هفته نامه خبر فردیس شماره 110 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه خبر فردیس شماره 110

صفحه بعد

هفته نامه خبر فردیس شماره 110

هفته نامه خبر فردیس شماره 110

‫هفته انهم‬ ‫با حضور معاون استاندار البرز؛‬ ‫ایین معارفه مهندس‬ ‫بغدادی شهردار جدید‬ ‫مشکین دشت برگزار شد‬ ‫تنها نشریه مکتوب شهرستان فردیس‬ ‫استاندار البرز مطرح کرد‪:‬‬ ‫اقدام مثبت مدیریت‬ ‫شهری فردیس در‬ ‫راه اندازی نقاهتگاه‬ ‫بیماران کرونایی ‪2‬‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫سخن سردبیر‬ ‫سال پنجم | شماره ‪ | 110‬هفته اول‪ 4 ،‬مرداد ماه ‪ 4 | 1399‬صفحه | ‪ 1000‬تومان‬ ‫دکترناصرخاکی‪،‬دادستان‪:‬‬ ‫بازداشت مغازه داری که‬ ‫حساب مشتریان را در‬ ‫فردیس خالی می کرد‬ ‫گامی کوچک برای کاستن از‬ ‫مشکل بزرگ ترافیک در فردیس‬ ‫‪3‬‬ ‫مددجویان فردیس پرداخت شد‬ ‫حسین باریکانی‬ ‫کار و خیابان راه اندازی شود‬ ‫احمدمحمدزاده‬ ‫(نوبت اول)‬ ‫شــهرداری فردیس در نظر دارد بر اســاس بودجه مصوب سال ‪ ، 1399‬پروژه های ذیل را از طریق‬ ‫برگزاری مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شــرایط به شرح ذیل واگذار نماید‪.‬لذا از کلیه متقاضیان‬ ‫دعــوت بــه عمل می اید از تاریخ انتشــار نوبت اول اگهی جهت خرید اســناد مناقصه با مراجعه به‬ ‫امور قراردادهای شــهرداری واقع در جاده مالرد جنب پارک منظریه خ ‪ 16‬متری حافظ بلوار فرگاز‬ ‫انتهای بلوار شــهید تهرانی مقدم روبه روی شهرک بهارستان شهرداری مرکزی فردیس ‪ ،‬ضمن واریز‬ ‫مبلغ ‪ 2/000/000‬ریال به عنوان هزینه خرید اســناد به حســاب ‪ 400819688645‬نزد بانک شهر‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﺘﺮم روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ‪ ،‬اﻣﺘﯿﺎز)ﺳﺮاﺳﺮی( و ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺒﺮ ﻓﺮدﯾﺲ )اﺳﺘﺎﻧﯽ(‬ ‫شــهرداری و ارائه رسید ان نسبت به اخذ اســناد مناقصه اقدام نمایند ‪ .‬جهت دریافت اسناد داشتن‬ ‫ﺑﺎ ﺳﻼم‬ ‫یکی از گواهی های مندرج در قسمت ستون گواهی الزم(جدول ذیل) ‪ ،‬معرفی نامه ممهور به مهر و‬ ‫ﻟﻄﻔﺎً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺘﻦ اﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ذﯾﻞ در دو ﻧﻮﺑﺖ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ در ﻫﺸﺖ ﮐﺎدر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ‪.‬‬ ‫مجاز ‪ ،‬روزنامه اخرین اگهی تغییرات اعضای‬ ‫امضای مدیرعامل یا دارنده پروانه کســب یا نمایندگی‬ ‫ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ‬ ‫اﻣﻼک‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬ ‫ﭘﯿﻤﺎن‬ ‫اﻣﻮر‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﺣﻘﻮﻗﯽ‪،‬‬ ‫شرکت ‪ ،‬کد اقتصادی و گواهینامه صالحیت ایمنی و مالیات بر ارزش افزوده معتبر الزامی است‪ .‬سایر‬ ‫ﻧﻮﺑﺖ اول ‪) 1399/05/04 :‬ﺷﻨﺒﻪ (‬ ‫جزئیات در اســناد مناقصه درج شده است ‪.‬هزینه اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد‬ ‫اطالعات‪ /‬و‬ ‫‪) 1399/05‬ﺷﻨﺒﻪ(‬ ‫ﻧﻮﺑﺖ دوم ‪11 :‬‬ ‫اﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫انان‬ ‫سپرده‬ ‫‪،‬‬ ‫نشوند‬ ‫قرارداد‬ ‫انعقاد‬ ‫به‬ ‫حاضر‬ ‫مناقصه‬ ‫ســوم‬ ‫و‬ ‫دوم‬ ‫‪،‬‬ ‫اول‬ ‫نفر‬ ‫برندگان‬ ‫‪ ،‬هرگاه‬ ‫ﺷﻬﺮداری ﻓﺮدﯾﺲ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ‪ ، 1399‬ﭘﺮوژه ﻫﺎی ذﯾﻞ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ واﮔﺬار‬ ‫اری واﻗﻊ در‬ ‫ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺷﻬﺮد‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر‬ ‫ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺑﺖ‬ ‫دﻋﻮت‪.‬ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ اﯾﺪ از‬ ‫ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن‬ ‫ﻟﺬا از ﮐﻠﯿﻪ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﻨﺐ از‬ ‫است وﺟﺎدهبهﻣﻼردغیر‬ ‫مختار‬ ‫پیشنهادها‬ ‫یک از‬ ‫اﺳﻨﺎدهر‬ ‫قبول‬ ‫فردیس اولدراﮔﻬﯽرد یا‬ ‫شــهرداری‬ ‫شــد‬ ‫خواهد‬ ‫ضبط‬ ‫ﭘﺎرک ﻣﻨﻈﺮﯾﻪ خ ‪ 16‬ﻣﺘﺮی ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻠﻮار ﻓﺮﮔﺎز اﻧﺘﻬﺎی ﺑﻠﻮار ﺷﻬﯿﺪ ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﻣﻘﺪم روﺑﻪ روی ﺷﻬﺮک ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮداری ﻣﺮﮐﺰی ﻓﺮدﯾﺲ ‪ ،‬ﺿﻤﻦ وارﯾﺰ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 2/000/000‬رﯾﺎل ﺑﻪ‬ ‫ماند‪.‬‬ ‫سپرده شــرکت در مناقصه کلیه اســناد و مدارک مربوط به متقاضیان نزد شهرداری باقی می‬ ‫ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ‪ 400819688645‬ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻬﺮ ﺷﻬﺮداری و اراﺋﻪ رﺳﯿﺪ ان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ‪ .‬ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد داﺷﺘﻦ ﯾﮑﯽ از‬ ‫اﮔﻬﯽ‬ ‫اﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻣﺠﺎز ‪،‬‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ‬ ‫دارﻧﺪه وﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ‬ ‫ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ‬ ‫پاکت ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﺟﺪول ذﯾﻞ( ‪،‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺘﻮن ﮔﻮاﻫﯽ‬ ‫ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج‬ ‫روزﻧﺎﻣﻪ شده و تا‬ ‫شرکت‬ ‫مهر‬ ‫ممهورﯾﺎ به‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎالک‬ ‫اﻣﻀﺎی ‪ -‬ج)‬ ‫مجزا(الفو‪ -‬ب‬ ‫های‬ ‫بایســتﻻزم)در‬ ‫پیشــنهاداتدر می‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖ ‪ ،‬ﮐﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻤﻨﯽ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺰﺋﯿﺎت در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ درج ﺷﺪه اﺳﺖ‬ ‫جلسه‬ ‫پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ‪ 99/05/23‬به دبیرخانه شهرداری تحویل داده شود‪.‬‬ ‫‪.‬ﻫﺰﯾﻨﻪ اﮔﻬﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﻔﺮ اول ‪ ،‬دوم و ﺳﻮم ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻧﺸﻮﻧﺪ ‪ ،‬ﺳﭙﺮده اﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﻬﺮداری ﺑﺎﻗﯽ‬ ‫ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻧﺰد‬ ‫‪1399/05/25‬ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬ ‫مورخﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک‬ ‫شنبه ﺷﺮﮐﺖ در‬ ‫ﻏﯿﺮ از ﺳﭙﺮده‬ ‫اﺳﺖ و ﺑﻪ‬ ‫مناقصاتﯾﮏ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ‬ ‫کمیســیوندر رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﻫﺮ‬ ‫ﺷﻬﺮداری ﻓﺮدﯾﺲ‬ ‫دفتر‬ ‫محل‬ ‫‪ 12:00‬در‬ ‫ساعت‬ ‫روز‬ ‫ﻣﺨﺘﺎر در‬ ‫شــهرداری‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺠﺰا)اﻟﻒ – ب – ج( ﻻک و ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺪه و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ اداری روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ‪ 99/05/23‬ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮداری‬ ‫شهردار فردیس برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﻮد‪ .‬ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺷﻬﺮداری در روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ‪ 1399/05/25‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 12:00‬در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﺷﻬﺮدار ﻓﺮدﯾﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاورد ﻣﺒﻠﻎ رﯾﺎﻟﯽ‬ ‫ﭘﺮوژه‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ در‬ ‫ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ رﯾﺎل‬ ‫ﻣﺤﻞ اﺟﺮا‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺶ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻓﺮدﯾﺲ‬ ‫‪19/500/000/000‬‬ ‫‪975/000/000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اورﮐﺖ و ﺷﻠﻮار ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ‪ ،‬ﭼﮑﻤﻪ اﺗﺶ ﻧﺸﺎن ‪،‬ﮐﻼه اﺗﺶ‬ ‫و‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻤﻨﯽ‬ ‫ﺷﻬﺮداری ﻓﺮدﯾﺲ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺶ‬ ‫ﺧﺮﯾﺪ ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﺮدی اﻟﺒﺴﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ‬ ‫ﻧﺸﺎن ‪،‬ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﺮدی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﻋﻢ از ‪،‬دﺳﺘﮑﺶ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻓﺮدﯾﺲ‬ ‫‪30/000/000/000‬‬ ‫‪1/500/000/000‬‬ ‫و‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻤﻨﯽ‬ ‫ﺷﻬﺮداری ﻓﺮدﯾﺲ‬ ‫‪ ،‬ﻓﻠﺶ ﻫﻮد‪ ،‬ﻓﯿﺲ ﺗﻨﻔﺴﯽ(‬ ‫درﺻﺪ‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ ﻻزم‬ ‫ﻧﻘﺪ و‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫‪100%‬‬ ‫ﺗﻬﺎﺗﺮ‬ ‫ﻣﺪت‬ ‫ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﺎز‬ ‫ﻧﻘﺪ‬ ‫‪ 2‬ﻣﺎه‬ ‫ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﺎز‬ ‫‪100%‬‬ ‫ﻧﻘﺪ‬ ‫‪ 2‬ﻣﺎه‬ ‫ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺧﺮﯾﺪ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه‬ ‫‪9/500/ 000/000‬‬ ‫‪475/000/000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ﺧﺮﯾﺪ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎﻧﮑﺮ ‪ 15000‬ﻟﯿﺘﺮی‬ ‫‪11/500/000/000‬‬ ‫‪575/000/000‬‬ ‫ﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫‪1‬و‪2‬‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺶ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻓﺮدﯾﺲ‬ ‫و‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻤﻨﯽ‬ ‫ﺷﻬﺮداری ﻓﺮدﯾﺲ‬ ‫اﻗﺪام‪ :‬اﻣﻮر ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎ‬ ‫‪3‬‬ ‫مرکز ساماندهی کودکان‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫ﮐﺎﻣﻞ )ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺨﺼﯽ اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ۱۴‬میلیارد ریال تسهیالت به‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫کیهان نریمانی‬ ‫سارق زورگیر حرفه ای‬ ‫در فردیس دستگیر شد‬ ‫ﻧﺠﺎت )ﮐﺎر در ارﺗﻔﺎع(‪ ،‬ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﺮﯾﻖ و ﭼﺎه‬ ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬ ‫هیچ تالشی فروگذار نیست‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﺑﺰار اﻻت اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻋﻢ از‬ ‫فکر می کنم «ناپلئونی» یا لب مرزی‪ ،‬قول و مثال‬ ‫معروفی است که در میان عموم مردم جا افتاده‬ ‫است‪ ،‬به عنوان نمونه در دوران تحصیل ما اگر‬ ‫دانش اموزی با نمره خیلی نزدیک به ردی در‬ ‫امتحانات قبول می شد‪ ،‬می گفتیم طرف ناپلئونی‬ ‫قبول شده ‪...‬‬ ‫پیشگیری از شیوع ویروس کرونا از‬ ‫نقاهتگاهبیماران‬ ‫کرونایی فردیس‬ ‫دارای ظرفیت‬ ‫افزایش یکصد تخت‬ ‫بیمارستانی دیگر است‬ ‫ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎده ای‪ ،‬ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺑﯽ‪ ،‬ﺗﺠﻬﯿﺰات‬ ‫سردبیر‬ ‫مدیریت شهری فردیس در راستای‬ ‫‪3‬‬ ‫ردﯾﻒ‬ ‫منصور جمشیدی‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫‪ ۲۰‬هکتار علفزار در‬ ‫فردیس طعمه اتش شد‬ ‫ﺷﺮح ﻋﻤﻠﯿﺎت‬ ‫شورای فردیس و انتخاب های‬ ‫ناپلئونی شهردار!‬ ‫شهرداری فردیس‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﺎز‬ ‫‪100%‬‬ ‫ﻧﻘﺪ‬ ‫‪ 2‬ﻣﺎه‬ ‫ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﺎز‬ ‫ﺷﻬﺮداری ﻓﺮدﯾﺲ‬ ‫روﻧﻮﺷﺖ ‪ :‬ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ‪ /‬ﺟﻬﺖ اﻗﺪام ﻻزم و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻓﻮق و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ) ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ‪ ،‬ورودی ﺷﻬﺮ و درب ورودی ﺷﻬﺮداری ﮐﺮج(‬ ‫‪100%‬‬ ‫ﻧﻘﺪ‬ ‫‪ 2‬ﻣﺎه‬ ‫‪4‬‬ صفحه 1 ‫‪ 2‬سیـاسـی و اجتمـاعی‬ ‫سخن سردبیر ‪ /‬منصور جمشیدی‬ ‫شورای فردیس و انتخاب های‬ ‫ناپلئونی شهردار!‬ ‫هفته انهم‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 110‬هفته اول ‪ /‬مرداد ماه ‪1399‬‬ ‫استاندار البرز مطرح کرد‪:‬‬ ‫اقدام مثبت مدیریت شهری فردیس در راه اندازی نقاهتگاه بیماران کرونایی‬ ‫اینده برطرف خواهد کرد‪ ،‬است‪.‬‬ ‫سرپرست شــهرداری فردیس‪ :‬مدیریت‬ ‫شهری فردیس در راســتای پیشگیری از‬ ‫شیوع ویروس کرونا از هیچ تالشی فروگذار‬ ‫نیست‬ ‫ادامه از صفحه ‪1‬‬ ‫البته یک فرمول دیگر هم به نام تبصره یا تک ماده وجود داشت و دارد که‬ ‫اگر معدل دانش اموزی به ‪ 10‬برسد‪ ،‬نمره تک و زیر ‪ 10‬او در یکی از درسها‬ ‫نادیده گرفته شده و نمره قبولی به او داده می شود‪.‬‬ ‫بهتر است این توضیح مختصر را هم بدهم که قبولی ناپلئونی و استفاده از‬ ‫تک ماده‪ ،‬بیشتر مخصوص دانش اموزان تنبل و درس نخوان بود که اساسا‬ ‫به کنکور و دانشگاه فکر نمی کردند‪ ،‬اگر هم براثر اصرار والدین ناگزیز به‬ ‫کالسهای کنکور می رفتند‪ ،‬در نهایت و اخر «علی کنکوری»! می شدند‪.‬‬ ‫با وجود این‪ ،‬دانش اموزانی هم بودند که بر سر چند صدم نمره برای‬ ‫اینکه معدل کل انها به باالی ‪ 19‬برسد با معلم و استاد بحث می کردند‪،‬‬ ‫این دانش اموزان همانهایی بودند که از قبولی خود در کنکور اطمینان‬ ‫داشتند و استرس و نگرانی احتمالی انها فقط به انتخاب رشته و دانشگاه‬ ‫برتر مربوط می شد‪.‬‬ ‫راستش این مقدمه و مضمون را بهانه و انگیزه ای برای پرداختن به اوضاع‬ ‫این روزهای شورا و شهرداری فردیس قرار دادم‪ ،‬چراکه اعضای این شورا‬ ‫در طول سه سال فعالیت‪ ،‬بخصوص در حوزه مهمترین و اصلی ترین وظیفه‬ ‫خود یعنی انتخاب شهردار‪ ،‬اغلب ناپلئونی عمل کرده و در ادامه و دست‬ ‫اخر اگر جسارت نباشد‪ ،‬نقش انها چیزی شبیه علی کنکوری را در ذهن‬ ‫ها تداعی می کند‪.‬‬ ‫اکنون اجازه بدهید برای چندمین بار‪ ،‬این شرح و توضیح را بدهم که شورا‬ ‫و به بیان دقیق تر شهروندان صبور و فهیم فردیسی باید هزینه این اولین‬ ‫دوره شورای مستقل را برای کسب تجربه در اینده و دوره بعد پرداخت می‬ ‫کردند که الحق هزینه سنگینی را هم در این دوره متحمل شدند‪.‬‬ ‫شاید یکی از دالیل سنگینی بار این هزینه ها ناشی از این بود که از کل ‪9‬‬ ‫عضو شورای فردیس به جز یک نفر بقیه برای اولین بار نمایندگی و وکالت‬ ‫شهروندان این شهر را تجربه می کردند‪ ،‬لذا همانگونه که وجود نمایندگان‬ ‫کاربلد و با تجربه‪ ،‬می توانند توسعه و عمران شهر و رضایت شهروندان را به‬ ‫ارمغان بیاورند‪ ،‬در نقطه مقابل هرگونه عملکرد نادرست شورا و شهرداری‪،‬‬ ‫در نهایت ضرر و زیانی است که ناروا و به ناحق به شهروندان تحمیل می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫هرچند اولین شورا و مدیریت شهری مستقل فردیس از همان ابتدا قصه‬ ‫پرغصه و مالل اوری است‪ ،‬اما الزم نیست خیلی به عقب بازگردیم‪ ،‬دقت‬ ‫کنید که خسروزاده بعد از کش و قوس های فراوان و طوالنی و حتی با پا‬ ‫درمیانی دلسوزان و بزرگان این شهرستان چگونه به عنوان دومین شهردار‬ ‫پشت میز شهردار منتخب این شهر نشست‪ ،‬ولی با عملکرد بسیار ضعیف‬ ‫خود‪ ،‬نه تنها انتظارها را براورده نکرد‪ ،‬بلکه نشان داد که انصافا الیق این‬ ‫همه هزینه و حمایت از طرف شخصیت ها و مسووالن این شهرستان نبود‪.‬‬ ‫همانگونه که یادداشت های پیشین تاکید کرده و نشان داده ام‪ ،‬از گفتن و‬ ‫نوشتن درباره ضعفهای مسوولی که خداحافظی کرده‪ ،‬همواره اکراه داشته و‬ ‫دارم‪ ،‬اما خسروزاده در هفت‪ ،‬هشت ماه سکانداری شهرداری فردیس‪ ،‬بجای‬ ‫پیگیری و رسیدگی به امور شهری و کلید زدن پروژه های عمرانی زیربنایی‬ ‫و کالن‪ ،‬بیشترین وقت خود را صرف جابجایی و چیدن افراد موردنظر خود‬ ‫بدون توجه به توان و تخصص انها در مقام و پست های مختلف شهرداری‬ ‫کرد و چنین شد که فردیس در دوره او نه تنها گامی به جلو برنداشت که‬ ‫حتی دچار پسرفت هم شد و چه بسا زمان و ماههای زیادی نیاز است که‬ ‫لطمه های وارد شده توسط او به ساختار و بدنه شهرداری فردیس جبران‬ ‫شود!‬ ‫بگذریم‪ ،‬اکنون صرفنظر از خوب و بد‪ ،‬توانایی و ناتوانی‪ ،‬قوت و ضعف و همه‬ ‫حاشیه های شورای شهر فردیس‪ ،‬طبق واقعیت موجود اعضای این شورا‬ ‫اکنون در حال سپری کردن اخرین سال فعالیت خود و انتخاب اخرین‬ ‫شهردار منتخب برای این شهر نیم میلون نفری هستند‪ ،‬لذا تجربه های تلخ‬ ‫حاصل از انتخاب ناپلئونی و تک ماده ای شهرداران قبلی ایجاب می کند که‬ ‫اعضای شورا به عنوان نمایندگان شهروندان فردیسی این اخرین فرصت و‬ ‫اخرین بخت ازمایی باقی مانده را از دست ندهند‪.‬‬ ‫شوراییان عزیز‪ ،‬شاید نیازی به بیان نباشد که به اقتضای کار و حرفه ام‬ ‫بخصوص در فردیس‪ ،‬وقتی پس از رفتن خسروزاده‪ ،‬سخن از بوجود امدن‬ ‫ارامش‪ ،‬همدلی و دلگرمی محسوس و ملموس در میان کارکنان شهرداری‬ ‫فردیس اعم از کارگران و کارمندان تحت مدیریت و سرپرستی کیهان‬ ‫نریمانی که خوشبختانه تجربه خوب و قابل قبولی هم در شهرداری این‬ ‫شهر را نیز دارد می گویم‪ ،‬فقط حرف و نظر شخصی نیست و ان را براساس‬ ‫بررسی های میدانی خود و به استناد اطالعات همکاران خبری و جمع اوری‬ ‫و نظرگیری انان از کارکنان شهرداری مطرح می کنم‪.‬‬ ‫براین اساس‪ ،‬به عنوان یک فعال قدیمی رسانه که تا حدود زیادی بر اوضاع‬ ‫شهر و شهرداری فردیس اشراف دارد‪ ،‬عرض می کنم‪ ،‬تردید نکنید که‬ ‫اکنون «عجله» و «درنگ» دو گزینه و در واقع دو روی یک سکه در این‬ ‫اخرین بخت ازمایی شورای فردیس‪ ،‬پیش روی شما نمایندگان مردم‬ ‫قرار گرفته است‪ ،‬لذا با توجه به اینکه نریمانی در این مدت ضمن پرهیز‬ ‫از هرگونه حاشیه‪ ،‬با جدیت و پشتکار فقط سرگرم انجام وظایف و ارایه‬ ‫خدمات مطلوب به شهروندان از جمله در زمینه نهضت اسفالت است‪،‬‬ ‫فرصت جامع و مانعی برای تک تک شما بوجود امده تا در ارامش و فراغ‬ ‫بال برای این اخرین انتخاب به صورت شایسته و اینده نگرانه تصمیم‬ ‫گیری کنید‪.‬‬ ‫اطمینان دارم که در این مورد همگی اتفاق نظر داریم که شهردار منتخب‬ ‫فردیس باید از تعداد کافی و اکثریت نزدیک به کل ارا اعضای شورا‬ ‫برخوردار باشد‪ ،‬پس به عنوان یک شهروند و یک اهل رسانه و روزنامه نگار‬ ‫قدیمی به نمایندگی از بخشی از افکار عمومی این شهرستان‪ ،‬تقاضا دارم با‬ ‫طیب خاطر و پرهیز از هرگونه عجله و شتاب زدگی‪ ،‬رای گیریهای شکننده‬ ‫پنج به چهار که گاهی این یک رای‪ ،‬ان طرف را صاحب اکثریت می کند و‬ ‫در کوتاه زمان همان یک رای‪ ،‬طرف و گروه مقابل را به اکثریت می رساند‬ ‫را کنار بگذاریم‪.‬‬ ‫راستش این اکثریت شکننده و کوتاه مدت در کل ‪ 9‬عضو شورای فردیس‬ ‫یعنی رای پنج به چهار که مدام در حال جابجایی و تبدیل اقلیت به اکثریت‬ ‫و بالعکس در دو گروه شکل گرفته در شورای فردیس است‪ ،‬اعتماد و‬ ‫اطمینان مردم به شما نمایندگان را متزلزل می کند و در واقع ازردگی‪،‬‬ ‫عصبانیت و نارضایتی شهروندان‪ ،‬تنها گوشه ای از تبعات منفی این بازی‬ ‫ناپلئونی با مردم صادق و صبور فردیس به شمار می رود‪.‬‬ ‫شک ندارم که فردیس از بسیاری جنبه ها شهر ویژه و خاصی است و‬ ‫هرچقدر درباره شورا و مدیریت شهری این شهر نوشته و منتشر شود بازهم‬ ‫کم است و همیشه گفتنی های زیادی باقی می ماند‪ ،‬این بار اما بخصوص‬ ‫که اخرین بار هم هست‪ ،‬شرایط برای انتخاب یک شهردار شایسته و الیق‬ ‫و کارامد انهم با اکثریت و چه بسا با کل ‪ 9‬رای اعضای شورا مهیا است و‬ ‫نه تنها هیچ لزومی هم به عجله و شتاب در انتخاب نیست‪ ،‬بلکه این درنگ‪،‬‬ ‫دقت و تامل اعضای شوراست که می تواند به خواست درست و به حق‬ ‫شهروندان فردیس جامه عمل بپوشاند‪.‬‬ ‫سخن اخر‪ ،‬خیلی ها معتقدند انهایی که به دگرگونی اساسی و ماهیتی در‬ ‫شورای فردیس دل بسته اند‪ ،‬در واقع منتظر نوعی معجزه هستند‪ ،‬اما با‬ ‫همه اشفتگی و نا به سامانی ها‪ ،‬شخصا معتقدم اگر اعضای این شورا عالوه‬ ‫بر دقت‪ ،‬حوصله و بررسی جامع و کافی در انتخاب شهردار‪ ،‬چنانچه موفق به‬ ‫ایجاد یک همدلی‪ ،‬همراهی‪ ،‬همفکری‪ ،‬هم خردی‪ ،‬هم صدایی‪ ،‬هم رایی و‬ ‫همکاری برای جهش و جنبش عمران و ابادانی در فردیس شوند انهم تحول‬ ‫و دگرگونی واقعی و نه از نوع ناپلئونی ان‪ ،‬این شورا خواهد توانست کارنامه‬ ‫ای قابل قبول و عرضه به مردم و افکار عمومی از تجربه اولین دوره شورای‬ ‫مستقل در فردیس ارایه دهد که اگر بعد سه سال فعالیت نه چندان قابل‬ ‫دفاع‪ ،‬در این سال اخر تحقق یابد‪ ،‬خود چیزی شبیه معجزه خواهد بود‪.‬‬ ‫اســتاندار البرز گفت‪ :‬مدیریت شهری فردیس‬ ‫در راه انــدازی نقاهتگاه بیمــاران کرونا اقدامی‬ ‫مثبت داشته است‪.‬‬ ‫عزیزاهلل شهبازی در مراســم افتتاح نقاهتگاه‬ ‫شــهید تهرانی مقــدم در فردیس کــه باحضور‬ ‫مسئولین برگزار شد‪ ،‬با بیان اینکه تجهیزات این‬ ‫بیمارســتان تهیه شــده بود و اکنون اماده بهره‬ ‫برداری اســت‪ ،‬افزود‪ :‬این سالن ورزشی به دلیل‬ ‫شیوع کرونا بدون استفاده بود و در شرایط فعلی‬ ‫برای سالمت مردم تبدیل به نقاهتگاه شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این نقاهتگاه تخت های بسیار‬ ‫خوب و با امکانات جدید مســتقر شده و تمامی‬ ‫ملزومات یک مرکــز درمانی در این محل پیش‬ ‫بینی شده است‪.‬‬ ‫اســتاندار البرز گفت‪ :‬از شــب گذشته البرز به‬ ‫صورت رسمی در زمره استان های وضعیت قرمز‬ ‫در شیوع کرونا اعالم شد‪.‬‬ ‫شهبازی با بیان اینکه تعداد مبتالیان به کرونا‬ ‫با بیماری زمینه ای و ســن باال در البرز به نسبت‬ ‫هفته گذشــته افزایش یافته است‪ ،‬افزود‪ :‬تمامی‬ ‫متولیان حوزه ســامت و سپاه پاسداران انقالب‬ ‫اســامی‪ ،‬شورای اسالمی و شــهردار فردیس و‬ ‫ورزش و جوانــان‪ ،‬فرمانداری فردیس‪ ،‬دانشــگاه‬ ‫علوم پزشــکی‪ ،‬بــرای راه اندازی ایــن نقاهتگاه‬ ‫تالش کردند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کرد‪ :‬این نقاهتگاه به عنوان پدافند‬ ‫غیرعامل در کنار بیمارستان های ‪ ۱۸‬گانه استان‬ ‫برای ارائه خدمات درمانی بــه بیماران کرونایی‬ ‫پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫اســتاندار البرز گفــت‪ :‬امید اســت که تعداد‬ ‫بیمــاران افزایش نیابد و کســی با شــکایت از‬ ‫عالئم کرونا بــه مراکز درمانی مراجعه نکند ولی‬ ‫این مجموعه با ارتقا تجهیــزات و امکانات برای‬ ‫بیماران مهیا شده است‪.‬‬ ‫شــهبازی افــزود‪ :‬محدودیت هایــی بــرای‬ ‫اســتان های با وضعیت قرمز از ستاد ملی مقابله‬ ‫با کرونا ابالغ شــده و در استان البرز نیز در حال‬ ‫اجرا است‪.‬‬ ‫وی عنــوان کرد‪ :‬عالوه بر ایــن محدودیت ها‪،‬‬ ‫در ستاد اســتانی مقابله با کرونا درخواست هایی‬ ‫تحت عنوان تعطیلی پنجشنبه ها‪ ،‬کاهش ساعات‬ ‫اداری و اعمال دورکاری در ادارات و سازمان ها به‬ ‫ستاد ملی مطرح شده و در انتظار تایید هستیم‪.‬‬ ‫اســتاندار البرز با تاکید بر اینکه باید امادگی‬ ‫الزم برای پذیرش بیماران داشــته باشیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بــرای تامین تجهیزات و ارتقا خدمات درمانی به‬ ‫بیماران کرونایی از هیچ تالشی فروگذار نخواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫فرماندار فردیــس خبر داد‪ :‬صرف اعتبار‬ ‫‪ ۴‬میلیــارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون تومانی برای راه‬ ‫اندازی نقاهتگاه بیماران کرونایی فردیس‬ ‫فرماندار فردیس گفت‪ :‬شــورای اسالمی شهر‬ ‫فردیس بــرای راه انــدازی نقاهتــگاه بیماران‬ ‫کرونایی شهرســتان فردیس تا کنون ‪ 4‬میلیارد‬ ‫و ‪ 300‬میلیون تومان اعتبار هزینه کرده است‪.‬‬ ‫ابوالفضــل اینانلو در حاشــیه مراســم افتتاح‬ ‫نقاهتگاه شهید تهرانی مقدم فردیس‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫نقاهتگاه با دارا بودن ‪ ۱۰۰‬تخت بیمارســتانی و‬ ‫امکانات الزم‪ ،‬بهترین نقاهتگاه در استان و کشور‬ ‫است که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی‪ ،‬شورا‬ ‫وشــهرداری فردیس و سایر دستگاه های ذیربط‬ ‫در ستاد کرونا شهرستان تکمیل و تجهیز شد‪ .‬‬ ‫وی با بیان اینکه نقاهتگاه تهرانی مقدم فردیس‬ ‫ظرفیــت افزایش بــه ‪ ۲۰۰‬تخت بیمارســتانی‬ ‫را دارد؛ افــزود‪ ۶ :‬میلیارد تومان اعتبار توســط‬ ‫شورای اسالمی شهر فردیس برای مقابله با کرونا‬ ‫مصوب شد که تا کنون برای نقاهتگاه‪ ۴ ،‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان اعتبار هزینه شد است‪.‬‬ ‫فرمانــدار فردیس گفت‪ :‬مابقــی اعتبار صرف‬ ‫تجهیــز بیمارســتان صحرایــی و افزایش تخت‬ ‫نقاهتگاه کرونایی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در خصوص اوضاع شیوع کرونا در فردیس‬ ‫گفت‪ :‬همچون سراسر کشور با موج دوم کرونا در‬ ‫در البــرز و فردیس مواجهیم اما فردیس با توجه‬ ‫به تراکم باالی جمعیت در مساحت کم‪ ،‬شرایط‬ ‫خاص و حساسیت بیشتری دارد‪.‬‬ ‫رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان‬ ‫فردیس‪ :‬نقاهتگاه بیماران کرونایی فردیس‬ ‫دارای ظرفیــت افزایــش یکصــد تخت‬ ‫بیمارستانی دیگر است‬ ‫رئیس شــبکه بهداشــت و درمان شهرستان‬ ‫فردیس نیز گفــت‪ :‬نقاهتگاه بیمــاران کرونایی‬ ‫فردیــس دارای ظرفیــت افزایــش یکصد تخت‬ ‫بیمارستانی دیگر است‪.‬‬ ‫دکتــر محمدرضا ترابی با اشــاره به اینکه این‬ ‫شهرستان در وضعیت هشــدار قرار دارد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در این شهرستان نقاهتگاه درمانی بیماران‬ ‫کرونایی افتتاح شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در همین مکان بیمارستان صحرایی‬ ‫نیز مســتقر اســت که با تکمیل تمام امکانات و‬ ‫تجهیزات پزشکی مورد بهره برداری قرار خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫رئیس شــبکه بهداشــت و درمان شهرستان‬ ‫فردیس با اشــاره به اینکه مراکز بیمه می توانند‬ ‫با نقاهتگاه و بیمارســتان صحرایی عقد قرارداد‬ ‫حمایتی داشته باشــند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬شهروندانی‬ ‫کــه دارای دفترچــه بیمــه هســتند پرداخت‬ ‫هزینه هایشان کمتر خواهد بود‪.‬‬ ‫ترابــی گفت‪ :‬ایــن نقاهتــگاه دارای امکاناتی‬ ‫از جملــه ویلچــر‪ ،‬کپســول اکســیژن‪ ،‬اتــاق‬ ‫رختکن پرســنل‪ ،‬اتاق احیا‪ ،‬دســتگاه نوار قلب‪،‬‬ ‫سرویس های بهداشتی مجزا برای بانوان و اقایان‬ ‫و انبار ملزومات که نیاز این مجموعه را تا یک ماه‬ ‫سرپرست شــهرداری فردیس گفت‪ :‬مدیریت‬ ‫شهری فردیس در راســتای پیشگیری از شیوع‬ ‫ویروس کرونا از هیچ تالشی فروگذار نیست‪.‬‬ ‫کیهــان نریمانــی در ایین بهره بــرداری از‬ ‫نقاهتگاه بیماران کرونایی شهرستان فردیس‪ ،‬با‬ ‫اشــاره به اینکه از ابتدای شــیوع ویروس کرونا‪،‬‬ ‫اقدام در راســتای پیشــگیری از ابتــاء به این‬ ‫ویــروس در دســتور کار مدیریت شــهری قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از همان ابتدا با تصویب الیحه‬ ‫‪ ۶‬میلیارد تومانی مقابله با این ویروس در صحن‬ ‫علنی شورای اسالمی شهر فردیس‪ ،‬اقدامات خود‬ ‫را اغاز کردیم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه با بیان اینکه مدیریت شــهری‬ ‫فردیس بــرای راه انــدازی نقاهتــگاه بیماران‬ ‫کرونایی این شهرســتان بیــش از ‪ ۴‬میلیارد و‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیــون تومان هزینه کرده اســت‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬شهرداری همچنان نســبت به ضد عفونی‬ ‫معابر‪ ،‬مبلمان شــهری و محالت مسکونی شهر‬ ‫در راستای پیشگیری از شیوع این ویروس اقدام‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫سرپرســت شــهرداری فردیس با بیان اینکه‬ ‫نقاهتــگاه بیمــاران کرونایی با همــکاری اداره‬ ‫ورزش و جوانان‪ ،‬فرمانداری و سپاه پاسداران راه‬ ‫اندازی شده است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬با توجه به اهمیت‬ ‫حفظ سالمتی شهروندان برای مدیریت شهری‪،‬‬ ‫این مجموعه در راســتای کاهــش ابتالء به این‬ ‫ویروس از هیچ تالشی فروگذار نیست اما مقابله‬ ‫با ان بدون همکاری شــهروندان میسر نیست و‬ ‫در این راســتا از شــهروندان عزیز خواستاریم تا‬ ‫در پویش “من ماســک میزنم” شــرکت کنند و‬ ‫خارج از منزل حتما ماســک به همراه داشته و‬ ‫طرح فاصله گذاری اجتماعی را نیز رعایت کنند‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه نقاهتــگاه بیماران کرونایی‬ ‫فردیس با امکانات الزم در حد بیمارستا ن اماده‬ ‫خدمات رسانی به شــهروندان است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬این نقاهتگاه از بهترین نقاهتگاه های استان‬ ‫و کشور به شمار می رود‪.‬‬ ‫سرپرست شهرداری فردیس خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫نقاهتگاه تهرانی مقــدم دارای امکاناتی از جمله‬ ‫ویلچر‪ ،‬کپسول اکســیژن‪ ،‬اتاق رختکن پرسنل‪،‬‬ ‫اتاق احیا‪ ،‬دســتگاه نــوار قلب‪ ،‬ســرویس های‬ ‫بهداشــتی مجزا بــرای بانوان و اقایــان و انبار‬ ‫ملزومات که نیاز این مجموعه را تا یک ماه اینده‬ ‫برطرف خواهد کرد‪ ،‬است‪.‬‬ ‫امام جمعه موقت فردیس دعوت حق را لبیک گفت‬ ‫حجت االسالم والمســلمین باقر قدوسی امام‬ ‫جمعــه موقت فردیس شــامگاه دوشــنبه براثر‬ ‫بیماری ســرطان در سن ‪ ۷۴‬سالگی دعوت حق‬ ‫را لبیک گفت‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین علی اکبر ایمانی‬ ‫امام جمعه شهرســتان فردیس به خبرنگار ایرنا‬ ‫گفت‪ :‬مرحوم حجت االســام حاج باقر قدوسی‬ ‫پدر شهید حجت االسالم حاج حسین قدوسی‬ ‫از علمای برجسته استان البرز بود که پس از یک‬ ‫دوره بیماری در بیمارســتان امام خمینی (ره)‬ ‫تهران به دیدار معبود شتافت ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬ایــن عالم ربانــی تحصیالت‬ ‫حوزوی خود را در نجف اشــرف گذراند و بیش‬ ‫از پنج دهه در شهر مشــکین دشت شهرستان‬ ‫فردیس استان البرز سکونت داشت‪.‬‬ ‫ایمانی افزود‪ :‬مرحوم حجت االســام قدوسی‬ ‫شــخصیتی ساده زیست ‪ ،‬اخالق مدار ‪ ،‬متواضع‬ ‫و حافظ کل قران کریم بود که در دوران حیات‬ ‫پربرکت خود منشاء خدمات فرهنگی و معنوی‬ ‫فراوانی در استان البرز بود‪.‬‬ ‫حجت االسالم قدوسی پیش از امامت جمعه‬ ‫موقــت فردیس‪ ،‬چند ســال نیــز امامت موقت‬ ‫جمعه شــهرهای کرج و محمدشهر را برعهده‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫پیکــر این عالم ربانی روز ســه شــنبه بعد از‬ ‫تشییع در گلزار شهدای مشکین دشت به خاک‬ ‫سپرده شد‪.‬‬ ‫فرماندار فردیس نیز در پیامی درگذشــت‬ ‫ایــن روحانی وارســته و عالم مجاهــد مرحوم‬ ‫حجت االســام والمســلمین حــاج محمد باقر‬ ‫قدوســی را به خانواده وی و مردم اســتان البرز‬ ‫تسلیت گفت‪.‬‬ ‫ابوالفضل اینانلو در این پیام اورده اســت که‬ ‫مرحوم حجت االســام قدوسی پدر معنوی شهر‬ ‫مشــکین دشــت عمر با برکت خویش را صرف‬ ‫ترویــج فرهنگ ناب محمــدی(ص) نمود و در‬ ‫مدت بیش از چند دهــه فعالیت در راه اعتالی‬ ‫جمهوری اســامی زحمات بسیاری را متحمل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ایــن روحانــی پرتــاش عمر خــود را وقف‬ ‫روشــنگری معارف اســامی ‪ ،‬ترویج اموزه های‬ ‫اخالقــی و دینی کرد و در عرصــه فعالیت های‬ ‫جهادی و اجتماعی نیز نقشی ارزشمند داشت ‪.‬‬ ‫برادر گرامی جناب اقای خندان کارمند با اخالق حوزه فرماندار شهرستان فردیس‬ ‫درگذشت " پدر بزرگ " گرامیتان را تســلیت عرض نموده‪ ،‬از درگاه خداوند منان برای ان مرحوم رحمت و‬ ‫مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم‪.‬‬ ‫مدیریت و کارکنان نشریه خبر فردیس‬ صفحه 2 ‫هفته انهم‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 110‬هفته اول ‪ /‬مرداد ماه ‪1399‬‬ ‫گامی کوچک برای کاستن از مشکل بزرگ ترافیک در فردیس‬ ‫منصور جمشیدی ‪ -‬کمتر کارشناس‬ ‫و صاحــب نظری تا چنــد دهه پیش می‬ ‫توانســت پیــش بینی کند کــه ترافیک‬ ‫کالنشــهرها و شــهرهای پرجمعیــت به‬ ‫مشــکلی پیچیده و الینحــل چون امروز‬ ‫تبدیــل خواهد شــد‪ ،‬معضلــی که حل‬ ‫اساسی ان را شاید بتوان به معجزه تشبیه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫معجزه ای که به نظر می رسید با اجرای‬ ‫طرح قطار شهری معضل ترافیک برطرف‬ ‫خواهد شــد‪ ،‬اما برغم اجــرای این پروژه‬ ‫کالن و پرهزینــه هرچند تــا حدودی از‬ ‫حجم سنگین ترافیک کالنشهرها کاسته‬ ‫شد‪ ،‬لیکن ان بهبود و روانسازی ترافیکی‬ ‫که انتظار می رفت‪ ،‬هرگز محقق نشد‪.‬‬ ‫در این میــان اما اجرای پــروژه قطار‬ ‫شهری کرج ‪ 15‬ســال پیش یعنی وقتی‬ ‫که هنوز فردیس قسمتی از کرج محسوب‬ ‫می شــد در سال ‪ 85‬اغاز گردید و اکنون‬ ‫امیدواری هــا در حالی برای بهره برداری‬ ‫از خط دو این پروژه تا پایان ســال جاری‬ ‫در کرج قوت گرفته که طبق نقشه اولیه و‬ ‫از همان ابتدا قرار بود ‪ 12‬کیلومتر از این‬ ‫خط قطار شهری در فردیس اجرا شود که‬ ‫البته سهم فردیس پرجمعیت و پرترافیک‬ ‫از این طرح‪ ،‬فقط روی کاغذ باقی ماند و بس!‬ ‫‪ 9‬دوربین کنترل ترافیکی در فردیس نصب‬ ‫و اماده بهره برداری است‬ ‫اکنون اینکــه در اجرای طــرح پایش تصویری‪،‬‬ ‫شــهرداری فردیس ‪ 9‬دوربین کنتــرل ترافیک در‬ ‫این شــهر نصب کرده که اماده بهره برداری است‪،‬‬ ‫خبر خوب و به هرحال گام کوچکی برای کاستن از‬ ‫معضل بزرگ و دیرینه ترافیک این شهر پرجمعیت‬ ‫است‪ ،‬اما معلوم نیست که چرا از این ظرفیت ایجاد‬ ‫شــده‪ ،‬استفاده نمی شــود و بهره گیری از انها به‬ ‫نوعی معطل مانده است‪.‬‬ ‫البته ســابقه و طرح نصــب دوربین های کنترل‬ ‫ترافیــک فردیس که تعداد انهــا ابتدا قرار بود ‪15‬‬ ‫دوربین باشــد‪ ،‬به قبل از تشکیل اولین دوره شورا‬ ‫و شــهرداری مستقل فردیس بازمی گردد‪ ،‬تا اینکه‬ ‫در نهایــت از ‪ 9‬دوربین‪ ،‬پنج عــدد در خیابانهای‬ ‫هسته مرکزی و چهار عدد دیگر ان در جاده مالرد‬ ‫فردیس که به بلوار ســردار سپهبد شهید سلیمانی‬ ‫تغییر نام یافته‪ ،‬نصب شده است‪.‬‬ ‫براین اساس چنین شــد که اوایل تیرماه امسال‬ ‫در بازدید علیرضا صیاد معاون سیاســی‪ ،‬امنیتی و‬ ‫اجتماعی فرماندار فردیس از مرکز پایش تصویری‬ ‫شــهر فردیس‪ ،‬با تاکید بر اهمیت و نقش این مرکز‬ ‫در کاهش ترافیک و افزایش اســایش شهروندان‪،‬‬ ‫اعالم شد مرکز پایش تصویری شهر فردیس اماده‬ ‫بهره برداری است‪.‬‬ ‫مرکز پایش تصویری شهر فردیس هنوز به‬ ‫پلیس راهور این شهرستان واگذار نشده است‬ ‫امــاده بهره برداری بودن مرکــز پایش تصویری‬ ‫شــهر فردیس در حالی اســت که رییس شورای‬ ‫اسالمی این شهر نیز اواخر خرداد ماه امسال اعالم‬ ‫کرده بود در نظر داریم با انعقاد تفاهم نامه ای میان‬ ‫مدیریت شهری و پلیس راهور شهرستان فردیس‪،‬‬ ‫دوربین های کنترل ترافیک نصب شده در این شهر‬ ‫در اختیــار پلیس راهور شهرســتان قرار گیرد‪ ،‬اما‬ ‫مشخص نیســت که چرا کنترل این مرکز هنوز به‬ ‫پلیس راهور این شهرستان واگذار نشده است!‬ ‫ایــن از همان دســته پرســش های بی پاســخ‬ ‫نســبت به کم توجهی و اراده ناکافی توســط شورا‬ ‫و شــهرداری فردیس اســت که بی هیچ توضیحی‬ ‫موجب تاخیر و اطاله وقت در پیشبرد امور از جمله‬ ‫در حوزه ترافیک می شــود‪ ،‬چراکه باوجود برنامه‬ ‫جاده مالرد هم پــازل دیگری از‬ ‫پیچیدگــی و معضــل ترافیک در‬ ‫فردیس است‬ ‫جــاده مالرد که بــه نام بلوار ســردار‬ ‫سپهبد شهید ســلیمانی نامگذاری شده‪،‬‬ ‫مهمترین شــاهراه برای اتصال سه شهر‬ ‫کــرج‪ ،‬فردیس و مالرد و حتی مســیری‬ ‫برای دسترســی به اندیشــه‪ ،‬صفادشت‪،‬‬ ‫شــهریار و دیگر کانونهــای جمعیتی در‬ ‫پایین دست محســوب می شود که البته‬ ‫پــازل پیچیدگــی و معضــل ترافیک در‬ ‫فردیس دو چندان کرده است‪.‬‬ ‫البته از این جاده حدود ‪ 15‬کیلومتری‪،‬‬ ‫نزدیــک به کمتــر از ‪ 10‬کیلومتر ان در‬ ‫حوزه شــهر فردیس قــرار دارد و جدا از‬ ‫گرفتاریهای ترافیکــی این جاده‪ ،‬تجمیع‬ ‫و اســتقرار نمایشگاههای فروش خودرو و‬ ‫نیز وجــود واحدهای خدماتی خودرو اعم‬ ‫از مغازه ها و فروشگاههای وسایل یدکی‪،‬‬ ‫تعمیــرات‪ ،‬مکانیکــی‪ ،‬صافــکاری‪ ،‬رنگ‬ ‫کاری‪ ،‬تعویــض روغن و ‪ ...‬خودروها مزید‬ ‫بر علت شــده و به تشدید ترافیک در این‬ ‫جاده دامن زده است‪.‬‬ ‫ریزی قبلی و معلوم و مشــخص بــودن اینکه باید‬ ‫امکان و اختیار اســتفاده از مرکــز پایش تصویری‬ ‫به پلیس راهور واگذار شــود‪ ،‬هنوز چنین موضوع‬ ‫واجــب و واضحی انجام نشــده و تعجب اور اینکه‬ ‫هیــچ دلیلی نیز برای اقنــاع افکار عمومی فردیس‬ ‫ارایه نمی شود‪.‬‬ ‫حال جا دارد یاداوری کنم که به عنوان یک اهل‬ ‫رسانه و روزنامه نگار قدیمی‪ ،‬این چندمین گزارش‬ ‫و تحلیــل دربــاره معضل همیشــگی و ازاردهنده‬ ‫ترافیک در شهرم فردیس است که دستکم می دانم‬ ‫اخرین هم نخواهد بود‪ ،‬لذا از شــورا و شــهرداری‬ ‫فردیس انتظــار می رود‪ ،‬امــکان واگذاری کنترل‬ ‫و اختیــار مرکــز پایش تصویری بــه پلیس راهور‬ ‫شهرستان را در اسرع وقت فراهم کنند‪.‬‬ ‫تنها پارکینگ طبقاتی فردیس هم تعطیل‬ ‫است‬ ‫از طرفــی تنها پارکینگ مکانیزه طبقاتی شــهر‬ ‫شلوغ و پرترافیک فردیس نیز بعد از مدت کوتاهی‬ ‫فعالیت‪ ،‬تعطیل شده است‪ ،‬هرچند گفته می شود‬ ‫این پارکینگ با ظرفیت ‪ 80‬خودرو مستقر در فلکه‬ ‫ســوم حتی در ان زمان هم که فعال بود‪ ،‬به علت‬ ‫هزینه نگهداری باال‪ ،‬فاقد سوداوری بود‪.‬‬ ‫البته فنداســیون پارکینــگ طبقاتی دیگری در‬ ‫فلکه چهارم فردیس نیز اجرا شده که مدتهاست که‬ ‫نیمه کاره رها شده است‪ ،‬البته استفاده از پارکینگ‬ ‫های طبقاتی را باید تجربه تازه و جدیدی دانســت‬ ‫کــه هنوز انگونه کــه باید جا نیفتاده اســت‪ ،‬ولی‬ ‫واقعیت این اســت که شهر پرجمعیت و پرترافیک‬ ‫فردیس از جمله شــهرهایی که بــه وجود اینگونه‬ ‫پارکینگ ها نیاز ضروری دارد‪.‬‬ ‫پلیس راهور و اتــاق اصناف فردیس هنوز‬ ‫نتوانسته اند با کســبه متخلف و زیاده خواه‬ ‫برخورد کنند‬ ‫در میان مشــکالت ناشــی از ترافیک‪ ،‬برخورد و‬ ‫رفتــار غیرقانونی و زیاده خواهانه برخی از کســبه‬ ‫و صاحبــان مغازه ها بخصــوص در دو طرف بلوار‬ ‫اصلی شــهر فردیس‪ ،‬یکی دیگر از مســایلی است‬ ‫که همواره با اعتراض شــهروندان مواجه بوده است‬ ‫و جــای تعجب دارد که نه پلیــس راهور و نه اتاق‬ ‫اصناف این شهرستان هنوز نتوانسته اند این مشکل‬ ‫ساده را برطرف کنند‪.‬‬ ‫اینکه بعضی از کسبه و صاحبان مغازه ها طوری‬ ‫رفتــار می کنند که گویا پیاده رو و حتی حاشــیه‬ ‫خیابان اصلی فردیس را خریده اند و همیشه وسیله‬ ‫نقلیــه خــود را در ان پارک می کننــد و در نبود‬ ‫خودرو شخصی‪ ،‬به خود اجازه می دهند که با قرار‬ ‫دادن موانعــی چون حلب خالــی روغن و صندلی‬ ‫شکســته از پارک دیگر خودروها جلوگیری کنند‪،‬‬ ‫در واقع تخلف اشکاری است که با ان برخورد نمی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این درحالی است که اینگونه رفتارهای غیرقانونی‬ ‫و سو استفاده برخی کسبه در موارد زیادی موجب‬ ‫مشاجره و حتی درگیری بین صاحبان خودرو و این‬ ‫کسبه متخلف شده اســت‪ ،‬اما چرا پلیس راهور با‬ ‫انها برخورد نمی کند‪ ،‬پرسش اعتراضی شهروندان‬ ‫فردیسی است که باوجود بارها اطالع رسانی در این‬ ‫باره‪ ،‬هرگز مورد رسیدگی قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬به جرات می تــوان ادعا کرد که عدم‬ ‫برخــورد قاطع مامــوران قانون‪ ،‬از بازرســان اتاق‬ ‫اصناف گرفته تا دیگر نیروهای راهنمایی و رانندگی‬ ‫و انتظامی و هر مجموعــه نظارتی دیگر با اینگونه‬ ‫افراد زیاده خواه و متختلف‪ ،‬موجب خواهد شد که‬ ‫شان و جایگاه قانون و مجریان ان زیر سووال برود!‬ ‫ترافیک سنگین و همیشگی‪ ،‬بلوار و هسته‬ ‫مرکزی فردیس را از نفس انداخته است‬ ‫به هر حال‪ ،‬واقعیت این اســت کــه ترافیک به‬ ‫عنوان معضلی دیرینه وهمیشگی‪ ،‬بخصوص اکنون‬ ‫که با فضای کرونایی و گرمای فصل تابســتان نیز‬ ‫همزمان شده‪ ،‬بیش از پیش شهروندان فردیسی را‬ ‫در سختی و مضیقه قرار داده است‪ ،‬تا جایی که می‬ ‫تــوان ادعا کرد معضل ترافیک‪ ،‬بلوار اصلی یا همان‬ ‫پنج فلکه در امتداد هم که هسته مرکزی این شهر‬ ‫را تشکیل می دهد را از نفس انداخته است‪.‬‬ ‫همــان پنج فلکه ای کــه هرچند مظهر و نماد و‬ ‫نیز مرکز تجاری و داد و ســتد فردیس محســوب‬ ‫می شــود‪ ،‬اما از گذشــته های دور از نبود و ضعف‬ ‫زیرســاخت ها رنج می برد‪ ،‬شــهری پرجمعیت و‬ ‫پرمشــکل که ترافیک هم به مشکل الینحلی برای‬ ‫شهروندانش تبدیل شــده است‪ ،‬ترافیکی که فقط‬ ‫کسالت بار و خســته کننده نیست و تنها الودگی‬ ‫هوا و محیط زیست نیست که براثر این پدیده دچار‬ ‫اســیب می شود‪ ،‬بلکه واقعیت این است که معضل‬ ‫ترافیک‪ ،‬سالمت روحی و روانی شهروندان را نیز به‬ ‫شدت در معرض خطر قرار داده است‪.‬‬ ‫کاهش مشکالت ترافیکی فردیس‬ ‫به تصمیمات عاجل توسط مسووالن استان و‬ ‫شهرستان نیاز دارد‬ ‫راســتش امار دفعاتی که درباره معضل ترافیک‬ ‫فردیس نوشــته و منتشــر کرده ام دیگر از دستم‬ ‫خارج شــده و این معضل انچنان بغرنج و پیچیده‬ ‫اســت که کماکان می توان در این باره نوشــت و‬ ‫منتشــر کرد‪ ،‬لذا بــرای جمع بنــدی این گزارش‬ ‫شایســته اســت یاداوری کنم که هرچند فردیس‬ ‫جوان ترین و کوچکترین شهرســتان استان البرز‬ ‫از نظر جغرافیایی اســت‪ ،‬اما وجــود ‪ 600‬هزار نفر‬ ‫جمعیت‪ ،‬فردیس را به دومین شهرستان پرجمعیت‬ ‫استان تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬با توجه به این ویژگی و دیگر مشکالت‬ ‫بزرگ و کوچک زیرســاختی در این شهرستان‪ ،‬به‬ ‫نظر می رســد که رفع یا دستکم کاهش مشکالت‬ ‫ترافیکی فردیــس به عنوان یــک اولویت به اراده‬ ‫و تصمیم های عاجل توســط مســووالن استان و‬ ‫شهرستان نیاز دارد‪ ،‬باید بپذیریم که با گذر زمان و‬ ‫دیر اقدام کردن و انباشت کاستی ها و نیازمندیهای‬ ‫این شهرســتان از جمله در بخش ترافیک‪ ،‬ســبب‬ ‫هرچه مشکل تر شدن و کم و کمتر شدن راهکارها‬ ‫برای رفع این معضل دیرینه خواهد شد‪.‬‬ ‫بازهم تاکید می کنم که ما در هر شــرایطی به‬ ‫وظیفه و مســوولیت خود به عنوان رســانه عمل‬ ‫خواهیم کرد و باوجود بی توجهی و ســهل انگاری‬ ‫برخی مســووالن ذیربط‪ ،‬ما همچنــان به بیان و‬ ‫اطــاع رســانی در مورد مشــکالتی نظیر معضل‬ ‫ترافیک ادامــه خواهیم داد‪ ،‬لیکن یادمان باشــد‬ ‫که تجربه نشــان داده است چشم پوشی و ندیدن‬ ‫مشــکالت‪ ،‬نه تنها به رفع انهــا کمکی نمی کند‪،‬‬ ‫بلکه به جایی خواهد رســید که بــا چندین برابر‬ ‫هزینه و انــرژی و وقت هم قابــل برطرف کردن‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫در نهایت بدیهی اســت که تعلل در توســعه و‬ ‫گســترش دوربین های کنترل ترافیک فردیس و‬ ‫واگــذاری انها به پلیس راهور نــه تنها هیچگونه‬ ‫توجیــه منطقــی و عملی نــدارد‪ ،‬بلکــه باید با‬ ‫بکارگیــری راهکار و برنامه هــای مختلف و موثر‬ ‫و همچنیــن بــا اجرای دهها طرح زیرســاختی و‬ ‫زیربنایــی از جمله پل زیرگذر و روگذر‪ ،‬از بزرگتر‬ ‫شــدن و الینحل تر شدن معضل ترافیک و تبعات‬ ‫ان جلوگیری کرد‪ ،‬چه بســا اکنون هم برای رفع‬ ‫معضل ترافیک در فردیس دیر شــده اســت‪ ،‬پس‬ ‫نباید بگذاریم از این هم دیرتر شود‪.‬‬ ‫دکتر ناصرخاکی‪ ،‬دادستان فردیس‪:‬‬ ‫بازداشت مغازه داری که حساب مشتریان را در فردیس خالی می کرد‬ ‫حسین ناصرخاکی دادستان عمومی و انقالب‬ ‫فردیس از بازداشت صاحب یک مرغ فروشی در‬ ‫این شهرستان خبر داد که با نصب اسکیمر اقدام‬ ‫بــه کپی کردن کارت بانکی مشــتریان و خالی‬ ‫کردن حساب ان ها می کرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬این فرد کــه در محدوده فلکه ‪5‬‬ ‫فردیس مغازه پروتئینی و مرغ فروشــی داشته‬ ‫اســت با نصب دســتگاه اســکیمر از حســاب‬ ‫مشــتریان زیادی برداشت غیرقانونی داشته که‬ ‫تاکنون شــکایت پنج نفر به ارزش ‪ 50‬میلیون‬ ‫تومان در این خصوص دریافت شده است‪.‬‬ ‫دادستان عمومی و انقالب فردیس از امادگی‬ ‫برای دریافت شکایات دیگر مالباختگان احتمالی‬ ‫در شعبه ‪ 7‬بازپرســی دادسرای این شهرستان‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬به مــردم توصیه می کنیم در‬ ‫خریدهای خود به هیچ وجه کارت بانکی خود را‬ ‫در اختیار فروشنده قرار ندهند و شخصا اقدام به‬ ‫کشیدن کارت و وارد کردن رمز عبور خود کنند‪.‬‬ ‫جــامعه ‪3‬‬ ‫اخبار حوادث‬ ‫‪ ۲۰‬هکتار علفزار در‬ ‫فردیس طعمه اتش شد‬ ‫رییس سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فردیس‬ ‫استان البرز اعالم کرد که ‪ ۲۰‬هکتار علفزار مقابل ندامتگاه شهید‬ ‫کچویی فردیس در اتش سوخت‪.‬‬ ‫حسین عاشــوری به خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬برای مهار این اتش‬ ‫سوزی هفت دســتگاه خودرو اتش نشانی به محل حادثه اعزام‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬با تالش عوامل اتش نشانی حریق پس از‬ ‫‪۲‬ساعت مهار شد‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬نیروهای داوطلب بســیجی در اطفای این‬ ‫حریق به کمک عوامل اتش نشانی شتافتند‪.‬‬ ‫عاشوری گفت ‪ :‬علت این اتش سوزی در دست بررسی است‪.‬‬ ‫اتش سوزی انبار روغن خودرو در فردیس مهار شد‬ ‫رییس سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فردیس‬ ‫استان البرز اعالم کرد اتش سوزی انبار روغن خودرو در فردیس‬ ‫پس از یک ساعت تالش بی وقفه ماموران اتش نشانی مهار شد‪.‬‬ ‫عاشــوری گفت‪ :‬برای مهار این اتش سوزی که شب گذشته‬ ‫در شهرســتان فردیس رخ داد ‪ ،‬امدادگران از سه ایستگاه اتش‬ ‫نشــانی به محل حادثه اعزام شــدند‪ ،‬نیروهای اتش نشــانی با‬ ‫خاموش کردن اتش از ســرایت ان به دیگر نقاط این مجموعه‬ ‫جلوگیری کردند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬این اتش ســوزی در انبار گاراژ که دارای‬ ‫کاربری هــای مختلفی اعم از پارکینگ‪ ،‬انبــاری‪ ،‬تعمیرگاه و ‪...‬‬ ‫بود‪ ،‬اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫عاشوری گفت‪ :‬در این اتش سوزی خساراتی به بار امد ‪ ،‬علت‬ ‫حادثه توسط کارشناسان اتش نشانی در دست بررسی است‪.‬‬ ‫سارق زورگیر حرفه ای در‬ ‫فردیس دستگیر شد‬ ‫رییس پلیس اگاهی البرز اعالم کرد‪ :‬ســارق زورگیرحرفه ای‬ ‫بانوان با ‪ ۲۸‬فقره ســرقت در شهرستان فردیس در این استان‬ ‫دستگیر شد‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمد نادربیگــی به خبرنگار ایرنــا گفت ‪ :‬در پی‬ ‫وقوع چندین فقره ســرقت از بانوان که ســارقان با استفاده از‬ ‫خودروهای مســروقه اقدام به زورگیری و سرقت گوشی انها در‬ ‫ســطح شهر می کردند بررسی پرونده به صورت ویژه در دستور‬ ‫کار اداره مبارزه با سرقت پلیس اگاهی استان البرز قرار گرفت‪.‬‬ ‫ماموران در بررســی های اولیه متوجه شدند سارق در هنگام‬ ‫ســرقت با استفاده از سالح سرد اقدام به تهدید و ایجاد رعب و‬ ‫وحشت در ســوژه های خود کرده و در صورتی که مالباختگان‬ ‫در برابــر او مقاومت می کردند با ایجاد ضرب و شــتم اقدام به‬ ‫ســرقت تلفن همراه و لوازم باارزش انها کرده و سپس به وسیله‬ ‫خودروهای سرقتی متواری می شد‪.‬‬ ‫نادربیگی خاطرنشــان کــرد ‪ :‬کاراگاهان بــا انجام تحقیقات‬ ‫گســترده و به کارگیری اقدامات پلیسی ردپای یکی از سارقان‬ ‫ســابقه دار خــودرو را در ایــن پرونده هســتند با شناســایی‬ ‫مخفیگاهش وی را تحت نظر قرار داده و در عملیاتی غافلگیرانه‬ ‫در یک مرکز تجاری در شهرستان فردیس نامبرده را دستگیر و‬ ‫به پلیس اگاهی منتقل کردند‪.‬‬ ‫طی بازرســی از مخفیگاه متهم مقدار زیادی قطعات خودرو‬ ‫و لوازم الکترونیکی سرقتی‪ ،‬یک قبضه سالح شکاری و تعدادی‬ ‫سالح سرد کشف کردند‪.‬‬ ‫رییس پلیس اگاهی البرز افزود‪ :‬سه دستگاه خودروی سرقتی‬ ‫نیز از سارق کشف شد که به ‪ ۲۸‬فقره سرقت به شیوه زورگیری‬ ‫از بانوان و چهار فقره سرقت خودرو اعتراف کرد‪.‬‬ ‫وی بیان داشت ‪ :‬ارزش ریالی اموال سرقت شده ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫ریال براورد شده و تاکنون هشت نفر از مالباختگان این پرونده‬ ‫شناسایی شدند‪.‬‬ ‫نادربیگــی یاداور شــد ‪ :‬برابر دســتور بازپرس شــعبه ‪۲۶‬‬ ‫دادسرای عمومی و انقالب کرج تصویر این سارق بدون پوشش‬ ‫منتشر می شــود‪ ،‬چنانچه افرادی توسط این فرد مورد سرقت‬ ‫قرار گرفته اند به ادرس کرج میدان طالقانی ابتدای بلوار تعاون‬ ‫پلیس اگاهی استان البرز مراجعه کنند‪.‬‬ ‫رئیس کمیته امداد‪ ۱۴ :‬میلیارد ریال تسهیالت به مددجویان فردیس پرداخت شد‬ ‫رییس کمیتــه امداد امام خمینی (ره) شهرســتان‬ ‫فردیس گفت‪ ۱۴ :‬میلیارد و ‪ ۲۲‬میلیون ریال تسهیالت‬ ‫اشتغال طی سه ماه گذشته به مددجویان کمیته امداد‬ ‫این شهرستان پرداخت شده است‪.‬‬ ‫حسین باریکانی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود‪:‬‬ ‫ایــن تســهیالت در قالب خودکفایی و اشــتغال‪ ،‬وام‬ ‫کارگشایی صندوق امداد والیت و ضروری به مددجویان‬ ‫کمیته امداد و نیازمندان پرداخت شده است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬یکی از اولویت های اصلی این نهاد‬ ‫توانمندسازی و خودکفایی مددجویان است که از ابتدای‬ ‫سال جاری تاکنون دو هزار و ‪ ۲۲۱‬طرح خودکفایی ویژه‬ ‫مددجویان این نهاد در فردیس اجرا شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ ۳۲ :‬مورد اشتغال جدید با ارائه تسهیالت‬ ‫بانکی به مددجویان مستعد طرح های خودکفایی مبلغ‬ ‫بیش از ‪ ۱۴‬میلیون ریال پرداخت شده است‪.‬‬ ‫باریکانی گفت‪ :‬پنج مورد ایجاد اشتغال برای دریافت‬ ‫وام از محل تســهیالت امدادی بــه مددجویان تحت‬ ‫پوشش این نهاد پرداخت شد‪.‬‬ ‫باریکانی افزود‪ ۷۰ :‬نفراز فرزندان مددجویان این نهاد‬ ‫در بازار کار و پرداخت هزینه های بیمه انها تا یک سال‬ ‫به کارفرمایانی که انها را بکار گیرند اقدام می کند‪.‬‬ ‫رییــس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرســتان‬ ‫فردیس گفت‪ ۲۴۰ :‬مورد وام کار گشــایی به مبلغ ‪۱۳‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۸۰‬میلیون ریال به مددجویان تحت پوشش‬ ‫کمیته امدا پرداخت شد‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه یکی از برنامه های اصلی کمیته امداد‪،‬‬ ‫توانمندســازی خانوارهای تحت حمایت است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اشتغال پایدار زمینه ساز توانمندسازی خانوارهای تحت‬ ‫حمایــت و خروج ان ها از چرخه حمایتی کمیته امداد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫باریکانــی گفت ‪:‬طرح های خوداشــتغالی در زمینه‬ ‫کارانگیزی‪ ،‬مشاغل خانگی و طرح های خوداشتغالی در‬ ‫ســرفصل های کشاورزی ‪ ،‬صنایع دستی‪ ،‬فعالیت های‬ ‫صنفی ‪ ،‬صنعتی و فعالیت های خدماتی بوده است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه تعــداد ‪ ۲۲۵‬نفر از ایتام تحت‬ ‫حمایت حامیــان و ‪ ۳۰۷‬نفر از فرزندان تحت حمایت‬ ‫محســنین قرار دارند‪،‬افزود‪ :‬طی سه ماه گذشته مبلغ‬ ‫‪ ۱۱‬میلیــارد و ‪ ۵۱۴‬میلیون ریال به صورت نقد و کاال‬ ‫از حامیــان جذب و بین ‪ ۵۳۲‬نفر از ایتــام و فرزندان‬ ‫محسنین پرداخت شــد که توانسته است بخش قابل‬ ‫توجهی از مشکالت این خانواده ها را مرتفع کند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬تعداد حامیان طــرح اکرام و‬ ‫محسنین چهارهزار و ‪ ۴۸۴‬نفر است که میانگین ماهانه‬ ‫دو میلیون ریال پرداخت می شود و میانگین دریافتی‬ ‫ایتام و محسنین بیش از ‪ ۲۱‬میلیون ریال است‪.‬‬ ‫رییس کمیته امــداد امام خمینی(ره) شهرســتان‬ ‫فردیــس گفت‪ ۸۰ :‬میلیارد و ‪ ۴۶۴‬میلیون ریال درامد‬ ‫زکات و کفارات از سوی کشاورزان و مردم جمع اوری‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۷۰۲‬صندوق صدقات در‬ ‫این شهرســتان وجود دارد‪ ،‬افزود‪ :‬طی سه ماه گذشته‬ ‫مبلغ شش میلیارد ریال کمک های مردمی از صندوق‬ ‫صدقات جمع اوری شده است‪.‬‬ ‫باریکانی افزود‪ :‬صدقات جمع اوری شــده در بخش‬ ‫های کمک هزینه زندگی و ابن ســبیل‬ ‫‪ ،‬جهیزیه نوعروسان ‪ ،‬اموردرمانی ‪ ،‬امور‬ ‫فرهنگی ‪ ،‬توانمند ســازی مددجویان و‬ ‫مسکن برای خانواده های نیازمند هزینه‬ ‫می شود ‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬مردم خیر و نیک اندیش‬ ‫فردیس در کمک به خانواده های محروم‬ ‫و نیازمند مشارکت بسیار خوبی داشتند‬ ‫و این امر موجب شد تا گامهای موثری‬ ‫در جهت رفع فقر و محرومیت برداشته شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به برنامه های اموزش خانواده در جهت‬ ‫کاهش اسیب های اجتماعی ‪،‬اظهار داشت‪ ۷۰ :‬نفر در‬ ‫کالس های اموزشــی کاهش اســیب های اجتماعی‪،‬‬ ‫احکام و معارف اســامی‪ ،‬رایانه‪ ،‬پیشــگیری از اعتیاد‪،‬‬ ‫اشتغال و اموزش قبل و بعداز ازدواج شرکت کردند‪.‬‬ ‫برای ارتقا بینش کارکنان کمیته امداد‪ ،‬گفت‪ ۴۴ :‬نفر‬ ‫از کارکنان برای اموزش های مرتبط کاری جهت ارتقا‬ ‫بینش انجام شده است‪.‬‬ ‫باریکانی افزود‪ ۱۷۸ :‬خانوار مورد حمایت بیمه تامین‬ ‫اجتماعی هستند که مبلغ سه میلیارد و ‪ ۸۳۰‬میلیون‬ ‫ریــال حق بیمه زنان بی سرپرســت زیر ‪ ۵۰‬ســال و‬ ‫طرح های خودکفایی به تامین اجتماعی توسط امداد‬ ‫پرداخت شــده که در این طرح با گذشت مدت زمان‬ ‫خاص و رســیدن به ‪ ۶۰‬سالگی مستمری بازنشستگی‬ ‫انها برقرار و از تحت حمایت امداد خارج می شوند‪.‬‬ ‫هفت هزار و ‪ ۴۶۰‬نفر تحت پوشش کمیته امداد امام‬ ‫خمینی (ره) شهرستان فردیس هستند‪.‬‬ صفحه 3 ‫هفته انهم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫براساس ارزیابی و اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی از نشریه خبرفردیس به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی عکاس‪ :‬حسین پارسا‪ ،‬سونیا جمشیدی چاپ‪ :‬هدف نوین‬ ‫ادرس دفتر مرکزی‪ :‬کانال غربی ‪ .‬روبروی مرکز بهداشت فردیس‬ ‫تلفن‪ 36505454 :‬فکس‪ 36503000 :‬پذیرش اگهی‪09354225024 :‬‬ ‫رتبه‪2 :‬‬ ‫امتیاز در طرح ارزیابی کیفی‪60 :‬‬ ‫‪telegram.me/khabar_fardiis‬‬ ‫‪instagram.com/khabarfardis‬‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 110‬هفته اول ‪ /‬مرداد ماه ‪1399‬‬ ‫با حضور معاون استاندار البرز؛‬ ‫ایین معارفه شهردار جدید مشکین دشت برگزار شد‬ ‫ایین معارفه شــهردار جدید مشــکین دشت با‬ ‫حضور دکتر درویش پور معــاون هماهنگی امور‬ ‫عمرانی اســتاندار البرز‪ ،‬حسن فالح پور مدیر کل‬ ‫دفتر امور شــهری وشوراها اســتانداری‪ ،‬مهندس‬ ‫اینانلو فرماندار شهرستان و دیگر مسئولین برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫معاون اســتاندار البرز‪ :‬شهرداری ها از ساخت‬ ‫وساز غیر مجاز پیشگیری کنند‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار البرز با اشاره‬ ‫اسیب های اجتماعی ساخت وســازهای غیر مجاز در‬ ‫محدوده شــهرها گفت‪ :‬شــهرداری های البــرز باید از‬ ‫این گونه ســاخت و ســازها در متن و حاشیه شهرها‬ ‫پیشگیری کنند‪.‬‬ ‫علی درویش پور در این مراسم‪ ،‬با بیان اینکه نظارت‬ ‫بر ساخت و ساز مورد تاکید اســتاندار البرز می باشد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬این موضوع به طور جدی ســتاد وســاخت و‬ ‫سازهای استان قرار دارد‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬دســتگاه های اجرایی به موازات‬ ‫هم خدمات دهی به مردم و پیشرفت شهر گام بردارند‬ ‫ایــن اتفاق نمی افتد مگر در ســایه تعامل و یکپارچی‬ ‫کارکردی است‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬اگر وحدت و وفاق و همراهی درحوزه‬ ‫خدمات مدیریت شهری با شورا اسالمی شهر باشد می‬ ‫توان انتظار خروجی داشــت چراکه کار کردن در حوزه‬ ‫مدیریت شــهری بسیار ســخت و پیچیده بوده و حوزه‬ ‫شهرداری فرابخشی اســت که مخاطب ان همه اقشار‬ ‫مختلف مردم است‪.‬‬ ‫درویش پور با اشــاره به اینکــه ‪ ۹۵‬درصد جمعیت‬ ‫اســتان البرز شهرنشــین هســتند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر حوزه‬ ‫مدیریت شــهری تقویت شــود و به مردم خدمات ارائه‬ ‫دهد رضایتمندی مردم حاصل می شود‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬همه دستگاهها باید کمک کنند تا‬ ‫ماموریتی که مدیریت شــهری بر عهده دارد به خوبی‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اســتاندار البــرز گفت‪ :‬انتظار‬ ‫مردم از شــهرداری رفت و روب و پاکیزگی شهر است‬ ‫و کنترل ســاخت و سازهای غیر مجاز از وظایف مهم و‬ ‫جدی به عهده حوزه عمران استانداری و شهرداری قرار‬ ‫داده شده است‪.‬‬ ‫درویش پور افزود‪ :‬اگر از سوی مردم مورد انتقاد قرار‬ ‫بگیریم هیچ ایرادی نــدارد زیرا خدمت کردن به مردم‬ ‫جز وظایف است‪.‬‬ ‫خدمت رســانی به مردم از وظایف مسووالن‬ ‫شهری فردیس است‬ ‫فرماندار فردیس نیز با اشــاره به توصیه مقام معظم‬ ‫رهبری به مسووالن درخصوص توجه به مطالبات مردم‬ ‫گفت‪ :‬خدمت رسانی به مردم از وظایف مسووالن شهری‬ ‫فردیس است و در راستای حل و فصل مشکالت و رفع‬ ‫دغدغه های مردم اقدام کنند‪.‬‬ ‫ابوالفضل اینانلو افزود‪ :‬مســایل و مشــکالت مردم به‬ ‫گونه ای پیگیری شود که رضایتمندی مردم را به دنبال‬ ‫داشته باشــد میزان رضایتمندی مردم مالک سنجش‬ ‫عملکرد دستگاههای اجرایی است‪.‬‬ ‫در پایان از زحمات سیدجعفر موسوی شهردار سابق‬ ‫و حســین میرزایی سرپرست شهرداری مشکین دشت‬ ‫قدردانی و حســین بغدادی به عنوان شــهردار جدید‬ ‫مشکین دشت معرفی شد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اســت‪ ،‬بغدادی پیش از این سرپرســت‬ ‫معاون توســعه مدیریــت و امور پشــتیبانی اقتصادی‬ ‫فرودگاه پیام البرز بوده است‪.‬‬ ‫براساس این خبر مشکین دشت ‪ ۸۰‬هزار نفر جمعیت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫رئیس اداره بهزیستی‪ :‬مرکز ساماندهی کودکان کار و خیابان در فردیس راه اندازی شود‬ ‫رییس اداره بهزیســتی شهرســتان فردیس با بیــان اینکه یکی از‬ ‫نیازهای این شهرســتان راه اندازی مرکز ســاماندهی کودکان کار و‬ ‫خیابان است‪ ،‬گفت‪ :‬تامین و تجهیز مکان برای ساماندهی کودکان کار‬ ‫به عهده شهرداری است‪.‬‬ ‫احمد محمدزاده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬یکی از وظایف‬ ‫بهزیستی ساماندهی متکدیان‪ ،‬افراد بیخانمان و کودکان کار است که‬ ‫بخشی از این وظایف به متولیان امر در شهرستان مربوط می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ ۱۰۷‬کودک کار و خیابان توسط بهزیستی فردیس‬ ‫شناسایی شــده اســت‪ ،‬افزود‪ ۷۰ :‬درصد کودکان کار اتباع خارجی‬ ‫هستند که ساماندهی این کودکان به عهده اداره امور اتباع است‪.‬‬ ‫وی همچنیــن توضیح داد‪ :‬تعداد زیــادی از کودکان کار و خیابان‬ ‫ســیار هستند و از حوزه اســتحفاظی مالرد و مارلیک به فردیس می‬ ‫ایند‪.‬‬ ‫محمدزاده در خصوص کودکان کار و خیابان که هیچ سرپرســتی‬ ‫ندارند‪،‬گفت‪ :‬اداره بهزیستی می تواند این کودکان را در مرکز کودکان‬ ‫بی سرپرســت و بدسرپرســت نگهداری کند اما کودکانی که خانواده‬ ‫دارند می توان با ارائه خدمات روان شناســی تســهیل گری به اغوش‬ ‫خانواده برگرداننده شود‪.‬‬ ‫رییس اداره بهزیســتی شهرســتان فردیس بیان داشت‪ :‬ساماندهی‬ ‫اســیب های اجتماعی از جمله کودکان کار نیاز به همکاری فرابخشی‬ ‫دیگر دســتگاهها در فردیس دارد یکی از چالش های بهزیستی همین‬ ‫موضوع مهم اســت زیرا سازمان بهزیســتی ‪ ۱۸۷‬ماموریت کاری دارد‬ ‫فقط حوزه معلولیت و زنان بی سرپرست خانوار نیست‪.‬‬ ‫محمدزاده افزود‪ :‬در بخش اسیب های اجتماعی شهرستان فردیس‬ ‫دستگاه قضایی ‪،‬نیروی انتظامی ‪،‬شهرداری و فرمانداری می توانند در‬ ‫امر ساماندهی اداره بهزیستی را یاری دهند‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬گرمخانه بانوان برای افراد بی خانمان در فردیس‬ ‫ایجاد شده اما برای اقایان راه اندازی نشده است‪.‬‬ ‫رییــس اداره بهزیســتی شهرســتان فردیــس گفــت‪ :‬در زمــان‬ ‫حاضر تعــداد چهار هــزار و‪ ۵۰۹‬پرونده در حوزه توانبخشــی اعم از‬ ‫بینایی‪،‬جســمی‪،‬حرکتی‪،‬ذهنی‪،‬بیماران اعصــاب و روان ‪،‬کم شــنوا و‬ ‫ناشنوا و صوت و گفتار در بهزیستی فردیس وجود دارد‪.‬‬ ‫محمــدزاده افزود‪ :‬در بخش اجتماعی حــدود ‪ ۲۸۰‬پرونده مربوط‬ ‫به زنان سرپرست خانوار‪،‬ســه قلوها و دو قلوها و امدادبگیران تشکیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ ۲۸۰ :‬نفر از مددجویان زنان بی سرپرست خانوار‬ ‫هســتند از این تعداد‬ ‫‪ ۱۹۳‬نفــر مســتمری‬ ‫بگیر دریافت می کنند‬ ‫و ‪ ۵۳‬نفــر در نوبــت‬ ‫برای دریافت مستمری‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی بــه ‪ ۸۵‬مرکــز‬ ‫نگهــداری در فردیس‬ ‫اشــاره کــرد و اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬ایــن تعــداد‬ ‫شــامل مهد کودکها ‪،‬‬ ‫‪ ۴۰‬مراکــز نگهــداری‬ ‫که کمــپ ها‪،‬بیماران‬ ‫اعصــاب و روان‪،‬‬ ‫ســا لمند ا ن ‪ ،‬معلو ال ن‬ ‫ذهنی و کــودکان بی‬ ‫پرســت را شــامل می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دو‬ ‫مرکز نگهداری کودکان‬ ‫بی سرپرســت فردیس را به عهده دارند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬ظرفیت این دو‬ ‫مرکزنگهداری ‪ ۴۰‬کودک است‪.‬‬ ‫رییس اداره بهزیستی شهرستان فردیس گفت‪۱۳ :‬مرکز ترک اعتیاد‬ ‫ماده ‪ ۱۵‬در فردیس فعال اســت بدلیل اینکه فردیس کمپ ماده ‪۱۶‬‬ ‫ندارد معتادان متجاهر که توسط نیروی انتظامی جمع اوری می شود‬ ‫طبق دستور قضایی معتادان بین این مراکز تقسیم می شوند‪.‬‬ ‫محمدزاده افزود‪ :‬مراکز تــرک اعتیاد ماده ‪ ۱۵‬خصوصی و هزینه بر‬ ‫اســت به خصوص افرادی که خانواده ندارند چــون هزینه ها را باید‬ ‫مرکز تقبل کند در گذشــته تفاهم نامه ای بین شهرداری و بهزیستی‬ ‫منعقد شد که شهرداری معتادان متجاهر را به کمپ ها می فرستادند‬ ‫و مبلغی را بــرای نگهداری معتادان پرداخت مــی کردنداین مورد با‬ ‫شــهرداری ها و شورای شهر در میان گذاشته شد یکی از چالش های‬ ‫اداره بهزیســتی همین موضوع است که در حال حاضر بهزیستی برای‬ ‫انعقاد تفاهم نامه در خصوص ساماندهی معتادان متجاهر در پرداخت‬ ‫هزینه ندارد وظیفه بهزیســتی در نگهداری معتادان ماده ‪ ۱۵‬تمایلی‬ ‫است نه اجباری‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه‬ ‫پیشــگیری از ویروس‬ ‫کرونــا در مراکز ترک‬ ‫اعتیــاد افــزود‪ :‬مراکز‬ ‫نگهداری برای پذیرش‬ ‫از معتادان تست کرونا‬ ‫گرفته می شــود تا به‬ ‫امروز هیــچ موردی از‬ ‫کرونا درایــن مکان ها‬ ‫گزارش نشده است‪.‬‬ ‫محمدزاده به افتتاح‬ ‫ســه پــروژه در هفته‬ ‫بهزیســتی در فردیس‬ ‫اشــاره کــرد و گفت‪:‬‬ ‫ســاختمان خیر ســاز‬ ‫اورژانــس اجتماعی و‬ ‫مرکز تملــک و دارایی‬ ‫اداره بهزیستی فردیس‬ ‫به بهره برداری رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی خاطر نشان کرد‪ :‬اورژانس اجتماعی رسالت اسیب های اجتماعی‬ ‫در ساماندهی کودک ازاری‪،‬سالمند ازاری‪،‬همسر ازاری به عهده دارد و‬ ‫می طلبد در جهت ارائه خدمات مطلوب فضای مناسبی را داشته باشد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه در بخش اســیب های اجتماعی امار رســمی‬ ‫شهرستان فردیس ‪ ۴۲۰‬نفر در سال ‪ ۹۵‬بوده است ولی در سرشماری‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬جمعیت شهرستان خیلی بیشتر می شود‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به جمعیت ‪ ۸۰‬هزار نفری مشــکین دشــت می طلبــد که اورژانس‬ ‫اجتماعی در این منطقه راه اندازی شود‪.‬‬ ‫رییس اداره بهزیســتی شهرســتان فردیس گفت‪ :‬راه اندازی پایگاه‬ ‫خدمات اجتماعی در مشــکین دشت در اولویت برنامه اداره بهزیستی‬ ‫فردیس است افراد دارای اسیب های اجتماعی می توانند به این پایگاه‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫محمدزاده یکی دیگر از مشــکالت اداره بهزیستی را مستقر نبودن‬ ‫خــط تلفن ‪ ۱۲۳‬اورژانس اجتماعی عنــوان کرد و گفت‪ :‬اکنون خط‬ ‫‪ ۱۲۳‬در کرج مســتقر است به محض تماس با کرج به اداره بهزیستی‬ ‫فردیس اطالع داده می شود‪.‬‬ ‫وی بیشترین تماس با اورژانس اجتماعی را مربوط به کودک ازاری‬ ‫دانست و افزود‪ :‬خودکشی‪،‬همسرازاری و سالمند ازاری در مرحله بعد‬ ‫قرار می گیرند‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه چهار هــزار و‪ ۵۰۹‬پرونده در حوزه توانبخشــی‬ ‫فردیس وجود دارد‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬از این تعداد سه هزار و‪ ۵۸۲‬نفر از‬ ‫سازمان بهزیستی مستمری دریافت می کنند‪.‬‬ ‫رییس اداره بهزیســتی شهرســتان فردیس به توزیع سبد کاال بین‬ ‫مددجویان اداره بهزیســتی اشاره کرد و گفت‪ :‬سال گذشته پنج هزار‬ ‫بســته حمایتی به ارزش ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬هزار تومان به مددجویان تحت‬ ‫پوشــش بهزیستی فردیس توزیع شد در هفته بهزیستی نیز سبد کاال‬ ‫در بین مددجویان توزیع می شود‪.‬‬ ‫محمدزاده افزود‪ :‬هزینه های معیشــتی در قالب کمک های موردی‬ ‫به مددجویان اعطا می شود در هزینه های درمان‪،‬مناسب سازی منزل‬ ‫اداره بهزیستی به مددجویان کمک می کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ســال گذشته ســهمیه اشتغال شهرستان فردیس‬ ‫پنج میلیارد تومان تســهیالت بود که حدود ‪ ۱۱۰‬نفر به بانک معرفی‬ ‫شدند‪ ،‬گفت‪ :‬امســال این مبلغ به هفت میلیارد تومان افزایش یافته‬ ‫است مشاغل خانگی عمده درخواست کار مددجویان می باشد‪.‬‬ ‫محمــدزاده اظهار داشــت‪ :‬در حوزه فرابخشــی اشــتغال یکی از‬ ‫موضوعات مهم اداره بهزیســتی برای مددجویان اســت که نیازمند‬ ‫همکاری مسئووالن شهرستان فردیس است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با توجه به شــیوع کرونا در بخش ضدعفونی کننده کمک‬ ‫های سپاه و شــهرداری فردیس به اداره بهزیستی محدود بود انتظار‬ ‫می رود شهرداری به جامعه اسیب پذیر کمک کند‪.‬‬ ‫رییــس اداره بهزیســتی فردیس گفت‪ :‬اداره بهزیســتی فردیس به‬ ‫شــبکه دولت متصل نیســت از طریق رییس جمهوری (ای تی) وپ‪،‬‬ ‫اســتانداری البرز‪ ،‬دفتر فناوری انفورماتیک اداره کل بهزیستی استان‬ ‫البرز و فرمانداری فردیس پیگیری شــد نیازمنــد ایجاد فیبرنوری در‬ ‫حوزه سیمین دشت است تا بتوانیم از این طریق به شبکه وصل شویم‪.‬‬ ‫محمدزاده افزود‪ :‬سازمان بهزیستی با این همه خدماتی که ارائه می‬ ‫دهد و با گروه های پر اسیب و پر خطر ارتباط دارد بخشی از اقدامات‬ ‫بهزیستی فوری اســت یکی از معضالت و مشــکالت اداره بهزیستی‬ ‫فردیس است به شبکه دولت متصل شود‪.‬‬ ‫وی یکی دیگر از مشــکالت اداره بهزیســتی فردیــس را مکاتبات‬ ‫اداری عنوان کرد و خاطر نشــان کرد‪ :‬در بخش اطالع رســانی خیلی‬ ‫هم پیگیری شد‪.‬‬ ‫من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق‬ ‫پیام تشکر و قدردانی‬ ‫خداونــدرا سپاســگزاریم کــه در غمناک تریــن‬ ‫روزهــای زندگی مــان مــا را از نعمــت حضــور‬ ‫دوســتان و ســرورانی مهربــان بهره مند ســاخت که‬ ‫همدردی شــان التیامیســت بــر دل هــای داغدیده ما‬ ‫️بانهایــت ادب واحترام بدین وســیله مراتــب قدردانی‬ ‫وتشکرخود را از ابراز همدردی و بذل محبت همه عزیزان‬ ‫باالخــص فرماندارمحترم‪ ،‬امام جمعــه محترم‪ ،‬نماینده‬ ‫محترم کرج درمجلس شــورای اســامی‪ ،‬شــهرداری و‬ ‫اعضای محترم شــورای شــهر فردیس‪ ،‬اتش نشــانی و‬ ‫خدمات شــهری شــهرداری‪ ،‬مجموعه ارامستان وگلزار‬ ‫شهدای بهشت سکینه‪ ،‬مسئولین محترم ادارات‪ ،‬نهادها‪،‬‬ ‫ارگان ها‪ ،‬ســپاه قدس‪ ،‬سپاه ناحیه امام رضا (ع)‪ ،‬معاونت‬ ‫محترم عملیات و گردان های فاتحین کرج و امام حسین‬ ‫(ع) فردیس‪ ،‬بســیجیان و فرمانده هان محترم حوزه ها و پایگاه های بسیج شهری فردیس‪ ،‬نیروی انتظامی‬ ‫و راهور‪ ،‬خانواده های محترم شــهدای فردیس‪ ،‬هیات امنای مســاجد و هیات های مذهبی وحســینیه ها‪،‬‬ ‫اعضاء و امنای هیات فداییان حضرت مهدی (عج) ‪ ،‬کانون خادمیاران رضوی شهرســتان فردیس‪ ،‬مادحین‬ ‫و اصحاب رســانه و خبرنگاران‪ ،‬مردم انقالبی‪ ،‬شــهیدپرور‪ ،‬والیتمدار و قدرشناس شهرفردیس‪ ،‬تمامی اقوام‬ ‫بســتگان‪ ،‬کســبه‪ ،‬دوستان واشــنایان که با تماس تلفنی‪ ،‬ارسال گل‪ ،‬پیام تســلیت‪ ،‬نصب بنر و پالکارد و‬ ‫شــرکت درمراسم تشییع وتدفین فرزندشــهیدمان ما را مورد تفقد و عنایت خود قراردادند ابراز می داریم‪.‬‬ ‫خداوند به همه عزیزان سالمتی وطول عمر باعزت عطا نموده و روح امواتشان را قرین رحمت خویش قراردهد‪.‬‬ ‫هوالعزیز‬ ‫اینک که دســت تقدیر ‪ ،‬روح بلند خیر با اخــاق و مردم دار مرحوم ولی اهلل‬ ‫نجفی را با خود به پرواز در اورد و همه مان را به ماتم ابدی نشــاند ‪ ،‬به حکم‬ ‫ادب و حق شناسی‪ ،‬بدین وسیله از همه عزیزان ‪ ،‬بزرگواران ‪ ،‬دوستان و اشنایان‬ ‫خصوصا خانواده معزز شــهداء ‪ ،‬جانبــازان و ایثارگران دفاع مقدس ‪ ،‬روحانیت‬ ‫معظم و مادحین کشوری ‪ ،‬دستیار محترم رئیس جمهور ‪ ،‬مشاور محترم وزیر‬ ‫کشور ‪ ،‬فرماندهان محترم نظامی ‪ ،‬فرماندار محترم و با اخالق شهرستان فردیس‬ ‫حاج اقای اینانلو ‪ ،‬یکایک اعضا بزرگوار شورای اسالمی شهر فردیس ‪ ،‬فرماندهان‬ ‫محترم ناجا و سپاه شهرستان فردیس ‪ ،‬همکاران گرانقدر و با محبت در مجموعه‬ ‫شهرداری کرج و فردیس ‪ ،‬شهردار محترم کالنشهر کرج ‪ ،‬سرپرست شهرداری‬ ‫فردیس ‪ ،‬معاونین و مدیران کل و مدیران شــهرداری کرج و فردیس ‪ ،‬کسبه ‪،‬‬ ‫اصناف و اتحادیه ها و اتاق اصناف و اهالی گرامی شهرســتان فردیس ‪ ،‬جامعه‬ ‫ورزشــی استان و اصحاب رســانه و اهل قلم بزرگوار شهر فردیس و کرج که حقیر و بازماندگان را در تحمل‬ ‫این مصیبت یاری بخشیدند و دلسوزانه با ابراز محبت خود مرهمی بر قلب داغدارمان بودند ‪،‬صمیمانه تشکر‬ ‫می کنم‪.‬‬ ‫همچنین نظر به این که به علت تالمات روحی و کثرت بزرگواران‪ ،‬قادر به قدردانی حضوری و تلفنی نشده ام‪،‬‬ ‫یک بار دیگر دســت همه شما را به گرمی می فشارم و دست دعا به امید اجابت به درگاه خداوند بزرگ بلند‬ ‫می کنم وسالمتی و بهروزی همه شما را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم‪.‬‬ ‫ان شاءاهلل با بهبود شرایط مراسم یادبود در خور شان مرحوم عمو ولی نجفی در شهر فردیس برگزار خواهد‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫بیت شهید مدافع حرم ‪ -‬شهیدابراهیم اسمی‬ ‫با احترام و ارادت؛ مسعود نجفی ‪ -‬تیر ‪۹۹‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های هفته نامه خبر فردیس

هفته نامه خبر فردیس 115

هفته نامه خبر فردیس 115

شماره : 115
تاریخ : 1399/06/26
هفته نامه خبر فردیس 114

هفته نامه خبر فردیس 114

شماره : 114
تاریخ : 1399/06/17
هفته نامه خبر فردیس 113

هفته نامه خبر فردیس 113

شماره : 113
تاریخ : 1399/06/05
هفته نامه خبر فردیس 112

هفته نامه خبر فردیس 112

شماره : 112
تاریخ : 1399/05/22
هفته نامه خبر فردیس 111

هفته نامه خبر فردیس 111

شماره : 111
تاریخ : 1399/05/11
هفته نامه خبر فردیس 108

هفته نامه خبر فردیس 108

شماره : 108
تاریخ : 1399/04/04
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!