هفته نامه خبر فردیس شماره 100 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه خبر فردیس شماره 100

صفحه بعد

هفته نامه خبر فردیس شماره 100

هفته نامه خبر فردیس شماره 100

‫هفته انهم‬ ‫تنها نشریه مکتوب‬ ‫شهرستان فردیس‬ ‫عوامل‪ ۵۶۰‬فقره سرقت در فردیس دستگیر شدند‬ ‫سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی استان البرز گفت‪ :‬در پی افزایش سرقت خودرو و لوازم داخل ان در سطح‬ ‫شهرستان فردیس رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس اگاهی این شهرستان قرار گرفت‪.‬‬ ‫کاراگاهان در تحقیقات اولیه خودشان متوجه شدند‪ ،‬سارقان در گروه های ‪ ۲‬نفره ابتدا خودروهای مدل پایین فاقد‬ ‫لوازم بازدارنده را شناسایی می کنند و پس از سرقت خودرو‪ ،‬لوازم ان را جدا کرده و در اطراف شهر خودرو مسروقه‬ ‫را رها می کنند‪.‬‬ ‫محمدیان تصریح کرد‪ :‬کاراگاهان پلیس اگاهی شهرستان فردیس با تالش شبانه روزی و انجام اقدامات گسترده در‬ ‫نهایت موفق به شناسایی ‪ ۲‬نفر از سارقان شدند که با بررسی سوابق ان ها مشخص شد‪ ،‬نامبردگان از سارقان حرفه‬ ‫ای و سابقه دار هستند‪ .‬وی ارزش اموال سرقت شده توسط اعضای این باند را ‪ ۳۰‬میلیارد ریال عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫تحقیقات برای شناسایی مال باختگان و یافتن زوایای پنهان این پرونده ادامه دارد‪.‬‬ ‫سال چهارم | شماره ‪ | 100‬هفته دوم‪ 14 ،‬اسفند ماه ‪ 4 | 1398‬صفحه | ‪ 1000‬تومان‬ ‫دکتر خسروزاده‪:‬‬ ‫چرا فقط تاکسیهای فردیس‬ ‫ضد عفونی می شوند؟!‬ ‫تخفیف ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫نجات مردی ‪ ۴۰‬ساله از‬ ‫عوارض صدور پروانه‬ ‫مسمومیتگازگرفتگی‬ ‫ساختمانی به فعاالن‬ ‫صنعتساختمان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫کمک های اصناف فردیس به‬ ‫سیستان بلوچستان ارسال شد ‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫جهانشاهلو‪ ،‬دادستان فردیس‪:‬‬ ‫داروخانه و ‪2‬جایگاه سوخت متخلف‬ ‫در فردیس پلمب شد‬ ‫همه راهها در فردیس به‬ ‫چاله چوله ختم می شود!‬ ‫‪3‬‬ ‫اجرای طرح استقبال از‬ ‫بهار در فردیس‬ ‫‪3‬‬ ‫تصویب ‪ ۴۳۳‬میلیارد تومان‬ ‫بودجه شهرداری فردیس‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اعمال بیشترین نظارت را بر‬ ‫رعایت بهداشت نانوایان‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 2‬سیـاسـی و اجتمـاعی‬ ‫سخن سردبیر ‪ /‬منصور جمشیدی‬ ‫چرا فقط تاکسیهای فردیس ضد‬ ‫عفونی می شوند؟!‬ ‫اینکه تاکسی های فردیس به عنوان‬ ‫وسیله نقلیه عمومی برای پیشگیری از‬ ‫کرونا ضدعفونی می شــوند‪ ،‬کار بسیار‬ ‫درست و ضروری است‪ ،‬برهمین اساس‬ ‫خواستم یاداوری کنم که اتوبوس های‬ ‫درون شهری فردیس را هم ضدعفونی‬ ‫کنید‪ ،‬اما یادم امد که فردیس اساســا‬ ‫ناوگان حمل و نقل عمومی ندارد و در‬ ‫ایــن زمینه‪ ،‬کماکان وابســته به کرج‬ ‫است‪.‬‬ ‫از طرفــی به قــول اهالــی فیلم و‬ ‫فیلمســازی وقتی یــک فالش بک به‬ ‫ذهنــم زدم‪ ،‬یادم امد که چند ســال پیش ناوگان حمــل و نقل عمومی‬ ‫کرج دارای یک هزار دســتگاه اتوبوس بود‪ ،‬این در حالی است که در دهه‬ ‫مبارک فجر امســال در ایین رونمایی از ‪ 14‬دستگاه اتوبوس جدید برای‬ ‫این کالنشــهر اعالم شد‪ ،‬اکنون ‪ ۴۲۰‬دســتگاه اتوبوس در ‪ ۶۴‬خط بطور‬ ‫متوســط روزانه اقدام به جابجایی‪ 200‬هزار مســافر در کالنشــهر کرج و‬ ‫حومه می کنند‪.‬‬ ‫حال با توجه به افزایش جمعیت در کالنشهر کرج و فردیس‪ ،‬اینکه امار‬ ‫اتوبوســهای ناوگان حمل و نقل عمومی این کالنشهر از یک هزار دستگاه‬ ‫حتی به کمتر از نصف این تعداد در چند ســال اخیر کاهش یافته اســت‪،‬‬ ‫خود موضوع قابل تامل و پرســش برانگیزی اســت که احتماال مسووالن‬ ‫اهل حســاب و کتاب می توانند برای چنین کاهشــی عجیبی‪ ،‬توضیح و‬ ‫توجیهی ارایه کنند‪.‬‬ ‫البته ایجــاب می کند که به اظهار نظر یک عضو شــورای فردیس هم‬ ‫توجه داشــته باشیم که وی با اشــاره به اینکه بیش از سه سال از تشکیل‬ ‫شــورا و شهرداری فردیس می گذرد‪ ،‬گفته است‪ :‬متاسفانه هنوز در برخی‬ ‫موارد همچون حمل و نقل عمومی به شــهرداری کرج وابسته هستیم که‬ ‫باید در راســتای انتزاع هرچه ســریعتر سازمان حمل و نقل و بار و مسافر‬ ‫فردیس تالش کنیم‪.‬‬ ‫او‪ ۷۰ ،‬درصد از اتوبوس ها و تاکســی های ناوگان حمل و نقل عمومی‬ ‫موجود در فردیس را فرسوده توصیف و اضافه کرد‪ :‬الزم است هنگام تهیه‬ ‫و تدوین بودجه ســال اینده شــهرداری فردیس‪ ،‬نسبت به در نظر گرفتن‬ ‫بودجه ای مطلوب برای خرید تاکسی ها و اتوبوس های جدید اقدام کنیم‪.‬‬ ‫این عضو شــورای فردیــس همچنین نهادینه کردن فرهنگ اســتفاده‬ ‫نکردن از خودروهای تک سرنشــین و افزایش اســتفاده از ناوگان حمل و‬ ‫نقل عمومی را از جمله راهکارها برای کاهش الودگی هوا دانســته و تاکید‬ ‫کرد‪ :‬شایســته است سازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری فردیس‬ ‫هرچه سریعتر راه اندازی شود که با استقالل این سازمان‪ ،‬بطور قطع شاهد‬ ‫اتفاقــات مثبتی در حوزه ناوگان حمل و نقل عمومی فردیس پرترافیک و‬ ‫پرجمعیت خواهیم بود‪.‬‬ ‫البته وقتی این دقت نظر و جدیت این عضو در پیگیری برای ساماندهی‬ ‫ناوگان حمل و نقل عمومی فردیس را در کنار پیشنهاد دیگر عضو شورای‬ ‫فردیــس مبنی بر خرید ‪ 20‬دســتگاه اتوبوس برای تقویت ناوگان حمل و‬ ‫نقل عمومی این شــهر قرار می دهیم انهم با مزیتی خاص که استفاده از‬ ‫این اتوبوس ها برای دانشــجویان و دانش اموزان رایگان خواهد بود‪ ،‬دیگر‬ ‫راهــی جز این باقی نمی ماند که باید بســیار امیــدوار و دلگرم به بهبود‬ ‫وضعیت حمل و نقل عمومی فردیس باشــیم‪ ،‬بخصوص که او محل تامین‬ ‫منابع خرید این اتوبوس ها را هم از محل اعتبار باقی مانده از بودجه سال‬ ‫های ‪ 96‬و ‪ 97‬شهرداری فردیس مشخص و معرفی کرد‪.‬‬ ‫بــا وجود این امــا در حالی که بهبود و ســاماندهی ناوگان حمل و نقل‬ ‫عمومی فردیس هنوز از مرحله حرف و پیشــنهاد فراتر نرفته‪ ،‬به یک باره‬ ‫وقتــی خبر بروز ویروس خطرناک کرونا منتشــر می شــود‪ ،‬همان عضو‬ ‫شورای فردیس از تصویب شش میلیارد تومان بودجه برای مقابله با کرونا‬ ‫در این شهرســتان خبر می دهد‪ ،‬بخصوص کــه دوباره محل تامین منابع‬ ‫مالی ان را هم کسر و برداشت از ردیف بودجه اختصاص یافته جهت خرید‬ ‫اتوبوس ها برای فردیس عنوان می کند‪ ،‬لذا این تفاوت و مغایرت نشان می‬ ‫دهد که اوضاع کمی تا قسمتی دچار تغییر شده است!‬ ‫بنابراین‪ ،‬اینجا دیگر نقطه اوج و حساسترین قسمت این قضیه محسوب‬ ‫می شود‪ ،‬چراکه اکنون بحث ویروس کرونا و تبعات خطرناک ناشی از ان‬ ‫به باالترین اولویت و خط قرمز عموم مســووالن از باالترین تا پایین ترین‬ ‫رده و نیز همه مردم تبدیل شــده اســت‪ ،‬چون در چنین شرایط حساس‬ ‫و تهدیدامیــزی‪ ،‬هر مســاله و موضوعی ذیل مقابله با ویروس مســری و‬ ‫خطرناک کرونا قرار می گیرد‪.‬‬ ‫با این حال ضمن اینکه خــود نیز برای جلب توجه افکار عمومی اذعان‬ ‫می کنم که اکنون غلبه بر کرونا حتی از نان شب مردم هم واجب تر است‪،‬‬ ‫امــا همان حس و روحیه و کنجکاوی حرفه خبرنگاری اجازه نمی دهد که‬ ‫این پرسش را از اعضای شــورا و مدیریت شهری فردیس مطرح نکنم‪ ،‬به‬ ‫راســتی چگونه شد که در این مدت طوالنی که در اخرین روزهای امسال‬ ‫به ســر می بریم‪ ،‬هیچیک از شما عزیزان هیچ واکنش و پیگیری برای به‬ ‫مصرف رساندن بودجه تخصیصی جهت خرید چند دستگاه اتوبوس انجام‬ ‫نداده اید؟!‬ ‫باید بپذیریم که صرف اظهارنظر‪ ،‬گفتن و مصاحبه با رســانه ها در مورد‬ ‫ضعف و کاســتی شــدید در حمل و نقل عمومی فردیــس که تقویت ان‬ ‫بیشترین کمک را نصیب قشر کم درامد این شهر می کند‪ ،‬تا زمانی که به‬ ‫مرحله عمل نرسیده باشد‪ ،‬فاقد هرگونه ارزشی است‪ ،‬بخصوص در این باره‬ ‫که ردیف بودجه خرید اتوبوس ها هم مصوب شــده بود‪ ،‬ولی در این چند‬ ‫ماه حتی به خرید یک دستگاه اتوبوس هم منجر نشد!‬ ‫برغم همه اینها با توجه به شــرایط حســاس کنونی و خطراتی ناشی از‬ ‫کرونا‪ ،‬تحلیل و بررســی اینکه شورا و مدیریت شهری فردیس ماهها قبل‬ ‫از شــروع این بیماری خطرناک‪ ،‬فرصت داشته اند که بودجه مصوب ان را‬ ‫صرف خرید حداقل یکی دو یا سه دستگاه اتوبوس کنند را به اینده‪ ،‬انهم‬ ‫همراه با شرح مفصل جزییات موکول می کنم‪ ،‬اما اکنون نیز به عنوان یک‬ ‫فعال رســانه ای که دستکم بخشی از افکار عمومی را نمایندگی می کند‪،‬‬ ‫مایلم این تقاضا و تاکید را داشــته باشم که در خصوص این شش میلیارد‬ ‫تومانی که از بودجه خرید اتوبوس ها به مقابله با کرونا اختصاص داده اید‪،‬‬ ‫لطفا در هزینه کرد این شش میلیارد تومان شفاف سازی کنید!‬ ‫برهمین اســاس به منظور جلب و جذب اعتمــاد افکار عمومی و مردم‪،‬‬ ‫خبرفردیس این امادگی را دارد که در صورت همکاری شــورا و مدیریت‬ ‫شــهری فردیس‪ ،‬جزییات مربوط به هزینه های مقابله با کرونا را در اسرع‬ ‫وقت چاپ و منتشــر کند که در این صورت این اطمینان خاطر در میان‬ ‫شــهروندان فردیس به عنوان پرداخت کننده اصلــی عوارض و مالیات و‬ ‫تامین کننده بیت المال و واریز ان به خزانه شــورا و شــهرداری فردیس‪،‬‬ ‫ایجاد خواهد شد که اگر اتوبوسی برای این شهر تهیه و خریداری نشد‪ ،‬اما‬ ‫امار و ارقام هزینه شــده از این شش میلیارد تومان برای مقابله با کرونا به‬ ‫صورت شفاف در دسترس انها قرار گرفته است‪.‬‬ ‫خالصه با توجه به وابســتگی حمل و نقل عمومی فردیس به کرج که با‬ ‫گذشــت بیش از سه سال از عمر شورای مســتقل فردیس‪ ،‬هنوز تغییری‬ ‫ملموسی بوجود نیامده اســت‪ ،‬لذا به همین میزان بسنده کرده و گفتنی‬ ‫های بیشــتر را با توکل به خداوند متعال و به امید همدلی و همبســتگی‬ ‫هرچه بیشــتر مردم و مسووالن به بعد از شکست کامل کرونا موکول می‬ ‫کنم و بازهم به صراحت اعالم می کنم که اکنون مشــکل و معضلی باالتر‬ ‫و خطرناکتــر از این بیماری وجود نــدارد‪ ،‬گو اینکه در برابر ایران و ایرانی‬ ‫محو و نابود خواهد شد‪.‬‬ ‫هفته انهم‬ ‫سال چهارم ‪ /‬شماره ‪ / 100‬هفته دوم ‪ /‬اسفند ماه ‪1398‬‬ ‫بازدید استاندار البرز از چند واحد تولید مواد ضد عفونی کننده در سیمین دشت‬ ‫اســتاندار البرز با قدردانــی از همراهی‬ ‫تولید کنندگان استان گفت‪ :‬ماسک ومواد‬ ‫ضدعفونی کننده به اندازه کافی در استان‬ ‫داریم و کمبود نیست‪.‬‬ ‫عزیزاله شــهبازی در حاشــیه بازدید از‬ ‫چند واحد تولید مــواد ضد عفونی کننده‬ ‫در شهرک سیمین دشت فردیس در جمع‬ ‫خبرنگاران افزود‪ :‬از دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫البــرز انتظار می رود بــر توزیع این اقالم‬ ‫نظارت بیشتر کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بیدار و هوشــیاریم و با‬ ‫هر گونه کوتاهی در مســیر مبارزه با کرونا‬ ‫ویروس‪ ،‬به جــد برخورد قانونی می کنیم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬دانشگاه علوم پزشکی استان مامور‬ ‫و مسوول نظارت و رصد شبکه توزیع مواد‬ ‫ضد عفونی کننده و ماسک است‪.‬‬ ‫نماینده عالی دولت در استان البرز گفت‪:‬‬ ‫کار ما شــبانه روزی است و ما فرماندهانی‬ ‫هستیم که افتخار پیدا کردیم در این برهه‬ ‫از زمــان در خدمت مردم باشــیم ‪ ،‬از این‬ ‫رو تمام مدیران اســتان پای کار هستند و‬ ‫اســاس قراردادی که بین مردم و دولت ها‬ ‫است تامین سالمتی و امنیت انها می باشد‪.‬‬ ‫شــهبازی افزود‪ :‬امــروز به اتفاق مســووالن‬ ‫مربوطه پس از تشــکیل کمیتــه مبارزه با کرونا‬ ‫ویروس برای بررسی میدانی روند تولید و توزیع‬ ‫اقالم ضد عفونی کننده و ماسک به شهرک های‬ ‫صنعتی سیمین دشت و بهارستان امدیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بر اســاس برنامــه ریزی های‬ ‫صورت گرفته مقرر شد ظرف چند روز اینده نیاز‬ ‫مردم به این اقالم به طور کامل تامین شــود و‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی البرز نیز مامور به نظارت و‬ ‫رصد بر شبکه توزیع است‪.‬‬ ‫شــهبازی گفت‪ :‬دســتگاه قضایــی‪ ،‬امنیتی‪،‬‬ ‫اطالعاتی و تمامی نیروهای مسلح پای کار امده‬ ‫اند که ارامش مردم استان مستمر و مداوم باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براساس گزارش رییس دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی استان‪ ،‬در این ‪ ۲‬روز اخیر شیوع بیماران‬ ‫مبتال به کرونا ویروس رشد چشمگیری نداشته‬ ‫و تعداد زیادی از کسانی که در بیمارستان های‬ ‫استان بستری بودند ترخیص شدند‪.‬‬ ‫اســتاندار البرز اضافه کرد‪ :‬در بیمارستان امام‬ ‫علی (ع) کار تست کرونا دنبال می شود و نتیجه‬ ‫تا حداکثر پنج ساعت اعالم می شود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬چند دارو برای درمان کرونا اکنون‬ ‫مورد استفاده قرار می گیرد که بر اساس گزارش‬ ‫ارائه شده از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی‪،‬‬ ‫خوشبختانه موثر بوده است‪.‬‬ ‫شــهبازی افزود‪ :‬توصیه هــای زیادی صورت‬ ‫داروخانه و ‪2‬جایگاه سوخت‬ ‫متخلف در فردیس پلمب شد‬ ‫گرفته و مقرر شد که از اجتماعات و جلسات غیر‬ ‫ضرور جلوگیری شــود و به فرمانداران ماموریت‬ ‫داده شــد که دستگاه هایی که مرتبط هستند با‬ ‫قرارگاه ساماندهی مقابله با کرونا استان که همه‬ ‫بــه رصد و نظارت بپردازنــد و نیازهای مردم به‬ ‫وفور در بازار یافت شود‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬امروز از یک داروخانه شــبانه‬ ‫روزی نیز بازدید به عمل اوردیم که با ســرعت‬ ‫شــبکه پخــش در حــال توزیع اقالم اســت و‬ ‫مسووالن غذا و دارو و فرمانداران نیز بر این روند‬ ‫نظارت دارند‪.‬‬ ‫اســتاندار البــرز گفــت‪ :‬واحدهــای تولیدی‬ ‫مشکالتی همچون سرمایه در گردش داشتند که‬ ‫معاون اقتصادی اســتانداری را مامور کردم تا به‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب‬ ‫شهرســتان فردیس اعالم کرد یک‬ ‫داروخانه بــه اتهام احتــکار‪ ،‬عدم‬ ‫فروش ژل ضدعفونی کننده دســت‬ ‫در این شهرستان پلمب شد‪.‬‬ ‫حسن جهانشــاهلو روز شنبه در‬ ‫گفت و گو با خبرنــگار ایرنا افزود‪:‬‬ ‫پس از انتشــار خبر ویروس کرونا و‬ ‫گرانی ماسک و ژل ضد عفونی کنند‬ ‫و کمبود ان در داروخانه باعت شد‬ ‫که پیگیری موضوع در دســتور کار‬ ‫قرار بگیرد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬عوامل اجرایی‬ ‫و فرمانداری فردیــس در بازدید از‬ ‫چند داروخانه در فردیس مشخص‬ ‫شد که داروخانه یک هزار عدد ژل‬ ‫ضدعفونی کننــده را دپو کرده و از‬ ‫توزیع ان ممانعت می کند‪.‬‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب‬ ‫شهرســتان فردیــس گفــت‪ :‬این‬ ‫بررسی این موانع بپردازد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از واحدهای تولیدی اســتان‬ ‫قدردانی می کنم که طی تماس های مکرر‬ ‫اعالم امادگی کردند کــه برای تامین نیاز‬ ‫بازار تمام قد حضور دارند‪.‬‬ ‫شــهبازی ادامه داد‪ :‬به طور حتم دکتر‬ ‫حسین کریم رییس دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫استان‪ ،‬نسبت به بسیج شبکه توزیع اقدام‬ ‫می کند تا تولیدات این شرکت ها به شکل‬ ‫فوری در اختیار مردم قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تصمیــم شــورای‬ ‫سیاســتگذاری ائمه جمعه کشور مبنی بر‬ ‫عدم برگزاری نماز های جمعه و جماعات‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تعامل بسیار خوبی در استان وجود‬ ‫دارد کــه این امــر جای قدردانــی دارد‪،‬‬ ‫تمام تالش ما برای ســامت مردم است و‬ ‫مطمئن هســتم که البرز می تواند پایلوت‬ ‫برای پیشــگیری از بیمــاری کرونا تعیین‬ ‫شود‪.‬‬ ‫شهبازی با بیان اینکه امید است رسانه‬ ‫ها نیز در این مســیر کمک دهنده و یاور‬ ‫مسووالن باشــند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬از مجموعه‬ ‫کادر بیمارســتان ها و مراکز درمانی استان که‬ ‫در خط مقدم مبارزه برای سالمت مردم هستند‪،‬‬ ‫قدردانی می کنم‪.‬‬ ‫شــهبازی گفت‪ :‬اکنون در اقــام ضدعفونی‬ ‫کننده و ماسک به اندازه کافی با نظارت دانشگاه‬ ‫علــوم پزشــکی در ‪ ۴۲۰‬داروخانه اســتان در‬ ‫حال توزیع اســت‪ ،‬همچنین این امر برای مراکز‬ ‫بهداشتی روستایی نیز پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکــه برای تامین الکل مورد نیاز‬ ‫نیز با چند اســتان کشــور وارد گفت و گو شده‬ ‫ایم و این امر هماهنگ شده است‪ ،‬افزود‪ :‬در این‬ ‫مسیر اگر جایی قصور و کوتاهی صورت گیرد به‬ ‫طور حتم برخورد قانونی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫داروخانه پلمب شــد و پرونده برای‬ ‫رســیدگی به تعزیــرات حکومتی‬ ‫ارجاع شد‪.‬‬ ‫جهانشــاهلو از مردم خواست که‬ ‫هرگونه گران فروشــی یــا احتکار‬ ‫در زمینه ماســک و مواد ضدعفونی‬ ‫کننده را به تعزیرات حکومتی اعالم‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‪ ۲‬جایگاه ســوخت بنزین در‬ ‫فردیس پلمب شد‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب‬ ‫شهرســتان فردیس اعــام کرد با‬ ‫توجه به شــیوع بیمــاری کرونا ‪۲ ،‬‬ ‫جایگاه عرضه سوخت بنزین به علت‬ ‫رعایت نکردن نکات بهداشــتی در‬ ‫این شهرستان تعطیل شدند‪.‬‬ ‫جهانشــاهلو افزود‪ :‬این جایگاه ها‬ ‫که در حاشــیه نیروگاه منتظرقائم‬ ‫و فلکــه پنجم فردیس قــرار دارند‪،‬‬ ‫در جریــان بازدیــد مراجع قضایی‬ ‫متخلف بهداشتی شناخته شدند‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬عدم اســتفاده‬ ‫کارگران از دستکش یک بار مصرف‬ ‫و قــرار نــدادن دســتکش یک بار‬ ‫مصرف در اختیار رانندگان از جمله‬ ‫تخلفات این جایگاه های ســوخت‬ ‫بود‪.‬‬ ‫جهانشاهلو گفت ‪:‬قرار است این‬ ‫جایگاه های ســوخت پــس از رفع‬ ‫مشکالت بهداشــتی ددوباره فعال‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب‬ ‫شهرستان فردیس از مردم خواست‬ ‫شیوع بیماری کرونا را جدی بگیرند‪.‬‬ ‫جهانشــاهلو افزود‪ :‬شهرســتان‬ ‫فردیــس با کمبود ماســک مواجه‬ ‫اســت و از مســووالن انتظــار می‬ ‫رود در تامیــن ماســک چاره ای‬ ‫بیندیشند‪.‬‬ ‫شهردار فردیس‪ :‬تخفیف ‪ ۳۰‬درصدی عوارض صدور پروانه ساختمانی به فعاالن صنعت ساختمان‬ ‫شــهردار فردیس گفت‪ :‬فعاالن صنعت‬ ‫ساختمان در فردیس می توانند تا پایان‬ ‫ســال جــاری از تخفیــف ‪ 30‬درصدی‬ ‫عوارض صــدور پروانه ســاختمانی بهره‬ ‫مند شوند‪.‬‬ ‫محمد خســرو زاده با اشاره به اهمیت‬ ‫قانون رفع موانع تولید و حمایت از سرمایه‬ ‫گذاران و فعاالن صنعت ساختمان‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مدیریت شهری فردیس در نظر دارد‬ ‫به منظور تسهیل در فرایند صدور پروانه‬ ‫ســاختمانی‪ ،‬زمینه را برای استفاده ‪۳۰‬‬ ‫درصدی سرمایه گذاران و فعاالن صنعت‬ ‫ساختمان از تخفیف عوارض صدور پروانه‬ ‫ساختمانی فراهم کند‪.‬‬ ‫شــهردار فردیــس در ادامه بــا بیان‬ ‫اینکه شــهرداری فردیس تا پایان ســال‬ ‫جاری پس از ارائه نقشــه های معماری‬ ‫توســط مالکان و سازندگان‪ ،‬پیش پروانه‬ ‫ساختمانی را صادر می کند‪ ،‬گفت‪ :‬با این‬ ‫اقدام ســازندگان می توانند از تسهیالت‬ ‫‪ ۳۰‬درصد تخفیــف عوارض صدور پروانه‬ ‫ساختمانی بهره مند شوند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ســرمایه گذاران باید‬ ‫برای اســتفاده از تخفیــف ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫عوارض صــدور پروانــه‪ ،‬عوارض صــدور پروانه‬ ‫ســاختمانی را برابر نقشــه های معماری تا پایان‬ ‫سال جاری پرداخت کنند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬سازندگان‬ ‫و ســرمایه گذاران بخش خصوصــی پس از ارائه‬ ‫نقشــه های معماری مهلتی دومــاه برای تکمیل‬ ‫فرایند پروانه ساختمانی خواهند داشت‪.‬‬ ‫خســرو زاده با بیــان اینکه ارائــه تخفیف ‪۳۰‬‬ ‫درصدی به ســازندگان مصوبه ی شورای اسالمی‬ ‫شــهر فردیس در جهت رونق ســاخت و ساز در‬ ‫شهر است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این اقدام کمک شایانی به‬ ‫سازندگان خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬مدیریت شهری فردیس‬ ‫از سازندگان و ســرمایه گذاران بخش خصوصی‬ ‫در صنعت ساختمان دعوت می کند تا با مراجعه‬ ‫وی با بیان اینکه در این تفاهم نامه عالوه‬ ‫بر تامین روشنایی بلوار بیات‪ ،‬اجرای طرح‬ ‫روشــنایی حدفاصل کانال فردیس تا ســه‬ ‫راه مشــکین دشت‪ ،‬ورودی سیمین دشت ‪،‬‬ ‫محدوده شــهرداری فردیس‪ ،‬بلوار مارلیک‬ ‫نیز قید شــده اســت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬عملیات‬ ‫جابجابی شــبکه های توزیع برق ناشــی از‬ ‫اصالح هندســی معابر نیز طبق این تفاهم‬ ‫نامه انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫شــهردار فردیس با بیان اینکه اعتبار در‬ ‫نظر گرفته شده برای اجرای طرح روشنایی‬ ‫معابر پرتردد خاموش شــهر پس از تصویب‬ ‫در صحن علنی شورای اسالمی شهر و سیر‬ ‫مراحل قانونی‪ ،‬هزینه می شود‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫این اقدام با هدف پیشگیری از وقوع حوادث‬ ‫احتمالــی و افزایش ایمنی شــهروندان در‬ ‫معابر تاریک شهر انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫به شهرداری و دریافت دستور نقشه و ارائه نقشه‬ ‫های معماری ساختمان از تسهیالت تخفیف ‪۳۰‬‬ ‫درصدی صدور پروانه ساختمانی بهره مند شوند‪.‬‬ ‫معابر تاریک فردیس روشــن می شــود؛‬ ‫انعقاد تفاهمنامه با شرکت توزیع برق‬ ‫شــهردار فردیــس از انعقــاد تفاهمنامه ای با‬ ‫شرکت توزیع برق در راستای مشارکت در تامین‬ ‫روشنایی معابر تاریک فردیس خبر داد‪.‬‬ ‫خسرو زاده عدم وجود روشنایی در برخی معابر‬ ‫را یکی از مشــکالت شــهروندان فردیسی اعالم‬ ‫کرد و افزود‪ :‬بــا توجه به اینکه پیگیری مطالبات‬ ‫شــهروندان از مهمترین اقدامات در دســتور کار‬ ‫مدیریت شهری فردیس است ‪ ،‬نسبت به برگزاری‬ ‫نشستی با رئیس شــرکت توزیع برق شهرستان‬ ‫فردیس اقدام شد‪.‬‬ ‫وی در ادامه از انعقاد تفاهم نامه ای با شــرکت‬ ‫توزیع برق شهرســتان فردیس مبنی بر مشارکت‬ ‫شهرداری در تامین روشنایی معابر پر ترددی که‬ ‫به فضای بی دفاع شهری تبدیل شده بودند‪ ،‬خبر‬ ‫داد و بیــان کرد‪ :‬طبق ایــن تفاهمنامه‪ ،‬با تامین‬ ‫اعتبــار مورد نیاز بــرای روشــنایی برخی معابر‬ ‫پرتردد‪ ،‬نسبت به تامین روشنایی این معابر اقدام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫شــهردار فردیس با بیان اینکه اجرای عملیات‬ ‫تامین روشــنایی برخی معابر شهر همچون بلوار‬ ‫بیات مطالبه به حق شــهروندان فردیسی است‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬این اقدام موجب افزایش سطح امنیت‬ ‫اجتماعــی و تبدیــل فضای بی دفاع شــهری به‬ ‫فضایی ارام می شود‪.‬‬ ‫تایید متمم بودجه ســال ‪ ۹۸‬شهرداری‬ ‫فردیس در کمیته تطبیق فرمانداری‬ ‫شــهردار فردیس از تاییــد متمم بودجه‬ ‫ســال ‪ 98‬شــهرداری فردیــس در کمیته‬ ‫تطبیق فرمانداری این شهرســتان خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬این الیحه پس از ابالغ به شــورای‬ ‫اسالمی شهر‪ ،‬اجرایی می شود‪.‬‬ ‫خســرو زاده در حاشــیه دویســت و پنجاه و‬ ‫پنجمین جلســه علنی شــورای اســامی شهر‬ ‫فردیس‪ ،‬از تصویب الیحه متمم بودجه ســال ‪۹۸‬‬ ‫شهرداری فردیس در صحن علنی شورای اسالمی‬ ‫شــهر خبر داد و اظهار کرد‪ :‬این الیحه در صحن‬ ‫علنی شورای اسالمی شهر تصویب شده و پس از‬ ‫سیر مراحل قانونی‪ ،‬در کمیته تطبیق فرمانداری‬ ‫این شهرستان نیز تایید شده است‪.‬‬ ‫وی در ادامــه با بیان اینکه الیحه متمم بودجه‬ ‫سال ‪ ۹۸‬شــهرداری فردیس اکنون سیر مراحل‬ ‫ابالغ به شــورای اسالمی شــهر را طی می کند‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬این الیحه پس از ابالغ به این شــورا‪،‬‬ ‫اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫از رها کردن دستمال کاغذی های مصرف شده در محیط خودداری کنید و به طور‬ ‫بهداشتی (در سطل زباله درب دار) دفع گردد‪.‬‬ ‫هفته انهم‬ ‫سال چهارم ‪ /‬شماره ‪ / 100‬هفته دوم ‪ /‬اسفند ماه ‪1398‬‬ ‫همه راهها در فردیس به چاله چوله ختم می شود!‬ ‫منصور جمشیدی ‪ -‬شوســه در فرهنگ لغات‬ ‫فارسی صفتی با ریشه فرانســوی "شُ سِ ه" است که‬ ‫به عنوان جاده هموار و شــن ریزی شــده‪ ،‬اتومبیل‬ ‫رو و غیراســفالته معنی شده اســت‪ ،‬اکنون اگر با‬ ‫اندکی اغماض شوســه را به خیابانها و معابر شــهر‬ ‫فردیس اطالق کنیم‪ ،‬چندان بیراه نگفته ایم‪ ،‬چون‬ ‫همه راهها در فردیس پرترافیک به چاله چوله ختم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫حــاال هم اگر پــای درد دل و حرفهای بخصوص‬ ‫رانندگانــی که بــه اقتضــای کار هــر روز باید از‬ ‫خیابانهــای اصلی و فرعی فردیس عبور و مســافر‬ ‫جابجا کنند‪ ،‬بنشــینیم‪ ،‬انها نیــز مثال های جالبی‬ ‫می زنند و مــی گویند قدیما امتحــان دوچرخه و‬ ‫بعدهــا موتورســیکلت‪ ،‬عبور از موانعــی به صورت‬ ‫زیگزاگ بود‪ ،‬تا موفق به قبولی و دریافت تصدیق یا‬ ‫گواهینامه شویم‪ ،‬اکنون نیز رانندگی در خیابانهای‬ ‫فردیس‪ ،‬دســت کمــی از ان امتحان هــا ندارد و‬ ‫خالصه باید زیگزاگ رانندگــی کنیم و البته بازهم‬ ‫داخل چند تا از این چاله ها خواهیم افتاد!‬ ‫راســتش چیزی که بیش از پیــش این بندگان‬ ‫زحمتکش خدا را شاکی کرده است‪ ،‬خرج و مخارج‬ ‫اضافی برای تعمیر و ترمیم جلوبندی خوروهایشان با‬ ‫توجه به گرانی قطعات یدکی و دستمزد تعمیرکاران‬ ‫اســت که اغلب هم معتقدند که کسی به فکر انها و‬ ‫تحمیل این هزینه های اضافی نیســت و صدایشان‬ ‫هم به گوش هیچیک از مسووالن نمی رسد!‬ ‫این شکایت ها و نارضایتی ها چند روز پیش وقتی‬ ‫ماشین خودم دچار مشکل و صدمه شد و ناگزیر به‬ ‫رفتن تعمیرگاه شدم توســط چند نفر از رانندگان‬ ‫دیگر که دچار مشکل مشــابهی شده بودند‪ ،‬مطرح‬ ‫شــد‪ ،‬چون هفته پیش بود که بعــد از بارش باران‬ ‫در بلــوار اصلی فردیس در حــال رانندگی بودم که‬ ‫به یکباره چرخ جلو ماشــینم توی چوله نه که بطور‬ ‫معمــول چوله به چاله ای کوچک گفته می شــود‪،‬‬ ‫بلکــه داخل چاله ای با عمق زیاد شــاید نیم متری‬ ‫افتاد که هم الستیک ماشین ترکید و هم رینگ ان‬ ‫از بین رفت و با کلی دردســر توانستم ماشین را به‬ ‫تعمیرگاه منتقل کرده و در نهایت با پرداخت هزینه‬ ‫انچنانی و صرف وقت ناچار به تعویض و تعمیر شدم‪.‬‬ ‫انتشار یکصدمین شماره خبرفردیس‪ ،‬اطالع‬ ‫رســانی رســانه ها در فردیس اب در هاون‬ ‫کوفتن است!‬ ‫البتــه وقتی در حال بازگشــت از تعمیرگاه بودم‬ ‫واقعا گفتــه های رانندگان بخصــوص انجایی می‬ ‫گفتند صدای انها به گوش مســووالن نمی رســد‪،‬‬ ‫عجیب ذهنــم را مشــغول کرده بــود‪ ،‬بخصوص‬ ‫کــه چند روز بعد اتفاق ناگــوار دیگری رخ داد‪ ،‬به‬ ‫همین خاطر ابتدا جــا دارد که به مخاطبان وفادار‬ ‫خبرفردیــس یاداوری کنم که این شــماره که در‬ ‫دســت مرور و مطالعه دارید‪ ،‬یک صدمین شــماره‬ ‫این تنها نشــریه و رسانه مکتوب این شهرستان به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫این امار یک صدمین شــماره را بیشــتر بخاطر‬ ‫حرفهــا و گالیه های راننــدگان در مــورد اینکه‬ ‫مســووالن فردیس به خواســت انها اهمیت نمی‬ ‫دهند‪ ،‬یــاداوری کردم‪ ،‬چراکه بــی درنگ تصمیم‬ ‫گرفتم مروری بر ارشیو خبرفردیس داشته باشم و‬ ‫متوجه شــدم جدا از خبرها و گزارش های گذشته‪،‬‬ ‫دستکم بعد از تشکیل شــورای مستقل فردیس و‬ ‫شــروع بکار اولین شــهردار منتخب این شهر‪ ،‬تنها‬ ‫سه یا پنج گزارش میدانی در مورد چاله چوله های‬ ‫خیابانها و معابر این شهر شلوغ و پرترافیک تهیه و‬ ‫در خبرفردیس چاپ و منتشــر کرده ام‪ ،‬بد نیست‬ ‫این را هم بگویم که هر شماره این نشریه دارای دو‬ ‫گزارش تولیدی از کمبودها و نارسایی های فردیس‬ ‫بوده اســت‪ ،‬تا جایی که بخاطر همین بی توجهی‬ ‫و اهمیت ندادن برخی مســووالن‪ ،‬ناگزیر بعضی از‬ ‫سوژه ها را از جنبه ها و زوایای دیگر تکرار کرده ام‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬بی هیچ تعارفی باید اذعان کنم که گالیه‬ ‫و نارضایتی های ان رانندگان زحمتکش چندان بی‬ ‫مورد نبود‪ ،‬چراکه وقتی بیشتر دقت کردم‪ ،‬متوجه‬ ‫شــدم ما هم که به عنوان اهالی رســانه تمام وقت‬ ‫و انرژی خود را همراه بــا هزینه های گزاف کاغذ‪،‬‬ ‫چاپ‪ ،‬صفحه بندی و ســایر مخــارج جانبی صرف‬ ‫اطالع رسانی به مسووالن و مدیران این شهرستان‬ ‫می کنیم‪ ،‬گویی ما هم در حال کوفتن اب در هاون‬ ‫هســتیم و برای اینکه منصفانه قضاوت کرده باشم‪،‬‬ ‫مســووالنی و مدیرانی که در این شهرســتان برای‬ ‫خبر و خبررســانی و بخصوص رسیدگی به مسایل‬ ‫و مشکالت مطرح شــده از زبان مردم در رسانه ها‬ ‫تا حدودی اهمیت قایل می شوند‪ ،‬شمارشان بسیار‬ ‫محدود و معدود است‪.‬‬ ‫خالصه اینکه بعــد از تغییر وضعیت خبرفردیس‬ ‫از دو هفته نامه به هفته نامه‪ ،‬این چهل و پنجمین‬ ‫شماره این نشریه است که فقط در سال جاری یعنی‬ ‫سال ‪ 98‬منتشر شده که هر شماره ان نیز حاوی دو‬ ‫گزارش و مقاله تولیدی و میدانی بوده اســت‪ ،‬البته‬ ‫انچه موجب رفع همه خســتگی های ناشی از تهیه‬ ‫و انتشار نشریه برای من و همکارانم در خبرفردیس‬ ‫و عصر البرز می شود‪ ،‬تقدیر و تشکرهای شفاهی یا‬ ‫ارسال پیامک و گاه از طریق تلفن های مخاطبان و‬ ‫شهروندان عزیز فردیسی است که ارزش و سرمایه‬ ‫اصلی ما محســوب می شود‪ ،‬اما از ترتیب اثر دادن‬ ‫مســووالن و مدیران حرفی برای گفتن ندارم‪ ،‬مگر‬ ‫اســتفاده از جمالتی کنایه امیز که چرا ان مطلب‬ ‫عضو شورای اسالمی شهر فردیس خبرداد‪:‬‬ ‫‪ ۴۳۳‬میلیارد تومان بودجه‬ ‫شهرداری فردیس تصویب شد‬ ‫بودجه ‪ ۴۳۳‬میلیارد تومانی‬ ‫سال ‪ ۹۹‬شــهرداری فردیس‬ ‫در شورای اســامی این شهر‬ ‫تصویب شد‪.‬‬ ‫حسن سعیدی باشسیز عضو‬ ‫شورای اسالمی شهر فردیس‬ ‫گفت‪ ۵۸ :‬درصــد این بودجه‬ ‫معادل ‪ ۲۵۰‬میلیــارد تومان‬ ‫در بخش عمران و ‪ ۴۲‬درصد‬ ‫معادل ‪ ۱۸۳‬میلیارد تومان در‬ ‫بخش جاری هزینــه خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکــه بودجه‬ ‫سال ‪ ۹۸‬شــهرداری فردیس‬ ‫‪ ۲۷۵‬میلیاردتومان بود‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬بودجه ســال اینده‬ ‫نسبت به ســال جاری ‪۱۵۸‬‬ ‫میلیارد تومان افزایش دارد‪.‬‬ ‫عضو شورای اسالمی شهر فردیس گفت‪ :‬سال بخش زیادی از ردیف های درامدی مدیریت‬ ‫شــهری فردیس محقق نشد ولی امسال شهردار با جدیت سعی درجذب درامد از محل های‬ ‫مشخص شده را دارد‪.‬‬ ‫انچنان و این انتقاد را این چنین مطرح کرده ای و‬ ‫انچه به ان توجه نمی شود اصل مشکل و نارسایی‬ ‫مطرح شــده در نقدها و گزارش های درج شده در‬ ‫خبرفردیس است!‬ ‫خیابانهای صاف و مســطح پیشکش‪ ،‬چاله‬ ‫چوله های فردیس را پر کنید!‬ ‫بگذریم‪ ،‬راســتش بخاطر بی مهری و بی توجهی‬ ‫برخــی مســووالن فردیس‪ ،‬از موضــوع اصلی این‬ ‫گزارش که در واقع چاله چوله های خیابانها و معابر‬ ‫این شــهر پرجمعیت و پر خودرو و پر ترافیک بود‬ ‫اندکی دور شــدیم‪ ،‬ولی واقعیت ملموس و موجود‬ ‫شهری است که از بدو تولد و شکل گیری با مشکل‬ ‫زیرساخت مواجه بوده و طرح هر کاستی و مشکلی‬ ‫در نهایت به همین معضل دیرینه ختم می شــود‪،‬‬ ‫لیکن فرسودگی اســفالت خیابانها که در مواردی‬ ‫برخی معابر ان همچنان همان اســفالت مستهلک‬ ‫اولیه است را دیگر نباید به مساله زیرساخت نسبت‬ ‫داد‪ ،‬چون بخصوص بعد از استقالل شورا و مدیریت‬ ‫شهری فردیس انتظار می رفت از این معضل کاسته‬ ‫شود! به قول یکی از همکاران رسانه ای‪ ،‬خیابانهای‬ ‫صاف و مســطح پیشــکش‪ ،‬الاقل چاله چوله های‬ ‫خیابانها و معابر فردیس را پر کنید!‬ ‫به عنوان نمونه بطور قطع شــهروندان فردیسی‬ ‫مشــاهده کرده اند که از چند هفته پیش در فاصله‬ ‫حــدود یک متری از جدول کنــار خیابان در بلوار‬ ‫اصلی فردیس کند و کاوی انجام شــده است‪ ،‬حال‬ ‫با اینکه کندن این قسمت که تقریبا در امتداد کل‬ ‫مسیر این بلوار ادامه داشــته به چه منظوری بوده‬ ‫اســت؟ کاری نداریم ولی پرســش اصلی این است‬ ‫که چــرا بدون هیــچ عملیاتی به حــال خود رها‬ ‫شده اســت؟! اکنون واقعا کدامیک از مسووالن در‬ ‫خصوص اتفاق ناگواری که براثر همین حفر و کندن‬ ‫اســفالت برای یک جوان رخ داده و خانواده ای را‬ ‫دچار اندوه و عذاب کرده اســت‪ ،‬می تواند پاسخگو‬ ‫باشد؟!‬ ‫راســتش ما قضاوتی در این باره نداریم اما طبق‬ ‫اطالعــات خانواده ایــن جــوان‪ ،‬او در حالی که با‬ ‫موتورسیکلت در مسیر بلوار اصلی فردیس در حال‬ ‫حرکت بوده اســت‪ ،‬ناگهان چرخ موتورســیکلت او‬ ‫داخل همین مسیر حفرشده می افتد و جوان راکب‬ ‫ان نقش زمین می شــود که با کمال تاسف اخرین‬ ‫خبرهــا حاکی از وخیم بودن حــال و به کما رفتن‬ ‫اوست‪ ،‬امیدواریم این جوان به زندگی بازگردد‪ ،‬ولی‬ ‫اگر این خبر و اطالعات درســت باشد‪ ،‬ایا هیچیک‬ ‫از مسووالن در این زمینه قبول مسوولیت خواهند‬ ‫کرد؟!‬ ‫نارضایتی شهروندان از چاله چوله های زیاد‬ ‫در بلوار اصلی و جاده مالرد فردیس‬ ‫بــه هر حال قابل کتمان نیســت که اکنون بلوار‬ ‫اصلی فردیس یعنی همانجایی که بخاطر ابگرفتگی‬ ‫و نامعلــوم و نامشــخص بــودن چالــه عمیق ان‪،‬‬ ‫چرخ جلو ماشــین خودم تــوی ان افتاد و ترکید و‬ ‫همینطور جاده مالرد که در اغتشاشــات گذشته و‬ ‫روشــن کردن اتش‪ ،‬اسفالت ان اسیب دیده است‪،‬‬ ‫عالوه براین براثر بارش برف و باران و عدم رسیدگی‬ ‫و بازســازی به موقع‪ ،‬هم بلوار اصلــی و هم جاده‬ ‫مالرد که از مســیرهای پرتردد این شهر محسوب‬ ‫می شوند‪ ،‬دچار ترک‪ ،‬ناهمواری‪ ،‬فرسودگی و چاله‬ ‫چوله های فراوان شده است‪.‬‬ ‫همچنین ســایر خیابانهــا از جمله بیش از ‪100‬‬ ‫معابر فرعــی که به بلوار فردیــس منتهی یا از ان‬ ‫خارج می شــوند‪ ،‬وضعیت اســفالت انها به مراتب‬ ‫حتــی از جاده مالرد و بلوار اصلی که پنج فلکه این‬ ‫شــهر را به هم متصل می کند‪ ،‬بدتر باشد و به قول‬ ‫برخــی رانندگان انقدر چاله چولــه وجود دارد که‬ ‫خیابانها و معابر این شــهر دیگر به ایجاد ســرعت‬ ‫گیر نیاز ندارند‪ ،‬لذا طبیعی اســت که چنین وضعی‬ ‫نارضایتی شــهروندان فردیسی بخصوص دارندگان‬ ‫خودرو را در پی داشته است‪.‬‬ ‫ایا واقعا تهیه و تدارک دو سه اکیپ هر یک‬ ‫با یک نیســان و مقداری اسفالت تا این حد‬ ‫مشکل است؟!‬ ‫بنابراین‪ ،‬با این اوصاف ایا واقعا تهیه و تدارک دو‬ ‫یا ســه و حتی چهار اکیپ هر کدام با یک دستگاه‬ ‫نیســان و مقداری اســفالت برای لکه گیری و پر‬ ‫کــردن این چاله چوله ها در خیابانها و معابر فرعی‬ ‫این شهر تا این حد مشــکل است؟! و واقعا شورا و‬ ‫مدیریت شــهری فردیس قادر به این کار نیستند؟!‬ ‫بخصوص که در سالهای پیش با نزدیک شدن اخر‬ ‫ســال‪ ،‬باالخره حرکت و فعالیتــی از جمله در لکه‬ ‫گیریهای خیابانها و معابر قابل مشــاهده بود که از‬ ‫انهم دیگر خبری نیست!‬ ‫اکنون مشــکل اینجاســت که اطمینــان دارم‬ ‫ایــن دومین گــزارش مفصل از مشــکالت مربوط‬ ‫به ناهمــواری و چاله چوله هــای خیابانها و معابر‬ ‫فردیــس فقــط در نشــریه خبرفردیــس انهم در‬ ‫ســال جاری اســت‪ ،‬لذا اول اینکه معلوم نیســت‬ ‫دستگاههای نظارتی در شهرستان چرا بی توجه از‬ ‫کنار قضیه می گذرند و دوم اینکه اگر قرار نیســت‬ ‫به اطالع رسانی ما اهالی رسانه توجه کنند‪ ،‬دستکم‬ ‫انتظار می رود این گزارش تلنگری به مســووالن و‬ ‫بخصوص مدیران شــهری باشد که ناظرانی را برای‬ ‫صحت و ســقم یا راست و دروغ این اطالع رسانی و‬ ‫گزارش خبرفردیس تعیین کنند و در نتیجه شاید‬ ‫راضی شــدند به خواست مردم در مورد لکه گیری‬ ‫معابر این شهر عمل کنند!‬ ‫باوجــود همه اینهــا‪ ،‬فارغ از حرفــه و وظیفه ام‬ ‫در عرصــه اطــاع رســانی و روزنامه نــگاری‪ ،‬به‬ ‫عنــوان یک شــهروند مایلم در یــک جمله حرف‬ ‫دل سایرهمشــهریان عزیــزم را از طریــق تربیون‬ ‫خبرفردیس مطرح کنم که از هیچ مسوول و مدیری‬ ‫بخصوص شــورا و شــهرداری فردیس‪ ،‬عدم اجرای‬ ‫طرح لکه گیری معابر این شــهر به بهانه گرانی قیر‬ ‫یا هر مســاله و بهانه دیگری قابل پذیرش نیســت‪،‬‬ ‫البته این حرف دل مردم برای مسووالن و مدیرانی‬ ‫ارزش دارد که به خواســت‪ ،‬نظر و نیاز شــهروندان‬ ‫اهمیت می دهند!‬ ‫در پایان واقعا به نظرم بی توجهی برخی مسووالن‬ ‫به خواســت شهروندان فردیس به طنزی تلخ شبیه‬ ‫شــده است که می توان اینگونه ان را منعکس کرد‬ ‫که اگر شــماری از ســاکنان یکــی از معابر فرعی‬ ‫فردیس که اســفالت ان غیرقابل اســتفاده شده‪،‬‬ ‫تقاضای اســفالت کامل را مطرح کنند‪ ،‬مســووالن‬ ‫مربوطه بجای رسیدگی به خواست این شهروندان‪،‬‬ ‫علیه انهــا اقامه دعوی خواهند کرد‪ ،‬با این ادعا که‬ ‫ما لکــه گیری هم در این شــهر انجام نمی دهیم‪،‬‬ ‫ا انوقت شــماها تقاضای اســفالت کامل کوچه و‬ ‫خیابان خود را دارید؟!‬ ‫راستش انقدر نوشــتیم و گفتیم و مطرح کردیم‬ ‫کــه در نهایت به این نتیجه رســیده ایم که برخی‬ ‫مســووالن با خواست مردم فردیس بیشتر به شکل‬ ‫طنز و شــوخی برخورد می کنند‪ ،‬ولی ما به عنوان‬ ‫اهل رســانه هرگز از نوشــتن و بیان خواســت و‬ ‫مشکالت مردم خسته نخواهیم شد و انقدر از مردم‬ ‫خواهیم گفت و نوشت تا مسوول دلسوز و مسوولیت‬ ‫شناسی پیدا شود‪ ،‬همین‪.‬‬ ‫فرماندار فردیس درگذشت مادر شهیدان‬ ‫فهمیده را تسلیت گفت‬ ‫در پی درگذشت حاجیه خانم کریمی والده مکرمه شهیدان واالمقام محمدحسین و داود فهمیده‪،‬‬ ‫فرماندار فردیس‪ ،‬در پیامی وداع این مادر مهربان و شهیدپرور را به بازماندگان به ویژه سرکار خانم‬ ‫فرشته فهمیده رییس سابق اموزش وپرورش فردیس و معاون پرورشی اداره کل اموزش و پرورش‬ ‫استان البرز تسلیت گفت‪.‬‬ ‫در پیام مهندس اینانلو امده اســت‪ :‬او مادری اسوه و نمونه بود که در دامان خود شهیدان بزرگی‬ ‫را به عنوان الگوی جامعه اســامی پرورش داد که با نثار خون پاک خود در راه ارمانهای بلند ایران‬ ‫اسالمی‪ ،‬برای همیشه جاودانه شدند‪.‬‬ ‫اینجانب ســوگمندانه وداع ابدی این مادر گرانقدر را به عموم مردم شهیدپرور استان و شهرستان‬ ‫تســلیت گفته و برای ان مرحومه امزرش الهی و برای بازماندگان بخصوص ســرکار خانم فرشــته‬ ‫فهیمده ارامش و شکیبایی از درگاه احدیت مسالت می نمایم‪.‬‬ ‫جــامعه ‪3‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫اجرای طرح استقبال از بهار‬ ‫در فردیس‬ ‫سرپرســت معاونت امــور زیربنایی و حمــل و نقل و ترافیک‬ ‫شــهرداری فردیس از اغاز اجرای طرح استقبال از بهار در این‬ ‫شهر خبر داد و اظهار کرد‪ :‬تابلوهای فرسوده هدایت مسیر شهر‬ ‫در قالب این طرح تعویض می شود‪.‬‬ ‫مهیار گرانمهــر از اغاز اجرای طرح نصــب تابلوهای هدایت‬ ‫مســیر در فردیس خبــر داد و اظهار کرد‪ :‬ایــن تابلوها با هدف‬ ‫مسیریابی ســریع رانندگان برای انتخاب کوتاه ترین و بهترین‬ ‫مسیر رسیدن به مقصد در معابر نصب می شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬در اجرای طرح استقبال از بهار‪ ،‬با استفاده‬ ‫از ظرفیــت ها و امکانــات موجود‪ ،‬همزمان بــا نصب تابلوهای‬ ‫هدایت مســیر در معابــری که فاقد این تابلوها هســتند‪ ،‬طرح‬ ‫تعویض تابلوهای فرسوده نیز اجراء می شود‪.‬‬ ‫گرانمهر در بخش دیگری از اجرای طرح اســتقبال از بهار در‬ ‫فردیس خبر داد و عنوان کرد‪ :‬در این طرح‪ ،‬ســعی خواهیم کرد‬ ‫در حوزه نگهداشــت شهر نســبت به لکه گیری اسفالت معابر‪،‬‬ ‫رفع خطر اســفالت‪ ،‬درزگیری‪ ،‬لکه گیــری پیاده راه ها‪ ،‬ترمیم‬ ‫و بهســازی معابر و میادین شهر‪ ،‬خط کشــی و اصالح هندسی‬ ‫معابر انجام گیرد‪.‬‬ ‫وی افزایش مشارکت شهروندان در مدیریت شهر را مهم اعالم‬ ‫کرد و گفت‪ :‬از شــهروندان فردیسی خواستاریم مشکالت محله‬ ‫خود را با واحد عمران شــهرداری در جریان گذارند تا نسبت به‬ ‫رفع ان ها در حد توان و بضاعت اقدام شود‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونت امــور زیربنایی و حمــل و نقل و ترافیک‬ ‫شهرداری فردیس با اشاره به اینکه طرح استقبال از بهار با هدف‬ ‫نگهداشت شهر و توسعه سطح خدمات به شهروندان در استانه‬ ‫ســال نو اجرایی می شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬نیازسنجی های شهر‬ ‫توســط حوزه های خدمات شــهری‪ ،‬فنی عمرانی‪ ،‬حمل و نقل‪،‬‬ ‫فرهنگی اجتماعی و ‪ ...‬صورت گرفته و در قالب طرح اســتقبال‬ ‫از بهار اجراء می شود‪.‬‬ ‫مردی ‪ ۴۰‬ساله دچار‬ ‫مسمومیتگازگرفتگیدر‬ ‫فردیس نجات یافت‬ ‫رئیس ســتاد فرماندهی سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫شهرداری فردیس از نجات فردی ‪ ۴۰‬ساله که در منزل خود به‬ ‫علت مسمومیت گازگرفتگی محبوس شده بود ‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫حســین عاشــوری در گفتگو با پایگاه خبری مدیریت شهری‬ ‫فردیس‪ ،‬از نجات مردی ‪ ۴۰‬ســاله که به علت مســمومیت گاز‬ ‫گرفتگی در زیر زمین مســکونی یک ساختمان ویالیی محبوس‬ ‫شــده بود خبر داد و اظهار کرد‪ :‬نیروهای ســازمان اتش نشانی‬ ‫و خدمات ایمنی شهرداری فردیس به محض اطالع همسایگان‬ ‫این شخص در محل حادثه حاضر شدند‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬نیروهای اتش نشــان پس از وارد شدن به‬ ‫محل حادثه‪ ،‬فرد را که فاقد عالئم هوشیاری بود از منزل خارج‬ ‫و محل حادثه را ایمن سازی کردند‪.‬‬ ‫رئیس ســتاد فرماندهی سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫شهرداری فردیس خاطرنشان کرد‪ :‬نیروهای اتش نشان سازمان‬ ‫اتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری فردیس پس از انجام‬ ‫عملیات احیای شخص‪ ،‬وی را به اورژانس ‪ ۱۱۵‬تحویل دادند‪.‬‬ ‫پیام تسلیت عضو شورای شهر‬ ‫فردیس به مناسبت درگذشت‬ ‫مادر شهیدان فهمیده‬ ‫متن پیام تسلیت‬ ‫وحیــد بخت ازاد به‬ ‫شرح ذیل است‪:‬‬ ‫بسم تعالی‬ ‫درگذشــت اسوه‬ ‫صبر و ایثــار‪ ،‬ایمان‬ ‫و مقاومــت مرحومه‬ ‫فاطمــه کریمــی‬ ‫مادرشهیدان سرافراز‬ ‫محمــد حســین و‬ ‫داوود فهمیــده از‬ ‫دالوران دوران دفاع مقدس‪ ،‬موجب تاثر و تالم شد‪.‬‬ ‫مادران مومنه شهدا که عزیز ترین هستی خود را در دفاع از اسالم و انقالب‬ ‫اسالمی فدا کردند‪ ،‬اسوه های واقعی ایثار و گذشت هستند‪ ،‬که در سایه ارادت‬ ‫خالصانه به خاندان عصمت و طهارت(ع) و با تاســی به سیره حضرت صدیقه‬ ‫کبری‪ ،‬فاطمه زهرا (س)‪ ،‬فرزندان شجاع‪ ،‬بصیر و انقالبی تربیت و در دفاع از‬ ‫ارزش ها‪ ،‬تقدیم ایران اسالمی کردند‪.‬‬ ‫اینجانب مصیبت وارده را به خانواده های محترم فهمیده و طیبات تسلیت‬ ‫می گویم و از درگاه خداوند سبحان برای ایشان رحمت واسعه و همجواری با‬ ‫فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان‪ ،‬صبر و اجر مسئلت دارم‪.‬‬ ‫وحید بخت ازاد‬ ‫عضو شورای اسالمی شهر فردیس‬ ‫هفته انهم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫براساس ارزیابی و اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی از نشریه خبرفردیس به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی عکاس‪ :‬حسین پارسا‪ ،‬سونیا جمشیدی چاپ‪ :‬هدف نوین‬ ‫ادرس دفتر مرکزی‪ :‬کانال غربی ‪ .‬روبروی مرکز بهداشت فردیس‬ ‫رتبه‪2 :‬‬ ‫امتیاز در طرح ارزیابی کیفی‪60 :‬‬ ‫تلفن‪ 36505454 :‬فکس‪ 36503000 :‬پذیرش اگهی‪09354225024 :‬‬ ‫‪telegram.me/khabar_fardiis‬‬ ‫‪instagram.com/khabarfardis‬‬ ‫سال چهارم ‪ /‬شماره ‪ / 100‬هفته دوم ‪ /‬اسفند ماه ‪1398‬‬ ‫شعبانی نژاد‪ ،‬رییس اتحادیه نانوایان و قنادان شهرستان فردیس‪:‬‬ ‫بیشترین نظارت را بر رعایت بهداشت نانوایان اعمال کرده ایم‬ ‫رییــس اتحادیــه نانوایان و قنــادان فردیس گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به اهمیت نان به عنــوان اصلی ترین مواد غذایی‬ ‫مردم‪ ،‬همواره بیشــترین نظارت را بــر کیفیت نان و به‬ ‫ویژه رعایت بهداشت نانوایان این شهرستان اعمال کرده‬ ‫ایم‪ ،‬البته با مطرح شدن بحث ویروس کرونا‪ ،‬این دقت و‬ ‫نظارت های بهداشــتی را با هدف حفظ سالمت مردم تا‬ ‫جای ممکن افزایش داده ایم‪.‬‬ ‫علیرضا شــعبانی نــژاد در گفــت و گو بــا خبرنگار‬ ‫خبرفردیس افزود‪ :‬پیرو دغدغه های دلســوزانه دادستان‬ ‫محترم فردیس که بطور مســتمر بر حفظ سالمت مردم‬ ‫تاکید و دســتوراتی صادر کرده اند‪ ،‬درصدد برامدیم به‬ ‫اتفاق گروهی متشــکل از اعضای اتحادیــه‪ ،‬تعزیرات و‬ ‫بــازرس اتاق اصناف فردیس‪ ،‬به صورت ســرزده از چند‬ ‫واحد نانوایــی بازدید کنیم که مشــاهدات ما حاکی از‬ ‫ان بــود که اکثر قریب به اتفاق انها دســتورالعمل های‬ ‫بهداشتی را مورد توجه و رعایت قرار داده اند‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬این دســتورالعمل های بهداشــتی از‬ ‫سوی اداره شــبکه بهداشت شهرســتان فردیس تهیه‪،‬‬ ‫چاپ و در اختیار اتحادیه قرار گرفته اســت که با توزیع‬ ‫انها بین نانوایان این شهرستان‪ ،‬انتظار داریم همه دست‬ ‫انــدرکاران و کارکنان واحدهــای نانوایی خود را ملزم و‬ ‫موظف به رعایت کلیه نکات بهداشتی درج شده در انها‬ ‫بدانند‪ ،‬لذا امیدواریم با کمک مردم و نانوایان و کارگران‬ ‫انهــا‪ ،‬بتوانیم بر تبعات منفی ویروس کرونا غلبه کرده و‬ ‫موجبات ارامش و اطمینــان خاطر را برای مردم فراهم‬ ‫سازیم‪.‬‬ ‫مشــتری‪ ،‬همــواره بــه‬ ‫خوبــی بــه وظایف خود‬ ‫عمل می کننــد‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه اتحادیــه نیز خود‬ ‫را موظــف می داند با ان‬ ‫کمتــر از ‪ 10‬درصــد و‬ ‫معــدود نانوایان متخلف‪،‬‬ ‫برخــورد قاطــع قانونی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬واضح‬ ‫اســت که این نباید بهانه‬ ‫ای بــرای بعضــی افراد‬ ‫مغرض در شــبکه های‬ ‫اجتماعــی شــود که با‬ ‫دست زدن به شیوه های‬ ‫مغلطه امیز و بزرگنمایی‬ ‫کــم توجهی یــک یا دو‬ ‫نانوایی در این شهرستان‪،‬‬ ‫بخواهنــد از اب گل الود‬ ‫ماهــی بگیرند و زحمات‬ ‫صادقانه و شــبانه روزی‬ ‫اکثــر قریــب بــه اتفاق‬ ‫نانوایــان را نادیده گرفته‬ ‫و تالش انها را بی ارزش‬ ‫جلوه دهند‪.‬‬ ‫رییــس اتحادیه نانوایان و قنــادان فردیس ادامه داد‪:‬‬ ‫البته ما ادعا نمی کنیم دارای شــرایط ایده الی هستیم‬ ‫و هیچ ایرادی به ما وارد نیســت‪ ،‬اما همانگونه که در هر‬ ‫مجموعه ای معدود افرادی هستند که از وجدان کاری و‬ ‫مسوولیت پذیری کافی برخوردار نیستند‪ ،‬بنابراین بیش‬ ‫از ‪ 90‬درصــد نانوایان زحمتکش مــا در ارایه خدمات‪،‬‬ ‫رعایت بهداشــت‪ ،‬پخت نان با کیفیــت و نیز احترام به‬ ‫تاکید بر رعایت بهداشت با هدف پیشگیری از‬ ‫ویروس کرونا بطور روزانه به نانوایان اطالع رسانی‬ ‫می شود‬ ‫شــعبانی نژاد گفت‪ :‬این بهانــه جویی و مغلطه برخی‬ ‫افراد مغرض درحالی اســت که عالوه بــر تهیه‪ ،‬چاپ و‬ ‫توزیع بروشــورهای بهداشتی و نصب ان در معرض دید‬ ‫عمــوم مردم‪ ،‬تاکید بر رعایت اصول بهداشــتی با هدف‬ ‫پیشــگیری از ویروس کرونا‪ ،‬بطور روزانه از طریق کانال‬ ‫در فضــای مجــازی‪ ،‬پنــل اس ام اس و پیامک به تمام‬ ‫نانوایان در شهرســتان فردیس اطالع رسانی می شود تا‬ ‫انها نیز بتواننــد در فضایی هماهنگ و همدل به مقابله‬ ‫موثر و مفید با این ویروس ادامه دهند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬باوجــود اینکه اکنون دیگــر همه دارای‬ ‫تلفن همراه هســتند‪ ،‬اما در موارد معــدود اگر نانوایی‬ ‫تلفــن همراه نداشــته یا به هر دلیل تلفــن انها خراب‬ ‫باشــد‪ ،‬اتحادیه نانوایان شهرستان فردیس با هماهنگی‬ ‫بازرســانی را برای سرکشــی به تک تک اینگونه نانواها‬ ‫اعزام می کند تا موارد و رعایت اصول بهداشتی را به انها‬ ‫گوشــزد کنند‪ ،‬ضمن اینکه انواع بروشورهای چاپ شده‬ ‫بهداشــتی در نانوایی ها نصب و در معرض دید مردم و‬ ‫نانواها قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬عالوه برهمــه اینها‪ ،‬با توجه به‬ ‫کمبــودی که در خصوص الکل بازهــم براثر بروز کرونا‬ ‫بوجود امده اســت‪ ،‬اتحادیه به عمــوم نانوایان تاکید و‬ ‫توصیه کرده است که دستورالعمل های بهداشتی توسط‬ ‫مهندس بیگلو رییس مرکز بهداشــت فردیس را با دقت‬ ‫رعایت و اجرا کنند‪ ،‬از جملــه اینکه نانوایان می توانند‬ ‫با مخلوط کردن یک لیــوان وایتکس با پنج لیوان اب‪،‬‬ ‫هم دست های کارگران دخیل در اماده سازی خمیر و‬ ‫پخت نان و هم محیط نانوایی را روزانه ضدعفونی کنند‬ ‫که این روش مقرون به صرفه اســت و نیاز به الکل را تا‬ ‫حدود زیادی کاهش می دهد‪.‬‬ ‫ســهمیه ارد ماهانه نانوایی هــای یارانه ای و‬ ‫ازادپز در شهرستان ‪ 600‬هزار نفری فردیس کافی‬ ‫نیست‬ ‫رییــس اتحادیه نانوایان و قنــادان فردیس در بخش‬ ‫دیگری از سخنانش یاداور شد‪ :‬اکنون ‪ 335‬واحد نانوایی‬ ‫یارانــه ای با دو هزار و ‪ 590‬تن ارد به عنوان ســهمیه‬ ‫ماهانــه و حدود ‪ 55‬واحد نانوایی ازادپز نیز با ســهمیه‬ ‫یک هــزار و ‪ 50‬تن ارد در ماه در شهرســتان فردیس‬ ‫فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫شــعبانی نژاد با اشاره به اینکه این سهمیه ارد ماهانه‬ ‫نانوایــی های یارانــه ای و ازادپز جوابگوی شهرســتان‬ ‫کمک های‬ ‫اصناف فردیس‬ ‫به سیستان‬ ‫بلوچستان ارسال‬ ‫شد‬ ‫‪ 600‬هزار نفری فردیس‬ ‫نیســت‪ ،‬گفت‪ :‬بــا توجه‬ ‫به بحث ویــروس کرونا‪،‬‬ ‫اعضای اتحادیه ما براین‬ ‫باور اســت کــه باید نان‬ ‫به وفــور یافت شــود و‬ ‫مــردم بــرای خرید نان‬ ‫نبایــد چنــدان معطل‬ ‫شوند که به تشکیل صف‬ ‫منجر شــود‪ ،‬امــا بخاطر‬ ‫ناکافی بودن سهمیه ارد‬ ‫ماهانه نانوایی ها در این‬ ‫شهرســتان پرجمعیت‪،‬‬ ‫مــردم به ناچــار مجبور‬ ‫مــی شــوند انهــم در‬ ‫چنین شرایط خاصی در‬ ‫صف تهیــه و خرید نان‬ ‫بایستند‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪ :‬براین‬ ‫اســاس و بــا توجــه به‬ ‫شــرایط حســاس ناشی‬ ‫از ویــروس مســری و‬ ‫خطرنــاک کرونــا‪ ،‬از‬ ‫عمــوم مســوالن ذیربط‬ ‫درخواســت می کنیم که بــا پیگیری ایــن امر مهم و‬ ‫هرگونه که صالح می دانند‪ ،‬نســبت به افزایش سهمیه‬ ‫ارد شهرســتان فردیس چاره اندیشــی کنند‪ ،‬تا ما نیز‬ ‫بتوانیم خدمات بهتر و مطلوبتری را به مردم ارایه دهیم‪.‬‬ ‫بی توجهی واحدهای نانوایی غیرمجاز و متخلف‬ ‫به قانون و حتی پلمب از دیگر مشــکالت فردیس‬ ‫است‬ ‫رییــس اتحادیه نانوایان و قنادان فردیس گفت‪ :‬وجود‬ ‫واحدهــاى غیرمجاز وغیربهداشــتى در فردیس که روز‬ ‫بــه روز هم به تعــداد انها افزوده می شــود‪ ،‬یکی دیگر‬ ‫از مشــکالت اتحادیه ما به شــمار می رود‪ ،‬به نحوی که‬ ‫حتــی وقتی این واحدهای متخلف توســط واحد اماکن‬ ‫پلمب می شــوند‪ ،‬متاسفانه شــاهدیم که دو ساعت بعد‬ ‫و با دور شــدن مامور پلمپ‪ ،‬همــان واحد متخلف اقدام‬ ‫به فک پلمــب می کند و گویا هیچ نهــاد و ارگانی هم‬ ‫پاسخگو نیست‪.‬‬ ‫شعبانی نژاد‪ ،‬اینکه اکثر لبنیاتى ها انواع نان شیرینى‬ ‫عرضه می کنند یا در تمام ســوپرمارکتها انواع نان هاى‬ ‫بسته بندى انهم بدون هرگونه برچسب شناسایى اعم از‬ ‫تاریخ تولید و انقضا به فروش می رســد و هیچ کنترلى‬ ‫بر انها وجود ندارد را از دیگر مسایل و مشکالت اتحادیه‬ ‫نانوایان و قنادان در شهرستان فردیس برشمرد‪.‬‬ ‫وی در پایان با بیان اینکه بنده به عنوان خادم نانوایان‬ ‫از تمام متصدیان و کارکنان این صنف زحمتکش تشکر‬ ‫می کنم و دســت تک تک انان را مى بوســم‪ ،‬گفت‪ :‬بر‬ ‫خود واجب می دانم از اهالی رســانه که صدای ما را به‬ ‫گوش مســووالن می رســانند‪ ،‬قدردانی کنم‪ ،‬همچنین‬ ‫باید از عوامل بازرســى و اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫بازرسى اتاق اصناف‪ ،‬اداره تعزیرات‪ ،‬اعضای هیات مدیره‬ ‫و بازرســی اتحادیه‪ ،‬مدیریت بهداشــت و درمان دکتر‬ ‫ترابی و بهداشت محیط مهندس بیگلو و بخصوص جناب‬ ‫جهانشــاهلو دادستان محبوب و دلســوز فردیس که در‬ ‫رسیدگی به تمام مشــکالت و معضالت این شهرستان‬ ‫همواره پیشگام بوده اند‪ ،‬صمیمانه سپاسگزاری کنم‪.‬‬ ‫خبرفردیس نیز به اقتضای وظیفه رسانه ای و اخالقی‬ ‫خود این یاداوری را ضروری می داند که علیرضا شعبانی‬ ‫نژاد بیش از چهار سال است که به عنوان رییس اتحادیه‬ ‫نانوایان و قنادان فردیس بی هیچ چشمداشــتی مشغول‬ ‫خدمت بوده و حقوقى هم دریافت نکرده اســت‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه در طول این مدت با توجه به نوپایی این شهرستان‪،‬‬ ‫تالشــها و پیگیری های بسیاری در ایجاد بستر مناسب‬ ‫بــرای ارتقای ســطح کیفی تولید نــان و احقاق حقوق‬ ‫نانوایان و قنادان شهرستان فردیس انجام داده و کارنامه‬ ‫موفقی از خود ارایه کرده اســت‪ ،‬امید که رفتار اینگونه‬ ‫افراد دلسوز و پرتالش سرمشقی برای دیگران باشد‪.‬‬ ‫محموله کمک های مرکز نیکوکاری اصناف و بازاریان شهرســتان فردیس‬ ‫برای هموطنان سیل زده اســتان سیستان و بلوچستان روز یکشنبه به این‬ ‫استان ارسال شد‪.‬‬ ‫رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرســتان فردیس به خبرنگار ایرنا‬ ‫گفت‪ :‬این محموله ها از ســوی بازاریان در مرکز نیکوکاری اصناف فردیس‬ ‫جمع اوری شده که به مردم سیل زده سیستان بلوچستان ارسال شد‪.‬‬ ‫حســین باریکانی افزود‪ :‬این کمک ها شامل ‪ ۷۰‬دستگاه اجاق گاز ‪۲۲۰ ،‬‬ ‫تخته پتو ‪ ،‬یکهزار دســت پوشــاک ‪ ۵۰،‬بســته مواد غذایی‪ ۱۰۰ ،‬بسته ‪۲‬‬ ‫کیلویی شیرینی به ارزش سه میلیارد ریال است ‪.‬‬ ‫رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان فردیس از امادگی کامل‬ ‫این نهاد برای جمع اوری کمک های مردمی برای مناطق سیل زده خبر داد‬ ‫وگفت‪ :‬با توجه به اینکه در فصل سرما قرار داریم از هموطنان نوعدوست در‬ ‫خواست می شود مواردی چون لوازم گرمایشی‪ ،‬پوشاک و کفش نو و شوینده‬ ‫برای سیل زدگان مد نظر داشته باشند‪.‬‬ ‫بارش باران سیل اســا در جنوب شرق کشــور که از شامگاه پنجشنبه ‪۱۹‬‬ ‫دی اغاز شده بود‪ ،‬اســتان های سیستان و بلوچستان‪ ،‬کرمان و هرمزگان را‬ ‫تحت تاثیر قرار داده و سبب جاری شدن سیالب در این استان ها شده است‪.‬‬ ‫برادر گرامی جناب اقای حجت بهادری‬ ‫خواهر گرامی‪ ،‬سرکار خانم فرشته فهمیده‬ ‫معاون محترم اداره کل اموزش وپرورش استان البرز‬ ‫مدیرعامل سابق شهرک صنعتی سیمین دشت‬ ‫درگذشت والده گرامیتان را به محضر سرکار عالی و خانواده محترمتان تسلیت عرض‬ ‫نموده و ارزوی صبر و سالمتی برای شما و بازماندگان از درگاه احدیت خواستاریم‪.‬‬ ‫درگذشت " پدر همسر " گرامیتان را تسلیت عرض نموده‪ ،‬از درگاه خداوند منان‬ ‫برای ان مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم‪.‬‬ ‫مدیریت و کارکنان نشریه خبر فردیس‬ ‫مدیریت و کارکنان نشریه خبر فردیس‬ ‫همشهری گرامی‪:‬‬ ‫به منظور پیشگیری هرچه بیشتر از انتشار ویروس کرونا‪ ،‬لطفا در هنگام سوخت گیری در جایگاه ها‪،‬حتی االمکان از خودرو خارج نشوید و اجازه‬ ‫دهید عملیات سوخت گیری و پرداخت توسط اپراتور جایگاه انجام شود‪ ،‬در غیر اینصورت حتما از دستکش یکبار مصرف استفاده کنید‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه خبر فردیس

هفته نامه خبر فردیس 106

هفته نامه خبر فردیس 106

شماره : 106
تاریخ : 1399/03/07
هفته نامه خبر فردیس 105

هفته نامه خبر فردیس 105

شماره : 105
تاریخ : 1399/02/29
هفته نامه خبر فردیس 104

هفته نامه خبر فردیس 104

شماره : 104
تاریخ : 1399/02/17
هفته نامه خبر فردیس 103

هفته نامه خبر فردیس 103

شماره : 103
تاریخ : 1399/02/09
هفته نامه خبر فردیس 102

هفته نامه خبر فردیس 102

شماره : 102
تاریخ : 1399/01/27
هفته نامه خبر فردیس 101

هفته نامه خبر فردیس 101

شماره : 101
تاریخ : 1398/12/25
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!