هفته نامه عصر البرز شماره 12 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه عصر البرز شماره 12

صفحه بعد

هفته نامه عصر البرز شماره 12

هفته نامه عصر البرز شماره 12

‫سال دوم‬ ‫شماره ‪12‬‬ ‫هفته سوم‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪98‬‬ ‫‪ 16‬رجب ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪ 1000‬تومان‬ ‫‪11 Feb 2020‬‬ ‫‪Tuesday‬‬ ‫دانستن حق مردم است‬ ‫فوت ‪ ۷‬نفر در البرز به دلیل مسمومیت الکلی‬ ‫معاون دادستان عمومی و انقالب کرج با اعالم خبر مرگ هفت نفر در استان به دلیل مسمومیت الکلی‬ ‫گفت‪ :‬متاسفانه چندین نفر در استان دچار مسمومیت الکلی شده اند که تاکنون هفت نفر جان خود را از‬ ‫دست داده اند‪ .‬محمد اقایاری افزود‪ :‬این افراد با فریب محتواهای فضای مجازی و به گمان مقابله با کرونا یا‬ ‫درمان ان‪ ،‬اقدام به مصرف الکل متانول کرده بودند که پس از مسمومیت جان خود را از دست دادند‪ .‬وی‬ ‫با هشدار نسبت به عواقب جانی و صدمه مصرف الکل متانول به سالمت و بینایی تصریح کرد‪ :‬تحقیقات‬ ‫به منظور برخورد قضایی در خصوص افراد دخیل در این موضوع در جریان است‪.‬‬ ‫شهردار کرج‪ :‬ضدعفونی عمومی شهر به طور مداوم‬ ‫انجام می شود‬ ‫‪2‬‬ ‫البرز با انتخابات‬ ‫یازدهم نفس‬ ‫تازه کرد‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫شهردار فردیس‪:‬‬ ‫نصب ‪ ۱۵۰‬بنر‬ ‫اموزشی پیشگیری‬ ‫از ابتال به کرونا در‬ ‫فردیس‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫کرونا و دست های خالی کارگران‬ ‫‪3‬‬ ‫سرحدی‪:‬اتحادیه‬ ‫چایخانه داران در‬ ‫پافشاریبرای تعطیلی‬ ‫واحدهایزیرپوشش‬ ‫خود پیشقدم بوده است‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫سیــاســی‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال دوم‬ ‫سخن سردبیر ‪ -‬منصور جمشیدی‬ ‫البرز با انتخابات یازدهم نفس تازه کرد‬ ‫نقــش‪ ،‬اهمیــت و‬ ‫حساســیت انتخابــات در‬ ‫دنیــای پیچیــده و گاه‬ ‫متالطــم امروز بر کســی‬ ‫پوشــیده نیســت و براین‬ ‫اساس است که هیچ بدیلی‬ ‫جز برگزاری انتخابات برای‬ ‫اداره هرچــه بهتــر امــور‬ ‫جامعه را نمی توان‪ ،‬سراغ‬ ‫کــرد‪ ،‬به ویژه کــه اکنون‬ ‫رای گیــری و انتخــاب به‬ ‫یکــی از بهتریــن‪ ،‬عادالنه‬ ‫ترین و یگانه ترین راههای‬ ‫ممکن جهت ایجاد تغییر در جوامع مختلف بشــری تبدیل شده است‪.‬‬ ‫ایــن همان پدیده بــی نظیری اســت که ایرانیــان پس از پیــروزی انقالب‬ ‫اســامی‪ 36 ،‬دوره ان را تجربــه کــرده انــد و در اخریــن مــورد بــرای‬ ‫انتخــاب نماینــدگان خــود در مجلــس یازدهــم‪ ،‬پــای صندوق هــای رای‬ ‫رفتنــد و یک بار دیگر شــوق‪ ،‬شــور و شــعور خــود را به نمایش گذاشــتند‪.‬‬ ‫بــا این حال اما وقوع برخی حوادث و اتفاق های ناگــوار ماههای اخیر‪ ،‬همراه با‬ ‫بمب باران مســموم خبری و تبلیغاتی بدخواهان و دشــمنان بخصوص استکبار‬ ‫جهانی که از بدو پیروزی انقالب همواره ادامه داشــته اســت‪ ،‬به یازدهمین دوره‬ ‫انتخابات مجلس شورای اسالمی حساسیت و اهمیت ویژه ای بخشیده بود‪ ،‬لیکن‬ ‫برغم همه این کارشــکنی ها و شیطنت های رســانه ای و فضای مجازی‪ ،‬بازهم‬ ‫این مردم ایران اســامی بودند که دشمنان را همچون گذشته در دست یابی به‬ ‫اهداف شوم خود ناکام گذاشتند‪.‬‬ ‫به هرحال شــرایط در انتخابات مجلس یازدهم در اســتان البرز که دارای دو‬ ‫حوزه انتخابیه اصلی و سه کرســی نمایندگی در مجلس است‪ ،‬تاکنون به نحوی‬ ‫پیش رفته است که تکلیف دو کرسی این استان در مجلس یازدهم مشخص شده‬ ‫و کار یک کرســی نیز به دور دوم انتخابات کشیده شده است‪.‬‬ ‫با این حســاب ترکیب نمایندگان استان نوپای البرز بطور کلی تغییر کرده که‬ ‫بایــد ان را به فــال نیک گرفت‪ ،‬چراکه می تواند نقطــه قوتی برای تحوالت این‬ ‫اســتان در اینده نزدیک باشد‪ ،‬لذا جا دارد در اســتقبال از این تغییر به منتخب‬ ‫حوزه انتخابیه ســاوجبالغ‪ ،‬نظرابــاد و طالقان اقای علی حدادی و منتخب مردم‬ ‫حوزه انتخابیه کرج‪ ،‬فردیس‪ ،‬اشــتهارد و اسارا اقای مهدی عسکری که هر دو از‬ ‫نیروهای شــناخته شده‪ ،‬فعال و اشنا با مشکالت و معضالت استان محسوب می‬ ‫شــوند‪ ،‬تبریک گفت و منتظر تاثیر ناشــی از این تغییر و هوای تازه برای ایجاد‬ ‫تحرک و پویایی این استان بود‪.‬‬ ‫با این حــال هرچند امار رای دهندگان در ایــن دوره کاهش یافته اما نگاهی‬ ‫اجمالی به فضای انتخاباتی البرز نشــان می دهد که برخالف برخی غرض ورزی‬ ‫ها و بزرگنمایی ها و بازی با نرخ مشارکت مردم‪ ،‬ارزیابی فعاالن و صاحب نظران‬ ‫از حضوری اگاهانه و حســاب شــده‪ ،‬توام با درک شرایط خاص و حساس استان‬ ‫و کشــور به دالیل مختلف حکایت دارد که یکــی از این دالیل‪ ،‬نتیجه نهایی در‬ ‫هر دو حوزه انتخابیه اصلی اســتان است که برخالف همه پیش بینی ها و گمانه‬ ‫زنی هــا بود‪ ،‬بخصوص وقتی حجم عظیم تبلیغــات و صرف هزینه های هنگفت‬ ‫توســط برخی نامزدها را نیز به عنوان بخش دیگری از پازل انتخابات در اســتان‬ ‫البرز در نظر می گیریم‪.‬‬ ‫حــال‪ ،‬صرفنظر از انچه در مرحله دوم انتخابــات مجلس یازدهم برای دومین‬ ‫نماینده حوزه انتخابیه کرج‪ ،‬فردیس‪ ،‬اشــتهارد و اســارا رخ دهد‪ ،‬واقعیت تغییر‬ ‫کلــی در ترکیب و صورت بندی نمایندگان این دوره در قیاس با چند دوره اخیر‬ ‫اســت که بطور طبیعی توقع و انتظار رای دهنــدگان را افزایش خواهد داد‪ ،‬در‬ ‫عین حال باید ایــن توضیح را تکرار و تاکید کنم که باید منتظر نتایج این تغییر‬ ‫بود و اکنون برای داوری خیلی‪ ،‬خیلی زود است‪.‬‬ ‫بر همین اســاس‪ ،‬باوجود اینکه برخی رسانه ها و ویژه نامه ها اعم از استانی و‬ ‫سراســری بخصوص شــبکه های اجتماعی‪ ،‬فعالیت ها و تبلیغات انتخاباتی خود‬ ‫در حمایــت و جانبداری از نامزدهای مورد نظــر و گاه حتی علیه برخی دیگر از‬ ‫نامزدها را شــروع کرده بودند‪ ،‬ما کماکان بر همان شــعار خود مبنی بر برگزاری‬ ‫انتخاباتی پرشــور و سالم باقی ماندیم و صرفا در چهارچوب های قانونی انهم در‬ ‫مهلت و موعد مقرر به فعالیت ادامه دادیم‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬اکنــون با پایان رقابت های انتخاباتی و مشــخص شــدن منتخبان‬ ‫مردم‪،‬نشریه های عصر البرز و خبرفردیس اطالع رسانی درباره پیشینه و کارنامه‬ ‫اقای مهدی عســکری به عنوان منتخب مــردم را وظیفه خود می داند‪ ،‬از جمله‬ ‫اینکه او متولد سال ‪ 56‬کرج است و از نظر تحصیالت دانشگاهی در حال نگارش‬ ‫پایان نامه دکتری در فلسفه و حکمت است و ‪ 14‬سال سابقه تدریس در دانشگاه‬ ‫را نیز دارد‪ ،‬ضمن اینکه فهرســت طوالنی ســوابق مدیریتی و اجرایی او در این‬ ‫مجال اندک نمی گنجد و ضرورتی هم به برشــمردن انها وجود ندارد‪ ،‬چون او از‬ ‫جمله افراد و شــخصیت های شناخته شده اســتان است‪ ،‬لیکن از اینکه نماینده‬ ‫منتخب مردم اهل قلم‪ ،‬خبر و اطالع رسانی است باید خرسندی و شادمانی خود‬ ‫را از ته دل ابراز کنم‪.‬‬ ‫همچنین جدا از همه تجربه ها و توانمندیهای اقای عســکری اینکه او توانست‬ ‫بــا کمترین تبلیغات و هزینه‪ ،‬بیشــترین و باالترین رای را در این حوزه انتخابیه‬ ‫ازان خود کند‪ ،‬بسیار ارزشمند و واجد اهمیت است‪ ،‬چراکه همین جلب و جذب‬ ‫نظــر و رای مردم‪ ،‬باالترین معیار و مالک برای رســانه هــا از جمله عصر البرز و‬ ‫خبرفردیس اســت که بتوانند در فضایی همدالنــه و تعامل برانگیز با بهره گیری‬ ‫از تغییر و هوای تازه ایجاد شــده‪ ،‬در همــکاری نزدیک با نماینده منتخب مردم‬ ‫وظیفه و مســوولیت اطالع رسانی خود را به نحو مطلوب به انجام برساند‪ ،‬روند و‬ ‫رویکردی که ما از بدو فعالیت رســانه ای از ادوار گذشته تاکنون حفظ و رعایت‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫از طرفی با توجه به اینکه اقای عســکری به عنوان منتخب مردم و شخصیتی‬ ‫که در جایگاه و مســوولیت های مختلف اســتان طی ســالهای متمادی در حال‬ ‫انجام وظیفه بوده اســت‪ ،‬تردیدی نیست که نسبت به کمبود و کاستی های این‬ ‫حوزه انتخابیه از شــناخت و اشــراف کافی برخوردار است‪ ،‬به ویژه که این درک‬ ‫و اگاهی را با تحلیل و نگرش خود نســبت به مسایل خرد و کالن استان به انحا‬ ‫مختلف نشــان داده است که در اخرین مورد و به عنوان نمونه می توان به بیانیه‬ ‫قدردانی از مردمی که به او رای داده اند‪ ،‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫از انجا که مجموعه رســانه ای ما نیز با این بیانیه مفید‪ ،‬گویا و رســا احساس‬ ‫همدلی و اشــتراک نظر دارد‪ ،‬تصمیم گرفتم این مقال را با یکی دو جمله از این‬ ‫بیانیــه به پایان ببرم و همچنان امیدوار باشــم که مفهــوم و محتوای این بیانیه‬ ‫توســط کســانی که در موقعیت‪ ،‬جایگاه و نهاد انتخابی و حتی انتصابی دیگری‬ ‫ساکنان این استان را نمایندگی می کنند‪ ،‬الگو قرار گیرد و الزم است انان بدانند‬ ‫کــه افکار عمومی و شــهروندان البرزی نمایندگان خود را از روی عملکردشــان‬ ‫قضاوت و داوری خواهند کرد‪.‬‬ ‫اقای عســکری یکی از منتخبان حوزه انتخابیه کرج‪ ،‬فردیس‪ ،‬اشتهارد و اسارا‬ ‫در مجلس یازدهم‪ ،‬در بخشی از این بیانیه اورده است‪ :‬باید دست ملتی را بوسید‬ ‫که اگرچه از ناکارامدی برخی مســئولین گالیه مندند اما همچنان برای تغییر در‬ ‫وضع موجود ایســتاده اند‪ ،‬بویژه مردم نجیب و صبور کرج‪ ،‬فردیس و اشتهارد که‬ ‫این بار قواعد و کلیشه هایی که معموال بر صندوق رای حاکم هستند را شکستند‬ ‫و نسبت به تبلیغات نجومی‪ ،‬پاسخی شایسته دادند‪.‬‬ ‫او در ایــن بیانیــه با تاکید براینکه به خط کشــی هــای مصنوعی بین جامعه‬ ‫قایل نیســت‪ ،‬ادامه داده است‪ :‬این مهم‪ ،‬نشــان داد اگر بخواهیم و اراده جمعی‬ ‫داشته باشــیم؛ باهم «می توانیم» در مسیر «تغییر» حرکت کنیم‪ ،‬بنابراین ما نیز‬ ‫همانگونه که در این مقال و مجال ســعی کردیم مد نظر قرار دهیم به این تغییر‬ ‫و حرکت به ســمت پیشــرفت باور داریم و معتقدیم که البرز در یازدهمین دوره‬ ‫انتخابات مجلس شورای اسالمی نفسی تازه کرد و باید قدر این تغییر و تحول را‬ ‫دانســت و در رسیدن به هدف نهایی‪ ،‬ذره ای کوتاهی نکرد‪.‬‬ ‫شماره ‪12‬‬ ‫هفته سوم‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1398‬‬ ‫سیر شیوع کرونا در‬ ‫البرز نزولی است ولی‬ ‫پیشگیری ادامه دارد‬ ‫نماینده عالی دولت در اســتان‬ ‫البرز گفت‪ :‬ما پشــت سر دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی اســتان حرکت می‬ ‫کنیم و هر کجا نیازی به مساعدت‬ ‫بود باید اعالم کننــد تا مجموعه‬ ‫اســتان بیش از گذشته برای رفع‬ ‫موانع بسیج شوند‪.‬‬ ‫دکتر شــهبازی در کمیته اســتانی‬ ‫مبارزه با کرونا که روز یکشنبه در سالن‬ ‫شهدای دولت استانداری برگزار شد‪ ،‬با‬ ‫قدردانی از تالش هــای مجموعه علوم‬ ‫پزشکی اســتان‪ ،‬بویژه رییس دانشگاه‬ ‫علــوم پزشــکی‪ ،‬افزود‪ :‬ایــن مجموعه‬ ‫در ایــن چنــد روز به واقــع مجاهدت‬ ‫کردند‪ ،‬معاونان دانشــگاه علوم پزشکی‬ ‫و مســئوالن مربوطه در شهرســتان ها‬ ‫تالش های بسیاری دارند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه در این سلســله‬ ‫نشســت ها تمامی مشــکالت‪ ،‬موانع و‬ ‫مطالبات مردم بصورت شــفاف مطرح‬ ‫شد و رسیدگی شــد‪،‬ادامه داد‪ :‬البرز با‬ ‫توجه به ویژگی هــای خاصی که دارد‬ ‫در مواجهه با این بیماری می توانســت‬ ‫شــرایط بســیار پیچیده ای نسبت به‬ ‫سایر استان ها داشــته باشد چراکه در‬ ‫همســایگی اســتان هایی هستیم که‬ ‫کریدور جمعیتی بزرگ و اســیب پذیر‬ ‫بلحاظ اپیدمی این بیماری است‪.‬‬ ‫شــهبازی گفت‪ :‬این بیماری سرعت‬ ‫انتشــار باالیی دارد ولــی روند مراجعه‬ ‫بیماران مشــکوک به کرونا در البرز رو‬ ‫به کاهش است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در چند روز گذشته حجم‬ ‫باالیی از مواد ضدعفونی کننده و ماسک‬ ‫در استان تولید شده و حتی واحدهایی‬ ‫اعــام کردند کــه برای خــروج از این‬ ‫وضعیت امــاده ارائه خدمــات رایگان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫اســتاندار البرز اضافه کرد‪ :‬در چنین‬ ‫شــرایطی انتظار می رود دستگاه هایی‬ ‫کــه کار رصد و مقابله با احتکار را دارند‬ ‫همچنان بــا قدرت به کار خــود ادامه‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اکنون مجموعه اســتان‬ ‫ید واحد شــدند تــا در مســیر مقابله‬ ‫و پیشــگیری از شــیوع کرونا ویروس‬ ‫اقدامات الزم را داشته باشند‪.‬‬ ‫شــهبازی با بیان اینکــه در یکی از‬ ‫جلسات اســتان مصوب شــد تا زمانی‬ ‫که نیــاز بازار البرز به مــواد ضدعفونی‬ ‫کننده و ماسک برطرف نشده‪ ،‬تولیدات‬ ‫این حوزه از استان خارج نشود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بدنبال ایجاد ترس و وحشــت در استان‬ ‫نیستیم چراکه شــرایط البرز علی رغم‬ ‫تراکم باالی جمعیت‪ ،‬بحرانی نیست‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬باید همچنان با اتحاد‬ ‫و انسجام‪ ،‬همراه و یاور هم باشیم چراکه‬ ‫با مچ گیری و فرافکنی نمی توانیم راه را‬ ‫صحیح طی کنیم‪.‬‬ ‫شــهبازی گفت‪ :‬همت اســتانی برای‬ ‫مقابله با کرونا ویروس مضاعف است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هر انچــه الزم بود برای‬ ‫تسهیل و ســاماندهی امور انجام دادیم‪،‬‬ ‫اکنــون باید دســتگاه هــای نظارتی با‬ ‫جدیت بیشــتری پای کار باشــند و با‬ ‫متخلفان برخورد کنند‪.‬‬ ‫شهبازی ادامه داد‪ :‬پس از این نشست‬ ‫به بازدید از مراکز درمانی خواهیم رفت‪،‬‬ ‫چراکه در شرایط خاصی هستیم و باید‬ ‫به بررســی روند امور به صورت میدانی‬ ‫بپردازیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر ضرورت همپوشــانی‬ ‫دســتگاه های مرتبط با یکدیگر‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باید ترددهای مبادی شــهرهای استان‬ ‫مورد بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫اســتاندار البرز افــزود‪ :‬در خصوص‬ ‫کاهش ســاعات اداری اســتان‪ ،‬برخی‬ ‫دســتگاه ها امور بســیار مهمی دارند‬ ‫که باید در زمان خاصی پیگیری شــود‪،‬‬ ‫بنابراین تردد کارکنان باید با صالحیت‬ ‫مدیران مربوطه کاهش یا افزایش یابد‪.‬‬ ‫شــهبازی خاطرنشــان کرد‪ :‬دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی اســتان باید در خصوص‬ ‫نیاز دارویی‪ ،‬اطالعــات را در اختیار ما‬ ‫بگذارد که در صورت لــزوم هماهنگی‬ ‫برای تهیه اقالم صورت گیرد‪.‬‬ ‫شهردار کرج‪ :‬ضدعفونی عمومی شهر به طور مداوم انجام می شود‬ ‫شهرداری کرج زودتر از سایر دستگاه‬ ‫ها برای مقابله با کرونا اقدام کرد‪.‬‬ ‫دکتر علی کمالی زاده در یکصد و هشــتاد‬ ‫و ششــمین جلسه شورای شــهر کرج‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬با وجود تغییر ســاعت کار به منظور‬ ‫پیشگیری از شیوع ویروس کرونا؛ بخش های‬ ‫خدمت رســان طبق ســاعت کاری گذشته‬ ‫(‪ ۷:۳۰‬الــی ‪ )۱۴:۳۰‬در محل کار حضور پیدا‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬معاونت حمــل و نقل ترافیک‪،‬‬ ‫ســازمان فرهنگی و حوزه های ستادی مثل‬ ‫رفــاه‪ ،‬امور اداری و معاونــت برنامه ریزی که‬ ‫مثل سایر قسمت ها با ارباب رجوع سر و کار‬ ‫ندارند ســاعات ‪ ۹‬تا ‪ ۱۲‬در محل کار حضور‬ ‫می یابند‪.‬‬ ‫شهردار کرج در ادامه با اشاره به اینکه این‬ ‫دســتگاه زودتر از ســایر بخش های اجرایی‬ ‫برای مقابله با کرونا و جلوگیری از شــیوع ان‬ ‫اقدام کرد‪ ،‬گفت‪ :‬اولیــن زنگ خطر کرونا در‬ ‫شهر را شهرداری به صدا دراورد‪.‬‬ ‫کمالی زاده اضافه کرد‪ :‬اولین فوتی ویروس‬ ‫کرونا که در مسیر قزوین به تهران جان سپرد‬ ‫به بهشــت ســکینه (س) منتقل شد که در‬ ‫همان ســاعت زنگ خطــر کرونا در کرج زده‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این مســئول در ادامه با اشــاره به اقدامات‬ ‫شهرداری برای پیشــگیری از شیوع ویروس‬ ‫افزود‪ :‬ضــد عفونی کردن ناوگان حمل و نقل‬ ‫عمومی اعم از تاکسی ها و اتوبوس ها از جمله‬ ‫این اقدامات به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬همچنین شــهرداری کرج اقدام‬ ‫اعضای شورا در خصوص اطالعات عملکردی‬ ‫است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬مدیران توجه داشته باشند‬ ‫ایــن قابــل قبول نیســت کــه بخاطر نقص‬ ‫اطالعات‪ ،‬مدیریت شهری با شورا دچار چالش‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این مســئول با بیان اینکه اعضای شورای‬ ‫پنجم ایــده ال هایی دارند کــه عالقمند به‬ ‫تحقق ان در دوره خود هســتند‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬تالش مجموعه مدیریت شــهری اجرای‬ ‫ایده های نوین برای خدمات رســانی به شهر‬ ‫است و مدیران در این راستا باید اهتمام ویژه‬ ‫ای داشته باشند‪.‬‬ ‫بــه ضدعفونی کردن کلیه فضاهای شــهر به‬ ‫ویژه اماکن عمومی مانند دادگاه ها‪ ،‬مساجد‪،‬‬ ‫امامــزاده ها‪ ،‬پارک ها و بوســتان ها و ‪ ...‬که‬ ‫مردم در انجا زیاد تردد دارند‪ ،‬کرده است‪.‬‬ ‫شــهردار با بیان اینکه ســتاد مرکز و چند‬ ‫منطقه نیز به دســتگاه تب سنج مجهز شده‬ ‫اند‪ ،‬افــزود‪ :‬ارباب رجوع و پرســنلی که تب‬ ‫باالیی دارند اجازه ورود به شهرداری را ندارند‬ ‫و برای استراحت به منزل هدایت می شوند‪.‬‬ ‫تالش ما پاســخ به سوال اعضای شورا‬ ‫در کوتاه ترین زمان ممکن است‬ ‫مجموعــه مدیریت شــهری بــرای اجرای‬ ‫ایده های نوین در خدمات رســانی به شهر و‬ ‫شهروندان تالش می کند‪.‬‬ ‫کمالــی زاده از معاونیــن خــود و مدیران‬ ‫مناطق و روسای سازمان ها خواست تا سوال‬ ‫های اعضای شورا در کوتاه ترین زمان ممکن‬ ‫پاسخ داده شود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه برخی از سوال های‬ ‫طرح استقبال از بهار اغاز شود‬ ‫شــهردار کرج با اشــاره به نزدیک شدن به‬ ‫ایام نوروز و ضرورت تنظیف شهر‪ ،‬گفت‪ :‬طرح‬ ‫استقبال از بهار اغاز شود‪.‬‬ ‫کمالی زاده با اشاره به اینکه طرح استقبال‬ ‫از بهار همه ســاله به دبیری معاونت خدمات‬ ‫شهری برگزار می شود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این طرح‬ ‫بالفاصله بعد از انتخابات اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی بر زیباســازی ورودی های شهر تاکید‬ ‫کرد و گفت‪ :‬ورودی بیلقــان و میدان حافظ‬ ‫محل عبور مسافران نوروزی است و خاطراتی‬ ‫که از کرج در ذهن مسافران می ماند به نمای‬ ‫این ورودی ها بستگی دارد‪.‬‬ ‫این مســئول همچنین ادامــه داد‪ :‬ترمیم‬ ‫اســفالت‪ ،‬بهســازی چراغ هــا‪ ،‬عالئم‪ ،‬رنگ‬ ‫امیزی تابلوها و شستشــوی جــداول‪ ،‬اماده‬ ‫ســازی پک های فرهنگی و برپایی ایســتگاه‬ ‫های استقبال از زائران‪ ،‬مواردی است که باید‬ ‫به صورت جدی به ان رسیدگی شود‪.‬‬ ‫مراجعان مجتمع های قضایی الربز نوبت الکرتونیکی بگیرند‬ ‫رییس کل دادگستری استان البرز اعالم‬ ‫کرد کــه مراجعان برای حضور در مجتمع‬ ‫های قضایی اســتان نوبت الکترونیکی‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫حسین فاضلی هریکندی افزود‪ :‬از ‪ ١٩‬اسفند‬ ‫هــر گونه مراجعه به واحدهــای قضایی به جز‬ ‫در مــوارد ضروری با اخذ نوبت ممکن اســت و‬ ‫مراجعان پس از اخذ نوبت از طریق ســایت به‬ ‫بر اســاس وقت های تعیین شده به واحدهای‬ ‫قضایی مراجعه کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته‬ ‫دادگستری اســتان برای مقابله با شیوع کرونا‬ ‫گفت‪ :‬در خصوص زندانیان قرنطینه ســه الیه‬ ‫تشــکیل شــده و کلیه ورودی و خروجی های‬ ‫زندانیان بر اساس تدابیر اتخاذ شده مورد بررسی‬ ‫دقیق قرار می گیرد‪.‬‬ ‫رییس کل دادگســتری البرز ادامــه داد‪ :‬در‬ ‫خصوص مراجعان به دادگستری نیز تالش شده‬ ‫جز در موارد ضروری از احضار متهم و یا اصحاب‬ ‫دعاوی به دادسرا و محاکم خودداری شود‪.‬‬ ‫فاضلی هریکندی با اشاره به راه اندازی سامانه‬ ‫الکترونیکی خدمات قضایی گفت‪ :‬اصحاب دعوا‪،‬‬ ‫وکال و یا نمایندگان قانونی تنها از طریق مراجعه‬ ‫بــه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می توانند‬ ‫اقدام به طرح دعوا یا ارایه الیحه و ادله کنند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬با استناد به بند پنج بخشنامه‬ ‫معاون اول قوه قضائیه‪ ،‬اوقات رسیدگی در پرونده‬ ‫های حقوقی که حسب نظر شعبه مربوطه حضور‬ ‫اصحاب دعوی ضروری است تجدید شده و در‬ ‫ســایر موارد با اخذ الیحه‪ ،‬رســیدگی و اتخاذ‬ ‫تصمیم خواهد شــد؛ همچنیــن در خصوص‬ ‫دعاوی جدید حقوقی و خانواده‪ ،‬اوقات رسیدگی‬ ‫بــرای بعد از فروردین ماه ‪ ۱۳۹۹‬تعیین خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رییس شورای قضایی استان البرز در خصوص‬ ‫اقدامات انجام شــده برای کارکنــان قضایی و‬ ‫اداری نیز متذکر شد‪ :‬برای رسیدگی به پرونده‬ ‫ها و شکایات جدید‪ ،‬شعب خاصی از دادسراهای‬ ‫سطح اســتان در نظر گرفته شــده و براساس‬ ‫بخشــنامه ابالغی معاون اول قوه قضائیه مقرر‬ ‫شد سایر قضات دادسرا و نیز در محاکم حقوقی‪،‬‬ ‫کیفری‪ ،‬خانواده و تجدیدنظر در صورت تمایل‬ ‫بتوانند با هماهنگــی مدیران واحدهای قضایی‬ ‫بــرای انجام امور محوله از جمله رســیدگی به‬ ‫پرونده های معوق‪ ،‬اقدام به دورکاری کنند‪.‬‬ ‫شهردار فردیس‪ :‬نصب ‪ ۱۵۰‬بنر اموزشی پیشگیری از ابتال به کرونا در فردیس‬ ‫شــهردار فردیس از نصب ‪ ۱۵۰‬بنر‬ ‫اموزشی پیشگیری از ابتال به کرونا در‬ ‫این شهر خبر داد‪ .‬‬ ‫دکتر محمد خسرو زاده‪ ،‬با اشاره به اینکه‬ ‫مدیریت شــهری فردیس از ابتدای قضیه‬ ‫ابتالء به ویروس کرونا در اســتان البرز‪ ،‬با‬ ‫تمام توان در راستای اطالع رسانی‪ ،‬فرهنگ‬ ‫ســازی و مقابله با این ویروس اقدام کرده‬ ‫اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تا کنــون بیش از ‪۱۵۰‬‬ ‫بنر در راســتای اطالع رســانی و اموزش‬ ‫پیشــگیری از ابتالء به ویــروس کرونا در‬ ‫فردیس نصب شده است‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا بیان اینکــه همکارانم‬ ‫در ســازمان فرهنگی‪ ،‬ورزشی و اجتماعی‬ ‫شهرداری فردیس نسبت به توزیع بیش از‬ ‫‪ ۱۰‬هزار بروشور اموزش پیشگیری از ابتالء‬ ‫به ویروس کرونا در شــهر اقــدام کرده اند‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬همچنین بیش از ‪ ۳‬هزار پوستر‬ ‫در شــهر نصب و ‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬پیامک‬ ‫اموزشــی نیز در همین راستا به شهروندان‬ ‫ارسال شده است‪.‬‬ ‫شهردار فردیس در بخش دیگری با بیان‬ ‫اینکه همکارانم در حوزه خدمات شــهری‬ ‫شــهرداری فردیس نســبت به ضد عفونی‬ ‫نقاط مختلف شــهر اقدام می کنند‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬برای پیشــگیری از شیوع کرونا الزم‬ ‫اســت ســطوحی که شــهروندان با ان در‬ ‫تماس هســتند همچون جــداره دیوارها‪،‬‬ ‫پل های عابر پیاده‪ ،‬ســرویس های بهداشتی‬ ‫پارک و بوســتان های شهر‪ ،‬مساجد‪ ،‬ادارات‬ ‫خدمات رســان و غیره ضد عفونی شــوند‬ ‫که مدیریت شــهری فردیس در این راستا‬ ‫نسبت این مهم به طور مداوم اقدام می کند‪.‬‬ ‫خســرو زاده با اشــاره به اینکه در صدد‬ ‫هستیم نسبت به توزیع پکیج های اموزشی‬ ‫و پیشــگیری از ابتالء به ویروس کرونا در‬ ‫شهر اقدام کنیم‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬حفظ سالمتی‬ ‫شــهروندان برای مدیریت شهری فردیس‬ ‫از اهمیت باالیی برخوردار اســت و در این‬ ‫راستا از هیچ تالشی فروگذار نخواهیم بود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن همکاری شــهروندان در‬ ‫ریشه کن کردن ویروس کرونا را مهم اعالم‬ ‫کرد و افزود‪ :‬از شهروندان می خواهیم که از‬ ‫ســفرهای غیر ضروری بپرهیزند و در خانه‬ ‫خود بمانند تا این وضعیت به پایان برســد؛‬ ‫مدیریت شهری فردیس در راستای افزایش‬ ‫ارامش و امنیــت تا پایان وضعیت اضطرار‪،‬‬ ‫با شــیوع ویروس کرونا مقابله می کند و در‬ ‫کنار مردم خواهد بود‪.‬‬ ‫شهردار فردیس عنوان کرد‪ :‬تا عادی شدن‬ ‫شرایط شهر به همراه همکارانم در راستای‬ ‫افزایش خدمات رسانی به شهروندان از هیچ‬ ‫تالشی فروگذار نخواهیم بود‪.‬‬ ‫اجـتمـاعـی‬ ‫ویــروس کرونا‪ ،‬مهمــان ناخوانده ای که‬ ‫حدود سه هفته است به کشورمان امده و از‬ ‫روزی که پایش به ایران باز شــده‪ ،‬همه قشر‬ ‫ها از جمله کارگران به صورت مستقیم و غیر‬ ‫مستقیم درگیر تبعات یا عوارض ان شده اند‪.‬‬ ‫با انتشار اخباری مبنی بر مبتال شدن تعدادی از‬ ‫هموطنان به ویروس کرونا‪ ،‬عزم جدی برای مقابله‬ ‫با گســترش این بیماری اغاز شــده اگر چه کم و‬ ‫کاستی های بسیاری وجود دارد که نمی توان منکر‬ ‫ان شد‪.‬‬ ‫مطالب زیادی بیان شــد از شست و شوی مرتب‬ ‫دســت ها‪ ،‬در خانــه ماندن‪ ،‬ضدعفونــی کردن و‬ ‫بسیاری موارد دیگر که با هدف پیشگیری از شیوع‬ ‫این ویروس به صورت مرتب به خصوص در فضای‬ ‫مجازی در حال انتشار است‪.‬‬ ‫بــه مردم به خصوص افراد ســالمند و کســانی‬ ‫که دارای بیماری پیش زمینه ای هســتند‪ ،‬نکات‬ ‫بســیاری یاداوری شده که بایستی رعایت کنند تا‬ ‫جلوی ســرایت هر چه بیشــتر این ویروس گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اما یکی از بخش ها و اقشــاری که کمتر به انها‬ ‫پرداخته شــده بخــش صنعت و کارگران اســت‪،‬‬ ‫اقتصــاد و صنعت که پایه توســعه کشــوربوده و‬ ‫کارگران که به عنوان بخش مهم و اساسی این پایه‬ ‫می باشــند و ســامت انها نقش زیادی در توسعه‬ ‫کشور و تامین نیازهای شرایط حال کشور دارد‪.‬‬ ‫پــای صحبت مردم نشســتیم از کم و کاســتی‬ ‫هایشــان گفتند‪ ،‬کارمندان‪ ،‬بیماران‪ ،‬بیمارســتان‬ ‫ها ‪ ،‬اما در این میان قشــری که باید از ان ســخن‬ ‫فراوان به میان اید کارگران هســتند و استان البرز‬ ‫به عنــوان قطب صنعتی و تولیدی کشــور بخش‬ ‫قابــل توجهی از جمعیت ان را کارگران تشــکیل‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫جمعیت کارگری در البرز‬ ‫البرز با داشــتن ســه هزار و ‪ ۵۰۰‬واحد تولیدی‬ ‫و صنعتی به عنوان قطب صنعت در کشــور مطرح‬ ‫اســت‪ ،‬وجود این تعــداد واحد صنعتــی بزرگ ‪،‬‬ ‫متوسط و کوچک اهمیت صنعتی ان را در کشور‬ ‫دوچندان کرده است ‪ ،‬صنایعی که افزون بر تامین‬ ‫نیازهای داخلی در زمینــه های مختلف از جمله‬ ‫مــواد ضد عفونی کننده و بهداشــتی در بازارهای‬ ‫منطقــه ای و جهانی جایگاه خاصــی دارد اما در‬ ‫شــرایط کرونایی امروز باید با وسواس و حساسیت‬ ‫خــاص وضعیت جامعه کارگــری و تولیدی ان را‬ ‫بررسی کرد و نیازها را پاسخ گفت ‪.‬‬ ‫‪ ۱۳۰‬هــزار کارگر در ایــن واحدهای تولیدی و‬ ‫صنعتی مشغول به فعالیت هستند‪ ،‬و اگر جمعیت‬ ‫کاری مراکز خدماتی را در نظر بگیریم حدود ‪۴۶۰‬‬ ‫هزار نفر از جمعیت ســه میلیون نفری اســتان را‬ ‫کارگران تشکیل می دهند و این امر نشان دهنده‬ ‫اهمیت توجه به این مهم اســت که بایستی برای‬ ‫ســامت این قشــر از جامعه که نقش زیادی در‬ ‫توسعه استان و کشور دارند اقدامات جدی صورت‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫کارگرانی که به خصوص در ایام پایانی سال باید‬ ‫ســاعت های بیشــتری را در محیط های کارگری‬ ‫باشند‪ ،‬تولید کشــور در دستانشان است ‪ ،‬این در‬ ‫حالی اســت که اگر به وضعیت سالمت و بهداشت‬ ‫شان انچنان که باید توجه نشود‪ ،‬نه تنها خود فرد‬ ‫و اطرافیانش بلکه می تواند صنعت و اقتصاد کشور‬ ‫را نیز فلج کند‪.‬‬ ‫قشری که اگر سالم باشند صنعت کشور نیز سالم‬ ‫و روپا اســت و اگر خدایــی ناکرده این ویروس که‬ ‫قدرت شیوع ان بسیار گسترده است دامن یکی از‬ ‫ایــن کارگران را بگیرد‪ ،‬می تواند همزمان با درگیر‬ ‫کردن چندین نفر دیگر از کارگران در نهایت سبب‬ ‫اســیب رســاندن به بخش صنعت و اقتصاد کشور‬ ‫شود‪.‬‬ ‫کرونا در کمین است‬ ‫دســت های خالــی کارگران در میــان مافیای‬ ‫سنگین ماسک‪ ،‬مواد ضدعفونی و برخی تبعیض ها‪،‬‬ ‫امروزه به خوبی در حال نمود کردن است‪ ،‬ساعات‬ ‫کاری کارمنــدان دولت در اســتانی مانند البرز در‬ ‫حالــی کاهــش یافته که در این میــان حتی یک‬ ‫ساعت هم از ساعت کاری کارگران کم نشده است‪.‬‬ ‫وقتی پای درد دل هایشان می نشینید گله های‬ ‫همیشگی مانند عقب ماندن حقوق‪ ،،‬کاهش قدرت‬ ‫خرید ‪ ،‬تاخیر اقســاط و بدهی ها و صدها مشکل‬ ‫دیگر ردیف می شــود و اینک نیــز ویروس کرونا‬ ‫نگرانی مضاعف برای انان و خانوادهایشان است‪.‬‬ ‫از صحبت کردن می ترسند اگر چه شاید چندین‬ ‫ماه است که حقوق هم نگرفته باشند اما می ترسند‬ ‫که بیان کنند حرف هایشان که نکند همین حقوق‬ ‫تاخیری را نیز از دست بدهند‪ ،‬وقتی این اطمینان‬ ‫خاطر را می دهیــم که نیامدیم برایتان مشــکل‬ ‫درســت کنیم هدف مان تنها حفظ ســامت شما‬ ‫است‪ ،‬باز هم با شــک حرف می زنند البته به این‬ ‫شرط که نامی از انها نبریم‪.‬‬ ‫گفت و شنود با کارگران‬ ‫امیر کارگر جوان ‪ ۳۰‬ساله ای که با وجود جوان‬ ‫بودن اما سالها است که بار یک خانواده پرجمعیت‬ ‫را به دوش می کشد‪ ،‬در یک واحد تولیدی در یکی‬ ‫از شهرک های صنعتی البرز فعالیت می کند‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬برای رســیدن بــه محل کار صبح‬ ‫ها ســاعت ‪ ۶‬از خانه بیرون می زنــم‪ ،‬صبحانه را‬ ‫در منــزل صرف می کنم‪ ،‬قبل از همه گیر شــدن‬ ‫ویــروس کرونا‪ ،‬ناهــار را در خود واحــد به همراه‬ ‫دیگر کارگران صرف مــی کردیم اما در حالی باید‬ ‫تا ســاعت ‪ ۱۶‬در محل کار حضور داشته باشیم که‬ ‫رستوران تعطیل و با خود هم نباید غذایی بیاوریم‪.‬‬ ‫این کارگر گفت که خدا کند هیچگاه پای کرونا‬ ‫در بخش تولید باز نشود البته دعا می کنم که این‬ ‫بال از سر مردم ایران و جهان دور شود‪.‬‬ ‫شرایط کاری کارگران سخت شده است‬ ‫رضا کارگر دیگری اســت که می گوید‪ :‬فشــار‬ ‫کاری مان باال اســت‪ ،‬در روزهای پایان سال‪ ،‬باید‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫سال دوم‬ ‫کرونا و دست های خالی کارگران‬ ‫تولید کنیم‪ ،‬بفروشــیم‪ ،‬تا کارفرما بتواند حقوق و‬ ‫عیدی مان را بدهد‪ ،‬اما چندین ســاعت گرســنه‬ ‫ماندن خیلی سخت است‪ ،‬از انطرف هم می دانیم‬ ‫که برای سالمت خودمان اســت اما شرایط کاری‬ ‫واقعا سخت شده است‪.‬‬ ‫نبود مواد ضدعفونی کننده که این روزها دغدغه‬ ‫تمــام اقشــار جامعه شــده‪ ،‬یکــی از اصلی ترین‬ ‫مشــکالتی اســت که بکی دیگر از کارگران عنوان‬ ‫می کند‪ ،‬خدیجه ‪ ۴۵‬ســاله که خود و شوهرش در‬ ‫‪ ۲‬واحد تولیدی در حال فعالیت هســتند و هریک‬ ‫نگران دیگری است‪.‬‬ ‫وی عنوان می کند که اگر مواد ضدعفونی کننده‬ ‫باشد که هر روز بتوانند کارگاه و واحد را به صورت‬ ‫مرتب ضدعفونــی کنند دیگر این همه اســترس‬ ‫نداریم‪ ،‬با ارامش به کارمان می پردازیم‪ ،‬رستوران‬ ‫باز می شود و یا حداقل می توانیم با خودمان ناهار‬ ‫بیاوریم‪.‬‬ ‫این بانوی کارگر ادامه می دهد‪ ۲ :‬فرزند کوچک‬ ‫در خانــه دارم هر روز که بعد از پایان یافتن کار به‬ ‫خانه بر می گردیم‪ ،‬نگران این هســتبم که نکند‬ ‫مبتال کرونا شــویم و فرزندانمان را نیز درگیر کرده‬ ‫باشــیم‪ ،‬در اخبار می گویند که نگران نباشید مواد‬ ‫ضدعفونی کنند هســت اما در واقعیت چیزی نمی‬ ‫بینیم‪ ،‬کارفرما مدت ها اســت بــه دنبال این مواد‬ ‫ضدعفونی برای استریل کردن واحد تولیدی خود‬ ‫می گردد اما یا نیســت و اگر هم باشد انقدر گران‬ ‫است که از توانش خارج است‪.‬‬ ‫حســین کارگر دیگری که صدایش می لرزد نیز‬ ‫بیان می کند که هیچ گونه امکانات برای ضدعفونی‬ ‫در محل کار نداریم‪ ،‬بخش خصوصی هستیم ‪ ،‬باید‬ ‫کار کنیم تا شــب عید شرمنده زن و بچه هایمان‬ ‫نباشــیم‪ ،‬اما با این وضعیت اصال نمــی دانیم که‬ ‫عمرمان به شب عید قد می دهد یا خیر‪.‬‬ ‫تبعیض ساعت کاری کارگران و کارمندان‬ ‫مسلم دیگر کارگر البرزی است که پای درد دل‬ ‫هایش می شنیم‪ ،‬او می گوید فرق من کارگر با یک‬ ‫کارمند چیست؟ ایا جسم ما با انها فرق می کند؟‬ ‫چگونه اســت که ســاعت کاری کارمندان کاهش‬ ‫یافته اما من کارگر باید کار کنم ان هم بدون هیچ‬ ‫گونه امکاناتی‪ ،‬این انصاف نیست‪.‬‬ ‫درســت مــا بخش خصوصــی هســتیم‪ ،‬منبع‬ ‫درامدمان خودمان هســتیم باید کار کنیم‪ ،‬قبول‬ ‫داریم ‪،‬خرده ای هم نمی گیــرم‪ ،‬اما حداقل به ما‬ ‫یک امکاناتی بدهند که با ارامش و بدون اســترس‬ ‫کار کنیــم‪ ،‬محیط کارگاه به انــدازه کافی الودگی‬ ‫دارد‪ ،‬با شیوع ویروس کرونا این الودگی به مراتب‬ ‫چندین برابر شــده‪ ،‬خودتــان حاضرید در چنین‬ ‫محیطی جان خود‪ ،‬همــکاران و خانواده هایتان را‬ ‫به خطر بیاندازبد؟‪.‬‬ ‫کارگران تنها شاغالن در واحدهای تولیدی‬ ‫و صنعتی نیستند‬ ‫اینهــا تنها بخش هایی از صحبت های کارگران‬ ‫است‪ ،‬اما کارگران تنها به افرادی که در واحدهای‬ ‫تولیــدی فعالیت مــی کنند گفته نمی شــود‪ ،‬با‬ ‫شــیوع ویروس کرونا ترس مردم از خرید کردن از‬ ‫رستوران ها‪ ،‬فســت فود و اشپزخانه ها زیاد شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ارایشــگاه ها ‪ ،‬فعالیت خــود را متوقف کردند‪،‬‬ ‫اژانس های تاکســی و بســیاری دیگر از مشاغل‪،‬‬ ‫وقتی در خیابان های کالنشهرهایی مانند کرج سر‬ ‫بزنیــد به خوبی به این واقعیت پی می برید‪ ،‬حتی‬ ‫رســتوران هایی که تا دیروز جای سوزن انداختن‬ ‫نبود امروز خلوت شــده ند‪ ،‬از یک طرف نشــان‬ ‫دهنده این است که مردم به سالمت خود اهمیت‬ ‫می دهند که خیلی نکته خوبی است‪.‬‬ ‫اما از ســوی دیگر‪ ،‬مشــکلی که ایجاد شده این‬ ‫است که کاهش فعالیت این رستوران‪ ،‬فست فود‪،‬‬ ‫اشپزخانه ها و مراکز کارگری دیگر سبب کم شدن‬ ‫درامدشان شده که در نهایت تعدادی از کارفرماها‬ ‫نسبت به تعدیل نیروی کارگری خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫محمدرضا کارگر یک فســت فــود در کرج می‬ ‫گوید کارم را از دســت دادم ‪ ،‬ان هم در شب عید‪،‬‬ ‫می دانم که ویروس امده باید رعایت کرد اما گناه‬ ‫افــرادی مثل من که در این کســادی بازار‪ ،‬بیکار‬ ‫شدند چیست؟ درمانده ام‪.‬‬ ‫مینا کارگر روزمزد یک ارایشــگاه زنانه نیز می‬ ‫گوید‪ :‬اگر یک روز ســرکار نــروم حقوقی ندارم‪،‬‬ ‫کارفرمایم گفته که تا مشــخص نشــدن وضعیت‬ ‫سرکار نیا‪ ،‬می خواستیم محیط را ضدعفونی کنیم‬ ‫اما نشد‪ ،‬معلوم نیست وضعیت مان چه می شود؟‪.‬‬ ‫کارگری که بــه خاطر انفلوانزا کارش را از‬ ‫دست داده است‬ ‫مرتضی کارگر یک شرکت ساختمانی در یکی از‬ ‫شهرستان های استان البرز است‪ ،‬می گوید که به‬ ‫خاطر ابتال به انفلوانزا کارش را از دست داده است‪.‬‬ ‫وی که به عنوان سرکارگر در این شرکت فعالیت‬ ‫می کرد عنوان می کند که مبتال به انفلوانزا شدم‬ ‫وقتی به بیمارســتان مراجعه کردم عنوان کردند‬ ‫که مشــکوک به کرونا هستم و باید قرنطینه شوم‪،‬‬ ‫بعد از چهار روز قرنطینه بودن مشخص شد که به‬ ‫کرونا مبتال نبودم و انفلو انزا داشتم‪.‬با پخش شدن‬ ‫خبر قرنطینه ام‪ ،‬کارفرما با من تماس گرفت که تا‬ ‫یکی ‪ ۲‬ماه ســرکار نیا‪ ،‬البته حقوق هم نمی توانم‬ ‫پرداخت کنم‪ ،‬به جرم داشتن انفلوانزا و مشکوک‬ ‫بودن به کرونا که البته منفی اعالم شــد‪ ،‬اینگونه‬ ‫خانه نشین شدم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ســرکارگر بــودم‪ ،‬چندین کارگر زیر‬ ‫دســتم بود حاال هیچ کدام نمــی توانند فعالیت‬ ‫کننــد و به نوعی می توان گفت که کار در کارگاه‬ ‫خوابیده است‪.‬‬ ‫کارفرمایی که نگران کارگرانش است‬ ‫در میــان تمام صحبت هایی کــه در خصوص‬ ‫مشکالت کارگران شد‪ ،‬باید به کارفرماها نیز گوشه‬ ‫چشمی داشــت‪ ،‬یکی از این کارفرماها که بیشتر‬ ‫از خود نگران کارگرانش اســت می گوید‪ :‬مجبورم‬ ‫ســاعت کاری را کاهش ندهم‪ ،‬چاره ای جز تولید‬ ‫و توزیع محصوالت نداریم‪ ،‬اگر کار بخوابد حقوق‪،‬‬ ‫عیدی و ســنوات این کارگــران را به چه طریقی‬ ‫تامین کنم که شرمنده شان نشوم‪.‬‬ ‫وی که خود را محمــدزاده معرفی می کند می‬ ‫افزاید‪ :‬مجبور شــدم که خانه ام را بفروشم‪ ،‬در به‬ ‫در دنبال مواد ضدعفونی کننده هســتم تا محیط‬ ‫کار را ضدعفونی و امنیت خاطر به کارگرانم بدهم‪،‬‬ ‫اما یا پیدا نمی کنم یا انقدر گران است که از توانم‬ ‫خارج است‪.‬‬ ‫اینها بخــش هایی از صحبت اقشــاری بود که‬ ‫یکی از اساســی تربن پایه های این کشور هستند‪،‬‬ ‫سالمتی شان موجب ســامت اقتصاد کشور می‬ ‫شود‪ ،‬اقتصادی که امروز یکی از مهم ترین دغدغه‬ ‫ها اســت و نباید اجازه داد تا بیشتر از این اسیب‬ ‫پذیر شود‪.‬‬ ‫در بخــش دیگــری از ایــن گزارش به ســراغ‬ ‫مسووالن رفتیم مســووالنی از جامعه کارگری از‬ ‫دردهــای کارگرانی می گویند کــه روزانه با انها‬ ‫تماس می گیرند و نگرانند‪.‬‬ ‫در دستور العمل های پیشگیری از ویروس‬ ‫کرونا کارگران نادیده گرفته شدند‬ ‫علی اصالنی رییس کانون شــورای اسالمی کار‬ ‫اســتان البرز در گفت وگو با ایرنا با بیان اینکه در‬ ‫دســتور العمل های پیشگیری از ویروس کرونا به‬ ‫دســتگاه ها‪ ،‬کارگران نادیده گرفته شــدند گفت‪:‬‬ ‫دســتور العمل هایی صادر شــده که بســیاری از‬ ‫کارفرمایان اجرا و بخشی نیز اجرایی اش نکردند‪،‬‬ ‫خیلی از اعتراض های کارگران این است که ما نیز‬ ‫انســان هستیم چرا ساعت کارمان کم نمی شود و‬ ‫فقط به کارمندان توجه می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طبق دســتورالعمل رستوران ها باید‬ ‫در واحدهــای تولیدی و صنعتی تعطیل شــوند‪،‬‬ ‫خوب برای سالمتی خود کارگر است اما یا واحدها‬ ‫را ضدعفونی که رســتوران ها باز شوند و یا اینکه‬ ‫ســاعت کاری شان کم شــود‪ ،‬یک کارگراز هشت‬ ‫صبح تا ســاعت ‪ ۱۶‬گرسنه چه راندمانی می تواند‬ ‫داشته باشد؟‪.‬‬ ‫درست که شــب عید و کارفرما باید بفروشد تا‬ ‫بتواند حقوق بدهد اما این گرسنه کار کردن ضربه‬ ‫روحی و جســمی به کارگر وارد می کند و کیفیت‬ ‫کارش را نیز پایین می اورد‪.‬‬ ‫اصالنی ادامه داد‪ :‬کارمند دولت از ســاعت ‪ ۹‬تا‬ ‫‪ ۱۲‬مدت فعالیتش در یک روز می شــود و کارگر‬ ‫همچنان همان ساعت‪ ،‬به داد اینها چه کسی باید‬ ‫برســد؟ حداقل کاهش نمی دهید به این واحدها‬ ‫مــواد ضدعفونــی و ماســک بدهید کــه بتوانند‬ ‫واحدهایشان را ضدعفونی کنند تا سالمت محیط‬ ‫و کارگر فراهم شود‪.‬‬ ‫کارفرما چاره ای جز تولیــد ندارد‪ ،‬از ان طرف‬ ‫هم در این شــرایط باید محیط را ضدعفونی کند‪،‬‬ ‫در به در به دنبال مواد ضدعفونی هستند‪ ،‬باید این‬ ‫مواد در اختیار واحدهــای تولیدی و صنعتی قرار‬ ‫بگیرد تا بتوانند واحد خود را ضدعفونی کنند‪ ،‬در‬ ‫اینصورت است که رســتوران ها باز‪ ،‬محیط سالم‬ ‫و امن و کارگــر نیز با ارامش فعالیــت و تولید و‬ ‫کارفرمــا دیگر درمانده پرداخــت حقوق و عیدی‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬کارگری که حقوق نگیرد تبعات‬ ‫اجتماعــی به همراه دارد‪ ،‬درســت اســت که در‬ ‫شرایط خاصی قرار داریم اما بایستی برنامه ریزی‬ ‫می کردنــد‪ ،‬با این بی برنامگی در جامعه کارگری‬ ‫به خصــوص در روزهای پایانی ســال همه نگران‬ ‫پرداخت حقوق هستند‪.‬‬ ‫کارفرما با هزینه شــخصی خود می خواهد مواد‬ ‫ضدعفونی بخرد پیدا نمی کند‪ ،‬حرف ها زیاد است‬ ‫شماره ‪12‬‬ ‫هفته سوم‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1398‬‬ ‫اما در واقعیت چیزی نمی بینیم‪ ،‬فروش ماســک‬ ‫در داروخانــه ها ممنــوع اســت‪ ،‬االن باید برای‬ ‫تهیه ماســک به کجا مراجعه کننــد؟ قبل از این‬ ‫در داروخانــه ها بود حتی گــران هم اگر بود می‬ ‫دانستیم که باید در کجا پیدا کنیم اما االن بگویند‬ ‫از کجا می توان تهیه کرد که کارفرما تهیه کند‪.‬‬ ‫بخش صنعت ویروس کرونا را جدی بگیرد‬ ‫فرشــاد اوجانی رییس خانه کارگر البرز با بیان‬ ‫اینکه در این شــرایط اگر اســیبی به صنعت وارد‬ ‫شــود فاجعه رخ می دهد‪ ،‬گفت‪ :‬با هزاران زحمت‬ ‫توانســتیم الکل تهیه کنیم ان هم به قیمت چند‬ ‫برابر و به صورت محدود‪ ،‬اگر یک کارگر بیمار شود‬ ‫ایــن بیماری می تواند به کارگران دیگر و به تبع‬ ‫ان افراد زیادی را درگیر سازد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬کارخانه ها و واحدهای تولیدی‬ ‫برای تهیه مواد ضدعفونی به مشکل جدی برخورد‬ ‫کردند‪ ،‬خرید الکل لیتری ‪ ۱۳۰‬هزار تومان از توان‬ ‫خیلی از کارفرمایان خارج است‪.‬‬ ‫بخش صنعت باید ویروس کرونا را جدی بگیرد‪،‬‬ ‫مواد ضدعفونــی در اختیار واحدها قــرار بدهید‬ ‫کارفرما با هزینه شــخصی خودش حاضر است که‬ ‫تهیه کند‪ ،‬این ویروس اگر پخش شــود در بخش‬ ‫صنعت فاجعه رخ می دهد‪.‬‬ ‫کارفرماها مواد مورد نیاز خود را به صنعت‬ ‫و معدن استان اعالم نمایند‬ ‫مدیر کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی البرز نیز با‬ ‫بیان اینکه توجه به کارگر و کارفرما یکی از اولویت‬ ‫ها اســت گفت‪ :‬کارفرمایان مواد ضدعفونی مورد‬ ‫نیاز خود را به ســازمان صنعــت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اســتان اعالم نمایند‪ ،‬ما نیز در صــورت دریافت‬ ‫تقاضایی ان را به این سازمان اعالم خواهیم کرد‪.‬‬ ‫حسین فالح نژاد در خصوص تغییر ساعت کاری‬ ‫واحدهای تولیدی افزود‪ :‬به همین منظور بازرسانی‬ ‫به واحدهای تولیدی اعزام که در صورت مشاهده‬ ‫مساله ای‪ ،‬با توافق کارفرما ساعت کاری را تغییر‬ ‫بدهند‪ ،‬اگــر کارفرما قبول نکــرد و مورد اضطرار‬ ‫باشد مساله در کمیسیون کارگری مطرح و در این‬ ‫خصوص تصمیم گیری می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تاکنون مشــکلی در واحدهای‬ ‫تولیدی و صنعتی نداشتیم گفت‪ :‬باتوجه به اینکه‬ ‫این واحدهــا از قبل اســتانداردها را رعایت و به‬ ‫صورت منظم بازرسی ها صورت می گرفت‪ ،‬محیط‬ ‫های کارگری جزء پاک ترین محیط ها هستند‪.‬‬ ‫مواد ضدعفونی در ‪ ۲‬روز اینده به دســت‬ ‫تولید گران می رسد‬ ‫مدیر عامل شرکت شــهرک های صنعتی البرز‬ ‫نیز با بیان اینکه تامین سالمت تمام اقشار جامعه‬ ‫به ویــژه کارگران یکی از دغدغــه های اصلی ما‬ ‫است گفت‪ :‬برای رســیدن به این مهم با پیگیری‬ ‫هایی که صــورت گرفته ‪ ،‬حدود یک میلیون لیتر‬ ‫الکل برای واحدهای تولیدی و صنعتی اســتان که‬ ‫در زمینه تولید مــواد ضدعفونی در حال فعالیت‬ ‫هستند خریداری که طی ‪ ۲‬روز اینده به دستشان‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫محمد امین فرشی افزود‪ :‬واحدهای تولید کننده‬ ‫مواد ضدعفونی در استان به صورت سه نوبتی در‬ ‫حال فعالیت هستند‪ ،‬در مقطعی با توجه به افزایش‬ ‫فعالیتشان با کمبود مواد اولیه مواجه شدند که این‬ ‫مواد تهیه و در اختیارشان قرارداده می شود‪.‬‬ ‫همچنین با هدف افزایش ســامت محیط های‬ ‫کارگری در شهرک های صنعتی استان‪ ،‬مکاتباتی‬ ‫به صورت منظم با شرکت ها در خصوص استفاده‬ ‫پرسنل از ماســک‪ ،‬مواد ضدعفونی کننده و نصب‬ ‫بنرهای اموزشــی در حال انجام است و تمام توان‬ ‫خود را به کار بسته ایم تا بتوانبم در تامین سالمت‬ ‫کارگران اقدامات خوبی را انجام دهیم‪.‬‬ ‫اینها بخش هایی بــود از درد دل های کارگران‬ ‫چه انان که ســرکار می روند و چه انان که کرونا‬ ‫خانه نشینان کرده بود‪ ،‬صحبت های مسووالن هم‬ ‫بیان شــد‪ ،‬هدف این بود که بتوانیم در گذاشــتن‬ ‫راهی برای بهبود وضعیت این قشر از جامعه قدمی‬ ‫برداریم‪ ،‬کارگران به خصوص انان که کارشان را از‬ ‫دســت دادند درگیر مسایل اقتصادی شدیدی می‬ ‫شوند اگر هر چه سریعتر راهکاری اندیشیده نشود‪.‬‬ ‫سخن اخر‬ ‫انچه در این گزارش امده و به طور اختصار می‬ ‫توان به ان اشاره کرد که مشکالت جامعه کارگری‬ ‫در اســتان البرز و مناطق دیگر کشــور در مرحله‬ ‫نخست کاســتی های درامدی ‪ ،‬ناپایداری شغلی‪،‬‬ ‫ساعات کاری باال و عدم توجه به نیازهای ضروری‬ ‫و معیشتی کارگران بوده و امروز که بیماری کرونا‬ ‫در کشــور و البرز شیوع پیدا کرده گسترش دامنه‬ ‫ایــن بیماری به ســمت تولیــد و جامعه کارگری‬ ‫خطری مضاعف برای نشــانه رفتن بخش تولید و‬ ‫تامین مایحتاج جامعه است ‪.‬‬ ‫تامین نشــدن مــواد ضدعفونــی در واحدهای‬ ‫تولیدی و کارگری خطری بزرگ برای کل جامعه‬ ‫و اقتصــاد ایــران خواهد بود ‪ ،‬بنابرایــن توجه به‬ ‫سالمت جســمی پایه های اقتصادی در چرخش‬ ‫تولید تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫در این شــرایط تحریمــی و خواتکایی اهمیت‬ ‫جامعه کارگری و بخش تولید بیش از سایر بخش‬ ‫ها به نظر می رســد و مسووالن می بایست بخش‬ ‫عمــده یارانه ها را به ســمت جامعــه کارگری و‬ ‫نیازمندان هدایت کنند‪.‬‬ ‫بررســی جدی ســامت کارگران و پیشگیری‬ ‫از ابتــای انان به بیماری هــای مختلف از جمله‬ ‫کرونا افزون بر شادابی بازار تولید در تامین نیازها‬ ‫و شکوفایی اقتصاد کشور تاثیر گذار است ‪ ،‬پس تا‬ ‫دیر نشده باید جامعه ای کارگری را از بالی کرونا‬ ‫و دغدغه های زندگی و معیشتی دور کرد ‪.‬‬ ‫ویروس کرونا که به طور رسمی کووید ‪ ۱۹ -‬نام‬ ‫دارد‪ ،‬نخســتین بار در شهر ووهان چین شناسایی‬ ‫شــد تا کنون به بیش از ‪ ۵۰‬کشور سرایت کرده و‬ ‫ســازمان بهداشــت جهانی را بران داشته است تا‬ ‫وضعیت فوق العاده اعالم کند‪.‬‬ ‫گزارش از وحیده عسگری‬ ‫خبر‬ ‫نخستین سند تک برگی اراضی‬ ‫ملی اشتهارد صادر شد‬ ‫رییس اداره منابع طبیعی و ابخیزداری شهرســتان اشتهارد گفت که‬ ‫نخســتین ســند تک برگی برای اراضی ملی این شهرستان برای حدود‬ ‫‪ ۷۰۰‬هکتار از این اراضی صادر شد‪.‬‬ ‫حســین نعمایی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به پیگیری روند‬ ‫پرشتاب سنددار کردن اراضی ملی شهرستان اشتهارد‪ ،‬افزود‪ :‬این سند به‬ ‫منظور تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی و منابع طبیعی و با همکاری‬ ‫اداره ثبت و امالک شهرستان اشتهارد صادر شده است‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬تحقق حفاظت از منابع طبیعــی و جلوگیری از زمین خواری را‬ ‫از جمله اهداف ســنددار کردن اراضی ملی برشمرد و اظهار داشت ‪ :‬این‬ ‫ســند تک برگی برای پالک ‪ ۳۱۶‬اصلی موسوم به «برنج چشمه» صادر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫نعمایی گفت‪ :‬اگر منابع اعتباری خوبی برای دریافت ســند تک برگی‬ ‫کاداســتر برای زمین های ملی تخصیص یابد‪ ،‬سریع تر این اولویت مهم‬ ‫تمام و کمال در شهرستان محقق خواهد شد ‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اجرای طرح کاداستر یکی از اولویت های مهم و اصلی‬ ‫مجموعه منابع طبیعی اســت تصریح کرد‪ :‬در اجرای این طرح ‪ ،‬اصالح‬ ‫هندسی نقشه پالک های ثبتی بر مبنای عوارض طبیعی و تطبیق نقشه‬ ‫ها انجام می شود و سپس در بانک کاداستر سازمان ثبت بارگذاری شده‬ ‫و در نهایت منجر به صدور سند تک برگ کاداستری می شود‪.‬‬ ‫رییس اداره منابع طبیعی و ابخیزداری شهرستان اشتهارد خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬قانون کاداستر اراضی ملی یکی از بسترهای اساسی برای جلوگیری‬ ‫از زمین خواری است که می تواند در حفظ منابع طبیعی کمک بزرگی‬ ‫کند و امیدواریم در شهرستان اشــتهارد بطور کامل و سریع تر اجرایی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایجــاد موازنه بین بهره بــرداری و حفظ منابع اراضی‬ ‫ملی‪ ،‬کاهش اختالفات مربوط بــه مالکیت و مرز بندی تفکیک اراضی‪،‬‬ ‫جلوگیری از پایمال شــدن حقوق شــهروندان و منافع عمومی دولت از‬ ‫دیگر مزایای اجرای طرح کاداستر در سطح اراضی منابع طبیعی است‪.‬‬ ‫نعمایی با بیان اینکه به زودی اسناد دیگری برای اراضی ملی شهرستان‬ ‫توســط اداره ثبت اسناد و امالک اشــتهارد صادر خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫روزهای اینده شاهد صدور سند تک برگی ‪ ۴۸۰‬هکتاری پالک حسین‬ ‫اباد ماهدشت و هزار هکتاری پالک شهراباد اشتهارد خواهیم بود‪.‬‬ ‫اداره منابع طبیعی و ابخیزداری شهرستان اشتهارد برای هفته منابع‬ ‫طبیعی و درختکاری هشت هزار اصله نهال رایگان را بین عموم مردم و‬ ‫دســتگاه های اجرایی توزیع می کند که تاکنون سه هزار اصله نهال ان‬ ‫توزیع شده است‪.‬‬ ‫شهرســتان اشتهارد دارای ‪ ۷۰‬هزار هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی‬ ‫است‪.‬‬ ‫تعلیق موقت پروازهای باری‬ ‫فرودگاه پیام‬ ‫مدیرعامــل فرودگاه بین المللی پیــام از تعلیق موقت تمام پروازهای‬ ‫باری خارجی ورودی و خروجی این فرودگاه خبر داد‪.‬‬ ‫نــادر ثناگو مطلق ضمن اعــام تعلیق موقت تمــام پروازهای باری‬ ‫خارجی ورودی و خروجی فرودگاه پیام از ضدعفونی کردن تمام انبارها‬ ‫و همه بســته ها و کاالهای وارداتی خبــر داد و گفت‪ :‬هماهنگی الزم با‬ ‫شرکت های ارایشی و بهداشتی مســتقر در منطقه ویژه اقتصادی پیام‬ ‫برای اولویت تولید مواد ضد عفونی کننده صورت گرفته است‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬به دقت تردد تمام اتبــاع خارجی در این مدت به منظور‬ ‫پیشــگیری از شیوع ویروس کرونا توسط تیم پزشکی مستقر در منطقه‬ ‫کنترل و بررسی می شــود و تاکنون هیچ مورد مشکوکی گزارش نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل فرودگاه بین المللی پیــام همچنین ضمن اعالم تعطیلی‬ ‫تمام فعالیت های غیر ضروری در منطقه ویژه اقتصادی پیام‪ ،‬گفت‪ :‬تمام‬ ‫کارکنان منطقه ویژه اقتصادی پیام نیز با هدف پایش ســامت توسط‬ ‫تیم پزشکی کنترل می شوند‪.‬‬ ‫ثناگو مطلق بر رعایت نکات بهداشتی و ایمنی توسط هموطنان برای‬ ‫جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا تاکید کــرد و افزود‪ :‬طبق هماهنگی‬ ‫صورت گرفته با شــرکت های بهداشتی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫پیام اولویت تولید مواد ضد عفونی کننده در دستور کار قرار گفته است‪.‬‬ ‫درخواست بیش از ‪ ۳۰۰‬واحد‬ ‫تولیدی شهرک صنعتی اشتهارد از‬ ‫رئیسجمهور‬ ‫مدیرعامل شــهرک صنعتی اشتهارد‪ ،‬گفت‪ ۳۰۰ :‬صنعتگر و تولید کننده‬ ‫شــهرک صنعتی اشــتهارد با امضای طوماری از رئیس جمهور خواســتار‬ ‫موافقت با خارج شدن شهرک صنعتی اشــتهارد از شعاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری‬ ‫تهران شدند‪.‬‬ ‫مجید ثاقبــی در جمع خبرنگاران اظهار کرد‪ ۳۰۰ :‬صنعتگر شــهرک‬ ‫صنعتی اشتهارد با امضای طوماری خواستار موافقت هئیت دولت به معافیت‬ ‫مالیاتی و لغو شعاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری برای شهرک صنعتی اشتهارد شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بســیاری از برندهای معروف کشــور تولیدی در این شهرک‬ ‫مستقر هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــهرک صنعتی اشــتهارد با بیان اینکه تولید کنندگان این‬ ‫شــهرک در موضوع تولید اقالم مورد نیاز برای افراد مبتال به کرونا ویروس‬ ‫سعی تمام گذاشــته اند‪،‬بیان کرد‪ :‬برخی از تولید کنندگان این واحدها در‬ ‫حال حاضر با کمترین قیمت و حتی با قیمت بهای تمام شده کاال در حال‬ ‫تهیه انواع مواد ضدعفونی کننده‪ ،‬ژل های بهداشــتی و اقالم مورد نیاز برای‬ ‫پیشگیری از این بیماری هستند‪.‬‬ ‫ثاقبی با بیان اینکه امروز شــهرک صنعتی اشتهارد نشان داد که با همراه‬ ‫تولید کنندگان خود در کنار دولت و نظام ایســتاده است‪،‬گفت‪ :‬درخواست‬ ‫بسیاری از صنعتگران این شهرک اعمال معافیت مالیاتی و قانون لغو شعاع‬ ‫‪ ۱۲۰‬کیلومتر است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شهرک صنعتی اشــتهارد با بیان اینکه قطعا موافقت ریاست‬ ‫جمهــوری با این مصوبه امید جدیدی برای بخش صنعت و تولیدکنندگان‬ ‫در اشتهارد اســت‪،‬عنوان کرد‪ :‬قطعا در صورت موافقت ریاست جمهوری با‬ ‫لغو مصوبه شــعاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری شور و نشاط و انگیزه مضاعفی به تولید‬ ‫کنندگان تزریق می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬هئیت مدیره شهرک صنعتی اشتهارد در کنار مدیران اقتصادی‬ ‫اســتان نیز در این راه تالش می کنند و در این شــرایط ســخت تحریمی‬ ‫خواســتار لغو مصوبه شعاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری هستند‪،‬این موضع می تواند به‬ ‫رونق تولید و اشتغال زایی در استان البرز کمک کند‪.‬‬ ‫سال دوم‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫شماره ‪12‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫هفته سوم‬ ‫دبیر تحریریه و صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪98‬‬ ‫چاپ‪ :‬هدف نوین پذیرش اگهی‪09365129303 :‬‬ ‫‪ 16‬رجب ‪1441‬‬ ‫ادرس‪ :‬کرج‪ .‬چهارراه هفت تیر‪ .‬کوچه فدایی؛ تلفن‪0935 422 50 24 :‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪ 1000‬تومان‬ ‫دانـســتـن حـــق مــــردم اســت‬ ‫‪11 Feb 2020‬‬ ‫‪Tuesday‬‬ ‫سرحدی‪ ،‬رییس اتحادیه چایخانه داران کرج برخالف برخی غرض ورزیها تاکید کرد‪:‬‬ ‫ـاری برای تعطیلی واحدهای زیرپوشش خود پیشقدم بوده است‬ ‫این اتحادیه در پافشـ‬ ‫رییس اتحادیه چایخانه داران‬ ‫سنتی و طباخان کرج گفت‪ :‬با‬ ‫بروز کرونــا‪ ،‬هرچند واقعیت‬ ‫این است که بیشترین لطمه و‬ ‫زیان به اعضای صنف ما وارد‬ ‫شد‪ ،‬اما بیشترین همدلی و همکاری در تعطیل‬ ‫کردن واحدها به منظور مقابله با شــیوع کرونا‬ ‫هم متعلق به صنف و اتحادیه ماســت‪ ،‬البته به‬ ‫جز معدود واحدهایی که بــا انها نیز برخورد‬ ‫قاطع قانونی صورت گرفت‪.‬‬ ‫علی اکبر سرحدی در گفتگو با خبرنگار عصر البرز‬ ‫تاکید کرد‪ :‬با شــروع اپیدمی خطرناک کرونا‪ ،‬نهایت‬ ‫تالش خود در اجرای دســتورالعمل های ابالغی در‬ ‫خصــوص دقــت در رعایــت بهداشــت و تعطیلی‬ ‫واحدهای زیرمجموعه را بــکار گرفتیم‪ ،‬تا جایی که‬ ‫اتحادیه خود راســا در پافشاری و توصیه به تعطیلی‬ ‫واحدهای زیرپوشــش خود پیشــقدم شد‪ ،‬چراکه به‬ ‫زعــم ما هیچ بدیلی باالتر و قابل قیاس با حفظ جان‬ ‫و سالمت مردم وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬با اشاره به شرایط سخت و دشوار اقتصادی در‬ ‫ســالجاری (‪ )98‬افزود‪ :‬اکنون در حالی در هفته ها و‬ ‫روزهای پایانی سال که همواره و بطور معمول فرصت‬ ‫و فصل جبران و کورســوی امیدی برای عموم کسبه‬ ‫محسوب می شــود‪ ،‬قرار داریم که متاسفانه امسال‬ ‫کرونــا بزرگترین ضربه را به فعاالن در رســته های‬ ‫چایخانه های ســنتی‪ ،‬قهوه خانه‪ ،‬طباخی‪ ،‬رستوران‬ ‫و کافی شاپ وارد کرده است‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬به عبارت دیگر اگر ســایر مشاغل‬ ‫در چنین شرایطی دچار رکود شده اند‪ ،‬ولی مشاغل‬ ‫و مجموعه صنوف وابســته به اتحادیه چایخانه داران‬ ‫و طباخــان‪ ،‬عمال به تعطیلی صد درصدی کشــانده‬ ‫شــدند‪ ،‬با این حال اما هرگونه ضرر و خسارت ناشی‬ ‫از کرونا‪ ،‬حتی اگر به ورشکستگی و درماندگی کامل‬ ‫نیز بیانجامد‪ ،‬بازهم با اعتقاد راســخ و به نمایندگی‬ ‫از عموم همکارانم در هیات رییســه و ســایر اعضای‬ ‫اتحادیــه اعالم می کنم که چنیــن تعطیلی و زیانها‬ ‫و کســادی موقــت بــازار در قبال جان و ســامت‬ ‫همشهریان و ســایر هموطنان عزیزمان فاقد هرگونه‬ ‫ارزشی است‪.‬‬ ‫بروز کرونــا و تعطیلی خودجوش بیش از ‪100‬‬ ‫واحد صنفی در اتحادیه چایخانه داران کرج‬ ‫ســرحدی گفــت‪:‬‬ ‫بــه عنــوان نمونه و‬ ‫برای اثبــات این نگاه‬ ‫و رویکــرد همکارانم‪،‬‬ ‫همانگونــه کــه در‬ ‫نامه ای به اســتحضار‬ ‫دادستان محترم کرج‬ ‫رســاندیم و رونوشت‬ ‫ان را در اختیار دیگر‬ ‫مســووالن و نهادهای‬ ‫ذیربــط قرار دادیم‪ ،‬از‬ ‫جملــه اینکه با تالش‬ ‫هیات رییسه اتحادیه‬ ‫چایخانــه داران از‬ ‫طریق مکاتبه‪ ،‬تماس‬ ‫و اســتفاده از شبکه‬ ‫های مجــازی موفق‬ ‫بــه برقــراری ارتباط‬ ‫بــا ‪ 500‬واحد تحت‬ ‫پوشــش بــا هــدف‬ ‫اقنــای متصدیان انها‬ ‫بــه منظــور تعطیلی‬ ‫واحدهای صنفی خود‬ ‫شــد که در نهایت با‬ ‫وعــده بازگشــایی و‬ ‫کســب و کار موفــق‬ ‫پــس از مهــار ایــن‬ ‫بیماری و بازگشــت به روال پررونق سابق‪ ،‬توانستیم‬ ‫انها را مجاب به تعطیلی کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حایز اهمیت اینکه هیات رییس اتحادیه‬ ‫درحالی در کنار دیگر تالشها اقدام به راه اندازی یک‬ ‫پویش مجازی در جهت تعطیلــی واحدهای صنفی‬ ‫زیرمجموعه خود قبل از برخورد قهری کرد که بیش‬ ‫از ‪ 100‬واحد صنفی به صورت خودجوش مبادرت به‬ ‫تعطیلی واحدهای خود کردند که امار و تصاویر این‬ ‫واحدها به صورت مستند‪ ،‬اکنون در فضای مجازی و‬ ‫در ارشیو این اتحادیه قابل دسترس است‬ ‫رییــس اتحادیه چایخانه داران ســنتی و طباخان‬ ‫کرج‪ ،‬همچنین تشدید بازرسی ها و نظارت ها‪ ،‬صدور‬ ‫حدود ‪ 100‬اخطاریه توسط قســمت های بازرسی‪،‬‬ ‫برقراری گشت های فشرده مشترک با اداره نظارت بر‬ ‫اماکن عمومی و صدور بیش از ‪ 300‬اخطاریه و اقدام‬ ‫به پلمب در مورد واحدهایی که به دســتورالعمل ها‬ ‫تمکیــن نکرده بودند را از دیگر اقدامات این اتحادیه‬ ‫در دو هفته اخیر و بعد از بروز کرونا برشمرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬طبــق گزارش های محســوس و‬ ‫غیرمحســوس بازرســان و اعضــای هیــات مدیره‪،‬‬ ‫حدود ‪ 95‬درصد از واحدهای صنفی زیر پوشــش از‬ ‫دســتورات نهادهای ذیربط در خصوص جمع اوری‬ ‫قلیان ها تبعیت کرده اند‪ ،‬لذا هیات رییســه اتحادیه‬ ‫چایخانه داران و طباخــان‪ ،‬کماکان امادگی خود را‬ ‫بــرای ادامه هرگونه همکاری بــا نهادهای مرتبط تا‬ ‫برطرف شــدن کامل خطرات ناشــی از این بیماری‬ ‫ابراز می دارد‪.‬‬ ‫اکنون مشــکل اصلی اعضای صنف اتحادیه‬ ‫چایخانــه داران کرج پرداخت اجاره بها ماهانه‬ ‫است‬ ‫سرحدی در مورد مشکالت اعضای این اتحادیه نیز‬ ‫گفت‪ :‬هرچند مســووالن استانی‪ ،‬کشوری و اصناف‪،‬‬ ‫اغاز پایش سالمت مسافران‬ ‫ی به شهرستان فردیس‬ ‫ورود ‬ ‫ای کاش در این برهه حســاس‪ ،‬راه اندازی‬ ‫جریانهای همدلی و همیاری میسر شود‬ ‫رییــس اتحادیه چایخانه داران ســنتی و طباخان‬ ‫کرج تاکید کرد‪ :‬باوجود همه بدی ها و خطرات ناشی‬ ‫از ویروس کرونــا‪ ،‬ای کاش راه اندازی جریان هایی‬ ‫همچون جشــنواره ای با عنوان همدلی و همیاری از‬ ‫جمله در کرج و دیگر شــهر و شهرســتانها و استانها‬ ‫دراین برهه حساس میسر و امکان پذیر شود‪.‬‬ ‫وی کــه به نظر می رســد از این بابــت دل پر و‬ ‫ناگفته های بسیاری دارد‪ ،‬افزود‪ :‬کاش صاحبخانه ها‬ ‫و صاحبان مغازه ها می دانستند که وقتی به مستاجر‬ ‫خــود زنگ می زنند‪ ،‬دل او هزار راه می رود و گویی‬ ‫همه غم ها و دل نگرانی ها به سراغش امده اند‬ ‫رمز پویا علیه کرونا!‬ ‫خبر‬ ‫معاون فرماندار فردیس خبر داد‪:‬‬ ‫درصــدد تمهیداتی‬ ‫در جهت مســاعدت‬ ‫هرچه بیشتر اداراتی‬ ‫چون دارایی‪ ،‬تامین‬ ‫اجتماعی‪ ،‬شهرداری‬ ‫و اســتمهال وام ها‬ ‫هســتند‪ ،‬اما مشکل‬ ‫اصلی اعضای صنف‬ ‫اتحادیــه چایخانــه‬ ‫داران و طباخــان‬ ‫اکنــون‬ ‫کــرج‪،‬‬ ‫پرداخت اجــاره بها‬ ‫ماهانه اســت‪ ،‬چون‬ ‫متاسفانه بیشتر این‬ ‫واحدهای صنفی در‬ ‫مــکان و مغازه های‬ ‫اســتیجاری فعالیت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته‬ ‫قضــاوت منصفانــه‬ ‫ایجــاب مــی کند‪،‬‬ ‫باوجــود اینکه طبق‬ ‫صراحــت تعهدات‬ ‫شرعی و قانونی هیچ‬ ‫صاحبخانه یا صاحب‬ ‫مغــازه ای را نمــی‬ ‫توان مجبور کرد که‬ ‫از حق خود بگذرد‪ ،‬چرا که ممکن است همان اجاره‬ ‫بهای پرداختی ماهانه‪ ،‬تنها ممر درامد انها باشد‪.‬‬ ‫رئیس پلیــس فتای البرز‬ ‫گفت‪ :‬از مردم درخواست‬ ‫می شــود بــرای خرید‬ ‫اینترنتی صرف ًا به سایت ها‬ ‫و فروشــگاه های معتبر و‬ ‫شناخته شده و سایت هایی که پشتیبانی و‬ ‫محل فیزیکی دارند مراجعه کنند‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمد اقبالی در گفت وگو با ایســنا‬ ‫با اشــاره به اینکه با شــیوع ویروس کرونا میزان‬ ‫مراجعه مردم به سایت ها و فروشگاه های اینترنتی‬ ‫برای خرید مایحتاجشان بیشتر شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بدون شــک این شــرایط زمینه‬ ‫سوء استفاده برخی برای خالی کردن حساب های‬ ‫مردم را فراهم می کند‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬البته با ایجــاد رمزهای یک‬ ‫بار مصرف (پویــا) میزان برداشــت غیرمجاز از‬ ‫حســاب های بانکی مردم در کل کشور و به تبع‬ ‫ان در اســتان البرز ‪ ۵۵‬درصد کاهش داشــته و‬ ‫بخش زیادی از نگرانی در این حوزه مرتفع شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬با این اوصاف از مردم درخواست‬ ‫می شود برای خرید اینترنتی صرفاً به سایت ها و‬ ‫فروشگاه های معتبر و شناخته شده و سایت هایی‬ ‫که پشتیبانی و محل فیزیکی دارند مراجعه کنند‪.‬‬ ‫این مســئول در بخش دیگری از صحبت های‬ ‫معــاون برنامه ریــزی و هماهنگی امور عمرانــی فرمانداری‬ ‫ی به این شهرستان‬ ‫فردیس از اغاز پایش سالمت مسافران ورود ‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫مریم قهرمانی به خبرنگار خبر فردیس گفت‪ :‬به همین منظور‬ ‫چادر جمعیت هالل احمر در مبادی ورودی شهرستان فردیس‬ ‫برپا شده که نسبت به غربالگری‪ ،‬تب سنجی و اموزش مسافران‬ ‫اقدام می کنند‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬اجرای این طرح با هدف پیشگیری از گسترش‬ ‫ویروس کرونا و با همکاری پلیس راهور‪ ،‬مرکز بهداشت‪ ،‬اورژانس‬ ‫و جمعیت هالل احمر از ســه روز پیش در این شهرستان شروع‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫قهرمانی با تاکید بر اینکه مقابله با شیوع ویروس کرونا نیازمند‬ ‫عــزم و همکاری همگانی اســت‪ ،‬گفت‪ :‬با توجــه به دقت عمل‬ ‫توصیه شــده به عوامل مســتقر در چادرهای جمعیت احمر در‬ ‫مبادی ورودی فردیس‪ ،‬انتظار می رود مسافران نیز با حوصله و‬ ‫ســعه صدر در اجرای پایش سالمت در این شهرستان همکاری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫گفتنی اســت‪ :‬شهرداری و شورای شــهر فردیس برای تهیه‬ ‫مواد و ضدعفونــی کردن مکانها از جمله وســایل حمل و نقل‬ ‫عمومی و اجرای روش هــای مختلف مقابله با ویروس کرونا در‬ ‫این شهرســتان ‪ 600‬هزار نفری‪ ،‬اختصاص شش میلیارد ریال‬ ‫اعتبار را به تصویب رسانده است‪.‬‬ ‫امار دقیقی از شــمار مبتالیان به کرونا در شهرستان فردیس‬ ‫در اســتان البرز در دست نیســت‪ ،‬لیکن دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫این اســتان و سایر دست اندرکاران بهداشــتی‪ ،‬در خانه ماندن‬ ‫را بهترین روش برای پیشــگیری از گسترش این بیماری اعالم‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫دکتر حســن ایالنلو در گفــت وگو با خبرنگار‬ ‫ایرنا اظهار داشت‪ :‬ممکن است برخی ازمایشگاه‬ ‫های خصوصــی برای منعت طلبــی مردم را به‬ ‫سمت خود کشانده و از انان تست کرونا بگیرند‬ ‫کــه تاکنون هیچ مجوزی در این زمینه به مراکز‬ ‫خصوصی داده نشده است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تصمیــم گیــری در خصوص‬ ‫خود با اشــاره به برخورد با سایت ها و کانال هایی‬ ‫که با انتشــار اخبار نادرســت و ناامید کننده در‬ ‫خصوص کرونــا قصد افزایش اعضــای خود را‬ ‫دارند‪ ،‬گفــت‪ :‬این اقــدام مصداق بــارز جرایم‬ ‫اینترنتی اســت و با همکاری دستگاه قضا ادمین‬ ‫این ســایت ها شناسایی و با تشــکیل پرونده به‬ ‫مراجعه قضایی معرفی می شوند‪.‬‬ ‫رئیس پلیــس فتای البــرز توضیــح داد‪ :‬در‬ ‫وضعیتی قــرار نداریم که برخی بــرای منفعت‬ ‫شــخصی خود بخواهند نگرانی و ناامیدی را در‬ ‫جامعه گسترش دهند و در شرایط فعلی همگی‬ ‫به امید و انگیزه بخشــی برای شکست کرونا نیاز‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫ازمایــش کرونــا در مراکز خصوصــی برعهده‬ ‫معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز است ‪.‬‬ ‫ایالنلو گفت ‪ :‬اکنون مالک تشــخیص کرونا ‪،‬‬ ‫عالئم بالینی بیمار‪ ،‬سی تی اسکن و تست کرونا‬ ‫اســت ‪ ،‬گاهی مواقع تست کرونا منفی بوده اما‬ ‫عالئم بالینی و ســی تی اســکن‪ ،‬بیماری کرونا‬ ‫در فرد را تائید می کند و بیمار براســاس عالئم‬ ‫بالینی و سی تی اسکن بستری می شود‪.‬‬ ‫معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز اظهار‬ ‫داشت ‪ :‬براین اساس تست ازمایشگاهی کرونا در‬ ‫مرحله اخر قرار دارد‪.‬‬ ‫ازمایشگاه تســت کرونا هفته گذشته در البرز‬ ‫راه اندازی شــد‪ .‬همچنین به دســتور استاندار‬ ‫البرز چهار دســتگاه سی تی اســکن در اختیار‬ ‫بیمارستان های دولتی استان قرار گرفت‪.‬‬ ‫کرد‪ :‬تعطیلی مدارس و دانشــگاه ها‬ ‫و محدودیت هــای اعمال شــده در‬ ‫فعالیت هــای اداری به جهت خلوت‬ ‫کردن ســطح شــهر و حضور مردم‬ ‫در منازل است تا از ابتال به بیماری‬ ‫در امان بمانند و اینکه عده ای در چنین شــرایطی‬ ‫قصد سفر تفریحی کنند‪ ،‬اوج بی احتیاطی و بازی با‬ ‫سالمت جامعه است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از شــهروندان صمیمانــه تقاضا‬ ‫می کنم تا حد ممکن از حضور در مهمانی ها و شب‬ ‫نشینی ها و اجتماعات خودداری کرده و یقین بدانند‬ ‫که این توصیه به سود خودشان خواهد بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شــهروندان در پنجشنبه پایانی سال‬ ‫از مراجعه به ارامســتان ها چشم پوشی کنند و در‬ ‫ایام عیدنوروز نیز از دید و بازدیدها و دیده بوســی‬ ‫بــا اقوام و اشــنایان صرف نظر نماینــد؛ توجه به‬ ‫توصیه های وزارت بهداشــت و اســتفاده صحیح از‬ ‫ماسک و دستکش و شستشوی مکرر دست ها با اب‬ ‫و صابون و ضد عفونی کردن محیط خانه و اقالمی‬ ‫که از بیرون وارد خانه می شود‪ ،‬بسیار ضروری است‪.‬‬ ‫ســلیم نژاد از شــهردار کرج تقاضا کرد با توجه‬ ‫بــه اعالم وضعیت قرمز اقدامات خود در راســتای‬ ‫ضد عفونی کردن معابر‪ ،‬ســطح شــهر و اماکن و‬ ‫ســاختمان های تحت پوشــش مدیریت شهری را‬ ‫ســرعت و وسعت بخشد و با اســتفاده از ظرفیت‬ ‫سمن ها و گروه های جهادی و بسیجیان‪ ،‬روند ضد‬ ‫عفونی کــردن را به عمق کوچه ها و محالت بیاورد‬ ‫و همچنین از ظرفیت های اطالع رسانی شهرداری‬ ‫برای اگاهی بخشی بیشتر به شهروندان بهره گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وضعیت کرج قرمز است‬ ‫رئیس شورای اسالمی شــهر کرج با اشاره‬ ‫به اعالم دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات‬ ‫درمانی البرز و هشــدار فرماندار شهرستان‬ ‫در خصوص وضعیت قرمز این کالنشــهر به‬ ‫جهت سرعت گیری شیوع ویروس کرونا‪ ،‬از‬ ‫شــهروندان تقاضا کرد در خانه ها بمانند و از‬ ‫ترددهای غیرضروری و حضور در اجتماعات‬ ‫پرهیز نمایند‪.‬‬ ‫اکبرسلیم نژاد با بیان اینکه مشارکت مردم برای‬ ‫مقابله موثر با ویروس کرونا ضروری اســت‪ ،‬تصریح‬ ‫ای کاش فراخــوان و جریان اخالقی مبنی بر‬ ‫"خودمان به خودمان رحم کنیم" شکل بگیرد‬ ‫رییس اتحادیه چایخانه داران ســنتی و طباخان‬ ‫کــرج در پایان ارزو و تصور فکری خــود را اینگونه‬ ‫بیان کرد کــه ای کاش فراخوان و جریان اخالقی و‬ ‫فرهنگی با عنوان اینکــه "خودمان به خودمان رحم‬ ‫کنیم"‪ ،‬انهم در این اوضاع سخت و دشوار اقتصادی‬ ‫از جمله در فضای مجازی شکل بگیرد‪.‬‬ ‫او تصریح کــرد‪ :‬اطمینان دارم با شــرایط خاص‪،‬‬ ‫حســاس و خطرناکی که بروز ویــروس کرونا ایجاد‬ ‫کرده است‪ ،‬راه اندازی جریانی با این زمینه و مضمون‬ ‫که بیایید غمخوار هم باشیم و قدر یکدیگر را بدانیم‪،‬‬ ‫می تواند بســیار راه گشا باشد و یقین دارم همانطور‬ ‫که خداوند متعال وعده داده است در پس هر سختی‬ ‫و دشواری‪ ،‬اسانی و ارامشی وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫ســرحدی خاطرنشــان کرد‪ :‬اخرین تقاضای ما به‬ ‫عنــوان اتحادیه چایخانــه داران و طباخان کرج که‬ ‫رســته های چایخانه های ســنتی‪ ،‬قهــوه خانه ها‪،‬‬ ‫رســتوران ها و کافی شاپ ها را نیز شامل می شود‪،‬‬ ‫با توجه به اینکه همه اینها براثر کرونا با کســادی بی‬ ‫ســابقه ای روبرو شده و قادر به پاسخگویی هزینه ها‬ ‫و دستمزد کارکنان و طلبکارانشان نیستند‪ ،‬بنابراین‬ ‫شایسته است که مسووالن استانی‪ ،‬کشوری و اصناف‪،‬‬ ‫تمهیداتی برای مساعدت توسط اداراتی نظیر دارایی‪،‬‬ ‫تامین اجتماعی‪ ،‬شــهرداری و استمهال احتمالی وام‬ ‫های انها بیاندیشند‪ ،‬چراکه بدون چنین حمایتهایی‬ ‫بخش قابل توجهی از این صنف ها دچار ورشکستگی‬ ‫و تعطیلی کامل و همیشگی خواهند شد که عالوه بر‬ ‫بســیاری گرفتاری ها‪ ،‬یکی از نتایج منفی و ملموس‬ ‫ان افزوده شدن به لشکر بیکاران است و بس‪.‬‬ ‫گفتنیســت این رئیس اتحادیه خود بعنوان الگوی‬ ‫اعضای اتحادیه بصورت خودشانه هر دو واحد صنفی‬ ‫خود را بخاطر پیشگیری از عدم انتشار ویروس کرونا‬ ‫تعطیل کرده که این حرکت از ســوی وی که رییس‬ ‫اتحادیه میباشد قابل تحسین است‪.‬‬ ‫تلنگر‬ ‫مردم البرز برای تست کرونا به ازمایشگاه ها مراجعه نکنند‬ ‫معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان‬ ‫البرز اعالم کرد که تســت کرونا در زمان‬ ‫حاضر فقط در برخی مراکز درمانی دولتی‬ ‫استان انجام می شود و مردم به ازمایشگاه‬ ‫های خصوصی مراجعه نکنند‪.‬‬ ‫ســرحدی گفت‪ :‬تصور کنید چقــدر زیبا و دلگرم‬ ‫کننده است‪ ،‬وقتی صاحبخانه یا صاحب مغازه تماس‬ ‫بگیرد و بگوید‪ ،‬خواســتم بــا توجه به تبعات جانی و‬ ‫مالی کرونا و شــرایط خاص اقتصادی کشــور بگویم‬ ‫که برای اجاره اســفند ماه عجله ای نیست‪ ،‬هر وقت‬ ‫داشــتید و اوضاع مالی بهتر شــد‪ ،‬می توانید ان را‬ ‫پرداخت کنید‪.‬‬ ‫تقلب و کپی کردن متن‬ ‫دیگران مذموم و مکروه است!‬ ‫این روزها که نه بلکه مدتهاست عده ای به عادت مکروه‬ ‫و مذمومی به عنوان تقلب و کپی کردن متن دیگران حتی‬ ‫برای تبریک و تســلیت گفتن‪ ،‬مبتال شده اند که تشدید‬ ‫این عادت بد در این اواخر‪ ،‬بســیار مالل اور و ازار دهنده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫شاید این هم جدا از مزیت های فراوان‪ ،‬یکی از تبعات نه‬ ‫چندان خوشایند گسترش فضای مجازی باشد‪ ،‬اما تاسف‬ ‫انجایی اســت که اهل قلم و رســانه و انهایی که ادعای‬ ‫کار و فعالیــت در این قلمــرو را دارند‪ ،‬مرتکب این عادت‬ ‫ناپسند می شوند و این متن کپی شده را در هر مناسبتی‬ ‫بخصوص برای مسووالن‪ ،‬مدیران و شخصیت های استان‬ ‫و شهرستان ارسال می کنند‪.‬‬ ‫جالب اینجاســت که خود انهایی که دســت به چنین‬ ‫کاری می زنند‪ ،‬نیک می دانند که با یک جستجوی ساده‬ ‫درفضای مجازی دستتشان رو می شود‪ ،‬ولی بازهم به کپی‬ ‫متن دیگران انهم نکته به نکته‪ ،‬مو به مو ادامه می دهند‬ ‫البتــه در روزگاری که از مدرک دیپلم گرفته تا ارشــد‬ ‫و دکتــرای تقلبی حتی در میان انهایــی که مصدر امور‬ ‫هستند‪ ،‬رواج دارد‪ ،‬بالطبع مطرح کردن و گفتن از تقلب و‬ ‫کپی متن دیگران‪ ،‬به نظر نمی رسد محلی از اعتنا داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫بــا این حال در چند روز اخیــر در فضای مجازی البرز‬ ‫انقــدر از اینگونه متن های کپی شــده و تکرار انها قابل‬ ‫مشــاهده بود که مجاب به نوشتن این چند جمله شدم‪،‬‬ ‫گو اینکه این عادت بد مختص اســتان ما و اهالی رسانه!‬ ‫ما نیست و همچون کرونا در دیگر استانها نیز شیوع دارد‪.‬‬ ‫خالصه اینکه بسیاری از صاحب نظران و ادیبان اقتباس‬ ‫از هر متنــی‪ ،‬از جمله متن دیگــران را تا حدودی جایز‬ ‫دانسته اند! بخصوص وقتی می بینیم که برخی ها صادقانه‬ ‫می نویسند برگرفته از ‪ ...‬فالن با کمی ‪ ...‬تلخیص و ‪ ...‬ای‬ ‫کاش ما هم تا این حد صداقت داشته باشیم‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬می توان بجای عادت بد تقلب و کپی کردن‪،‬‬ ‫دســتکم اقتباس کرد‪ ،‬امکانی که فضای مجازی به عنوان‬ ‫یک مزیت برای همه فراهم کرده است‪ ،‬این درحالی است‬ ‫که بازهم عده ای از جمله دوستان اهل قلم و رسانه! حتی‬ ‫برای تبریک و تسلیت‪ ،‬انهم بدون جابجایی یک نقطه! از‬ ‫متن دیگران استفاده می کنند و قشنگ تر اینکه دوستان‬ ‫دیگری هم همان متن را کپی در کپی می کنند و ‪...‬‬ ‫در پایان با این پیشنهاد که برای فهم دقیق تفاوت معنی‬ ‫دو لغت "تقلب" و "اقتباس" بهتر اســت به فرهنگ لغات‬ ‫مراجعه شود‪ ،‬فراموش نکنیم که شایسته و بجا گفته شده‬ ‫است‪ :‬هرسخن کز دل براید‪ ،‬الجرم بر دل نشیند‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه عصر البرز

هفته نامه عصر البرز 11

هفته نامه عصر البرز 11

شماره : 11
تاریخ : 1398/08/20
هفته نامه عصر البرز 10

هفته نامه عصر البرز 10

شماره : 10
تاریخ : 1398/04/17
هفته نامه عصر البرز 9

هفته نامه عصر البرز 9

شماره : 9
تاریخ : 1398/02/14
هفته نامه عصر البرز 8

هفته نامه عصر البرز 8

شماره : 8
تاریخ : 1397/12/11
هفته نامه عصر البرز 7

هفته نامه عصر البرز 7

شماره : 7
تاریخ : 1397/12/04
هفته نامه عصر البرز 6

هفته نامه عصر البرز 6

شماره : 6
تاریخ : 1397/11/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!