ماهنامه کاوه شماره 19 - مگ لند

ماهنامه کاوه شماره 19

ماهنامه کاوه شماره 19

ماهنامه کاوه شماره 19

‫‪ISSN 2383-4153‬‬ ‫ماهنامه فرهنگی استان مرکزی‬ ‫بهمن ‪ / 1398‬شماره ‪ / 19‬قیمت ‪ 15‬هزار تومان‬ ‫دکترمحمدرضا صابری‬ ‫عکاس‪ :‬رضوان مطهری‬ ‫انتخاب اگاهانه امروز‪ ،‬اینده را می سازد‬ ‫دکترمحمدرضاصابری‬ ‫انتخاب اگاهانه امروز‪ ،‬اینده را می سازد‬ ‫امــروز مــا؛ براســاس انتخابهایــی کــه دیــروز‪10 ،‬مــاه و یــا‬ ‫چهارســال گذشــته داشــته ایــم‪ ،‬بنــا شــده اســت‪ .‬ما بــر مبنای‬ ‫ایــن انتخــاب‪ ،‬رئیــس جمهــور‪ ،‬اعضــاء خبــرگان‪ ،‬شــورای شــهر‬ ‫و ایــن بــار نماینــدگان مــردم را در خانــه ملــت انتخــاب مــی‬ ‫کنیــم‪ .‬مجلــس‪ ،‬مهمتریــن کانــون تصمیم گیری کشــور اســت‪.‬‬ ‫ایــن تصمیــم گیــری مــردم در یازدهمیــن دوره انتخابــات در‬ ‫مرحلــه حســاس تــری قــرار دارد چراکــه ایــن انتخــاب اگاهانــه‬ ‫از ســوی مــردم و حضــور حداکثــری انهــا مــی توانــد تعییــن‬ ‫کننــده اینده کشــور باشــد‪.‬جایگاه مجلس شــورای اســامی در‬ ‫دو بعــد قانونگــذاری و نظــارت‪ ،‬بســیار رفیــع اســت‪ .‬مهمترین و‬ ‫اصلــی تریــن وظیفــه مجلــس‪ ،‬همــان قانــون گــذاری در عموم‬ ‫مســائل در حــدود مقــررات قانــون اساســی اســت‪( .‬اصــل ‪71‬‬ ‫قانــون اساســی) و از ســویی نماینــدگان در تشــکیل دولــت‬ ‫شــامل رای اعتمــاد بــه وزرای پیشــنهادی رئیــس جمهــور‪،‬‬ ‫ســوال و نیــز اســتیضاح رئیــس جمهــور‪ ،‬وزراء و هیئــت وزیران‪،‬‬ ‫نظــارت هــای مالــی مثــل تصویــب بودجــه ســاالنه و نظــارت‬ ‫مســتقیم بــر دیــوان محاســبات کشــور نظــارت دارنــد‪ .‬لــذا‬ ‫بایــد افــرادی کــه بــر مســایل کالن مملکــت احاطــه دارنــد و از‬ ‫هــوش‪ ،‬ذکاوت‪ ،‬درایــت سیاســی وتحصیــات علمــی برخــوردار‬ ‫باشــند از ســوی مــردم انتخــاب شــوند‪.‬‬ ‫اســتان مرکــزی نیزصاحــب ‪ 7‬کرســی در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی اســت کــه از بیــن ایــن ‪ 7‬کرســی ‪ 2‬نفــر از ســوی‬ ‫مــردم در حــوزه انتخابیــه اراک‪ ،‬خنــداب و کمیجــان انتخــاب‬ ‫مــی شــوند‪.‬‬ ‫شــهر اراک بــا جمعیتــی بالــغ بــر ‪ 700‬هــزار نفــر اولیــن شــهر‬ ‫دوران معاصــر اســت کــه بــا رعایــت اصــول معمــاری ایرانــی‪-‬‬ ‫اســامی طبــق اخریــن الگوبــرداری از نقشــه هــای شهرســازی‬ ‫نویــن بــا ســاختار شــطرنجی ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــهر خاســتگاه بزرگانــی چــون اقانورالدیــن عراقــی‪،‬‬ ‫ایــت ا‪ ...‬اراکــی‪ ،‬امیرکبیر‪...‬اســت کــه باخاســتگاه فرهنگــی‬ ‫قــوی و موقعیــت جغرافیایــی مناســب؛ نقــش جــدی در‬ ‫عرصــه اقتصــادی‪ ،‬صنعتــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬سیاســی و دفاعــی‬ ‫کشــور برعهــده دارد‪ .‬امــا ایــن کالن شــهر از توســعه نامتــوازن‬ ‫و ناهماهنــگ‪ ،‬فقــدان برنامــه جامــع زیســت محیطــی‪ ،‬شــبکه‬ ‫قدیمــی راههــای دسترســی و عــدم تخصیــص اعتبــارات بــرای‬ ‫بهســازی و نوســازی بافتهــای فرســوده ومشــکالت صنعتــی و‬ ‫ورشکســتگی کارخانجــات بــه دلیــل ضعــف در اجــرای اصــل‬ ‫‪ 44‬رنــج مــی بــرد‪.‬‬ ‫شــهر کمیجــان نیــز بــا جاذبــه هــای طبیعــی وتاریخــی چــون‬ ‫روســتای وفــس‪ ،‬اســفندان و قلعــه بهــادری جمعیــت قابــل‬ ‫توجهــی از گردشــگران و مســافران را بــه ســمت خــود جــذب‬ ‫مــی کنــد‪ .‬شــهری کــه فخرالدیــن عراقــی‪ ،‬شــاعر و عــارف‬ ‫قــرن هفتــم هجــری را در خــود پــرورش داده است‪.‬شــهری‬ ‫‪2‬‬ ‫ماهنامه‬ ‫• شماره ‪ • 19‬بهمن ‪1398‬‬ ‫کــه عیســی بهــادری از بزرگتریــن احیاءکننــدگان هنرهای‬ ‫ســنتی ایــران از ایــن خطــه برخاســته اســت امــا همچنان‬ ‫از شــهرهای کمتــر برخــوردار از لحــاظ توســعه و‬ ‫اشــتغال محســوب مــی شــود‪ .‬شــهر خنــداب‬ ‫همچنیــن بــا بیــش از یک هــزار و ‪ 200‬ســال‬ ‫قدمــت‪ ،‬طبیعــت بکر‪ ،‬رودخانــه و کــوه و تاالب‪،‬‬ ‫باغــات هلــو‪ ،‬شــلیل‪ ،‬انگــور و گیــاس مســتعد‬ ‫توســعه گردشــگری‪ ،‬طبیعت گــردی و کشــاورزی‬ ‫اســت‪ .‬تــاالب اق گل در روســتای قاســم ابــاد در گــروه‬ ‫تاالب هــای بــا اب‏شــیرین طبقه بنــدی می شــود و‬ ‫تــاالب مــرزی بیــن اســتان مرکــزی و همــدان اســت‬ ‫کــه مــی توانــد در توســعه گردشــگری منطقــه‬ ‫موثــر واقــع شــود‪.‬‬ ‫ن مرکــزی از جمله اســتان ‬ ‫اســتا ‬ ‫هــای نخبــه ‬ ‫پرور کشوراست‬ ‫کــه اینجانــب بــه‬ ‫عنــوان جــوان نخبــه و‬ ‫نمونــه ایرانی در جشــنواره‬ ‫ملــی جــوان ایرانــی و‬ ‫همچنیــن دانشــجوی نمونــه‬ ‫دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــر‬ ‫خــود مــی بالــم کــه زادگاهــم‬ ‫در ایــن خطــه نخبــه پــرور اســت‬ ‫و پــس از ‪ 24‬ســال مطالعــه و‬ ‫در کنــار تدریــس در دانشــگاه‬ ‫هــای خارجــی و داخلــی همچــون‬ ‫دانشــگاه تافتــس امریــکا‪ ،‬دانشــگاه‬ ‫صنعتــی امیرکبیــر و دانشــگاه ازاد‬ ‫اســامی امــده ام تــا بــه کمــک شــما‬ ‫درایــن شــهر و بــرای کاهش مشــکالت‬ ‫کشــور و اســتان کوشــش کنــم‪.‬‬ ‫نقشــه راهــی کــه امــروز بیــش از پیــش‬ ‫بایــد بــه ان توجــه کــرد‪ ،‬انتخــاب فــرد‬ ‫اصلــح اســت‪ .‬مــا فقــط بــر مبنــای یــک‬ ‫انتخــاب‪ ،‬بدهــی کالن بــه بــار نمــی اوریــم‪.‬‬ ‫گاهــی ایــن بدهــی بــه خودمــان اســت و گاهــی بــه‬ ‫مــردم شــهر یــا کشــور بدهــکار مــی شــویم‪ .‬لــذا بایــد‬ ‫افــرادی بــه عنــوان وکالی ملــت برای بهارســتان انتخاب شــوند‬ ‫کــه دارای قــدرت تجزیــه و تحلیــل مســایل‪ ،‬حوصلــه‪ ،‬توانایی و‬ ‫ســواد جســتجو‪ ،‬دســتیابی و مطالعه اطالعات را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫نبایــد چشــم بســته بــه ســمت اینــده برویــم چــرا کــه انتخاب‬ ‫اگاهانــه امــروز‪ ،‬اینــده را مــی ســازد‪.‬‬ ‫دکترمحمدرضاصابری‬ ‫برای اجرایبرنامههایم‪ ،‬میثاقنامه امضاء میکنم‬ ‫دموکراســی و مشــارکت مردمــی رویکردهــای متعــددی دارد امــا انتخابــات بارزتریــن جلــوه ان اســت‪ ،‬انتخاباتــی کــه ده دوره بــا مشــارکت حداکثــری‬ ‫مــردم رقــم خــورد و ایــن بــار در اســتانه یازدهمیــن دوره انتخبــات مجلــس شــورای اســامی قــرار داریــم و یکــی از مکان هایــی کــه می توانــد‬ ‫مشــکالتمان را بــه طــور موثــر حــل کنــد‪ ،‬مجلــس شــورای اســامی اســت؛ مــا قانــون اساســی بســیار مترقــی داریــم و امــام خمینــی (ره) فرمودنــد کــه‬ ‫مجلــس در راس امــور اســت و ایشــان بــر نقــش مجلــس تاکیــد داشــتند‪ .‬چراکــه اگــر مشــکلی داریــم‪ ،‬مشــکل درونــی اســت و بایــد مســائل اقتصــادی‬ ‫خــود را در ســایه قوانیــن و مدیریــت صحیــح حــل و فصــل کنیــم‪ .‬در ایــن زمینــه بــا اقــای دکتــر محمدرضــا صابــری دارای مــدرک دکتــرای مهندســی‬ ‫عمــران از دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر (پلــی تکنیــک تهــران) و نامــزد یازدهمیــن دوره از انتخابــات مجلــس شــورای اســامی از حــوزه انتخابــی اراک‪،‬‬ ‫کمیجــان و خنــداب بــه گفتگــو نشســته ایم کــه در ادامــه مشــروح ایــن گفتگــو را می خوانیــد‪:‬‬ ‫اقـای دکتـر ایـا همـه مشـکالت مـا ناشـی از‬ ‫تحریمهاسـت؟‬ ‫بـه نظـر بنده قطعا بخشـی از مشـکالت در کشـور و درنتیجه‬ ‫اسـتان مرکـزی به علـت تحریمهاسـت‪ ،‬امـا بخشـی از ان به‬ ‫سـوء مدیریـت و کـم کاری برخـی مدیـران بازمی گـردد‪ ،‬کم‬ ‫کاری مدیریـت‪ ،‬بـه بدنه اداره‪ ،‬سـازمان و شـرکت تعمیم پیدا‬ ‫می کنـد و انگیـزه تلاش و خدمـت را از بیـن مـی بـرد‪ .‬مـا‬ ‫درحـال حاضـر در برخـی از بخشـها در نقطـه ی ایده الـی کـه‬ ‫در شـان مـردم جامعـه هسـت قرار نداریـم‪ .‬ما در حـوزه های‬ ‫اقتصـاد‪ ،‬اشـتغال‪ ،‬مسـکن و راه‪ ،‬بهداشـت و درمـان‪ ،‬اموزش‪،‬‬ ‫کشـاورزی و دامداری‪ ،‬محیط زیسـت و فرهنگ‪ ،‬هنر و ورزش‬ ‫در عیـن پیشـرفت اما ضعفهایـی داریم که یا بـه دالیل وجود‬ ‫تصویـب برخـی قانونهـای دسـت و پاگیـر اسـت‪ ،‬یا بـه دلیل‬ ‫نبـود قوانیـن درسـت و جامـع و یـا بـه دلیل مسـکوت ماندن‬ ‫قوانیـن و عـدم اجـرای درسـت انهـا بـوده کـه دچـار ضعـف‬ ‫شـده ایم‪.‬‬ ‫در اسـتان مرکـزی وضعیـت را چگونـه ارزیابی‬ ‫مـی کنید؟‬ ‫در اسـتان مرکـزی هـم بـه عنوان پایتخـت صنعتی ایـران در‬ ‫شـرایط خیلـی مطلوبـی نیسـتیم و با شـرایط ایـده ال فاصله‬ ‫ماهنامه‬ ‫• شماره ‪ • 19‬یهمن ‪1398‬‬ ‫‪3‬‬ ‫معنـی داری داریـم‪ .‬چـرا که ما یک پتانسـیل هـای بالقوه ای‬ ‫داریـم کـه مـی توانیـم ان را بالفعـل کنیـم‪ .‬منابـع انسـانی و‬ ‫محیـط زیسـتی‪ ،‬وجـود دانشـگاههای معتبر و متعـدد‪ ،‬وجود‬ ‫صنعتهـای تخصصـی مـادر و کشـاورزی یـک فرصـت بـرای‬ ‫شـهر اراک‪ ،‬خنـداب و کمیجـان محسـوب می شـود‪ .‬اما برای‬ ‫نشـان دادن اسـتعدادهای نیروهای جـوان متخصص و متعهد‬ ‫فرصتـی فراهـم نکردیـم‪ .‬در صورتیکـه ایـن نیـروی جـوان‬ ‫متخصـص و متعهـد کـه ازدانشـگاههای مـا فـارغ التحصیـل‬ ‫شـدند یـک ظرفیـت مدیریتـی و نیروی کار هسـتند‪.‬‬ ‫وظیفـه نماینـدگان در ایـن برهـه از زمـان‬ ‫چیسـت ؟‬ ‫هـر نماینـده دو وظیفه قانونگذاری و نظارت بـر اجرای قوانین‬ ‫را دارد‪ .‬نماینـده بایـد بـرای ضعفهـا و نقـاط قـوت کنکاش و‬ ‫مطالعـه کنـد و در جاییکـه قانونی وجود نـدارد؛ برای تصویب‬ ‫قانـون پیگیـری کنـد و در جاییکـه برخـی قوانیـن مسـکوت‬ ‫مانـده جهـت اجـرای درسـت انها نظـارت کند‪ .‬به طـور مثال‬ ‫مـا یـک قانـون ‪ 21‬ماده ای در حـوزه محیط زیسـت داریم که‬ ‫درزیـر چتـر ایـن قانـون‪ ،‬طـرح ‪ 19‬مـاده ای محیـط زیسـت‬ ‫اراک تصویـب شـده اسـت‪ .‬پـس هـم قانـون و هـم طـرح در‬ ‫حـوزه محیط زیسـت شـهر اراک وجود دارد‪ .‬اما باید بپرسـیم‬ ‫چقـدر ایـن قانون بـه کاهـش الودگـی هـوای اراک و کاهش‬ ‫دسـت درازی بـه محیـط زیسـت کمـک کـرده اسـت‪ .‬هیئت‬ ‫وزیـران در سـال ‪ 86‬بـا تصویب طـرح جامع کاهـش الودگی‬ ‫شـهر اراک‪ ،‬موافقـت کـرد و در ایـن طرح بر اصالح هندسـی‬ ‫معابـر و تقاطعهـای ترافیکـی شـهر‪ ،‬گسـترش پارکینگ هـای‬ ‫عمومـی‪ ،‬جمـع اوری خطوط قدیمی تولید (احیا و اندسـازی)‬ ‫شـرکت الومینیوم سـازی و ‪ ...‬تاکیـد کـرد‪ .‬اما ایـن مصوبه که‬ ‫بـه اسـتناد اصل ‪ ۱۳۸‬قانون اساسـی جمهوری اسلامی ایران‬ ‫تصویـب شـد چقـدر رنـگ اجرایـی بـه خـود گرفت و شـاهد‬ ‫کاهش الودگی هوای اراک هسـتیم؟ ایا واقعا مشـکل زیسـت‬ ‫محیطـی و الودگـی هـوای اراک بعد از تصویب ایـن قوانین و‬ ‫طرحها حل شـده اسـت؟‬ ‫حـوزه تخصصـی شـما عمـران اسـت در ایـن‬ ‫حـوزه نماینده چـه وظایفی دارد و ضعف را بیشـتر در‬ ‫کـدام مـاده قانونـی می بینید؟‬ ‫در حـوزه عمرانـی نیز مـا قوانین مشـخصی داریم که مجلس‬ ‫مصـوب کـرده اسـت‪ .‬یکـی از قوانیـن‪ ،‬قانـون پیـش فـروش‬ ‫مسـکن مصـوب ‪ 1389‬اسـت این قانـون در ‪ 9‬سـال پیش به‬ ‫‪4‬‬ ‫ماهنامه‬ ‫• شماره ‪ • 19‬بهمن ‪1398‬‬ ‫تصویـب رسـیده اسـت واقعا برای ایـن قانون چقـدر کار کرده‬ ‫ایـم؟ بـر اسـاس قانـون مدنـی در زمـان وقـوع عقد بیـع باید‬ ‫شـیء ای کـه مـورد خریـد و فـروش قـرار می گیـرد‪ ،‬موجـود‬ ‫باشـد بـه همین دلیل نـکات حقوقی در خرید خانه مشـخص‬ ‫اسـت‪ .‬درگذشـته در رابطـه بـا موضـوع فـروش سـاختمانی‬ ‫کـه هنـوز مراحـل احـداث ان تکمیل نشـده بـود‪ ،‬گاهی این‬ ‫شـرایط رعایـت نمی شـد و همیـن مسـئله مشـکالتی را در‬ ‫پـی داشـت کـه باالخـره در سـال ‪ ۱۳۸۹‬قانونگـذاران بـر ان‬ ‫• در اســتان مرکــزی هــم بــه عنــوان‬ ‫پایتخــت صنعتــی ایــران در شــرایط‬ ‫خیلــی مطلوبــی نیســتیم و بــا شــرایط‬ ‫ایــده ال فاصلــه معنــی داری داریــم‪ .‬مــا‬ ‫یــک پتانســیل هــای بالقــوه ای داریــم‬ ‫کــه مــی توانیــم ان را بالفعــل کنیــم‪.‬‬ ‫منابــع انســانی و محیــط زیســتی‪ ،‬وجــود‬ ‫دانشــگاههای معتبــر و متعــدد‪ ،‬وجــود‬ ‫صنعتهــای تخصصــی مــادر و کشــاورزی‬ ‫یــک فرصــت بــرای شــهر اراک‪ ،‬خنــداب‬ ‫و کمیجــان محســوب مــی شــود •‬ ‫شـدند که به منظـور جلوگیـری از اختالفات ناشـی از خرید و‬ ‫فـروش اپارتمان یـا واحدهای اپارتمانی که در سـال های اتی‬ ‫سـاخته خواهد شـد‪ ،‬قانـون پیش فروش اپارتمـان را تنظیم و‬ ‫بـه تصویـب برسـانند‪ .‬حال سـوال این اسـت کـه ایـا واقعا در‬ ‫مورد سـاختمانهای مسـکونی که در مرحله سـفت کاری قرار‬ ‫دارد و هنوز مرحله نازک کاری ان تمام نشـده اسـت‪ ،‬سـازنده‬ ‫می توانـد سـاختمان و یـا اپارتمـان را بـدون وجـود هیچگونه‬ ‫ریسـکی بـه مشـتری واگـذار کند؟ چـه تضمینی وجـود دارد‬ ‫کـه پیمانـکار ان را بـه چنـد نفـر دیگـر نفروخته اسـت؟ و از‬ ‫ان سـو بـرای پیمانکارانـی کـه بـرای سـاخت ایـن واحدهـا‬ ‫بـا کمبـود منابـع مالـی مواجـه شـده اند با چـه مکانیسـمی‪،‬‬ ‫تسـهیالتی را در اختیـار پیمانـکار برای رفع مشـکل نقدینگی‬ ‫قـرار بدهیـم؟ در اینجـا بایـد بگوییـم در قانون پیـش فروش‬ ‫مسـکن بخش عمده ای از این مسـئله دیده شـده اسـت‪ ،‬ولی‬ ‫مـا مـی دانیـم ایـن قانون به درسـتی اجرا نشـده اسـت و اگر‬ ‫ایـن قانـون از بعـد نظارتـی به ان توجه می شـد‪ ،‬بخـش قابل‬ ‫توجهـی ازمشـکالت حل می شـد‪.‬‬ ‫قانـون پیـش فـروش مسـکن مصـوب ‪1389‬‬ ‫چگونـه بـه حـل معضـل مسـکن کمـک مـی کـرد؟‬ ‫از نیمـه دوم سـال ‪ 96‬تـا نیمـه دوم سـال ‪ ،97‬در بخش قابل‬ ‫توجهـی از مناطـق چیـزی درحـدود صـد در صـد افزایـش‬ ‫قیمـت در بخـش مسـکن داشـتیم‪ .‬همچنین عمومـا بین ‪12‬‬ ‫تـا ‪ 18‬مـاه سـاخت یـک اپارتمـان مسـکونی ‪ 4‬الـی ‪ 5‬طبقه‬ ‫زمـان مـی بـرد‪ .‬حـال درصورتیکـه پیـش از افزایـش قیمتها‬ ‫اپارتمـان در حالـت نیمـه سـاخته بـود و اگـر مـن کارمند یا‬ ‫کارگـر بـا پولهایـی کـه پس انـداز کـرده بـوده‪ ،‬می توانسـتم‬ ‫در مرحلـه نیمـه سـاخته بـا خیـال راحـت و زیـر چتـر قانون‬ ‫و بـدون کمتریـن ریسـک ایـن اپارتمـان را بخـرم‪ ،‬ایـا بـا‬ ‫ایـن پیـک قیمـت مواجـه می شـدم کـه اکنـون دیگـر نتوانم‬ ‫صاحبخانـه شـوم؟ امـا این ایـراد در زمانی باعث شـد کارمند‬ ‫و کارگر خانه دار نشـوند و در عوض دالالن سـود کالن ببرند‪.‬‬ ‫مالحظـه مـی کنیـد که قانون فروش مسـکن می توانسـت به‬ ‫نفـع قشـر متوسـط و کم درامـد باشـد‪ .‬پـس یکـی از وظایف‬ ‫مهـم نمایندگان پیگیـری موضوع عدم اجـرای قوانین مصوب‬ ‫توسـط دسـتگاه اجرایی در حوزه مسـکن اسـت‪ .‬یکی دیگر از‬ ‫مـوارد مغفـول مانده نیز سـامانه ملی امالک و اسـکان کشـور‬ ‫اسـت کـه وزارت راه و شهرسـازی موظـف بود تـا پایان بهمن‬ ‫سـال ‪ ۹۴‬ایـن سـامانه را ایجـاد کند‪.‬‬ ‫چگونـه نماینـدگان می توانسـتند بـرای ایجاد‬ ‫سـامانه ملـی امالک و اسـکان کشـور نظـارت کنند؟‬ ‫در ایـن سـامانه حجـم قابـل توجهـی از اسـناد مالکیـت‬ ‫تعیین تکلیـف می شـود که هـر واحد چه وضعیتـی دارد و چه‬ ‫کسـی دارد از چـه واحـدی چـه اسـتفاده ای می بـرد‪ .‬امـا این‬ ‫سـامانه کـه پیش نیاز قانـون مالیات بر خانه های خالی اسـت‬ ‫حداقـل تا سـال ‪ ۱۴۰۰‬هـم بطور کامـل راه اندازی نمی شـود‪.‬‬ ‫طبـق اخریـن اماری که مـا داشـتیم االن بالغ بـر دو میلیون‬ ‫و ‪ 500‬هـزار واحد مسـکونی در کل کشـور خانـه خالی وجود‬ ‫دارد و اگـر تعمیـم بدهیم به اسـتان مرکزی و شـهر اراک این‬ ‫خانـه هـای خالـی درصـد قابل توجهی می شـود‪ .‬پـس قانون‬ ‫مصوب شـده اسـت امـا از بعد نظارتـی نماینـده مجلس برای‬ ‫ایجـاد ایـن سـامانه پیگیـری نکـرده اسـت‪ .‬بایـد این سـامانه‬ ‫توسـط وزارتخانـه راه و شهرسـازی بـه صورت جامـع و کامل‬ ‫راه انـدازی می شـد‪ ،‬امـا با نبود این سـامانه کـه تامین کننده‬ ‫قانـون مالیـات بر خانـه های خالی اسـت‪ ،‬برخی از مشـکالت‬ ‫بـه قـوت خود باقـی مانده اسـت‪ .‬پس بایـد در حوزه مسـکن‬ ‫اصالح قوانین غیرکارشناسـی و بازدارنده در بخش مسـکن به‬ ‫منظـور توسـعه و رونق این بخش را داشـته باشـیم‪ .‬همچنین‬ ‫نظـارت بـر قوانیـن در حـوزه مسـکن منجـر به رفـع اختالل‬ ‫در بازارهـای مختلـف شـامل‪ :‬بـازار زمین و مسـکن‪ ،‬مصالح و‬ ‫نهاده هـای ان‪ ،‬خدمـات سـاخت و سـاز و بـازار مالی مسـکن‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫علاوه بر مسـکن بطور کلی بحـث راه و حمل و‬ ‫نقـل هم داریـم به خصوص در اسـتان مرکزی و شـهر‬ ‫اراک کـه ترانزیت شـمال بـه جنوب و شـرق به غرب‬ ‫کشـور اسـت‪ ،‬در این بخش نظارتهـا را چگونه ارزیابی‬ ‫می کنید؟‬ ‫بطورکلـی راههـای مـا از مطلوبیـت کامـل برخوردار نیسـت‪.‬‬ ‫اقـدام جهـت تدوین قوانیـن الزم بر نظارت مسـتمر بر قوانین‬ ‫در حـوزه راه یـک بحـث کلیدی در اسـتان به شـمار می رود‪.‬‬ ‫بـه طـور مثـال در سـال ‪ 96‬اجـرای ازاد راه کنارگذر شـمالی‬ ‫اراک (بخشـی از ازادراه سلفچگان ـ اراک ـ خرم اباد) تصویب‬ ‫شـده اسـت و این کنار گذر در سـال بعد در راسـتای توسـعه‬ ‫شـبکه ازادراهی کشـور عملیات اجرایی ان اغاز شـده اسـت‪،‬‬ ‫امـا پیگیـری اجرای ایـن قانون و بهبود شـبکه راههـا برعهده‬ ‫نماینده اسـت‪.‬‬ ‫در موضوعـات اقتصـادی‪ ،‬اشـتغال‪ ،‬عمـران‪ ،‬صنعـت و معدن‪،‬‬ ‫بهداشـت و درمـان‪ ،‬بانـوان‪ ،‬امـوزش‪ ،‬کشـاورزی و دامـداری‪،‬‬ ‫محیـط زیسـت‪ ،‬فرهنـگ‪ ،‬هنـر و ورزش دارای خالهایـی‬ ‫هسـتیم کـه یـا قانون بـرای رفع ان مصوب نشـده اسـت و یا‬ ‫قانـون مصـوب شـده ولی مسـکوت مانـده و یا نیاز بـه اصالح‬ ‫دارد‪ ،‬کـه مـن نماینـده از جهـت قانونگـذاری جهـت تدویـن‬ ‫قوانیـن جدیـد بایـد اقـدام کنـم و یا در صـورت وجـود قانون‬ ‫بایـد نظـارت کنـم کـه اگـر قانون نیـاز بـه اصلاح دارد حتما‬ ‫اصالح شـود و درحالتیکـه برایش قانون جامعی وجود داشـته‬ ‫باشـد در برنامه هـای زمانـی کوتـاه مـدت‪ ،‬میان مـدت و بلند‬ ‫مـدت اجـرا و درنتیجـه ان مشـکل حل شـود‪.‬‬ ‫برنامـه هـای فرهنگی شـما در صـورت انتخاب‬ ‫شـدن از سـوی مردم چیسـت و بطور کلی نظرتان در‬ ‫مـورد فرهنـگ و هنر این حـوزه انتخابی بیـان کنید؟‬ ‫بـه علت سـابقه بیش از دویسـت سـاله شـهری اراک و وجود‬ ‫قومیتهـای مختلـف‪ ،‬گوناگونـی فرهنـگ در ایـن شـهر دیـده‬ ‫مـی شـود که نـه تنهـا یک تهدیـد نیسـت بلکه یـک فرصت‬ ‫بـرای ایـن شـهر محسـوب می شـود‪ .‬بـرای ایـن منظـور باید‬ ‫یـک مـدل خـاص فرهنگی بـرای این شـهر پایه گذاری شـود‪.‬‬ ‫مـا در خیلـی از کشـورهای دنیا می بینیـم قومیتهای مختلف‬ ‫در یـک شـهر در کنـار یکدیگـر زندگـی مـی کننـد و همین‬ ‫تنـوع قومیتهـا باعـث ایجـاد صنعت توریسـم و افزایـش ورود‬ ‫گردشـگر شـده اسـت‪ .‬پـس در اراک هـم اگـر مـدل خـاص‬ ‫فرهنگـی هدایـت و مدیریت شـود می تواند در بحث توریسـم‬ ‫و گردشـگری نقـش مهمـی ایفـا کند‪.‬‬ ‫امـا در حـال حاضـر کالبـد فرهنگی و هنـری اراک بـه عنوان‬ ‫مرکـز اسـتان وضعیـت خیلـی مناسـبی نـدارد‪ .‬در حـوزه‬ ‫فرهنگ که شـامل رسـانه‪ ،‬کتابخانه هـا‪ ،‬تئاتر‪ ،‬فرهنگسـرا و ‪...‬‬ ‫اسـت‪ ،‬طبـق گزارش سـنتز مطالعـات امایش اسـتان مرکزی‬ ‫منتشـر شـده در سـال ‪ ،97‬تنها ‪ 11‬سـالن نمایش وابسـته به‬ ‫وزارت ارشـاد در اسـتان وجـود دارد‪ .‬حتـی شـهر اراک هنـوز‬ ‫یک سـالن تخصصی تمرین تئاتر در ان سـاخته نشـده اسـت‬ ‫و ایـن کمبـود موقعیتهـای فیزیکی هنری بـرای جمعیت یک‬ ‫میلیـون و ‪ 400‬هـزار نفـری اسـتان یک ضعف محسـوب می‬ ‫شـود‪ .‬بـه طـور مثـال احداث تـاالر مرکـزی اراک از سـال ‪86‬‬ ‫شـروع شـده اسـت امـا هـوز ایـن سـالن ‪ 700‬نفـره بـه بهره‬ ‫بـرداری نرسـیده اسـت‪ .‬ایـن کمبودهـا نشـان می دهـد نیاز‬ ‫اسـت نماینـدگان مـردم اراک کـه برخواسـته از رای و نظـر‬ ‫مـردم هسـتند برای پیگیـری ایـن مطالبات بکوشـند‪ .‬چراکه‬ ‫نماینـدگان مـردم‪ ،‬تفکـر مـردم را نمایندگـی می کنند‪.‬‬ ‫مقـام معظـم رهبری بارهـا در باره جنگ نـرم صحبت کردند‪.‬‬ ‫یـک بعـد از جنگ نرم توجه به فرهنگ اسـت‪ ،‬امـا هنرمندی‬ ‫کـه حمایـت نشـود بـا چـه انگیـزه ای می خواهـد فرهنـگ‬ ‫سـازی کنـد و ارائـه خدمات فرهنگی بـه جامعه بدهـد‪ ،‬بیمه‬ ‫بازنشسـتگی هنرمنـدان و عـدم خرید محصـوالت انها و عدم‬ ‫حفـظ حقـوق مالکیـت معنـوی تبدیـل بـه یک معضل شـده‬ ‫اسـت و اگـر هنرمند حمایت نشـود قطعا مـا در حوزه فرهنگ‬ ‫اسـیب پذیـر خواهیم بـود و در این حـوزه نیز نیـاز به نگاهی‬ ‫دوبـاره بـه قوانین و مقـررات داریم‪.‬‬ ‫در حـوزه صـدا و سـیما هـم طبـق امارهـای موجـود کـه در‬ ‫گـزارش سـنتز مطالعـات امایـش اسـتان مرکـزی ارایه شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬تنهـا ‪ 76.5‬درصـد مردم تلوزیـون تماشـا می کنند که‬ ‫کمتـر از ‪ 20‬درصـد شـبکه افتـاب نـگاه می کننـد و از ایـن‬ ‫بیسـت درصـد حـدود ‪ 4‬درصـد از برنامـه هـا رضایـت دارند‪.‬‬ ‫سـوال اینجاسـت ایـا نماینـدگان بـه عنـوان نماینـده افـکار‬ ‫مـردم و مشـکالت انهـا وظیفه ندارنـد بر فعالیتها و کاسـتیها‬ ‫نظـارت کنند؟‬ ‫بهداشـت و درمـان یکی از مطالبـات مهم مردم‬ ‫اسـت نظرتـان در ایـن بخـش توجـه بـه کـدام وجه‬ ‫قانونـی بهداشـت و درمان اسـت؟‬ ‫در اصـول ‪ 30 ،29 ،21 ،3‬و ‪ 43‬قانـون اساسـی بـر موضـوع‬ ‫سلامت‪ ،‬بهداشـت و درمـان و امـوزش تاکیـد شـده اسـت‪.‬‬ ‫اصـل ‪ 29‬قانـون اساسـی‪ ،‬تامیـن دسترسـی عادالنـه بـه‬ ‫خدمـات سلامت را از وظایف عنـوان کرده اسـت و اگر عالوه‬ ‫بـر ایـن قانونهـا دو موضـوع بـه صـورت واقعی پیگیری شـود‬ ‫بخـش اعظمی از مشـکالت بهداشـت و درمان حل می شـود‪.‬‬ ‫اول نظـارت مسـتمر برتخصیـص مناسـب منابع بـه احداث و‬ ‫توسـعه پروژه های بهداشـتی و درمانی و دوم نظارت مسـتمر‬ ‫برتوسـعه و تخصیـص عادالنـه منابـع عمومی سلامت‪.‬‬ ‫مثلا احـداث پـروژه هـای درمانـی و سـاخت بیمارسـتانها‬ ‫خیلـی وقتهـا زیـر چتـر قانـون قـرار اسـت انجـام شـود ولی‬ ‫بـه دلیـل عـدم نظارت مسـتمر و درسـت؛ منابعی کـه باید به‬ ‫احـداث ایـن سـاختمانها تخصیـص داده شـود بعضـا در جای‬ ‫دیگـر خرج می شـود‪ .‬فضاهـای فیزیکی درمانی اسـتان دچار‬ ‫کمبود اسـت‪.‬‬ ‫برخـی اوقـات در بعضـی بیمارسـتانهای خصوصـی کیفیـت‬ ‫ارائـه خدمـات به مراتب از بیمارسـتانهای دولتی بهتر هسـت‪.‬‬ ‫امـا قشـر عظیمـی از مـردم کـم درامـد و بـی بضاعـت از این‬ ‫خدمـات بی بهـره انـد‪ .‬چراکـه توزیـع ناعادالنـه اتفـاق افتاده‬ ‫اسـت از یک سـو پزشـکان اعتـراض دارند که هزینـه ها چند‬ ‫برابـر شـده اسـت امـا تعرفـه هـا افزایش پیـدا نکرده اسـت و‬ ‫از سـوی دیگـر بیمـاران هم تـوان پرداخـت همیـن تعرفه ها‬ ‫را ندارند‪.‬‬ ‫طبـق امـار در برخـی از بیمارسـتانها شـاهدیم کـه تعـداد‬ ‫مراجعـه کننـدگان نسـبت بـه مـدت مشـابه قبـل به نسـبت‬ ‫چشـمگیری کمتر شـده اسـت که عمده دالیـل ان اقتصادی‬ ‫اسـت‪ .‬اگـر چـه در برهـه ای از دوران‪ ،‬بـا اجرای طرح شـبکه‬ ‫های بهداشـتی در مناطق شـهری و روسـتایی در جهت ارتقاء‬ ‫بعضی از شـاخص های بهداشـتی گام های ارزنده ای برداشته‬ ‫شـد‪ ،‬امـا سـایر قسـمت های بخـش سلامت نه تنهـا مغفول‬ ‫واقـع گردیـد بلکـه در بعضی اوقـات دچار اشـتباهات تاریخی‬ ‫شـدیم کـه فشـار ناشـی از ان کمر مـردم را در تامیـن هزینه‬ ‫هـای درمانـی خم کرده اسـت‪.‬‬ ‫ماهنامه‬ ‫• شماره ‪ • 19‬یهمن ‪1398‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بـرای حـوزه صنعـت اسـتان چـه برنامه هـای‬ ‫دارید؟‬ ‫بنـده اعتقـاد دارم هیـچ مشـکلی در اسـتان مـا غیرقابل حل‬ ‫نیسـت‪ .‬فقـط برخـی هـا کوتاه مـدت‪ ،‬برخـی ها میـان مدت‬ ‫و تعـدادی هـم نیـاز بـه اقدامـات بلنـد مـدت دارد‪ .‬بـه طـور‬ ‫مثـال یک شـرکت مهـم در اراک در حال حاضـر با ‪ 10‬درصد‬ ‫ظرفیـت کار مـی کند و باید دانسـت علت ان چیسـت؟ یکی‬ ‫از علتها این اسـت که این شـرکت سـرمایه در گـردش ندارد‪،‬‬ ‫گاهـی مشـاهد می شـود برخـی واگذاریهـا در راسـتای اصل‬ ‫‪ 44‬و خصوصـی سـازی بـه افراد فاقـد صالحیت واگذار شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬علـت دیگر اینکـه تجهیزات انهـا مطابق بـا تکنولوژی‬ ‫روز نیسـت و لـذا از یـک سـو محصـوالت انهـا فاقـد کیفیت‬ ‫الزم اسـت پس خریدار ندارد و از سـویی دیگر سـرمایه گذار‬ ‫بـه دلیـل مشـکالت موجود تمایلی بـرای ورود به شـرکت نیز‬ ‫نـدارد‪ .‬امـا اگـر نماینـده در بعد نظارتـی خود وارد شـود اوال‬ ‫نظـارت می کنـد که شـرکت به افـراد واجد صالحیـت واگذار‬ ‫شـود و از طـرف دیگـر معضلات و مشـکالت انهـا زیـر چتر‬ ‫قانون مرتفـع گردد‪.‬‬ ‫بایـد نماینـده بـه عنـوان کسـی کـه منتخـب مردم اسـت به‬ ‫عملکـرد سـازمان خصوصی نظـارت می کرد‪ .‬کارگـری که در‬ ‫کـف خیابـان شـعار می دهـد و اعتـراض می کنـد منهای ان‬ ‫اغتشـاش گـران و یکسـری اقلیـت هایی کـه از ایـن جریانات‬ ‫بهـره بـرداری سیاسـی می کنند‪ ،‬اعتـراض انها بـه خاطر این‬ ‫اهمال کاری هـا و نقـص برخـی قوانیـن اسـت‪ .‬ایـا قوانینی که‬ ‫مصـوب کردیم خـوب نظارت کردیـم؟ یا کارخانه با یکسـری‬ ‫روابـط و رانـت واگـذار شـده اسـت؟ هـر چند معتقـدم خیلی‬ ‫وقتهـا نماینـدگان منتخـب مـردم درسـت عمـل کردنـد امـا‬ ‫چـون سـکوت کردنـد سکوتشـان اشـکال داشـته اسـت‪ .‬پس‬ ‫حداقـل بـه عنـوان یـک نماینـده با مـردم بایـد صـادق بود و‬ ‫گفتـه شـود ایـن قانونی که مصوب شـده اسـت و ایـن اتفاقی‬ ‫کـه افتـاده در بعضـی جاها باهـم همخوانـی ندارد‪.‬‬ ‫بـا تمـام ایـن اتفاقات افتـاده در بخش صنعت؛ هنـوز هم امید‬ ‫بـه اصالح بخـش صنعت و رونـق تولید در اسـتان وجود دارد‬ ‫بـه شـرط انکـه نماینده بـر قوانیـن واگـذاری هـای اصل ‪44‬‬ ‫نظـارت کنـد و شـرکت بـه دسـت مدیـران الیـق اداره شـود‬ ‫و نقـش متخصصیـن و دانشـگاهها بـرای بهبـود شـرایط هـم‬ ‫‪6‬‬ ‫ماهنامه‬ ‫• شماره ‪ • 19‬بهمن ‪1398‬‬ ‫پررنگتـر شـود‪ .‬می تـوان بـرای رونـق تولیـد در ایـن کارخانه‪،‬‬ ‫از پتانسـیل و علـم و دانـش اسـاتید‪ ،‬فـارغ التحصیلان و‬ ‫دانشـجویان در دانشـگاهها اسـتفاده کـرد‪ .‬همه مـی دانیم دو‬ ‫فاکتـور مهندسـی و تجهیـزات در بهبود شـرایط موثر اسـت‪.‬‬ ‫می تـوان از فـارغ التحصیلان از یـک سـو و از سـوی دیگـر‬ ‫اسـاتید و دانشـجویان متخصـص و متعهـد را به جـای کار بر‬ ‫روی پایان نامه هایـی کـه در کتابخانـه ها خـاک می خورند در‬ ‫ازمایشـگاههای واقعی شـرکتها و دانشـگاهها مشـغول به کار‬ ‫کـرد و از ایـن پتانسـیل برای ارتقـا و به روزرسـانی تجهیزات‬ ‫اسـتفاده کنیم‪ .‬چـرا که بـا ورود دانشـگاهیان و پیوند صنعت‬ ‫و دانشـگاه کـه سالهاسـت شـعار ان را شـنیده ایم مـی تواند‬ ‫تجهیـزات به روز شـود و دیگر سـرمایه گذار هـم تمایل برای‬ ‫ورود دارد و کاالی تولیـدی مشـتری پیـدا مـی کنـد‪.‬‬ ‫نظرتـان در مـورد اسـتفاده از نیـروی جـوان‬ ‫چیسـت؟‬ ‫معتقـدم کـه ما باید بـه تمامی پیشکسـوتان احتـرام بگذاریم‬ ‫و از تجربیـات بـزرگان در هـر حـوزه ای اسـتفاده کنیـم امـا‬ ‫ایـن افـراد هـم مـی بایسـت فضـا را بـرای حضـور جوانـان‬ ‫ایجـاد کننـد تـا جوانـان بتوانند سـکان مدیریتی کشـور را به‬ ‫دسـت بگیرنـد‪ ،‬تجربـه یک شـب و دو شـب بدسـت نمی اید‬ ‫و قـرار نیسـت ایـن افـراد باتجربـه کـه شایسـته های کشـور‬ ‫هسـتند حـذف شـوند اما این افـراد اجـازه بدهند الاقـل امور‬ ‫اجرایـی بـه دسـت جوانان بیفتـد‪ .‬برای همین منظـور یکی از‬ ‫برنامـه هـای ما اسـتفاده از جوانـان متعهد و متخصص اسـت‬ ‫و مدیریت هر شـهر وروسـتا باید بدسـت جوانان همان روستا‬ ‫و شـهر سـپرده شـود‪ .‬البتـه یکـی از دالیلـی کـه بنـده وارد‬ ‫انتخابـات شـدم این اسـت که بتوانیـم از جوانـان بومی جهت‬ ‫ارتقـای شـهر و روسـتاها اسـتفاده کنیم‪.‬‬ ‫چقـدر فکـر می کنیـد مجلس حاضـر در راس‬ ‫امـور اسـت و چـه برنامـه ای بـرای پیشـبرد امـور‬ ‫مجلـس دارید؟‬ ‫بـه طـور کلی مجلـس دهم نتوانسـت نقش مهمـی در ارتباط‬ ‫بـا پیشـرفت علمـی کشـور و ارتباط با صنعت داشـته باشـد‪،‬‬ ‫مجلـس بایـد راهبر باشـد اما مجلـس فعلی عموما پیـرو بوده‬ ‫اسـت‪ .‬مجلـس عصاره ملت اسـت امـا در حال حاضـر جایگاه‬ ‫اصلـی خـود را در برخـی مـوارد از دسـت داده اسـت‪ .‬پـس‬ ‫در جاهایـی نتوانسـته در راس امـور باشـد‪ .‬بنـده وقتـی وارد‬ ‫مجلـس شـوم یکی از ‪ 290‬نفر هسـتم ولی اطمینـان دارم که‬ ‫گفتمـان مجلـس بـه سـمت راهبر بـودن بـرود‪ ،‬در ابتـدا این‬ ‫گفتمـان را در مجمـع نمایندگان اسـتان‪ ،‬سـپس کمیسـیون‬ ‫و بعـد فراکسـیون و در نهایـت بـا همـکاری همـه نمایندگان‬ ‫کمـک مـی کنیـم تا ایـن جایـگاه قانونگـذاری‪ ،‬از پیـرو بودن‬ ‫به راهبـر بودن برسـد‪.‬‬ ‫چقـدر بـه ایـن قولهـا و وعـده هایی کـه داده‬ ‫ایـد پایبند هسـتید؟‬ ‫مـا یـک جامعـه تحصیـل کـرد ه هسـتیم کـه بایـد بـا دقـت‬ ‫نماینـدگان خـود را در هـر عرصـه ای انتخـاب کنـد‪ .‬امیدوارم‬ ‫کـه مـردم اهمیـت موقعیت را کاملا درک کننـد چراکه عدم‬ ‫شـرکت در انتخابـات در حقیقت باعث می شـود تـا همه ارای‬ ‫عمومـی منعکـس نشـود‪ .‬از طرفـی این حـق را به مـردم می‬ ‫دهـم کـه پیگیـر ایـن قولهـا و وعـده ها باشـند بـرای همین‬ ‫بـرای اولیـن بار در شـهر اراک‪ ،‬من در حضور بسـیاری از افراد‬ ‫میثـاق نامـه ای را امضـا مـی کنـم و در ایـن میثـاق نامـه به‬ ‫مـردم قـول اجرای ایـن برنامه هـا و نظارت بر اجرای درسـت‬ ‫قوانیـن را مـی دهم‪.‬‬ ‫و سخن اخر‪...‬‬ ‫مـن بـه عنـوان یـک کاندیـدای مسـتقل و بـه عنـوان کسـی‬ ‫کـه فراجناحی پابه عرصـه یازدهمین دوره انتخابات گذاشـته‬ ‫اسـت اعتقـاد راسـخ دارم هـر نماینـده ای بایـد دو موضوع را‬ ‫مـد نظر داشـته باشـد یعنی عمل صالـح و تقـوا را مبنای کار‬ ‫خـود قـرار دهد کـه در این صـورت خدمت به مـردم و رضای‬ ‫خـدا را در کارنامـه اعمـال خـود ثبـت خواهـد کـرد‪ .‬درسـت‬ ‫اسـت کـه مجلـس به عنوان یک سـاختار سیاسـی در کشـور‬ ‫مطـرح اسـت ولـی اگر عمل هـر نماینـده برای رضـای خدا و‬ ‫خدمـت بـه مـردم باشـد در فطـرت ایـن موضـوع فراجناحی‬ ‫عمـل کـرده اسـت‪ .‬زیـرا کـه در خدمـت بـه مـردم و رضـای‬ ‫خـدا مرزبنـدی بـرای جناح اصولگـرا‪ ،‬اصالح طلب و مسـتقل‬ ‫مطرح نیسـت‪.‬‬ ‫میثاق انهم‬ ‫بــا تــوکل برخداونــد ســبحان و توســل بــر چهــارده معصــوم (ع)‬ ‫تــاش موثــر نمایم‪.‬‬ ‫دامــت برکاتــه و شــهیدان و ایثارگــران ســرافراز وخانــواده هــای‬ ‫فعالیتهــا وپیگیریهــای خــود قــرار دهم‪.‬‬ ‫اینجانــب محمــد رضــا صابــری فرزنــد شــهید حســن صابــری‬ ‫خــود قــرار دهــم‪.‬‬ ‫و اظهــار ارادت نســبت بــه امــام عزیــز(ره) و مقــام معظــم رهبــری‬ ‫ارزشــمند انــان‬ ‫‪ -۳‬متعهــد مــی شــوم فرمایشــات مقــام معظم رهبــری را ســرلوحه‬ ‫‪ -۴‬متعهــد مــی شــوم قانــون گــذاری را ســرلوحه برنامــه هــای‬ ‫متولــد ســال ‪ ١٣۶٢‬در شهرســتان اراک دارای مــدرک تحصیلــی‬ ‫‪ -۵‬متعهــد مــی شــوم نظــارت بر حســن اجــرای قانــون را ســرلوحه‬ ‫دوره مجلــس شــورای اســامی از حــوزه انتخابیــه اراک‪ ،‬کمیجــان‬ ‫‪ -۶‬متعهــد مــی شــوم از بــاج خواهــی و کاســب کاری وفــزون‬ ‫(ره) بنیانگذارنظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران و ارواح مطهر‬ ‫را در مراجــع ذیربــط شــفاف ســازی نمایــم‪.‬‬ ‫نســبت بــه تعهــدات و قــول و قــرار هــای منــدرج در ایــن میثــاق‬ ‫لیســت امــوال و منابــع مالــی و نقــدی خــود را بــه مســولین ذیربــط‬ ‫صورتیکــه در انتخابــات یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی‬ ‫‪ -8‬متعهــد مــی شــوم‪ ،‬تــا در راســتای صداقــت و رضــای خداونــد‬ ‫دکتــرای رشــته مهندســی عمــران ونامــزد مســتقل یازدهمیــن‬ ‫و خنــداب بــه کالم اهلل مجیــد و روح مطهــر ومقــدس امــام خمینــی‬ ‫شــهدای اســام و ایــران و جنــگ تحمیلــی ســوگند یــاد میکنــم که‬ ‫نامــه و در جهــت تــاش بــرای برنامــه هایــم وفــادار مانــده و در‬ ‫رای اورم‪ ،‬ملتــزم و متعهــد بــه اجــرای دســتورات زیــر هســتم‪.‬‬ ‫‪ -۱‬متعهــد مــی شــوم نســبت بــه قانــون اساســی جمهوری اســامی‬ ‫برنامــه هــای خــود قــرار دهم ‪.‬‬ ‫طلبــی خــودداری نمــوده و امــوال ودارایــی خــود و زن وفرزندانــم‬ ‫‪ -۷‬متعهــد مــی شــوم‪ ،‬پــس از رای گیــری و راهیابــی بــه مجلــس‪،‬‬ ‫ارائــه و در پایــان چهــار ســال هــم انهــا را اعــام دارم‪.‬‬ ‫قــدم برداشــته و بــرای احقــاق حقــوق مــردم کشــورم تمــام تــاش‬ ‫خــود را انجــام دهــم و تنهــا بــرای رضایــت خداونــد و خدمــت بــه‬ ‫ایــران وفــادار مانــده و بــه ان پــای بنــد بــوده ودر جهــت اجرایــی‬ ‫مــردم گام بــردارم‪.‬‬ ‫‪ -۲‬متعهــد مــی شــوم درجهــت اجــرای سیاســت هــای کلــی نظــام‬ ‫منظــور شــفاف ســازی بــا مــردم بــا انهــا در میــان بگــذارم‪.‬‬ ‫نمــودن یکایــک اصــول ان تــاش موثــر وعملــی انجــام دهــم‪.‬‬ ‫‪ -٩‬متعهــد مــی شــوم اقداماتــی را کــه انجــام خواهــم داد بــه‬ ‫خادم ملت‬ ‫دکتر محمد رضا صابری‬ ‫‪ISSN 4153-2383‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬سمیه بصیرت‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫طراح گرافیک ‪ :‬مینا اسکندری‬ ‫ماهنامه فرهنگی ‪ -‬اجتماعی استان مرکزی‬ ‫نشانی‪ :‬اراک ‪ -‬خیابان پاسداران (حصار)‪ ،‬روبروی بانک سینا‬ ‫تلفن‪ 32225575 :‬و ‪09367501438‬‬ ‫ادرس شبکه های اجتماعی( اینستا‪ ،‬تلگرام‪ ،‬سروش‪ ،‬بله‪:)....‬‬ ‫‪@www_DrSaberi_ir‬‬ ‫ادرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.DrSaberi.ir‬‬ ‫ماهنامه‬ ‫• شماره ‪ • 19‬یهمن ‪1398‬‬ ‫‪7‬‬

آخرین شماره های ماهنامه کاوه

ماهنامه کاوه 18

ماهنامه کاوه 18

شماره : 18
تاریخ : 1398/02/01
ماهنامه کاوه 16

ماهنامه کاوه 16

شماره : 16
تاریخ : 1396/08/13
ماهنامه کاوه 15

ماهنامه کاوه 15

شماره : 15
تاریخ : 1396/07/13
ماهنامه کاوه 14

ماهنامه کاوه 14

شماره : 14
تاریخ : 1396/05/29
ماهنامه کاوه 12

ماهنامه کاوه 12

شماره : 12
تاریخ : 1395/05/16
ماهنامه کاوه 11

ماهنامه کاوه 11

شماره : 11
تاریخ : 1395/03/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!