هفته نامه خبر فردیس شماره 149 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه خبر فردیس شماره 149

صفحه بعد

هفته نامه خبر فردیس شماره 149

هفته نامه خبر فردیس شماره 149

‫سال پنجم | ویژه نامه شماره ‪ | 149‬هفته سوم‪ 17 ،‬خرداد ماه ‪ 4 | 1400‬صفحه | رایگان‬ صفحه 1 ‫‪ 2‬انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫سخن سردبیر ‪ /‬منصور جمشیدی‬ ‫برچیدن فساد با او‬ ‫بعــد از مدتها تکاپــو و هیاهو باالخره هفــت نامزد تایید‬ ‫صالحیت شده به سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫راه یافتند و طبق زمانبندی انتخابات که ‪ 28‬خردادماه جاری‬ ‫به عنوان روز رای گیری تعیین شــده‪ ،‬قرار است یکی از این‬ ‫هفت نفر ســکان قوه اجراییه را به مدت چهار ســال برعهده‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫رویدادی ملــی که دارای پیامدها و جنبــه های داخلی و‬ ‫جهانی اســت و برخالف انچه مخالفــان و معاندان از ماهها‬ ‫پیش مدام بر طبل کم رمق و کم رنگ بودن حضور مردم در‬ ‫پای صندوق های رای می کوبیدند‪ ،‬خوشــبختانه به نظر می‬ ‫رســد فضای انتخابات روز به روز در حال گرمتر شدن است‪،‬‬ ‫بخصوص که رقابت های محلی در انتخابات شوراهای شهر و‬ ‫روستا نیز به گرمای این دوره از انتخابات افزوده است‪.‬‬ ‫البته که طبق یک قاعده کلی و منطقی‪ ،‬روش سنجیده ان‬ ‫است که هر صاحب اندیشه و سیاست پیشه ای همواره از پیش بینی و پیشگویی در مورد نتایج هر انتخاباتی‬ ‫از جمله ســیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پرهیز کند‪ ،‬لیکن قرائن و شواهد حاکی از رویکرد‬ ‫بیشتر رای دهندگان به یکی از هفت نامزد این دوره از انتخابات است‪.‬‬ ‫شاهد این ادعا نتایج مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) است که چند روز پیش در اخرین نظر‬ ‫سنجی انتخاباتی خود اورده است‪ ،‬از میان افرادی که در انتخابات شرکت می کنند‪ 48/6 ،‬درصد انها حجت‬ ‫االســام و المسلمین ابراهیم رئیسی را گزینه مورد نظر خود اعالم کرده اند‪ ،‬این در حالی است که سهم‬ ‫نامزد بعدی در این نظرسنجی ‪ 3/1‬درصد و پنج نامزد دیگر نیز کمتر از ‪ 1/6‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫یکی از عمده ترین دالیلی که می توان برای توضیح این فاصله زیاد در این نظرسنجی مطرح کرد‪ ،‬جدا‬ ‫از دیگر اظهارنظرها و قول و وعده های رییسی‪ ،‬شاید کلیدواژه ای به نام نظم مالی و ضدیت با فساد است‪،‬‬ ‫چراکه او همواره حتی قبل از ورود به عرصه انتخابات بر ان تاکید داشته است‪ ،‬به ویژه که با توجه به جایگاه‬ ‫ریاســت دستگاه قضا‪ ،‬او اگاهی و اشراف بسیار بیشتری بر مساله فساد و راهکارهای مبارزه با ان را دارد‪،‬‬ ‫پس او با اراده ای محکم و استوار برای برچیدن فساد و برخورد قاطع با مفسدان و رانت خواران امده است‪.‬‬ ‫بر همین اساس است که مبارزه با فساد به کلیدواژه همه گفتگوها‪ ،‬مصاحبه ها و سخنرانی های ابراهیم‬ ‫رئیسی تبدیل شده و شاید بیان یک نمونه ان بتواند نشانگر عزم و جدیت او در این زمینه باشد‪ ،‬رییسی‬ ‫ی دهم یا حتما به ان عمل خواهم کرد‪ ،‬می گوید‪ :‬اگر امروز ‪ 29‬خرداد‬ ‫با اشاره به اینکه من یا وعده ای نم ‬ ‫ی گفتم که امروز پایان فساد و رانت در کشور است‪.‬‬ ‫بود و من رییس جمهوری شده بودم به مردم ایران م ‬ ‫دست بر قضا او انگشت روی نقطه حساس و مهم و یکی از مطالبات همیشگی مردم گذاشته است و تکیه‬ ‫و تاکید و صراحت او بر فسادزدایی در کشور از جمله اینکه فقط رییس دولت نباید ضد فساد باشد‪ ،‬بلکه‬ ‫همه اعضا و بخش های دولت باید ضد فساد باشند‪ ،‬لذا با موفقیت او در انتخابات و به دست گرفتن سکان‬ ‫قوه مجریه‪ ،‬از یک ســو روند مطالبات عمومی علیه فســاد سیر صعودی پیدا خواهد کرد و از سوی دیگر‬ ‫الجرم زنگ خطر برای مفسدان و رانت جویان به صدا درخواهد امد و این کل دستگاه اجرایی کشور است‬ ‫که باید در جهت تحقق این خواست عمومی استین همت باال بزنند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬فسادستیزی در حالی به عنوان یکی از اصلی ترین وعده های ابراهیم رییسی مطرح شده که‬ ‫تجربه نشان داده سویه دیگر این ماجرا یعنی اهالی فساد و مفسده و ویژه خواران هم چندان ناتوان و دست‬ ‫بسته نیستند‪ ،‬پس اجرا و تحقق چنین طرح عظیم و بلندپروازانه ای به رویارویی و جدیت علیه سرچشمه‬ ‫و دیگر عوامل فساد در هر جایگاه و منصبی که هستند‪ ،‬نیاز دارد تا به امری فراگیر در کشور تبدیل شود‪،‬‬ ‫در چنین صورتی به جرات می توان ادعا کرد که بخش عمده ای از مشکالت اعم از اقتصادی و اجتماعی و‬ ‫نارضایتی های عمومی حتی در کوتاه مدت قابل لمس و رو به کاهش خواهد بود‪.‬‬ ‫البته طبیعی است انچه موجب نگاه و رویکرد عمومی رای دهندگان نسبت به رئیسی به عنوان شاخص‬ ‫ترین نامزدهای ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری شده است‪ ،‬تنها به موضوع مبارزه با فساد‬ ‫خالصه نمی شود‪ ،‬چراکه او نشان داده است برای انواع و اقسام مسایل و مشکالت کشور از جمله اینترنت‬ ‫نیز برنامه دارد و ان را ظرفیت بزرگی می داند و معتقد اســت‪ ،‬باید اســتفاده از اینترنت برای دهک های‬ ‫پایین جامعه رایگان شود‪.‬‬ ‫حایز اهمیت اینکه جدا از بحث فســاد‪ ،‬رییسی با نگاهی وسیع و فراخ بیشتر روی مسایل و موضوعات‬ ‫فراگیر و همه شمول در کشور نظیر اینترنت تمرکز و تحلیل دارد و درباره برنام ه های دولتش می گوید‪،‬‬ ‫ت تاثیر قرار داده و هیچ ساخته بشری به این سرعت‬ ‫اینترنت و فضای مجازی تمام الی ه های زندگی ما را تح ‬ ‫فراگیر نشده است‪ ،‬لذا امروز اینترنت به یک حق از حقوق مردم تبدیل شده و مسایل اموزشی و اقتصادی‬ ‫ی شود‪.‬‬ ‫و تحقیق و پژوهش در اقصی نقاط کشور در بستر فضای مجازی انجام م ‬ ‫از این روی او وعده داد که دولت اینده زیرســاختهای الزم برای تامین اینترنت در کشور را کامل کند‬ ‫و با توجه به امکان درامدزایی از طریق اینترنت گفت‪ ،‬چرا مردم از جمله یک خانم خانه دار که اشــپزی‬ ‫ی دهد و دیگران نتوانند سهم خود را از کاری که در فضای‬ ‫ی کند یا یک معلم که تولید محتوا انجام م ‬ ‫م ‬ ‫ی دهند‪ ،‬سود ببرند؟ بنابراین یک دولت مردمی باید برای درامدزایی مردم از اینترنت برنامه ‬ ‫مجازی انجام م ‬ ‫های روشنی داشته باشد‪.‬‬ ‫واقعا شرح طرح و برنامه و ایده های رییسی برای اینده کشور از مجال این یادداشت خارج است‪ ،‬لذا به‬ ‫اختصار به چند ویژگی و نقطه نظرات او بسنده می کنم که رعایت شفافیت و عدالت در پرداخت یارانه ها‬ ‫یکی از انهاست‪ ،‬همانگونه که او می گوید‪ ،‬موضوع یارانه ها مهم است و باید پرداخت شود و پرداخت هم‬ ‫می شود و ما هم تصمیم مان این است که پرداخت کنیم ولی باید عادالنه پرداخت شود‪.‬‬ ‫او معتقد است‪ ،‬دولت باید پشت ویترین باشد و تصمیم گیران و مردم و همگان در جریان باشند تا اعتماد‬ ‫مردم افزایش یابد و مطابق قانون هدفمند کردن یارانه ها موضوع ما هم این است که یاران ه ها باید به صورت‬ ‫عادالنه باشد‪ ،‬برخی یارانه ها اشکار و برخی دیگر پنهان هستند و ما خانواده هایی داریم که در روستا زندگی‬ ‫می کنند و خودرو ندارند و از همین روی از یارانه سوخت استفاده نمی کنند و به همین دلیل یارانه باید‬ ‫به صورت عادالنه و شفاف تخصیص یابد‪.‬‬ ‫ی کنیم ثبات‬ ‫این نامزد انتخابات ریاســت جمهوری توضیح می دهد کــه از ابتدای کار دولت تالش م ‬ ‫ل ها‪ ،‬بخشنام ه ها و مقررات به حداقل ممکن برسد‬ ‫در بازار حاکم شــود و تغییرات نسبت به دستورالعم ‬ ‫ش بینی بــودن بازار برای تولیدکنندگان براثر تکان ه های اقتصادی کنترل و ارامش‬ ‫تا معضل غیرقابل پی ‬ ‫بر بازار داد و ســتد حاکم شــود تا فعاالن اقتصادی با پیش بینی وضعیت اینده‪ ،‬بتوانند برای کاالهایشان‬ ‫تعیین قیمت کنند‪.‬‬ ‫ت ها درست توزیع شود نگرانی جوانان برطرف می شود و این از برنام ه های مهم‬ ‫به گفته او‪ ،‬اگر ظرفی ‬ ‫ماســت که با حل مساله مسکن‪ ،‬اشتغال و تولید در کشور‪ ،‬به مردم ارامش دهیم‪ ،‬از کارهای اولیه ای که‬ ‫دولت باید انجام دهد ایجاد اشتغال است‪ ،‬اولین راه نیز افزایش تولید است‪ ،‬چون ‪ ۴۰‬درصد ظرفیت تولید‬ ‫ت ها برای ایجاد شغل استفاده‬ ‫ی توانیم این امکانات را فعال کرده و از این ظرفی ‬ ‫کشور غیر فعال است و م ‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫واقعیت این است که ابراهیم رییسی بعد از ثبت نام و تایید صالحیت به عنوان نامزد سیزدهمین دوره‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری هیچ پرسشی از سوی مردم‪ ،‬اهالی رسانه و مصاحبه کنندگان از جمله در مورد‬ ‫اصالح روند مالیات ها‪ ،‬نقدینگی‪ ،‬مشــکالت صنعتگران‪ ،‬رکود تولید‪ ،‬برقراری ارتباط با کشورها بخصوص‬ ‫کشــورهای منطقه و همسایه‪ ،‬داد و ستد تجاری و اقتصادی‪ ،‬قاچاق کاال حتی کوله بران و سوخت بران‪،‬‬ ‫صادرات و واردات و هر موضوع و مســاله دیگری را نه تنها بی پاسخ نگذاشته‪ ،‬بلکه نشان داده است که از‬ ‫قبل درباره همه موضوع های مختلف مطرح شده‪ ،‬فکر و برنامه ریزی شده و راهکارهایی برای انها اندیشیده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اکنون با یکی دیگر از فرازهای مهم و شاخص و وعده های بزرگ رییسی برای یک میلیون واحد مسکونی‬ ‫در سال که او از فعال شدن ساخت و ساز و بطور خاص مسکن به عنوان نیروی محرکه و پیشران اقتصاد و‬ ‫تولید و اشتغال نام می برد و از جمله برنامه هایی است که از ماهها قبل با اورده صفر و زمین رایگان درباره‬ ‫ان فکر شده و در صورت اجرایی شدن می تواند تحول مهمی در صاحب خانه شدن جوانان و کاهش قابل‬ ‫توجه در اشتغال انها محسوب شود‪ ،‬این یادداشت را به پایان می برم‪.‬‬ ‫با این حال قبل پایان بندی مایلم بر جنب و جوش خاصی که به فضل الهی برای رییس جمهوری شدن‬ ‫حجت االسالم و المسلمین ابراهیم رئیسی و امید به اینده بهتر در میان قشرهای مختلف مردم در استان‬ ‫البرز و بطور خاص در شهرســتان فردیس شکل گرفته که بی تردید می توان فضای مشابهی را در دیگر‬ ‫استانها و شهرستانهای کشور تصور کرد‪ ،‬به عنوان یک اهل قلم و رسانه قدیمی تاکید و اظهار خوشحالی‬ ‫کنم‪.‬‬ ‫ابراز خرسندی از اینکه فضای انتخاباتی دستکم انگونه که مخالفان و معاندان سعی در وانمود کردن ان‬ ‫داشتند‪ ،‬نشده و هر روز به گرمای فضای انتخاباتی افزوده می شود و داغ تر شدن ان با نزدیک شدن به روز‬ ‫رای گیری هم قابل پیش بینی است‪ ،‬ضمن اینکه این هم نظری و هم رایی درباره ابراهیم رییسی بسیار‬ ‫ارزشمند و قابل قدردانی است‪.‬‬ ‫خالصه اینکه باید به یاد داشــته باشــیم که تجمیع ارا و به نوعی یک کاسه شدن و افزایش درصد ارا‬ ‫شخص رییس جمهوری از دو بعد داخلی و خارجی بسیار مهم و دارای اهمیت است‪ ،‬چرا که یک رییس‬ ‫جمهوری با ارا باال به معنای حمایت و پشتیبانی اکثریت قابل توجهی از مردم نه تنها برای اجرای طرح‪،‬‬ ‫ایده و برنامه هایش در داخل از قدرت و ابتکار عمل بیشتری برخوردار است‪ ،‬بلکه از نظر ملی و برون مرزی‬ ‫نیز در محافل جهانی و بین المللی می تواند با اقتدار کامل از نظام‪ ،‬دولت و حاکمیت دفاع کند‪.‬‬ ‫و ختم کالم‪ ،‬وقتی این گفته ابراهیم رییسی که هدف مشترک ما تشکیل ایران قوی است و من برای این‬ ‫کار دولت ائتالفی تشکیل خواهم داد و برای ائتالف با تولید کنندگان‪ ،‬کارافرینان و کارگران عزیز امده ام‬ ‫را در کنار دیگر برنامه های مدون و حساب شده او بخصوص ضدیت با فساد قرار دهیم‪ ،‬همه اینها نویدی‬ ‫از اینده بهتر و روزهای پرامیدتر اســت‪ ،‬پس همتی باید و مشــارکت حداکثری در انتخابات برای رییس‬ ‫جمهوری مقتدر با ایرانی مقتدرتر‪.‬‬ ‫هفته انهم‬ ‫سال پنجم ‪ /‬ویژه نامه شماره ‪ / 149‬هفته سوم ‪ /‬خرداد ماه ‪1400‬‬ ‫سال پنجم ‪ /‬ویژه نامه شماره ‪ / 149‬هفته سوم ‪ /‬خرداد ماه ‪1400‬‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری ‪3‬‬ ‫چرا به ایت ا‪ ...‬سید ابراهیم رئیسی رای بدهیم؟‬ ‫* زندگینامه‬ ‫سید ابراهیم رئیســی در اذرماه سال ‪ ۱۳۳۹‬هجری شمسی‬ ‫در خانواده ای روحانی در شــهر مشــهد و در محله نوغان دیده‬ ‫به جهان گشــود‪ .‬پدر ایشان حجه االســام سیدحاجی رئیس‬ ‫الســاداتی و همچنین مادر وی سیده عصمت خدادادحسینی از‬ ‫سالله سادات حسینی و نسبش از هر دو طرف به حضرت زید بن‬ ‫علی بن الحسین علیهمالسالم می رسد‪ .‬سید ابراهیم در ‪ 5‬سالگی‬ ‫پدر خود را از دست داد‪.‬‬ ‫او تحصیالت ابتدایی را در مدرسه جوادیه گذرانده و تحصیل‬ ‫در علوم حوزوی را در مدرســه نواب و سپس در مدرسه ایت اهلل‬ ‫موســوی نژاد شروع کرد‪ .‬در سال ‪ ۱۳۵۴‬جهت ادامه تحصیل به‬ ‫حوزه علمیه قم و مدرســه ایت اهلل بروجردی رفت و مدتی نیز‬ ‫در مدرســه ای که با مدیریت ایت اهلل پسندیده تحت نظر امام‬ ‫خمینی اداره می شد‪ ،‬تحصیل نمود‪.‬‬ ‫حجه االســام سید ابراهیم رئیسی در حوزه علمیه قم‪ ،‬اصول‬ ‫فقه را نزد ایت اهلل مروی‪ ،‬لمعتین را نزد ایت اهلل فاضل هرندی‪،‬‬ ‫رسائل را نزد ایت اهلل موسوی تهرانی‪ ،‬مکاسب محرمه را نزد ایت‬ ‫اهلل دوزدوزانی‪ ،‬کتاب البیع مکاسب را نزد ایت اهلل خزعلی‪ ،‬خیارات‬ ‫مکاســب را نزد ایت اهلل ســتوده و ایت اهلل طاهری خرم ابادی و‬ ‫کفایه را نزد ایت اهلل سید علی محقق داماد‪ ،‬تفسیر قران کریم را‬ ‫نزد ایت اهلل مشکینی و ایت اهلل خزعلی‪ ،‬شرح منظومه و فلسفه‬ ‫را نزد ایت اهلل احمد بهشــتی و یک دوره شناخت را نزد ایت اهلل‬ ‫مطهری و نهج البالغه را نزد ایت اهلل نوری همدانی اموخت‪.‬‬ ‫حجه االســام سید ابراهیم رئیســی‪ ،‬خارج اصول را نزد ایت‬ ‫ت اهلل هاشمی‬ ‫ اهلل سید محمدحســن مرعشی شوشــتری و ای ‬ ‫شــاهرودی و خارج فقه را نزد ایت اهلل اقا مجتبی تهرانی و ایت‬ ‫اهلل خامنه ای رهبر معظم انفالب تلمذ نمود‪ .‬و با اتمام دوره سطح‬ ‫حوزه‪ ,‬توانست به دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی‬ ‫راه یافته و پــس از دفاع از پایان نامه خویش با عنوان «ارث بال‬ ‫وارث» در ســال ‪ ۱۳۸۰‬با قبولی در کنکور دکترای مدرسه عالی‬ ‫شهید مطهری در رشــته فقه و حقوق خصوصی ادامه تحصیل‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫حجه االسالم و المسلمین دکتر سید ابراهیم رئیسی با تکمیل‬ ‫تحقیقات خود در رشته فقه و حقوق‪ ،‬موفق به اخذ مدرک عالی‬ ‫ترین ســطح حوزه (سطح چهار) شد و در نهایت رساله دکترای‬ ‫خــود را با عنوان «تعارض اصــل و ظاهر در فقه و حقوق» دفاع‬ ‫کرد‪ .‬و با اخذ نمره ممتاز به درجه دکترای فقه و حقوق نائل شد‪.‬‬ ‫حجه االســام دکتر رئیســی در پی اهانت بــه امام خمینی‬ ‫(ره) در روزنامــه اطالعــات در ‪ ۱۷‬دیماه ســال ‪ ۱۳۵۶‬و اغاز‬ ‫حرکت هــای مردمی‪ ،‬در اجتماعات اعتراضی که مبدا اغلب انها‬ ‫مدرســه ایت اهلل بروجردی (مدرسه خان) بود‪ ،‬شرکت داشت و‬ ‫در قالب هســته ای از طالب انقالبی فعالیت می نمود‪ .‬وی در این‬ ‫دوران فعالیت هــای مبارزاتی خــود را در قالب ارتباط با علمای‬ ‫انقالبی ازاد شــده از زندان و یا در تبعید‪ ,‬پی گرفت‪ .‬همچنین‬ ‫در تجمعاتی مثل تحصن علما و روحانیون در دانشــگاه تهران‪،‬‬ ‫شرکت نمود‪.‬‬ ‫پس از پیروزی انقالب اســامی‪ ،‬وی در دوره تربیتی خاصی‬ ‫که مرحوم شهید بهشتی جهت کادرسازی برای تامین نیازهای‬ ‫مدیریتی نظام اسالمی برگزار کرده بود‪ ،‬شرکت کرد‪ .‬و به دنبال‬ ‫شــورش های مارکسیستی و ایجاد مشــکالت متنوع در مسجد‬ ‫سلیمان‪ ،‬به همراه گروهی از طالب در قالب فعالیتهای فرهنگی‬ ‫به ان منطقه رفت‪ .‬پس از بازگشت از مسجد سلیمان‪ ،‬مجموعه‬ ‫سیاســی‪-‬عقیدتی پادگان اموزشــی صفر‪ -‬دو در شــاهرود را‬ ‫تاسیس و برای مدت کوتاهی ان را اداره کرد‪.‬‬ ‫ورود حجه االســام دکتر رئیســی به عرصه مدیریت از سال‬ ‫‪ ۱۳۵۹‬و با حضور در جایگاه دادیاری شهرســتان کرج اغاز شد‬ ‫و پس از مدتی با حکم شــهید قدوسی‪ ،‬به سمت دادستان کرج‬ ‫منصوب شد‪ .‬موفقیت او در ساماندهی وضعیت پیچیده این شهر‬ ‫موجب شــد تا پس از دو سال در تابســتان ‪ ۱۳۶۱‬همزمان با‬ ‫دادســتانی شهر کرج‪ ،‬مسئولیت دادســتانی شهر همدان را نیز‬ ‫عهده دار شــود‪ .‬حضور همزمان او در این دو مســئولیت‪ ،‬برای‬ ‫مدتی ادامه یافت تا انکه به عنوان دادستان استان همدان معرفی‬ ‫شد و از سال ‪ ۱۳۶۱‬تا ‪ ،۱۳۶۳‬در این سمت خدمت نمود‪.‬‬ ‫حجه االسالم دکتر رئیسی در سال ‪ ۱۳۶۲‬در سن ‪ ۲۳‬سالگی‬ ‫با دکتر جمیله سادات علم الهدی دختر ارشد ایت اهلل سید احمد‬ ‫علم الهدی ازدواج کرد‪ .‬خانم دکتر علم الهدی دانشــیار رشــته‬ ‫فلســفه علوم تربیت دانشگاه شهید بهشتی تهران‪ ،‬رییس سابق‬ ‫پژوهشــگاه علوم انسانی و رییس کمیسیون تربیت شورای عالی‬ ‫انقالب فرهنگی اســت‪ .‬حجه االسالم دکتر رئیسی و خانم دکتر‬ ‫علم الهدی دارای دو فرزند دختر هســتند‪ .‬حجه االسالم دکتر‬ ‫رئیســی که اهتمام ویژه ای به تحصیــل خود و اعضای خانواده‬ ‫اش دارد‪ ،‬دختر اول ایشان متاهل و دارای دو مدرک کارشناسی‬ ‫ارشد است‪ .‬یکی در رشته علوم اجتماعی از دانشگاه الزهرا (سالم‬ ‫اهلل علیها) و دیگری در رشــته علوم قران و حدیث از دانشــگاه‬ ‫علوم حدیث شــهر ری و دختر دوم وی نیز متاهل و دانشجوی‬ ‫کارشناسی رشته فیزیک دانشگاه شریف است‪.‬‬ ‫حجه االسالم دکتر رئیسی در سال ‪ ۱۳۶۴‬به عنوان جانشین‬ ‫دادســتان انقالب تهران منصوب شــد و به ایــن ترتیب‪ ،‬دوره‬ ‫مدیریت قضایی ایشان در تهران اغاز شد‪ .‬به دنبال موفقیت وی‬ ‫در حل پرونده های قضایی پیچیده‪ ،‬امام خمینی (ره) طی احکام‬ ‫ویژه و مســتقیم او را برای رســیدگی به مشکالت اجتماعی در‬ ‫برخی استانها از جمله لرستان‪ ،‬کرمانشاه و سمنان مامور کرد‪.‬‬ ‫بعد از رحلت امام (ره) حجه االســام دکتر رئیســی با حکم‬ ‫رئیس قوه قضائیه وقت به ســمت دادستان تهران منصوب شد‬ ‫و از ســال ‪ ۱۳۶۸‬تا ‪ ۱۳۷۳‬به مدت پنج ســال این مسئولیت را‬ ‫برعهده داشت‪ .‬ایشان از سال ‪ ۱۳۷۳‬به ریاست سازمان بازرسی‬ ‫کل کشــور منصوب شد که خدمت ایشان در این سمت تا سال‬ ‫‪ ۱۳۸۳‬ادامه یافت‪ .‬دوره مدیریت حجه االســام دکتر رئیسی بر‬ ‫سازمان بازرسی کل کشور نقطه عطفی در زندگی ایشان بود‪ .‬وی‬ ‫که یک مدیریت کالن ملی را به مدت ده ســال تجربه می کرد‬ ‫با اتکاء به تجربیات اندوخته خود نظارت بر دســتگاه های اداری‬ ‫را متحول و نظام مند کرد‪ .‬ســازمان بازرسی کل کشور در زمان‬ ‫تصدی ایشان با توسعه متوازن ساختاری مواجه شد و به عنوان‬ ‫یکی از ارکان نظارتی نظام جمهوری اســامی تثبیت شد‪ .‬این‬ ‫دوران که با روی کار امدن دولت اصالحات همزمان بود بسیاری‬ ‫از گره های نظام اداری و اقتصادی شناسایی و راهکار برون رفت‬ ‫از زمینه فســاد در ان تدوین شــد‪ .‬بعضی پرونده های جنجالی‬ ‫مفاسد اقتصادی محصول فعالیت شبانه روزی حجه االسالم دکتر‬ ‫رئیسی و همکارانش در این سازمان و در ان دوره بود‪.‬‬ ‫حجه االسالم دکتر رئیســی از سال ‪ ۱۳۸۳‬تا سال ‪ ،۱۳۹۳‬به‬ ‫مدت ده ســال معاون اول قوه قضائیه بود‪ .‬ایشــان که دو رئیس‬ ‫قوه را در این ســمت تجربه می کرد به عنوان یکی از مسئوالن‬ ‫ارشد قضایی کشور مسئولیت سازماندهی و اداره تشکیالتی این‬ ‫مجموعه را بر عهده داشت‪ .‬و از سال ‪ ۱۳۹۳‬تا اسفند ‪ ۱۳۹۴‬نیز‬ ‫به عنوان دادستان کل کشور خدمت نمود‪.‬‬ ‫حجه االســام دکتر رئیسی از ســال ‪ ۱۳۹۱‬تا کنون با حکم‬ ‫مقام معظم رهبری به عنوان دادستان ویژه روحانیت نیز مشغول‬ ‫به کار می باشــد‪ .‬وی همچنین در ‪ ۱۷‬اسفند ‪ ،۹۴‬با حکم ایت‬ ‫اهلل العظمی خامنه ای به عنوان تولیت استان قدس رضوی علیه‬ ‫السالم منصوب شد و تا کنون نیز مفتخر به خدمت در ان استان‬ ‫رفیع می باشد‪.‬‬ ‫گفتنی است در سال ‪ ،۱۳۷۶‬ایشان به پیشنهاد برخی اعضای‬ ‫ت اهلل مهدوی کنی و‬ ‫موثــر جامعه روحانیت مبارز از جملــه ای ‬ ‫تصویب شورای مرکزی جامعه روحانیت به عضویت در ان شورا‬ ‫در امد‪.‬‬ ‫حجت االســام دکتر رئیسی در سال ‪ ،۱۳۸۵‬از طرف جامعه‬ ‫مدرســین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز و به توصیه‬ ‫نخبگان استان خراسان جنوبی برای عضویت در چهارمین دوره‬ ‫مجلس خبرگان رهبری نامزد شــد که با بیش از ‪ ۸۰‬درصد رای‬ ‫مردم انتخاب شد‪ .‬دو سال پس از حضور در این مجلس‪ ،‬خبرگان‬ ‫ملت ایشان را به عنوان عضو هیات رئیسه برگزید‪.‬‬ ‫همچنین ایشــان در دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری در‬ ‫اســفند ‪ ۱۳۹۴‬نیز با کســب اکثریت قاطع ارا برای دومین بار‬ ‫به عنوان نماینده مردم شــریف خراسان جنوبی برگزیده شد و‬ ‫عضویت ایشان در هیئت رئیسه ادامه دارد‪.‬‬ ‫حجه االسالم دکتر رئیسی در فروردین ‪ ۹۶‬با ثبت نام به عنوان‬ ‫نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم دوره جدیدی از زندگی‬ ‫خود را اغاز نمود‪.‬‬ ‫حجه االســام دکتر رئیسی عالوه بر مســوولیت های کالن‬ ‫کشــوری ‪ ،‬بنا به توصیه مکرر ایــت اهلل مهدوی کنی و ایت اهلل‬ ‫حاج اقــا مجتبی تهرانی مبنی بر حفظ ارتباط درســی خود با‬ ‫طالب‪ ،‬از ســال ‪ ۸۰‬تا کنون به عنوان مدرس در مدارس علمیه‬ ‫تهران از جمله مدرسه مجد‪ ،‬مدرسه امیرالمومنین علیه السالم‪،‬‬ ‫مدرسه امام حسین علیه الســام و و مدرسه مروی به تدریس‬ ‫ســطوح عالی حوزه همچون رسائل و مکاسب‪ ،‬کفایتین و قواعد‬ ‫فقهیه مشــغول بود و بعد از عزیمت به مشهد مقدس از ابتدای‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۵‬در مدرسه عالی نواب‪ ،‬به تدریس در موضوع «فقه‬ ‫وقف» پرداخت‪.‬‬ ‫تا کنون یک دوره از درس های حوزوی ایشان در زمینه قواعد‬ ‫فقه در قالب ســه جلد با عنوان قواعد فقــه عبادی‪ ،‬قواعد فقه‬ ‫قضایی و قواعد فقه اقتصادی به رشته تحریر درامده که از سوی‬ ‫طالب درس ایشــان‪ ،‬تدوین و از سال ‪ ۹۰‬توسط چاپ دادگستر‬ ‫به چاپ رسیده است‪.‬‬ ‫حجه االســام دکتر رئیســی در مقاطع کارشناسی ارشد و‬ ‫دکتری دانشگاه امام صادق (علیه السالم) و مدرسه عالی شهید‬ ‫مطهری و دانشگاه ازاد اسالمی به تدریس دروس تخصصی فقه‬ ‫قضا ‪ ،‬فقه اقتصاد‪ ،‬اصول فقه و قانون مدنی پرداخت ه است‪.‬‬ ‫* اهم سوابق مدیریتی و سیاسی‬ ‫دادستان کل کشور‬ ‫معاون اول قوه قضاییه به مدت ده سال‬ ‫ریاست سازمان بازرسی کل کشور به مدت ده سال‬ ‫ریاست شورای نظارت بر صدا و سیما‬ ‫عضو شورای عالی گزینش کشور‬ ‫* فضای مجازی ابزار نظات مردم بر دولت است‬ ‫نه برعکس‬ ‫سید ابراهیم رئیســی گفت‪ :‬در‬ ‫دولت مردمــی‪ ،‬اینترنت با حداکثر‬ ‫سرعت با تامین زیرساخت های الزم‬ ‫گســترش خواهد یافت و زمینه ای‬ ‫برای شــفافیت و نظــارت مردم بر‬ ‫عملکرد دولت خواهد بود‪.‬‬ ‫ســید ابراهیــم رئیســی‪ ،‬نامزد‬ ‫سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‬ ‫جمهــوری‪ ،‬در گفت وگــو با برنامه‬ ‫" انتخــاب و فرهنــگ" از "رادیو‬ ‫فرهنگ" با بیان این مطلب‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تحقق ازادی بیان‪ ،‬ازادی اندیشــه‬ ‫و ازادی های سیاســی طبق قانون‬ ‫اساســی وظیفه دولت اســت‪ .‬حد‬ ‫ازادی بیــان دلخــوری و ناراحتی‬ ‫مسئوالن نیست‪ .‬همه مدیران دولت‬ ‫باید استانه تحمل خود را باال ببرند و‬ ‫انتقاد را نعمت تلقی کنند نه نقمت‪.‬‬ ‫عضو شورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫با تاکید بر اینکه باید تمام ســاز و‬ ‫کارهــای اقتصادی را بــرای ارتقاء‬ ‫فرهنگــی جامعه بــه کار گرفت‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬امــوزش و پرورش به‬ ‫عنوان یک سازمان رسمی اموزش‬ ‫در کشور است‪ ،‬که باید همه خدمات‬ ‫اقتصادی را برای ارتقا و رشد اموزش‬ ‫و پرورش به کار گیرد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه هزینه کردن‬ ‫در اموزش و پرورش در واقع سرمایه‬ ‫گذاری است‪ ،‬گفت‪ :‬سرمایه گذاری‬ ‫در امــوزش و پــرورش باید هم در‬ ‫زمینه "باال بردن کیفیت اموزش" و‬ ‫هم "افزایش عدالت اموزشی" باشد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن اموزش و پرورش‬ ‫را شبکه ای گســترده با بیشترین‬ ‫کارمنــد اداری در وزارتخانــه هــا‬ ‫دانســت‪،‬که با همه خانواده های‬ ‫ایرانی در ارتباط اســت‪ ،‬و گفت‪:‬‬ ‫توجه به معلمان و معیشت انها‬ ‫و نیز توجه به نظرات معلمان‬ ‫در تصمیم ســازی ها‪ ،‬الزمه‬ ‫رشد کمی و کیفی اموزش‬ ‫و پرورش است‪.‬‬ ‫دادستان تهران‬ ‫اولین دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کشور‬ ‫دادستان انقالب اسالمی استان همدان‬ ‫موســس حوزه علمیه فاطمــه الزهرا ســام اهلل علیها (ویژه‬ ‫خواهران) در تهران (کوی نصر)‬ ‫موسس مرکز تخصصی شیعه شناسی امام هادی علیه السالم‬ ‫زیرنظر حوزه علمیه قم‬ ‫ت ویژه قضایی در حوزه های اجتماعی در سه‬ ‫انجام سه ماموری ‬ ‫استان مختلف با حکم امام خمینی (ره)‬ ‫عضویت در هیات امنای ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به مدت‬ ‫ده سال از سوی مقام معظم رهبری‬ ‫حقوق‬ ‫سیر تحول در نظارت و بازرسی‬ ‫سخنرانی علمی ارائه شده‬ ‫تعدد اسباب مسئولیت‬ ‫بیع فاسد و اقسام ان‬ ‫مفهوم رهن‬ ‫مدیریت کارامد‬ ‫نظارت اثر بخش‬ ‫تاثیــر متقابــل تصمیمات‬ ‫قضایی و اقتصادی‬ ‫جایگاه نظارت و بازرســی‬ ‫در اسالم‬ ‫عدالت و تاثیر ان بر سبک‬ ‫زندگی‬ ‫و ده ها ســخنرانی علمی‬ ‫در حوزه هــای اقتصــادی‪،‬‬ ‫مدیریتــی‪ ،‬اجتماعــی و‬ ‫حقوقی در دانشگاه ها و مراکز‬ ‫علمی و سمینارهای تخصصی‬ ‫وزارتخانه ها و سازمان های کشور‬ ‫* سخنرانی در اجالس های بین المللی‬ ‫اجالس مبارزه با فساد اداری در قاره افریقا‬ ‫اجالس مبارزه با جرائم سازمان یافته در ارژانتین‬ ‫اجالس سالمت اداری در سوچی روسیه‬ ‫اجالس حقوق بشر در پاکستان‬ ‫اجالس نقش عاشورا در تحوالت اجتماعی ‪ -‬استانبول ترکیه‬ ‫اجالس داللت های قانون اساســی در حفظ حقوق بشــر ‪-‬‬ ‫نیجریه‬ ‫اجالس همکاری های بین المللی در مبارزه با فساد ‪ -‬چین‬ ‫اجالس حقوق بشر سازمان ملل ‪ -‬ژنو‬ ‫اجالس مبارزه با فســاد اداری در فیلیپین و انتصاب به عنوان‬ ‫قائم مقام بازرسان کل اسیا‬ ‫و ده ها نشســت تخصصی دیگر با حضور مقامات کشورهای‬ ‫خارجی‬ ‫* مسئولیت های کنونی‬ ‫ریاســت قوه قضائیــه جمهوری‬ ‫اسالمی ایران‬ ‫عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‬ ‫نائب رئیس مجلس خبرگان رهبری‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‬ ‫عضو شورای عالی امنیت ملی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران‬ ‫عضــو شــورای عالی انقــاب فرهنگی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‬ ‫* اهم مسئولیت ها به اعتبار جایگاه حقوقی‬ ‫عضو شورای عالی فضای مجازی‬ ‫عضو شورای عالی استاندارد‬ ‫عضو شورای عالی نفت‬ ‫عضو شورای توسعه شرق و غرب کشور‬ ‫عضو شورای عالی پول و اعتبار‬ ‫عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی‬ ‫عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر‬ ‫* سوابق علمی‬ ‫سطح چهار فقه و اصول از حوزه علمیه قم‬ ‫دکتــرای فقــه و مبانی حقــوق با گرایــش حقوق‬ ‫خصوصی از مدرسه عالی شهید مطهری‬ ‫تدریس متون فقهی ســطح عالی و قواعد‬ ‫فقه قضــاء و فقه اقتصــاد در حوزه های‬ ‫علمیه تهران و دانشگاه ها‬ ‫کتب چاپ شده‬ ‫کتاب تقریــرات درس قواعد‬ ‫فقه (بخش قضایی)‬ ‫کتــاب تقریــرات درس‬ ‫قواعــد فقــه (بخــش‬ ‫اقتصادی)‬ ‫کتاب تقریرات درس‬ ‫قواعد فقــه (بخش‬ ‫عبادی)‬ ‫کتب در دست‬ ‫انتشار‬ ‫ارث بالوارث‬ ‫در فقــه و‬ ‫حقوق‬ ‫تعــارض‬ ‫اصــل و‬ ‫ظاهر در‬ ‫فقــه و‬ ‫* معیشت و سفره مردم‪ ،‬اولویت دولت من است‬ ‫ســید ابراهیم رئیســی گفت‪ :‬اولویت اول‬ ‫من مســاله معیشت و ســفره که سفره‬ ‫مردم مســاله اولویت ما خواهد بود‬ ‫و نســبت به ســفره مردم باید‬ ‫اقدامات جدی کرد‪.‬‬ ‫سید ابراهیم رئیسی‪ ،‬نامزد‬ ‫سیزدهمین دوره انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری‪ ،‬بامداد‬ ‫پنجشــنبه با حضور در‬ ‫برنامه "ایران ما" شبکه‬ ‫جهانــی جــام جم با‬ ‫ایرانیان خارج از کشور به گفت وگو نشست‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬امروز مردم دغدغه دارند‪ ،‬دغدغه معیشت‪ ،‬گرانی‪،‬‬ ‫ن دست مردم عزیزمان‬ ‫بیکاری و مسکن دارند و مشکالتی از ای ‬ ‫را احاطــه کرده اما این به معنــی نادیده گرفتن خدماتی که در‬ ‫این کشــور انجام شده توســط دولت های مختلف در دوره های‬ ‫گذشته نیست‪.‬‬ ‫نامزد ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری با بیان‬ ‫اینکه امروز جوان های عزیز ما مشکل ازدواج‪ ،‬اشتغال و مسکن‬ ‫دارنــد‪ ،‬افزود‪ :‬امروز مردم دغدغه دارند و این دغدغه ها موجب‬ ‫برخی از نا امیدی ها شــده اســت اما ایــن ناامیدی ها می تواند‬ ‫نباشد‪.‬‬ ‫* برنامه برای ایرانیان خارج از کشور‬ ‫وی در پاســخ بــه این‬ ‫پرسش که "مستحضرید‬ ‫که اتباع کشــور در خارج از‬ ‫کشور متبوع‪ ،‬عمق استراتژیک‬ ‫کشور هســتند و به عنوان یک‬ ‫ظرفیت هستند‪ ،‬شما چه برنامه ای‬ ‫برای ایرانیان عزیز خارج از کشــور دارید‬ ‫؟" گفت‪ :‬ایرانی هرکجای عالم که باشد ایرانی‬ ‫اســت و هویت ایرانی عوض نخواهد شد و باید‬ ‫ت دیگر ایرانیان‬ ‫مورد حمایت دولت باشد ب ه عبار ‬ ‫خارج از کشور حقوقی دارند مثل ایرانیان داخل‬ ‫کشــور و دولت نســبت به ایرانیان خارج از کشور‬ ‫وظایفی دارد مثل وظایف نسبت به ایرانیان داخل کشورو هیچ فرقی‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬ایرانی هر کجای عالم که باشــد ایرانی است و هویت‬ ‫ایرانی دارد و این هویت ایرانی عوض نخواهد شد و باید مورد حمایت‬ ‫ت دیگر ایرانیان خارج از کشور حقوقی دارند مثل‬ ‫دولت باشد و ب ه عبار ‬ ‫ایرانیان داخل کشــور و دولت نسبت به ایرانیان خارج کشور وظایفی‬ ‫ت به ایرانیان داخل کشور و هیچ فرقی نمی کند‪.‬‬ ‫دارد مثل وظایف نسب ‬ ‫رئیســی گفت‪ :‬دولت چطور نسبت به ایرانیان داخل کشور وظیفه‬ ‫دارد‪ ،‬وظیفــه امنیت انها را دارد‪ ،‬وظیفه دفاع از حقوق ان ها را دارد؛‬ ‫عیناً نسبت به خارج از کشور هم چنین هست‪ ،‬باید نسبت به خارج‬ ‫از کشور‪ ،‬وزارت خارجه ما‪ ،‬کنســول گری های ما‪ ،‬مجموعه ادارات و‬ ‫سازمان های فعال در خارج از کشور از حقوق ایرانیان خارج از کشور‬ ‫* خسارت مردم در بورس را جبران خواهیم کرد‬ ‫سید ابراهیم رئیســی گفت‪ :‬با اشاره به‬ ‫تضییع مردمی که اموال خود را در‬ ‫بورس از دست داده اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬دولت‬ ‫من خسارت مردم در بورس را جبران خواهد کرد‪.‬‬ ‫سید ابراهیم رئیســی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه‬ ‫دو سیما در پاسخ به اولین سوال مبنی بر اینکه برنامه شما برای‬ ‫یارانه ها چیست گفت‪ :‬موضوع یارانه ها اهمیت بسزایی دارد؛ یارانه‬ ‫باید برابر با قانون پرداخت شود و تصمیم ما این است که یارانه را‬ ‫در دولت خود پرداخت کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه موضوع ما این است که یارانه ها‬ ‫بایــد به صورت عادالنــه تخصیص یابند گفت‪:‬‬ ‫برخی یارانه ها اشکارا و برخی دیگر نااشکارا‬ ‫هستند؛ خانواده هایی داریم که در روستا‬ ‫زندگــی می کنند خــودرو ندارند و‬ ‫به همین علت‪ ،‬از یارانه ســوخت‬ ‫اســتفاده نمی کنند و لذا کمکی‬ ‫به انها نمی کند‪.‬‬ ‫رئیســی همچنین با اشاره به اینکه جایگاه فعلی بنده جایگاه‬ ‫مطالبه گــری و فردا در جایــگاه ریاســت جمهوری حتماً باید‬ ‫پاسخ گو باشــم‪ ،‬افزود‪ :‬این جا کار‪ ،‬کار مهمی است اما انچه که‬ ‫مهم تر از اینجاست بخش قوه اجراییه است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬قوه اجراییه می تواند زمین ه و بســترهای بسیاری‬ ‫از پرونده هایی که به قوه قضاییه ارجاع می شود را اصالح کند‬ ‫و از بین ببرد تا در انجا با پرونده های کمتری روبه رو باشیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر ســاز و کارهای اداری در نظام اداری کشــور‬ ‫اصالح شــود و بســتر رانت از بین برود ما شــاهد پرونده های‬ ‫فساد نخواهیم بود پس محل خشکاندن ریشه فساد در دستگاه‬ ‫اجرایی است‪.‬‬ ‫ت کنند‪.‬‬ ‫حمای ‬ ‫وی افزود‪ :‬نکته ای که می خواهم بگویم این است که شاید دو نگاه‬ ‫وجود داشــته باشد یک نگاه این است که ایرانی خارج از کشور یک‬ ‫ظرفیت و یک فرصت است‪ ،‬یک نگاه هم این باشد که خب برای چی‬ ‫ایرانی خارج از کشور باشد‪.‬‬ ‫رئیسی تاکید کرد‪ :‬ما نگاه اول را قبول داریم یعنی نگاهی که ایرانی‬ ‫انجا یک فرصت و یک ظرفیت عظیمی است که از این ظرفیت باید‬ ‫نهایت ارتباط با کشور استفاده بشود‪.‬‬ ‫نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری افزود‪ :‬ایرانی‬ ‫خارج از کشور در انجا سفیر جمهوری اسالمی است و در جهت هنر‪،‬‬ ‫فرهنگ و اخالق و ادب ایرانی هرجا باشد ایرانی معرفی می شود و این‬ ‫جزو هویت و ذات او است‪.‬‬ ‫رئیسی با تاکید بر اینکه مردم باید عدالت را حس کنند و یارانه ها‬ ‫بر اساس همین عدالت به مردم داده شود‪ ،‬تصریح کرد‪ ۳۵ :‬درصد‬ ‫از خزانــه دوم دولت باید به بهره برداری از تولید‪ ،‬تخصیص یابد و‬ ‫این موضوع مطابق با قانون هدفمند کردن یارانه هاست‪.‬‬ ‫عضو شورای عالی پول و اعتبار با اشاره به الزام به تخصیص ‪35‬‬ ‫درصــد خزانه دوم به موضوع تولید گفت‪ :‬مطابق با انچه ما اطالع‬ ‫داریم بخشی که باید به تولید تخصیص می یافت انچنان که باید‬ ‫برای حمایت از تولید خرج نشده و بنای ما این است که این ‪۳۵‬‬ ‫درصد برای افزایش بهره وری از تولید هزینه شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دخل و خرج باید مشــخص شــود گفت‪ :‬ما‬ ‫به شفاف ســازی در دولت اعتقــاد داریم یعنی مــردم‪ ،‬نخبگان‬ ‫و تصمیم ســازان باید از انها اگاه باشــند زیرا این موضوع جلوی‬ ‫تخلفات را می گیرد و اعتماد مردم نسبت به دولتمردان را افزایش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫* مسئوالن‪ ،‬استانه تحمل خود را باال ببرند‬ ‫حجت االســام والمسلمین سید ابراهیم رئیســی گفت‪ :‬من معتقدم باید استانه تحمل‬ ‫مسئوالن و نه فقط سران قوا بلکه همه مدیران باال برود و االن می بینید که در بخش های‬ ‫مهم رادیو و تلویزیون و رسانه های مکتوب و دیجیتال درباره عملکرد ما حرف می زنند‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیســی در حاشیه ضبط گفتگو با ایرانیان‬ ‫خارج از کشــور در شبکه جام جم در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره نحوه مواجهه‬ ‫دولت اینده با حاشیه سازی ها و حاشیه پردازی ها گفت‪ :‬حاشیه ها مسئوالن را از کار‬ ‫اصلی شان برای توجه به دغدغه های مردم و حل مشکل معیشت‪ ،‬گرانی و بیکاری‬ ‫و مقابله با ناهنجاری ها و اســیب های اجتماعی بازمی دارد و باید نســبت حاشیه‬ ‫زدایی تالش کرد‪.‬‬ ‫رئیســی تاکید کرد‪ :‬من به دور از جناح بازی و سیاسی بازی و روابط سیاسی‬ ‫که بعضاً بین جناح ها و گروه ها ست تالش می کنم همراه با مردم و در خدمت‬ ‫مردم باشم و مردم هم حتماً دولت را همراهی و یاری می کنند‪.‬‬ ‫ایــن کاندیدای ریاســت جمهوری گفت‪ :‬در قــوه قضاییه هم خیلی تالش‬ ‫کردند که مرا از متن به حاشــیه ها ببرند ولی رســماً اعالم کردم که گرفتار‬ ‫حاشیه ها نخواهم شد و ان شاءاهلل در دولت هم همین کار را خواهم کرد‪.‬‬ ‫رئیســی افزود‪ :‬کشــور ظرفیت های بســیاری دارد که باید از همه انها‬ ‫اســتفاده شــود اما به خاطر برخی جناح بازی ها از این ظرفیت ها غفلت و‬ ‫کشور گرفتار حواشی شده است‪.‬‬ ‫* جوان گرایی را معنا‬ ‫می بخشیم‬ ‫سید ابراهیم رئیســی در دیدار با جمعی از جوانان نخبه در‬ ‫حوزه های مختلف در واکنش به طرح دغدغه یکی از نخبگان‬ ‫درباره اســتفاده از جوانان در دولــت اینده‪ ،‬جوانگرایی را از‬ ‫رویکردهای جدی دولت خود دانست‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬ما در قــوه قضاییه هم در جایگاه‬ ‫هایی کــه امکان انتســاب مدیر جوان وجود داشــت از‬ ‫نیروهای جوان اســتفاده کردیم و امروز ‪ 70‬درصد بدنه‬ ‫دستگاه قضا از جوانان تشکیل می شود‪.‬‬ ‫رئیســی در خصوص حضور برخی چهره ها در ستاد‬ ‫انتخاباتــی خود که مورد اشــاره یکــی از نخبگان قرار‬ ‫گرفته بود‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬ایجاد ســتادهای انتخاباتی‬ ‫نیازمند ساز و کار و بودجه و اعتبارات زیاد است و من‬ ‫از همان ابتدا اعالم کردم که ســتاد انتخاباتی به شکل‬ ‫مرسوم نخواهم داشت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ما برای اســتفاده از نظرات همه دغدغه‬ ‫منــدان از گروه ها و با نگاه های مختلف تالش کردیم‬ ‫همه اقشــاری که به بنده عنایت داشتند بتوانند با ما‬ ‫همکاری کنند‪.‬‬ صفحه 2 ‫هفته انهم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫قائم مقام و سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی عکاس‪ :‬حسین پارسا‪ ،‬سونیا جمشیدی چاپ‪ :‬هدف نوین‬ ‫ادرس دفتر مرکزی‪ :‬کانال غربی ‪ .‬روبروی مرکز بهداشت فردیس‬ ‫تلفن‪ 36505454 :‬فکس‪ 36503000 :‬پذیرش اگهی‪09354225024 :‬‬ ‫« حسن شوندی» مسئول ستاد انتخاباتی‬ ‫رئیسی در البرز شد‬ ‫ر اساس حکمی از ســوی علی نیکزاد «حسن شوندی» مسئول‬ ‫ستاد انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی در استان البرز شد‪.‬‬ ‫بر اســاس حکمی از سوی علی نیکزاد «حسن شوندی» مسئول‬ ‫ستاد انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی در استان البرز شد‪.‬‬ ‫این حکم توسط محسن منصوری‪ ،‬مسوول امور استان های ستاد‬ ‫مرکزی ســید ابراهیم رئیسی طی مراسمی به حسن شوندی ابالغ‬ ‫شد‪.‬‬ ‫* بانوان در مشارکت افزایی انتخابات نقش موثری دارند‬ ‫مسوول ســتاد انتخاباتی حجت االسالم رییســی نامزد انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری در اســتان البرز گفت‪ :‬بانوان در مشارکت افزایی‬ ‫حضور حداکثری مردم در انتخابات ‪ ۲۸‬خرداد ماه نقش موثری دارند‪.‬‬ ‫حسن شــوندی در نشست با بانوان فعال سیاســی استان البرز‬ ‫اظهارداشت‪ :‬فعالیت بانوان ستاد مرکزی حجت االسالم سید ابراهیم‬ ‫رییسی محدود به قشر و گروه خاصی نیست‪.‬‬ ‫وی با اشــاره بــه اهمیت نقش بانــوان درامور مختلف کشــور‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬هدف اول ما افزایش مشــارکت بانوان استان در‬ ‫ســتادهای استان است و در این راستا از تمامی ظرفیت ها استفاده‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ارزیابی و تحلیل‬ ‫مناظره های‬ ‫انتخاباتی‬ ‫به قلم دکتر علی اصغر شفیعی خورشیدی‬ ‫استاد دانشگاه و قاضی برجسته محاکم‬ ‫تجدید نظر استان تهران‬ ‫و دادستان اسبق کرج‬ ‫شوندی به شعار «هر خانه یک ستاد» در انتخابات ‪ ۲۸‬خردادماه‬ ‫پرداخت و یاداورشــد‪ :‬اگر بانوان به خوبی حمایت شوند این شعار‬ ‫که توسط حجت االسالم رییسی مطرح شد اجرایی می شود و بستر‬ ‫مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مهم و حساس این دوره فراهم‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫شوندی با بیان اینکه دراستان البرز بانوان صاحب نظری در سطح‬ ‫ملی داریم ‪،‬اضافه کرد‪ :‬در این دوره از انتخابات نیز شاهد افراد ثابت‬ ‫قدمی درستاد اموربانوان هستیم که این حضور می تواند در مشارکت‬ ‫افزایی مردم در پای صندوق های رای بسیار تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اولویت اول فعالیت های ما درجذب حداکثری اقشار‬ ‫مختلف مردمی و سپس انتخاب نامزد مورد حمایت است‪ ،‬لذا از این‬ ‫رو به هیــچ وجه فعالیت ها و همکاری ها را محدود به طیف و گروه‬ ‫خاصی نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬بانوان پس از پیروزی انقالب اســامی با حضور فعال‬ ‫در تمــام عرصه ها به ویژه انتخابات ارزش و جایگاه واقعی خود را به‬ ‫دست می اوردند‪.‬‬ ‫مسوول ستاد انتخاباتی حجت االسالم رییسی دراستان البرزافزود‪:‬‬ ‫بانوان ایرانی در طول دوران پیروزی انقالب اسالمی‪ ،‬هشت سال دفاع‬ ‫مقدس‪ ،‬دوران ســازندگی و تحمل تحریم های ظالمانه نشان دادند‬ ‫که ظرفیــت الزم برای حضور در فعالیت های مختلف را دارند و در‬ ‫تمام عرصه های سیاسی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی هم پای مردان برای‬ ‫پیشرفت همه جانبه نظام و کشور تالش کردند‪.‬‬ ‫شــوندی تاکیــد کرد‪ :‬بدون شــک‪ ،‬بانوان در توســعه و تثبیت‬ ‫ســرمایه های اجتماعی در جامعه ایرانی و اسالمی نقشی اثرگذار و‬ ‫غیر قابل انکار دارند و قطعا زنان فعال و اندیشــمند ایران اسالمی با‬ ‫انتخابی درست و هدایت خانواده به سمت این جریان‪ ،‬نقش خود را‬ ‫در افزایش مشــارکت حداکثری در انتخابات به خوبی ایفا خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در این ایین طی حکمی راضیه نظری به عنوان معاون هماهنگی‬ ‫امور بانوان ســتاد مرکزی حجت االســام رییســی در استان البرز‬ ‫منصوب شد‪.‬‬ ‫گستره توزیع این نشریه در سطح استان البرز میباشد‬ ‫‪telegram.me/khabar_fardiis‬‬ ‫اسالمی از نشریه خبرفردیس به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫‪instagram.com/khabarfardis‬‬ ‫براساس ارزیابی و اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫رتبه‪ 2 :‬امتیاز طرح ارزیابی کیفی‪60 :‬‬ ‫سال پنجم ‪ /‬ویژه نامه شماره ‪ / 149‬هفته سوم ‪ /‬خرداد ماه ‪1400‬‬ ‫عسگری‪ ،‬نماینده مردم کرج در مجلس‪:‬‬ ‫مشارکت مردمی در انتخابات مهمترین عامل‬ ‫برای شکستن تحریم ها است‬ ‫نماینده مردم کرج‪ ،‬فردیس و‬ ‫اشتهارد در مجلس گفت‪ :‬حضور‬ ‫گســترده مــردم در انتخابــات‬ ‫بزرگترین ســرمایه و پشــتیبان‬ ‫بــرای اتخاذ تصمیمات بزرگ در‬ ‫کشور و شکستن تحریم ها است‪.‬‬ ‫مهدی عســگری در گفتگو با‬ ‫خبرنگار مهر اظهار کرد‪ :‬سرمایه‬ ‫اجتماعی مهم ترین ســرمایه هر‬ ‫کشوری اســت‪ ،‬چراکه ما بدون‬ ‫مردم و بــدون اعتماد و حمایت‬ ‫انهــا نمی توانیــم کارها را پیش‬ ‫ببریم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به نگاه دینی که به‬ ‫ســیره اهل بیت (ع) داریم‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬اساســاً با توجــه به نگاهی‬ ‫که حضــرت امیرالمومنیــن (ع) در نهج البالغه‬ ‫در عهدنامه مالک اشــتر تبیین کردند به مالک‬ ‫فرمودند‪ ،‬مــردم یا در دین با تــو برابرند یا در‬ ‫افرینش با تو برابر هستند‪.‬‬ ‫نماینده مــردم کــرج‪ ،‬فردیس و اشــتهارد‬ ‫در مجلس تصریــح کرد‪ :‬اصطالحــات خاصی‬ ‫کــه حضرت در ایــن عهدنامه بــه کار بردند و‬ ‫توصیه هایی کــه در ارتباط با مــردم به مالک‬ ‫داشــتند‪ ،‬نشانگر این اســت که بال و پر و چتر‬ ‫حمایتی‪ ،‬عاطفی و محبتت را برای مردم باز کن‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکــه اساســاً حکومت ها برای‬ ‫خدمت رســانی به مردم و ایجاد خدمات‪ ،‬رفاه‪،‬‬ ‫اولین مناظره انتخاباتی با موضوع اقتصاد دیروز‬ ‫در شــرایط پایان یافت که کشور به خاطر معضل‬ ‫اقتصادی دچار دغدغه اســت بعضــی از نامزدها‬ ‫نســبت خود با دولــت فعلی را انــکار نموده و از‬ ‫ابتدای مناظره با تفکر تخریبی مباحث را شــروع‬ ‫نمودند بــه عنوان مثال اقــای همتی که مدعی‬ ‫دکتــرای اقتصاد بود قادر به ارائــه برنامه مدون‬ ‫نبود ‪.‬‬ ‫لیکن ایت اهلل رئیســی در پاسخ به سوال موانع‬ ‫تولیــد دقیــق و متقن جواب دادنــد ضمنا اقای‬ ‫رضایی که مدعی علم اقتصاد و سابقه ‪ ۳۰‬ساله در‬ ‫مجمع تشخیص مصلحت نظام است قادر نشد به‬ ‫نحو مطلوب بیانات خود را ارائه دهد‪.‬‬ ‫بعضی از نامزدها با رفتاری ناصواب قصد حمله‬ ‫به مدرک اقای رئیسی را داشته اینجانب به عنوان‬ ‫یک حقوقدان الزم است عرض نمایم دکتر رئیسی‬ ‫عضو مجلس خبرگان رهبری است و ثانیاً مدرک‬ ‫دکتــرای فقــه و حقوق خصوصی را از دانشــگاه‬ ‫اینکه بتواند از این مسیر اشتباه‬ ‫که ‪ ۸‬ســال ما را بــه قهقرا برده‬ ‫است‪ ،‬بازگردد‪ ،‬باید هزینه بدهد‬ ‫و بتواند در این مســیر استقامت‬ ‫کند و ایــن اســتقامت نیازمند‬ ‫همراهی مردم دارد‪.‬‬ ‫اموزش‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬اقتصاد و ســایر موارد تشکیل‬ ‫می شوند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬بنابراین بدون مردم‬ ‫موارد یاد شده بی معنا می شود‪.‬‬ ‫عســگری گفت‪ :‬حضور گســترده مــردم در‬ ‫انتخابات بــرای هر دولتی‪ ،‬بــرای اینکه بتواند‬ ‫تصمیمــات بــزرگ بگیرد می توانــد مهم ترین‬ ‫سرمایه و پشتیبان باشد‪.‬‬ ‫وی اظهار کــرد‪ :‬در حال حاضر بــا توجه به‬ ‫شــرایط موجود برای اینکه یک تحول واقعی در‬ ‫کشــور ایجاد شود‪ ،‬نیازمند تصمیم های بزرگ و‬ ‫دولت تحول گراست‪.‬‬ ‫نماینــده مردم کرج‪ ،‬فردیس و اشــتهارد در‬ ‫مجلس ادامه داد‪ :‬بر این اســاس کشــور برای‬ ‫شــهید مطهری دریافت نموده است لذا می توان‬ ‫گفت برنده اخالق مناظره ایشــان بود و بازنده ان‬ ‫هتاکان بودند‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اســت برخــی از نامزدهایی که در‬ ‫مناصب نمایندگی بودنــد و از اوضاع قانونگذاری‬ ‫مطلع بودند با هدف حمله وارد مناظره شدند‪.‬‬ ‫شخصیت مغرورانه و غیر علمی اقای همتی کار‬ ‫را به جایی رساند که همه را فاقد سواد اقتصادی‬ ‫معرفی کرد حتی به رئیس خود اقای روحانی که‬ ‫او را ســالها در مناصب بــزرگ دولت جای داده‬ ‫است حمله نمود‪.‬‬ ‫در دو ســال گذشــته ایت اهلل رئیسی در قوه‬ ‫قضاییه نشــان داد برنامه تحولی قوی اجرا نموده‬ ‫اســت که مورد پسند مردم و نخبگان قرار گرفته‬ ‫بــود در صورتی که اقایان همتی و مهرعلیزاده به‬ ‫فــرار از عملکرد قبلی خــود پرداخته و با ضعف‬ ‫برنامه اینده مدعی منجی اقتصاد ایران شدند‬ ‫در این بین اقایــان قاضی زاده زاکانی جلیلی و‬ ‫* مشارکت حداکثری مردم‬ ‫در انتخابــات اعتبار بیرونی‬ ‫برای دولت ایجاد می کند‬ ‫وی با اشاره به لزوم پشتیبانی‬ ‫مردم برای تصمیم گیری درست‬ ‫در انتخابــات بیان کرد‪ :‬این مهم‬ ‫می تواند مهم ترین دلیل‪ ،‬حمایت‬ ‫و پشــتیبانی بــرای هــر نامزد‬ ‫منتخب می باشد و با اتکا به ان‪،‬‬ ‫حضور و مشارکت مردم تحول های بزرگ را در‬ ‫کشور ایجاد می کند‪.‬‬ ‫عســگری تصریح کرد‪ :‬مشــارکت حداکثری‬ ‫مردم در انتخابات یــک اعتبار بیرونی هم برای‬ ‫مذاکــرات ان دولت ایجاد می کنــد و در ادامه‬ ‫این روند‪ ،‬شکســتن تحریم های ناجوانمردانه را‬ ‫به همراه دارد‪.‬‬ ‫وی متذکر شــد‪ :‬بر این اســاس وقتی طرف‬ ‫مذاکره کننده ما دولتی باشــد که مستحضر به‬ ‫پشتیبانی گسترده مردم است‪ ،‬حتماً می تواند با‬ ‫دســت برتر و قوی تری در مذاکرات حضور پیدا‬ ‫کند و حق مردم را از نظام سلطه بگیرد‪.‬‬ ‫رضایی با نمودار به تشریح برنامه خود پرداختند‪.‬‬ ‫سید ابراهیم رئیسی وارد بازی ناصواب سیاسی‬ ‫نشد با ارامش انها را به اخالق اسالمی دعوت کرد‬ ‫این اقدام دلیل رفتارهای عصبانی و پر اســترس‬ ‫دو نامزد اصالح طلب شــد که در نهایت ان را به‬ ‫روخوانی و قومیت گرایی روی اورد‪.‬‬ ‫ایت اهلل رئیســی به پشتوانه کارنامه قابل قبول‬ ‫خود در قوه قضاییــه از مبارزه با زمین خواری تا‬ ‫رفــع موانع تولید و صنعت ثابــت کرد به معنای‬ ‫واقعی کلمه یک مدیر جهادی و انقالبی اســت و‬ ‫انچه که از مناظره دیروز مشــخص شد نداشتن‬ ‫برنامه مدون برای کاندیدای اصالح طلب بود‪.‬‬ ‫بــا نگاه بــه مناظره پی می بریــم دولت ها در‬ ‫ادوار گذشــته نتوانستند از افراد شایسته ‪،‬توانمند‬ ‫‪،‬مقتدر در مدیریت و برنامه ‪،‬اخالقمدار و پر تالش‬ ‫بهره ببرند اما با پیروزی ایت اهلل ریســی این امید‬ ‫در رهبری و جوانان نسل ســوم و چهارم بوجود‬ ‫خواهد امد‪.‬‬ صفحه 3

آخرین شماره های هفته نامه خبر فردیس

هفته نامه خبر فردیس 156

هفته نامه خبر فردیس 156

شماره : 156
تاریخ : 1400/06/10
هفته نامه خبر فردیس 155

هفته نامه خبر فردیس 155

شماره : 155
تاریخ : 1400/05/23
هفته نامه خبر فردیس 154

هفته نامه خبر فردیس 154

شماره : 154
تاریخ : 1400/05/09
هفته نامه خبر فردیس 153

هفته نامه خبر فردیس 153

شماره : 153
تاریخ : 1400/04/24
هفته نامه خبر فردیس 152

هفته نامه خبر فردیس 152

شماره : 152
تاریخ : 1400/04/10
هفته نامه خبر فردیس 149

هفته نامه خبر فردیس 149

شماره : 149
تاریخ : 1400/03/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!