هفته نامه عصر البرز شماره 42 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه عصر البرز شماره 42

صفحه بعد

هفته نامه عصر البرز شماره 42

هفته نامه عصر البرز شماره 42

‫سال سوم‬ ‫شماره ‪42‬‬ ‫هفته چهارم‬ ‫‪ 26‬فروردین ‪1400‬‬ ‫‪ 2‬رمضان ‪1442‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪ 1000‬تومان‬ ‫دانستن حق مردم است‬ ‫کرونا کی تمام‬ ‫می شود؟!‬ ‫‪14 Apr 2021‬‬ ‫‪Thursday‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تورم مقررات و بروکراسی زائد اداری‪،‬‬ ‫مانعی بر سر راه تولید‬ ‫‪2‬‬ ‫بخشی از متروی‬ ‫کرج تا پایان‬ ‫دولت افتتاح‬ ‫می شود‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫فعالیت قنادی ها‪،‬‬ ‫رستوران ها و‬ ‫فست فودی ها‬ ‫ممنوع نیست‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫اعالم خطر‬ ‫می کنم‪ ،‬فاجعه‬ ‫دور از انتظار‬ ‫نیست‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫روند تکمیلی مسکن مهر و گامی‬ ‫فراتر از تعهد دولت در البرز‬ ‫‪7‬‬ ‫تجویز ابغوره‬ ‫به جای دارو و‬ ‫کالهبرداری های‬ ‫چند میلیونی!‬ ‫صفحه ‪5‬‬ ‫چه زمانی سن‬ ‫طالیی تشخیص و‬ ‫درمان تنبلی چشم‬ ‫است؟‬ ‫صفحه ‪8‬‬ صفحه 1 ‫‪@asralborz‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سوم‬ ‫خبر‬ ‫اماده سازیبیمارستانصحرایی‬ ‫برایبستریبیمارانکرونایی‬ ‫در البرز‬ ‫ســخنگوی ســتاد کرونای دانشــگاه علوم پزشکی البرز‬ ‫گفت‪ :‬در شرایط فعلی خروج از منزل به منزله به استقبال‬ ‫مرگ رفتن اســت به همین دلیــل توصیه اکید به مردم به‬ ‫ویژه افراد مســن و با بیماری زمینه ای این است که جز در‬ ‫موارد ضروری از منزل خارج نشوند‪.‬‬ ‫مهرداد بابایــی در جمع خبرنگاران با اشــاره به اخرین‬ ‫وضعیت شــیوع کرونا در استان اظهار کرد‪ :‬متاسفانه شیب‬ ‫شــیوع کرونا در اســتان بسیار تند اســت و طی دو هفته‬ ‫از لحاظ تعداد بیماران بســتری‪ ،‬از ســه پیک قبلی عبور‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬وی ادامه داد‪ :‬متاسفانه هر هزار تختی‬ ‫که برای بیماران کرونایی در نظر گرفته شــده بود پر شده‬ ‫و از دیروز بخشــی از تخت های عادی بیمارستان ها هم این‬ ‫بیماران تخصیص داده شده است‪.‬‬ ‫این مســئول اضافه کــرد‪ :‬از دیروز اقدامــات الزم برای‬ ‫اماده سازی بیمارســتان صحرایی و نقاهتگاه در استان در‬ ‫حال انجام اســت تا اگر شــرایط بدتر از این شد بتوانیم از‬ ‫ظرفیت انها برای بستری بیماران استفاده کنیم‪.‬‬ ‫بابایی بــا گالیه اینکه برخی از شــهروندان وخیم بودن‬ ‫شــرایط فعلی را باور ندارند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬متاســفانه برخی‬ ‫بــا عادی انگاری شــرایط جان خود و دیگــران را به خطر‬ ‫می اندازند و حتی از استفاده از ماسک هم ممانعت می کنند‬ ‫و مثل دوران قبل از کرونا در ســطح شهر حضور دارند‪.‬‬ ‫ســخنگوی ســتاد کرونای دانشــگاه علوم پزشکی البرز‬ ‫گفت‪ :‬در شرایط فعلی خروج از منزل به منزله به استقبال‬ ‫مرگ رفتن اســت به همین دلیــل توصیه اکید به مردم به‬ ‫ویژه افراد مســن و با بیماری زمینه ای این است که جز در‬ ‫موارد ضروری از منزل خارج نشوند‪.‬‬ ‫این مســئول اضافه کرد‪ :‬حفظ فاصله اجتماعی‪ ،‬پرهیز از‬ ‫حضور در دورهمی های خانوادگی‪ ،‬رعایت بهداشــت دست‬ ‫و اســتفاده از ماسک تنها راهکارهای اســت که تا تزریق‬ ‫سراسری واکســن برای پیشگیری از ابتال به کرونا می توان‬ ‫بکار برد‪.‬‬ ‫اغازثبت نامازموناستخدامی‬ ‫نیروگاهانرژیاتمی‬ ‫معاون اموزشــی جهاد دانشــگاهی البرز از اغاز ثبت نام‬ ‫ازمون اســتخدامی نیروگاه انرژی اتمی بوشــهر خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬متقاضیان تا ســوم اردیبهشــت ماه برای ثبت نام‬ ‫فرصت دارند‪.‬‬ ‫محمود شــکریان در گفت و گو با ایســنا‪ ،‬گفت‪ :‬ازمون‬ ‫استخدامی شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی‬ ‫توسط مرکز ازمون جهاد دانشگاهی برگزار می شود‪.‬‬ ‫شــکریان در ادامه افزود‪ :‬این ازمون ‪ ۳۱‬اردیبهشت ماه‬ ‫برای جذب ‪ ۱۸۴‬نفر نیرو در مقاطع‪ ،‬کاردانی‪ ،‬کارشناســی‬ ‫وکارشناسی ارشــد در رشــته های برق (کلیه گرایش ها)‪،‬‬ ‫مکانیک‪ ،‬عمران‪ ،‬شــیمی‪ ،‬فیزیک هسته ای‪ ،‬محیط زیست‪،‬‬ ‫مدیریــت ملــی‪ ،‬مدیریت صنعتــی‪ ،‬حســابداری‪ ،‬مدارک‬ ‫پزشکی و‪ ...‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به لزوم اطالع رســانی به متقاضیان البرزی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬داوطلبان واجد شرایط تا سوم اردیبهشت‬ ‫برای ثبت نام در این ازمون فرصت دارند‪.‬‬ ‫معاون اموزشــی جهاد دانشــگاهی البرز در پایان گفت‪:‬‬ ‫متقاضیان برای کســب اطالعات بیشــتر‪ ،‬دریافت دفترچه‬ ‫راهنمــا و ثبت نام می توانند به ســایت مرکز ازمون جهاد‬ ‫دانشگاهی به نشانی ‪ /https://hrtc.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫شماره ‪42‬‬ ‫هفته چهارم‬ ‫‪ 26‬فروردین ‪1400‬‬ ‫سیــاسی‬ ‫مهدی عسگری در جلسه تخصصی بررسی راهکارهای تحقق شعار سال مطرح کرد‬ ‫تورم مقررات و بروکراسی زائد اداری‪ ،‬مانعی بر سر راه تولید‬ ‫نماینده مردم شریف کرج‪ ،‬فردیس‬ ‫و اشتهارد گفت‪ :‬متاســفانه موانع در‬ ‫مشــاغل خرد و خانگی بسیار دست پا‬ ‫گیر است‪ .‬بخشنامه ای از سوی وزارت‬ ‫بهداشــت صادر شده و دستورالعمل ها‬ ‫را تغییر داده اســت‪ .‬کسانی که مجوز‬ ‫فعالیت دارند و مشــغول کار هستند‪،‬‬ ‫با این دســتورالعمل جدید به مشکل‬ ‫می خورند و به جــای اینکه یک مانع‬ ‫برداشته شــود‪ ،‬یک مانع جدید در راه‬ ‫تولید گذاشته شده است‪.‬‬ ‫مهدی عسگری در نشست تخصصی‬ ‫بررســی راهکارهای تحقق شعار سال‪،‬‬ ‫الزم ه حرکت جمعی در مســیر تحقق‬ ‫«پشــتیبانی و مانع زدایی از تولید» را‬ ‫داشــتن نگاه مشــترک و هم گفتمان‬ ‫بــودن دانســت و گفــت‪ :‬باتوجه به‬ ‫صنعتی بودن استان البرز باید موضوع‬ ‫تولید را در این حــوزه در اولویت کاری مان قرار داده‬ ‫و بحــث مانع زدایی از تولیــد را به صورت جدی تری‬ ‫پیگیری کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬وی با اشــاره به اینکه باید روش‬ ‫تحقق شعار سال را از پنجره صنعت به مشورت و گفت‬ ‫و گو بنشــینیم‪ ،‬گفت‪ :‬با همفکری می توانیم نقشه راه‬ ‫کلی را مشخص و سپس موارد را به صورت عملیاتی و‬ ‫زمان بندی شده پیگیری کنیم‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم کرج‪ ،‬فردیــس و اشــتهارد تورم‬ ‫مقررات و بروکراســی اداری را یکی از گله مندی های‬ ‫تولیدکنندگان در بازدیدهــای میدانی صورت گرفته‪،‬‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ :‬در بازدیدهای میدانی مشخص شد‬ ‫که دوستان بیشتر از اینکه گالیه ای از وضعیت تحریم‬ ‫داشته باشند‪ ،‬از بروکراسی اداری‪ ،‬نظام بانکی‪ ،‬بیمه ای‪،‬‬ ‫گمرک و مواردی از این دست گالیه مند بودند‪.‬‬ ‫تعدد و تورم قوانین و مقررات مانعی بر سر راه‬ ‫تولیدکننده‬ ‫این نماینده تورم قوانین و مقررات را مانعی بر ســر‬ ‫راه تولیدکننده دانســت و افزود‪ :‬بســیاری از موانعی‬ ‫که بر ســر راه تولیدکننده وجــود دارد در حوزه تورم‬ ‫قوانین و مقررات است‪ .‬این موانع اگر در بخش قوانین‬ ‫باشــد مواردی که احصاء می شــود از طریق مجلس و‬ ‫کمیســیون صنایع پیگیری خواهد شد و اگر در بخش‬ ‫مقررات باشــد‪ ،‬بخش نامه ها و دســتورالعمل هایی که‬ ‫دولــت یا وزارت خانه ها صادر می کنند‪ ،‬از طریق هیات‬ ‫مقررات زدایــی که بنده نیز از طــرف مجلس در انجا‬ ‫عضو هستم‪ ،‬مطرح و پیگیری می شود‪.‬‬ ‫عسگری در ادامه گفت‪ :‬برای سومین سال است که‬ ‫در شعار ســال به موضوع تولید پرداخته شده است و‬ ‫امســال بحث مانع زدایی مطرح شــده است‪ .‬این بدان‬ ‫معناســت که گام اصلی در این مســیر برداشته نشده‬ ‫اســت‪ .‬ابتدا باید موانع بر سر راه تولید کنار زده شود‬ ‫تا راه بــرای حرکت کردن که مقدمه ی رونق و جهش‬ ‫تصمیم گیری ها باشــد و این مســائل‬ ‫در انجــا بــا تکیــه بر شــاخص ها و‬ ‫چهارچوب های معین قابل حل باشد‪.‬‬ ‫عســگری ادامه داد‪ :‬سهم هر بخش‬ ‫باید مشــخص شــده و افق پیشرفت‬ ‫اســتان در ان لحاظ شــده باشد‪ .‬در‬ ‫این مسیر باید توجه داشته باشیم که‬ ‫ظرفیت هــا و منابعی که انجا داریم به‬ ‫چه نحوی باید توزیع شود و برای این‬ ‫که به این نقطه برسیم باید نگاه هایمان‬ ‫را به هم نزدیک و واقعیت ها‪ ،‬ظرفیت ها‬ ‫و کمبودهایی که داریم را به درســتی‬ ‫بشناسیم‪.‬‬ ‫است‪ ،‬باز شود‪.‬‬ ‫موانع زیادی پیش روی مشاغل خانگی وجود‬ ‫دارد‬ ‫وی با اشــاره به اینکه موانع دست و پا گیر بسیاری‬ ‫بر ســر راه مشــاغل خرد و خانگی وجود دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه موانع در مشاغل خرد و خانگی بسیار دست پا‬ ‫گیر اســت‪ .‬بخشنامه ای از سوی وزارت بهداشت صادر‬ ‫شــده و دســتورالعمل ها را تغییر داده است‪ .‬کسانی‬ ‫که مجوز فعالیت دارند و مشــغول کار هستند‪ ،‬با این‬ ‫دســتورالعمل جدید به مشــکل می خورند و به جای‬ ‫اینکه یک مانع برداشــته شود‪ ،‬یک مانع جدید در راه‬ ‫تولید گذاشته شده است‪ .‬متاسفانه از این دست موارد‬ ‫بسیار اســت که باید از ســوی هیات مقررات زدایی‪،‬‬ ‫رسیدگی شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم کرج‪ ،‬فردیس و اشــتهارد با تاکید بر‬ ‫اینکه برخی موارد ممکن است استانی باشد‪ ،‬اما نیاز به‬ ‫پیگیری های ملی دارند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر برخی موارد استانی‬ ‫که نیاز به پیگیری های ملی داشــته باشــد‪ ،‬مشخص‬ ‫شــود‪ ،‬به جای اینکه مصادیق و تک موردی مســائل‬ ‫را حل کنیم‪ ،‬می دانیم که مهمترین معضالت اســتان‬ ‫چیست و باتوجه به ان می توان متغیرهای زیرمجموعه‬ ‫ان را حل کرد‪ .‬از مســئوالن استانی درخواست داریم‬ ‫که برنامه هایی که باتوجه به شــعار ســال پیش بینی‬ ‫کرده اند را مشــخص نمــوده تا به صــورت جمعی و‬ ‫مشــترک بتوانیم کار موثری را هم در سطح استان و‬ ‫هم سطح ملی رقم بزنیم‪.‬‬ ‫هم گفتمان بودن؛ نخســتین قدم برای حرکت‬ ‫در مسیر عملی کردن شعار سال‬ ‫این نماینده هم گفتمان بودن را نخستین قدم برای‬ ‫حرکت در مســیر عملی کردن شــعار سال دانست و‬ ‫افزود‪ :‬باتوجه به شعار سال‪ ،‬نخستین قدم هم گفتمان‬ ‫بودن و یکی شــدن نگاه ها است‪ .‬برای رسیدن به این‬ ‫مهم باید به یک ســند امایش رســید که مبنای همه‬ ‫افزایش ‪ ۸۵‬درصدی مصرف‬ ‫بنزین در البرز‬ ‫البرز؛ پرخطرترین استان کشور‬ ‫در حوزه اب‬ ‫وی البــرز را پرخطرترین اســتان‬ ‫کشور در حوزه اب عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫علی رغم تالش هایی که در حوزه حق ابه استان صورت‬ ‫گرفت و با وجود افزایش دوبرابری ان‪ ،‬متاسفانه استان‬ ‫البرز پرخطرترین اســتان در بین ‪ ۳۱‬استان کشور در‬ ‫حوزه اب است‪ .‬در بخش صنعت باید این واقعیت ها را‬ ‫ببینیم و یک سویه و جزیره ای حرکت نکنیم‪.‬‬ ‫نماینده مردم کرج‪ ،‬فردیس و اشــتهارد‪ ،‬البرز را در‬ ‫بخش سیاســت گذاری ضعیف دانست و افزود‪ :‬استان‬ ‫البــرز در بخــش سیاســت گذاری ضعیف اســت‪ ،‬به‬ ‫عتوان مثال یکــی از خطوط قرمز ما در برنامه ریزی ها‪،‬‬ ‫منع هرگونه مشوق برای مهاجرت به استان است‪.‬‬ ‫عســگری ادامــه داد‪ :‬در شــرایطی هســتیم کــه‬ ‫باهدف اینکه ما را فلج اقتصــادی کنند‪ ،‬مورد تحریم‬ ‫ناجوانمردانــه قرار داریم‪ ،‬کار ســختی در پیش داریم‬ ‫و در این شــرایط‪ ،‬نیازمن ِد یک کا ِر متفاوت‪ ،‬جهادی‪،‬‬ ‫انقالبی و به روزتری هستیم‪.‬‬ ‫وی به موانع موجود بر سر راه تولید در کشور اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬بیش از ‪ ۴۰‬مجوز و استعالم های چندباره‬ ‫برای اخــذ یک پروانه نیاز اســت که ایــن یک مانع‬ ‫بزرگ بر سر راه تولید است‪ .‬باید برای برون رفت ازین‬ ‫وضعیت تالش کنیم‪.‬‬ ‫در مانع زدایی باید فرایند را مورد بررســی و‬ ‫ان را اصالح کرد‬ ‫نماینده مردم شــریف کــرج‪ ،‬فردیس و اشــتهارد‬ ‫در بخش دیگری از ســخنانش گفــت‪ :‬در مانع زدایی‬ ‫باید فرایند را مورد بررســی و ان را اصالح کرد‪ ،‬زیرا‬ ‫هنگامی که روند اصالح شود‪ ،‬مسائل ریشه ای حل می‬ ‫شود نه موردی و مصداقی‪.‬‬ ‫در این جلســه رامین ربیعی رئیس سازمان صمت‬ ‫اســتان‪ ،‬داود نجفیان مدیرعامل شــرکت اب منطقه‪‎‬‬ ‫ای البرز‪ ،‬حمیدرضا عقاب نشــین مدیر عامل شرکت‬ ‫شــهرک های صنعتی اســتان البرز و مسعود کریمی‬ ‫معاون برنامه ریزی سازمان جهادکشاورزی البرز حضور‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫مدیر شــرکت ملی پخش فراورده‬ ‫های نفتی البرز گفت‪ :‬از ‪ ۲۵‬اســفند‬ ‫تا ‪ ۱۴‬فروردین در مجموع ‪ ۴۸‬میلیون‬ ‫انواع بنزین سوپر‪ ،‬یورو‪ ۴‬و معمولی در‬ ‫استان مصرف شده است‪.‬‬ ‫مجتبی دلبری در گفت وگو با ایسنا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از ابتدای اجرای طرح رایگان‬ ‫دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی‬ ‫ی و انواع وانت بار) در کشور‪ ،‬بیش‬ ‫(تاکس ‬ ‫از ‪ ۱۳۰۰‬خودرو در استان البرز بصورت‬ ‫رایگان دوگانه سوز شده اند‪.‬‬ ‫وی با بیــان اینه این طرح همچنان‬ ‫ادامه دارد‪ ،‬گفت‪ :‬عالوه بر این‪۱۱۰۰ ،‬‬ ‫خودرو نیز در نوبت دوگانه سوز شدن‬ ‫قرار دارند‪.‬‬ ‫این مســئول توضیــح داد‪ :‬در البرز‬ ‫چهار کارگاه برای دوگانه ســوز کردن‬ ‫خودروی های عمومی فعال است و کلیه‬ ‫مخازن‪ ،‬کیت ها و تجهیزات سی ان جی‬ ‫به صورت رایگان بر روی خودروها نصب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫دلبــری در بخــش دیگــری از‬ ‫صحبت های خود با اشــاره به وضعیت‬ ‫مصرف بنزین در نوروز امسال گفت‪ :‬از‬ ‫‪ ۲۵‬اســفند تا ‪ ۱۴‬فروردین در مجموع‬ ‫‪ ۴۸‬میلیون انواع بنزین سوپر‪ ،‬یورو‪ ۴‬و‬ ‫معمولی در استان مصرف شده است‪.‬‬ ‫مدیر شرکت ملی پخش فراورده های‬ ‫نفتی البرز اضافــه کرد‪ :‬میزان مصرف‬ ‫بنزین در البرز در مقایسه با مدت مشابه‬ ‫سال گذشته (‪ ۲۶‬میلیون لیتر)‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۸۵‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ صفحه 2 ‫اجتمـاعی‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪42‬‬ ‫هفته چهارم‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 26‬فروردین ‪1400‬‬ ‫شهبازی‪ ،‬استاندار البرز‪:‬‬ ‫بخشی از متروی کرج تا پایان دولت افتتاح می شود‬ ‫نماینده عالی دولت در اســتان البرز گفت‪ :‬حدود شش‬ ‫کیلومتر از قطار شهری کرج که دولت نیز در ان مشارکت‬ ‫کرده در حال پیشرفت است که تعهد داده اند تا پایان کار‬ ‫دولت مورد بهره برداری قرار گیرد‪.‬‬ ‫عزیزاله شهبازی در بازدید از روند پیشرفت پروژه کمربند‬ ‫شمالی کرج که صورت گرفت‪ ،‬با بیان اینکه این پروژه به‬ ‫ویژه در دو سال اخیر مورد مطالبه جدی مردم است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫جای خرســندی دارد که دولت برخالف محدودیت های‬ ‫مالی‪ ،‬برای پیشــبرد پروژه های استان با قدرت در میدان‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬وی ادامه داد‪ :‬در پروژه کمربند شمالی‬ ‫کــرج نیز دولت پای کار امد و با دســتور رییس جمهور‬ ‫محترم‪ ،‬رییس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور تمامی‬ ‫مبلغی را که برای این پروژه تعهد کرده بود‪ ،‬تخصیص داد‪.‬‬ ‫شــهبازی گفت‪ :‬حدود ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان تخصیص‬ ‫اعتبار دولتی برای تسریع در تکمیل کمربندشمالی کرج‬ ‫صورت گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شــهرداری و شورای اســامی شهر کرج و‬ ‫پیمانکار مربوطه اتمام این پروژه را تا پایان سال ‪ ۹۹‬اعالم‬ ‫کرده بودند ولی شرایطی که کرونا و مشکالت دیگر رغم‬ ‫زد‪ ،‬مانع از تحقق این هدف شد‪.‬‬ ‫استاندار البرز گفت‪ :‬در خصوص رفع معارضان این پروژه‬ ‫نیز اداره کل راه و شهرسازی مساعدت الزم را داشته است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬بر این اســاس تمامی اقدامات از سوی‬ ‫دولت و دســتگاه های مربوطه برای تکمیــل این پروژه‬ ‫صورت گرفته و گره های این مســیر باز شده است از این‬ ‫رو از شــهرداری و پیمانکار انتظار می رود که به تعهدات‬ ‫خود عمل کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رئیس کل دادگسرتی الربز‪:‬‬ ‫در سال ‪ ۹۹‬به ‪ ۷۰۰‬هزار پرونده قضایی در البرز رسیدگی شد‬ ‫رئیــس کل دادگســتری البــرز از‬ ‫مختومــه شــدن بیــش از ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫پرونده قضایی در سال ‪ ۹۹‬خبر داد‪.‬‬ ‫حســین فاضلی هریکندی در دیدار‬ ‫رئیــس و تعــدادی از اعضــای هیئت‬ ‫مدیره کانون وکالی دادگستری استان‬ ‫البرز که در حوزه ریاســت دادگستری‬ ‫کل اســتان البرز برگزار شد نگاه مثبت‬ ‫مجموعــه قضایی اســتان بــه وکال را‬ ‫تبیین کرد و گفت‪ :‬وکیل در تمیز حق‬ ‫و فرایند رسیدگی می تواند کمک قابل‬ ‫توجهی به قضات داشته باشد‪.‬‬ ‫به گــزارش ایســنا‪ ،‬وی بــا تبیین‬ ‫سیاســت دادگســتری اســتان برای‬ ‫گســترش جغرافیایی خدمات قضایی‬ ‫در همه نقاط اســتان با ایجاد مجتمع‬ ‫های قضایی جدید به منظور دسترسی‬ ‫همگانی به این خدمــات تصریح کرد‪:‬‬ ‫این انتظار از وکال وجود دارد که بســترهایی را فراهم‬ ‫کنند تا همه اقشار جامعه بتوانند از حق داشتن وکیل‬ ‫بهره مند شوند‪.‬‬ ‫عالی ترین نماینده قوه قضاییه در اســتان‪ ،‬مختومه‬ ‫شــدن بیــش از ‪ ۷۰۰‬هزار پرونده در ســال ‪ ۹۹‬را با‬ ‫وجود مشــکالت منابع انسانی‪ ،‬اقدامی مهم دانست و‬ ‫گفت‪ :‬همکارانم در مجتمع های قضایی و شورای حل‬ ‫اختالف در ســال گذشــته عالوه بر رسیدگی به این‬ ‫تعداد پرونده توانستند بیش از ‪ ۲۲‬درصد پرونده های‬ ‫مانده از سال های قبل که معادل ‪ ۲۸‬هزار پرونده بود‬ ‫را مختومــه کنند و یکی از اســتان های برتر در این‬ ‫زمینه باشــند؛ در حالی کــه میانگین مختومه کردن‬ ‫پرونده های مانده در کشــور‪ ۱۲ ،‬درصد بوده این رقم‬ ‫در استان البرز به ‪ ۲۲‬درصد رسید‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکــه این موفقیت‬ ‫دادگســتری اســتان مرهــون برنامه‬ ‫محوری‪ ،‬اقدامات و تــاش های های‬ ‫انجام شده در دســتگاه قضایی استان‬ ‫اســت تاکید کــرد‪ :‬اســتان البرز در‬ ‫حوزه اســتفاده از فناوری های نوین و‬ ‫طراحی ســامانه های جدید جزو استان‬ ‫های پیشرو کشــور است و در راستای‬ ‫سیاســت های قوه قضائیه به ســمت‬ ‫هوشمندسازی حرکت می کند‪.‬‬ ‫عالی تریــن مقام قضایی اســتان در‬ ‫ادامه به موضوع ســامت اشاره کرد و‬ ‫بیان داشت‪ :‬سالمت مجموعه قضایی با‬ ‫ســامت جامعه وکال باهم مرتبط بوده‬ ‫و به همین جهت باید در این خصوص‬ ‫حساس باشیم‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگســتری اســتان در‬ ‫خصوص پیشــنهاد تعدادی از وکال بــرای اختصاص‬ ‫جایگاه ویژه بــه ان ها در مجتمع هــای قضایی بیان‬ ‫کرد‪ :‬دادگســتری اســتان این امادگــی را دارد در‬ ‫ساختمان های در حال احداث این جایگاه را اختصاص‬ ‫دهد و در ســاختمان های موجود نیز در صورت مهیا‬ ‫بودن شرایط‪ ،‬این پیشنهاد می تواند عملیاتی شود‪.‬‬ ‫فعالیت قنادی ها‪ ،‬رستوران ها و فست فودی ها ممنوع نیست‬ ‫رئیــس اتاق اصناف مرکــز البرز گفت‪:‬‬ ‫هــر چند بیش از ‪ ۸۰‬هــزار واحد صنفی‬ ‫در اســتان فعال اســت و نظارت بر انها‬ ‫کار ســاده ای نیســت ولــی بــه جرات‬ ‫می توان گفــت بیش از ‪ ۹۵‬درصد صنوف‬ ‫محدودیت های ابالغی را رعایت می کنند‪.‬‬ ‫بهــروز حصاری در گفت گو با ایســنا با‬ ‫اشــاره به گالیه برخی از شهروندان به بی‬ ‫توجهــی برخی صنوف نســبت به اعمال‬ ‫محدودیت های جدید توضیح داد‪ :‬با توجه‬ ‫به بروزرســانی فهرســت و اعمال برخی‬ ‫تغییرات در دســته بندی صنوف‪ ،‬برخی‬ ‫صنوف که در پیک های قبلی کرونا امکان‬ ‫فعالیت نداشــتند در شرایط فعلی امکان‬ ‫فعالیت دارند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬به عنــوان مثال در‬ ‫پیک های قبلی امــکان فعالیت قنادی ها‪،‬‬ ‫فست فودی ها و رستوران ها وجود نداشت‬ ‫ولی در شرایط فعلی این واحدها می توانند‬ ‫به صورت بیرون بر فعالیت داشته باشند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هر چند بیش از ‪ ۸۰‬هزار‬ ‫واحد صنفی در استان فعال است و نظارت‬ ‫بر انها کار ســاده ای نیست ولی به جرات‬ ‫می توان گفــت بیش از ‪ ۹۵‬درصد صنوف‬ ‫محدودیت های ابالغی را رعایت می کنند‪.‬‬ ‫ایــن مســئول گفت‪ :‬طی چنــد هفته‬ ‫گذشــته گزارش هایی از برخورد قانونی با‬ ‫واحدهای متخلف ارســال شده که پلمب‬ ‫دو هفتــه ای واحد متخلف بخشــی از ان‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫حصــاری تاکید کــرد‪ :‬از شــهروندان‬ ‫درخواســت می شــود در صورت مشاهده‬ ‫واحدهــای متخلف از کنــار موضوع بی‬ ‫تفاوت عبور نکنند و موضوع را با بازرسی‬ ‫اصناف در میان بگذارنــد و با این کار به‬ ‫حفظ سالمت خود و دیگران کمک کنند‪.‬‬ ‫شــهبازی با اشــاره به اینکه چند پروژه مهم و موثر در‬ ‫البرز در حال تکمیل هستند‪ ،‬گفت‪ :‬راه هشتگرد‪-‬طالقان‬ ‫نیز تکمیل شده و انتظار می رود تا پایان اردیبهشت ماه به‬ ‫بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قطعه دوم ازادراه تهران شــمال نیز پیشرفت‬ ‫خوبی دارد‪ ،‬همچنین ورزشــگاه انقالب در مراحل پایانی‬ ‫است و از وزارت ورزش و جوانان انتظار می رود که کار به‬ ‫زودی به سرانجام برسد‪.‬‬ ‫استاندار البرز عنوان کرد‪ :‬حدود شش کیلومتر از قطار‬ ‫شــهری کرج که دولت نیز در ان مشارکت کرده در حال‬ ‫پیشرفت اســت که تعهد داده اند تا پایان کار دولت مورد‬ ‫بهره برداری قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تمامی تالش خــود را معطوف کرده ایم که‬ ‫پروژه های نیمه کاره را تا پایان دولت به سرانجام برسانیم‪.‬‬ ‫رستوران هاازپرخطرترین‬ ‫مکان هایشیوعکروناهستند‬ ‫ســخنگوی ســتاد کرونای دانشــگاه علوم پزشکی البرز‬ ‫گفت‪ :‬رســتوران ها از مکان های پرریســک از لحاظ شیوع‬ ‫کرونا هستند ولی شاهد هستیم که بسیاری از این واحدها‬ ‫در بیرون فضای سربســته خود صندلی گذاشــته و مردم‬ ‫بدون رعایت پروتکل ها روی این صندلی ها نشســته و غذا‬ ‫می خورند‪.‬‬ ‫مهرداد بابایــی در جمع خبرنگاران با اشــاره به اخرین‬ ‫وضعیت شــیوع کرونا اظهار کرد‪ :‬کرونــا در البرز همچنان‬ ‫با شــیب تندی در حال شیوع است و در حال حاضر ‪۹۶۴‬‬ ‫بیمار در بیمارستان های اســتان بستری هستند که تعداد‬ ‫انها از سه پیک قبلی بیشتر است‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬وی با اشــاره به اینکــه برخی صنوف‬ ‫به محدودیت های ابالغ شــده توجهی ندارنــد‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫رســتوران ها از مکان های پرریســک از لحاظ شیوع کرونا‬ ‫هســتند ولی شاهد هســتیم که بســیاری از این واحدها‬ ‫در بیرون فضای سربســته خود صندلی گذاشــته و مردم‬ ‫بدون رعایت پروتکل ها روی این صندلی ها نشســته و غذا‬ ‫می خورند‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬باید چه اتفاقــی بیفتد که مردم به این‬ ‫باور برســند که شرایط عادی نیســت و خروج از منزل به‬ ‫منزله بازی با جان خود و دیگران است؟‬ ‫این مسئول ادامه داد‪ :‬درست است که بسیاری از صنوف‬ ‫در شــرایط فعلی ضرر و زیان زیادی متحمل می شوند ولی‬ ‫نبایــد فراموش کنیم حفظ ســامت مــردم از هر چیزی‬ ‫مهمتر است به همین دلیل برای کنترل پیک چهارم کرونا‬ ‫همه باید همکاری کنند‪.‬‬ ‫بابایی اضافه کرد‪ :‬از شــهروندان درخواست می شود دو تا‬ ‫ســه هفته با حساســیت کامل پروتکل ها و محدودیت های‬ ‫اعمال شده را رعایت کنند تا وضعیت کنترل شود و شاهد‬ ‫شیب نزولی بیماری باشیم‪.‬‬ ‫ســخنگوی ســتاد کرونای دانشــگاه علوم پزشکی البرز‬ ‫گفت‪ :‬بــا کاهش تعداد بیماران کم کــم صنوف به ترتیب‬ ‫اولویت بازگشایی می شوند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪@asralborz‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال سوم‬ ‫خبر‬ ‫کشف‪ ۲۱‬دستگاهماینرغیرمجاز‬ ‫در کرج‬ ‫مدیر توزیع برق غرب شهرستان کرج از کشف و جمع اوری‬ ‫‪ ۲۱‬دستگاه اســتخراج ارز دیجیتال (ماینر )غیر مجاز در این‬ ‫شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫عزیز اقازاده در گفت و گو با ایســنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این دستگاه‬ ‫های ماینــر در محــدوده حصارک واقــع در منطقه ‪ ۶‬کرج‬ ‫شناسایی شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این ماینرهای غیر مجاز به ارزش یک میلیارد و‬ ‫‪ ۴۷۰‬میلیون ریال کشف و ضبط شد‪.‬‬ ‫اقــازاده گفت‪ :‬پس از هماهنگی با مقام قضایی و با همکاری‬ ‫بازرسان‪ ،‬کارشناســان حقوقی‪ ،‬لوازم اندازه گیری این شرکت‬ ‫توزیع کشف و جهت صدور حکم به مراجع قضایی استان البرز‬ ‫ارجاع داده شد‪.‬‬ ‫برنامه های ماه رمضان با اولویت‬ ‫پروتکل های بهداشتی اجرا می شود‬ ‫مدیرکل تبلیغات اسالمی البرز با اشاره به اینکه مراسم ماه‬ ‫مبارک رمضان از جایگاه خاصــی برخوردار و بهترین زمان‬ ‫برای رسیدن به درجات واالی کمال است‪ ،‬گفت‪ :‬اولویت در‬ ‫اجرای همه این برنامه ها رعایت پروتکل های بهداشتی است‪.‬‬ ‫حجت االسالم مهدی والئی برحق با اشــاره به برنامه های‬ ‫ســازمان تبلیغات اســامی ویژه ماه مبارک رمضان‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تا امروز برنامه های اجرایی از سوی هیئت های مذهبی‬ ‫استان با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی انجام شده که‬ ‫جای قدردانی دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬وی با اشاره به فرارسیدن ماه رمضان و‬ ‫اجــرای برنامه های این ایام‪ ،‬افزود‪ :‬مراســم و برنامه های ماه‬ ‫مبارک رمضان از جایگاه خاصی برخوردار اســت و بهترین‬ ‫زمان برای رسیدن به درجات واالی کمال و تقواست‪.‬‬ ‫مدیرکل تبلیغات اسالمی البرز با تاکید بر اینکه اولویت در‬ ‫اجرای همه این برنامه ها رعایت پروتکل های بهداشتی است‪،‬‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬در طول برگزاری برنامه های ماه مبارک رمضان‬ ‫مسجدمحوری مهم ترین شاخصه این ماه در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫والئی برحق با بیان اینکه مــاه رمضان فرصتی الهی برای‬ ‫تمرین خودســازی اســت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬ســعی کنیم تا ابعاد‬ ‫انسانی را در این ایام در خود پرورش داده و تقویت کنیم‪.‬‬ ‫این مسئول گفت‪ :‬با توجه به اینکه این ماه‪ ،‬ماه بهار قران‬ ‫است باید بیشــتر قران تالوت کنیم بر همین مبنا مومنین‬ ‫حداقل یک بار قران را ختم و از ترجمه قران بیشتر استفاده‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫این مسئول بیان کرد‪ :‬خواندن دعاهای وارده در شب های‬ ‫ماه رمضان نظیر دعای افتتاح و نمازهای مســتحبی در کنار‬ ‫انفاق و صدقات ســفارش شده است‪ ،‬زیرا لطف الهی در کنار‬ ‫این کمک ها و صدقات بیشتر متوجه انسان می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل تبلیغات اســامی البرز با بیان اینکه ماه رمضان‬ ‫ماه ویژه ای اســت که در ان بندگان مهمان خدا هســتند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بر اساس روایت نقل شده از پیامبر(ص) خواندن‬ ‫یک ایه قــران ثواب ختم قــران را دارد‪ ،‬دعاها در این ماه‬ ‫به اجابت می رســد و نفس های انسان ثواب تسبیح خداوند‬ ‫را دارد و در واقــع همه اعمال و عبــادات از ثواب مضاعفی‬ ‫برخوردار هستند‪.‬‬ ‫وی در پایان از ادارات و نهادهای فرهنگی خواســت تا در‬ ‫اجرای برنامه های این ایام همکاری الزم را داشــته باشند و‬ ‫نسبت به ان حساس باشند‪.‬‬ ‫شماره ‪42‬‬ ‫هفته چهارم‬ ‫‪ 26‬فروردین ‪1400‬‬ ‫شهـــر‬ ‫معاون استاندار الربز‪:‬‬ ‫اعالم خطر می کنم‪ ،‬فاجعه دور از انتظار نیست‬ ‫فرمانــده قــرارگاه عملیاتی مبــارزه با‬ ‫بیماری کرونــا در البرز گفــت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر تســت پی سی ار حدود ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫از مراجعه کنندگان به مراکز بهداشــتی و‬ ‫درمانی مثبت می شود این در حالی است‬ ‫که در اسفندماه تنها ‪ ۲۰‬درصد کسانی که‬ ‫تست می دادند به کرونا مبتال بودند‪.‬‬ ‫نورمحمد فردی در جمــع خبرنگاران‬ ‫با اشــاره به وضعیت شیوع کرونا در البرز‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر پنج شهرستان‬ ‫استان در وضعیت قرمز و دو شهرستان نیز‬ ‫نارنجی است‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬وی با بیــان اینکه‬ ‫سرعت شیوع کرونا در البرز بسیار نگران‬ ‫کننده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر اهتمــام ویژه از‬ ‫ســوی مردم و مسئولین برای کنترل این‬ ‫ویروس صورت نگیرد‪ ،‬وقوع فاجعه دور از انتظار نخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫این مســئول با اشــاره به اینکه به عنــوان فرمانده‬ ‫قــرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونــا اعالم خطر می کنم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬مردم باید در شرایط فعلی پروتکل های بهداشتی‬ ‫را با حساسیت بیشــتری رعایت و از دید و بازدیدهای‬ ‫غیرضروری و حضور بی مورد در مکان های سرپوشــیده‬ ‫خودداری کنند‪.‬‬ ‫فردی با بیان اینکه عادی انگاری شــرایط در وضعیت‬ ‫فعلی بسیار خطرساز اســت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬تعداد بیماران‬ ‫بستری اســتان به ‪ ۸۴۹‬نفر رسیده و این‬ ‫در حالی اســت که امار بستری های بهمن‬ ‫و اسفند سال گذشته حدود ‪ ۳۰۰‬نفر بود‪.‬‬ ‫این مســئول اضافه کرد‪ :‬سه برابر شدن‬ ‫تعداد بســتری های بیمارستان های استان‬ ‫نشان می دهد وضعیت نگران کننده است‬ ‫بنابراین مردم باید برای حفظ سالمت خود‬ ‫و عزیزانشــان هم توصیه های بهداشتی را‬ ‫رعایت کنند‪.‬‬ ‫فرمانده قرارگاه عملیاتی مبارزه با بیماری‬ ‫کرونا در البرز با اشاره به اینکه طی چند روز‬ ‫گذشته تعداد مراجعان حضوری نیز افزایش‬ ‫یافته‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر تســت پی سی‬ ‫ار حدود ‪ ۷۰‬درصد از مراجعه کنندگان به‬ ‫مراکز بهداشــتی و درمانی مثبت می شود‬ ‫این در حالی است که در اسفندماه تنها ‪۲۰‬‬ ‫درصد کسانی که تست می دادند به کرونا مبتال بودند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با توجه به شرایط موجود‪ ،‬طبق رنگ بندی‬ ‫شــهرها محدودیت هایی اعمال شــده و صنوفی که به‬ ‫محدودیت های اعمال شده توجه نکنند‪ ۱۵ ،‬روز پلمب‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫اماده سازی دیزین با ‪ ۱۲‬میلیون گل الله برای یک رویداد بین املللی‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫البرز گفت‪ :‬با هدف حمایت از فعاالن حوزه گردشگری‬ ‫اســتان مجوز برگزاری رویداد بین المللی گردشگری‬ ‫الله های دیزین به سرمایه گذار بومی اعطا شد‪.‬‬ ‫فریدون محمدی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد‪:‬‬ ‫بر این اساس مقرر شد رویداد بین المللی گردشگری‬ ‫از پانزدهم اردیبهشــت ماه تا پانزدهم ابان ماه سال‬ ‫جاری در مجموعه فرهنگی‪ ،‬ورزشــی و گردشــگری‬ ‫دیزین واقع در محور کرج چالوس برگزار شود‪.‬‬ ‫این مسئول در ادامه با اشاره به حضور سرمایه گذار‬ ‫بومی بیان کرد‪ :‬با احتســاب حجم ســرمایه گذاری‪،‬‬ ‫مالکیــت و ارزش مجموعــه اقامتــی‪ ،‬پذیرایــی و‬ ‫گردشگری دیزین طی سالیان متفاوت تنها چهار ماه‬ ‫از ســال از ان استفاده مفید می شــده که با اجرای‬ ‫این طرح این میــزان حداقل به ‪ ۱۰‬ماه افزایش پیدا‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه اظهــار کرد‪ :‬در رویــداد بین المللی‬ ‫گردشــگری که از لحاظ وســعت در دنیــا کم نظیر‬ ‫سرشماری ‪۴‬‬ ‫هزار کل و بز در‬ ‫مناطقحفاظت‬ ‫شده البرز‬ ‫اســت ‪ ۱۲‬میلیون پیاز گل الله کاشته شده و برپایی‬ ‫غرفه های عرضه ســوغات و محصوالت صنایع دستی‪،‬‬ ‫جشــنواره غذا‪ ،‬موسیقی محلی‪ ،‬مســابقه عکاسی و‬ ‫اجرای برنامه های فرهنگی با همکاری کارگروه جبهه‬ ‫فرهنگی البرز و با رعایت شــیوه نامه های بهداشتی از‬ ‫دیگر اقدامات پیش رو است‪.‬‬ ‫محمــدی افزود‪ :‬با توجه به رکود ب ه وجود امده در‬ ‫اثر شــیوع کرونا از جمله مزایــای این طرح عالوه بر‬ ‫رونق صنعت گردشــگری‪ ،‬جذب توریســت خارجی‪،‬‬ ‫تولید پیاز گل اللــه و خودکفایی در ان و جلوگیری‬ ‫از واردات پیــاز اللــه از هلند و تامیــن نیاز مصرفی‬ ‫شــهرداری ها و جشــنواره های گل و گیاه در کشور‬ ‫است‪ .‬تالش ما این است حداکثر تا پایان سال جاری‬ ‫در حوزه صادرات پیاز گل اللــه در بازارهای جهانی‬ ‫سهم داشته باشیم‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫البرز با اشــاره به تفاوت اقلیم در نقاط مختلف استان‬ ‫گفــت‪ :‬البرز از نظر شــرایط اب وهوایی و جغرافیایی‬ ‫مدیرکل محیط زیســت البرز گفت‪:‬‬ ‫بر اســاس اخرین سرشماری سال ‪۹۹‬‬ ‫در حال حاضر در ســه زیستگاه حیات‬ ‫وحش منطقه حفاظت شــده جنوبی‪،‬‬ ‫منطقه شکار ممنوع طالقان و ارتفاعات‬ ‫ساوجبالغ حدود ‪ ۴۰۰۰‬کل و بز زندگی‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫فردین حکیمی در گفت وگو با ایسنا با‬ ‫اشاره به اهداف سرشماری حیات وحش‬ ‫اظهار کرد‪ :‬سرشــماری حیات وحش‬ ‫استان هر ســاله در چند نوبت با هدف‬ ‫با ساخت باغ ویال در کرج به شدت‬ ‫برخوردمی کنیم‬ ‫قابلیت برگزاری جشنواره گل الله از اسفند ماه تا تیر‬ ‫ماه را داشــته و برگزاری جشنواره طالقان‪ ،‬چهارباغ‪،‬‬ ‫اســارا‪ ،‬اتشگاه و نوجان از جمله برنامه های در دست‬ ‫اقدام اســت کــه از مهم ترین پتانســیل های جذب‬ ‫گردشــگر محسوب شده و در رونق اقتصادی و ایجاد‬ ‫اشتغال اثرگذار است‪.‬‬ ‫دســتیابی به حداقل جمعیت‪ ،‬ترکیب‬ ‫جنسیتی و سنی و همچنین اگاهی از‬ ‫وضعیت زیستگاه ها‪ ،‬عوامل تهدید حیات‬ ‫وحش و نهایتاً حفاظت بهینه مناطق بر‬ ‫اساس اطالعات روزامد اجرایی می شود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــر اســاس اخرین‬ ‫سرشــماری ســال ‪ ۹۹‬در حال حاضر‬ ‫در سه زیســتگاه حیات وحش منطقه‬ ‫حفاظت شــده جنوبی‪ ،‬منطقه شــکار‬ ‫ممنوع طالقان و ارتفاعات ســاوجبالغ‬ ‫حدود ‪ ۴۰۰۰‬کل و بز زندگی می کنند‪.‬‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرج گفت‪ :‬با‬ ‫کسانی که به منظور کسب درامد بیشتر اقدام به‬ ‫دیوارکشی یا ساخت باغ ویال می کنند به شدت‬ ‫برخورد می شود‪.‬‬ ‫اســماعیل صارمی اظهار کرد‪ :‬ازادسازی ‪۱۱۵‬‬ ‫هکتار از اراضی کشــاورزی ماهدشت‪ ،‬بیشک ‪۱‬‬ ‫و ‪ ۲‬و ‪ ۳‬بــا حضور نماینده دادســتان و عوامل‬ ‫انتظامی این شهرســتان انجام شــد که شامل‬ ‫تخریب ‪ ۷۲‬مــورد تغییر کاربری غیر مجاز بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬وی توضیح داد‪ :‬این تغییر‬ ‫کاربری های غیرمجاز شــامل دیوار کشــی‪ ،‬بنا‪،‬‬ ‫این مســئول توضیــح داد‪ :‬مناطق‬ ‫حفاظت شــده البرز با دارا بودن تنوع‬ ‫و غنــای گونه های گیاهی و جانوری به‬ ‫عنوان کلکسیونی از تنوع زیستی کشور‬ ‫محسوب می شوند‪.‬‬ ‫حکیمی با اشاره به گونه های جانوری‬ ‫موجــود در این زیســتگاه ها گفت‪ :‬از‬ ‫حیات وحش شــاخص این زیستگاه ها‬ ‫می توان به کل و بز‪ ،‬قوچ و میش‪ ،‬پلنگ‪،‬‬ ‫خرس قهوه ای‪ ،‬گراز‪ ،‬کفتار‪ ،‬تشی‪ ،‬روباه‪،‬‬ ‫خرگوش و ‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫استخر‪ ،‬محوطه سازی و دپوی مصالح بوده است‪.‬‬ ‫مدیر جهاد شهرســتان کرج گفت‪ :‬حفاظت از‬ ‫حریم اراضی کشــاورزی گام نخست در راستای‬ ‫تولید غذا‪ ،‬رفع وابستگی به واردات و حمایت از‬ ‫مردم است‪.‬‬ ‫وی هشدار داد‪ :‬با کسانی که به منظور کسب‬ ‫درامد بیشــتر اقدام به دیوارکشی یا ساخت باغ‬ ‫ویال می کنند به شدت برخورد می شود و در این‬ ‫راستا از شــهروندان کرج درخواست می شود از‬ ‫طریق سامانه ‪ ،۱۳۱‬جهاد کشاورزی را در حفظ‬ ‫و حراســت از باغات و اراضــی زراعی همراهی‬ ‫کنند‪.‬‬ صفحه 4 ‫استـــان‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪42‬‬ ‫هفته چهارم‬ ‫‪ 26‬فروردین ‪1400‬‬ ‫از چرای بی رویه دام در مراتع البرز جلوگیری می شود‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی البرز گفت‪:‬‬ ‫مدیریت چرا یکــی از این اقدامات‬ ‫بــوده که در این پروژه زمان ورود و‬ ‫خروج دام به مرتع مدیریت شده که‬ ‫در نهایت باعث تعادل دام و مرتع‬ ‫و هم چنین منجر به وضعیت بهبود‬ ‫پوشــش گیاهی در مراتع اســتان‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫حامد فرضی در گفت وگو با ایسنا‬ ‫با اشــاره به جایگاه ویژه اکولوژیکی‬ ‫البرز اظهار کرد‪ :‬این استان به علت‬ ‫برخــورداری از تنــوع اقلیم‪ ،‬خاک‬ ‫و وضعیــت خــاص توپوگرافــی و‬ ‫پوشش نباتی مناسب و سایر مواهب‬ ‫طبیعی از امکانات بالقوه زیادی در‬ ‫عرصه های منابــع طبیعی تجدید‬ ‫شونده برخوردار است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬وجود رشته کوه های‬ ‫مرتفع در شمال و قرارگیری اراضی‬ ‫پست در جنوب و جنوب غربی باعث ایجاد شرایط خاص‬ ‫اقلیمی در این استان شده از میان انها می توان به نزوالت‬ ‫جوی با میزان و پراکنش متفاوت(‪۲۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬میلیمتر)‪،‬‬ ‫اختالف ارتفاع و درجه حرارت در مناطق مختلف در طی‬ ‫شــبانه روز‪ ،‬وجود جوامع گیاهی بسیار متنوع با تراکم‬ ‫متفــاوت و باالخره پراکندگی جمعیت بهره برداران در‬ ‫نقاط مختلف استان اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به وسعت مراتع استان گفت‪ :‬وسعت کل‬ ‫مراتع اســتان ‪ ۳۷۳‬هزار و ‪ ۵۳۴‬هکتار اســت که ‪۷۲‬‬ ‫درصد از مساحت کل استان را شامل می شود‪.‬‬ ‫فرضی اضافه کرد‪ :‬تاکنون بیش از ‪ ۹۵‬درصد از مراتع‬ ‫ممیــزی و برای ‪ ۲۰۰‬هــزار و ‪ ۷۰۸‬واحد دامی پروانه‬ ‫چرا صادر شده در صورتی که تعداد دام موجود در حال‬ ‫حاضر استان ‪ ۸۶‬هزار و ‪ ۲۱۹‬واحد است‪.‬‬ ‫این مســئول تصریح کرد‪ :‬مراتع استان در قالب ‪۳۰۸‬‬ ‫سامان عرفی شناســایی و ممیزی شده که ‪ ۲۳۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۸۷‬هکتــار مراتع ییالقــی‪ ۴۰ ،‬هزار و ‪ ۷۷۳‬هکتار‬ ‫مراتع میانبند و ‪ ۹۹‬هزار و ‪ ۳۷۳‬هکتار جز مراتع قشالقی‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی البــرز افزود‪ :‬تعداد مرتعداران‬ ‫استان‪ ۱۷۳۳‬نفر و هم چنین ظرفیت مرتع استان ‪۱۹۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۷‬واحد دامی است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬با توجه به شــرایط خــاص اقلیمی‬ ‫وهمچنان نحــوه مدیریت و بهره بــرداری مرتعداران‪،‬‬ ‫اســتان البرز دارای مراتع متراکم به وسعت ‪ ۱۸۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۶‬هکتار‪ ،‬مراتع نیمه متراکم به‬ ‫وســعت ‪ ۱۲۵‬هزار و ‪ ۴۸۰‬هکتار و‬ ‫مراتع کم تراکم به وسعت ‪ ۶۰‬هزار و‬ ‫‪ ۹۷۸‬هکتار است که می تواند ساالنه‬ ‫‪ ۱۱۹‬میلیــون و ‪ ۱۱۱‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫کیلوگرم در هکتار علوفه تولید کند‬ ‫و از این مقــدار ‪ ۵۹‬میلیون و ‪۵۵۵‬‬ ‫هــزار و ‪ ۷۵۰‬کیلوگــرم به عنوان‬ ‫علوفه قابل بهره بــرداری برای دام‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫این مســئول در ادامه با اشاره به‬ ‫اقداماتی که برای جلوگیری از چرای‬ ‫بی رویه در سال های اخیر صورت‬ ‫گرفته‪ ،‬گفت‪ :‬مدیریت چرا یکی از‬ ‫ایــن اقدامات بوده که در این پروژه‬ ‫زمــان ورود و خــروج دام به مرتع‬ ‫مدیریت شــده که در نهایت باعث‬ ‫تعادل دام و مرتع و هم چنین منجر‬ ‫به وضعیت بهبود پوشش گیاهی در‬ ‫مراتع استان خواهد شد‪.‬‬ ‫فرضی افزود‪ :‬با اجرای اقدامات مدیریتی و بیولوژیکی‬ ‫خوب در زمینه احیا و توسعه رویشگاه های مرتعی‪ ،‬این‬ ‫استان توانسته گام های موثری در زمینه وضعیت بهبود‬ ‫پوشش گیاهی بردارد‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬هم چنین در کنار این اقدامات تهیه‬ ‫طرح های مرتعداری تلفیقی نیز اقدام موثری بود که تاثیر‬ ‫بسزایی بر کاهش فشار دام بر مرتع داشت‪.‬‬ ‫ایــن مســئول توضیح داد‪ :‬بــا طرحهــای تلفیقی‬ ‫مرتعداری می تــوان از مراتع عالوه بر تولید علوفه‪ ،‬در‬ ‫سایر فعالیت های فرعی مانند زنبورداری‪ ،‬زراعت چوب‪،‬‬ ‫پرورش ماکیان‪ ،‬اکوتوریسم و ‪ ..‬استفاده کرد‪.‬‬ ‫البرزی ها سال گذشته ‪ ۱۶‬میلیارد تومان صدقه دادند‬ ‫مدیرکل کمیته امداد البرز گفت‪ :‬البرزی ها‬ ‫سال گذشته ‪ ۱۶‬میلیارد تومان صدقه نقدی‬ ‫و غیر نقدی پرداخت کردند‪.‬‬ ‫محمد محمدی فرد در گفت و گو با ایسنا‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مردم خیر در یک ســال گذشته‬ ‫‪۱۶‬میلیارد تومان صدقــه نقدی و غیر نقدی‬ ‫پرداخت کردند که این میزان نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال گذشــته ‪ ۹۳‬درصد رشد داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرکل کمیتــه امداد امــام (ره) البرز با‬ ‫تاکید بر اینکه‪ ،‬کمک های جمع اوری شده از‬ ‫صندوق های صدقات مطابق جدول سهم بندی‬ ‫و مبتنی بر نیاز جامعه هدف در امور معیشتی‪،‬‬ ‫درمان‪ ،‬مسکن‪ ،‬جهیزیه و تحصیل نیازمندان‬ ‫هزینه می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکنون حدود ‪۱۷۰‬‬ ‫هزار صندوق صدقه فعال در اســتان البرز وجود دارد‬ ‫که ‪ ۱۵۸‬هزار صندوق در اختیار مشــترکان خانگی‬ ‫و بقیــه در قالب صندوق بزرگ و متوســط در معابر‪،‬‬ ‫ادارات‪ ،‬مجتمع های تجاری و مدارس نصب شده اند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬افراد می توانند با ارسال یک پیامک‬ ‫خالی به سرشــما ِر ‪ ۸۸۷۷‬و انجام مراحل‪ ،‬با انتخاب‬ ‫‪5‬‬ ‫رقــم موردنظر خــود‪ ،‬عضو ســامانه پیامکی‬ ‫شــوند‪ .‬همچنیــن کــد ‪ *۸۸۷۷*۰۲۶#‬و‬ ‫همچنین اپلیکیشن صدقات "مبین" به عنوان‬ ‫درگاه های نوین کمیته امــداد برای دریافت‬ ‫کمک های مردم خیر پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫وی به توســعه مراکز نیکوکاری در راستای‬ ‫مردمی کردن خیر و احسان در سطح استان‬ ‫اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬بیــش از ‪ ۳۰۰‬مرکز‬ ‫نیکوکاری در اســتان البرز راه اندازی شــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد البــرز از مراکز‬ ‫نیکــوکاری تخصصــی در اصنــاف مختلف‬ ‫همچــون ارگان هــای دولتــی و غیردولتی‪،‬‬ ‫رســانه ها‪ ،‬و مراکز صنعتی خبــر داد و اعالم‬ ‫کرد‪ :‬چشــم انداز کمیته امــداد برای مردمی‬ ‫شــدن فعالیت ها‪ ،‬ایجاد مرکز نیکوکاری است تا این‬ ‫مراکز با شناسایی نیازمندان در سطح محالت‪ ،‬پیش‬ ‫از وقوع اسیب‪ ،‬به احتیاجات انان رسیدگی کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رویدادایده هایخالقانه‬ ‫طراحی هویت بصری در کرج‬ ‫برگزارمی شود‬ ‫سرپرســت مرکز علمی‪ -‬کاربردی جهاد دانشگاهی کرج از‬ ‫برگزاری رویــداد ایده های خالقانه طراحــی هویت بصری با‬ ‫همکاری شرکت شــهرک های صنعتی استان البرز خبر داد و‬ ‫گف‪ :‬این رویداد با هدف ارائه طراحی بسیار خالقانه برای هویت‬ ‫بصـــری‪ ،‬ارم و لوگو و مسکات (شخصیت تجاری) به صاحبان‬ ‫صنایع ارایشی‪ ،‬بهداشتی و شوینده ها به عنوان ابزار برندینگ و‬ ‫تبلیغات قدرتمــند برگزار می شود‪.‬‬ ‫سید مرتضی سادات حسینی در گفت و گو با ایسنا‪ ،‬با اعالم‬ ‫این خبر گفت‪ :‬فرهنگ سازی و اصالح ذهنیت صاحبان کسب‬ ‫وکار درباره اســتفاده از هویت بصری فنی وکاربردی به وسیله‬ ‫متخصصان امر‪ ،‬ایجاد پیونــد بین بازار و دانش طراحی هویت‬ ‫بصری‪ ،‬شناخت و تامین نیروی متخصص طراحی گرافیک برای‬ ‫ســاختار تبلیغاتی و برندینگ صاحبان صنایع و نزدیک شدن‬ ‫هویت بصری تبلیغات به اســتانداردهای جهانی از اهداف این‬ ‫رویداد است‪.‬‬ ‫وی محــور این رویداد را طراحی ن ِشــان (ارم و لوگو) عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬بخش های رقابتی رویداد شــامل بخش حرفه ای‬ ‫(ایده هایی که سفارش دهنده واقعی دارد)‪ ،‬بخش خالقیت های‬ ‫تجربی شــامل تمام ایده های خالقانه و نو اوارانه هویت بصری‬ ‫رســیده به دبیرخانه و نگاه ویژه اســت که در این بخش‪ ،‬در‬ ‫جستجوی شناســایی تالش های خالقانه و نواورانه در زمینه‬ ‫طراحــی هویت بصری جامعه هدف؛ صاحبان صنایع‪ ،‬تولیدگان‬ ‫وفروشندگان محصوالت ارایشی‪ -‬بهداشتی و شوینده ها هستیم‪.‬‬ ‫سادات حســینی با اشــاره به تاریخ برگزاری این رویداد در‬ ‫روزهای هشتم و نهم اردیبهشــت ماه ‪ ۱۴۰۰‬اظهار کرد‪ :‬برای‬ ‫برگزیــده اول تندیس‪ ،‬گواهی نامه ‪ ۵ ،‬میلیون تومان‪ ،‬برگزیده‬ ‫دوم تندیــس‪ ،‬گواهی نامه ‪ ۳ ،‬میلیون تومان و برگزیده ســوم‬ ‫تندیس‪ ،‬گواهی نامه ‪ ۲ ،‬میلیون تومان جایزه در نظر گرفته ایم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اثار قابل قبول رویداد‪ ،‬همگی با حفظ حقوق‬ ‫مادی و معنوی اثار در دســــــترس صاحبان صنایع یاد شده‬ ‫قرار خواهند گرفت و به این ترتیب به بازار کار حرفه ای معرفی‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫اِلمان «دهقان فداکار» در‬ ‫کرج رونمایی می شود‬ ‫تجویز ابغوره به جای دارو و کالهبرداری های چند میلیونی!‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان فردیس از دستگیری‬ ‫پزشک قالبی و کشف کالهبرداری چند میلیونی‬ ‫از افراد بیمار در این شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ کامران ملکی گفــت‪ :‬در پی دریافت‬ ‫خبری مبنی بر اینکه فردی مونث با معرفی خود‬ ‫به عنوان پزشک طب سنتی اقدام به مداوا بیماران‬ ‫مراجعه کننده و تجویز داروهای گیاهی برای انها‬ ‫به صورت غیر قانونی می کند بالفاصله موضوع در‬ ‫دســتور کار اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس‬ ‫شهرستان قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬فرمانده انتظامی شهرستان‬ ‫فردیس بیان کرد‪ :‬در بررسی های پلیسی مشخص‬ ‫شــد متهم با اغفال و فریب برخی افراد و با وعده‬ ‫درمان بیماری های صعب العالج در ازای دریافت‬ ‫مبالغــی از ‪ ۱۵‬میلیون تا ‪ ۴۵‬میلیون تومان اقدام‬ ‫بــه تجویز داروهایی بر پایه مــواد غیر خوراکی و‬ ‫ابغوره می کرده اســت‪ ،‬که این امر موجب وخیم‬ ‫شــدن حال بیماران تا ســرحد مرگ شــده که‬ ‫تاکنون ‪ ۱۰‬نفر شــاکی پرونــده در این خصوص‬ ‫شناسایی شده اند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ماموران با شناسایی محل اختفای‬ ‫متهم و کسب دستور مرجع قضائی‪ ،‬وی را در یک‬ ‫عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند‪.‬‬ ‫سرهنگ ملکی در پایان با اشاره به اینکه متهم‬ ‫بعد از تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی شد‪،‬‬ ‫از شــهروندان درخواست کرد فریب اینگونه افراد‬ ‫سودجو را نخورند و در صورت نیاز به پزشک حتما‬ ‫از مراکز معتبر پزشکی و درمانی استفاده کنند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری‬ ‫کــرج از جانمایی المان دهقان فــداکار در منطقه حصارک‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫پیمان بضاعتی پور در گفت و گو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫اِلمان ســه متری که با پایه ارتفاع ان به پنج متر می رســد‪،‬‬ ‫ساخته دست استاد اذری است که در حصارک ابتدای بلوار‬ ‫شهید ایرانی جانمایی شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اِلمان ذکر شده با متریال بِتُن گالسه ساخته‬ ‫ شده و ساخت ان حدود شش ماه به طول انجامیده است‪.‬‬ ‫بضاعتی گفت‪ :‬جانمایی اِلمان ها باهدف ترویج فرهنگ های‬ ‫اصیل ایرانی کــه پیامدهای مثبتی مانند فــداکاری‪ ،‬ایثار‪،‬‬ ‫مهربانی و غیره دارند در دستور کار سازمان قرارگرفته است‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪@asralborz‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال سوم‬ ‫خبر‬ ‫جهاد کشاورزی البرز‪ :‬دیگر‬ ‫شاهد صف خرید مرغ نیستیم‬ ‫معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان‬ ‫البرز گفت‪ :‬با تشــکیل قرارگاه ساماندهی مرغ در کشور هم‬ ‫میزان ســهمیه اســتان و هم نحوه توزیع ان به میزان قابل‬ ‫توجهی ساماندهی شده است‪.‬‬ ‫مجتبی تقی زاده در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه ‪۲۰‬‬ ‫تا ‪ ۲۲‬درصد گوشــت مرغ مصرفی در البرز در استان تامین‬ ‫می شــود‪ ،‬اظهار کرد‪ ۷۸ :‬درصد گوشت مرغی که روزانه در‬ ‫البرز به مصرف می رسد از سایر استان ها تامین می شود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬با توجه به اینکه البــرز امکان تامین تمام‬ ‫میزان مرغی که روزانه در این استان مصرف می شود را ندارد‬ ‫و بخش عمــده ای از این نیاز را از اســتان های دیگر تامین‬ ‫می کند‪ ،‬در ماه های قبل با مشــکالتی مواجه و همین باعث‬ ‫ایجاد صفوف مرغ در برخی مناطق استان شد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬خوشــبختانه با افزایش نرخ تنظیم بازاری‬ ‫مرغ و همچنین افزایش میزان ســهمیه استان‪ ،‬دیگر شاهد‬ ‫ایجــاد صفوف خرید مرغ نیســتیم و حاال مــردم می توانند‬ ‫مــرغ مورد نیاز خود را عالوه بر بازار روزها از واحدهای مرغ‬ ‫فروشی سطح شهر هم تهیه کنند‪.‬‬ ‫ایــن مســئول توضیــح داد‪ :‬طــی ‪ ۱۰‬روزانه گذشــته‬ ‫حدود‪ ۲۰۰۰‬تن مرغ گرم در بازارهای اســتان توزیع شده و‬ ‫در حال حاضر کمبود مرغی مشاهده نمی شود‪.‬‬ ‫تقی نژاد با اشــاره به میزان مصــرف روزانه مرغ در البرز‬ ‫گفت‪ :‬در روزهای عادی سال و در زمان پیش از شیوع کرونا‬ ‫و وقتی رستوران ها و‪ ...‬باز بودند روزانه بین ‪ ۱۸۰‬تا ‪ ۲۰۰‬تن‬ ‫مرغ در البرز مصرف می شــد ولی در شــرایط فعلی مصرف‬ ‫پایین امده است‪.‬‬ ‫معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان‬ ‫البرز گفت‪ :‬با تشــکیل قرارگاه ساماندهی مرغ در کشور هم‬ ‫میزان ســهمیه اســتان و هم نحوه توزیع ان به میزان قابل‬ ‫توجهی ساماندهی شده است‪.‬‬ ‫ساعات کار پایگاه های انتقال‬ ‫خون البرز رمضان امسال تغییر‬ ‫نمی کند‬ ‫شماره ‪42‬‬ ‫هفته چهارم‬ ‫پرسشی که به روح و روان شما اسیب می زند‬ ‫کرونا کی تمام می شود؟!‬ ‫پژوهشــگر فوق دکتری روانشناســی گفت‪ :‬قرار‬ ‫گرفتن مداوم افــراد در معــرض اطالعات مرتبط‬ ‫بــا کرونا و پیامدهای ان‪ ،‬کاهــش روابط اجتماعی‬ ‫افراد به دلیل جلوگیری از شــیوع بیشتر بیماری و‬ ‫توصیه هــا و ممنوعیت هایی مانند ماندن در خانه از‬ ‫عواملی است که می تواند بر سالمت روان اثر بگذارد‪.‬‬ ‫دکتــر زبیر صمیمی در گفت و گو با ایســنا‪ ،‬در‬ ‫خصوص پژوهشی درباره رابطه احتمالی کووید‪۱۹-‬‬ ‫با مشــکالت عصبی و روانی‪ ،‬گفــت‪ :‬عوامل متعدد‬ ‫زیادی در رابطه با بیماری های همه گیر می تواند بر‬ ‫ســامت روان افراد تاثیر منفی بگذارد که از جمله‬ ‫ان می توان به ابهامات و ســواالت افراد در رابطه با‬ ‫این بیماری که هیچ پاســخ قطعی ندارد برای مثال‬ ‫چــه زمانی ایــن بیماری به پایان می رســد‪ ،‬یا چه‬ ‫روش های درمانی برای ان وجود دارد اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قــرار گرفتن مداوم افــراد در معرض‬ ‫اطالعــات مرتبط با این بیمــاری و پیامدهای ان‪،‬‬ ‫کاهش روابــط اجتماعی افراد به دلیل جلوگیری از‬ ‫شیوع بیشــتر بیماری و توصیه ها و ممنوعیت هایی‬ ‫مانند ماندن در خانه هم از عواملی است که می تواند‬ ‫بر سالمت روان اثر بگذارد‪.‬‬ ‫صمیمی در ادامــه با بیان اینکــه در زمان بروز‬ ‫بحران هایــی مانند بیماری کوویــد‪ ۱۹-‬در جامعه‪،‬‬ ‫تمام افرادی که در معرض این بحران قرار می گیرند‬ ‫به درجاتی متاثر می شوند اظهار کرد‪ :‬کووید‪ ۱۹-‬به‬ ‫دلیل دارا بودن خصوصیات خاص‪ ،‬ســرعت انتشار‬ ‫باال و درصد مرگ و میر باال‪ ،‬همۀ افراد در ســطوح‬ ‫مختلف جامعه را به طریق مختلفی تحت تاثیر قرار‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫این پژوهشــگر فوق دکتری دانشــگاه فردوسی‬ ‫فقط ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫دارندگان سهام‬ ‫عدالت در‬ ‫تهران و البرز‬ ‫سجامی شده اند‬ ‫مدیــرکل انتقال خون البرز از افزایش ‪ ۶۰‬درصدی اهدای‬ ‫خود در بهار امســال در مقایســه با مدت مشابه سال قبل‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫میرمحمدعلی حســینی در جمع خبرنــگاران اظهار کرد‪:‬‬ ‫میزان اهدای خــون البرزی ها از ابتدای ســال تا کنون در‬ ‫مقایسه با مدت مشابه ســال قبل ‪ ۶۰‬درصد افزایش داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬وی در ادامه با اشاره به فرارسیدن ماه‬ ‫مبارک رمضان و لزوم ادامه مشــارکت مردم در اهدای خون‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به فرارسیدن ماه مبارک رمضان و اوج گرفتن‬ ‫مجدد بیماری کرونا‪ ،‬مردم نبایــد بیماران نیازمند به خون‬ ‫و فراورده هــای حیات بخش را فرامــوش کنند و با مراجعه‬ ‫به مراکز اهــدای خون‪ ،‬گام موثری در بهبود و ادامه زندگی‬ ‫انها بردارند ‪.‬‬ ‫این مســئول با اشاره به اینکه امســال برخالف سال های‬ ‫گذشته ســاعات کار پایگاه های انتقال خون در ماه رمضان‬ ‫تغییــر نمی کند‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به اعمــال محدودیت تردد‬ ‫در شرایط فعلی شــیوع کرونا‪ ،‬تا اطالع ثانوی ساعات کاری‬ ‫همانند روزهای گذشــته است و در صورت اتخاذ تصمیمات‬ ‫جدید در خصوص تغییر ســاعات کاری مراکز اهدای خون‪،‬‬ ‫اطالع رسانی الزم انجام می شود‪.‬‬ ‫‪ 26‬فروردین ‪1400‬‬ ‫جـــامعه‬ ‫مشهد در خصوص پژوهشی که برای بررسی رابطه‬ ‫احتمالی کووید‪ ۱۹‬با مشکالت عصبی و روانی انجام‬ ‫شده‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در این پژوهش ما ‪ ۸۰۱‬دانشجو از‬ ‫سراسر ایران را به صورت اینترنتی براساس مشکالت‬ ‫روانشناختی مورد بررسی قرار دادیم‪ .‬یکی از نتایج‬ ‫قابل توجهی که از این پژوهش به دســت امد این‬ ‫بود که ‪ ۵۰۳‬نفر اظهار کردند که در خانواده هایشان‬ ‫یک بیمار کووید‪ ۱۹‬وجود داشته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نتایج نشــان داد کــه مهمترین پیامد‬ ‫روانشناختی در دانشجویان اضطراب کرونا ویروس‬ ‫بود و درصد زیادی از دانشــجویان دارای اضطراب‬ ‫مرتبط بــا کرونا بودنــد‪ .‬همچنین دانشــجویانی‬ ‫که ســابقه بیماری کرونا داشــتند‪ ،‬در مقایســه با‬ ‫افرادی که این بیماری را نداشــتند‪ ،‬اضطراب کرونا‬ ‫بیشتری داشــتند؛ همچنین در افرادی که یکی از‬ ‫اعضای خانواده انها بیماری کرونا داشــته‪ ،‬اضطراب‬ ‫کروناویروس بیشتری مشــاهده شد؛ افزون بر این‪،‬‬ ‫افرادی که با دوستان زندگی می کردند‪ ،‬در مقایسه‬ ‫با کســانی که با خانواده و تنها زندگی می کردند؛‬ ‫مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اســتان‬ ‫البرز گفت‪ :‬خوشبختانه اواخر سال گذشته‬ ‫شــورای عالی بورس با تشــکیل شرکت‬ ‫ســرمایه گذاری بورس البرز موافقت کرده‬ ‫و بر این اســاس به دنبال انتخابات هیات‬ ‫مدیره این شرکت هستیم‪.‬‬ ‫ابوالفضل فالح در گفت وگو با ایســنا با‬ ‫اشــاره به برگزاری اولیــن انتخابات هیات‬ ‫مدیره ســهام عدالت البرز اظهــار کرد‪ :‬با‬ ‫اجرای طرح ســهام عدالت در کشــور در‬ ‫مرحله اول شرکت های تعاونی سهم عدالت‬ ‫در شهرستان ها شــکل گرفت و بعد از ان‬ ‫شرکت های سرمایه گذاری استان ها شکل‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬با توجه به اینکه در زمان‬ ‫اختصاص سهام عدالت به مردم کرج جزو‬ ‫اســتان تهران محســوب می شد‪ ،‬شرکت‬ ‫سرمایه گذاری تهران مدیریت مسائل سهام‬ ‫عدالت سهامداران البرزی را به عهده داشت‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬خوشبختانه اواخر سال‬ ‫گذشــته شــورای عالی بورس با تشکیل‬ ‫اضطراب کروناویروس بیشتری داشتند‪.‬‬ ‫صمیمی در خصوص علت اضطراب بیشتر افرادی‬ ‫که با دوســتان زندگی می کردند نسبت به افرادی‬ ‫کــه با خانواده زندگی می کردند گفت‪ :‬شــاید علت‬ ‫این امر این باشــد که قرار گرفتن در کنار خانواده‬ ‫می تواند به عنوان یک پایــگاه حمایت کننده ای و‬ ‫امنی باشــد که باعث کاهش اضطراب ناشی از این‬ ‫بیمــاری می گردد‪ .‬عالوه بر ایــن‪ ،‬امکان اینکه فرد‬ ‫می توانــد در صورت تجربه مســتقیم این بیماری‪،‬‬ ‫حمایت های خانواده را دریافت کند‪ ،‬عاملی باشد که‬ ‫باعث کاهش اضطراب ناشی از این بیماری شود‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬افرادی که با دوستان زندگی می کنند‪،‬‬ ‫با توجه به ســبک زندگی که در بین دوستان وجود‬ ‫دارد و نیاز است برای تهیه اقالم غذایی و بهداشتی‬ ‫به خارج از خانه یا خوایــگاه مراجعه کنند؛ ممکن‬ ‫اســت اضطراب این را داشته باشند که بیرون رفتن‬ ‫دوستان یا خودشان عاملی برای انتقال کرونا باشد‬ ‫(هــم افراد و اقالم)؛ عالوه بر ایــن‪ ،‬افرادی که تنها‬ ‫زندگی می کنند‪ ،‬اســترس اینکــه این بیماری را از‬ ‫دوســتان بگیرند را ندارند؛ بر همین مبنا اضطراب‬ ‫کرونا کمتری را در مقایســه با افرادی که در گروه‬ ‫دوستان قرار دارند‪ ،‬تجربه کنند‪.‬‬ ‫وی در پایان تصریح کــرد‪ :‬با توجه به این موارد‬ ‫پیشــنهاد می کنم که برای کاهش پیامدهای روان‬ ‫شناختی نشات گرفته از اپیدمی کرونا‪ ،‬پروتکل هایی‬ ‫برای تعدیل تنش روانی نشــات گرفته از اضطراب‬ ‫کروناویروس تدوین شــود و در شــهرهایی که به‬ ‫حالت قرمز در امده اند توسط مراکز سالمت روان به‬ ‫صورت غیر حضــوری و یا از طریق نهادهایی مانند‬ ‫صدا و سیما و رسانه ها اجرا شود‪.‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاری بورس البرز موافقت‬ ‫کرده و بر این اســاس بــه دنبال انتخابات‬ ‫هیات مدیره این شرکت هستیم‪.‬‬ ‫این مســئول اضافه کــرد‪ :‬طبق اخرین‬ ‫تصمیم شــورای عالی بــورس‪ ،‬افرادی که‬ ‫تمایــل دارند بــه عضویت هیــات مدیره‬ ‫ت ســرمایه گذاری اســتان انتخاب‬ ‫شرک ‬ ‫شــوند‪ ،‬تا تاریــخ ‪ ۲۸‬فروردین ماه فرصت‬ ‫دارند در ســامانه ستان ســازمان بورس و‬ ‫اوراق بهادار ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫فالح با اشــاره به اینکه ایــن انتخابات‬ ‫مختص البرز نیســت و در سایر استان ها‬ ‫نیز برگزار می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پس از ثبت‬ ‫نام متقاضیان‪ ،‬صالحیت ها بررســی شده‬ ‫و زمان برگزاری انتخابات برای هر اســتان‬ ‫اعالم می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه در شرایط‬ ‫شــیوع کرونا قرار داریم‪ ،‬امــکان برگزاری‬ ‫انتخابات به صورت فیزیکی وجود ندارد و‬ ‫این به صــورت الکترونیکی برگزار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این مسئول در پاسخ به اینکه چه کسانی‬ ‫می توانند در این انتخابات شــرکت کنند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مشموالن ســهام عدالت باید توجه‬ ‫داشته باشــند که چنانچه می خواهند در‬ ‫مجامع شرکت های سرمایه گذاری استانی‬ ‫شرکت کنند‪ ،‬حتما باید در سامانه سجام به‬ ‫نشانی ‪ WWW.SEJAM.IR‬ثبت نام‬ ‫کرده باشند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬سهامدارانی که روش غیر‬ ‫مستقیم را در مدیریت سهام خود را انتخاب‬ ‫کرده اند امکان رای در این انتخابات را دارند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تعداد ســهامدارانی که‬ ‫در تهران و البرز در سامانه سجام ثبت نام‬ ‫کرده اند چشــمگیر نیست‪ ،‬گفت‪ :‬تنها ‪۴۰‬‬ ‫درصد سهامداران این دو استان در سامانه‬ ‫سجام ثبت نام کرده اند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬برای اینکه ســهامداران‬ ‫بیشــتری بتوانند در ســامانه سجام ثبت‬ ‫نام کننــد در نظر داریم البــرز از اخرین‬ ‫استان هایی باشد که این انتخابات را برگزار‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫باقیمانده سود سهام عدالت در ماه رمضان واریز می شود‬ ‫مدیر عامل شرکت تعاونی سهام عدالت البرز گفت‪:‬‬ ‫مرحله دوم ســود ســهام عدالت در ماه رمضان واریز‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫اکبر حیدری در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اخرین‬ ‫وضعیت تخصیص ســهام عدالت به جاماندگان اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬اراده مجلس یازدهم تخصیص ســهام عدالت‬ ‫بــه جاماندگان اســت و بر این مبنا طرحی توســط‬ ‫نمایندگان مجلــس به تصویب رســیده و امیدواریم‬ ‫اجرای ان در بودجه امسال دیده شود‪.‬‬ ‫این مســئول اضافه کرد‪ :‬با توجه به در پیش بودن‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری به نظر می رسد پیگیری های‬ ‫بعدی در این خصوص به بعد از انتخابات موکول شود‪.‬‬ ‫حیدری با بیان اینکه مرحله دوم سود سهام در سال‬ ‫جاری به زودی واریز می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬با برنامه ریزی‬ ‫صورت گرفته این ســود در مــاه مبارک رمضان واریز‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به گالیه برخی مبنی بر واریز نشــدن‬ ‫سود سهام عدالت در مراحل قبل توضیح داد‪ :‬این افراد‬ ‫می تواننــد با تماس با شــماره ‪ ۱۵۶۹‬و اعالم کد ملی‬ ‫خود از علت عدم واریز مطلع و اقدامات الزم برای رفع‬ ‫مشکل را انجام دهند‪.‬‬ ‫حیدری در پاســخ به اینکه برای واریز ســود سهام‬ ‫عدالت حتما باید در ســامانه ســجام ثبت نام صورت‬ ‫بگیرد‪ ،‬گفت‪ :‬ثبت نام در ســامانه ســجام برای احراز‬ ‫هویت کسانی الزم است که یا می خواهند سهام خود‬ ‫را بفروشند و یا متقاضی دریافت کارت اعتباری سهام‬ ‫عدالت هســتند و در غیر این صورت مردم به ویژه در‬ ‫شرایط فعلی شــیوع کرونا نیازی به خروج از منزل و‬ ‫ثبت نام در سامانه سجام ندارند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنــان به دارندگان ســهام عدالت‬ ‫توصیه می شــود که از فروش ســهام خود خودداری‬ ‫کنند و صبور باشند تا نوســانات فعلی بازار بورس به‬ ‫اتمام برسد‪.‬‬ صفحه 6 ‫گــزارش‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪42‬‬ ‫هفته چهارم‬ ‫‪ 26‬فروردین ‪1400‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ـکن مهر و گامی فراتر از تعهد دولت در البرز‬ ‫روند تکمیلی مسـ‬ ‫مسکن مهر البرز به عنوان مطالبه ای مردمی‪ ،‬سال ‪ ۹۲‬با‬ ‫پیشرفت حدود ‪ ۲۵‬درصدی در فهرست برنامه ها و تعهدات‬ ‫دولت تدبیر و امید قرار گرفت که اکنون ضمن رســیدن به‬ ‫مرحلــه تکمیلی و پایانی‪ ،‬دورنمــای ان با طرح اقدام ملی‬ ‫مسکن هدفگذاری شده است‪.‬‬ ‫سال ‪ ۱۳۸۷‬بود که دولت دهم ساخت حدود ‪ ۱۱۰‬هزار‬ ‫واحد مسکونی مهر برای اســتان البرز هدفگذاری کرد که‬ ‫در اجرای این طرح هشــت منطقه استان شامل شهرهای‬ ‫اشتهارد ‪ ،‬ماهدشــت ‪ ،‬ابریشم ‪ ،‬نظراباد ‪ ،‬طالقان ‪ ،‬گرمدره‬ ‫و شهر جدید هشتگرد برای ساخت این نوع مسکن در نظر‬ ‫گرفته شد‪.‬‬ ‫با شروع ثبت نام ها ‪ ،‬تعاونی های مسکونی مهر با همکاری‬ ‫دستگاه های اجرایی از جمله اداره کل راه وشهرسازی ‪ ،‬بنیاد‬ ‫مسکن انقالب اسالمی و اداره کل تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫در استان البرز شکل گرفت‪.‬‬ ‫طبق بررسی های اماری بیش از‪ ۱۰۰‬هزار شهروند البرزی‬ ‫و جمعیت سرریز تهران برای برخورداری از مسکن مهر در‬ ‫البرز نام نویسی کردند و اسامی انان در فهرست درخواست‬ ‫کنندگان مسکن به ثبت رسید‪.‬‬ ‫از انجا که استان البرز به سبب همسایگی با پایتخت یکی‬ ‫از مناطق مهاجر پذیر کشــور است ‪ ،‬متولیان امور‪ ،‬توسعه‬ ‫مسکن مهر را برای اسکان و انتقال جمعیت فاقد مسکن و‬ ‫مهاجر به خانه های مستحکم و قانونی فرصتی مناسب دیدند‬ ‫و براین اساس دامنه نام نویسی ها را بازگشتند‪.‬‬ ‫تحقق حدود ‪ ۲۵‬درصد مسکن مهر البرز تا سال ‪۹۲‬‬ ‫دولت تدبیر و امید سال ‪ ۹۲‬درحالی فعالیت خود را اغاز کرد‬ ‫که تحریم های هسته ای شدت زیادی به خود گرفته بود و از‬ ‫سویی هنوز توافقی به نام برجام در میان نبود ‪.‬‬ ‫با شــروع فعالیت دولت یازدهم مهمترین ســووال مردم و‬ ‫خبرنگاران از مسووالن به ویژه وزارت راه وشهرسازی چگونگی‬ ‫سرنوشت مســکن مهر بود که مســووالن اجرایی در همان‬ ‫روزهــای اغازکار دولت ‪ ،‬تعهدات دولت قبلی را به عنوان یک‬ ‫میثــاق نامه با مردم مورد تایید قرار دادند و خیال متقاضیان‬ ‫مسکن مهر را از این بابت راحت کردند‪.‬‬ ‫بــا این اوصاف در اغاز فعالیت دولــت یازدهم ‪ ،‬حدود ‪۲۵‬‬ ‫درصد از واحدهای مسکونی مهر البرز تکمیل شده بود در عین‬ ‫حال زیرساخت ها در این واحدها ناتمام به دولت تدبیر و امید‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫نبود زیر ساخت ها مشکل عمده مسکن مهر البرز‬ ‫موضوع مسکن مهر فقط منحصر به ساخت وسازها نبود بلکه‬ ‫از انجا که تمام واحدهای مســکونی مهر در ‪ ۲‬شهر جدید و‬ ‫مکان هایی خارج از بافت شهری پایه گذاری شده بود ‪ ،‬نبود‬ ‫زیر ساخت ها مانند اب ‪ ،‬برق ‪ ،‬گاز ‪ ،‬تلفن ‪ ،‬مدرسه ‪ ،‬درمانگاه‬ ‫‪ ،‬پاسگاه های انتظامی ‪ ،‬مراکز تجاری و سایر نیازها ‪ ،‬انبوهی از‬ ‫کاستی ها را در پرونده کاری این نوع مسکن در البرز انباشته‬ ‫کرد و دستگاه های اجرایی که در مناطق دیگر استان درگیر‬ ‫تامین نیازهای سکونتگاه های غیر رسمی بودند می بایست‬ ‫‪ ،‬مســکن مهر را در اوج تحریم ‪ ،‬گرانی و کمبود منابع مالی‬ ‫پشتیبانی و تامین نیاز می کردند‪.‬‬ ‫بررســی های میدانی و اظهارات مسووالن اجرایی از جمله‬ ‫وزارت راه وشهرســازی از ان حکایت داشت که حتی حدود‬ ‫‪ ۲۵‬درصد ســاخت وساز مسکن مهر البرز که در دولت قبلی‬ ‫انجام شــده بود فاقد اب ‪ ،‬برق ‪ ،‬گاز و دیگر نیازها بود و می‬ ‫بایست درکنار ساخت واحدهای جدید ملزومات مسکن مهر‬ ‫تامین می شد‪.‬‬ ‫به ثمر رسیدن پروژه های مسکن مهر یکی پس از‬ ‫دیگری‬ ‫سرانجام با اهتمام مســووالن اجرایی و اورده های مردمی‬ ‫پروژه های مسکونی مهر در اوج شرایط سخت و دشوار مالی‬ ‫یکی پس از دیگری در استان البرز از جمله شهرهای اشتهارد‬ ‫‪ ،‬ماهدشت ‪ ،‬نظراباد‪ ،‬گرمدره ‪ ،‬طالقان ‪ ،‬شهرجدید ابریشم و‬ ‫شهرجدید هشتگرد به سرانجام رسید‪.‬‬ ‫افتتاح پروژه های مســکن مهر بارقه امیــد را در دل مردم‬ ‫ومتقاضیان به وجود اورد هر چند که هنوز بخشی از کاستی‬ ‫ها مانند تامین مراکز بهداشتی درمانی و رفاهی به قوت خود‬ ‫باقی است‪.‬‬ ‫با این حال از مجموع‪ ۱۰۰‬هزار متقاضی مسکن مهر نزدیک‬ ‫به ‪ ۱۴‬هزار نفر در همان ســال های نخست نام نویسی بنا به‬ ‫دالیلی از جمله قرار گرفتن این مسکن در خارج از بافت شهری‬ ‫انصراف دادند اما حدود ‪ ۸۶‬هزار واحد مسکونی با درخواست‬ ‫حق لطفی گفت‪ :‬تامین انشعاب برق ‪ ۲۵‬پروژه مسکن‬ ‫مهر شهر جدید هشتگرد در تعهد شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫اســتان البرز بوده که تاکنون ‪ ۹‬پروژه به اتمام رسیده و ‪۱۶‬‬ ‫پروژه نیز در حال اجرا می باشد‪.‬‬ ‫مردم تکمیل یا در مراحل پایانی تکمیل است‪.‬‬ ‫اکنون در مجموع مسکن مهر شهرهای اشتهارد ‪ ،‬ماهدشت ‪،‬‬ ‫شهرجدید ابریشم ‪ ،‬گرمدره ‪ ،‬طالقان و نظراباد تکمیل و مردم‬ ‫در انها اسکان یافته ضمن انکه دستگاه های متولی در حال‬ ‫تکمیل نیازهای زیربنایی و رفاهی این پروژه ها هستند‪.‬‬ ‫شهرجدید هشتگرد ایستگاه پایانی مسکن مهر و‬ ‫اغاز طرح اقدام ملی‬ ‫از مجموع حدود ‪ ۸۶‬هزار واحد مســکونی مهر استان البرز‬ ‫حدود ‪ ۵۰‬هزار واحد انها در شهرجدید هشتگرد برای ساخت‬ ‫و واگذاری به مردم هدافگذاری شد‪.‬‬ ‫طبق گزارش مســووالن بیش از ‪ ۹۸‬درصد مســکن مهر‬ ‫شــهرجدید هشتگرد به لحاظ ساخت وساز به اتمام رسیده و‬ ‫بخش عمده نیازهای زیر ساختی این واحدهای مسکونی انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در عین اجرایی شدن ساخت ‪ ۱۲‬هزار واحد مسکونی طرح‬ ‫اقدام ملی در سال ‪ ۹۹‬در شهرجدید هشتگرد بیانگر ان است‬ ‫که دولت تدبیر و امید افزون بر تکمیل پروژه مسکن مهر برای‬ ‫اسکان جمعیت سرریز کالنشهرهای تهران و کرج به شهرجدید‬ ‫هشتگرد ‪ ،‬ریل گذاری کرده است‪.‬‬ ‫این اقدام نشــان داد که موضوع تامین مسکن مردم در اوج‬ ‫مشکالت اقتصادی از اولویت های دولت است و دراین زمینه‬ ‫افزون بر تکمیل مسکن مهر ‪ ،‬توجه به دورنمای نیاز جمعیتی‬ ‫از نگاه مسووالن این دولت به دور نمانده است‪.‬‬ ‫جدیت دولت برای پایان دادن به پروژه مسکن مهر‬ ‫شهرجدیدهشتگرد‬ ‫سفرهای هفتگی مسووالن وزارت راه وشهرسازی از جمله‬ ‫علی اصغری مهرابادی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور‬ ‫مسکن به شهر جدید هشتگرد و پیگیری مراحل ساخت و ساز‬ ‫و تامین زیر ساخت ها از جدیت دولت برای تحقق تعهد خود‬ ‫به مردم تا پایان کاری خود حکایت دارد‪.‬‬ ‫قائم مقام وزارت راه و شهرســازی در امور مسکن مهربهمن‬ ‫ماه ســال ‪ ۹۹‬در بازدید از مســکن مهر شهرجدید هشتگرد‬ ‫ضمن تاکید بر تکمیل این مسکن تا پایان دولت تدبیر وامید‬ ‫در سراسر کشور گفت ‪ :‬این دولت توانسته چهار میلیون واحد‬ ‫مسکونی مهر را در کشور تکمیل و به مردم واگذار کند‪.‬‬ ‫اصغــری مهرابادی تصریح کرد‪ :‬تالش ها بر این اســت تا‬ ‫باقیمانده مسکن مهر قبل پایان کار دولت دوازدهم تکمیل و در‬ ‫اختیار متقاضیان قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد که اجازه نمی دهیم حتی یک واحد مسکونی‬ ‫مهــر نیمه کاره باقی بماند و به همگان ثابت خواهیم کرد که‬ ‫دولت تدبیر و امید با وجود همه مشکالت و کاستی ها کارامد‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫قئم مقام وزیر راه و شهرســازی با اشاره به عدم استقبال‬ ‫مردم از تحویل بخشی از واحدهای مسکن مهر گفت‪ :‬تا زمانی‬ ‫که خدمات زیربنایی و روبنایی‪ ،‬فضاهای ورزشی و فضای سبز‪،‬‬ ‫مدرســه و درمانگاه و امثال ان در محدوده مسکن مهر ایجاد‬ ‫نشود میل به سکونت در مردم افزایش نخواهد یافت‪.‬‬ ‫اصغری مهرابادی گفت‪ :‬تالش ها بر تامین امکانات زیربنایی‬ ‫مانند اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و دیگر ملزومات مسکن مهر باید تا پایان‬ ‫سال جاری معطوف شده است‪.‬‬ ‫اظهارات مسووالن شهرجدید هشتگرد‬ ‫مدیرعامل شــرکت عمران شهر جدید هشتگرد نیز اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬از مجموع ‪ ۵۰‬هزار واحد مســکونی مهر شهرجدید‬ ‫هشــتگرد ‪ ۱۵ ،‬هزار واحد ها انها با مشارکت مردم به صورت‬ ‫خودمالکی ساخته شده است‪.‬‬ ‫مسعود حق لطفی ادامه داد‪ ۳۵ :‬هزار واحد مسکونی دیگر‬ ‫توسط دولت و تعاونی های در ساخت قرار گرفت که تاکنون‬ ‫بیش از ‪ ۳۴‬هزار واحد مسکونی انها مرحله نازک کاری را پشت‬ ‫سرگذاشته و در مجموع ‪ ۹۰۷‬واحد مسکن مهر در شهر جدید‬ ‫هشتگرد نیمه تمام و در مرحله نازک کاری قرار دارد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬حضور همیشگی مســووالن وزارت و‬ ‫شهرسازی در شهرجدید هشتگرد و پیگیری مستمر انها چراغ‬ ‫راه مسیر پیشرفت و انگیزه به اتمام رساندن مسکن مهر تا پایان‬ ‫دولت خواهد بود‪.‬‬ ‫حق لطفی گفت‪ :‬اکنون پنج هزار و ‪ ۱۲۷‬واحد مسکن مهر‬ ‫تکمیل شده داریم ضمن انکه ‪ ۶‬هزار و ‪ ۶۰۳‬واحد اماده افتتاح‬ ‫باید پس از تکمیل اورده متقاضیان در اختیار انان قرار گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت عمران شهرجدیدهشتگرد اظهار داشت‪:‬‬ ‫در زمان حاضر متقاضیان مســکن مهر شهر جدید هشتگرد‬ ‫بیش از ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان به پیمانکاران پروژه بدهکار هستند‬ ‫و ‪ ۸۰‬میلیارد تومان مانده مطالبات بانکی ما است‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت ‪ :‬تالش ها بر تعیین تکلیف مسکن مهر‬ ‫شهرجدید هشتگرد تا پایان دولت تدبیر و امید معطوف شده‬ ‫است‬ ‫حق لطفی در خصوص ایجاد جاذبه در شهر جدید هشتگرد‬ ‫گفت‪ :‬در این خصوص برای ســال ‪ ۱۴۰۰‬هدف گذاری هایی‬ ‫انجام شــده و تالش داریم با انجام اقداماتی جاذبه را در شهر‬ ‫ایجادنماییم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد افزود‪ :‬سرمایه‬ ‫گذاری در راستای احداث سرای محله‪ ،‬مراکز تجاری‪ ،‬فضای‬ ‫سبز‪ ،‬مراکز فرهنگی و مجموعه ورزشی در فازهای مختلف شهر‬ ‫صورت خواهد پذیرفت تا با مشــارکت بخش خصوصی پروژه‬ ‫های مورد نیاز شهروندان اجرا گردد و استقبال از سکونت در‬ ‫شهر افزایش یابد‪.‬‬ ‫حق لطفی همچنین ایجاد روشنایی معابر را از اصلی ترین‬ ‫خواسته مجموعه شرکت عمران شهر جدید هشتگرد برشمرد‬ ‫و گفت‪ ۱۷ :‬کیلومتر از معابر این شــهر نیاز به روشنایی دارد‬ ‫که براساس تفاهمی با شرکت توزیع برق استان البرز اجرای‬ ‫این طرح نیز تسریع خواهد شد و اعتباری معادل ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫تومان از ســوی شرکت عمران برای تامین روشنایی معابر در‬ ‫نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی همچنین از اجرای ســه کیلومتر خطوط اصلی اب و‬ ‫فاضالب شهر جدید هشتگرد خبر داد و افزود‪ :‬اجرای این طرح‬ ‫با هزینه ای بالغ بر سه و نیم میلیارد تومان برای فازهای سه و‬ ‫هفت توسط شرکت ابفای استان البرز در حال انجام است‪.‬‬ ‫‪ ۱۸۰۰‬پروژه تجاری در شــهرجدید هشتگرد به‬ ‫اشتراک گذاشته شد‬ ‫مدیرعامل شهرجدید هشــتگرد استان البرز اعالم کرد‬ ‫که یک هزار و ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان پروژه تجاری ‪ ،‬فرهنگی‬ ‫‪ ،‬ورزشــی و عمرانی سال گذشته در این شهر به اشتراک‬ ‫گذاشته شد‪.‬‬ ‫حق لطفی اظهار داشــت‪ :‬پروژه های متعددی در زمینه‬ ‫های تجاری ‪ ،‬اقتصادی ‪ ،‬فرهنگی ‪ ،‬ورزشــی و عمرانی در‬ ‫شــهرجدید هشتگرد تعریف شــده که با مشارکت بخش‬ ‫خصوصی این پروژه ها ساخته و راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اجرای این پروژه ها تحولی اساسی در تامین‬ ‫امکانات رفاهی و اقتصادی برای ساکنان شهرجدید هشتگرد‬ ‫به وجود می اورد و اســکان مردم را دراین شهر سرعت می‬ ‫بخشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت عمران شــهر جدید هشتگرد افزود‪:‬‬ ‫اکنون پروژه های متعددی برای تامین زیرســاخت ها در‬ ‫شهرجدید هشتگرد در حال انجام است و تالش ها بر تامین‬ ‫نیازهای زیر ساختی متمرکز است‪.‬‬ ‫قطار شــهری گام مهم دولت برای رفاه ســاکنان‬ ‫بزرگترین پروژه مسکن مهر البرز‬ ‫تکمیل و راه اندازی قطار شــهری در شهرجدید هشتگرد‬ ‫مهمترین گام دولت تدبیر وامید برای اسکان مردم در بزرگترین‬ ‫پروژه مسکن مهر البرز یعنی شهرجدید هشتگردبود که در دی‬ ‫ماه سال ‪ ۹۸‬با حضور رییس جمهوری افتتاح شد‪.‬‬ ‫افتتاح این پروژه که اکنون نیز با ساخت ایستگاه های جدید‬ ‫روند توســعه طی می کند به گفته علیرضا پیغمبردوســت‬ ‫رییس روابط عمومی شــرکت عمران شــهر جدید هشتگرد‬ ‫موجب استقبال مردم برای سکونت در این شهر و ارزش افزوده‬ ‫واحدهای مسکونی مهر شده است ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬به دنبال گشــایش این خط ریلی جمعیت‬ ‫شهرجدید هشتگرد روند افزایشی پیدا کرده و هر روز ساکنان‬ ‫جدیدی به این شهر افزوده می شود‪.‬‬ ‫اکنون قطار شــهری روزانه ‪ ۱۴‬سفر و رفت و برگشت بین‬ ‫شهرجدید هشتگرد ‪ -‬کرج و تهران دارد که در اینده نزدیک‬ ‫تعداد ســفرهای ان بنا به گفته مسووالن استان البرز افزایش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫جمعیت شهرجدید هشتگرد که تا قبل از دولت تدبیر و امید‬ ‫کمتر از ‪ ۴۰‬هزار نفر بود اکنون به بیش از ‪ ۸۵‬هزار نفررسیده‬ ‫که طبق پیش بینی ها تا ‪۲‬سال اینده به حدود ‪ ۵۰۰‬هزار نفر‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫تکمیل فراینده مسکن مهر و شروع طرح اقدام ملی‬ ‫مسکن‬ ‫طرح اقدام ملی مسکن با هدفگذاری ‪ ۲۱‬هزار واحد مسکونی‬ ‫از ســال ‪ ۹۹‬در البرز اغاز شــده تا فرایند تامین مسکن برای‬ ‫محرومان ریل گذاری شود‪.‬‬ ‫اکنون از مجموع ‪ ۸۶‬هزار واحد مسکونی مهر استان البرز‬ ‫بیش از ‪ ۷۰‬درصد انها دارای سکنه بوده و مابقی نیز امسال به‬ ‫تدریج دارای سکنه خواهد شد‪.‬‬ ‫در این میان بیش از ‪ ۸۰‬درصد کل واحدهای مسکونی مهر‬ ‫البرز از اب ‪ ،‬برق ‪ ،‬گاز ‪ ،‬تلفن و سایر نیازها بهره مند شده هر‬ ‫چند کاســتی ها در زمینه فضای اموزشی ‪ ،‬درمانگاه ‪ ،‬مراکز‬ ‫ورزشــی و فرهنگی و رفاهی وجود دارد که مسووالن استان‬ ‫قول تامین بخش عمده این نیازها را تا پایان عمر کاری این‬ ‫دولت داده اند‪.‬‬ ‫اینک که پروژه مسکن مهر در البرز مراحل تکمیلی خود را‬ ‫می گذراند اما دولت در ادامه ان طرح اقدام ملی را در شهرهای‬ ‫جدید هشتگرد ‪ ،‬کرج ‪ ،‬اشتهارد و فردیس پایه گذاری کرده‬ ‫و طبق ثبت نام های صورت گرفته در اداره راه وشهرسازی می‬ ‫بایست ‪ ۲۱‬هزار متقاضی دراین بخش نیز مسکن دریافت کنند‪.‬‬ ‫ذکر این نکته ضروری است که اگر چه وضعیت مسکن مهر‬ ‫البرز به لحاظ تامین نیازها و زیر ساخت با شرایط مطلوب فاصله‬ ‫دارد اما پروژه های متعددی در زمینه ساخت مسجد‪ ،‬فضای‬ ‫اموزشی ‪ ،‬کتابخانه عمومی ‪ ،‬بوستان ‪ ،‬درمانگاه و مراکز تجاری‬ ‫در محدوده مجتمع های مسکن مهر استان طی هشت سال‬ ‫گذشته به بهره برداری رسیده است‪.‬‬ صفحه 7 ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪42‬‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫هفته چهارم‬ ‫دبیر تحریریه و صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی‬ ‫‪ 26‬فروردین ‪1400‬‬ ‫چاپ‪ :‬کهن پذیرش اگهی‪09365129303 :‬‬ ‫‪ 2‬رمضان ‪1442‬‬ ‫ادرس‪ :‬کرج‪ .‬چهارراه هفت تیر‪ .‬کوچه فدایی تلفن‪0935 422 50 24 :‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪ 1000‬تومان‬ ‫دانـســتـن حـــق مــــردم اســت‬ ‫‪14 Apr 2021‬‬ ‫‪Thursday‬‬ ‫خانه تکانی دل ها در استانه‬ ‫ماه مبارک رمضان‬ ‫ماه مبارک رمضان در راه است ‪ ،‬مومنان در این روزها‬ ‫بــا خانه تکانی دل ها به اســتقبال ماه قران می روند تا‬ ‫از خوان گســترده و معنوی ان خوشه های بهشتی درو‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ماه مبارک رمضان‪ ،‬ماه خداست که دران قران کریم‬ ‫نازل شــده و فرصتی برای خانه تکانی دل ها است که‬ ‫باید قدران را بدانیم؛ طبق ایات و روایات دینی خداوند‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫در ماه مبــارک رمضان برکات فراوانی قرار داده که باید‬ ‫از ان ببرد‪.‬‬ ‫ماه مبارک رمضان فرصت خانه تکانی دل هاســت تا‬ ‫خود را پاک و تطهیر ســازیم؛ جایگاه واقعی ادمی‪ ،‬دل‬ ‫اوســت نه موقعیت های دنیایی و امکانات مادی که در‬ ‫اختیــار دارد‪ ،‬از این رو دل ادمی به تعبیری بهشــت و‬ ‫جهنم او می باشــد که اگر پاک و نیکوکار زندگی کند‬ ‫دل او بهشتی واگر اهل کینه توزی و دشمنی و معصیت‬ ‫باشــد اتش از درون دل او شــعله می کشد و می تواند‬ ‫جهنمی برای او شود‪.‬‬ ‫ماه مبارک رمضان فرصتی اســت که همه ما باید به‬ ‫اصل وجود خود توجه کنیــم و خانه دل را اباد و تمیز‬ ‫سازیم و شــب های بزرگ قدر بهترین مجال و فرصت‬ ‫برای تزکیه و خودسازی است‪.‬‬ ‫این ماه فرصتی است تا انسان هایی که وابستگی های‬ ‫دنیوی انها را زمینگیر کرده از جا برخیزند و این رشــته‬ ‫های وابســتگی به دنیا اعم از قــدرت و ثروت را از هم‬ ‫کنار بگذارد‪.‬‬ ‫در ماه مبارک رمضان اقبــال و توجهات به پروردگار‬ ‫زیاد می شــود و این امر دست کســی نیست جز ذات‬ ‫اقدس الهی که بندگانش را دوســت دارد و لذا رمضان‬ ‫را ماهی قرار داده که دل ها به ســوی پروردگار متعال‬ ‫بیشتر تمایل پیدا کند و این موقعیت بسیار ارزشمندی‬ ‫است که همه ما باید از ان استفاده کنیم‪.‬‬ ‫انســان تنها یک موجود مادی نیست که همه تالش‬ ‫او در محدوده نیازها و حوائج مادی باشــد بلکه نیازهای‬ ‫معنوی دارد‪.‬‬ ‫نیازهای معنوی انســان نیاز واقعی اســت‪ ،‬این طور‬ ‫نیســت که قانون و یا دین ان را ایجاد کرده باشد بلکه‬ ‫فطری می باشــد که پروردگار عالم در وجود انسان قرار‬ ‫داده و برای پاســخ به این نیــاز و تقاضا هم باید از حق‬ ‫تعالی به عنوان دلیل و راهنمای راه کمک گرفت زیرا در‬ ‫غیراین صورت بشر در راهی تنگ و تاریک گرفتار امده‬ ‫و به دره انحراف سقوط می کند‪.‬‬ ‫خانه تکانی دل به ابزار خاصی نیاز ندارد زیرا یار و یاور‬ ‫تو فقط خداست نه اهل خانه پس درچند روزباقی مانده‬ ‫تا این ماه ‪ ،‬بیائیــد به خانه درمان نگاهی بیندازیم و به‬ ‫تمیز کردن غبارهای ان بپردازیم‪.‬‬ ‫دلت را بتکان تا تمام کینه هایت بیرون بریزد‪ ،‬غم هایت‬ ‫رفع و همه حسرت ها و ارزوهایت برایت اسان شود‪.‬‬ ‫وقتی دلت تمیز و ســبک می شود‪ ،‬حاال جای اوست‪،‬‬ ‫خدایــت را به درون دلت دعوت کن زیــرا دلت مال او‬ ‫است‪.‬‬ ‫وقتی خانه تکانی دل انجام شد به خود قول می دهیم‬ ‫کــه دیگر به راحتی دروغ نگوییــم‪ ،‬غیبت نکنیم‪ ،‬نیش‬ ‫نزنیم‪ ،‬تهمت نبندیم‪ ،‬تکبر نداشته باشیم چون دل را از‬ ‫این رذایل اخالقی پاکسازی کرده ایم‪.‬‬ ‫چطور اســت که ناپاکی های فرش ‪ ،‬پنجره ‪ ،‬دیوار و‬ ‫لباس را در خانه می بینیم اما به عیب های درونی خود‬ ‫توجــه نمی کنیم پس خانه دل هــم نیازبه خانه تکانی‬ ‫دراستانه ماه مبارک رمضان دارد‪.‬‬ ‫روز چهارشــنبه ‪ ۲۵‬فروردین ماه ‪ ۱۴۰۰‬همین هفته‪،‬‬ ‫روز اول ماه مبارک رمضان اعالم شــده اســت که باید‬ ‫خودمان را برای رفتن به این مهمانی اماده کنیم‪.‬‬ ‫امســال هم به دلیل تداوم شــیوع ویروس کرونا‪ ،‬ماه‬ ‫رمضــان متفاوتی را خواهیم داشــت پــس باید با خانه‬ ‫تکانی دل از فرصت ماه رمضان برای کسب یک مهارت‬ ‫معنوی بهره گرفت‪.‬‬ ‫چیزی که باید در این ماه رمضان به ان بپردازیم این‬ ‫است که یاد بگیریم درخلوت و به تنهایی هم این اتصال‬ ‫معنوی را ایجاد کنیم‪ .‬همان چیزی که در سیره علمای‬ ‫مــا وجود دارد و نماز شــب را در تنهایی و خلوت نیمه‬ ‫شب می خوانند‪.‬‬ ‫ما ایــن ماه رمضان را باید به اتصــال خودمان و خدا‬ ‫بدون حضور درجمع اختصاص دهیم‪ .‬یعنی دور از همه‬ ‫بودن‪ ،‬اما بــا خدا بودن‪ .‬این که انقطاعــی از اجتماع و‬ ‫اتصالی به خدا داشــته باشــیم یک مهارت است که در‬ ‫سیره پیامبر(ص) و اولیاء خدا این مهارت دیده می شود‪.‬‬ ‫رمضان ماه صبر و بردباری و فرصتی دوباره به بندگان‬ ‫از ســوی خدای رحمان است تا درون را با اب زالل دعا‬ ‫و نیایش پاک کنند‪.‬‬ ‫هرساله از چند روز مانده به ماه رمضان به پیشواز این‬ ‫مــاه می رویم تا همه جا برای حضور در میهمانی بزرگ‬ ‫خداوند اماده و پاکیزه باشد‪.‬‬ ‫بــرای ورود به مــاه مبارک رمضــان در مرحله اول‬ ‫بایــد قلــب را از کدورت ها پاک کرد تا بــرای دریافت‬ ‫نورانیت های الهی اماده شد‪.‬‬ ‫اولین ســفارش امام رضا (ع) نیز این اســت که باید‬ ‫قلبمان را از کــدورت ها پاک کنیم تا ان را برای القای‬ ‫نورانیــت های الهی اماده کنیم و همچنین تا می توانیم‬ ‫دعا و اســتغفار و تالوت قران داشته باش و از گناهانت‬ ‫توبــه کن تا هنگامی که وارد ماه رمضان می شــوی‪ ،‬با‬ ‫خلوص برای خدا وارد این ماه شوی‪.‬‬ ‫چه زمانی سن طالیی تشخیص و درمان‬ ‫تنبلیچشماست؟‬ ‫مدیرکل بهزیســتی البرز گفت‪ :‬بهتریــن زمان برای‬ ‫پیشگیری از بیماری تنبلی چشم زیر پنج سالگی است‪.‬‬ ‫اسداهلل حیدری در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه‬ ‫بهترین زمان برای پیشگیری از بیماری تنبلی چشم زیر‬ ‫پنج ســالگی است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بهزیستی همه ساله برای‬ ‫حفظ و ارتقاء سالمت بینایی کودکان برنامه پیشگیری از‬ ‫تنبلی چشم را در سنین سه تا شش سال اجرا می کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به عالئم تنبلی چشم ادامه داد‪ :‬زمانی که‬ ‫کودک دچار کاهش دید در یک یا هر دو چشــم باشد به‬ ‫نحوی که حتی پس از اســتفاده از عینک و یا در صورت‬ ‫جراحی باز هم دیدش کامل نشود و مانند سایر افراد قادر‬ ‫به دیدن نباشد دچار تنبلی چشم شده است‪.‬‬ ‫این مســئول افزود‪ :‬در کشــور ما بیش از یک میلیون‬ ‫نفر مبتال به تنبلی چشم وجود دارد و این اختالل اولین‬ ‫علت نابینایی و کم بینایی خفیف تا شدید و دومین علت‬ ‫کاهش بینایی در کودکان است‪.‬‬ ‫حیدری اضافه کــرد‪ :‬بیماری تنبلی چشــم می تواند‬ ‫بیماری پنهانی باشــد و عدم تشخیص و درمان به موقع‬ ‫ان می تواند موجب کاهش بسیار شدید و دائمی دید یک‬ ‫یا هر دو چشم و گاهی نابینایی شود ‪.‬‬ ‫مدیرکل بهزیستی البرز توضیح داد‪ :‬تنها راه پیشگیری‬ ‫از تنبلی چشم تشخیص به موقع عوامل ایجاد کننده ان‬ ‫اســت و در برنامه پیشــگیری از تنبلی چشم بهزیستی‪،‬‬ ‫چشم همه کودکان در سال های سه‪ ،‬چهار‪ ،‬پنج و شش‬ ‫سالگی مورد غربال قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در حال حاضر ‪ ۳۴‬پایگاه غربالگری بینایی‬ ‫در سراســر استان فعال است و در ســال ‪ ۹۹‬تعداد ‪۶۲‬‬ ‫هزار ‪ ۴۷۷‬نفر تحت پوشش برنامه غربالگری بینایی قرار‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫حیدری اضافه کرد‪ :‬والدین توجه داشــته باشند جهت‬ ‫پیشــگیری از اختــاالت بینایی فرزندانشــان به پایگاه‬ ‫ســنجش بینایی مراجعه کنند و در صورت نیاز به کسب‬ ‫اطالعات بیشتر در این حوزه می توانند از اداره بهزیستی‬ ‫شهرســتان محل ســکونت خود اطالعات الزم را کسب‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫والدین در بدو تولد از شنوایی فرزندشان مطمئن‬ ‫شوند‬ ‫مدیرکل بهزیســتی البرز گفت‪ :‬تست شنوایی در بدو‬ ‫تولــد و در بیمارســتان برای نوزادان انجام می شــود و‬ ‫والدین قبل از خروج از بیمارســتان بایســتی نسبت به‬ ‫انجام تســت شــنوایی برای نوزاد اطمینان خود حاصل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫حیدری با بیان اینکه مهمترین اصل در توانبخشی به‬ ‫موقع کم شــنوایی تشخیص و مداخله زود هنگام است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬کم شــنوایی باعث تاخیر واختالل در رشــد‬ ‫گفتار و زبان‪ ،‬رشــد حرکتی ورشد فردی‪ -‬اجتماعی و‪..‬‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ســن طالیی کودک برای یادگیری زبان‬ ‫از بدو تولد تا شــش ماهگی اســت و هر چه سن کودک‬ ‫باالتــر برود مغز انعطاف پذیری خــود را برای یادگیری‬ ‫زبان از دست می دهد‪.‬‬ ‫این مسئول با اشاره به اجرای طرح غربالگری گوش از‬ ‫بدو تولد نوزادان توضیح داد‪ :‬تســت شنوایی در بدو تولد‬ ‫و در بیمارســتان برای نوزادان انجام می شــود و والدین‬ ‫قبل از خروج از بیمارستان بایستی نسبت به انجام تست‬ ‫شنوایی برای نوزاد اطمینان خود حاصل کنند‪.‬‬ ‫حیدری با بیان اینکه کم شــنوایی یک نقص خاموش‬ ‫اســت و ممکن است نادیده گرفته شــود‪ ،‬گفت‪ :‬بیشتر‬ ‫مادران کودکان کم شــنوا و ناشنوا‪ ،‬اولین فرد ناشنوایی‬ ‫که در زندگی شــان دیده اند‪ ،‬فرزند خودشان بوده است‪،‬‬ ‫به همین دلیل شناســایی به موقع این اختالل از سوی‬ ‫والدین می تواند نقش به ســزایی در ســامت جسمی‪،‬‬ ‫روحی و ‪ ...‬فرزندان داشته باشد‪.‬‬ ‫مدیرکل بهزیســتی البرز با اشــاره به وضعیت اجرای‬ ‫طرح غربالگری شــنوایی در استان افزود‪ :‬این طرح سال‬ ‫گذشته با پوشش صددرصدی جامعه هدف اجرایی شده‬ ‫و در مجمــوع برای ‪ ۲۶‬هزار و ‪ ۸۷۸‬کــودک غربالگری‬ ‫شنوایی انجام شد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از میان این کودکان کســانی که نیاز‬ ‫به بررســی های تخصصی داشتند و به اشکاالت شنوایی‬ ‫مشکوک بودند‪ ،‬به مراکز درمانی معرفی شدند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های هفته نامه عصر البرز

هفته نامه عصر البرز 41

هفته نامه عصر البرز 41

شماره : 41
تاریخ : 1400/01/19
هفته نامه عصر البرز 40

هفته نامه عصر البرز 40

شماره : 40
تاریخ : 1399/12/28
هفته نامه عصر البرز 39

هفته نامه عصر البرز 39

شماره : 39
تاریخ : 1399/12/21
هفته نامه عصر البرز 38

هفته نامه عصر البرز 38

شماره : 38
تاریخ : 1399/12/14
هفته نامه عصر البرز 37

هفته نامه عصر البرز 37

شماره : 37
تاریخ : 1399/12/07
هفته نامه عصر البرز 36

هفته نامه عصر البرز 36

شماره : 36
تاریخ : 1399/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!