هفته نامه عصر البرز شماره 81 - مگ لند

هفته نامه عصر البرز شماره 81

هفته نامه عصر البرز شماره 81

هفته نامه عصر البرز شماره 81

‫سال سوم‬ ‫شماره ‪81‬‬ ‫هفته سوم‬ ‫‪ 21‬اردیبهشت ‪1402‬‬ ‫‪ 20‬شوال ‪1444‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪ 1000‬تومان‬ ‫‪11 May 2023‬‬ ‫‪Thursday‬‬ ‫دانستن حق مردم است‬ ‫پالستیک ها بالی‬ ‫طبیعت البرز‬ ‫‪4‬‬ ‫سرنوشت‪ ۷۰‬خانوارهمسایهگودالوحشتکرجبهکجارسید؟‬ ‫چرا نوسازی بافت های فرسوده البرز‬ ‫حیاتی است؟‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫سال سوم‬ ‫وجــود دههــا بنــای غیرمقــاوم و فرســوده در اســتان البــرز‬ ‫همــواره از دغدغــه هــای کارشناســان نظــام مهندســی‬ ‫ســاختمان و علــم لــرزه نــگاری بــه شــمار مــی رود؛ موضوعی‬ ‫کــه در همایــش هــای تخصصــی و اموزشــی بــرای چــاره‬ ‫اندیشــی و پیشــگیری از یــک فاجعــه انســانی در زمــان وقــوع‬ ‫زلزلــه احتمالــی یــا ســایر رویدادهــا بــه ان پرداختــه مــی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫تکــرار زمیــن لــرزه هــای بــزرگ‪ ،‬متوســط و خفیــف در‬ ‫مناطــق مختلــف کشــور از جملــه البــرز بیانگــر ان اســت کــه‬ ‫ایــن پدیــده بخشــی از فعــل و انفعــاالت طبیعــت و هســته‬ ‫زمیــن اســت کــه تنهــا بــا اتخــاذ راهکارهــای مناســب مــی‬ ‫تــوان بــا ان ســازگاری داشــت و از ســرمایه هــای انســانی ‪،‬‬ ‫اجتماعــی و اقتصــادی صیانــت کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن میــان اســتان کــم وســعت البــرز طبــق داده هــای‬ ‫علمــی ‪ ۴۰۰‬کیلومتــر گســل زلزلــه دارد کــه بیشــتر انهــا‬ ‫دارای نقــاط تالقــی و کانــون مشــترک اســت ضمــن انکــه‬ ‫تعــدادی از ایــن گســل هــا بــا اســتان هــای همجــوار ماننــد‬ ‫تهــران و قزویــن دارای پیوســتگی اســت‪.‬‬ ‫بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه در طــول ســال برخــی از‬ ‫ایــن گســل هــا دارای حرکــت هــای خفیــف اســت و گاهــی‬ ‫مواقــع ماننــد زمیــن لــرزه اذرمــاه ســال ‪ ۹۶‬جنــوب کــرج و‬ ‫غــرب مــارد میــزان تکانــه هــا از پنــج ریشــتر فراتر مــی رود‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی وقــوع زلزلــه هــای تاریخــی در اطــراف‬ ‫اســتان البــرز نشــان مــی دهــد کــه نقطــه امنــی بــه لحــاظ‬ ‫لــرزه خیــزی در البــرز و همســایه هــای ان وجــود نــدارد و‬ ‫در طــول تاریــخ برخــی زمیــن لــرزه هــا ماننــد زلزلــه ســال‬ ‫‪ ۱۳۴۱‬بوئیــن زهــرا و اشــتهارد فاجعــه بــار بــوده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن بررســی هــای علمــی نشــان مــی دهــد کــه‬ ‫برخــی گســل هــای البــرز ‪ ،‬تهــران یــا قزویــن در صــورت‬ ‫فعــال شــدن شــدتی بیــش از هفــت ریشــتر خواهد داشــت و‬ ‫در ان صــورت بــا وجــود صدهــا خانــه نیــم بنــد و غیرمقــاوم‪،‬‬ ‫عمــق فاجعــه غیرقابــل تصــور پیــش بینــی مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ ۲‬هــزار هکتــار بافــت فرســوده و غیــر مقــاوم در‬ ‫البــرز‬ ‫براســاس گــزارش هــای رســمی بیــش از ‪ ۲‬هــزار هکتــار‬ ‫بافــت فرســوده ‪ ،‬غیرمقــاوم و ناکارامــد در اســتان البــرز وجود‬ ‫دارد کــه بنــا بــه گفتــه مســووالن اجرایــی اســتان یــک ‪/‬‬ ‫ســوم جمعیــت ســه میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار نفــری البــرز در‬ ‫ایــن بافــت هــا ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫ایــن بافــت هــا بخشــی فرســوده قدیمــی و بخشــی خانــه‬ ‫هــای غیرمقــاوم نوســاز اســت کــه بــه دور از نــگاه مهندســان‬ ‫ناظــر و بــه صــورت قــارچ وار رویــش پیــدا کــرده و بخشــی‬ ‫از ایــن ســاختمان هــا چنــد بــه صــورت طبقــه روی ســتون‬ ‫هــای فلــزی کــم رمــق ســوار شــده اســت‪.‬‬ ‫شــکل گیــری محلــه هــا و ســکونتگاه هــای غیررســمی در‬ ‫اســتان البــرز بــه دهــه ‪ ۴۰‬شمســی بــا هجــوم مهاجــران بــه‬ ‫تپــه مــراداب در هســته کنونــی کرج برمــی گــردد‪ ،‬مهاجرتی‬ ‫کــه ســراغازی بــرای پیوســتگی و گســتردگی کالن روســتای‬ ‫کــرج شــد و ضمــن بلعیــدن روســتاها از کــرج کالنشــهری با‬ ‫بافــت ناهمســان شــهری بــه وجــود اورد‪.‬‬ ‫مهاجــرت هــا کــه بخــش عمــده ان بــا فقــر و تنگدســتی‬ ‫مهاجــران گــره خــورده اســت بــه ســاخت و ســازهایی‬ ‫انجامیــد کــه اکنــون ســبب نگرانــی کارشناســان و مســووالن‬ ‫شــده و حتــی بســیاری از مــردم بــه عواقــب ایــن نــوع‬ ‫ســاخت و ســازها اگاهــی پیــدا کــرده انــد‪.‬‬ ‫در پــس مهاجــرت هــای بــی رویــه ‪ ،‬جمعیــت اســتان البرز‬ ‫کــه در دهــه هــای ‪ ۴۰‬و ‪ ۵۰‬بــه حــدود ‪ ۲۵۰‬هــزار تــا ‪۳۰۰‬‬ ‫هــزار نفــر مــی رســید اکنــون بــه بیــش از ســه میلیــون و‬ ‫‪ ۲۰۰‬هــزار نفــر رســیده و ســاالنه حــدود ‪ ۱۲۰‬هــزار نفــر بــه‬ ‫ایــن جمعیــت افــزوده مــی شــود‪.‬‬ ‫دهــه ‪ ۸۰‬شمســی انچــه ســبب شــد تا ســاخت و ســازهای‬ ‫غیراصولــی در اســتان البــرز شــکل دیگــری بــه خــود گیــرد‪،‬‬ ‫کمبــود زمیــن بــرای ســاخت و وجــود محلــه هایــی بــا بافــت‬ ‫قدیمــی و روســتایی ماننــد حســن ابــاد‪ ،‬حصــارک‪ ،‬کالک‪،‬‬ ‫حیدرابــاد کــرج و امثــال ان بــود کــه ســاختمان ها در ســایه‬ ‫بــی توجهــی هــا و عــدم نظــارت مدیــران شــهری و اجرایــی‬ ‫بــه یکبــاره طبقاتــی شــد ‪ ،‬بناهایــی کــه بــا تکانــه هــای ارام‬ ‫زمیــن یــا وزش بــاد تنــد نمــا و بخــش هایــی از دیوارهــای‬ ‫انهــا ریــزش مــی کنــد و بیشــترین حــوادث ریــزش اوار و‬ ‫حــوادث اســتان البــرز مربــوط بــه ایــن بافــت هــا اســت‪.‬‬ ‫انچــه کارشناســان در خصــوص بافــت هــا و زلزلــه‬ ‫مــی گویند‬ ‫ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان البــرز اواخــر‬ ‫هفتــه گذشــته بــا برگــزاری یــک همایــش تخصصــی و‬ ‫اموزشــی بــا عنــوان بررســی گســل هــای لــرزه خیــز اســتان‬ ‫در دانشــگاه ازاد اســامی ایــن اســتان مســتقر در کــرج ‪،‬‬ ‫شماره ‪81‬‬ ‫هفته سوم‬ ‫‪ 21‬اردیبهشت ‪1402‬‬ ‫سیــاسی‬ ‫چرا نوسازی بافت های‬ ‫فرسوده البرز حیاتی است؟‬ ‫افراســیابی افــزود‪ :‬بررســی هــا نشــان مــی دهــد بخشــی‬ ‫از ســاخت و ســازهای اصولــی در البــرز بــا نقشــه هــای‬ ‫ترســیمی مطابقــت نــدارد‪.‬‬ ‫موضــوع بافــت هــای فرســوده و خطرهــای زلزلــه در ایــران‬ ‫و البــرز را مــورد واکاوی قــرار داد‪.‬‬ ‫در ایــن همایــش‪ ،‬کارشناســان ارشــد ســازمان نظــام‬ ‫مهندســی ســاختمان البــرز‪ ،‬اســتادان دانشــگاه و رییــس‬ ‫مرکــز پیــش بینــی زلزلــه ایــران موضــوع بافــت هــای‬ ‫فرســوده و غیرمقــاوم و زوایــای مختلــف و تخصصــی زلزله ها‬ ‫تشــریح و از مســووالن و مــردم بــرای پیشــگیری از خطرهای‬ ‫زلزلــه درخواســت کردنــد کــه موضــوع نوســازی و مقــاوم‬ ‫ســازی بافــت هــای ناکارامــد را جــدی بگیرنــد‪.‬‬ ‫دکتــر رضــا جمالپــور اســتاد دانشــگاه و رییــس مرکــز‬ ‫تحقیقــات کاهــش ریســک ســوانح طبیعــی دانشــگاه ازاد‬ ‫اســامی اســتان البــرز بــه عنــوان نخســتین ســخنران ایــن‬ ‫همایــش بــه تشــریح پیشــینه تاریخــی ســوانح طبیعــی از‬ ‫جملــه زمیــن لــرزه در ایــران و البــرز پرداخــت و گفــت ‪ :‬طــی‬ ‫‪ ۵۰‬تــا ‪ ۶۰‬ســال گذشــته ‪ ۲۲‬مخاطــره طبیعــی در اســتان‬ ‫البــرز تجربــه شــده کــه زلزلــه ســرامد انهــا بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬برهمیــن اســاس یکــی از مباحــث ثابــت‬ ‫شــورای تامیــن اســتان البــرز موضــوع خطرهــای زلزلــه و‬ ‫خانــه هــا و ســاختمان هــای غیــر مقــاوم اســت کــه همــواره‬ ‫مــورد بحــث و بررســی مســووالن و کارشناســان قــرار گرفتــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫جمالپــور بــا بیــان اینکــه اســتان البــرز بــه لحــاظ نیــروی‬ ‫انســانی متخصــص علــم ســاختمان دارای ظرفیــت و غنــای‬ ‫بــاال اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در عیــن حــال بهــره گیــری از تمــام‬ ‫ظرفیــت هــای انســانی و اجتماعــی بایــد بــه عنــوان یــک‬ ‫راهــکار بــرای مقابلــه بــا زلزلــه و ســوانح طبیعــی ضرورتــی‬ ‫انکارناپذیــر بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫ضــرورت نظــارت ویــژه بــر طــرح نهضــت ملــی‬ ‫ســاختمان‬ ‫عضــو هیــات مدیــره ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان‬ ‫اســتان البــرز حضــور مهندســان ناظــر را بــرای رعایــت‬ ‫الزامــات ایمنــی ضــروری دانســت و گفــت‪ :‬متاســفانه در‬ ‫بحــث نظارتــی مســکن مهــر البــرز تجربــه خوبی نداشــتیم و‬ ‫امیدواریــم در بخــش مســکن طــرح نهضــت ملی ســاختمان‬ ‫شــاهد نظــارت ویــژه مهندســان ناظــر باشــیم‪.‬‬ ‫افراســیابی تاکیــد کــرد‪ :‬نظــارت هــا بایــد از بافــت هــای‬ ‫فرســوده تــا ســاختمان هــای طــرح نهضــت ملــی مســکن‬ ‫فراگیــر شــود تــا شــاهد ســاخت و ســاز اصولــی مطابــق بــا‬ ‫اییــن نامــه هــای ملــی ســاختمان باشــیم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬امــروز نــا ایمنــی ســاختمان هــا از حســن ابــاد‬ ‫کــرج تــا خانــه هــای تــرک خــورده حاشــیه گــود حصــارک‬ ‫کــرج بــه دغدغــه مهــم کارشناســان تبدیــل شــده اســت‪(.‬‬ ‫اشــاره بــه ‪ ۷۰‬واحــد مســکونی حاشــیه گــود بــرداری ســال‬ ‫‪ ۹۳‬حصــارک کــرج کــه هنــوز صاحبــان انهــا بالتکلیــف‬ ‫مانــده انــد و خطــر ریــزش جــان خانوارهــا را تهدیــد مــی‬ ‫کنــد‪).‬‬ ‫عضــو هیــات مدیــر ســازمان نظــام مهدســی اســتان البــرز‬ ‫بــر تشــکیل کارگــروه هــای تخصصــی و مــردم نهــاد بــرای‬ ‫شــتاب در بازســازی بافــت هــای فرســوده اســتان تاکیــد‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫گسل های البرز و تهران مستعد حرکت‬ ‫دکتــر رضــا افراســیابی عضــو هیــات مدیــره ســازمان نظام‬ ‫مهندســی اســتان البــرز دیگــر ســخنران ایــن همایــش بــا‬ ‫بیــان اینکــه گســل هــای ‪ ۲‬اســتان البــرز و تهــران مســتعد‬ ‫حرکــت و جابــه جایــی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬تبعیــت از ســند‬ ‫راهبــرد ملــی در خصــوص اییــن نامــه و دســتورالعمل هــای‬ ‫ســاخت وســاز در کشــور و البــرز بایــد جــدی گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬امــروز البــرز بــا معضلــی بــه نام محلــه های‬ ‫فرســوده و غیــر مقــاوم مواجــه اســت و گســتردگی این محله‬ ‫هــا حکایــت از یــک خطــر بالقــوه دارد کــه بایــد طبــق ســند‬ ‫راهــردی مقــررات ملــی ســاختمان بــه ایــن معضــل پایــان‬ ‫داد‪.‬‬ ‫افراســیابی تاکیــد کــرد‪ :‬اگــر امادگــی الزم بــرای مقابلــه‬ ‫بــا زلزلــه نداشــته باشــیم بــه طــور قطــع اســیب هــای وقوع‬ ‫زلزلــه هــای احتمالــی غیــر قابــل تصــور اســت‪.‬‬ ‫عضــو هیــات مدیــره ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان‬ ‫اســتان البــرز افــزود‪ :‬امــروز اگــر چــه برخــی ســاختمان هــا‬ ‫براســاس ضوابــط و مقــرارت ملــی ســاختمان احــداث مــی‬ ‫شــود امــا در بخــش ملحقــات غیرســازه ای مانند تاسیســات‬ ‫در البــرز نگرانــی هایــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته مجــوز پنــج میلیــون‬ ‫مترمربــع ســاخت و ســاز در اســتان البــرز بــا نظــارت ‪۲۲‬‬ ‫مهنــدس ناظــر صــادر شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬طبــق گــزارش هــا ‪۸۰‬‬ ‫درصــد تخلــف در ســاخت و ســازهای البــرز وجــود دارد کــه‬ ‫بایــد از ایــن رویــه جلوگیــری کــرد‪.‬‬ ‫ارتقــای تــاب اوری بافــت فرســوده مهم تریــن راه‬ ‫مقابلــه بــا زلزله اســت‬ ‫رییــس مرکــز پیــش بینــی زلزلــه کشــور در حاشــیه ایــن‬ ‫همایــش تخصصــی اموزشــی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار‬ ‫ایرنــا بــا اشــاره بــه خطــرات بافــت هــای فرســوده قدیمــی‬ ‫و غیرمقــاوم جدیــد در مناطــق مختلــف کشــور از جملــه‬ ‫اســتان هــای تهــران و البــرز در زمــان وقــوع زلزلــه اعــام‬ ‫کــرد‪ :‬بهبــود و ارتقــای ســطح تــاب اوری ایــن بافــت هــا در‬ ‫ابعــاد مختلــف مهم تریــن راه مقابلــه بــا زلزلــه اســت‪.‬‬ ‫دکتــر مهــدی زارع گفــت‪ :‬وجــود بافــت هــای قدیمــی‬ ‫و ســکونتگاه هــای غیرمقــاوم جدیــد همــواره از خطرهــای‬ ‫بالقــوه در زمــان وقــوع زلزلــه بــه شــمار مــی رود‪ ،‬اســتان‬ ‫هــای تهــران و البــرز بــه ســبب مهاجــرت پذیــری بــاال دارای‬ ‫بافــت هــای غیــر مقــاوم بیشــتری نســبت بــه ســایر مناطــق‬ ‫کشــور بــوده کــه ایــن بافــت هــا نیازمنــد توجــه ویــژه بــرای‬ ‫پیشــگیری از حوادثــی ماننــد زلزلــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد پژوهشــگاه بیــن المللــی زلزلــه ایران در پاســخ‬ ‫بــه ســووالی در خصــوص پیــش بینــی دقیــق زمــان زلزلــه و‬ ‫شــایعاتی مبنــی بــر وقــوع زلزلــه در ایــران بیــان کــرد‪ :‬اظهار‬ ‫نظــر در خصــوص پیــش بینــی زمــان وقــوع زلزلــه از نظــر‬ ‫علمــی ســندیت نــدارد امــا مناطقــی کــه بــر روی گســل‬ ‫قــرار دارنــد بایــد اقدامــات پیشــگیرانه بــه عمــل اورنــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬کشــور مــا در مــرز ورقــه هــای (الیــه‬ ‫هــا) زمیــن قــرار دارد برایــن اســاس زلزلــه خیــزی ایــران‬ ‫موضــوع جدیــدی نیســت امــا بایــد نــگاه جدیــد بــه ابعــاد و‬ ‫خطرهــای ان داشــت‪.‬‬ ‫زارع بــه وضعیــت گســل هــای اســتان هــای تهــران ‪ ،‬البرز‬ ‫و قزویــن اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬بخشــی از ایــن گســل هــا در‬ ‫ادوار گذشــته فعــال بــوده و زمیــن لــرزه هایــی بیــن هفــت‬ ‫تــا ‪ ۷.۲‬ریشــتر بــه ثبــت رســانده انــد‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز پیــش بینــی زلزلــه کشــور ادامه داد‪ :‬گســل‬ ‫هــای ایــن اســتان در نزدیکــی هــم قــرار دارنــد و تعــدادی از‬ ‫ان دارای نقطــه تالقــی هســتند کــه فعال شــدن یکــی از این‬ ‫گســل هــا مــی توانــد روی گســل هــای دیگــر تاثیر بگــذارد‪.‬‬ ‫وی بــه طــول برخــی گســل هــای تهــران و البــرز اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت ‪ :‬طبــق بررســی هــای علمــی طــول گســل‬ ‫اشــتهارد البــرز ‪ ۷۰‬کیلومتــر‪ ،‬گســل ماهدشــت البــرز ‪۳۰‬‬ ‫کیلومتــر‪ ،‬گســل کــرج ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر و گســل شــمال تهران‬ ‫‪ ۹۰‬کیلومتــر اســت کــه در ایــن حــال طــول گســل مشــاع‬ ‫البــرز و تهــران بــه ‪ ۲۲۰‬کیلومتــر مــی رســد‪.‬‬ ‫زارع بابیــان اینکــه پوســته هــای زمیــن همــواره در حــال‬ ‫فعــل و انفعــال هســتند‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬حرکــت ایــن پوســته ها‬ ‫همیشــگی اســت و برهمین اســاس باید اقدامات پیشــگیرانه‬ ‫بــرای مقابلــه بــا زلزلــه فرامــوش نشــود‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز پیــش بینــی زلزلــه کشــور بــه زلزلــه بهمن‬ ‫مــاه ســال گذشــته ترکیــه و ســوریه اشــاره کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫بررســی هــا نشــان داد بیشــتر بناهــای تخریــب شــده در‬ ‫ترکیــه کمتــر از ‪ ۱۹‬ســال عمــر داشــتند امــا عــدم رعایــت‬ ‫اصــول فنــی و مهندســی ســبب تخریــب ان هــا در زمــان‬ ‫وقــوع زلزلــه شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه زلزلــه جنــوب ترکیــه در بــازه‬ ‫زمانــی حــدود ‪ ۵۰۰‬ســاله تکــرار شــده اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫خاموشــی بلنــد مــدت گســل هــا را نبایــد نادیــده گرفــت‬ ‫بلکــه اقدامــات پیشــگیرانه بایــد در نــگاه نخســت قــرار گیرد‪.‬‬ ‫اقدامــات اجرایــی بــرای نوســازی بافــت هــای‬ ‫فرســوده‬ ‫ســاماندهی و نوســازی بافــت هــای فرســوده از اواخــر دهه‬ ‫‪ ۷۰‬بــا طــرح ســاماندهی تپــه مــراداب کــرج اغــاز شــد‪،‬‬ ‫طرحــی کــه تنهــا بــه خریــد حــدود چهــار هــزار ‪ ۲۵۰‬واحــد‬ ‫مســکونی و تخریــب انهــا اکتفــا کــرد و در مقابــل اقــدام‬ ‫عملــی بــرای ســاکنان ایــن خانــه هــای غیرمقــاوم انجــام‬ ‫نــداد‪.‬‬ ‫در اجــرای طــرح ســاماندهی تپــه مــراد اب از ‪ ۱۶۸‬هکتــار‬ ‫اراضــی ایــن تپــه ‪ ۷۴‬هکتــار ازاد ســازی شــد و مابقــی در‬ ‫همــان وضعیــت مســکوت مانــد؛ زمیــن هــای ازاد شــده این‬ ‫طــرح بــه پــروژ هایــی ماننــد ســاخت هتــل ‪ ،‬فضــای ســبز و‬ ‫امکانــات دیگــر اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫صاحبــان واحدهــای فروختــه شــده تپــه مــراداب بــه‬ ‫ســکونتگاه هــای غیرمقــاوم حســن ابــاد‪ ،‬حصــارک و امثــال‬ ‫ان اســکان یافتنــد و در عمــل اقــدام موثــری بــرای پایــان‬ ‫دادن بــه یــک معضــل اجتماعــی انجــام نگرفــت‪.‬‬ ‫اواخــر دهــه ‪ ۹۰‬طــرح بازافرینــی بافــت هــای فرســوده‬ ‫شــهری بــا راه انــدازی دفاتــر تســهیلگری توســط وزارت راه‬ ‫وشهرســازی و شــهرداری هــا در ‪ ۱۵‬نقطــه اســتان البــرز اغاز‬ ‫شــد کــه تاکنــون در اجــرای ایــن طــرح حــدود ‪ ۷۰‬واحــد‬ ‫مســکونی در محلــه هــای مختلــف کــرج ماننــد مصبــاح‬ ‫نوســازی و مقــاوم ســازی شــده اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن اوضــاف کالنشــهر کــرج بــا حــدود یــک هــزار‬ ‫هکتــار بافــت فرســوده و ناکاامــد بیشــترین میــزان بافــت‬ ‫غیــر مقــاوم را در بیــن ‪ ۱۸‬شــهر اســتان دارد‪.‬‬ ‫مشــوق هــا بــرای شــتاب در نوســازی بافــت های‬ ‫فر سو د ه‬ ‫طــرح مقــاوم ســازی و نوســازی بافــت هــای فرســوده‬ ‫شــهری در اســتان البــرز از ســال گذشــته وارد یــک برنامــه‬ ‫جدیــد بــا نــام مشــوق هــا و حمایــت هــا شــده اســت کــه در‬ ‫گام نخســت صــدور مجــوز رایــگان ســاخت وســاز در بافــت‬ ‫هــای فرســوده مهمتریــن اقــدام بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫اکنــون تمــام شــهرداری هــای اســتان البــرز مکلــف شــده‬ ‫تــا ضمــن تســهیلگری در نوســازی بافــت هــای فرســوده ‪،‬‬ ‫ســاکنان ایــن بافــت هــا را بــه مشــارکت در نوســازی خانــه‬ ‫هــای خــود تشــویق کننــد‪.‬‬ ‫انطــور کــه در نشســت هــای اجرایــی مــورد تاکیــد قــرار‬ ‫مــی گیــرد ان اســت کــه بافت های فرســوده شــهری اســتان‬ ‫البــرز بایــد در کمتریــن زمــان ممکــن تخریــب و نوســازی‬ ‫شــود مقولــه ای کــه نیازمنــد ســرمایه کالن و حمایــت‬ ‫بیشــتر از ســاکنان ایــن بافــت هــا را مــی طلبــد‪.‬‬ ‫بررســی هــای میدانــی نشــان مــی دهــد ســاکنان بافــت‬ ‫هــای فرســوده شــهری بــه رغــم تمایــل فــراوان بــرای رهایی‬ ‫از مشــکالت خانــه هــای نــا ایمــن در انتظــار کمــک هــای‬ ‫بیشــتر مســووالن و حتــی بهــره گیــری از ظرفیــت هــای‬ ‫خیریــن و ســرمایه گــذاران هســتند‪.‬‬ صفحه 2 ‫اجتمـاعی‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪81‬‬ ‫هفته سوم‬ ‫‪ 21‬اردیبهشت ‪1402‬‬ ‫رسنوشت ‪ ۷۰‬خانوار همسایه گودال وحشت کرج به کجا رسید؟‬ ‫وی بــا تائیــد ایــن موضــوع کــه اکنــون ‪ ۷۰‬واحــد مســکونی‬ ‫در کنــار گودبــرداری وجــود دارد کــه حــدود ‪ ۳۰۰‬نفــر در ایــن‬ ‫خانــه هــا بــا خطرناشــی از گودبــرداری مواجه شــده انــد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۹۳‬ایــن گودبــرداری صــورت گرفتــه و تــا کنــون‬ ‫هیــچ اقدامــی بــرای ســاماندهی ان انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۳‬بنــا بــه گفتــه ‪ ۷۰‬خانــوار ســاکن کوچــه‬ ‫حضــرت ابوطالــب (ع) حصــارک کــرج اغــاز یــک زندگــی‬ ‫پراضطــراب بــرای انــان بــه شــمار مــی رود؛ انجــا کــه یــک‬ ‫مالــک خصوصــی تصمیــم خــود را بــا حفــر گودالــی بــه طــول‬ ‫‪ ۱۵۰‬متــر و عمــق ‪ ۱۰‬متــر بــرای ســاخت یــک مجتمــع‬ ‫تجــاری در همســایگی کوچــه انهــا عملیاتــی کــرد‪.‬‬ ‫ســاکنان کوچــه حضــرت ابوطالــب (ع) حصــارک کــرج‬ ‫در ابتــدا چنیــن پنداشــتند کــه گــودال همســایه بــه زودی‬ ‫ســاختمانی تجــاری مــی شــود و رونق و شــکوفایی اقتصــادی و‬ ‫اشــتغالزایی را نیــز بــرای انــان بــه همــراه خواهــد داشــت‬ ‫امــا بــا توقــف عملیــات ســاخت و ســاز و تــرک خوردگــی‬ ‫ســاختمان هــای اطــراف در اوج بــارش هــای ســال ‪ ۹۳‬ایــن‬ ‫گــودال بــه کابــوس همســایه هــا مبــدل گشــت‪.‬‬ ‫انطــور کــه ســاکنان کوچــه حضــرت ابوطالــب (ع) حصــارک‬ ‫کــرج مــی گوینــد‪ :‬مــاه هــا گفــت وگــو بــا مالــک گــودال و‬ ‫شــهرداری منطقــه پنــج کــرج بی نتیجــه بــود و ســرانجام پس‬ ‫از گســترش ابعــاد خطــرات این گــودال‪ ،‬ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــا دعوت‬ ‫یکــی از اعضــای شــورای اســامی شــهر کــرج از خبرنــگاران ‪،‬‬ ‫ایــن موضــوع رســانه ای شــد‪.‬‬ ‫بازدید خبرنگاران و کارشناسان از محل‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬خبرنــگاران بــا حضــور در محــل بــه تهیــه‬ ‫عکــس و گــزارش از زوایــای مختلــف اثــار ایــن گــودال و نقــش‬ ‫بســتن شــکاف هــای بــزرگ و کوچــک روی دیوارهــای خانــه‬ ‫هــای همســایه ایــن گــودال پرداختنــد ‪.‬‬ ‫در حاشــیه ایــن بازدیــد ســاکنان کوچــه حضــرت ابوطالــب‬ ‫(ع) از مــاه هــا اضطــراب و دلهــره خــود در خصــوص احتمــال‬ ‫ریــزش ســاختمان هــای خــود گفتنــد و از مســووالن و رســانه‬ ‫هــا بــرای رفــع مشــکل و تعییــن تکلیف منــازل خود اســتمداد‬ ‫طلبیدند‪.‬‬ ‫همزمــان با حضــور خبرنــگاران در محــل حادثه ‪ ،‬تعــدادی از‬ ‫کارشناســان ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان البرز‬ ‫نیــز بــه بررســی ابعــاد حادثــه تــرک خوردگــی خانــه هــای‬ ‫اطــراف گــودال پرداختنــد و وضعیــت موجــود را بــرای اصحــاب‬ ‫رســانه تشــریح کردنــد‪.‬‬ ‫ناصــر واحــدی عضــو پایــه ارشــد ســازمان نظــام مهندســی‬ ‫ســاختمان اســتان البــرز در ایــن بازدیــد میدانی بــه خبرنگاران‬ ‫گفــت‪ :‬خســارت وارده بــه خانــه هــای اطــراف گودبــرداری‬ ‫معلــول تمکیــن نکــردن مالــک زمیــن بــه قانــون اســت؛‬ ‫رعایــت قوانیــن نظــام مهندســی مــی توانــد از چنیــن وضعیت‬ ‫خطرناکــی جلوگیــری کنــد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس ســازمان نظــام مهندســی بیــان کــرد‪ :‬بایــد‬ ‫مســووالن البــرز قوانیــن مربــوط بــه ســاخت و ســازها را اجــرا‬ ‫کننــد چــرا کــه در ســایر اســتانها اجــرا مــی شــود امــا در البــرز‬ ‫ایــن قانــون نادیــده گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫واحــدی افــزود‪ :‬قانــون مــی گویــد یــک ســاختمان نوســاز‬ ‫بایــد مهنــدس ناظــر و مجــری داشــته باشــد؛ در کــرج نظــارت‬ ‫احــداث ســاختمان هــا را بــه کســانی مــی دهنــد کــه هیــچ‬ ‫گونــه تخصصــی در خصــوص ســاخت و ســاز ندارنــد و نتیجــه‬ ‫ان گرفتــاری مــردم اســت‪.‬‬ ‫ایــن عضــو ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان البــرز گفت‪:‬‬ ‫قانــون بــرای مــا مشــخص کرده اســت کــه ‪۱۰۰‬درصد ســاخت‬ ‫و ســازها بایــد بــا حضــور مجریــان ســازمان نظــام مهندســی‬ ‫انجــام شــود امــا شــهرداری هــای البــرز از جملــه شــهرداری‬ ‫کــرج بــه ایــن قانــون تکمیــن نمــی کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن امــر ســبب شــده تــا ســازندگان بناهــا‬ ‫مرتکــب تخلــف شــوند و بــرای مــردم مشــکل بــه وجــود اورند‪،‬‬ ‫از ســوی دیگــر تخلفــات ســازندگان بــرای شــهرداری هــا منبع‬ ‫درامــد در کمیســیون مــاده ‪ ۱۰۰‬مــی شــود کــه بایــد ایــن‬ ‫تخلــف مــورد توجــه مســووالن ناظــر قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫ایــن عضــو ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان البــرز گفت‪:‬‬ ‫زمانــی کــه مهنــدس ناظــر تعییــن نمــی شــود یــا امــور بــه‬ ‫افــراد غیــر کارشــناس ســپرده شــد ‪ ،‬بــه دنبــال ان باید شــاهد‬ ‫مشــکالتی ماننــد گودبــرداری حصــارک کــرج باشــیم‪.‬‬ ‫ایمــان دربنــدی فراهانــی عضــو دیگــر ســازمان نظــام‬ ‫مهندســی ســاختمان البــرز از دیگــر کارشناســانی بــود کــه در‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬در حاشــیه بازدیــد از گودبــرداری حصــارک گفت‪:‬‬ ‫گودبــرداری ایــن مــکان دچــار مــرور زمــان شــده و خــاک بــا‬ ‫هوازدگــی و رطوبــت مواجــه شــده کــه منجربــه جابــه جایــی‬ ‫زمیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬احتمــال رانــش زمیــن در ایــن محــدوده‬ ‫ســاختمان هــای اطــراف گودبــرداری را در اینــده نزدیــک‬ ‫تهدیــد مــی کنــد‪.‬‬ ‫دربنــدی بیــان کــرد‪ :‬از طریــق ســازمان نظــام مهندســی‬ ‫مخاطــرات ایــن گــود بــرداری پیگیــری مــی شــود کــه البتــه‬ ‫پیــش از ایــن بــه شــورای شــهر‪ ،‬شــهرداری و دادســتانی کــرج‬ ‫نامــه نــگاری کــرده ایــم و نســبت بــه مخاطــرات ان هشــدار‬ ‫داده ایــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مالــک بــا رهــا ســازی ایــن گودبــرداری بــرای‬ ‫همســایگان مخاطــره ایجــاده کــرده اســت کــه اگــر بارندگــی‬ ‫شــدید رخ دهــد خطــر جــدی ســاکنان منــازل مســکونی‬ ‫حاشــیه گودبــرداری را بــه شــدت تهدیــد مــی کنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن «حمیــد رضــا صادقــی» از دیگــر کارشناســان‬ ‫ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان البــرز نیــز گفــت ‪ :‬پایــه‬ ‫هایــی کــه بــرای ایمــن ســازی اطــراف گودبــرداری حصــارک‬ ‫نصــب شــده بــه هیــچ عنــوان بــرای ایــن چنیــن گــود بــرداری‬ ‫اصولــی نیســت‪.‬‬ ‫‪ ۹۰‬هزار مترمکعب گودبرداری‬ ‫محمــد اســدیان عضــو شــورای اســامی شــهر کــرج‬ ‫درحاشــیه بازدیــد ســال ‪ ۱۴۰۰‬از گودبــرداری حصــارک عنــوان‬ ‫کــرد کــه طبــق بررســی هــا ‪ ۹۰‬هــزار متــر مکعــب در ایــن‬ ‫محــدوده گودبــرداری شــده کــه بــرای پرکــردن ان حــدود ‪۷۰‬‬ ‫هــزار کامیــون خــاک نیــاز اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬براســاس قانــون در ابتــدای گــود بــرداری‬ ‫ســاکنان اطــراف ان مــی بایســت در دادگاه حقوقــی علیــه‬ ‫مالــک شــکایت مــی کردنــد؛ البتــه اکنــون دیــر نشــده و بــا‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان البــرز هماهنگــی بــه عمــل امــده تــا‬ ‫مالــک بازخواســت قانونــی شــود‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز پژوهــش هــای شــورای اســامی شــهر کــرج‬ ‫ادامــه داد‪ :‬طبــق مــاده یکــم قانــون مدنــی مالــک مــی بایســت‬ ‫خســارت مالــی بــه همســایه هــا را جبــران کنــد؛ اکنــون نــه‬ ‫تنهــا ایــن کار انجــام شــده بلکــه خســارت مالــی مــردم هــم‬ ‫پرداخــت نشــده اســت ؛ مگــر خــون ایــن مــردم بــا ســایر‬ ‫ســاکنان کــرج فــرق مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬از رســانه هــا درخواســت مــی شــود کــه‬ ‫منافــع مــردم بــا حفظ تمــام شــئونات امنیتــی پیگیــری کنند‬ ‫و صــدای ســاکنان مظلــوم ایــن محلــه را بــه گــوش مســووالن‬ ‫برسانند‪.‬‬ ‫عضــو شــورای اســامی شــهر کــرج گفــت‪ :‬دســتگاه هــای‬ ‫ذیربــط از جملــه شــهرداری منطقــه پنــج کــرج در ایــن قضیــه‬ ‫دخیــل هســتند؛ اگــر حادثــه طبیعــی ماننــد زلزلــه رخ دهــد‬ ‫منازلــی کــه در ایــن منطقــه واقــع شــده بیشــترین اســییب‬ ‫را خواهنــد دیــد‪.‬‬ ‫گودبرداری غیر اصولی در کرج باب شده است‬ ‫عضــو شــورای شــهر کــرج در بازدیــد ســال ‪ ۱۴۰۰‬نیــز بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬طبــق بررســی هــای میدانــی گــود بــرداری غیراصولــی و‬ ‫رهــا شــده در کالنشــهر کــرج بــاب شــده کــه خطراتــی بــرای‬ ‫همســایگان بــه دنبــال دارد‪.‬‬ ‫اســدی افــزود‪ :‬گــزارش رســمی مرکــز پژوهــش هــای‬ ‫مجلــس شــورای اســامی تــا ســال ‪ ۱۳۹۵‬در اســتان ها نشــان‬ ‫مــی دهــد کــه در شــهر کــرج ســاالنه بــه طــور میانگیــن ‪۶۸‬‬ ‫نفــر بــر اثــر گودبــرداری هــای غیــر اصولــی جــان خــود را از‬ ‫دســت داده انــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــرای چنیــن گودبــرداری نیــاز بــه شناساســی‬ ‫خــاک اســت کــه بــر اســاس مشــخصات خــاک و نقشــه ســازه‬ ‫نگهبــان تهیــه شــود؛ متاســفانه ایــن فقــط بــه صــورت ظاهری‬ ‫اســت و هیــچ پایــداری و تاثیــری بــرای ایمنــی ســاختمان‬ ‫نــدارد‪.‬‬ ‫توضیح شهردار وقت منطقه پنج کرج‬ ‫ســید رضــا فیــض اردکانــی شــهردار وقــت منطقه پنــج کرج‬ ‫(ســال ‪ ) ۱۴۰۰‬کــه در محــل گودبــرداری حاضــر شــده بــود به‬ ‫ایرنــا گفــت‪ :‬ایــن زمیــن تــا قبــل از دریافــت جــواز ســاخت بند‬ ‫‪ ۱۴‬مــاده ‪ ۵۵‬مســوولیت ان بــا شــهرداری بــود امــا اکنــون کــه‬ ‫جــواز ســاخت دارد تمــام مســوولیت هــا بــر عهــده مالــک بوده‬ ‫و بایــد بــه ســرعت اقــدام بــه ســاخت و ســاز کند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه اکنــون دادســتانی کــرج بــه کمــک‬ ‫شــهرداری امــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬مــا نیز دغدغــه مردم و ســاکنان‬ ‫حاشــیه ایــن گودبــرداری را داریــم و دســتگاه قضایــی مهلــت‬ ‫زمانــی چنــد روزه را بــرای مالــک تعییــن کــرده تــا ســاخت‬ ‫و ســاز را شــروع کنــد‪.‬‬ ‫فیــض خاطرنشــان کــرد‪ :‬اگــر مالک تعلــل کند دســتگاه قضا‬ ‫پیگیــری ایــن موضــوع خواهــد بــود ضمــن انکــه بــا نظــارت‬ ‫ســازمان نظــام مهندســی البــرز تمهیــدات الزم بــرای رفع خطر‬ ‫صــورت مــی گیــرد‪.‬‬ ‫شــهردار وقــت منطقــه پنــج کــرج تاکیــد کــرد کــه اگــر‬ ‫بخواهیــم محــل گودبــرداری را پــر کنیــم شــرایط خــاص خــود‬ ‫دارد و مــی بایســت الیــه الیــه گودبــرداری پــر و کوبیــده شــود؛‬ ‫در ایــن صــوت ممکــن اســت بــه ســاختمان های همجــوار‬ ‫گودبــرداری اســیب جدی تــری وارد شــود‪ ،‬همچنیــن بهتریــن‬ ‫راه ممکــن ایــن اســت کــه مالــک ســاخت و ســاز را اغــاز کنــد‬ ‫و مســوولیت نیــز بــا مالــک اســت‪.‬‬ ‫تصمیــم گیری مســووالن پــس از رســانه ای شــدن‬ ‫مو ضو ع‬ ‫موضــوع گــودال حصــارک کــرج پــس از رســانه ای شــدن‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۰۰‬در دســتور کار مســووالن قضایــی ‪ ،‬اجرایــی‬ ‫و مدیریــت شــهری کــرج قــرار گرفــت و مقــرر شــد مبالغــی‬ ‫در قالــب تســهیالت بــه عنــوان اجــاره مســکن تــا زمــان رفــع‬ ‫خطــر بــه ‪ ۷۰‬خانــوار ســاکن در حاشــیه گــودال حصــارک‬ ‫پرداخــت شــود کــه شــهرداری مســوولیت تامیــن ایــن‬ ‫تســهیالت را پذیرفــت‪.‬‬ ‫طبــق گــزارش هــای رســمی بــه هریــک از خانوارهــای‬ ‫ســاکن در اطــراف ایــن گــودال مبلــغ ‪ ۵۰‬میلیــون تومــان‬ ‫تســهیالت اجــاره مســکن تعلــق گرفــت امــا صاحبــان ایــن‬ ‫واحدهــا از پذیــرش ایــن تســهیالت بنــا بــه عللــی ماننــد کــم‬ ‫بــودن مبلــغ اجــاره مســکن و عــدم تعییــن تکلیف خانــه های‬ ‫تــرک خــورده خــودداری کردنــد‪.‬‬ ‫تغییرمالکیتگودال‬ ‫طبــق گــزارش هــای رســمی مالــک خصوصــی زمیــن‬ ‫محــل گودبــرداری ایــن ملــک را در ســال ‪ ۱۳۹۹‬بــا شــرایط‬ ‫موجــود بــه شــرکت فروشــگاه زنجیــره ای رفــاه اســتان البــرز‬ ‫واگــذار کــرد و پــس از ان قــرار شــد ایــن شــرکت نســبت بــه‬ ‫ســاماندهی محــل اقداماتــی انجــام دهــد‪.‬‬ ‫اخرین وضعیت خانه های اطراف گودال‬ ‫بررســی هــای میدانــی و اظهارات مســووالن اجرایی شــهری‬ ‫کــرج بیانگــر ان اســت کــه از مجمــوع ‪ ۷۰‬واحــد مســکونی‬ ‫اســیب دیــده از گــودال حصــارک کــرج ‪ ،‬صاحبــان ‪ ۱۰‬واحــد‬ ‫مســکونی انهــا بــا دریافــت اجــاره مســکن از شــهرداری کــرج‬ ‫بــه صــورت موقــت نقل مــکان کــرده انــد امــا هنــوز ‪ ۶۰‬خانوار‬ ‫‪3‬‬ ‫دیگــر بــر مانــدن در محــل پافشــاری مــی کننــد‪.‬‬ ‫ســاکنان باقیمانــده در محــل مــی گوینــد کــه میــزان اجاره‬ ‫بهــای تخصیصــی توســط مدیریــت شــهری کــرج بــرای اجاره‬ ‫ملــک جدیــد ناکافــی اســت و بایــد ارقامــی بیشــتر از ایــن‬ ‫مبلــغ کــه حــدود ‪ ۵۰‬میلیــون تومــان اســت ‪ ،‬پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫جدیدتریــن تصمیــم گیــری هــا بــرای تعییــن‬ ‫تکلیــف گــودال و همســایه هــای ان‬ ‫حســین عطایــی شــهردار کنونــی منطقــه پنــج شــهرداری‬ ‫کــرج در تشــریح اخریــن تصمیــم گیــری هــا بــرای گــودال‬ ‫حصــارک و همســایه هــای ان بــه ایرنــا گفــت ‪ :‬ایــن موضــوع‬ ‫بــا کمــک مراجــع قضایــی از ســال گذشــته پیگیــری شــده و‬ ‫مدیریــت شــهری کــرج از ابــان مــاه ‪ ۱۴۰۱‬بــا جدیــت وارد‬ ‫موضــوع شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬یکــی از علــل تاخیــر در تعییــن تکلیــف‬ ‫ایــن ملــک مشــکالتی در حــوزه نظــام مهندســی ســاختمان‬ ‫در تائیــد نقشــه ان بــوده ضمــن انکــه در ســال ‪ ۹۹‬بــه علــت‬ ‫فــوت مهنــدس ناظــر پــروژه براثــر کرونــا و شــیوع گســترده‬ ‫کرونــا اقدامــات عملیاتــی بــرای ایمن ســازی محــل و عملیاتی‬ ‫شــدن پــروژه محــل گودبــرداری بــا مشــکالت مضاعــف مواجه‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫عطایــی گفــت ‪ :‬بررســی هــای میدانــی نشــان داد کــه مالک‬ ‫اولیــه زمیــن و گودبــرداری اقــدام موثــری بــرای ایمــن ســازی‬ ‫مناســب محــل بــه عمــل نیــاورده بــود و در ســال ‪ ۹۹‬ایــن‬ ‫پــروژه را بــا حفــظ وضعیــت موجــود بــه شــرکت فروشــگاه‬ ‫هــای رفــاه فروخــت‪.‬‬ ‫شــهردار منطقــه پنــج کــرج افــزود‪ :‬اواخــر ســال گذشــته‬ ‫بــا اهتمــام مدیریــت شــهری کــرج اقــدام الزم بــرای ایمــن‬ ‫ســازی محــل گودبــرداری بــه عمــل امــد ضمــن انکــه بــا‬ ‫کمــک شــرکت فروشــگاه رفــاه زمینــه جابــه جایــی تعــدادی‬ ‫از خانــواده هــا فراهــم شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اکنــون حــدود ‪ ۶۰‬خانــوار ســاکن در ایــن‬ ‫محــدوده حاضــر بــه تخلیــه امــاک خــود نیســتند در حالــی‬ ‫شــهرداری مطابــق بــه وضعیــت ملکــی انهــا ‪ ،‬اجــاره مســکن‬ ‫بــرای ایــن خانــواده هــا تعییــن کــرده اســت‪.‬‬ ‫عطایــی بیــان کــرد‪ :‬اگــر خانوارهــا این محــل را تــرک کنند‬ ‫شــرکت فروشــگاه هــای رفــاه در کمتریــن زمــان نســبت بــه‬ ‫مقــاوم ســازی و ایمــن ســازی خانــه هــای اســیب دیــده انهــا‬ ‫اقــدام خواهــدد کــرد‪.‬‬ ‫شــهردار منطقــه پنج کــرج افزود‪ :‬شــرکت فروشــگاه زنجیره‬ ‫ای رفــاه عملیــات فعــال ســازی کارگاه بــرای ســاخت وســاز در‬ ‫محــل گــودال حصــارک کــرج اغــاز کــرده و در ماه هــای اینده‬ ‫ایــن گــودال بــه ســازه تبدیــل وضعیــت خواهــد داد ضمــن‬ ‫انکــه خانــه هــای اطــراف نیــز ایمــن ســازی مــی شــود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬برنامــه تعییــن تکلیــف ایــن گــودال و‬ ‫همســایه هــای ان از ســال گذشــته بــا اهتمــام مدیریــت‬ ‫شــهری کــرج اغــاز شــده و بــه طــور قطــع بــه ســرانجام‬ ‫خواهــد رســید‪.‬‬ ‫نارضایتــی رییــس شــورا از کنــدی کار در محــل‬ ‫گــودال‬ ‫علــی قاســم پــور رییــس شــورای اســامی شــهر بتازگــی در‬ ‫نشســت بــا خبرنــگاران از رونــد اجرایی ایمن ســازی و ســاخت‬ ‫و ســاز در محــل ایــن گودبــرداری ابــراز نارضایتی کــرد و گفت‪:‬‬ ‫ســاکنان منــازل اســیب دیــده در اطــراف گــود حصــارک در‬ ‫شــرایط ســخت و نامناســبی بــه ســر مــی برنــد لــذا در ایــن‬ ‫زمینــه بــا مجموعــه فروشــگاه رفــاه شــوخی نداریــم و در‬ ‫صــورت عــدم توجــه بــه ایــن موضــوع‪ ،‬برخــورد قاطــع و جدی‬ ‫بــا ان هــا صــورت مــی گیــرد‪.‬‬ ‫علــی قاســم پــور اظهــار کــرد‪ :‬در مذاکراتــی کــه بــا‬ ‫مدیرعامــل فروشــگاه رفــاه اســتان البــرز انجــام شــد‪ ،‬تذکــر‬ ‫دادیــم کــه اگــر تــا یک هفتــه اقــدام بــه تجهیــز کارگاه نکنند‪،‬‬ ‫برخــورد قضایــی بــا ایــن مجموعــه صــورت خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ســاکنان منــازل اســیب دیده در شــرایط‬ ‫ســخت و نامناســبی بــه ســر مــی برنــد لــذا در ایــن زمینــه بــا‬ ‫مجموعــه فروشــگاه رفــاه شــوخی نداریــم و در صــورت عــدم‬ ‫توجــه بــه موضــوع گــود حصــارک‪ ،‬برخــورد قاطــع و جــدی با‬ ‫ان هــا صــورت مــی گیــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن فاطمــه منعمــی دبیــر شــورای اســامی شــهر‬ ‫کــرج در ایــن نشســت خبــری در پاســخ بــه ســوال یکــی از‬ ‫خبرنــگاران در رابطــه بــا گــود بــرداری حصــارک و اصــرار مردم‬ ‫منطقــه بــر شناســایی و معرفــی متخلفــان و نیــز نتیجــه وعده‬ ‫هــای مســووالن بــه ســاکنان منــازل در معــرض خطــر‪‎،‬بــا‬ ‫اشــاره بــه اســیب ناشــی از گودبــرداری بــه ‪ ۷۰‬واحد مســکونی‬ ‫در منطقــه حصــارک کــرج طــی چنــد ســال اخیــر اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬اردیبهشــت ســال ‪ ،۱۴۰۰‬پیــش از اغــاز فعالیــت خــود‬ ‫در شــورای ششــم بازدیــدی از ایــن منطقــه داشــتم و متوجــه‬ ‫ایــن مشــکل شــدم‪.‬‬ صفحه 3 ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪81‬‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫هفته سوم‬ ‫دبیر تحریریه و صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی‬ ‫‪ 21‬اردیبهشت ‪1402‬‬ ‫چاپ‪ :‬کهن پذیرش اگهی‪09365129303 :‬‬ ‫‪ 20‬شوال ‪1444‬‬ ‫ادرس‪ :‬کرج‪ .‬چهارراه هفت تیر‪ .‬کوچه فدایی تلفن‪0935 422 50 24 :‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪ 1000‬تومان‬ ‫دانـســتـن حـــق مــــردم اســت‬ ‫‪11 May 2023‬‬ ‫‪Thursday‬‬ ‫پالستیک هابالیطبیعتالبرز‬ ‫محیــط زیســت البــرز ســال های متمــادی اســت کــه بــه‬ ‫واســطه عــدم مســوولیت پذیــری اجتماعــی و کم توجهــی‬ ‫برخــی دســتگاه های خدمــات شــهری دســتخوش اســیبی‬ ‫بــه نــام رهاســازی پالســتیک ها اســت‪ ،‬پدیــده ای کــه‬ ‫باوجــود میــدان داری تشــکل های مــردم نهــاد و برخــی‬ ‫دســتگاه های اجرایــی ریشــه کن نشــده اســت‪.‬‬ ‫همــه ســاله در مناســبت هــای مختلــف ماننــد روز هــوای‬ ‫پــاک ‪ ،‬زمیــن پــاک و امثــال ان برخــی دســتگاه هــای‬ ‫اجرایــی ‪ ،‬ورزشــی و تشــکل هــای مردمــی بــرای پاکســازی‬ ‫محیــط رودخانــه هــا‪ ،‬اطــراف جــاده هــا‪ ،‬دشــت هــا و‬ ‫کوهســتان البــرز اســتین همــت بــاال مــی زننــد تــا دامــان‬ ‫طبیعــت را از پالســتیک هــا پــاک کننــد‪.‬‬ ‫مــواد پالســتیکی کــه بنــا بــه گفتــه کارشناســان محیــط‬ ‫زیســت ســال هــای متمــادی زمــان می بــرد تــا تجزیــه‬ ‫شــوند بــه گونــه ای بــاور نکردنــی در بخــش هــای از اســتان‬ ‫رهاســازی شــده کــه البتــه بی توجهــی برخــی دســتگاه های‬ ‫اجرایــی ماننــد شــهرداری هــا در حمــل و نقــل زبالــه هــا به‬ ‫تشــدید ایــن معضــل زیســت محیطــی کمــک می کنــد؛ به‬ ‫عنــوان مثــال حاشــیه جــاده قزلحصــار و مســیر منتهــی بــه‬ ‫محــل دفــن زباله هــای اســتان البــرز در حلقــه دره مصــداق‬ ‫عینــی مــکان هــای الــوده بــه پالســتیک اســت کــه در‬ ‫طــول ســال ‪ ۲‬تــا چنــد بــار بــا کمــک نیروهــای خدمــات‬ ‫شــهری و تشــکل هــای مــردم نهــاد پاکســازی مــی شــود‪.‬‬ ‫در ایــن میــان حاشــیه رودخانــه کــرج و ســایر رودخانــه‬ ‫هــای اســتان همــواره بــه ســبب حضــور گردشــگران مملــو‬ ‫از پالســتیک و گاهــی زبالــه هــای رهــا شــده اســت کــه‬ ‫اســباب زحمــت بــرای دوســتداران محیــط زیســت بــه‬ ‫شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫اینکــه چــرا برخــی افــراد کــه بــرای اســودگی از دود و‬ ‫دم محیــط شــلوغ شــهری بــه دامــان طبیعــت پنــاه مــی‬ ‫برنــد‪ ،‬مســوولیت اجتماعــی خــود را در قبــال محیــط‬ ‫زیســت نادیــده مــی گیرنــد‪ ،‬موضوعــی ســووال انگیز اســت؛‬ ‫طبیعــت بــا جلــوه هــای متنــوع در فصــول مختلــف ســال‬ ‫میزبــان گردشــگران اســت و نبایــد ســیمای زیبــای ان را بــا‬ ‫رهاســازی پالســتیک هــا و زبالــه هــا الــوده کــرد‪.‬‬ ‫پالســتیک هــا در اشــکال مختلــف بــه دلیــل دسترســی‬ ‫اســان و ارزان بــدون هیــچ مالحظــه ای مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار مــی گیــرد و ســپس طبــق عــادات ناپســند بــه خــورد‬ ‫طبیعــت زیبــا داده مــی شــود‪ ،‬اقدامــی کــه اثــار ان ســال‬ ‫هــا طــول مــی کشــد تــا زدوده شــود‪.‬‬ ‫ایــن کیســه ها بــه همــراه بــاد جابــه جــا و وارد‬ ‫رودخانه هــا و کانال هــای اب می شــوند و بخــش هــای‬ ‫گســترده ای از زیســتگاه هــا همچــون اب هــا و رودخانــه‬ ‫هــا‪ ،‬دشــت هــا‪ ،‬مراتــع و جنــگل هــا را در بــر مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫انــواع محصــوالت پالســتیکی همچــون ســفره‪ ،‬کیســه و‬ ‫بطــری هــای رهــا شــده در طبیعــت وصلــه هــای نازیبــا بــر‬ ‫تــن زمیــن اســت؛ مــوادی کــه به علــت مانــدگاری بیــش از‬ ‫‪ ۵۰۰‬ســال باعــث الودگــی محیــط زیســت می شــود‪.‬‬ ‫گاهــی مواقــع نیــز رهاســازی شیشــه در طبیعــت اســتان‬ ‫البــرز و ســایر مناطــق کشــور در فصــل گرمــا بــه اتــش‬ ‫ســوزی در مراتــع و جنــگل هــای مــی انجامــد کــه بــی‬ ‫توجهــی بــه ایــن گونــه رفتارهــا مــی توانــد فراوانــی بــه‬ ‫عرصــه هــای گیاهــی و زیســتگاه هــای جانــوری وارد کنــد‪.‬‬ ‫مناطقــی کــه هــر ســال از پالســتیک پاکســازی‬ ‫مــی شــود‬ ‫دشــت ‪ ۱۸۲‬هکتــاری راشــته ماهدشــت کــرج از جملــه‬ ‫مناطقــی اســت کــه در ایــن ســال هــا ســیمای ان بــه‬ ‫پالســتیک هــای رهــا شــده در طبیعــت دگرگــون شــده‬ ‫اســت؛ ایــن منطقــه خــرداد مــاه ســال ‪ ۱۴۰۱‬بــه همــت‬ ‫و مــدد دوســتداران محیــط زیســت از پالســتیک هــا‬ ‫پاکســازی شــد امــا بــاز هــم بایــد طبیعــت ان دســتخوش‬ ‫اســیب هــای پالســتیکی اســت ‪.‬‬ ‫الودگــی زیســت محیطــی ایــن دشــت ســبب شــد تــا‬ ‫ســال گذشــته دادســتانی ماهدشــت کــرج بــه موضــوع‬ ‫ورود کنــد و بــا کمــک تشــکل هــای مــردم نهــاد و اداره کل‬ ‫حفاظــت محیــط زیســت اســتان البــرز اراضــی راشــته را از‬ ‫زبالــه هــای چنــد ســاله پاکســازی کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن میــان کیســه هــای زبالــه بــه خارهــا و بوتــه هــا‬ ‫گــره خــورده بودنــد کــه پاکســازی انهــا بــا زحمــات فراوانی‬ ‫بــرای دوســتداران محیــط زیســت و محیــط بانــان همــراه‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫دشــت قزلحصــار و اراضــی شهرســتان چهاربــاغ اســتان‬ ‫البــرز منطقــه دیگــری اســت کــه بــه واســطه تــردد فــراوان‬ ‫کامیــون هــای بــدون حفــاظ حمــل زبالــه اســتان بــه کانون‬ ‫الــوده زیســت محیطــی تبدیــل شــده اســت؛ ایــن دشــت‬ ‫هرچنــد در طــول ســال چندبــار پاکســازی مــی شــود امــا‬ ‫شــدت ریخــت وپــاش زبالــه هــا و پســماندها بــه حــدی‬ ‫اســت کــه اگــر هــر روز هــم پاکســازی شــود بــاز هــم اثــار‬ ‫الودگــی بــه قــوت خــود باقــی اســت‪.‬‬ ‫عــدم توجــه برخــی شــهرداری هــای اســتان البــرز بــه‬ ‫حمــل و نقــل اصولــی زبالــه هــا ســبب شــده تــا ســاکنان‬ ‫شــهرک ‪ ۱۲‬هــزار خانــواری ابریشــم‪ ،‬شــهرک علــوی‪،‬‬ ‫کیانمهــر کــرج‪ ،‬منطقــه قزلحصــار‪ ،‬شــهرک هــای مهــدی‬ ‫ابــاد‪ ،‬صفرابــاد و ملــک ابــاد همــواره از بــوی مطبــوع زبالــه‬ ‫هــا و کیســه هــای پراکنــده شــده پســماند در حاشــیه جاده‬ ‫هــا و خیابانهــای ایــن مناطــق رنــج ببرنــد‪.‬‬ ‫اکنــون بیــش از ‪ ۸۰‬درصــد زبالــه هــای شــهرها و‬ ‫روســتاهای اســتان البــرز بــه منطقــه حلقــه دره در جنــوب‬ ‫غربــی کــرج منقــل مــی شــود کــه بســیاری از خودروهــای‬ ‫حمــل زبالــه فاقــد روپــوش حفاظتــی بــوده و همیــن امــر‬ ‫ســبب پراکندگی پســماندها در حاشــیه مســیر شــده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن دشــت هــای چهاربــاغ ‪ ،‬ســاوجبالغ ‪ ،‬نظرابــاد‬ ‫‪ ،‬فردیــس و حاشــیه رودخانــه هــا و ازاد راه هــای اســتان‬ ‫البــرز نیــز از جملــه مــکان هایــی بــه شــمار مــی رود کــه‬ ‫امــاج پالســتیک و زبالــه هــای گردشــگران و خودروهــای‬ ‫عبــوری قــرار گرفتــه کــه پاکســازی ایــن محیــط هــا از زباله‬ ‫و پالســتیک نیازمنــد پرداخــت هزینــه هــای گــزاف اســت‪.‬‬ ‫مسوولیت اجتماعی در قبال محیط زیست‬ ‫کارشناســان امــور اجتماعــی و محیــط زیســت معتقدنــد‬ ‫کــه در کنــار بســتر ســازی دســتگاه هــای اجرایی و زیســت‬ ‫محیطــی بــرای صیانــت از محیــط زیســت‪ ،‬مســوولیت‬ ‫اجتماعــی مــردم بــه عنــوان کســانی کــه از منابــع ملــی و‬ ‫عمومــی اســتفاده مــی کنند کمتــر از دســتگاه هــای متولی‬ ‫نیســت‪.‬‬ ‫اینکــه بــه عنــوان مســافر یــا گردشــگر مــواد پالســتیکی‬ ‫و ضایعاتــی ماننــد شیشــه و مــواد االینــده را در محیــط‬ ‫زیســت رهــا کنیــم‪ ،‬ســبب خواهــد شــد تــا محیط زیســتی‬ ‫ســالم بــرای خــود و اینــدگان نداشــته باشــیم و نتوانیــم از‬ ‫مواهــب الهــی بــه خوبــی بهــره ببریــم ‪.‬‬ ‫انچــه موجــب مــی شــود تــا تــک تــک مــردم در قبــال‬ ‫محیــط زیســت و اهمیــت ان بــرای حفــظ ســامتی‬ ‫عمومــی توجــه کننــد ‪ ،‬امــوزش و فرهنگســاری در الیــه‬ ‫هــای مختلــف اجتماعــی از جملــه مــدارس ‪ ،‬دانشــگاه هــا‬ ‫‪ ،‬مراکــز بهداشــتی و درمانــی ‪ ،‬مراکــز خدمــات عمومــی و‬ ‫حتــی اصنــاف اســت‪.‬‬ ‫امــوزش و فرهنگســازی مهمتریــن رکــن بــرای نهادینــه‬ ‫شــدن عــادات مثبــت و ارزشــمند در جامعــه بــه شــمار‬ ‫مــی رود ؛ زمانــی کــه مــردم نقــش اجتماعــی خــود را در‬ ‫قبــال منافــع عمومــی ایفــا کننــد بــی تردیــد هزینــه هــای‬ ‫اجتماعــی کاهــش یافتــه و ســرمایه هــای ملــی محفــوظ‬ ‫مــی مانــد‪.‬‬ ‫گردشــگری مســووالنه موضــوع مهمــی اســت کــه ایــن‬ ‫ســال هــا بــرای حفاظــت از محیــط زیســت توســط برخــی‬ ‫دســتگاه هــای متولــی ماننــد وزارت میــراث فرهنگــی ‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایــع دســتی در ســطح اســتان هــا مطــرح‬ ‫اســت؛ توجــه عمــوم بــه ایــن موضــوع مــی توانــد تحولــی‬ ‫عظیــم در صیانــت از داشــته هــای ملــت رقــم بزنــد‪.‬‬ ‫داشــته هــای ملــت یــا ثــروت هــای خــدادادی ماننــد اب‬ ‫هــا ‪ ،‬دریاهــا ‪ ،‬دشــت هــا ‪ ،‬پوشــش گیاهــی و جنگلــی و‬ ‫منابــع زیــر زمینــی زمانــی صیانــت خواهــد شــد کــه تمــام‬ ‫قشــرهای اجتماعــی در قبــال حفاظــت از انهــا احســاس‬ ‫مســوولیت کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن میــان القــای ایــن بــاور کــه هرجــای وطــن‬ ‫ســرزمین و خانــه ماســت‪ ،‬کفــه تــرازو را بــه ســمت‬ ‫مســوولیت پذیــری اجتماعــی ســنگین خواهــد کــرد و همه‬ ‫مــردم بــا باورهــا و اداب مختلــف ســرتعظیم در برابــر ثــروت‬ ‫هــای خــدادادی فــرو مــی اورنــد‪.‬‬ ‫خدمات اصولی توسط دستگاه های اجرایی‬ ‫موضــوع الودگــی زیســت محیطــی مناطقــی از اســتان‬ ‫البــرز ماننــد شهرســتان هــای چهاربــاغ و کــرج براثــر‬ ‫پراکندگــی زبالــه هــا بارهــا توســط مســووالن اجرایــی‬ ‫در نشســت هــای مربــوط بــه کارگــروه محیــط زیســت و‬ ‫الودگــی هــوا در اســتان البــرز مطــرح شــده و مــورد نقــد ‪،‬‬ ‫بررســی و واکاوی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫الودگــی زیســت محیطــی منطقه حلقــه دره و مســیرهای‬ ‫منتهــی بــه ان موضوعــی اســت کــه در بیشــتر نشســت‬ ‫هــای کارگــروه محیــط زیســت و الودگــی هــوا بــه انهــا‬ ‫پرداختــه مــی شــود و اســتفاده از خودروهــای مکانیــزه و‬ ‫روپــوش دار بــرای حمــل زبالــه هــا مطالبــه همیشــگی ایــن‬ ‫کارگــروه و مــردم اســت‪.‬‬ ‫بــا اینکــه برخــی شــهرداری هــا بــه خودروهــای مکانیــزه‬ ‫حمــل پســماند مجهــز شــده اند امــا بیشــتر مراکــز خدمات‬ ‫شــهری اســتان البــرز از ایــن تجهیــزات بهــره کافــی ندارنــد‬ ‫و همیــن امــر ســبب شــده تــا حاشــیه مســیرهای منتهــی‬ ‫بــه محــل دفــن زبالــه هــای اســتان هیچــگاه از کیســه های‬ ‫پرتــاب شــده از کامیــون هــا و خودروهــای حمــل زبالــه‬ ‫خالــی نباشــد‪.‬‬ ‫برایــن اســاس انتظــار عمــوم بــه ویــژه ســاکنان رنجیــده‬ ‫خاطــر از ســال هــا رهاســازی پســماند در حاشــیه هــای‬ ‫جــاده هــای منتهــی بــه حلقــه انتظــار دارنــد بــا مکانیــزه‬ ‫شــدن حمــل زبالــه هــا و تجهیــز کامــل منطقــه حلقــه دره‬ ‫بــه امکاناتــی ماننــد دســتگاه زبالــه ســوز و خشــک کننــده‬ ‫شــیرابه هــا ‪ ،‬بــوی تعفــن و زبالــه را بــرای همیشــه از دشــت‬ ‫هــای جنوبــی البــرز پــاک شــود‪.‬‬ ‫اظهارات متولی محیط زیست البرز‬ ‫بــه گفتــه مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت البــرز‪،‬‬ ‫موضــوع مدیریــت پســماند یکــی از معضــات اساســی در‬ ‫ســطح کشــور اســت کــه در البــرز هــم ایــن وضعیــت در‬ ‫شــهرهای مختلــف متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫مجیــد درگــی از دشــت ماهدشــت البــرز بــه عنــوان یکی‬ ‫از مناطقــی نــام بــرد کــه در طــول ســال هــا بــا انباشــت‬ ‫مــواد پالســتیکی و دفــن غیــر اصولــی زبالــه هــا مواجــه‬ ‫اســت و افــزود‪ :‬ایــن منطقــه بــر خــاف اصــول و مقــررات‬ ‫در طــول ‪ ۳۰‬ســال گذشــته بــه صــورت غیراصولــی محــل‬ ‫تخلیــه زبالــه هــا قــرار گرفتــه اســت ‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در دیگــر شهرســتان هــای اســتان البرز‬ ‫‪ ،‬زبالــه هــا در ســکوهای موقــت جم ـع اوری و از انجــا بــه‬ ‫مرکــز دفــن زبالــه حلقــه دره منتقــل مــی شــود ولــی در‬ ‫ماهدشــت ایــن کاالی ارزشــمند و طــای کثیــف هیــچ‬ ‫اســتفاده مطلوبــی نمــی شــود ‪.‬‬ ‫درگــی گفــت‪ :‬در طــول ســال هــای گذشــته واحــد‬ ‫پیرولیــز زبالــه در البــرز راه انــدازی شــده کــه قــرار بــود زباله‬ ‫هــای پالســتیکی در ایــن واحــد تبدیــل بــه ســوخت شــود ؛‬ ‫همچنیــن واحــد کمپوســت ایجــاد شــده بــود کــه قــرار بود‬ ‫زبالــه هــای تــر را بــه کــود تبدیــل کنــد و یــا واحــد بازیافت‬ ‫کــه زبالــه هــای خشــک را در فراینــد بازیافــت ببــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت البــرز افــزود‪ :‬ســرمایه‬ ‫گــذاری خیلــی خوبــی از طریــق ســازمان مدیریــت پســماند‬ ‫شــهرداری کــرج و بخــش خصوصــی انجــام شــده امــا در‬ ‫بازدیدهــای انجــام شــده دیدیــم هیچکــدام از ایــن واحدهــا‬ ‫فعــال نیســتند کــه دلیــل ان اختالفــات حقوقــی بیــن‬ ‫پیمانــکاران و شــهرداری اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬ایــن موضــوع بــه اســتانداری البــرز‬ ‫منعکــس شــد کــه اســتاندار دســتور داد تــا موضــوع‬ ‫مدیریــت پســماند در حلقــه دره ســاماندهی شــود ضمــن‬ ‫انکــه ســرمایه گــذاری چنــد ‪ ۱۰‬میلیــاردی بــرای ســاخت‬ ‫ایــن واحدهــا بالاســتفاده باقــی مانــده و هیــچ اســتفاده‬ ‫مطلوبــی از ایــن پســماندها نمــی شــود‪.‬‬ ‫درگــی بــه طــرح ســاماندهی انتقــال مکانیــزه و مدیریــت‬ ‫شــده پســماندهای البــرز بــه حلقــه دره اشــاره کــرد و گفت‬ ‫‪ :‬روزانــه بیــش از ‪ ۵۰۰‬کامیــون و خــودرو حمــل زبالــه در‬ ‫جــاده قزلحصــار و حلقــه دره تــردد مــی کننــد کــه در مــاه‬ ‫هــا و ســال هــای گذشــته بخشــی از ایــن پســمانده هــا در‬ ‫طــول مســیر پراکنده شــده و مشــکالت زیســت محیطی به‬ ‫وجــود اورده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون بــه رغــم هزینــه هــای‬ ‫هنگفــت بــرای خریــد و راه انــدازی ماشــین االت و‬ ‫تجهیــزات در حلقــه دره البــرز ‪ ،‬مدیریــت الزم پســماند‬ ‫انجــام نشــده اســت ‪ ،‬گفــت ‪ :‬ایــن امــر ســبب هــدر رفــت‬ ‫ارزش اقتصــادی پســماندها و مشــکالت زیســت محیطی در‬ ‫اســتان شــده اســت‪.‬‬ ‫درگــی افــزود‪ :‬بــر همیــن اســاس بنــا به دســتور اســتاندار‬ ‫البــرز ‪ ،‬شــهرداری کــرج و ســایر شــهرداری هــای اســتان‬ ‫موظــف بــه مدیریــت زیالــه از مبــدا تــا محــل بازیافــت و‬ ‫دفــن شــده انــد تــا شــاهد مشــکالت زیســت محیطــی‬ ‫نباشــیم ضمن انکــه پســماندها ارزش افــزوده پیــدا خواهند‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت البــرز تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫طــرح مدیریــت پســماندها بــا جدیــت در اســتان دنبــال‬ ‫خواهــد شــد ضمــن انکــه امــوزش مــردم بــرای مراقبــت از‬ ‫طبیعــت و امتنــاع از ریختــن پالســتیک در محیــط زیســت‬ ‫در اولویــت برنامــه هــا قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫اجــرای طــرح هــای جهــادی بــرای پاکســازی‬ ‫زمیــن‬ ‫محمدرضــا خســروی رییــس ســازمان مدیریــت پســماند‬ ‫شــهرداری کــرج بــه موضــوع اهمیــت مشــارکت تشــکل‬ ‫هــای مــردم نهــاد در پالســتیک زدایــی از طبیعــت اســتان‬ ‫البــرز اشــاره کــرد و گفــت ‪ :‬امســال نخســتین طــرح‬ ‫جهــادی بــا پاکســازی حاشــیه جــاده حلقــه دره البــرز از‬ ‫زبالــه پالســتیک بــه مناســبت هفتــه هــوای پــاک و بــا‬ ‫شــعار ((ســرمایه گذاری در زمیــن‪ ،‬توســعه بازیافــت و بهــره‬ ‫وری ســبز)) اجــرا شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه مناســبت هفتــه هــوای پــاک و بــا توجــه‬ ‫بــه نیازســنجی انجــام شــده بــرای پاکســازی حاشــیه جاده‬ ‫حلقــه دره‪ ،‬طــرح جهــادی بــا مشــارکت دســتگاه هــای‬ ‫خدمــات رســان ‪ ،‬تشــکل هــای مــردم نهــاد و دانــش‬ ‫امــوزان روز دهــم اردیبهشــت مــاه جــاری در مســیرهای‬ ‫منتهــی بــه حلقــه دره (محــل دفــن زبالــه هــای اســتان )‬ ‫اجــرا شــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری کــرج بــا‬ ‫اشــاره بــه لــزوم فرهنگســازی در حفــظ محیــط زیســت‬ ‫گفــت‪ :‬حضــور نوجوانــان و مشــارکت خانواده هــا در‬ ‫طرح هــای پاکداشــت شــهر می توانــد پیامــی ارزشــمند‬ ‫بــرای مشــارکت همگانــی در حفاظــت از محیــط زیســت‬ ‫و نقــش افرینــی مــردم در ایــن بخــش باشــد‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های هفته نامه عصر البرز

هفته نامه عصر البرز 80

هفته نامه عصر البرز 80

شماره : 80
تاریخ : 1402/02/07
هفته نامه عصر البرز 79

هفته نامه عصر البرز 79

شماره : 79
تاریخ : 1402/01/24
هفته نامه عصر البرز 78

هفته نامه عصر البرز 78

شماره : 78
تاریخ : 1401/12/25
هفته نامه عصر البرز 77

هفته نامه عصر البرز 77

شماره : 77
تاریخ : 1401/12/11
هفته نامه عصر البرز 76

هفته نامه عصر البرز 76

شماره : 76
تاریخ : 1401/11/27
هفته نامه عصر البرز 75

هفته نامه عصر البرز 75

شماره : 75
تاریخ : 1401/11/13
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!