هفته نامه عصر البرز شماره 37 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه عصر البرز شماره 37

صفحه بعد

هفته نامه عصر البرز شماره 37

هفته نامه عصر البرز شماره 37

‫سال سوم‬ ‫شماره ‪37‬‬ ‫هفته اول‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪99‬‬ ‫‪ 13‬رجب ‪1442‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪ 1000‬تومان‬ ‫دانستن حق مردم است‬ ‫تجلی نگاه عدالت گستر‬ ‫خیرین مدرسه ساز در‬ ‫البرز‬ ‫‪25 Feb 2021‬‬ ‫‪Thursday‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اظهار امیدواری پزشکان البرزی برای‬ ‫همگانی شدن واکسیناسیون کرونا‬ ‫‪5‬‬ ‫برخی عطاری های‬ ‫کمالشهر قرص های‬ ‫روانگردان‬ ‫می فروشند‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫نیمی از‬ ‫تاکسی های‬ ‫کرج فرسوده‬ ‫است‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫برگزار‬ ‫کنندگان مراسم‬ ‫در کرج مجرم‬ ‫شناخته می شوند‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫پارک ها و‬ ‫بوستان های کرج‬ ‫دوباره تعطیل شد‬ ‫ازاد راه غدیر نماد شکستن‬ ‫بن بست و تحریم‬ ‫صفحه ‪5‬‬ ‫کشاورزان البرزی‬ ‫هنوز با بحران اب‬ ‫‪8‬‬ ‫روبرو نشده اند‬ ‫صفحه ‪6‬‬ صفحه 1 ‫‪@asralborz‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سوم‬ ‫خبر‬ ‫هیچ مجوزی برای سفر به‬ ‫استان های شمالی و جنوبی صادر‬ ‫نمی کنیم‬ ‫فرماندار کرج با انتقاد از اینکه عده ای با اصرار برای ســفر‪،‬‬ ‫سفیر مرگ شده اند هشــدار داد‪ :‬با هرگونه هنجارشکنی در‬ ‫رعایت دستورالعمل های بهداشتی‪ ،‬اصرار به دریافت مجوز و‬ ‫سفر به استان های شمالی و جنوبی برخورد جدی می شود‪.‬‬ ‫غفور قاسم پور گفت‪ :‬هنوز نوروز فرا نرسیده عده ای برای‬ ‫ســفر از پیش مجوزهای تردد نوروزی رزرو می کنند که این‬ ‫امر در شــرایط اپیدمــی کرونای جهش یافته بســیار تامل‬ ‫برانگیز است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬وی با بیان اینکه این افراد سفیران مرگ‬ ‫خواهند بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اپیدمی کرونا را فریاد می زنند ولی‬ ‫هنوز عده ای گوش نمی دهند از این افراد گالیه مند هستیم‬ ‫و به جد مقابل هر گونه هنجارشکنی می ایستیم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره بــه مراجعات مکــرر مردم بــرای تردد به‬ ‫استان های شمالی و جنوبی کشور تصریح کرد‪ :‬ما برای سفر‬ ‫به استان های قرمز و انتقال ویروس و بیماری به استان البرز‬ ‫که خود منجر به مرگ عزیزانمان خواهد شــد مجوز صادر‬ ‫نمی کنیم و به همکارانم هم ابــاغ کرده ام که صدور مجوز‬ ‫تردد خالف قانون است‪.‬‬ ‫فرمانــدار کرج با بیان اینکه بعــد از ‪ ۱۳‬ماه موج بیماری‬ ‫جهش یافته و سهمگین تر شده است‪ ،‬افزود‪ :‬همه سرنشینان‬ ‫یک کشــتی هستیم و سدشکنی عده ای خاص به ضرر همه‬ ‫افراد جامعه تمام خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه محدودیت ترددهای شبانه و منع‬ ‫هرگونه تجمع و عدم برگزاری کالس های اموزشــی‪ ،‬ادامه‬ ‫دارد‪ ،‬هشــدار داد‪ :‬گشــت های ویژه در سطح شهر استمرار‬ ‫دارد و با هر گونه هنجارشکنی برخورد جدی و بدون اغماض‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫برگزار کنندگان مراسم در‬ ‫کرجمجرمشناختهمی شوند‬ ‫رئیس ســازمان مدیریت ارامستان های شهرداری کرج از‬ ‫ممنوعیت مجدد برگزاری هرگونه مراسم عزاداری در بهشت‬ ‫سکینه (س) خبر داد‪.‬‬ ‫حمیدرضا عســگری در گفت وگو با ایســنا با اشــاره به‬ ‫تشکیل ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا استان البرز‬ ‫و کرج اظهار کــرد‪ :‬طبق مصوبه این ســتاد و اعالم رئیس‬ ‫شــورای تامین شهرســتان کرج‪ ،‬برگزاری هرگونه تجمع‪،‬‬ ‫همایش‪ ،‬عروســی‪ ،‬عزا و‪ ...‬ممنوع است و خاطیان به عنوان‬ ‫مجرم شناخته می شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بــا توجه به اینکه هم اکنون شــاهد خیز موج‬ ‫چهارم کرونا هستیم‪ ،‬باید محدودیت های جدید اعمال شود‬ ‫تا بتوان از شیوع نوع جدید بیماری جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان مدیریت ارامســتان های شهرداری کرج‬ ‫گفت‪ :‬طبق مصوبه ســتاد پیشگیری از کرونا‪ ،‬هرگونه تجمع‬ ‫و برگزاری مراسم عزاداری در محل ارامستان بهشت سکینه‬ ‫(س) کرج ممنوع است و محدودیت های تردد اعمال خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫عسگری اعالم کرد‪ :‬بنابراین خانواده های عزادار برای دفن‬ ‫اموات خود باید مدنظر داشــته باشــند که با رعایت فاصله‬ ‫اجتماعی و پروتکل های بهداشتی حداکثر ‪ ۱۰‬نفر در مراسم‬ ‫تشییع شرکت کنند‪.‬‬ ‫وی از مردم خواســت تا پروتکل های بهداشــتی و فاصله‬ ‫اجتماعــی را به صورت حداکثری رعایــت کنند در غیر این‬ ‫صــورت عوامل نیروی انتظامی طبق قانون و مصوبه ســتاد‬ ‫کرونا اقدام خواهد کرد‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان مدیریت ارامســتان های شهرداری کرج‬ ‫گفت‪ :‬بنرهای اطالع رســانی در ورودی و خروجی مجموعه‬ ‫بهشت سکینه (س) نصب شده است تا شهروندان در جریان‬ ‫اخرین محدودیت ها قرار بگیرند‪.‬‬ ‫شماره ‪37‬‬ ‫هفته اول‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪1399‬‬ ‫سیــاسی‬ ‫درخواست البرز برای تسریع در استقرار دفتر‬ ‫نمایندگی وزارت خارجه‬ ‫نماینده عالی دولت در اســتان البرز‬ ‫طی دیداری با معاون کنسولی‪ ،‬مجلس‬ ‫و ایرانیــان وزارت امــور خارجه پیرو‬ ‫موافقت وزیر امور خارجه‪ ،‬درخواســت‬ ‫تســریع در اســتقرار دفتر نمایندگی‬ ‫وزارت امــور خارجه در البرز را مطرح‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫عزیزاله شــهبازی در ایــن دیدار با‬ ‫اشــاره به ظرفیت های اســتان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫البــرز دارای ویژگی هــای فراوانــی‬ ‫در حــوزه های اقتصــادی‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعی و گردشــگری خاصی است‬ ‫از این رو بســتر تبــادالت بین المللی‬ ‫فراهم است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬وی ادامه داد‪ :‬سال‬ ‫گذشــته طی دیداری با دکتر ظریف‪،‬‬ ‫وزیر محترم امور خارجه‪ ،‬درخواســت‬ ‫گشــایش دفتر نمایندگی وزارت امور‬ ‫خارجه در البرز مطرح شد و ایشان با اشراف به شرایط‬ ‫این استان با این موضوع موافقت کردند‪.‬‬ ‫شهبازی گفت‪ :‬بر این اساس اکنون به دنبال تسریع‬ ‫در استقرار این امکان در استان هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بســترهای توســعه همه جانبه در البرز‬ ‫فراهم است و برنامه های بزرگی در حوزه های مختلف‬ ‫البرز را محقق کردیم و این روند همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫ســید کاظم ســجادی معاون کنســولی‪ ،‬مجلس و‬ ‫ایرانیــان وزارت امــور خارجه نیز ضمن بررســی این‬ ‫موضوعات طرح شده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬معاونت های مختلف‬ ‫وزارت امور خارجه‪ ،‬همواره با اســتان های کشــور در‬ ‫تعامل ســازنده بوده و نمایندگی های کشــورمان در‬ ‫خارج به فراخور‪ ،‬ظرفیت ها و امکانات هر اســتان را به‬ ‫طرف های خارجی معرفی می کنند‪.‬‬ ‫تحصیــل بیــش از ‪ ۴۰‬هــزار دانشــجو در‬ ‫دانشگاه های البرز‬ ‫نماینده عالی دولت در استان البرز گفت‪ :‬طی دیدار‬ ‫با وزیر محترم علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری تمامی مسائل‬ ‫استان در این حوزه مطرح شد و در این میان موضوع‬ ‫تقویت دانشگاه خوارزمی مورد توجه ویژه وزیر محترم‬ ‫علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری قرار گرفت‪.‬‬ ‫عزیزاله شــهبازی در دیدار با وزیر‬ ‫علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری با اشــاره به‬ ‫ظرفیت های علمی و دانشــگاهی البرز‬ ‫بــه عنــوان پایتخت علــم و فناوری‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬دانشگاه های مطرح و موثری در‬ ‫البرز مستقر هستند و در دانشگاه های‬ ‫اســتان بیــش از ‪ ۴۰‬هزار دانشــجو‬ ‫مشــغول تحصیل هستند و این مراکز‬ ‫دارای بیــش از ‪ ۱۱۰۰‬اســتاد و عضو‬ ‫هیات علمی است‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬وی ادامه داد‪ :‬از‬ ‫ابتدای حضورم در راستای توسعه البرز‬ ‫بر مبنای علمی تالش بسیاری کرده ام‬ ‫و بر این اســاس سند توسعه استان با‬ ‫بهره گیری از ظرفیت اساتید برجسته‬ ‫دانشــگاهی استان تهیه و تدوین شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫شــهبازی گفت‪ :‬شــورای راهبری‬ ‫روســای دانشگاه های اســتان البرز نیز تشکیل شد تا‬ ‫تصمیم گیری در راستای توسعه استان بر مبنای بهره‬ ‫برداری از این ظرفیت های علمی البرز صورت گیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طی این دیدار تمامی مســائل استان در‬ ‫این حوزه مطرح شــد و در ایــن میان موضوع تقویت‬ ‫دانشــگاه خوارزمی مورد توجه ویژه وزیر محترم علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری قرار گرفت‪.‬‬ ‫شــهبازی گفت‪ :‬از وزیر محترم علــوم‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫فناوری دعوت شد که طی روزهای اینده برای حضور‬ ‫در جلســات شــورای راهبری دانشــگاه ها و احتماال‬ ‫شورای توسعه استان شرکت کنند‪.‬‬ ‫رئیس کانون وکالی البــرز‪ :‬تنگناهای اقتصادی مراجعه مردم به‬ ‫وکال را کاهش داده است‬ ‫رئیس کانون وکالی دادگستری البرز فعالیت موازی‬ ‫مرکز مشــاوران حقوق قوه قضاییه را یکی از مشکالت‬ ‫جامعه وکال دانست و گفت‪ :‬سوال اینجاست کسانی که‬ ‫به نوعی نماینده قوه قضاییه هستند چطور می توانند بی‬ ‫طرفانه از حقوق افراد دفاع کنند؟‬ ‫حسین تفویضی در نشست مطبوعاتی که به مناسبت‬ ‫روز وکیــل در کانون وکالی البرز برگزار شــد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬کانون وکالی دادگســتری استان البرز با حدود‬ ‫‪ ۲۶۰۰‬عضو چهارمین کانون پرجمعیت کشور محسوب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬وی با بیان اینکه ‪ ۶۸‬سال از استقالل‬ ‫کانون وکالی دادگستری می گذرد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬هر چند‬ ‫تمام نهادهای صنفی و مدنی کشور زیر مجموعه نظام‬ ‫هستند ولی استقالل کانون وکالی دادگستری تحقق‬ ‫بیش از پیش حقوق شهروندی را در پی داشته است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬بدون شک یک وکیل غیر مستقل و‬ ‫وابســته به نهادهای حاکمیتی نمی تواند ضامن حقوق‬ ‫شهروندان باشد‪.‬‬ ‫این مســئول با بیــان اینکــه وکالی کانون وکالی‬ ‫دادگستری البرز موظف هستند در طول سال به افراد‬ ‫کم بضاعت مشــاوره رایگان داده و همچنین رسیدگی‬ ‫به پرونــده انها را بپذیرند‪ ،‬گفت‪ :‬وکالی دادگســتری‬ ‫البرز ســال گذشته ‪ ۷۰‬هزار مشــاوره رایگان داشته و‬ ‫حدود‪ ۲۰۰۰‬وکالت تسخیری را تقبل کرده اند‪.‬‬ ‫رئیس کانون وکالی دادگســتری البــرز در ادامه به‬ ‫برخی از معضالت جامعه وکال اشاره و تاکید کرد‪ :‬طی‬ ‫ســال های گذشته شــاهد جذب بی رویه دانشجویان‬ ‫حقوق و افزایش تعداد وکال بوده ایم که این امر بیکاری‬ ‫تعدادی از همکاران را به دلیل کمبود پرونده به دنبال‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫تفویضی با اشــاره به اینکه هنوز استفاده از خدمات‬ ‫در‬ ‫وکال‬ ‫امور مختلف‬ ‫بــه فرهنگ‬ ‫تبدیل نشده‪،‬‬ ‫اضافــه کرد‪:‬‬ ‫در کشورهای‬ ‫پیشــر فته‬ ‫مــردم قبل‬ ‫از انجــام هر‬ ‫از‬ ‫کاری‬ ‫فعا لیت ها ی‬ ‫مالی گرفته‬ ‫تا خرید ملک‬ ‫و‪ ...‬از مشاوره‬ ‫وکال استفاده‬ ‫می کنند ولی در ایران تازه وقتی به مشکل برمی خورند‬ ‫سراغ وکال می روند‪.‬‬ ‫این مســئول تاکید کرد‪ :‬البته نباید منکر این مساله‬ ‫بــود که تنگناهای اقتصادی و عدم توان برای پرداخت‬ ‫مبلغ وکالت هم باعث شده طی سال های گذشته مردم‬ ‫کمتر سراغ وکال بروند‪.‬‬ ‫وی فعالیت موازی مرکز مشاوران حقوق قوه قضاییه‬ ‫را یکی دیگر از مشــکالت جامعه وکال دانست و گفت‪:‬‬ ‫این مشاوران خود را وکیل می دانند و هرچند قرار بود‬ ‫جذب انها صرفا در بازه پنج ســاله انجام ولی هر سال‬ ‫شاهد برگزاری ازمون مشاوران قوه قضاییه هستیم‪.‬‬ ‫رئیس کانون وکالی دادگســتری البرز گفت‪ :‬سوال‬ ‫اینجاســت کســانی که به نوعی نماینده قوه قضاییه‬ ‫هستند چطور می توانند بی طرفانه از حقوق افراد دفاع‬ ‫کنند؟‬ ‫تفویضی گفت‪ :‬دالل ها و موسسات حقوقی هم طی‬ ‫چند ســال گذشته باعث اسیب جدی به دستگاه قضا‬ ‫شده و شان وکال را نیز دچار خدشه کرده اند‪.‬‬ ‫این مسئول اضافه کرد‪ :‬برخی از اعضای این موسسات‬ ‫ن می کنند و ادعاهای کذبی مثل‬ ‫تظاهــر به وکیل بود ‬ ‫گرفتن طالق توافقــی در یک روز را دارند که این امر‬ ‫اصال شدنی نیست‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬هر چند امروز اگر قرار باشــد مجوز‬ ‫موسسه حقوقی صادر شود یکی از اعضای موسسه باید‬ ‫وکیل باشــد ولی چند سال گذشته یک فرد با مدرک‬ ‫دیپلــم و یا تحصیــات غیر مرتبط هم می توانســت‬ ‫موسسه حقوقی راه اندازی کند‪.‬‬ ‫وی در پایان با اشاره به بررسی نحوه عملکرد وکال و‬ ‫برخورد با اعضای متخلف گفت‪ :‬تخلفات وکال در دادگاه‬ ‫انتظامی وکال بررســی می شود و گاه منجر به ابطال یا‬ ‫تعلیق پروانه می شــود که امسال هر دوی این موارد را‬ ‫در البرز داشتیم‪.‬‬ صفحه 2 ‫جـــامعه‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪37‬‬ ‫هفته اول‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪1399‬‬ ‫عضوشورایشهرکمالشهر‪:‬‬ ‫برخی عطاری های کمالشهر قرص های روانگردان می فروشند‬ ‫یک عضو شــورای شــهر کمالشــهر گفــت‪ :‬برخی از‬ ‫عطاری هــا در کمالشــهر اقــدام به توزیــع قرص های‬ ‫روانگــردان می کننــد‪ .‬اخیرا ً افرادی که در شــهر باعث‬ ‫درگیری شــده بودند گفته بودند که بــه دلیل مصرف‬ ‫قرص هایی که از برخی عطاری ها گرفته اند از خود بیخود‬ ‫شده و دست به ایجاد درگیری زده اند‪.‬‬ ‫جلسه شــورای شهرســتان کرج با حضور نمایندگان‬ ‫شوراهای شهرهای کرج و شهرهای اقماری مرکز استان‬ ‫و فرمانده انتظامی استان روز دوشنبه چهارم اسفند ماه‬ ‫در باشگاه میالد شهرداری برگزار شد‪.‬‬ ‫فعالیت ‪ ۳۶‬کمپ ترک اعتیاد در کمالشهر‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬علی صفری عضو شــورای شــهر‬ ‫کمالشــهر در خصوص مســائل و مشــکالتی انتظامی‬ ‫کالنشهر کرج و شــهرهای اقماری مرکز استان البرز در‬ ‫باشــگاه میالد شهرداری برگزار شــد‪ ،‬با اشاره به کمبود‬ ‫امکانات انتظامی در کمالشــهر و بــا بیان اینکه امکانات‬ ‫موجود در حد کمالشهر نیســت گفت‪ :‬کمالشهر حدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار نفــر جمعیت دارد و ‪ ۴۰‬هــزار نفر جمعیت‬ ‫شــناور نیز در کارگاه ها و کارخانه های این شهر مشغول‬ ‫به کار هســتند و علی رغم وجــود این جمعیت‪ ،‬نیروی‬ ‫انتظامی با ‪ ۲۰‬نیرو در این منطقه خدمت رسانی می کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه با این تعداد نیرو نمی توان به ‪۲۷۰۰‬‬ ‫هکتار محدوده و حریم شهری رسیدگی کرد‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬این حق کمالشــهر نیســت که راهور ان با شش یا‬ ‫هشــت نفر کادر اداره شــود‪ .‬جمعیت کمالشهر معادل‬ ‫یک نوزدهم جمعیت اســتان اســت بر همین اساس ما‬ ‫درخواســت داریم همین نســبت به پرســنل راهور نیز‬ ‫اختصاص داده شــود تا برای یک تصادف رانندگی افسر‬ ‫برای حضور در صحنه تصادف دو ســاعت تاخیر نداشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر لزوم رعایت عدالت در تقسیم نیروهای‬ ‫انتظامی در اســتان گفــت‪ :‬از ‪ ۴۵‬کمپ تــرک اعتیاد‬ ‫البرز‪ ۳۶ ،‬کمپ در کمالشــهر است و همین باعث شده‬ ‫این منطقه جرم خیز باشــد‪ .‬عالوه بر این کمالشــهر در‬ ‫مجــاورت دو ندامتگاه قرار دارد و نیاز اســت عدالت در‬ ‫تقسیم نیروها رعایت شود‪.‬‬ ‫ماهدشــت با ‪ ۱۶۲‬کارگاه و کارخانه و ‪ ۲۰۰‬مرکز‬ ‫دامی فقط یک کالنتری دارد‬ ‫در ادامه این جلســه‪ ،‬وحید عطایی عضو شورای شهر‬ ‫ماهدشــت هم با اشــاره به جمعیت باالی این منطقه و‬ ‫وجود ‪ ۱۶۲‬کارگاه و کارخانــه و ‪ ۲۰۰‬مرکز تولید دامی‬ ‫در ماهدشــت‪ ،‬گفت‪ :‬با وجود جمعیت باال و استقرار این‬ ‫تعداد واحد تولیدی‪ ،‬ماهدشــت فقــط از یک کالنتری‬ ‫درجــه دو برخوردار اســت به همین دلیل به اســتقرار‬ ‫کالنتری دوم و سوم نیاز دارد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬عالوه بــر این در اینــده نزدیک‬ ‫ماهدشت به یک مرکز مواصالتی تبدیل و تردد خودروها‬ ‫در ان بســیار زیاد خواهد شــد که این نیاز به تدابیری‬ ‫ویژه دارد‪.‬‬ ‫عطایی در خصوص مکان یابی کمپ ماده ‪ ۱۶‬اســتان‬ ‫هم گفــت‪ :‬مکانی که برای این کمپ در ماهدشــت در‬ ‫نظر گرفته شــده بود به دلیل نزدیکی به مرکز جمعیتی‬ ‫مناســب نبود و تغییر مکان ان برای اســتقرار در جاده‬ ‫اشتهارد جای خرسندی دارد‪.‬‬ ‫نیروی انتظامی گرمدره به نوســازی ناوگان نیاز‬ ‫دارد‬ ‫یاسر ســلگی عضو شورای شــهر گرمدره هم در این‬ ‫جلســه همجــواری گرمدره با شــهر قــدس را یکی از‬ ‫اصلی ترین مشکالت این شهر عنوان کرد و گفت‪ :‬گرمدره‬ ‫به احداث یک کالنتری دیگر و همچنین نوسازی ناوگان‬ ‫انتظامی موجود و تجهیز بیشتر نیروی انتظامی نیاز دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اســتقرار پلیس راه نیز بــا توجه به عبور‬ ‫جاده های مواصالتی چون اتوبان همت‪ ،‬جاده مخصوص‬ ‫و ازادراه تهران‪-‬کرج از این شهر ضروری به نظر می رسد‪.‬‬ ‫محمد مهرزاد رئیس شــورای شهر محمدشهر هم به‬ ‫مشــکالت ناشــی از ســرقت های متعدد در این منطقه‬ ‫اشاره و بر ضرورت افزایش گشت های نیروی انتظامی در‬ ‫محمدشهر تاکید کرد‪.‬‬ ‫محمود خدری عضو شــورای اسالمی بخش اسارا هم‬ ‫با اشــاره به گردشــگری بودن این منطقه و عبور جاده‬ ‫چالوس گفت‪ :‬این منطقه به دلیل پراکندگی روســتاها‬ ‫و فاصلــه زیاد دو کالنتری مســتقر در ادران و نســا‪ ،‬با‬ ‫مشکالتی از جمله سرقت های متعدد از داخل خودروها‬ ‫و منازل روستایی رنج می برد به همین دلیل تقاضا داریم‬ ‫به این منطقه به صورت ویژه نگاه شود‪.‬‬ ‫برخی عطاری های کمالشــهر قرص روانگردان‬ ‫می فروشند‬ ‫حسین قهرمان پوران‪ ،‬عضو شورای شهر کمالشهر هم‬ ‫در این جلســه بــا بیان اینکه کمالشــهر از بین بیش از‬ ‫‪ ۱۳۰۰‬شــهر کشور جزو ‪ ۵۰‬شهر پرجمعیت کشور است‬ ‫و هیچ جایی در کشــور نیست که با ‪ ۱۸۰‬هزار جمعیت‬ ‫بدون فرمانداری و بخشداری اداره شود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به وجود بیش از ‪ ۴۰۰‬کارگاه و کارخانه‬ ‫و ‪ ۳۵‬هــزار جمعیــت شــناور و اســتقرار دو کالنتری‬ ‫در کمالشــهر‪ ،‬گفت‪ :‬کمالشــهر از ســه مرکز جمعیتی‬ ‫تشکیل شــده است‪ ،‬یکی خرمدشت که بالغ بر ‪ ۴۵‬هزار‬ ‫جمعیت دارد و در ‪ ۲۵‬ســال اخیر شــکل گرفته و ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد جمعیت ان مهاجر هســتند‪ .‬دیگر منطقه شهرک‬ ‫پیشاهنگی اســت که طی ‪ ۵۰‬سال اخیر شکل گرفته و‬ ‫با وســعت باال جمعیت پراکنده ای را در خود جای داده‬ ‫و ‪ ۹۰‬درصد کمپ های اســتان البــرز هم در این منطقه‬ ‫مستقر است‪.‬‬ ‫قهرمــان پوران با اشــاره بــه حجم باالی تــردد در‬ ‫ورودی های کمالشــهر گفت‪ :‬تعداد زیــادی خودرو در‬ ‫ورودی های این شــهر جریمه می شوند اما ریالی به شهر‬ ‫مــا بر نمی گردد‪ .‬مدیریت شــهری کمالشــهر با کمبود‬ ‫درامد مواجه اســت و در این شــرایط چرا پایتخت باید‬ ‫این هزینه را بگیرد و به جمیعت ما خدمات داده نشود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬کمالشــهر ‪ ۱۶‬داروخانه و حدود ‪۱۰۰‬‬ ‫عطــاری دارد‪ .‬برخــی از این عطاری ها اقــدام به توزیع‬ ‫قرص های روانگردان می کنند‪ .‬اخیرا ً افرادی که در شهر‬ ‫باعث درگیری شده بودند گفته بودند که به دلیل مصرف‬ ‫قرص هایی که از برخی عطاری ها گرفته اند از خود بیخود‬ ‫شده و دست به ایجاد درگیری زده اند‪.‬‬ ‫این عضو شورای شهر کمالشهر گفت‪ :‬در حاشیه اتوبان‬ ‫از زیرگذر بهشت سکینه تا ســوله های سیمان‪ ،‬شهرک‬ ‫طالقانی‪ ،‬گلدشت و پیشاهنگی‪ ،‬مواد مخدر در روز روشن‬ ‫و به صورت بی واهمه توســط فروشــندگان مواد مخدر‬ ‫پخش می شود‪.‬‬ ‫راهــور نیروی کافی برای ســاماندهی ترافیک‬ ‫کمالشهر را ندارد‬ ‫قاسم نیک فالح دیگر عضو شــورای شهرکمالشهر به‬ ‫مسائل و مشکالت این شهر اشاره و گفت‪ :‬ناوگان نیروی‬ ‫انتظامی کمالشــهر تا حد زیادی فرسوده شده و نیاز به‬ ‫نوسازی دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ســه خیابان اصلی کمالشــهر در پایان روز‬ ‫کام ً‬ ‫ال قفل می شود و راهور نیروی کافی برای ساماندهی‬ ‫این وضعیت را ندارد‪.‬‬ ‫مردم جــرات حضور در برخی پارک های کرج را‬ ‫ندارند‬ ‫فرج اهلل ایلیات عضو شورای شهر کرج هم در این جلسه‬ ‫بــه ناامن بودن برخی از پارک های کــرج و حضور افراد‬ ‫کارتن خواب در پارک ها اشــاره و اعــام کرد‪ :‬به عنوان‬ ‫نمونــه در منطقه حصارک پارکی وجــود دارد که مردم‬ ‫جرات اســتفاده از ان را ندارند‪ .‬در منطقه شهید ایرانی‬ ‫که پیشــتر در یک طرح ‪ ۷۲‬هکتار زمین ازادسازی شد‬ ‫دوباره وضعیت به حالت قبل بازگشته است و افراد معتاد‬ ‫در ان حضور پیدا کرده و حتی برای خود انشــعاب گاز‬ ‫غیرمجاز هم وصل کرده اند‪.‬‬ ‫درامدزایی ‪ ۲۵۰‬میلیارد تومانی البرز از تخلفات‬ ‫رانندگی‬ ‫فرمانده انتظامی البرز گفت‪ :‬طی چهار ســال گذشته‬ ‫هیــچ ســرقتی از بانک و صرافــی و هیچ قتلــی بر اثر‬ ‫تیراندازی نداشته ایم‪.‬‬ ‫سردار عباسعلی محمدیان در جلسه شورای شهرستان‬ ‫کرج در خصوص مشــکالت انتظامی این شهرســتان‪ ،‬با‬ ‫بیــان اینکه البرز با امکانات یک شهرســتان به اســتان‬ ‫تبدیل شد‪ ،‬گفت‪ :‬اینکه البرز به عنوان یک استان شکل‬ ‫الزم را بــه خود بگیرد زمان می برد و مدیرانی که در این‬ ‫دوره گذار منصوب می شوند سختی های زیادی دارند‪.‬‬ ‫محمدیــان با بیان اینکه البرز بعد از تهران‪ ،‬خراســان‬ ‫رضوی و اصفهان از نظر جرایم در رتبه چهارم کشور قرار‬ ‫دارد‪ ،‬افزود‪ :‬سه استان نخست کشور و ‪ ۱۱‬استان بعد از‬ ‫البرز در این رده بنــدی در رتبه بندی دارای درجه یک‬ ‫هستند اما البرز در زمینه انتظامی به عنوان استان درجه‬ ‫دو مطرح اســت که در این بخش به البرز اجحاف شده و‬ ‫این باید تغییر کند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به وضعیت نامناســب البــرز در جرایم‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬تعداد نزاع و درگیــری در البرز چهار‬ ‫برابر میانگین کشــوری است‪ .‬در البرز در سه ماه به ازای‬ ‫هر ‪ ۱۰۰‬هزار نفر جمعیت ‪ ۹۰۰‬درگیری رخ می دهد در‬ ‫حالــی که این رقم در میانگین کشــوری ‪ ۲۲۰‬درگیری‬ ‫است‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی البرز افزود‪ :‬روزانه در البرز تلفن ‪۱۱۰‬‬ ‫حــدود ‪ ۳۷۰‬بار به خاطر درگیری زنگ می خورد که ‪۹۰‬‬ ‫درصــد این درگیری ها در کــرج و فردیس رخ می دهد‪.‬‬ ‫مردم در این دو شــهر عصبی هستند‪ .‬نرخ سرقت هم در‬ ‫البرز دو برابر میانگین کشور است‪.‬‬ ‫وی در ادامه به اماری از مهاجرت به استان البرز اشاره‬ ‫و اعالم کرد‪ :‬ســاالنه حدود ‪ ۱۴۰‬هــزار نفر به جمعیت‬ ‫استان البرز اضافه می شود که طبق بررسی ها ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫این مهاجرت ها از تهران به البرز رخ داده که اکثرا ً به دلیل‬ ‫افزایش هزینه زندگی در تهران بوده است‪ .‬خوزستان هم‬ ‫در جایگاه دوم مهاجرفرستی به البرز قرار دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این نشــان می دهد که توسعه جمعیت در‬ ‫البرز متناسب با توسعه امکانات نیروی انتظامی نیست‪.‬‬ ‫این مســئول انتظامی ادامه داد‪ :‬نیروهای انتظامی در‬ ‫این اســتان تمام توان خود را به کار گرفته اند تا وضعیت‬ ‫بهبود یابد و بر همین اســاس بوده که علی رغم کمبود‬ ‫امکانات طی چهار ســال گذشته هیچ سرقتی از بانک و‬ ‫صرافی و هیچ قتلی بر اثر تیراندازی نداشته ایم‪.‬‬ ‫وی در ادامه به واگذاری راهور به شهرداری کرج اشاره‬ ‫کــرد و گفت‪ :‬اخیرا ً خودرو ثبــت تخلفات ثابت در کرج‬ ‫راه اندازی شــده که این خودرو روزانه هزار تخلف را ثبت‬ ‫و به صورت خــودکار جریمه صادر می کند‪ .‬دوربین های‬ ‫سطح شهر کرج نیز به سرور ناجا وصل شده و تخلفات را‬ ‫به صورت هوشمند ثبت می کند‪.‬‬ ‫محمدیــان اعالم کرد‪ :‬از ابتدای ســال تا پایان بهمن‬ ‫مــاه حدود ‪ ۱۹۱‬میلیارد تومان جریمه درون شــهری و‬ ‫حدود ‪ ۶۰‬میلیارد‬ ‫تومان جریمه برون‬ ‫شــهری در استان‬ ‫البــرز ثبت شــده‬ ‫است که نسبت به‬ ‫سال گذشته ‪۱۴۰‬‬ ‫درصد رشد داشته‬ ‫و معمــوالً ‪۶۰‬‬ ‫درصد ایــن مبلغ‬ ‫وصول می شــود‪.‬‬ ‫اینکه وصولی های‬ ‫این تخلفات چقدر‬ ‫به استان بازگردد‬ ‫به ســازمان برنامه‬ ‫و بودجه بســتگی‬ ‫دارد که طی چند‬ ‫سال اخیر باالترین‬ ‫رقم بازگشت داده‬ ‫شده ‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫تومان بوده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه‬ ‫ســرانه خودرو در‬ ‫البرز باال اســت و‬ ‫این باعث ترافیک شــده است گفت‪ :‬در البرز با جمعیتی‬ ‫کمتر از ســه میلیون نفر ‪ ۱‬میلیون و ‪ ۶۹۰‬هزار خودرو‬ ‫ثبت پالک شده است‪.‬‬ ‫وی در خصوص انتقاداتی از که از اســتقرار کمپ ماده‬ ‫‪ ۱۶‬اســتان در نزدیکی منطقه مسکونی وجود دارد هم‬ ‫گفــت‪ :‬به دلیل همیــن انتقادات بــرای کمپ ماده ‪۱۶‬‬ ‫مکانی جدید در جاده اشــتهارد بعد از بهشــت علی در‬ ‫نظر گرفته شد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪@asralborz‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال سوم‬ ‫خبر‬ ‫نیمی از تاکسی های کرج‬ ‫فرسودهاست‬ ‫رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج گفت‪:‬‬ ‫در حال حاضر حدود ‪ ۱۳‬هزار تاکسی در کرج فعالیت دارند که‬ ‫حدود ‪ ۵۰‬درصد انها فرسوده و بیش از ‪ ۱۰‬سال عمر دارند‪.‬‬ ‫محمد یساولی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه تا پایان‬ ‫سال ‪ ۱۴‬دستگاه اتوبوس نو به ناوگان حمل و نقل عمومی کرج‬ ‫اضافه می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قرارداد خرید این اتوبوس های بنز با‬ ‫شــرکت ایران خودرو دیزل منعقد شده و طی هفته های اتی‬ ‫شاهد ورود انها به خطوط مختلف خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بــا ورود این اتوبوس ها به ناوگان حمل و نقل‬ ‫عمومی کرج شــاهد کاهش مدت زمان انتظار مسافران برای‬ ‫استفاده از اتوبوس خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به برنامه ریزی برای نوسازی تاکسی های کرج‬ ‫هم توضیح داد‪ :‬در حال حاضر حدود ‪ ۱۳‬هزار تاکسی در کرج‬ ‫فعالیت دارند که حدود ‪ ۵۰‬درصد انها فرســوده و بیش از ‪۱۰‬‬ ‫سال عمر دارند‪.‬‬ ‫این مســئول تاکید کرد‪ :‬با انعقاد تفام نامه ای با بانک قرض‬ ‫الحســنه مهر ایرانیان قرار شده به تعدادی از این تاکسی ها وام‬ ‫‪ ۶۰‬میلیون تومانی با سود چهار درصد ارائه شود‪.‬‬ ‫یســاولی تاکیــد کرد‪ :‬در مرحله اول بنا شــده ایــن وام به‬ ‫تاکسی های پیکانی که از دیگر خودروها فرسوده تر هستند ارائه‬ ‫شــود تا کم کم شــاهد حذف این نوع تاکسی از خطوط کرج‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در کنار این وام‪ ،‬خودروی پیکان تاکسی داران‬ ‫نیز بین هفت تا هشــت میلیون تومــان از راننده ها خریداری‬ ‫می شود و مابقی مبلغ تاکســی نو هم باید توسط خود راننده‬ ‫تامین شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج گفت‪:‬‬ ‫به احتســاب وام تعلق گرفته و مبلغ خرید خودروی فرسوده‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۷۰‬درصد از مبلغ تاکسی جدید رانندگان تامین می شود‪.‬‬ ‫این مسئول افزود‪ :‬در حال حاضر حدود ‪ ۳۰۰‬تاکسی فرسوده‬ ‫پیکان در کرج فعال اســت کــه در گام اول به ‪ ۴۲‬مورد از انها‬ ‫وام تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫یســاولی توضیح داد‪ :‬بنا شده به مرور مبلغ اورده شهرداری‬ ‫بــرای پرداخت این تســهیالت افزایش یابد و عــاوه براین از‬ ‫بازپرداخت اقســاط وام گیرنده ها هم مجددا برای پرداخت وام‬ ‫به مابقی متقاضیان استفاده خواهد شد‪.‬‬ ‫جریمه ‪ ۹‬میلیاردی برای عرضه‬ ‫خارج از شبکه برنج و شکر یارانه ای‬ ‫مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان البــرز از محکومیت ‪۹‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۱۶۴‬میلیون ریالی عرضه کننده برنج و شکر تنظیم‬ ‫بازاری خبر داد‪.‬‬ ‫به گــزارش اداره کل روابط عمومی و تشــریفات ســازمان‬ ‫تعزیــرات حکومتی‪ ،‬حجت اهلل هراتــی در این باره اظهار کرد‪:‬‬ ‫بازرسان ســازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از شرکتی در کرج‬ ‫بازدید و پس از بازرسی های انجام یافته‪ ،‬تخلف عرضه خارج از‬ ‫شــبکه ‪ ۷۵‬هزار و ‪ ۹۵۰‬کیلوگرم برنج تنظیم بازار و ‪ ۴۷‬هزار و‬ ‫‪ ۹۰۰‬کیلوگرم شکر تنظیم بازار مشاهده شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پرونده به شعبه پنجم بدوی رسیدگی به تخلفات‬ ‫قاچاق کاال و ارز این اداره کل ارجاع و پس از رسیدگی و احراز‬ ‫تخلف‪ ،‬متهم به پرداخت ‪ ۹‬میلیارد و ‪ ۱۶۴‬میلیون ریال جزای‬ ‫نقدی محکوم شد‪.‬‬ ‫شماره ‪37‬‬ ‫هفته اول‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪1399‬‬ ‫استــان‬ ‫تجلینگاهعدالتگسترخیرینمدرسهسازدرالبرز‬ ‫نقــش افرینی بی بدیل خیرین‬ ‫مدرسه ســاز در این سالها نشان‬ ‫از مهرماندگار انان در گســترش‬ ‫عدالت اموزشــی در تمام مناطق‬ ‫کشــور دارد‪ ،‬حرکتــی معنوی و‬ ‫فرهنگی که با رویکرد شــکوفایی‬ ‫استعدادها برای فرداهای بهتر ایران‬ ‫اسالمی از جمله استان البرز شکل‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫اکنــون یکی از محــوری ترین‬ ‫رویکردهــای وزارت امــوزش و‬ ‫پرورش در همه مناطق کشــور‪،‬‬ ‫ایجاد عدالت اموزشی و حرکت به‬ ‫سوی ســاخت مدارس ایمن است‬ ‫که خیرین نیک اندیش مدرســه‬ ‫ساز در این راه پیش قدم و همگام‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ایران اســامی در این زمینه‬ ‫در میان کشورهای منطقه پیشرو‬ ‫است که در این اقدام مهم‪ ،‬خیرین مدرسه ساز نقش‬ ‫و تاثیرگذاری باالیی برای تحقق عدالت اموزشی را در‬ ‫کشور دارند‪.‬‬ ‫خیرین مدرسه ساز در مسیر حرکت اموزش و پرورش‬ ‫به سوی بالندگی و توســعه عدالت اموزشی در جامعه‬ ‫نقش مهمی را ایفا کرده اند به گونه ای که تاکنون ‪۱۳۵‬‬ ‫هــزار کالس با همت این عزیــزان در مناطق مختلف‬ ‫کشور احداث و در اختیار دانش اموزان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫خیرین مدرســه ساز در صحنه ســازندگی و توسعه‬ ‫فضاهای اموزشی در این سالها گام های بلندی برداشته‬ ‫انــد که اگر همت واالی این عزیزان نبود‪ ،‬دانش اموزان‬ ‫از مدارس ایمن و مناســب اموزشی در مناطق مختلف‬ ‫کشور برخوردار نمی شدند‪.‬‬ ‫مدرسه ســازی از ارکان مهم توسعه و اولین گام برای‬ ‫تحول اموزشی به عنوان سنگ زیربنای توسعه فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬سیاسی و اقتصادی هر جامعه است که خیرین‬ ‫مدرسه ساز در تحقق ان نقش بسزایی ایفا می کنند‪.‬‬ ‫مشارکت مردم و خیرین مکمل تالش دولت در حوزه‬ ‫مدرسه سازی است که دراین راستا خیران نیک اندیش‬ ‫درهمه اســتان ها از جمله استان البرز کارنامه موفقی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫یکی از دســتاوردهای فعالیت خیرین مدرســه ساز‪،‬‬ ‫مشارکت اقتصادی در کمک به دستگاه تعلیم و تربیت‬ ‫است که نشــان ایثارگری ان درهمه مناطق کشور به‬ ‫وضوح دیده می شود‪.‬‬ ‫خیرین مدرسه ساز بزرگترین سرمایه اجتماعی کشور‬ ‫در راستای توسعه و تجهیز مدارس محسوب می شوند‬ ‫که همه مردم قدردان همت واالی این عزیزان هستند‪.‬‬ ‫مجمع خیرین مدرســه ساز دراستان البرز ‪ ۳۵۸‬خیر‬ ‫مرد و زن فعال دارد و همچنین ‪ ۲۵‬موسسه خیری نیز‬ ‫درامر مقدس مدرسه سازی دراین استان مشارکت دارد‪.‬‬ ‫خیرین مدرســه ساز در اســتان البرز تا کنون ‪۳۶۵‬‬ ‫مدرسه با چهار هزار کالس درس و با زیربنای ‪ ۲۵۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۵۴‬مترمربع احداث کرده اند‪.‬‬ ‫برای ساخت این مدارس اعتباری بالغ بر ‪ ۳۴۰‬میلیارد‬ ‫تومان هزینه شده است ‪.‬‬ ‫نگاه پرورش محور خیرین‬ ‫مدیر اموزش و پرورش ناحیه چهار کرج گفت‪ :‬مدرسه‬ ‫مکانی برای پرورش انسان است که خیرین نیک اندیش‬ ‫همواره در این راه نقش افرینی می کنند‪.‬‬ ‫مراد مالمیر بیان داشــت‪ :‬محصول مدرسه پرورش‬ ‫انســان است که خیرین مدرسه ساز در پرورش برترین‬ ‫موجود هستی نقش مهم و ماندگاری دارند‪.‬‬ ‫وی بر لزوم فرهنگ ســازی برای مشــارکت مردم در‬ ‫طــرح اجر به اجرهم تاکید کرد و افزود‪ :‬این طرح یکی‬ ‫از طرح های تحولی و اثربخش در حوزه ارتقای مشارکت‬ ‫خیران مدرسه ساز است‪.‬‬ ‫مالمیربا بیــان اینکه در این طرح هرکســی درحد‬ ‫توان در ساخت فضاهای اموزشــی می تواند مشارکت‬ ‫کند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬همــکاری مردم در این طرح می تواند‬ ‫نقش تاثیرگذاری در حل مشکالت فضاهای اموزشی و‬ ‫تجهیزاتی استان البرزداشته باشد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ســرمایه گذاری در حوزه اموزش و پرورش‬ ‫موجــب توفیقات ویژه ای می شــود که نتایج ان را در‬ ‫اینده خواهیم دید‪.‬‬ ‫فضای اموزشی نمادی از عدالت‬ ‫مدیر امــوزش و پرورش شهرســتان نظراباد گفت‪:‬‬ ‫توسعه فضای اموزشی و ایجاد فرصت علم اموزی یکی‬ ‫از نمادهای حاکمیت عدالت در جامعه است زیرا که علم‬ ‫و اگاهی انسان موجب پایداری عدالت در جامعه خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫مســعود مهران نیا اظهار داشت‪ :‬تجربه ثابت کرده با‬ ‫حضور و مشارکت خیران و یاری انان به دولت در حوزه‬ ‫اموزش و پرورش همواره نتایج خوبی حاصل شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه انفاق در عرصه علم اموزی از ارزش‬ ‫بسیار باالیی برخوردار است‪ ،‬اظهارداشت‪ :‬باید با فراهم‬ ‫ساختن امکانات و گسترش فضای اموزشی در دورترین‬ ‫و کم برخوردارترین نقاط‪ ،‬فرصت شکوفایی استعدادهای‬ ‫دانش اموزان را در کانون مهم مدرسه فراهم کرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬حضور و فعالیت خیرین نیک‬ ‫اندیش فرصتی ارزشــمند به منظور برابری اموزشی در‬ ‫تمامی مناطق کشور از جمله استان البرز است‪.‬‬ ‫مهران نیا یاداورشد‪ :‬خیران مدرسه ساز این استان با‬ ‫قبول بخش زیادی از هزینه های ساخت و ساز مدرسه و‬ ‫تامین تجهیزات اموزشی در کشور پیشتاز هستند‪.‬‬ ‫نام خیرین تداعی گر عدالت‬ ‫مدیــرکل اموزش و پــرورش البرزگفت‪ :‬نام خیرین‬ ‫مدرسه ساز تا همیشــه جاودان خواهد بود زیرا تداعی‬ ‫کننده توسعه عدالت اموزشی و پرورشی درجامعه است‪.‬‬ ‫ساالر قاسمی با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم دکتر‬ ‫محمدرضا حافظی رییس فقید مجمع خیرین مدرسه‬ ‫ساز کشور‪ ،‬اظهارداشت‪ :‬نام خیرین مدرسه بی تردید با‬ ‫نیکی و خیرخواهی و تالش مداوم برای توســعه عدالت‬ ‫اموزشی و پرورشی گره خورده و در ذهن و یاد مردم تا‬ ‫همیشه جادوان خواهد ماند‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬خیرین مدرسه ساز همانند مرحوم‬ ‫دکتر حافظی که تا اخرین لحظات حیات خویش دغدغه‬ ‫تحصیل دانش اموزان کشــور را داشتند‪ ،‬این دغدغه را‬ ‫دارند که با ایثارگری در راه مقدس مدرســه ســازی با‬ ‫هدف گسترش عدالت اموزشی گام های بلندی را برمی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫قاسمی با اشاره به اینکه خیرین مدرسه ساز خدمات‬ ‫ارزشــمند فراوانی در گوشه و کنار ایران اسالمی انجام‬ ‫داده اند که هر کــدام مصداق بارز باقیات صالحات می‬ ‫باشند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬خیرین نیک اندیش با تالشی ستودنی‬ ‫و با بذل بی دریغ مال خود تا اخرین لحظات عمر گرانبها‬ ‫یشان در خدمت دستگاه تعلیم و تربیت هستند‪.‬‬ ‫وی ازخیرین به عنوان خادمان فرهنگ این مرزو بوم‬ ‫یــاد کرد و ادامه داد‪ :‬خیرین نیک اندیش لبخند دانش‬ ‫اموزان را در کالس های مناســب اموزشی در مناطق‬ ‫مختلف کشور را بهترین پاداش برای خود می دانند‪.‬‬ ‫مدرسه سازی ماندگارترین عمل‬ ‫مدیر عامل مجمع خیرین استان البرز با اشاره به اینکه‬ ‫مدرسه سازی یکی ازماندگارترین اعمال خیری است که‬ ‫به واســطه ان فرزندان ایران زمین به باالترین جایگاه‬ ‫های علمی دست پیدا می کنند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬تاکنون‬ ‫خیرین نیک اندیش نیمی از مدارس تازه ساخت استان‬ ‫البرز را احداث کرده اند‪.‬‬ ‫حســن مهرانی بیان داشــت‪:‬‬ ‫طی ‪ ۲۰‬ســال گذشــته خیرین‬ ‫نیک اندیــش درتامین کالس های‬ ‫درس دراین اســتان نقش موثری‬ ‫داشــته اند کــه اگرهمــت واالی‬ ‫این عزیزان نبــود با بحران فضای‬ ‫اموزشی درالبرز مواجه بودیم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬خیریــن‬ ‫مدرسه ســاز درســاخت فضاهای‬ ‫اموزشی این استان کارنامه موفقی‬ ‫دارند که این حرکت خداپسندانه‬ ‫قابل تحسین است‪.‬‬ ‫مهرانــی یاداورشــد‪ :‬بــرای‬ ‫پیشــبرد اهداف اموزش وپرورش‬ ‫دراســتان البــرز کــه جمعیت‬ ‫میانگیــن دانش امــوزی ان از‬ ‫میانگین کشوری پیشی گرفته و‬ ‫کالس های درس پرتراکم دارد باید‬ ‫چاره اندیشی کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه سازالبرزافزود‪ :‬برای‬ ‫ساخت مدرسه دراین اســتان مهاجرپذیرکه با کمبود‬ ‫شدید فضای اموزشی مواجه است نیاز به همراهی همه‬ ‫مدیران‪ ،‬ارگان ها‪ ،‬بانک ها‪ ،‬صنایع و شرکت های صنعتی‬ ‫و تولیدی و پیوستن مردم با هرتوان مالی درطرح اجربه‬ ‫اجرداریم‪.‬‬ ‫همت واالی خیرین‬ ‫معاون مشارکت های مردمی سازمان نوسازی مدارس‬ ‫کشور گفت‪ :‬همت واالی خیران مدرسه ساز در استان‬ ‫ها از جمله اســتان البرز در امر مقدس مدرسه سازی و‬ ‫گسترش عدالت اموزشی قابل تحسین است‪.‬‬ ‫فاطمه مهاجرانی اظهارداشــت‪ :‬امروز خیران مدرسه‬ ‫ســاز در مســیری حرکت می کنند تا اینده ســازان‬ ‫ایران اســامی اززیرســاخت های اموزشــی مناسب‬ ‫برخوردارباشند‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬مشارکت خیرین مدرسه ساز موجب‬ ‫شده تا اموزش و پرورش در کشوربا چالش روبرو نشود‪.‬‬ ‫مهاجرانــی تصریح کرد‪ :‬باید بــه مدارس و فضاهای‬ ‫اموزشی در کشورتوجه الزم را داشت زیرا بستر توسعه‬ ‫کشور از مدارس رقم خورد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬برای ایجاد زیرســاخت های‬ ‫مناسب اموزشــی برای دانش اموزان درکشور‪ ،‬سازمان‬ ‫نوسازی مدارس طرح های مهم و اثربخشی چون مکان‬ ‫یابی و طرح اجر به اجر را در دستور کاری خود قرارداد‪.‬‬ ‫معاون مشارکت های مردمی سازمان نوسازی مدارس‬ ‫کشور ادامه داد‪ :‬مردم می توانند در طرح ملی اجربه اجر‬ ‫مشارکت کنند تا اینده سازان کشور از فضای اموزشی‬ ‫مناسب برخوردارشوند‪.‬‬ ‫حمایت ‪ ۳۵‬هزار خیرمدسه ساز‬ ‫مدیرعامل مجمع خیران مدرس ه ساز کشور گفت‪۳۵ :‬‬ ‫هزارخیر مدرسه ساز در کشور فعالیت دارند که تاکنون‬ ‫در ســاخت ‪ ۶۰‬درصد کالس های درس احداث شده‬ ‫مشارکت داشته اند‪.‬‬ ‫ســید محمدرضا جعفری خاطرنشــان کرد‪ :‬تاکنون‬ ‫خیران مدرسه ســاز ‪ ۱۳۵‬هزار کالس درس در استان‬ ‫های کشور احداث کرده اند‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬امسال نیزبه همت خیران یک هزار‬ ‫پروژه اموزشی در حال اماده سازی است که تعهد پیش‬ ‫بینی شده خیران مدرسه ساز در سال ‪ ۹۹‬نیز یک هزار‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫جعفری ادامه داد‪ :‬در طول ‪ ۲۰‬سالی که مجمع خیران‬ ‫مدرســه ساز کشــوربا حضور مرحوم دکتر محمد رضا‬ ‫حافظی فعالیت داشــت‪ ،‬بیش از ‪ ۴۰۰‬مجمع در مراکز‬ ‫استان ها و شهرستان ها فعال شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬سال گذشته یک هزارمیلیارد تومان‬ ‫و امسال ســه هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان اعتبار دولتی‬ ‫برای تکمیل پروژه های مشــارکتی خیران مدرسه ساز‬ ‫درکشوراختصاص یافته است‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪ :‬طــرح «اجر به اجــر » با همکاری‬ ‫سازمان نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیز مدارس و جامعه‬ ‫خیران در حال اجرا است که زمینه ساز مشارکت افراد‬ ‫بیشتری برای ساخت مدرسه می شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫عمــومی‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪37‬‬ ‫هفته اول‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪1399‬‬ ‫اظهار امیدواری پزشکان البرزی برای همگانی شدن‬ ‫واکسیناسیون کرونا‬ ‫تعدادی از پزشکان استان البرز با‬ ‫بیان تجارب خود از دریافت واکسن‬ ‫«اسپوتنیک وی» روسی ضد کرونا ‪،‬‬ ‫اظهار امیدواری کردند که با همگانی‬ ‫شدن واکسیناســیون شاهد ریشه‬ ‫کنی ویروس کرونا در جامعه باشیم‪.‬‬ ‫اولین طرح واکسیناسیون کرونا‬ ‫‪ ۲۳‬بهمن ماه سال جاری همزمان‬ ‫با سراســر کشــور در بیمارستان‬ ‫های اســتان البرز به اجــرا درامد‬ ‫که با اجرای این طــرح تعدادی از‬ ‫پزشکان ‪ ،‬پرستاران و کارکنان مراکز‬ ‫درمانی استان در مقابل این ویروس‬ ‫واکسینه شدند‪.‬‬ ‫با این وجود ســه تن از پزشکان‬ ‫اســتان البرز به بیان تجارب خود‬ ‫از اولیــن واکسیناســیون کرونــا‬ ‫پرداختند و بیان داشــتند که امروز‬ ‫برای پیشگیری از بیماری خطرناک‬ ‫کووید‪ ۱۹‬تامین واکســن و رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشــتی مهمترین گام عملی است که‬ ‫انتظار می رود با تحقق ان مردم شــاهد ریشــه کنی‬ ‫ویروس منحوس کرونا باشند‪.‬‬ ‫دکتــر محمد زنــوزی راد رییس انجمن پزشــکان‬ ‫کودک اســتان البرز یکی از دریافت کنندگان واکسن‬ ‫«اســپوتنیک وی» روز ســه شــنبه در گفت وگوی‬ ‫اختصاصی با ایرنا گفت‪ :‬پس از دریافت واکسن مشکل‬ ‫خاصی نداشتم‪ ،‬راحت بودم حتی عالئم موضعی واکسن‬ ‫هایی معمول را هم حس نکردم و هیچ گونه حساسیت‬ ‫موضعی برای من پیش نیامد‪.‬‬ ‫وی درعین حال بیان داشت‪ :‬یکی از کارکنان جوان‬ ‫بخش سالمت استان البرز پس از دریافت این واکسن‬ ‫به علت ابتال به یک بیماری دچار فلج عصب صورت شد‬ ‫که با انجام« ام‪ .‬ار‪ .‬ای» مشخص شد که یک توده دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته این فرد ســابقه تشنج و ناراحتی‬ ‫اعصاب نیز داشــت و به نظر می رسد مربوط به گذشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫زنوزی راد اظهارداشت‪ :‬البته این فرد که از کارشناسان‬ ‫اتاق عمل هســتند فقط چند روز اســتراحت کردند و‬ ‫تحت نظر پزشکان قرار گرفت‪.‬‬ ‫دکتــر زینب صیامی متخصص عفونی بیمارســتان‬ ‫امام علی (ع) کرج یکی دیگر از پزشکان دریافت کننده‬ ‫واکسن کرونا گفت ‪ :‬تاکنون به بیماری کووید‪ ۱۹‬مبتال‬ ‫نشده ام اما هفته گذشته واکسن اسپوتنیک وی روسی‬ ‫را تزریق کردم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از بعد از ظهر دریافت واکسن دچار تب‬ ‫و بدن درد شدم و بیشتر حالت ضعف خفیف بود اما به‬ ‫تدریج عالئم برطرف شد و اکنون سالم و سرحال هستم‪.‬‬ ‫صیامی گفت ‪ :‬ما در بیمارســتان امام علی (ع) کرج‬ ‫پنج نفر بودیم که واکسن را دریافت کردیم‪ ،‬فقط پس‬ ‫از دریافت واکسن یک مقدار سردرد خفیف داشتیم که‬ ‫بهبود یافت‪.‬‬ ‫دکتر سعید نیکخواه فوق تخصص روماتولوژی اطفال و‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی استان البرز نیز‬ ‫گفت‪ :‬روز ‪ ۲۳‬بهمن ماه سال جاری واکسن «اسپوتنیک‬ ‫وی» را دریافــت کردم‪ ،‬تا االن هیــچ گونه عارضه ای‬ ‫نداشته ام‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬فقط در ‪ ۲۴‬ســاعت پس از دریافت‬ ‫واکسن درد و قرمزی در محل تزریق داشتم ‪ ،‬اما واکنش‬ ‫های دیگر نداشتم‪.‬‬ ‫این پزشــکان اظهار امیدواری کردند که مســووالن‬ ‫وزارت بهداشــت با تامین واکسن‬ ‫های مناسب هر چه سریع تر طرح‬ ‫واکسیناســیون را همگانی کنند تا‬ ‫مردم از شــر ویروس کرونا خالصی‬ ‫یابند‪.‬‬ ‫تاکنــون هیچ گونه گزارشــی از‬ ‫عوارض واکســن اسپوتنیک وی در‬ ‫بین دریافت کنندگان این واکسن‬ ‫در البرز گزارش نشده است‪.‬‬ ‫اکنــون بیش از هفــت هزار نفر‬ ‫در ‪ ۱۷‬بیمارســتان و تعداد زیادی‬ ‫مرکز بهداشتی درمانی استان البرز‬ ‫مشــغول به کار هستند که تاکنون‬ ‫حدود هشت نفر از مدافعان سالمت‬ ‫استان براثر ابتال به کووید ‪ ۱۹‬جان‬ ‫باخته اند‪.‬‬ ‫فرانــک داودی پرســتار بخش‬ ‫جراحی مردان بیمارســتان شهید‬ ‫مدنی کرج از جمله مدافعان سالمت‬ ‫اســتان البرز بود که دیروز دوشنبه‬ ‫براثر ابتال به کووید‪ ۱۹‬در یکی از بیمارستان های تهران‬ ‫‪ ،‬جان به جان افرین تســلیم کرد اما با تالش پزشکان‬ ‫نوزاد هفت ماهه وی سالم به دنیا امد‪.‬‬ ‫طرح واکسیناســیون کرونا از بهمن ماه با ورود اولین‬ ‫محموله واکســن اســپوتنیک وی در بیمارستان های‬ ‫کشور اغاز شده که در مرحله نخست مدافعان سالمت‬ ‫و سپس افراد پرخطر واکسینه می شوند‪.‬‬ ‫قرار است طرح واکسیناسیون مردم علیه ویروس کرونا‬ ‫در چهار مرحله انجام شود‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۳۲‬هزار نفر از مردم استان البرز از ابتدای شیوع‬ ‫کرونا تاکنون براثر ابتال به کووید‪ ۱۹‬در بیمارستان های‬ ‫اســتان بستری شده اند که ‪ ۲‬هزارو ‪ ۷۶۰‬نفر انان جان‬ ‫باخته و حدود ‪ ۲۸‬هزار ‪ ۷۰۰‬نفر بهبود یافته اند‪.‬‬ ‫از مجموع هفت شهرستان استان البرز پنج شهرستان‬ ‫در وضعیت زرد و ‪ ۲‬شهرستان در وضعیت ابی کرونایی‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫مردم استان البرز همچون سایر هموطنان برای تامین‬ ‫واکسن کرونا و همگانی شدن واکسیناسیون برای مهار‬ ‫این ویروس خطرناک لحظه شماری می کنند‪.‬‬ ‫قاچاقچیان چوب روز به روز بیشتر و حرفه ای تر می شوند‬ ‫فرمانده یــگان حفاظــت اداره منابع‬ ‫طبیعی و ابخیزداری البرز گفت‪ :‬افزایش‬ ‫چند برابــری قیمت چوب باعث افزایش‬ ‫فعالیت قاچاقچیان برای کســب ســود‬ ‫مادی بیشــتر شــده که این امر به ضرر‬ ‫جنگل ها تمام می شود‪.‬‬ ‫ســرهنگ فرامرز نیکزاد در گفت وگو‬ ‫با ایسنا با اشــاره به اینکه بخش کمی‬ ‫ازعرصه هــای طبیعی البــرز را جنگل‬ ‫تشکیل داده و بیشتر این عرصه ها مرتع‬ ‫هســتند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تمرکز عرصه های‬ ‫جنگلی البرز در شهرستان طالقان است‬ ‫که خوشبختانه از ابتدای سال تا کنون‬ ‫اتش ســوزی در ایــن جنگل ها گزارش‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نیروهای یگان حفاظت‬ ‫منابع طبیعی در گشت های مستمر‪ ،‬از وقوع حریق در‬ ‫عرصه های جنگلی استان جلوگیری می کنند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طی چند ســال گذشــته بــا افزایش‬ ‫تولیــدات مصنوعات چوبی شــاهد افزایــش تعداد‬ ‫کارخانه ها وکارگاه های چوب بــری در نقاط مختلف‬ ‫استان به ویژه کرج بوده ایم‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬بدون شک این واحدها برای ادامه‬ ‫فعالیــت خود نیاز به مواد اولیــه از جمله چوب های‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نیکزاد تصریح کرد‪ :‬متاســفانه روز به‬ ‫روز بــه تعداد قاچاقچیــان چوب اضافه‬ ‫و هم شیوه و شــگرد جمع اوری چوب‬ ‫توسط انها حرفه ای تر می شود‪.‬‬ ‫جنگلی دارند‪.‬‬ ‫این مســئول با اشــاره به اجرای تنفس جنگل در‬ ‫ســال ‪ ۹۶‬ادامه داد‪ :‬این طرح فرایند واردات چوب را‬ ‫با مشکل مواجه کرد و منجر به افزایش چند برابری‬ ‫قیمت ان شد‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬افزایش چند برابری قیمت چوب‬ ‫باعث افزایش فعالیت قاچاقچیان برای کســب ســود‬ ‫مادی بیشــتر شده که این امر به ضرر جنگل ها تمام‬ ‫‪5‬‬ ‫فرمانده یــگان حفاظــت اداره منابع‬ ‫طبیعــی و ابخیــزداری البــرز گفــت‪:‬‬ ‫خوشــبختانه نیروهای یــگان حفاظت‬ ‫نقــاط بحرانــی اســتان از حیث قطع‬ ‫درختان را شناسایی و ورودی و خروجی‬ ‫شهرستان ها را به دقت رصد می کنند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫مســیرهای قاچاق چوب در استان برای‬ ‫قاچاقچیــان ناامن شــده و در طول ماه‬ ‫چندین بار در مسیرهای مختلف ایست‬ ‫بازرسی گذاشته می شود‪.‬‬ ‫ســرهنگ نیکزاد گفت‪ :‬مجوز قطع چوب را جهاد‬ ‫کشــاورزی و مجوز حمــل ان را منابع طبیعی صادر‬ ‫می کنــد به همین دلیل خودروهای حامل چوب باید‬ ‫هر دوی این مجوزها را داشته باشند‪.‬‬ ‫این مســئول افزود‪ :‬از ابتدای ســال تا کنون ‪۲۲۲‬‬ ‫اصله درخت قاچاق در استان کشف و شش پرونده در‬ ‫این خصوص به مراجع قضایی ارجاع داده شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پارک ها و بوستان های کرج‬ ‫دوبارهتعطیلشد‬ ‫رئیس سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهرداری کرج گفت‪:‬‬ ‫برای جلوگیری از ورود به موج چهارم شــیوع کرونا‪ ،‬پارک ها و‬ ‫بوستان های سطح شهر کرج مجددا تعطیل شده است‪.‬‬ ‫پیمــان بضاعتی پور در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد‪ :‬برابر‬ ‫دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا و جهت پیشگیری از ورود به‬ ‫موج چهار شیوع این بیماری‪ ،‬پارک ها و بوستان های سطح شهر‬ ‫کرج مجددا تعطیل شده است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بنابرایــن محوطــه بازی کودکان‪ ،‬وســایل‬ ‫بدنسازی‪ ،‬سرویس های بهداشتی و ابخوری ها در همه پارک ها و‬ ‫بوستان های سطح شهر غیرفعال و به وسیله نوارهای زرد خطر‬ ‫محصور شده است‪.‬‬ ‫بضاعتــی پور افزود‪ :‬در تمامی این پارک ها و بوســتان ها بنر‬ ‫اطالع رســانی و پیام های بهداشــتی نصب شــده و از حضور‬ ‫شهروندان در این فضاها جلوگیری به عمل می اید‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اجرای طرح ممنوعیت تردد در اماکن عمومی از‬ ‫جمله پارک ها تنها توسط شهرداری میسر نیست و به همکاری‬ ‫نیروی انتظامی و مشارکت شهروندان نیاز دارد‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای ســبز شهرداری کرج‬ ‫گفت‪ :‬علی رغم اینکه دور پارک های شــهر نوار زرد کشــیده‬ ‫شــده ولی برای جلوگیری از حضور شهروندان در این فضاها‬ ‫نمی توانیم قهری عمل کنیم بنابراین از همشهریان درخواست‬ ‫می شود برای حفظ سالمت خودشان هم که شده از حضور در‬ ‫پارک ها خودداری کنند‪.‬‬ ‫پیش بینی افت قیمت مرغ‬ ‫معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی البرز‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به شــیوع کرونا و نگرانــی در خصوص ورود‬ ‫به مــوج چهارم و اعمال محدودیت هــای جدید‪ ،‬پیش بینی‬ ‫می شــود در هفته های اینده با مازاد مرغ مواجه و قیمت ان‬ ‫افت جدی داشته باشد‪.‬‬ ‫مجتبی تقی زاده در گفت وگو با ایســنا با اشــاره به گالیه‬ ‫شــهروندان از باال بودن قیمت مرغ و تخم مرغ در اســتان‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬ما در زمینه تولید مــرغ تنها ‪ ۲۲‬درصد از نیاز‬ ‫روزانه خــود را تامین می کنیم و مابقــی مرغ گرم مصرفی‬ ‫مردم از استان تهران‪ ،‬قزوین و مازندران وارد می شود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در حــال حاضــر قیمــت مــرغ زنده در‬ ‫استان های نام برده شده بین ‪ ۱۹.۵‬تا ‪ ۲۰‬هزار تومان است و‬ ‫بعد از کشتار به حدود ‪ ۲۷‬هزار تومان می رسد‪.‬‬ ‫این مسئول با اشاره به اینکه البرزی ها روزانه حدود ‪۱۵۰‬‬ ‫تن مرغ مصرف می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬تنها امکان تامین حدود ‪۴۰‬‬ ‫تن از این نیاز با قیمت مصوب تنظیم بازاری یعنی ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬تومان وجود دارد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬مرغ های تنظیم بــازاری در بازار روزهای‬ ‫اســتان توزیع می شــود و قطعا پاســخگوی نیــاز تمامی‬ ‫شهروندان نخواهد بود‪.‬‬ ‫تقــی زاده توضیح داد‪ :‬بــا توجه به اینکه اواســط بهمن‬ ‫مــاه شــاهد جوجه ریــزی ‪ ۱۲۷‬میلیون قطعــه جوجه در‬ ‫مرغداری های کشــور بوده ایم پیش بینی می شود طی هفته‬ ‫اینده قیمت مرغ وضعیت تعادل برسد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬با توجه به شــیوع کرونــا و نگرانی در‬ ‫خصوص ورود به موج چهارم و اعمال محدودیت های جدید‪،‬‬ ‫حتی پیش بینی می شــود در هفته های اینــده با مازاد مرغ‬ ‫مواجه و قیمت ان افت جدی داشته باشد‪.‬‬ ‫معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی البرز‬ ‫در خصوص وضعیت تولید تخم مرغ در اســتان گفت‪ :‬روزانه‬ ‫در البــرز ‪ ۴۰‬تن تخم مرغ با نرخ تنظیم بازاری توزیع و ‪۴۶‬‬ ‫تن هم به تهران ارسال می شود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در حــال حاضر قیمت هــر کیلو تخم‬ ‫مــرغ باید ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان باشــد و مردم برای خرید‬ ‫یک شــانه حدود دو کیلوگرمی بایــد حدود ‪ ۳۵‬هزار تومان‬ ‫پرداخت کنند‪.‬‬ ‫تقی زاده افزود‪ :‬در صورتی که عرضه کننده‪ ،‬تخم مرغ را با‬ ‫نرخی بیش از قیمت اعالم شده به فروش برساند مردم باید‬ ‫مراتب را به بازرسی گزارش دهند تا با متخلف برخورد شود‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪@asralborz‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال سوم‬ ‫خبر‬ ‫عشایر البرز ساالنه‪ ۶۸۰۰‬تن شیر‬ ‫تولیدمی کنند‬ ‫مدیر امور عشایر استان البرز گفت‪ :‬عشایر استان البرز از چهار‬ ‫ایل شاهسون‪ ،‬مغان‪ ،‬سنگســر‪ ،‬کلهر و طوایف مستقل عرب‪،‬‬ ‫کلکو‪ ،‬کلوند‪ ،‬گلزن‪ ،‬الیکایی و تات تشــکیل شده اند که حدود‬ ‫‪ ۵۶‬درصد انان کوچنده هستند‪.‬‬ ‫علی نقدی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه ‪ ۸۶۰‬خانوار‬ ‫عشایر در قالب ‪ ۵۰۰۰‬نفر در مناطق ییالقی و قشالقی استان‬ ‫زندگی می کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این عشــایر در مجموع ‪ ۳۲۱‬هزار‬ ‫واحد دامی را در اختیار دارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عشایر اســتان البرز از چهار ایل شاهسون‪ ،‬مغان‪،‬‬ ‫سنگســر‪ ،‬کلهر و طوایف مســتقل عرب‪ ،‬کلکو‪ ،‬کلوند‪ ،‬گلزن‪،‬‬ ‫الیکایی و تات تشکیل شده اند که حدود ‪ ۵۶‬درصد انان کوچنده‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫این مسئول با اشــاره به میزان تولیدات دام های این عشایر‬ ‫ادامه داد‪ :‬دام های عشــایر اســتان البرز ساالنه ‪ ۶۸۰۰‬تن شیر‬ ‫گوسفندی‪ ۳۷۰۰ ،‬تن گوشت گوســفندی و ‪ ۱۳۰۰‬تن سایر‬ ‫لبنیات تولید می کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این عشــایر در ‪ ۱۵۰‬هــزار هکتار مراتع ییالقی و‬ ‫قشالقی شهرستان های کرج‪ ،‬ســاوجبالغ‪ ،‬طالقان‪ ،‬فردیس و‬ ‫اشتهارد جابه جا می شوند‪.‬‬ ‫مدیر امور عشایر اســتان البرز اضافه کرد‪ :‬البته به جز البرز‪،‬‬ ‫عشایر استان در برخی از ایام سال مهمان مراتع استان های قم‪،‬‬ ‫مرکزی‪ ،‬تهران و قزوین هستند‪.‬‬ ‫نقدی با بیان اینکه برخی از عشــایر استان از طریق پرورش‬ ‫شــتر امرار معاش می کنند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬این عشایر بیشتر در‬ ‫منطقه گلدره شهرستان ساوجبالغ حضور دارند و محدوده ای‬ ‫برای انها جهت چرای شترها تعیین شده تا به عرصه ها و محیط‬ ‫زیست اسیب وارد نشود‪.‬‬ ‫ابیاری ‪ ۱۸‬هزار هکتار از ‪۶۴‬‬ ‫هزار هکتار اراضی البرز با‬ ‫سیستم هاینوین‬ ‫مدیر اب و خاک ســازمان جهاد کشاورزی البرز گفت‪ :‬قرار‬ ‫بود تا پایان سال هزار هکتار از اراضی البرز به سیستم های نوین‬ ‫ابیاری مجهز شــوند که تا کنون ‪ ۹۰۰‬هکتار ان عملیاتی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حجت اهلل رضایی در گفت وگو با ایســنا با اشاره به اینکه در‬ ‫حال حاضر بیش از ‪ ۱۸‬هزار هکتار از اراضی زراعی و باغات البرز‬ ‫به سیســتم های نوین ابیاری مجهز شده ‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مساحت‬ ‫اراضی زراعی و باغی اســتان حدود ‪ ۶۴‬هزار هکتار اســت ولی‬ ‫همه این وسعت ظرفیت اینکه تحت پوشش سیستم های نوین‬ ‫ابیاری قرار بگیرند را ندارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بخش عمده ای از اراضی و باغات جاده چالوس‬ ‫و ارتفاعات طالقان به دلیل شرایط خاص امکان مجهز شدن به‬ ‫سیستم نوین ابیاری را ندارند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با رصد و ارزیابی های صورت گرفته بیش از ‪ ۴۵‬هزار‬ ‫هکتار از اراضی کشاورزی و باغات استان پتانسیل تجهیز به این‬ ‫سیستم را دارند که طی دو دهه گذشته بیش از ‪ ۱۸‬هزار هکتار‬ ‫ان انجام شده است‪.‬‬ ‫این مسئول با اشاره به برنامه امسال جهاد کشاورزی در این‬ ‫خصوص اضافه کرد‪ :‬قرار بود تا پایان سال هزار هکتار از اراضی‬ ‫البرز به سیستم های نوین ابیاری مجهز شوند که تا کنون ‪۹۰۰‬‬ ‫هکتار ان عملیاتی شده است‪.‬‬ ‫رضایی در پاسخ به اینکه تجهیز اراضی به این سیستم ها چه‬ ‫تاثیری در مدیریت مصــرف اب دارد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬با اجرای هر‬ ‫هکتار ابیاری تحت فشــار بین ‪ ۴‬تــا ‪ ۴۵۰۰‬متر مکعب صرفه‬ ‫جویی در مصرف اب اتفاق می افتد یعنی اگر یک هکتار باغ در‬ ‫سال ‪ ۱۰‬هزار متر مکعب اب مصرف کند‪ ،‬با اجرای این سیستم‬ ‫به ‪ ۵.۵‬هزار متر مکعب می رسد‪.‬‬ ‫مدیر اب و خاک سازمان جهاد کشاورزی البرز گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به بحــران ابی ای که با ان مواجه هســتیم ‪ ۴۵‬تا‪ ۵۰‬درصد‬ ‫کاهش مصرف اب نقش به سزایی در حفظ منابع موجود خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫شماره ‪37‬‬ ‫هفته اول‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪1399‬‬ ‫عمــومی‬ ‫مدیرکل کار البرز‪ :‬برای ایجاد هر ‪ ۱‬شغل تا ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیون تومان وام می دهیم‬ ‫مدیرکل تعــاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی اســتان البرز‬ ‫گفت‪ :‬هر فردی کــه یک طرح توجیهی اقتصادی در‬ ‫رسته های مورد تایید وزارت کار داشته باشد و ان طرح‬ ‫منجر به محصول و در کنار ان اشــتغالی ایجاد شود‪،‬‬ ‫متناسب با ایجاد اشتغال؛ تسهیالت به میزان ‪ ۱۰۰‬تا‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلیون تومان به ازای هر نفر ایجاد شغل به وی‬ ‫پرداخت می شود‪.‬‬ ‫حسین فالح نژاددر نشست با رئیس بنیاد نخبگان‬ ‫و تعدادی از نخبگان استان با تاکید بر این که نقش و‬ ‫جایگاه نخبگان در توسعه و پیشرفت جامعه بر کسی‬ ‫پوشیده نیست اظهار کرد‪ :‬مهمترین نقش و کارکردی‬ ‫که برای نخبگان جامعه می شــود تعریف کرد نقش‬ ‫جریان سازی است یعنی نخبه های کشور می توانند‬ ‫کشــور را وادار به حرکت کنند‪ ،‬بنابراین انتظار ما هم‬ ‫از نخبگان اســتان این است که در این مسیر بتوانند‬ ‫جریان ساز باشند و البته در نهایت حاصل این جریان‬ ‫سازی باید ایجاد تکنولوژی و در پرتو تکنولوژی ایجاد‬ ‫فرایند اقتصادی و مسلما باید در پرتو فرایند اقتصادی‬ ‫نیز ایجاد اشــتغال صورت گیرد که یکی از مهمترین‬ ‫اهداف وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی است ‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬وی با اشــاره به وظایف وزارت‬ ‫تعــاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی در حــوزه های مختلف‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬اقتصادی و رفاه افــزود‪ :‬یکی از مهمترین‬ ‫اهــداف وزارت تعــاون‪،‬کار و رفــاه اجتماعی ایجاد‬ ‫اشــتغال است و با توجه به رسالت مهم ایجاد اشتغال‬ ‫در وزارت متبوع‪،‬کلیه تسهیالتی که در‬ ‫این وزارتخانه ارائه می شود هدفش ایجاد‬ ‫اشتغال اســت یعنی نگاه ما نیز در این‬ ‫اداره کل به مقوله ارائه تسهیالت با هدف‬ ‫ایجاد اشــتغال با رویکرد اشتغال پایدار‬ ‫است‪.‬‬ ‫فالح نژاد با اشــاره بــه حمایت های‬ ‫وزارت تعاون‪،‬کار وفــاه اجتماعی برای‬ ‫فعالیت نخبگان و اســتفاده از ظرفیت‬ ‫این استعدادها در جهت اشتغال و تولید‬ ‫وفناوری در اســتان خاطر نشان کرد‪ :‬بر‬ ‫اســاس تفاهم نامه ای که وزارتخانه با‬ ‫صنــدوق کارافرینی امید بــرای ایجاد‬ ‫کسب وکار منعقد کرده است هر فردی‬ ‫که یک طــرح توجیهــی اقتصادی در‬ ‫رسته های مورد تایید وزارت کار داشته‬ ‫باشــد و ان طرح منجر به محصول و در‬ ‫کنار ان اشتغالی ایجاد شود‪ ،‬متناسب‬ ‫با ایجاد اشــتغال؛ تســهیالت به میزان‬ ‫‪ ۱۰۰‬تــا ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان به ازای هر‬ ‫نفر ایجاد شــغل به وی پرداخت می شود که نخبگان‬ ‫استان نیز می توانند از این ظرفیت برای توسعه کسب‬ ‫وکارهای خود استفاده نمایند‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی اســتان البرز از‬ ‫طرح کارورزی و مشوق های بیمه ای به عنوان دیگر‬ ‫طــرح های این اداره کل و وزارتخانه برای بهره مندی‬ ‫نخبگان استان نام برده و افزود‪ :‬یکی از موضوعاتی که‬ ‫از ســوی وزارت تعاون‪،‬کار ورفاه اجتماعی مورد توجه‬ ‫قرار گرفته اســت فقدان مهارت الزم در قشر تحصیل‬ ‫کــرده دانشــگاهی در کنار اموزش هــای اکادمیک‬ ‫انهاست که برای حل این موضوع و رفع مشکل بیکاری‬ ‫فارغ التحصیالن دانشــگاهی وزارت متبوع یک بسته‬ ‫تشویقی تحت عنوان کارورزی و بعد بحث مشوق های‬ ‫بیمه ای را برای اشــتغال کسانی که دارای تحصیالت‬ ‫عالی هستند تعریف کرده است‪.‬‬ ‫وی با تشــریح این طرح ادامه داد‪ :‬بر اســاس این‬ ‫طــرح وقتی فرد تحصیل کرده در بخش خصوصی به‬ ‫عنوان کارورز جذب شود تا سه ماه حقوق و هزینه های‬ ‫کارورز از سوی دولت پرداخت می شود و اگر ظرف سه‬ ‫ماه پس از ارزیابی کارفرما افرادی که به عنوان کارورز‬ ‫جذب شده اند بتوانند پاسخگوی مسائل و مشکالت‬ ‫بنگاه اقتصادی و ان کارگاه در بخش خصوصی باشند‬ ‫و در کارگاه و واحد مذکور جذب شوند ‪ ،‬دولت نیز در‬ ‫این راستا برای حمایت از کارفرما بعد از جذب کارورز‬ ‫توسط کارفرما تا بیست ویک ماه ان کارگاه را نسبت‬ ‫به حق بیمه کارفرمایی معاف خواهدکرد و وزارتخانه‬ ‫نیز راســا حق بیمه ان فرد را پرداخت می کند و این‬ ‫طــرح نیز به منظور تقویت جذب افراد تحصیل کرده‬ ‫در بخش خصوصی و حل مشکل اشتغال انان از سوی‬ ‫وزرات کار ارائه شده است‪.‬‬ ‫فالح نژاد همچنین حوزه تعاون را دیگر بستر مناسب‬ ‫برای فعالیت های نخبگان در حوزه های پژوهش محور‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬استفاده از ظرفیت های پژوهشی‬ ‫واقتصــادی بخش تعاون برای بهره مندی نخبگان در‬ ‫حوزه های پژوهشی ونیز وجود معافیت های مالیاتی‬ ‫و بیمه ای و نیز تســهیالت خــاص بخش تعاون می‬ ‫تواند بعنوان تســهیل گر کسب و کار و ارائه ایده های‬ ‫نخبگان در جهت ایجاد اشتغال و توسعه استان مورد‬ ‫توجه این قشر قرار گیرد و این اداره کل دراین زمینه‬ ‫امادگی همکاری با نخبگان را در راستای سرفصل های‬ ‫پژوهشی ارائه شده تعاون از سوی وزارت متبوع را دارد‪.‬‬ ‫وی همچنین اســتفاده از تسهیالت اشتغال پایدار‬ ‫روستایی را از دیگر خدمات قابل ارائه این اداره کل به‬ ‫نخبگان و اســتعدادهای برتر استان نام برده و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬منابع خیلی خوبی از ســمت دولت برای توسعه‬ ‫اشتغال پایدار روستایی اختصاص داده شده است زیرا‬ ‫یکی از اســیب های عمده کشور ما بحث مهاجرت از‬ ‫روستا به شهر به دلیل مســاله اشتغال است و بدین‬ ‫منظور تسهیالت خوبی با بهره های پایین توسط دولت‬ ‫برای ایجاد کســب وکار در محیط های روستایی در‬ ‫استان و کشور ارائه شده است که نخبگان البرزی می‬ ‫توانند در این خصوص نیز با استفاده از این تسهیالت‬ ‫در رسته های اعالم شده فعالیت نمایند‪.‬‬ ‫وی اظهــار امیدواری کرد تا با همکاری و همفکری‬ ‫ایــن اداره کل و بنیــاد نخبگان اســتان زمینه های‬ ‫همکاری مشترک برای فعالیت این استعدادها واینده‬ ‫ســازان ایجاد شــود و با توجه به وجود استعدادهای‬ ‫درخشان و نخبگان بسیار در استان و شهرستان و رفع‬ ‫مشکالت انان بستر فعالیت انها را فراهم و از ظرفیت‬ ‫و اســتعداد این عزیزان در جهت رشد و خودکفایی و‬ ‫بــی نیازی به محصوالت خارجی بویژه در ایام تحریم‬ ‫استفاده شود‪.‬‬ ‫در ادامه این جلسه محمد نبیونی رئیس بنیاد نخبگان‬ ‫استان نیز از برنامه های این بنیاد برای رشد و پیشرفت‬ ‫نخبگان استانی و زمینه های همکاری مشترک بین‬ ‫دستگاهی و این مرکز برای مسائل نخبگان مواردی را‬ ‫بیان کرد و نخبگان حاضر درجلسه مشکالت و نقطه‬ ‫نظرات خود را در جلسه عنوان کردند‪.‬‬ ‫کشاورزان الربزی هنوز با بحران اب روبرو نشده اند‬ ‫مدیر اب و خاک سازمان جهاد کشاورزی البرز گفت‪:‬‬ ‫یکی از دالیل عدم استقبال کشاورزان البرزی از سیستم‬ ‫نوین ابیاری این است که کشاورزان ما هنوز ان طور که‬ ‫باید و شاید با بحران اب مواجه نشده و برای ابیاری باغ‬ ‫و زمین خود با قطعی اب روبه رو نبوده اند‪.‬‬ ‫حجت اهلل رضایی در گفت وگو با ایســنا با اشــاره به‬ ‫اینکــه بیش از ‪ ۱۸‬هزار هکتار از اراضی زراعی و باغات‬ ‫البرز به سیستم های نوین ابیاری مجهز شده ‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫مســاحت اراضی زراعی و باغی اســتان حدود ‪ ۶۴‬هزار‬ ‫هکتار اســت ولی همه این وسعت ظرفیت اینکه تحت‬ ‫پوشش سیستم های نوین ابیاری قرار بگیرند را ندارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با رصد و ارزیابی های صورت گرفته بیش‬ ‫از ‪ ۴۵‬هزار هکتار از اراضی کشــاورزی و باغات اســتان‬ ‫پتانسیل تجهیز به این سیستم را دارند که طی دو دهه‬ ‫گذشته بیش از ‪ ۱۸‬هزار هکتار ان انجام شده است‪.‬‬ ‫این مســئول در پاســخ به اینکه با توجه به مدیریت‬ ‫مصرف اب و صرفه جویی قابل توجهی که استفاده ازاین‬ ‫سیســتم ها دارد چرا باغداران و کشاورزان از راه اندازی‬ ‫ان اســتقبال چندانی نمی کنند‪ ،‬گفــت‪ :‬یکی از موانع‬ ‫اجرای گسترده این طرح نوسان قیمت لوله پلی اتیلن و‬ ‫تجهیزات سیستم های نوین ابیاری است‪.‬‬ ‫رضایی با بیان اینکه در طول پنج سال گذشته قیمت‬ ‫لوله پلی اتیلــن بیش از ‪ ۲۰۰‬درصد‬ ‫افزایش داشته‪ ،‬توضیح داد‪ :‬سال ‪۹۳‬‬ ‫قیمت هــر کیلو از ایــن لوله حدود‬ ‫‪ ۸۰۰۰‬تومــان بود ولی حاال به بیش‬ ‫از ‪ ۲۸‬هزار تومان رسیده است‪.‬‬ ‫مدیــر اب و خاک ســازمان جهاد‬ ‫کشــاورزی البرز گفت‪ :‬یارانه ای که‬ ‫دولت برای راه اندازی این سیستم ها‬ ‫به کشاورزان می دهد به اندازه افزایش‬ ‫ت بازار و تورم رشــد نداشــته و‬ ‫قیم ‬ ‫همین باعث می شود استقبال جامعه‬ ‫هدف از این طرح کم شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در حال حاضر ‪۲۲‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۷۵۰‬هزار تومان برای راه‬ ‫اندازی یک هکتار سیســتم ابیاری‬ ‫مدرن به کشاورز داده می شود ولی در‬ ‫واقع راه اندازی این سیستم در این مساحت بیش از ‪۴۵‬‬ ‫میلیون تومان هزینه می برد‪.‬‬ ‫رضایی اضافه کرد‪ :‬یارانــه ای که دولت برای این کار‬ ‫پرداخت می کند کفاف ‪ ۵۰‬درصد هزینه واقعی این طرح‬ ‫در هر هکتار را هم نمی دهد‪.‬‬ ‫مدیر اب و خاک سازمان جهاد کشاورزی البرز گفت‪:‬‬ ‫البته دلیل دیگر عدم استقبال کشاورزان البرزی از این‬ ‫طرح این است که کشاورزان ما هنوز ان طور که باید و‬ ‫شاید با بحران اب مواجه نشده و برای ابیاری باغ و زمین‬ ‫خود با قطعی اب روبه رو نبوده اند‪.‬‬ ‫این مســئول اضافه کرد‪ :‬بدون شــک بــا اموزش و‬ ‫فرهنگســازی در این خصوص می توان کشاورزان را به‬ ‫استفاده از سیستم های نوین ابیاری ترغیب کرد‪.‬‬ صفحه 6 ‫اجتمـاعی‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪37‬‬ ‫هفته اول‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪1399‬‬ ‫جابجایی بیش از ‪ ۷۰‬درصد محموله های الربز از طریق سیستم‬ ‫حمل و نقل جاده ای‬ ‫رئیــس انجمــن صنفــی کارفرمایی‬ ‫شــرکت های حمل و نقــل بین المللی‬ ‫اســتان البرز گفت‪ :‬عدم کنترل ناوگان‬ ‫زمینی سبب رشد بی رویه قیمت ها‪ ،‬نرخ‬ ‫حمل و گرانی بهای تمام شده کاال شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫امیرحسین قیطانی در جمع خبرنگاران‬ ‫در ارتبــاط با فعالیت شــرکت های بین‬ ‫المللی حمل و نقل در استان البرز اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در سال ‪ ۹۶‬به دنبال برگزاری ازمون‬ ‫تاسیس شــرکت های حمل و نقل بین‬ ‫المللی بالغ بر ‪ ۱۰‬شرکت در این زمینه‬ ‫در استان البرز مشغول به فعالیت شدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬وی افزود‪ :‬قسمت‬ ‫اعظم مدیران عامل شرکت های حمل و‬ ‫نقل بین المللی از طریق ازمون سراسری‬ ‫ویژه تاسیس این شــرکت ها که توسط‬ ‫سازمان راهداری و حمل و نقل برگزار می شود‪ ،‬موفق به‬ ‫تشکیل شرکت شده اند‪.‬‬ ‫رئیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و‬ ‫نقل بین المللی استان البرز با اشاره به وجود ظرفیت هایی‬ ‫از جمله ُمدهای هوایی‪ ،‬دریایی‪ ،‬زمینی‪ ،‬ریلی و ترانزیت‬ ‫در شــرکت های حمل و نقل بین المللی بیان کرد‪ :‬این‬ ‫شرکت ها در حال حاضر در تمامی این شاخه ها به ارائه‬ ‫خدمت مشغول هستند‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬شرکت های حمل و نقل زمینی استان‬ ‫اغلب کاالها را به کشــورهای همسایه از جمله ترکیه‪،‬‬ ‫عراق‪ ،‬افغانستان و کشورهای اتحادیه کشورهای مستقل‬ ‫یا کشورهای مستقل مشترک المنافع حمل می کنند‪.‬‬ ‫قیطانی عنوان کرد‪ :‬شرکت های حمل و نقل بین المللی‬ ‫استان که الزامات حمل و نقل کاال از یک کشور به کشور‬ ‫دیگر را فراهم می کنند‪ ،‬به واسطه روابط تجاری ایران با‬ ‫کشورهایی چون روسیه‪ ،‬چین و برخی دیگر کشورهای‬ ‫اروپایی به صورت دریایی و هوایی فعالیت دارند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تجارت خارجی کشــور تحت تاثیر‬ ‫تحریم های ناجوانمردانه و البته برخی تصمیمات داخلی‬ ‫با رکود مواجه شــده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به یقین تحت‬ ‫تاثیر این رخدادها تمامی عوامل زنجیره تامین در بخش‬ ‫واردات و صادرات با مشکالت و چالش هایی مواجه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه در کنار تحریم های اقتصادی‬ ‫شــیوع ویروس کرونا هم موجــب اختالل در صنعت و‬ ‫تولید کشورشده است‪ ،‬گفت‪ :‬در چنین شرایطی مدیران‬ ‫صنعت حمل و نقل کشورهم مانند سایر صنوف مجبور‬ ‫به کاهش هزینه و گاهی توقف کامل فعالیت های خود‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه متاسفانه اولین بخش تاثیر گذار در‬ ‫کاهش هزینه ها منابع انسانی اســت‪ ،‬افزود‪ :‬شرکت ها‬ ‫امروز با از دســت دادن با ارزش ترین ســرمایه خود که‬ ‫منابع انسانی اموزش دیده است‪ ،‬به یقین در دوران پسا‬ ‫کرونا با چالش های زیادی مواجه می شوند‪.‬‬ ‫رئیس انجمن شــرکت های حمل و نقل بین المللی‬ ‫استان البرز تاکید کرد‪ :‬توجه و حمایت دولت به بخش‬ ‫حمل و نقل بین المللی کاال برای نجات صنف حمل و‬ ‫نقل کشور از نابودی ضروری است‪.‬‬ ‫قیطانی بیان کرد‪ :‬از یکسو تداوم بی توجهی به وضعیت‬ ‫شــرکت های حمل و نقل و سوء مدیریت در این زمینه‬ ‫و از سویی دیگر تضعیف شرکت ها و سایرعوامل چرخه‬ ‫حمل و نقل سبب شده است که همسایگان کشورمان‬ ‫از این فرصت استفاده کرده و با استفاده از پتانسیل های‬ ‫ناب ایران از جمله جاده ابریشم درصدد جایگزین نمودن‬ ‫"جاده ابریشم جدید" هستند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــه دلیل بی توجهی به دیپلماســی‬ ‫خارجی و عدم به کارگیری رفتاری متقابل و متناسب با‬ ‫دیگر کشورها‪ ،‬از ورود ناوگان ما به کشورشان خودداری‬ ‫می کنند‪ ،‬ولی ما با اغوش باز ورود ناوگان این کشورها به‬ ‫ایران را می پذیریم‪.‬‬ ‫رئیس انجمن شرکت های حمل و نقل‬ ‫بین المللی استان البرز‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬عدم‬ ‫کنترل ناوگان زمینی سبب رشد بی رویه‬ ‫قیمت ها‪ ،‬نرخ حمل و گرانی بهای تمام‬ ‫شده کاال شده است‪.‬‬ ‫وی در پاســخ به اینکه نمونه هایی از‬ ‫دفاتر شرکت های حمل و نقل غیرمجاز‬ ‫هم در البرز فعالیــت دارند یا خیر بیان‬ ‫کرد‪ :‬خوشبختانه با تمهیدات اندیشیده‬ ‫شده از سوی اداره کل راهداری و حمل‬ ‫و نقل جاده ای اســتان البرز و از سویی‬ ‫لزوم داشــتن پروانه برای صدور اسناد و‬ ‫فعالیت های حمل و نقلی‪ ،‬دفاتر غیرمجاز‬ ‫در این زمینه در البرز وجود ندارد‪.‬‬ ‫قیطانی بیان کرد‪ :‬به واسطه موقعیت‬ ‫استراتژیک البرز و قرار داشتن در بخش‬ ‫بزرگــی از جاده ترانزیت بین المللی‪ ،‬بیش از ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫محموله های اســتان به صورت حمــل و نقل جاده ای‬ ‫حمل می شود‪.‬‬ ‫وی در پاســخ به اینکه نقصانی در فروش سوخت به‬ ‫کامیون های حامل بار شــرکت های حمل و نقل بین‬ ‫المللی در اســتان البرز وجود دارد یا خیر‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫در حال حاضــر کامیون های حامل بار صادراتی به جز‬ ‫دریافت سهمیه سوخت به هنگام خروج از کشور باقی‬ ‫سوخت مورد نیاز خود را از طریق کشورهای همسایه و‬ ‫به قیمت ان کشورها دریافت می کنند‪.‬‬ ‫رئیس انجمن شــرکت های حمل و نقل بین المللی‬ ‫استان البرز‪ ،‬گفت‪ :‬ســهمیه سوخت تخصیصی بسته‬ ‫به مقصد خارجی کامیون ها متفاوت اســت‪ ،‬به عنوان‬ ‫نمونه زمانی که مقصد سفر کشورهایی مانند ارمنستان‪،‬‬ ‫اذربایجان‪ ،‬افغانستان و یا عراق باشد در حدود ‪ ۲۰۰‬لیتر‬ ‫و برای سفر به کشــوری مانند ترکیه حدود ‪ ۵۰۰‬لیتر‬ ‫گازوئیل به کامیون ها تعلق می گیرد؛ در حالی که مخزن‬ ‫این کامیون ها حدود ‪ ۸۰۰‬تا ‪ ۱۲۰۰‬لیتر گنجایش دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در بحث افزایش ســهمیه سوخت‬ ‫کامیون هــای حامل محموله هــای صادراتی از طریق‬ ‫تشــکل های تخصصی پیگیری های مکرر انجام شده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه تا به امروز نتیجه مناسبی حاصل‬ ‫نشــده و الزم اســت که دولت تمهیدات الزم را برای‬ ‫افزایش سهمیه سوخت این کامیون ها بیاندیشد‪.‬‬ ‫سهمیه البرز از سد امیرکبیر فع ً‬ ‫ال با حفر چاه در کنار رودخانه کرج تامین می شود‬ ‫مدیرعامل ابفای البرز گفت‪ :‬از انجایی که ساخت تصفیه‬ ‫خانه شــماره ‪ ۳‬کرج بیش از ‪ ۱۵۰‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫الزم اســت و در بازه زمانی یک تا دو ساله امکان تامین‬ ‫ان وجود ندارد‪ ،‬وزارت نیرو این مجوز را برای ابفای البرز‬ ‫صادر کرده که با احداث شش چاه از رودخانه کرج ‪۵۰۰‬‬ ‫لیتر در ثانیه برداشت کند تا این سهمیه به هدر نرود‪.‬‬ ‫ذوالفقار مهدی زاده در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد‪:‬‬ ‫به دنبال موافقت وزارت نیرو برای‬ ‫تخصیص اب بیشتر برای مصارف‬ ‫شرب شــهروندان کرجی مجوز‬ ‫حفر و تجهیز شش حلقه چاه در‬ ‫حاشیه رودخانه کرج اخذ شده که‬ ‫تا کنون ســه حلقه از ان حفر و‬ ‫اماده تجهیز شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این چاه ها عمیق‬ ‫نیســتند و در حاشــیه رودخانه‬ ‫کرج احداث می شوند تا برداشت‬ ‫اب های سطحی به جای رودخانه‬ ‫از طریق انها انجام شود‪.‬‬ ‫وی توضیح با اشــاره به اینکه‬ ‫ابــی که از طریق ایــن چاه های‬ ‫فلمــن تامین می شــود کیفیت‬ ‫باالی دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬از انجایی که‬ ‫ممکــن اســت اب باال دســت‬ ‫رودخانه بــه دلیل فعالیت هــای واحدهــا پذیرایی و‬ ‫رستوران ها‪ ،‬ریختن گازوییل و نفت و حتی وجود پسماند‬ ‫شــهروندان از سالمت و کیفیت الزم برخوردار نباشد و‬ ‫گاه الودگی هایی در خود داشــته باشد‪ ،‬اقدام به احداث‬ ‫چاه های فلمن کرده ایم‪.‬‬ ‫این مسئول افزود‪ :‬با این کار به جای برداشت مستقیم‬ ‫‪7‬‬ ‫اب از رودخانه‪ ،‬سهمیه جدید تخصیصی به البرز از این‬ ‫چاه ها برداشت می شود و بعد به شبکه ابرسانی منتقل‬ ‫و بعد از کلر زنی و میکروب زدایی و باکتری زدایی برای‬ ‫مصرف مردم اماده می شود ‪.‬‬ ‫مهدی زاده تاکید کرد‪ :‬از انجایی که ســاخت تصفیه‬ ‫خانه شــماره ‪ ۳‬کرج بیش از ‪ ۱۵۰‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫الزم اســت و در بازه زمانی یک تا دو ساله امکان تامین‬ ‫ان وجود ندارد‪ ،‬وزارت نیرو این مجوز را برای ابفای البرز‬ ‫صادر کرده که با احداث شش چاه از رودخانه کرج ‪۵۰۰‬‬ ‫لیتر در ثانیه برداشت کند تا این سهمیه به هدر نرود‪.‬‬ ‫مهدی زده گفت‪ :‬با توجه به اینکه جمعیت البرز رو به‬ ‫افزایش باید از این فرصت اســتفاده کنیم تا بتوانیم اب‬ ‫مورد نیاز مشترکان را تامین کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ابفای البرز گفت‪ :‬اقدامات ساخت تصفیه‬ ‫خانه انجام شــده ولی با توجه به اعتبار باالی مورد نیاز‬ ‫برای بهره برداری از ان‪ ،‬برای اینکه بتوانیم سهمیه و حق‬ ‫البرزی ها را بگیریم با این روش ابتکاری اقدام به برداشت‬ ‫از اب رودخانه کرج کرده ایم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه کیفیت اب این چاه ها هیچ فرقی‬ ‫با اب تصفیه خانه ندارد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬یکی از روش های‬ ‫تصفیه اب این اســت که اب از الیه های مختلف خاک‬ ‫پایین می رود و به نوعی پاالیش می شود بنابراین مردم با‬ ‫خیال راحت می توانند اب این چاه ها را مصرف کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫به دنبال تقویت گل‬ ‫ریحان هستیم‬ ‫مدیر عامل باشگاه گل ریحان البرز گفت‪ :‬به دنبال تقویت تیم‬ ‫هستیم و با نظر سرمربی بازیکنان جدید به تیم اضافه خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رضا رضایی در خصوص اخرین وضعیت گل ریحان البرز در‬ ‫جمع خبرنگاران گفت‪ :‬این روزها تمرینات تیم گل ریحان زیر‬ ‫نظر دکتر مازیار ســرمربی تیم در حال برگزاری است و طبق‬ ‫برنامه ریزی سازمان لیگ عصر فردا پنجشنبه هفتم اسفند در‬ ‫چارچوب رقابت های جام حذفی باید به مصاف مس نوین کرمان‬ ‫برویم‪ .‬امیدوارم بازیکنان تیم با انجام یک بازی زیبا در این دیدار‬ ‫خانگی پیروز شویم‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬مدیر عامل باشگاه گل ریحان در پاسخ به‬ ‫این سوال که ایا برنامه ای برای فصل نقل و انتقاالت دارید اظهار‬ ‫کرد‪ :‬به دنبال تقویت تیم هســتیم و با نظر سرمربی بازیکنان‬ ‫جدید به تیم اضافه خواهند شد‪.‬‬ ‫رضایی در ادامه به جشنواره بزرگ استعدادیابی فوتبال اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬این جشنواره یک اتفاق بزرگ در فوتبال ایران است‬ ‫و باشگاه گل ریحان در این مسیر نگاه ویژه ای به بازیکنان جوان‬ ‫و مستعد خواهد داشت‪.‬‬ ‫رضایی همچنین در ارتباط با صحبت های اخیر ریاست هیات‬ ‫فوتبال که درخواســت کرده همه مسئوالن استان از تیم گل‬ ‫ریحان حمایت ویژه ای داشته باشند اظهار کرد ‪ :‬در ابتدا جا دارد‬ ‫تشکری داشته باشم از منصور بیک وردی رییس هیات فوتبال‬ ‫اســتان البرز او مدیری توانا اســت و در این چند سال کمک‬ ‫شــایانی به فوتبال استان البرز کرده است و در نهایت امیدوارم‬ ‫شاهد این اتفاق باشیم‪ .‬گل ریحان نماینده فوتبال البرز است‪.‬‬ ‫من برای موفقیت اقای منصور بیک وردی در انتخابات هییت‬ ‫رییسه فدراسیون فوتبال تالش خواهم کرد‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬در ارتباط با جشــنواره اســتعدادیابی به‬ ‫زودی اطالعیه و تاریخ برگزاری از طریق سایت رسمی باشگاه‬ ‫اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫تعدادکیوسک هایمطبوعاتی‬ ‫کرج سه برابر میانگین کشوری‬ ‫است‬ ‫رئیس ســازمان ساماندهی مشاغل شــهری و فراورده های‬ ‫کشاورزی شهرداری کرج گفت‪ :‬در حال حاضر ‪ ۳۷۰‬کیوسک‬ ‫مطبوعاتی در مناطق مختلف کرج فعال اســت که این تعداد‬ ‫بیش از ســه برابر میانگین کیوســک های مطبوعاتی در سایر‬ ‫کالنشهرهای کشور است‪.‬‬ ‫احمد خیری در گفت و گو با ایســنا‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫مجوز فعالیت برای برخی از این کیوســک ها به پایان رسیده‪،‬‬ ‫بهره برداران باید جهت تمدید مجوز خود اقدامات الزم را انجام‬ ‫دهنــد چون در غیر این صورت از ادامه فعالیت انها جلوگیری‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه طی ســال های گذشته شاهد نقل و‬ ‫انتقاالت غیر مجاز برخی از این کیوسک ها بوده ایم‪ ،‬افزود‪ :‬طرح‬ ‫ساماندهی کیوســک های مطبوعاتی کرج در دستور کار قرار‬ ‫گرفته و براساس ان بخشی از این دکه های مازاد به مناطق در‬ ‫حال توسعه کرج و حاشیه ای شهر منتقل می شوند و تعدادی‬ ‫هم به طور کامل جمع اوری خواهد شد‪.‬‬ ‫خیری در بخــش دیگری از صحبت های خود با اشــاره به‬ ‫ایجاد ‪ ۲۰‬جایگاه موقــت توزیع میوه عید در کرج تاکید کرد‪:‬‬ ‫این جایگاه ها از ‪ ۲۰‬اســفند فعالیت خود را اغاز می کنند و تا‬ ‫فروردین ماه ســیب و پرتقال مورد نیاز شهروندان را به قیمت‬ ‫مصوب دولتی عرضه می کنند‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان ساماندهی مشاغل شــهری و فراورده های‬ ‫کشاورزی شهرداری کرج گفت‪ :‬در کنار این جایگاه ها شهروندان‬ ‫می توانند میوه مور نیاز خود را از غرفه های بازار روزها هم تهیه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫این مســئول اضافه کرد‪ :‬بازار روزهای شهر در تمام ایام عید‬ ‫به جز اول فروردین تا ســاعت ‪ ۱۴‬به شهروندان خدمات ارائه‬ ‫می دهند‪.‬‬ صفحه 7 ‫سال سوم‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫شماره ‪37‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫هفته اول‬ ‫دبیر تحریریه و صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪99‬‬ ‫چاپ‪ :‬کهن پذیرش اگهی‪09365129303 :‬‬ ‫‪ 13‬رجب ‪1442‬‬ ‫ادرس‪ :‬کرج‪ .‬چهارراه هفت تیر‪ .‬کوچه فدایی تلفن‪0935 422 50 24 :‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪ 1000‬تومان‬ ‫دانـســتـن حـــق مــــردم اســت‬ ‫‪25 Feb 2021‬‬ ‫‪Thursday‬‬ ‫اســتان البرز با قرار گرفتن در مسیر‬ ‫ارتباطی پایتخت و ‪ ۱۴‬اســتان کشــور‬ ‫ســاکنان ان از سال ها پیش تاکنون از‬ ‫گره های ناگشــوده و کور ترافیکی رنج‬ ‫می بردند که اینک با گشــایش ازاد راه‬ ‫غدیر و پروژه های بزرگ ارتباطی دیگر‪،‬‬ ‫مردم این اســتان و خیل گردشــگران‬ ‫شاهد گذر از بن بست ها هستند‪.‬‬ ‫ازاد راه غدیر(ابیــک ‪ -‬چرمشــهر)‬ ‫یا کمربند جنوبی اســتان هــای البرز‬ ‫و تهــران ‪ ،‬همزمان با میالد خجســته‬ ‫حضرت امیر مومنان علی (ع) با حضور‬ ‫ویدئوکنفرانســی رییــس جمهــوری‬ ‫اسالمی ایران و سایر مسووالن کشوری‬ ‫در محدوده اســتان های قزوین‪ ،‬البرز‪،‬‬ ‫مرکزی و تهران گشایش یافت ‪.‬‬ ‫افتتــاح این پروژه عظیــم و هزاران‬ ‫طــرح دیگر عمرانــی در زمــان کوتاه‬ ‫و شــرایط تحریمــی و کرونایی‪ ،‬عزم و‬ ‫اراده پوالدین ایرانی و مسووالن اجرایی‬ ‫کشــور برای شکستن بن بست ها را به‬ ‫نمایش گذاشت‪.‬‬ ‫بــا اینکه احداث این پــروژه به طول‬ ‫‪ ۱۵۸‬کیلومتــر در ســال ‪ ۱۳۹۲‬کلید‬ ‫خــورد امــا از ســال ‪۱۳۹۴‬‬ ‫ســرعت عمل بــرای احداث‬ ‫ان بیشــتر شــد و مهندسان‬ ‫ایرانی بدون توجه به مشکالت‬ ‫تحریمــی و موانع دیگر از دل‬ ‫کوه ها و دشــت ها ازاد راهی‬ ‫عظیم را گذر دادند که در ســطح کشور و منطقه نظیر‬ ‫است‪ ،‬ازاد راهی که ایمنی ان باال و از کمترین مخاطرات‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫احداث این ازاد راه در مســیر ترانزیتی کشور افزون بر‬ ‫روان سازی انتقال بار و کاال و تسهیل در تامین نیازهای‬ ‫داخلی ‪ ،‬شــریان تجارت بین المللی را شتاب می بخشد‬ ‫و کامیون و تریلرها در زمان کوتاه و ایمنی مســیر ‪ ،‬بار‬ ‫خود را به مقصد انتقال می دهند‪.‬‬ ‫انتقال مســیر حرکت خودروهای ســنگین از ازاد راه‬ ‫های البــرز و تهران به کمربند جنوبی این اســتان ها‪،‬‬ ‫مزیت دیگری اســت که افزون بر کاهش سوانح ‪ ،‬موجب‬ ‫روان ســازی ترافیک ازاد راه تهران ‪ -‬کرج ‪ -‬قزوین می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫شگفتی های ان است زیرا تکمیل قطعه‬ ‫نخست ازاد راه تهران ‪ -‬شمال به طول‬ ‫‪ ۳۲‬کیلومتر ‪ ۲۵‬سال زمان برد و ساخت‬ ‫ادامه ازاد راه شهید همت به طول حدود‬ ‫‪ ۱۵‬کیلومتر ‪ ۱۲‬سال به طول انجامید‬ ‫اما ازاد راه ابیک ‪ -‬چرمشــهر به طول‬ ‫‪ 158‬کیلومتر حدود پنج سال زمان برد‬ ‫که یک رکورد محسوب می شود‪.‬‬ ‫استاندار البرز با بیان اینکه ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫الودگی هوای اســتان ناشــی از تردد‬ ‫خودروها اســت‪ ،‬گفت‪ :‬این الودگی هوا‬ ‫با گشایش مسیرهای جدید به کمترین‬ ‫سطح خود خواهد رسید‪.‬‬ ‫ازادراه ابیک ‪ -‬چرمشــهر بین استان‬ ‫هــای قزوین ‪ ،‬البــرز ‪ ،‬مرکزی و تهران‬ ‫احداث شــده کــه ‪ ۴۳‬کیلومتر ان در‬ ‫حــوزه جغرافیایی البرز قــرار دارد و در‬ ‫واقع کمربندی جنوبی استان محسوب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫تفکیــک ترافیــک ترانزیتی و‬ ‫کاهش حــوادث از مزایای ازاد راه‬ ‫غدیر است‬ ‫رییس پلیــس راه نیــروی انتظامی‬ ‫جمهوری اســامی ایــران با‬ ‫برشمردن مزایای مختلف ازاد‬ ‫راه غدیر(ابیک ‪ -‬چرمشــهر)‬ ‫گفت ‪ :‬باالبردن ضریب ایمنی‬ ‫سفر‪ ،‬تفکیک ترافیک تجاری‬ ‫از غیــر ترانزیتــی و کاهــش‬ ‫حــوادث جاده ای از مزیت های افتتــاح این ازاد راه به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫سرهنگ هادی امیدوار در مراسم افتتاح ازاد راه غدیر‬ ‫که به مناســبت میالد با ســعادت حضرت علی (ع) و با‬ ‫حضور ویدئوکنفرانســی رییس جمهــوری و وزیر راه و‬ ‫شهرســازی در نوار جنوبی استان های البرز و تهران که‬ ‫در اشتهارد برگزار شد‪ ،‬افزود‪ :‬این ازاد راه به لحاظ ایمنی‬ ‫باال نقش موثری در کاهش تصادفات و حوادث جاده ای‬ ‫راه های منتهی به پایتخت را دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ازاد راه غدیر یا ابیک ‪ -‬چرمشــهر به‬ ‫طــول ‪ ۱۵۸‬کیلومتر بین اســتان های قزویــن ‪ ،‬البرز ‪،‬‬ ‫مرکزی و تهران واقع شده که بخش مهمی از بار تجاری‬ ‫و ترانزیتی کشــور و تهران به این مســیر جدید انتقال‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫امیدوار گفت ‪ :‬ایــن ازاد راه از ایمنی باالیی برخوردار‬ ‫بوده و موجب می شــود تا مسیر خودروهای سنگین و‬ ‫ســبک در ازاد راه تهران ‪ -‬کرج ‪ -‬قزوین تفکیک شود و‬ ‫خودروهای سنگین به ازاد راه غدیر هدایت شوند که این‬ ‫امر نقش مهمی در روان سازی ترافیک و کاهش تصادف‬ ‫جاده ای در بخشی از ازاد راه های تهران و البرز دارد‪.‬‬ ‫رییس پلیس راه ناجا افزود‪ :‬ازاد راه غدیر که از جنوب‬ ‫اســتان های تهران ‪ -‬البرز می گذرد در مســیر شهرک‬ ‫های بزرگ صنعتی استان های تهران ‪ ،‬البرز ‪ ،‬مرکزی و‬ ‫قزوین قرار دارد و در واقع دسترســی اسان برای تجارت‬ ‫و انتقال محصوالت تولیدی صنایع محسوب می شود‪.‬‬ ‫عملیات ساخت این ازاد راه در سال ‪ ۹۲‬اغاز شد که از‬ ‫‪ ۹۴‬ســرعت پیدا کرد‪ ۴۳ ،‬کیلومتر این ازاد راه در حوزه‬ ‫جغرافیایی استان البرز است‪.‬‬ ‫اســتان البرز دارای یک هزارو‪ ۴۵۰‬کیلومتر ازاد راه ‪،‬‬ ‫بزرگراه ‪ ،‬راه اصلی و فرعی اســت که ‪ ۱۸‬درصد ترافیک‬ ‫جاده ای کشور به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫طی ســال گذشته و امسال مردم استان البرز با افتتاح‬ ‫قطعه نخست ازاد راه تهران ‪ -‬شمال به طول ‪ ۳۲‬کیلومتر‬ ‫‪ ،‬ازاد راه شــهید همت به طول ‪ ۱۴‬کیلومتر شاهد به باز‬ ‫نشســتن بخش عظیمی از مطالبات خــود در حوزه راه‬ ‫سازی بودند‪.‬‬ ‫اکنون این استان ‪ ۲‬پروژه بزرگ راه سازی شامل ازاد‬ ‫راه شمالی کرج به طول ‪ ۱۷.۵‬کیلومتر و جاده هشتگرد‪-‬‬ ‫طالقان به طول حدود ‪ ۳۲‬کیلومتر در اســتانه تکمیل و‬ ‫بهره برداری دارد که با گشــایش این ‪ ۲‬پروژه حلقه راه‬ ‫سازی استان تکمیل می شود‪.‬‬ ‫ازاد راه غدیر نماد شکستن بن بست و تحریم‬ ‫مزیت های ازاد راه غدیر از نگاه مسووالن‬ ‫مدیرکل راه وشهرسازی استان البرز می گوید تالش ها‬ ‫بر این است تا خودروهای سنگین برای کاهش حوادث‬ ‫و ترافیک ازاد راه تهران ‪ -‬کرج ‪ -‬قزوین به مسیر جدید‬ ‫هدایت شوند‪.‬‬ ‫رضــا خالقی گفت ‪ :‬طبق بررســی های کارشناســی‬ ‫افتتــاح ازاد راه غدیر یک میلیــارد و‪ ۳۰۰‬میلیون لیتر‬ ‫صرفه جویی ســاالنه در مصرف ســوخت برای کشور در‬ ‫پی دارد ضمن انکه زمان ســفر در این مسیر ‪ ۱.۵‬ساعت‬ ‫کاهش می یابد‪.‬‬ ‫مدیر کل راه و شهرسازی اســتان البرز اظهار داشت‪:‬‬ ‫ایمنی باال و داشتن چشم اندازهای مناسب از مزیت های‬ ‫ازاد راه غدیر اســت و این مزیت ها موجب شده تا خود‬ ‫رانندگان این مسیر را برای تردد انتخاب کنند‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬هفت هزار میلیارد تومان اعتبار صرف این‬ ‫پروژه عظیم شده که ‪ ۷۰‬درصد ان توسط قرارگاه خاتم‬ ‫االنبیــاء(ص) و ‪ ۳۰‬درصد از محل اعتبارات وزارت راه و‬ ‫شهرسازی برای ان هزینه شده است‪.‬‬ ‫خالقــی بیان داشــت ‪ :‬در این محور چهار ایســتگاه‬ ‫عوارضی پیش بینی شــده که طی ‪ ۲۰‬سال هزینه صرف‬ ‫شده باید به قرارگاه ه خاتم االنبیاء(ص) بازگشت کند تا‬ ‫صرف پروژه های دیگر شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هر چند میزان دقیق عوارض این مسیر‬ ‫تعیین نشــده اما طبق اظهارات مسووالن کشوری‪ ،‬نرخ‬ ‫عوارض ان کمتر از ســایر ازاد راه های کشــور تصویب‬ ‫خواهد شد تا مردم از این مسیر بیشتر بهره ببرند‪.‬‬ ‫تکمیل ازاد راه غدیــر یک رکورد عمرانی در‬ ‫کشور است‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی اوایل در بازدیــد از ازاد راه‬ ‫غدیر اعــام کرد که تکمیــل ازاد راه ‪ ۱۵۸‬کیلومتری‬ ‫غدیر (ابیک ‪ -‬چرمشــهر) در مدت زمان کوتاه‪ ،‬شرایط‬ ‫تحریمــی و کرونایی یک رکورد زمانــی و عمرانی برای‬ ‫کشور محسوب می شود‪.‬‬ ‫محمد اســامی افزود‪ :‬این مســیر دارای مزیت های‬ ‫فراوانی از جمله روان ســازی ترافیک در البرز و اســتان‬ ‫های همجوار‪ ،‬کاهش الودگی هوا‪ ،‬کاهش مصرف سوخت‬ ‫‪ ،‬نقطه اتصال و تجمیع چند محور بزرگراهی‪ ،‬تسهیل در‬ ‫مســافرت ها به ‪ ۱۴‬استان کشــور و کاهش بیش از یک‬ ‫ونیم ساعت زمان سفر است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در واقع عملیات ســاخت این پروژه به‬ ‫صورت جدی از ســال ‪ ۹۴‬اغاز شــده و که ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫ساخت ان در ‪ ۲‬سال اخیر انجام شده است‪.‬‬ ‫‪ ۴۰‬درصد بار ترافیکی البرز کاهش می یابد‬ ‫اســتاندار البرز اعالم کرد که با افتتــاح ازاد راه ‪۱۵۸‬‬ ‫کیلومتری ابیک ‪ -‬چرمشــهر زمینه کاهش ‪ ۴۰‬درصدی‬ ‫ترافیک البرز فراهم شده است ‪.‬‬ ‫عزیزاله شــهبازی افزود‪ :‬این ازاد راه زمان سفر را در‬ ‫البرز بیش از ‪ ۱.۵‬ســاعت کاهش می دهد و مردم البرز‬ ‫از دســت ترافیک سنگین ازاد راه تهران‪ -‬کرج ‪ -‬قزوین‬ ‫خالصی می یابند‪.‬‬ ‫اســتاندار البرز گفت‪ :‬اکنون تردد فراوان خودروها در‬ ‫ازاد راه تهران ‪ -‬کرج ‪ -‬قزوین سبب شده تا مردم ساعت‬ ‫ها در ترافیک گرفتار شــوند اما با گشایش ازاد راه ابیک‬ ‫ چرمشهر این مشکل برطرف می شود و بخش زیادی از‬‫ترافیک البرز به ازاد راه جدید منتقل خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با قدردانــی از اهتمام دولت تدبیر و امید ‪ ،‬وزارت‬ ‫راه و شهرسازی و قرارگاه خاتم االنبیا(ص) بیان داشت ‪:‬‬ ‫تکمیل این پروژه کار بزرگی در کشــور و البرز محسوب‬ ‫می شــود و بــه نمایندگی از مردم خوب اســتان البرز‬ ‫قدردان این خدمات و تالش ها هستم‪.‬‬ ‫شــهبازی گفت ‪ :‬بیشــتر بهره این پــروژه برای مردم‬ ‫استان البرز و ‪ ۱۴‬اســتان دیگر کشور است زیرا تاکنون‬ ‫مسافران و مردم ساعت ها در ترافیک جاده های منتهی‬ ‫به پایتخت گرفتار شده اند‪.‬‬ ‫وی اظهارداشت‪ :‬احداث این پروژه در کمترین زمان از‬ صفحه 8

آخرین شماره های هفته نامه عصر البرز

هفته نامه عصر البرز 42

هفته نامه عصر البرز 42

شماره : 42
تاریخ : 1400/01/26
هفته نامه عصر البرز 41

هفته نامه عصر البرز 41

شماره : 41
تاریخ : 1400/01/19
هفته نامه عصر البرز 40

هفته نامه عصر البرز 40

شماره : 40
تاریخ : 1399/12/28
هفته نامه عصر البرز 39

هفته نامه عصر البرز 39

شماره : 39
تاریخ : 1399/12/21
هفته نامه عصر البرز 38

هفته نامه عصر البرز 38

شماره : 38
تاریخ : 1399/12/14
هفته نامه عصر البرز 36

هفته نامه عصر البرز 36

شماره : 36
تاریخ : 1399/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!