هفته نامه خبر فردیس شماره 149 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه خبر فردیس شماره 149

صفحه بعد

هفته نامه خبر فردیس شماره 149

هفته نامه خبر فردیس شماره 149

‫مردم در انتخابات پیش‬ ‫رو توطئه های دشمنان‬ ‫را خنثی می کنند‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫گفتگو‬ ‫معاون فرماندار‪:‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫سخن سردبیر‬ ‫منصور جمشیدی‬ ‫رمزگشایی از ‪7 + 2‬‬ ‫تردید نکنیم که هر انتخابی بخصوص اگر‬ ‫جنبه سراسری داشته باشد از اهمیت باالیی‬ ‫برخوردار است‪ ،‬چون نظر و تصمیمی است‬ ‫که در چهار ســال اینده شاهد ابعاد و اثار‬ ‫ان خواهیم بود‪ ،‬پس هم انتخابات ریاســت‬ ‫جمهوری که دارای تاثیر ملی و جهانی است‬ ‫و هم شــوراهای اسالمی که نقش غیرقابل‬ ‫انــکاری در تغییر و تحــوالت محلی دارد‪،‬‬ ‫باید از زوایای مختلف مورد توجه و دقت و‬ ‫مشارکت قرار گیرد‪.‬‬ ‫بنابرایــن همزمانــی انتخابات ریاســت‬ ‫جمهوری و شوراهای اسالمی فرصتی است‬ ‫که امکان دخالت احاد ملت در سرنوشــت‬ ‫و اینــده خود چه در ســطح ملی و چه در‬ ‫سطح محلی را فراهم کرده و ناگفته پیداست‬ ‫که مشــارکت حداکثری و انتخاب رییس‬ ‫جمهوری با درصد رای بــاال‪ ،‬از چه مزیت‬ ‫های ویژه و بســیار مهمی برخوردار است و‬ ‫چقدر می تواند به پشتیبانی و تثبیت اقتدار‬ ‫ملی کشورمان در جهان بیافزاید‪.‬‬ ‫ادامه درصفحه ‪2‬‬ ‫بیش از ‪ ۲‬هزار تن گندم‬ ‫در فردیس برداشت‬ ‫می شود‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫مقدمات کار انتزاع کامل‬ ‫شهرداری فردیس از کرج‬ ‫انجام شد‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫حادثه مــرگ یک مرد‪ ،‬تلنگری دیگر به‬ ‫کمبودهای امداد و نجات در فردیس‬ ‫چند روز پیش حادثه مرگ در فردیس و مدفون کمبود و نبود امکانات و تجهیزات امداد و نجات در‬ ‫شدن یک مرد در عمق چاهی که خود کنده بود‪ ،‬به این شهرستان بود که امید می رود صدایش به گوش‬ ‫خبر داغ و لحظه به لحظه بیشتر رسانه ها تبدیل شد‪ ،‬انهایی که باید رسیده باشد‬ ‫شرح درصفحه ‪3‬‬ ‫اما روی دیگر ماجرا تلنگری هشدارامیز نسبت به‬ ‫فرمانده انتظامی فردیس‪:‬‬ ‫‪ ۸۰‬کیلوگرم‬ ‫مواد مخدر در‬ ‫طرح ضربتی‬ ‫پلیس فردیس‬ ‫کشف شد‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫سرپرست شهرداری‪:‬‬ ‫با ابالغ بودجه‪،‬‬ ‫فصل جدید خدمات‬ ‫عمرانی در فردیس‬ ‫اغاز شد صفحه ‪4‬‬ ‫فرمانده سپاه فردیس‪:‬‬ ‫قیام ‪۱۵‬خرداد مبدا‬ ‫انقالب اسالمی بود‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫سال پنجم | شماره ‪ | 149‬هفته سوم‪ 17 ،‬خرداد ماه ‪ 4 | 1400‬صفحه | ‪ 1000‬تومان بهمراه ‪ 4‬صفحه ویژه نامه‬ ‫‪ ۷۶‬تخلف تبلیغاتی‬ ‫در فردیس به مراجع‬ ‫قضایی ارجاع شد‬ ‫مدیر جهادکشاورزی‪:‬‬ ‫فرماندار خبرداد‪:‬‬ ‫تنها نشریه مکتوب‬ ‫شهرستان فردیس‬ ‫هفته انهم‬ صفحه 1 ‫‪ 2‬سیـاسـی و اجتمـاعی‬ ‫سخن سردبیر ‪ /‬منصور جمشیدی‬ ‫رمزگشایی از ‪7 + 2‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪1‬‬ ‫باوجود این‪ ،‬از انجا که در نوشــته و یادداشــت ها دیگری‬ ‫به موضوع مهم ســیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫پرداخته ام‪ ،‬فرصت و مجال این ســخن را به انتخابات شورای‬ ‫اسالمی شهرم فردیس اختصاص می دهم‪ ،‬کاری که از سالهای‬ ‫دور یعنــی ان زمان که فردیس هنوز از کرج جدا نشــده بود‪،‬‬ ‫انجام ان را وظیفه خود دانســته و همواره اعاده حق و حقوق‬ ‫فردیس نشــینان را بــه عنوان یک دغدغه همیشــگی دنبال‬ ‫کرده ام‪.‬‬ ‫البته که نه تنها هیچ منتی برای انجام این وظیفه بر کســی‬ ‫ندارم‪ ،‬بلکه خود را مدیون همشــهری و هم شهرســتانی های‬ ‫فهیم و نجیب و قدرشناس فردیسی می دانم‪ ،‬چراکه بیشترین‬ ‫و بهترین سال های عمرم را همراه خانواده در این شهر سپری‬ ‫کرده ام و در طول این ســالیان متمادی نسبت به اوضاع شهر‬ ‫و شهرســتان فردیس عرق و حساسیت پیدا کرده ام و باوجود‬ ‫مهیا بودن شــرایط هرگز نتوانســتم خود را برای جابجایی و‬ ‫رفتن به کرج راضی کنم‪.‬‬ ‫خوب یادم هســت در چهار دوره انتخابات شورای کرج که‬ ‫بــا فردیس بطور یکجا برگزار می شــد‪ ،‬تمام توان رســانه ای‬ ‫خود و همکاران را بکار می گرفتیم که نمایندگانی با داشــتن‬ ‫دغدغه برای فردیس به شــورا راه یابند‪ ،‬بــه عنوان نمونه در‬ ‫چهارمین دوره انتخابات شورای اسالمی کرج ائتالفی با عنوان‬ ‫(‪ )10 + 6‬تشــکیل دادیم که در نهایت ‪ 10‬نفر از ‪ 16‬نفر ان‬ ‫لیست انتخاباتی‪ ،‬وارد شورای اسالمی این کالنشهر شدند‪.‬‬ ‫به هر حــال اکنون خداونــد متعال را شــاکرم که یکی از‬ ‫خواســته های مهم فردیس نشینان در ســال ‪ 92‬با استقالل‬ ‫شهرستان فردیس تحقق یافت و هرچند که شروع بکار اولین‬ ‫دوره شــورای اســامی مســتقل فردیس هم در همان سال‬ ‫امکان پذیر بود‪ ،‬ولی دســت های پشــت پرده مانع شــدند تا‬ ‫اینکه باالخره در ســال ‪ 96‬نخستین شورا و شهرداری مستقل‬ ‫فردیس هم تشکیل و فعالیت خود را اغاز کرد‪.‬‬ ‫حال مایلم اندکی خودمانی تــر و رک تر بگویم که کارنامه‬ ‫اولین دوره شورای اسالمی شهر فردیس به هیچ وجه خواسته‬ ‫های شــهروندانی که با هزاران امید و ارزو پای صندوق های‬ ‫رای رفته بودند را براورده نکرد‪ ،‬گرچه بخشــی از این عملکرد‬ ‫ناموفــق می تواند به اولین تجربه که بطور معمول با ســعی و‬ ‫خطا همراه است مربوط شــود‪ ،‬ولی صادقانه و منصفانه اولین‬ ‫نمایندگان شورای شهر فردیس خیلی بهتر می توانستند عمل‬ ‫کنند که نکردند‪.‬‬ ‫با وجود این‪ ،‬بنا ندارم که به بازگویی ضعف های اولین دوره‬ ‫شورای شهر فردیس بپردازم‪ ،‬چون پیشتر هر انچه الزم بوده را‬ ‫بیان کرده و نوشــته ام‪ ،‬پس بهتر و شایسته تر این است که به‬ ‫انتخابــات پیش رو در ‪ 28‬خرداد ماه جاری یعنی دومین دوره‬ ‫انتخابات شــورای شهرمان بپردازیم‪ ،‬بخصوص که تجربه تلخ و‬ ‫ناموفق و غیرقابل دفاع اولین دوره را نیز به عنوان درس عبرت‬ ‫در اختیار داریم‪.‬‬ ‫حــال‪ ،‬باید تاکید کنم که تک تک فردیس نشــینان در هر‬ ‫دوره و مقطعی و در هر رویدادی نشــان داده اند که خودشان‬ ‫بهترین قاضی و داور هستند‪ ،‬هرچند که ممکن است در دوره‬ ‫اول به اقتضای شرایط و جو حاکم بر فضای انتخابات‪ ،‬تعدادی‬ ‫از منتخبان انها در شــورا انگونه که باید و شاید کارامد از اب‬ ‫در نیامدند‪ ،‬با این حال هیچ کس و هیچ مقام و صاحب منصبی‬ ‫نباید دچار این توهم شــود که می تواند فکر‪ ،‬عمل و انتخاب‬ ‫مورد نظر خود را به مردم هوشــیار این دیار القا کند که چنین‬ ‫تفکری ناشی از اوج نادانی در تعیین تکلیف برای دیگران است‪.‬‬ ‫براین اساس‪ ،‬مجموعه رســانه ای ما به همراه دیگر عزیزان‬ ‫اعم از برخی معتمدان‪ ،‬مدیران‪ ،‬مســووالن و فعاالن فرهنگی‬ ‫و اجتماعی که جلســات متعــددی را برای شــناخت هرچه‬ ‫بهتر و بیشــتر نامزدهــای کارامد و دغدغه منــد برای اینده‬ ‫فردیــس برگزار کردیم‪ ،‬همگی بر این باوریم که تنها می توان‬ ‫پیشــنهادهایی را در معرض دید و برداشت ازاد رای دهندگان‬ ‫قرار داد و اطمینان داشــت که با توجه به درسها و تجربه های‬ ‫اولین دوره‪ ،‬این بار شــهروندان فردیســی بهتــر و دقیق تر و‬ ‫سنجیده تر از گذشته انتخاب خواهند کرد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬همانگونه که فردیس نشــینان بخصوص مخاطبان‬ ‫گرانقدر این تنها تریبون و نشــریه مکتوب شهرستان به خاطر‬ ‫دارند‪ ،‬ما از ماهها پیش رمزی تحت عنوان ‪ 7+2‬را با همشهری‬ ‫هــای عزیز و فهیم در میان گذاشــتیم که حاصل جمع دهها‬ ‫جلســه و نشست با دوستداران و دلســوزان واقعی این شهر و‬ ‫شهرستان برای شناسایی و ارزیابی وکال و نمایندگان شاخص‪،‬‬ ‫توانمنــد‪ ،‬صاحب ایده و مدافع بــی چون و چرای اعاده حق و‬ ‫حقوق فردیسوندان است که از جمله اجرای کامل طرح انتزاع‬ ‫شهرداری فردیس از کرج یکی از شروط ان بوده است‪.‬‬ ‫طبیعی اســت که در چند روز اینده ضمن رمزگشــایی از‬ ‫ائتالف ‪ 7+2‬در دومین دوره انتخابات شــورای شــهر فردیس‪،‬‬ ‫ان را بــه عنوان یک پیشــنهاد در معرض دید و ارزیابی عموم‬ ‫شــهروندان قرار خواهیم داد و هرچند که تک تک شهروندان‬ ‫خود صاحب نظر و اهل بررسی هستند‪ ،‬اما این امادگی هم در‬ ‫مجموعه رســانه ای ما وجود دارد که در صورت درخواست هر‬ ‫یک از شهروندان‪ ،‬دالیل و شــاخص های در نظر گرفته شده‬ ‫برای نامزدهای این ائتالف به انها ارایه خواهد شد‪.‬‬ ‫خالصه همانگونه که همشــهری های عزیز از گذشته های‬ ‫دور و بخصوص در طول چهار ســال اولین دوره شورای شهر‬ ‫فردیس همواره شاهد بوده اند‪ ،‬مجموعه رسانه ای ما که افتخار‬ ‫دارم افتتاح و افزوده شــدن استودیو خبرفردیس به عنوان یک‬ ‫رسانه دیداری و شــنیداری را نیز به این مجموعه اعالم کنم‪،‬‬ ‫نهایــت تالش خود را به عنوان پل ارتباطی بین مســووالن و‬ ‫مردم و افکار عمومی بکار گرفته است و انچه در اولویت درجه‬ ‫اول این مجموعه قرار داشــته و دارد‪ ،‬منافع عمومی شــهر و‬ ‫شهروندان است‪.‬‬ ‫از این روی‪ ،‬این مجموعه خبری و رسانه ای مستقل و متعلق‬ ‫به بخش خصوصی که هیچگونه وابستگی مادی و غیرمادی به‬ ‫هیچ سازمان و نهادی ندارد و مهمترین هدف‪ ،‬الگو و سرمشق‬ ‫ان از همان ابتدا ایســتادن سمت مردم بوده است‪ ،‬لذا همواره‬ ‫منافــع عمومی را بر منافع فردی و گروهی ترجیح داده و بارها‬ ‫ثابت کرده است که هیچ عهد و پیمان همیشگی با هیچ کس و‬ ‫هیچ دسته و گروهی ندارد و نقد سازنده را بهترین روش برای‬ ‫توسعه و پیشرفت شهر و شهرستان فردیس می داند‪.‬‬ ‫در پایان امیدواریم با توجه به تجربه های کســب شــده در‬ ‫اولین دوره انتخابات شورای شــهر فردیس و ارزیابی عملکرد‬ ‫اعضــای ان که اســم رمز ‪ 7+2‬نیز با همین بررســی ها‪ ،‬نگاه‬ ‫و رویکرد تهیه و پیشــنهاد شده اســت‪ ،‬همشهری های عزیز‬ ‫فردیسی با اموخته های دور اول بتوانند با انتخاب های دقیق‬ ‫و درست خود‪ ،‬دومین شورا یا همان پارلمان محلی را به نحوی‬ ‫تشــکیل دهند که الیق و شایســته این دیار فاطمی‪ ،‬شهدای‬ ‫اقتدار باشــد‪ ،‬چرا که این مردم صبور و مقاوم دیگر مســتحق‬ ‫چهار سال فرصت سوزی دوباره نیستند‪.‬‬ ‫هفته انهم‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 149‬هفته سوم ‪ /‬خرداد ماه ‪1400‬‬ ‫مردم در انتخابات پیش رو توطئه های دشمنان را خنثی می کنند‬ ‫فرماندار فردیس با اشــاره بــه اهمیت انتخابات‬ ‫‪ ۲۸‬خردادمــاه گفت ‪ :‬مردم انقالبی ایران با حضور‬ ‫پرشور خود در این انتخابات توطئه های دشمنان‬ ‫را خنثی خواهند کرد‪.‬‬ ‫ابوالفضل اینانلو در گفت و گــو با خبرنگار ایرنا‬ ‫افزود‪ :‬انتظار می رود با انتخاب افراد اصلح در این‬ ‫انتخابات ‪ ،‬اینده کشور تضمین شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه شهرستان فردیس امادگی‬ ‫کامل برای برگزاری انتخابات سالم و خوب را دارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری و شــوراهای شهر و روســتا ترفندهای‬ ‫دشــمنان و بدخواهان نظام و اهداف انان را ناکام‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫اینانلــو اظهار داشــت‪ :‬تعداد شــعب اخذ رای‬ ‫شهرســتان فردیس ‪ ۱۷۴‬شــعبه تعیین شده که‬ ‫نسبت به انتخابات گذشته افزایش یافته است‪.‬‬ ‫فرمانــدار فردیس ادامه داد‪ :‬برای انتخابات پیش‬ ‫رو رعایت پروتکل های بهداشــتی در شهرســتان‬ ‫فردیس پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ضدعفونی شــعب اخــذ رای و‬ ‫چیدمان مناســب میزها از مهمترین اقدامات در‬ ‫انتخابات پیش رو است‪.‬‬ ‫فرماندار فردیس از داوطلبان شــوراهای شهر و‬ ‫روســتا خواســت رعایت قانون ‪ ،‬ضوابط و شرایط‬ ‫تبلیغات را در نظر داشــته باشــند زیرا فرمانداری‬ ‫کارهــای داوطلبان را رصد می کنــد؛ اگر تخلفی‬ ‫مرتکب شــوند به هیات های نظارت ‪ ،‬بازرســی و‬ ‫همچنین حوزه قضایی ارجاع داده خواهد شد‪.‬‬ ‫اینانلو افزود‪ :‬شعبه قضایی رسیدگی به تخلفات‬ ‫داوطلبان شــورای اســامی شــهر و روســتا ر‬ ‫دادگستری فردیس تشکیل شده است‪.‬‬ ‫وی همچنیــن ادامه داد‪ :‬پلیس فتا فردیس هم‬ ‫فعال شــده و تبلیغات زودهنگام داوطلبان شوراها‬ ‫را رصد می کند‪.‬‬ ‫اینانلــو بیان داشــت‪ :‬وظیفه فرمانــداری ارائه‬ ‫گزارش از متخلفان است که تخلفات پس از جمع‬ ‫بندی رسیدگی خواهد شد‪.‬‬ ‫فرمانــدار فردیس گفت‪ :‬طرفــداران داوطلبان‬ ‫شــوراهای اسالمی شهر و روســتا باید از تخریب‬ ‫دیگر کاندیدا پرهیز کنند‪.‬‬ ‫‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬ســالمند باالی ‪ ۷۰‬ســال‬ ‫فردیس واکسینه شدند‬ ‫فرمانــدار فردیس اعالم کــرد که تاکنون ‪۱۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر از ســالمندان باالی ‪ ۷۰‬سال(‬ ‫متولدین ‪ ۱۳۳۰‬به باال) در این شهرســتان علیه‬ ‫کرونا واکسینه شده اند‪.‬‬ ‫اینانلــو در بازدید از نقاهتگاه شــهید تهرانی‬ ‫مقدم مرکز واکســن کرونــا در فردیس افزود‪:‬‬ ‫افرادی که مرحله اول واکســن کرونا را دریافت‬ ‫کرده بودنــد اکنون در حال تزریق مرحله دوم‬ ‫در سالن های ویژه هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پزشکان حاضر در محل تزریق‬ ‫واکســن ابتدا شرح حال وضعیت جسمی فرد را‬ ‫دریافت کرده و در صورت داشــتن شرایط الزم‬ ‫مانند مبتال نبودن به بیماری خاص و نداشــتن‬ ‫تب نســبت به تزریق واکسن اقدام می کنند‪.‬‬ ‫عالوه بــر نقاهتــگاه شــهید تهرانــی مقدم‬ ‫فردیس ‪ ،‬افراد می توانند برای دریافت واکســن‬ ‫به ســه درمانگاه وابســته به شــبکه بهداشت و‬ ‫درمان فردیس از جمله ســالن شــهدای اقتدار‬ ‫بلــوار امــام خمینی (ره) ‪,‬ســالن وحدت جاده‬ ‫شــهریار ســوله بحــران منطقه دو شــهرداری‬ ‫فردیس و سالن شــهید قدوسی مشکین دشت‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫متقاضیــان مــی توانند با مراجعه به ســامانه‬ ‫اینترنتــی ‪ salamat.gov.ir‬و اعــام‬ ‫مشــخصات‪ ،‬کد ملی و شــماره تماس‪ ،‬ثبت نام‬ ‫کنند تا گام بلندی در ارتقای ســامت جامعه و‬ ‫شکست ویروس کرونا بردارند‪.‬‬ ‫‪ ۷۶‬تخلف تبلیغاتی در فردیس به مراجع قضایی ارجاع شد‬ ‫معاون سیاســی ‪،‬امنیتی و اجتماعی فرمانداری فردیس اعالم کرد‬ ‫کــه ‪ ۷۶‬مورد تخلف تبلیغات زودهنگام برخی داوطلبان شــوراهای‬ ‫اســامی شهر در این شهرستان ثبت و به مراجع قانونی ارجاع داده‬ ‫شد‪.‬‬ ‫علیرضا صیاد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬اولین قدم برای‬ ‫هر داوطلب شورای شهر انضباط و قانونمنداری است‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه تبلیغات زودهنگام از ســوی حوزه های متعدد‬ ‫اطالعاتــی و امنیتــی و فرمانداری فردیس رصد می شــود ‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬کوچکترین تخلف از سوی داوطلبان پنهان نمی ماند‪.‬‬ ‫صیــاد افزود‪ :‬برخــی از داوطلبان برای معرفی خــود در فضای‬ ‫مجازی ‪ ،‬اینستاگرام ‪ ،‬در قالب کارت ویزیت و خودکار تبلیغات می ‬ ‫کنند که برای انها پرونده تشکیل شده است‪.‬‬ ‫معاون سیاسی‪،‬امنیتی و اجتماعی فرماندار فردیس گفت‪ :‬تبعیت‬ ‫از قانون و تمکین به قانون باید از اولویت های کاندیداها و طرفداران‬ ‫انها باشد‪.‬‬ ‫صیاد افزود‪ :‬نامزدهای شــورای های اسالمی شهرهای فردیس و‬ ‫مشــکین دشــت در موعود مقرر قانونی خود می توانند مبادرت به‬ ‫تبلیغات کنند اما اکنون باید از هر گونه تبلیغات در فضای مجازی‬ ‫‪،‬حقیقی و تشکیل جلسات غیر قانونی خودداری کنند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬تبلیغات زودهنگام زیبنده داوطلبان شورای شهر‬ ‫نیست و مردم فهیم شهرستان فردیس که تجربه شورای شهر داشته‬ ‫اند نباید فریب پیشنهادهای واهی و مطالب غیر واقعی را بخورند لذا‬ ‫ازمردم تقاضا می شود اینگونه بســترها را فراهم نکنند با تجمعات‬ ‫و تجلیل از دختران‪ ،‬تجلیل از مدرســه سازان و اینگونه موارد دیگر‬ ‫صراحتا تخلف است در زمان خود برخورد قاطع خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی بــر حضور و مشــارکت حداکثری مردم پــای صندوق های‬ ‫اخذ رای اشــاره کرد و گفت‪ :‬قهر کردن بــا صندوق رای قهرکردن‬ ‫با خودمان است مردم پرشور اما پرشعور بر انتخابات تاکید کرد‪.‬‬ ‫‪ ۸۰‬کیلوگرم مواد مخدر در طرح ضربتی پلیس فردیس کشف شد‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان فردیس گفت‪ :‬طی‬ ‫چهار روز گذشــته در اجرای طرح ذوالفقار مرحله‬ ‫چهاردهم ‪ ۸۰،‬کیلوگرم مــواد مخدر از نوع تریاک‬ ‫و حشیش توسط پلیس این شهرستان کشف شد‪.‬‬ ‫ســرهنگ کامران ملکی در بازدید از نمایشــگاه‬ ‫کشــفیات پلیس شهرســتان فردیــس ‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫اجرای این طرح ‪ ۲۲‬نفر معتاد‪ ۲۱ ،‬نفر خرده فروش‬ ‫مواد مخدر و یک نفر قاچاقچی مواد مخدر دستگیر‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬همچنیــن در این طرح ‪۱۵۴‬‬ ‫فقره انواع ســرقت و ‪ ۱۶‬دس تگاه خودرو مسروقه‬ ‫کشف و ‪ ۳۸‬نفر سارق دستگیر شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین تعداد ‪ ۶‬دســتگاه بیت ماینر‬ ‫تولیــد کننده ارز دیجیتال بــه ارزش ‪ ۲۴۰‬میلیون‬ ‫تومان به همراه یک نفر متهم کشف شد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامی شهرســتان فردیس گفت‪۱۵ :‬‬ ‫دســتگاه کارت گرافیک تولیــد ارز دیجیتال نیز به‬ ‫همــراه ‪ ۲‬عدد پاور و ‪ ۲‬دســتگاه مادربرد به ارزش‬ ‫‪ ۴۵۰‬میلیون تومان کشــف و یک نفر در این رابطه‬ ‫دستگیر شد‪.‬‬ ‫هفت فقره پرونده جرائم ســایبری و دستگیری‬ ‫بــا هفت نفر متهم ‪ ،‬دســتگیری‪ ۱۰‬نفر فروشــنده‬ ‫داروهای غیر مجاز در فضای مجازی‪ ،‬رصد و پوشش‬ ‫اخبار انتخاباتی ‪ ۳۰‬مورد‪ ،‬توقیف ‪ ۷۹‬دستگاه خودرو‬ ‫موتور ســیکلت ‪ ،‬بازدید از صنوف ‪ ۷۴‬مورد و اخطار‬ ‫‪ ۲۰‬مورد‪ ،‬پلمــب ‪ ۱۵‬واحد صنفی و اخذ تعهد ‪۱۴‬‬ ‫مورد و نیز تشکیل پرونده قضایی هشت مورد برای‬ ‫صنوف متخلف از دیگر کشــفیات پلیس شهرستان‬ ‫در اجرای طرح ذوالفقار بوده است‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان فردیس گفت‪ :‬طی ‪۲‬‬ ‫ماه گذشــته ‪ ۴۶۱‬کیلو ‪ ۷۷۰‬گرم انواع مواد مخدرو‬ ‫دستگیری ‪ ۴۰۴‬نفر معتاد متجاهر و دستگیری ‪۱۷۶‬‬ ‫نفر خرده فروش مواد مخدر و ‪ ۱۳‬نفر قاچاقچی مواد‬ ‫مخدر در این شهرستان کشف شد‪.‬‬ ‫* کالهبرداران اینســتاگرامی در فردیس‬ ‫دستگیر شدند‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان فردیس اعالم کرد که‬ ‫اعضای یک باند ‪ ۶‬نفره که با هک حســاب کاربری‬ ‫شــهروندان در شبکه اجتماعی اینستاگرام اقدام به‬ ‫دریافت وجه از اشــنایان انها می کردند‪ ،‬توســط‬ ‫پلیس فتا فردیس شناسایی و دستگیر شدند‪.‬‬ ‫سرهنگ ملکی بیان داشت‪ :‬در پی ارجاع پرونده‬ ‫ای بــه پلیس فتا فردیــس مبنی بــر اینکه افراد‬ ‫ناشناسی با هک حساب کاربری اینستاگرام شاکی‬ ‫اقدام به درخواســت وجه از اشنایان وی کرده و از‬ ‫ایــن طریق مبلغ ‪ ۲۰۰‬میلیــون ریال کالهبرداری‬ ‫کرده اند‪ ،‬بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در تحقیقات اولیه مشــخص شــد که‬ ‫کالهبرداران با انتقال مکرر وجه کالهبرداری شده‬ ‫در چندین حساب در نهایت با وجه مورد نظر اقدام‬ ‫بــه خرید طال و ابزار االت کرده اند که با بررســی‬ ‫دقیق تر مشخص شد که تمامی حساب های مقصد‬ ‫وجه کالهبرداری شده متعلق به افراد کارتن خواب‬ ‫بوده و متهمان با مبلغی ناچیز کارت ها را از ان ها‬ ‫خریداری کرده اند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامی شهرســتان فردیــس اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬در ادامه صاحب حســاب بانکی که مقصد‬ ‫نهایی وجه کالهبرداری شــده بود در استان تهران‬ ‫شناسایی و با دعوت وی به پلیس فتا فردیس عنوان‬ ‫کــرد که کارت خود را به مبلغــی ناچیز به یکی از‬ ‫کالهبــرداران فروخته و مخفیگاه او را در اســتان‬ ‫تهران می شناسد‪.‬‬ ‫ملکی گفت‪ :‬در ادامه ماموران پلیس فتا با دریافت‬ ‫نیابت قضائی به مخفیگاه متهم در شهر تهران اعزام‬ ‫شده و با تحقیقات چندین روزه در نهایت ‪ ۲‬نفر از‬ ‫متهمان را شناسایی و دستگیر کردند‪.‬‬ ‫سرهنگ ملکی با اشاره به شناسایی ‪ ۴‬نفر دیگر از‬ ‫همدستان متهمان در تحقیقات تکمیلی یاداور شد‪:‬‬ ‫متهمان با مشــاهده مستندات پلیس به جرم خود‬ ‫مبنی بر کالهبرداری از طریق هک حساب کاربری‬ ‫اینستاگرام مالباخته اقرار کردند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تحقیقــات بر روی این پرونده‬ ‫برای کشــف کالهبرداری های احتمالی دیگر ادامه‬ ‫دارد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬شهروندانی که به این طریق‬ ‫مورد کالهبرداری قــرار گرفته اند می توانند برای‬ ‫پیگیری موضوع به پلیس فتا فردیس مراجعه کنند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان فردیــس در پایان‬ ‫از شهروندان درخواســت کرد درصورت مواجهه با‬ ‫درخواست وجه از سوی حساب کاربری اقوام خود‬ ‫در شــبکه های اجتماعی‪ ،‬ابتدا از احراز هویت فرد‬ ‫مقابل اطمینان حاصل کرده و سپس به انتقال وجه‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫فرمانده سپاه فردیس‪ :‬قیام ‪۱۵‬خرداد مبدا انقالب اسالمی بود‬ ‫فرمانــده ســپاه ناحیه امام رضا(ع) شهرســتان‬ ‫فردیس گفت‪ :‬قیام ‪ ۱۵‬خرداد‪ ،‬نقطه عطف و منشا‬ ‫انقالب اسالمی در بهمن ‪ ۱۳۵۷‬بود‪.‬‬ ‫ســرهنگ احســان‬ ‫علیــزاده در گفت و گو‬ ‫با خبرنــگار ایرنا افزود‪:‬‬ ‫قیام ‪ ۱۵‬خرداد از نقش‬ ‫و جایــگاه روحانیــت‬ ‫شــیعه در جامعه ایران‬ ‫و پیروی مــردم از انها‬ ‫ناشــی می شــود‪ ،‬چه‬ ‫در مبــارزات سیاســی‬ ‫روحانیت علیه سلســله‬ ‫قاجار و چه ایســتادگی‬ ‫انــان به رهبــری امام‬ ‫خمینی (ره) علیه رژیم‬ ‫منحوس پهلوی‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــه‬ ‫دنبــال همین حرکت عظیم بود کــه حمام خون‬ ‫در قــم به راه افتــاد‪ ،‬بعد از قم‪ ،‬شــهر های دیگر‬ ‫همچون شیراز ‪ ،‬مشــهد و ورامین نیز به دادیاری‬ ‫امام به پا خاســتند؛ رژیم پهلوی برای مقابله با این‬ ‫ســیل جمعیت شروع به تیراندازی به سوی مردم‬ ‫کرد‪،‬اینگونه بود که قیام خونین ‪ ۱۵‬خرداد شــکل‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬نــدای ان روز امــام (ره) و‬ ‫مقاومت خســتگی ناپذیر مردم ایران در بهمن ماه‬ ‫‪ ۵۷‬به ثمر نشست و امام با الهام از دین‪ ،‬مردم را به‬ ‫صحنــه اورد و مردم نیز جان خود را در راه انقالب‬ ‫فدا کردند‪.‬‬ ‫علیزاده نقش زنان را در شــکل گیری قیام ‪۱۵‬‬ ‫خرداد مهم دانست ‪ ،‬گفت‪ :‬برای اولین بار زنان در‬ ‫نهضت امام خمینی(ره) همراه مردان حاضر بودند‬ ‫و این خود نقطه عطفی در مبارزات ضد رژیم شــاه‬ ‫بود‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه ناحیه امام رضا(ع) شهرســتان‬ ‫فردیس افزود‪ :‬باید در نظر بگیریم که زحمت زنان‬ ‫مبارز به مراتب بیشــتر از مردان بــود چرا که در‬ ‫عین سر دادن شــعار و راهپیمایی‪ ،‬حجاب خود را‬ ‫رعایت می کردند‪ ،‬بســیاری از انها نیز بچه خود را‬ ‫در اغوش داشتند‪.‬‬ ‫علیــزاده افزود‪ :‬جنبــش ‪ ۱۵‬خــرداد‪ ،‬اگرچه‬ ‫واکنش طبیعــی مردم ایران و مســلمان در برابر‬ ‫رژیم شاهنشاهی و بازداشت امام خمینی(ره) بود‪،‬‬ ‫اما ســرانجام پس از اعتراضــات علمای تراز اول و‬ ‫مردم باعث ازادی امام خمینی (ره) شــد‪ ،‬پس از‬ ‫قیــام ‪ ۱۵‬خرداد‪ ،‬خبر این قیام در سراســر جهان‬ ‫پیچید و موجب نفرت جهانی از رژیم طاغوت شد‪.‬‬ ‫قیام ‪ ۱۵‬خرداد که در پی دستگیری امام خمینی‬ ‫(ره) در ‪ ۱۳‬خرداد ‪ ۱۳۴۲‬خورشــیدی رخ داد و به‬ ‫دنبال ان‪ ،‬کشــتار رژیم شاهنشــاهی در تهران و‬ ‫سراسر کشور به وقوع پیوست در حقیقت بسترساز‬ ‫و منشــا انقالب اســامی در بهمــن ‪ ۱۳۵۷‬بود و‬ ‫نخســتین جرقه های سرنگونی رژیم شاهنشاهی را‬ ‫رقم زد در جریان این رویداد مهم تاریخی شــمار‬ ‫زیادی از مردم‪ ،‬روحانیان و طلبه ها به دست عوامل‬ ‫رژیم پهلوی به شهادت رسیدند‪.‬‬ صفحه 2 ‫هفته انهم‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 149‬هفته سوم ‪ /‬خرداد ماه ‪1400‬‬ ‫اســت‪ ،‬ولی اطالعات دریافتی ما درباره امکانات و‬ ‫تجهیــزات امداد و نجات بــه روز در فردیس که‬ ‫هیچ‪ ،‬اتش نشانی فردیس حتی در تامین نیازهای‬ ‫اولیه دچار مشکل است‪ ،‬همانگونه که گویا بعد از‬ ‫مدتها و شاید در چند سال اخیر‪ ،‬تنها یک خودرو‬ ‫امــدادی به امکانات اتش نشــانی فردیس افزوده‬ ‫شــده‪ ،‬جالب اینکه چندین و چند ماه هم منتظر‬ ‫پالک کردن ان بوده اند‪.‬‬ ‫حال‪ ،‬باید بپذیریم که در افکار عمومی اینگونه‬ ‫جا افتاده که هرگاه و هرجا که حادثه ای از جمله‬ ‫اتش ســوزی‪ ،‬فروریختن و تخریب ســاختمان و‬ ‫دیگر اتفاق هــای ناگوار نظیر همین مردی که به‬ ‫دســت خود چاه و گودالی در خانه خود حفر کرد‬ ‫که متاسفانه به قیمت جان خودش تمام شد‪ ،‬بی‬ ‫درنگ ذهن ها ناخوداگاه متوجه اتش نشانان می‬ ‫شود که باید در کوتاهترین مدت خود را به محل‬ ‫رســانده و با به خطر انداختن جان خود‪ ،‬درصدد‬ ‫نجات جان دیگران برایند‪.‬‬ ‫* بازهم پــای انتزاع کامل شــهرداری‬ ‫فردیس از کرج در میان است‬ ‫حادثه مــرگ یک مرد‪ ،‬تلنگری دیگر به‬ ‫کمبودهای امداد و نجات در فردیس‬ ‫منصور جمشــیدی ‪ -‬چند روز پیش حادثه‬ ‫مرگ در فردیس و مدفون شدن یک مرد در عمق‬ ‫چاهی کــه خود کنده بود‪ ،‬به خبــر داغ و لحظه‬ ‫به لحظه بیشــتر رســانه ها تبدیل شد‪ ،‬اما روی‬ ‫دیگر ماجرا تلنگری هشــدارامیز نسبت به کمبود‬ ‫و نبــود امکانات و تجهیزات امداد و نجات در این‬ ‫شهرستان بود که امید می رود صدایش به گوش‬ ‫انهایی که باید رسیده باشد‪.‬‬ ‫شاید بهترین و گویاترین تعبیر و تفسیر از وارد‬ ‫کردن تلنگر و به صدا در اوردن هشدارها را یکی‬ ‫از عوامل ســازمان اتش نشانی شهرداری فردیس‬ ‫با مثالی ســاده بیان کرد و گفت‪ :‬ظرفیت نیروی‬ ‫انســانی و کارامد در امداد و نجات در شهرستان‬ ‫‪ 600‬هزار نفری فردیس حتی با یک اســتان قابل‬ ‫قیاس اســت‪ ،‬اما امکانات و تجهیزات مورد نیاز در‬ ‫امر امداد و نجات این شهرستان اکنون معادل یک‬ ‫شهر ‪ 30‬هزار نفری است‪.‬‬ ‫بــی گمان مثــال مطرح شــده خــود گویای‬ ‫بسیاری از تنگناها و نارسایی ها در حوزه حوادث‬ ‫غیرمترقبه از سیل و سیالب گرفته تا اتش سوزی‪،‬‬ ‫فرونشست و فروریختن ســاختمانهای قدیمی و‬ ‫مستهلک و خدای نکرده زلزله که در صورت وقوع‬ ‫هر یک از این وقایع ناگوار‪ ،‬کمبود و نبود امکانات‬ ‫و تجهیزات ضروری امداد و نجات‪ ،‬موضوع ســاده‬ ‫و قابل چشــم پوشی نیســت‪ ،‬حتی اگر تک تک‬ ‫عوامل و نیروها نهایــت تالش و فداکاری را برای‬ ‫نجات اسیب دیدگان به خرج دهند‪ ،‬همانگونه که‬ ‫نیروهای اتش نشــانی فردیس برای کشف جسد‬ ‫مرد مدفون شده از هیچ کوششی فروگذار نکردند‪،‬‬ ‫اما تالش و فــداکاری نیروها نمی تواند جایگزین‬ ‫کمبود و نبود تجهیزات به روز شود‪.‬‬ ‫بــه عبــارت دیگر با توجــه به ســاخت ابزار و‬ ‫تجهیزات پیشرفته امداد و نجات در دنیای امروز‪،‬‬ ‫هیچ ســازمان امدادرســانی اعم از اتش نشانی‪،‬‬ ‫جمعیت هالل احمر و هر نهاد امدادرســان دیگر‬ ‫بدون در اختیار داشتن لوازم و امکانات مورد نیاز‪،‬‬ ‫بطــور قطع قادر به انجام وظیفه امداد و نجات در‬ ‫کوتاه زمان و به نحوه مطلوب نخواهد بود‪ ،‬لذا باید‬ ‫بــرای تامین تجهیزات مورد نیاز در حوادث پیش‬ ‫بینی نشــده انهم در شهرستانی چون فردیس با‬ ‫بیش ‪ 600‬هزار نفر جمعیت چاره اندیشی شود‪.‬‬ ‫* جسد مرد مدفون شده زیر اوار خاک در‬ ‫فردیس هنوز بیرون اورده نشده است‬ ‫البته در ادامه به بحــث اصلی که همانا کمبود‬ ‫امکانات و تجهیزات امداد و نجات در فردیس است‬ ‫باز خواهیم گشت‪ ،‬اما اخرین خبرها حاکی از ان‬ ‫است که جسد مرد ‪ 55‬ساله مدفون شدن در چاه‬ ‫واقع در خانــه ویالیی خود در شــهرک منظریه‬ ‫فردیس‪ ،‬هنوز از زیر اوار خاک بیرون اورده نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ماجرا بطور کلی و خالصه از این قرار اســت که‬ ‫این مرد مدتها شاید ماهها و حتی بیش یک سال‬ ‫مشــغول کندن چاه در زیرزمیــن خانه اش بوده‬ ‫است که هنوز از دالیل ان اطالع دقیقی در دست‬ ‫نیست‪ ،‬هرچند برخی ها اقدام او را به منظور حفر‬ ‫چاه فاضــاب یا اب و حتی گفتــه هایی عجیب‬ ‫چون اینکه او به دنبال گنج بوده اســت را مطرح‬ ‫کرده اند که به نظر نمی رســد پاسخ و دلیل قانع‬ ‫کننده ای باشــد‪ ،‬ولی از بد حادثه او در واقع گور‬ ‫خود را به دســت خود کنده و زیر خروارها خاک‬ ‫مدفون شده است‪.‬‬ ‫از طرفی ســخن از چندین کامیون خاک است‬ ‫که ان مرحــوم در مدت زمان طوالنــی ان را با‬ ‫هــدف حفر چاه در زیرزمین و در حیاط ویالیی و‬ ‫حتی اتاق خانه اش انباشــته است و گویا دوشنبه‬ ‫هفتــه پیش برای اخرین بار وارد این چاه شــده‬ ‫و براثر ریزش خاک سســت و ناپایدار دیواره چاه‬ ‫به صورت عمــودی در میان تل عظیمی از خاک‬ ‫مدفون شده است‪.‬‬ ‫* بخاطر سستی خاک امکان خارج کردن‬ ‫جسد از درون چاه امکان پذیر نیست‬ ‫با گذشــت نزدیک به چهار روز از خبر محبوس‬ ‫شــدن و مرگ مردی ‪ ۵۵‬ســاله در چاه خانه اش‬ ‫در منظریه فردیس‪ ،‬با وجود پیدا شــدن جسد و‬ ‫تالش بی وقفه اتش نشــانان در سه روز اخیر‪ ،‬به‬ ‫دلیل سســتی و ناپداری خــاک و بخصوص خطر‬ ‫فرونشســت و احتمال ریزش ساختمان‪ ،‬کماکان‬ ‫خارج کردن جســد او از درون چاه میســر نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫براین اساس طبق نظر کارشناسان و متخصصان‬ ‫حوزه خاک شناســی‪ ،‬باید ابتــدا عملیات خارج‬ ‫کردن جسد متوقف و نسبت به استحکام بخشی‪،‬‬ ‫پایداری و مقاوم سازی ســاختمان اقدام شود‪ ،‬تا‬ ‫ایمنــی الزم برای ادامه کار توســط عوامل اتش‬ ‫نشانی در زیر سازه امکان پذیر شود‪ ،‬لذا به همین‬ ‫منظور و به دســتور دادســتان عمومی و انقالب‬ ‫فردیس عملیات اواربرداری متوقف می شود‪.‬‬ ‫خاکبرداری از روی جسد و ریزش دوباره خاک‬ ‫جان دو تن از اتش نشانان به خطر مواجه کرد‬ ‫طبق گزارش ها‪ ،‬هنگام خاکبرداری برای بیرون‬ ‫اوردن جســد‪ ،‬گویا چاه دوبــاره دچار ریزش می‬ ‫شــود که این امر جان دو تن از اتش نشــانان در‬ ‫محــل را به خطر مواجه می کنــد که با توجه به‬ ‫وجود نیروهای پشتیبان و سرعت عمل و اقدام به‬ ‫موقع انها‪ ،‬این اتفاق رخ نمی دهد و خوشــبختانه‬ ‫اسیبی به نیروها وارد نمی شود‪.‬‬ ‫از طرفی گفته می شــود بررسی نشان می دهد‬ ‫که این چاه با چاههای معمولی تفاوت دارد‪ ،‬چون‬ ‫مسیر چاه های اصولی مشخص است‪ ،‬اما این چاه‬ ‫بــه صورت غیر اصولی به عمــق ‪ ۸‬متر و چندین‬ ‫داالن مختلف حفر شــده که براثــر ان زیر خانه‬ ‫نیز کامال خالی شده است‪ ،‬بنابراین عملیات برای‬ ‫جلوگیــری از فروریختن خانه متوقف و کار ایمن‬ ‫سازی ان شروع می شود‪.‬‬ ‫به هر حــال هنوز علت حفر ایــن چاه عجیب‬ ‫توســط مرحوم مــرد صاحبخانه هنوز مشــخص‬ ‫نیســت‪ ،‬اما معاون سیاســی‪ ،‬انتظامی و امنیتی‬ ‫فرمانــداری فردیس گفته اســت‪ :‬علت کند و کاو‬ ‫این چاه و گودال توسط نیرو های قضایی‪ ،‬امنیتی‬ ‫و انتظامی در دســت بررســی اســت و هرگونه‬ ‫اطالعات موثق و تایید شــده جهت شفاف سازی‬ ‫متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد‪ ،‬ضمن اینکه پس‬ ‫از پنج روز و حدود ‪ 110‬ســاعت تالش بی وقفه‪،‬‬ ‫در نهایت جســد این مرد ‪ 55‬ســاله از زیر خاک‬ ‫بیرون کشیده شد که از این بابت باید به تک تک‬ ‫نیروهای زحمتکش اتش نشانی خدا قوت و دست‬ ‫مریزاد گفت‪.‬‬ ‫* این حادثه بحث کمبودهای فردیس در‬ ‫حوزه امداد و نجــات را بار دیگر به نمایش‬ ‫گذاشت‬ ‫حــال صرفنظر از این اتفــاق عجیب‪ ،‬انچه باید‬ ‫بیــش از پیــش در کنار این حادثــه مورد توجه‬ ‫مســووالن ذیربط قرار گیرد‪ ،‬رفع کمبود امکانات‬ ‫و تجهیزات مورد نیــاز در اینگونه حوادث و دیگر‬ ‫رخدادهای غیرمترقبه است‪ ،‬بخصوص که به نظر‬ ‫می رسد شهر و شهرستان پرجمعیت فردیس در‬ ‫بخش تجهیزات امداد و نجات با کم و کسری های‬ ‫زیادی مواجه است‪.‬‬ ‫یادمان باشــد کــه منطقه فردیس کــه از بهار‬ ‫ســال ‪ 92‬شهرستان شــد‪ ،‬از همان ابتدا منطقه‬ ‫ای مهاجرپذیر برای قشر متوسط کارمند و کارگر‬ ‫بوده اســت و اکنون نیز اگر نگوییم متراکم ترین‬ ‫شهرســتان که بطور قطع یکی از شهرستان های‬ ‫کشــور با تراکم جمعیتی بسیار باال محسوب می‬ ‫شــود‪ ،‬به ویژه که شــهر فردیس به عنوان مرکز‬ ‫ایــن شهرســتان در حالی بیش از نیــم میلیون‬ ‫نفــر جمعیــت را در خود جای داده کــه از نظر‬ ‫زیرساختی و ســرانه های شــهری و خدماتی با‬ ‫ضعف و کمبودهای شدیدی مواجه است‪.‬‬ ‫ساخت و سازهای غیرمجاز‪ ،‬واحدهای مسکونی‬ ‫قولنامه ای و وجود بافت های فرسوده شهری نیز‬ ‫از دیگر نارســایی های این شهر شلوغ و پرازدحام‬ ‫به شــمار می رود‪ ،‬تا جایی که افراد اگاه و اشنا با‬ ‫ویژگی های سازه های استاندارد و ساختمانهای با‬ ‫استحکام کافی‪ ،‬اذعان می کنند که در فردیس در‬ ‫موارد بســیاری با خانه های مواجه می شویم که‬ ‫بدون کندن و پی ســازی ساخته شده و در واقع‬ ‫دیوار برخی ساختمانها و واحدهای مسکونی روی‬ ‫ســطح زمین و روی خاک سست بنا شده که در‬ ‫نوع خود بسیار خطرناک است‪.‬‬ ‫شــاید برای پیامدهای منفی احتمالی ناشی از‬ ‫فرسودگی و سستی برخی سازه ها و ساختمانهای‬ ‫فردیس یاداوری وقوع زلزله ای با قدرت پنج و دو‬ ‫دهم ریشــتر و پس لرزه ای به قدرت چهار و دو‬ ‫دهم ریشتر در اذر و دی ماه سال ‪ 96‬کافی است‪،‬‬ ‫چون طبق خبرها در ان زلزله عالوه بر خسارت به‬ ‫هشت مدرســه در این شهرستان‪ ،‬دو نفر از ترس‬ ‫و اســترس دچار سکته قلبی شده و ‪ ۱۳۰‬نفر نیز‬ ‫حین فرار از منازل خود مصدوم شدند‪.‬‬ ‫* در چند ســال اخیر‪ ،‬تنها یک خودرو‬ ‫امدادی به امکانات اتش نشــانی فردیس‬ ‫افزوده شد‬ ‫اکنون ممکن است برخی مدعی شوند که اکثر‬ ‫قریب به اتفاق ســاختمانها در شــهرهای بزرگ‬ ‫و پرجمعیــت در قبال خرابی و تلفات ناشــی از‬ ‫زلزله چندان ایمن نیســتند و این ادعای درستی‬ ‫واقعیت این است که به عنوان یک فعال قدیمی‬ ‫رســانه در استان و شهرستان که رسالت و وظیفه‬ ‫ام اطالع رســانی و اگاهی بخشی همه جانبه به‬ ‫مردم و مســووالن اســت‪ ،‬در هر موضوعی که به‬ ‫شــهر و شــهرداری فردیس مربوط می شود‪ ،‬در‬ ‫نهایــت به نقطه ای می رســم و نمی توانم ان را‬ ‫نادیده بگیرم‪ ،‬این است که بازهم پای انتزاع کامل‬ ‫شهرداری فردیس از کرج در میان است‪.‬‬ ‫به این معنی که بعد از اســتقالل شهرســتان‬ ‫فردیس در ســال ‪ 92‬و نیز با جدایی و اســتقالل‬ ‫شــهرداری فردیس از شــهرداری کرج در ســال‬ ‫‪ ،96‬بالطبع یکی دیگر از ســازمانهای شــهرداری‬ ‫که مستقل شــد‪ ،‬سازمان اتش نشــانی فردیس‬ ‫بود‪ ،‬ولی اکنون بــدون اینکه قضاوتی کنم‪ ،‬چون‬ ‫اطالعات موثقــی در اختیار ندارم‪ ،‬واقعا نمی دانم‬ ‫که سهم فردیس از امکانات مشترک اعم از خودرو‬ ‫ابپاش و دیگر خودروهای پیشــران و پشتیبان و‬ ‫نیــز خودروهای امداد و نجات و دیگر وســایل و‬ ‫تجهیزات اتش نشانی اعاده شد یا نه؟ و ایا اموال‬ ‫منقول اتش نشانی بین شــهرداریهای فردیس و‬ ‫کرج بطور عادالنه تقسیم شد؟!‬ ‫بنابراین اخرین اطالعات ما از اخرین شــهردار‬ ‫ســابق فردیس در نیمه سال گذشته حاکی از ان‬ ‫اســت که سازمان اتش نشــانی و خدمات ایمنی‬ ‫شهرداری فردیس دارای هفت ایستگاه فعال و دو‬ ‫ایســتگاه در دست ساخت است که نمی دانیم ایا‬ ‫تکمیل شدند یا خیر‪ ،‬ولی همان زمان منابع اگاه‬ ‫از کمبود ‪ 100‬نیروی عملیاتی در ســازمان اتش‬ ‫نشانی فردیس خبر می دادند‪.‬‬ ‫* اتش نشانی فردیس برای نزدیک شدن‬ ‫به اســتانداردهای موجود هنوز کمبودهای‬ ‫زیای دارد‬ ‫عالوه براین‪ ،‬نردبان هیدرولیکی باالی ‪ ۳۳‬متر‪،‬‬ ‫خــودروی اطفای حریق فوماتیــک‪ ،‬خودرو نیمه‬ ‫سنگین چهار دستگاه و خودرو سنگین حریق دو‬ ‫دســتگاه‪ ،‬خودروی پیشرو نجات و حریق هرکدام‬ ‫چهار دســتگاه‪ ،‬خودروی دومنظوره چهار دستگاه‬ ‫و سه ســت کامل تجهیزات امداد و نجات‪ ،‬بخش‬ ‫دیگری از نیازهای اتش نشانی شهرداری فردیس‬ ‫به شــمار می رود که در صــورت تامین انها‪ ،‬این‬ ‫سازمان تا حدود زیادی به استانداردهای موجود‬ ‫نزدیک خواهد شد‪.‬‬ ‫براین اساس‪ ،‬بخصوص با توجه به ساخت و ساز‬ ‫ساختمان های بلند مرتبه و در مواردی باالی ‪۱۰‬‬ ‫طبقه در فردیس‪ ،‬سازمان اتش نشانی شهرداری‬ ‫این شــهر نیز به انواع تجهیزات پیشرفته از جمله‬ ‫نردبان های بلند برای دسترســی و اطفای اتش‬ ‫احتمالی در طبقات باال نیــاز ضروری دارد‪ ،‬این‬ ‫درحالی اســت که بیشتر تجهیزات مقابله با اتش‬ ‫در فردیس مربوط به بیش از دو دهه قبل اســت‪،‬‬ ‫لذا الزم اســت تجهیزات و امکانــات فعلی مورد‬ ‫بازنگری قــرار گرفته و به روز شــوند تا در زمان‬ ‫وقوع حادثه‪ ،‬کارایی الزم را داشته باشند‪.‬‬ ‫خالصه اینکه ما با مبنا قرار دادن حادثه تعجب‬ ‫برانگیــز مرگ ان مرد‪ ،‬تالش کردیم با وارد کردن‬ ‫تلنگــری‪ ،‬یک بار دیگر کمبــود و نبود امکانات و‬ ‫تجهیزات امداد و نجات و اتش نشــانی فردیس را‬ ‫یاداوری و گوشــزد کنیم‪ ،‬به این امید که قبل از‬ ‫وقــوع هر حادثه دیگری‪ ،‬با تقویت و به روز کردن‬ ‫ظرفیت ها و تجهیزات اتش نشــانی این شــهر و‬ ‫شهرستان پرجمعیت و متراکم‪ ،‬نسبت به گذشته‬ ‫قوی تر‪ ،‬اصولی تر‪ ،‬فنی تر و به موقع تر عمل کرده‬ ‫و در انجــام ماموریت ها‪ ،‬به نتایج و موفقیت های‬ ‫بیشتری دســت یابد که در این صورت هم شاهد‬ ‫لبخند رضایت بر چهره خانواده های اسیب دیده‬ ‫و هم شاهد رفع خستگی و حس رضایتمندی در‬ ‫نیروهای پرتالش و فداکار اتش نشانی شهرداری‬ ‫فردیس خواهیم بود‪.‬‬ ‫جــامعه ‪3‬‬ ‫اخبار کوتاه شهرداری فردیس‬ ‫نجات ‪ ۲‬نوجوان افغان از ابگیر‬ ‫شهرک وحدت‬ ‫رییس سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فردیس‬ ‫گفت‪ ۲ :‬نوجوان تبعه افغان توسط ماموران اتش نشانی از انتهای‬ ‫ابگیر رودخانه شهرک وحدت فردیس نجات پیدا کردند‪.‬‬ ‫حســین عاشــوری به خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬عصر امروز بعد از‬ ‫تماس شهروندان با سامانه ‪ ۱۲۵‬بالفاصله ماموران اتش نشانی با‬ ‫سه اکیپ به محل اعزام شدند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نوجوان ‪ ۱۶‬ســاله توســط ماموران اتش نشانی‬ ‫فردیس از ابگیر رودخانه شــهرک وحــدت فردیس نجات پیدا‬ ‫کرد و فرد ‪ ۱۸‬ســاله دیگر بدلیل محبوس شــدن در عمق اب‬ ‫توسط ماموران اتش نشانی به وسیله ابزار از اب بیرون کشیده و‬ ‫بالفاصله عملیات احیاء توسط اتش نشانی و اورژانس انجام شد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬این جوان ‪ ۱۸‬ساله بعد از احیا با حال وخیم‬ ‫به بیمارستان منتقل شد‪.‬‬ ‫وی از شــهروندان خواســت که با توجه به فصل گرما ابگیر‬ ‫رودخانه شهرک وحدت فردیس محل تفریح و شنا نمی باشد‪.‬‬ ‫راه اندازی مجدد خطوط‬ ‫اتوبوسرانی در مناطق اهری‬ ‫‪،‬شهرک وحدت و طالقانی‬ ‫سرپرست سازمان حمل و نقل ‪،‬بار ومسافر شهرداری فردیس‬ ‫از راه اندازی مجدد خطوط غیر فعال اتوبوس در این شــهر خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫اذرسا با بیان این خبر افزود ‪:‬در راستای رفاه عمومی و افزایش‬ ‫سطح رضایتمندی شهروندان عزیز و با پیگیری های سرپرست‬ ‫محترم شهرداری ‪،‬خطوط اتوبوسرانی در مناطق شهرک وحدت‬ ‫‪،‬طالقانــی و اهری که ماهها به دلیل مســتهلک بودن ناوگان ‪،‬‬ ‫غیرفعال بود‪،‬مجددا راه اندازی شد ‪.‬‬ ‫وی با قدردانی ازتشریک مساعی مدیریت شهری در راستای‬ ‫ایجاد تعامالت با سازمان اتوبوسرانی کرج افزود ‪،‬در اینده نزدیک‬ ‫قــراردادی با بخش خصوصی منعقد می گردد که طی ان تعداد‬ ‫اتوبوس های بیشــتری به ناوگان حمل ونقل فردیس اضافه می‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫اجرای عملیات جدول گذاری با‬ ‫هدف بهسازی و ساماندهی معابر‬ ‫منطقه دو فردیس‬ ‫سرپرست منطقه دو شــهرداری فردیس با بیان اینکه اجرای‬ ‫عملیات جدول گذاری با توجه به اهمیت و ضرورت به مســائل‬ ‫عمرانی شــهر صورت می گیرد ‪،‬افزود‪ :‬مدیریت شهری با هدف‬ ‫ســاماندهی معابر و نهرهای سطح شــهر و همچنین زیباسازی‬ ‫فضاهای شهری و مناسب ســازی پیاده روها و جداول‪،‬عملیات‬ ‫بهسازی و مرمت جداول و کانالهای معابر را انجام میدهد‪.‬‬ ‫سید رسول حسینی با اشاره به اجرای عملیات جدول گذاری‬ ‫خیابان اعتمادی جنوبی منظریه‪ ،‬گفت‪ :‬این عملیات در راستای‬ ‫بهسازی و ساماندهی معابر و هدایت ابهای سطحی اجرایی می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه ‪،‬ضمــن بیان ایــن مطلب که جــدول گذاری‬ ‫‪۱۴۰۰‬متر طول این خیابان حاصل تالش نیروهای معاونت حوزه‬ ‫عمران بوده است‪،‬اظهار داشــت‪ :‬در ادامه فرایند اجرای فعالیت‬ ‫های عمرانی در سطح شهر و ارائه خدمات با هدف ارتقای سطح‬ ‫کیفی معابر و افزایش خدمات رســانی به شــهروندان ‪،‬عملیات‬ ‫جدول گذاری معابر فرعی هم انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در پایــان ابراز امیدواری کرد در مســیر خدمتگذاری به‬ ‫شهروندان از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫اتمام عملیات اسفالت در معابر‬ ‫شهرک ناز‬ ‫عملیات اسفالت خیابان روبروی مجتمع های نیروی انتظامی‬ ‫در شهرک ناز به اتمام رسید‪.‬‬ ‫مجتبی کیانی مدیر منطقه یــک فردیس بیان کرد ‪ :‬موضوع‬ ‫اســفالت یکی از دغدغه های همیشــگی مردم بوده که در این‬ ‫راستا عملیات بهسازی ‪ ،‬اسفالت ریزی و روکش اسفالت خیابان‬ ‫های اصلی و فرعی به منظور خدمت رسانی بیشتر به شهروندان‬ ‫و اهالی شهرک صورت گرفت‪.‬‬ ‫مدیــر منطقه یک افزود‪ :‬در همین راســتا بــه همت معاونت‬ ‫عمرانی شــهرداری منطقه یک فردیس ‪ ،‬اجرای عملیات روکش‬ ‫اســفالت خیابان فوق الذکر با پخش ‪ ۸۶۰/۳۶۵‬تُن اسفالت به‬ ‫اتمام رسید‪.‬‬ صفحه 3 ‫هفته انهم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫قائم مقام و سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی عکاس‪ :‬حسین پارسا‪ ،‬سونیا جمشیدی چاپ‪ :‬هدف نوین‬ ‫ادرس دفتر مرکزی‪ :‬کانال غربی ‪ .‬روبروی مرکز بهداشت فردیس‬ ‫تلفن‪ 36505454 :‬فکس‪ 36503000 :‬پذیرش اگهی‪09354225024 :‬‬ ‫گستره توزیع این نشریه در سطح استان البرز میباشد‬ ‫‪telegram.me/khabar_fardiis‬‬ ‫اسالمی از نشریه خبرفردیس به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫‪instagram.com/khabarfardis‬‬ ‫براساس ارزیابی و اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫رتبه‪ 2 :‬امتیاز طرح ارزیابی کیفی‪60 :‬‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 149‬هفته سوم ‪ /‬خرداد ماه ‪1400‬‬ ‫مهندس اینانلو‪ ،‬فرماندار فردیس‪:‬‬ ‫اخبار‬ ‫کشف ‪ ۶۲‬کیلوگرم حشیش‬ ‫فرمانده انتظامی البرز از کشــف بیش از ‪ ۶۲‬کیلو و ‪ ۲۷۰‬گرم‬ ‫حشیش در شهرستان فردیس در این استان خبر داد ‪.‬‬ ‫ســردار عباسعلی محمدیان اظهار داشــت که در پی دریافت‬ ‫گزارشــی مبنی بر ایــن که فردی اقدام به تهیــه و توزیع مواد‬ ‫مخدر به صورت وزنی و گســترده در فردیس می کند‪ ،‬پیگیری‬ ‫موضوع در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ماموران پس از اطمینان از صحت موضوع وارد عمل‬ ‫شــده و با هماهنگی مقام قضائی به مکان مورد نظر اعزام شده‬ ‫و در عملیاتی غافلگیرانه متهم را دســتگیر و به پلیس مبارزه با‬ ‫مواد مخدر فردیس منتقل کردند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامی اســتان البــرز اضافه کرد‪ :‬در بازرســی از‬ ‫مخفیگاه متهم ‪ ۶۲‬کیلو و‪۲۷۰‬گرم حشــیش و ‪۱۷‬کیلو و ‪۸۰۰‬‬ ‫گرم تریاک کشف شد‪.‬‬ ‫محمدیان با بیان اینکه متهم پس از تشــکیل پرونده تحویل‬ ‫مرجع قضائی شــد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬پلیس همواره در ایجاد امنیت‬ ‫پایدار شهروندان پای کار بوده و با اجرای اقدامات پیشگیرانه در‬ ‫راستای مقابله و برخورد با سوداگران مرگ نیازمند عزم جدی و‬ ‫مشارکت همگانی اقشار مردم است‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۲‬هزار تن گندم در‬ ‫مقدمات کار انتزاع کامل شهرداری فردیس از کرج انجام شد‬ ‫فرماندار فردیس اعالم کرد مقدمات کار انتزاع کامل شــهرداری‬ ‫فردیس از کرج انجام شــده قرار اســت هیات کارشناســی بحث‬ ‫های حسابرســی و اختالف نظر ها را بررسی کند و بعد در جلسه‬ ‫کارگروه اصلی حل و فصل شود‪.‬‬ ‫ابوالفضل اینانلو در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص مهلت‬ ‫‪ ۱۰‬روزه اســتاندار البرز برای تعیین تکلیف انتزاع کامل شهرداری‬ ‫فردیــس از شــهرداری کرج افزود‪ :‬به همین منظور روز گذشــته‬ ‫جلسه ای با حضور سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری البرز‬ ‫در خصوص انتزاع کامل شــهرداری فردیس و همچنین ماده پنج‬ ‫بیمارستان فردیس برگزار شد‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه بحث انتزاع کامل بدنه شــهرداری فردیس از‬ ‫شــهرداری کرج کار زیادی می برد و با ‪ ۱۰‬روز مهلت انجام نمی‬ ‫شــود ‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬تاکنون سه جلســه با محوریت استانداری‪،‬‬ ‫شهرداران و روسای شــوراهای اسالمی شهرهای کرج و فردیس‬ ‫برگزار شــده و این قضیه قابل حل است اما به پیگیری جدی تر از‬ ‫معاون پرورشی و فرهنگی اموزش و پرورش ناحیه ‪ ۲‬کرج و شهرستان فردیس‪:‬‬ ‫فرهنگیان از دیر باز جزو اقشاری اند که از حامیان واقعی انقالب اسالمی بوده اند‬ ‫فردیس برداشت می شود‬ ‫مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان فردیس پیش بینی کرد که‬ ‫امسال ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تن گندم در مزارع این شهرستان برداشت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫علیرضا بدری در نشســت ستاد برداشــت گندم ‪ ،‬جو و کلزا‬ ‫شهرســتان فردیس افــزود‪ :‬امســال ‪ ۳۶۸‬هکتــار زمین این‬ ‫شهرستان زیر کشــت گندم رفت و پیش بینی می شود از هر‬ ‫هکتار ‪ ۶.۵‬تن گندم برداشت شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬امســال ‪ ۶۵‬هکتار زمین در فردیس زیر کشت‬ ‫جو قرار گرفته که طبق پیش بینی ‪ ۲۹۲‬تن محصول برداشــت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان فردیس گفت‪ :‬امسال با‬ ‫توجه به شــرایط اب و هوایی ‪ ،‬سرمازدگی به محصول کلزا این‬ ‫شهرستان خسارت وارد کرد و از مجموع ‪ ۱۷.۵‬هکتار زمین زیر‬ ‫کشت کلزا در فردیس ‪ ۱۵‬هکتار ان بر اثر این پدیده طبیعی از‬ ‫بین رفت و تنها ‪ ۲.۵‬هکتار ان باقی مانده که طبق پیش بینی‬ ‫حدود هشت تن محصول کلزا برداشت خواهد شد‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬قرار است ‪ ۲۵‬خرداد ماه جاری برداشت جو ‪،‬‬ ‫یکم تیرماه برداشت کلزا و پنجم تیر ماه برداشت گندم از مزارع‬ ‫فردیس اغاز شود‪.‬‬ ‫بدری اظهار داشــت‪ :‬قیمت تضمینی خرید گندم به ازای افت‬ ‫اســتاندارد پیش بینی شــده هر کیلوگرم پنج هزار تومان ‪ ،‬جو‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۳۶۰‬تومان و کلزا یازده هزار تومــان در نظر گرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تدابیری برای تردد کمباین ها و کامیون های‬ ‫برداشــت و حمل گندم در شهرســتان فردیس اندیشیده شده‬ ‫اســت‪ ،‬افزود‪ :‬هماهنگی های الزم در فرمانــداری‪ ،‬پلیس راهور‪،‬‬ ‫نیرویی انتظامی‪ ،‬اتش نشــانی‪ ،‬شــهرداری و شرکت نفت برای‬ ‫سوخت رسانی کمباین ها انجام شد‪.‬‬ ‫شهرســتان فردیس یک هزار و ‪ ۴۰۰‬هکتار اراضی باغی و یک‬ ‫هزار و ‪ ۱۰۰‬هکتار زمین زراعی دارد‪.‬‬ ‫سوی شهرداری فردیس نیاز دارد‪.‬‬ ‫فرماندار فردیس گفت‪ :‬البته شهرداری کرج هم در این زمینه‬ ‫همکاری الزم دارد‪.‬‬ ‫اینانلو افزود‪ :‬مشکل صدور ســند ثبتی ‪ ۱.۵‬هکتار زمین اضافه‬ ‫شــده به امالک بیمارستان فردیس در کارگروه ماده پنج تصویب‬ ‫شد و این موضوع در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت ‪.‬‬ ‫شــهر فردیس با ‪ ۵۰۰‬هزار نفر جمعیت ســال ‪ ۹۶‬از شهرداری‬ ‫کرج جدا شــد و شــورا و شهرداری مســتقل در فردیس اغاز به‬ ‫کار کردند‪.‬‬ ‫هرچند شــورا و شهرداری مستقل در فردیس روی کار امد اما‬ ‫هنوز بخشی از امالک و امکانات این شهر در اختیار شهرداری کرج‬ ‫قرار دارد که بنا به گفته مردم و مســووالن فردیسی ناتمام ماندن‬ ‫کار انتزاع مشکل ساز شده است‪.‬‬ ‫اســتاندار البرز هفته گذشــته در بازدید از فردیس برای تعیین‬ ‫تکلیف انتزاع کامل ‪ ۲‬شهر کرج و فردیس ضرب االجل تعیین کرد‪.‬‬ ‫معاون پرورشــی و فرهنگی امــوزش و پرورش‬ ‫ناحیه ‪ ۲‬کرج و شهرستان فردیس گفت‪ :‬فرهنگیان‬ ‫از دیر باز جزو اقشــاری اند کــه از حامیان واقعی‬ ‫انقالب اســامی بوده و درهمه رویدادها و صحنه‬ ‫هــای مختلف سیاســی و علمی حضــور پررنگ و‬ ‫موثری دارند‪.‬‬ ‫فرهاد منظــوری اظهارداشــت‪ :‬فرهنگیان درامر‬ ‫خطیــر انتخابات با مشــارکت حداکثــری خود و‬ ‫خانواده اهمیت این موضوع را برای دانش‬ ‫امــوزان وخانواده ها روشــن می کنند و‬ ‫همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند‪:‬‬ ‫معلمان بایــد به گونه ای عمل کننند که‬ ‫ریزش ها در برابر تهاجم بیگانگان نزدیک‬ ‫به صفر و رویش ها در حد اعلی باشد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬کســانی که از‬ ‫تحریــم انتخابــات صحبــت می کنند‪،‬‬ ‫دشــمنان‪ ،‬اپوزســیون و مخالفان نظام‬ ‫اســامی هســتند که قصد انها کاهش‬ ‫مشــارکت مــردم و هــدف قــرار دادن‬ ‫مشروعیت نظام است‪.‬‬ ‫معاون پرورشــی و فرهنگــی اموزش‬ ‫و پــرورش ناحیه ‪ ۲‬کــرج و شهرســتان فردیس‬ ‫یاداورشــد‪ :‬در شرایطی که دشــمنان با تمام توان‬ ‫نظام اسالمی را مورد مجمه قرار داده اند‪ ،‬مشارکت‬ ‫حداکثری مردم از همه طیف ها و ســایق سیاسی‬ ‫در پای صندوق های اخذ رای و شرکت در انتخابات‪،‬‬ ‫توطئه دشمن را خنثی می کند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حکومت اســامی حکومتی مردمی‬ ‫اســت و هر چهار سال یک بار مشــروعیت نظام با‬ ‫برگزاری انتخابات تمدید و تثبیت می شود‪.‬‬ ‫منظوری به تالش دشمنان برای تحت فشار قرار‬ ‫دادن و ایجــاد زمینه براندازی نظام اشــاره وعنوان‬ ‫کرد‪ :‬نظام ســلطه می داند زمینه براندازی از طریق‬ ‫حملــه نظامی قابل تحقق نیســت بنابراین بدنبال‬ ‫ایجاد فضای ناامیدی در میان مردم اســت تا از این‬ ‫طریق به اهداف شوم خود دست یابد‪.‬‬ ‫معاون پرورشــی و فرهنگی امــوزش و پرورش‬ ‫ناحیه ‪ ۲‬کرج و شهرســتان فردیس بیان داشــت‪:‬‬ ‫بحث مشارکت مردمی در انتخاباات ‪ ۱۴۰۰‬یکی از‬ ‫اصلی ترین مسائل است و حاکمیت و نظام همیشه‬ ‫مشــارکت حداکثری را تبلیغ و ســعی کرده است‬ ‫شــرایط و بســتر الزم را دراین زمینه به اشــکال‬ ‫مختلف فراهم کنند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬حاکمیت درصــدد تحقق فضای‬ ‫مشارکت حداکثری خواهد بود تا رقابت ایجاد شود‬ ‫و مردم پای صندوق های رای حاضر شوند و رئیس‬ ‫جمهوری با رای باال انتخاب شود‪.‬‬ ‫منظــوری با بیان اینکه نظــام مقدس جمهوری‬ ‫اسالمی برپایه اراده و حمایت های بی دریغ توده های‬ ‫مردمی استواراســت‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬حضور مردم از‬ ‫ابتدای انقالب در عرصه های مختلف اهمیت باالیی‬ ‫در تقویت پایه هــای نظام و نقش بازدارنده در برابر‬ ‫توطئه و تهدیدهای دشــمنان قسم خورده انقالب‬ ‫ایفا کرده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در مقطع حســاس و سرنوشــت ساز‬ ‫کنونی و به رغم مشــکالت اقتصادی و فشــارهای‬ ‫ظالمانه بین المللی از جمله تحریم ها باید با اتحاد‬ ‫و همدلی بیش از گذشته بین جناح ها‪ ،‬همگی برای‬ ‫یک هدف مقدس و مشــترک که بهبود شــرایط و‬ ‫موفقیت و سرافرازی ایران است‪ ،‬همگام شویم‪.‬‬ ‫معاون پرورشــی و فرهنگی امــوزش و پرورش‬ ‫ناحیه ‪ ۲‬کرج و شهرســتان فردیــس افزود‪ :‬مردم‬ ‫همیشه در صحنه ایران اسالمی در انتخابات پیشرو‪،‬‬ ‫گزینــه ای انتخاب کنند که بنا به تاکید رهبرمعظم‬ ‫انقالب ارزشی‪ ،‬متعهد‪ ،‬باتدبیر و قانون مدار باشد و‬ ‫درد مردم را احساس کند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪:‬مشــارکت حداکثری درانتخابات‬ ‫زنجیرهای تحریم را می شکند پس باید روی تحریم‬ ‫انتخابات که این روزها شــنیده می شود خط قرمز‬ ‫بکشیم و با حضوری با بصیرت عهدی دوباره با امام‪،‬‬ ‫شهدا و والیت ببندیم‪.‬‬ ‫امیری‪ ،‬شهردار‪ :‬با ابالغ بودجه‪ ،‬فصل جدید خدمات عمرانی در فردیس اغاز شد‬ ‫سرپرست شــهرداری فردیس در گفتگو با پایگاه‬ ‫خبری شهرداری از ابالغ رسمی بودجه سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫و اغــاز فصل جدید خدمات شــهری و عمرانی در‬ ‫فردیس خبر داد ‪.‬‬ ‫مهندس علی امیری با اشــاره بــه اینکه رویکرد‬ ‫بودجه ســال ‪ ۱۴۰۰‬شــهرداری اجــرای پروژهای‬ ‫عمرانی و خدماتی در شــهر می باشد اظهار داشت‬ ‫‪ ۶۸ :‬درصد بودجه ســال ‪ ۱۴۰۰‬به اجرای عملیات‬ ‫زیربنایی ‪ ،‬عمرانی و خدماتی اختصاص داده شــده‬ ‫و از امروز فصل کار عمرانی در شهر اغاز می گردد‪.‬‬ ‫برای دیدن کامل خبر به لینک زیر مراجعه نماید‪.‬‬ ‫* دیدار مدیران بانک شــهر با سرپرست‬ ‫شهرداری فردیس‬ ‫مدیران سرپرستی بانک شهر با مهندس امیری‬ ‫سرپرست شــهرداری فردیس دیدار و در رابطه با‬ ‫ارتقاء تعامالت دو جانبه بحث و تبادل نظر کردند‪.‬‬ ‫مدیران سرپرســتی بانک شــهر اســتان البرز‬ ‫در ایــن دیدار ضمن تبریــک انتصاب علی امیری‬ ‫بعنوان سرپرســت شــهرداری فردیس برای ایشان‬ ‫در مســئولیت جدید ارزوی توفیق نمــوده و ابراز‬ ‫امیــدواری کردند که بــا حســن مدیریت جناب‬ ‫مهنــدس امیــری ‪،‬تعامــات فی ما بیــن بانک و‬ ‫شهرداری گسترش پیدا کند‪.‬‬ ‫سرپرســت شــهرداری فردیس در ایــن دیدار ‪،‬‬ ‫موضوع سهامداری شهرداری فردیس در بانک شهر‬ ‫از تعامل و همکاری مدیران و کارکنان این بانک با‬ ‫مجموعه مدیریت شهری قدردانی کرد‪.‬‬ ‫همکاری و تعامل ســازنده بانک شــهر با مجموعه‬ ‫مدیریت شــهری را مثبت ارزیابی کرد و افزود‪ :‬این‬ ‫ســطح از همکاری ها زمینه و بســتر مناسبی در‬ ‫راســتای ارائه فعالیت های مطلوب مدیریت شهری‬ ‫را به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫امیری با اشــاره بــه اینکه ترکیــب عمده منابع‬ ‫و ســپرده های بانک شهر را ســپرده های مردمی‬ ‫تشــکیل می دهد‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬بخش عمده ای‬ ‫از ســهام این بانک متعلق به شــهرداریهای سراسر‬ ‫کشــور است و امیدواریم این بانک با منابعی که در‬ ‫اختیار دارد و پشتیبانی مالی قوی با سپرده گذاری‬ ‫شــهروندان و همچنین شــهرداری ها بتواند نقش‬ ‫موثرتری در توسعه خدمات شهری داشته باشد‪.‬‬ ‫وی در پایان با اشــاره به بررســی کارشناســانه‬ ‫* بهره برداری از پارکینگ مکانیزه شهدای‬ ‫فردیس‬ ‫مهندس علی امیری سرپرست شهرداری فردیس‬ ‫این مراســم ضمن قدردانی از حسن اعتماد اعضای‬ ‫شــورای اســامی شــهر فردیس گفت ‪ :‬به منظور‬ ‫کاهش بار ترافیکی بلوار شــهدا و افزایش ســطح‬ ‫رضایتمندی شهروندان محترم ‪ ،‬پارکینگ مکانیزه‬ ‫شهدای فردیس با ظرفیت ‪ ۸۰‬دستگاه خودرو و به‬ ‫مســاحت ‪ ۳۰۰‬متر مربع ‪ ،‬با دو دستگاه پارکینگ‬ ‫برجی ‪ ۴۰‬واحدی سرپوشیده در فلکه سوم فردیس‬ ‫مورد بهره برداری قرار گرفت ‪.‬‬ ‫علــی امیری با بیان اینکه بهره برداری از طرح ها‬ ‫و پروژه های عمرانی و خدماتی متعدد در دســتور‬ ‫کار مدیریت شــهری قرار گرفتــه ‪ ،‬افزود ‪ :‬با یاری‬ ‫خداوند متعال در نظر داریم تا با بهره گیری از همه‬ ‫ظرفیت ها ‪ ،‬درهفته ها و ماه های اینده نســبت به‬ ‫افتتاح چندین پروژه بزرگ عمرانی درســطح شهر‬ ‫اقدام نموده و به محض ابالغ بودجه توسط شورای‬ ‫محترم شــهر ‪ ،‬اقدامات عمرانی وســیعی در سطح‬ ‫شــهر اغاز و پروژه های مورد نیاز شهر با جدیت و‬ ‫همت مضاعفی پیگیری و اقدام خواهد شد ‪.‬‬ ‫کمیته تبلیغات و اطالع رسانی ستاد انتخابات شهرستان فردیس برگزار شد‬ ‫احمد عباســی رئیس کمیته اطالع رســانی انتخابات‬ ‫شهرســتان فردیس در اولین جلســه کمیته که در سالن‬ ‫جلســات فرمانداری برگزار شــد‪ ،‬ضمــن تاکید بر اطالع‬ ‫رسانی صحیح و دقیق اخبار به منظور مشارکت حداکثری‬ ‫مردم در انتخابات پیش رو افزود‪ :‬تهیه و ارســال به موقع‬ ‫اخبار و اطالعات انتخابات جهت تنویر افکار عمومی‪ ،‬ایجاد‬ ‫زمینــه برای حضور حداکثری مردم در پای صندوق های‬ ‫اخذ رای با بهره گیری مناسب از ظرفیت تبلیغات و رسانه‬ ‫از مهمترین وظایف این کمیته است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه شرح وظایف کمیته اطالع رسانی‬ ‫ستاد انتخابات از سوی وزارت کشور و متعاقبا استانداری‬ ‫البرز ابالغ شــده است‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬ظرفیت سازی‬ ‫مستمر به منظور ایفای رسالت رسانه های شهرستان برای‬ ‫پوشش برنامه های ستاد انتخابات و نظارت بر عملکرد ان‬ ‫به عنــوان نمایندگان افکار عمومــی‪ ،‬مدیریت تبلیغات و‬ ‫نظارت بر تبلیغات زودهنگام بخصوص در فضاهای مجازی‬ ‫بخش مهم دیگری از وظایف کمیته اطالع رسانی است‪.‬‬ ‫مســئول کمیته تبلیغات و اطالع رسانی ستاد انتخابات‬ ‫شهرستان فردیس یکی دیگر از وظایف اصلی این کمیته‬ ‫را رصد گروه های خبری برشــمرد و بر استفاده مطلوب‬ ‫از ظرفیت مطبوعات‪ ،‬خبرگــزاری ها و فضای مجازی در‬ ‫جهت تبلیغ حضور حداکثری و مشارکت باشکوه مردم در‬ ‫انتخابات پیش رو تاکید کرد‪.‬‬ ‫عباسی یاداور شد‪ :‬رســانه های فعال اعم ازخبرنگاران‬ ‫‪،‬مســتند ســازان ‪ ،‬روزنامه نگاران و واحــد های مختلف‬ ‫خبرگزاری پس ازهماهنگی با این کمیته می توانند ضمن‬ ‫ایجاد انســجام و نظم درامور ‪ ،‬با حضور در ستاد انتخابات‬ ‫اخبار انتخاباتی را پوشش دهند‪.‬‬ ‫در ادامه دستورالعمل های ابالغ شده از وزارت کشور و‬ ‫ستاد انتخابات کشور با محوریت نحوه فعالیت کمیته های‬ ‫اطالع رسانی و نحوه تبلیغات قانونی نامزدهای انتخابات‬ ‫شورای اسالمی شهر و روستا و مصوبات مربوط به انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری توسط روابط عمومی فرمانداری در قالب‬ ‫پاورپوینت ارائه شــد و پس از ان اعضای حاضر در جلسه‬ ‫ضمن بیان نقطه نظرات و پیشنهادات بایکدیگر به تعامل‬ ‫و تبــادل نظر پرداختند و در پایان پس از تفکیک شــرح‬ ‫وظایف هریک از اعضا‪ ،‬مصوباتی اتخاذ گردید ‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های هفته نامه خبر فردیس

هفته نامه خبر فردیس 157

هفته نامه خبر فردیس 157

شماره : 157
تاریخ : 1400/06/29
هفته نامه خبر فردیس 156

هفته نامه خبر فردیس 156

شماره : 156
تاریخ : 1400/06/10
هفته نامه خبر فردیس 155

هفته نامه خبر فردیس 155

شماره : 155
تاریخ : 1400/05/23
هفته نامه خبر فردیس 154

هفته نامه خبر فردیس 154

شماره : 154
تاریخ : 1400/05/09
هفته نامه خبر فردیس 153

هفته نامه خبر فردیس 153

شماره : 153
تاریخ : 1400/04/24
هفته نامه خبر فردیس 152

هفته نامه خبر فردیس 152

شماره : 152
تاریخ : 1400/04/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!