هفته نامه خبر فردیس شماره 163 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه خبر فردیس شماره 163

صفحه بعد

هفته نامه خبر فردیس شماره 163

هفته نامه خبر فردیس شماره 163

‫مسابقه رالی‬ ‫خانوادگی از‬ ‫فردیس تا رامسر‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫خبر‬ ‫معاون فرماندار‪:‬‬ ‫‪ ۴۲۶‬ساخت وساز غیر‬ ‫مجاز در فردیس حکم‬ ‫تخریب دریافت کردند‬ ‫توزیع مرغ در بازار‬ ‫فردیس متعادل شد‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫زورگیر حرفه ای با ‪۵۰‬‬ ‫فقره سرقت در فردیس‬ ‫دستگیر شد‬ ‫تنها نشریه مکتوب‬ ‫شهرستان فردیس‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫یک خیر فردیسی‪ :‬زمین بدهید تا ساختمان انتقال‬ ‫خون در فردیس را بسازم‬ ‫سخن سردبیر‬ ‫منصور جمشیدی‬ ‫معاون فنی اداره کل انتقال خون البرز از مردم نوعدوست این استان خواست با توجه به‬ ‫فصل سرما با مراجعه به پایگاه های خون یاریگر سازمان انتقال خون برای تامین فرارده‬ ‫های خونی مورد نیاز درمانی باشند‪.‬‬ ‫شرح درصفحه ‪3‬‬ ‫اقای وزیر‪ ،‬بازهم‬ ‫فردیس از قلم افتاد!‬ ‫ســفر یک هفتــه پیش‬ ‫دکتر بهرام عین اللهی وزیر‬ ‫محترم بهداشــت و درمان‬ ‫به کرج مرکز اســتان البرز‬ ‫و بازدیــد او از چنــد مرکز‬ ‫درمانی‪ ،‬بیمارســتان قلب‬ ‫شهید رجایی‪ ،‬موسسه رازی‬ ‫و ‪ ...‬اتفاق مبارکی بود که به‬ ‫نظر می رسد بازهم فردیس‬ ‫و تنها بیمارستان در دست‬ ‫ساخت ان از قلم افتاد!‬ ‫ادامه درصفحه ‪2‬‬ ‫استاندار البرز‪:‬‬ ‫بیمارستان‬ ‫فردیس را با‬ ‫تالش جهادی‬ ‫تکمیل می کنیم‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫دکترحسینی‪،‬امامجمعهفردیس‪:‬‬ ‫بیمارستان دولتی‬ ‫فردیس هر چه‬ ‫سریع تر تکمیل شود‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫مهندس اینانلو‪ ،‬فرماندار‪:‬‬ ‫اموزش مهمترین راه‬ ‫کاهش اسیب بالیای‬ ‫طبیعی است‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫سال ششم | شماره ‪ | 163‬هفته دوم‪ 14 ،‬اذر ماه ‪ 4 | 1400‬صفحه | ‪ 1000‬تومان‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫رییس بازرسی اتاق اصناف‪:‬‬ ‫معاون هماهنگ کننده پلیس البرز‪:‬‬ ‫هفته انهم‬ صفحه 1 ‫‪ 2‬سیـاسـی و اجتمـاعی‬ ‫سخن سردبیر ‪ /‬منصور جمشیدی‬ ‫اقای وزیر‪ ،‬بازهم فردیس‬ ‫از قلم افتاد!‬ ‫ادامه از صفحه ‪1‬‬ ‫راستش به هیچ وجه قصد ندارم نسبت به از قلم افتادن شهرستان‬ ‫فردیس‪ ،‬همســایه جنوبی‪ ،‬هم مرز و چسبیده به کرج که با نزدیک‬ ‫به ‪ 700‬هزار نفر جمعیت حتی یک تخت بیمارستانی دولتی ندارد‪،‬‬ ‫توقع یا گالیه ای را مطرح کنم‪ ،‬ولی مسووالن ارشد استان و نیز اهالی‬ ‫رسانه خیلی خوب می دانند که سفر وزرا بخصوص وزیر بهداشت و‬ ‫درمان به استان یا شهرســتان تا چه میزان دارای اهمیت است‪ ،‬لذا‬ ‫اینگونه ســفرها حتی اگر چند ســاعته و نیم روزه هم باشد‪ ،‬اتفاقی‬ ‫نیســت که خیلی زود به زود تکرار شــود‪ ،‬با این حال و به هر دلیل‬ ‫فردیس پرجمعیت از این ســفر و اتفاق مبارک محروم و بی نصیب‬ ‫ماند!‬ ‫با این حال گرچه قصد گالیه نداریم‪ ،‬ولی به این معنی نیست که‬ ‫نمی توانیم ارزو کنیم و بگوییم‪ ،‬ای کاش همانگونه که وزیر محترم‬ ‫بهداشــت و درمان حضور دکتر عبداللهی به عنوان استاندار البرز را‬ ‫برای استان یک فرصت طالیی دانسته اند‪ ،‬کاش این فرصت طالیی‬ ‫را به اتفاق هم به بازدید از تنها بیمارســتان درحال ساخت فردیس‬ ‫هم اختصاص می دادند که بی تردید می توانست در روند اجرای این‬ ‫پروژه تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫ای کاش وقتی وزیر بهداشــت و درمان به درســتی اشاره و تاکید‬ ‫کرد که هیچ کجای کشور به اندازه البرز با ضعف در زیرساخت های‬ ‫بهداشتی و درمانی به نسبت جمعیت‪ ،‬مواجه نیست! کسی یا مسوولی‬ ‫یاداوری می کرد که طبق امار و شواهد موثق و اشکار در این ضعف‬ ‫و محرومیت های زیرســاختی‪ ،‬فردیس در صدر جدول محروم ترین‬ ‫شهرستانهای استان قرار دارد!‬ ‫ای کاش وقتــی دکتر عین اللهی تاکید مــی کرد که بطور قطع‬ ‫حمایــت های الزم را برای خروج البرز از این شــرایط بکار خواهیم‬ ‫گرفت‪ ،‬هرچند کرج و فردیس و دیگر شهرســتانهای استان همگی‬ ‫اعضای یک خانواده ایم‪ ،‬اما بیان ســخنان و جمالت مشــابه ای در‬ ‫مورد فردیس که محرومترین شهرســتان استان است انهم از زبان‬ ‫وزیر بهداشت و درمان کشور‪ ،‬اتفاق پسندیده‪ ،‬زیبنده و کارگشایی بود‬ ‫که می توانســت نقش امیدبخش و دلگرم کننده ای برای مردم این‬ ‫شهرستان درپی داشته باشد‪.‬‬ ‫حال اجازه می خواهم صادقانه و طبق امار موجود در توضیح این‬ ‫ارزوها و ای کاش ها یاداوری کنم که حدود ‪ 11‬سال از اغاز مطالعات‪،‬‬ ‫جانمایی و شــروع عملیات اجرایی تنها بیمارستان دولتی در دست‬ ‫ســاخت فردیس می گذرد‪ ،‬روندی که در طول این ســالها بارها به‬ ‫دالیل معلوم و نامعلوم متوقف و دوباره از ســر گرفته شــده است‪ ،‬تا‬ ‫جایی که هنوز هم بحث در مورد برخی مســایل و امور فنی ساخت‪،‬‬ ‫تامین اعتبار‪ ،‬پایان کار و تکمیل ساختمان این بیمارستان ادامه دارد‪.‬‬ ‫شاید جالب توجه و تا حدی عجیب‪ ،‬اتفاقی باشد که همین دو سه‬ ‫هفته پیش رخ داد و ان عبارت از این بود که ما خبری به نقل از مدیر‬ ‫پروژه ساخت این بیمارستان مبنی بر توقف عملیات اجرایی این تنها‬ ‫مرکز درمانی دولتی فردیس در تنها نشــریه مکتوب این شهرستان‬ ‫منتشــر کردیم که متعاقب ان در کمال تعجب با احضاریه کالنتری‬ ‫در اجرای دســتور مقام قضایی از طرف دانشگاه علوم پزشکی استان‬ ‫مواجه شدیم‪.‬‬ ‫البته خوشحال و خرســندیم که به لطف الهی انتشار خبر توقف‬ ‫ساخت بیمارســتان نتیجه بخش بود و تا جایی که ما خبر داریم با‬ ‫پیگیریهای استاندار و استانداری‪ ،‬فرماندار و امام جمعه فردیس و نیز‬ ‫خود مسووالن دانشگاه علوم پزشکی استان‪ ،‬کار ساخت بیمارستان‬ ‫دوباره شــروع شد‪ ،‬اما انچه برای ما چندان قابل درک نبود‪ ،‬شکایت‬ ‫دانشــگاه از ما به عنوان رسانه منتشر کننده خبر توقف روند ساخت‬ ‫بیمارستان بود که هنوز هم دالیل ان برای ما نامعلوم است‪.‬‬ ‫ناگفته نماند که گویا بین دانشگاه علوم پزشکی استان و پیمانکار‬ ‫ساخت بیمارستان مشکالتی از نظر فنی و شاید مالی بروز کرده بود‬ ‫که بالطبع و به هر نحویی باید بین طرفین حل و فصل می شد‪ ،‬ولی‬ ‫اقدام دانشگاه در اقامه شــکایت از ناقل یا نشردهندگان این خبر از‬ ‫زبان مدیر پروژه بیمارستان‪ ،‬واقعا اتفاق نادری بود که به هیچ وجه از‬ ‫مسووالن و دست اندرکاران دانشگاه انتظار نمی رفت!‬ ‫خالصه باید این توضیح را هم بدهم که ما در انجام وظایف اطالع‬ ‫رسانی و رسالت خبری خود با اینگونه احضاریه ها و شکایت ها چندان‬ ‫غریبه نیســتیم و هر از گاهی با این دست اتفاق ها مواجه می شویم‬ ‫و باید بخشی از وقت خود را صرف رفع چنین اموری کنیم‪ ،‬لذا شاید‬ ‫بهتر و شایسته تر این بود که دانشگاه به عنوان یک نهاد فرهنگی و‬ ‫فرهیختــه دالیل خود را در جوابیه ای برای ما ارســال می کرد و ما‬ ‫نیز طبق قانون مطبوعات همچون گذشته و بطور قطع ان را چاپ و‬ ‫منتشر می کردیم‪.‬‬ ‫بگذریم‪ ،‬واقعیت این اســت که ما هرچه به برنامه های سفر کوتاه‬ ‫وزیر محترم بهداشــت و درمان به کرج نگاه کردیم‪ ،‬هیچ جا سخنی‬ ‫از فردیس و تنها بیمارســتان در دســت ساخت این شهرستان پیدا‬ ‫نکردیم‪ ،‬به جز اظهارنظر جناب عباسی نماینده مردم کرج‪ ،‬فردیس‬ ‫و اشــتهارد در مجلس شورای اسالمی که در نشستی با حضور وزیر‬ ‫بهداشــت با یاداوری اینکه بیمارستان در دست ساخت فردیس ‪80‬‬ ‫درصد پیشرفت ســاختمانی دارد‪ ،‬توصیه کرد که وزارت بهداشت و‬ ‫درمان باید از هم اکنون به فکر و پیگیر تامین تجهیزات پزشکی این‬ ‫بیمارستان باشد‪ ،‬نه اینکه بعد از تکمیل ساختمان تازه دست به اقدام‬ ‫در این زمینه بزنند‪.‬‬ ‫برهمین اســاس‪ ،‬این توصیه جناب عباسی را بسیار واجد اهمیت‬ ‫دانســته و جدیت در این کار را ضروری می دانیم‪ ،‬حتی پیشــنهاد‬ ‫می کنیم در صورت امکان دانشــگاه علوم پزشکی استان اطالعاتی‬ ‫در مورد تهیه تجهیزات برای بیمارستان فردیس را در اختیار رسانه‬ ‫ها قرار دهد که انها را منعکس کنند‪ ،‬ضمن اینکه به نظر می رســد‬ ‫میزان پیشرفت ساختمانی این بیمارستان نه ‪ 80‬درصد که بیش از‬ ‫‪ 90‬درصد اعالم شده‪ ،‬پس تکمیل ان نزدیک و تامین تجهیزات برای‬ ‫این تنها مرکز درمانی دولتی فردیس الزامی است‪.‬‬ ‫به هر حال باید به ســهم خود از جناب عباسی قدردانی کرده و به‬ ‫عنوان یک فعال قدیمی رسانه تاکید کنم که ما دست همه دلسوزان و‬ ‫خادمان و خیرخواهان شهرستان فردیس به گرمی می فشاریم و هیچ‬ ‫هدفی جز کاستن از کمبود و مشکالت مردم نجیب و صبور فردیس‬ ‫نداریم و همواره تالش کرده ایم به اقتضای حرفه و وظیفه کاری در‬ ‫اطالع رسانی به مسووالن و روشنگری افکار عمومی ذره ای کوتاهی‬ ‫نکنیم‪ ،‬هدفی که در بیــش از دو دهه اخیر ان را در اولویت فعالیت‬ ‫های رسانه ای خود قرار داده ایم‪.‬‬ ‫در پایان شاید خالی از فایده نباشد که یک بار دیگر از قلم افتادن‬ ‫فردیس در سفر وزیر محترم بهداشت و درمان را یاداور شده و تکرار‬ ‫کنیم که فردیس با کوچکترین وســعت جغرافیایی اما متراکم ترین‬ ‫و پرجمعیت ترین شهرســتان بعد از کرج مرکز استان البرز‪ ،‬از نظر‬ ‫زیرســاخت از جمله در بخش درمان با مشــکالت عدیده ای مواجه‬ ‫اســت که با وصف روش و منش و بینش پیــش گفته درباره دکتر‬ ‫عبداللهی اســتاندار البرز خیلی زود شــاهد حضور و بررسی مسایل‬ ‫متعدد شهرستان از جمله تنها بیمارستان در دست ساخت فردیس‬ ‫از نزدیک توسط ایشان بودیم‪ ،‬بنابراین اکنون امیدوارتر از قبل منتظر‬ ‫تسریع و تسهیل در تکمیل این بیمارستان هستیم و اطمینان داریم‬ ‫اثار حضور مقام عالی استان در فردیس به زودی اشکار و ثمره بخش‬ ‫بودن ان برای فردیس نشینان ملموس و راه گشا خواهد بود‪.‬‬ ‫هفته انهم‬ ‫سال ششم ‪ /‬شماره ‪ / 163‬هفته دوم ‪ /‬اذر ماه ‪1400‬‬ ‫استاندار البرز‪ :‬بیمارستــان فردیس را با تالش‬ ‫جهادی تکمیل می کنیم‬ ‫نماز جمعه این هفته فردیس با حضور مجتبی‬ ‫عبداللهی استاندار البرز و برگزاری میز خدمت‬ ‫و دیدار چهره به چهره با نمازگزاران فردیس‬ ‫همراه شد‪.‬‬ ‫امام جمعه فردیس‪ :‬بیمارستان دولتی فردیس‬ ‫هر چه سریع تر تکمیل شود‬ ‫امام جمعه فردیس خواســتار تسریع در تکمیل و‬ ‫راه اندازی بیمارســتان ‪ ۲۶۰‬تختخوابی دولتی این‬ ‫شهرستان پر جمعیت شد تا مردم از خدمات درمانی‬ ‫بهره مند شوند‪.‬‬ ‫حجت االسالم ســید ابراهیم حسینی در خطبه‬ ‫های نماز جمعه شهرســتان فردیــس ضمن خیر‬ ‫مقدم به استاندارالبرز دکتر مجتبی عبدالهی و تشکر‬ ‫از مســووالن ادارات برای برگزاری میز خدمت افزود‪:‬‬ ‫تسریع در اتمام و تکمیل زیرســاخت های اداری و‬ ‫امکانات رفاهی شهرستان فردیس از جمله استقالل‬ ‫اداره اموزش و پرورش این شهرستان ضروری است‪.‬‬ ‫وی بر پاسخگویی متواضعانه مسووالن به مردم‬ ‫تاکید کرد و اظهار د اشــت‪ :‬مهم ترین نماد حقوق‬ ‫بشــر‪ ،‬حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع است و‬ ‫اسالم توجه ویژه ای به حقوق انسان ها در جامعه دارد‪.‬‬ ‫حسینی با بیان اینکه ه شایعه پراکنی بی تقوایی‬ ‫سیاسی و اجتماعی اســت‪ ،‬گفت‪ :‬برخی با انتشار‬ ‫اخبار ســاختگی و بی اســاس و تایید نشده‪ ،‬سبب‬ ‫اضطراب اجتماعی‪ ،‬هرج و مرج ‪ ،‬اختالل مدیریتی‬ ‫و اقتصادی و ناامن شــدن و ایجاد بحران سیاسی‪،‬‬ ‫نظامی ‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی می شوند‪.‬‬ ‫امام جمعه فردیس گفت‪ :‬شــایعه پراکنی سالح‬ ‫دشمنان برای ایجاد اشفتگی و ایجاد‬ ‫ناامنی و اغتشاش در داخل کشور است‪.‬‬ ‫حسینی افزود‪ :‬شــایعه جنگ ایران‬ ‫و افغانســتان‪ ،‬امار باالی کشته سازی‬ ‫اغتشاشات خیانت به کشور و مزدوری‬ ‫برای بیگانگان است‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگر از سخنان خود‬ ‫به جنگ رسانه ای دشمنان علیه ملت‬ ‫و نظام اســامی ما بــا وارونه نمایی و‬ ‫تحریف حقایق اشاره کرد و بیان داشت‪:‬‬ ‫هدف دشمن فروپاشی نظام جمهوری‬ ‫اسالمی از داخل است‪.‬‬ ‫امام جمعه فردیس گفت‪ :‬برجســته‬ ‫کردن مصائب و مشــکالت کشــور و‬ ‫نادیده گرفتن پیشرفت ها و القای سیاه نمایی و حس‬ ‫خود تحقیری‪ ،‬برجسته سازی پیشرفت کشورهای‬ ‫سکوالر و دشمنان ما و نادیده گرفتن مشکالت انها‬ ‫و بهشــت جلوه دادن ان سوی مرز‪ ،‬موج سواری در‬ ‫حوادث ناگوار و اغتشاشات با ارسال عکس و کلیپ‬ ‫های ســاختگی برای دشــمنان در فضای مجازی‪،‬‬ ‫فاسد خواندن تمام مسووالن ‪ ،‬ناامید کردن مردم از‬ ‫اصالح امور و اینده نظام جمهوری اسالمی و القای به‬ ‫بن بست رسیدن نظام ‪ ،‬تحریف حقاق و وارونه نمایی‬ ‫از ترفندهای تبلیغی دشمنان است‪.‬‬ ‫حســینی به نقش دشــمنان در غائله ســازی و‬ ‫اغتشاش و اشوب افکنی اشاره کرد و افزود‪ :‬مطالبات‬ ‫مدنی و تجمعات صنفی از حقوق شهروندی است که‬ ‫مشروع است و مطابق با قانون اساسی ما ‪.‬‬ ‫اما این حجم وســیع از تجمعــات و مطالبات و‬ ‫فراخوان دادن برای به خیابان کشیدن اقشار مردم‬ ‫در شروع کار دولت انقالبی و خدمتگزار جای تامل‬ ‫جدی دارد‪.‬‬ ‫وی بهترین راه مقابله با دشمنان را کارامدسازی‬ ‫دولــت و ایجاد رضایتمندی دانســت و گفت‪ :‬هر‬ ‫کاری کــه باعث نارضایتی مردم شــود خیانت به‬ ‫کشور و یک کار ضد انقالبی است‪.‬‬ ‫امام جمعه فردیس با اشاره به ‪ ۱۲‬اذر سالگرد‬ ‫تصویب نهایی قانون اساســی جمهوری اســامی‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬قانون اساســی ما مترقی ترین قانون‬ ‫اساسی دنیاســت که یک نظام اسالمی مردمی و‬ ‫مردم ساالری دینی را طراحی کرده است‪.‬‬ ‫کانکس شــبکه بهداشــت و درمان شهرستان‬ ‫فردیس برای تزریق واکســن کرونا و انجام تست‬ ‫کرونا برای نمازگزاران مستقرشد‪.‬‬ ‫بیمارســتان فردیس را بــا تالش جهادی‬ ‫تکمیل می کنیم‬ ‫استاندار البرز با اشاره به اینکه بیمارستان فردیس‬ ‫یک مطالبه مردمی است‪،‬گفت‪ :‬درصدد هستیم با‬ ‫تالش جهادی بیمارستان ‪ ۲۶۰‬تختخوابی فردیس‬ ‫را تکمیل و به بهره برداری برسانیم‪.‬‬ ‫مجتبــی عبداللهی در بازدید از روند پیشــرفت‬ ‫پروژه بیمارســتان فردیس در جمــع خبرنگاران‬ ‫افزود‪ :‬این بازدید با حضور تمامی مسووالن استانی‬ ‫و شهرستان فردیس صورت گرفت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در خصوص ادامه ساخت این پروژه‬ ‫در حوزه های مختلف مانند اعتباری و فنی موانعی‬ ‫مطرح اســت که طبق قوانین و مقررات برای رفع‬ ‫انها اقداماتی صورت می گیرد‪.‬‬ ‫اســتاندار البرز گفت‪ :‬پیمانکار قول دادند که با‬ ‫تمــام ظرفیت و توان کار را ادامه دهند و امیدوارم‬ ‫با بازدید های اتی که خواهیم داشــت با برنامه ای‬ ‫منســجم و دقیق بتوانیم در یک فاصله کوتاه این‬ ‫پــروژه را اماده و تحویل مردم خوب شهرســتان‬ ‫فردیس قرار دهیم‪.‬‬ ‫عبداللهی افزود‪ :‬در مجموع این پروژه حدود ‪۹۱‬‬ ‫درصد پیشــرفت دارد که با تالش جهادی در یک‬ ‫زمان کوتاه به اتمام می رسد قول می دهیم و روند‬ ‫کار با سرعت پیش برود‪.‬‬ ‫در این بازدید که مسئولین دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫استان البرز‪ ،‬معاون امور عمرانی استاندار‪ ،‬فرماندار‬ ‫فردیس و مدیران کل دستگاه های خدمت رسان‬ ‫استان البرز حضور داشتند؛ مجتبی دادگری مدیر‬ ‫پروژه بیمارستان دولتی فردیس گزارشی از اخرین‬ ‫اقدامات صورت گرفته ارائه داد‪.‬‬ ‫فرماندار‪ :‬اموزش مهمترین راه کاهش اسیب بالیای طبیعی است‬ ‫فرماندار فردیس گفت ‪ :‬اموزش عمومی مهمترین‬ ‫راهکار پیشــگیری و کاهش اسیب ناشی از بالیای‬ ‫طبیعی اســت که این شهرســتان در گســترش‬ ‫اموزش ها پیشگام است‪.‬‬ ‫ابوالفضــل اینانلو در حاشــیه مانــور زلزله در‬ ‫مشــکین دشــت فردیس افزود‪ :‬دانش اموزان در‬ ‫مدرســه خط مقدم این حوادث هستند و برگزاری‬ ‫چنیــن مانورهایی تمرینی در واقع ترویج فرهنگ‬ ‫ایمنــی و ارتقــای توانمندی دانش امــوزان برای‬ ‫مواجهه درست با بالیای طبیعی به ویژه زلزله است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تدبیر حــوادث غیرمترقبه و احتمالی‬ ‫با خود انســان ها است؛ در کشوری مانند ژاپن که‬ ‫در مرکز زلزله با ریشتر باال قرار دار میزان تلفات و‬ ‫خسارات اندک است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬در کشور ما شاهد زلزله هایی‬ ‫غم انگیزی با خسارت های فراوانی در گذشته بوده‬ ‫ایــم اما اکنــون با امادگی و پیگیــری های خوب‬ ‫مسووالن نظام مقدس جمهوری اسالمی و مردم و‬ ‫اجرای مانورهای خاص توانسته ایم خیلی از مسایل‬ ‫را پیشگیری کنیم ‪.‬‬ ‫اینانلو افزود‪ :‬دانش اموزان شهرستان فردیس در‬ ‫اجرای طرح دادرس قبل از ویروس کرونا سه سال‬ ‫متوالی رتبه اول کشور را کسب کردند‪.‬‬ ‫لزوم نهادینه شدن تفکر و اندیشه مراقبت‬ ‫عمومی از حوادث غیرمتقربه‬ ‫مدیر اداره اموزش و پرورش شهرســتان فردیس‬ ‫نیــز گفت‪ :‬زمینه نهادینه شــدن تفکر و اندیشــه‬ ‫مراقبت عمومی از حوادث غیرمتقربه را باید در بین‬ ‫دانش اموزان و اولیا نهادینه کنیم‪.‬‬ ‫ولی اله احمدی افزود‪ :‬دانش اموزان و معلمان به‬ ‫عنوان مرجع اموزش یادگیری ‪ ،‬توســعه و نهادینه‬ ‫کردن اندیشــه و تفکر بایستی با توجه به وضعیت‬ ‫زلزله خیزی و حوادث غیرمترقبه اگاهی بیشتری‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫وجود ‪ ۱۰۰‬هکتار بافت فرســوده در شهر‬ ‫مشکین دشت‬ ‫شــهر د ا ر‬ ‫مشــکین دشت‬ ‫نیــز گفــت‪:‬‬ ‫در خصــوص‬ ‫مدیریت بحران‬ ‫کــه طبــق‬ ‫فرمایــش مقام‬ ‫معظــم رهبری‬ ‫در بیانیــه گام‬ ‫دوم انقــاب‬ ‫اســامی بایــد‬ ‫مدنظر قرار گیرد اداره و حل امور مشــکالت کشور‬ ‫به روش علمی امکان پذیر است‪.‬‬ ‫حسین بغدادی با اشاره به اینکه رفع مشکالت‬ ‫کشور با روش علمی امکان پذیر است‪ ،‬گفت‪ :‬امروز‬ ‫و فردا کردن برای کشــور خسارتبار است بنابر این‬ ‫مدیریت های شــهریبه سمت اســتحکام ساخت‬ ‫وسازها حرکت کنند‪.‬‬ ‫شهردار مشکین دشــت گفت‪ :‬باید در مدیریت‬ ‫شــهری و شــورای شــهر مشکین دشــت و همه‬ ‫دستگاهها در خصوص ساخت و سازها محکم پای‬ ‫کار بایستند تا این ضوابط دیده شود‪.‬‬ ‫بغدادی افــزود‪ :‬امســال ســه کار زیربنایی را‬ ‫شهرداری مشکین دشــت اغاز کرده ایم که یکی‬ ‫از انها بازبینی طرح جامع شــهری مشکین دشت‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی یادامه داد‪ :‬اکنون ‪ ۱۰۰‬هکتار بافت فرسوده‬ ‫در شــهر مشکین دشــت داریم که باید نوسازی و‬ ‫مقاوم سازی شود‪.‬‬ ‫مانــور زلزلــه با همکاری و مشــارکت ســتاد‬ ‫مدیریت بحران فرمانــدار‪ ،‬اداره اموزش و پرورش‬ ‫ناحیــه ‪ ۲‬کرج و شهرســتان فردیس‪،‬شــهرداری‬ ‫مشکین دشت‪،‬اورژانس‪،‬هالل احمر‪،‬نیروی انتظامی‪،‬‬ ‫دســتگاههای خدمات رســان چون برق‪،‬اب‪،‬گاز و‬ ‫مخابرات در مدرســه شهید چمران مشکین دشت‬ ‫فردیس اجرا شد‪.‬‬ ‫معاون فرماندار‪ ۴۲۶:‬ساخت وساز غیر مجاز در فردیس حکم تخریب دریافت کردند‬ ‫معــاون برنامه ریزی و امــور هماهنگی‬ ‫فرمانداری فردیس با بیان اینکه امسال یک‬ ‫هزار و ‪ ۱۴‬پرونده تخلف ســاختمانی این‬ ‫شهرستان به کمیسیون ماده صد شهرداری‬ ‫ارجاع داده شده است‪ ،‬گفت ‪ :‬از این تعداد‬ ‫‪ ۴۲۶‬مورد حکم تخریب بنا دریافت کردند‪.‬‬ ‫بهزاد پرویزی در نشست ستاد پیشگیری‬ ‫و مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز که‬ ‫در محــل فرمانداری فردیس برگزار شــد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این تعداد پرونده تخلف ســاختمانی‬ ‫شامل تغییر کاربری‪ ،‬افزایش بنا و افزایش‬ ‫طبقات بوده است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از مجموع یک هزار و ‪۱۴‬‬ ‫پرونده تخلف ســاختمانی این شهرستان‬ ‫‪ ۶۵۲‬پرونده جریمــه و برای ‪ ۴۲۶‬پرونده‬ ‫حکم تخریب صادر شده است‪.‬‬ ‫پرویزی اظهار داشت‪ ۳۰۰ :‬پرونده تخلف‬ ‫ساختمانی از سوی سازمان نظام مهندسی‬ ‫در فردیس شناســایی شــده است که در‬ ‫کمیســیون ماده صد شــهرداری فردیس‬ ‫مطرح می شود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به گزارش اداره کل راه و‬ ‫شهرســازی استان البرز در خصوص ‪۲۲۵‬‬ ‫مورد بازدید از ســاخت وسازهای فردیس‬ ‫گفــت ‪ :‬در جریان این بازدیدها ‪ ۹۷‬پرونده‬ ‫تخلف ساختمانی شناسایی و به شهرداری‬ ‫فردیس گزارش شــده است ؛ همچنین از‬ ‫ابتدای ســال تاکنــون ‪ ۷۰‬مهندس ناظر‬ ‫متخلف شهرســتان فردیس به شــورای‬ ‫انتظامی نظام مهندسی معرفی شدند‪.‬‬ ‫پرویزی گفت‪ :‬ساخت و ساز غیر مجاز در‬ ‫منطقه سپیدشت و اسکویی بفردیس یشتر‬ ‫زیر دکل های برق فشــار قوی انجام شده‬ ‫که باید رسیدگی شود‪.‬‬ ‫معــاون فرماندار فردیس بیان داشــت ‪:‬‬ ‫طبق بررســی ها ‪ ،‬بیشتر ساخت وسازهای‬ ‫غیر مجاز در مشکین دشت فردیس شبانه‬ ‫انجام می شــود که قرار شد یگان حفاظت‬ ‫شبانه در این منطقه فعال شود‪.‬‬ ‫حرکت توسعه محور نیروگاه منتظر قائم فردیس نشان از کارجهادی دارد‬ ‫فرمانــده ســپاه امام حســن مجتبی(ع)‬ ‫استان البرز با اشاره به نقش کلیدی نیروگاه‬ ‫منتظرقائم فردیس در تامین بخشــی از برق‬ ‫کشــور گفت که حرکت توســعه محور این‬ ‫نیروگاه بیانگر کارجهادی در این ان است‪.‬‬ ‫ســردار علیرضــا حیدرنیــا در بازدید از‬ ‫نیــروگاه منتظر قائم فردیس ضمن قدردانی‬ ‫از تالش کارکنان این مجموعه برای تامین‬ ‫برق کشور و البرز‪ ،‬افزود‪ :‬صنعت برق پایه و‬ ‫اساس بســیاری از خدمات شامل صنعتی‪،‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬علمی و اجتماعی است‪.‬‬ ‫همچنیــن مدیرعامل مجموعه نیروگاهی‬ ‫منتظرقائم با اشــاره به اســتراتژیک بودن‬ ‫صنعــت تولید برق و تعهــد و همت مداوم‬ ‫کارکنان مجموعه در نگهداری و بهره برداری‬ ‫صحیح از مجموعه با قدمت بیش از ‪ ۵۰‬سال‬ ‫گفت‪ :‬تالش این مجموعه بر حفظ و ارتقای‬ ‫سطح خدمات نیروگاه متمرکز شده است‪.‬‬ ‫محسن دانک افزود‪ :‬امروز با وجود تحریم‬ ‫هــای ظالمانــه کارشناســان و متخصصان‬ ‫نیــروگاه منتظــر قائم با تمــام تالش نقش‬ ‫ارزنده ای در تامین بخشــی از برق کشور را‬ ‫برعهده دارند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬نیروگاه منتظــر قائم بیش از‬ ‫سه درصد برق شــبکه سراسرس کشور را‬ ‫تولید می کند‪.‬‬ ‫مهــدی گل محمــدی فرمانــده بســیج‬ ‫کارگــری شهرســتان فردیس بــه حرکت‬ ‫صادقانه و مســتدام این نیروگاه اشاره کرد‬ ‫و بیان داشــت‪ :‬کارکنان این مجموعه مثال‬ ‫زدنی هستند و در بســیاری از تنگناها یاور‬ ‫نظــام بوده انــد و حضوری فعــال در دفاع‬ ‫مقدس نیز داشته اند‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬تعــدادی از کارکنان‬ ‫نیــروگاه منتظرقائم با حضور در جبهه های‬ ‫جنــگ تحمیلی به شــهادت رســیدند که‬ ‫افتخاری بزرگ برای این مجموعه هستند‪.‬‬ ‫فرمانده ســپاه امام حســن مجتبی (ع) و‬ ‫هیات همــراه از ســایت عملیاتی مجموعه‬ ‫تولیــد برق منتظــر قائم بازدیــد و از روند‬ ‫تعمیرات اورهال واحد ها و نحوه پیشــرفت‬ ‫ان مطلع شدند‪.‬‬ صفحه 2 ‫هفته انهم‬ ‫سال ششم ‪ /‬شماره ‪ / 163‬هفته دوم ‪ /‬اذر ماه ‪1400‬‬ ‫یک خیر فردیسی‪ :‬زمین بدهید تا ساختمان‬ ‫انتقال خون در فردیس را بسازم‬ ‫منصور جمشــیدی ‪ -‬معاون فنــی اداره کل‬ ‫انتقال خون البرز از مردم نوعدوســت این استان‬ ‫خواست با توجه به فصل سرما با مراجعه به پایگاه‬ ‫های خون یاریگر سازمان انتقال خون برای تامین‬ ‫فرارده های خونی مورد نیاز درمانی باشند‪.‬‬ ‫پریســا کابلی در گفت و گو با رســانه ها تاکید‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به اینکه اهدا کنندگان خون همیشه‬ ‫در تهیــه و تامین خون و فراورده های خونی یاور‬ ‫مجموعه انتقال خون بــوده اند‪ ،‬بنابراین از ان ها‬ ‫انتظار کمک بیشتری داریم‪ ،‬بخصوص که در فصل‬ ‫ســرما و کاهش دما بطور معمــول مراجعه برای‬ ‫اهدای خون ســالم کمتر شــده و اداره کل انتقال‬ ‫خون اســتان البرز با کاهــش ذخایر خونی مواجه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این بخشی از سخنان چند روز پیش یعنی ششم‬ ‫اذرمــاه جاری معاون فنــی اداره کل انتقال خون‬ ‫استان البرز است که اگر دعوت او از اهدا کنندگان‬ ‫خون را در کنار پیشگامی و پیشنهاد یک فرد خیر‬ ‫فردیسی مبنی بر ســاخت ساختمان انتقال خون‬ ‫در فردیس قرار دهیم مشــروط بر اینکه زمین ان‬ ‫اختصاص یابد‪ ،‬به نظر می رسد که دیگر مانعی بر‬ ‫ســر اجرای طرح راه اندازی پایــگاه انتقال و اهدا‬ ‫خون در این شهرستان وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫چرا از ظرفیت بالقوه شهرستان پرجمعیت‬ ‫فردیس در اهدا خون استفاده نمی شود؟‬ ‫البته که قصد ساده انگاری در اجرای این طرح را‬ ‫ندارم و می دانم که کارهای اداری در مورد تامین‬ ‫زمین و دیگر امور مربوط به چگونگی ساخت‪ ،‬روند‬ ‫نامه نگاری ها‪ ،‬امضاء ها و ‪ ...‬برای ســاخت پایگاه‬ ‫انتقــال خون در فردیس می توانــد کلی زمانبر و‬ ‫طوالنی باشــد‪ ،‬اما باالخره شهرســتان فردیس با‬ ‫نزدیــک به ‪ 700‬هزار نفر جمعیــت‪ ،‬ایا به پایگاه‬ ‫انتقال و اهدا خون نیاز دارد یا نه؟!‬ ‫عالوه براین و مهمتــر اینکه این برای چندمین‬ ‫بار و چندمین گزارش اســت که ما این پرســش‬ ‫را با مســووالن ذیربط در اســتان و شهرستان در‬ ‫میــان می گذاریــم که چرا بعد از گذشــت بیش‬ ‫از هشــت ســال از ارتقا فردیس به شهرستان و با‬ ‫توجه به اعالم نیاز اداره کل انتقال خون استان در‬ ‫مورد ذخیره ســازی این مایه حیاتی برای بیماران‬ ‫نیازمند‪ ،‬نســبت به استفاده از ظرفیت موجود این‬ ‫شهرستان در اهدا خون اقدام نمی شود؟!‬ ‫نشــان به ان نشــان که بعد از تهیه و انتشــار‬ ‫گزارشی در زمســتان سال گذشته از مشکل نبود‬ ‫پایگاه انتقــال خون در فردیس و توصیف عدم راه‬ ‫انــدازی چنین پایگاهی به عنوان نوعی اجحاف در‬ ‫حق مردم نوعدوســت این شهرســتان‪ ،‬اداره کل‬ ‫انتقال خون اســتان البرز جوابیه بســیار مفصلی‬ ‫ارســال کرد که کل و عین ان جوابیه را بی هیچ‬ ‫کم و کاســت در خبرفردیس به عنوان تنها نشریه‬ ‫مکتوب این شهرستان چاپ و منتشر کردیم‪.‬‬ ‫این درحالی اســت کــه عالوه بر دیگر رســانه‬ ‫هــا‪ ،‬مجموعه رســانه ای خبرفردیــس در طول‬ ‫ســالهای اخیر بارها درباره این کاســتی و ضعف‬ ‫در شهرســتان پرجمعیت فردیــس اقدام به تهیه‬ ‫گــزارش های خبــری و تحلیلی بــا هدف اطالع‬ ‫رســانی به مســووالن و افکار عمومی کرده است‪،‬‬ ‫ولی به نظر می رســد گویا قرار نیست به خواست‬ ‫مردم شهرستان فردیس توجهی شود! با این حال‬ ‫الزم است با اطمینان کامل اعالم کنم که مجموعه‬ ‫خبری ما انقدر تکرار و پافشاری خواهیم کرد و بر‬ ‫این در بسته خواهد کوبید تا باز شود!‬ ‫از طرفی چگونه اســت که سازمان انتقال خون‬ ‫کشــور همواره و بطور مداوم تبلیــغ و تاکید می‬ ‫کننــد و گاه برای ترغیب و دعوت از مردم به اهدا‬ ‫خون‪ ،‬حتی هزینه می کند و به درستی شعار اهدا‬ ‫فرماندار فردیس‪:‬‬ ‫خون ســالم را همتراز با‬ ‫اهدا زندگــی می نامند‪،‬‬ ‫پس چرا مردم خونگرم‬ ‫و نوعدوست شهرستان‬ ‫فردیــس که همواره در‬ ‫کارهای خیــر از جمله‬ ‫اهدا خون پیشگام بوده و‬ ‫هستند‪ ،‬باید بخاطر نبود‬ ‫پایگاه خونگیری‪ ،‬ناگزیر‬ ‫به شــهر و شهرســتان‬ ‫های همجــوار همچون‬ ‫کرج مرکز اســتان البرز‬ ‫مراجعه کنند؟‬ ‫مروری بر پیشینه‬ ‫و سابقه دیرینه مردم‬ ‫مهــرورز فردیس در‬ ‫اهدا خون‬ ‫حــال جــا دارد کــه‬ ‫مــروری بر پیشــینه و‬ ‫ســابقه دیرینــه مردم‬ ‫مهــرورز و خونگــرم‬ ‫فردیــس در اهدا خون‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬چرا که طبق قرائن و شواهد موجود‬ ‫پایــگاه انتقال و اهدا خــون در فردیس حتی ان‬ ‫زمان که بخشــی از کرج محسوب می شد‪ ،‬یعنی‬ ‫از سال ‪ 88‬که مکان خونگیری در ساختمانی واقع‬ ‫در کانال غربی جنب شــهرداری ســابق این شهر‬ ‫مســتقر بود‪ ،‬این محل توســط مالک خیرخواه و‬ ‫نیک اندیش ان‪ ،‬به مدت دو سال به صورت خیریه‬ ‫و رایــگان در اختیار این مجموعه و اهدا کنندگان‬ ‫خون در فردیس قرار گرفته بود‪.‬‬ ‫عالوه براین‪ ،‬این ساختمان دو سال هم به صورت‬ ‫اســتیجاری در اختیار انتقال خون قرار داشت‪ ،‬تا‬ ‫اینکه از ابتدای سال ‪ 95‬بنا به خواست مالک‪ ،‬این‬ ‫مرکز جمع اوری و اداره کل انتقال خون اســتان‬ ‫البرز‪ ،‬یک پایگاه اتوبوســی را به مدت یک ماه در‬ ‫مرکز بهداشــت شهرستان فردیس مستقر کرد که‬ ‫طبق برخی امارها روزانه بطور متوســط بین‪ 40‬تا‬ ‫‪ 45‬نفر موفق به اهدا خــون رایگان در این پایگاه‬ ‫ســیار می شــدند و قرار بود در اسرع وقت مکان‬ ‫دیگر و ثابتی بــرای خونگیری از اهداکنندگان در‬ ‫فردیس راه اندازی شود‪.‬‬ ‫بــا وجود ایــن اما‪ ،‬نــه تنها چنین نشــد بلکه‬ ‫سالهای متمادی اســت که شهرستان پرجمعیت‬ ‫فردیــس همچنان فاقد پایگاه انتقال خون اســت‬ ‫و پیگیریهای مداوم و مســتمر افــراد خیرخواه و‬ ‫اصحاب رسانه هم به جایی نرسیده است و جدا از‬ ‫اینکه برخی از مردم خونگرم و نوعدوست فردیس‬ ‫ناگزیر باید برای انجام این وظیفه انسانی و اخالقی‬ ‫به دیگر شهرها مراجعه کنند‪ ،‬اما واقعیت این است‬ ‫که اکثر ســاکنان فردیس نارضایتی خود را نیز از‬ ‫نبود پایگاه انتقال خون در این شهرســتان پنهان‬ ‫نمی کنند‪.‬‬ ‫البته از انصاف و رعایــت اصول امانت داری در‬ ‫رســانه و فعالیت های خبری و اطالع رســانی به‬ ‫دور اســت که در این مدت فعالیت و تالش های‬ ‫اداره کل انتقــال خون اســتان البــرز در فردیس‬ ‫را نادیــده بگیریم‪ ،‬لذا بی اطالع نیســتیم که این‬ ‫اداره کل در برخی ماههــای عزیز و پرفیض و هر‬ ‫از گاهی با بکارگیری چند نیرو و مقداری تجهیزات‬ ‫و استقرار انها در گوشه ای از محل جمعیت هالل‬ ‫احمر شهرستان فردیس‪ ،‬اقدام به خونگیری از اهدا‬ ‫کنندگان و ارایــه خدمات به مراجعه کنندگان در‬ ‫بخش انتقال خون می کند‪.‬‬ ‫شیوع کرونا‪ ،‬ارزش و اهمیت ایجاد پایگاه‬ ‫تکمیل پروژه های‬ ‫اموزشی‪ ،‬ورزشی‬ ‫و اب در اولویت‬ ‫شهرستان فردیس‬ ‫انتقال و اهدا خون در فردیس را برجسته کرد‬ ‫از سوی دیگر شایسته توجه است که بعد حدود‬ ‫دو ســال از شیوع کرونا‪ ،‬وقتی متخصصان پزشکی‬ ‫تشــخیص داده اند که پالســمای خون مبتالیان‬ ‫چــه نقش موثری می توانــد در بهبود دیگر افراد‬ ‫درگیر با این بیماری داشته باشد‪ ،‬ارزش و اهمیت‬ ‫وجود پایگاه انتقال خون در فردیس بیش از پیش‬ ‫برجسته تر شد‪ ،‬به عبارت دیگر شاید بتوان اینگونه‬ ‫ارزیابی و پرسش کرد که چرا دست اندرکاران اداره‬ ‫کل انتقال خون البرز‪ ،‬ظرفیت بالقوه و قابل توجه‬ ‫شهرســتان فردیس در این اســتان را چه در اهدا‬ ‫خون و چه در تهیه پالسما‪ ،‬نادیده می گیرند؟‬ ‫ناگفته پیداســت که باید به دیگــر جنبه های‬ ‫مثبت این کار نیز توجه داشــته باشیم‪ ،‬چون اگر‬ ‫حتی تنها شــماری از انبوه جمعیت شهرســتان‬ ‫فردیس می توانســتند در این کار انساندوستانه و‬ ‫خداپسندانه مشارکت کنند‪ ،‬بی تردید می توانست‬ ‫نقطه اتکا پایداری برای اهدا کنندگان و کاستن از‬ ‫نیاز بیماران به خون باشــد‪ ،‬لذا از هر زاویه ای که‬ ‫به ان نگاه کنیم‪ ،‬نمی توانیم پاســخ قانع کننده و‬ ‫توجیه قابل قبولی در عدم راه اندازی پایگاه انتقال‬ ‫و اهدا خون در فردیس ارایه کنیم!‬ ‫واقعیت این اســت که بررسی های ما نشان می‬ ‫دهد که طبق امــار مجموعه هــای انتقال خون‬ ‫کشور‪ ،‬ساالنه بطور میانگین چیزی حدود نزدیک‬ ‫به ســه درصد کل مردم کشــور خــون اهدا می‬ ‫کنند که همیــن درصد ناچیز‪ ،‬بیش از دو میلیون‬ ‫نفر را شــامل می شــود که اهدا خــون و انالیز و‬ ‫مشتقات خونی انها‪ ،‬رقم بســیار ارزشمند و قابل‬ ‫توجهی بــرای نیازمندان به خون بوجود می اورد‪،‬‬ ‫بنابراین غیبت مردم ایثارگر و فداکار شهرســتان‬ ‫پرجمعیت فردیس در این اقدام انساندوستانه انهم‬ ‫فقط بخاطر نبود یک ســاختمان ‪ 100‬مترمربعی‬ ‫به عنوان پایگاه انتقال خون‪ ،‬واقعا نمی تواند قابل‬ ‫پذیرش و قانع کننده باشد!‬ ‫این بار یک انســان خیرخواه‪ ،‬بخش عمده‬ ‫ای از حل مشکل نبود پایگاه انتقال خون در‬ ‫فردیس را تقبل کرده است‬ ‫راســتش اکنون باوجود همه تالش های انجام‬ ‫شــده توسط مسووالن اســتان و شهرستان و نیز‬ ‫اهالی رسانه در انعکاس مشکل نبود پایگاه انتقال‬ ‫خون در فردیس و برطرف نشــدن نیاز مردم این‬ ‫شهرســتان‪ ،‬مایلم پیشــنهاد کنم از انچه در ‪12‬‬ ‫ســال در این شهرستان گذشــته است صرفنظر‬ ‫فرمانــدار فردیس اعالم کرد کــه طبق نیاز‬ ‫ســنجی ها تکمیل پــروژه های اموزشــی ‪،‬‬ ‫ورزشــی و اب در اولویت کاری این شهرستان‬ ‫پرجمعیت قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ابوالفضــل اینانلو در نشســت کمیته برنامه‬ ‫ریزی شهرســتان فردیس افزود‪ :‬امســال در‬ ‫مجموع اجــرای ‪ ۶۴‬پــروژه مختلف به ‪۲۵‬‬ ‫دستگاه اجرایی این شهرستان ابالغ شده است‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت ‪ :‬در ایــن میان پروژه های‬ ‫اموزشی ‪ ،‬ورزشی و بخش اب در اولویت کاری‬ ‫قرار دارد که امســال ‪ ۲۰‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫به اداره امــوزش و پرورش‪ ۱۰ ،‬میلیارد تومان‬ ‫به بخش ورزش و بیش از هشت میلیارد تومان‬ ‫برای تامین اب شرب در اختیار ابفای فردیس‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫اینانلو گفت ‪ :‬امســال تامین اعتبار از محل‬ ‫تملک و دارایی شهرستان فردیس ‪ ۵۹‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۴۰۲‬میلیون تومان اســت کــه از این رقم‬ ‫مبادله ‪۹۸‬درصدان بین دســتگاههای اجرایی‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫وی در خصــوص وضعیــت برخــی پروژه‬ ‫هــای اولویــت دار فردیس اظهار داشــت ‪ :‬با‬ ‫پیگیری های انجام شــده برای مخزن ذخیره‬ ‫اب فردیــس در پارک جهان نمای کرج قطعه‬ ‫زمینی اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫این مســوول به ضرورت احداث تصفیه خانه‬ ‫فاضالب شــهری فردیس اشــاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫از روز اولی که تصــدی فرمانداری را به عهده‬ ‫گرفتم پیگیــر احداث تصفیــه خانه فاضالب‬ ‫شــهری فردیس بودم ‪،‬در بحــث تامین زمین‬ ‫زورگیر حرفه ای با ‪ ۵۰‬فقره سرقت در فردیس دستگیر‬ ‫شد‬ ‫معــاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی البرز اعالم کرد‪ :‬فردی‬ ‫که با شناســایی افراد کم سن و سال و خانم ها در اماکن خلوت‬ ‫شهرستان فردیس‪ ،‬اقدام به ‪ ۵۰‬فقره زورگیری کرده بود‪ ،‬دستگیر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫سرهنگ محمد معظمی گودرزی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬در پی وقوع چندین فقره سرقت با شیوه زورگیری‬ ‫از افراد کم سن و سال و بانوان توسط راکب یک موتورسیکلت در‬ ‫مناطق مختلف شهرستان فردیس‪ ،‬بررسی موضوع به صورت ویژه‬ ‫در دستورکار پلیس اگاهی این شهرستان قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بررســی های پلیس نشــان داد که سارق به صورت‬ ‫انفرادی افراد کم ســن و ســال و بانوان را در مناطق خلوت شهر‬ ‫زیر نظر قرار داده و در فرصتی مناســب با شیوه های راه انداختن‬ ‫دعوای ســوری و پرسیدن ادرس با تهدید ســاح سرد اقدام به‬ ‫سرقت لوازم با ارزش ان ها می کرد‪.‬‬ ‫معاون هماهنــگ کننده فرمانده انتظامی اســتان البرز گفت‪:‬‬ ‫کاراگاهــان با انجام تحقیقات میدانی در مناطق وقوع ســرقت و‬ ‫به کارگیری اقدامات پلیســی‪ ،‬در نهایت موفق به شناسایی سارق‬ ‫شــده و با زیــر نظر قرار دادن تحرکات او را بــا همکاری یکی از‬ ‫کالنتری های شهر فردیس حین سرقت دستگیر کردند‪.‬‬ ‫گودرزی خاطرنشــان کرد‪ :‬سارق که با دیدن مستندات پلیس‬ ‫چاره ای جز بیان حقیقت نداشت ‪ ،‬به ‪ ۵۰‬فقره سرقت با این شیوه‬ ‫اعتراف کرد و تاکنون ‪ ۴۰‬نفر از مالباختگان شناسایی شده اند‪.‬‬ ‫کنیم‪ ،‬چون این بار یک انســان خیرخواه حل این‬ ‫مانع و مشکل یعنی ساخت پایگاه انتقال خون در‬ ‫این شهرستان را مشروط بر اینکه زمین ان تامین‬ ‫شود‪ ،‬برعهده گرفته است‪ ،‬اتفاق بسیار خوش یمن‬ ‫و مبارکی که باید توســط مســووالن ذیربط بطور‬ ‫جدی مورد حمایت و پیگیری قرار گیرد‪.‬‬ ‫این انســان خیر فردیســی که نامش در هفته‬ ‫نامه خبرفردیس محفوظ اســت و به گفته خودش‬ ‫به منظــور طلب امرزش و رحمت بــرای والدین‬ ‫مرحومش‪ ،‬نیت کرده تا هزینه ســاخت ساختمان‬ ‫عام المنفعه انتقال و اهدا خون در این شهرستان را‬ ‫تقبل کند‪ ،‬فرصت مناسبی که می تواند با اهتمام و‬ ‫پشتکار مدیران استان و شهرستان بخصوص اداره‬ ‫کل انتقال خون‪ ،‬مشــکل راه اندازی پایگاه انتقال‬ ‫خون شهرســتان فردیس را برای همیشــه مرتفع‬ ‫سازد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬عالوه بر تالشهای دیگر همکاران رسانه‬ ‫ای‪ ،‬براین باورم انچه در این چندین ســال درباره‬ ‫مشکل نبود پایگاه انتقال خون در فردیس گفته و‬ ‫نوشته و منتشــر کرده ایم‪ ،‬اکنون در حال به ثمر‬ ‫نشســتن است و به نظر می رســد حصول نتیجه‬ ‫نزدیک شده است‪.‬‬ ‫پــس به عنوان یک فعال قدیمی عرصه رســانه‬ ‫و روزنامه نگاری‪ ،‬از همه عزیزان مســوول به ویژه‬ ‫مدیــرکل‪ ،‬معاونان و دیگر مدیران اداره کل انتقال‬ ‫خون استان تقاضا دارم که با همت و جدیت هرچه‬ ‫بیشــتری ضمن رایزنی و گفتگو با دیگر مسووالن‬ ‫استان‪ ،‬نهایت تالش خود را در جهت تامین زمین‬ ‫مورد نیاز پایگاه انتقال خون فردیس بکار گیرند‪ ،‬تا‬ ‫به لطف خدای متعال یکی از مسایل این شهرستان‬ ‫پرجمعیت و پرمشکل برطرف شود‪ ،‬بخصوص که با‬ ‫توجه به جنبه منفعت عمومی این امر خیرخواهانه‬ ‫و انساندوستانه‪ ،‬برکت و دعای دنیوی و اخروی ان‬ ‫عاید و نصیب تک تک انانی خواهد شد که در این‬ ‫زمینه استین همت باال زدند‪.‬‬ ‫شاید این توضیح در پایان الزم باشد‪ ،‬چون فرد‬ ‫خیر و نیک اندیش فردیســی که هزینه ساختمان‬ ‫پایگاه انتقال خون این شهرستان را برعهده گرفته‬ ‫است‪ ،‬چندان تمایلی به ذکر نامش ندارد و معتقد‬ ‫اســت که جدا از خیر و خیرات بــرای امرزش و‬ ‫ارامش پــدر و مــادر مرحوم خود و دیگر ســفر‬ ‫کردگان به دنیای باقی‪ ،‬او این اقدام را در راه خالق‬ ‫و افریننده هســتی انجــام داده و خدای بزرگ بر‬ ‫اعمال نیــک و بد همه بندگان خــود اگاه و توانا‬ ‫است‪.‬‬ ‫مشــکالتی وجود دارد که اکنــون با توجه به‬ ‫استقرار شورای شهر و شهرداری فردیس زمین‬ ‫مورد نظر ابفا باید طبق توافق نامه تامین شود‪.‬‬ ‫وی همچنین به پیگیری بیمارســتان ‪۲۶۰‬‬ ‫تختخوابی فردیس اشاره کرد و گفت‪ :‬اختالف‬ ‫بین پیمانکار و دانشــگاه علوم پزشکی استان‬ ‫باعث وقفه در این پروژه شــد که این موضوع‬ ‫مرتفع شــد و رسانه در این موضوع خوب ورود‬ ‫کردند و مسایل را منعکس کردند‪.‬‬ ‫اینانلو اظهار داشت‪ :‬روند تکمیل بیمارستان‬ ‫فردیس از ســرگرفته شــده و این پروژه ‪۹۷‬‬ ‫درصد پیشرفت فیزیکی دارد‪.‬‬ ‫فرماندار فردیس گفت‪ :‬مشــکین دشــت با‬ ‫حــدود ‪ ۱۰۰‬هــزار نفر جمعیــت هیچ مرکز‬ ‫درمانی و بهداشتی مناسب ندارد‪.‬‬ ‫نشست شورای مشورتی بانوان‬ ‫شهرستان فردیس برگزار شد‬ ‫در نشســت شــورای مشــورتی بانوان فردیس‪ ،‬معصومه طالبی‬ ‫مســوول امور بانوان و خانواده فرمانداری این شهرستان‪ ،‬مباحثی‬ ‫مرتبــط با جامعه بانوان و نیز مســایل مختلف اجتماعی را مطرح‬ ‫کرد و اعضای این شــورا هم به طرح دیدگاههای خود پرداختند‪.‬‬ ‫البته موضوع اصلی این نشســت بررســی مســایل و مشکالت‬ ‫بانوان شهرســتان فردیس بود که اعضــای مجمع عمومی‪ ،‬درباره‬ ‫مســایلی چون لزوم برپایی بازارچه دایمی برای عرضه محصوالت‬ ‫تولیدی بانوان‪ ،‬حمایت از زنان سرپرســت خانوار‪ ،‬ســاخت پارک‬ ‫بانوان‪ ،‬راههای پیشــگیری از گسترش اعتیاد و لزوم اموزش های‬ ‫الزم جهت اگاه ســازی خانــواده ها را مورد بحــث و تبادل نظر‬ ‫قرار دادند‪.‬‬ ‫جــامعه ‪3‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫توزیع مرغ در بازار فردیس‬ ‫متعادل شد‬ ‫رییس بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستان فردیس گفت‪:‬‬ ‫توزیــع مرغ گــرم و منجمد با قیمت مصــوب در بازارهای این‬ ‫شهرستان متعادل شد‪.‬‬ ‫کامران میرشــکار در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬به طور‬ ‫میانگیــن روزانه ‪ ۲۰‬تن مرغ گرم دولتی به قیمت هر کیلوگرم‬ ‫‪ ۳۱‬هزار تومان در بازار روزهای شهرداری ‪ ،‬فروشگاه ها و سوپر‬ ‫مارکت های فردیس توزیع می شود‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬توزیع روزانه حدود سه تن مرغ منجمد به‬ ‫قیمت هر کیلوگرم ‪ ۲۰‬هزار تومان در بازار روزهای شــهرداری‬ ‫و واحدهای صنفــی در فردیس از دیگر اقدامــات برای تنظیم‬ ‫بازار مرغ است‪.‬‬ ‫وی بــه کمبود بازرس اتاق اصناف برای نظارت بر تنظیم بازار‬ ‫اشــاره کرد‪ ،‬گفت‪ :‬براین اســاس برایر تنظیم بازار از بازرسان‬ ‫افتخاری بسیج وارد عرصه نظارتی شده اند‪.‬‬ ‫رییس بازرســی و نظارت اتاق اصناف شهرستان فردیس بیان‬ ‫داشــت‪ :‬برای رفاه حال مصرف کنندگان‪ ،‬توزیع مرغ به قیمت‬ ‫مصوب در شــهرک ناز و ســرحداباد به صورت سیار انجام می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی یاد اور شــد‪ :‬همچنین توزیع برنج دولتی خارجی و تخم‬ ‫مرغ در این شهرستان اغاز شده است‪.‬‬ ‫‪ ۷۰‬هزار متر مربع اراضی‬ ‫کشاورزی فردیس ازاد سازی شد‬ ‫مدیر اداره جهاد کشــاورزی شهرســتان فردیــس گفت که‬ ‫بــا تخریب تعدادی بنــای غیر مجاز‪۷۰،‬هزار متــر مربع اراضی‬ ‫کشاورزی در این شهرستان ازادسازی شد‪.‬‬ ‫علیرضا بدری در گفت و گــو با خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬این بناها‬ ‫طــی چند روز اخیر در اجرای تبصره ‪ ۲‬ماده ‪ ۱۰‬قانون حفاظت‬ ‫از اراضــی زراعی و باغی بــا حکم دادســتان عمومی و انقالب‬ ‫شهرستان فردیس تخریب شد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬در راســتای اجرای قانون مذکور ساخت و‬ ‫ســاز غیر مجاز در سطح شهرســتان فردیس شامل دیوارکشی‬ ‫غیرمجــاز به تعداد ‪ ۳۵‬مورد به مســاحت تقریبی ‪ ۲‬هزارو‪۱۰۰‬‬ ‫مترمربع‪ ،‬انباشــت مصالح ساختمانی ‪ ،‬فونداسیون یک مورد به‬ ‫مساحت تقریبی ‪۱۲۰‬مترمربع ‪ ،‬اســتخر یک مورد به مساحت‬ ‫تقریبی ‪ ۸۰‬مترمربع تخریب و جمع اوری شد‪.‬‬ ‫مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان فردیس گفت‪ :‬بر اساس‬ ‫تصمیم رییس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز‪ ،‬سامانه ‪۱۳۱‬‬ ‫هوشمند شناسایی و رصد تغییر کاربری اراضی کشاورزی استان‬ ‫راه اندازی شــده است که در این راســتا هرگونه تغییر کاربری‬ ‫شناســایی و به شهرستان اعالم می شــود و عوامل شهرستان‬ ‫نسبت اعمال قانون اقدام می کنند‪.‬‬ ‫شهرســتان فردیس حدود ‪ ۲‬هزار هکتار زمین کشــاورزی و‬ ‫باغی دارد‪.‬‬ ‫دوازدهمین جلسه شورای‬ ‫برنامه ریزی شهرداری‬ ‫فردیس برگزار شد‬ ‫دوازدهمین جلسه شــورای برنامه ریزی شهرداری فردیس با‬ ‫هدف تسریع در روند ارائه خدمات مطلوب به شهروندان در دفتر‬ ‫امام جمعه شهرستان فردیس برگزار شد‪.‬‬ ‫محمدرضا اژیر ‪ ،‬شهردار فردیس در این جلسه گفت ‪ :‬تعریف‬ ‫کار جهادی ‪ ،‬فکر جهادی اســت‪ .‬فکر خوب داشــتن به همراه‬ ‫تخصص و علــم و اگاهی منجر به نتیجه رســیدن مطالعات و‬ ‫برنامه های راهبردی امور میشود‪.‬‬ ‫اژیر به معاونین و مدیران شهرداری تاکید کرد همزمان با ارائه‬ ‫خدمات مطلوب به شهروندان ‪ ،‬در صدد تقویت زیر ساخت ها با‬ ‫اینده نگری هدفمند باشند‪.‬‬ ‫پس از برگزاری جلســه شــورای برنامه ریزی؛ سید ابراهیم‬ ‫حســینی امام جمعه شهرســتان فردیس با حضــور در جمع‬ ‫معاونیــن و مدیران شــهرداری ‪ ،‬ضمن قدردانی از تالشــهای‬ ‫مجموعه مدیریت شهری ‪ ،‬هم افزایی‪ ،‬تعامالت درون سازمانی و‬ ‫اتحاد مســئولین را تنها راه رسیدن به شهری مطلوب دانست و‬ ‫خواستار حضور مدیران شهری در جلسات محله محور فردیس‬ ‫در مســاجد شهر شد و تصریح کرد ‪ :‬در این نشست ها عالوه بر‬ ‫ایجاد حس صمیمیت مدیران با شــهروندان ‪ ،‬دریافت مطالبات‬ ‫مردمــی و گزارش مســتمر عملکرد مدیریت شــهری به مردم‬ ‫صورت می پذیرد و این شــیوه بهترین راه برای انعکاس عملکرد‬ ‫و خدمات به شهروندان است‪.‬‬ ‫حادثه پل عابر پیاده شهرک‬ ‫وحدت‬ ‫حادثــه ای مبنی بر برخورد جک بــاال بر جرثقیل به پل عابر‬ ‫پیاده گزارش شد که منجر به جدایی ستون میانی پل عابر پیاده‬ ‫از زمین گردید‪.‬‬ ‫لحظاتی پس از وقوع تصادف ‪ ،‬عوامل ســازمان اتش نشــانی‬ ‫و معاونت خدمات شــهری به محل اعزام و پس از بررسی های‬ ‫انجام گرفته گزارش شــد که احتمال ســقوط تابلوی تبلیغاتی‬ ‫متصل به پل عابر پیاده وجود دارد‪.‬‬ ‫با توجه به اهمیت حفظ ایمنی معبر ‪ ،‬شهردار فردیس شخصا‬ ‫در محل حاضر و ضمن دریافت نظرات کارشناسی مهندسین و‬ ‫متخصصین سازه و عمران دستور بهسازی و تقویت موقت ستون‬ ‫اسیب دیده صادر شد ‪.‬‬ ‫گفتنی است محل حادثه توسط نیروهای عملیاتی ایمن سازی‬ ‫شــده و تغییرات وضعیت پل بطور مستمر با حضور کارشناسان‬ ‫در حال رصد و بررســی می باشــد و در صــورت عدم تعمیر و‬ ‫بهسازی ‪،‬نسبت به جمع اوری عرشه پل اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫ارتباط با ما‬ ‫‪0 9 3 54225024‬‬ صفحه 3 ‫هفته انهم‬ ‫بــا همــت و حمایت هــای مالــی گروه‬ ‫مهندســی ســاختمانی شــفق فردیس و به‬ ‫منظور بزرگداشــت هفته بسیج‪ ،‬مسابقه رالی‬ ‫خانوادگی از مبدا فردیس در اســتان البرز به‬ ‫سمت مقصد شهر رامسر در استان مازندران‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫در اییــن شــروع (اســتارت) ایــن رالی‬ ‫گردشــگری خانوادگــی که روز پنجشــنبه‬ ‫چهارم اذر ماه جاری از بلوار رضوانیه فردیس‬ ‫اغاز شــد‪ ،‬درویشــی مدیر حوزه اتومبیلرانی‬ ‫کانــون جهانگــردی و اتومبیلرانی کشــور و‬ ‫رییــس هیــات موتورســواری و اتومبیلرانی‬ ‫اســتان البرز‪ ،‬ســرهنگ کرمی رییس پلیس‬ ‫راهور شهرستان فردیس‪ ،‬کاکاوند دبیر کمیته‬ ‫رالی حوزه اتومبیلرانــی کانون جهانگردی و‬ ‫اتومبیلرانی کشور و مسوول حوزه اتومبیلرانی‬ ‫کانــون جهانگــردی و اتومبیلرانی اســتان‬ ‫قزوین‪ ،‬کشتکار رییس هیات موتورسواری و‬ ‫اتومبیلرانی و مسوول حوزه اتومبیلرانی کانون‬ ‫جهانگردی و اتومبیلرانی شــرق شهرســتان‬ ‫کــرج‪ ،‬ملکــی رییــس کمیته رالــی هیات‬ ‫موتورسواری و اتومبیلرانی و حوزه اتومبیلرانی‬ ‫کانون جهانگردی و اتومبیلرانی استان البرز‪،‬‬ ‫فرجی رییس کمیته رالی هیات موتورسواری‬ ‫و اتومبیلرانی شرق شهرستان کرج‪ ،‬ازادفالح‬ ‫رییس کمیته هماهنگی امور شهرســتانهای‬ ‫تابعه هیات موتورســواری اتومبیلرانی استان‬ ‫البرز‪ ،‬هجران رییس کمیته حراست انتظامات‬ ‫هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان البرز‪،‬‬ ‫و علی صالحی رییس دفتر نمایندگی سازمان‬ ‫نظام مهندســی در شهرستان فردیس حضور‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫بزرگداشت هفته بسیج فرصت مناسبی‬ ‫برای برگزاری این رالی خانوادگی بود‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫قائم مقام و سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی عکاس‪ :‬حسین پارسا‪ ،‬سونیا جمشیدی چاپ‪ :‬هدف نوین‬ ‫ادرس دفتر مرکزی‪ :‬کانال غربی ‪ .‬روبروی مرکز بهداشت فردیس‬ ‫تلفن‪ 36505454 :‬فکس‪ 36503000 :‬پذیرش اگهی‪09354225024 :‬‬ ‫گستره توزیع این نشریه در سطح استان البرز میباشد‬ ‫‪telegram.me/khabar_fardiis‬‬ ‫اسالمی از نشریه خبرفردیس به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫‪instagram.com/khabarfardis‬‬ ‫براساس ارزیابی و اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫رتبه‪ 2 :‬امتیاز طرح ارزیابی کیفی‪60 :‬‬ ‫سال ششم ‪ /‬شماره ‪ / 163‬هفته دوم ‪ /‬اذر ماه ‪1400‬‬ ‫با حمایت گروه ساختمانی شفق فردیس برگزار شد‪:‬‬ ‫مسابقه رالی خانوادگی از فردیس تا رامسر‬ ‫گردشــگری خانوادگی ‪ 60‬خــودرو در این‬ ‫رقابت شرکت داشــتند که پس از استارت از‬ ‫فردیس با همراهی ‪ 10‬دســتگاه خودرو تیم‬ ‫برگزاری و ‪ 9‬ایســتگاه کنترل در مسیر جاده‬ ‫چالوس تا رامســر در استان مازندران‪ ،‬پس از‬ ‫یک شــب اقامت در رامسر‪ ،‬روز جمعه پنجم‬ ‫اذر ماه به البرز و فردیس بازگشتند‪.‬‬ ‫خردمنــد همچنیــن از همــه مشــارکت‬ ‫کننــدگان در برگزاری ایــن رالی خانوادگی‬ ‫از جملــه کمیته داوری‪ ،‬کمیته حراســت و‬ ‫انتظامات‪ ،‬صدا و ســیما‪ ،‬اصحاب رســانه و‬ ‫خبرگزاریهــا و نیز پلیــس راهور که زحمات‬ ‫زیــادی را در برگزاری این مســابقه متحمل‬ ‫شدند‪ ،‬صمیمانه تشکر و قدردانی کرد‪.‬‬ ‫رییس هیات موتورســواری و اتومبیلرانی و‬ ‫مسوول حوزه اتومبیلرانی کانون جهانگردی و‬ ‫اتومبیلرانی شهرستان فردیس در حاشیه این‬ ‫ایین به خبرنگار خبرفردیس گفت‪ :‬همانگونه‬ ‫که پیشــتر اعالم کرده بودیم بعد از تجهیز و‬ ‫افتتــاح دفتر این هیــات در فردیس‪ ،‬در گام‬ ‫بعدی گرامیداشت هفته بسیج‪ ،‬فرصت بسیار‬ ‫مغتنم و مناسبی برای برگزاری این مسابقات‬ ‫بود که در خدمت مردم شــریف‬ ‫این شهرستان باشیم‪.‬‬ ‫رضــا خردمنــد تاکیــد کرد‪:‬‬ ‫البتــه با توکل و بــه امید خدا و‬ ‫همیــاری دوســتان برنامه های‬ ‫جذابتــر و مهیج تــر دیگری در‬ ‫دســت اقدام داریم که با توجه به‬ ‫مسایل و مشکالت ایجاد شده در‬ ‫نزدیک به دو سال شیوع ویروس‬ ‫کرونا‪ ،‬بتوانیم بــا برنامه ریزیهای‬ ‫انجام شده برای مردم شهرستان‬ ‫فردیــس در حد توان لحظه های‬ ‫شاد و پرنشاط همراه با دورهمی‬ ‫دوستانه و ارامش بخش برای این‬ ‫عزیزان فراهم کنیم‪.‬‬ ‫ترویج فرهنــگ رانندگی‬ ‫ایمن و کاهش تصادفات جاده‬ ‫ای و شهری یکی از اهداف این‬ ‫رالی است‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته جدا از جنبه‬ ‫های گردشگری و تقویت روحیه‬ ‫همدلــی‪ ،‬یکی از اهداف اصلــی در این رالی‬ ‫خانوادگی تاکید بر رعایت قوانین راهنمایی و ‬ ‫رانندگی است که می تواند به ترویج فرهنگ‬ ‫رانندگی ایمن و کاهش تصادفات جاده ای و‬ ‫شهری منجر شود‪.‬‬ ‫خردمند گفت‪ :‬باید یاداوری کنم که ما در‬ ‫رشته موتورسواری و اتومبیلرانی ورزشکاران‬ ‫حرفه ای و با تجربه زیادی داریم که امیدوارم‬ ‫بتوانیم با کمک مسووالن و دوستان مسابقات‬ ‫و فعالیتهای بیشــتری در ســطح شهرستان‬ ‫فردیس برگزار کنیم‪.‬‬ ‫از همه همکاران به ویژه گروه مهندسی‬ ‫ساختمانی شفق فردیس بعنوان حامی‬ ‫مالی این رالی بسیار سپاسگزاریم‬ ‫وی افزود‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬الزم است از تمامی‬ ‫و تک تک همکاران به ویژه گروه مهندســی‬ ‫ســاختمانی شــفق فردیس به عنوان حامی‬ ‫مالی (اسپانسر) این مسابقات رالی خانوادگی‬ ‫سپاســگزاری کنــم که با نهایــت همدلی و‬ ‫همکاری تالش کردیم که این مســابقه را در‬ ‫ســطح باال چه در بخش هماهنگی و چه در‬ ‫بخش میزبانی در کمــال ایمنی و ارامش به‬ ‫انجام برسانیم‪.‬‬ ‫رییس هیات موتورســواری و اتومبیلرانی و‬ ‫مســوول حوزه اتومبیلرانی کانون جهانگردی‬ ‫و اتومبیلرانی شهرســتان فردیس خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬امیدواریم به شــرکت کنندگان در این‬ ‫مسابقه خوش گذشته باشد و لحظات خوش‬ ‫و شــیرین ان برای همیشــه در خاطره همه‬ ‫عزیزان ماندگار شود‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬در مســابقه رالی دو روزه‬ ‫رییس اداره ورزش و جوانان فردیس‪:‬‬ ‫امیدواریم ورزشکاران این شهرستان در‬ ‫رده های ملی و کشــور افتخارافرینی‬ ‫کنند‬ ‫رییــس اداره ورزش و جوانان شهرســتان‬ ‫فردیس نیز گفت‪ :‬تور رالی خانوادگی در این‬ ‫شهرســتان با هدف گرامیداشت هفته بسیج‬ ‫برگزار شد و استقبال خوبی بین عالقه مندان‬ ‫به این رشته صورت گرفت‪.‬‬ ‫ســعید کولیوند افــزود‪ :‬مســابقات رالی‬ ‫خانوادگی به منظور ایجاد نشــاط و شــادی‬ ‫بیــن خانواده ها و افزایش ســطح اگاهی ان‬ ‫ها نســبت به قوانین راهنمایی و رانندگی با‬ ‫همکاری و هماهنگــی اداره ورزش و جوانان‬ ‫فردیس برگزار شده است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬برگزاری این مســابقه ها‪،‬‬ ‫تمرینات و جذب عالقه مندان به رشته های‬ ‫مختلف ورزشی از برنامه های اولویت دار اداره‬ ‫ورزش و جوانان فردیس اســت تا ورزشکاران‬ ‫این شهرســتان بتواننــد در رده های ملی و‬ ‫کشور افتخار افرینی کنند‪.‬‬ ‫** در پایان نفرات برتر این مســابقات به‬ ‫شرح زیر معرفی و به دریافت حکم قهرمانی‪،‬‬ ‫کاپ و جوایز ارزنده نایل شدند‪:‬‬ ‫مقام اول ‪ --‬راننده‪ :‬اقای فرخ کرجی‬ ‫‪ -‬نقشه خوان‪ :‬خانم لیال سلیمی‬‫مقام دوم ‪ --‬راننــده‪ :‬اقای مهراب‬ ‫سلطان شــاه ‪ --‬نقشــه خوان‪ :‬خانم‬ ‫معصومه ترکیان‬ ‫مقام ســوم ‪ --‬راننده‪ :‬اقای مرتضی‬ ‫بابوک ‪ --‬نقشــه خــوان‪ :‬اقای فرهاد‬ ‫شوابی‬ ‫مقام چهــارم ‪ --‬راننده‪ :‬اقای فرامرز‬ ‫کوت ‪ --‬نقشــه خوان‪ :‬خانم ایســان‬ ‫سرگزی‬ ‫مقام پنجم ‪ --‬راننــده‪ :‬اقای مهدی‬ ‫مالکی ‪ --‬نقشه خوان‪ :‬خانم تینا مالکی‬ ‫مقام ششم ‪ --‬راننده‪ :‬اقای سیدعلی‬ ‫حســینی ‪ --‬نقشــه خوان‪ :‬خانم زهرا‬ ‫موسوی‬ ‫مقام هفتم ‪ --‬راننده‪ :‬اقای محمدناصر‬ ‫خاکی ‪ --‬نقشه خوان‪ :‬خانم مهسا ادیبی‬ ‫گفتنی اســت‪ :‬تصاویری از استارت مسابقه‬ ‫رالی گردشگری خانوادگی با حضور مسووالن‬ ‫استان و شهرستان فردیس در مجتمع شفق‬ ‫و نیــز تصاویری از اختتامیه این مســابقه در‬ ‫هتل کوثر رامســر توســط گروه عکس هفته‬ ‫نامه خبرفردیس و نشــریه عصــر البرز تهیه‬ ‫شــده که می تواند یادبود و یادگار زیبایی از‬ ‫این مسابقه رالی گردشگری و خانوادگی باشد‬ ‫و ثبــت انها نیز به عنــوان خاطره ای خوش‬ ‫و دلپذیر در ذهن همــه عالقمندان و عموم‬ ‫فردیس نشینان باقی بماند‪.‬‬ ‫* تصاویر از حسین پارسا‬ ‫عکاس هفته نامه خبرفردیس‬ صفحه 4

آخرین شماره های هفته نامه خبر فردیس

هفته نامه خبر فردیس 166

هفته نامه خبر فردیس 166

شماره : 166
تاریخ : 1400/10/30
هفته نامه خبر فردیس 166

هفته نامه خبر فردیس 166

شماره : 166
تاریخ : 1400/10/30
هفته نامه خبر فردیس 165

هفته نامه خبر فردیس 165

شماره : 165
تاریخ : 1400/10/13
هفته نامه خبر فردیس 164

هفته نامه خبر فردیس 164

شماره : 164
تاریخ : 1400/09/29
هفته نامه خبر فردیس ۱۶۲

هفته نامه خبر فردیس ۱۶۲

شماره : ۱۶۲
تاریخ : 1400/08/29
هفته نامه خبر فردیس 161

هفته نامه خبر فردیس 161

شماره : 161
تاریخ : 1400/08/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!