هفته نامه خبر فردیس شماره 96 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه خبر فردیس شماره 96

صفحه بعد

هفته نامه خبر فردیس شماره 96

هفته نامه خبر فردیس شماره 96

‫هفته انهم‬ ‫تنها نشریه مکتوب‬ ‫شهرستان فردیس‬ ‫مقادیری سالح و مهمات غیرمجاز در فردیس کشف شد‬ ‫دادســتان عمومی و انقالب شهرستان فردیس گفت‪ :‬مقادیری سالح و مهمات از منزل فردی در‬ ‫این شهرستان کشف شد‪.‬‬ ‫حســن جهانشــاهلو به خبرنگار ایرنا گفت‪ :‬به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری تعدادی‬ ‫اسلحه در یک خانه‪ ،‬موضوع در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫دادســتان عمومی و انقالب شهرســتان فردیس گفت‪ ::‬پس از ورود ماموران انتظامی و بازرسی‬ ‫از محل مورد نظر ‪ ۲‬قبضه ســاح شکاری تک لول‪ ،‬یک قبضه سالح دولول‪ ،‬یک قبضه وینچستر‪،‬‬ ‫یک قبضه شــاه کش‪ ۲ ،‬عدد گاز اشــک اور‪ ۹۲ ،‬عدد فشنگ شکاری‪ ۲۰ ،‬عدد فشنگ شاه کش و‬ ‫‪۱۶۷‬هزار دالر کشــف شد‪ .‬جهانشاهلو افزود‪ :‬در این خصوص ســه نفر دستگیر شدند و تحقیقات‬ ‫تکمیلی پیرامون این پرونده ادامه دارد‪.‬‬ ‫سال چهارم | شماره ‪ | 96‬هفته سوم‪ 15 ،‬بهمن ماه ‪ 4 | 1398‬صفحه | ‪ 1000‬تومان‬ ‫وانمود نکنید خادم مردم‬ ‫فردیس هستید!‬ ‫‪2‬‬ ‫فرماندار فردیس‪:‬‬ ‫اقتدار امروز‬ ‫بیش از چهار هزار کیلوگرم مواد‬ ‫غذایی فاسد در فردیس معدوم‬ ‫شد‬ ‫‪3‬‬ ‫ایران دستاورد‬ ‫انقالب اسالمی‬ ‫است‬ ‫قاسمی‪ :‬لزوم توسعه درختان و فضای‬ ‫سبزمجتمعهایمسکونی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دکتر خسرو زاده‪ ،‬شهردار فردیس خبر داد‪:‬‬ ‫طرح شهردار شب در فردیس‬ ‫اجرایی می شود‬ ‫یادی از زنده یاد بابک معصومی کاپیتان تیم ملی فوتسال؛‬ ‫قدر و ارزش افتخارافرینان و‬ ‫نام اوران فردیسی را بدانیم‬ ‫‪3‬‬ ‫معصومه مهتاب چهره برگزیده کشور‬ ‫در اجالس ملی بانوان کارافرین شد‬ ‫‪2‬‬ ‫برگزاری دهها برنامه متنوع‬ ‫فرهنگی و هنری در فردیس‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫جلوه زیبایی از مهربانی و‬ ‫نوعدوستی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 2‬سیـاسـی و اجتمـاعی‬ ‫سخن سردبیر ‪ /‬منصور جمشیدی‬ ‫وانمود نکنید خادم مردم‬ ‫فردیس هستید!‬ ‫در چنــد هفتــه اخیر شــماری از‬ ‫شــهروندان فردیسی با ارسال پیامک‬ ‫و تمــاس های مکــرر تلفنی‪ ،‬از انچه‬ ‫برخورد نامناسب و ناخوشایند برخی‬ ‫مســووالن بخصــوص کارمنــدان و‬ ‫کارکنــان میانی ســازمانها‪ ،‬نهادها و‬ ‫دســتگاههای اجرایی این شهرستان‬ ‫می نامند‪ ،‬ابراز نارضایتی می کنند‪.‬‬ ‫البته اینگونه برخوردهای نابجا تنها‬ ‫به ابراز نارضایتی شماری از شهروندان‬ ‫محدود نمی شــود‪ ،‬چــرا که پس از‬ ‫اطالع از یکــی دو مــورد از اینگونه‬ ‫برخوردهای غیرمحترمانه‪ ،‬با بررســی و پیگیری های انجام شــده‪ ،‬واقعا‬ ‫مسجل شد که به گواه چند ارباب رجوع دیگر‪ ،‬گویا برخی از این کارکنان‬ ‫در بعضی ادارات فردیس‪ ،‬به اینگونه رفتارهای ناپسند عادت کرده و خود‬ ‫را تافته جدا بافته ای از مردم می دانند‪.‬‬ ‫براین اساس‪ ،‬ترجیح دادم ســخن این شماره را بازهم به تکریم ارباب‬ ‫رجــوع و تقویت فرهنگ رفتار محترمانه بــا مراجعان به ادارات اختصاص‬ ‫دهم و تاکید کنم وقتی از باالترین تا پایین ترین رده مســووالن کشــور‪،‬‬ ‫خدمت و خادم مردم بــودن را بزرگترین افتخار خود می دانند‪ ،‬چرا باید‬ ‫برخی مســووالن که البته بیشترشان متصدیان میانی و رده پایین ادارات‪،‬‬ ‫ســازمانها و از جمله بانکها هســتند‪ ،‬به خود اجازه چنین رفتار نادرستی‬ ‫را بدهند‪.‬‬ ‫شــاید یاداوری این نکته ضروری باشد که هرچند هنوز چند روزی به‬ ‫موعد مقرر و و قانونی یازدهمین دوره انتخابات مجلس یازدهم باقی مانده‪،‬‬ ‫اما مخاطبان عزیز و وفادار خبرفردیس به خاطر دارند که در شــماره قبل‬ ‫شــعار ائتالف انتخاباتی ما شــامل "منزلت‪ ،‬معیشت و مطالبات فردیس"‬ ‫اعالم شــد‪ ،‬لذا در اولویت قرار دادن منزلت به معنی حفظ حرمت‪ ،‬شــان‬ ‫و جایگاه‪ ،‬برغم اهمیت معیشــت و مطالبات‪ ،‬خود نشــان دهنده همین‬ ‫برداشت و رویکرد از نگرش مردم سرافراز و مقاوم فردیس است که ارج و‬ ‫قرب این مردم فداکار و ایثارگر از باالترین درجه ارزش و اعتبار برخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫حــال اینکه برخــی از کارکنان و کارمندان اعــم از بخش خصوصی یا‬ ‫دولتــی‪ ،‬بجای اینکه خود را خادم این مــردم بدانند و معنی واقعی ارباب‬ ‫رجــوع را درک کنند‪ ،‬گاه برای ارایه خدمت کــه در واقع وظیفه ذاتی و‬ ‫قانونی انها است‪ ،‬متاســفانه رفتار و برخورد انها به نحوی است که جنبه‬ ‫منت گذاری پیدا می کند که نه تنها پذیرفته نیست‪ ،‬بلکه چنین نیروهایی‬ ‫در هر رده که باشند باید مورد مواخذه مسووالن باالدستی قرار گیرند‪.‬‬ ‫تاســف بارتر این اســت که کارکنان و کارمندانی بــا این روحیه اغلب‬ ‫افراد فرصت طلبی هســتند که در هر مناسبت و موقعیتی از جمله هنگام‬ ‫ســخنرانی در جمع شمار زیاد مراجعان‪ ،‬مدام شعار ما نوکر و خادم مردم‬ ‫هســتیم را سر می دهند‪ ،‬در حالی که در برخورد انفرادی با ارباب رجوع‪،‬‬ ‫انچنان واکنش و رفتار متکبرانه ای از خود نشان می دهند که در مواردی‬ ‫حتی به اعتراض فریاد گونه ارباب رجوع منجر می شود‪.‬‬ ‫از همه اینها بدتر و تلخ تر هنگامی اســت کــه رییس یک مجموعه از‬ ‫یک اداره گرفته یا بانک یا حتی مدیر یک فروشــگاه‪ ،‬باوجود اینکه قرائن‬ ‫و شــواهد جملگی از حق به جانب ارباب رجوع حکایت دارد و مشــخص‬ ‫است که نیروی تحت مدیریت او مرتکب بدرفتاری و برخورد خودخواهانه‬ ‫با ارباب رجوع شــده است‪ ،‬لیکن این رییس یا مدیر با نادیده گرفتن حق‪،‬‬ ‫درصدد دفاع از کارمند خاطی خود برمی اید‪ ،‬لذا چنین مدیرانی مستحق‬ ‫هرگونه برخورد قاطع قانونی در خلع یا دستکم برکناری از ریاست هستند‪،‬‬ ‫چون انها نه فقط موجب نارضایتی و شــکایت یک ارباب رجوع می شوند‪،‬‬ ‫بلکه اعتماد عمومی را از ساختار مدیریتی ان مجموعه نیز سلب می کنند‪.‬‬ ‫ناگفته نماند که نمونه چنین رفتارهایی را در مواردی هم خود شــاهد‬ ‫بوده ام و هم اینکه برخی شــهروندان در تمــاس های تلفنی یا از طریق‬ ‫ارسال پیامک به برخی از انها اشاره کرده اند‪ ،‬از جمله اینکه به قول یکی‬ ‫از شــهروندان فردیســی با وجود اینکه بانکها از طریق سپرده های مردم‬ ‫اداره می شــوند اما برخورد بعضــی از کارکنان بانکها با مردم جنبه ارباب‬ ‫و رعیتی پیدا کرده اســت‪ ،‬کافی است یک انتقاد کوچک از تاخیر در کار‬ ‫یا از معطلی طوالنی گالیه کنید‪ ،‬گویی گناه کبیره ای مرتکب شــده ای و‬ ‫ان کارمند بانک بجای پذیرش انتفاد و رعایت حال مشتریان‪ ،‬اقدام به لج‬ ‫بازی می کند و اگر بتواند ایرادهای بی اساس می گیرد یا اینکه اگر بتواند‬ ‫انجام کار مشتری را با تاخیر بیشتر انجام می دهد‪.‬‬ ‫اکنون اینگونه رفتارها و برخوردهای برخی کارمندان متکبر و خودخواه‬ ‫را در کنار اقدام های دولت در ســطح کالن با هدف تکریم ارباب رجوع‬ ‫قــرار دهیم که یک نمونه ان در چند ســال اخیر اجــرای طرحی به نام‬ ‫«میز خدمت» در شــهر‪ ،‬شهرستان و استانهای مختلف کشور و از جمله‬ ‫فردیس اســت‪ ،‬این طرح که یکی از ابتکارات دولت تدبیر و امید اســت‪،‬‬ ‫اجرای مطلوب ان به منظور زمینه سازی و تسریع در رفع نیازهای مردم‪،‬‬ ‫دســتکم در برخی شهر و شهرستانها و استانها با استقبال عمومی مواجه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫یاداور شوم که میز خدمت در نگاه اولیه‪ ،‬با طرح رعایت حرمت و تکریم‬ ‫ارباب رجوع‪ ،‬رســیدگی در اســرع وقت به خواسته ها و مشکالت مردم‪،‬‬ ‫پیشــگیری از ســردرگمی مردم در ادارات مختلف‪ ،‬حفظ کرامت انسانی‬ ‫مراجعــه کنندگان و به منظور تحکیم و ضمانت بی چون و چرا از حقوق‬ ‫مردم در قالب بخشنامه به همه دستگاههای اجرایی ابالغ شده است‪.‬‬ ‫به هر حال ما نیز به عنوان عضوی از خانواده بزرگ اهالی رســانه البرز‬ ‫البته با رویکرد و نگاه ویژه به فردیس از هرگونه طرحی نظیر میز خدمت‬ ‫برای تکریم ارباب رجوع استقبال می کنیم و نهایت تالش و ظرفیت خود‬ ‫را برای ارج نهادن و محترم شــمردن خواســت و نیاز مردم بکار خواهیم‬ ‫گرفت‪ ،‬تا فرهنگ تبعیت و احترام به خواست بر حق و قانونی مردم بیش‬ ‫از پیش در جامعه جا بیفتد‪.‬‬ ‫باوجــود این‪ ،‬باید تاکید کنم که از برخورد ناشایســت یکی دو مورد از‬ ‫کارمنــدان ادارات فردیس که بعد از اطــاع با پا درمیانی و رایزنی ان را‬ ‫برطرف کردیم‪ ،‬ترجیح دادم در این ســخن به نام ان ادارات اشاره نکنم‪،‬‬ ‫لیکن اگر ان کارکنان بی حوصله و بداخالق به رفتار و برخورد نامعمول و‬ ‫نامعقول خود با ارباب رجوع ادامه دهند‪ ،‬بی تعارف در شماره های بعدی‬ ‫از بردن نام ان اداره خاص نیز امتناع نخواهم کرد‪.‬‬ ‫در پایان از تک تک همشهری ها و هم شهرستانی های عزیز فردیسی‬ ‫نیز خواهش می کنم و انتظــار دارم‪ ،‬چنانچه با کارکنان و کارمندان بی‬ ‫حوصله اما مدعی و متوهم و خودخواه در سازمانها و نهادهای شهرستان‬ ‫مواجه شــدند‪ ،‬می تواند با دفتر خبر فردیــس تماس بگیرند و اطمینان‬ ‫داشته باشند در انجام وظیفه رسانه ای خود موضوع را مورد پیگیری قرار‬ ‫خواهیم داد و تکرار اقداماتی از این دست‪ ،‬بطور قطع در کاهش و منزوی‬ ‫کردن اینگونه نیروهایی که برای مردم به عنوان ارباب رجوع احترام قایل‬ ‫نمی شوند‪ ،‬تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫و نکتــه اخر‪ ،‬برای اینکه یــک طرفه به قاضی نرفته باشــیم از عموم‬ ‫فردیســوندان تقاضا می کنم اگر با نیروهــا و کارکنان صادق‪ ،‬متواضع و‬ ‫فعال در رســیدگی به خواســت و امور مردم نیز مواجه شدند‪ ،‬انها را نیز‬ ‫مــی توانند معرفی کنند‪ ،‬لذا در این زمینــه نیز تالش خواهیم کرد تا با‬ ‫هدف الگو و فرهنگ ســازی‪ ،‬به نحوی از جمله با رایزنی و گفت و گو با‬ ‫مســووالن باالدستی‪ ،‬راهی برای تجلیل و تکریم انان پیدا کنیم‪ ،‬چرا که‬ ‫معیار و شاخص اصلی‪ ،‬خدمتگزاری بی منت و صادقانه به مردم یا همان‬ ‫تعظیم و تکریم ارباب رجوع است‪.‬‬ ‫هفته انهم‬ ‫سال چهارم ‪ /‬شماره ‪ / 96‬هفته سوم ‪ /‬بهمن ماه ‪1398‬‬ ‫در دیدار مدیر جهاد کشاورزی شهرستان با امام جمعه‬ ‫فردیس مطرح شد‪:‬‬ ‫در بخش کشاورزی و دامداری‬ ‫نباید محتاج خارج از کشور‬ ‫باشیم‬ ‫در دیدار مدیر جهاد کشاورزی شهرستان با‬ ‫امام جمعه فردیس‪ ،‬دکتــر ایمانی تاکید کرد‪:‬‬ ‫بخش کشاورزی و دامداری کشور باید تقویت‬ ‫شود تا محتاج کشورهای دیگر نباشیم‪.‬‬ ‫حجت االســام و المســلمین دکتر ایمانی‬ ‫در ایــن دیدار که با حضور چنــد تن از تولید‬ ‫کنندگان بخش کشاورزی در دفتر امام جمعه‬ ‫فردیس برگزار شــد‪ ،‬افزود‪ :‬بخش کشــاورزی‬ ‫و دامداری بســیار حائز اهمیت اســت چراکه‬ ‫نیازهــای اولیــه مــردم را مرتفع مــی کند‪،‬‬ ‫بنابرایــن در این بخش نبایــد محتاج دیگران‬ ‫باشــیم‪ ،‬بخصوص که شرایط کشــور به گونه‬ ‫ای اســت که اگر در هر بخشی ضعف احساس‬ ‫شود‪ ،‬دشــمنان روی اقتصاد و ان بخش فشار‬ ‫بیشتری وارد خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امریکایی ها بارها این حرف‬ ‫را زده اند که با تحریم ها و شــرایط اقتصادی‬ ‫که برای کشــور ما ایجاد کرده اند می توانست‬ ‫هر کشــوری در دنیا را از پــای دراورد‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬ملت ایران ملتی است که با اعتقادات‬ ‫خود به صحنه امده است به همین دلیل هرگز‬ ‫شکست نخواهد خورد‪.‬‬ ‫بخش دارو را مشــاهده می کنید که‬ ‫دشــمنان چقدر به کشور فشار وارد می‬ ‫کنند‬ ‫وی با اشــاره به اینکه در بخش کشــاورزی‬ ‫و دامداری در کشــور باید کار شود‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫بخش دارو یــک درصدی از نیازهای کشــور‬ ‫محتاج خارج از کشور هســتیم‪ ،‬مشاهده می‬ ‫کنیم که در این بخش دشمنان چقدر به کشور‬ ‫ایران فشار وارد می کنند‪.‬‬ ‫امام جمعــه فردیس گفت‪ :‬کشــور باید در‬ ‫بخش کشــاورزی و دامداری در واقع واکسینه‬ ‫و تقویت شــود تا همانگونه کــه مقام معظم‬ ‫رهبری فرمودنــد‪ ،‬چنین اقدام هایی می تواند‬ ‫نیرومندی و قدرتمندی کشور را فراهم سازد‪.‬‬ ‫دکتــر ایمانــی افــزود‪ :‬کشــور در بخش‬ ‫کشاورزی‪ ،‬خدماتی‪ ،‬بانک و اقتصاد باید تقویت‬ ‫شــود تا دشمن دندان طمع خود را علیه ایران‬ ‫قطع کند‪.‬‬ ‫در ایــن دیــدار علیرضا بــدری مدیر جهاد‬ ‫کشــاورزی شهرســتان فردیس ضمن تبریک‬ ‫ســالگرد پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی‬ ‫و گرامیداشــت این ایام گزارش مبســوطی از‬ ‫فعالیت های بخش کشــاورزی شهرستان ارایه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬با اشاره به اهمیت بهره وری اب و نقش‬ ‫ان در تولیــد محصوالت افــزود‪ :‬در خصوص‬ ‫اقدامات انجام شــده دراین بخش می توان به‬ ‫فعالیت هــای زیربنایی چــون لوله گذاری به‬ ‫منظور انتقال اب کشــاورزی به طول بیش از‬ ‫هفت کیلومتر و اجرای سیســتم های ابیاری‬ ‫تحت فشار در ‪ 751‬هکتار از اراضی شهرستان‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫در حوزه تولیدات گیاهی نیز مهندس بدری‬ ‫با بیان اینکه بیش ‪ 800‬هکتار از ‪ 1200‬هکتار‬ ‫از اراضی زیر کشت زراعی استان به محصوالت‬ ‫اســتراتژیک نظیر گندم‪ ،‬جو‪ ،‬ذرت علوفه ای و‬ ‫دانه روغنی کلزا اختصاص دارد‪ ،‬گفت‪ :‬میانگین‬ ‫تولیدات زراعی این شهرســتان در مقایسه با‬ ‫میانگین تولیدات کشور در جایگاه باالتری قرار‬ ‫دارد و در این حــوزه تامین نهاده هایی چون‬ ‫سم‪ ،‬کود و بذر از جمله اقدامات اساسی است‪.‬‬ ‫در حوزه باغات هم ضمن بازدید مســتمر از‬ ‫نهالســتان ها اقداماتی نظیــر اصالح و احیای‬ ‫باغات توســعه کشت گلخانه ای ایجاد شهرک‬ ‫های گلخانه ای جزو برنامه های اساســی بوده‬ ‫و زمینه تولید محصول ســالم نزدیک به ‪800‬‬ ‫هکتــار از باغات و محصــوالت زراعی زیر نظر‬ ‫مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان جهت‬ ‫تولید محصول سالم فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫ساالنه بالغ بر ‪ 322‬تن گوشت قرمز و‬ ‫‪ 29‬هزار تن شیر در شهرستان فردیس‬ ‫تولید می شود‬ ‫مدیراداره جهاد کشاورزی شهرستان فردیس‬ ‫با بیــان اینکــه ‪ 92‬واحد صنعتی و ســنتی‬ ‫دامداری در این شهرستان مشغول به فعالیت‬ ‫هســتند افزود‪ :‬ساالنه بالغ بر ‪ 322‬تن گوشت‬ ‫قرمز و ‪ 29‬هزار تن شیر تولید می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬همچنین در بخش تولید ماهیان‬ ‫زینتی این شهرســتان نقــش پررنگی دارد و‬ ‫تولید کننــدگان در این بخش در صادرات نیز‬ ‫فعالیت مــی کنند‪ ،‬ضمن اینکه در بخش امور‬ ‫اراضی جهاد کشاورزی به منظور حفظ کاربری‬ ‫اراضی و نظارت بر ساخت و سازهای غیر مجاز‬ ‫نقش مستمری ایفا می کند‪.‬‬ ‫در ایــن دیــدار تولیــد کننــدگان بخش‬ ‫کشــاورزی به بیان نظرات خود پرداختند که‬ ‫از جملــه رضائیان مدیر شــرکت تولید کننده‬ ‫ماشین کاشــت کشــاورزی از پیشرفت های‬ ‫مطابق علم روز این شــرکت و ثبت سه اختراع‬ ‫در زمینه تولید ماشین های کشاورزی کارنده‬ ‫گزارشی ارایه کرد‪.‬‬ ‫زارع بیــات هم به عنوان مــودی برتر زکات‬ ‫شهرستان‪ ،‬پردانگ تولید کننده برتر گندم در‬ ‫اســتان و قره چایی تولید کننده برتر کلزا در‬ ‫استان نظرات خود را در زمینه کشاورزی و پاره‬ ‫ای از مشکالت خود را بیان کردند‬ ‫فرماندار فردیس‪ :‬اقتدار امروز ایران دستاورد انقالب اسالمی است‬ ‫فرمانــدار فردیس گفت‪ :‬اقتــدار امروز ایران‬ ‫از دســتاوردهای انقالب اسالمی ایران بوده که‬ ‫جهانیان را متحیر کرده است‪.‬‬ ‫ابوالفضــل اینانلــو در اییــن نواختن زنگ‬ ‫انقالب در مدرســه دخترانه شــهید احمدی‬ ‫روشن فردیس ضمن گرامیداشت ایام اهلل دهه‬ ‫مبارک فجر و یاد و خاطره شهدای دانش اموز‬ ‫انقالب افزود‪ :‬نتایج زحمات امام خمینی (ره)‬ ‫در بهمن ‪ ۵۷‬به ثمر نشســت و انقالب اسالمی‬ ‫در ‪ ۴۰‬سال گذشته دســتاوردهای زیادی در‬ ‫زمینه های مختلف برای کشور داشته است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬پیشــرفت هــای فراوان‬ ‫کشور در حوزه های پزشکی‪ ،‬اموزشی‪ ،‬صنعتی‪،‬‬ ‫خدماتی‪ ،‬هســته ای‪ ،‬دفاعی و موشکی در این‬ ‫چهل سال بر هیچ کسی پوشیده نیست‪.‬‬ ‫اینانلو با اشاره به بیانیه گام دوم انقالب که‬ ‫رهبر معظم انقالب بــر ان تاکید دارند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در بیانیــه گام دوم انقالب‪ ،‬مقام معظم رهبری‬ ‫نقشه راه کشــور را با محوریت جوانان ترسیم‬ ‫کرده اســت‪ .‬همچنین بیانیه گام دوم انقالب‪،‬‬ ‫مطالبه رهبر معظم انقــاب در حوزه تعلیم و‬ ‫تربیت اســت که باید بــرای تحقق ان از هیچ‬ ‫کوششی دریغ نشود‪.‬‬ ‫بخشی از ریل کشور در فردیس تولید‬ ‫می شود‬ ‫فرمانــدار فردیس با اشــاره به ظرفیت های‬ ‫اقتصادی این شهرســتان گفت ‪ :‬اکنون بخشی‬ ‫از ریل خطوط راه اهن کشور در فردیس تولید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اینانلــو در بازدیــد از کارخانه تراورس بتنی‬ ‫تولید کننده ریل اظهار داشــت ‪ :‬در ماه های‬ ‫گذشــته مشــکالتی به لحاظ تامیــن حقوق‬ ‫کارگــران این کارخانه به وجــود امد که از ‪۲‬‬ ‫مــاه حقوق معوقه انان ‪ ۲‬مــاه و نیم پرداخت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شــرکت تــراورس بتن با‬ ‫توجه به امکانات و تجهیــزات خود می تواند‬ ‫کمک بزرگی برای شــهرداری هــا در اجرای‬ ‫پروژه ها باشــد‪ ،‬افزود‪ :‬از شهرداران فردیس و‬ ‫مشکین دشت درخواســت می شود همکاری‬ ‫متقابلی را با این شرکت داشته باشند‪.‬‬ ‫افتخاری دیگر برای فردیس‪:‬‬ ‫«معصومه مهتاب» چهره برگزیده کشور در اجالس ملی بانوان کارافرین شد‬ ‫معصومــه مهتاب مدیر مســوول دو نشــریه‬ ‫خبرفردیس و عصر البرز در همایشــی در محل‬ ‫همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی‬ ‫تهران‪ ،‬بــه عنوان چهره برگزیــده اجالس ملی‬ ‫بانوان کارافرین کشور انتخاب شد‪.‬‬ ‫این همایش به همت دانشــگاه شهید بهشتی‬ ‫و کمیســیون امور بانوان خانــه صنعت و معدن‬ ‫ایران با محوریت شناسایی و معرفی بانوان فعال‬ ‫و برگزیــده کارافرین کشــور در دهم بهمن ماه‬ ‫ســال ‪ 1398‬در محل همایش های بین المللی‬ ‫دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫معصومه مهتاب (مدیرمســئول نشریات خبر‬ ‫فردیــس و عصر البرز) به عنــوان تنها بانوی راه‬ ‫یافته از شهرســتان فردیس بــه این همایش به‬ ‫عنوان چهــره برگزیده بانــوی کارافرین ملی با‬ ‫اهدای تندیس زریــن و لوح تقدیر مورد تجلیل‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫در ایــن اجالس که چهره هــای برگزیده ای‬ ‫از کل ‪ 31‬استان کشــور حضور داشتند‪ ،‬سیده‬ ‫فاطمه مقیمی به عنوان قدرتمندترین زن ایرانی‬ ‫در کارافرینــی و رییس هیات مدیره کانون ملی‬ ‫زنان بازرگان ایران و اولین کسی که شرکت بین‬ ‫المللــی حمل و نقل در ایران را تاســیس کرده‬ ‫اســت‪ ،‬ضمن اهدا تندیس و لوح تقدیر معصومه‬ ‫مهتاب به عنــوان چهره برگزیــده این اجالس‬ ‫ملی‪ ،‬برای او در همه عرصه های زندگی ارزوی‬ ‫موفقیت و سربلندی کرد‪.‬‬ ‫بــا انتخــاب خانم مهتــاب به عنــوان چهره‬ ‫برگزیــده اجالس ملی بانوان کشــور‪ ،‬انبوهی از‬ ‫پیام هــای تبریک به صورت کتبــی‪ ،‬پیامک و‬ ‫تلفنی توسط شمار زیادی از مسووالن و مدیران‬ ‫اســتان و شهرستان و جمعی از شهروندان برای‬ ‫او فرستاده شد‪.‬‬ ‫معصومه مهتاب‪ :‬ایــن افتخار متعلق به‬ ‫شــهروندان مهربان و قدرشــناس شهرم‬ ‫فردیس است‬ ‫معصومه مهتاب با ســپاس و قدردانی از تک‬ ‫تک عزیزانی که برای او پیام تبریک ارسال کرده‬ ‫اند‪ ،‬گفت‪ :‬من جز انجام وظیفه کار دیگری نکرده‬ ‫ام و این انتخاب و افتخار را متعلق به شهروندان‬ ‫مهربان و قدرشناس شهرم فردیس می دانم‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪ :‬البته بر خــود الزم می دانم‬ ‫از عموم مســووالن و مدیران استان و شهرستان‬ ‫کــه همواره حامی و مدافع گردش ازاد اطالعات‬ ‫و فعالیت های رســانه ای بوده اند‪ ،‬تشــکر کنم‬ ‫چرا که همین حمایت ها و پشتیبانی ها موجب‬ ‫توســعه و افزایش فعالیت های اطالع رســانی و‬ ‫اگاهی بخشی مجموعه رسانه ای ما شده است‪.‬‬ ‫مدیر مســوول نشریه های خبرفردیس و عصر‬ ‫البرز خاطرنشــان کرد‪ :‬بی تردیــد این موفقیت‬ ‫به عنوان چهــره برگزیده اجــاس ملی بانوان‬ ‫کارافرین کشور‪ ،‬خانواده رسانه ای ما را در انجام‬ ‫رسالت و مسوولیت خطیر اطالع رسانی‪ ،‬بیش از‬ ‫پیش ثابت قدم تر خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬هدف و اولویت اصلی خانواده رسانه‬ ‫ای ما‪ ،‬توســعه و پیشرفت هرچه بیشتر فردیس‬ ‫و اعــاده حق و حقوق مردم این شــهر فاطمی‪،‬‬ ‫شهدای اقتدار اســت‪ ،‬لذا ارزو دارم با گسترش‬ ‫فعالیت های رسانه ای و روزنامه نگاری‪ ،‬در اینده‬ ‫نه چنــدان دور بتوانیم اولین روزنامه اختصاصی‬ ‫شهرستان فردیس را چاپ و منتشر کنیم‪.‬‬ ‫معصومــه مهتــاب در پایــان بازهــم از همه‬ ‫مســووالن و مدیران اســتان و شهرستان که با‬ ‫پیام هــای تبریک خود موجب دلگرمی و انگیزه‬ ‫بخشــی هرچه بیشتر کارکنان و همکاران رسانه‬ ‫ای وی در نشــریه های خبرفردیس و عصر البرز‬ ‫شدند‪ ،‬صمیمانه قدردانی کرد‪.‬‬ ‫در بخشــی از متن لوح تقدیر معصومه مهتاب‬ ‫امده اســت‪ :‬از اینکه با هدف توســعه اشتغال با‬ ‫برنامه ای راهبردی و ســرمایه گذاری به عنوان‬ ‫روان سازی فعالیت های کارافرینی و نیز حمایت‬ ‫های گســترده از بانوان محترم موجب اشتغال‬ ‫زایی مفید و مطلوب اهتمام ورزیده اید‪ ،‬به پاس‬ ‫ایــن همت عالی و رویکرد خالقانه و مدبرانه این‬ ‫لوح سپاس محضر شما بانوی محترم تقدیم می‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫امید است جهت ترویج و توسعه اشتغال زایی‬ ‫بانوان و تجلی کســب و کارهای نوین و نواورانه‬ ‫چون گذشته سرامد و پیشتاز باشید‪.‬‬ ‫این لوح تقدیر با ایــن عبارت که همتی کن‪،‬‬ ‫این جهان را بازساز ‪ -‬با نگاهی نو جهانی نو بساز‬ ‫به پایان رسیده است‪.‬‬ ‫یــاداوری مــی شــود‪ :‬در اهــداف و اهمیت‬ ‫اولین اجــاس بانوان کار افریــن ( با محوریت‬ ‫توانمند ســازی در عرصه مدیریــت) در بهمن‬ ‫ماه ســال ‪ ۱۳۹۸‬تاکید شده است‪ ،‬اهمیت زنان‬ ‫در پیشرفت اقتصادی کشــور بر کسی پوشیده‬ ‫نیســت‪ ،‬همچنین در ســالهای اخیر کارافرینی‬ ‫سهم عمده ای در رشد اقتصادی ایفا کرده است‪.‬‬ ‫بنابرایــن از تلفیق ایــن دو حقیقت می توان‬ ‫به اهمیت کارافرینی زنــان در جهان امروز پی‬ ‫برد‪ ،‬در کشور های توسعه یافته کارافرینی زنان‬ ‫اهمیت ویژه ای پیدا کرده اســت‪ ،‬به طوری که‬ ‫حدود ‪ 30‬درصد از کارافرینان این کشــورها را‬ ‫زنان تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫کارافرینی زنان در ایران نیز رونق زیادی پیدا‬ ‫کرده و موجب رشــد و تغییر در ســاختارهای‬ ‫اقتصــادی و اجتماعی در دهه های اخیر شــده‬ ‫اســت‪ ،‬لذا با توجه به اهمیت اشتغال زنان و در‬ ‫راســتای حمایت حداکثری از این عزیزان بر ان‬ ‫شــدیم در تاریخ بهمن ماه سال ‪ ۱۳۹۸‬در مرکز‬ ‫همایش های دانشــگاه شهید بهشتی با حمایت‬ ‫کمیســیون بانوان خانه صنعت و معدن و دیگر‬ ‫نهادهای مرتبط‪ ،‬این اجالس با محورهای نقش‬ ‫زنان در توســعه کارافرینــی‪ ،‬کارافرینی زنان‪،‬‬ ‫گامی در جهت ایجاد اشــتغال‪ ،‬تحلیل وضعیت‬ ‫موجود زنان در ایران‪ ،‬اشنایی با مفاهیم مدیریت‬ ‫و ارائه الگویی بــرای موفقیت زنان کارافرین در‬ ‫کسب و کار را برگزار کنیم‪.‬‬ ‫هفته انهم‬ ‫سال چهارم ‪ /‬شماره ‪ / 96‬هفته سوم ‪ /‬بهمن ماه ‪1398‬‬ ‫یادی از زنده یاد بابک معصومی کاپیتان تیم ملی فوتسال؛‬ ‫قدر و ارزش افتخارافرینان و نام اوران فردیسی را بدانیم‬ ‫منصور جمشــیدی ‪ -‬باوجــود اینکه فردیس‬ ‫یکی از کانــون های جمعیتی نوپا محســوب می‬ ‫شود که بیشــتر پس از پیروزی انقالب اسالمی و‬ ‫در پی هجوم بی امان و سکونت مهاجران از اقصی‬ ‫نقاط کشور به ســرعت و در چند دهه اخیر شکل‬ ‫گرفته است‪ ،‬اما وجود افتخارافرینان و نام اوران در‬ ‫حوزه های مختلف در کنار دیگر تحوالت اجتماعی‬ ‫موجب شــد‪ ،‬فردیــس به نامی پراوازه در کشــور‬ ‫تبدیل شود‪.‬‬ ‫فردیس در واقع به عنوان گوشــه ای از کالنشهر‬ ‫کرج قبل از پیروزی انقالب‪ ،‬نام و نشــان چندانی‬ ‫نداشت و شاید بتوان گفت حتی محدوده و منطقه‬ ‫ســرحداباد از فردیس نام اشــناتر بــود‪ ،‬تا اینکه‬ ‫شــالوده و بنیان اصلی پنج فلکه مشــهور فردیس‬ ‫پایه گذاری شــد که شکل گیری و شروع ان را به‬ ‫فردی به نام مهندس شهرک ساز نسبت می دهند‪.‬‬ ‫به هرحال از انجا که فردیس منطقه ای متوسط‬ ‫نشین متشکل از قشرهای کارمند و کارگر محسوب‬ ‫می شد‪ ،‬این ویژگی به شدت مورد توجه مهاجران‬ ‫قرار گرفت و خیلی زود توسعه یافت و به شهری پر‬ ‫جمعیت تبدیل شد‪ ،‬هرچند این توسعه و گسترش‬ ‫سریع شهری پیامدهایی منفی زیادی چون ضعف‬ ‫در زیرســاخت ها و سرانه های شــهری را هم به‬ ‫دنبال داشت‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬هدف مــا در این مقال پرداختن به‬ ‫مسایل و مشکالت فردیس نیست‪ ،‬چه اینکه بارها‬ ‫با جزییات به این کمبود و کاستی ها پرداخته ایم‪،‬‬ ‫لیکن قصد و نیت مــا این بار پرداختن به غفلت و‬ ‫به فراموشــی سپردن بزرگان و نام اورانی است که‬ ‫به نام فردیس در سراســر کشور شان و جایگاه واال‬ ‫و بلندی بخشیدند‪.‬‬ ‫هویــت مســتقل فردیــس مدیــون‬ ‫افتخارافرینی و جانبازی و فداکاری قشرهای‬ ‫مختلف این شهرستان است‬ ‫فرامــوش نکنیــم که بعــد از پیــروزی انقالب‬ ‫اســامی‪ ،‬نقاط زیادی در ایران پهناور با توسعه و‬ ‫تحول مواجه شــدند که فردیس هم یکی از انها به‬ ‫شمار می رود‪ ،‬ولی جانبازی و فداکاری جوانمردانی‬ ‫که به عنوان مدافعان حرم‪ ،‬جان خود را فدا کردند‬ ‫و در این راه شــهید شــدند تا فردیــس به عنوان‬ ‫شهر فاطمی‪ ،‬شهدای اقتدار شهرت یابد‪ ،‬از طرفی‬ ‫افتخارافرینی و مدال اوری قهرمانان این شهرستان‬ ‫نیــز در محافل علمی و ورزشــی در جهان‪ ،‬هویت‬ ‫خاص و مستقلی به فردیس بخشیده است‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر وجود شــهدای سرافراز مدافعان‬ ‫حرم و پیشــگامی و حضور همیشــگی قشــرهای‬ ‫مختلــف مــردم فردیس در صحنه هــای مختلف‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬ورزشی و ‪ ...‬این شهر نوپا را به‬ ‫نام و نشان شناخته شده ای تبدیل کرده است که‬ ‫برغم درهم تنیده گی جغرافیایی با کرج‪ ،‬برخالف‬ ‫دیگر نقاط زیر ســایه این کالنشــهر محو نشد و از‬ ‫هویت مســتقلی برخــوردار گردید کــه این نام و‬ ‫هویت مستقل را باید از یک سو مدیون جانبازی و‬ ‫فداکاری جان برکفان و از ســوی دیگر مدال اوری‬ ‫و قهرمانی جوانان و نوجوانان فردیســی در میدان‬ ‫های ورزشی دانست‪.‬‬ ‫اکنون جدا از جانفشــانی فردیس نشــینان در‬ ‫طول هشت ســال دفاع مقدس و مدافعان حرم و‬ ‫نیــز افتخار افرینی نخبه های این شهرســتان در‬ ‫المپیادهای علمی کشوری و جهانی‪ ،‬یکی از عوامل‬ ‫مهم شــهرت نام فردیس در کشور به مدال اوری‬ ‫قهرمانان این شهرســتان در رشــته های مختلف‬ ‫ورزشــی مربوط می شود که برشمردن تعداد انان‬ ‫در این مقال و مجال نمی گنجد‪.‬‬ ‫ارزش و اعتبار قهرمانی های فردیسی ها نه تنها‬ ‫در کشــور بلکه در دنیا‪ ،‬وقتی بیشتر واجد اهمیت‬ ‫و ارزش گذاری می شــود که این شهرستان از نظر‬ ‫سرانه های ورزشی با کمبود و کاستی های زیادی‬ ‫مواجه اســت‪ ،‬اما جوانان و نوجوانان مســتعد این‬ ‫شهرســتان با همت و خودباوری توانسته اند بارها‬ ‫پرچم پرافتخار ایران اسالمی را در جهان به اهتزاز‬ ‫دراورند‪.‬‬ ‫بــی تردید نام بردن از تک تک قهرمانان و مدال‬ ‫اوران فردیســی در رشــته های مختلف ورزشی و‬ ‫حتی در بخش بانوان فهرست بلندباالیی است که‬ ‫برشــمردن همه انها میسر نیســت و ممکن است‬ ‫بســیاری از انها از قلم بیفتند‪ ،‬اما مایلم از قهرمانی‬ ‫نام اشــنا و کاپیتان تیم ملی فوتســال یعنی زنده‬ ‫یاد بابک معصومی کــه انگیزه اصلی تهیه گزارش‬ ‫بود‪ ،‬یاد کنم‪.‬‬ ‫فردیس می تواند به یکــی از قطب های‬ ‫قهرمان پروری در رشته های مختلف ورزشی‬ ‫تبدیل شود‬ ‫چنــد روز پیــش در‬ ‫جمعی دوستانه با حضور‬ ‫بــرادر زنــده یــاد بابک‬ ‫معصومــی بودیم‪ ،‬همگی‬ ‫برایــن عقیــده بودند که‬ ‫با توجه به اســتعدادها و‬ ‫ظرفیت هــای موجود در‬ ‫جوانــان و نوجوانان‪ ،‬اگر‬ ‫امکانــات و تجهیزات به‬ ‫نســبت کافی در رشــته‬ ‫هــای مختلــف فردیس‬ ‫وجود داشته باشد‪ ،‬بدون‬ ‫شــک این شهرستان می‬ ‫توانــد به یکــی از قطب‬ ‫های قهرمــان پروری در‬ ‫کشور تبدیل شود‪.‬‬ ‫واقعیت این اســت که‬ ‫بــرادر شــادروان بابــک‬ ‫معصومی حرفهای درست‬ ‫و بجایــی را مطــرح می‬ ‫کرد‪ ،‬او گفــت‪ ،‬من نه به‬ ‫عنوان برادر بابک بلکه به‬ ‫عنوان یک شهروند فردیســی می گویم‪ ،‬بایسته و‬ ‫شایســته این اســت که افراد صاحب پست و مقام‬ ‫بخصوص مســووالن و مدیران این شهرستان قدر‬ ‫بابک هــا‪ ،‬کریمی ها و بقیــه قهرمانان فردیس را‬ ‫بداننــد چراکه اقدامهایــی چون یادبــود و ایین‬ ‫بزرگداشــت‪ ،‬کاری فرهنگی برای الگوسازی برای‬ ‫جوانان و نوجوانان این شهرستان به شمار می رود‬ ‫و در انها ایجاد انگیزه می کند‪.‬‬ ‫البته او گالیه ای هم از اهالی رســانه اســتان و‬ ‫شهرستان داشــت که حتی در طول سال نیز یک‬ ‫بار از قهرمانانی که در ســطح ملــی و بین المللی‬ ‫برای این شهرستان و استان افتخارافرینی کرده اند‬ ‫یاد نمی کنند‪ ،‬درحالی که انتظار می رود اصحاب‬ ‫رسانه در اینگونه مقوله ها پیشگام شده و مسووالن‬ ‫و مدیران شهرســتان را نســبت به اهمیت برپایی‬ ‫اینگونه یادبودها و برگزاری ایین های بزرگداشــت‬ ‫که بالطبع هزینه چندانی هم ندارند‪ ،‬اگاه و ترغیب‬ ‫و تشویق کنند‪.‬‬ ‫ناگفته نماند که حرفهای درست و منطقی او در‬ ‫حالی است که مجموعه خبری ما بارها از قهرمانان‬ ‫و مدال اوران فردیــس مصاحبه و گفت و گوهای‬ ‫متعــددی تهیه و منتشــر کرده اســت‪ ،‬لیکن می‬ ‫پذیریــم که انگونه که باید بــه این مهم نپرداخته‬ ‫ایم‪ ،‬براین اســاس ادامه این گزارش را به یادی از‬ ‫بابک معصومی اختصــاص می دهیم و از این پس‬ ‫سعی خواهیم کرد بیش از گذشته به این عزیزانی‬ ‫که نام فردیس را بلند اوازه کردند‪ ،‬بپردازیم‪.‬‬ ‫از طرفی این نقد هم ناگفته نماند که مســووالن‬ ‫و مدیران شهرســتان فردیس از باالترین تا پایین‬ ‫ترین رده در مناسبت ها و موقعیت های مختلف‬ ‫همــواره حرف و وعــده و وعیدهای بســیاری در‬ ‫خصوص اهمیت بزرگداشــت و برگــزاری یادبود‬ ‫بــزرگان و نام اوران این شهرســتان را داده و می‬ ‫دهند که البته دســتکم تا کنون کمتر عملی شده‬ ‫کــه مهمترین انها نویــد و وعــده افزایش ایجاد‬ ‫زیرساخت های ورزشی این شهرستان است که در‬ ‫مقام قیاس تقریبا سرانه ورزشی شهرستان فردیس‬ ‫بــا ‪ 600‬هزار نفر جمعیت جــز پایین ترین ها در‬ ‫استان و حتی در کشور است‪.‬‬ ‫زنده یاد بابــک معصومی‪ ،‬جوان محجوب‬ ‫و دوست داشــتنی زندگی کوتاه اما پربار و‬ ‫درخشانی داشت‬ ‫بابــک معصومی بازیکــن و کاپیتــان تیم ملی‬ ‫فوتســال در تاریــخ ‪ ۲۳‬تیرمــاه ‪ ۱۳۵۱‬در تهران‬ ‫متولد شد و در ‪ ۱۹‬امرداد ‪ ۱۳۹۰‬درگذشت‪ ،‬او که‬ ‫جوانی محجوب‪ ،‬مهربان و دوســت داشتنی بود در‬ ‫کمتر از چهل سال عمر کوتاه خود‪ ،‬کارنامه پربار و‬ ‫درخشانی از خود به یادگار گذاشت‪.‬‬ ‫بابک همچون اغلب بازیکنان تیم ملی فوتســال‪،‬‬ ‫ابتدا با حضــور در میدان های فوتبــال ورزش را‬ ‫شروع کرد اما چون از تکنیک باالیی برخوردار بود‬ ‫به تدریج به فوتســال گرایش پیــدا کرد و در این‬ ‫ورزش هم بسیار موفق بود‪.‬‬ ‫او بازی فوتبال را به صورت حرفه ای از باشــگاه‬ ‫فتح تهران اغاز کرد و بعد از ان که وارد فوتســال‬ ‫شــد‪ ،‬به عضویت باشگاه های فتح‪ ،‬پاس و تام ایران‬ ‫ خودرو درامد‪ ،‬ضمن اینکه برای مدتی هم در سال‬ ‫‪ ۱۳۸۸‬سرمربی تیم فوتسال پرسپولیس بود‪.‬‬ ‫قهرمانی جام ملت های اسیا در سال های ‪،۱۹۹۹‬‬ ‫‪ ۲۰۰۴ ،۲۰۰۰‬و ‪ ۲۰۰۷‬میالدی به عنوان کاپیتان‬ ‫تیم ملی‪ ،‬حضور در دو جام جهانی فوتسال ‪۲۰۰۰‬‬ ‫و ‪ ۲۰۰۴‬و قهرمانی دو دوره در لیگ برتر فوتســال‬ ‫کشــور با تیم تام ایران خــودرو از جمله افتخارات‬ ‫زنده یاد بابک معصومی به شمار می رود‪.‬‬ ‫او متاســفانه از ســال ‪ ۱۳۸۸‬مبتــا به بیماری‬ ‫ســرطان شد و نزدیک به دو ســال با این بیماری‪،‬‬ ‫دســت و پنجه نرم کرد‪ ،‬اما ســرانجام براثر سکته‬ ‫مغزی در تاریخ ‪ ۱۹‬امرداد ‪ ۱۳۹۰‬در فردیس جان‬ ‫به جان افرین تسلیم کرد و در امامزاده طاهر کرج‬ ‫به خاک سپرده شد‪ ،‬روحش شاد و یادش گرامی‪.‬‬ ‫تهیه و تدویــن برنامه مدونی برای یادبود‬ ‫و بزرگداشت قهرمانان و دیگر نام اوران این‬ ‫شهرستان ضروری است‬ ‫اکنون با توجــه به اســتعدادها و ظرفیت های‬ ‫ورزشــی و نیز توانمندی هــای جوانان و نوجوانان‬ ‫فردیس در پیشگامی و موفقیت در دیگر حوزه های‬ ‫علمی و فرهنگی‪ ،‬ایجاب می کند که مســووالن و‬ ‫مدیران این شهرســتان برای برگــزاری یادبود و‬ ‫بزرگداشــت نام اوران و قهرمانان این شهرســتان‪،‬‬ ‫تهیه و تدوین یک برنامه مدون را در دســتور کار‬ ‫خود قرار دهند‪.‬‬ ‫دست بر قضا در تازه ترین انتخابات هیات رییسه‬ ‫شــورای اســامی فردیس‪ ،‬تنها بانوی جوان این‬ ‫شــورا به عنوان رییس کمیســیون حقوقی‪ ،‬برنامه‬ ‫و بودجه و تحول اداری شــورای شهر فردیس که‬ ‫شــاید مهمترین و حساسترین کمیسیون این نهاد‬ ‫به شــمار می رود‪ ،‬انتخاب شــده است‪ ،‬لذا ما این‬ ‫انتخــاب را به فــال نیک گرفتــه و امیدواریم‪ ،‬در‬ ‫طول یک ســال و چند ماه باقی مانده از عمر این‬ ‫دوره شورا‪ ،‬شــاهد اقدام ها و فعالیت های موثر و‬ ‫ماندگاری در زمینه تکریم و بزرگداشــت قهرمانان‬ ‫ورزشــی و دیگر نام اورانی که فردیس را به شان و‬ ‫جایگاه واقعی خود در کشور رساندند‪ ،‬باشیم‪.‬‬ ‫اگــر از بزه و بــزه کاری‪ ،‬جرم خیــزی و اعتیاد‬ ‫به مواد مخــدر‪ ،‬ناهنجاریها و دیگــر چالش های‬ ‫اجتماعــی در فردیــس حرف می زنیــم‪ ،‬یکی از‬ ‫راههای مهم پیشــگیری یا دســتکم کاهش انها‪،‬‬ ‫توجه بیش از پیش به ســاخت و توســعه امکانات‬ ‫ورزشــی در این شهرســتان اســت‪ ،‬همانگونه که‬ ‫صاحب نظران و جامعه شناســان ترویج و ترغیب‬ ‫جوانان و نوجوانان به ورزش را مستحکم ترین سد‬ ‫در برابر بالی شــوم اعتیاد و دیگر ناهنجاری های‬ ‫اجتماعی در جامعه می دانند‪.‬‬ ‫ســاخت تندیس یا ســردیس بزرگان و‬ ‫افتخارافرینان فردیــس‪ ،‬یکی از کم هزینه‬ ‫ترین راههای الگوســازی بــرای جوانان و‬ ‫نوجوانان این شهرستان است‬ ‫واضح اســت که هرگونه نمادســازی و نقش ان‬ ‫در منظر و ســیمای شــهری برعهده متخصصان‬ ‫این حوزه اســت‪ ،‬لیکن به نظر نمی رســد ساخت‬ ‫تندیس یا دســتکم سردیس بزرگان‪ ،‬شخصیت ها‪،‬‬ ‫قهرمانــان و افتخارافرینان فردیس و نصب انها در‬ ‫نقاط مختلف این شهر البته با در نظر گرفتن مکان‬ ‫و جانمایی درســت همراه بــا مختصری از زندگی‬ ‫نامه و افتخارات انها چندان هزینه ای داشته باشد‪،‬‬ ‫چه بســا اگر این نمادها بــه صورت چندتایی کنار‬ ‫هم و در جاهای حســاب شــده و درست همراه با‬ ‫نورپردازی مناســب قرار گیرند‪ ،‬زیبایی و چشــم‬ ‫نوازی بیشــتری به ســیما و منظر شهری خواهند‬ ‫بخشید‪.‬‬ ‫جدا از شــکل ظاهــر این نمادها کــه هر کدام‬ ‫در حوزه ای صاحب منزلــت و جایگاهی در افکار‬ ‫عمومی هســتند‪ ،‬نقــش و تاثیر فرهنگــی انها از‬ ‫اهمیت بیشــتری برخوردار اســت‪ ،‬چراکه عموم‬ ‫رهگذران بخصوص جوانان و نوجوانان وقتی هر روز‬ ‫با چنین نمادهایی مواجه می شوند‪ ،‬الهام و انگیزه‬ ‫ای که در وجودشــان شــکل می گیرد‪ ،‬بی تردید‬ ‫اندیشــیدن به اهداف بلند و قله امید و ارزوهایی‬ ‫اســت که بتواننــد روزی جای پای ایــن بزرگان‬ ‫بگذارند‪.‬‬ ‫تردید نداشته باشــیم که هزینه ساخت و نصب‬ ‫تندیس یا سردیس افتخارافرینان فردیس در واقع‬ ‫نوعی ســرمایه گذاری با ســود قابل قبول قطعی‬ ‫اســت‪ ،‬زیرا تماشــای انها تلنگری در فکر و ذهن‬ ‫جوانان و نوجونان این دیار خواهد بود که با اندکی‬ ‫کنــکاش و پیگیری‪ ،‬متوجه خواهند شــد که انها‬ ‫با چــه پایداری و مقاومتی بر کوهی از مشــکالت‬ ‫غلبــه کرده و نام خــود را در ردیف افتخارافرینان‬ ‫این شهرستان‪ ،‬اســتان و کشور به ثبت رساندند و‬ ‫چه الگویی بهتر و شایسته تر از این برای سرمشق‬ ‫قرار دادن در زندگی فردی‪ ،‬لذا مطمئن باشیم که‬ ‫برپایــی یکی دو بار ایین یادبود و بزرگداشــت در‬ ‫ســال برای نام اوران فردیس نیز سرمشق دیگری‬ ‫اســت که می تواند در قشــر جوان و نوجوان این‬ ‫شهرستان ایجاد انگیزه و تالش مضاعف کند‪.‬‬ ‫هموطنان هجرت کننده به فردیس‪ ،‬طبیعی‬ ‫اســت که خود را فردیســی بنامند و عرق‬ ‫فردیسی داشته باشند‬ ‫در اینجا نکتــه ای را الزم به توضیح و یاداوری‬ ‫مــی دانم و ان اینکه هر هموطنــی در هر کجای‬ ‫ایــران پهناور به دنیا امده باشــد‪ ،‬بعد از چندین و‬ ‫چند سال زندگی در یک شهر‪ ،‬بطور طبیعی نامش‬ ‫پسوند همان شــهر را به خود می گیرد‪ ،‬به عنوان‬ ‫نمونــه هموطنانی کــه از اذربایجان‪ ،‬کردســتان‪،‬‬ ‫لرســتان و ‪ ...‬مهاجرت کرده و اکنون دهها ســال‬ ‫اســت که در فردیس زندگی می کننــد‪ ،‬بنابراین‬ ‫خطاب انها به عنوان شــهروندان فردیسی نه تنها‬ ‫نادرست نیست که در واقع درست همین است که‬ ‫انها را فردیسوندان این شهرستان بنامیم‪.‬‬ ‫به عبارت ســاده تر‪ ،‬چون خیلی ها از کودکی و‬ ‫نوجوانانی به هر دلیل خــود به تنهایی یا همراه با‬ ‫خانواده به فردیس مهاجــرت کرده اند و در طول‬ ‫ســالهای متمادی در فضای این شهر نفس کشیده‬ ‫و زندگی کرده اند و با دیگرانی چون خودشــان که‬ ‫از دیگر جاهــای ایران به فردیس مهاجرت کرده و‬ ‫در این شهرستان ساکن شده اند و مدام در ارتباط‬ ‫با همســایگان و دوستان فردیســی عمر را خود را‬ ‫ســپری کرده اند‪ ،‬بنابراین طبیعی است که اکنون‬ ‫عرق فردیســی پیدا کرده باشند و خود را فردیسی‬ ‫بدانند‪ ،‬هرچند به قول مشــهور هــر کجای ایران‬ ‫سرای من و ماست‪.‬‬ ‫این یــاداوری از ان جهت دارای اهمیت اســت‬ ‫که چــو نیک بنگریم شــاید تنها چنــد درصد از‬ ‫ساکنان این شهرستان زاده همین منطقه و احیانا‬ ‫ســرحداباد یا اطراف این منطقه هستند و بیش از‬ ‫نــود و چند درصد مهاجرانی هســتند که از جای‬ ‫جای ایران به ایــن منطقه هجرت کرده اند‪ ،‬نمونه‬ ‫ان هم زنده یاد بابک معصومی متولد تهران و سایر‬ ‫مدال اوران ســاکن فردیس است که با مهاجرت و‬ ‫سکونت در فردیس‪ ،‬قهرمانی و نام اوری انها با نام‬ ‫این شهر فاطمی‪ ،‬شهدای اقتدار عجین شده است‪،‬‬ ‫لذا همیــن مهاجران بودند که نام و جایگاه خاصی‬ ‫برای فردیس در کشور ایجاد کردند‪.‬‬ ‫علــی ایحال‪ ،‬همانگونــه که پیشــتر گفتم این‬ ‫گزارش حاصل تلنگر برادر زنده یاد بابک معصومی‬ ‫بــود که بــه درســتی کــم کاری و کاهلی برخی‬ ‫مســووالن و مدیران این شهرستان و حتی استان‬ ‫و نیز اهالی رســانه را یاداوری کرد‪ ،‬براین اساس و‬ ‫برغم اینکه ما در خبرفردیس به عنوان تنها رسانه‬ ‫و نشــریه مکتوب این شهرستان همواره از نوشتن‬ ‫و منتشر کردن درباره موفقیت های مدال اوران و‬ ‫افتخارافرینی انها برای فردیس و اســتان و کشور‬ ‫اســتقبال کرده ایم‪ ،‬اما جهت جبران گوشــه ای‬ ‫از غفلــت احتمالی تالش کردیــم در این مقال به‬ ‫شادروان بابک معصومی قهرمان فردیسی محبوب‪،‬‬ ‫ســربلند و نام اشنای کشور بپردازیم و از این پس‬ ‫نیز به این روند ادامه خواهیم داد‪.‬‬ ‫باوجود این برای انتهای این گزارش به نســبت‬ ‫طوالنی‪ ،‬ترجیح دادم اظهارنظر اوایل امســال داود‬ ‫عزیزی رییس اداره ورزش و جوانان فردیس درباره‬ ‫ضعف زیرساخت های ورزشی این شهرستان را به‬ ‫پایان ان پیوســت کنم تا این کمبود شــدید برای‬ ‫مخاطبان گرامی خبرفردیس و دیگر هم شهرستانی‬ ‫و هم استانی های عزیز کامال ملموس و قابل درک‬ ‫باشد که جوانان و نوجوانان این شهرستان باوجود‬ ‫چه میزان کمبود و کاستی و بیشتر با اتکا به همت‪،‬‬ ‫غیرت و خودبــاوری و تمرین و تالش مداوم خود‬ ‫به قله های قهرمانی دســت می یابند و در نهایت‬ ‫عزت و افتخار ملی برای کشور و این شهر فاطمی‪،‬‬ ‫شهدای اقتدار می افرینند‪.‬‬ ‫ل اوری‬ ‫عزیزی‪ :‬فردیس سال موفقی در مدا ‬ ‫و میزبانی های ملی داشته است‬ ‫رییس اداره ورزش وجوانان فردیس گفت‪ :‬ســال‬ ‫موفقی از حیث مدال اوری و میزبانی از رویدادهای‬ ‫ملی در این شهرستان طی سال گذشته رقم خورد‪.‬‬ ‫داود عزیزی ضمن برشمردن این موفقیت ها‪ ،‬به‬ ‫میزبانی از ‪ ۱۶‬مسابقه کشوری‪ ،‬افزایش ورزشکاران‬ ‫ســازمان یافته و شــکل گیری پنج هیات ورزشی‬ ‫جدید در این شهرســتان نوپا اشــاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫البته سهم باشگاه های خصوصی در افزایش سرانه‬ ‫ورزشی این شهرستان بسیار اثرگذار بوده است به‬ ‫نحوی که شــمار باشــگاههای فعال در شهرستان‬ ‫فردیس از ‪ 120‬باشــگاه به ‪ ۲۳۷‬باشــگاه ورزشی‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫ســرانه ورزشــی فردیــس بــه عنوان‬ ‫محروم ترین شهرســتان کشور تنها شش‬ ‫سانتیمترمربع است‬ ‫این درحالی اســت که وی سرانه فضای ورزشی‬ ‫شهرســتان فردیس را تنها شش ســانتیمتر مربع‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬باوجود همه تالش های صورت‬ ‫گرفتــه و افتتاح چندین پروژه ورزشــی همچنان‬ ‫فردیس محروم ترین شــهر کشــور از حیث سرانه‬ ‫ورزشــی اســت تا جایی که به ازا هر یک نفر فقط‬ ‫شش ســانتیمتر مربع فضای ورزشی وجود دارد! و‬ ‫نیاز اســت تا در این حوزه با ایجاد تسهیالت الزم‬ ‫ظرفیت های بخش خصوصی بیشــتر به کار گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫عزیــزی تاکید کرد‪ :‬باوجود همــه این کمبودها‬ ‫و تنگناها‪ ،‬اینده روشــنی را بــرای ورزش فردیس‬ ‫متصــورم و معتقــدم بــا توجه بــه ظرفیت های‬ ‫باالی جوانان و نوجوانان مســتعد و اینده دار این‬ ‫شهرستان‪ ،‬ســال های پیش رو شاهد مدال اوری‬ ‫و افتخارافرینی بیشتری توسط انها خواهیم بود‪.‬‬ ‫فردیس قهرمانان ناشــناخته و ناشکفته‬ ‫بسیار دارد که برای شــکوفا شدن به فضا و‬ ‫شرایط مناسبی نیاز دارند‬ ‫بنابراین طبق امار موثق موجود‪ ،‬اینکه شهرستان‬ ‫‪ 600‬هزار نفری فردیس با شــش ســانتیمترمربع‬ ‫ســرانه ورزشی در قیاس با استانها و شهرستانهایی‬ ‫کــه از امکانات‪ ،‬تجهیزات و فضای ورزشــی چند‬ ‫برابری این شهرســتان برخوردارند‪ ،‬توانسته است‬ ‫کارنامه ای درخشــان از موفقیــت ها و بخصوص‬ ‫قهرمانی های خود در رشته های مختلف در کشور‬ ‫ارایه کند‪ ،‬لذا اگر اینها نشــانه لیاقت‪ ،‬شایســتگی‪،‬‬ ‫همــت‪ ،‬خالقیت و از جــان مایه گذاشــتن برای‬ ‫افتخارافرینــی برای وطن‪ ،‬اســتان و شهرســتان‬ ‫نیست‪ ،‬پس چیست؟!‬ ‫اینجا روی ســخن با مســووالن ارشد و میانی و‬ ‫صاحب اختیار استان و شهرستان است‪ ،‬بیایید در‬ ‫یک همدلــی و همگرایی نگذاریم چنین ظرفیت و‬ ‫توانمندی نســل جوان فردیس نادیده گرفته شود‬ ‫و اطمینان داشته باشــیم هرگونه سرمایه گذاری‬ ‫هرچنــد انــدک در ورزش این شهرســتان‪ ،‬می‬ ‫توانــد از هزینه های هنگفــت تبعات منفی اعتیاد‬ ‫و ناهنجاری های اجتماعی پیشــگیری کند‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه تکریــم و قدردانــی از افتخارافرینان و نام‬ ‫اوران فردیســی یکی از کم هزینه ترین و ســهل‬ ‫الوصــول ترین راهها در این زمینه اســت‪ ،‬به قول‬ ‫مشهور فردیس بابک معصومی ها‪ ،‬علیرضا کریمی‬ ‫ها و از این دست قهرمانان کم نظیر بسیار دارد اما‬ ‫انها غنچه هایی هســتند که برای شکوفا شدن به‬ ‫فضا و شرایط مناسب نیاز دارند‪.‬‬ ‫و کالم اخــر اینکه حتی یــک لحظه هم تردید‬ ‫نکنید که اهالی رســانه و من به نمایندگی از طرف‬ ‫مجموعه همــکاران رســانه ای و روزنامه نگاری‬ ‫خود گواهی می دهم که گفتن و نوشــتن و منتشر‬ ‫کردن از قهرمانی های ورزشــکاران این شهرستان‬ ‫را کوچکتریــن انجام وظیفه خود دانســته و ان را‬ ‫باالترین افتخار و مباهات برای خودمان می دانیم‪،‬‬ ‫مردم مهربان و قدرشــناس شهرستان فردیس نیز‬ ‫بارها و در طول سالهای متمادی نشان داده اند که‬ ‫قدر و ارزش افتخارافرینان و نام اوران خود را می‬ ‫دانند‪ ،‬زیرا اذین بندی شــهر به صورت خودجوش‬ ‫و اســتقبال گرم هنگام بازگشــت هر قهرمانی از‬ ‫مســابقات برون مــرز‪ ،‬تنها یک نمونــه کوچک و‬ ‫ملموس از این قدردانی و قدرشناســی است‪ ،‬پس‬ ‫حفــظ و تقویت ایــن قهرمانی ها بیشــتر برعهده‬ ‫مســووالن و مدیران و نیز اهالی رســانه است و نه‬ ‫مردم فهیم و قهرمان پرور فردیس‪ .‬همین!‬ ‫جــامعه ‪3‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫بیش از چهار هزار کیلوگرم مواد‬ ‫غذایی فاسد در فردیس معدوم شد‬ ‫رییس شبکه بهداشــت و درمان فردیس گفت که در اجرای‬ ‫طرح های نظارتی‪ ،‬چهار هزارو ‪ ۲۰۵‬کیلوگرم مواد غذایی فاسد‬ ‫طی یک ماه گذشته از سطح اصناف این شهرستان جمع اوری‬ ‫و معدوم شد‪.‬‬ ‫دکتر محمدرضا ترابی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬این‬ ‫میزان مواد غذایی شــامل گوشت و سایر محصوالت غذایی بود‬ ‫که جمع اوری شد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬ماموران شبکه بهداشت و درمان شهرستان‬ ‫فردیس در یک ماه گذشــته چهار هزار و ‪ ۳۶۷‬بار از واحدهای‬ ‫صنفی این شهرستان بازدید کردند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در این بازرسی ها ضمن صدور ‪ ۲۸۳‬مورد اخطار‬ ‫تعــداد ‪ ۲۹‬واحد صنفی متخلف به دســتگاه قضایی معرفی و‬ ‫‪ ۱۵۲‬مرکــز تهیه و توزیع مــواد غذایی‪ ،‬اماکن عمومی متخلف‬ ‫پلمب شدند‪.‬‬ ‫ترابی با اشــاره به اینکه یک هزار و‪ ۶۵۱‬مورد کلرسنجی اب‬ ‫اشــامیدنی و ‪ ۱۶‬مورد بازدید از استخر ها ‪ ،‬گفت‪ :‬در این زمینه‬ ‫اقدام الزم برای پیشگیری از بیماری ها به عمل امد‪.‬‬ ‫سرانه فضای اموزشی فردیس‬ ‫پایین است‬ ‫مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان البرزاعالم کرد‪:‬سرانه‬ ‫فضای اموزشــی در شهرستان فردیس ‪ ۱.۸۸‬متر مربع بوده که‬ ‫کمتر از سرانه کشوری و استانی می باشد‪.‬‬ ‫محمد دالوریان نشســت شــورای معاونان اموزش وپرورش‬ ‫ناحیه ‪ ۲‬کرج وشهرســتان فردیس افزود‪ :‬اکنون متوسط سرانه‬ ‫فضای اموزشــی در کشور‪ ۵.۱۷‬متر مربع به ازای هر دانش اموز‬ ‫و در استان البرز ‪ ۳.۸۰‬متر مربع است ‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت ‪ :‬اســتان البرز پس از اســتان سیستان و‬ ‫بلوچستان کم برخوردارترین استان در بحث فضای اموزشی می‬ ‫باشد ولی در حوزه نوسازی با توجه به عنایت دولت جزو استان‬ ‫های پیشرو است‪.‬‬ ‫دالوریان ‪ ،‬بودجه امســال اداره کل نوسازی مدارس البرز را‬ ‫‪ ۱۱۰‬میلیارد تومان عنوان کرد و گفت‪ :‬ســعی خواهیم کرد در‬ ‫توزیع این مبلغ عدالت اموزشی را رعایت کرده و به مناطق کم‬ ‫برخوردار مانند فردیس توجه خاص و ویژه ای شود‪.‬‬ ‫وی بیان داشت ‪ :‬این اداره کل از حضور خیرین مدرسه ساز‬ ‫استقبال می کند‪.‬‬ ‫ایجاد یک شعبه رای در فردیس‬ ‫برای اقلیت های مذهبی‬ ‫معاون سیاسی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی استان البرز گفت‪ :‬دخالت‬ ‫حتی یک مسئول را در جریان انتخابات نمی پذیریم‪.‬‬ ‫نورمحمد فردی در جلســه شورای اداری استان البرز که روز‬ ‫یکشنبه ششــم بهمن ماه در استانداری البرز برگزار شد گفت‪:‬‬ ‫حــدود ‪ ۸۳‬روز تا انتخابات باقی مانده اســت در این زمان هر‬ ‫اداره‪ ،‬ارگان و فرد فعالیت مشــخص و واضحــی دارد و به این‬ ‫لحظه همه چیز در اســتان البرز بر اســاس نظم و قاعده بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬معاون سیاسی امنیتی‪ ،‬اجتماعی استان البرز‬ ‫ویژگی مهم انتخابات را بی طرفانه بودن ان دانست و اظهار کرد‪:‬‬ ‫ذات انتخابــات در بی طرفانه بودن ان اســت و نمی پذیریم که‬ ‫مسئولی در امر انتخابات دخالت کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه از بررســی و رصــد تمامی مراحل انتخابات خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬کلیه مراحل انتخابات و رای گیری رصد و بررســی‬ ‫می شــود تا در نهایت به هدف نهایی یعنی رقابتی ســالم میان‬ ‫نامزدها برسیم‪ ،‬در ضمن کلیه ادارات سیاسی و دولتی موظفند‬ ‫به کمک انتخابات بیایند‪.‬‬ ‫فردی از وجود ‪ ۱۲۰۰‬شــعبه اخذ رای برای البرزیان خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬در البرز ‪ ۱۲۰۰‬شعبه برای اخذ رای انتخابات داریم که‬ ‫یک شــعبه در فردیس برای اقلیت های مذهبی در نظر گرفته و‬ ‫‪ ۹۰۹‬شــعبه نیز برای کرج‪ ،‬فردیس‪ ،‬اشتهارد و اسارا اختصاص‬ ‫داده شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از این تعداد ‪ ۱۰۰۶‬شــعبه شــهری و ‪ ۱۹۴‬شعبه‬ ‫روستایی هستند‪ ،‬البته ‪ ۹۶‬شعبه سیار نیز برای انتخابات امسال‬ ‫در نظر گرفته شــده که به دور از مشــکل امــکان رای دهی را‬ ‫فراهم اورد‪.‬‬ ‫معاون سیاســی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی اســتاندار البرز در پایان‬ ‫گفــت‪ :‬حدود ‪ ۲۳‬هزار نفــر در روز انتخابات درگیر رای گیری‬ ‫خواهند بود که به صورت های مختلف نهادهای نظارتی‪ ،‬بازرسان‪،‬‬ ‫ماموران محافظ صندوق در سطح استان فعال خواهند بود‪.‬‬ ‫هفته انهم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫براساس ارزیابی و اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی از نشریه خبرفردیس به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی عکاس‪ :‬حسین پارسا چاپخانه‪ :‬هدف نوین‬ ‫رتبه‪2 :‬‬ ‫ادرس دفتر مرکزی‪ :‬کانال غربی ‪ .‬روبروی مرکز بهداشت فردیس‬ ‫امتیاز در طرح ارزیابی کیفی‪60 :‬‬ ‫تلفن‪ 36505454 :‬فکس‪ 36503000 :‬پذیرش اگهی‪09354225024 :‬‬ ‫حجت االسالم ولیزاده‬ ‫خبر داد‪:‬‬ ‫حجت االســام حمیدرضا ولیــزاده رییس اداره‬ ‫فرهنگ وارشــاد اسالمی فردیس‪ ،‬از برگزاری دهها‬ ‫برنامه متنــوع فرهنگی و هنــری همزمان با دهه‬ ‫مبارک فجر امسال خبر داد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬جشن انقالب‪ ،‬نور افشانی‪ ،‬نمایشگاه کتاب‪،‬‬ ‫جشنواره غذاهای محلی‪ ،‬ســخنرانی در کانونهای‬ ‫فرهنگی هنری مساجد و موسسات قران وعترت و‬ ‫برگزاری مسابقه های فرهنگی و هنری را از جمله‬ ‫این برنامه ها برشمرد‪.‬‬ ‫ولیــزاده در گفت و گو با خبرنــگار خبرفردیس‬ ‫افزود‪ :‬نشست کتاب با موضوع یک مولف یک کتاب‬ ‫در خصوص دســت اوردهای چهل ســاله انقالب‪،‬‬ ‫برگزاری نمایشــگاه روزنامه روز شــمار انقالب و‬ ‫برپایی نمایشــگاه تجسمی در فرهنگسرای بوستان‬ ‫والیت از دیگر برنامه ها به مناســبت یوم اهلل دهه‬ ‫فجر امسال در شهرستان فردیس است‪.‬‬ ‫ولیزاده‪ :‬امروز انقالب اسالمی ایران الگویی‬ ‫بزرگ برای کشورها است‬ ‫دکتر خسرو زاده‪ ،‬شهردار‬ ‫فردیس خبر داد‪:‬‬ ‫‪instagram.com/khabarfardis‬‬ ‫این شهرستان به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اثار و فعالیت های این باشــگاه‬ ‫در روز ‪ ۱۲‬بهمن ســال ‪ ۹۸‬توســط کارشناسان‬ ‫داوری شد که ســه باشگاه فعال‪ ،‬تسهیلگر نمونه و‬ ‫کتابفروشــی نمونه به همراه مستندات برای داوری‬ ‫نهایی به اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی البرز‬ ‫معرفی شدند‪.‬‬ ‫رییس اداره فرهنگ وارشــاد اســامی فردیس‬ ‫تاکید کرد‪ :‬با عنایت به ظرفیت و پتانســیل موجود‬ ‫در شهرســتان فردیس از جملــه مهدهای کودک‪،‬‬ ‫مدارس و اماکن فرهنگی و اموزشــی می توان در‬ ‫حوزه کتاب و کتابخوانی گام های موثری برداشت‪.‬‬ ‫همزمان با دهه مبارک فجر‬ ‫برگزاری دهها‬ ‫برنامه متنوع‬ ‫فرهنگی و هنری‬ ‫در شهرستان‬ ‫فردیس‬ ‫‪telegram.me/khabar_fardiis‬‬ ‫حجت االســام ولیزاده‪ ،‬با تاکیــد براینکه امروز‬ ‫انقالب اســامی ایران الگویی بــزرگ برای دیگر‬ ‫کشــورها است‪ ،‬گفت‪ :‬براین اســاس ما با برگزاری‬ ‫مراسم و جشــنهای مختلف و متنوع‪ ،‬این پیروزی‬ ‫بزرگ را گرامی می داریم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برگزاری شب شعر انقالب اسالمی‪،‬‬ ‫تخفیــف ویژه ایام دهه مبارک فجر در موسســات‬ ‫فرهنگی هنری و ارایه بلیط نیم بها سینما‪ ،‬تجلیل‬ ‫از برگزیدگان موســیقی خرم‪ ،‬مجوز چند کنسرت‬ ‫در فرهنگســرا بوســتان والیت و مجتمع اکومال و‬ ‫ایجاد غرفه های فرهنگی‪ ،‬هنری و غرفه خبر برای‬ ‫اصحاب رســانه در طول مســیر راهپیمایی‪ ،‬بخش‬ ‫دیگــری از برنامــه های دهه فجر امســال در این‬ ‫شهرستان را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫برگزاری هجدهمین دوره ازمون سراسری‬ ‫قران و عترت در شهرستان فردیس‬ ‫رییس اداره فرهنگ وارشــاد اســامی فردیس‬ ‫همچنیــن به برگــزاری هجدهمیــن دوره ازمون‬ ‫سراسری قران و عترت در این شهرستان اشاره کرد‬ ‫و افزود‪ :‬این ازمون که در اســتانه فرا رسیدن دهه‬ ‫مبارک فجر برگزار شد‪ ،‬شامل چهار گروه امتحانی و‬ ‫‪ ۱۵‬رشته شامل گروه ترجمه و مفاهیم قران کریم‬ ‫(‪ ۲‬رشــته)‪ ،‬گروه معارف اهل بیت (ع) (‪۲‬رشــته)‪،‬‬ ‫گروه حفظ قران کریم (‪ ۹‬رشته) و گروه اموزشهای‬ ‫الکترونیک (‪ ۲‬رشته) بوده است‪.‬‬ ‫ولیزاده تاکید کرد‪ :‬شناسایی و معرفی نخبگان و‬ ‫استعدادهای درخشان قرانی به ویژه در گروه سنی‬ ‫نوجوانــان و جوانان از جمله اهــداف برگزاری این‬ ‫ازمون قرانی است‪.‬‬ ‫رییس اداره فرهنگ وارشــاد اسالمی شهرستان‬ ‫فردیــس‪ ،‬با اشــاره بــه اینکه برای تمام شــرکت‬ ‫کنندگان گواهی شــرکت در ازمون صادر می شود‪،‬‬ ‫یاداور شد‪ :‬از شرکت کنندگانی که موفق به کسب‬ ‫رتبه برتر شوند‪ ،‬از طرف معاونت قران وعترت مورد‬ ‫تجلیل قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫پایان داوری چهارمین دوره جام باشــگاه‬ ‫های کتابخوان در شهرستان فردیس‬ ‫ولیزاده افزود‪ :‬همچنین در راستای ترویج فرهنگ‬ ‫کتاب و کتابخوانی طرح جام باشگاه های کتابخوانی‬ ‫کودک و نوجوان که در کشــور شکل گرفته است‪،‬‬ ‫با توجه به به برگزاری چهارمین دوره ان در ســال‬ ‫جاری‪ ،‬اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی فردیس نیز‬ ‫برای نیل به این هدف باشــگاه های کتابخوانی را‬ ‫فعال کرده که در مجموع تا کنون ‪ 30‬باشــگاه در‬ ‫جلسه شعرخوانی نغمه های انقالب انجمن‬ ‫ادبی باورستان سخن شهرستان فردیس‬ ‫برگزاری جلســه شــعرخوانی نغمه های انقالب‬ ‫با حضور شــاعران و نویســندگان جوان شهرستان‬ ‫فردیس در فرهنگســرای بوســتان والیت از دیگر‬ ‫برنامــه ها به مناســبت یوم اهلل دهــه فجر در این‬ ‫شهرستان است‪.‬‬ ‫در این جلســه شعرخوانی که همزمان با ایام اهلل‬ ‫دهه مبارک فجر روز یک شــنبه چهاردهم بهمن‬ ‫ماه برگزار شــد‪ ،‬شاعران انقالبی شهرستان فردیس‬ ‫سروده های خود را با مضامین انقالب و ایثار قرائت‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫مســوول انجمن ادبی باورستان سخن از‬ ‫حمایت های اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی‬ ‫فردیس قدردانی کرد‬ ‫استاد سیدمحمدعلی دشتی مسوول انجمن ادبی‬ ‫باورستان ســخن شهرستان فردیس در این مراسم‬ ‫ضمن تشــکر از حمایت های اداره فرهنگ وارشاد‬ ‫اســامی شهرســتان فردیس‪ ،‬برگزاری شب شعر‬ ‫را دارای نقــش موثری در ترویــج فرهنگ انقالب‬ ‫اســامی‪ ،‬ایثار و شــهادت‪ ،‬مقاومــت و همچنین‬ ‫انتقال ارمان های شــهدا به مــردم و بویژه جوانان‬ ‫و نوجوانان دانست‪.‬‬ ‫وی تاکید کــرد‪ :‬برگزاری ایین هــای فرهنگی‬ ‫گامی مثبــت در جهت شناســایی و ایجاد انگیزه‬ ‫در اســتعدادهای ادبی و هنری شهرستان فردیس‬ ‫است که اســتفاده از ظرفیت های ادبی و فرهنگی‬ ‫شهرستان می تواند اقدامی ارزشمند در جهت رشد‬ ‫و اعتالی فرهنگی شهرستان فردیس باشد‪.‬‬ ‫طرح شهردار شب در فردیس اجرایی می شود‬ ‫شــهردار فردیس گفت‪ :‬کنترل وضعیت شبانه‬ ‫پارک و بوستان ها و شناسایی کاستی های فضای‬ ‫شهر در شــبانگاهان از جمله روشنایی و غیره از‬ ‫فعالیت های عمده شهردار شب است‪.‬‬ ‫محمد خســرو زاده در جمع خبرنگاران اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به تراکم باالی جمعیت در فردیس‪،‬‬ ‫ضرورت ارائه خدمات شــبانه روزی در این شهر‬ ‫ضروری به نظر می رسد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خدمات شهرداری‪ ،‬محدود به ساعات‬ ‫و روزهای خاصی نیست بلکه بسیاری از وظایف‬ ‫شهرداری در خارج از ساعت اداری و ایام تعطیل‬ ‫و حتی زمانی که شهروندان در استراحت هستند‬ ‫انجام می شــود به همین دلیل نسبت به اجرای‬ ‫طرح شهردار شــب در فردیس اقدام می کنیم تا‬ ‫نظارت بیشتری بر خدمات شبانه داشته باشیم‪.‬‬ ‫به گفته شــهردار فردیس‪ ،‬نظارت بیشــتر بر‬ ‫برنامه های فضای ســبز‪ ،‬جمــع اوری به هنگام‬ ‫پســماندهای خانگی و حمل زباله تا مرکز دفن‪،‬‬ ‫تنظیف معابــر اصلی و فرعــی‪ ،‬کنترل وضعیت‬ ‫شبانه پارک و بوستان ها و شناسایی کاستی های‬ ‫فضای شهر در شــبانگاهان از جمله روشنایی و‬ ‫غیره از فعالیت های عمده شهردار شب است‪.‬‬ ‫خســروزاده تاکیــد کرد‪ :‬در ایــام تعطیالت و‬ ‫ســاعاتی از شــب موضوعاتی از جملــه احتمال‬ ‫ســاخت و ســاز غیر مجــاز و تخلیــه خاک و‬ ‫نخاله های ســاختمانی وجود دارد که تشــدید‬ ‫نظارت بر عملکــرد نیروها و اتخــاذ تصمیمات‬ ‫مناسب و به موقع‪ ،‬تاثیر بسزایی در رضایتمندی‬ ‫شهروندان دارد‪.‬‬ ‫وی تصریح کــرد‪ :‬این طرح بــا هدف نظارت‬ ‫دقیق تر بر خدمات شــهرداری اجرا می شــود‪،‬‬ ‫فرصتی بــرای تجربه اندوزی مدیــران مختلف‬ ‫است‪.‬‬ ‫قاسمی‪ :‬لزوم توسعه درختان و فضای سبز مجتمع های مسکونی‬ ‫عضو کمیســیون ماده هفت شهرداری فردیس بر‬ ‫لزوم توسعه فضاهای ســبز و درختان مجتمع های‬ ‫مسکونی تاکید کرد‪.‬‬ ‫مجتبی قاسمی در حاشــیه بازدید از فضای سبز‬ ‫و درختان مجتمع مســکونی بهارســتان و شهرک‬ ‫صنعتی ســیمین دشــت فردیــس‪ ،‬با بیــان اینکه‬ ‫کمیسیون ماده هفت شهرداری فردیس در راستای‬ ‫حفظ و توسعه فضاهای سبز شهری تالش می کند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬شهرک بهارســتان ‪ ۲۴۰‬واحد مسکونی‬ ‫دارد که باید در راســتای حفظ و توسعه فضای سبز‬ ‫این شــهرک که دارای ‪ ۱۴۰۰‬اصله درخت اســت‬ ‫تالش کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به بررسی درختان شهرک بهارستان‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬برخی از انها با مشــکالتی همچون بیماری‬ ‫هــای قارچی‪ ،‬هرس غیر کارشناســی‪ ،‬مشــکالت‬ ‫ابرســانی و ابیاری و غیره مواجه هستند که در این‬ ‫بازدید مقرر شــد حوزه خدمات شــهری شهرداری‬ ‫نسبت به مشاوره های کارشناسی‪ ،‬سم زدایی و غیره‬ ‫اقداماتی داشته باشد‪.‬‬ ‫قاســمی گفت‪ :‬طی بازدید انجام شــده از شهرک‬ ‫بهارستان‪ ،‬مقرر شــد که ابیاری درختان به صورت‬ ‫قطره ای انجام شود‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری به بازدید از شهرک صنعتی‬ ‫ســیمین دشــت فردیس اشــاره کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫شهرک دارای ‪ ۲۱‬هزار متر مربع فضای سبز است و‬ ‫همچنین ‪ ۳۸۷۲‬اصله درخت نیز در ان وجود دارد‪.‬‬ ‫لزوم اشنایی نسل جوان با‬ ‫شخصیت امام خمینی(ره)‬ ‫مدیر اداره اموزش و پرورش‬ ‫ناحیــه ‪ ۲‬کرج و شهرســتان‬ ‫فردیــس در اییــن نواختن‬ ‫زنــگ انقــاب در مدرســه‬ ‫دخترانه شهید احمدی روشن‬ ‫فردیس ضمن گرامیداشــت‬ ‫ایام اهلل دهه مبــارک فجر و‬ ‫یاد و خاطره شــهدای دانش‬ ‫اموز انقالب گفت‪ :‬شخصیت‬ ‫امــام راحــل (ره) باید برای‬ ‫دانش اموزان تحلیل و تببین‬ ‫شــود تا نســل جوان با ابعاد‬ ‫مختلف شخیصتی این مرد بزرگ همچون ظلم ستیزی‪ ،‬ایمان‪ ،‬تقوا‪،‬‬ ‫شجاعت‪ ،‬پاسخ قاطع اشنا شوند‪.‬‬ ‫ولی اله احمدی افــزود‪ :‬دهه فجر فرصت مناســبی برای معرفی‬ ‫دستاوردهای انقالب شکوهمند ایران اسالمی است بیان دستاوردهای‬ ‫انقالب و اشنایی نسل جوان و نوجوانان با جایگاه جمهوری اسالمی‬ ‫در حوزه های مختلف نظامی و علمی‪ ،‬فرهنگی و اموزشــی در جهان‬ ‫امری ضروری است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬برای رسیدن به انقالب اسالمی خون های زیادی‬ ‫ریخته شد باید از ارمان ها و ارزش های انقالب صیانت کنیم‪.‬‬ ‫این عضو شورای اسالمی شهر فردیس اضافه کرد‪:‬‬ ‫طبق قانون باید ‪ ۲۵‬درصد از مســاحت کل شهرک‬ ‫فضای ســبز باشد که ‪ ۱۰‬درصد از ان باید در فضای‬ ‫صنعتــی و ‪ ۱۵‬درصد دیگر نیز بایــد جزء فضاهای‬ ‫معابر باشد‪.‬‬ ‫وی با بیــان بیان اینکه مقرر شــد درختان ضلع‬ ‫شمالی شهرک صنعتی سیمین دشت که در حاشیه‬ ‫رودخانه واقع اســت هرس شــود تا از ریزگرد ها و‬ ‫الودگی هوا جلوگیری شــود‪ ،‬گفت‪ :‬شــهرداری نیز‬ ‫در راستای همکاری با هیات مدیره شهرک صنعتی‬ ‫ســیمین دشت به منظور حفظ و توسعه فضای سبز‬ ‫داخلی شــهرک و محیط های اطرافی و پیرامون ان‬ ‫اقدامات الزم را داشته باشند‪.‬‬ ‫اتحادیه پوشاک فردیس رقم زد‪:‬‬ ‫جلوه زیبایی از مهربانی و نوعدوستی‬ ‫در گرما گرم حوادث و اتفاق های مختلف کشــور‪ ،‬این بار سیل‬ ‫ویرانگر در اســتان سیستان و بلوچستان جاری شد و عده کثیری‬ ‫از هموطنان را در سوز و سرمای زمستان بی جا و مکان و سرپناه‬ ‫کرد‪ ،‬اما همیشــه دســت های مهربانی و کمک از استین همت‬ ‫بیرون امده و زمینه ســاز پشت سر گذاشتن اینگونه مصائب شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بنابراین اکنــون از جای جای ایران پهناور مردمانی دلســوز و‬ ‫نوعدوست برای کمک و یاری رساندن به مردم سیل زده سیستان‬ ‫و بلوچســتان اعالم همبستگی کرده و هر کس و هر مجموعه ای‬ ‫به اقتضای توان خود کمک هایی را روانه این استان کرده اند‪.‬‬ ‫ارســال کمک های اتحادیه پوشــاک و قماش فروشان‬ ‫فردیس معادل ‪ 100‬میلیون تومان برای سیل زدگان‬ ‫چنین است که در ادامه کمک های استان و شهرستان فردیس‬ ‫برای سیل زدگان سیستان و بلوچستان‪ ،‬رییس اتحادیه پوشاک و‬ ‫قماش فروشان شهرستان فردیس نیز از کمک هایی معادل ‪100‬‬ ‫میلیون تومان این اتحادیه به ســیل زدگان سیستان و بلوچستان‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫خانم شمســی ســخایی به خبرنگار خبرفردیس گفت‪ :‬اعضا و‬ ‫کسبه این اتحادیه در انجام وظیفه نوعدوستانه و خیرخواهانه خود‬ ‫این میزان کمک ها برای مردم ســیل زده سیستان و بلوچستان‬ ‫جمع اوری کرده اند‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد‪ :‬ایــن کمک ها در قالب اقالم پوشــاک گرم از‬ ‫سنین نوزاد تا بزرگسالی است که به مرکز نیکوکاری اتاق اصناف‬ ‫شهرستان فردیس منتقل می شود‪.‬‬ ‫ســخایی توضیح داد‪ :‬برنامه ریزی اینگونه است که وقتی سایر‬ ‫کمک ها از ســوی دیگر اتحادیه ها و صنوف مختلف جمع اوری‬ ‫شــد‪ ،‬روز جمعه از طریق مرکز نیکوکاری اتاق اصناف شهرستان‬ ‫فردیس به دســت مردم سیل زده سیســتان بلوچستان رسانده‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫سال چهارم ‪ /‬شماره ‪ / 96‬هفته سوم ‪ /‬بهمن ماه ‪1398‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫‪۱۶‬طرح عمرانی در فردیس‬ ‫اماده بهره برداری شد‬ ‫معــاون برنامه ریــزی و هماهنگی امور عمرانــی فرمانداری‬ ‫فردیس اعالم کرد‪ :‬به مناســبت ایــام اهلل دهه مبارک فجر‪۱۶ ،‬‬ ‫طرح عمرانی با اعتبار‪ ۳۰۰‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان در این‬ ‫شهرستان اماده بهره برداری شده است‪.‬‬ ‫مریم قهرمانی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬از کل طرح‬ ‫های عمرانی‪ ۶ ،‬طرح توســط بخش خصوصی با ‪ ۲۹۴‬میلیارد‬ ‫تومان و ‪ ۱۰‬طــرح از محل اعتبارات دولتی به مبلغ ‪ ۶‬میلیارد و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون تومان افتتاح می شود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح هــا در بخــش جهــاد‬ ‫کشاورزی‪،‬برق‪،‬صنعت‪،‬دارویی‪ ،‬پایگاه فوریت های پزشکی‪،‬احداث‬ ‫بوســتان‪،‬بلوارمپنا‪،‬احداث کمربندی و فراورده های بهداشتی و‬ ‫ارایشی می باشد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬با احداث یک پست فشارمتوسط‬ ‫در شــهرک صنعتی داشلیجه در روســتای فرخ اباد زیبادشت‬ ‫مشکین دشت فردیس مشکالت تامین برق مرتفع خواهد شد‪.‬‬ ‫معــاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار فردیس‬ ‫گفت‪ :‬با افتتاح این طرح ها ‪ ۵۱۱‬نفر در این شهرســتان مشغول‬ ‫به کار می شوند‪.‬‬ ‫وی ادای احتــرام به مقام شــامخ شــهدادر گلزار شــهدای‬ ‫رزکان‪،‬دیدار با خانواده شــهدا از دیگر برنامه های سفر یک روزه‬ ‫استاندار البرز به شهرستان فردیس عنوان کرد‪.‬‬ ‫‪ ۱۸۰‬هزار دالر ارز قاچاق در‬ ‫فردیس کشف شد‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان فردیس اعالم کرد‪ :‬در اجرای طرح‬ ‫ضربتــی فجر‪ ۲‬مبلغ ‪ ۱۸۰‬هزار دالر معادل ‪ ۲۴‬میلیارد ریال ارز‬ ‫قاچاق حاصل از توزیع و فروش مواد مخدر در این شهرســتان‬ ‫کشف شد‪.‬‬ ‫سرهنگ بیژن جنتی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬این‬ ‫میزان ارز از منزل یک قاچاقچی مواد مخدر به همراه مقادیری‬ ‫مواد مخدر شیشه و هروئین به دست امد‪.‬‬ ‫وی با بیان این که ‪ ۲‬فروشــنده مواد مخدر در این زمینه نیز‬ ‫دستگیر شدند‪ ،‬گفت ‪ :‬در طرح ضربتی امنیتی فجر ‪ ۲‬تعداد ‪۱۸‬‬ ‫معتاد متجاهر نیز از ســطح پارک هــا و تفرجگاه های فردیس‬ ‫جمع اوری و تحویل مراکز ترک اعتیاد مجاز شدند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به کشف ‪ ۹‬دستگاه خودروی سرقتی در این طرح‬ ‫ادامه داد‪ :‬در این طرح ضربتی پلیس‪ ۶ ،‬قبضه ســاح شکاری و‬ ‫جنگی نیز کشف شد‪.‬‬ ‫رژه موتورسواران خاطره‬ ‫پیروزی انقالب اسالمی را در‬ ‫فردیس زنده کرد‬ ‫همزمان با سالروز ورود تاریخی حضرت امام (ره) به میهن اسالمی‪،‬‬ ‫یگان های موتورسوار و خودرویی سپاه و نیروی انتظامی روز شنبه با‬ ‫انجام رژه با شکوه ‪ ،‬بار دیگر خاطره زیبا و به یادماندنی پیروزی انقالب‬ ‫اسالمی را در اذهان مردم شهرستان فردیس زنده کردند‪.‬‬ ‫این ایین شور و حال خاصی در میان احاد مردم‪ ،‬اصناف و کسبه‬ ‫شهرستان فردیس ایجاد کرد و یاد و خاطره حماسه افرینان و جان‬ ‫برکفان انقالب اسالمی گرامی داشته شد‪.‬‬ ‫موتورســواران بســیجی و خودرویی از مقابل ســپاه ناحیه امام‬ ‫رضا(ع) فردیس رژه خود را اغاز و تا فلکه چهارم فردیس جلوه های‬ ‫غرورافرین ازحماسه های انقالب اسالمی دراین شهرستان به نمایش‬ ‫گذاشتند‪.‬‬ ‫با حرکت موتورسواران و یگان های موتوری و خودرویی در مقابل‬ ‫فرمانداری شهرســتان فردیس اســتان البرز‪ ،‬بار دیگر روح حماسه‬ ‫درمردم دمیده شد‪.‬‬ ‫فرمانده ســپاه ناحیه امام رضا(ع) شهرستان فردیس در حاشیه‬ ‫این مراسم گفت‪ :‬دهه مبارک فجر یاداور رشادت ملت بزرگ ایران‬ ‫به ویژه خاطره امام (ره) و شهدای بزرگواراست‪.‬‬ ‫سرهنگ پاسدار احسان علیزاده افزود‪ :‬ارمان ها و نیز دستاوردهای‬ ‫انقالب اســامی به ویژه برای نسل جوان می تواند در خنثی کردن‬ ‫توطئه مستکبران نقش اساسی داشته باشد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افزود‪ :‬یکی از را ه های مقابله با تهدیدات دشــمن‬ ‫اشــنایی هر چه بیشتر احاد جامعه و به ویژه نسل جوان با فرهنگ‬ ‫اسالم ناب محمدی(ص) است‪.‬‬ ‫علیزاده‪ ،‬انقالب اســامی ایران را در برگیرنده همان علت های‬ ‫شکل گیری نهضت و بعثت انبیاء (ص) و دارای همان اجزاء و عناصر‬ ‫نهضت ابا عبداهلل(ع) و در امتداد قیام ان حضرت دانست و افزود‪ :‬در‬ ‫مســیر اجرای نهضت انبیا و ائمه (ع) وجود ماللت ها‪ ،‬سختی ها و‬ ‫رنج ها طبیعی است‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه خبر فردیس

هفته نامه خبر فردیس 108

هفته نامه خبر فردیس 108

شماره : 108
تاریخ : 1399/04/04
هفته نامه خبر فردیس 107

هفته نامه خبر فردیس 107

شماره : 107
تاریخ : 1399/03/21
هفته نامه خبر فردیس 106

هفته نامه خبر فردیس 106

شماره : 106
تاریخ : 1399/03/07
هفته نامه خبر فردیس 105

هفته نامه خبر فردیس 105

شماره : 105
تاریخ : 1399/02/29
هفته نامه خبر فردیس 104

هفته نامه خبر فردیس 104

شماره : 104
تاریخ : 1399/02/17
هفته نامه خبر فردیس 103

هفته نامه خبر فردیس 103

شماره : 103
تاریخ : 1399/02/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!