ماهنامه سرند شماره 80 - مگ لند
0

ماهنامه سرند شماره 80

ماهنامه سرند شماره 80

ماهنامه سرند شماره 80

‫رسند‬ ‫سرند تالشی است جهت نقد اندیشه و رفتار جامعه ایران‬ ‫بی خیالی یا غمزدگی روشنفکری است؟‬ ‫در نقد روزمرگی حاکم بر جامعه ایران‬ ‫اناندا کریشنان‬ ‫نگاهی به زندگی اناندا کریشنان‬ ‫بنیان گذار هولدینگ تگاس‬ ‫وقتی خیانت در می زند!‬ ‫درباره خیانت بین زوجین (قسمت دوم)‬ ‫روایتی در میان مرگ و زندگی‬ ‫نگاهی به رمان طاعون اثر البر کامو‬ ‫ماهنامه تحلیلی مسائل ایران‪ /‬سال هفتم‪ /‬خرداد ‪ 21 / 1401‬صفحه‬ صفحه 1 ‫سرند تالشی است جهت نقد اندیشه و رفتار جامعه ایران‬ ‫اینه چون نقش تو بنمود راست خود شکن‪ ،‬اینه شکستن خطاست‬ ‫ماهنامه تحلیلی مسائل ایران‬ ‫سال هفتم‪ /‬شماره هشتادم ‪ /‬خرداد ‪1401‬‬ ‫مدیرمسئول و سردبیر‪ :‬سپهر ساغری‬ ‫منبع تصویر جلد‪:‬‬ ‫‪FERDOWSI‬‬ ‫‪www.aidinsalsabili.com‬‬ ‫همکاران این شماره‪:‬‬ ‫شکیب ضربی‪ ،‬زینب حجتی‪ ،‬زهرا قدسی‪ ،‬سمیرا گیالنی و علی تیموری‬ ‫سرند رایگان است و رایگان خواهد ماند‬ ‫نشانی سایت ماهنامه‪:‬‬ ‫‪www.sarandmonthly.com‬‬ ‫ماهنامه سرند را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید‬ ‫‪Sarandmonthly‬‬ ‫روشنفکر کسی است‬ ‫که ذهنش مراقب خودش باشد‪.‬‬ ‫البر کامو‬ ‫فیلسوف فرانسوی‬ ‫رقاب‬ ‫غی‬ ‫ماهناهمسرند‬ ‫ش‬ ‫رو‬ ‫لف‬ ‫هبانمخاد وندجانوخرد‬ صفحه 2 ‫ان چه در این شماره میخوانید‪:‬‬ ‫سخن اغازین‬ ‫بی خیالی یا غمزدگی روشنفکری است؟ ‪ /‬ص ‪3‬‬ ‫در نقد روزمرگی حاکم بر جامعه ایران‬ ‫پیشنهاد‬ ‫روایتی در میان مرگ و زندگی ‪ /‬ص ‪6‬‬ ‫نگاهی به رمان طاعون اثر البر کامو‬ ‫کارافرینی‬ ‫اناندا کریشنان ‪ /‬ص ‪9‬‬ ‫نگاهی به زندگی اناندا کریشنان بنیان گذار هولدینگ تگاس‬ ‫جامعه‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫‪Iran beaches: The 18 beautiful and famous beaches in Iran / Banood Beach‬‬ ‫‪www.epiciran.com‬‬ ‫وقتی خیانت در می زند! ‪ /‬ص ‪11‬‬ ‫درباره خیانت بین زوجین (قسمت دوم)‬ ‫سخن پایانی‬ ‫ایرانی‪ ،‬بی حوصلگی‪ ،‬شتاب زدگی و سبکسری در برابر حوادث ندارد ‪ /‬ص ‪16‬‬ ‫عبارتی از سعید نفیسی به مناسبت ‪ 18‬خرداد زادروز ایشان‬ ‫اگهی‬ ‫اگهی ها ‪ /‬ص ‪17‬‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫شماره هشتادم‪ ،‬خرداد ‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ صفحه 3 ‫س‬ ‫خ‬ ‫نا‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫?‪How do we encourage and empower budding entrepreneurs‬‬ ‫‪www.deccanherald.com‬‬ ‫بدون دعوت به سـاختن و بدون برداشـتن گامی‬ ‫عینـی‪ ،‬در گله گزاری و بی خیالی خالصه شـده ایم!‬ ‫جریان مسـلط ان است که بر شـادی و دورهمی‬ ‫دیگـران خـرده بگیرد یـا روی گردانی از مسـائل‬ ‫کالن را راه حـل بدانـد! در این میان باید پرسـید‪:‬‬ ‫«ایا بی خیالی یا غمزدگی روشنفکری است؟»‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫شماره هشتادم‪ ،‬خرداد ‪1401‬‬ ‫غاز‬ ‫ین‬ ‫‪3‬‬ صفحه 4 ‫سخن اغازین‬ ‫بی خیالی یا غمزدگی روشنفکری است؟‬ ‫در نقد روزمرگی حاکم بر جامعه ایران‬ ‫سپهر ساغری‬ ‫بـه نظـر می رسـد تصویـری از البر کامو با سـیگاری‬ ‫بـر لـب یـا نیمرخـی از احمد شـاملو در پـس زمینه‬ ‫ای سـیاه‪ ،‬بـه انضمام جمالتـی قصار از ایشـان‪ ،‬همه‬ ‫تعریـف مـا از روشـنفکری باشـد‪ .‬منتظریم کسـی از‬ ‫سـفره اش یـا عروسـیش عکـس و فیلـم درج کنـد‬ ‫و بعـد بگوییـم مگـر فقـر را بـر پیشـانی مـردم نمی‬ ‫بینیـد؟ گویـی در نظـر اکثریت ما دعـوت دیگران به‬ ‫غم زدگی‪ ،‬روشـنفکری اسـت! اما سـمت دیگر ماجرا‬ ‫بـه خوش باشـی و بـی خیالی خو کرده اسـت‪ .‬تصور‬ ‫مـی کنـد با بـی توجهی بـه دنیـای اطـراف‪ ،‬او برنده‬ ‫داسـتان پر از مسـئله زندگی اسـت‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫هـر دو سـمت ماجـرا غافـل انـد کـه رویکرد ایشـان‬ ‫عیـن تن دادن به روزمرگی اسـت! با ایـن توضیح در‬ ‫نوشـتار پیش رو بـه نقد هر دو رویکرد خوش باشـی‬ ‫و بیخیالی مـی پردازیم‪.‬‬ ‫دوقطبی روزمرگی؛ خوش باشی و بیخیالی‬ ‫دورهمـی بـا سـفره هـای رنگـی از یـک سـو و بـد و‬ ‫بیـراه گفتـن به زمین و زمان از سـوی دیگـر‪ ،‬عمده‬ ‫مطالبی است که در فضای مجازی شاهدش هستیم‪.‬‬ ‫ایـن دوگانه شـاید بیشـتر به چشـممان بیایـد به ان‬ ‫جهـت کـه احساسـاتی چـون محرومیت یا شـوق را‬ ‫در مـا برمـی انگیـزد‪ .‬در حقیقـت رویکـرد عمومـی‬ ‫در برخـورد بـا محیـط اطـراف دو قطبی اسـت‪ .‬یک‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫سـمت ماجرا که تن بـه روزمرگـی داده و مدام تذکر‬ ‫مـی دهد کـه‪« :‬چـرا چنین مـی کنید؟ مگـر نداری‬ ‫و ناراحتـی تـوده را نمـی بینید؟ مگر نمـی بینید در‬ ‫اب�ادان و مش�هد و ‪ ...‬چ�ه اتفاق�ی رخ داده اس�ت؟» و‬ ‫سـوی دیگـر که اساسـا تصـور می کنـد بـا پرهیز از‬ ‫اصطالحـا اخبار بـد‪ ،‬ارامش خاطـرش را حفظ کرده‬ ‫اسـت‪ .‬بـا ایـن حـال همان قـدر کـه بی توجهـی به‬ ‫مسـائل زندگی اجتماعی راهگشـا نیسـت‪ ،‬دعوت به‬ ‫غمزدگ�ی نیزـ گرهی باز نم�ی کن�د‪ .‬در حقیقت اگر‬ ‫بـه ‪ 30‬درصـد جامعـه بگوییـم شـاد نباشـید و مدام‬ ‫احساسـات و لـذات زندگـی خـود را سانسـور کنیـد‬ ‫تـا بخـش دیگـر جامعـه احسـاس محرومیـت نکند‪،‬‬ ‫عملا نـه فقـط مشـکل ان ‪ 70‬درصد را حـل نکرده‬ ‫ایـم کـه ان ‪ 30‬درصـد را هم سانسـور کرده ایـم!‪ 1‬از‬ ‫طرفـی‪ ،‬بـر فـرض محال همـه ایرانیـان برخـوردار از‬ ‫نشـان دادن زندگـی خـود پرهیـز کنند‪ ،‬مـی توانیم‬ ‫بـه همه مردم جهان بگوییم در اینسـتاگرام پسـت و‬ ‫اسـتوری نگذارنـد؟! از کنـه موضع گیری این دسـت‬ ‫از هموطنان این طور اسـتنباط می شـود که عاشـق‬ ‫نشـوید‪ ،‬نخوریـد‪ ،‬نپوشـید‪ ،‬مسـافرت نکنیـد چـون‬ ‫مـا محـروم یـا غصـه داریـم! بایـد بگویم همـان قدر‬ ‫کـه بیخیالـی راه حل نیسـت‪ ،‬نسـخه سـیاه پوشـی‬ ‫و عـزاداری نیـز کارگـر نیسـت‪ .‬راه مقابلـه بـا وضـع‬ ‫موجـود‪ ،‬کنشـگری اسـت‪ .‬مشـکل ان نیسـت کـه‬ ‫بخشـی از جامعه برخوردار و شـاد اسـت مشـکل ان‬ ‫اسـت که توزیـع ثروت عادالنه نیسـت‪ .‬بجـای ایجاد‬ ‫محرومیـت بـرای دیگـران‪ ،‬خـرده گرفتـن از زندگی‬ ‫عـادی مـردم اعـم از دورهمی تـا ابراز عالقه ایشـان‪،‬‬ ‫اسـتین بـاالزده و کنشـگر باشـیم‪ .‬بجای دعـوت به‬ ‫غـم زدگـی‪ ،‬پا بـه میدان عمـل بگذاریم‪ .‬بجـای گرد‬ ‫یـاس به همـه جا پاشـاندن‪ ،‬تاریـخ توسـعه بخوانیم‬ ‫بویـژه انچـه بـر المـان هـا و ژاپنـی ها گذشـت می‬ ‫تواند بسـیار راهگشـا باشد‪.‬‬ ‫‪ -1‬البته که اعداد ساختگی است و صرفا برای نزدیک شدن مفهوم به ذهن مورد‬ ‫استفاده قرارگرفته است‪.‬‬ ‫شماره هشتادم‪ ،‬خرداد ‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ صفحه 5 ‫سخن اغازین‬ ‫ایا ما شهروندانی اگاه هستیم؟‬ ‫اکثریت مخاطبین همین نوشـتار برخوردارند‪ .‬دست‬ ‫کـم فقیـر و محـروم نیسـتند امـا ان قـدر کـه خرج‬ ‫شـراب‪ ،‬سـیگار و ‪ ...‬می کنند خرج کتاب نمی کنند!‬ ‫امـا در ایـراد گرفتـن بر ایـن و ان ید طوالیـی دارند‪.‬‬ ‫اگـر امروزمـان را با ده سـال پیش مقایسـه کنیم چه‬ ‫تفـاوت هایـی در خـود می بینیـم؟ به عنـوان نمونه‬ ‫شـاهدم کـه بسـیاری از دوسـتان دور و نزدیکـم ده‬ ‫سـال پیش دانشـجوی رشـته های مختلف پزشکی‪،‬‬ ‫فنـی و ‪ ...‬بودنـد و امـروز بـه مناصبی چون اسـتادی‬ ‫دانشـگاه‪ ،‬مدیریـت شـرکت و مانند این رسـیده اند‪.‬‬ ‫بـا ایـن حـال تفـاوت ایشـان با ده سـال پیـش صرفا‬ ‫در مدارکشـان خالصه می شـود‪ .‬بسـیاری از ایشـان‬ ‫نـه تاریـخ ایـران را مطالعـه مـی کنند و نـه تحوالت‬ ‫جهـان را‪ .‬نـه روزنامـه ای را دنبـال مـی کننـد و نـه‬ ‫کتـاب در سـبد خریـد ایشـان جایـی دارد! بـا ایـن‬ ‫حـال در اظهـار نظـر پیرامـون مسـائل مختلف خود‬ ‫را صاحـب اندیشـه مـی داننـد‪ .‬در حقیقـت نظـرات‬ ‫خـود را بـی انکـه مطالعـه خاصـی داشـته باشـند و‬ ‫صرفا بر اسـاس پندار شـخصی‪ ،‬درسـت مـی دانند‪ .‬در‬ ‫یـک نمونه قابل تامـل در مورد کودتـای ‪ ۲۸‬مرداد و‬ ‫سـرنگونی دولـت دکتر مصـدق‪ ،‬دوسـتی معتقد بود‬ ‫ایـن رویـداد کودتا نیسـت‪ .‬عـرض کردم همـه منابع‬ ‫دانشـگاهی از ان واقعه بـه کودتا یاد می کنند چگونه‬ ‫ان را رد مـی کنیـد؟ فرمودنـد‪« :‬بـه نظـر مـن کودتا‬ ‫فقـط علیـه نفر اول مملکت رخ می دهد و نه نخسـت‬ ‫وزیـر!» اگـر مخاطب این نوشـتار تعریف کودتـا را در‬ ‫منابع مختلف جسـتجو و مطالعه کرده باشـد متوجه‬ ‫خواهـد شـد که دوسـت دانشـگاهی مـورد اشـاره ام‪،‬‬ ‫بـرای به کرسـی نشـاندن نظر خـود در تعریـف کودتا‬ ‫هم دسـت برده اسـت! مخلص کالم اینکه نمی شـود‬ ‫ما شـهروندان خود از مسـائل اجتماعی اطالع چندانی‬ ‫نداشـته باشیم و از ان مذموم تر بخواهیم این نااگاهی‬ ‫را بـا خشـونت یا قلـب واقعیت پنهان کنیـم‪ ،‬بعد فی‬ ‫المثـل از رئیـس مجلس خـرده بگیریم کـه نمی داند‬ ‫قانون اساسـی چند اصل دارد! کسـی هم نیسـت از ما‬ ‫بپرسـد‪« :‬مگـر خود شـما مـی دانید که انتطـار دارید‬ ‫مسـئوالنتان بدانند؟!» باید از خود بپرسـیم چه میزان‬ ‫نسـبت به مسـائل روز کشـور و جهان اگاه هسـتیم؟‬ ‫پشـت مدرک دانشـگاهی یا مهارتمان پنهان نشـویم‪.‬‬ ‫اگـر حقیقتـا منتقـد بی خیالـی و یا در مقابـل دعوت‬ ‫دیگران به غم زدگی هسـتیم‪ ،‬می بایسـت کنشـگری‬ ‫را از خـود اغـاز کنیم‪.‬‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫مهم ترین مساله امروز جامعه ایران چیست؟‬ ‫‪www.entekhab.ir‬‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫شماره هشتادم‪ ،‬خرداد ‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 6 ‫پیشنهاد‬ ‫« در ان ایـام بـه نظـر رسـید زمـان ثابت مانـده‪ .‬چاالب هـای بازمانـده از اخرین رگبار ها را خورشـید‬ ‫فصل سـال مـردم را بـه ارامش فـرا می خواند‪ .‬لیکـن‪ ،‬در مدت چهار‬ ‫می خشـکاند‪ .‬همـه چیـز در ان ِ‬ ‫روز‪ ،‬تـب چهـار خیـ ِز خیره کننـده برداشـت‪ :‬شـانزده مرگ‪ ،‬بیسـت و چهار‪ ،‬بیشـت و هشـت و سـی‬ ‫و دو‪ .‬روز چهـارم‪ ،‬گشـایش بیمارسـتان امـدادی در دبسـتان اعلام شـد‪ .‬همشـهریان مان کـه تـا ان‬ ‫هنـگام همچنان با مزاح بر نگرانی شـان سـرپوش می گذاشـتند‪ ،‬اکنـون با چهره ای مغمـوم از خیابان‬ ‫می گذشـتند بـی ان که لـب از لب بـاز کنند‪».‬‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫ادم اول فرزند ناخلف البر کامو‬ ‫‪www.foad-ansari.ir‬‬ ‫طاعون‪ ،‬البر کامو‪ ،‬ترجمه کاوه می ر عباسی‪ ،‬نشر چشمه‪ ،‬تهران‪ ،‬چاپ هفتم ‪ ،1399‬ص ‪65‬‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫شماره هشتادم‪ ،‬خرداد ‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ صفحه 7 ‫پیشنهاد‬ ‫روایتی در میان مرگ و زندگی‬ ‫نگاهی به رمان طاعون اثر البر کامو‬ ‫علی تیموری‬ ‫در طـول تاریخ همـواره عوامل متعددی مانند جنگ‪،‬‬ ‫بیمـاری‪ ،‬حـوادث طبیعـی و … باعـث شـده اند که‬ ‫عـده زیـادی از مردم یک منطقه یا حتـی فراتر از ان‬ ‫در سراسـر جهان‪ ،‬جان خود را از دسـت بدهند؛ این‬ ‫عوامـل پـس از اثر گـذاری بـر تاریـخ و جامعه ممکن‬ ‫اسـت وارد داسـتان ها شـوند‪ ،‬در قالـب موسـیقی ها‬ ‫شـنیده شـوند و یـا بـر روی صحنه هـا بـه نمایـش‬ ‫دراینـد‪ .‬گاهـی هـم ممکـن اسـت روزگار به گونه ای‬ ‫رخ دهـد کـه خودمـان در شـرایطی قـرار بگیریم که‬ ‫بیـم مـرگ را هـر لحظـه در اطرافمـان حـس کنیم‬ ‫و ان را از کسـانی کـه قـرار اسـت در اینـده داسـتان‬ ‫ان را بشـنوند یـا تماشـا کنند‪ ،‬بیشـتر حـس کنیم؛‬ ‫یعنی زمانی که قرار اسـت به ارزش زیسـتن بیشـتر‬ ‫فک�ر کنی�م و ب�ه دنب�ال جواب�ی ب�رای ان باش�یم‪.‬‬ ‫کتـاب طاعـون از البـر کامـو روایـت غیـر تاریخی از‬ ‫شـیوع بیمـاری طاعـون در نیمـه اول قرن بیسـتم و‬ ‫در شـهر اُوران واقـع در شـمال غـرب کشـور الجزایر‬ ‫اسـت‪ .‬داسـتان پیـش از اغـاز شـیوع طاعون شـروع‬ ‫می شـود یعنـی جایـی کـه مـردم بـی خبـر از اینده‬ ‫زندگـی عـادی خود را دنبـال می کننـد و توجهی به‬ ‫ن را مهم‬ ‫افزایـش تعـداد موش های شـهر ندارنـد و ا ‬ ‫نمی داننـد‪ .‬امـا در اینـده با مـرگ خود یـا اطرافیان‪،‬‬ ‫بسـته شـدن دروازه ها شـهر‪ ،‬قرنطینه خانگی مواجه‬ ‫می شـوند که تاثیـری غریب بر زندگـی تمامی افراد‬ ‫جامع�ه می گ�ذارد‪ .‬راوی داسـتان به دالیلـی که اخر‬ ‫کتـاب عنـوان می کنـد خـود را معرفـی نمی کنـد و‬ ‫تنهـا روایـت افـرادی را بیـان می کنـد کـه هـر کدام‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫بـه نوعـی نمـادی از یـک بخـش جامعه انـد‪ .‬بـه طور‬ ‫مثـال "دکتـر برنـار ریـو" که در بیشـتر داسـتان با او‬ ‫همـراه هسـتیم‪ ،‬شـبان ه روز درگیـر مسـائل درمانـی‬ ‫اسـت یا "رامبر" خبرنگاری اسـت کـه از پاریس امده‬ ‫امـا به دلیل بسـته بودن مسـیر های خروجی شـهر و‬ ‫در دسـترس نبودن تلگراف‪ ،‬خبـری از عزیزانش ندارد‬ ‫و حاضـر اسـت بـرای خروج از شـهر هر قانونـی را زیر‬ ‫پـا بگـذارد و هـر هزینه ای را بپـردازد و یـا "کوتار" که‬ ‫در ابتـدای داسـتان با خودکشـی ناموفقی که می کند‬ ‫با او اشـنا می شـویم‪ ،‬شـخصیتی اسـت که جو حاکم‬ ‫بـر شـهر بـه دلیل شـیوع بیمـاری به سـودش اسـت‬ ‫و از ایـن کـه تمـام توجـه نیرو هـا امنیتی بـه برقراری‬ ‫قرنطینه اسـت احسـاس رضایت می کند و خـود را در‬ ‫خطر نمی بینـد اما زمانی که بیمـاری در حال کاهش‬ ‫اسـت نگرانـی او بیشـتر و بیشـتر می شـود و همـواره‬ ‫چشـم انتظار جهـش و موجی دیگر از بیماری اسـت‪.‬‬ ‫« از مـاه اوت بـه بعد میزان مـرگ و میر به حدی‬ ‫رسـید که ظرفیـت گورسـتان کوچک شـهرمان‬ ‫دیگـر جواب گوی تعداد قربانیان نبود‪ .‬هر قدر هم‬ ‫دیوارها را برداشـتند و در زمین هـای اطراف برای‬ ‫مـردگان جـا باز کردند فایده نداشـت و چاره سـاز‬ ‫نشـد‪ .‬ابتدا به فکرشان رسید خاک سپاری را شب‬ ‫هنـگام انجـام دهنـد تـا از رعایـت برخـی چیز ها‬ ‫معاف باشـند‪ .‬بنابراین اجسـاد را شـتاب زده درون‬ ‫گـودال هـا می انداختند‪ .‬هنوز کارشـان بـه پایان‬ ‫نرسـیده بـود کـه بیل ها بـر چهره ها ی بـی جان‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫اهـک خـام می پاشـیدند‪ .‬لیکن کوتـاه زمانی بعد‬ ‫ناگزیر شـدند پهنه گورسـتان را در مسیری دیگر‬ ‫فـراخ کنند‪ .‬خیلـی زود چاره ای نمانـد جز ان که‬ ‫‪1‬‬ ‫قربانیان طاعون را نیز بسـوزانند‪».‬‬ ‫کتـاب طاعـون در اشـنایی با فلسـفه مـورد تایید‬ ‫کامـو نقـش مهمـی دارد‪ .‬کامـو در این کتـاب در‬ ‫ب بیگانه بیشـتر به موضوع مرگ و‬ ‫مقایسـه با کتا ‬ ‫ن را از زوایـای مختلـف مورد‬ ‫زندگـی می پـردازد و ا ‬ ‫‪ -1‬طاعون‪ ،‬البر کامو‪ ،‬ترجمه کاوه می ر عباسی‪ ،‬نشر چشمه‪ ،‬تهران‪ ،‬چاپ هفتم ‪ ،1399‬ص ‪65‬‬ ‫شماره هشتادم‪ ،‬خرداد ‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ صفحه 8 ‫قـرار می دهـد و سـعی دارد تـا ارزش زیسـتن را در مواجه با مـرگ به چالش بکشـد و از اهداف زندگی‬ ‫کـردن بگویـد‪ .‬علاوه بـر مـرگ و زندگی ما در این داسـتان بـا موضوعات مختلفی مانند‪ :‬عشـق‪ ،‬حس‬ ‫انسـان دوسـتی‪ ،‬تعصبـات کورکورانـه‪ ،‬باور هـای خرافـی و … مواجه می ش�ویم‪ .‬کتاب طاعـون از البر‬ ‫کامـو و کتـاب کـوری از ژوزه سـاراماگو دو کتابـی هسـتند کـه برای عالقمنـدان کتاب بـه علت خلق‬ ‫فضایـی مشـابه وضـع حـال حاضر جهان‪ ،‬بیـش از قبل مـورد توجه قـرار گرفتند‪.‬‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫چرا ملت ها شکست می خورند؟ (ریشه های قدرت‪ ،‬ثروت و فقر)‬ ‫‪www. daryaftpub.com‬‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫شماره هشتادم‪ ،‬خرداد ‪1401‬‬ ‫‪8‬‬ صفحه 9 ‫اقتصاد و کارافرینی‬ ‫مـن شـنیده ام کـه برخی می گوینـد چندان‬ ‫حضـور اجتماعـی نـدارم‪ .‬بـه هـر حـال‪ ،‬چرا‬ ‫بایـد یـک نفر مـدام در دید باشـد؟ من فقط‬ ‫کارم را انجـام مـی دهم‪.‬‬ ‫‪www.tatlerasia.com‬‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫‪Tan Sri Ananda Krishnan‬‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫شماره هشتادم‪ ،‬خرداد ‪1401‬‬ ‫‪9‬‬ صفحه 10 ‫اقتصاد و کارافرینی‬ ‫اناندا کریشنان‬ ‫نگاهی به زندگی اناندا کریشنان بنیان گذار هولدینگ تگاس‬ ‫سمیرا گیالنی‬ ‫انانـدا کریشـنان‪ ،1‬سـرمایه گـذار موفـق کسـب و‬ ‫کار‪ ،‬ششـمین مـرد ثروتمنـد اسـیا اسـت‪ .‬او رئیـس‬ ‫‪2‬‬ ‫و مدیرعامـل شـرکت سـهامی اوسـاها تـگاس‬ ‫(هولدین�گ ت�گاس) اس�ت‪ .‬انانـدا از پـدر و مـادری‬ ‫تامیلـی‪ 3‬ب�ا اصالت س�ریالنکایی در پایتخ�ت مالزی‪،‬‬ ‫کواالالمپـور متولـد شـد‪ .‬شـرکت کریشـنان یعنـی‬ ‫ماکسـیز کامیونیکیشـنز‪ ،4‬نقـش بسـیار مهمـی در‬ ‫تبدیـل وی بـه ثروتمندتریـن مـرد کسـب و کار در‬ ‫اسـیای جنـوب شـرقی داشـته اسـت‪ .‬انانـدا مدرک‬ ‫کارشناس�ی ارشد در رش�ته مدیریت راهبردی کسب‬ ‫و کار‪ 5‬را از دانشـگاه هاروارد اخذ کرده اسـت‪ .‬علیرغم‬ ‫وضعیـت مالـی و تحصیلات عالیه ای که کریشـنان‬ ‫دارد‪ ،‬وی همـواره از در معـرض عمـوم بودن اجتناب‬ ‫نمـوده و سـعی کـرده کـه کمرنـگ تر زندگـی کند‪.‬‬ ‫بـه هر حـال نام او بـه خاطر شـرکت مخابراتی بحث‬ ‫برانگیـز ایرسـل ماکسـیز‪ 6‬بـر زبان هـا افتاده اسـت‪.‬‬ ‫اولیـن اجر امپراتوری تجاری کریشـنان با تجارت در‬ ‫صنعـت نفـت بـود‪ .‬او در ابتدا معامله گـر نفتی بود و‬ ‫‪7‬‬ ‫نخسـتین سـرمایه گذاری اش در اکسویل تریدینگ‬ ‫صـورت گرفـت کـه صـرف معاهـدات تجـارت نفـت‬ ‫شـد‪ .‬سـرمایه گـذاری هـای بعـدی کریشـنان برای‬ ‫کارافرینـی از پولـی کـه از تجـارت نفـت بدسـت‬ ‫امـد‪ ،‬متولـد شـد‪ .‬برخی از ان ها شـامل اسـتودیوی‬ ‫کارتونـی و دامـداری اسـت‪ .‬در ادامـه فعالیت هایش‪،‬‬ ‫وی بزرگتریـن شـرکت ارتباطـات یعنـی ارتباطـات‬ ‫‪1-Ananda Krishnan‬‬ ‫این شرکت چند منظوره در سال ‪2-Usaha Tegas Group Holdings Bhd:‬‬ ‫‪ 1984‬توسط کریشنا تاسیس شد‪.‬‬ ‫‪3-Tamil‬‬ ‫شرکت خدمات ارتباطی در مالزی ‪4-Maxis Communications‬‬ ‫‪5-Master in Business Administration: M.B.A‬‬ ‫‪6-Aircel-Maxis‬‬ ‫‪7-Exoil Trading‬‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫ماکسـیز را در دسـت گرفـت‪ .‬شـرکت ارتباطـات‬ ‫ماکسـیز دارای رکـورد ارائـه خدمـات تلفـن همـراه‬ ‫در مالـزی اسـت کـه بیـش از ‪ 11‬میلیون مشـترک‬ ‫دارد و درامـد تخمینـی ان حـدود ‪ 8.9‬میلیارد دالر‬ ‫اسـت‪ .‬شـرکت خصوصـی فعلـی کریشـنان یعنـی‬ ‫اوسـاها تگاس‪ ،‬یکی از سـهامداران شـرکت تانجنگ‬ ‫(سـهامی عـام)‪ 8‬اسـت‪ .‬ایـن شـرکت دارای زنجیره‬ ‫ای از شـرکت هـای تابعـه از جملـه اسـتخرهای پان‬ ‫مالـزی‪ ،9‬بازی هـای بخـت ازمایی‪ 10‬و تولیـد نیروی‬ ‫پاورتـک‪ 11‬اسـت‪ .‬سـرمایه خالص کریشـنان در حال‬ ‫حاضر ‪ 11.7‬میلیارد دالر اسـت با این حال همچنان‬ ‫بـه گسـترش تجـارت خود فکـر می کند‪ .‬کریشـنان‬ ‫عالقمنـد به ماهـواره هـا و ارتباطات‪ ،‬توسـعه امالک‬ ‫و تجـارت نفـت اسـت‪ .‬عشـق او بـه املاک او را بـه‬ ‫سـمت خرید کیـا اورا‪ ،12‬خانه بسـیار گـران قیمتش‬ ‫در نزدیکـی روسـتای اسـکون‪ 13‬کشـاند‪ .‬ایـن امالک‬ ‫شـامل ‪ 1800‬هکتـار زمیـن اسـت‪ .‬سـایر املاک‬ ‫کریشـنان در فرانسـه‪ ،‬لندن و کواالالمپور واقع شـده‬ ‫اسـت‪ .‬کریشـنان همچنیـن به سـفرهای ماهیگیری‬ ‫در قایـق لوکس خـود می پردازد‪ .‬شـرکت خصوصی‬ ‫کریشـنان‪ ،‬اوسـاها تگاس‪ ،‬در بسیاری از فعالیت های‬ ‫اجتماعـی از جمله امـوزش و پرورش‪ ،‬هنـر و ورزش‬ ‫مشـارکت دارد‪ .‬انانـدا کریشـنان متاهل و دارای سـه‬ ‫فرزند اسـت‪.‬‬ ‫‪8 - Tanjong Public Limited Company:‬‬ ‫تاسیس اولیه شرکت در ‪ 1926‬بود و بعدها در سال ‪ 1991‬نام فعلی شرکت‪ ،‬انتخاب شد‪.‬‬ ‫این شرکت شرطبندی در ‪ 1988‬تاسیس و سابقا تابع ‪9-Pan Malaysian Pools:‬‬ ‫شرکت تانجنگ بوده است‪.‬‬ ‫‪10- lottery gaming and leisure‬‬ ‫‪11-Powertek‬‬ ‫‪12- Kia Ora‬‬ ‫‪13-Scone‬‬ ‫شماره هشتادم‪ ،‬خرداد ‪1401‬‬ ‫‪10‬‬ صفحه 11 ‫جامعه‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫شماره هشتادم‪ ،‬خرداد ‪1401‬‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫‪?Who Invented the Internet‬‬ ‫‪www.britannica.com‬‬ ‫با ورود به عصر مدرنیته نوین‪ ،‬بسـیاری از زیرسـاختارهای اجتماعی و فرهنگی‬ ‫جوامـع مختلـف دچـار تغییرات بنیادین و اساسـی شـد‪ .‬فنـاوری ارتباطات که‬ ‫یکی از محصوالت مدرنیته اسـت‪ ،‬بیشـترین سـهم را در تغییر الگوهای زندگی‬ ‫و رفتـاری بـه خـود اختصاص داده اسـت‪ .‬گرچه بسـیاری از کشـورها و ملت ها‬ ‫سـعی کرده انـد در برابـر این انقلاب اطالعاتـی و تکنولوژیک‪ ،‬از خـود مقاومت‬ ‫و سرسـختی نشـان دهنـد امـا هرگـز نمی تـوان تاثیر بسـزای این عرصـه را بر‬ ‫تقریبـا تمام ابعاد زندگی بشـر کتمـان نمود‪.‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 12 ‫جامعه‬ ‫وقتی خیانت در می زند!‬ ‫درباره خیانت بین زوجین (قسمت دوم)‬ ‫شکیب ضربی‬ ‫زینب حجتی‬ ‫زهرا قدسی‬ ‫همانطـور کـه در شـماره پیشـین ذکـر شـد‪ ،‬فضای‬ ‫مجـازی‪ ،‬بسـتر مناسـبی را بـرای برقـراری ارتبـاط‬ ‫فراهـم کرده اسـت‪ .‬یکـی از اشـکال ارتباطاتی که در‬ ‫قالـب فضـای مجـازی رخ می دهد‪ ،‬متضمـن خیانت‬ ‫بـه همسـر و یـا خانـواده اسـت کـه بـر ان اثـار و‬ ‫عواقب بسـیاری و همچنیـن احکام و قوانینی مترتب‬ ‫می شـود‪ .‬بدیهی اسـت که دنیـای ارتباطـات زندگی‬ ‫بشـر را بـا دگرگونـی شـگرفی مواجـه کـرده و باعث‬ ‫ارتقـای کیفیت زندگی او شـده اسـت‪ ،‬امـا در برخی‬ ‫مواقع زمینه سـاز ایجاد مشـکالت اجتماعی نیز شده‬ ‫اسـت کـه ارتبـاط در فضـای مجازی و شـکل گیری‬ ‫خیانـت بیـن زوجیـن نمونـه ای از ان اسـت‪ .‬بـا این‬ ‫توضیـح در قسـمت دوم نوشـتار "وقتـی خیانـت در‬ ‫مـی زنـد!" بـه برررسـی عوامـل موثـر بر خیانـت در‬ ‫فضـای مجـازی مـی پردازیم‪.‬‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫عوامل موثر برخیانت زوجین در فضای مجازی‬ ‫)‪1‬تغییر ارزش ها‬ ‫امـروزه متاسـفانه ازادی و بی بنـد و بـاری در ارضـاء‬ ‫غرایـز جنسـی باعـث شـده تا مـردان و زنان نسـبت‬ ‫بـه زندگـی مشـترک متعهـد نباشـند‪ .‬تغییراتی که‬ ‫در حـوزه دیـن در جامعـه رخ داده باعـث کاهـش‬ ‫اموزه هـای دینـی در خانـواده‪ ،‬دوری خانـواده از‬ ‫شـریعت و کم رنـگ شـدن حریم هـای دینـی در‬ ‫روابـط خانوادگـی شـده اسـت‪ .‬از طرفـی قابـل تامل‬ ‫اسـت کـه برخـی ارتبـاط بـا جنـس مخالـف در‬ ‫دنیـای مجـازی را ماننـد دنیـای واقعـی‪ ،‬غیراخالقی‬ ‫نمی داننـد‪ .‬از انجایـی کـه برخـی از عناصـر موجـود‬ ‫در ایـن پدیده مغایـر با فرهنگ خـودی (ارزش های‬ ‫اسلامی – ایرانی ) اسـت پس می تـوان گفت فضای‬ ‫مجـازی می توانـد اسـیب های زیـادی را بـه همـراه‬ ‫‪1‬‬ ‫داشـته باشد‪.‬‬ ‫)‪2‬روابط عاطفی سرد‬ ‫بررسـی ها نشـان می دهـد یکـی از دالیـل گرایـش‬ ‫زنـان بـه فضـای مجـازی‪ ،‬نارضایتی عاطفی اسـت و‬ ‫فضـای مجـازی‪ ،‬روابـط عاطفی و جنسـی را سـرد و‬ ‫سـردتر می کنـد و زن و شـوهر را بـه فضـای مجازی‬ ‫سـوق می دهـد‪ .‬دلیـل اصلـی کـه موجـب می شـود‬ ‫فـرد بـه سـمت ارتباطـات فرازناشـویی و خیانـت در‬ ‫ایـن فضاهـا کشـانده شـود‪ ،‬نارضایتی عاطفی اسـت‬ ‫و شـبکه های اجتماعـی نقـش تسـهیل گر را دارنـد‪.‬‬ ‫تنـوع فضـای مجـازی و اغنـا نبـودن زنـان از لحـاظ‬ ‫عاطفـی‪ ،‬دو عنصـر مهـم در خیانت زنـان متاهل در‬ ‫فضـای مجازی اسـت‪.‬‬ ‫)‪3‬تبلیغات غرب‬ ‫فضـای مجـازی و شـبکه های اجتماعـی کـه تحـت‬ ‫تاثیـر تولیدات رسـانه ای غـرب به وجود امده اسـت‪،‬‬ ‫باعـث شـده تـا سـطح توقـع از زندگی مشـترک بـه‬ ‫‪ -1‬مزارزیی‪ ،‬یاسین‪ ،‬صمدی‪ ،‬لیال‪ ،‬سام نژاد‪ ،‬ساره‪ ،‬لقمان نیا‪ ،‬مهدی‪ ،)1397( ،‬بررسی‬ ‫تاثیر فضای مجازی بر خیانت فرازناشویی‪ ،‬چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری‬ ‫علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران‪ ،‬تهران‪.‬‬ ‫شماره هشتادم‪ ،‬خرداد ‪1401‬‬ ‫‪12‬‬ صفحه 13 ‫جامعه‬ ‫خصوص در میان نسـل جوان‪ ،‬بـاال رود و تحت تاثیر‬ ‫این فضا انچه باید از زندگی مشـترک انتظار داشـته‬ ‫باشـد بـه نوعـی تحریف شـده اسـت‪ .‬پیام مشـترک‬ ‫برنامـه هـای ایـن شـبکه ها ترویـج خانواده هـای‬ ‫بی سـامان و لجام گسـیخته در مقابـل سـاختار‬ ‫خانـواده‪ ،‬عادی سـازی خیانت همسـران بـه یکدیگر‪،‬‬ ‫عـادی جلوه دادن روابط جنسـی دختر و پسـر پیش‬ ‫از ازدواج ‪ ،‬ترویـج فرهنگ هم باشـی به جـای ازدواج و‬ ‫عـادی جلـوه دادن سـقط جنیـن دختران اسـت‪.‬‬ ‫)‪4‬نااگاهی‬ ‫سـواد رسـانه ای مـردم باید ارتقـا یابد تا از زشـتی ها‬ ‫و زیبایی هـای رسـانه های اجتماعـی اگاه شـوند‪.‬‬ ‫یکـی از علت هایـی که ما اسـتفاده درسـت از بعضی‬ ‫وسـایل را نمی دانیـم‪ ،‬فرهنگ غلطی اسـت که برای‬ ‫مـا درونـی شـده اسـت و نمی دانیـم کـه هر وسـیله‬ ‫جدیـد کـه وارد جامعـه می شـود باید کاربـرد ان در‬ ‫موردی باشـد کـه برای مـردم و اجتماع مفید اسـت‬ ‫‪2‬‬ ‫و نباید همیشـه به دنبال جاذبه و سـرگرمی باشـیم‪.‬‬ ‫‪ -4‬کسـب شجاعت بخاطر کشـف ویژگی های جدید‬ ‫در خـود‪ :‬کشـف ویژگی هـای تـازه در رابطـه جدیـد‬ ‫ضمـن خالق کـردن افراد به ان ها شـجاعت می دهد‪.‬‬ ‫پاسخ به خیانت‬ ‫‪ -1‬میـل بـه طلاق‪ :‬افـراد درگیـر در تجربـه رابطـه‬ ‫فرازناشـویی دسـت بـه مقایسـه همسـر خود بـا نفر‬ ‫سـوم می زننـد‪ .‬کاسـتی های همسـر خـود را بـا‬ ‫داشـته های نفـر سـوم مقایسـه کـرده و احسـاس‬ ‫باخـت می کننـد‪.‬‬ ‫‪ -2‬ترمیـم اشـیانه‪ :‬برخـی از ایـن روابـط بـه کاهـش‬ ‫تنـش در رابطه اصلـی کمک می کند و انـگار این فرد‬ ‫برای ثبات بخشـیدن به رابطه فراخوانده شـده اسـت‪.‬‬ ‫شماره هشتادم‪ ،‬خرداد ‪1401‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪www.prettylifestylez.com‬‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫‪ -3‬کسـب خالقیت بسیار در بدست اوردن زمان برای‬ ‫رابطـه و پنهـان کـردن ان‪ :‬تجربه هیجانـات جدیدی‬ ‫ماننـد هیجـان جنسـی و ارتبـاط کالمـی مطلـوب با‬ ‫طـرف مقابـل‪ ،‬افـراد را بـرای یافتـن زمان بـرای باهم‬ ‫بـودن و پنهـان کـردن رابطـه‪ ،‬خالق کـرده بود‪.‬‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫‪ -2‬مزارزیی‪ ،‬یاسین‪ ،‬صمدی‪ ،‬لیال‪ ،‬سام نژاد‪ ،‬ساره‪ ،‬لقمان نیا‪ ،‬مهدی‪ ،)1397( ،‬بررسی‬ ‫تاثیر فضای مجازی بر خیانت فرازناشویی‪ ،‬چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری‬ ‫علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران‪ ،‬تهران‪.‬‬ ‫‪ -2‬سـلب مسـئولیت از رفتـار خـود و تاکیـد بـر‬ ‫ویژگی هـای همسـر‪ :‬افـراد بعد از شـکل گیـری رابطه‬ ‫بـرای توجیـه رفتار خود و ادامـه دادن به رابطه بر عذاب‬ ‫وجـدان غلبه کـرده و از مرحله چانه زنی عبور می کنند‬ ‫و در نتیجه مسـئولیت رفتارشـان را متوجه همسرشان‬ ‫می کننـد‪ .‬در واقـع در مـورد اینکه همسرشـان چگونه‬ ‫بایـد باشـد ایده هـای زیـادی دارند امـا در مـورد اینکه‬ ‫خودشـان بایـد چگونه باشـند‪ ،‬ایـده ای ندارند‪.‬‬ ‫‪13 inexcusable reasons why men cheat‬‬ ‫)‪5‬دسترسی اسان و همگانی‬ ‫افزایـش تولیـد وسـایل هوشـمندی از قبیـل تلفـن‬ ‫همـراه و دسترسـی بـه اینترنـت در نهایت سـهولت‪،‬‬ ‫سـبب شـد تـا گروه هـای کثیـری از افـراد جامعه با‬ ‫سـنین مختلـف بـه دنیـای مجـازی راه پیـدا کنند‪.‬‬ ‫اینترنـت بـه دلیـل ایجاد روابط دوسـتانه و عاشـقانه‬ ‫بـا سـرعت زیـاد در زمینه هـای غیراخالقـی‪ ،‬مـورد‬ ‫توجـه اسـت‪ .‬اغلـب گسـترش روابـط غیراخالقـی‬ ‫مجـازی در عرصـه اینترنـت در جهـت روابـط واقعی‬ ‫صـورت می گیـرد‪ .‬بـه بیانـی دیگـر فضـای مجـازی‬ ‫بـرای فعالیت هـای غیراخالقی بسـترافرینی می کند‬ ‫و موجب سـهولت خیانت در روابط زناشـویی و روابط‬ ‫نامشـروع می شـود‪.‬‬ ‫علل نگهدارنده خیانت‬ ‫‪ -1‬تمایـل بـه تجربـه کـردن هیجـان‪ :‬یکـی از علل‬ ‫شـکل گیـری رابطـه فرازناشـویی تمایـل افـراد بـه‬ ‫تجربـه کردن روابط تازه و جدید اسـت‪ .‬ایـن افراد به‬ ‫نظر می رسـد افـراد هیجان طلبی هسـتند که تحمل‬ ‫زندگـی کسـالت بـار را ندارند‪.‬‬ صفحه 14 ‫جامعه‬ ‫‪ -3‬تحمـل فشـار روانـی‪ :‬یکـی دیگر از مـوارد مداخله کننـده در رابطه فرازناشـویی تحمل فشـار روانی به خاطـر نگرانی هایی‬ ‫اسـت کـه بعـد از رابطـه پیش می اید‪ .‬این فشـاربرخی افـراد را فرسـوده می کند و به برخی دیگـر اجازه لذت بـردن از رابطه را‬ ‫نمی دهـد‪ .‬بـا ایـن حـال هیجـان پنهـان کاری را باال بـرده و به حفـظ ان کمک می کنـد‪ .‬یکی از این فشـارها به دلیـل نگرانی‬ ‫از افشـا و اسـیب دیـدن خانواده اسـت‪ .‬ایـن نگرانی هم در مـورد والدین‪ ،‬هم فرزندان و هم همسـر وجـود دارد‪.‬‬ ‫منابع‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬احمدی‪ ،‬خدابخش (‪ ،)1392‬ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻘﺶ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ازدواج (ﻫﻤﺴﺮﯾﺎﺑﯽ و ﺧﯿﺎﻧﺖ)‪ ،‬همایش انجمن مشاوره ایران‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬افشـاری کاشـانیان‪ ،‬امید‪ ،‬زهراکار‪ ،‬کیانوش‪ ،‬محسـن زاده‪ ،‬فرشـاد‪ ،‬تاجیک‪ ،‬اسـماعیلی‪ ،‬عزیزاله‪ ،)1397( ،‬شناسـایی عوامل زمینه ساز خیانت‬ ‫زناشـویی در زنان‪ ،‬پژوهش های مشـاوره جلد‪ ۱۸‬شـماره ‪.۷۱‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3‬درتـاج‪ ،‬فریبـا‪ ،‬رجبیـان ده زیـره‪ ،‬مریـم‪ ،‬فتح اللهی‪ ،‬فیـروزه‪ ،‬درتـاج‪ ،‬فتانه‪ ،)1397( ،‬رابطه میزان اسـتفاده از شـبکه های اجتماعـی مجازی با‬ ‫احسـاس تنهایی و خیانت زناشـویی در دانشـجویان‪ ،‬روان شناسـی تربیتی (روانشناسـی و علوم تربیتی)‪.140-119 ,)47(14 ,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬خـرم روز‪ ،‬امیررضـا‪ ،‬نصیـرزاده‪ ،‬سوسـن و ابراهیـم نژاد‪ ،‬لیلا‪ ،)1400( ،‬پیش بینی خیانت های زناشـویی براسـاس دلزدگی زوجیـن و اعتیاد‬ ‫بـه اینترنت‪ ،‬دومیـن کنفرانس علوم تربیتی‪ ،‬روانشناسـی و علوم انسـانی‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪5‬خدمت گذار‪ ،‬حسین و همکاران‪ ،)۱۳۸۷( ،‬بی وفایی همسران و روش های پیشگیری و رویارویی با بی وفایی‪ ،‬تهران‪ :‬انتشارات قطره‪.‬‬ ‫‪6‬سلیمانی پور‪ ،‬روح اهلل (‪ ، )1389‬شبکه های اجتماعی‪ ،‬فرصت ها و تهدیدها‪ ،‬فصلنامه ره اورد نور‪ ،‬شماره‪ ،31‬ص‪.14‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬قلـی پـور‪ ،‬سـهیال‪ ،)۱۳۹۵( ،‬بررسـی تاثیـر رسـانه های نوپدید (اینترنـت‪ ،‬ماهواره و تلفـن همراه) بر خیانـت عاطفی زوجیـن و عوامل موثر بر‬ ‫ان‪ ،‬علوم انسـانی اسلامی شـماره ‪ ۱۰‬جلد‪ ۴‬ص ‪۱۲۶‬تا‪.۱۳۴‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪8‬مزارزیـی‪ ،‬یاسـین‪ ،‬صمـدی‪ ،‬لیال‪ ،‬سـام نژاد‪ ،‬سـاره‪ ،‬لقمان نیا‪ ،‬مهدی‪ ،)1397( ،‬بررسـی تاثیـر فضای مجازی بر خیانت فرازناشـویی‪ ،‬چهارمین‬ ‫کنفرانـس سراسـری دانش و فناوری علـوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسـی ایران‪ ،‬تهران‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪9‬ﻣﻮﻻﯾﯽ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی‪ ، )1389( ،‬ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی‪ ،‬ﺗﺎزه ﻫﺎی ﻋﻠﻢ‪.‬‬ ‫‪10.‬نورمحمدی‪ ،‬مرتضی‪ ،)1388( ،‬چالش های فرهنگ و هویت در فضای مجازی‪ ،‬مطالعات فرهنگ – ارتباطات‪.‬‬ ‫‪Clayton ,R.B“ .)2014( .The Third Wheel :The Impact of Twitter Use on Relationship Infidelity and Divorce .Cyber‬‬ ‫‪11.‬‬ ‫‪psychology Behavior ,and Social Networking.)7(17 .‬‬ ‫‪Dixon .D .C .)2013( .Christian spirituality and marital health :a phenomenological study of long-term marriages :a‬‬ ‫‪12.‬‬ ‫‪doctoral dissertation in counseling .Liberty univercity.‬‬ ‫‪Glass .S .P & ,.Wright .T .L .)1988( .Sex differences in type of extramarital involvement and marital dissatisfaction.‬‬ ‫‪13.‬‬ ‫‪Sex Roles1101-1120 .12 .‬‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫شماره هشتادم‪ ،‬خرداد ‪1401‬‬ ‫‪14‬‬ صفحه 15 ‫جامعه‬ 14. Girgis, S., George, R., & Anderson, R. T. (2010). What is Marriage?. Harvard Journal of Law and Public Policy, 34 (1). 245-287 Jeanfronu. M. M. (2009). A qualitative study investigating the deciston-making process of women’s participation in 15. marital infidelih (Doctoral dissertation. 16. Martin, F. R. (1968). The Miniature Paintings and Painters of Persia, India and Turkey, Landon: Holland Press 17. Momson. L. Gunuge. S., & Snarr. K. A. (1999). Sn Lankan Tamil immigrants in Toronto: Gender, marriage pattems, and sexuality. Gender und immigration.144-162. 18. Previti,D, Amato .P.R120041 .)s infidelity a cause or a consequence of poor manual quality .Journal of Social and Personal Relationships21.217-230( 27 . 19. Ruhlmann .L.M ,.Gallus .K .L & .Durtschi .J .A .)2018( .Exploring relationship satisfaction and attachment behaviors in singleand dual-trauma couples :A pilot study .Traumatology.27 .)1(24 . 20. Saleh ,M .and Mukhtar ,J .I .)2015( .Social Media and Divorce Case Study of Dutse ,IOSR Journal Of Humanities And Social Science( IOSR-JHSS.54-59 ,)5(20 ,) 21. Song W .Effects on self-efficacy and self-control on the addictive use of intemet .Masters thesis :Yonsei University1999 , 22. Spanier ,G .B & ,.Margolis .R .L .)1983( .Marital separation and extramarital sexual behavior .Journal of Ser Research-23 .)1( 19 1401 ‫ خرداد‬،‫شماره هشتادم‬ 15 ‫ماهنامه سرند‬ صفحه 16 ‫س‬ ‫خ‬ ‫ن پا‬ ‫ایرانی‪ ،‬بی حوصلگی‪ ،‬شتاب زدگی و سبکسری در برابر حوادث ندارد‬ ‫عبارتی از سعید نفیسی به مناسبت ‪ 18‬خرداد زادروز ایشان‬ ‫ی‬ ‫انی‬ ‫ایرانی‪ ،‬بی حوصلگی‪ ،‬شتاب زدگی و سبکسری در برابر حوادث ندارد ‪ ...‬ظاهرا سر تسلیم‬ ‫پیش می اورد‪ ،‬اما در باطن دست از اندیشه های خود برنمی دارد و با انکه در ظاهر بردبار‬ ‫و ناتوان است‪ ،‬در باطن مصرو پایدار؛ و توانایی شگرفی از صبر و حوصله در خویش اندوخته‬ ‫است‪ .‬اگر امروز نتوانست فردا و اگر فردا نشد‪ ،‬پس فردا؛ سرانجام کار خود را می کند و روزی‬ ‫بر دشمن بدخواه چیره می شود‪.‬‬ ‫پژوهشگران معاصر ایران‪ ،‬هوشنگ اتحاد‪ ،‬نشر فرهنگ معاصر‪ ،‬چاپ اول‪ ،‬تهران ‪ ،1381‬ص ‪367‬‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫‪Mausoleum of Omar Khayyam‬‬ ‫‪www.juzaphoto.com‬‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫شماره هشتادم‪ ،‬خرداد ‪1401‬‬ ‫‪16‬‬ صفحه 17 صفحه 18 www.evand.com صفحه 19 www.tafarda.ir صفحه 20 ‫خالصـه‪ :‬داسـتان پیرمـرد قصه گویی اسـت کـه بعد از مـدت ها بـه کتابخانه اش‬ ‫سـر مـی زند‪ .‬به سـراغ هـر کـدام از کتاب هایش کـه می رود شـخصیت های هر‬ ‫کتـاب زنده می شـوند و ‪...‬‬ صفحه 21

آخرین شماره های ماهنامه سرند

ماهنامه سرند 83

ماهنامه سرند 83

شماره : 83
تاریخ : 1401/06/31
ماهنامه سرند 82

ماهنامه سرند 82

شماره : 82
تاریخ : 1401/05/31
ماهنامه سرند 81

ماهنامه سرند 81

شماره : 81
تاریخ : 1401/04/31
ماهنامه سرند 79

ماهنامه سرند 79

شماره : 79
تاریخ : 1401/02/31
ماهنامه سرند 78

ماهنامه سرند 78

شماره : 78
تاریخ : 1401/01/31
ماهنامه سرند 77

ماهنامه سرند 77

شماره : 77
تاریخ : 1400/12/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!