هفته نامه خبر فردیس شماره 107 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه خبر فردیس شماره 107

صفحه بعد

هفته نامه خبر فردیس شماره 107

هفته نامه خبر فردیس شماره 107

‫شهردارفردیسخبرداد‪:‬‬ ‫همکاری شرکت وابسته‬ ‫به وزارت دفاع در احداث‬ ‫پروژه های عمرانی فردیس‬ ‫هفته انهم‬ ‫تنها نشریه مکتوب شهرستان فردیس‬ ‫معاون فرماندار‪:‬‬ ‫بازار مسکن‬ ‫فردیس زیر‬ ‫رصد نظارتی‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫بازدید دو عضو شورای‬ ‫فردیس از مجتمع در‬ ‫دستساختفرهنگی‪،‬‬ ‫تفریحی و تجاری «الف»‬ ‫‪4‬‬ ‫فردیس سه ایستگاه اتش‬ ‫نشانی جدید نیاز دارد‬ ‫‪2‬‬ ‫سخن سردبیر‬ ‫سال چهارم | شماره ‪ | 107‬هفته سوم‪ 21 ،‬خرداد ماه ‪ 4 | 1399‬صفحه | ‪ 1000‬تومان‬ ‫تنش افرینی دالالن مسکن در‬ ‫فردیس‬ ‫هفتمین سال استقالل شهرستان فردیس هم فرا رسید‪:‬‬ ‫برخی ادارات هنوزهم اراده ای‬ ‫برای استقرار در این شهرستان‬ ‫ندارند!‬ ‫منصور جمشیدی‬ ‫سردبیر‬ ‫این روزها با توجه به اینکه هر ساله در این ماهها‬ ‫اجاره نشینان ها اقدام به جابجایی و اسباب کشی‬ ‫یا تمدید قرارداد اجاره با صاحب خانه ها می کنند‪،‬‬ ‫عده ای فرصت طلب و سودجو با عنوان مشاورین‬ ‫امالک دست بکار شده و با اعالم قیمت های کاذب‬ ‫مسکن‪ ،‬عرصه را به ‪...‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫کتابخانه شهرک وحدت‬ ‫‪3‬‬ ‫فردیس تعطیل نیست‬ ‫دستگیری سارقان‬ ‫سیدحسنافتخاریان‬ ‫سابقه دار با ‪ ۴۰‬فقره‬ ‫‪4‬‬ ‫بیش از ‪4‬هزار کیلوگرم مواد‬ ‫سرقت در فردیس‬ ‫غذایی فاسد معدوم شد‬ ‫‪3‬‬ ‫دکتر محمدرضا ترابی ‪2‬‬ ‫اغاز دوباره فعالیت‬ ‫ایستگاههای ورزش‬ ‫صبحگاهی در فردیس‬ ‫کار ‪ 120‬واحد امالک در‬ ‫فردیس بیشتر داللی است‬ ‫سیدعلیافتخاری‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیرعامل زبانسرای ملل خبر داد‪:‬‬ ‫بهره برداری از اولین سامانه جامع اموزش‬ ‫زبانهای خارجی تمام انالین‬ ‫مدیرعامــل زبانســرای ملــل و عضــو ســازمان‬ ‫انفورماتیک ایــران گفت‪ :‬با توجه بــه فضای ایجاد‬ ‫شــده بعد از شــیوع کرونا و ضرورت رعایت فاصله‬ ‫گذاری اجتماعی‪ ،‬اولین ســامانه جامع اموزش زبان‬ ‫های خارجی به صورت تمــام انالین مراحل نهایی‬ ‫خــود را طی می کنــد و به زودی برای اســتفاده‬ ‫عالقمندان به یادگیری زبانهای خارجی در سراســر‬ ‫کشــور مورد بهــره برداری قــرار خواهــد گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار خبرفردیس‪ ،‬مهندس منتظری که‬ ‫سال گذشته به عنوان چهره پیشتازان فناوری ایران‬ ‫در رویداد ‪ ITE‬انتخاب شــد‪ ،‬افزود‪ :‬ســامانه جامع‬ ‫امــوزش زبان های خارجی به صــورت تمام انالین‬ ‫از جنبه های مختلف نســبت به نســخه های دیگر‬ ‫داخلی و خارجی دارای مزیت های متعددی اســت‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬نــرم افزارهایی که توســط مراکز‬ ‫علمی و دانشــگاهی در حال حاضــر جهت اموزش‬ ‫های انالین مورد اســتفاده قرار مــی گیرند‪ ،‬اکثرا‬ ‫محدود به برگزاری کالس انالین هستند و در موارد‬ ‫دیگر کــه در فرایند اموزش و یادگیری زبان الزامی‬ ‫و نقش موثری ایفا می کنند را شــامل نمی شــود‪.‬‬ ‫مهندس منتظری ادامه داد‪ :‬این در حالی اســت که‬ ‫در طراحی ســامانه اموزشــگاه زبان انالین‪ ،‬تمامی‬ ‫موارد از انجام ازمون تعیین سطح‪ ،‬ثبت نام‪ ،‬برگزاری‬ ‫کالس‪ ،‬تمرین های زبان اموزان و ازمون‬ ‫ها و ‪ ...‬به صورت جامع و متمرکز از طریق‬ ‫ســامانه طراحی شــده قابل انجام است‪.‬‬ ‫مدیرعامل زبانســرای ملــل گفت‪ :‬عالوه‬ ‫بر این در این ســامانه جامع انالین‪ ،‬کار‬ ‫ارزشــیابی های پیشــرفت تحصیلی نیز‬ ‫به صورت هوشــمند انجام شــده و زبان‬ ‫اموزان از طریــق ده ها قابلیت و گزارش‬ ‫از رونــد یادگیری زبــان خود‬ ‫اطالع دقیق پیــدا می کنند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬اســتفاده از سرورهای‬ ‫داخل کشــور و بهینه ســازی‬ ‫حجــم مصرفی بــرای تعامل‬ ‫انالین که هزینه اســتفاده‬ ‫از اینترنــت بــرای‬ ‫کاربران را نســبت به‬ ‫سیستم های متداول‬ ‫برگزاری کالس های‬ ‫انالین تــا‪ ۷۰‬درصد‬ ‫تقلیــل مــی دهد را‬ ‫از دیگــر مزیت های‬ ‫ایــن ســامانه جامع‬ ‫انالین عنــوان کرد‪.‬‬ ‫منتظری تاکید کرد‪:‬‬ ‫کلیــه مراحل مربوط‬ ‫به طراحــی و تولید‬ ‫این ســامانه استارت‬ ‫اپ توســط موسسه‬ ‫پوینــدگان راه ملل‬ ‫(زبانســرای ملــل)‬ ‫براســاس کار تیمی‬ ‫فشــرده در چند ماه‬ ‫اخیر انجــام گرفته و‬ ‫پشــتیبانی و ارایه خدمات اموزشــی ان نیز توسط‬ ‫زبانســرای ملل که یکی از برتریــن مراکز اموزش‬ ‫زبان کشــور اســت و در چندین همایش ملی مورد‬ ‫تقدیر و تجلیل قرار گرفتــه‪ ،‬انجام خواهد پذیرفت‪.‬‬ ‫در شــرایط خاص این روزها و شیوع ویروس کرونا‬ ‫که به تعطیلی کالس های اموزشــی منجر شــده و‬ ‫تاکیــد و ضرورت بر اســتفاده از امــوزش مجازی‬ ‫اســت‪ ،‬زبانســرای ملل همچــون گذشــته که در‬ ‫عرصه های مختلف پیشــگام و پیشــرو بوده است‪،‬‬ ‫در اســتفاده هدفمنــد از فرصت هــای فنــاوری و‬ ‫اموزش هــای الکترونیکی و مجازی‬ ‫نیز گامهای موثری برداشته است‪.‬‬ ‫زبانسرای ملل به عنوان‬ ‫ز یر مجمو عه‬ ‫اموزشی موسسه پویندگان راه ملل وابسته به وزارت‬ ‫اموزش و پرورش‪ ،‬فعالیت خود را در ســال ‪1386‬‬ ‫اغاز کرد و اکنون در حالی چرخش و پیشــرفت به‬ ‫ســمت اموزش انالین و مجازی است که عملکرد و‬ ‫بازدهی کاری و اموزشی تمامی استادان و مدرسان‬ ‫این مجموعه با هدف افزایش کمی و کیفی اموزش‪،‬‬ ‫به صورت مستمر توسط دپارتمان اموزشی موسسه‬ ‫مــورد ارزیابی قرار گرفته و با تشــکیل جلســات و‬ ‫کارگاههــای تخصصی و هدفمند‪ ،‬ســطح مهارتی و‬ ‫دانش انان در زمینه اشنایی با جدیدترین‬ ‫متدها و منابع اموزشی ارتقا می یابد‪.‬‬ ‫‪ 2‬سیـاسـی و اجتمـاعی‬ ‫سخن سردبیر ‪ /‬منصور جمشیدی‬ ‫تنش افرینی دالالن مسکن‬ ‫در فردیس‬ ‫ادامه از صفحه ‪1‬‬ ‫سال چهارم ‪ /‬شماره ‪ / 107‬هفته سوم ‪ /‬خرداد ماه ‪1399‬‬ ‫معاون فرماندار‪ :‬بازار مسکن فردیس زیر رصد نظارتی‬ ‫معــاون برنامه ریزی و هماهنگــی امور عمرانی‬ ‫فرمانــدار فردیــس با اشــاره به نامناســب بودن‬ ‫وضعیت خرید و اجاره مســکن دراین شهرســتان‬ ‫گفت‪ :‬دستگاه های مربوطه موظف شدند به فوریت‬ ‫نسبت به تشدید بازرسی ها و گشت های مشترک‬ ‫بر بازار مسکن در فردیس اقدام کنند‪.‬‬ ‫بهزاد پرویــزی در گفت و گو بــا خبرنگار ایرنا‬ ‫افزود‪ :‬اداره تعزیرات حکومتی‪،‬سازمان ثبت اسناد‬ ‫و اتحادیه امــاک موظف هســتند پیگیری ها و‬ ‫بازرسی های الزم را به عمل اورند و نتایج ان را به‬ ‫فرمانداری و به ویژه به مردم شهرستان اعالم کنند‬ ‫تا شاهد سازماندهی خوب در این زمینه باشیم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه مشــکل خریــد و فروش‬ ‫مسکن و اجاره کشــوری است‪ ،‬افزود‪ :‬این موضوع‬ ‫توسط مســئوالن امر رها شــده که باید اتحادیه‬ ‫امالک‪،‬تعزیرات حکومتی و اداره صمت پاســخگو‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫پرویزی با بیــان اینکه قیمت خرید و فروش و‬ ‫اجاره مسکن فردیس درحال افزایش است‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬این امر می تواند اســیب ها و مخاطرات‬ ‫جدی برای اقشار اسیب پذیر و کم درامد وارد کند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬اگر ظرف چنــد روز اینده‬ ‫نسبت به تمهیدات الزم از سوی دستگاهها انجام‬ ‫نشــود در فرمانــداری به این موضوع رســیدگی‬ ‫شهردار فردیس خبرداد‪:‬‬ ‫عرصه را به قشر اسیب پذیر و اجاره نشین تنگتر کرده‬ ‫و به افزایش اجاره بها واحدهای مسکونی دامن می زنند‪.‬‬ ‫این در حالی است که قیمت مسکن در ماههای اخیر با‬ ‫ثبات نسبی و حتی براثر کاهش تقاضا با سیر نزولی مواجه‬ ‫شده است‪ ،‬تا جایی که تحلیل گران و صاحب نظران‬ ‫اقتصادی پیش بینی کرده اند که قیمت مسکن در سال‬ ‫جاری (‪ ) 99‬هیچ افزایشی نخواهد یافت‪ ،‬اما فعالیت طیف‬ ‫خاصی از دالالن مسکن از جمله در فردیس باعث شده‬ ‫که نه تنها مسکن در این شهر و شهرستان دچار حباب‬ ‫قیمتی شود‪ ،‬بلکه موجب افزایش نرخ اجاره بها ماهیانه‬ ‫واحدهای مسکونی نیز شده است‪.‬‬ ‫واقعیت این است که خانه یا سرپناه از جمله نیازهای‬ ‫اساسی همه انسانهاست‪ ،‬نیازی که بطور قطع بعد از‬ ‫تغذیه در درجه دوم اهمیت قرار دارد‪ ،‬لیکن قیمت مسکن‬ ‫چنان فزاینده افزایش یافته که خانه دار شدن دیگر به‬ ‫یک رویا تبدیل شده است‪ ،‬البته نباید فراموش کنیم که‬ ‫در شرایط نه چندان مناسب فعلی اقتصادی کشور‪ ،‬قیمت‬ ‫مسکن به حدی باال رفته که دیگر جای افزایش قیمت را‬ ‫ندارد و به همین سبب با توجه به ایجاد رکود در خرید‬ ‫و فروش‪ ،‬چند ماهی است که شاهد سیر نزولی قیمت‬ ‫مسکن هستیم‪.‬‬ ‫با وجود اینکه قیمت واحدهای مسکونی به اوج خود‬ ‫رسیده و جای افزایش ندارد‪ ،‬ولی برخی سوداگران و‬ ‫دالالن مسکن به صورت منظم و هماهنگ شده به بازی‬ ‫روانی و ایجاد تنش در بازار قیمت مسکن دامن می زنند‬ ‫و با ادعای اینکه قیمت مسکن تحت تاثیر افزایش قیمت‬ ‫دیگر نیازها و مایحتاج عمومی مردم است‪ ،‬مدام درصدد‬ ‫توجیه قیمت های نجومی ارایه شده‪ ،‬هستند‪.‬‬ ‫در این میان یکی از حربه هایی که مشاورین امالک که‬ ‫بخشی از انها بدون مجوز قانونی در فردیس فعالیت می‬ ‫کنند‪ ،‬این است که باال رفتن قیمت خرید و اجاره مسکن‬ ‫در پایتخت را بهانه قرار داده و چنین توجیه می کنند که‬ ‫هجوم متقاضیان به اطراف تهران از جمله فردیس برای‬ ‫دست یافتن به خانه هایی با قیمت و اجاره بها مناسب‬ ‫ماهیانه‪ ،‬سبب ساز افزایش قیمت در این شهر و شهرستان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫از طرفی قانون اخذ مالیات از خانه های خالی مطابق نظر‬ ‫کارشناسان و اسیب شناسی های صورت گرفته‪ ،‬مشخص‬ ‫شد که رابطه معناداری بین افزایش تعداد اپارتمان های‬ ‫بدون سکنه و جهش قیمت مسکن وجود دارد‪ ،‬لذا براین‬ ‫اساس بود که بسیاری از مردم و مسووالن خواستار اجرای‬ ‫سریع این قانون شدند و وزارت مسکن شهرسازی نیز با‬ ‫طراحی سامانه ای قصد گرفتن مالیات از این خانه ها و‬ ‫اپارتمانهای خالی دارد را که امیدواریم اجرا شده و تاثیر‬ ‫مثبتی در ارامش بازار پر تالطم مسکن داشته باشد‪.‬‬ ‫علی ایحال‪ ،‬اوضاع فعلی نشان دهنده ان است که مثل‬ ‫همیشه عرضه و تقاضا در بازار مسکن نیز حرف اخر را می‬ ‫زند‪ ،‬هرچند فعالیت بخصوص بازرسی و نظارت از سوی‬ ‫سازمان ها‪ ،‬نهادها و دستگاههای اجرایی ذیربط و برخورد‬ ‫قاطع با سوداگران و سودجویان مسکن‪ ،‬می تواند نقش‬ ‫موثری در ایجاد ثبات در بازار مسکن ایفا کند‪.‬‬ ‫خوشبختانه اخرین خبرها و اطالعات در شهرستان‬ ‫فردیس حاکی از تالش های بی وقفه سازمان ها و اداره‬ ‫های ذیربط بخصوص اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‬ ‫که نشان می دهد عملکرد شماری از مشاورین امالک در‬ ‫این شهرستان را زیر رصد و نظارت قرار داده و تاکید کرده‬ ‫اند که بدون هیچگونه پرده پوشی با عوامل غیرقانونی‬ ‫دخیل در بازار مسکن این شهرستان برخورد کرده و در‬ ‫صورت لزوم واحدهای متخلف را پلمب خواهند کرد‪.‬‬ ‫حال با توجه به اینکه ورود دستگاههای اجرایی ذیربط‬ ‫به بازار مسکن در فردیس که توسط طیف خاصی از‬ ‫دالالن و واسطه های سودجو ملتهب شده است‪ ،‬می‬ ‫تواند نوید امیدوار کننده ای در ایجاد ارامش و ثبات در‬ ‫قیمت مسکن در این شهرستان باشد‪ ،‬بد نیست به پویش‬ ‫فرهنگی که سال گذشته تحت عنوان صاحبخانه خوب‪،‬‬ ‫طراحی و اجرا شد‪ ،‬اشاره ای کنیم‪.‬‬ ‫براین اساس بخصوص که در فصل جابجایی اجاره نشین‬ ‫ها هستیم که از اواخر خرداد ماه تا پایان شهریور ماه‬ ‫هر سال به اوج خود می رسد‪ ،‬پویش فرهنگی با عنوان‬ ‫«صاحبخانه خوب» عالوه بر تثبیت قیمت اجاره بها‪ ،‬تا‬ ‫حدی موجب کاهش التهاب و ایجاد ارامش در بازار خرید‬ ‫و فروش مسکن از جمله در فردیس خواهد شد‪.‬‬ ‫بنابراین با عنایت به اینکه هدف نهایی پویش صاحبخانه‬ ‫خوب بیشتر جنبه فرهنگی داشت و یک طرف صورت‬ ‫مساله‪ ،‬مردم و افکار عمومی بودند‪ ،‬لذا این پویش با وارد‬ ‫کردن تلنگری به وجدان و انصاف صاحبخانه ها موفق شد‬ ‫به بخشی از اهداف این طرح مردمی دست یابد که انتظار‬ ‫می رود اینگونه حرکتهای فرهنگی نیز مورد توجه دست‬ ‫اندرکاران مسکن برای مقابله با دالالن و سودجویان در‬ ‫شهرستان فردیس قرار گیرد‪.‬‬ ‫در نهایت همانگونه که به عنوان یک فعال قدیمی رسانه‬ ‫در فردیس‪ ،‬موضوع مسکن‪ ،‬قیمت های حبابی و شیطنت‬ ‫دالالن و سوداگران در بازار مسکن این شهرستان را شروع‬ ‫کرده و شاهد فعالیت دستگاههای اجرایی این شهرستان‬ ‫هستیم‪ ،‬بی تردید با جدیت بیشتر به این روند در شماره‬ ‫های اینده ادامه خواهم داد‪ ،‬لذا با امید هرچه بیشتر به‬ ‫ایجاد ارامش و تثبیت در بازار مسکن‪ ،‬انتظار می رود‬ ‫دست اندرکاران نیز بتوانند با نظارت و برخورد قانونی با‬ ‫متخلفان و عوامل ایجاد تنش در بازار مسکن‪ ،‬بخشی از‬ ‫فشار و مشکل کمرشکن هزینه مسکن را از روی دوش‬ ‫قشر متوسط و اسیب پذیر شهرستان فردیس بردارند‪.‬‬ ‫هفته انهم‬ ‫همکاری شرکت وابسته به وزارت دفاع‬ ‫در احداث پروژه های عمرانی فردیس‬ ‫شــهردار فردیس از انعقاد تفاهم نامه ای با شــرکت وابسته به وزارت دفاع مبنی بر‬ ‫همکاری ایــن ارگان در انجام پروژه های عمرانی فردیس خبر داد و گفت‪ :‬الیحه ای‬ ‫در این خصوص به شــورای اسالمی شــهر ارسال شده و در صورت تصویب‪ ،‬تا سقف‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلیارد تومان از ردیف ماده ‪ ۱۶‬می توانیم کارهای عمرانی در ســطح شــهر با‬ ‫همکاری این شرکت داشته باشیم‪.‬‬ ‫محمد خســرو زاده در نشســت خبری با اصحاب رسانه که در سالن همایش ایثار‬ ‫هشداررییسصمت‬ ‫فردیس به واحدهای‬ ‫فاقد پروانه‪ :‬کار ‪120‬‬ ‫واحد امالک در فردیس‬ ‫بیشترداللیاست‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون فرمانــدار فردیس گفت‪ :‬در این راســتا‬ ‫جلســه ای برای بررســی رونــد افزایش قیمت‬ ‫مسکن و ســاماندهی وضعیت بازار با حضور اداره‬ ‫تعزیرات حکومتی و اتحادیه امالک برگزار شدکه‬ ‫دســتگاههای مربوطه موظف هســتند که نسبت‬ ‫به افزایش و تشــدید بازرســی و نظارت به بازار و‬ ‫همچنین امالک شهرســتان اقــدام و با متخلفان‬ ‫برخورد کنند‪.‬‬ ‫پرویزی افزود‪ :‬وضعیت بازار مســکن مناســب‬ ‫نبوده و این کوتاهی نارضایتی مردم و شــهروندان‬ ‫را فراهم اورده است‪.‬‬ ‫فردیس برگزار شــد‪ ،‬در حال حاضر‬ ‫جامعه بیشــتر از هر چه به امید نیاز‬ ‫دارد تا شاهد شــهری پویا و توسعه‬ ‫یافتــه باشــیم‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬ارتباط‬ ‫مدیریت شــهری فردیس با رسانه ها‬ ‫بایــد بیشــتر از قبل شــود؛ چون‬ ‫انهــا دیده بانان صــادق برای تحقق‬ ‫خواســته های شــهروندان هستند و‬ ‫اقدامات رســانه ها مکمــل خدمات‬ ‫مدیریت شهری است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه هنگام شیوع‬ ‫ویــروس کرونا با مــواردی از جمله‬ ‫حضور یک سوم پرســنل و محدود‬ ‫کردن فعالیت هــای خدماتی‪ ،‬تولید‬ ‫نشدن اســفالت یا رکود فعالیت های‬ ‫عمرانی مواجه شــدیم‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫الیحه متمم بودجه سال گذشته سه‬ ‫روز قبل از عید نوروز به شــهرداری‬ ‫فردیس تحویــل داده شــد‪ ،‬با این‬ ‫وجــود پرداخت ‪ ۲۲‬میلیــارد تومان‬ ‫دیون پیمانکاران مربوط به سال های‬ ‫‪ ۹۶‬و ‪ ۹۷‬انجام شد‪.‬‬ ‫شــهردار فردیــس با بیــان اینکه‬ ‫پایش تصویری شهر فردیس به اتمام‬ ‫رسیده است‪ ،‬گفت‪ :‬در اولین فرصت‬ ‫افتتــاح ان را با وجــود ‪ ۱۵‬دوربین‬ ‫پــاک خــوان و نظارتی در شــهر‬ ‫فردیس خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی بودجه تصویب شــده ســال‬ ‫جاری شــهرداری فردیــس را ‪۴۳۳‬‬ ‫میلیــارد تومان اعالم کــرد و افزود‪:‬‬ ‫حدودا ‪ ۶۵‬درصــد از این بودجه به‬ ‫رییــس اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت (صمت)‬ ‫فردیس با هشدار به واحدهای مشاور امالک فاقد‬ ‫پروانه کسب در این شهرستان گفت‪ :‬طبق بررسی‬ ‫های انجام شده‪ ،‬اکنون ‪ 120‬واحد امالک بدون‬ ‫پروانه کسب در این شهرستان فعالیت می کنند‬ ‫که بجای مشــاوره به خریداران و فروشــندگان‬ ‫مسکن‪ ،‬کار انها بیشتر داللی است‪.‬‬ ‫ســیدعلی افتخاری در گفت و گو با خبرنگار‬ ‫خبرفردیس افــزود‪ :‬این واحدهــای فاقد مجوز‬ ‫قانونــی در واقع دالالنی هســتند که به افزایش‬ ‫قیمت مسکن در شهرســتان فردیس دامن می‬ ‫زنند‪.‬‬ ‫️برخورد قانونــی با واحدهای امالک فاقد‬ ‫مجوز در فردیس‬ ‫وی بــا تاکید بر برخورد قانونــی با واحدهای‬ ‫امالک فاقد مجوز در شهرستان فردیس‪ ،‬تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬اداره صمــت فردیس در نامه رســمی به‬ ‫‪ ۲۰‬واحد صنعتی بزرگ در فردیس‬ ‫پایش زیست محیطی شد‬ ‫رییس اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان فردیس گفت‪ :‬به‬ ‫مناسبت هفته محیط زیســت و به منظور پیشگیری از الودگی هوا‬ ‫‪ ۲۰ ،‬واحد صنعتی بزرگ در این شهرستان مورد پایش قرار گرفت‪.‬‬ ‫مرتضی شــکوری پور در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬نیروگاه‬ ‫منتظر قائم ‪ ،‬گروه صنعتی مپنا ‪،‬کارخانه های بازســازی لکوموتیو و‬ ‫تعدادی از واحدهای شهرک صنعتی سیمین دشت از جمله مراکزی‬ ‫بود که بررسی زیست محیطی شدند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬فعالیت واحدهای معاینه فنی خودرو در فردیس‬ ‫مورد رصد زیست محیطی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫رییس اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان فردیس گفت‪ :‬در‬ ‫راستای حفظ محیط زیست ‪،‬جلوگیری از االیندهای زیست محیطی‬ ‫و پیشگیری از اتش سوزی ‪،‬ماموران این اداره با همکاری شهر اری ها‬ ‫و جهاد کشاورزی شهرستان باغات ‪ ،‬اراضی کشاورزی و محیط طبیعی‬ ‫را مورد رصد قرار می دهند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به شعار امســال جهش تولید و حفظ محیط زیست‬ ‫برای توزیع پایدار ایران اظهار داشــت‪ :‬اطالع رســانی از طریق نصب‬ ‫بنربا هماهنگی واحدهای صنعتی‪،‬شعار های محیط زیست از طریق‬ ‫تلویزیون شهری گروه مپنا تبلیغ و یک هزار بروشور زیست محیطی‬ ‫منتشر شد‪.‬‬ ‫شــکوری پور گفت‪ :‬واحدهای صنعتی ملزم به ثبت اطالعات خود‬ ‫در سامانه ای ام پی ( محیط زیست انسانی ) شدند تا رصد کامل می‬ ‫شوند و تاکنون حدود ‪ ۱۵۶‬واحد صنعتی از طریق این سامانه رصد و‬ ‫مورد تشویق سازمان مرکزی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫احداث پروژه هــای عمرانی مربوط‬ ‫اســت که حدود ‪ ۵۰‬میلیارد تومان‬ ‫از این پروژه هــا در حال طی کردن‬ ‫مراحل اگهی مناقصات است‪.‬‬ ‫خســرو زاده تصریح کــرد‪ :‬بعد از‬ ‫اعالم ســتاد مقابله با شیوع ویروس‬ ‫کرونا بــرای از ســرگیری عملیات‬ ‫عمرانی در شــهرها بیش از هشــت‬ ‫هزار تن اســفالت در شهر توزیع شد‬ ‫و عملیات ‪ ۸۰‬کیلومتر خط کشــی‬ ‫سفید و لکه گیری چهار هزار نقطه در‬ ‫سطح شهر فردیس اجرا شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در سال های گذشته‬ ‫و بعــد از انتزاع فردیس از کرج دیگر‬ ‫اقدام زیادی از سوی مدیریت شهری‬ ‫کرج برای این شهر انجام نشد‪ .‬اکنون ‬ ‫میادین تره بار را از شــهرداری کرج‬ ‫تحویــل گرفته ایــم‪ ،‬کارهای مربوط‬ ‫بــه پارکینگ طبقاتــی فلکه چهارم‬ ‫فردیس نیز به انجام رسیده است‪.‬‬ ‫وی بــا تاکید بر اینکــه در اجرای‬ ‫پروژه هــای عمرانــی شــهر عقــب‬ ‫مانده ایم‪ ،‬عنوان کــرد‪ :‬خیلی از این‬ ‫پروژه هــا معطــل مانده اســت‪۲۵ ،‬‬ ‫پروژه های قابل افتتــاح در فردیس‬ ‫وجــود دارد که تــا قبــل از پایان‬ ‫نخســتین دوره شورای اسالمی شهر‬ ‫فردیس این پروژه ها را در مجموع با‬ ‫اعتباری بالغ بر ‪ ۷۷‬میلیارد تومان به‬ ‫سرانجام می رسانیم‪.‬‬ ‫خسروزاده با اشاره به انعقاد تفاهم‬ ‫نامه ای با شــرکت وابسته به وزارت‬ ‫اتحادیه مشاورین امالک این شهرستان‪،‬‬ ‫از انها خواســته اســت براســاس قانون‬ ‫نســبت به شناســایی و پلمب واحدهای‬ ‫فاقد مجوز اقدام کنند‪.‬‬ ‫افتخاری خاطرنشــان کــرد‪ :‬با توجه‬ ‫به اغاز پیک اجاره واحدهای مســکونی‬ ‫و افزایــش عمومی قیمت ها متاســفانه‬ ‫برخی افراد ســودجو مبادرت به افزایش‬ ‫کاذب قیمت های اجاره ها می کنند که‬ ‫فرمانداری و اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫شهرســتان فردیس با انجام بازدیدهای‬ ‫مســتمر میدانی با این پدیده غیرقانونی‬ ‫برخورد جدی خواهد کرد‪.‬‬ ‫رییس اداره صنعــت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫شهرســتان فردیــس در پایــان تاکید‬ ‫کرد‪ :‬ایــن اداره درصدد اســت با کمک‬ ‫و همراهی رییــس اتحادیه مشــاورین امالک‪،‬‬ ‫رییس اتاق اصناف و همچنین تعزیرات حکومتی‬ ‫‪ ۲۶۰۰‬تن گندم در فردیس‬ ‫برداشت می شود‬ ‫رییس اداره جهاد کشــاورزی شهرستان فردیس گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به بارش های مناســب سال زراعی جاری حدود ‪ ۲‬هزار و ‪ ۶۴۲‬تن‬ ‫گندم در این شهرستان برداشت شود‪.‬‬ ‫علیرضا بدری در نشســت هماهنگی کمیته برداشــت و خرید‬ ‫محصوالت کشــاورزی شهرســتان فردیس افزود‪ :‬در سال زراعی‬ ‫جاری ‪ ۳۶۷‬هکتار ســطح زیر کشــت گندم بوده که پیش بینی‬ ‫می شــود در هر هکتار به میزان ‪ ۷.۲‬تن گندم برداشــت شود که‬ ‫در مجموع برداشــت گندم شهرستان به ‪ ۲‬هزار و ‪ ۶۴۲‬تن خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امســال ‪ ۴۰‬هکتار زمین در فردیس زیر کشــت‬ ‫جــو قرار گرفته که طبق پیش بینی ‪ ۲۶۰‬تن محصول برداشــت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان فردیس گفت‪ :‬حدود ‪۳۵‬‬ ‫هکتار زمین در فردیس زیر کشــت کلــزا قرار گرفته که ‪ ۱۰۵‬تن‬ ‫کلزا محصول برداشت خواهد شد‪.‬‬ ‫قیمــت تضمینــی خرید گندم هــر کیلوگرم ‪۲‬هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تومــان‪،‬ج و یک هزار و ‪ ۶۳۰‬تومان و کلزا چهارهزار و ‪ ۶۶۰‬تومان‬ ‫در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تدابیری بــرای تردد کمباین ها و کامیون های‬ ‫برداشت و حمل گندم در شهرستان فردیس اندیشیده شده است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این کمباین ها مهاجر هســتندو تیم های ناظر برداشــت‬ ‫فعال شده است ‪.‬‬ ‫از ‪ ۲۵‬خرداد ماه جاری برداشــت گندم و جو از مزارع فردیس‬ ‫شروع و تا اخر تیرماه ادامه دارد‪.‬‬ ‫دفاع مبنی بر همکاری این شــرکت‬ ‫در انجام پروژه های عمرانی فردیس‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬الیحــه ای در این خصوص به‬ ‫شورای شــهر فردیس ارسال شده و‬ ‫اگر مصوب شود در قالب ان تا سقف‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلیارد تومان از ردیف ماده ‪۱۶‬‬ ‫می توانیم کارهای عمرانی در ســطح‬ ‫شــهر با همکاری این شرکت داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــهر فردیــس بــه‬ ‫دلیل موقعیــت جغرافیایی که دارد‬ ‫نمی تواند گورستان داشته باشد‪ ،‬اما‬ ‫دنبال این هســتیم تا در شــهرهای‬ ‫مجاور و در نزدیکی فردیس ســهمی‬ ‫از یک گورستان داشته باشیم‪.‬‬ ‫شهردار فردیس عنوان کرد‪ :‬در ضلع‬ ‫شمالی پل شهدای ارتش نیز امالکی‬ ‫در اختیار داریم که می خواهیم برای‬ ‫کاربری ترمینال های شهری و برون‬ ‫شهری از ان بهره برداری کنیم‪.‬‬ ‫خســروزاده با تاکید بــر اینکه با‬ ‫جدیت تمام با ساخت و ساز غیرمجاز‬ ‫مقابله می کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬سعی می کنیم‬ ‫این مــوارد را در فردیس به حداقل‬ ‫برسانیم‪ ،‬برای این موضوع برنامه ای‬ ‫خاص داریم؛ چون به جد مخالف ان‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی در خصوص تجلیل از قهرمانان‬ ‫و مدال اوران ورزشــی گفت‪ :‬در این‬ ‫زمینه بر اســاس مصوبه شورای شهر‬ ‫و در چارچوب قانون این تجلیل ها را‬ ‫انجام می دهیم‪.‬‬ ‫شهرستان با واحدهای امالک فاقد پروانه کسب‬ ‫در ایــن شهرســتان برخورد قانونــی کند و در‬ ‫صورت لزوم با فوریت انها را پلمب خواهد کرد‪.‬‬ ‫بیش از چهارهزار کیلوگرم‬ ‫مواد غذایی فاسد در فردیس‬ ‫معدوم شد‬ ‫رییس شــبکه بهداشت و درمان شهرســتان فردیس گفت‪ :‬در‬ ‫اجرای طرح نظارتی ‪ ،‬چهارهزار و ‪ ۲۴۰‬کیلوگرم مواد غذایی فاسد‬ ‫در سطح واحدهای صنفی این شهرستان جمع اوری ومعدوم شد‪.‬‬ ‫دکتــر محمدرضا ترابی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬این‬ ‫مقدار مواد غذایی شــامل گوشت و سایر محصوالت غذایی بود که‬ ‫جمع اوری و معدوم شد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬ماموران شــبکه بهداشت و درمان شهرستان‬ ‫فردیــس در اجرای این طرح چهار هــزار و ‪ ۷۷۹‬بار از واحدهای‬ ‫صنفی این شهرستان بازدید کردند‪.‬‬ ‫بــه گفته وی در این بازرســی ها ‪ ۲۹‬واحــد صنفی متخلف به‬ ‫دستگاه قضایی معرفی و ‪ ۱۲۵‬مورد اخطار صادر شده است‪.‬‬ ‫ترابــی افزود‪ ۳۳ :‬مــورد نمونه برداری مواد غذایــی و ‪ ۹۶‬مورد‬ ‫نمونه برداری اب در شهرســتان فردیس نیز توسط واحد بهداشت‬ ‫محیط مرکز بهداشت شهرستان فردیس انجام شد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه یــک هزار و‪ ۶۹۳‬مورد کلرســنجی اب‬ ‫اشــامیدنی و ‪ ۴۴‬مورد سنجش بازدید از مدارس انجام شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‪ ۵‬مورد برخورد با دستفروشــان دوره گرد‪ ،‬رسیدگی به ‪ ۲۷‬مورد‬ ‫شکوائیه بهداشتی و ‪۱۶۷‬مورد یدسنجی در نمک های خوراکی از‬ ‫دیگر اقدامات انجام شده است‪.‬‬ ‫هفته انهم‬ ‫سال چهارم ‪ /‬شماره ‪ / 107‬هفته سوم ‪ /‬خرداد ماه ‪1399‬‬ ‫هفتمین سال استقالل شهرستان فردیس هم فرا رسید‪:‬‬ ‫برخی ادارات هنوزهم اراده ای برای استقرار دراین‬ ‫شهرستان ندارند!‬ ‫منصور جمشیدی ‪ -‬در هفتمین سال‬ ‫ارتقا فردیــس و تبدیل ان به ششــمین‬ ‫شهرســتان استان البرز‪ ،‬شاید این سومین‬ ‫یا چهارمین باری اســت کــه درباره عدم‬ ‫اســتقرار برخی ادارات و مشــکالت ناشی‬ ‫از ان که موجب نارضایتی شهروندان این‬ ‫شهرستان شده است‪ ،‬گزارش های مفصلی‬ ‫نوشــته و منتشــر کرده ایم‪ ،‬اما هنوز هم‬ ‫اتفاق خاصــی در زمینه رفع این کمبودها‬ ‫و نارســایی ها در شهرســتان پرجمعیت‬ ‫فردیس نیفتاده است‪.‬‬ ‫این بار امــا در همین ابتــدا تاکید می‬ ‫کنیم که اگر کســانی منتظرند تا ما از این‬ ‫پیگیریها خســته شده و دســت برداریم‪،‬‬ ‫سخت در اشتباه هســتند‪ ،‬چون استادان‬ ‫حرفــه خبر و خبررســانی در کالس های‬ ‫درس به مــا اموخته اند کــه هرگز نباید‬ ‫دســت از اســتمرار نوشــتن و پیگیری و‬ ‫انتشار مشــکالت و نیازهای مردم بردارید‬ ‫و باید انقدر بر این در بســته بکوبید تا باز‬ ‫شــد‪ ،‬همانگونه که تجربه نیز نشــان داده‬ ‫است که باالخره باز خواهد شد‪.‬‬ ‫من ضمــن احترام و قدردانی از تالش و‬ ‫پشــتکار دیگر همکاران رسانه ای در این‬ ‫زمینه‪ ،‬به عنوان یک عضو از اهالی قدیمی رســانه‬ ‫و روزنامه نگاری‪ ،‬مشــکالت ناشی از عدم استقرار‬ ‫برخی ادارات در شهرستان فردیس را بارها خطاب‬ ‫به مســووالن و شخصیت های شهرستان‪ ،‬استان و‬ ‫استاندار و حتی هنگام سفر کاروان تدبیر و امید به‬ ‫البرز و فردیس برای دکتر روحانی رییس جمهوری‬ ‫نیز نوشــته و منعکس کــرده ام و واقعیت ملموس‬ ‫و مطلق این اســت که هیچگاه از گشــایش و رفع‬ ‫مشکالت نا امید و مایوس نخواهم شد‪.‬‬ ‫به همین دلیل باید با یاداوری گذشــته و انچه‬ ‫همواره بر ان اســتناد کرده ام‪ ،‬یعنی این درســت‬ ‫که اقدامات و فعالیت های اطالع رسانی ما ضمانت‬ ‫اجرا ندارد‪ ،‬ولی این باعث نمی شــود که از نوشتن‬ ‫کمبودها و نارســایی ها و انتشار انها در رسانه ها با‬ ‫هدف اگاهی بخشی به مسووالن و بخصوص افکار‬ ‫عمومی را رها ســازم‪ ،‬لذا همچنــان به این وظیفه‬ ‫ذاتــی و حرفه ای خود ادامــه خواهم داد تا اوال به‬ ‫ارامــش روحی و وجدان کاری خود دســت یابم و‬ ‫دوم هــم اینکــه اعتقــاد دارم وزن و جایگاه افکار‬ ‫عمومی انقدر وزین و تاثیرگذار است که در نهایت‬ ‫هر در بسته ای را باز خواهد کرد‪.‬‬ ‫براین اســاس‪ ،‬مشــکالت و موانع ناشی از نبود‬ ‫برخــی ادارات در شهرســتان فردیــس را بــرای‬ ‫چندمیــن بار با نگاه و روایتی دیگر درج و منعکس‬ ‫می کنم و همچنان امیدوارم تلنگری به مســووالن‬ ‫و مدیران دلسوز و مســوولیت پذیر این شهرستان‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫راه و شهرســازی اداره ای در شهرستان‬ ‫فردیس ندارد‬ ‫راه و شهرســازی یکی از همین اداره هایی است‬ ‫که کمبود و نبودش در فردیس کامال احساس می‬ ‫شود‪ ،‬هنوز هم در این شهرستان مستقر نشده است‪،‬‬ ‫شهرســتانی پرجمعیت که به اذعان کارشناسان با‬ ‫توجه به نحوه شــکل گیری‪ ،‬از همان ابتدا با ضعف‬ ‫های زیرســاختی شــدید مواجه بوده است و برای‬ ‫کاســتن از تبعات منفی و جبران نیازهای اساسی‬ ‫زیرســاختی‪ ،‬به اداره ای فعــال‪ ،‬پرتالش و چابک‬ ‫نیازمند است‪.‬‬ ‫ایــن درحالی اســت که راه و شهرســازی نقش‬ ‫غیرقابل انکاری در ایجاد و تقویت زیرســاخت در‬ ‫شهر و شهرستان ها دارد و اکنون در هفتمین سال‬ ‫شهرســتان شــدن فردیس هنوز خبری از استقرار‬ ‫این اداره در این شهرســتان نیست‪ ،‬شهرستانی با‬ ‫انبوه مســکن و ساختمان‪ ،‬ضعف در توسعه شهری‬ ‫و شــرایط نه چنــدان منظم و مناســب راههای‬ ‫متعدد مواصالتی با چند شــهر و شهرستان مجاور‬ ‫و همســایه‪ ،‬پس چگونه اســت که اداره کل راه و‬ ‫شهرسازی استان البرز هنوز به این نتیجه نرسیده‬ ‫که اداره زیرمجموعه خود در شهرستان فردیس را‬ ‫مستقر و فعال کند‪.‬‬ ‫اینگونه می شود که مردم برای رسیدگی به امور‬ ‫مســکن خود و چه بسا مسووالن و مدیرانی که در‬ ‫حوزه راه و شهرســازی فعال هستند‪ ،‬برای هر نوع‬ ‫کار کوچکی در شهرســتان فردیس‪ ،‬ناگزیر باید به‬ ‫کرج و اداره کل راه و شهرسازی مراجعه کنند‪.‬‬ ‫عدم اســتقالل اموزش و پرورش فردیس‬ ‫پس از گذشت هفت ســال از استقالل این‬ ‫شهرستان‬ ‫یک نمونــه دیگر اموزش و پرورش شهرســتان‬ ‫فردیس اســت کــه باوجود تاکیــد و توصیه مکرر‬ ‫اب در فردیس یکــی از نیازهای ضروری‬ ‫این شهرستان است‪ ،‬تا با مدیریت بهینه و‬ ‫هرچه دقیق تر‪ ،‬بتواند با بکارگیری روش‬ ‫هــای صحیح و علمــی در تامین و توزیع‬ ‫این مایــع حیاتی‪ ،‬از هدررفت‪ ،‬مصرف بی‬ ‫رویه و بخصوص در برخورد با متخلفان و‬ ‫سودجویان و حفر چاههای غیرمجاز بطور‬ ‫قاطع اقدام کند‪.‬‬ ‫مســووالن مختلف بخصوص امــام جمعه محبوب‬ ‫فردیس و دیگر مســووالن این شهرستان نسبت به‬ ‫مستقل شــدن ان‪ ،‬کماکان به عنوان زیرمجموعه‬ ‫اموزش و پروش ناحیه دو کرج اداره می شود‪.‬‬ ‫این در حالی است که بیش از ‪ 90‬درصد از یکصد‬ ‫و چنــد هزار دانش اموز در شهرســتان فردیس یا‬ ‫همان ناحیه دو‪ ،‬اکنون در حوزه شهرستان فردیس‬ ‫به تحصیل اشــتغال دارند و کمتر از ‪ 10‬درصد انها‬ ‫به اموزش و پرورش کرج ارتباط پیدا می کنند‪.‬‬ ‫از طرفــی فردیس پرجمعیت عالوه بر نداشــتن‬ ‫ساختمان اداره اموزش و پرورش‪ ،‬کالسهای برخی‬ ‫مدارس این شهرســتان دو شــیفت و در مواردی‬ ‫کالس هایی بــا بیش از ‪ 40‬دانش اموز تشــکیل‬ ‫می شــود که این تراکم دانش اموزی در نوع خود‬ ‫نمونه مشابهی در استان البرز ندارد‪ ،‬در صورتی که‬ ‫نباید نادیده بگیریم که چنانچه اســتقالل اموزش‬ ‫و پــرورش فردیس تحقق یابــد‪ ،‬موجب ترغیب و‬ ‫تشــویق خیران و افراد متمکن این شهرســتان در‬ ‫رفع نیازهای اموزشی این شهرستان خواهد شد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬اینکه چرا مســووالن ذیربط با استقالل‬ ‫اموزش و پرورش شهرســتان فردیس موافقت نمی‬ ‫کنند‪ ،‬پرسشــی اســت که هنوز به ان پاسخ قانع‬ ‫کننده ای داده نشده اســت‪ ،‬درحالی که استقالل‬ ‫اداره اموزش و پرورش فردیس می تواند تا حدی از‬ ‫بار مشکالت اموزش و پرورش استان البرز بکاهد‪.‬‬ ‫شهرســتان فردیس اداره اوقــاف و امور‬ ‫خیریه ندارد‬ ‫شهرســتان فردیس با ‪ 600‬هــزار نفر جمعیت‪،‬‬ ‫هنوز فاقد اداره اوقاف و امور خیریه اســت‪ ،‬جالب‬ ‫اینکه طبق برخی شنیده ها علت این امر نبود هیچ‬ ‫امامزاده ای در این شهرســتان عنوان می شود‪ ،‬لذا‬ ‫گفته می شــود ضرورتی بر استقرار و فعالیت اداره‬ ‫اوقاف و امور خیریه در این شهرستان وجود ندارد‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که مــردم این دیار فاطمی‪،‬‬ ‫شهدای اقتدار همواره ثابت کرده اند که در اینگونه‬ ‫امور انسانی و خیرخواهانه پیشگام و پیشرو بوده اند‬ ‫و نبود اداره اوقاف و امور خیریه در این شهرســتان‬ ‫پرجمعیت و والیت مدار انهم به دلیل نبود امامزاده‬ ‫چندان قابل توجیه به نظر نمی رسد‪.‬‬ ‫البتــه ممکن اســت امــار مکانهــای وقفی در‬ ‫فردیس چندان چشــمگیر نباشد‪ ،‬اما شمار خیران‬ ‫و افراد نیک اندیش و خیرخواه در این شهرســتان‬ ‫پرجمعیت اگر از دیگر شهرســتانهای استان البرز‬ ‫بیشتر نباشــد‪ ،‬کمتر هم نیست‪ ،‬بنابراین می توان‬ ‫نتیجه گرفت که جدا از موقوفه ها‪ ،‬وجود و استقرار‬ ‫اداره اوقاف و امور خیریه در این شهرستان‪ ،‬دستکم‬ ‫برای ســاماندهی امور خیران‪ ،‬دهها مسجد و دیگر‬ ‫موقوفه ها ضروری است‪.‬‬ ‫از طرفی باید در نظر داشــته باشــیم که نگاه به‬ ‫ســنت حســنه وقف‪ ،‬بیش از انکه جنبه اقتصادی‬ ‫داشته باشــد‪ ،‬دارای جنبه های معنوی و فرهنگی‬ ‫است که استقرار و حضور نمایندگی یا اداره اوقاف‬ ‫و امــور خیریــه در فردیس می توانــد در ترویج و‬ ‫ترغیب افکار معنوی و توسعه فرهنگ وقف در این‬ ‫شهرستان نیز نقش موثری ایفا کند‪.‬‬ ‫نبود پایگاه انتقال خون در فردیس‬ ‫یکی دیگر از پرسش هایی که همچنان بی پاسخ‬ ‫باقی مانده عدم اســتقرار پایــگاه انتقال خون در‬ ‫شهرستان فردیس است که ما به عنوان فعال رسانه‬ ‫ای بارها این نقص و مشــکل را با جزییات منعکس‬ ‫کرده و تبعات منفی ان را یاداور شده ایم‪.‬‬ ‫به راستی چه مشــکل و موانع الینحل و پنهانی‬ ‫وجود دارد که ســازمان انتقال خون اســتان البرز‬ ‫از ایجاد پایــگاه در فردیس طفره مــی رود؟ مگر‬ ‫یکی از درخواســت های همیشــگی این سازمان‬ ‫تشــویق و ترغیب مردم به اهدا خون نیست‪ ،‬پس‬ ‫چرا از ظرفیت بزرگ و ارزشــمندی چون فردیس‬ ‫پرجمعیت چشم پوشی می کند‪ ،‬درحالی که مردم‬ ‫این شــهر فاطمی‪ ،‬شــهدای اقتــدار همواره حس‬ ‫خیرخواهــی و نوعدوســتی خــود در صحنه های‬ ‫مختلــف از جمله در اهدا خــون را بارها به اثبات‬ ‫رسانده اند‪.‬‬ ‫ایا بعد از انکه فرد خیراندیش‪ ،‬محلی را که برای‬ ‫پایــگاه انتقال خون و خون گیــری در اختیار این‬ ‫سازمان قرار داده بود و بنا به دالیل شخصی بازپس‬ ‫گرفت و کانکســی هم که برای این منظور در نظر‬ ‫گرفته شــده بود‪ ،‬جواب نداد‪ ،‬واقعا تهیه محلی به‬ ‫وسعت کمتر از ‪ 100‬مترمربع برای ادامه فعالیت و‬ ‫اهمیت خون گیری و جمع اوری خون های اهدایی‬ ‫تا این اندازه برای سازمان انتقال خون استان البرز‬ ‫مشــکل اســت؟ یا اگر مســاله و موانع دیگری در‬ ‫میان اســت‪ ،‬شایسته است که ان را به اطالع مردم‬ ‫برسانند‪.‬‬ ‫فردیس‪ ،‬انبار نفت اســتان البرز است اما‬ ‫هیچ اداره یا نمایندگی در این شهرســتان‬ ‫ندارد‬ ‫فردیس در حالی انبار نفت البرز اســت که هیچ‬ ‫اداره‪ ،‬ناحیه یا نمایندگی از شــرکت پخش فراورده‬ ‫های نفتی اســتان در این شهرستان وجود ندارد‪،‬‬ ‫اما شرکت پخش فراورده های نفتی البرز در دیگر‬ ‫شهرســتان های اســتان‪ ،‬دارای نمایندگی شرکت‬ ‫پخش فراورده های نفتی است‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر شهرستان فردیس که میزبان کل‬ ‫ذخیره و انبار نفت اســتان البرز اســت‪ ،‬هنوز هیچ‬ ‫اداره یا نمایندگی در این شهرستان استقرار نیافته‬ ‫اســت که امیدواریم مسووالن ذیربط پاسخی قابل‬ ‫قبول در این زمینه داشته باشند‪.‬‬ ‫اداره امــور اب یا مدیریت بر منابع ابی در‬ ‫شهرستان فردیس وجود ندارد‬ ‫نبود اداره امور اب یــا مدیریت بر منابع ابی در‬ ‫شهرســتان فردیس‪ ،‬مشــکل دیگری در خصوص‬ ‫بخش اب به ویژه اب اشامیدنی در این شهرستان‬ ‫اســت و با وجود صدها چاه عمیــق و نیمه عمیق‬ ‫که شــماری از انها فاقد مجوز هستند‪ ،‬هنوز به راه‬ ‫انــدازی اداره یا نمایندگی امور اب در شهرســتان‬ ‫فردیس منجر نشده است‪.‬‬ ‫گرچه ممکن است مسووالن امور اب استان البرز‬ ‫دالیلی برای خودداری از استقرار نمایندگی در این‬ ‫شهرســتان داشته باشند‪ ،‬لیکن ایجاب می کند که‬ ‫انها بــرای قانع کردن افکار عمومــی در فردیس‪،‬‬ ‫پاســخ قابل قبولی برای مردم و انبوه جمعیت این‬ ‫شهرستان داشته باشند‪.‬‬ ‫برای اثبات این حساسیت در فردیس کافی است‬ ‫یاداوری کنیم که این شهرســتان هیچ ســهمی از‬ ‫اب های ســطحی و ســدهای کــرج و طالقان در‬ ‫اســتان البرز ندارد‪ ،‬البته مشکل کمبود و قطع اب‬ ‫اشامیدنی برای فردیســی ها‪ ،‬چندان تازگی ندارد‬ ‫و مردم این شهرســتان هر ساله بخصوص در فصل‬ ‫گرما و تابستان همواره با کم ابی و بی ابی دست و‬ ‫پنجه نرم می کنند‪.‬‬ ‫براین اساس‪ ،‬اســتقرار اداره و مدیریت بر منابع‬ ‫تصفیــه خانه فاضــاب فردیس‬ ‫همچنان در بالتکلیفی‬ ‫اجــرای طــرح تصفیه خانــه فاضالب‬ ‫فردیس که برغم اختصــاص وام و تامین‬ ‫اعتبــار در بالتکلیفی به ســر می برد‪ ،‬از‬ ‫دیگر معضالت مهم فردیس به شــمار می‬ ‫رود‪ ،‬چراکه این سیستم عالوه بر بازیافت‬ ‫اب بــرای ابیاری و دیگر امور غیرشــرب‬ ‫انهم بــا توجه به کمبــود و حتی بحران‬ ‫اب‪ ،‬نقش اساسی و تعیین کننده ای ایفا‬ ‫می کند که در صورت اجرا نشدن سالمت‬ ‫مردم فردیــس را در معرض خطر جدی‬ ‫قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫مشــکل تصفیه خانه فاضالب فردیس‬ ‫را بــا توجــه به حساســیت و اهمیت ان‬ ‫در حفــظ ســامتی مــردم بارها مــورد تحلیل و‬ ‫بررســی قرار داده و گزارشهای مفصل و مبسوطی‬ ‫از ان چاپ و منتشــر کرده ایــم‪ ،‬چون بالتکلیفی‬ ‫در خصــوص چنیــن موضوع مهم و حساســی در‬ ‫شهرســتان فردیس با ‪ 600‬هــزار نفر جمعیت که‬ ‫دومیــن کانون جمعیتی بعد از کرج مرکز اســتان‬ ‫محسوب می شود‪ ،‬مســاله ای نیست که بتوان به‬ ‫ســادگی از کنار ان گذشت‪ ،‬لذا بازهم بطور مجزا و‬ ‫مفصــل به اب این مایه حیاتی در فردیس خواهیم‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫اســتقرار اداره بنیاد مسکن در فردیس از‬ ‫دیگر نیازهای این شهرستان است‬ ‫با وجود اینکه فرخ اباد زیبادشــت تنها روستای‬ ‫شهرســتان فردیس به شمار می رود اما نبود بنیاد‬ ‫مسکن انقالب اسالمی در این شهرستان مشکالت‬ ‫خــاص خودش را دارد که نمونه ان هنگام مراجعه‬ ‫ارباب رجوع و متقاضیان به دهیاری این روســتا و‬ ‫تشــکیل پرونده احراز مالکیت است که در نهایت‬ ‫بازهم برای پیگیری و ســیر مراحل قانونی باید به‬ ‫بنیاد مسکن استان مراجعه کنند‪.‬‬ ‫بنابراین متقاضیانی که شش یا هفت ماه و حتی‬ ‫یکسال برای دریافت جواب به بنیاد مسکن مراجعه‬ ‫مــی کنند‪ ،‬اگر این موضوع با اســتقرار اداره بنیاد‬ ‫مسکن در شهرســتان فردیس قابل بررسی و رفع‬ ‫باشد‪ ،‬بالطبع عالوه بر تامین حق و حقوق ساکنان‬ ‫روستا‪ ،‬موجب کاهش نارضایتی انها خواهد شد‪.‬‬ ‫واضح اســت که اینها بخشــی یا گوشــه ای از‬ ‫مشــکالت شهرستان پرمشــکل فردیس است که‬ ‫با اندکی همت و همکاری مســووالن استان البرز‬ ‫بخصوص مدیران کل ذیربط در اســتان قابل حل‬ ‫و زمینه ســاز ســهولت در امور فردیس نشــینان‬ ‫خواهد بود که امیدواریم مورد توجه و عنایت عموم‬ ‫مسووالن و مدیران قرار گیرد‪.‬‬ ‫بــا این حــال‪ ،‬فردیس مشــکالت و کمبودهای‬ ‫عمــده ای در حــوزه زیرســاختها‪ ،‬از نبــود حتی‬ ‫یک بیمارســتان گرفته تا ترافیــک کالفه کننده‬ ‫و همیشــگی تا ضعف شــدید از نظر ســرانه های‬ ‫ورزشــی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی تا خدمات شــهری‪،‬‬ ‫حمل و نقل عمومی‪ ،‬بافت های فرســوده‪ ،‬ساخت‬ ‫و سازهای غیرمجاز و ‪ ...‬مواجه است که با توجه به‬ ‫تغییر نمایندگان این شهرستان در مجلس یازدهم‬ ‫و کوشش و پشتکاری که از سوی یکی از منتخبان‬ ‫این دوره دیده می شــود‪ ،‬انتظار می رود نارسایی‬ ‫ها و نا به ســامانی های فردیــس پرجمعیت بیش‬ ‫از گذشــته مد نظر قرار گرفته و با رفع یا دســتکم‬ ‫کاهش انها‪ ،‬تحولی در بهبود شــرایط زندگی مردم‬ ‫این شهرستان ایجاد شود‪.‬‬ ‫خبرفردیس همانگونه که از نامش پیداست تنها‬ ‫تریبون و نشــریه مکتوب این شهرستان است که‬ ‫بطور انحصاری فقط برای اطالع رســانی و اگاهی‬ ‫بخشی به افکار عمومی این شهرستان فعالیت می‬ ‫کند و همانگونه که تاکنون تالش کرده پل ارتباطی‬ ‫و دو ســویه بین مســووالن و مردم این شهرستان‬ ‫باشد‪ ،‬از این پس نیز با تغییر و تحولی که در حوزه‬ ‫انتخابیه و نمایندگان منتخب مردم شــکل گرفته‪،‬‬ ‫طرح گام دوم و ســال جهش تولیــد مقام معظم‬ ‫رهبری‪ ،‬همچنــان در انجام وظیفه و مســوولیت‬ ‫رســانه ای خــود بخصوص ادای دیــن به فردیس‬ ‫نشــینان خونگرم و قدرشــناس‪ ،‬ذره ای کوتاهی‬ ‫نخواهد کرد و دست همه دلسوزان و خدمتگزاران‬ ‫به مردم این شهرستان را به گرمی می فشارد‪.‬‬ ‫تقدیر و تشکر‬ ‫« اموال و فرزندانتان فقط وسیله ازمایش شما هستند؛ و خداست که پاداش عظیم نزد اوست‪»...‬‬ ‫خدای را که شاکرم که مرا در عصری متولد نمود‪,‬که نبی اش محمد مصطفی(ص) و ولی اش علی ابن ابیطالب(ع) و یازده امام از خاندان او بود‪.‬‬ ‫خداوند را سپاس میگویم تا شاید با از دست دادن فرزند شش ساله ام ذره ای و یا لحظه ای از غمی که بر حضرت سیدالشهداء(ع) و خانم زینب کبری(س)و امام زمان (عج) گذشته است را درک کرده‬ ‫باشم که البته امیدوارم فقط شاید!!!‬ ‫از همه ی عزیزانم اعم از امام جمعه محترم شهرستان فردیس‪ ،‬دوستان عزیز در اداره کل اوقاف استان البرز‪ ،‬مجموعه شهرداری فردیس (شهردار فعلی‪،‬سرپرست قبلی‪،‬مجموعه مدیریت محترم بازرسی‬ ‫‪،‬سازمان فرهنگی‪ ،‬مسئول بسیج و دیگر عزیزان)‪ ،‬ریاست محترم شورای اسالمی شهرستان ‪ ،‬پرسنل و اعضای هیات علمی دانشگاه خوارزمی‪ ،‬فرماندهی محترم بسیج شهرستان و دیگر خوبان که در این ایام‬ ‫درد و االم خانواده نوری نژاد‪ ،‬با تمام وجود در کنارمان بودند تشکر میکنم‪ ،‬و از بابت سختی هایی که از لحظه شنیدن خبر پر کشیدن دختر دلبندم و تا تدفین و تشییع وی و حتی بعد ازان برایشان بوجود‬ ‫امد و چه بسا بیاید حاللیت می طلبم و عذر خواهی میکنم‪ .‬قطعا حضور و وجود شما خوبان در غم از دست دادن فرزند دلبندمان؛ التیامی بود بر داغ جگرمان که امیدوارم توفیق جبران در شادیهایتان را‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫با سپاس ؛ از طرف جاوید نوری نژاد‬ ‫جــامعه ‪3‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫دستگیری سارقان سابقه دار با‬ ‫‪ ۴۰‬فقره سرقت در فردیس‬ ‫رییس پلیس اگاهی البرز از دســتگیری سارقان سابقه دار که‬ ‫اقدام به ‪ ۴۰‬فقره ســرقت به عنف در سطح این شهرستان کرده‬ ‫بودند خبر داد ‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمد نادربیگی درگفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬در پی دریافت چندین فقره پرونده ســرقت به عنف با‬ ‫اســتفاده از ســاح ســرد و تهدید و ارعاب در مناطق مختلف‬ ‫شهرســتان فردیس‪ ،‬با توجه به حساســیت موضــوع‪ ،‬پیگیری‬ ‫پرونده و شناســایی سارقان در دســتور کار پلیس اگاهی این‬ ‫استان قرارگرفت‪.‬‬ ‫طی تحقیقات صورت گرفته از شکات و چهره نگاری از چهره‬ ‫فرضی ســارقان در نهایت یکی از سارقان شناسایی و در بررسی‬ ‫سوابق وی محرز شد که دارای سوابق کیفری متعدد در سرقت‬ ‫است‪.‬‬ ‫نادربیگی گفت‪ :‬با اقدام گســترده پلیســی ‪ ۲‬نفــر از راکبان‬ ‫موتورسیکلت با مشــخصات مورد نظر شناسایی و در یک اقدام‬ ‫غافلگیرانه‪ ،‬موتورسیکلت ان ها متوقف و هر ‪ ۲‬ان ها دستگیر و‬ ‫در بازرسی از ان ها هفت دستگاه گوشی تلفن همراه کشف شد ‪.‬‬ ‫رییس پلیس اگاهی استان البرز اظهار داشت‪ :‬سارقان پس از‬ ‫انتقال به پلیس اگاهی شهرستان فردیس به ‪ ۴۰‬فقره سرقت به‬ ‫عنف از شهروندان در مناطق مختلف شهرستان فردیس اعتراف‬ ‫کرده و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد‪.‬‬ ‫وی به شــهروندان توصیه کرد‪ :‬از تردد در مکان های خلوت‪،‬‬ ‫به ویژه اگر پول و اشیای گرانقیمتی همراه خود دارید‪ ،‬خودداری‬ ‫کنید و در صورت ضرورت برای عبور از مکان های خلوت‪ ،‬کیف‬ ‫دستی خود را نزدیک به بدن و به سمت پیاده رو نگه دارید‪.‬‬ ‫شهردار مشکین دشت برکنار شد‬ ‫معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار فردیس‬ ‫گفت‪ :‬سید جعفر موسوی شهردار مشکین دشت برکنار شد‪.‬‬ ‫بهزاد پرویزی یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬با‬ ‫توجه به ارســال مصوبه شورای اسالمی شهر مشکین دشت به‬ ‫کمیته تطبیق فرمانداری فردیس با برکناری شــهردار این شهر‬ ‫موافقت شد‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬موضوع برکناری شــهردار مشکین دشت در‬ ‫کمیته تطبیــق فرمانداری فردیس موضوع مورد بررســی قرار‬ ‫گرفت و به شورای اسالمی شهر مشکین دشت ابالغ شد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬برکناری شــهردار مشکین دشت به دلیل‬ ‫عدم احراز شــرایط سکونت از ســوی کمیته تطبیق فرمانداری‬ ‫فردیس تایید شد‪.‬‬ ‫همچنین اعضای شــورای شــهری مشــکین دشت ‪ ،‬حسین‬ ‫میرزایی معاون خدمات شــهری شهرداری را با ‪ ۷‬رای موافق به‬ ‫عنوان سرپرست این شهرداری معرفی کردند‪.‬‬ ‫سید جعفر موســوی به مدت ‪ ۱۹‬ماه شهردار مشکین دشت‬ ‫بود‪.‬‬ ‫شورای اسالمی شهر مشکین دشت ‪ ۷‬عضو دارد‪.‬‬ ‫شهر مشکین دشت ‪ ۸۰‬هزار نفر جمعیت دارد‪.‬‬ ‫فردیس سه ایستگاه اتش نشانی‬ ‫جدید نیاز دارد‬ ‫سرپرســت سازمان اتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری‬ ‫فردیس گفت‪ :‬برای رســیدن به استانداردهای الزم این شهر به‬ ‫سه ایستگاه اتش نشانی جدید نیاز دارد‪.‬‬ ‫حسین عاشوری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬در زمان‬ ‫حاضر فردیس هفت ایســتگاه اتش نشــانی دارد که ‪ ۲‬ایستگاه‬ ‫اتش نشــانی در حال احداث تا پایان ســال به بهره برداری می‬ ‫رسد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬هر ‪ ۵۰‬هزار نفر جمعیت به یک ایســتگاه‬ ‫اتش نشانی نیاز دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ‪ ۱۴‬خودرو عملیاتی در ایستگاههای اتش‬ ‫نشانی فردیس وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬حداقل هفت خودرو عملیاتی‬ ‫دیگر تا پایان سال به ناوگان اتش نشانی افزوده می شود‪.‬‬ ‫عاشــوری با بیــان اینکه اکنــون ‪ ۱۰۰‬نیــروی عملیاتی در‬ ‫ایستگاههای اتش نشانی فردیس فعالیت می کنند ‪ ،‬خاطر نشان‬ ‫کرد‪ :‬تا پایان ســال ‪ ۷۵‬نفر نیروی جدید اضافه خواهد شد اگر‬ ‫بتوان تا پایان ســال جاری ‪ ۵۰‬نفر نیروی دیگر به نیروها افزوده‬ ‫شود به استاندارد رسیده ایم‪.‬‬ ‫سرپرســت سازمان اتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری‬ ‫فردیس گفت‪ :‬در بخش حوادث و حریق در فردیس نســبت به‬ ‫سال گذشته ‪ ۳۰‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫هفته انهم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫براساس ارزیابی و اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی از نشریه خبرفردیس به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی عکاس‪ :‬حسین پارسا‪ ،‬سونیا جمشیدی چاپ‪ :‬هدف نوین‬ ‫ادرس دفتر مرکزی‪ :‬کانال غربی ‪ .‬روبروی مرکز بهداشت فردیس‬ ‫تلفن‪ 36505454 :‬فکس‪ 36503000 :‬پذیرش اگهی‪09354225024 :‬‬ ‫رتبه‪2 :‬‬ ‫امتیاز در طرح ارزیابی کیفی‪60 :‬‬ ‫‪telegram.me/khabar_fardiis‬‬ ‫‪instagram.com/khabarfardis‬‬ ‫سال چهارم ‪ /‬شماره ‪ / 107‬هفته سوم ‪ /‬خرداد ماه ‪1399‬‬ ‫بازدید دو عضو شورای فردیس از مجتمع در دست ساخت فرهنگی‪ ،‬تفریحی و تجاری «الف»‬ ‫مهندس رضا اســماعیلی ذبیحــی و مهندس مجتبی‬ ‫قاسمی دو عضو شورای اسالمی شهر فردیس از مجتمع‬ ‫در دست ســاخت فرهنگی‪ ،‬تفریحی و تجاری "الف" در‬ ‫این شهر بازدید کردند‪.‬‬ ‫به گــزارش خبرنــگار خبرفردیــس‪ ،‬در این مجتمع‬ ‫فرهنگی‪ ،‬تفریحی و تجاری که با سرمایه گذاری حمداله‬ ‫اکبری در دست ساخت است‪ ،‬سالن پذیرایی‪ ،‬شهربازی‪،‬‬ ‫پردیس سینمایی‪ ،‬کافی شــاپ‪ ،‬مرکز خرید‪ ،‬پارکینگ‬ ‫های وسیع پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫عمده ترین مشــکل شهر فردیس کمبود سرانه‬ ‫های فرهنگی‪ ،‬تفریحی و ورزشی است‬ ‫مهندس رضا اســماعیلی ذبیحی ســخنگوی شورای‬ ‫اسالمی شهر فردیس در این بازدید ضمن تاکید بر اینکه‬ ‫بزرگترین و عمده ترین مشکل شهر پرجمعیت فردیس‪،‬‬ ‫کمبود ســرانه های فرهنگی‪ ،‬تفریحی و ورزشــی است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از اقای اکبری و همکاران ایشــان که در واقع در‬ ‫شهر خودشان سرمایه گذاری کرده اند‪ ،‬تشکر و قدردانی‬ ‫می کنم‪.‬‬ ‫وی با یاداوری اینکه شــهر فردیس بالغ بر ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫نفــر جمعیت دارد‪ ،‬افزود‪ :‬ما در ســال جهش تولید قرار‬ ‫داریــم‪ ،‬لذا همین که در ســاخت ایــن مجتمع نزدیک‬ ‫به هزار میلیارد ریال ســرمایه‬ ‫گــذاری اولیــه در نظر گرفته‬ ‫شده بســیار جای خوشحالی‬ ‫و خرســندی دارد‪ ،‬چراکــه‬ ‫بطور قطع ســرمایه گذاریهای‬ ‫بیشــتری در بازار طال و مغازه‬ ‫های تجــاری و تفریحی انجام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫عضو شــورای اسالمی شهر‬ ‫فردیس خاطرنشــان کرد‪ :‬در‬ ‫این مجموعه بــرای ‪ ۷۰۰‬نفر‬ ‫فرصت شــغلی فراهم می شود‬ ‫که حرکت شایســته و مفیدی‬ ‫اســت که یک مجموعه بسیار‬ ‫بزرگ بتواند برای یک ســری‬ ‫از خانواده ها بطور مســتقیم و‬ ‫غیرمستقیم اشتغال ایجاد کند‪.‬‬ ‫اســماعلی ذبیحی ادامه داد‪:‬‬ ‫امیدوارم که مجموعه مدیرت‬ ‫شــهری نیز بتواند در همراهی‬ ‫با ســرمایه گذاران زمینه های‬ ‫الزم از جملــه بحــث تعریض‬ ‫کانال غربی و شرقی در‬ ‫فردیس را فراهم سازد تا‬ ‫برای بار ترافیکی شــهر‬ ‫قــدم موثری برداشــته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ســخنگوی شــورای‬ ‫اسالمی شهر فردیس با‬ ‫اشــاره به اینکه هرچند‬ ‫از عمر شورای این دوره‬ ‫در نهایت یک ســال بیشــتر نمانده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫امیدوارم با اتحاد و همدلی بتوانیم از سرمایه های‬ ‫واقعی خودمــان که امثال اقای اکبری هســتند‬ ‫حمایــت کنیم و در طول عمر باقی مانده شــورا‬ ‫بتوانیم کمک هــای الزم به مجموعه هایی چون‬ ‫الف برای خدمات رســانی به شهروندان فردیسی‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی در پایان با قدردانی دوباره از اقای اکبری به‬ ‫عنوان سرمایه گذار این مجتمع فرهنگی‪ ،‬تفریحی‬ ‫و تجاری الف‪ ،‬گفت‪ :‬مجموعه بسیار خوبی را کلید‬ ‫زدند و این قول را می دهیم که مجموعه مدیریت‬ ‫شهری نیز در کنار ایشــان بوده و همکاری های‬ ‫الزم را با این مجموعه انجام خواهند داد‪.‬‬ ‫ســرمایه گذاران عالوه بــر تولید ثروت‪ ،‬نقش‬ ‫موثری در اشتغال هم دارند‬ ‫مجتبی قاســمی رییس کمیسیون عمران‪ ،‬شهرسازی‬ ‫و خدمات شــهر شورای شهر فردیس نیز گفت‪ :‬از برادر‬ ‫عزیزم جناب اقای مهندس اکبری که زحمت کشــیدن‬ ‫شــهر فردیس را برای ســرمایه گذاری انتخاب کردند‪،‬‬ ‫صمیمانه سپاسگزاری می کنم‬ ‫این عضو شورای اسالمی شــهر فردیس‪ ،‬افزود‪ :‬اتفاق‬ ‫نظر در میان دوســتان ما در مدیریت شهری این است‬ ‫که عزیزان ســرمایه گذار در واقع چون تولید ثروت می‬ ‫کنند‪ ،‬نقش موثری هم در ایجاد اشــتغال دارند که باید‬ ‫مورد حمایت قرار گیرند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬حدود ‪ ۳۵۰‬صنف و شغل مرتبط با کارهای‬ ‫ساختمانی است که ارزش افزوده در شهر ایجاد می کند‪،‬‬ ‫چه به صورت کوتاه مدت با اشتغال صنوف مختلف و چه‬ ‫رییس شورای اسالمی شهر فردیس با تکذیب اخباری‬ ‫در فضــای مجازی مبنی بر تعطیلــی کتابخانه عمومی‬ ‫شــهرک وحدت فردیس گفت ‪ :‬این کتابخانه اکنون به‬ ‫مراجعه کنندگان خدمات ارائه می کند‪.‬‬ ‫سیدحســن افتخاریــان در گفت وگو بــا ایرنا افزود‪:‬‬ ‫کتابخانه وحدت پا برجاســت و چند اتاق این مجموعه‬ ‫که بدون اســتفاده بود به ســازمان فرهنگی اجتماعی‬ ‫شهرداری فردیس اختصاص پیدا کرده است ‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت ‪ :‬طی مدت ‪ ۲‬ماه گذشته به دلیل‬ ‫بیمــاری کرونا ایــن مجموعه تعطیل شــد و اکنون‬ ‫شــهروندان شــهرک وحدت می توانند برای مطالعه‬ ‫کتاب و کتابخوانی از این کتابخانه بهره مند شوند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬موضوع روشنایی کتابخانه شهرک‬ ‫وحدت فردیس در حال مرتفع شدن است ‪.‬‬ ‫اگر پشــتیبانی از ســرمایه گذار واقعی باشد‬ ‫موجب رشد‪ ،‬پیشرفت و ابادانی فردیس می شود‬ ‫اکبری ادامه داد‪ :‬اگر همراهی و پشــتیبانی از سرمایه‬ ‫گذاران بخش خصوصی واقعی باشــد‪ ،‬صاحبان سرمایه‬ ‫حتی می توانند در انواع پروژه های شــهری سهیم شده‬ ‫و با ســرمایه گذاری هرچه بیشــتر در رشد و پیشرفت‪،‬‬ ‫عمران و ابادانی فردیس‪ ،‬ایفای نقش کنند‪.‬‬ ‫ســرمایه گذار و ســازنده مجتمع فرهنگی‪ ،‬تفریحی و‬ ‫تجاری الــف در فردیس که مدیریت این مجموعه را نیز‬ ‫برعهده خواهد داشــت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬مساحت زمین این‬ ‫مجتمع سه هزار و ‪ 500‬مترمربع و بنای قابل ساخت ان‬ ‫‪ ۲۵‬هزار مترمربع اســت که کل هزینه های ساخت ان‬ ‫توسط بخش خصوصی تامین می شود‪.‬‬ ‫اکبری با اشــاره به کمبود فضاهای فرهنگی و ورزشی‬ ‫در شهرســتان فردیس گفت‪ :‬عالوه بر ســاخت پردیس‬ ‫ســینمایی در این مجتمع‪ ،‬دو ســالن از سینماهای ان‬ ‫قابلیت تجمیع دارد‪ ،‬ضمن اینکه ایجاد ســالن کنسرت‬ ‫نیــز در مجتمع فرهنگی‪ ،‬تفریحی و تجاری الف فردیس‬ ‫پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬همچنین در این مجموعه سالن پذیرایی‪،‬‬ ‫شهربازی‪ ،‬پردیس ســینمایی‪ ،‬کافی شاپ‪ ،‬مرکز خرید‪،‬‬ ‫پارکینگ های عمومی و وسیع پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫حمایت از ســرمایه گذار بخش خصوصی نه در‬ ‫حرف و شعار‪ ،‬بلکه باید جدی و واقعی باشد‬ ‫حمدالــه اکبری ســرمایه گــذار و ســازنده مجتمع‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬تفریحی و تجاری الــف در فردیس نیز گفت‪:‬‬ ‫حمایت از ســرمایه گذار بخش خصوصی نه در حرف و‬ ‫شــعار بلکه باید به معنای واقعی‪ ،‬جدی و عملی باشــد‬ ‫که یک نمونه بارز از اینگونه پشــتیبانی ها‪ ،‬رفع موانع و‬ ‫گرفت و گیرهای اداری است که ضرورت دارد از سر راه‬ ‫رییس هیات ورزش های همگانی شهرستان فردیس‪:‬‬ ‫کتابخانه شهرک وحدت فردیس تعطیل نیست‬ ‫افتخاریــان با بیان اینکه ســازمان های شــهرداری‬ ‫فردیس باید به سیســتم اتوماسیون اداری مجهز شوند‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬اگر سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری‬ ‫فردیس از شــهرک ناز خارج شده و به شهرک وحدت‬ ‫منتقل شــده است بخاطر فقدان دکل و اتصال رادیویی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫افتخاریان با اشاره به اینکه در شهرک وحدت اتصال‬ ‫رادیویی و دکل وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬شــهرداری فردیس‬ ‫تدابیری اندیشــید که هزینه ای اضافی برای شــهر به‬ ‫وجود نیاید چهار اتاق درکتابخانه وحدت بال اســتفاده‬ ‫مانــده بــود بازســازی و در اختیار ســازمان فرهنگی‬ ‫اجتماعی شهرداری فردیس قرارگرفت‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬در هفته جاری نیز حدود ‪ ۱۵۰۰‬متر‬ ‫مربــع زمین برای امور فرهنگی و اموزشــی در اختیار‬ ‫با خدماتی کــه ارایه می دهند در‬ ‫دراز مدت‪ ،‬فرصت اشــتغال ایجاد‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫رییــس کمیســیون عمــران‪،‬‬ ‫شهرسازی و خدمات شهر شورای‬ ‫شــهر فردیس ادامــه داد‪ :‬یکی از‬ ‫سیاست های شورای شهر فردیس‬ ‫این اســت که به ســمت کارهای‬ ‫خدماتــی و رفاهــی پیــش برود‬ ‫و الحمــدهلل این پــروژه بازارهای‬ ‫مختلف طــا و بازارهای تجاری و‬ ‫یک ســری فعالیت های خدماتی‬ ‫ایجاد می کند‪.‬‬ ‫قاســمی بــا اشــاره بــه اینکه‬ ‫فردیس از جمله شــهرهایی است‬ ‫که در بحث تجاری و خدماتی در‬ ‫سطح کشــور مطرح است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امیدواریــم این مجموعــه بتواند‬ ‫برندهای مختلف مطرح کشــوری‬ ‫را در ایــن مجتمع مســتقر کند‪،‬‬ ‫بخصوص که فضای بســیار خوبی‬ ‫در اینجا تدارک دیده شده تا مردم‬ ‫خوب فردیــس بتوانند از این فضا‬ ‫استفاده کنند و این خدمات خیلی‬ ‫مفیــد و بزرگی برای شــهروندان‬ ‫فردیس است‪.‬‬ ‫وی در پایــان با تشــکر از گروه‬ ‫مهندســی ســاختمانی مجتمــع‬ ‫الف‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه در فردیس ســالن مطلوبی‬ ‫از جهت صــدا‪ ،‬نور و تصویر وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬در این مجموعه خوشبختانه سالن های سینما با‬ ‫استانداردهای روز و کیفیت باال پیش بینی شده است و‬ ‫این مجتمع به لحاظ موقعیت جغرافیایی در مرکز شــهر‬ ‫فردیس که تراکم جمعیتی بسیار باالیی را دارد در حال‬ ‫ساخت است ‪.‬‬ ‫سرمایه گذاران بخش خصوصی برداشته شود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪ :‬باید اذعان کنم که ســرمایه گذاران‬ ‫بخش خصوصی در شهرهای مختلف اغلب مورد حمایت‪،‬‬ ‫دفاع و پشتیبانی قرار می گیرند‪ ،‬اما در عمل کمتر چنین‬ ‫اتفاقی را شاهد هستیم‪ ،‬در حالی که به عنوان مثال اگر‬ ‫در شــهر نیم میلیون نفری فردیس سرمایه گذار بخش‬ ‫خصوصی مــورد حمایت واقعی قرار گیرد‪ ،‬بدون شــک‬ ‫رغبت و اشتیاق سرمایه گذاران به مشارکت در توسعه و‬ ‫پیشرفت این شهر بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫اغاز دوباره فعالیت ایستگاههای ورزش‬ ‫صبحگاهی در فردیس‬ ‫نهاد مســاجد قرار داده شد و قرار شد بخشی از مساجد‬ ‫به عنوان کتابخانه در اختیار نهاد کتابخانه های فردیس‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫رزمایش مواسات و همدلی مومنانه (سفره مهربانی) توسط کانون مرکزی خادمیاران رضوی شهرستان فردیس با حضور ریاست محترم‬ ‫اداره تبلیغات اســامی شهرستان فردیس و خادمیاران رضوی در محل حسینیه فدائیان حضرت مهدی عجل ا‪ ...‬تعالی فرجه الشریف‬ ‫فردیس برگزار شد‪.‬‬ ‫رییس هیات ورزشهای‬ ‫همگانــی فردیس از اغاز‬ ‫دوبــاره فعالیــت ورزش‬ ‫صبحگاهــی در ‪12‬‬ ‫ایستگاه زیر نظر مربیان‬ ‫هیات ورزشهای همگانی‬ ‫این شهرستان خبر داد ‪.‬‬ ‫یوســف فتح ابادی به‬ ‫خبرنــگار خبرفردیــس‬ ‫گفــت‪ :‬در پــی شــیوع‬ ‫ویروس کرونا و براساس‬ ‫مصوبــه ســتاد مقابله با‬ ‫کرونا کــه به توقف کلیه‬ ‫رشــته های ورزشــی منجر شــده بود‪ ،‬در چند روز‬ ‫اخیر فعالیت این ایســتگاههای ورزش صبحگاهی در‬ ‫شهرستان فردیس از سر گرفته شد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬روزانــه حدود یک هــزار نفر از‬ ‫عالقمندان در ایستگاههای ورزش صبحگاهی در شهر‬ ‫و شهرســتان به صورت رایگان زیر نظر مربیان ورزش‬ ‫صبحگاهی انجام می دهند‪.‬‬ ‫رییس هیات ورزشهای همگانی شهرستان فردیس‬ ‫در خصــوص ویژگی های از ســر گیری فعالیت های‬ ‫ایســتگاههای ورزش صبحگاهی توضیــح داد‪ :‬کلیه‬ ‫مــوارد و موضوع هایی که ورزشــکاران و عالقمندان‬ ‫ملزم به رعایت انها هستند‪ ،‬پروتکل های بهداشتی و‬ ‫حفظ حداقل فاصله دو متر بین هر یک از ورزشکاران‬ ‫است که این دستورالعمل ها به مربیان و ورزشکاران‬ ‫ابالغ شده است‪.‬‬ ‫گالیه از عدم همکاری و حمایت مســووالن‬ ‫بخصوص شورا و شــهرداری فردیس از ورزش‬ ‫همگانی‬ ‫فتح ابــادی البتــه گالیــه هایی از مســووالن و‬ ‫مدیران شــهری از جمله شورا و شــهرداری فردیس‬ ‫نیز مطرح کــرد و گفت‪:‬‬ ‫عدم همــکاری و حمایت‬ ‫نکــردن از ورزش هــای‬ ‫همگانــی بخصــوص از‬ ‫مربیان ورزش صبحگاهی‬ ‫در حالی اســت که بارها‬ ‫و بطور مکرر در جلســه‬ ‫شــورای ورزش همگانی‬ ‫در فرمانداری و شــورای‬ ‫شهر مطرح و مصوب شده‬ ‫است و حایز اهمیت اینکه‬ ‫همه انها قول مساعدت و‬ ‫حمایــت داده اند‪ ،‬اما در‬ ‫عمل تمامی مصوبات و حمایت های اعالم شــده در‬ ‫خصوص پشــتیبانی از ورزش همگانــی تا کنون بی‬ ‫نتیجه مانده است ‪.‬‬ ‫وی در عیــن حــال تاکیــد کــرد‪ :‬امیدواریم که‬ ‫مسووالن و مدیران این شهرستان حساسیت و اهمیت‬ ‫ورزش در سالمتی مردم را درک کرده و با عزمی جزم‬ ‫حوزه ورزش و بخصوص ورزش های همگانی را مورد‬ ‫توجه جدی و حمایت همه جانبه قرار دهند‪.‬‬ ‫یــاداوری می شــود‪ :‬بعــد از وقفه ای کــه در پی‬ ‫شــیوع کرونا در رشــته های مختلف ورزشی ایجاد‬ ‫شد‪ ،‬همزمان و به مناســبت ‪ ۱۵‬خرداد ماه جاری به‬ ‫همت هیات ورزش های همگانی و با همکاری مربیان‪،‬‬ ‫ورزش صبحگاهــی با هدف ترویج ورزش همگانی در‬ ‫پارکها و محله های شهرســتان فردیس دوباره از سر‬ ‫گرفته شد‪.‬‬ ‫روابط عمومی هیات ورزشــهای همگانی فردیس با‬ ‫تاکید بر این هدف و شــعار که ورزش همگانی‪ ،‬نشاط‬ ‫همگانــی را به همراه دارد‪ ،‬اعالم کرد که مســابقات‬ ‫فریزبی را با رعایت کلیه پروتکل های بهداشــتی در‬ ‫پارک منظریه فردیس برگــزار و به برندگان جوایزی‬ ‫از طرف هیات ورزشــهای همگانی شهرستان فردیس‬ ‫اهدا شد‪.‬‬ ‫خواهر گرامی سرکار خانم ملیحه اکبری‬ ‫برادر گرامی جناب اقای مجتبی قاسمی‬ ‫رئیس کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه‪ ،‬حقوقی و امالک شورای شهر فردیس‬ ‫رئیس کمیسیون عمران‪ ،‬شهرسازی و خدمات شهری شورای شهر فردیس‬ ‫درگذشت پسر عمه گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده؛ برایشان‬ ‫از درگاه خداوند متعال مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل خواهانم‪.‬‬ ‫درگذشت " پدر همسر " گرامیتان را تسلیت عرض نموده‪ ،‬از درگاه خداوند منان برای‬ ‫ان مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم‪.‬‬ ‫مدیریت و کارکنان نشریه خبر فردیس‬ ‫مدیریت و کارکنان نشریه خبر فردیس‬

آخرین شماره های هفته نامه خبر فردیس

هفته نامه خبر فردیس 144

هفته نامه خبر فردیس 144

شماره : 144
تاریخ : 1400/02/11
هفته نامه خبر فردیس 143

هفته نامه خبر فردیس 143

شماره : 143
تاریخ : 1400/02/04
هفته نامه خبر فردیس 142

هفته نامه خبر فردیس 142

شماره : 142
تاریخ : 1400/01/28
هفته نامه خبر فردیس 141

هفته نامه خبر فردیس 141

شماره : 141
تاریخ : 1400/01/21
هفته نامه خبر فردیس 140

هفته نامه خبر فردیس 140

شماره : 140
تاریخ : 1400/01/14
هفته نامه خبر فردیس 139

هفته نامه خبر فردیس 139

شماره : 139
تاریخ : 1399/12/26
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!