هفته نامه خبر فردیس شماره 117 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه خبر فردیس شماره 117

صفحه بعد

هفته نامه خبر فردیس شماره 117

هفته نامه خبر فردیس شماره 117

‫دیدار سرزده عسگری‬ ‫نماینده مردم در خانه ملت با‬ ‫جمعی از شهروندان فردیس‬ ‫هفته انهم‬ ‫تنها نشریه مکتوب شهرستان فردیس‬ ‫تاکید معاون‬ ‫فرماندار فردیس‬ ‫بر لزوم نظارت‬ ‫مستمر بر بازار‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫فرهادیمسوولستاد‬ ‫بازسازیعتباتعالیات‬ ‫در مشکین دشت شد‬ ‫‪2‬‬ ‫کشف ‪ ۲۵۰‬میلیارد‬ ‫ریال مواد غذایی‬ ‫احتکاری در فردیس‬ ‫‪2‬‬ ‫پزشک قالبی در فردیس‬ ‫دستگیر شد‬ ‫‪2‬‬ ‫سخن سردبیر‬ ‫سال پنجم | شماره ‪ | 117‬هفته دوم‪ 10 ،‬مهر ماه ‪ 4 | 1399‬صفحه | ‪ 1000‬تومان‬ ‫رویارویی با اتش‪ ،‬نشان‬ ‫عشق به مردم است‬ ‫استمداد صنعتگران شهرک صنعتی سیمین دشت‪:‬‬ ‫عدم توسعه شهرک‬ ‫صنعتی سیمین دشت‬ ‫به نفع هیچکس نیست‬ ‫منصور جمشیدی‬ ‫سردبیر‬ ‫هرگاه و هرجا که حرف از اتش و حوادث ناگوار پیش‬ ‫بینی نشده به میان می اید‪ ،‬بی درنگ تصاویری در‬ ‫ذهن ها تداعی می شود که گروهی از اتش نشانان‬ ‫در خط مقدم و کوتاهترین فاصله و در واقع در دل‬ ‫شعله های سرکش اتش‪ ،‬مشغول خاموش کردن و‬ ‫امداد و نجات کسانی هستند که در وانفسای مرگ و‬ ‫زندگی به سر می برند‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫لزوم توجه به‬ ‫وضعیت رفاهی‬ ‫پرسنل سازمان‬ ‫اتش نشانی‬ ‫‪4‬‬ ‫رضا اسماعیلی ذبیحی‬ ‫نسل جوان فردیس‬ ‫می تواند در تنیس‬ ‫روی میز افتخارافرین‬ ‫باشد‬ ‫‪2‬‬ ‫لزوم پیگیری برای‬ ‫جذب ‪ ۵۶‬نیروی‬ ‫جدید اتش نشان در‬ ‫شهرداری فردیس‬ ‫‪3‬‬ ‫انتصابات جدید در شهرداری‬ ‫‪3‬‬ ‫ملیحه اکبری‬ ‫‪4‬‬ ‫دعوت »‬ ‫ ‬ ‫« اگهی‬ ‫بنــا بــه ضــرورت و اهمیــت تشــکیل هیئــت هــای حــل اختــاف اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫شهرســتان فردیــس در نظــر دارد تعــداد شــش نفــر از کارفرمایــان حقیقــی و حقوقــی هیئــت های‬ ‫حــل اختــاف از طریــق رای گیــری انتخــاب نماینــد لــذا مقتضــی اســت متقاضیــان کاندیداتــوری‬ ‫در هیئت هــای فــوق مــدارک و رزومــه کاری خــود را از طریــق نشــر اگهــی بــه مــدت ‪ ۱۵‬روز بــه‬ ‫اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان فردیــس بــه صــورت تقاضــای کتبــی ارســال نماینــد‪.‬‬ ‫شرایط متقاضیان کاندیدای هیات های فوق‪:‬‬ ‫‪ -۱‬تابعیت جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪ -۲‬داشتن حداقل ‪ ۳۰‬سال تمام‬ ‫‪ -3‬متاهل‬ ‫‪ -۴‬داشتن حداقل مدرک کارشناسی و ‪ ۴‬سال سابقه کار تحت شمول قانون کار‬ ‫‪ -۵‬شمول قانون کار جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪ -۶‬اشنایی با قانون کار و مقررات مرتبط با گواهی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی‬ ‫* تبصــره ‪ -۱‬نماینــده کارفرمایــان کــه فاقــد مــدرک کارشناســی مــی باشــد بــه شــرط داشــتن‬ ‫حداقــل مــدرک گواهینامــه پایــان دوره متوســطه و دوره ‪ ۴‬ســال عضویــت در مراجــع حــل اختالف‬ ‫مــی تواننــد بــه عضویــت هیئــت حــل اختــاف دراینــد‪.‬‬ ‫*تبصــره ‪ -۲‬در مــورد اشــخاص حقوقــی مدیــر عامــل یــا مدیر مســئول و یــا یکی از اعضــای هیئت‬ ‫مدیــره بــا معرفــی مدیــر عامــل یــا مدیــر مســئول در مــورد کارفرمایــان حقیقــی شــخص کارفرمــا‬ ‫مــی توانــد بــه عنــوان داوطلــب نمایندگــی کارفرمایــان در هیئــت حــل اختــاف پذیرفته شــود‪.‬‬ ‫*تبصــره ‪ -۳‬فرصــت اعــام کتبــی بــرای داوطلبــان ‪ ۱۵‬روز تعییــن شــده و داوطلبــان عــاوه بــر‬ ‫اعــام کتبــی بایــد مــدارک مویــد بــر کارفرمــا بــودن یــا عضویــت در هیئــت مدیــره رانیــز بــه اداره‬ ‫تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان فردیــس تســلیم نماینــد‪.‬‬ ‫هیات مدیره اتحادیه خرازی و صنوف وابسته شهرستان فردیس‬ ‫اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان فردیس‬ صفحه 1 ‫‪ 2‬سیـاسـی و اجتمـاعی‬ ‫سخن سردبیر ‪ /‬منصور جمشیدی‬ ‫رویارویی با اتش‪ ،‬نشان عشق به‬ ‫مردم است‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 117‬هفته دوم ‪ /‬مهر ماه ‪1399‬‬ ‫تاکید معاون فرماندار فردیس بر لزوم نظارت مستمر بر بازار‬ ‫ادامه از صفحه ‪1‬‬ ‫بنابراین چنین است که واژگانی چون فداکاری‪ ،‬شجاعت‪ ،‬جسارت‪،‬‬ ‫از خودگذشتگی‪ ،‬ایثار و ناجی جان دیگران و فرشته های نجات‪،‬‬ ‫همواره به عنوان کلماتی مترادف با نام اتش نشانان و برای توصیف‬ ‫نقش حساس و پرخطر این قشر پرتالش‪ ،‬بی ادعا و بی ریا بکار می‬ ‫رود‪ ،‬پس رویارویی با اتش به عنوان نشان افتخار و عشق به مردم‪،‬‬ ‫الیق و برازنده درخشش برروی سینه این عزیزانی است که برای‬ ‫نجات جان انسانهای در مهلکه مرگ و زندگی‪ ،‬از جان خود مایه‬ ‫می گذارند‪.‬‬ ‫حال باید هفتم مهرماه هر سال که به عنوان روز اتش نشانی و‬ ‫خدمات ایمنی نامگذاری شده را از صمیم دل به همه اتش نشانان‬ ‫بخصوص نیروهای تالشگر و زحمتکش اتش نشان فردیس که باوجود‬ ‫همه کم و کاستی ها‪ ،‬جانانه و غیرتمندانه به وظایف و مسوولیت های‬ ‫خطیر خود در این شهرستان عمل می کنند‪ ،‬تبریک و تهنیت گفت‬ ‫و یاداوری کرد که شجاعت‪ ،‬فداکاری و کوشندگی بی وقفه شما در‬ ‫هنگامه اتش سوزی ها و وقوع دیگر حوادث از چشم مردم قدرشناس‬ ‫این دیدار فاطمی‪ ،‬شهدای اقتدار دور نمانده و جایگاه و منزلت تک‬ ‫تک شما عزیزان در میان عموم فردیس نشینان محفوظ است‪.‬‬ ‫با این حال به رسم معمول و همیشگی و ان رسالت و وظیفه ای‬ ‫که ما به عنوان اهالی رسانه در اگاهی رسانی همه جانبه به مردم و‬ ‫مسووالن برای خود قائلیم‪ ،‬ایجاب می کند تا با غنیمت شمردن و‬ ‫حسن استفاده از این مناسبت‪ ،‬تصویری واقعی از داشته ها و نداشته‬ ‫های سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی فردیس که از نیمه دوم‬ ‫سال ‪ 96‬از کرج جدا و فعالیت خود را به صورت مستقل اغاز کرد به‬ ‫افکار عمومی این شهرستان ارایه کنیم‪.‬‬ ‫اکنون طبق امار موجود سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫شهرداری فردیس دارای هفت ایستگاه فعال و دو ایستگاه در دست‬ ‫ساخت است که یکی از انها در انتهای شهرک وحدت و دیگری در‬ ‫تقاطع خیابان داوری و سعدی فردیس در منطقه یک واقع است و‬ ‫امید می رود تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫با وجود این‪ ،‬از این هم با خبریم که سیعدی سیرایی شهردار‬ ‫فردیس ضمن رصد دقیق کم و کاستی ها‪ ،‬با جدیت به دنبال تجهیز‬ ‫و تامین نیروی انسانی سازمان اتش نشانی به منظور ارایه خدمات‬ ‫مطلوب هنگام بروز حوادث به مردم این شهر پرجمعیت است‪ ،‬لیکن‬ ‫اطالعات دریافتی ما از منابع اگاه که البته مربوط به گذشته تاکنون‬ ‫است‪ ،‬حاکیست که اتش نشانی فردیس با کمبود ‪ 100‬نیروی‬ ‫عملیاتی مواجه است‪.‬‬ ‫عالوه براین‪ ،‬نردبان هیدرولیکی باالی ‪ ۳۳‬متر‪ ،‬خودروی حریق‬ ‫فوماتیک‪ ،‬خودرو نیمه سنگین چهار دستگاه و خودرو سنگین حریق‬ ‫دو دستگاه‪ ،‬خودروی پیشرو نجات و حریق هرکدام چهار دستگاه‪،‬‬ ‫خودروی دومنظوره چهار دستگاه و سه دست کامل تجهیزات امداد‬ ‫و نجات‪ ،‬بخش دیگری از نیازهای اتش نشانی شهرداری فردیس به‬ ‫شمار می رود که در صورت تامین انها‪ ،‬این سازمان تا حدود زیادی‬ ‫با استانداردهای موجود منطبق خواهد شد‪.‬‬ ‫براین اساس‪ ،‬بخصوص با توجه به ساخت و ساز ساختمان های بلند‬ ‫مرتبه و در مواردی باالی ‪ ۱۰‬طبقه در فردیس‪ ،‬سازمان اتش نشانی‬ ‫شهرداری این شهر نیز به انواع تجهیزات پیشرفته از جمله نردبان‬ ‫های بلند برای دسترسی و اطفای اتش احتمالی در طبقات باال نیاز‬ ‫ضروری دارد‪ ،‬این درحالی است که بیشتر تجهیزات مقابله با اتش در‬ ‫فردیس مربوط به بیش از ‪ 20‬پیش است‪ ،‬لذا الزم است تجهیزات و‬ ‫امکانات فعلی مورد بازنگری قرار گرفته و به روز شوند تا در زمان وقوع‬ ‫حادثه‪ ،‬کارایی الزم را داشته باشند‪.‬‬ ‫جدا از همه اینها‪ ،‬به عنوان یک فعال در عرصه رسانه و روزنامه‬ ‫نگار قدیمی فردیس که حتی هنگام کارهای روزمره شخصی و عبور‬ ‫از معابر و خیابانهای این شهر‪ ،‬بازهم با نگاه سوژه یابی به مسایل‬ ‫اطراف خود نگاه می کنم‪ ،‬بنابراین مایلم دو پیشنهاد در خصوص‬ ‫ایستگاههای اتش نشانی در فردیس را مطرح کرده و امیدوار باشم‬ ‫مورد توجه دستگاههای ذیربط از جمله شهرداری قرار گیرد‪.‬‬ ‫راستش نمی دانم این امار تا چه حد درست است که به عنوان‬ ‫نمونه در کیلومتر مربع از شهر کرج بطور میانگین ‪ 400‬نفر زندگی‬ ‫می کنند‪ ،‬درحالی که این شاخص و رقم در فردیس به یک هزار‬ ‫و ‪ 400‬نفر در یک کیلومتر مربع می رسد‪ ،‬اما تردیدی نیست که‬ ‫فردیس یکی از متراکم ترین شهرهای استان و چه بسا متراکم ترین‬ ‫شهر در کشور است که ترافیک پیچیده و سنگین و همیشگی هم‬ ‫مزید برعلت شده است‪.‬‬ ‫این تراکم شدید جمعیتی به نظرم دقت‪ ،‬وسواس و حساسیت در‬ ‫جانمایی ایستگاههای اتش نشانی فردیس را دوچندان کرده است‪،‬‬ ‫چراکه اگر اتش سوزی در نقطه ای رخ دهد‪ ،‬هر ثانیه و دقیقه برای‬ ‫زودتر رسیدن به محل وقوع حادثه از اهمیت بسیار باالیی برخوردار‬ ‫است که به هرحال چه بخواهیم و چه نخواهیم این شهر پرجمعیت‬ ‫و پرترافیک با چنین معضل زیرساختی و دیرینه ای مواجه است‪.‬‬ ‫علی ایحال‪ ،‬یکی از پیشنهادها این است که با توجه به استقرار‬ ‫شمار زیادی از واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرک صنعتی‬ ‫سیمین دشت‪ ،‬ضرورت دارد یک ایستگاه اتش نشانی انهم نه با‬ ‫ابعاد و ساختمانهای وسیع و شمار زیادی انواع خودرو و تجهیزات‪،‬‬ ‫بلکه ایستگاه جمع و جور‪ ،‬مقبول و معمولی به صورت انحصاری در‬ ‫این شهرک ایجاد شود‪.‬‬ ‫طبیعی است که ساخت چنین ایستگاه اتش نشانی نیازمند‬ ‫همکاری و تعامل بین هیات امنا شهرک صنعتی سیمین دشت و‬ ‫شهرداری فردیس است که هرچه سریعتر بتوانند با جانمایی در مکان‬ ‫مناسب‪ ،‬به این نیاز بخصوص با توجه به تعداد زیاد کارخانه های‬ ‫مختلف و افزایش احتمال حوادثی چون اتش سوزی در این شهرک‪،‬‬ ‫نسبت به ساخت ان اقدام کنند‪.‬‬ ‫حال چنانچه هیات امنا شهرک صنعتی سیمین دشت امکانات‬ ‫سخت افزاری چون زمین و ساخت را برعهده گیرد‪ ،‬شهرداری‬ ‫فردیس هم می تواند نیروی کارامد و تجهیزات این ایستگاه اتش‬ ‫نشانی را تامین کند که در این صورت گام بسیار مهمی در خصوص‬ ‫سرعت عمل و حضور به موقع اتش نشانی برای کنترل‪ ،‬مهار و اطفا‬ ‫حریق احتمالی در این شهرک برداشته خواهد شد و ضریب ایمنی‬ ‫این شهرک نیز به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫پیشنهاد دوم هم به جاده پر ترافیک مالرد مربوط می شود‬ ‫بخصوص با توجه به واقع شدن چند شهرک مسکونی از جمله کوثر‬ ‫و حضرت ابوالفضل (ع) در محدوده این جاده‪ ،‬چنانچه ایستگاه اتش‬ ‫نشانی در نقطه ای مناسب از این جاده ایجاد شود‪ ،‬بدون تردید در‬ ‫صورت وقوع حوادث از جمله اتش سوزی در شهرک های اطراف‪،‬‬ ‫دسترسی به محل حادثه به سهولت انجام خواهد شد‪ ،‬برخالف اینکه‬ ‫اگر اتش نشانی بخواهد از نطقه ای پرترافیک از شهر عبور کرده و‬ ‫خود را به محل برساند‪ ،‬شاید کار از کار گذشته باشد‪.‬‬ ‫به هرحال با تبریک و تکریم دوباره روز اتش نشانی و خدمات‬ ‫ایمنی به عموم اتش نشانان بخصوص در شهرستان فردیس که‬ ‫الیق باالترین نشان افتخار هستند‪ ،‬امیدواریم شورا و شهرداری در‬ ‫این یک سال اخر از این دوره شورا‪ ،‬با ساخت و تجهیز ایستگاههای‬ ‫اتش نشانی در این شهر‪ ،‬یادگارهای خوب و دعای خیر برای خود‬ ‫به یادگار باقی گذارند‪.‬‬ ‫هفته انهم‬ ‫معــاون برنامه ریــزی و هماهنگی امور عمرانی‬ ‫فرمانــداری فردیس بر نظارت مســتمر و صحیح‬ ‫بر اصناف و یکســان ســازی قیمت کاالها در این‬ ‫شهرستان تاکید کرد‪.‬‬ ‫بهــزاد پرویــزی در جلســه تنظیم بــازار این‬ ‫شهرســتان اظهار کرد‪ :‬نظارت صحیح و یکســان‬ ‫سازی قیمت کاال در بازار موجبات جلب رضایت و‬ ‫اعتماد مردم را فراهم می اورد ‪.‬‬ ‫وی بــا تاکید بر اینکه باید با تصمیم درســت و‬ ‫اجرای ان مشــکل مردم را رفع کرد افزود‪ :‬اگرچه‬ ‫دستگاه های دیگری وظیفه قیمت گذاری کاالها‬ ‫را دارند اما نظارت مســتمر و صحیح بر اصناف و‬ ‫یکسان سازی قیمت کاالها وظیفه ماست‪.‬‬ ‫پرویزی در ادامه افزود ‪ :‬تمام‬ ‫ســهمیه مرغ ‪ ،‬شــکر و سایر‬ ‫کاالهایــی که به شهرســتان‬ ‫ســهمیه تعلق می گیــرد باید‬ ‫توسط ادارات صمت و ‪ ...‬جذب‬ ‫و در حداقل زمان ممکن بین‬ ‫شهروندان توزیع شود ‪.‬‬ ‫در این جلســه مقرر شد که‬ ‫شکر بسته بندی باید به قیمت‬ ‫هر کیلو ‪ ۸۲۰۰‬تومان به دست‬ ‫مصرف کننده رسیده و هر نوع‬ ‫فروش باالتر از این نرخ تخلف‬ ‫محســوب شــده و مشــمول‬ ‫جریمه می شود ‪.‬‬ ‫همچنین در خصوص جذب‬ ‫و توزیع مرغ گرم و منجمد نیز‬ ‫مقرر شد ســازمان میادین شهرداری با هماهنگی‬ ‫اداره جهاد کشــاورزی بــرای افزایش ســهمیه‬ ‫شهرســتان و توزیع منظم تر مرغ رایزنی الزم را‬ ‫با شرکت پشتیبانی امور دام استان انجام دهد‪.‬‬ ‫در خصوص توزیع الســتیک تنظیم بازاری هم‬ ‫مقرر شــد اداره صمت و فرمانداری مکاتبات الزم‬ ‫را با شــرکت بارز و یزد تایر برای افزایش سهمیه‬ ‫شهرستان به عمل اورند‪.‬‬ ‫هزینــه حمل ارد مصرفــی از کارخانه تا‬ ‫نانوایی های شهرستان فردیس مصوب شد‬ ‫جلسه کارگروه ارد و نان شهرستان فردیس به‬ ‫ریاســت پرویزی معاون برنامه ریزی و هماهنگی‬ ‫امور عمرانــی فرماندار و با حضور ســایر اعضای‬ ‫کارگروه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد‪.‬‬ ‫پرویزی تصریح کرد‪ :‬نظارت دقیق و کارشناسانه‬ ‫بر نانواییها‪ ،‬بررســی نحوه تخصیص ســهمیه ارد‬ ‫متناســب با نیاز منطقه و نحــوه کارکرد نانوایی‬ ‫ها و اجرای دقیق دســتورالعملهای شورای ارد و‬ ‫نان استانی در شهرســتان در دستور کار اتحادیه‬ ‫خبازان قرار گیرد‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬درخواســت های متقاضیان مبنی بر‬ ‫تغییرات در نوع پخــت ‪ ،‬توجه به افزایش هزینه‬ ‫های مواد اولیه از جمله روغن خوراکی‪ ،‬خمیرمایه‬ ‫‪ ،‬تخم مرغ حق بیمه و دستمزد کارگری‪ ،‬افزایش‬ ‫ســهم ارد و عدم تخصیص ارد به واحدهای فاقد‬ ‫جواز‪ ،‬افزایش هزینه حمــل ارد و مواردی از این‬ ‫قبیل مورد گفت و گو قرار گرفت‪.‬‬ ‫پرویزی ادامه داد‪ :‬افزایــش هزینه تامین مواد‬ ‫اولیه نباید از کیفیت نان مصرفی بکاهد ‪.‬وی نسبت‬ ‫به اعمال بازدیدهای مستمر و مشترک با همراهی‬ ‫متولیان بازرســی اعالم امادگی کرد و افزود‪ :‬باید‬ ‫سیاستهای تشویقی را جایگزین سیاست تنبیه و‬ ‫توبیخ کرد و در راستای افزایش انگیزه در خبازان‬ ‫جهــت ارائه نان با کیفیت در ســفره های خانوار‬ ‫شهرستان موانع را بررسی و برطرف کرد‪ .‬در نظر‬ ‫گرفتن تســهیالت و اعتبارات صندوق کارافرینی‬ ‫توسط اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و اتاق اصناف‬ ‫"تامین ملزومات بهداشــتی نانوایان به همت اداره‬ ‫بهداشت و درمان شهرستان" افزایش سهمیه ارد‬ ‫از محل قطع ســهمیه ارد واحدهای غیر مجاز و‬ ‫تقدیر از خبازان را از جمله سیاســتهای مشــوق‬ ‫برای این صنف برشمرد و در این راستا از متولیان‬ ‫خواستار اهتمام شد‪.‬‬ ‫در ادامه موضوع افزایش کرایه حمل با توجه به‬ ‫افزایش هزینه قطعــات یدکی خودرو و نارضایتی‬ ‫رانندگان از پرداختی ها مطرح و بررسی شد‪.‬‬ ‫ســلیمانی مدیر اداره ارد و نان استان‪ ،‬پیشنهاد‬ ‫همســان ســازی کرایه حمل در فردیس با مرکز‬ ‫اســتان را مطرح کرد و پــس از رای گیری میان‬ ‫اعضای کارگروه‪ ،‬پرویزی با اشاره به عملکرد موفق‬ ‫شرکت حمل ارد شهرســتان و جهت جلوگیری‬ ‫از فســاد مالی ناشــی از کم بودن درامد حاصل‬ ‫از حمــل ارد و در راســتای افزایــش تعهد میان‬ ‫رانندگان شرکت نسبت به شهرستان و ممانعت از‬ ‫جذب انان به مناطق مجاور‪ ،‬افزایش هزینه حمل‬ ‫ارد یارانه ای به مبلغ ‪ ۱۹۵۰‬و ارد ازاد پز به مبلغ‬ ‫‪ ۲۳۵۰‬تومان را مصوب نمود‪.‬‬ ‫افتخاری رئیــس اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫شهرستان گفت‪ :‬فعالیت نانواییهای غیرمجاز منجر‬ ‫به حساســیت دســتگاههای نظارتی شده است و‬ ‫با وجود دســتور مستقیم دادســتان و علی رغم‬ ‫چندین مرتبه اعمال پلمپ توســط اماکن بعد از‬ ‫هفت روز همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند‬ ‫که پــس از تعامل میان حاضرین مصوب شــد با‬ ‫قطــع گاز‪ ،‬اب و برق ایــن واحدها و عدم در نظر‬ ‫گرفتن سهمیه ارد به انان فعالیت واحدهای غیر‬ ‫مجاز در سطح شهرستان متوقف گردد‪.‬‬ ‫‪ ۳.۵‬میلیون مگاوات ساعت برق در فردیس تولید شد‬ ‫مدیرعامل شــرکت مدیریت تولید برق نیروگاه‬ ‫شــهید منتظرقائم فردیس استان البرز اعالم کرد‬ ‫که این نیروگاه در ‪ ۶‬ماهه نخست سال جاری سه‬ ‫میلیــون و ‪ ۵۹۷‬هزار و ‪ ۳۰۰‬مگاوات ســاعت برق‬ ‫تولید کرد‪.‬‬ ‫عبــاس کریمی در گفت و گــوی اختصاصی با‬ ‫خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬این در نیمه نخســت امسال‬ ‫ظرفیت الزم برای تولید ســه میلیون و ‪ ۸۶۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۸۸‬مگاوات برق داشــت اما بر اســاس دستور‬ ‫شــرکت مدیریت شبکه برق کشور‪ ،‬سه میلیون و‬ ‫‪ ۵۹۷‬هزار و ‪ ۳۰۰‬مگاوات برق تولید و به شــبکه‬ ‫برق کشور انتقال داد‪.‬‬ ‫نیروگاه منتظر قائم شــامل چهار واحد بخار‪۶ ،‬‬ ‫واحد گازی و سه واحد بخار سیکل ترکیبی است و‬ ‫این نیــروگاه با ظرفیت ‪ ۱۶۲۰‬مگاوات حدود ‪۲۰‬‬ ‫درصد برق مورد نیاز اســتان های البرز و تهران را‬ ‫تامین می کند‪.‬‬ ‫این نیروگاه حدود ‪ ۵۰‬ســال پیش با چهارواحد‬ ‫بخار فعالیت خود را اغاز کرد که ‪ ۲۰‬ســال بعد ‪۶‬‬ ‫واحد گازی به ان اضافه شــد و در دهه ‪ ۷۰‬ســه‬ ‫واحــد بخار ســیکل ترکیبی در این نیــروگاه راه‬ ‫اندازی شــد و اکنون تامین کننده سه درصد برق‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫کریمــی گفت ‪ :‬در ‪ ۶‬ماهه نخســت امســال با‬ ‫وجود محدودیت های ناشــی از تحریم ها و شیوع‬ ‫ویــروس کرونا‪ ،‬متخصصان ایرانــی برای خدمت‬ ‫به هموطنــان تعمیرات مختلف نیــروگاه منتظر‬ ‫قائــم را از جمله بخش ‪ RI‬ایــن نیروگاه را انجام‬ ‫دادند‪ .‬بازدید از محفظه احتراق و تعویض نازل در‬ ‫واحدهای گازی و تعمیرات دوره ای در واحدهای‬ ‫بخار از مهمترین اقدامات مهندسان ایرانی در‬ ‫این نیروگاه است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت مدیریــت تولید برق‬ ‫نیروگاه شــهید منتظرقائم بیان داشــت‪ :‬این‬ ‫مجموعه نیروگاهی در راســتای حفظ محیط‬ ‫زیســت عالوه بر اقدامات گذشــته در زمینه‬ ‫احــداث تصفیــه خانــه فاضــاب صنعتی و‬ ‫بهداشــتی مجموعه‪ ،‬تغییر سوخت واحدهای‬ ‫بخــار از مــازوت بــه گاز طبیعــی و ایجاد و‬ ‫نگهداری فضای ســبز معــادل ‪ ۱۳‬هکتار را‬ ‫انجام داد‪.‬‬ ‫توسعه فضای سبز و کنترل گازهای خروجی‬ ‫از اگزوز واحدهای بخار طبق اســتانداردهای‬ ‫زیست محیطی و پایش ادواری خاک مجموعه‬ ‫به صورت مستمر انجام می شود‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۲۵۰‬میلیارد ریال مواد غذایی احتکاری در فردیس‬ ‫فرمانده انتظامی البرز از کشف ‪ ۲۵۰‬میلیارد ریال‬ ‫انواع مواد غذایی احتکار شده در شهرستان فردیس‬ ‫دراین استان خبرداد‪.‬‬ ‫سردار عباسعلی محمدیان درگفت و گو با خبرنگار‬ ‫ایرنا اظهار داشــت‪ :‬درپی دریافت اخباری مبنی بر‬ ‫احتکار مقدار قابــل توجهی مواد غذایی دریک انبار‬ ‫درشهرستان فردیس پیگیری موضوع در دستور کار‬ ‫پلیس امنیت عمومی این استان قرارگرفت‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬ماموران پس ازبررسی و اطمینان‬ ‫از صحت موضوع بــا هماهنگی مقام قضایی به انبار‬ ‫مورد نظر اعزام و دربازرسی از محل هفت هزار و ‪۲۲‬‬ ‫کارتن انواع مواد غذایی احتکار شــده از قبیل رب ‪،‬‬ ‫زیتون‪ ،‬خیار شور کشف کردند‪.‬‬ ‫محمدیان خاطرنشــان کرد کــه ارزش کاالهای‬ ‫کشــف شده ‪ ۲۵۰‬میلیارد ریال براوردشده و در این‬ ‫زمنیه یک نفر دستگیر شد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد ‪ :‬پلیس با افــرادی که با احتکار‬ ‫اقــام مورد نیاز مردم قصد ایجاد تشــنج و تورم را‬ ‫دارند برخورد می کند‪.‬‬ ‫سارق ‪ ۱۴‬منزل در فردیس دستگیر شد‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان فردیس گفت‪ :‬سارقی‬ ‫که با یک دســتگاه خودرو اپتیما اقدام به ‪ ۱۴‬فقره‬ ‫سرقت از منازل مسکونی کرده بود دراین شهرستان‬ ‫دستگیر شد‪.‬‬ ‫ســرهنگ بیژن جنتی در گفت و گو با خبرنگار‬ ‫ایرنــا افــزود‪ :‬کاراگاهان پلیس اگاهــی فرماندهی‬ ‫انتظامــی شهرســتان فردیس حیــن ماموریت به‬ ‫یک دســتگاه خودروی اپتیما مشکوک شدند که در‬ ‫استعالم از پالک خودرو محرز شد که پالک خودرو‬ ‫جعلی است که بالفاصله دستور توقف خودرو صادر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬راننده خودرو که قصد فرار داشــت با‬ ‫سرعت عمل پلیس متوقف و دستگیر شد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان فردیس اظهار داشت‪:‬‬ ‫متهــم پس از انتقال به پلیــس اگاهی در بازجویی‬ ‫های کاراگاهان به جرم خود مبنی بر ســرقت منزل‬ ‫با استفاده از خودرو اپتیما اعتراف کرد‪.‬‬ ‫جنتی افزود‪ :‬با هماهنگی مقام قضائی در بازرسی‬ ‫از منزل متهم تعداد زیادی اقالم ســرقتی شــامل‬ ‫قالیچه های نفیس و دستباف‪ ،‬لوازم زینتی و عتیقه‪،‬‬ ‫طال و جواهر‪ ،‬اشــیاء کوچک قیمتی نظیر گلدان و‬ ‫تابلو کشف شد‪.‬‬ ‫سرهنگ جنتی با اشــاره به اینکه متهم دستگیر‬ ‫شــده به ‪ ۱۴‬فقــره ســرقت اعتراف کــرد گفت‪:‬‬ ‫شهروندان می توانند هرگونه اخبار و اطالعات خود‬ ‫را در رابطه با خرید و فروش اموال سرقتی از طریق‬ ‫تلفن ‪ ۱۱۰‬به پلیس اطالع دهند‪.‬‬ ‫فرهادی مسوول ستاد بازسازی عتبات عالیات در مشکین دشت شد‬ ‫در ایینی با قدردانی از زحمات حجت االسالم سید‬ ‫حســینی‪ ،‬علی اکبر فرهادی به عنوان مسوول جدید‬ ‫ســتاد بازســازی عتبات عالیات در مشکین دشت از‬ ‫توابع شهرستان فردیس در استان البرز معرفی شد‪.‬‬ ‫رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات در فردیس در‬ ‫این ایین با یاداوری اینکه امســال پیاده روی اربعین‬ ‫حســینی در عراق برگزار نخواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬نذورات‬ ‫جمع اوری شــده مردم این شهرستان صرف ساخت‬ ‫صحن حضرت زینب (س) خواهد شد‪.‬‬ ‫علی شــهبازی توضیح داد‪ :‬هر سال نذورات مردمی‬ ‫در شهرســتان فردیس برای برگزاری اربعین حسینی‬ ‫هزینه می شد که امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا‪،‬‬ ‫این نذورات به منظور تکمیل ســاخت صحن حضرت‬ ‫زینب (س) جمع اوری می شود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون‬ ‫‪ 13‬صحن حضرت زینب (س) به فروش رسیده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬یکی از صحن ها نقدی و بقیه به صورت اقساط‬ ‫پرداخت می شود‪.‬‬ ‫یــاداوری می شــود‪ :‬صحن حضــرت زینب (س)‬ ‫شــامل فضای زیارتی و غیرزیارتی اســت و از طریق‬ ‫ورودی های ســرداب‪ ،‬باب الراس شریف و باب القبله‬ ‫رضا اسماعیلی ذبیحی‪:‬‬ ‫به حرم کنونی امام حســین (ع) متصل می شود و به‬ ‫منظور توسعه حرم مطهر حســینی با زیربنای ‪160‬‬ ‫هزار مترمربع در دست ســاخت است که این صحن‬ ‫در حدفاصل خیم ه گاه حســینی‪ ،‬تل زینبیه‪ ،‬قتلگاه‬ ‫و بــاب القبله قرار دارد و دقیقــا محل و مکان اصلی‬ ‫کارزار کربال و شــهادت یاران اقا اباعبداهلل الحســین‬ ‫(ع) بوده است‪.‬‬ ‫مردم سخاوتمند فردیس در نیمه اول امسال‬ ‫‪ 90‬میلیون تومان به ستاد عتبات کمک کردند‬ ‫رییس ســتاد بازســازی عتبات عالیــات فردیس‬ ‫همچنیــن گفت‪ :‬مردم بخشــنده و ســخاوتمند این‬ ‫شهرستان در شش ماه نخست سال جاری ‪ 90‬میلیون‬ ‫تومان به ستاد بازسازی عتبات عالیات کمک کردند‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از ســخنانش به بازگشــایی‬ ‫مدارس اشــاره کرد و افزود‪ 30 :‬مدرسه توسط ستاد‬ ‫عتبات عالیات شهرستان فردیس ضدعفونی شد‪.‬‬ ‫شهبازی یاداور شد‪ :‬این ســتاد با کمک رابطین و‬ ‫خواهران مبلغه روزانه یک هزار عدد ماســک تولید و‬ ‫انها را در بیمارســتان ها و بین نیازمندان توزیع می‬ ‫کند‪.‬‬ ‫لزوم توجه به وضعیت‬ ‫رفاهی پرسنل سازمان‬ ‫اتش نشانی‬ ‫دبیر شــورای اسالمی شهر فردیس بر لزوم توجه‬ ‫به وضعیت رفاهی پرسنل ســازمان اتش نشانی و‬ ‫خدمات ایمنی شهرداری فردیس تاکید کرد‪.‬‬ ‫رضا اسماعیلی ذبیحی در سیصد و نهمین جلسه‬ ‫علنی شــورای اسالمی شهر فردیس‪ ،‬ضمن تبریک‬ ‫روز ملی اتش نشانی و ایمنی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در صحن‬ ‫علنی شــورای اســامی شــهر از ‪ ۸‬اتش نشان به‬ ‫نمایندگی از دیگر اتش نشانان سازمان اتش نشانی‬ ‫و خدمات ایمنی شهرداری فردیس تقدیر شد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با بیــان اینکه امکانات رفاهی اتش‬ ‫نشــانان شــهرداری فردیس باید فراهم شود و انها‬ ‫نگران حقوقشان نباشــند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬باید حقوق‬ ‫پرسنل اتش نشانی به موقع پرداخت شود‪.‬‬ ‫به گفته اســماعیلی ذبیحی‪ ،‬الزم هســت هرچه‬ ‫سریعتر تجهیزات ســازمان اتش نشانی و خدمات‬ ‫ایمنــی شــهرداری فردیس تکمیل شــود چراکه‬ ‫مدیریت شــهری فردیس دغدغه حفظ ســامتی‬ ‫شهروندان را دارد‪.‬‬ ‫دبیر شورای اسالمی شهر فردیس با تاکید بر لزوم‬ ‫خرید هرچه سریعتر لوازم و تجهیزات اتش نشانی‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬ســازمان اتش نشانی در راستای حفظ و‬ ‫حراست از جان و اموال شهروندان تالش می کند‪.‬‬ صفحه 2 ‫هفته انهم‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 117‬هفته دوم ‪ /‬مهر ماه ‪1399‬‬ ‫استمداد صنعتگران شهرک صنعتی سیمین دشت فردیس‪:‬‬ ‫عدم توسعه شهرک صنعتی سیمین دشت به نفع هیچکس نیست‬ ‫منصور جمشیدی ‪ -‬اشکال تراشی و کاهلی در‬ ‫اجرای طرح توسعه شــهرک صنعتی سیمین دشت‬ ‫فردیس که موفق ترین شــهرک صنعتی غیردولتی‬ ‫استان البرز محسوب می شــود‪ ،‬موجب شده جمع‬ ‫زیادی از صنتعگران و تولیدکنندگان این شــهرک‪،‬‬ ‫دست نیاز به سوی مسووالن استانی و کشوری دراز‬ ‫کرده و از انها استمداد بطلبند‪.‬‬ ‫اکنون ‪ 290‬واحد تولیدی و صنعتی با اشتغال ‪10‬‬ ‫هزار نیروی انســانی در وسعت ‪ ۹۷‬هکتاری شهرک‬ ‫صنعتی سیمین دشــت در حال فعالیت هستند و با‬ ‫وجود اینکه گفته می شــود انواع و اقسام مجوزهای‬ ‫مورد نیــاز از نهادها و دســتگاههای اجرایی ذیربط‬ ‫دریافت و کلیه مراحل قانونی هم رعایت شــده‪ ،‬اما‬ ‫مشــخص نیســت کدام علت و چه بهانه هایی مانع‬ ‫اجرای طرح توسعه این شهرک صنعتی شده است‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که مقام معظم رهبری امسال‬ ‫را به عنوان ســال جهش تولید نامگــذاری کردند‪،‬‬ ‫بنابرایــن در صورت رفع این موانــع و اجرای طرح‬ ‫توسعه در ‪ 70‬هکتار زمین که طبق چهارچوب های‬ ‫قانونی به محدوده این شهرک الحاق شده‪ ،‬می تواند‬ ‫ظرفیت شهرک صنعتی سیمین دشت را به دو برابر‬ ‫افزایش داده و برای شش تا هفت هزار نفر دیگر بطور‬ ‫مستقیم ایجاد اشتغال کند‪.‬‬ ‫واقعیت این اســت که دســت انــدرکاران و همه‬ ‫اعضــای هیات مدیره و مدیرعامل شــهرک صنعتی‬ ‫سیمین دشــت که به عنوان یکی از معدود شهرک‬ ‫های صنعتی غیردولتی دارای مصوبه اســت‪ ،‬اکنون‬ ‫پرونده قطوری از مکاتبات متعدد و مستند با نهادها‪،‬‬ ‫ســازمانها و دســتگاههای اجرایی ذیربط کشوری‪،‬‬ ‫اســتانی و شهرســتانی را در اختیار دارند که نشان‬ ‫دهنده دقت و تعهد این مجموعه صنعتی در اجرای‬ ‫دســتورالعمل های قانونی در زمینــه های مختلف‬ ‫است‪.‬‬ ‫طرح توسعه این شهرک مصوبه هیات وزیران‬ ‫را هم دارد البته ملزم به رعایت بند شش‬ ‫بــه عبارت دیگــر مدیریت این شــهرک صنعتی‬ ‫غیردولتی‪ ،‬مجموعه مکاتبات مبسوطی با سازمان و‬ ‫نهادهای متعددی از شــورای برنامه ریزی در توسعه‬ ‫استان البرز‪ ،‬کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید‬ ‫استان و معاون برنامه ریزی شهرستان فردیس گرفته‬ ‫تا معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و‬ ‫شــهرک های صنعتی‪ ،‬معاون حقوقی و امور مجلس‬ ‫و اســتانهای وزارت صمت‪ ،‬سازمان حفاظت محیط‬ ‫زیست و دهها دســتگاه اجرایی تا معاول اول رییس‬ ‫جمهوری را انجام داده اســت‪ ،‬تا اینکــه در نهایت‬ ‫موفق به کســب مصوبه هیات وزیران که حرف اخر‬ ‫در خصــوص اجرای هر طرح و برنامــه ای از جمله‬ ‫توسعه شــهرک صنعتی سیمین دشت محسوب می‬ ‫شود‪ ،‬شده اند‪.‬‬ ‫البته پیرو اقدامات به منظور رشد اشتغال و ایجاد‬ ‫یک شــهرک صنفی صنعتی با شکل دهی واحدهای‬ ‫کوچکتر به جهت تــوان خرید تولیدکنندگان خرده‬ ‫پا و جمع اوری و انتقال مشــاغل مزاحم از شهرهای‬ ‫دیگر چون کرج در مصوبه هیات دولت تحت عنوان‬ ‫بند شش مورد تاکید قرار گرفته است که این بند نیز‬ ‫از طرف مدیریت شهرک صنعتی سیمین دشت مورد‬ ‫پذیــرش قرار گرفته و روال ان نیز با تفکیک قطعات‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫اگر شــرکت شــهرک های صنعتــی البرز‬ ‫پیگیرانه عمل می کرد مشــکلی در توســعه‬ ‫شهرک صنعتی ایجاد نمی شد‬ ‫به گفته صنعتگران شهرک صنعتی سیمین دشت‪،‬‬ ‫با توجــه به پیگیــری های مســتمر و صرف زمان‬ ‫طوالنــی برای چرخش این مکاتبات در ســازمانها و‬ ‫نهادهای مختلف و تحمل مدت مدیدی انتظار برای‬ ‫تاییــد و ارجاع انها به مجموعه بعدی و باالدســتی‪،‬‬ ‫اکنــون اینگونه می توان نتیجــه گیری کرد که اگر‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان البرز برای تسریع‬ ‫در ایــن روند به موقــع و پیگیرانه عمل می کرد‪ ،‬به‬ ‫نظر می رســد‪ ،‬حال چنین مشکلی در مسیر اجرای‬ ‫طرح توســعه این شــهرک صنعتی ایجاد نمی شد‬ ‫و این نگرانی وجود نداشــت که هــر لحظه با امکان‬ ‫ابطال احتمالی اســناد‪ ،‬تولید و تولیدکنندگان انهم‬ ‫در چنین شرایط دشواری با خسارات جبران ناپذیری‬ ‫مواجه شوند‪.‬‬ ‫طرح توسعه ‪ 70‬هکتاری این شهرک صنعتی‬ ‫به اندکی همت و اراده نیاز دارد‬ ‫بــه زبان ســاده تــر اگر‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان همت الزم را به خرج‬ ‫می داد‪ ،‬با توجــه به اینکه‬ ‫برابر مصوبــه هیات دولت‪،‬‬ ‫حریــم شــهرک ســیمین‬ ‫دشت از شمال به رودخانه‪،‬‬ ‫از شــرق به اراضــی هفت‬ ‫جوی (مرز اســتان البرز و‬ ‫اســتان تهران)‪ ،‬از غرب به‬ ‫شــهرک وحدت و از جنوب‬ ‫به جاده شهریار تعیین شده‬ ‫اســت‪ ،‬طرح توسعه شهرک‬ ‫صنعتی ســیمین دشت که‬ ‫به واســطه تجمیع و وجود‬ ‫صنایع حســاس و تولیدات‬ ‫کمیاب و ارزشــمند در ان‬ ‫یکــی از بهترین شــهرک‬ ‫های صنعتی استان البرز و‬ ‫چه بسا کشور به شمار می‬ ‫رود‪ ،‬اکنون با اندکی همت‬ ‫و اراده طرح توســعه ان در‬ ‫محــدوده ‪ 70‬هکتاری اجرا‬ ‫شــده بود و شاهد پویایی و‬ ‫پیشــرفت هرچه بیشتر ان‬ ‫بودیم ‪.‬‬ ‫در این میان جدا از همه‬ ‫مســایل پیش امده و گالیه‬ ‫و دل نگرانــی مدیریــت و‬ ‫صنعتگران و تولید کنندگان شهرک صنعتی سیمین‬ ‫دشــت فردیس‪ ،‬ناخوداگاه پرسش ظریفی در ذهن‬ ‫دســت اندرکاران و اصحاب رســانه که این موضوع‬ ‫و ســوژه را پیگیری کرده اند‪ ،‬ایجــاد می کندد که‬ ‫چگونه چنین اتفاقی از چشــم تیزبین استاندار البرز‬ ‫دور مانده است؟!‬ ‫دکتر شهبازی که به جدیت و سختکوشی در رفع‬ ‫موانع و پافشــاری در تشکیل ستاد تسهیل و سرعت‬ ‫بخشیدن به روند تولید در استان شهرت یافته است‬ ‫تا جایی که شــاید بتوان تولید و جهش تولید را در‬ ‫صــدر برنامه ها و اولویت های او دانســت‪ ،‬به نظر تا‬ ‫حدی غیرقابل قبول و شــگفتی اور است‪ ،‬چراکه با‬ ‫تاکیــد و توصیه های مداوم و همیشــگی او‪ ،‬چگونه‬ ‫چنیــن ظرفیت قابل توجهی در توســعه شــهرک‬ ‫صنعتی سیمین دشــت نادیده گرفته شد؟ تحول و‬ ‫طرحــی که به اقتضای ان راه اندازی چند کارخانه و‬ ‫چندین خط تولیــد و بخصوص ایجاد دهها و صدها‬ ‫فرصت شــغلی انهم در این شرایط پرفشار و کمبود‬ ‫امکان پذیر می شد‪.‬‬ ‫امید که وزیر تازه صمت و سرپرست جدید‬ ‫شهرکهای صنعتی البرز گشایشی برای شهرک‬ ‫صنعتی فردیس باشد‬ ‫راســتی‪ ،‬حیف است این اتفاق جالب ناگفته بماند‬ ‫که رزم حســینی به عنــوان وزیر صنعــت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجــارت درحالــی از نمایندگان مجلس شــورای‬ ‫اســامی رای اعتماد گرفت که دو ســه هفته پیش‬ ‫با حکم معاون سرپرســت وقت وزارت خانه صمت و‬ ‫رییس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران‪ ،‬علی مهدی پور به ســمت سرپرســت شرکت‬ ‫شــهرک های صنعتی اســتان البرز منصوب شد که‬ ‫امیدواریــم هر دو این اتفاق هــا‪ ،‬خیر و برکت برای‬ ‫البرز و گشایشــی برای اجرای طرح توسعه شهرک‬ ‫صنعتی سیمین دشت فردیس باشد‪.‬‬ ‫علــی ایحــال ما تــاش کردیــم از طریــق این‬ ‫تریبون اختصاصــی فردیس‪ ،‬صــدای صنتعگران و‬ ‫تولیدکنندگان شــهرک صنعتی سیمین دشت را که‬ ‫باوجود همه تنگناها و سختی ها‪ ،‬صادقانه و دلسوزانه‬ ‫پای کار تولید و ایجاد اشتغال امده اند را بلند کنیم‬ ‫تا شــاید به گوش انانی که باید برســد و اگر جنبه‬ ‫داور و مربی بین المللی تنیس روی میز ساکن فردیس‪:‬‬ ‫نسل جوان فردیس می تواند در تنیس‬ ‫روی میز افتخارافرین باشد‬ ‫هایی از مسایل و پشت پرده های ممانعت و تعلل در‬ ‫اجرای طرح توسعه شــهرک صنعتی سیمین دشت‬ ‫را نتوانســتیم بیان کنیم یا ناخواســته از قلم افتاد‪،‬‬ ‫بر ما ببخشــایید‪ ،‬ولی به نظرم اصل مشکل و کلیات‬ ‫درد بازگو شد‪ ،‬امید که مورد توجه و رسیدگی عموم‬ ‫از باالترین تا پایین ترین رده مســووالن ذیربط قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫خبر خوش فرماندار فردیس‪ :‬طرح توســعه‬ ‫شهرک صنعتی ســیمین دشت در دستور کار‬ ‫است‬ ‫این گزارش به پایان رسیده بود که فرصتی دست‬ ‫داد تا نظر فرماندار فردیس در خصوص طرح توسعه‬ ‫شــهرک صنعتی سیمین دشــت را جویا شویم که‬ ‫مهندس اینانلو گفت‪ :‬حــدود ‪ 300‬واحد تولیدی و‬ ‫صنعتی در سیمین دشــت فعال است که مجموعه‬ ‫هیــات مدیره ایــن شــهرک درخواســتی را برای‬ ‫افزایش محدوده شــهرک ارایه کردند‪ ،‬لذا این طرح‬ ‫اکنون در دســتور کار معاون اقتصادی اســتانداری‪،‬‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و همچنین شرکت‬ ‫شهرکهای صنعتی استان است‪.‬‬ ‫فرماندار فردیس خاطرنشان کرد‪ :‬زمین این طرح‬ ‫در مجاورت شهرک صنعتی سیمین دشت واقع است‬ ‫که چنــد واحد تولیدی و صنعتی از جمله شــرکت‬ ‫داروســازی سیناژن قسمتی از ان را خریداری کرده‬ ‫و در حال پیگیری از طریق صاحبان ملک هستند‪.‬‬ ‫اجرای طرح توســعه این شهرک می تواند‬ ‫موجب افزایش اشتغال و رونق تولید شود‬ ‫اینانلــو با تاکیــد بر اینکه اجرای طرح توســعه و‬ ‫بیشتر شــدن وسعت این شــهرک صنعتی‪ ،‬موجب‬ ‫افزایش اشــتغال و رونق تولید خواهد شــد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫موضوع الحاق زمین به شــهرک صنعتی ســیمین‬ ‫دشــت با یکسری مشــکالت از نظر سند مالکیت و‬ ‫نوع کاربری مواجه اســت‪ ،‬بنابراین ما این موضوع را‬ ‫به معاون اقتصادی استاندار البرز ارجاع کرده ایم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬الحاق زمین و طرح توســعه این‬ ‫شهرک در حالی در دســتور کار قرار گرفته که نیاز‬ ‫اســت در کارگروه مربوطه به تصویب برســد‪ ،‬چون‬ ‫یکســری کارها را باید معاونت اقتصادی استانداری‬ ‫و یکســری دیگر از کارها باید توســط معاونت امور‬ ‫عمرانی اســتانداری انجام شــود تا در جلسات ویژه‬ ‫موضوع تغییر کاربری ان مورد رسیدگی قرار گیرد‪.‬‬ ‫فرمانــدار فردیس گفــت‪ :‬زمین مــورد نظر برای‬ ‫اجرای طرح توسعه شــهرک صنعتی سیمین دشت‬ ‫اکنون دارای کاربری کشــاورزی اســت که باید به‬ ‫کاربری صنعتی تغییر کند تا ضمن رفع مشکل سند‬ ‫زمین از طریق اســتعالم از ثبــت‪ ،‬بتوان مجوز الزم‬ ‫برای اجرای طرح توسعه را دریافت کرد که همه این‬ ‫امور در استانداری در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫اینانلــو افزود‪ :‬ایــن طرح تا جایــی واجد اهمیت‬ ‫اســت که حتی وقتی وزیر کشور بازدیدی از شرکت‬ ‫داروسازی ســیناژن داشــتند‪ ،‬کمک به توسعه این‬ ‫شــرکت دانش بنیان و تولید کننده داروهای خاص‬ ‫را مورد تاکید قرار دادند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬با اشــاره به شــیوع ویروس کرونــا‪ ،‬تقویت‬ ‫اینگونــه واحدهای تولید دارو را ضروری دانســت و‬ ‫گفت‪ :‬بــا توجه به اینکه اســتاندار البرز هم همواره‬ ‫اجرای طرح توسعه شهرک صنعتی سیمین دشت را‬ ‫مورد تاکید قرار داده اســت‪ ،‬اکنون در حال پیگیری‬ ‫و ایجاد ساز و کار قانونی برای اجرای این طرح مهم‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫شهرک صنعتی سیمین دشت فردیس تنها شهرک‬ ‫صنعتی مصوب غیردولتی اســت که در سال ‪1358‬‬ ‫راه اندازی شد و اکنون به عنوان یکی از شهرک های‬ ‫صنعتی موفق متعلق به بخش خصوصی فعالیت می‬ ‫کند که اجرای طرح توسعه ان‪ ،‬ظرفیت این شهرک‬ ‫را در بخشــهای تولید و اشــتغال به دو برابر افزایش‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫بهــزاد خلیلــی مرنــدی دانشــجوی دکتــرای‬ ‫فیزیولوژی ورزشــی‪ ،‬داور و مربی بین المللی تنیس‬ ‫روی میز ســاکن فردیس معتقد اســت‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه بیشــتر ساکنان شهرستان پرجمعیت فردیس‬ ‫را نوجوان و جوانان تشــکیل می دهند‪ ،‬این ظرفیت‬ ‫بزرگ و ارزشــمندی در ورزشهای مختلف از جمله‬ ‫تنیس روی میز اســت که می توانند در این رشته‬ ‫افتخارافرین باشند‪.‬‬ ‫او که با زندگی و رشــد در یک خانواده ورزشــی‪،‬‬ ‫توانســته اند به جایگاه های باالیی از جمله رییس‬ ‫کمیته فنی رشــته تنیس روی میز در فدراســیون‬ ‫کارگری و مســوول کمیته مســابقات این رشــته‬ ‫ورزشــی در استان تهران دســت یابد‪ ،‬در گفتگو با‬ ‫خبرنگار خبر فردیس با یاداوری اینکه شهرســتان‬ ‫فردیس مدال اوران و قهرمانان بسیاری را به جامعه‬ ‫ورزش کشــور تحویل داده است‪ ،‬گفت‪ :‬نسل جوان‬ ‫فردیس برای افتخارافرینی در رشته تنیس روی میز‬ ‫نیازمند تشویق و ترغیب و نیز فراهم کردن امکانات‬ ‫این رشته ورزشی در این شهرستان است‪.‬‬ ‫خلیلی مرندی که اکنون رییس هیات تنیس روی‬ ‫میز شهرستان مالرد هم هست اما بیش از ‪ 15‬سال‬ ‫است که در فردیس زندگی می کند‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه تنیس روی میز ورزش زیاد گرانی نیست و‬ ‫به یک سری امکانات و تجهیزات چون میز‪ ،‬راکت و‬ ‫چند سالن نه چندان بزرگ نیاز دارد‪ ،‬بنابراین جذب‬ ‫جوانان به این رشــته پرتحــرک و جذاب نباید کار‬ ‫چندان دشوار و پرهزینه ای باشد‪.‬‬ ‫با ظرفیتهای ورزشی در فردیس‪ ،‬ضعف نبود خانه‬ ‫تنیس روی میز در این شهرستان احساس می شود‬ ‫او با این توضیح و پیشــنهاد کــه راه اندازی خانه‬ ‫تنیس روی میــز در فردیس از جمله اقدامات موثر‬ ‫در جلــب و جذب جوانان به این رشــته اســت که‬ ‫ضعف ان در این شهرستان احساس می شود گفت‪:‬‬ ‫جــامعه ‪3‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫جانماییتصفیهخانهشهرک‬ ‫صنعتی سیمین دشت ظرف ده‬ ‫روزتعیینتکلیفشود‬ ‫در جلســه ای کــه به ریاســت پرویزی معاون برنامــه ریزی و‬ ‫هماهنگی امور عمرانی فرمانداری فردیس‪ ،‬رئیس شــورای شهر‪،‬‬ ‫شــهردارفردیس‪ ،‬رئیس اداره محیط زیســت‪ ،‬رئیس اداره صمت‬ ‫‪،‬سرپرســت شهرک صنعتی سیمین دشــت و جمعی از مدیران و‬ ‫کارشناسان شهرستان در سالن جلسات فرمانداری فردیس برگزار‬ ‫شــد موضوع جانمایی تصفیه خانه شهرک صنعتی سیمین دشت‬ ‫مجددا مورد گفت و گو و تبادل نظر قرار گرفت‪.‬‬ ‫پرویزی در ابتدا شناســایی فرصت ها و پتانسیل و ظرفیت های‬ ‫شــهرک و شهرســتان را در اولویت وظایف و اقدامات مسئولین‬ ‫دانســت و بر اهمیت جانمایی و احداث تصفیه خانه در شــهرک‬ ‫صنعتی سیمین دشــت به لحاظ مسائل زیست محیطی و صدور‬ ‫مجوزات اداره محیط زیست و به تبع ان تحقق امر تولید و اشتغال‬ ‫تاکید و خواستار ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره شهرک در این‬ ‫راستا شد‪.‬‬ ‫سمیعی مدیرعامل شهرک صنعتی سیمین دشت اذعان کرد‪ :‬دو‬ ‫نقطه در راســتای استقرار تصفیه خانه شهرک در نظر گرفته شده‬ ‫که گزینه الف زمینی واقع در ورودی شــهرک سیمین دشت و در‬ ‫تقاطع با جاده شهریار است که توسط مشاورین شرکت مهندسین‬ ‫گاماسیاب کارشناسی و با توجه به فاکتورهای فنی و اقتصادی در‬ ‫جهت کاهش هزینه ها با توجه به شیب زمین و عدم نیاز به پمپاژ در‬ ‫ان مکان مورد تایید واقع شده است‪ .‬این زمین در تملک شهرداری‬ ‫است و بهره برداری از ان مستلزم همکاری مدیریت شهری فردیس‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫نقطه ب قطعه زمینی در شــمال شهرک می باشد که به لحاظ‬ ‫اقتصادی و نیاز به پمپاژ با قدرت باال توجیح پذیر نیست‪.‬‬ ‫️ قاسمی رئیس شــورای شهر فردیس مخالفت خود را با تحویل‬ ‫نقطه الف به تصفیه خانه به دالیل زیست محیطی نظیر ناخوشایندی‬ ‫استقرار تصفیه خانه در ورودی مسیر شهریار‪-‬فردیس از لحاظ سیما‬ ‫و منظر شهری‪ ،‬نزدیکی به واحدهای مسکونی و جهت باد غالب و‬ ‫به تبع ان تولید و انتقال بوی ناخوشــایند حاصل از ان به مناطق‬ ‫مســکونی مجاور و ارزشمندی ان نقطه جهت استقرار فضای سبز‬ ‫مطابق با نیاز منطقه اعالم کرد و گفت‪ :‬مدیریت شهری در جهت‬ ‫پوشش فضای سبز در حاشیه نقطه ب امادگی همکاری را دارد‪.‬‬ ‫معاون فرماندار در جمع بندی جلسه با توجه به عدم توافق حاصله‬ ‫و اهمیت موضوع مصوب کرد تیمی متشکل از کارشناسان محیط‬ ‫زیست ‪ ،‬شهرک صنعتی سیمین دشت‪ ،‬ابفا و امور عمرانی شهرداری‬ ‫و نماینده فرمانداری جهت بررسی و تعیین دو نقطه مناسب برای‬ ‫اســتقرار تصفیه خانه شهرک تشکیل و نتیجه بازدید ظرف ده روز‬ ‫اینده به فرمانداری اعالم گردد‪.‬‬ ‫انتصابات جدید در شهرداری‬ ‫فردیس‬ ‫مصطفی سعیدی؛ شهردار فردیس در احکامی جداگانه مسعود‬ ‫محمدی را به عنوان سرپرســت معاونت توسعه و منابع انسانی‪،‬‬ ‫فرزین فرشاد را به عنوان سرپرست معاونت امور زیربنایی و حمل‬ ‫و نقــل و ترافیک‪ ،‬مجتبی کیانی را به عنوان سرپرســت منطقه‬ ‫یک‪ ،‬حمید امامی را به عنوان سرپرســت معاونت شهرسازی و‬ ‫معماری منطقــه یک و مهیار گرانمهر را نیز به عنوان مشــاور‬ ‫شهردار فردیس منصوب کرد‪.‬‬ ‫ایجاد خانه تنیس روی میــز که می تواند به مکان‬ ‫و محفلی برای دورهم جمع شدن‪ ،‬ایجاد گفتمان و‬ ‫پرداختن نسل جوان فردیس به این رشته پرهیجان‬ ‫و پر جنب و جوش بدنی باشــد‪ ،‬امکان و مکان قابل‬ ‫دسترسی است که شورا و شهرداری به همراه اداره‬ ‫ورزش و جوانان فردیس می توانند ان را برای انبوه‬ ‫جوانان این شهرستان فراهم کنند‪.‬‬ ‫خلیلی مرندی با اشــاره به اینکه تنیس روی میز‬ ‫یک رشــته مفرح و مدرسه ای اســت و اموزش و‬ ‫پرورش هــم ان را به عنوان رشــته هدف برگزیده‬ ‫است و در بین ســنین مختلف بخصوص نوجوانان‬ ‫و جوانان داری محبوبیت اســت‪ ،‬افزود‪ :‬این رشــته‬ ‫بین اقایان و بانوان عالقمندان بسیاری دارد و چند‬ ‫سالی است که به بانوان اهمیت خاص و بیشتری از‬ ‫سوی فدراسیون داده می شود‪ ،‬همانگونه که شبکه‬ ‫سه صدا و سیما بارها با پخش مستقیم این ورزش‪،‬‬ ‫گامهایی برای رشد و توسعه ان برداشته است‪.‬‬ ‫او ‪ 17‬سال است که به عنوان داور در سطح‬ ‫باالی کشور‪ ،‬اسیا و مسابقات جهانی فعالیت‬ ‫دارد‬ ‫وقتــی از خلیلی مرندی خواســتیم اندکی درباره‬ ‫خــودش بگویــد‪ ،‬او گفت‪ 17 :‬ســال اســت که به‬ ‫عنوان داور در ســطح باالی مســابقات تنیس روی‬ ‫میز کشــور فعالیت دارد و سابقه حضور در بازیهای‬ ‫اســیایی مالزی و مغولستان و مسابقات تور جهانی‬ ‫هندوستان را در کارنامه خود دارد‪.‬‬ ‫این داور و مربی بین المللی تنیس روی میز که از‬ ‫داوری فینال رقابت های جوانان اسیا به عنوان یکی‬ ‫از شــیرین ترین خاطره ها و تجربه های عالی خود‬ ‫در این ورزش یاد کرد‪ ،‬افزود‪ :‬در تهران متولد شــده‬ ‫و اکنون مجرد اســت‪ ،‬ضمن اینکه از ‪ 37‬سال عمر‬ ‫خود‪ 15 ،‬ســال ان را در فردیس ساکن بوده است‬ ‫و خواهرها و برادرش نیز در رشــته تنیس روی میز‬ ‫فعالیت دارند‪.‬‬ ‫مشــوق اصلی او در گرایش به رشته تنیس‬ ‫روی میز یکی از خویشاوندان نزدیکش بوده‬ ‫است‬ ‫خلیلــی مرندی بــا اینکه در یک خانــواده کامال‬ ‫ورزشــی بزرگ شــده و حتی در دوران کودکی در‬ ‫رشته ژیمناســتیک فعالیت داشته است‪ ،‬اما یکی از‬ ‫خویشاوندان نزدیک خود (خانم پری خلیلی مرندی)‬ ‫که او اکنون داور "بلوبچ" یعنی ( داوری در باالترین‬ ‫ســطح ورزش) در کشــور مالزی فعال است و برای‬ ‫داوری در مســابقات پاراالمپیک ژاپــن نیز انتخاب‬ ‫شده‪ ،‬مشــوق‪ ،‬انگیزه بخش‪ ،‬مروج و محرک اصلی‬ ‫او در گرایش به رشته تنیس روی میز بوده است‪.‬‬ ‫این دانشــجوی مقطع دکترا در رشته فیزیولوژی‬ ‫ورزشــی‪ ،‬همچنین رشته تنیس روی میز را ورزشی‬ ‫پرتحــرک‪ ،‬مهیج و نشــاط اور‪ ،‬کم اســیب‪ ،‬بدون‬ ‫عوارض جســمانی و موجب ازدیاد هوش و حافظه‬ ‫دانســت و هماهنگی دست و چشم‪ ،‬افزایش سرعت‬ ‫عمل‪ ،‬روش اسان و سرگرم کننده برای کاهش وزن‪،‬‬ ‫قوام دهنده هوش و عملکــرد مغز‪ ،‬عامل افزایش و‬ ‫بهبود تمرکز‪ ،‬روش عالی و مناسب برای دوست یابی‬ ‫و دارای نقــش موثر در ایجاد ارامش و خونســردی‬ ‫را از جمله فواید رشــته ورزشــی تنیس روی میز‬ ‫برشمرد‪.‬‬ ‫خلیلــی مرندی در پایان در پاســخ به پرسشــی‬ ‫گفت‪ :‬قسمت و شرایط این است که اکنون در مالرد‬ ‫فعالیت کنم‪ ،‬اما اگر مســووالن فردیس بخواهند و‬ ‫چنانچه بتوانم منشــا اثری در توسعه و رشد ورزش‬ ‫شهرم فردیس باشم‪ ،‬شهری که ‪ 15‬سال از بهترین‬ ‫سالهای عمرم را در ان سپری کرده ام‪ ،‬بطور قطع از‬ ‫هیچ کمکی فروگذار نخواهم کرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هفته انهم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫براساس ارزیابی و اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی از نشریه خبرفردیس به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی عکاس‪ :‬حسین پارسا‪ ،‬سونیا جمشیدی چاپ‪ :‬هدف نوین‬ ‫ادرس دفتر مرکزی‪ :‬کانال غربی ‪ .‬روبروی مرکز بهداشت فردیس‬ ‫تلفن‪ 36505454 :‬فکس‪ 36503000 :‬پذیرش اگهی‪09354225024 :‬‬ ‫رتبه‪2 :‬‬ ‫امتیاز در طرح ارزیابی کیفی‪60 :‬‬ ‫پذیرش بیماران کرونایی در‬ ‫نقاهتگاه فردیس اغاز شد‬ ‫گندزدایی مناطق الوده توسط سپاه و شهرداری‬ ‫محمدی در ادامه به دیگر اقدامات اجرایی در خصوص مبارزه با‬ ‫بیماری کرونا اشاره کرد و گفت‪ :‬یکی از این اقدامات گندزدایی و‬ ‫ضدعفونی مناطق پرتردد و الوده است که مقرر شد سپاه در قالب‬ ‫جنگ نوین با استفاده از مه پاش پادگان ها‪ ،‬نواحی سپاه و حوزه‬ ‫ها و پایگاه های بسیج و همچنین ورودی بیمارستان ها و درمانگاه‬ ‫های سپاه را ضدعفونی کند‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬همچنین شــهرداری نیز اقدام به گندزدایی ایستگاه‬ ‫های مترو‪ ،‬اتوبوس و سطل های زباله می کند‪.‬‬ ‫معاون ســامت و دفاع زیستی ســپاه امام حسن مجتبی (ع)‬ ‫استان البرز بیان داشــت‪ :‬همچنین تعدادی از نیروهای اموزش‬ ‫دیده بســیجی در نواحی مامور شده اند تا در کمک به ‪ ۴۰۳۰‬به‬ ‫مراکز بهداشتی اعزام شوند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کرد‪ :‬در هر ناحیه حداقل ‪ ۲۵‬نفر به این مراکز اعزام‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫همچنین مقرر شد تا حداقل ‪ ۵۰‬بیلبورد شهری به منظور اطالع‬ ‫رســانی های الزم برای اقدامات پیشگیرانه بر علیه بیماری کرونا‬ ‫اختصاص یابد‪.‬‬ ‫پزشک قالبی در فردیس‬ ‫دستگیرشد‬ ‫رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان فردیس اعالم کرد که با‬ ‫حکم دستگاه قضایی پزشک قالبی در این شهرستان دستگیر شد‪.‬‬ ‫دکتر محمدرضا ترابی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬در پی‬ ‫دریافت گزارشی از سوی اطالعات سپاه مبنی بر فعالیت غیر قانونی‬ ‫یک فرد در حرفه پزشــکی و انجام اعمال زیبایی در مطب بررسی‬ ‫موضوع در دست اقدام قرار گرفت ‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بالفاصله کارشناســان شــبکه بهداشت و درمان‬ ‫فردیس با حضور در محل مورد نظر مدارک نامبرده را مورد بررسی‬ ‫قرار دادند که جعلی بودن این مدارک محرز شد‪.‬‬ ‫ترابی اظهار داشــت‪ :‬در این بازرســی نماینده سازمان تعزیرات‬ ‫حکومتی ‪ ،‬پلیس اماکن شهرســتان و کارشناسان شبکه بهداشت‬ ‫فردیس حضور داشتند و مطب این پزشک جعلی پلمب شد ‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از این محل مقادیری دارو و مواد اولیه مربوط به اعمال‬ ‫زیبایی کشف و ضبط شد‪.‬‬ ‫رییس شــبکه بهداشــت و درمان شهرســتان فردیس از مردم‬ ‫خواست برای انجام زیبایی به مراکز درمانی معتبر مراجعه کنند و‬ ‫در صورت مشاهده هر گونه فعالیت غیر مجاز واحدهای بهداشتی از‬ ‫طریق شــماره ‪ ۱۹۰‬و در مورد دارو و درمان با شماره ‪۳۶۵۷۲۷۵۹‬‬ ‫اطالع رسانی کنند‪.‬‬ ‫ملیحهاکبری‪:‬‬ ‫لزوم پیگیری برای جذب ‪۵۶‬‬ ‫نیروی جدید اتش نشان در‬ ‫شهرداری فردیس‬ ‫عضو شورای اسالمی شهر فردیس بر لزوم پیگیری برای جذب ‪56‬‬ ‫نیروی جدید اتش نشان در شهرداری فردیس تاکید کرد‪.‬‬ ‫ملیحه اکبری در سیصد و نهمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر‬ ‫فردیس که عصر سه شنبه برگزار شد‪ ،‬ضمن تبریک هفته اتش نشان‪،‬‬ ‫ت سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬الزم است سرپرس ‬ ‫شهرداری فردیس گزارش عملکرد این مجموعه را ارائه کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با تاکید بر لزوم رفع مشــکالت و دغدغه های اتش‬ ‫نشانان شــهرداری فردیس‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬مهمترین دغدغه مدیریت‬ ‫شهری فردیس جلوگیری از خسارات ناشی از حوادث احتمالی است‬ ‫که در این راستا باید امکانات ایستگاه های موجود تکمیل و ایستگاه‬ ‫های جدیدی در نقاط مختلف شهر احداث شود‪.‬‬ ‫اکبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری ازمون‬ ‫بکارگیری نیروهای اتش نشان در کشور ‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬از این میان‬ ‫‪ ۵۶‬نیرو مربوط به فردیس بود که متاســفانه به علت عدم پیگیری‪،‬‬ ‫هنوز بکارگیری نشده اند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬الزم است پیگیری های الزم در راستای بکارگیری‬ ‫نیروهای جدید اتش نشانی اقدام شود‪.‬‬ ‫اکبری با اشاره به جمعیت نیم میلیونی و متراکم فردیس‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باید سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فردیس بر اساس‬ ‫چارت سازمانی‪ ،‬نیرو بکارگیری کند‪.‬‬ ‫‪instagram.com/khabarfardis‬‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 117‬هفته دوم ‪ /‬مهر ماه ‪1399‬‬ ‫دیدار سرزده عسگری‬ ‫نماینده مردم در خانه ملت با‬ ‫جمعی از شهروندان فردیس‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫معاون ســامت و دفاع زیستی ســپاه امام حسن مجتبی (ع )‬ ‫اســتان البرز اعالم کرد‪ :‬با توجه به قرار گرفتن البرز در موج سوم‬ ‫شیوع بیماری کرونا‪ ،‬پذیرش بیماران در نقاهتگاه فردیس اغاز شد‪.‬‬ ‫سرهنگ پاســدار لطفعلی محمدی به خبرنگار ایرنا گفت‪ :‬این‬ ‫نقاهتگاه کامل ترین نقاهتگاه اســتان است که در کنار شهرداری‬ ‫فردیس واقع شده و هم اکنون با ‪ ۱۰۰‬تخت بیمارستانی تجهیز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به فضای مناسب ساختمان نقاهتگاه فردیس‬ ‫‪ ،‬امکان افزایش ظرفیت این مجموعه تا ‪ ۲۰۰‬تخت وجود دارد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬نیروهای تخصصی این نقاهتگاه شامل پزشک‪،‬‬ ‫پرستار ‪ ،‬بهیار و‪ ...‬توسط دانشگاه علوم پزشکی و نیروهای خدماتی‬ ‫توسط سپاه تامین می شود‪.‬‬ ‫‪telegram.me/khabar_fardiis‬‬ ‫مردم فردیس از شهردارشــان و اعضای شورایشان‬ ‫مطالبه کنند بطور قطع شهر وضعیت بهتری خواهد‬ ‫داشت و نتیجه خواهند گرفت‪.‬‬ ‫مهدی عســگری نماینده مردم کــرج‪ ،‬فردیس و‬ ‫اشتهارد در خانه ملت که به منظور شرکت در ایین‬ ‫معرفی مصطفی ســعیدی سیرایی به عنوان شهردار‬ ‫فردیس‪ ،‬راهی این شــهر شده بود‪ ،‬بعد از اتمام این‬ ‫جلسه به صورت ســرزده در مسجد جامع المهدی‬ ‫(عج) حضور یافت و در دیدار با جمعی از شهروندان‬ ‫فردیسی چهره به چهره‪ ،‬دوستانه اما صریح و شفاف‬ ‫به ســئواالت انها پاسخ داد و از مسایل مختلف و از‬ ‫گفته و ناگفته ها سخن گفت‪.‬‬ ‫او که توســط سعیدی سیرایی شــهردار جدید و‬ ‫مجتبی قاسمی رییس شورای شهر فردیس همراهی‬ ‫می شــد‪ ،‬بعد از اقامه نماز جماعت در این مسجد‬ ‫که حجت االســام و المســلمین دکتر ایمانی امام‬ ‫جمعه فردیس نیز حضور داشــت‪ ،‬مسایلی را مطرح‬ ‫کرد که دستکم کســی تا کنون به این صراحت به‬ ‫انها نپرداخته بود‪.‬‬ ‫عســگری در این دیدار گرم و صمیمانه در جمع‬ ‫حاضران که بیشــتر از قشر جوان فردیس بودند‪ ،‬در‬ ‫واقع سخنانی از جنس نیاز‪ ،‬خواسته و درددل های‬ ‫مردم این شــهر فاطمی‪ ،‬شهدای اقتدار به زبان اورد‬ ‫که با اســتقبال و اشتیاق حاضران در مسجد مواجه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫فردیس در سه سال اخیر زخم خورد‬ ‫نماینده مردم شــریف کرج‪ ،‬فردیس‪ ،‬اشــتهارد و‬ ‫اســارا در مجلس شورای اســامی در این دیدار با‬ ‫اشــاره به ناهماهنگی های موجود در طول ســالیان‬ ‫اخیر در این شهرســتان گفت‪ :‬فردیس در واقع در‬ ‫این سه سال زخم خورد‪ ،‬و متاسفانه پی ریزی خوبی‬ ‫نشــد به هرحال دوســتان دخیل در این موارد باید‬ ‫پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫عســگری تاکید کرد‪ :‬در ایــن چهار ماه حضور ما‬ ‫در مجلس اگر بخواهیم فقط به مشکالت شهرستان‬ ‫فردیس بپردازیم‪ ،‬می توان به ســه مشــکل اصلی‬ ‫مدیریت شــهری در شهر مشکین دشت‪ ،‬حوزه فرخ‬ ‫اباد و همینطور فردیس اشــاره کنیم که البته ما هر‬ ‫سه موضوع را با جدیت پیگیری کردیم‪.‬‬ ‫مشــکالت فردیس پیچیدگی خاص خودش‬ ‫را دارد‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬بنده در هر ســه شهر شهرستان‬ ‫حــوزه انتخابیه ام حاضر شــده و با مشــکالت انها‬ ‫اشــنا شدم اما باید اذعان کنم که مشکالت فردیس‬ ‫پیچیدگــی خاصــی دارد‪ ،‬درهمان ابتــدا و از بعد‬ ‫انتخابــات بنده خدمت امام جمعه محترم فردیس و‬ ‫جمعی از مردم و مسئوالن رسیدم و با کم و کاستی‬ ‫های این شهرستان بیشتر اشنا شدم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با این حال بعد از حضور در منطقه‬ ‫فرخ اباد که جزو شهرســتان فردیس است‪ ،‬تذکرات‬ ‫و نکاتی را برای اعضای شورای دهیاری و همینطور‬ ‫دهیار ان منطقه مطرح کردم‪ ،‬ولی متاســفانه گوش‬ ‫نکردند‪ ،‬موضوع به دستگاه های ذیربط منعکس شد‬ ‫و بررســی هایی که صورت گرفت منجر به بازداشت‬ ‫دهیار و برخی اعضای شورا شد‪.‬‬ ‫عســگری تاکید کرد‪ :‬فرخ اباد به ظاهر اسم دِه را‬ ‫دارد‪ ،‬اما گردش مالی باالیــی دارد‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫این موضوعات همراه با مشارکت برخی دستان پشت‬ ‫پرده‪ ،‬سبب شد تا اتفاقات ناخوشایندی رخ دهد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به گذشــت چندین سال از استقالل‬ ‫مشــکین دشــت گفت‪ :‬اکنون این شــهر شــورا و‬ ‫شــهرداری خــودش را دارد‪ ،‬هرچند در گذشــته‬ ‫درگیر برخی حواشی بود‪ ،‬اما اکنون یکی از مدیران‬ ‫باتجربه اســتان سکان شهرداری را در اختیار دارد و‬ ‫امیدواریم شاهد بهبودی اوضاع باشیم‪.‬‬ ‫بررسی مشکالت شــورای شهر فردیس در‬ ‫هیات حل اختالف‬ ‫نماینده مردم کرج‪ ،‬فردیس و اشتهارد در مجلس‬ ‫در پاســخ به انتقادات مطرح شده راجع به عملکرد‬ ‫شورای شهر فردیس گفت‪ :‬باوجود اینکه شورای حل‬ ‫اختالف استان چندین ماه تشکیل جلسه نداده بود‪،‬‬ ‫در دوره جدید با تشکیل این هیات‪ ،‬پرونده شورای‬ ‫فردیس به طور ویژه مورد رســبدگی قرار گرفت و‬ ‫تذکرات الزم داده شد‪.‬‬ ‫باید تالش کنیم راهی را انتخاب کنیم که به حل‬ ‫مســاله منجر شود نه اینکه صورت مساله پاک شود‬ ‫و یا گره دیگری افزوده شود‪ .‬چراکه هزینه ی برخی‬ ‫تصمیمات بیشتر از فواید انهاست‪.‬‬ ‫وکیــل مردم شــریف و نجیب کــرج‪ ،‬فردیس و‬ ‫اشــتهارد در خانه ملــت تاکید کرد‪ :‬البتــه باید به‬ ‫کوتاهی ها و سوءاســتفاده رســیدگی جدی شــود‪،‬‬ ‫دیر یا زود‪ ،‬کاری نداریم چه کســی اســت و در چه‬ ‫مســئولیتی و جناحی اســت و با چه ظاهری‪ ،‬اینها‬ ‫مهم نیست‪ ،‬چراکه از هیچگونه فسادی نباید گذشت‬ ‫و مالک فقــط قانون و منافع عموم مردم اســت و‬ ‫هرکس خالف ان عمل کند تا جایی که بتوانیم پای‬ ‫مقابله با ان خواهیم ایستاد‪.‬‬ ‫اهل وعده دادن نیســتم‪ ،‬چراکــه نماینده جایگاه‬ ‫اجرایی ندارد لذا قولی که داده ایم پیگیری مطالبات‬ ‫مــردم بوده اســت و با جدیت در این مســیر تالش‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫نماینده مردم البرز در مجلس شــورای اســامی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬نماینده مسئولیت اجرایی ندارد اما باید‬ ‫پیگیر حل مشــکل مردم از طریق مدیران اســتان‪،‬‬ ‫شــهرداران‪ ،‬وزیر و حتی رییس جمهوری باشد‪ .‬به‬ ‫عنوان نمونه حل مشکل کمبود اب‪ ،‬با پیگیری های‬ ‫مستمر و همکاری مدیران اســتانی و وزارت خانه‪،‬‬ ‫اتفاقــی خوبی رقــم خورد و با قــول وزیر نیرو ‪35‬‬ ‫میلیون مترمکعب به ســهم استان از ابهای سطحی‬ ‫درطول یکسال اینده اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫هشدار درباره نیروگاه و بخصوص خطر انبار‬ ‫نفت در فردیس‬ ‫عسگری توضیح داد‪ :‬در این مدت کوتاه چهار ماه‬ ‫از عمر مجلس یازدهم‪ ،‬ما بحــث نیروگاه برق واقع‬ ‫در فردیس و مشکالت ناشــی از اب مصرفی و فرو‬ ‫نشست زمین را از طریق وزیر نیرو و مدیران منطقه‬ ‫ای پیگیری کردیم و بخصوص موضوع انبار نفت که‬ ‫شــخصا با وزیر نفت حضــوری در این باره صحبت‬ ‫کرده و تذکرات کتبی الزم را هم به مســووالن داده‬ ‫ایم که در مواقع الزم باید پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫وکیل مردم کرج‪ ،‬فردیس و اشــتهارد در مجلس‬ ‫شــورای اسالمی یاداور شد‪ :‬وزیر نفت با این توضیح‬ ‫که اینجا از قبل‪ ،‬انبار نفت بوده و بعدها شهر توسعه‬ ‫پیدا کرده‪ ،‬درصدد توجیه این موضوع برامد که ما‬ ‫نیز در پاســخ گفتیم ما دنبال اینکه اول مرغ بوده یا‬ ‫تخم مرغ نیســتیم‪ ،‬اکنون این مساله در این منطقه‬ ‫وجود دارد و باید رسیدگی شود‪.‬‬ ‫عسگری نماینده مجلس یازدهم در ادامه به شرح‬ ‫و بسط مسایل متعددی از برنامه ها‪ ،‬مشکالت‪ ،‬موانع‬ ‫و زمان بر بودن طرحهای نمایندگان از جمله اینکه‬ ‫اکنــون ‪ 38‬طــرح دو فوریتی در نوبت بررســی در‬ ‫صحن علنی مجلس است‪ ،‬گرفته تا ایجاد حاشیه ها‬ ‫برای مشــغول کردن مجلس به فرعیات و بازی های‬ ‫رســانه ای برای نمایندگان‪ ،‬تا رانت و رانت بازی‪ ،‬تا‬ ‫انواع روشــها برای ایجاد ناامیدی در مردم‪ ،‬تا بحث‬ ‫محاصــره تبلیغاتی کــه در بیانیــه گام دوم به ان‬ ‫پرداخته شــده است و‪ ...‬اشاره کرد و گفت‪ :‬به فضل‬ ‫الهی باوجود همه این دشــواری ها در حال حرکت‬ ‫هستیم تا بتوانیم از مسیر سخت پیش رو را با تالش‬ ‫مضاعف عبور کنیم‪.‬‬ ‫بنده خودرو دناپالس نگرفتم‬ ‫بــا این حال گرچه ما تــاش کردیم در انعکاس‬ ‫گفته های نماینده الیق و کارامد شهر و شهرستان‬ ‫و استانمان در این دیدار سرزده بیشتر روی مسایل‬ ‫داخلــی تمرکز کنیم اما حیــف و از انصاف به دور‬ ‫است که به برخورد منطقی و شایسته دکتر عسگری‬ ‫وکیل مردم مان در مجلس در مورد نگرفتن خودرو‬ ‫دناپالس اشاره و به ان مباهات نکنیم‪.‬‬ ‫او به محض طرح موضوع و شبهه افکنی در مورد‬ ‫دناپالس‪ ،‬ضمن توضیح جامــع در این باره‪ ،‬امتناع‬ ‫خــود از دریافت این خــودرو را اعالم کرد که بارها‬ ‫نشر و بازنشر شده اســت‪ ،‬لیکن ما به همین مقدار‬ ‫بسنده کرده و تالش خواهیم کرد سخنان سنجیده‬ ‫دکتر عســگری در خصوص مســایل مختلف بین‬ ‫المللی‪ ،‬کشور‪ ،‬بحث مدیران بومی‪ ،‬تحلیل و ارزیابی‬ ‫او از شــیوه های ناجوانمردانه دشــمنان داخلی و‬ ‫خارجی و ‪ ...‬که در این دیدار ســرزده مطرح کرد را‬ ‫در شماره های بعدی منعکس کنیم‪.‬‬ ‫معهذا این گزارش را با این سخن معنادار و عمیق‬ ‫دکتر عســگری به پایان می بریم که گفت‪ :‬رســانه‬ ‫ها امروزه خود مردم هســتند و مــا باید خودمان‬ ‫جریان ســازی‪ ،‬مطالبه گری و پیگیر باشیم و اجازه‬ ‫ندهیم دیگران افــکار را مدیریت کنند‪ .‬وی درباره‬ ‫گالیه هایــی که برخــی افراد حاضر در جلســه از‬ ‫وضعیت مدیریت شهری فردیس داشتند گفت‪ :‬اگر‬ ‫امام جمعه فردیس‪ :‬برخی افراد در پستهای‬ ‫شــهرداری فردیس هستند که جایشان انجا‬ ‫نیست‬ ‫امــام جمعه فردیس نیــز در این دیــدار گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه در سیستم شهرداری فردیس برخی افراد‬ ‫در پستهایی هســتند که به واقع جایگاه انان انجا‬ ‫نیســت و اگر کسی که تعهد داشته باشد هیچ وقت‬ ‫کاری که در توانش نیســت را قبــول و خودش را‬ ‫مدیون مردم نمی کند‪.‬‬ ‫حجت االســام و المســلمین دکتر ایمانی ادامه‬ ‫داد‪ :‬ولی متاســفانه تاکنون در برخی مواقع اینگونه‬ ‫نبوده و افراد بخاطر داشــتن ارتباط فقط به دنبال‬ ‫پســت بوده اند و هر ســمتی در هر جایگاهی بوده‬ ‫قبول کرده انــد که امیدوارم از ایــن پس اینگونه‬ ‫نباشد و شهردار جدید جلوی این روند را بگیرد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬وقتی به این نتیجه برسیم که هر‬ ‫شخصی در هر پستی به ضرر مردم و شهر عمل می‬ ‫کند و حضور وی در ان پســت زیان بار است‪ ،‬باید‬ ‫جلوی کار وی گرفته شود و هیچگونه مماشاتی نیز‬ ‫در این زمینه صورت نگیــرد‪ ،‬ضمن اینکه کارها و‬ ‫اقدامات با عجله به نتیجه نخواهد رســید و باید با‬ ‫پختگی الزم و کافی انجام شود‪.‬‬ ‫چرا طرح انتقال اب فردیس سه سال بخاطر‬ ‫یک منطقه مسکونی متوقف شده است‬ ‫ایمانی به مشــکل کمبود اب شــرب در فردیس‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬نزدیک به سه سال است که طرح‬ ‫انتقال اب به این شهرستان بخاطر جلوگیری و عدم‬ ‫موافقت یکی از مناطق مســکونی در مسیر متوقف‬ ‫شده و اکنون که این طرح دوباره شروع شده است‪،‬‬ ‫براثر عدم همکاری همان منطقه مســکونی ناگزیر‬ ‫خــط انتقال باید دور زده شــود که این امر موجب‬ ‫تحمیــل هزینه چندین میلیاردی خواهد شــد که‬ ‫امیدواریم با برگزاری نشســتی با اهالی منطقه این‬ ‫مشکل رفع شود‪.‬‬ ‫وی مشکل دیگر فردیس را نداشتن حتی یک متر‬ ‫شبکه فاضالب شهری اعالم و تصریح کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫فردیس به هیچ عنوان خط انتقال فاضالب شــهری‬ ‫نــدارد‪ ،‬در حالی که کارهای خوب و موثری در این‬ ‫زمینه قابل انجام است‪.‬‬ ‫امــام جمعه فردیس افــزود‪ :‬اســتفاده بی رویه‬ ‫نیــروگاه برق فردیــس از اب های زیــر زمینی با‬ ‫حفــر دهها چاه عمیق و ایجاد الودگی برای شــهر‬ ‫و همینطــور وجود انبار نفــت انهم در یک منطقه‬ ‫مســکونی پرجمعیت و نیز خط لولــه انتقال اصلی‬ ‫نفت که از مــرز جنوبی فردیس می گذرد‪ ،‬چنانچه‬ ‫خدای نکرده اتفاقی رخ دهــد‪ ،‬می تواند به بحران‬ ‫بزرگی تبدیل شود که این هم از دیگر چالش های‬ ‫این شــهر اســت و در واقع این ســه مورد مشکل‬ ‫فردیس از مسایل کالن کشوری است که شاید کل‬ ‫کشور را به چالش بکشاند‪.‬‬ ‫در اولین دوره انتخابات شــورای فردیس‬ ‫نظارت جدی صورت نگرفت‬ ‫وی همچنیــن با اشــاره به اینکــه در انتخابات‬ ‫گذشــته ان نظارت جدی که بایــد صورت نگرفت‬ ‫و متاسفانه وضعیت شــهر به اینجا رسید‪ ،‬افزود‪ :‬از‬ ‫انجایی که انتخابات شــوراها با ریاســت جمهوری‬ ‫همزمان اســت‪ ،‬لذا همین موضوع چون همه نگاه و‬ ‫توجه به سمت انتخابات ریاست جمهوری است در‬ ‫شمارش ارا شورای شهر کمی بی دقتی می شود و‬ ‫شاید هم خواب الود هستند!‬ ‫وی افــزود‪ :‬همین موضوع بســیار ما و شــهر را‬ ‫گرفتار کرد‪ ،‬ولی خداوند متعال بسیار کمک کرد و‬ ‫در این دوره انتخابات مجلس‪ ،‬شورای نگهبان بسیار‬ ‫به موقع و درســت عمل کرد و اشــخاصی را که به‬ ‫شهر و کشور ضربه وارد می کردند تایید صالحیت‬ ‫نکردند و خوشبختانه دو نفر از برادران ارزشی وارد‬ ‫مجلس شــدند ولی انچه که مورد انتظار است این‬ ‫است که نگذاریم اب از سرچشمه الوده شود‪.‬‬ ‫امام جمعه فردیس خاطرنشان کرد‪ :‬در انتخابات‬ ‫بعدی شوراهای شهر و روستا اگر به نتیجه رسیدید‬ ‫فردی واقعا بــه درد اینکار نمی خــورد‪ ،‬حتی اگر‬ ‫برادرتان هم هســت یــا فرزندانتــان نگذاریم وارد‬ ‫میدان عمل شوند و دین تان را با دنیا عوض نکنید‬ ‫و از همــان اول افراد خاطــی را تایید نکنید که در‬ ‫اینده با مشکل مواجه شویم‪.‬‬ ‫شــهردار فردیس‪ :‬در این شهر هیچ نماد و‬ ‫نشان فاطمی به چشم نمی خورد‬ ‫شــهردار فردیس هم در این دیــدار با یاداوری‬ ‫اینکه این شــهر به عنوان شــهر فاطمی‪ ،‬شهدای‬ ‫اقتدار شــهرت یافته‪ ،‬گفت‪ :‬بنــده هرچقدر تحقیق‬ ‫و جســتجو کردم متاســفانه به هیچ عنوان نماد یا‬ ‫نشــانی دســتکم در ظاهر هم از شــهر فاطمی در‬ ‫فردیس دیده نمی شود‪.‬‬ ‫مصطفی ســعیدی سیرایی شــهردار با تاکید بر‬ ‫اینکــه بطور قطــع در دوران مدیریت بنده توجه و‬ ‫دقت به این موضوع با جدیت پیگیری خواهد شد و‬ ‫به نتیجه مطلوبی خواهد رسید‪.‬‬ ‫فضای روانی جامعه منفی نیست و در قبال‬ ‫ریزش‪ ،‬رویش های فراوانی هم هست‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬فضای روانی جامعه انقدر‬ ‫هم کــه ادعا می کنند منفی نیســت و اگر ریزش‬ ‫هایــی در زمینه هایی وجــود دارد‪ ،‬اما رویش های‬ ‫فراوانی نیز صورت گرفته اســت که نشــان بارز ان‬ ‫جوانان مومــن و انقالبی در بســیج و هیئت های‬ ‫مذهبی شــهر اســت که با دیدن ان انسان به واقع‬ ‫امیدوار می شــود و دشمن تمام تالش خود را می‬ ‫کند که ما را نا امید و دیدگاهمان را منفی کند که‬ ‫خدا را شکر تا کنون ناکام مانده اند‪.‬‬ ‫شــهردار جدید فردیس تاکید کرد‪ :‬ما باید تالش‬ ‫کنیم که این فضاها را بهتر و شرایط را مهیاتر کنیم‬ ‫و بنده نیز با مشــکالت گذشــته مدیریت شهری‬ ‫کاری ندارم و از زمانی که پســت شــهردار فردیس‬ ‫به اینجانب پیشنهاد شد عرض کردم که با حرف و‬ ‫حدیث های قبل کاری ندارم و اگر می خواهید برای‬ ‫مردم کار کنیم‪ ،‬بنده پای کار هستم‪.‬‬ ‫نباید درگیر حواشــی چون ‪ 5‬رای یا ‪ 4‬رای‬ ‫شویم‬ ‫ســعیدی ســیرایی تصریح کرد‪ :‬از جلســه اول‬ ‫انتخاب شهردار که کل ‪ 9‬عضو محترم شورای شهر‬ ‫به بنده رای اعتماد دادند و حواشی که بعد ان پیش‬ ‫امــد تا امروز چهار ماه گذشــت که زمان و فرصت‬ ‫کار بود که متاســفانه از دست رفت‪ ،‬ولی اکنون نیز‬ ‫ما به نیت کار برای مــردم امده ایم و اگر همچون‬ ‫شهرداران گذشــته درگیر حواشی ‪ 5‬رای یا ‪ 4‬رای‬ ‫شــورا نشویم‪ ،‬گام های بلندی برای شهر برخواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما فقط عکس شــهید باکری را نشان‬ ‫نمی دهیــم و همچــون وی عمل مــی کنیم که‬ ‫روش ایشــان فقط کار برای مردم بــود و ما نیز با‬ ‫همکاری مهندس بغدادی شــهردار مشکین دشت‬ ‫تمام تالشمان را خواهیم کرد تا شهرستان فردیس‬ ‫را ارتقا دهیم و همچنین مشــکالت این دو شهر را‬ ‫بــه نمایندگان محترم شــهرمان در مجلس منتقل‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫به گفته شــهردار جدید فردیس ارتقای شــرایط‬ ‫زیرساختی‪ ،‬سالم و شفاف سازی در دوران مدیریت‬ ‫او از اهــداف و اولویت های اصلی اســت که انجام‬ ‫اینهــا در دوران کوتاه یک ســاله از عمر این دوره‬ ‫شهرداری‪ ،‬خود کاری است کارستان‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های هفته نامه خبر فردیس

هفته نامه خبر فردیس 124

هفته نامه خبر فردیس 124

شماره : 124
تاریخ : 1399/09/06
هفته نامه خبر فردیس 123

هفته نامه خبر فردیس 123

شماره : 123
تاریخ : 1399/08/29
هفته نامه خبر فردیس 122

هفته نامه خبر فردیس 122

شماره : 122
تاریخ : 1399/08/19
هفته نامه خبر فردیس 121

هفته نامه خبر فردیس 121

شماره : 121
تاریخ : 1399/08/12
هفته نامه خبر فردیس 120

هفته نامه خبر فردیس 120

شماره : 120
تاریخ : 1399/08/06
هفته نامه خبر فردیس 119

هفته نامه خبر فردیس 119

شماره : 119
تاریخ : 1399/07/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!