هفته نامه خبر فردیس شماره 118 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه خبر فردیس شماره 118

صفحه بعد

هفته نامه خبر فردیس شماره 118

هفته نامه خبر فردیس شماره 118

‫به میزبانی دفتر مرکزی خبرفردیس برگزار شد‪:‬‬ ‫نشست هم اندیشی اعضای‬ ‫شورای مشورتی جوانان‬ ‫شهرستان فردیس‬ ‫هفته انهم‬ ‫تنها نشریه مکتوب شهرستان فردیس‬ ‫تالش جهادی‪،‬‬ ‫تحول در خدمت‬ ‫رسانی و صیانت از‬ ‫منافع مردم‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫‪۳۰‬هزار متر مربع اراضی‬ ‫کشــاورزیدرفردیس‬ ‫ازادسازی شد‬ ‫‪2‬‬ ‫سخن سردبیر‬ ‫سال پنجم | شماره ‪ | 118‬هفته سوم‪ 16 ،‬مهر ماه ‪ 4 | 1399‬صفحه | ‪ 1000‬تومان‬ ‫اتاق اصناف فردیس را‬ ‫چه می شود؟!‬ ‫بی واسطه و بی تعارف با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫خواست دیرینه مردم در ایجاد دفتر مشترک‬ ‫منصور جمشیدی‬ ‫سردبیر‬ ‫مدتی است که گاه و بی گاه به محض مواجه‬ ‫شدن اتفاقی با برخی دست اندرکاران و کارکنان‬ ‫اتاق اصناف فردیس‪ ،‬انها بدون مکث زبان به گالیه‬ ‫می گشایند و با لحن خاصی ادامه می دهند که‬ ‫فالنی سردبیری و مدیریت خبر فردیس را بر‬ ‫عهده دارد‪ ،‬پس چرا به مسایل و مشکالت موجود‬ ‫در اتاق اصناف فردیس نمی پردازد‪.‬‬ ‫در فردیس را براورده کنید‬ ‫‪2‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬ ‫فرو رفتن خودروی‬ ‫سواری در عمق ‪۱.۵‬‬ ‫نیم متری پارکینگ‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫هنوز هم در بحث‬ ‫انتزاع فردیس از‬ ‫کرج گرفتاری های‬ ‫زیادی داریم‬ ‫‪2‬‬ ‫کشف ‪ ۱۰۵‬فقره سرقت‬ ‫در فردیس‬ ‫‪2‬‬ ‫البرز در بخش امکانات درمانی‬ ‫رتبه ‪ ۲۶‬کشوری را دارد‬ ‫لزوم شناسایی و‬ ‫حمایت از جوانان‬ ‫توانمند و نخبه‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫وحید بخت ازاد ‪4‬‬ ‫مراکز مکانیزه‬ ‫‪2‬‬ ‫جایگزین جمع اوری‬ ‫سنتی پسماند در‬ ‫فردیس شد‬ ‫حشمت اهلل عزیزی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫برگزاری نهمین رزمایش کمک مومنانه کانون خدمت رضوی در فردیس‬ ‫مدیــر نمایندگــی اســتان قــدس رضــوی در اســتان البــرز از‬ ‫برگــزاری نهمیــن مرحلــه رزمایــش کمــک مومنانــه توســط‬ ‫کانــون خدمــت رضــوی در شهرســتان فردیــس خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار خبرفردیــس‪ ،‬عبــاس قاضــی خانــی از‬ ‫حســین رضایــی بــه عنــوان خدمتگــزار ائمــه اطهــار (ع) و‬ ‫یکــی از خادمیــن اســتان بــا برکــت ائمــه اطهــار(ع) نــام برد‬ ‫و گفــت‪ :‬بیــش از یــک ســال اســت کــه دلمــان مــی تپــد‬ ‫بــرای خدمتگــزاری بــه زائــران اباعبــداهلل الحســین (ع) بــه‬ ‫ویــژه اربعیــن‪ ،‬اربعینــی کــه هفتــه اینــده فــرا مــی رســد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن در حالــی اســت کــه خیلــی هــا‬ ‫دلشــان در هــوای اقــا اباعبــدا‪ ...‬الحســین (ع) مــی تپــد‪ ،‬ولی‬ ‫مصلحــت خــدا در چنیــن وضعیتــی اســت و ویــروس کرونــا‬ ‫هــم بهانــه ای بــرای متنبــه شــدن و پاالیــش در وجــود‬ ‫خــود اســت‪ ،‬ایــن ویــروس معــادالت جهانــی را برهــم زده‬ ‫اســت‪ ،‬کشــورهایی کــه بــه ظاهــر مقتــدر بودنــد االن در چه‬ ‫وضعیتــی بــه ســر مــی برنــد‪.‬‬ ‫بــه برکــت نظــام مقــدس و رهبــر عظیــم الشــان انقــاب بــر‬ ‫همــه مشــکالت و تحریــم هــا غلبــه خواهیــم کرد‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه برکــت نظــام مقــدس و رهبــر عظیــم الشــان‬ ‫انقــاب بــر همــه مشــکالت و تحریــم هایــی کــه بــه مــردم‬ ‫فشــار اورده‪ ،‬غلبــه خواهیــم کــرد‪ ،‬تحریمــی کــه در زمــان‬ ‫جنــگ جهانــی دوم هــم از نظــر دارویــی وجــود نداشــت‪،‬‬ ‫ولــی ایــران اســامی را از نظــر دارو هــم تحریــم کردنــد‪،‬‬ ‫باوجــود همــه مشــکالت کشــورمان بهتریــن وضعیــت را از‬ ‫نظــر دارو و کمتریــن مشــکل را در بیمارســتان هــا دارد و بــه‬ ‫فضــل الهــی هنــوز در وضعیــت اضطــراری قــرار نگرفتــه ایم‪.‬‬ ‫قاضــی خانــی یاداور شــد‪ :‬ویــروس کرونــا مشــکالتی را برای‬ ‫مــردم ایجــاد کــرده اســت‪ ،‬خیلــی هــا اشــتغال‪ ،‬معیشــت و‬ ‫کســب و کارشــان بــه مشــکل برخــورده اســت‪ ،‬امــا کســانی‬ ‫کــه دستشــان بــه دهانشــان مــی رســید و قــادر بــه کمــک‬ ‫بــه دیگــران بودنــد‪ ،‬بــه وظیفــه خــود عمــل کردنــد‪ ،‬هرچند‬ ‫اکنــون هــم بعضــی از ایــن افــراد بــه کمــک نیــاز مبــرم‬ ‫دارنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ایــن وضعیــت‪ ،‬بنــا بــر فرمــوده رهبــر‬ ‫معظــم انقــاب همــه لبیــک گفتنــد‪ ،‬ایــن اســت ایــران‬ ‫اســامی و وجــود بــا برکــت رهبــر فرزانــه انقــاب اســامی‬ ‫کــه جــوش و خروشــی را در مملکــت ایجــاد کردنــد و بــا‬ ‫مواســات و همدلــی بیــن مــردم باعــث تپــش در دلهــای‬ ‫عاشــق شــد و همــه بــه ایــن کمــک مومنانــه لبیــک گفتند‪.‬‬ ‫همــه مــا و شــما مــورد ازمایــش الهــی قــرار گرفته‬ ‫ایــم و امتحــان پــس مــی دهیم‬ ‫مدیــر نمایندگــی اســتان قــدس رضــوی در اســتان البــرز‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬مــا هــم در کانــون کمــک مومنانــه را‬ ‫شــروع کردیــم و ایــن افتخــار مــا در اســتان مقــدس اســت‬ ‫حمایتــی و ‪ 20‬راس گوســفند در فردیــس شــده‬ ‫اســت‬ ‫مدیــر نمایندگــی اســتان قــدس رضــوی در اســتان البــرز از‬ ‫راه انــدازی ‪ 25‬کانــون تخصصــی بــرای خدمــت رســانی بــه‬ ‫مــردم خبــر داد و گفــت‪ :‬تاکنــون کانــون خدمــت رضــوی‬ ‫شهرســتان فردیــس طــی ایــن ‪ 9‬مرحلــه حــدود دو زار و‬ ‫‪ 200‬بســته حمایتــی و ‪ 20‬راس گوســفند توزیــع کــرده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫یــاداوری مــی شــود‪ :‬در ایــن اییــن کــه بــا‬ ‫حضــور خادمیــاران رضــوی شهرســتان فردیس‬ ‫و وحیــد بخــت ازاد نایــب رییــس شــورای‬ ‫شــهر فردیــس برگــزار شــد‪ ،‬مدیــر دفتــر‬ ‫نمایندگــی اســتان قــدس رضــوی در اســتان‬ ‫البــرز بــا اهــدای لــوح ســپاس از «حــاج احمــد‬ ‫مختــاری اردکان» بــه عنــوان یکــی از خیــران‬ ‫و پیشــگامان کمــک بــه نیازمنــدان‪ ،‬تقدیــر به‬ ‫عمــل امــد‪.‬‬ ‫و اکنــون مــا و شــما خادمیــاران افتخــاری اســتان پــر برکت‬ ‫در ایــن مرحلــه همــه مــورد ازمایــش الهــی قــرار گرفتــه ایم‬ ‫و امتحــان پــس مــی دهیــم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬گرچــه ایــن ویــروس بــه ظاهــر بــرای مــا‬ ‫مشــکالتی ایجــاد مــی کنــد‪ ،‬ولــی در باطــن برکاتــی دارد‪،‬‬ ‫امــروز نیــز مــا در حــال امتحــان خدایــی هســتیم و از ان‬ ‫چیــزی کــه داریــم مــی توانیــم بگذریــم‪ ،‬خیلــی هــا در ایــن‬ ‫راه شــهید یــا جانبــاز انقــاب شــدند‪ ،‬چهــل ســال در منــازل‬ ‫و بعضــی هنــوز در اسایشــگاه هــا نگهــداری مــی شــوند و‬ ‫روزگار ســپری مــی کننــد‪.‬‬ ‫قاضــی خانــی تاکیــد کــرد‪ :‬تــک تــک شــما کــه در راه رفــع‬ ‫مشــکالت مــردم بــی منــت تــاش مــی کنیــد‪ ،‬بدانیــد خــدا‬ ‫بــر مــا منــت گذاشــته اســت و در ایــن برهــه از روزگار کــه‬ ‫مــی توانیــم از ایــن امتحــان ســربلند بیــرون بیاییــم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرکات ایــن کمــک هــا در زندگــی‬ ‫نصیــب خانــواده خواهــد شــد‪ ،‬توضیــح داد‪ :‬نهمیــن مرحلــه‬ ‫رزمایــش مواســات مومنانــه در کانــون خدمــت رضــوی بــا‬ ‫مســوولیت حســین رضایــی خــادم حضــرت رضــا (ع) در‬ ‫فردیــس و خادمیــاران بزرگــوار همپــای ســایر اســتان هــای‬ ‫دیگــر ایــن توفیــق نصیبشــان شــد کــه چندیــن مرحلــه‬ ‫ذیــل قــرارگاه همدلــی بــه فرماندهــی نماینــده ولــی فقیه در‬ ‫اســتان ایــت اهلل حســینی همدانــی ایــن توفیــق را داشــتیم‬ ‫کــه در مــاه مبــارک رمضــان بــه دســت شــما عزیــزان بیــش‬ ‫از هفــت هــزار ســبد کاال بــه نــام اســتان مقــدس بیــن مردم‬ ‫توزیــع کنیــم‪.‬‬ ‫در ایــن ‪ 9‬مرحلــه حــدود دو هــزار و ‪ 200‬بســته‬ صفحه 1 ‫‪ 2‬سیـاسـی و اجتمـاعی‬ ‫سخن سردبیر ‪ /‬منصور جمشیدی‬ ‫اتاق اصناف فردیس را چه می‬ ‫شود؟!‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 118‬هفته سوم ‪ /‬مهر ماه ‪1399‬‬ ‫عباسی‪ ،‬نماینده مجلس‪ :‬البرز در بخش امکانات درمانی رتبه ‪ ۲۶‬کشوری را دارد‬ ‫در اســتان البرز بــه ازای هر ‪ ۱۰‬هــزار نفر یک‬ ‫تخت اســت‪ ،‬گفت‪ :‬این وضعیت زیبنده اســتان‬ ‫پرجمعیت البرز نیست‪.‬‬ ‫نماینده مردم کرج در مجلس شــورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬ســرانه فضای اموزشی فاجعه بارتر و سرانه‬ ‫ورزشی نیز به همین صورت است‪.‬بنابراین در این‬ ‫حوزه ها همه باید تالش کنند‪ ،‬هر کسی باید کار‬ ‫خود را به درســتی انجام دهد تا مشــکالت مردم‬ ‫مرتفع شود‪.‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪1‬‬ ‫با نگاهی متعجب وقتی منظورشان را جویا می شوم‪ ،‬انها شروع به‬ ‫بیان مسایل و درددل های خود می کنند و بخصوص وقتی متوجه می‬ ‫شوم که گرفتاری و نارضایتی انها نه به چند هفته و چند ماه اخیر که‬ ‫به بیش از دو سال گذشته مربوط می شود‪ ،‬بنابراین الزم دیدم به منظور‬ ‫طرح موضوع و اطالع رسانی به مسووالن استان و شهرستان‪ ،‬سخن این‬ ‫شماره را به مشکالت اتاق اختصاص دهم‪.‬‬ ‫گویا ماجرا از این قرار است که بعد از استقالل شهرستان فردیس‬ ‫در سال ‪ ،92‬انتخابات اولین دوره اتاق اصناف مستقل این شهرستان‬ ‫اواخر خرداد ماه سال ‪ 93‬برگزار و این دوره با خوبی و خوشی به پایان‬ ‫می رسد‪ ،‬اما با برگزاری دومین دوره انتخابات اتاق اصناف فردیس در‬ ‫خرداد ماه سال ‪ 97‬و تعیین هیات رییسه جدید برای این اتاق‪ ،‬یک‬ ‫سری مسایل و مشکالت بروز کرده که دامنه ان هنوز هم استمرار دارد‪.‬‬ ‫گفته می شود با روی کار امدن هیات رییسه جدید در دور دوم‪ ،‬انها‬ ‫تصمیم به قطع همکاری با چند نفر از کارکنان اتاق اصناف فردیس می‬ ‫گیرند و حکم ترک کار برای انان صادر می کنند‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که کارکنان اخراجی نیز بیکار ننشسته و از همان سال ‪ ،97‬اعتراض به‬ ‫اخراج بدون دلیل و مدرک و نیز تامین مطالبات و خواست قانونی خود‬ ‫را از طریق مجاری قانونی شروع می کنند‪.‬‬ ‫خالصه اینکه کارکنان اخراجی اتاق اصناف فردیس با پیگیری و‬ ‫جدیت و ارایه مدارک و مستندات کافی موفق می شوند از هیاتهای‬ ‫تشخیص و حل و اختالف اداره کار‪ ،‬تعاون و رفاه اجتماعی‪ ،‬حکم و‬ ‫رای بازگشت بکار و تا مطالبات قانونی خود را دریافت کنند‪ ،‬البته هیات‬ ‫رییسه اتاق اصناف شهرستان بجای تمکین به رای اداره کار‪ ،‬درصدد‬ ‫شکایت در دیوان عدالت برمی اید‪.‬‬ ‫ادامه کشمکش بین کارکنان و هیات رییسه اتاق اصناف فردیس‪ ،‬کار‬ ‫را به جایی می رساند که گفته می شود هیات رییسه اتاق برای شکستن‬ ‫رای صادره به نفع کارکنان اخراجی و معترض‪ ،‬حتی اقدام به بکارگیری‬ ‫وکیل انهم با دستمزد چند ده میلیونی تومانی می کنند‪ ،‬هرچند موفق‬ ‫نمی شوند و در نهایت دستگاه قضا برای تامین حق و حقوق کارکنان‬ ‫اخراجی‪ ،‬در نیمه تیرماه سال جاری دستور مسدود کردن حساب بانکی‬ ‫اتاق اصناف شهرستان فردیس را صادر می کند‪.‬‬ ‫حال با این یاداوری که گفته شده در میان پنج نفر یعنی کل اعضای‬ ‫هیات رییسه اتاق اصناف فردیس‪ ،‬همه انها با ترک کار کارکنان این‬ ‫اتاق و بالطبع بروز این میزان کشمکش و اتالف وقت و بخصوص تحمیل‬ ‫هزینه سنگین به بودجه اتاق‪ ،‬موافق نبوده و نیستند‪ ،‬اما تبعات منفی‬ ‫و مسدود کردن حساب بانکی اتاق اصناف فردیس که انهم ناشی از‬ ‫سماجت و پافشاری برخی اعضای هیات رییسه این اتاق در اخراج‬ ‫کارکنان قدیمی و عدم تمکین به قانون است‪ ،‬در ادامه دامن گیر‬ ‫کارکنان شاغل در این اتاق نیز شده است‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر‪ ،‬طبق برخی براوردها‪ ،‬تامین حقوق‪ ،‬مزایا و حق‬ ‫بیمه کارکنان اخراجی اتاق اصناف فردیس در بیش از دو سال اخیر در‬ ‫مجموع به حدود ‪ 400‬میلیون تومان می رسد‪ ،‬از سوی دیگر گفته می‬ ‫شود مسدود کردن حساب بانکی این اتاق‪ ،‬اکنون موجب محرومیت‬ ‫کارکنان فعلی و شاغل اتاق اصناف فردیس از دریافت حقوق خود‬ ‫در سه ماه اخیر شده‪ ،‬ضمن اینکه عدم واریز حق بیمه نیز مشکالت‬ ‫بیشتری برای انها بوجود اورده است‪.‬‬ ‫در این میان اتفاق جالبی در هفته جاری رخ داد که رییس سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان البرز از چند واحد تولیدی و صنعتی در‬ ‫فردیس بازدید کرد‪ ،‬لیکن جناب ربیعی به عنوان متولی اصلی اصناف‬ ‫که زیرمجموعه وزارت صمت محسوب می شوند‪ ،‬حتی صحبتی درباره‬ ‫مسایل مربوط به اتاق اصناف این شهرستان نکرد‪ ،‬پس جالب است‬ ‫چون فرقی نمی کند یا از اوضاع اتاق اصناف فردیس با خبر بود و هیچ‬ ‫نگفت یا بی خبر بود که در هر دو حالت‪ ،‬بدا به حال کارکنان اخراجی‬ ‫و شاغل اتاق اصناف فردیس!‬ ‫این در حالی است که گفته می شود هر دو بخش یعنی کارکنان‬ ‫قدیمی اخراج شده و کارکنان شاغل‪ ،‬اعتراض و نارضایتی خود را‬ ‫از وضعیت موجود و عملکرد برخی اعضای اتاق اصناف فردیس در‬ ‫اصرار و پافشاری در صدور رای ترک کار کارکنان‪ ،‬اتالف وقت‪ ،‬تحمیل‬ ‫هزینه هنگفت و بستن حساب اتاق اصناف این شهرستان را از طریق‬ ‫استانداری‪ ،‬فرمانداری و سازمان صمت استان مورد پیگیری قرار داده‬ ‫اند‪.‬‬ ‫موضوع و مساله ای که قبل از کشیده شدن به جاهای باریک و تنگنا‪،‬‬ ‫با پادرمیانی و به قول قدیمی ها مداخله ریش سفیدان به راحتی قابل‬ ‫حل بود‪ ،‬بخصوص که ساز و کار قانونی هم برای چنین مشکلی وجود‬ ‫دارد و ان اینکه برخی اعضای اتاق اصناف فردیس به عنوان کارفرما‪،‬‬ ‫کارکنان اخراجی هم به عنوان کارگر‪ ،‬همچنین ادارات کل کار و صمت‬ ‫به عنوان متولیان اصلی و در نهایت فرمانداری یا معاونان فرمانداری نیز‬ ‫به عنوان طرف دیگر دارای مسوولیت در این قضیه در شهرستان‪ ،‬می‬ ‫توانستند در همان ابتدا به این مشکل فیصله دهند‪.‬‬ ‫حال باوجود اینکه گفته و شنیده شده که برخی ها علت صدور ترک‬ ‫کار برای کارکنان قدیمی را به اختالف و بدبینی گذشته و این ادعا‬ ‫که انها حامی و طرفدار اعضای هیات رییسه دوره قبلی اتاق بوده اند‪،‬‬ ‫نسبت می دهند‪ ،‬ولی انچه غیرقابل انکار و غیرقابل توجیه به نظر می‬ ‫رسد این است که ضرر و زیان مالی ناشی از این مجادله و کشمکش‬ ‫بیشتر به اصناف و اتحادیه های صنفی این شهرستان‪ ،‬تحمیل می شود‪.‬‬ ‫بنابراین جا دارد‪ ،‬با توجه به رقم های به نسبت هنگفت هزینه شده‬ ‫بخاطر لجاجت‪ ،‬پافشاری و اختالف برخی اعضای هیات رییسه اتاق‬ ‫اصناف فردیس و تبعات صدور ترک کار برای کارکنان قدیمی‪ ،‬شاید‬ ‫ورود و بررسی دقیق دستگاههای بازرسی و نظارت استان و شهرستان را‬ ‫نیز دارای اهمیت کرده است‪ ،‬چراکه به هرحال هزینه و مخارج اینگونه‬ ‫ماجراها از محل حق عضویت و پروانه کسب حدود ‪ 20‬هزار واحد‬ ‫صنفی در این شهرستان تامین می شود که انها نیز این مبالغ ماهانه را‬ ‫از محل فروش و سود حاصل از خریداران و مصرف کنندگان در نهایت‬ ‫از جیب مردم پرداخت می کنند‪.‬‬ ‫به هرحال ما به عنوان اهل رسانه‪ ،‬اطالع رسانی‪ ،‬اگاهی و طرح‬ ‫مشکالت و نارسایی ها را وظیفه و مسوولیت خود می دانیم و همواره‬ ‫تالش کرده ایم که در این زمینه هیچگونه کوتاهی نکنیم‪ ،‬لذا ما با طرح‬ ‫مساله و ماجرای اتاق اصناف فردیس که البته نقش نظارتی ان بر قیمت‬ ‫ها‪ ،‬ثبات بازار‪ ،‬جلوگیری از اجحاف و گران فروشی‪ ،‬کم فروشی و در‬ ‫نهایت ساماندهی صنف های مختلف بر کسی پوشیده نیست‪ ،‬وضعیت‬ ‫خاص ان را به اطالع عموم بخصوص مسووالن ذیربط و متولی اصلی و‬ ‫مسوول مستقیم یعنی سازمان صمت استان برسانیم‪.‬‬ ‫براین اساس و طبق قاعده و مبنای اصلی و در یک کلمه فصل‬ ‫الخطاب همه امور یعنی قانون‪ ،‬انتظار می رود که مسووالن و مجموعه‬ ‫های دارای مسوولیت در استان و شهرستان‪ ،‬هرچه زودتر حل و فصل‬ ‫مسایل مربوط به اتاق اصناف فردیس را در دستور کار قرار دهند‪ ،‬چه‬ ‫اینکه جلوی ضرر را هر وقت بگیریم‪ ،‬منفعت است‪ ،‬عطف به اینکه‬ ‫اینجا پای منافع عمومی در میان است‪.‬‬ ‫در پایان باید تاکید کنم که خبر فردیس امادگی دارد تا دیدگاه و‬ ‫نظرات اعضای هیات رییسه اتاق اصناف و ادارات کار‪ ،‬تعاون و رفاه‬ ‫اجتماعی و صمت این شهرستان و سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان در خصوص مسایل و مشکالت مطرح شده را چاپ و منتشر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫هفته انهم‬ ‫نماینده مردم کرج‪ ،‬فردیس‪ ،‬اشــتهارد و اسارا‬ ‫در مجلس شورای اســامی با اشاره جمعیت سه‬ ‫میلیــون نفری اســتان البرز گفت ‪ :‬این اســتان‬ ‫به لحــاظ امکانات بهداشــتی و درمانی رتبه ‪۲۶‬‬ ‫کشوری را دارد‪.‬‬ ‫علیرضا عباســی در نشســت علنی شــورای‬ ‫اسالمی شهر فردیس افزود‪ :‬اکنون شهرستان ‪۶۰۰‬‬ ‫هزار نفری فردیس در بخش امکانات بهداشــتی و‬ ‫درمانی محروم ترین شهرســتان اســتان البرز به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه ســرانه تخت بیمارســتانی‬ ‫لزوم نگاه ویژه مسئوالن استان به فردیس‬ ‫رییس شــورای اسالمی شــهر فردیس در این‬ ‫نشســت اعالم کــرد‪ :‬تکمیل بیمارســتان دولتی‬ ‫فردیس یکــی از نیازهای اصلی این شهرســتان‬ ‫است‪.‬‬ ‫مجتبی قاسمی افزود‪ :‬بیش از یک دهه است که‬ ‫ساختمان فیزیکی بیمارستان هنوز تکمیل نشده‬ ‫و مردم شهرســتان پرجمعیت فردیس از داشتن‬ ‫حتی یک تخت بیمارستانی محروم هستند‪.‬‬ ‫رییس شــورای اسالمی شهر فردیس با تشریح‬ ‫مشکالت عدیده این شهر از نماینده مردم البرز در‬ ‫مجلس در خصوص رفع این مشکالت درخواست‬ ‫مساعدت کرد‪.‬‬ ‫وی به عدم اســتقرار دســتگاه های دولتی در‬ ‫شــهر فردیس از جمله اداره راه و شهرســازی و‬ ‫عدم اســتقالل اداره اموزش و پرورش اشاره کرد‬ ‫و افزود‪ :‬وجود مــدارس چند نوبته و کالس های‬ ‫پرتراکم از جمله مشکالت مدارس فردیس است‪.‬‬ ‫قاســمی با بیان اینکه بودجــه تملک و دارایی‬ ‫در فردیس ضعیف اســت؛ افزود‪ :‬عدم تخصیص‬ ‫بودجه کشــوری در فردیس از جمله مشــکالت‬ ‫این شهر است‪.‬بیشتر ادارات استیجاری هستند و‬ ‫هزینه اجاره اغلب انها توســط شهرداری فردیس‬ ‫پرداخت می شود‪.‬‬ ‫رییس شــورای اسالمی شــهر فردیس با بیان‬ ‫اینکه خط انتقال لوله اب شرب شهرستان فردیس‬ ‫از سال ها پیش تاکنون ناتمام مانده است؛ اضافه‬ ‫کرد‪ :‬تصفیه خانه فاضــاب که از نیازهای اصلی‬ ‫این شهرمحسوب می شود‪ ،‬با وجود اعتبارات الزم‪،‬‬ ‫به دلیل عدم تخصیص زمین از ســوی اداره راه و‬ ‫شهرسازی که در فردیس مستقر نیست؛ همچنان‬ ‫انجام نشده است‪.‬‬ ‫قاســمی ادامه داد‪ :‬تصفیه خانه شهرک صنعتی‬ ‫سیمین دشت علیرغم نیاز به جلوگیری از الودگی‬ ‫های زیست محیطی‪ ،‬از ‪ ۱۰‬سال گذشته تا کنون‬ ‫معوق مانده و نیاز به پیگیری از ســوی نهادهای‬ ‫باالدستی دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تک محوری بودن شهر فردیس‪،‬‬ ‫بر لزوم توســعه مســیرهای دسترسی به ویژه در‬ ‫مواقــع بحــران تاکید کــرد و افزود‪ :‬بــه منظور‬ ‫افزایش مســیرهای دسترسی شهر فردیس‪ ،‬پروژه‬ ‫همت جنوبی تعریف شــده که با گذر از اتوبان و‬ ‫رودخانه به فردیس می رســد‪ .‬ایــن پروژه که به‬ ‫صورت کمربندی از جاده کشتارگاه به بلوار بیات‬ ‫متصل شــده و فردیس را دور می زند‪ ،‬در بخش‬ ‫شــهر فردیس در حال اجراست و در خارج از ان‬ ‫نیاز به همکاری ویژه اداره کل راه و شهرســازی‬ ‫دارد که از نماینــده مردم در مجلس تقاضا داریم‬ ‫در پیگیری برای اجرای این پروژه مساعدت کند‪.‬‬ ‫وی همچنین از ادامه خط مترو واجرای خطوط‬ ‫بی ار تی از جمله برنامه های مورد نیاز به پیگیری‬ ‫در شهر فردیس نام برد و از نماینده مردم البرز در‬ ‫مجلس خواست تا پیگیری نیازهای مردم فردیس‬ ‫و تامین زیرســاخت های الزم در شــهر محروم‬ ‫فردیس را مورد توجه قرار دهد‪.‬‬ ‫سه هزار بسته معیشتی بین نیازمندان فردیس توزیع شد‬ ‫ســه هزار بسته معیشتی در ادامه رزمایش همدلی و مواسات‬ ‫روز سه شنبه در مصالی امام خمینی (ره) شهرستان فردیس با‬ ‫حضور مسووالن این شهرستان بین نیازمندان توزیع شد‪.‬‬ ‫امام جمعه شهرســتان فردیس در ایین توزیع این کمک ها‬ ‫گفت‪ :‬کمک های مومنانه اقدامی ارزشــمند و خداپسندانه است‬ ‫که می تواند باری از دوش خانواده های نیازمند و اســیب دیده‬ ‫از کرونا را بردارد‪.‬‬ ‫حجت االســام علی اکبر ایمانی افزود‪ :‬دشمنان ایران اسالمی‬ ‫تصور می کنند که می توانند از معضالت و مشــکالت اقتصادی‬ ‫کشــور برای ضربه زدن اســتفاده کنند و امنیت ملی ایران را به‬ ‫خطــر بیندازند اما به طور قطع کمــک ها همدالنه می تواند از‬ ‫مشکالت نیازمندان بکاهد‪.‬‬ ‫امام جمعه فردیس افزود‪ :‬وقتی جامعه در ســختی و تنگنای‬ ‫معیشتی قرار می گیرد یکی از راه های توجه و لطف و عنایت به‬ ‫خود این است که از انچه که داریم در راه خداوند انفاق کنیم‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬مردم می توانند نذورات اربعین حسینی و ‪۲۸‬‬ ‫صفر مصادف با رحلت رســول اکرم (ص) و شهادت امام حسن‬ ‫مجتبی (ع) و امام رضا(ع) را به نیازمندان اختصاص دهند‪.‬‬ ‫مشاور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز نیز‬ ‫گفت‪ :‬نخســتین مرکز نیکوکاری در دفتــر امام جمعه فردیس‬ ‫ایجاد شــد و ایــن نشــان از دغدغه حجت االســام ایمانی به‬ ‫محرومان و نیازمندان است‪.‬‬ ‫روح اهلل رحیمــی افزود‪ :‬در این مرکز نیکوکاری رســیدگی به‬ ‫حوزه محرومان توسط خود مردم انجام می شود تا افراد نیازمند‬ ‫شناسایی و کمک مالی شود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه جمعیت فردیس کمتر از اســتان های‬ ‫کشــور نیســت ‪ ،‬اظهار داشــت‪ ۱۵ :‬مرکز نیکوکاری شهرستان‬ ‫فردیس در این کمک های مومنانه مشارکت کردند‪.‬‬ ‫شهردار فردیس‪ :‬تالش جهادی‪ ،‬تحول در خدمت رسانی و صیانت از منافع مردم‬ ‫شــهردار فردیــس خطاب بــه معاونین و‬ ‫مدیران شــهرداری گفت‪ :‬توسعه شهر منوط‬ ‫به کار و تالش جمعی است‪.‬‬ ‫مصطفی سعیدی در ایین معارفه معاونین‬ ‫و مدیران شــهرداری فردیــس‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫حساســیت و دقت نظر در اجرای پروژه های‬ ‫عمرانی از اهمیت باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫شهردار فردیس افزود‪ :‬زمان ازمون و خطا‬ ‫در فردیس نداریم و باید در جهت پیشــبرد‬ ‫اهداف مدیریت شهری در پروژه های عمرانی‬ ‫تالش کنیم‪.‬‬ ‫وی عنــوان کرد‪ :‬بنده به عنوان شــهردار‬ ‫فردیس‪ ،‬تنها خواسته ام از مدیران و معاونین‬ ‫خدمت به شــهروندان و تالش در راســتای‬ ‫توسعه شهر است‪.‬‬ ‫ســعیدی با اشــاره به بیانات رهبر معظم‬ ‫انقالب اســامی مبنی بر لزوم جوانگرایی در‬ ‫عرصه های مدیریتی‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اســتفاده‬ ‫از جوانان خوشفکر‪ ،‬تالشــگر و با تجربه در‬ ‫حوزه هــای مدیریتی در دســتور کارم قرار‬ ‫گرفت تا شاهد پیشرفت و توسعه شهر باشیم‪.‬‬ ‫وی در بخــش پایانــی ســخنان خود از‬ ‫زحمــات سرپرســت ســابق معاونــت امور‬ ‫زیربنایی و حمل و نقل و ترافیک‪ ،‬سرپرست‬ ‫سابق منطقه یک و سرپرست سابق معاونت‬ ‫شهرســازی و معماری منطقه یک شهرداری‬ ‫فردیس تقدیر کرد‪.‬‬ ‫براســاس این گزارش‪ ،‬مسعود محمدی در‬ ‫این ایین به عنوان سرپرست معاونت توسعه‬ ‫و منابع انسانی شهرداری فردیس معرفی شد‪.‬‬ ‫همچنین فرزین فرشاد به عنوان سرپرست‬ ‫معاونــت امــور زیربنایی و حمــل و نقل و‬ ‫ترافیک شهرداری فردیس معرفی شد‪.‬‬ ‫مجتبی کیانــی نیز به عنوان سرپرســت‬ ‫منطقــه یــک و حمیــد امامی بــه عنوان‬ ‫سرپرســت معاونت شهرســازی منطقه یک‬ ‫شهرداری فردیس معرفی شدند‪.‬‬ ‫گفتنی اســت مهیار گرانمهر نیز به عنوان‬ ‫مشاور شهردار معرفی شد‪.‬‬ ‫‪۳۰‬هزار متر مربع اراضی کشــاورزی در فردیس ازادسازی شد‬ ‫مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان فردیس‬ ‫اعالم کــرد که با تخریب تعدادی بنای غیرمجاز‪،‬‬ ‫‪ ۳۰‬هــزار مترمربع زمیــن کشــاورزی در این‬ ‫شهرستان ازاد سازی شد‪.‬‬ ‫علیرضــا بدری در گفت و گــو با خبرنگار ایرنا‬ ‫افزود‪ :‬این بناها در اجرای تبصره ‪ ۲‬بند ‪ ۱۰‬قانون‬ ‫حفاظت از اراضی زراعی و باغی با حکم دادستان‬ ‫عمومی و انقالب شهرستان فردیس تخریب شد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در انجام این عملیات ‪ ۲‬مورد‬ ‫بنا‪ ،‬یک استخر‪ ،‬یک مورد محوطه سازی‪ ،‬و یک‬ ‫مورد دیوارکشی قلع و قمع شد که در مجموع به‬ ‫میزان ‪ ۳۰‬هزار متر مربع از اراضی کشــاورزی به‬ ‫عرصه تولید بازگشت‪.‬‬ ‫بدری گفت‪ :‬همچنیــن در اجرای قانون حفظ‬ ‫کاربری اراضی زراعی و باغ ها و در راستای اجرای‬ ‫حکم قطعی و دادنامه صادره از شعبه هشتدادگاه‬ ‫تجدید نظر اســتان البرز به میزان یک هزار متر‬ ‫دیوارکشــی غیر مجاز در اراضی کشاورزی بخش‬ ‫فرمانده انتظامی فردیس‪:‬‬ ‫کشف ‪۱۰۵‬‬ ‫فقره سرقت در‬ ‫فردیس‬ ‫فرو رفتن خودروی سواری‬ ‫در عمق ‪ ۱.۵‬نیم متری‬ ‫پارکینگ در فردیس‬ ‫مشکین دشت روســتا فرخ ابادزیبادشت ‪ ،‬قلع و‬ ‫قمع و به حالت اولیه اعاده شد‪.‬‬ ‫مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان فردیس‬ ‫گفت‪ :‬مقابله با ســودجویان و کسانی که اراضی‬ ‫مرغوب کشــاورزی شهرستان را به خاطر کسب‬ ‫منفعت‪ ،‬تغییر کاربری می دهند در اولویت اداره‬ ‫جهاد کشاورزی فردیس قرار دارد‪.‬‬ ‫شهرســتان فردیس حدود ‪ ۲‬هزار هکتار زمین‬ ‫کشاورزی و باغی دارد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان فردیس اعالم کرد در اجرای‬ ‫طرح خیبر چهار‪ ۱۰۵ ،‬فقره سرقت در فردیس کشف شد‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺑﯿﮋن ﺟﻨﺘﯽ به خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬طرح خیبر‬ ‫چهار با هدف ارﺗﻘﺎی اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﺎک ﺳﺎزی ﻧﻘﺎط‬ ‫اﻟﻮده و ﺟﺮم ﺧﯿﺰ حــوزه مرکزی شهرســتان فردیس‪ ،‬به‬ ‫مرحله اجرا درامد‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی ‪ ۹‬نفر ســارق و کشــف ‪۱۰۵‬‬ ‫فقره سرقت در این طرح افزود‪ :‬از این تعداد کشف سرقت‪،‬‬ ‫‪ ۱۳‬مورد مربوط به کشف سرقت منزل‪ ۲۱ ،‬مورد مربوط‬ ‫به کشف خودرو‪ ۳۸ ،‬مورد مربوط به کشف داخل خودرو‬ ‫و قطعات و مابقی موارد دیگر از انواع سرقت بوده است‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان اتش نشانی و خدمات‬ ‫ایمنی شهرداری فردیس اعالم کرد ریزش‬ ‫ناگهانی کف پارکینگ ساختمان مسکونی‬ ‫در فردیــس باعث فرو رفتــن خودروی‬ ‫سواری در عمق ‪ ۱.۵‬نیم متری زمین شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبــر فردیس‪ ،‬حســین‬ ‫عاشــوری افزود‪ :‬این حادثه شب گذشته‬ ‫در یک پارکینگ مسکونی خیابان صاحب‬ ‫الزمان فردیس اتفاق افتــاد عوامل اتش‬ ‫ســرهنگ جنتی با اشاره به کشــف تعداد ‪ ۲۲‬دستگاه‬ ‫تولید رمــز ارز دیجیتال قاچاق در ایــن طرح بیان کرد‪:‬‬ ‫ماموران موفق شدند ‪ ۷‬کیلو و ‪ ۱۸۱‬گرم انواع مواد مخدر‬ ‫کشف و ‪ ۵۳‬نفر را در این رابطه دستگیر کنند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان فردیس گفت‪ :‬در ادامه این‬ ‫طرح برای ‪ ۳۸‬واحد صنفــی اخطاریه پلمپ صادر و ‪۲۸‬‬ ‫واحد صنفی نیز به دلیل رعایت نکردن قوانین و مقررات‬ ‫پلمپ شد‪.‬‬ ‫جنتی ﺑﺎ ﻫﺸﺪار ﺑﻪ ﻣﺨﻼن اﻣﻨﯿﺖ و برهم زنندگان نظم‬ ‫عمومی‪ ،‬ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد‪ :‬اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﭘﺎﮐﺴﺎزی در‬ ‫ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن با قدرت اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داشت‪.‬‬ ‫نشانی بالفاصله در محل حاضر شدند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬پس از رسیدن اتش‬ ‫نشــانان به محل حادثه مشاهده شد که‬ ‫در کف پارکینگ یک ساختمان مسکونی‪،‬‬ ‫حفــره ای بزرگ با عمــق ‪۱.۵‬متر ایجاد‬ ‫شــده اســت و ضمن اینکه قسمت های‬ ‫اطراف این گــودال نیز هــر ان احتمال‬ ‫می رفت فروکش کند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اتش نشــانان پس از ایمن‬ ‫ســازی محل و تثبیت کــردن خودرو و‬ ‫بــا چیدن الوار در محل‪ ،‬مشــغول بیرون‬ ‫کشیدن ماشین از گودال شدند‪.‬‬ ‫سرپرســت ســازمان اتش نشــانی و‬ ‫خدماتی ایمنی شــهرداری فردیس گفت‪:‬‬ ‫بیش از ‪ 7‬ســاعت تالش مداوم‪ ،‬نیروهای‬ ‫اتش نشــانی ســرانجام موفق به بیرون‬ ‫کشیدن خودروی پژو با کمترین خسارت‬ ‫از داخل گودال شدند‪.‬‬ صفحه 2 ‫هفته انهم‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 118‬هفته سوم ‪ /‬مهر ماه ‪1399‬‬ ‫بی واسطه و بی تعارف با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫خواست دیرینه مردم در ایجاد دفتر مشترک در فردیس را براورده کنید‬ ‫منصور جمشــیدی ‪ -‬ایــن تیتــر و عنوان را‬ ‫هدفمند انتخاب کردم چون جدا از گذشــته دور‪،‬‬ ‫از هفت ســال پیش که فردیس عنوان ششــمین‬ ‫شهرستان استان البرز را به خود اختصاص داد‪ ،‬این‬ ‫چهارمین یا پنجمین گزارش خبری تحلیلی درباره‬ ‫نداشــته های مختلف فردیــس از جمله نبود یک‬ ‫دفتر مشترک برای نمایندگان مردم این شهرستان‬ ‫در مجلس شورای اسالمی است‪ ،‬تا فردیس نشینان‬ ‫برای بیان نیازها و درخواســت های خود ناگزیر به‬ ‫کرج مرکز استان مراجعه نکنند‪.‬‬ ‫حال که به یاری حق تعالی مرحله دوم یازدهمین‬ ‫دوره انتخابات مجلس شــورای اســامی در حوزه‬ ‫انتخابیه کرج‪ ،‬فردیس و اشتهارد نیز برگزار شد و با‬ ‫انتخاب دومین نماینده‪ ،‬در واقع ترکیب نمایندگان‬ ‫این حوزه انتخابیــه تکمیل گردید‪ ،‬انتظار می رود‬ ‫نمایندگان منتخب با عنایت و جدیت هرچه بیشتر‬ ‫درصدد براورده کردن این خواســت دیرینه مردم‬ ‫این شهرستان برایند‪.‬‬ ‫واقعیت این اســت که ما به عنوان رسالت خبر و‬ ‫خبررسانی خود بارها خواست مردم فردیس مبنی‬ ‫بر راه اندازی یک دفتر مشــترک در این شهرستان‬ ‫را در دوره نمایندگان پیشــین این شهرســتان در‬ ‫مجلس به انحا مختلــف مطرح کردیم و چون این‬ ‫خواسته معقول و معمولی مردم فردیس به هر علت‬ ‫و دلیل‪ ،‬هنوز هم محقق نشده‪ ،‬لذا طبق اصول کار‬ ‫رسانه ای و روزنامه نگاری‪ ،‬ناچاریم تا حصول نتیجه‬ ‫به بازگوی و بازنشر ان بپردازیم و از کوفتن بر این‬ ‫در بسته هرگز خسته نشویم‪.‬‬ ‫ایا ‪ 600‬هزار نفر جمعیت فردیس‪ ،‬استحقاق‬ ‫داشتن یک دفتر مشــترک برای نمایندگان‬ ‫خود را ندارند؟!‬ ‫البته که نه فقط در ایــن مورد بلکه درباره همه‬ ‫انچه به خواســت و رفع مشکالت مردم مربوط می‬ ‫شود ما هیچوقت خسته نخواهیم شد‪ ،‬اما مایلم به‬ ‫عنوان یک فعال قدیمــی در عرصه خبر و روزنامه‬ ‫نگاری این بار این خواســت را با نمایندگان مردم‬ ‫این دیار فاطمی‪ ،‬شهدای اقتدار در مجلس اینگونه‬ ‫مطرح کنم کــه بیش از ‪ 600‬هــزار نفر جمعیت‬ ‫فردیس به عنوان پرجمعیت ترین شهرســتان بعد‬ ‫از کرج مرکز استان‪ ،‬ایا استحقاق داشتن یک دفتر‬ ‫مشــترک برای نمایندگان خود در این شهرستان‬ ‫را ندارند؟!‬ ‫چگونــه اســت‪ ،‬یعنی ایجــاد یک دفتــر بنا بر‬ ‫خواســت کثیری از مردم فردیس برای نمایندگان‬ ‫خود انقدر کار ســخت و بغرنجی است که در طول‬ ‫این هفت سال میسر نشده است! پاسخ بطور قطع‬ ‫خیر اســت‪ ،‬لذا بپذیریم که اینگونه نبوده و اراده و‬ ‫تصمیم جدی برای این کار وجود نداشته است‪ ،‬واال‬ ‫همانگونه که ساختمانی با اختصاص اتاق مخصوص‬ ‫برای تک تک هر ‪ 9‬عضو شورا به عالوه اتاق خاص‬ ‫منشــی برای انان ساخته شد‪ ،‬ســاخت این دفتر‬ ‫مشترک نمایندگان مجلس هم خیلی پیش از این‬ ‫قابل ساختن بود‪.‬‬ ‫فرامــوش نکنیم که طبق اصول پذیرفته شــده‬ ‫جامعه شناسی و روانشناختی‪ ،‬وجود چنین دفتری‬ ‫و ایجــاد فضــا و امکان برای فردیس نشــینان که‬ ‫بتواننــد با مراجعه به این دفتــر ضمن ارایه نامه و‬ ‫عریضــه های خود‪ ،‬چنانچه هر از گاهی نیز فرصت‬ ‫دیدار بــا وکیل خــود در مجلس را پیــدا کنند‪،‬‬ ‫صرفنظر از اینکه چقدر خواســت و نیازهای انان‬ ‫مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت‪ ،‬نفس این اقدام و‬ ‫وجود دفتر نمایندگان به نوبه خود مایه دلگرمی و‬ ‫دلخوشی و امیدواری مراجعه کنندگان خواهد شد‪.‬‬ ‫از طرفی تقسیم و زمانبندی برای حضور هر یک‬ ‫از نمایندگان مردم فردیس در مجلس در هر هفته‬ ‫یا دو هفته یا در نهایت ماهی یک بار هم که شــده‬ ‫در میان مردم و شنیدن درددل های انان از نزدیک‬ ‫و چهــره به چهره در واقع می تواند یکی از بهترین‬ ‫روش ها برای درک عمیق خواســته ها و مشکالت‬ ‫مردم فردیس باشــد‪ ،‬گو اینکه اهمیت و تاثیر این‬ ‫ارتباط نزدیک و تنگاتنگ دارای تاثیر و اهمیتی در‬ ‫ایجاد همدلی و یکرنگــی و صمیمیت بین مردم و‬ ‫نمایندگان خواهد شــد که اثار مثبت ان غیرقابل‬ ‫انکار است‪.‬‬ ‫اکنــون اما از انجا که هــر دو نماینده این حوزه‬ ‫انتخابیــه در مجلــس یازدهــم از نیروهای جوان‪،‬‬ ‫پرانرژی و پرانگیزه هستند‪ ،‬امیدواری های مردم نه‬ ‫تنها برای دایر کردن یک دفتر مشترک در فردیس‬ ‫جهت تسریع در پاسخگویی به مردم این شهرستان‬ ‫افزایش یافته‪ ،‬بلکه امید و توقع فردیس نشــینان‬ ‫برای جبران عقب افتادگی های گذشــته و بهبود‬ ‫و ســاماندهی اوضاع نیز بیشــتر شده‪ ،‬بخصوص با‬ ‫عملکردی که جناب عســگری در کمتر از پنج ماه‬ ‫نمایندگی خود در مجلس شــورای اسالمی نشان‬ ‫داده‪ ،‬این امیدواری ها را دوچندان کرده است‪.‬‬ ‫به دست گرفتن سکان شهرداری فردیس‬ ‫توسط جناب سعیدی سیرایی مزید بر علت‬ ‫است‬ ‫البته به دســت گرفتن سکان شهرداری فردیس‬ ‫توســط جناب سعیدی ســیرایی به عنوان نیروی‬ ‫مجــرب و کارامــد و تاکید و پیگیریهــای او و در‬ ‫اولویت قرار دادن خواست و نیازی های شهروندان‬ ‫این شــهر و بخصوص ارتبــاط و همفکری خوب و‬ ‫نزدیــک او با نمایندگان مردم در مجلس شــورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬مزید برعلت شده تا انشاا‪ ...‬با حمایت های‬ ‫شــهرداری در اینده نزدیک بتوانیم شــاهد تحقق‬ ‫خواست شهروندان فردیسی در ایجاد دفتر مشترک‬ ‫مردمی نمایندگان مجلس در این شهرستان باشیم‪.‬‬ ‫به هرحال با تغییر و تحول در ترکیب نمایندگان‬ ‫مردم‪ ،‬ما با طرح چندین باره ایجاد دفتر مشــترک‬ ‫نماینــدگان مردم در این شهرســتان و تحقق این‬ ‫خواست مردم فردیس که به نظر نمی رسد چندان‬ ‫وقت بــر و هزینه بر هم باشــد‪ ،‬ترجیح دادیم این‬ ‫گزارش را با این موضوع شروع کنیم که بطور قطع‬ ‫در این کمتر از یک ســال عمر این دوره شــوراها‪،‬‬ ‫برای ســاماندهی امور خیران‪ ،‬دهها مسجد و دیگر‬ ‫موقوفه ها ضروری است‪.‬‬ ‫از طرفی باید در نظر داشــته باشــیم که نگاه به‬ ‫ســنت حســنه وقف‪ ،‬بیش از انکه جنبه اقتصادی‬ ‫داشته باشــد‪ ،‬دارای جنبه های معنوی و فرهنگی‬ ‫است که استقرار و حضور نمایندگی یا اداره اوقاف‬ ‫و امور خیریــه در فردیس می توانــد در ترویج و‬ ‫ترغیب افکار معنوی و توسعه فرهنگ وقف در این‬ ‫شهرستان نیز نقش موثری ایفا کند‪.‬‬ ‫هم قابل انجام و هم یادگاری خوبی برای مدیریت‬ ‫شــهری فردیس یعنی جناب سعیدی سیرایی که‬ ‫برنامــه و اولویت خود را حرکت و کار جهادی قرار‬ ‫داده‪ ،‬خواهد بود‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬طبق همان اصول و قواعد رسانه ای‬ ‫و روزنامه نگاری و اینکه ما به عنوان یکی از قدیمی‬ ‫های این حرفــه در البرز و بخصوص شــهر محل‬ ‫زندگــی خود و خانواده ام‪ ،‬ما تا زمانی که مشــکل‬ ‫و معضل و مانعی بر سر راه خدمت رسانی به مردم‬ ‫وجود دارد‪ ،‬از گفتن‪ ،‬نوشتن‪ ،‬منتشر کردن و تکرار‬ ‫انها از زوایای مختلف دســت برنخواهیم داشــت‪،‬‬ ‫بازهم این فرصت را غنیمت شــمرده و ترجیح می‬ ‫دهیــم برای چندمین بــار دوره و مروری در مورد‬ ‫مشــکل نهادها‪ ،‬سازمانها و دستگاههای اجرایی که‬ ‫با گذشــت هفت سال از استقالل فردیس هنوز هم‬ ‫در این شهرستان مستقر نشده اند‪ ،‬داشته باشیم و‬ ‫امیدوار به اینکه با نمایندگان پرتالش و سختکوش‬ ‫مجلس یازدهم گشایشی در رفع این معضل ایجاد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫البتــه با وجود اســتقالل فردیــس‪ ،‬اینکه چند‬ ‫ســازمان‪ ،‬نهاد و دســتگاه اجرایی هنــوز در این‬ ‫شهرستان مستقر نشــده و با وجود تاکید استاندار‬ ‫البــرز و حتی اتمــام حجت فرمانــدار فردیس با‬ ‫مســووالن و مدیران کل باالدستی این مجموعه ها‬ ‫در استان و تعیین محدوده زمانی برای این انتقال‬ ‫و استقرار انها در فردیس‪ ،‬اما برخی از این سازمانها‬ ‫و ادارات همچنان از استقرار در این شهرستان سر‬ ‫بازمی زنند‪.‬‬ ‫اکنــون طبق امــار موثــق شــماری از ادارات‬ ‫و ســازمانهایی چــون امــوزش و پــرورش‪ ،‬راه و‬ ‫شهرســازی‪ ،‬انتقال خون‪ ،‬امور اب‪ ،‬شرکت پخش‬ ‫فراورده های نفتی‪ ،‬بنیاد مسکن و ‪ ...‬هنوز با گذشت‬ ‫هفت سال از اســتقالل فردیس در این شهرستان‬ ‫مستقر نشده و فردیسی ها مجبورند برای انجام کار‬ ‫با این نهادها و ادارات راهی کرج شوند‪ ،‬تاسف بارتر‬ ‫اینکه امتناع اینگونه ســازمانها و نهادها از انتقال‬ ‫دفتر یا نمایندگی خــود به فردیس‪ ،‬چنین به نظر‬ ‫می رسد که گویا انها استقالل ششمین شهرستان‬ ‫استان البرز را به رسمیت نمی شناسند‪.‬‬ ‫اداره کل راه و شهرســازی از انتقــال و‬ ‫استقرار اداره زیرمجموعه خود درشهرستان‬ ‫فردیس طفره می رود‬ ‫واقعا معلوم نیســت که اداره کل راه و شهرسازی‬ ‫اســتان به چه دالیلــی از انتقال و اســتقرار اداره‬ ‫زیرمجموعه خود در فردیس انهم با گذشــت هفت‬ ‫سال از اســتقالل این شهرســتان طفره می رود‪،‬‬ ‫این در حالی اســت که با توجــه به انبوه جمعیت‪،‬‬ ‫نیاز ان به مســکن و ســاختمان‪ ،‬توسعه شهری و‬ ‫راههای متعدد شهرســتان فردیس که با چند شهر‬ ‫و شهرســتان دیگر دارای راههای مواصالتی است‪،‬‬ ‫لذا اینکه چرا این اداره کل از فعال سازی اداره راه‬ ‫و شهرســازی در شهرستان فردیس خودداری می‬ ‫کند‪ ،‬تاکنون دلیل موجهی ارایه نشده است‪.‬‬ ‫بنابراین باوجود تاکید و توصیه مقام های ارشــد‬ ‫استان و شهرستان اینکه مردم‪ ،‬مسووالن و مدیران‬ ‫و عموم افرادی که در حوزه راه و شهرســازی فعال‬ ‫هستند‪ ،‬برای هر نوع کار کوچکی که در شهرستان‬ ‫فردیس قابل رسیدگی و برطرف شدن است‪ ،‬ناگزیر‬ ‫بایــد به کرج و اداره کل راه و شهرســازی مراجعه‬ ‫کنند‪ ،‬همچنان پرسشــی است که بی پاسخ مانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نبود پایــگاه انتقال خون در فردیس هم به‬ ‫موضوع کشدار و الینحلی تبدیل شده است‬ ‫از طرفی یکی دیگر از پرسش هایی که همچنان‬ ‫بی پاســخ باقی مانده عدم استقرار پایگاه خون در‬ ‫شهرستان فردیس است که ما به عنوان فعال رسانه‬ ‫ای بارها این نقص و مشــکل را با جزییات منعکس‬ ‫کــرده و تبعــات منفی ان را یاداور شــده ایم که‬ ‫اخرین نمونه ان اهدا و نذر خون فردیس نشــینان‬ ‫در محرم امسال بود که در گزارشی بطور مفصل به‬ ‫ان پرداختیم‪.‬‬ ‫به راستی مگر یکی از درخواست های همیشگی‬ ‫سازمان انتقال خون تشویق و ترغیب مردم به اهدا‬ ‫خون نیست‪ ،‬پس چرا از ظرفیت بزرگ و ارزشمندی‬ ‫چــون فردیس با بیش از ‪ 600‬هــزار نفر جمعیت‬ ‫چشــم پوشی می شود‪ ،‬درحالی که مردم این شهر‬ ‫فاطمی‪ ،‬شهدای اقتدار همواره حس خیرخواهی و‬ ‫نوعدوستی خود در صحنه های مختلف از جمله در‬ ‫اهدا خون را بارها به اثبات رسانده اند‪.‬‬ ‫ایا بعد از انکه فرد خیراندیش‪ ،‬محلی را که برای‬ ‫پایــگاه انتقال خون و خون گیــری در اختیار این‬ ‫ســازمان قرار داد و ســپس بنا به دالیل شخصی‬ ‫بازپس گرفت و کانکســی هم که برای این منظور‬ ‫در نظر گرفته شــده بود‪ ،‬جواب نــداد‪ ،‬واقعا تهیه‬ ‫ساختمانی با حدود ‪ 100‬مترمربع زیربنا برای ادامه‬ ‫فعالیــت و اهمیت جمع اوری خون های اهدایی تا‬ ‫این اندازه برای ســازمان انتقال خون استان البرز‬ ‫مشکل است؟ یا اگر مساله و موانع دیگری در میان‬ ‫اســت‪ ،‬ایا بهتر نیســت با اطالع رسانی به مردم و‬ ‫افکار عمومی درصدد اقناع انها باشند‪.‬‬ ‫عدم استقالل اموزش و پرورش شهرستان‬ ‫فردیس به مشکلی سریالی تبدیل شده است‬ ‫عدم اســتقالل امــوزش و پرورش شهرســتان‬ ‫فردیس به مشــکلی ســریالی تبدیل شــده است‬ ‫که باوجــود تاکید و توصیه مســووالن مختلف از‬ ‫جمله امــام جمعه فردیس و دیگر مســووالن این‬ ‫شهرســتان نسبت به مستقل شــدن این مجموعه‬ ‫بزرگ‪ ،‬کماکان از ان به عنوان زیرمجموعه اموزش‬ ‫و و پــروش ناحیه دو کرج نام برده می شــود و از‬ ‫اعطای استقالل به اموزش و پرورش این شهرستان‬ ‫خودداری می گردد‪.‬‬ ‫باید توجه داشــت که این خودداری ها در حالی‬ ‫است که از بیش از ‪ 90‬درصد از یکصد و چند هزار‬ ‫دانش اموز در شهرســتان فردیــس یا به اصطالح‬ ‫همان ناحیه دو‪ ،‬اکنون در حوزه شهرستان فردیس‬ ‫به تحصیل اشتغال دارند و در واقع چیزی کمتر از‬ ‫‪ 10‬درصــد انها مربوط به امــوزش و پرورش کرج‬ ‫است‪.‬‬ ‫این یاداوری هم الزم اســت کــه هرچند اکنون‬ ‫بخاطر شیوع کرونا کالسهای درس در تمام شهرها‬ ‫بطور منظم تشکیل نمی شود اما همین بی توجهی‬ ‫ها موجب شــده که فردیس پرجمعیت ساختمان‬ ‫اداره اموزش و پرورش نداشــته باشــد‪ ،‬همچنین‬ ‫کالســهای برخی مدارس این شهرستان دو شیفته‬ ‫اداره می شود و تراکم در برخی کالس های درس‬ ‫هم بــه بیش از ‪ 40‬دانش اموز می رســد که این‬ ‫شهرســتان را در رتبــه اول از نظــر تراکم دانش‬ ‫اموزی در کل اموزش و پرورش اســتان البرز قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫به هرحال اینکه چرا مسووالن ذیربط با استقالل‬ ‫امــوزش و پرورش شهرســتان فردیــس موافقت‬ ‫نمی کنند‪ ،‬پرسشــی اســت که هنوز به ان پاسخ‬ ‫قانع کننده ای داده نشــده اســت‪ ،‬درحالی که در‬ ‫صورت استقالل اداره اموزش و پرورش‪ ،‬مسووالن‬ ‫و بخصــوص مــردم خیرخــواه و خیران مدرســه‬ ‫ســاز شهرســتان فردیس به عنوان یک وظیفه و‬ ‫مسوولیت مستقیم درصدد چاره اندیشی برخواهند‬ ‫امد و بطور قطع اموزش و پرورش و دانش اموزان‬ ‫این شهرســتان از این اوضاع نا به ســامان رهایی‬ ‫خواهند یافت‪.‬‬ ‫بنیاد مسکن و اداره اوقاف و امور خیریه هم هیچ‬ ‫نمایندگی یا اداره ای در شهرستان فردیس ندارند‬ ‫همچنین بنیاد مســکن با وجود اینکه فرخ اباد‬ ‫زیبادشت تنها روستای شهرستان فردیس به شمار‬ ‫می رود اما نبود هیچ واحد یا نمایندگی از این بنیاد‬ ‫در این شهرستان مشکالتی را ایجاد کرده است که‬ ‫نمونه ان هنــگام مراجعه ارباب رجوع و متقاضیان‬ ‫به دهیاری این روســتا و تشــکیل پرونــده احراز‬ ‫مالکیت اســت که در نهایت بازهــم برای پیگیری‬ ‫و ســیر مراحل قانونی باید به بنیاد مسکن استان‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫بنابراین متقاضیانی که شش یا هفت ماه و حتی‬ ‫یکسال برای دریافت جواب به بنیاد مسکن مراجعه‬ ‫مــی کنند‪ ،‬اگر این موضوع با اســتقرار اداره بنیاد‬ ‫مسکن در شهرســتان فردیس قابل بررسی و رفع‬ ‫باشد‪ ،‬بالطبع عالوه بر تامین حق و حقوق ساکنان‬ ‫روستا‪ ،‬پیشگیری از اتالف وقت و هزینه و در نهایت‬ ‫موجب کاهش نارضایتی انها خواهد شد‪.‬‬ ‫از طرفــی فردیس پرجمعیت‪ ،‬هنــوز فاقد اداره‬ ‫اوقاف و امور خیریه در این شهرســتان اســت‪ ،‬در‬ ‫حالی که گفته می شــود علت ایــن امر نبود هیچ‬ ‫امامزاده ای در این شهرستان است‪ ،‬لذا این به بهانه‬ ‫ای برای عدم استقرار و فعالیت اداره اوقاف و امور‬ ‫خیریه در این شهرستان شده است‪.‬‬ ‫حایــز اهمیت اینکه مــردم این دیــار فاطمی‪،‬‬ ‫شهدای اقتدار همواره ثابت کرده اند که در اینگونه‬ ‫امور انسانی و خیرخواهانه پیشگام و پیشرو بوده اند‬ ‫و نبود اداره اوقاف و امور خیریه در این شهرســتان‬ ‫پرجمعیت و والیت مدار انهم به دلیل نبود امامزاده‬ ‫چندان توجیه مقبولی به نظر نمی رسد‪.‬‬ ‫هرچنــد ممکن اســت امار مکانهــای وقفی در‬ ‫فردیس چندان چشمگیر نباشند‪ ،‬اما شمار خیران‬ ‫و افراد نیک اندیش و خیرخواه در این شهرســتان‬ ‫پرجمعیت اگر از دیگر شهرســتانهای استان البرز‬ ‫بیشتر نباشــد‪ ،‬کمتر هم نیست‪ ،‬بنابراین می توان‬ ‫نتیجه گرفت که جدا از موقوفه ها‪ ،‬وجود و استقرار‬ ‫اداره اوقاف و امور خیریه در این شهرستان‪ ،‬دستکم‬ ‫دریغ از یک متر شبکه فاضالب در فردیس‬ ‫و ساخت تصفیه خانه فاضالب این شهرهم در‬ ‫بالتکلیفی‬ ‫از نبــود شــبکه فاضالب شــهری در فردیس و‬ ‫خطرات ناشــی از ان برای سالمت مردم این شهر‬ ‫پر جمعیت هرچقــدر بگوییم‪ ،‬کم گفته ایم‪ ،‬گرچه‬ ‫پیشتر بازهم نوشــته و منتشر کرده ایم‪ ،‬لذا بازهم‬ ‫می نویسیم و منتشــر می کنیم‪ ،‬تا شاید این صدا‬ ‫به گوش مســووالن ذیربط در استان‪ ،‬شهرستان و‬ ‫کشور برسد!‬ ‫درست است که اجرای شبکه فاضالب شهری از‬ ‫جمله پروژه های عظیم و پر هزینه اســت و زمین‬ ‫به نسبت وسیعی هم برای ساخت تصفیه خانه می‬ ‫خواهد‪ ،‬اما این نباید به قیمت نادیده گرفتن تهدید‬ ‫جانی فردیس نشینان تمام شود‪.‬‬ ‫این توضیــح و یاداوری هم ضروری اســت که‬ ‫اجرای طــرح تصفیه خانه فاضالب فردیس باوجود‬ ‫اختصــاص وام و تامین اعتبــار بخاطر عدم تامین‬ ‫زمیــن در بالتکلیفی مانده اســت‪ ،‬طرحی که در‬ ‫صورت اجرا بخصوص با توجه به کمبود شدید اب‬ ‫می تواند عالوه بر بازیافت اب برای ابیاری و دیگر‬ ‫امور غیرشــرب‪ ،‬نقش مهمی در جبران کمبود اب‬ ‫مورد نیاز این شهرستان ایفا کند‪.‬‬ ‫مشــکل تصفیه خانه فاضالب فردیس را با توجه‬ ‫به حساسیت و اهمیت ان در حفظ سالمتی مردم‬ ‫بارها مورد تحلیل و بررســی قرار داده و گزارشهای‬ ‫مفصل و مبســوطی از ان چاپ و منتشر کرده ایم‪،‬‬ ‫چــون بالتکلیفی در خصوص چنین موضوع مهم و‬ ‫حساسی در شهرستان فردیس با بیش از ‪ 600‬هزار‬ ‫نفر جمعیت‪ ،‬مساله ای نیست که بتوان به سادگی‬ ‫از کنار ان گذشت‪.‬‬ ‫فردیس‪ ،‬انبار نفت استان البرز است‬ ‫این هم واقعیت انکارناپذیری اســت که فردیس‬ ‫انبار نفت اســتان البرز اســت‪ ،‬بخصــوص که در‬ ‫ایــن اواخــر گفته می شــود به دلیل گســترش‬ ‫شهرنشــینی این انبار ذخیره نفت اکنون در میان‬ ‫واحدهای مسکونی و تجاری قرار گرفته و می تواند‬ ‫خطرافرین باشد‪.‬‬ ‫عــاوه براین هیــچ اداره‪ ،‬ناحیه یــا نمایندگی‬ ‫از شــرکت پخش فــراورده های نفتی اســتان در‬ ‫شهرســتان فردیس وجود ندارد‪ ،‬اما شرکت پخش‬ ‫فراورده های نفتی البرز در دیگر شهرســتان های‬ ‫اســتان‪ ،‬دارای نمایندگی شــرکت پخش فراورده‬ ‫های نفتی است‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر شهرستان فردیس که میزبان کل‬ ‫ذخیره و انبار نفت اســتان البرز اســت‪ ،‬هنوز هیچ‬ ‫اداره یا نمایندگی در این شهرستان استقرار نیافته‬ ‫است که امیدواریم مسووالن ذیربط برای پیشگیری‬ ‫از خطــرات احتمالی در مورد وجــود انبار نفت در‬ ‫مناطق شهری چاره اندیشی کنند‪.‬‬ ‫فردیس عالوه بر نداشــتن اداره امور اب‪،‬‬ ‫هیچ سهمی از ابهای سطحی و سدهای البرز‬ ‫ندارد‬ ‫اینکــه اداره امور اب یا مدیریت بر منابع ابی در‬ ‫شهرستان فردیس مســتقر نیست‪ ،‬در حالی است‬ ‫که این شهرستان هیچ سهمی از اب های سطحی‬ ‫و ســدهای کرج و طالقان در اســتان البرز ندارد‪،‬‬ ‫بنابراین می طلبد که مســووالن و مدیران استان‬ ‫و شهرستان در زمینه ســهم اب فردیس اقدامات‬ ‫الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫حایز اهمیت اینکه این شهرســتان به ویژه شهر‬ ‫نیم میلیون نفــری فردیس با کمبود شــدید اب‬ ‫شــرب مواجه است و کل اب مورد نیاز این شهر و‬ ‫شهرســتان از طریق دهها چاه عمیق و نیمه عمیق‬ ‫که شــماری از انها خشک و غیرقابل استفاده شده‬ ‫است‪ ،‬تامین می شود‪.‬‬ ‫البته پروژه خط انتقال اب به فردیس با استفاده‬ ‫از لوله هایی با قطر ‪ 900‬میلیمتر به طول چندین‬ ‫کیلومتر در چند ســال اخیر شــروع شــده است‬ ‫امــا روند ان بســیار کند پیش مــی رود‪ ،‬لذا باید‬ ‫حساســیت کمبود اب اشــامیدنی در شهرستان‬ ‫فردیس با جدیت بیشتری مورد پیگیری قرار گیرد‪.‬‬ ‫خالصــه اینکه ما تغییر و تحول انجام شــده در‬ ‫ترکیب نمایندگان شهرســتانهای کــرج‪ ،‬فردیس‬ ‫و اشــتهارد در مجلس شورای اســامی را به فال‬ ‫نیــک گرفته و با برشــمردن بخشــی از کمبود و‬ ‫کاســتی های فردیس‪ ،‬امیدواریم وکالی مردم این‬ ‫شهرســتان در خانه ملت با همت و پشتکار هرچه‬ ‫بیشتر بتوانند در بهبود و به سامان تر کردن شرایط‬ ‫زندگی و جلب رضایت موکالن خود در شهرستان‬ ‫پرجمعیت فردیس بیش از پیش موفق باشند‪.‬‬ ‫در پایان به عنوان تنها نشریه مکتوب شهرستان‬ ‫فردیس‪ ،‬ضمــن ابراز امادگی در انجــام وظیفه و‬ ‫مســوولیت خود در عرصه اطالع رسانی و حفظ و‬ ‫ارتقا جایگاه رســانه به عنوان حلقــه ارتباط مردم‬ ‫با مســووالن و نمایندگان خــود‪ ،‬امیدواریم اقایان‬ ‫عسگری و عباسی در همین ماههای اول یازدهمین‬ ‫دوره مجلس شورای اسالمی به راه اندازی یک دفتر‬ ‫مشترک در فردیس در اســرع وقت عنایت داشته‬ ‫باشــند‪ ،‬تا امکان و ظرفیت بیشتری برای نزدیکی‬ ‫و همدلــی و تعامــل بین مردم این شهرســتان با‬ ‫نمایندگان خود در مجلس فراهم شــود‪ ،‬چه اینکه‬ ‫فردیسوندان از سالها پیش شوق و اشتیاق خود در‬ ‫ایجاد چنین دفتری را بارها ابراز کرده اند‪.‬‬ ‫جــامعه ‪3‬‬ ‫اخبار معاونت خدمات شهری‬ ‫مراکزمکانیزهجایگزینجمعاوری‬ ‫سنتی پسماند در فردیس شد‬ ‫معاون خدمات شهری شهرداری فردیس اعالم کرد که با جمع‬ ‫اوری ‪ ۳۰‬مرکز جمع اوری ســنتی پسماند خشک در این شهر‪،‬‬ ‫واحدهای مکانیزه و بهداشتی جایگزین انها شد‪.‬‬ ‫حشــمت اهلل عزیزی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬با راه‬ ‫اندازی مکان های جدید ‪ ،‬شــهروندان فردیســی می توانند تمام‬ ‫پسماندهای خشک اعم از پسماندهای پالستیکی‪ ،‬فلزی‪ ،‬شیشه‪،‬‬ ‫کاغــذ‪ ،‬مقوا خود را به این مکان ا تحویل داده و در مقابل‪ ،‬کاالی‬ ‫مصرفی از قبیل مواد شــوینده و پاک کننده و بهداشتی دریافت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬این مکان ها همه روزه از ساعت ‪ ۹‬صبح فعالیت خود‬ ‫را برای جمع اوری مکانیزه وبهداشتی پسماندهای خشک در سطح‬ ‫شهر فردیس اغاز می کند و تا غروب این فعالیت ها ادامه دارد‪.‬‬ ‫عزیزی بیان داشــت‪ :‬راه اندازی مکان هــای مکانیزه افزون بر‬ ‫ارتقای سالمت عمومی و بهداشت محیط از تکثیر حیوانات موذی‬ ‫در مناطق مختلف شهر جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫معاون خدمات شهر شهرداری فردیس با اشاره به اینکه تخلیه‬ ‫پســماند در مراکز غیر مجاز پسماند سبب نازیبایی چهره شهر و‬ ‫اسیب به محیط زیست می شود‪ ،‬اظهار داشت ‪ :‬با عامالن این اقدام‬ ‫برخورد قانونی صورت می گیرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬بر اســاس ماده ‪ ۲۰‬قانون مدیریت پسماند‪،‬‬ ‫تخلیه هرگونه پسماند در فضاهای غیر مجاز ممنوع است‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬طبق پیگیری های به عمل امده و دستور پلمب‬ ‫از مراجع قضایی‪ ،‬دیگر مراکز غیر مجاز پسماند تعطیل می شوند‪.‬‬ ‫زوائد بصری از سیمای فردیس حذف می شود‬ ‫سرپرست معاونت خدمات شــهری شهرداری فردیس با تاکید‬ ‫بر لزوم حذف زوائد بصری از چهره شــهر‪ ،‬گفت‪ :‬به منظور بهبود‬ ‫ســیمای شهر نسبت به جمع اوری داربست و بنر های غیر مجاز‬ ‫اقدام می شود‪.‬‬ ‫عزیزی با اشــاره به حذف زوائد بصری از چهره شهر‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در اجرای این طرح نســبت به جمع اوری تابلوهای مســتهلک و‬ ‫خطرســاز در معابر و پیاده راه ها‪ ،‬تابلو نماها‪ ،‬قابهای خالی‪ ،‬بنر و‬ ‫پالکارد‪ ،‬تابلوهای هشتی‪ ،‬پایه چراغ ها و ‪ ...‬که زمینه ساز بروز خطر‬ ‫برای شهروندان و اسیب به سیمای شهری هستند‪ ،‬اقدام می شود‪.‬‬ ‫عزیزی به افزایش رضایتمندی شــهروندان تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫زیباســازی ســیمای بصری شــهر فردیس از طریق پاکســازی‬ ‫ناهنجاری ها و زوائد بصری‪ ،‬بهره گیری از اثار هنری در فضاهای‬ ‫شــهری و ایجاد و بهبود کیفیت المان ها و مبلمان شهری با بهره‬ ‫گیری از اصول و ارزش های فرهنگی در دستور کار است‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونت خدمات شهری شــهرداری فردیس اطالع‬ ‫رسانی در کنار فرهنگ ســازی را دو عامل مهم در جهت کاهش‬ ‫مشــکالت شــهری اعالم کرد و گفت‪ :‬این دو عامل به شهروندان‬ ‫کمک می کند نســبت به محیط پیرامون اشــنا شده و مطابق با‬ ‫مقررات و ایین نامه ها رفتار کنند‪.‬‬ ‫ضد عفونی دوباره معابر شــهر به منظور پیشگیری از‬ ‫شیوع ویروس کرونا‬ ‫سرپرســت معاونت خدمات شهری شــهرداری فردیس از اغاز‬ ‫دوباره ضد عفونی معابر شهر در پی شیوع ویروس کرونا خبر داد‪.‬‬ ‫عزیزی از اغاز مجدد عملیات ضد عفونی معابر شــهر خبر داد‬ ‫و اظهــار کرد‪ :‬با توجه به افزایــش امار مبتالیان به ویروس کرونا‪،‬‬ ‫عملیات ضدعفونی و گندزدایی محل های پرتردد شــهروندان در‬ ‫معابر اصلی شهر مجددا ً در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬از امشب عملیات ضد عفونی معابر در مناطق‬ ‫دو گانه فردیس شروع خواهد شد‪.‬‬ ‫سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری فردیس با اشاره به‬ ‫اینکه پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا‪ ،‬بدون همکاری شهروندان‬ ‫امکان پذیر نیست‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به اینکه حفظ سالمتی‬ ‫شهروندان برای مدیریت شهری از اهمیت باالیی برخوردار است‪،‬‬ ‫از شهروندان می خواهیم ضمن اجتناب از تردد غیرضرور در سطح‬ ‫شهر‪ ،‬هنگام بیرون رفتن از منزل پروتکل های بهداشتی را رعایت‬ ‫و حتما از ماسک استفاده کنند‪.‬‬ ‫سرکار خانم فریبا وفایی‬ ‫مسئول محترم حسابداری‬ ‫شهرداری مشکین دشت‬ ‫ضایعه درگذشــت پــدر مهربان و‬ ‫مومنتــان را از صمیم قلب تســلیت‬ ‫عرض می کنم‬ ‫خداوند متعــال روح پاکــش را با‬ ‫موالیش علی ( ع ) محشور نماید‬ ‫و بــه بازماندگان صبر جزیل عنایت‬ ‫فرماید‬ ‫مدیریت و کارکنان خبر فردیس‬ صفحه 3 ‫هفته انهم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫براساس ارزیابی و اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی از نشریه خبرفردیس به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی عکاس‪ :‬حسین پارسا‪ ،‬سونیا جمشیدی چاپ‪ :‬هدف نوین‬ ‫ادرس دفتر مرکزی‪ :‬کانال غربی ‪ .‬روبروی مرکز بهداشت فردیس‬ ‫تلفن‪ 36505454 :‬فکس‪ 36503000 :‬پذیرش اگهی‪09354225024 :‬‬ ‫رتبه‪2 :‬‬ ‫امتیاز در طرح ارزیابی کیفی‪60 :‬‬ ‫‪telegram.me/khabar_fardiis‬‬ ‫‪instagram.com/khabarfardis‬‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 118‬هفته سوم ‪ /‬مهر ماه ‪1399‬‬ ‫به میزبانی دفتر مرکزی خبرفردیس برگزار شد‪:‬‬ ‫نشست هم اندیشی اعضای شورای مشورتی جوانان شهرستان فردیس‬ ‫و مسوولیت کمیسیون اجتماعی و خانواده مجمع بانوان‬ ‫این شهرستان را نیز برعهده دارد برای این اعتقاد است‬ ‫که مهاجرپذیری به یکی از زمینه های اســیب پذیری‬ ‫شهرستان فردیس تبدیل شده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬شهرســتان فردیــس به دلیل مهاجر‬ ‫پذیری اسیب های اجتماعی بسیاری دارد و تنوع اسیبها‬ ‫بســیار رواج پیدا کرده که باعث شده سن اسیب در این‬ ‫شهرســتان بســیار کاهش یابد که رفع این مشکل به‬ ‫کارگاههای اموزشی و بکارگیری روش های پیشگیرانه‬ ‫نیاز دارد‪.‬‬ ‫این عضو شورای مشــورتی جوانان فردیس‪ ،‬نامناسب‬ ‫بودن معابر برای جابجایی معلوالن را از دیگر مشــکالت‬ ‫فردیس دانســت و گفت‪ :‬عدم حمایت شــورای شهر و‬ ‫شهرداری از ایده ها و جوانان توانمند‪ ،‬نبود مرکزی برای‬ ‫اوقات فراغت جوانــان و عدم وجود تعامل بین مدیریت‬ ‫شــهری با جوانان را می توان به عنوان بخش دیگری از‬ ‫کمبودهای این شهرستان نام برد‪.‬‬ ‫نشســت هم اندیشــی اعضای هیات رییسه شورای‬ ‫مشــورتی جوانان شهرســتان فردیس در دفتر مرکزی‬ ‫خبرفردیس برگزار شد‪.‬‬ ‫در این نشست منصور جمشیدی سردبیر خبرفردیس‬ ‫به عنوان میزبان این هم اندیشــی با خوشــامدگویی به‬ ‫وحید بخت ازاد نایب رییس شــورای شــهر فردیس و‬ ‫اعضای شــورای مشورتی جوانان شهرســتان فردیس‪،‬‬ ‫نســبت به هرگونه همکاری در خصوص مسایل و امور‬ ‫مربوط به جوانان ابراز امادگی کرد‪.‬‬ ‫* شورای مشــورتی جوانان یک نهاد رسمی و‬ ‫قانونی است‬ ‫نایب رییس شورای شهر فردیس در این نشست گفت‪:‬‬ ‫همه ما باید پذیــرای نظر و دیدگاههای شــما جوانان‬ ‫بخصوص اعضای شورای مشورتی باشیم‪ ،‬چرا که نظام‪،‬‬ ‫دولت و حاکمیت با در نظر گرفتن اساســنامه رسمی و‬ ‫قانونی به این شورای مشورتی بُعد حقوقی داده است‪.‬‬ ‫وحید بخت ازاد افزود‪ :‬سنگرهای نظام به اندازه کافی‬ ‫صندلی خالی برای کار کردن و خدمت به مردم را دارد‪،‬‬ ‫لذا فرصت و جا برای همه کســانی که دغدغه کار کردن‬ ‫برای مردم را دارند‪ ،‬هســت و امروزه نیز باید به جوانان‬ ‫بهای کافی را داد‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره مشــکالت و کاســتی های شهر‬ ‫فردیــس از جمله کمبود فضای اموزشــی تصریح کرد‪:‬‬ ‫شهرســتان فردیس بعد از اســتقالل از کــرج اخرین‬ ‫شهرستانی است که در کشور تشکیل شده است و نباید‬ ‫این شهر را با دیگر شهرهای کشور که سابقه طوالنی در‬ ‫سطح شهر و شهرستان دارند‪ ،‬مقایسه کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬حتی اســتانمان نیز حدود ‪ 9‬سال است‬ ‫که به سطح استان ارتقا یافته و همه این موارد نیز باعث‬ ‫کمبود و کاستی های زیرساختی می شود‪ ،‬بنابراین برای‬ ‫پایدار شدن امور مختلف به زمان نیاز داریم تا به پختگی‬ ‫الزم برسیم‪.‬‬ ‫بخت ازاد تاکید کرد‪ :‬اســتقالل و جدا شــدن شــهر‬ ‫و شهرســتان و حتی اســتانها بســیار کار خوبی است‬ ‫بخصوص تشکیل شدن شهرستان فردیس و راه اندازی‬ ‫شورا و شهرداری مستقل این شهر که بسیار می تواند در‬ ‫پیشرفت و بهبود شــهر کمک کند‪ ،‬ولی به کار و تالش‬ ‫بســیار نیاز دارد مثل زمانی که صنعت نفت کشورمان‬ ‫مستقل شد‪ ،‬مخالفان بسیاری داشت و می گفتند نمی‬ ‫توانیم خودمــان نفت را مدیریت کنیم ولی امروزه تاثیر‬ ‫مثبت این مهم را شــاهد هستیم و حتی اگر نفتمان را‬ ‫مفت بفروشیم ولی مدیریتش دست خودمان است‪.‬‬ ‫عضو شورای شهر فردیس افزود‪ :‬استقالل فردیس نیز‬ ‫بسیار خوب بوده است‪ ،‬چرا که در اینده نیز افراد توانمند‬ ‫و خــوش فکر نیــز وارد این پارلمان می شــوند و برای‬ ‫پیشرفت شهر گام های بسیار موثری خواهند برداشت‪.‬‬ ‫* هنــوز هم در بحث انتــزاع فردیس از کرج‬ ‫گرفتاری های زیادی داریم‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬مشــکل اصلی ما در مستقل شدن‪،‬‬ ‫نداشتن زیرساختهای الزم بود چرا که ما حتی شهرداری‬ ‫مستقل نیز نداشــتیم‪ ،‬لذا این امر کارها را بسیار دشوار‬ ‫کرده و هنوز هم در بحث انتزاع شهرســتان فردیس از‬ ‫کرج گرفتاری های زیادی داریم‪.‬‬ ‫بخت ازاد گفت‪ :‬شــما اعضای شــورای مشورتی نیز‬ ‫دارای چارت و اساســنامه قانونی و مشــخصی هستید‬ ‫و نمــی توانید فراتر از ان عمل کنید‪ ،‬چرا که دســتگاه‬ ‫نظارتی و صدور مجوز فعالیت شــما برای ما نیز هست‬ ‫و ما هم چارت و اساســنامه خاصی داریم و جلوتر از ان‬ ‫نیز نمی توانیم عمل کنیم و این امر مهم‪ ،‬کار را بســیار‬ ‫سخت می کند‪.‬‬ ‫وی به دغدغه اعضای شورای مشورتی در مورد ایجاد‬ ‫خانه اوقات فراغت جوانان اشــاره کرد و گفت‪ :‬تشکیل‬ ‫خانه اوقات فراغت در حوزه کاری و وظایف اداره ورزش‬ ‫و جوانان اســت کــه اقای عزیزی رییس ایــن اداره در‬ ‫شهرســتان فردیس بسیار فعال و دلســوزانه دنبال این‬ ‫کار هستند‪ ،‬ولی می توانیم به عنوان یک دغدغه‪ ،‬ان را‬ ‫مطالبه و پیگیری کنیم‪.‬‬ ‫* کمبود فضای اموزشــی اصلی ترین معضل‬ ‫شهر فردیس است‬ ‫به گفته بخت ازاد کمبود فضای اموزشی‪ ،‬اصلی ترین‬ ‫معضل در شــهر فردیس است‪ ،‬همانطور که حضرت اقا‬ ‫هم به این مهم بســیار تاکیــد دارند و می فرمایند قبل‬ ‫از هرکاری اموزش های الزم انرا حتما انجام دهید‪ ،‬چرا‬ ‫که اگر هرکســی اموزش الزم را ببیند بطور قطع کار را‬ ‫درست به سرانجام می رساند‪.‬‬ ‫نایب رییس شــورای شــهر فردیس دربــاره حمایت‬ ‫مسووالن بخصوص شورای شهر از جوانان و دغدغه انان‬ ‫اظهار داشت‪ :‬در بحث حمایت می توانم بگویم که ندیدم‬ ‫در دفتر بنده و چند تن دیگر از همکارانم به روی ارباب‬ ‫رجوع بسته باشد‪ ،‬ولی در بسته همه جا هست‪ ،‬اما در باز‬ ‫نیز هم وجود دارد و مســوول دغدغه مند با گوش شنوا‬ ‫هم داریم و می توانیم بســیاری از مســایل را از همین‬ ‫راه مطــرح و پیگیری کنیم تا راهکار را پیدا و مشــکل‬ ‫را حل کنیم‪.‬‬ ‫بخت ازاد در مورد بحث مهم اشــتغال که توسط این‬ ‫شورای مشــورتی تازه تاسیس مطرح شــده نیز گفت‪:‬‬ ‫مدت طوالنی است که بحث اشتغال رسالت اصلی دولت‬ ‫است‪ ،‬ولی متاسفانه کشور بخاطر تحریم ها و مشکالت‬ ‫اقتصادی‪ ،‬تورم و دغدغه هایی که هســت‪ ،‬نتوانسته در‬ ‫حوزه اشتغال عملکرد خوبی داشته باشد‪.‬‬ ‫* برخــورد مجموعه نیــروگاه و مپنا در عدم‬ ‫بکارگیری نیروهــای بومی در فردیس قابل انتقاد‬ ‫است‬ ‫وی همچنین برخــورد مجموعه نیــروگاه و مپنا در‬ ‫عدم بکارگیری نیروهای بومی در فردیس را قابل انتقاد‬ ‫دانســت و گفت‪ :‬این یکی دیگر از دغدغه های فردیس‬ ‫نشینان و مسووالن دلسوز شهرستان است‪ ،‬ولی متاسفانه‬ ‫این مجموعه خود را زیر پوشش تهران می داند و مالیات‬ ‫و عوارض خود را به تهران پرداخت می کند‪.‬‬ ‫عضو شــورای شــهر فردیس تاکید کرد‪ :‬در واقع این‬ ‫مجموعه منفعتی برای این شهرســتان و استان ندارد‪،‬‬ ‫اما باید پیگیر باشــیم تا بتوانیم درصدی از اشتغال این‬ ‫مجموعه را به نیروهای بومی اختصاص دهند و همینطور‬ ‫مالیات و عوارضشــان برای این شــهر هزینه شــود که‬ ‫نمایندگان مجلس نیز در این زمینه می توانند بســیار‬ ‫کمک کنند و دغدغه ای است که در بلند مدت می توان‬ ‫به هدف و نتیجه مثبت رسید‪.‬‬ ‫بخت ازاد در ادامه در پاسخ به پرسش و مطالبه یکی‬ ‫دیگر از اعضای شــورای مشورتی در خصوص وجود لکه‬ ‫های صنعتی و تولیدکنندگان این شهرستان گفت‪ :‬ما در‬ ‫فردیس سه لکه صنعتی داریم که تقریبا بزرگ و حدودی‬ ‫تاثیرگذار هستند‪ ،‬مثل داشلیجه‪ ،‬نور و شهرک صنعتی‬ ‫ســیمین دشــت که به عنوان زیر مجموعه شهرکهای‬ ‫صنعتی فعالیت می کنند و صدور مجوزهای انان با اداره‬ ‫صمت اســت که طبق روال در حال انجام است و فقط‬ ‫ارایه خدمات انها با مدیریت شهری است که اگر کمی و‬ ‫کاســتی در این حوزه وجود دارد از هر طریقی به اطالع‬ ‫برسانید تا بطور قطع پیگیری شود‪.‬‬ ‫* کودکان کار و خانواده های بد سرپرســت از‬ ‫دغدغه های مهمی اســت که باید مورد پیگیری‬ ‫قرار گیرد‬ ‫نایب رییس شورای شــهر فردیس تاکید کرد‪ :‬اکنون‬ ‫بحث اصلی و دغدغه جدی شورای مشورتی که از اهداف‬ ‫انها از بدو تاســیس نیز کــودکان کار و خانواده های بد‬ ‫سرپرست بوده اســت‪ ،‬باید مورد رسیدگی قرار گیرد و‬ ‫نباید بگذاریم این روال عادی و طبیعی شــود تا عادت‬ ‫کنند چرا که این مهم اســیبی است که نباید ایجاد می‬ ‫شــد و ما هم نباید بگذاریم خالفی صورت گیرد و الزم‬ ‫است عوامل بازدارنده را مشخص کنیم‪.‬‬ ‫بخت ازاد گفت‪ :‬ما باید کاری کنیم که بحث کودکان‬ ‫کار بطور کامل قطع و جمع شــود‪ ،‬نه اینکه مدیریت یا‬ ‫ساماندهی کنیم‪ ،‬چرا که این اسیبی است که نباید شکل‬ ‫می گرفت که حاال بخواهیم انرا ساماندهی کنیم و الزم‬ ‫است همچون دیگر شهرهای کشور برای همیشه جلوی‬ ‫افزایش کودکان کار بگیریم‪.‬‬ ‫نایب رییس شورای شهر فردیس در پایان خاطرنشان‬ ‫شــد‪ :‬ما باید یک بــازه زمانی خاص را بــرای خودمان‬ ‫مشخص کنیم تا در نهایت به نتیجه ای برسیم که ریشه‬ ‫کودکان کار در فردیس برای همیشه خشکیده و از بین‬ ‫برود‪.‬‬ ‫* شــرح و معرفی و نظر برخی اعضای شورای‬ ‫مشورتی جوانان شهرستان فردیس‬ ‫در ادامه این نشســت گرم و صمیمانه که چند ساعت‬ ‫به طــول انجامید‪ ،‬اقدام به شــرح و معرفی و درج نظر‬ ‫برخی اعضای شورای مشورتی جوانان شهرستان فردیس‬ ‫با هدف اشنایی مردم و افکار عمومی در این شهرستان‬ ‫کرده ایم که ان را با هم می خوانیم‪.‬‬ ‫شورای مشورتی جوانان شهرستان فردیس متشکل از‬ ‫‪ 15‬نفر اعضای اصلی و ‪ 4‬نفر عضو علی البدل اســت که‬ ‫با تشــکیل سه کمیته مشاوران‪ ،‬روابط عمومی و اجرایی‬ ‫فعالیت می کند‪.‬‬ ‫* جوانان فردیس بــه توجه ویژه در عمل نیاز‬ ‫دارند نه حرف و شعار!‬ ‫مرتضــی عظیمی رییس شــورای مشــورتی جوانان‬ ‫فردیس که مشاور رسانه ای اتاق اصناف این شهرستان‬ ‫نیز هست‪ ،‬گفت‪ :‬انتظار داریم شورا و مدیریت شهری و‬ ‫سازمان فرهنگی شهرداری فردیس نسبت به جوانان در‬ ‫عمل توجه ویژه ای داشته باشند‪ ،‬نه در حرف و شعار!‬ ‫وی که مدیریت روابط عمومی باشگاه هنرمندان استان‬ ‫را نیز در کارنامه خود دارد‪ ،‬این پرسش را مطرح کرد که‬ ‫چرا فردیس نباید دارای خانه ای برای غنی سازی اوقات‬ ‫فراغت جوانان باشد‪.‬‬ ‫عظیمی تاکید کرد‪ :‬این شــورا صرفنظر از مشکالت و‬ ‫دشواریهای اقتصادی در شرایط کنونی‪ ،‬توانسته است در‬ ‫این مدت با تهیه چهار دست جهیزیه‪ ،‬انها را به زوج های‬ ‫جوان این شهرستان هدیه کند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬برگزاری ایستگاه سالمت در عید غدیر به مدت دو‬ ‫روز در فردیس‪ ،‬پویش من ماسک می زنم برای کودکان‬ ‫و نوجوانــان و بخش دیگری از اینگونه کارهای فرهنگی‬ ‫و اجتماعی را از دیگر فعالیت های این شورا عنوان کرد‬ ‫و افــزود‪ :‬البته همه هزینه های صرف شــده برای انجام‬ ‫این کارها توسط خود بچه های شورای مشورتی جوانان‬ ‫فردیس تامین شده است‪.‬‬ ‫* ایجاد و افزایش سرای محله و اموزش رایگان‬ ‫از نیازهای شهرستان فردیس است‬ ‫مهرناز مومیوند عضو شــورای مشــورتی شهرســتان‬ ‫فردیس اســت که نداشتن ســرای محله جهت اموزش‬ ‫هــای رایگان یا حتی دارای شــهریه بــرای اموزش به‬ ‫کودکان و نوجوانان را از نیازهای اصلی این شهرســتان‬ ‫می داند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬دلیل اینکه این کاســتی را یک مشکل می‬ ‫دانم این اســت که متاسفانه فردیس دارای خیریه های‬ ‫متعدد با مســوولیت شخصی است و این امر باعث شده‬ ‫که مشکالت دیده یا رسیدگی نشود‪ ،‬چراکه کودکان کار‬ ‫نیازمند شناسایی هســتند چون خیلی از خانواده های‬ ‫مقیم شهرستان به دلیل غرور خانوادگی در فقر و انزوا به‬ ‫سر می برند و شرایط به نحوی مهیا می شود که انان به‬ ‫طرف اسیب های اجتماعی کشانده شوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کــودکان کار امــروز تصویــری از اینده‬ ‫شهرســتان فردیس است که نمی تواند جالب و ایده ال‬ ‫باشد و نیازمند چاره اندیشی توسط همه مسووالن است‪.‬‬ ‫* ضرورت ســرمایه گذاری در ایجاد اشتغال و‬ ‫رفع نیازهای جوانان‬ ‫حسین اقا میرزایی دیگر عضو شورای مشورتی جوانان‬ ‫اســت که دارای ‪ 10‬ســال ســابقه فعالیت در صنعت‬ ‫ساختمان اســت و مدیرعامل شــرکت مهندسی نیک‬ ‫ســازان اریایی و مســوول دفتر طراحی نیک ساز و ‪10‬‬ ‫سال نیز در خدمات مهندسی و طراحی با سازمان نظام‬ ‫مهندسی البرز همکاری دارد‪.‬‬ ‫وی کــه همزمان مســوول اجرایی جوانان اســتان و‬ ‫مســوولیت کمیته اجرایی شــورای مشــورتی جوانان‬ ‫شهرستان فردیس را بر عهده دارد معتقد است‪ :‬حمایت‬ ‫شــهرداری و شورای شهر از سازندگان و سرمایه گذاران‬ ‫در حوزه فعالیت و نیازهای نسل جوان شهر و همچنین‬ ‫زمینه ســازی در ایجاد اشتغال با ســاخت کارخانه در‬ ‫شــهرکها و مناطق صنعتی این شهرستان می تواند در‬ ‫رفع نیاز جوانان بسیار راه گشا باشد‪.‬‬ ‫* لزوم شناســایی و حمایت از جوانان توانمند‬ ‫و نخبه‬ ‫خانم خاکی وطن دیگر عضو این شــورای مشــورتی‬ ‫که عضو روابط عمومی جمعیت هالل احمر شهرســتان‬ ‫فردیس و استان نیز هست‪ ،‬کمبود اشتغال‪ ،‬نبود حامی‬ ‫برای جوانان توانمند‪ ،‬نیاز به شناسایی و معرفی جوانان‬ ‫توانمند و نخبه و کمبود فضاهای اموزشی و فرهنگی و‬ ‫ناشناخته ماندن کودکان توانمند و با هوش را به عنوان‬ ‫بخش دیگری از مشکالت این شهرستان توصیف کرد‪.‬‬ ‫* نباید بین جوانان توانمند تبعیض جنسیتی‬ ‫وجود داشته باشد!‬ ‫ایدا خدایی به عنوان کم ســن تریــن و جوان ترین‬ ‫عضو شــورای مشــورتی جوانان فردیس که دانشجوی‬ ‫کارشناسی بهداشــت تغذیه و مسوول دبیرخانه تشکل‬ ‫های استان و نایب رییس کمیسیون بهداشت و سالمت‬ ‫مجمع جوانان اســت‪ ،‬این پرسش را مطرح کرد که چرا‬ ‫باید بین جوانان توانمند تبعیض جنسیتی وجود داشته‬ ‫باشد؟‬ ‫وی گفت‪ :‬چرا مسووالن تا متوجه می شوند یک جوان‬ ‫و بخصوص یک خانم پشــت در اتاقشان است‪ ،‬در را باز‬ ‫نمی کنند و به صحبت و نظرات ما گوش نمی دهند؟ در‬ ‫حالی که جوانان نیاز به حمایت و بعد از ان رفاه دارند و‬ ‫حداقــل امتیازی که می توان برای جوانان فعال در نظر‬ ‫گرفت‪ ،‬استفاده از انان به عنوان مشاور است‪.‬‬ ‫* مهاجرپذیری به یکی از زمینه های اســیب‬ ‫پذیری شهرستان فردیس تبدیل شده است‬ ‫مریــم صمــدی کارشــناس مــددکاری اجتماعی و‬ ‫دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده که مسوول‬ ‫کارگروه مشاوران شورای مشورتی جوانان فردیس است‬ ‫* طبق بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری‪ ،‬باید‬ ‫به نظر و جایگاه جوانان بهای الزم داده شود‬ ‫مهرداد پیری کارشناس حسابداری دیگر عضو شورای‬ ‫مشــورتی جوانان فردیس نیز گفت‪ :‬ما جوانان پای کار‬ ‫اماده ایم تا بتوانیم در راستای بیانیه گام دوم مقام معظم‬ ‫رهبری خدمتی انجام دهیم‪ ،‬لــذا باید به نظر و جایگاه‬ ‫جوانان بهای الزم داده شود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬انگیــزه و هدف خود از عضویت در این شــورا را‬ ‫همفکری و مشورت با جوانان در خصوص رفع مشکالت‬ ‫جوانــان عنوان کرد کرد و افــزود‪ :‬امیدواریم که بتوانیم‬ ‫با شناســایی جوانان نخبه و معرفی به مسووالن مربوطه‬ ‫در خصوص جذب و بکارگیری افراد متخصص در حوزه‬ ‫اشتغال نقش موثری ایفا کنیم‪.‬‬ ‫پیری‪ ،‬از سال ‪ 1380‬به عنوان مسوول فرهنگی مسجد‬ ‫وارد کارهای اجرایی شده اســت و در شورای مشورتی‬ ‫جوانان فردیس‪ ،‬در جایگاه نایب رییس این شورا فعالیت‬ ‫می کند و حدود یک سال اســت که مسوولیت روابط‬ ‫عمومی ستاد نماز جمعه فردیس را نیز برعهده دارد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬نبود اشــتغال برای جوانان فردیســی را از اصلی‬ ‫ترین مشکالت این شهرستان دانست و گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫با وجود چندین شهرک صنعتی و عدم بکارگیری جوانان‬ ‫در این شهرستان و به تبع ان بیکاری‪ ،‬اکنون به دغدغه‬ ‫ما جوانان تبدیل شده و از مســووالن انتظار می رود با‬ ‫بکارگیری و اســتفاده درســت از تخصص ها و ظرفیت‬ ‫های جوانان برای اشتغالزایی جوانان این شهرستان قدم‬ ‫خیری برداند‪.‬‬ ‫* عموم مسووالن این شهرستان باید به جوانان‬ ‫اعتماد کنند‬ ‫امیررضــا هندوبادی یکــی دیگر از اعضای شــورای‬ ‫مشورتی جوانان شهرســتان فردیس و درحال تحصیل‬ ‫در مقطع کارشناسی در دانشگاه عالمه طباطبایی است‬ ‫که معتقد است اموزش و حمایت واقعی از جوانان یکی‬ ‫از نیازهای ضروری جوانان اســت‪ ،‬بنابراین خواسته ما از‬ ‫عموم مسووالن این است که باید به جوانان اعتماد کنند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر بیانیه گام دوم رهبر معظم انقالب مبنی‬ ‫بر حضور جوانان و حمایت از انان گفت‪ :‬تجربه در طول‬ ‫تاریخ جمهوری اســامی نشان داده است که هرجا کار‬ ‫به دست جوانان سپرده شده‪ ،‬موفقیت و پیروزی نتیجه‬ ‫قطعی ان بوده است‪.‬‬ ‫* خبرفردیس به عنوان تنها نشریه مکتوب و‬ ‫اختصاصی فردیس همواره در خدمت جوانان این‬ ‫شهرستان است‬ ‫در پایان یاداوری می شود‪ :‬خبرفردیس از بدو فعالیت‬ ‫خود یعنی بیش از پنج سال اخیر‪ ،‬همواره مسایل مرتبط‬ ‫بــا نوجوانان و جوانان این شهرســتان را در اولویت قرار‬ ‫داده که گفتگو و مصاحبه های مفصل با جوانان توانمند‬ ‫و نخبــه در ورزش و دیگر حوزه های علمی و فناوری و‬ ‫معرفــی انان به مردم و افــکار عمومی‪ ،‬نمونه ای از این‬ ‫اهداف و تالشها به شمار می روند‪.‬‬ ‫اکنون نیــز این تنها نشــریه مکتــوب و اختصاصی‬ ‫شهرستان فردیس از هیچگونه کمک و اطالع رسانی در‬ ‫مورد شورای مشورتی جوانان این شهرستان دریغ نکرده‬ ‫و به همکاری های خود با چاپ و انتشــار فعالیتهای این‬ ‫شــورا و میزبانی از جلسات و نشســت های این جوانان‬ ‫پرتــاش و پرانگیــزه ادامه خواهد داد‪ ،‬لــذا با توجه به‬ ‫شرایط سخت و اوضاع نا به سامان اقتصادی‪ ،‬انتظار می‬ ‫رود عموم مسووالن و مدیران این شهرستان نیز از هیچ‬ ‫کمک و مساعدتی با شورای مشــورتی جوانان فردیس‬ ‫فروگذار نکنند‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های هفته نامه خبر فردیس

هفته نامه خبر فردیس 154

هفته نامه خبر فردیس 154

شماره : 154
تاریخ : 1400/05/09
هفته نامه خبر فردیس 153

هفته نامه خبر فردیس 153

شماره : 153
تاریخ : 1400/04/24
هفته نامه خبر فردیس 152

هفته نامه خبر فردیس 152

شماره : 152
تاریخ : 1400/04/10
هفته نامه خبر فردیس 149

هفته نامه خبر فردیس 149

شماره : 149
تاریخ : 1400/03/17
هفته نامه خبر فردیس 149

هفته نامه خبر فردیس 149

شماره : 149
تاریخ : 1400/03/17
هفته نامه خبر فردیس 148

هفته نامه خبر فردیس 148

شماره : 148
تاریخ : 1400/03/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!