هفته نامه خبر فردیس شماره 179 - مگ لند

هفته نامه خبر فردیس شماره 179

هفته نامه خبر فردیس شماره 179

هفته نامه خبر فردیس شماره 179

‫هفته انهم‬ ‫دکتر ناصرخاکی‪ ،‬دادستان‪:‬‬ ‫بازداشت ‪ ۳۸‬عضو یک‬ ‫شرکت هرمی در فردیس‬ ‫سال هفتم | شماره ‪ | 179‬هفته چهارم‪ 24 ،‬ابان ماه ‪| 1401‬‬ ‫‪ 4‬صفحه | ‪ 2000‬تومان‬ ‫تنها نشریه مکتوب‬ ‫شهرستان فردیس‬ ‫شرح درصفحه ‪2‬‬ ‫سه قلوهای فردیسی‬ ‫چشم انتظار حمایتهای‬ ‫دولتی‬ ‫پلیس فردیس از مردم خواست پزشک‬ ‫قالبی را شناسایی کنند‬ ‫‪3‬‬ ‫صفحه‬ ‫طرح بهبود روابط خانواده در فردیس‬ ‫اغاز شد‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫سه قلوهای فردیسی که‬ ‫در ‪ 12‬ابان ماه جاری در‬ ‫بیمارســتان کمالی کرج‬ ‫چشم به جهان گشودند‪،‬‬ ‫اکنون چشم انتظار کمک‬ ‫و حمایــت هــای فوری‬ ‫دولتی هستند‪.‬‬ ‫با اضافه شــدن این سه‬ ‫قلوها به خانواده رســول‬ ‫هــادی‪ ،‬با توجــه به یک‬ ‫بــرادر ‪ 10‬ســاله و یک‬ ‫خواهر ‪ 7‬ســاله‪ ،‬جمعیت‬ ‫این خانــواده مســتاجر‬ ‫در فردیس بــه هفت نفر‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫ادامه درصفحه ‪2‬‬ ‫‪ ۱۸‬هکتار اراضی کشاورزی فردیس‬ ‫رفع تصرف شد‬ ‫‪3‬‬ ‫صفحه‬ ‫استاندار البرز‪:‬‬ ‫تامین اعتبار برای بهره برداری از‬ ‫بیمارستان فردیس به جد دنبال‬ ‫می شود‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫مهندس احمدی نژاد‪ ،‬شهردار فردیس‪:‬‬ ‫تکمیل ‪ ۲‬پروژه فرهنگی و عمرانی‬ ‫نیمه کاره در فردیس از سر‬ ‫گرفته شد‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫نخستین خــانه محیط زیست روستایی کشور در‬ ‫روستای فرخ اباد و زیبادشت افتتاح شد‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫دو حادثه مرگبار در فردیس‬ ‫در کمتر از یک ماه با‬ ‫‪ 9‬قربانی!‬ ‫صفحه ‪3‬‬ صفحه 1 ‫‪ 2‬سیـاسـی و اجتمـاعی‬ ‫هفته انهم‬ ‫سال هفتم ‪ /‬شماره ‪ / 179‬هفته چهارم ‪ /‬ابان ماه ‪1401‬‬ ‫دکتر حسینی‪ ،‬رییس شورای فرهنگ عمومی فردیس‪:‬‬ ‫سه قلوهای فردیسی‬ ‫چشم انتظار حمایتهای‬ ‫دولتی‬ ‫ادامه از صفحه ‪1‬‬ ‫البته که قدم این نورسیده ها مبارک است‪ ،‬اما افزایش همزمان‬ ‫ســه نفر به اعضای یک خانواده می تواند توازن اقتصادی و مالی‬ ‫خانواده را مختل کند‪ ،‬بخصوص که نوزادان هم زمان متولد شــده‬ ‫به دلیل نارس و کم وزن بودن‪ ،‬به نگهداری ویژه‪ ،‬تهیه شیرخشک‬ ‫و دیگر خدمات بهداشتی و درمانی نیاز دارند‪.‬‬ ‫رســول هادی پدر این خانواده ‪ 37‬ســاله در رشــته برقکاری‬ ‫تاسیســات فعال اســت و همســر او نیــز کــه دارای تحصیالت‬ ‫کارشناســی است فقط به خانه داری می پردازد و به نظر می رسد‬ ‫با ورود این ســه قلوها که دو دختر و یک پسر هستند‪ ،‬کل اعضای‬ ‫‪ 7‬نفره‪ ،‬تنها باید به درامد پدر خانواده متکی باشند‪.‬‬ ‫قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‬ ‫براســاس گزارش برخی رســانه ها‪ ،‬در قانون حمایت از خانواده‬ ‫و جوانی جمعیت برای تولد چند قلوها تســهیالتی در نظر گرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫از جمله این تسهیالت قرض الحسنه برای تولد دوقلوها در زایمان‬ ‫اول تا پنجم و باالتر به ترتیب از ‪ 30‬تا ‪ 100‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫همچنین تسهیالت قرض الحسنه برای تولد سه قلوها از زایمان‬ ‫اول تــا پنجم و باالتــر به ترتیب از ‪ 60‬تــا ‪ 150‬میلیون تومان و‬ ‫تسهیالت قرض الحسنه برای تولد چهارقلوها از زایمان اول تا پنجم‬ ‫و باالتر به ترتیب از ‪ 100‬تا ‪ 200‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫اختصاص وام ‪ 80‬میلیون تومانی ودیعه خرید یا ساخت مسکن‬ ‫برای خانواده های فاقد مســکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله دارای یک‬ ‫فرزند و اختصاص وام ‪ 100‬میلیون تومانی ودیعه‪ ،‬خرید یا ساخت‬ ‫مسکن برای خانواده های فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله دارای‬ ‫دو فرزند‪ ،‬از جمله تسهیالت در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫افزایش سه برابری یارانه فرزندان در خانواده های دهک های یک‬ ‫تا چهار حداقل ســه فرزندی غیرشــاغل در دستگاه های دولتی و‬ ‫تامین صددرصد بیمه مادران خانه دار دارای ســه فرزند و بیشتر‬ ‫روســتایی و عشایری از طریق صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و‬ ‫روستاییان‪.‬‬ ‫عــدم جواز تعدیل نیروی کار دارای ســه فرزند‪ ،‬کاهش عوارض‬ ‫ســاخت و ساز تا ‪ 50‬درصد برای خانواده های دارای سه فرزند و تا‬ ‫‪ 70‬درصد برای خانواده های دارای چهار فرزند و ســایر تخفیفات‪،‬‬ ‫اختصاص ‪ 70‬درصد ظرفیت منازل مسکونی سازمانی به کارکنان‬ ‫فاقد مسکن با حداقل سه فرزند‪.‬‬ ‫به هر حال امیدواریم که دولت ســیزدهم و دستگاههای اجرایی‬ ‫و نهادهای عمومی استان البرز و شهرستان فردیس از طریق قانون‬ ‫حمایت از خانواده و جوانــی جمعیت که به برخی از فرازهای ان‬ ‫اشاره شد‪ ،‬یا هر روش و طریق دیگری خانواده رسول هادی با سه‬ ‫قلوهای نورسیده را یاری کنند‪ ،‬انشاا‪...‬‬ ‫ایجاد رضایتمندی مردم بزرگترین مولفه برای امنیت پایدار است‬ ‫رییس شــورای فرهنگ عمومی فردیس استان‬ ‫البرز گفــت‪ :‬ایجاد رضایتمندی مــردم بزرگترین‬ ‫مولفه برای امنیت پایدار اســت که باید در مالقات‬ ‫های مردمی مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫به گــزارش ایرنا‪ ،‬حجت االســام ســیدابراهیم‬ ‫حســینی در نشســت شــورای فرهنــگ عمومی‬ ‫شهرســتان فردیس کــه با موضــوع جهادتبیین‬ ‫و تقویــت کارفرهنگــی و تربیتــی در مــدارس‬ ‫برگزارشد‪،‬افزود‪ :‬نسل دهه هشتادی را درک کنیم‬ ‫به ویژه نوجوانــان و جوانان ذهنی دارند که در ان‬ ‫نفــرت ایجــاد کردند‪ ،‬ذهنی دارند که یک ســویه‬ ‫بمباران خبری شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برقراری صمیمیت و گفت و گو و‬ ‫تبادل افکار و داشتن صبر و بردباری در مقابل این‬ ‫نسل باید سرلوحه امور قرار گیرد همان چیزی که‬ ‫رهبر معظم انقالب بران تاکید دارند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه رهبــر معظم انقــاب بر‬ ‫جهادتبیین تاکید دارند‪ ،‬اظهارداشت‪ :‬باید در عرصه‬ ‫جهادتبیین گره گشایی کرد و ذهن جوانان بازشود‪.‬‬ ‫امام جمعه شهرســتان فردیس گفت‪ :‬برگزاری‬ ‫دوره های اموزشــی با کمک امــوزش و پرورش‪،‬‬ ‫شورای و شهرداری فردیس در دستور کار است ‪.‬‬ ‫حســینی افزود‪ :‬در اجــرای جهادتبیین اولویت‬ ‫اول در مدارس با کمک طلبه ها اســت و در قالب‬ ‫پرســش و پاســخ به مطالبات دانش اموزان پاسخ‬ ‫شــورای فرهنگ عمومــی بخاطر تنظیم‬ ‫فرهنگ غالب جامعه تشکیل شد‬ ‫دکتر حســین ناصرخاکی دادســتان عمومی و‬ ‫انقالب شهرســتان فردیس نیز گفت‪ :‬دستگاه های‬ ‫فرهنگ ساز در کشــور می توانند فرهنگ تزریق‬ ‫استاندار البرز‪ :‬تامین اعتبار برای بهره برداری از بیمارستان فردیس‬ ‫به جد دنبال می شود‬ ‫اســتاندار البرز گفت‪ :‬تامیــن اعتبار برای بهره‬ ‫برداری کامل از بیمارســتان دولتی شهرســتان‬ ‫فردیس با جدیت دنبال می شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار ایرنا ‪ ،‬مجتبی عبداللهی در‬ ‫بازدیــد از روند تکمیل پروژه بیمارســتان دولتی‬ ‫فردیس‪ ،‬افزود‪ :‬این پروژه ســال ‪ ۹۵‬اغاز شــد و‬ ‫تاکنون به طــول انجامید بنابراین بهره برداری از‬ ‫ان در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شهرستان فردیس باالترین تراکم‬ ‫جمعیت کشــور دارد ولی از امکان بیمارســتان‬ ‫کمترین بهره را نداشته است‪.‬‬ ‫عبداللهی گفت‪ :‬بر این اساس با اهتمام ویژه ای‬ ‫برای تکمیل این پروژه وارد عمل شدیم و پس از‬ ‫گذشت یک سال‪ ،‬شــاهد پیشرفت ‪ ۹۵‬درصدی‬ ‫پروژه هستیم‪.‬‬ ‫استاندار البرز بیان داشت‪ :‬تکمیل بیمارستان با‬ ‫موانع متعددی مواجه شد و با پیگیری های جدی‬ ‫و جلب توجه ملی توانستیم‪ ،‬مشکالت را یکی پس‬ ‫از دیگری حل کنیم و گام به گام به سوی افتتاح‬ ‫بخش های مختلف ان پیش می رویم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طی مدت یک سال پروژه بیمارستان‬ ‫فردیس با سرعت باالیی پیشــرفت کرد و انتظار‬ ‫می رود با تعهداتی که از سوی پیمانکار و دانشگاه‬ ‫علوم پزشــکی استان‪ ،‬گرفتیم‪ ۳۰ ،‬اذر ماه امسال‬ ‫نیز بخش هــای مهم دیگری از بیمارســتان نیز‬ ‫افتتاح شود‪.‬‬ ‫استان البرز در ســرانه های تخت بیمارستانی‬ ‫جزو استان های محروم کشور است و شهرستان‬ ‫فردیس نیز با تراکم باالی جمعیت فاقد یک تخت‬ ‫بیمارســتان است از این رو با بررسی دقیق و رفع‬ ‫موانع پروژه های بیمارســتانی در این شهرستان‪،‬‬ ‫به زودی ســه بیمارســتان در فردیس راه اندازی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫طرح ســاخت بیمارســتان‬ ‫فردیــس به عنــوان پروژه ای‬ ‫ملی از مصوبات ســفر رییس‬ ‫جمهــوری دولــت دهــم به‬ ‫اســتان البرز به شمار می رود‬ ‫و در واقــع یکی از پروژه های‬ ‫مهــم و اولویــت دار فردیس‬ ‫به لحاظ ســرانه پایین تخت‬ ‫بیمارستان این منطقه به شمار‬ ‫می رود که قرار بود در دولت‬ ‫دوازدهم به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫مساحت زمین بیمارستان از‬ ‫‪ ۱۷‬هزار متر مربع بــه ‪ ۲۷‬هزار مترمربع افزایش‬ ‫یافته و زیربنای بیمارستان با مجموع طبقات ان‬ ‫به ‪ ۲۱‬هزار متر مربع می رســد این بیمارســتان‬ ‫شــامل پنج طبقه در قالب سه بلوک و به صورت‬ ‫عمومی (جنرال) ســاخته شــده است و ظرفیت‬ ‫تعداد تخت های ای ســی یو بیمارستان فردیس‬ ‫از هفت تخت به ‪ ۳۷‬تخت افزایش یافته است‪.‬‬ ‫دکتر ناصرخاکی‪ ،‬دادستان عمومی و انقالب فردیس‪:‬‬ ‫بازداشت ‪ ۳۸‬عضو یک شرکت هرمی در فردیس‬ ‫دادســتان عمومی و انقــاب فردیس از‬ ‫بازداشــت ‪ ۳۸‬عضــو یک شــرکت هرمی‬ ‫خبر داد که با گذاشــتن اگهی بازاریابی در‬ ‫«دیوار»‪ ،‬اقدام به عضوگیری می کردند‪.‬‬ ‫دکتــر حســین ناصرخاکی با اشــاره به‬ ‫بازداشــت اعضای یک شرکت هرمی گفت‪:‬‬ ‫شناســایی اعضای این شرکت هرمی زمانی‬ ‫در دســتور کار قــرار گرفت کــه فردی به‬ ‫دادستانی فردیس مراجعه و مدعی شد چند‬ ‫روز است از برادرزاده خود بی خبر است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه بالفاصله دســتور‬ ‫شناســایی فقدانی به اگاهی فردیس صادر‬ ‫طرح بهبود روابط خانواده در‬ ‫فردیس اغاز شد‬ ‫رییس اداره بهزیستی شهرســتان فردیس استان البرز اعالم کرد‪:‬‬ ‫طرح فرهنگی ‪ -‬اموزشی بهبود و مراقبت از روابط زوج ها در پنج سال‬ ‫اول زندگی با هدف تحکیم بنیان خانواده و کنترل و کاهش طالق در‬ ‫این شهرستان اغاز شد‪.‬‬ ‫ســیدجواد عبادی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشــت‪ :‬در‬ ‫این طرح زوج های جوان در شروع زندگی یا افرادی که کمتر از پنج‬ ‫ســال از ازدواج انها گذشته باشد‪ ،‬تحت پوشش برنامه های اموزشی‬ ‫قرار می گیرند‪.‬‬ ‫وی بــه دالیل ضرورت اجرای این طرح در فردیس اشــاره کرد و‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬این شهرستان به دلیل تنوع قومیتی و جمعیتی و نیز‬ ‫مهاجرپذیری باال از جمله مناطق استان البرز است که توجه به مسایل‬ ‫فرهنگی و اجتماعی ان از اهمیت باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫شهرستان ‪ ۷۰۰‬هزار نفری فردیس واقع در جنوب شرقی کرج مرکز‬ ‫اســتان البرز یکی از مناطق پرجمعیت این استان و از متراکم ترین‬ ‫شهرستانهای کشور از نظر جمعیتی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬سهمیه اموزش شهرستان فردیس ‪ ۸۶۰‬زوج تعیین‬ ‫شده که به تازگی ‪ ۲۰۰‬زوج جوان تحت پوشش برنامه های اموزشی‬ ‫قرار گرفتند‪.‬‬ ‫عبادی خاطرنشان کرد‪ :‬در این طرح زوجین با ریسک باال و زوجین‬ ‫با ریســک پایین به دلیل دارا بودن ریزشاخص های ازدواج دشوار از‬ ‫قبیــل فاصله کم یا طوالنی ‪ ،‬دالیل نامتعارف ازدواج ‪،‬تفاوت فرهنگی‬ ‫‪،‬اجتماعــی‪ ،‬مذهبی و اقتصادی زوجیــن و امثال ان جهت دریافت‬ ‫خدمات اموزشی به مراکز مجری اموزش ارجاع داده خواهند شد‪.‬‬ ‫رییس اداره بهزیستی فردیس استان البرز افزود‪ :‬زوجین با ریسک‬ ‫باال و دارای شــرایط خاص به دلیل بودن شــاخص های جدی مانند‬ ‫اعتیاد ‪ ،‬اختالالت طوالنی مدت‪ ،‬شرایط مزمن جسمی ‪،‬روانی جنسی‬ ‫و چند همســری( دائم و موقت) برای دریافت خدمات مشاوره ای به‬ ‫مراکز مشــاوره و امور روانشــناختی دولتی حضوری و تلفنی ‪۱۴۸۰‬‬ ‫غیردولتــی حضوری تحت نظارت ســازمان بهزیســتی ارجاع داده‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫عبــادی گفت‪ :‬این زوج ها افزون بر اعزام به مراکز مشــاوره ‪۱۶ ،‬‬ ‫ساعت کارگاه اموزشی توســط بهزیستی برای انها پیش بینی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫داده شود‪.‬‬ ‫کنند‪ ،‬فرهنگ غالب همان فرهنگ عمومی اســت‬ ‫اینکه چرا شــورای فرهنگ عمومی تشــکیل شد‬ ‫بخاطر این است که فرهنگ غالب جامعه را تنظیم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امروز شاهد ان هستیم که معاندین‬ ‫با دروغ پردازی هابه حول موضوع مهســا امینی‬ ‫می پردازند‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬در جهادتبیین بحث عفاف و‬ ‫حجاب را شــاهد هســتیم‪ ۳۶۰ ،‬کارکرد برای ‪۲۴‬‬ ‫دستگاه نهادینه شده اســت ‪،‬در زمان رضا شاه به‬ ‫زور چادر از ســر زنان می کشیدند اما االن در این‬ ‫نظام اســامی چادر را از سر یک فرد محجبه می‬ ‫کشند‪.‬‬ ‫ناصــر خاکــی در ادامه افزود‪ :‬فرهنــگ باید از‬ ‫مهدکودک و پیش دبستانی ها شروع شود‪ ،‬موضوع‬ ‫فرهنگ این نیســت که ما فقط پمپــاژ فرهنگ‪،‬‬ ‫ارزش هــا و تغییررویکرد کنیــم بلکه قبول کردن‬ ‫فرهنگ در افراد مهم است‪.‬‬ ‫دادســتان فردیس گفــت‪ :‬برای ســاختن یک‬ ‫فرهنگ جامعه ‪ ۲۵‬ســال زمان نیاز اســت ؛ امروز‬ ‫ماهواره ها بر فرهنــگ جامعه ما تاثیر می گذارند‬ ‫هر چقدر هم بخواهیم ماهواره را جمع کنیم باز به‬ ‫سمت ماهواره می روند شاید بتوانیم فضای مجازی‬ ‫را با تلگرام و واتســاپ فیلتر کنیم ولی شبکه های‬ ‫ماهــواره را نمی توان زیرا پمپــاژ فرهنگ منفی و‬ ‫غربی مــی کنند و به اضافه انفعالــی که در ایران‬ ‫حاکم است ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬فضــای مجــازی رها شــده فتنه‬ ‫رهاشدگی جامعه است ؛ جوانان را رها کردیم ؛ در‬ ‫جریان فتنه شناسی اگر عالم ها رها شوند موجب‬ ‫تردید می شود و نباید دانش اموزان و دانشجویان‬ ‫به هرحال خود رها شوند‪.‬‬ ‫شد‪ ،‬بیان داشت‪ :‬ساعاتی بعد از این دستور‪،‬‬ ‫محل نگهداری این فرد شناسایی و مشخص‬ ‫شــد موضوع به عضویت در شــرکت های‬ ‫هرمی مرتبط است‪.‬‬ ‫دادستان عمومی و انقالب فردیس افزود‪:‬‬ ‫با حضور پلیس در محل نگهداری‪ ،‬مشخص‬ ‫شد ‪ ۳۸‬عضو یک شبکه هرمی در اپارتمانی‬ ‫حضور دارند که برخی هم ســابقه بازداشت‬ ‫به اتهام مشابه داشتند‪.‬‬ ‫ناصرخاکی با بیــان اینکه متهمان تحت‬ ‫نظر قــرار گرفته و دســتور شناســایی و‬ ‫دســتگیری سرشاخه های شــرکت صادر‬ ‫شــده اســت ‪،‬تصریح کرد‪ :‬طبق بررسی ها‪،‬‬ ‫اعضای این شــبکه هرمی با تبلیغ بازاریابی‬ ‫در سایت های اینترنتی دیوار و شیپور اقدام‬ ‫به شناســایی قربانیان خود کــرده و پس‬ ‫از مراجعــه فرد به محل اســتقرار‪ ،‬اقدام به‬ ‫گروگانگیری می کردند‪.‬‬ ‫وی با هشــدار به خانواده ها در مراقبت از‬ ‫فرزندان گفت‪ :‬متاسفانه اعتماد به دوستان‬ ‫و تبلیغ در فضای مجازی فرد را گرفتار این‬ ‫شــبکه های هرمی می کند و ضرورت دارد‬ ‫تا خانواده ها نســبت به این نوع فعالیت ها‬ ‫هوشیار باشند‪.‬‬ ‫مهندس احمدی نژاد‪ ،‬شهردار فردیس‪:‬‬ ‫تکمیل ‪ ۲‬پروژه فرهنگی و عمرانی نیمه کاره در فردیس از سرگرفته شد‬ ‫شهردار فردیس اعالم کرد‪ :‬با اختصاص حدود‬ ‫‪ ۱۹‬میلیــارد تومان تکمیل ‪ ۲‬پــروژه نیمه کاره‬ ‫عمرانی شامل مجموعه فرهنگی ‪ -‬مهارتی شهرک‬ ‫راه اهن و ســاماندهی کانال بزرگ اب فردیس از‬ ‫سر گرفته شد‪.‬‬ ‫محمدرضــا احمــدی نــژاد در گفــت و گو با‬ ‫خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬این ‪ ۲‬پروژه به لحاظ ایمنی‬ ‫و فرهنگــی ‪ -‬مهارتی دارای اهمیت ویژه بوده که‬ ‫در سال های اخیر نیمه تمام مانده بود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت ‪ :‬اکنون بــا اختصاص ‪۱۷‬‬ ‫میلیارد تومــان ‪،‬کار تکمیــل مجموعه فرهنگی‬ ‫ مهارتــی شــهرک راه اهن فردیــس که دارای‬‫کتابخانه عمومی و مرکز اموزش رشته های فنی‬ ‫و حرفه ای اســت ‪ ،‬اغاز شده و‬ ‫در چند ماه اینده به بهره برداری‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫احمدی نژاد گفت ‪ :‬این پروژه‬ ‫در ارتقــای فرهنــگ مطالعه و‬ ‫کمک به مهارت اموزی نوجوانان‬ ‫و جوانان شهرستان فردیس تاثیر‬ ‫گذار است ‪.‬‬ ‫شــهردار فردیس با اشــاره به‬ ‫مخاطــرات و حــوادث غم انگیز‬ ‫ســال های گذشــته کانال اب‬ ‫فردیــس بیــان داشــت ‪ :‬یک‬ ‫هزارو‪ ۶۰۰‬متر از سقف این کانال‬ ‫فاقد سرپوش باقی مانده بود که‬ ‫بــرای ایمنی منطقه با اختصاص‬ ‫یــک میلیــارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون‬ ‫تومان تکمیل اناز سر گرفته شد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشت‪ :‬شــهرداری برای ایمن سازی‬ ‫کانــال اب فردیــس در انتهای بلــوار بهاران و‬ ‫پیشــگیری از بروز حوادث جانــی و مالی احداث‬ ‫دیوارکشــی به طول یک هــزار و ‪ ۶۰۰‬متر اغاز‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫احمدی نژاد بیان داشــت‪ :‬امســال نیز ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬مترمربع پیاده روســازی در بلوار سرو ناز‬ ‫فردیس انجام شــده که همراه با جدولگذاری در‬ ‫معبر مذکور بوده است‪.‬‬ ‫وی همچنین به اجــرای پروژه چمن مصنوعی‬ ‫پــارک خبرنگار فردیس اشــاره کرد و گفت‪ :‬یک‬ ‫هــزار و ‪ ۸۰۰‬متــر مربــع در این پــروژه چمن‬ ‫مصنوعی به کار رفته است و اعتبار اجرای ان نیز‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلیون تومان می باشد‪.‬‬ ‫شهردار فردیس با بیان اینکه رویکرد شهرداری‬ ‫افزایــش هرچه بیشــتر زیرســاخت ورزش های‬ ‫مختلف در محالت اســت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬پروژه‬ ‫چمن مصنوعی پارک خبرنگار به زودی قابل بهره‬ ‫برداری خواهد بود‪.‬‬ ‫شهر‪ ۵۰۰‬هزار نفری فردیس جنوب شرقی کرج‬ ‫قــرار دارد این منطقه به لحاظ زیر ســاخت های‬ ‫فرهنگی و مهارتی محروم است ضمن انکه کانال‬ ‫اب کشاورزی استان البرز که از فردیس می گذرد‬ ‫در سال های گذشته با تکرار حوادث مرگبار برای‬ ‫مردم همراه بوده است‪.‬‬ ‫اغتشاشــگران ‪ ۲۲‬میلیــارد ریــال به‬ ‫زیرساخت های فردیس خسارت وارد کردند‬ ‫شــهردار فردیس اعالم کرد‪ ۲ :‬میلیارد و ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیــون تومــان در جریان اغتشاشــات اخیر به‬ ‫زیرساخت های شهری فردیس خسارت وارد شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫احمدی نژاد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود‪:‬‬ ‫این خسارات در بخش هایی از جمله ایستگاه های‬ ‫اتوبوس‪ ،‬تابلوهای راهنمایی و رانندگی‪ ،‬راهنمای‬ ‫مسیر و نرده های محافظ بلوارها وارد شده است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬در این ناارامی ها معترضان‬ ‫پل عابر پیاده و بخشی از بوته زارهای سطح شهر‬ ‫را به اتش کشیدند‪.‬‬ ‫شــهردار فردیس در بخش دیگری با اشاره به‬ ‫تکرار حوادث منطقه "کانال اب" فردیس در سال‬ ‫های اخیر ‪ ،‬گفت‪ :‬عملیات ایمن سازی این کانال‬ ‫در محدوده ضلع شمالی خیابان جهاد انتهای بلوار‬ ‫شهید اسمی (بهاران غربی) در حال انجام است‪.‬‬ ‫احمدی نژاد بیان داشــت ‪ :‬ایمن ســازی یک‬ ‫هزار و ‪ ۷۰۰‬متر از کانــال اب فردیس به منظور‬ ‫پیشگیری از غرق شــدگی مردم به اجرا درامده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تقدیر امام جمعه شهرســتان فردیس از‬ ‫شهردار فردیس‬ ‫امام جمعه شهرســتان فردیس از شهردار این‬ ‫شهر تقدیر کرد‪.‬‬ ‫حجت االســام و المســلمین ســید ابراهیم‬ ‫حسینی امام جمعه شهرستان فردیس در خطبه‬ ‫های نماز جمعــه این هفته فردیس از محمدرضا‬ ‫احمدی نژاد شهردار این شهر تقدیر کرد‪.‬‬ ‫در متن این لوح امده است؛‬ ‫بدینوسیله از توانمندی های مدیریتی جنابعالی‬ ‫که از حوزه های خرد و کالن با هدف دمیدن روح‬ ‫زیربنایــی در عرصه های مختلف عمرانی‪ ،‬علمی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬ورزشــی‪ ،‬معنوی و اسالمی‬ ‫در کالبد شــهر فاطمی فردیس‪ ،‬خدمت صادقانه‪،‬‬ ‫بصــورت جهــادی اهتمام ورزیده ایــد و موجب‬ ‫توســعه و افزایش چشمگیر ســرانه های فضای‬ ‫ســبز و بودجه عمرانــی و در نهایت رضایتمندی‬ ‫شــهروندان مومــن و متعهــد شــهر فردیس‪،‬‬ ‫گردیده اید‪ .‬با قلبی سرشــار از اخالص و ارادت و‬ ‫در کمال امتنان و افتخار‪ ،‬این لوح سپاس تقدیم‬ ‫محضر ارزشمندتان می گردد‪.‬‬ ‫از خداوند ســبحان‪ ،‬کرامــت و فضیلت توام با‬ ‫عظمت در ســایه حضرت ولیعصر(عــج) برایتان‬ ‫مسئلت می نمایم‪.‬‬ صفحه 2 ‫هفته انهم‬ ‫سال هفتم ‪ /‬شماره ‪ / 179‬هفته چهارم ‪ /‬ابان ماه ‪1401‬‬ ‫دو حادثه مرگبار در فردیس در کمتر از یک ماه با ‪ 9‬قربانی!‬ ‫منصور جمشیدی ‪ -‬دو حادثه در کمتر از یک‬ ‫ماه اخیر در فردیس ‪ 9‬قربانی برجای گذاشــت که‬ ‫بازتاب گسترده ان در رسانه های مختلف و فضای‬ ‫مجازی‪ ،‬بسیاری از مردم منطقه و افکار عمومی را‬ ‫دچار شوک کرد‪  .‬‬ ‫البته که اینگونه خشــونت هــای خونین هر از‬ ‫گاهی در نقاط و شهرهای مختلف و خارج از کشور‬ ‫روی مــی دهد‪ ،‬اما دو اتفــاق فردیس انهم در این‬ ‫مدت کوتــاه را باید جز نادرترین و تاســفبارترین‬ ‫حوادث از این دست برشمرد‪.‬‬ ‫واقع قضیه این است که اگر به گذشته برگردیم‪،‬‬ ‫اژیر خطــر اینگونه حوادث البته نــه با این تعداد‬ ‫قربانی مدتهاســت که به صــدا درامده‪ ،‬ولی چون‬ ‫این نشانه ها و هشــدارها انچنان که باید جدی و‬ ‫مورد ریشه یابی و اسیب شناسی و پیشگیری قرار‬ ‫نگرفته‪ ،‬بازهم تکرار شده و چنانچه این روند ادامه‬ ‫یابد‪ ،‬بعید نیست که دوباره تکرار شود‪.‬‬ ‫حــال با این توضیح که خبــر این دو حادثه تلخ‬ ‫در فردیس را بیشــتر رســانه ها اعم از مطبوعات‬ ‫و خبرگزاری ها پوشــش داده انــد و بخصوص در‬ ‫فضای مجازی بارها مورد نشر و بازنشر قرار گرفته‬ ‫اســت‪ ،‬بنابراین فقط برای یاداوری معدود کسانی‬ ‫که ممکن اســت از این دو خبر مطلع نباشند بطور‬ ‫مختصر به هر دو انها اشاره می کنم‪.‬‬ ‫داماد کینه جو خانواد ه همسر سابق خود در‬ ‫فردیس را هدف گلوله قرار داد‬ ‫طبق گزارش رســانه ها در ماجرای این جنایت ‪،‬‬ ‫داماد کینه جو و خشمگین که بخاطر اختالفات از‬ ‫همســر خود جدا شده بود‪ ،‬در اخرین روز شهریور‬ ‫ماه امسال ضمن مراجعه به خانه پدرزن سابقش در‬ ‫فردیس با اســتفاده از کلت کمری نه تنها پدرزن و‬ ‫همســر سابق که فرزند و مادرزن خود را نیز هدف‬ ‫گلوله قرار می دهد‪.‬‬ ‫رییس پلیس اگاهی اســتان البرز گفت‪ :‬در این‬ ‫جنایت‪ ،‬همســر و پدرزن سابق قاتل‪ ،‬جان خود را‬ ‫از دست دادند و فرزند و مادرزن سابق او در بخش‬ ‫مراقبت های ویژه بیمارستان بستری هستند‪ ،‬لیکن‬ ‫بنا بر اعالم پزشــکان‪ ،‬این دو نیز به دلیل شــدت‬ ‫جراحات به کما رفته اند که تالش برای نجات جان‬ ‫انها ادامه دارد‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمد نادربیگی ادامه داد‪ :‬عامل این‬ ‫جنایت با دســتور قضایی تحت تعقیب قرار گرفته‬ ‫و تیمی از کاراگاهان پلیس اگاهی جســتجو برای‬ ‫شناسایی مخفیگاه و دستگیری او را اغاز کرده اند‪.‬‬ ‫قربانیان اختالف بین دو همسایه در فردیس‬ ‫به پنج نفر رسید‬ ‫ماجــرای بعدی هم به گزارش رســانه ها در ‪21‬‬ ‫مهرماه ســال جــاری و در پی اختــاف بین دو‬ ‫همســایه در فردیس بروز کرد که یکــی از انها با‬ ‫اســتفاده از ســاح کلت کمری و تیرانــدازی به‬ ‫همســایه دیگر‪ ،‬دو خواهر و دو برادر از اعضای یک‬ ‫خانواده را به قتل رساند‪.‬‬ ‫رییــس پلیس اگاهی البرز از دســتگیری عامل‬ ‫تیراندازی و قتل پنج عضو یک خانواده در فردیس‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬در روز حادثــه دو خواهر و دو‬ ‫برادر از اعضای این خانواده کشــته شــده و دو نفر‬ ‫از وابســتگان انها نیز که مجروح شده بودند توسط‬ ‫اورژانس به بیمارســتان منتقل شدند که متاسفانه‬ ‫یک نفــر دیگر هم در بیمارســتان بر اثر شــدت‬ ‫جراحات جان خود را از دست داد‪.‬‬ ‫اکنون اخرین خبرها حاکی از ان اســت که در‬ ‫ماجرای اول‪ ،‬قاتل یعنی داماد ســابق این خانواده‬ ‫در کمتر از ‪ 48‬ســاعت دستگیر شــد‪ ،‬اما باوجود‬ ‫تالش های بــی وقفه پلیس‪ ،‬عامــل ماجرای دوم‬ ‫یعنی همســایه ای که پنج عضو یــک خانواده در‬ ‫همســایگی خود را به قتل رسانده است‪ ،‬تا لحظه‬ ‫انتشار این گزارش فراری است‪ ،‬اما بالطبع او نیز به‬ ‫چنگ قانون خواهد افتاد‪.‬‬ ‫تردیــدی وجود نــدارد که خشــونت‪ ،‬بخصوص‬ ‫خشونت های منجر به قتل در هر جامعه ای تبعات‬ ‫منفی بســیاری در پی دارد کــه لطمه به روحیه و‬ ‫وجدان جمعی و ایجاد حس ناامنی روانی در جامعه‬ ‫از ان جمله است‪ ،‬لذا ایجاب می کند اینگونه خبرها‬ ‫توسط صاحب نظران‪ ،‬جامعه شناسان‪ ،‬روانشناسان‬ ‫و مسووالن و ســازمانها و نهادهای مرتبط با دانش‬ ‫اجتماعــی و حس رواداری‪ ،‬کمــک و همیاری به‬ ‫یکدیگر داشته باشیم‪.‬‬ ‫خالصه همانگونه که پیشــتر به عنوان یک اهل‬ ‫رسانه قدیمی در پذیرش سهم و مسوولیت خود در‬ ‫حوزه کاهش خشونت در جامعه اشاره کردم‪ ،‬دوباره‬ ‫تاکید می کنم که یکی از شــاخص های مهم برای‬ ‫کاستن از تبعات خشــونت در هر کانون جمعیتی‬ ‫عملکرد اهالی رسانه در همکاری با عملکرد پلیس و‬ ‫حافظان امنیت رابطه معناداری دارد‪ ،‬لذا بازخوانی‬ ‫و طرح دوباره این دو حادثه خونبار در فردیس نیز‬ ‫هم در همین رابطه قابل توجه و ارزیابی است‪.‬‬ ‫و روشــهای پیشــگیری از جرایم که همواره مقدم‬ ‫بر درمان اســت را با دقت و وسواس خاصی مورد‬ ‫پیگیری‪ ،‬موشــکافی‪ ،‬تجزیه و تحلیل و در دستور‬ ‫کار قرار دهند‪.‬‬ ‫این هــم نمونه ای از فرمایشــات مقــام معظم‬ ‫رهبری مبنی بر اینکه پیشــگیری از یک جرم‪ ،‬یک‬ ‫موضوع کامال علمی اســت و برهمین اســاس باید‬ ‫برای شناسایی عوامل جرم و اسیبهای ناشی از ان‬ ‫با صاحبنظران و کارشناسان این موضوع مشورت و‬ ‫همکاری شود‪ ،‬البته این رهنمود به همراه این گفته‬ ‫رییس قوه قضاییه که جامعه ارمانی با اتخاذ موازین‬ ‫ناظر بر پیشــگیری از جرایم محقق می شــود‪ ،‬هر‬ ‫دو نقل قول با قلم درشــت بر باالی صفحه معاونت‬ ‫پیشــگیری از وقــوع جرم قوه قضاییــه در فضای‬ ‫مجازی جلب توجه مــی کند که بطور قطع این را‬ ‫هم باید به عنوان نشــانه ای از نقش مهم و موثر و‬ ‫تقدم پیشگیری بر درمان ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫غفلت ‪ 20‬ساله از پرداختن به پیشگیری از‬ ‫اسیب های اجتماعی‬ ‫هرچند باوجــود همه تاکیدها و توصیه ها بر امر‬ ‫مهم پیشــگیری‪ ،‬حدود ســه ســال پیش بود که‬ ‫معاون وقت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‬ ‫قضاییه با اشاره به اینکه ‪ ۲۰‬سال است اسیب های‬ ‫اجتماعی کشور را فرا گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬تنها دو یا‬ ‫سه سال است که به موضوع اسیب های اجتماعی‬ ‫به صورت جدی پرداخته شده است‪.‬‬ ‫وی ایــن گفته خــود را به بیانــات مقام معظم‬ ‫رهبــری در این خصوص ربــط داد و افزود‪ :‬رهبر‬ ‫معظــم انقالب با انتقاداتــی در این خصوص اعالم‬ ‫کردند که کار بر روی اســیب شناســی مســایل‬ ‫اجتماعی با بیست سال تاخیر اغاز شده است‪ ،‬چرا‬ ‫که تا سه سال پیش کمتر در این رابطه سخنی به‬ ‫میان می امد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬ایجاد معاونت اجتماعی و پیشــگیری از‬ ‫وقوع جرم در قوه قضاییه کشور‪ ،‬خود دلیل و نشانه‬ ‫اشــکار دیگری از نقش و اهمیت امر پیشــگیری‬ ‫اســت‪ ،‬اما به نظر می رســد دســتیابی به اهداف‬ ‫مورد نظــر انگونه که باید توام بــا موفقیت نبوده‬ ‫اســت‪ ،‬البته ناگفته نماند که جرم پدیده ای است‬ ‫که در همه جوامع بشــری قابل وقوع و مشــاهده‬ ‫اســت‪ ،‬لیکن پیشگیری و کاســتن از تبعات منفی‬ ‫و گاه خشونت مرگبار است که به زیرساخت های‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬ورزشــی‪ ،‬تفریحی و‬ ‫حتی سیاسی نیاز دارد‪.‬‬ ‫نگاهی اجمالی به دو حادثه تلخ و شوک اور‬ ‫در فردیس‬ ‫اکنون اگــر بخواهیم نگاهی اجمالی به دو حادثه‬ ‫تلخ و شــوک اور در فردیس داشــته باشیم البته‬ ‫با این یاداوری که رســیدگی به این دو حادثه در‬ ‫حیطــه اختیارات قوه قضاییه اســت‪ ،‬لــذا باوجود‬ ‫فجیع و دلخراش بودن‪ ،‬چون هنوز هیچ جزییاتی از‬ ‫انگیزه و دالیل مرتکبان انها در اختیار نداریم‪ ،‬پس‬ ‫به نظر نمی رسد هرگونه قضاوت و پیش داوری در‬ ‫این باره جایز باشد‪ ،‬هرچند امیدواریم دستگاه قضا‬ ‫و دیگر مســووالن و نهادهای مرتبط با همان هدف‬ ‫مهم و ارزشمند پیشــگیری قبل از وقوع‪ ،‬از دالیل‬ ‫و یافتــه های این دو واقعه تلخ و عجیب‪ ،‬برای عدم‬ ‫تکرار اینگونه وقاقع و فجایع استفاده کنند‪.‬‬ ‫با این حال اما با توجه به قرائن و شــواهدی دال‬ ‫بــر انی نبودن لحظه وقوع ایــن دو حادثه و اینکه‬ ‫چون اختالف و مجادله ان اقای داماد ســابق و نیز‬ ‫درگیری بین ان دو همسایه‪ ،‬از قبل دارای پیشینه‬ ‫چندین ماهه و گویا حتی بیش از یک ســال بوده‬ ‫اســت‪ ،‬واقعا ذهن مرا درگیر کــرده و از خود می‬ ‫پرسم چگونه اســت که در این مدت طوالنی یک‬ ‫یا چند انســان دلســوز یا به قول قدیمی ها ریش‬ ‫ســفید پیدا نشد که با پا درمیانی خود مشکل انها‬ ‫را حل کنند تا کار به قتل و قربانی شــدن چندین‬ ‫نفر نرسد؟!‬ ‫البته اکنون بعــد از وقوع حادثه اینگونه فکرها و‬ ‫حرفها هیچ محلی از ارزش و اعتنا نمی تواند داشته‬ ‫باشد‪ ،‬ولی قدیما انهم نه حتی خیلی قدیم‪ ،‬یادش‬ ‫بخیر که همسایه ها ارتباطات نزدیکی باهم داشتند‬ ‫و از حال و احوال هم با خبر بودند‪ ،‬اینگونه اختالفها‬ ‫و حتــی بزرگتر و بدتر از اینها با پادرمیانی و ریش‬ ‫سفیدانه محله حل و فصل می شد‪.‬‬ ‫حال با اینکــه ما از جزییات ماجرا و بخصوص از‬ ‫افکار و منش و روحیات شــخصیتی این دو ضارب‬ ‫اطالعــی نداریم‪ ،‬اما امیدوارم شــنیدن این خبرها‬ ‫بتواند برای همســایه ها و اشنایان تجربه مفیدی‬ ‫تلقی شــود و بدانیم که مثل قدیما اگر کمی وقت‬ ‫و دقت بیشــتری را صرف اوضاع و احوال اطرافیان‬ ‫کنیــم‪ ،‬گاه حاصل ان بطور قطع می تواند از وقوع‬ ‫چنین فجایع خونباری پیشگیری کند‪.‬‬ ‫از طرفــی نه ادعا می کنم و نــه امکان تجزیه و‬ ‫تحلیل دالیل بروز خشونت و بطور خاص خشونت‬ ‫های منجر به مرگ در جامعه وجود دارد‪ ،‬چون این‬ ‫پدیده علت‪ ،‬عوامل‪ ،‬انگیزه‪ ،‬منشا و زمینه های بی‬ ‫شماری دارد که در مجال این گزارش نمی گنجد‪،‬‬ ‫چرا که از ویژگی های فردی‪ ،‬روحیه شــخصیتی‪،‬‬ ‫شــرایط محیطــی و اختــاالت روانــی گرفته تا‬ ‫نااگاهی‪ ،‬فقر اقتصــادی‪ ،‬عدم اموزش مهارت های‬ ‫زندگی‪ ،‬ناهمگونــی فرهنگی‪ ،‬امنیــت‪ ،‬مهاجرت‪،‬‬ ‫احســاس ناامنــی‪ ،‬قانون‪ ،‬پلیس تا ســرخوردگی‪،‬‬ ‫ناکامی‪ ،‬تحقیر‪ ،‬تبعیض‪ ،‬بیکاری‪ ،‬رســانه ها و حتی‬ ‫ورزش و تفریــح و هرگونه کمبــود و ‪ ...‬را به نوعی‬ ‫می توان در شکل گیری خشونت در جامعه دخیل‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫از همه مهمتر اینکه تک تک و عموم دستگاههای‬ ‫اجرایی‪ ،‬قضایی‪ ،‬مقننــه و کلیه نهادهای فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬تبلیغاتی‪ ،‬سیاســی و نیروی انتظامی‪ ،‬به‬ ‫ویژه متخصصان‪ ،‬جامعه شناسان‪ ،‬روانشناسان و در‬ ‫یک کالم احاد مردم و تک تک مسووالن و مدیران‬ ‫از باالترین تا پایین ترین رده نیاز است که با برنامه‬ ‫ریزی دقیق و همــکاری و هماهنگی نزدیک برای‬ ‫رفع یا دستکم کاهش تبعات منفی پدیده خشونت‬ ‫بخصوص خشــونت های افسارگســیخته همت و‬ ‫تالش خود را صرف اســیب شناسی و ریشه یابی‬ ‫این پدیده شوم کنند تا جامعه ای بطور نسبی امن‬ ‫و ارام توام با احســاس امنیت روانی و ارتقا امنیت‬ ‫چهار پروژه نیمه تمام ورزشی فردیس با اعتبارات سفر‬ ‫رییس جمهور تکمیل می شود‬ ‫رییــس اداره ورزش و جوانان شهرســتان‬ ‫فردیس اســتان البرز اعالم کرد‪ :‬چهار پروژه‬ ‫نیمه تمام این شهرســتان از محل اعتبارات‬ ‫سفر رییس جمهور تکمیل و به بهره برداری‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫سعید کولیوند در گفت و گو با خبرنگار ایرنا‬ ‫افزود‪ :‬هفت میلیارد تومان از محل اعتبارات‬ ‫سفر فروردین ماه سال جاری رییس جمهور‬ ‫به اســتان البرز برای تکمیل ایم چهار پروژه‬ ‫ورزشی در نظر گرفته شده که به تازگی ابالغ‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت ‪ :‬از مجمــوع این اعتبار‬ ‫چهارمیلیــارد تومــان برای خانــه جوان‪۲ ،‬‬ ‫میلیــارد تومان بــه ‪ ۲‬زمین چمن مصنوعی‬ ‫و یک میلیارد تومان به اســتخر شنا فردیس‬ ‫اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫کولیوند اظهار داشت‪ :‬در زمان حاضر خانه‬ ‫جوان فردیس ‪ ۵۰‬درصد پیشــرفت فیزیکی‬ ‫دارد که با تامین اعتبار از محل ســفر رییس‬ ‫جمهور این پــروژه در اینده نزدیک تکمیل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫همچنین و استخر شــنا شهرک وحدت‬ ‫فردیس نیاز به تجهیز و راه اندازی تاسیسات‬ ‫دارد که این امکانات تامین می شــود ضمن‬ ‫انکه ‪ ۲‬زمین چمن مصنوعی با جذب اعتبارات‬ ‫سفر رییس جمهور به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اکنون شهرستان فردیس دارای‬ ‫‪ ۲‬اســتخر شــنا دولتی‪ ۹ ،‬ســالن ورزشی‬ ‫سرپوشیده چند منظوره ‪،‬یک سالن طبقاتی‬ ‫چند منظوره ‪ ۲‬زمین فوتبال‪ ۲ ،‬زمین چمن‬ ‫مصنوعی فوتبال و ‪ ۳۳۰‬سالن ورزشی و استخر‬ ‫خصوصی در رشته های مختلف ورزشی است‪.‬‬ ‫کولیونــد گفت‪ ۳۹ :‬هیات ورزشــی داریم‬ ‫ضمن انکه ‪ ۲۰‬ایستگاه ورزش صبحگاهی در‬ ‫این شهرستان فعال است‪.‬‬ ‫رییــس اداره ورزش و جوانان شهرســتان‬ ‫فردیس بیان داشت‪ :‬امسال قهرمانان ورزشکار‬ ‫این شهرستان در مسابقات کشوری ‪ ۵۰‬مدال‬ ‫طال‪ ،‬پنج مدال جهانی‪ ۹،‬مدال اسیایی و یک‬ ‫مدال نقره المپیک ناشــنوایان را به دســت‬ ‫اوردند‪.‬‬ ‫کولیوند افــزود‪ :‬قهرمانی تیــم تکواندو و‬ ‫نونهاالن دختر فردیس با سرمربیگری شهره‬ ‫خلج زاده و معرفی بهترین مربی قاره اسیا در‬ ‫مسابقات اسیایی ‪،‬حضور تیم فوتبال رزکان در‬ ‫لیگ ‪ ۲‬کشور‪ ،‬حضور تیم فوتسال بانوان نصر‬ ‫فردیس در ســوپر لیگ برتر فوتسال کشور و‬ ‫حضور تیم فوتسال همای زیبادشت در لیگ‬ ‫دسته سوم کشور‪ ،‬برگزاری سه همایش پیاده‬ ‫روی خانوادگی و برگزاری هشــت جشنواره‬ ‫ورزشی از دیگر افتخارات و اقدامات ورزشی‬ ‫این شهرستان است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه این شهرســتان در‬ ‫بخش ســرانه های ورزشی فقیر است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سرانه فضای ورزشی شهرستان فردیس برای‬ ‫هر نفر ‪ ۳۲‬صدم مترمربع است‪.‬‬ ‫کولیوند اظهار داشت‪ ۱۸ :‬هزار ورزشکار در‬ ‫رشته های مختلف ورزشی در این شهرستان‬ ‫ســازمان یافته اند که از ایــن تعداد ‪ ۹‬هزار و‬ ‫‪ ۴۰۰‬نفر بانوان ورزشکار تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫وی تشــکیل مجمــع خیریــن ازدواج‬ ‫شهرســتان‪،‬برگزاری یــادواره شــهدای‬ ‫ورزشــکار در هفته تربیــت بدنی‪،‬پیگیری و‬ ‫به نتیجه رســاندن برنامه ها و اهداف تعیین‬ ‫شــده‪،‬نظارت و پیگیری و تکمیل پروژه های‬ ‫نیمــه تمام‪،‬برگــزاری همایش پیــاده روی‬ ‫خانوادگی به مناســبت گرامیداشــت هفته‬ ‫دفاع مقدس‪،‬توسعه ورزش همگانی در نقاط‬ ‫مختلف شهرســتان با همکاری شهرداری ها‬ ‫و شــورایهای شــهر‪،‬ایجاد تعامل و همکاری‬ ‫همه جانبه بــا ادارات و نهادهای مختلف در‬ ‫شهرستان در راستای توسعه ورزش همگانی‬ ‫و قهرمانی از جمله مهمترین برنامه های پیش‬ ‫رو اداره ورزش و جوانان فردیس برشمرد‪.‬‬ ‫طرح پژوهشی اسیب شناسی اجتماعی در‬ ‫فردیس اغاز شد‬ ‫در پایان این یاداوری چندان خالی فایده نیست‬ ‫که اولین نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان‬ ‫فردیس در ســی ام فرودین امســال در دفتر امام‬ ‫جمعــه فردیس و با حضــور فرماندار و اعضای این‬ ‫شــورا برگزار شــد که هم الزم و هم شایسته بود‪،‬‬ ‫لیکن بطور قطع کافی نبود‪.‬‬ ‫حجت االسالم و المسلمین سیدابراهیم حسینی‬ ‫امــام جمعه فردیس در این جلســه اعــام کرد‪:‬‬ ‫طرح پژوهشــی اسیب شناســی اجتماعی توسط‬ ‫کارشناسان در این شهرستان پرجمعیت اغاز شده‬ ‫اســت که براساس ان قرار است پرسشنامه هایی با‬ ‫هدف اسیب شناسی معضالت اجتماعی فردیس از‬ ‫جمله طالق‪ ،‬اعتیاد و امثال ان توسط مردم در این‬ ‫طرح تکمیل شود‪.‬‬ ‫دکتر حســینی گفت‪ :‬این طرح با همکاری دفتر‬ ‫امام جمعه‪ ،‬امــوزش و پرورش‪ ،‬حوزه های علمیه‪،‬‬ ‫بسیج‪ ،‬شــهرداری و تبلیغات اسالمی در حال اجرا‬ ‫است‪.‬‬ ‫رییس شورای فرهنگ عمومی شهرستان فردیس‬ ‫افزود‪ :‬اجرای دو طرح فرهنگی والیت دانشجویی و‬ ‫تبیین منظومه فکری رهبری برای تابستان امسال‬ ‫توسط دفتر امام جمعه‪ ،‬حوزه های علمیه‪ ،‬اموزش‬ ‫و پرورش و تبلیغات اســامی باید مورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫دکتر حسینی با بیان اینکه امروز موضوع سالمت‬ ‫اداری مورد تاکید مقام معظم رهبری است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مســووالن باید این موضوع را در دســتور کار قرار‬ ‫دهند کــه در شــورای فرهنگ عمومــی‪ ،‬کمیته‬ ‫فرهنگی پشــتیبان برای این موضوع تشکیل و به‬ ‫ان پرداخته شود‪.‬‬ ‫وی بر ضرورت و فوریت جهــاد تبیین که مورد‬ ‫تاکید مقام معظم رهبری اســت اشاره کرد و اظهار‬ ‫داشت‪ :‬جهاد تبیین یک امر واجب‪ ،‬قطعی و فوری‬ ‫اســت‪ ،‬کمیته فرهنگی دشــمن در حال مهندسی‬ ‫معکوس برای ناکارامد جلوه دادن خدمات انقالب‬ ‫اسالمی است‪ ،‬بنابراین بر همگان‪ ،‬به ویژه مسووالن‪،‬‬ ‫فرهیختگان و هنرمندان الزم اســت عالوه بر انجام‬ ‫وظایف خود‪ ،‬به صورت جهــادی با بیان افتخارات‬ ‫نظام اســامی در مقابل این هجمه دشــمن تا به‬ ‫دندان مسلح ایستادگی کنند‪.‬‬ ‫دکتر مجیــد ابهری متخصص علــوم رفتاری و‬ ‫اســیب شــناس اجتماعی نیز در این نشست در‬ ‫خصوص طرح اسیب شناسی اجتماعی در فردیس‬ ‫گفــت‪ :‬در مرحلــه اول طرح‪ ،‬تکمیــل هفت هزار‬ ‫پرسشــنامه در خصوص بدحجابی‪ ،‬بــی حجابی‪،‬‬ ‫اعتیــاد‪ ،‬طالق‪ ،‬فرار از خانه‪ ،‬اختالفات زناشــویی‪،‬‬ ‫قتل و خشــونت و امثال انها در اولویت ‪ ۱۰‬اسیب‬ ‫اول قرار دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای اولین بار در کشور در شهرستان‬ ‫فردیــس بانک اطالعاتی اســیب هــای اجتماعی‬ ‫تشکیل می شــود و این پژوهش به صورت پلکانی‬ ‫در فردیس در حال انجام اســت تا این اســیب ها‬ ‫شناسایی و روش های رفع انها احصا شود‪.‬‬ ‫ســرهنگ ابوالفضل نان بده جانشین فرماندهی‬ ‫انتظامــی شهرســتان فردیــس نیز گفــت‪ :‬این‬ ‫شهرســتان بیشــترین درصد درگیری و نزاع و به‬ ‫دنبــال ان قتل و افزایش امــار زندانیان را دارد و‬ ‫بعد از ان اعتیاد و سرقت های خرد و طالق در این‬ ‫شهرستان اشکار است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬سرریز جرایم از تهران به سمت‬ ‫شهرستان فردیس است نه از شهرستان فردیس به‬ ‫تهران‪ ،‬زیرا فردیس در حاشــیه دو کالنشهر تهران‬ ‫و کرج قرار دارد‪.‬‬ ‫‪ ۱۸‬هکتار اراضی‬ ‫کشاورزی فردیس رفع‬ ‫تصرف شد‬ ‫مدیر اداره جهاد کشــاورزی شهرستان فردیس استان البرز گفت‪ :‬با‬ ‫تخریــب تعدادی بنای غیر مجاز‪ ۱۸ ،‬هکتار اراضی کشــاورزی در این‬ ‫شهرستان رفع تصرف شد‪.‬‬ ‫هوشنگ میرزایی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬این بناها امروز‬ ‫صبــح در اجرای تبصره ‪ ۲‬ماده ‪ ۱۰‬قانون حفاظــت از اراضی زراعی و‬ ‫باغی با حکم دادستان عمومی و انقالب شهرستان فردیس تخریب شد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬در راستای اجرای قانون مذکور ساخت و ساز غیر‬ ‫مجاز در ســطح شهرســتان فردیس تعداد ‪ ۱۴‬مورد شامل دیوارکشی‬ ‫غیرمجــاز به تعداد ‪ ۱۴‬مورد به طول تقریبــی ‪ ۲‬هزارو ‪ ۵۰۰‬مترمربع‪،‬‬ ‫بنای غیرمجاز در حال ساخت سه مورد مساحت تقریبی ‪ ۴۵۰‬مترمربع‬ ‫‪،‬محوطه ســازی ‪ ۹‬مورد مســاحت تقریبی یک هزار و ‪ ۵۰۰‬مترمربع ‪،‬‬ ‫االچیــق یک مورد مســاحت تقریبی ‪ ۲۰‬مترمربع ‪ ،‬انباشــت مصالح‬ ‫ســاختمانی هشــت مورد مســاحت تقریبی ‪ ۸۰۰‬مترمربع‪ ،‬پی کنی‬ ‫و گودبرداری برای ســاخت اســتخر یک مورد به مساحت تقریبی ‪۶۰‬‬ ‫مترمربع تخریب و جمع اوری شد‪.‬‬ ‫میرزایی افزود‪ :‬این تخریب در روســتای فرخ اباد زیبادشت خیابان‬ ‫زارع کوچه ارمغان به ارزش ‪ ۹۸‬میلیارد تومان انجام شد‪.‬‬ ‫مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان فردیس گفت‪ :‬بر اساس تصمیم‬ ‫رییس ســازمان جهاد کشاورزی استان البرز‪ ،‬ســامانه ‪ ۱۳۱‬هوشمند‬ ‫شناسایی و رصد تغییر کاربری اراضی کشاورزی استان راه اندازی شده‬ ‫اســت که در این راستا هرگونه تغییر کاربری شناسایی و به شهرستان‬ ‫اعالم می شود و عوامل شهرستان نسبت اعمال قانون اقدام می کنند‪.‬‬ ‫شهرستان فردیس حدود ‪ ۲‬هزار هکتار زمین کشاورزی و باغی دارد‪.‬‬ ‫جــامعه ‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫هفته سالمت بانوان گرامی باد‬ ‫گروه سالمت خانواده فردیس ‪ -‬یکی از هدف های مهم نظام‬ ‫سالمت در هرکشور‪،‬تامین‪،‬حفظ و ارتقاء سالمت و کیفیت زندگی‬ ‫تمام افراد جامعه است ‪ .‬سالمتی یکی از مفاهیم اساسی در هستی‬ ‫انسان است وان عبارت اســت از مسئولیت در قبال خود وانتخاب‬ ‫سبک زندگی سالم‪.‬‬ ‫مطالعات نشــان می دهد که یک سوم سرطانها با رژیم غذایی ‪،‬‬ ‫فعالیــت بدنی ‪ ،‬اضافه وزن و چاقی مرتبط بوده ویک ســوم مابقی‬ ‫مرتبط با مصرف تنباکو وسیگار است‪.‬‬ ‫حدود پنجاه درصد ســرطانها فقط با اصالح شــیوه زندگی قابل‬ ‫پیشگیری است‪،‬که در این راستا داشتن خانواده ای سالم وسالمت‬ ‫در گرو سالمت بانوان است‬ ‫دوری از فاکتورهای خطر و افزایش فاکتورهای پیشگیرانه میتواند‬ ‫احتمال ابتال به سرطان پستان را کاهش دهد‪ .‬اگرچه برخی فاکتورها‬ ‫مانند جنس و ســن یا سابقه فامیلی و فردی قابل اجتناب نیستند‬ ‫ولی در سایر فاکتورها امکان مداخله و کمتر در معرض قرار گرفتن‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫‪)1‬جنس زن‪:‬اگرچه سرطان پســتان در مردان نیز دیده میشود‬ ‫ولی در دنیا از هر یک میلیون مرد تنها ده نفر به این سرطان مبتال‬ ‫میشوند و این بیماری در زنان شیوع باالتری دارد‪.‬که میتواند به علت‬ ‫بافت بیشتر پستان در زنان باشد‪.‬‬ ‫‪)2‬افزایش سن‪:‬بعد از جنسیت افزایش سن مهمترین عامل خطر‬ ‫غیرقابل اجتناب سرطان پستان است و با افزایش سن احتمال ابتال‬ ‫افزایش می یابد‪.‬‬ ‫‪)3‬افراد با سابقه سرطان پستان و یا سایر بیماریهای پستان‪:‬افرادی‬ ‫که سابقه سرطان و یا بیماریهای خوش خیم در یک پستان داشته‬ ‫اند احتمال ابتال به سرطان در انها افزایش می یابد‪.‬‬ ‫‪)4‬سابقه فامیلی سرطان پستان‪:‬در زنان با سابقه ابتال به سرطان‬ ‫پستان در بستگان درجه یک (مادر‪ ،‬خواهر‪ ،‬دختر) داشته اند احتمال‬ ‫ابتال افزایش می یابد‪.‬‬ ‫‪)5‬بافت پســتان متراکم‪:‬بافت متراکم پستان در ماموگرافی اغلب‬ ‫با افزایش احتمال ابتال به سرطان پستان همراه است و این عالمت‬ ‫اغلب در افرادی که فرزند ندارد‪ ،‬اولین فرزندشــان در سن باالتری‬ ‫متولد شده‪ ،‬بعد از یائسگی هورمون دریافت میکنند و یا الکل مصرف‬ ‫میکنند ایجاد میشود‪.‬‬ ‫‪)6‬ســابقه بــاروری کــه باعــث مواجهه بیشــتر با اســتروژن‬ ‫میشود‪:‬استروژن هورمونی اســت که توسط بدن برای ایجاد عالیم‬ ‫جنسی زنانه تولید میشود ولی قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض‬ ‫این هورمون میتواند احتمال ابتال به سرطان پستان را افزایش دهد‪.‬‬ ‫میزان استروژن در سنین باروری و بعد از قائدگی تا زمان یائسگی در‬ ‫بیشترین سطح خود قرار دارد و در دوران بارداری و شیردهی کاهش‬ ‫می یابد‪ .‬پس شروع قائدگی زودتر و یائسگی دیرتر وهمچنین سن‬ ‫باالی اولین بارداری یا نداشــتن فرزند باعث افزایش مواجهه با این‬ ‫هورمون و ســن کمتر اولین بارداری و تعدد بارداری و شیردهی اثر‬ ‫پیشگیرانه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪)7‬هورمون درمانی به دنبال عالیم یائسگی‪:‬زنانی که برای کاهش‬ ‫عالیم یائسگی هورمون استروژن دریافت میکنند بیشتر در معرض‬ ‫ابتال به سرطان پستان قرار میگیرند‪.‬‬ ‫‪)8‬رادیوتراپی پستان یا قفسه سینه‪:‬‬ ‫‪)9‬چاقی‪ :‬چاقی بخصوص در زنان یائسه میتواند احتمال ابتال به‬ ‫سرطان پستان را افزایش دهد زنانی که در تمرینات بدنی شرکت می‬ ‫کنند کمتر در معرض خطر ابتال به سرطان سینه هستند‪.‬‬ ‫"سالمت زنان ‪،‬بنیان خانواده سالم وجامعه جوان"‬ ‫بانوان ایرانی برای داشــتن ســامتی کامل بــا مراجعه به مرکز‬ ‫بهداشتی می توانند از خدمات رایگان این مرکز بهره مند شوند‪.‬‬ ‫فردا دیر است سالمت زنان را جدی بگیریم‬ ‫دکتر زهرا وثوقیان؛ رییس مرکز بهداشت شهرستان فردیس‬ ‫پلیس فردیس از مردم خواست‬ ‫پزشک قالبی را شناسایی کنند‬ ‫فرماندهــی انتظامی‬ ‫فردیــس بــا انتشــار‬ ‫تصویر فــردی که خود‬ ‫را پزشک معرفی کرده‬ ‫از شــهروندان خواست‬ ‫چنانچــه توســط این‬ ‫متهم مورد کالهبرداری‬ ‫قرار گرفته اند به پلیس‬ ‫اگاهی این شهرســتان‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫ســرهنگ کامــران‬ ‫ملکی اظهارداشــت‪ :‬در‬ ‫پی دریافت خبری مبنی بــر اینکه فردی با معرفی خود به عنوان‬ ‫پزشــک اقدام به مداوای بیماران و تجویز دارو برای انها به صورت‬ ‫غیر قانونی می کند‪ ،‬بالفاصله موضوع در دســتور کار پلیس اگاهی‬ ‫شهرستان قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ماموران با شناسایی محل اختفای متهم و کسب دستور‬ ‫قضائی‪ ،‬نامبرده را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند‪.‬‬ ‫ملکی خاطرنشــان کرد‪ :‬در اجرای دســتور دادیار شعبه چهار‬ ‫دادسرای عمومی و انقالب شهرستان فردیس تصویر متهم منتشر‪،‬‬ ‫تا چنانچه شــهروندان از سوی این شخص مورد کالهبرداری قرار‬ ‫گرفته اند برای پیگیری و تشکیل پرونده به پلیس اگاهی شهرستان‬ ‫فردیس مراجعه کنند‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۲۰۰‬دســتگاه ضبط و پخش مسروقه در فردیس‬ ‫کشف شد‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان فردیس اعالم کرد‪ :‬با شناســایی‬ ‫و دســتگیری یک ســارق و یک نفر مالخر در این شهرستان ‪۱۷۰‬‬ ‫دستگاه ضبط و ‪ ۲۸‬دســتگاه باند پخش خودرو مسروقه کشف و‬ ‫ضبط شد‪.‬‬ ‫سرهنگ ملکی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬در پی وقوع‬ ‫چند فقره سرقت لوازم خودرو در مناطق مختلف شهرستان فردیس‪،‬‬ ‫شناسایی و دستگیری سارق در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی بیان داشت ‪:‬افزود‪ :‬با توجه به اقدامات صورت گرفته‪ ،‬سارق‬ ‫لوازم خودرو توسط ماموران کالنتری ‪ ۱۳‬وحدت فردیس شناسایی‬ ‫و در یک عملیــات غافلگیرانه به همــراه چندین ضبط خودروی‬ ‫مسروقه دستگیر شد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬در ادامه با اقدامات پلیسی صورت گرفته یک نفر‬ ‫مالخر نیز شناسایی که با کسب دستور قضایی و ورود به مخفیگاه‬ ‫مالخر ‪ ۱۷۰‬دستگاه انواع ضبط خودرو‪ ۲۸ ،‬دستگاه انواع باند پخش‬ ‫و ‪ ۱۱‬دستگاه انواع امپلی فایر خودرو کشف شد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان فردیس با بیان اینکه همه مالباختگان‬ ‫این پرونده در حال شناســایی می باشند‪ ،‬گفت‪ :‬متهمان با تکمیل‬ ‫پرونده به مراجع قضایی معرفی و پرونده در جهت دستگیری دیگر‬ ‫همدستان در حال رسیدگی است‪.‬‬ صفحه 3 ‫هفته انهم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫قائم مقام و سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی عکاس‪ :‬حسین پارسا‪ ،‬سونیا جمشیدی چاپ‪ :‬هدف نوین‬ ‫ادرس دفتر مرکزی‪ :‬کانال غربی ‪ .‬روبروی مرکز بهداشت فردیس‬ ‫تلفن‪ 36505454 :‬فکس‪ 36503000 :‬پذیرش اگهی‪09354225024 :‬‬ ‫گستره توزیع این نشریه در سطح استان البرز میباشد‬ ‫‪telegram.me/khabar_fardiis‬‬ ‫اسالمی از نشریه خبرفردیس به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫‪instagram.com/khabarfardis‬‬ ‫براساس ارزیابی و اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫رتبه‪ 2 :‬امتیاز طرح ارزیابی کیفی‪60 :‬‬ ‫سال هفتم ‪ /‬شماره ‪ / 179‬هفته چهارم ‪ /‬ابان ماه ‪1401‬‬ ‫با حضور مسئوالن استانی و محلی‪:‬‬ ‫نخستین خانه محیط زیست روستایی کشور در روستای فرخ اباد و زیبادشت افتتاح شد‬ ‫حفظ و نگهداری به این روستا کوشا باشیم‪.‬‬ ‫دهیار روســتای فرخ اباد زیبادشــت گفت‪ :‬با توجه به جمعیت زیاد‬ ‫این روســتا روزانه هشت تن پسماند منازل را جمع اوری و با مراکزی‬ ‫که قرار داد منعقد شده انتقال می یابد‪.‬‬ ‫محمــدی افزود‪ :‬این امــر نیازمند برگزاری یــک دوره کالس های‬ ‫اموزشی برای اهالی روستا در خصوص تفکیک زباله از مبدا و موضوع‬ ‫حفــظ و نگهداری محیط زیســت‪ ،‬عدم خروج فاضالب روســتایی به‬ ‫معابراصلی هســتیم و کارگروه ها و کالس های اموزشــی از ســطح‬ ‫مدارس برای دانش اموزان و خانواده ها به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫در حفظ محیط زیســت فراهم کنیم به همین منظور شــیوه نامه ای‬ ‫در سازمان حفاظت محیط زیست برای ایجاد خانه های محیط زیست‬ ‫تدوین شد که می تواند موجب افزایش مشارکت شهروندان شود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به نقش راه اندازی خانه های محیط زیست روستایی‬ ‫برای تحقق اهداف محیط زیســت در استان گفت‪ :‬با ایجاد خانه های‬ ‫محیط زیســت ضمن فراهم شدن بســتر تعامل و رفع مسائل زیست‬ ‫محیطی با ارتقا اطالع رســانی و اگاهی شــهروندان و جلب مشارکت‬ ‫انها در فعالیت های زیســت محیطی و بهره گیری از حضور داوطلبانه‬ ‫و ابتکارات شهروندان در این زمینه فراهم می شود‪.‬‬ ‫نخســتین خانه محیط زیست روستایی کشور‪ ،‬در دهیاری فرخ اباد‬ ‫زیبادشت در شهرستان فردیس استان البرز افتتاح شد‪.‬‬ ‫مجید درگی مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان البرز عصر سه‬ ‫شنبه در این ایین افتتاح گفت‪ :‬این خانه با هدف توانمندسازی و جلب‬ ‫مشارکت حداکثری مردم در حفظ محیط زیست راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به ضرورت حضور مردم در حفظ محیط زیســت‬ ‫به عنوان تکلیف قانونی و اصل ‪ ۵۰‬قانون اساســی و تاکید رهبر معظم‬ ‫انقالب بر اهمیت محیط زیســت مبنی بر یک مســله اصلی است نه‬ ‫فرعی و فراجناحی اســت و مسئله این دولت و ان دولت نیست و یک‬ ‫مسئله ملی است‪.‬‬ ‫درگی اظهار داشــت ‪ :‬طبق مطالبه رهبر معظم انقالب بر ان شدیم‬ ‫در ســازمان محیط زیست بتوانیم زمینه را برای جلب مشارکت مردم‬ ‫هــای صنوف مزاحم وجود دارد که امیدوارم با همکاری ادارات محیط‬ ‫زیست‪ ،‬شهرداری ها‪ ،‬دهیاری و مردم این مشکالت برطرف شود‪.‬‬ ‫در مراسم افتتاح خانه اعضای شورای روستای فرخ اباد و زیبادشت‬ ‫حضور داشــتند که این خانه محیط زیســت به همت و تالش اعضای‬ ‫شــورا و دهیار فرخ اباد و زیبادشت افتتاح شد که این مهم برای اولین‬ ‫بار در سطح روستاهای کشور در فردیس صورت گرفته است‪.‬‬ ‫روستای فرخ اباد و زیبادشت میزبان در طول سال توریست‬ ‫ها و گردشگران زیادی است‬ ‫دهیار فرخ اباد و زیبادشت شهرســتان فردیس هم گفت‪ :‬روستای‬ ‫فرخ اباد و زیبادشــت بیش از ‪ ۱۲‬هزار نفر جمعیت دارد و این روستا‬ ‫یک منطقه گردشــگری و توریستی است که شاهد حضور توریست ها‬ ‫و گردشگران زیادی است‪.‬‬ ‫علی محمدی افزود‪ :‬روســتای فرخ اباد و زیبادشــت میزبان تعداد‬ ‫کثیری از توریســت ها و گردشگران استان البرز است و می طلبد در‬ ‫حوزه محیط زیست اقدامات شایسته ای انجام شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این راستا با پیگیری ها و همفکری با اداره کل محیط‬ ‫زیست استان و شهرســتان فردیس انجام شد و قرار شد خانه محیط‬ ‫زیست روســتایی در روستای فرخ اباد زیبادشــت راه اندازی شود تا‬ ‫بتوانیم با حمایت ها و جذب مشارکت مردم در بخش محیط زیست و‬ ‫برادر گرامی جناب اقای حشمت اله رضایی‬ ‫جانشین محترم ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان فردیس‬ ‫تسلیت قطره ایست در برابر غم دریا گونه ی شما‪ ،‬از خداوند صبری عظیم برای‬ ‫شما و خانواده محترمتان خواستاریم‪...‬‬ ‫امیدوارم غم اخرتان باشد‪.‬‬ ‫مدیریت و کارکنان خبر فردیس‬ ‫اگهی‬ ‫برگزاری مجمع‬ ‫عمومی و فوق العاده‬ ‫لزوم مشارکت مردم در طرح های زیست محیطی‬ ‫محمدکلهر بخشــدار مشکین دشــت نیز گفت‪ :‬همانطور که رهبر‬ ‫معظم انقالب فرمودند باالترین رکن مملکت مشــارکت های مردمی‬ ‫اســت‪ ،‬با افتتاح این خانه مردم در امور زیست محیطی مشارکت می‬ ‫کنند محیط زیســت اصل ‪ ۵۰‬قانون اساســی کشور است و حفظ ان‬ ‫واجب تر است‪.‬‬ ‫کلهــر افزود‪ :‬با برنامه ریزی دقیق و مشــارکت مردم و اموزش انها‬ ‫بتوانیم محیط زیســت را بهتر از ان چیزی که بر ما تحویل شده را به‬ ‫ایندگان منتقل کنیم‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬وضعیت محیط زیســت بخش مشــکین دشت و‬ ‫شهرســتان فردیس بحــث منابع طبیعی و مناطــق چهارگانه محیط‬ ‫زیست را ندارد‪ .‬اما در بخش محیط زیست و شهری و انسانی مشکالتی‬ ‫از جملــه تفکیک زباله‪ ،‬الودگی هوا‪ ،‬ســگهای بالصاحب و االیندگی‬ ‫برادر گرامی جناب اقای علی عابدی‬ ‫معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی شهرداری فردیس‬ ‫با کمال تاسف از فوت پدر گرامی تان با خبر شدیم و این موضوع ما را بسیار‬ ‫متاثر نمود؛ امیدواریم که روح ان مرحوم در سایه لطف خداوند ارام گیرد و شما با‬ ‫صبر‪ ،‬این ضایعه دردناک را سپری کنید‪.‬‬ ‫مدیریت و کارکنان خبر فردیس‬ ‫اگهی برگزاری مجمع عمومی و فوق العاده و انتخابات هیات مدیره انجمن اشــوریان کرج و حومه در تاریخ یازدهم‬ ‫اذر ماه ســال هزار و چهارصد و یک در محل انجمن اشوریان کرج و حومه به نشانی فردیس فلکه چهارم خیابان ‪۴۵‬‬ ‫‪،‬خیابان میرزاخانی پالک ‪ ،۲۲‬ساعت ‪ ۱۱‬الی ‪ ۱۲‬برگزار میگردد‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های هفته نامه خبر فردیس

هفته نامه خبر فردیس 178

هفته نامه خبر فردیس 178

شماره : 178
تاریخ : 1401/06/17
هفته نامه خبر فردیس 177

هفته نامه خبر فردیس 177

شماره : 177
تاریخ : 1401/05/31
هفته نامه خبر فردیس 176

هفته نامه خبر فردیس 176

شماره : 176
تاریخ : 1401/05/04
هفته نامه خبر فردیس 175

هفته نامه خبر فردیس 175

شماره : 175
تاریخ : 1401/04/15
هفته نامه خبر فردیس 174

هفته نامه خبر فردیس 174

شماره : 174
تاریخ : 1401/04/02
هفته نامه خبر فردیس 173

هفته نامه خبر فردیس 173

شماره : 173
تاریخ : 1401/03/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!