هفته نامه خبر فردیس شماره 129 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه خبر فردیس شماره 129

صفحه بعد

هفته نامه خبر فردیس شماره 129

هفته نامه خبر فردیس شماره 129

‫نمایندگان جامعه مسیحیت‬ ‫ایران با ایت اهلل حسینی‬ ‫همدانی نماینده ولی فقیه در‬ ‫البرز دیدار کردند‬ ‫هفته انهم‬ ‫تنها نشریه مکتوب شهرستان فردیس‬ ‫امام جمعه فردیس‬ ‫از هدر رفت عمر‬ ‫این دوره شورا‬ ‫ابراز تاسف کرد ‪2‬‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫امکانات برای خدمات‬ ‫رسانی زمستانی در‬ ‫فردیس مهیا است‬ ‫‪4‬‬ ‫دادستان ‪ ۱۰۵ :‬زندانی‬ ‫جرائم غیرعمد در فردیس‬ ‫ازاد شدند‬ ‫‪2‬‬ ‫تقاضا از فردیس نشینان در‬ ‫صرفه جویی مصرف گاز‬ ‫‪2‬‬ ‫سرانه مصرف اب در‬ ‫فردیس ‪ ۶۰‬لیتر بیشتر از‬ ‫شاخص جهانی است‬ ‫‪3‬‬ ‫سهمیه ارد نانوایان متخلف در‬ ‫فردیس کم می شود‬ ‫‪3‬‬ ‫چهارمین مرحله رزمایش همدلی و‬ ‫احسان در فردیس اغاز شد‬ ‫‪4‬‬ ‫سخن سردبیر‬ ‫سال پنجم | شماره ‪ | 129‬هفته دوم‪ 11 ،‬دی ماه ‪ 4 | 1399‬صفحه | ‪ 1000‬تومان‬ ‫بحران کــرونا مبادا موجب غفلت‬ ‫شهروندان فردیسی از خطرات‬ ‫الودگی هوا شود‬ ‫قول راه اندازی اداره اوقاف‬ ‫فردیس‬ ‫منصور جمشیدی‬ ‫سردبیر‬ ‫همانگونه که تا کنون یعنی در هفت سال بعد از‬ ‫ارتقا فردیس به شهرستان بارها در همین ستون‬ ‫و دیگر گزارش ها به تبعات منفی عدم استقرار‬ ‫چندین اداره از جمله اوقاف و امور خیریه در این‬ ‫شهرستان پرداخته ام‪ ،‬این بار اما خوشحالم که به‬ ‫نقل از امام جمعه فردیس از راه اندازی این اداره‬ ‫خبر دهم‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫تشریح برنامه های‬ ‫اداره ارشاد در هفته‬ ‫ای که گذشت‬ ‫حمید رضا ولیزاده‬ ‫‪4‬‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬هزار واحد‬ ‫صنفی فردیس‬ ‫بازرسی بهداشتی‬ ‫شدند‬ ‫محمدرضا ترابی‬ ‫‪3‬‬ صفحه 1 ‫‪ 2‬سیـاسـی و اجتمـاعی‬ ‫هفته انهم‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 129‬هفته دوم ‪ /‬دی ماه ‪1399‬‬ ‫سخن سردبیر ‪ /‬منصور جمشیدی‬ ‫قول راه اندازی اداره اوقاف‬ ‫فردیس‬ ‫ادامه از صفحه ‪1‬‬ ‫این خبر مســتند به دیدار دکتر ایمانی امــام جمعه فردیس با حجت‬ ‫االســام سید مهدی خاموشی رییس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور‬ ‫است که در ان دیدار وی به دکتر ایمانی قول داده است که اداره اوقاف‬ ‫و امور خیریه شهرستان فردیس را راه اندازی خواهد کرد‪.‬‬ ‫حــال‪ ،‬الزم اســت به نمایندگــی از طرف مردم از حجت االســام و‬ ‫المســلمین دکتــر ایمانی که در حدود دو دهه امامــت جمعه فردیس‪،‬‬ ‫دلســوزانه و خیرخواهانــه مــدام درصــدد تامین منافــع عمومی این‬ ‫شهرســتان بوده و برای دســت یابی به این هدف از هر فرصتی نهایت‬ ‫استفاده را کرده است‪ ،‬صمیمانه تقدیر و تشکر کنم‪ ،‬گو اینکه شهروندان‬ ‫فردیســی خود با عنوانهایی چون امام جمعه محبوب و پدر معنوی این‬ ‫شهرستان همواره قدردان خدمات همیشگی و ارزشمند ایشان بوده اند‪.‬‬ ‫البته تالشــهای صادقانه و دفاع همیشگی دکتر ایمانی در هر موقعیت‬ ‫و مناسبتی از منافع مردم شهرستان فردیس بر کسی پوشیده نیست‪ ،‬اما‬ ‫اگر گرفتن قول راه اندازی اداره اوقاف و امور خیریه در این شهرستان را‬ ‫در کنار اظهارنظرهای تازه رییس ســازمان اوقاف و امور خیریه در مورد‬ ‫ساخت ‪ 50‬هزار واحد مسکونی توسط این سازمان در کشور قرار دهیم‪،‬‬ ‫اهمیت این دیدار و این قول بیش از پیش مشــخص می شود‪.‬‬ ‫ســیدمهدی خاموشــی چند روز پیش در جریــان بازدید از موقوفات‬ ‫شهرســتان ساوه گفته اســت‪ ،‬ســازمان اوقاف و امور خیریه در تفاهم‬ ‫ نامه ای با وزارت راه و شهرســازی متعهد شده است که ‪ ۵۰‬هزار واحد‬ ‫مســکونی را در اراضی موقوفه احداث و به افراد واجد شــرایط در طرح‬ ‫اقدام ملی مسکن تحویل دهد‪.‬‬ ‫رییس ســازمان اوقاف و امور خیریه کشــور تاکید کرد که وقف باید‬ ‫منافع عمومی و اجتماعی در خور خود را داشــته باشــد تا بتوان سنت‬ ‫حســنه وقف را به صورت صحیح طبق نظر واقف و به نفع نیازمندان در‬ ‫جامعه جاری و ســاری کرد‪ ،‬بر همین اساس است که می توان امیدوار‬ ‫بود که بــا راه اندازی اداره اوقاف و امور خیریه در فردیس‪ ،‬ســهم این‬ ‫شهرســتان از ساخت ‪ 50‬هزار واحد مسکونی در کشور نیز حفظ شود‪.‬‬ ‫به گفته خاموشــی در طرح ملی مسکن و امضای تفاهم نامه با وزارت‬ ‫راه و شهرســازی چند نقطه در اســتان مرکزی برای بیش از هفت هزار‬ ‫واحد مسکونی فقط در شهر اراک جانمایی شده که ساخت انها به زودی‬ ‫اغاز خواهد شــد‪ ،‬لذا امیدواریم در اقدام مشــابه این سازمان در اجرای‬ ‫این طرح ملی در دیگر استانها و از جمله در البرز نیز شاهد تعیین سهم‬ ‫برای اســتان و بخصوص شهرستان متراکم و پرجمعیت فردیس باشیم‪.‬‬ ‫توجه داشــته باشــیم که این تنها یک مورد از مزیتهای استقرار اداره‬ ‫اوقاف و امور خیریه در فردیس اســت‪ ،‬شاید نقش با اهمیت تر و موثرتر‬ ‫ان می تواند ایجاد مرکز و مکانی برای ساماندهی خیران و امور خیر در‬ ‫این شهرستان باشد‪ ،‬بخصوص که مردم این دیار فاطمی‪ ،‬شهدای اقتدار‬ ‫ثابت کرده اند که در اینگونه امور انســانی و خیرخواهانه همواره پیشگام‬ ‫و پیشــرو بوده اند و نبود اداره اوقاف و امور خیریه در این شهرســتان‬ ‫پرجمعیت و والیت مدار چندان مقبول و توجیه پذیر نیســت‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر قول رییس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور به دکتر‬ ‫ایمانــی امام جمعه فردیس در مورد راه اندازی اداره اوقاف و امور خیریه‬ ‫این شهرســتان اثبات کرد که ادعاهــای عجیب و غریب برخی ها کامال‬ ‫نادرســت است‪ ،‬چراکه انها دانسته و ندانسته مدعی می شدند که چون‬ ‫هیــچ امامزاده ای در فردیس وجود نــدارد‪ ،‬بنابراین ضرورتی هم به راه‬ ‫اندازی اداره اوقاف و امور خیریه در این شهرســتان احساس نمی شود‪،‬‬ ‫گفته هایی پوچ و بی مبنا که خالف ان محرز و تایید شــد‪.‬‬ ‫ناگفتــه نماند که اگر فردیس به اداره اوقــاف و امور خیریه نیاز ندارد‬ ‫وهیچ موقوفه ای نیز در این شهرســتان وجود ندارد‪ ،‬پس چگونه اســت‬ ‫که در سالهای اخیر هر از گاهی رسانه ها از وقف و تجلیل از واقفان این‬ ‫شهرستان خبر داده اند‪ ،‬همانگونه که بطور قطع چندین مسجد و مکان‬ ‫وقفی در فردیس وجــود دارد که نبود اداره اوقاف و امور خیریه مانع از‬ ‫شناسایی و امارگیری از انها شده است‪.‬‬ ‫عالوه براین شــاید برخی ها چشــمگیر نبودن امار مکانهای وقفی در‬ ‫فردیس را توجیهی برای عدم اســتقرار اداره اوقاف و امور خیریه عنوان‬ ‫کننــد که این ادعا را نیز نمی توان چندان قابل پذیرش دانســت‪ ،‬چون‬ ‫بررســی و ارزیابی دقیقی تاکنون در این زمینه انجام نشده است و جدا‬ ‫از مکانهای موقوفه‪ ،‬بحث بر ســر شــمار خیران و افراد نیک اندیش در‬ ‫این شهرستان پرجمعیت است که اگر از دیگر شهرستانهای استان البرز‬ ‫بیشتر نباشــد‪ ،‬کمتر هم نیست‪ ،‬پس می توان نتیجه گرفت که استقرار‬ ‫اداره اوقاف و امور خیریه در این شهرســتان‪ ،‬دســتکم برای ساماندهی‬ ‫امور خیریه و خیران ضروری است‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که صرفنظر از همه این مزیتها‪ ،‬وجود ‪ 600‬هزار‬ ‫نفر در یــک کانون جمعیتی بــه عنوان شهرســتان فردیس‪ ،‬خود یک‬ ‫فرصت و ظرفیت بزرگ محســوب می شــود که باید نهایت بهره گیری‬ ‫را از ان به عمل اورد‪ ،‬بخصوص که نگاه به ســنت حسنه وقف‪ ،‬بیش از‬ ‫انکه جنبه اقتصادی داشته باشــد‪ ،‬دارای جنبه های فرهنگی و معنوی‬ ‫اســت که اســتقرار و حضور نمایندگی یا اداره اوقــاف و امور خیریه در‬ ‫فردیــس می تواند در ترویج و ترغیب افکار عمومی و در نهایت دســت‬ ‫یابــی به این هدف و تحقق و توســعه فرهنگ وقف در این شهرســتان‬ ‫نقش موثری ایفا کند‪.‬‬ ‫چنین است که ما به عنوان رسانه و حلقه واسط و اتصال افکار عمومی‬ ‫و مســووالن‪ ،‬با توجه به هر فرصتی از جمله قول رییس ســازمان اوقاف‬ ‫و امور خیریه به امام جمعه فردیس‪ ،‬همواره بر خود واجب دانســته ایم‬ ‫که خواســت مردم و نیاز شهرســتان پرجمعیت فردیس را با مسووالن‬ ‫در میان گذاریم و انتظار مــی رود مدیرکل محترم اوقاف و امور خیریه‬ ‫اســتان البرز نیز با توجه به قول و وعده رییس این ســازمان‪ ،‬نسبت به‬ ‫استقرار اداره اوقاف و امور خیریه در شهرستان فردیس از هیچ کوششی‬ ‫فروگذار نکند و به زودی شــاهد فعالیت این اداره در فردیس باشیم‪.‬‬ ‫خالصه‪ ،‬درباره این ســنت حســنه همین بس که به حق باید وقف را‬ ‫یکی از مترقی ترین‪ ،‬دیرینه ترین و جاودانه ترین ســنت های حســنه‬ ‫در دین مبین اســام در تقویت و ترویج روحیه بخشــندگی و روشــی‬ ‫همیشــگی و بی بدیل برای فقرزدایی در جامعه دانســت که این ودیعه‬ ‫اسمانی توسط اخرین پیام اور الهی حضرت محمد (ص) به عنوان خاتم‬ ‫پیامبران به بشریت هدیه شد‪.‬‬ ‫وقف به بیان ســاده یعنی اینکه اگر کســی توان و ظرفیت گذشت و‬ ‫دل کندن از مادیات این دنیا را داشــته باشــد و کل یا دستکم بخشی‬ ‫از مــال خود را به این امــر خیر اختصاص دهــد‪ ،‬در واقع کار بزرگ و‬ ‫قابل تقدیری انجام داده اســت و می تواند امیدوار باشــد که این اقدام‬ ‫معنوی خداپســندانه و انساندوستانه او در رســتاخیز اخروی راه گشا و‬ ‫موثر واقع شود‪.‬‬ ‫حال اگر نیکی به دیگران و کمک به مســتمندان‪ ،‬باالترین عبادت ها‬ ‫نزد خداوند بخشــنده مهربان دانسته شــده است‪ ،‬بنابراین وقف نه فقط‬ ‫هنگام زنده بودن‪ ،‬بلکــه حتی بعد از مرگ و رفتن به دیار باقی نیز این‬ ‫دعا و عبادت همچون چشــمه ای جوشان برای واقفان باقی خواهد ماند‪.‬‬ ‫در پایــان امیدواریم بــا جدیت و همکاری پیگیرانه مدیرکل اســتان‬ ‫هرچه زودتر شــاهد اجرا شدن قول و وعده رییس سازمان اوقاف و امور‬ ‫خیریه کشــور به امام جمعه فردیس باشــیم‪ ،‬چه اینکه عمل به قول و‬ ‫وعده و انجام تعهد نیز یکی دیگر از ســنت های حســنه و از اموزه های‬ ‫مهم و ارزشمند دین مبین اسالم است‪.‬‬ ‫امام جمعه فردیس از هدر‬ ‫رفت عمر این دوره شورا‬ ‫ابراز تاسف کرد‬ ‫امام جمعه فردیس گفت‪ :‬متاســفانه عمر شورا‬ ‫در مــدت این دوره هدر رفــت و به بهانه گیری‬ ‫گذشــت‪ ،‬همچون تعبیر هفته گذشــته یکی از‬ ‫اعضای شورای شهر فردیس در صحن علنی شورا‬ ‫که توضیح داد ان اوایل حتی برخی ها به پیراهن‬ ‫مهندس غفاری شهردار اسبق نیز گیر می دادند‪.‬‬ ‫حجت االســام و المســلمین دکتر ایمانی در‬ ‫گفتگــوی مفصل با خبرنگار خبرفردیس مطالب‬ ‫متعدد و مختلفی را مطرح کرد که در ادامه به انها‬ ‫خواهیم پرداخــت‪ ،‬از جمله اینکه وی از اقدامات‬ ‫دســتگاههای نظارتی در برخورد با متخلفان در‬ ‫شورا و شهرداری فردیس قدردانی و حمایت کرد‬ ‫و خواستار ادامه این روند شد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬ضمن عرض تســلیت ســالروز شــهادت‬ ‫حضرت فاطمه (س) یاداور شــد‪ :‬مراســمی به‬ ‫همین مناســبت و همچنین گرامیداشت سالروز‬ ‫حماســه ماندگار ‪ 9‬دی با حضور شاعران ائینی‬ ‫این شهرســتان تحت عنوان شب شــعر ائینی‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫* مردم فهیم و با بصیرت ایران در ‪ 9‬دی‬ ‫حماسه دیگری افریدند‬ ‫وی تاکید کرد‪ 9 :‬دی که به عنوان روز بصیرت‬ ‫نام گرفته و گرامی داشــته می شــود‪ ،‬در سال‬ ‫‪ 88‬بعد از ماه ها اشــوبگری بــه بهانه تقلب در‬ ‫انتخابات که ســازمان های جاسوسی و استکبار‬ ‫جهانی نیز از این اشــوب سوء استفاده کردند تا‬ ‫به فتنه تبدیل شــد و فضــا را ملتهب کرد‪ ،‬ولی‬ ‫مردم فهیم و با بصیرت ایران اســامی در ‪ 9‬دی‬ ‫ماه همان ســال بصورت خودجوش وارد میدان‬ ‫شدند و حماسه افریدند و پشتیبانی خود از نظام‬ ‫و رهبری اعالم حمایت کردند‪.‬‬ ‫* ‪ 13‬دی ماه مصادف با سالروز شهید حاج‬ ‫قاسم سلیمانی روز جنایت فراموش نشدنی‬ ‫امریکاست‬ ‫امــام جمعه فردیس در ادامه بــه ‪ 13‬دی ماه‬ ‫سالروز شهادت حاج قاســم سلیمانی اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬سال گذشته در چنین روزهایی امریکای‬ ‫ظالم و ستمکار به صراحت وارد عرصه شد و این‬ ‫جنایت فراموش نشــدنی را بــه عنوان لکه ننگ‬ ‫برعهده گرفتند و امسال که اولین سالگرد شهادت‬ ‫جانسوز این بزرگ مرد مقاومت است‪ ،‬باید سنگ‬ ‫تمام بگذاریم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ 15 :‬دی ماه امســال نیز‬ ‫مصادف اســت با چهلمین روز شهادت دانشمند‬ ‫برجسته هسته ای کشورمان شهید فخری زاده و‬ ‫همچنین بعد از ان که سالروز ‪ 19‬دی ماه حماسه‬ ‫قیــام مردم قم را در پیش داریم و این دهه که از‬ ‫‪ 9‬دی تا ‪ 19‬دی اســت تحت عنوان دهه بصیرت‬ ‫نام گذاری شــده است و ما این ایام را گرامی می‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫* پــدر معنوی و دلســوز مردم فردیس‬ ‫بازهم از عدم استقرار برخی ادارات در این‬ ‫شهرستان انتقاد کرد‬ ‫پدر معنوی و دلســوز مردم شهرستان فردیس‬ ‫در ادامــه ایــن گفتگو به دیدار رییس ســازمان‬ ‫اوقاف و امور خیریه کشــور اشاره کرد‬ ‫و اظهارداشت‪ :‬به بهانه نبود اداره اوقاف‬ ‫در شهرستان فردیس دیداری داشتیم‬ ‫با حجت االسالم خاموشی رییس اداره‬ ‫مورد نظر و دغدغه هایی که شهروندان‬ ‫فردیسی در این رابطه دارند مطرح شد‬ ‫و ایشــان نیز قول های مساعدی دادند‬ ‫که حداقل دفتر نمایندگی این اداره در‬ ‫فردیس راه اندازی شود‪.‬‬ ‫دکتر ایمانی تاکیــد کرد‪ :‬همچنین‬ ‫نداشــتن اداراتی چون سازمان زمین‬ ‫شهری و مســکن و شهرسازی در این‬ ‫شهرســتان با توجه بــه اینکه چندین‬ ‫سال اســت فردیس به شهرستان ارتقا‬ ‫یافته‪ ،‬برای شــهروندان بسیار مشکل‬ ‫ساز شده است و امیدواریم حال که یک‬ ‫فردیسی مدیرکل مسکن و شهرسازی‬ ‫استان شــده است‪ ،‬انتظار می رود نگاه‬ ‫ویژه تری داشته باشد تا این ادارات هم‬ ‫در این شهرستان راه اندازی شوند‪.‬‬ ‫امام جمعه فردیس گفت‪ :‬امیدواریم‬ ‫بعد از حضور مســکن و شهرسازی در‬ ‫این شهرســتان با زمیــن هایی که در‬ ‫اختیــار دارد فضاهایــی را در اختیار‬ ‫ادارات دولتی شهرســتان قــرار دهد‬ ‫تا ســاختمان های اختصاصی خود را‬ ‫بسازند و بتوانند راحت فعالیت کرده و‬ ‫خدمات ارایه کنند‪.‬‬ ‫* باید در این شهرســتان نوپا‬ ‫دست به دســت هم می دادیم اما‬ ‫متاســفانه عمر شورا در این دوره‬ ‫هدر رفت‬ ‫وی افزود‪ :‬فردیس یک شهرســتان‬ ‫تازه تاسیس اســت و باید همه باهم برای بهبود‬ ‫اوضاع این شهرســتان دست به دست می دادیم‪،‬‬ ‫بخصوص در چهار سال اخیر که شورای شهرمان‬ ‫نیز مستقل شد تا بتوانیم کارهای بزرگتری انجام‬ ‫دهیم‪ ،‬ولی متاسفانه عمر شورا در مدت این دوره‬ ‫هدر رفت و به بهانه گیری گذشت‪ ،‬همچون تعبیر‬ ‫هفته گذشــته یکی از اعضای شــورای شهر در‬ ‫صحن علنی شــورا که توضیــح داد در ان اوایل‬ ‫برخی ها حتی به پیراهن مهندس غفاری شهردار‬ ‫اسبق نیز گیر می دادند‪.‬‬ ‫دکتر ایمانی ادامه داد‪ :‬وقتی ان زمان گیر می‬ ‫دادید نتیجه اش همین می شــود که بعد چهار‬ ‫سال هنوز همه سازمان های شهرداری فردیس از‬ ‫کرج بطور کامل جدا نشده است یا حتی سازمان‬ ‫هایی که جدا شــده اند امکاناتی که حق قانونی‬ ‫فردیس است به مردم این شهر نداده اند‪ ،‬همچون‬ ‫سازمان های اتش نشانی‪ ،‬میادین و حمل و نقل‬ ‫که به هیچ عنوان ســامان درستی پیدا نکرده اند‬ ‫و اصال امکاناتی که حق طبیعی فردیس اســت را‬ ‫هم نادیده گرفتند‪.‬‬ ‫* نمایندگان مردم با همراهی استاندار می‬ ‫توانند این دو شهر را موظف به اجرای کامل‬ ‫طرح انتزاع کنند‬ ‫امام جمعه محبوب فردیس خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫بحــث انتزاع کامــل فردیس از کــرج در حوزه‬ ‫اختیــارات نمایندگان مردم این شهرســتان در‬ ‫مجلس شــورای اسالمی اســت که می توانند با‬ ‫برگزاری جلسه ای با حضور استاندار البرز خطوط‬ ‫تخصصی انتزاع را مشــخص و شورا و شهرداری‬ ‫این دو شهر را موظف به اجرای کامل طرح انتزاع‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر در بحث انتزاع قرار اســت تعلل‬ ‫صورت گیرد‪ ،‬بنده از دســتگاه های قضای استان‬ ‫به ریاست اقای فاضلی و دادستان فردیس تقاضا‬ ‫می کنم که شــخصا ورود کنند و امکاناتی که در‬ ‫فردیس وجود دارد و متعلق به این شــهر است‪،‬‬ ‫دلیلی ندارد شــهرداری کرج انها تحویل ندهد‪،‬‬ ‫بایــد باالخره اینها تعیین تکلیف شــود و بعد از‬ ‫گذشت چهار ســال از عمر مدیریت شهری الزم‬ ‫است به این پرسش پاسخ داده شود که چرا هنوز‬ ‫ســازمان های مستقل شــهرداری فردیس بطور‬ ‫کامل راه اندازی نشده است‪.‬‬ ‫* کوچــک و محدود و متراکم شــدن‬ ‫شهرســتان پرجمعیت فردیــس به نفع‬ ‫هیچکس نیست‬ ‫دکتر ایمانی تصریح کرد‪ :‬ما باید در حوزه های‬ ‫دیگر نیز بطور کامــل انتزاع پیدا کنیم‪ ،‬همچون‬ ‫حوزه اســناد که امالک جنــوب فردیس برخی‬ ‫هنوز ثبت شده در ســازمان ثبت اسناد شهریار‬ ‫هستند و حدود و مرزبندی ما هنوز کامل تعیین‬ ‫تکلیف نشده اســت و متاسفانه هنوز گفته هایی‬ ‫از کوچک شــدن مرزهای فردیس به گوش می‬ ‫رســد و معلوم نیست این محدود و متراکم شدن‬ ‫شهرســتان پرجمعیت فردیس چه منفعتی برای‬ ‫برخی ها دارد؟ ولی چنین وضعیتی نه تنها به نفع‬ ‫هیچکس نیست که بطور کامل ضرر و زیان است!‬ ‫امام جمعه فردیس برای چندمین بار به بحث‬ ‫مدیریت شــهری فردیس پرداخت و گفت‪ :‬ما از‬ ‫روز اول گفتــه ایم که معنا و دلیلی برای انحالل‬ ‫شورای شــهر وجود ندارد‪ ،‬ولی دلیلی هم ندارد‬ ‫کســانی که قصور و تقصیری دارند و چون هنوز‬ ‫ثابت نشــده به ان تخلف نــام نمی دهیم اما اگر‬ ‫کوتاهی بوده است دستگاه های نظارتی باید وارد‬ ‫می شــدند و در چند ماه گذشته که ورود کرده‬ ‫اند و واکنش نشــان داده اند بنــده به نوبه خود‬ ‫تشکر می کنم‪.‬‬ ‫* باید با هرکسی که در مدیریت شهری‬ ‫تخلفی‪ ،‬کوتاهی و قصوری انجام داده است‪،‬‬ ‫برخورد شود‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ما با هیچکس عهد اخوت نبسته‬ ‫ایم و برایمان هیچ شخصی با دیگری فرقی ندارد‬ ‫و باید با هرکسی که در مدیریت شهری تخلفی‪،‬‬ ‫کوتاهی و قصوری انجام داده است‪ ،‬برخورد شود‬ ‫چرا که الزم اســت راهی درســت برای ایندگان‬ ‫ترســیم کنیم و کســی برای پر کردن کیســه‬ ‫شــخصی خودش نامزد و وارد شورا و همینطور‬ ‫شهرداری نشود‪.‬‬ ‫دکتر ایمانــی در پایان گفــت‪ :‬نباید این طرز‬ ‫فکر شــکل بگیرد که برخی های فکر کنند می‬ ‫توانند وارد شورا شــوند و منافع خود را کسب و‬ ‫وظایفشان را انجام ندهند و این ذهنیت باید پاک‬ ‫شود‪ ،‬ولی ما از کســانی که زحمت می کشند و‬ ‫وظایفشان را درست انجام می دهند حمایت می‬ ‫کنیم و اساســا به دنبال مچ گیری نیستیم ولی‬ ‫روحیــه مطالبه گری که نشــانه بارز یک جامعه‬ ‫زنده اســت باید در شــهروندان وجود داشــته و‬ ‫ترویج شود‪.‬‬ ‫دادستان ‪ ۱۰۵ :‬زندانی جرائم غیرعمد در فردیس ازاد شدند‬ ‫دادســتان عمومی و انقالب شهرستان فردیس‬ ‫گفــت‪ ۱۰۵ :‬زندانــی جرائــم غیر عمــد در این‬ ‫شهرســتان از ابتدای سال جاری تاکنون از زندان‬ ‫ازاد شده اند‪.‬‬ ‫دکتر حســین ناصر خاکی در مراســم اهدای‬ ‫گوشی هوشــمند به فرزندان بازمانده از تحصیل‬ ‫مددجویــان تحت پوشــش حمایــت از زندانیان‬ ‫فردیــس افــزود‪ :‬انجمــن حمایــت از زندانیان‬ ‫شهرســتان فردیس از ســال ‪ ۹۴‬اغاز به کار کرد‬ ‫و ‪ ۲۴۰‬خانــواده مددجویان تحت پوشــش این‬ ‫انجمن قرار گرفتند‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬انجمن حمایــت از زندانیان‬ ‫شهرســتان فردیس ماهانه کمک های خود را در‬ ‫قالب بســته های حمایتی و معیشتی به خانواده‬ ‫های تحت پوشش اهدا می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ســال گذشــته به همت خیرین ‪۲‬‬ ‫پرونده قصاص به رضایت منجر شــد و ‪ ۲‬پرونده‬ ‫دیگر نیز در دستور کار است‪.‬‬ ‫دادســتان عمومی و انقالب شهرستان فردیس‬ ‫فردیس گفت‪ :‬با حمایت خیرین ســاختمانی در‬ ‫جنــب اتاق مالقات زندانیان فردیس برای انجمن‬ ‫حمایت از زندانیان ســاخته شــده که به زودی‬ ‫گشایش می یابد‪.‬‬ ‫دکتر ناصرخاکی افزود‪ ۳۷ :‬گوشــی هوشــمند‬ ‫برای فرزندان بازمانده از تحصیل زندانیان‪ ۶،‬دست‬ ‫جهیزیه کامل‪ ۱۵ ،‬دســتگاه بخاری‪ ،‬سه دستگاه‬ ‫یخچال‪ ،‬ســه دســتگاه اجــاق گاز و چهار تخته‬ ‫فرش به همت خیرین انجمن حمایت از زندانیان‬ ‫شهرستان فردیس به زوج های نیازمند اهدا شد‪.‬‬ ‫* ‪ ۶۳‬دستگاه گوشــی تلفن هوشمند به‬ ‫دانش اموزان زندانیان البرز اهداء شد‬ ‫مدیرکل زندانهای اســتان البــرز گفت که در‬ ‫راســتای حمایت از خانواده های نیازمند زندانی‪،‬‬ ‫‪ ۶۳‬دســتگاه گوشــی‏همراه هوشــمند با کمک‬ ‫خیریــن انجمن حمایــت از زندانیان اســتان به‬ ‫فرزندان دانش اموز زندانیان زندانهای البرز اهداء‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اســماعیل جمیاری افزود‪ :‬تحصیــل فرزندان‬ ‫مددجویــان‏یکی از دغدغه هــا و اولویت های ما‬ ‫اســت‪ ،‬هیچ فرزند زندانی نباید به خاطر مسائل‬ ‫مالی از تحصیل باز‏بمانــد چرا که ترک تحصیل‬ ‫اسیب های بسیاری را به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه در مرحله‏نخســت با کمک‬ ‫خیریــن و پیگیری هــای مســئوالن تعداد ‪۳۰‬‬ ‫دســتگاه تلفن همراه به منظور تحصیل فرزندان‬ ‫‏زندانی در فردیس اهداء شــد‪ ،‬افزود‪ :‬مرحله دوم‬ ‫تعداد ‪۳۳‬‏دســتگاه دیگر تا اخــر هفته به دیگر‬ ‫خانواده های نیازمند زندانی در اســتان اهدا می‬ ‫شود که این تعدا ِد ‪۶۳‬‏دستگاه گوشی برابر با سن‬ ‫مبارک شهید ارجمند حاج قاسم سلیمانی در نظر‬ ‫گرفته شــده است تا در ایام‏شــهادت ان سردار‬ ‫رشــید اسالم یاد و خاطره ایشان را بیش از پیش‬ ‫زنده نگاه داریم‪.‬‏‬ ‫جمیــاری ضمن تشــکر از همــه خیرانی که‬ ‫تقاضا از فردیس نشینان در صرفه جویی مصرف گاز‬ ‫رییــس اداره گاز فردیس با اشــاره به افزایش‬ ‫برودت و کاهش دمای هوا و باالرفتن میزان گاز‬ ‫مصرفی‪ ،‬از مردم این شهرســتان تقاضا کرد در‬ ‫مصرف گاز نهایت صرفه جویی را اعمال کنند‪.‬‬ ‫علــی خانی گفت‪ :‬نهایت تالش شــبانه روزی‬ ‫همکاران ما در اداره گاز شهرســتان فردیس این‬ ‫اســت که گاز هیچ یک از مشترکان حتی برای‬ ‫ساعتی قطع نشــود‪ ،‬اما بطور قطع صرفه جویی‬ ‫فردیس نشینان عزیز نقش موثری در دست یابی‬ ‫به این هدف دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با برنامه ریزیهای انجام شده همراه‬ ‫با صرفه جویی مشــترکان گرامی‪ ،‬به جز موارد‬ ‫خاص و اتفاق های پیش بینی نشــده‪ ،‬در فصل‬ ‫زمســتان امسال نیز همچون ســالهای گذشته‬ ‫مشکل قطع گاز در شهرستان فردیس نخواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫رییس اداره گاز فردیس تاکید کرد‪ :‬بنابراین از‬ ‫عموم مردم فردیــس انتظار داریم وقوع هرگونه‬ ‫اتفاق پیش بینی نشده و حادثه در شبکه گاز این‬ ‫شهرستان را از طریق سامانه ‪ ۱۹۴‬اطالع رسانی‬ ‫کنند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد‪.‬‬ ‫اکنون ‪ 160‬هزار مشترک تحت پوشش اداره‬ ‫گاز شهرســتان فردیس هستند که از این تعداد‬ ‫‪ ۳۵‬هزار مشترک مربوط به مشکین دشت است‪.‬‬ ‫همواره در کمک به خانواده زندانیان و همچنین‬ ‫‏ازادســازی زندانیــان بدهکار مالــی حضور موثر‬ ‫داشــته اند گفت‪ :‬زمانی که زندانــی پا به داخل‬ ‫زندان می‏گذارد تنها ازادی او سلب می شود اما‬ ‫حقوق شهروندی او محفوظ است و ما صرف نظر‬ ‫از میــزان‏حبس و نوع جرم وظیفه داریم تا عالوه‬ ‫بر تامین نیازهای فیزیولوژیکی و روانی زندانیان‪،‬‬ ‫انان را برای ‏بازگشت ســعادتمندانه به جامعه با‬ ‫برگزاری انواع کالســها و برنامــه های فرهنگی‪،‬‬ ‫مذهبی‪ ،‬اموزشی و حرفه‏اموزی اماده کنیم‪.‬‏‬ ‫مدیر کل زندان های اســتان البرز با اشــاره به‬ ‫حمایــت از خانــواده زندانیان گفــت‪ :‬حمایت و‬ ‫سرکشــی از ‏خانواده های انــان از اولویت های‬ ‫مهم ســازمان زندان هاســت‪ .‬غفلت از این قشر‬ ‫اســیب پذیر منجر به باال‏رفتن امار طالق‪ ،‬ترک‬ ‫تحصیل فرزنــدان و روی اوردن اعضای خانواده‬ ‫به مشــاغل کاذب و تکدی گــری‏و نهایتاً تکرار‬ ‫چرخه جرم می شــود اما بــه برکت نظام مقدس‬ ‫جمهوری اســامی ایران نظام زندانبانی‏کشور بر‬ ‫مبنای رافت اسالمی پایه گذاری شده است و این‬ ‫دیدگاه باعث می شــود تا در کنار اعمال‏مجازات‬ ‫به منظور تنبیه متهم به دنبال حل مشــکالت او‬ ‫و خانواده اش باشــیم و انها را رها نکنیم تا زمینه‬ ‫‏بازگشــت زندانی به اغوش گرم خانواده و جامعه‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫جمیاری افزود‪ :‬انتظــار داریم تا جامعه پس از‬ ‫ازادی‏زندانی پذیرای او باشــند و انگ و برچسب‬ ‫زندانــی را از پیشــانی او پاک کننــد و دیگر به‬ ‫چشــم گناهکار و‏مجرم به او نگاه نشود تا زمینه‬ ‫باز اجتماعی شــدن و احســاس شخصیت و پاک‬ ‫زیستن در او پدید اید‪.‬‏‬ صفحه 2 ‫هفته انهم‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 129‬هفته دوم ‪ /‬دی ماه ‪1399‬‬ ‫بحران کرونا مبادا‬ ‫موجب غفلت‬ ‫شهروندان فردیسی‬ ‫جــامعه ‪3‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫سرانه مصرف اب در فردیس ‪۶۰‬‬ ‫لیتر بیشتر از شاخص جهانی است‬ ‫از خطرات الودگی‬ ‫ش بینی های‬ ‫منصور جمشیدی ‪ -‬بر اساس پی ‬ ‫شرکت کنترل کیفیت هوا‪ ،‬پایداری جوی همراه با‬ ‫عــدم وزش باد باعث کاهش کیفیت هوای پایتخت‬ ‫شده و در بیشتر مناطق در محدوده ناسالم گزارش‬ ‫می شــود‪ ،‬این همان اژیر اعالم خطری اســت که‬ ‫هرگاه بــه صدا درایــد یعنی هوای البــرز هم در‬ ‫وضعیت نامطلوب قرار دارد‪.‬‬ ‫شــاید این نیز یکی از مزایا که نه‪ ،‬بلکه از مضار و‬ ‫گزندهای همسایگی دو کالنشهر تهران و کرج است‬ ‫که هر نوع تغییری در کیفیت هوا روی دیگری تاثیر‬ ‫می گذارد‪ ،‬در این میان اما شــهری شلوغ و متراکم‬ ‫با بیش از نیم میلیــون نفر جمعیت به نام فردیس‬ ‫وجود دارد که در جنوب کرج و جنوب غربی تهران‬ ‫واقع اســت که بخاطر موقعیت و قــرار گرفتن در‬ ‫ارتفاع پایین تر‪ ،‬همــواره در معرض الودگی هوای‬ ‫بیشــتری قرار گرفتــه و اژیری هم بــرای به صدا‬ ‫دراوردن ندارد!‬ ‫اگر در سالهای گذشته هنگام الودگی یا وارونگی‬ ‫هوا که پدیده خطرناکتری اســت و اغلب در اوایل‬ ‫فصل زمســتان بروز می کند‪ ،‬فقط ناســالمی هوا‬ ‫سالمت شهروندان را تهدید می کرد‪ ،‬امسال شیوع‬ ‫کرونا نیز به ان افزوده شــده اســت و چون هر دو‬ ‫عارضه سیستم تنفسی انســان را مورد هجوم قرار‬ ‫می دهند‪ ،‬بنابراین هشدارها و حساسیت ها نسبت‬ ‫به الودگی هوا باید به نحو چشمگیری افزایش یابد‬ ‫و مهمتــر اینکه مبادا بحران کرونــا موجب غفلت‬ ‫شهروندان فردیسی از خطرات ناشی از تنفس هوای‬ ‫الوده شود‪.‬‬ ‫* باوجود محدودیتهای کرونایی کیفیت هوا‬ ‫نه تنها بهتر نشد که بدتر هم شد‬ ‫این حساســیت و نگرانی ها وقتی دوچندان می‬ ‫شــود که کیفیت هوای امسال با ســال قبل مورد‬ ‫مقایســه قرار گیرد و برخالف انچه انتظار می رفت‬ ‫که شاید اعمال محدودیت های عبور و مرور ناشی‬ ‫از کرونــا بخصوص کاهش تــردد خودروها‪ ،‬هوای‬ ‫امسال پاک تر از سال قبل باشد که متاسفانه چنین‬ ‫نشــد و امارها همچنان از کاهــش کیفیت هوا از‬ ‫جمله در فردیس حکایت می کند‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه طبــق امار موثق کنترل کیفیت‬ ‫هــوا فردیس در ‪ 9‬ماهه ســال ‪ 98‬دارای ‪ 79‬روز‬ ‫پاک‪ 181 ،‬روز ســالم‪ 14 ،‬روز ناسالم حساس و ‪۲‬‬ ‫روز ناســالم برای تمام گروه ها بوده است‪ ،‬در حالی‬ ‫که در ‪ 9‬ماهه ســال ‪ 99‬این شــهر ‪ 34‬روز پاک‪،‬‬ ‫‪ ۱۹۵‬روز ســالم‪ 36 ،‬روز ناسالم حساس و ‪ ۱۱‬روز‬ ‫ناسالم برای تمام گروه ها داشته است که نمی تواند‬ ‫امار امیدوار کننده ای باشد‪.‬‬ ‫البتــه در این امارها به جز یــک مورد ان یعنی‬ ‫وجود ‪ 181‬روز ســالم در ‪ 9‬ماهه ســال گذشته و‬ ‫‪ 195‬روز ســالم در ‪ 9‬ماهه امســال‪ ،‬بقیه امارهای‬ ‫مقایسه ای جنبه نزولی داشته است و اکنون تحلیل‬ ‫و ارزیابی و یافتن پاسخ برای چنین معمایی برعهده‬ ‫کارشناســان و صاحبنظران اســت‪ ،‬چرا که باوجود‬ ‫محدودیتهای کرونایی بخصوص در چند هفته اخیر‬ ‫که به جز نیروهای امدادرســان و درمانی و شماری‬ ‫هم از تاکسی ســرویس های انالین‪ ،‬تردد هر نوع‬ ‫خودرو از ســاعت ‪ 21‬تا ‪ 4‬بامداد ممنوع بوده است‪،‬‬ ‫پس چگونه می شــود که ســامانه سنجش میزان‬ ‫الودگی‪ ،‬کیفیت هوای فردیس را ناســالم نشان می‬ ‫دهند؟!‬ ‫طبیعی است که ما نه می خواهیم و نه می توانیم‬ ‫پاســخی برای این معما ارایه کنیم‪ ،‬بنابراین تنها به‬ ‫انعکاس صورتجلسه دهمین کمیته اضطرار کاهش‬ ‫الودگی هوای استان البرز که دستور کار ان بررسی‬ ‫حالت اضطرار الودگی هوا در ســطح استان است‪،‬‬ ‫بســنده می کنیم که در ان امده است با توجه به‬ ‫پیش بینی اداره کل هواشناسی استان مبنی بر قرار‬ ‫گرفتن وضعیت کیفی هوا در شرایط ناسالم‪ ،‬پس از‬ ‫بحث و تباددل نظر‪ ،‬تکالیف قانونی اعضای کارگروه‬ ‫اضطرار الودگی هوا و دســتگاههای اجرایی استان‬ ‫برای کاهش غلظت االینده های هوا مصوبات جلسه‬ ‫به شرح ذیل جهت اجرا اعالم می شود‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تشدید برخورد قانونی با خودروهای دودزا و‬ ‫فاقد برچسب معاینه فنی اعم از شخصی یا دولتی و‬ ‫موتورسیکلت و تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی‬ ‫توسط پلیس راهور‪ -- ،‬اقدام پلیس راهور‬ ‫‪ - 2‬تشــکیل تیم های پایش پایش و نظارت بر‬ ‫مراکز معاینه فنی با مشارکت دفتر فنی استانداری‪،‬‬ ‫اداره کل حفاظــت محیط زیســت‪ ،‬پلیس راهور و‬ ‫شهرداری مناطق ذیربط‪ -- ،‬اقدام توسط اداره کل‬ ‫حفاظت محیط زیست و پلیس راهور‬ ‫‪ - 3‬توقــف کلیــه فعالیتهای عمرانی و تشــدید‬ ‫کننــده الودگی هوا کلیه شــهرداری ها‪ -- ،‬اقدام‬ ‫توسط کلیه شهرداری ها‬ ‫‪ - 4‬جلوگیری از هر گونه اقدام در جهت سوزاندن‬ ‫شاخ و برگ درختان‪ -- ،‬اقدام توسط شهرداری ها و‬ ‫جهادکشاورزی‬ ‫‪ - 5‬اعالم ممنوعیت هرگونه فعالیت ورزشــی در‬ ‫فضای باز و بوستانهای به بخش خصوصی‪ -- ،‬اقدام‬ ‫توسط اداره کل ورزش و جوانان‬ ‫‪ - 6‬اعمــال محدودیت فعالیــت کلیه واحدهای‬ ‫االینده هوا بویژه واحدهای ریخته گری‪ ،‬معادن شن‬ ‫و ماسه و کوهی‪ ،‬توسط صنعت و معدن استان البرز‬ ‫و شــرکت شــهرکهای صنعتی ( واحدهای مستقر‬ ‫در شــهرکهای صنعتی)‪ -- ،‬اقدام توسط سازمان‬ ‫صنعت و معدن و تجارت و شــرکت شــهرک های‬ ‫صنعتی استان البرز‬ ‫‪ - 7‬جلوگیــری از تردد هرگونه وســایل حمل و‬ ‫نقل عمومی االینده از توقفگاهها و پایانه های حمل‬ ‫و نقل برون شــهری‪ -- ،‬اقدام توســط راهداری و‬ ‫شهرداری ها‬ ‫‪ - 8‬استفاده از سوخت مایع در نیروگاه منتظرقائم‬ ‫و شرکت سیمان ابیک ممنوع و شرکت گاز استان‬ ‫موظف بــه تامین ســوخت گاز و ارایه گزارش‪-- ،‬‬ ‫اقدام توسط نیروگاه منتظرقائم و شرکت گاز استان‬ ‫‪ - 9‬الزام به استفاده از ماسک استاندارد (‪)N95‬‬ ‫به اضافه ماســک معمولی توســط کارکنانی که به‬ ‫عنــوان وظیفه خدمتی‪ ،‬حضور فیزیکی در ســطح‬ ‫شــهر دارند‪ -- ،‬اقدام توســط کلیه دســتگاههای‬ ‫اجرایی‬ ‫‪ - 10‬نشر و اعالم پیامها و توصیه های بهداشتی‬ ‫از طریق صدا و ســیما و رسانه ها و پیام رسان شاد‬ ‫با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی‬ ‫و اداره کل حفاظت محیط زیست‪ -- ،‬اقدام توسط‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی و حفاظت محیط زیست‬ ‫‪ - 11‬تکمیل طرح ‪ LEZ‬و اجرای محدودیتهای‬ ‫ترافیکی‪ ،‬اقدام توسط پلیس راهور‬ ‫‪ - 12‬تاکیــد بر ارســال گــزارش عملکــرد از‬ ‫فعالیتهای انجام شده به دبیرخانه کمیته‪ -- ،‬اقدام‬ ‫توسط کلیه اعضای کارگروه‬ ‫در پنجاهمین جلسه ســتاد ملی مدیریت‬ ‫کرونا که به تایید رییس جمهوری رســیده‬ ‫است یکی از مصوبات به دو نیروگاه اختصاص‬ ‫دارد‬ ‫عــاوه براین‪ ،‬همانگونه که در مصوبه شــماره ‪8‬‬ ‫صورتجلسه دهمین کمیته اضطرار کاهش الودگی‬ ‫هوای اســتان البرز امده اســت‪ ،‬نکته بسیار حایز‬ ‫اهمیت اینکــه در میان مصوباتی که در پنجاهمین‬ ‫جلســه ســتاد ملی مدیریت کرونا در تاریخ ششم‬ ‫دی ماه ســال ‪ 99‬به تایید رییس جمهوری رسیده‬ ‫اســت نیز یکی از مصوبه ها به نیروگاه منتظرقائم و‬ ‫نیروگاه شهید رجایی اختصاص دارد‪.‬‬ ‫تصویر مصوبات این جلســه که توســط محمود‬ ‫واعظی رییس دفتر دکتر روحانی رییس جمهوری‬ ‫به عموم مسووالن و مدیران و همه سازمانها‪ ،‬نهادها‬ ‫و دستگاههای اجرایی برای پیگیری و نظارت ابالغ‬ ‫شده‪ ،‬امده اســت‪ :‬در مورد کاهش الودگی هوا در‬ ‫کالنشــهرهای تهران و کرج مصــرف نفت کوره در‬ ‫نیروگاه بخاری منتظرقائــم در غرب تهران ممنوع‬ ‫است و در نیروگاه بخاری شهید رجایی مصرف ان‬ ‫به ویژه در روزهــای افزایش الودگی در تهران باید‬ ‫تا حد مقدور محدود‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اکنــون با توجه به‬ ‫اینکه هدف و محور اصلــی این گزارش به الودگی‬ ‫هــوا در محــدوده جغرافیایی شهرســتان فردیس‬ ‫مربوط می شــود و نیروگاه منتظرقائم نیز در شهر‬ ‫فردیس واقع اســت‪ ،‬چنین تاکیــد و توصیه هایی‬ ‫نشان دهنده ان است که مسووالن عالی رتبه کشور‬ ‫و نیز مسووالن ارشد استان به حفظ سالمت و وجود‬ ‫هوای ســالم برای مردم این شهرستان اهمیت ویژه‬ ‫ای می دهند که تا این حد بر جلوگیری از احتمال‬ ‫االیندگــی هوا و نقش نیــروگاه منتظرقائم در این‬ ‫زمینه تاکید می کنند‪.‬‬ ‫* بحث االیندگی هوا توســط نیروگاهها به‬ ‫سال های قبل از ‪ 1394‬بازمی گردد‬ ‫البته بحــث االیندگی هوا توســط نیروگاهها به‬ ‫ســال های قبــل از ‪ 1394‬بازمی گــردد که در ان‬ ‫به اســتناد قانون و با پیگیری هــای اداره حفاظت‬ ‫محیط زیســت شهرســتان فردیس و دادســتانی‬ ‫های وقــت اقایان جعفری و عبدی و مســاعدت‬ ‫فرمانداری و مساعدتهای معنوی دکتر ایمانی امام‬ ‫جمعه فردیس‪ 11 ،‬مخــزن ذخیره مازوت نیروگاه‬ ‫منتظرقائم از خرداد ‪ 1394‬تعطیل شــده است که‬ ‫جا دارد از همه این عزیزان تشکر و قدردانی شود‪.‬‬ ‫ناگفته نماند که این مخالفت و پیگیری با الودگی‬ ‫هــای این نیروگاه تا جایی پیشــرفت که حتی ‪60‬‬ ‫هکتار از اراضی ضلع جنوبــی این نیروگاه با حکم‬ ‫شعبه یکم دادسرا با نصب تابلو از هرگونه کاشت و‬ ‫برداشت محصوالت کشاورزی منع گردید‪ ،‬هرچند‬ ‫دو ســالی هســت که متاســفانه ان تابلوها توسط‬ ‫تعاونی مسکن یک شــرکت به مکانی برای ساخت‬ ‫و ســاز تبدیل شــده و ایجاب می کند که مدیران‬ ‫شهری در این زمینه پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫* الودگی نیروگاه منتظرقائم برای فردیسی‬ ‫هاست ولی مالیاتش جای دیگری هزینه می‬ ‫شود‬ ‫شاید همین تبعات منفی احتمالی نیروگاه است‬ ‫که رییس شــورای اسالمی شهرســتان فردیس به‬ ‫تازگی گفته است‪ :‬الودگی نیروگاه منتظرقائم برای‬ ‫فردیسی هاست‪ ،‬ولی مالیاتش جای دیگری هزینه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫حســین احمدوند افزود‪ :‬اینکه این نیروگاه حق‬ ‫االیندگــی پرداخت نمی کند یک طــرف و اینکه‬ ‫مالیاتش را هم به جــای هزینه کردن در فردیس‪،‬‬ ‫به صورت کشوری پرداخت می کند هم طرف دیگر‬ ‫ماجرا اســت که به هیچ وجه منصفانــه و عادالنه‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫رییس شــورای اسالمی شهرســتان فردیس این‬ ‫پرســش را مطرح کرد که چرا باید ساکنان فردیس‬ ‫الودگی و مشکالت ناشی از فعالیت نیروگاه منتظر‬ ‫قائم را تحمل کنند‪ ،‬اما مالیات این نیروگاه در جای‬ ‫دیگر هزینه شود؟!‬ ‫واضح اســت که بحث های مالــی و اقتصادی در‬ ‫جای خود قابل بحث و بررســی است‪ ،‬لیکن اکنون‬ ‫هدف ما در این مقال و مجال بیشــتر به پیشگیری‬ ‫از الودگی هوا مربوط می شــود که معضل تازه ای‬ ‫هم نیســت و ســالهای متمادی است بخصوص در‬ ‫چنین موقعیت ها و فصل زمســتان که الودگی هوا‬ ‫توام با وارونگی می شــود و کیفیت و ناسالمی هوا‬ ‫به مراحل خطرناکی می رسد‪ ،‬بحث سالمت مردم و‬ ‫هوای پاک برای مدتی به تیتر و مطالب اصلی رسانه‬ ‫ها و مطبوعات تبدیل می شود‪.‬‬ ‫* هر ســاله بحث الودگی هوا بطور موقت‬ ‫مطرح می شود اما پس از مدتی فراموش می‬ ‫شود تا سال بعد‬ ‫این در حالی اســت که پس از مدتی به فراموشی‬ ‫سپرده می شود تا نوبت بعدی‪ ،‬بنابراین انچه مسلم‬ ‫است و باید به عنوان یک روند مستمر و همیشگی‬ ‫مــورد پیگیری قرار گیرد‪ ،‬امــوزش مداوم همراه با‬ ‫نگاه فرهنگی اســت‪ ،‬لذا تنها با فرهنگ ســازی و‬ ‫نهادینه کردن فرهنگ حفــظ و رعایت هوای پاک‬ ‫هوا شود‬ ‫می توان برای همیشــه بر الودگی ها که بیشتر هم‬ ‫به دست خود انسان انجام می شود‪ ،‬غلبه کرد‪.‬‬ ‫از طرفی واقعیت هم اینطور نیســت که فردیس‬ ‫یکسره کم و کاســتی است و برای نمونه در جهت‬ ‫فرهنگسازی شاید خالی از فایده نباشد که به گروه‬ ‫ســاختمانی شــفق با بیش از دو دهــه فعالیت در‬ ‫ساخت مجتمع های سبز و سازگار با محیط زیست‬ ‫که اکنون دو برج با مجموع ‪ 120‬واحد مسکونی در‬ ‫فردیس را در دست ساخت دارند‪ ،‬اشاره کنم‪.‬‬ ‫* ساخت ساختمانهای ســبز در فردیس‬ ‫با هدف پیشــگیری از الودگی و حفظ محیط‬ ‫زیست‬ ‫این دو مجتمع ســاختمانی با نام شفق ‪ 24‬و ‪25‬‬ ‫از امکانات و تجهیزات پیشــرفته در طراحی و دیگر‬ ‫بخش ها از جمله ســازه سبک‪ ،‬انرژی خورشیدی‪،‬‬ ‫جمع اوری اب باران‪ ،‬سرسبزی و دیوار سبز‪ ،‬تصفیه‬ ‫پس اب و دیگر مزیت ها و خدمات رفاهی برخوردار‬ ‫اســت که ان را از دیگر مجتمع های ســاختمانی‬ ‫متمایز و کم نظیر کرده اســت که با تکمیل انها‪ ،‬به‬ ‫قول مدیر این گروه ساختمانی به رویای زندگی در‬ ‫این مجتمع های ســبز و زیبا در این شهر عینیت‬ ‫بخشیده خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیر گروه ساختمانی شفق فردیس می گوید‪:‬‬ ‫این گروه در طول ساخت و سازهای خود‪ ،‬همواره‬ ‫این نگاه و هدف را دنبال می کند که ساختمانی‬ ‫به مشتریان تحویل شود که دستکم صد سال از‬ ‫عمر مفید برخوردار باشد‪ ،‬به همین منظور بحث‬ ‫ســازگاری با محیط زیســت‪ ،‬گرم شدن زمین و‬ ‫افت سطح اب سفره های زیرزمینی و کمبود اب‪،‬‬ ‫همواره به عنوان یــک اولویت مد نظر گروه قرار‬ ‫داشته و به سهم خود سعی کرده ایم در حد توان‬ ‫با صرف هزینه های بســیار زیاد ضمن جلوگیری‬ ‫از اتالف انرژی‪ ،‬از هدر رفت اب نیز پیشــگیری‬ ‫کــرده و زمینه صرفه جویی ایــن مایه حیاتی را‬ ‫فراهم سازیم‪.‬‬ ‫مهندس مهدی مختاری تاکید کرد‪ :‬تحقیقات‬ ‫نشان داده اســت که وجود درخت‪ ،‬گل‪ ،‬سبزه و‬ ‫گیــاه در مجاورت زندگی انســانها عالوه بر دور‬ ‫کردن اســترس و انرژی های منفی باعث ایجاد‬ ‫شــادابی و تصفیه هوا و تعادل دمایی می شود‪،‬‬ ‫همانگونه که کشورهای اروپایی در سالهای اخیر‬ ‫به ســمت ایجــاد چنین ســاختمانهایی برامده‬ ‫انــد و در عصــر دود و ماشــین و الودگی های‬ ‫صوتــی و صنعتی‪ ،‬بهترین گزینه برای ســاکنان‬ ‫یک مجتمع مســکونی وجود البی مبله در کلیه‬ ‫طبقات‪ ،‬اسانسورهای شیشه ای و سایر امکانات و‬ ‫تجهیزات پیشرفته برای دوری جستن از ازدحام‬ ‫و شــلوغی و دســت یابی به ســاعاتی ارامش و‬ ‫اســایش است که گروه ساختمانی شفق فردیس‬ ‫همه این تجربه ها را پشت سرگذاشته و نمونه ای‬ ‫از ان را در بــرج های دوقلو فردیس اجرا خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بهر حال الودگی هوا پدیده فراگیری در اغلب‬ ‫شــهرها از جمله فردیس است که وجود بیش از‬ ‫‪ 300‬واحد تولیدی و صنعتی‪ ،‬شــرکت بزرگ و‬ ‫معتبر مادر تخصصی مپنا و نیز اســتقرار نیروگاه‬ ‫برق منتظرقائم‪ ،‬فردیس را در ردیف شهرستانهای‬ ‫صنعتی قرار داده اســت که اگر دهها معدن شن‬ ‫و ماسه در شهرســتانهای همجوار یعنی شهریار‬ ‫و قــدس واقع در جاده شــهریار را به انها اضافه‬ ‫کنیم‪ ،‬همه اینها نشــانگر عوامل االیندگی هوای‬ ‫این شهرستان هستند‪.‬‬ ‫در نهایت وقتی شهرستانی چون فردیس با این‬ ‫میزان االیندگی که از ضعف و کمبود زیرساخت‬ ‫های شــهری نیز رنج می برد‪ ،‬محیط زیســت و‬ ‫دیگر اعضای کمیته اضطرار و ســایر سازمانهای‬ ‫ذیربــط چه امکانات و تجهیزاتــی برای مقابله با‬ ‫الودگی هوا در این شهرســتان در اختیار دارند‬ ‫تــا بتوانند در حد توان از ایــن الودگی بکاهند‪،‬‬ ‫بنابراین به نظر می رســد تا اطالع ثانوی ما هم‬ ‫باید تنها به توصیه و هشــدارها بســنده کنیم و‬ ‫توقع بیشتری نداشته باشم‪.‬‬ ‫رییس اداره صنعت ‪ :‬سهمیه ارد نانوایان متخلف در فردیس کم می شود‬ ‫رییــس اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شهرســتان فردیس‬ ‫اعالم کرد در صورت مشــاهده تخلف از ســوی نانوایان این‬ ‫شهرستان ‪ ۵۰‬کیسه ســهمیه ارد انها در کارگروه ارد و نان‬ ‫کم می شود‪.‬‬ ‫علیرضــا افتخاری به خبرنگار ایرنا گفت ‪ ۱۷ :‬واحد نانوایی‬ ‫طی روزهــای اخیر در این شهرســتان بازدید شــد که ‪۶‬‬ ‫واحدانهــا به دلیل کم فروشــی ‪،‬فروش اجبــاری و رعایت‬ ‫نکردن پروتکل های بهداشــتی به تعزیرات حکومتی فردیس‬ ‫معرفی شدند‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه از این تعداد نیز ســه واحد نانوایی تعهد‬ ‫کتبی دریافت شد‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬کسر سهمیه ارد‪ ،‬پلمب‬ ‫واحد نانوایی و پرداخت جریمه نقدی از جمله جرائمی اســت‬ ‫که برای واحد های متخلف در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫افتخاری گفت‪ :‬طبق اعالم رســمی ســتاد مبارزه با کرونا‬ ‫با توجه به گسترش شــیوع ویروس کرونا ‪ ،‬واحدهای صنفی‬ ‫مکلف هستند پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند‪.‬‬ ‫رییس اداره صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت شهرســتان فردیس‬ ‫افــزود‪ ۳۳۶ :‬واحد نانوایی در فردیس وجــود دارد که از این‬ ‫تعــداد ‪ ۲۵۶‬واحد نانوایی دولتی و ‪ ۸۰‬واحــد نانوایی ازادپز‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫افتخاری افزود‪ :‬سهمیه ارد ماهانه نانوایان دولتی در فردیس‬ ‫‪ ۲‬هزار و ‪ ۶۵۷‬تن و سهمیه ازادپز ها ‪ ۹۰۸‬تن می باشد‪.‬‬ ‫مدیر امور ابفای شهرستان فردیس با اشاره به محدودیت منابع و‬ ‫اهمیت صرفه جویی در مصرف اب گفت ‪ :‬سرانه مصرف روزانه اب‬ ‫در این شهرستان پرجمعیت ‪ ۶۰‬لیتر بیشتر از استاندارد و شاخص‬ ‫جهانی است‪.‬‬ ‫محمد نیک فکر در گفت و گو با ایرنا افزود‪ :‬اکنون سرانه مصرف‬ ‫اب اشامیدنی در فردیس ‪ ۲۴۰‬لیتر در روز است که شاخص جهانی‬ ‫بین ‪ ۱۵۰‬تا ‪ ۱۸۰‬لیتر در روز تعیین شده است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬کاهش مصرف سرانه اب در فردیس نیازمند‬ ‫فرهنگسازی و اطالع رسانی از سوی رسانه ها بوده و هرچند اکنون‬ ‫با مشکل ویروس کرونا مواجه هستیم اما می توان با رعایت مناسب‬ ‫نکات بهداشتی در مصرف اب نیز صرفه جویی داشت‪.‬‬ ‫مدیرامور ابفای شهرستان فردیس گفت‪ :‬اکنون برای تامین اب‬ ‫اشامیدنی این شهرستان ‪ ۲۰‬پروژه ابرسانی از جمله ساخت مخزن‬ ‫‪ ۱۰‬هزار مترمکعبی‪ ،‬اجرای خــط ‪ ۹۰۰‬میلی متری‪ ،‬اجرای خط‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلی متری از زرکان تا میدان استاندارد‪ ،‬حفاری تعدادی چاه‬ ‫جدید‪ ،‬ترانس برق‪ ،‬تجهیزات چاه‪ ،‬مهندسی چاه ها‪ ،‬اصالح شبکه‪،‬‬ ‫توسعه شبکه‪ ،‬اصالح انشعابات اب و بازسازی ساختمان تاسیسات‬ ‫در دست اجرا داریم‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬ســاخت مخزن ‪ ۱۰‬هزار متر مکعبی پارک‬ ‫بهشــت منظریه با اعتبار بیش از چهار میلیــارد تومان در حال‬ ‫اتمام است که با بهره برداری از ان اب شرب نقاط مرکزی فردیس‬ ‫تامین می شود‪.‬‬ ‫نیــک فکر به اجرای پروژه خط ‪ ۵۰۰‬میلی متری بین رزکان تا‬ ‫میدان استاندارد نیز اشاره کرد و گفت ‪ :‬این پروژه بیش از سه و نیم‬ ‫کیلومتر بوده که تاکنون یک هزار و ‪ ۵۰۰‬متر ان اجرا شــده و ‪۲‬‬ ‫کیلومتر دیگر باقی مانده است‪.‬‬ ‫این پروژه با اعتبار ‪ ۱۰‬میلیارد تومان در دست احداث است که با‬ ‫بهره برداری از ان‪ ،‬اب شرب بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار نفر تامین می شود‪.‬‬ ‫مدیرامور ابفای شهرستان فردیس گفت‪ :‬امسال نیز طبق بودجه‬ ‫بندی هفت کیلومتر اصالح شــبکه فرسوده اب در فردیس انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫طول شبکه اب شهری و روستایی شهرستان فردیس حدود ‪۸۰۰‬‬ ‫کیلومتر است‪.‬‬ ‫اب اشامیدنی شهر فردیس با استفاده از ‪ ۶۴‬حلقه چاه ‪ ،‬مشکین‬ ‫دشت ‪ ۱۲‬حلقه چاه و روســتای فرخ اباد زیبادشت با چهار حلقه‬ ‫چاه و ‪ ۱۱‬مخزن در مجموع به ظرفیت ‪ ۵۳‬هزار مترمکعب تامین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫شهر فردیس دارای ‪ ۴۸‬هزار مشترک و مشکین دشت و روستای‬ ‫فرخ اباد زیبادشت ‪ ۱۶‬هزار مشترک دارند‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬هزار واحد صنفی‬ ‫فردیس بازرسی بهداشتی شدند‬ ‫رییس شبکه بهداشت و درمان فردیس اعالم کرد که در اجرای‬ ‫طرح نظارتی و خدماتی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی ‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۱۰‬هزار واحد صنفی در این شهرســتان مورد بازدید و بازرســی‬ ‫بهداشتی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫دکتــر محمدرضا ترابی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬تیم‬ ‫سالمت و تیم نظارتی بسیج و هالل احمر در قالب طرح حاج قاسم‬ ‫سلیمانی ضمن بازدید از واحدهای صنفی طی اذرماه سال جاری‬ ‫تاکنون ‪ ،‬توصیه های الزم را به این واحدها در خصوص رعایت نکات‬ ‫بهداشتی برای پیشگیری از کرونا را ارائه دادند‪.‬‬ ‫وی بیان داشت ‪ ۳۴ :‬واحد صنفی به دلیل رعایت نکردن پروتکل‬ ‫های بهداشــتی در شهرســتان فردیس به دستگاه قضایی معرفی‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫به گفته وی در این بازرسی ها نیز ‪ ۲۱‬واحد صنفی متخلف پلمب‬ ‫شدند و ‪ ۷۰۰‬مورد اخطار دریافت کردند‪.‬‬ ‫رییس شبکه بهداشت و درمان فردیس گفت که طی این مدت‬ ‫‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۹۸‬کیلوگرم مواد غذایی فاســد شامل گوشت و سایر‬ ‫محصوالت غذایی جمع اوری و از چرخه مصرف خارج شد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ ۵۹ :‬مورد نمونه برداری مواد غذایی و ‪ ۹۴‬مورد‬ ‫نمونه برداری اب در شهرســتان فردیس نیز توسط واحد بهداشت‬ ‫محیط مرکز بهداشت شهرستان فردیس انجام شد‪.‬‬ ‫ترابی با اشــاره بــه اینکه یک هزار و‪ ۶۷۴‬مورد کلرســنجی اب‬ ‫اشــامیدنی و ‪ ۱۳‬مورد بازدید از تاسیســات اب و فاضالب انجام‬ ‫شد‪ ،‬گفت‪ :‬رسیدگی به ‪ ۲۴۸‬مورد شکوائیه بهداشتی و ‪ ۱۷۹‬مورد‬ ‫یدسنجی از دیگر اقدامات انجام شده است‪.‬‬ ‫رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان فردیس گفت‪ ۶ :‬مورد‬ ‫بازدید از زندان فردیس و مراکز نظامی‪ ۱۷،‬مورد پارک و ورزشــگاه‬ ‫ها و ‪ ۱۶‬مورد بازدید از مراکز اموزشی ‪ ۱۱۰ ،‬مورد بازدید از مراکز‬ ‫بهداشــتی درمانــی ‪ ،‬مطب و ازمایشــگاهها و ‪ ۲۰‬مورد نظارت و‬ ‫بازرسی مشترک با سایر سازمان ها انجام شد‪.‬‬ ‫ترابی افزود‪ :‬نیروهای بهداشــت محیط و حرفه ای مرکز شــبکه‬ ‫بهداشــت و درمان فردیس با همه امکانات از ابتدای شیوع بیماری‬ ‫کرونا با هدف حفظ و ارتقای سطح سالمت شهروندان و همچنین‬ ‫ارتقای شاخص های بهداشتی‪ ،‬مراکز تهیه‪ ،‬توزیع و فروش موادغذایی‬ ‫و اماکن عمومی را مورد نظارت و کنترل قرار داده اند‪.‬‬ ‫وی فاصله گذاری اجتماعــی را از راهکارهای اصلی قطع انتقال‬ ‫کرونا برشــمرد و افزود‪ :‬رعایت موارد بهداشتی همچون‪ ،‬استفاده از‬ ‫ماسک‪ ،‬شستن دست ها‪ ،‬استفاده از لوازم شخصی و رعایت بهداشت‬ ‫فردی نیز در پیشگیری از ابتال به این ویروس بسیار موثر است‪.‬‬ صفحه 3 ‫هفته انهم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫براساس ارزیابی و اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی از نشریه خبرفردیس به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی عکاس‪ :‬حسین پارسا‪ ،‬سونیا جمشیدی چاپ‪ :‬هدف نوین‬ ‫ادرس دفتر مرکزی‪ :‬کانال غربی ‪ .‬روبروی مرکز بهداشت فردیس‬ ‫تلفن‪ 36505454 :‬فکس‪ 36503000 :‬پذیرش اگهی‪09354225024 :‬‬ ‫رتبه‪2 :‬‬ ‫امتیاز در طرح ارزیابی کیفی‪60 :‬‬ ‫‪telegram.me/khabar_fardiis‬‬ ‫‪instagram.com/khabarfardis‬‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 129‬هفته دوم ‪ /‬دی ماه ‪1399‬‬ ‫نمایندگان جامعه مسیحیت ایران با ایت اهلل حسینی همدانی نماینده ولی فقیه در البرز دیدار کردند‬ ‫نمایندگان جامعه مســیحیت ایــران در ایام والدت حضرت‬ ‫مسیح ســام اهلل علیها و در استانه سال نو میالدی با ایت اهلل‬ ‫حسینی همدانی دیدار کردند‬ ‫بــه گزارش خبرنگار عصر البرز ‪ ،‬امــام جمعه کرج و نماینده‬ ‫ولی فقیه در اســتان البرز در این دیــدار ضمن تبریک میالد‬ ‫حضرت مســیح (ع) و ســال نو میالدی به پیروان ان حضرت‬ ‫بخصوص در استان البرز‪ ،‬گفت‪ :‬در دین مبین اسالم‪ ،‬احترام به‬ ‫ادیان و انبیا و پیامبران قبل از حضرت نبی اکرم (ص) بســیار‬ ‫سفارش و تاکید شده است‪.‬‬ ‫ایت اهلل حســینی همدانی تاکید کرد‪ :‬عموم پیامبران برای‬ ‫مســلمانان قابل احترام هستند بخصوص حضرت مسیح (ع) به‬ ‫دلیل اعتقادات ما که ایشان در اخر زمان هنگام ظهور حضرت‬ ‫مهدی موعود (عج) در کنــار ان حضرت خواهند بود‪ ،‬بنابراین‬ ‫حضرت مســیح (ع) در میان ما مســلمانان از جایگاه ویژه ای‬ ‫برخوردارند‪.‬‬ ‫وی همچنیــن به ایاتی از قران کریم در وصف حضرت مریم‬ ‫و حضرت عیســی (ع) اشاره کرد و افزود‪ :‬هدف تمام انبیا الهی‬ ‫مبارزه با ســتمگران بوده اســت و در انجام این هدف و رسالت‬ ‫اســت که هیچیک از پیامبران الهی اجازه ندادند که مردم زیر‬ ‫بار ستم و استکبار زندگی کنند‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در اســتان البرز‪ ،‬وظیفــه عالمان دینی را‬ ‫بیداری و اگاهی بخشی به مردم نسبت به ظلم و ستم دانست و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در چنین شرایطی است که مردم در مقابله با نفوذ‬ ‫جریانهای انحرافی و فرقه های اســتعماری نهایت ایستادگی را‬ ‫از خود نشان خواهند داد‪.‬‬ ‫ایت اهلل حسینی همدانی‪ ،‬توحید و یکتاپرستی و رسیدن به‬ ‫سعادت دنیوی و اخروی را هدف نهایی تمام ادیان الهی توصیف‬ ‫کــرد و گفت‪ :‬بیانات رهبر معظم انقالب اســامی در گام دوم‬ ‫انقالب دستورالعملی جامع و کاربردی برای احاد جامعه است‪.‬‬ ‫در پایــان این دیدار امام جمعه و نماینده ولی فقیه در البرز‪،‬‬ ‫کتــاب بیانات مقام معظــم رهبــری در گام دوم انقالب را به‬ ‫نمایندگان جامعه مسیحیت استان البرز اهدا کرد‪.‬‬ ‫چهارمین مرحله رزمایش همدلی و احسان در فردیس اغاز شد‬ ‫رزمایش همدلی و احسان با هدف توزیع ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار بسته مواد غذایی بین نیازمندان و اسیب‬ ‫دیدگان از کرونا توسط سوی ستاد اجرایی فرمان‬ ‫حضرت امام (ره) در شهرستان فردیس اغاز شد‪.‬‬ ‫امام جمعه شهرســتان فردیس در رزمایش همدلی و‬ ‫احســان که در مصالی امام خمینی(ره) این شهرستان‬ ‫برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید حاج‬ ‫قاسم ســلیمانی و دهه بصیرت افزود‪ :‬انفاق و احسان به‬ ‫افراد ناتوان مالی کار ارزشمند و خداپسندانه ای است که‬ ‫شهید سلیمانی در این مسیر گام برداشت ‪.‬‬ ‫حجت االســام علی اکبــر ایمانی افــزود‪ :‬از ابتدای‬ ‫شــیوع ویروس کرونا تاکنون گروه های جهادی در کنار‬ ‫مســووالن در صحنه حضور داشتند تا به افرادی که براثر‬ ‫کرونا اسیب دیده اند یاری برساند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برای رسیدن به اهداف بزرگ رزمایش‬ ‫احســان و همدلی همه ما لبیک گوی فرمان مقام معظم‬ ‫رهبری(مدظله العالی) هســتیم‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬قرار گاه‬ ‫احسان و همدلی با مشــارکت امام جمعه در شهرستان‬ ‫فعال شده تا به کمک افراد بی بضاعت بشتابند‪.‬‬ ‫امــام جمعه شهرســتان فردیس گفــت‪ :‬کمیته امداد‬ ‫امام(ره)‪،‬مراکز خیریه‪ ،‬ســپاه‪ ،‬بسیج‪،‬شهرداری و شورا و‬ ‫همه کســانی که در این رزمایــش همکاری می کنند تا‬ ‫توزیع بسته های معیشــتی به بهترین شکل ممکن و با‬ ‫رعایت حفظ کرامت انسانی انجام می پذیرد‪.‬‬ ‫مدیر کل ســتاد اجرایی فرمان امام (ره) اســتان البرز‬ ‫و غــرب تهران نیز گفت‪ :‬پس از ســخنرانی مقام معظم‬ ‫رهبری در اســتانه ماه مبارک رمضان امســال ‪ ،‬ســتاد‬ ‫اجرایی فرمــان حضرت امام(ره) در اجــرای تصمیمات‬ ‫قــرارگاه رزمایش مومنانه‪ ،‬با اجــرای رزمایش همدلی و‬ ‫احسان برای ارائه کمک های مومنانه به مردم‬ ‫اســیب دیده از کرونا طی ‪ ۱۰‬ماه گذشته بیش از ‪۱۰‬‬ ‫میلیون بســته مواد غذایی و پروتئینی در کشــور توزیع‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫محمدمهدی پورســلیمانی افــزود‪ :‬در مرحله اول در‬ ‫استان البرز ‪ ۱۵‬هزار بســته معیشتی‪ ،‬مرحله دوم بیش‬ ‫از ‪ ۳۰‬هزار بســته پروتئینی و مرحله سوم ‪ ۳۰‬هزاربسته‬ ‫احسان و سالمت توزیع شد و در مرحله چهارم ‪ ۲۳‬هزار‬ ‫بسته مواد غذایی در البرز توزیع می شود‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬گروه های جهادی‪ ،‬بســیج‪ ،‬سپاه و‬ ‫نیروی انتظامی در این رزمایش ستاد فرمان حضرت امام‬ ‫را همراهــی کردند و طالب حوزه هــای علمیه در خط‬ ‫ســامت به امر درمان در تغســیل فوتی های کرونایی‬ ‫اهتمام داشته اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به دلیل اینکه بسته های معیشتی سریع تر‬ ‫به دســت افراد نیازمند برســد قرار گاه های جهادی در‬ ‫مراکز شهرستان ها با محوریت ائمه جمعه فعال شد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اقدام بزرگ ســتاد اجرایی فرمان امام‬ ‫(ره) در زمینــه تولید ماســک‪ ،‬گفت‪ :‬در ابتدای شــیوع‬ ‫ویروس کرونا کشــور با کمبود ماسک مواجه بود و طی‬ ‫‪ ۲۳‬روز کارخانه تولید ماســک در ســتاد اجرایی فرمان‬ ‫امام (ره) ایجاد شد و این اقدام از طریق گروه های دانش‬ ‫بنیان دنبال شد‪.‬‬ ‫مدیر کل ســتاد اجرایی فرمان امام (ره) اســتان البرز‬ ‫و غرب تهران گفــت‪ :‬امروز تولید واکســن کرونا ایران‬ ‫اســامی با وجود تحریم ها افتخــاری بزرگ برای میهن‬ ‫اســامی اســت که دراین زمینه ســتاد اجرایی فرمان‬ ‫حضرت امام (ره) پیشگام بوده است ‪.‬‬ ‫پورسلیمانی افزود‪ ۶۰ :‬هزار ایرانی برای اعالم امادگی‬ ‫به تزریق این واکســن اعتماد خود را بــه دانش جوانان‬ ‫کشــور نشان دادند و باعث افتخار است اولین فردی که‬ ‫واکسن کرونا را دریافت کرد دختر رییس ستاد اجرایی‬ ‫فرمان امام بودند‪.‬‬ ‫* ساخت ‪ 400‬واحد مسکن ملی در فردیس‬ ‫وی همچنین از ســاخت‪ ۴۰۰‬واحد مســکن در قالب‬ ‫طرح اقدام ملی مسکن در شهرستان فردیس خبر داد‪.‬‬ ‫مدیر کل ســتاد اجرایی فرمان امام (ره) استان البرز و‬ ‫غرب تهران بیان داشت‪ :‬برای ساخت واحدهای مسکونی‬ ‫شهرســتان فردیس ‪ ۲۴‬هزار متر مربع زمین در شهرک‬ ‫رضوانیه این شهرســتان بــه ارزش ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫تامین شده است‪.‬‬ ‫پورســلیمانی با اشــاره به اینکه تجهیــز کارگاه ها در‬ ‫شــهرک رضوانیه فردیس در حال انجام اســت ‪ ،‬گفت ‪:‬‬ ‫واگذاری واحدهای مســکونی از طریــق اداره کل راه و‬ ‫شهرســازی استان انجام خواهد شــد و برای فروش این‬ ‫واحدها هزینه تمام شده محاسبه می شود‪.‬‬ ‫رییس ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) اســتان‬ ‫البرز و غرب اســتان تهران اظهار داشــت‪ :‬هزینه زمین‬ ‫این واحدهای مسکونی بعد از سه سال به صورت اقساط‬ ‫دریافت می شود‪.‬‬ ‫پورســلیمانی افزود‪ :‬واحدهای مسکونی به افرادی که‬ ‫خانه ندارنــد تعلق می گیرد و این افــراد می توانند در‬ ‫سایت وزارت راه وشهرسازی ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫* مردمــداری یکــی از مقوله هــای کمک به‬ ‫نیازمندان است‬ ‫فرمانده سپاه ناحیه امام رضا(ع) شهرستان فردیس نیز‬ ‫گفت که از بدو تشکیل انقالب اسالمی حوادث زیادی از‬ ‫جمله فتنه ‪ ۸۸‬در کشور اتفاق افتاد که این فتنه صدمات‬ ‫و خسارات زیادی وارد کرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ احســان علیزاده افزود‪ :‬مقام معظم رهبری‬ ‫در فرمایشات اخیر بر استمرار راه دفاع مقدس و مکتب‬ ‫شهید سردار سلیمانی تاکید داشتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مردمداری یکی از مقولــه های کمک به‬ ‫نیازمندان اســت و حاج قاسم ســلیمانی در شهر حلب‬ ‫مردم را جابجا می کرد و به فکر اسکان و اذوقه مردم بود‪.‬‬ ‫پرویزی‪ ،‬معاون فرماندار‪ :‬امکانات برای خدمات رسانی زمستانی در فردیس مهیا است‬ ‫معاون برنامه ریــزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری فردیس‬ ‫اعالم کرد که امکانات ویژه برای خدمات رســانی زمســتانی در این‬ ‫شهرستان پرجمعیت پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫بهزاد پرویزی در نشســت شــورای هماهنگی مدیریت بحران در‬ ‫سالن اجتماعات فرمانداری فردیس برگزار شد‪ ،‬افزود‪ :‬تعدادی سیلو‪،‬‬ ‫سالن های ورزشــی‪ ،‬مدارس و امکانات دیگر برای اسکان اضطراری‬ ‫مردم در زمان بحران پیش بینی کرده ایم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دســتگاههای خدمات رســان باید کشیک های‬ ‫شــبانه روزی داشته باشند‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬هالل احمر باید امادگی‬ ‫الزم را برای تامین کاال های اساســی به موقع خدمت مردم داشته‬ ‫باشد برای مواقع اضطراری برنامه ریزی کند‪.‬‬ ‫وی همچنین به برگزاری رزمایش اماده ســازی اشــاره کرد و‬ ‫گفــت‪ :‬برگزاری مانورها می تواند زمینه ســاز بهــره مندی و اماده‬ ‫سازی دستگاه های اجرایی در زمان های بحرانی شود‪.‬‬ ‫معاون فرماندار فردیس با اشاره به ظرفیت محدود شهرستان اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬اکنون در حال تدارک بخشی از وسایل و تجهیزات از‬ ‫قبیل ماشین االت و ادوات برای خدمات رسانی زمستانی هستیم‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه نیروی انتظامی شــبانه روزی در تامین امنیت‬ ‫مردم تالش می کند‪ ،‬گفت‪ :‬دســتگاههای خدمات رسان باید گشت‬ ‫های مشترک داشته باشند تا وسایل و تجهیزات در امان باشد‪.‬‬ ‫رییس اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان فردیس نیز گفت‪:‬‬ ‫با توجه به فصل ســرما ‪ ،‬االیندگی بعضی واحدهای صنعتی ســبب‬ ‫تشدید الودگی هوای فردیس می شود‪.‬‬ ‫مرتضی شــکوری پور با اشــاره به فعالیت پنج مرکز معاینه فنی‬ ‫خــودرو در فردیس افزود‪ :‬با خودروهای فاقــد معاینه فنی و دودزا‬ ‫برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون خدمات شهری شهرداری فردیس نیز گفت‪ :‬برای یخ زدگی‬ ‫معابر و خیابان های شــهر یک هزار و ‪ ۵۰۰‬تن ماســه و نمک تهیه‬ ‫شده است ‪.‬‬ ‫حشــمت اهلل عزیزی افزود‪ ۴۵۰ :‬نیروی خدمات شهری شهرداری‬ ‫فردیس به همراه ‪ ۳۰۰‬نیروی فضای ســبز برای خدمات رســانی‬ ‫زمستانی در فردیس اماده هستند‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬ســه دستگاه لودر‪،‬پنج دســتگاه گریدر‪،‬چهاردستگاه‬ ‫بابکت ‪ ،‬هشــت دســتگاه کامیون و ‪ ۱۵‬دســتگاه خــاور از جمله‬ ‫تجهیزات شهرداری فردیس برای مواقع بارش برف است ‪.‬‬ ‫معاون خدمات شــهری شــهرداری فردیس بیان داشــت ‪ :‬برای‬ ‫پیشــگیری از ابگرفتگی معابر احداث شــبکه جمــع اوری ابهای‬ ‫سطحی در فردیس ضروری اســت ضمن انکه دراین زمینه قرارداد‬ ‫حفاری ‪ ۶۰‬حلقه چاه جذبی منعقد شده است‪.‬‬ ‫تشریح برنامه های اداره ارشاد در هفته ای که گذشت‬ ‫* معرفی نفرات برتر مســابقه پویش "در خانه‬ ‫بمانیم" در روز پرستار و جشن شب یلدا‬ ‫مسابقات جدول متقاطع با محوریت پویش در‬ ‫خانه بمانیم در روز پرســتار و شــب یلدا برگزار‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫حمید رضــا ولیزاده رئیس ایــن اداره‪ ،‬ضمن‬ ‫تبریک سالروز والدت حضرت زینب کبری (س)‬ ‫و روز پرســتار گفت ‪ :‬به پاس قدردانی از تالش‬ ‫شبانه روزی پزشکان‪ ،‬پرستاران و کادر سالمت‪،‬‬ ‫پویــش "در خانه بمانیــم" با مســابقه جدول‬ ‫متقاطع به مناسبت روز پرستار و شب یلدا که به‬ ‫صورت مجازی برای کودکان ونوجوانان وخانواده‬ ‫های شهرستان فردیس برگزارشد‪.‬‬ ‫رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫شهرســتان فردیس افزود‪ :‬تعداد ‪260‬نفر شرکت کننده‬ ‫با همکاری موسســه فرهنگی هنری راشاگســتر طلوع‬ ‫البرز درشهرســتان فردیس برگزار گردید و به قید قرعه‬ ‫به ‪10‬نفر به اســامی دلسا بیگلری‪ ،‬صادق حیدری‪ ،‬سارا‬ ‫نامور‪ ،‬نازنین زهرا تیموری‪ ،‬ســیده الهام مهدیان‪ ،‬ایسان‬ ‫لیره‪ ،‬ملینا نامور‪ ،‬اعظم محمدی‪ ،‬پارمیس باقری و مانی‬ ‫علی دوست‪ ،‬هدیه فرهنگی اهداء می گردد‪.‬‬ ‫* مسابقه نقاشــی همزمان با "روز پرستار"و‬ ‫"جشن شب یلدا" در فردیس‬ ‫مســابقه با محوریت نقاشی کنارسفره شب یلدا ‪ ،‬ویژه‬ ‫کودکان‪ ،‬در یلدای زینبی مدافعان سالمت در شهرستان‬ ‫فردیس برگزار شد‪.‬‬ ‫حمیــد رضا ولیزاده رئیس این اداره گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫مصادف شدن روز پرستار با شب یلدا‪ ،‬مسابقات نقاشی‪،‬‬ ‫ویژه کودکان‪ ،‬به مناسبت میالد با سعادت حضرت زینب‬ ‫(س) و روز پرستار وهمچنین شب یلدا به صورت مجازی‬ ‫در شبکه اجتماعی با همکاری اموزشگاه ها برگزار شد‪.‬‬ ‫اگهی ابطال پروانه فعالیت‬ ‫موسسه میان مدت اقامتی غیرانتفاعی "معجزه نیروی پارسیان" به صاحب امتیازی‬ ‫مرتضی کیانی و شــماره "پروانه فعالیت ‪ "96/20050000/3182‬مورخ ‪ 96/02/13‬به‬ ‫شماره ثبتی ‪ 3311‬فاقد اعتبار است‪.‬‬ ‫اداره بهزیستی شهرستان فردیس‬ ‫رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسالمی شهرستان فردیس‬ ‫افزود ‪ :‬هدف از این مسابقه در خانه ماندن وایجاد محیط‬ ‫شــاد و فرهنگی و هنری در قالب تشــکر از پرستاران‬ ‫فداکارســامت و پرهیز از دورهمی خانواده ها در شب‬ ‫یلدا دانست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از بین منتخبین با اســامی مبینا ســادات‬ ‫جعفری منش ‪ 9‬ســاله‪ ،‬ارنیکا مقدمیان‪ 5‬ســاله‪ ،‬نفس‬ ‫نوری ‪9‬ساله‪ ،‬عسل حسینی‪ ،‬اریناز قاسمیان ‪ 11‬ساله‪،‬‬ ‫مرسانا تویســرکانی ‪5‬ساله‪ ،‬نیوشا طاهری مقدس‪5‬ساله‪،‬‬ ‫اوینا حسنی ‪5‬ساله‪ ،‬رها کاظمین ‪12‬ساله‪ ،‬پروشا خواجه‬ ‫وند ‪ 12‬ساله‪ ،‬هانا صفری ‪3‬ساله‪ ،‬مبینا سادات جعفری‬ ‫منش ‪9‬ســاله‪ ،‬با قید قرعه ‪ ،‬سه نفر از برگزیدگان مورد‬ ‫تقدیر قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫قدردانی از پرســتاران مدافعان سالمت با زبان‬ ‫هنر توسط هنرمندان فردیس‬ ‫جمعی از هنرمندان‪ ،‬شهرســتان فردیس با کشــیدن‬ ‫نقاشی با موضوع حماســه مدافعان در عرصه سالمت از‬ ‫زحمات پزشکان و پرستاران و کادر درمان کرونا قدردانی‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫به مناسبت روز پرســتار گروهی از نقاشان شهرستان‬ ‫فردیس با مدیریت خانم مهری هاشمیان با اهدا تابلو های‬ ‫رنگ روغن پریسا شفیعی ‪،‬ســاناز خشک دامن‪،‬شهروزه‬ ‫عســگری وجمعی از بازیگران عوامل ســریال فرشــته‬ ‫؛نیلوفر شــهیدی‪،‬محمد فرزانه ‪،‬احمــد ایرانمهر‪،‬مهری‬ ‫هاشمیان‪،‬سامان کولیوند‪،‬زهرا مقدم‪،‬علیرضا مقدم‪،‬یوسف‬ ‫مقدم‪،‬بردیا جمشیدی وپارمیداجمشیدی ‪،‬بیناهاشمیان‪،‬‬ ‫ازشهرستان فردیس با حضور در بیمارستان لوالگر تهران‬ ‫با اهداء هدایایی در جمع پرســتان مدافع سالمت از انها‬ ‫قدردانی کردند‪.‬‬ ‫برادر گرامی جناب اقای اسماعیل کردلو‬ ‫مدیر محترم روابط عمومی شهرداری مشکین دشت‬ ‫درگذشــت مادر بزرگوارتان را به شــما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده‬ ‫برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و‬ ‫اجر جزیل خواهانیم‪.‬‬ ‫مدیریت و کارکنان خبرفردیس‬ صفحه 4

آخرین شماره های هفته نامه خبر فردیس

هفته نامه خبر فردیس 137

هفته نامه خبر فردیس 137

شماره : 137
تاریخ : 1399/12/14
هفته نامه خبر فردیس 136

هفته نامه خبر فردیس 136

شماره : 136
تاریخ : 1399/12/07
هفته نامه خبر فردیس 135

هفته نامه خبر فردیس 135

شماره : 135
تاریخ : 1399/11/30
هفته نامه خبر فردیس 134

هفته نامه خبر فردیس 134

شماره : 134
تاریخ : 1399/11/23
هفته نامه خبر فردیس 133

هفته نامه خبر فردیس 133

شماره : 133
تاریخ : 1399/11/14
هفته نامه خبر فردیس 132

هفته نامه خبر فردیس 132

شماره : 132
تاریخ : 1399/11/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!