هفته نامه خبر فردیس شماره 97 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه خبر فردیس شماره 97

صفحه بعد

هفته نامه خبر فردیس شماره 97

هفته نامه خبر فردیس شماره 97

‫هفته انهم‬ ‫برگزاری میز خدمت قضایی در نماز جمعه فردیس‬ ‫تنها نشریه مکتوب‬ ‫شهرستان فردیس‬ ‫با حضور مسئوالن قضایی شهرستان فردیس میزخدمت برگزار شد‪.‬‬ ‫جمعه گذشته پیش از برپایی نماز جمعه‪ ،‬دادستان و معاون دادگستری‬ ‫شهرســتان فردیس در مصلی حاضر شده و به بررسی مشکالت مردمی‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫حسن جهانشاهلو دادستان و اهویی معاون قضایی دادگستری شهرستان‬ ‫فردیس در مصلی حاضر شده و پس از بررسی مشکالت مردمی‪ ،‬دستورات‬ ‫قضایی را صادر کردند‪.‬‬ ‫سال چهارم | شماره ‪ | 97‬هفته دوم‪ 24 ،‬بهمن ماه ‪ 4 | 1398‬صفحه | ‪ 1000‬تومان‬ ‫جایگزینی بگو و بخند بجای‬ ‫بگو مگو در شورای‬ ‫فردیس!‬ ‫‪2‬‬ ‫راهپیماییسرشار‬ ‫از شور و شعور‬ ‫مردم شریف و‬ ‫فهیم فردیس‬ ‫برگزار شد‬ ‫‪4‬‬ ‫منوکسید کربن سبب مرگ یک‬ ‫نفر در فردیس شد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ ۲‬طرح ابیاری اراضی کشاورزی در‬ ‫فردیسگشایشیافت‬ ‫‪3‬‬ ‫مهندس اینانلو‪ ،‬فرماندار فردیس‪:‬‬ ‫فردیس از اب سدهای کرج و طالقان‬ ‫برخوردار می شود‬ ‫شهروندان فردیسی در‬ ‫انتظار اجرای طرح زوج و فرد‬ ‫‪3‬‬ ‫سرانه های ورزشی در فردیس‬ ‫پایین است‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تیم عملیاتی اداره برق فردیس‬ ‫عازم گیالن شدند‬ ‫‪2‬‬ ‫پروژه های جدید فردیس‬ ‫تعریف و اجرا می شود ‪3‬‬ ‫لیست نهایی نامزدهای انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه کرج‪ ،‬فردیس‪ ،‬اشتهارد و اسارا‬ ‫فرمانداری کرج در اجرای ماده ‪ ۳۶‬ائین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شــورای اســامی و تبصره های ذیل ان بدین وســیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی حوزه‬ ‫انتخابیه کرج‪ ،‬فردیس‪ ،‬اشتهارد و اسارا را به شرح زیر اعالم می کند‪.‬‬ ‫ردﯾﻒ ﺟﻨﺴﯿﺖ‬ ‫ﮐﺪ‬ ‫ردﯾﻒ ﺟﻨﺴﯿﺖ‬ ‫ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ‬ ‫ﻧﺎم ﭘﺪر‬ ‫‪31‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﺑﻬﺎدر ﺟﺒﺎری وﻧﺪ‬ ‫ﻋﺒﺪا…‬ ‫‪272‬‬ ‫‪32‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﺑﻬﺮوز ﺟﻌﻔﺮی‬ ‫ﺑﺮاﺧﺎص‬ ‫‪274‬‬ ‫‪33‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻣﻬﺪی ﺟﻮﻫﺮی‬ ‫ﻋﻠﯿﺸﺎه‬ ‫‪278‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﭘﺮوﯾﺰ ﺣﺠﺎزی ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﺪ ﻧﺎﻣﺰد‬ ‫ﺣﺴﻦ‬ ‫‪289‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ‬ ‫زﻫﺮاﺑﯿﮕﻢ ﺣﺠﺎزی زاده‬ ‫اﻗﺎ ﺿﯿﺎ‬ ‫‪291‬‬ ‫ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ‬ ‫ﻧﺎم ﭘﺪر‬ ‫‪1‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻣﺼﻄﻔﯽ اﺑﺪاﻟﯽ ﺣﺴﻨﻮﻧﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ‬ ‫‪124‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻧﻮﯾﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﯽ‬ ‫اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ‬ ‫‪126‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫رﺿﺎ اﺑﻮل ﭘﻮر‬ ‫ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ‬ ‫‪127‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ‬ ‫اﮐﺮم اﻟﺴﺎدات اﺟﺎق‬ ‫ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫‪129‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ‬ ‫ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺟﺮﻟﻮ ﻓﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ اﺟﻮرﻟﻮ‬ ‫ﺳﯿﻒ اﻟﻪ‬ ‫‪141‬‬ ‫‪35‬‬ ‫ﻧﺎﻣﺰد‬ ‫ﮐﺪ‬ ‫ﻧﺎﻣﺰد‬ ‫ﻧﺎم ﭘﺪر‬ ‫ردﯾﻒ‬ ‫ﺟﻨﺴﯿﺖ‬ ‫ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ‬ ‫‪61‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫دارﯾﻮش ﺳﺮﺣﺪی‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ‬ ‫‪62‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺳﻌﯿﺪی ﺳﯿﺮاﺋﯽ ﻣﺸﻬﻮر‬ ‫ﺑﻪ ﺳﻌﯿﺪی‬ ‫ﻣﺴﺘﻌﻠﯽ‬ ‫ﮐﺪ‬ ‫ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ‬ ‫ﻧﺎم ﭘﺪر‬ ‫‪515‬‬ ‫‪91‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻣﻬﺪی ﻓﯿﺮوزﺑﺨﺖ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫‪678‬‬ ‫‪519‬‬ ‫‪92‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻣﻬﺪی ﻓﯿﺮوزروﺳﺘﺎ‬ ‫اﺳﮑﻨﺪر‬ ‫‪679‬‬ ‫ﻧﺎﻣﺰد‬ ‫‪63‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﺻﺪراﻟﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ‬ ‫اﺑﺎذر‬ ‫‪542‬‬ ‫‪64‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫اﺣﻤﺪ ﺷﮑﺮﭘﻮر‬ ‫ﺣﻤﺪاﷲ‬ ‫‪561‬‬ ‫‪65‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻋﻠﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ زاد‬ ‫اﺑﺮاﻫﯿﻢ‬ ‫‪572‬‬ ‫ردﯾﻒ ﺟﻨﺴﯿﺖ‬ ‫ﮐﺪ‬ ‫‪93‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﺳﯿﺪرﺿﺎ ﻗﺎﺳﻤﯽ داداﻣﺤﻠﻪ‬ ‫ﺳﯿﺪ ﻧﻮر‬ ‫ﻧﺎﻣﺰد‬ ‫‪684‬‬ ‫‪94‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫وﺣﯿﺪ ﻗﻠﯽ زاده‬ ‫ﻋﻠﯽ‬ ‫‪697‬‬ ‫‪95‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﺣﺸﻤﺖ اﻟﻪ ﮐﺎﻇﻤﯽ راد‬ ‫ﻋﺰت اﻟﻪ‬ ‫‪712‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻣﺼﻄﻔﯽ اﺟﺮﻟﻮ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ‬ ‫‪142‬‬ ‫‪36‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻧﺒﯽ ﺣﺴﻨﯽ ﭘﻮر ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﻨﯽ‬ ‫ﻋﯿﺴﯽ‬ ‫‪294‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻓﺮﻫﺎد اﺟﻮرﻟﻮ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ اﺟﺮﻟﻮ‬ ‫ﺑﺮاﺗﻌﻠﯽ‬ ‫‪146‬‬ ‫‪37‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﺴﯿﻨﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ‬ ‫‪296‬‬ ‫‪66‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﭘﯿﻤﺎن ﺻﺎﻟﺤﯽ‬ ‫ﻗﺪرت ا…‬ ‫‪574‬‬ ‫‪96‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﮐﺎﻇﻤﯿﻨﯽ‬ ‫ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ‬ ‫‪714‬‬ ‫‪67‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺤﯿﺎن ﺑﻬﺮوز‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ‬ ‫‪575‬‬ ‫‪97‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﺮ ﮐﺮﻣﯽ‬ ‫ﻧﺮﯾﻤﺎن‬ ‫‪717‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ‬ ‫ﻟﯿﻼ اﺟﻮرﻟﻮ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ اﺟﺮﻟﻮ‬ ‫ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ‬ ‫‪147‬‬ ‫‪38‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﯿﻨﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﺟﻠﯿﻞ‬ ‫‪297‬‬ ‫‪68‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻗﺎﺳﻢ ﺻﺎﻧﻌﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎس ﻋﻠﯽ‬ ‫‪576‬‬ ‫‪9‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻋﻠﯽ رﺿﺎ اذروﻧﺪ‬ ‫ﺣﺴﻦ‬ ‫‪152‬‬ ‫‪39‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻋﻠﯽ ﺧﻠﺞ‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ‬ ‫‪418‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ‬ ‫ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺳﮑﻨﺪری‬ ‫ﻋﻠﯽ‬ ‫‪168‬‬ ‫‪40‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﺟﻮاد ﺧﺪاﯾﯽ‬ ‫اﺣﻤﺪ‬ ‫ﺣﺴﻦ‬ ‫‪578‬‬ ‫‪99‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﺑﺎﺑﮏ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻧﯽ‬ ‫ﺷﻤﺴﻌﻠﯽ‬ ‫‪757‬‬ ‫‪421‬‬ ‫‪69‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺻﺒﺎغ اﻟﻮاﻧﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ‬ ‫ﺻﺒﺎغ و اﻟﻮاﻧﯽ‬ ‫‪98‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﮐﻮﮐﺒﯽ ﺟﺎﻣﻊ‬ ‫ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ‬ ‫‪728‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ‬ ‫ﮐﺒﺮی اﻗﺎﺑﺎﺑﺎﺋﯽ ﭘﻮر‬ ‫ﯾﻮﻧﺲ‬ ‫‪176‬‬ ‫‪41‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺮﻣﯽ‬ ‫ﺻﯿﺪ رﺿﺎ‬ ‫‪424‬‬ ‫‪70‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻔﺮی‬ ‫ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ‬ ‫‪582‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ‬ ‫ﺷﻬﻼ اﮐﻮی ﻣﺤﺼﻞ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻪ‬ ‫‪181‬‬ ‫‪42‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻓﺮاﻣﺮز ﺧﺮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻪ ﭼﺎل‬ ‫ﻋﻠﯽ‬ ‫‪425‬‬ ‫‪71‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﺿﯿﺎﯾﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﺿﯿﺎﯾﯽ‬ ‫ﻋﻠﯽ‬ ‫‪591‬‬ ‫‪13‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﯾﻮﻧﺲ اﻣﺮاﯾﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ رﺷﻨﻮ‬ ‫دروﯾﺶ ﻣﺮاد‬ ‫‪184‬‬ ‫‪43‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﺑﻬﺰاد داﻧﺸﻔﺮ‬ ‫ذواﻟﻔﻘﺎر‬ ‫‪428‬‬ ‫‪72‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﺣﺴﻦ ﻃﺎﻟﺒﯽ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ‬ ‫‪592‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ اﻣﻮری‬ ‫ﻣﻮﺳﯽ‬ ‫‪185‬‬ ‫‪44‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ دﻫﻘﺎن‬ ‫ﻣﺤﻤﻮد‬ ‫‪452‬‬ ‫‪73‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﮐﺎﻣﺮان ﻃﺎﻟﺒﯽ‬ ‫ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ‬ ‫‪594‬‬ ‫‪15‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻣﺠﯿﺪ اﻣﯿﺮی‬ ‫ﺣﺴﻦ‬ ‫‪186‬‬ ‫‪45‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﺑﻬﺮوز دﻫﮑﺮدی‬ ‫رﺣﻤﺖ ا…‬ ‫‪454‬‬ ‫‪74‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻃﺮﯾﻘﯽ‬ ‫ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ‬ ‫‪596‬‬ ‫‪75‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫اﺷﮑﺎن ﻋﺒﺎس ﭘﻮر‬ ‫ﻗﺎدر‬ ‫‪614‬‬ ‫‪76‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺎس ﭘﻮر‬ ‫ﻗﺎدر‬ ‫‪615‬‬ ‫‪16‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻣﺼﯿﺐ اﻣﯿﺮی‬ ‫ﺑﺪﯾﻞ‬ ‫‪187‬‬ ‫‪46‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ رﺟﺎﯾﯽ ﯾﺎﻣﭽﯽ‬ ‫ﻋﻠﯿﻘﻠﯽ‬ ‫‪456‬‬ ‫‪17‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ اﻧﺼﺎری ﭼﻤﺮودی‬ ‫اﺣﻤﺪ‬ ‫‪189‬‬ ‫‪47‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫رﺿﺎ رﺣﻤﺎﻧﯽ ﭘﻮر‬ ‫ﺷﻤﺲ اﻟﻪ‬ ‫‪458‬‬ ‫‪18‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻣﺮﺗﻀﯽ اﯾﺮان ﻣﻨﺶ ﻓﺮزﻧﺪ‬ ‫ﺷﮑﺮاﻟﻪ‬ ‫‪192‬‬ ‫‪48‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻫﺎدی رﺣﯿﻤﯽ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫‪461‬‬ ‫‪19‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻋﻤﺎر اﯾﺰدﯾﺎر‬ ‫ﺳﻠﻤﺎن‬ ‫‪195‬‬ ‫‪49‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻋﺒﺎس رﺳﺘﻤﯽ‬ ‫ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯽ‬ ‫‪464‬‬ ‫‪20‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻨﺎءزاده‬ ‫اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ‬ ‫‪218‬‬ ‫‪50‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﺳﯿﺮوس رﺷﯿﺪی داروﻧﺪی‬ ‫ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ‬ ‫‪468‬‬ ‫‪21‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ‬ ‫ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺑﻨﺎﻧﯽ‬ ‫ﻋﻠﯽ‬ ‫‪219‬‬ ‫‪51‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﺿﺎﭘﻮر‬ ‫اﻣﯿﻦ اﻗﺎ‬ ‫‪469‬‬ ‫‪22‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﻬﺮام ﻧﮋاد‬ ‫ﺣﺴﻦ‬ ‫‪241‬‬ ‫‪52‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ‬ ‫ﻋﻠﯽ‬ ‫‪474‬‬ ‫‪23‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻋﻠﯽ ﺑﻬﺮاﻣﯽ‬ ‫ارﺳﻼن‬ ‫‪242‬‬ ‫‪53‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﺳﯿﺪاﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ رﺿﻮی‬ ‫ﺳﯿﺪرﺿﺎ‬ ‫‪475‬‬ ‫‪24‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻋﻠﯽ ﭘﻮراﻣﻦ‬ ‫اﯾﻤﺎﻧﻘﻠﯽ‬ ‫‪247‬‬ ‫‪54‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫اﺣﻤﺪ روددﻫﻘﺎن‬ ‫ﻋﻠﯽ‬ ‫‪481‬‬ ‫‪25‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻧﻮﯾﺪ ﭘﻮرﺟﻠﯿﻠﯽ‬ ‫ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ‬ ‫‪249‬‬ ‫‪55‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫اﺻﻐﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ‬ ‫ﻋﻠﯽ‬ ‫‪482‬‬ ‫‪26‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ‬ ‫ﻃﺎﻫﺮه ﭘﻮرﺷﻤﺴﯿﺎن ﻫﺎوﺷﮑﯽ‬ ‫ﺣﺴﻦ‬ ‫‪251‬‬ ‫‪56‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫اﻣﯿﻦ رﯾﻮﻧﺪی‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫‪484‬‬ ‫‪27‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻋﻠﯽ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪﺑﺎروق‬ ‫ﻋﻘﯿﻞ‬ ‫‪252‬‬ ‫‪57‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫رﺿﺎ رﯾﻮﻧﺪی‬ ‫رﺟﺒﻌﻠﯽ‬ ‫‪485‬‬ ‫‪77‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎس‬ ‫‪617‬‬ ‫‪78‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ‬ ‫‪618‬‬ ‫‪79‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ‬ ‫اﺣﻤﺪ‬ ‫‪621‬‬ ‫‪80‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﺳﯿﺪاﻣﯿﺮ ﻋﺮﺑﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪ‬ ‫‪627‬‬ ‫‪81‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻣﻬﺪی ﻋﺴﮕﺮی‬ ‫ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ‬ ‫‪642‬‬ ‫‪82‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﮐﯿﻮان ﻋﻠﯿﺎ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻦ‬ ‫ﺗﻘﯽ‬ ‫‪647‬‬ ‫‪83‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﺳﻠﯿﻢ ﻋﻠﯿﭙﻮر‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ‬ ‫‪648‬‬ ‫‪84‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ‬ ‫زﻫﺮا ﻋﻠﯽ زاده‬ ‫ﻋﻠﯽ‬ ‫‪651‬‬ ‫‪85‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﺑﻬﻨﺎم ﻓﺨﺮی‬ ‫ﻣﺤﻤﻮد‬ ‫‪656‬‬ ‫‪86‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫رﺿﺎ ﻓﺮﺟﯽ‬ ‫ﻓﺮج‬ ‫‪657‬‬ ‫‪87‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻓﺮزاﻧﻪ‬ ‫ﻋﺒﺎس‬ ‫‪671‬‬ ‫‪28‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﺑﯿﺎت ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﺪ ﻧﺎﻣﺰد‬ ‫ﺳﯿﻒ اﷲ‬ ‫‪257‬‬ ‫‪58‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻫﺎﺷﻢ زارع ﺑﻨﺎدﮐﻮﮐﯽ‬ ‫ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ‬ ‫‪486‬‬ ‫‪88‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ‬ ‫رﯾﺤﺎﻧﻪ ﻓﻤﯽ ﺗﻔﺮﺷﯽ‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ‬ ‫‪672‬‬ ‫‪29‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﺑﺎﺑﮏ ﺗﺒﺮﯾﺰی ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻦ‬ ‫ﺣﺴﻦ‬ ‫‪259‬‬ ‫‪59‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﺳﺎﺳﺎن زﯾﻮری‬ ‫ﺳﻬﺮاب‬ ‫‪492‬‬ ‫‪89‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﺳﺎﻣﺎن ﻓﻮﻻدوﻧﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ‬ ‫‪675‬‬ ‫‪30‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺟﺒﺎری ﮐﻮرﺣﺴﯿﻨﻠﻮ‬ ‫اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ‬ ‫‪271‬‬ ‫‪60‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫‪514‬‬ ‫‪90‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻋﻠﯽ ﻓﯿﺮوزﺑﺨﺖ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫‪676‬‬ ‫کمیته تبلیغات و اطالع رسانی ستاد انتخابات شهرستان فردیس‬ ‫‪100‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫اﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪی‬ ‫ﺻﻔﺮﻋﻠﯽ‬ ‫‪759‬‬ ‫‪101‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪی‬ ‫ﺻﺎدق‬ ‫‪767‬‬ ‫‪102‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻈﻔﺮ‬ ‫رﺣﻢ ﺧﺪا‬ ‫‪797‬‬ ‫‪103‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻋﻠﯽ رﺿﺎ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ‬ ‫اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ‬ ‫‪815‬‬ ‫‪104‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ‬ ‫ﺳﺎرا ﻣﻌﻄﻮﻓﯽ‬ ‫ﻫﺎرون‬ ‫‪817‬‬ ‫‪105‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻌﯿﻦ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق‬ ‫‪818‬‬ ‫‪106‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﺑﻬﻤﻦ ﻣﻌﯿﻨﯿﺎن‬ ‫ﺣﺸﻤﺖ اﷲ‬ ‫‪819‬‬ ‫‪107‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻋﻠﯽ ﻣﻠﮑﯽ‬ ‫رﺣﯿﻢ‬ ‫‪825‬‬ ‫‪108‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ‬ ‫ﻣﻬﻨﺎز ﻣﻨﺘﻈﺮی‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ‬ ‫‪826‬‬ ‫‪109‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮری‬ ‫ﻗﺪﯾﺮﻋﻠﯽ‬ ‫‪827‬‬ ‫‪110‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻣﻮﺳﻮﯾﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ‬ ‫ﺳﯿﺪ اﺻﻐﺮ ﻣﻮﺳﻮی‬ ‫ﻣﯿﺮ ﺟﻌﻔﺮ‬ ‫‪841‬‬ ‫‪111‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ رﺿﺎﯾﯽ‬ ‫ﻧﺎﺻﺮ‬ ‫‪842‬‬ ‫‪112‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﺠﻔﯽ‬ ‫اﺑﺮاﻫﯿﻢ‬ ‫‪846‬‬ ‫‪113‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﻫﺎدی ﻧﺠﻔﯽ‬ ‫اﺣﻤﺪ‬ ‫‪848‬‬ ‫‪114‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ‬ ‫ﻧﺎدﯾﺎ ﻧﻈﺮی‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫‪859‬‬ ‫‪115‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﻫﺎﺷﻤﯽ‬ ‫ﮔﻞ ﻋﻠﯽ‬ ‫‪867‬‬ ‫‪116‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ‬ ‫ﻟﯿﻼ ﯾﺎدﮔﺎری‬ ‫ﺳﺎم‬ ‫‪875‬‬ ‫‪117‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﯾﻮﺳﻔﯽ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ‬ ‫‪878‬‬ ‫‪118‬‬ ‫اﻗﺎی‬ ‫رﺣﻤﺖ اﻟﻪ ﯾﻮﺳﻔﯽ‬ ‫ﺣﮑﻢ اﻟﻪ‬ ‫‪879‬‬ ‫‪119‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ‬ ‫ﺳﯿﺪه ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی‬ ‫ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ‬ ‫‪ 2‬سیـاسـی و اجتمـاعی‬ ‫سخن سردبیر ‪ /‬منصور جمشیدی‬ ‫جایگزینی بگو و بخند بجای‬ ‫بگو مگو در شورای فردیس!‬ ‫راســتش بعــد از تحوالت‬ ‫چنــد هفته اخیــر دلخوش‬ ‫کرده بودیم که در این مدت‬ ‫نه چندان زیــاد باقی مانده‬ ‫از عمر شــورای فردیس‪ ،‬بگو‬ ‫و بخند جای بگــو مگوهای‬ ‫گذشــته را بگیــرد‪ ،‬اما گویا‬ ‫پایانــی براین ماجــرا وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫واقعا شنیده ها از جلسات‬ ‫چنــد روز پیــش اعضــای‬ ‫شــورای فردیس در جریان‬ ‫بررســی موضوع متمــم بودجه حاکی از ان اســت که جدا نوع‬ ‫گفتمــان حاکم بر این شــورا‪ ،‬گاه به اصطــاح تکه پرانی هایی‬ ‫اتفاق می افتد که هیچ تطابق و ســنخیتی با شان و جایگاه این‬ ‫نهاد مردمی را ندارد‪.‬‬ ‫این درحالی است که با خاتمه یافتن یا بهتر است بگویم خارج‬ ‫شــدن بهانه از دست بهانه جویان و شروع بکار دکتر خسروزاده‬ ‫شــهردار فردیس‪ ،‬انتظار می رفت اعضای شورا اعم از موافق یا‬ ‫مخالــف در فضایی همدالنه و هم فکرانــه درصدد رفع موانع و‬ ‫مطالبات برزمین مانده این شــهر پرجمعیت و پرمشکل باشند!‬ ‫وقتی اواخر ســال گذشــته و بحث متمم بودجه در شــورای‬ ‫فردیس را به یاد می اورم‪ ،‬نمی دانم چه رمز و رازی در موضوع‬ ‫متمم بودجه وجود دارد که اغلب دچار کش و قوس می شــود‪،‬‬ ‫تا جایی که پارســال همین موقع مســاله تصویب متمم بودجه‬ ‫انقدر به درازا کشید که حتی حقوق کارکنان شهرداری فردیس‬ ‫را تحت تاثیر قرار داد‪ ،‬اساسا عجیب است که هرگاه پای مسایل‬ ‫مالــی و بودجه به میان می اید‪ ،‬فضای گفتمان در شــورا تغییر‬ ‫می کند!‬ ‫البته امیدوارم این گمان و تصور درستی نباشد‪ ،‬چراکه تاکید‬ ‫برخی و شــاید هم عموم اعضای شــورای فردیس بر اهمیت و‬ ‫نقش بودجه و متمم ان در روند عمران و ابادانی فردیس‪ ،‬نشان‬ ‫دهنده توجه و دقت انها بر این امر است‪ ،‬اما اینکه چرا در اغلب‬ ‫موارد مســایل مالــی و تصویب بودجه‪ ،‬اینگونه فضای شــورا را‬ ‫تغییر می دهد‪ ،‬پرسشــی است که متاسفانه پاسخ معقولی برای‬ ‫ان نمی توان یافت‪.‬‬ ‫به عنــوان نمونه‪ ،‬اظهار نظر برخی اعضای شــورا در روزهای‬ ‫اخیر‪ ،‬خــود بیانگر اهمیت و نقش تعییــن کننده متمم بودجه‬ ‫امسال شهرداری فردیس است که قرار شده‪ ،‬ایرادهای احتمالی‬ ‫ان توســط کارشناس حسابرســی مورد بررسی قرار گیرد تا در‬ ‫جلسه های بعدی شــورا به تصویب نهایی برسد که البته همین‬ ‫کارشــناس حسابرســی خود قصه ای طوالنی دارد و هنوز هم‬ ‫سرنوشت متمم بودجه معلوم نشده است‪.‬‬ ‫از طرفی یک عضو دیگر شــورا‪ ،‬الیحه متمم بودجه را از اصلی‬ ‫ترین اســناد برای اقدامات شــهرداری می داند و معتقد اســت‬ ‫تاخیر در بررســی الیحه متمم بودجه‪ ،‬موجب تعویق در فعالیت‬ ‫های شــهرداری در حوزه های مختلف می شــود که این امر به‬ ‫ضرر شهر و شهروندان خواهد بود‪.‬‬ ‫این عضو شــورا همچنین حمایت از شهردار فردیس و تمکین‬ ‫به قانون جهت تعیین تکلیف موضوع های معوقه را برای خدمت‬ ‫به مردم و انجام امور شــهر مورد تاکید قرار می دهد و می گوید‬ ‫برخی ها بجای بررســی لوایح با حمایت دســتگاه های خارجی‬ ‫می خواهند شــهر را مدیریت کنند که نبایــد اجازه دخالت به‬ ‫دستگاه های دیگر بدهیم‪.‬‬ ‫نکته حایز اهمیت این اســت که یک وجه اشــتراک عمومی‬ ‫در میان اعضای شــورای شــهر فردیس وجود دارد و همه انها‬ ‫امیدوارنــد با ایجاد فضای همدلی‪ ،‬همکاری و تعامل بین اعضای‬ ‫شــورا و مدیریت شــهری فردیس‪ ،‬فرصت برای خدمتگزاری به‬ ‫شهروندان شریف این شهر به وجود اید‪ ،‬لیکن معلوم نیست چرا‬ ‫روند رسیدگی و تصویب مسایلی چون متمم بودجه و نیز بودجه‬ ‫ســال اینده فردیس تا این حد طوالنی می شود و گاه بازهم به‬ ‫بگو و مگوهای بی مورد منجر می شود‪.‬‬ ‫به هرحال‪ ،‬همانگونه که بارها در همین ستون و همین سخن‬ ‫بازگو کــرده و گفته ام‪ ،‬نــه به عنوان فعال رســانه ای قدیمی‬ ‫این استان و شهرســتان که رصد و پیگیری خبرها و امور دیگر‬ ‫در واقــع اقتضای وظایف و مســوولیت حرفه ام اســت‪ ،‬بلکه به‬ ‫عنوان یک شهروند و ناظر بیرونی معتقدم‪ ،‬تنها راه انجام وظیفه‬ ‫و خدمت به شــهروندان شــریف و صبور این شهر‪ ،‬همان وجه‬ ‫اشــتراک همدلی‪ ،‬همکاری و تعامل بین اعضای شورا و مدیریت‬ ‫شــهری فردیس اســت‪ ،‬با این تفاوت که در این وجه اشتراک‬ ‫نباید تنها به حرف و کالم بســنده شــود‪ ،‬بلکه این اجرا و عمل‬ ‫به همدلی و همکاری اســت که می تواند نشــانه تعهد شــورا و‬ ‫مدیریت شهری به اجرای تکلیف خود در برابر شهروندانی باشد‬ ‫کــه با کلی امید و ارزو پای صندوق های رای رفتند‪.‬‬ ‫بگذریم‪ ،‬صرفنظر از ابتدای شــکل گیری و اســتقالل شورای‬ ‫فردیس تاکنون که در اغلب موارد به صورت بیش و کم همواره‬ ‫با بگو مگوها و در مواردی مجادله و مشــاجره همراه بوده است‪،‬‬ ‫واقعــا دیگر انتظار نمی رود که در مدت زمان کوتاه باقی مانده‪،‬‬ ‫بازهم شــاهد شرایط مشابهی باشــیم‪ ،‬بخصوص اکنون که چند‬ ‫هفته ای اســت دومین شــهردار منتخب فردیس فعالیت خود‬ ‫را اغاز کرده و به نظر می رســد سیاست دوســتانه و مسالمت‬ ‫امیزی در همکاری و مشــاوره و همفکری با اعضای شورا را در‬ ‫پیش گرفته است‪.‬‬ ‫خالصه اینکه برخالف میل باطنی و براساس برخی شنیده ها‬ ‫که بازهم از بروز بگو مگو در شــورای فردیس حکایت می کند‪،‬‬ ‫محتوای این ســخن را بازهم به شورا اختصاص دادم و امیدوارم‬ ‫همانگونه که همه اعضا به اهمیــت و نقش تعیین کننده متمم‬ ‫بودجه و نیز تصویب بودجه سال ‪ 99‬واقف هستند و اذعان دارند‬ ‫که مدیریت شــهری تنها با تصویب به موقــع بودجه می تواند‬ ‫خدمات قابل قبول به شهروندان ارایه کند‪ ،‬بنابراین واقعا ایا می‬ ‫توان توجیهی برای این تعلل ارایه کرد؟‬ ‫فراموش نکنیم که زمان چندانی باقی نمانده اســت‪ ،‬حتی اگر‬ ‫انچــه فکر می کردیم و می خواســتیم تحقق پیدا نکرد و به هر‬ ‫دلیل وزن بگو مگوها بیش از همدلی ها‪ ،‬همفکری ها و همکاری‬ ‫ها شد و به ناچار بد که نه‪ ،‬خوب هم شروع نکردیم‪ ،‬با این حال‬ ‫اما می توان از فرصت اندک باقی مانده درشــورا به نحو احسن‬ ‫اســتفاده کرد و این دوره که اولین تجربه شــورا برای فردیس‬ ‫نشینان به شمار می رود را دستکم خوب تمام کرد!‬ ‫در پایان امیدوارم در فرصت باقی مانده فضایی سرشار از وفاق‬ ‫و همدلی بین شورا و مدیریت شهری فردیس حاکم شود و دیگر‬ ‫نیازی به نوشــتن و گفتن در این باره نداشته باشد‪ ،‬لذا اطمینان‬ ‫داشته باشیم که دســت یابی به این هدف راهی جز جایگزینی‬ ‫بگو و بخند بجای بگو مگو در شــورای فردیس وجود ندارد!‬ ‫هفته انهم‬ ‫سال چهارم ‪ /‬شماره ‪ / 97‬هفته چهارم ‪ /‬بهمن ماه ‪1398‬‬ ‫مهندس اینانلو‪ ،‬فرماندار فردیس‪:‬‬ ‫فردیس از اب سدهای کرج و طالقان برخوردار می شود‬ ‫فرماندار فردیس با اشــاره به کمبود‬ ‫اب اشــامیدنی در برخی مناطق این‬ ‫شهرســتان گفــت ‪ :‬بــا تکمیل طرح‬ ‫انتقال ســدهای کــرج و طالقان این‬ ‫مشکل مرتفع می شود‪.‬‬ ‫ابوالفضل اینانلو در حاشیه بازدید از‬ ‫سایت تجمیع ارا انتخابات استان البرز‬ ‫در مرکز فنی و حرفه ای شهید خدایی‬ ‫کرج اظهار داشت ‪ :‬اکنون طرح انتقال‬ ‫اب سدهای کرج و طالقان با استفاده‬ ‫از شــبکه های ‪ ۹۰۰‬میلــی متری در‬ ‫حال انجام است ‪.‬‬ ‫وی بیان داشت ‪ :‬در تالش هستیم تا‬ ‫این طــرح در کمترین زمان ممکن به‬ ‫سرانجام برسد‪.‬‬ ‫اینانلو بــه موضــوع تصفیه خانه‬ ‫فاضالب فردیس اشــاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫زمین و اعتبار برای احداث این تصفیه‬ ‫خانه مشخص شده است ‪.‬‬ ‫فرمانــدار فردیــس اظهار داشــت‪:‬‬ ‫احداث بیمارســتان فردیس به کندی‬ ‫پیش مــی رود و در حــال پیگیری‬ ‫هســتیم تا پایان سال ‪ ۹۹‬بیمارستان‬ ‫فردیــس به اتمــام برســد و مردم از‬ ‫خدمات بهره ببرند‪.‬‬ ‫اینانلــو افــزود‪ :‬اعتبــار بیمارســتان از محل‬ ‫ســفردکتر روحانی رییس جمهوری به اســتان‬ ‫البرزتامیــن شــده و اکنون حــدود ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫پیشرفت فیزیکی دارد‪.‬‬ ‫وی به برگزار یانتخابات یازدهم اشــاره کرده و‬ ‫گفــت ‪ :‬تمهیدات الزم برای برگــزاری انتخاباتی‬ ‫سالم و پرشور در فردیس پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫یازدهمیــن دوره انتخابــات مجلس شــورای‬ ‫اســامی دوم اسفندماه ســال جاری برگزار می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫شهرســتان های کرج ‪ ،‬فردیس ‪ ،‬اشــتهارد و‬ ‫بخش اسارا دارای ‪۲‬کرسی نمایندگی مشترک در‬ ‫مجلس شورای اسالمی هستند‪.‬‬ ‫جمهــوری اســامی در گام دوم انقالب‬ ‫مقتدرتر خواهد بود‬ ‫فرماندار فردیس گفت‪ :‬جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در گام دوم انقالب که مــورد تاکید رهبر معظم‬ ‫انقالب است مقتدرتر و مستحکم تر خواهد بود‪.‬‬ ‫اینانلو در مراسم جشن چهل و یکمین سالگرد‬ ‫پیروزی انقالب اسالمی که در فرهنگسرای والیت‬ ‫شهرستان فردیس برگزار شــد ‪ ،‬افزود‪ :‬دشمنان‬ ‫انقالب اسالمی‪ ،‬شدیدترین تحریم ها و فشارهای‬ ‫اقتصــادی را برعلیه ملت ایران وارد می کنند اما‬ ‫دشمنان بدانند که شکست خواهند خورد ‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به بیانیه گام دوم انقالب که رهبر‬ ‫معظــم انقالب بر ان تاکیــد دارند‪،‬گفت‪ :‬در این‬ ‫بیانیه ‪ ،‬مقام معظم رهبری نقشــه راه کشور را با‬ ‫محوریت جوانان ترسیم کرده است‬ ‫فرمانــدار فردیس گفت‪ :‬این بیانیه یک ســند‬ ‫راهبــردی برای ملت ایران به ویژه جوانان اســت‬ ‫تا کمک کنند ما مراحل توســعه را به ســرعت‬ ‫بپیماییم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬انقالب اسالمی به برکت خون شهدا‬ ‫و مجاهدت های امام راحل به ثمر نشست و باید‬ ‫قدردان این نعمت الهی باشیم‪.‬‬ ‫فرمانــدار فردیس افزود‪ :‬نتایــج زحمات امام‬ ‫خمینــی (ره) در بهمــن ‪ ۵۷‬به ثمر نشســت و‬ ‫انقالب اسالمی در ‪ ۴۱‬سال گذشته دستاوردهای‬ ‫زیادی در زمینه های مختلف برای کشور داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫فرماندار فردیس گفت‪ :‬ســپهبد شــهید قاسم‬ ‫سلیمانی ‪ 41‬ســال با دشمنان جنگید و در همه‬ ‫صحنه هــا‪ ،‬پیروزی از ان جبهــه ای بود که حاج‬ ‫قاسم فرماندهی می کرد دشمنان در صدد هستند‬ ‫تــا خللی در ما ایجاد کننــد ‪ ،‬اما ملت ما با ادامه‬ ‫راه سردار شهید قاسم سلیمانی تمام توطئه های‬ ‫انان را خنثی می کنند‪.‬‬ ‫‪ ۱۵۷‬شعبه اخذ رای به شهرستان فردیس‬ ‫اختصاص یافت‬ ‫فرمانــدار فردیــس اعالم کرد بــرای برگزاری‬ ‫یازدهمین دوره مجلس شــورای اسالمی در دوم‬ ‫اســفند ماه امسال ‪ ۱۵۷‬شــعبه اخذ رای به این‬ ‫شهرستان اختصاص یافت‪.‬‬ ‫اینانلو در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود‪۱۲۶ :‬‬ ‫شــعبه اخذ رای در بخش مرکزی فردیس و ‪۳۱‬‬ ‫شعبه در بخش مشکین دشت مستقر خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ‪ ۱۲۶‬شعبه اخذ رای برای‬ ‫فردیس در نظر گرفته شــده است‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫از این تعداد یک شــعبه اخذ رای به اقلیت های‬ ‫مذهبی در فردیس اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫فرماندار فردیــس گفت‪ ۳۰۰ :‬هزار برگ تعرفه‬ ‫اخذ رای برای کل شعب در شهرستان فردیس در‬ ‫نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫اینانلــو با بیان اینکه به اندازه کافی برگ تعرفه‬ ‫اخذ رای در این شهرســتان وجــود دارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در صورتــی که شــعبه ها با جمعیــت زیاد رای‬ ‫دهنده روبرو شوند تعرفه های بیشتری در اختیار‬ ‫مسئوالن شعب قرار می گیرد‪.‬‬ ‫فرماندار فردیس گفت‪ :‬تبلیغات برای یازدهمین‬ ‫مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز‬ ‫سرانه های ورزشی در‬ ‫دوره انتخابات مجلس شــورای اسالمی از امشب‬ ‫ساعت ‪ ۲۴‬به بعد اغاز می شود‪.‬‬ ‫تمهیدات الزم برای برگزاری انتخابات از ماه ها‬ ‫قبل در دســتور کار قرار گرفته است و امیدواریم‬ ‫تا با حضور حداکثری مردم برگ زرین دیگری از‬ ‫افتخار مشــارکت مردمی شهرستان فردیس رقم‬ ‫بخورد‪.‬‬ ‫شهرســتان فردیس ‪ ۶۰۰‬هزار نفر جمعیت در‬ ‫جنوب کالنشهر کرج مرکز استان البرز قرار دارد‬ ‫و با شهرســتانهای کرج و اشتهارد به عنوان یک‬ ‫حوزه انتخابیه صاحب ‪ ۲‬کرســی مجلس شورای‬ ‫اسالمی است‪.‬‬ ‫‪ ۸۵‬میلیارد ریال صرف اشتغال جوانان در‬ ‫فردیس شد‬ ‫فرماندار فردیس گفت‪ :‬امسال ‪ ۸۵‬میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت اشتغال توسط صندوق کارافرینی امید‬ ‫فردیس پرداخت شده است‪.‬‬ ‫اینانلو در ایین افتتاح کارگاه بسته بندی ساالد‬ ‫در مرکز امــوزش عالی امام خمینی(ره) فردیس‬ ‫افــزود‪ :‬امیدوارم بتوانیم در مجموعه کارافرینی و‬ ‫توجه به قانون حمایت از اشتغال پایدار که مورد‬ ‫توجه مسووالن کشور و استاندار البرز است برای‬ ‫ایجاد اشتغال و رونق تولید در شهرستان فردیس‬ ‫گام های موثری برداریم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در حال حاضر ایجاد اشــتغال‬ ‫مهمترین و اصلی تریــن موضوع در حوزه جوانان‬ ‫به حســاب می اید کــه این مهم برای اســتان‬ ‫حائز اهمیت اســت ‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در شهرستان‬ ‫فردیس اینگونه واحدها باید تقویت شوند و هدف‬ ‫ما کمک به کارافرینان است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه بــرای راه اندازی کارگاه‬ ‫بسته بندی ســاالد چهار میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫از صندوق کارافرینی امید فردیس پرداخت شده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬با ایجاد این کارگاه تولیدی ‪ ۱۰‬نفر‬ ‫مشغول بکار شدند‪.‬‬ ‫رییس صندوق کارافرینی اســتان البرز‬ ‫نیــز گفــت‪ :‬مبلــغ ‪ ۴۶۰‬میلیــون تومان‬ ‫تســهیالت با چهار درصد ســود برای راه‬ ‫اندازی این کارگاه پرداخت شده است‪.‬‬ ‫پرویز ایلدرمی افزود‪ :‬صندوق کارافرینی‬ ‫امید در راســتای اســتراتژی اهداف عالی‬ ‫دارد به ســمت و سوی مناطق روستایی و‬ ‫عشــایری رفته وام هایی با کارمزد شش‬ ‫درصد پرداخت می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه یکی از اهداف صندوق‬ ‫کارافرینی اشــتغال پایدار اســت ‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬از ســال ‪ ۹۲‬به بعد وام هایی که‬ ‫به کارافرینان پرداخت شد برای تولید بوده‬ ‫است زیرا تولید اشتغال را به همراه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در ســال ‪ ۹۸‬حدود ‪۹۰۰‬‬ ‫فقره تسهیالت با اعتبار ‪ ۴۰‬میلیارد تومان‬ ‫و ‪ ۹۰۰‬نفر اشــتغال تثبیت شــده ایجاد‬ ‫شــده اســت با توجــه به سیاســت های‬ ‫مدیرعامل صندوق در کشــور ایجاد کرده‬ ‫تفاهم نامه های را بــه دنبال افراد جویای‬ ‫کار و تولید کننده منعقد کرده است‪.‬‬ ‫رییــس صندق کارافرینی امید اســتان‬ ‫البــرز گفــت‪ :‬در دهه مبــارک فجر ‪۲۵۰‬‬ ‫طــرح کارافرینی در اســتان البرز اماده‬ ‫بهره برداری شد‪.‬‬ ‫‪ ۲۲‬بهمن اوج تجلی حضور مردم انقالبی‬ ‫ایران است‬ ‫فرمانــدار فردیس با اشــاره به حضور مردم در‬ ‫حماســه های مختلف گفت ‪ :‬یوم اهلل ‪ ۲۲‬بهمن‬ ‫اوج تجلی حضور مــردم انقالبی ایران در صحنه‬ ‫است‪.‬‬ ‫اینانلو در ایین افتتاح ساختمان اداره تبلیغات‬ ‫اســامی شهرســتان فردیس افــزود‪ :‬از این رو‬ ‫تمهیــدات الزم برای حضور باشــکوه مردم باید‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره بــه برگــزاری انتخابات مجلس‬ ‫شورای اسالمی گفت‪ :‬حضور حداکثری مردم در‬ ‫این انتخابات مــورد تاکید مقام معظم رهبری و‬ ‫مسووالن کشور است‪.‬‬ ‫فرماندار فردیس نیز گفت‪ :‬در استانه برگزاری‬ ‫یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی‬ ‫باید بســترهای الزم برای مشــارکت حداکثری‬ ‫جوانان در انتخابات ایجاد کرد‪.‬‬ ‫رییــس اداره تبلیغات اســامی شهرســتان‬ ‫فردیس در ایین گشــایش گفت‪ :‬ساختمان این‬ ‫اداراه با زیربنای ‪ ۲۸۰‬متر مربع دارای هفت اتاق‬ ‫شامل فضای اموزشــی‪ ،‬کالس درس‪ ،‬واحدهای‬ ‫فرهنگی‪ ،‬تبلیغی‪ ،‬اموزشــی‪ ،‬پشتیبانی و حوزه‬ ‫مدیریت است‪.‬‬ ‫حجت االســام محمد بیگی افزود‪ :‬ساختمان‬ ‫قبلی اداره تبلیغات اســامی فردیس در مکانی‬ ‫اســتیجاری بود که با کمک و مساعدت شورای‬ ‫اسالمی شهر فردیس اعتبار ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان‬ ‫مصوب شــد تا این مکان احداث و در اختیار این‬ ‫اداره قرار گرفت‪.‬‬ ‫تاکنــون ‪ ۴۳‬موسســه قرانــی ‪ ۴۰۰ ،‬هیات‬ ‫مذهبی‪ ۶۰۰ ،‬مداح و مبلغ سنتی‪ ۱۲۰،‬روحانی‬ ‫در این شهرستان ساماندهی شده اند‪.‬‬ ‫انقالب اسالمی هویت جدید به زنان ایران بخشید‬ ‫فردیس پایین است‬ ‫مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز اعالم کرد امکانات ورزشی‬ ‫شهرستان فردیس نسبت به جمعیت ان پایین است‪.‬‬ ‫امیرغفرانی در نشســت هیات های ورزشی شهرستان فردیس‬ ‫‪ ،‬افزود‪ :‬طبق بررسی ها ســرانه فضای ورزشی در فردیس چهار‬ ‫سانتی مترمربع است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد‪.‬‬ ‫مدیرکل ورزش و جوانان اســتان البرز گفت‪ :‬تعداد ســال های‬ ‫ورزشی البرز از یک هزار سالن ورزشی در سال ‪ ۹۴‬اکنون به یک‬ ‫هزار و ‪ ۷۰۰‬سالن ورزشی رسیده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه استان البرز به لحاظ زیرساختهای ورزشی‬ ‫فقیر اســت‪ ،‬گفت‪ :‬این استان از نظر قهرمانان ورزشی بین چهار‬ ‫استان اول کشور قرار دارد و این نشان از پتانسیل باالی ن استان‬ ‫البرز است‪.‬‬ ‫مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان البرز از روسای هیات های‬ ‫ورزشــی فردیس خواست هیات رییسه ای را انتخاب کنند که از‬ ‫نظر مالی انها را کمک کنند‪.‬‬ ‫رییس اداره ورزش و جوانان شهرســتان فردیس نیز گفت‪۴۰ :‬‬ ‫هیات ورزشی در این شهرستان فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫داود عزیزی افزود‪ ۲۳ :‬هزار و ‪ ۸۹۱‬ورزشکار در بخش بانوان و‬ ‫اقایان ساماندهی شده اند ‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬سالن ورزشی ویژه بانوان ‪ ۳۸ ،‬سالن بدن سازی اقایان و ‪۱۶‬‬ ‫استخر در شهرستان فردیس فعال است‪.‬‬ ‫مدیرکل تبلیغات اســامی استان البرز‬ ‫گفت‪ :‬انقالب اســامی هویت جدیدی به‬ ‫زنان ایرانی بخشــید و موجب شد تانقش‬ ‫تربیتی بانوان میهن اسالمی اثرگذار تر از‬ ‫قبل شود‪.‬‬ ‫حجت االســام مهدی والیی برحق در‬ ‫همایش نقش بانــوان در پیروزی انقالب‬ ‫اســامی در ســالن اجتماعــات منطقه‬ ‫یک شــهرداری فردیس افــزود‪ :‬بانوان به‬ ‫عنوان قهرمانان عرصــه تربیت‪ ،‬اقدامات‬ ‫مانــدگاری را در پیــروزی انقالب از خود‬ ‫به یادگار گذاشتند تا در شکل گیری نظام‬ ‫و به بار نشســتن ان در چهلمین سالگرد‬ ‫پیروزی شــکوهمند انقالب نیز همچنان‬ ‫خستگی ناپذیر در تالش باشند‪.‬‬ ‫وی با بیــان اینکه نقــش پررنگ زنان‬ ‫در شــکل گیــری و پیــروزی انقــاب‬ ‫اســامی برکسی پوشــیده نیست‪،‬گفت‪:‬‬ ‫زنان دوشــادوش مردان در شکل گیری‬ ‫و پیروزی انقالب شــکوهمند اسالمی به‬ ‫رهبری امــام خمینی (ره) به ایفای نقش‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه یکی از تحوالت مهمی‬ ‫که در پرتو انقالب اســامی در زنان ایران‬ ‫بــه وجود امــد‪ ،‬تحول روحــی و فکری‬ ‫انان بــود‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬از این رو پس‬ ‫از پیروزی انقالب اســامی همواره شاهد‬ ‫حضور زنان در عرصه های مختلف هستیم‪.‬‬ ‫مدیرکل تبلیغات اسالمی استان البرز با‬ ‫اشــاره به شــهادت ‪ ۶‬هزار و ‪ ۶۰۰‬بانوی‬ ‫در دوران انقــاب و دفــاع مقدس گفت‪:‬‬ ‫همین بانوان شــجاع در برابر ســختی ها‬ ‫و مشکالت کشور ایســتادگی کردند که‬ ‫نمونه بارز انهــا را می تــوان در مادران‪،‬‬ ‫همسران و فرزندان شــهدا مشاهده کرد‬ ‫که به واســطه همین مقاومت و فداکاری‬ ‫هاســت که امروزه توانستیم به ارامش و‬ ‫موفقیت دست یابیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه زنان پیش از انقالب‬ ‫اسالمی از حقوق اولیه خود نیز برخوردار‬ ‫نبودند و نگاه رژیم طاغوت به این قشــر‬ ‫نگاهی ابــزاری بــود‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬با‬ ‫دیــدگاه های متعالی امــام خمینی (ره)‬ ‫این رویکرد پس از انقالب اسالمی تغییر‬ ‫یافت و حقوق زنان در جامعه مورد توجه‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫والیــی برحق افزود‪ :‬زنان بســیاری در‬ ‫طول تاریخ اســام‪ ،‬از جان‪ ،‬مال و حتی‬ ‫فرزندان خود در راه اســام گذشتند و با‬ ‫جان نثاری های خود اســام را زنده نگه‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫مدیرکل تبلیغات اســامی استان البرز‬ ‫گفت‪ :‬پس از پیروزی انقالب شــکوهمند‬ ‫اسالمی شاهد پیشرفت های قابل توجهی‬ ‫در حــوزه بانوان بودیم که در عرصه های‬ ‫مختلف فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬سیاســی و‬ ‫اقتصادی به دست امده است‪.‬‬ ‫در پایان از بانوان هیئات مذهبی‪،‬مبلغه‬ ‫و موسســات قرانی شهرســتان فردیس‬ ‫تجلیل شد‪.‬‬ ‫هفته انهم‬ ‫سال چهارم ‪ /‬شماره ‪ / 97‬هفته چهارم ‪ /‬بهمن ماه ‪1398‬‬ ‫شهروندان فردیسی در انتظار اجرای طرح زوج و فرد‬ ‫منصور جمشیدی ‪ -‬چند سالی است بخصوص بعد‬ ‫از استقالل فردیس‪ ،‬اجرای طرح زوج و فرد خودروها‬ ‫در هفته های پایانی سال در این شهر همواره با نتایج‬ ‫موفق و موثری همراه بوده است‪ ،‬بنابراین امسال دیگر‬ ‫نه به عنوان یک پیشــنهاد‪ ،‬بلکه به گفته شهروندان‬ ‫فردیســی به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر‪ ،‬باید‬ ‫خواهان تکرار اجرای دقیق تر و منظم تر ان نسبت به‬ ‫سال های قبل در این شهر پر ترافیک باشیم‪.‬‬ ‫شــاید نیاز به یاداوری نداشته باشد که اسفند ماه‬ ‫هر ســال و در استانه نوروز‪ ،‬با توجه به جنب و جوش‬ ‫مردم برای خرید و تهیه اقالم مورد نیاز سال نو‪ ،‬بطور‬ ‫معمول ترافیک و ازدحام در خیابانهای شهرها تشدید‬ ‫می شود‪ ،‬انهم در شهر پرجمعیتی چون فردیس که‬ ‫براثــر کم توجهی و بی مهری برخی ها در گذشــته‪،‬‬ ‫ترافیک ســنگین و پیچیده ان به یــک روال و روند‬ ‫روزمره تبدیل شده است‪.‬‬ ‫براین اســاس و با توجه بــه نتایج حاصله از اجرای‬ ‫طــرح زوج و فرد خودروهــا در فردیس‪ ،‬در واقع می‬ ‫توانیم اطمینان داشته باشــیم که شورای ترافیک و‬ ‫دیگر ســازمانها و نهادهای ذیربط در این شهرستان‪،‬‬ ‫بطور قطع برای اجرای این طرح در اسفندماه امسال‬ ‫پیش بینی و برنامه ریزیهای الزم را انجام داده اند‪.‬‬ ‫ویژگی های فردیس‪ ،‬ترافیک این شهر شلوغ‬ ‫را نیز از دیگر شهرها متمایز کرده است‬ ‫با این حال یاداوری شــرایط خاص شهر فردیس با‬ ‫بیــش از ‪ 400‬هزار نفر جمعیت به عنوان پرجمعیت‬ ‫ترین شهرستان بعد از کرج مرکز البرز‪ ،‬چندان خالی از‬ ‫فایده نیست‪ ،‬چرا که وجود پنج فلکه به عنوان مرکز‪،‬‬ ‫محور و هســته اصلی این شــهر‪ ،‬فردیس را از دیگر‬ ‫شهرهای پرجمعیت متمایز کرده است‪.‬‬ ‫ایــن وجه تمایز به نحوی اســت که این پنج فلکه‬ ‫بیشــترین مراکز تجاری و خدماتی اعم از فروشگاهها‬ ‫و مغازه های عرضه انواع محصوالت و واحدهای ارایه‬ ‫خدمــات مختلف را در خود جای داده اســت که به‬ ‫روال معمول نه فقط شهروندان فردیسی‪ ،‬بلکه هجوم‬ ‫خریداران شب عید از شهرهای نزدیک از جمله مالرد‪،‬‬ ‫اندیشه‪ ،‬محمدشهر‪ ،‬مشکین دشت و حتی کرج‪ ،‬هسته‬ ‫مرکزی این شهر را به تسخیر خودروها درمی اورند که‬ ‫بدون اغراق در بعدازظهرها و عصرها و حتی تا پاسی‬ ‫از شب عبور و مرور در این اصلی ترین بلوار فردیس‪،‬‬ ‫یعنی همان پنج فلکه با ترافیک و معطلی کالفه کننده‬ ‫مواجه می شود‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬به نظر می رســد اجرای طرح زوج و فرد‬ ‫خودروها بخصــوص در هفته های پایانی ســال در‬ ‫فردیس‪ ،‬در شــرایط فعلی می تواند ضمن کاستن از‬ ‫سنگینی ترافیک‪ ،‬رضایت و استقبال شهروندان را نیز‬ ‫در پی داشته باشــد‪ ،‬بخصوص که تجربه های موفق‬ ‫سالهای پیشین نشان داده است که شورای ترافیک و‬ ‫پلیس زحمتکش راهور‪ ،‬برای غلبه بر ترافیک پیچیده‬ ‫فردیس در استانه هر نوروزی‪ ،‬باید اجرای این طرح را‬ ‫در دستور کار قرار دهد‪.‬‬ ‫البتــه با توجه به نقــش و اهمیت فنــاوری های‬ ‫پیشرفته در دنیای امروز از جمله نصب دوربین و پایش‬ ‫تصویری ترافیک که پلیس راهور را در طول شبانه روز‬ ‫از حضور فیزیکی بر ســر چهــار راهها و معابر ورود و‬ ‫خروج خودروها بی نیاز می کرد‪ ،‬انتظار می رفت بخش‬ ‫قابل توجهی از اینگونه تجهیزات برای کنترل ترافیک‬ ‫در شهر شلوغ فردیس نصب و مورد استفاده قرار گیرد‪،‬‬ ‫لیکن طبق برخی خبرها به نظر نمی رسد امکانات و‬ ‫تجهیزات چندانی در حوزه کنترل ترافیک این شــهر‬ ‫بکار گرفته شده باشد‪.‬‬ ‫امیدواریم مسووالن استان و شهرستان برای‬ ‫تجهیز فردیس به پایش تصویری همت بیشتری‬ ‫به خرج دهند‬ ‫با این حســاب‪ ،‬امیدواریم پلیس راهــور همراه با‬ ‫بکارگیــری نیروهای زحمتکش پارکبان اســفندماه‬ ‫امسال نیز همچون سالهای قبل در فضایی هماهنگ‬ ‫بتوانند طرح زوج و فرد خودروها در شــهر فردیس را‬ ‫بهتر و قوی تر و موثرتر از ســالهای گذشته در استانه‬ ‫نوروز امســال به اجرا دراورند‪ ،‬لذا امیدوار باشیم که‬ ‫مسووالن ذیربط در استان و شهرستان‪ ،‬برای تجهیز‬ ‫این شــهر پرجمعیت به فناوریهای کنترل ترافیک‪،‬‬ ‫همت و اراده بیشتری از خود نشان دهند‪.‬‬ ‫همچنین افزایش وســایط حمــل و نقل عمومی‬ ‫و برخــورد جدی تــر و قاطع تر نیروهــای راهور با‬ ‫خودروهــای پارک شــده در محل هــای ممنوع و‬ ‫ممانعت از توقف خوروهای دوبله‪ ،‬از یک سو و تالش‬ ‫مضاعف عوامل مقابله با سد معبر شهرداری فردیس‪،‬‬ ‫از سوی دیگر بتواند به اجرای هرچه بهتر طرح زوج و‬ ‫فرد خودروها در این شــهر کمک موثری انجام دهد‪،‬‬ ‫بخصوص که با تالشهای انجام شده امسال از نظر سد‬ ‫معبر در محدوده و مســیر پنج فلکه و هسته مرکزی‬ ‫این شهر به مراتب از وضعیت بهتر و مناسب تری در‬ ‫فردیس برخوردار هستیم‪.‬‬ ‫از طرفی قرائن و شــواهد حاکی از ان است که با‬ ‫توجه به استقبال و رضایتمندی شهروندان از اجرای‬ ‫طرح زوج و فرد در ســالهای قبل در فردیس‪ ،‬بالطبع‬ ‫میزان مشــارکت انــان در ماه اخر امســال افزایش‬ ‫خواهد یافت و از انجا که مسووالن‪ ،‬نیروها‪ ،‬نهادها و‬ ‫مجموعه های درگیر در اجرای چنین طرح گسترده‬ ‫و فراگیری نیز تجربه و اندوخته های ارزشــمندی از‬ ‫سال های گذشته به دســت اورده اند‪ ،‬بنابراین می‬ ‫توان انتظار داشــت با همکاری همه جانبه سازمانها‪،‬‬ ‫نهادها و دستگاههای اجرایی و مشارکت بیش از پیش‬ ‫شهروندان‪ ،‬شاهد اجرای طرحی موفق تر‪ ،‬جامع تر و‬ ‫رضایت بخش تر سالهای قبل در فردیس باشیم‪.‬‬ ‫واقعیــت این اســت‪ ،‬همه شــهروندانی که روانی‬ ‫ترافیک‪ ،‬نبود شلوغی‪ ،‬ارامش و راحتی عبور مرور در‬ ‫اوج ازحام و تراکم خودروها بخصوص در اواسط اسفند‬ ‫ماه سالهای پیشین بخصوص در نقاط و هسته مرکزی‬ ‫فردیس را بخاطر دارند‪ ،‬در روزهای اخیر در تماسهای‬ ‫مکرر تلفنی با خبرفردیس از ما خواسته اند تا صدا و‬ ‫خواسته انان مبنی بر اجرای طرح زوج و فرد خودروها‬ ‫در بلوار و پنج فلکه اصلی این شــهر را در اسفند ماه‬ ‫امسال را به گوش مسووالن مربوطه برسانیم‪.‬‬ ‫مجموعه رسانه ای ما نیز برای انکه به این خواست‬ ‫و وظیفه و مسوولیت خود عمل کرده باشد‪ ،‬انچه الزم‬ ‫بــود را در این مقال و مجال مطــرح کرد‪ ،‬حال‪ ،‬اگر‬ ‫مسووالن و نهادهای ذیربط قصد دارند با بهره گیری‬ ‫از تجربه ســالهای قبل‪ ،‬طرح زوج و فرد در فردیس‬ ‫را بهتــر و تاثیرگذارتر از گذشــته اجــرا کنند‪ ،‬الزم‬ ‫اســت یکی از مهمترین مقدمات ان که پیش بینی‬ ‫نیروی کافی توســط راهور بــرای کنترل و ممانعت‬ ‫از ورود خودروهــای غیرمجاز اســت را با نصب بنر و‬ ‫اطالع رسانی جامع و کامل به مردم در مورد محدوده‬ ‫ممنوعه اجرای این طرح اقدام کنند‪.‬‬ ‫باوجود این و با توجه به تجربه سال های گذشته‪،‬‬ ‫پیشنهاد می شود‪ ،‬شــروع اجرای این طرح از اوایل‬ ‫اســفند ماه یا حداکثر از دهم تا پایان اسفند در نظر‬ ‫گرفته شــود‪ ،‬ضمن اینکه ممنوعیت ورود خودروها‬ ‫به محدوده طــرح ترافیک زوج و فرد در فردیس نیز‬ ‫می تواند از ساعت چهار بعدازظهر تا ‪ 9‬الی ‪ 10‬شب‬ ‫باشد‪ ،‬مشروط بر اینکه از ورود کلیه خودروها از تمام‬ ‫معابر منتهی به هسته مرکزی شهر با دقت و جدیت‬ ‫جلوگیری شود‪.‬‬ ‫فرامــوش نکنیم معضــل ترافیک فردیس‬ ‫همیشگی است و فقط به استانه نوروز هر سال‬ ‫محدود نمی شود‬ ‫علی ایحال واقعیت این است‪ ،‬همانگونه که به عنوان‬ ‫وظیفه و رســالت رسانه ای و روزنامه نگاری بارها در‬ ‫گزارشــهای مختلف و متعدد مطرح کرده ایم‪ ،‬شهر‬ ‫فردیــس به صورت ویژه و بخصــوص بدون توجه به‬ ‫زیرساخت های ضروری و اساسی شکل گرفته است و‬ ‫فراموش نکنیم که معضل ترافیک فردیس همیشگی‬ ‫اســت و فقط به اســتانه نوروز هر سال محدود نمی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫براین اساس تا جایی که به عنوان یک فعال رسانه‬ ‫ای پرســابقه بخصوص در فردیس به یاد دارم‪ ،‬عموم‬ ‫مســووالن و بدون استثنا همگی انها در مورد اینکه‬ ‫ترافیک از جمله مســایلی است که با زندگی شهری‬ ‫مردم عجین شده است‪ ،‬این درحالی است که ضعف‬ ‫و نقیصه زیرساختهای فردیس هر بار در هر بخش و‬ ‫حوزه ای و از جمله در ترافیک و پیامدهای منفی ان‬ ‫خود نمایی می کند‪.‬‬ ‫بنابراین به اعتقاد مسووالنی که با مسایل و مشکالت‬ ‫این شهر اشــنایی دارند‪ ،‬برای جبران کمبود دیرینه‬ ‫زیرساخت های فردیس‪ ،‬برای کنترل ترافیک سنگین‪،‬‬ ‫پرحجم و همیشگی و به منظور تسهیل در رفت و امد‬ ‫و حمل و نقل این شهر شلوغ‪ ،‬همواره بر تجهیز معابر‪،‬‬ ‫بلوارها و خیابانهای ان به فناوری های پیشرفته پایش‬ ‫تصویری تاکید ورزیده و حتی قول هایی مبنی بر رفع‬ ‫این نیازهای ضروری داده اند‪ ،‬هرچه متاســفانه باید‬ ‫اذعان کنیم که روند تجهیز فردیس همیشه از افزایش‬ ‫حجم ترافیک این شهر عقب تر بوده است‪.‬‬ ‫این درحالی است که اگر این نگاه متکی به برابری‬ ‫و توسعه متوازن و یکسان بود‪ ،‬اکنون نباید شهروندان‬ ‫صبور این شــهر شلوغ بخاطر ضعف زیرساخت های‬ ‫الزم همچــون پل هــای زیرگذر و رو گــذر و دیگر‬ ‫امکانــات کاهنده ترافیک‪ ،‬در طول ســال همواره با‬ ‫معضل ترافیک دست و پنجه نرم کنند‪ ،‬بخصوص که‬ ‫چنین وضعیتی چه در ان زمان که بخشی از کرج بود‬ ‫و چه در این زمان که به شهرستان ارتقا یافت و شورا‬ ‫و مدیریت شــهری ان هم مستقل شد‪ ،‬باز همچنان‬ ‫ادامه داشته است‪.‬‬ ‫چند دوربین و مجموعــه تجهیرات پایش‬ ‫تصویری فردیس مگر چقدر هزینه دارد؟!‬ ‫به هر حال‪ ،‬هرچند می دانیم که نوشــتن و گفتن‬ ‫و منتشر کردن ما ضمانت اجرا ندارد‪ ،‬ولی مسوولیت‬ ‫اگاهی رســانی ما ایجاب می کند تا جایی که ممکن‬ ‫اســت و به هر نحو ممکن از تضییع حق و حقوق و‬ ‫خواســته های فردیس نشــینان بگوییم‪ ،‬انقدر که‬ ‫شاید کســی‪ ،‬شخصیتی و مسوولی صدای مردم این‬ ‫شهرســتان محروم را بشــنود! از جمله اینکه همه‬ ‫مسووالن استان و شهرستان از ترافیک کالفه کننده‬ ‫و خسته کننده فردیس با خبرند‪ ،‬اما همت و اراده ای‬ ‫دستکم برای تجهیز کامل معابر و خیابانهای این شهر‬ ‫به پایش تصویری از طرف هیچیک ازمسووالن دیده‬ ‫نمی شود‪ ،‬درحالی که این مشکل شهر فردیس باید‬ ‫به صورت ویژه دیده شود و با منابع ویژه هم برطرف‬ ‫شــود‪ ،‬مگر چند دوربین و مجموعه تجهیزات پایش‬ ‫تصویری ترافیک این شهر چقدر هزینه دارد؟!‬ ‫به راســتی ایا منصفانه است که بیش از ‪ 400‬هزار‬ ‫نفر جمعیت شــهر محروم فردیس‪ ،‬تنها بخاطر نبود‬ ‫منابع مالــی برای تهیه و تجهیز خیابانها و معابر این‬ ‫شهر به چند دوربین و تجهیرات پایش تصویری‪ ،‬مدام‬ ‫با دردســر مالل اور و حتی عصبانی کننده ای به نام‬ ‫ترافیک مواجه باشند؟!‬ ‫بگذریم‪ ،‬در این باره بازهم بیشــتر خواهیم گفت‬ ‫و نوشــت‪ ،‬اما خبر فردیس به عنوان تنها رســانه و‬ ‫نشــریه مکتوب این شهرستان امادگی کامل خود را‬ ‫برای اطالع رســانی در مورد محدوده طرح ترافیکی‬ ‫زوج و فرد خودروها در این شهر در اسفندماه امسال‬ ‫ابراز داشته و از هرگونه کمک و همکاری با مسووالن‬ ‫ذیربط در اجرای این طرح استقبال می کند‪.‬‬ ‫پروژه های جدید فردیس تعریف و اجرا می شود‬ ‫شهردار فردیس با بیان اینکه سال‬ ‫اینده پروژه های متعددی در فردیس‬ ‫تعریف و اجرا می شود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫بــا تدویــن بودجه ای کارشناســی‬ ‫شــده و نظارت ویژه بر نحوه اجرای‬ ‫پروژه ها‪ ،‬نمی گذاریــم پروژه ای در‬ ‫این شهر متوقف شود‪.‬‬ ‫دکتر محمد خســرو زاده در ایین‬ ‫دیدار با پیمانــکارن طرف قرارداد با‬ ‫شهرداری فردیس در سالن ایثارگران‬ ‫شهرداری برگزار شــد‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫امروز فصــل جدیدی از خدمتگذاری‬ ‫به شــهروندان فردیســی اغاز شده‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬پیمانــکاران ولی نعمتان‬ ‫ســازمان هــای عمــران و ابادانی‬ ‫همچون شهرداری ها هستند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه با بیــان اینکه باید‬ ‫تالش کنیم تا در جهت رفع معضالت‬ ‫شهر کار کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬بخشی از دیون‬ ‫پیمانکاران به زمان مدیریت شــهری‬ ‫کرج برمی گــردد و ایــن مهم لزوم‬ ‫انتزاع کامل فردیس از کرج را نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫شــهردار فردیــس با بیــان اینکه‬ ‫تالش می کنیم تــا دیون پیمانکاران‬ ‫را پرداخــت کنیم‪ ،‬تاکیــد کرد‪ :‬در‬ ‫صدد هستیم این اقدام را بعد از سیر‬ ‫مراحل قانونی و تشــریفات اداری تا‬ ‫پایان سال جاری انجام دهیم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه در نظر است‬ ‫واحد کنترل پروژه ها در شــهرداری‬ ‫فردیــس راه انــدازی شــود‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬پــروژه های مختلــف عمرانی‪،‬‬ ‫خدماتی و ‪ ...‬باید بر اســاس قوانین‪،‬‬ ‫ضوابط و معیار ها انجام پذیرد؛ رابطه‬ ‫پیمانکاران و مدیریت شــهری رابطه‬ ‫ای دو جانبه است که عملکرد مثبت‬ ‫و به موقــع هریک در بهبود وضعیت‬ ‫شهر تاثیر به سزایی دارد‪.‬‬ ‫خسرو زاده با اشاره به اینکه معاون‬ ‫توســعه و مدیریــت منابع انســانی‬ ‫شهرداری فردیس به زودی منتصب‬ ‫می شود ‪ ،‬بیان کرد‪ :‬یکی از ماموریت‬ ‫ها و اهداف این معاونت‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫و بررســی روند اجرایــی پروژه های‬ ‫عمرانی خواهد بود‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه داشــتن نظم و‬ ‫انضبــاط در کار از اهمیــت باالیــی‬ ‫برخوردار است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬جلوگیری‬ ‫از تضییع حقــوق پیمانکاران به طور‬ ‫ویژه در دســتور کار مدیریت شهری‬ ‫فردیس اســت؛ انتظاراتی که در هر‬ ‫پروژه از پیمانکاران داریم بر اســاس‬ ‫ضوابط و استاندارد ها احصا و نحوه ی‬ ‫اجرا نیز بررسی خواهد شد‪.‬‬ ‫شــهردار فردیــس تاکیــد کرد‪:‬‬ ‫بــا همــکاری دیگــر همکارانم در‬ ‫شهرداری فردیس تالش می کنیم تا‬ ‫پیمانکاران در اجرای پروژه با مشکل‬ ‫مواجه نشــوند؛ فلوچارت کاری برای‬ ‫پیمانکاران ترسیم خواهد شد تا همه‬ ‫موارد بر اســاس قوانیــن و مقررات‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫وی شفافیت در امور را مهم دانست‬ ‫و بیان کرد‪ :‬شــخصا از روند اجرایی‬ ‫پروژه ها بازدیــد خواهم کرد؛ پروژه‬ ‫های شــهرداری باید شناسنامه دار‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫خســرو زاده با بیان اینکه ســال‬ ‫اینده پروژه های متعددی در فردیس‬ ‫تعریف و اجرا می شود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫جــامعه ‪3‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫پدر شهیدان کریمی در فردیس‬ ‫به فرزندان شهیدش پیوست‬ ‫مرحوم حاج اکبر کریمی پدر بزرگوار شــهیدان علی و فیروز‬ ‫کریمی شب گذشته دارفانی را وداع گفت و به فرزندان شهیدش‬ ‫پیوست‪.‬‬ ‫رییس اداره بنیاد شــهید و امور ایثارگران شهرستان فردیس‬ ‫به خبرنــگار ایرنا گفت‪ :‬مرحوم حاج اکبر کریمی در ســن ‪79‬‬ ‫ســالگی به علت بیماری دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان‬ ‫شهیدش پیوست‪.‬‬ ‫محمدحسین رنجبر افزود‪ :‬شهید فیروز کریمی در سال ‪1365‬‬ ‫در شلمچه و شهید علی کریمی در‪ 1361‬در پاسگاه زید به فیض‬ ‫شهادت نایل امدند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬پدران بزرگوار و ایثارگری که در راه رضایت‬ ‫خداوند متعال از با ارزش ترین ســرمایه های خویش گذشــتند‬ ‫و فرزنــدان عزیــز خــود را در راه خدمت به اســام‪ ،‬انقالب و‬ ‫نظام مقدس جمهوری اســامی نثار نمودند‪ ،‬اســوه های ایثار و‬ ‫نمونه های برتر استقامت و فداکاری اند‪.‬‬ ‫پیکر مطهر این پدر شــهید امروز از مقابــل منزل در رزکان‬ ‫فردیس تشــییع و در مزار گلزار شهدای رزکان به خاک سپرده‬ ‫شد‪.‬‬ ‫شهرســتان فردیس ‪ 375‬شهید تقدیم ارمان های امام ( ره )‬ ‫و انقالب اسالمی کرده است‪.‬‬ ‫‪ ۲‬طرح ابیاری اراضی کشاورزی‬ ‫در فردیس گشایش یافت‬ ‫‪ ۲‬طرح ابیاری پیشرفته اراضی کشاورزی همزمان با ششیمین‬ ‫روز از ایام اهلل دهه مبارک فجر در روســتای فرخ اباد زیبادشت‬ ‫شهرستان فردیس گشایش یافت‪.‬‬ ‫علیرضا بدری مدیرجهاد کشــاورزی فردیس به خبرنگار ایرنا‬ ‫گفت ‪ :‬این طرح ها شامل شبکه ابیاری نوین برای تحت پوشش‬ ‫قــرار دادن ‪ ۴۵‬هزار متــر مربع از اراضی کشــاورزی و طرح‬ ‫انتقــال اب به طول حدود یک کیلومتر برای ابیاری زمین های‬ ‫کشاورزی شهرستان فردیس است ‪.‬‬ ‫بــرای اجرای این طرح ها یــک میلیاردو ‪ ۵۶۰‬میلیون ریال‬ ‫از محل اعتبارات دولتی و بخش خصوصی هزینه شده است ‪.‬‬ ‫مدیراداره جهادکشــاورزی شهرســتان فردیس گفت‪ :‬با بهره‬ ‫برداری از این ‪ ۲‬طرح کشــاورزی برای پنج نفر اشــتغال ایجاد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪ ۲‬هــزارو ‪ ۲۰۰‬هکتار اراضی کشــاورزی و یک هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫هکتار اراضی باغی در شهرستان فردیس وجود دارد‪.‬‬ ‫منوکسید کربن سبب مرگ یک‬ ‫نفر در فردیس شد‬ ‫با تدوین بودجه ای کارشناسی شده و نظارت‬ ‫ویــژه بر نحوه اجرای پروژه هــا‪ ،‬نمی گذاریم‬ ‫پروژه ای در این شهر متوقف شود‪.‬‬ ‫مهندس کاظمی‪ ،‬رئیس اداره برق فردیس‪:‬‬ ‫تیم عملیاتی اداره برق فردیس عازم گیالن شدند‬ ‫رییس اداره برق شهرستان فردیس اعالم‬ ‫کرد نیروهای متخصص شرکت توزیع نیروی‬ ‫بــرق این شهرســتان برای کمــک به رفع‬ ‫مشکل خاموشی استان گیالن اعزام شدند‪.‬‬ ‫امیر کاظمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا‬ ‫افــزود‪ :‬جهت رفع مشــکالت به وجود امده‬ ‫ناشــی از بارش شــدید برف استان گیالن‬ ‫تیمــی از اداره برق شهرســتان فردیس به‬ ‫الهیجان و حومه های اطراف اعزام شدند تا‬ ‫بتوانند قطعی برق را برطرف کنند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬به منظور تســریع در‬ ‫خدمات دهی و حل مشکل خاموشی مردم‬ ‫الهیجان استان گیالن‪ ،‬تعدادی از اکیپ های‬ ‫متخصص برق شهرســتان فردیس بالفاصله‬ ‫پس از اطالع از شــرایط خاموشــی به این‬ ‫منطقــه اعزام شــده اند تا هر چه ســریع تر‬ ‫مشــکالت و چالش های مشــترکین گرفتار‬ ‫خاموشی الهیجان استان گیالن با همکاری‬ ‫همه نیروها حل شود‪.‬‬ ‫رییــس اداره بــرق شهرســتان فردیس‬ ‫گفت‪ :‬نیروهای عملیاتــی با تمام امکانات و‬ ‫تجهیزات به منظور بازســازی و ساماندهی‬ ‫شــبکه های برق رسانی شرکت های توزیع‬ ‫نیروی برق الهیجان استان گیالن به محل‬ ‫اعزام شدند‪.‬‬ ‫کاظمی افــزود‪ :‬در این عملیات نیروهای‬ ‫فنی و عملیاتی نسبت به اصالح و بازسازی‬ ‫فیدرهای معیوب فشــار متوســط و فشار‬ ‫ضعیف‪ ،‬مهار تیر شکستگی و اصالح شبکه‬ ‫های معیوب در اثر سیم پارگی فشار ضعیف‬ ‫و همچنین اصالح انشعابات و رفع خاموشی‬ ‫های مشترکان اقدام خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امیدوارم مشکل ایجاد شده به‬ ‫دلیل بارش های سنگین اخیر که برای مردم‬ ‫اســتان گیالن ایجاد شده هر چه سریعتر با‬ ‫همکاری و مشــارکت همــه نیروها مرتفع‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بارش برف ک در برخی معابر به بیشــاز‬ ‫‪ 70‬سانتیمتر می رسد طی چند روز اخیر‬ ‫خســارت های فراوانی به تاسیســات برق‬ ‫رسانی شهرهای اســتان گیالن وارد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان فردیس اعالم کرد‪ :‬مسمومیت با‬ ‫گاز منوکسید کربن در فردیس جان یک نفر را گرفت‪.‬‬ ‫ســرهنگ بیژن جنتی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬در‬ ‫این حادثه یک مرد ‪ ۶۳‬ســاله به علت نشت گاز مسموم شد و‬ ‫جان باخت‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬در پی تماس های مردمی با مرکز فوریت‬ ‫های پلیسی ‪ ۱۱۰‬مبنی بر خفگی مردی مسن در منزل شخصی‬ ‫اش‪ ،‬بررســی موضوع بــه صورت ویژه در دســتور کار ماموران‬ ‫کالنتری ‪ ۱۶‬طالقانی شهرستان فردیس قرار گرفت‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان فردیس گفت‪ :‬ماموران با حضور در‬ ‫محل حادثه و بررسی های صورت گرفته‪ ،‬متوجه شدند که مرد‬ ‫‪ ۶۳‬ســاله به علت نشت گاز از پیک نیک مسموم و جان خود را‬ ‫از دست داده است‪.‬‬ ‫جنتی افزود‪:‬جسد متوفی توســط عوامل اورژانس به پزشکی‬ ‫قانونی منتقل شد‪.‬‬ ‫هفته انهم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫براساس ارزیابی و اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی از نشریه خبرفردیس به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی عکاس‪ :‬حسین پارسا چاپخانه‪ :‬هدف نوین‬ ‫ادرس دفتر مرکزی‪ :‬کانال غربی ‪ .‬روبروی مرکز بهداشت فردیس‬ ‫تلفن‪ 36505454 :‬فکس‪ 36503000 :‬پذیرش اگهی‪09354225024 :‬‬ ‫رتبه‪2 :‬‬ ‫امتیاز در طرح ارزیابی کیفی‪60 :‬‬ ‫‪telegram.me/khabar_fardiis‬‬ ‫‪instagram.com/khabarfardis‬‬ ‫سال چهارم ‪ /‬شماره ‪ / 97‬هفته چهارم ‪ /‬بهمن ماه ‪1398‬‬ ‫راهپیمایی سرشار از شور و شعور مردم شریف و فهیم فردیس برگزار شد‬ ‫در حاشــیه برگزاری راهپیمایی سرشــار از شــور و‬ ‫شعور مردم شــریف و فهیم فردیس این شهر فاطمی‪،‬‬ ‫شــهدای اقتدار در ‪ 22‬بهمن ماه سال ‪ 98‬و ابتکار قابل‬ ‫تحسین ستاد بزرگداشــت دهه مبارک فجر در برپایی‬ ‫نمایشگاه توسط نهادها‪ ،‬سازمانها و دستگاههای اجرایی‬ ‫این شهرستان در مسیر این راهپیمایی‪ ،‬موجب شد که‬ ‫برای اولین بار غرفه خبرفردیس تنها نشــریه و رســانه‬ ‫مکتوب این شهرستان میزبان جمعی از راهپیمایان و از‬ ‫جمله شــماری از مدیران و مسووالن فعلی و سابق این‬ ‫شهرستان باشد‪.‬‬ ‫ابتدا الزم اســت از همکاری رییس و ســایر دســت‬ ‫اندرکاران اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی شهرستان‬ ‫فردیس که غرفه ویژه ای را در مســیر این راهپیمایی‬ ‫بــه هفته نامه خبرفردیس اختصــاص دادند‪ ،‬صمیمانه‬ ‫سپاسگزاری نماییم‪.‬‬ ‫البتــه با هدف بهره گیــری از این فرصــت مغتنم‪،‬‬ ‫مدیرمســوول خبرفردیس‪ ،‬همراه با خبرنگار و عکاس‬ ‫این نشریه از ابتدا تا انتهای این راهپیمایی در این غرفه‬ ‫اختصاصــی حضور یافته و ضمن شــنیدن دیدگاهها و‬ ‫نظرات‪ ،‬پاسخگوی پرسش های مختلف بازدیدکنندگان‬ ‫بودنــد‪ ،‬ضمن اینکــه از ایــن عزیزان بازدیــد کننده‬ ‫درخواســت می شد‪ ،‬جمله ای هرچند کوتاه در چهل و‬ ‫یکمین سال پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی‪ ،‬درباره‬ ‫دهه مبارک فجر بیان کنند‪.‬‬ ‫هرچند ما شــماری از این جمله های کوتاه همراه با‬ ‫عکســهای این عزیزان را تهیه کــرده و در ادامه اقدام‬ ‫به درج انهــا خواهیم کرد‪ ،‬قبــل از ان اما باید از تک‬ ‫تک این افراد‪ ،‬شــخصیت ها و مسووالن بخاطر حضور‬ ‫در غرفــه اختصاصی خبرفردیس از صمیم دل قدردانی‬ ‫کنیم‪ ،‬بخصوص که شــماری از انها تقاضای ما مبنی بر‬ ‫گفتن جمله ای کوتاه در بزرگداشــت و یادبود حماسه‬ ‫افرینان پیروزی انقالب اسالمی در ‪ 22‬بهمن سال ‪57‬‬ ‫را پذیرفتنــد و این روز بــزرگ‪ ،‬تاریخی و ماندگار را از‬ ‫نگاه خود ترسیم کردند‪.‬‬ ‫براین اساس‪ ،‬باید تاکید کنیم که لطف و عنایت این‬ ‫عزیزان مایه افتخار‪ ،‬دلگرمی و انگیزه بخشــی بیش از‬ ‫پیش‪ ،‬مجموعــه همکاران ما در این نشــریه خبری و‬ ‫تحلیلی در شهرســتان فردیــس خواهد بود و مدیریت‬ ‫و کارکنــان خبرفردیس در این تنها نشــریه مکتوب و‬ ‫مختص این شهرســتان‪ ،‬همچون گذشته با بکارگیری‬ ‫نهایت توان و تالش خود‪ ،‬به انجام وظیفه و مســوولیت‬ ‫خطیر اطالع رسانی و روشــنگری افکارعمومی در این‬ ‫شهرســتان با پشــتکار و جدیت هرچه بیشــتر ادامه‬ ‫خواهند داد‪.‬‬ ‫اکنون با این توضیح که هفته نامه خبرفردیس را که‬ ‫در دست دارید‪ ،‬نود و هفتمین (‪ )97‬شماره این نشریه‬ ‫است که در طول حدود چهارسال اخیر چاپ و منتشر‬ ‫شده است‪ ،‬لذا یکی از اهداف و ارزوهای خانواده رسانه‬ ‫ای ما‪ ،‬دست یابی به روزنامه ای خاص فردیس است که‬ ‫امیدواریم با حمایت و تشویق یک یک شما همشهریان‬ ‫گرانقدر و بخصوص مســووالن دلسوز و اگاه به اهمیت‬ ‫و نقش مهم و موثر رسانه‪ ،‬این ارزو در اینده نه چندان‬ ‫دور براورده شود‪.‬‬ ‫حــال‪ ،‬با قدردانی و گفتن یک خدا قوت حســابی به‬ ‫همه دســت اندرکاران برگزاری جشن ها و ایین های‬ ‫دهــه مبارک فجر امســال‪ ،‬گفته و تصویر شــماری از‬ ‫عزیزانی که ما افتخار میزبانی و پذیرایی انها را در غرفه‬ ‫خبرفردیس برعهده داشــتیم‪ ،‬در زیر چاپ می کنیم‪،‬‬ ‫به امید روزی که شهرســتان کوچک از نظر وسعت اما‬ ‫پرجمعیت که حتی با جمعیت برخی اســتانهای کشور‬ ‫برابری می کند‪ ،‬صاحب یک روزنامه شــود‪ ،‬لذا بازهم‬ ‫حرف همیشگی خود را تکرار می کنیم که شاید گفتن‬ ‫هر روزه این درد و معضل که وضعیت فعلی شایســته‬ ‫فردیس نشینان نیست و حق‪ ،‬شان و جایگاه این مردم‬ ‫بسیار باالتر از اینهاست‪ ،‬گوش شنوایی پیدا کند! شاید؟!‬ ‫همشهریان عزیز فردیسی بخصوص که بیشترشان در‬ ‫راهپیمایی امروز شزکت داشــتند‪ ،‬به خوبی می دانند‬ ‫که غرفه های متعددی از ســوی نهادها‪ ،‬ســازمانها و‬ ‫دستگاههای اجرایی شهرستان و حتی چندین ایستگاه‬ ‫صلواتی در مســیر این راهپیمایی برپا شــده بود که ما‬ ‫تعدادی از انانی که بــا حضور خود در این راهپیمایی‪،‬‬ ‫غرفه مــا را نیز مزین کردند‪ ،‬لذا در زیر عکس همراه با‬ ‫گفته انان را چاپ و درج می کنیم‪:‬‬ ‫*سیدحسن افتخاریان‬ ‫رییــس شــورای شــهر‬ ‫فردیــس‪ :‬ایــن انقــاب‬ ‫انشــااهلل به انقالب مهدی‬ ‫موعود(عج) متصل گردد و‬ ‫تا ان زمان خداوند متعال‬ ‫نایب برحق ایشــان رهبر‬ ‫معظم انقالب ما را از هرگونه گزندی محفوظ بدارد‪.‬‬ ‫* منوچهــر غفــاری‬ ‫شــهردار ســابق فردیس‪:‬‬ ‫این حضور و خلق حماسه‬ ‫مردمی را که هرســاله در‬ ‫ایــن راهپیمایــی عظیم‬ ‫مردم عزیز ایــران برگزار‬ ‫مــی شــود را بــه همه‬ ‫هــم میهنــان‪ ،‬بخصوص‬ ‫شــهروندان فردیســی‬ ‫تبریک عرض می نمایم‪.‬‬ ‫* داود عزیــزی رییس‬ ‫اداره ورزش و جوانــان‬ ‫شهرســتان فردیس‪ :‬این‬ ‫حضــور حماســه ســاز‬ ‫فردیسیان و ایرانیان باعث‬ ‫یاس و نامیدی دشــمنان‬ ‫است‪.‬‬ ‫* محمــد مهــرور‬ ‫رییس ســابق اتاق اصناف‬ ‫شهرستان فردیس‪ :‬تشکر‬ ‫مــی کنیم از ایــن مردم‬ ‫ک ه در این شــرایط سخت‬ ‫رسالت خودشان را انجام‬ ‫دادند و ثابــت کردند که‬ ‫هرگــز از ایــن راه کنــار‬ ‫نخواهند کشید‪.‬‬ ‫* رضــا اســماعیلی‬ ‫ذبیحی سخنگوی شورای‬ ‫شهر فردیس‪ :‬این پیروزی‬ ‫شــکوهمند را در ‪۴۱‬‬ ‫سالگرد تبریک گفته و از‬ ‫شهروندان غیور فردیسی‬ ‫قدردانم و امــروز حضور‬ ‫مردم تودهنــی بزرگی به‬ ‫امریکا و اسراییل است‪.‬‬ ‫* محــرم مهــدی لو‬ ‫ترکمانی فرمانــده پایگاه‬ ‫بسیج اتحادیه تعمیرکاران‬ ‫شهرستان فردیس‪ :‬مردم‬ ‫ثابــت کردنــد هیچگونه‬ ‫تبلیغــات منفــی را نمی‬ ‫پذیرند و تا اخر ایســتاده‬ ‫اند‪.‬‬ ‫* فروزنــده شــهردار‬ ‫اســبق مشــکین دشت‪:‬‬ ‫ضمن تشکر و قدردانی از‬ ‫فعالیت های شبانه روزی‬ ‫نشریه خبرفردیس‪ ،‬خدا را‬ ‫شــاکریم که حضور مردم‬ ‫روز به روز پرشــکوه تر از‬ ‫قبل است که نشان دهنده‬ ‫عشق به میهن و انقالب و‬ ‫ناامیدی دنیای استکبار است‪.‬‬ ‫* کاظمی رییس اداره‬ ‫برق شهرســتان فردیس‪:‬‬ ‫ضمــن تبریک بــه رهبر‬ ‫معظــم انقــاب و مردم ‬ ‫عزیــز که در ایــن هوای‬ ‫سرد از ارمان های انقالب‬ ‫دفــاع می کنند و پای ان‬ ‫ایستاده اند‪.‬‬ ‫* دکتــر خســروزاده‬ ‫شــهردار فردیس‪ :‬تشکر‬ ‫می کنــم از مردم فهمیم‬ ‫کــه برپای اعتقاداتشــان‬ ‫و حمایــت از رهبرشــان‬ ‫تو دهنــی محکمــی به‬ ‫دشمنان انقالب زدند‪.‬‬ ‫* علیرضا صیاد معاون‬ ‫سیاسی انتظامی و امنیتی‬ ‫فرمانــداری شهرســتان‬ ‫فردیس‪ :‬ایــن مردم فهیم‬ ‫میثــاق و بیعــت خود را‬ ‫در چهل و یکمین ســال‬ ‫پیــروزی انقــاب برای‬ ‫همیشه ثابت کردند‪.‬‬ ‫* اصغــر نــادری از‬ ‫فعالین اجتماعی فردیس‪:‬‬ ‫این روز مصادف با اربعین‬ ‫شــهید ســپهبد ســردار‬ ‫ســلیمانی اســت و خون‬ ‫پاک ایشان هرگز پای مال‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫* داود نظری نیا رییس‬ ‫اتــاق اصناف شهرســتان‬ ‫فردیس‪ :‬ایــن امت ایران‬ ‫اسالمی نشان داده که در‬ ‫پشــتیبانی از مقام معظم‬ ‫رهبــری و انقالب ذره ای‬ ‫کوتاهی نخواهد کرد‪.‬‬ ‫* امیرحســین کاباک‬ ‫دانش امــوز کالس پنجم‬ ‫ابتدایــی‪ :‬امــده ایم که‬ ‫ن را حمایت کنیم‬ ‫رهبرما ‬ ‫و خواهان مرگ و نابودی‬ ‫رژیم اســتکبار بخصوص‬ ‫امریکا و ترامپ جنایتکار‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫* سید حمید یعقوبی‬ ‫نایــب رییــس شــورای‬ ‫اســامی شــهر فردیس‪:‬‬ ‫دهه مبارک فجر و ســال‬ ‫روز ‪ ۲۲‬بهمن ماه‪ ،‬سراغاز‬ ‫بیداری اسالمی‪ ،‬رهایی از‬ ‫چنگال استکبار و نشانه و‬ ‫شــاخصی واضح از اجرای صریح وحدت کلمه در کردار‬ ‫مردم کشور است‪.‬‬ ‫* یوســف مظاهــری‬ ‫نایــب رییــس اتحادیــه‬ ‫تعمیــرکاران شهرســتان‬ ‫فردیــس‪ :‬ایــن حضور و‬ ‫راهپیمایــی تنهــا کاری‬ ‫است که مردم می توانند‬ ‫در این زمان خاص انجام‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫* حنانه افشاری دانش‬ ‫اموز کالس هفتم‪ :‬حضور‬ ‫مــا بخاطر این اســت که‬ ‫ثابــت کنیــم انقــاب را‬ ‫دوســت داریــم و نمــی‬ ‫خواهیــم ایــن راه را رها‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫* شــهرام وارســته‬ ‫مدیــر منطقــه یــک‬ ‫شــهرداری فردیس ضمن‬ ‫گرامیداشــت یوم اهلل ‪۲۲‬‬ ‫بهمن اظهارداشــت‪ :‬این‬ ‫راهپیمایــی همه ســاله‬ ‫مــردم انقالبی ایــران و‬ ‫به ویــژه فردیســی های‬ ‫گرانقدر نشــانه ای اشکار‬ ‫از انقالبی بودن انها و پاسداشــت خونه شهدا بخصوص‬ ‫سردار سلیمانی سرامد شهدا است‪.‬‬ ‫که حضرت امــام(ره) و رهبر‬ ‫معظم انقالب ترسیم کردند‪،‬‬ ‫پای نظام ایستاده اند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ 15 :‬سال‬ ‫رژیم شاهنشاهی در راس ان‬ ‫امریکا و رژیم اسرائیل بودند‬ ‫که تالش کردنــد تا فرهنگ‬ ‫دینــداری و خداشناســی و‬ ‫والیــت و امامت مــردم را از‬ ‫بین ببرند‪.‬‬ ‫رییس اسبق دانشگاه عالمه‬ ‫طباطبایــی گفــت‪ :‬روز ‪22‬‬ ‫بهمن تمام مستکبران جهان‬ ‫و مزدوران منطقه غرب اسیا‪،‬‬ ‫دول عربی‪ ،‬صدام جنایتکار از‬ ‫ان روز به بعــد تالش کردند‬ ‫انقالب اسالمی را از بین ببرند‬ ‫مشکالت زیادی را برای ایران‬ ‫به وجود اوردنــد اما باوجود‬ ‫همــه این مســایل بــر این‬ ‫مشکالت فائق امدیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حضور پرشــور‬ ‫مردم در صحنه پیام اشکاری‬ ‫به همه دشمنان و معاندان و‬ ‫در راس انها اســتکبار جهانی‬ ‫و امریــکا می دهــد که مردم‬ ‫همچنــان پشــتیبان رهبر و‬ ‫والیت فقیه هستند‪.‬‬ ‫وی به نزدیک شدن انتخابات یازدهمین دوره مجلس‬ ‫شورای اسالمی اشاره و بیان کرد‪ :‬حضور پر شور مردم‬ ‫در انتخابــات مجلس باعث ایجاد رعب و وحشــت در‬ ‫دشمنان می کند‪.‬‬ ‫راهپیمایی یوم اهلل ‪ ۲۲‬بهمن و بزرگداشــت چهل و‬ ‫یکمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی در شهرستان‬ ‫فردیس صبح امروز از فلکه چهارم اغاز شد و در مسیر‬ ‫بلوار شهدای تا فلکه اول فردیس ادامه یافت‪.‬‬ ‫حضور قشــرهای مختلــف مردم به ویــژه جوانان و‬ ‫نوجوانان پرشــورتر از ســال های گذشته و خیابان های‬ ‫مسیر راهپیمایی در فردیس مملو از جمعیت است‪.‬‬ ‫با وجود شرایط نامســاعد جوی در مسیر راهپیمایی‬ ‫فردیس غرفه هایی از جمله ادارات هالل احمر‪،‬سازمان‬ ‫فرهنگی ورزشــی شــهرداری ‪،‬هیــات ورزش همگانی‬ ‫‪،‬رسانه ها ‪،‬میز خدمت و ایستگاههای صلواتی دایر شده‬ ‫بود و کــودکان و نوجوانان اقدام بــه فعالیت هنری از‬ ‫جمله نقاشی در موضوع انقالب می کردند‪.‬‬ ‫پیام تقدیــر فرماندار شهرســتان فردیس از‬ ‫حضور مردم در راهپیمایی ‪ 22‬بهمن‬ ‫رییس اسبق دانشگاه عالمه طباطبایی تهران‪:‬‬ ‫راهپیمایی ‪ 22‬بهمن اعالم وفاداری مردم در گام‬ ‫دوم انقالب بود‬ ‫فرماندار شهرســتان فردیس با صدور پیامی از حضور‬ ‫پرشور مردم انقالبی و همیشه در صحنه این شهرستان‬ ‫در راهپیمایی حماسی ‪ ۲۲‬بهمن امسال تقدیر کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرفردیس‪ ،‬پیام مهندس اینانلو به شرح‬ ‫زیر است‪:‬‬ ‫رییس اســبق دانشگاه عالمه طباطبایی تهران گفت‪:‬‬ ‫حضور پرشــکوه مردم غیور ایران در راهپیمایی چهل و‬ ‫یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی‪ ،‬اعالم وفاداری‬ ‫به ارمان های گام دوم انقالب است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرفردیس‪ ،‬حجت االسالم سیدصدرالدین‬ ‫شــریعتی در جمع راهپیمایان ‪ 22‬بهمن شهرســتان‬ ‫فردیــس افزود‪ :‬ملت ایران ثابت کرده که در تمام برهه‬ ‫ها پای ارمان های انقالب ایســتاده و در مسیر روشنی‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫حضور حماسی و سرشار از شور مردم عزیز شهرستان‬ ‫فردیس در یوم اهلل ‪ ۲۲‬بهمن در چهل و یکمین سالگی‬ ‫انقالب اســامی که مصادف با چهلمین روز شــهادت‬ ‫ســردار عزیز سپاه اســام سپهبد شــهید حاج قاسم‬ ‫ســلیمانی بود ‪ ،‬معنادار و نمایانگر اوج شــعور انقالبی‬ ‫گری و استکبار ستیزی این مردمان بزرگ است‪.‬‬ ‫اینجانب به عنــوان خدمتگزار مردم و نماینده دولت‬ ‫تدبیــر و امید ‪ ،‬از تمامی احاد و اقشــار مختلف مردم‬ ‫والیتمدار و شهید پرور شهرستان فردیس که در مراسم‬ ‫یوم اهلل ‪ ۲۲‬بهمن با حضور اگاهانه ضمن نمایش اقتدار‪،‬‬ ‫همبستگی و وحدت مردم شهرستان را که در حقیقت‬ ‫تجدید بیعت با رهبر معظم انقالب اســامی بود نشان‬ ‫دادند‪ ،‬صمیمانه تقدیر و تشکر می نمایم‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه خبر فردیس

هفته نامه خبر فردیس 112

هفته نامه خبر فردیس 112

شماره : 112
تاریخ : 1399/05/22
هفته نامه خبر فردیس 111

هفته نامه خبر فردیس 111

شماره : 111
تاریخ : 1399/05/11
هفته نامه خبر فردیس 110

هفته نامه خبر فردیس 110

شماره : 110
تاریخ : 1399/05/04
هفته نامه خبر فردیس 108

هفته نامه خبر فردیس 108

شماره : 108
تاریخ : 1399/04/04
هفته نامه خبر فردیس 107

هفته نامه خبر فردیس 107

شماره : 107
تاریخ : 1399/03/21
هفته نامه خبر فردیس 106

هفته نامه خبر فردیس 106

شماره : 106
تاریخ : 1399/03/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!