ماهنامه سرند شماره 63 - مگ لند
0
صفحه قبل

ماهنامه سرند شماره 63

صفحه بعد

ماهنامه سرند شماره 63

ماهنامه سرند شماره 63

‫رسند‬ ‫سرند تالشی است جهت نقد اندیشه و رفتار جامعه ایران‬ ‫انگالمرکلهایوطنی‬ ‫نگاهی به مقایسه زنان ایران با انگال مرکل‬ ‫در جستجوی برابری‬ ‫درباره نابرابری جنسیتی در محیط کار ایران‬ ‫فروغ و اندیشه تجدد‬ ‫نگاهی به زندگی و اندیشه فروغ فرخزاد‬ ‫به مناسبت ‪ 8‬دی زادروز ایشان‬ ‫قسمت اول‬ ‫اب گل الود‪ ،‬زندگی تیره‬ ‫درباره چالش اب در ایران‬ ‫با نگاهی به وضعیت اب رشب‬ ‫در استان سیستان و بلوچستان‬ ‫ماهنامه تحلیلی مسائل ایران‪ /‬سال ششم‪ /‬دی ‪ 25 / 1399‬صفحه‬ صفحه 1 ‫وش‬ ‫ل فر‬ ‫رقاب‬ ‫غی‬ ‫هبانمخاد وندجانوخرد‬ ‫ماهناهمسرند‬ ‫رسند تالشی است جهت نقد اندیشه و رفتار جامعه ایران‬ ‫اینه چون نقش تو بنمود راست خود شکن‪ ،‬اینه شکسنت خطاست‬ ‫ماهنامه تحلیلی مسائل ایران‬ ‫سال ششم‪ /‬شامره شصت و سوم ‪ /‬دی ‪99‬‬ ‫مدیرمسئول و رسدبیر‪ :‬سپهر ساغری‬ ‫منبع تصویر جلد‪:‬‬ ‫‪Angela Merkel Calls on the EU to Work More With China, African Countries‬‬ ‫‪www.barrons.com‬‬ ‫همکاران این شامره‪:‬‬ ‫ایدا رمضانی‪ ،‬فاطمه احمدی و زهرا طالیی‬ ‫رسند رایگان است و رایگان خواهد ماند‬ ‫نشانی سایت ماهنامه‪:‬‬ ‫‪www.sarandmonthly.com‬‬ ‫ماهنامه رسند را در شبکه های اجتامعی دنبال کنید‬ ‫‪Sarandmonthly‬‬ ‫هر کسی که تصمیم بگیرد زندگی خود را وقف سیاست کند‪،‬‬ ‫می داند که پول دراوردن اولویت اصلی او نیست‪.‬‬ ‫انگال مرکل‬ ‫سیاستمداراملانی‬ ‫‪1‬‬ صفحه 2 ‫ان چه در این شامره میخوانید‪:‬‬ ‫سخن اغازین‬ ‫انگال مرکل های وطنی ‪ /‬ص ‪3‬‬ ‫نگاهی به مقایسه زنان ایران با انگال مرکل‬ ‫جامعه‬ ‫اب گل الود‪ ،‬زندگی تیره‪ /‬ص ‪7‬‬ ‫درباره چالش اب در ایران‬ ‫با نگاهی به وضعیت اب رشب در استان سیستان و بلوچستان‬ ‫اقتصاد و کارافرینی‬ ‫در جستجوی برابری‪ /‬ص ‪11‬‬ ‫درباره نابرابری جنسیتی در محیط کار ایران‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫فروغ و اندیشه تجدد ‪ /‬ص ‪15‬‬ ‫نگاهی به زندگی و اندیشه فروغ فرخزاد‬ ‫به مناسبت ‪ 8‬دی زادروز ایشان‬ ‫قسمت اول‬ ‫سخن پایانی‬ ‫همه هستی من ایه تاریکیست‪ /‬ص ‪19‬‬ ‫بریده ای از رسوده تولدی دیگر از فروغ فرخزاد‬ ‫اگهی‬ ‫اگهی ها ‪ /‬ص ‪20‬‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫سراقاسید‪ /‬چهارمحال و بختیاری‬ ‫‪www.elevation.maplogs.com‬‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫شماره شصت و سوم‪ ،‬دی ‪1399‬‬ ‫‪2‬‬ صفحه 3 ‫س‬ ‫خن‬ ‫ا‬ ‫غازی‬ ‫ن‬ ‫بخشی از سخنرانی انگال مرکل صدراعظم المان در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه هاروارد در سال ‪2019‬‬ ‫انگال مرکل از خاطرات خود در المان شرقی می گوید‬ ‫‪www.eghtesadonline.com‬‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫شماره شصت و سوم‪ ،‬دی ‪1399‬‬ ‫‪3‬‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫‪At Harvard, a not-so-veiled rebuke of Trump by Angela Merkel‬‬ ‫‪www.bostonglobe.com‬‬ ‫از کجـا رشوع کنیـم بهتر از همین جـا کـه ایـن همـه جـوان از رسارس جهـان امده انـد تـا بـا شـعار حقیقـت‪،‬‬ ‫درس بخواننـد‪ ،‬پژوهـش کننـد و مسـائلِ زمـانِ مـا را بکاونـد؟ این بدان معناسـت که ما نبایـد دروغ را حقیقت‬ ‫و حقیقـت را دروغ بپنداری�م‪( .‬تش�ویق شدـید) از طـرف دیگـر‪ ،‬کمبودهـا را بـه عنـوان ویژگـی طبیعـی خـود‬ ‫منی پذیریـم‪ .‬امـا فارغ التحصیلان عزیـز‪ ،‬چـه چیـز می توانـد جلـوی شما را بگیـرد‪ -‬چـه عاملـی مـا را از ایـن‬ ‫وضعیـت باز مـی دارد؟ بـاز هـم دیوارهایی هسـت‪ ،‬دیوارهـای ذهن‪ ،‬دیوارهـای جهل و کوته فکـری‪ .‬دیوارهایی‬ ‫بیـن اعضـای خانـواده و نیـز بیـن گروه هـای اجتامعـی‪ ،‬بیـن نژادهـا‪ ،‬اقـوام و مذاهـب مختلـف‪ .‬امیـدوارم این‬ ‫دیوارهـا را بشـکنیم‪ .‬دیوارهایـی کـه مـدام مـا را از تعامـل راجـع بـه جهانـی که با هـم در ان زندگـی می کنیم‪،‬‬ ‫بازمی دارنـد‪ .‬اینکـه ایـا موفـق می شـویم یـا نـه بـه خودمـان بسـتگی دارد‪ .‬پـس فارغ التحصیلان عزیـز‪ ،‬نکتـه‬ ‫چهـارم مـن ایـن اسـت‪ :‬هیچ چیـز را سـاده نگیریـد‪ .‬ازادی فـردی ما بدیهی نیسـت‪ ،‬دموکراسـی بدیهی نیسـت‪،‬‬ ‫صلـح و پیرشفـت هـم همینطـور‪ .‬امـا اگـر دیوارهایـی کـه مـا را احاطـه کرده انـد‪ ،‬فروبریزیـم‪ ،‬اگـر در را بـاز‬ ‫کنیـم و اغازهـای جدیـد را بـا جسـارت بپذیریـم‪ ،‬انـگاه همه چیـز ممکـن می شـود‪ ...‬دیوارهـا فرومی ریزنـد‪،‬‬ ‫دیکتاتوری هـا ناپدیـد می شـوند‪ .‬می توانیـم جلـوی گـرم شـدن زمیـن را بگیریـم‪ .‬می توانیـم بـر گرسـنگی چیـره‬ ‫شـویم‪ .‬می توانیـم بیامری هـا را ریشـه کن کنیـم‪ .‬می توانیـم دسرتسـی بـه اموزش را بـرای همه خصوصـا دخرتان‬ ‫فراهـم کنیـم‪ .‬می توانیـم از بی خامنانـی و مهاجـرت اجبـاری پیشـگیری کنیـم‪ .‬همـه ایـن کارهـا را می توانیـم‬ ‫انجـام دهیم‪.‬‬ صفحه 4 ‫سخناغازین‬ ‫انگال مرکل های وطنی‬ ‫نگاهی به مقایسه زنان ایران با انگال مرکل‬ ‫سپهر ساغری‬ ‫شـرایط زیسـتی‪ ،‬فشـار فرهنگـی‪ ،‬سـاخت فکـری‬ ‫پدرسـاالر‪ ،‬جبـر جغرافیایی یا هر انچـه که بخواهیم‬ ‫ان را بنامیـم عرصـه را بـر نیمـی از جامعـه در حال‬ ‫گذارمـان تنگ کرده اسـت‪ .‬زنان در جسـتجوی ورود‬ ‫بـه دانشـگاه و اسـتقالل مالـی و یا حتی با تـن دادن‬ ‫بـه ازدواج بـه دنبـال یـک رویـا هسـتند؛ ازادی! در‬ ‫ایـن بیـن‪ ،‬تنگناهای جامعه ما از یک سـو و کشـش‬ ‫قابـل توجـه جوامـع مدرنی چـون المـان و نیوزیلند‬ ‫از سـوی دیگـر‪ ،‬ذهـن هـر مخاطـب منصفـی را بـه‬ ‫مقولـه زنـان حسـاس می کنـد بویـژه انکـه رهبران‬ ‫ایـن دو کشـور زن هسـتند‪ .‬شـاید در نـگاه اول برای‬ ‫مـا ایرانیـان جنسـیت شـخصیت هایـی چـون انگال‬ ‫مـرکل بـه عنـوان صدراعظـم المـان یـا جاسـیندا‬ ‫اردرن نخسـت وزیـر نیوزیلنـد‪ ،‬این مهـم را به ذهن‬ ‫متبـادر کنـد کـه چـرا زنـان در چنیـن کشـورهایی‬ ‫امـکان رشـد و شـکوفایی دارنـد امـا در کشـور مـا‬ ‫حتـی صالحیـت کاندیداتوری ریاسـت جمهـوری را‬ ‫هـم ندارنـد! بـا ایـن حـال نویسـنده برغم اذعـان به‬ ‫معضلات عدیـده پیش روی زنان کشـورمان و موانع‬ ‫متعـدد موجود‪ ،‬در نوشـتار پیـش رو از منظری دیگر‬ ‫بـه مقوله جایگاه زنان در جامعـه ایرانی و بویژه عرصه‬ ‫سیاسـی مـی پـردازد‪ .‬در حقیقت این نوشـتار تالش‬ ‫دارد قیـاس مرسـوم بیـن زنـان ایرانی و امثـال انگال‬ ‫‪1‬‬ ‫مـرکل را نقـد کند‪.‬‬ ‫‪ -1‬ناگفته پیدا است که نقد حاضر نافی توانمندی زنان کشورمان و نادیده گرفتن قابلیت‬ ‫های ایشان نیست بلکه تالش دارد تا بجای پنهان شدن پشت چهره های برجسته‬ ‫اجتماعی و علمی چون مریم میرزاخانی‪ ،‬روند حاکم بر باور و رفتار جامعه زنان را نقد کند‪.‬‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫زنان در اسارت فرهنگ‬ ‫از بـد تولـد در فضـای متفاوتـی قـرار مـی گیرنـد‪.‬‬ ‫برغـم انکـه جنسـیت نـوزادان از ظاهـر ایشـان قابل‬ ‫تشـخیص نیسـت اما والدین با پوشـاندن انواع لباس‬ ‫یـا زیور االت جنسـیت او را متمایـز می کنند‪ .‬حتی‬ ‫انتخـاب اسـباب بازی نیـز متاثر از جنسـیت کودک‬ ‫اسـت؛ عروسـک برای دختران و ماشین برای پسران!‬ ‫بمانـد کـه برخی اسـلحه هم بـه کودکان پسـر خود‬ ‫هدیـه مـی کنند‪ .‬کمی کـه نوزادان بزرگ تر شـدند‬ ‫جداسـازی در انتخـاب نـوع پوشـش‪ ،‬بلندخندیـدن‪،‬‬ ‫بیـرون رفتـن با گـروه همسـاالن‪ ،‬زمان بازگشـت به‬ ‫منـزل‪ ،‬ارایـش کـردن و بسـیاری مـوارد دیگر محل‬ ‫تبعیض بین دختران و پسـران می شـود‪ .‬در این جو‬ ‫جنسـیت زده‪ ،‬دختر ولو تحصیلکرده و دانشگاه رفته‬ ‫بـا اذن پدر عروس می شـود و بدون حـق طالق وارد‬ ‫چرخه سـنت می شـود‪ .‬زنـان که عموما از خشـونت‬ ‫جامعـه علیـه خـود گله مندنـد و زخم انواع و اقسـام‬ ‫خشونت های جسـمی‪ ،‬روحی‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی‬ ‫را بـه تـن دارنـد‪ ،‬در تگنـای فطرت زیسـتی و فشـار‬ ‫فرهنگـی به یـک دوگانگی دچار می شـوند‪ .‬انان زن‬ ‫بـودن را بـدون زن بـودن تجربه می کننـد تا ناموس‬ ‫جامعـه ای پدرسـاالر بـه خطـر نیافتـد‪ .‬صدایشـان‪،‬‬ ‫رفتارشـان‪ ،‬ظاهرشـان و هـر انچه در قیاس بـا مردان‬ ‫زنانه محسـوب می شـود‪ ،‬بایـد پنهان شـود‪ .‬موقعیت‬ ‫ایشـان روشـن اسـت‪ :‬دختر با لباس سـفید بـه خانه‬ ‫بخت می رود و با لباس سـفید از ان خارج می شـود‪.‬‬ ‫انچـه سـنت تـدارک دیـده پیامدهای قابـل توجهی‬ ‫داشـته اسـت‪ .‬دسـت کم در کـش و قوس خواسـت‬ ‫سـنت و امیال زنانه‪ ،‬سـنت دسـت باال را دارد و هر از‬ ‫چنـد گاهـی با تکیـه بر داس یا اسـید‪ ،‬خط و نشـان‬ ‫می کشـد‪ .‬سـنت که گمان دارد با چاشـنی تحکم و‬ ‫در صورت لزوم توسـل به خشـونتی که خود مقدس‬ ‫مـی پنـدارد‪ ،‬توان مواجه بـا جامعه رو به گـذار ایران‬ ‫را دارد‪ ،‬همچنان بر تداوم سیاسـت هایش پافشـاری‬ ‫مـی کنـد‪ .‬این فشـارها فقـط در قامـت داس قد علم‬ ‫نمـی کنـد بلکه با قلم هم تیشـه به ریشـه اصالحات‬ ‫مـی زند‪ :‬شـرط رضایت همسـر بـرای زنـان داوطلب‬ ‫شماره شصت و سوم‪ ،‬دی ‪1399‬‬ ‫‪4‬‬ صفحه 5 ‫سخناغازین‬ ‫دوره دسـتیاری دندانپزشـکی!‪ 2‬در حقیقـت این فقط‬ ‫داس پدری نیسـت که سـر دختـرک را از تـن جدا کرد‬ ‫و مـی کنـد بلکـه تبـر فرهنگی نیـز با تغییـر مخالف‬ ‫اسـت و ان را خلاف مصالـح خـود مـی پندارد‪ .‬شـهر و‬ ‫روسـتا هم نمی شناسـد‪ ،‬فقیـر و غنی را درگیـر کرده‬ ‫اسـت‪ .‬روشـن اسـت که فشـارهای فرهنگـی تبعات‬ ‫اجتماعـی خاص خـود را دارد‪ .‬نگاه نامناسـب جامعه‬ ‫بـه زنـان تقریبا همه ابعاد زندگی اجتماعی ایشـان را‬ ‫با مشـکل روبرو کرده اسـت‪ .‬از یافتن شـغلی مناسب‬ ‫چـه از منظـر مکفـی بـودن درامـد و چـه از منظـر‬ ‫سلامت محیـط کاری‪ ،‬چنـدان سـاده نیسـت‪ .‬حال‬ ‫در چنیـن جـوی بـروز واکنـش های چون خشـونت‬ ‫کالمـی‪ ،‬اقـدام به خودکشـی‪ ،‬فـرار از منـزل‪ ،‬ابتال به‬ ‫انـواع بیمـاری هـای روانـی و ‪ ...‬چنـدان دور از ذهن‬ ‫نیست که متخصصین بسـیاری نیز به ان پرداخته اند‪.‬‬ ‫بـا ایـن حال به مسـئله حقـوق زنـان از برخـی زوایا‬ ‫کمتر پرداخته شـده اسـت‪ .‬به طور مشـخص چرا نه‬ ‫فقـط سـنت که حتـی برخـی از متجددین هـم نگاه‬ ‫مدرنی نسـبت به زنان ندارند؟ چه اتفاقی در بطن جامعه‬ ‫رخ داده یـا مـی دهـد کـه عباراتی چون "نصـف العقل‬ ‫بـودن" شـایع می شـود؟ چرا این بـاور باید عمومیت‬ ‫‪ -2‬توضیح وزارت بهداشت درباره شرط رضایت همسر برای زنان داوطلب دوره‬ ‫دستیاری دندانپزشکی ‪www.isna.ir‬‬ ‫داشـته باشـد که زنان سواالت عجیب می پرسـند؟ چرا‬ ‫گفتـار یـا رفتـار زنـان مـی بایسـت محل به سـخره‬ ‫گرفتـن باشـد؟ چـه اتفاقـی رخ داده اسـت کـه در‬ ‫دعـوای بیـن مـردان برای تحقیـر یکدیگر بـه زنان و‬ ‫نزدیـکان مونـث طرف دیگر دشـنام داده می شـود؟‬ ‫اساسـا چرا در بسـیاری از رکیک ترین الفاظ نامی از‬ ‫زنـان در میان اسـت؟‬ ‫خیزش زنانه؛ ما هم مرکل هستیم‬ ‫طبعا اسـتراتژی هـای مقابله زنان بـا چنین جوی به‬ ‫انـزوا‪ ،‬فـرار‪ ،‬خودکشـی و مانند ان خالصه نمی شـود‪ .‬با‬ ‫ایـن حـال باید پرسـید ورود به دانشـگاه و یا کسـب‬ ‫یـک مهـارت بـه تنهایـی مـی توانـد موجـب تغییـر‬ ‫شـرایط شـود؟ بـه بیانـی دیگـر صـرف دسـتیابی به‬ ‫اسـتقالل مالی موجب اسـتقالل سیاسی و اجتماعی‬ ‫زنان خواهد شـد؟ پرواضح اسـت که اهمیت استقالل‬ ‫مالـی غیرقابـل انـکار اسـت و زنـان دارای درامـد به‬ ‫مراتـب کـم هزینه تـر از هم نوعان کـم بضاعت خود‬ ‫قـادر بـه اسـتقالل از خانـواده هسـتند‪ .‬بـا ایـن حال‬ ‫تفکر سـنتی ریشـه در خال دارد؟ به بیانی روشـن تر‬ ‫ایـا زنـان در جامعه در حال گـذار ما حقیقتا مطلع و‬ ‫اشـنا به امور کالن هسـتند؟ ایا بین زنان ما و زنانی‬ ‫چـه اتفاقـی در بطـن جامعـه رخ داده یـا مـی دهد کـه عباراتی‬ ‫چـون "نصف العقل بودن" شـایع می شـود؟ چـرا این باور باید‬ ‫عمومیت داشـته باشـد که زنان سـواالت عجیب می پرسند؟ چرا‬ ‫گفتـار یـا رفتار زنان می بایسـت محل به سـخره گرفنت باشـد؟‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫قلیان کشیدن در ایران زنانه شد!‬ ‫‪www.rokna.net‬‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫شماره شصت و سوم‪ ،‬دی ‪1399‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 6 ‫سخناغازین‬ ‫‪ -3‬از طرفی چه کسی گفته است مرکل ساده و بی هزینه به قدرت رسیده است؟ چرا‬ ‫گمان داریم جوامع مدرن نگاه جنسیت زده ندارند؟ البته نویسنده میزان این نگرش را‬ ‫در دو جامعه ایران و المان یکسان نمی داند اما بسیار ساده انگارانه است گمان کنیم در‬ ‫جوامعی چون المان که مردساالری قابل رویت است‪ ،‬زنانی چون مرکل بسیار ساده و در‬ ‫ارامش مطلق به قدرت رسیده اند‪.‬‬ ‫‪ -4‬اشکار است که مقصود همه زنان کشورمان نیست بلکه اکثریت مورد انتقاد هستند‪.‬‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫شماره شصت و سوم‪ ،‬دی ‪1399‬‬ ‫‪ -5‬طراح مد فرانسوی‬ ‫‪ -6‬ایران شناس دانمارکی‬ ‫‪ -7‬تاکید می کنم چنین رویکردی قابل تعمیم به همه زنان کشورمان نیست‪.‬‬ ‫‪ -8‬البته در مردان هم شرایط صرفا کمی بهتر است‪.‬‬ ‫‪ -9‬ممکن است مخاطب محترم عنوان کند که نویسنده نقش زنان بویژه در نهادهای مردم نهاد‬ ‫را نادیده گرفته است‪ .‬باید بگویم که خیریه محل بحث بنده نیست‪ .‬وقتی می خواهیم خود را با‬ ‫مرکل قیاس کنیم طبعا باید متر و معیار ما شناخت توانمندی های اداره کشور و عرض اندام در‬ ‫سطح بین الملل باشد و نه مثال تخصیص چند ساعت در هفته به امور خیریه‪ .‬تاکید دارم خیریه‬ ‫به خودی خود راه حل مشکالت در هیچ زمینه ای نیست و در حدود مسکن قابل توجه است‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه اشکار است که حل چالش هایی مانند فرار دختران از منزل با پناه دادن به یک‬ ‫یا چند نوجوان امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫‪Rwanda,25 years later: A primer on the genocide and Canada’s mission‬‬ ‫‪www.yjc.ir‬‬ ‫چـون انـگال مـرکل تفـاوت خاصـی وجـود نـدارد؟‬ ‫مـی تـوان پذیرفـت اگـر مـرکل در المان بـه قدرت‬ ‫رسـیده اسـت صرفا ریشـه در ظرفیت هـای عمومی‬ ‫ان جامعـه دارد؟ بـه تعبیـر دیگـر مـرکل تفـاوت‬ ‫عقیدتـی یـا مهارتـی خاصـی با دیگـر زنان نداشـته‬ ‫اسـت؟ در ان صورت نمی توان شایسـته سـاالری را‬ ‫زیـر سـوال بـرد؟ بگذارید مسـئله به قدرت رسـیدن‬ ‫کسـانی چون مرکل را از زاویه دیگری بررسـی کنیم‪.‬‬ ‫مـرکل بـه قـدرت مـی رسـد نه فقـط به ایـن جهت‬ ‫کـه سـاختار قـدرت‪ ،‬نهادهای مدنـی و در کلیت باور‬ ‫عمومـی پذیـرای بهتریـن و قابـل تریـن افراد اسـت‬ ‫بلکـه او بـه قدرت می رسـد چون خود را بـرای احراز‬ ‫چنیـن مقامـی اماده کرده اسـت‪ 3.‬مـرکل برغم انکه‬ ‫دکتـری شـیمی فیزیـک دارد طبعا بـرای حضور در‬ ‫عرصه سیاسـی کشـور مطالعه در حوزه علوم انسانی‬ ‫و تحـوالت جهان را سـرلوحه قرار داده اسـت در غیر‬ ‫ایـن صـورت چگونه مـی تـوان کشـوری قدرتمند و‬ ‫تاثیرگـذار در صحنه بین الملـل را رهبری کرد؟ حال‬ ‫همیـن مختصـر از روحیـات و احواالت کسـی چون‬ ‫مـرکل را بـا زنـان ایرانی مقایسـه کنیم‪ .‬در ایـران ما‬ ‫مسـئله علوم انسـانی چه میـزان برای بدنـه جامعه و‬ ‫بویژه زنان حایز اهمیت اسـت؟ کسـانی که خود را با‬ ‫مـرکل رهبـر یکی از قطب های اقتصـادی دنیا قیاس‬ ‫مـی کننـد تـا حـال از خـود پرسـیده اند تفـاوت بین‬ ‫اقتصـاد خرد و کالن را مـی دانند یا خیر؟ نبایـد از خود‬ ‫بپرسـیم در حالـی که عروسـی گرفتن و بسـیاری از‬ ‫ریخـت و پـاش های بی مورد یک ارزش برای دسـت‬ ‫کم بخشـی از زنان ما محسـوب می شـود‪ ،‬چگونه می‬ ‫تـوان در مـورد کارافرینـی‪ ،‬صنعـت و تولید صحبت‬ ‫کـرد؟ بـه بیانی روشـن تر چگونـه با کسـانی که این‬ ‫میـزان مصرفی هسـتند می توان از تولید و سـاختن‬ ‫از صفـر گفـت؟‪ 4‬بـه نظـر مـی رسـد عمومـا قیـاس‬ ‫مرکل با زنان ایرانی ریشـه در جنسـیت طرفین دارد‬ ‫تـا صالحیت علمی و عملی‪ .‬شـاهد مثـال انکه وقتی‬ ‫بخـش قابـل توجهی از زنان ما "کریسـتین دیور"‪ 5‬را‬ ‫بیشـتر از "ارتور کریستنسـن"‪ 6‬می شناسند‪ ،‬چگونه‬ ‫مـی توانند حتـی در صحنـه ملی عرض انـدام کنند‬ ‫چـه رسـد بـه صحنه بیـن الملـل؟ بـا چنیـن زنانی‬ ‫مـی شـود در مـورد ریشـه هـای ادغام دیـن و دولت‬ ‫در ای�ران عص�ر ساساـنی صحب�ت ک�رد؟ بـرای زنان‬ ‫مـا ازدواج یـا طلاق فلان بازیگر هالیـوودی مهم تر‬ ‫اسـت یـا دالیـل جنـگ داخلـی در امریکا؟ بـا کدام‬ ‫زن ایرانـی‪ 7‬مـی تـوان در مـورد ریشـه هـای تجارت‬ ‫غیرقانونـی المـاس در افریقـا یـا اختلاف انگلیس و‬ ‫ارژانتیـن بـر سـر جزایـر مالوینـاس صحبـت کـرد؟‬ ‫ایـا جـز این اسـت کـه اکثریـت زنـان مـا از تاریخ و‬ ‫تحـوالت جامعـه ایـران نیـز بـی خبرند چه رسـد به‬ ‫تاریـخ جهان؟ تعـارف را کنار بگذاریـم گرچه این بی‬ ‫اطالعـی مختـص زنـان نیسـت امـا چون محـور این‬ ‫یادداشـت زنان ایران هسـتند می پرسـم‪ :‬چـه تعداد‬ ‫از زنان ایران با نسـل کشـی در رواندا اشـنایی دارند؟‬ ‫چـه تعداد مـی دانند نقش غرب بخصـوص المان در‬ ‫تحـوالت افریقـا چـه بوده اسـت؟ ایـا برای زنـان ما‬ ‫وقایعـی چوت قیام بوکسـورها در چیـن‪ ،‬جنگ های‬ ‫جهانـی‪ ،‬دالیل افـراط گرایـی در خاورمیانه‪ ،‬مسـئله‬ ‫گرمایـش زمیـن‪ ،‬ختنـه زنـان‪ ،‬شـکاف جنسـیتی‪،‬‬ ‫فاصلـه طبقاتی و بسـیاری موضوعـات و چالش های‬ ‫دیگـر محـل توجـه و مطالعـه بوده اسـت؟ اگـر علم‬ ‫بـه این موضوعـات حایز اهمیت نیسـت پس چگونه‬ ‫خـود را بـا یـک رهبـر جهانـی ماننـد مـرکل قیاس‬ ‫مـی کننـد؟! بـا خـود رو راسـت باشـیم عمـده زنان‬ ‫تحصیلکرده و دانشـگاه رفته جامعـه ما جز در زمینه‬ ‫تخصصـی خود در سـایر زمینه هـا اطالعات چندانی‬ ‫ندارنـد‪ 8.‬بـا چنیـن وضعیتـی بیـراه نیسـت قیـاس‬ ‫‪9‬‬ ‫ایشـان با کسـانی چون مرکل را مع الفـارق بدانیم‪.‬‬ صفحه 7 ‫جامعه‬ ‫کمبـود اب‪ ،‬عـدم دسرتسـی بـه اب رشب و یـا غیرقابل مصرف بودن ان‬ ‫در برخـی مناطـق کشـور‪ ،‬از زمـره چالـش هـای بزرگ کشـور ما اسـت‪.‬‬ ‫متاسـفانه با توجه به شـواهد و اخبار موجود شـاهدیم که پیگیری های‬ ‫صورت گرفته از طرف مسـئوالن و جامعه چندان مثربخش نبوده اسـت‬ ‫و روز بـه روز چالـش کمبـود اب وخیم تر می شـود‪.‬‬ ‫‪www.55online.news‬‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫تامین اب اشامیدنی روستاهای سیستان و بلوچستان از هوتک‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫شماره شصت و سوم‪ ،‬دی ‪1399‬‬ ‫‪7‬‬ صفحه 8 ‫جامعه‬ ‫اب گل الود‪ ،‬زندگی تیره‬ ‫درباره چالش اب در ایران‬ ‫با نگاهی به وضعیت اب رشب در استان سیستان و بلوچستان‬ ‫ایدا رمضانی‬ ‫همـه مـا سـاعات زیـادی از روز را بـا اب سـر و کار‬ ‫داریـم؛ از نظافت شـخصی گرفته تا نوشـیدن و پخت‬ ‫غـذا‪ .‬امـا تـا به حال لحظـه ای به نبـود ان فکر کـرده ایم؟‬ ‫ان زمـان کـه با اب فراوان به شستشـوی ماشـینمان‬ ‫مشـغولیم و یا سـاعاتی را که در حمام می گذرانیم در‬ ‫حالی که اسـتحمام ما نباید چند دقیقه بیشـتر طول‬ ‫بکشـد‪ ،‬ایـا بـه هموطنانـی کـه از ایـن نعمـت بزرگ‬ ‫حتـی برای خوردن بی بهره هسـتند‪ ،‬اندیشـیده ایم؟‬ ‫چنـدان دور از واقعیت نیسـت بگوییـم خیر‪ ،‬زیرا هیچ‬ ‫وقـت زندگـی سـخت انـان را لمس نکرده ایـم‪ .‬کمتر‬ ‫توانسـتیم عمـق بحـران بی ابـی و تبعات سیاسـی و‬ ‫اجتماعـی ان را مثلا در سیسـتان یـا خراسـان درک‬ ‫کنیـم‪ .‬جـدا از مسـئولین ما مـردم نیز ترجیـح دادیم‬ ‫کـه بـه اظهار نظـر صرف اکتفـا کنیم و چنـدان خود‬ ‫را درگیـر بخـش هـای عملیاتـی یـا اجرایـی نکنیـم‪.‬‬ ‫روشـن اسـت منظـور از اقـدام اجرایی الزاما ابرسـانی‬ ‫بـه مناطـق محـروم و کمتربرخـودار نیسـت بلکه در‬ ‫حـدود فرهنگ سـازی در قالب راه انـدازی یا حمایت‬ ‫از نشـریات حـوزه اب و محیـط زیسـت یـا حمایت از‬ ‫انجمـن هـا و نهادهـای مدنـی دخیـل در حـوزه اب‪،‬‬ ‫نقـش افرینـی چندانی نکـرده ایم‪.‬‬ ‫مردم هیرمند در انتظار اب‬ ‫مشـکل کمبود اب در اسـتان سیسـتان مقوله تازه ای‬ ‫نیسـت‪ .‬بـا ایـن حـال در طـول دهـه اخیـر علاوه بر‬ ‫کمبـود اب مـردم با مشـکل غیرقابل شـرب بودن ان‬ ‫هـم مواجه هسـتند و وضعیـت روز به روز بدتر شـده‬ ‫اسـت‪ .‬زنـگ خطـر زمانـی بـرای مـردم ایـن خطه به‬ ‫صـدا درامـد که در مواردی اساسـا به اب قابل شـرب‬ ‫دسترس�ی وج�ود ن�دارد‪ .‬براسـاس امارهـای اعلام‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫شـده‪ 700 ،‬هـزار نفر از جمعیت روسـتایی سیسـتان‬ ‫و بلوچسـتان شـبکه اب ندارنـد؛ هـزار و ‪ 261‬روسـتا‬ ‫به صـورت سـقایی یعنی بـا تانکر ابرسـانی می شـوند‬ ‫و سـهمیه هـر نفـر ‪ 15‬لیتـر در شـبانه روز اسـت که‬ ‫البتـه برخـی اوقـات ایـن میـزان هم بـه ان هـا تعلق‬ ‫نمی گیـرد‪ 1.‬در برخـی از روسـتاها و شهرسـتان هـا‬ ‫حتـی وضعیـت وخیـم تـر اسـت‪ .‬در بخـش دوسـت‬ ‫محمـد کـه مرکـز روسـتای هیرمنـد اسـت و مدتـی‬ ‫اسـت به شهرسـتان تبدیل شـده اسـت‪ ،‬این مشـکل‬ ‫بـه وضـوح قابل درک اسـت‪ .‬محمد اربابی کارشـناس‬ ‫اب و از اهالـی دوسـت محمـد دربـاره مشـکالت اب‬ ‫ایـن شهرسـتان این طـور می گویـد‪« :‬لوله کشـی این‬ ‫منطقـه هنـوز هـم همـان لولـه کشـی روسـتایی ‪30‬‬ ‫سـال گذشـته اسـت و مـا مشـکالت زیـادی داریـم‪.‬‬ ‫لولـه کشـی اب و فاضلاب شـهری سـال ‪ 88‬بـرای‬ ‫شـهرهای منطقـه سیسـتان تصویـب و اجرا شـده اما‬ ‫برای شهرسـتان هیرمنـد هنوز هیـچ کاری نکرده اند‪.‬‬ ‫بیشـتر از ‪ 40‬روسـتای هیرمنـد مشـکل اب دارنـد‬ ‫و ‪ 50‬درصـد روسـتاها هـم اصلا اب ندارنـد و بـا ‪5‬‬ ‫تانکـر ابرسـانی می شـوند‪ .‬روسـتاییان می گوینـد از‬ ‫مـاه مبـارک رمضـان تـا حـاال اب اشـامیدنی ان هـا‬ ‫قطـع اسـت و هر سـه روز یک بـار تانکر برایشـان اب‬ ‫‪2‬‬ ‫مـی اورد کـه کافی نیسـت‪».‬‬ ‫پناه به هوتک ها‬ ‫هوتـک گودالـی اسـت کـه اب بـاران در ان جمـع‬ ‫ن و حیـوان بـ ه طـور مشـترک از ان‬ ‫می شـود و انسـا ‬ ‫اسـتفاده می کننـد‪ .‬بسـیاری از مـردم روسـتایی در‬ ‫جنـوب اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان بـرای تامیـن‬ ‫اب مـورد نیازشـان بـه همیـن هوتـک ها وابسـته اند‪.‬‬ ‫کـم ابـی در مناطقی مانند چابهـار‪ ،‬کنارک و قصرقند‬ ‫شـرایط زندگـی مـردم را روز بـه روز وخیـم تـر کرده‬ ‫و باعث شـده اسـت تـا مردم ناچـار به اسـتفاده از اب‬ ‫‪ -1‬روایتی ناتمام از بحران اب در سیستان و بلوچستان‬ ‫‪www.eghtesadonline.com‬‬ ‫‪ -2‬همان‬ ‫شماره شصت و سوم‪ ،‬دی ‪1399‬‬ ‫‪8‬‬ صفحه 9 ‫جامعه‬ ‫‪9‬‬ ‫‪www.tasnimnews.com‬‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫شماره شصت و سوم‪ ،‬دی ‪1399‬‬ ‫‪ -3‬پناه به هوتک ها در نبود اب لوله کشی | ابفای سیستان و بلوچستان‪ :‬مشکل ابرسانی‬ ‫نداریم ‪www.hamshahrionline.ir‬‬ ‫‪ -4‬همان‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫بحران اب ایران ــ ‪ / ۱۴‬روزهای پرتنش ابی اصفهان ؛ اصفهانی ها برای کاهش ‪ ۲۰‬درصدی مرصف بسیج شوند‬ ‫در ایـن وضعیـت انتظـار مـی رود نـه فقـط مسـئوالن کـه‬ ‫فعالیـن مدنی بـا تکیه بر اموزه های حوزه کسـب و کار و‬ ‫کارافرینی‪ ،‬چاره ای برای مشـکل اب نه فقط در سیسـتان‬ ‫که برای کل کش�ور بیاندیش�ند‪ .‬صاحبین رسمایه و بزرگان‬ ‫قـوم تخصـص و رسمایه خـود را در جهت پیشبرد طرح ها‬ ‫و پایـان نامـه هـای کاربردی حـوزه اب رصف کنند‪ .‬رسـانه‬ ‫هـا و نهادهـای مدنـی چون سـمن هـا‪ ،‬تالش خـود را برای‬ ‫اگاهـی بخشـی و تببیـن مخاطـرات اجتامعـی و سیاسـی‬ ‫چالـش اب‪ ،‬بویـژه در مناطـق مرزی کشـور‪ ،‬بکارگیرند‪.‬‬ ‫هوتـک ها و چشـمه هـای طبیعی شـوند‪ .‬مسـئوالن‬ ‫مشـکل را از فرسودگی سیسـتم اب رسانی می دانند‪.‬‬ ‫بسـیاری از مردم روستاهای جنوبی سیستان سیستم‬ ‫اب رسـانی فرسـوده ای دارنـد که باعـث قطعی های‬ ‫فـراوان اب مـی شـود و در فصـل تابسـتان و گرمـا‬ ‫شـرایط زندگی مردم را سـخت و سـخت تر می کند‪.‬‬ ‫طبـق گفتـه نماینده سیسـتان و بلوچسـتان تنها ‪19‬‬ ‫درصـد از مردم شهرسـتان چابهار از اب شـرب سـالم‬ ‫و طبیعـی برخوردارنـد‪ .‬منبـع تامیـن اب بسـیاری از‬ ‫روسـتاهای جنوب‪ ‬سیس�تان و بلوچستـان‪ ‬از جملـه‬ ‫بخـش منطقـه «دشـتیاری»‪« ،‬تلنـگ» و «پلان»‬ ‫کـه از بی ابـی رنج می برنـد «هوتـک» و چاله های اب‬ ‫ناشـی از باران است‪ 3.‬مدیرکل سـازمان اب و فاضالب‬ ‫اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان بیـان کـرده اسـت‬ ‫کـه طـرح تصفیه سـازی اب هوتک هـا بـرای اهالـی‬ ‫روسـتاها تقریبـا ‪ ۴‬ماه اسـت در دسـت اجرا اسـت تا‬ ‫بـا تصفیه کن های کوچـک از اب همیـن هوتک ها در‬ ‫اختیار اهالی روسـتاها قرار بگیرد‪ 4.‬این درحالی اسـت‬ ‫که میانگین دسترسـی مردم سیسـتان و بلوچسـتان‬ ‫به شـبکه اب کمتر از ‪ 70‬درصد و در روسـتاها کمتر‬ ‫از ‪ 46‬درصـد اسـت‪ .‬بـه همیـن علـت هر سـاله تعداد‬ ‫زیـادی از هموطنان ما در این اسـتان بخاطر نبود اب‬ ‫شـرب مناسـب جان خـود را از دسـت می دهنـد‪ .‬در‬ ‫ایـن وضعیـت انتظار مـی رود نـه فقط مسـئوالن که‬ ‫فعالیـن مدنـی بـا تکیه بر امـوزه های حوزه کسـب و‬ ‫کار و کارافرینـی‪ ،‬چـاره ای بـرای مشـکل اب نه فقط‬ ‫در سیس�تان که برای کل کشور بیاندیشند‪ .‬صاحبین‬ ‫سـرمایه و بـزرگان قوم تخصص و سـرمایه خـود را در‬ ‫جهت پیشـبرد طـرح ها و پایـان نامه هـای کاربردی‬ ‫حـوزه اب صـرف کنند‪ .‬رسـانه هـا و نهادهـای مدنی‬ ‫چـون سـمن ها‪ ،‬تلاش خـود را برای اگاهی بخشـی‬ ‫و تببیـن مخاطـرات اجتماعی و سیاسـی چالش اب‪،‬‬ ‫بویـژه در مناطـق مـرزی کشـور‪ ،‬بکارگیرنـد‪ .‬مخلص‬ ‫کالم اینکـه نـه فقـط برای حـل چالش اب کـه برای‬ ‫رفـع همـه مشـکالت کشـور نیازمنـد همـکاری الیه‬ ‫هـای مختلـف اجتماعـی در هـر دو بخـش حاکمیت‬ ‫و ملت هسـتیم‪.‬‬ صفحه 10 ‫‪www.yjc.ir‬‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫بحران کم ابی متام شد؟‪ /‬باید تا سال اینده الگوی مرصف اب تغییر کند‬ صفحه 11 ‫اقتصادوکارافرینی‬ ‫تقریبـاً نیمـی از کارکنـان در کل دنیا در مشـاغل خاص جنسـیتی که در‬ ‫ان حداقـل ‪ 80‬درصـد شـاغالن‪ ،‬از یـک جنـس هسـتند‪ ،‬اشـتغال دارنـد‪.‬‬ ‫در واقـع مشـاغل غیـر کشـاورزی خـاص مـردان تقریبـا هفـت برابـر‬ ‫ایـن مشـاغل بـرای زنـان اسـت‪ .‬این پدیـده انعطـاف ناپذیری بـازار کار‬ ‫را نشـان می دهـد کـه باعـث کاهـش فرصت هـای شـغلی به خصـوص‬ ‫بـرای زنـان می شـود و در نتیجـه کارایـی اقتصـادی را کاهـش می دهـد‪.‬‬ ‫تبعیض شـغلی بر حسـب جنس‪ ،‬گذشـته از نابرابری فرصت های شغلی‬ ‫بـه نابرابـری نـرخ دسـتمزد و مرتبـه شـغلی بر حسـب جنس نیز اشـاره‬ ‫دارد‪ .‬در واقـع‪ ،‬مشـاغل خـاص زنـان اغلـب دارای پرداختـی کمتر‪ ،‬مقام‬ ‫پایین تـر و امکانـات محدودتـر بـرای پیرشفـت در مقایسـه بـا مشـاغل‬ ‫خـاص مـردان اسـت و حتی ثابت می شـود که افزایش برابـری زن و مرد‬ ‫در یـک شـغل‪ ،‬اثـر معکـوس بـر نـرخ دسـتمزد در ان شـغل می گـذارد‪.‬‬ ‫هرندی فاطمه‪ ،‬فالح محسـن خانی زهره‪ .‬بررسـی وضعیت نابرابری جنسـیتی در بازار کار ایران (با اسـتفاده‬ ‫از نماگرهـای کار شایسـته)‪ ،‬سـال ‪ ،۱۱‬شـماره ‪ - ۵‬اذر و دی ‪ ،۱۳۸۵‬دوره‪ ۱۱‬شـماره ‪ ۵‬صفحـات ‪۹۹-۷۷‬‬ ‫‪www.eghtesadonline.com‬‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫ایا ساعت کار زنان باید کاهش پیدا کند؟ ‪ /‬زنان شاغل در گذر ساعت ها‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫شماره شصت و سوم‪ ،‬دی ‪1399‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 12 ‫اقتصادوکارافرینی‬ ‫در جستجوی برابری‬ ‫درباره نابرابری جنسیتی در محیط کار ایران‬ ‫فاطمه احمدی‬ ‫‪ 5‬مـارس ‪ 2018‬بود که فرانسـیس مـک دورمند‪ 1‬هنگام‬ ‫س�خنرانی ب�رای جایزه اسـکار بهترین بازیگـر زن‪ ،‬پیامی‬ ‫قدرتمنـد ارسـال کـرد‪« :‬زنـان ایده هایـی دارنـد و بـرای‬ ‫عملـی کـردن ایـن ایده هـا‪ ،‬بـه سـرمایه گذاری مناسـب‬ ‫نیـاز اسـت‪ ».‬مـک دورمنـد در ایـن مراسـم از اصطلاح‬ ‫‪ Inclusion Rider‬کـه می تـوان ان را در برگرفتـن یـا‬ ‫عمومیت بخشـیدن به موارد مختلف معنـا کرد‪ ،‬بهره برد‪.‬‬ ‫در واقـع می تـوان منظورش را حضور برابـر زنان و مردان‬ ‫در محیـط کاری تلقـی کـرد‪ .‬ایـن پیـام فراتـر از هالیوود‬ ‫و صنعـت فیلـم اسـت‪ .‬زنـان امـروز در محـل کار بایـد با‬ ‫همـکاران مـرد خـود برابـر باشـند و این فقط محـدود به‬ ‫بـاال بـردن امار بهره وری و ادعای ایجاد تعادل جنسـیتی‬ ‫نیسـت‪ .‬البتـه یک شـروع خـوب اسـت اما بـرای توضیح‬ ‫بیشـتر در مـورد نکتـه مک دورمنـد‪ ،‬انچه مهم تر اسـت‬ ‫ایجـاد «تعادل جنسـیتی» در نقش های رهبـری در روند‬ ‫تصمیـم گیری و بخش های اسـتراتژیک تجارت اسـت‪ .‬با‬ ‫ایـن مقدمه و بـا توجه به چالش برابـری در محیط کاری‬ ‫در سـطح جهـان من جملـه ایران‪ ،‬به ایـن مهم در جامعه‬ ‫رو بـه گذارمـان پرداخته ایم‪.‬‬ ‫برابری جنسیتی در محیط کار ایران‬ ‫بـا وجـود دهه ها تالش‪ ،‬هنـوز نابرابری زیـادی در محیط های‬ ‫کاری سراسـر کشـور وجـود دارد‪ .‬در سـال های اخیـر‪،‬‬ ‫بخـش هایـی در دولـت‪ ،‬کارمنـدان و بسـیاری از فعالین‬ ‫مدنـی تلاش کرده اند تـا موضوعـات مربوط بـه مغایرت‬ ‫حقـوق و دسـتمزد بیـن دو جنس را حذف کننـد‪ .‬ان ها‬ ‫بازیگر امریکایی‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫‪1-Frances Louise McDormand‬‬ ‫همچنیـن به دنبـال اطمینـان از برخـورد برابر بـا زنان و‬ ‫مـردان بوده انـد‪ .‬ایـن مهـم‪ ،‬یکـی از موضوعات برجسـته‬ ‫در دنیـای تجـارت مـدرن اسـت‪ ،‬پـس ضروری اسـت که‬ ‫کسـب و کارهـا از تمام قوانین موجـود و تعهدات در قبال‬ ‫کارمنـدان اگاهـی داشـته باشـد‪ .‬برای شـروع بحث بهتر‬ ‫اسـت تعریفـی از «نابرابری جنسـیتی» ارائـه دهیم‪.‬‬ ‫نابرابری جنسیتی چیست؟‬ ‫جنسـیتی عبـارت اسـت از برخـورد یـا عملـی‬ ‫نابرابـری‬ ‫ّ‬ ‫جنسـیت افـراد بـه تحقیـر‪ ،‬طـرد‪ ،‬خـوار‬ ‫کـه بـر اسـاس‬ ‫ّ‬ ‫شـمردن و کلیشـه بنـدی انان مـی پردازد و نشـاندهنده‬ ‫یکسـان نبـودن دسترسـی زنـان و مـردان بـه فرصت ها‬ ‫و امکاناتـی ماننـد امکانـات اموزشـی اسـت‪ 2.‬سـازمان یا‬ ‫شـرکتی کـه دغدغـه برابـری جنسـیتی دارد‪ ،‬بـا زنـان و‬ ‫مـردان یکسـان رفتـار می کنـد‪ .‬در حقیقـت رویکردهـا‬ ‫مبتنی بر جنسـیت نیست بلکه شایسـتگی های اخالقی‬ ‫و فنی معیار پیشـرفت یا پسـرفت کارمندان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫فقـدان چنیـن مـوردی‪ ،‬پیامدهـای زیـادی مـن جملـه‬ ‫کاهـش انگیـزه کارمنـدان و در ایـن مـورد خـاص زنـان‬ ‫را در پـی دارد‪ .‬مسـئله نابرابـری جنسـیتی در مـواردی‬ ‫چـون فرهنـگ سـازمانی‪ ،‬نگرش هـای شـخصی‪ ،‬فرهنگ‬ ‫و قوانیـن کار ریشـه دارد‪ .‬بـا ایـن حـال در دنیـای مدرن‬ ‫سـازمان ها و شـرکت ها جهت دسـتیابی به اهداف کالن‬ ‫خـود و رقابـت در بـازار پرخطـر امـروزی‪ ،‬چـاره ای جـز‬ ‫روزامـد شـدن ندارنـد‪ .‬از این رو توجه به برابری جنسـیتی‬ ‫نمـی بایسـت بـه مثابـه یـک ویترین تلقـی شـود بلکه با‬ ‫توجـه بـه رشـد میـزان تحصیالت زنـان و اگاهی ایشـان‬ ‫و کلیـت جامعـه نسـبت بـه حقـوق زنـان‪ ،‬یک ضـرورت‬ ‫غیرقابل انکار اسـت‪ .‬با این تفاسـیر حقـوق و مزایای برابر‬ ‫(بـه طـور مثال مدیـران زن و مرد در هر بخـش)‪ ،‬در نظر‬ ‫گرفتـن نیازهـا جـدا از جنسـیت‪ ،‬فرصت های برابـر برای‬ ‫پیشـرفت و ارتقا مـی تواند به بهبود شـرایط کاری کمک‬ ‫شـایان توجهی کند‪ .‬حقایق مربوط به نابرابری جنسـیتی‬ ‫جنسیتی مطالعه زنان متا ّهل ‪٢٠‬‬ ‫‪ -2‬تحلیلی بر عوامل فرهنگی‪ -‬اجتماعی موثّر بر نابرابری‬ ‫ّ‬ ‫تا ‪ ٤٩‬ساله شهر اصفهان‪ .‬فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی‪ -‬فرهنگی‪ ،‬دوره چهارم‪ ،‬شماره ‪،٣‬‬ ‫زمستان ‪ ،٩٤‬صفحات ‪59-82‬‬ ‫شماره شصت و سوم‪ ،‬دی ‪1399‬‬ ‫‪12‬‬ صفحه 13 ‫جامعه‬ ‫در محل کار روشـن اسـت و تـا به امروز‪ ،‬امـار درخور تامل و‬ ‫‪3‬‬ ‫ناخوشـایندی را نشـان داده اند‪:‬‬ ‫‪ ٪23‬از زنان در محل کار با ازار و اذیت جنسی روبرو شده اند‬ ‫فقط ‪ ٪8‬ان ها این امر را گزارش داده اند‬ ‫‪ ٪43‬مادران با تبعیض و تحقیر نسبت به بارداری روبرو بوده اند‬ ‫‪ ٪52‬از زنان در هنگام کار با مشکالت روحی روبرو هستند‬ ‫ایـن امـار نشـان می دهنـد کـه زنـان همـواره در زندگـی با‬ ‫سـندرم سـقف های شیشـه ای‪ 4‬رو بـه رو خواهنـد بـود‪ .‬امـا‬ ‫نکتـه ایـن اسـت کـه دولـت و در بخـش مهم تـر مـردم و‬ ‫مشـخصا جامعـه مدنی‪ ،‬چـه راهکارهایـی را برای کنـار زدن‬ ‫ایـن چالـش در پیـش خواهنـد گرفـت‪.‬‬ ‫منونه های نابرابری جنسیتی‬ ‫دسـتمزد نابرابـر‪ :‬ایـن یکـی از مهمتریـن نمونه های جنسـیت‬ ‫زدگی در محل کار اسـت و این طور که از شـواهد پیداسـت‬ ‫یکی از سـخت ترین چالـش های پیـش روی برابری خواهان‬ ‫بـه شـمار مـی رود‪ .‬سـال گذشـته مجمـع جهانی اقتصـاد با‬ ‫در نظـر گرفتـن چهـار معیـار اقتصـاد‪ ،‬سیاسـت‪ ،‬امـوزش و‬ ‫بهداشـت‪ ،‬اعلام کـرده بـود کـه زنـان ‪ ۲۰۲‬سـال دیگـر بـه‬ ‫برابـری دسـتمزد بـا مـردان می رسـند‪ .‬امـا این سـازمان در‬ ‫جدیدتریـن بـراورد خود تحقق برابری دسـتمزد بیـن زنان و‬ ‫‪5‬‬ ‫مـردان را تـا ‪ ۲۵۷‬سـال دیگـر تخمین زد ه اسـت‪.‬‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫وضعیت نامناسب استان مرکزی در شاخص نرخ بیکاری زنان تحصیل کرده‬ ‫استراتژی نامطلوب اسـتخدام‪ :‬اسـتخدام به شـرط صیغه یا استخدام‬ ‫منشـی شـبانه روزی از مواردی هستند که در کشور ما به چشم‬ ‫می خورنـد‪ .‬در ایـن بین اشـاره به سـواالتی که ربطی به موقعیت‬ ‫شـغلی ندارد‪ 6‬هم قابل تامل اسـت‪.‬‬ ‫‪www.borna.news‬‬ ‫تبعیـض جنسـیتی‪ :‬نشـان دادن رفتـار ترجیحـی در برخـورد با‬ ‫همـکاران مـرد نسـبت بـه همـکاران زن قابل تعریف اسـت‪.‬‬ ‫ازار و اذیـت جنسـی‪ :‬لمـس غیرمتعـارف‪ ،‬ترویـج دیدگاه هـای‬ ‫‪3-Gender inequality at work www.brighthr.com‬‬ ‫‪ -4‬سقف شیشه ای یا ‪ Glass ceiling‬استعاره از موانع غیرقابل رویت در برابر زنان و اقلیت های‬ ‫دیگر است‪.‬‬ ‫‪ -5‬ایران در قعر جدول نابرابری دستمزد زنان و مردان است‪ /‬برای برابری ‪ ۲۵۷‬سال زمان نیاز است‬ ‫‪www.ilna.news‬‬ ‫‪ -6‬مانند قصد بچه دار شدن دارید یا خیر‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫شماره شصت و سوم‪ ،‬دی ‪1399‬‬ ‫‪13‬‬ صفحه 14 ‫جامعه‬ ‫کلیشـه ای در مـورد زنـان و مـردان‪ ،‬تغییـر در محـل یـا‬ ‫سـاعات کار جهـت نزدیکـی بـه مدیـر یـا مدیـران و ‪ ...‬از‬ ‫زمـره ایـن موارد اسـت‪.‬‬ ‫انـواع نابرابـری جنسـیتی می توانـد بـه طور چشـمگیری‬ ‫بیـن زن و مـرد متفـاوت باشـد‪ .‬بنابرایـن بایـد هوشـیار‬ ‫بـود و سیاسـت های روشـنی در مـورد چگونگـی رفتار با‬ ‫کارمنـدان در محیـط کار در نظـر گرفـت‪.‬‬ ‫چگونه می توان برابری جنسیتی را در محل کار ارتقا داد؟‬ ‫سـوال اصلـی ایـن اسـت کـه چـرا برابـری جنسـیتی در‬ ‫محـل کار مهـم اسـت و جـواب از انجـا شـروع می شـود‬ ‫کـه برابـری در محیـط کار‪ ،‬موجب حداکثر بهـره وری در‬ ‫کسـب و کار خواهد شـد‪ .‬رضایت شـغلی افزایش یافته و‬ ‫اقتصـاد ملـی می تواند به طور طبیعی رشـد کنـد‪ .‬در این‬ ‫شـرایط هیـچ مانع ناعادالنـه ای وجود ندارد که پیشـرفت‬ ‫افـراد را محـدود کنـد‪ .‬بـا ایـن حسـاب‪ ،‬چگونـه می توان‬ ‫اطمینـان حاصـل کرد که سیاسـت برابری جنسـیتی در‬ ‫سراسـر کسـب و کار وجـود دارد؟ می تـوان از روش هایی‬ ‫ماننـد روش های زیر بـرای تجدیدنظـر در مواضع تجاری‬ ‫اسـتفاده کرد‪:‬‬ ‫‪ -1‬مشـخصات شـغلی سـازمان خـود را ارزیابـی کنید تا‬ ‫ببینیـد ایـا موانعـی در نظـر گرفته ایـد که مانع رسـیدن‬ ‫زنـان بـه نقش هایـی اصلی در سـازمان می شـود‪.‬‬ ‫‪ -2‬در مـورد دسـتمزد افـراد شـفاف باشـید‪ .‬درمـورد‬ ‫دسـتمزد بـا دیـد باز نـگاه کنید تـا این اطمینـان حاصل‬ ‫شـود کـه زنان بـرای نقش هـای مشـابه مردان دسـتمزد‬ ‫کمتـر دریافـت نمی کننـد‪.‬‬ ‫‪-3‬تعادل بهتر زندگی و کار را برای هر دو جنس ارتقا دهید‪.‬‬ ‫‪ -4‬به همه افراد در مشـاغل خود اموزش الزم و مشـاوره‬ ‫مربوطـه را ارائه دهید‪.‬‬ ‫‪ -5‬اطمینـان حاصـل کنیـد کـه شـما یک سیاسـت ضد‬ ‫ازار‪ ،‬اذیـت و شـکنجه در پیش گرفته ایـد تا از وقوع کامل‬ ‫ان در تجـارت شـما جلوگیری کند‪.‬‬ ‫‪ -6‬اگاهـی بخـش باشـید و ارتقـا رفتارهـای منصفانـه را‬ ‫امـوزش دهید‪.‬‬ ‫‪ -7‬امکانـات مراقبت از کودکان ماننـد اتاق مادر و کودک‬ ‫و همچنیـن سیاسـت های حمایـت از خانـواده را فراهـم‬ ‫کنید ‪.‬‬ ‫‪ -8‬زنـان موفـق در شـرکت خود را چه در داخل سـازمان‬ ‫و چـه از طریـق کانال هـای رسـانه ای مـورد توجـه قـرار‬ ‫دهیـد و از زنـان ارشـد بخواهید که به عنـوان مربی رفتار‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫‪ -9‬سیاسـت هایی را بـرای حقـوق عادالنـه و تعـادل بین‬ ‫کار و زندگـی تنظیـم کنیـد و اطمینـان حاصل کنید که‬ ‫مدیـران از ان هـا بـه طـور کامل حمایـت می کنند‪.‬‬ ‫‪www.55online.news‬‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫رشایط بازنشستگی زنان شاغل اعالم شد‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫شماره شصت و سوم‪ ،‬دی ‪1399‬‬ ‫‪14‬‬ صفحه 15 ‫فرهنگ و هرن‬ ‫اگر ای اسامن خواهم که یکروز ‪ //‬از این زندان خامش پر بگیرم‬ ‫به چشم کودک گریان چه گویم ‪ //‬ز من بگذر‪ ،‬که من مرغی اسیرم‬ ‫من ان شمعم که با سوز دل خویش ‪ //‬فروزان می کنم ویرانه ای را‬ ‫اگر خواهم که خاموشی گزینم ‪ //‬پریشان می کنم کاشانه ای را‬ ‫بریده ای از شعر اسیر‪ ،‬فروغ فرخزاد‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫‪Forough Farrokhzad‬‬ ‫‪www.sinarium.com.ir‬‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫شماره شصت و سوم‪ ،‬دی ‪1399‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 16 ‫فرهنگ و هرن‬ ‫فروغ و اندیشه تجدد‬ ‫نگاهی به زندگی و اندیشه فروغ فرخزاد‬ ‫به مناسبت ‪ 8‬دی زادروز ایشان‬ ‫قسمت اول‬ ‫زهرا طالیی‬ ‫کمتر کسـی اسـت که نام او را نشـنیده باشـد‪ .‬برای‬ ‫جامعـه پدرسـاالر ایـران که شـاخصه هـای مردانگی‬ ‫بسـیار حایـز اهمیـت اسـت اندیشـه فـروغ چـون‬ ‫سـیمرغی از خاکسـترش برمـی خیـرد و بـه زنـان و‬ ‫مـردان تجددطلـب نهیـب مـی زنـد‪ 8 .‬دی زادروز‬ ‫فروغ الزمـان فرخـزاد معـروف به فـروغ (متولد تهران‬ ‫‪1313‬خ و درگذشـته ‪1345‬خ) شـاعر پراوازه ایرانی‬ ‫اسـت‪ 1.‬به همیـن بهانه نگاهی اجمالی داشـته ایم به‬ ‫زندگـی و اندیشـه این چهره برجسـته ادبیات معاصر‬ ‫کشورمان‪.‬‬ ‫زندگی نامه فروغ فرخزاد‬ ‫فرخـزاد فرزند سـوم محمد فرخـزاد و تـوران وزیری‬ ‫تبـار در خانـواده ای هفت نفـره بـود‪ .‬تحصیلات‬ ‫مدرسـه محلـ ه زندگـی خـود گذرانـد‬ ‫ ‬ ‫ابتدایـی را در‬ ‫و پـس از پایـان دور ه راهنمایـی در مدرسـ ه خسـرو‬ ‫خـاوران بـرای تحصیـل رشـت ه نقاشـی و خیاطی به‬ ‫دبیرسـتان فنـی کمال الملک رفت‪ .‬فـروغ تحصیالت‬ ‫دبیرسـتان را بـه پایان نرسـاند‪ .‬در سـن ‪ 16‬سـالگی‬ ‫عاشـق پرویز شـاپور شـد و علی رغم مخالفت والدین‬ ‫با او ازدواج کرد‪ .‬پرویز شـاپور همسـایه و از اقوام دور‬ ‫فـروغ‪ ،‬طنزپرداز و کاریکاتوریسـت‪ 15 ،‬سـال از فروغ‬ ‫بزرگ تـر بـود‪ .‬ان دو بعـد از ازدواج بالفاصلـه به اهواز‬ ‫رفتند و پرویز شـاپور در وزارت دارایی اسـتخدام شد‪.‬‬ ‫تنهـا فرزنـد ان هـا‪ ،‬پسـری به نـام کامیار‪ ،‬یک سـال‬ ‫بعـد در اهـواز متولد شـد‪ .‬اولین اشـعار فـروغ تقریبا‬ ‫در همیـن زمـان منتشـر شـد‪ .‬بعـد از گذشـت سـه‬ ‫سـال‪ ،‬فـروغ باوجود تمـام عواقب منفـی روانی‪ ،‬مالی‬ ‫‪ -1‬متن حاضر ترجمه و تلخیصی است از‪:‬‬ ‫‪FARROḴZĀD, FORŪḠ-ZAMĀN www.iranicaonline.org‬‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫شماره شصت و سوم‪ ،‬دی ‪1399‬‬ ‫و اجتماعـی تصمیـم بـه جدایی از همسـرش گرفت‪.‬‬ ‫طبـق قانـون‪ ،‬سرپرسـتی کامیـار بـه پدرش سـپرده‬ ‫شـد‪ .‬فـروغ حتـی اجاز ه دیـدار کوتـاه با فرزنـدش را‬ ‫نداشـت و رنـج ایـن جدایـی اجبـاری تـا ابـد همراه‬ ‫او بـود‪ .‬چنـدی بعـد فـروغ فرخـزاد به خاطـر بحران‬ ‫روانـی بـه اسایشـگاهی روانی منتقل شـد و یک ماه‬ ‫در انجـا بسـتری بـود‪ .‬بـا این حال بـا انـرژی و توانی‬ ‫کـه داشـت ب ه سـرعت بهبـود یافـت و بعـد از ان به‬ ‫سـینما‪ ،‬بازیگـری و تهیه کنندگـی عالقه نشـان داد‪.‬‬ ‫در سـال ‪ 1343‬بـرای اولین بـار بـه اروپـا (المـان و‬ ‫ایتالیـا) سـفر کرد‪ .‬این سـفر ‪ 9‬ماه به طـول انجامید‬ ‫و فرصـت دوری از شـرایط جامعـ ه ادبـی را بـرای او‬ ‫فراهـم اورد‪ .‬فـروغ در ان زمـان بـه دلیـل احسـاس‬ ‫زندانـی بـودن‪ ،‬عدم تعلق و شـاید به خاطر شـایعاتی‬ ‫کـه در مـورد او وجـود داشـت‪ ،‬ترجیـح مـی داد از‬ ‫جامعـه فـرار کند‪ .‬بعـد از بازگشـت از اروپـا‪ ،‬به چند‬ ‫سـفر دیگر در داخل و خارج ایران رفت‪ .‬این سـفرها‬ ‫از شـهر یـا کشـوری به شـهر و کشـور دیگـر‪ ،‬از یک‬ ‫جهـان معنایـی به جهان دیگـر‪ ،‬زندگـی و هنر فروغ‬ ‫در دو دهـ ه بعـد را شـکل داد‪ .‬این سـفرها را می توان‬ ‫تبلـور احسـاس غربـت‪ ،‬سـرگردانی دائمـی و تبعید‬ ‫دانسـت‪ .‬سـال ‪ 1336‬فـروغ به عنـوان دسـتیار در‬ ‫اسـتودیو فیلمسـازی گلسـتان شـروع بـه کار کـرد‪.‬‬ ‫رابطـ ه او بـا صاحـب اسـتودیو ابراهیـم گلسـتان‪،‬‬ ‫کارگـردان و نویسـنده کـه متاهـل هم بود‪ ،‬رسـوایی‬ ‫جدیـدی را بـه وجـود اورد کـه ب ه سـرعت در جامعه ‬ ‫ادبـی ان زمـان ایـران پخـش شـد‪ .‬در سـال ‪1338‬‬ ‫فروغ تحت فشـار تشـویش درونی‪ ،‬دوری از پسـرش‪،‬‬ ‫مشـکالت خانوادگـی و شـرایط بـد مالی بـا خوردن‬ ‫قـرص خـواب اقـدام بـه خودکشـی کـرد‪ .‬گرچـه در‬ ‫نهایـت در بیمارسـتان تحت درمان قـرار گرفت‪ .‬دهه ‬ ‫اخـر زندگـی فـروغ قابل توجـه و سرشـار از خالقیت‬ ‫بـود‪ .‬در سـال ‪ 1340‬مسـتندی بـه نام "خانه سـیاه‬ ‫اسـت" را دربـار ه جذامیـان سـاخت‪ .‬او برای سـاخت‬ ‫ایـن فیلـم ‪ 12‬روز در کنـار جذامیـان زندگـی کرد و‬ ‫هنـگام بازگشـت پسـری به نام حسـن منصـوری را‬ ‫بـه فرزندخواندگـی پذیرفـت‪ .‬ایـن مسـتند در داخل‬ ‫‪16‬‬ صفحه 17 ‫فرهنگ و هرن‬ ‫ایـران مـورد انتقـاد قـرار گرفـت ولـی در خـارج از‬ ‫کشـور مـورد اسـتقبال واقـع شـد و در سـال ‪1341‬‬ ‫جایز ه بهترین فیلم مسـتند در جشـنواره بین المللی‬ ‫فیلـم کوتاه اوبرهـاوزن در المان غربی را بـرد‪ .‬در ‪32‬‬ ‫سـالگی فـروغ تعـداد قابل توجهـی از اثارش منتشـر‬ ‫شـده بـود‪ ،‬در جامعـه صاحب شـهرت و جوایزی هم‬ ‫شـده بـود‪ .‬مهم تـر از همه‪ ،‬به قـول خـودش‪ ،‬خود را‬ ‫پیـدا کـرده بـود‪ .‬فـروغ فرخـزاد در تاریـخ ‪ 24‬بهمن‬ ‫‪ 1345‬در تصـادف رانندگـی کشـته شـد و مراسـم‬ ‫تدفیـن او طبـق پیش بینی خودش در هنـگام بارش‬ ‫بـرف صـورت گرفت‪:‬‬ ‫شاید حقیقت ان دو دست جوان بود‪ ،‬ان دو دست جوان‬ ‫که زیر بارش یکریز برف مدفون شد‬ ‫و سال دیگر‪ ،‬وقتی بهار‬ ‫با اسمان پشت پنجره همخوابه می شود‬ ‫و در تنش فوران می کنند‬ ‫فواره های سبز ساقه های سبکبار‬ ‫شکوفه خواهد داد ای یار‪ ،‬ای یگانه ترین یار‬ ‫شعر ایمان بیاوریم به اغاز فصل سرد‪ ،‬ص ‪30‬‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫‪Forough Farrokhzad‬‬ ‫‪www.sinarium.com.ir‬‬ ‫زندگـی شـخصی فروغ فرخـزاد عجیـب و جالب بود‪.‬‬ ‫گاهـی به عنـوان فـردی بی نقـص توصیـف می شـد‬ ‫و مـورد احتـرام بـود و گاهـی هـم از سـوی دیگـران‬ ‫پذیرفتـه نمی شـد‪ .‬خواننـدگان و منتقـدان مجذوب‬ ‫سنت شـکنی او می شـوند و درعین حـال بـا او مخالف‬ ‫هـم هسـتند‪ .‬مخالفـان او ماننـد طرفدارانـش بـه‬ ‫زندگـی شـخصی او توجـه زیـادی کردنـد و دربـاره ‬ ‫ان بحث هـای بسـیاری شـده اسـت‪ .‬باوجوداینکـه‬ ‫تجربه های شـخصی فـروغ به وضوح در اثـارش دیده‬ ‫می شـد‪ ،‬او در مـدت کوتـاه فعالیـت ادبـی خود هیچ‬ ‫عالقـه ای بـه صحبـت دربـار ه زندگی شـخصی خود‬ ‫نداشـت‪ .‬واکنـش او‪ ،‬به احتمـال زیـاد‪ ،‬به خاطر عالقه ‬ ‫بسـیار زیاد منتقدین به زندگی شـخصی اش بود که‬ ‫‪2‬‬ ‫مانـع از توجـه کافـی و الزم بـه اثـارش می شـد‪.‬‬ ‫اثار فروغ؛ نقد باور عمومی‬ ‫مجمـوع اثـار فـروغ شـامل ‪ 5‬دفتـر شـعر‪ ،‬چندیـن‬ ‫قطعـه شـعر‪ ،‬یـک داسـتان کوتـاه بـه اسـم کابوس‪،‬‬ ‫یک سـفرنامه به اسـم در سـرزمین دیگـر‪ ،‬چند نقد‪،‬‬ ‫دو فیلم نامـه چـاپ نشـده و گلچین اشـعار معاصر به‬ ‫نـام از نیما تا باد (با همکاری مجید روشـنگر) اسـت‪.‬‬ ‫در تمامـی اثـار او مخالفت با باورهـای فرهنگی رایج‬ ‫بـه چشـم می خـورد‪ .‬نوشـته های او نوعـی درگیـری‬ ‫بـا جامعـه و ادبیـات و نمونـه ای از مفاهیـم ممنـوع‬ ‫در جامعـه مانند مسـائل جنسـی اسـت‪ .‬ایـن اثار در‬ ‫‪ -2‬گرچه هنوز هم این توجه وجود دارد‬ صفحه 18 ‫بسـیاری از شـاعران و نویسـندگان هم عصر‬ ‫او جسـارت خلـق چنیـن جهانـی رسشـار از‬ ‫پیچیدگـی‪ ،‬جزئیـات و تناقـض با ظرایف بسـیار‬ ‫را نداشـتند‪ .‬این جسـارت‪ ،‬تغییر باورهـا‪ ،‬روابط‬ ‫و هنجارهـا و رصاحت کالم باعث تنفر از فروغ‬ ‫در ان زمـان شـد ولـی درعین حال فرخـزاد را به‬ ‫یکـی از مهم تریـن شـخصیت های ادبی معارص‬ ‫فارسـی تبدیـل کرد‪.‬‬ ‫‪www.sinarium.com.ir‬‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫‪Forough Farrokhzad‬‬ ‫بهتریـن شـکل‪ ،‬نظـام طبقاتـی و نظـام اجتماعی را‬ ‫بـه هـم می ریـزد‪ .‬رنـج و لـذت گـذر از یـک الگـوی‬ ‫فرهنگـی بـه الگـوی دیگـر را نشـان می دهـد و‬ ‫لذت هـای پیونـد و ترکیـب سـنت و مدرنیتـه را‬ ‫همـراه بـا رنج و مشـکالت ان را به تصویر می کشـد‪.‬‬ ‫موضـع بحث برانگیـز فـروغ در مسـائل و ویژگی های‬ ‫جنسـیتی‪ ،‬واکنـش بـه ظلـم و تعمـق در ذات خـود‪،‬‬ ‫جسـتجو در لـذت و سـختی عشـق و بیـان اشـکار‬ ‫سـختی های پیـش روی زنـان شـاعر بـرای پـرورش‬ ‫خالقیـت خود‪ ،‬در نوشـته هایش به چشـم می خورد‪.‬‬ ‫بسـیاری از شاعران و نویسندگان هم عصر او جسارت‬ ‫خلـق چنین جهانی سرشـار از پیچیدگی‪ ،‬جزئیات و‬ ‫تناقـض با ظرایف بسـیار را نداشـتند‪ .‬این جسـارت‪،‬‬ ‫تغییـر باورها‪ ،‬روابط و هنجارها و صراحت کالم باعث‬ ‫تنفـر از فـروغ در ان زمـان شـد ولـی درعین حـال‬ ‫فرخـزاد را به یکـی از مهم ترین شـخصیت های ادبی‬ ‫معاصـر فارسـی تبدیـل کـرد‪ .‬او در هیـچ مـرزی جا‬ ‫نمی گیـرد و از انحصـار دوری می کنـد‪ .‬در هـر پنـج‬ ‫مجموعه شـعرش شـاهد بلوغ شخصیت زنی هستیم‬ ‫کـه پیچیدگی های شـخصیتش تصویر کلیشـه ای را‬ ‫نقـض می کنـد؛ زنـی بـا اگاهـی عاطفـی‪ ،‬روانـی و‬ ‫اندیشـمند کـه تصـورات عامه دربـار ه زنـان را به هم‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫می ریـزد و درک خود از زنانگـی را‪ ،‬هرچند با ترس و‬ ‫تردیـد‪ ،‬متفـاوت از تعاریف مرسـوم دربـار ه زنان بیان‬ ‫می کنـد‪ .‬بـه عنـوان نمونه"اسـیر" اولیـن مجموعـه‬ ‫شـعر فروغ است که در سـال ‪ 1333‬منتشر شد‪ .‬این‬ ‫مجموعه شـامل چهل و چهار شـعر اسـت که بیانگر‬ ‫احسـاس ناامیدی و محدودیت یک زن اسـت‪ .‬عنوان‬ ‫این مجموعه شـعر احسـاس ناامیدی و محدودیت او‬ ‫را نشـان می دهـد‪ .‬شـخصیت این شـعرها زن جوانی‬ ‫اسـت که احسـاس سـردرگمی دارد و در ارائ ه هویت‬ ‫مسـتقل خود ناتوان اسـت‪ .‬به سـختی در برابر اصول‬ ‫محدودکننـد ه رفتـار زنـان مقاومـت می کنـد امـا‬ ‫درعین حـال تحـت فرمان انتظـارات و خواسـته های‬ ‫فرهنـگ جامعه اسـت‪ .‬نمی توانـد اسـتقالل و ازادی‬ ‫خـود از سـنت های فرهنگـی را انکار کنـد و هم زمان‬ ‫تـوان رهایـی از هنجارهـای جامعـ ه خـود کـه الزمه ‬ ‫احتـرام بـه خـود و هنجارهـای عمومی اسـت‪ ،‬را نیز‬ ‫ندارد؛‬ ‫در این فکرم من و دانم که هرگز‬ ‫مرا یارای رفتن زین قفس نیست‬ ‫اگر هم مرد زندانبان بخواهد‬ ‫دگر از بهر پروازم نفس نیست‬ ‫شعر اسیر‪ ،‬ص ‪34‬‬ ‫شماره شصت و سوم‪ ،‬دی ‪1399‬‬ ‫‪18‬‬ صفحه 19 ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫فروغ فرخزاد ‪English Translations of selected Poems and Poetry of the great Iranian Poet Forugh Farrokhzad‬‬ ‫‪www.heliotricity.com‬‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫شماره شصت و سوم‪ ،‬دی ‪1399‬‬ ‫‪19‬‬ ‫انی‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫ن پا‬ ‫س‬ ‫ربیده ای از سروده تولدی دیگر از فروغ فرخزاد‬ ‫همهٔ هستی من اهیٔ اتریکیست‬ صفحه 20 صفحه 21 صفحه 22 ‫‪www.eseminar.tv‬‬ ‫بها‪ ۲۵۰,۰۰۰ :‬تومان‬ ‫‪ ۴۰‬ساعت (انالین)‬ ‫‪ ۲۵‬ارذ ات ‪ ۲۵‬اردتشهبی ‪۱۴۰۰‬‬ ‫‪www.tiwall.com‬‬ صفحه 23 ‫ تومان‬۳۴۹,۰۰۰ :‫بها‬ www.evand.com www.evand.com صفحه 24 ‫بها‪ ۱۰,۰۰۰ :‬تومان‬ ‫‪ ۱‬ساعت و ‪ ۴۰‬دقیقه‬ ‫‪www.tiwall.com‬‬ صفحه 25

آخرین شماره های ماهنامه سرند

ماهنامه سرند 72

ماهنامه سرند 72

شماره : 72
تاریخ : 1400/07/30
ماهنامه سرند 71

ماهنامه سرند 71

شماره : 71
تاریخ : 1400/06/31
ماهنامه سرند 70

ماهنامه سرند 70

شماره : 70
تاریخ : 1400/05/31
ماهنامه سرند 69

ماهنامه سرند 69

شماره : 69
تاریخ : 1400/04/31
ماهنامه سرند 68

ماهنامه سرند 68

شماره : 68
تاریخ : 1400/03/31
ماهنامه سرند 67

ماهنامه سرند 67

شماره : 67
تاریخ : 1400/02/31
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!