هفته نامه عصر البرز شماره 13 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه عصر البرز شماره 13

صفحه بعد

هفته نامه عصر البرز شماره 13

هفته نامه عصر البرز شماره 13

‫صفحات ‪ 4‬تا ‪10‬‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال دوم‬ ‫خبر‬ ‫دادستان کرج‪:‬‬ ‫ورود دستگاه قضا به وضعیت‬ ‫بازار مسکن و اجاره‬ ‫دادستان عمومی و انقالب کرج گفت‪ :‬برای کنترل‬ ‫وضعیت مسکن مکاتباتی با سایت های مسکن صورت‬ ‫گرفته که دیگر قیمت خانه یا اجاره بها را در ســایت‬ ‫ذکر نکنند چون این کار باعث افزایش بهای مسکن و‬ ‫دامن زدن به بازار متشنج می شود‪.‬‬ ‫حسین مددی در نشست مطبوعاتی که به مناسبت‬ ‫اغاز هفته قوه قضاییه برگزار شــد‪ ،‬درپاسخ به اینکه‬ ‫چه نظارتی بــر مبلغ دریافتی شــهرداران به عنوان‬ ‫حقوق وجود دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ســازمان بازرســی و‬ ‫شورای شهر بر حقوق شــهرداران نظارت دارند ولی‬ ‫اگر مصداقی و موردی اطالعات مســتندی در مورد‬ ‫اینکه شــهرداری در اســتان حقوق نجومی دریافت‬ ‫می کند وجود دارد‪ ،‬مدارک به دادگســتری ارسال تا‬ ‫رسیدگی الزم صورت بگیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬وی با اشــاره به اخرین وضعیت‬ ‫بیمارستان امام خمینی توضیح داد‪ :‬پروسه واگذاری‬ ‫این بیمارســتان که متعلق به بنیاد شــهید بوده به‬ ‫بخش خصوصی صورت گرفته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دو نفر در مزایده این بیمارســتان برنده‬ ‫شــده اند ولی هنوز واگذاری ان به طور کامل صورت‬ ‫نگرفته و باید تصمیمات درســتی در خصوص نحوه‬ ‫واگــذاری داروخانه و ‪ ...‬این مجموعه گرفته شــود و‬ ‫همچنیــن وضعیت حقــوق عقب افتاده پرســنل و‬ ‫پرداختی بازنشستگان ان هم تعیین تکلیف شود‪.‬‬ ‫این مســئول اضافه کرد‪ :‬دادســتانی بــه موضوع‬ ‫پرونده امــام خمینی ورود کرده و قرار شــده برنده‬ ‫مزایده تعهداتی به بخشــی از کارکنان بازنشســته‬ ‫این بیمارســتان بدهد و سروســامانی نیز به وضعیت‬ ‫شاغالن این بیمارستان داده شود‪.‬‬ ‫دادســتان کرج توضیح داد‪ :‬البته اگر در این فرایند‬ ‫به این نتیجه برســیم که مراحل قانونی در واگذاری‬ ‫این بیمارســتان صورت نگرفته تدابیر الزم در مراجع‬ ‫قضایی اتخاذ خواهد شد‪.‬‬ ‫مددی در پاســخ به اینکه چرا دور دور خودروهای‬ ‫لوکــس در منطقه عظیمیه که بــرای مدتی متوقف‬ ‫شده بود مجددا از سرگرفته شده‪ ،‬افزود‪ :‬گزارش های‬ ‫مردمــی مبنی بر تــردد و دور دور خودروهای گران‬ ‫قیمت به خصوص در ســاعات پایانی شب باعث شد‬ ‫دســتگاه قضا به این حوزه ورود کند و با نصب بنر و‬ ‫اطالع رسانی در مرحله اول تا حد زیادی از این روند‬ ‫جلوگیری شد‪.‬‬ ‫این مسئول خاطر نشان کرد‪ :‬اگر دور دور خودرویی‬ ‫در این مسیر اثبات شود عالوه بر اینکه خودروی فرد‬ ‫برای مدت طوالنی توقیف خواهد شد‪ ،‬راننده نیز برای‬ ‫پرداخت جریمه باید به مراجع قضایی مراجعه کنند‪.‬‬ ‫دادســتان کرج اضافه کرد‪ :‬دور دور خودروها فقط‬ ‫در عظیمیه نیســت و در رجایی شهر و مهرشهر هم‬ ‫شــاهد ایجاد الودگی صوتی و مزاحمت توســط این‬ ‫قبیل خودروها هستیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــرای برخــورد با راننــدگان این‬ ‫خودروها پلیس گاه از طریق نیروهای محسوس خود‬ ‫که لباس فرم پوشیده اند وارد عمل می شود و برخی‬ ‫هم توسط نیروهای نامحســوس پلیس اعمال قانون‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫دادســتان کرج گفت‪ :‬این طرح در مناطق مختلف‬ ‫شــهر به صورت مســتمر ادامه دارد تا کمتر شــاهد‬ ‫چنین صحنه هایی در سطح شهر باشیم‪.‬‬ ‫وی اضافــه کرد‪ :‬برنامــه داریم با توجــه به تعداد‬ ‫پرونده های بخش اســارا اگر تعداد پرونده ها افزایش‬ ‫یابد‪ ،‬دادگاه بخش در این منطقه ایجاد شــود چون با‬ ‫توجــه به فاصله این منطقه به کرج رفت و امد به ان‬ ‫برای رسیدگی به پرونده ها سخت است‪.‬‬ ‫این مســئول با اشــاره به افزایــش قیمت خانه و‬ ‫افزایش افسارگســیخته اجاره مسکن در البرز توضیح‬ ‫داد‪ :‬این موضوع صرفاً مختص البرز نیســت و در کل‬ ‫کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬برای کنترل این وضعیت مکاتباتی‬ ‫با سایت های مســکن صورت گرفته که دیگر قیمت‬ ‫خانــه یا اجاره بها را در ســایت ذکر نکنند چون این‬ ‫کار باعث افزایش بهای مســکن و دامن زدن به بازار‬ ‫متشنج می شود‪.‬‬ ‫شماره ‪13‬‬ ‫هفته اول‬ ‫‪ 1‬تیر ‪1399‬‬ ‫سیاسی‬ ‫استاندار البرز‪ :‬وارد پیک جدید کرونا نشده ایم‬ ‫نماینــده عالی‬ ‫دولت در استان‬ ‫البــرز گفــت‪:‬‬ ‫بیماری کرونا در‬ ‫البــرز تحــت‬ ‫مدیریت است و تاکنون وارد بحران‪،‬‬ ‫وضعیت قرمز و پیک جدید بیماری‬ ‫نشده ایم‪.‬‬ ‫عزیزاله شــهبازی در حاشیه بیست و‬ ‫ششمین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا‬ ‫که به ریاست رئیس جمهور و با حضور‬ ‫استانداران سراسر کشور به صورت ویدئو‬ ‫کنفرانس برگزار شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬کرونا در‬ ‫البرز همچنــان تحت مدیریت و کنترل‬ ‫است و این استان وارد بحران و وضعیت‬ ‫قرمز نشده است‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه در این نشســت‬ ‫کمیته های مربوطــه گزارش های خود‬ ‫را به رئیــس جمهور محترم ارائه دادند‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬طبق بیانــات رئیس جمهور‬ ‫محتــرم مقرر شــد که مبنــای اعالم‬ ‫وضعیت قرمز یک اســتان نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫براساس شرایط یک منطقه یا شهرستان‬ ‫به عنوان منطقه قرمز اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫شــهبازی گفــت‪ :‬بر این اســاس هر‬ ‫اســتانی کــه شهرســتان هایش دچار‬ ‫مشــکل می شــوند‪ ،‬باید بالفاصله ستاد‬ ‫اســتانی پیش بینی ها و محدودیت های‬ ‫الزم را تدویــن و بــه کمیتــه امنیتی‪،‬‬ ‫اجتماعی و بهداشت و درمان بفرستند تا‬ ‫محدودیت های الزم پس از تایید رئیس‬ ‫جمهور در مناطق مورد نظر اجرا شود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مصوب شــد کــه پس از‬ ‫بررسی های الزم مصوبه الزام ماسک در‬ ‫اجتماعات سربسته در جلسات اینده در‬ ‫ســتاد ملی مقابله با کرونا مورد بررسی‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬ضمن اینکه اجرای این طرح‬ ‫نیز باید به شرط این باشد که ماسک به‬ ‫وفور و ارزان قیمت در اختیار مردم قرار‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫استاندار البرز اضافه کرد‪ :‬دستورالعمل‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی در زندان‬ ‫ها نیز از ســوی وزارت بهداشــت ابالغ‬ ‫شــده و روند اجرای ان نیــز از طریق‬ ‫همین وزارتخانه نظارت و بررســی می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬براساس تصمیم ستاد ملی‬ ‫مقابله با کرونا‪ ،‬سال تحصیلی دانشگاه ها‬ ‫از ‪ ۱۵‬شــهریور ‪ ،۹۹‬در دو بخش فضای‬ ‫مجازی و حقیقی اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫شــهبازی افزود‪ :‬ســال تحصیلی ‪۹۹‬‬ ‫مدارس و امــوزش و پرورش نیز از ‪۱۵‬‬ ‫شهریور اغاز می شود که البته به اموزش‬ ‫و پرورش اجازه داده شــده به تناســب‬ ‫منطقــه و نیاز خود از ابتدای شــهریور‬ ‫مدارس را در دو نوبت بازگشــایی کرده‬ ‫و تعطیلی پنج شنبه ها نیز حذف خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اســتاندار البرز با اشاره به تاکید ویژه‬ ‫رئیس جمهور مبنــی بر ضرورت اطالع‬ ‫رســانی دقیق و اگاهی بخشی به مردم‬ ‫در خصوص بیمــاری کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬باید‬ ‫اضطــراب و نگرانی در جامعه جای خود‬ ‫را به اقدامات حســاب شــده در شرایط‬ ‫پساکرونا بدهد‪.‬‬ ‫رئیس دادگسرتی‪ :‬تعداد قتل های ناموسی در الربز زیاد نیست‬ ‫رئیس کل دادگستری البرز گفت‪:‬‬ ‫پرونده شــهردار اســبق کرج در‬ ‫مرحله تجدید نظر است و در صورت‬ ‫صدور رای احکام اجرایی می شود‪.‬‬ ‫حســین فاضلی هریکندی در نشست‬ ‫مطبوعاتــی که به مناســبت اغاز هفته‬ ‫قــوه قضاییه برگزار شــد‪ ،‬اظهــار کرد‪:‬‬ ‫ماهیت کسانی که سالهاست علیه مردم‬ ‫و انقالب اســامی عملیات تروریســتی‬ ‫داشته اند و همچنین ماهیت کسانی که‬ ‫از انها حمایت می کردند امروز مشخص‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن افــراد امروز در‬ ‫کشــورهای مختلف در اغــوش اربابان‬ ‫خود پناه گرفته اند‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬جلب رضایت مردم‬ ‫همواره بــه عنوان اولویت و سیاســت‬ ‫مهم دستگاه قضا بوده و در دوره جدید‬ ‫پیگیری این هدف پررنگ تر شده است‪.‬‬ ‫این مســئول با اشــاره به بخشــی از‬ ‫عملکرد دســتگاه قضا در سال گذشته‬ ‫گفت‪ :‬در سال ‪ ۹۸‬در حوزه دادسراهای‬ ‫اســتان ‪ ۱۵۲‬هزار و ‪ ۶۹۰‬پرونده طرح‬ ‫شــد که ‪ ۱۵۰‬هزار مورد از انها تعیین‬ ‫تکلیف شد‪.‬‬ ‫بیشتر معتادها در‬ ‫البرز ‪ ۱۵‬تا ‪۶۵‬‬ ‫سال سن دارند‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در حــوزه محاکــم‬ ‫(دادگاه خانواده‪ ،‬انقالب‪ ،‬دادگاه کیفری‬ ‫‪ ،۲‬دادگاه حقوقــی) نیز ‪ ۱۸۹‬هزار ‪۱۴۸‬‬ ‫پرونده طرح شــد که از میان انها ‪۱۸۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۱۲۵‬پرونده تعیین تکلیف شد‪.‬‬ ‫فاضلــی هریکنــدی اضافه کــرد‪ :‬در‬ ‫اجرای احکام نیز سال گذشته ‪ ۷۶‬هزار و‬ ‫‪۱۰۱‬پرونده به ثبت رسید که در مجموع‬ ‫‪ ۸۸‬هزار و ‪ ۲۹۱‬پرونده رســیدگی شد‬ ‫دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد‬ ‫مخدر البرز گفت‪ :‬شــیوع اعتیاد در‬ ‫روستاهای استان نگران کننده نیست‬ ‫و امار اعتیاد در این مناطق پایین است‪.‬‬ ‫رحمان علیخانی در نشست مطبوعاتی که‬ ‫به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر‬ ‫برگزار شــد با اشاره به رده سنی افرادی که‬ ‫در استان بیشترین امار اعتیاد را دارند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬نرخ شــیوع اعتیاد در البرز بین ‪ ۴.۸‬و‬ ‫‪ ۵.۴‬درصد متغیر است و بیشتر افرادی که‬ ‫با این بیماری درگیر هستند بین ‪ ۱۵‬تا ‪۶۵‬‬ ‫سال سن دارند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به خبرنگار ایسنا در خصوص‬ ‫وضعیت شــیوع اعتیاد در میان روستاییان‬ ‫استان‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اعتیاد در روستاها بیشتر‬ ‫به شکل سنتی و در سنین باال رواج دارد و‬ ‫البته در برخی بافت های خاص مثل پلنگ‬ ‫ابــاد و ملک اباد وضعیــت تا حدودی فرق‬ ‫که بخشی از انها پرونده های سال های‬ ‫قبل بوده است‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگســتری البرز با اشاره‬ ‫به اینکه سال گذشته به ‪ ۳۰‬هزار پرونده‬ ‫تجدید نظر هم رسیدگی شده گفت‪ :‬در‬ ‫سال ‪ ۹۸‬در مجموع ‪ ۵۸۲‬هزار پرونده (‬ ‫به جز پرونده های شورای حل اختالف)‬ ‫در سراسر استان طرح شده که از میان‬ ‫انها به ‪ ۵۸۴‬هزار و ‪ ۲۲۴‬مورد رسیدگی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شیوع اعتیاد در روستاهای‬ ‫استان نگران کننده نیست و امار اعتیاد در‬ ‫این مناطق پایین است‪.‬‬ ‫این مســئول با اشــاره به اینکــه برای‬ ‫قاچاقچی و فروشنده مواد مخدر سن مصرف‬ ‫کننده مهم نیســت و تنها به سودی که از‬ ‫طریق فروش مواد مخدر به دست می اورد‬ ‫فکر می کند‪ ،‬افزود‪ :‬علی رغم‪ ۵۵۲۶‬انسداد‬ ‫مرزی در کشور‪ ،‬احداث ‪ ۱۴۶‬کیلومتر دیوار‬ ‫مرزی و ایجاد ‪ ۵۷۶‬پاســگاه مرزی باز هم‬ ‫ســوداگران مواد مخدر یک قدم از ما جلوتر‬ ‫هستند و به شیوه های مختلف نسبت به وارد‬ ‫کردن مواد مخدر به کشور اقدام می کنند‪.‬‬ ‫وی اضافه کــرد‪ :‬واقعیت این اســت ما‬ ‫هــر چقدر اقدامات مقابلــه ای انجام دهیم‬ ‫و محدودیــت در واردات مواد مخدر ایجاد‬ ‫کنیم باز عده ای به صــورت مویرگی اقدام‬ ‫به پخش این مواد می کنند به همین دلیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی در مــورد پرونده هــای شــورای‬ ‫حل اختــاف گفت‪ :‬در ‪ ۱۲‬ماه ســال‬ ‫گذشــته در مجمــوع ‪ ۱۰۲‬هزارو ‪۸۶۲‬‬ ‫پرونده حقوقی و کیفری در شورای حل‬ ‫اختالف مطرح شــد که ‪ ۵‬هزار و ‪۶۹۵‬‬ ‫مورد از انها به صلح ختم شد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به تعــداد پرونده های‬ ‫مانده اســتان گفت‪ :‬بیــش از ‪ ۱۷‬هزار‬ ‫پرونده با عمر یک تا دو ســال‪ ،‬بیش از‬ ‫ســه هزار پرونده با عمر ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬ســال و‬ ‫هــزار و ‪ ۹۷۴‬پرونده بــا عمر بیش از ‪۵‬‬ ‫ســال در مراجع قضایی اســتان وجود‬ ‫داشت که ‪ ۴۹‬درصد از این پرونده ها در‬ ‫سال گذشته به اتخاذ تصمیم منجر شد‪.‬‬ ‫این مســئول با اشــاره به شایع ترین‬ ‫جرایم استان اضافه کرد‪ :‬سرقت باالترین‬ ‫امار جرم را در اســتان دارد و بعد از ان‬ ‫ضرب و جــرح عمدی و توهین در رتبه‬ ‫دوم و سوم قرار دارند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به رفع تصرفات از اراضی‬ ‫ملی و منابع طبیعــی صورت گرفته در‬ ‫سال گذشــته توضیح داد‪ :‬سال گذشته‬ ‫‪ ۵۸‬مورد و از ابتدای سال هم ‪ ۳۵‬مورد‬ ‫رفع تصرفات بالغ بر ‪ ۱۰۰‬هکتار صورت‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫در کنار اقدامات دولت موضوعی که اهمیت‬ ‫دارد این اســت که مــردم اگاهی خود را‬ ‫نسبت به اســیب های مصرف مواد مخدر‬ ‫افزایش دهند‪.‬‬ ‫علیخانــی توضیــح داد‪ :‬نقــش خانواده‬ ‫و مدرســه در پیشــگیری از افزایش امار‬ ‫معتادین جامعه غیر قابل انکار اســت و به‬ ‫همین دلیل هر ساله برای اموزش و اگاهی‬ ‫سازی در این فضاها اقدامات زیادی صورت‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫دبیر شــورای هماهنگی مبــارزه با مواد‬ ‫مخدر البرز با اشاره به برخی طرح هایی که‬ ‫در مدارس برای پیشــگیری از افزایش امار‬ ‫اعتیاد در بین دانــش اموزان در حال اجرا‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر ‪ ۲۶۲‬مدرسه‬ ‫در اســتان مجری طــرح یاریگران زندگی‬ ‫هســتند که این طرح عالوه بر طرح نماد‪،‬‬ ‫دانش اموزان را نسبت به اسیب های اعتیاد‬ ‫به مواد مخدر اشنا می کند‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫سال دوم‬ ‫شماره ‪13‬‬ ‫هفته اول‬ ‫‪ 1‬تیر ‪1399‬‬ ‫البرز روی خط توسعه ریلی و اقتصادی‬ ‫تجربه و تاریخ نشان‬ ‫داده است که رشد و‬ ‫توســعه اقتصادی‪،‬‬ ‫نتیجه حتمی و قطعی‬ ‫عبور ریل و گسترش‬ ‫خطوط راه اهن در هر منطقه و دیاری‬ ‫اســت‪ ،‬بنابراین ‪ ۲‬خطه شدن راه اهن‬ ‫کرج ‪ -‬قزوین نیز از این قاعده پیروی‬ ‫می کند و باید ان را گامی بلند در جهت‬ ‫رشد اقتصادی البرز توصیف کرد‪.‬‬ ‫معصومه مهتاب ‪ -‬البته استان قزوین در‬ ‫همسایگی البرز نیز در مزیت ها و روند رشد‬ ‫اقتصادی ناشی از این طرح ملی سهیم است‪،‬‬ ‫لیکن جغرافیا و وجود کانون های جمعیتی‬ ‫در مســیر این خط ریلی در البرز‪ ،‬سهم این‬ ‫اســتان را انهم در ســال جهش اقتصادی‬ ‫مضاعف کرده است‪.‬‬ ‫کمتر از شــش ماه پیش بــود که طرح‬ ‫ملی قطار برقی گلشــهر کرج ‪ -‬شهر جدید‬ ‫هشتگرد در البرز به بهره برداری رسید‪ ،‬حال‬ ‫اگر بهره مندی ســه شهرستان ساوجبالغ‪،‬‬ ‫نظراباد و طالقان واقع در غرب این اســتان‬ ‫از مزیت های ارزشمند و تاثیرگذار خطوط‬ ‫ریلی را در نظر بگیریم‪ ،‬نقش چشــمگیر و‬ ‫موثر دو خطه شــدن راه اهن کرج ‪ -‬قزوین‬ ‫در روند توسعه پایدار اقتصادی استان البرز‬ ‫بیش از پیش مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫از طرفی ایــن واقعیت را که بیشــترین‬ ‫توســعه صنعتــی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫جمعیتی البرز نیز از ســمت غرب و هم سو‬ ‫و هم مسیر با گســترش این خطوط ریلی‬ ‫اســت را نباید از نظر دور داشــت‪ ،‬چرا که‬ ‫جدا از مزیت های متعدد این خطوط ریلی‬ ‫برای سه شهرستان واقع در غرب البرز‪ ،‬شهر‬ ‫جدید هشتگرد به عنوان یکی از بزرگترین‬ ‫پروژه ها و سکونتگاههای مسکن مهر را نیز‬ ‫شامل می شود‪ ،‬شهری که طبق پیش بینی‬ ‫ها و براوردها قرار است در چند سال اینده‬ ‫جمعیتی حدود ‪ 700‬هــزار نفر را در خود‬ ‫جای دهد‪.‬‬ ‫نا گفته نماند کــه اجرای طرح ملی خط‬ ‫دوم راه اهــن کرج ‪ -‬قزویــن در جوار خط‬ ‫پیشــین به طول ‪ 103‬کیلومتــر از دی ماه‬ ‫سال ‪ 93‬اغاز شــد و با صرف ‪ 574‬میلیارد‬ ‫تومان سرمایه گذاری مورد بهره برداری قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬ضمن اینکــه این طرح از ویژگی ها‬ ‫و مزیت های متعددی برخوردار اســت که‬ ‫افزایش ظرفیت حمل مسافر به ‪ 257‬میلیون‬ ‫نفر کیلومتر در سال و رشد حجم مبادالت‬ ‫کاال به ‪ 196‬میلیون تن کیلومتر در سال از‬ ‫جمله انهاست‪.‬‬ ‫بهره برداری از این خط همچنین عالوه بر‬ ‫اسانتر‪ ،‬ایمن تر و سریع تر شدن حمل بار و‬ ‫مسافر‪ ،‬موجب کاهش قابل توجه ‪ 12‬میلیون‬ ‫و ‪ 700‬هزار لیتر در مصرف ســوخت ساالنه‬ ‫بــه ارزش ‪ 253‬میلیارد تومان و نیز افزایش‬ ‫سرعت قطار مسافری در این مسیر به میزان‬ ‫‪ 30‬درصد خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین قرار گرفتــن خط دوم راه اهن‬ ‫کــرج ‪ -‬قزوین در امتداد کریدور شــرق به‬ ‫غرب و کریدور ســوق الجیشــی شمال به‬ ‫جنوب را هم بایــد به مزیت های این طرح‬ ‫ملی اضافه کرد‪ ،‬چون زمینه افزایش حمل و‬ ‫نقل مسافر و کاال در این شاهراه حیاتی را در‬ ‫پی داشته که بالطبع نوید دهنده شکوفایی‬ ‫در دیگر ســطوح اقتصاد ملی و بطور خاص‬ ‫رشد اقتصادی در البرز خواهد بود‪.‬‬ ‫بــا همه اینها‪ ،‬اینکه اجرای این طرح ملی‬ ‫‪ 165‬فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم‬ ‫ایجاد کرده و تاثیر مثبت و موثری بر زندگی‬ ‫و معیشت ســاکنان این مسیر پر اهمیت و‬ ‫پرتردد داشته اســت‪ ،‬از دیگر ویژگی هایی‬ ‫است که سهم البرز از نتایج و مزیت های این‬ ‫طرح ملی را تقویت کرده است‪.‬‬ ‫به عبــارت دیگر‪ ،‬از انجا که متخصصان و‬ ‫کارشناسان در مورد خطوط ریلی به عنوان‬ ‫یک مکانیسم بسیار کارامد‪ ،‬ایمن‪ ،‬سریع و‬ ‫اســان در زمینه حمل و نقل درون و برون‬ ‫شــهری اتفاق نظر دارنــد و ان را از جمله‬ ‫بخش‏هــای زیربنایی و شــاخص های مهم‬ ‫توســعه اقتصادی می دانند‪ ،‬اهتمام هرچه‬ ‫بیشتر البرز به گســترش خطوط ریلی‪ ،‬در‬ ‫واقع می تواند تضمین و تثبیت توسعه پایدار‬ ‫اقتصادی این استان در پی داشته باشد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬با اتصال مناطق مختلف البرز به‬ ‫شبکه سراسری راه اهن‪ ،‬به راحتی می توان‬ ‫تصور کرد که چه تحولی عظیمی در تسهیل‬ ‫و تسریع در حمل و نقل مواد اولیه به کارخانه‬ ‫ها و شهرک های صنعتی این استان و انتقال‬ ‫کاالهای تولیدی انهــا به مقاصد مورد نظر‬ ‫ایجاد خواهد شد‪ ،‬همانگونه که متخصصان‬ ‫در دنیای امروز فرایند توســعه اقتصادی هر‬ ‫کشــور و منطقه ای را با میزان گســترش‬ ‫کشف خودروهای خارجی قاچاق در البرز‬ ‫فرمانــده انتظامــی البرز از‬ ‫شناســایی یک دســتگاه‬ ‫خودروی تریلر کشنده حامل‬ ‫پنج دستگاه خودروی خارجی‬ ‫قاچــاق در ازادراه کــرج‬ ‫قزوین و در محدوده این استان خبرداد‪.‬‬‫سردار عباسعلی محمدیان درگفت و گو با خبرنگار‬ ‫ایرنا اظهار داشت‪ :‬ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاالو‬ ‫ارز پلیــس امنیت اقتصادی اســتان البرز حین تردد‬ ‫در ازاد راه کــرج ‪ -‬قزوین به یک دســتگاه خودروی‬ ‫تریلر مشکوک شدند که موضوع را به صورت ویژه در‬ ‫دستور کار خودر قراردادند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کرد‪ :‬مامــوران پس از توقــف تریلر‬ ‫پنج دســتگاه خودروی خارجی از نوع بنز و سواری‬ ‫لکســوس دارای شــماره گذر موقت با اعتبار پایان‬ ‫یافته‪ ،‬کشف کردند‪.‬‬ ‫ســردار محمدیان افزود‪ :‬خودروها بر خالف قانون‬ ‫مشــمول خودروهای پالک گذر موقت وار د کشــور‬ ‫شده و کاالی قاچاق محسوب می شوند‪ ،‬براساس نظر‬ ‫مبادالت کاالهای ریلی انها مورد ســنجش‬ ‫قرار می دهند‪.‬‬ ‫این تصویــر و تصور در مورد حمل و نقل‬ ‫مســافر و جابجایی نیــروی کار از حومه و‬ ‫مناطق به نســبت دورتر البرز نیز صدق می‬ ‫کند‪ ،‬چرا که با توجه به گســترش روزافزون‬ ‫سکونت در شهر و شهرستانها و مناطق واقع‬ ‫در غرب استان از جمله شهر جدید هشتگرد‪،‬‬ ‫وجــود قطار و خطوط ریلــی به عنوان یک‬ ‫وسیله ایمن‪ ،‬ســریع و مطمئن برای انتقال‬ ‫کارگران به محــل کار و بازگرداندن انها به‬ ‫خانه‪ ،‬ضمن رفع مشکل بعد مسافت‪ ،‬نقش‬ ‫بی بدیلی در فعالیت و به چرخش دراوردن‬ ‫چرخ واحدهای تولیدی و صنعتی این استان‬ ‫ایفا خواهد کرد‪.‬‬ ‫یادمان باشــد که مسایل زیست محیطی‬ ‫با توجه به اثار مخــرب گازهای گلخانه ای‬ ‫و مشکالت ناشی از انتشار انواع االینده‏ها و‬ ‫بخصوص تجدید ناپذیر بودن ســوخت‏های‬ ‫فســیلی‪ ،‬روند کاهش اســتفاده از این نوع‬ ‫ســوخت و روی اوردن به منابع تجدیدپذیر‬ ‫به یک اولویت انکارناپذیر در دنیای صنعتی‬ ‫امروز تبدیل شده است‪.‬‬ ‫براین اساس اســت که راه اهن و خطوط‬ ‫ریلی به عنوان یک ســاز و کار و سیســتم‬ ‫منحصربفرد فاقد ایجاد الودگی های صوتی‪،‬‬ ‫‪3‬‬ ‫هوا و محیط زیســت‪ ،‬همراه با ویژگی های‬ ‫مطلوب رفاهی‪ ،‬دسترســی اسان‪ ،‬سرعت و‬ ‫ایمنی سفر‪ ،‬مورد توجه و استقبال عمومی‬ ‫قرار گرفته تا جایی که متخصصان از حمل‬ ‫و نقل ریلی به عنوان کلید توسعه پایدار یاد‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫فراموش نکنیم که البرز و بخصوص کرج‬ ‫مرکز این استان با جمعیت میلیونی بخاطر‬ ‫قرار گرفتن در مســیر و گذرگاه بیش از ‪10‬‬ ‫استان شمالی و شمال غربی کشور‪ ،‬همواره با‬ ‫ترافیک سنگین و وقت گیر مواجه بوده است‬ ‫که شاید به جرات بتوان توسعه خطوط ریلی‬ ‫در این اســتان را یکی از موثرترین راهکارها‬ ‫بــرای دور شــدن از این معضــل و کاهش‬ ‫پرحجم و همیشگی ترافیک در اتوبان و جاده‬ ‫های این استان عنوان کرد‪.‬‬ ‫به هر حال‪ ،‬در شــرایط دشــوار فعلی و‬ ‫فشــارهای بی رحمانه تحریم های ظالمانه‬ ‫غرب و اوضاع نه چندان مناســب اقتصادی‬ ‫فعلــی‪ ،‬از انصاف به دور اســت کــه جدا از‬ ‫توجه و اعتنای خاص دولت تدبیر و امید به‬ ‫مشکالت و نیازهای البرز‪ ،‬از همت و پشتکار‬ ‫اســتاندار البرز و همکاران وی در تخصیص‬ ‫و جذب بودجه هــای هنگفت برای اجرای‬ ‫پروژه های بزرگ و زیربنایی چون گسترش‬ ‫خطــوط ریلی به عنوان یــک نیاز اصلی در‬ ‫جهت توســعه پایدار اقتصادی این اســتان‬ ‫چیزی نگفت‪.‬‬ ‫تردیدی نیســت که برغــم وجود تمامی‬ ‫موانع و مشکالت‪ ،‬تالش های بی وقفه دکتر‬ ‫شهبازی استاندار البرز و رایزنی های مداوم‬ ‫وی بخصــوص در حوزه های اقتصادی‪ ،‬رفع‬ ‫موانع تولید و عمران و توســعه راهها‪ ،‬جاده‬ ‫ها و تکیــه و تاکید بر اجــرای پروژه های‬ ‫زیرساختی چون راه اهن و گسترش خطوط‬ ‫ریلی استان‪ ،‬در نهایت به ثمر خواهد نشست‬ ‫و نتایج مثبت ان عاید البرزنشینان یا نصیب‬ ‫همان ســاکنان خونگرم با رنگین کمانی از‬ ‫فرهنــگ های مختلف در یک همزیســتی‬ ‫مسالمت امیز در ایران کوچک خواهد شد‪.‬‬ ‫در پایــان این توضیح نیز ضروری اســت‬ ‫کــه طرح های ملی نظیر قطــار برقی و دو‬ ‫خطه شــدن راه اهــن کــرج ‪ -‬قزوین‪ ،‬از‬ ‫جمله پروژه زیرساختی محسوب می شوند‬ ‫که اثار و دســتاوردهای انها در کوتاه مدت‬ ‫شاید چندان به چشم نیاید‪ ،‬اما تاثیر مطلوب‬ ‫و تعییــن کننده انها در منطقه و اســتان‪،‬‬ ‫تدریجی‪ ،‬مداوم و همراه با نمودار اماری رو به‬ ‫صعود مواجه خواهد بود‪ ،‬لذا شک نکنیم که‬ ‫البرز با قرار گرفتن روی خط توسعه ریلی و‬ ‫اقتصادی‪ ،‬دورنمایی از اینده پررونق و شکوفا‬ ‫در استان را رقم خواهد زد‪.‬‬ ‫البرز در ثبت شرکت ها برتر کشوری شد‬ ‫مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان البرز اعالم کرد‬ ‫که این استان در ثبت شرکت های مختلف تولیدی‬ ‫و خدماتی رتبه برتر کشوری به خود اختصاص داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کارشناسان ارزش ریالی خودروهای کشف شده ‪۱۸۰‬‬ ‫میلیارد ریال براوردشده است‪.‬‬ ‫شــهریار کناریوند در مراسم بهره برداری از ساختمان‬ ‫اداره ثبت اســناد و امالک شهرستان فردیس که با پیام‬ ‫ویدئو کنفرانســی حجت االســام والملسمین رییسی ‪،‬‬ ‫رییس قوه قضاییه همزمان با طرح های دیگر این قوه در‬ ‫سراسر کشور انجام شــد‪ ،‬افزود‪ :‬طرح الکترونیکی کردن‬ ‫خدمات اداره کل ثبت اسناد و امالک استان با سرعت در‬ ‫حال انجام است و اکنون بخش عمده خدمات از جمله در‬ ‫شهرستان فردیس به صورت الکترونیکی انجام می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان البرز به مشخصات‬ ‫ساختمان جدید اداره ثبت اسناد و امالک فردیس اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬این ساختمان در زمینی به مساحت ‪۱۵۵۰‬‬ ‫متر مربع و ‪ ۳‬هزار متر بنا در ســه طبقه با اعتباری بیش‬ ‫از ‪ ۸۰‬میلیارد ریال احداث شده است‪.‬‬ ‫کناریوند افزود‪ :‬ســال گذشــته بیش از ‪ ۳۷‬هزار سند‬ ‫مالکیت در شهرســتان فردیس صادر شــد‪ .‬اکنون تمام‬ ‫استعالم های ثبتی در شهرستان فردیس یک روزه انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل ثبت اســناد و امالک اســتان البرز گفت‪۴۸ :‬‬ ‫دفتر اسناد رسمی ‪ ،‬هشت دفتر ازدواج و پنج دفتر طالق‬ ‫در شهرستان فردیس فعال است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫سال دوم‬ ‫شماره ‪13‬‬ ‫هفته اول‬ ‫‪ 1‬تیر ‪1399‬‬ ‫مدیریت شهری‬ ‫رونمایی از خودروهای سازمان اتش نشانی شهرداری کرج اولین برنامه خرداد‬ ‫کمالی زاده شهردار کرج‪:‬‬ ‫رییس شورای شهر کرج‪:‬‬ ‫کرج بیش از ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫ازاستانداردهایایمنی‬ ‫را داراست‬ ‫اتش نشانان با جان و‬ ‫دل به مردم خدمت‬ ‫رسانیمیکنند‬ ‫ارزش پروژه های که امسال توسط شهرداری کرج‬ ‫به بهره برداری می رســد یک هزار و ‪ ۱۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫در پایان دوره چهارم شــورا ‪ ۲۶‬ایســتگاه اتش‬ ‫نشانی در شهر فعالیت داشت که اکنون افزایش ‪۲۳‬‬ ‫درصدی در این بخش حاصل شده است‪ .‬همچنین‬ ‫تعداد دستگاه ها و خودروهای اتش نشانی نیز در‬ ‫ان زمان ‪ ۷۶‬دســتگاه بود که با افزایش ‪ ۹‬درصدی‬ ‫در این بخش تعداد دستگاه ها اکنون به ‪ ۱۰۶‬دستگاه‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫علــی کمالی زاده در مراســم رونمایی از خودروهای‬ ‫جدید ســازمان اتش نشانی با اشــاره به اینکه یکی از‬ ‫وظایــف اصلی شــهرداری ایجاد بســتری ایمن برای‬ ‫شــهروندان است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬با افزایش دستگاه ها و‬ ‫ماشین االت اتش نشــانی‪ ،‬به استانداردهای مورد نیاز‬ ‫نزدیک تر شدیم‪.‬‬ ‫این مســئول با تاکید بر ضرورت حمایت استاندار و‬ ‫دیگر مسئوالن به منظور ارتقای ایمنی در شهر‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تحقق این مهم در بُعد نیروی انســانی و تجهیزات می‬ ‫تواند کمک زیادی به دست یابی به استانداردهای الزم‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ســال گذشته ســه ایستگاه اتش‬ ‫نشــانی در کرج بــه بهره برداری رســید‪ ،‬ادامه داد‪۲ :‬‬ ‫ایســتگاه دیگر نیز تا دو ماه اینده به بهره برداری می‬ ‫رسد‪.‬‬ ‫شهردار کرج با اشاره به اینکه شهرداری این کالن شهر‬ ‫در حوزه هایی مثل اتش نشــانی‪ ،‬مدیریت پســماند و‬ ‫اتوبوسرانی به کل استان البرز خدمات رسانی می کند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬امیدوارم با حمایت های الزم از ســوی مسئوالن‬ ‫اســتان و خرید تجهیزات بیشتر در حوزه ایمنی شاهد‬ ‫شهری ارام‪ ،‬پایدار و با تاب اوری بیشتر باشیم‪.‬‬ ‫وی همچنین لزوم افزایش نیروی انسانی در سازمان‬ ‫اتش نشانی را یاداور شد و خاطرنشان کرد‪ :‬در شورای‬ ‫چهارم بیش از دو هزار نیرو جذب شــهرداری شد اما با‬ ‫این وجود در سازمان هایی مثل اتش نشانی همچنان با‬ ‫کمبود نیرو مواجه هستیم‪.‬‬ ‫کمالــی زاده در ادامه با تاکید بر اینکه کرج در دوره‬ ‫پنجم شورا دوران بلوغ را می گذراند‪ ،‬گفت‪ :‬مرحله سوم‬ ‫تزریق اتوبوس های جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی‬ ‫تا پانزده روز اینده انجام می شود‪.‬‬ ‫شــهردار کرج در بخش دیگری به وضعیت دو پروژه‬ ‫بزرگــراه شــمالی و قطار شــهری کرج اشــاره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬امیدوارم این دو پروژه مهم و سرنوشــت ساز در‬ ‫کوتاه ترین زمان ممکن به بهره برداری برسند‪.‬‬ ‫کمالــی زاده ارزش پروژه های که امســال توســط‬ ‫شــهرداری کرج به بهره برداری می رسد را یک هزار و‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان اعالم کرد و یاداور شد‪ :‬این مهم به‬ ‫توسعه شهر کمک فراوانی می کند‪.‬‬ ‫اکبر ســلیم نژاد در این مراســ م اظهار داشت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر باید ‪ ۱۹۱‬نفر جذب اتش نشــانی کرج شــود تا به‬ ‫استاندارد بین المللی دســت یابیم که این اتفاق نیازمند‬ ‫همت و همکاری مسئولین استانی در برگزاری ازمون است‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه به ازای هــر جمعیت ‪ ۵۰‬هزار نفری‬ ‫یک ایستگاه اتش نشان نیاز است‪ ،‬گفت‪ :‬اگر بتوانیم مکان‬ ‫مناسب برای افتتاح ‪ ۴‬ایستگاه اتش نشانی دیگر را در اینده‬ ‫ای نزدیک تهیه نمائیم و این ایستگاه ها بهره برداری شود‬ ‫با داشتن ‪ ۳۵‬ایســتگاه خدمت سازنده ای انجام داده و به‬ ‫استانداردها نیز نزدیک شویم‪.‬‬ ‫ســلیم نژاد با بیان اینکه به ازای هر دو هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر‬ ‫یک نیروی اتش نشــان نیاز است که با احتساب جمعیت‬ ‫کنونی کرج بالغ بر ‪ ۷۰۳‬نیروی اتش نشــان ضرورت این‬ ‫شهر است‪.‬‬ ‫رئیس شورای اسالمی شــهر کرج گفت‪ :‬در پایان دوره‬ ‫چهارم شورا ‪ ۲۶‬ایستگاه اتش نشانی در شهر فعالیت داشت‬ ‫که اکنون افزایش ‪ ۲۳‬درصدی در این بخش حاصل شده‬ ‫استو همچنین تعداد دستگاه ها و خودروهای اتش نشانی‬ ‫نیز در ان زمان ‪ ۷۶‬دستگاه بود که با افزایش ‪ ۹‬درصدی در‬ ‫این بخش تعداد دستگاه ها اکنون به ‪ ۱۰۶‬دستگاه رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سلیم نژاد در پایان در خصوص ضرورت نصب شیرهای‬ ‫هیدارنت اتش نشانی در مناطق مختلف شهر کرج گفت‪:‬‬ ‫این شیرها در حال نصب است و تا پایان سال جاری حدود‬ ‫‪ ۵۰‬درصد این شیرهای هیدرانت در کرج نصب خواهد شد‪.‬‬ ‫این عضو شــورا تاکید داشــت‪ :‬شــورای پنجم اهتمام‬ ‫ویژه ای در حوزه خدمات شــهری و محیط زیســت دارد‬ ‫و در کمیسیون های مربوطه موضوعات مرتبط با خدمات‬ ‫شهری و محیط زیست را با جدیت تمام پیگیری می کنند‬ ‫تا بتوان نیازهای شهر را تامین و سالمت شهروندان را خفظ‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان اتش نشانی و‬ ‫خدمات ایمنی شهرداری کرج‪:‬‬ ‫‪ 31‬میلیاردتوماناعتبار‬ ‫رونمایی از خودروهای‬ ‫جدید این سازمان‬ ‫رئیس سازمان اتش نشــانی و خدمات ایمنی‬ ‫شهرداری کرج گفت‪ :‬با توجه به جمعیت کرج‬ ‫و طبق استاندارد ‪ ۶۴۳۰‬به ازای هر ‪ ۵۰‬هزار نفر‬ ‫یک ایستگاه اتش نشانی نیاز است و کرج ‪۳۵‬‬ ‫ایستگاه الزم دارد‪.‬‬ ‫محمد یساولی به اســتانداردهای مورد نیاز ایمنی‬ ‫در شهر اشاره کرد و گفت‪ :‬با افتتاح دو ایستگاه اتش‬ ‫نشانی طی چند ماه جاری‪ ،‬تعداد ایستگاه های کرج‬ ‫به ‪ ۳۱‬ایســتگاه می رســد که تنها چهار ایستگاه با‬ ‫استانداردهای یاد شده فاصله دارد‪.‬‬ ‫این مسئول همچنین افزود‪ :‬طبق استاندارد ‪۷۶۳۰‬‬ ‫به ازای هر دوهزار و ‪ ۵۰۰‬نفر یک نیرو اتش نشان و‬ ‫برای هر ‪ ۱۷‬هزار نفر یک خودروی اتش نشــان نیاز‬ ‫اســت که در حال حاضر ‪ ۱۰۱‬خودرو عملیاتی اتش‬ ‫نشــان داریم که ‪ ۹‬خودروی جدید نیز به انها اضافه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به جذب ‪ ۶۵‬نیروی جدید در سازمان‬ ‫اتش نشــانی کرج‪ ،‬گفت‪ :‬این افراد طی یک فراخوان‬ ‫جذب شده اند‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان اتش نشــانی و خدمــات ایمنی‬ ‫شهرداری کرج تعداد نیروهای سازمان پیش از جذب‬ ‫‪ ۶۵‬نفر را ‪ ۴۴۷‬نفر اعالم کرد و گفت‪ :‬این ســازمان‬ ‫هنوز ‪ ۱۹۱‬نیرو کسر دارد‪.‬‬ ‫یســاولی با این توضیح که ســازمان اتش نشانی‬ ‫شــهرداری کرج امســال ‪ ۸۰‬درصد بودجه عمرانی‬ ‫را کسب کرده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در حوزه عملیات ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد تجهیزات و ناوگان مــورد نیاز خریداری و به‬ ‫ایستگاه ها اضافه شده است‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری با اشاره به ‪ ۵۵۰‬مورد حریق‬ ‫علفزار در کرج‪ ،‬یاداور شــد‪ :‬این امار به نســبت باال‬ ‫اســت زیرا سال گذشته در چنین بازه زمانی نیمی از‬ ‫وقوع این حریق ها‪ ،‬رخ داده بود‪.‬‬ ‫استاندارالبرز‪:‬‬ ‫شورای پنجم به دنبال‬ ‫اقداماتماندگاراست‬ ‫از تــاش اعضای فرهیخته شــورای پنجم و‬ ‫کاردان کرج برای انجام اقدامات ارزنده‬ ‫شهردار‬ ‫ِ‬ ‫قدردانی می کنم‪.‬‬ ‫عزیزاله شــهبازی در مراسم رونمایی از خودرهای‬ ‫جدیــد اتش نشــانی‪ ،‬گفــت‪ :‬خودروهــای جدید‬ ‫اتش نشانی با اعتباری ‪ ۳۱‬میلیارد تومانی وارد ناوگان‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫این مســئول در ادامه به تالش مدیریت شهری به‬ ‫ویژه سازمان اتش نشــانی درشیوع کرونا اشاره کرد‬ ‫و افزود‪ :‬خوشــبختانه مدیران شــهری به خوبی پای‬ ‫کار بودند‪ .‬ســازمان اتش نشانی شهرداری کرج یکی‬ ‫از سازمان های پیشران در مقابله با کرونا بوده است‪.‬‬ ‫وی اقدامات شــورای پنجم و شــهردار با انگیزه‪،‬‬ ‫جوان‪ ،‬مبتکر و خالق کالنشهر کرج را ماندگار خواند‬ ‫و افزود‪ :‬شــورای پنجم افراد فرهیخته ای دارد که در‬ ‫یک ســال باقی مانده نیز انجام از اقدامات ماندگار و‬ ‫جاودانه را دنبال می کند‪.‬‬ ‫استاندار البرز در بخش دیگری به وضعیت متروی‬ ‫کرج اشــاره کرد و گفت‪ :‬عملیات ریل گذاری در سه‬ ‫ایســتگاه به طول شــش و نیم کیلومتر انجام شده و‬ ‫طبق گفته های شــهردار کرج تا ابانماه امســال به‬ ‫سرانجام می رسد‪.‬‬ ‫شهبازی با اشــاره به وضعیت کمربند شمالی نیز‬ ‫گفت‪ :‬ایــن پروژه طرحی ماندگار اســت و در تاریخ‬ ‫مدیریت شهری کرج می ماند‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری به احــداث کارخانه نواوری‬ ‫استان اشــاره کرد و گفت‪ :‬در فاز نخست این پروژه‬ ‫‪ ۵۰۰‬نفر شاغل می شوند و ابتکارت نوین خود را برای‬ ‫اداره بهتر شهر ارائه می دهند‪.‬‬ ‫مدیریت شهری‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫سال دوم‬ ‫شماره ‪13‬‬ ‫هفته اول‬ ‫‪ 1‬تیر ‪1399‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بهره برداری از پنج سـرای محله در کرج دومین برنامه خرداد‬ ‫امــور خیریه دارد که هر کدام در زمینه این‬ ‫مســائل کار می کنند‪ ،‬افــزود‪ :‬در این میان‬ ‫شهرداری نیز که سیستم ان درامد‪ -‬هزینه‬ ‫است بر مبنای پولی که از مردم دریافت می‬ ‫کنــد برای انها خدمات مختلف از جمله کار‬ ‫فرهنگی انجام می دهد‪.‬‬ ‫ســلیم نژاد با اشــاره به اینکه شــهردار‬ ‫کرج بومی شــهر بوده و خواسته های مردم‬ ‫را می شناســد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در شــورای شهر‬ ‫در زمینه انتخاب شــهردار به دنبال واردات‬ ‫نیرو نبودیم؛ چون در شــهرمان انسان های‬ ‫فرهیخته و توانمد زیادی هستیم‪.‬‬ ‫وی در پایان عنوان کرد که امسال بیش از‬ ‫‪ ۵۰‬پروژه در کرج افتتاح خواهد شد‪.‬‬ ‫بر اساس تباصر بودجه‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬شهرداری‬ ‫کرج‪ ،‬سازمان فرهنگی‬ ‫شــهرداری ایــن‬ ‫کالنشهر موظف شد تا‬ ‫سرای محالت را در نقاط مختلف شهر‬ ‫کرج راه اندازی و افتتــاح کند‪ .‬بهره‬ ‫بــرداری از این پنج ســرای محله‪ ،‬در‬ ‫همین راستا انجام گرفته است‪.‬‬ ‫یکی از پایه های حکمرانی مردم‪ ،‬ســرای‬ ‫محالت در شــهرها هســتند و در واقع این‬ ‫مکان ها پایه ای برای انتخابات شــورایاری‬ ‫و همچنیــن محلــی بــرای امــوزش های‬ ‫شــهروندی از جمله اموزش های مذهبی و‬ ‫قرانی است‪.‬‬ ‫راه اندازی ســرای محالت نخستین‬ ‫گام برای مشارکت موثر شهروندان در‬ ‫اداره محله و شهر است‬ ‫علــی کمالــی زاده در ائیــن افتتــاح و‬ ‫بازگشــایی پنج ســرای محله شهر کرج که‬ ‫در پارک ورزش کیانمهر برگزار شــد‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬این پنج ســرای محله در کیانمهر‪،‬‬ ‫رجائی شــهر‪ ،‬حصارک باال‪ ،‬حســن اباد و‬ ‫اسالم اباد واقع است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه راه اندازی ســرای‬ ‫محالت نخســتین گام برای مشارکت موثر‬ ‫شهروندان در اداره محله و شهر است‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬وقتی کاری با مردم‪ ،‬بوسیله انها و برای‬ ‫خدمت به شهروندان انجام شود یک کار اثر‬ ‫بخش اســت و در واقع منابع را نیز مناسب‬ ‫خرج کرده ایم‪.‬‬ ‫شــهردار کرج با بیان اینکه شــاید خیلی‬ ‫از پروژه ها باشــد که که دیــدگاه و نظرات‬ ‫مردم در ان لحاظ نشــده است‪ ،‬گفت‪ :‬یکی‬ ‫از پایه های حکمرانی مردم‪ ،‬ســرای محالت‬ ‫در شــهرها هســتند و در واقع این مکان ها‬ ‫پایه ای برای انتخابات شورایاری و همچنین‬ ‫محلی برای اموزش های شهروندی از جمله‬ ‫اموزش های مذهبی و قرانی است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه شــاید بسیاری از‬ ‫هزینه ها در شــهرها بواسطه کمی کارهای‬ ‫فرهنگــی و نپرداختــن به این مســائل در‬ ‫فرهنگ محالت اســت‪ ،‬افزود‪ :‬مســئله مهم‬ ‫دیگر مشــارکت مردم در طــرح بازافرینی‬ ‫شهری و حذف بافت های فرسوده از مناطق‬ ‫مختلف اســت؛ چون اگر بافت فرســوده ای‬ ‫ایجاد شود بیشــتر از همه مردم ان محالت‬ ‫اسیب می بیند‪.‬‬ ‫کمالی زاده با تاکید بر اینکه محله محوری‬ ‫و انسان محوری در شورای پنجم شهر کرج‬ ‫وجه تمایز ان از شوراهای شهر قبلی است‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬یک خبر خوب برای شهروندان‬ ‫این است که امروز افزایش ناوگان و ماشین‬ ‫های خدمات رســان اتش نشــانی کرج را‬ ‫در راســتای توســعه امکانات و امداد نجات‬ ‫داشتیم ‪.‬‬ ‫وی در پایان بیان کرد که قرار اســت در‬ ‫ســال جاری هر هفته یک خبر خوش برای‬ ‫شهروندان داشته باشــیم و افزود‪ :‬این مهم‬ ‫نتیجه برنامه ریزی خوب شــورای شهر کرج‬ ‫و مصوباتی است که انها اعمال داشته اند‪.‬‬ ‫رییس شورای شــهر کرج‪ :‬تخصیص‬ ‫دو میلیارد تومــان اعتبار برای احداث‬ ‫سرای محالت در ‪ ۱۰‬منطقه‬ ‫شورای شهر کرج در ســال گذشته برای‬ ‫هر منطقه شهری ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان اعتبار‬ ‫مصوب کرد تا در راســتای ان سرای محالت‬ ‫ن اعتبار‬ ‫تشکیل شود و در کل ‪ ۲‬میلیارد توما ‬ ‫برای ‪ ۱۰‬منطقه شهری کرج لحاظ شد‪.‬‬ ‫اکبر سلیم نژاد در این ائین اظهار داشت‪:‬‬ ‫قرار بود که شــورایاری در محالت تشکیل‬ ‫شــود تا از طریق ان مشکالت مردم به شورا‬ ‫و شــهرداری کرج منعکس شــود‪ ،‬اما برای‬ ‫تشکیل شورایاری ها برگزاری انتخابات باید‬ ‫صورت گیرد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه شــورای شهر کرج‬ ‫در ســال گذشــته برای هر منطقه شهری‬ ‫ن اعتبــار مصوب کرد تا‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیــون توما ‬ ‫در راســتای ان سرای محالت تشکیل شود‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬در کل ‪ ۲‬میلیارد تومان اعتبار برای‬ ‫‪ ۱۰‬منطقه شهری کرج لحاظ شد‪.‬‬ ‫رئیس شــورای شــهر کــرج در خصوص‬ ‫اهدافی که در قالب فعالیت ســرای محالت‬ ‫پیاده سازی ان مدنظر اســت‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫کمک بــه کودکان کار و یا حل مشــکالت‬ ‫فرهنگی محالت از جمله این مسائل است‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫وی در ادامه با اشــاره به اینکه هر شــهر‬ ‫متولیان فرهنگی از جمله ســازمان تبیلغات‬ ‫اسالمی‪ ،‬فرهنگ و ارشاد اسالمی و اوقاف و‬ ‫دشتگرد‪ ،‬عضو شورای اسالمی شهر‬ ‫کرج‪ :‬راه اندازی ســرای محالت باعث‬ ‫اموزش های شهروندی و توانمند سازی‬ ‫اقشار مختلف می شود‬ ‫در ســرای محالت می توان اموزش های‬ ‫شهروندی و توانمند ســازی اقشار مختلف‬ ‫اعم از زنان‪ ،‬کودکان و ســالمندان را دنبال‬ ‫کرد و به این ترتیب فضای امید و نشــاط و‬ ‫امنیت روانی را در شهر ایجاد کرد‪.‬‬ ‫ســارا دشــت گرد اظهار داشــت‪ :‬محله‬ ‫جایی است که به عنوان اولین محل حضور‬ ‫اجتماعی شــهروندان در یک شهر به شمار‬ ‫مــی رود و می تــوان گفت جایــگاه پیوند‬ ‫خانواده و شــهر بوده و به عنوان کوچکترین‬ ‫بخــش در ســاختار کالبدی یک شــهر از‬ ‫اهمیت بسیار زیادی برخوردار است‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره به رویکــرد محله محوری‬ ‫سراهای محله تصریح کرد‪ :‬در سراهای محله‬ ‫بایستی با جلب مشارکت شهروندان به ایجاد‬ ‫پاکسازی ابادانی و امنیت در محله پرداخته‬ ‫شود و ســرای محالت نیز بر اساس همین‬ ‫رویکردها تاسیس شده است‪.‬‬ ‫عضو شــورای اســامی شــهر کرج بیان‬ ‫کــرد‪ :‬امیدواریم که مســئوالن اداره کننده‬ ‫این ســراها بتوانند با داشــتن برنامه های‬ ‫منســجم و هدفمند با جــذب نخبگان هر‬ ‫محله در جهت تحقق اهداف ترســیم شده‬ ‫شامل اهداف اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی‬ ‫بتوانند موفق عمل کنند‪.‬‬ ‫دشــت گرد یاداور شــد‪ :‬ظرفیت خوبی‬ ‫فراهــم شــده کــه از طریق ســراها بتوان‬ ‫باعث امــوزش های شــهروندی و توانمند‬ ‫سازی اقشــار مختلف اعم از زنان ‪ ،‬کودکان‬ ‫و ســالمندان را دنبال کرد و به این ترتیب‬ ‫فضای امید و نشــاط و امنیــت روانی را در‬ ‫شهر ایجاد کرد‪.‬‬ ‫این مسئول در شورای اسالمی شهر کرج با‬ ‫بیان اینکه سراهای محله می توانند فضایی‬ ‫برای همدلــی گفتگو و تعامل شــهروندان‬ ‫باشند‪،‬گفت‪ :‬همچنین این ظرفیت در سراها‬ ‫وجــود دارد که با کمک نخبــگان محله از‬ ‫لحــاظ جمعیتی اقتصــادی اجتماعی مورد‬ ‫شناســایی قرار گیــرد و با شــناخت کافی‬ ‫هــم هویت محالت دوباره احیا شــود و هم‬ ‫اینکه ارتباط متقابلی بین ساکنان محالت و‬ ‫مدیریت شــهری بوجود بیایید که در نهایت‬ ‫منجر به افزایش اعتماد به مدیریت شــهری‬ ‫شــود و افراد محالت هم در تصمیم گیری‬ ‫درخصوص محله مشــارکت داشته باشند و‬ ‫به نوعی محله توسط خود انها اداره شود‪.‬‬ ‫این عضو شورا خاطرنشان کرد‪ :‬امیدواریم‬ ‫شــهرداری به صورت دوره ای عملکرد این‬ ‫سراها را مورد ارزیابی قرار دهد چون امکانی‬ ‫فراهم شــده تا در ســطح خرد تعامالت با‬ ‫مدیریت شــهری بوجود بیاید بنابراین باید‬ ‫در ســطح مدیریت این فضاها هم با جدیت‬ ‫در جهــت پیشــبرد اهداف اقدام شــود به‬ ‫خصوص اهداف اجتماعی و شناسایی اسیب‬ ‫های اجتماعــی و با همکاری نهادهای دیگر‬ ‫مشغول شوند‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد‪ :‬در شــهر فرهنگسراهای‬ ‫مختلفــی وجود دارند که اهــداف فرهنگی‬ ‫را دنبال مــی کنند کالس های اموزشــی‬ ‫برگــزار می کنند و ما امیدواریم در ســرای‬ ‫محالت اقدامات به صورت تداخل با اقدامات‬ ‫فرهنگســراها نباشــد و با پیشــبرد اهداف‬ ‫اجتماعــی بتوانیم شــاهد بهبــود کیفیت‬ ‫زندگی‪ ،‬اعتماد ســازی شــهروندان‪ ،‬ترویج‬ ‫فرهنگ شــهروندی و فرهنــگ گفتمان از‬ ‫طریق سرای محالت باشیم‪.‬‬ ‫اســتقبال عمومی و فرهنگی تبدیل شوند و‬ ‫خروجی خوبی از عملکرد داشته باشند‪.‬‬ ‫وحیدی با اشــاره به همکاری سمن ها در‬ ‫ســراهای محله یاداور شد‪ :‬سمن ها بخاطر‬ ‫اینکــه مکانی ندارنــد می تواننــد در کنار‬ ‫سراهای محله و مشــارکت در برنامه ها در‬ ‫ارتقاء سرانه های فرهنگی محالت بر اساس‬ ‫خواسته های شهروندان نقش افرینی کنند‪.‬‬ ‫رییس ســازمان فرهنگی اجتماعی‬ ‫شــهرداری کرج‪ :‬رضایت شهروندان با‬ ‫با مشــارکت و دخالت انها در پروژه ها‬ ‫جلب میشود‬ ‫وحیدی‪ ،‬رییس کمیسیون فرهنگی‬ ‫شورا‪ :‬ســراهای محله باید پل ارتباطی‬ ‫بین جامعه و مدیریت شهری شود‬ ‫ســرای محالت نقش موثری در فرهنگ‬ ‫ســازی و مشــارکت دادن شــهروندان در‬ ‫تصمیم گیری هــا و ارتقای جایگاه فرهنگی‬ ‫جامعه ایفا می کند که باید پل ارتباطی بین‬ ‫جامعه و مدیریت شهری شود‪.‬‬ ‫منصــور وحیــدی اظهار داشــت‪ :‬یکی از‬ ‫اهداف ایجاد سرای محالت در کرج بایستی‬ ‫جلب مشــارکتهای مردمی به منظور بهبود‬ ‫روش زندگــی در محــات مختلف محالت‬ ‫شهر باشد‪.‬‬ ‫این مسئول در شورای اسالمی شهر کرج‬ ‫نقش موثر ســرای محالت در ارتقای جایگاه‬ ‫فرهنگی جامعــه افزود‪ :‬انجــام کالس های‬ ‫رایگان اموزشی در زمینه حقوق شهروندی‪،‬‬ ‫ورزشــی‪ ،‬عمرانــی واجتماعــی از جملــه‬ ‫اقداماتی اســت که در دســتور کار ســرای‬ ‫محالت قرار دارد‪.‬‬ ‫عضو شورای اسالمی شهر کرج راه اندازی‬ ‫ســرای محــات را در ایجــاد رابطه ذهنی‬ ‫مدیران شــهری در کنار شــهروندان مهم‬ ‫ارزیابی و عنوان کرد‪ :‬پنج سرای محله که در‬ ‫کیان مهر‪ ،‬رجایی شهر‪ ،‬حصارک باال‪ ،‬حسن‬ ‫اباد و اسالم اباد احداث و بهره برداری شد و‬ ‫تا پایان سال جاری نیز ‪ ۱۰‬سرای محله نیز‬ ‫در مناطق دیگر به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫وحیدی تاکید کرد‪ :‬در تعریف سرای محله‬ ‫بایــد به نقش و تاثیرگذاری مردم در نیل به‬ ‫اهداف شــهرداری توجه داشــت‪ ،‬شهرداری‬ ‫زمانــی به راحتی به اهــداف کوتاه مدت و‬ ‫بلند مدت خود دســت خواهد یافت که از‬ ‫مشارکت حداکثری مردم برخوردار باشد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکید بر اینکه ســرای محالت در‬ ‫احیای روح امید و ســازندگی مردم نقشــی‬ ‫اساســی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬امروز شهرداری با قرار‬ ‫گرفتن در کنار مردم سعی در حل مشکالت‬ ‫انان دارد لذا امید اســت با راه اندازی سرای‬ ‫محــات گامی بلند‬ ‫در تحقــق اهــداف‬ ‫مدیریــت شــهری‬ ‫برداشته شود‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و ورزشــی شورای‬ ‫اسالمی شــهر کرج‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫ســراهای محله باید‬ ‫با همــکاری مردم و‬ ‫معتمدیــن محالت‬ ‫بــه فضاهــای مورد‬ ‫علیرضا رحیمی در ائین افتتاح و بازگشایی‬ ‫‪ ۵‬سرای محله شهر کرج که در پارک ورزش‬ ‫کیانمهر برگزار شــد‪ ،‬با بیان اینکه از مولفه‬ ‫های یک شهر توســعه یافته مشارکت های‬ ‫اجتماعــی و افزایش دخالــت های مردمی‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در این کار مدیریــت امور با‬ ‫مردم اهمیت باالیی دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامه افــزود‪ :‬زمانی کارها و پروژه‬ ‫هایی در ســطح یک محله یا منطقه شهری‬ ‫موثر و مورد رضایت شــهروندان اســت که‬ ‫برنامه ها را با مشــارکت مردم و دخالت نظر‬ ‫انها پیاده سازی کنیم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬ورزشی‬ ‫شهرداری کرج با بیان اینکه امروز سیاست‬ ‫اصلی شــورای شهر و شــهردار کرج نیز بر‬ ‫پایه مشــارکت های مردمی است‪ ،‬گفت‪ :‬بر‬ ‫اساس تباصر بودجه سال ‪ ۹۸‬شهرداری این‬ ‫کالنشهر‪ ،‬ســازمان فرهنگی شهرداری کرج‬ ‫موظف شــد تا ســرای محالت را در نقاط‬ ‫مختلف شهر کرج راه اندازی و افتتاح کند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ ۵ :‬سرای محله که امروز در‬ ‫چند نقطه شــهرمان افتتاح شده در محالت‬ ‫اسالم اباد‪ ،‬کیانمهر‪ ،‬حسن اباد‪ ،‬حصارک باال‬ ‫و رجائی شهر واقع است‪.‬‬ ‫رحیمی با اشــاره به اینکه ‪ ۵‬سرای محله‬ ‫دیگر نیــز تا مردادماه امســال تقدیم مردم‬ ‫کرج خواهد شد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬سرای محالت‬ ‫محل امن و مرکز حضــور اجتماعی و پیاده‬ ‫ســازی دیدگاه های مردمی و مشارکت انها‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه سراهای محله می‬ ‫تواند در رفــع گره ها و مشــکالت موجود‬ ‫در محــات تاثیرگذار باشــد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در‬ ‫شهرهای توسعه یافته امروزی مشارکت های‬ ‫مردمی و حضور ساکنان محالت در تصمیم‬ ‫گیری ها بیشتر است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬ورزشی‬ ‫شــهرداری کرج در پایان اضافه کرد‪ :‬حضور‬ ‫مردم در اماکــن اجتماعی در کنار همکاری‬ ‫و مشارکت ســمن ها و انجمن های شهری‬ ‫و محلی موجب ســرزندگی شــهرها و تاثیر‬ ‫گذار در رشد فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی‬ ‫محالت یک شهر است‪.‬‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شماره ‪13‬‬ ‫سال دوم‬ ‫هفته اول‬ ‫مدیریت شهری‬ ‫‪ 1‬تیر ‪1399‬‬ ‫بهتر خدمات از اهداف ما است‬ ‫توانمندسازی پرسنل در جهت ارائه ِ‬ ‫یکی از موثرترین و مهم ترین منابع هر سازمانی نیروی انسانی ان است‬ ‫که اگر توانا شود‪ ،‬به پویایی سازمان کمک شایانی می کند‪.‬‬ ‫اجرایاسفالتطرحدار‬ ‫رنگیبراینخستینبار‬ ‫علی ســلطانی مقدم با بیان اینکه دوره های اموزشــی به منظور ارتقای سطح‬ ‫مهارت ها و توانمندی های شغلی پرســنل برگزار می شود‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬یکی از‬ ‫موثرترین و مهم ترین منابع هر ســازمانی نیروی انســانی ان است که اگر تربیت‬ ‫شده و توانا گردد‪ ،‬به پویایی سازمان کمک زیادی می کند‪.‬‬ ‫وی اموزش و توانمندسازی منابع انسانی به منظور کارامدی و اثربخشی بیشتر‬ ‫کارکنان را ضروری دانست و گفت‪ :‬افراد می توانند با فراگیری مهارت هایِ شغلی‬ ‫الزم‪ ،‬متناســب با تغییرات ســازمانی‪ ،‬به طور موثر فعالیت ها و وظایف محوله را‬ ‫ادامه داده و بر کارایی خود بیفزایند‪.‬‬ ‫این مســئول در ادامه افزود‪ :‬اموزش و فراگیری اینگونه مهارت ها در دوره های‬ ‫اموزشــی نه تنها باعث ارتقای سطح توانمندی شــغلی و بهبود عملکرد کارکنان‬ ‫شهرداری می شود بلکه با تسهیل و تسریع در خدمت رسانی زمینه جلب رضایت‬ ‫شهروندان را فراهم می نماید‪.‬‬ ‫گفتنی اســت؛ به تازگی دوره اســتاندارد حســابداری بخش عمومی با حضور‬ ‫پرســنل اداره کل مالی ســتاد مرکز‪ ،‬مناطق و ســازمان های شهرداری کرج در‬ ‫اصفهان برگزار شد‪.‬‬ ‫رضایت شهروندان از اجرای طرح‬ ‫بهبود نگهداشت شهر‬ ‫خدمات بهینــه در مناطق مختلف‬ ‫شهر موجب ارتقاء سطح رضایتمندی‬ ‫شــهروندان از عملکــرد و بازدهی‬ ‫مدیریت شهری خواهد شد‪.‬‬ ‫علــی اصغر همتی با اشــاره بــه رضایت‬ ‫شــهروندان از اجرای طرح بهبود نگهداشت‬ ‫شــهر‪ ،‬گفت‪ :‬بــا اجــرای طــرح بهبود و‬ ‫نگهداشــت محــوری در مناطــق دهگانه‪،‬‬ ‫مشــکالت و معضالت شهری در کرج رو به‬ ‫کاهش بوده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه پنجمین مرحله از طرح‬ ‫بهبود نگهداشــت شهر در مناطق کرج اجرا‬ ‫شــد‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه بــه اینکه در این طرح‬ ‫تمام موارد خدمت رسانی از سوی شهرداری‬ ‫انجام می شود‪ ،‬رضایت حداکثری شهروندان‬ ‫را شاهد هستیم‪.‬‬ ‫معاون خدمات شهری شهرداری کرج یکی‬ ‫از مهمترین دغدغه ها و وظایف مســئوالن‬ ‫مدیریت شــهری را توجه ویــژه به موضوع‬ ‫"نگهداشت شهر" عنوان کرد و افزود‪ :‬انجام‬ ‫بازدیدهای میدانی مســتمر موجب کنترل‬ ‫و نظارت دقیق تر بر امر نگهداشــت شهر و‬ ‫سرعت بخشی در امر خدمات رسانی مطلوب‬ ‫تر به محالت شده و این مهم می بایست از‬ ‫طریق برنامه ریزی دقیق و گسترده صورت‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫ایــن مســئول شــهروندان را بــه عنوان‬ ‫صاحبان اصلی شهر برشمرد و گفت‪ :‬معاونت‬ ‫خدمات شــهر شــهرداری کرج برای تامین‬ ‫رفاه و مطالبات مطروحه از سوی انها از هیچ‬ ‫تالشــی فروگذار نخواهد بود و همواره تمام‬ ‫تالش خود را در راســتای نگهداشــت شهر‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫بازگشایی اماکن فرهنگی و ورزشی از اول تیرماه‬ ‫با تصمیم ســتاد مبــارزه با‬ ‫کرونا استان البرز فعالیت کلیه‬ ‫مراکز فرهنگی و ورزشی از اول‬ ‫تیرماه بــا رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی بالمانع خواهد بود‪.‬‬ ‫علیرضا رحیمی گفــت‪ :‬با توجه‬ ‫به شــیوع بیماری کرونا و تعطیلی‬ ‫چندماهــه و طوالنی مــدت مراکز‬ ‫فرهنگی و ورزشــی تحت پوشش‬ ‫شــهرداری کــرج بویژه ســازمان‬ ‫فرهنگی اجتماعی ورزشــی از سوم‬ ‫اســفندماه ‪ ،۹۸‬در روزهــای اخیر‬ ‫امکان بازگشــایی اماکن ورزشی و‬ ‫شــروع فعالیت های ورزشــی تک‬ ‫نفره بدون حضور تماشــاگر فراهم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان فرهنگی ورزشی‬ ‫اجتماعی شــهرداری کــرج افزود‪:‬‬ ‫حال با توجه به شرایط موجود شهر‬ ‫کــرج درخصوص بیمــاری کرونا و‬ ‫تصمیم ستاد مبارزه با کرونا استان‬ ‫البرز‪ ،‬مقرر شد کلیه اماکن ورزشی‬ ‫و فرهنگی بــا رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی از ابتدای تیرماه بازگشایی‬ ‫و بــه فعالیت خــود در زمینه های‬ ‫ورزشــی )ورزش هــای تجمعی و‬ ‫انفــرادی) و اقدامــات فرهنگی در‬ ‫فرهنگسراها و کتابخانه های تحت‬ ‫نظارت سازمان ادامه دهند‪.‬‬ ‫پروژه خیریه خانه مادر و کودک‬ ‫(پالک ‪ )۱۹‬بــه عنوان اولین پروژه‬ ‫ی خیریه در پویش خیرات ماندگار‬ ‫با مشارکت شــهروندان و خیرین‬ ‫ماندگار استان البرز احداث خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫حمیدرضا عســگری در گفت و گو با‬ ‫پایگاه خبری کرج امروز‪ ،‬گفت‪ :‬تجربه‬ ‫نشــان داده است که بسیاری از پدران‬ ‫و مادران تمایلی برای همراه داشــتن‬ ‫کودکان خود در مراســم های ترحیم‬ ‫را ندارنــد ولی متاســفانه فضایی برای‬ ‫نگهــداری از کــودکان و یــا امکاناتی‬ ‫جهت اســتفاده مــادران دارای فرزند‬ ‫شیرخوار در ارامســتان ها پیش بینی‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کــودکان درک و تحلیل‬ ‫درســتی از مرگ ندارند و حضورشان‬ ‫در مراســم های ترحیم و خاکسپاری‬ ‫سنی الف و ب جهت کنترل حضورشان‬ ‫در محیط ارامستان تعریف شده است‪.‬‬ ‫عســگری در بخش دیگر با اشاره به‬ ‫اینکه مشــارکت در این پــروژه نوعی‬ ‫صدقه جاریه اســت گفــت‪ :‬معموال در‬ ‫رســومات فرهنگی مــان هنگامی که‬ ‫فرد فوت میکند‪،‬بازماندگان با برگزاری‬ ‫مراســم های ترحیم‪ ،‬خیرات و نذورات‬ ‫اهدا مــی کنند تا فاتحه خوانی و طلب‬ ‫بخشش توشــه اخرت امواتشان شود‪،‬‬ ‫در صورتیکه با انجــام خیرات ماندگار‬ ‫ماننــد مشــارکت در این پــروژه ‪ ،‬نام‬ ‫امــوات بر تابلوی یادبــود درج تا برای‬ ‫همیشــه‪ ،‬با ذکر فاتحه یاد ایشان زنده‬ ‫نگه داشــته شــود‪ .‬بدون شــک ثواب‬ ‫مشارکت در این نوع پروژه ها به دلیل‬ ‫همــکاری در کاهش تبعات و اســیبها‬ ‫اجتماعی‪ ،‬کمتر از ســاخت مدرسه و‬ ‫مسجد نخواهد بود‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫ایجاد فضایی متفاوت و افزایش جذابیت در پارکها‬ ‫و بوســتانهای از ویژگی های اسفالت طرحدار رنگی‬ ‫است‪.‬‬ ‫علیرضا عاقلی با بیان اینکه اسفالت طرحدار رنگی‬ ‫برای نخســتین بار و به صورت پایلوت در بوســتان‬ ‫امید واقع در منطقه یک شهرداری کرج اجرایی شده‬ ‫است‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬هدف از اجرای این طرح ایجاد‬ ‫فضایی متفاوت و افزایش جذابیت و زیبایی در پارکها‬ ‫و بوستانهای سطح شهر‪ ،‬ایجاد حس شادابی و نشاط‬ ‫برای شهروندان و زیبایی بصری در شهر کرج است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه روکش اســفالت معابر جزو‬ ‫مبلمان شهری محسوب می شود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬استفاده‬ ‫از اســفالت طرحدار رنگی برای معابر در بوستان ها‪،‬‬ ‫مقابل مجتمع های تجاری‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬مسکونی‪ ،‬اداری‬ ‫و حتی درمانی بســیار مناسب است و موجبات نشاط‬ ‫و رضایتمندی شهروندان را فراهم می کند‪.‬‬ ‫اغاز طرح «دوشنبه های‬ ‫خدمت رسانی و بهداشت»‬ ‫در بازارروزهای کرج‬ ‫رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده‬ ‫های کشــاورزی شــهرداری کرج‪ ،‬از اجــرای طرح‬ ‫دوشنبه های خدمت رسانی و بهداشت برای نخستین‬ ‫بار در سطح بازار روزهای شهرداری کرج خبر داد‪.‬‬ ‫عباس وحیدی در حاشــیه اجرایی شدن این طرح‬ ‫اظهار داشت‪ :‬مهم ترین اقدام در طرح خدمت رسانی‬ ‫و بهداشــت و بهبود نگهداشــت بازارروزها‪ ،‬توســعه‬ ‫فضای سبز و پاســخ به نیازهای شهروندان و مراجعه‬ ‫کنندگان است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در این طرح ضمن پاکسازی محیط‬ ‫بازارروزهــا و ‪ ...‬زمینــه ارتباط مســتقیم و صمیمی‬ ‫شهروندان با مســئوالن مربوطه برای بیان مشکالت‪،‬‬ ‫کاســتی ها و انتظارات خود از بازارروز ها مهیا شــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این مسئول با اشاره به اینکه دوشنبه های خدمت‬ ‫رسانی و بهداشــت از برنامه های سازمان ساماندهی‬ ‫مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی است که هر‬ ‫دوشنبه در یکی از بازار روزهای سطح شهر عملیاتی‬ ‫می شــود‪ ،‬یاداور شــد‪ :‬این هفته طرح دوشنبه های‬ ‫خدمت رســانی و بهداشت در بازار روز بنفشه اجرایی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫خیابان چمن‪ ۳‬بهسازی شد‬ ‫اغازپویشخیراتماندگار؛احداثپروژهپالک‪ ۱۹‬بامشارکتخیرین‬ ‫می تواند تبعات اجتماعی بســیاری را‬ ‫در اینده برای انها رقم زند‪ ،‬لذا احداث‬ ‫محلی بــرای نگهداری انهــا در حین‬ ‫برگــزاری مراســم ها مــی تواند برای‬ ‫خانواده هــا ارامش خاطر بــه همراه‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان اضافه کرد‪ :‬در دوره‬ ‫بیمــاری کرونا و قرنطینه بســیاری از‬ ‫همشهریان نتوانستند برای عزیزانشان‬ ‫مراســم تحریم برگزار کنند به همین‬ ‫دلیــل طی برنامه ریزی هایی که انجام‬ ‫گرفت ســازمان در قالب پویش خیراتِ‬ ‫ماندگار‪ ،‬فرصتــی را برای این خانواده‬ ‫ها ایجاد کرده اســت تا با مشارکت در‬ ‫احداث پــروژه های خیریــه مختلف‪،‬‬ ‫بتواننــد ضمن اهــدای صدقه جاریه و‬ ‫خیــرات‪ ،‬یاد و خاطره ایــن عزیزان را‬ ‫زنده نگــه دارند که به عنــوان اولین‬ ‫پروژه‪ ،‬احــداث خانه ی مادر و کودک‬ ‫در راســتای نگهداری از کودکان گروه‬ ‫خبر‬ ‫این پروژه در ضلــع جنوبی باب الرضا‬ ‫بــا مســاحت ‪ ۲۰۰‬متر مربع ســالن‬ ‫نگهــداری کــودکان و ‪ ۳۰۰‬متر مربع‬ ‫فضای بازی روباز و امکاناتی نظیر اتاق‬ ‫ویژه مادر و کودک شــیرخوار‪ ،‬ســالن‬ ‫بازی کودک و ســرویس بهداشــتی‬ ‫و ‪ ...‬تحت نظارت ســازمان و توســط‬ ‫مرکز نیکوکاری شــمیم بهشت احداث‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫حمیدرضا عســگری اغاز این پروژه‬ ‫را نگاهــی جدید به نحــوه ی اهدای‬ ‫خیــرات خوانــد و گفت‪ :‬شــهروندان‬ ‫مــی تواننــد با ارســال عــدد ‪ ۱۹‬به‬ ‫سامانه ‪ ۲۰۰۰۱۵۳۰‬و یا کد دستوری‬ ‫‪ *۶۶۵۵*۱۵۳۰#‬اطالعات تکمیلی را‬ ‫دریافت نمایند ‪.‬‬ ‫در پایــان رییــس ســازمان ابــراز‬ ‫امیدواری کرد تا با حضور و مشــارکت‬ ‫خیرین و شــهروندان این طرح بتواند‬ ‫ّ‬ ‫به مرحله اجرایی برسد‪.‬‬ ‫معاون فنی و عمرانی شــهرداری کرج‪ :‬به منظور‬ ‫ســاماندهی محورهای اصلی و فرعی منطقه عملیات‬ ‫لکه گیری و روکش اســفالت با اســتقرار اکیپ در‬ ‫محالت اجرا می شود‪.‬‬ ‫عســگر نصیری با بیان اینکه عملیات ســاماندهی‬ ‫و بهســازی معابر و محالت براســاس اعالم اولویت‬ ‫هــا اجرا می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬به منظــور تحقق اهداف‬ ‫مدیریت شهری و تاکید شهردار کرج مبنی براجرای‬ ‫نهضت اســفالت در این کالنشــهر‪ ،‬از ابتدای سال‬ ‫جاری عملیات اســفالت معابر مختلف در حال اجرا‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به منظور بهبود شــبکه معابر شــهری‪،‬‬ ‫عملیات روکش اســفالت خیابان چمن ‪ ۳‬در منطقه‬ ‫‪ ۴‬با توزیع دو هزار تن اسفالت انجام شد‪.‬‬ ‫این مســئول عنوان کرد‪ :‬همچنین با اســتعالم از‬ ‫ادارات حفــار مانند اب‪ ،‬بــرق و ‪ ،...‬محالتی که نیاز‬ ‫به حفاری دارنــد و یا عملیات حفــاری در انها در‬ ‫حال اجراست‪ ،‬شناسایی شد تا پس از اتمام عملیات‬ ‫حفاری اسفالت شوند‪.‬‬ ‫معاون فنــی و عمرانی شــهرداری کرج؛ خدمات‬ ‫رســانی به شهروندان در ســطح حوزه استحفاظی‬ ‫را یکی از مهمترین وظایف شهرداری دانست که در‬ ‫این راستا زیرسازی و اســفالت با مصالح استاندارد‬ ‫از جمله فعالیت های مســتمر در شهرداری منطقه‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫مدیریت شهری‬ ‫خبر‬ ‫عمده ساخت و ساز غیرمجاز‬ ‫ریشه در فقدان سیستم‬ ‫یکپارچهشهرسازیدارد‬ ‫رئیس کمیسیون شهرسازی‪ ،‬معماری و بافت های‬ ‫فرسوده شورای اسالمی شــهر کرج‪ :‬عمده ساخت و‬ ‫سازهای غیرمجاز ریشــه در فقدان سیستم یکپارچه‬ ‫شهرسازی و عدم تعیین تکلیف کاربری اراضی سطح‬ ‫شهر دارد‪.‬‬ ‫احد رســولی عصر امروز چهارشنبه ‪ ۲۱‬خرداد ‪۹۹‬‬ ‫در صد و نود و هفتمین جلسه رسمی شورای اسالمی‬ ‫شــهر کرج که با حضــور مدیرکل بازرســی‪ ،‬معاون‬ ‫دادگســتری‪ ،‬معاون امور عمرانی اســتاندار‪ ،‬فرمانده‬ ‫انتظامی شهرســتان‪ ،‬مدیرعامل شرکت برق‪ ،‬رئیس‬ ‫اتحادیه امالک‪ ،‬شــهردار و مدیران شهری با موضوع‬ ‫«بررســی ساخت و ســازهای غیرمجاز» برگزار شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ترکیه از ‪ ۶۰‬ســال قبل تاکنون دارای سیستم‬ ‫مدون شهرسازی اســت و در امالک این کشور حتی‬ ‫یــک مترمربع زمین بالتکلیف و برنامه ریزی نشــده‬ ‫وجود ندارد و یقین بدانید اگر چنین سیســتمی در‬ ‫ایران حاکم بود‪ ،‬ســاخت و ساز غیرمجاز حتی به یک‬ ‫صدم وضعیت کنونی نمی رسید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بــا توجه به قرار گرفتــن عمده امالک‬ ‫قولنامه ای و مســتعد ســاخت و ســاز غیرمجاز در‬ ‫محدوده بافت های فرسوده‪ ،‬چنانچه سیستم حمایتی‬ ‫و مشــوق های قانونــی و مدیریــت یکپارچه برای‬ ‫نوســازی و بهسازی و توانمندســازی محالت دارای‬ ‫بناهای ناپایدار برقرار شــود و با همراهی و مشارکت‬ ‫مالکیــن این بناها همراه گــردد‪ ،‬می توان به کاهش‬ ‫چشــمگیر تخلفات ساختمانی امیدوار بود و حل این‬ ‫معضل بدون در نظر گرفتن تمام جوانب و ابعاد شدنی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫به گفته رســولی‪ ،‬با توجه به مصوبه شــورای شهر‬ ‫کرج مبنی بر تبدیل سیســتم دو نقشــه ای به تک‬ ‫نقشه ای در ساخت و ســازهای سطح شهر‪ ،‬چنانچه‬ ‫برابــر مــاده ‪ ۳۴‬قانون نظام مهندســی‪ ،‬این مهم در‬ ‫دستور کار شهرداری و نظام مهندسی قرار گرفته و به‬ ‫صورت کامل اجرایی و حمایت شــود‪ ،‬شاهد فروکش‬ ‫این چالش خواهیــم کرد و همین طور ما تبصره ‪۱۱‬‬ ‫ایین نامه ارزش معامالتی ساختمان را که قب ً‬ ‫ال تهیه‬ ‫نشده بود را تدوین و به شهرداری ابالغ کرده ایم‪.‬‬ ‫عضو هیئت رئیسه شورای اســامی شهر کرج در‬ ‫پایان عنوان کرد‪ :‬این شورا به سهم خود برای حمایت‬ ‫از رشد ساخت و سازهای قانونی و استاندارد مصوبات‬ ‫الزم را داشته اســت و هیچ اراده ای برای حمایت از‬ ‫تخلفات ســاختمانی یا توصیه های غیرقانونی وجود‬ ‫ندارد و این مهم از مصوبات و طرح ها و خروجی کار‬ ‫همکاران قابل خوانش اســت لذا امیدواریم با حمایت‬ ‫و هماهنگی ســایر نهادها بتوانیم تخلفات ساختمانی‬ ‫را ریشه کن نماییم‪.‬‬ ‫سال دوم‬ ‫رئیس کمیسیون عمران شورای‬ ‫شهر کرج‪:‬‬ ‫تسریع در تملکات گره‬ ‫گشایتکمیلپروژه‬ ‫های عمرانی است‬ ‫جلسه احیا و حفظ محالت قدیمی با‬ ‫حضوراعضای شورای اسالمی شهر‬ ‫کرج در راستای طراحی و باز زنده‬ ‫سازی کوچه های خلج اباد‪ ،‬حصار‬ ‫و سرجوب در معاونت شهرسازی و‬ ‫معماری شهرداری کرج تشکیل شد‪.‬‬ ‫عباس زارع؛ رئیس کمیســیون تلفیق‬ ‫شورای اسالمی شهر کرج در این جلسه‬ ‫با اهمیــت موضوع محله خلــج اباد به‬ ‫عنوان یکــی از قدیمــی ترین محالت‬ ‫کرج‪ ،‬تهیه و اجرای این طرح را گام بلند‬ ‫مدیریت شــهری در توســعه محالت و‬ ‫بازیابی هویت قدیمی شهر کرج دانست‬ ‫و بر اهمیت فضای اطراف رودخانه کرج‬ ‫به عنوان پتانسیلی طبیعی جهت ایجاد‬ ‫فضای عمومی ســرزنده شــهری تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫شماره ‪13‬‬ ‫هفته اول‬ ‫پروژه های مختلفی مثل احداث‬ ‫بلوار و تقاطع غیرهمســطح‪،‬‬ ‫تعریض و بازگشــایی مســیر‬ ‫یا تامین ســرانه ها در دست‬ ‫اقدام است که به جهت تاخیر‬ ‫ِ‬ ‫تملک پالک های معارض به‬ ‫در‬ ‫صورت نیمه تمــام باقی مانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مهــدی حاجی قاســمی با بیان‬ ‫اینکه پروژه های خیابان نهم شاهین‬ ‫ویال‪ ،‬رینگ ‪ ۳۰‬متری اســام اباد‪،‬‬ ‫کنارگذر مهرشــهر‪ ،‬بزرگراه شمالی‬ ‫و چندین طــرح عمرانی در مناطق‬ ‫‪ ۱۰‬گانه شهر کرج به جهت ُکندی‬ ‫تملکات پیشــرفت فیزیکی مطلوبی‬ ‫ندارند‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬از انجا که با‬ ‫گذشــت زمان هزینه های پروژه ها‬ ‫ناشــی از تورم افزایش یافته و فشار‬ ‫بیشتری را به بودجه شهر وارد می‬ ‫ســازد‪ ،‬تعیین تکلیف و اقدام برای‬ ‫تکمیل انها ضرورت دارد‪.‬‬ ‫احــد رســولی؛ رئیــس کمیســیون‬ ‫شهرسازی و معماری شــورای اسالمی‬ ‫شــهر کرج‪ ،‬اهمیت محالتــی همچون‬ ‫خلــج اباد را به عنوان ریه های شــهرو‬ ‫شناســاندن شــهر کرج به مردم دیگر‬ ‫شــهرها بســیار مهم توصیــف و ابراز‬ ‫امیــدواری کــرد که این طــرح هر چه‬ ‫سریعتر تهیه و به مرحله اجرا برسد‪.‬‬ ‫ســارا دشــت گرد؛ عضو کمیســیون‬ ‫شهرسازی و معماری شــورای اسالمی‬ ‫شــهر کرج نیز در حاشیه این جلسه به‬ ‫روشــهای احیاء و باززنده ســازی بافت‬ ‫های فرسوده شــهری و مراکز محله ها‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬استفاده از سازه های‬ ‫ســبک و مصالح بوم اورد جهت تقویت‬ ‫خاطره انگیزی و پایداری فضا می تواند‬ ‫از جمله طرح های مورداستفاده در این‬ ‫پروژه باشد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 1‬تیر ‪1399‬‬ ‫دبیــر اول و عضو هیئت رئیســه‬ ‫شورای اســامی شهر کرج با تاکید‬ ‫بر اینکه شهردار محترم باید شخصاً‬ ‫مســائل مربوط به پروژه ها به ویژه‬ ‫تســریع در انجام تملکات را پیگیر‬ ‫شود و به شورا گزارش عملکرد ارائه‬ ‫دهد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در ســال ‪ ۹۹‬طبق‬ ‫وعده به شــهروندان بایــد حداقل‬ ‫‪ ۳۰‬طرح اولویت دار در حوزه های‬ ‫عمرانی‪ ،‬خدماتی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬ورزشی‪،‬‬ ‫توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی‪،‬‬ ‫زیرساختی و‪ ...‬به بهره برداری برسد‬ ‫که اعتبار انها با احتساب اعتبارات‬ ‫هزینه شده و تخصیص یافته بالغ بر‬ ‫‪ ۵‬هزار میلیارد ریال براور می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در طرح هایی همچون‬ ‫بزرگراه شمالی و مترو که تقریباً اثار‬ ‫و ابعاد اســتانی و ملی دارند‪ ،‬دولت‬ ‫محتــرم باید حمایت بیشــتری از‬ ‫مدیریت شهری کرج داشته باشد‪،‬‬ ‫همچنیــن در پروژه هایی همچون‬ ‫کنارگذر مهرشهر‪ ،‬احداث دریاچه‬ ‫با حضور اعضاء شورای شهر کرج‪:‬‬ ‫احیاء و حفظ محالت قدیمی‬ ‫کرج بررسی شد‬ ‫طرح ساماندهی و جلوگیری از ایجاد روزبازارها اجرایی شود‬ ‫رئیس کمیسیون خدمات‬ ‫شــهری و ایمنی شورای‬ ‫اسالمی شــهر کرج‪ :‬به ‬ ‫منظور تســهیل عبور و‬ ‫مرور‪ ،‬جلوگیری از بساط‬ ‫گسترها‪ ،‬طرح ســاماندهی و جلوگیری از‬ ‫ایجاد روزبازارها اجرایی شود‪.‬‬ ‫فریده بزنی بیرانوند در نطق پیش از دســتور‬ ‫صد و نود و هشــتمین جلسه رســمی شورای‬ ‫اسالمی شــهر کرج اظهار داشــت‪ :‬در ارتباط با‬ ‫بحث کانون قلم که زیــر نظر اموزش و پرورش‬ ‫در حال فعالیت است و در محل پشت دیوار این‬ ‫اداره واقع شده است‪ ،‬طرح ساماندهی جلوگیری‬ ‫از ایجاد روز بازار در این محل که موجب ســلب‬ ‫ارامش شــهروندان و به دلیل تردد در این مکان‬ ‫اموزشــی توسط خدمات شهر منطقه جلوگیری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از نطق پیش از دســتور‬ ‫عنوان کرد‪ :‬از مجموعه اســتانداری‪ ،‬فرمانداری‪،‬‬ ‫شــهرداری که در امر برگزاری شورای اجرایی‬ ‫هالل احمر تالش کردند قدردانی می کنم و به‬ ‫اعضایی که به شورای اجرایی هالل احمر راه پیدا‬ ‫کردند تبریک عرض می کنم‪.‬‬ ‫این مسئول در شورای شــهر کرج از شهردار‬ ‫منطقــه ‪ ۴‬که حقوق و مزایای معوقه کارگران را‬ ‫پرداخت کرد تقدیر و تشکر کرد و افزود‪ :‬کارگران‬ ‫شهرداری از اقشار زحمتکش هستند و حقوق و‬ ‫مطالبات انها باید بر اساس قانون پرداخت شود‪.‬‬ ‫رئیس کمیســیون خدمات شــهری و ایمنی‬ ‫شورای اسالمی شهر کرج تصریح کرد‪ :‬از معاونت‬ ‫خدمات شــهری بابت تغییر مسیر حمل زباله و‬ ‫نخاله ها که از مســیر مهرشهر و کیانمهر داخل‬ ‫شــهر انجام می شد تا به طرف حلقه دره تخلیه‬ ‫شود توســط پی گیری ها این مســیر به جاده‬ ‫قزلحصار تغییر داده شد‪ ،‬تقدیر و تشکر می کنم‪.‬‬ ‫افزایش تعداد پلیس ساختمانی دردی از ساخت و ساز غیرمجاز دوا نمی کند‬ ‫رئیس کمیســیون محیط زیســت و‬ ‫سالمت شورای اســامی شهر کرج‪ :‬به‬ ‫جز قوه قهریه و ضوابط قانونی‪ ،‬مدیریت‬ ‫شــهری به دنبال علت ســاخت و ساز‬ ‫غیرقانونی در سطح کالنشهر کرج باشد‪.‬‬ ‫حســین محمدی در صد و نود و هفتمین‬ ‫جلسه رسمی شــورای اسالمی شهر کرج که‬ ‫با حضور مدیرکل بازرسی‪ ،‬معاون دادگستری‪،‬‬ ‫معاون امور عمرانی استاندار‪ ،‬فرمانده انتظامی‬ ‫مصنوعی کرج یا جنگلکاری اراضی‬ ‫باغستان که به نوعی نیازمند تعامل‬ ‫ادارات کل اســتان هســتند نیــز‬ ‫مساعدت استانداری البرز می تواند‬ ‫گره گشای امور باشد تا بتوانیم به‬ ‫اهداف از پیش تعیین شــده دست‬ ‫یابیم‪.‬‬ ‫حاجی قاســمی در پایان خاطر‬ ‫نشــان کرد‪ :‬بــا توجه به شــرایط‬ ‫اقتصــادی و افزایــش غیرمنطقی‬ ‫هزینــه هــا بــه نظر می رســد‬ ‫شهرداری کرج باید ظرفیت انجام‬ ‫امانــی برخی پروژه ها و اســتفاده‬ ‫بهینــه تر از منابع انســانی و مالی‬ ‫را ایجــاد نماید و در مراحل پایانی‬ ‫احداث پــروژه زیرگــذر ماهان ‪-‬‬ ‫باغستان شــاهد بودیم که عملیات‬ ‫عمرانی به واسطه مشارکت ماشین‬ ‫االت و نیروهای سازمانی با سرعت‬ ‫مطلوب پیش رفت و با هزینه کمتر‬ ‫و کیفیــت باالتر به بهــره برداری‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫شهرســتان‪ ،‬مدیرعامل شــرکت برق‪ ،‬رئیس‬ ‫اتحادیه امالک‪ ،‬شــهردار و مدیران شهری با‬ ‫موضوع «بررسی ساخت و سازهای غیرمجاز»‬ ‫اظهار داشت‪ :‬شــهرداری ها در سطح شهرها‬ ‫مســئول جلوگیری از ســاخت و ســازهای‬ ‫غیرمجاز هستند در این راستا برای جلوگیری‬ ‫از ایــن پدیده مرکز پژوهش هــا و مطالعات‬ ‫شورای اسالمی شهر راهکارهای علمی ساخت‬ ‫و ساز غیر مجاز را بررســی و نتایج انرا اعالم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی ســاخت و ســاز غیرمجاز را یک پدیده‬ ‫اجتماعی عنوان کرد و افزود‪ :‬تخلف ساختمانی‬ ‫به معنی نقض قوانین و ضوابط شهرســازی‪،‬‬ ‫فنی‪ ،‬ایمنی و بهداشتی در احداث ساختمان‬ ‫است و ابهام در قوانین و مقررات ناظر بر ساخت‬ ‫و ســاز از جمله علل تخلف ساختمانی است؛‬ ‫این تصور که با افزایش تعداد پلیس ساختمانی‬ ‫و تشــدید رفتارهای قهریه می تــوان مانع از‬ ‫تخلفات ساختمانی گردید‪ ،‬تفکر باطلی است‪.‬‬ ‫محمدی بیان کرد‪ :‬شهرداری حتی با افزایش‬ ‫تعداد پلیس ســاختمان نیز نمی تواند نظارت‬ ‫کاملی از ساخت و ســاز درون شهری داشته‬ ‫باشد زیرا ساخت و ساز غیر قانونی یک پدیده‬ ‫اجتماعی اســت که در کل کشور وجود دارد‬ ‫و باید راهکارهای کاهش ان توســط پژوهش‬ ‫ارائه و بررسی شود‪ .‬امید است با فرهنگسازی‬ ‫و اموزش های شــهروندی بتوانیم پیشگیری‬ ‫را بر مقابله مقدم کرده و ســازندگان به عنوان‬ ‫اجزای اصلی این هرم را متقاعد به ســاخت و‬ ‫ساز اصولی نماییم‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫سال دوم‬ ‫شماره ‪13‬‬ ‫هفته اول‬ ‫‪ 1‬تیر ‪1399‬‬ ‫مدیریت شهری‬ ‫بهره برداری از « پروژه های عمرانی منطقه ‪ ۷‬با ارزش ‪ 45‬میلیارد تومان »‬ ‫سومین برنامه خرداد ماه‬ ‫کمالی زاده شهردار کرج‪:‬‬ ‫پروژه های عمرانی کرج را در مسیر‬ ‫توسعه قرار می دهد‬ ‫بهره برداری از پــروژه های عمرانی‬ ‫منطقه ‪ ۷‬با ارزش ‪ ۴۵۰‬میلیارد ریال‪،‬‬ ‫دومین گام از شنبه های جهادی است‬ ‫که با حمایت شــورای اسالمی شهر‬ ‫و اهتمام شــهرداری کرج در اختیار‬ ‫شهروندان قرار گرفت‪.‬‬ ‫علی کمالی زاده در اییــن افتتاح پروژ‬ ‫های عمرانی منطقه ‪ ۷‬کرج‪ ،‬گفت‪ :‬اولویت‬ ‫شــهرداری کرج خدمات رسانی به مناطق‬ ‫کم برخوردار در اســتان اســت و تا پایان‬ ‫سال بیشترین بهره برداری پروژه را در این‬ ‫مناطق خواهیم داشت‪.‬‬ ‫شــهردار کرج افزود‪ :‬این پروژه ها شامل‬ ‫ســالن دو منظوره بحران ‪ -‬ورزشی‪ ،‬بلوار‬ ‫مصطفی خمینی شمالی و بلوار ‪ ۳۵‬متری‬ ‫اســت که از ‪ ۳‬ســال پیش اغاز و امروز با‬ ‫حضور مسئولین به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫وی با شاره به اینکه تراکم جمعیت شهر‬ ‫کرج ‪ ۱۱‬برابر تراکم کشــور اســت و این‬ ‫روند بدلیل مهاجر پذیر بودن شــهر رو به‬ ‫افزایش است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬این موضوع‬ ‫مدیریت شهری را ملزم می کند در جهت‬ ‫کاهش بار ترافیکی معابر‪ ،‬شریان هایی که‬ ‫در طرح های تفضیلی قرار دارد را باسرعت‬ ‫بیشتر به بهره برداری برساند‪.‬‬ ‫شهردار کالنشهر کرج یکی از این طرح‬ ‫ها را ادامــه بلوار انقالب برشــمرد که به‬ ‫طول ‪ ۲.۵‬کیلومتر حدفاصل بلوار موذن تا‬ ‫انتهای بلوار شهید مصطفی خمینی است‬ ‫که با اجرای ان مــی توان گام موثری در‬ ‫جهــت کاهش بار ترافیکــی این محدوده‬ ‫برداشت‪.‬‬ ‫وی همچنین به افتتاح سالن دو منظوره‬ ‫ورزشی و بحران که به متراژ یک هزار متر‬ ‫در این منطقه ســاخته شده است‪ ،‬اشاره و‬ ‫بیان کرد‪ :‬احداث ســالن های دو منظوره‬ ‫بدلیل عدم الزام قانونی در ســاخت و ساز‬ ‫کلنگ پارکینگ طبقاتی در منطقه ‪ ۸‬کرج به زمین خورد‬ ‫همزمان با افتتاح پروژهای عمرانی در منطقه‬ ‫‪۷‬؛ پروژه پارکینگ طبقاتی منطقه ‪ ۸‬با ارزش‬ ‫اعتباری ‪ ۴۲‬میلیارد تومان کلنگ زنی شد‪.‬‬ ‫مراسم کلنگ زنی پارکینگ طبقاتی جنب‬ ‫کلینیک نوردیــدگان واقع در منطقه ‪ ۸‬کرج‬ ‫با حضور علی کمالی زاده واعضای شــورای‬ ‫اسالمی شهر کرج‪ ،‬برگزار شد‪.‬‬ ‫شهردار کالنشهر کرج در این مراسم گفت‪:‬‬ ‫کمبود فضا برای پارک خودرو یکی از معضالت‬ ‫ترافیکی امروز شهر کرج مخصوصا در ساعات‬ ‫پرتردد است و به اعتقاد کارشناسان‪ ،‬احداث‬ ‫پارکینگ های طبقاتــی از راه های موثر برای‬ ‫رفع این معضل محسوب می شود که بایستی‬ ‫مورد توجه و اهتمام جدی مدیران شهری قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫گفتنی اســت‪ :‬این پروژه بــا اعتبار ‪۴۲‬‬ ‫میلیاردی در مدت ‪ ۱۸‬مــاه در ‪ ۱۱‬طبقه و با‬ ‫مســاحت ‪ ۱۱‬هزار متر مربع به منظور بهبود‬ ‫ترافیک شهری و رفاه حال شهروندان به بهره‬ ‫برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫ان و کمبود ســرانه های ورزشی در شهر‪،‬‬ ‫شهرداری را ملزم کرده تا احداث این سالن‬ ‫ها را دربرنامه های اتی خود قرار دهد‪.‬‬ ‫کمالی زاده همچنین از ساخت ‪ ۶‬سالن‬ ‫ورزشی دیگر طی ســال جاری با حمایت‬ ‫شــورای اســامی شــهر کرج خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬افرایش ســرانه های ورزشی به ویژه‬ ‫در مناطق محروم از برنامه های اســت که‬ ‫مدیریت شــهری در سال جاری به ان می‬ ‫پردازد‪.‬‬ ‫ایــن مســئول در ادامه تصریــح کرد‪:‬‬ ‫بیشترین درخواست های شهروندان این‬ ‫منطقه بهسازی اســفالت بلوار موذن می‬ ‫باشــد که این امر نیز به همت مســئولین‬ ‫شهرداری کرج انجام شده است و امیداورم‬ ‫که طی سال جاری با هدفگذاری که برای‬ ‫تولید ‪ ۳۵۰‬هزار تن اسفالت در نظر گرفته‬ ‫شــده اســت بتوانیم معابر و مســیر های‬ ‫ترددشهر را به نحو احسن بهسازی کنیم‪.‬‬ ‫مدیریت شهری‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫سال دوم‬ ‫شماره ‪13‬‬ ‫هفته اول‬ ‫‪ 1‬تیر ‪1399‬‬ ‫‪9‬‬ ‫افتتاح پارک امید اولین برنامه تیر ماه‬ ‫کمالی زاده شهردار کرج‪:‬‬ ‫رئیس شورای شهر کرج‪:‬‬ ‫پارک امید در راستای‬ ‫پارک امید با اعتباری‬ ‫بالغ بر‪ ۷۰‬میلیارد تومان اهداف اجتماعی و نشاط‬ ‫افرینیمدیریتشهری‬ ‫به بهره داری رسید‬ ‫کرج افتتاح شد‬ ‫فضای مدیریت شــهری اکند ه از اتحاد و همدلی‬ ‫و احساس مسئولیت و پاسخگویی است و در بستر‬ ‫همدلی کارها به خوبی پیش می رود‪.‬‬ ‫اگر قرار بــود پروژه احداث پارک امید در حال‬ ‫حاضر انجام شود بیش از ‪ ۷۰‬میلیارد تومان هزینه‬ ‫بر می داشــت‪ ،‬اما با اعتبار حــدود ‪ ۳۰‬میلیارد‬ ‫تومانی به مرحله بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫علی کمالــی زاده در ائین بهره برداری از پارک امید‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬این پارک در فضایی احداث شده است‬ ‫که در سالیان قبل اهالی شهرک بعثت در این محدوده‬ ‫از لرزش خانه هایشان و ترک های ایجاد شده در واحد‬ ‫مسکونی خود دائما گالیه مند بودند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه اکنــون در قالب احداث پارک‬ ‫امید در واقع پروژه ای پایه ریزی شده است تا با اجرای‬ ‫ان پایدار ســازی منازل مســکونی شــهرک بعثت نیز‬ ‫عملیاتی شــود‪ ،‬گفت‪ :‬یرای ساخت این پارک و احداث‬ ‫دیوار ان از ســال ‪ ۹۲‬کارهای عملیاتی اغاز شد‪ ،‬عالوه‬ ‫بر ســاخت دیوار حدود یک هکتار زمین در این نقطه‬ ‫که قرار بود پایانه و ترمینال مســافری بین شهری شود‬ ‫مورد رســیدگی قرار گرفت و با تصمیم خوب شــورای‬ ‫شهر پنجم برای ساخت پارکی نوین‪ ،‬اختصاص یافت‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه پارک امیــد در ابتدای محور کرج‬ ‫ چالوس احداث شده که یکی از محورهای مواصالتی‬‫مهم کشور است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬مسافران در راه برگشت از‬ ‫شمال گاهی در ساعات پایانی شب به ابتدای محور در‬ ‫کرج می رسند و اکنون فضای مناسبی با احداث پارک‬ ‫امید بــرای حضور و اقامت کوتاه مدت این مســافران‬ ‫فراهم کرده است‪.‬‬ ‫کمالی زاده با تاکید بر اینکه تالش ما بر این است که‬ ‫به ســوی انجام پروژه های انسان محور و ایجاد شهری‬ ‫پایدار حرکت کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬برنامه ریزی مناســب برای‬ ‫بیــش از ‪ ۲۰‬هفته افتتاح پروژه هــای عمرانی‪ ،‬فضای‬ ‫سبز‪ ،‬محیط زیســتی و فرهنگی در سطح کرج مدنظر‬ ‫قرار داده شــده و امید است در سال ‪ ۹۹‬با بهره برداری‬ ‫از این پروژه ها گام مهمی در راستای رفاه شهروندان و‬ ‫خدمت به انها رقم بزنیم‪.‬‬ ‫اکبرسلیم نژاد با بیان اینکه پارک امید ضمن ساماندهی‬ ‫بصری یکی از مبادی اصلی کالنشهر کرج‪ ،‬تابلویی از زیبایی‬ ‫های ایران کوچک در برابر نگاه مســافرین گذری خواهد‬ ‫بــود‪ ،‬گفت‪ :‬همچنین در اینده ای نزدیک پارک ملی اقوام‬ ‫را اماده افتتاح داریم که در ان اتحاد اقوام و خرده فرهنگها‬ ‫در شــهرمان با زبان هنر و زیبایی های طبیعت ترســیم‬ ‫شده اســت‪ .‬فی الواقع توسعه فضای سبز و احداث پارکها‬ ‫ن از نمایندگان خود می‬ ‫و بوستانها مطالبه جدی شهروندا ‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه حداقل ‪ ۳۰‬طرح اولویت دار و شاخص‬ ‫در ســال ‪ ۹۹‬و عموما در اغازیــن روز هر هفته با اعتباری‬ ‫افزون بر ‪ ۲‬هــزار میلیارد تومان به بهــره برداری خواهد‬ ‫رسید که با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی نوعی جهاد در‬ ‫خدمت رسانی به شمار می رود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬قطارشهری و‬ ‫بزرگراه شــمالی نگین پروژه های عمرانی شهر هستند که‬ ‫گرچــه اقدامات صورت گرفته در انهــا چندان در ویترین‬ ‫نگاه شهروندان قرار نگرفته لکن هر دو طرح در زمره پروژه‬ ‫های ملی به شمار می روند و از ابعاد مختلف حائز اهمیت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫سلیم نژاد با تاکید بر اینکه کیفیت در اجرای پروژه های‬ ‫عمرانی نباید فدای ســرعت شود و در این ارتباط تذکرات‬ ‫جدی به شــهرداری کرج برای نظارت مستمر بر عملکرد‬ ‫پیمانکاران داده شده اســت‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬پروژه ها با‬ ‫منابع مالی پرداخت شده توســط شهروندان که صاحبان‬ ‫اصلی شهر هستند‪ ،‬کلنگ زنی و افتتاح می شوند و چنانچه‬ ‫با گذشــت مدت زمان اندکی از افتتاح شان‪ ،‬اثار خرابی و‬ ‫مشکالت در انها مشاهده شود‪ ،‬به سرمایه اجتماعی و اعتماد‬ ‫عمومی نسبت به مدیریت شهری لطمه می زند لذا دو اصل‬ ‫راهبردی کیفیت و ســرعت باید توامان در اجرای پروژه ها‬ ‫لحاظ شود‪.‬‬ ‫وی در پایان با بیان اینکه دوره پنجم مدیریت شــهری‬ ‫کــرج با عملکــرد قابل قبول خــود را در افــکار عمومی‬ ‫ماندگار ســاخت و مردم به خوبی تفــاوت خادم و خائن را‬ ‫می دانند و مبنای قضــاوت انها برخی تحلیل های بغض‬ ‫الود و غرض ورزانه نیست‪ ،‬بیان کرد‪ :‬همانطور که شاهدیم‬ ‫فضای مدیریت شهری اکند ه از اتحاد و همدلی و احساس‬ ‫مســئولیت و پاسخگویی است و در بستر همدلی کارها به‬ ‫خوبی پیش می رود و برخی پروژه ها همچون مترو که در‬ ‫گذشته قفل شده بودند‪ ،‬در حال به سرانجام رسیدن هستند‬ ‫و این واقعیتها از چشم مردم دور نخواهد ماند‪.‬‬ ‫نائب رئیس شورای شهر کرج‪:‬‬ ‫احساس‬ ‫رفاه‪ ،‬امنیت و‬ ‫ِ‬ ‫هویت از مشخصه های‬ ‫یک شهر خوب است‬ ‫رئیس سازمان سیما‪ ،‬منظر و‬ ‫فضای سبز شهرداری کرج‪:‬‬ ‫‪ ۱۰‬پروژه با کیفیت در‬ ‫کرج افتتاح می شود‬ ‫شــناخت مزیت های نسبی شــهرها به مدیران‬ ‫شــهری این اجازه را می دهد که با صرف کمترین‬ ‫هزینه بیشترین کارایی را داشته باشند‪.‬‬ ‫تا دو هفته دیگر پیاده راه حاشــیه رودخانه کرج‬ ‫در محدوده پارک شهید چمران به بهره برداری می‬ ‫رسد‪.‬‬ ‫رحیم خستو در ائین بهره برداری از پارک امید واقع در‬ ‫بلوار جانبازان کرج‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬حضور مردم در مراسم‬ ‫افتتاح پروژه های شهری نشان دهنده نوع درخواست ها و‬ ‫مطالبات انها از مسئوالن شهری است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خیلی مواقع با صرف هزینه های بســیار‬ ‫کالن و گران ســعی می کنیم رخدادهایی را رقم بزنیم که‬ ‫عموما برای رفع مشــکالت مردم نیست‪ ،‬اما امروز حضور‬ ‫شهروندان در ائین بهره برداری از پارک امید نشان دهنده‬ ‫مطابقت این اقدام با نوع خواسته های انها است‪.‬‬ ‫این عضو شــورا با تاکید بر اینکه در طول یکسال بیش‬ ‫از دو هزار میلیارد تومان برای پشــیبرد یک پروژه عظیم‬ ‫و کالن شهری و رســاندن ان به مرحله افتتاح نیاز است‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬این در حالی است که بودجه ساالنه شهر کرج‬ ‫درحال حاضر حدود ‪ ۳‬هزار میلیارد تومان است که بخشی‬ ‫از ان نیز صرف پرداخت حقوق می شــود‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫باید بر اساس اولویت بندی انجام پروژه های شهری پیش‬ ‫برده شود‪.‬‬ ‫خستو با اشاره به اهمیت توجه به مزیت های نسبی شهر‬ ‫کرج که نشان دهنده وجه تمایز ان نسبت به دیگر شهرها‬ ‫باشد‪ ،‬گفت‪ :‬این مزیت ها به مدیران شهری اجازه می دهد‬ ‫که با صرف کمترین هزینه بیشترین کارایی را داشته باشند‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری با اشاره به اقدامات خوب انجام شده‬ ‫در شهر کرج طی دو سال گذشته گفت‪ :‬این اقدامات با نگاه‬ ‫به رویکرد مناسب شهری اجرایی شده است‪.‬‬ ‫رئیس کمیســیون هنر و ارتباطات شورای شهر کرج با‬ ‫این توضیح که در ‪ ۱۵‬ســال اخیر اقدامات مهمی توســط‬ ‫مسئوالن سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری در کرج پیش‬ ‫برده شده است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این موارد توسعه فضای سبز و‬ ‫کاشت درخت در شهر پیش برده شده است که قابل تقدیر‬ ‫است؛ چون از مشخصه های یک شهر سالم داشتن محیط‬ ‫زیست سالم است‪.‬‬ ‫خستو با اشاره به اینکه از دیگر مشخصه های شهر سالم‬ ‫تعامل با سایر ابعاد محیط زیست است‪ ،‬گفت‪ :‬پارک امید در‬ ‫طراحی متفاوت از دیگر پروژه ها اســت و این مهم موجب‬ ‫اســتقبال خوب شهروندان شده است‪ ،‬در سالیان قبل قرار‬ ‫بود این محیط تبدیل به ترمینال و پایانه مسافری شهری‬ ‫شود اما با همت شورای شهر کرج در نهایت به احداث یک‬ ‫پارک با طراحی مناسب ختم شد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه باید مراقب باشــیم تا حاشیه پارک‬ ‫امید به عنوان یک ورودی مناســب شهر کرج دستخوش‬ ‫نازیبایی هایی مانند حضور دستفروشان‪ ،‬جانمایی دکه ها و‬ ‫دیگر مشاغل مزاحم نشود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬چون بروز این موارد‬ ‫در نوع نگاه شهروندان و مسافران تاثیرگذاراست‪.‬‬ ‫پیمان بضاعتی پور در ائین بهــره برداری از پارک امید‬ ‫گفت‪ :‬بهسازی‪ ،‬زیباسازی و مناســب سازی ورودی های‬ ‫شهر جزو رئوس سیاست های شــهرداری و شورای شهر‬ ‫کرج است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در سال گذشته بالغ بر ‪ ۵‬میلیارد تومان‬ ‫برای بهسازی ورودی شرقی شهر کرج اختصاص پیدا کرد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬طی مدت ‪ ۱۸‬ماه فضای کنونی تحت عنوان پارک‬ ‫امید با مساحت حدود سه هکتار ایجاد شد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان سیما‪ ،‬منظر‪،‬فضای سبز شهری کرج ادامه‬ ‫داد‪ :‬در این پارک ‪ ۶‬هزار مترمربع دیوار سبز عمودی دارای‬ ‫‪ ۵۰‬هزار فالور باکس‪ ۱۰۰ ،‬هزار گونه های مقاوم به کم ابی‬ ‫زمان گل دهی مناسب کاشته شده است‪.‬‬ ‫و با ِ‬ ‫وی با اشــاره به اینکه مسیر پیاده راه بصورت شیب راهه‬ ‫در ضلع غربی پارک امید احداث شــده است‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫این پیاده راه تا ضلع شمالی دیواره عمودی کار شده ادامه‬ ‫پیــدا می کند تا مردم بتوانند از چشــم انداز زیبای پارک‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫بضاعتــی پور در ادامه با بیان اینکــه ارزش پروژه حدود‬ ‫‪ ۳۰‬میلیارد تومان اســت‪ ،‬گفت‪ :‬از ایــن میزان بالغ بر ‪۲۴‬‬ ‫میلیارد تومان طی حدود ‪ ۸‬سال گذشته برای اقداماتی از‬ ‫جمله عملیات عمرانی‪ ،‬خاکبرداری و غیره در محل پروژه‬ ‫پارک امید صرف شده است‪ ،‬از طرفی سازمان سیما و منظر‬ ‫نیز حدود ‪ ۵‬میلیارد تومان هزینه کرد برای مناسب سازی‬ ‫فضاها و ایجاد فضای سبز در این پروژه هزینه کرده است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬از ظرفیت کارگاه ها و پرســنل ســازمان‬ ‫ســیما‪ ،‬منظر در جهت طراحی و احداث نیکت ها‪ ،‬انجام‬ ‫نور پردازی ها و ساخت نرده ها در پارک امید استفاده شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان سیما‪ ،‬منظر‪،‬فضای ســبز شهری کرج‬ ‫با تاکید بر همراهی خوب شــورای شــهر کرج در پیشبرد‬ ‫اقدامات توسعه ای فضای سبز در این کالنشهر گفت‪ :‬در این‬ ‫راستا هیچ الیحه و مصوبه ای از سوی شورای شهر کرج به‬ ‫ما برگردانده نشد‪ ،‬شهردار نیز با تزریق به موقع نقدینگی به‬ ‫پروژه ها نقش مهمی در پیشبرد و افتتاح سریع این برنامه‬ ‫ها ایفا کرده است‪.‬‬ ‫بضاعتی پور با اشــاره به اینکه که تا پایان ســال جاری‬ ‫حداقل ‪ ۱۰‬پروژه با کبفیت پروژه پارک امید در شهر کرج‬ ‫افتتاح می شــود‪ ،‬افزود‪ :‬در این راستا در گام نخست تا دو‬ ‫هفته دیگر ائین رونمایی از پیاده راه حاشیه رودخانه کرج‬ ‫محدوده پارک شهید چمران عملیاتی می شود‪.‬‬ ‫جــامعه‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سال دوم‬ ‫خبر‬ ‫مدیر ابفای کرج‪:‬‬ ‫عمق چاه های اب شرب‬ ‫کرج به باالی ‪ ۳۰۰‬متر‬ ‫رسیدهاست‬ ‫مدیــر اب و فاضالب شهرســتان کــرج گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به افزایش عمق چاه هــا در برخی از مناطق‬ ‫شهری و روســتایی به باالی ‪ ۳۰۰‬متر و مشکالت‬ ‫بهره برداری از اینگونه چاه ها‪ ،‬بنابراین از این پس‬ ‫بایــد با فرهنگ ســازی بحث مدیریــت مصرف از‬ ‫طرق مختلف جدی گرفته شود‪.‬‬ ‫شــهرام حافظ گفت‪ :‬هرســاله در کشور ما یکم‬ ‫الــی هفتم تیرماه تحت عنــوان هفته صرفه جویی‬ ‫در مصرف اب نامگذاری شــده است که برنامه های‬ ‫مختلفی بــا رویکــرد فرهنگی به منظــور اصالح‬ ‫الگــوی مصرف توســط ســازمان های ذیربط اجرا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اب و فاضــاب‬ ‫شهرســتان کرج‪ ،‬حافظ افزود‪ :‬برنامه های فرهنگی‬ ‫و اموزشــی مختلفــی در راســتای ترویج فرهنگ‬ ‫صرفــه جویی در مصرف اب در این ایام از ســوی‬ ‫این شرکت اجرا می شود‪.‬‬ ‫وی ‪ ،‬صرفــه جویی در مصرف اب را یک وظیفه‬ ‫ی همگانی دانســت و گفت‪ :‬برنامه های پیش بینی‬ ‫شــده از ســوی متولیان تهیه و توزیع اب زمانی‬ ‫اثربخش است که مردم نیز با رعایت الگوی صحیح‬ ‫مصرف اب‪ ،‬از اســراف پرهیز و با صرفه جویی در‬ ‫مصرف این ماده حیات بخش‪ ،‬فرصت اســتفاده از‬ ‫اب را برای نســل های اینده نیز فراهم کنند‪.‬‬ ‫حافظ با اشــاره به اینکه کشــور ایران‪ ،‬از جمله‬ ‫کشــورهای پهناور دنیاســت و نیاز به اب شیرین‬ ‫در بخــش هــای گوناگــون‪ ،‬از جمله کشــاورزی‬ ‫بســیار فراوان اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬استفاده بهینه از‬ ‫اب‪ ،‬موجــب بهره منــدی از فعالیت های اقتصادی‬ ‫مناسب و ساماندهی اقتصاد کشور می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با مصرف درست و بهینه اب و هدایت‬ ‫ان به بخش کشــاورزی‪ ،‬می توان بســیاری از مواد‬ ‫غذایی مورد نیاز کشــور را تامین کــرد تا نیازمند‬ ‫بیگانگان نباشیم‪.‬‬ ‫حافــظ ادامــه داد‪ :‬اب در پیدایــش طراوت و‬ ‫شــادابی محیط نقش موثری دارد و با صرفه جویی‬ ‫می توان هزینه های مربــوط به تصفیه ان را صرف‬ ‫ابرســانی به مناطقــی کرد که دچــار کمبود اب‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫حافظ با بیــان اینکه مصرف اب به طورصحیح و‬ ‫مطابق الگوی مصرف و جلوگیری از هدر رفت ان‪،‬‬ ‫مــی تواند تا حدی جایگزین کمبــود منابع تامین‬ ‫اب باشــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی از فعالیت های عمده‬ ‫که همیشه مورد تاکید شرکت های اب و فاضالب‬ ‫قرارگرفتــه‪ ،‬مدیریــت مصرف با هــدف کنترل و‬ ‫کاهش مصارف غیرضروری است‪.‬‬ ‫مدیر اب وفاضالب شهرســتان کرج تصریح کرد‪:‬‬ ‫خداونــد متعــال اب را مهم تریــن عامل حیات و‬ ‫زندگــی می داند و در قران مجید می فرماید‪ :‬و هر‬ ‫چیز زنده ای را از اب قرار دادیم‪ ،‬صرفه جویی در‬ ‫مصرف اب یک وظیفه عمومی در جامعه اســت و‬ ‫با توجه به اموزه های دینی باید بیش از گذشــته‬ ‫مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫حافــظ گفت‪ :‬با عنایــت به افــت اب های زیر‬ ‫زمینی که میلیون ها ســال طول کشیده بود جمع‬ ‫اوری شــود و افزایــش عمق چاه هــا در برخی از‬ ‫مناطق شــهری و روســتایی به باالی ‪ ۳۰۰‬متر و‬ ‫مشــکالت بهره برداری از اینگونه چاه ها‪ ،‬لذا از این‬ ‫پــس باید با فرهنگ ســازی بحث مدیریت مصرف‬ ‫از طــرق مختلف جدی گرفته شــود که همکاری‬ ‫تمامی اقشــار اعم از ارگان ها ونهادها و سازمان ها‬ ‫و مردم شریف از اهمیت ویژه ای برخوردار است‪.‬‬ ‫وی درباره مصادیق مدیریت مصرف اســتفاده از‬ ‫شیرهای اهرمی‪ ،‬استفاده از مخزن ذخیره با حجم‬ ‫‪ ۲۵۰‬لیتر به ازای هر واحد مســکونی و پمپ ( به‬ ‫جای پمپ مســتقیم به شــبکه) سرکشی مرتب به‬ ‫کولرهای ابی و کنترل نشــت اب از ان و گزارش‬ ‫اســتفاده غیر مجــاز از اب را از جمله موضوعات‬ ‫قابل توجه مشــترکین محترم در این باب نام برد‪.‬‬ ‫شماره ‪13‬‬ ‫‪ 1‬تیر ‪1399‬‬ ‫هفته اول‬ ‫امام جمعه کرج‪ :‬صاحب‪‎‬خانه ها هوای مستاجران را داشته باشند‬ ‫به علت شــیوع ویروس کرونا‬ ‫و توصیه هــای اکید مســئوالن‬ ‫و متخصصان امور بهداشــتی و‬ ‫درمانی مبنی بر پرهیز از برگزاری‬ ‫تجمعــات باهــدف جلوگیری از‬ ‫گســترش بیماری کــه منجر به‬ ‫توقــف موقت برگزاری مراســم‬ ‫عبادی سیاســی نماز جمعه شده‬ ‫است‪ ،‬ایت اهلل حسینی همدانی در‬ ‫قالب شانزدهمین خطبه مکتوب‬ ‫جمعه توصیه ها و تذکراتی را بیان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫متن شــانزدهمین خطبــه مکتوب‬ ‫جمعــه نماینده رهبــر معظم انقالب‬ ‫اسالمی در اســتان البرز و امام جمعه‬ ‫کرج به شرح زیر است‪:‬‬ ‫در ایــن روزها که همه به کمک هم‬ ‫احتیاج داریم بدانید شیطان هم بیکار‬ ‫نمی نشــیند و فرصت بــرای منحرف‬ ‫کردن و به اشتباه انداختن را از دست‬ ‫نمی دهد‪ .‬نکند عده ای بی توجهی کنند‬ ‫و به خاطــر مطامع زودگذر دنیایی به‬ ‫دیگران اجحاف و ظلم کنند‪ .‬امروز روز‬ ‫معامله باخدای تعالی اســت‪ .‬مالکان‬ ‫خانه ها و مغازه ها هوای مستاجرین را‬ ‫داشــته باشند‪ .‬گاهی زیاد کردن مبلغ‬ ‫میزان مراجعه مردم به بیمارستان‬ ‫های البرز افزایش یافت‬ ‫اجاره‪ ،‬شــمارا ثروتمنــد نمی کند اما‬ ‫زندگی خانــواده ای را در معرض خطر‬ ‫نابودی قــرار می دهد‪ .‬با بی توجهی به‬ ‫محاسبات دنیاگرایانه‪ ،‬روح خودتان را‬ ‫تعالی ببخشید‪.‬‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشکی استان‬ ‫البرز با هشــدار به مردم در خصوص‬ ‫رعایت کردن پروتکل های بهداشــتی‬ ‫اعالم کرد که شمار مراجعه بیماران طی‬ ‫چند روز اخیر به بیمارستان های استان‬ ‫‪ ۳۰‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫دکتر حســین کریم بــه خبرنگاران گفت‬ ‫‪ :‬متاســفانه امار کرونا در کشــور در حال‬ ‫افزایش اســت و در بسیاری از استان ها که‬ ‫در مرحله ی اول همــه گیری این بیماری‬ ‫امار باالیی نداشــتند اکنون دچار وضعیت‬ ‫قرمز شــده اند و البرز نیــز در صورت عدم‬ ‫رعایت موارد فاصله گذاری ممکن اســت به‬ ‫شرایط بحرانی برگردد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬با عــادی ســازی زندگی و‬ ‫مــراودات اجتماعی انتظار مــی رفت امار‬ ‫کرونــا افزایش یابد ولی واقعیت این اســت‬ ‫که کرونا به وضعیت عادی برنگشته است و‬ ‫مسئولین نســبت به مشکالت‬ ‫منطقه محروم حصار اقدام داشته‬ ‫باشــند؛ خدمات و فعالیت ها به‬ ‫مردم اطالع رسانی شود‬ ‫نکته استانی‪ :‬طبق برنامه ای که دارم‬ ‫و به مناطق مختلف اســتان سرکشی‬ ‫می کنم‪ ،‬فرصتی شد بر اساس شکایتی‬ ‫که شــده بود به منطقه محروم حصار‬ ‫و کمتــر موردتوجه ســری بزنم‪ .‬الزم‬ ‫اســت مســئولین مربوطــه متوجه‬ ‫مشــکالت عدیده ای که منطقه خط‬ ‫چهار حصار دارد باشــند و با سرعت‬ ‫بیشتری نســبت به مالکیت عرصه ی‬ ‫امالک‪ ،‬تصفیه خانه لوکال‪ ،‬جمع اوری‬ ‫اب های سطحی و فاضالب شهری که‬ ‫معضالت زیســت محیطی و بهداشتی‬ ‫بــرای خانواده ها و به خصوص کودکان‬ ‫به وجود اورده و می اورد اقدام داشته‬ ‫باشــند‪ .‬و از انجــام کارهــای صورت‬ ‫گرفته گزارشــی به مردم و رســانه ها‬ ‫جهت انعکاس داشته باشند‪.‬‬ ‫عموم مردم موارد پیشگیری را رعایت کنند‪.‬‬ ‫دکتــر کریم بیان داشــت ‪ :‬در شــرایط‬ ‫کنونــی از مــردم انتظار مــی رود فاصله‬ ‫گذاری اجتماعی ‪ ،‬شستشو مرتب دست ها و‬ ‫استفاده از ماسک را جدی بگیرند‪.‬‬ ‫رییس دانشــگاه علوم پزشکی البرز اظهار‬ ‫داشت ‪ :‬هنوز زود است که بگوییم استان از‬ ‫وضعیت زرد خارج شده یا نه ولی این هشدار‬ ‫همچنان وجود دارد و درصورت قرمز شدن‬ ‫شرایط استان اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫کریم تاکید کــرد‪ :‬خطر ایجاد شــرایط‬ ‫بحرانی همچنان وجــود دارد و مردم نباید‬ ‫تصــور کنند کرونا ضعیف و یا عادی شــده‬ ‫است ‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به افزایش غربالگری فعال‬ ‫بیمــاران در مراکز بهداشــتی تصریح کرد ‪:‬‬ ‫غربالگری فعالی پیش گرفته ایم و ســعی‬ ‫داریم مبتالیان که اکثرا بی عالمت و یا گاها‬ ‫با عالمت های خفیف هستند شناسایی شود‪.‬‬ ‫جاده طالقان تا پایان امسال زیر بار ترافیک می رود‬ ‫مدیرکل راه وشهرســازی استان‬ ‫البرز اعالم کرد که جاده هشتگرد‪-‬‬ ‫طالقان تا پایان امسال زیر بار ترافیک‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫تقی رضایی در حاشــیه بازدید احمد‬ ‫اصغری مهرابــادی قائم مقــام وزیر راه‬ ‫و شهرســازی از شهرجدیدهشــتگرد به‬ ‫خبرنــگار ایرنا گفت‪ :‬جاده هشــتگرد به‬ ‫طالقان با پیشــرفت فیزیکی مناسب‪ ،‬تا‬ ‫پایان ســال ‪ ۹۹‬به بهره بــرداری خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ ۸۰۰ :‬متر دیواره برای ایمن‬ ‫سازی جاده هشتگرد ‪ -‬طالقان در دستور‬ ‫کار قرار گرفته است و تمام اصالحات انجام‬ ‫شده و با اعتباری بالغ بر ‪ ۹۰‬میلیارد ریال‬ ‫در حال انجام است‪.‬‬ ‫رضایی افزود‪ :‬این مســیر به طول ‪۳۲‬‬ ‫کیلومتر از ‪ ۲‬قطعه و یک دستگاه تونل‬ ‫تشکیل شده که در زمان حاضر کل پروژه‬ ‫بدون احتساب تونل از ‪ ۸۵‬درصد پیشرفت‬ ‫فیزیکی برخوردار اســت که تا کنون یک‬ ‫هزار میلیــارد ریال برای این پروژه هزینه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا افتتاح راه شــهرجدید‬ ‫هشــتگرد‪ -‬طالقــان عالوه بــر کاهش‬ ‫‪ ۴۵‬دقیقــه ای زمان ســفر‪ ،‬بســترهای‬ ‫توسعه گردشــگری و به تناسب ان رونق‬ ‫اقتصادی و اشتغال دو شهرستان طالقان‬ ‫و ساوجبالغ تقویت خواهدشد‪.‬‬ ‫کابل های تلفن را روی هوا سرقت می کنند!‬ ‫معاون شــبکه مخابرات البرز گفت‪ :‬از‬ ‫انجایی که که سرقت کابل های مسی هوایی‬ ‫اغلب در نیمه شب اتفاق می افتد احتمال‬ ‫نظارت برانها کاهش پیدا می کند‪.‬‬ ‫فردین پورســبزی در گفت وگو با ایسنا اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مشکل سرقت کابل های مخابرات در برخی‬ ‫از مناطق کرج مثل حسین اباد مهرشهر‪ ،‬معضلی‬ ‫است که مشترکین زیادی را درگیر کرده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته ســرقت کابل های هوایی‬ ‫مخابرات که از مس ســاخته شده تنها در البرز‬ ‫اتفــاق نمی افتد و به نوعی همه اســتان ها با ان‬ ‫درگیر هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬منطقه حســین اباد مهرشهر جزو‬ ‫مناطقی است که بنا شده طرح بازافرینی شهری‬ ‫در ان اجرایی شــود به همین دلیل به دنبال ان‬ ‫هستیم که همزمان با اجرای این طرح کابل های‬ ‫تلفن این منطقه را فیبر نوری و زمینی کنیم تا‬ ‫دیگر شاهد سرقت انها نباشیم‪.‬‬ ‫این مســئول اضافــه کــرد‪ :‬از انجایی که که‬ ‫سرقت کابل های مسی هوایی اغلب در نیمه شب‬ ‫اتفاق می افتد احتمال نظارت برانها کاهش پیدا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫پور ســبزی تاکید کرد‪ :‬بارهــا و بارها بعد از‬ ‫سرقت کابل های تلفن در این منطقه کابل جدید‬ ‫نصب کرده ایم ولی باز هم به سرقت رفته است‪.‬‬ ‫وی اضافــه کرد‪ :‬از شــهروندان درخواســت‬ ‫می شــود در صورت مشاهده ســرقت کابل های‬ ‫تلفن موضوع را بــا مخابرات در میان بگذارند تا‬ ‫با متخلفان برخورد الزم صورت بگیرد‪.‬‬ ‫شهربازی های ناامن تعطیل می شود‬ ‫مدیرکل استاندارد استان البرز گفت‪ ۱۰۰ :‬مورد بازرسی‪ ،‬بازدید فنی‬ ‫و ایمنی در سه ماهه نخست امسال از وسایل و تجهیزات شهربازی های‬ ‫استان انجام و استاندارد بودن انها محرز شد‪.‬‬ ‫فتانه شــکرالهی گفت‪ :‬با هدف حمایت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫و نزدیکی فصل تابستان‪ ،‬نظارت فنی بر شهربازی های استان بیشتر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬کارشناســان اداره کل اســتاندارد البرز از این پس‬ ‫با بازرســی وضعیت زمیــن و تجهیزات بازی مســتقر در پارک ها و‬ ‫شهربازی های استان‪ ،‬فضاهای نا ایمن را تعطیل خواهند کرد‪.‬‬ ‫به گفته وی استاندارد برخی از تجهیزات و وسایل تفریحی مستقر در‬ ‫شهربازی ها و پارک ها بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد مشمول‬ ‫استاندارد اجباری است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬فعالیــت تجهیزات تفریحی که مشــمول مقررات‬ ‫اســتاندارد اجباری است‪ ،‬اعم از تجهیزات شهربازی‪ ،‬پارک ابی‪ ،‬زمین‬ ‫بازی‪ ،‬سازه های بادی و ابی بدون تاییدیه سازمان ملی استاندارد ممنوع‬ ‫بوده و ملزم به اخذ مجوز مربوطه و استانداردسازی تجهیزات بازی است‪.‬‬ ‫فرهنگی‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫سال دوم‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی البرز‬ ‫ضمــن تاکید بر اســتفاده هرچه بیشــتر‬ ‫کانون های فرهنگی هنری مساجد از فضای‬ ‫مجازی‪ ،‬گفت‪ :‬فضــای مجازی فرصتی برای‬ ‫ارتقای کاکردهای کانون های مساجد است‪.‬‬ ‫ناصر مقدم‪ ،‬مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی‬ ‫البرز در گفت وگو با ایکنا از البرز‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬زبان‬ ‫هنر‪ ،‬زبان غیرمستقیم انتقال اندیشه‪ ،‬تفکر‪ ،‬ارا و‬ ‫ایدئولوژی ها است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همانگونه که مقــام معظم رهبری‬ ‫فرمودند‪«:‬فرهنگ‪ ،‬اکسیژن اســت» که اولویت‬ ‫امســال رهبر نیز‪ ،‬اقتصاد و فرهنگ است که باید‬ ‫به این مهم به طور جد در سطح استان پرداخته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این مســئول با اشــاره به اینکــه‪ ،‬کانون های‬ ‫مســاجد‪ ،‬ظرفیت خوبی در حوزه فرهنگ است‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در سطح اســتان حدود ‪ ۵۵۰‬پایگاه‬ ‫فرهنگی و هنری مساجد وجود دارد که بسیاری‬ ‫از کانون ها در حواشی شهر قرار دارد‪.‬‬ ‫مقــدم با بیــان اینکــه اســتفاده از ظرفیت‬ ‫کالس های قران از اول تیرماه اغاز می شود‬ ‫مدیرکل تبلیغات اسالمی البرز از‬ ‫فعالیت ‪ ۵۰۰‬مربی قران در استان‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫حجــت االســام مهــدی والیی بر‬ ‫حق در گفت وگو با ایســنا با اشاره به‬ ‫اینکه موسســات قرانی و خانه قرانی‬ ‫شــهری و روستایی اســتان تحت نظر‬ ‫اداره تبلیغات اســامی استان فعالیت‬ ‫می کنند‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬همزمان با اغاز‬ ‫اوقــات فراغت تابســتانه همه ســاله‬ ‫کالس های قرانی اداره تبلیغات اسالمی‬ ‫در اداره‪ ،‬موسســات و خانه های قرانی‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به زودی ‪ ۱۲۰‬جلســه‬ ‫خانگی قرانی در البرز با رعایت پروتکل‬ ‫های بهداشتی دایر می شود‪.‬‬ ‫والئی برحق از اغاز ثبت نام کالس های‬ ‫قران در رشته های روخوانی روانخوانی‬ ‫حفظ و قرائت و‪ ...‬در ایام اوقات فراغت‬ ‫خبــر داد و گفت‪ :‬شــروع کالس ها از‬ ‫تیرماه خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این کالس ها زیر نظر‬ ‫اساتید و مربیان مجرب برگزار می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در پایان نیز به شرکت کنندگان‬ ‫بعد از برگزاری ازمون گواهینامه معتبر‬ ‫از سوی دارالقران کشور اعطا می شود‪.‬‬ ‫این مسئول با بیان اینکه کالس های‬ ‫قرانی در موسســات و خانه های قرانی‬ ‫نیز برگزار خواهد شــد‪ ،‬گفت‪ :‬در این‬ ‫زمینه بر رعایت پروتکل های بهداشتی‪،‬‬ ‫فاصله گــذاری اجتماعــی و ضدعفونی‬ ‫شماره ‪13‬‬ ‫‪ 1‬تیر ‪1399‬‬ ‫فضای مجازی؛ ظرفیتی برای‬ ‫ارتقای فعالیت کانون های مساجد‬ ‫کانون هــای مســاجد‪ ،‬نیازمنــد یــک ســند راهبردی‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬از مهمترین ویژگی کانون های مســاجد‪،‬‬ ‫مردمی بودن و گستردگی جغرافیایی این کانون ها است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کرونا شــاید عامل برهم خوردن برخی‬ ‫برنامه هــا و کاهش تولید محتوا بــود اما همین بیماری‬ ‫ظرفیتی را در حوزه فضای مجازی و ارتباط ان با فضای‬ ‫مجازی فراهم کرد که نباید به فراموشــی سپرده شود و‬ ‫باید راه هایی از ان احصا شــود تا بیشتر بتوان از این فضا‬ ‫بهره مند شد‪.‬‬ ‫مدیرکل ارشاد اســامی البرز ضمن تاکید بر استفاده‬ ‫هرچه بیشــتر کانون هــای فرهنگی هنری مســاجد از‬ ‫فضای مجازی‪ ،‬گفت‪ :‬فضای مجازی فرصتی برای ارتقای‬ ‫کاکردهای کانون های مساجد است‪.‬‬ ‫مکان نیز و استفاده از ماسک و استفاده‬ ‫از فضاهای بزرگ برای کالس ها تاکید‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدیــرکل تبلیغات اســامی البرز با‬ ‫بیان اینکــه برگــزاری کالس ها برای‬ ‫همه رده های ســنی از پیش دبستانی‬ ‫تــا بزرگســاالن خواهــد بــود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫عالقه مندان برای ثبت نام می توانند به‬ ‫اداره کل تبلیغات اسالمی البرز و اداره‬ ‫شهرستان ها مراجعه کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در حال حاضر ‪۵۰۰‬‬ ‫مربــی مجرب در البرز فعال هســتند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ایــن مربیــان دارای گواهینامه‬ ‫معتبر از دارالقران کشور هستند که با‬ ‫شرکت در کالس ها و دوره های اموزش‬ ‫قرانی موفق به اخذ گواهینامه شده اند‪.‬‬ ‫طالق‪ ،‬بیکاری و خشونت خانگی‬ ‫رایج ترین اسیب های اجتماعی در‬ ‫مناطقحاشیه ای‬ ‫هفته اول‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬توسعه هر مجموعه نیازمند برنامه است‬ ‫که همان برنامه موجب می شــود تــا از جزیره ای عمل‬ ‫کردن و ورود ســایق شــخصی به ان جلوگیری شــود‬ ‫که این مهم نیز برای کانون های مســاجد استان اجرایی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مقــدم ضمن تاکید بر هم افزایی و تعامل مجموعه های‬ ‫فعال در ســطح مســجد گفت‪ :‬کانون های مساجد باید‬ ‫همــواره در تعامل فکری و عملی با پایگاه های بســیج و‬ ‫مجموعه های فعال در این حوزه باشند‪.‬‬ ‫وی ابراز کرد‪ :‬یکی از اولویت های مهم این مجموعه در‬ ‫حوزه فرهنگ و هنر درســطح استان‪ ،‬تقویت کانون های‬ ‫مســاجد‪ ،‬در صورت داشتن برنامه‪ ،‬چشم انداز و افق کار‬ ‫است‪.‬‬ ‫ضرورت بهبود راه های دسترسی به فرودگاه پیام‬ ‫سرپرست اداره کل میراث‬ ‫فرهنگی استان البرز گفت‪:‬‬ ‫فرودگاه پیــام این ظرفیت‬ ‫را دارد که بــه فرودگاهی‬ ‫عملیاتــی در حــوزه‬ ‫گردشگری تبدیل شود‪.‬‬ ‫فریدون محمدی در حاشیه‬ ‫بازدید رئیس ســازمان هواپیمایی کشوراظهار‬ ‫کرد‪ :‬میــراث فرهنگی برای توســعه پروازهای‬ ‫فرودگاه بین المللی پیــام از تمامی ظرفیت ها‬ ‫و توان خود استفاده می کند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در حال حاضر از این فرودگاه‬ ‫شاهد پرواز به مشهد‪ ،‬کیش و اهواز هستیم که‬ ‫امیدواریم به زودی شــاهد پــرواز هواپیماها به‬ ‫استان های بیشتری باشیم‪.‬‬ ‫این مسئول با تاکید بر ارتقای زیرساخت های‬ ‫این فــرودگاه توضیح داد‪ :‬باید‬ ‫وضعیــت راه های دسترســی‬ ‫به این مجموعــه بهبود یابد تا‬ ‫شاهد حضور مسافران بیشتری‬ ‫در این فرودگاه باشیم‪.‬‬ ‫محمــدی با اشــاره به اینکه‬ ‫امیدواریم فرودگاه بین المللی‬ ‫پیــام در اینــده ای نزدیــک‬ ‫فرودگاهی عملیاتی در حوزه مســافری شــود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬همه دســتگاه های عملیاتــی باید برای‬ ‫توســعه راه های دسترســی به فرودگاه تالش‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫سرپرست اداره کل میراث فرهنگی البرزافزود‪:‬‬ ‫از انجایــی که باند فرودگاه بین المللی پیام جز‬ ‫بهترین باندهای فرودگاهی کشور است می توان‬ ‫در اینده از ان به عنوان فرودگاهی عملیاتی در‬ ‫حوزه گردشگری استفاده شود‪.‬‬ ‫هنوز منتظر صدور کارت ملی هوشمند‬ ‫خود هستید؟‬ ‫مدیرکل بهزیستی البرز گفت‪ :‬بسیاری به امید یافتن کار مناسب‪ ،‬بهبود شرایط زندگی‪ ،‬رفع‬ ‫تضاد طبقاتی و ‪ ...‬از شــهرها و روستاهای دیگر وارد البرز می شوند و به دلیل عدم توان مالی‬ ‫برای خرید یا اجاره منزل چاره ای جز سکونت در مناطق حاشیه ای ندارند‪.‬‬ ‫اسدهلل حیدری در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد‪ :‬تا کنون ‪ ۳۱‬نقطه حاشیه نشین در البرز شناسایی شده‬ ‫که بین ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۶۰۰‬هزار نفر در این نقاط سکونت دارند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه حاشــیه نشینی یکی از مهمترین موانع توسعه شــهرهای امروزی است‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫متاسفانه این مناطق ابستن بسیاری از اسیب های اجتماعی هستند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬طبق گزارش های ارسال شده از طریق اورژانس اجتماعی البرز‪ ،‬طالق‪ ،‬بیکاری‪ ،‬خشنونت‬ ‫خانگی و فقر فرهنگی رایج ترین اسیب های اجتماعی در مناطق حاشیه ای البرز است‪.‬‬ ‫این مســئول تاکید کرد‪ :‬بسیاری به امید یافتن کار مناسب‪ ،‬بهبود شرایط زندگی‪ ،‬رفع تضاد طبقاتی و‬ ‫‪ ...‬از شــهرها و روســتاهای دیگر وارد البرز می شــوند و به دلیل عدم توان مالی برای خرید یا اجاره منزل‬ ‫چاره ای جز سکونت در مناطق حاشیه ای ندارند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬متاسفانه توزیع امکانات در مناطق حاشیه ای مناسب نیست و زیرساخت های این فضاها‬ ‫به طور متوازن رشد نکرده که این امر هم به افزایش امار اسیب اجتماعی در این محدوده ها کمک می کند‪.‬‬ ‫حیدری تاکید کرد‪ :‬بی ســوادی والدین و بیکاری فرزندان در مناطق حاشــیه ای مشــکلی اســت که‬ ‫اسیب های فرهنگی و اقتصادی زیادی را به دنبال دارد به همین دلیل دستگاه های متولی باید با حساسیت‬ ‫بیشتری به وضعیت ساکنان مناطق حاشیه ای توجه داشته باشند‪.‬‬ ‫مدیرکل بهزیســتی البرز اضافه کرد‪ :‬بهزیستی برای متعادل ســازی فرهنگ حاشیه نشینی در البرز از‬ ‫ســنین پایین و از کودکان شــروع کرده و در حال حاضر ‪ ۶۹‬مهد کودک در این مناطق فعالیت دارد که‬ ‫بهزیســتی شهریه کودکانی که والدینشان توان پرداخت شــهریه را ندارند متقبل می شود و در روز برای‬ ‫جلوگیری از ایجاد سوء تغذیه در میان کودکان یک وعده غذای گرم در بین انها توزیع می کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬نکته مهم برای جلوگیری از از افزایش اســیب های اجتماعی در مناطق حاشــیه ای‪ ،‬توانمند‬ ‫سازی ساکنان این مناطق و اگاه سازی انان در مسائل مختلف است که این امر تنها از عهده بهزیستی بر‬ ‫نمی اید و سایر دستگاه ها هم باید سهم خود را ادا کنند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫مدیــرکل ثبت احوال البرز با بیــان اینکه فرایند‬ ‫تولید بدنه کارت ملی در داخل کشور در حال انجام‬ ‫اســت اعالم کرد‪ :‬به محض اینکه این کارت های خام‬ ‫در اختیار ثبت احوال اســتان ها قــرار بگیرد‪ ،‬برای‬ ‫متقاضیان باقی مانده هم کارت ملی هوشــمند صادر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫محمد علی رفیع پور در گفت وگو با ایســنا در خصوص‬ ‫مشکالت پیش امده برای صدور کارت ملی هوشمند اظهار‬ ‫کرد‪ :‬صدور کارت ملی هوشــمند به واسطه اعمال تحریم و‬ ‫عدم واردات بدنه و کارت خام و شیوع ویروس کرونا با تاخیر‬ ‫مواجه شده است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬البته تا کنــون برای بیش از ‪۹۵‬‬ ‫درصد کســانی که درخواســت دریافت کارت ملی‬ ‫هوشــمند داشــته و واجد شــرایط بوده اند کارت‬ ‫هوشمند صادر شــده و صدور این کارت برای پنج‬ ‫درصد متقاضیان دچار اشکال شده است‪.‬‬ ‫این مسئول با بیان اینکه فرایند تولید بدنه کارت‬ ‫ملی در داخل کشور در حال انجام است اعالم کرد‪:‬‬ ‫به محض اینکه این کارت های خام در اختیار ثبت‬ ‫احوال اســتان ها قرار بگیرد‪ ،‬برای متقاضیان باقی‬ ‫مانده هم کارت ملی هوشمند صادر می شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬تا ان زمان متقاضیان با استفاده از‬ ‫کد رهگیری ای که در زمان درخواست کارت ملی‬ ‫هوشــمند در اختیار انها قرار داده شده می توانند‬ ‫اموراتی که نیاز به احراز هویت دارند را بدون هیچ‬ ‫مشکلی انجام دهند‪.‬‬ ‫وی ابراز کرد‪ :‬البته بسیاری از دستگاه های استان‬ ‫به ســامانه احراز هویت ثبت احوال هم دسترسی‬ ‫دارند و می توانند بــا اتصال به ان کار ارباب رجوع‬ ‫را انجام دهند‪.‬‬ ‫ایــن مســئول در ادامه با اشــاره به کیفیت نامناســب‬ ‫عکس هــای کارت هــای ملی هوشــمند گفــت‪ :‬قبال فرد‬ ‫متقاضی برای عکس کارت ملی به عکاسی مراجعه می کرد‬ ‫و اســکن عکس خود را در قالب ســی دی در اختیار دفاتر‬ ‫پیشــخوان قرار می داد ولی طبق دستورالعمل جدید عکس‬ ‫کارت ملی باید زنده و در دفاتر پیشــخوان گرفته شــود و‬ ‫همین باعث شده کیفیت عکس تا حدودی پایین بیاید‪.‬‬ ‫مدیرکل ثبت احوال البرز توضیح داد‪ :‬البته با اموزش هایی‬ ‫که به کارکنان دفاتر پیشــخوان در خصوص نحوه عکاسی‬ ‫داده شده این مشکل تا حد زیادی بر طرف شده است‪.‬‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫‪12‬‬ ‫سال دوم‬ ‫شماره ‪13‬‬ ‫هفته اول‬ ‫‪ 1‬تیر ‪1399‬‬ ‫گــزارش‬ ‫وقتی«مدفــنزبـــالههایالبرز»تفرجگاهمیشود‬ ‫مدفن پســماندهای استان البرز که در‬ ‫سال های گذشته به یک معضل زیست‬ ‫محیطی تبدیل شده بود در این روزها‬ ‫با اقدام جهادی به ســمت تولیدکود‬ ‫کشاورزی‪ ،‬انرژی پاک و تفرجگاه پیش‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫پســماندها که در عصر فنــاوری مزایای‬ ‫فراوانی برای انها برشــمرده شده در استان‬ ‫پرجمعیتی مانند البرز به واســطه مساحت‬ ‫کــم و تولید زیــاد زباله همــواره از دغدغه‬ ‫های زیســت محیطی به شمار رفته که اگر‬ ‫خالقیــت و حرکت جهــادی نخبگان نبود‪،‬‬ ‫امروز طــای کثیف بالی جــان مردم این‬ ‫استان شده بود‪.‬‬ ‫تصور کنید دراستانی به گستره پنج هزارو‬ ‫‪ ۸۰۰‬کیلومتر مربع و جمعیتی بیش از ســه‬ ‫میلیون نفر روزانــه بیش از ‪ ۲۵۰۰‬تن زباله‬ ‫تولید می شــود و مکان دفن پســماندها با‬ ‫بوی بد تعفن و هجوم بی شمار مگس هایش‬ ‫درســت در همجواری مناطق مســکونی و‬ ‫فرودگاه بین المللی باری و مســافری با یک‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی قرار گرفته باشد‪.‬‬ ‫حــال اینکه اگــر محل انباشــت زباله ها‬ ‫فاقد امکانات پیشــرفته تجمیع‪ ،‬تفکیک و‬ ‫بازیافت باشــد به طور قطع مضرات زیست‬ ‫محیطی ان به مراتب فاجعه بار اســت که‬ ‫در این ســال ها هم مردم و هم مســووالن‬ ‫البرزی و کرجی از ان رنج ها و مشــقت ها‬ ‫کشیده اند‪.‬‬ ‫بوی نامطبوع زباله ها نه فقط در فرودگاه‬ ‫پیام بلکه کیلومترها ان طرف تر در شهرک‬ ‫ابریشــم ‪ ،‬کیانمهر کرج ‪ ،‬شــهرک علوی ‪،‬‬ ‫ماهدشت ‪ ،‬شــهرچهارباغ و چندین روستا‬ ‫ازاردهنده بــود و این مرکز پســماندی در‬ ‫واقــع نقطه ثقل تکثیر و انتشــار مگس ها‬ ‫و حشــرات الوده بــرای منطقه و اطراف به‬ ‫شمار می رفت‪.‬‬ ‫وزش بادهــای منجیلــی برای ســاکنان‬ ‫غرب کرج و شهرستان ساوجبالغ در فصل‬ ‫گرم ســال همچــون روزگاران قدیم حالتی‬ ‫خوشــایند نداشــت و کیلومتر ها ان سوتر‬ ‫مردم ازاری می کرد‪.‬‬ ‫خالصه هرکسی که از جنوب و غرب کرج‬ ‫و البرز گذر داشــت ‪ ،‬نمی توانســت نفسی‬ ‫راحت بکشــد و مردم به ســتوه امده از این‬ ‫بوی ناخوشــایند زباله ها و هجوم مگس ها‬ ‫سال ها به دســتگاه های اداری و اجرایی‬ ‫استان و ملی شکایت ها بردند‪.‬‬ ‫اینجــا حلقــه دره مرکز دفــن زباله های‬ ‫اســتان البرز اســت ‪ ،‬مکانی کــه دیروز و‬ ‫امروزش با هم متفاوت شــده و قرار اســت‬ ‫برای تمام کشور الگو شود‪.‬‬ ‫تصویرگذشته حلقه دره‬ ‫حدود پنج ســال پیش به همراه یک گروه‬ ‫خبری برای تهیه گزارش به محل دفن زباله‬ ‫های حلقه دره استان البرز رفته بودم ‪ ،‬قرار‬ ‫گرفتن درمیان انبوهی از زباله های متعفن‬ ‫سردرد و مسمومیت چند روزه گروه خبری‬ ‫را در پی داشــت و لحظه های ناخوشایندی‬ ‫تجربه کاری شد‪.‬‬ ‫انباشــت و پراکندگی زباله هــا با جاری‬ ‫شــدن شــیرابه ها و بوی تعفن پسماندها‬ ‫مجــال ثبت لحظه ها و تصــورات ذهنی را‬ ‫نمی داد‪ ،‬ســگ های ولگرد ‪ ،‬پرندگان زباله‬ ‫خوار‪ ،‬مگس ها و جانوران موذی در همه جا‬ ‫پراکنده بود ند و با نگاه به هرگوشه از حلقه‬ ‫دره تنها چیزی که به حافظه خطور نمیکرد‬ ‫نام «طال » بــود که برای زباله پســوندش‬ ‫«کثیف » است‪.‬‬ ‫کامیون ها یکی پس از دیگری بارهایشان‬ ‫را در جنهم بازار حلقــه دره رها می کردند‬ ‫و تنها کســانی کــه به ناچــار این وضعیت‬ ‫رقــت بار زیســت محیطــی را متحمل می‬ ‫شــدند کارگران زحمتکش مدیریت پسماند‬ ‫شــهرداری کرج بودند که در ازای درامدی‬ ‫ناچیــز تن به رنج های بــی پایان تجمیع و‬ ‫تفکیک زباله ها می دادند‪.‬‬ ‫در گوشه ای از حلقه دره کارخانه فرسوده‬ ‫بازیافت به چشــم می خــورد که به عبارتی‬ ‫کمپوست تحویل کشــاورزان می داد‪ ،‬همه‬ ‫جا محیط زیســت به تاراج رفته بود‪ .‬مگس‬ ‫ها و پشــه ها مجــال راه رفتن نمی دادند و‬ ‫برای عبور از این محل پوشــیدن کاله های‬ ‫حفاظتی شیشه دار و ماسک های چند الیه‬ ‫ضروری بود‪.‬دیدن این منظــره برای گروه‬ ‫خبری شاید موضوع تازه ای نبود اما وحشت‬ ‫در دل هــا راه می انداخت که چگونه محیط‬ ‫زیست البرز نابود میشود‪.‬‬ ‫موضوع حلقــه دره‬ ‫پای ثابت نشست های‬ ‫کارگروه محیط زیست‬ ‫البرز‬ ‫می شد اما گاهی نمی توانست ناراحتی خود‬ ‫را از پیامدهای ریز و درشت حلقه دره پنهان‬ ‫کند و شــهرداری و مدیریت شهری کرج را‬ ‫زیر سووال می برد‪.‬‬ ‫با اینکــه در این ســال‬ ‫ها اســتان البرز به واسطه‬ ‫تغییــرات اب و هوایــی‬ ‫مشــکالت دیگــری مانند‬ ‫افزایــش ریزگردهــا‪ ،‬غبار‬ ‫محلــی ‪ ،‬کاهش منابع ابی‬ ‫یا تنــش اب ‪ ،‬گســترش‬ ‫بیابان زایی‪ ،‬افزایش شــمار‬ ‫خودروهــا و الودگی صوتی‬ ‫و زیســت محیطی ناشی از‬ ‫ترافیک و افزایش جمعیت‬ ‫را تجربه کــرد اما موضوع‬ ‫مدیریت پسماندهای حلقه‬ ‫دره پــای ثابت چالش های‬ ‫زیست محیطی این استان‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫نشســت های اداری در‬ ‫ســطح اســتان و ملــی با‬ ‫موضوع محیط زیســت در‬ ‫این سال ها برای رهایی از‬ ‫یک خطر زیســت محیطی‬ ‫استمرار یافت تا اینکه همه‬ ‫مجموعه اســتان بــه ویژه‬ ‫مدیریت پسماند شهرداری‬ ‫کرج کمر همت بســتند و به جــای اینکه‬ ‫مکان دیگــری برای دفن زبالــه های البرز‬ ‫بجویند ‪ ،‬چاره را در دانش بومی و استفاده از‬ ‫تجهیزات مناسب دیدند‪ ،‬اقداماتی که در این‬ ‫روزها از میزان دغدغه ها کاسته و امید تازه‬ ‫ای در دل ها به وجود اورده است‪.‬‬ ‫اگر چــه این ماه ها و روزها جهان و ایران‬ ‫در تب و تاب کرونا می سوزد اما حرکت های‬ ‫جهادی با تفکر نخبگی گره های ناگشــوده‬ ‫ایام گذشته را می گشاید و تیر خالص را به‬ ‫ناکامی ها می زند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬مرکز حلقه دره استان‬ ‫البرز تا چند ســال پیش فقط پسماند های‬ ‫شهرســتان هــای کرج و فردیــس را جمع‬ ‫اوری و دفــن می کرد ولی به ناگاه مدیریت‬ ‫پسماند شهرداری کرج با حجمی از پسماند‬ ‫شهرســتان های ساوجبالغ و نظراباد مواجه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫لشــکری در خصوص موضوع جابه جایی‬ ‫مرکــز دفن زباله های حلقه دره و انتقال ان‬ ‫به نقطــه ای دورتر‪ ،‬گفت‪ :‬طبق قانون مکان‬ ‫یابی مراکز پســماند شهری بر عهده وزارت‬ ‫کشــور ‪ ،‬وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست است ‪.‬‬ ‫معاون اداره کل حفاظت محیط زیســت‬ ‫البــرز افــزود‪ :‬مکانــی در فاصله هشــت‬ ‫کیلومتــری حلقــه دره جانمایــی شــد و‬ ‫شهرداری کرج مطالعات ارزیابی ان را انجام‬ ‫داد و هــدف این بود که از فــرودگاه دورتر‬ ‫شود اما اعالم کردند که ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫اعتبار نیاز دارد که تامین ان از توان اســتان‬ ‫البرز خارج بود‪.‬‬ ‫دکتــر مقصود جعفری نیــا معاون برنامه‬ ‫ریــزی دانشــگاه علوم پزشــکی البرز دیگر‬ ‫میهمان این میزگــرد خبری گفت ‪ :‬دغدغه‬ ‫ها برای حفظ سالمتی مردم است که نگران‬ ‫ســامتی مردم هســتیم ‪.‬پســماند شهری‬ ‫امیختــه ای از تمام پســماند ها اســت که‬ ‫فلــزات ســنگین ‪ ،‬مواد شــیمیایی و غیره‬ ‫را شــامل می شــود‪.‬تمام این موضوعات با‬ ‫سالمتی انسان ارتباط مســتقیم دارد‪ .‬مواد‬ ‫شــیمیایی وقتی در محیط زیســت رها می‬ ‫شود حتی اگر در محدوده بسته باشد تغییر‬ ‫و تحوالت جــوی را به زمین و منابع اب و‬ ‫کشاورزی منتقل خواهد کرد و باید ان را‬ ‫به حداقل ممکن برسانیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تاکید این است که پسماند کم‬ ‫تولید شود‪ ،‬اگر درســت تفکیک نکنیم کل‬ ‫پسماند عفونی می شــود‪ .‬روزانه بیش از ‪۹‬‬ ‫تن پســماند عفونی و غیــر عفونی در البرز‬ ‫جمع اوری می کنیم‪ .‬دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫‪ ۲‬وظیفــه دارد که برابــر قانون نظارت بر‬ ‫پســماند های پزشــکی عمل مــی کنیم ‪،‬‬ ‫بیمارســتان ها و مراکز بهداشــتی درمانی‬ ‫تابع قوانین وزارت بهداشــت پسماند تولید‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫حسین روستایی معاون سازمان مدیریت‬ ‫پســماند شــهرداری کــرج در میزگرد دی‬ ‫ماه ‪ ۹۸‬ایرنا با بیان اینکه این ســازمان در‬ ‫خدمات رسانی مظلوم واقع شده است‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬بخش عمده پسماندهای استان البرز‬ ‫به ســمت مرکز دفن زباله هــای حلقه دره‬ ‫ســرازیر می شــود در حالــی هیچکدام از‬ ‫شهرداری ها ‪ ،‬دهیاری ها و فرمانداری های‬ ‫اســتان همکاری مالــی و تجهیزاتی در این‬ ‫بخش نداشته و شــهرداری کرج تنها مانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی بــه برخی ناهماهنگی ها اشــاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬هر چند شــهرداری کرج در زمینه‬ ‫ساخت کارخانه کمپوســت‪ ،‬تولید کود الی‬ ‫از پســماند و بهسازی سایت های دفن زباله‬ ‫کشاندن چالش پسماندها به میزگرد‬ ‫خبری ایرنا البرز‬ ‫دی ماه سال گذشته بود که میزگرد خبری‬ ‫با موضوع پسماندهای البرز و فاجعه زیست‬ ‫محیطی حلقه دره در ایرنا البرز تشکیل شد‬ ‫و مسووالن دانشگاه علوم پزشکی ‪ ،‬اداره کل‬ ‫حفاظت محیط زیســت و سازمان مدیریت‬ ‫پسماندهای شــهرداری کرج به واکاوی این‬ ‫دغدغه بزرگ پرداختند‪.‬‬ ‫انطور که از صحبت هــای این میهمانان‬ ‫بر می امد‪ ،‬خطری زیســت محیطی به نام‬ ‫پســماندها البرز را تهدید می کرد که برای‬ ‫رهایی از این مخمصه می بایســت بیش از‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان هزینه شود‪.‬‬ ‫در این نشست انگشــت اشاره مسووالن‬ ‫و کارشناسان دســتگاه های متولی محیط‬ ‫زیســت ‪ ،‬بهداشــت و مدیریت شــهری در‬ ‫خصوص کم کاری ها به سوی یکدیگر نشانه‬ ‫می رفت و گاهی مواضع تندی علیه یکدیگر‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫حمیدرضــا لشــکری معــاون اداره کل‬ ‫حفاظــت محیــط زیســت البــرز یکی از‬ ‫میهمانان این میزگرد خبری بود که با انکه‬ ‫نظراتش از روی دلسوزی و دغدغه ها مطرح‬ ‫هزینه گزافی پرداخت کرده اما وزارت جهاد‬ ‫کشــاورزی و دیگر دســتگاه ها هیچ گونه‬ ‫مشــارکتی برای خرید کودها انجام نداده و‬ ‫هزینــه های گزاف متوجه شــهرداری کرج‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫روستایی در خصوص تاریخچه راه اندازی‬ ‫و ظرفیت محل دفن زبالــه های حلقه دره‬ ‫گفت‪ :‬مرکز فن پســماند حلقه دره در دهه‬ ‫‪ ۶۰‬از طریق جهاد کشــاورزی به شهرداری‬ ‫واگذار شــد که تا ســال ‪ ۹۵‬مختص شهر‬ ‫کرج بود‪ .‬بر اساس تصمیم کارگروه مدیریت‬ ‫پسماند از سال ‪ ۹۵‬حلقه دره مرکز پردازش‬ ‫و دفن استان شد‪.‬‬ ‫تا پیش از ان حــدود روزانه ‪ ۸۰۰‬تا یک‬ ‫هزار تن زباله در این مکان مدیریت می شد‬ ‫اما اکنون نزدیک به ‪ ۲‬برابر شــده که روزانه‬ ‫یک هــزار و ‪ ۵۰۰‬تا یک هــزار و ‪ ۶۰۰‬تن‬ ‫پســماند به مرکز پردازش حلقه دره منتقل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت ‪ :‬در زمــان ایجادمرکز‬ ‫پســماند حلقه دره ‪ ،‬شــهرک ابریشــم و‬ ‫فرودگاه پیام وجودنداشــته کــه به تدریح‬ ‫اطراف این مکان ‪ ،‬مسکونی شد و فرودگاه و‬ ‫منطقه ویژه پیام شکل کرفت ‪.‬‬ ‫معاون سازمان مدیریت پسماند شهرداری‬ ‫کرج گفت ‪ :‬انتقال مرکز دفن پسماند اسان‬ ‫نیســت چرا که باید مــکان دیگری را الوده‬ ‫کرد و اگر تصمیم بر جابه جایی باشــدباید‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیارد تومــان هزینه کرد که بودجه‬ ‫گزافی اســت‪.‬زمانی که پســماند حلقه دره‬ ‫ایجاد شــد شاخص ها مانند فاصله با مراکز‬ ‫مسکونی و نوع پوشش خاک رعایت شد اما‬ ‫گسترش شهرنشینی محدوده استاندارد را از‬ ‫بین برده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نوع خاک مرکز پســماند‬ ‫حلقه دره رس ســینت بوده که دارای الیه‬ ‫نفوذ ناپذیر اســت ‪ ،‬گفــت ‪ :‬مطالعات انجام‬ ‫شده نشان می دهد ‪ ۱۵۰‬متر با ابخوان های‬ ‫زیرزمینی فاصله وجود دارد‪.‬‬ ‫مطالــب فوق بخشــی از صحبــت های‬ ‫حاضــران در میزگرد خبــری دی ماه ‪۹۸‬‬ ‫ایرنا البرز بود که اینک با بازدید خبرنگاران‬ ‫از اقدامات انجام شــده شــاید به جرات می‬ ‫تــوان گفت که خیال همــگان از بابت دفن‬ ‫بهداشــتی و بازیافت زباله های البرز کم کم‬ ‫راحت می شود‪.‬‬ ‫بازدید متفاوت گروه خبری از شگفتی‬ ‫های حلقه دره‬ ‫دعوت دوباره ســازمان مدیریت پســماند‬ ‫شــهرداری کــرج از خبرنگاران رســانه ها‬ ‫ازجمله ایرنا با توجه به ذهنیت قبلی از حلقه‬ ‫دره ابتدا چندان برای گروه خبری خوشایند‬ ‫نبود‪ ،‬تصویری که بازدید سال های قبلی در‬ ‫ذهن ها برجای گذاشت پذیرش این دعوت‬ ‫را برای بیشتر خبرنگاران سخت کرد‪.‬‬ ‫ســرانجام با گروهی از خبرنگاران و احمد‬ ‫خیری رییس ســازمان مدیریت پســماند‬ ‫شهرداری کرج ‪ ،‬راهی حلقه دره شدیم‪ ،‬ان‬ ‫هم در شــرایطی که ویروس کرونا در همه‬ ‫جا حضورش به اثبات رســیده و زباله های‬ ‫بیمارستانی نیز راهی حلقه دره می شود‪ ،‬اما‬ ‫این بار منظره ای متفاوت از گذشــته پیش‬ ‫چشم خبرنگاران ظاهر شد‪.‬‬ ‫طبیعت حلقــه دره با تحوالت شــگرفی‬ ‫بوی خوشــی به خود گرفته بــود و اثری از‬ ‫زباله‪،‬مگس‪ ،‬حشرات موذی یا بوی نامطبوع‬ ‫نبود‪ ،‬ساختاری مهندسی شده در این مکان‬ ‫پسماندی شــکل گرفته و زباله ها به روش‬ ‫هوشمند و مکانیزه ابتدا تفکیک و به فراخور‬ ‫نیاز راهــی کارخانه های اطــراف خود می‬ ‫شود‪.‬هیچ اثری از مناظر نازیبا و بدبو نیست‬ ‫و طرح های توسعه ای برای هریک از اجزای‬ ‫پسماند مانند شیرابه ‪ ،‬زباله های خشک وتر‬ ‫فعال یا در حال راه اندازی است ‪.‬‬ ‫در اینجا پسماند ماهیت اقتصادی و ارزش‬ ‫افزوده خود را پیدا کرده و به جرات می توان‬ ‫گفت که ارزشــی برابر یا بیشتر از طال پیدا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫گــزارش‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫سال دوم‬ ‫شماره ‪13‬‬ ‫عمق ان سه متر بوده و حدود ‪ ۶۰‬هزار متر‬ ‫مکعب میزان کل شیرابه حلقه دره است ‪.‬‬ ‫حکایت خیری از عهده داری ریاست‬ ‫سازمان مدیریت پسماند کرج‬ ‫رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری‬ ‫کرج که فعالیت در حرفه خبرنگاری نشریات‬ ‫البرز را در رزومــه کاری خود دارد‪ ،‬پس از‬ ‫انکه خبرنــگاران را به محوطه پســماندها‬ ‫برد‪ ،‬باب ســخن را از روزهای کاری خود در‬ ‫سازمان مدیریت پسماندها باز کرد و گفت ‪:‬‬ ‫در وضعیتــی مدیریت دور ریزها را پذیرفتم‬ ‫که شــرایط خاصی بر محیط زیست کرج و‬ ‫البرز حاکم بود و این سازمان هدف مستقیم‬ ‫انتقادهــا و گالیه ها قرار داشــت که اکنون‬ ‫هم برخی از این انتقادها به قوت خود باقی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬کار کــردن در ســازمان‬ ‫مدیریت پسماندها دشواری های خاص خود‬ ‫دارد امــا من درد و رنج کودکان زباله گرد و‬ ‫پاکبان ها را می دیدم و با این نگاه از قلم به‬ ‫عمل روی اوردم‪.‬‬ ‫خیری ‪ ،‬تغییر سیمای حلقه دره را مرهون‬ ‫عزم و همکاری مســووالن استان و مدیریت‬ ‫شهری کرج دانســت و از حمایت استاندار‬ ‫البرز‪ ،‬شــورای اسالمی شهر و شهردار کرج‪،‬‬ ‫کارشناســان ‪ ،‬نخبگان علمــی و کارگران‬ ‫قدردانی کرد‪.‬‬ ‫کارهایی که حلقه دره را متحول کرد‬ ‫رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری‬ ‫کرج گفت‪ :‬اولیــن اتفاقی که طی ماه های‬ ‫اخیر در حلقه دره رخ داد ‪ ،‬گشودن درهای‬ ‫این منطقه پسماندی بر روی مردم ‪ ،‬نخبگان‬ ‫و دوستداران محیط زیست بود که از نظرات‬ ‫و پیشنهادات انان استفاده شد‪.‬‬ ‫تامین برق ‪ ،‬اســفالت جــاده و محدوده‬ ‫های اداری و صنعتی‪ ،‬تکمیل نور ‪ ،‬توســعه‬ ‫ســاختمان های اداری ‪ ،‬جابــه جایی زباله‬ ‫هــا و رفع مناظر نازیبــا در این منطقه گام‬ ‫بعدی بود که با طرح هــای متعددی برای‬ ‫ساماندهی پسماندها ‪ ،‬استفاده بهینه از انها‬ ‫و خارج کردن محیــط منطقه از مخاطرات‬ ‫زیست محیطی یکی پس از دیگری در این‬ ‫منطقه شکل گرفت و با دقت و سرعت پیش‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫راه انــدازی اولینکارخانه پیرولیز‬ ‫کشور درحلقه دره‬ ‫خیری افزود‪:‬یکــی از کارهای خوبی که‬ ‫با همت اســتاندار البرز انجام شد راه اندازی‬ ‫اولین واحد پیرولیز کشــور در البرز اســت‪،‬‬ ‫مجوز راه اندازی این واحد صنعتی و مکانیزه‬ ‫اســفندماه ســال گذشــته با پیگیری های‬ ‫استاندار صادر شد‪.‬‬ ‫کارخانــه پیرولیــز با ظرفیــت ‪ ۳۵۰‬تن‬ ‫بازیافــت زباله در روز به تازگی فعال شــده‬ ‫و قرار اســت طی ‪ ۲‬ماه اینــده با ظرفیت‬ ‫‪ ۸۰۰‬تــن زبالــه در روز دامنــه فعالیت ان‬ ‫توسعه یابد‪.‬این کارخانه ‪ ،‬سخت ترین و غیر‬ ‫ممکن ترین بخش زباله یعنی کیســه های‬ ‫پالســتیکی را بازیافت و مواد پتروشــیمی‬ ‫مانند مازوت که از خانواده گازوئیل اســت‬ ‫را تولید می کند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه خیری ‪ ،‬مــوادی کــه از این‬ ‫کارخانه بیرون می اید بســیار گران است و‬ ‫چون محصوالت کارخانــه پیرولیز جز مواد‬ ‫پاالیشــگاهی محسوب می شد نیاز به مجوز‬ ‫داشت که صادر شده است‪.‬‬ ‫راه انــدازی این کارخانه موجب شــد تا‬ ‫بخش زیادی از مشــکالت زیست محیطی‬ ‫حلقه مرتفع و برای زبالــه ها ارزش افزوده‬ ‫به وجود اید‪.‬‬ ‫نوسازی وتوســعه کارخانه کمپوست‬ ‫حلقه دره‬ ‫گام دیگــر که برای تحــول در حلقه دره‬ ‫برداشته شــد نوسازی و توســعه کارخانه‬ ‫کمپوســت اســت که این طــرح اکنون در‬ ‫دست اقدام اســت و تا ‪ ۲‬ماه اینده کارخانه‬ ‫کمپوست وارد مدار تولید می شود‪.‬‬ ‫قرار اســت روزانه ‪ ۸۰۰‬تــن زباله در این‬ ‫کارخانه به کمپوست تبدیل شود ‪.‬‬ ‫شهرداری کرج ‪ ۱۰‬میلیارد تومان نیز برای‬ ‫توســعه کارخانه کمپوست حلقه دره هزینه‬ ‫کرده است ‪ ،‬در مجموع تاکنون هشت هکتار‬ ‫زمین برای هوادهی کمپوســت در کنار این‬ ‫کارخانه اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫جابه جایی منبع اصلی بوی نامطبوع‬ ‫حلقه دره‬ ‫رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری‬ ‫کرج گفت ‪ :‬انباشــت مقادیر زیادی زباله در‬ ‫کنار کارخانه کمپوست ‪ ،‬وضعیت نامطلوب‬ ‫زیســتی محیطی برای این محل و مناطق‬ ‫اطراف به وجود اورده بــود که قبل از اغاز‬ ‫عملیــات نوســازی کارخانه کمپوســت ‪،‬‬ ‫این پســماندها به مکان مناســبی انتقال و‬ ‫ساماندهی شد‪.‬‬ ‫براین اساس ‪ ۱۰‬هزار ســرویس کامیون‬ ‫زباله در این مکان جابه جا و محیط زیســت‬ ‫منطقه از بــوی نامطبوع و الودگی خالصی‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری‬ ‫کرج بیان داشت‪ :‬بیشتر بوی نامطبوع حلقه‬ ‫دره در گذشــته ناشــی از محدوده کارخانه‬ ‫کمپوســت بود کــه اکنون بــا روش های‬ ‫مناسب مهار شده است‪.‬‬ ‫در زمان حاضر زیر ساخت های تولید کود‬ ‫اســتاندارد در کارخانه کمپوست حلقه دره‬ ‫فراهم شــده و دیگر اثری از فســاد پذیری‬ ‫پسماندها در این مکان وجود ندارد‪ .‬کودهای‬ ‫پســماندی مطابق با اســتاندارد و الزامات‬ ‫جهاد کشاورزی و شهرداری ها به زودی در‬ ‫کارخانه کمپوست حلقه دره تولید می شود‪.‬‬ ‫مهار شــیرابه ها و استحصال گاز از‬ ‫پسماندها‬ ‫اقــدام دیگر ســازمان مدیریت پســماند‬ ‫شــهرداری کــرج در حلقــه دره‪ ،‬حفر چاه‬ ‫های مخصوص شــیرابه های زباله است که‬ ‫افزون بر مهار شیرابه و بازچرخانی ان‪ ،‬هیچ‬ ‫خطری متوجه ســفره های اب زیر زمینی‬ ‫نمی کند‪ .‬این طرح هوشــمند با هزینه سه‬ ‫میلیارد تومان به زودی گشــایش می یابد و‬ ‫اجرای مراحل اولیه ان موجب ســاماندهی‬ ‫شــیرابهها شده اســت‪ .‬اکنون ‪ ۶‬حلقه چاه‬ ‫اســتحصال گاز از شیرابه ها و پسماندها در‬ ‫حلقه دره وجود دارد که شــهرداری کرج‬ ‫با مشارکت بخش خصوصی درصدد استفاده‬ ‫بهینه از این منبع برای تامین انرژی است‪.‬‬ ‫رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری‬ ‫کرج گفت‪ :‬اگر استحصال گاز از پسماندهای‬ ‫حلقه دره توجیــه اقتصادی پیدا کند تعداد‬ ‫چاه های تجمیع شــیرابه ها را با مشارکت‬ ‫بخش خصوصی به حــدود ‪ ۴۰۰‬حلقه چاه‬ ‫خواهیم رســاند‪ .‬اکنون ‪ ۱.۷‬هکتار ســطح‬ ‫اشــغال شــیرابه ها در حلقه دره داریم که‬ ‫هیچ بــوی نامطبــوع از حلقه دره‬ ‫انتشار نخواهد یافت‬ ‫رییس سازمان مدیریت پسماندشهرداری‬ ‫کرج بیان داشــت ‪ :‬در مــاه های اخیر طرح‬ ‫های مهندســی مناســبی بــرای مهار بوی‬ ‫نامطبوع و الودگی هوا و محیط زیســت در‬ ‫حلقه دره اجرا شــده که گشایش بخشی از‬ ‫این طرح ها موجب شــد تا امروز ســاکنان‬ ‫اطراف حلقه دره نفس راحتی بکشند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اکنون هیچ بوی نامطبوع‬ ‫از محل دفن زباله هــای حلقه دره محیط‬ ‫اطراف را ازار نمی دهد‪ ،‬گفت‪ :‬در سال های‬ ‫گذشــته مشکالت زیســت محیطی در این‬ ‫محدوده وجود داشــت اما به تدریج مرتفع‬ ‫شد‪.‬‬ ‫خیری گفت ‪ :‬طی ســال های گذشــته‬ ‫تاکنون چنــد منبع اصلی بوی نامطبوع در‬ ‫غرب و جنوب کرج وجود داشــت که سبب‬ ‫ازردگی خاطر مردم در مناطق ماهدشــت‪،‬‬ ‫مسکن مهر ابریشم ‪ ،‬کیانمهر و دیگر شهرک‬ ‫های اطراف شــدکه یکی از این منابع وجود‬ ‫پسماندهای فسادپذیر کارخانه کمپوست در‬ ‫سطح ‪ ۱۰‬هکتار از اراضی منطقه حلقه دره‬ ‫بود‪ .‬جاری شدن شیرابه های زباله در حلقه‬ ‫دره منبع دیگر انتشار بوی تعفن و الودگی‬ ‫زیســت محیطی به شمار می رود که اکنون‬ ‫به طور کامل برطرف شده است‪.‬‬ ‫به گفته خیری ‪ ،‬منابع دیگر انتشــار بوی‬ ‫تعفــن در منطقه که اکنون بــه قوت خود‬ ‫باقی اســت‪ ،‬تصفیه فاضالب کرج و فعالیت‬ ‫تعدادی گاوداری در ضلع شــمالی مســکن‬ ‫مهــر ماهدشــت و واحدهــای تولید پودر‬ ‫ماهی اســت که ارتباطی به محل دفن زباله‬ ‫ها ندارد‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬شهرداری کرج نیز طرح‬ ‫انتقــال مکانیزه زباله ها بــه حلقه دره را با‬ ‫استفاده از خودروهای ویژه اجرایی در برنامه‬ ‫کاری دارد‪ .‬در کارگروه محیط زیست استان‬ ‫تصویب شــد که برای حمل زباله از ماشین‬ ‫االت استاندارد استفاده شود‪.‬‬ ‫شــهرداری کرج ضمن اســیب شناسی‬ ‫مدیریت پســماند‪ ،‬ســه ماموریت جدی را‬ ‫برای ساماندهی مدیریت پسماندها طراحی‬ ‫کرده که شامل هوشــمند سازی مدیریت‬ ‫پسماند‪ ،‬اصالح فرایند ها و سیستمی کردن‬ ‫امور ‪ ،‬ساماندهی مرکز حلقه دره و طراحی‬ ‫مدل ها و نظام تامین مالی برای این بازیافت‬ ‫مناسب پسماند است‪.‬‬ ‫طرح جنگلکاری و امکان تفرج مردم‬ ‫در حلقه دره‬ ‫موضوع مهمی که بیان ان موجب شگفتی‬ ‫خبرنگاران شد ‪ ،‬تبدیل منطقه حلقه دره به‬ ‫تفرجــگاه عمومی در اینــده بود که رییس‬ ‫سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج به‬ ‫ان اشاره کرد‪.‬‬ ‫خیری بیان داشت ‪ :‬یکی دیگر از اقدامات‬ ‫برای زیبا سازی و زدودن خاطرات بد زیست‬ ‫محیطــی حلقه دره انجام طرح جنگلگاری‬ ‫در اراضــی این منطقه اســت کــه اکنون‬ ‫سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهرداری‬ ‫کرج اجرای طرح جنگلــکاری ‪ ۳۰‬هکتاری‬ ‫در حلقــه دره را محور کاری خود قرار داده‬ ‫تا فضای زیبایی بــرای این محیط به وجود‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بــا تغییر ســیمای حلقه دره‬ ‫تالش ها براین اســت تا امکان تفرج مردم‬ ‫در ایــن محدوده فراهم شــود بــدون انکه‬ ‫انان احساس ناخوشایندی از منطقه داشته‬ ‫باشند و درعین خاطرات ناخوشایند گذشته‬ ‫حلقه دره از ذهن ها پاک شود‪.‬‬ ‫تولید برق از پسماندهای حلقه دره‬ ‫رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری‬ ‫کــرج گفت ‪ :‬قرار اســت با مشــارکت یک‬ ‫شــرکت خارجی نیــروگاه زباله ســوز در‬ ‫حلقه دره احداث و راه اندازی شــود ضمن‬ ‫انکه طرح هــای دیگــری در زمینه تولید‬ ‫موادارزشمند در دســت اقدام داریم‪.‬مرحله‬ ‫بعــدی بازیافت حداکثــری و دفن حداقلی‬ ‫زباله ها اســت که اســتراتزی ما در ســال‬ ‫هفته اول‬ ‫‪ 1‬تیر ‪1399‬‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬بازیافت ‪۹۰‬درصدی زباله است ‪.‬‬ ‫افزایش پنج برابری بودجه پســماند‬ ‫کرج‬ ‫رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری‬ ‫کرج گفت‪ :‬در ســال ‪ ۹۷‬زمانــی که این‬ ‫ســازمان را تحویل گرفتــم تمام بودجه ان‬ ‫‪ ۱۷‬میلیارد تومان بود و در ســال ‪ ۹۸‬به ‪۴۱‬‬ ‫میلیاردتومان رســید و امسال حدود ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیــارد تومان اعتبار به ســازمان مدیریت‬ ‫پسماند اختصاص یافته است‪.‬جهش مالی بر‬ ‫اساس قانون شکل گرفته که ‪ ۵۰‬درصد کار‬ ‫برای شــهرهای همجوار بوده که می بایست‬ ‫قدر الســهم خود را پرداخــت کنند تا کار‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫ثبت سه هزار سگ گزیدگی در کرج و‬ ‫ساماندهی سگ های بالصاحب‬ ‫رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری‬ ‫کــرج در بخش دیگــری از ســخنانش به‬ ‫موضوع جمع اوری و ســاماندهی سگ های‬ ‫ولگرد در حلقه دره پرداخت و بیان داشــت‬ ‫‪ :‬سال گذشته سه هزار مورد سگ گزیدگی‬ ‫در مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان کرج‬ ‫ثبت شــد که ‪۷۰‬درصد انها مربوط به سگ‬ ‫های دارای صاحــب و ‪ ۳۰‬درصد مربوط به‬ ‫سگ های بالصاحب بوده است‪.‬‬ ‫خیری بیان داشــت‪ :‬هر ســگ گزیدگی‬ ‫هزینــه هنگفتی برای کشــور دارد چرا که‬ ‫بخــش عمده واکســن های پیشــگیری از‬ ‫عوارض هاری وارداتی است‪.‬‬ ‫یکی دیگــر از اقدامات انجــام گرفته در‬ ‫حلقه دره ایجاد مکان مناســبی برای جمع‬ ‫اوری و ســاماندهی ســگ های بالصاحب‬ ‫در این منطقه اســت‪.‬بحث کنترل جمعیت‬ ‫حیوانــات یک بحــث تخصصی اســت که‬ ‫نیازمند رویکرد علمی ‪ ،‬جمعیت شناســی و‬ ‫نگاه تمام شمول به همه ابعاد گونه جانوری‬ ‫است تا به اکوسیستم اسیبی وارد نشود‪.‬‬ ‫به طور مثال در شهر کرج موضوع شکایت‬ ‫مردم در سامانه ‪ ۱۳۷‬برای حضور سگ های‬ ‫بال صاحب جز دومین شــکایات مردم کرج‬ ‫بوده است چرا که تعداد سگ های بالصاحب‬ ‫در صورت عــدم کنترل به چندین برابر می‬ ‫رســد‪.‬راه اندازی محل نگهداری سگ های‬ ‫بالصاحــب در حلقــه دره گام موثری برای‬ ‫کاهــش جمعیت ایــن گونــه حیوانات در‬ ‫محدوده شــهری کرج و سایر مناطق استان‬ ‫است‪.‬‬ ‫ســگ ها پــس از انتقال به ایــن مکان‬ ‫واکسیناســیون می شــوند و اقدامات الزم‬ ‫برای پیشــگیری از بیماری ها به عمل می‬ ‫اید‪.‬یک کلینیک تخصصی برای حیوانات بال‬ ‫صاحب ایجاد کردیم کــه به صورت رایگان‬ ‫مراجعات مردمی را پاســخ دهد‪ .‬همچنین‬ ‫یک پناهگاه جدید نیز با رعایت پروتکل در‬ ‫باغســتان کرج ایجاد کرده ایم و قرار است‬ ‫که این پناهگاه به محل رجوع عالقه مندان‬ ‫باشد که کسانی که در اپارتمان زندگی می‬ ‫کنند و عالقه مند به این حیوانات هســتند‬ ‫سرپرستی این حیوانات را بر عهده بگیرند و‬ ‫برای انها غذا ببرند‪.‬‬ ‫خیــری گفت ‪ :‬هیــچ یک از شــهرهای‬ ‫همجوار کــرج برنامه کنترلی برای ســگ‬ ‫هــا ندارند و تنها شــهرداری کرج با به کار‬ ‫گیری پیمانکار اقدام به زنده گیری ســگ‬ ‫هــای ولگرد مــی کند که در ایــن زمینه‬ ‫شــاهد نظارت های مردمی و شــبکه های‬ ‫اجتماعی هســتیم‪ .‬نکته مهم این است که‬ ‫حفظ و نگهداری یک ســگ برای مدیریت‬ ‫شهری کرج ماهانه ‪ ۴۰۰‬هزار تومان هزینه‬ ‫در بر دارد‪.‬‬ ‫تاکنون در پناهگاه های ســگ کرج ‪۵۰۰‬‬ ‫قالده سگ ساماندهی شده است‪.‬‬ ‫‪ ۱۵‬پروژه پسماند و بهداشتی در حلقه‬ ‫دره تکمیل می شود‬ ‫اجرایی شــدن ‪ ۱۵‬پروژه فنی و مهندسی‬ ‫در بخش مختلــف از مهمترین اقداماتی به‬ ‫شــمار می رود که تا پایان امسال در حلقه‬ ‫دره تکمیل و بهره برداری می شود‪.‬‬ ‫ســاخت مرکز شماره ‪ ۲‬نگهداری سگهای‬ ‫بالصاحب با ‪ ۹۰‬درصد پیشــرفت فیزیکی ‪،‬‬ ‫ســاخت فاز یک مرکز استحصال گاز مرکز‬ ‫‪13‬‬ ‫دفن زباله ها با ‪ ۹۵‬درصد پیشرفت فیزیکی‬ ‫‪ ،‬احداث شبکه توزیع برق و روشنایی مرکز‬ ‫حلقه دره و نصب بــرج نوری با ‪ ۶۵‬درصد‬ ‫پیشرفت فیزیکی ‪ ،‬بهسازی محیطی و زون‬ ‫بندی مرکز دفن زباله ها با نصب نیوجرسی‬ ‫و دیوارهــای پیشســاخته بــا ‪ ۳۰‬درصــد‬ ‫پیشرفت فیزیکی ‪ ،‬احداث فاز یک محوطه‬ ‫تخمیر کود با ‪ ۷۰‬درصد پشیرفت فیزیکی ‪،‬‬ ‫احداث گلخانه تحقیقاتی مرکز حلقه دره با‬ ‫نصب ســازه و پیشرفت فیزیکی ‪ ۶۰‬درصد‪،‬‬ ‫احــداث منوفیل بهداشــتی پســماندهای‬ ‫عفونی تسطیح و رگالژ ‪-‬نصب ژئوممبران با‬ ‫‪ ۷۵‬درصد پیشــرفت فیزیکی از جمله پروژه‬ ‫های در دست اقدام است ‪.‬‬ ‫همچنیــن ســاخت لندفیل مهندســی‬ ‫بهداشتی پســماندهای شــهری تسطیح و‬ ‫رگالژ و احــداث دیواره خاکی با ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫پشــیرفت فیزیکــی ‪ ،‬بهســازی و اورهال‬ ‫خطــوط قدیــم کارخانه کمپوســت با ‪۱۵‬‬ ‫درصد پیشرفت فیزیکی ‪،‬احداث خط تولید‬ ‫‪ ۲۵۰‬تنی جدید بازیافت پســماند و افزایش‬ ‫ظرفیتکارخانــه تا ‪ ۸۰۰‬تــن در روز با ‪۱۰‬‬ ‫درصد پیشــرفت فیزیکی ‪،‬احــداث ورودی‬ ‫مرکــز پــردازش و دفع حلقــه دره با ‪۱۰‬‬ ‫درصد پشیرفت فیزیکی ‪ ،‬احداث تاسیسات‬ ‫بازچرخانی مهندسی شیرابه احداث مخزن‬ ‫بتنی ذخیره ســازی اولیه‪ ،‬تامین تجهیزات‬ ‫مکانیکی و الکتریکی با ‪ ۲۰‬درصد پیشرفت‬ ‫فیزیکی ‪،‬احــداث مجتمــع خدماتی حلقه‬ ‫دره‪،‬کارواش‪ -‬تعمیــرگاه بــا ‪ ۱۰‬درصــد‬ ‫پیشــرفت فیزیکی ‪،‬احداث محوطه تخمیر‬ ‫کود فاز ‪ ۲‬به مساحت ‪ ۵‬هکتار با ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫پیشــرفین فیزیکی و احداث تاسیســات‬ ‫تصفیه شــیرابه دیگر پروژه های در دســت‬ ‫ســاخت و تکمیلی سازمان مدیریت پسماند‬ ‫کرج است ‪.‬‬ ‫خیری گفت‪ :‬امســال کاهش مشــکالت‬ ‫زیست محیطی در حوزه پسماند و استفاده‬ ‫حداکثــری از پســماندها اولویــت کاری‬ ‫شهرداری کرج اســت ضمن انکه مدیریت‬ ‫پســماند از مبدا تا مقصد بــا جدیت دنبال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نکته پایانی‬ ‫مشــاهده وضعیت متفاوت حلقه دره این‬ ‫واقعیت را اشکار کرد که با مدیریت جهادی‬ ‫و پشــتوانه علمی و عملی می توان بسیاری‬ ‫از ناممکــن ها را امکان بخشــید و اگر همه‬ ‫دســتگاه های متولی دســت به دست هم‬ ‫دهند با جهش از سد بحران ‪ ،‬تحریم و کرونا‬ ‫می تواننــد چالش های زیســت محیطی ‪،‬‬ ‫اقتصادی و اجتماعی را مرتفع کنند‪.‬‬ ‫امــروز مردم البرز دیگر همچون گذشــته‬ ‫شاهد بحران زیســت محیطی در حلقه دره‬ ‫نیستند و این گونه طرح ها امید تازه ای در‬ ‫دل ها به وجود اورده است ‪.‬‬ ‫البته اســتان البرز در شــرایط تحریمی و‬ ‫کرونایــی طرح های متعدد جهــادی مانند‬ ‫تکمیل ‪ ۲‬ازاد راه تهران ‪ -‬شــمال و شــهید‬ ‫همــت و راه اندازی چندیــن کارخانه برای‬ ‫تولید مواد ضد عفونی ‪ ،‬ماســک و دستکش‬ ‫به اتمام رســاند و الگوهای خوبی از مدیریت‬ ‫جهادی دریک شــرایط حساس به نمایش‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫در ایــن میان اقدام ارزشــمند ســازمان‬ ‫مدیریت پســماند شــهرداری کــرج برای‬ ‫خالصی مردم از ســال ها بــوی نامطبوع و‬ ‫انتشار حشرات ‪ ،‬حرکتی مثال زدنی در نوع‬ ‫خود اســت که باید این دست خدمات را به‬ ‫عنوان الگو به همه بخش ها معرفی کرد‪.‬‬ ‫با اینکه تحریم و محدودیت های اعتباری‬ ‫چهره ناخوشایندی از ســختی کار به شمار‬ ‫می روند اما همین موانع در بسیاری از مواقع‬ ‫به بروز خالقیت ها و جهش منجر شده است‪.‬‬ ‫ذکر ایــن نکته ضروری اســت که روزانه‬ ‫حدود ‪ ۲‬هزار و‪ ۵۰۰‬تن زباله در استان البرز‬ ‫تولید می شود که یک هزار و ‪ ۶۰۰‬تن ان به‬ ‫حلقه دره انتقــال می یابد و مابقی در مکان‬ ‫های دیگر دفن می شود‪.‬‬ ‫حلقه دره در پنج کیلومتری جنوب غربی‬ ‫کالنشهر کرج و جنوب شهرستان ساوجبالغ‬ ‫قرار دارد‪ .‬محل دفــن زباله ها در این مکان‬ ‫سال ‪ ۶۸‬جانمایی شده است‪.‬‬ ‫فردیس‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سال دوم‬ ‫خبر‬ ‫مصرف اب در فردیس‬ ‫نگرانکنندهاست‬ ‫مدیر اداره اب و فاضالب شهرستان فردیس از افزایش‬ ‫بی رویه مصرف اب اشــامیدنی در این شهرستان ابراز‬ ‫نگرانی کرد‪.‬‬ ‫مرتضی یاوری به خبرنگار ایرنا گفت‪ :‬وضعیت مصرف‬ ‫اب در فردیس نگران کننده است و شیوع ویروس کرونا‬ ‫مزید برعلت شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اب اشــامیدنی ساکنان شهرستان‬ ‫فردیس از چاه تامین می شود‪،‬اظهار داشت‪ :‬صرفه جویی‬ ‫و مصرف بهینه اب توسط شهروندان ضروری است‪.‬‬ ‫یاوری گفت‪ :‬این نگرانی در تابســتان بیشتر می شود‬ ‫و ممکن است مشکالتی را برای شهروندان ایجاد کند‪،‬‬ ‫بنابراین توصیه ما به مردم صرفه جویی در کنار رعایت‬ ‫اصول بهداشتی است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به کمبود اب در بعضی مناطق فردیس‬ ‫‪ ،‬افزود‪ :‬بخش جنوبی شهرک ناز‪ ،‬اسکویی‪،‬پیک‪ ،‬اهری‬ ‫و شهرک کوثر با مشکل افت فشار اب مواجه هستند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه سطح ابخوان ها در فردیس هر روز‬ ‫رو به کاهش اســت ‪ ،‬بیان داشت‪ :‬اخرین چاهی که در‬ ‫فردیس حفر شــد ‪ ۳۳۰‬متر عمق دارد و میزان ابدهی‬ ‫این چاه ‪ ۱۸‬لیتر در ثانیه اســت که این وضعیت خیلی‬ ‫نگران کننده است‪.‬‬ ‫مدیر امور ابفای شهرســتان فردیــس با بیان اینکه‬ ‫قطعی اب با برنامه ریزی شده یا جیره بندی در فردیس‬ ‫را نخواهیم داشــت و از طرفی مصرف اب به شدت باال‬ ‫رفته ‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬به طور متوسط ‪ ۱۱۰‬هزار متر‬ ‫مکعب مصرف روزانه اب در فردیس اســت اما این رقم‬ ‫در اوج مصرف فصل گرم روزانه به ‪ ۱۳۰‬هزار مترمکعب‬ ‫افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫یاوری یاداور شد‪ :‬امسال به علت شیوع کرونا مصرف‬ ‫اب در فردیس ‪ ۲۴‬درصد نسبت به سال گذشته افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬در فروردین ماه امسال به میزان تابستان‬ ‫سال گذشته اب مصرف شــده است ‪ ،‬در اردیبهشت و‬ ‫خــرداد ماه به همین صورت بوده اســت‪.‬اگر مصرف به‬ ‫همین طریق ادامه یابد تابستان امسال شرایط سختی‬ ‫را پیشرو خواهیم داشت‪.‬‬ ‫یــاوری افزود‪ :‬طی چند روز گذشــته یک حلقه چاه‬ ‫جدید وارد مدار بهره برداری خواهد شد‪ ،‬چاه دیگر هم‬ ‫در حال حفاری داریم که اواسط تابستان به مدار اضافه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه چاههای جدید حفاری شــده‬ ‫ظرفیت اضافی نیســتند‪ ،‬گفت‪ :‬این چاهها در قبل چاه‬ ‫دیگری که افت داشته و از مدار خارج شده حفر می شود‬ ‫برای تخصیص و اخذ مجوز حفر چاه مشــکل داریم هر‬ ‫دو این چاهها بدلیل فرسوده شدن و افت ابدهی از مدار‬ ‫خارج شدند و در کنار همین چاه ها چاه جدید حفر می‬ ‫شود‪.‬طی سه ماه گذشته چهار کیلومتر شبکه فرسوده‬ ‫اب در فردیس اصالح شده است ‪.‬‬ ‫اکنــون ‪ ۶۳‬حلقــه چــاه و ‪ ۱۱‬مخزن بــا ‪ ۵۳‬هزار‬ ‫مترمکعب ‪ ،‬اب شــرب ‪ ۴۶‬هزار مشترک را در فردیس‬ ‫تامین می کند‪.‬‬ ‫‪ ۱۷‬بنای غیر مجاز در اراضی‬ ‫کشاورزیتخریبشد‬ ‫رییــس اداره جهاد کشــاورزی شهرســتان فردیس از‬ ‫تخریب ‪ ۱۷‬مورد تغییر کاربری اراضی کشــاورزی و بنای‬ ‫غیر مجاز در روستای فرخ اباد این شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫علیرضا بدری به خبرنگار ایرنا گفت‪ :‬این بناها در اجرای‬ ‫تبصره ‪ ۲‬بند ‪ ۱۰‬قانون حفاظت از اراضی زراعی و باغی با‬ ‫حکم دادستان عمومی و انقالب شهرستان فردیس تخریب‬ ‫شد و ‪ ۱۵‬هزار مترمربع از اراضی کشاورزی ازاد سازی و به‬ ‫حالت اولیه بازگشت‪.‬‬ ‫وی اظهارداشت‪ :‬این ساخت و ساز غیر مجاز شامل ‪۱۰‬‬ ‫مورد دیوارکشی‪ ،‬سه مورد بنا‪ ،‬چهار مورد استخر در اراضی‬ ‫کشاورزی و باغی بود که با حضور عوامل بخشداری ‪،‬رییس‬ ‫کالنتری مشکین دشت و جهاد کشاورزی تخریب شد‪.‬‬ ‫رییس اداره جهاد کشــاورزی شهرستان فردیس گفت‪:‬‬ ‫یکی از ماموریت های مهم جهادکشاورزی مدیریت کارامد‬ ‫در راستای بهره برداری بهینه و حفظ و صیانت از اراضـی‬ ‫کشــاورزی و تامین امنیت غذایی نسل حاضر و اینده بر‬ ‫اساس شرح وظایف قانونی و تکلیفی است‪.‬‬ ‫شماره ‪13‬‬ ‫هفته اول‬ ‫‪ 1‬تیر ‪1399‬‬ ‫استاندار البرز‪ :‬بیمارستان فردیس تا اخر امسال راه اندازی می شود‬ ‫نماینده عالی دولت در اســتان البرز با بیان‬ ‫اینکه فردیس فاقد تخت بیمارســتانی است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ساخت تنها بیمارستان فردیس از ابتدای‬ ‫کار دولت تدبیر و امید اغاز شد و انتظار می رود‬ ‫که راه اندازی ان نیز طبق وعده رئیس دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی تا پایان سال محقق شود‪ .‬‬ ‫عزیزاله شهبازی در جلســه ای با حضور فرماندار‪،‬‬ ‫امــام جمعه فردیــس و جمعی از مدیران اســتان‪،‬‬ ‫با اشــاره به اینکه بازدیدهای میدانــی از روند امور‬ ‫شهرستان ها همواره در دستور برنامه است‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫این نشست موضوعات مربوط به تخصیص و کیفیت‬ ‫اب و همچنین احداث بیمارستان بررسی شد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اختصاص افزایش ســهم حق ابه‬ ‫اســتان از محل ســدهای امیرکبیر و طالقان نیز در‬ ‫دســتور کار اســت و همچنین تصفیه خانه و مخزن‬ ‫جدید اب در شهرک جهان نما که مقرر شد فرماندار‬ ‫فردیس طی گفتگویی با ســردار اســامی مدیر کل‬ ‫حفــظ اثار و نشــر ارزش‬ ‫های دفــاع مقدس در این‬ ‫راستا تصمیم گیری کنند‪.‬‬ ‫شــهبازی با بیان اینکه‬ ‫فردیــس فاقــد تخــت‬ ‫بیمارســتانی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ســاخت تنها بیمارســتان‬ ‫فردیــس از ابتــدای کار‬ ‫دولــت تدبیــر و امید اغاز‬ ‫شــد و انتظار می رود که‬ ‫راه انــدازی ان نیــز طبق‬ ‫وعده رئیس دانشگاه علوم‬ ‫پزشــکی تــا پایان ســال‬ ‫محقق شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه اکنون اعتبارات ملی نیز برای‬ ‫تکمیل بیمارســتان فردیس جذب شده‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫امکان مهم یک مطالبه جدی مردمی اســت که باید‬ ‫در اسرع وقت به سرانجام برسد‪.‬‬ ‫استاندار البرز اضافه کرد‪ :‬استقرار ادارات و سازمان‬ ‫های دولتی و خدمات رسان مانند اموزش و پرورش‪،‬‬ ‫اوقــاف و امور خیریــه و امور مالیاتی نیــز از جمله‬ ‫مطالبات مردمی اســت که طی هماهنگی های الزم‬ ‫باید نسبت به تحقق ان اقدام شود‪.‬‬ ‫دستگیری گردانندگان کانال ها و گروه های غیر اخالقی در فردیس‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان‬ ‫فردیس گفت‪ :‬ســه نفر از‬ ‫افرادی که در فضای مجازی‬ ‫اقدام به انتشــار مطالب و‬ ‫تصاویــر غیــر اخالقــی‬ ‫ی کردند توسط پلیس فتا در این شهرستان‬ ‫م ‪‎‬‬ ‫دستگیر شدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ بیژن جنتــی گفت‪ :‬در پــی رصد و‬ ‫گشت زنی کارشناسان پلیس فتا در فضای سایبر‪،‬‬ ‫ماموران با چندین کانــال و گروه محلی که اقدام‬ ‫به انتشــار مطالب و تصاویر غیر اخالقی می کردند‬ ‫مواجه شدند و شناسایی و دستگیری گردانندکان‬ ‫انها را در دستور کار خود قرار دادند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬وی افزود‪ :‬در ادامه کارشناسان‬ ‫پلیس فتا با به کارگیری اقدامات تخصصی موفق به‬ ‫مدیــرکل نهــاد کتابخانه های عمومی‬ ‫اســتان البرز گفت‪ :‬با توجــه به تراکم‬ ‫جمعیتی و کمبود فضــای فرهنگی این‬ ‫شهرســتان هنوز هــم نیازمند حضور‬ ‫پررنگ خیرین بــرای احداث پروژه های‬ ‫جدید کتابخانه ای است‪.‬‬ ‫احمدعلی هراتی در نشست مجمع خیرین‬ ‫کتابخانه ساز شهرســتان فردیس به پیگیری‬ ‫تکمیل پروژه ســاخت کتابخانه خیرساز زنده‬ ‫خیرین‬ ‫یاد احمــد ذبیحی توســط انجمــن ّ‬ ‫کتابخانه ســاز فردیس اشــاره کرد و افزود‪ :‬با‬ ‫تالش هــای ایــن انجمن و جدیــت مجموعه‬ ‫اداره کل کتابخانه هــای عمومــی اســتان‪،‬‬ ‫شهرســتان فردیس در اینــده نزدیک ‪ 2‬باب‬ ‫کتابخانــه عمومی به مجموعــه کتابخانه های‬ ‫فردیس افزوده خواهد شد‪.‬‬ ‫خیرین‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬انجمن هــای ّ‬ ‫کتابخانه ساز‪ ،‬یک مجموعه و تشکل غیردولتی‬ ‫هســتند که تعامل خوب ان ها با مسووالن و‬ ‫فعــاالن عالقه مند عرصه کتــاب و کتابخوانی‬ ‫همراه با تدوین سیاســت های منســجم کاری‬ ‫در قالب برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت‪ ،‬بی‬ ‫تردید در ارتقاء سرانه فضاهای کتابخانه ای و به‬ ‫تبع ان رشد و گســترش فرهنگ کتابخوانی‪،‬‬ ‫موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫گلشــن شــیرمحمدی‪ ،‬مدیرعامــل انجمن‬ ‫خیرین کتابخانه ســاز استان نیز در این جلسه‬ ‫ضمــن ارائه گزارشــی جامع از رونــد اجرایی‬ ‫پروژه های در حال ساخت‪ ،‬راه اندازی و تجهیز‬ ‫کتابخانه های عمومی طی ســال های اخیر در‬ ‫اســتان بیان داشــت‪ :‬با حمایت های خیرین‬ ‫کتابخانه شهرک وحدت فردیس‬ ‫تعطیلنیست‬ ‫شناسایی سه نفر از گردانندگان این کانال و گروه ها‬ ‫شدند که با انجام فعالیت های پلیسی مخفیگاه انها‬ ‫را در نقاط مختلف شهرستان فردیس شناسایی و با‬ ‫هماهنگی مقام قضائی در عملیات های جداگانه هر‬ ‫سه انها را دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند‪.‬‬ ‫ســرهنگ جنتی با بیان این که متهمان به جرم‬ ‫خود مبنی بر انتشار مطالب و تصاویر غیر اخالقی‬ ‫در فضای مجازی اقرار کردنــد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬پس از‬ ‫تکمیل پرونــده متهمان برای انجام مراحل قانونی‬ ‫به مراجع قضائی معرفی شدند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان فردیس در پایان با‬ ‫هشــدار به خانواده ها خاطرنشان کرد‪ :‬شهروندان‬ ‫عزیز فعالیت کــودکان و نوجوانان خودشــان در‬ ‫فضای مجــازی را مدیریت و به صــورت مداوم با‬ ‫بازدید از ابزار الکترونیکی ان ها فعالیت شــان را‬ ‫کنترل کنند‪.‬‬ ‫توسعه کتابخانه ها در فردیس‬ ‫نیازمند حمایت خیرین است‬ ‫اســتان برخی از این پروژه ها با قدرت در حال انجام اســت ولی با توجه‬ ‫به پتانســیل اســتان البرز در بحث فضاهای کتابخانه ای هنوز هم جای‬ ‫بسیاری فعالیت ها و مشارکت ها خالی است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه گســترش فضای فیزیکی کتابخانه های عمومی‬ ‫رونــق کتابخوانی را به دنبال خواهد داشــت ‪ ،‬گفت‪ :‬تمرکز این انجمن‬ ‫در ســال جاری‪ ،‬حمایت از پروژه های در حال تکمیل و ارتباط گیری با‬ ‫خیرین جدیدی است که شاید هنوز شناخت دقیقی از این انجمن ندارند‬ ‫ّ‬ ‫ولی مشتاق فعالیت در عرصه فرهنگی و کتابخوانی هستند‪ ،‬می باشد تا‬ ‫بتوانیم با گام های بلندی را در عرصه تعالی جامعه برداریم‬ ‫رییس شــورای اســامی شهر‬ ‫فردیس با تکذیب اخباری در فضای‬ ‫مجازی مبنی بــر تعطیلی کتابخانه‬ ‫عمومی شــهرک وحدت فردیس‬ ‫گفت ‪ :‬این کتابخانه اکنون به مراجعه‬ ‫کنندگان خدمات ارائه می کند‪.‬‬ ‫سیدحســن افتخاریان در گفت وگو با‬ ‫ایرنا افزود‪ :‬کتابخانه وحدت پا برجاست و‬ ‫چند اتاق این مجموعه که بدون استفاده‬ ‫بود بــه ســازمان فرهنگــی اجتماعی‬ ‫شهرداری فردیس اختصاص پیدا کرده‬ ‫است ‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت ‪ :‬طــی مــدت ‪۲‬‬ ‫ماه گذشــته به دلیل بیمــاری کرونا‬ ‫ایــن مجموعــه تعطیل شــد و اکنون‬ ‫شهروندان شــهرک وحدت می توانند‬ ‫برای مطالعه کتــاب و کتابخوانی از این‬ ‫کتابخانه بهره مند شوند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬موضوع روشنایی‬ ‫کتابخانه شهرک وحدت فردیس در حال‬ ‫مرتفع شدن است ‪.‬‬ ‫افتخاریان با بیان اینکه ســازمان های‬ ‫شــهرداری فردیــس باید به سیســتم‬ ‫اتوماســیون اداری مجهز شــوند‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬اگر سازمان فرهنگی و اجتماعی‬ ‫شــهرداری فردیس از شهرک ناز خارج‬ ‫شده و به شــهرک وحدت منتقل شده‬ ‫اســت بخاطــر فقــدان دکل و اتصال‬ ‫رادیویی بوده است‪.‬‬ ‫ورزشی‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫سال دوم‬ ‫شماره ‪13‬‬ ‫هفته اول‬ ‫‪ 1‬تیر ‪1399‬‬ ‫ایین گلریزان حمایت از بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال در‬ ‫فردیس برگزار شد‬ ‫ایین گلریزان در‬ ‫حمایت از کریم‬ ‫بــاوی بازیکن‬ ‫اسبق تیم ملی‬ ‫فوتبــال ایران‬ ‫شامگاه شنبه با حضور فوتبالیست‬ ‫های کشورمان ‪ ،‬خیران و جمعی از‬ ‫مسووالن در فردیس برگزار شد‪.‬‬ ‫مدیرکل اداره ورزش و جوانان اســتان‬ ‫البرز در این مراســم گفت‪ :‬مدیرروســتا‬ ‫از بازیکنان هم تیمی کریم باوی اســت‬ ‫و ســایر فوتبالیســت های دیگر که با او‬ ‫بازی کردنــد در این خصوص می توانند‬ ‫بیشتر توضیح دهند ملی پوش شدن در‬ ‫سال های گذشته کار دشواری است االن‬ ‫بازیکن ملی تیم فوتبال سخت تر است‪.‬‬ ‫امیر غفرانی افزود‪:‬امیدواریم امشــب از‬ ‫قهرمانی که حدود ‪ 9‬ســال ســابقه ملی‬ ‫پوشــی را دارد و حــدود ‪ 35‬ســال در‬ ‫فردیس اســتان البرز زندگــی می کند‪،‬‬ ‫بتوانیم حق مطلب را در این خصوص ادا‬ ‫کرده باشیم ‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه کریم باوی االن نیاز‬ ‫دارد که مورد تقدیر مسئووالن قرار گیرد‬ ‫و کمک شــود ‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬دوستان و‬ ‫عالقمندان و ورزشــکاران همه رشته در‬ ‫این مراســم امدند تا از یک قهرمان تیم‬ ‫ملی فوتبال تقدیر کنند ‪.‬‬ ‫بازیکنان تیم ملی فوتبال کشــورمان‬ ‫از جمله حمید اســتیلی‪ ،‬فرشاد فالحت‬ ‫زاده‪ ،‬نــادر خمــس ابــادی‪ ،‬علی اصغر‬ ‫مدیرروستا‪،‬داودمحبوب و اکبر یوسفی و‬ ‫داوران فوتبال کشور محمدرضا اکبریان و‬ ‫رضا عبدی و جمعی از مسووالن و خیران‬ ‫استان البرز و شهرستان فردیس در این‬ ‫ایین نوعدوستانه حضور داشتند‪.‬‬ ‫سراسر ایران اسالمی همیشه رسم بر‬ ‫این بوده و هست که خیران‪ ،‬پیشکسوتان‬ ‫و ریش ســفیدان در کارهای خیر پیش‬ ‫قدم می شوند و این اقدام خداپسندانه از‬ ‫سالیان ســال ادامه داشته و دارد و امروز‬ ‫با کار ارزشــمند فوتبالیست ها و خیران‬ ‫همواره افکار اعتقادی خود را در اشکال و‬ ‫عرصه های مختلف عشق و ارادت شان را‬ ‫به رخ می کشیدند‪.‬‬ ‫کریم باوی از جمله ورزشکاران نام اور‬ ‫کشورمان می باشد که با بیماری سرطان‬ ‫دســت و پنجه نرم می کند او در ‪ 9‬دی‬ ‫ماه سال ‪ 1344‬در ابادان به دنیا امد‪.‬‬ ‫باوی بیشتر دوران بازیگری خود را در‬ ‫‪ 2‬باشــگاه فوتبال شاهین و پرسپولیس‬ ‫ســپری کــرده و با وجود مــدت کوتاه‬ ‫دوران بازیگری برای تیــم ملی فوتبال‬ ‫ایران‪ ،‬یکی از موفق ترین مهاجمان تیم‬ ‫ملی بوده است‪.‬‬ ‫اما او اکنون به علت بیماری ســرطان‬ ‫در بیمارســتان تخــت جمشــید کرج‬ ‫بســتری و تحت درمان می باشد و به‬ ‫همیــن دلیل با همت اداره کل ورزش و‬ ‫جوانان استان البرز‪ ،‬هیات فوتبال استان‬ ‫البــرز‪ ،‬مرکز نیکوکاری اصناف اســتان‬ ‫البرز و بــا کمک خیــران گلریزانی در‬ ‫تاالر ماهان فردیس برگزار شد تا بتوانند‬ ‫مشکل هزینه درمان این قهرمان ورزشی‬ ‫را تامین کنند‪.‬‬ ‫اغاز فعالیت ایستگاه های ورزش صبحگاهی در پارکها‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫سرپرســت هیئــت ورزش های‬ ‫همگانی اســتان البرز با اشاره به‬ ‫اغاز فعالیت ورزش صبحگاهی در‬ ‫بوستان های سطح شهرها با رعایت‬ ‫دادگر‪:‬‬ ‫انتظارات‬ ‫فدراسیون‬ ‫از تیراندازی‬ ‫البرز باال‬ ‫است‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی گفت‪:‬‬ ‫باتوجه به محدودیت های کرونایی‬ ‫بخشــی از فعالیت های اموزشی‬ ‫این هیئت ورزشی از طریق مجازی‬ ‫رئیس فدراســیون تیراندازی با‬ ‫بیان این که " بهترین کسب سهمیه‬ ‫تاریخ تیراندازی کشــور در المپیک‬ ‫را به دســت اورده ایــم " انتظارات‬ ‫فدراسیون از تیراندازی البرز را بسیار‬ ‫باال دانست‪.‬‬ ‫علی دادگر رئیس فدراسیون تیراندازی‬ ‫باحضور در مجمع انتخاباتی هیئت استان‬ ‫البرز که صبح امروز در ســالن اجتماعات‬ ‫اداره کل برگزار شد‪ ،‬ضمن ابراز خرسندی‬ ‫از برگزاری این مجمــع اظهار کرد‪ :‬پس‬ ‫از وقفــه ای چند ماهه به دلیل شــرایط‬ ‫ایجاد شده در کشور بخاطر بیماری کرونا‬ ‫خوشبختانه امروز مجمعی پر شور ان هم‬ ‫با حضور ‪ 7‬کاندیدا برگزار شــد که جای‬ ‫تبریک به خانواده تیراندازی البرز دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در اهمیت تیراندازی همین‬ ‫بس که این رشته مورد تاکید پیامبر اکرم‬ ‫محمد اســفندیاری اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫اعالم ستاد ملی کرونا مبنی بر رفع‬ ‫ممنوعیت فعالیت برخی رشته های‬ ‫ورزشــی تعدادی از رشته های زیر‬ ‫فدراسیون همگانی مجاز به فعالیت‬ ‫شده اند و با اتخاذ تدابیر بهداشتی‬ ‫فعالیت انها بالمانع است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در این راســتا‬ ‫ایســتگاه هــای ورزش صبحگاهی‬ ‫در بوســتان هــای ســطح شــهر‬ ‫کرج و دیگــر شهرســتان ها اغاز‬ ‫بــه فعالیت کرده انــد گفت‪ :‬حفظ‬ ‫فاصلــه اجتماعی وتوجه به پروتکل‬ ‫ها مورد تاکید و نظارت ما اســت و‬ ‫این موضوع به شــکل مستمر رصد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اســفندیاری بــا اشــاره به نشســت‬ ‫مشــترک با کمیته هــای زیر مجموعه‬ ‫هیئت در هفته جاری گفت‪:‬هم اندیشی‬ ‫(ص) و ائمه معصومین (ســام اهلل علیها)‬ ‫بوده و از پر مدال ترین رشته های المپیکی‬ ‫نیز به شمار می اید‪.‬‬ ‫دادگر با اشــاره به فراز و نشــیب های‬ ‫ســال ‪ 98‬برای تیراندازی کشــور‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬ابتدای ســال در مســابقات اسیایی‬ ‫خــوب ظاهر نشــدیم اما در ادامــه و با‬ ‫تالش مجموعه ی فدراسیون‪ ،‬هیئت های‬ ‫ورزشی و ورزشکاران توانستیم با کسب ‪6‬‬ ‫ســهیمه المپیک‪ ،‬بهترین کسب سهمیه‬ ‫تاریخ تیراندازی کشــور در المپیک را به‬ ‫دست اوریم‪.‬‬ ‫وی اضافــه کرد‪ :‬هم اکنون در رشــته‬ ‫تفنگ بادی جزو ‪ 5‬قدرت اول دنیا هستیم‬ ‫و در ســایر رشــته های تیرانــدازی نیز‬ ‫پیشرفت محسوسی داشته ایم‪.‬‬ ‫رئیس فدراســیون با اشاره به وضعیت‬ ‫تیراندازی البرز خاطرنشــان کرد‪ :‬ورزش‬ ‫البرز از لحاظ زیر ســاخت با مشــکالت‬ ‫‪15‬‬ ‫الزم برای اجرای تقویم ورزشی در سال‬ ‫جــاری صــورت گرفت و پیشــنهادات‬ ‫خوبی برای رونق ورزش همگانی و دیگر‬ ‫فعالیت های مرتبط داده شد‪.‬‬ ‫سرپرست هیئت ورزش های همگانی‬ ‫اســتان البرز با بیان اینکه به زودی وبا‬ ‫اخذ مجوزهای الزم از فدراســیون دوره‬ ‫های مربیگری در سطوح مختلف برگزار‬ ‫می شود افزود‪ :‬در حال حاضر ‪ ۲۵۰‬نفر‬ ‫برای حضور در دوره های مربیگری ثبت‬ ‫نامی داریم ودر تالشــیم در کوتاه ترین‬ ‫زمان این دوره ها را به انجام برسانیم‪.‬‬ ‫وی در پایــان به نقــش فعاالنه این‬ ‫هیئت ورزشــی در مشــارکت در طرح‬ ‫همدلی ومواسات اشاره کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫این راســتا ‪ ۱۵۰۰‬بسته معیشتی میان‬ ‫نیازمندان از طریق این هیئت ورزشــی‬ ‫تهیه وتوزیع شــد ضمــن انکه هیئت‬ ‫های شهرســتان های ما نیــز در این‬ ‫بخش اقدامات درخــور توجه و خوبی‬ ‫را داشته اند‪.‬‬ ‫عدیده ای روبرو اســت امــا در عین حال‬ ‫از پتانسیل و توان بسیار باالیی برخوردار‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان این که " انتظارات فدراسیون‬ ‫از تیرانــدازی البرز باال اســت " ادامه داد‪:‬‬ ‫تعداد تیراندازان اســتان البرز نســبت به‬ ‫بســیاری از استانها قابل قبول تر است اما‬ ‫با توجه به ظرفیت و پتانســیل البرز باید‬ ‫بیشتر از این ها باشد‪.‬‬ ‫دادگــر با قدردانــی از حمایت و تعامل‬ ‫امــوزش و پرورش گفت‪ :‬می توان با بهره‬ ‫گیری از ســاح های خانگی و شــکاری‬ ‫مردم‪ ،‬مســابقات متعددی را برگزار و به‬ ‫سمت همگانی شــدن این رشته حرکت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کرد‪ :‬حفــظ هماهنگی با‬ ‫اداره کل‪ ،‬انتقاد پذیری و استفاده از تمام‬ ‫ظرفیت های اســتان‪ ،‬می تواند توسعه و‬ ‫پیشرفت تیراندازی البرز را تسریع بخشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫باشگاه های ورزشی‬ ‫تسهیالت‪ 16‬میلیون تومانی‬ ‫بهره مند میشوند‬ ‫نشست هماهنگی مســئوالن اماکن ورزشی ادارات‬ ‫ورزش و جوانان شهرســتان های اســتان البرز صبح‬ ‫امروز در سالن اجتماعات اداره کل برگزار شد‪.‬‬ ‫در این نشســت کــه کولیوند معاون توســعه امور‬ ‫ورزش اداره کل‪ ،‬عبیدی مسئول اماکن ورزشی اداره‬ ‫کل و مسئوالن اماکن ورزشی ادارات ورزش و جوانان‬ ‫شهرســتان های اســتان البرز حضور داشتند‪ ،‬نحوه‬ ‫بازگشایی و فعالیت باشگاه ها تشریح شد‪.‬‬ ‫همچنین مقرر شد ادارات ورزش و جوانان در اسرع‬ ‫وقت نســبت به اطالع رسانی و انجام هماهنگی های‬ ‫الزم به باشگاه ها اقدام نمایند‪.‬‬ ‫در این نشســت کولیوند معاون توسعه امور ورزش‬ ‫اداره کل با اعالم خبر فراهم شدن شرایط برای باشگاه‬ ‫های وئرزشــی جهت دریافت وام ‪ 16‬میلیون تومانی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬باشــگاه ها تنها تا پایــان خردادماه زمان‬ ‫دارند تا نسبت به دریافت وام اقدام نمایند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬وام ‪ 16‬میلیــون تومانی با ســود ‪12‬‬ ‫درصد در نظر گرفته شــده و ادارات ورزش و جوانان‬ ‫شهرستانها می بایست شرایط و ضوابط دریافت وام را‬ ‫به صورت کامل برای باشگاه ها تشریح کنند‪.‬‬ ‫کولیوند تاکید کرد‪ :‬این وام فقط به باشــگاه هایی‬ ‫اختصاص خواهد یافت که دارای بیمه و همچنین کد‬ ‫کارگاهی باشند‪.‬‬ ‫در ادامه عبیدی مسئول اماکن ورزشی اداره کل نیز‬ ‫عنوان کرد‪ :‬باز پرداخــت وام ‪ 16‬میلیون تومانی ‪24‬‬ ‫ماهه می باشد که ‪ 3‬ماه اول به عنوان زمان تنفس در‬ ‫نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬باشــگاه هایی که متقاضی دریافت‬ ‫وام هستند می بایست بیمه ماه های ابان‪ ،‬اذر و دی‬ ‫ســال ‪ 98‬را ثبت کرده باشند که در غیر این صورت‬ ‫وام به انها تعلق نخواهد گرفت‪.‬‬ ‫عبیدی تصریح کرد‪ :‬برای دریافت این وام ســخت‬ ‫گیری خاصی انجام نگرفته و باشگاه ها نیاز به ضامن‬ ‫ندارند و براحتی به وســیله پرداخت سفته می توانند‬ ‫وام را دریافت کنند‪.‬‬ ‫اسبقیان‪ :‬البرز استانی‬ ‫قهرمان پرور و ارزشمند‬ ‫برای ورزش کشور است‬ ‫رئیس فدراسیون ورزشــهای جانبازان و معلوالن‪،‬‬ ‫البرز را اســتانی قهرمان پرور و ارزشمند برای ورزش‬ ‫کشور ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫شــروین اســبقیان رئیس فدراســیون ورزشهای‬ ‫جانبازان و معلوالن اســتان البرز صبح امروز باحضور‬ ‫در مجمع سالیانه هیئت استان البرز اظهار کرد‪ :‬بسیار‬ ‫خرســندم که امروز در بین ورزشــکاران عزیز استان‬ ‫البرز و در این مجمع حضور پیدا کرده ام‪.‬‬ ‫وی بــا بیان این کــه " البرز موفقیــت های قابل‬ ‫توجهی در ورزش به دســت اورده است " گفت‪ :‬البرز‬ ‫اســتانی قهرمان پرور و ارزشمند برای ورزش است و‬ ‫همواره قهرمانان نــام اور و افتخار افرینی را تحویل‬ ‫کشور داده است‪.‬‬ ‫اسبقیان افزود‪ :‬مجموعه ی فدراسیون در کنار اداره‬ ‫کل ورزش و جوانان تمام توان و ظرفیت خود را برای‬ ‫حمایــت از ورزش جانبازان و معلــوالن البرز به کار‬ ‫خواهد بســت تا این هیئت روند رو به رشد خود را با‬ ‫سرعت بیشتری طی کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به شرایط بوجود امده در ورزش کشور‬ ‫بر اثر شیوع ویروس کرونا‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬حفظ سالمتی‬ ‫و روحیه ی ورزشکاران همواره در اولیت برنامه های‬ ‫فدراسیون قرار خواهد داشــت اما این باعث نخواهد‬ ‫شــد که به طور کلی فعالیت های ورزشی را تعطیل‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫رئیس فدراســیون ورزشــهای جانبازان و معلوالن‬ ‫اضافه کــرد‪ :‬باید بــا رعایت نــکات و پروتکل های‬ ‫بهداشــتی همچنان به فعالیت ادامه دهیم چرا که در‬ ‫غیر اینصورت با مشکالتی از قبیل افسردگی و مسائل‬ ‫روحی و جسمی ورزشکاران مان روبرو خواهیم شد‪.‬‬ ‫سال دوم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫شماره ‪13‬‬ ‫سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫هفته اول‬ ‫دبیر تحریریه و صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی‬ ‫‪ 1‬تیر ‪99‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز پذیرش اگهی‪09365129303 :‬‬ ‫‪ 29‬شوال ‪1441‬‬ ‫ادرس‪ :‬کرج‪ .‬چهارراه هفت تیر‪ .‬کوچه فدایی؛ تلفن‪0935 422 50 24 :‬‬ ‫‪ 16‬صفحه‬ ‫‪ 1000‬تومان‬ ‫دانـســتـن حـــق مــــردم اســت‬ ‫‪21 Jun 2020‬‬ ‫‪Sunday‬‬ ‫افتتاح ‪ ۱۰‬پروژه حوزه پسماند در نیمه ابتدایی امسال‬ ‫اهتمــام‬ ‫و یــژ ه‬ ‫شورا به‬ ‫منظــو ر‬ ‫ســاماندهی حلقه دره و‬ ‫تالش های بی وقفه سازمان‬ ‫مدیریت پســماند موجب‬ ‫شروع حرکتی جهادی در‬ ‫تامیــن زیرســاخت ها و‬ ‫بهبــود وضعیــت مرکز‬ ‫پردازش و دفع حلقه دره‬ ‫شــده که تتیجه ان بهره‬ ‫برداری از ‪ ۱۰‬پروژه در نیمه‬ ‫ابتدایی امسال خواهد بود‪.‬‬ ‫افزایش تولید پســماندها و‬ ‫اثرات ســوء بهداشتی‪ ،‬زیست‬ ‫محیطی‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی‬ ‫ناشــی از عدم مدیریت و دفع‬ ‫اصولی انها از جمله مهمترین‬ ‫چالشــهای جامعه شهری به‬ ‫ویژه کالنشهرها است‪.‬‬ ‫کالنشــهر کرج نیز با تولید‬ ‫روزانــه بیــش از ‪ ۸۰۰‬تــن‬ ‫پسماند و پذیرش پسماندهای‬ ‫استان البرز در مرکز پردازش‬ ‫و دفــع حلقه دره کــه روزانه‬ ‫بالغ بــر ‪ ۱۵۰۰‬تن اســت از‬ ‫این قاعده مســتثنی نبوده و‬ ‫نیازمند اعمال مدیریت اصولی‬ ‫و بهــره گیــری از روش ها و‬ ‫تکنولوژی های نوین در جهت‬ ‫حــذف و کاهــش حداکثری‬ ‫اثرات سوء ناشی از مدیریت و‬ ‫دفع این حجم از پسماند است‪.‬‬ ‫اهتمام ویژه شورای اسالمی‬ ‫شهر جهت ســاماندهی مرکز‬ ‫حلقــه دره و تــاش های بی‬ ‫وقفــه همکارانم در ســازمان‬ ‫مدیریت پســماند در ســال‬ ‫گذشته موجب شروع حرکتی‬ ‫جهادی در تامین زیرساختها و‬ ‫بهبود وضعیــت موجود مرکز‬ ‫پردازش و دفع حلقه دره بوده‬ ‫کــه نتیجه ان بهــره برداری‬ ‫یادداشت‬ ‫شنبه های پربرکت برای شهر‬ ‫کرج‬ ‫به قلم اکبرسلیم نژاد‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬به نوعی جمع بندی برنامه ریزی ها و ریل‬ ‫گذاری دوره پنجم شــورای شهر کرج است که در قالب‬ ‫افتتاح ده ها پروژه خرد و کالن عمرانی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬ورزشی‬ ‫و خدماتی متجلی شــده و به حمد الهی شنبه های هر‬ ‫هفتــه با خیر و برکت برای شــهرمان همراه خواهد بود‪،‬‬ ‫مــردم عزیز باید بدانند کــه افتتاحیه های امروز حاصل‬ ‫تدبیر دیروز اســت و ما بر عهد و پیمان خود با موکلین‬ ‫عزیزمان استوار مانده ایم‪.‬‬ ‫تیم کنونی مدیریت شــهری کرج بــا رویکرد اتحاد و‬ ‫همدلی در مسیر خدمت رســانی جهادی به شهروندان‬ ‫گام برداشته و تالش کرده تا طرحی نو براندازد؛ واژگانی‬ ‫همچون شــفافیت‪ ،‬شهرداری الکترونیک و چابک سازی‬ ‫منابع انسانی شــاید در شعارهای گذشــتگان به گوش‬ ‫رسیده باشند اما در دوره کنونی در صحنه اقدام عملیاتی‬ ‫شــده اند و اکنون شهروندان از مواهب و برکات ان بهره‬ ‫مند می شــوند‪« ،‬منافع شهر و شهروندان» خط قرمزی‬ ‫اســت که بنده و همکارانم هیچ گاه از ان عبور نکرده و‬ ‫نخواهیم کرد!‬ ‫فاز نخست مترو‪ ،‬فاز نخست بزرگراه شمالی‪ ،‬تقاطعات‬ ‫غیرهمسطح‪ ،‬ساماندهی و بهسازی معابر‪ ،‬پارکهای شهری‬ ‫و محله ای‪ ،‬نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی‪ ،‬احداث‬ ‫ابنیه و ســاختمانهای اداری‪ ،‬پارکینگ هــای طبقاتی‪،‬‬ ‫سراهای محله‪ ،‬ســالن های ورزشی و ده ها عنوان طرح‬ ‫و پروژه دیگر هدایای عمرانی مدیریت شــهری کرج در‬ ‫سال ‪ ۹۹‬به شهروندان هستند که در روزهای شنبه بهره‬ ‫برداری شده و تقدیم شهروندان گرامی می شوند‪ ،‬ارزش‬ ‫ریالی این پروژه افزون بر چند هزار میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫امید است با همت خانواده بزرگ مدیریت شهری کرج‬ ‫بتوانیم با افتتاح پروژه های عمرانی و خدماتی بخشی از‬ ‫محرومیت ها و کمبودهای موجود را مرتفع سازیم و اثار‬ ‫محرومیت را از چهره برخی محالت کم برخوردار شــهر‬ ‫بزداییم و دایره امکانات شــهری را برای دسترسی بهتر و‬ ‫اسان تر تمام کرجی ها گســترده تر سازیم‪ ،‬دستیبابی‬ ‫بــه این افق نیازمند کار و تالش شــبانه روزی و تبدیل‬ ‫تهدیدها به فرصت ها و جــذب منابع درامدی و تحقق‬ ‫بودجه ساالنه اســت و ما با گام های استوار قدم به این‬ ‫عرصه خطیر گذاشته ایم‪.‬‬ ‫از پــروژه های ذیــل در نیمه‬ ‫ابتدایی سال ‪ ۹۹‬خواهد بود‪:‬‬ ‫‪ -۱‬تکمیــل و بهره برداری‬ ‫از فاز یک لندفیل مهندســی‬ ‫بهداشتی با وســعتی بالغ بر‬ ‫‪ ۸‬هکتار‬ ‫‪ -۲‬تکمیــل و بهره برداری‬ ‫از لندفیل پسماندهای عفونی‬ ‫و پزشکی با وسعتی قریب به‬ ‫‪ ۲‬هکتار‬ ‫‪ -۳‬تکمیل و بهره برداری از‬ ‫فاز یک اســتحصال گاز مرکز‬ ‫دفن‬ ‫‪ -۴‬تکمیل عملیات بهسازی‬ ‫خطــوط پــردازش قدیــم‬ ‫کارخانه کمپوســت‪ ،‬احداث‬ ‫خط پردازش جدید ‪ ۲۵۰‬تنی‬ ‫و افزایــش ظرفیــت پذیرش‬ ‫کارخانه به ‪ ۸۰۰‬تن در روز‬ ‫‪ -۵‬طراحی و احداث پروژه‬ ‫بازچرخانی مهندسی شیرابه‬ ‫‪ -۶‬احداث مرکز کارواش و‬ ‫گند زدایی خودروهای حمل‬ ‫به قلم علی کمالی زاده شهردار کرج‬ ‫پسماند و مجتمع خدماتی در‬ ‫حلقه دره‬ ‫‪ -۷‬تکمیل و بهره برداری از‬ ‫شــبکه توزیع برق و روشنایی‬ ‫مرکز حلقه دره‬ ‫‪ -۸‬تکمیــل و بهره برداری‬ ‫از فــاز یک احــداث محوطه‬ ‫تخمیــر کــود کمپوســت با‬ ‫مصالح ‪ RCCP‬به مساحت‬ ‫سه هکتار‬ ‫‪-۹‬احداث مرکز شــماره ‪۲‬‬ ‫نگهداری ســگهای بالصاحب‬ ‫در باغستان‬ ‫‪ -۱۰‬ایجاد کمربند ســبز و‬ ‫توسعه جنگل کاری و احداث‬ ‫گلخانــه تحقیقاتــی با هدف‬ ‫تجاری سازی کود کمپوست‬ ‫افتتاح پــروژه های مذکور‬ ‫گامــی بــزرگ در جهــت‬ ‫مدیریت اصولی پســماندها و‬ ‫افزایش شــاخص های زیست‬ ‫محیطی کالنشهر کرج خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫«هر هفته افتتاح یک پروژه» راهبرد شهرداری کرج‬ ‫در نیمه دوم سال‬ ‫رئیس کمیسیون‬ ‫برنامــه و بودجه‬ ‫شورای شهر کرج‪:‬‬ ‫هر هفتــه افتتاح‬ ‫یک پــروژه می‬ ‫تواند راهبرد شهرداری کرج در نیمه‬ ‫دوم سال جاری باشد‪.‬‬ ‫فــرج اله ایلیــات در نطــق پیش از‬ ‫دستور در ابتدای صد و نود و چهارمین‬ ‫جلسه رسمی شورای اسالمی شهر کرج‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬با توجه به تاکید اعضای‬ ‫محترم بر تکمیل پروژه های نیمه تمام‬ ‫و اقدامات خوب در ســطح مناطق ‪۱۰‬‬ ‫گانه‪ ،‬اداره کل ارتباطات شــهرداری می‬ ‫تواند با جمع بنــدی اطالعات پروژه ها‬ ‫و پیش بینی زمــان بهره برداری از انها‬ ‫بــرای برگزاری افتتاح یــک پروژه طی‬ ‫هر هفته الی ده روز در نیمه دوم ســال‬ ‫جاری برنامه ریزی نماید‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشــاره به مشــکالت‬ ‫شــهروندان خواستار چاره اندیشی برای‬ ‫فاضالب شــهری خط ‪ ۴‬حصار شــد و‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به اینکه از نظر فنی امکان‬ ‫حفر چاه جذبی در ارتفاعات نیســت و‬ ‫توافقاتــی نیــز فی مابین شــهرداری و‬ ‫ســازمان اب جهت احداث تصفیه خانه‬ ‫فاضالب صورت پذیرفتــه‪ ،‬تقاضا داریم‬ ‫این توافق و وعده به مردم هرچه زودتر‬ ‫شکل عملیاتی به خود بگیرد و منطقه را‬ ‫از مشکالت زیست محیطی و بهداشتی‬ ‫دور نگه دارد‪.‬‬ ‫این مســئول اظهار کــرد‪ :‬همچنین‬ ‫شــهروندان از تغیییرات مکرر مدیریتی‬ ‫در برخی مناطق شهرداری کرج ناراضی‬ ‫هســتند و برغم اینکه مدیــران معزول‬ ‫موفــق به ارائــه عملکرد قابــل قبول و‬ ‫جلب رضایت شــهروندان شــده اند‪ ،‬در‬ ‫مدت زمــان کوتاهی‬ ‫جابــه جــا شــده و‬ ‫روانه منطقه یا بخش‬ ‫دیگری شــده اند که‬ ‫عدم ثبــات مدیریتی‬ ‫می تواند بــه تحقق‬ ‫اهداف میــان و بلند‬ ‫مدت مدیریت شهری‬ ‫اسیب بزند و مدیران‬ ‫را دچــار روزمرگــی‬ ‫و عــدم میــل بــه‬ ‫عملکــرد راهبردی و‬ ‫زیرساختی نماید‪.‬‬ ‫ایلیــات در پایــان‬ ‫از شــهردار کــرج تقاضا کــرد پس از‬ ‫اتمام محدودیت هــای دوره کرونا و در‬ ‫اســرع وقت نســبت به تعیین ساعت و‬ ‫روز مالقات هفتگی با شــهروندان اقدام‬ ‫نماید و گرچه ایشــان ارتباطات خوبی‬ ‫با شــهروندان در فضای مجازی دارند‪،‬‬ ‫برخــی موضوعات و مطالبــات صرفاً به‬ ‫صورت حضــوری قابل انتقال اســت و‬ ‫همه افراد به اینترنت دسترسی ندارد و‬ ‫امیدواریم هرچه ســریع تر این مهم در‬ ‫دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫فراخوان جشنواره «دختر موفق» شهر کرج منتشر شد‬ ‫جشــنواره دختر موفــق‪ ،‬ویژه‬ ‫بانوان شهر کرج با هدف شناسایی‬ ‫دخترهای نخبه‪ ،‬توانمند و اثرگذار‬ ‫استان البرز برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش پایــگاه خبری کرج امروز‪،‬‬ ‫این فراخوان با هدف شناسایی دخترهای‬ ‫نخبه‪ ،‬توانمند و اثرگذار منتشــر و زمان‬ ‫ثبت نام در این رویداد اغاز شده است‪.‬‬ ‫اهداف جشنـــواره‬ ‫بــ ه منظــور شناســایی و تجلیل از‬ ‫دختران برتـــر باهدف زمینـــه سازی‬ ‫ارزش های متعالی و رشد فرهنگ ایرانی‬ ‫اسالمی‪ ،‬خالقیت‪ ،‬تقویت فرهنگ‪ ،‬هنر‪،‬‬ ‫دختر موفــق در همه رشــته های‬ ‫ورزشی‬ ‫علم‪ ،‬ورزش‪ ،‬روحیــه خودباوری‪ ،‬ایجاد‬ ‫زمینه هــای مشــارکت در عرصه های‬ ‫فرهنگــی و هنــری و ارزش نهادن به‬ ‫ســاحت مقدس بانوان این مــرز وبوم‪،‬‬ ‫جشنـواره «دختر موفق» در روز دختر‬ ‫(ســالروز تولد حضــرت معصومه(س))‬ ‫برگزار می گردد‪.‬‬ ‫شرایط انتخاب‬ ‫قابلیت های گروه سنی ‪ ۱۰‬تا ‪ ۳۵‬سال‬ ‫تمام در این جشنواره مورد ارزیابی قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫محورهای موضوعی‬ ‫دختر موفق در همه رشته های هنری‬ ‫( تجســمی‪ ،‬نمایش‪ ،‬ادبیات‪ ،‬ســینما‪،‬‬ ‫موسیقی و‪) ...‬‬ ‫دختر موفــق در همه رشــته های‬ ‫فرهنگی‬ ‫دختر موفق در همه رشته های علمی‬ ‫مستندات موردنیاز‬ ‫مســتندات (گواهی‪ ،‬لوح های تقدیر‬ ‫و ‪ )...‬کســب مقام یا عنــوان صاحبان‬ ‫پژوهش‪ ،‬تالیف‪ ،‬تدریس‪ ،‬ترجمه‪ ،‬مقاالت‬ ‫تخصصی یا عمومی در جشــنواره های‬ ‫هنری‪,‬فرهنگی‪ ,‬ورزشی‪ ,‬علمی داخلی‬ ‫یا بین المللی‪.‬‬ ‫تقویم جشنواره‪:‬‬ ‫اخرین مهلت ثبت نام‪ :‬اول تیرماه‬ ‫داوری‪ :‬دوم تیر ماه‬ ‫اختتامیه جشــنواره و اعــام نفرات‬ ‫برگزیده‪ :‬ســوم تیر مــاه همزمان با روز‬ ‫دختر( والدت حضرت معصومه (س)) در‬ ‫تاالر شهیدان نژادفالح‬ ‫ادرس و شــماره تمــاس دبیرخانــه‬ ‫جشنواره‬ ‫کرج ‪ /‬بلوار ماهان ‪ /‬سازمان فرهنگی‬ ‫اجتماعــی ورزشــی شــهرداری کرج‪-‬‬ ‫‪34458697‬‬

آخرین شماره های هفته نامه عصر البرز

هفته نامه عصر البرز 12

هفته نامه عصر البرز 12

شماره : 12
تاریخ : 1398/12/20
هفته نامه عصر البرز 11

هفته نامه عصر البرز 11

شماره : 11
تاریخ : 1398/08/20
هفته نامه عصر البرز 10

هفته نامه عصر البرز 10

شماره : 10
تاریخ : 1398/04/17
هفته نامه عصر البرز 9

هفته نامه عصر البرز 9

شماره : 9
تاریخ : 1398/02/14
هفته نامه عصر البرز 8

هفته نامه عصر البرز 8

شماره : 8
تاریخ : 1397/12/11
هفته نامه عصر البرز 7

هفته نامه عصر البرز 7

شماره : 7
تاریخ : 1397/12/04
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!