هفته نامه خبر فردیس شماره 108 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه خبر فردیس شماره 108

صفحه بعد

هفته نامه خبر فردیس شماره 108

هفته نامه خبر فردیس شماره 108

‫هفته انهم‬ ‫با پیام ویدئو کنفرانسی رئیس قوه قضائیه‬ ‫ساختمان اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک شهرستان‬ ‫فردیس افتتاح شد‬ ‫تنها نشریه مکتوب شهرستان فردیس‬ ‫شهبازی‪ ،‬استاندار البرز‪:‬‬ ‫بیمارستانفردیس‬ ‫امسال تکمیل‬ ‫می شود‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫سخن سردبیر‬ ‫سال چهارم | شماره ‪ | 108‬هفته اول‪ 4 ،‬تیر ماه ‪ 4 | 1399‬صفحه | ‪ 1000‬تومان‬ ‫شاکیان این افراد به‬ ‫پلیساگاهیفردیس‬ ‫معابر و پیاده راههای فردیس‬ ‫در تسخیر دوباره دستفروشان‬ ‫مراجعهکنند‬ ‫سامانه اشتغال مهارت‬ ‫محور راه اندازی شد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫استخوان الی زخم شورای‬ ‫فردیس‬ ‫منصور جمشیدی‬ ‫سردبیر‬ ‫استخوان الی زخم گذاشتن ضرب المثل معروفی‬ ‫است و قصه جالبی هم برایش نقل کرده اند که‬ ‫روزی قصابی دست خود را برید و به حکیم باشی‬ ‫مراجعه کرد اما حکیم باشی هنگام بستن زخم‬ ‫ریزه استخوانی در ان دید و ان را برنداشت و این‬ ‫شد که قصاب هر روز باید مقداری گوشت و پول با‬ ‫خود نزد حکیم می برد‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫معابر فردیس مناسب‬ ‫‪4‬‬ ‫سازی شود‬ ‫جــوابیه «سرپرست‬ ‫بهزاد پرویزی‬ ‫سابق شهــرداری» به‬ ‫خبــرفردیس‬ ‫‪2‬‬ ‫مصرف اب در فردیس‬ ‫نگران کننده است‬ ‫‪3‬‬ ‫مرتضی یاوری‬ ‫دستگیریگردانندگان‬ ‫کانال ها و گروه های‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ ۱۷‬بنای غیر مجاز در اراضی‬ ‫غیر اخالقی در فردیس‬ ‫کشاورزی تخریب شد‬ ‫علیرضابدری‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫با حضور جمعی از مسووالن دستگاه قضا استان و شهرستان و فرماندار فردیس برگزار شد‪:‬‬ ‫بازدید از واحد تولیدی و صنعتی « شیمی ساختمان» در شهرک سیمین دشت‬ ‫جمعــی از مســووالن دســتگاه قضا در اســتان و‬ ‫شهرستان به همراه فرماندار فردیس از واحد تولیدی و‬ ‫صنعتی شیمی ساختمان در شهرک صنعتی سیمین‬ ‫دشت فردیس بازدید کردند‪.‬‬ ‫ایــن جمع متشــکل از حســن مددی دادســتان‬ ‫عمومــی و انقالب کرج مرکز اســتان البرز‪ ،‬مهندس‬ ‫اینانلو فرمانــدار‪ ،‬مقصود عبدی رییس دادگســتری‬ ‫و حســین ناصرخاکی دادســتان فردیس و فرشــته‬ ‫محمودی مدیرعامل شــهرک صنعتی سیمین دشت‬ ‫این شهرســتان در ادامه بازدید از چند واحد تولیدی‬ ‫در این شهرک‪ ،‬با استقبال و همراهی مسعود هنرمند‬ ‫مدیرعامل شرکت تولیدی و صنعتی شیمی ساختمان‪،‬‬ ‫این واحد معتبر و صاحب نام در صنعت ســاختمان را‬ ‫نیز مورد بازدید قرار دادند‪.‬‬ ‫شعبه شورای حل اختالف در شهرک صنعتی‬ ‫سیمین دشت فردیس راه اندازی می شود‬ ‫دادســتان عمومی و انقالب کرج مرکز استان البرز‬ ‫در این بازدید گفت‪ :‬با توجه به خواست صنعتگران و‬ ‫برای تسریع در امور و رسیدگی به مشکالت کارگران‬ ‫و کارفرمایان‪ ،‬شــعبه شورای حل اختالف در شهرک‬ ‫صنعتی سیمین دشت فردیس راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫حســن مددی افزود‪ :‬با راه اندازی این شعبه تمامی‬ ‫مباحث کارگری و کارفرمایی و امور مربوط به صنعت‬ ‫در همین شهرک به صورت اختصاصی مورد رسیدگی‬ ‫قرار می گیرد و دستگاه قضایی امادگی دارد این شعبه‬ ‫خاص را در این شهرک دایر کند‪.‬‬ ‫وی با ابراز امیدواری نسبت به راه اندازی این شعبه‬ ‫ویژه در ماه جــاری گفت‪ :‬برندهــای معتبر تولیدی‬ ‫زیادی در شــهرک صنعتی ســیمین دشت فردیس‬ ‫فعالیت می کنند که انتظار می رود با حل مشــکالت‬ ‫مربوط به صنایع این شــهرک و ادارات دولتی و سایر‬ ‫سازمان ها‪ ،‬گامی در جهت جهش تولید که شعار سال‬ ‫و مورد تاکید مقام معظم رهبری است به صورت عملی‬ ‫برداریم و شاهد شکوفایی تولید و صنعت باشیم‪.‬‬ ‫مشــکل تصفیه خانه واحدهــای تولیدی و‬ ‫صنعتی فردیس رفع می شود‬ ‫فرماندار فردیس نیز گفت‪ :‬یکی از مشکالت شهرک‬ ‫صنعتی ســیمین دشت این شهرستان بحث فاضالب‬ ‫صنعتی اســت که با ســاخت تصفیه خانه مشــکل‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی این شهرک رفع می شود‪.‬‬ ‫مهندس اینانلو افزود‪ :‬شهرک صنعتی سیمین دشت‬ ‫تصفیه خانه فاضالب ندارد بعضی از واحدهای تولیدی‬ ‫برای افزایش ظرفیت تولید نیاز به تایید محیط زیست‬ ‫دارند که محیط زیست نیز طبق قانون به خاطر نبود‬ ‫تصفیه خانه مجوز صادر نمی کند‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪:‬‬ ‫موضوع تصفیــه خانه‬ ‫فاضــاب صنعتــی‬ ‫شهرک سیمین دشت‬ ‫با دادســتان عمومی و‬ ‫انقــاب مرکز اســتان‬ ‫البرز درمیان گذاشــته‬ ‫شد و همچنین استاندار‬ ‫البــرز هــم تاکیــد و‬ ‫پیگیری زیــادی برای‬ ‫رفــع این دو مشــکل‬ ‫دارنــد‪ ،‬زیرا شــهرک‬ ‫صنعتی سیمین دشت‬ ‫در بحث اشتغال نقش‬ ‫تاثیرگذاری دارد‪.‬‬ ‫فرمانــدار فردیــس‬ ‫گفــت‪ :‬ادغــام تصفیه‬ ‫خانه فاضالب شــهرک‬ ‫صنعتی سیمین دشت‬ ‫بــا تصفیه خانه شــهر‬ ‫فردیس نیز یکی دیگر‬ ‫از طــرح هــای مطرح‬ ‫است که در این زمینه‬ ‫با شــهرداری فردیس‬ ‫مذاکره شده و مدیرکل‬ ‫ابفای اســتان البرز هم‬ ‫قــول دادند اعتبار مورد نیاز تصفیــه خانه را تامین و‬ ‫اجرایی کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شیمی ساختمان‪ :‬دل بزرگی‬ ‫دارم و همچنان نسیه می فروشم‬ ‫مدیرعامل شــرکت شیمی ساختمان نیز در جریان‬ ‫ایــن بازدید گفت‪ :‬ادعایی نــدارم ولی من دل بزرگی‬ ‫دارم و همانگونه که غربی ها روی فروش کاالهایشان‬ ‫سرویس می دهند‪ ،‬من هم هنوز تسهیالت مختلفی به‬ ‫مشتریانمان ارایه می دهم و حتی نسیه می فروشم و‬ ‫وعده از مشتری می گیرم تا بتوانند مصرف کنند و اگر‬ ‫می خواستم نقدی بفروشم‪ ،‬ممکن بود تولید تا کنون‬ ‫متوقف شده باشد‪.‬‬ ‫مســعود هنرمند با یاداوری شیوع ویروس کرونا در‬ ‫کشور تاکید کرد‪ :‬در این مدت و شرایط خاص کشور‬ ‫از نظــر اقتصادی و ویروس کرونا‪ ،‬توانســتم با رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشــتی‪ ،‬نه تنها نیروی انسانی خود را‬ ‫از اسیب های ناشی از این ویروس حفاظت کنم‪ ،‬بلکه‬ ‫تولید را تعطیل نکرده و پرقدرت به مســیر خود ادامه‬ ‫دادم و نیاز بازار داخل را تامین کردم‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬تولیــد روزانه شــرکت شــیمی‬ ‫ساختمان بســتگی به وضعیت کشور دارد که ‪ 60‬تن‬ ‫از یک نوع مواد‪ 30 ،‬تن مواد دیگر و ‪ 100‬تن مواد در‬ ‫این کارخانه تولید می شود و انواع بتن ها شامل مواد‬ ‫افزودنی بتن‪ ،‬بتن های پرمقاومت‪ ،‬بتن تونل ها‪ ،‬پل ها‪،‬‬ ‫بزرگراه ها‪ ،‬پاالیشگاهها در این شرکت تولید می شود‪.‬‬ ‫هیچ انسانی نباید از یک سوراخ دوبار گزیده‬ ‫شود‬ ‫مدیرعامل شــرکت شیمی ســاختمان در پاسخ به‬ ‫پرسشــی در خصوص مشکل نقدینگی گفت‪ :‬به هیچ‬ ‫وجه مشکل نقدینگی ندارم‪ ،‬چون وقتی انسان دستش‬ ‫را در یک ســوراخ کرد و گزیده شــد دیگر دستش را‬ ‫دوباره در ان ســوراخ نمی کند‪ ،‬لــذا پول تولید را در‬ ‫بخش تولید هزینه می کنم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اکنون در چند خط تولید بیش از ‪100‬‬ ‫کارگر در این کارخانه مشغول بکار هستند و در حال‬ ‫افزایش یک ظرفیت ‪ 200‬تنی هســتیم که از سه ماه‬ ‫دیگر تولید مواد و چسب های پودری مقاومت کننده‬ ‫بتن و تعمیرات بتن شروع می شود‪.‬‬ ‫شرکت شیمی ســاختمان با بیش از ‪ 40‬سال‬ ‫تولیــد‪ ،‬ســابقه‬ ‫در‬ ‫درخشــانی‬ ‫سازندگی ایران عزیز‬ ‫دارد‬ ‫هنرمند در تشــریح‬ ‫ظرفیــت هــای ایــن‬ ‫شــرکت گفت‪ :‬شرکت‬ ‫شــیمی ســاختمان با‬ ‫بیش از ‪ 40‬سال تولید‬ ‫فراورده های شیمیایی‬ ‫صنعــت ســاختمان‪،‬‬ ‫سابقه درخشــانی در‬ ‫ســازندگی و ابادانــی‬ ‫ایــران عزیــز دارد که‬ ‫مشــارکت در پــروژه‬ ‫های ملی چون بزرگراه‬ ‫طبقاتی شــهید صدر‪،‬‬ ‫پــل شــهید باقــری‪،‬‬ ‫طــرح توســعه مصلی‬ ‫تهــران‪ ،‬بیمارســتان‬ ‫میــاد‪ ،‬کارخانجــات‬ ‫ایران خودرو‪ ،‬ســایپا‪،‬‬ ‫پاالیشــگاه‪ ،‬بنــدر‪،‬‬ ‫فــرودگاه و طرح های‬ ‫عمرانــی وزارت دفاع و‬ ‫… از ان جمله است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تولیدات شــرکت شامل بیش از ‪100‬‬ ‫نوع محصوالت در زمینه های مختلف اعم از افزودنی‬ ‫های بتــن‪ ،‬اندودهای اب بندی‪ ،‬چســب های بتن‪،‬‬ ‫چسب های کاشی‪ ،‬ماستیک های درزبندی‪ ،‬پوشش‬ ‫های محافظ و رنگ های نما‪ ،‬نوار واتراستاپ‪ ،‬افزودنی‬ ‫های ضد سایش سیمان است که با کادر فنی مجرب‬ ‫و ازمایشگاه مجهز کارخانه به عنوان ازمایشگاه همکار‬ ‫اســتاندارد افزودنی های بتن و چســب های کاشی‬ ‫فعالیت دارد‪.‬‬ ‫وجود شــش ازمایشــگاه مجهز از جمله‬ ‫بخشهای حیاتی شرکت شیمی ساختمان است‬ ‫هنرمند‪ ،‬وجود شــش واحد ازمایشگاهی مجهز را‬ ‫یکی دیگر از بخــش های حیاتی در کارخانه تولیدی‬ ‫شیمی ساختمان دانســت و گفت‪ :‬این ازمایشگاهها‬ ‫شامل چسب های کاشی و سنگ طبیعی و مصنوعی‬ ‫و ضد اســید‪ ،‬ازمایشــگاه بتن و گروت های صنعتی‪،‬‬ ‫ازمایشــگاه افزودنی هــای بتن‪ ،‬ازمایشــگاه رزین‪،‬‬ ‫ازمایشــگاه رنگ و پوشش های صنعتی و ازمایشگاه‬ ‫همکار استاندارد هستند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــرکت شــیمی ســاختمان دارای‬ ‫گواهینامه ایزوهای – ‪9001 ISO – 14001 ISO‬‬ ‫‪ OHSAS18001‬و گواهینامــه ‪ R&D‬از وزارت‬ ‫صنعت معدن تجارت است و انتخاب شیمی ساختمان‬ ‫در ســالهای ‪،1394، 1393 ، 1392 ، 1391 ، 1390‬‬ ‫‪ 1396 ، 1395‬به عنوان واحد نمونه کیفیت استاندارد‬ ‫از دیگر افتخارات این شرکت به شمار می رود‪.‬‬ ‫شرکت شیمی ساختمان بازار ثابت و به نسبت‬ ‫بزرگی را در منطقه برای صادرات دارد‬ ‫مدیرعامل شــرکت شیمی ساختمان گفت‪ :‬بخشی‬ ‫از محصوالت این شــرکت به کشورهای منطقه و دنیا‬ ‫صادر شده است که با توجه به کیفیت باال و دارا بودن‬ ‫نشان های استاندارد و ایزوهای مختلف‪ ،‬ما موفق شده‬ ‫ایم که بازار ثابت و به نسبت بزرگی را در منطقه برای‬ ‫خود ایجاد کنیم و امروزه کشورهای اروپایی و اسیایی‬ ‫مشتریان شیمی ساختمان هستند‪.‬‬ ‫هنرمند ادامه داد‪ :‬شــرکت شیمی ساختمان سهم‬ ‫بزرگی را در محصوالت شــیمیایی ساختمان دارد و‬ ‫همکاران داخلی بسیاری محصوالت ما را به مشتریان‬ ‫عرضــه می کنند‪ ،‬هرچنــد در این بین بــا توجه به‬ ‫معروفیــت و محبوبیت برند ما‪ ،‬بســیاری محصوالت‬ ‫خود را نیز با نام شــرکت ما به فروش می رســانند‪،‬‬ ‫ولی باید تاکید کنم که محصوالت ما با نام اختصاری‬ ‫“شیمی ساختمان” به فروش می رسد و هیچ پیشوند‬ ‫یا پسوندی ندارد‪.‬‬ ‫‪ 2‬سیـاسـی و اجتمـاعی‬ ‫سخن سردبیر ‪ /‬منصور جمشیدی‬ ‫استخوان الی زخم شورای‬ ‫فردیس‬ ‫ادامه از صفحه ‪1‬‬ ‫القصه‪ ،‬حکیم به مسافرتی رفت و وقتی برگشت دید غذای شب انها‬ ‫گوشت ندارد‪ ،‬وقتی علت را جویا شد و پرسید مگر قصاب نیامده بود؟‬ ‫پسرش گفت چرا قصاب امده بود و من خوب مداوایش کردم و ریزه‬ ‫استخوانی هم باقی مانده بود که ان را هم بیرون کشیدم‪ ،‬اینجا بود که‬ ‫حکیم دست روی دست خود کوبید و گفت نکرده کار‪ ،‬نبر به کار‪ ،‬پس بگو‬ ‫چرا امشب غذای ما گوشت ندارد؟ من خود استخوان را الی زخم گذاشته‬ ‫بودم تا قصاب هر روز نزد من امده و مقداری گوشت برایمان بیاورد‪.‬‬ ‫خالصه چنین بود که از ان روز به بعد درباره کسی که جلوی پیشرفت‬ ‫کارها را بگیرد یا دایم اشکال تراشی کند‪ ،‬می گویند‪ :‬استخوان الی زخم‬ ‫گذاشته است‪ ،‬لذا این حکایت شباهت عجیبی به این روزهای شورای‬ ‫فردیس دارد که گویی همین کار را کرده و معلوم نیست تکلیف شورای‬ ‫فردیس با مدیریت شهری چیست؟ ضمن اینکه بازهم طبق معمول‬ ‫جلسه علنی روز سه شنبه این هفته شورا بخاطر به حد نصاب نرسیدن‬ ‫اعضا تشکیل نشد!‬ ‫اکنون به عنوان یک شهروند و حتی نه در جایگاه رسانه ای و روزنامه‬ ‫نگاری‪ ،‬بی هیچ پیش داوری و قضاوتی بر این باورم که چنین اوضاع‬ ‫اشفته و بالتکلیفی به نفع هیچکس حتی مدیریت شهری و خود اعضای‬ ‫شورای فردیس هم نیست‪ ،‬بخصوص که به خوبی به خاطر دارم شبیه این‬ ‫اتفاق در مورد اولین شهردار منتخب فردیس هم افتاد‪.‬‬ ‫یعنی صرفنظر از درست یا اشتباه بودن برکناری اولین شهردار منتخب‬ ‫فردیس‪ ،‬البته بماند که اکنون خوب و بد ان تصمیم شورا در ان مقطع‬ ‫بطور کامل معلوم شده است‪ ،‬اما از انجا که طبق قانون عزل شهردار در‬ ‫شهرهای باالی ‪ 200‬نفر نیازمند شش رای از ‪ 9‬رای شوراست‪ ،‬چون در‬ ‫ان مقطع اولین شهردار منتخب فردیس پنج مخالف داشت‪ ،‬برکناری‬ ‫او مدتی به طول انجامید‪ ،‬درست مثل شرایط فعلی شورای فردیس که‬ ‫دومین شهردار منتخب هم تنها به یک رای دیگر نیاز دارد‪ ،‬چه بسا‬ ‫پیچیده تر قبل هم هست‪ ،‬چراکه بحث سکونت شهردار کنونی و ارجاع‬ ‫ان به شورای حل اختالف استان نیز به دیگر مسایل و اختالف نظرهای‬ ‫موجود بین شورا و شهردار اضافه شده است‪.‬‬ ‫براین اساس‪ ،‬هدف و تاکید اصلی ما مبتنی بر تعیین تکلیف شهر و‬ ‫شهروندان و بطور خاص حفظ منافع عمومی فردیس با نیم میلیون نفر‬ ‫جمعیت است‪ ،‬شاید گفته شود یک سال بیشتر از عمر این دوره شورا‬ ‫باقی نمانده‪ ،‬اما به نظر می رسد چنین تحلیل و برداشتی نهایت کم لطفی‬ ‫است‪ ،‬مگر یک سال برای ایجاد حرکت و پیشبرد امور و بهبود اوضاع زمان‬ ‫کمی است؟ در حالی که اگر عزم و اراده جدی وجود داشته باشد در این‬ ‫یک سال خیلی کارها می توان انجام داد و ساختار و زمینه تحول در شهر‬ ‫فردیس را ایجاد کرد‪.‬‬ ‫بگذریم‪ ،‬واقعیت این است که در بالتکلیفی و شرایط فعلی نه شورا و‬ ‫نه شهردار فردیس قادر به انجام هیچ تصمیم و اقدامی نیستند و اغراق‬ ‫نیست که حتی نمی توانند برای یک هفته بعدی هم برنامه ریزی درست‬ ‫و قابل قبولی داشته باشند‪ ،‬پس چنین وضعی را نه تنها نمی توان حرکت‬ ‫رو به جلو قلمداد کرد که در واقع به نوعی در جا زدن و عقب گرد‬ ‫محسوب می شود!‬ ‫با این حساب از هر جنبه و زاویه که به خروج از وضعیت نامعلوم و‬ ‫نامشخص فعلی نگاه کنیم‪ ،‬در نهایت به مصلحت سنجی‪ ،‬عاقبت اندیشی‬ ‫و پیشقدمی یک عضو شورا در پاسخ به ندا و خواست مردم و افکار عمومی‬ ‫فردیس ختم می شود‪ ،‬جالب اینکه بازهم به خوبی به یاد دارم که در‬ ‫برکناری اولین شهردار منتخب فردیس دقیقا وضعیت مشابه فعلی بوجود‬ ‫امده بود و در ان مقطع یکی از اعضای شورا که نه فقط مجرب ترین‪،‬‬ ‫بلکه بی حاشیه ترین و مورد اعتمادترین عضو شورا نیز بود و هست‪،‬‬ ‫استین همت باال زد و شهر و شهروندان فردیس را از بالتکلیفی رها کرد‪.‬‬ ‫راستش در نوشتن سخن همواره از بردن نام افراد خودداری کرده و می‬ ‫کنم‪ ،‬اما این بار قصد دارم نام انسانی دلسوز و وارسته و مدافع همیشگی‬ ‫فردیس را در این مقال مطرح کنم که به زعم خود و از صمیم دل او را‬ ‫ناجی اوضاع به هم ریخته و بالتکلیف این شهر می دانم و او کسی نیست‬ ‫جز حاج داود وحیدی‪ ،‬همان شخصیت ازاده و جانبازی که ‪ 18‬سال‬ ‫خدمت صادقانه به عنوان رییس ستاد نماز جمعه فردیس‪ ،‬تنها یک گوشه‬ ‫از خدمات بی ریا و ارزشمند اوست‪.‬‬ ‫حاج داود که از جانبازان دفاع مقدس است و ‪ 10‬سال تجربه نمایندگی‬ ‫شورای کالنشهر کرج را نیز در کارنامه خود دارد و در انتخابات اخیر هم با‬ ‫رای مردم فردیس به عنوان عضو اولین شورای اسالمی این شهر انتخاب‬ ‫شد‪ ،‬از جمله نیروهای ارزشی و دلسوزی است که سالهای طوالنی در نهاد‬ ‫مردمی بسیج کرج و فردیس فعال بوده است‪ ،‬ضمن اینکه دفاع همیشگی‬ ‫و جانانه از منافع و مصالح شهرستان نوپای فردیس حتی در شورای کرج‬ ‫یکی از ویژگی های بارز او به شمار می رود‪.‬‬ ‫به هر حال گویا بازهم قرعه به نام حاج داود وحیدی درامده است‪ ،‬همان‬ ‫انسان و شخصیتی که باوجود یک دهه تجربه شورا انهم در کالنشهری‬ ‫چون کرج‪ ،‬وقتی نوبت به نمایندگی شهروندان فردیس در اولین دوره‬ ‫شورای این شهر رسید‪ ،‬هرگز به دنبال کسب کرسی ریاست و جایگاه در‬ ‫این شورا نبود و در طول گذشت سه سال از عمر این شورا نیز باوجود‬ ‫اینکه او بی حاشیه ترین و مسالمت جوترین عضو شورا بود‪ ،‬مگر در‬ ‫بزنگاهها و مواقع حساس و هرگاه که منافع عمومی شهر و شهروندان‬ ‫فردیسی در معرض خطر قرار می گیرد‪ ،‬او دیگر سکوت را جایز نمی داند‪.‬‬ ‫همین ویژگی ها و خصلت های نیک انسانی که در شخصیت وجودی‬ ‫حاج داود مسبوق به سابقه است‪ ،‬موجب شده که او مورد وثوق و اعتماد‬ ‫بخش عمده ای از شهروندان خونگرم و قدرشناس فردیس قرار گیرد و‬ ‫چنین است که گاه حتی وقتی برخی بدخواهان دست به شیطنت و بهانه‬ ‫جویی درباره او می زنند‪ ،‬از طرف مردم فهیم این شهرستان به هیچ وجه‬ ‫جدی گرفته نمی شود و به قول معروف مکر و حیله کینه ورزان نسبت‬ ‫به او‪ ،‬به خودشان بازمی گردد‪.‬‬ ‫خالصه اینکه حاج داود‪ ،‬از انجا که ارادت‪ ،‬اخالص و محبت ما به سالهای‬ ‫دیر و دور بازمی گردد‪ ،‬می خواهم به عنوان یک شهروند و روزنامه نگار‬ ‫قدیمی که به سهم خود حق دارم نگران این وضع نا به سامان شهرم‬ ‫فردیس باشم‪ ،‬به نمایندگی از افکار عمومی این تقاضا را از جنابعالی‬ ‫داشته باشم که همچون همیشه با درایت و فداکاری و رای خود‪ ،‬یک بار‬ ‫دیگر اولین سرباز و پیش قراول پایان بخشیدن به این اوضاع ناخوشایند‬ ‫و اسف بار فعلی باشید‪.‬‬ ‫هرچند به تعهد‪ ،‬خیرخواهی و پایبندی شما به تامین حق و حقوق‬ ‫و اینده بهتر برای شهر و شهروندان فردیس اطمینان کامل دارم‪ ،‬اما‬ ‫چرخش و گردش روزگار بازهم باز کردن این قفل و گره را برعهده شما‬ ‫قرار داده و مردم و افکار عمومی این شهر پرجمعیت و پرمشکل نیز بازهم‬ ‫به تدبیر‪ ،‬هوشمندی و اینده نگری شما دل بسته اند‪ ،‬چراکه طبق قرائن‬ ‫و شواهد موجود با توجه به رای مخالف پنج عضو شورا و ادامه این وضع‪،‬‬ ‫نه تنها چیزی عاید شهروندان نخواهد کرد‪ ،‬بلکه این سال اخر هم به‬ ‫سرنوشت سه سال قبلی دچار خواهد شد‪.‬‬ ‫و کالم اخر و ختم این مقال اینکه‪ ،‬عالوه بر سابقه و کارنامه پربار و‬ ‫درخشان در خدمتگزاری به مردم‪ ،‬همراه با تصمیم های بجا‪ ،‬رای مستقل‬ ‫و بخصوص نقش کلیدی در لحظه های حساس و تعیین کننده شورا‪،‬‬ ‫همگی از نشانه ها و اتفاق های خوبی است که به همت و نظر و رای حاج‬ ‫داود وحیدی در یکی دو جلسه اینده شورا رقم خواهد خورد‪ ،‬لذا مردم‬ ‫و افکار عمومی نیز می توانند منتظر خبرهای شیرین و امیدبخش مبنی‬ ‫بر خروج فردیس از بالتکلیفی و بیرون کشیدن استخوان الی زخم بین‬ ‫شورا و شهردار فردیس باشند‪ .‬انشاا‪...‬‬ ‫هفته انهم‬ ‫سال چهارم ‪ /‬شماره ‪ / 108‬هفته اول ‪ /‬تیر ماه ‪1399‬‬ ‫با پیام ویدئو کنفرانسی رئیس قوه قضائیه‬ ‫ساختمان اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردیس افتتاح شد‬ ‫مراسم بهره برداری از ساختمان اداره ثبت‬ ‫اســناد و امالک شهرســتان فردیس با پیام‬ ‫ویدئو کنفرانســی حضرت ایت ا‪ ...‬رییســی‬ ‫ رییس قوه قضاییــه‪ -‬همزمان با طرح های‬‫دیگر این قوه در سراسر کشور برگزار شد‪.‬‬ ‫این مراســم دکتــر ایمانی امــام جمعه‪،‬‬ ‫مهندس اینانلو فرمانــدار‪ ،‬افتخاریان رئیس‬ ‫شورای شــهر و برخی از مســئولین شهری‬ ‫حضور داشتند‪.‬‬ ‫رییس کل دادگســتری اســتان البرز در‬ ‫ایین گشایش این ســاختمان گفت‪ :‬توسعه‬ ‫ساختمان های قضایی در استان البرز یکی‬ ‫از راه های ارائه خدمات و تکریم مردم است‪.‬‬ ‫حســین فاضلی هریکندی افزود‪ :‬اداره کل‬ ‫ثبت اســناد و امالک اســتان موفقیت های‬ ‫خوبی را در بخش های مختلف کســب کرده‬ ‫و حدود ‪ ۷۵‬درصد از اراضی شــهری استان‬ ‫طرح کاداستر اجرا شده است‪.‬‬ ‫همچنین تثبیت مالکیت دولت در اراضی‬ ‫ملی و منابع طبیعی طبــق گزارش مدیران‬ ‫کل ثبت اســناد و منابع طبیعی اســتان به‬ ‫خوبی پیش رفته است‪.‬‬ ‫البرز در ثبت شرکت ها برتر کشوری‬ ‫شد‬ ‫مدیرکل ثبت اســناد و امالک استان البرز‬ ‫اعالم کرد که این استان در ثبت شرکت های‬ ‫مختلف تولیدی و خدماتی رتبه برتر کشوری‬ ‫به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫شــهریار کناریوند در این مراســم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫طرح الکترونیکی کــردن خدمات اداره کل‬ ‫ثبت اسناد و امالک استان با سرعت در حال‬ ‫انجام اســت و اکنون بخــش عمده خدمات‬ ‫از جمله در شهرســتان فردیــس به صورت‬ ‫الکترونیکی انجام می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان البرز به‬ ‫مشخصات ساختمان جدید اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک فردیس اشــاره کــرد و گفت‪ :‬این‬ ‫ســاختمان در زمینی به مساحت ‪ ۱۵۵۰‬متر‬ ‫مربــع و ‪ ۲‬هزار متر مربع بنا در ســه طبقه‬ ‫با اعتبــاری بیش از ‪ ۸۰‬میلیارد ریال احداث‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫کناریوند افزود‪ :‬ســال گذشته بیش از ‪۳۷‬‬ ‫هزار ســند مالکیت در شهرســتان فردیس‬ ‫صادر شد‪ .‬اکنون تمام استعالم های ثبتی در‬ ‫شهرستان فردیس یک روزه انجام می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل ثبت اســناد و امالک استان البرز‬ ‫گفت‪ ۴۸ :‬دفتر اســناد رسمی ‪ ،‬هشت دفتر‬ ‫ازدواج و پنــج دفتــر طالق در شهرســتان‬ ‫فردیس فعال است‪.‬‬ ‫بیمارستان فردیس امسال تکمیل می شود‬ ‫اســتاندار البرز با بیان اینکه‬ ‫فردیس فاقد تخت بیمارستانی‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ســاخت تنها‬ ‫بیمارستان فردیس که از ابتدای‬ ‫کار دولت تدبیر و امید اغاز شده‬ ‫‪ ،‬امسال به پایان می رسد‪.‬‬ ‫عزیزاله شهبازی در بازدید از‬ ‫فرمانداری فردیس در نشست با‬ ‫مدیران این شهرســتان‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اکنون اعتبــارات ملی نیز برای‬ ‫تکمیــل بیمارســتان فردیس‬ ‫جــذب شــده و مطالبه مردمی‬ ‫باید در اســرع وقت به سرانجام‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه فردیــس فاقــد تخت‬ ‫بیمارستانی است‪ ،‬گفت‪ :‬ساخت تنها بیمارستان‬ ‫فردیس که از ابتدای کار دولت تدبیر و امید اغاز‬ ‫شــد و انتظار می رود که راه اندازی ان نیز طبق‬ ‫وعده رییس دانشگاه علوم پزشکی تا پایان سال‬ ‫محقق شود‪.‬‬ ‫اســتاندار البرز اضافه کرد‪ :‬اســتقرار ادارات و‬ ‫ســازمان های دولتــی و خدمات رســان مانند‬ ‫امــوزش و پرورش‪ ،‬اوقاف و امــور خیریه و امور‬ ‫مالیاتی نیز از جمله مطالبات مردمی اســت که‬ ‫طی هماهنگی های الزم باید نســبت به تحقق‬ ‫ان اقدام شود‪.‬‬ ‫بیمارستان دولتی ‪ ۱۶۰‬تختخوابی فردیس از‬ ‫مصوبات هیات دولت اســت که با بودجه ملی در‬ ‫حال ساخت است‪.‬‬ ‫استاندار البرز به مشکالت کم ابی در شهرستان‬ ‫فردیس اشاره کرد و ادامه داد‪ :‬اختصاص افزایش‬ ‫سهم حق ابه استان از محل سدهای امیرکبیر و‬ ‫طالقان نیز در دستور کار است ضمن انکه تامین‬ ‫اب اشــامیدنی مردم فردیس از تصفیه خانه و‬ ‫مخزن جدید اب شــهرک جهــان نما کرج را‬ ‫پیگیری می کنیم ‪.‬‬ ‫کلنگ ســاخت تنها بیمارســتان فردیس در‬ ‫دولت دهم به زمین شد اما عملیات اجرایی این‬ ‫پروژه در دولت یازدهم اغاز شد‪.‬‬ ‫احداث ‪ ۲‬پروژه ترافیکی در فردیس اغاز شد‬ ‫به مناســبت دهه کرامت عملیات احداث‬ ‫‪ ۲‬پــروژه ترافیکــی روز دوشــنبه با حضور‬ ‫مســووالن محلی در شهرستان فردیس اغاز‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رییس شورای اسالمی شهر فردیس گفت‪:‬‬ ‫احداث بلوار کشــتارگاه فردیس به طول سه‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬متر و عــر ض ‪ ۵۰‬متر یکی از‬ ‫این پروژه ها است که به مدت ‪ ۹‬ماه تکمیل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫سیدحســن افتخاریان افزود‪ :‬برای اجرای‬ ‫این پــروژه ‪ ۹۰‬میلیارد ریــال اعتبار پیش‬ ‫بینی شده اســت‪ .‬این پروژه شهر فردیس را‬ ‫به شهرستان شهریار متصل می کند‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬همچنین پــروژه دیگر‬ ‫احداث بلوار کیاتل با عرض مســیر ‪ ۲۰‬متر‬ ‫و طول مســیر ‪ ۱۱۰۰‬متر و با هدف اتصال‬ ‫ترافیکی فردیس به شهر اندیشه است که با‬ ‫اعتبار ‪ ۲۵‬میلیارد ریال اجرایی شده است‪.‬‬ ‫با بهره برداری از این ‪ ۲‬پروژه بار ترافیکی‬ ‫در فردیس کاهش می یابد‪.‬‬ ‫امام جمعه فردیس‪ :‬احداث رینگ شرقی‬ ‫شــهر فردیس در تسهیل تردد شهروندان‬ ‫موثر است‬ ‫حجت االسالم و المســلمین علی اکبر ایمانی‬ ‫در ایــن اییــن‪ ،‬ضمن تبریــک والدت حضرت‬ ‫معصومــه(س)‪ ،‬روز دختر و اغــاز دهه کرامت‪،‬‬ ‫ترافیک بلوار شهید سلیمانی را یکی از معضالت‬ ‫فردیــس اعالم کــرد و گفت‪ :‬این بلــوار عالوه‬ ‫براینکه یک معبر داخل شــهری به شــمار می‬ ‫رود‪ ،‬محوری مواصالتی اســت که شهر فردیس‬ ‫را با شهرهای همجوار از جمله مالرد متصل می‬ ‫کند که همواره شهروندان از ترافیک ان رنج‬ ‫می برند‪.‬‬ ‫وی بیــان اینکه احداث جاده ای موازی با‬ ‫بلوار شهید ســلیمانی که بتواند بار ترافیکی‬ ‫این محــور را کاهش دهد ضروری اســت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬بــا کاهش بار ترافیکی بلوار شــهید‬ ‫ســلیمانی‪ ،‬می توان تصمیمات بهتری برای‬ ‫حمل و نقل عمومــی از جمله اجرای بی ار‬ ‫تی در این محور صورت گیرد‪.‬‬ ‫امام جمعه فردیس اقدام مدیریت شهری‬ ‫در احداث رینگ شــرقی شــهر فردیس و‬ ‫تسهیل در تردد شهروندان را شایسته تقدیر‬ ‫دانســت و بیان کرد‪ :‬امروز شورا و شهرداری‬ ‫دست به دست هم دادند تا برای افزایش رفاه‬ ‫و تسهیل در تردد شــهروندان‪ ،‬گام مثبتی‬ ‫بردارند که می توانــد در صرفه جویی وقت‬ ‫و هزینه مردم موثر باشد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه اقدامات عمرانی در‬ ‫فردیس تا کنون با رکود مواجه بوده اســت‪،‬‬ ‫اظهار امیــدواری کرد‪ :‬مدبریت شــهری با‬ ‫همدلی و هم افزایی الزم اســت در راستای‬ ‫اجــرای پروژه های عمرانی جدیــد اقداماتی در‬ ‫خور شــان مردم فردیس و در جهت پیشرفت و‬ ‫عمران شهر انجام دهند‪.‬‬ ‫مهندس پرویزی‪ ،‬معاون فرماندار‪ :‬معابر فردیس مناسب سازی شود‬ ‫معاون برنامه ریــزی و هماهنگی امور عمرانی‬ ‫فرمانداری فردیس از دستگاههای اجرایی ‪،‬ادارات‬ ‫و بانکها خواست نسبت به مناسب سازی راه های‬ ‫دسترسی و تردد اسان برای معلوالن‪ ،‬جانبازان و‬ ‫نابینایان در این شهرستان اقدام کنند‪.‬‬ ‫بهزاد پرویزی در نشســت کارگروه مناســب‬ ‫ســازی معابــر شــهری در ســالن اجتماعات‬ ‫فرمانداری فردیس افزود‪ :‬بعضی از معابر عمومی‬ ‫برای تردد معلوالن مناســب نیســت و ان ها با‬ ‫زندگی در این شــهر از نظر خدمات شــهری و‬ ‫استفاده از امکانات شهر دچار مشکل هستند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬احــداث رمپ ویــژه معلوالن در‬ ‫خیابانها‪ ،‬ورودی پارکها و سایر مکان ها از جمله‬ ‫اقداماتی اســت که برای تردد ایمن و اسان تر‬ ‫معلوالن باید لحاظ شود‪.‬‬ ‫پرویزی از دســتگاههای اجرایــی ‪ ،‬ادارات و‬ ‫بانکها خواســت گزارش عملکــردی از اقدامات‬ ‫خود را در راســتای مناسب ســازی معلوالن به‬ ‫فرمانداری فردیس ارائه دهند‪.‬‬ ‫لزوم تسریع شــهرداری ها در مناسب‬ ‫سازی برای تردد معلوالن‬ ‫رییس اداره بهزیستی شهرستان فردیس گفت‪:‬‬ ‫شــهرداری ها برای تردد اسان و راحت تر افراد‬ ‫معلول و ویلچری ایستگاههای اتوبوس را مناسب‬ ‫سازی کنند‪.‬‬ ‫احمد محمدزاده افزود‪ :‬معلوالن نیز مانند افراد‬ ‫عادی حق اســتفاده از حمــل و نقل عمومی را‬ ‫دارند و مناسب سازی حمل و نقل عمومی یکی‬ ‫از مورادی است که شهرداری ها باید به ان توجه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه دسترســی اســان‬ ‫معلوالن‪،‬ســالمندان‪،‬نابینایان و افــراد کم توان‬ ‫جســمی به همــه اماکن و معابــر عمومی حق‬ ‫است‪،‬اظهار داشت‪ :‬اســتفاده از امکانات شهری‪،‬‬ ‫حق مســلم معلــوالن اســت که بایــد حقوق‬ ‫شهروندی در ان رعایت شود‪.‬‬ ‫وی به ایستگاههای اتوبوس دسترسی معلوالن‬ ‫سخت است ‪ ،‬اشــاره کرد و افزود‪ :‬ایستگاههای‬ ‫اتوبــوس روی جــوی اب نصب شــده که افراد‬ ‫معلول نمی توانند به راحتی سوار اتوبوس شوند‪.‬‬ ‫محمدزاده خاطرنشــان کرد‪ :‬در صورت رعایت‬ ‫نکردن مناســب ســازی محیط جامعه هدف (‬ ‫معلوالن و ســالمندان) از حقوق شهروندی خود‬ ‫بی نصیب خواهند ماند و برای حضور در اجتماع‬ ‫با مشکالت جدی مواجه می شوند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ســال گذشته قرار شد شهرداری ها‬ ‫با پیمانکاران قرار دادی را برای اجرای مناســب‬ ‫سازی منعقد کنند که‬ ‫این مهم انجام نشد‪.‬‬ ‫اداره‬ ‫رییــس‬ ‫بهزیســتی شهرستان‬ ‫فردیــس افــزود‪ :‬در‬ ‫حــوزه امــوزش و‬ ‫پــرورش مــدارس‬ ‫اســتثنایی را داریــم‬ ‫بعضی مــدارس برای‬ ‫معلــوالن مناســب‬ ‫سازی نشده است‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــر‬ ‫نصب تابلوهای پارک‬ ‫مخصوص معلوالن در‬ ‫شهرســتان فردیس‬ ‫تاکید کــرد و گفت‪:‬‬ ‫در دســتور کار سال‬ ‫گذشــته هم بــود اما‬ ‫محقق نشــد‪ ،‬شروع کار مناســب سازی شهر از‬ ‫ســال گذشته اغاز شد بهزیستی در حوزه اطالع‬ ‫رسانی و پیگیری و نظارت می تواند کاری انجام‬ ‫دهــد ولی دســتگاههایی که متولــی امر مانند‬ ‫شــهرداری ها هستند نقش عمده ای در مناسب‬ ‫سازی معابر شهری دارد‪.‬‬ ‫محمدزاده گفت‪ :‬حدود پنج هزار معلول شامل‬ ‫افراد با معلولیت جسمی حرکتی‪،‬ذهنی‪،‬بیماران‬ ‫ام اس و نابینا تحت پوشــش بهزیستی فردیس‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫در شهرستان فردیس کمتر از ‪ ۲۰‬درصد معابر‬ ‫عمومی برای معلوالن مناســب سازی شده است‬ ‫که نیازمند توجه مسووالن می باشد‪.‬‬ ‫هفته انهم‬ ‫سال چهارم ‪ /‬شماره ‪ / 108‬هفته اول ‪ /‬تیر ماه ‪1399‬‬ ‫خبرفردیس بررسی کرد؛‬ ‫معابر و پیاده راههای فردیس در تسخیر دوباره دستفروشان‬ ‫منصور جمشیدی ‪ -‬دستفروشی پدیده بغرنج و‬ ‫پیچیده ای در حوزه اجتماعی و اقتصادی است که‬ ‫در چند ســال اخیر به معضلی به نسبت الینحل در‬ ‫کالنشهرها و شــهرهای بزرگ و پرجمعیت تبدیل‬ ‫شــده است‪ ،‬تا جایی که راه اندازی بازارچه با هدف‬ ‫تجمیع و ســاماندهی انها در فردیــس نیز چندان‬ ‫کارساز و راه گشــا واقع نشد و بخصوص طی هفته‬ ‫های اخیر شــاهد بازگشــت دوباره دستفروشان به‬ ‫معابر و پیاده راههای این شهر هستیم‪.‬‬ ‫از انجا که دستفروشــی خــود معلول علت های‬ ‫دیگری چون فقر‪ ،‬نداری و بیکاری اســت‪ ،‬بنابراین‬ ‫تا وقتی علت های اصلی این پدیده برطرف نشــود‪،‬‬ ‫نباید و نمی توان انتظار داشت که تغییر و بهبودی‬ ‫خاصی در شرایط دستفروشان که معلو همان علت‬ ‫هاست‪ ،‬ایجاد شود!‬ ‫از طرفی واقعیت اشکار و پذیرفته شده این است‬ ‫که رفع معضل دیرپایی چون دستفروشــی از عهده‬ ‫و تــوان یک مجموعه از جمله شــهرداری فردیس‬ ‫خارج اســت‪ ،‬مگر اینکه همه ســازمانها‪ ،‬نهادها و‬ ‫دســتگاههای اجرایی این شهرســتان در یک اراده‬ ‫جمعی و بکارگیری تمهیدات مختلف در چهارچوب‬ ‫طرحهای کارشناسی و اسیب شناسی شده‪ ،‬درصدد‬ ‫برایند تا با هماهنگی و همــکاری تناتنگ‪ ،‬بتوانند‬ ‫تبعات منفی این معضل اجتماعی و اقتصادی را به‬ ‫حداقل ممکن کاهش دهند‪.‬‬ ‫ایــن توضیح و یــاداوری نیز ضروری اســت که‬ ‫با اســتقالل شــورا و مدیریت شــهری فردیس در‬ ‫ســال ‪ ،96‬یک بازارچه دایمی با هدف ســاماندهی‬ ‫دستفروشــان این شهر در نیمه سال ‪ 97‬در زمینی‬ ‫واقع در کانال شرقی این شــهر با ‪ 260‬غرفه برای‬ ‫دستفروشانی که مورد شناسایی قرار گرفته بودند‪،‬‬ ‫راه اندازی شد و تا حدود قابل قبولی هم در کاستن‬ ‫از تبعات سد معبر و ایجاد مزاحمت برای شهروندان‬ ‫موفق بود‪.‬‬ ‫البته این بازارچه در ادامه برغم تغییر در مدیریت‬ ‫شــهرداری بعد از اولین شــهردار منتخب فردیس‪،‬‬ ‫تاثیر مثبت خود را داشــت و با پیگیریهای مستمر‬ ‫و حتی در دوره سرپرســتی شهرداری فردیس نیز‬ ‫از ان اشــفتگی و ازدحام و سد معبر ناشی از پهن‬ ‫کردن بساط و بیشتر شدن دستفروشان جلوگیری‬ ‫کرد‪ ،‬اما در چند ماه گذشته و بخصوص چند هفته‬ ‫اخیــر معابر و پیــاده راههای این شــهر دوباره به‬ ‫تسخیر دستفروشان درامده است‪.‬‬ ‫تصویب الیحه و طرح در شــورا‪ ،‬نمی تواند‬ ‫مشکل دستفروشــی در فردیس را برطرف‬ ‫سازد‬ ‫این در حالی اســت که شورای شهر فردیس در‬ ‫تــازه ترین نشســت خود‪ ،‬دو فوریــت الیحه ای را‬ ‫طبــق انعقاد قراردادی با نیــروی انتظامی به مبلغ‬ ‫یک میلیــارد و ‪ 300‬میلیون تومان مصوب کرد که‬ ‫بر اســاس ان جمع اوری دستفروشان و ازاد سازی‬ ‫معابر این شــهر با همکاری نیــروی انتظامی انجام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫اعضــای شــورای شــهر فردیــس همچنین با‬ ‫وجود موافقــت با الیحه و تســریع در جمع اوری‬ ‫دستفروشان‪ ،‬اســتمرار و نتیجه بخش بودن ان را‬ ‫مستلزم برون ســپاری دانسته و از مدیریت شهری‬ ‫فردیس خواســتند الیحه ای قویتــر و موثرتر برای‬ ‫کنترل و نظارت بر دستفروشان به شورا ارایه کند‪.‬‬ ‫هرچند محمد خســروزاده شــهردار فردیس نیز‬ ‫که شــهرداری به تنهایی از پس انبوه دستفروشان‬ ‫این شــهر بر نمی اید‪ ،‬لذا به عنوان یک پیشــنهاد‬ ‫شــهرداری بــا همکاری دیگــر ســازمانها‪ ،‬نیروی‬ ‫انتظامی‪ ،‬بهداشت‪ ،‬هالل احمر و دیگر دستگاههای‬ ‫اجرایی و بخصوص دعــوت و بهره گیری از نظرات‬ ‫کارشناسان می تواند از جمله امکان توسعه بازارچه‬ ‫برای دستفروشــان در دیگر نقاط این شهر را مورد‬ ‫توجه و بررسی قرار دهد‪.‬‬ ‫مهمتر و حایز اهمیت تر اینکه با توجه به وجود و‬ ‫شیوع کرونا و خطرات ناشی از ان با بحث و بررسی‬ ‫و همفکری مکان هــای خلوت را انهم با نظارت بر‬ ‫رعایت دستورالعمل های بهداشت فردی‪ ،‬جمعی و‬ ‫فاصله گذاری بــه برپایی روز بازارها اختصاص دهد‬ ‫و از طرفی شــب بازارها را نیز به ســاعت ‪ 10‬و ‪11‬‬ ‫اخر شب موکول کند که مغازه داران و صنوف دیگر‬ ‫در ان ســاعت ها اغلب فعالیت خود را تعطیل می‬ ‫کنند‪ ،‬خالصه به نحوی برنامه ریزی شود که همگان‬ ‫بتوانند ســهم و درامدی بــرای امرار معاش خود و‬ ‫خانواده کسب کنند‪.‬‬ ‫در این نشســت از اجرای طرح رفع سد معبر طبق‬ ‫قراردادی ‪ ۲۷۰‬روزه با نیروی انتظامی از اول تیرماه‬ ‫ســال جاری در کل معابر این شهر خبر داده است‬ ‫و اعضای شــورا هم حضور دوباره دستفروشــان در‬ ‫معابر را به عنوان اســیبی به اعتبار مدیریت شهری‬ ‫و بحرانی در شــهر و دلیلی برای ایجاد نارضایتی در‬ ‫شهروندان دانسته اند‪ ،‬لیکن هنوز جزییات واضح و‬ ‫مشخصی از این قرارداد و بخصوص نحوه اجرای ان‬ ‫در برخورد با دستفروشــان در فردیس ارایه نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫معضل فراگیر دستفروشی در فردیس‪ ،‬بجای‬ ‫مقابله نیازمند مدیریت است‬ ‫اکنــون با نگاهی جامــع و کامل بخصوص بعد از‬ ‫شــیوع کرونا که ازدحام مردم به هر دلیلی و در هر‬ ‫مکانی‪ ،‬می تواند ان را به یکی از کانونهای سرایت و‬ ‫گسترش این ویروس خطرناک تبدیل کند‪ ،‬واقعیت‬ ‫این اســت که معضالت و موانع ایجاد شده ناشی از‬ ‫دستفروشــی‪ ،‬فقط منحصر به فردیس نیست و این‬ ‫پدیده فراگیر تمام شــهرهای بزرگ و پرجمعیت را‬ ‫تحت تاثیر قرار داده و به تقریب هیچ شــهر و هیچ‬ ‫کانون جمعیتی در کشــور از گزند این اســیب در‬ ‫امان نیست‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬با توجه بــه اینکه تا از بین نرفتن علت‬ ‫و عوامــل اصلی یعنی فقر و بیــکاری در جامعه که‬ ‫پدیــده فراگیر دستفروشــی نیز که خــود معلول‬ ‫گریزناپذیر چنین شــرایطی اســت‪ ،‬بایــد بپذیریم‬ ‫کــه این معضل و تبعات منفــی ان همچنان ادامه‬ ‫خواهد داشــت‪ ،‬پس بجای مقابله و برخورد قهری‬ ‫با ایــن پدیده که پیامدهای ناگــوار و گاه غیرقابل‬ ‫جبران براثر درگیری بین دستفروشــان و ماموران‬ ‫مقابله با انها ایجاد می کند‪ ،‬شایســته است با روش‬ ‫های کارشناسی و موثر درصدد مدیریت این معضل‬ ‫اجتماعی و اقتصادی براییم‪.‬‬ ‫بازارچه ســاماندهی دستفروشــان فردیس‪ ،‬خود‬ ‫شاهد مســتند این نظریه است‪ ،‬چه اینکه با وجود‬ ‫راه اندازی این بازارچه‪ ،‬بازهم گروه دیگری که اغلب‬ ‫از ســر نداری و ناچاری به دستفروشی روی اورده‬ ‫انــد‪ ،‬جایگزین انها در معابر و پیاده راههای شــهر‬ ‫فردیس شدند‪ ،‬با این حساب اگر دستفروشان هم به‬ ‫عنوان یک صنف و اتحادیه پذیرفته شــوند و بتوان‬ ‫انها را موظف به رعایت قوانین کرد‪ ،‬به نظر می رسد‬ ‫اقدام مثبت و گامی به جلو خواهد بود‪.‬‬ ‫شاید بیشــترین لطمه و اجحاف ناشی از افزایش‬ ‫بی رویه شــمار دستفروشان به قشــر مغازه دار و‬ ‫اصنافی وارد می شود که طبق قانون عالوه بر اجاره‬ ‫بها‪ ،‬باید عوارض‪ ،‬مالیــات‪ ،‬هزینه اب و برق و ‪ ...‬را‬ ‫پرداخت کنند که رشد روزافزون دستفروشان‪ ،‬کار‬ ‫انها را کامال کســاد کرده تا جایی که ناچار شــدند‬ ‫خودشــان نیز به بســاط کردن در مقابــل مغازه و‬ ‫دستفروشی روی اورند‪.‬‬ ‫این کالف سردرگم وقتی پیچیده تر می شود که‬ ‫دستفروشــان نیز به گفته خودشــان به دنبال یک‬ ‫لقمه نان حالل برای خانواده خود هستند و در این‬ ‫میان شــاید ماموران مقابله با ســد معبر شهرداری‬ ‫مسوولیت سخت و دوگانه ای دارند که از یک طرف‬ ‫باید به وظیفه سازمانی و قانونی خود عمل کرده و از‬ ‫طرفی ناگزیز از برخورد با پیرمرد یا بانویی ابرومند‬ ‫هستند که به اجبار اقدام به دستفروشی کرده است‬ ‫و تاســف بار اینکه با اوضاع نابه سامان اقتصادی در‬ ‫سالهای اخیر‪ ،‬شمار اینگونه افراد مستمد و نیازمند‬ ‫همواره رو به افزایش است‪.‬‬ ‫قانونمند کردن فعالیت دستفروشان فردیس‬ ‫و برخورد جدی با متخلفــان می تواند موثر‬ ‫واقع شود‬ ‫بنابراین‪ ،‬همانگونه که پیشــینه و ســابقه پدیده‬ ‫دستفروشی نشان داده است و براساس همان قانون‬ ‫علت و معلول‪ ،‬تا زمانی کــه اوضاع اقتصادی حتی‬ ‫بطور نســبی بهبود نیابد‪ ،‬تغییری در وضع موجود‬ ‫ایجاد نخواهد شــد‪ ،‬البته شاید براثر سختگیری ها‬ ‫و جدیت ماموران گاهی شمار دستفروشان همچون‬ ‫بعد از راه انــدازی بازارچه در فردیس کاهش یابد‪،‬‬ ‫اما دیری نخواهد پایید کــه عده دیگری جایگزین‬ ‫انها خواهند شد‪ ،‬پس قانونمند کردن انها می تواند‬ ‫تا بهتر شــدن اوضاع اقتصادی کشور‪ ،‬یک راه حل‬ ‫نسبی باشد‪.‬‬ ‫براین اســاس‪ ،‬به عنوان یک اهل رسانه و روزنامه‬ ‫نگار قدیمی در البرز بخصوص فردیس که با اوضاع‬ ‫و احوال این شــهر اشنایی کامل دارم‪ ،‬بر این باورم‬ ‫دستفروشــان قانون گریز فردیس مستحق‬ ‫هیچگونه گذشــتی نیســتند و باید با انها‬ ‫برخورد شود‬ ‫البته ضامن اجرا و ایجاد چنین شرایطی‪ ،‬برخورد‬ ‫جدی و قاطع ماموران با متخلفانی است که باوجود‬ ‫همه تالش ها و برنامه ریزیها‪ ،‬بازهم ضمن سرپیچی‬ ‫از قانون‪ ،‬اقدام به بســاط کردن و دستفروشــی در‬ ‫معابر و پیــاده راهها و مزاحمت برای شــهروندان‬ ‫فردیس می کنند که با توجه به خطر و حساســیت‬ ‫کرونا‪ ،‬اینگونه افــراد قانون گریز دیگر به هیچ وجه‬ ‫مستحق گذشت و رافت نیستند و باید حتی به نحو‬ ‫مقتضــی مواخذه و جریمه و مورد برخورد شــدید‬ ‫قانونی قرار گیرند‪.‬‬ ‫خالصه اینکه در سال و ماههای اخیر‪ ،‬با توجه به‬ ‫تحریم های ظالمانه‪ ،‬تورم‪ ،‬گرانی‪ ،‬بیکاری و از همه‬ ‫بدتر شیوع کرونا‪ ،‬شــرایط سخت و طاقت فرسایی‬ ‫بخصوص برای قشــر اســیب پذیر ایجاد کرده که‬ ‫شاید در چهار دهه بعد از پیروزی انقالب بی سابقه‬ ‫باشــد‪ ،‬لذا کثیری از مردم از جمله فردیس نشینان‬ ‫صبور و مقاوم به شدت در مضیقه و تنگدستی قرار‬ ‫گرفته اند‪.‬‬ ‫براین اساس‪ ،‬با اعتقاد به اینکه بیش از ‪ 90‬درصد‬ ‫مردم فردیس از سر اجبار و ناچاری به دستفروشی‬ ‫روی می اورند‪ ،‬پس ایجاب می کند که مســووالن‬ ‫و مدیران این شهرستان با همفکری و برنامه ریزی‬ ‫باید کاری کنند که از یک طرف ازدحام دستفروشان‬ ‫در معابر و پیاده راههای این شهر موجب مزاحمت‬ ‫بخصوص ســرایت و گسترش کرونا نشود و از طرف‬ ‫دیگــر حق قانونی و طبیعی مغــازه داران و اصناف‬ ‫حفظ شود و هم اینکه دستفروشان نیز مبادا دست‬ ‫خالی به خانه بروند و شرمسار خانواده شوند‪.‬‬ ‫بنابرایــن تردیدی وجود ندارد کــه این روزهای‬ ‫سخت و دشــوار نیز همچون گذشته سپری خواهد‬ ‫شــد‪ ،‬پس برای عبور از این تنگنــا و بزنگاه حاد و‬ ‫حســاس تاریخی به کمک و درک شرایط یکدیگر‬ ‫نیاز داریم و نباید یــاری و مدارا و رواداری را ازهم‬ ‫دریــغ کنیم‪ ،‬بخصــوص انهایی کــه روی صندلی‬ ‫مســوولیت‪ ،‬شــورا و مدیریت شــهری در فردیس‬ ‫نشســته اند‪ ،‬چراکه این صندلی و جایگاهها رفتنی‬ ‫است و خدمت و خدمتگزاری به مردم است که برای‬ ‫همیشه ماندگار خواهد شد‪.‬‬ ‫جــوابیه «سرپرست سابق شهــرداری» به خبــرفردیس‬ ‫هوالعزیز‬ ‫برادر گرامی جناب اقای منصور جمشیدی‬ ‫سردبیر محترم هفته نامه خبر فردیس‬ ‫سالم علیکم‬ ‫باتوجه به علقه و تعصبی که به شــهر فردیس‬ ‫دارم حتی پس از پایان دوره شش ماهه خدمتی‬ ‫اینجانب در مقام سرپرســتی شهرداری فردیس‬ ‫سعی بر ان دارم که از اخبار شهرم فردیس غافل‬ ‫نباشــم و به همین جهت بــود که چندی پیش‬ ‫در هفته نامه خبر فردیــس تیتر اثار زخم های‬ ‫مدیریتی بدون التیام بر تن فردیس نظرم را جلب‬ ‫کرد که منجر به مطالعــه و ابراز گالیه مندی و‬ ‫در نهایت تهیه این مطلب صرفا در مقام دفاع از‬ ‫خدمات شایسته همکارانم در مجموعه شهرداری‬ ‫فردیــس و تنویــر اذهان عمومی و اســتحضار‬ ‫همشهریان خوبم نمودم که به شرح ذیل جهت‬ ‫درج پاسخ تقدیم حضور می گردد ‪:‬‬ ‫* در بخــش های‬ ‫عمــده ای از گزارش‬ ‫مخاطــب خــاص‬ ‫اینجانــب بــودم که‬ ‫اشــاره به بی تدبیری‬ ‫و جــوان بــودن‬ ‫مســئول شــهرداری‬ ‫داشــته بودیــد که‬ ‫مختصرا اشــاره ای به‬ ‫فرمایشــات حضرت‬ ‫امام خمینــی (ره) و‬ ‫مقام معظــم رهبری‬ ‫پیرامون میدان دادن‬ ‫به جوان ها و تکمیل‬ ‫این مهــم با بیانه گام‬ ‫دوم انقالب می نمایم‬ ‫و ایــن اطمینــان را‬ ‫دارم و به همشهریانم‬ ‫نوید مــی دهم که با‬ ‫حضــور جوانان قطع‬ ‫به یقیــن اتفاق های‬ ‫روشــن و تاثیرگذاری‬ ‫رخ خواهد نمایاند ‪ ،‬همین اعتماد اعضای محترم‬ ‫شورای اسالمی شهر فردیس به من جوان بود که‬ ‫در مدت ‪ ۶‬ماه عالوه بر انجام امور روزمره شــهر‬ ‫در شــرایط ایده ال که مورد گواهی بسیاری از‬ ‫مسئولین و معتمدین شــهری و محالت اعم از‬ ‫اســتاندار محترم البرز ‪ ،‬امام جمعه محترم شهر‬ ‫فردیس ‪ ،‬فرماندار محترم شهرســتان فردیس و‬ ‫اعضا محترم شورا به عنوان نمایندگان مردم عزیز‬ ‫فردیس قرار گرفتــه ‪ ۳ ،‬مجموعه پروژه فضای‬ ‫سبز و بوســتان ســامت محور در دل محالت‬ ‫کم برخوردار به بهره برداری رســید ‪ ،‬تجهیزات‬ ‫سازمان اتش نشــانی به صورت بی سابقه ای به‬ ‫روز رسانی گردید و با توزیع ‪ ۵۰‬هزار تن اسفالت‬ ‫‪ ،‬نهضت اســفالت پس از انتزاع فردیس از کرج‬ ‫رقم خورد‪.‬‬ ‫* در ارتبــاط با بحث اغتشاشــات ابان ماه و‬ ‫اتفاقات تلخی که برای ابنیه شهرداری رقم خورد‬ ‫نیز الزم به توضیــح می دانم که تخلیه برخی از‬ ‫اماکن متعلق به شــهرداری عین تدبیر بوده و نه‬ ‫بی تدبیری صرف سرپرســت جوان شهرداری ‪!...‬‬ ‫‪ ،‬چرا که این تصمیم بنا به تشــخیص شــورای‬ ‫محترم تامین و ابالغ ان از سوی فرماندار محترم‬ ‫انجام شد و دالیلی از جمله عدم امکان پشتیبانی‬ ‫نیروهای نظامی و انتظامی از مجموعه شهرداری‬ ‫را به جهت شــرایط خاص داشــت کــه در این‬ ‫جا از توضیح بیشــتر اجتناب می نمایم و دلیل‬ ‫بســیار مهم تر برای شــخص بنده حفظ جان و‬ ‫سالمت یکایک همکارانم حتی پرسنل انتظامات‬ ‫شهرداری بود که با هیچ حقوق مادی برایم قابل‬ ‫قیاس نبوده و نیستند ‪.‬‬ ‫* پس از شــرایط حاصله از اتفاقات به فوریت‬ ‫و در کوتاه ترین زمان ممکن اوضاع شــهر همه‬ ‫روزه به حالت اولیه بازمی گشت که مورد تقدیر‬ ‫استاندار محترم و فرماندار محترم در بازدید های‬ ‫متعدد به کرات مورد تایید واقع شد که جا دارد‬ ‫از تالش های خالصانه همکارانم خصوصا پاکبان‬ ‫های خوب و عوامل حوزه خدمات شهری تشکر‬ ‫نمایم که علی رغم تهدید جانی به عشق اسایش‬ ‫مردم پایکار ایستادند ‪.‬‬ ‫* بحث بعدی از ســرگیری مجــدد خدمات‬ ‫رســانی به شهروندان محترم بود که علی رغم از‬ ‫دست دادن زیر ســاخت های الزم از هفته اول‬ ‫بعد از اتمام اغتشاشات این مهم انجام و خدمات‬ ‫مرکزی نیز در ساختمان منطقه ‪ ۲‬پی گیری می‬ ‫شــد و به ســرعت با حمایت اعضا محترم شورا‬ ‫فضای مناســب اداری شناسایی و به جهت سیر‬ ‫مراحل قانونی و اطمینــان خاطر به مردم عزیز‬ ‫و کلیه مســئولین مراقبتی و نظارتی با تاخیر دو‬ ‫هفته ای ان هم با اخذ مجوز از شــورای شــهر ‪،‬‬ ‫فرمانداری و هماهنگی با دستگاه نظارتی ازجمله‬ ‫سازمان بازرسی استان ‪ ،‬دادستان محترم عمومی‬ ‫و انقالب مرکز استان ‪ ،‬دادستان محترم عمومی و‬ ‫انقالب فردیس و سایر مسئولین مرتبط و با اخذ‬ ‫نظر از مجموع ‪ ۹‬کارشــناس رسمی دادگستری‬ ‫به قیمت واقعی ‪ ،‬ساختمان فعلی در بلوار شهید‬ ‫تهرانی مقدم خریداری شد و درج این مطلب که‬ ‫با بهای ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬درصدی بیشــتر از نرخ واقعی‬ ‫این ساختمان تهیه شده اســت خالی از انصاف‬ ‫و مروت اســت چرا که کلیه مستندات موجود و‬ ‫پیش از انعقاد قرارداد به تایید کلیه مســئولین‬ ‫نظارتی استانی و شهرستانی رسیده است ‪.‬‬ ‫* در توضیح بند فوق الزم می دانم به استحضار‬ ‫همشــهریان خــوب فردیس برســانم که نیت‬ ‫خریداری این ساختمان برای منطقه ‪ ۲‬شهرداری‬ ‫بود چرا که در حال حاضر فضای در خور شــان‬ ‫شهروندان را دارا نیســت و استقرار موقت ستاد‬ ‫مرکزی ‪ ،‬مصــداق این مهم نیز لحاظ داشــتن‬ ‫هزینه بازســازی ساختمان ســوخته در متمم‬ ‫بودجه ســال ‪ ۹۸‬و هم چنیــن اخذ طرح مقاوم‬ ‫سازی و بهسازی از مشاورین دارای صالحیت بود‬ ‫که مدت زمان تقریبی ‪ ۴‬الی ‪ ۶‬ماه را برای مقاوم‬ ‫سازی و اســکان مجدد شهرداری در محل قبلی‬ ‫خود اعالم نموده بودند و به واقع ســرمایه ای به‬ ‫داشته های شهرداری افزون گردیده است ‪.‬‬ ‫حالیه قصدم از ابراز مطالب این بود که خدایی‬ ‫ناکــرده در حق همکارانم که الحق و االنصاف در‬ ‫طول دوره شــش ماهه سرپرســتی اینجانب در‬ ‫شــهرداری فردیس خالصانه و برای خوشــحالی‬ ‫مردم نجیب شــهرم حتی در حــد اندک تالش‬ ‫داشــتند جفایی نشــود و مردم خوبم کامل در‬ ‫جریان ماوقع باشند ‪.‬‬ ‫در پایــان از مجموعه خبر فردیس برادر خوبم‬ ‫جناب اقای جمشــیدی و خواهر دلسوز سرکار‬ ‫خانــم مهتاب کــه موضوعاتی از این دســت را‬ ‫تحقیــق و تحلیل می نمایند که در نهایت منجر‬ ‫به افزایش اگاهی شهروندان می گردد صمیمانه‬ ‫سپاسگزارم‪.‬‬ ‫با ارزوی بهترین ها برای شهر عزیزم فردیس ‪.‬‬ ‫ارادتمند مردم نجیب و عزیز فردیس‬ ‫مسعود نجفی‬ ‫خرداد ماه ‪۹۹‬‬ ‫جــامعه ‪3‬‬ ‫اخبار پلیس‬ ‫دستگیری گردانندگان کانال ها‬ ‫و گروه های غیر اخالقی در‬ ‫فردیس‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان فردیس گفت‪ :‬سه نفر از افرادی که در‬ ‫ی کردند‬ ‫فضای مجازی اقدام به انتشار مطالب و تصاویر غیر اخالقی م ‪‎‬‬ ‫توسط پلیس فتا در این شهرستان دستگیر شدند‪.‬‬ ‫سرهنگ بیژن جنتی گفت‪ :‬در پی رصد و گشت زنی کارشناسان‬ ‫پلیس فتا در فضای سایبر‪ ،‬ماموران با چندین کانال و گروه محلی‬ ‫که اقدام به انتشــار مطالب و تصاویر غیر اخالقی می کردند مواجه‬ ‫شدند و شناسایی و دســتگیری گردانندکان انها را در دستور کار‬ ‫خود قرار دادند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ادامه کارشناسان پلیس فتا با به کارگیری اقدامات‬ ‫تخصصی موفق به شناســایی ســه نفر از گردانندگان این کانال و‬ ‫گروه ها شــدند که با انجام فعالیت های پلیسی مخفیگاه انها را در‬ ‫نقاط مختلف شهرســتان فردیس شناســایی و با هماهنگی مقام‬ ‫قضائی در عملیات های جداگانه هر سه انها را دستگیر و به پلیس‬ ‫فتا منتقل کردند‪.‬‬ ‫ســرهنگ جنتی با بیان این که متهمــان به جرم خود مبنی بر‬ ‫انتشار مطالب و تصاویر غیر اخالقی در فضای مجازی اقرار کردند‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬پس از تکمیل پرونده متهمان برای انجام مراحل قانونی‬ ‫به مراجع قضائی معرفی شدند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان فردیس در پایان با هشدار به خانواده‬ ‫ها خاطرنشان کرد‪ :‬شــهروندان عزیز فعالیت کودکان و نوجوانان‬ ‫خودشان در فضای مجازی را مدیریت و به صورت مداوم با بازدید از‬ ‫ابزار الکترونیکی ان ها فعالیت شان را کنترل کنند‪.‬‬ ‫‪ ۴۳‬سارق و فروشــنده مواد مخدر در فردیس دستگیر‬ ‫شدند‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان فردیس اعالم کرد‪ :‬در اجرای طرح‬ ‫امنیتی رمضان سه‪ ۴۳ ،‬سارق در این شهرستان شناسایی و دستگیر‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ جنتی به خبرنگار ایرنا گفت‪ :‬این طرح در راســتای‬ ‫ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط الوده و جرم خیز فردیس‬ ‫شد که دستگیری ‪ ۴۳‬سارق و فروشنده مواد مخدر و کشف ‪۱۲۶‬‬ ‫فقره سرقت در پی داشت‪.‬‬ ‫در این طرح گسترده ‪ ۱۹۳‬دستگاه خودرو و موتورسیکلت توقیف‬ ‫شد که از این تعداد ‪ ۲۳‬دستگاه خودرو و موتورسیکلت سرقتی و‬ ‫بقیه دارای دستور توقیف قضائی بودند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬پلیس راهور این شهرستان نیز در اجرای این‬ ‫طرح بیش از ‪ ۲‬هزار راننده متخلف را اعمال قانون کرد‪.‬‬ ‫جنتی در ادامه با اشــاره به کشــف بیــش از ‪ ۱۶‬هزار قلم لوازم‬ ‫ارایشــی و بهداشــتی قاچاق در اجرای این طــرح گفت‪ :‬ماموران‬ ‫انتظامی ســه کیلو و ‪ ۶۳۶‬گرم انواع مواد مخدر را کشف و ‪ ۳۶‬نفر‬ ‫فروشنده مواد مخدر را دستگیر کردند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان فردیس در پایان از پلمب ‪ ۴۱‬واحد‬ ‫صنفی متخلف و صدور اخطاریــه پلمب برای ‪ ۴۵‬واحد صنفی به‬ ‫دلیل رعایت نکردن قوانین و مقررات و همچنین دستگیری سه نفر‬ ‫از اراذل و اوباش در اجرای این طرح خبر داد‪.‬‬ ‫پلیس در رفع معضالت زیست محیطی فردیس مشارکت‬ ‫می کند‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان فردیس اعــام کرد که پلیس این‬ ‫شهرستان در رفع مشکالت زیست محیطی با اداره حفاظت محیط‬ ‫زیست همکاری خواهد کرد‪.‬‬ ‫سرهنگ جنتی به مناســبت هفته محیط زیست در نشست با‬ ‫رییس اداره حاظت محیط زیســت شهرستان فردیس افزود‪ :‬نقش‬ ‫پلیس در راســتای کنترل معضالت زیست محیطی و پیشگیری‬ ‫از وقوع جرم و همچنین در برخورد با مجرمان زیســت محیطی و‬ ‫عوامل ایجاد کننده الودگی محیط زیست موثر خواهد بود‪ ،‬از این رو‬ ‫این فرماندهی امادگی کامل برای همکاری با اداره حفاظت محیط‬ ‫زیست شهرستان را دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان این که حفظ محیط زیســت و دســتاوردهای ان به‬ ‫عنوان یکی از مهمترین اهداف برای حفظ سالمت و توسعه پایدار‬ ‫می باشد ‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬فعالیت ها و اقدامات اداره در راستای حفظ‬ ‫محیط زیست و سالمت انسانی قابل تقدیر است‪.‬‬ ‫سرهنگ جنتی همکاری و تعامل سازنده کلیه نهادها و مردم با در‬ ‫راستای محیط زیست بسیار موثر دانستند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان فردیس گفت‪ :‬توجه به محیط زیست‬ ‫از شاخصه های توسعه پایدار می باشد از بی توجهی و کم توجهی‬ ‫به محیط زیست در جامعه یکی از عوامل بی ثباتی در توازون بین‬ ‫انسان و محیط زیست است‪.‬‬ ‫جنتی خواستار همکاری الزم با اداره محیط زیست فردیس در‬ ‫برخورد با منابع االینده به مسائل زیست محیطی شد‪.‬‬ ‫رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فردیس نیز گفت‪:‬‬ ‫با توجه به وجود ظرفیت های متعدد شهرستانی در بحث فعالیت‬ ‫های مجاز صنعتی‪ ،‬خدماتی‪ ،‬کشاورزی و با وجود اماکنی همچون‬ ‫شهرک ها و مراکز صنعتی متاسفانه مشاهده می شود‪ .‬برخی افراد‬ ‫ســودجو در مجاورت زمین های کشــاورزی و یا زمین های خالی‬ ‫ضمــن تغییر غیر مجاز کاربری اراضی‪ ،‬با فعالیت های االینده غیر‬ ‫اصولی و یا پســماند سوزی باعث تخریب محیط زیست و طبیعت‬ ‫می شــوند که مقابله با این موضوعات باید با جدیت بیشــتری در‬ ‫دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫مرتضی شکوری پور افزود‪ :‬کارشناسان و ماموران اجرایی محیط‬ ‫زیست با گذراندن دوره های اموزشی تحت نظر مقام قضائی‪ ،‬ضابط‬ ‫قضایی محسوب می شوند خواستار تعامل و همکاری هرچه بیشتر‬ ‫این اداره با فرماندهی انتظامی شهرستان فردیس شد‪.‬‬ ‫رییــس اداره حفاظت محیط زیســت ضمن تقدیر و تشــکر از‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان گفت‪ :‬نیرو انتظامــی عالوه بر ایجاد‬ ‫امنیت و ارامش در شهرســتان به عنوان بازوی کمکی در راستای‬ ‫حفظ محیط می باشند‪.‬‬ ‫وی از پیشــنهاد مجموعه فرماندهی انتظامی درباره مســائل و‬ ‫مشــکالت زیست محیطی در راســتای حفظ محیط زیست برای‬ ‫توسعه پایدار استقبال کردند‪.‬‬ ‫هفته انهم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫براساس ارزیابی و اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی از نشریه خبرفردیس به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی عکاس‪ :‬حسین پارسا‪ ،‬سونیا جمشیدی چاپ‪ :‬هدف نوین‬ ‫ادرس دفتر مرکزی‪ :‬کانال غربی ‪ .‬روبروی مرکز بهداشت فردیس‬ ‫تلفن‪ 36505454 :‬فکس‪ 36503000 :‬پذیرش اگهی‪09354225024 :‬‬ ‫رتبه‪2 :‬‬ ‫امتیاز در طرح ارزیابی کیفی‪60 :‬‬ ‫‪telegram.me/khabar_fardiis‬‬ ‫‪instagram.com/khabarfardis‬‬ ‫سال چهارم ‪ /‬شماره ‪ / 108‬هفته اول ‪ /‬تیر ماه ‪1399‬‬ ‫سامانه اشتغال مهارت محور در شهرک صنعتی سیمین دشت راه اندازی شد‬ ‫سامانه اشــتغال مهارت محور اســتان البرز با هدف‬ ‫کمک به جهش تولید‪ ،‬در شــهرک صنعتی ســیمین‬ ‫دشت فردیس راه اندازی شد‪.‬‬ ‫در ایین راه اندازی این ســامانه علیرضا صیاد معاون‬ ‫سیاســی امنیتــی و اجتماعی فرمانــدار فردیس‪ ،‬علی‬ ‫پورجعفر معاون امــوزش‪ ،‬پژوهش و برنامه ریزی اداره‬ ‫کل امــوزش فنی و حرفه ای اســتان البرز‪ ،‬فرشــته‬ ‫محمودی مدیرعامل شــهرک صنعتی سیمین دشت‪،‬‬ ‫ســیدعلی افتخاری رییس اداره صمت‪ ،‬بهنام بهداروند‬ ‫رییس اداره کار‪ ،‬تعاون و رفاه اجتماعی فردیس و چند‬ ‫تن از صاحبــان صنایع در دفترهیات امنای شــهرک‬ ‫صنعتی سیمین دشت فردیس حضور داشتند‪.‬‬ ‫شهرک صنعتی سیمین دشت فردیس با ویژگی‬ ‫های خاص که دارد به عنوان پایلوت انتخاب شد‬ ‫معاون امــوزش ‪ ،‬پژوهش و برنامــه ریزی اداره کل‬ ‫اموزش فنی و حرفه ای اســتان البرز در ایین رونمایی‬ ‫از این ســامانه گفت‪ :‬شــهرک صنعتی سیمین دشت‬ ‫فردیس با ویژگی های خاص که دارد به عنوان پایلوت‬ ‫این سامانه انتخاب شده است‬ ‫علی پورجعفر افزود‪ :‬باید زودتر جلسات هم اندیشی‪،‬‬ ‫بررســی مســایل و مشــکالت در بخش صنعتگران با‬ ‫حضور مسووالن و دست اندرکاران این حوزه برگزار می‬ ‫شــد‪ ،‬ضمن اینکه اجرای طرح اشتغال مهارت محور و‬ ‫ساماندهی اشتغال در صنایع‪ ،‬اصناف و شهرک صنعتی‬ ‫سیمین دشت فردیس در اولویت قرار دارد‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬ســامانه اشــتغال مهارت محور دسترسی‬ ‫کارجویان و کارفرمایان به کار و نیروی انسانی را اسان‬ ‫تر می کند و در این ســامانه کارفرمایان به راحتی می‬ ‫توانند نیروی انسانی دارای مهارت را جذب کنند‪.‬‬ ‫معاون امــوزش ‪ ،‬پژوهش و برنامــه ریزی اداره کل‬ ‫امــوزش فنی و حرفه ای اســتان البرز گفت‪ :‬این طرح‬ ‫ملی از ســوی اداره کل اموزش فنی و حرفه ای استان‬ ‫البرز اجرا می شــود که ‪ ۶۰‬الی ‪ ۷۰‬درصد صنایعی که‬ ‫در حال تاسیس هســتند با نام کاربری در ان ثبت نام‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫پورجعفر با اشاره به اینکه ‪ ۳۴‬واحد صنعتی به فوریت‬ ‫از اداره کل فنی و حرفه ای اســتان نیروی کار مهارت‬ ‫اموخته درخواســت کرده اند‪ ،‬افزود‪ :‬این طرح در ســه‬ ‫محور اســتخدام محور‪ ،‬خوداشتغالی و کارافرینی قابل‬ ‫اجراست‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن این طرح شهرســتان به‬ ‫شهرســتان‪ ،‬چهره به چهره در خدمت صاحبان صنایع‬ ‫اســت و این پروژه تعهد اورنیســت‪ ،‬چراکه هدف ما از‬ ‫اجرای این طــرح مهارت و بهره وری افزایش پیدا کند‬ ‫خســارتی کــه در ازمون و خطا در محــل کار کاهش‬ ‫یابد و برای گرفتن بعضی از ایزوها نیاز اســت بعضی از‬ ‫صنایع که مستقیم با انها کار می کردم از طریق همین‬ ‫توانستند دانش بنیان شوند‪.‬‬ ‫اقای افتخاری به عنــوان رییس اداره صمت‬ ‫فردیس همکاری خوبی با شهرک صنعتی سیمین‬ ‫دشت دارند‬ ‫مدیرعامل شهرک صنعتی سیمین دشت فردیس نیز‬ ‫ضمن خیر مقدم و ابراز خرسندی از حضور مسووالن در‬ ‫نشســت هماهنگی و همکاری این شهرک گفت‪ :‬اقای‬ ‫افتخــاری از زمانی که ریاســت اداره صمت فردیس را‬ ‫به عهده گرفته اند همکاری خیلی خوبی را با شــهرک‬ ‫دارند و امیدواریم بتوانیم در اینده نزدیک مشکالت این‬ ‫شهرک را رفع کنیم‪.‬‬ ‫فرشته محمودی افزود‪ :‬امیدوارم این سلسه جلسات‬ ‫بتواند خروجی خوبی داشته باشد در این حد نباشد که‬ ‫فقط دور میز جمع شویم و ساعتی را از کار خود بزنیم‬ ‫و بعــد از ان هیچ اتفاق خاصی نیفتد امیدوارم شــاهد‬ ‫شــکوفایی بین واحدهای صنعت و تعامل بین صنعت و‬ ‫فنی و حرفه ای باشــیم امیدوارم خروجی خوبی از این‬ ‫جلسه داشته باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــهرک صنعتی ســیمین دشت فردیس‬ ‫با یاداوری اینکــه اکنون ‪ ۲۹۰‬واحد تولیدی و صنعتی‬ ‫فعال با ‪ ۱۰‬هزار نیروی انســانی در این شهرک مشغول‬ ‫کار هســتند‪ ،‬گفت‪ :‬شــهرک صنعتی سیمین دشت به‬ ‫واســطه تجمیع صنایع در ان از بهترین شــهرک های‬ ‫صنعتی اســتان البرز و کشور است که پویایی را در ان‬ ‫می توان دید‪.‬‬ ‫وی از مســووالن اســتان البرز خواست کارگروه رفع‬ ‫موانع تولید در شهرســتان فردیس را فعال کنند‪ ،‬زیرا‬ ‫کارگروه رفع موانع تولید از شهرســتان فردیس گرفته‬ ‫شــده و این گله ای اســت که باید از ســازمان داشته‬ ‫باشــیم من از اقای صیــاد معاون فرمانــدار فردیس‬ ‫درخواست می کنم این کارگروه رفع موانع تولید را در‬ ‫شهرســتان راه اندازی کنند و در شهرستان به واسطه‬ ‫این که واحدهایی داریم که مشــکالت زیادی دارند در‬ ‫شهرستان رسیدگی شود و تجمع شود و به استان برود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــهرک صنعتی ســیمین دشــت گفت‪:‬‬ ‫در ایام پایانی ســال شــاید بعضی از واحدهای صنعتی‬ ‫تعطیل بودند اما در شــهرک صنعتی سیمین دشت به‬ ‫واســطه مشــکالتی که براثر کرونا به وجود امد خیلی‬ ‫ها از واحدها تغییر کاربری دادند مانند شــرکت ایران‬ ‫ژاول توانســت الکل تولید کند از اقــای فتاحی مدیر‬ ‫شــرکت مون روژین تشــکر می کنم در اوضاع کرونا با‬ ‫تمام مشــکالتی که بود کمبود الکل و سایر مواردی که‬ ‫وجود داشت اقای صیاد هم کمک کردند که جای دارد‬ ‫از ایشان هم تشکر کنم‪.‬‬ ‫محمودی افزود‪ :‬خیلی از ســرفصل ها هســتند در‬ ‫فنــی و حرفه ای وجود ندارد ولــی واحدهای ما به انها‬ ‫نیاز دارد این شــهرک پتانسیل دانشــگاه را دارد چون‬ ‫واحد میثاق واحدی اســت که دانشگاه علمی کاربردی‬ ‫در شهرک وجود دارد که این حوزه می تواند همکاری‬ ‫خوبی با اداره کل فنی و حرفه ای اســتان البرز داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫با موفقیت طرح سامانه اشتغال مهارت محور به‬ ‫دیگر استانها و شهرستانها تسری می یابد‬ ‫معــاون اداره صمت شهرســتان فردیس نیز گفت‪ :‬با‬ ‫موفقیت طرح سامانه اشتغال مهارت محور که به عنوان‬ ‫پایلوت در شــهرک صنعتی ســیمین دشت در استان‬ ‫البرز در دست اجراست‪ ،‬به دیگر استانها و شهرستانها و‬ ‫کل کشور نیز تسری می یابد‪.‬‬ ‫قره چایی اظهار داشــت‪ :‬همانطور که اســتان البرز‬ ‫از صنایع قوی اشــباع شــده و قطب های صنعتی در‬ ‫ان اســتقرار دارند بایــد از نیروهــای مهارتی در حد‬ ‫کارخانجات بیشتراستفاده شود در استان البرز که گویا‬ ‫این خالء در ان قابل مشــاهده اســت با توجه به اینکه‬ ‫ســرعت تکنولوژی باال است باید اموزش های جدید از‬ ‫صنعت به هنرجوها داده شود‪.‬‬ ‫فرمانداری فردیس با تمــام توان درصدد رفع‬ ‫موانع و مشکالت صنایع این شهرستان است‬ ‫معاون سیاســی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی فرماندار فردیس‬ ‫نیز گفت‪ :‬انتظار می رود دسترســی مناطق اداری دیده‬ ‫شود‪ ،‬شاید به لحاظ تنگاتنگی ارتباط دوستانه با بعضی‬ ‫از دوســتان بیشتر واکاوی مشکالت را رصد می کنم تا‬ ‫بهتر بتوانم به رفع مشــکالت کمک کنم و فرمانداری‬ ‫فردیس با تمــام توان درصدد رفع موانع و مشــکالت‬ ‫صنایع این شهرستان است‪.‬‬ ‫علیرضــا صیاد با اشــاره به اینکه شــهرک صنعتی‬ ‫ســیمین دشت شهرکی پویایی اســت که منبع درامد‬ ‫برای تعدادی از خانوارهای اســتان البرز اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مشکالت عدیده ای در حوزه اقتصادی کشور وجود دارد‬ ‫که با اجرای پروژه اشــتغال مهارت محور با ساماندهی‬ ‫‪ ۱۷‬بنای غیر مجاز در اراضی‬ ‫کشاورزی تخریب شد‬ ‫رییس اداره جهاد کشــاورزی شهرستان فردیس از تخریب ‪۱۷‬‬ ‫مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی و بنای غیر مجاز در روستای‬ ‫فرخ اباد این شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫علیرضــا بدری به خبرنگار ایرنا گفت‪ :‬این بناها در اجرای تبصره‬ ‫‪ ۲‬بند ‪ ۱۰‬قانون حفاظت از اراضی زراعی و باغی با حکم دادستان‬ ‫عمومــی و انقــاب شهرســتان فردیس تخریب شــد و ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫مترمربع از اراضی کشاورزی ازاد سازی و به حالت اولیه بازگشت‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬این ساخت و ســاز غیر مجاز شامل ‪ ۱۰‬مورد‬ ‫دیوارکشی‪ ،‬سه مورد بنا‪ ،‬چهار مورد استخر در اراضی کشاورزی و‬ ‫باغی بود که با حضور عوامل بخشــداری ‪،‬رییس کالنتری مشکین‬ ‫دشت و جهاد کشاورزی تخریب شد‪.‬‬ ‫رییس اداره جهاد کشاورزی شهرســتان فردیس گفت‪ :‬یکی از‬ ‫ماموریت های مهم جهادکشــاورزی مدیریت کارامد در راســتای‬ ‫بهره برداری بهینه و حفظ و صیانت از اراضـــی کشاورزی و تامین‬ ‫امنیت غذایی نســل حاضر و اینده بر اساس شرح وظایف قانونی‬ ‫و تکلیفی است‪.‬‬ ‫وی از تمــام مالکان زمین های کشــاورزی خواســت تا قبل از‬ ‫هرگونه تغییرکاربــری برای اخذ مشــاوره و مجوزهای قانونی به‬ ‫مدیریت جهاد کشــاورزی مراجعه کنند و در صورت مشاهده هر‬ ‫گونه تغییرکاربری غیرمجاز موارد به ســامانه ‪ ۱۳۱‬اطالع رســانی‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫مطلــوب و تخصصی تر به‬ ‫نیروی کار در جهش تولید‬ ‫موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دوســتان در‬ ‫جذب نیرو اختیاراتشــان‬ ‫ســلب نمــی شــود بلکه‬ ‫ســاماندهی خــوب در‬ ‫قالب تخصصی اســت تنها‬ ‫بحث و طــرح و ابالغ های‬ ‫شــکلی نباشد رسیدگی به‬ ‫مشکالت در حوزه شهرک‬ ‫صنعتی فردیس وجود دارد‬ ‫بحــث ‪ 42‬واحدی موضوع‬ ‫الحاق زمین هایی که االن‬ ‫مدتهاســت با نگاه مطالبه‬ ‫گری بــه حــوزه مدیریت‬ ‫شــهری می پردازند‪ ،‬نقش‬ ‫مــا در این مســایل نقش‬ ‫بســیار کمرنگی است که‬ ‫گالمندی دارد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬خواهش‬ ‫مــی کنــم توجه داشــته‬ ‫باشــند بحث مشــکالت‬ ‫شهرک صنعتی و مشکالت‬ ‫صنعتگران و تولیدکنندگان‬ ‫به اســتان ارائه می شود با‬ ‫پیــش قراولــی مدیریت‬ ‫شهری و یا مدیریت شهرستان در اولویت قرار بگیرد‪.‬‬ ‫معاون سیاســی فرماندار فردیس گفــت‪ :‬ابتدا همه‬ ‫موارد دیده شــود انها را محــدود نکنیم و اجازه دهیم‬ ‫چرخ لنگ اقتصادی در حال چرخیدن باقی بماند‪ ،‬من‬ ‫به ســهم خود از همه عزیزان تشکر می کنم پیشانی و‬ ‫اولین خواسته ما در تولید بحث اشتغال است‪.‬‬ ‫صیاد افزود‪ :‬جــای دارد از طرف فرماندار فردیس در‬ ‫وضعیت شیوع کرونا چهار واحد تولیدی صنعتی بودند‬ ‫که ما به شایســتگی از انها تقدیر کردیم هر موقع نیاز‬ ‫دیدید که کمک کنیم در تسریع در اجرای طرح هایی‬ ‫کــه قطعا مفید فایده خواهد بــود برای تولیدکنندگان‬ ‫خدمت گذارهمه عزیزان صنعتگران مدیران است‪.‬‬ ‫صیاد بیان کرد‪ :‬سالی که از سوی مقام معظم رهبری‬ ‫با نام جهش تولید نام گذاری شده است می طلبد روان‬ ‫سازی و تسهیل گرایی کنیم کمک می کنیم مشکالت‬ ‫و چالــش هایی که وجود دارد حل شــود و روز به روز‬ ‫شــاهد تعالی و توســعه در حوزه صنعت کشور و سهم‬ ‫شهرســتان فردیس در حوزه شهرک های صنعتی این‬ ‫حوزه باشیم‪.‬‬ ‫گالیه هــای فتاحی مدیرعامل شــرکت مون‬ ‫روژین در شهرک صنعتی سیمین دشت فردیس‬ ‫فتاحی مدیرعامل شــرکت مون روژین تولید کننده‬ ‫لوازم ارایشی بهداشــتی و ضدعفونی کننده نیز گفت‪:‬‬ ‫بازدیــدی که اســتاندار البرز به همراه معــاون وزیر از‬ ‫شهرک صنعتی ســیمین دشت داشــتند گفتند‪ ،‬چه‬ ‫کمکــی می خواهــی گفتم تنها کاری کــه می توانید‬ ‫انجام دهید کاری به کار ما نداشــته باشید‪ ،‬چون همه‬ ‫ما درس هایمان را بلد هســتیم با این مشکالت عدیده‬ ‫به قــدری کارمان را خوب بلد هســتیم که دیگر اهن‬ ‫اب دیده شــدیم‪ ،‬امدند وســط کار بنده را رها کردند‬ ‫در شــرایط شیوع کرونا در کشور الکل ندادند و الکل را‬ ‫جای دیگر بردند‪ ،‬تمام ایام عید نوروز ما ســرکار بودیم‬ ‫در این وضعیت کرونا به جای اینکه صاحبان صنعت را‬ ‫حمایت کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬روز به روز مشــکالت صنعتگران جدی‬ ‫تر می شود من با زور و اجبار کارگرخودم را نگه داشتم‪،‬‬ ‫االن به دلیل ندادن الکل البته الکل االن موجود است‪،‬‬ ‫پیشنهاد قیمت ‪ 30‬هزار و ‪ 40‬هزار تومان الی باالتر می‬ ‫دهند‪ ،‬با این شــرایط کارگرم را نگه داشتم و بیرونشان‬ ‫نکردم‪ ،‬باید خدا را شکر کنم امروز صبح دالر یک قیمت‬ ‫اســت و ظهر قیمت دیگری‪ ،‬خالصــه کاری کردند که‬ ‫دیگر ما فرصت فکر کردن اینکه کارمان را بهینه کنیم‬ ‫را نداریم‪.‬‬ ‫مدیر شــرکت مون روژین گفت‪ :‬فقط به دنبال پیدا‬ ‫کردن مواد هســتم‪ ،‬کاری ندارم این مواد تاریخ گذشته‬ ‫اســت‪ ،‬فقط بتوانم کارخانه ام را باز و فعال نگه دارم و‬ ‫کار کنم مشکالت به شدت زیاد است‪.‬‬ ‫فتاحــی افزود‪ :‬مشــاهد کنید ببینید ســال ‪ 99‬چه‬ ‫اتفاقی افتاد چون مشــکالت وجــود دارد من ‪ 300‬تا‬ ‫کارگر دارم ســرم را می چرخانــم ماهی ‪ 600‬میلیون‬ ‫حقوق می دهم به لبم رسیده دیگر خسته شده ام خانه‬ ‫ام را فروختم شــب عید گذاشــتم برای کارخانه الکل‬ ‫بخرم تا بتوانم کارم را راه بیندازم‪ ،‬ما زندگی های خود‬ ‫را برای صنعت گذاشته ایم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بیایید واقع بینانه نگاه کنیم این حرفها‬ ‫در جای خودش درست است در جایی که شما ارامش‬ ‫فکری داشــته باشید زمینه ها فراهم باشد مگر من بدم‬ ‫می اید کارم را گسترش دهم قرار داد بسته ام میگسر‬ ‫برای من بسازد از دو روز گذشته سه دفعه قیمت عوض‬ ‫کرده است انشاهلل که شــرایط صنعتگران درست شود‬ ‫ولی چیزی که طی این مدت ما شــاهد بودیم هر سال‬ ‫دریغ از پارســال االن مشکالت سال ‪ 99‬صد برابرسال‬ ‫‪ 98‬شده تازه سه ماه از سال گذشته است‪.‬‬ ‫فتاحــی گفت‪ :‬همین االن در ســیمین دشــت می‬ ‫خواهیــم پروانه جدیــد بگیریم نمی توانیــم از صنایع‬ ‫پروانه بگیریم به سیمین دشت پروانه تولید نمی دهند‬ ‫ســال جهش تولید نمی دهند وقتی اعتراض می کنیم‬ ‫می گویند ســازمان محیط زیســت به شما مجوز نمی‬ ‫دهد چرا نمی دهد چــون تصفیه خانه نداریم االن اگر‬ ‫بخواهم با دالر ‪18‬‬ ‫تومن تصفیه خانه راه بیندازم با ‪ 30‬میلیارد هم نمی‬ ‫توانم راه بندازم‪ ،‬این در حالی است که با صنایع صحبت‬ ‫کردیم که می خوام یک واحــد تولیدی راه بیندازم به‬ ‫من مجوز دهید تا ‪ 30‬نفر را مشغول بکار کنم‪.‬‬ ‫مصرف اب در فردیس نگران کننده است‬ ‫مدیــر اداره اب و‬ ‫فاضالب شهرســتان‬ ‫فردیــس از افزایــش‬ ‫بی رویــه مصرف اب‬ ‫اشــامیدنی در ایــن‬ ‫شهرستان ابراز نگرانی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مرتضی یــاوری به‬ ‫خبرنــگار ایرنا گفت‪:‬‬ ‫وضعیــت مصرف اب‬ ‫در فردیــس نگــران‬ ‫کننده اســت و شیوع‬ ‫ویروس کرونا مزید برعلت شده است‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه اب اشــامیدنی ســاکنان‬ ‫شهرســتان فردیس از چاه تامین می شــود‪،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬صرفه جویی و مصرف بهینه اب توســط‬ ‫شهروندان ضروری است‪.‬‬ ‫یاوری گفت‪ :‬این نگرانی در تابســتان بیشتر می‬ ‫شود و ممکن است مشــکالتی را برای شهروندان‬ ‫ایجاد کند‪ ،‬بنابراین توصیه ما به مردم صرفه جویی‬ ‫در کنار رعایت اصول بهداشتی است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به کمبــود اب در بعضی مناطق‬ ‫فردیــس ‪ ،‬افــزود‪ :‬بخــش جنوبی شــهرک ناز‪،‬‬ ‫اسکویی‪،‬پیک‪ ،‬اهری و شهرک کوثر با مشکل افت‬ ‫فشار اب مواجه هستند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ســطح ابخوان ها در فردیس‬ ‫هر روز رو به کاهش اســت ‪ ،‬بیان داشــت‪ :‬اخرین‬ ‫چاهی که در فردیس حفر شد ‪ ۳۳۰‬متر عمق دارد‬ ‫و میزان ابدهی این چاه ‪ ۱۸‬لیتر در ثانیه است که‬ ‫این وضعیت خیلی نگران کننده است‪.‬‬ ‫مدیر امور ابفای شهرستان فردیس با بیان اینکه‬ ‫قطعی اب با برنامه ریزی شــده یا جیره بندی در‬ ‫فردیس را نخواهیم داشت و از طرفی مصرف اب به‬ ‫شدت باال رفته ‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬به طور متوسط‬ ‫‪ ۱۱۰‬هزار متر مکعب‬ ‫مصــرف روزانه اب در‬ ‫فردیس اســت اما این‬ ‫رقــم در اوج مصــرف‬ ‫فصل گــرم روزانه به‬ ‫‪ ۱۳۰‬هــزار مترمکعب‬ ‫افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫یاوری یاداور شــد‪:‬‬ ‫امســال به علت شیوع‬ ‫کرونــا مصرف اب در‬ ‫فردیــس ‪ ۲۴‬درصد‬ ‫نسبت به سال گذشته‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬در فروردین ماه امســال به میزان‬ ‫تابســتان سال گذشــته اب مصرف شده است ‪،‬‬ ‫در اردیبهشــت و خرداد ماه به همین صورت بوده‬ ‫است‪.‬اگر مصرف به همین طریق ادامه یابد تابستان‬ ‫امسال شرایط سختی را پیشرو خواهیم داشت‪.‬‬ ‫یــاوری افزود‪ :‬طی چند روز گذشــته یک حلقه‬ ‫چاه جدید وارد مدار بهره برداری خواهد شد‪ ،‬چاه‬ ‫دیگر هم در حال حفاری داریم که اواسط تابستان‬ ‫به مدار اضافه می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه چاههای جدید حفاری شده‬ ‫ظرفیت اضافی نیســتند‪ ،‬گفت‪ :‬این چاهها در قبل‬ ‫چاه دیگری که افت داشــته و از مدار خارج شده‬ ‫حفر می شــود برای تخصیــص و اخذ مجوز حفر‬ ‫چاه مشکل داریم هر دو این چاهها بدلیل فرسوده‬ ‫شــدن و افت ابدهی از مدار خارج شدند و در کنار‬ ‫همین چاه ها چاه جدید حفر می شــود‪.‬طی ســه‬ ‫ماه گذشــته چهار کیلومتر شبکه فرسوده اب در‬ ‫فردیس اصالح شده است ‪.‬‬ ‫اکنــون ‪ ۶۳‬حلقه چــاه و ‪ ۱۱‬مخزن با ‪ ۵۳‬هزار‬ ‫مترمکعب ‪ ،‬اب شــرب ‪ ۴۶‬هزار مشــترک را در‬ ‫فردیس تامین می کند‪.‬‬ ‫طیبی مسوول منطقه کارگاهی نور در فردیس‬ ‫هم گالیه هایی مطرح کرد‬ ‫طیبی مسوول منطقه کارگاهی نور در فردیس نیز با‬ ‫اشــاره به اینکه پیوند بین دانشگاه و صنعت باید برقرار‬ ‫شــود گفت‪ :‬اما من معتقدم در این جلسات اموزش و‬ ‫پرورش باید حضور داشــته باشــد‪ ،‬کسی که به مرحله‬ ‫توسعه می رسد توسعه دو بعد دارد توسعه مادی درامد‬ ‫کسب می شود‪ ،‬توسعه معنوی فرهنگی است کسی که‬ ‫در مرحله توســعه کارخانه می رسد از ‪ 40‬سال پیش‬ ‫نیروهایــش را اموزش دهد تا نیروهــای اموزش دیده‬ ‫تحویل بگیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل کارخانه تولیدی قطعه ســاز خودرو افزود‪:‬‬ ‫راه اندازی ســامانه مهارت محورمشکل اشتغال را رفع‬ ‫نمی کند‪ ،‬شــما زمانی می توانید مشــکالت اشتغال را‬ ‫حل کنید که صادرات داشته باشیم‪ ،‬سیاست های کالن‬ ‫صادرات در کشورایجاد کنیم‪ ،‬اقای وزیر به ما می گوید‬ ‫صادر کن می گویم اقای وزیر مگر می توانم صادرکنم‪،‬‬ ‫پس فردا که من می خواهم جنسی را صادرکنم به ان‬ ‫طــرف دنیا اگر در ان طرف را ببندند‪ ،‬من چطوری می‬ ‫توانم شغل ایجاد کنم‪.‬‬ ‫طیبی اظهار داشــت‪ :‬مــا باید ســاختارها را در این‬ ‫جلسات همه موارد را فرق بین پیشرفت و توسعه همه‬ ‫مدیران صنعت بدانند و به چه صورت جهش کنند شما‬ ‫االن در کرج با این روش فقط مشکل من که االن بقا‬ ‫دارم دارید حل می کنید وگرنه شغلی ایجاد نمی شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬به دانشــگاهها توصیه می شــود که‬ ‫پیوند بین دانشگاه و صنعت ایجاد شود‪ ،‬کاری که امروز‬ ‫شما دارید انجام می دهید انها وقتی در سن ‪ 18‬سالگی‬ ‫دیپلم می گیرد وارد دانشــگاه می شود را حل و فصل‬ ‫کنید‪ ،‬چون تنها پنج درصد دانشجوهای خوب بورسیه‬ ‫برای خارج از کشــور می شوند ‪ 95‬درصد مهارت ندارد‬ ‫ان وقت چطوری می توان تحول ایجاد کرد؟‬ ‫طیبی تاکیــد کرد‪ :‬بنابراین امــوزش و پرورش باید‬ ‫روی مهارت دانــش اموزان کار کند نــه اینکه بعد از‬ ‫فارغ التحصیلی می خواهند مدیر شــوند و پشــت میز‬ ‫بنشــینند‪ ،‬باید در دراز مدت شــغل ایجاد کنیم نه در‬ ‫کوتاه مدت‪ ،‬اگر بخواهیم تحول ایجاد کنیم باید ساختار‬ ‫اموزش درست شود‪.‬‬ ‫شاکیان این افراد‬ ‫به پلیس اگاهی‬ ‫فردیس مراجعه کنند‬ ‫بازپــرس شــعبه چهار دادســرای عمومی و‬ ‫انقالب فردیس با انتشار عکس این ‪ ۲‬فرد جاعل‬ ‫اسکناس‪ ،‬از عموم مردم خواست اگر توسط این‬ ‫‪ ۲‬متهم مورد کالهبرداری قــرار گرفته اند‪ ،‬به‬ ‫پلیس اگاهی این شهرستان مراجعه کنند‪.‬‬ ‫وحید چگینی به خبرنگار ایرنا گفت‪ :‬این ‪ ۲‬متهم با مراجعه به اگهی دهندگان اجناس و کاال در سایت‬ ‫دیوار و شیپور با ارایه اسکناس های جعلی اقدام به خرید می کردند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬براین اساس افرادی که به این شیوه مورد کالهبرداری این ‪ ۲‬متهم قرار گرفته اند‪ ،‬می توانند‬ ‫بــه پلیس اگاهی فردیس واقع در جاده مالرد‪ ،‬خیابان اهری‪ ،‬جنب ســتاد فرماندهی نیروی انتظامی این‬ ‫شهرستان مراجعه کنند‪.‬‬ ‫بازپرس شعبه چهار دادسرای عمومی و انقالب فردیس به همین منظور خواسته است که تصاویر متهمان‬ ‫بدون ذکر مشــخصات در تمامی ســایت ها و کانال های خبری پر بازدید منتشر شود‪ ،‬تا مورد شناسایی‬ ‫شاکیان و مالباخته گان قرار گیرند‪.‬‬ ‫برادر گرامی سید معظم معصوم زاده‬ ‫مسئول محترم بازرسی‪ ،‬ارزیابی و رسیدگی شکایت اداره‬ ‫اموزش و پرورش شهرستان فردیس‬ ‫درگذشــت پدر بزرگوارتان را به جنابعالــی و خانواده محترم‬ ‫تســلیت عرض نموده برای ان مرحوم طلــب مغفرت و برای‬ ‫بازماندگان صبر و شکیبایی از خداوند متعال طلب می کنیم‪.‬‬ ‫مدیریت و کارکنان نشریه خبر فردیس‬

آخرین شماره های هفته نامه خبر فردیس

هفته نامه خبر فردیس 119

هفته نامه خبر فردیس 119

شماره : 119
تاریخ : 1399/07/28
هفته نامه خبر فردیس 118

هفته نامه خبر فردیس 118

شماره : 118
تاریخ : 1399/07/16
هفته نامه خبر فردیس 117

هفته نامه خبر فردیس 117

شماره : 117
تاریخ : 1399/07/10
هفته نامه خبر فردیس 116

هفته نامه خبر فردیس 116

شماره : 116
تاریخ : 1399/07/03
هفته نامه خبر فردیس 115

هفته نامه خبر فردیس 115

شماره : 115
تاریخ : 1399/06/26
هفته نامه خبر فردیس 114

هفته نامه خبر فردیس 114

شماره : 114
تاریخ : 1399/06/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!