ماهنامه سرند شماره 59 - مگ لند
0
صفحه قبل

ماهنامه سرند شماره 59

صفحه بعد

ماهنامه سرند شماره 59

ماهنامه سرند شماره 59

‫رسند‬ ‫سرند تالشی است جهت نقد اندیشه و رفتار جامعه ایران‬ ‫پشتموشکهایسپاه‬ ‫درباره فرافکنی و دلیل تراشی در جامعه ایران‬ ‫با نگاهی به حادثه هواپیامی اکراینی‬ ‫نواوری ضامن بقا‬ ‫درباره رضورت نواوری در کسب و کارها‬ ‫قسمت اول‬ ‫اب باریکه ای بنام کارمندی‬ ‫درباره فرهنگ کارمندی در ایران‬ ‫فعالیت هرنی؛ مرشوط یا ازادانه؟‬ ‫درباره تعریف هرن و هرنمند در جامعه ایران‬ ‫ماهنامه تحلیلی مسائل ایران‪ /‬سال ششم‪ /‬شهریور ‪ 28 / 1399‬صفحه‬ صفحه 1 ‫اینه چون نقش تو بنمود راست خود شکن‪ ،‬اینه شکسنت خطاست‬ ‫ماهنامه تحلیلی مسائل ایران‬ ‫سال ششم‪ /‬شامره پنجاه و نهم ‪ /‬شهریور ماه ‪99‬‬ ‫مدیرمسئول و رسدبیر‪ :‬سپهر ساغری‬ ‫منبع تصویر جلد‪:‬‬ ‫سقوط هواپیامی اوکراینی در جنوب تهران‬ ‫‪www.ana.press‬‬ ‫همکاران این شامره‪:‬‬ ‫سمیه امیری‪ ،‬زهره بهوندی‪ ،‬فاطمه احمدی‪ ،‬مریم حاجی محمدی‪ ،‬غزاله بداقی و سپیده سعادت کیا‬ ‫رسند رایگان است و رایگان خواهد ماند‬ ‫نشانی سایت ماهنامه‪:‬‬ ‫‪www.sarandmonthly.com‬‬ ‫ماهنامه رسند را در شبکه های اجتامعی دنبال کنید‬ ‫‪Sarandmonthly‬‬ ‫همی ارهیمنان را بدسرشت و پست مینامی‬ ‫تو با این بد س گالی اه کجا بهتر ازیشانی‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫غ‬ ‫رسند تالشی است جهت نقد اندیشه و رفتار جامعه ایران‬ ‫رقاب‬ ‫ی‬ ‫ماهناهمسرند‬ ‫وش‬ ‫ل فر‬ ‫هبانمخاد وندجانوخرد‬ صفحه 2 ‫ان چه در این شامره میخوانید‪:‬‬ ‫سخن اغازین‬ ‫پشت موشک های سپاه ‪ /‬ص ‪3‬‬ ‫درباره فرافکنی و دلیل تراشی در جامعه ایران‬ ‫با نگاهی به حادثه هواپیامی اکراینی‬ ‫اقتصاد و کارافرینی‬ ‫هفت سوال از ارش فردوسی ‪ /‬ص ‪7‬‬ ‫مصاحبه با ارش فردوسی بنیان گذار استارتاپ دراپ باکس‬ ‫نواوری ضامن بقا ‪ /‬ص ‪10‬‬ ‫درباره رضورت نواوری در کسب و کارها‬ ‫قسمت اول‬ ‫جامعه‬ ‫میم مثل ماسک! ‪ /‬ص ‪13‬‬ ‫درباره شیوع ویروس کروناو انتقادها به جامعه ایران‬ ‫اب باریکه ای بنام کارمندی ‪ /‬ص ‪16‬‬ ‫درباره فرهنگ کارمندی در ایران‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫فعالیت هرنی؛ مرشوط یا ازادانه؟ ‪ /‬ص ‪20‬‬ ‫درباره تعریف هرن و هرنمند در جامعه ایران‬ ‫سخن پایانی‬ ‫من اینجا ریشه در خاکم‬ ‫رسوده ای از فریدون مشیری‬ ‫به مناسبت ‪30‬ام شهریور زادروز ایشان‬ ‫اگهی‬ ‫اگهی ها ‪ /‬ص ‪24‬‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫شماره پنجاه و نهم‪ ،‬شهریور ‪1399‬‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫سردر دانشگاه تهران ‪www.wikimedia.org‬‬ ‫‪2‬‬ صفحه 3 ‫سخناغازین‬ ‫فرهنـگ عامـه اعـم از امثال‪ ،‬حکم‪ ،‬کنایات‪ ،‬اسـتعارات‪ ،‬داسـتان های عامیانه‪ ،‬متل ها‪ ،‬چیسـتان هـا و مانند ان‬ ‫انعـکاس گویـا و ایینـه متـام منـای سـنت ها‪ ،‬دانسـته هـا‪ ،‬باورها‪ ،‬منـش هـا و ارزش های فرهنگـی یک جامعه‬ ‫اسـت کـه از رهگـذر ان‪ ،‬مـی توان به شـناخت واقعی خلقیـات و رفتارهای مردم ان جامعـه و انگیزه ها و علل‬ ‫موجبـه ان دسـت یافـت‪ .‬فرافکنـی و توجیـه (دلیـل تراشـی) از جملـه ابتالئات بـزرگ اجتامعی ماسـت که در‬ ‫سـطحی بسـیار گسترده در بیـن طبقـات و قرشهای مختلف جامعـه‪ ،‬از پایین تریـن مراتب گرفته تـا باالترین‬ ‫مدارج رواج تام دارد‪ .‬وسـعت و شـدت شـیوع این دو عارضه بزرگ اجتامعی‪ ،‬تا حدود زیادی‪ ،‬معرف و نشـانه‬ ‫شـیوع روحیـات اجتامعـی نامطلوبی از قبیل مسـئولیت ناپذیری‪ ،‬خودمنـزه بینی‪ ،‬واقع گریـزی‪ ،‬فریب کاری و‬ ‫امثـال ان اسـت که غالبـا و عمدتا جنبه ناخـوداگاه دارند‪.‬‬ ‫کتابی احمد‪ .‬فرافکنی و توجیه (دلیل تراشی) در فرهنگ عامه ایران‪ ،‬جامعه پژوهشی فرهنگی‪ ،‬پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی‪ ،‬سال سوم‪،‬‬ ‫شامره اول‪ ،‬بهر و تابستان ‪ ،1391‬ص ‪97‬‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫سفرهای مردم ایران در تعطیالت محرم و افزایش موارد ابتال به کرونا‬ ‫‪www.trt.net.tr‬‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫شماره پنجاه و نهم‪ ،‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪3‬‬ صفحه 4 ‫سخناغازین‬ ‫فرافکنـی نسـبت دادن نااگاهانـه کاسـتی هـا‪ ،‬قصورها‪،‬‬ ‫تقصیرهـا و انگیـزه هـا و خواسـته هـای نامشـروع و یـا‬ ‫نامطلـوب خـود اسـت بـه دیگـران یـا عوامـل خارجـی‬ ‫بـه منظـور اجتنـاب از حقـارت ناکامـی‪ ،‬ناخشـنودی و‬ ‫یـا گنـاه کاری‪ 2.‬بـا ایـن تعریف‪ ،‬چـه میـزان در زندگی‬ ‫اجتماعیـ م�ا ایرانی�ان‪ ،‬ش�اهد فرافکن�ی هس�تیم؟ در‬ ‫گوشـه و کنار زندگی اجتماعی ما ایرانیان روزی نیسـت‬ ‫کـه بـا دیدن یـا شـنیدن رفتارهـا و گفتارهـای حیرت‬ ‫انگیـز بـه شـب نرسـانده باشـیم‪ .‬عموما هـم واکنش ما‬ ‫در ایـن حـدود خالصـه مـی شـود کـه هر مشـکل ریز‬ ‫و درشـتی را بـه دسـتگاه قـدرت نسـبت دهیـم‪ .‬تا قبل‬ ‫از انقلاب‪ ،‬رژیـم شـاه عامـل هر بـدی و مصیبـت بود و‬ ‫حـال جمهوری اسلامی مقصر اول و اخر همه کاسـتی‬ ‫هاسـت‪ .‬گرچـه نبایـد و نمـی شـود کـه نقش دسـتگاه‬ ‫قـدرت را در مدیریت کالن کشـور نادیده گرفت اما باید‬ ‫پرسـید فقـط حکومت ها می بایسـت در قبال شـرایط‬ ‫کشـور پاسخگو باشند و هیچ مسـئولیتی بر دوش مردم‬ ‫نیسـت؟ شـاید ذکر یک نمونه به روشـن شـدن مسئله‬ ‫کمـک کنـد‪ .‬حـدود ‪ 2‬سـال پیـش در رویـدادی کـه‬ ‫یونیسـف متولی ان بود شـرکت کردیم‪ 3.‬رویداد مذکور‬ ‫تصمیم داشـت تا ضمن شناسایی اسـتارتاپ های نواور‬ ‫تـا سـقف ‪ 100‬هزار دالر به ایشـان به صـورت بالعوض‪،‬‬ ‫کمـک کنـد‪ .‬اسـتارتاپ نیمـاد در مرحلـه نخسـت جز‬ ‫‪ 60‬طـرح برگزیـده شـناخته شـد اما در نهایـت جز ‪13‬‬ ‫طـرح منتخـب قـرار نگرفـت‪ .‬بـا ایـن حـال نکتـه قابل‬ ‫توج�ه انک�ه ح�دود دو ماه پیش یونیس�ف طـی ایمیلی‬ ‫یـاداوری کـرد کـه بـرای دور جدیـد ایـن رویـداد ثبت‬ ‫نـام کنیم! حیـرت انگیز اسـت که نویسـنده در برخورد‬ ‫بـا متخصصیـن داخلـی که بعضـا به انـدازه سـال های‬ ‫عمـر بنـده پزشـکی خوانـده انـد و تدریـس کـرده اند‪،‬‬ ‫بـا مشـکالت عدیـده ای روبـرو اسـت امـا یونیسـف که‬ ‫هفت پشـت بیگانه اسـت پس از حدود دو سـال پیگیر‬ ‫فعالیـت نیمـاد اسـت ان هـم در شـرایطی که بررسـی‬ ‫طـرح هـا و در نهایـت پرداخت وجه بالعـوض‪ ،‬به عهده‬ ‫ایشـان خواهـد بـود! مایـه حیـرت نیسـت؟ در همیـن‬ ‫مـدت دو سـال اخیـر بـا جمـع کثیـری از متخصصین‬ ‫و فـوق تخصص های رشـته های پاتولـوژی و انکولوژی‬ ‫در ارتبـاط بـودم‪ .‬بـدون هیچگونـه اغراقـی کمتـر از ده‬ ‫‪ -1‬ذکر یک نکته در همین ابتدای امر ضروری است‪ .‬نویسنده نه فقط تالشی برای تطهیر‬ ‫دستگاه قدرت ندارد که اشکار است نظام سیاسی حاکم هم نیازی به دفاع و تطهیر بوسیله‬ ‫امثال من ندارد! ذکر این مهم از ان جهت ضرورت داشت که روشن کنم نقد نویسنده متوجه‬ ‫فرهنگ عمومی است و نمی بایست به طناب کشی های سیاسی و ایدئولوژیک تفسیر شود‪.‬‬ ‫‪ -2‬کتابی احمد‪ .‬فرافکنی و توجیه (دلیل تراشی) در فرهنگ عامه ایران‪ ،‬جامعه پژوهشی‬ ‫فرهنگی‪ ،‬پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی‪ ،‬سال سوم‪ ،‬شماره اول‪ ،‬بهر و تابستان‬ ‫‪ ،1391‬ص ‪97‬‬ ‫‪ -3‬نویسنده از هم بنیان گذاران استارتاپ نیماد است ‪www.nimaadmed.com‬‬ ‫پشت موشک های سپاه‬ ‫درباره فرافکنی و دلیل تراشی در جامعه ایران‬ ‫با نگاهی به حادثه هواپیامی اکراینی‬ ‫سپهر ساغری‬ ‫وقتـی خبـر سـقوط هواپیمـای اکراینـی بر اثـر اصابت‬ ‫دو موشـک سـپاه پاسـداران تایید شـد‪ ،‬مطابـق ان چه‬ ‫انتظـار مـی رفـت انتقادهـا بـه دسـتگاه قدرت و سـپاه‬ ‫پاسـداران اوج گرفـت‪ .‬در مـواردی هـم کار از انتقـاد‬ ‫گذشـت و به فحاشی کشیده شـد‪ .‬در این مختصر قصد‬ ‫ذکـر مصیبـت نـدارم‪ .‬هـدف ان اسـت تا رفتـار و گفتار‬ ‫جامعـه ایـران را مـورد بررسـی قـرار دهیـم‪ .‬بـه عبارت‬ ‫روشـن تـر چـه میـزان از مـای منتقـد رژیـم سیاسـی‬ ‫یـا سـپاه پاسـداران‪ ،‬خـود را منـزه از هرگونـه لغزشـی‬ ‫مـی دانیـم؟ کـی و کجـا مسـئولیت رفتـار و گفتارمان‬ ‫را پذیرفتـه ایـم؟ اخرین بـار برای چـه موضوعی ضمن‬ ‫پذیـرش خطای خود‪ ،‬بدون هیچگونـه فرافکنی یا دلیل‬ ‫تراشـی‪ ،‬عذرخواهـی کرده ایم؟ متاسـفانه رفتـار و گفتار‬ ‫دسـتگاه قـدرت بالفاصله تبدیل به سـنگری می شـود‬ ‫بـرای اعمـال هرگونـه کوتاهـی! از بی توجهی بـه چراغ‬ ‫قرمـز تا بی مباالتی در گذاشـتن زبالـه! هرگونه انتقادی‬ ‫نسـبت بـه عملکـرد شـهروندان هـم بـا یـک عبـارت‬ ‫کلیشـه ای پاسـخ داده خواهـد شـد‪« :‬اینجـا ایرانـه!» با‬ ‫ایـن توضیـح به صـورت مختصـر بـه فرافکنـی و دلیل‬ ‫‪1‬‬ ‫تراشـی در جامعـه ایـران پرداختـه ایم‪.‬‬ ‫فرافکنیچیست؟‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫شماره پنجاه و نهم‪ ،‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪4‬‬ صفحه 5 ‫سخناغازین‬ ‫‪1‬‬ ‫درصـد ایشـان حاصـر بـه پاسـخگویی بودنـد! جالـب‬ ‫انکـه از طریـق شـبکه هـای اجتماعی چـون لینکدین‪،‬‬ ‫اینسـتاگرام‪ ،‬تلگـرام یا واتـس اپ ضمن معرفـی نیماد‪،‬‬ ‫خواسـتار اظهـار نظر کارشناسـی ایـن عزیـزان در مورد‬ ‫طـرح هایمـان شـده بودم‪ .‬شـایان ذکر اسـت کـه طرح‬ ‫هـا در قالـب یک فایل ‪ pdf‬تنظیم شـده اند که مطالعه‬ ‫ان کمتـر از ‪ 5‬دقیقـه وقـت مخاطـب را خواهـد گرفت‬ ‫با این حال شـاید دور از لطف نباشـد نحوه پاسـخگویی‬ ‫برخـی از ایـن متخصصیـن را با هـم بخوانیم‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫شماره پنجاه و نهم‪ ،‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 6 ‫سخناغازین‬ ‫جامعه ایران یک جامعه فرافکن است؟‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫شماره پنجاه و نهم‪ ،‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ -1‬در صورتی که با نارضایتی از وضع موجود می توانند استعفا دهند‪.‬‬ ‫منـی بایسـت و منـی توانیـم بـی مسـئولیتی خود را پشـت‬ ‫موشـک های سـپاه پنهان کنیم‪ .‬رویکردی که معلم دیگران‬ ‫باشـیم و خـود را‪ ،‬مـن جملـه راقـم ایـن سـطور‪ ،‬از هرگونه‬ ‫نقـد و پرسشـی مبرا دانستن همیـن خواهد بـود ‪ .‬فحش و‬ ‫فضاحـت نثـار دسـتگاه قـدرت کردن چه سـود یـا خروجی‬ ‫دارد دسـت کـم بـر مـن پنهـان مانـده اسـت! اگـر فحش و‬ ‫ناسـزا دادن بـه جمهوری اسلامی مرت و معیار روشـنفکری‬ ‫باشـد در ان صورت هیچ کس به اندازه سـازمان مجاهدین‬ ‫خلـق روشـنفکر نیسـت! خودمـان را گـول نزنیـم‪ .‬نبایـد‬ ‫پشـت اظهـارات فلان امام جمعه یـا بهامن مقام دسـتگاه‬ ‫قـدرت پنهـان شـد‪ .‬رسکوفـت زدن بـه سـپاه کار چنـدان‬ ‫سـختی نیسـت‪ .‬به هامن نسـبت سـخت اسـت که اسـتاد‬ ‫متـام دانشـگاه شـیره جـان دانشـجویانش را بـرای نـگارش‬ ‫مقالـه مـی مکـد و بعـد از بـاال تـا پایین جمهوری اسلامی‬ ‫را نقـد می کند‪ .‬سـخت اسـت که متخصص رادیولـوژی در‬ ‫جردن مرکز تصویربرداری پزشـکی داشـته باشـد اما خود و‬ ‫خانـواده اش در مونترال کانـادا زندگـی کنند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫سقوط هواپیمای اوکراینی در جنوب تهران‬ ‫‪www.ana.press‬‬ ‫انچـه از گفتگـوی خـود بـا صاحبین کرسـی اسـتادی‬ ‫دانشـگاه و دیگر متخصصین نشـان دادم گواه ان اسـت‬ ‫کـه حتـی دانشـگاهیان مـا نیز عمدتـا به منافـع فردی‬ ‫و صنفـی خـود اهمیـت مـی دهنـد و برخلاف تمـام‬ ‫سـوگندنامه هـا و عبـارات پرطمطـراق در عمـل منافع‬ ‫جمعـی برای ایشـان چندان محل اعراب نیسـت‪ .‬جالب‬ ‫اسـت که اگر «نیماد» کشـور را ترک کنـد علی القاعده‬ ‫جمهوری اسلامی بـه فراری دادن مغزهـا متهم خواهد‬ ‫شـد امـا بایـد عـرض کنم بـه رغم همـه کاسـتی ها نه‬ ‫فقـط بسـیار محـل خوشـحالی اسـت کـه بـی نهایـت‬ ‫ضـرورت دارد دسـتگاه قـدرت از دخالـت مسـتقیم در‬ ‫اقتصـاد و بویـژه کارافرینی پرهیز کند‪ .‬روشـن تر عرض‬ ‫کنـم نه فقـط در این مدت عدم مداخله دسـتگاه قدرت‬ ‫امـر نیکویی بوده اسـت کـه امیدواریم تـداوم یابد اما بی‬ ‫مسـئولیتی جمع قابل توجهـی از متخصصین و ترجیح‬ ‫منافـع شـخصی‪ ،‬بویـژه اقتـدار پزشـکی کـه بـه گمان‬ ‫ایشـان بـا توسـعه هـوش مصنوعی بـه چالش کشـیده‬ ‫مـی شـود‪ ،‬محل دفاع نیسـت‪ .‬البتـه باید توجه داشـت‬ ‫ایـن رویـه و رویکـرد ترجیـح منافـع فـردی و جناحـی‬ ‫مختـص جامعـه پزشـکی نیسـت و در دیگـر اصنـاف و‬ ‫اقشـار جامعـه هـم دیـده مـی شـود کـه خروجـی ان‬ ‫کشـوری توسـعه نیافتـه برغـم برخـورداری از تاریـخ ‪3‬‬ ‫هزار سـاله اسـت‪ .‬همه چیز را به گردن دسـتگاه قدرت‬ ‫نیندازیـم‪ .‬نقـش خـود را در زندگـی اجتماعـی ببینیم‪.‬‬ ‫نمی بایسـت و نمی توانیم بی مسـئولیتی خود را پشت‬ ‫موشـک های سـپاه پنهـان کنیـم‪ .‬رویکردی کـه معلم‬ ‫دیگـران باشـیم و خـود را‪ ،‬مـن جمله راقم این سـطور‪،‬‬ ‫از هرگونـه نقـد و پرسشـی مبرا دانسـتن همین خواهد‬ ‫بـود ‪ .‬فحـش و فضاحـت نثار دسـتگاه قدرت کـردن چه‬ ‫سـود یـا خروجـی دارد دسـت کم بـر من پنهـان مانده‬ ‫اسـت! اگـر فحـش و ناسـزا دادن به جمهوری اسلامی‬ ‫متر و معیار روشـنفکری باشـد در ان صورت هیچ کس‬ ‫بـه انـدازه سـازمان مجاهدیـن خلق روشـنفکر نیسـت!‬ ‫خودمـان را گـول نزنیـم‪ .‬نبایـد پشـت اظهـارات فلان‬ ‫امـام جمعه یـا بهمان مقام دسـتگاه قدرت پنهان شـد‪.‬‬ ‫سـرکوفت زدن به سـپاه کار چندان سـختی نیسـت‪ .‬به‬ ‫همان نسـبت سخت است که استاد تمام دانشگاه شیره‬ ‫جـان دانشـجویانش را بـرای نـگارش مقاله مـی مکد و‬ ‫بعـد از بـاال تا پاییـن جمهوری اسلامی را نقد می کند‪.‬‬ ‫سـخت اسـت که متخصص رادیولوژی در جـردن مرکز‬ ‫تصویربرداری پزشـکی داشـته باشـد اما خـود و خانواده‬ ‫اش در مونتـرال کانـادا زندگی کنند‪ .‬سـخت اسـت وارد‬ ‫مطـب پزشـکی شـوید کـه فـوق تخصـص دارد امـا در‬ ‫میانـه بحران کرونا‪ ،‬بـدون کوچکترین برنامـه ریزی‪ ،‬به‬ ‫ده هـا نفـر نوبـت داده اسـت! کسـانی کـه بـه مدیریت‬ ‫مملکت بوسـیله محمدرضاشـاه ایراد مـی گرفتند حال‬ ‫خـود از عهده ادار مطبشـان برنمی ایند! سـخت اسـت‬ ‫که که ببینیم با زلزله ‪ 6‬ریشـتری ده ها شـهر و روسـتا‬ ‫متحمـل هزینه هـای جانی و مالی می شـوند و ما فقط‬ ‫مـی بایسـت روز مهنـدس را تبریـک بگوییـم بـی انکه‬ ‫مسـئولیتی متوجـه رفتـار و تصمیمـات ایشـان بدانیم‪.‬‬ ‫سـخت ان اسـت که اسـتاد صاحب کرسـی از پول بیت‬ ‫المـال حقـوق دریافت کنـد اما اکثر ماه های سـال اروپا‬ ‫!‪1‬‬ ‫و امریکا باشـد‬ صفحه 7 ‫اقت‬ ‫ص‬ ‫اد و‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫شماره پنجاه و نهم‪ ،‬شهریور ‪1399‬‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫ارش فردوسی‬ ‫‪www.kalasoda.com‬‬ ‫ارش فردوسـی بنیانگـذار دراپ باکـس اسـت کـه در حـال حـارض‬ ‫یک رشکت چند میلیارد دالری محسـوب می شـود‪ .‬ارش همچنین‬ ‫مالـک برندهایی چـون ‪ Priscilla ،Three Cats Gucci‬و‬ ‫‪ Collette‬است‪.‬‬ ‫کا‬ ‫رافر‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫‪7‬‬ صفحه 8 ‫اقتصادوکارافرینی‬ ‫هفت سوال از ارش فردوسی‬ ‫مصاحبه با ارش فردوسی بنیان گذار استارتاپ دراپ باکس‬ ‫سمیه امیری‬ ‫نوشتار پیش رو ترجمه و تلخیصی است از مصاحبه با‬ ‫‪1‬‬ ‫ارش فردوسی بنیان گذار استارتاپ دراپ باکس‪.‬‬ ‫از اموخته هایتان برایامن بگویید‬ ‫چنـد سـال پیـش با یـک سیسـتم تیپ شـخصیتی‬ ‫بـه نـام “انیاگرام شـخصیت‪ "2‬اشـنا شـدم کـه در ان‬ ‫نـه مـدل شـخصیتی وجـود داشـت‪ .‬گفته می شـود‬ ‫کـه هـر نـه مدل در اشـخاص دیـده می شـوند اما در‬ ‫هـر کـدام از مـا فقط یـک مدل غالـب بـوده و معرف‬ ‫شـخصیت مـا اسـت‪ .‬بـرای مثـال‪ ،‬مـدل غالـب مـن‬ ‫فردگرایـی اسـت یعنـی تمایـل دارم بـرای "اصالت"‬ ‫ارزش قائـل باشـم و کارهـا بـه روش متفـاوت انجـام‬ ‫دهـم‪ .‬انیاگـرام به من کمـک کرد نه تنهـا نقاط قوت‬ ‫و ضعفـم را بلکه خالهای خودشناسـی ام را نیز درک‬ ‫کنـم و ایـن موضـوع موجب شـد تـا افـرادی را که با‬ ‫مـن متفاوت هسـتند بیشـتر درک کنـم‪ .‬این موضوع‬ ‫مـی توانـد به شـما کمـک کند که ریشـه تعـارض را‬ ‫زمانـی کـه فـردی چیـزی را ارزشـمند مـی دانـد در‬ ‫حالیکـه بـرای دیگران اهمیتی ندارد‪ ،‬بهتر بشناسـید‪.‬‬ ‫مـا کارگاه هـای انیاگـرام زیـادی را در دراپ باکـس‬ ‫برگزار کرده ایم و در واقع یک موقعیت در شـرکت ما‬ ‫وجـود دارد کـه شـما می توانید به طور مسـتقیم نوع‬ ‫(تیـپ) مـورد نظـر خـود را وارد کنید‪ .‬وقتی شـما هم‬ ‫مثل ما در حال رشـد سـریع هسـتید‪ ،‬چنین اقداماتی‬ ‫مـی تواند همـکاری موثر را مهمتـر و قدرتمندتر کند‪.‬‬ ‫بـا ایـن تفاسـیر فکـر مـی کنـم وجـود یـک فرهنگ‬ ‫خودشناسـی و همـدردی می تواند راهگشـا باشـد‪.‬‬ ‫‪1-Seven Questions with Arash Ferdowsi www.sequoiacap.com‬‬ ‫‪2- Enneagram of Personality‬‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫چـه توصیـه ای بـرای افـرادی کـه بـه تازگی یک کسـب و‬ ‫کار را رشوع کـرده انـد داریـد؟‬ ‫انچـه کـه ویژگـی دراپ باکس اسـت بیشـتر ریشـه در‬ ‫بـه کارگیری نیروی کار دارد‪ .‬در مرحله اسـتخدام شـما‬ ‫بایـد افـرادی را بیابید که در گرفتن تصمیمات درسـت‬ ‫در اینـده بـه ان ها اعتماد کنید زیرا اگر شـما بخواهید‬ ‫افـراد مهـم سـازمان را در جزیـی تریـن موضوعـات هم‬ ‫مدیریـت کنیـد ان هـا بـرای مـدت طوالنی برای شـما‬ ‫کار نخوهنـد کـرد‪ .‬بخشـی از موضـوع بـر مـی گـردد‬ ‫بـه اسـتخدام افـراد صاحـب صالحیـت و همچنیـن به‬ ‫کارگیـری افـرادی کـه بـه راسـتی صاحب تجربـه بوده‬ ‫و قـادر هسـتند کار را بـه بهتریـن نحو انجـام دهند‪ .‬در‬ ‫مراحل اولیه کارمان‪ ،‬اسـتخدام های خوبی در سـمت های‬ ‫مدیریـت ارشـد داشـتیم کـه بـه طـور کامل بـه ان ها‬ ‫اعتمـاد دارم‪ .‬در حقیقـت بـه کارگیری افراد مناسـب و‬ ‫همچنیـن دادن فضـای رشـد کافـی بـه ان هـا هـر دو‬ ‫بسـیار مهم هستند‪.‬‬ ‫چهتغییرکوچکیتحولبزرگیدرزندگیشامبهوجوداورد؟‬ ‫مراقبـه! حـدود سـه سـال قبـل شـروع کـردم‪ .‬زمانیکه‬ ‫احسـاس خسـتگی زیـادی داشـتم‪ .‬مدتـی بـه خـودم‬ ‫زمان دادم تا بر روی سلامتی ام کار کنم‪ .‬شـروع کردم‬ ‫بـه خوردن غذاهـای سـالم‪ ،‬ورزش و همچنیـن مراقبه‪.‬‬ ‫در حـال حاضـر روزی ‪ 20‬دقیقه مراقبـه انجام می دهم‬ ‫کـه واقعـا بـه من کمـک می کنـد تا سـنجیده تر عمل‬ ‫کنـم و کـم تـر واکنش هـای هیجانی نشـان دهم‪.‬‬ ‫چه کتاب هایی مطالعه می کنید؟‬ ‫در حـال حاضر کتـاب ‪ Play Bigger‬را دارم که یکی از‬ ‫دوسـتانم‪ 3‬به من توصیه کرده اسـت‪ .‬برغـم اینکه هنوز‬ ‫کتـاب را مطالعـه نکـرده ام امـا مـی دانـم کـه در مورد‬ ‫موقعیـت یابـی شـرکت و ایجاد دسـته بندی اسـت که‬ ‫بـرای دراپ باکـس موضـوع مهمی محسـوب می شـود‪.‬‬ ‫کتـاب دیگـری که قبلا مطالعه کـردم و ان را دوسـت‬ ‫‪3-Bryan Schreier‬‬ ‫شماره پنجاه و نهم‪ ،‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪8‬‬ صفحه 9 ‫اقتصادوکارافرینی‬ ‫داشـتم‪ ،‬خالقیـت اسـت‪ .‬فکـر مـی کنـم خیلـی مهـم‬ ‫اسـت کـه بدانیـم خالقیـت چقدر شـکننده اسـت‪ .‬این‬ ‫موضـوع در عمـل سـخت اسـت ‪ -‬زیـرا به عنـوان یک‬ ‫شـرکت‪ ،‬عموما تمرکز زیادی بـر روی موضوعاتی مانند‬ ‫درامـد سـه ماهـه وجـود دارد ‪ -‬امـا مـا بایـد از پویایی‬ ‫کـه مـی تواند محـرک خالقیت باشـد‪ ،‬حمایـت کنیم‪.‬‬ ‫بـه خصـوص وقتی یک ایـده در مراحل اولیه اسـت باید‬ ‫بـه افـراد فرصت داده شـود تـا در فضایی بـدون ترس از‬ ‫شکسـت به جسـتجو بپردازند‪.‬‬ ‫باشـم طوریکه بتوانم بر روی موضوعاتی که مشـتاق ان‬ ‫هسـتم‪ ،‬تمرکـز کنم کـه در حـال حاضر طراحـی دفتر‬ ‫مرکزی دراپ باکس اسـت‪ .‬حقیقتا بیشـتر پنجشنبه ها‬ ‫در جلسـات و یـا بازدیـد از مـکان سـاخت و سـاز دفتر‬ ‫مرکـزی و پیگیـری پیشـرفت ان‪ ،‬سـپری مـی کنم‪ .‬در‬ ‫واقـع بایـد بگویم هـر موضوعی که انـرژی شـما را زیاد‬ ‫مـی کند مـی توانـد فرصتی بـرای بازیابی و اسـتراحت‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫چـه زمانـی فهمیدید کـه در مـورد موضوعی اشـتباه فکر‬ ‫مـی کردید؟‬ ‫وقتـی تـازه اغـاز بـه کار کردیم با افـرادی کـه صریح تر‬ ‫و بدقلـق تـر بودنـد‪ ،‬دچـار کشـمکش بودم‪ .‬تیـپ های‬ ‫شـخصیتی خاصی بـه طور ذاتـی با یکدیگر به مشـکل‬ ‫برمـی خورنـد‪ .‬بـر اسـاس امتیاز انیاگـرام ان هـا امتیاز‬ ‫‪ 8‬را دارنـد و بسـیار چالش برانگیز هسـتند کـه برای ما‬ ‫سـخت ترین تیپ شـخصیتی محسـوب می شـوند‪ .‬اما‬ ‫خـوب مـا یاد گرفتیم کـه از خطاهایمان اگاه تر باشـیم‬ ‫و ایـن نکتـه را درک کنیـم کـه وقتی شـخصی رک و با‬ ‫صراحـت اسـت ایـن بـه ان معنـی نیسـت کـه ان فرد‬ ‫مضطـرب و یـا بدجنـس اسـت‪ .‬ما از داشـتن ایـن افراد‬ ‫در تیـم خـود بـه نتایج بسـیار خوبی دسـت یافتـه ایم‪.‬‬ ‫شـما بـه افـرادی نیـاز داریـد که وقتـی مشـکلی وجود‬ ‫دارد از حـرف زدن در مـورد ان هراس نداشـته باشـند‪.‬‬ ‫بـدون ایـن افـراد احتمـاال ما بحـث های مهـم و جدی‬ ‫نخواهیم داشـت‪.‬‬ ‫چه بخشی از زمان بیشرتین اهمیت را برای شام دارد؟‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫فردوسیشایان اسدپور‬ ‫ارش عکاس‪:‬‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫شماره پنجاه و نهم‪ ،‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪www.armalimitedline.com‬‬ ‫‪www.twitter.com/dropbox‬‬ ‫مـن خیلـی درون گـرا هسـتم بنابراین زمان اسـتراحت‬ ‫و بازیابـی خیلـی برای من ارزشـمند اسـت‪ .‬چرخه های‬ ‫بازیابی مختلفی وجود دارد‪ .‬یکی از ان ها سـاالنه اسـت‪.‬‬ ‫چـون مـا انتظـار داریـم در انتها به یـک بازیابی طبیعی‬ ‫برسـیم جاییکـه شـما می توانید بـه خانـه برگردید و با‬ ‫خانـواده زمـان بگذرانیـد و اندکی از دغدغـه های کاری‬ ‫کنـار باشـید‪ .‬زمان بازیابی یـا اسـتراحت الزاما به معنی‬ ‫دوری از کار و از دسـت دادن زمـان مفیـد نیسـت‪ .‬بـه‬ ‫عنـوان مثـال دوسـت دارم کـه یـک روز کامـل داشـته‬ ‫دوسـت دارم کـه یک روز کامل داشـته باشـم طوریکه‬ ‫بتوانم بر روی موضوعاتی که مشتاق ان هستم‪ ،‬مترکز‬ ‫کنـم کـه در حـال حـارض طراحـی دفتر مرکـزی دراپ‬ ‫باکس اسـت‪ .‬حقیقتا بیشتر پنجشـنبه ها در جلسـات‬ ‫و یـا بازدیـد از مـکان سـاخت و سـاز دفتر مرکـزی و‬ ‫پیگیـری پیرشفـت ان‪ ،‬سـپری مـی کنـم‪ .‬در واقـع بایـد‬ ‫بگویـم هـر موضوعی کـه انرژی شما را زیـاد می کند‬ ‫مـی توانـد فرصتی بـرای بازیابی و استراحت باشـد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ صفحه 10 ‫اقتصادوکارافرینی‬ ‫نو یا تازه عبارت از چیز یا کسی است که با اشیا یا افراد موجود و شناخته شده تفاوت دارد؛‬ ‫به عنوان مثال شعر نو به شعری گفته می شود که با اشعار موجود و اشعاری که مردم به ان‬ ‫ها عادت کرده اند‪ ،‬متفاوت است‪ .‬بنابراین‪ ،‬نواوری عبارت از فراهم اوردن چیزی است که در‬ ‫مقایسه با ساخت های ذهنی حاصل از عادت‪ ،‬متفاوت باشد‪ .‬به سخن دیگر‪ ،‬نواوری یعنی‬ ‫فاصله گرفنت از عادت‪ .‬اما هر نوع فاصله گرفنت از عادت و الگوهای ذهنی موجود‪ ،‬منی تواند‬ ‫نواوری واقعی تلقی شود بلکه این فاصله گرفنت باید در حدی باشد که به شدت جلب توجه‬ ‫کند‪ .‬اگر بخواهیم این فاصله یا تفاوت را به زبان علمی بیان کنیم باید بگوییم که نواوری یعنی‬ ‫انحراف پیدا کردن از الگوهای ذهنی موجود‪.‬‬ ‫حمزه گنجی‪ ،‬نواوری چیست؟ نواوری های اموزشی‪ ،‬پاییز ‪ ،1381‬دوره ‪ ،1‬شماره ‪1‬‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫‪Iran neighbours close their borders as coronavirus toll rises‬‬ ‫‪www.tribunemag.co.uk‬‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫شماره پنجاه و نهم‪ ،‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪10‬‬ صفحه 11 ‫اقتصادوکارافرینی‬ ‫نواوری ضامن بقا‬ ‫درباره رضورت نواوری در کسب و کارها‬ ‫قسمت اول‬ ‫ازاده بهوندی‬ ‫پیش از این گفته می شـد کسـب و کارهایی که "حفظ‬ ‫موفقیـت" جـزو اهداف بلند مـدت ان هاسـت‪ ،‬نیازمند‬ ‫نـواوری هسـتند امـا امـروزه با شـرایط دشـواری که در‬ ‫ان قـرار داریـم بایـد گفـت سـازمان هایی کـه خواهـان‬ ‫"بقا" هس�تند‪ ،‬نیازمند افزایش فعالیت ه�ای نواورانه اند‪.‬‬ ‫زمانـی که شـما در فضـای رقابتـی و اقتصـادی ناپایدار‬ ‫قـرار داریـد‪ ،‬بایـد بـا اسـتفاده از نـواوری‪ ،‬جایـگاه خود‬ ‫را در ب�ازار تثبی�ت کنی�د‪ .‬از طرفـی نـواوری بر عملکرد‬ ‫مالـی بنـگاه تاثیـر بسـیار زیـادی دارد‪ .‬در عیـن حـال‬ ‫انگیـز ه مالـی‪ ،‬قطعـا جـزو اولیـن و مهمتریـن اهـداف‬ ‫شـما بـرای ایجـاد کسـب و کارتـان بـوده اسـت پـس‬ ‫نمـی توانیـد قدرت نـواوری را نادیده بگیریـد‪ .‬به جرات‬ ‫می ت�وان گف�ت ک�ه در مدیریـت هم ه بخش هـای مالی‬ ‫و بازاریابـی‪ ،‬عملیات‪ ،‬منابع انسـانی‪ ،‬تحقیق و توسـعه و‬ ‫مدیریـت اطالعات‪ ،‬انچه شـرکت های موفق را از ناموفق‬ ‫جـدا می کنـد «نوـاوری و خالقی�ت» اس�ت‪ .‬بـا علم به‬ ‫ایـن موضوع قصـد داریم در سلسـله یادداشـت هایی به‬ ‫مقولـ ه نـواوری بپردازیم‪.‬‬ ‫نواوری چیست؟‬ ‫تعاریف متعددی از نواوری ارائه شـده اسـت‪ .‬در تعریفی‬ ‫سـاده نـواوری‪ ،‬بکارگیـری ایده هـای نویـن ناشـی از‬ ‫خالقیت اسـت کـه به صـورت یک محصـول یا خدمت‬ ‫نمـود پیـدا می کنـد‪ .‬شـومپیتر اقتصـاددان برجسـته ‬ ‫اتریشـی نـواوری را «برهـم زننده نظم موجـود و تعادل‬ ‫اقتصـادی بـرای ایجـاد نظـم و تعادلی جدیـد» معرفی‬ ‫میکنـد‪ .‬بـرای انجام نواوری می توان پنـج مرحله را طی‬ ‫کـرد تـا عـدم قطعیت کاهـش و موفقیت حاصـل از ان‬ ‫ن�واوری افزایش پیـدا کند‪ .‬اولین مرحله شناسـایی نیاز‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫اسـت‪ .‬زمانـی که بین وضعیت فعلـی و وضعیت مطلوب‬ ‫فاصلـه باشـد یعنی نیـازی وجـود دارد که هنـوز تامین‬ ‫نشـده اسـت‪ .‬مرحل ه بعـد شـکل دادن ایده هـای جدید‬ ‫و تـازه اسـت‪ .‬بـا اسـتفاده از تکنیک هایـی می تـوان در‬ ‫سـطوح مختلـف ایده هـای نـو ارائه کـرد‪ .‬سـومین قدم‬ ‫ارائـ ه طرحی اسـت کـه مسـتند و مکتوب باشـد و ایده ‬ ‫نواوران� ه مـا را تایی�د کنـد‪ .‬تصمیـم گیـری چهارمیـن‬ ‫مرحلـه از این فرایند اسـت که معموال قسـمت سـخت‬ ‫تـر ان اسـت چـرا کـه در ایـن جـا نیاز بـه تاییـد مدیر‬ ‫بـرای تغییـر و انجـام نـواوری داریم و تغییـر ان چیزی‬ ‫اسـت کـه مدیران در برابـر ان مقاوت نشـان می دهند‪.‬‬ ‫هرچـه ارائـ ه طـرح در مرحلـ ه قبـل قانـع کننده تـر و‬ ‫مسـتند تر باشـد کارمـان در ایـن قسـمت راحت تـر‬ ‫خواهـد بـود‪ .‬اخریـن مرحلـه مرحل ه تخصیـص منابع و‬ ‫اجراسـت‪ .‬حال بایـد نیروی متخصـص را انتخاب کنیم‬ ‫و منابـع مالـی و هرانچـه کـه نیـاز داریم تهیـه کنیم تا‬ ‫فراینـد نـواوری به بهتریـن نحو انجام شـود‪.‬‬ ‫مک دونالد؛ یک نواوری موفقیت امیز‬ ‫شـهرت نـواوران بـه جهـت عملکـرد محصوالتشـان و‬ ‫نواوری ایجاد شـده بوسـیله انان اسـت‪ .‬برای مثال مک‬ ‫دونالـد بزرگترین رسـتوران زنجیره ای جهـان که حتما‬ ‫نـام ان را شـنیده ایـد (شـاید هـم غذا هـای خوشـمزه ‬ ‫اش را امتحـان کـرده ایـد!) در سـال ‪ 1940‬در ایـاالت‬ ‫متحـد ه امریـکا تاسـیس شـد‪ .‬نـواوری در مدل سـود‪،‬‬ ‫شـبکه‪ ،‬سـاختار‪ ،‬فراینـد و برند منجر بـه موفقیت قابل‬ ‫توجه این رسـتوران شـده اسـت‪ .‬نـواوری مـک دونالدز‬ ‫در مـدل سـود این بوده اسـت کـه “زمیـن را خریداری‬ ‫و شـرایط را بـرای احـداث رسـتوران فراهـم می کنـد و‬ ‫دارنـدگان امتیـاز نمایندگی ان نیز اجـار ه ثابت ماهیانه‬ ‫و یـا اجـاره در قالب درصدی از فـروش ماهیانه پرداخت‬ ‫می کننـد‪ .‬دارنـدگان امتیاز همچنین مبلغـی به صورت‬ ‫‪۱‬‬ ‫ماهیانـه بر اسـاس عملکرد فروش پرداخـت می کنند‪”.‬‬ ‫از طرفـی خالقیت و نـواوری در تبلیغات مک دونالد نیز‬ ‫شماره پنجاه و نهم‪ ،‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 12 ‫اقتصادوکارافرینی‬ ‫حایـز اهمیـت اسـت‪ .‬در سـال ‪ ۱۹۶۰‬کمپین تبلیغاتی‬ ‫مک دونالد اغاز شـد و فروش این شـرکت را بسـیار باال‬ ‫بـرد‪ Ray Kroc .‬موسـس و مغز متفکر مـک دونالدز‬ ‫اعتقـاد زیـادی بـه تبلیغـات داشـت و ان را یـک نـوع‬ ‫سـرمایه گـذاری می دانسـت‪ .‬بـا ایـن رویکـرد تبلیغات‬ ‫نقش موثری در توسـعه و پیشـرفت مک دونالدز داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫دو مترین برای وارد شدن به دنیای نواوری‬ ‫در یادداشـت بعـدی قصـد داریم یکـی از انـواع نواوری‬ ‫و نحـو ه بکارگیـری ان در کسـب و کار را معرفـی‬ ‫کنیم‪".‬نـواوری اجتماعـی" که اگر ان را بشناسـید و به‬ ‫کار بگیریـد هـم از سـود مالـی ان نفع می بریـد هم به‬ ‫حل مشـکلی که تاکنون حل نشـده باقـی مانده‪ ،‬کمک‬ ‫می کنیـد‪.‬‬ ‫نکته ای که وجود دارد این است که اگر‬ ‫احساس می کنید به انداز ه کافی خالق نیستید‬ ‫و توانایی ارائ ه نواوری را ندارید می توانید ان‬ ‫را به دست اورید‪ .‬فراموش نکنید که شام‬ ‫چه به عنوان مدیر و چه کارشناس یک بخش‬ ‫نیازی رضوری به این ویژگی دارید‪.‬‬ ‫‪www.on-sitemag.com‬‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫شماره پنجاه و نهم‪ ،‬شهریور ‪1399‬‬ ‫***‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫‪Innovation conversation is heating up in Canadian construction - On-Site Magazine‬‬ ‫محل تردید نیسـت که نواور و خلاق بودن یک ویژگی‬ ‫مثبـت اسـت‪ .‬نکته ای که وجـود دارد این اسـت که اگر‬ ‫احسـاس می کنیـد بـه انـداز ه کافـی خلاق نیسـتید و‬ ‫توانایـی ارائـ ه نواوری را ندارید می توانید ان را به دسـت‬ ‫اوریـد‪ .‬فرامـوش نکنیـد کـه شـما چه بـه عنـوان مدیر‬ ‫و چـه کارشـناس یـک بخـش نیـازی ضـروری بـه این‬ ‫ویژگـی داریـد‪ .‬گاهـی بـا خوانـدن تجربه هـای نواورانه ‬ ‫افراد مانند خواندن لیسـتی از اسـتارتاپ ها‪ ،‬موتور ذهن‬ ‫شـما کـم کم روشـن می شـود‪ .‬پـس روش هایـی وجود‬ ‫دارنـد کـه نـواور باشـیم‪ .‬نواورانـه فکر کنیـم و خالقانه‬ ‫عمـل کنیم! یکـی از تکنیک هایی که می توان اسـتفاده‬ ‫کـرد درگیـر کردن ذهـن و طراحی چالش هـای فرضی‬ ‫بـرای ان اسـت‪ .‬به طـوری که در زمانـی محدود مجبور‬ ‫شـویم بـرای حـل یـک مسـئله راه حلـی ارائـه دهیـم‪.‬‬ ‫در ادامـه دو تمریـن اورده شـده اسـت‪ .‬ایـن تمرین هـا‬ ‫قدم هـای بسـیار کوچکی هسـتند تـا به دنیـای نواوری‬ ‫وارد شوید‪:‬‬ ‫متریـن شمار ه یـک‪ :‬از نظـر شـما ویژگی هـای یـک کفش‬ ‫راحـت چیسـت؟ بـا اسـتفاده از ‪ ۳‬عکـس ویژگی هـای‬ ‫مـورد نظرتـان را نشـان دهیـد‪ .‬بـرای مثـال در یـک‬ ‫پژوهش تعدادی از مشـتریان یک کارخان ه مبل سـازی‪،‬‬ ‫راحتـی و نرمـی مبل را با اسـتفاده از عکـس تعدادی پَر‬ ‫نشـان دادنـد‪ .‬عکس هـا و ویژگی هـای کفـش راحـت و‬ ‫مناسـب شـما کدامند؟‬ ‫متریـن شماره دو‪ :‬مشـکلی در پیرامـون خـود را در نظـر‬ ‫بگیریـد‪ 2 .‬دقیقـه زمـان بگیریـد و هـر تعـداد راه حـل‬ ‫می توانیـد بـرای ان بنویسـید‪ .‬هرچـه بیشـتر بهتر! بعد‬ ‫از ان بـه لیسـت راه حل هـای خـود نـگاه کنیـد‪ .‬تصور‬ ‫مـی کردیـد در مـدت ‪ ۲‬دقیقـه چند راه حـل برای یک‬ ‫مشـکل پیـدا کنیـد؟! ان هـا را ارزیابی کنیـد و راه حل‬ ‫نهایـی انتخـاب شـده را عملی کنید‪ .‬اگـر تمرین ها را به‬ ‫صـورت گروهـی انجام دهیـد نتیجه جالب تر می شـود‪.‬‬ ‫بـرای ایـن کـه بدانیـد در چـه حوزه هـا و بخش هایـی‬ ‫از کسـب و کارتـان می توانیـد نـواوری انجـام دهیـد‬ ‫خوانـدن کتـاب ده گونـه ی نـواوری نوشـته ی لـری‬ ‫کیلـی و همـکاران را بـه شـما پیشـنهاد می کنیـم‪ .‬این‬ ‫کتاب بوسـیله انتشـارات اریاناقلم ترجمه و چاپ شـده‬ ‫اسـت‪ .‬خوانـدن مثال هـای نواورانـ ه در ایـن کتاب یکی‬ ‫از تمرین هایی اسـت که به شـما بـرای ارائ ه نـواوری در‬ ‫کسـب و کارتـان کمـک می کنـد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ صفحه 13 ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫قحطی بزرگ‪ ،‬سوغات انگلیسی ها برای ایران در جنگ جهانی اول ‪ +‬ویدئو‬ ‫‪www.etemadonline.com‬‬ ‫در اواخر جنگ جهانی اول‪ ،‬ایران دچار قحطی شـد و ضایعات ناشـی از این قحطی به جایی رسـید که در خود پایتخت همه روزه‬ ‫عـده ای پیـر و جـوان از گرسـنگی تلـف می شـدند‪ .‬نخسـت وزیر وقت ایران در زمان احمد شـاه‪ ،‬مسـتوفی املاملک بـا متامی قوای‬ ‫حکومتـ ‏ی کـه در اختیـار داشـت می کوشـید تا در برابر محتکران بایسـتد‪ .‬نخسـت وزیر اماده بـود که گندم و جوی احتکاری شـاه‬ ‫را بـه سـود مناسـب خریـداری کنـد‪ ،‬ولی احمدشـاه زیـر بار منی رفت و می گفت کـه به هیچ وجه قیمتی کمتر از قیمت پرداخت‬ ‫شـده بـه سـایر محتکـران پایتخت قبـول نخواهد کرد‪ .‬رسانجام مرحوم مسـتوفی املاملک بـه مرحوم ارباب کیخرسو شـاهرخ که در‬ ‫ان زمـان مامـور خریـد ارد و غلـه بـرای دکان هـای نانوایی پایتخت بـود‪ ،‬ماموریت داد که شـاه را مالقات و موجودی انبـار او را به‬ ‫هـر نحـو کـه شـده اسـت خریـداری کند‪ .‬میـان احمدشـاه و ارباب کیخسرو مالقات هـای متوالی بـرای انجام ایـن معامله صورت‬ ‫گرفـت و شـاه مثـل یک بارفروش حسـابی سـاعت هـا برای گرا ن فروختن جنس خود چانه زد‪ .‬رسانجام شـاهرخ عصبانی شـد و به‬ ‫شـهریار محتکر گفت‪ :‬اعلیحرضتا‪ ،‬ان روزی را که تازه به سـن قانونی سـلطنت رسـیده و برای ادای سـوگند به مجلس شـورای ملی‬ ‫ترشیـف اورده بودیـد بـه خاطـر داریـد؟ شـاه جـواب مثبت داد‪ .‬شـاهرخ بـا کامل احترام به عرض رسـانید‪ :‬پس بدانید همان روز‬ ‫پس از انجام مراسـم سـوگند خوردن و پس از انکه خداوند قادر متعال را گواه گرفتید که همیشـه حافظ حقوق و اسـایش ملت‬ ‫ایران باشـید‪ .‬اعلیحرضتا‪ ،‬ایا مفهوم سـوگند ان روز اعلیحرضت همین اسـت که مردم تهران امروز از گرسـنگی در کوی و برزن ها‬ ‫بیفتند و مبیرند‪ ،‬در حالیکه انبارهای سـلطنتی از اذوقه و مایحتاج ان ها پر باشـد؟‬ ‫گرچه این یاداوری عربت انگیز بدبختانه تاثیری در وجود احمدشـاه نبخشـید‪ ،‬به طوری که شـاهرخ ناچار شـد موجودی انبار سـلطنتی را هامنطور که دلخواه‬ ‫احمدشـاه بود‪ ،‬بخرد و پول ان را بپردازد‪.‬‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫شماره پنجاه و نهم‪ ،‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪13‬‬ صفحه 14 ‫جامعه‬ ‫میم مثل ماسک!‬ ‫درباره شیوع ویروس کروناو انتقادها به جامعه ایران‬ ‫مریم حاجی محمدی‬ ‫همـه چیـز از شـهر ووهان و انتقـال ویـروس کرونا به‬ ‫اقصـی نقـاط جهان‪ ،‬شـروع شـد‪ .‬اعلام ایـن خبر به‬ ‫نوعـی باعث بـه وجود امـدن تنـش در عرص ‏ه جهانی‬ ‫شـد‪ .‬در این میان مبادالت تجاری و سـفر‏های هوایی‬ ‫به ووهان چین‪ ،‬وضعیت را چیزی شـبیه به سـکانس‬ ‫هایی از فیلم شـیوع‪ 1‬کرده بود‪ .‬از خالی شـدن قفسـه‬ ‫هـای موادغذایـی در فروشـگاه ها تا حمله مشـتریان‬ ‫بـه کاالهـای بهداشـتی از جملـه دسـتمال کاغـذی‪،‬‬ ‫موجـب شـد فروشـگاه های زیـادی اقدام به سـهمیه‬ ‫بنـدی اقلام خود کنند‪ .‬مسـاله ترجیـح منافع فردی‬ ‫بـر منافع جمعی‪ ،‬بخصوص در شـرایط اضطـراری‪ ،‬به‬ ‫کشـور مـا ایـران محـدود نمی شـود و مسـاله جدال‬ ‫انسـان بـرای ادامه حیات در میان سـایر ملـل و اقوام‬ ‫نیـز امـری مشـترک اسـت‪ .‬از شـروع احتکار ماسـک‬ ‫روی زمیـن و دزدی ان در اسـمان گرفتـه تـا پیـش‬ ‫فـروش کـردن ماسـک هـای الکچـری در فروشـگاه‬ ‫ه�ای انالی�ن برندهایی مث�ل فندی‪ 2‬و لویـی ویتون‪،3‬‬ ‫همـه و همـه‏‪ ،‬جدالـی بود بـرای توالـی نسـل و ادام ‏ه‬ ‫حیـات انسـان حتی بـرای یک روز بیشـتر بـر زمین!‬ ‫بـه همین بهانه نگاهی داشـته ایم بـه انتقادهای وارده‬ ‫به جامعـ ‪‎‬ه ایران‪.‬‬ ‫‪1- Contagion‬‬ ‫فیلم امریکایی در ژانر مهیج به کارگردانی استیون سودربرگ است که در سال ‪۲۰۱۱‬‬ ‫منتشر شد‪ .‬داستان این فیلم الهام گرفته از بیماری های واگیردار در دهه اول سال ‪۲۰۰۰‬‬ ‫همچون شیوع نوعی از کروناویروس به نام سارس در سال ‪ ۲۰۰۲‬و انفلوانزای خوکی در‬ ‫سال ‪ ۲۰۰۹‬است‪.‬‬ ‫‪2-Fendi‬‬ ‫‪3-Louis Vuitton‬‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫ما ایرانی ها دزدیم؟‬ ‫گوی�ی هیـچ چیـز بهتر از ماسـک نمـاد ایـن بیماری‬ ‫عالم گیـر نیسـت و هیـچ محصولـی هـم بهتـر از ان‬ ‫نشـانمان نمی دهـد ایـن بیمـاری به چه جـور دنیایی‬ ‫وارد شـده اسـت‪ .‬در بـدو امر‪ ،‬فاصله گیـری اجتماعی‬ ‫بـا ان انفعـال و ابهـام ذاتـی اش‪ ،‬ایـده غریبـی به نظر‬ ‫مـی رسـید‪ .‬امـا ماسـک هم نـوای عمیق تریـن امیال‬ ‫مصـرف زد‏ه مـا شـده بود‪ .‬زمانـی که خبـری از درمان‬ ‫قطعـی نیسـت‪ ،‬بـه نظـر مـی رسـد‪ ،‬ماسـک یگانـه‬ ‫محافظـی اسـت کـه می توانیـم بـه ان خـوش بیـن‬ ‫باشـیم‪ .‬این ضـرورت طبعا دنـدان طمع سـودجویان‬ ‫را تیـز مـی کنـد گراهـام فولـر در قسـمتی از کتـاب‬ ‫خـود بـا عنـوان "ژئوپلیتیـک ایـران؛ قبله عالـم"‪ ،‬به‬ ‫برخـی از خلقیـات و نمودهایـی از فرهنـگ سیاسـی‬ ‫مـردم ایـران اشـاره می کنـد‪ .‬وی می نویسـد‪" :‬مردم‬ ‫ایـران معتقدنـد اگر ترتیـب امور همواره بـه ناپایداری‬ ‫زندگـی دامـن می زنـد‪ ،‬پس هـر زمان کـه موقعیتی‬ ‫پیـش ایـد‪ ،‬باید فرصـت را غنیمت شـمرد؛ که نوعی‬ ‫حـس فرصـت طلبـی غیراخالقـی اسـت‪ .‬از نظـر‬ ‫ایرانیـان در صورتـی کـه نظـام اجتماعـی غیرعادالنه‬ ‫یـا الـت دسـت نیروهـای فرصـت طلـب یـا خارجی‬ ‫قلمداد شـود‪ ،‬رعایت اخالقیات شخصی در ان احمقانه‪،‬‬ ‫بـی معنـا و نابخردانـه تلقی مـی شـود‪ .‬در نظامی که‬ ‫هیـچ سـمت و سـویی نـدارد‪ ،‬شـخص بایـد در پـی‬ ‫منافـع خود باشـد‪ 4".‬اما باید پرسـید‪" :‬ایـا احتکار در‬ ‫تاریـخ و فرهنـگ کشـورمان ریشـه دوانـده و مختص‬ ‫بـه مـا ایرانیان اسـت؟" گاهی بـر این باوریـم که این‬ ‫"فقـط" خصلـت ما ایرانیان اسـت که سـر یـک دیگر‬ ‫کاله بگذاریـم! امـا اگـر بخواهیـم بحران همـه گیری‬ ‫ویـروس کرونـا و پیامدهایـش را بـا دقـت بیشـتری‬ ‫بررسـی کنیم بدیهی اسـت که به سـرعت درخواهیم‬ ‫یافـت که انسـان در زمـان وقوع مخاطـرات به صورت‬ ‫غریـزی‪ ،‬حفـظ جـان خـود و تامین منافع فـردی‪‎‬اش‬ ‫را بـر همـه چیـز ترجیـح می دهـد‪ .‬اینجاسـت که به‬ ‫ایـن نتیجـه مـی رسـیم گاهـی ممکـن اسـت ارمان‬ ‫هـا و ارزش هـای اخالقـی کـه در شـرایط عـادی بـه‬ ‫‪ -4‬قبله عالم (ژئوپلیتیک ایران)‪ ،‬گراهام فولر‪ ،‬ترجمه عباس مخبر‪ ،‬نشرمرکز‪،8931 ،‬‬ ‫چاپ نهم‬ ‫شماره پنجاه و نهم‪ ،‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪14‬‬ صفحه 15 ‫جامعه‬ ‫صـورت مسـتمر در میان مـردم رعایت می شـود‪ ،‬در‬ ‫بزنـگاه های حسـاس به راحتی زیرپا گذاشـته شـوند‬ ‫و جـدال میـان اخالق و تامیـن منافع فـرد‪ ،‬به خوبی‬ ‫خـود را نشـان مـی دهد‪.‬‬ ‫بزهکاری؛ مفهومی نژادی یا مقوله ای اجتامعی؟‬ ‫‪ -5‬مدیرکل تعزیرات کشف ‪ ۵‬میلیون ماسک از دیجی کاال را تکذیب کرد‬ ‫‪www.digikala.com‬‬ ‫‪ - 6‬احتکار ماسک های بهداشتی در انباری دیجی کاال ‪/www.iktv.ir‬‬ ‫‪ -7‬ایا احتکار ‪ 5‬میلیون ماسک توسط دیجی کاال صحت دارد؟‬ ‫‪www.tejaratnews.com‬‬ ‫‪ ۵۴ -8‬هزار ماسک در انبار دیجی کاال بود ‪www.rasanews.ir‬‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫براسـتی و بـدون انکـه بخواهیم رشایـط جامعه‬ ‫ایران را توجیه کنیم‪ ،‬چنین کاسـتی هایی مختص‬ ‫م�ا ایرانی�ان ب�وده اس�ت؟ در حقیقـت افـات و‬ ‫رذایـل اجتامعـی مفاهیمـی نـژادی هسـتند یـا‬ ‫ریشـه در رشایـط اجتامعـی حاکـم دارنـد؟‬ ‫‪ -9‬کرونا و همبستگی اروپایی؛ جمهوری چک ماسک های ایتالیا را مصادره کرد‬ ‫‪www.per.euronews.com‬‬ ‫شماره پنجاه و نهم‪ ،‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪15‬‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫‪Donald Trump wants to blame Amazon for his post office woes - The Verge‬‬ ‫‪www.theverge.com‬‬ ‫دیجی کاال‪ 5‬فروشـگاه اینترنتی که از سـال ‪ ۱۳۸۵‬در‬ ‫ایران شـروع به فعالیت کرده اسـت توانسـته تا کنون‬ ‫روزانـه بیـش از ‪ ۲‬میلیون بازدیدکننـده را به خودش‬ ‫اختص�اص ده�د‪ .‬در جریان ش�یوع وی�روس کویید‪،‬‬ ‫ضاربیان رئیس شـعب ‏ه ‪ ۶۲‬سـازمان تعزیرات حکومتی‬ ‫از کشـف ‪ ۵‬میلیون ماسـک بهداشـتی در انبار بزرگ‬ ‫این فروشـگاه اینترنتـی خبرداد‪« :‬با اسـتعالمی که از‬ ‫وزارت بهداشـت انجـام دادیـم دیجـی کاال حق عرضه‬ ‫و فـروش ماسـک را نداشـته اسـت و ایـن حجـم از‬ ‫ماسـک های کشـف شـده هم مصـداق احتـکار و هم‬ ‫عرضـه خـارج از شـبکه اسـت‪ .‬از سـایر انبارهـا نیـز‬ ‫بازدیـد انجـام خواهـد شـد و اگر تخلفی رویت شـود‪،‬‬ ‫اطالع رسـانی خواهیـم کـرد‪ 6».‬این خبر در شـرایطی‬ ‫منتشـر شـد کـه بالفاصله پـس از ان دیجـی کاال در‬ ‫دف�اع از خ�ود اعلام کـرد تعداد ماسـک هـا ‪ ۳۴‬هزار‬ ‫عـدد بـوده اسـت و نه ‪ ۵‬میلیـون!‪ 7‬مدیـرکل تعزیرات‬ ‫حکومتـی اندکـی بعـد اعلام کـرد که تعداد ماسـک‬ ‫‪8‬‬ ‫های کشـف شـده در انبار ‪ ۵۴‬هزار عدد بوده اسـت‪.‬‬ ‫در کنـار ایـن امارهـای ضد و نقیـض و انواع و اقسـام‬ ‫اتهامـات و توجیهـات‪ ،‬مواجهـه مـردم بـا قیمت های‬ ‫سرسـام اور ماسـک‪ ،‬چـون بنزینـی بـر اتـش شـد‪.‬‬ ‫انتشـار این اخبار موجی از انتقاد علیه خودمان به راه‬ ‫انداخت‪ .‬تقریبا همگی از تولیدکنندگان تا واسـطه ها‬ ‫و وزارت بهداشـت و ‪ ...‬اماج انتقادها بودند‪ .‬اما براستی‬ ‫و بـدون انکه بخواهیم شـرایط جامعه ایـران را توجیه‬ ‫کنیـم‪ ،‬چنین کاسـتی هایی مختص مـا ایرانیان بوده‬ ‫اس�ت؟ در حقیقت افـات و رذایل اجتماعی مفاهیمی‬ ‫نژادی هسـتند یـا ریشـه در شـرایط اجتماعی حاکم‬ ‫دارنـد؟ در اوایـل بحـران کرونـا‪ 200 ،‬هـزار ماسـک‬ ‫تنفسـی که بوسـیله شـرکت امریکایی ‪ M3‬سـاخته‬ ‫شـده بـود بـه دولـت المـان فروختـه شـد‪ .‬در ایـن‬ ‫بی�ن به دس�تور مسـتقیم دونال�د ترام�پ در بانکوک‬ ‫و پیـش از بارگیـری‪ ،‬محمولـه حاوی ماسـک متوقف‬ ‫و بـه سـوی امریـکا تغییر مسـیر داد! مقامـات برلین‬ ‫ایـن اقـدام دولـت امریـکا را "دزدی دریایـی مـدرن"‬ ‫خواندنـد‪ .‬پـس از ان ترامـپ با درک شـرایط بحرانی‬ ‫دسترسـی بـه تولیـدات محصـوالت بهداشـتی‪ ،‬بـا‬ ‫اسـتفاده از قانـون کنتـرل تولیـد در زمـان جنگ که‬ ‫در دهـه ‪ ۱۹۵۰‬میلادی و زمان جنـگ امریکا با کره‬ ‫مصـوب شـده بـود‪ ،‬بـه شـرکت ‪ M3‬دسـتور داد که‬ ‫همـه صـادرات خـود را متوقـف کنـد! در مـوردی‬ ‫دیگـر محموله ای حـاوی صدها هزار ماسـک از انواع‬ ‫مختلـف کـه از چین برای ایتالیا فرسـتاده شـده بود‪،‬‬ ‫هفتـه گذشـته در مسـیر انتقـال به مقصـد‪ ،‬در داخل‬ ‫خـاک جمهـوری چک مصادره شـده اسـت‪ .‬این خبر‬ ‫در زمانی منتشـر شـد که ایتالیا بیش از هر کشـوری‬ ‫در قـاره سـبز بـا ویـروس کرونـا دسـت و پنجـه نـرم‬ ‫می کنـد و شـمار قربانیـان ان در یک مـاه اخیر حتی‬ ‫از شـمار جان باختـگان کرونـا در چین نیـز فراتر رفته‬ ‫اسـت‪ .‬بـر اسـاس ایـن گزارش هـا دولـت چـک پس‬ ‫از مصـادره محمولـه ای حـاوی ‪ ۶۸۰‬هزار ماسـک‪ ،‬در‬ ‫‪9‬‬ ‫نهایت ادعا کرده اس�ت که ماس�ک ها دزدیده ش�ده اند‪.‬‬ صفحه 16 ‫جامعه‬ ‫‪www.theconversation.com‬‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫‪Working from home? Why detachment is crucial for mental health‬‬ ‫بر کار انسان در هر جامعه ای مجموعه ای از ارزش ها و هنجارهای اجتامعی حکمفرما‬ ‫است و هامن گونه که کلیه رفتارهای انسان (به استثنای رفتارهای رشطی) در قالب الگویی‬ ‫سازمان یافته از ارزش ها و هنجارهای اجتامعی انجام می گرید و معنا می یابد‪ ،‬کار نیز‬ ‫به عنوان یکی از اشکال رفتار انسان از این قاعده مستثنی نیست‪ .‬به عبارت دیگر کلیه‬ ‫رفتارهای انسان از جمله کار‪ ،‬از بدو تولد تا مرگ تحت تاثری ارزش ها و هنجارهای اجتامعی‬ ‫جامعه ای است که او در ان تولد یافته و در ان زندگی می کند‪ .‬این تاثریپذیری‪ ،‬ناشی از‬ ‫فرایندهای اجتامعی شدن در جامعه است‪.‬‬ ‫روشه‪ ،‬گی‪ ،‬جامعه شناسی تالکوت پارسونز‪ ،‬ترجمه عبدالحسین نیک گهر‪ ،‬چاپ اول (‪،)1376‬‬ ‫انتشارات تبیان‪ ،‬ص ‪142‬‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫شماره پنجاه و نهم‪ ،‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪16‬‬ صفحه 17 ‫جامعه‬ ‫اب باریکه ای بنام کارمندی‬ ‫درباره فرهنگ کارمندی در ایران‬ ‫فاطمه احمدی‬ ‫امـروزه جهـان مـا با چهـار مـدل زندگی شـغلی مواجه‬ ‫اسـت‪ .‬در واقـع هـر فـردی‪ ،‬در هـر سـطح اجتماعـی‬ ‫شـغلی را اختیـار میکنـد کـه جـزو یکـی از ایـن چهار‬ ‫حالـت اسـت‪ :‬کارمندی‪ ،‬خویـش فرمایـی‪ ،‬کارفرمایـی و رسمایه‬ ‫گـذاری‪ .‬تعریـف هـر کـدام از این چهار وضعیت شـغلی‬ ‫بر کسـی پوشـیده نیسـت و هر فرد با توجه به امکانات‬ ‫و توانمنـدی هـای خـود یکـی از ان ها را برگزیـده و در‬ ‫شـرایط مختلـف در یکـی از ان هـا پیشـرفت و یا حتی‬ ‫پسـرفت خواهد داشـت‪ .‬در نوشـتار پیش رو قصد داریم‬ ‫تـا بـه دسـته فراگیـر اول یعنـی کارمنـدی و فرهنـگ‬ ‫مربـوط بـه ان در ایـران بپردازیم‪.‬‬ ‫اب باریکه ای هست!‬ ‫روزگاری نـه چندان دور مردم فرزندانشـان را به زندگی‬ ‫کارمنـدی تشـویق میکردند تـا پس از تحصیـل به این‬ ‫اصطلاح "اب‬ ‫فکـر باشـند که با داشـتن حقوقـی که با‬ ‫ِ‬ ‫باریکـه" بـه همـه ما معرفی شـده بـود‪ ،‬گـذران زندگی‬ ‫کننـد‪ .‬زندگـی کارمنـدی در دو حالت کارمنـد دولت یا‬ ‫شـرکت های خصوصی بودن‪ ،‬مرسـوم اسـت‪ .‬تحقیقات‬ ‫فراوانـی دربـاره ایـن وضعیت شـغلی انجام شـده اسـت‬ ‫کـه حاکی از این امرند‪":‬رضایت شـغلی میان کارمندان‬ ‫در حـد متوسـط قـرار دارد‪1".‬در یک شـرایط ایـده ال‪،‬‬ ‫کارمنـدان در حیـن کار‪ ،‬علاوه بـر این که بایـد همواره‬ ‫‪ -1‬این نتیجه گیری بر اساس مطالعات انجام شده در پژوهش های زیر صورت گرفته است‪:‬‬ ‫ بررسی تاثیر ارزش های فرهنگی‪،‬شایسته ساالری و جامعه پذیری سازمانی بر اخالق‬‫کار (‪ )1395‬حسین زاده‪ ،‬علی حسین و دیگران‪ ،‬مجله جامعه شناسی ایران‪ ،‬دوره هفدهم‪،‬‬ ‫شماره ‪ ،3‬صص ‪78-108‬‬ ‫ بررسی فرهنگ کار و عوامل اجتماعی موثر بر ان (‪ )1391‬احمدی‪ ،‬سیروس‪ ،‬مجله جامعه‬‫شناسی کاربردی‪ ،‬شماره ‪ ،2‬صص ‪21-40‬‬ ‫ بررسی فرهنگ کار و عوامل موثر بر ان بین کارکنان دانشگاه های شهرستان بروجرد‬‫(‪ )1395‬ظهیری نیا‪ ،‬مصطفی و دیگران‪ ،‬فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی‪-‬فرهنگی‪ ،‬شماره‬ ‫‪ ،4‬صص ‪123-144‬‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫خـوش برخورد باشـند‪ ،‬همزمـان باید به فکـر ارگونومی‬ ‫و سلامت خـود‪ ،‬اداب معاشـرت بـا همـکاران و اربـاب‬ ‫رجـوع‪ ،‬تعـادل میـان کار و زندگـی و در نهایت امنیت‪،‬‬ ‫بهداشـت و ایمنـی در محیـط کار نیـز باشـند‪ .‬هـر‬ ‫کـدام از ایـن مـوارد بـرای خـود شـیوه هـای مختلف و‬ ‫راه و روش هـای متفاوتـی دارنـد کـه بحـث را بـه درازا‬ ‫خواهنـد کشـاند‪ .‬امـا سـوال اینجاسـت کـه ایـا زندگی‬ ‫کارمنـدی کنونی در وضعیتـی قرار دارد کـه فرد بتواند‬ ‫بـدون داشـتن دغدغه هایـی چون عقب افتـادن حقوق‬ ‫و از دسـت دادن شـرایط کاری خـود‪ ،‬زندگـی خـود را‬ ‫مدیریت کند؟ شـرایطی کـه میتـوان در ان جمالتی از‬ ‫این دسـت را شـنید‪:‬‬ ‫* در امریـکا اگـر خانه و ماشـین لوکس داشـته باشـید‬ ‫شـما را شـخصی موفق میدانند اما در ایـران می گویند‬ ‫حتمـا دزدی کردید!‬ ‫* مدیـران همـه چیـز را بـرای خودشـان مـی خواهند‪،‬‬ ‫همـه امکانـات و تسـهیالت برای یک عده خاص اسـت‪.‬‬ ‫پاسـخگو هـم نخواهنـد بـود! پـس صحبت از "درسـت‬ ‫کار کـردن"‪ ،‬صحیح نیسـت چون موفقیـت ها هم بنام‬ ‫مدیـران ثبت می شـود!‬ ‫* اینجا بر حسـب ضرورت شـغلتان را انتخاب می کنید‬ ‫نه بر حسـب عالیـق درونی‪ .‬حتی اگر سـال ها تحصیل‬ ‫کـرده باشـید بـاز باید دیـد در بـازار کار‪ ،‬چه شـغلی در‬ ‫انتظار شماست!‬ ‫* مهمتریـن علـت نبـود فرهنـگ کار‪ ،‬عـدم شایسـته‬ ‫سـاالری و عـدم تناسـب دسـتمزد و پـاداش بـا میـزان‬ ‫فعالیـت افـراد در جامعـه اسـت‪ .‬بـه طوری که بـه مرور‬ ‫‪2‬‬ ‫زمـان ضـد ارزش هـا تبدیـل بـه ارزش می شـود‪.‬‬ ‫ایـن عبـارات و عباراتـی از ایـن دسـت نشـان میدهـد‬ ‫رضایـت شـغلی در جامعـه ایران از متوسـط هـم پائین‬ ‫تـر رفتـه و کارمندان بـا بی میلی کامل‪ ،‬زندگی شـغلی‬ ‫خـود را ادامـه میدهنـد‪ 3.‬تمـام ایـن مـوارد‪ ،‬شـرح این‬ ‫واقعیـت اسـت کـه چیـزی از گذشـته های نـه چندان‬ ‫دور تـا کنـون تغییر کرده اسـت؛ نوع نگاه مـا به جامعه‬ ‫و جایـگاه خودمـان‪ .‬ایـن روزهـا بـر همـه مـا ایـن بـاور‬ ‫‪ - 2‬این عبارات برگرفته از نظرات مردم در سایت تابناک زیر عنوان مقاله چرا ایرانیان با‬ ‫فرهنگ کار بیگانه اند؟ ذکر شده است‪www.tabnak.ir .‬‬ ‫‪ -3‬همان‬ ‫شماره پنجاه و نهم‪ ،‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪17‬‬ صفحه 18 ‫جامعه‬ ‫سـیطره دارد کـه هیـچ چرخـی در مملکـت بـه نفع ما‬ ‫نمـی چرخـد! پـس سـخن از "تعهـد کاری" نیـز عبث‬ ‫اسـت‪ .‬بـر همگان روشـن اسـت کـه فرهنـگ ان چیزی‬ ‫اسـت کـه مـردم بـا ان زندگی می کننـد‪ .‬یا بـه تعریف‬ ‫ادوارد تایلـور‪ 4‬فرهنگ‪ ،‬مجموعه پیچیـده ای از دانش ها‪،‬‬ ‫باورهـا‪ ،‬هنرهـا‪ ،‬قوانین‪ ،‬اخالقیـات‪ ،‬عـادات و هرچه که‬ ‫فـرد به عنـوان عضـوی از جامعـه خویـش فرامی گیرد‪،‬‬ ‫در نظـر گرفتـه مـی شـود‪ .‬بـا تکیـه بـر ایـن تعریـف و‬ ‫مـواردی از نارضایتـی ها شـغلی کـه در باال ذکر شـده‪،‬‬ ‫سـوال اینجاسـت که چه عواملی باعث شـده انـد تا نوع‬ ‫نـگاه تقریبـا منفـی ما بـه فرهنـگ کار و کارمنـدی در‬ ‫کشـورمان شکل بگیرد؟ از میان سـخنانی که از دوست‬ ‫و اشـنا مـی شـنویم‪ ،‬میتـوان به این مـوارد اشـاره کرد‪:‬‬ ‫* وجـود افرادی ناکارامد در سیسـتم های اداری که در‬ ‫یـک جایگاه مانده و وجودشـان تغییری در میزان رشـد‬ ‫مجموعـه نـدارد‪ .‬بعضا دیده شـده که چنین افـرادی در‬ ‫چندین رده شـغلی نیز حضور دارنـد و چون از موقعیت‬ ‫خـود اطمینـان حاصـل کـرده انـد در جهـت رشـد و‬ ‫‪5‬‬ ‫شـکوفایی ان مجموعه تالشـی نیـز نخواهند کرد‪.‬‬ ‫*در کنـار ایـن مسـئله‪ ،‬در سـال هـای اخیـر‪ ،‬بحـث‬ ‫جوانگرایـی مطرح شـد‪ .‬امـا در این زمینه شـاهد بودیم‬ ‫‪- 6‬رونمایی اسنادی درباره تاجگردون ‪www.mehrnews.com‬‬ ‫‪ - 7‬استخدام به شرط پارتی ‪www.isna.ir‬‬ ‫‪ 10- 8‬سوال سخت مصاحبه های شغلی و جواب های دندان شکن به ان ها‬ ‫‪www.chetor.com‬‬ ‫‪ - 9‬اگهی های جنسی در پوشش استخدام منشی! ‪www.mehrnews.com‬‬ ‫‪www.khabarfoori.com‬‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫تفاوت کارمندان ایران و ژاپن‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫شماره پنجاه و نهم‪ ،‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪4-Edward Burnett Tylor‎‬‬ ‫‪ -5‬ادامه کار ‪ ۸‬مدیر دو شغله ‪ ۵‬ماه پس از دستور وزیر ‪www.snn.ir‬‬ ‫کـه بـه بهانـه ان‪ ،‬شایسـته سـاالری همچنـان مغفول‬ ‫مانـده اسـت و بـاز با همان قانون نانوشـته پارتـی بازی‪،‬‬ ‫‪6‬‬ ‫کارهـا پیش مـی رود‪.‬‬ ‫* انتصابات گزینشـی یا به زبـان خودمانی "پارتی بازی‬ ‫هایـی" کـه دیگـر جـزو ذات مصاحبه های کاری شـده‬ ‫انـد‪ .‬کم نیسـتند مدیران و کارمندانی که بدون داشـتن‬ ‫کوچکترین سـابقه کاری پشـت میز نشسـته اند‪ 7.‬شاید‬ ‫بخـش بزرگـی از ایـن مسـئله نیـز بـه توقعات خـود ما‬ ‫بازبرمیگـردد‪ .‬زمانی که فـردی از فامیل به جایگاهی در‬ ‫موسسـه یـا ادارهای رسـیده باشـد‪ ،‬انتظار اینکـه فرزند‬ ‫مـا را نیـز بـا خـود به مقـام و منزلتی برسـاند‪ ،‬بـرای ما‬ ‫کمتریـن توقع ممکن اسـت‪.‬‬ ‫* در برخی موارد مرحله مصاحبه از خود فعالیت کاری‬ ‫سـختتر شـده اسـت‪ .‬گاهی باید مراحلی را پشـت سـر‬ ‫گذاشـت کـه گویـی در یک بـازی پیچیـده کامپیوتری‬ ‫گم شـده ایـم‪ 8.‬در مـواردی نیز افـراد با سوءاسـتفاده از‬ ‫‪9‬‬ ‫همیـن مرحله به دنبـال مقاصد دیگری هسـتند‪.‬‬ ‫* و در نهایت اختالف درامدی بسـیار زیاد در سـازمان‬ ‫هـا که گاهـی تا چندین برابر می رسـد‪ .‬مسـئله ای که‬ صفحه 19 ‫جامعه‬ ‫مـدت هاسـت ذهن همـه گان را به خود مشـغول کرده‬ ‫و ایـن سـوال را برمـی انگیـزد کـه حقوق هـای نجومی‬ ‫پایانی ندارند؟!‬ ‫فرهنگ کار چیست؟‬ ‫بـا یـک جسـت و جـوی سـاده و بررسـی کـردن چنـد‬ ‫مقالـه مـی تـوان بـه مطالـب زیـادی در بـاب زندگـی‬ ‫کارمنـدی‪ ،‬وضعیـت پـر نوسـان اقتصـادی‪ ،‬تعطیلـی‬ ‫بسـیاری از کارگاه هـا و کارخانـه هـا‪ ،‬اخلاق کار در‬ ‫سیسـتمی کـه بـی اخالقـی را رواج مـی دهـد‪ ،‬اهمیت‬ ‫تغذیـه در زندگـی کارمندی و انـواع تحلیل های جامعه‬ ‫شـناختی از مارکس تـا وبر و دورکیم‪ ،‬دسـت پیدا کرد‪.‬‬ ‫حتـی مـی تـوان کتاب هایـی را پیـدا کرد که بـه ما راه‬ ‫و روش های مختلف شـاد زیسـتن و پیشـرفت شـغلی‬ ‫را نشـان بدهنـد‪ .‬امـا در نهایـت فحـوای کالم مـردم‪ ،‬از‬ ‫پیـر و جـوان تا محقـق و کارگـر تمامـی در درون خود‬ ‫یـک مفهـوم را نهفته دارند؛ ارزشـمندی منابع انسـانی‪.‬‬ ‫فردریـک هاربینسـون در کتاب منابع انسـانی به عنوان‬ ‫"ثـروت ملـت" بـر این باور اسـت کـه‪" :‬از انجا کـه منابع‬ ‫‪10- Harbinson, N. Fred rick, (1973) Human Resources as The‬‬ ‫‪Wealth of Nation, York University Press, New York.‬‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫شماره پنجاه و نهم‪ ،‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪www.japan-forward.com‬‬ ‫توجـه به نوع معیشـت ایرانیان و نارضایتی های شـغلی‬ ‫میـان مـا‪ ،‬این نتیجه دور از ذهن نیسـت کـه اموزش و‬ ‫پـرورش اولیـن قـدم و البته موثرترین راه برای رسـیدن‬ ‫بـه فرهنگـی رو بـه تعالـی در هـر زمینه ای اسـت‪ .‬فرد‬ ‫مرکـز تجلـی ارزش هـا و هنجارهـا اسـت‪ .‬در نهایـت‬ ‫امـوزش فـرد فرد شـهروندان برای رشـد جامعه نقشـی‬ ‫اساسـی دارد‪ .‬اما در فرهنگی که باندبـازی‪ ،‬فرقه گرایی‪،‬‬ ‫قبیلـه گرایـی یا سرسـپردگی به عنـوان یـک ارزش در‬ ‫اموزش و پرورش اولین قدم و البته موثرترین راه برای‬ ‫رسیدن به فرهنگی رو به تعالی در هر زمینه ای است‪.‬‬ ‫فرد مرکز تجلی ارزش ها و هنجارها است‪ .‬در نهایت‬ ‫اموزش فرد فرد شهروندان برای رشد جامعه نقشی‬ ‫اساسی دارد‪ .‬اما در فرهنگی که باندبازی‪ ،‬فرقه گرایی‪،‬‬ ‫قبیله گرایی یا رسسپردگی به عنوان یک ارزش در ان‬ ‫تبلیغ میشود‪ ،‬مفاهیمی چون شایسته ساالری‪ ،‬ج ّدیت‪،‬‬ ‫پشتکار‪ ،‬مهارت‪ ،‬بهره وری‪ ،‬وقت شناسی و مانند ان چه‬ ‫جایگاهی دارند؟‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫‪Abe’s Cabinet Reshuffle Signals Push for Constitutional Reform, Grooming of Next Leaders‬‬ ‫انسـانی پایـه اصلی ثـروت ملتها را تشـکیل میدهـد و عوامل‬ ‫فعالـی هسـتند کـه رسمایـه هـا را مرتاکـم سـاخته‪ ،‬از منابـع‬ ‫طبیعی بهره برداری میکنند و سـازمانهای اجتامعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و سیاسـی را بنیـاد مـی نهنـد و توسـعه ملـی را بـه جلـو مـی‬ ‫برنـد‪ ،‬بنابراین روشـن اسـت کشـوری کـه نتواند مهـارت ها و‬ ‫دانـش مردمـی را توسـعه دهـد و از ان در اقتصـاد ملـی بـه‬ ‫نحـو موثـری بهره بـرداری کند‪ ،‬قادر نیسـت هیچ چیز دیگری‬ ‫را توسـعه بخشـد‪ 10".‬بـا در نظـر گرفتـن ایـن تعریـف و‬ ‫ان تبلیـغ میشـود‪ ،‬مفاهیمـی چون شایسـته سـاالری‪،‬‬ ‫جدیـت‪ ،‬پشـتکار‪ ،‬مهـارت‪ ،‬بهـره وری‪ ،‬وقت شناسـی و‬ ‫ّ‬ ‫ماننـد ان چـه جایگاهـی دارنـد؟ از سـوی دیگـر زمانی‬ ‫کـه سـازمان ها و موسسـات‪ ،‬نتوانند تعادلی میـان داده‬ ‫ها و سـتادههای کارمنـدان را برقرار کنند‪ ،‬داشـتن این‬ ‫توقـع که کارمنـدان باید با رعایت تمام اصـول کاری به‬ ‫پیشـرفت ان نظام بیاندیشـند‪ ،‬نا به جاسـت‪ .‬کارمندان‬ ‫زمانـی منطبـق بـر اخلاق حرفـه ای از دانـش خـود‬ ‫بـرای ارتقـا سـازمان بهـره خواهنـد بـرد کـه اطمینان‬ ‫داشـته باشـند عالوه بر داشـتن امنیت شـغلی میتوانند‬ ‫بـه رضایـت شـغلی درونـی نیـز دسـت یافتـه و جایگاه‬ ‫مناسـب خـود را در جامعـه پیـدا کننـد‪ .‬در غیـر ایـن‬ ‫صـورت تنها بـا تئوری پـردازی هایی رو بـه رو خواهیم‬ ‫بـود کـه در عمل جایی بـرای ظهور پیـدا نخواهند کرد‪.‬‬ صفحه 20 ‫فرهنگ و هرن‬ ‫«هرن حصول شناخت و نزدیک شدن به خری را تهدید مى کند‪،‬‬ ‫نکته اى که قابل توجه و قابل تعمیم است‪».‬‬ ‫افالطون‪ ،‬جمهور‪ ،‬انتشارات علمی و فرهنگی‪ ،‬سال ‪ ،1393‬ص ‪27‬‬ ‫‪www.press.uchicago.edu‬‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫‪Setting Plato Straight‬‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫شماره پنجاه و نهم‪ ،‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪20‬‬ صفحه 21 ‫فرهنگ و هرن‬ ‫فعالیت هرنی؛ مرشوط یا ازادانه؟‬ ‫درباره تعریف هرن و هرنمند در جامعه ایران‬ ‫غزاله بداقی‬ ‫اگـر یـک روز صبـح از خواب بیـدار شـوید و در اخبار‬ ‫بخوانیـد فلان مجسمه سـاز تصمیـم گرفتـه اسـت‬ ‫بـرای خـود مطبی تاسـیس کنـد و در ان بـه طبابت‬ ‫مشـغول شـود‪ ،‬احتمـاال فکـر می کنیـد یـا چیـزی‬ ‫بـه سـرتان خـورده اسـت یـا مثلا اشـتباهی صفحه ‬ ‫فکاهـی روزنامـه را بـاز کرده ایـد! بـدون اینکـه نیازی‬ ‫بـه فکـر کردن داشـته باشـد‪ ،‬ایـن خبر غیرقابـل باور‬ ‫اسـت‪ ،‬چرا کـه هم ه ما می دانیم برای پزشـک شـدن‬ ‫بایـد سـال ها درس خواند و سـختی کشـید‪ ،‬بنابراین‬ ‫نمی شـود کسـی یـک شـبه تصمیـم بگیـرد و از فردا‬ ‫مشـغول طبابت شـود‪ .‬اما برعکس ایـن ماجرا چطور؟‬ ‫ورود افـراد از مشـاغل دیگـر و با مهارت هـای مجزا به‬ ‫عالـم هنـر تقریبا امـری پذیرفتـه شـده در جامعه ما‬ ‫ل قبل یـک خاطره ‬ ‫اسـت‪ .‬اصلا ایـن جمله برای نسـ ‬ ‫جمعـی اسـت که "درسـت را بخـوان و در کنـارش هرن‬ ‫را ادامـه بـده‪ ".‬بـا این توضیحات در نوشـتار پیش رو‬ ‫بـه بحـث پیرامـون هنـر و هنرمنـد در جامعـه ایران‬ ‫پرداختـه ایم‪.‬‬ ‫هرن و علوم انسانی؛ تخصص یا دملشغولی؟‬ ‫اساسـا فعـاالن حـوزه هنـر و علـوم انسـانی – کـه از‬ ‫لحـاظ پـاره ای از مشـکالت و مسـائل با هـم خواهر و‬ ‫بـرادر محسـوب می شـوند‪ -‬چه در محیـط اکادمی و‬ ‫چـه در جامعـه همـواره در حـال تلاش بـرای جدی‬ ‫گرفته شـدن هسـتند و بـرای اثبات اهمیـت فعالیت‬ ‫خود به عنوان یک حرفه در تالش هسـتند‪ .‬همچنان‬ ‫زیـر سـاخت ها بـرای اشـتغال فارغ التحصیلان ایـن‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫رشـته ها فراهـم نیسـت و بـه همین دلیل هـم به جز‬ ‫موقعیـت مالی‪ ،‬موقعیت اجتماعی‪ ،‬جایگاه و پرسـتیژ‬ ‫ایـن افـراد در جامعه نیـز مانند تن لرزانـی در تیررس‬ ‫طوفان‪ ،‬متزلزل اسـت‪ .‬خروجـی انکه میل و رغبت به‬ ‫تحصیل و فعالیت در رشـته های حوزه علوم انسانی و‬ ‫هنر نسـبت به سـایر رشـته ها‪ ،‬بسـیار پایین تر است و‬ ‫عدم شـناخت و اگاهی اکثریت جامعه‪ ،‬عامل پررنگی‬ ‫در چگونگـی قضاوت و نگاه جامعه به این قشـر شـده‬ ‫اسـت‪ .‬اگـر در شـبکه های اجتماعـی جسـتجو کنید‬ ‫عمدتـا بـا دو نظریـه متفـاوت نسـبت بـه ورود افـراد‬ ‫از مشـاغل دیگـر بـه دنیـای هنـر روبـرو می شـوید‪.‬‬ ‫گـروه اول بـه حـال و روز جامعـه تاسـف می خورنـد‪،‬‬ ‫انگشـت می گزنـد و ان را محکـوم می کننـد و گـروه‬ ‫دوم می گوینـد چـه اشـکالی دارد؟ بگذاریـد حاال این‬ ‫یکـی هم بیاید شـاید اصلا هنرمندتر از بقیـه بود! در‬ ‫حقیقـت معتقدنـد جامعـه بایـد ازاد باشـد و انتخاب ‬ ‫حـق طبیعـی افـراد اسـت‪ .‬بـا ایـن حـال واژ ه ازادی‬ ‫دقیقـا بـه معنـای کـدام ازادی اسـت؟ ایا از ایـن واژه‬ ‫بـه معنـای مطلـق ان اسـتفاده می کنیـم یـا صرفا به‬ ‫انـداز ه دلخواهمـان قـرار اسـت از ان برداشـت کنیم؟‬ ‫واقعیـت این اسـت که بعیـد به نظر می رسـد که یک‬ ‫جامعـ ه یـا دنیـای کامال ازاد بـه مذاق هیچ یـک از ما‬ ‫خـوش بیایـد‪ .‬در دنیای ازاد من حـق دارم در خیابان‬ ‫راه بـروم و اگـر دلم خواسـت‪ ،‬یک سـیلی نثـار ادمی‬ ‫کـه در پیـاده رو از روبـرو می ایـد‪ ،‬بکنم‪ .‬شـاید دلیلی‬ ‫نداشـته باشـد‪ ،‬اما به هر حال ازادی مطلق این اجازه‬ ‫را بـه مـن می دهـد‪ .‬ازادی عمـل در ایـن شـکل‪ ،‬بـه‬ ‫مـن اجـازه می دهـد قوانیـن عبـور و مـرور را زیـر پـا‬ ‫بگـذارم‪ ،‬حریـم شـخصی را بی معنـا بدانـم و چیـزی‬ ‫بـه نـام هنجـار برایـم غیرقابـل درک باشـد‪ .‬چنیـن‬ ‫فضایـی را می پسـندیم؟ بـه احتمال زیاد خیـر‪ .‬با این‬ ‫حـال چـرا نظـم و قاعـده در ورود بـه هنـر جایگاهی‬ ‫نـدارد؟ از پزشـک و مهنـدس و دیگـران مـی تواننـد‬ ‫وارد گـود خوانندگـی و نقاشـی شـوند به صـرف انکه‬ ‫مـی کشـند و مـی خواننـد! وقتـی می گوییم هنـر‪ ،‬از‬ ‫‪2‬‬ ‫مفهومـی سـرگردان بیـن پوئسـیس‪ 1‬و میمسـیس‬ ‫‪ -1‬به تعبیری که افالطون از ان استفاده می کرد‪ ،‬خلق از نیستی‪ ،‬تولید چیزی که‬ ‫مشابهش نیست‪.‬‬ ‫‪ -2‬تقلید‪ ،‬متضاد پوئسیس‬ ‫شماره پنجاه و نهم‪ ،‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪21‬‬ صفحه 22 ‫فرهنگ و هرن‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫شماره پنجاه و نهم‪ ،‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪22‬‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫‪ -3‬البته ناگفته نماند که هنرمندان خوداموخته یا هنرمندانی که نسل‬ ‫به نسل هنرهای ایینی را فرا گرفته اند مد نظرمان نیستند‪ ،‬چرا که این ها‬ ‫ساز و کار خودشان را دارند و کم هم پیش می اید کسی از بیرون و بدون‬ ‫تخصص بخواهد یا بتواند واردشان شود‪ ،‬علتش هم این است که چیزی از‬ ‫شهرت و ثروت قرار نیست از این راه ها نصیب کسی شود‪.‬‬ ‫حاشیه های کنرست دکرت مسعود صابری‬ ‫‪www.http://news.doctop.ir‬‬ ‫صحبـت نمی کنیـم و بحـث اصلا غریزه هـا‬ ‫و ان چیـزی کـه پیش تـر بـه ان الهـام شـدن‬ ‫گفتـه می شـد‪ ،‬نیسـت‪ .‬قرن هـا از ایـن تفکر‬ ‫گذشـته اسـت و دانشـگاه ها‪ ،‬ازمایشـگاه هـا‬ ‫و پژوهشـکده های هنـری تاسـیس شـده اند‪.‬‬ ‫امـروزه افـراد مشـغول به هنـر در تمـام دنیا‬ ‫بـر دو قسـم اند‪ :‬یـا بـه صـورت تکنیـکال‬ ‫بـه ان مشـغولیت دارنـد و یـا بـر روی ان‬ ‫پژوهـش می کننـد‪ .‬موسـیقی‪ ،‬فیلمسـازی‪،‬‬ ‫نقاشـی و ‪ ...‬حـاال سـرفصل های دقیقـی در‬ ‫دانشـگاه ها دارنـد و هنرمنـد در تعریف هـای‬ ‫بـه روزشـده تر‪ ،‬فردی اسـت کـه مهارت های‬ ‫مشـخصی را فراگرفتـه و بـه ان ها مشـغول‬ ‫اسـت‪ ،‬حـاال محـل ایـن فراگیـری می توانـد‬ ‫دانشـگاه باشـد یـا کارگاه هـای هنـری‪ .‬برای‬ ‫انجـام فعالیـت هنری هم ضوابط و شـرایطی‬ ‫در جامعـه تعریـف شـده کـه طبـق ان باید‬ ‫عمـل کـرد‪ .‬با این تفاسـیر تکلیـف ان غریزه‬ ‫و لحظـ ه الهـام و اسـتعداد چـه می شـود؟‬ ‫کاربـرد این هـا در شـکل نـگاه هنرمنـد بـه‬ ‫جهـان اسـت در غیر این صـورت هم ه این ها‬ ‫بـدون چکـش خـوردن و مهـارت کسـب‬ ‫کـردن بالقـوه باقـی می ماننـد‪ 3.‬همـ ه این ها‬ ‫بدیهیـات عصری هسـتند کـه در ان زندگی‬ ‫می کنیـم‪ ،‬با ایـن حـال گاهی بـا جوامعی(!)‬ ‫طرف هسـتیم کـه همچنان در ان هـا هنر و‬ ‫علوم انسـانی سـرگرمی‪ ،‬دلمشـغولی و اصوال‬ ‫فضیلـت به حسـاب می ایند‪ ،‬اما پیشـه‪ ،‬علم‬ ‫یـا تخصـص‪ ،‬اصال! حـال دلیـل ایـن دیدگاه‬ ‫چـه مـی توانـد باشـد؟ بعید اسـت خـارج از‬ ‫ایـن باشـد که توجـه بـه فرهنگ و هنـر‪ ،‬در‬ ‫ت ان جامعه نیسـت‪.‬‬ ‫اولویـ ‬ صفحه 23 ‫س‬ ‫خ‬ ‫ن پا‬ ‫من اینجا ریشه رد خاکم‬ ‫سروده ای از فریدون مشیری‬ ‫هب مناسبت ‪30‬ام شهریور زاردوز ایشان‬ ‫ی‬ ‫انی‬ ‫من اینجا ریشه رد خاکم‬ ‫من اینجا عاشق این خاک اگر الوده یا پاکم‬ ‫من اینجا ات نفس باقیست می مانم‬ ‫من از اینجا هچ می خواهم‪،‬نمی دانم‬ ‫امید روشنائی گر هچ رد این تیره گیهانیست‬ ‫من اینجا باز رد این دشت خشک تشنه می رانم‬ ‫من اینجا روزی اخر از دل این خاک با دست تهی‬ ‫گل رب می افشانم‬ ‫من اینجا روزی اخر از ستیغ کوه چون خورشید‬ ‫سرود فتح می خوانم‬ ‫و می دانم‬ ‫تو روزی باز خواهی گشت‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫فیلم مادر ساخته ی علی حامتی؛ ایران ُمرد‪ ،‬از بس که جان ندارد!‬ ‫‪www.netnevesht.com‬‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫شماره پنجاه و نهم‪ ،‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪23‬‬ صفحه 24 صفحه 25 ‫با اینکه خیلی ها با تمدن هخامنشیان و جایگاه اونا اشنا هستن ولی موضوعات زیادی در مورد این تمدن وجود داره که نسبت‬ ‫به موارد دیگه کمتر بین مردم شناخته شدن‪ .‬جایگاه زنان توی اون دوره یکی از همین موضوعات مهم و البته ابهام برانگیزه که‬ ‫موضوع مهمی برای باستان شناس ها و کارشناسان تاریخ به حساب میاد‪ .‬نقش زنان توی اون دوران همیشه یکی از سواالت‬ ‫بزرگی بوده که تحقیقات زیادی هم برای فهمیدنش انجام شده‪ .‬برای همین منظور وبیناری در نظر گرفتیم با عنوان «نقش‬ ‫زنان در تمدن هخامنشیان» که مفصل در خصوص این موضوع صحبت کنیم‪.‬‬ ‫در این وبینار با موضوعات زیر اشنا می شوید‪:‬‬ ‫ چه اثاری از زنان این سلسله شاهی باقی مانده است؟‬‫ وضعیت کار و اجتامع زنان به چه صورت بوده است؟‬‫ جایگاه زنان در ان دوره چگونه بوده است؟‬‫اگاهی بیشرت‪:‬‬ ‫‪۰۹۱۲۷۹۷۸۲۲۴‬‬ ‫‪www.tiwall.com‬‬ صفحه 26 ‫‪ ۳‬مهر‬ صفحه 27 www.eseminar.tv صفحه 28

آخرین شماره های ماهنامه سرند

ماهنامه سرند 60

ماهنامه سرند 60

شماره : 60
تاریخ : 1399/07/30
ماهنامه سرند 58

ماهنامه سرند 58

شماره : 58
تاریخ : 1399/05/31
ماهنامه سرند 57

ماهنامه سرند 57

شماره : 57
تاریخ : 1399/04/31
ماهنامه سرند 56

ماهنامه سرند 56

شماره : 56
تاریخ : 1399/03/31
ماهنامه سرند 55

ماهنامه سرند 55

شماره : 55
تاریخ : 1399/02/31
ماهنامه سرند 54

ماهنامه سرند 54

شماره : 54
تاریخ : 1399/01/31
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!