرستان کلیبر و همچنین بخشداری مرکزی کلیبر‬ ‫و بخشداری ابش احمد همکاری دارند‪.‬‬ ‫وی تاکیدکرد‪ :‬عالقه مندان برای شرکت در‬ ‫این مسابقه به سایت ایتنرنتی اداره فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی شهرستان کلیبر ( ‪https://kalibar.‬‬ ‫‪ ) farhang.gov.ir‬مراجعه کنند وی در پایان‬ ‫اظهار داشت از شرکت کنندگانی که بیشترین‬ ‫پاسخ صحیح را به سواالت مسابقه داده باشند‪،‬‬ ‫با اهدای جوایز نقدی تجلیل به عمل خواهد امد‪.‬‬ ‫زارعی یاداور شد‪ :‬متن کامل وصیت نامه سیاسی‬ ‫الهی حضرت امام خمینی (ره) به صورت فایل پی‬ ‫دی اف در سایت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫شهرستان کلیبر برای استفاده عموم بارگذاری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫روزنامه طرح نو‬ ‫مشاعی است بطول (‪ ) 1 / 80‬یک متر و هشتاد سانتیمتر شرقا‪ :‬خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول‬ ‫(‪ ) 4 / 50‬چهار متر و پنجاه سانتیمتر جنوبا‪ :‬خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول (‪ ) 1 / 80‬یک متر‬ ‫و هشتاد سانتیمتر غربا‪ :‬خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول (‪ ) 4 / 50‬چهار متر و پنجاه سانتیمتر‬ ‫پالک فوق از ساعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/03/30‬در اداره ثبت اسناد وامالک اسکو از‬ ‫طریق مزایده به فروش می رسد‪ .‬مزایده از مبلغ پایه ششدانگ به مبلغ ‪ 7،749،000،000‬ریال شروع و به‬ ‫باالترین قیمت پیشنهادی نقدا ً فروخته خواهد شد و کلیه هزینه های قانونی و بدهی های مربوط به اب‪،‬‬ ‫برق‪ ،‬گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای انها باشد و نیز‬ ‫بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا‬ ‫نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد‪ ،‬وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق‬ ‫از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا ً وصول می گردد ‪ .‬ضمن ًا‬ ‫چنانچه روز مزایده به علت حوادث غیر مترقبه تعطیل اعالم گردد‪ ،‬مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در‬ ‫همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد و ضمن ًا شرکت در مزایده باستناد ماده ‪ 136‬اصالحی ائین‬ ‫نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب‬ ‫سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه‬ ‫التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ‪ 5‬روز کاری از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و‬ ‫در صورتی که ظرف مهلت مقرر ‪ ،‬مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل‬ ‫استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط‬ ‫و مزایده تجدید می گردد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪ :‬روز پنجشنبه مورخه ‪1400/03/13‬‬ ‫رئیس واحد اجرای اسناد رسمی اسکو‬ ‫حسین تهنیت سلطان احمدی‬ ‫م الف‬ ‫‪8089‬‬ ‫شماره‪104/23/480 :‬‬ ‫قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و‬ ‫حمایت از تولید و عرضه مسکن‬ ‫در اجرای ماده ‪ 10‬ائین ‍ نامه اجرایی قانون الحاق‬ ‫موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و‬ ‫عرضه مسکن مصوب ‪1388‬بدینوسیله اسامی‬ ‫کسانیکه مستندا به اسناد عادی از طرف بنیاد‬ ‫مسکن انقالب اسالمی استان اذربایجان شرقی‬ ‫شهرستان اسکو‪ ،‬به نیابت از طرف روستائیان‬ ‫درخواست سند مالکیت از اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫ایلخچی را نموده اند بر اساس اراء صادره از هیات‬ ‫موضوع قانون فوق الذکر ششدانگ قطعات مفروزی‬ ‫بشرح زیر اگهی می شود‪:‬‬ ‫پالک ‪ 29‬اصلی و فروعات واقع در ایلخچی‬ ‫بخش ‪ 14‬تبریز‬ ‫‪1‬ـ ششدانگ یک قطعه زمین مفروز از پالک‬ ‫‪ 248‬فرعی از ‪ 29‬اصلی بخش ‪ 14‬تبریز به نام اکبر‬ ‫غالمزاده ایلخچی فرزند علی به مساحت ‪197/34‬‬ ‫مترمربع برابر رای شماره ‪ 500‬مورخه ‪1400/03/03‬‬ ‫به کالسه ‪/2896‬ه‬ ‫‪2‬ـ ششدانگ یک باب ساختمان مفروز از‬ ‫پالک ‪ 699‬فرعی از ‪ 29‬اصلی بخش ‪ 14‬تبریز به نام‬ ‫علیرضا حنیفی اربط فرزند محمدرضا به مساحت‬ ‫م الف‬ ‫‪8087‬‬ ‫اگهی موضوع تبصره یک ماده ‪ 120‬ایین نامه‬ ‫ قانون ثبت‬ ‫ششدانگ اعیان یک دستگاه اپارتمان مسکونی‬ ‫تحت پالک ‪ 25213‬فرعی از ‪ 32‬اصلی واقع در شهر‬ ‫جدید سهند بخش ‪ 14‬تبریز به شماره دفتر ‪520‬‬ ‫صفحه ‪ 206‬ذیل ثبتی ‪ 78900‬بنام امیرعلی دهقانی‬ ‫ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی ‪377965‬صادر‬ ‫و تسلیم گردیده است و طبق سند شماره ‪118551‬‬ ‫مورخه ‪ 1396/02/20‬دفترخانه اسناد رسمی شماره‬ ‫‪ 56‬تبریز به خانم فریده ختائی گاوگانی انتقال‬ ‫قطعی یافته و برابر سند شماره ‪ 115461‬مورخه‬ ‫‪ 1393/09/23‬دفترخانه اسناد رسمی شماره ‪56‬‬ ‫تبریز در رهن بانک مسکن قرار دارد‪ .‬حال خانم‬ ‫ملک قنبرزاده مع الواسطه طبق وکالت نامه شماره‬ ‫‪ 43652‬مورخه ‪ 1397/08/03‬دفترخانه اسناد رسمی‬ ‫شماره یک سهند از مالک و ارائه مدارک و برگ‬ ‫استشهاد محلی بشرح درخواست وارده بشماره‬ ‫‪ 104/14/1046‬مورخه ‪ 1400/09/03‬مدعی فقدان‬ ‫روزنامه طرح نو‬ ‫‪ 185/60‬مترمربع برابر رای شماره رای ‪ 496‬مورخه‬ ‫‪ 1400/03/03‬به کالسه ‪/2900‬ه‬ ‫‪3‬ـ ششدانگ یک باب ساختمان مفروز از‬ ‫پالک ‪ 248‬فرعی از ‪ 29‬اصلی بخش ‪ 14‬تبریز به‬ ‫نام جبرائیل کاظمی فرزند فرض اله به مساحت‬ ‫‪ 199/43‬مترمربع برابر رای شماره رای ‪ 495‬مورخه‬ ‫‪ 1400/03/03‬به کالسه ‪/2897‬ه‬ ‫‪4‬ـ ششدانگ یک باب ساختمان مفروز از‬ ‫پالک ‪ 778‬فرعی از ‪ 29‬اصلی بخش ‪ 14‬تبریز به‬ ‫نام سلطانعلی صفری حیران فرزند صفرعلی به‬ ‫مساحت ‪ 115/30‬مترمربع برابر رای شماره رای‬ ‫‪ 494‬مورخه ‪ 1400/03/03‬به کالسه ‪/2894‬ه‬ ‫علیهذا مراتب بدینوسیله به مالکین پالکهای فوق‬ ‫ابالغ تا چنانچه اعتراضی داشته باشند ظرف مدت‬ ‫بیست روز از تاریخ انتشار این اگهی اعتراض خود‬ ‫را به اداره ثبت اسناد و امالک ایلخچی تسلیم نمایند‬ ‫تا به دادگاه صالحه هدایت گردند درغیر اینصورت‬ ‫سند مالکیت متقاضیان طبق مقررات صادر و تسلیم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/03/13 :‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ایلخچی‬ ‫قاصدی‬ ‫روزنامه طرح نو‬ ‫سند مالکیت مزبور در اثر اسباب کشی شده و‬ ‫تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است‬ ‫مراتب در اجرای تبصره یک ماده ‪ 120‬ایین نامه ‬ ‫قانون ثبت در یک نوبت در یکی از روزنامه ‬ ‫کثیراالنتشار اگهی می شود تا هرکس ادعایی نسبت‬ ‫به وجود ورق ه مالکیت یا انجام هرگونه معامله را نزد‬ ‫خود دارد از تاریخ انتشار این اگهی به مدت ‪ 10‬روز‬ ‫اعتراض کتبی خود را به اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫شهرستان اسکو تسلیم نماید درغیراین صورت پس‬ ‫از سپری شدن مهلت مقرر و عدم دریافت اعتراض‬ ‫برابر مقررات سند مالکیت المثنی صادر و تسلیم‬ ‫خواهد شد‪ .‬بدیهی است به اعتراضات در خارج از‬ ‫مدت ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬روز پنج شنبه مورخه ‪1400/03/13‬‬ ‫حسین تهنیت سلطان احمدی‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسکو‬ صفحه 6 ‫اجتماعی‬ ‫پنج شنبه ‪ 13‬خرداد ماه ‪ - 1400‬سال پانزدهم ‪ -‬شماره ‪2210‬‬ ‫نبرد در جنگ مجازی با تاکتیک ارتقای دانش سایبری‬ ‫طرح نو؛ گروه جامعه‬ ‫صحنه جنگ در عصر کنونی به دنیای مجازی سوق‬ ‫یافته‪ ،‬نبرد «خیر» و «شر» در این فضا به مراتب سخت تر‬ ‫از جنگ میدانی است چرا که در این نبرد حریف مقابل‬ ‫را نمی شناسی و نمی دانی با چه فرد یا افرادی رو به‬ ‫رو هستی براین اساس برای پیروزی در این نبرد تنگاتنگ‬ ‫گریزی نیست مگر با ارتقای دانش سایبری‪.‬‬ ‫مجرمان سایبری به دنبال استفاده افراد از فضای مجازی‬ ‫فرصت را برای شروع کالهبرداری فیشینگ و استقرار‬ ‫باج افزارها مغتنم شمرده اما در کنار این جرائم خدمات‬ ‫حرفه ای برای نظارت بر امنیت سایبری در برابر بدافزارها‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫بسیاری از افراد در حال و هوای کرونایی در خانه به‬ ‫کارهای خود می پردازند براین اساس اطمینان از امنیت‬ ‫شبکه های خانگی کارمندان و سایر اقشار جامعه به اندازه‬ ‫شبکه های اداری مهم است‪ .‬با این وجود سطح حمله با‬ ‫افزایش تعداد افراد زیادی که در خانه کار می کنند‪ ،‬بسیار‬ ‫زیاد است و داده ها در سرورها‪ ،‬ابرها و دستگاه های مختلف‬ ‫پراکنده می شوند به همین دلیل نیاز به اموزش عمومی‬ ‫افزایش می یابد و همه افرادی که از اینترنت استفاده‬ ‫می کنند باید نسبت به امنیت سایبری اطالعاتی داشته باشند‬ ‫تا خطرات و چگونگی محافظت از اطالعات خود را درک‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫یکی از راه های افزایش اموزش سایبری‪ ،‬شناخت‬ ‫بدافزارها است چرا که بدافزارها مهم ترین تهدیدهای‬ ‫امنیت سایبری به شمار می روند‪ .‬نرم افزارهای مخرب یا‬ ‫بدافزار برنامه های رایانه ای هستند که به دلیل ازار رساندن‬ ‫و ایجاد خسارت به کاربران به این نام مشهورند البته طیف‬ ‫گسترده ای از انواع نرم افزارهای مخرب وجود دارد که‬ ‫می توان به ویروس های رایانه ای‪ ،‬کرم ها‪ ،‬اسب های تروا‪،‬‬ ‫باج افزار‪ ،‬جاسوس افزارها‪ ،‬اگهی افزارها‪ ،‬روت کیت ها‪،‬‬ ‫هرزنامه ها‪ ،‬نرم افزار سرکش و ترس افزار اشاره کرد‪.‬‬ ‫مجرمان سایبری با طراحی بدافزارها یا ارسال لینک های‬ ‫مخرب برای کاربران به دنبال سرقت اطالعات مهم‬ ‫و اخاذی از طعمه های خود هستند‪ .‬برخی از مجرمان‬ ‫سایبری با ارسال بدافزارها و باج افزارها سعی در‬ ‫سرقت اطالعات مهم کاربران داشته و در نهایت به دنبال‬ ‫کالهبرداری و باج گیری از ان ها هستند‪ .‬حفاظت از‬ ‫داده ها و اطالعات‪ ،‬جلوگیری از نفوذ ویروس ها‪ ،‬حذف‬ ‫بدافزارها و ویروس ها از جمله دالیلی است که استفاده از‬ ‫یک انتی ویروس بروز و قوی را ضروری می کند براین‬ ‫اساس ضرورت دارد تا از نسخه های اصلی انتی ویروس‬ ‫استفاده کرده و از نصب انتی ویروس ها با الیسنس (در علم‬ ‫کامپیوتر به معنای مجوز استفاده از یک نرم افزار یا سخت‬ ‫افزار) غیر معتبر خودداری کرد‪.‬‬ ‫در شرایط کنونی با پیدایش تلفن های هوشمند‪ ،‬هویت‬ ‫کاربران‪ ،‬وارد شبکه انالین اینترنت می شود‪ ،‬پس باید‬ ‫جوانب احتیاط در خصوص امنیت در مقابل حمالت‬ ‫انالین مثل هک یا افالین مانند سرقت رعایت شود‪ ،‬اگر‬ ‫مراقبت های الزم در اینترنت صورت نگیرد‪ ،‬مفقودی تلفن‬ ‫همراه هوشمند به مراتب خسارتی بزرگ تر از دست دادن‬ ‫مخاطبان و شماره تلفن ها را در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫سامانه های صنعتی‪ ،‬هدف حمالت سایبری‬ ‫بیشتر‬ ‫حمالت سایبری فراتر از سرقت اطالعات افراد است‬ ‫به گونه ای که اخیرا مرکز مدیریت راهبردی افتا (امنیت‬ ‫فضای تولید و تبادل اطالعات) اعالم کرده است‪ :‬مهاجمان‬ ‫سایبری برای دسترسی به اطالعات سامانه های صنعتی و‬ ‫کنترل ان ها‪ ،‬به حمالتی دست زده اند که هدف ان ها کنترل‬ ‫فرایندهای کنترلی نرم افزاری و سخت افزاری فناوری‬ ‫عملیاتی سامانه های صنعتی است‪ .‬بسیاری از مهاجران‬ ‫سایبری فقط در پی دسترسی یافتن به کنسول مدیریتی‬ ‫در تجهیزات فناوری عملیاتی هستند؛ کنسول هایی که‬ ‫برای اسان کردن مدیریت تنظیمات پیچیده این تجهیزات‬ ‫طراحی شده اند و در عمل مهاجم را قادر می کنند تا با دانش‬ ‫هرقدر اندک خود در حوزه این تجهیزات‪ ،‬مقادیر متغیرهای‬ ‫صنعتی را تغییر دهد‪.‬‬ ‫این حمالت سایبری در حالی رخ داده است که در‬ ‫برهه ای‪ ،‬حمله به فرایندهای کنترلی سامانه های صنعتی‪،‬‬ ‫به دلیل دشواری دسترسی به ان ها پیچیده بود‪ ،‬اما اکنون‬ ‫مدتی است که در معرض قرارگرفتن این پروسه ها و‬ ‫وجود اسیب پذیری در ان ها و به طور کلی گسترده تر شدن‬ ‫دامنه اهداف‪ ،‬اختالل در فناوری های اختصاصی صنعتی را‬ ‫تسهیل کرده است‪.‬‬ ‫تعداد حمالت ساده بر ضد محصوالت حوزه فناوری‬ ‫عملیاتی روندی افزایشی دارد و هکرها با سطوح توانایی‬ ‫و منابع مختلف با استفاده از ابزارها و تکنیک های معمول‬ ‫برای دسترسی یافتن و رخنه کردن به سامانه های صنعتی‪،‬‬ ‫حمالت خود را شدت بخشیده اند‪ .‬شبکه پنل های انرژی‬ ‫خورشیدی‪ ،‬سامانه های کنترل اب و سامانه های اتوماسیون‬ ‫ساختمان معروف به بی ای اس نمونه هایی هستند که‬ ‫هدف این گونه حمالت قرار گرفته اند‪ .‬زیرساخت های‬ ‫حیاتی در حالی در فهرست اهداف مهاجمان سایبری قرار‬ ‫دارند که از تکنیک هایی یکسان برای حمله به تجهیزات‬ ‫موسوم به اینترنت اشیاء در مراکز اکادمیک و منازل افراد‬ ‫استفاده می شود‪.‬‬ ‫ضرورت مداخله دولت در امنیت سایبری‬ ‫امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات‬ ‫چندی پیش در مراسم رونمایی از مرکز مجازی امنیت‬ ‫فضای تولید و تبادل اطالعات گفت‪ :‬دخالت دولت در‬ ‫حوزه امنیت سایبری جزء موارد ضروری است که در طرح‬ ‫اینده نگاری حوزه فناوری به ان تاکید شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر محتوای اموزشی برای سازمان های‬ ‫دولتی تهیه می شود‪ ،‬سعی کنیم این محتوای اموزشی‬ ‫قابلیت استفاده توسط بخش غیردولتی و بخش خصوصی‬ ‫هم داشته باشد که این استراتژی در مرکز دیده و اجرا شده‬ ‫و محتوای در درسترس نه فقط برای بخش دولتی‪ ،‬بلکه‬ ‫برای بخش غیردولتی هم در دسترس است‪.‬‬ ‫افزایش نگرانی از فقدان امادگی نهادهای امنیتی جهان‬ ‫پرداخت ‪ ۶۴۰‬میلیارد غرامت به ‪ ۸۰‬هزار‬ ‫بهره بردار کشاورزی زیان دیده اذربایجان شرقی‬ ‫علی تبریزی مدیر صندوق بیمه محصوالت کشاورزی‬ ‫اذربایجان شرقی از پرداخت ‪ ۶۴۰‬میلیارد تومانی غرامت به‬ ‫‪ ۸۰‬هزار بهره بردار کشاورزی زیان دیده اذربایجانی خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫دربرابر حمالت سایبری‬ ‫براساس نتایج یک بررسی جهانی مشخص شده است‬ ‫که اکثر مقامات ارشد امور سایبری کشورهای جهان نسبت‬ ‫به عدم امادگی نهادهای امنیتی برای مواجهه با حمالت‬ ‫سایبری احتمالی نگران هستند‪.‬‬ ‫این افسران ارشد امنیت اطالعات نهادهای سایبری‬ ‫برخی کشورها اعالم کرده اند که احساس می کنند سازمان‬ ‫هایشان در مواجهه با حمالت سایبری امادگی ندارند‪.‬‬ ‫این نتایج براساس یافته های گزارش شرکت امنیتی‬ ‫«پروف پوینت» بوده که به دنبال بررسی اظهارنظرهای‬ ‫حدود ‪ ۱۴۰۰‬افسر ارشد امنیت و اطالعات سایبری در ‪۱۴‬‬ ‫کشور جهان از جمله امریکا منتشر شده است‪.‬‬ ‫نتایج این بررسی سال سختی را برای بخش های امنیتی‬ ‫و امور سایبری طی دوران همه گیری کرونا که فعالیت‬ ‫های اینترنتی به شدت افزایش یافته‪ ،‬پیش بینی کرده است‪.‬‬ ‫یافته های این گزارش نشان می دهد که چگونه عوامل‬ ‫ضدسایبری سازمان ها در کشورهای جهان پس از همه‬ ‫گیری کرونا و افزایش تبادالت ان الین‪ ،‬فعالیت و مشغله‬ ‫شان زیاد شده است‪ .‬همه گیری کرونا برای عامالن‬ ‫حمالت سایبری و هکرها اهداف بیشتری را برای هدف‬ ‫قرار دادن مهیا کرده است‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۶۴‬درصد از این عوامل مقابله با حمالت سایبری‬ ‫اعالم کردند که معتقدند در ‪ ۱۲‬ماه اینده با حمالت سایبری‬ ‫مواجه خواهند شد‪.‬‬ ‫براساس اطالعات رسمی‪ ،‬حمالت سایبری در جهان‬ ‫طی یکسال اخیر چند برابر شده و بیمارستان‪ ،‬تاسیسات‬ ‫زیربنایی‪ ،‬مدارس و سازمان های دولتی همگی در بحبوحه‬ ‫همه گیری کرونا هدف حمالت بدافزارها قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫مهمترین نکات امنیت سایبری‬ ‫در کنار حمالت گسترده سایبری که جهان را تهدید می‬ ‫کند در ابعاد کوچک تر از ان باید هر یک از شهروندان‬ ‫پلیس فتای خود باشند و در برابر مجرمان سایبری با ابزار‬ ‫افزایش دانش و اطالعات بیشتر بایستند براین اساس پلیس‬ ‫فتا برای پیشگیری از سرقت اطالعات و هویت افراد در‬ ‫فضای مجازی و رعایت امنیت سایبری به شهروندان توصیه‬ ‫می کند هرگز از دستگاه هایی که متعلق به شما نیستند‪،‬‬ ‫انالین خرید نکنید‪ .‬همچنین از شبکه ای که به امنیت ان‬ ‫مطمئن نیستید نیز برای خرید انالین استفاده نکنید‪ .‬در‬ ‫غیر اینصورت داده های شما توسط هکرهای خرابکار کپی‬ ‫می شود‪ .‬پلیس می گوید در خریدهای انالین امن باید به‬ ‫نکاتی که در زیر می اید‪ ،‬توجه شود‪:‬‬ ‫از شبکه امن استفاده کنید‬ ‫از رمزعبورهای قدرتمند استفاده کنید‬ ‫از وب سایت های مطمئن و مورد اعتماد خرید انجام‬ ‫دهید‬ ‫هرگز اطالعات کارت های بانکی خود را روی‬ ‫فروشگاه های انالین ذخیره نکنید‬ ‫تبادل های مالی خود را هر هفته بررسی کنید تا مطمئن‬ ‫شوید همه چیز همانطور است که انتظارش را داشتید‪.‬‬ ‫هر حافظه یو اس بی و سی دی را به دستگاه خود‬ ‫وصل نکنید‬ ‫هرگز یو اس بی که نمی دانید از کجا امده است را به‬ ‫لپ تاپ خود وصل نکنید‪ .‬یو اس بی و سی دی ها به‬ ‫راحتی می توانند توسط انواع بدافزارها الوده شوند‬ ‫هرگز درخواست دوستی ای را قبول نکنید‬ ‫مجرمان اینترنتی اغلب از پروفایل های جعلی برای‬ ‫شروع دوستی با هدف خود استفاده می کنند‪ .‬هدف اکثر انها‬ ‫بدست اوردن اعتماد و سپس گرفتن اطالعات از شماست‬ ‫از رمزعبور خود در دنیای واقعی محافظت کنید‬ ‫هنگام وارد کردن رمزعبور خود‪ ،‬مراقب باشید کنار‬ ‫دستی یا پشت سری شما ان را نبیند‬ ‫اگر رمزعبور شما ساده باشد‪ ،‬اشخاص ازحرکت دست‬ ‫شما هم می توانند رمزعبور شما را بدست اوردند‬ ‫هرگز رمزعبور خود را با کسی در میان نگذارید‬ ‫به انتی ویروس و ضد بدافزار حتما نیاز دارید‬ ‫ت مطمئن خریداری‬ ‫نرم افزار انتی ویروس را از شرک ‬ ‫کرده و مطمئن شوید که انتی ویروسی که استفاده می کنید‬ ‫به روز و قابل اعتماد است‬ ‫احراز هویت دو عامله را فعال کنید‬ ‫فعالیت های انالین خود را ردیابی کنید‬ ‫کارشناسان پلیس فتا همچنین تاکید می کند‪ ،‬از مهمترین‬ ‫نکته های مهم امنیت دیجیتال امنیت رمزعبور است براین‬ ‫ی کند که از یک رمزعبور تنها و تنها یکبار‬ ‫اساس توصیه م ‬ ‫استفاده کرده و فراموش نشود‪.‬‬ ‫مراقب باج افزارها باشید‬ ‫باج افزارها یکی دیگر از تهدیدهای بزرگ امنیت‬ ‫دیجیتال هستند‪ .‬این نوع بدافزار یا سیستم عامل شما را قفل‬ ‫می کند که بدان دسترسی نداشته باشید و یا اطالعات تان‬ ‫را رمزنگاری می کند‪ .‬مجرم اینترنتی در این نوع حمله از‬ ‫قربانی درخواست باج می کند تا اطالعات و سیستم عاملش‬ ‫را به او برگرداند‪ .‬برای محافظت از باج افزار نکات زیر را‬ ‫رعایت کنید‪:‬‬ ‫ به طور منظم از اطالعات تان فایل پشتیبان تهیه کنید‬‫ اطالعات حساس مهم تان را روی کامپیوتر یا‬‫موبایل تان ذخیره نکنید‬ ‫ هرگز ضمیمه های‪ zip .‬ایمیل ها را روی دستگاه‬‫خودتان باز نکنید‪.‬‬ ‫ل یا شبکه های اجتماعی‬ ‫ روی لینکی که در ایمی ‬‫دریافت می کنید به راحتی کلیک نکنید‪.‬‬ ‫ سیستم عامل و تمام نرم ازفرها را به روز نگاه دارید‬‫ از انتی ویروس به روز و مطمئن استفاده کنید‬‫‪ -‬از الیه های امنیتی بیشتری استفاده کنید‬ ‫خطر بدافزارها در نقض حریم خصوصی و‬ ‫سرقت اطالعات کاربران‬ ‫سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخی ‬ ‫ص‬ ‫و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا بر اهمیت‬ ‫توجه به خطر بدافزارها در نقض حریم خصوصی و‬ ‫سرقت اطالعات کاربران تاکید کرد و گفت‪ :‬برابر اخرین‬ ‫بیش از ‪ ۷‬هزار کیلومتر راه روستایی در کشور‬ ‫احداث می شود‬ ‫مدارس ابتدایی اذربایجان غربی ازمون‬ ‫ورودی ندارند‬ ‫علی خانقایی مدیرکل دفتر ساخت و توسعه راه های‬ ‫فرعی و روستایی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫گفت‪ :‬در صورت تخصیص اعتبارات الزم‪ ،‬امسال بیش از‬ ‫‪ ۷‬هزار کیلومتر راه روستایی در کشور احداث می شود‪.‬‬ ‫احمد حمزه زاده مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دستی اذربایجان شرقی از ساماندهی و ایجاد‬ ‫راه دسترسی مشترک بین ‪ ۹‬اب گرم شهرستان سراب‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پیمایش های جهانی هر کاربر به طور متوسط ‪ ۸۰‬برنامه بر‬ ‫روی موبایل خود نصب دارد‪ ،‬با توجه به این حجم استفاده‬ ‫کاربران از برنامه های موبایلی ضروری است تا کاربران در‬ ‫نصب و استفاده از برنامه های موبایلی‪ ،‬بیشتر احتیاط کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متاسفانه ایران یکی از الوده ترین کشورهای‬ ‫دنیا در حوزه بدافزارهای موبایلی است و این نشان می دهد‬ ‫که توجه کاربران به امنیت داده هایشان کافی نیست و از‬ ‫ضد بدافزارهای معتبر استفاده نمی کنند‪.‬‬ ‫سرهنگ رجبی در ادامه با استناد به گزارش تیم تحلیل‬ ‫بیت بان گفت‪ :‬از ‪ ۱۸۵‬برنامه استیکرساز موجود در‬ ‫فروشگاه های اندرویدی ‪ ۴۸‬مورد انها که در مجموع ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار نصب نیز داشته اند بدافزار بوده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این نشان می دهد که کاربران می بایست‬ ‫در نصب برنامه های موبایلی دقت بیشتری کنند و از نصب‬ ‫برنامه های موبایلی بدون پایش امنیتی خودداری کنند‪.‬‬ ‫ص و پیشگیری از جرایم سایبری‬ ‫رئیس مرکز تشخی ‬ ‫پلیس فتا ناجا یاداور شد‪ :‬کاهش سرعت تلفن همراه‪،‬‬ ‫افزایش مصرف باطری‪ ،‬نصب برنامه های موبایلی ناخواسته‪،‬‬ ‫عضویت ناخواسته در کانال های تلگرامی و شبکه های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬افزایش مصرف اینترنت می تواند نشانه های‬ ‫الودگی تلفن همراه کاربران به بدافزار باشد‪ .‬کاربران باید‬ ‫به این نشانه ها توجه کنند و با استفاده از ضد بدافزارهای‬ ‫معتبر برای پاک سازی تلفن همراه خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫ضرورت انجام مطالعات جدید در حوزه‬ ‫مجازی‬ ‫سردار مهدی حاجیان معاون اجتماعی ناجا در این زمینه‬ ‫به انجام تحقیقات نوین با توجه به شرایط روز جامعه اشاره‬ ‫کرده و می گوید‪ :‬مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در‬ ‫نیروی انتظامی باید مبتکرانه و خاص ناجا باشد چرا که نوع‬ ‫تاکتیک ها در ناجا با ‪ ۱۰‬سال گذشته تفاوت دارد چرا که‬ ‫امروز مردم به فضای مجازی مهاجرت کرده و باید عمده‬ ‫مطالعات در فضای مجازی صورت بگیرد‪ .‬کتابخوانی و‬ ‫تحقیقات میدانی دو مبنای اصلی و مهم برای رسیدن به‬ ‫براوردهای اجتماعی است؛ زمانی که این دو مهم را مدنظر‬ ‫قرار دهیم‪ ،‬می توانیم به یک براورد اجتماعی ارزشمند‬ ‫برسیم‪.‬‬ ‫سردار حاجیان می گوید‪ :‬باید به سمتی برویم که‬ ‫پژوهشگران در کل کشور به پلیس به عنوان یک مرجع‬ ‫پژوهشی نگاه کنند‪ .‬اموزش از جمله نکات حائز اهمیت‬ ‫است‪ ،‬در این راستا استفاده از ظرفیت های ارزشمند‬ ‫انجمن های مردم نهاد را مدنظر قرار دهید؛ باید ناجا را به‬ ‫نقطه ای برسانیم که هوشمندی را در کارها شاهد باشیم‪.‬‬ ‫برخورد قانون در برابر جرم های سایبری‬ ‫قانون بر اساس ماده ‪ ۷۴۲‬قانون جرایم رایانه ای می‬ ‫گوید هرفردی که به وسیله سامانه های رایانه ای‪ ،‬مخابراتی‬ ‫یا حامل های داده محتویات مستهجن را منتشر‪ ،‬توزیع یا‬ ‫معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید‪ ،‬ذخیره یا‬ ‫نگهداری کند‪ ،‬به حبس از ‪ ۹۱‬روز تا دو سال یا جزای‬ ‫نقدی از پنج میلیون ریال تا ‪ ۴۰‬میلیون ریال یا هر دو‬ ‫مجازات محکوم خواهد شد‪ .‬همچنین برابر ماده ‪ ۱۴‬قانون‬ ‫جرائم رایانه ای اشاعه محتوای خالف عفت و اخالق‬ ‫عمومی حتی در صفحات کاربری خصوصی که امکان‬ ‫بازنشر این گونه محتواهای مجرمانه وجود دارد برای‬ ‫کاربران مسئولیت قانونی در پی دارد‪.‬‬ ‫براساس این ماده قانون ها تجاوز به حریم شخصی‬ ‫افراد‪ ،‬افشای اسرار ان ها در فضای مجازی و انتشار فیلم‬ ‫و عکس های خصوصی ان ها‪ ،‬استفاده از ابزارهای نوین‬ ‫ارتباطی برای انتقام جویی و هتک حیثیت و در نهایت‬ ‫انتشار هرگونه تصاویر غیراخالقی در فضای مجازی همانند‬ ‫ی شود‪ .‬یکی از‬ ‫فضای حقیقی جرم بوده و با ان برخورد م ‬ ‫عوامل بسیار مهم و تاثیرگذار منفی در فضای مجازی بر‬ ‫جوانان و نوجوانان‪ ،‬محتوای نامناسبی است که به راحتی‬ ‫در اختیار همه افراد در این فضا قرار گرفته و امنیت اخالقی‬ ‫کاربران به خصوص خانواده ها را به خطر می اندازد‪.‬‬ ‫طرح کرامت در چهار منطقه حاشیه نشین خوی‬ ‫اجرا شد‬ ‫سردار محمدباقر عالیی فرمانده سپاه خوی گفت‪:‬‬ ‫طرح کرامت با مشارکت سپاه‪ ،‬شهرداری و دستگاه های‬ ‫اجرایی در چهار منطقه حاشیه نشین این شهرستان اجرا‬ ‫شد‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز‪ ،‬مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬دکتر محمدرضا ربانی‬ ‫امام علی (ع)‪:‬‬ ‫هیچ کس را از دنیایش بهره اى نیست مگر انچه را که براى‬ ‫اخرتش انفاق کند‪.‬‬ ‫ادرس تبریز‪ :‬چهار راه ماراالن ‪ -‬روبروی مسجد میانه‪ -‬پ ‪ - 523‬طبقه ‪4‬‬ ‫تلفکس‪041-3541 8771 :‬‬ ‫ادرس ارومیه‪ :‬ابتدای خیابان سرداران ‪ -1‬پ ‪ -22‬طبقه ‪ -3‬واحد ‪11‬‬ ‫تلفکس‪044-32248588 :‬‬ ‫لیتوگرافی‪ :‬اذین‬ ‫پنج شنبه ‪ 12‬خرداد ماه ‪ - 1400‬سال پانزدهم ‪ -‬شماره ‪2210‬‬ ‫چاپ‪ :‬زیتون‬ ‫رتبه ‪ 4‬در طرح رتبه بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫تفاهم نامه همکاری راه و شهرسازی‬ ‫اذربایجان شرقی و شهرداری تبریز امضا شد‬ ‫خــبر‬ ‫استاندار اردبیل خبر داد‪:‬‬ ‫ریل گذاری ‪۶۲‬‬ ‫کیلومتر از را ه اهن‬ ‫اردبیل – میانه‬ ‫طرح نو؛ گروه خبر‬ ‫استاندار اردبیل از ریل گذاری ‪ ۶۲‬کیلومتر مسیر‬ ‫ریلی اردبیل – میانه خبر داد‪.‬‬ ‫اکبر بهنام جو در جریان اخرین بازدید از پروژه‬ ‫ملی راه اهن اردبیل – میانه اظهار کرد‪ :‬این پروژه که‬ ‫از سال ‪ ۸۴‬استارت خورده هم اکنون با پیشرفت ‪۸۰‬‬ ‫درصد در حال انجام است و امیدواریم امسال شاهد‬ ‫بهره برداری از این خط ریلی باشیم‪.‬‬ ‫وی طول این خط ریلی را ‪ ۱۷۵‬کیلومتر اعالم‬ ‫کرد و گفت‪ :‬تاکنون برای راه اهن اردبیل – میانه دو‬ ‫هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده‬ ‫و همچنان اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل این خط‬ ‫ریلی بدون محدودیت تامین می شود‪.‬‬ ‫استاندار اردبیل به عملیات زیرسازی را ه اهن‬ ‫اردبیل – میانه اشاره کرد و افزود‪ :‬این عملیات‬ ‫زیرسازی با تالش پیمانکاران ‪ ۹۰‬درصد پیشرفت‬ ‫دارد و در حوزه روسازی نیز کار با ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫پیشرفت در حال انجام است‪.‬‬ ‫بهنام جو به ریل گذاری ‪ ۶۲‬کیلومتری این محور‬ ‫ریلی اشاره کرد و ادامه داد‪ :‬روزانه ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬متر‬ ‫ریل گذاری انجام می شود که با تامین اعتبار مورد نیاز‬ ‫و خرید ریل به صورت داخلی ما به این سرعت در‬ ‫چهار ماه فصل کاری می افزاییم‪.‬‬ ‫وی راه اهن اردبیل را سخت ترین پروژه ریلی‬ ‫کشور با پل ها و تونل های خاص اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫‪ ۲۴‬کیلومتر از این مسیر تونل است که ‪ ۶۲‬دهنه تونل‬ ‫کوچک و بزرگ را شامل می شود که اکثر انها به‬ ‫انجام رسیده و چهار مورد از تونل ها مراحل نهایی‬ ‫را سپری می کنند‪.‬‬ ‫بهنام جو به وجود ‪ ۴۵۰‬پل در این مسیر اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ ۳۰ :‬پل خاص در محور ریلی اردبیل‬ ‫– میانه وجود دارد که مرتفع ترین پل ریلی کشور در‬ ‫این مسیر به ارتفاع ‪ ۸۰‬متر است که به نام ارپاچایی‬ ‫معروف و مشهود است‪.‬‬ ‫وی اشتغال یک هزار و ‪ ۶۰۰‬نفر را در این‬ ‫پروژه مهم ریلی یاداور شد و افزود‪ ۷۵۰ :‬دستگاه‬ ‫ماشین االت سنگین و نیمه سنگین در این مسیر ریلی‬ ‫فعالیت دارند‪.‬‬ ‫بهنام جو در ادامه به سرعت اجرای این پروژه با‬ ‫تالش پیمانکاران اشاره کرد و گفت‪ ۵۰ :‬نفر تنها در‬ ‫حوزه ریل گذاری از اولین ساعات صبح تا شامگاه‬ ‫فعالیت دارند و پیش بینی می کنیم به سرعت تا ‪۱۵۰‬‬ ‫کیلومتر ریل گذاری را در این مسیر شاهد باشیم‪.‬‬ ‫استاندار اردبیل به اهمیت احداث بارانداز ریلی‬ ‫در شمال این استان اشاره کرد و افزود‪ :‬با تداوم‬ ‫خط ریلی اردبیل به سمت پارس اباد ما به راحتی‬ ‫می توانیم به جمهوری اذربایجان و کشورهای حوزه‬ ‫قفقاز متصل شده و از ظرفیت این بارانداز در توسعه‬ ‫صادرات و تقویت واردات از کشورهای روسیه و‬ ‫اسیای میانه شرایط تحولی را در این استان مهیا کنیم‪.‬‬ ‫تاثیر چندبُعدی مسیرگشایی از میدان رسالت‬ ‫تا الغدیر مراغه‬ ‫طرح نو؛ گروه گزارش‬ ‫تاثیر توسعه معابر بر شهروندان و همچنین بودجه شهرداری ب ه دلیل ایجاد‬ ‫محیط جدید با کاربری های مختلف‪ ،‬از چندین بُعد اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫اقتصادی قابل بررسی است و واکاوی این موضوع در پروژه مسیرگشایی از‬ ‫میدان رسالت تا الغدیر مراغه نیز تا حدودی از این اثرگذاری پرده برمی دارد‪.‬‬ ‫این مسیر ‪ ۲.۲‬کیلومتری با عرض ‪ ۳۵‬متر‪ ،‬شهرک گلشهر در قسمت‬ ‫شرقی شهر را به انتهای خیابان ‪ ۴۸‬متری وصل می کند؛ پروژه ای که عملیات‬ ‫اجرایی ان طی سال ‪ ۱۳۹۲‬و در قالب طرح تفصیلی شهرداری کلید خورد و‬ ‫اجرای ان پس از مدتی تعطیلی از سال ‪ ۱۳۹۸‬از سر گرفته شد‪.‬‬ ‫اکنون که این پروژه در استانه بهره برداری قرار دارد تاثیر ان در زمینه های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و اقتصادی قابل بررسی است؛ هرچند که از کنار‬ ‫اثرگذاری ان در مشارکت انتخاباتی به عنوان یک اقدام امیدبخش نمی توان‬ ‫به سادگی عبور کرد‪.‬‬ ‫کارشناسان علوم اجتماعی نیز شکل گیری یک محیط جدید برای‬ ‫سکونت و کار شهروندان را اقدامی در مسیر توسعه زندگی اجتماعی‬ ‫می دانند زیرا مسیرگشایی با ارزش افزوده زمین ها و ساختمان های اطراف‬ ‫ان و بهبود وضعیت اقتصادی خانواده های ساکن در ان منطقه همراه است و‬ ‫بهبود اقتصادی نیز به نوبه خود می تواند سطح زندگی ساکنان را متحول کند‪.‬‬ ‫همین تغییر در اوضاع اقتصادی در سطح فرهنگی ساکنان منطقه نیز‬ ‫تاثیرگذار خواهد بود؛ هرچند که این تغییر و تاثیر ارزشمند فرهنگی در‬ ‫بیشتر موارد ان چندان تدریجی است که شاید ساکنان منطقه پس از چندین‬ ‫سال ان را متوجه شوند‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل اینکه با هر مسیرگشایی که نوعی سرمایه گذاری مدیریت‬ ‫شهری به شمار می رود‪ ،‬تعداد زیادی از ساکنان منطقه برای تغییر کاربری و‬ ‫مصالحه به شهرداری مراجعه می کنند و درامد حاصل از ان‪ ،‬شهرداری را در‬ ‫اجرای پروژه های دیگر یاری می کند‪.‬‬ ‫شهرداری برای اجرای این پروژه‪ ۸۲ ،‬هزار مترمربع از زمین های منطقه‬ ‫را خریداری کرده تا توسعه مراغه به سمت شرق این کهن شهر اغاز شود‬ ‫زیرا کارشناسان شهری معتقدند که شهر مراغه به دلیل موقعیت جغرافیایی‬ ‫فعلی‪ ،‬تنها از قسمت شرقی قابل توسعه است و این مسیرگشایی اغازی‬ ‫برای محدودیت های توسعه شهری خواهد بود‪.‬‬ ‫یک امالکی در این منطقه می گوید‪ :‬در هر مرحله از اجرای پروژه توسط‬ ‫شهرداری‪ ،‬ارزش امالک منطقه نیز بیشتر می شود تا جایی که حتی نصب‬ ‫ایستگاه خط ویژه هم در قیمت زمین و امالک این منطقه موثر بوده است‪.‬‬ ‫«داریوش زینی زاده» بیان می کند‪ :‬یکی از ویژگی های اصلی این پروژه‬ ‫وصل کردن شهرک گلشهر به شهرک امام علی (ع) بوده و تردد ساکنان این‬ ‫شهرک ها را تسهیل کرده است‪.‬‬ ‫وی این را هم مورد تاکید قرار می دهد که قیمت اپارتمان های مسکن مهر‬ ‫واقع در شهرک امام علی (ع) نیز افزایش یافته است و بی شک اجرای این‬ ‫پروژه نه تنها بر مسایل اقتصادی بلکه بر مباحث فرهنگی و اجتماعی ساکنان‬ ‫نیز تاثیر مثبت خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫خوش قولی مدیریت شهری‬ ‫«شمس اهلل اصغرزاده» معاون فنی و عمرانی شهرداری مراغه ‪ ۱۸‬فروردین‬ ‫سال جاری با حضور در محل اجرای این پروژه به خبرنگار ایرنا گفته بود که‬ ‫«طی سه ماهه اول امسال عملیات جدول گذاری و اسفالت ریزی به میزان ‪۶۰‬‬ ‫خبـر‬ ‫وقتی توزیع برق مراغه جا می ماند‬ ‫در میان سر و صدای ناشی از عملیات اسفالت ریزی این مسیر‪ ،‬نبود یکی‬ ‫از اساسی ترین ملزومات مسیرگشایی که در ایمنی عبور و مرور شبانه نیز‬ ‫تاثیرگذار است‪ ،‬به صورت ملموس احساس می شود‪.‬‬ ‫حتی یکی از ساکنان منطقه در این زمینه ابراز نگرانی می کند و می گوید‬ ‫کاش اجرای طرح روشنایی بعد از اسفالت ریزی موجب تخریب دوباره‬ ‫مسیر و اسفالت نشود‪.‬‬ ‫البته به گفته مجریان امکان انتقال برق از مسیر وسط این خیابان ‪ ۳۵‬متری‬ ‫وجود دارد اما با این وجود نگرانی از تاریکی شب پس از اسفالت ریزی و‬ ‫برقراری عبور و مرور همچنان بر جای خود باقی است‪.‬‬ ‫«مروتی» شهرداری مراغه نیز در این خصوص می گوید‪ :‬تفاهم نامه ای بین‬ ‫شهرداری و توزیع برق مراغه به امضا رسیده است و در اینده نه چندان دور‬ ‫طرح تامین روشنایی این خیابان اجرایی می شود‪.‬‬ ‫بودجه امسال شهرداری مراغه با تمرکز بر دو موضوع توسعه معابر و‬ ‫صنعت گردشگری تدوین شده و اکنون طرح های مسیرگشایی و توسعه‬ ‫معابر با جدیت در حال اجراست‪.‬‬ ‫به گفته مسئوالن در صورت تامین اعتبار مورد نیاز‪ ،‬امسال هفت طرح‬ ‫توسعه معابر در مراغه اجرا می شود و معابر شهری حدود ‪ ۱۰‬کیلومتر توسعه‬ ‫می یابد که «بلوار ‪ ۴۵‬متری سردار شهید سلیمانی» و «‪ ۳۵‬متری حدفاصل‬ ‫میدان رسالت گلشهر و میدان الغدیر» از جمله همین طرحهاست‪.‬‬ ‫اب و هوای امروز تبریز‬ ‫کمینه‪17 :‬‬ ‫روز‪ :‬افتابی‬ ‫شب‪ :‬صاف‬ ‫اب و هوای امروز ارومیه‬ ‫بیشینه‪31 :‬‬ ‫کمینه‪12 :‬‬ ‫روز‪ :‬افتابی‬ ‫شب‪ :‬صاف‬ ‫اب و هوای امروز اردبیل‬ ‫بیشینه‪28 :‬‬ ‫کمینه‪10 :‬‬ ‫روز‪ :‬غالبا ً افتابی‬ ‫شب‪ :‬صاف‬ ‫گزارش هواشناسی شمال غرب کشور‬ ‫شهرداری مهاباد اضافه کرد‪ :‬این افزایش قیمت از‬ ‫امروز اعمال شده و خدمات حمل ونقل بر اساس‬ ‫نرخ های جدید انجام می شود‪.‬‬ ‫نورانی اظهار داشت‪ :‬همچنین نرخ کرایه‬ ‫اتوبوس‪ ،‬میدل باس و خطوط شهری به ‪ ۶۵۰‬تومان‪،‬‬ ‫اتوبوس و ون خانگی روستای «یوسفکند» به هزار‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬تومان و اتوبوس روستای «دریاس» و‬ ‫«اگریقاش» هم به هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫افزود‪ :‬هزینه حمل مسافر به تاالرهای عروسی‬ ‫نیز به پنج هزار تومان و همچنین مرکز انالین‬ ‫تاکسی ‪ ١٨٣٠‬نیز به ‪ ۶‬هزار تومان و به ازای هر‬ ‫کیلومتر اضافی نیز هزار تومان محاسبه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬شهروندان می توانند با مشاهده‬ ‫هرگونه تخلفی شکایت خود را به شماره تلفن‬ ‫‪ ۴۲۲۳۳۰۰۰‬واحد نظارت و بازرسی تاکسیرانی‬ ‫اعالم کنند‪.‬‬ ‫بیشینه‪31 :‬‬ ‫‪ ۹‬محله حاشـیه نشین در اردبیـل‬ ‫سامان می یابد‬ ‫طرح نو؛ گروه شهری‬ ‫مدیر کل اجتماعی و فرهنگی استانداری‬ ‫اردبیل نیز از انتخاب ‪ ۹‬محله حاشیه نشین در‬ ‫شهر اردبیل برای شناسایی ‪ ،‬ساماندهی و کاهش‬ ‫مشکالت حاشیه نشینی خبر داد‪.‬‬ ‫محمد سیمزاری روز چهارشنبه در کارگروه‬ ‫اجتماعی و فرهنگی استان اردبیل افزود‪ :‬دفاتر‬ ‫تسهیلگری در جهت شناسایی‪ ،‬بررسی و ارایه‬ ‫راهکار برای مقابله با اسیب های اجتماعی در‬ ‫این محالت مستقر شده و در حال فعالیت می‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد که جلب اعتماد و همیاری‬ ‫اهالی محالت حاشیه شهرها از سوی دفاتر‬ ‫تسهیلگری در اجرای برنامه های کاهش اسیب‬ ‫های اجتماعی و مشکالت محله ضروری است‪.‬‬ ‫استاندار اردبیل نیز در این جلسه با بیان اینکه‬ ‫برنامه‍های حل مشکالت و اسیب های محالت‬ ‫مطابق واقعیت و با مشارکت اهالی محله اجرایی‬ ‫شود افزود‪ :‬با توجه به اینکه برخی از اهالی‬ ‫محالت حاشیه زیر مجموعه دستگاههای‬ ‫حمایتی هستند‪ ،‬مشارکت این دستگاهها در رفع‬ ‫مشکالت باید جلب شود‪.‬‬ ‫اکبر بهنامجو با اشاره به اقدامات انجام گرفته‬ ‫در خصوص احصا وضعیت زندگی در محالت‬ ‫حاشیه شهر اردبیل تصریح کرد‪ :‬در این مطالعات‬ ‫وضعیت بهداشت محیط ‪ ،‬نیازمندی های اولیه‬ ‫منطقه و اسیب های اجتماعی مشخص شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی مهاجرت از روستاها و سایر نقاط‬ ‫استان به اطراف شهرها را از جمله علل بروز‬ ‫حاشیه نشینی دانست و شناسایی مشکالت‬ ‫مبدا مهاجرت و رفع ان را در کاهش مهاجر‬ ‫فرستی با اهمیت دانست و اظهار کرد‪ :‬با اینکه‬ ‫برخی مهاجرت ها معقول و منطقی بوده‪،‬‬ ‫ولی مهاجرفرستی در حد باال نیازمند بررسی‬ ‫مشکالت مبدا و حل ان است‪.‬‬ ‫استاندار اردبیل گفت‪ :‬در برخی مناطق با‬ ‫اینکه مشکالت مناطق مبدا حل می شود ولی‬ ‫جاذبه های کاذب در بروز مهاجر پذیری تاثیر‬ ‫گذار است‪.‬‬ ‫وی مدیریت تدریس رشته های دانشگاهی‬ ‫متناسب با شغل ها را در ماندگاری افراد در محل‬ ‫سکونت خود تاثیرگذار دانست و افزود‪ :‬امایش‬ ‫رشته های تحصیلی از جمله برنامه هایی است‬ ‫که در این خصوص باید انجام شود‪.‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪ 108.390.000‬ریال‬ ‫سکه بهار ازادی‬ ‫‪ 107.820.000‬ریال‬ ‫نیم سکه بهار ازادی‬ ‫‪ 60.000.000‬ریال‬ ‫ربع سکه بهار ازادی‬ ‫‪ 39.500.000‬ریال‬ ‫طالی ‪ 18‬عیار‬ ‫‪ 10.913.000‬ریال‬ ‫طالی ‪ 24‬عیار‬ ‫‪14.551.000‬ریال‬ ‫دالر‬ ‫‪ 234.250‬ریال‬ ‫یورو‬ ‫‪ 281.900‬ریال‬ ‫قیمت سکه ‪ -‬طال ‪ -‬ارز در بازار ایران ( چهارشنبه)‬ ‫نرخ کرایه تاکسی ها در مهاباد ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫افزایش یافت‬ ‫طرح نو؛ گروه خبر‬ ‫سرپرست سازمان مدیریت حمل ونقل‬ ‫شهرداری مهاباد گفت‪ :‬نرخ کرایه انواع تاکسی ها‬ ‫در این شهرستان اعم از اژانس های تاکسی تلفنی‪،‬‬ ‫تاکسی های گردشی‪ ،‬خطی و ون به طور میانگین ‪۳۰‬‬ ‫درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫شیرکو نورانی افزود‪ :‬این افزایش قیمت براساس‬ ‫موافقت استانداری و تصویب ستاد تنظیم بازار‬ ‫شهرستان به منظور همسان سازی نرخ ها با شهرهای‬ ‫همجوار صورت گرفته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بر همین اساس نرخ کرایه‬ ‫تاکسی های گردشی به هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان‪،‬‬ ‫شرکت های حمل و نقل درون شهری (اژانس های‬ ‫تاکسی تلفنی) به پنج هزار تومان‪ ،‬تاکسی تلفنی مرکز‬ ‫‪ ۱۳۳‬به ‪ ۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان و حق کمیسیون دفاتر‬ ‫اژانس ها نیز به ‪ ۱۲‬هزار تومان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل‬ ‫هزار مترمربع در این مسیر به اتمام می رسد»؛ اکنون یک ماه هم به پایان ان‬ ‫هدفگذاری باقی است و این خیابان در سایه خوش قولی مجموعه مدیریت‬ ‫شهری اکنون در مرحله اسفالت ریزی قرار دارد‪.‬‬ ‫شهردار مراغه نیز روز شنبه از روند اسفالت ریزی این مسیر بازدید کرد‬ ‫و در حاشیه بازدید اظهار داشت‪ :‬این خیابان ‪ ۳۵‬متری در راستای یکی‬ ‫از مهمترین وظایف مدیریت شهری که همانا تسهیل عبور و مرور است‪،‬‬ ‫احداث می شود اما عالوه بر ان از چندین جهت از جمله بُعد اقتصادی برای‬ ‫مدیریت شهری و ابعاد اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و اقتصادی برای ساکنان منطقه‬ ‫دارای اهمیت است‪.‬‬ ‫«شهرام مروتی» در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه توسعه معابر‬ ‫چه تاثیری در بودجه ریزی دارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بدنه معابر در اقتصاد شهری‬ ‫از اهمیت باال برخوردار است و در حقیقت توسعه معابر به درامدهای‬ ‫شهرداری غنا می بخشد‪.‬‬ ‫به گفته وی تاثیر توسعه معابر به صورت سیستماتیک در همه بخش های‬ ‫مدیریت شهری اعم از ترافیک‪ ،‬شهرسازی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و غیره قابل‬ ‫مشاهده بوده و اثرپذیری مولفه های شهری از توسعه معابر غیرقابل انکار‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬اسفالت ریزی و بهره برداری از این پروژه حدود یک ماه‬ ‫طول می کشد و پس از ان عملیات اسفالت ریزی ‪ ۴۵‬متری سردار شهید‬ ‫سلیمانی در دستور کار قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پروژه ‪ ۴۵‬متری سردار شهید سلیمانی هم با توجه به وصل‬ ‫کردن شهرک های سهند و ولی عصر(عج) به شهرک گلشهر‪ ،‬حائز اهمیت‬ ‫است و عالوه بر اینکه در تسهیل ترافیک سهم مهمی دارد‪ ،‬نمی توان از‬ ‫تاثیر فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی ان چشم پوشی کرد و اثرگذاری ان در‬ ‫سال های اینده بیش از پیش مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫طرح نو؛ گروه شهری‬ ‫معاون شهرسازی و معماری اداره کل‬ ‫راه و شهرسازی اذربایجان شرقی گفت‪:‬‬ ‫تفاهم نامه همکاری مشترک این اداره کل با‬ ‫شهرداری تبریز برای تهیه طرح تفصیلی این‬ ‫شهر امضا شد‪.‬‬ ‫بابک نجفیان افزود‪ :‬تهیه طرح تفصیلی‬ ‫شهر تبریز با رویکرد بازافرینی شهری با‬ ‫حضور معاون امور هماهنگی استانداری‪،‬‬ ‫مدیر کل راه و شهرسازی استان و شهردار‬ ‫تبریز در راستای همکاری های سه جانبه با‬ ‫هدف ارتقای سطح کیفی مطالعات این طرح‬ ‫امضا شد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬این تفاهم نامه شامل‬ ‫همکاری های راهبردی با استفاده از ظرفیت‬ ‫های فنی‪ ،‬تجهیزاتی و انسانی طرفین تفاهم‬ ‫نامه بوده و این اقدام در روند تهیه طرح‬ ‫تفصیلی شهر تبریز می تواند اثار تعاملی‬ ‫مثبتی به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫نجفیان ادامه داد‪ :‬همکاری و بهره گیری‬ ‫متقابل از ظرفیت ها و توانمندی های اجرایی‪،‬‬ ‫مدیریتی در محورهایی مانند زمینه سازی‬ ‫مناسب برای مشارکت شهرداری های مناطق‬ ‫مختلف تبریز‪ ،‬به ویژه امکان دسترسی به‬ ‫ارشیو شهرسازی شهرداری تبریز و فراهم‬ ‫کردن امکان بهره گیری مشاور طرح از‬ ‫سیستم یکپارچه شهرسازی و تشکیل شورای‬ ‫راهبری مشترک برای هدایت طرح تفصیلی‬ ‫این شهر با رویکرد بازافرینی شهری از اهم‬ ‫موضوعات این تفاهم نامه است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه طرح نو

روزنامه طرح نو 2209

روزنامه طرح نو 2209

شماره : 2209
تاریخ : 1400/03/12
روزنامه طرح نو 2208

روزنامه طرح نو 2208

شماره : 2208
تاریخ : 1400/03/11
روزنامه طرح نو 2207

روزنامه طرح نو 2207

شماره : 2207
تاریخ : 1400/03/10
روزنامه طرح نو 2206

روزنامه طرح نو 2206

شماره : 2206
تاریخ : 1400/03/09
روزنامه طرح نو 2205

روزنامه طرح نو 2205

شماره : 2205
تاریخ : 1400/03/08
روزنامه طرح نو 2204

روزنامه طرح نو 2204

شماره : 2204
تاریخ : 1400/03/06
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!