هفته نامه خبر فردیس شماره 111 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه خبر فردیس شماره 111

صفحه بعد

هفته نامه خبر فردیس شماره 111

هفته نامه خبر فردیس شماره 111

‫هفته انهم‬ ‫رییس اداره برق شهرستان فردیس‪:‬‬ ‫فردیسی ها مصرف‬ ‫برق را مدیریت کنند‬ ‫تنها نشریه مکتوب شهرستان فردیس‬ ‫نریمانی‪:‬رضایتمندی‬ ‫سـازندگان بـرای‬ ‫مدیریت شهـری‬ ‫فردیس اهمیت‬ ‫دارد‬ ‫‪4‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫سخن سردبیر‬ ‫سال پنجم | شماره ‪ | 111‬هفته دوم‪ 11 ،‬مرداد ماه ‪ 4 | 1399‬صفحه | ‪ 1000‬تومان‬ ‫مهندس اینانلو‪ ،‬فرماندار‪:‬‬ ‫مطالبات مردم نباید در‬ ‫شورای شهر فردیس‬ ‫معطلبماند‬ ‫تبعیض مالیاتی پایتخت در حق البرز‬ ‫و اجحاف کرج در حق فردیس‬ ‫‪2‬‬ ‫ساخت فیلم سینمایی در فردیس‪:‬‬ ‫منصور جمشیدی‬ ‫سردبیر‬ ‫چکیده و عصاره انچه از شورای فردیس در‬ ‫چند روز اخیر به بیرون درز کرده این است‬ ‫که این شورا قرار است سومین شهردار‬ ‫منتخب این شهر را در این هفته انتخاب‬ ‫کند‪ ،‬اما ‪...‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫ایــران ‪ - 68‬اکشن‬ ‫‪4‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫مبارزه بیولوژیکی در ‪۱۵‬‬ ‫ایستگاه کاهش اسیب‬ ‫در فردیس گشایش‬ ‫یافت‬ ‫هکتاراز اراضی کشاورزی‬ ‫علیرضا بدری‬ ‫‪2‬‬ ‫تشدید برخورد با مراکز‬ ‫‪3‬‬ ‫تفکیک زباله غیر مجاز‬ ‫‪ ۴۴‬واحد صنفی متخلف در‬ ‫فردیس اخطار دریافت کردند‬ ‫یکـه تازی کــرونا در‬ ‫فـردیسپرجمعیت‬ ‫ایا طلسم شورای فردیس‬ ‫باطل می شود؟!‬ ‫حشمت اهلل عزیزی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫انتقال اتاق اصناف فردیس‬ ‫به ساختمان جدید‬ ‫داود نظری نیا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫(نوبت دوم)‬ ‫شــهرداری فردیس در نظر دارد بر اســاس بودجه مصوب سال ‪ ، 1399‬پروژه های ذیل را از طریق‬ ‫برگزاری مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شــرایط به شرح ذیل واگذار نماید‪.‬لذا از کلیه متقاضیان‬ ‫دعــوت بــه عمل می اید از تاریخ انتشــار نوبت اول اگهی جهت خرید اســناد مناقصه با مراجعه به‬ ‫امور قراردادهای شــهرداری واقع در جاده مالرد جنب پارک منظریه خ ‪ 16‬متری حافظ بلوار فرگاز‬ ‫انتهای بلوار شــهید تهرانی مقدم روبه روی شهرک بهارستان شهرداری مرکزی فردیس ‪ ،‬ضمن واریز‬ ‫مبلغ ‪ 2/000/000‬ریال به عنوان هزینه خرید اســناد به حســاب ‪ 400819688645‬نزد بانک شهر‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﺘﺮم روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ‪ ،‬اﻣﺘﯿﺎز)ﺳﺮاﺳﺮی( و ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺒﺮ ﻓﺮدﯾﺲ )اﺳﺘﺎﻧﯽ(‬ ‫شــهرداری و ارائه رسید ان نسبت به اخذ اســناد مناقصه اقدام نمایند ‪ .‬جهت دریافت اسناد داشتن‬ ‫ﺑﺎ ﺳﻼم‬ ‫یکی از گواهی های مندرج در قسمت ستون گواهی الزم(جدول ذیل) ‪ ،‬معرفی نامه ممهور به مهر و‬ ‫ﻟﻄﻔﺎً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺘﻦ اﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ذﯾﻞ در دو ﻧﻮﺑﺖ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ در ﻫﺸﺖ ﮐﺎدر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ‪.‬‬ ‫مجاز ‪ ،‬روزنامه اخرین اگهی تغییرات اعضای‬ ‫امضای مدیرعامل یا دارنده پروانه کســب یا نمایندگی‬ ‫ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ‬ ‫اﻣﻼک‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬ ‫ﭘﯿﻤﺎن‬ ‫اﻣﻮر‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﺣﻘﻮﻗﯽ‪،‬‬ ‫شرکت ‪ ،‬کد اقتصادی و گواهینامه صالحیت ایمنی و مالیات بر ارزش افزوده معتبر الزامی است‪ .‬سایر‬ ‫ﻧﻮﺑﺖ اول ‪) 1399/05/04 :‬ﺷﻨﺒﻪ (‬ ‫جزئیات در اســناد مناقصه درج شده است ‪.‬هزینه اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد‬ ‫اطالعات‪ /‬و‬ ‫‪) 1399/05‬ﺷﻨﺒﻪ(‬ ‫ﻧﻮﺑﺖ دوم ‪11 :‬‬ ‫اﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫انان‬ ‫سپرده‬ ‫‪،‬‬ ‫نشوند‬ ‫قرارداد‬ ‫انعقاد‬ ‫به‬ ‫حاضر‬ ‫مناقصه‬ ‫ســوم‬ ‫و‬ ‫دوم‬ ‫‪،‬‬ ‫اول‬ ‫نفر‬ ‫برندگان‬ ‫‪ ،‬هرگاه‬ ‫ﺷﻬﺮداری ﻓﺮدﯾﺲ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ‪ ، 1399‬ﭘﺮوژه ﻫﺎی ذﯾﻞ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ واﮔﺬار‬ ‫اری واﻗﻊ در‬ ‫ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺷﻬﺮد‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر‬ ‫ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺑﺖ‬ ‫دﻋﻮت‪.‬ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ اﯾﺪ از‬ ‫ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن‬ ‫ﻟﺬا از ﮐﻠﯿﻪ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﻨﺐ از‬ ‫است وﺟﺎدهبهﻣﻼردغیر‬ ‫مختار‬ ‫پیشنهادها‬ ‫یک از‬ ‫اﺳﻨﺎدهر‬ ‫قبول‬ ‫فردیس اولدراﮔﻬﯽرد یا‬ ‫شــهرداری‬ ‫شــد‬ ‫خواهد‬ ‫ضبط‬ ‫ﭘﺎرک ﻣﻨﻈﺮﯾﻪ خ ‪ 16‬ﻣﺘﺮی ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻠﻮار ﻓﺮﮔﺎز اﻧﺘﻬﺎی ﺑﻠﻮار ﺷﻬﯿﺪ ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﻣﻘﺪم روﺑﻪ روی ﺷﻬﺮک ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮداری ﻣﺮﮐﺰی ﻓﺮدﯾﺲ ‪ ،‬ﺿﻤﻦ وارﯾﺰ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 2/000/000‬رﯾﺎل ﺑﻪ‬ ‫ماند‪.‬‬ ‫سپرده شــرکت در مناقصه کلیه اســناد و مدارک مربوط به متقاضیان نزد شهرداری باقی می‬ ‫ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ‪ 400819688645‬ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻬﺮ ﺷﻬﺮداری و اراﺋﻪ رﺳﯿﺪ ان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ‪ .‬ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد داﺷﺘﻦ ﯾﮑﯽ از‬ ‫اﮔﻬﯽ‬ ‫اﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻣﺠﺎز ‪،‬‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ‬ ‫دارﻧﺪه وﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ‬ ‫ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ‬ ‫پاکت ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﺟﺪول ذﯾﻞ( ‪،‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺘﻮن ﮔﻮاﻫﯽ‬ ‫ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج‬ ‫روزﻧﺎﻣﻪ شده و تا‬ ‫شرکت‬ ‫مهر‬ ‫ممهورﯾﺎ به‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎالک‬ ‫اﻣﻀﺎی ‪ -‬ج)‬ ‫مجزا(الفو‪ -‬ب‬ ‫های‬ ‫بایســتﻻزم)در‬ ‫پیشــنهاداتدر می‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖ ‪ ،‬ﮐﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻤﻨﯽ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺰﺋﯿﺎت در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ درج ﺷﺪه اﺳﺖ‬ ‫جلسه‬ ‫پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ‪ 99/05/23‬به دبیرخانه شهرداری تحویل داده شود‪.‬‬ ‫‪.‬ﻫﺰﯾﻨﻪ اﮔﻬﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﻔﺮ اول ‪ ،‬دوم و ﺳﻮم ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻧﺸﻮﻧﺪ ‪ ،‬ﺳﭙﺮده اﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﻬﺮداری ﺑﺎﻗﯽ‬ ‫ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻧﺰد‬ ‫‪1399/05/25‬ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬ ‫مورخﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک‬ ‫شنبه ﺷﺮﮐﺖ در‬ ‫ﻏﯿﺮ از ﺳﭙﺮده‬ ‫اﺳﺖ و ﺑﻪ‬ ‫مناقصاتﯾﮏ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ‬ ‫کمیســیوندر رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﻫﺮ‬ ‫ﺷﻬﺮداری ﻓﺮدﯾﺲ‬ ‫دفتر‬ ‫محل‬ ‫‪ 12:00‬در‬ ‫ساعت‬ ‫روز‬ ‫ﻣﺨﺘﺎر در‬ ‫شــهرداری‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺠﺰا)اﻟﻒ – ب – ج( ﻻک و ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺪه و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ اداری روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ‪ 99/05/23‬ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮداری‬ ‫شهردار فردیس برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﻮد‪ .‬ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺷﻬﺮداری در روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ‪ 1399/05/25‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 12:00‬در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﺷﻬﺮدار ﻓﺮدﯾﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﺮح ﻋﻤﻠﯿﺎت‬ ‫ردﯾﻒ‬ ‫ﺑﺮاورد ﻣﺒﻠﻎ رﯾﺎﻟﯽ‬ ‫ﭘﺮوژه‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ در‬ ‫ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ رﯾﺎل‬ ‫ﻣﺤﻞ اﺟﺮا‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺶ‬ ‫ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﺑﺰار اﻻت اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻋﻢ از‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎده ای‪ ،‬ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺑﯽ‪ ،‬ﺗﺠﻬﯿﺰات‬ ‫ﻧﺠﺎت )ﮐﺎر در ارﺗﻔﺎع(‪ ،‬ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﺮﯾﻖ و ﭼﺎه‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻓﺮدﯾﺲ‬ ‫‪19/500/000/000‬‬ ‫‪975/000/000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اورﮐﺖ و ﺷﻠﻮار ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ‪ ،‬ﭼﮑﻤﻪ اﺗﺶ ﻧﺸﺎن ‪،‬ﮐﻼه اﺗﺶ‬ ‫ﻧﺸﺎن ‪،‬ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﺮدی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﻋﻢ از ‪،‬دﺳﺘﮑﺶ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻤﻨﯽ‬ ‫ﺷﻬﺮداری ﻓﺮدﯾﺲ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺶ‬ ‫ﺧﺮﯾﺪ ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﺮدی اﻟﺒﺴﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ‬ ‫ﮐﺎﻣﻞ )ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺨﺼﯽ اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻓﺮدﯾﺲ‬ ‫‪30/000/000/000‬‬ ‫‪1/500/000/000‬‬ ‫و‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻤﻨﯽ‬ ‫ﺷﻬﺮداری ﻓﺮدﯾﺲ‬ ‫‪ ،‬ﻓﻠﺶ ﻫﻮد‪ ،‬ﻓﯿﺲ ﺗﻨﻔﺴﯽ(‬ ‫درﺻﺪ‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ ﻻزم‬ ‫ﻧﻘﺪ و‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫‪100%‬‬ ‫ﺗﻬﺎﺗﺮ‬ ‫ﻣﺪت‬ ‫ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﺎز‬ ‫ﻧﻘﺪ‬ ‫‪ 2‬ﻣﺎه‬ ‫ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﺎز‬ ‫‪100%‬‬ ‫ﻧﻘﺪ‬ ‫‪ 2‬ﻣﺎه‬ ‫ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺧﺮﯾﺪ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه‬ ‫‪9/500/ 000/000‬‬ ‫‪475/000/000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ﺧﺮﯾﺪ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎﻧﮑﺮ ‪ 15000‬ﻟﯿﺘﺮی‬ ‫‪11/500/000/000‬‬ ‫‪575/000/000‬‬ ‫ﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫‪1‬و‪2‬‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺶ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻓﺮدﯾﺲ‬ ‫و‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻤﻨﯽ‬ ‫ﺷﻬﺮداری ﻓﺮدﯾﺲ‬ ‫اﻗﺪام‪ :‬اﻣﻮر ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎ‬ ‫شهرداری فردیس‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﺎز‬ ‫‪100%‬‬ ‫ﻧﻘﺪ‬ ‫‪ 2‬ﻣﺎه‬ ‫ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﺎز‬ ‫ﺷﻬﺮداری ﻓﺮدﯾﺲ‬ ‫روﻧﻮﺷﺖ ‪ :‬ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ‪ /‬ﺟﻬﺖ اﻗﺪام ﻻزم و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻓﻮق و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ) ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ‪ ،‬ورودی ﺷﻬﺮ و درب ورودی ﺷﻬﺮداری ﮐﺮج(‬ ‫‪100%‬‬ ‫ﻧﻘﺪ‬ ‫‪ 2‬ﻣﺎه‬ ‫خـانواده محترم نجـفی‬ ‫مصیبت از دســت دادن مردی خیر و‬ ‫نیکوکار از جامعه اصناف قلب همکاران‬ ‫و دوستان و اشــنایان را به درد اورد‬ ‫این مصیبت را خدمت خانواده محترم و‬ ‫اصناف شهرستان فردیس تسلیت عرض‬ ‫نموده و از خداوند منان برای ان مرحوم‬ ‫علــو درجات و غفــران و رحمت الهی‬ ‫مسئلت می نمایم‪.‬‬ ‫مصطفی دوخا رئیس اتحادیه طال‪ ،‬جواهر‪ ،‬ساعت وعینک شهرستان فردیس‬ ‫علیرضا کریمی قهرمانی کشتی جهان‬ صفحه 1 ‫‪ 2‬سیـاسـی و اجتمـاعی‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 111‬هفته دوم ‪ /‬مرداد ماه ‪1399‬‬ ‫دکتر ایمانی‪ ،‬امام جمعه فردیس‪:‬‬ ‫سخن سردبیر ‪ /‬منصور جمشیدی‬ ‫ایا طلسم شورای فردیس باطل‬ ‫می شود؟!‬ ‫ادامه از صفحه ‪1‬‬ ‫گویا طلسمی که راه انتخاب شهردار فردیس را با سحر و جادو بسته بود‪،‬‬ ‫هنوز باطل نشده است!‬ ‫البته این طلسم از همان ابتدا شروع به کارشکنی و ایجاد اختالف در‬ ‫درون شورای فردیس کرد که شاهد ان وجود دسته و گروه بندی در‬ ‫این شوراست‪ ،‬با این حال بررسی و ارزیابی های ما حاکی از ان است‬ ‫که اعضا یک بار دیگر به باطل کردن این طلسم در این هفته نزدیک‬ ‫شده اند‪ ،‬هرچند با شناختی که در سه سال گذشته از این شورا داریم‪،‬‬ ‫بازهم باید صبر پیشه کنیم‪.‬‬ ‫حال اینکه چرا تا این حد محتاطانه درباره این شورا و این انتخاب حرف‬ ‫می زنیم‪ ،‬بازهم به رفتار و برخوردهای اعضای دو شقه شده شورای‬ ‫فردیس مربوط می شود که بی تعارف این پارلمان محلی بخصوص در‬ ‫ماههای اخیر اقدام به یارکشی چهار به پنج یا پنج به چهار و در واقع‬ ‫یک بازی شکننده و بی نتیجه دست زده است و چندان هم بعید نیست‬ ‫که در دقیقه نود بازهم جای پنج و چهار عوض شود‪.‬‬ ‫در این بازی شکننده و تکرار در جابجایی یارکشی ها‪ ،‬یک نکته عجیب‬ ‫و شگفتی اور به چشم می خورد و ان این است که هرگاه براثر اصرار‬ ‫و پافشاری برخی اعضای شورا بر ادامه اختالفات که بالطبع به انتخاب‬ ‫سرپرست برای شهرداری فردیس منجر می شود‪ ،‬اوضاع ارام تر‪ ،‬دغدغه‬ ‫ها کمتر و فعالیت های روزمره شهرداری بیشتر و بهتر انجام می شود‪.‬‬ ‫نمونه بارز ان همین اخری یعنی انتخاب منوچهر نریمانی به عنوان‬ ‫سرپرست است که در همین مدت‪ ،‬الحق و انصاف بسیار خوب کار‬ ‫کرده و غیر از دلگرمی و ارامش ایجاد شده در میان کارکنان شهرداری‪،‬‬ ‫بخصوص در بخش اسفالت که اغلب با گله و شکایت شهروندان مواجه‬ ‫بوده‪ ،‬افکار عمومی براین عقیده است که نریمانی توانسته است عملکرد‬ ‫مطلوب و چشمگیری در این بخش اعم از لکه گیری و اسفالت ریزی‬ ‫معابر و خیابانهای فردیس از خود نشان دهد‪.‬‬ ‫این در حالی است که در دوران خسروزاده به عنوان شهردار منتخب‪،‬‬ ‫بدون اینکه بخواهیم پیامدهای حدود ‪ 9‬ماه تکیه او بر صندلی شهردار‬ ‫فردیس را ارزیابی کنیم‪ ،‬قرائن و شواهد زیادی وجود دارد که در این‬ ‫مدت چه میزان زمان و هزینه از دست رفت و فرصت سوزی و جابجایی‬ ‫های بی شمار و بی حساب مدیران توسط او چه هزینه هایی که ببار‬ ‫اورد!‬ ‫تردیدی نیست که ناگزیر باید بگوییم تحمیل این هزینه و تبعات‬ ‫سنگین و تلخ ناشی از ان برای فردیس نشینان بماند برای بعد! لیکن‬ ‫اینکه در دوران سرپرستان شهرداری فردیس‪ ،‬رسیدگی به امور جاری‬ ‫و ارایه خدمات شهری به شهروندان فردیس بیشتر و بهتر انجام شده‬ ‫و می شود‪ ،‬موضوع قابل انکاری نیست و دستکم ما پاسخ قابل قبولی‬ ‫برای این معما پیدا نکردیم! هرچند گفته می شود سرپرستان با اعضای‬ ‫شورا راحت تر کنار می ایند‪.‬‬ ‫بگذریم‪ ،‬بازگردیم به این هفته که قرار است طلسم شکنی انجام شود‬ ‫و از قرار معلوم و طبق برخی قرائن و شواهد‪ ،‬اکثریت و اقلیت شورای‬ ‫فردیس که در نوع خودش دارای گروه و دسته بندی بی نظیر و نمونه‬ ‫ای است که تنها با یک رای‪ ،‬اقلیت به اکثریت و اکثریت به اقلیت تبدیل‬ ‫می شود‪ ،‬لذا خبرهای موثق حاکی از ان است که گروه اکثریت گزینه‬ ‫مورد نظر خود را مطرح کرده‪ ،‬ضمن اینکه گروه اقلیت نیز گزینه مد نظر‬ ‫خود را برای سکانداری شهر فردیس روی میز گذاشته است‪.‬‬ ‫اکنون باید تاکید کنیم که ما به عنوان یک شهروند فردیسی به نظر‪ ،‬رای‬ ‫و انتخاب اعضای شورا یا همان نمایندگان مردم بی نهایت احترام قائلیم‪،‬‬ ‫اما ارزیابی و به عبارت دقیق تر حاصل جمع بندی افکار عمومی و نقد‬ ‫ما به عنوان فعال رسانه ای و روزنامه نگار قدیمی این شهر این است که‬ ‫بعد از سه سال تجربه ناموفق در انتخاب شهردار‪ ،‬در این سال اخر دیگر‬ ‫فرصت اشتباه وجود ندارد و مبادا شورا بازهم با انتخاب ناپلئونی و لب‬ ‫مرزی یک بار دیگر شهر‪ ،‬شهروندان‪ ،‬شهرداری و حتی اعضای خود شورا‬ ‫را وارد دور باطل و چرخه معیوب اختالفات پایدار کند‪.‬‬ ‫شک نداشته باشیم که این اخرین انتخاب و اخرین فرصت شورا برای‬ ‫ترمیم اشتباه های گذشته است که اسیب دیده و زیان کننده اصلی‬ ‫در این میان شهروندان فردیسی بوده و هستند‪ ،‬یعنی همان هایی که‬ ‫با رای خود تک تک شما را به پارلمان محلی این شهر پرجمعیت‬ ‫فرستادند و برای شما شان و جایگاه و موقعیت اجتماعی و فرهنگی و‬ ‫ایضا اقتصادی ایجاد کردند‪ ،‬پس انتظار می رود اعضای شورا اعم از گروه‬ ‫چهار و پنج نفره اقلیت و اکثریت در این اخرین انتخاب شهردار‪ ،‬بجای‬ ‫یک بار فکر کردن‪ ،‬دوبار و در صورت لزوم چندین و چند بار فکر کنند!‬ ‫در طول این سه سال و از همان ابتدا که همواره شاهد انتخاب و‬ ‫برکناری شهرداران منتخب و تکرار این روند توسط شورای فردیس بوده‬ ‫ایم‪ ،‬واقعیت این است که درباره اسیب شناسی و دالیل این اشفتگی و‬ ‫نبود اتحاد و همدلی بین اعضای شورا و لطمه های هنگفت و سنگین‬ ‫ناشی از ان به شهر و شهروندان فردیس‪ ،‬در این ستون و این سخن‬ ‫بارها و به دفعات نوشته و منتشر کرده ام‪ ،‬اما متاسفانه براین باورم که‬ ‫هنوز هم همان دالیل و همان اسیب ها پا برجاست‪.‬‬ ‫قصد تکرار ندارم چون پیشتر بارها مطرح کرده ام‪ ،‬ولی تا زمانی که‬ ‫در میان اعضای شورای فردیس چه در گروه پنج و چه در گروه چهار‬ ‫نفره‪ ،‬اتفاقی به معنای انعطاف‪ ،‬سازش و نرمش قهرمانانه صورت نگیرد‪،‬‬ ‫نباید و نمی توان انتظار بهبود در اوضاع این شهر و شهروندان را داشت‪،‬‬ ‫چراکه خدمتگزاران واقعی به مردم‪ ،‬افراد و نمایندگانی هستند که عالوه‬ ‫بر رها و خالص کردن خود از منیت و خودخواهی‪ ،‬کبر و غرور بی جا‬ ‫و نیز ترجیح منافع عمومی به منافع شخصی و گروهی‪ ،‬توان و ظرفیت‬ ‫خاتمه دادن به بازی مخرب و کودکانه اقلیت و اکثریت را داشته باشند!‬ ‫خالصه اینکه در این هفته اخرین فرصت برای تبدیل سال پایانی این‬ ‫دوره به سال بهتر و حداقل متفاوت تر از سه سال گذشته بوجود امده‬ ‫است که امیدواریم اعضای شورای فردیس با کنار گذاشتن بازی های‬ ‫گروهی‪ ،‬همدل و همزبان لیاقت‪ ،‬شایستگی و کارامدی گزینه های‬ ‫مطرح را مالک و معیار قرار دهند که در این صورت عالوه بر اینکه سال‬ ‫اخر می تواند به مرهمی برای التیام زخم های سالهای پیشین تبدیل‬ ‫شود‪ ،‬همچنین می تواند ترمیم و بهبود و ابرومندی کارنامه پایانی این‬ ‫شورا را نیز در پی داشته باشد‪.‬‬ ‫بد نیست برای جمع بندی این سخن‪ ،‬توجه کل ‪ 9‬عضو شورای فردیس‬ ‫به تاکید و توصیه های مسووالن ارشد که از فحوای کالم برخی از انها‬ ‫بوی اخرین فرصت و اتمام حجت هم به مشام می رسد‪ ،‬اشاره کنم‪ ،‬چه‬ ‫اینکه اینگونه به نظر می رسد که شوراییان در انتخاب شهردار منتخب‬ ‫فردیس در این هفته باید کار را تمام کنند‪ ،‬با این حال انتخابی مطابق با‬ ‫ارزش‪ ،‬وجدان‪ ،‬تعهد و ادای دین شوراییان به شهروندان فردیسی است‬ ‫که جدا از زد و بند گروهی و پرهیز از باند و گروه بازی انجام شود و‬ ‫مهمترین معیار ان باید تامین منافع عمومی و بهبود شرایط زندگی در‬ ‫فردیس پرجمعیت و پرمشکل باشد‪.‬‬ ‫و کالم اخر‪ ،‬همانگونه که شهروندان فردیسی درباره عملکرد سه ساله‬ ‫اعضای شورای این شهر دارای داوری و قضاوت خاص خود هستند‪ ،‬باید‬ ‫اطمینان داشته باشیم که این انتخاب اخر هم خیلی زود مورد ارزیابی و‬ ‫قضاوت عمومی قرار خواهد گرفت‪ ،‬انهم از طرف عادالنه ترین و منصفانه‬ ‫ترین داوران یعنی مردم‪ ،‬پس شایسته بلکه واجب است که در درجه‬ ‫اول تک تک اعضای شورای فردیس‪ ،‬رایی بدهند که بعد بتوانند از ان‬ ‫دفاع کنند و مهمتر اینکه رای انها بتواند این طلسم طوالنی را به نفع‬ ‫شهروندان صبور و مهربان فردیس شکسته و باطل کند‪.‬‬ ‫هفته انهم‬ ‫نماز جمعه نقش اثرگذار در تبیین گام دوم انقالب دارد‬ ‫امام جمعه شهرســتان فردیس با گرامیداشت‬ ‫پنج مرداد ماه ســالروز برگزاری نخســتین نماز‬ ‫جمعه کشــور گفــت‪ :‬نماز جمعــه نقش تعیین‬ ‫کننــده و اثرگــذار در تبییــن گام دوم انقالب‬ ‫اسالمی دارد‪.‬‬ ‫حجت االسالم علی اکبر ایمانی در گفت و گو‬ ‫با خبرنگار ایرنا افــزود‪ :‬خطبه های نماز جمعه‬ ‫در اهداف و سیاست های نظام نقش مهمی دارد‬ ‫که باید فضای نماز جمعه متناسب با هجمه های‬ ‫دشمنان انقالب و نظام و متفاوت با اوایل انقالب‬ ‫ترســیم و با برنامه ریزی بهتــر اهداف عالی گام‬ ‫دوم انقالب تبیین شود‪.‬‬ ‫وی با بیــان اینکه امروز هــم راه همان اوایل‬ ‫انقالب اســامی بوده و مرشــد راه همان خلف‬ ‫صالح امام جلودار اســت ‪ ،‬گفت‪ :‬امروز عده ای‬ ‫خســته اند و عده ای هم پشیمان اما رویش ها‬ ‫امید افرینند و نســلی که نه امــام را دیده و نه‬ ‫سالهای دفاع مقدس ‪ ،‬جانانه برای فداکاری پا به‬ ‫رکاب شده است ‪.‬‬ ‫ایمانی با اشاره به اینکه امامان جمعه باید سه‬ ‫ویژگی مردمی بودن ‪ ،‬روحیه جهادی داشــتن و‬ ‫انقالبی گری را حفظ کنند‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬نماز‬ ‫جمعــه باید در مســیر‬ ‫ارزش های الهی ‪ ،‬والیت‬ ‫و قانون اساسی حرکت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫امام جمعه شهرستان‬ ‫فردیس گفــت‪ :‬برپایی‬ ‫نماز جمعه همیشــه در‬ ‫طول تاریخ منشا خیر و‬ ‫برکت بود نماز جمعه در‬ ‫همه امور نقش محوری‬ ‫خود را ایفا می کند‪.‬‬ ‫فرماندار‪ :‬مطالبات مردم نباید در شورای شهر فردیس معطل بماند‬ ‫فرماندار فردیــس با انتقــاد از کم کاری‬ ‫شورای اسالمی شــهر فردیس اظهار داشت‪:‬‬ ‫مطالبــات و امور مردم نباید در این شــورا‬ ‫معطل بماند‪.‬‬ ‫ابوالفضــل اینانلو به خبرنــگار ایرنا گفت‪:‬‬ ‫خدمت به مردم تحت هیچ شــرایطی نباید‬ ‫توسط اعضای شورای اسالمی شهر فردیس‬ ‫متوقف شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مردم در مالقات عمومی‬ ‫با فرماندار از کم کاری شورای اسالمی شهر‬ ‫و معطلی درخواست ها گالیه و انتقاد دارند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬بســیاری از نیازهای شــهر بیش از ‪۶‬‬ ‫ماه اســت که در شــورای کمیسیون های‬ ‫شورای شهر فردیس مطرح شده اما به دلیل‬ ‫عدم تشکیل نشســت های رسمی شورا این‬ ‫مطالبات به نتیجه نرسیده است‪.‬‬ ‫فرمانــدار فردیس گفت‪ :‬ما اجازه نخواهیم‬ ‫داد که وضعیت به این شکل ادامه پیدا کند و‬ ‫قانونگذار برای این موضوعات وظایفی تعیین‬ ‫کرده و فرماندار نیز وظیفه دارد تخلفات تک‬ ‫تک اعضای شورای شــهر فردیس به هیات‬ ‫حل اختالف استان البرز گزارش دهد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره بــه پایان دوره شــوراها و‬ ‫برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫و شــوراهای شــهر در ســال ‪ ۱۴۰۰‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬فردیس طبق روال گذشته متاسفانه‬ ‫شهردار ندارد و با سرپرستی اداره می شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکــه امور مردم نباید به‬ ‫هیچ وجه معطــل بماند ‪ ،‬گفت‪ :‬عدم حضور‬ ‫در جلسات شــورا و یا عدم تشکیل جلسات‬ ‫شــورای اســامی شــهر فردیس‪ ،‬مردم را‬ ‫متضرر خواهدکرد‪.‬‬ ‫فرمانــدار فردیــس ادامــه داد‪ :‬تاکنون‬ ‫جلســات متعددی با اعضای شورای اسالمی‬ ‫شــهر فردیس با رویکــرد تعاملی‪،‬همدلی و‬ ‫وحدت برگزار شــده و اکنــون هم تاکید بر‬ ‫این اســت که جلسات شــورای مرتب و با‬ ‫حضور اکثر اعضای این شورا تشکیل شود و‬ ‫به امورات مردم رسیدگی کنند‪.‬‬ ‫وی از اعضای شورای شهر فردیس خواست‬ ‫موارد قانونی را رعایت کنند تا منجر به این‬ ‫نشود که موضوعات در شورای حل اختالف‬ ‫اســتان مطرح شــود و امور مردم و حقوق‬ ‫شهروندان فردیس را مدنظر داشته باشند‪.‬‬ ‫اینانلــو با تاکید بر انتخاب شــهردار برای‬ ‫فردیس گفت‪ :‬اعضای شورای اسالمی شهر‬ ‫فردیس شهردار واجد شرایط را باید انتخاب‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‪ ۴۴‬واحد صنفی متخلف در فردیس اخطار دریافت کردند‬ ‫رییــس اداره صنعت‪ ،‬معــدن و تجارت‬ ‫شهرستان فردیس اعالم کرد که در اجرای‬ ‫یک طرح نظارتی ضربتی ‪ ۴۴ ،‬واحد صنفی‬ ‫متخلف در این شهرســتان اخطار تعطیلی‬ ‫دریافت کردند‪.‬‬ ‫سید علی افتخاری به خبرنگار ایرنا گفت‪:‬‬ ‫امروز از ‪ ۵۰‬واحد صنفی از جمله واحدهای‬ ‫عرضــه مرغ ‪ ،‬تخم مرغ ‪ ،‬ماهی ‪ ،‬گوشــت‪،‬‬ ‫فروشــگاه های زنجیره ای و بازار روز های‬ ‫شهرداری بازدید به عمل امد که ‪ ۴۴‬واحد‬ ‫انها متخلف شناخته شدند‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬از مجمــوع ‪ ۵۰‬واحد‬ ‫صنفی بازدید شــده ‪ ۶‬واحــد انها به اداره‬ ‫تعزیرات حکومتی شهرستان فردیس معرفی‬ ‫و مابقی اخطار پلمب دریافت کردند‪.‬‬ ‫افتخاری ‪ ،‬بیشــترین تخلفــات را گران‬ ‫فروشــی‪ ،‬عدم رعایت مقررات بهداشــتی ‪،‬‬ ‫عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و عدم‬ ‫درج قیمت در مواد غذایی واحدهای صنفی‬ ‫برشمرد‪.‬‬ ‫نمونه بارز این تخلفــات عرضه مرغ ‪۱۵‬‬ ‫هــزار و‪ ۷۵۰‬تومانی به قیمــت هرکیلوگرم‬ ‫‪ ۱۹‬هزار تومان بود‪.‬‬ ‫افتخاری افزود‪ :‬این بازرســی با همکاری‬ ‫معاون عمرانی فرمانداری‪ ،‬روسای تعزیرات‬ ‫حکومتــی و بازرســان صنعــت ‪ ،‬معــدن‬ ‫وتجارت و اتاق اصناف شهرستان فردیس‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫رییــس اداره صنعت‪،‬معــدن و تجــارت‬ ‫شهرســتان فردیــس گفت‪ :‬نحــوه فروش‬ ‫کاال‪ ،‬تنظیم و رصد بــازار‪ ،‬برخورد قاطع با‬ ‫متخلفان‪ ،‬رعایت حقوق مصرف کنندگان و‬ ‫نظارت بر نحوه عملکرد واحدهای صنفی از‬ ‫اهداف مهم این نظارت ها است‪.‬‬ ‫شهرستان فردیس ‪ ۲۲‬هزار واحد صنفی‬ ‫فعال دارد‪.‬‬ ‫مبارزه بیولوژیکی در ‪ ۱۵‬هکتاراز اراضی کشاورزی فردیس‬ ‫رییس اداره جهاد کشــاورزی شهرستان‬ ‫فردیس گفت‪ ۱۵ :‬هکتار از اراضی زیر کشت‬ ‫ســبزی و صیفی این شهرستان زیر پوشش‬ ‫طرح مبارزه بیولوژیکی و غیر شــیمیایی با‬ ‫افات قرار گرفت‪.‬‬ ‫علیرضا بدری در گفــت و گو با خبرنگار‬ ‫ایرنا افزود‪ :‬مصرف باالی ســموم پرخطر در‬ ‫بخش کشــاورزی و اثرات طوالنی مدت ان‬ ‫بر روی محصوالت زراعی سبب شد تا طرح‬ ‫مبارزه بیولوژیکی با اســتفاده از حشــرات‬ ‫مفید به منظور کنترل افات گیاهی در این‬ ‫شهرستان اجرایی شود‪.‬‬ ‫فردیسی ها‬ ‫مصرف برق‬ ‫را مدیریت‬ ‫کنند‬ ‫رییــس اداره برق شهرســتان فردیس با‬ ‫اشاره به افزایش حدود ‪ ۷۰‬درصدی مصرف‬ ‫برق در این شهرســتان از مردم خواســت‬ ‫برای پیشــگیری از خاموشــی ها ‪ ،‬مصرف‬ ‫برق را مدیریت کنند‪.‬‬ ‫امیــر کاظمی در گفت و گــو با خبرنگار‬ ‫ایرنا افزود‪ :‬میــزان مصرف برق تا پیش از‬ ‫تیرماه امسال‪ ۱۵۰‬مگاوات در ماه بود که با‬ ‫افزایش دما و پیــک بار این مقدار به ‪۲۱۵‬‬ ‫مگاوات رسیده است‪.‬‬ ‫وی از مردم خواســت بــرای جلوگیری‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬در همین راستا در سال‬ ‫‪ ۹۹‬در سه مرحله رهاسازی زنبور تریکوگراما‬ ‫و براگن در سطح ‪ ۱۵‬هکتار از اراضی سبزی‬ ‫و صیفی این شهرستان اجرایی شد‪.‬‬ ‫بدری افزود‪ :‬در اجرای مبارزه بیولوژیکی‬ ‫بــا افــات در مرحلــه اول و دوم زنبــور‬ ‫تریکوگراما و در مرحله ســوم حشره براگن‬ ‫رها می شــود که این حشــرات با توجه به‬ ‫تطابق بیولوژیکی و عملکرد ان ها به عنوان‬ ‫مبارزه غیر شــیمیایی بــا افات محصوالتی‬ ‫مانند گوجه فرنگی انتخاب می شوند‪.‬‬ ‫رییس اداره جهاد کشــاورزی شهرستان‬ ‫از خاموشــی ها مصــرف بــرق را در این‬ ‫شهرستان مدیریت کنند‪.‬‬ ‫رییس اداره برق شهرستان فردیس گفت‪:‬‬ ‫در پی افزایش دمای هوا میزان مصرف برق‬ ‫در شهرستان فردیس با همکاری صنعتگران‬ ‫و کارخانه های فردیس در ساعات پیک بار‬ ‫با وارد کــردن ژنراتورها به مدار ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫از حجم بار شــبکه های سراســری در این‬ ‫شهرستان کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وی همچنین از صاحبان صنایع خواست‬ ‫در زمان پیک مصــرف برق (‪ ۱۳‬الی ‪)۱۶‬‬ ‫رییس اتاق اصناف شهرستان فردیس خبر داد‪:‬‬ ‫فردیس گفت‪ :‬در هــر هکتاراز اراضی مورد‬ ‫نظر سه کارت حاوی ‪ ۱۰۰‬زنبور تریکوگراما‬ ‫و ‪ ۴‬گــرم زنبور براگن در مرحله ســوم رها‬ ‫سازی می شود‪.‬‬ ‫بدری افــزود‪ :‬یکــی از مهمترین دغدغه‬ ‫ها و چالش هــای جهان امروز وجود غذای‬ ‫ناسالم است که جایگزین کردن روش های‬ ‫غیر شــیمیایی برای مبارزه با افات گیاهی‬ ‫در دســتور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫شهرســتان فردیس حدود ‪ ۲‬هزار هکتار‬ ‫زمین کشاورزی و باغی دارد‪.‬‬ ‫همچنان از ژنراتورها استفاده کنند‪.‬‬ ‫کاظمی افزود‪ :‬مشــترکان فردیسی طی‬ ‫روزهــای گرم پیش رو‪ ،‬بــا صرفه جویی در‬ ‫مصرف بــرق‪ ،‬بارهای سرمایشــی خود را‬ ‫کاهش داده و کولرها و وســایل سرمایشی‬ ‫را در دمــای پایین و کولرهــای ابی را در‬ ‫ســاعات اوج بار در دور کند تنظیم کنند‪،‬‬ ‫چراکه با هر درجه کاهــش دمای کولرها‪،‬‬ ‫میزان مصرف برق بشدت افزایش می یابد‪.‬‬ ‫شهرســتان فردیس ‪ ۱۲۴‬هزار مشترک‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫انتقال اتاق اصناف فردیس به ساختمان جدید‬ ‫رییس اتــاق اصناف فردیس از انتقال این اتاق‬ ‫به ســاختمان جدید خبر داد و گفت‪ :‬این اقدام‬ ‫در اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و دسترســی‬ ‫راحت تــر مراجعان به اتاق اصناف شهرســتان‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫داود نظــری نیــا در گفتگو بــا خبرنگار خبر‬ ‫فردیس افــزود‪ :‬با این جابجایــی‪ ،‬خدمات اتاق‬ ‫اصناف شهرستان فردیس به ارباب رجوع و کلیه‬ ‫مراجعان از روز شــنبه هفته اینده در ساختمان‬ ‫جدید ارایه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬از همان ابتدای تشــکیل اتاق‬ ‫اصناف شهرستان فردیس و استقرار ان در مکان‬ ‫نامناســب‪ ،‬یکی از دغدغه هــای اعضای هیات‬ ‫رییسه این اتاق بود که با تالش های انجام شده‬ ‫خوشبختانه این مشــکل برطرف و به ساختمان‬ ‫جدید واقع در جنب مصلی فردیس انتقال یافت‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬در طول این ســالها اســتقرار‬ ‫اتــاق اصناف فردیس در طبقــه چهارم و پنجم‬ ‫ساختمانی واقع در نبش خیابان پیک‪ ،‬مشکالت‬ ‫متعددی از نظر دسترسی‪ ،‬وجود ترافیک‪ ،‬خرابی‬ ‫اسانسور‪ ،‬فضای ناکافی و رفت و امد از پله های‬ ‫زیاد و ‪ ...‬را برای ارباب رجوع و مراجعه کنندگان‬ ‫به این اتاق ایجاد کرده بود‪.‬‬ ‫رییس اتاق اصناف فردیس ادامه داد‪ :‬تمام این‬ ‫مشکالت با انتقال اتاق اصناف این شهرستان به‬ ‫ساختمان جدید مرتفع شــده است‪ ،‬چراکه این‬ ‫ســاختمان شــامل همکف و طبقه اول است و‬ ‫دسترســی راحت و اسانی را برای عموم مراجعه‬ ‫کنندگان ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫نظری نیا گفت‪ :‬با انتقال اتاق اصناف شهرستان‬ ‫فردیس به ساختمان جدید‪ ،‬عالوه بر‬ ‫دسترسی اسان تر‪ ،‬امیدواریم با ارایه‬ ‫خدمــات مطلوب بتوانیم زمینه جلب‬ ‫رضایت هرچه بیشــتر عموم مراجعه‬ ‫کنندگان را فراهم سازیم‪.‬‬ ‫در پی استقالل شهرستان فردیس‪،‬‬ ‫اتاق اصناف این شهرســتان فعالیت‬ ‫خــود را از ســال ‪ 93‬اغــاز کرد که‬ ‫طبــق امار موجود این اتاق اکنون در‬ ‫مجمــوع حدود ‪ 22‬هزار واحد صنفی‬ ‫در این شهرستان را زیر پوشش دارد‬ ‫که از این تعداد ‪16‬هزار و ‪ 607‬واحد‬ ‫دارای پروانه کســب هســتند و پنج‬ ‫هزار و ‪ 716‬پرونده نیز در دست اقدام‬ ‫است‪.‬‬ صفحه 2 ‫هفته انهم‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 111‬هفته دوم ‪ /‬مرداد ماه ‪1399‬‬ ‫تبعیض مالیاتی پایتخت در حق البرز و اجحاف کرج در حق فردیس‬ ‫منصور جمشــیدی ‪ -‬باوجود اینکه مالیات به‬ ‫عنوان درامدی پایدار نقــش تعیین کننده ای در‬ ‫رشــد و توســعه هر منطقه و دیاری را دارد‪ ،‬اما با‬ ‫گذشــت یک دهه از اســتان شــدن البرز مالیات‬ ‫بســیاری از شــرکتهای این اســتان همچنان به‬ ‫حســاب پایتخــت واریز مــی شــود‪ ،‬از طرفی با‬ ‫گذشت هفت ســال از اســتقالل فردیس‪ ،‬مالیات‬ ‫این شهرستان نیز به حســاب کرج واریزمی شود‪.‬‬ ‫به عبارت ســاده تــر این دور باطــل و غیرقانونی‬ ‫در حوزه مالیات اســت که ســالها توسط پایتخت‬ ‫از البرزنشــینان دریغ شــده و همین حق و حقوق‬ ‫مالیاتی که توســط فردیس نشــینان پرداخت می‬ ‫شود و باید در این شهرســتان هزینه شود‪ ،‬معلوم‬ ‫نیســت چرا باید به حساب کرج مرکز استان واریز‬ ‫شود؟!‬ ‫گواه و ســند این تضییع حقــوق مالیاتی توییت‬ ‫نماینده مردم کرج‪ ،‬فردیس و اشــتهارد در مجلس‬ ‫شورای اسالمی است که در ان از پیگیری بازگشت‬ ‫پروند ه مالیاتی شــرکتهای بزرگ به استان البرز را‬ ‫به عنوان مطالبه مردم این اســتان با وزیر اقتصاد‬ ‫مطرح کرده است‪.‬‬ ‫با گذشت ‪ 10‬ســال هنوز بیش از ‪ 300‬شرکت‬ ‫بزرگ مستقر در البرز مالیاتشان را به تهران‬ ‫پرداخت می کنند‬ ‫دکتــر مهدی عســگری تاکید کرد‪۱۰:‬ســال از‬ ‫تاسیس اســتان البرز گذشــته ولی بیش از ‪۳۰۰‬‬ ‫گ برخالف ماده‪ ۱۱۰‬قانــون مالیات‪،‬‬ ‫شــرکت بزر ‬ ‫هنوز مالیاتشــان را درتهران پرداخت می کنند! لذا‬ ‫این حق مردم البرز نیســت که مشــکالت زیست‬ ‫محیطی و منابع متعلق به اســتان باشد و عوایدش‬ ‫برای جای دیگر!‬ ‫البته باید قدردان دقت نظر‪ ،‬تیزهوشــی و توجه‬ ‫جامــع نماینده منتخــب مردم کــرج‪ ،‬فردیس و‬ ‫اشــتهارد در مجلس شــورای اســامی به مسایل‬ ‫و منافع اســتان انهم منابع درامــد پایداری چون‬ ‫مالیات باشــیم‪ ،‬هرچند که ما نیز پیشتر به عنوان‬ ‫فعال رســانه ای موضوع تضییع مالیات اســتان و‬ ‫بخصوص فردیــس را مطرح و زیــر ذره بین برده‬ ‫بودیم که مورد بی توجهی مســووالن ذیربط قرار‬ ‫گرفت و اکنون با حمایت و پشتیبانی نماینده مردم‬ ‫امیدواریم این بار با جلب توجه و ایجاد حساســیت‬ ‫در سایر مسووالن بتوانیم به این اجحاف مالیاتی در‬ ‫سالهای متمادی پایان دهیم‪.‬‬ ‫راســتش هرگاه که درحال برگشــت از تهران‪،‬‬ ‫وقتی تابلوی بــزرگ به ایران کوچک خوش امدید‬ ‫را می بینم‪ ،‬بالفاصله این پرســش در ذهنم نقش‬ ‫می بندد که اگــر این نقطه تعیین کننده محدوده‬ ‫استحفاظی اســتان البرز است‪ ،‬ایا شرکت های بی‬ ‫شــماری که بعد ار این تابلو در محدوده البرز قرار‬ ‫دارند‪ ،‬مالیاتشان را به حساب استان یا تهران واریز‬ ‫مــی کنند؟ هرچند به خود پاســخ می دهم بدون‬ ‫کوچکترین تردید مالیات انها به حســاب پایتخت‬ ‫واریزمی شــود‪ ،‬چون در این دو دهه بعد از استان‬ ‫شدن البرز به جز انچه نماینده مردم کرج‪ ،‬فردیس‬ ‫و اشتهارد در مجلس یازدهم به تازگی مطرح کرده‬ ‫اســت‪ ،‬به یاد ندارم هیچ نماینده یا مسوولی به این‬ ‫حق مسلم و قانونی مردم استان در خصوص مالیات‬ ‫اشاره کرده باشد!‬ ‫حال بــرای اینکه رعایت انصاف را کرده باشــم‬ ‫یاداوری می کنم اگر نماینده‪ ،‬مســوول یا مدیری‬ ‫در استان موضوع مهمی به نام سهم مالیات استان‬ ‫را مــورد توجه و پیگیری قرار داده اســت‪ ،‬نمود و‬ ‫نماد بیرونی یا دســتکم رســانه ای نداشته است‪،‬‬ ‫در حالی که باید بپذیریم این مالیات در ســال اگر‬ ‫نگوییم شــامل یک رقم نجومی می شود‪ ،‬دستکم‬ ‫رقم درامدی بسیار باالیی است که می تواند بخش‬ ‫عمده ای از نیازهای استان را برطرف سازد‪.‬‬ ‫تکلیف همه از باالتریــن تا پایین ترین رده‬ ‫مســووالن البرز بازگرداندن این مالیات به‬ ‫استان است‬ ‫معصومه مهتاب ‪ -‬شهرســتان فردیس از توابع استان‬ ‫البــرز این روزها همانند برخی مناطق قرمز کرونایی حال‬ ‫و روز خوبی ندارد‪ ،‬محدودیت امکانات بهداشتی و درمانی‬ ‫از یک سو و بی توجهی بســیاری از مردم به توصیه های‬ ‫کارشناســان ســبب یکه تازی کووید‪ ۱۹‬در این منطقه‬ ‫پرجمعیت شده است‪.‬‬ ‫امارهــا و ارقام منابع رســمی در شهرســتان فردیس‬ ‫حکایت از ان دارد که ویروس کرونا پرشــتاب تر از شیوع‬ ‫اولیه در این شهرســتان می تازد و روزانه شمار زیادی را‬ ‫روانه بیمارستانها یا کنج پسوهای خودمراقبتی می کند به‬ ‫طوریکه از هفته گذشته زنگ محدودیت های اجتماعی در‬ ‫این منطقه به صدا درامده است‪.‬‬ ‫با اینکه مقررات سختگیرانه اجتماعی همانند موج اول‬ ‫شیوع کرونا در شهرستان فردیس و سایر مناطق کشور به‬ ‫واسطه رونق کسب و کار رنگ باخته اما اعالم وضعیت قرمز‬ ‫در این منطقه پرجمعیت در واقع هشــداری برای به صدا‬ ‫دراوردن زنگ خطر به شمار می رود‪.‬‬ ‫در ایــن میان اگر چه بســیاری پروتکل هــا و فاصله‬ ‫اجتماعی را رعایت می کنند اما شمار دیگری هم هستند‬ ‫که این موضوع را جدی نگرفته و به قولی ترس انها از این‬ ‫ویروس نامریی ریخته است‪.‬‬ ‫همین امر ســبب شده تا شمار مبتالیان در شهرستان‬ ‫‪ ۶۰۰‬هــزار نفــری فرودیس روز به افزایش یابد و فشــار‬ ‫سنگینی به بخش بهداشت و درمان کرج مرکز استان البرز‬ ‫وارد شود‪.‬‬ ‫اینکه هنوز تنها بیمارســتان شهرســتان فردیس پس‬ ‫از حدود ‪ ۱۰‬ســال کلنگ زنی به ســرانجام نرســیده و‬ ‫بیمارستان های اطراف باید بار این شهرستان پرجمعیت را‬ ‫بر دوش بکشند یک طرف سکه است و طرف دیگر سکه‬ ‫استقبال نااگاهانه برخی از مردم از ویروس کرونا روی دیگر‬ ‫سکه می باشد باید به ان پرداخته شود‪.‬‬ ‫فردیس به طرح محدودیت های کرونایی پیوست‬ ‫باشد که فردیس عالوه بر اینکه یکی از قطب های‬ ‫تولیدی و صنعتی اســتان است‪ ،‬بعد از کرج مرکز‬ ‫استان دومین شهرســتان پرجمعیت استان نیز به‬ ‫شــمار می رود که اگر مالیات های وصولی در خود‬ ‫شهرســتان هزینه شــود‪ ،‬بدون شک از کمبودها و‬ ‫کاســتی های این شهرستان پرجمعیت و پرمشکل‬ ‫به نحو چشمگیری کاسته خواهد شد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬برخالف گذشــته بر همه از باالترین تا‬ ‫پایین ترین رده مسووالن استان‪ ،‬تکلیفی است که‬ ‫باید این حق مسلم و قانونی البرزنشینان را به انها‬ ‫بازگردانند! طبیعی است که پایتخت نشینان از این‬ ‫رقم و منبع مالی کالن مالیاتی به ســادگی چشم‬ ‫پوشــی نخواهند کرد! پس بهترین گزینه به عنوان‬ ‫مرکــز ثقل این حرکت و گرفتــن این حق قانونی‬ ‫شــخص دکتر عســگری نماینده مجلس یازدهم‬ ‫اســتان البرز اســت که می تواند با همکاری دیگر‬ ‫نماینــدگان مردم اســتان در مجلس یک کارگروه‬ ‫قوی متشــکل از افراد کاردان‪ ،‬معــاون اقتصادی‬ ‫اســتاندار‪ ،‬اتاق بازرگانــی و اداره کل امور مالیاتی‬ ‫استان و دیگر سازمانها و نهادهای ذیربط در استان‬ ‫تشکیل دهد که ماموریت و اولویت اصلی این گروه‬ ‫پیگیری و رســیدگی به حقوق مردم این استان و‬ ‫جلوگیری از اجحاف مالیاتی در حق اســتان باشد‪،‬‬ ‫ناگفته پیداســت که تحقق این هــدف چه تحول‬ ‫عظیمی در بخش درامد پایدار اســتان البرز ایجاد‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫باری‪ ،‬همانگونه که دکتر عســگری به درســتی‬ ‫انگشــت روی تضییــع حــق و حقــوق مالیاتی و‬ ‫بازگرداندن محل واریز ان از تهران به اســتان البرز‬ ‫گذاشــته است‪ ،‬طبیعی اســت که اولویت اصلی ما‬ ‫نیز به عنوان اهالی رســانه در درجه اول پافشاری‬ ‫و تاکید بر بازپس گیری سهم مالیاتی شرکت های‬ ‫مستقر در استان از پایتخت است‪ ،‬تالشهایی که در‬ ‫گذشــته نیز انجام داده ایم و بازهم به ســهم خود‬ ‫برای رســیدن به این هدف از هیچ کوششی دریغ‬ ‫نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬جا دارد به شــباهت اجحاف مالیاتی‬ ‫که پایتخت در حق البرزنشــینان روا می دارد و در‬ ‫واقع تخطی و تعدی که کرج مرکز استان در زمینه‬ ‫حق حقــوق مالیاتی به فردیس تحمیل می کند را‬ ‫یاداوری کنیم و از نماینده منتخب فعلی و نماینده‬ ‫بعدی مردم در مجلس‪ ،‬استاندار و عموم مسووالن‬ ‫ذیربط استان بخواهیم که به پایمال کردن و نادیده‬ ‫گرفتن حق و حقــوق مالیاتی فردیس انهم بعد از‬ ‫گذشت هفت سال از استقالل این شهرستان پایان‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫اداره امور مالیاتــی فردیس هیچ اختیاری از‬ ‫خود ندارد و همچنان زیرنظر اداره کل فعالیت‬ ‫می کند‬ ‫واقعیت این اســت‪ ،‬باوجود اینکه سال گذشته با‬ ‫صرف پنج میلیارد تومان‪ ،‬ســاختمانی در فردیس‬ ‫با هدف اســتقرار اداره امور مالیاتی این شهرستان‬ ‫خریداری شد‪ ،‬اما قراین و شواهد حاکی از ان است‬ ‫که اداره امور مالیاتی به صورت ظاهری در فردیس‬ ‫مســتقر شده و در واقع هیچ اختیاری از خود ندارد‬ ‫و ایــن اداره کماکان بطور کامــل زیرنظر اداره کل‬ ‫اســتان و با همان شــیوه قبل از استقالل فردیس‬ ‫اداره می شود‪.‬‬ ‫به بیــان دیگر با توجه به تاکیــد و توصیه های‬ ‫مداوم و همیشــگی امام جمعه فردیس و فرماندار‬ ‫این شهرســتان مبنی بر ضرورت فعالیت اداره امور‬ ‫مالیاتی شهرستان فردیس با اختیارات کافی و الزم‪،‬‬ ‫اگر قصد قضاوتی صادقانه داشته باشیم باید اذعان‬ ‫کنیم که به نظر نمی رســد کرج مرکز البرز و اداره‬ ‫کل امور مالیاتی استان‪ ،‬حاضر شوند از لقمه اماده‬ ‫و مالیات وصول شده در فردیس به راحتی بگذرند‬ ‫و اجــازه دهند این درامد به نســبت قابل توجه و‬ ‫کالن در این شهرســتان پرجمعیت و پرمشــکل‬ ‫هزینه شود‪.‬‬ ‫دقت داشــته باشــیم که این گفته منابع اگاه و‬ ‫افرادی اســت که بر مســایل مالیاتی شهرســتان‬ ‫فردیس اشــراف کامل دارند‪ ،‬انها می گویند هیچ‬ ‫شــرکت و نیز کلیه اشخاص حقوقی اعم از مالیات‬ ‫های ارزش افزوده مشاغل و مالیات تکلیفی خود را‬ ‫در فردیس پرداخت نمی کنند و حتی مشاغل دیگر‬ ‫اعم از دفاتر اسناد رسمی‪ ،‬تاالرها‪ ،‬مهندسین ناظر‪،‬‬ ‫وکال‪ ،‬مراکز درمانی‪ ،‬رستورانها‪ ،‬پزشکان‪ ،‬داروخانه‬ ‫ها‪ ،‬تعمیرگاه های مجاز و ‪ ...‬همگی مالیات خود را‬ ‫به حساب اداره کل در کرج واریز می کنند‪.‬‬ ‫به دلیل عدم اگاهی متولیان امر حق و حقوق‬ ‫مالیات پرداختی فردیس نشــینان کماکان‬ ‫درحال پایمال شدن است‬ ‫این منابع و افراد مطلع براین اعتقادند که فردیس‬ ‫هنوز از نظر ســازمان امور مالیاتــی به عنوان یک‬ ‫شهرســتان مستقل شناخته نشــده و بالطبع اداره‬ ‫مســتقل امور مالیاتی هم ندارد و اکنون به عنوان‬ ‫قســمتی از اداره کل استان اداره می شود‪ ،‬این در‬ ‫حالی اســت که از جمله درامدهایی از محل ارزش‬ ‫افزوده برای فردیس که قســمتی از ان به صورت‬ ‫ماهانه به شهرداری های شهرستان تعلق می گیرد‬ ‫و یک درامد پایدار برای شهرداری ها محسوب می‬ ‫شود‪ ،‬متاسفانه به دلیل عدم اگاهی متولیان امر در‬ ‫شهرستان فردیس مورد پیگیری قرار نگرفته وهیچ‬ ‫ســازمان و نهادی هم تاکنون در این زمینه اقدامی‬ ‫انجام نداده و در واقع حق و حقوق فردیس در این‬ ‫زمینه همچنان درحال پایمال شدن است‪.‬‬ ‫براین اساس‪ ،‬با توجه به کمبود نیروی انسانی در‬ ‫اداره امور مالیاتی فردیس که حتی برای یک شهر و‬ ‫شهرستان ‪ 100‬هزار نفری هم کافی نیست‪ ،‬چگونه‬ ‫مــی تواند پاســخگوی مودیان مالیاتــی برای این‬ ‫شهرســتان بیش از ‪ 600‬هزار نفری باشد‪ ،‬یادمان‬ ‫گفته های دســت اندرکاران امــور مالیاتی‬ ‫فردیس اغلب در حد حرف اســت که با عمل‬ ‫فرسنگها فاصله دارد‬ ‫چنین اســت که گاه مسووالن و دست اندرکاران‬ ‫اداره مالیات و دارایی شهرستان فردیس خبرهایی‬ ‫از جمله در زمینه انتقال پرونده های ارزش افزوده‬ ‫اشــخاص حقیقی و کارگاه های صنعتی از کرج به‬ ‫اداره امــور مالیاتی فردیس می دهنــد و ان را از‬ ‫جمله مهمتریــن اقدامات اداره مالیــات و دارایی‬ ‫فردیس می داننــد و تاکید می کنند با انتقال این‬ ‫پرونده ها‪ ،‬بخش مهمــی از منابع ارزش افزوده به‬ ‫اداره شهرســتان منتقل خواهد شــد که می تواند‬ ‫در توسعه و عمران شــهر فردیس نقش موثری را‬ ‫ایفا کند‪ ،‬اما واقعیت این اســت که از حرف تا عمل‬ ‫فرسنگها فاصله وجود دارد!‬ ‫راستش این خاصیت و ماهیت فردیس است که‬ ‫انچنان از کم و کاستی‪ ،‬مشــکل و مانع‪ ،‬کمبود و‬ ‫نبود زیرســاخت ها و سرانه های شهری از گذشته‬ ‫تــا کنون رنج می برد که اغلب ســخن درباره این‬ ‫شهرســتان به درازا می کشد و چشم انداز روشنی‬ ‫هم از این دیار فاطمی‪ ،‬شــهدای اقتدار دیده نمی‬ ‫شــود‪ ،‬لذا ما جز گفتن و نوشــتن و منتشر کردن‬ ‫و تکرار دردهای انباشــته شــده این شهرستان راه‬ ‫دیگری نداریم و ناگزیر به این وظیفه و مســوولیت‬ ‫تا جایی که در نهایت به گشایشی منجر شود‪ ،‬ادامه‬ ‫خواهیم داد‪.‬‬ ‫مســایل و مشــکالت فردیس بــا دیگر‬ ‫شهرستانهای این حوزه انتخابیه تفاوت های‬ ‫اساسی و ماهیتی دارد‬ ‫با وجــود این‪ ،‬همانگونــه که در چند شــماره‬ ‫خبرفردیس به عنوان تنها تریبون و نشریه مکتوب‬ ‫این شهرســتان گفته و نوشــته و تاکید کرده ایم‪،‬‬ ‫از نماینــده منتخــب فعلی و نیــز دومین نماینده‬ ‫منتخب جــدا از اینکه کدامیک بــر صندلی مردم‬ ‫این حوزه انتخابیه در خانه ملت خواهد نشســت‪،‬‬ ‫انتظــار می رود تفــاوت های اساســی و ماهیتی‬ ‫فردیــس از جنبه های مختلــف در قیاس با دیگر‬ ‫شهرســتانهای این حوزه انتخابیه را با دقت و سعه‬ ‫صدر بیشــتری مــورد توجه قرار دهنــد‪ ،‬هرچند‬ ‫به نظر می رســد این فــرق و توفیــر واضح تر از‬ ‫ان اســت که نیاز به شــرح و بیان داشــته باشد‪.‬‬ ‫خالصه‪ ،‬اکنون که بعد از یک دهه‪ ،‬ســهم مالیات‬ ‫شــرکت های مســتقر در البــرز بجــای واریز به‬ ‫حساب پایتخت‪ ،‬قرار اســت به عنوان یک مطالبه‬ ‫عمومی توســط نماینــده منتخب مــردم به این‬ ‫استان بازگرانده شود‪ ،‬امیدواریم درخواست قانونی‬ ‫و طبیعــی مردم مبنی بر اینکــه مالیات های اخذ‬ ‫شده در فردیس باید صرف نیازهای این شهرستان‬ ‫شود نیز از قلم نیفتد و هرچه زودتر به این مطالبه‬ ‫برحق فردیس نشــینان جامه عمل پوشانده شود‪.‬‬ ‫در پایان صرفنظر از مســایل و مشــکالت داخلی‪،‬‬ ‫فردیس بطور رســمی و براســاس قانون در سال‬ ‫‪ 92‬از کرج جدا و به ششــمین شهرستان مستقل‬ ‫اســتان البرز تبدیل شــد‪ ،‬اما این شهرســتان از‬ ‫همان ابتدا از تعیین حــد و مرز جغرافیایی گرفته‬ ‫تا دیگر خواســته های مردم از استقرار سازمانها و‬ ‫دســتگاههای اجرایی تا سهم منابع مالی مشترک‪،‬‬ ‫از عدم دریافت رتبه شــهرداری تا ماشــین االت و‬ ‫هرگونــه منافع و مطالبات نظیــر مالیات پرداختی‬ ‫خود فردیس نشینان همواره با دردسرهای فراوان‪،‬‬ ‫مانع تراشــی و چانه زنی های بی پایه کرج مواجه‬ ‫بوده اســت! به راســتی پایانی بر این قصه پر غصه‬ ‫قابل تصور است؟!‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫انجام تست غربالگری ویروس‬ ‫کرونا مدیریت شهری فردیس‬ ‫سرپرست معاونت توســعه مدیریت و منابع انسانی شهرداری‬ ‫فردیس از انجام تســت غربالگری ویــروس کرونا برای کارکنان‬ ‫شــهرداری‪ ،‬شورای اسالمی شهر و سازمان های تابعه شهرداری‬ ‫فردیس خبر داد‪.‬‬ ‫احمد رشیدی با اشاره به شیوع ویروس کرونا و لزوم پیشگیری‬ ‫از ابتــاء به ان‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬با توجه به این مهم در راســتای‬ ‫اجرای طرح غربالگری ویروس کرونا میان کارکنان شــهرداری‪،‬‬ ‫شــورای اسالمی شهر و ســازمان های تابعه شهرداری فردیس‬ ‫اقدام کردیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به اینکه کارکنان شهرداری با شهروندان‬ ‫ارتباط مستقیم دارند و این موضوع خطر ابتالء به ویروس کرونا‬ ‫را افزایش می دهد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬با توجه به اهمیت حفظ سالمتی‬ ‫کارکنان شهرداری برای مدیریت شــهری فردیس‪ ،‬با همکاری‬ ‫شبکه بهداشــت و درمان این شهرستان نسبت به اجرای طرح‬ ‫غربالگری کارکنان مجموعه مدیریت شهری اقدام شد‪.‬‬ ‫سرپرست معاونت توســعه مدیریت و منابع انسانی شهرداری‬ ‫فردیس با اشــاره به اینکه روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته‬ ‫جاری برای کارکنان شــورای اسالمی شــهر‪ ،‬مناطق و سازمان‬ ‫های تابعه فردیس تســت غربالگری انجام شــد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬با‬ ‫انجام این تســت در صورتی که فردی بــه ویروس کرونا مبتالء‬ ‫شــده و بهبودی برای وی حاصل شده باشد‪ ،‬مشخص می شود‬ ‫و می توان از پالســمای خون او برای ارتقای سطح ایمنی بدن‬ ‫بیماران بد حال کرونایی استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تســت غربالگری ویروس کرونا برای بیش از‬ ‫‪ ۴۰۰‬نفر از کارکنان شهرداری انجام شده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫هزینه انجام این تســت از سوی شهرداری پرداخت شده و برای‬ ‫همکاران هزینه ای ندارد‪.‬‬ ‫ایستگاه کاهش اسیب در‬ ‫فردیس گشایش یافت‬ ‫ایســتگاه کاهش اسیب و موبایل سنتر با هدف کاهش اسیب‬ ‫های اجتماعی در پارک تندرستی فردیس گشایش یافت‪.‬‬ ‫احمد محمدزاده رییس اداره بهزیســتی شهرســتان فردیس‬ ‫گفت ‪ :‬یکی از رویکردهای کاهش اعتیاد رویکرد کاهش اسیب‬ ‫برای گروهای پر خطر است که قادر به ترک مواد مخدر نیستند‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬موبایل ســنتر به صورت ســیار با حضور در‬ ‫مکان هایی‪ ‬تجمع معتادان ‪ ‬بــه این افراد خدمات رایگان ارائه‪ ‬‬ ‫می کنــد‪ ‬و به طور کلی مداخالتی که در یک مرکز به معتادان‬ ‫ارائه می شود را به صورت سیار انجام می دهد‪.‬‬ ‫رییس اداره بهزیســتی شهرســتان فردیس گفــت‪ :‬در کنار‬ ‫موبایل ســنتر کانکسی برای ارائه خدماتی چون دریافت سرنگ‬ ‫بهداشتی و وسایل بهداشتی ‪،‬مشاوره‪ ،‬حمام و سرویس بهداشتی‬ ‫در اختیار معتادان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره بــه اینکه موبایل ســنترها ‪ ‬در کنترل معتادان‬ ‫تزریقی و بیماران معتاد مبتال به ایدز نیز موثر هســتند ‪،‬افزود‪:‬‬ ‫تمام تالش بهزیستی برداشــتن گام های موثر برای پیشگیری‬ ‫از اعتیاد است تا ســامت روان و اجتماعی جامعه را رقم بزند‪.‬‬ ‫کارشناس کمیته پیشگیری و کنترل ایدز بهزیستی کشور گفت‪ :‬‬ ‫اعتیاد یکی از معضالت اجتماعی کشــور بوده که‪ ‬فردیس نیز از‬ ‫این قاعده مستثنی نیست‪.‬‬ ‫حسین یحیوی افزود‪ :‬تعداد مراکز کاهش اسیب ها در استان‬ ‫البرز در حال افزایش است‪.‬‬ ‫یکه تازی کرونا در فردیس پرجمعیت‬ ‫فرماندار فردیس اســتان البرز با اشاره به قرار‬ ‫گرفتن فردیس در وضعیت هشدار ‪،‬اعالم کرد که‬ ‫محدودیت های کرونایی در این شهرستان ‪۶۰۰‬‬ ‫هزار نفری اعمال می شود‪.‬‬ ‫ابوالفضل اینانلو گفت ‪ :‬به علت برداشته شدن‬ ‫برخی محدودیت ها‪ ،‬کاهش اقدامات پیشگیرانه‪،‬‬ ‫حضور گسترده مردم در اجتماعات و تجمع ها و‬ ‫بی توجهی به پروتکل های بهداشتی ‪ ،‬شهرستان‬ ‫فردیس در وضعیت هشدار قرار گرفته است ‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬طبق دستورالعمل ابالغی‪ ،‬از امروز‬ ‫به مدت یک هفته‪ ،‬محدودیت هایی در فردیس‬ ‫اعمال می شود و تداوم ان نیز بستگی به وضعیت‬ ‫کرونا در این شهرستان دارد‪.‬‬ ‫فرماندار فردیس گفت‪ :‬اســتفاده از ماســک‬ ‫در همه ادارات شهرســتان‪ ،‬الزامی بوده و همه پرسنل و‬ ‫کارمندان باید از ماسک استفاده کنند ‪ ،‬عدم رعایت ان‪ ،‬به‬ ‫منزله غیبت است و ارائه خدمات به ارباب رجوع نیز منوط‬ ‫به زدن ماسک می باشد‪.‬‬ ‫اینانلو اضافه کرد‪ :‬تعطیلی دانشگاهها‪ ،‬مدارس‪ ،‬حوزه های‬ ‫علمیه‪ ،‬اموزشگاه های فنی حرفه ای‪ ،‬زبانسراها‪ ،‬اموزشگاه‬ ‫ها‪ ،‬کتابخانه های عمومی‪ ،‬استخرهای سرپوشیده‪ ،‬مراکز‬ ‫تئاتر‪ ،‬موزه ها‪ ،‬تاالرهای پذیرایی‪ ،‬ارایشــگاه های زنانه و‬ ‫ســالن های زیبایی‪ ،‬برگزاری هرگونه مراســم اجتماعی‬ ‫و فرهنگی و مذهبی و همایش و باشــگاه های ورزشــی‪،‬‬ ‫کافه ها و قهوه خانه ها‪ ،‬شهربازی ها و باشگاه های بدنسازی‬ ‫از جمله محدودیت هایی است که در طول هفته جاری در‬ ‫شهرستان اعمال خواهد شد‪.‬‬ ‫فرماندار فردیس خاطر نشــان کرد ‪ :‬در وضعیت فعلی‬ ‫شهرســتان توجه جدی محدودیت ها به صنوف پر خطر‬ ‫‪ ،‬ناوگان حمل و نقل و مراکز تجمع و سرپوشیده است ‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه خبرنــگاران و فعاالن فضای مجازی‬ ‫همواره در روزهای ســخت حامی ما بودند‪ ،‬افزود‪ :‬در این‬ ‫شرایط نیز‪ ،‬درخواست ما این است که در خصوص رعایت‬ ‫فاصله گذاری اجتماعی و عدم مراجعه به ادارات در صورت‬ ‫عدم ضرورت فرهنگ سازی کنند‪.‬‬ ‫سه درمانگاه برای درمان کرونا در فردیس فعال‬ ‫شد‬ ‫رییس شبکه بهداشــت و درمان شهرستان فردیس با‬ ‫بیان اینکه این شهرستاندر وضعیت قرمز کرونایی قرار دارد‬ ‫‪،‬گفت‪ :‬ســه درمانگاه دولتی برای ارجاع و درمان بیماران‬ ‫مبتال به کرونا در این شهرستان فعال شده است‪.‬‬ ‫دکتر محمدرضا ترابی افزود‪ :‬این مراکز در شهر مشکین‬ ‫جــامعه ‪3‬‬ ‫دشت‪،‬درمانگاه شهدا در کانال غربی و شهرک ارم‬ ‫فردیس فعال هستند و مردم می توانند در صورت‬ ‫لــزوم و احراز عالئم ویــروس کرونا همه روزه از‬ ‫ساعت هشت صبح الی ‪ ۲۰‬به این مراکز مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تســت کرونا در مراکز فوق فقط با‬ ‫دستور پزشک و بر حسب ضرورت انجام می شود‬ ‫و به درخواســت اشخاص‪ ،‬انجام این تست میسر‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬به دلیل قرار گرفتن شهرستان‬ ‫فردیس در وضعیت هشدار کرونا‪ ،‬مجبور به اعمال‬ ‫محدودیت ها و تعطیلی برخی مراکز شدیم که در‬ ‫صورت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی توسط‬ ‫مــردم و قرار گرفتن در وضعیت قرمز‪ ،‬با تصمیم‬ ‫ستاد کرونا‪ ،‬محدودیت های بیشتری اعمال خواهد شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬وقتی برای پیشــگیری از گسترش ویروس‬ ‫کرونا هرگونه تجمعی حتی نماز جمعه تعطیل می شود‪،‬‬ ‫بنابراین مردم باید بدانند که خطر کرونا بســیار جدی تر‬ ‫از ان اســت که تصور می کنند و الزم است درباره تبعات‬ ‫غیرقابــل جبران این ویروس مهلک و پرخطر‪ ،‬احســاس‬ ‫مسوولیت کنند‪.‬‬ ‫رییس شبکه بهداشــت و درمان فردیس افزود‪ :‬اکنون‬ ‫رعایت بهداشــت فــردی و در خانه مانــدن مهمترین و‬ ‫بیشترین کمکی است که عموم مردم و از جمله فردیس‬ ‫نشینان می توانند به قطع زنجیره و دامنه گسترش ویروس‬ ‫کرونا انجام دهند تا بــا توکل به خداوند متعال مجموعه‬ ‫های ذیربط در کشور بتوانند موفق به ریشه کن کردن این‬ ‫بیماری مسری و خطرناک شوند‪.‬‬ ‫ترابی ادامــه داد‪ :‬ضدعفونی معابر با همکاری نهادهای‬ ‫مختلف خدمات رسان و نیروهای مردمی بسیج و نیروی‬ ‫انتظامی با جدیت در فردیس ادامه دارد‪.‬‬ ‫تاکید معاون فرمانــدار فردیس بر همدلی مردم‬ ‫برای مقابله با کرونا‬ ‫معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری‬ ‫فردیس گفت ‪ :‬همه اقشــار جامعه‪ ،‬نهادهــا و نیروهای‬ ‫جهــادی و مردمی باید در کنار همدیگــر برای مبارزه با‬ ‫ویروس کرونا فعالیت کنیم‪.‬‬ ‫بهزاد پرویزی با اشــاره به ضرورت رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی برای مدیریت و مهار کرونا ‪ ،‬افزود‪ :‬ضمانت های‬ ‫اجرایی پروتکل های بهداشــتی ضرورت دارد و برای مهار‬ ‫کرونا خود مردم باید همچون گذشته همراهی و همکاری‬ ‫بیشتری داشته و نسبت به رعایت موازین بهداشت فردی‬ ‫و اجتماعی اهتمام جدی داشته باشند‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود ‪ :‬شــهرداری ها و دهیاری شهرستان‬ ‫موظــف به گندزدایی و ضدعفونی کــردن معابر و اماکن‬ ‫عمومی از جمله ناوگان حمل و نقل عمومی‪ ،‬ایستگاه های‬ ‫اتوبوس‪ ،‬مینی بوس و تاکســی هستند و باید این اقدام به‬ ‫صورت جدی و پیوسته صورت گیرد ‪.‬‬ ‫معــاون فرماندار فردیس ضمن توصیه به شــهروندان‬ ‫فردیسی برای استفاده از ماسک ادامه داد‪ :‬مطالعات علمی‬ ‫نشــان می دهد استفاده از ماســک تا حد بسیار زیادی از‬ ‫شــیوع کرونا جلوگیری می کند و البته با تصمیم ستاد‬ ‫ملی کرونا اســتفاده از ماسک در اماکن عمومی از ‪ ۱۵‬تیر‬ ‫ماه الزامی می شود‪.‬‬ ‫بهزاد پرویزی گفت ‪ :‬از مردم عزیز شهرســتان فردیس‬ ‫درخواست می کنم تا از تردد و حضور در سطح شهر حتی‬ ‫المقــدور خودداری کنند ‪ ،‬جز در مواقع ضروری در معابر‬ ‫و بیرون از خانه حضور نداشــته باشند ‪،‬چرا که در شرایط‬ ‫کنونی بهترین کار و کمک به مقابله با شیوع ویروس کرونا‬ ‫در خانه ماندن است‪.‬‬ صفحه 3 ‫هفته انهم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫براساس ارزیابی و اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی از نشریه خبرفردیس به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی عکاس‪ :‬حسین پارسا‪ ،‬سونیا جمشیدی چاپ‪ :‬هدف نوین‬ ‫ادرس دفتر مرکزی‪ :‬کانال غربی ‪ .‬روبروی مرکز بهداشت فردیس‬ ‫تلفن‪ 36505454 :‬فکس‪ 36503000 :‬پذیرش اگهی‪09354225024 :‬‬ ‫ساخت فیلم سینمایی در فردیس‪:‬‬ ‫ایــران ‪ - 68‬اکشن‬ ‫معصومــه مهتاب ‪ -‬ایــران ‪ 68‬نــام فیلمی به‬ ‫کارگردانــی متین اوجانی و تهیه کنندگی حمیدرضا‬ ‫دشــتی اســت که کار تصویر برداری ان از چند روز‬ ‫پیش در فردیس اغاز شد‪.‬‬ ‫در چند ســال اخیــر با اجرای طــرح پالک ملی‬ ‫خودروها‪ ،‬عدد دو رقمی ســمت راست این پالک ها‬ ‫به کدی برای معرفی محل ســکونت و نشانی شهر یا‬ ‫اســتان مالک خودرو تبدیل شده است‪ ،‬براین اساس‬ ‫ایران ‪ 68‬هم به کد و نمادی مبدل شــده که معرف‬ ‫استان البرز و کرج مرکز این استان است‪.‬‬ ‫البته واضح است که در معرفی محل تصویربرداری‬ ‫فیلم ایران ‪ 68‬ذوق و ســلیقه خاصــی به کار رفته‬ ‫اســت‪ ،‬اما از انجا که در موســیقی ایــن فیلم نیز از‬ ‫ریتم شش و هشت استفاده شده است‪ ،‬بنابراین عدد‬ ‫‪ 68‬اشــاره ای دوپهلو به نشــانه دیگری از موسیقی‬ ‫متن این فیلم سینمایی و تلویزیونی است که بالطبع‬ ‫این نماد ‪6‬و ‪ 8‬هم از قریحه خوش و طنازی دســت‬ ‫اندرکاران و سازندگان این فیلم حکایت می کند‪.‬‬ ‫تهیه کننده فیلم ایران ‪ 68‬به خبرنگار خبرفردیس‬ ‫گفــت‪ :‬این فیلم بــا درون مایه طنز بیشــتر نگاهی‬ ‫نقادانه به اوضــاع اجتماعی و فرهنگی از جنبه های‬ ‫مختلف دارد که اختالف سطح طبقات جامعه از نظر‬ ‫فرهنگی و اجتماعی‪ ،‬کمرنگ شــدن نشاط و تعالی‪،‬‬ ‫فرهنگ اپارتمان نشینی‪ ،‬ســن ازدواج‪ ،‬کم شدن و‬ ‫حتی به فراموشــی سپردن شــادی های متعارف در‬ ‫زندگــی روزمره و مســایلی از این دســت از جمله‬ ‫موضوع های طنز و نقــادی مورد توجه در این فیلم‬ ‫سینمایی است‪.‬‬ ‫حمیــد رضــا دشــتی با‬ ‫یــاداوری اینکــه اینگونــه‬ ‫کارهای هنری برای نخستین‬ ‫بار اســت که در شهرســتان‬ ‫فردیس انجام می شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اتفاقا فردیس بیشــتر بخاطر‬ ‫جغرافیا و ویژگی های خاص‬ ‫اجتماعی که دارد مورد توجه‬ ‫قرار گرفت و به همین دلیل‬ ‫بخش عمده و اصلی این فیلم‬ ‫در فردیــس تصویربرداری و‬ ‫ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬ایــن‬ ‫پروژه ســینمایی با حمایت‬ ‫مسووالن فردیس و مجموعه‬ ‫فرهنگی رفاهی شفق در این‬ ‫تشدید برخورد با مراکز تفکیک زباله غیر‬ ‫مجاز در فردیس‬ ‫سرپرســت معاونت خدمات شهری شــهرداری فردیس از‬ ‫تشــدید برخورد با مراکز تفکیک زباله غیر مجاز در این شهر‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬از شــهروندان می خواهیم تا در راســتای‬ ‫همکاری در جلوگیری از پدیده زباله گردی‪ ،‬در تفکیک زباله‬ ‫از مبدا همکاری داشته باشند‪.‬‬ ‫حشــمت اهلل عزیزی با اشــاره به وجود حدود یکصد مرکز‬ ‫تفکیک ضایعات در فردیس‪ ،‬از تشدید طرح برخورد با عوامل‬ ‫غیرمجاز جمع اوری پســماند و ضایعات در این شهر خبر داد‬ ‫و اظهار کرد‪ :‬متاسفانه با رشد روز افزون این مراکز هیچگونه‬ ‫برخوردی نشــده و این مهم باعث افزایش این مراکز شــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬شــهرداری فردیس ســال گذشــته با‬ ‫بکارگیری پیمانکار مجری طرح و اخذ دســتورات قضایی از‬ ‫دادســتان وقت اقدام به پلمپ بیش از ‪ ۵۰‬مورد از این مراکز‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونت خدمات شهری شــهرداری فردیس با‬ ‫اشــاره به اهمیت توجه به موضوع تفکیــک زباله از مبدا از‬ ‫ســوی شهروندان‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اینکه شهروندان زباله های قابل‬ ‫بازیافت مصرفی خود را به ســطل زباله می اندازند نیز عاملی‬ ‫بــر افزایش پدیده زباله گردی اســت کــه همین موضوع بر‬ ‫نازیبایی چهره شهر می افزاید‪.‬‬ ‫وی بیــان کرد‪ :‬بــا حمایت همه جانبه مردم و مســئوالن‬ ‫میتوان در کاهش و کنتــرل این مراکز که بعضا محلی برای‬ ‫بــکار گیری کودکان کار وبهره گیری از مردان وزنان معتاد و‬ ‫انواع معضالت اجتماعی دیگر هســتند اقدامات موثری انجام‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫اهمیت فضای بصری شــهر برای مدیریت شــهری‬ ‫امتیاز در طرح ارزیابی کیفی‪60 :‬‬ ‫شهرســتان اجرا می شود‪ ،‬ضمن اینکه برخی قسمت‬ ‫های این فیلم در کرج تصویربرداری خواهد شد‪.‬‬ ‫دشتی با تاکید براینکه تمام عوامل پشت صحنه و‬ ‫دست اندرکاران این فیلم از جمله هنرمندان و افراد‬ ‫حرفه ای ســینما هستند‪ ،‬گفت‪ :‬عالوه بر کارگردانی‬ ‫متین اوجانی و پرویز کاظم لو به عنوان مدیر تولید‪،‬‬ ‫بازیگرانــی چون حامــد اهنگی‪ ،‬ســیاوش چراغی‬ ‫پور‪ ،‬اسداله یکتا‪ ،‬مجید شــهریاری‪ ،‬مهران رجبی و‬ ‫حشمت ارمیده در این فیلم ایفای نقش می کنند‪.‬‬ ‫تهیه کننده فیلم ایران ‪ 68‬یاداور شد‪ :‬تصویربرداری‬ ‫این فیلــم ‪ 90‬دقیقه ای اواخر مــرداد ماه جاری به‬ ‫اتمام می رســد و پس از میگس‪ ،‬مونتاژ‪ ،‬صداگذاری‬ ‫و موسیقی‪ ،‬طبق پیش بینی ها قرار است بعد از ماه‬ ‫صفر امسال اکران شود‪.‬‬ ‫دشــتی افزود‪ :‬نام این فیلم با توجه و الهام از اینکه‬ ‫ایران ‪ 68‬نماد و نشانه پالک خودروها در البرز و کرج‬ ‫است‪ ،‬انتخاب شده و از جنبه یک کار هنری شاخص‬ ‫در موسیقی فیلم نیز از اعداد شش و هشت استفاده‬ ‫کــرده ایم که هم پالک ‪ ۶۸‬و هم ریتم معروف ‪6‬و ‪8‬‬ ‫موسیقی را تداعی می کند‪.‬‬ ‫بــه گفته وی‪ ،‬با توجه به فضا و شــرایط کرونایی‪،‬‬ ‫فیلم ایران ‪ 68‬ابتدا در ســینمای خانگی و سپس از‬ ‫شبکه سوم سیما پخش خواهد شد‪.‬‬ ‫دشــتی افزود‪ :‬البته بنا داریم که پس از اتمام فیلم‬ ‫ســینمایی ایــران ‪ ،۶۸‬کار تصویربــرداری مجموعه‬ ‫دیگری به نام «عتیقه» را اغاز کنیم‪ ،‬ضمن اینکه به‬ ‫تصویر کشیدن زندگینامه یکی از شهدای مدافع حرم‬ ‫و شهید محمدحسین فهمیده نیز از دیگر برنامه های‬ ‫ما به شمار می رود‪.‬‬ ‫سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری فردیس‪:‬‬ ‫فردیس‬ ‫سرپرســت خدمات شهری شــهرداری فردیس با اشاره به‬ ‫اهمیت فضای بصری شهر برای مدیریت شهری‪ ،‬گفت‪ :‬حذف‬ ‫زوائد بصری در دستور کار است‪.‬‬ ‫عزیزی ایجاد هویت اجتماعی و زیبا سازی سیمای بصری‬ ‫شــهری را از جمله اولویت های مدیریت شــهری اعالم کرد‬ ‫و گفت‪ :‬زیبا سازی محیط شــهری در جهت ارتقای کیفیت‬ ‫زندگی اجتماعی و فضاهای عمومی شهری از اهمیت باالیی‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تلفیــق هنر و فرهنگ و ارتقای کیفیت‬ ‫محیط شهری در نصب المان ها‪ ،‬مبلمان شهری‪ ،‬رنگ امیزی‬ ‫دیوارهــا و دیوارنگاره ها در شــهر فردیس مد نظر قرار دارد؛‬ ‫افزود‪ :‬استفاده از هنر در سیمای بصری شهر بر اساس باورها‬ ‫و فرهنگ مردم‪ ،‬ضمن انبساط خاطر شهروندان‪ ،‬ایجاد هویت‬ ‫اجتماعی شهری ‪ ،‬تعلق خاطر و احساس مسئولیت را نسبت‬ ‫به محیط شهری در شهروندان ایجاد می کند‪.‬‬ ‫سرپرست خدمات شهری شهرداری فردیس وجود قومیت‬ ‫های مختلف در شــهر فردیــس را ظرفیتی برای ایجاد تعلق‬ ‫خاطر شهروندان نسبت به شهر دانست و ادامه داد‪ :‬از ظرفیت‬ ‫فرهنگ و هنر اقوام مختلف در زیباســازی شهر فردیس بهره‬ ‫خواهیم برد‪.‬‬ ‫عزیزی بر ارتقای کیفیت مبلمان شهری در جهت افزایش‬ ‫رضایتمندی شهروندان تاکید کرد و گفت‪ :‬زیباسازی سیمای‬ ‫بصری شهر فردیس از طریق پاکسازی ناهنجاری ها و زوائد‬ ‫بصری‪،‬بهره گیری از اثار هنری در فضاهای شــهری و ایجاد‬ ‫و بهبود کیفیت المان ها و مبلمان شــهری با بهره گیری از‬ ‫اصول و ارزش های فرهنگی در دستور کار است‪.‬‬ ‫رتبه‪2 :‬‬ ‫‪telegram.me/khabar_fardiis‬‬ ‫‪instagram.com/khabarfardis‬‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 111‬هفته دوم ‪ /‬مرداد ماه ‪1399‬‬ ‫یاداوری می شود‪ :‬گفتگو با حمیدرضا دشتی تهیه‬ ‫کننده فیلــم ایران ‪ 68‬در حالی انجام شــد که کار‬ ‫تصویربرداری این فیلــم در مجتمع فرهنگی رفاهی‬ ‫شــفق واقع در شــهر فردیس کلید خــورد‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه باید از مالک یا مالکان برج مســکونی شفق که‬ ‫واحدهایی از این مجتمع را در اختیار سازندگان این‬ ‫فیلم قرار داده اند قدردانی کنیم‪ ،‬لذا الزم اســت که‬ ‫ما نیز این وعــده را بدهیم که‬ ‫مجموعه رســانه ای ما درصدد‬ ‫است در اولین فرصت مناسب‪،‬‬ ‫مصاحبه ای هم با متین اوجانی‬ ‫کارگردان فیلم ایران ‪ 68‬انجام‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫در پایــان بایــد بــه کلیــه‬ ‫عوامل بخصــوص تهیه کننده‬ ‫و کارگــردان فیلم ایران ‪ 68‬که‬ ‫برای نخستین بار دست به این‬ ‫حرکت شایسته و پسندیده در‬ ‫فردیس زده اند‪ ،‬خسته نباشید‬ ‫و خدا قــوت گفت‪ ،‬چراکه جدا‬ ‫از نقش و تاثیر رســانه ها و در‬ ‫ســال های اخیر فضای مجازی‬ ‫و شبکه های اجتماعی‪ ،‬سینما‬ ‫به عنوان یک ابــزار و امکان و‬ ‫وســیله بی بدیــل فرهنگی‪ ،‬از‬ ‫نقش و تاثیرگذاری بیشتری برروی مخاطبان و افکار‬ ‫عمومی برخوردار است‪.‬‬ ‫ناگفته نماند لوکیشن یا همان محل تصویربرداری‬ ‫ایران ‪ 68‬کــه بخش عمــده ای از ان در فردیس و‬ ‫بخش کوچکی هم در کرج اســت‪ ،‬با این حال درایت‬ ‫و هوشمندی عوامل و سازندگان اصلی این فیلم که با‬ ‫حمایت مجتمع فرهنگی رفاهی شفق در حال انجام‬ ‫است را نباید از نظر دور داشت‪.‬‬ ‫خالصــه اینکه ویژگــی های فردیس و ســرعت‬ ‫فزاینده شــکل گیری انبوه جمعیت ان در چند دهه‬ ‫اخیــر‪ ،‬انهم با اداب‪ ،‬رســوم و فرهنگ های مختلف‬ ‫و متفاوت از اقصی نقاط کشــور و بخصوص در نظر‬ ‫گرفتن همزیســتی و زندگی مســالمت امیز انها در‬ ‫کنار یکدیگر‪ ،‬ســوژه و موضوع خاص و جذابی است‬ ‫که از زوایای مختلف می توان به انها پرداخت‪.‬‬ ‫بنابراین حال کــه اقایان اوجانی و دشــتی برای‬ ‫شــروع این روند و حرکت ارزشمند فرهنگی استین‬ ‫همــت باال زده انــد‪ ،‬باید تاکید کنیــم که ما هم به‬ ‫عنوان تنها رسانه و نشریه مکتوب شهرستان فردیس‬ ‫به سهم خود از هیچگونه یاری و مساعدت در تبلیغ‬ ‫و شناساندن فیلم ایران ‪ 68‬و اگاهی رسانی و معرفی‬ ‫ان در مراحل مختلف ذره ای کوتاهی نخواهیم کرد‪،‬‬ ‫باشــد که ما نیز بتوانیم در حوزه کارهای فرهنگی به‬ ‫وظیفه و مســوولیت خود نسبت به این دیار فاطمی‪،‬‬ ‫شهدای اقتدار عمل کنیم‪.‬‬ ‫نریمانی‪ ،‬سرپرست شهرداری‪ :‬رضایتمندی سازندگان‬ ‫برای مدیریت شهری فردیس اهمیت دارد‬ ‫سرپرست شهرداری فردیس با اشاره به اهمیت‬ ‫رضایتمندی ســازندگان برای مدیریت شــهری‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬شــهرداری فردیس اماده اســتفاده‬ ‫از مهندســان نقشــه بردار عضو ســازمان نظام‬ ‫مهندسی استان البرز است‪.‬‬ ‫کیهان نریمانی اظهار کرد‪ :‬با ارســال بخشنامه‬ ‫ای به مناطق شــهرداری فردیــس ادامه فعالیت‬ ‫مهندسین نقشــه برداری در قالب سازمان نظام‬ ‫مهندسی استان البرز متوقف شده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬در نظر داریم اخذ خدمات‬ ‫از مهندســان نقشه برداری را از طریق شهرداری‬ ‫ساماندهی کنیم‪.‬‬ ‫نریمانی با اشــاره به اینکه ارائه خدمات بهینه‬ ‫و ایجــاد رضایتمندی ســازندگان برای مدیریت‬ ‫شهری فردیس از اهمیت باالیی برخوردار است‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬در این راستا امادگی داریم از‬ ‫خدمات مهندسان نقشــه برداری عضو سازمان‬ ‫نظام مهندسی استان البرز استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬نقشــه بردارانی که تمایل به‬ ‫همکاری دارند می توانند با در دســت داشــتن‬ ‫پروانه اشــتغال به معاونت شهرسازی و معماری‬ ‫شهرداری فردیس مراجعه کنند‪.‬‬ ‫پیشــرفت ‪ ۹۰‬درصدی‬ ‫پروژه سرای محله بوستان‬ ‫فردیس؛ افتتــاح در هفته‬ ‫دولت‬ ‫سرپرست شهرداری فردیس‬ ‫پیشــرفت فیزیکی پروژه سرای‬ ‫محله پــارک بوســتان را ‪90‬‬ ‫درصد اعالم کــرد و گفت‪ :‬این‬ ‫پروژه هفته دولــت به برداری‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫نریمانــی از افتتاح ســرای‬ ‫محله بوستان فردیس در هفته‬ ‫دولــت خبر داد و اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫پیشرفت ‪۹۰‬درصدی این پروژه‬ ‫و تالش شــبانه روزی همــکاران واحد اجرایی‪،‬‬ ‫پروژه ســرای محله بوســتان فردیس در هفته‬ ‫دولت به بهره برداری میرسد‪.‬‬ ‫سرپرســت شــهرداری فردیس با بیان اینکه‬ ‫شــاید در بســیاری از پروژه ها دیدگاه و نظرات‬ ‫مردم لحاظ نشده است‪ ،‬گفت‪ :‬سرای محالت در‬ ‫واقع پایه ای برای انتخابات شورایاری و همچنین‬ ‫محلی بــرای اموزش های شــهروندی از جمله‬ ‫اموزش های مذهبی و قرانی است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه احداث پروژه سرای محله‬ ‫پــارک بوســتان فردیس با اعتبــاری بالغ بر‪۴۰‬‬ ‫میلیارد ریال در حال احداث اســت‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬مســاحت این پروژه ‪ ۶۰۰‬متر در دو طبقه‬ ‫است‪.‬‬ ‫کالس های خصوصی اموزش دروازه بانی با مربیگری «کاظم کرامتی»‬ صفحه 4

آخرین شماره های هفته نامه خبر فردیس

هفته نامه خبر فردیس 119

هفته نامه خبر فردیس 119

شماره : 119
تاریخ : 1399/07/28
هفته نامه خبر فردیس 118

هفته نامه خبر فردیس 118

شماره : 118
تاریخ : 1399/07/16
هفته نامه خبر فردیس 117

هفته نامه خبر فردیس 117

شماره : 117
تاریخ : 1399/07/10
هفته نامه خبر فردیس 116

هفته نامه خبر فردیس 116

شماره : 116
تاریخ : 1399/07/03
هفته نامه خبر فردیس 115

هفته نامه خبر فردیس 115

شماره : 115
تاریخ : 1399/06/26
هفته نامه خبر فردیس 114

هفته نامه خبر فردیس 114

شماره : 114
تاریخ : 1399/06/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!