هفته نامه عصر البرز شماره 31 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه عصر البرز شماره 31

صفحه بعد

هفته نامه عصر البرز شماره 31

هفته نامه عصر البرز شماره 31

‫سال سوم‬ ‫شماره ‪31‬‬ ‫هفته سوم‬ ‫‪ 18‬دی ‪99‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االولی ‪1442‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪ 1000‬تومان‬ ‫دانستن حق مردم است‬ ‫شهردار کرج‪ :‬توجه به‬ ‫مقوله فرهنگی در مدیریت‬ ‫شهری مشهود است‬ ‫‪7 Jan 2021‬‬ ‫‪Thursday‬‬ ‫‪4‬‬ ‫فرماندار کرج‪ :‬تب کرونا در کرج فروکش‬ ‫نکرده است‬ ‫‪2‬‬ ‫استاندار البرز‪:‬‬ ‫رشد ‪ ۹۴‬درصدی‬ ‫صادرات البرز‬ ‫نسبت به سال قبل‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫نیروگاه ها به‬ ‫دلیل کمبود گاز‪،‬‬ ‫سوخت مایع‬ ‫مصرف می کنند‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫نگاه جزیره ای در‬ ‫شهرداری ها به روند‬ ‫خدمت رسانی لطمه‬ ‫می زند‬ ‫صفحه ‪5‬‬ ‫تزریق واکسن‬ ‫کرونا اجباری‬ ‫نیست‬ ‫روستائیان به ستوه امده از‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫تخریب طبیعت ساوجبالغ‬ ‫‪8‬‬ ‫اتاق بازرگانی‬ ‫نیازهای عرصه‬ ‫صنعت را به خوبی‬ ‫می داند‬ ‫صفحه ‪7‬‬ صفحه 1 ‫‪@asralborz‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سوم‬ ‫خبر‬ ‫کشف و ضبط‪ ۳۳۰‬دستگاه ماینر‬ ‫مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از محکومیت ‪۳۸‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۷۳۸‬میلیون ریالی قاچاقچی ماینر(اســتخراج‬ ‫ارز دیجیتال) خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشــریفات سازمان‬ ‫تعزیرات حکومتی‪ ،‬حجت اهلل هراتی اظهار کرد‪ :‬با گزارش‬ ‫پلیس اگاهی شهرســتان ســاوجبالغ تعداد ‪ ۳۳۰‬دستگاه‬ ‫ماینر (اســتخراج ارز دیجیتال) در یک بــاغ ویال اطراف‬ ‫هشــتگرد کشــف و به دلیل فقدان مدارک و مســتندات‬ ‫گمرکــی و عدم ثبت در ســامانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫توقیف شدند‪.‬‬ ‫مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان البرز افزود‪ :‬پرونده‬ ‫این گــزارش به شــعبه اول بــدوی تعزیــرات حکومتی‬ ‫ســاوجبالغ ارجاع و پس از رسیدگی و احراز تخلف‪ ،‬حکم‬ ‫به ضبط ماینرهای مکشــوفه صادر و متهم به پرداخت ‪۳۸‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۷۳۸‬میلیون ریال جزای نقدی محکوم شــد‪.‬‬ ‫کمبود گاز در نیروگاه ها و مشکل‬ ‫تولید برق در کشور‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز البرز گفت‪ :‬افزایش میزان مصرف‬ ‫گاز نه تنها در البرز بلکه در اغلب اســتان ها باعث شــده‬ ‫میزان تولید این انرژی در مقایســه با مصرف ان از حالت‬ ‫تناسب خارج و کمتر باشد‪.‬‬ ‫حســین تقی نژاد در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه‬ ‫مشترکین البرزی طی ‪ ۲۴‬ساعت گذشته ‪ ۲۵‬میلیون متر‬ ‫مکعــب گاز مصرف کرده اند‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬افزایش برودت‬ ‫هوا در روزهای گذشــته باعث شده مردم شعله بخاری ها‬ ‫و دمای شوفاژهای خود را باال ببرند‪ .‬از طرف دیگر شیوع‬ ‫کرونا هم باعث شــده مردم بیشــتر لباس بشویند‪ ،‬حمام‬ ‫بروند‪ ،‬در خانه بمانند و در کل گاز بیشتری مصرف کنند‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬طبق امار در دی ماه امسال در مقایسه‬ ‫با مدت مشابه سال گذشــته میزان مصرف گاز مشترکین‬ ‫البرزی ‪ ۱۰‬درصد بیشــتر شده که البته بخشی از ان هم‬ ‫ناشــی از اضافه شدن ‪ ۳۰‬هزار مشترک جدید است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬افزایــش میزان مصــرف گاز نه تنها در‬ ‫البرز بلکه در اغلب اســتان ها باعث شده میزان تولید این‬ ‫انرژی در مقایســه با مصرف ان از حالت تناســب خارج و‬ ‫کمتر باشد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــا توجه بــه اینکه ســوخت اغلب‬ ‫نیروگاه ها با گاز اســت اگر نتوانیــم گاز کافی در اختیار‬ ‫انهــا قرار دهیم خــود به خود تامین برق هم با مشــکل‬ ‫مواجه می شود‪.‬‬ ‫این مســئول با اشــاره به اینکه برای تشــویق به صرفه‬ ‫جویــی در مصرف گاز‪ ،‬مشــترکینی که میزان مصرف گاز‬ ‫انهــا کمتــر از ‪ ۲۰۰‬مترمکعب باشــد از پرداخت گازبها‬ ‫معاف می شــوند‪ ،‬گفت‪ :‬این بخشــنامه از این ماه اجرایی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه مشــترکینی کــه بیش از ‪۲۰۰‬‬ ‫متــر مکعب مصرف می کنند ولی جزء مشــترکین خوش‬ ‫مصرف به شــمار مــی ایند هم با کاهــش میزان مصرف‬ ‫تشویق خواهند شد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬چنانچه مصرف کنندگان‬ ‫نســبت به میانگین دو سال گذشته ‪ ۱۰ ،‬درصد از مصرف‬ ‫خــود را کاهش دهند گازبهای انهــا با ‪ ۱۵‬درصد کاهش‬ ‫محاسبه می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز البــرز افــزود‪ :‬همچنین برای‬ ‫جلوگیــری از مصرف دهک های باال اگــر مصرف کنندگان‬ ‫پرمصرف ‪ ۱۵‬درصد افزایش نســبت به دو ســال گذشته‬ ‫داشــته باشــند‪ ،‬قیمت گاز برای انهــا ‪ ۱۵‬درصد افزایش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫تقی نژاد اضافه کرد‪ :‬بخشــودگی هزینه گاز دهک های‬ ‫پایین و کم مصرف جامعه عالوه بر اینکه به اقتصاد خانوار‬ ‫کمــک می کند باعث افزایش انگیزه در مردم برای کاهش‬ ‫مصرف گاز می شود‪.‬‬ ‫شماره ‪31‬‬ ‫هفته سوم‬ ‫‪ 18‬دی ‪1399‬‬ ‫سیــاسی‬ ‫رشد ‪ ۹۴‬درصدی صادرات البرز نسبت به سال قبل‬ ‫نماینده عالی دولت در اســتان البرز‬ ‫گفت‪ :‬صادرات البرز در ‪ ۹‬ماهه ســال‬ ‫جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل‬ ‫‪ ۹۴‬درصــد به مبلغ ‪ ۷۳۱‬میلیون دالر‬ ‫رشد داشته است‪.‬‬ ‫عزیزاله شهبازی در جلسه کمیسیون‬ ‫برنامه ریزی مقابله با قاچاق کاال و ارز‬ ‫استان که روز سه شنبه ‪ ۱۶‬دی ماه در‬ ‫سالن شهدای دولت استانداری برگزار‬ ‫شد‪ ،‬با اشــاره به اینکه هیچ موضوعی‬ ‫در استان به دلیل شیوع کرونا معطل‬ ‫نماند‪ ،‬افزود‪ :‬مسائل حوزه های مختلف‬ ‫در قالب جلســات کم تراکم با رعایت‬ ‫دستورالعمل های بهداشتی و یا ویدئو‬ ‫کنفرانس رسیدگی شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬وی با قدردانی از‬ ‫همراهی رییس کل دادگســتری البرز‬ ‫و دادســتان کرج و مجموعه دستگاه‬ ‫قضا در اســتان‪ ،‬ادامه داد‪ :‬همچنین نیروهای نظامی و‬ ‫انتظامی و امنیتی و اداره کل بازرســی استان اقدامات‬ ‫بســیار خوبی در جهت مقابله بــا قاچاق کاال و ارز در‬ ‫استان داشته اند‪.‬‬ ‫شــهبازی گفت‪ :‬قاچاق ســمی مهلک برای اقتصاد‬ ‫کشــور و سد محکمی در مســیر جهش و رونق تولید‬ ‫و اشــتغال اســت و یکی از مولفه های اساسی توسعه‬ ‫پایدار‪ ،‬عدم وجود قاچاق کاال و ارز محسوب می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قاچاق‪ ،‬سیستم تولید داخلی را مضمحل‬ ‫می کند از این رو باید با عزم جدی در راستای مقابله‬ ‫با این پدیده وارد شویم‪.‬‬ ‫استاندار البرز با اشاره به اینکه نیروی انتظامی استان‬ ‫در حوزه های مختلف بویژه اخیرا در کشف قاچاق کاال‬ ‫و مقابله با کرونا‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در ‪ ۹‬ماه اخیر بر اســاس‬ ‫کشــفیات صورت گرفته ‪ ۸۹‬درصد افزایش کشفیات‬ ‫کاالی قاچاق را در استان شاهد بودیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ســازمان صمت اســتان نیز در راستای‬ ‫شناســایی‪ ،‬پشتیبانی و حمایت از کشف کاالی قاچاق‬ ‫ضمن تقویت نیرو‪ ،‬با جدیت بیشتری وارد عمل شود‪.‬‬ ‫شــهبازی افزود‪ :‬تعزیرات حکومتی‬ ‫اســتان نیز در ‪ ۹‬ماهه امسال ‪۱۳۲۰‬‬ ‫پرونده تشــکیل داده اند که نسبت به‬ ‫مدت مشــابه ســال قبل رشد باالیی‬ ‫داشــته و در این راستا روند رسیدگی‬ ‫ها نیز تقویت شــده و امید اســت با‬ ‫همراهــی دســتگاه قضــا ‪ ۱۱‬درصد‬ ‫پرونــده هــای باقی مانده با ســرعت‬ ‫بیشتری رسیدگی شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در خصــوص دفتر اموال‬ ‫تملیکی اســتان و رونــد فعالیت ان‬ ‫باید پیگیــری جــدی از طریق دبیر‬ ‫کمیسیون صورت گیرد‪.‬‬ ‫استاندار البرز افزود‪ :‬مصوب می شود‬ ‫که تمامی دســتگاه ها طبق قانون به‬ ‫سامانه مربوطه مقابله با کاالی قاچاق‬ ‫کاال و ارز در دادگســتری البــرز بــه‬ ‫صورت پایلوت در کشور متصل شوند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬صــادرات البرز در ‪ ۹‬ماهه ســال جاری‬ ‫نســبت به مدت مشابه ســال قبل ‪ ۹۴‬درصد به مبلغ‬ ‫‪ ۷۳۱‬میلیون دالر رشد داشته است‪.‬‬ ‫شهبازی افزود‪ :‬امید است روند امور در جهت مقابله‬ ‫جــدی با قاچــاق کاال و ارز به پیــروی از تاکیدات و‬ ‫منویــات مقام معظم رهبری در البرز هر چه بیشــتر‬ ‫عملیاتی شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این کمیسیون دارای شان و جایگاه بسیار‬ ‫باالیی اســت و مصوبات ان از اهمیت باالیی برخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫استفاده از مازوت در نیروگاه منتظرقائم ممنوع است‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز گفت‪ :‬برای‬ ‫کاهش غلظت االینده های هوا بنا شده تا مدتی میزان توزیع‬ ‫بنزین معمولی در استان کاهش یابد و توزیع بنزین یورو‪۴‬‬ ‫بیشتر شود‪.‬‬ ‫علی درویش پور در گفت وگو با ایســنا با اشاره به اینکه‬ ‫طبق اســتعالم از اداره کل هواشناسی البرز تا پایان هفته‬ ‫شاهد پایداری هوا و پدیده وارونگی دما در استان هستیم‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برای کاهش الودگی هوا کمیته اضطراری تشکیل‬ ‫شده که مصوبات ان به همه دستگاه ها ابالغ شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬براســاس تصمیم کمیته اضطرار الودگی‬ ‫هوای اســتان‪ ،‬تمام فعالیت های عمرانی که باعث تشدید‬ ‫الودگی هوا می شود تا پایان هفته متوقف شده است‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬طی مدت مذکور کلیه معادن شن و ماسه‬ ‫و کارخانه های تولید بتن تعطیل و استفاده از سوخت مازوت‬ ‫در نیروگاه منتظرقائم ممنوع شده است‪.‬‬ ‫این مســئول اضافه کرد‪ :‬با توجه بــه اینکه الودگی هوا‬ ‫ممکن است برای گروه های حساسی که در سطح شهر تردد‬ ‫دارند مشکل ساز شــود‪ ،‬امبوالنس های اورژانس در معابر‬ ‫پرتــردد حضور دارند تا در صورت بروز مشــکل بتوانند در‬ ‫کمترین زمان به مردم خدمات رسانی کنند‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری البرز گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه خودروها نقش به سزایی در الودگی هوا دارند‬ ‫بنا شده با همکاری پلیس تمامی خودروهایی که فاقد برگه‬ ‫معاینه فنی هستند اعمال قانون شوند‪.‬‬ ‫درویش پور تاکید کرد‪ :‬عالوه براین‪ ،‬طی این مدت تمامی‬ ‫خودروها و موتورســیکلت های دودزا متوقف و به پارکینگ‬ ‫ارجاع داده می شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای کاهش غلظت االینده های هوا بنا شده‬ ‫تا مدتی میزان توزیع بنزین معمولی در استان کاهش یابد و‬ ‫توزیع بنزین یورو‪ ۴‬بیشتر شود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬برای کاهش الودگی هوا تنها یک دســتگاه‬ ‫مســئول نیست و در کنار تعامل بین دستگاهی شهروندان‬ ‫نیز باید با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و استفاده‬ ‫کمتر از خودروهای شخصی نقش خود را ایفا کنند‪.‬‬ ‫فرماندار کرج‪ :‬تب کرونا در کرج فروکش نکرده است‬ ‫معــاون اســتاندار و فرماندارشهرســتان‬ ‫کــرج با بیان اینکه کرج مســیر اصلی تردد‬ ‫به اســتانهای شــمالی کشور اســت و اکثر‬ ‫شهرهای گیالن و مازندران هنوز در شرایط‬ ‫قرمــز کرونایی قرار دارند؛ این کالنشــهر را‬ ‫اســیب پذیر در شــیوع بیماری کووید ‪۱۹‬‬ ‫قلمــداد کرد و گفــت‪ :‬کرج نیــز هنوز در‬ ‫شرایط نارنجی کرونایی قرار دارد و تب کرونا‬ ‫درشهرهای ان فروکش نکرده است و از انجا‬ ‫که این ویروس مستعد جهش است‪ ،‬بنابراین‬ ‫عادی انگار بیماری به منزله بازگشت به موج‬ ‫قبلی محدودیت ها خواهد بود‪.‬‬ ‫غفور قاســم پور با بیان این مطلب گفت‪:‬‬ ‫طبق اعالم رسمی از سوی وزارت بهداشت و‬ ‫درمان و قرارگاه ستاد ملی مدیریت بیماری‬ ‫کرونا کالنشــهر کرج در زمره شــهرهای با‬ ‫شــرایط نارنجی قرار دارد و هنوز تب کرونا‬ ‫در ان فروکش نکرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬وی با اشاره به وضعیت‬ ‫قرمز اســتان های شمالی کشــور نیز افزود‪:‬‬ ‫کرج یکــی از مســیرهای اصلی تــردد به‬ ‫استان های شــمالی کشور است و ترددهای‬ ‫بین استانی این کالنشهرها را اسیب پذیر در‬ ‫معرض افزایش شیوع بیماری قرار می دهد‪.‬‬ ‫قاسم پور با این تحلیل از شرایط ویروس‬ ‫را هنوز نیز مســتعد جهش دانســت و بیان‬ ‫کــرد‪ :‬مردم تصــور نکنند که اگــر در اکثر‬ ‫شهرهای استان شرایط زرد شده است عادی‬ ‫شدن سطح ابتال به بیماری را شاهد هستیم؛‬ ‫دوران گــذار زمان بر اســت و باید مردم با‬ ‫رعایــت شــیوه نامه ها به پایان بخشــیدن‬ ‫شرایط بیماری کمک کنند‪.‬‬ صفحه 2 ‫اجتمـاعی‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪31‬‬ ‫هفته سوم‬ ‫‪ 18‬دی ‪1399‬‬ ‫رئیس جهاد دانشگاهی الربز‪:‬‬ ‫رویکرد کارفرمایی به پایان نامه های دانشجویی باید در‬ ‫اولویت سیاستگذاری دانشگاهی باشد‬ ‫رئیس جهاد دانشــگاهی اســتان البرز‬ ‫گفت‪ :‬کاربــردی کــردن پایان نامه ها و‬ ‫رســاله های دانشــجویی به ویژه این که‬ ‫رویکرد کارفرمایی محور نیز داشته باشند‪،‬‬ ‫در مجامع دانشــگاهی ما چندان شــکل‬ ‫نگرفته است و ضرورت دارد این مهم به‬ ‫عنوان یک اولویت در سیاستگذاری های‬ ‫جامعه دانشــگاهی در دســتور کار قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫احمد رضا فیروزی در گفت وگو با ایسنا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ایده اجرای جشنواره امیرکبیر‬ ‫سه سال قبل از سوی دفتر تجاری سازی‬ ‫فناوری و اشــتغال جهاد دانشگاهی البرز‬ ‫مطرح شد و با پیگیری هایی که در استان‬ ‫صورت گرفت‪ ،‬خوشبختانه به عنوان یک‬ ‫طرح مورد نیاز و ضروری از ســوی سایر‬ ‫دانشگاه ها و سازمان ها مورد استقبال قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫فیروزی اظهــار کرد‪ :‬در ابتدا ایــن طرح به عنوان‬ ‫فعالیت مشــترک جهاد دانشــگاهی و اتاق بازرگانی‬ ‫اســتان در دستور کار قرار گفت و برنامه عملیاتی ان‬ ‫تدوین گردید‪ .‬در ادامه نیز با همراهی بنیاد نخبگان‪،‬‬ ‫دانشگاه ها و سازمان های استانی شبکه سازی های الزم‬ ‫صورت گرفــت و در قالب کمیته هــا و کارگروه های‬ ‫اجرایی‪ ،‬علمی و داوری‪ ،‬این جشــنواره وارد فاز اجرا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫دبیر جشــنواره طرح ها‪ ،‬پایان نامه ها و رســاله های‬ ‫دانشــجویی کاربردی و کارفرما محــور «امیر کبیر»‬ ‫نیروگاه هابه‬ ‫دلیل کمبود گاز‪،‬‬ ‫سوخت مایع‬ ‫مصرفمی کنند‬ ‫ضمن ســپاس از همه دست اندرکارانی که در پیشبرد‬ ‫و شکل گیری فرایند این جشنواره همکاری کرده اند‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬کاربردی کــردن پایان نامه ها و رســاله های‬ ‫دانشجویی به ویژه این که رویکرد کارفرمایی محور نیز‬ ‫داشته باشــند‪ ،‬در مجامع دانشگاهی ما چندان شکل‬ ‫نگرفته اســت و ضرورت دارد این مهم به عنوان یک‬ ‫اولویت در سیاســت گذاری های جامعه دانشگاهی در‬ ‫دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫فیروزی شعار این جشــنواره را «اقدام عملی برای‬ ‫تعامل و ارتباط دانشــگاه با صنعت و جامعه» عنوان و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬برای ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق البرز‬ ‫گفت‪ :‬در شــرایط کمبود گاز برای اینکه‬ ‫فعالیت نیروگاه متوقف نشود‪ ،‬سوخت مایع‬ ‫جایگزین گاز خواهد شد ولی از مشترکین‬ ‫در بخش های مختلف صنعتی‪ ،‬کشاورزی‪،‬‬ ‫خانگی و ‪ ...‬تقاضا می شود در روزهای پیش‬ ‫رو هــم در مصــرف گاز و هم برق صرفه‬ ‫جویی الزم را داشته باشیم تا بتوانیم بدون‬ ‫قطعی گاز و برق از زمستان عبور کنیم‪.‬‬ ‫بهنام بیات در گفت وگو با ایسنا با اشاره‬ ‫به اینکــه افزایش میزان مصرف گاز باعث‬ ‫و جامعه نیازمند اقدامات عملی هستیم؛‬ ‫اقداماتی که به تجاری سازی پژوهش ها و‬ ‫دستاوردهای دانشجویان و استادان منجر‬ ‫شــود و جامعه و صنعت از نتایج زحمات‬ ‫انها بهره مند شوند‪.‬‬ ‫وی جشنواره امیرکبیر را تالشی برای‬ ‫فرهنگ سازی و ترغیب دانشجویان برای‬ ‫رفع مشــکالت جدی جامعه دانســت و‬ ‫افزود‪ :‬ضرورت دارد ارتباط عملی دانشگاه‬ ‫و صنعت بــه صورت واقعــی و ملموس‬ ‫شــکل بگیرد و رویکــرد و هدف گذاری‬ ‫پایان نامه ها و رساله های دانشجویان نیز‬ ‫در این مسیر ارتقا یابد‪.‬‬ ‫وی با بیان این که در اولین جشــنواره‬ ‫افزون بر یک صــد پایان نامــه کاربردی‬ ‫کارفرما محــور به دبیرخانه جشــنواره‬ ‫واصل گردیده است‪ ،‬گفت‪ :‬با شکل گیری‬ ‫این جشــنواره‪ ،‬ایــن امیــدواری وجود‬ ‫دارد کــه در دوره های بعدی جشــنواره‪ ،‬اثار متعدد‬ ‫و متنوع تــری دریافت شــود و بســترهای الزم برای‬ ‫دستیابی به اهداف مورد نظر فراهم گردد‪.‬‬ ‫رئیس جهاد دانشــگاهی البرز گفــت‪ :‬ایین تجلیل‬ ‫از برگزیدگان جشــنواره ملی پایان نامه ها و طرح های‬ ‫کاربردی و کارفرمایی «امیر کبیر» در سالروز شهادت‬ ‫امیرکبیر (‪ ۲۰‬دی ماه) از ساعت ‪ ۹:۳۰‬تا ‪ ۱۲‬با حضور‬ ‫حداقلی تعــدادی از برگزیدگان و مســئوالن برگزار‬ ‫می شــود و ســایر عالقه مندان و مدعویــن از طریق‬ ‫مجازی این مراسم را مشاهده خواهند کرد‪.‬‬ ‫شد طی چند روز گذشته صنایع نیروگاهی‬ ‫اســتان برای چند ســاعت از مدار خارج‬ ‫شوند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به اینکه نیروگاه ‬ ‫اســتان برای تامین برق از گاز اســتفاده‬ ‫می کند‪ ،‬کمبود گاز باعث خلل در فعالیت‬ ‫ان می شود‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬هر چند در شــرایط‬ ‫کمبــود گاز برای اینکــه فعالیت نیروگاه‬ ‫متوقف نشود‪ ،‬سوخت مایع جایگزین گاز‬ ‫خواهد شد ولی از مشترکین در بخش های‬ ‫مختلف صنعتی‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬خانگی و ‪...‬‬ ‫تقاضا می شود در روزهای پیش رو هم در‬ ‫مصرف گاز و هم برق صرفه جویی الزم را‬ ‫داشته باشیم تا بتوانیم بدون قطعی گاز و‬ ‫برق از زمستان عبور کنیم‪.‬‬ ‫این مســئول تاکید کرد‪ :‬طی چند روز‬ ‫گذشــته برای کاهش مصرف برق استان‬ ‫در ســاعات منع تردد یعنی از ‪ ۹‬شب تا ‪۴‬‬ ‫صبح روشنایی بسیاری از معابر استان قطع‬ ‫شد ولی با توجه به برخی مشکالت ایجاد‬ ‫شده و اعتراض شهروندان از دیشب مجددا‬ ‫روشنایی به معابر استان بازگشته است‪.‬‬ ‫نرخ مصوب کپسول گاز ‪ ۱۲۵۰۰‬تومان است‬ ‫مدیر شرکت ملی پخش فراورده های‬ ‫نفتی منطقه البــرز گفت‪ :‬نرخ مصوب‬ ‫دولتی برای هر کپســول ‪ ۱۱‬کیلویی‬ ‫‪ ۱۲۵۰۰‬تومان است و اگر مراکز عرضه‬ ‫از مبلغ مصوب شــده گرانتر بفروشند‬ ‫قابل پیگیری است‪.‬‬ ‫مجتبی دلبری در گفت وگو با ایسنا‬ ‫با اشــاره به اینکه مشکلی برای تامین‬ ‫گاز مورد نیاز استان نداریم‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫برای تامین نیــاز مردم ‪ ۲۲۰۰‬تن گاز‬ ‫مایع درخواســت شــده بود که تقریبا‬ ‫تمامی ان تامین شده است‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره به گالیــه برخی در‬ ‫خصوص عرضه کپسول های گاز مایع با‬ ‫نرخ های متفاوت ادامه داد‪ :‬نرخ گذاری‬ ‫کپسول های گاز مایع از طریق سازمان‬ ‫صمت انجام می شود ولی توزیع ان به‬ ‫عهده شــرکت ملی فراورده های نفتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نرخ مصوب دولتی‬ ‫برای هر کپسول ‪ ۱۱‬کیلویی ‪۱۲۵۰۰‬‬ ‫تومان اســت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬نرخ مصوب‬ ‫کپسول های گاز مایع در سایت شرکت‬ ‫ملی پخش فراورده هــای نفتی اطالع‬ ‫رسانی شده و اگر مراکز عرضه از مبلغ‬ ‫مصوب شــده گرانتر بفروشــند قابل‬ ‫پیگیری است‪.‬‬ ‫این مســئول اضافه کرد‪ :‬حدود ‪۸۶‬‬ ‫عامل فروش گاز مایع در استان وجود‬ ‫دارد که در صورت گرانفروشــی توسط‬ ‫انها مردم می توانند موضوع را با سامانه‬ ‫‪ ۰۹۶۲۷‬در میــان بگذارند تا برخورد‬ ‫الزم صورت بگیرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه یکی از دالیلی که‬ ‫کپســول های گاز مایع به نرخی بیشتر‬ ‫از قیمت مصوب به فروش می رســند‬ ‫استفاده از انها به عنوان سوخت خودرو‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬معموالً این کپســول ها‬ ‫توسط عامل غیر مجاز و در کارگاه های‬ ‫غیــر مجاز بــرای ســوخت خودروها‬ ‫استفاده می شوند که‬ ‫این امر عالوه بر هدر‬ ‫رفت مقادیــر زیادی‬ ‫گاز‪ ،‬ایمنــی راننده و‬ ‫سرنشــینان خودرو‬ ‫را هم بــه خطر می‬ ‫اندازد‪.‬‬ ‫دلبری اضافه کرد‪:‬‬ ‫گاز مایع برای بخش‬ ‫حمــل و نقل تعریف‬ ‫نشده و استفاده از ان‬ ‫در ایــن بخش باعث‬ ‫ســلیقه ای شدن نرخ‬ ‫عرضه می شود‪.‬‬ ‫مدیر شــرکت ملی‬ ‫پخــش فراورده های‬ ‫نفتی منطقــه البرز گفــت‪ :‬به منظور‬ ‫تامیــن کپســول های گاز مایع برای‬ ‫مصرف کننــدگان واقعــی از مهرماه‬ ‫ســامانه ای برای ثبت نام خانوارهایی‬ ‫‪3‬‬ ‫که فاقد گاز شــهری هســتند معرفی‬ ‫شده که بر اساس میانگین مصرف انها‬ ‫ســهمیه ای تعیین شده و به انها تعلق‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تشدید برخورد با خودروهای‬ ‫فاقد معاینه فنی در استان البرز‬ ‫رئیــس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان از تشــدید‬ ‫برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی در ســطح اســتان‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ غالمعلی شرق گفت‪ :‬با شــروع الودگی هوا‬ ‫در شــش ماهه دوم سال که معموالً با وارونگی هوا همراه‬ ‫است‪ ،‬پلیس راهور استان البرز براساس وظیفه ذاتی خود‬ ‫به منظور کاهش الودگی هوا بــا خودروهای فاقد معاینه‬ ‫فنی و دودزا برخورد قانونی می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬وی افزود‪ :‬داشــتن گواهــی معتبر‬ ‫معاینه فنی برای وســایل نقلیه عمومی ســبک و سنگین‬ ‫و همچنین خودورهای شــخصی بــه دلیل اهمیت ضریب‬ ‫ایمنی خودرو و کاهش الودگی هوا ضروری اســت و برابر‬ ‫بند ‪ ۹۴‬ماده یک ائیــن نامه راهنمایی و رانندگی مصوب‬ ‫‪ ،۱۳۸۴‬هر نوع نقصان یا تغییر در وضعیت ظاهری و فنی‬ ‫وســیله نقلیه که موجب کاهش ضریب ایمنی در رانندگی‬ ‫و یــا افزایش بیش از حد مجاز گازهــای االینده هوا و یا‬ ‫الودگی بیش از حد مجاز صدا گردد نقص فنی محســوب‬ ‫می شود ‪.‬‬ ‫رئیس پلیس راهور اســتان با اشــاره به ماده ‪ ۴۳‬ائین‬ ‫نامــه راهنمایی و رانندگی اظهار کرد‪ :‬رانندگی با وســیله‬ ‫نقلیــه فاقد گواهینامه معاینه فنی معتبر ممنوع اســت و‬ ‫دارندگان وســائل نقلیه موتوری مکلفند وسائل نقلیه خود‬ ‫را جهت انجام دوره ای معاینه فنی در مراکز تعیین شــده‬ ‫حاضــر و پس از احراز شــرایط‪ ،‬گواهینامــه معاینه فنی‬ ‫دریافت کنند ‪.‬‬ ‫ســرهنگ شــرق ادامه داد‪ :‬با راه اندازی دوربین های‬ ‫پــاک خوان از ‪ ۱۲‬مهر ماه ســال جــاری‪ ،‬این پلیس به‬ ‫صورت مکانیــزه طرح نظارت‪ ،‬کنتــرل و برخورد ویژه با‬ ‫خودروهــای فاقد معاینه فنی را در دســتور کار خود قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫ایــن مقام انتظامی عنوان کــرد‪ :‬تمامی خودروها بدون‬ ‫اســتثنا چه دولتی و چه شخصی اگر دودزا و دارای نقص‬ ‫فنی باشند در مرحله اول فک پالک‪ ،‬اعمال قانون و اعزام‬ ‫بــه تعمیرگاه صــورت می گیرد و در مرحلــه بعد خودرو‬ ‫توقیف و از تردد انها در ســطح معابر شــهری جلوگیری‬ ‫به عمل می اید‪.‬‬ ‫وی یاد اور شــد‪ :‬از ابتدای ســال جاری تا کنون بیش‬ ‫از ‪ ۹۵‬هــزار‪ ۴۰۹‬وســیله نقلیــه فاقــد معاینــه فنی در‬ ‫معابراستان اعمال قانون شدند که از این تعداد ‪ ۸۴‬هزار و‬ ‫‪ ۹۸۸‬دستگاه از طریق دوربین ها و ‪ ۱۰‬هزار ‪ ۴۲۱‬دستگاه‬ ‫نیز به صورت دســتی اعمال قانون شدند‪ ،‬لذا خودروهای‬ ‫شــخصی که ‪ ۴‬سال از سال ســاخت و تولید انها گذشته‬ ‫و خودروهــای عمومی و دولتی هر یکســال یک بار باید‬ ‫معاینه فنی اخذ کنند‪.‬‬ ‫ســرهنگ شرق در پایان بر لزوم فرهنگ سازی دریافت‬ ‫معاینه فنی برای خودروها تاکید کرد و اظهار کرد‪ :‬اجرای‬ ‫این گونه طرح ها به نفع خود مردم است چرا که استفاده‬ ‫از هوای پاک و بدون الودگی حق همه مردم است و نباید‬ ‫اجــازه دهیم عده ای با خودروهای الوده کننده خود‪ ،‬این‬ ‫حق را از عموم مردم بگیرند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪@asralborz‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال سوم‬ ‫خبر‬ ‫نگاه گزینش صیانت از حقوق‬ ‫پرسنلاست‬ ‫مدیر هسته گزینش شهرداری کرج‪ ،‬نگاه گزینش را نگاهی‬ ‫صیانتی دانست و گفت‪ :‬مهم ترین مالک در هسته گزینش‬ ‫گام برداشتن در چارچوب قانون است‪.‬‬ ‫در اســتانه پانزدهم دی ماه سالروز صدور فرمان بنیانگذار‬ ‫و معمار انقالب اســامی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر‬ ‫تشکیل گزینش در دستگاه های اجرایی‪ ،‬عباس میری‪ ،‬مدیر‬ ‫هسته گزینش شهرداری کرج‪ ،‬ضمن تسلیت ایام فاطمیه و‬ ‫گرامیداشــت یاد و خاطره سردار سلیمانی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حاج‬ ‫قاسم سلیمانی به عنوان پرچمدار دیپلماسی جهادی و نمونه‬ ‫ای کم نظیر از مجاهدت‪ ،‬تقوا‪ ،‬حق طلبی‪ ،‬والیتمداری‪ ،‬ظلم‬ ‫ستیزی و مردمداری که با نگاه انسانی در مقابل ظلم و ستم‬ ‫پرچم عدالت را برافراشت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه این هسته از اوایل سال ‪ ۹۳‬به صورت‬ ‫مستقل در شهرداری کرج کار خود را اغاز کرده است‪ ،‬بیان‬ ‫کــرد‪ :‬واحدهای گزینش در ســال ‪ ۱۳۶۱‬و بــا فرمان امام‬ ‫خمینی (ره) با رویکردی جدید فعال شــدند‪ .‬این در حالی‬ ‫بود که توجه و حساســیت حضرت امام (ره) به امر گزینش‬ ‫در دســتگاه ها و ادارات‪ ،‬با توجه به قرارگیری در اغاز جنگ‬ ‫و فشارهای سنگینی که روی کشور و مسئوالن قرار داشت‪،‬‬ ‫از اهمیت بســیار باالی این مجموعه و نیز تیزبینی و اینده‬ ‫نگری نگاه ایشان حکایت داشت‪.‬‬ ‫مدیر هســته گزینش شــهرداری کرج عنوان کرد‪ :‬ظرف‬ ‫‪۱۰‬مــدت ماه طی شــده از ســال جاری‪ ،‬هســته گزینش‬ ‫شهرداری کرج سیر مراحل گزینش بیش از یک هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫نفــر بکارگیری‪ ،‬تمدید قــرارداد و تبدیل وضعیت همچنین‬ ‫انتصاب در مشــاغل خاص را در مجموعه شــهرداری کرج‬ ‫انجام داده است‪.‬‬ ‫میــری گفت‪ :‬اجرای صحیح و دقیــق قوانین‪ ،‬رعایت حق‬ ‫و انصاف نســبت به نیروها‪ ،‬تسریع در انجام کار و صیانت و‬ ‫دستگیری از حق پرسنل ســر لوحه فعالیت هسته گزینش‬ ‫است و ویژگی های افرادی که در هسته گزینش فعالیت می‬ ‫کنند‪ ،‬اشــاره کرد و گفت‪ :‬صالح بودن‪ ،‬تعهد داشتن‪ ،‬عاقل و‬ ‫صاحب اخالق کریمه بودن‪ ،‬عدم تنگ نظری‪ ،‬در کنار اشراف‬ ‫داشــتن به مسائل و موضوعات روز از مهمترین ویژگی ها و‬ ‫فاکتورهای کسانی است که در این حوزه به کار می پردازند‪.‬‬ ‫از این رو گزینش نیروهای این واحد‪ ،‬با شــدت و حساسیتی‬ ‫بیش از دیگر نیروها انجام می گیرد‪.‬‬ ‫مدیر هســته گزینش شــهرداری کرج یاداور شد‪ :‬ما در‬ ‫گزینش باید دو حق را در نظر بگیریم‪ ،‬نخست حق دستگاه‬ ‫مربوطه و سپس حق افراد را‪ .‬یعنی در مرحله اول نگذاریم با‬ ‫ورود افراد متخلف‪ ،‬بدبینی بین مردم نسبت به دستگاه ایجاد‬ ‫شــود و در مرحله دوم از رد شدن افراد به ناحق جلوگیری‬ ‫کنیم‪..‬‬ ‫میــری در ادامــه از شــهردار محترم کرج‪ ،‬قائــم مقام و‬ ‫معاونین و کلیه مدیران مجموعه شــهرداری کرج به منظور‬ ‫توجه به اهمیت گزینش و حمایت اعضای شــورای اسالمی‬ ‫شهر کرج همچنین اعضای هسته گزینش و همکاران سخت‬ ‫کوش و صادق در این حوزه را جهت اعتال و پیشــرفت این‬ ‫حوزه تقدیر و تشکر کرد‪..‬‬ ‫وی همچنین از کسب رتبه عالی هسته گزینش شهرداری‬ ‫کرج طی ارزیابی صورت گرفته در سال های گذشته توسط‬ ‫هیئت مرکزی گزینش وزارت کشور خبر داد و این موفقیت‬ ‫را مدیون تالش همه مسئوالن این حوزه بوده است‪.‬‬ ‫شماره ‪31‬‬ ‫هفته سوم‬ ‫‪ 18‬دی ‪1399‬‬ ‫شهـرداری‬ ‫شهردار کرج‪:‬‬ ‫توجه به مقوله فرهنگی در مدیریت شهری مشهود است‬ ‫شــهردار کرج یکی از رســالت های مهم شــهرداری‬ ‫در حــوزه فرهنگ را برنامه ریزی برای همه شــهروندان‬ ‫دانســت و گفت‪ :‬توجه به مقولــه فرهنگی در مدیریت‬ ‫شهری مشهود است‪.‬‬ ‫علی کمالی زاده در مراســم افتتاح ساختمان کانون‬ ‫پــرورش فکری اســتان البرز‪ ،‬گفت‪ :‬این ســاختمان با‬ ‫وســعت یک هزار و ‪ ۵۰۰‬مترمربع به واســطه همکاری‬ ‫شــهرداری و کانون پرورش فکــری کودکان اماده و در‬ ‫اختیار شهروندان قرارگرفته است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه شــهرداری یک نهاد عمومی و‬ ‫غیردولتی اســت‪ ،‬افزود‪ :‬در خصوص گسترش امکانات‬ ‫فرهنگی بودجــه ای از طریق دولت به این بخش تزریق‬ ‫افتتاح ساختمان‬ ‫کانون پرورش‬ ‫فکری البرز‬ ‫با اعتبار ‪۵۰‬‬ ‫میلیارد ریال‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫شــهردار کرج ادامه داد‪ :‬بااین وجود عملکرد مدیریت‬ ‫شهری کرج در این حوزه مطلوب بوده و در حال حاضر‬ ‫توجه به مقوله فرهنگی در مدیریت شهری مشهود است‪.‬‬ ‫کمالــی زاده بابیان اینکه یکی از مهم ترین رســالت‬ ‫شهرداری در این دوره انجام برنامه ریزی فرهنگی برای‬ ‫تمام احاد مردم اســت‪ ،‬گفت‪ :‬اجرای زیرســاخت های‬ ‫پایدار فرهنگی در شهر و هزینه های صرف شده از سوی‬ ‫شهرداری برای توسعه فرهنگی است‪.‬‬ ‫گفتنی است؛ ساختمان کانون پرورش فکری کودکان‬ ‫و نوجوانان اســتان البرز عصر امروز ســیزدهم دی ماه‬ ‫باارزش ‪ ۵۰‬میلیارد ریال به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫معاون فنی و عمرانی شهرداری کرج‬ ‫از افتتاح ســاختمان کانــون پرورش‬ ‫فکری کودکان و نوجوانان استان البرز‬ ‫با ارزش پنجاه میلیارد ریال خبر داد‪.‬‬ ‫عســگر نصیری در مراســم افتتاح‬ ‫ســاختمان کانــون پــرورش فکری‬ ‫کــودکان و نوجوانــان اســتان البرز‪،‬‬ ‫اظهار کــرد‪ :‬راه اندازی این مرکز نقش‬ ‫مهمی در جذب کــودکان و نوجوانان‬ ‫عالقه مند دارد‪.‬‬ ‫وی یکی از اهداف اجرای این پروژه‬ ‫را پر کردن اوقــات فراغت کودکان و‬ ‫نوجوانــان دانســت و گفــت‪ :‬احداث‬ ‫چنین پــروژه ای موجب شــکوفایی‬ ‫اســتعداد نوجوانــان در زمینه هــای‬ ‫مختلف می شود‪.‬‬ ‫معاون فنی و عمرانی شهرداری کرج‬ ‫در پایان گفــت‪ :‬این کانون در زمینی‬ ‫به مســاحت هزار و ‪ ۵۰۰‬مترمربع با‬ ‫کاربری اداره کل کانون پرورش فکری‬ ‫کــودکان و نوجوانــان در ســه طبقه‬ ‫احداث شده است‪.‬‬ ‫تهیه بیش از ‪ ۲۱۰۰‬کاتالیست برای تاکسی های کرج‬ ‫رئیس ســازمان حمل و نقل بار و مســافر شهرداری‬ ‫کرج گفت‪ :‬وضعیت االیندگی اتوبوس های کرج به طور‬ ‫مســتمر بررسی می شود تا در صورت االیندگی از مدار‬ ‫خدمات رســانی خارج و پس از رفع مشــکل دوباره به‬ ‫خطوط بازگردند‪.‬‬ ‫محمد یساولی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه‬ ‫با توجه به افزایش ذرات االینده هوا طی چند روز اخیر‪،‬‬ ‫همه ما وظیفه داریم نقش خود را در کاهش الودگی هوا‬ ‫ایفا کنیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یک دستگاه یا یک ارگان به تنهایی‬ ‫از عهده حفظ کیفیت هوا بر نمی اید و این امر در کنار‬ ‫تعامل بین دستگاهی‪ ،‬در گرو مشارکت شهروندان است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســازمان حمل و نقل بارو مســافر‬ ‫معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری کرج‪:‬‬ ‫منع تردد خودروهای‬ ‫سنگین در معابر‬ ‫درون شهری کرج‬ ‫شــهرداری کرج برای کاهش ذرات االینده ناشــی از‬ ‫فعالیت تاکسی ها دو ‪ ۲۱۷۳‬کاتالیست به قیمت یک و‬ ‫نیم میلیارد تومان خریداری کرده است‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬تا کنون ‪ ۵۰۰‬مورد از این کاتالیست ها‬ ‫در تاکسی ها نصب شده و مابقی نیز تا نیمه اول بهمن‬ ‫ماه نصب خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در خصوص وضعیت معاینه فنی تاکسی ها افزود‪:‬‬ ‫رانندگان تاکسی می توانند با پرداخت ‪ ۵۰‬درصد هزینه‬ ‫معاینه فنی به مراکز اعالم شــده مراجعه و برگه معاینه‬ ‫فنی خود را دریافت کنند‪.‬‬ ‫یســاولی تاکید کرد‪ :‬از ابتدای ســال تا کنون هم در‬ ‫مجموع ‪ ۱۱۰‬تاکسی جدید جایگزین تاکسی های بسیار‬ ‫معاون حمل ونقل و ترافیک شــهرداری کرج گفت‪:‬‬ ‫بر اســاس تصمیم کمیته اضطرار الودگی هوا تردد‬ ‫خودروهای ســنگین در معابر درون شــهری کرج از‬ ‫تاریخ ‪ ۱۴‬لغایت ‪ ۱۹‬دی ماه ممنوع است‪.‬‬ ‫محمدرضــا احمدی نژاد با اشــاره بــه منع تردد‬ ‫خودروهای سنگین در معابر درون شهری کرج‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬این محدودیت با توجه به افزایش حجم ذرات‬ ‫االینده و با تصمیم کمیته اضطرار الودگی هوای کرج‬ ‫اعمال می شود‪.‬‬ ‫افتتاح اولین مرکز توانمندسازی مشاغل سیار و بی کانون کشور‬ ‫رئیس ســازمان ســاماندهی مشــاغل شــهری و‬ ‫فراورده های کشاورزی شهرداری کرج گفت‪ :‬اولین مرکز‬ ‫توانمندسازی مشــاغل سیار و بی کانون کشور در کرج‬ ‫افتتاح می شود‪.‬‬ ‫احمد خیری در گفت وگو با ایســنا با اشاره به اینکه‬ ‫ارتقای کیفیت خدمات رســانی در بازارهای شهرداری‬ ‫کرج در دســتور کار قرار دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بدون شک با‬ ‫افزایش نظارت ها خدمات بهتری به شهروندان ارائه شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در راســتای خدمات رســانی بهتر به‬ ‫شهروندان تا پایان سال چهار بازار از مجموعه بازارهای‬ ‫شــهرداری کرج به بازارهای نسل جدید تبدیل خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان ســاماندهی مشــاغل شــهری و‬ ‫فراورده های کشاورزی شهرداری کرج توضیح داد‪ :‬عالوه‬ ‫بر این‪ ،‬با مصوبات شورای اسالمی شهر به زودی ‪ ۱۰‬بازار‬ ‫محلی به مجموعه بازارهای شهر کرج اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫خیری اضافه کرد‪ :‬در حال حاضر فاصله هر شهروند‬ ‫کرجی با بازارهای شــهرداری ‪ ۲.۶‬کیلومتر است که با‬ ‫برنامه ریزی های صورت گرفته در سال اینده به کمتر از‬ ‫‪ ۲‬کیلومتر کاهش پیدا می کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در کنــار اقدامات صورت گرفته‪ ،‬به زودی‬ ‫اولین مرکز توانمند سازی مشــاغل سیار و بی کانون‬ ‫کشور با مشارکت کمیته امداد امام خمینی(ره) در شهر‬ ‫کرج راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫فرسوده شهر شده و در نظر داریم با تامین منابع مالی‪،‬‬ ‫تسهیالتی در اختیار رانندگانی که تاکسی فرسوده دارند‬ ‫قرار دهیم تا بتوانند خودروی جدید خریداری کنند‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان حمل و نقل بار و مســافر شهرداری‬ ‫کــرج در خصوص وضعیت االیندگی اتوبوس های کرج‬ ‫هم توضیح داد‪ :‬سال گذشته ‪ ۸۱‬دستگاه اتوبوس نو وارد‬ ‫ناوگان اتوبوسرانی کرج شده که تا چهار سال اینده نیاز‬ ‫به معاینه فنی ندارند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬وضعیت االیندگی ســایر اتوبوس ها هم به‬ ‫طور مســتمر بررسی می شود تا در صورت االیندگی از‬ ‫مدار خدمات رســانی خارج و پس از رفع مشکل دوباره‬ ‫به خطوط بازگردند‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه بر اساس این تصمیم تردد وسایل‬ ‫نقلیه در معابر درون شــهری کرج از تاریخ ‪ ۱۴‬لغایت‬ ‫‪ ۱۹‬دی مــاه ممنوع خواهــد بود‪ ،‬افــزود‪ :‬بر همین‬ ‫اساس پلیس راهور موظف شده است که از ورود این‬ ‫خودروهای سنگین به شهر کرج جلوگیری کند‪.‬‬ ‫معــاون حمل ونقل و ترافیک شــهرداری کرج در‬ ‫بخش پایانی سخنان خود از رانندگان خواست از تردد‬ ‫غیرضروری در این ایام به جهت کاهش الودگی هوا و‬ ‫سالمتی شهروندان خودداری کنند‪.‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬هکتار از اراضی «حلقه دره»‬ ‫درختکاری شد‬ ‫رئیس ســازمان ســیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری‬ ‫شــهرداری کرج گفت‪ :‬عملیات کاشت درخت در ‪۲۰۰‬‬ ‫هکتار از اراضی حلقه دره در حال انجام است‪.‬‬ ‫پیمان بضاعتی پور با اشاره به عملیات کاشت درخت‬ ‫در ‪ ۲۰۰‬هکتار از اراضی مرکز دفن زباله حلقه دره‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬از مهمترین دغدغه های مجموعه مدیریت شهری‬ ‫کرج حفاظت از محیط زیست است‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه این ســازمان اقدامات متنوعی در‬ ‫راستای حفاظت از محیط زیست انجام داده‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫جنگل کاری باغستان و کاشت درخت در ‪ ۲۰۰‬هکتار از‬ ‫اراضی حلقه دره بخشی از این اقدامات بوده است‪.‬‬ صفحه 4 ‫شـــورا‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪31‬‬ ‫هفته سوم‬ ‫‪ 18‬دی ‪1399‬‬ ‫نگاه جزیره ای در شهرداری ها به روند خدمت رسانی‬ ‫لطمه می زند‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر کرج بابیان اینکه‬ ‫نگاه جزیره ای مانع توســعه شهر است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بخشــی نگری و نگاه جزیره ای‪ ،‬عامل کاهش‬ ‫بهره وری عملکرد در شهرداری است و به روند‬ ‫خدمت رسانی لطمه می زند‪.‬‬ ‫اکبر ســلیم نــژاد در بازدیــد از منطقه ‪۲‬‬ ‫شــهرداری کرج که در قالب سه شــنبه های‬ ‫نظارتی انجام شد پای صحبت مراجعه کنندگان‬ ‫نشست و ضمن بررسی مشکالت شهروندان‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬جزیره ای عمل کردن از رســیدن‬ ‫به اجماع واحد در تصمیم ســازی جلوگیری‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر لزوم هم افزایی مدیران شهری‬ ‫با اعضای شــورای اسالمی شــهر در استفاده‬ ‫از ظرفیت ها و توانمندی هــا‪ ،‬گفت‪ :‬محصول‬ ‫نظارت شوراها بر شهرداری محصول مطلوبی‬ ‫اســت‪ .‬شورای اسالمی شــهرها به عنوان نهاد‬ ‫مردمی می تواند بازوی اجرایی و سیاست گذاری و نظارتی‬ ‫قدرتمند در مدیریت شــهری و به تبع ان تحقق اهداف‬ ‫محلی و کالن شهری و بهینه ســازی زندگی شهروندان‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫رئیس شــورای اسالمی شــهر کرج افزود‪ :‬دوره پنجم‬ ‫شورای اســامی شهر کرج با افزایش همدلی و تعامل و‬ ‫تخصصی کار کردن می کوشــد تا امانت دار اعتماد مردم‬ ‫باشد و باید گفت که شهر با همه زیرساخت های‬ ‫ان امانتــی در دســتان این مدیران اســت‪،‬‬ ‫بنابراین باید مدیران شهری درراه ساماندهی‪،‬‬ ‫برنامه ریزی و نظارت بر شهر بکوشند‪.‬‬ ‫ســلیم نژاد در خصوص عملکرد شــوراها‬ ‫به عنوان نهادی ناظر بر شهرداری تاکید کرد‪:‬‬ ‫مدیریت شــهر را باید جدی گرفت خواه این‬ ‫مدیریت در عرصه اجرایی به نام شــهرداری‬ ‫و خــواه در عرصه سیاســت گذاری و نظارتی‬ ‫به نام شــورای شــهر باشــد‪ .‬بایــد بپذیریم‬ ‫تمــام رویدادهای خــوب و بــد‪ ،‬ابادانی ها و‬ ‫عقب افتادگی های یک شــهر بــه مدیران ان‬ ‫بازمی گردد و نقش شوراهای اسالمی شهرها‬ ‫که وظیفــه نظارت بر عملکرد شــهرداری ها‬ ‫رادارند پررنگ تر است‪.‬‬ ‫به گفتــه وی به قطع دوره های گذشــته‬ ‫شــورای اسالمی شــهرها نواقص بیشتری را‬ ‫داشــتند که در دوره پنجم پختگی بیشــتری به دست‬ ‫اوردند و به تناسب تا اکنون که در دوره پنجم قرار داریم‬ ‫شورای شهر دارای انسجام بیشتری شده است‪.‬‬ ‫نصب سطل زباله مکانیزه در تمام معابر شهر تسریع شود‬ ‫رئیس کمیسیون عمران‪ ،‬حمل و نقل و ترافیک‬ ‫شورای اســامی شهر کرج خواســتار تسریع در‬ ‫نصب سطل زباله مکانیزه در تمام محالت و معابر‬ ‫سطح شهر شد‪.‬‬ ‫مهدی حاجی قاســمی با اشــاره بــه اعتراض‬ ‫شــهروندان به جمع اوری سبدهای زباله از مقابل‬ ‫ســاختمان های مناطــق کرج‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬این‬ ‫اقدام بخشــی از طرح های اجراشده در کشورهای‬ ‫توســعه یافته جهان اســت که بــدون مطالعات‬ ‫فرهنگی‪ ،‬فرهنگ ســازی و در نظــر گرفتن همه‬ ‫جنبه های ان اجرایی شــد و متاسفانه اهداف ان‬ ‫محقق نشــد و به بهبود بهداشت و محیط زیست‬ ‫شهری کمکی نکرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬یکی از اهداف این طــرح مقابله با‬ ‫پدیده «زباله گــردی» بود که در حال حاضر به دلیل‬ ‫بالتکلیفی چندساعته زباله ها از ساعت ‪ ۹‬شب تا زمان‬ ‫جمع اوری ان ها توسط عوامل پیمانکار زمان مناسبی‬ ‫برای فعالیت تیم های زباله گرد فراهم شده و درنتیجه‬ ‫مشکالت بهداشــتی‪ ،‬انتشــار بوی نامطبوع و تجمع‬ ‫حیوانات مزاحم تشدید گردیده است‪.‬‬ ‫عضو هیئت رئیسه شورای شهر کرج خواستار تسریع‬ ‫در نصب ســطل زباله مکانیزه در تمام محالت و معابر‬ ‫ســطح شهر شــد و ادامه داد‪ :‬انتظار داریم با استفاده‬ ‫از ماشین االت مکانیزه و افزایش تیم های جمع اوری‪،‬‬ ‫عضو شورای اسالمی شهر کرج‪:‬‬ ‫این پروسه از ســاعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۱‬شب صورت پذیرد تا‬ ‫مردم در عمل شــاهد اثار مثبــت این طرح بر زیبایی‬ ‫چهره شــهر و بهبود بهداشت شهری و رفع مشکالت‬ ‫زیست محیطی باشند‪.‬‬ ‫حاجی قاسمی بابیان اینکه با حرکت به سمت فصول‬ ‫گرم سال معضالت اجرای مطالعه نشده و ناقص طرح‬ ‫خودنمایی خواهد کرد‪ ،‬گفت‪ :‬انتظار می رود شهرداری‬ ‫کرج با همکاری رســانه ها و استفاده از ظرفیت فضای‬ ‫مجازی به درســتی اهداف و سیاست های طرح تغییر‬ ‫شــیوه جمع اوری زباله ها را بــرای مردم بازگو کرده و‬ ‫در دو سال گذشــته اقدامات خوبی برای‬ ‫توسعه فضای سبز انجام شد و هرماه پارک‬ ‫محله ای به شهروندان تقدیم شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پارک ملــی ایران کوچک با‬ ‫‪ ۹۰‬درصد پیشــرفت‪ ،‬پارک محیط بان با‬ ‫‪ ۹۵‬درصــد‪ ،‬پروژه ‪ ۷۲‬هکتــاری تپه مراد‬ ‫اب با ‪ ۶۰‬درصد پیشرفت فیزیکی‪ ،‬بهسازی‬ ‫حاشــیه اتوبان با ‪ ۱۰۰‬درصد پیشــرفت‬ ‫فیزیکی‪ ،‬پروژه جنــگل کاری با ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫پیشــرفت فیزیکی‪ ،‬پارک بین فازی با ‪۲۵‬‬ ‫درصد پیشــرفت فیزیکی و پارک شهید‬ ‫ایرانی از پروژه های ســازمان سیما و منظر‬ ‫در راستای توسعه فضای سبز است‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون نظارت و تحول اداری شورای شهر‬ ‫کرج به رینگ ‪ ۳۰‬متری اســام اباد اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫رینگ ‪ ۳۰‬متری ازلحاظ هزینه سنگین است و به دلیل‬ ‫سردی هوا زیر ساز و اسفالت مقررشده با مساعد شدن‬ ‫هوا ادامه یابد‪.‬‬ ‫شورای شهر کرج از‬ ‫پروژه های فضای سبز‬ ‫حمایت می کند‬ ‫رئیس کمیسیون نظارت و تحول اداری شورای شهر‬ ‫کرج با تاکید بر اینکه توسعه فضای سبز اولویت شورای‬ ‫دوره پنجم اســت‪ ،‬گفت‪ :‬برای تحقق این مهم بودجه‬ ‫قابل توجهی تصویب شده است‪.‬‬ ‫محمدحســین خلیلی اردکانی به پروژه های عمرانی‬ ‫ســازمان پارک ها در ســال جاری اشــاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫نحوه همکاری ان ها را نیز بازگو کند‪ ،‬ضمن انکه‬ ‫شــهرداری نیز باید به درستی این طرح را اجرایی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬متاسفانه انچه در این طرح اکران شد‪،‬‬ ‫جمع اوری عجوالنه مخــزن جمع اوری زباله ها از‬ ‫مقابل ساختمان ها بود و در ادامه بدون انکه سطل‬ ‫زباله مکانیزه به سهولت در اختیار شهروندان قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬مردم به بیرون گذاشتن زباله ها راس ساعت‬ ‫‪ ۹‬شب دعوت شدند و در ادامه با عدم جمع اوری‬ ‫مناسب پســماندها شاهد تشــدید زباله گردی‪،‬‬ ‫الودگی بصری و مشــکالت زیست محیطی بودیم‬ ‫و باید عوامل و مجریان پروژه در اسرع وقت نسبت‬ ‫به اسیب شناسی و رفع نواقص اقدام کند‪.‬‬ ‫عضو شــورای شــهر کرج با تاکید بــر اینکه‬ ‫شهرداری کرج باید با انتخاب مشاورین زبده نسبت به‬ ‫بومی سازی طرح های موفق جهانی در حوزه جمع اوری‬ ‫زباله ها اقدام کند و با ســایر کالن شهرهای کشور نیز‬ ‫در راستای دریافت تجارب و الگوهای موفق در تعامل‬ ‫باشــد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اجرای طرح های مطالعه نشــده و‬ ‫شــروع پروژه بدون فراهــم اوردن امکانات نرم افزاری‬ ‫و ســخت افزاری موردنیاز صرفاً به سرمایه اجتماعی و‬ ‫اعتماد مردم نسبت به مدیریت شهری لطمه می زند و‬ ‫درنتیجه مشکالت شهری نه تنها مرتفع نمی شوند بلکه‬ ‫پیچیده تر می گردند‪.‬‬ ‫خلیلی اردکانی یاداور شــد‪ :‬پروژه تپــه مراد اب دو‬ ‫قسمت دارد یک قسمت پارک دانایی که فقط مبلمانش‬ ‫مانده و همه ان کامل شده دومی تپه بی نهایت است که‬ ‫یک کیلومتر معابر سازی شده و اماده کف پوش و فضای‬ ‫ســبز است و تعهد به شورا شــده است که تا اخر سال‬ ‫کف پوش و درختکاری و نورپردازی شود‪.‬‬ ‫وی پارک محیط بان را از پارک های مهم کرج دانست‬ ‫و گفت‪ :‬بخشی از عملیات زیرسازی در پارک محیط بان‬ ‫انجام شده و اکنون ادامه ان در حال انجام است‪ ،‬اسفالت‬ ‫موردنیاز برای جاده های عبوری خودروها در این پارک‬ ‫نیز تهیه شــده و از چند روز دیگر عملیات اسفالت انجا‬ ‫اجرایی می شود‪.‬‬ ‫عضو شــورای شــهر کرج گفت‪ :‬در حاشــیه پارک‬ ‫محیط بــان می توانیم عرصه ‪ ۷.۵‬هکتاری را برای ایجاد‬ ‫برخــی کمپ هــا و همچنین تعیین مــکان نگهداری‬ ‫حیوانات وحشی اختصاص دهیم‪ ،‬تحقق این مهم منوط‬ ‫به تخصیص اعتبار است‪ ،‬اگر این فضا اماده شود سطح‬ ‫عرصه پارک محیط بان به حدود ‪ ۲۵‬هکتار می رسد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫جشنوارهملیامیرکبیرامسال‬ ‫برای اولین بار برگزار می شود‬ ‫رئیس بنیــاد نخبگان اســتان البرز گفت‪ :‬پایــان نامه ها و‬ ‫رساله های ارسالی به دبیرخانه جشنواره امیرکبیر استان البرز‬ ‫در پنج گروه هنر‪ ،‬دامپزشــکی‪ ،‬علوم پایه‪ ،‬علوم انسانی و فنی‬ ‫و مهندســی به رقابت پرداختند و در روز بیستم دی ماه سال‬ ‫جاری همزمان با مراسم اختتامیه جشنواره‪ ،‬نتایج این رقابت ها‬ ‫اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫محمــد نبیونی در گفت و گو با ایســنا در خصوص اهمیت‬ ‫برگزاری جشــنواره ملی امیرکبیر اظهار کرد‪ :‬این جشنواره که‬ ‫رویدادی مهم و در ســطح ملی است و امسال برای نخستین‬ ‫مرتبه است که در البرز برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در سطح ملی مجموعه هایی از جمله دانشگاه های‬ ‫ازاد اســامی‪ ،‬پیام نــور‪ ،‬پردیس کشــاورزی و منابع طبیعی‬ ‫دانشگاه تهران‪ ،‬پژوهشــگاه مواد و انرژی‪ ،‬بنیاد ملی نخبگان‪،‬‬ ‫اتاق های بازرگانی سراسر کشور‪ ،‬موسسه تحقیقات علوم دامی‬ ‫و موسسه ســرم ســازی رازی از حامیان علمی برگزاری این‬ ‫جشنواره هستند‪.‬‬ ‫رئیس بنیاد نخبگان اســتان البرز در توضیح هدف برگزاری‬ ‫جشنواره ملی امیرکبیر گفت‪ :‬در قالب برگزاری این جشنواره‪،‬‬ ‫اطالعات پایان نامه ها و رساله های دانشجویی ثبت شده که تا‬ ‫پایان شهریورماه امسال از انها دفاع شده است‪ ،‬این پایان نامه ها‬ ‫کاربردی بوده و در راستای رفع نیاز یک مجموعه کار کرده اند‬ ‫و از سوی ان نیز حمایت مالی شده اند‪.‬‬ ‫ارزیابی عملکرد مدیران بر اساس‬ ‫بند ‪ ۲۰‬ماده ‪ ۵۵‬قانون شهرداری ها‬ ‫عضو شورای شــهر کرج گفت‪ :‬پیشــنهاد می شود عملکرد‬ ‫مدیران شهری کالن شهر کرج بر اساس بند ‪ ۲۰‬ماده ‪ ۵۵‬قانون‬ ‫شهرداری ها نیز بررسی و ارزیابی شوند‪.‬‬ ‫سارا دشت گرد عصر یکشنبه در نطق پیش از دستور دویست‬ ‫و سی و یکمین جلسه رسمی شورا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ارزیابی مدیران‬ ‫مناطق دهگانه شهرداری کرج تنها در حوزه مالی و بودجه اتفاق‬ ‫می افتد این در حالی است که شهر سالم به لحاظ محیط زیستی‪،‬‬ ‫شهر امن به واسطه عدم حضور مشاغل مزاحم است که باید در‬ ‫دســتور کار مدیران شهری قرار گیرد‪ ،‬بنابراین به نظر می رسد‬ ‫یکی از مواردی که می تواند در ارزیابی مدیران مدنظر قرار گیرد‬ ‫رسیدگی به بند ‪ ۲۰‬ماده ‪ ۵۵‬قانون شهرداری ها است‪.‬‬ ‫وی بــه تصرف برخــی از امالک و زمین هــای منطقه هفت‬ ‫شــهرداری کرج که در تصرف عده ای خاص است‪ ،‬اشاره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬در خصوص زمین ها و امالکی که در منطقه ‪ ۷‬در تصرف‬ ‫عده ای خاص هستند باید گفت که متاسفانه شهرداری اراده ای‬ ‫برای باز پس گرفتن حقوق بیت المال ندارد این در حالی است‬ ‫که مواد قانونی بسیاری در خصوص این موضوع وجود دارد‪.‬‬ ‫عضو شــورای اســامی شــهر کرج بیان کرد‪ :‬این امالک‬ ‫عالوه بر تصرف امالک شــهرداری‪ ،‬مشاغل مزاحم که الودگی‬ ‫محیط زیست را در پی دارد مشغول به کار هستند که الزم است‬ ‫در بند ‪ ۲۰‬ماده ‪ ۵۵‬به این موضوع نیز رسیدگی شود‪.‬‬ ‫دشت گرد به جبران خسارت مالکین ‪ ۱۲‬قطعه زمین در طرح‬ ‫تعریض بلوار ‪ ۳۵‬متری در دوم شــرقی اشاره کرد و یاداور شد‪:‬‬ ‫از ســال ‪ ۱۳۸۰‬مالکین زمین های خود را در اختیار شهرداری‬ ‫قرار دادند و تاکنون در جهت جبران این امالک اقدامی صورت‬ ‫نگرفته است از شهردار محترم درخواست می شود چنانچه امکان‬ ‫صدور پروانه بر اساس دستور نقشه ای که در دسترس ان هاست‬ ‫و شهرداری سال ‪ ۹۸‬توافق نامه با ان ها امضا کرده است و عوارض‬ ‫دریافت نموده‪ ،‬خسارت مالکان به ان ها پرداخت شود‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪@asralborz‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال سوم‬ ‫خبر‬ ‫مشکلویلچرمددجویان‬ ‫بهزیستی البرز حل شده است‬ ‫معاون توانبخشــی بهزیســتی البرز گفت‪ :‬بهزیستی هیچ‬ ‫مبلغــی از مددجویان جهت ویلچــر دریافت نمی کند و این‬ ‫وسیله را رایگان در اختیار انها قرار می دهد‪.‬‬ ‫عبداهلل فالح نژاد در گفت و گو با ایســنا با اشاره به اینکه‬ ‫طی سنوات گذشته مددجویان بهزیستی برای دریافت ویلچر‬ ‫با مشکل مواجه بودند و گاه چندین ماه در نوبت انتظار قرار‬ ‫داشــتند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خوشبختانه با اعتبار تخصیص یافته به‬ ‫بهزیستی البرز‪ ،‬این مشکل در سال جاری حل شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امسال توانسته ایم نیاز مددجویان به ویلچر‬ ‫را حل کنیم و در حال حاضر تقریبا به تمام مددجویان واجد‬ ‫شرایط ویلچر تحویل داده شده است‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به اینکه مددجویان برای دریافت ویلچر چه‬ ‫مبلغی باید پرداخت کنند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬بهزیستی هیچ مبلغی‬ ‫از مددجویان جهت ویلچر دریافت نمی کند و این وســیله را‬ ‫رایگان در اختیار انها قرار می دهد‪.‬‬ ‫این مســئول گفت‪ :‬اگــر مددجویی هنــوز ویلچر خود را‬ ‫دریافت نکرده با مراجعه به بهزیســتی می تواند درخواســت‬ ‫خــود را ثبت کند تا در اســرع وقت ویلچــری به او تحویل‬ ‫داده شود‪.‬‬ ‫خطرات جدی ورود ذرات‬ ‫االینده هوا به خون‬ ‫دبیر ستاد کرونای دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت‪ :‬مردم‬ ‫می توانند با رعایت اصول ساده مثل در خانه ماندن‪ ،‬نوشیدن‬ ‫مایعات‪ ،‬خودداری از انجام فعالیت های فیزیکی و ورزشــی‪،‬‬ ‫مصرف میوه و ســبزیجات و حذف غذاهای بی ارزش تا حد‬ ‫امکان از اسیب های ناشی از الودگی هوا جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫علیرضــا ســلیمانی در گفت و گو با ایســنا اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکــه البرز در وضعیت الودگی هوا و وارونگی دما‬ ‫قرار دارد‪ ،‬مردم به ویژه گروه های حســاس باید از تردد غیر‬ ‫ضروری در شهر خودداری کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬استنشــاق هوای الوده نــه تنها برای گروه های‬ ‫حساس بلکه افراد سالم خطرناک است بنابراین از شهروندان‬ ‫درخواســت می شــود حتی االمکان از منزل خارج نشوند و‬ ‫انجام امور غیر ضروری خود را به روزهای بعد موکول کنند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکــه ورود ذرات االینــده هوا به خون‬ ‫خطراتی جدی به همــراه دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مردم می توانند با‬ ‫رعایت اصول ســاده مثل در خانه ماندن‪ ،‬نوشیدن مایعات‪،‬‬ ‫خودداری از انجام فعالیت های فیزیکی و ورزشــی‪ ،‬مصرف‬ ‫میوه و سبزیجات و حذف غذاهای بی ارزش تا حد امکان از‬ ‫اسیب های ناشی از الودگی هوا جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫این مســئول با بیان اینکه الودگی هــوا میزان ماندگاری‬ ‫ویــروس کرونا در محیط را افزایــش می دهد‪ ،‬گفت‪ :‬بر این‬ ‫اســاس توصیه می شود شهروندان در این روزها از حضور در‬ ‫مکان های سربسته و تجمعات به صورت جدی بپرهیزند‪.‬‬ ‫ســلیمانی توضیح داد‪ :‬با توجه به اینکه سردی هوا زمینه‬ ‫شیوع بیماری های ویروســی را افزایش می دهد‪ ،‬شهروندان‬ ‫باید نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی از جمله استفاده‬ ‫از ماسک‪ ،‬رعایت بهداشــت دست‪ ،‬حفظ فاصله اجتماعی و‬ ‫پرهیز از حضور در مکان های عمومی حساســیت بیشــتری‬ ‫داشته باشند تا فصل زمستان را با کمترین امار مبتالیان به‬ ‫کرونا به پایان برسانیم‪.‬‬ ‫شماره ‪31‬‬ ‫هفته سوم‬ ‫‪ 18‬دی ‪1399‬‬ ‫ســالمـت‬ ‫اگر موج جدید کرونا شروع شود از موج های قبل‬ ‫بدتر خواهد بود‬ ‫سخنگوی ستاد کرونای دانشگاه علوم پزشکی البرز‬ ‫گفت‪ :‬تجربه نشــان داده هر موج جدید کرونا از موج‬ ‫قبلی بدتر بوده و قدرت سرایت بیشتری داشته است به‬ ‫همین دلیل از مردم انتظار می رود با رعایت توصیه های‬ ‫ساده مانع از بروز موج جدید کرونا شوند‪.‬‬ ‫مهرداد بابایی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به در حال‬ ‫حاضر شهرستان های البرز به جز کرج در وضعیت زرد‬ ‫قرار دارند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬البته مردم نباید به این رنگ ها‬ ‫اعتماد کنند و نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫بی توجهی کنند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه برودت هوا احتمال شــیوع‬ ‫بیماری های ویروسی از جمله کرونا را افزایش می دهد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬با رعایت پروتکل های بهداشتی از جمله حفظ‬ ‫بهداشت دســت‪ ،‬رعایت فاصله اجتماعی‪ ،‬استفاده از‬ ‫ماسک و عدم حضور در مکان های عمومی می توانیم از‬ ‫بروز موج چهارم کرونا جلوگیری کنیم‪.‬‬ ‫این مســئول توضیح داد‪ :‬تجربه نشان داده هر موج‬ ‫جدید کرونا از موج قبلی بدتر بوده و قدرت ســرایت‬ ‫بیشتری داشته اســت به همین دلیل از مردم انتظار‬ ‫می رود با رعایت توصیه های ســاده مانع از بروز موج‬ ‫جدید کرونا شوند‪.‬‬ ‫بابایی با بیان اینکه ویروس کرونا تا کنون چندین بار‬ ‫جهش یافته‪ ،‬گفت‪ :‬نوع انگلیســی این ویروس قدرت‬ ‫شیوع بیشتری دارد و بیشتر جوانان را درگیر می کند‬ ‫و برای مقابله با ان هیچ راهی جز رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی وجود ندارد‪.‬‬ ‫سخنگوی ستاد کرونای دانشگاه علوم پزشکی البرز‬ ‫همچنین با اشاره به وضعیت شیوع انفلوانزا در البرز‬ ‫افزود‪ :‬طی ســال های گذشته تعداد زیادی در البرز به‬ ‫این بیماری مبتال شــده و عده ای هم جان خود را از‬ ‫دست دادند ولی امسال تعداد مبتالیان به انفلوانزا از‬ ‫انگشتان دو دست کمتر است و فوتی هم نداشته ایم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بدون شک اســتفاده از ماسک و رعایت‬ ‫بهداشت دســت و حفظ فاصله اجتماعی در کاهش‬ ‫تعداد مبتالیان به انفلوانزا تاثیر بسزایی داشته است‪.‬‬ ‫سخنگوی ستاد کرونای دانشگاه علوم پزشکی البرز‬ ‫توضیح داد‪ :‬در شــرایط فعلی که الودگی هوا با شیوع‬ ‫ویروس کرونا همراه شده از مردم درخواست می شود‬ ‫اگر از ماسک ان ‪ ۹۵‬استفاده می کنند بی فیلتر باشد‬ ‫تــا در صورت ابتالی فردی به کرونا از فیلتر ماســک‬ ‫عبور نکند‪.‬‬ ‫تزریق واکسن کرونا اجباری نیست‬ ‫معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی البرز‬ ‫گفت‪ :‬کسانی که هیچگونه دانشــی در زمینه واکسن‬ ‫کرونــا ندارند حق ندارند در خصــوص کیفیت‪ ،‬زدن یا‬ ‫نزدن واکســن و ‪ ...‬اظهار نظــر و اذهان جامعه را دچار‬ ‫تشویش کنند ‪.‬‬ ‫محمد نوری سپهر در مورد واکسن کرونا‪ ،‬اثر بخشی‬ ‫و اســتفاده از ان گفت‪ :‬وجود واکســن برای بسیاری از‬ ‫بیماری های واگیــر‪ ،‬انقالبی در دانش پزشــکی بود و‬ ‫دلیل مهم در مهار بسیار از بیماری ها و ریشه کن شدن‬ ‫انها‪ ،‬تولید واکسن بوده است؛ مثل واکسن فلج اطفال‪،‬‬ ‫سرخک‪ ،‬سرخجه‪ ،‬دیفتری‪ ،‬کزاز‪ ،‬سیاسرفه‪ ،‬ابله و ‪ ...‬از‬ ‫جمله واکسن هایی است که در طول تاریخ بشریت را از‬ ‫درد و رنج این بیماری ها در امان نگه داشته است ‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬وی افزود‪ :‬بیماری واگیردار کرونا‬ ‫هم یکی از بیماری های نوظهور است که دنیا در تالش‬ ‫برای تولید واکسن ان است و به موفقیت هایی هم دست‬ ‫یافته است ‪.‬‬ ‫نوری ســپهر ادامه داد‪ :‬کسانی که هیچگونه دانشی‬ ‫در این زمینه ندارند حــق ندارند در خصوص کیفیت‪،‬‬ ‫زدن یا نزدن واکســن و ‪ ...‬اظهار نظر و اذهان جامعه را‬ ‫دچار تشــویش کنند ‪.‬در جمهوری اسالمی‬ ‫ایران وزارت بهداشت مرجع تصمیم گیری‬ ‫و تشخیص در این زمینه است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تولیــد واکســن در دنیا‬ ‫فرایندی دارد که اگر از تمامی این مراحل و‬ ‫ازمون ها با موفقیت عبور و سازمان بهداشت‬ ‫جهانی تایید کند‪ ،‬برای استفاده از ان اقدام‬ ‫می گردد ‪ .‬لذا واکسن هایی که تا کنون از این‬ ‫سازمان مجوز گرفتند مورد تایید هستند‪.‬‬ ‫بنابراین واکسن هایی که وزارت بهداشت قرار‬ ‫است از خارج کشور تهیه کنند‪ ،‬چنانچه تمام‬ ‫مراحل را گذرانده باشند قابل استفاده است ‪.‬‬ ‫وی تصریــح کرد‪ :‬با بروز عــوارض در تعداد اندکی از‬ ‫جامعه نمی شود واکسن را زیر سوال برد بنابراین مردم به‬ ‫حرف های غیر علمی در شبکه های مجازی توجه نکنند‬ ‫و فقط به نظرات مراجع ذیصالح‪ ،‬همچون دانشگاه های‬ ‫علوم پزشکی و وزارت بهداشت توجه کنند‪.‬‬ ‫وی در خصوص تزریق عمومی واکسن گفت‪ :‬مرحله‬ ‫اول کادر بهداشت و درمان و گروه های پر خطر هستند‬ ‫و پس از ان برای متقاضیان دیگر هم اقدام می شود ‪ .‬‬ ‫نوری سپهر گفت‪ :‬اگر فرد عادی نخواهد واکسن بزند‬ ‫هیچ اشکالی ندارد و اجباری در کار نیست ‪.‬‬ ‫معاون تحقیقات علوم پزشــکی البرز گفت‪ :‬کشور‬ ‫ایران سابقه ‪ ۱۰۰‬ســاله در تولید واکسن دارد و زمانی‬ ‫که در کشور ما واکسن تولید و صادر می شد بسیاری از‬ ‫کشورها این دانش را نداشتند ‪.‬‬ ‫وی در پایان افزود‪ :‬خوشبختانه در کشور چند واکسن‬ ‫در حال تولید و انجام مراحل ازمایشی است و مطمئن‬ ‫هستیم به دســت متخصصان خودمان‪ ،‬بزودی واکسن‬ ‫مناسب تولید خواهد شد ‪.‬‬ ‫روزانه ‪ ۵‬میلیون ماسک در البرز تولید می شود‬ ‫معاونت غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی البرز‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر ‪ ۳۳‬واحد تولیدی ماسک در البرز‪،‬‬ ‫روزانه در حدود ‪ ۵‬میلیون عدد ماسک استاندارد تولید‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫نفیسه خسروی در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کاال‬ ‫و ارز کــه در اســتانداری البرز برگزار شــد‪ ،‬در توضیح‬ ‫کشــفیات محصوالت بهداشتی قاچاق‪ ،‬گفت‪ :‬از اسفند‬ ‫ماه سال گذشته‪ ،‬دانشگاه علوم پزشکی حداقل ‪ ۷۰‬واحد‬ ‫تولیدی محصوالت بهداشــتی در البرز را با صدور ‪۱۳۸‬‬ ‫پروانه ساخت موقت‪ ،‬ملزم به تولید محصوالت مورد نیاز‬ ‫برای مبارزه با کرونا کرد‪ .‬نظارت بر تولید و نمونه برداری‬ ‫از محصوالت نیز به صورت مستمر توسط دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی صورت می گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬خسروی ادامه داد‪ :‬همچنین ‪۲۶۵‬‬ ‫داروخانه نیز در ســطح کرج مورد پایش و نظارت قرار‬ ‫گرفتند تا محصوالت بهداشتی مورد نیاز برای مبارزه با‬ ‫کرونا‪ ،‬به صورت عادالنه بین شــهروندان توزیع شود و‬ ‫همچنیــن از هرگونه احتکار و قاچاق‪ ،‬ممانعت به عمل‬ ‫اید‪ .‬با همکاری اداره کل اطالعات استان البرز‪ ،‬حفاظت‬ ‫اطالعات سپاه پاسدارن و فرماندهی نیروی انتظامی‪ ،‬بالغ‬ ‫بر ‪ ۳۰۰‬پرونده قاچاق مواد ضدعفونی کننده به دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی البرز ابالغ شد که بر اساس ان ارزش ریالی‬ ‫کل مکشــوفات در این حوزه بالغ بر ‪ ۱۰‬میلیارد تومان‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وی همچنین افزود‪ :‬پس از مواجه با موج دوم شــیوع‬ ‫کرونا در البرز‪ ،‬تعداد واحدهای تولید کننده ماسک در‬ ‫اســتان را افزایش دادیم به طوری کــه در حال حاضر‬ ‫‪ ۳۳‬واحد تولیدی ماســک در البرز‪ ،‬روزانه در حدود ‪۵‬‬ ‫میلیون عدد ماســک استاندارد تولید می کنند‪ .‬با ادامه‬ ‫روند بیماری بــه منظور این که با مشــکل خاصی در‬ ‫تامین نیاز بیمارســتان ها برای ضدعفونی و پیشگیری‬ ‫برنخوریم‪ ،‬اقالم مورد نیاز سه ماه بیمارستان های البرز‬ ‫را در انبارهای استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی ذخیره‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۸۹‬درصدی کشفیات قاچاق‬ ‫در ادامه این جلسه یاســر نژادفالح دبیر کمیسیون‬ ‫مبارزه با قاچاق کاال و ارز البرز هم عنوان کرد‪ :‬کشفیات‬ ‫قاچاق توســط ناجا نسبت به ســال گذشته ‪ ۸۹‬درصد‬ ‫ی سابقه بوده است‪.‬‬ ‫افزایش داشت ه که در سطح کشور ب ‬ ‫در بحث کشــف خودرو قاچاق نیز اســتان البرز ‪۲۲۴‬‬ ‫درصد رشد داشته است‪ .‬کشف تجهیزات رایانه ای و مواد‬ ‫خوراکــی قاچاق نیز به ترتیــب ‪ ۴۳۸‬و ‪ ۳۲۸‬درصد در‬ ‫استان افزایش پیدا کرده است که نشان از فعالیت قابل‬ ‫قبول این کمیسیون دارد‪.‬‬ ‫دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود‪ :‬برای‬ ‫بهبود عملکرد کمیســیون و افزایش کشف محصوالت‬ ‫قاچاق‪ ،‬بــا اتاق اصناف‪ ،‬ســپاه امام حســن مجتبی‪،‬‬ ‫شهرداری کرج‪ ،‬حوزه هنری و خانه مطبوعات به توافقات‬ ‫خوبی رسیده ایم و قراردهایی در راستای مبارزه با قاچاق‬ ‫کاال و ارز با این دستگاه ها منعقد شده است‪.‬‬ صفحه 6 ‫اقتصــادی‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪31‬‬ ‫هفته سوم‬ ‫‪ 18‬دی ‪1399‬‬ ‫اتاق بازرگانی نیازهای عرصه صنعت را به خوبی می داند‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی استان‬ ‫البرز گفت‪ :‬شناسایی نیاز فعاالن بخش صنعت و برقراری‬ ‫ارتباط میان انها و دانشگاهیان برای رفع این مشکالت‪،‬‬ ‫از اهداف مهمی است که اتاق بازرگانی در قالب برگزاری‬ ‫جشنواره ملی امیرکبیر به دنبال پیاده سازی ان است‪.‬‬ ‫پرهام رضایــی در گفت و گو با ایســنا در خصوص‬ ‫اهمیت برگزاری جشــنواره ملی امیرکبیر که مشتمل‬ ‫بر رقابت طرح ها‪ ،‬پایان نامه ها و رســاله های دانشجویی‬ ‫کارفرمــا محور بوده اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اتــاق بازرگانی‬ ‫نیازهای موجود در عرصه تولیــد و صنعت را به خوبی‬ ‫می داند و ان را موشکافی کرده است؛ در نتیجه در کنار‬ ‫جهاد دانشگاهی استان‪ ،‬وارد عرصه برگزاری این رویداد‬ ‫مهم شده است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اتاق بازرگانــی البرز به عنوان نماینده‬ ‫بخش خصوصی در کنار حوزه های دانشگاهی‪ ،‬علمی و‬ ‫فناورانه فعالیت می کند تا به کمک انها مقدمات برگزاری‬ ‫رویدادهای ملی مهمی مانند جشنواره امیرکبیر فراهم‬ ‫شود‪.‬با این توضیح که سامانه ای طراحی شد تا اطالعات‬ ‫پایان نامه ها‪ ،‬طرح ها و رساله های ارسالی به جشنواره‬ ‫در انجا بارگذاری شــود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬به یقین با این بانک‬ ‫اطالعاتی تهیه شده‪ ،‬بعد از برگزاری جشنواره امیرکبیر‬ ‫در اینــده نیز امکان برنامه ریزی بــرای رویدادهایی را‬ ‫خواهیم داشت که به شکل تخصصی برگزار شود‪.‬‬ ‫این مسئول با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی در برگزاری‬ ‫رویدادهای شــتاب دهنده نقش مهمی خواهد داشت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬تکمیل فراینــد کار مجموعه های دانش بنیان و‬ ‫اســتارتاپی‪ ،‬به یقین زمینه ساز تولید محصوالت جدید‬ ‫در داخل کشور است‪.‬‬ ‫رضایی توضیح داد‪ :‬شناسایی نیاز فعاالن بخش صنعت‬ ‫و برقراری ارتباط میان انها و دانشگاهیان برای رفع این‬ ‫مشکالت‪ ،‬از اهداف مهمی است که اتاق بازرگانی در قالب‬ ‫برگزاری جشــنواره ملی امیرکبیر به دنبال پیاده سازی‬ ‫ان است‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬امیدواریم عرصه هــای رقابتی در‬ ‫جشــنواره ملی امیرکبیر میان رساله ها و پایان نامه ها‬ ‫گسترده تر شــود و در این میان شاهد حضور بیشتر و‬ ‫موثرتر صاحبان ایده ای باشــیم که توانسته اند مشکلی‬ ‫از جامعه را حل کنند‪ ،‬طرح هایشان تبدیل به محصول‬ ‫شده و یا موفق شده اند که مقدمات ایجاد شرکت های‬ ‫دانش بنیان در کشور را فراهم کرده و به تولیدات دانش‬ ‫بنیان دست یابند‪.‬‬ ‫فعالیت ‪ ۳۷‬رشکت خارجی با رسمایه گذاری ‪ ۷۰۰‬میلیون دالری در الربز‬ ‫رئیــس پارک علم و فناوری البــرز گفت‪ :‬پارک علم و‬ ‫فناوری البرز در ‪ ۹‬ماه گذشته ‪ ۸۱۵‬میلیارد تومان فروش‬ ‫محصــوالت و همچنین ‪ ۱۰۰‬هزار دالر صادرات داشــته‬ ‫است‪.‬‬ ‫نشست شورای هماهنگی مدیران استانی دستگاه های‬ ‫تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی اســتان البرز با حضور‬ ‫نمایندگان و مدیران دســتگاه های تابعه وزارت اقتصاد و‬ ‫دارایی از جمله ابوالفضــل فالح مدیرکل امور اقتصادی و‬ ‫دارایی اســتان البرز و رئیس شورای هماهنگی‪ ،‬محمدی‬ ‫مدیرکل امور مالیاتی‪ ،‬احمد ملکی راد دبیر کمیســیون‬ ‫هماهنگی بانک ها‪ ،‬علیرضا نصرت فر مدیر بورس منطقه ای‬ ‫اســتان‪ ،‬علی پور اداره اموال تملیکی استان‪ ،‬محمد باقر‬ ‫طبیعی نژاد معاون مدیرعامل بیمه ایران و ‪ ...‬در پارک علم‬ ‫و فناوری البرز برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش پارک علم و فناوری البرز‪ ،‬مهدی عباسی در‬ ‫این نشست با اشاره به مزیت های استان البرزگفت‪ :‬استان‬ ‫البرز دارای بیش از ‪ ۱۳۰‬هزار دانشــجو‪ ۲۵۰۰ ،‬نفر عضو‬ ‫هیات علمی‪ ۳۵ ،‬مرکز پژوهشی‪ ۵۵،‬مرکز اموزش عالی‪،‬‬ ‫‪ ۳۵۰۰‬واحــد صنعتی و ‪ ۱۵۰‬برند ملی و ‪ ۲۵‬شــهرک و‬ ‫ناحیه صنعتی و دو پارک علم و فناوری اســت که مزیت‬ ‫متفاوتی را برای استان فراهم می کند‪.‬‬ ‫رئیس پارک علم و فنــاوری البرز و مجتمع تحقیقاتی‬ ‫شهدای جهاددانشگاهی با اشاره به اینکه استان البرز قطب‬ ‫کریدور حمل و نقل شــمالی و جنوبی و شــرقی و غربی‬ ‫کشــور است افزود‪ :‬همچنین این استان در زمینه دارویی‬ ‫و صنعتی و تولید محصوالت فناوری و حتی کشــاورزی‬ ‫نیز قطب کم نظیر و شــاید بی نظیر در کشور محسوب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ‪ ۲۴۲‬شرکت دانش بنیان در استان‬ ‫البرز وجود دارد خاطرنشان کرد‪ :‬استان البرز در واقع قطب‬ ‫علم و فناوری و از لحاظ دارا بودن شرکت های دانش بنیان‬ ‫رتبه دوم را در کشور داراست‪.‬‬ ‫عباسی با اشاره به موقعیت مجتمع تحقیقاتی شهدای‬ ‫جهادد دانشگاهی و پارک علم و فناوری البرز تصریح کرد‪:‬‬ ‫از‪ ۹۰‬هکتار وسعت این مجموعه عظیم‪ ۲۶ ،‬هکتار به پارک‬ ‫علم و فناوری البرز اختصاص یافته است‪ .‬در این مجموعه‬ ‫‪ ۱۶‬پژوهشــکده و مرکز تخصصی جهاد دانشگاهی فعال‬ ‫هســتند که دستاوردهای ان ها حرف های بسیاری برای‬ ‫گفتن دارد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره بــه امکانات و ظرفیت هــای پارک علم‬ ‫و فناوری البرز خاطرنشــان کــرد‪ :‬ظرفیت های مجتمع‬ ‫تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری‬ ‫البــرز در زمینه های امکانات فنی‪ ،‬زیرســاختی و چرخه‬ ‫کامل توانمندی ها در حوزه علم و فناوری در بین استان‬ ‫های کشــور منحصر به فرد است‪ .‬مراکز متعددی در این‬ ‫مجتمع فعالیت دارند که پژوهشــکده گیاهــان دارویی‬ ‫و پژوهشــکده رویان به عنوان نماد افتخار دستاورد های‬ ‫ویژه ای دارند که برخی از دســتاوردهای ان در بهمن ماه‬ ‫رونمایی و معرفی می شوند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه پارک علم و فناوری البرز از سال‬ ‫‪ ۱۳۸۷‬فعالیت خود را اغاز نموده است گفت‪ :‬تاکنون ‪۱۸۰‬‬ ‫شرکت دانش بنیان و فناور از سوی این پارک مورد حمایت‬ ‫قرار گرفته و ‪ ۱۱۲۴‬نفر از جوانان تحصیل کرده و نخبه در‬ ‫این پارک در قالب شرکت های فناور و دانش بنیان فعالیت‬ ‫دارند و دارای سابقه بیمه تامین اجتماعی هستند‪.‬‬ ‫عباســی به فروش محصوالت و خدمات پارک اشــاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬پارک علم و فناوری البرز در ‪ ۹‬ماه گذشــته‬ ‫‪ ۸۱۵‬میلیارد تومــان فروش محصوالت و همچنین ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار دالر صادرات داشته است‪ .‬که در تالش هستیم با راه‬ ‫اندازی اولین گمرک تخصصی در پارک علم و فناوری البرز‬ ‫صادرات خود را به ‪ ۵۰‬برابر برسانیم‪.‬‬ ‫وی به برگزاری دوره های توانمندســازی و اموزشــی‬ ‫پارک اشاره کرد و گفت‪ ۱۱۴۱۰ :‬نفر ساعت دوره اموزشی‬ ‫ترویجی و توانمندسازی در این پارک انجام شده که نسبت‬ ‫به سال گذشته با همه شرایط کرونایی دوبرابر شده است‪.‬‬ ‫همچنین امســال ‪ ۸‬رویداد در پارک برنامه ریزی و اجرا‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫رئیــس پارک علم و فناوری اســتان البرز با اشــاره به‬ ‫همکاری های اداره مالیاتی و گمرکی با شرکت های دانش‬ ‫بنیان و فناورضمن تشــکر از مهندس فالح مدیرکل امور‬ ‫اقتصادی و دارایی اســتان البــرز در همکاری های بیمه‬ ‫برای شرکت های دانش بنیان خطاب به مدیران دستگاه‬ ‫های اجرایی در این حوزه اظهار داشت‪ :‬بحث تسهیل امور‬ ‫مالیاتی‪ ،‬گمرکی و بیمه برای شرکت های دانش بنیان و‬ ‫فناور بسیار اهمیت دارد و انتظار ما این است که بان امور‬ ‫با راه اندازی شــعب ویژه و همچنین همکاری مسئوالن‬ ‫دستگاه های اجرایی استان تسهیل و مشکالت به حداقل‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫قول همکاری جدی مدیــرکل امور اقتصادی و‬ ‫دارایی برای حل مشــکالت بیمه و مالیات شرکت‬ ‫های دانش بنیان استان البرز‬ ‫مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز در نشست‬ ‫شــورای هماهنگی مدیران استانی‪ ،‬دســتگاه های تابعه‬ ‫وزارت امــور اقتصادی و دارایی اســتان البرزکه در محل‬ ‫پارک علم و فناوری البرز برگزار شــد برای حل مشکالت‬ ‫بیمه‪ ،‬مالیات و گمرک شــرکت های دانش بنیان و فناور‬ ‫‪7‬‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امور اقتصادی و دارایی اســتان البرز در این‬ ‫نشست مهم با اشاره به اینکه حل مشکالت شرکت های‬ ‫دانش بنیان و فناور در زمینه های مختلف مالیاتی و بیمه‬ ‫ای و ‪ ...‬یک اولویت اســت گفت‪ :‬هدف ما از حضور در این‬ ‫نشست این است که به دقت بشنویم‪ ،‬در مسیر حل و فصل‬ ‫مسائل و مشکالت قدم برداریم و باتشکیل این جلسه یک‬ ‫یا چند مساله را همین جا حل و فصل کنیم‪.‬‬ ‫ابوالفضل فالح با اشــاره به ‪ ۱۲‬شــاخص رقابت پذیری‬ ‫در کشور به برســی موقعیت استان البرز در این شاخص‬ ‫ها پرداخت و گفت‪ :‬براساس پایشی که داشتیم متاسفانه‬ ‫موقعیت اســتان البرز در ‪ ۱۰‬شاخص از متوسط کشوری‬ ‫پایین تر است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به غیر از زیرســاخت های اقتصاد کالن( به‬ ‫واسطه وجود شرکت های بزرگ با گردش مالی باال) وای‬ ‫تی به خاطر نزدیکی به پایتخت‪ ،‬اســتان البرز در زمینه‬ ‫ســامت‪ ،‬اموزش‪ ،‬زیرساخت های مربوط به راه‪ ،‬سالمت‬ ‫اداری و ‪ ...‬از متوسط کشوری پایین تر است‪.‬‬ ‫مدیرکل امــور اقتصادی و دارایی اســتان البرز در این‬ ‫نشست با اشاره به اینکه سهم اقتصاد دانش بنیان در حال‬ ‫حاضر کمتر از یک درصد است و نقش وزارت امور اقتصاد‬ ‫و دارایی و مجموعه های تابعه ان در این زمینه بسیار مهم‬ ‫اســت گفت‪ :‬تا پایان برنامه ‪ ۱۴۰۴‬باید این ســهم به ‪۵۰‬‬ ‫درصد برسد که هنوز فاصله بسیاری داریم و ما باید همه‬ ‫دستگاه ها برای رسیدن به این هدف بخش علم و فناوری‬ ‫و شرکت های دانش بنیان را یاری نمایند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به تراز مثبت مالی استان که حدود‬ ‫‪ ۱۵‬درصد اســت گفت‪ :‬از ‪ ۳۴‬هــزار میلیارد تومان منابع‬ ‫استان‪ ،‬شرکت ها و واحدهای اقتصادی استان باید بتوانند‬ ‫استفاده کنند چرا که استان از لحاظ منابع مالی و درامدی‬ ‫وضعیت مثبتی نسبت به سایر استان ها دارد‪.‬‬ ‫مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اســتان البرز با اشــاره‬ ‫به هدف گذاری ‪ ۵۰۰‬میلیون دالری گمرک اســتان البرز‬ ‫گفت‪ :‬خوشبختانه این هدف محقق شده و گمرک استان‬ ‫البرز به دنبال هدف گذاری ‪ ۸۰۰‬میلیون دالری صادرات‬ ‫در کشور است‪.‬‬ ‫فالح به بخش مالیات اشــاره کــرد و گفت‪ :‬در بخش‬ ‫مالیات هم استان البرز موقعیت خوبی دارد و در این زمینه‬ ‫عالوه بر تــاش همکاران مالیاتی باید از بخش خصوصی‬ ‫تشکر کنیم که همکاری خوبی دارد‪.‬‬ ‫وی از اســتقرار ‪ ۳۷‬شرکت خارجی در استان البرز خبر‬ ‫داد و اعالم کرد‪ :‬این شرکت ها ‪ ۷۰۰‬میلیون دالر در بخش‬ ‫های مختلف استان البرز سرمایه گذاری می کنند تاکنون‬ ‫‪ ۳۵۰‬میلیون دالر ان محقق شــده اســت که عمدتا در‬ ‫صنایع پیشرفته است‪.‬‬ ‫مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز بر همکاری‬ ‫با پارک علم و فناوری البرز در زمینه تامین مالی‪ ،‬گمرک‬ ‫و مالیــات‪ ،‬بورس و بانک تاکید کرد و افزود‪ :‬در همه این‬ ‫زمینه امادگی همکاری داریم و تالش می کنیم مشکالت‬ ‫شرکت های دانش بنیان و فناور را حل کنیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫منافع ‪ ۵۰‬میلیون سهامدار را قربانی‬ ‫معدودی ویژه خوار نکنید!‬ ‫بازار سرمایه طی ماه های اخیر و برخالف روند دو فصل اول‬ ‫سال‪ ،‬نتوانسته شــرایط خوب و جذاب خود را تقویت و حتی‬ ‫تثبیت کند که از دیدگاه انجمن توسعه سرمایه گذاری حرفه ای‪،‬‬ ‫نبــود یکپارچگی در تصمیم گیــری و ناهماهنگی فاحش در‬ ‫اجرای ماموریت های قانونی برخی نهادهای دولتی ‪ /‬حاکمیتی‪،‬‬ ‫از مهم ترین علل وضعیت نابسامان بازار سرمایه است‪.‬‬ ‫به گــزارش ایســنا‪ ،‬در همیــن خصوص انجمن توســعه‬ ‫سرمایه گذاری حرفه ای در بیانیه خود اورده است‪:‬‬ ‫ســال جهش تولید‪ ،‬در حالی وارد واپسین فصل خود شده‬ ‫که بازار ســرمایه‪ ،‬امسال‪ ،‬قوی ترین و موثرین نقش خود را در‬ ‫صحنه اقتصادی کشــور‪ ،‬تجربه کرده و در کاهش فشــارهای‬ ‫تحریم‪ ،‬سپر تورمی‪ ،‬تامین مالی و جبران کسری بودجه دولت‬ ‫و نظام های اقتصادی حاکمیتی عمومی نظیر تامین اجتماعی‬ ‫و بیمه ها‪ ،‬نقشــی بی بدیل و تاریخی داشته است‪ .‬فعاالن این‬ ‫بازار‪ ،‬به پشتگرمی حمایت های گره گشای مقام معظم رهبری و‬ ‫نیز با هدف اجرای منویات ایشان‪ ،‬تالش خود برای پرچم داری‬ ‫ایجاد و توســعه مشارکت مردمی را ادامه خواهند داد و دراین‬ ‫چارچوب‪ ،‬ازادسازی ســهام عدالت را فرصتی بی نظیر جهت‬ ‫تقویــت نقش افرینی مردم در پویایی نظام اقتصادی کشــور‬ ‫می دانند‪.‬‬ ‫سردرگمی اهالی بازار سرمایه با سیاست های متناقض‬ ‫انجمن توســعه سرمایه گذاری حرفه ای‪ ،‬به عنوان نهادی نوپا‬ ‫و مستقل بازار سرمایه معتقداســت‪ ،‬بازار طی ماه های اخیر و‬ ‫برخالف روند شیرین دو فصل اول سال‪ ،‬نتوانسته شرایط خوب‬ ‫و جــذاب خود را تقویت و حتی تثبیت کند‪ .‬دالیل این رخداد‬ ‫ناگوار‪ ،‬بارها در جلســات کالن اقتصادی و حوزه وزارت اقتصاد‬ ‫و شورای بورس بیان و بررسی شده اما تالش های این وزارت و‬ ‫شورا‪ ،‬باوجود هم افزایی سازمان بورس و بورس ها و حتی فعاالن‬ ‫حقیقی و حقوقی و نهادهای بیرون از بازار ســرمایه‪ ،‬تاکنون‪،‬‬ ‫نتوانسته است هدف به تعادل رساندن بازار را محقق کند‪.‬‬ ‫از دیدگاه انجمن توســعه ســرمایه گذاری حرفه ای؛ ضعف‬ ‫و درمواردی‪ ،‬نبــود یکپارچگی در تصمیم گیری و ناهماهنگی‬ ‫فاحش در اجرای ماموریت های قانونی برخی نهادهای دولتی‬ ‫‪ /‬حاکمیتی‪ ،‬از مهم ترین علل وضعیت نابســامان بازار سرمایه‬ ‫اســت که در قالب سیاســت گذاری های اقتصادی متناقض یا‬ ‫تغییر مداوم سیاست ها‪ ،‬متبلور شده و اهالی بازار سرمایه را به‬ ‫وادی سردرگمی‪ ،‬رانده است‪.‬‬ ‫روح بازار ســرمایه با قیمت گذاری دستوری سازگار‬ ‫نیست‬ ‫در این میان‪ ،‬طرح مکرر موضوع قیمت گذاری دســتوری و‬ ‫غیرمنصفانه محصوالت‪ ،‬به ویژه در حوزه صنایع فوالدســازی‪،‬‬ ‫ســیمان‪ ،‬خودرو و ســایر صنایع و کاالهای استراتژیک‪ ،‬نقش‬ ‫موثری در کاهش انگیزه های ســرمایه گذاری و ســردرگمی‬ ‫فعاالن بازار داشــته و این در حالی اســت که به تایید تجارب‬ ‫جهانی و اجماع کارشناسان؛ روح بازار سرمایه با قیمت گذاری‬ ‫دستوری سازگار نیست و رفع نگرانی های ناشی از قیمت گذاری‬ ‫دســتوری‪ ،‬تحمیلی و غیرواقعی در حوزه های مختلف‪ ،‬اعم از‬ ‫کاالهای فیزیکی یا متغیرهای پایه ای نظیر نرخ ارز و نرخ سود‬ ‫بانکی‪ ،‬بستر الزم برای رشد بازار سرمایه و افزایش اقبال عمومی‬ ‫به سرمایه گذاری های مولد و پایدار را فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫لزوم اصالح رفتارهای مسئوالن در قبال منافع انبوه‬ ‫سهامداران‬ ‫بازار ســرمایه در ســال جاری با جهش بی سابقه مشارکت‬ ‫میلیون هــا ایرانی و نیز حضور ‪ ۴۷‬میلیون ســهامدار ســهام‬ ‫عدالت‪ ،‬ظرفیت فــراوان خود را برای پیشــقراولی در تقویت‬ ‫اقتصاد ملی را به اثبات رسانده و اهمیت رخدادهای ماندگاری‬ ‫مانند مشــارکت حداکثری مردم در عرضه های اولیه سهام و‬ ‫پذیره نویسی های گسترده‪ ،‬از چشم کمتر ناظر داخلی و خارجی‬ ‫پنهان مانده اســت‪ .‬انجمن توسعه ســرمایه گذاری حرفه ای‪،‬‬ ‫تاســف عمیق خود را از کم بها دادن برخی مســئوالن به این‬ ‫پتانســیل عظیم مردمی‪ ،‬اعالم و وضعیت نامشخص برخی از‬ ‫شرکت های دولتی نظیر پاالیشــگاه ها را نمونه ای بارز از لزوم‬ ‫اصالح رفتارهای برخی مسئوالن درقبال منافع انبوه سهامداران‬ ‫می داند و منتقد سیاست گذاری های فاقد بنیان های کارشناسی‬ ‫و تصمیم گیری های جزیره ای و سلیقه ای است‪.‬‬ صفحه 7 ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪31‬‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫هفته سوم‬ ‫دبیر تحریریه و صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی‬ ‫‪ 18‬دی ‪99‬‬ ‫چاپ‪ :‬کهن پذیرش اگهی‪09365129303 :‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االولی ‪1442‬‬ ‫ادرس‪ :‬کرج‪ .‬چهارراه هفت تیر‪ .‬کوچه فدایی تلفن‪0935 422 50 24 :‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪ 1000‬تومان‬ ‫دانـســتـن حـــق مــــردم اســت‬ ‫‪7 Jan 2021‬‬ ‫‪Thursday‬‬ ‫ـتائیان به ستوه امده از تخریب طبیعت ساوجبالغ‬ ‫روسـ‬ ‫ساکنان تعدادی از روستاهای ساوجبالغ استان البرز و برخی‬ ‫مسووالن اجرایی می گویند که گسترش فعالیت های معدنی در‬ ‫این شهرستان افزون بر تخریب اراضی و طبیعت ‪ ،‬سبب مشکالت‬ ‫زیست محیطی برای مردم منطقه شده است‪.‬‬ ‫بنابه گفته روســتائیان اگر چه زیبایی طبیعت و اب و هوای‬ ‫خوش شهرستان ســاوجبالغ از گذشــته ها تاکنون زبانزد عام‬ ‫و خاص بوده اما در این ســال های اخیــر محیط های اطراف‬ ‫روستاها و مناطق خوش اب و هوای ساوجبالغ به سبب غرش‬ ‫بولدوزرها و کامیون های معدنداران دچار بحران و چالش زیست‬ ‫محیطی شده است‪.‬‬ ‫طبق اظهارات روســتائیان‪ ،‬صدای انفجارهای مهیب معادن‬ ‫سنگ‪ ،‬تردد کامیون های بزرگ‪ ،‬لرزش پیکور و غرش بولدوزر ها‬ ‫ارامش را از ساکنان منطقه گرفته و برداشت بی رویه شن و ماسه‬ ‫و سنگ الشه طبیعت اطراف روستاها را دستخوش دگرگونی و‬ ‫تخریب وسیع کرده است‪.‬‬ ‫روستاهای ورده‪ ،‬سرهه‪ ،‬سیباندره‪ ،‬برغان‪ ،‬هیو‪ ،‬خور و امثال ان‬ ‫ازجمله مناطقی اســت که هدف گردشگری بوده اما بنا به گفته‬ ‫بومیان منطقه فعالیت معادن رنگ این روســتاها را خاکستری‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫منطقه تهراندشت ساوجبالغ نمونه ای از فعالیت های معدنی‬ ‫اســت که در محدوده ‪ ۱۰۰‬هکتاری‪ ،‬عمق معــادن ان به ‪۴۰‬‬ ‫متر می رســد و اکنون فعالیت ها با شــدت و سرعت در حال‬ ‫انجام است ‪.‬‬ ‫بنا به گفته روستائیان ســاوجبالغ‪ ،‬برداشت بی رویه و بدون‬ ‫نظارت دســتگاه های متولی از معادن ‪ ،‬چنان بالیی بر سر این‬ ‫منطقــه اورده که با هیچ اقدامی قابل ترمیم نیســت ؛ بعضی از‬ ‫معادن متروکه و رها شــده نیز تبدیل به گودال های شــیرابه و‬ ‫ضایعات فوق العاده خطرناک شیمیایی شده است‪.‬‬ ‫همچنین روستائیان می گویند که تخریب طبیعت و محیط‬ ‫زیســت توسط معدنکاران‪ ،‬طوفانی از خاک و غبار بر سر منطقه‬ ‫فــرود اورده که گاهی ترکش هــای ان کیلومترها ان طرف تر‬ ‫نفس ســاکنان شهرهای اطراف را بند می اورد و سیمای سبز‬ ‫کشاورزی و باغداری را خاکستری می کند‪.‬‬ ‫سید احمد میرحبیبی ساکن روستای ورده ساوجبالغ با این‬ ‫درخواست که مسووالن تجهیزات معدنی را از حاشیه روستا جمع‬ ‫اوری کنند‪ ،‬می گوید‪ :‬انصاف نیســت در روستایی زیبا کوهی‬ ‫را بشــکافند و جاد ه باریک روستا به مســیر تردد کامیون ها و‬ ‫کمپرسی ها تبدیل شود و ترافیک شدید و تصادفات رقم بزند‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬مسووالن متولی معدن نه تنها هیچ زیرساختی‬ ‫بــرای معادن ایجاد نکرده اند بلکه بــا در اختیار دادن امکانات‬ ‫روســتا‪ ،‬منابع طبیعی ‪ ،‬تخریب چراگاه های دام دردسر برای‬ ‫روستائیان را رقم زده اند‪.‬‬ ‫میرحبیبی ادامه داد‪ :‬معدن ســنگ سبز ورده یکی از معادنی‬ ‫است که در دل روســتا و در حاشیه رودخانه مردم را با مشکل‬ ‫روبرو کرده و برای توجه به اعتراض روســتائیان گوش شنوایی‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫این اظهار داشت و گفته های دیگر روستائیان موید ان است‬ ‫که ســاکنان منطقه از دست مشکالت زیســت محیطی بهره‬ ‫برداران معدنی به ستوه امده و خواستار رسیدگی به این مشکل‬ ‫زیست محیطی هستند‪.‬‬ ‫همچنین چاله های وســیع و عمیق به جای مانده از معادن‬ ‫متروکه شــن وماسه مشــکل دیگری اســت که روستائیان و‬ ‫مسووالن محلی به ان اشــاره دارند و می گویند این شن چاله‬ ‫های متروکه به انباشت ضایعات شــیمیایی و خطرناک برخی‬ ‫صنایع منطقه تبدیل شده اند‪.‬‬ ‫اظهارات متفاوت رییس انجمن معادن شن و ماسه البرز‬ ‫رییس انجمن شــن و ماسه استان البرز با بیان اینکه اقدامات‬ ‫موثری برای حفاظت از محیط زیست و کاهش الودگی توسط‬ ‫معدنداران در ســاوجبالغ و سایر مناطق البرز انجام شده است‪،‬‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫طی ســه سال گذشته تاکنون پنج کیلومتر جاده خاکی بین‬ ‫معادن ســاوجبالغ را اســفالت کرده ایم و این طرح را با هدف‬ ‫کاهش گرد وخاک در منطقه ادامه می دهیم ضمن انکه تاکنون‬ ‫‪ ۲‬هزار اصله درخت در ساوجبالغ کاشته ایم‪.‬‬ ‫مهران حیــدری بدون رد یا تائید الودگی ناشــی از فعالیت‬ ‫معادن در ساوجبالغ ادامه داد‪ :‬توسعه فضای سبز و درختکاری‬ ‫در محدوده معادن با همکاری سازمان توسعه و نوسازی معادن‬ ‫و صنایع معدنی ایران درحال انجام اســت و تالش ها بر کاهش‬ ‫الودگی های زیست محیطی متمرکز شده است‪.‬‬ ‫وی به برخی اقدامات دیگر برای تقویت سرســبزی و طراوات‬ ‫ســاوجبالغ توسط معدنداران اشاره کرد و گفت ‪ :‬بهار سال های‬ ‫‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬شن چاله های معادن ساوجبالغ در اختیار دستگاه های‬ ‫متولی قرار گرفت و با هزینه معدنداران میلیون ها متر مکعب اب‬ ‫سیالب های رودخانه کردان و سایر رودخانه های منطقه به شن‬ ‫چاله ها هدایت شد تا ضمن تقویت سفره های اب زیر زمینی از‬ ‫خسارت سیل جلوگیری به عمل اید‪.‬‬ ‫حیدری بیان داشت‪ :‬اکنون یک هزار شغل مستقیم و پنج هزار‬ ‫شغل غیر مستقیم توسط معدنداران البرز ایجاد شده ضمن انکه‬ ‫ماشین االت ســنگین معادن استان در زمان های مورد نیاز در‬ ‫اختیار دستگاه های خدمات رسان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫اظهارات برخی مسووالن محلی‬ ‫دهیار روستای هیو از جمله افرادی است که می گوید‪ :‬معادن‬ ‫کارخانه ســیمان ابیک‪ ،‬شرکت سیپورکس و شرکت شیمیایی‬ ‫االینده های اصلی ساوجبالغ و طبعت ان هستند‪.‬‬ ‫رضا ســامانی پور معتقد اســت که فعالیت یــک معدن ‪۹۰‬‬ ‫هکتــاری در ‪ ۵۰۰‬متری روســتای گردشــگری هیو در بخش‬ ‫مرکزی ساوجبالغ با برداشت باالد عواقب زیانباری متوجه این‬ ‫منطقه کرده است ‪.‬‬ ‫عضو شورای اسالمی روســتای خور ازدیگر افرادی است که‬ ‫دســتگاه های متولی را عامل به وجود امدن تخریب اراضی و‬ ‫انتقاد رییس اداره محیط زیست ساوجبالغ‬ ‫در عیــن حال امید رضا تونــی رییس اداره حفاظت محیط‬ ‫زیســت شهرستان ســاوجبالغ از جمله مسووالنی شهرستانی‬ ‫است که می گوید رشــد روزافزون معادن بدون رعایت الزامات‬ ‫زیست محیطی از مواردی است که سبب مخاطرات متعدد مانند‬ ‫سیالب‪ ،‬فرونشست زمین و ریزگرد در منطقه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در زمان صدور مجوز معدن استعالم الزم از سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست صورت نمی گیرد که این مساله باعث بروز‬ ‫ی شود‪.‬‬ ‫مشکالت زیست محیطی م ‬ ‫تونی گفت ‪ :‬سازمان حفاظت محیط زیست به موضوع الودگی‬ ‫معدنی منطقه می داند چرا که صدور بی رویه مجوزها به تخریب‬ ‫محیط زیست و طبیعت ساوجبالغ انجامیده است‪.‬‬ ‫ محمــد فالح نژاد افزود‪ :‬جاده روســتای خــور ظرفیت تردد‬ ‫کامیون های حمل بــار معدن را ندارد و عالوه بر ان با توجه به‬ ‫اینکه بیش از ‪ ۷۰‬خانواده ی این روستا زندگی خود را با دامپروری‬ ‫می گذرانند احداث معدن مراتع را از بین برده و همچنین تنها راه‬ ‫ارتباطی ییالق‪ -‬قشالق دامداران را مسدود کرده است‪.‬‬ ‫وی می گوید‪ :‬داشتن هوای تنفسی سالم از کمترین خواسته‬ ‫به حق مردم روســتا اســت و توقع داریم مسووالن به این مهم‬ ‫اهتمام بورزند‪.‬‬ ‫معــادن ورود کــرده و این موضوع از طریــق پایش ها و نمونه‬ ‫برداری ها مورد رصد قرار می گیرد که در صورت وجود الودگی‪،‬‬ ‫اخطاریه الزم صادر و در نهایت پیگیری های قضایی انجام خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کاهش اثرات و یا ســازگاری با پیامدهای ناشــی‬ ‫از تخریــب ســرزمین نیازمند توجه ویژه بــه قابلیت تاب اوری‬ ‫اکوسیستم و یا توانایی برگشت پذیری ان به شرایط اولیه است‬ ‫ولی با توجه به بارگذاری جمعیتی‪ ،‬صنعتی و معدنی ســیمای‬ ‫زیست محیطی شهرستان ســاوجبالغ تغییر کرده و تاب اوری‬ ‫زیستی منطقه به حداقل رسیده است‪ ،‬بنابراین بارگذاری معدنی‬ ‫جدید موجب بروز خسارات عدیده خواهد شد‪.‬‬ ‫ضرورت بازنگری در صدور مجوزها‬ ‫بازنگــری در صدور مجوز صاحبان معادن شــن و ماســه در‬ ‫ساوجبالغ از مهمترین مباحثی است که رییس مدیریت بحران‬ ‫فرمانداری ساوجبالغ بر ان تاکید دارد‪.‬‬ ‫مصطفی بغــدادی با بیــان اینکه از ‪ ۷۲‬معدن شهرســتان‬ ‫ســاوجبالغ ‪ ۳۶‬معدن انها فعال است‪ ،‬افزود‪ :‬اغلب معادن غیر‬ ‫فعال مبادرت به خام فروشــی می کنند و فعاالن این بخش هم‬ ‫مکلف به ائین نامه ها و قوانین نیستند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬برداشت های بی رویه به منابع ابی و محیط زیست‬ ‫منطقه خسارت هنگفتی وارد کرده است و این موضوع بارها به‬ ‫متولیان صدور مجوز اعالم شــده تا نظــارت های خود را جدی‬ ‫تر بگیرند‪.‬‬ ‫بغدادی به تردد کامیون های شــن و ماســه از مسیر اصلی‬ ‫روســتاها و باال بردن حجم ترافیک و تخریب جاده ها که سبب‬ ‫نارضایتی روســتاییان شده اشاره کرد و گفت‪ :‬در این بخش هم‬ ‫معادن باید مسوولیت پذیر باشند و بخشی از خسارت های وارده‬ ‫را تامین کنند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بازنگری در صدور مجوز های معادن و عدم صدور‬ ‫مجوز جدید در شهرستان ســاوجبالغ می تواند در کاهش ریز‬ ‫گردها در استان نقش اساسی را ایفا کند و باید محیط زیست در‬ ‫این حوزه بیش از گذشته فعال باشد‪.‬‬ ‫بخشی از معادن ساوجبالغ از حوزه منابع طبیعی خارج‬ ‫است‬ ‫رییس اداره منابع طبیعی و ابخیزداری شهرستان ساوجبالغ‬ ‫نیز در تشریح چگونگی واگذاری معادن اظهار داشت‪ :‬طبق تفاهم‬ ‫نامه بین سازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری کشور و سازمان‬ ‫صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت البرز ‪ ،‬اراضی که مورد درخواست اداره‬ ‫صنعــت ‪ ،‬معادن و تجارت برای بهره بــرداری از معادن و صدور‬ ‫پروانه بهره برداری به اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان‬ ‫ارسال می شود‪.‬‬ ‫کمال شایگانی ادامه داد‪ :‬اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫البرز در سال های گذشته موضوع بهره برداری از معادن منطقه‬ ‫ســاوجبالغ را برای بررسی و بســیاری از درخواست ها به علت‬ ‫عواقب تخریبی رد کرده است‪.‬‬ ‫وی در خصوص اراضی روستای هیو ساوجبالغ اظهار داشت‪:‬‬ ‫حدود ســه هزار و ‪ ۳۰۰‬هکتار از اراضی ملی هیو به بنیاد علوی‬ ‫واگذار شــده که در اختیار ســیمان فارس خوزستان و سیمان‬ ‫ابیک قرار گرفته است ‪.‬‬ ‫رییس اداره منابع طبیعی شهرستان ساوجبالغ گفت ‪ :‬از انجا‬ ‫که این اراضی در مالکیت منابع طبیعی نیست نظارت بر انها به‬ ‫ســازمان صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت اســتان البرز سپرده شده و‬ ‫اداره منابع طبیعی ساوجبالغ هیچ دخل و تصرفی در انها ندارد‪.‬‬ ‫شایگانی در ارتباط با معادن روستای خور ساوجبالغ نیز اظهار‬ ‫داشت‪ ۲ :‬بهره بردار معدن در این روستا درخواست دریافت مجوز‬ ‫داشتند که با یک بهره بردار در سطح ‪ ۲‬هکتار زمین موافقت شد‬ ‫و بهره بردار دیگر به خاطر االیندگی مجوز فعالیت نگرفت اما به‬ ‫دیوان عدالت اداری شکایت کرد و رای فعالیت گرفت ‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فعالیت این معدن با مخالفت روستائیان منطقه خور‬ ‫همراه شد که موضوع در شــورای تامین شهرستان ساوجبالغ‬ ‫مورد بررســی قرار گرفت و قرار شــد پس از اســتعالم از اداره‬ ‫حفاظت محیط زیست شهرستان اقدامات بعدی معمول شود‪.‬‬ ‫شــایگانی گفت‪ :‬اداره حفاظت محیط زیست ساوجبالغ نیز با‬ ‫فعالیت این بهره بردار معدنی مخالفت کرد و به دنبال ان الیحه‬ ‫اعتراضی تنظیم و به دادنامه صادره توســط دیوان عدالت اداری‬ ‫اعتراض شد‪.‬‬ ‫گزارشی از االیندگی معادن دریافت نکرده ایم‬ ‫معاون سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان البرز می گوید‬ ‫‪ :‬پایش میزان االیندگی معادن توســط اداره کل استاندارد البرز‬ ‫انجام می شود و تاکنون گزارشی ازاالیندگی این معادن نداشته‬ ‫ایم ‪.‬‬ ‫جمال ســیفی گفت‪ :‬تمام راه های ارتباطــی معادن در اثر‬ ‫تردد کامیون های حامل ماده معدنی باعث بروز گرد وغبار می‬ ‫گرددکه تدابیر ایمنی از قبیل‪ ،‬اب پاشــی در مســیرهای تردد‬ ‫کامیون های حامل مواد معدنی یا استفاده از تراشه اسفالت و اب‬ ‫پاشی فضای عملیاتی معادن انجام می شود‪.‬‬ ‫وی از اســفالت بخشــی از راه هــای روســتایی و معادن و‬ ‫درختکاری توسط معدنداران به عنوان بخش دیگری از فعالیت‬ ‫ها نام برد و بیان داشت‪ :‬در این زمینه معدنداران ملزم به رعایت‬ ‫نکات زیست محیطی شده اند‪.‬‬ ‫نکته پایانی‬ ‫هر چند که روستائیان و برخی مسووالن شهرستان ساوجبالغ‬ ‫برتخریب طبیعت و االیندگی معادن شن و ماسه و سنگ الشه‬ ‫تاکید دارند اما اظهارات مســووالن ســازمان صنعت و معدن و‬ ‫تجارت اســتان و انجمن معدنداران به گونه ای است که تخریب‬ ‫یا الودگی در منطقه وجودندارد یا حداقل قابل شــکایت و بیان‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫انچه این روزها مردم در شهرســتان ساوجبالغ با ان مواجه‬ ‫هســتند اســمانی تیره و دود گرفته بوده بیشــتر مسووالن و‬ ‫متولیــان از جمله فردین حکیمــی مدیرکل حفاظت محیط‬ ‫زیست استان البرز بر اثر گذاری تلفیقی از عوامل مختلف مانند‬ ‫معادن شن و ماسه و کارخانه سیمان ابیک در این رویداد زیست‬ ‫محیطی متفق القول هستند‪.‬‬ ‫روی دیگر سخن اینکه خراشیدن وسیع دشت ها و کوه های‬ ‫شهرستان ساوجبالغ برای برداشت های معدنی به خوبی جلوه‬ ‫گر اســت و تصاویر دریافت شده از ســیمای اطراف روستاها و‬ ‫دشت های منطقه گویای فعالیت وسیع معادن بوده و اظهارات‬ ‫روستائیان را تائید می کند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر شهرستان ساوجبالغ با ‪ ۲۵۰‬هزار نفر جمعیت‬ ‫یکی از مناطق سرسبز استان البرز بوده و قرار است با تکمیل ‪۵۰‬‬ ‫هزار واحد مسکونی مهر تا پایان امسال و ‪ ۲۰‬هزار واحد مسکن‬ ‫طرح اقدام ملی تا ‪ ۲‬ســال اینده‪ ،‬جمعیت این شهرستان از مرز‬ ‫‪ ۷۰۰‬هزار نفر تجاوز کند‪.‬‬ ‫اگرچه فعالیت های تولیدی و معدنی از نیازهای اقتصادی برای‬ ‫اشتغالزایی و رونق تولید است اما توسعه پایدار زمانی محقق می‬ ‫شود که مالحظه های زیست محیطی در نگاه نخست قرار گیرد‬ ‫چرا که مخاطرات زیســت محیطی تبعات جبران ناپذیری برای‬ ‫تغییر و دگرگونی اقلیم و اکوسیستم و در مجموع محیط زیست‬ ‫انسانی ‪ ،‬گیاهی و جانوری دارد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های هفته نامه عصر البرز

هفته نامه عصر البرز 42

هفته نامه عصر البرز 42

شماره : 42
تاریخ : 1400/01/26
هفته نامه عصر البرز 41

هفته نامه عصر البرز 41

شماره : 41
تاریخ : 1400/01/19
هفته نامه عصر البرز 40

هفته نامه عصر البرز 40

شماره : 40
تاریخ : 1399/12/28
هفته نامه عصر البرز 39

هفته نامه عصر البرز 39

شماره : 39
تاریخ : 1399/12/21
هفته نامه عصر البرز 38

هفته نامه عصر البرز 38

شماره : 38
تاریخ : 1399/12/14
هفته نامه عصر البرز 37

هفته نامه عصر البرز 37

شماره : 37
تاریخ : 1399/12/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!