هفته نامه عصر البرز شماره 52 - مگ لند

هفته نامه عصر البرز شماره 52

هفته نامه عصر البرز شماره 52

هفته نامه عصر البرز شماره 52

‫سال سوم‬ ‫شماره ‪52‬‬ ‫هفته دوم‬ ‫‪ 13‬دی ‪1400‬‬ ‫‪ 29‬جمادی االولی ‪1443‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪ 1000‬تومان‬ ‫دانستن حق مردم است‬ ‫مشکالت رانندگان‬ ‫تاکسی مثنوی‬ ‫هفتاد من است‬ ‫‪3 Jan 2022‬‬ ‫‪Monsday‬‬ ‫‪8‬‬ ‫استاندار البرز‪ :‬اراضی سبز و بافت‬ ‫روستایی البرز توسعه یابد‬ ‫هر ‪ ۳‬ثانیه یک‬ ‫‪2‬‬ ‫نفر به خون نیاز‬ ‫پیدا می کند‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫ادامه طرح های‬ ‫ضربتی مقابله با‬ ‫سرقت در کرج‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫والدین فضای‬ ‫خانه را در ایام‬ ‫امتحانات ارام‬ ‫نگه دارند‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫برخی پروژه های‬ ‫عمرانی و اجتماعی‬ ‫کرج نیازمند‬ ‫بازخوانی است‬ ‫تحقق عدالت اموزشی‬ ‫در البرز نیازمند همراهی‬ ‫بیشتر خیرین‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫موبایل‬ ‫قاپ های کرج‬ ‫‪4‬‬ ‫دستگیر شدند‬ ‫صفحه ‪3‬‬ صفحه 1 ‫‪@asralborz‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪52‬‬ ‫هفته دوم‬ ‫‪ 13‬دی ‪1400‬‬ ‫سیــاسی‬ ‫استاندار الربز‪:‬‬ ‫اراضی سبز و بافت روستایی الربز توسعه یابد‬ ‫نماینده عالی دولت در اســتان البرز بر ضرورت توســعه‬ ‫اراضی ســبز و بافت روستایی در استان تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫ســاخت و ساز در روستاها باید متناســب با بافت و هویت‬ ‫روستا صورت گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬مجتبی عبداللهی در جلســه کارگروه‬ ‫زیربنایی که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد‪،‬‬ ‫ضمن بررســی ‪ 4‬پرونده به همراه اعضــای کارگروه‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بــرای تصمیم گیری در خصوص طرح های توســعه ای در‬ ‫قالــب طرح تفصیلی باید به صورت میدانی بازدید داشــته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬باید میزان تراکم های ســاخت و ســاز در‬ ‫روستاها مورد توجه و نظارت جدی قرار گیرد که به بافت و‬ ‫هویت روستاها اسیبی وارد نشود‪.‬‬ ‫عبداللهی گفت‪ :‬برخی ســاخت و ســازهای غیر مجاز از‬ ‫گذشــته در نقــاط مختلف البرز صورت گرفتــه که اکنون‬ ‫مشــکالت و چالش هایــی را فراهم کرده اســت از این رو‬ ‫ضــرورت دارد که پــس از این اجازه هیــچ گونه تخلفی را‬ ‫ندهیــم و تا جای ممکن برای حل معضالت گذشــته چاره‬ ‫اندیشی کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عواقب تخلف ها متوجه مردم اســت بنابراین‬ ‫باید مردم را از مشکالت و گرفتاری های اینده مطلع کنیم‬ ‫تا همراهی بیشتری در ســاماندهی ساخت و سازها داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‪ ۳‬هزار تخت بیمارستان برای البرز کم است‬ ‫نماینده عالی دولت در اســتان البــرز گفت‪ :‬برای تقویت‬ ‫امکانــات بهداشــتی و درمانــی و ارتقا ســرانه های تخت‬ ‫بیمارستانی از ظرفیت مشورتی تمامی صاحب نظران و افراد‬ ‫واگذاری‬ ‫قطعی‬ ‫بیمارستان‬ ‫امام خمینی‬ ‫کرج به بنیاد‬ ‫شهید‬ ‫شاخص در این حوزه بهره برداری می کنیم و به طور قطع‬ ‫از روابط خود در ســطوح ملی‪ ،‬بخــش خصوصی و خیرین‬ ‫برای جلب مشارکت در این راستا استفاده خواهیم کرد‪.‬‬ ‫عبداللهــی در بازدید از مراکز بخش خصوصی بهداشــت‬ ‫و درمان البرز صورت گرفت‪ ،‬با اشــاره بــه اینکه باید برای‬ ‫تقویت زیرساخت های بهداشت و درمان استان تدابیر ویژه‬ ‫ای داشته باشیم‪ ،‬افزود‪ :‬اکنون بیمارستان فردیس را با ‪۸۵‬‬ ‫درصد پیشرفت در دســتور کار داریم که تاکنون همراهی‬ ‫بســیار خوبی با پیمانکار شــده و حاال نیز قرارداد پنجم را‬ ‫منعقد خواهیم کرد‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگستری البرز گفت‪ :‬مشکالت‬ ‫بیمارســتان امام خمینی کرج در حال مرتفع‬ ‫شدن است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬حسین فاضلی هریکندی با‬ ‫تشریح نتایج نشست واگذاری قطعی مالکیت‬ ‫بیمارســتان حضرت امام خمینی (ره) کرج به‬ ‫بنیاد شهید انقالب اســامی گفت‪ :‬مشکالت‬ ‫این بیمارستان برای نزدیک به ‪ ۱۰‬سال وجود‬ ‫داشــت که در دو سال اخیر با پیگیری جدی‬ ‫دادگستری کل استان البرز شاهد رفع موانع و‬ ‫اغاز به فعالیت این واحد درمانی بودیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اشکاالتی در واگذاری و اداره این‬ ‫بیمارســتان وجود داشــت و متاسفانه شاهد‬ ‫اعتــراض کارکنــان به جهت عــدم پرداخت‬ ‫مطالبات پرسنلی بودیم و موضوعات مربوط به‬ ‫پرداخت دیون بیمارستان و مسائل دیگر عمال‬ ‫منتهی به تعطیلی بیمارستان شد‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگســتری استان البرز با اشاره‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تکمیل و بهره برداری از بیمارستان فردیس‬ ‫یک نیاز و مطالبه مردمی اســت که این شهرستان متراکم‬ ‫ترین شــهر کشــور را در خود جای داده و فاقد بیمارستان‬ ‫است‪.‬‬ ‫عبداللهــی گفت‪ :‬باید در خصوص ســرعت بخشــی در‬ ‫پیشــرفت و تکمیل بیمارستان سیدالشهدا در کرج نیز وارد‬ ‫عمل شویم و روند کار را تسهیل کنیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اکنون البرز دارای ‪ ۳۰۰۰‬تخت بیمارســتانی‬ ‫است که این رقم در مقایسه با جمعیت از متوسط سرانه ها‬ ‫در کشور فاصله زیادی دارد‪.‬‬ ‫اســتاندار البــرز گفت‪ :‬بر این اســاس باید پــروژه های‬ ‫نیمه کاره بیمارســتانی را هر چه زودتــر تکمیل کنیم و با‬ ‫استفاده از ارتباطات شــخصی‪ ،‬ظرفیت خیرین و اعتباراتی‬ ‫که تخصیص می یابد نســبت به ایجاد پــروژه های جدید‬ ‫اقدام کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اکنون باید نقشه سالمت استان را ترسیم کنیم‬ ‫که بر اســاس ان نیازسنجی تخصصی با توجه به بارگذاری‬ ‫جمعیت را داشته باشیم‪.‬‬ ‫عبداللهی گفت‪ :‬در شــرایط کنونــی دو زمین با کاربری‬ ‫درمانی در البــرز برای ایجاد بیمارســتان داریم که باید با‬ ‫اســتفاده از ظرفیت بخش خصوصی و خیرین از این امکان‬ ‫استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای تقویت امکانات بهداشتی و درمانی و ارتقا‬ ‫ســرانه های تخت بیمارســتانی از ظرفیت مشورتی تمامی‬ ‫صاحب نظران و افراد شــاخص در ایــن حوزه بهره برداری‬ ‫مــی کنیم و به طــور قطع از روابط خود در ســطوح ملی‪،‬‬ ‫بخش خصوصی و خیرین برای جلب مشارکت در این راستا‬ ‫استفاده خواهیم کرد‪.‬‬ ‫بــه ادعاهــای حقوقی که در ایــن خصوص‪،‬‬ ‫سازمان همیاری شهرداری های استان و بنیاد‬ ‫شهید داشتند‪ ،‬بیان داشت‪ :‬پرونده ای در مورد‬ ‫بیمارستان در دادگستری کل استان طرح شد‬ ‫که در این راســتا ابتدا ضمن ابطال واگذاری‪،‬‬ ‫مالکیت این بیمارســتان به این دو نهاد اعاده‬ ‫شــد و در شــرایطی که در پیــک کرونا قرار‬ ‫داشتیم در بازدید رئیس قوه قضائیه از استان‪،‬‬ ‫این بیمارستان رسما فعالیت خود را اغاز کرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬برخــی مشــکالت ایــن‬ ‫بیمارســتان انباشت شــده از قبل بود که با‬ ‫توجه به تصمیم به واگذاری این بیمارســتان‬ ‫به بنیاد شهید‪ ،‬با پیگیری دستگاه های قضایی‬ ‫و اجرایی‪ ،‬ارزیابی امــوال‪ ،‬دارایی های و دیون‬ ‫بیمارســتان انجام و توافقات در این زمینه به‬ ‫دست امد‪.‬‬ ‫فاضلی هریکندی با اشــاره به پیگیری های‬ ‫نماینده ولی فقیه در اســتان‪ ،‬استاندار سابق‬ ‫هر ‪ ۳‬ثانیه یک نفر به خون نیاز پیدا می کند‬ ‫مدیرکل انتقال خون البرز گفت‪ :‬واکسینه شدن افراد هیچ‬ ‫مانعی برای اهدای خون نیست‪.‬‬ ‫میرمحمد علی حســینی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به‬ ‫اینکه از اواخر اذرماه ارائه هرگونه خدمات در مراکز از مراکز‬ ‫اهدای خون اســتان منوط به ارائــه کارت یا گواهی معتبر‬ ‫واکسیناسیون اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این اقدام به دستور ستاد‬ ‫ملی کرونا و به طور سراســری در تمام مراکز اهدای خون‬ ‫کشور اجرایی شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬واکسینه شدن افراد هیچ مانعی برای اهدای‬ ‫خون نیست و به جز واکسن های استرازنکا و اسپوتنیک که‬ ‫افراد ‪ ۱۴‬روز پس از واکسیناســیون می توانند اهدای خون‬ ‫را انجام دهند‪ ،‬برای افراد واکســینه با سایر واکسن ها هیچ‬ ‫مشکل خاصی نیست‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه با توجه به کوتاه شــدن روزها در‬ ‫فصول سرد‪ ،‬میزان مراجعه مردم به پایگاه های انتقال خون‬ ‫کاهش پیدا می کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این در حالی اســت که نیاز‬ ‫به خــون و فراورده های ان در مراکــز درمانی و اتاق های‬ ‫عمل و نیاز مصرف کنندگان مستمر مانند بیماران تاالسمی‪،‬‬ ‫هموفیلی و دیالیزی مانند دیگر روزهای ســال به قوت خود‬ ‫باقی است‪.‬‬ ‫حسینی اضافه کرد‪ :‬در هر سه ثانیه‪ ،‬یک بیمار احتیاج به‬ ‫خون یا فراورده هــای خونی پیدا می کند بنابراین در مواقع‬ ‫ضروری یک کیسه خون می تواند جان سه نفر را نجات دهد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به نقش اهدا کنندگان مستمر در تامین خون‬ ‫ســالم ادامه داد‪ :‬اهداکنندگان مســتمر هر سال حداقل دو‬ ‫بار خون اهدا می کنند و خون انها جزو ســالم ترین خون ها‬ ‫است؛ انتقال خون استان البرز تالش دارد با اجرای طرح ها و‬ ‫برنامه های ویژه تعداد اهدا کنندگان مستمر خون را افزایش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫این مســئول اضافه کرد‪ :‬افرادی که به طور مستمر خون‬ ‫اهدا می کنند بدنشــان در شرایط بحرانی از جمله تصادفات‬ ‫رانندگی مقاوم تر است؛ چرا که سیستم ایمنی بدن انها به‬ ‫از دست دادن بخشی از خون عادت دارد‪.‬‬ ‫این مسئول در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره‬ ‫به سن مناسب برای اهدای خون گفت‪ :‬تمام افراد بین ‪ ۱۸‬تا‬ ‫‪ ۷۰‬سال و سالم می توانند خون اهدا کنند‪.‬‬ ‫این مسئول توضیح داد‪ :‬برای اهدای خون همچنین الزم‬ ‫است فرد حداقل ‪ ۵۰‬کیلوگرم وزن داشته باشد و افراد الغر‬ ‫اندامی که وزن شــان کمتر از ‪ ۵۰‬کیلوگرم است نمی توانند‬ ‫خون اهدا کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل انتقــال خون البرز با بیــان اینکه امکان اهدای‬ ‫خون بــرای برخی وجود نــدارد‪ ،‬افزود‪ :‬افــرادی که دچار‬ ‫هپاتیت بی یا ســی یا بیماری های قابــل انتقالی مثل ایدز‬ ‫هستند‪ ،‬نمی توانند خون اهدا کنند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬خانم های باردار و افرادی که‬ ‫دچار مشــکالتی از قبیل پرفشاری خون‪ ،‬فشارخون پایین‪،‬‬ ‫دیابت‪ ،‬تشــنج و کم خونی هســتند هم شــرایط الزم برای‬ ‫اهدای خون را ندارند‪.‬‬ ‫و فعلی و دســتگاه قضایی بــرای احیای این‬ ‫بیمارســتان‪ ،‬بیان کــرد‪ :‬بخش عمــده این‬ ‫مشــکالت پس از تحویل بیمارستان به بنیاد‬ ‫شــهید‪ ،‬در حال مرتفع شدن است و معوقات‬ ‫پرسنلی و تعهدات در حال پرداخت است‪.‬‬ ‫وی اضافــه کرد‪ :‬با توجه نیاز مردم شــریف‬ ‫کــرج به خدمــات درمانی دارند ان شــاهلل با‬ ‫اقدامات تکمیلی بنیاد شــهید بــرای تجهیز‬ ‫کامل بیمارســتان‪ ،‬این خدمات گسترش پیدا‬ ‫کرده و شاهد خدمات دهی بیشتر باشیم‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری اســتان البرز با‬ ‫بیــان اینکه دســتگاه قضایــی در هر جایی‬ ‫که مشــکالت حقوق عامه باشــد در راستای‬ ‫سیاست های کالن قوه و تاکیدات رئیس قوه‬ ‫قضائیه پیگیر بوده است تصریح کرد‪ :‬با تالش‬ ‫های انجام شده باالخره توافق نهایی و قطعی‬ ‫برای واگذاری بیمارســتان حضــرت امام(ره)‬ ‫کرج به بنیاد شهید انجام شد‪.‬‬ صفحه 2 ‫اجتمـاعی‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪52‬‬ ‫هفته دوم‬ ‫‪ 13‬دی ‪1400‬‬ ‫فرمانده انتظامی البرز اعالم کرد‪:‬‬ ‫ادامه طرح های ضربتی مقابله با سرقت در کرج‬ ‫فرمانــده انتظامی البــرز گفت‪ :‬طی ‪ ۷۲‬ســاعت‬ ‫گذشــته‪ ،‬در اجرای یک طرح ضربتی‪ ۱۰۲ ،‬سارق و‬ ‫مالخر شناسایی و دستگیر شدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬سردار عباســعلی محمدیان در‬ ‫حاشــیه نمایشــگاه کشــفیات پلیس البرز در جمع‬ ‫خبرنگاران اظهار کرد‪ :‬از مجموع دستگیر شدگان ‪۹۲‬‬ ‫نفر سارق و ‪ ۱۰‬نفر مالخر بودند که با دستگیری انها‬ ‫‪ ۴۰‬باند سرقت نیز متالشی شد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کرد‪ :‬عمده جرائم ایــن افراد در حوزه‬ ‫ســرقت خودرو‪ ،‬تجهیزات داخل خودرو‪ ،‬ســرقت به‬ ‫عنف‪ ،‬قاپ زنی و سرقت اماکن بوده ضمن انکه برخی‬ ‫از این باندها در زمینــه جعل و کالهبرداری فعالیت‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫محمدیان گفت که با دســتگیری این متهمان ‪۱۴‬‬ ‫دستگاه خودرو و تعدادی موتورسیکلت‪ ،‬سالح سرد‪،‬‬ ‫تلویزیون‪ ،‬گوشــی تلفن همراه‪ ،‬ضبــط و باند و لوازم‬ ‫خانگی کشف شد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬ارزش اموال مسروقه کشف‬ ‫شده بیش از ‪ ۲۰‬میلیارد تومان براورد شده است‪.‬‬ ‫می کنند که باید نســبت به این مهم نیز توجه الزم‬ ‫صورت گیرد‪.‬‬ ‫ســردار محمدیان گفت‪ :‬یکی از بیشــترین سرقت‬ ‫ها مربوط به ســرقت منازل اســت که در طبقه های‬ ‫همکــف و اول ســاختمان ها از شــیوه بالکن روی‬ ‫اســتفاده می شد که ســاکنان این گونه منازل باید‬ ‫نسبت به ایمن کردن و نصب حفاظ اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنین ســرقت تلفن همــراه یکی‬ ‫دیگر از فراوانی های ســرقت در استان البرز است که‬ ‫ســارقان با توجه به غفلت شهروندان اقدام به سرقت‬ ‫جمع اوری ‪ ۴۰۰‬معتاد متجاهر در یک هفته‬ ‫دادســتان عمومی و انقالب اســتان البــرز نیز در‬ ‫این نمایشــگاه گفت‪ :‬در اجرای طرح هایی که برای‬ ‫پیشــگیری و مقابله با ســرقت در استان البرز برنامه‬ ‫ریــزی الزم صــورت گرفتــه و در قرارگاه ســرقت‬ ‫طرح های مختلفی را اجرا کردیم ‪.‬‬ ‫حســن مددی افزود‪ :‬در اجرای منویات ریاست قوه‬ ‫قضاییه و تاکیــد وی بر مقابله با ناامنی با ســارقان‬ ‫برخورد شدید قانونی انجام می شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬همچنیــن از فن اوری های‬ ‫نویــن برای تعقیب و شناســایی مجرمان اســتفاده‬ ‫خواهیم کرد که این در دستور کار قرار دارد ‪.‬‬ ‫مددی یاداورشــد‪ :‬طرح ویژه مقابله با سارقان خرد‬ ‫و جمــع اوری معتادان متجاهر از هفته گذشــته در‬ ‫اســتان کلید خورد که تاکنــون ‪ ۴۰۰‬معتاد متجاهر‬ ‫جمع اوری شده اند‪.‬‬ ‫دستگیری مجرمان در حوزه سایبری‪ ۵۳‬درصد افزایش داشته است‬ ‫رئیــس پلیس فتــا ناجا گفــت‪ ۷۰ :‬درصد جرایم‬ ‫سایبری نتیجه عدم اگاهی کاربران است‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬ســردار وحید مجید در مراسم‬ ‫افتتاح پلیس فتا شهرســتان نظراباد‪ ،‬گفت‪ :‬در حوزه‬ ‫پیشگیری و افزایش دانش سایبری به کاربران تاکید‬ ‫می شود که به توصیه های پلیس فتا توجه ویژه داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به شیوع بیماری منحوس کرونا‬ ‫بیش از ‪ ۷۰‬درصد از فعالیت هــای مردم معطوف به‬ ‫فضای مجازی شده و همین امر وقوع جرایم سایبری‬ ‫را افزایش داده است‪.‬‬ ‫رئیــس پلیس فتا انتظامی کشــور اظهار داشــت‪:‬‬ ‫خدمــات پلیس بایــد در این حوزه به تناســب این‬ ‫موضوع رشد کمی و کیفی پیدا کند‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه شــاهد افزایــش ‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫کشــفیات در ‪ ۹‬ماهه نخست ســال جاری بوده ایم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬بررســی اماری نشان می دهد که امسال میزان‬ ‫وقوع جرایم سایبری نسبت به مدت مشابه سال قبل‬ ‫‪ ۵‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫رئیــس پلیس فتــا انتظامی کشــور بــا تاکید بر‬ ‫هوشــیاری در برابر کالهبرداری های فضای مجازی‪،‬‬ ‫گفت ‪ ۷۰:‬درصد جرایم ســایبری نتیجه عدم اگاهی‬ ‫کاربران است‪.‬‬ ‫سردار مجید ادامه داد‪ :‬همچنین امسال دستگیری‬ ‫مجرمان در ایــن حوزه ‪ ۵۳‬درصــد افزایش یافته و‬ ‫موضوع بسیار مهم‪ ،‬کشــف جرایم سایبری است که‬ ‫پیچیدگــی خاصــی دارند چرا که تضــارب دو تفکر‬ ‫ریاضی بین مجرم و پلیس است‪.‬‬ ‫رئیس پلیس فتا انتظامی کشــور خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫پلیس اســتان البرز افزایش دانش ســایبری مردم با‬ ‫تولیدات اموزشی شــامل‪ :‬انیمیشن‪ ،‬موشن گرافی و‬ ‫مســابقات رسانه ای و تلویزیونی مورد توجه قرار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در پایان بیان داشــت‪ :‬ضریب کشــف جرایم‬ ‫ســایبری در استان البرز امســال ‪ ۱۵‬درصد افزایش‬ ‫و ‪ ۱۰۸‬درصد هم ضریب کشــف داشــته ایم که این‬ ‫دستاورد بسیار خوبی است‪.‬‬ ‫موبایل قاپ های کرج دستگیر شدند‬ ‫رئیس پلیس اگاهی البرز از دستگیری دو موبایل‬ ‫قاپ با اعتراف به ‪ ۴۰‬فقره سرقت خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سرهنگ محمد نادربیگی گفت‪:‬‬ ‫درپی وقوع چند فقره موبایل قاپی توســط راکبان‬ ‫یک موتور سیکلت ســرقتی در نقاط مختلف شهر‬ ‫کرج‪ ،‬دســتگیری سارقان در دستور کار پایگاه دوم‬ ‫پلیس اگاهی قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ادامه با بررسی ساعات و صحنه های‬ ‫وقوع سرقت از ســوی کاراگاهان وهمچنین اعالم‬ ‫وضعیت ظاهری موبایل قاپ ها از سوی مالباختگان‪،‬‬ ‫شناســایی سارقان به کلیه واحدهای گشتی پلیس‬ ‫در سطح استان ابالغ شد‪.‬‬ ‫رئیس پلیس اگاهی اســتان البــرز با بیان اینکه‬ ‫ســارقان توسط عوامل گشت کالنتری ‪" ۴۶‬دهقان‬ ‫ویال" شناســایی و دســتگیر شــدند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫متهمان در تحقیقــات تکمیلی به ‪ ۴۰‬فقره موبایل‬ ‫قاپی در سطح شهرستان "کرج" اقرار کردند‪.‬‬ ‫این مقام انتظامی با اشــاره به دســتگیری یک‬ ‫مالخــر اموال مســروقه‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بــا اقدامات‬ ‫صــورت گرفته‪ ،‬همه مــال باختگان ایــن پرونده‬ ‫شناسایی شدند‪.‬‬ ‫سرهنگ نادربیگی در پایان با بیان اینکه متهمان‬ ‫پــس از تکمیل پرونده به دادســرا اعزام و با صدور‬ ‫قرار مناســب روانه زندان شدند‪ ،‬خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫کارشناســان ارزش اموالی که توســط اعضای این‬ ‫باند به ســرقت رفته را حدود‬ ‫پنج میلیارد ریال براورد می‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫پایان تلخ چندین سال‬ ‫زندگی مشترک‬ ‫زن ‪ ۶۸‬ساله ای که به دلیل‬ ‫اختالف خانوادگی همسر ‪۷۱‬‬ ‫ســاله اش را به قتل رســانده‬ ‫بود‪ ،‬شناسایی و دستگیر شد‪.‬‬ ‫سرهنگ نادربیگی در این‬ ‫خصــوص بیان کــرد‪ :‬در پی‬ ‫تماس شــهروندان با شماره‬ ‫تلفــن ‪ ۱۱۰‬و اعالم قتل یک‬ ‫پیرمرد ‪ ۷۱‬ســاله در شــهر‬ ‫هشتگرد‪ ،‬بالفاصله عوامل پلیس اگاهی ساوجبالغ‬ ‫به محل حادثه اعزام شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کاراگاهان با بررسی محل وقوع قتل و‬ ‫انجام تحقیقات محلی متوجه شــدند که متوفی به‬ ‫دلیل وارد امدن ضربه به سرش دچار مرگ مغزی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫رئیس پلیس اگاهی اســتان البرز اشــاره ای به‬ ‫تناقض گویی های مکرر همسر متوفی کرد و گفت‪:‬‬ ‫در ادامه با هدایت نامبرده به پلیس اگاهی و انجام‬ ‫تحقیقات تخصصی‪ ،‬متهم چاره ای جز بیان حقیقت‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر‬ ‫اخاذی از بالگرهای معروف‬ ‫دراینستاگرام‬ ‫متهمی که با ایجاد یک گروه در فضای مجازی اقدام به تهدید‬ ‫و اخاذی از بالگرها می کرد‪ ،‬توســط پلیس فتا استان البرز در‬ ‫یکی از استان های جنوبی کشور دستگیر شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬سرهنگ رســول جلیلیان رئیس پلیس‬ ‫فتا اســتان البــرز در این خصوص بیان کــرد‪ :‬در پی دریافت‬ ‫گزارش های متعدد از ســوی بالگرها و افراد مشــهور مبنی بر‬ ‫تهدید و اخاذی در فضای ســایبری توسط شخصی ناشناس‪،‬‬ ‫بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان البرز‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بررســی های اولیه ماموران مشــخص شد که‬ ‫فردی با ایجاد یک صفحه اینســتاگرامی و تشــکیل گروه در‬ ‫واتســاپ افراد را تشــویق به ارســال ریپورت (گزارش) برای‬ ‫صفحات اینســتاگرامی افراد سرشناس می کند و از این طریق‬ ‫با مسدود کردن این صفحات‪ ،‬مستندات انها را در صفحه خود‬ ‫قرار داده و از سایر بالگرها برای عدم حمله سایبری به صفحه‬ ‫شان اخاذی می کند‪.‬‬ ‫رئیس پلیس فتا اســتان البرز اظهار کــرد‪ :‬در ادامه ماموران‬ ‫با انجام اقدامات گســترده فنی‪-‬اطالعاتی‪ ،‬موفق به شناسایی‬ ‫سرشبکه این اقدام مجرمانه شــده و با رد زنی مخفیگاه او در‬ ‫یکی از اســتان های جنوبی کشور‪ ،‬در یک اقدام غافلگیرانه او را‬ ‫دستگیر و به پلیس فتا استان البرز منتقل کردند‪.‬‬ ‫این مقام انتظامی با بیان اینکه این شخص با این شیوه حدود‬ ‫‪ ۱۰۰‬صفحه اینستاگرامی با دنبال کنندگان باال مسدود کرده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬کارشناســان ارزش ریالی این صفحات اینستاگرامی را‬ ‫حدود ‪ ۲۰۰۰‬میلیارد ریال براورد می کنند‪.‬‬ ‫سرهنگ جلیلیان با اشاره به اعتراف صریح متهم به جرمش‬ ‫مبنی بر اخاذی و حمله سایبری به صفحات اینستاگرامی افراد‬ ‫سرشناس‪ ،‬در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬خوشبختانه پلیس فتا به‬ ‫میزانی از توانمندی رسیده که حرفه ای ترین متهمان سایبری‬ ‫را نیز شناسایی و دستگیر می کند‪.‬‬ ‫فوت یک نفر به خاطر سقوط از پل‬ ‫تاریخیکرج‬ ‫سخنگوی ســازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‬ ‫کرج از سقوط یک جوان ‪ ۳۵‬ساله از پل دختر کرج خبر داد‪.‬‬ ‫مهدی سمیعی در گفت وگو با ایسنا با اشاره فوت یک جوان‬ ‫‪ ۳۵‬ساله به خاطر سقوط از پل تاریخی کرج اظهار کرد‪ :‬حدود‬ ‫ســاعت ‪ ۱۱‬و ‪ ۴۵‬دقیقه امروز مردی حدودا ‪ ۳۵‬ســاله از پل‬ ‫قدیمی کرج سقوط کرد و جان خود را از دست داد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این حادثه‪ ،‬چهار نیروی عملیاتی به همراه‬ ‫سه دستگاه خودرو از سه ایستگاه اتش نشانی اعزام شدند‪.‬‬ ‫این مســئول با بیان اینکه علت این حادثه در دست بررسی‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬جسد این فرد به عوامل انتظامی تحویل داده شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ریزش سنگ جان یک کارگر معدن‬ ‫را در ساوجبالغ گرفت‬ ‫نیافت و عنوان کرد که به دلیل اختالف خانوادگی‬ ‫که از گذشته با همسرم داشتم‪ ،‬در یک جر و بحثی‬ ‫کــه بین ما صورت گرفت‪ ،‬مــن او را هل دادم و با‬ ‫توجه به کهولت ســن و ســرگیجه ای که همسرم‬ ‫داشت او سرش به زمین برخورد کرد و فوت شد‪.‬‬ ‫ســرهنگ نادربیگی با اشــاره به تشکیل پرونده‬ ‫و ارســال ان به همــراه متهم به مراجــع قضائی‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬یک لحظه عصبانیت کنترل نشده‬ ‫می تواند حوادث تلــخ این چنین بیافریند که هیچ‬ ‫راه جبرانی ندارد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی ساوجبالغ از فوت یک کارگر معدن به دلیل‬ ‫سقوط سنگ در حین کار در منطقه گلسار ساوجبالغ خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬ســرهنگ علی سلیمانی با اعالم این خبر‬ ‫گفت‪ :‬در پی دریافت خبــری مبنی بر فوت یک کارگر معدن‬ ‫در حین کار در یکی از معادن منطقه گلســار‪ ،‬بالفاصله عوامل‬ ‫کالنتری ‪ ۱۲‬برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با حضور ماموران در محل حادثه مشخص شد که‬ ‫یکی از کارگران معدن در حین کار به دلیل ســقوط سنگ از‬ ‫روی تسمه نقاله بر روی سرش در دم جان خودش را از دست‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی ســاوجبالغ خاطرنشان کرد‪ :‬در این زمینه‬ ‫پرونده تشــکیل و برای انجام مراحل قانونی به مراجع ذی ربط‬ ‫ارسال شد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪52‬‬ ‫هفته دوم‬ ‫‪ 13‬دی ‪1400‬‬ ‫امــوزش‬ ‫مشارکت خیرین مدرسه ساز و توجه دولت به رغم همه‬ ‫مشــکالت اقتصادی درجامعه موجب شده تا اموزش و‬ ‫پرورش در کشوربا چالش جدی روبرو نشود‪.‬‬ ‫شعبانی تاکید کرد‪ :‬باید به مدارس و فضاهای اموزشی‬ ‫در کشــور توجه الزم را داشت زیرا بستر توسعه کشوراز‬ ‫مدارس رقم خورد به همین دلیل است که معلمان دراین‬ ‫عرصه با هرتوان مالی مشارکت می کنند‪.‬‬ ‫تحقق عدالت اموزشی در البرز نیازمند‬ ‫همراهی بیشتر خیرین‬ ‫یکی از اهداف مهم ســند تحول بنیادین دراموزش و‬ ‫پرورش گسترش عدالت اموزشی است که این تحقق این‬ ‫مهم در اســتان مهاجرپذیر و پرجمعیت البرز همچنان‬ ‫نیازمند همراهی خیران و معلمان در ســاخت و تجهیز‬ ‫کالس های درس است‪.‬‬ ‫خیران و معلمان استان البرز در هر سال تحصیلی برای‬ ‫اجرای عدالت اموزشــی و ارتقای کمی و کیفی مدارس‬ ‫مناطــق کم برخوردار گام برمی دارند تا در این اســتان‬ ‫دانش اموزان با ارامش به ادامه تحصیل بپردازند؛ ارتقای‬ ‫کمی و کیفی برنامه های اموزش و پرورش از مهمترین‬ ‫دغدغه های معلمان البرز در هر سال تحصیلی است زیرا‬ ‫این اســتان با مهاجرت پذیری باال و تراکم باالی دانش‬ ‫اموزی در کالس های درس روبرو است‪.‬‬ ‫مشــارکت باالی خیران و معلمان در پــروژه مهر که‬ ‫نماد وحدت‪ ،‬همدلی و برنامه ریزی عملیاتی اســت نیز‬ ‫حکایت از گسترش عدالت اموزشی در اموزش و پرورش‬ ‫دارد؛ بهینه سازی فضای مدارس و رفع نواقص تجهیزات‬ ‫اموزشی بخشی از اقدامات معلمان در مدارس البرز است‬ ‫که به صورت خودجوش و ابتکاری انجام می شود‪.‬‬ ‫مدرسه ســازی از ارکان مهم توسعه و اولین گام برای‬ ‫تحول اموزشــی به عنــوان زیربنای توســعه فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬سیاســی و اقتصــادی هر جامعه اســت که‬ ‫خیرین مدرســه ساز در تحقق ان نقش بسزایی ایفا می‬ ‫کنند؛مشــارکت مردم و خیرین مکمل تالش دولت در‬ ‫حوزه مدرسه سازی اســت که دراین راستا خیران نیک‬ ‫اندیش درهمه اســتان ها از جمله اســتان البرز کارنامه‬ ‫موفقی دارند‪.‬‬ ‫یکی از دســتاوردهای فعالیت خیرین مدرســه ساز‪،‬‬ ‫مشــارکت اقتصادی در کمک به دستگاه تعلیم و تربیت‬ ‫اســت که نشــان ایثارگری ان درهمه مناطق کشور به‬ ‫وضوح دیده می شــود؛ خیرین مدرســه ساز بزرگترین‬ ‫ســرمایه اجتماعی کشور در راستای توســعه و تجهیز‬ ‫مدارس محسوب می شــوند و همه مردم قدردان همت‬ ‫واالی این عزیزان هستند‪.‬‬ ‫با این وجود همراهی بیشــتر جامعه خیرین و معلمان‬ ‫می تواند گره های کور در رفع محرومیت های اموزشی‬ ‫استان مهاجرپذیر البرز بگشاید ‪.‬‬ ‫مدرسه با نگاه عدالت محور‬ ‫مدیر اموزش و پرورش ناحیه چهار کرج ابتدا به نقش‬ ‫معلمان در فرایند شکل گیری موج همراهی ها با توسعه‬ ‫مــدارس و کالس های درس پرداخت و اظهار داشــت‪:‬‬ ‫معلمان همواره با وجود مشــکالت مالی همواره در کنار‬ ‫تعلیم و تربیت در مسیر کمک به مدارس مشارکت دارند‪.‬‬ ‫مراد مالمیر با اشــاره به نقش مهم مدرسه محوری در‬ ‫فرایند تعلیم و تربیت‪ ،‬افزود‪ :‬در ســال های گذشــته از‬ ‫جمله از زمان شیوع ویروس کرونا شاهد به صحنه امدن‬ ‫خودجوش معلمان در راستای گسترش اموزشی به ویژه‬ ‫در بخش تامین تجهیزات اموزشــی هوشمند و یا گروه‬ ‫های جهادی در حوزه اموزشی هستیم‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬واگــذاری بیش از ‪ ۱۶‬هزار متــر مربع زمین به‬ ‫امــوزش و پرورش در مناطق کمالشــهر خرمدشــت و‬ ‫رضوانیه را حاصل هم اندیشی و پیگیری معلمان‪ ،‬انجمن‬ ‫اولیا و مربیان و کارکنان اداری در این ناحیه دانســت و‬ ‫گفت‪ :‬بایــد با حضور میدانی چالش ها و مشــکالت را‬ ‫شناسایی و برای رفع ان ها اقدام کرد‪.‬‬ ‫مالمیر ادامه داد‪ :‬امــوزش و پرورش ناحیه چهار کرج‬ ‫یکی از پرتراکم ترین نواحی اموزشــی کشــور است و با‬ ‫وجود اینکه جمعیــت دانش اموزی ان با چند اســتان‬ ‫برابری می کند ولی پایین ترین ســرانه اموزشــی را در‬ ‫کشور دارد‪.‬‬ ‫این مســوول به همــکاری خوب خیران در ســاخت‬ ‫مدرسه اشاره کردو اظهار داشــت‪ :‬به همت خیرین ‪۱۵‬‬ ‫پروژه برای فضاهای اموزشــی‪ ،‬پرورشــی و ورزشی در‬ ‫امــوزش و پرورش ناحیه چهار کرج در حال ســاخت و‬ ‫اماده سازی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اکنون یکی از محوری ترین رویکردهای‬ ‫وزارت اموزش و پرورش در همه مناطق کشــور‪ ،‬ایجاد‬ ‫عدالت اموزشی و حرکت به سوی ساخت مدارس ایمن‬ ‫اســت که خیرین نیک اندیش مدرسه ســاز در این راه‬ ‫پیش قدم و همگام هستند‪.‬‬ ‫وی بر لزوم فرهنگ سازی برای مشارکت مردم در طرح‬ ‫اجر به اجــر هم تاکید کرد و افــزود‪ :‬این طرح یکی از‬ ‫طرح های تحولی و اثربخش در حوزه ارتقای مشــارکت‬ ‫خیران مدرســه ساز اســت که معلمان دران مشارکت‬ ‫چشمگیری دارند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در این طرح هرکســی درحد توان در‬ ‫ســاخت فضاهای اموزشی می تواند مشــارکت کند زیرا‬ ‫همکاری مردم در این طــرح می تواند نقش تاثیرگذاری‬ ‫در حل مشــکالت فضاهای اموزشی و تجهیزاتی استان‬ ‫البرز داشته باشد‪.‬‬ ‫ساخت کالس نمادی از عدالت‬ ‫مدیر اموزش و پرورش ناحیه یک کرج گفت‪ :‬توســعه‬ ‫فضاهای اموزشــی و ایجاد فرصت علــم اموزی یکی از‬ ‫نمادهای حاکمیت عدالت در جامعه اســت زیرا که علم‬ ‫و اگاهی انسان موجب پایداری عدالت در جامعه خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫فرزاد شــعبانی افــزود‪ :‬تجربه ثابت کــرده با حضور و‬ ‫مشارکت خیران و یاری انان به دولت در حوزه اموزش و‬ ‫پرورش همواره نتایج خوبی حاصل شده است‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه انفاق در عرصه علم اموزی از ارزش‬ ‫بســیار باالیی برخوردار است‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬باید با‬ ‫فراهم ســاختن امکانات و گســترش فضای اموزشی در‬ ‫دورتریــن و کم برخوردارترین نقاط‪ ،‬فرصت شــکوفایی‬ ‫اســتعدادهای دانش اموزان را در کانون مهم مدرســه‬ ‫فراهم کرد‪.‬‬ ‫مدیر اموزش و پرورش ناحیه یک کرج بیان داشــت‪:‬‬ ‫حضور و فعالیت خیرین نیک اندیش فرصتی ارزشمند به‬ ‫منظور برابری اموزشی در تمامی مناطق کشور از جمله‬ ‫استان البرز است‪.‬‬ ‫شــعبانی تصریح کرد‪ :‬خیران مدرسه ساز این استان با‬ ‫قبول بخش زیادی از هزینه های ساخت و ساز مدرسه و‬ ‫تامین تجهیزات اموزشی در کشور پیشتاز هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬معلمان با حرکت در مسیر ساخت کالس‬ ‫درس و تامین تجهیزات اموزشی مدارس درس عملی به‬ ‫دانش اموزان در زمینه نقش مشــارکت های مردمی در‬ ‫گسترش عدالت اموزشی در جامعه را می دهند‪.‬‬ ‫وی عنــوان کرد‪ :‬خیرین سالهاســت در امر مدرســه‬ ‫سازی‪،‬بازسازی‪ ،‬تعمیر‪ ،‬تجهیز کمک های شایانی انجام‬ ‫مــی دهند و در این امر مقدس برای اینده ای روشــن‪،‬‬ ‫مشــقی از همدلی و با هم بودن را برای اینده ســازان‬ ‫نشان می دهند‪.‬‬ ‫مدیرامــوزش و پرورش ناحیه یــک کرج گفت‪ :‬همت‬ ‫واالی خیران مدرســه ســاز با همراهی دولت در استان‬ ‫ها از جمله اســتان البرز در امر مقدس مدرسه سازی و‬ ‫گسترش عدالت اموزشی قابل تحسین است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امروز خیران مدرسه ساز در مسیری‬ ‫حرکت می کنند تا اینده ســازان ایران اســامی از زیر‬ ‫ساخت های اموزشی مناسب برخوردار باشند‪ ،‬یاداورشد‪:‬‬ ‫همت ارزشمند خیران‬ ‫مدیر عامل مجمع خیرین مدرســه ســاز البرز همت‬ ‫ارزشــمند خیــران و معلمــان برای گســترش عدالت‬ ‫اموزشی دراین استان را ستودنی دانست و افزود‪ :‬خیران‬ ‫و معلمــان در البرز موج اهدای اندوخته های مالی برای‬ ‫ساخت کالس های درس و تجهیز مدارس به راه انداخته‬ ‫اند‪.‬‬ ‫حســن مهرانی با اشاره به اینکه طی ‪ ۲۰‬سال گذشته‬ ‫معلمان البرز در جشنواره های خیرین مدرسه ساز البرز‬ ‫حضــوری فعال و تاثیرگذار برای کمــک در امر مقدس‬ ‫مدرســه سازی داشته اند‪ ،‬افزود‪ :‬اکنون این معلمان پس‬ ‫از بازنشســتگی با هرانچه اندوختــه مالی دارند به صف‬ ‫خیرین مدرسه ســاز می پیوندند تا در گسترش عدالت‬ ‫اموزشی سهمی داشته باشند‪.‬‬ ‫وی از فضه ســلیمی فرهنگی بازنشســته که سالیان‬ ‫سال در کسوت مدیریت مدرســه در اموزش و پرورش‬ ‫به فرزندان این مرز و بوم خدمت کرده به عنوان یکی از‬ ‫فرهنگیان دغدغه مند در عرصه عدالت اموزشــی استان‬ ‫یاد کرد و بیان داشت‪ :‬امضای تفاهم نامه ساخت مدرسه‬ ‫چهار کالسه به همت خیر نیک اندیش فضه سلیمی یکی‬ ‫از معلمان بازنشسته البرزی یکی از چراغ های خیری در‬ ‫راه ساخت مدرسه است‪.‬‬ ‫وی یاداورشد‪ :‬این مدرسه در حوزه اموزش و پرورش‬ ‫ناحیه ســه کرج طبقه با زیر بنای ‪ ۲۳۰‬متر مربع ساخته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مهرانی هزینه ســاخت هر متر مربع فضای اموزشی را‬ ‫با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی حدود چهار‬ ‫میلیون تومان ذکر کرد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در اســتان البرز معلمانی داریم که به‬ ‫رغم نداشتن توان مالی اما به دلیل عالقه به مشارکت در‬ ‫امر مقدس مدرســه سازی به صورت ماهانه در حد توان‬ ‫کمک می کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز البرز عنوان کرد‪:‬‬ ‫در مدارس اســتان البرز شاهد تامین برخی از تجهیزات‬ ‫اموزشــی مدارس با مشــارکت خیران نیــک اندیش و‬ ‫معلمان هســتیم که این روحیه همچنــان نیاز به تداوم‬ ‫همدلی با هدف گسترش دامنه عدالت اموزشی در استان‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مشارکت مردمی در البرز ‪ ۸۵‬درصد است در‬ ‫حالی که میانگین مشارکت کشوری ‪ ۴۹‬درصد است اما‬ ‫این استان به دلیل فقر اموزشی نیاز به مشارکت خیرین‬ ‫در ساخت کالس های درس دارد‪.‬‬ ‫مهرانی تاکید کرد‪ :‬مجمع خیرین مدرســه ساز البرز‬ ‫‪ ۳۰۴‬عضو فعال دارد که تا کنون ‪ ۳۶۵‬مدرسه با زیربنای‬ ‫‪ ۲۵۱‬هزار و ‪ ۶۵۴‬مترمربــع با ‪ ۴‬هزار کالس درس را با‬ ‫اعتباری بالغ بر ‪ ۳۴۰‬میلیارد تومان ساخته اند دارد‪.‬‬ ‫توزیع سیستم و نوشت افزار اموزشی‬ ‫معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل اموزش و پرورش‬ ‫البــرز نیز در ایــن خصوص گفت ‪ :‬بــا همت معلمان و‬ ‫خیرین نیک اندیش ســه هزار و ‪ ۵۰۰‬دســتگاه تبلت و‬ ‫تلفن همراه هوشمند از زمان شیوع ویروس کرونا تاکنون‬ ‫به دانش اموزان نیازمند این استان اهدا شده است‪.‬‬ ‫فرشته فهمیده با اشاره به شیوع ویروس کرونا و ادامه‬ ‫فرایند تعلیم و تربیت به صورت غیرحضوری در بســتر‬ ‫شبکه اموزشی شاد ‪ ،‬افزود‪ :‬هزینه تهیه این تعداد تبلت‬ ‫و گوشی های تلفن همراه از سوی خیرین نیک اندیش‪،‬‬ ‫کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و معلمان البرزی‬ ‫تامین شد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬برای خرید هر دســتگاه تبلت‬ ‫دانش امــوزی بین ‪ ۲.۵‬تا ‪ ۳.۵‬میلیــون تومان و تلفن‬ ‫همراه هوشــمند حداقل چهار میلیون تومان هزینه شد‬ ‫تا امکان دسترســی تعدادی از دانش اموزان بی بضاعت‬ ‫استان البرز به شبکه اموزشی شاد فراهم اید‪.‬‬ ‫فهمیــده بیان داشــت‪ :‬اموزش و پرورش البرز ســال‬ ‫تحصیلــی ‪ ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬را درحالی اغاز کرد که حدود‬ ‫هفت هزار دانش اموز این استان فاقد تجهیزات هوشمند‬ ‫همچون تبلت و گوشی تلفن همراه بودند‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه بعد‬ صفحه 4 ‫امــوزش‬ ‫ادامه از صفحه قبل‬ ‫وی با بیان اســتان البــرز نیاز به اســتمراراین موج‬ ‫مهربانی برای تامین و اهدا تجهیزات اموزشــی هوشمند‬ ‫به دانش اموزان بی بضاعت دارد‪،‬عنوان کرد‪ :‬هنوز دانش‬ ‫اموزان بی بضاعت زیادی دراستان هستند که نتوانسته‬ ‫اند به دلیل نداشتن سیستم هوشمند اموزشی به شبکه‬ ‫اموزشی شاد بپیوندند‪.‬‬ ‫فهمیده تصریح کرد‪ :‬برخی از این دانش اموزان حتی‬ ‫به شــبکه اموزشی رسانه ملی نیزدسترسی ندارند که از‬ ‫طریق تهیه بســته های اموزشــی زیر پوشش تحصیلی‬ ‫قرارمی گیرند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬توان کم مالی برخی خانواده ها درتهیه‬ ‫گوشــی هوشمند یا تبلت سبب شــد تا تعداد زیادی از‬ ‫دانــش اموزان این اســتان بــه کالس درس معلم خود‬ ‫دسترسی نداشته باشند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مرکــز نیکــوکاری فرهنگیــان اســتان‬ ‫البرزبا شــماره حســاب ‪ ۰۱۱۰۷۶۹۷۴۹۰۰۱‬با شناسه‬ ‫پرداخــت ‪ ۶۸۲۸۲۵۴۶۴‬و شــماره کارت مجــازی‬ ‫‪ ۶۰۳۷۹۹۷۹۲۹۷۰۰۴۵۹‬امــاده دریافــت کمک های‬ ‫نقدی و همچنین دریافت تجهیزات اموزشــی هوشمند‬ ‫برای اهدا به دانش اموزان بی بضاعت است چون استان‬ ‫‪ ۲۷‬هزار دانش اموز استان نیازمند هستند‪.‬‬ ‫معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل اموزش و پرورش‬ ‫البرز تاکید کرد‪ ۲ :‬هزار بســته نوشــت افــزاری نیز با‬ ‫مشارکت خیرین دربین دانش اموزان نیازمند توزیع شد‪.‬‬ ‫البرز و نیاز باالی ان به اعتبار‬ ‫سرپرســت اداره کل نوسازی‪ ،‬توسعه و تجهیز مدارس‬ ‫اســتان البرز هم گفت‪ :‬همزمان با اغاز ســال تحصیلی‬ ‫‪ ۲۲‬واحد اموزشــی با ‪ ۳۶۰‬کالس درس تحویل اموزش‬ ‫و پرورش اســتان شد اما نیاز اســتان به فضای اموزشی‬ ‫هرسال به دلیل مهاجرت رشد بیشتری پیدا می کند‪.‬‬ ‫علیرضا کارگر موقرافزود‪ :‬البرز متراکم ترین و محروم‬ ‫ترین نقطه کشور از نظرسرانه اموزشی است‪ ،‬یاداورشد‪:‬‬ ‫اعتبارات این اداره کل نیز در راســتای ساخت و تکمیل‬ ‫فضاهای اموزشی سازماندهی می شود‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬از نظر کمبود ســرانه فضای اموزشی‬ ‫نیازمنــد احــداث ‪ ۸۰۰‬کالس درس در یک برنامه بلند‬ ‫مدت هســتیم تا بتوانیم به میانگین کشوری بعد از ‪۱۰‬‬ ‫سال برسیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ســاالنه نیازمند تخریب و بازســازی و‬ ‫مقاوم ســازی بیش از ‪ ۴۰۰‬کالس درس در استان البرز‬ ‫هســتیم البته کارهای خوبی در این ســالها انجام شده‬ ‫و اعتبارات چند برابری شــده اســت امــا برای کاهش‬ ‫محرومیت اموزشــی نیاز به حمایــت خیرین و افزایش‬ ‫اعتبارات عمرانی داریم‪.‬‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫سال سوم‬ ‫کارگر تصریح کرد‪ :‬اهتمام ویژه خیرین مدرســه ساز‬ ‫استان البرز نسبت به تقبل تعهد ساخت‪ ،‬تسریع در روند‬ ‫اجرای عملیات احداث پروژه ها از لحاظ کیفیت اجرایی‬ ‫و فنی بسیار رضایت بخش و شایسته ارزیابی است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مجمع خیرین مدرســه ســازیکی از‬ ‫دســتاوردهای مهم انقالب اســامی با رویکرد معنوی‪،‬‬ ‫توسعه زیرســاخت ها و عدالت اموزشی در استان های‬ ‫مختلف ازجمله البرز اســت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬خیرین مدرسه‬ ‫ساز در اســتان کارنامه موفقی دارند که شایسته تکریم‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی رشد جمعیت دانش اموزی در این استان را ساالنه‬ ‫بــه صورت میانگین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬هزار نفر ذکر کرد که این‬ ‫نرخ رشــد دانش اموزی ســاالنه حداقل به احداث ‪۱۰‬‬ ‫مدرسه ‪ ۲۰‬کالسه دارد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل نوسازی‪ ،‬توسعه و تجهیز مدارس‬ ‫اســتان البرزبیان داشت‪ :‬ســاخت این تعداد مدرسه در‬ ‫البــرز به تخصیص ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد‬ ‫تا نیازهای ســاالنه افزایش جمعیــت دانش اموزی در‬ ‫استان برطرف شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ ۳۰‬درصد مدارس البرز نیز فرســوده‬ ‫است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ ۳۰۰ :‬مدرسه این استان که شامل‬ ‫‪ ۴‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬کالس درس می شــود بایــد تخریب ‪،‬‬ ‫بازسازی و مقاوم سازی شود‪.‬‬ ‫کارگر تصریح کرد‪ :‬فضای اموزشــی موجود در استان‬ ‫البرز یک هفتم نرم کشوری است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬برای تامین زیر ســاخت های اموزشی‬ ‫استان البرزدر یک برنامه ‪ ۱۰‬ســاله‪ ،‬نیاز به یک هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان اعتبار درسال داریم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اکنون البرز از نظر سرانه فضای اموزشی‬ ‫اخرین استان کشور است زیرا سرانه فضای اموزشی ان‬ ‫‪ ۳.۲۸‬مترمربع است‪.‬‬ ‫سرپرست اداره کل توسعه‪ ،‬تجهیز ونوسازی البرزتاکید‬ ‫کرد‪ :‬اســتان به فضای اموزشی مناسب نیاز دارد که این‬ ‫مهــم تنها با نگاه ویژه ملی و مشــارکت های مردمی از‬ ‫جمله خیرین مدرسه ساز محقق می شود‪.‬‬ ‫خیرین تداعی گر عدالت‬ ‫مدیــر کل اموزش و پرورش البــرز گفت‪ :‬نام خیرین‬ ‫مدرســه ساز تا همیشــه جاودان خواهد بود زیرا تداعی‬ ‫کننده توسعه عدالت اموزشی و پرورشی درجامعه است‬ ‫و معلمان هم بخشی از جامعه خیرین هستند در عرصه‬ ‫تعلیم وتربیت و کمک به توســعه مراکز اموزشــی پای‬ ‫کار هستند‪.‬‬ ‫ساالر قاسمی با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم دکتر‬ ‫محمدرضا حافظی رییس فقید مجمع خیرین مدرســه‬ ‫ســاز کشور‪ ،‬اظهارداشت‪ :‬نام خیرین مدرسه بی تردید با‬ ‫نیکی و خیرخواهی و تالش مداوم برای توســعه عدالت‬ ‫شماره ‪52‬‬ ‫هفته دوم‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 13‬دی ‪1400‬‬ ‫اموزشــی و پرورشی گره خورده و در ذهن و یاد مردم تا‬ ‫همیشه جادوان خواهد ماند‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬معلمان و خیرین مدرسه ساز همانند‬ ‫مرحوم دکتر حافظی که تا اخرین لحظات حیات خویش‬ ‫دغدغه تحصیل دانش اموزان کشــور را داشــتند‪ ،‬این‬ ‫دغدغــه را دارند که با ایثارگری در راه مقدس مدرســه‬ ‫سازی با هدف گسترش عدالت اموزشی گام های بلندی‬ ‫را برمی دارند‪.‬‬ ‫قاســمی با اشاره به اینکه خیرین مدرسه ساز خدمات‬ ‫ارزشمند فراوانی در گوشــه و کنار ایران اسالمی انجام‬ ‫داده اند کــه هر کدام مصــداق بارز باقیــات صالحات‬ ‫می باشــند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬خیرین نیک اندیش با تالشــی‬ ‫ســتودنی و با بذل بی دریغ مال خود تا اخرین لحظات‬ ‫عمر گرانبها یشــان در خدمت دســتگاه تعلیم و تربیت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی از خیرین به عنوان خادمان فرهنگ این مرزو بوم‬ ‫یاد کرد و ادامــه داد‪ :‬خیرین نیک اندیش لبخند دانش‬ ‫اموزان را در کالس های مناســب اموزشــی درمناطق‬ ‫مختلف کشور را بهترین پاداش برای خود می دانند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایثــار معلمان همــواره در جامعه در‬ ‫عرصه های مختلف قابل مشاهده است اما در سال های‬ ‫اخیر برای مشــارکت در ساخت کالس های ایمن برای‬ ‫دانــش اموزان و یا در دوران کرونا برای تامین تجهیزات‬ ‫اموزشی هوشمند‪ ،‬تهیه و توزیع بسته های اموزشی و یا‬ ‫اموزش حضوری به شاگردانشان در شرایط سخت کرونا‬ ‫نمود ملموس تری پیدا کرده است‪.‬‬ ‫کمبود فضای اموزشی‬ ‫مدیرکل امــوزش و پرورش البــرز درادامه به کمبود‬ ‫فضای اموزشــی در این اســتان پرداخــت و گفت‪ :‬در‬ ‫زمان حاضر این اســتان برای رسیدن به سرانه میانگین‬ ‫کشــوری نیازمند یک میلیون متر مربع فضای اموزشی‬ ‫جدید است‪.‬‬ ‫قاســمی افزود‪ :‬اســتان البرز به ‪ ۶‬هزار و ‪ ۶۶۷‬کالس‬ ‫درس معادل ‪ ۵۵۶‬مدرسه ‪ ۱۲‬کالسه یا ‪ ۲۷۸‬مدرسه ‪۱۲‬‬ ‫کالسه ‪ ۲‬نوبتی نیازمند است‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش البرزخاطرنشان کرد‪ :‬برای‬ ‫ســاخت مدارس یک نوبته ‪ ۶‬هزار و ‪ ۶۶۷‬میلیارد تومان‬ ‫و ســاخت مدارس ‪ ۲‬نوبته به ســه هزار و ‪ ۳۳۴‬میلیارد‬ ‫تومان نیاز داریم‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬با توجه به متوسط جمعیت ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫دانش اموزی ورودی به البرز در هر سال تحصیلی‪۲۸۶ ،‬‬ ‫کالس درس یا ‪ ۲۴‬مدرســه یک نوبته و یا ‪ ۱۲‬مدرسه ‪۲‬‬ ‫نوبته دراین استان باید ساخته شود‪.‬‬ ‫قاسمی با اشــاره به اینکه ساخت این تعداد کالس به‬ ‫‪ ۲۸۶‬میلیــارد تومان اعتبار نیــاز دارد‪،‬اضافه کرد‪ :‬برای‬ ‫اینکه استان البرز در یک پروسه ‪ ۵‬ساله بتواند به حداقل‬ ‫میانگین ســرانه فضای اموزشی در کشور برسد‪ ،‬نیازمند‬ ‫ســاخت یک هزار و ‪ ۶۲۰‬کالس درس با اعتباری بالغ بر‬ ‫یک هزار و ‪ ۶۲۰‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫مدیــرکل اموزش و پرورش البرز یاداورشــد‪ :‬اگر نیاز‬ ‫اســتان به فضای اموزشی به صورت مدارس ‪ ۲‬نوبته در‬ ‫نظر گرفته شــود‪ ،‬البرز به ‪ ۸۱۰‬کالس درس با اعتباری‬ ‫بالغ بر ‪ ۸۱۰‬میلیارد تومان نیاز دارد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬نیاز ســنجی فضای اموزشی در البرز‬ ‫در صورتــی تغییر نمی یابد که میانگین ســرانه فضای‬ ‫اموزشی کشــور ثابت بماند و هیچ مدرسه ای در استان‬ ‫نیاز به تخریب و بازسازی نداشته باشد‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش البرز میانگین سرانه فضای‬ ‫اموزشــی در اســتان البرز را ‪ ،۳.۲۵۴‬کشــوری ‪ ۵.۲‬و‬ ‫استاندارد جهانی را ‪ ۸.۴‬ذکر کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اســتان البرز با ‪ ۳.۲۵۴‬سرانه فضای‬ ‫اموزشــی دارای کمترین سرانه اموزشــی است‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬ســرانه فضای اموزشی این استان حتی پایین تر از‬ ‫استان سیستان و بلوچستان است‪.‬‬ ‫قاســمی گفت‪ :‬طی ‪ ۱۰‬ســال گذشــته یــک هزار و‬ ‫‪ ۳۱۰‬کالس دولتــی و یک هزار و ‪ ۳۶۸‬کالس خیری ‪-‬‬ ‫مشارکتی که در مجموع ‪ ۲‬هزار و ‪ ۶۷۸‬کالس درس می‬ ‫شود دراستان البرز ساخته شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در زمان حاضر البرز هیچ مدرسه خشتی‬ ‫و گلی ندارد و برای حذف انگشــت شمارمدارس سنگی‬ ‫موجود در اســتان نیــاز به رایزنی برای جــذب اعتبار‪،‬‬ ‫تخریب و بازسازی است‪.‬‬ ‫قاســمی به تعداد کالس های استانداردســازی شده‬ ‫استان پرداخت و افزود‪ :‬از سال ‪ ۹۲‬تا کنون ‪ ۵۴۸‬کالس‬ ‫درس البرز از سیســتم مناسب گرمایشی برخوردار شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیــرکل اموزش و پرورش البــرز تعداد کالس های‬ ‫مقاوم ســازی شــده دراســتان را تا کنون ‪ ۸۸۵‬کالس‬ ‫برشمرد و یاداورشد‪ :‬یک هزار و ‪ ۴۴۰‬کالس درس البرز‬ ‫به مقاوم ســازی و یک هزار و ‪ ۲۰۰‬کالس درس هم به‬ ‫تخریب و بازسازی نیاز دارد‪.‬‬ ‫قاسمی سرانه فضاهای ورزشــی و پرورشی در استان‬ ‫را به ترتیب حدود ‪ ۱۰‬و ‪ ۴۰‬ســانتی متر مربع پایین تر‬ ‫از سرانه فضای ورزشی و پرورشی در کشور ذکر کرد‪.‬‬ ‫وی تاکید کــرد‪ :‬نرخ مهاجــرت باال بویــژه در کرج‬ ‫و هشــتگرد موجب شده تا زیرســاخت های اموزشی ‪،‬‬ ‫پرورشــی و ورزشــی در حوزه اموزش و پرورش استان‬ ‫البرز پاسخگوی رشد جمعیتی در ان نباشد‪.‬‬ ‫مدیــرکل اموزش و پــرورش البرز در عیــن حال از‬ ‫مشارکت خوب معلمان و فرهنگیان در ساخت و توسعه‬ ‫فضاهای اموزشی قدردانی کرد‪.‬‬ ‫اســتان البرز حدود ‪ ۵۱۲‬هزار دانش اموز و ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫فرهنگی شاغل و بازنشسته دارد‪.‬‬ ‫افزایش سه برابری استقبال دانشگاه ها از جشنواره ملی امیرکبیر‬ ‫دبیر علمی دومین دوره جشنواره ملی امیر کبیر و رئیس‬ ‫بنیاد ملی نخبگان البرز گفت‪ :‬سال گذشته از‪ ۳۶‬دانشگاه و‬ ‫مرکز اموزش عالی برای شرکت در جشنواره امیرکبیر پایان‬ ‫نامه دریافت شد که امسال این امار با رشد سه برابری همراه‬ ‫بود و بیش از ‪ ۱۰۰‬موسسه اموزش عالی و دانشگاه امسال‬ ‫در این جشنواره شرکت کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬محمد نبیونی در جلسه هم اندیشی برای‬ ‫جشنواره ملی امیرکبیر اظهار کرد‪ :‬اولین جشنواره ملی امیر‬ ‫کبیر سال گذشته توســط جهاد دانشگاهی‪ ،‬اتاق بازرگانی‬ ‫و بــا همکاری مجموعــه های مختلف‬ ‫برگزار شــد که به منظور رواج ادبیات‬ ‫پایان نامه های کارفرما محور اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همیشــه یکــی از‬ ‫ضعف های مطرح شده این بود که پایان‬ ‫نامه ها مــورد حمایت قرار نمی گیرند‬ ‫و این جشــنواره برای ارتباط صنعت با‬ ‫جامعه و دانشــگاه و با هدف حمایت از‬ ‫پایان نامه های کارفرمامحور برگزار می‬ ‫شــود‪ .‬بنابراین قرار است بهترین پایان‬ ‫نامه های دانشــجویی که به ســفارش‬ ‫کارفرما انجام شــده‪ ،‬انتخــاب و مورد‬ ‫تقدیر قرار بگیرند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ادامه این فرایند معرفی‬ ‫این پایان نامه برای دســتگاه های مورد‬ ‫تقاضا برای کاربردی شــدن انجام می‬ ‫شــود‪ .‬پایان نامه هایی که از مهر تا ‪ ۳۰‬ابان دفاع شــده و‬ ‫کارفرما محور بوده به جشنواره ارسال شدند‪.‬‬ ‫به گفته نبیونی با درایت و اطالع رسانی خوبی که انجام‬ ‫شــد‪ ،‬تعدادی از انجمن های علمی مشارکت و پایان نامه‬ ‫ها به دبیرخانه ارســال شــدند و اطالعات به دست امده‬ ‫امیدوارکننده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در ســال ‪ ۹۹‬تعداد ‪ ۱۰۰‬پایان نامه به‬ ‫دبیرخانه ارسال شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬سال گذسته از این تعداد‬ ‫‪ ۸۳‬پایان نامه در چرخه داوری قرار گرفت‪ .‬ســال گذشته‬ ‫از‪ ۳۶‬دانشگاه و مراکز اموزش عالی پایان نامه دریافت شد‬ ‫و امســال امار با رشد سه برابری همراه بود و بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫موسسه اموزش عالی و دانشــگاه امسال در این جشنواره‬ ‫شرکت کردند که نشان دهنده رشد مشارکت است‪.‬‬ ‫به گفته دبیر جشــنواره ملی امیرکبیر تا ‪ ۴‬دی ماه ‪۲۶۰‬‬ ‫پایان نامه به دبیرخانه ارســال شــد که از این تعداد ‪۲۱۶‬‬ ‫پایان نامه شرایط شرکت در جشنواره را احراز کردند‪ .‬از این‬ ‫تعداد ‪ ۱۱۱‬پایان نامه در مرحله اول رد شدند‪ .‬زیرا شرایط‬ ‫کاربردی شدن را نداشتند‪.‬‬ ‫نبیونی افزود‪ :‬پایان نامه ها در بخش های فنی و مهندسی‪،‬‬ ‫علوم انســانی‪ ،‬علوم پایه‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬محیط زیست و منابع‬ ‫طبیعی‪ ،‬علوم پزشکی و دامپزشکی و هنرو معماری ارسال‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه از ظرفیت بنیاد ملی نخبگان نیز در‬ ‫بخش کمیته علمی و داوری با دعوت از اســاتید با تجربه‬ ‫اســتفاده شده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بر اســاس نتایج سال گذشته‬ ‫خروجی خوبی از همکاری انجمن های علمی وجود داشته‬ ‫اســت‪ .‬امیدواریم در فاصله ای که کار داوری شروع شده‪،‬‬ ‫نواقص هم تکمیل و ارسال شود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کارگروه ها معیارها و زیر معیارهایی را اماده‬ ‫کرده اند و هر کارگروه بر اســاس‪ ،‬این معیار ها پایان نامه‬ ‫های حوزه خود را بررسی می کند‪.‬‬ ‫وی در پایان به لزوم تبلیغات و اطالع رسانی هر چه بیشتر‬ ‫در مورد جشــنواره تاکید کرد و گفت‪ :‬امســال سعی شد‬ ‫اطالع رسانی بهتری صورت بگیرد و الزم است از امکانات‬ ‫صدا و سیما هم در این زمینه استفاده شود‪.‬‬ ‫جشــنواره ملی امیرکبیر گامی به سوی ارتباط‬ ‫بیشتر صنعت و دانشگاه‬ ‫سعید قاسمی جیردهی معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی‬ ‫هم در این جلسه اظهار کرد‪ :‬همواره دغدغه نتیجه بخشی‬ ‫و عملی شــدن کارهای علمی و خارج شــدن انها از بعد‬ ‫صرفا کتابخانه ای وجود داشــته و برای عملی شدن چنین‬ ‫موضوعی ایده جشــنواره امیرکبیر پرورش یافت تا ارتباط‬ ‫صنعت‪ ،‬جامعه و دانشــگاه به عنوان قشــر صاحب علم با‬ ‫یکدیگر ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در قدم اول با همه کاستی های موجود افق‬ ‫روشنی از این ارتباط دهی و تشکیل این حلقه ارتباطی داریم‬ ‫تا خالء بین صنعت‪ ،‬جامعه و دانشگاه پر شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه جشنواره ملی امیرکبیر اثر مطلوبی‬ ‫در تحقق هدف ارتباط بین صنعت و دانشــگاه دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫الزم است همه صنایع و دستگاه ها با عنوان بازار نیازمندی‬ ‫ایــن راه را ادامه بدهند تا به نتایج مطلوب در عملی کردن‬ ‫علم دست یابیم‪.‬‬ ‫قاســمی در پایان ضمن تقدیر از زحمات اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫بنیــاد نخبگان و دیگــر ارگان های همــراه در کنار جهاد‬ ‫دانشــگاهی البرز‪ ،‬ابراز امیدواری کرد که جشــنواره ملی‬ ‫امیرکبیر به عنوان یکی از جشنواره های ملی و حتی همپای‬ ‫جشــنواره هایی مانند خوارزمی گسترش یابد و تحقق این‬ ‫موضوع را با همفکری صاحبان ایده و فکر دانست‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪52‬‬ ‫هفته دوم‬ ‫‪ 13‬دی ‪1400‬‬ ‫گــزارش‬ ‫والدین فضای خانه را در ایام امتحانات ارام نگه دارند‬ ‫امتحانات نوبت اول سال تحصیلی ‪-۱۴۰۱‬‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬از چهارم تا ‪ ۳۰‬دیماه جاری به صورت‬ ‫حضوری اغاز شده که بنا به توصیه روانشناسان‬ ‫البرزی ‪ ،‬والدین باید در این ایام‪ ،‬محیط ارام و‬ ‫به دور از استرس برای مطالعه فرزندان دانش‬ ‫اموز خود فراهم کنند‪.‬‬ ‫اپیدمی شــدن کرونا در ‪ ۲‬ســال گذشــته‬ ‫دانش اموزان را خانه نشین کرد و در این مدت‬ ‫شرکت در امتحانات مجازی بسیار اسان بود اما‬ ‫در سال تحصیلی ‪ ۱۴۰۰-۱۴۰۱‬که اموزش به‬ ‫صورت حضوری و مجازی در حال اجرا است‪،‬‬ ‫تصمیم بر برگزاری ازمون به صورت حضوری‬ ‫در مدارس به ویژه در دوره متوسطه گرفته شد‪.‬‬ ‫بر اســاس اطالعیه مرکز سنجش و پایش‬ ‫کیفیت اموزشــی‪ ،‬امتحانات دانش اموزان در‬ ‫دیماه سال جاری مطابق بخشنامه های صادره‬ ‫و با مالحظات در نظر گرفته شده اجرایی شده‬ ‫است و امتحانات دوره های تحصیلی متوسطه‬ ‫اول و دوم بــه صــورت حضوری و براســاس‬ ‫ایین نامه های اموزشــی وارزشــیابی مصوب‬ ‫شورای عالی اموزش و پرورش برگزار می شود‪.‬‬ ‫براســاس اطالعیه مرکز ســنجش و پایش‬ ‫کیفیت اموزشــی وزارت امــوزش و پرورش‪،‬‬ ‫امتحانات دوره های تحصیلی متوســطه اول‬ ‫و دوم به شــیوه حضوری و براساس ایین نامه‬ ‫های اموزشی وارزشیابی مصوب شورای عالی‬ ‫اموزش و پرورش برگزار می شــود و فقط در‬ ‫شرایطی که مدرســه به دلیل شیوع ویروس‬ ‫کرونا‪ ،‬در وضعیت قرمز کرونایی قرار داشــته‬ ‫باشــد به صورت اســتثنا و با تایید اموزش و‬ ‫پرورش محل‪ ،‬ارزشیابی دانش اموزان براساس‬ ‫دستورالعمل ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در‬ ‫دوره شیوع بیماری کرونا انجام می شود‪.‬‬ ‫همچنین امتحانات داوطلبان ازاد و ان گروه‬ ‫از دانــش اموزان پایــه دوازدهم که در خرداد‬ ‫و شــهریور ماه موفق به کسب نمره قبولی در‬ ‫برخی دروس نشده اند‪ ،‬طبق برنامه اعالمی از‬ ‫دوم دی ماه اغاز و به شیوه حضوری در حوزه‬ ‫های امتحانی سراســر کشور با رعایت کامل‬ ‫شیوه نامه های بهداشتی برگزار می شود‪.‬‬ ‫طبــق این اطالعیه در این امتحانات از انواع‬ ‫سواالت (تشــریحی‪ ،‬کوتاه پاسخ‪ ،‬چهار گزینه‬ ‫ای و‪ )...‬اســتفاده شــده و نمره منفی ندارند‪.‬‬ ‫امتحانات پایه نهم بزرگسال‪ ،‬اموزش از راه دور‪،‬‬ ‫ایثار گران وداوطلبان ازاد نیز هماهنگ استانی‪،‬‬ ‫به شیوه حضوری و با رعایت کامل شیوه نامه‬ ‫های بهداشتی است‪.‬‬ ‫حال در این شــرایط سخت امتحانات برای‬ ‫دانش اموزان‪ ،‬روانشناسان البرز معتقدند باید‬ ‫خانه ها را بــرای برگــزاری امتحانات دانش‬ ‫امــوزان در فضایی ارام نگــه داریم تا دانش‬ ‫اموزان شــرایط مطالعه کیفــی را برای اماده‬ ‫کردن خود در امتحانات نوبت اول با اســترس‬ ‫کمتری داشته باشند زیرا بیش از اقشار دیگر‬ ‫تحت فشار استرس کرونا و امتحانات قراردارند‪.‬‬ ‫امتحانات دانش اموزان درپایه های مختلف‬ ‫تحصیلی به جز دانش اموزان دوره ابتدایی به‬ ‫صورت حضوری برگزار می شود و استرس ها به‬ ‫طور معمــول در زمان برگزاری امتحانات با ال‬ ‫می رود که در روزهای کرونا یی‪ ،‬ادامه قرنطینه‬ ‫و اموزش هــای مجــازی و نیمه حضوری این‬ ‫نگرانی ها به باالترین حد خود رسیده است‪.‬‬ ‫برخی روانشناسان معتقدند‪ ،‬اضطراب جنبه‬ ‫انگیزشــی دارد و سطح بهینه ان برای تحقق‬ ‫یافتــن اهداف الزم اســت درحالــی که اگر‬ ‫اضطراب از سطح بهینه خود بیشتر شود‪ ،‬فرد‬ ‫درعملکرد دچار اختالل می شود و این اختالل‬ ‫ممکــن اســت در بلند مدت به فرد اســیب‬ ‫نیزبرساند‪.‬‬ ‫به گفته ان هــا برخــی از دانش اموزان در‬ ‫ایام امتحانات به دالیل مختلف‪ ،‬استرس های‬ ‫اســیب زایی را تجربه می کنند که از ان جمله‬ ‫محیط ارام تر باشــد و دانــش اموز دلگرمی‬ ‫بیشتری داشته باشد‪ ،‬کمتر دچاراضطراب می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫می توان به کمال گرایی و انتظارات بیش از حد‬ ‫والدین در دوران امتحانات اشاره کرد‪.‬‬ ‫روانشناسان اســتان البرز به منظور کاهش‬ ‫استرس دانش اموزان درایام امتحانات‪ ،‬توصیه‬ ‫هایی را مطرح می کنند که توجه و انجام دادن‬ ‫ان می تواند درحفظ ارامش دراین دوران نقش‬ ‫بسزایی داشته باشد‪.‬‬ ‫کاهش استرس با تقویت اعتماد به نفس‬ ‫روانشــناس البرزی گفــت‪ :‬واالدین مراقب‬ ‫رفتارهای اســترس زا درایام امتحانات که به‬ ‫عنوان یــک عامل مهم درعــدم تمرکزدانش‬ ‫اموزان درجلسه امتحان تاثیرگذاراست‪،‬باشند‪.‬‬ ‫دکتر خدیجه نوروزی دلیل اصلی اســترس‬ ‫و نگرانی همیشــه مربوط بــه تنبلی یا درس‬ ‫نخواندن و نفهمیدن محتوای درس ها نیست‬ ‫بلکه این مهم نتیجه تاثیرات و تبعات دلهره و‬ ‫به هم ریختن روح و روان دانش اموزان است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬استرس حتی در دانش‬ ‫اموزان فعال و درس خوان نیز بروز و انها را در‬ ‫زمان امتحانات و پس از ان افســرده‪ ،‬پریشان‬ ‫و مضطرب می کند که ایــن حاالت در اینده‬ ‫تحصیلی و شغلی انها نیز بسیار تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫این روانشــناس تصریح کرد‪ :‬داشتن کمی‬ ‫اضطــراب و دلهره در این ایــام اگر چه امری‬ ‫طبیعی و معقول اســت ولی دلهره واسترس‬ ‫بیش از حد به دلیل تاثیرات نامطلوب روحی‬ ‫و روانی برانــان و در نهایت بر جامعه نیازمند‬ ‫بررسی و پیگیری جدی است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه ریشه و عامل استرس‬ ‫و اضطراب در درجه نخست به رفتار والدین و‬ ‫خانواده در هنگام برخورد با مسائل مهم زندگی‬ ‫بر می گردد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬رفتارهای نســنجیده‬ ‫و توام با نگرانی و اضطــراب والدین و اعضای‬ ‫خانواده در انجام بسیاری از اموربه ویژه مواقع‬ ‫حساس موجب می شود که فرزندان به تقلید‬ ‫این رفتار ناشایست بپردازند‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬تبعات این اســترس عالوه‬ ‫برنگرانی وافت تحصیلی دانش اموزان ازسوی‬ ‫دیگرموجــب ایجاد مشــکالت و بیماری های‬ ‫روحی و روانی دربین دانش اموزان می شود‪.‬‬ ‫روانشناس البرزی با بیان اینکه بی توجهی‬ ‫به کاهش اســترس دانش امــوزان در زمان‬ ‫امتحانات می تواند دراینده برای انها بســیار‬ ‫مشکل ساز شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬دلهره و نگرانی های‬ ‫بیــش از حد عالوه بر کاهــش میزان درک و‬ ‫هــوش‪ ،‬موجب گرایش به مصــرف داروهای‬ ‫ارامبخش و یا روانگردان می شود‪.‬‬ ‫نوروزی گفت‪ :‬علت تشــویش و اســترس‬ ‫بیش از اندازه برخی از دانش اموزان‪ ،‬استفاده‬ ‫نادرست انها از نیروی ذهنی وهوش خودشان‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ایــام امتحانات باید به دانش‬ ‫اموزان با بکار بردن کلمات مثبت و تشــویقی‬ ‫روحیه داد زیرا این رفتار موجب می شــود که‬ ‫انان ارامش خاطر داشــته باشــند و یاداوری‬ ‫مطالب درسی در جلسه امتحان برایشان راحت‬ ‫تر صورت می گیرد‪.‬‬ ‫وی یاداورشــد‪ :‬وقتی اضطراب دانش اموز‬ ‫بیش از حد باشد وی نمی تواند تمرکز الزم را‬ ‫بر سواالت داشته باشد و بازدهی فرد به شدت‬ ‫کاهش پیدا می کند‪.‬‬ ‫این روانشناس با بیان اینکه بهتر است دانش‬ ‫اموزان درس را در طی ســال بخوانند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬دانش اموزان در طول روز بیش از هشت‬ ‫ساعت درس نخوانند زیرا ذهن خسته می شود‬ ‫و بازدهــی الزم را در زمان یاداوری که همان‬ ‫جلسه امتحان می باشد را نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی داشــتن نظم و برنامه ریــزی دردرس‬ ‫خواندن‪ ،‬تغذیه مناسب ‪ ،‬استراحت و تفریح به‬ ‫اندازه کافی را ضروری دانســت و گفت‪ :‬دانش‬ ‫امــوزان در زمان امتحــان چند نفس عمیق‬ ‫بکشند تا احساس ارامش کنند‪.‬‬ ‫نوروزی توصیه کــرد‪ :‬برگه امتحانی را ابتدا‬ ‫مــرور کــرده و درمرحله بعد ســواالت را به‬ ‫دقت جواب دهند به گونه ای که سواالتی که‬ ‫می دانند را پاسخ دهند و سواالتی که نمی دانند‬ ‫را عالمت بگذارند تا بعد پاسخ بدهند‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬نامناسب ترین زمان برای‬ ‫یادگیری دروس‪ ،‬شــب امتحان است لذا روز‬ ‫وشب قبل امتحان را به مرور مطالب یادگرفته‬ ‫شده‪ ،‬اختصاص دهید‪.‬‬ ‫رعایت نکات کلیدی در امتحانات‬ ‫روانشــناس البرزی در ادامه به رعایت نکات‬ ‫کلیدی در امتحانات دانش اموزان پرداخت و‬ ‫افزود‪ :‬دانش اموزان به حداقل هفت ســاعت‬ ‫خواب در طول شــبانه روز احتیاج دارند و اگر‬ ‫انها کمتر از این میزان بخوابند‪ ،‬بدنشان مستعد‬ ‫و اماده اســیب های روحی و جسمی خواهد‬ ‫شــد‪ ،‬هرگونه بی نظمی در برنامــه خواب یا‬ ‫کم خوابی موجب کاهش کارایی مغز و افزایش‬ ‫استرس می شود‪.‬‬ ‫نوروزی با اشــاره به اینکه رژیم های غذایی‬ ‫ناســالم و ناکافــی‪ ،‬تاثیری منفــی بر قابلیت‬ ‫فراگیری فرد‪ ،‬تمرکز حواس و هوشــیاری می‬ ‫گذارد‪،‬افــزود‪ :‬برخی از غذاها ارامش بخش تر‬ ‫از سایر غذاها هستند و ورزش منظم و سبک‬ ‫موجب افزایش گردش خون در بدن و کاهش‬ ‫هورمون های استرس زا می شود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬وســواس در خواندن و‬ ‫مطالعه بیــش از حد می توانــد توانایی های‬ ‫ذهنی را برای کسب مطالب جدید تحت تاثیر‬ ‫قرار دهد پس بهتراست به جای مطالعه چند‬ ‫ساعته‪ ،‬بین فواصل مطالعه دقایقی را به مغزتان‬ ‫استراحت بدهید‪.‬‬ ‫نوروزی بــه بیان شــیوه هــای مطالعه و‬ ‫تندخوانــی پرداخــت و یاداورشــد‪ :‬توجه به‬ ‫بهترین شیوه های یادگیری و مطالعه موجب‬ ‫می شــود تا ســرعت یادگیری افزایش یابد‬ ‫وکاهش استرس امتحانات را در دانش اموزان‬ ‫درپی داشته باشد‪.‬‬ ‫این روانشــناس ادامه داد‪ :‬دانش اموزان در‬ ‫دوران قرنطیه توسط اموزش مجازی اقدام به‬ ‫یادگیری دروس کــرده اند که این مهم می‬ ‫تواند استرس را به باالترین حد برساند اما می‬ ‫تــوان با اعتماد به نفــس و نگاه به انچه که تا‬ ‫کنون یاد گرفته ایم‪ ،‬ازاسترس جلسه امتحان‬ ‫درخود بکاهیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در محیط زندگی ابزارهایی همانند‬ ‫رایانه‪ ،‬موبایــل‪ ،‬تلویزیون‪ ،‬صدای زنگ تلفن و‬ ‫یا درب منزل می تواند مشخصا عامل حواس‬ ‫پرتی باشــد پس درمکانی از خانه به مطالعه‬ ‫کنیم که ازاین شرایط دورباشد‪.‬‬ ‫نوروزی عنــوان کرد‪ :‬دانش امــوزان برای‬ ‫مطالعه کردن باید به اولویت مطالعه درس ها‬ ‫هم توجه کنند و ابتدا از درس های سخت تر‬ ‫شروع کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در صبح روز امتحان بهتر اســت‬ ‫دانش اموزان به منظور افزایش کارایی مغز‪ ،‬از‬ ‫مواد سرشار از پروتئین یا دارای فیبرمانند تخم‬ ‫مرغ‪ ،‬نان و پنیر ‪،‬گردو و نان تســت با عسل یا‬ ‫برشتوک و غالت صبحانه ای استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪ :‬پدران و مادران برای دانش‬ ‫امــوزان محیط را ارام نگــه دارند زیرا هر چه‬ ‫رمز موفقیت در امتحانات‬ ‫حســن صادقی دیگر روانشناس البرزی هم‬ ‫در این زمینه به نقش مهم والدین در موفقیت‬ ‫دانش اموزان در امتحانات اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫اولیــن رمز موفقیت دانش امــوزان در هنگام‬ ‫درس خواندن از جملــه امتحانات را مطالعه‬ ‫کــردن در فضای ارام تشــکیل می دهد که‬ ‫درایجاد این فضا پــدر و مادر مهمترین نقش‬ ‫را دارند‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬یکی از راه های پیشگیری‬ ‫و مقابله با اضطراب در بین دانش اموزان برای‬ ‫شرکت در ازمون های مجازی و حضوری سال‬ ‫تحصیلی جاری را ایجاد محیطی ارام در زمان‬ ‫امتحانات تشکیل می دهد که والدین باید به‬ ‫ان توجه کنند تا فرزندانشــان با تمرکز درس‬ ‫بخوانند و با اعتماد به نفس در امتحانات شرکت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬اضطراب یکی از شایع‬ ‫ترین حاالت روحی اســت که تقریبا در همه‬ ‫انسان ها در طول زندگی و به درجات مختلف‬ ‫بروز می کند کــه اضطراب امتحان معموال با‬ ‫نزدیک شدن امتحانات در فرد نمایان می شود‬ ‫به طوری که هر کســی در طول زندگی خود‬ ‫چندین بار ان را احساس و تجربه کرده است‪.‬‬ ‫صادقی با اشاره به اینکه هر فردی می خواهد‬ ‫هنگام ارزیابی و نقادی رفتارهایش به وســیله‬ ‫دیگران حداکثر امتیاز ممکن را کســب کند‪،‬‬ ‫اضافــه کرد‪ :‬به همین دلیل هــر زمان که در‬ ‫موقعیت امتحان یا ازمون قرار می گیرد دچار‬ ‫اضطراب می شود هر چند موضوع امتحان را‬ ‫بارها و بارها تمرین کرده باشد‪.‬‬ ‫وی توجــه والدین به تنظیم برنامه مطالعه‪،‬‬ ‫تغذیه مناسب به ویژه صبحانه خوردن‪ ،‬خواب‬ ‫کافی‪ ،‬انجام نرمش های سبک‪ ،‬نفس کشیدن‬ ‫های عمیق‪ ،‬نوشیدن اب و استفاده های میان‬ ‫وعــده غذایی و مطالعه کردن در مکان ثابت و‬ ‫استراحت کردن در هنگام مطالعه کردن حداقل‬ ‫به مدت ‪ ۱۵‬دقیقه به دلیل رفع خستگی ذهنی‬ ‫و کسب انرژی جدید را برای فرزندانشان درایام‬ ‫امتحانات را مهم و ضروری دانست‪.‬‬ ‫وی برعــدم رفت و امدهــای خانوادگی در‬ ‫ایام امتحانات بویــژه در این وضعیت کرونا به‬ ‫علت پیشگیری از بیماری کرونا و تمرکز کامل‬ ‫دانش اموزان به مطالب درسی ‪ ،‬مقایسه نکردن‬ ‫فرزندان خود با دیگران و سرزنش نکردن انها‬ ‫نیز تاکید کرد‪.‬‬ ‫این روانشــناس عنوان کرد‪ :‬چنانچه والدین‬ ‫قادر به رفع نگرانی فرزندان خود نیســتند از‬ ‫مشــاوران مدارس و مراکز مشاوره وابسته به‬ ‫اموزش و پرورش بخواهنــد تا ترس و دلهره‬ ‫امتحان را از فرزندان انان دور کنند‪.‬‬ ‫پرهیز والدین از سختگیری در امتحانات‬ ‫دیگر روانشناس البرزی گفت‪ :‬والدین مراقب‬ ‫رفتارهای اســترس زا در ایام امتحانات که به‬ ‫عنوان یک عامل مهــم در عدم تمرکز دانش‬ ‫اموزان درجلسه امتحان تاثیرگذاراست‪ ،‬باشند‪.‬‬ ‫دکتــر محمد علی کلهر با اشــاره به اینکه‬ ‫سختگیری های بیش از حد والدین از دالیل‬ ‫اصلی اضطراب دانش اموزان درشب امتحانات‬ ‫است‪ ،‬اظهارداشت‪ :‬بسیاری از والدین با نزدیک‬ ‫شدن زمان امتحان‪ ،‬فشارهای روانی بر دانش‬ ‫امــوز وارد می کنند که این فشــار روانی در‬ ‫شــب امتحان به اوج خود می رســد و تاثیر‬ ‫بسیار منفی در یادگیری و ارامش دانش اموز‬ ‫می گذارد‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه بعد‬ صفحه 6 ‫گــزارش‬ ‫ادامه از صفحه قبل‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬متاسفانه همواره والدین به‬ ‫فرزند خود برای کسب نمره‪‎‬باال که همان ‪۲۰‬‬ ‫است تاکید دارند و هشــدار های امتحانی را‬ ‫همانند یک نوار ضبط شده تکرار می کنند‪.‬‬ ‫وی از تــرس و تهدید به عنوان دیگرعوامل‬ ‫اضطــراب امتحان دردانش امــوزان یاد کرد‬ ‫ویاداورشــدد‪ :‬وقتی والدین‪ ،‬شــرایط ویژه و‬ ‫سخت در ایام امتحان ایجاد می کنند و فرزند‬ ‫خود را از گرفتن نمره کم یا قبول نشدن‪ ،‬می‬ ‫ترســانند و تهدید می کنند‪ ،‬موجب می شود‬ ‫تا دانش اموز فقط به کســب نمره قابل قبول‬ ‫والدینش فکر کند‪.‬‬ ‫کلهــر ادامه داد‪ :‬این اســترس و تهدید ها‬ ‫موجب می شود تا دانش اموزان تمرکز الزم را‬ ‫در مطالعه درس هایشان نداشته باشد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬البته نمی توان عواملی مانند‬ ‫عدم امادگی دانش اموز به دلیل نداشتن برنامه‬ ‫ریزی درسی و مطالعه صحیح را نادیده گرفت‬ ‫اما اضطراب بیش از اندازه والدین و انتقال این‬ ‫اضطراب به دانش اموز‪ ،‬مزید بر علت است‪.‬‬ ‫وی اضافه کــرد‪ :‬متاســفانه برخی والدین‬ ‫فرزندان خــود را در درس خواندن به منظور‬ ‫تشویق با همکالســی ها و بچه های فامیل و‬ ‫اطرافیان خود مقایسه می کنند که این موضوع‬ ‫مهم اشتباهی بزرگ و اسیب زننده است‪.‬‬ ‫این روانشــناس که رییس مرکز اســتانی‬ ‫مشــاوره روانشــناختی رازی مستقر درکرج‬ ‫نیزمی باشــد‪ ،‬تعیین پاداش مناســب و گاه‬ ‫بزرگ برای گرفتن نمره عالی از سوی والدین‬ ‫را نیز نادرست بیان کرد و افزود‪ :‬دادن چنین‬ ‫پاداش هایی موجب پیشرفت تحصیلی نمی‬ ‫شود زیرا دانش اموز فقط برای پاداش درس‬ ‫می خواند‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪:‬عدم دقت و تمرکز درانجام‬ ‫تکالیف یا درس خواندن در طول ساعت های‬ ‫متمادی باعث می شــود یادگیری سطحی‬ ‫باشــد و در موقع امتحان‪ ،‬یــاداوری مطالب‬ ‫دشوار و موجب اضطراب شود‪.‬‬ ‫کلهر افزود‪ :‬فشارهای خانواده و مدرسه بر‬ ‫کودکان برای حفظ کردن مطالب و یادگیری‬ ‫انها‪ ،‬اثار مخربی برجا می گذارد‪.‬‬ ‫وی از تقویت اعتماد به نفس دانش اموزان‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪52‬‬ ‫و یاداوری توانایی های انان‪ ،‬هماهنگ کردن‬ ‫ســطح انتظــارات والدین بــا توانایی دانش‬ ‫امــوزان‪ ،‬فراهم کــردن شــرایط فیزیکی و‬ ‫عاطفی به عنوان عوامل تاثیرگذار در کاهش‬ ‫اســترس و اضطراب دانش امــوزان در ایام‬ ‫امتحانات یاد کرد‪.‬‬ ‫نقش مهم دانش اموز در امتحانات‬ ‫روانشــناس و رییس مرکز استانی مشاوره‬ ‫روانشناختی رازی مســتقر درکرج به نقش‬ ‫مهم دانش امــوزان در امتحانات پرداخت و‬ ‫ادامه داد‪ :‬دانش اموزان برای به دست اوردن‬ ‫نتیجه مطلوب در امتحانات باید قبل از شروع‬ ‫امتحانات برنامه ریزی منسجم و هدفدار برای‬ ‫مطالع ه درس های خود داشته باشند‪.‬‬ ‫کلهر خاطرنشــان کرد‪ :‬دانش اموزان باید‬ ‫در مکانی که احســاس راحتــی می کنند و‬ ‫در زمانی که ســرحال و پر انرژی هستند به‬ ‫مطالعه بپردازند و ازعوامل حواس پرتی خود‬ ‫هنگام مطالعه دوری کنند‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬دانش اموزان برای درس‬ ‫ن عملکرد ضعیفی دارند باید‬ ‫هایی کــه در ا ‬ ‫هفته دوم‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 13‬دی ‪1400‬‬ ‫بیشتر وقت بگذارند‪.‬‬ ‫وی یاداورشــد‪ :‬حل ســواالت و تمرینات‬ ‫متنوع از درس ها و رفع اشکال توسط معلم‬ ‫یا دوستان می تواند در این زمینه کمک کند‪.‬‬ ‫کلهر تصریح کرد‪ :‬بیشــتردانش اموزان به‬ ‫دنبال کســب نمر ه خوب و عالی هستند‪ ،‬اما‬ ‫باید سعی کرد هنگام درس خواندن معلومات‬ ‫را افزایش داد‪.‬‬ ‫وی از نــور‪ ،‬گرما‪ ،‬ســرما به عنــوان دیگر‬ ‫شرایط مناســب اتاق برای درس خواندن یاد‬ ‫کرد زیرا شرایط نامناسب موجب زود خسته‬ ‫شدن دانش اموز درهنگام مطالعه می شود‪.‬‬ ‫این روانشناس گفت‪:‬دانش اموزان در شب‬ ‫امتحان باید شام سبک و کم حجم بخورند و‬ ‫مصرف میوه نیزبه دلیل اثر مثبت بر سوخت‬ ‫و ساز بدن توصیه می شود‪.‬‬ ‫کلهر ‪ ،‬مصرف غذاهای شیرین‪ ،‬مواد دارای‬ ‫گلوکز‪ ،‬فســفر‪ ،‬غذاهای دریایی‪ ،‬عسل‪ ،‬خرما‬ ‫وکشمش در این ایام ضروری است و از سوی‬ ‫دیگر دانش اموزان بایــد در ایامامتحانات از‬ ‫مصــرف تنقالتی کــه ارزش غذایــی ندارد‪،‬‬ ‫خودداری نمایند‪.‬‬ ‫وی خوردن دوغ و ماســت موجب خواب‬ ‫الودگی می شــود و از این رو دانش اموزان‬ ‫پیش از امتحان از خــوردن ان پرهیز کنند‬ ‫چــون دانش امــوزان می تواننــد با رعایت‬ ‫رژیم غذایی خود در ایام امتحانات‪ ،‬موفقیت‬ ‫بیشتری کسب کنند‪.‬‬ ‫کلهر یاداورشد‪ :‬در فصل امتحانات‪ ،‬دانش‬ ‫اموزانی که با برنامــه ریزی قبلی به مطالعه‬ ‫درس هــای خــود پرداخته باشــند دغدغه‬ ‫کمتری نســبت به دیگران دارند و می توانند‬ ‫با سپری کردن روزهای امتحان‪ ،‬نتیجه خوبی‬ ‫را برای خود رقم بزنند‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬هر چند دانش اموزانی که‬ ‫در طول ســال تحصیلی‪ ،‬درس های خود را‬ ‫روزانه اماده می کننــد درصد موفقیت انان‬ ‫بیــش از دانش اموزانی اســت که در شــب‬ ‫امتحان بــه فکر امادکردن مطالب درســی‬ ‫مــی افتند اما این دســته از دانــش اموزان‬ ‫نبایددلسرد شوند و باید در فرصت باقی مانده‬ ‫به مطالعه درسی بپردازند‪.‬‬ ‫اســتان البرز حدود ‪ ۵۱۲‬هزار دانش اموز‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫عضو شورای شهرمطرح کرد؛‬ ‫برخی پروژه های عمرانی و اجتامعی کرج‬ ‫نیازمندبازخوانیاست‬ ‫است‪.‬‬ ‫اسدیان گفت‪ :‬در این شــرایط که بودجه کالنشهر کرج‬ ‫ساالنه چهار هزارو‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان با متمم ان است باید‬ ‫برای تکمیل بخشی از قطار شهری به بودجه ملی متمسک‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی بیان داشت ‪ :‬طبق بررسی ها ‪ ،‬برنامه این است که باید‬ ‫طول ایستگاه های متروی کرج کاهش پیدا کند ضمن انکه‬ ‫مهندسی ارزش در اجرای این پروژه لحاظ شود‪.‬‬ ‫عضو شورا و رییس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی‬ ‫شورای اسالمی شهر کرج معتقد است که باید برخی طرح‬ ‫های بزرگ عمرانی و اجتماعی این کالنشهر مورد بازخوانی‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫محمد اســدیان به موضوعات مختلف کالنشــهر کرج‬ ‫از ترافیک گرفته تا پروژه ناتمام قطار شــهری‪ ،‬بافت های‬ ‫فرســوده شهری و ســاماندهی کارتن خواب ها پرداخت و‬ ‫گفت‪ :‬در بحث کاهش ترافیک کرج رفتارشناسی و جمعیت‬ ‫شناسی مناسبی صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ترسیم ‪ ۲‬بزرگراه شمالی و جنوبی طی سال‬ ‫های گذشته در اطراف کالنشهر کرج بیان داشت‪ :‬ابتدا می‬ ‫بایست بزرگراه جنوبی در اولویت احداث قرار می گرفت چرا‬ ‫که طبق مطالعه علمی این بزرگراه ‪ ۳۳‬درصد ترافیک کرج‬ ‫را کاهش می داد‪.‬‬ ‫اســدیان افزود‪ :‬برای ســاخت بزرگراه شمالی کرج در‬ ‫ابتدای پروژه رفتار شناسی و جمعیت شناسی درستی انجام‬ ‫نشد که طبق تحقیقات علمی با تکمیل این پروژه ‪ ۱۱‬درصد‬ ‫ترافیک شهر کرج کم می شود‪.‬‬ ‫عضو شــورای اسالمی شهر کرج بیان داشت که هرچند‬ ‫بزرگراه شمالی در کاهش بخشی از ترافیک شهر موثر است‬ ‫اما به تنهایی گره از ترافیک مرکز اســتان البرز باز نخواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی در خصوص وضعیت بزرگراه شمالی کرج بیان داشت‪:‬‬ ‫در نشست های متعدد با استاندار البرز مقرر شد این پروژه‬ ‫در مدت هشت ماه باید تکمیل شود‪.‬‬ ‫«بزرگراه شــمالی کرج به طول ‪ ۱۷.۵‬کیلومتر عملیات‬ ‫اجرایی ان از تیرماه ســال ‪ ۱۳۹۵‬در امتداد ازاد راه شهید‬ ‫همت اغاز شــده که تاکنون ‪ ۶۵‬درصد پیشرفت فیزیکی‬ ‫داشته است‪».‬‬ ‫«این بزرگراه با گذر از شمال کرج در واقع ازاد راه شهید‬ ‫همت در شرق این کالنشهر را به ازاد راه کرج ‪ -‬قزوین در‬ ‫غرب کرج متصل می کند‪».‬‬ ‫«همچنین بزرگراه جنوبی کرج که عملیات اجرایی ان از‬ ‫اواخر دهه ‪ ۸۰‬اغاز شده هنوز پیشرفت فیزیکی چشمگیری‬ ‫نداشــته و این بزرگراه در واقع ازاد راه شــهید همت را به‬ ‫شهرستان فردیس‪ ،‬شهرهای ماهدشت و کمالشهر کرج و‬ ‫شهرستان ساوجبالغ استان البرز متصل می کند‪».‬‬ ‫طبــق برنامه ریزی انجام شــده توســط اداره کل راه و‬ ‫شهرسازی استان البرز و شهرداری ها‪ ،‬قرار است این پروژه‬ ‫به عنوان یک اولویت در البرز دنبال شود‪.‬‬ ‫خط ‪ ۲‬قطار شهری کرج کوتاه شود‬ ‫عضو شــورای اسالمی شهر کرج به موضوع خط ‪ ۲‬قطار‬ ‫شهری این کالنشهر پرداخت و بیان داشت‪ :‬این پروژه که از‬ ‫سال ‪ ۱۳۸۵‬به طول ‪ ۲۷‬کیلومتر با ‪ ۲۷‬ایستگاه اغاز شده‪،‬‬ ‫باید مسافت ان کوتاه شود‪.‬‬ ‫اسدیان ادامه داد‪ :‬متروی کرج یک پروژه حیاتی است اما‬ ‫نگاه کارشناسانه روی ان متمرکز نشده است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به تجربه کاری خود در متروی شهر تهران‬ ‫بیان داشت‪ :‬همزمان با قطار شهری کرج ‪ ،‬عملیات متروی‬ ‫شــهر تبریز اغاز شــد و امروز تبریز از قطار شهری داخلی‬ ‫برخودار است اما پروژه کرج همچنان ناتمام مانده است‪.‬‬ ‫رییس مرکز پژوهش های شــورای اســامی شهر کرج‬ ‫اظهار داشت‪ :‬طبق بررسی ها طول هر یک از ایستگاه های‬ ‫قطار شهری کرج ‪ ۷۰۰‬متر است در حالی باید این میزان به‬ ‫حدود ‪ ۱۶۰‬متر همانند متروی تبریز کاهش پیدا می کرد‬ ‫و به جای هشــت تا ‪ ۱۰‬واگن ‪ ،‬برای هفت واگن ایســتگاه‬ ‫می ساختیم‪.‬‬ ‫اســدیان گفــت ‪ :‬از ســوی دیگر تعیین مســافت ‪۲۷‬‬ ‫کیلومتری با ‪ ۲۷‬ایســتگاه برای خط ‪ ۲‬قطار شهری کرج‬ ‫بــا توجه به محدودیت منابع اعتباری اقدامی غیر عملی یا‬ ‫زمانبر بوده که باید مورد بازنگری قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به احداث حدود ‪ ۱۵‬کیلومتر تونل بین میدان‬ ‫خوارزمی در غرب و میدان امام حسین (ع) در شرق کرج ‪،‬‬ ‫بیان داشت ‪ :‬ابتدا باید تمرکز روی این محدوده قرار بگیرد‬ ‫و از ادامه پروژه به سمت شهرستان مالرد استان تهران در‬ ‫زمان حاضر صرفنظر کرد‪.‬‬ ‫رییس مرکز پژوهش ها و مطالعات شورای اسالمی شهر‬ ‫کرج یاداور شــد که زمانیکه عملیات احداث خط ‪ ۲‬قطار‬ ‫شهری کرج اغاز شــد در ابتدای کار برای احداث هر یک‬ ‫کیلومتر تونل ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان اعتبار نیاز بود اما اکنون‬ ‫این رقم با ‪ ۱۲‬برابر به یک هزارو‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان رسیده‬ ‫قطعه نخست خط ‪ ۲‬متروی کرج اماده تست گرم‬ ‫است‬ ‫رییس مرکز پژوهش های شــورای اســامی شهر کرج‬ ‫افزود‪ :‬اکنون ایســتگاه چهارراه طالقان ‪ -‬گلشــهر کرج تا‬ ‫حدودی اماده افتتاح اســت که باید با استفاده از یک قطار‬ ‫سه واگنی تست های گرم ان انجام شود‪.‬‬ ‫اســدیان اظهار داشت‪ :‬پس از تکمیل قطعه نخست باید‬ ‫ایستگاه شهید سلطانی در شرق کرج به ایستگاه چهار راه‬ ‫طالقانی متصل شود تا بتوانیم مسافران متروی صادقیه به‬ ‫میدان شهید سلطانی را ساماندهی کنیم‪.‬‬ ‫اتخاذ راهکارهای سلبی و ایجابی برای بافت های‬ ‫فرسوده‬ ‫عضو شورای اســامی کالنشــهر کرج با تقسیم بندی‬ ‫بافت های فرسوده به ‪ ۲‬بخش بافت های قدیمی و ساخت‬ ‫وســازهای غیر مقاوم اظهار داشت‪ :‬در هر ‪ ۲‬بخش نیازمند‬ ‫راهکارهای ایجابی و سلبی هستیم‪.‬‬ ‫اسدیان با بیان اینکه عمر برخی ساخت و سازها کمتر از‬ ‫پنج سال است ‪ ،‬گفت ‪ :‬تجارب برخی شهرهای کشور نشان‬ ‫می دهد باید از روش های تلفیقی برای نظارت بر ساخت و‬ ‫سازها استفاده شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به کارگیری نظارت پهپادی و سپردن بخش‬ ‫دیگر نظارت ها به پیمانکاران بخش خصوصی از مهمترین‬ ‫راهکارها برای پیشــگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و‬ ‫غیر مقاوم است‪.‬‬ ‫وی بیان داشت ‪ :‬برای ساماندهی ساخت وسازها و بافت‬ ‫های فرسوده شــهری از نخبگان علمی دعوت کرده ایم تا‬ ‫راهکارهای مناسب پیش پای متولیان امور قرار دهند‪.‬‬ ‫اســدیان تاکید کرد که برای شناســایی نخبگان دراین‬ ‫بخش به کمک رســانه های جمعی نیــاز داریم تا بتوانیم‬ ‫هرچه زودتر موضوع بافت فرســوده و ســاخت و سازهای‬ ‫غیرمقاوم را به سرانجام برسانیم‪.‬‬ ‫وی بیان داشت ‪ :‬البته کاهش نقش نظارتی نیروی انسانی‬ ‫در پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مقاوم و بهره گیری از‬ ‫فناوری می تواند در این بخش تاثیر گذار واقع شود‪.‬‬ ‫‪ ۷۰‬درصد بافت های کرج فرسوده هستند‬ ‫رییس مرکز پژوهش های شــورای اســامی شهر کرج‬ ‫معتقد است که ‪ ۷۰‬درصد بافت های این کالنشهر فرسوده‬ ‫بوده و نیازمند مقاوم سازی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای بازســازی و مقاوم ســازی بافت های‬ ‫قدیمی و فرســوده باید از روش های ایجابی و مشــوق ها‬ ‫استفاده کنیم ضمن انکه با نظارت های دقیق مسیر هرگونه‬ ‫ساخت وساز غیر مجاز و غیر مقاوم را سلب کرد‪.‬‬ ‫ظرفیت گرمخانه ها با جمعیت البرز همخوانی ندارد‬ ‫رییس مرکز پژوهش های شــورای اسالمی شهر کرج با‬ ‫اشــاره به وجود ‪ ۲‬گرمخانه در مرکز اســتان البرز ‪ ،‬گفت ‪:‬‬ ‫ظرفیت گرمخانه ها با جمعیت اســتان سه میلیون و ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار نفری و مهاجر پذیر البرز همخوانی ندارد‪.‬‬ ‫اسدیان بیان داشــت‪ :‬اکنون ساختمان گرمخانه مردان‬ ‫کرج با ‪ ۸۰‬تخت دارای اســتحکام مناسب نیست و باید به‬ ‫مکان مناسبی انتقال یابد‪.‬‬ ‫رییس مرکز پژوهش های شــورای اســامی شهر کرج‬ ‫افزود‪ :‬ظرفیت گرمخانه بانوان در این کالنشــهر ‪ ۶۰‬تخت‬ ‫است و مکان استقرار ان مناسب نبوده و باید تغییر کند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد که باید دســتگاه هــای اجرایی از جمله‬ ‫بهزیســتی ‪ ،‬اداره کل تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی و کمیته‬ ‫امداد امام خمینی (ره) در این زمینه پای کار بیایند‪.‬‬ ‫همچنین رســیدگی به معضل کودکان خیابانی و کار از‬ ‫دیگر مباحثی بود که اسدیان به ان اشاره کرد و بیان داشت‬ ‫که این معضل در ابعاد مختلف باید ریشه یابی و ریشه کن‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رویکرد حل مساله را در پیش گرفته ایم‬ ‫رییــس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شــورای‬ ‫اســامی شــهر کرج با اشــاره به جدیت این مرکز در به‬ ‫کارگیــری نظرات نخبگان علمی‪ ،‬فرهنگــی ‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫اقتصادی برای رفع مشــکالت کرج گفــت‪ :‬امروز به جای‬ ‫نظریه پردازی ‪ ،‬رویکرد حل مســائل را در پیش گرفته ایم‬ ‫تا بتوانیم مشــکالت این کالنشهر را در عمل به خط پایان‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬رویکرد قبلــی مرکز پژوهش ها این بوده‬ ‫که یک سری از اولویت های شــهری استخراج و پرپوزال‬ ‫داده می شــد و تحقیقات انجام می گرفت که این رویکرد‬ ‫کامل نبود‪.‬‬ ‫اســدیان گفت ‪ :‬مرکز پژوهش های شورای ششم شهر‬ ‫کرج از ابتدای فعالیت خود تاکنون ‪ ۱۷‬گزارش در خصوص‬ ‫کمبود امکانات و مشکالت متعدد این شهر به صورت علمی‬ ‫ارائه داده است‪.‬‬ ‫کالنشهر کرج با جمعیتی بیش از یک میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫نفر جمعیت دارای ‪ ۱۰‬منطقه شهرداری است‪.‬‬ صفحه 7 ‫سال سوم‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫شماره ‪52‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫هفته دوم‬ ‫دبیر تحریریه و صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی‬ ‫‪ 13‬دی ‪1400‬‬ ‫چاپ‪ :‬کهن پذیرش اگهی‪09365129303 :‬‬ ‫‪ 29‬جمادی االولی ‪1443‬‬ ‫ادرس‪ :‬کرج‪ .‬چهارراه هفت تیر‪ .‬کوچه فدایی تلفن‪0935 422 50 24 :‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪ 1000‬تومان‬ ‫دانـســتـن حـــق مــــردم اســت‬ ‫‪3 Jan 2022‬‬ ‫‪Monsday‬‬ ‫مشکالت رانندگان تاکسی مثنوی هفتاد من است‬ ‫«رنــگ زرد خودرو‪ ،‬تنها چیزی اســت که از ســازمان‬ ‫تاکسیرانی به انها رســیده و هیچ امکانات و امتیاز دیگری‬ ‫شامل حالشان نمی شود‪ .‬از صبح تا نیمه شب در خیابان ها‬ ‫کالچ و ترمز می گیرند تا نان حالل بر ســر ســفره خانواده‬ ‫ببرند ولی باز هم هشتشــان گرو نه است و هزار دغدغه و‬ ‫نگرانی دارند‪ .‬کافی است در یک مسیر چند دقیقه ای‪ ،‬چند‬ ‫جمله ای با یکی از انها هم کالم شوی تا درد دلش باز شود‪.‬‬ ‫درد دلی که اغلب یک جواب بیشــتر ندارد‪« :‬همینی که‬ ‫هست»‪ .‬همین زخم هایی که سال هاست بی دوا مانده و هر‬ ‫روز عمیق تر می شود‪...‬‬ ‫دخل رانندگان تاکسی به خرجشان نمی رسد‪...‬‬ ‫یکی از رانندگان خط حصارک – شاه عباسی با اشاره به‬ ‫اینکه تاکسیداری یکی از سخت ترین شغل های دنیا است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬راننده های تاکســی ســاعت ها در روز به دنبال‬ ‫مســافرند و از این خیابان به ان خیابان رانندگی می کنند‪،‬‬ ‫با مســافر‪ ،‬کارگر پمپ بنزین‪ ،‬رانندگان دیگر و تقریبا تمام‬ ‫شهر سر و کله می زنند و همه روزشان در شلوغی‪ ،‬الودگی و‬ ‫استرس می گذرد‪ .‬خیلی هایشان به دردهای مفصلی مختلف‬ ‫دچارند اما همچنان دخل و خرج شان با هم نمی خواند‪.‬‬ ‫مصطفی کریمی در ادامه با اشاره به بخشی از مشکالت‬ ‫رانندگان تاکســی گفت‪ :‬هزینه باالی اســتهالک یکی از‬ ‫مهمترین دغدغه های ما است‪ .‬طی دو سه سال اخیر‪ ،‬لوازم‬ ‫یدکی خودرو خیلی گران شــده به طوری که بخش عمده‬ ‫درامدمان را باید صرف خرید لوازم یدکی و تعویض و تعمیر‬ ‫انها کنیم‪ .‬البته مشکل به همین جا منتهی نمی شود و عالوه‬ ‫بر گرانی قطعات‪ ،‬باید با کاهش شدید کیفیت لوازم یدکی‬ ‫موجود در بازار هم کنار بیاییم‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که این کاهش کیفیت بیشتر‬ ‫مربوط به قطعات خارجی اســت یا داخلــی ‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫قطعات خارجی که خیلی کم شــده یا اصال پیدا نمی شود‬ ‫و کیفیت قطعات داخلی هم که چندان تعریفی ندارد‪ .‬برای‬ ‫مثال همین چند ماه پیش ناچار به تعویض بلبرینگ چرخی‬ ‫که بیش از ‪ ۱۱‬سال برایم کار کرده بود شدم‪ .‬بلبرینگ دوم‬ ‫که ایرانی بود کمتر از هشت ماه دوام اورد و مجبور به خرید‬ ‫بلبرینگ دیگری شدم‪.‬‬ ‫این راننده تاکسی تاکید کرد‪ :‬به طور تقریبی برای همین‬ ‫تعویض های قطعــات باید حداقل ماهی یکبار به تعمیرگاه‬ ‫مراجعه کنیم که واقعا تامین هزینه های ان دشوار است‪.‬‬ ‫چــرا مردم با گران شــدن کرایه تاکســی کنار‬ ‫نمی ایند؟‬ ‫در ادامه اسماعیل صمیمی یکی از رانندگان خط ازادگان‬ ‫– چهل و پنج متری کاج با گالیه از مشــکل پایین بودن‬ ‫کرایه تاکســی ها توضیح داد‪ :‬هرساله با افزایش تورم شاهد‬ ‫باالرفتن قیمت بسیاری از اجناس‪ ،‬کاالها و خدمات هستیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬غالب مردم نسبت به این افزایش قیمت ها‬ ‫بی تفاوت هســتند ویا اعتراض خــود را علنی نکرده و با‬ ‫موضوع کنــار می ایند ولی به محض گران شــدن کرایه‬ ‫تاکســی ها لب به اعتــراض بازکرده و نارضایتــی خود را‬ ‫حتی ازطریق درگیری لفظی با راننده و صحبت های چند‬ ‫دقیقه ای با مسافر بغل دستی هم که شده نشان می دهند ‪.‬‬ ‫این راننده تاکســی گفت‪ :‬چراکارمندان این حق را برای‬ ‫خود قائلند که دولت هرساله درصدی به حقوقشان اضافه‬ ‫کند ولی وقتی به رانندگان تاکسی می رسند انتظار دارند که‬ ‫کرایه ها ثابت و بدون تغییر باقی بماند؟‬ ‫صمیمی اضافه کرد‪ :‬رانندگان نیز مثل سایر اقشار جامعه‬ ‫حق و حقوقی دارند که یکــی از انها افزایش عادالنه نرخ‬ ‫کرایه هاســت و اعمال ان هیچ حقی را از کسی ضایع نمی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫خدا خدا می کنیم مریض نشویم!‬ ‫وی در ادامه با اشــاره به اینکه یکی دیگر از دغدغه های‬ ‫رانندگان تاکســی بیمه است‪ ،‬افزود‪ :‬من از سال ‪ ۹۳‬راننده‬ ‫تاکسی هستم ولی هنوز تحت پوشش خدمات بیمه ای قرار‬ ‫نگرفته ام‪.‬‬ ‫وی ابراز کرد‪ :‬این مشکل صرفا به من خالصه نمی شود و‬ ‫فکر می کنم نیمی از رانندگان تاکسی این شهر بیمه نباشند‬ ‫و مدام اســترس این را دارند که اگر خود یا یکی از اعضای‬ ‫خانواده یشان به بیماری مبتال شود چه باید بکنند؟‬ ‫امیدی به خرید تاکسی نو نداریم‬ ‫یکی از رانندگان خط شــاهین ویال به میان جاده هم با‬ ‫گالیه از فرســودگی باالی اغلب تاکسی های کرج گفت‪ :‬با‬ ‫گران شــدن خودرو‪ ،‬بســیاری از رانندگان از اینکه بتوانند‬ ‫تاکســی نویی خریداری کنند ناامید شــدند و ناچارند با‬ ‫خودروی قبلی خود سر کنند‪.‬‬ ‫کمال رجبی افزود‪ :‬قبال دولت تمام مبلغ مورد نیاز برای‬ ‫نوسازی خودرو را در قالب وام کم بهره‪ ،‬در اختیار تاکسیدار‬ ‫قرار می داد ولی چند ســالی می شــود این طرح هم مثل‬ ‫بسیاری از طرح های دیگر متوقف شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مدتی است سازمان تاکسیرانی کرج طرح‬ ‫پرداخت وام ‪ ۶۰‬میلیون تومانی با اولویت خودروهای پیکان‬ ‫را اجرایی کرده که ان هم کاربرد چندانی ندارد‪ .‬چون با این‬ ‫مبلغ نمی توان خودروی نو خرید و پس انداز اغلب رانندگان‬ ‫هم انقدر نیست که بتوانند مابقی قیمت خرید تاکسی نو را‬ ‫از جیب بپردازند‪ .‬به عالوه‪ ،‬اغلب رانندگان در معرفی ضامن‬ ‫به بانک هم مشکل دارند‪.‬‬ ‫‪ ۵۰‬هزار تومان پول خرد را ‪ ۵۵‬هزار تومان می خریم!‬ ‫یکی از رانندگان خط ازادگان – فلکه با اشاره به مشکل‬ ‫کمبود پول خرد اظهار کرد‪ :‬مردم فکر می کنند راننده های‬ ‫تاکسی دستگاه چاپ اسکناس دارند‪.‬‬ ‫علی جنتی یاداورشد‪ :‬مسافران با مشکل کمبود پول خرد‬ ‫راننده ها کنار نمی ایند و انتظار دارند مثال راننده ســاعت‬ ‫هفت صبح بتواند کرایه ‪ ۳۲۵۰‬تومانی خط را از اســکناس‬ ‫‪ ۱۰‬هزار تومانی شان کم کند و بدون کوچکترین حرف و یا‬ ‫گالیه ای باقی پول را برگرداند‪.‬‬ ‫ این راننده تاکســی یاداورشــد‪ :‬تصور کنید اگر در طول‬ ‫روز ‪ ۱۵‬مسافر اسکناس ‪ ۱۰‬هزار تومانی به راننده بدهند‪،‬‬ ‫راننده چطور می تواند باقی پول بقیه مسافران را به راحتی‬ ‫پرداخت کند؟‬ ‫وی اظهار کــرد‪ :‬اغلب راننده ها روزانــه برای تهیه پول‬ ‫خرد به کیوســک های مطبوعاتی و حتی دستفروش های‬ ‫معابر و خیابان ها مراجعه می کنند‪ ،‬ولی از انجایی که تعداد‬ ‫مســافرانی که جابه جا می کنند‪ ،‬باالســت‪ ،‬پول خردها به‬ ‫سرعت تمام می شود‪.‬‬ ‫این راننده گفت‪ :‬راننــدگان ناچارند ‪ ۵۰‬هزار تومان پول‬ ‫خــرد را ‪ ۵۵‬هزار تومان از دســتفروش ها‪ ،‬مغــازه داران و‬ ‫کیوسک ها خریداری کنند و این کار در نهایت به ضرر انان‬ ‫تمام می شــود‪ ،‬ولی گویا برای راضی نگه داشتن مسافران‬ ‫چاره ای جز این نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مشکالت تاکسیداران یکی دوتا نیست و مسائل‬ ‫مختلفی از کم بودن سهمیه بنزین‪ ،‬خرابی اسفالت ها‪ ،‬رفتار‬ ‫بد مسافران و ‪ ...‬را در برمی گیرد‪.‬‬ ‫جنتی توضیح داد‪ :‬طی سال های گذشته کمتر مسئولی‬ ‫بوده که بخواهد برای حل مشکالت ما قدمی اساسی بردارد‬ ‫و تالش اغلب انها از اجرای چند طرح مقطعی فراتر نرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫فعالیت حدود ‪ ۱۳‬هزار تاکسی در کرج‬ ‫معاون ســازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج‬ ‫با اشــاره به اینکه در حال حاضر حدود ‪ ۱۳‬هزار تاکســی‬ ‫در ‪ ۱۰۰‬خط مصوب کالنشــهر کرج فعالیت دارند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬طبق اســتانداردهای قانون هــوای پاک‪ ،‬نیمی از این‬ ‫تاکسی های کرج فرسوده هستند‪.‬‬ ‫امیر عطائی نیا با اشاره به مسدود بودن سایت سراسری‬ ‫پرداخت تســهیالت نوســازی نــاوگان توضیــح داد‪ :‬این‬ ‫سایت از سال ‪ ۹۶‬از دســترس خارج شده و درهیچ یک از‬ ‫کالن شهرهای کشور امکان ثبت نام برای دریافت تسهیالت‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬قب ً‬ ‫ال از ســوی ستاد هدفمندی یارانه ها‬ ‫این سایت قابل دسترس‬ ‫بود و رانندگان تاکسی در‬ ‫کل کشور می توانستند‬ ‫با ثبت نام در ان نســبت‬ ‫بــه دریافت تســهیالت‬ ‫نوســازی خودروی خود‬ ‫با شــرایط مختلف اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫معــاون ســازمان‬ ‫حمل ونقل بار و مســافر‬ ‫شــهرداری کرج گفت‪:‬‬ ‫رانندگانی کــه از طریق‬ ‫این ســایت موفــق به‬ ‫دریافــت تســهیالت‬ ‫می شدند‪ ،‬کل مبلغ خرید‬ ‫تاکسی نو را در قالب وام‬ ‫دریافت می کردند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه‬ ‫شــهرداری کــرج در‬ ‫این شــرایط با ارائه تســهیالت ویژه نسبت به حل مشکل‬ ‫رانندگانی که تاکسی فرسوده دارند‪ ،‬اقدام کرده‪ ،‬افزود‪ :‬بر این‬ ‫اساس رانندگانی که تاکسی سال ‪ ۷۳‬به باال دارند می توانند‬ ‫برای دریافت این وام اقدام کنند‪.‬‬ ‫عطائی نیا توضیح داد‪ :‬البته اولویت برای پرداخت این وام‬ ‫تاکسی های پیکان هستند که تا کنون ‪ ۵۰‬وام ‪ ۶۰‬میلیون‬ ‫تومانی با سود چهار درصد به انها پرداخت شده است‪.‬‬ ‫پیکان از خطوط تاکسی کرج حذف می شود؟‬ ‫وی با بیان اینکه امکان پرداخــت ‪ ۵۰۰‬وام ‪ ۶۰‬میلیون‬ ‫تومانــی به رانندگان تاکســی پیکان فراهم شــده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امیدواریم تا پایان تابستان سال اینده هیچ تاکسی پیکانی‬ ‫در سطح شهر تردد نداشته باشد‪.‬‬ ‫معاون ســازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج‬ ‫توضیــح داد‪ :‬در نظر داریم تا پایان بهــار اینده هر دو ماه‪،‬‬ ‫‪ ۵۰‬راننده تاکسی پیکان را برای دریافت تسهیالت به بانک ‬ ‫عامل معرفی کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر تمام تاکســی های‬ ‫پیکان فعال نیست‪ ،‬گفت‪ :‬تمهیداتی صورت گرفته تا این وام‬ ‫به تاکسی های پیکان غیرفعال هم داده شود تا به این بهانه‬ ‫زمینه اشتغال عده ای فراهم شود‪.‬‬ ‫عطائی نیا ادامه داد‪ :‬در تالشــیم شرایط معرفی ضامن را‬ ‫هم برای متقاضیان ساده تر کنیم تا امکان پرداخت وام به‬ ‫تعداد بیشتری فراهم شود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به دلیل مشــهود بودن فرسودگی ناوگان‬ ‫اتوبوســرانی در مقایسه با تاکســیرانی گفت‪ :‬در مقایسه با‬ ‫اتوبوس‪ ،‬هزینه حفظ و نگهداری تاکســی کمتر اســت به‬ ‫همین دلیل اغلب راننده های تاکسی این توان را دارند که‬ ‫بخشــی از درامد خود را صرف سرپا نگه داشتن خودروی‬ ‫خود کنند به همین دلیل فرســودگی ناوگان تاکســیرانی‬ ‫چندان به چشم نمی اید‪.‬‬ ‫هزینه حمل و نقل در کرج از بسیاری شهرها بیشتر‬ ‫است‬ ‫وی در ادامــه با اشــاره به افزایــش ‪ ۳۰‬درصدی کرایه‬ ‫تاکســی ها در ســال جاری و اعتراض رانندگان به ناچیز‬ ‫بودن این افزایش توضیح داد‪ :‬هرچند کرایه تاکسی در کرج‬ ‫در مقایسه با بســیاری از کالن شهرهای کشور باالتر است‬ ‫ولــی با توجه به تورم و در شــرایط اقتصادی موجود‪ ،‬باید‬ ‫حمایت هایی در قالب یارانه الستیک‪ ،‬روغن ‪ ،‬باطری دولتی‬ ‫و ‪ ...‬به این قشــر تعلق بگیرد تا ان ها با انگیزه به کار خود‬ ‫ادامه دهند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬جمعیت تاکسی داران کرج نهایتا به ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫نفر می رسد ولی کسانی که از این ناوگان استفاده می کنند‬ ‫بسیار بیشتر از تعداد رانندگان تاکسی است به همین دلیل‬ ‫ما باید به جمعیت غالب توجه بیشتری داشته باشیم‪.‬‬ ‫بیمه‪ ،‬کلید امنیت روانی رانندگان تاکسی است‬ ‫وی ابراز کرد‪ :‬در حال حاضر بزرگترین دغدغه رانندگان‬ ‫تاکسی وضعیت بیمه انهاست‪ .‬چرا این قشر باید به خاطر‬ ‫اختالفات سازمان تامین اجتماعی و دولت متضرر شوند؟‬ ‫ایــن مســئول توضیح داد‪ :‬بدون شــک تــا زمانی که‬ ‫تاکسی دار امنیت روانی نداشــته باشد‪ ،‬نمی تواند خدمات‬ ‫باکیفیتی به مسافران ارائه کند‪.‬‬ ‫معاون ســازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری کرج‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در حال حاضر حدود چهــار هزار و ‪ ۶۰۰‬راننده‬ ‫تاکسی در کرج تحت پوشش خدمات بیمه ای قرار دارند و‬ ‫مابقی ب ه دلیل مشکل پیش امده بیمه نیستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اهمیت پوشش بیمه ای به قدری است که‬ ‫اغلب رانندگان تاکسی حاضرند قید روغن رایگان و الستیک‬ ‫دولتی را بزنند ولی فرزندانشان تحت پوشش بیمه باشند‪.‬‬ ‫طرح کیف پول الکترونیک به کجا رسید؟‬ ‫این مســئول در بخش دیگــری از صحبت های خود به‬ ‫تالش برای حل مشکل کمبود پول خرد رانندگان تاکسی‬ ‫اشــاره کرد و گفت‪ :‬در دوره هــای قبل چند الیحه اجرای‬ ‫طرح کیف پول الکترونیکی یا همان پرداخت اســان کرایه‬ ‫تاکسی در شورا مصوب شد ولی به مرحله اجرایی نرسید‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬اگر می خواهیم در سیســتم حمل و نقل‬ ‫عمومی به ســمت تحقق شــعار دولت الکترونیک پیش‬ ‫برویم باید گام های نخســتین را برداریم و این طور نباشد‬ ‫که بهانه های مختلف از اجرای طرح های مرتبط خودداری‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫عطایی نیا ادامه داد‪ :‬برای تحقق شعار دولت الکترونیک‬ ‫باید دورنمایی تعیین و طبق برنامه مشخص‪ ،‬هر سال یک‬ ‫قدم برای عملیاتی شدن ان برداریم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬برای اجرای طرح پرداخت اســان برنامه‬ ‫ویژه ای داریم و بنا شــده تا پایان سال طبق قراردادی که‬ ‫با یکی از شرکت های وابسته به بانک شهر منعقد می شود‪،‬‬ ‫نحوه پرداخت کرایه ‪ ۱۰۰‬تاکسی به شکل الکترونیکی تغییر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این طرح به صورت پایلوت تا پایان سال کلید‬ ‫می خورد و اگر بازخورد ان در رانندگان تاکسی و مسافران‬ ‫مثبت باشد و شــرکت طرف قرارداد هم بتواند پشتیبانی‬ ‫مناسبی از این طرح داشــته باشد‪ ،‬به صورت کلی اجرایی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون ســازمان حمل و نقل بارو مسافر شهرداری کرج‬ ‫افزود‪ :‬در صورت اجرایی شدن این طرح در تمام خطوط‪ ،‬در‬ ‫اینده نزدیک مشکل کمبود پول خرد و تبعات ناشی از ان‬ ‫مرتفع خواهد شد‪.‬‬ ‫عطائی نیا گفت‪ :‬مســئوالن مدیریت شهری کرج منکر‬ ‫مشکالت متعدد تاکسی داران نیستند ولی تمام مشکالت را‬ ‫نمی توان یک شبه حل کرد و باید با تعامل و صبر به سمت‬ ‫بهبود شرایط حرکت کنیم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های هفته نامه عصر البرز

هفته نامه عصر البرز 55

هفته نامه عصر البرز 55

شماره : 55
تاریخ : 1400/11/25
هفته نامه عصر البرز 54

هفته نامه عصر البرز 54

شماره : 54
تاریخ : 1400/11/11
هفته نامه عصر البرز 53

هفته نامه عصر البرز 53

شماره : 53
تاریخ : 1400/10/27
هفته نامه عصر البرز 51

هفته نامه عصر البرز 51

شماره : 51
تاریخ : 1400/09/29
هفته نامه عصر البرز 50

هفته نامه عصر البرز 50

شماره : 50
تاریخ : 1400/09/15
هفته نامه عصر البرز 49

هفته نامه عصر البرز 49

شماره : 49
تاریخ : 1400/08/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!