هفته نامه عصر البرز شماره 41 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه عصر البرز شماره 41

صفحه بعد

هفته نامه عصر البرز شماره 41

هفته نامه عصر البرز شماره 41

‫سال سوم‬ ‫شماره ‪41‬‬ ‫هفته سوم‬ ‫‪ 19‬فروردین ‪1400‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪1442‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪ 1000‬تومان‬ ‫دانستن حق مردم است‬ ‫داوطلبان واکسن‬ ‫کووپارس حتی دچار تب‬ ‫و بدن درد هم نشده اند‬ ‫‪8 Apr 2021‬‬ ‫‪Thursday‬‬ ‫‪5‬‬ ‫گازرسانی البرز درحال گذر از کوهستان و‬ ‫ورود به چرخه تولید‬ ‫‪6‬‬ ‫با افراد کرونا مثبتی‬ ‫که به مسافرت‬ ‫رفته اند برخورد‬ ‫قانونی شود‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫جهش خدمات رسانی برق‬ ‫البرز در سایه تحریم‬ ‫بین تهران و‬ ‫کرج محدودیت‬ ‫تردد وجود‬ ‫ندارد‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫شهرداری کرج‬ ‫بیش از ‪ ۲‬هزار‬ ‫میلیارد تومان پروژه‬ ‫در دستور کار دارد‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫شاهد فوت افراد‬ ‫کم سن و سال بر‬ ‫اثر کرونا هستیم‬ ‫صفحه ‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫صف های طوالنی‬ ‫مرغ کمتر اما‬ ‫روغن جامد‬ ‫همچنان کمیاب‬ ‫است‬ ‫صفحه ‪7‬‬ صفحه 1 ‫سیــاسی‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪41‬‬ ‫هفته سوم‬ ‫‪ 19‬فروردین ‪1400‬‬ ‫استاندار البرز‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫نتایج احراز صالحیت‬ ‫داوطلبان شوراها هشتم‬ ‫اردیبهشت اعالم می شود‬ ‫معاون اســتاندار و فرماندار ویژه شهرســتان کرج با بیان‬ ‫اینکه احراز صالحیت داوطلبان عضویت شــوراهای شــهر‬ ‫روند بررســی خود را طی می کند گفت‪ :‬حیثیت داوطلبان‬ ‫در احــراز صالحیت حفظ خواهد شــد و نتایــج نهایی نیز‬ ‫هشــتم اردیبهشــت ماه از طریق فرمانداری اطالع رسانی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫غفور قاســم پــور در جمع خبرنگاران گفــت‪ :‬روند ثبت‬ ‫نام داوطلبان عضویت روســتاها ادامه دارد و به موازات ان‬ ‫بررســی صالحیت داوطلبان شوراهای شهر شهرستان کرج‬ ‫نیز در جریان انجام است‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬وی افزود‪ :‬همــه باید به قانون تمکین‬ ‫کنیم و قانون را مدنظر قرار دهیم‪.‬‬ ‫فرماندار کــرج گفت‪ :‬بــا رعایت امانــت داری وضعیت‬ ‫داوطلبــان بررســی و پس از اعــام نظر توســط مراجع‬ ‫چهارگانه‪ ،‬هیات های نظارت و اجرایی نتایج نهایی از سوی‬ ‫فرمانداری ویژه شهرستان کرج به اطالع داوطلبان خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫معاون اســتاندار در ادامه با بیان اینکه حیثیت داوطلبان‬ ‫در احراز صالحیت ها حفظ می شــود تصریح کرد‪ :‬مطالب‬ ‫منتشر شــده در فضاهای مجازی قابل استناد نیست و این‬ ‫قبیل گمانه زنی ها بیشتر برای بازارگرمی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬لیســت احراز صالحیت ها در موعد مقرر خود‬ ‫و زمــان قانونی کــه در تقویم انتخابات پیش بینی شــده‬ ‫یعنی هشــتم اردیبهشت ماه از طریق پورتال اطالع رسانی‬ ‫فرمانداری کرج اعالم می شود‪.‬‬ ‫‪ ۵۰‬درصد تست های کرونا در‬ ‫البرزمثبتمی شود‬ ‫فرمانــده قرارگاه عملیاتی مدیریت بیماری کرونا در البرز‬ ‫با تاکید بر اعمال محدودیت جدی در شهرستان های قرمز‬ ‫اســتان افزود‪ :‬در این شهرستان ها جز صنوف رسته ‪ ۱‬بقیه‬ ‫صنوف باید تعطیل باشند و در صورت توجه نکردن به این‬ ‫مساله واحد متخلف تا ‪ ۱۵‬روز پلمب خواهد شد‪.‬‬ ‫نورمحمد فردی در جمع خبرنگاران با اشــاره به اخرین‬ ‫وضعیت شــیوع کرونا در البرز اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر به‬ ‫جز شهرســتان طالقان که در وضعیت نارنجی و اشــتهارد‬ ‫کــه در وضعیت زردقرار دارد‪ ،‬مابقی شهرســتان های البرز‬ ‫قرمز هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬وی با بیان اینکه کرونا با شیب تندی‬ ‫در البرز در حال شــیوع اســت‪،‬گفت‪ :‬در بهمن و اسفندماه‬ ‫گذشــته امار فوتی های روزانــه بین ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬نفر بود ولی در‬ ‫حال حاضر به بیش از ‪ ۱۰‬نفر رسیده است‪.‬‬ ‫فردی تاکید کرد‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬میزان تخت های اشغالی‬ ‫بیمارستان های استان نیز با ســرعت زیادی رو به افزایش‬ ‫است به طوری که در حال حاضر تعداد بیماران بستری به‬ ‫‪ ۶۵۰‬نفر رســیده این در حالی است که در بهمن و اسفند‬ ‫بین ‪ ۲۵۰‬تا ‪ ۲۷۰‬نفر بود‪.‬‬ ‫این مســئول با اشــاره به افزایش تعداد تست های مثبت‬ ‫کرونا اضافه کرد‪ :‬در بهمن و اسفندماه پاسخ تست کرونای‬ ‫حــدود ‪ ۲۰‬درصد از مراجعه کنندگان بــه مراکز درمانی‬ ‫مثبت بود ولی حاال به بیش از ‪ ۵۰‬درصد رســیده است‪.‬‬ ‫این مســئول در ادامه با تاکید بر اعمال محدودیت جدی‬ ‫در شهرستان های قرمز اســتان افزود‪ :‬در این شهرستان ها‬ ‫جز صنوف رســته ‪ ۱‬بقیه صنوف باید تعطیل باشــند و در‬ ‫صورت توجه نکردن به این مســاله واحد متخلف تا ‪ ۱۵‬روز‬ ‫پلمب خواهد شد‪.‬‬ ‫فرمانــده قرارگاه عملیاتی مدیریت بیماری کرونا در البرز‬ ‫گفت‪ :‬شــرایط حضور کارمندان ادارات در شهرســتان های‬ ‫نارنجی و قرمز اســتان هم پیشــتر اعالم شده که مدیران‬ ‫موظــف به اعمال دســتورالعمل ابالغــی در این خصوص‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫با افراد کرونا مثبتی که به مسافرت رفته اند برخورد قانونی شود‬ ‫نماینده عالی دولت در اســتان البرز گفت‪:‬‬ ‫تشدید اعمال دســتورالعمل های بهداشتی و‬ ‫ضرورت اطالع رسانی در خصوص موج جدید‬ ‫ویروس جهش یافتــه کرونا و همچنین لزوم‬ ‫استفاده از ماسک های اســتاندارد و پرهیز از‬ ‫حضور در اجتماعات‪ ،‬از جمله اقداماتی است‬ ‫که باید به جد در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫عزیزاله شــهبازی در جلســه ستاد استانی‬ ‫مقابله بــا کرونا ‪ ،‬با اشــاره بــه گزارش ها و‬ ‫مصوبات ســتاد ملی‪ ،‬افزود‪ :‬در جلســه ستاد‬ ‫ملی مطرح شد که اســتان های البرز و ایالم‬ ‫وارد موج چهارم شیوع کرونا شدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬وی ادامــه داد‪ :‬در ایام‬ ‫تعطیالت نــوروز‪ ،‬البرز بار بزرگی از ترددها را‬ ‫متحمل شــد و همچنین افراد بسیاری از این‬ ‫استان به ســایر شهرستان ها سفر کردند و با‬ ‫بازگشت بخش عمده ای از انها‪ ،‬بیماری شیوع باالیی‬ ‫پیدا کرده و با این روند تشدید نیز می شود‪.‬‬ ‫شــهبازی گفت‪ :‬همچنین با افزایش ترددها‪ ،‬امار‬ ‫تصادفات و جراحات و تلفات ناشــی از ان نیز فزونی‬ ‫یافته و قابل مقایسه با مدت مشابه سال قبل نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وضعیت بســیار نگران کننده اســت و‬ ‫ســرعت فراگیری در ویروس جهش یافته به مراتب‬ ‫بیشتر است از این رو باید تدابیر ویژه تری اندیشیده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اســتاندار البرز گفت‪ :‬ضرورت دارد با کســانی که‬ ‫با تست مثبت کرونا به ســفر رفتند‪ ،‬برخورد قانونی‬ ‫جدی صورت گیرد‪.‬‬ ‫وی با بیــان اینکــه ‪ ۵۳۹‬نفر بیمــار کرونایی در‬ ‫بیمارســتان های استان بستری هستند‪ ،‬افزود‪ :‬طبق‬ ‫وی افــزود‪ :‬باید از ظرفیت واحدهای بزرگ‬ ‫داروسازی اســتان برای واردات واکسن بهره‬ ‫برداری کنیم چراکه این واحدها دارای اعتبار‬ ‫و تعامالت باال هستند‪.‬‬ ‫امارهای دانشگاه علوم پزشکی استان‪ ،‬تعداد بیماران‬ ‫مبتال به کرونا و بستری در بیمارستان های استان از‬ ‫تعداد پیک اول فراتر رفته است‪.‬‬ ‫شــهبازی گفت‪ :‬تشــدید اعمال دستورالعمل های‬ ‫بهداشــتی و ضرورت اطالع رسانی در خصوص موج‬ ‫جدیــد ویروس جهش یافته کرونــا و همچنین لزوم‬ ‫استفاده از ماسک های استاندارد و پرهیز از حضور در‬ ‫اجتماعات‪ ،‬از جمله اقداماتی است که باید به جد در‬ ‫دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬وضعیت البرز به شــرایط قرمز نزدیک‬ ‫اســت بنابراین باید تمامی محدودیــت های قانونی‪،‬‬ ‫اعمال شود‪.‬‬ ‫استاندار البرز گفت‪ :‬باید مراکز قرنطینه را نیز احصا‬ ‫کرده و نسبت به راه اندازی انها اقدام کنیم‪.‬‬ ‫شیوع کرونا در البرز شدت گرفته است‬ ‫اســتاندار البرز با بیان اینکه ضوابط رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشــتی بایــد بیش از پیش‬ ‫مورد توجه همگان قرار گیرد ‪ ،‬گفت ‪ :‬شــیوع‬ ‫کرونا در استان شدت گرفته است‪.‬‬ ‫شهبازی در جلسه ســتاد استانی مقابله با‬ ‫کرونا با بیان اینکه با کسانی که با عدم رعایت‬ ‫دســتورالعمل های بهداشــتی برای دیگران‬ ‫خطرســاز می شــوند باید مورد مجازات قرار‬ ‫گیرند اظهار داشــت‪ :‬بمب کرونا منفجر شده‪،‬‬ ‫شمار مبتالیان به بیماری منحوس کووید ‪19‬‬ ‫با شــدت رو به افزایش و به تبع ان امار بستری ها و‬ ‫مرگ و میر های ناشی از ان نیز باال می رود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مصوبات ســتاد های ملی و استانی‬ ‫بر اســاس خرد جمعی و بحث و تبــادل نظر با اعضا‬ ‫است و همواره تدابیری اتخاذ شده که تاثیر باالیی در‬ ‫مدیریت بیماری کرونا دارد‪.‬‬ ‫شــهبازی گفت‪ :‬اکنــون پنج شهرســتان البرز در‬ ‫وضعیت قرمز و ‪ ۲‬شهرســتان نیز در وضعیت نارنجی‬ ‫قرار دارند و با این روند افزایشــی بستری ها‪ ،‬اوضاع‬ ‫بدتر هم می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته جای خرسندی دارد که مردم البرز‬ ‫از ابتدای شــیوع کرونا در کنار مسووالن برای اجرای‬ ‫مصوبات و دستورالعمل های ستادهای ملی و استانی‪،‬‬ ‫تعامل سازنده ای داشتند‪.‬‬ ‫احضارمدیرانبرخیکانال هایمجازیدرکرج‬ ‫دادستان مرکز استان البرز نسبت به هرگونه بی اخالقی‬ ‫و تخلف انتخاباتی در فضای مجازی هشدار داد و گفت‬ ‫که پیگیرد قضایی و انســداد صفحه و کانال در انتظار‬ ‫متخلفان مجازی خواهد بود‪.‬‬ ‫حســن مددی با اعالم خبر احضار برخی از مدیران‬ ‫کانال هــا و صفحات مجازی به پلیس فتای اســتان با‬ ‫دستور قضایی گفت‪ :‬یکی از مصوبات «ستاد پیشگیری‬ ‫و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان البرز»‬ ‫رصد دقیق شــبکه های مجازی توســط دستگاه های‬ ‫اطالعاتی و انتظامی بود که در این راســتا در روزهای‬ ‫گذشــته تعدادی از گردانندگان این کانال ها با دستور‬ ‫قضایی به پلیس فتا احضار و یکی از صفحاتی که دارای‬ ‫تخلف های متعدد بود مسدود شد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه برگزاری انتخابات سالم و پرشور‬ ‫اولویت دســتگاه قضایی است بیان کرد‪ :‬با توجه به اغاز‬ ‫قرار نیست نماینده‬ ‫مجلس برای‬ ‫شورای شهر لیست‬ ‫بدهد‬ ‫روند بررسی صالحیت داوطلبین در شوراهای اجرایی و‬ ‫نظارت و نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات شوراهای‬ ‫اسالمی شــهر و روستا‪ ،‬شــاهد برخی اقدامات توسط‬ ‫تعــدادی از گردانندگان کانال های خبــری غیر مجاز‬ ‫و صفحات مجازی هســتیم که اقدام به تخریب رقبا و‬ ‫مسئوالن استانی می کنند‪.‬‬ ‫این مقام قضایی با هشدار به گردانندگان این صفحات‬ ‫مجــازی و کانال ها تصریح کرد‪ :‬بــه کلیه مدیران این‬ ‫کانال ها هشــدار داده می شــود کــه در صورت هتک‬ ‫حرمت و حیثیت اشخاص‪ ،‬نشر اکاذیب و تشویش اذهان‬ ‫عمومی‪ ،‬پس از طرح شــکایت تحت پیگرد قضایی قرار‬ ‫گرفته و از ادامه فعالیت غیر قانونی انها ممانعت به عمل‬ ‫خواهد امد‪.‬‬ ‫وی متذکر شد‪ :‬دادستانی در راستای اجرای ماموریت‬ ‫های خود از طریق سامانه سجام «سامانه جامع ارتباط‬ ‫نماینده کرج‪ ،‬فردیس‪ ،‬اشتهارد و اسارا‬ ‫گفت‪ :‬قرار نیست نماینده مجلس لیستی‬ ‫برای شورای شــهر ارائه بدهد و همه جا‬ ‫گفته ایم نزدیکــی و دوری فردی مصداق‬ ‫تایید یا رد صالحیت نیست‪.‬‬ ‫علیرضا عباسی در دیدار نوروزی اعضای‬ ‫دفتر و کارگروه های اندیشه ورز اظهار کرد‪:‬‬ ‫تکریم ارباب رجوع توســط دفتر نماینده‬ ‫مجلس باید در حــد اعال صورت بگیرد و‬ ‫این عهد ما از زمان تبلیغات انتخابات بوده‬ ‫و ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫نظارت و تدوین قوانین کار اصلی نمایندگان‬ ‫است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬برخی دستگاه های اجرایی‬ ‫و خدمات رســانی کارهای مردم را شاید‬ ‫به درستی انجام ندهند و باید نمایندگان‬ ‫مردم در مجلس برای رفع برخی مشکالت‬ ‫در حیطه وظایف خود کار انجام دهد‪.‬‬ ‫مردمی قوه قضائیه» بدون نیاز به مراجعه حضوری اماده‬ ‫دریافت گزارش های مردمی از هرگونه تخلف انتخاباتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس مجمع نمایندگان استان البرز با‬ ‫بیان اینکه خواســته های که در چارچوب‬ ‫قانــون نباشــد‪ ،‬انجــام نخواهیــم داد‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬اما نمایندگان مجلس باید‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۰‬با توجه ب ه فرمایشات رهبر‬ ‫انقالب باید موانع تولید رفع شود‪.‬‬ ‫عباسی با اشاره به اینکه کسی از دفتر ما‬ ‫در انتخابات شوراها ثبت نام نکرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫قرار نیست نماینده مجلس لیستی برای‬ ‫شورای شهر ارائه بدهد و همه جا گفته ایم‬ ‫نزدیکی و دوری فردی مصداق تایید یا رد‬ ‫صالحیت نیست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬عباسی هیچ لیستی برای‬ ‫انتخابات شــورای شــهر ندارد و نخواهد‬ ‫داشت و سیاست اصلی و اساسی ما عدم‬ ‫دخالت در انتخابات است و وظیفه اصلی‬ ‫نماینده مجلس نظارت بر انتخابات شورای‬ ‫شهر است‪.‬‬ ‫ســخنگوی هیئــت عالی نظــارت بر‬ ‫انتخابات شــورای شهر استان البرز یاداور‬ ‫شد‪ :‬نمایندگان مجلس اســتان البرز به‬ ‫دلیل اینکه در هیات عالی نظارت هستند‬ ‫نباید در روند انتخاباتی دخالت کنند و این‬ ‫سیاست واحد و یکصدای ما در انتخابات‬ ‫شورای شهر و روستا ‪ ۱۴۰۰‬است‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪ :‬بنــده از هیچ فردی و‬ ‫لیســتی حمایت نمی کنم و نخواهم کرد‪،‬‬ ‫وظیفه اصلــی ما نظارت بــر انتخابات و‬ ‫فعالیت برای افزایش مشارکت است‪.‬‬ ‫عباســی با بیــان اینکه ســامت در‬ ‫حوزه های مختلف از مهم ترین مصداق های‬ ‫انتخاب و تایید صالحیت افراد در انتخابات‬ ‫شورای شهر و روستاســت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫مشــارکت حداکثری در انتخابات خرداد‬ ‫امسال بسیار اهمیت دارد و برای این مهم‬ ‫باید تالش کرد‪.‬‬ صفحه 2 ‫انتظامــی‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪41‬‬ ‫هفته سوم‬ ‫‪ 19‬فروردین ‪1400‬‬ ‫رئیس پلیس راهنامیی و رانندگی الربز‪:‬‬ ‫بین تهران و کرج محدودیت تردد وجود ندارد‬ ‫رئیس پلیس راهنمایــی و رانندگی‬ ‫البرز گفت‪ :‬در اعمــال محدودیت های‬ ‫خودرویــی‪ ،‬تهــران و البــرز همچنان‬ ‫یکپارچــه دیــده شــده اند و تــردد‬ ‫خودروهایی کــه پالک تهران دارند در‬ ‫البرز و خودروهایی که پالک البرز دارند‬ ‫در تهران بالمانع است‪.‬‬ ‫ســرهنگ غالمعلی شــرق در جمع‬ ‫خبرنگاران با اشاره به اینکه محدودیت‬ ‫تــردد خودرویی در اســتان همچنان‬ ‫ادامه دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫البرز در وضعیت قرمــز قرار دارد‪ ،‬هم‬ ‫خروج خودرو با پالک بومی از اســتان‬ ‫و هم ورود خودرو با پالک غیربومی به‬ ‫استان یک میلیون تومان جریمه دارد‪.‬‬ ‫به گــزارش ایســنا‪ ،‬وی توضیح داد‪:‬‬ ‫محدودیت تردد خودروها از ساعت ‪۱۰‬‬ ‫شــب الی سه صبح نیز همچنان برقرار‬ ‫اســت و رانندگانی که به این مســاله‬ ‫توجه نکنند جریمه می شوند‪.‬‬ ‫این مســئول در پاســخ به اینکه ایا تردد خودرو از‬ ‫شهرســتان های قرمز البرز به شهرســتان های زرد و‬ ‫نارنجی استان ممنوع اســت‪ ،‬گفت‪ :‬دستورالعملی در‬ ‫خصوص اعمال این محدودیت ابالغ نشده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در اعمال محدودیت های خودرویی‪،‬‬ ‫تهــران و البرز همچنــان یکپارچه دیده شــده اند و‬ ‫تــردد خودروهایی که پالک تهــران دارند در البرز و‬ ‫خودروهایــی که پالک البرز دارنــد در تهران بالمانع‬ ‫است‪.‬‬ ‫سرهنگ شــرق در ادامه با اشاره به‬ ‫وضعیت قرمز البرز تاکید کرد‪ :‬هر چند‬ ‫در گذشــته تاکید می شــد مردم برای‬ ‫تردد در شــهر از وســایل حمل و نقل‬ ‫عمومی اســتفاده کنند ولــی با توجه‬ ‫به اینکه کرونا در فضاهای سربســته و‬ ‫تجمعات انتشار بیشتری دارد‪ ،‬از مردم‬ ‫درخواست می شــود که در مرحله اول‬ ‫جــز در موارد ضــروری از منزل خارج‬ ‫نشــوند و در صورت لزوم هم کمتر از‬ ‫وســایل حمل و نقل عمومی استفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫رئیس پلیس راهنمایــی و رانندگی‬ ‫البرز با اشــاره به اینکــه مرکز تعویض‬ ‫پــاک خــودروی قزلحضــار از امروز‬ ‫تعطیل اســت افزود‪ :‬حدود ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬‬ ‫درصد خودروهای البــرز با پالک غیر‬ ‫بومی اســت به همین دلیل از صاحبان‬ ‫این خودروها دکه در البرز ســکونت دارند درخواست‬ ‫می شود بعد از بهتر شدن شــرایط و بازگشایی مرکز‬ ‫تعویض پالک‪ ،‬نسبت به تعویض پالک خودروی خود‬ ‫که کمتر از یک ساعت زمان می برد اقدام کنند‪.‬‬ ‫انفجار سمند به دلیل مشکل سیستم سوخت رسانی‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان کرج از اتش سوزی یک‬ ‫خودرو ســمند به دلیل اختالل در سیستم سوخت‬ ‫رسانی ان خبر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمد معظمی گودرزی گفت‪ :‬ماموران‬ ‫کالنتری ‪ ۱۷‬مهرویال پس از دریافت خبر احتراق یک‬ ‫خودرو سمند در سطح حوزه استحفاظی‪ ،‬بالفاصله به‬ ‫محل حادثه اعزام شدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬وی افزود‪ :‬با حضور ماموران در‬ ‫محل حادثه و بررســی جوانب کار مشخص شد یک‬ ‫دستگاه خودروی سمند به دلیل اختالل در گاز رسانی‬ ‫ان دچار احتراق و انفجار شده است‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان کرج بــا بیان اینکه‬ ‫خوشبختانه این حادثه خسارت جانی نداشته است‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬فقط یــک نفر که در اطراف خودرو حضور‬ ‫داشــته مصدومیت جزئی شــده که با حضور عوامل‬ ‫اورژانس به مراکز درمانی منتقل شد‪.‬‬ ‫سرهنگ گودرزی خاطرنشان کرد که در این زمینه‬ ‫پرونده تشکیل و برای انجام مراحل قانونی به مراجع‬ ‫ذیربط ارسال شد‪.‬‬ ‫برخورد قطار بــا خودرو‬ ‫در کرج یــک مصدوم بر جا‬ ‫گذاشت‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان‬ ‫کرج از وقوع حادثه برخورد قطار‬ ‫با خودرو در این شهرستان خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ معظمی گودرزی‬ ‫گفــت‪ :‬در پی تماس بــا مرکز‬ ‫فوریت های پلیســی ‪ ۱۱۰‬مبنی‬ ‫بر وقــوع حادثه برخــورد قطار‬ ‫با خــودرو در منطقــه گرمدره‪،‬‬ ‫بررســی موضوع در دستور کار‬ ‫ماموران کالنتری ‪ ۳۴‬گرمدره قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بالفاصله ماموران به محل مورد نظر اعزام‬ ‫و در بررسی محل حادثه مشخص شد که یک دستگاه‬ ‫خــودرو ریو به علت انحراف از جاده وارد ریل راه اهن‬ ‫شــده که در این حین قطار در حال عبور به شدت با‬ ‫معاون وظیفه عمومــی پلیس البرز‬ ‫گفت‪:‬کلیه مشموالن غایب و غیر غایب‬ ‫متولد ســال های ‪ ۱۳۵۵‬تا ‪ ۱۳۸۲‬باید‬ ‫مطابق قوانین و مقررات خدمت وظیفه‬ ‫عمومــی وضعیت خدمتی خــود را در‬ ‫سال ‪۱۴۰۰‬تعیین تکلیف کنند‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمدرضا چگینی گفت‪:‬‬ ‫افــرادی که قبل از ســن مشــمولیت‬ ‫ترک تحصیل کرده و یا فارغ التحصیل‬ ‫شده اند‪ ،‬ازتاریخ ورود به سن مشمولیت‬ ‫(‪ ۱۸‬سال تمام)‪ ،‬شش ماه مهلت دارند‬ ‫تــا وضعیت خدمتی خود را مشــخص‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬وی افزود‪ :‬دانش‬ ‫اموزان‪ ،‬دانشجویان و طالب علوم دینی‬ ‫مشــمول که دارای معافیت تحصیلی‬ ‫بوده و برابر ســقف ســنوات تحصیلی‬ ‫خبر‬ ‫توقیف‪ ۳۲۶‬حلب روغن‬ ‫جامد در جاده تهران‪-‬کرج‬ ‫معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی البرز از توقیف یک‬ ‫دستگاه خودروی نیســان وانت حامل بیش از یک و نیم تن‬ ‫روغن نباتی خارج از شبکه خبر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســیدمجید فیض جعفری گفت‪ :‬ماموران اداره‬ ‫مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس اقتصادی در حین گشت زنی‬ ‫در جاده قدیم تهران‪ -‬کرج به یک دستگاه خودرو نیسان وانت‬ ‫مشکوک شده و دستور توقف صادر کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬وی افزود‪ :‬ماموران در بررسی اولیه متوجه‬ ‫شدند که خودرو حامل مقدار زیادی روغن خوراکی خارج از‬ ‫شــبکه است که با هماهنگی مقام قضائی خودرو توقیف و به‬ ‫پلیس اقتصادی منتقل شد‪.‬‬ ‫معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامــی البرز ادامه داد‪:‬‬ ‫در بررسی های تکمیلی مشخص شد که خودرو توقیف شده‬ ‫حامــل ‪ ۳۲۶‬حلب روغن نباتی پنج کیلوگرمی در مجموع به‬ ‫وزن بیش از یک و نیم تن است‪.‬‬ ‫این مقام انتظامی با اشــاره به دســتگیری یک نفر در این‬ ‫رابطه اظهار کرد‪ :‬کارشناســان ارزش روغن های مکشوفه را‬ ‫حدود ‪ ۶۰۰‬میلیون ریال براورد کردند‪.‬‬ ‫سرهنگ فیض جعفری در پایان خاطر نشان کرد‪ :‬پلیس با‬ ‫حضور فعال در محورهای مواصالتی به صورت جدی با مقوله‬ ‫قاچاق مقابله می کند‪.‬‬ ‫کالهبرداری به سبک ازمایش‬ ‫کرونا!‬ ‫خودرو برخورد کرده کــه در این حادثه راننده دچار‬ ‫جراحت شدیدی شد‪.‬‬ ‫سرهنگ گودرزی افزود‪ :‬فرد مصدوم توسط اورژانس‬ ‫بــه مراکز درمانی منتقل و خودرو به پارکینگ انتقال‬ ‫داده شد‪.‬‬ ‫مهلت یکساله به دانشجویان برای تعیین وضعیت خدمتی‬ ‫پس از پایان تحصیالت‬ ‫تعیین شده‪ ،‬مشغول به تحصیل هستند‬ ‫در صورت ترک تحصیل‪ ،‬انصراف‪ ،‬اخراج‬ ‫و یا فراغت از تحصیل‪ ،‬حداکثر به مدت‬ ‫یکسال مهلت معرفی خواهند داشت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان کرد‪:‬‬ ‫متعهدین خدمت در نیروهای مســلح‬ ‫یا دســتگاه های دولتی که قبل از اتمام‬ ‫تعهــد‪ ،‬به هر دلیلی که شــرایط ادامه‬ ‫خدمــت را ندارنــد‪ ،‬از تاریخ انصراف از‬ ‫تعهد‪ ،‬حداکثر به مدت شش ماه مهلت‬ ‫داشته تا با مراجعه به دفاتر(پلیس‪)۱۰+‬‬ ‫بــرای ادامه خدمت دوره ضرورت اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬مشــموالن دارای‬ ‫معافیت موقت پزشکی و یا کفالت‪ ،‬پس‬ ‫از انقضــاء مدت اعتبــار ان‪ ،‬باید ظرف‬ ‫مدت یک ماه برای رسیدگی مجدد به‬ ‫‪3‬‬ ‫وضعیت خدمتــی خود به دفاتر مذکور‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬مشــموالنی که در‬ ‫مهلــت تعیین شــده وضعیت خدمتی‬ ‫خود را مشخص نکنند وارد غیبت شده‬ ‫و برابر مــاده ‪ ۱۰‬قانون خدمت وظیفه‬ ‫عمومــی‪ ،‬با محرومیت هــای اجتماعی‬ ‫از جمله عدم اســتخدام‪ ،‬عــدم امکان‬ ‫دریافت وام‪ ،‬عدم دریافت مســتمری از‬ ‫سازمان های دولتی و وابسته و نهادهای‬ ‫قانونی‪ ،‬عدم صدور پروانه کســب و ‪...‬‬ ‫مواجه خواهند شد‪.‬‬ ‫ســرهنگ چگینی گفت‪ :‬طبق ماده‬ ‫‪ ۵۸‬قانــون خدمــت وظیفــه عمومی‪،‬‬ ‫مشموالنی که مدت غیبت اولیه انان در‬ ‫زمان صلح تا سه ماه باشد‪ ۹۰،‬روزاضافه‬ ‫خدمــت و چنانچه مــدت غیبت اولیه‬ ‫انان در زمان صلح بیشــتر از شش ماه‬ ‫باشد تا‪ ۱۸۰‬روز اضافه خدمت خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مشموالنی که مدت غیبت‬ ‫اولیه انان بیش از یکسال است‪ ،‬عالوه بر‬ ‫شش ماه اضافه خدمت‪ ،‬مشمول فراری‬ ‫نیز محســوب شــده و به مراجع صالح‬ ‫قضائی معرفی می شوند‪.‬‬ ‫معاون وظیفه عمومی پلیس البرز در‬ ‫پایان گفت‪ :‬مشموالن و خانواده های انان‬ ‫برای کسب اطالعات بیشتر می توانند از‬ ‫طریق پایگاه اطالع رســانی سازمان به‬ ‫نشانی ‪، www.vazifeh.police.ir‬‬ ‫سامانه تلفن گویا به شماره ‪ ۰۹۶۴۸۰‬و‬ ‫یا کانال سازمان در پیام رسان سروش‬ ‫به نشانی ‪ @khabaresarbazi‬از‬ ‫اخرین اخبار مربوطه مطلع شوند‪.‬‬ ‫سرپرست پلیس فتا البرز از دستگیری اعضای باند پزشکان‬ ‫قالبی که با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و بدون مجوز از‬ ‫وزارت بهداشت اقدام به انجام تست کرونا می کردند خبر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ رســول جلیلیان اظهار کرد‪ :‬با توجه اوج گیری‬ ‫دوباره ویروس کرونا و انجام تســت های این ویروس در مراکز‬ ‫درمانی و بیمارستان ها‪ ،‬برخی افراد از این فرصت سوءاستفاده‬ ‫کرده و اقدام به کالهبرداری از متقاضیان دریافت تست کرونا‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬کارشناسان پلیس‬ ‫فتا در پی رصد و گشت های مستمر در این زمینه یک سایت‬ ‫متخلف در فضای مجازی شناسایی کردند که اقدام به انجام‬ ‫تست کرونا در منزل با جوابدهی توسط پزشک می کرد‪.‬‬ ‫جلیلیان گفت‪ :‬بررسی های ویژه پلیس نشان داد که اعضای‬ ‫این باند دو نفر هســتند که یکی از انها مسئول تبلیغ انجام‬ ‫تســت در فضای مجازی بوده و نفر دیگر نیز به عنوان پزشک‬ ‫خود را در مکان های مورد نظر معرفی می کرد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬به دلیل حساســیت موضوع و در خطر بودن‬ ‫جان شهروندان‪ ،‬سریعا این باند شناسایی و در یکی از مناطق‬ ‫کــرج با هماهنگی مقام قضایی دســتگیر و از مخفیگاه ان ها‬ ‫مقادیر زیادی لوازم پزشــکی تســت کرونــا در محیطی غیر‬ ‫بهداشتی کشف شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متهمان دســتگیر شــده با پرونده تشکیل شده‬ ‫تحویل مراجع قضایی شدند‪.‬‬ ‫جلیلیان تاکیــد کرد‪ :‬هرگونه تبلیغ برای فروش واکســن‬ ‫کرونا در فضای مجازی ممنوع بوده و پلیس فتا با این موضوع‬ ‫برخورد خواهد کرد ‪.‬‬ ‫وی از عموم مردم خواســت چنانچه به مــوارد اینچنینی‬ ‫برخورد کرده مراتب را به واحد مشاوره پلیس فتا استان البرز‬ ‫با شــماره تماس ‪ ۲۱۸۲۷۱۲۹‬و یا سایت پلیس فتا گزارش‬ ‫نمایند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪@asralborz‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪41‬‬ ‫هفته سوم‬ ‫‪ 19‬فروردین ‪1400‬‬ ‫مدیریت شهری‬ ‫خبر‬ ‫رئیس شورای شهر کرج‪:‬‬ ‫زمان انتظار شهروندان در‬ ‫ایستگاه های اتوبوس کرج‪۲۰‬‬ ‫تا ‪ ۲۲‬دقیقه است‬ ‫پروژه در دستور کار دارد‬ ‫رئیس ســازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری کرج گفت‪:‬‬ ‫میانگین ســن ناوگان اتوبوس ملکی کرج شش سال و میانگین‬ ‫سن ناوگان بخش خصوصی ‪ ۱۳‬سال است‪.‬‬ ‫محمد یســاولی در گفت وگو با ایســنا با اشــاره بــه تعداد‬ ‫اتوبوس هایی که در طول سه سال گذشته به ناوگان اتوبوس رانی‬ ‫کرج اضافه شــده اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬طی این مدت ‪ ۸۱‬دستگاه‬ ‫اتوبوس اســکانیا خریداری و به ناوگان حمل ونقل عمومی کرج‬ ‫افزوده شده است‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬عالوه براین‪ ،‬قرارداد خریداری ‪ ۱۴‬اتوبوس نو‬ ‫دیگر هم به ارزش ‪ ۵۴‬میلیارد تومان منعقد شده و با پیش بینی‬ ‫صورت گرفته به زودی وارد چرخه خدمات رسانی می شوند‪.‬‬ ‫یســاولی تاکید کرد‪ :‬اتوبوس های جدید خریداری شــده بنز‬ ‫هستند و از امکانات مناسبی برخور بوده و قرار است در خطوط پر‬ ‫تردد شهر به شهروندان خدمات ارائه کنند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه طی سه ســال گذشته عالوه بر خرید‬ ‫اتوبوس های نو برنامه ریزی دقیقی برای اورهال اتوبوس های که‬ ‫نیاز به بازســازی دارند نیز اجرایی شده است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬طی‬ ‫این مدت‪ ،‬چهار دستگاه اتوبوس شهاب بازسازی شده و مجددا ً به‬ ‫سیستم ناوگان حمل ونقل عمومی کرج اضافه شده است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان حمل ونقل بار مسافر شهرداری کرج تاکید کرد‪:‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬بازسازی ‪ ۱۶‬دستگاه اتوبوس دیگر نیز در ایران خودرو‬ ‫به پایان رسیده که به زودی به ناوگان اضافه می شوند‪.‬‬ ‫یساولی با اشاره به کاهش نوبت انتظار مسافران اتوبوس اضافه‬ ‫کرد‪ :‬در حال حاضر ســرفاصله زمانی ناوگان اتوبوس رانی کرج‬ ‫بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۲‬دقیقه است و در مقایسه با سال های قبل کاهش‬ ‫محسوسی داشته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بدون شــک تزریق اتوبوس های تازه نفس نقش‬ ‫به سزایی در کاهش مدت زمان انتظار شهروندان برای استفاده از‬ ‫خدمات ناوگان اتوبوس رانی داشته است‪.‬‬ ‫یساولی افزود‪ :‬بخشــی از اتوبوس های فعلی کرج در خطوط‬ ‫درون شــهری و برخی نیــز در خطوط برون شــهری به مردم‬ ‫خدمات رسانیمی کنند‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان حمل ونقل بار مسافر شــهرداری کرج گفت‪:‬‬ ‫در ســال جاری شاهد توســعه و افزایش زیرساخت های ناوگان‬ ‫اتوبوس رانی کرج خواهیم بود‪.‬‬ ‫یساولی تعداد ناوگان ملکی فعال در خطوط اتوبوس رانی کرج‬ ‫را ‪ ۹۳‬دســتگاه اعالم کرد و گفت‪ :‬همچنین تعداد ناوگان بخش‬ ‫خصوصی فعال در خطوط ‪ ۱۷۶‬دستگاه‪ ،‬تعداد خطوط شهری و‬ ‫حومه ‪ ۴۷‬خط و تعداد خطوط منتهی به تهران نیز ‪ ۶‬خط است‪.‬‬ ‫وی همچنین گفت‪ :‬میانگین سن ناوگان ملکی شش سال و‬ ‫میانگین سن ناوگان بخش خصوصی نیز ‪ ۱۳‬سال است‪.‬‬ ‫کرایه تاکسی در کرج ‪ ۳۰‬درصد گران شد‬ ‫رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج گفت‪:‬‬ ‫فرمانداری مصوبه شورای شهر برای افزایش ‪ ۳۰‬درصدی کرایه‬ ‫تاکسی در کرج را تایید کرد‪.‬‬ ‫یســاولی با اشاره به اینکه نرخ سال جدید کرایه تاکسی ها از (‬ ‫‪ ۱۵‬فروردین) اعمال می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با تصویب شورای شهر و‬ ‫تایید فرمانداری امسال نرخ کرایه تاکسی در خطوط مختلف ‪۳۰‬‬ ‫درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برچسب های افزایش قیمت برای خطوط مختلف‬ ‫به چاپ رسیده و از امروز در اختیار رانندگان تاکسی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به اینکه ایا مساله بیمه تاکسی داران امسال تعیین‬ ‫تکلیف می شود‪ ،‬گفت‪ :‬موضوع بیمه رانندگان دغدغه کشوری‬ ‫است و صرفا به رانندگان البرز محدود نمی شود و از طریق همه‬ ‫استان ها در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫یساولی اضافه کرد‪ :‬بدیهی است اگر این مساله در مجلس به‬ ‫سرانجام برسد‪ ،‬تامین اجتماعی ملزم به تحت پوشش بیمه قرار‬ ‫دادن این قشر است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬امیدوارم وضعیت بیمه تاکسی داران نیمه اول امسال‬ ‫در مجلس تعیین تکلیف شود‪.‬‬ ‫این مسئول در پایان به برنامه نوسازی ناوگان اتوبوسرانی کرج‬ ‫در سال جاری هم اشاره کرد و افزود‪ :‬در مرحله اول ‪ ۱۵‬دستگاه‬ ‫اتوبوس بنز تا پایان فروردین ماه به خطوط کرج اضافه می شود‬ ‫که این امر باعث کاهش زمان انتظار مسافران و افزایش کیفیت‬ ‫خدمات رسانی ناوگان می شود‪.‬‬ ‫شهرداری کرج برای سال ‪ ۱۴۰۰‬بیش از ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان‬ ‫رئیس شورای اسالمی کرج گفت‪:‬‬ ‫شــهرداری کرج در سال جاری بیش‬ ‫از دو هزار میلیارد تومان فعالیت های‬ ‫عمرانی و خدماتی را در دســتور کار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫اکبر سلیم نژاد در جمع خبرنگاران‬ ‫با بیــان اینکه رهبــر معظم انقالب‬ ‫اسالمی همه ساله در سخنرانی هنگام‬ ‫تحویل ســال نســبت به نامگذاری‬ ‫شعار ملی ســال اقدام می کنند که‬ ‫خط مشــی و نصب العین مسئوالن‬ ‫در راســتای رفع مشــکالت کشور و‬ ‫شکوفاسازی ظرفیت ها قرار می گیرد‪،‬‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬ایشــان ســال هزار و‬ ‫چهارصد را ســال «تولید‪ ،‬پشتیبانی‬ ‫ها‪ ،‬مانع زدایی ها» نامگذاری کردند‬ ‫که با توجه به اولویت های اقتصادی و‬ ‫ضرورت مقابله همه جانبه با تحریم ها‬ ‫بسیار مدبرانه و حکیمانه بوده است‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬وی افزود‪ :‬یکــی از عرصه های‬ ‫کلیــدی تولید در ایران مربوط به صنعت ســاختمان‬ ‫ســازی اســت که به صورت مســتقیم به شوراهای‬ ‫اسالمی و شهرداری ها ارتباط دارد لذا همانطور که در‬ ‫شــعار ملی سال منعکس گردیده‪ ،‬باید در جهت مانع‬ ‫گشت ویژه‬ ‫حراست از‬ ‫المان های‬ ‫شهری در کرج‬ ‫راه اندازی شود‬ ‫زدایی و پشتیبانی از فعاالن این صنعت اقدامات عملی‬ ‫را در دستور کار قرار دارد و طرح ها و لوایح حمایتی را‬ ‫با همفکری و مشورت کارشناسان و سرمایه گذاران و‬ ‫تولیدکنندگان ساختمان مصوب کرد‪.‬‬ ‫این مســئول اظهار کرد‪ :‬شــهرداری کرج در سال‬ ‫جاری بیــش از دو هزار میلیارد تومــان فعالیت های‬ ‫شهردار کرج گفت‪ :‬برای جلوگیری‬ ‫از ســرقت المان های شهر با نهادهای‬ ‫ذیربط مکاتبه شده است‪.‬‬ ‫عمرانی و خدماتی را در دســتور کار‬ ‫دارد کــه در این ارتبــاط نیز تاکید‬ ‫نمایندگان مــردم پرداخت به موقع‬ ‫مطالبات پیمانــکاران و ایجاد فضای‬ ‫مطلــوب جهت خدمت رســانی انها‬ ‫اســت تا بتوانیم در عرصــه اقدام و‬ ‫عمل برای تحقق شــعار ملی ســال‬ ‫گام های بلنــدی برداریم‪ .‬باید تالش‬ ‫کنیم تا مردم به صورت عینی شاهد‬ ‫مانع زدایی و پشتیبانی از عرصه های‬ ‫تولید و کار و خدمت و اشــتغالزایی‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫ســلیم نژاد در پایان خاطر نشان‬ ‫کرد‪ :‬خانواده بزرگ مدیریت شهری‬ ‫کرج در ســال جدید با عزم راســخ‬ ‫برای محرومیت زدایی و تداوم جهاد‬ ‫عمرانــی و تکمیــل پروژه های نیمه‬ ‫تمــام و در راس انها مترو و بزرگراه‬ ‫شــمالی تــاش خواهد نمــود و در‬ ‫شرایطی که کشور با فشار همه جانبه برخی دشمنان‬ ‫و زورگویان مواجه شــده‪ ،‬باید بــا ایجاد فضای کار و‬ ‫خدمت مانع از ایجاد ناامیدی در بین مردم شــویم و‬ ‫ایران اسالمی را به سمت فتح قله های رفیع در منطقه‬ ‫و جهان سوق دهیم‪.‬‬ ‫علی کمالی زاده در اولین جلســه‬ ‫شــورای برنامه ریزی در ســال جاری‬ ‫با اشاره به ســرقت برخی المان های‬ ‫شهری اظهار کرد‪ :‬بدون شک سرقت‬ ‫المان های شهری تبعات روانی زیادی‬ ‫بر روی شهروندان دارد‪.‬‬ ‫به گــزارش ایســنا‪ ،‬وی بــا بیان‬ ‫اینکه معاونت خدمات شــهری باید با‬ ‫استقرار گشت های ویژه از اموال شهر‬ ‫حراست و نگهداری کند‪ ،‬افزود‪ :‬البته‬ ‫برای جلوگیری از ســرقت المان ها با‬ ‫نهادهای ذیربط مکاتبه کرده ایم‪.‬‬ ‫کمالــی زاده در ادامــه به موضوع‬ ‫خاموشــی معابر اشــاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫مدیران مناطق برای رفع این مشکل‬ ‫با نواحی بــرق هماهنگی های الزم را‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫شــهردار کرج در ادامه با اشــاره به‬ ‫برخــی از اقدامات صــورت گرفته در‬ ‫طول سه سال گذشته اظهار کرد‪ :‬طی‬ ‫این مدت ‪ ۸۰‬پــروژه در کرج اجرایی‬ ‫شده که ‪ ۱۶‬مورد از انها پارک و فضای‬ ‫سبز بوده است‪.‬‬ ‫کمالــی زاده در ادامه بــر تکمیل‬ ‫پروژه هــای نیمه تمام تاکیــد کرد و‬ ‫گفت‪ :‬تکمیل مترو و بزرگراه شــمالی‬ ‫ازجمله اولویت های اســت که به جد‬ ‫پیگیر ان هستیم‪.‬‬ ‫پارک ها و بوستان های کرج تعطیل نیست‬ ‫رئیس سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری کرج‬ ‫گفت‪ :‬فضای پارک ها سرپوشیده نیست و شهروندان با‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی می توانند بخشی از اوقات‬ ‫فراغت خود را سپری کنند‪.‬‬ ‫پیمان بضاعتی پور در گفت و گو با ایســنا در پاسخ‬ ‫به اینکه در شــرایط فعلی ایا پارک ها و بوســتان های‬ ‫کرج تعطیل اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تعطیلــی پارک ها و‬ ‫بوستان ها کرج به دستور ســتاد استانی کرونا در روز‬ ‫طبیعت (‪ ۱۳‬فروردین) اعمال شد و بعد از ان فعالیت‬ ‫این مجموعه ها با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی از‬ ‫ورود حدود ‪۴.۵‬‬ ‫میلیون خودروی‬ ‫مسافران نوروزی به‬ ‫البرز‬ ‫سر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به نظر می رســد وقتی رســتوران ها‪،‬‬ ‫مجتمع هــای تجاری و ســایر فضاهای سرپوشــیده‬ ‫همچنــان باز اســت‪ ،‬پارک هــا و بوســتان ها اخرین‬ ‫مکان هایی هستند که باید تعطیل شوند‪.‬‬ ‫این مســئول اضافه کرد‪ :‬فضای پارک ها سرپوشیده‬ ‫نیست و شــهروندان با رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫می توانند بخشی از اوقات فراغت خود را سپری کنند‪.‬‬ ‫بضاعتــی پــور در ادامــه با اشــاره بــه وضعیت‬ ‫واکسیناســیون پاکبانــان و ســبزبانان شــهر گفت‪:‬‬ ‫مدیرکل راهــداری و حمل و نقل‬ ‫جاده ای البرز گفت‪ :‬نوروز امســال‬ ‫میزان تــردد خودروها از محورهای‬ ‫مواصالتی استان در مقایسه با مدت‬ ‫مشابه سال قبل ‪ ۹۲.۵‬درصد افزایش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫گودرز محمــودی در گفت وگو با‬ ‫ایســنا اظهار کرد‪ :‬نوروز امسال در‬ ‫مجموع ‪ ۲۱‬میلیــون و ‪ ۷۳۷‬هزار و‬ ‫‪ ۳۲۹‬خــودرو در جاده های اســتان‬ ‫تردد کردند که در مقایســه با مدت‬ ‫واکسیناسیون پاکبانان از چند روز پیش اغاز شده و به‬ ‫زودی واکسیناسیون سبزبانان هم اغاز می شود تا این‬ ‫زحمتکشان بدون دغدغه بتوانند به شهروندان خدمات‬ ‫رسانی کنند‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان ســیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری‬ ‫شــهرداری کرج به افزایش گلکاری ســطح شهر در‬ ‫بهار امســال اشاره کرد و افزود‪ :‬گلکاری سطح شهر در‬ ‫مقایســه با بهار سال گذشته ‪ ۶۰‬درصد افزایش داشته‬ ‫اســت که این امر نقش به سزایی در طراوت و شادابی‬ ‫شهر دارد‪.‬‬ ‫مشــابه ســال قبــل ‪ ۹۲.۵‬درصد‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬سال گذشته از ‪۲۵‬‬ ‫اسفندماه تا ‪ ۱۴‬فروردین در مجموع‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون و‪ ۷۱۳‬هزار ‪ ۵۷۵‬دستگاه‬ ‫خودرو در راه های البرز تردد داشتند‪.‬‬ ‫مدیرکل راهــداری و حمل و نقل‬ ‫جاده ای البرز با اشاره به به افزایش‬ ‫میزان خودروهای ورودی به استان‬ ‫در ایام عید گفت‪ :‬در نوروز امســال‬ ‫چهارمیلیــون و ‪۴۱۷‬هــزار و‪۵۶۴‬‬ ‫دســتگاه خودرو وارد استان شدند‬ ‫اما سال گذشته یک میلیون و ‪۷۴۷‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۹۹‬دستگاه خودرو ثبت شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬میزان ورودی خودروها‬ ‫در نوروز امسال نســبت به پارسال‬ ‫‪ ۱۵۲.۷‬درصد افزایش داشت‪.‬‬ ‫این مســئول توضیح داد‪ :‬امسال‬ ‫چهارمیلیــون و‪ ۵۳۰‬هــزار و ‪۹۳۹‬‬ ‫دستگاه خودرو از استان البرز خارج‬ ‫شدند که در مقایسه با سال گذشته‬ ‫‪ ۱۴۰.۸‬درصد بیشتر بوده است‪.‬‬ صفحه 4 ‫جـــامعه‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪41‬‬ ‫هفته سوم‬ ‫‪ 19‬فروردین ‪1400‬‬ ‫شاهد فوت افراد کم سن و سال بر اثر کرونا هستیم‬ ‫ســخنگوی ســتاد کرونــای دانشــگاه‬ ‫علوم پزشــکی البرز گفــت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫بیمارستان های استان تنها بیماران کرونایی‬ ‫و اورژانســی را برای بســتری شدن پذیرش‬ ‫می کنند و بیمــاران غیر اورژانســی را برای‬ ‫بستری نمی پذیرند‪.‬‬ ‫مهرداد بابایی در جمع خبرنگاران با اشاره‬ ‫به اخرین وضعیــت البرز اظهار کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضــر شهرســتان های کرج‪ ،‬ســاوجبالغ‪،‬‬ ‫فردیس و نظراباد در وضعیت قرمز قراردارند‬ ‫و اشــتهارد نیز در وضعیت زرد و طالقان نیز‬ ‫نارنجی است‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬وی ادامه داد‪ :‬از امروز در‬ ‫شهرستان های قرمز استان تنها صنوف رسته‬ ‫یک مثــل نانوایی ها‪ ،‬ســوپرمارکت ها‪ ،‬میوه‬ ‫فروشــی ها‪ ،‬تعمیرگاه های اتومبیل و‪ ...‬امکان‬ ‫فعالیت دارند و مابقی صنوف ملزم به تعطیلی هستند‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬متاسفانه تعداد بیماران بستری استان‬ ‫از امار پیک اول کرونا بیشــتر شــده و در حال عبور از‬ ‫امار پیک دوم هستیم به طوری که امروز ‪ ۶۳۰‬نفر در‬ ‫بیمارستان های استان بستری هستند‪.‬‬ ‫بابایی اضافه کرد‪ :‬بیشترین تعداد بیماران بستری در‬ ‫طول درگیری با پیک دوم ‪ ۶۵۲‬نفر بود که بدون شک‬ ‫طی چند روز اینده از این تعداد عبور می کنیم‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر بیمارستان های استان‬ ‫تنها بیماران کرونایی و اورژانسی را برای بستری شدن‬ ‫پذیرش می کنند و بیماران غیر اورژانسی را برای بستری‬ ‫نمی پذیرند‪.‬‬ ‫این مســئول تاکیدکرد‪ :‬بــه دلیل افزایــش تعداد‬ ‫بیماران کرونایی‪ ،‬بسیاری از تخت های عادی‬ ‫بیمارستان ها را به بیماران کرونایی اختصاص‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫سخنگوی ســتاد کرونای دانشــگاه علوم‬ ‫پزشــکی البرز گفت‪ :‬مردم باید بدانند در این‬ ‫شــرایط خروج انها از منزل بــه معنای قرار‬ ‫گرفتن در معرض ابتال به ویروس جهش یافته‬ ‫است به همین دلیل توصیه می شود شهروندان‬ ‫جز برای انجام امور ضروری و حضور در محل‬ ‫کار از منزل خارج نشوند‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬از فردا کارمندان ادارات غیر‬ ‫ضروری در شهرســتان های قرمز با یک سوم‬ ‫ظرفیت و در شهرســتان های نارنجی استان‬ ‫نیــز با نیمی از ظرفیــت در محل کار حاضر‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫بابایــی گفت‪ :‬از شــهروندان درخواســت‬ ‫می شــود استفاده از ماســک‪ ،‬رعایت فاصله اجتماعی‪،‬‬ ‫حفظ بهداشــت دســت و عدم حضــور در جمع های‬ ‫خانوادگی و مکان های عمومی را جدی بگیرند چون در‬ ‫بیمارستان ها شاهد فوت جوانان کم سن و سالی هستیم‬ ‫که بدون هیچ بیماری زمینه ای نتوانســته اند در مقابل‬ ‫کرونا مقاومت کنند‪.‬‬ ‫تاکنون به ‪ ۷‬تا ‪ ۹‬هزار نفر در البرز واکسن کرونا تزریق شده است‬ ‫سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در البرز در پاسخ‬ ‫به اینکه ایا گزینه قرنطینه استان در شرایط فعلی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به شــرایط خاص البرز‬ ‫قرنطینه کردن ان بعید به نظر می رسد‪.‬‬ ‫علیرضا سلیمانی در جمع خبرنگاران اظهار کرد‪:‬‬ ‫ورود البرز به موج چهارم کرونا با توجه به شــلوغی‬ ‫های اخرسال و مسافرت های نیمه اول و دوم عید‬ ‫دور از انتظار نبود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬وی ادامه داد‪ :‬با توجه به شرایط‬ ‫موجود‪ ،‬انتظار می رود تعداد بیماران بستری شده در‬ ‫استان طی دوهفته اینده به اوج خود برسد و این امر‬ ‫نتیجه مسافرت های نوروزی خواهد بود‪.‬‬ ‫این مسئول با اشاره به فشار کار و خستگی بیش‬ ‫از حد کادر بهداشــت و درمان گفــت‪ :‬با توجه به‬ ‫افزایش تعداد بیماران و حساسیت خدمات رسانی به‬ ‫موقع به انها‪ ،‬اغلب کارکنان کادر بهداشت و درمان حتی‬ ‫در زمان تحویل سال جدید هم مشغول به کار بودند و‬ ‫طی این مدت تعطیلی نداشتند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬با توجه به اینکه سخت تر شدن شرایط‬ ‫طی روزهای اتی حتمی اســت‪ ،‬از مردم درخواســت‬ ‫می شــود به هیچ عنوان میزبان کسانی که از مسافرت‬ ‫برگشته اند نباشند چون احتمال اینکه یکی از انها‬ ‫ناقل بیماری باشد زیاد است‪.‬‬ ‫ســلیمانی تاکید کرد‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬کسانی که‬ ‫مسافرت رفته اند باید تست کرونا بدهند و تا زمانی‬ ‫که نتیجه منفی را نگرفته اند ازحضور در محل کار‬ ‫خودداری کنند‪.‬‬ ‫سخنگوی ستاد کرونای البرز در پاسخ به اینکه ایا‬ ‫گزینه قرنطینه استان در شرایط فعلی وجود دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به شرایط خاص البرز قرنطینه کردن‬ ‫ان بعید به نظر می رسد‪.‬‬ ‫وی در پایان با اشــاره به میزان واکسن کرونایی‬ ‫که تا کنون با البرز تخصیص یافته‪،‬گفت‪ :‬ســهمیه‬ ‫البــرز در پارت اول بین ‪ ۷‬تا ‪ ۹‬هزار واکســن بوده‬ ‫که با اولویت کادر درمان و بیماران خاص و پرخطر‬ ‫تزریق شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پارت دوم واکســن کرونا نیز به زودی وارد‬ ‫اســتان شــده و به گروه های هدف اولویــت دار تزریق‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫داوطلبان واکسن کووپارس حتی دچار تب و بدن درد هم نشده اند‬ ‫محقق اصلی کارازمایی بالینی واکســن رازی کوو‬ ‫پارس با اشــاره به تزریق دوز اول این واکسن تا پایان‬ ‫روز گذشــته به ‪ ۹۴‬داوطلب گفت‪ :‬تا این مرحله هیچ‬ ‫عارضه مهمی کــه نیاز به‬ ‫مداخله یــا متوقف کننده‬ ‫مطالعه باشــد‪ ،‬مشــاهده‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫دکتــر ســعید کالنتری‬ ‫دربــاره اخریــن وضعیت‬ ‫کارازمایی بالینی واکســن‬ ‫رازی کــوو پــارس گفت‪:‬‬ ‫از میــان داوطلبــان واجد‬ ‫شــرایط تــا کنــون ‪۹۴‬‬ ‫داوطلب واکســینه شده اند‬ ‫که از این تعداد ‪ ۱۸‬نفر دوز‬ ‫دوم واکسن را نیز دریافت‬ ‫کرده و تا پایان این فاز ‪۳۹‬‬ ‫داوطلب دیگر باید واکسینه‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫به گــزارش ایســنا‪ ،‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬تــا این مرحله‬ ‫هیچ گونه عارضه مهمی که‬ ‫نیاز به مداخله یا متوقف کننده مطالعه باشد‪ ،‬مشاهده‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫محقق اصلی کارازمایی بالینی واکســن رازی کوو‬ ‫پارس تصریح کــرد‪ :‬نتایج مطالعه تا این جا نشــان‬ ‫می دهد واکســن کم عارضه یا بی عارضه ای است و‬ ‫داوطلبان حتی با عالئمی مانند تب و بدن درد اذیت‬ ‫نخواهند شد‪.‬‬ ‫کالنتری همچنین یاداور شد‪ :‬در این مطالعه چون‬ ‫به صورت دوســوکور است‪ ،‬تعدادی از افراد ادجوانت‬ ‫(واکسن نما) و تعدادی هم واکسن با دوزهای ‪۱۰ ،۵‬‬ ‫و ‪ ۲۰‬میکروگــرم در میکرولیتر دریافت کرده اند که‬ ‫در این مرحله قابل تشــخیص نیست و در پایان فاز‬ ‫مطالعاتی پس از جمع اوری کامل اطالعات می توان‬ ‫تعداد دقیق دریافت کنندگان واکســن را مشــخص‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی در مــورد زمان پایان فاز نخســت کارازمایی‬ ‫بالینی واکسن رازی کوو پارس هم گفت‪ :‬پیش بینی‬ ‫می شــود واکسیناســیون ‪ ۱۳۳‬داوطلب فــاز اول تا‬ ‫هفتــه اتی پایان یابد اما تجزیــه و تحلیل داده های‬ ‫این فاز‪ ۳۵ ،‬روز پس از اخرین داوطلبی که واکســن‬ ‫اول را دریافت می کند‪ ،‬انجام می شود بنابراین اواخر‬ ‫اردیبهشــت ماه‪ ،‬فاز اول به طــور کامل به پایان می‬ ‫رسد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نیمی از کارمندان در البرز سر‬ ‫کارحاضرمی شوند‬ ‫معاون سیاسی استانداری البرز گفت‪ ۵۰ :‬درصد کارمندان در‬ ‫شهرستان های با وضعیت نارنجی در محل کار حاضر می شوند‪.‬‬ ‫نورمحمد فردی در جمع خبرنگاران با اشاره به اخرین اعالم‬ ‫ستاد کرونای کشور در خصوص وضعیت کرونایی البرز‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬پنج شهرستان استان البرز در وضعیت نارنجی قرار دارند و‬ ‫فقط اشتهارد و طالقان زرد هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬وی با اشاره به اینکه محدودیت های قبلی‬ ‫در شهرســتان های نارنجی مجددا اعمال شده‪ ،‬افزود‪ :‬در این‬ ‫شهرســتان ها‪ ۵۰‬درصد کارمندان ادارات در محل کار حضور‬ ‫دارند و در ادارات ضروری‪ ،‬کارمندان با دو سوم ظرفیت موجود‬ ‫حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬منع تردد وسایط نقلیه نیز از ساعت ‪ ۱۰‬شب تا‬ ‫‪ ۳‬صبح به قوت خود باقی است ‪.‬‬ ‫این مسئول گفت‪ :‬شرایط فعلی ناشی از کاهش میزان رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی از سوی مردم است به طوری که وضعیت‬ ‫رعایــت پروتکل ها از ‪ ۸۰‬درصد بــه ‪ ۵۰‬درصد کاهش یافته و‬ ‫علیرغم هشدارها‪ ،‬مسافرت های ایام عید موجب افزایش شیوع‬ ‫کرونا شده است‪.‬‬ ‫عیدی ‪ ۴‬میلیارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون‬ ‫تومانی حامیان به ایتام البرزی‬ ‫مدیر کل کمیته امداد البرز گفت‪ :‬در استانه سال نو به همت‬ ‫حامیــان البرزی مبلــغ چهار میلیــارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون تومان‬ ‫به حساب ‪ ۴۷۰۰‬یتیم و فرزند واریز شد‪.‬‬ ‫محمد محمدی فرد در گفت و گو با ایســنا‪ ،‬با اشاره به اینکه‬ ‫در حــال حاضر ‪ ۳۵۰۰۰‬حامی حمایــت ‪ ۱۵۰۰‬یتیم و ‪۳۲۰۰‬‬ ‫فرزند محسنین را بر عهده دارند گفت‪ :‬حامیان طرح اکرام ایتام‬ ‫و محسنین البرزی مبلغ چهار میلیارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون تومان به‬ ‫‪ ۴۷۰۰‬فرزند معنوی خود عیدی دادند‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکه عیــدی حامیان در قالب واریز مســتقیم‬ ‫به حســاب فرزندان و یا اهــداء کاال بوده گفت‪ :‬با توجه به مبلغ‬ ‫واریزی حامیان‪ ،‬به طور میانگین مبلغ یک میلیون تومان از طریق‬ ‫کارت های عضو شتاب به طور مستقیم به حساب هر فرزند معنوی‬ ‫واریز شده است‪.‬‬ ‫محمدی فرد با تاکید بر اجرای پویش «ایران مهربان» اضافه‬ ‫کرد‪ :‬بهبود وضعیت معیشــتی و مرتفع نمودن نیازمندی ها و‬ ‫مشکالت خانواده های ایتام و فرزندان محسنین تحت حمایت‬ ‫کمیته امداد با جذب حامیــان جدید از دیگر اهداف این طرح‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیته امــداد البرز موفقیت این نهــاد در اجرای‬ ‫برنامه هــای محرومیت زدایــی را درگرو مشــارکت و همکاری‬ ‫بیش ازپیش خیران دانســت و یاداور شد‪ :‬مردم البرز در صورت‬ ‫تمایل می توانند در طول ســال با حضور در واحد طرح اکرام و‬ ‫محسنین مســتقر در اداره کل کمیته امداد البرز و دفاتر امداد‬ ‫امــام (ره) شــهرهای البرز و همچنین تماس با شــماره تلفن‬ ‫‪ ۳۲۸۰۱۰۷۱‬فرزنــدان معنوی خــود را انتخاب و در این طرح‬ ‫خداپسندانه شرکت کنند‪.‬‬ ‫ورود سازمان استاندارد به استاندارد‬ ‫سازی شرکت های دانش بنیان‬ ‫مدیر کل اســتاندارد البرز از تاییــد دو پرونده در کمیته‬ ‫ارزیابی عالمت دانش بنیان خبر داد‪.‬‬ ‫فتانه شکرالهی در گفت و گو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به تازگی‬ ‫دو شرکت دانش بنیان استان در کمیته ارزیابی دانش بنیان‬ ‫موفق به دریافت تاییده شده اند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا ورود ســازمان ملــی اســتاندارد به‬ ‫استانداردسازی شرکت های دانش بنیان‪ ،‬تحوالت اساسی در‬ ‫حوزه محصوالت دانش بنیان رقم خواهد خورد‪.‬‬ ‫دبیر شورای اســتاندارد استان البرز گفت‪ :‬استاندارد البرز‬ ‫اماده همکاری با شــرکت های دانش بنیان استان در جهت‬ ‫استانداردسازی محصوالت انها است‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪@asralborz‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال سوم‬ ‫خبر‬ ‫صاحب خانه هاامسالهمحق‬ ‫جواب کردن مستاجران را‬ ‫ندارند‬ ‫معــاون بازافرینــی شــهری و مســکن اداره کل راه و‬ ‫شهرســازی البرز گفت‪ :‬هر فردی که اجــاره نامه اش تمام‬ ‫شده باشد با درصدی که اعالم خواهد شد مجدد اجاره نامه‬ ‫خود را تمدید خواهــد کرد و نیازی به جابه جایی نخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫محمدرضــا صفایی فــر در جمع خبرنگاران با اشــاره به‬ ‫اینکه ثبت نام در ســامانه اســکان و امالک کشور از فردا‬ ‫( ‪ ۱۹‬فروردین) اغاز می شــود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬صاحبان امالک‬ ‫و مســتاجرین دو ماه فرصــت دارند کــه اطالعات منزل‬ ‫مسکونی خود را در این سامانه ثبت کنند‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬وی ادامه داد‪ :‬سرپرســتان خانوار با‬ ‫مراجعه به این ســامانه باید با دقت‪ ،‬به طور کامل و صحیح‬ ‫به ســواالت مندرج پاســخ و اطالعات مورد نیاز را تکمیل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به هدف راه اندازی این سامانه گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه وجود واحدهای مسکونی خالی طی سال های اخیر‬ ‫باعــث ایجاد عدم توازن در عرضه و تقاضای مســکن و باال‬ ‫رفتن قیمت فروش و اجاره واحدهای مســکونی شده‪ ،‬این‬ ‫سامانه جهت شناسایی این واحدها راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫این مســئول اضافــه کرد‪ :‬پس از پایــان مهلت دو ماهه‬ ‫ثبت نام‪ ،‬پایش اطالعات ارســالی جهت بررســی وضعیت‬ ‫واحدهای مسکونی در استان های مختلف اغاز می شود‪.‬‬ ‫صفایی فر در ادامه با اشــاره به اینکه طبق مصوبه دولت‪،‬‬ ‫مالکان امســال هم نمی توانند مســتاجرین خود را جواب‬ ‫کنند‪ ،‬گفت‪ :‬مصوبه ســتاد مبارزه با کرونــا درباره تمدید‬ ‫قراردادهای اجاره تا ســه ماه پس از اتمام کرونا اعالم شده‬ ‫است‪ ،‬بنابراین امسال هم این مصوبه اجرایی می شود‪.‬‬ ‫معاون اداره کل راه و شهرســازی البــرز توضیح داد‪ :‬در‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬و تا سه ماه بعد از اعالم پایان رسمی کرونا در‬ ‫کشور‪ ،‬این مصوبه مالک عمل خواهد بود‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬هر فردی که اجاره نامه اش تمام شــده‬ ‫باشد با درصدی که اعالم خواهد شد مجدد اجاره نامه خود‬ ‫را تمدیــد خواهد کرد و نیازی به جابه جایی نخواهد بود‪.‬‬ ‫جمع اوری ‪ ۶۶۶‬نمونه خون بند‬ ‫ناف در البرز‬ ‫مســئول دفتر نمایندگی بانک خون بندناف رویان البرز‬ ‫گفت‪ :‬خون بندناف سرشــار از سلول های بنیادی است که‬ ‫در درمــان بیماری های صعب العالج نظیر ســرطان خون‬ ‫موثر است و دیابت‪ ،‬فلج مغزی اطفال‪ ،‬اوتیسم‪ ،‬اسیب های‬ ‫چشمی و نخاعی با این سلول ها قابلیت درمان دارند‪.‬‬ ‫ســمیرا پورعنقــا در گفــت و گو با ایســنا‪ ،‬در خصوص‬ ‫عملکــرد دفتر بانک خون بند ناف رویــان در البرز‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نمایندگی بانک خون بندناف رویان در استان البرز در سال‬ ‫‪ ۹۹‬نسبت به سال گذشته رشد ‪ ۴۶‬درصدی تعداد قرارداد‬ ‫را به خود اختصاص داد و تعداد ‪ ۶۶۶‬نمونه فریز شــده را‬ ‫به ثبت رساند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این نمایندگی در اســفند ماه ‪ ۹۹‬بیشــترین‬ ‫قــرارداد منعقده را در کل ادوار گذشــته داشــته اســت‪.‬‬ ‫همچنین از لحاظ تعداد قرارداد جــزو ‪ ۱۰‬نمایندگی برتر‬ ‫شرکت فناوری بن یاخته های رویان انتخاب شد‪.‬‬ ‫پورعنقــا در خصوص اهمیت ذخیره خــون بند ناف هم‬ ‫گفت‪ :‬خون بندناف سرشــار از سلول های بنیادی است که‬ ‫در درمــان بیماری های صعب العالج نظیر ســرطان خون‬ ‫موثر است و دیابت‪ ،‬فلج مغزی اطفال‪ ،‬اوتیسم‪ ،‬اسیب های‬ ‫چشمی و نخاعی با این سلول ها قابلیت درمان دارند‪.‬‬ ‫وی در پایــان اعــام کــرد‪ :‬متقاضیــان می توانند برای‬ ‫اطالعات بیشــتر به ســایت ‪ www.rsct.ir‬یا به ادرس‬ ‫دفتر نمایندگی استان البرز واقع در میدان سپاه روبه روی‬ ‫مخابرات برج طاق کســری طبقه هشتم مراجعه کنند یا با‬ ‫شماره تماس ‪ ۰۲۶۳۴۴۸۷۵۵۵‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫شماره ‪41‬‬ ‫هفته سوم‬ ‫‪ 19‬فروردین ‪1400‬‬ ‫استـــان‬ ‫گازرسانی الربز درحال گذر از کوهستان و ورود به چرخه تولید‬ ‫کارکنان تالشگر شرکت گاز استان‬ ‫پرجمعیت البرز طی هشــت سال‬ ‫گذشــته میزان پوشــش جمعیتی‬ ‫شــبکه گاز اســتان را از حدود ‪۹۵‬‬ ‫درصد در ســال ‪ ۹۲‬بــه باالی ‪۹۹‬‬ ‫درصد در زمان کنونی رساندند ضمن‬ ‫انکه اکنون گازرسانی البرز همزمان‬ ‫با تکمیل اخرین حلقه ها در مناطق‬ ‫کوهستانی وارد مرحله پشتیبانی از‬ ‫تولید شده است‪.‬‬ ‫با اینکه توســعه مناطق شــهری‬ ‫و برخی روســتاهای اســتان البرز‬ ‫به ســبب مهاجرت ها و ســاخت‬ ‫وسازهای گســترده ‪ ،‬روند شتابانی‬ ‫دارد اما مجموعه شرکت گاز استان‬ ‫در دولــت تدبیر و امید توانســته با‬ ‫مهندســی و برنامه ریزی مناسب ‪،‬‬ ‫پروژه ها را یکــی پس از دیگری به‬ ‫سرانجام برساند و شبکه گازرسانی‬ ‫را به مناطق صعب العبور کوهستانی‬ ‫مانند طالقان و بخش اسارا برساند‪.‬‬ ‫استان البرز با جمعیتی حدود سه میلیون نفر و گستره‬ ‫جغرافیایی پنج هزار و‪ ۸۰۰‬کیلومتر مربع تا پیش از دهه‬ ‫‪ ۵۰‬جمعیت ان حدود ‪ ۳۰۰‬هزار نفر براورد شده است‬ ‫؛ در این میان شــهرکرج که امروز به عنوان چهارمین‬ ‫کالنشهر کشور شناخته می شود در گذشته دارای یک‬ ‫مرکزیت شــهری کوچک و تعدادی روستای پیرامونی‬ ‫بوده اســت که با اهنگ مهاجرت ها از دهه ‪ ۵۰‬به بعد‬ ‫‪ ،‬گســتره شهری با بلعیدن روســتاها پا را از مرزهای‬ ‫کشاورزی و باغی منطقه فراتر گذاشت‪.‬‬ ‫این روند شتابان مهاجرتی سبب شد تا کرج به یکباره‬ ‫جمعیتی بیش از ‪ ۲‬میلیون نفر از اوایل دهه ‪ ۹۰‬به بعد‬ ‫داشــته باشــد و از دل ان یک شهرستان جدید به نام‬ ‫فردیس متولد شود‪.‬‬ ‫ساخت و ســازهای کرج در سه شــکل انبوه سازی‬ ‫‪ ،‬تعاونی ها و بناهای غیرمجاز یا ســکونتگاه های غیر‬ ‫رسمی دشت و دامن این منطقه را به هم متصل کرده‬ ‫و سیمای شــهری متفاوت و گسترده ای در منطقه به‬ ‫وجود اورده است‪.‬‬ ‫این مهاجرت ها حتی شمار ساکنان برخی روستاهای‬ ‫اســتان را از جمعیت تعریف شده برای مناطق شهری‬ ‫فراتر برده و برخی روســتاها بــاالی ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬هزار نفر‬ ‫جمعیت دارند که هریک بالقوه یک شــهر به نسبت‬ ‫بزرگ محسوب می شوند‪.‬‬ ‫ملک اباد ‪ ،‬مهدی اباد و صفراباد از توابع شهرستان‬ ‫تازه تاسیس چهارباغ و تعدادی از روستاهای شهرستان‬ ‫ساوجبالغ در واقع دارای گستردگی و فراوانی جمعیت و‬ ‫منطقه مسکونی شده اند که هریک از انها باید به عنوان‬ ‫یک شهر مستقل معرفی شوند‪.‬‬ ‫با این اوصاف انچه در این میان برای مسووالن دست‬ ‫اندرکاران دستگاه های اجرایی البرز از جمله شرکت گاز‬ ‫سخت و دشوار به نظر می رسد مدیریت طرح ها برای‬ ‫پاسخگویی به نیازهای جمعیتی استان است که هر روز‬ ‫شمار انها از زیرساخت ها سبقت می گیرد و باید با تمام‬ ‫تالش ضمن تامین نیازهای کنونی برای افزایش بیشتر‬ ‫جمعیت ‪ ،‬پیش بینی الزم را داشت‪.‬‬ ‫در این میان انچه ســبب شــده بود تا دستگاه های‬ ‫اجرایــی اســتان البــرز از جمله شــرکت گاز در دهه‬ ‫های گذشــته کمتر توفیق خدمات رسانی به مناطق‬ ‫کوهستانی استان مانند شهرستان طالقان و بخش اسارا‬ ‫داشته باشند ‪ ،‬توسعه شتابان پروژه های مسکونی قانونی‬ ‫و غیر مجاز در دشت های استان بوده که عمده فعالیت‬ ‫های زیر ساختی در این مناطق متمرکز شده است‪.‬‬ ‫در این میان شــرکت گاز اســتان البرز با حمایت و‬ ‫پشــتیبانی دولت تدبیر و امید در هشت سال گذشته‬ ‫کارنامه درخشــانی در عرصه خدمات رســانی داشته‬ ‫که افــزون بر تامین نیاز پروژه هــای بیش از ‪ ۸۰‬هزار‬ ‫واحد مســکن مهر ‪ ،‬ده ها واحد مســکونی انبوه سازان‬ ‫و ســکونتگاه های غیر رسمی ‪ ،‬شعله های گاز را بر بام‬ ‫البرز روشن کرد‪.‬‬ ‫اوردن مناطق کوهستانی البرز به متن برنامه‬ ‫گازرسانی‬ ‫شهرستان کوهستانی و سردسیر طالقان با جمعیت‬ ‫شناور حدود یکصد هزارنفری و داشتن یک شهر و بیش‬ ‫از ‪ ۶۰‬روســتا از جمله مناطقی بود که ســاکنان سال‬ ‫ها برخورداری از شــبکه گاز طبیعــی را در دولت های‬ ‫گذشته مطالبه کردند اما این مطالبه درست در زمانی‬ ‫که وضعیت اعتباری کشور مناسب نبود‪ ،‬محق شد‪.‬‬ ‫سرانجام با اهتمام دولت تدبیر و امید و تالش شبانه‬ ‫روزی و بی وقفه کارکنان شرکت گاز استان البرز مشعل‬ ‫گاز در زمستان سال ‪ ۱۳۹۳‬روشن شد و افزون بر شهر‬ ‫طالقان شــبکه گاز به سمت روستاهای منطقه توسعه‬ ‫پیدا کرد‪.‬‬ ‫اکنون گازرســانی به حدود ‪ ۴۰‬روستای شهرستان‬ ‫طالقان در دست اجرا بوده یا مراحل تکمیلی می گذارند‪.‬‬ ‫همچنین بخش اســارا واقع در حاشیه جاده کرج ‪-‬‬ ‫چالوس با جمعیتی حدود ‪ ۵۵‬هزار نفر و ‪ ۵۰‬روستا‪ ،‬دیگر‬ ‫منطقه کوهستانی البرز است که با اهتمام دولت در سال‬ ‫های اخیر شــبکه گاز با عبور از ارتفاعات صعب العبور‬ ‫البرز به سمت مناطق شهری و روستایی ان توسعه پیدا‬ ‫کــرده و اکنون طرح گازرســانی این بخش در مرحله‬ ‫تکمیلی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫طرح های گازرسانی هشت ساله دولت در البرز‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان البرز می گوید‪ :‬با همت‬ ‫انقالبی و جهادی اکنون این استان سه میلیون نفری به‬ ‫لحاظ گازرسانی در مرز سبزینگی قرار دارد ‪.‬‬ ‫حسین تقی نژاد ادامه داد ‪ :‬تا قبل از سال ‪ ۹۲‬تعداد‬ ‫‪ ۱۵‬شــهر و ‪ ۱۱۵‬روستای استان به شبکه گاز طبیعی‬ ‫متصل بودند که طی هشت سال گذشته با گازرسانی به‬ ‫شهرستان کوهستانی طالقان تعداد شهرهای دارای گاز‬ ‫استان به ‪ ۱۶‬شهر رسید‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در دولت تدبیر و امید ‪ ۴۴‬روســتای‬ ‫اســتان البرز زیر پوشش خدمات گازرسانی قرار گرفته‬ ‫اند که شمار انها امسال به بیش از ‪ ۸۰‬روستا می رسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان البرز بیان داشت‪ :‬قبل‬ ‫از پیروزی انقالب کمتر از پنج درصد جمعیت شــهری‬ ‫و روســتایی البرز از نعمت گاز طبیعی بهره مند بودند‪،‬‬ ‫مضاف اینکه جمعیت پیش از پیروزی انقالب در حوزه‬ ‫جغرافیایی استان البرز کمتر از ‪ ۳۰۰‬هزار نفر بوده است ‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پس از پیروزی انقالب اسالمی تاکنون‬ ‫با وجود چند برابر شدن جمعیت البرز‪ ،‬میزان خدمات‬ ‫رسانی در این بخش خیره کننده است‪.‬‬ ‫‪ ۹۹.۹‬درصد جمعیت شــهری تحت پوشــش‬ ‫شرکت گاز‬ ‫مدیرعامل شرکت استان البرز بیان داشت ‪ :‬اکنون به‬ ‫همت واالی تالشــگران عرصه گازرسانی ‪ ۹۹.۹ ،‬درصد‬ ‫جمعیت شــهری و ‪ ۸۶‬درصد جمعیت روستایی استان‬ ‫تحت پوشش شبکه گاز طبیعی قرار دارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد ‪ :‬از مجموع ‪ ۱۷‬شــهر اســتان البرز ‪۱۶‬‬ ‫شهر شــامل کرج ‪ ،‬گرمدره ‪ ،‬فردیس ‪ ،‬مشکین دشت‪،‬‬ ‫محمدشــهر‪ ،‬کمالشهر‪ ،‬ماهدشت ‪ ،‬اشــتهارد‪ ،‬نظراباد‪،‬‬ ‫کوهسار‪ ،‬هشتگرد‪ ،‬شهرجدید هشتگرد‪ ،‬گلسار‪ ،‬تنکمان‪،‬‬ ‫چهارباغ و طالقان از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان البرز بیان داشت ‪ :‬اکنون‬ ‫فقط شهر کم جمعیت اسارا واقع در حاشیه جاده کرج‬ ‫– چالوس فاقد گاز طبیعی بوده که در اینده نزدیک این‬ ‫شهر و روستاهای تابعه ان به شبکه سراسری گاز کشور‬ ‫خواهند پیوست‪.‬‬ ‫تقی نژاد گفت ‪ :‬اســتان البرز دارای ‪۲۸۸‬روستا بوده‬ ‫که تاکنون ‪ ۱۶۵‬روستای پرجمعیت انها زیر پوشش گاز‬ ‫طبیعی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫جمعیت روستایی اســتان البرز حدود ‪ ۱۶۰‬هزار نفر‬ ‫اســت که ‪ ۸۶‬درصد این جمعیت از نعمت گاز طبیعی‬ ‫برخوردار شده اند‪.‬‬ ‫تقی نژاد بیان داشت‪ :‬بیشتر جمعیت مناطق روستایی‬ ‫اســتان در زمان حاضر تحت پوشش شبکه گازرسانی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز اســتان البرز گفت ‪ :‬اکنون ‪۲‬‬ ‫شهرستان اشتهارد و فردیس با تکمیل شبکه گازرسانی‬ ‫در مناطق شــهری و روستایی جزو مناطق سبز کشور‬ ‫محسوب می شوند‪.‬‬ ‫تقی نژاد اظهار داشــت‪ :‬در زمان حاضر نیز گازرسانی‬ ‫به ‪ ۴۰‬روســتا در طالقان‪ ،‬هشت روستا در بخش اسارا‬ ‫واقع در جاده کرج ‪ -‬چالوس‪ ،‬چهار روستا در شهرستان‬ ‫ساوجبالغ و چهار روستا در نظراباد در حال انجام است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه طول شــبکه توزیع گاز استان البرز‬ ‫بیش از ‪ ۶‬هزار کیلومتر اســت ‪،‬افزود‪ :‬ساالنه حدود ‪۴۰‬‬ ‫هزار مشترک جدید در این استان تحت پوشش شرکت‬ ‫گاز قرار می گیرند‪.‬‬ ‫تقی نژاد گفت‪ :‬ســاالنه ‪ ۶‬میلیارد مترمکعب گاز در‬ ‫البرز مصرف می شود که ‪ ۵۰‬درصدان دربخش خانگی‬ ‫و ‪ ۵۰‬درصد دیگر در سایر بخش ها از جمله صنعت و‬ ‫نیروگاهی است‪.‬‬ ‫ورود گازرسانی البرز به مرحله اقتصادی و ارزش‬ ‫افزوده‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز البرز اظهار داشت‪ :‬اکنون ‪۹۰۴‬‬ ‫واحد تولیدی و صنعتی زیر پوشش شرکت گاز البرز قرار‬ ‫دارند که بخش عمده انها در دولت تدبیر و امید به شبکه‬ ‫گاز طبیعی پیوسته اند ضمن انکه نیروگاه منتظر قائم‬ ‫فردیس نیز برای خالصی از الودگی هوا نوع سوخت ان‬ ‫به گازی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬اجرایی شدن خط انتقال گاز بوئین‬ ‫زهرا به کرج طی ســه ســال اخیر ‪ ،‬افزون بر تامین‬ ‫ســوخت مورد نیاز صنایع ‪ ،‬گازرســانی البرز را وارد فاز‬ ‫اقتصادی و ارزش افزوده خواهد کرد‪.‬‬ ‫تقی نژاد گفت ‪ :‬شرکت گاز استان البرز در کنار تامین‬ ‫گاز روســتاهای باقیمانده و مناطق مسکونی و تجاری ‪،‬‬ ‫گازرسانی را به سمت مراکز صنعتی هدایت می کند که‬ ‫افزون بر تامین ســوخت پایدار‪ ،‬کاهش الودگی محیط‬ ‫زیست‪،‬تحولی در اقتصاد و تولید استان به وجود می اید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شــبکه انتقال بویین زهرا ‪ -‬کرج به طول‬ ‫‪ ۶۰‬کیلومتر در در ‪ ۲‬فاز در حال انجام اســت که طبق‬ ‫برنامه زمان بندی قرار اســت امسال مورد بهره برداری‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫با تکمیل این پروژه افزون بر تامین گاز مصارف خانگی‬ ‫استان‪ ،‬شهرک های صنعتی امید البرز‪ ،‬نجم اباد‪ ،‬منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی پیام‪ ،‬شــهرک صنعتی کوثر‪ ۲۵ ،‬شهرک‬ ‫گلخانه ای و بیش از ‪ ۲‬هزار واحد تولیدی صنعتی از گاز‬ ‫پایدار بهره مند خواهند شــد و تامین گاز استان تا ‪۵۰‬‬ ‫سال اینده تضمین می شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫اجتمـاعی‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪41‬‬ ‫هفته سوم‬ ‫‪ 19‬فروردین ‪1400‬‬ ‫صف های طوالنی مرغ کمتر اما روغن جامد‬ ‫همچنان کمیاب است‬ ‫رییس اتاق اصناف مرکز البرز گفت‪ :‬در روزهای اول‬ ‫امسال با کمبود مرغ مواجه بودیم که با افزایش سهمیه‬ ‫البرز شــاهد کاهش صفوف طوالنی و متعادل شــدن‬ ‫وضعیت هستیم‪.‬‬ ‫بهــروز حصــاری در گفت و گو با ایســنا با اشــاره‬ ‫بــه وضعیت فعالیــت صنوف در البرز اظهــار کرد‪ :‬در‬ ‫شهرستان های قرمز استان تنها مشاغل رسته یک که‬ ‫قبال اطالع رســانی شــده اجازه فعالیت دارند و مابقی‬ ‫صنوف ملزم به تعطیلی هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در حال حاضر به جز شهرستان طالقان‬ ‫که در وضعیت نارنجی و شهرســتان اشــتهارد که در‬ ‫وضعیت زرد قرار دارند‪ ،‬وضعیت مابقی شهرســتان ها‬ ‫قرمز است‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬در شهرستان های طالقان و اشتهارد‬ ‫هم مشاغل رسته یک و دو اجاره فعالیت دارند و سایر‬ ‫صنوف باید تعطیل کنند‪.‬‬ ‫این مسئول با بیان اینکه اعمال این محدودیت ها تا‬ ‫اطالع ثانوی و بهتر شــدن شرایط شیوع ویروس ادامه‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬درست است که این تعطیلی ها اسیب جدی‬ ‫به صنوف وارد می کند ولی حفظ سالمت و جان مردم‬ ‫از هر چیز مهمتر است بنابراین در شرایط فعلی چار ای‬ ‫جز اعمال محدودیت نداریم‪.‬‬ ‫حصاری تاکید کرد‪ :‬ابالغ تعطیلی صنوف رسته ‪۲،۳‬‬ ‫و ‪ ۴‬امروز به اتحادیه های مربوطه ارســال می شــود و‬ ‫اتحادیه ها موظف به اطالع رسانی به زیرمجموعه خود‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬ممکن اســت اطالع رسانی تعطیلی‬ ‫صنوف امروز به طور کامل انجام نشــود ولی از فردا با‬ ‫متخلفان برخورد جدی می شود و هیچ عذری پذیرفته‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫رییس اتاق اصناف مرکز البــرز در ادامه به وضعیت‬ ‫تامین کاالهای اساسی در ماه رمضان اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫خوشبختانه با تمهیدات صورت گرفته هیچ مشکلی در‬ ‫تامین کاالهای اساســی مورد نیاز مردم در ماه مبارک‬ ‫رمضان وجود ندارد‪.‬‬ ‫حصاری اظهار کرد‪ :‬در روزهای اول امسال با کمبود‬ ‫مرغ مواجه بودیم که با افزایش ســهمیه البرز شــاهد‬ ‫کاهش صفوف طوالنی و متعادل شدن وضعیت هستیم‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به اینکه ایا مشکل تامین روغن نیز حل‬ ‫شــده‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر هیچ مشکلی در بازارهای‬ ‫اســتان در زمینه روغن خوراکی مایع و ســرخ کردنی‬ ‫وجود ندارد ولی هنوز در بحث روغن جامد کمبودهایی‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫ورشکستگی ‪ ۱۴۹‬تاالر و رستوران در کرج و بیکاری ‪ ۴‬هزار نفر‬ ‫رئیــس اتحادیه صنف تاالر و رســتوران داران کرج‬ ‫گفت‪ :‬از مجموع ‪ ۳۱۵‬واحد صنفی تاالر و رســتوران‬ ‫در کرج‪ ،‬حدود ‪ ۱۴۹‬واحد با اعالم ورشکستگی‪ ،‬از این‬ ‫شغل کناره گیری کرده اند ‪ .‬البته ان تعداد باقی مانده‬ ‫نیز تعطیل هســتند و با مشکالت عدیده مالی دست‬ ‫به گریبانند ‪.‬‬ ‫رضا سلطان محمدی گفت‪ :‬یکی از کسب و کارهای‬ ‫به شــدت اسیب دیده از کرونا‪ ،‬صنف تاالر و رستوران‬ ‫است که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬وی افــزود‪ :‬با شــیوع کرونا در‬ ‫کشورمان از اسفند ماه ســال ‪ ، ۹۸‬دستورالعمل هایی‬ ‫به جهت پیشــگیری از شــیوع این بیماری در سطح‬ ‫کشور اجرا شد که تمامی صنوف در گروه های مختلف‬ ‫توزیعی‪ ،‬تولیدی و خدماتی ملزم به رعایت و تبعیت از‬ ‫انها شدند ‪ .‬با گذشت زمان و با پیگیری هایی که توسط‬ ‫نمایندگان صنوف صورت گرفت‪ ،‬راهکارهای جدیدی‬ ‫در خصــوص فعالیت صنوف در نظر گرفته شــد که‬ ‫متعاقب ان بســیاری از کسب وکارها با رعایت ضوابط‬ ‫و پروتکل های خاص به چرخه کسب و کار بازگشتند و‬ ‫فعالیت خود را از سر گرفتند‪ .‬در این میان‪ ،‬پیگیری ها و‬ ‫درخواست نمایندگان صنف تاالر و رستوران بی پاسخ‬ ‫ماند و پیشنهادات صنف تاالر داران در خصوص فعالیت‬ ‫صنفی با رعایت ضوابط و شیوه نامه های بهداشتی راه‬ ‫به جایی نبرد ‪.‬‬ ‫ســلطان محمدی افزود‪ :‬بر اســاس اطالعاتی که تا‬ ‫مهرماه سال ‪ ۹۹‬جمع اوری کرده ایم‪ ،‬از مجموع ‪۳۱۵‬‬ ‫واحد صنفی تاالر و رستوران در کرج‪ ،‬حدود ‪ ۱۴۹‬واحد‬ ‫با اعالم ورشکستگی‪ ،‬از این شغل کناره گیری کرده اند‬ ‫‪ .‬البتــه ان تعداد باقی مانده نیز تعطیل هســتند و با‬ ‫مشکالت عدیده مالی دست به گریبانند ‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با احتساب کارکنان بیکار شده در تاالرها‬ ‫و رستوران های کرج که به طور تقریبی بالغ بر ‪۴۰۰۰‬‬ ‫نفر هستند‪ ،‬ابعاد بیشتری از خسارات وارد امده به این‬ ‫صنف اشکار خواهد شــد‪ .‬مشکالتی که شاید در نگاه‬ ‫نخســت به نظر نیاید اما در واکاوی دقیق تر موضوع‬ ‫رخ می نماید‪.‬‬ ‫سلطان محمدی افزود‪ :‬صاحبان تاالرها و رستوران ها‬ ‫از زمــان اجــرای محدودیت هــای اجتماعی منتظر‬ ‫دستورالعمل ستاد ملی مقابله با کرونا برای بازگشایی‬ ‫مجدد بودند‪ ،‬اما چنین دســتورالعملی هیچگاه صادر‬ ‫نشد‪ .‬ناگفته نماند که در دو مقطع زمانی بسیار کوتاه‪،‬‬ ‫مجــوز فعالیت تاالرها با پذیرش نیمی از ظرفیت تاالر‬ ‫صادر شد که طی ان زمان اندک عمال امکان برگزاری‬ ‫هیچ مراســمی در تاالرها میسر نبود و این بازگشایی‬ ‫کوتاه مــدت هیچ فایــده ای برای صنف تــاالرداران‬ ‫نداشــت‪ .‬نکته مبهم برای اعضای این صنف اینجاست‬ ‫که در میان تمام صنوفی که با رعایت شــیوه نامه های‬ ‫بهداشتی مجوز فعالیت مجدد گرفتند‪ ،‬چرا فقط برای‬ ‫صنف تاالر داران این مجوز صادر نشد‪ .‬در صورتی که‬ ‫متصدیان تاالرها به راحتی می توانستند شرایط بسیار‬ ‫ایده الی را برای برگزاری مراسم محدود در سالن های‬ ‫خود فراهم کنند و ضمن ارائه خدمات به مردم از بروز‬ ‫خســارات مالی فراوان و اخــراج کارکنان که خود به‬ ‫تنهایی تبعات منفی دیگری دارد ‪ ،‬نیز جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫بخش عمده اب رشب کرج از چاه تامین می شود‬ ‫مدیر ابفای کرج گفت‪ :‬متاسفانه سطح منابع اب های‬ ‫زیرزمینی موجود به دلیل رشــد جمعیت و به تبع ان‬ ‫افزایش مصرف به ســرعت در حال کاهش است و اگر‬ ‫قرار باشد سطح منابع اب های زیرزمینی به حد مطلوب‬ ‫برسد باید سه سال بارش پی در پی داشته باشیم‪.‬‬ ‫شــهرام حافظ در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه‬ ‫تمهیــدات الزم برای تامین اب مشــترکان کرجی در‬ ‫ماه های پیش رو اندیشیده شده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سال گذشته‬ ‫در کمالشهر سه حلقه چاه‪ ،‬در مهرشهر سه حلقه چاه‪،‬‬ ‫در ماهدشت دو حلقه چاه و در محمد شهر هم دو حلقه‬ ‫چاه برای تامین اب مشترکین اضافه شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تمام این چاه ها اماده هســتند که‬ ‫در فصل گرم سال بخشــی از اب مورد نیاز مشترکان‬ ‫شهرستان را تامین کنند‪ ،‬گفت‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬در روزهای‬ ‫پایانی ســال گذشته‪ ،‬بر اساس مجوز وزارت نیرو امکان‬ ‫استحصال حدود ‪ ۲۴۰‬لیتر در ثانیه از رودخانه کرج نیز‬ ‫فراهم امده و برحسب نیاز مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫این مسئول با بیان اینکه بخش عمده ای از اب مورد‬ ‫نیاز مشترکین کرجی از منابع زیرزمینی تامین می شود‪،‬‬ ‫اضافــه کرد‪ :‬بــا توجه به مهاجرپذیری بــاالی کرج‪ ،‬از‬ ‫‪7‬‬ ‫شــهروندان درخواست می شود در مصرف اب مدیریت‬ ‫داشته باشند و تصور نکنند این منابع نامحدود است‪.‬‬ ‫حافظ تاکید کرد‪ :‬متاســفانه ســطح منابع اب های‬ ‫زیرزمینی موجود به دلیل رشــد جمعیت و به تبع ان‬ ‫افزایش مصرف به ســرعت در حال کاهش است و اگر‬ ‫قرار باشد سطح منابع اب های زیرزمینی به حد مطلوب‬ ‫برسد باید سه سال بارش پی در پی داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه با اشــاره به وضعیت مصــرف اب در‬ ‫اسفندماه اضافه کرد‪ :‬طبق روال هر سال در اسفندماه به‬ ‫دلیل حساسیت مردم در انجام خانه تکانی شاهد افزایش‬ ‫‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬درصدی مصرف اب بودیم ولی از اول فرودین‬ ‫مجددا ارامش به شبکه ابفا بازگشت‪.‬‬ ‫مدیرابفای کرج گفت‪ :‬خوشبختانه ‪ ۱۲‬و ‪ ۱۳‬فروردین‬ ‫امسال علی رغم پیش بینی های صورت گرفته مبنی بر‬ ‫افزایش مصرف اب به واسطه بازگشت مسافران‪ ،‬با هیچ‬ ‫بحران و تنش ابی مواجه نشــدیم و این نشان دهنده‬ ‫مدیریت مصرف شهروندان در این روزها بوده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تدوین طرح پیشگیری از‬ ‫سرقت خودرو در کرج‬ ‫معــاون قضایــی‪ ،‬اجتماعــی و پیشــگیری از وقوع جرم‬ ‫دادگســتری کل البرز گفت‪ :‬سرقت خودرو‪ ،‬لوازم و محتویات‬ ‫داخل خودرو‪ ،‬از جرایم علیه اموال است که در مقایسه با سایر‬ ‫ســرقت ها‪ ،‬دارای فراوانی زیادی بــوده و نرخ باالی وقوع این‬ ‫جرم‪ ،‬احساس امنیت شهروندان را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫جعفر داراب خانی البرز گفت‪ :‬بــا توجه به ضرورت برنامه‬ ‫ریــزی و اقدام بــرای کنترل و کاهش جرایم بــه ویژه جرم‬ ‫ســرقت‪ ،‬انجام طرح تحقیقاتی پیشگیری از سرقت خودرو و‬ ‫وسایل داخلی ان در دستور کار این معاونت قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬وی افزود‪ :‬در گام نخســت با دعوت از‬ ‫نمایندگان ارشــد دســتگاه های مربوطه و تبادل اطالعات‪،‬‬ ‫وضعیت اســتان البرز در بروز و ظهور جرم ســرقت تحلیل و‬ ‫بررسی شــد و ســپس امار و اطالعات مربوط به این جرم‪،‬‬ ‫تجمیع و انالیز گردید‪.‬‬ ‫دبیر شــورای پیشگیری از وقوع جرم اســتان البرز گفت‪:‬‬ ‫طرح فوق شامل بیان مســاله‪ ،‬اسیب شناسی پدیده سرقت‬ ‫خودرو و وســایل داخلی ان و تقســیم وظایف دستگاه های‬ ‫اجرایی‪ ،‬انتظامی‪ ،‬نظامی و امنیتی و مراجع خدمات رســان‬ ‫برای پیشگیری از این جرم است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با دســتور رئیس کل دادگســتری استان البرز‪،‬‬ ‫طرح موصوف در اختیار مدیران دســتگاه های ذیربط برای‬ ‫بهــره برداری و اجرا قرار گرفته کــه نتایج اجرای ان متعاقباً‬ ‫اعالم می شود‪.‬‬ ‫این مقام قضایی خاطرنشــان کرد‪ :‬سرقت خودرو‪ ،‬لوازم و‬ ‫محتویــات داخل خودرو‪ ،‬از جرایم علیه اموال اســت که در‬ ‫مقایســه با سایر ســرقت ها‪ ،‬دارای فراوانی زیادی بوده و نرخ‬ ‫باالی وقوع این جرم‪ ،‬احســاس امنیت شهروندان را کاهش‬ ‫می دهد که اجرای طرح پیشگیری از سرقت خودرو و وسایل‬ ‫جدیت توسط‬ ‫داخلی ان‪ ،‬تا حصول نتیجه قطعی و نهایی‪ ،‬با ّ‬ ‫این معاونت پیگیری می شود‪.‬‬ ‫رایزنی بهزیستی برای تسهیل‬ ‫شرایط پرداخت وام به‬ ‫مددجویان‬ ‫مدیرکل بهزیســتی البرز گفت‪ :‬بهزیستی دخالتی در شرایطی که‬ ‫بانک ها برای پرداخت تسهیالت به مددجویان تعیین کرده اند ندارد‬ ‫ولی در حال رایزنی هســتیم که امکان ارائه تسهیالت با شرایط بهتر‬ ‫برای جامعه هدف را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫اســداهلل حیدری در گفت وگو با ایسنا اشاره به اینکه طرح تامین‬ ‫مســکن برای خانواده های مددجویانی که دارای دو معلول و بیشتر‬ ‫هستند امسال هم با جدیت پیگیری می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از سال ‪ ۸۸‬تا‬ ‫کنون ‪ ۳۷۰۰‬خانواده دارای دو معلول و یا بیشتر صاحب خانه شده اند‪.‬‬ ‫وی در پاســخ به اینکه چرا انتظار برخ از متقاضیان برای دریافت‬ ‫واحدهای مســکونی طوالنی شــده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بهزیستی اغلب پروژه‬ ‫جداگانه ای برای مددجویان خود تعریف نکرده و در هر پروژه ای چند‬ ‫واحــد را تحویل می گیرد به همین دلیل باید منتظر تکمیل ان ها از‬ ‫سوی پیمانکاران باشد‪.‬‬ ‫این مسئول اضافه کرد‪ :‬در حوزه مسکن برای خانواده های دو معلول‬ ‫به باال در حوزه شهری مبلغ ‪ ۱۴۰‬میلیون تومان و در حوزه روستایی‬ ‫مبلغ ‪ ۸۵‬میلیون تومان بالعوض با مشارکت بنیاد مستضعفان‪ ،‬ستاد‬ ‫اجرایی فرمان امام‪ ،‬سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن پرداخت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫حیدری با اشاره به اینکه تامین مسکن یکی از دغدغه های اصلی‬ ‫مددجویان بهزیستی اســت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬خانه دار شدن مددجویان‬ ‫اقدامی در راســتای توانمندسازی جامعه هدف و رفع نگرانی انها در‬ ‫خصوص پرداخت اجاره خانه و جابجایی سال به سال است‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به گالیه مددجویان‬ ‫بهزیستی در خصوص شرایط سخت پرداخت تسهیالت بانکی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بهزیستی دخالتی در شرایطی که بانک ها برای پرداخت تسهیالت به‬ ‫مددجویان تعیین کرده اند ندارد ولی در حال رایزنی هستیم که امکان‬ ‫ارائه تسهیالت با شرایط بهتر برای جامعه هدف را فراهم کنیم‪.‬‬ صفحه 7 ‫سال سوم‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫شماره ‪41‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫هفته سوم‬ ‫دبیر تحریریه و صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی‬ ‫‪ 19‬فروردین ‪1400‬‬ ‫چاپ‪ :‬کهن پذیرش اگهی‪09365129303 :‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪1442‬‬ ‫ادرس‪ :‬کرج‪ .‬چهارراه هفت تیر‪ .‬کوچه فدایی تلفن‪0935 422 50 24 :‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪ 1000‬تومان‬ ‫دانـســتـن حـــق مــــردم اســت‬ ‫‪8 Apr 2021‬‬ ‫‪Thursday‬‬ ‫جهشخدماترسانیبرقالبرزدرسایهتحریم‬ ‫استان البرز در بخش خدمات برق رسانی و توسعه صنعت‬ ‫برق طی هشت سال گذشته با نگاه ویژه دولت تدبیر و امید‬ ‫و تالش مهندسان و کارکنان فنی شرکت توزیع برق استان‬ ‫و صنایع مرتبط‪ ،‬جهش و توسعه مطلوبی در سایه تحریم و‬ ‫مشکالت مالی کشور داشته است‪.‬‬ ‫فعالیــت های برق البرز در چند بخش شــامل خدمات‬ ‫رسانی به مشترکان جدید شــهری و روستایی ‪ ،‬توسعه و‬ ‫نوســازی شبکه های انتقال و توزیع برق ‪ ،‬بسترسازی برای‬ ‫ایجاد انرژی های نوین مانند خورشیدی و ساخت قطعات و‬ ‫تجهیزات نیروگاهی خالصه می شود‪.‬‬ ‫با اینکه اســتان البرز به لحاظ جغرافیایی گستره ای به‬ ‫نسبت کوچک در مقایســه با تمام استان های کشور دارد‬ ‫اما به علت مهاجرت پذیری باال میزان خدمات رســانی ها‬ ‫از جمله در بخش برق و روشنایی در این استان باال است ‪.‬‬ ‫البرز با وسعتی حدود پنج هزارو ‪ ۸۰۰‬کیلومتر مربع طبق‬ ‫سرشماری ها جمعیت ان در اوایل دهه ‪ ۵۰‬شمسی حدود‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار نفر براورد شده است که از این دهه به بعد رشد‬ ‫شــتابان جمعیت و مهاجرت ها سبب شد تا جمعیت ان‬ ‫اکنون به بیش از سه میلیون نفر برسد‪.‬‬ ‫سرعت باالی جمعیت در البرز سبب شده تا خدمات زیر‬ ‫بنایی مانند برق رســانی به تناسب نیازها با سرعت باالیی‬ ‫انجام شود چرا که در غیر این صورت تجارب نشان داده که‬ ‫میزان استفاده غیر مجاز از شبکه های برق و اسیب به این‬ ‫شبکه ها روند افزایشی خواهد داشت‪.‬‬ ‫براین اســاس شرکت توزیع برق اســتان البرز در هشت‬ ‫سال گذشته اقدامات موثری برای تحت پوشش قرار دادن‬ ‫جمعیت در مناطق شهری و روستایی ‪ ،‬واحدهای مسکونی‬ ‫مهر و انبوه سازان و حتی سکونتگاه های غیررسمی داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫خدمات شرکت توزیع برق البرز در بخش نوسازی‬ ‫و توسعه‬ ‫برق رسانی به مناطق شهری و روستایی استان البرز باید‬ ‫به ‪ ۲‬بخش تقسیم شود ‪ ،‬بخش نخست نوسازی و بهسازی‬ ‫شــبکه های قدیمی که در این بخش نگهداری ‪ ،‬نوسازی‬ ‫شبکه ها و جایگزینی انها به عنوان فعالیت مستمر و ساالنه‬ ‫در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫به عنوان مثال طی ســال های گذشــته تاکنون یکی از‬ ‫معضالت و علل قطعی برق در مناطق شــهری و روستایی‬ ‫استان ‪ ،‬اسانی سرقت شبکه ها توسط سارقان بوده که سبب‬ ‫تکرار خاموشی ها در حاشیه ها و متن شهرها و روستاهای‬ ‫استان شده است‪.‬‬ ‫براین اساس نوسازی شبکه های برق و جایگزینی کابل‬ ‫های خودنگه دار با شــبکه های قدیمی از جمله اقداماتی‬ ‫اســت که از اواخر دهه ‪ ۸۰‬در این اســتان اغاز شــد و در‬ ‫دولت تدبیر و امید این پروژه با گستردگی و شدت بیشتری‬ ‫استمرار یافته است‪.‬‬ ‫بخش دیگر خدمات شــرکت توزیع برق اســتان ‪،‬تامین‬ ‫روشنایی و برق رسانی به روستاهای محروم‪ ،‬مسکن مهر و‬ ‫پروژه های انبوه سازی است که از دهه ‪ ۸۰‬به بعد این استان‬ ‫با حجم گسترده ای از این نوع ساخت و سازها مواجه بوده‬ ‫ضمن انکه حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیر رسمی هم‬ ‫از خدمات رسانی برق محروم نمانده اند‪.‬‬ ‫ســاخت حدود ‪ ۸۶‬هزار واحد مســکونی مهر و احداث‬ ‫نزدیک به یکصد هزار واحدمسکونی توسط انبوه سازان از‬ ‫دهه ‪ ۸۰‬به این طرف دراستان البرز ‪ ،‬همچنین اجرایی شدن‬ ‫‪ ۱۸‬هزار واحد طرح ملی مسکن نمونه های عینی از توسعه‬ ‫شــهری در این اســتان بوده که در این زمینه مسوولیت‬ ‫خدمات رسانی دستگاه های اجرایی از جمله شرکت توزیع‬ ‫برق البرز مضاعف شده است‪.‬‬ ‫تامین روشنایی این پروژه ها به طور قطع نیازمند اجرای‬ ‫طرح های زیرســاختی مانند توسعه شبکه های برق فشار‬ ‫قوی ‪ ،‬متوســط و ضعیف اســت که اجرای هریک از این‬ ‫بخش ها هزینه هنگفت و زمان بیشــتری از فعالیت کاری‬ ‫شرکت توزیع برق استان و وزارت نیرو را به خود اختصاص‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫پروژه های تامین برق البرز در دولت تدبیر و امید‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع برق استان البرز به عملکرد این‬ ‫شــرکت از سال ‪ ۹۲‬تا تاپایان ســال ‪ ۹۹‬پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫شمار مشترکان برق استان از یک میلیون و ‪ ۱۳‬هزارو ‪۴۰۴‬‬ ‫مشترک در سال ‪ ۹۱‬با ‪ ۳۸‬درصد افزایش اکنون به بیش از‬ ‫یک میلیون و‪ ۴۰۰‬مشترک رسیده است‪.‬‬ ‫بهنام بیات افزود‪ :‬این شــرکت توانسته طول شبکه برق‬ ‫فشــار متوسط هوایی و زمینی استان را از چهارهزارو ‪۴۹۳‬‬ ‫کیلومتر در ســال ‪ ۹۱‬به بیش از ‪ ۶‬هزار کیلومتر در زمان‬ ‫کنونی برساند‪.‬‬ ‫همچنین طول شبکه برق فشار ضعیف هوایی و زمینی‬ ‫استان البرز از پنج هزارو ‪ ۷۶۰‬کیلومتر در سال ‪ ۹۱‬به باالی‬ ‫هفت هزار متر در پایان سال ‪ ۹۹‬رسیده است‪.‬‬ ‫تعداد ترانس های هوایی و زمینی البرز از ‪ ۱۳‬هزار و ‪۲۶۵‬‬ ‫دستگاه در سال ‪ ۹۱‬به بیش از ‪ ۱۸‬هزار دستگاه در پایان‬ ‫سال ‪۹۹‬رسید‪.‬‬ ‫بیات گفت‪ :‬ظرفیت ترانسفورماتورهای هوایی و زمینی‬ ‫برق البرز از ســه میلیون و ‪ ۵۸۴‬هزارو ‪ ۲۸۲‬کیلوولت امپر‬ ‫در ســال ‪ ۹۱‬به حدود پنج میلیون کیلووات امپر افزایش‬ ‫یافته است ‪.‬‬ ‫پروژه های برق رسانی مسکن مهر البرز‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیع برق البرز اظهار داشــت که‬ ‫تا پایان ســال ‪ ۹۱‬تعداد ‪ ۴۷‬هزارو ‪ ۸۲۹‬انشــعاب برق به‬ ‫مشترکان مسکن مهر البرز فروخته شد که این رقم در پایان‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬با حدود ‪ ۸۳‬درصد افزایش به بیش از ‪ ۸۵‬هزار‬ ‫انشعاب رسیده است‪.‬‬ ‫تعداد انشعاب های نصب شده مسکن مهر البرز در سال‬ ‫‪ ۹۱‬حدود ‪ ۱۸‬هزارو ‪ ۲۰۰‬انشعاب بود که اکنون به ‪ ۵۵‬هزار‬ ‫انشعاب افزایش یافته است‪.‬‬ ‫طول شبکه برق فشار متوسط مسکن مهر البرز در سال‬ ‫‪ ۹۱‬حــدود ‪ ۷۹‬کیلومتر بود که اکنون بــه بیش از ‪۱۲۰‬‬ ‫کیلومتر رســیده ‪ ،‬همچنین طول شبکه برق فشار ضعیف‬ ‫مسکن مهر استان از ‪ ۸۰‬کیلومتر در سال ‪ ۹۱‬به بیش از از‬ ‫‪ ۲۴۰‬کیلومتر افزایش یافته است ‪.‬‬ ‫تعداد ترانسفور ماتور های مسکن مهر البرز در سال ‪۹۱‬‬ ‫حدود ‪ ۳۱۷‬دســتگاه با ظرفیت ‪ ۸۱‬مگاولت بود که شمار‬ ‫انهااکنون به بیش از ‪ ۷۰۰‬دستگاه رسیده است ‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت توزیع برق استان البرز با اشاره به طرح‬ ‫های پیشگیرانه از سرقت ها گفت‪ :‬طول شبکه کابل خودنگه‬ ‫دار اســتان البرز در سال ‪ ۹۱‬حدود ‪ ۲‬هزارو ‪ ۲۳۲‬کیلومتر‬ ‫بود که خرداد ماه سال ‪ ۹۹‬با ‪ ۷۹‬درصد افزایش به سه هزارو‬ ‫‪ ۹۹۴‬کیلومتر افزایش یافت‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬در بخش تبدیل انشعاب های غیر مجاز‬ ‫به مجاز در استان اقدامات گسترده ای انجام گرفته و بخش‬ ‫عمده این انشعاب ها به مجاز تبدیل شده است ‪.‬‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬بیش از هفت هزار انشعاب غیرمجاز برق در‬ ‫اســتان شناسایی شــد که منجر به احیای انرژی و وصول‬ ‫شده است ‪.‬‬ ‫احداث ‪ ۲‬پســت ‪ ۴۰۰‬کیلووات برق با همت دولت‬ ‫تدبیر و امید در البرز‬ ‫پســت ‪ ۴۰۰‬کیلووات به عنوان مرکز پشتیبانی و تامین‬ ‫برق البرز عملیات اجرایی ان از ســال ‪ ۹۸‬در باغستان کرج‬ ‫اغاز شده و اکنون در مرحله تکمیلی است ‪.‬‬ ‫البرز در کشــور تنها اســتانی بود که پســت برق ‪۴۰۰‬‬ ‫کیلوولت نداشت که با پیگیری های استانداری عملیاتی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫همچنین عملیات یک پســت دیگر ‪ ۴۰۰‬کیلووات برق‬ ‫سال ‪ ۹۹‬در جنوب البرز برای پشتیبانی از صنعت استان در‬ ‫دست ساخت و راه اندازی قرار گرفت ‪.‬‬ ‫به گفته استاندار البرز‪ ،‬راه اندازی مرکز پایش هوشمند‬ ‫برق در البرز از اقدامات بسیار خوب و روزامد در این استان‬ ‫اســت‪ ،‬اکنون بیش از ‪ ۶۰‬درصد کنتورهای برق اســتان‬ ‫هوشمند سازی شده و از راه دور قرائت می شود‪.‬‬ ‫عزیزاله شــهبازی گفت ‪ :‬جای خرسندی دارد که تولید‬ ‫و مصرف برق در اســتان در اوج پیــک مصرف نیز تعادل‬ ‫دارد ضمن انکه شــرکت توزیع برق استان مرزهای دانش‬ ‫را درنوردیده و مرکز پایش برق این استان پس از تهران در‬ ‫جایگاه دوم کشور قرار دارد‪.‬‬ ‫به کارگیری انرژی های نو در البرز‬ ‫استان البرز از حدود پنج سال پیش پروژه های متعددی با‬ ‫کمک بخش خصوصی در زمینه انرژی های نو و خورشیدی‬ ‫اغــاز کــرده و در این زمینه قراردادهایی با چند شــرکت‬ ‫خصوصی منعقد شده است‪.‬‬ ‫برخی از این پروژه ها در شهرستان های مختلف استان‬ ‫البرز به نتیجه رسیده و بخش دیگر در حال انجام است ‪.‬‬ ‫به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار البرز‬ ‫بیــش از ‪ ۴۸‬شــرکت متقاضی تولید انــرژی برق از پنل‬ ‫خورشیدی هستند که از این تعداد فعالیت ‪ ۱۸‬شرکت انها‬ ‫تائید شده است‪.‬‬ ‫جهانگیر شاهمرادی افزود‪ :‬اســتفاده از انرژی پاک می‬ ‫تواند نقش موثری در توسعه زیر ساخت های استان البرز‬ ‫بــرای به حرکت در اوردن چرخه تولید در شــهرک های‬ ‫صنعتی داشته باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد ‪ :‬سه سال پیش شورای برنامه ریزی توسعه‬ ‫استان مصوب کرد زمینی به مساحت ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۰۰‬هکتار‬ ‫برای راه اندازی پنل های خورشــیدی در دستور کار قرار‬ ‫گیرد که اختصاص این وسعت به انرژی پاک در کشور بی‬ ‫سابقه است‪.‬‬ ‫شاهمرادی گفت‪ ۱۵ :‬شرکت برای عقد قرارداد و تامین‬ ‫زمین به وســعت ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۰۰‬هکتار به اداره کل منابع‬ ‫طبیعی و ابخیزداری البرز معرفی شده اند که با راه اندازی‬ ‫پنل های خورشــیدی هر شرکت در مجموع ‪۲۷۵‬مگاوات‬ ‫برق تولید خواهد کرد‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتان البرز افزود‪ :‬برای‬ ‫تســهیل مشــکالت جلســه ای با حضور تمام شرکت ها‬ ‫ودســتگاه های مربوطه استانی وکشوری از جمله سازمان‬ ‫انرژهای تجدید پذیر برگزارشــد که تاکنون به تعدادی از‬ ‫شرکت ها زمین واگذار شده است ‪.‬‬ ‫معاون اســتاندار البرز گفت‪ :‬یکی از حوزه های صنعتی‬ ‫استان‪ ،‬شهرستان اشتهارد است که درزمان حاضر ‪ ۲‬شهرک‬ ‫صنعتی کوثر و امید البرز در حال بهربرداری است که برای‬ ‫بهر برداری از ان ها نیازمند فراهم کردن زیر ســاخت ها از‬ ‫جمله تامین برق هستیم‪.‬‬ ‫طبق گزارش شرکت توزیع برق استان البرز ‪ ،‬برای کاهش‬ ‫اتالف انرژی و استفاده بهینه از برق ‪ ،‬هوشمندسازی شبکه‬ ‫های توزیع برق و توسعه طرح های انرژی خورشیدی و پاک‬ ‫با جدیت در برنامه کاری قرار گرفته است‪.‬‬ ‫تاکنون ‪ ۲‬هزار هکتار زمین برای ســاخت نیروگاه های‬ ‫خورشیدی اســتان البرز اختصاص یافته که بیش از ‪۸۰۰‬‬ ‫هکتار ان عملیاتی شده است‪.‬‬ ‫سال ‪ ۹۹‬جهش برق البرز‬ ‫همزمان با هفته گرامیداشت دولت سال ‪ ، ۹۹‬دکتر رضا‬ ‫اردکانیان وزیر نیرو ‪ ۲۰۸‬پروژه برق رســانی استان البرز را‬ ‫افتتاح کرد‪.‬‬ ‫بهنام بیات مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫البرز در ایین گشایش این پروژه ها اعالم کرد که این ‪۲۰۸‬‬ ‫پروژه برق البرز در هشــت سرفصل شامل روشنایی معابر‪،‬‬ ‫تامین برق مسکن مهر‪ ،‬تعویض سیم های بدون روکش با‬ ‫سیم های روکشدار ‪ ،‬تامین برق و بهسازی و نوسازی شبکه‬ ‫ها و هوشــمند سازی کنتورها با اعتبار ‪ ۷۵‬میلیارد و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیون ریال اجرا شده است‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬با بهره بــرداری از این پروژه ها صدها‬ ‫خانوار در مناطق شــهری و روستایی استان البرز از نعمت‬ ‫روشنایی برق بهره مند شدند‪.‬‬ ‫بیات گفت ‪ :‬بخش بیشــتر این پروژه ها در مسکن مهر‬ ‫استان و مناطق محروم اجرا شد‪.‬‬ ‫اکنون تمام روســتاها و شهرهای اســتان البرز از نعمت‬ ‫روشنایی برق بهره مند هستند‪.‬‬ ‫البرز پشتوانه صنعت برق کشور‬ ‫نکته مهم و کلیدی وحایز اهمیت این اســت که استان‬ ‫البرز با برخورداری از مجموعه شرکت های ساخت قطعات‬ ‫نیروگاهی وابسته با شرکت مپنا ‪ ،‬در بخش تامین تجهیزات‬ ‫نیروگاهی از جمله توربین هــای ابی ‪ ،‬حرارتی و گازی در‬ ‫خاورمیانه پیشتاز است‪.‬‬ ‫این شــرکت ها در اوج تحریم های دشــمنان توانستند‬ ‫قطعات مورد نیاز نیروگاه های کشور را تامین کنند ضمن‬ ‫انکه در طرح های نیروگاهی کشــورهای مختلف جهان از‬ ‫جمله عراق و سوریه مشارکت کنند‪.‬‬ ‫اکنون بخش عمده قطعات نیروگاهی کشــور در استان‬ ‫البــرز تامین می شــود که مقام معظم رهبــری و رییس‬ ‫جمهوری در بازدید های خود از این شرکت ها ‪ ،‬تالش های‬ ‫مهندسان ایرانی را در البرز ستودند‪.‬‬ ‫اســتان البرز طی هشت سال گذشته در بخش خدمات‬ ‫برق رســانی ‪ ،‬نوسازی شــبکه های برق و تامین قطعات‬ ‫نیروگاهی در سطح کشور عملکرد درخشانی داشته و دراین‬ ‫زمینه دولت تدبیر و امید با حمایت از طرح های برق رسانی‬ ‫و توســعه صنعت برق گام های ارزشمندی برای روزامدی‬ ‫خدمات و کمک به صنعت برق کشور در استان کرده است‪.‬‬ ‫همچنین ذکر این نکته خالی از لطف نیست که باحمایت‬ ‫مســووالن اجرایی ‪ ،‬نیروگاه منتظر قائم مستقر در فردیس‬ ‫که تا پیش از دولت تدبیر و امید با سوخت مازوت فعالیت‬ ‫داشت و ســبب الودگی زیست محیطی در ‪ ۲‬استان البرز‬ ‫و تهران شــده بود ‪ ،‬اکنون این نیروگاه از ســوخت گازی‬ ‫برخوردار شــده و به لحاظ االیندگی و زیست محیطی در‬ ‫مجموعه مراکز تولیدی صنعتی سبز قرار گرفته است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های هفته نامه عصر البرز

هفته نامه عصر البرز 42

هفته نامه عصر البرز 42

شماره : 42
تاریخ : 1400/01/26
هفته نامه عصر البرز 40

هفته نامه عصر البرز 40

شماره : 40
تاریخ : 1399/12/28
هفته نامه عصر البرز 39

هفته نامه عصر البرز 39

شماره : 39
تاریخ : 1399/12/21
هفته نامه عصر البرز 38

هفته نامه عصر البرز 38

شماره : 38
تاریخ : 1399/12/14
هفته نامه عصر البرز 37

هفته نامه عصر البرز 37

شماره : 37
تاریخ : 1399/12/07
هفته نامه عصر البرز 36

هفته نامه عصر البرز 36

شماره : 36
تاریخ : 1399/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!