ماهنامه سرند شماره 77 - مگ لند
0

ماهنامه سرند شماره 77

ماهنامه سرند شماره 77

ماهنامه سرند شماره 77

‫رسند‬ ‫سرند تالشی است جهت نقد اندیشه و رفتار جامعه ایران‬ ‫گره بر باد‬ ‫نگاهی به کنشگری در جامعه ایران‬ ‫سادی‪ ،‬کتابی که هیچ کس نباید از دست بدهد‬ ‫نگاهی به کتاب "سادی" اثر"استین اس کاماچو"‬ ‫برابری جنسیتی؛ راه رسیدن به فردایی بهرت فساد اداری؛ سدی در برابر توسعه‬ ‫به بهانه ‪ 8‬مارس؛ روز جهانی زن‬ ‫درباره فساد اداری در ایران (قسمت اول)‬ ‫ماهنامه تحلیلی مسائل ایران‪ /‬سال هفتم‪ /‬اسفند ‪ 24 / 1400‬صفحه‬ صفحه 1 ‫رسند تالشی است جهت نقد اندیشه و رفتار جامعه ایران‬ ‫اینه چون نقش تو بنمود راست خود شکن‪ ،‬اینه شکسنت خطاست‬ ‫ماهنامه تحلیلی مسائل ایران‬ ‫سال هفتم‪ /‬شامره هفتاد و هفتم ‪ /‬اسفند ‪1400‬‬ ‫مدیرمسئول و رسدبیر‪ :‬سپهر ساغری‬ ‫منبع تصویر جلد‪:‬‬ ‫‪IRAN‬‬ ‫‪www.atlasofhumanity.com‬‬ ‫همکاران این شامره‪:‬‬ ‫شکیب رضبی‪ ،‬یلدا دنیایی مربز و فاطمه احمدی (مهستا راد)‬ ‫رسند رایگان است و رایگان خواهد ماند‬ ‫نشانی سایت ماهنامه‪:‬‬ ‫‪www.sarandmonthly.com‬‬ ‫ماهنامه رسند را در شبکه های اجتامعی دنبال کنید‬ ‫‪Sarandmonthly‬‬ ‫نمی توانید از مسئولیت فردا‬ ‫با طفره رفتن از ان در امروز‪ ،‬فرار کنید‪.‬‬ ‫ابراهام لینکلن‬ ‫سیاستمدارامریکایی‬ ‫رقاب‬ ‫غی‬ ‫ماهناهمسرند‬ ‫وش‬ ‫ل فر‬ ‫هبانمخاد وندجانوخرد‬ صفحه 2 ‫ان چه در این شامره میخوانید‪:‬‬ ‫سخن اغازین‬ ‫گره بر باد‪ /‬ص ‪3‬‬ ‫نگاهی به کنشگری در جامعه ایران‬ ‫جامعه‬ ‫برابری جنسیتی؛ راه رسیدن به فردایی بهتر ‪ /‬ص ‪8‬‬ ‫به بهانه ‪ 8‬مارس؛ روز جهانی زن‬ ‫فساد اداری؛ سدی در برابر توسعه ‪ /‬ص ‪12‬‬ ‫درباره فساد اداری در ایران (قسمت اول)‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫سادی‪ ،‬کتابی که هیچ کس نباید از دست بدهد ‪ /‬ص ‪16‬‬ ‫نگاهی به کتاب "سادی" اثر"استین اس کاماچو"‬ ‫سخن پایانی‬ ‫پیش ساز تو من از سحر سخن دم نزنم ‪ /‬ص ‪19‬‬ ‫ابیاتی از هوشنگ ابتهاج به مناسبت ‪ 6‬اسفند زادروز ایشان‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫‪Gilan, Iran‬‬ ‫‪www.unsplash.com‬‬ ‫اگهی‬ ‫اگهی ها ‪ /‬ص ‪20‬‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫شماره هفتاد و هفتم‪ ،‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ صفحه 3 ‫سخناغازین‬ ‫"ول کن جهان را قهوه ات یخ کرد!"‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫‪Russia-Ukraine War: What to know as Putin escalates tensions‬‬ ‫‪www.nepalnews.com‬‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫شماره هفتاد و هفتم‪ ،‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ صفحه 4 ‫سخناغازین‬ ‫گره بر باد‬ ‫نگاهی به کنشگری در جامعه ایران‬ ‫سپهر ساغری‬ ‫سـبز و زرد! انگشـت هـای الک زده ای کـه در اب‬ ‫روانـی در حـال خودنمایی هسـتند‪ .‬همزمان با رقص‬ ‫پـا در اب‪ ،‬دوربیـن کمـی می چرخـد و نمایی زیبا از‬ ‫طبیعـت را هـم به رخ می کشـد‪ .‬این همـه ماجرایی‬ ‫کلیپی اسـت که دسـت کـم ده هـزار بازدیـد دارد و‬ ‫هـزاران الیـک و فدایـت شـوم نصیب صاحب پسـت‬ ‫می کند! بسـیاری بویـژه از میان مـردان درباره ذهن‬ ‫و روح بلنـد بانـو قلـم فرسـایی مـی کنند‪ .‬کسـی به‬ ‫اندیشـه رفیـع ایشـان اشـاره می کنـد و دیگـری در‬ ‫تعجب اسـت که خـدای بزرگ چگونه ذهـن و ظاهر‬ ‫زیبا را یکجا به برخی داده و ما را بی نصیب گذاشـته‬ ‫اسـت‪ .‬دیگـری قـاب دوربین بانـو را می سـتاید و ان‬ ‫دیگـری تصویـری از گل درج مـی کند و می نویسـد‬ ‫گل بـرای گل! همـه این قربان صدقه ها برای کسـی‬ ‫اسـت که انگشـت های پایـش را یـک در میان الک‬ ‫زرد و سـبز زده اسـت و در اب روانـی کـرده و تـکان‬ ‫داده اسـت! در عیـن حـال از ان فیلـم گرفتـه و در‬ ‫اینسـتاگرام بارگذاری کرده اسـت‪ .‬پرسـش این است‬ ‫کـه چـرا محتوایـی از ایـن دسـت ایـن میـزان محل‬ ‫توجـه اسـت؟ در نقطه مقابـل مسـائل کالن انچنان‬ ‫محـل توجه نیسـت تـا زمانی کـه اوار بحـران هایی‬ ‫چون جنگ برسـرمان فروبریزد! سـپس در ان هنگام‬ ‫نیـز "عمومـا" به موضـع گیری هـای مجـازی اکتفا‬ ‫مـی کنیم‪ .‬پیـش از ورود به بحث روشـن گردانم که‬ ‫معتقـد بـه مالکیـت زن بـر بدن ایشـانم و ابـدا قصد‬ ‫تعییـن و تکلیف برای نوع تولید محتوا بوسـیله هیچ‬ ‫زن یـا حتـی مردی نـدارم بلکه هدف نقد کنشـگری‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫جامعه و فاصله بین حرف و عمل اسـت‪ .‬کسـانی که‬ ‫در حـرف از همـه چیـز گلـه دارنـد امـا در عمل گره‬ ‫بـر باد مـی زنند!‬ ‫زنده باد انفعال!‬ ‫هـر بـار کـه صفحـات مجـازی را بـاز مـی کنیـم بـا‬ ‫خیل مطالبـی از تقلید صدا‪ ،‬رقص‪ ،‬تصاویر شـخصی‬ ‫و خانوادگـی‪ ،‬کپـی و پیسـت جمالت بـزرگان و ‪ ...‬و‬ ‫در یـک کالم توجـه بـه زندگـی روزمـره‪ ،‬مواجه می‬ ‫شـویم‪ .‬مصـداق بـارز بنشـین و دمـی بـه شـادمانی‬ ‫گـذران! البتـه کـه هیچ یـک از این موارد بـه خودی‬ ‫خـود بد نیسـتند بلکه بسـیار خوب و حتـی ضروری‬ ‫انـد‪ .‬زندگـی ان نیسـت که از بام تا شـام فـی المثل‬ ‫فلسـفه کانـت بخوانیم یا تاریـخ تمدن ویـل دورانت‬ ‫را مـرور کنیـم‪ .‬توجـه به همـه ابعاد زندگـی از روابط‬ ‫عاطفـی و جنسـی تـا شـوخی و سـفر جملگـی نیاز‬ ‫نـوع انسـان انـد‪ .‬اما یک مسـئله در این میـان نادیده‬ ‫گرفته شـده اسـت‪ .‬در حقیقـت پرداختـن به همین‬ ‫امور یومیه و زندگی عادی‪ ،‬مقدماتی سـخت و دشوار‬ ‫دارد کـه بـدون در نظر گرفتـن ان امکان بهره مندی‬ ‫از یک زندگی بسـیار معمولی را هم نخواهیم داشـت!‬ ‫تصـور کنیـد چـه تعـداد از مـردم خاورمیانـه اکراین‬ ‫را مقصـد مناسـبی بـرای مهاجرت تصور مـی کردند‬ ‫امـا حـاال اکراین خـود یک کشـور جنگ زده اسـت‪.‬‬ ‫ان هموطـن مـا کـه بـرای تحصیل بـه اکرایـن رفته‬ ‫بود اسـیر بحران شـده و حال در جسـتجوی سـاحل‬ ‫ارامـش دیگـری اسـت! ایـن یـک حقیقت اسـت که‬ ‫در جوامـع در حـال توسـعه در میـان بدنـه جامعه و‬ ‫حتـی نخبـگان دانشـگاهی اش‪ ،‬کمتر شـهروندی به‬ ‫اهمیـت علـم سیاسـت و البتـه ضـرورت کنشـگری‬ ‫واقف اسـت‪ .‬در نقطه مقابل شـاهدیم با افتخار گفته‬ ‫مـی شـود‪" :‬مـا سیاسـی نیسـتیم!" این طـرز تفکر‬ ‫تبعات بسـیاری داشـته اسـت‪ .‬عـدم توجه بـه دنیای‬ ‫واقعیـات موجـب شـده تا جهـان پیرامونی را بسـیار‬ ‫شماره هفتاد و هفتم‪ ،‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ صفحه 5 ‫ژالـه امـوزگار یکـی از همیـن شـخصیت‬ ‫هاست‪ .‬دستان کشـیده ای دارد و در برابر‬ ‫دوربین ظاهر می شـود ولو بـدون ارایش!‬ ‫سـاده و بـی تکلـف صحبـت می کنـد اما‬ ‫عمیقـا مخاطـب را به فکر فرو مـی برد‪ .‬با‬ ‫ایـن حـال جملات و سـخنان او نه فقط‬ ‫در میـان زنـان که در میان مـردان هم ان‬ ‫چنان عمومیـت ندارد‪.‬‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫تاریخ ترجمه و تفسیر متن های پهلوی و پازند‬ ‫ژاله اموزگار؛ ُقله‬ ‫ِ‬ ‫‪www.irna.ir‬‬ ‫فانتـزی تفسـیر کنیـم‪ .‬نمونـه بـارز ان اینکـه ملـی‬ ‫گرایـی بـه سـخره گرفتـه مـی شـود و کم نیسـتند‬ ‫کسـانی کـه درکـوس جهان وطنـی می دمنـد‪ .‬یک‬ ‫روز زبـان فارسـی را عامل رنج معرفـی می کنند روز‬ ‫دیگـر بنـام قومگرایی وحـدت سـرزمینی و تمامیت‬ ‫ارضـی ایـران را نادیده مـی گیرنـد‪ 1.‬در همین حین‬ ‫دیگرانـی هسـتند که مـدام در نقـد قـوم گرایی می‬ ‫نویسـند‪ .‬وبینار و سـمینار برگزار مـی کنند‪ .‬اهمیت‬ ‫زبـان فارسـی را گـوش زد می کنند و خدشـه به ان‬ ‫را تلاش بـرای بالکانیزه کـردن ایران مـی دانند‪ .‬ژاله‬ ‫امـوزگار یکـی از همین شـخصیت هاسـت‪ .‬دسـتان‬ ‫کشـیده ای دارد و در برابـر دوربیـن ظاهـر می شـود‬ ‫ولـو بـدون ارایـش! سـاده و بـی تکلـف صحبت می‬ ‫کنـد امـا عمیقـا مخاطـب را به فکر فـرو می بـرد‪ .‬با‬ ‫این حال جمالت و سـخنان او نه فقط در میان زنان‬ ‫کـه در میـان مـردان هم ان چنـان عمومیـت ندارد‪.‬‬ ‫اشـکار اسـت که مقصود از عمومیـت‪ ،‬عمومیت بین‬ ‫چهـره هـای دانشـگاهی و صاحـب تخصـص اسـت!‬ ‫‪ -1‬عجب انکه وقتی از ضرورت و چرایی این مهم صحبت می کنیم به نژادپرستی‬ ‫متهم می شویم‪ .‬دنیای غریبی است اما حقیقت ان است در درون مرزهای قراردادی‬ ‫یک کشور چاره ناچار ما تالش برای توسعه و بهبود شرایط زیستی خود در تعامل با‬ ‫دنیای خارج است‪.‬‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫همـان مهنـدس‪ ،‬پزشـک‪ ،‬وکیـل‪ ،‬برنامه نویـس و ‪...‬‬ ‫کـه از دیـدن پـای بانویـی در اب بـه کشـف ذهـن‬ ‫زیبـای ایشـان نائـل شـدند‪ ،‬همـان هـا کـه بـه هزار‬ ‫طریـق حکومـت قاجار و در راس ان فتحعلی شـاه را‬ ‫مـی کوبنـد و جدا از انکه مذهبی باشـند یا نباشـند‬ ‫جانمـاز اب می کشـند‪ .‬همـان ها که بجـای مطالعه‬ ‫و فهـم رونـد سـخت و پرهزینه توسـعه انتظـار دارند‬ ‫سـر سـفره اماده بنشـینند و از خـان نعمت مملکت‬ ‫بهـره ببرنـد‪ .‬خود را فاضـل و عالم به همـه علوم می‬ ‫داننـد امـا اگر از ایشـان در مورد چگونگی دسـتیابی‬ ‫بـه اصالحات بپرسـید فراتـر از هر دوسـال یک بار بر‬ ‫اسـاس تکـرار رای دادن‪ ،‬چیـزی برای گفتـن ندارند!‬ ‫همیـن نیروهـای مدعـی روشـنفکری ان میـزان که‬ ‫سـحر قریشـی را مـی شناسـند و دنبـال مـی کنند‬ ‫نجم السـطلنه‪ 2‬برایشـان نـام غریبی اسـت‪ .‬همان ها‬ ‫کـه دنیـا جهان بخـت را دنبال می کننـد نمی دانند‬ ‫برسـابه هوسپیان موسـس نخسـتین کودکستان در‬ ‫ایـران کـه بـود و چه کـرد‪ .‬ان هـا که با ولـع خاصی‬ ‫جوکـر را دنبـال مـی کننـد نسـبت بـه گفتگوهـای‬ ‫توسـعه در شـبکه چهـار بـی اطلاع یـا بـی تفـاوت‬ ‫‪ -2‬نجم السطنه نوه دختری ناصرالدین شاه‪ ،‬مادر دکتر محمد مصدق‪ ،‬موسس‬ ‫بیمارستان نجمیه تهران بودند‪.‬‬ ‫شماره هفتاد و هفتم‪ ،‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 6 ‫سخناغازین‬ ‫انـد! مردمـی کـه در طول سـال "تنها و تنها" سـیر‪،‬‬ ‫ترشـی‪ ،‬گل‪ ،‬سـگ و گربـه خانگـی خود را اسـتوری‬ ‫مـی کننـد اگر نگوییم نسـبت بـه مسـائل کالن بی‬ ‫توجـه انـد بایـد گفـت در تعییـن اولویـت هـا و بذل‬ ‫توجـه بـه مسـائل اجتماعی کـم توجهی مـی کنند‪.‬‬ ‫بایـد درنظر داشـت کـه حقـوق شـهروندی خیابانی‬ ‫یک طرفه نیسـت‪ .‬حـق و تکلیف دو روی یک سـکه‬ ‫اسـت‪ .‬اگـر مـردم یـک جامعـه نسـبت بـه محیـط‬ ‫اطـراف و تعامـل بـا دیگـران احسـاس مسـئولیت‬ ‫نکننـد حقیقتـا امـکان پذیر نیسـت با صـرف قانون‬ ‫گـذاری معجـزه ای پدیـد اورد‪ .‬نمـی تـوان از نحـوه‬ ‫پـارک خـودرو تا برخورد با همسـر و کـودکان‪ ،‬مامور‬ ‫و نگهبـان گماشـت‪ .‬در غیر این صـورت برای کنترل‬ ‫ایـن ملـت ‪ 85‬میلیونـی مـی بایسـت ‪ 850‬میلیـون‬ ‫مامـور انتظامی اسـتخدام کـرد! چنین چیزی ممکن‬ ‫اسـت؟ امکان پذیر نیسـت بـرای مطالعه یـا رفتن به‬ ‫تئاتـر مردم را تحـت نظارت قراردهیـم‪ .‬باید بپذیریم‬ ‫اگر شـهروندیم و حقوق شـهروندی مطالبه می کنیم‬ ‫مـی بایسـت در قامت یک شـهروند مسـئولیت های‬ ‫ان را هم بپذیریم‪ .‬اولویت بندی مسـائل و کنشـگری‬ ‫بـه معنـای نادیده گرفتـن لذایذ زندگی نیسـت بلکه‬ ‫در نقطـه مقابل تلاش برای پایدارکردن ان هاسـت‪.‬‬ ‫رسالت ما چیست؟‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫‪Why Iran›s youth don›t fly the nest‬‬ ‫‪www.theguardian.com‬‬ ‫نمـی شـود در تمـام طـول سـال وزن محتـوای‬ ‫زرد و دسـت چنـدم بیـداد کنـد و بـه یـک بـاره در‬ ‫هنگامـه بحـران کاسـه چـه کنـم چـه کنـم دسـت‬ ‫بگیریـم‪ .‬نمـی شـود بحـران را دیـد و بـا پسـت و‬ ‫اسـتوری واکنـش نشـان داد‪ .‬از نشسـتن در کافـی‬ ‫شـاپ مشـکلی حـل نمـی شـود‪ .‬بـه عنـوان مثـال‬ ‫بـرای انکـه بتوانیـم مانـع وقوع بحـران هایـی چون‬ ‫جنـگ شـویم برقـراری ارتباطات گسـترده اقتصادی‬ ‫یـک اصـل کـم بدیـل اگـر نگوییم بـی بدیل اسـت!‬ ‫انچـه بـر دوش نخبـگان سـنگینی مـی کند بسـط‬ ‫معرفـت و ایجـاد اگاهـی عمومی نسـبت بـه همین‬ ‫مـوارد و البتـه همگامـی و همراهـی مـردم اسـت تا‬ ‫شماره هفتاد و هفتم‪ ،‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ صفحه 7 ‫سخناغازین‬ ‫‪ -3‬گریبابدوف دیپلماتبرجسته روسی است که در تدوین عهدنامه ترکمنچای نقش‬ ‫کلیدی ایفا کرد‪ .‬او چندی بعد به بهانه پنهان کردن چند زن ایرانی بوسیله مردم‬ ‫معترض تکه تکه شد‪ .‬برای جزییات بیشتر بنگرید به‪:‬‬ ‫‪www.iichs.ir‬‬ ‫الکساندر گریبایدوف‬ ‫شماره هفتاد و هفتم‪ ،‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪7‬‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫مـا که عادت بسـیار داریم دسـتگاه قـدرت را‬ ‫بـه نقد کشـیم حال چـه پهلـوی و جمهوری‬ ‫اسلامی در داخل باشـد چه امریکا و انگلیس‬ ‫در خـارج‪ ،‬تمایـل چندانـی نداریـم پاسـخ‬ ‫دهیـم کـه "خـود در طـول سـال چـه کـرده‬ ‫ایـم؟ چـه میـزان از تخصـص و مهـارت خود‬ ‫را صـرف فعالیـت هـای مدنـی کرده ایـم؟ ما‬ ‫کـه بسـیاری از مقامات حکومت را به سـخره‬ ‫مـی گیریـم چـه تالشـی بـرای نهادسـازی و‬ ‫ورود بـه حوزه کارافرینی کـرده ایم؟ مایی که‬ ‫شـاهان قاجار را بـی اطالع از تحـوالت جهان‬ ‫مـی دانیـم خود صبح به صبح اکونومیسـت و‬ ‫ایندیپندنت مـی خوانیم؟‬ ‫سیاستگذاری فقر در ایران‬ ‫‪www.irna.ir‬‬ ‫در سـایه یـک حکمرانـی درسـت و دور از احسـاس‪،‬‬ ‫منافـع ملی و مصالح جهانی تامین و تضمین شـوند‪.‬‬ ‫بـه بیانـی دیگـر جلوگیـری از جنگ چون بسـیاری‬ ‫از معضالت جامعه انسـانی‪ ،‬نیازمند کنشـگری عینی‬ ‫در طـول سـال اسـت‪ .‬به بیانـی صریح تر حضـور در‬ ‫فضـای مجازی شـاید برای تولیدکننـده محتوا الیک‬ ‫و تحسـین جمـع کنـد اما قطعـا برای هیچ چالشـی‬ ‫راه حـل نخواهد بود‪ .‬تفاوت شـهروند بـا رعیت صرفا‬ ‫در دارای حـق بودن خالصه نمی شـود بلکه پذیرش‬ ‫مسـئولیت نیمـه دیگـر ان اسـت‪ .‬نیمـه پرهزینه ای‬ ‫کـه کمتـر کسـی از مـا تمایلـی بـه توجه نسـبت به‬ ‫ان دارد‪ .‬بـی راهـم نیسـت که مدام شـاهد اسـتوری‬ ‫هایی از این دسـت هسـتیم‪" :‬ول کن جهـان را قهوه‬ ‫ات یـخ کـرد‪ ".‬مـا که عـادت بسـیار داریم دسـتگاه‬ ‫قـدرت را به نقد کشـیم حال چـه پهلوی و جمهوری‬ ‫اسلامی در داخـل باشـد چـه امریـکا و انگلیـس در‬ ‫خـارج‪ ،‬تمایـل چندانی نداریم پاسـخ دهیـم که خود‬ ‫در طـول سـال چه کـرده ایم؟ چه میـزان از تخصص‬ ‫و مهـارت خـود را صـرف فعالیـت های مدنـی کرده‬ ‫ایم؟ ما که بسـیاری از مقامات حکومت را به سـخره‬ ‫مـی گیریـم چه تالشـی بـرای نهادسـازی و ورود به‬ ‫حـوزه کارافرینـی کـرده ایم؟ مایی که شـاهان قاجار‬ ‫را بـی اطلاع از تحوالت جهان مـی دانیم خود صبح‬ ‫بـه صبـح اکونومیسـت و ایندیپندنـت مـی خوانیم؟‬ ‫چـه سـودی دارد "صرفـا" از زنـان سرپرسـت خانوار‬ ‫مطلـب بنویسـیم؟ کـدام اسـتوری میلیـون ها مین‬ ‫عمل نشـده در مناطق جنگ زده کشورمان را خنثی‬ ‫کـرده اسـت؟ کـدام یـک از این تقلیـد صداها گرهی‬ ‫از گـره هـای ممکلـت بـاز کرده اسـت؟ طنـز معنا و‬ ‫اثرگـذاری دارد سـاختن و دیـدن جوکـر و امثالهـم‬ ‫چـه تاثیـری بـر مـا گذاشـته اسـت؟ اشـتباه نکنید!‬ ‫مخاطـب مـن ان دختری کـه زخم تجاوز پـدرش را‬ ‫بـر تـن دارد‪ ،‬نیسـت‪ .‬من بـه ان نوجوانی کـه روزانه‬ ‫چنـد کیلومتـر پیـاده روی مـی کنـد تـا به مدرسـه‬ ‫برسـد‪ ،‬خـرده نمـی گیـرم‪ .‬نقـد حاضـر معطـوف به‬ ‫کسـانی اسـت که هفتـه ای ‪ 500‬هـزار تومـان برای‬ ‫خریـد مشـروب و سـیگار هزینـه مـی کننـد امـا در‬ ‫سـال یـک کتـاب ‪ 100‬هـزار تومانـی فـی المثل در‬ ‫زمینـه توسـعه نمـی خرند! ایـن بدین معناسـت که‬ ‫حتـی برای رشـد فکری خـود نیز هزینـه نمی کنیم‬ ‫چـه رسـد بـه تغییر شـرایط کشـور! بگذاریـد صریح‬ ‫تـر باشـم! اگـر یـک شـهروند نـروژی از مـا در مورد‬ ‫فرهنـگ ایرانـی بپرسـد چه بـرای گفتن داریـم؟ اگر‬ ‫یک شـهروند روس قتل گریبایدوف‪ 3‬را نشـان توحش‬ ‫مـردم ایـران بدانـد‪ ،‬در مقام یـک ایرانی مـی توانیم از‬ ‫نقـش مخـرب او و بی احترامی های مکـررش به ایران‬ ‫و ایرانـی بگوییـم؟ ایـا ان میـزان مطلـع هسـتیم که‬ ‫جنایات روس ها در تبریز و مشـهد را گوش زد کنیم؟‬ ‫مـا کـه عموما غـرق در زرق و بـرق غربیـم ان اعتماد‬ ‫بـه نفـس را در خود مـی بینیم که در برابرکارشـکنی‬ ‫های یک شـرکت خارجی اسـتین بـاالزده و نیازی از‬ ‫نیازهای متعدد کشـور مرتفع کنیم؟ رسـالت ما برای‬ ‫نوشـدن چیست؟‬ صفحه 8 :‫منبع تصویر‬ ?Gender equality: is the glass half full or half empty www.paho.org ‫جامعه‬ 8 1400 ‫ اسفند‬،‫شماره هفتاد و هفتم‬ ‫ماهنامه سرند‬ صفحه 9 ‫جامعه‬ ‫برابری جنسیتی؛ راه رسیدن به فردایی بهتر‬ ‫به بهانه ‪ 8‬مارس؛ روز جهانی زن‬ ‫یادا دنیایی مبرز‬ ‫روز جهانـی زن مناسـبتی بـرای اگاهـی رسـانی و‬ ‫فرهنـگسـازی در زمینـه برابری جنسـیتی‪ ،‬ارزیابی‬ ‫دستاوردهای اقتصادی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی‬ ‫زنان در راسـتای رسـیدن به برابری‪ ،‬بررسـی کاستی‬ ‫هـا و چالـش هـای موجـود و برنامـه ریـزی بـرای‬ ‫کاسـتن و از میان برداشـتن تبعیض های جنسـیتی‬ ‫اسـت‪ .‬کودک همسری‪ ،‬چندهمسـری‪ ،‬ناقص سازی‬ ‫جنسی‪ ،‬سـوءتغذیه‪ ،‬عدم دسترسی کافی به خدمات‬ ‫بهداشـتی و درمانی‪ ،‬عدم دسترسی اسان به خدمات‬ ‫پیشـگیری از بـارداری‪ ،‬ابتال به بیمـاری های عفونی‬ ‫و مقاربتی مانند‪ HIV‬و‪ ،HPV‬بارداری ناخواسـته و‬ ‫سـقط غیرایمن‪ ،‬خشـونت جسمی‪ ،‬جنسـی و روانی‪،‬‬ ‫قتـل هـای خانوادگـی‪ ،‬باورهـای فرهنگـی مبتنی بر‬ ‫تبعیـض جنسـیتی‪ ،‬قوانیـن مبتنـی بـر تبعیـض در‬ ‫زمینـه حق تحصیـل‪ ،‬اشـتغال‪ ،‬ازدواج‪ ،‬فرزنـداوری‪،‬‬ ‫طلاق‪ ،‬حضانـت و ارث‪ ،‬نابرابری در زمینه دسـتیابی‬ ‫بـه فرصـت های اقتصـادی برابـر‪ ،‬شـکاف درامدی و‬ ‫فقـر و تبعیـض در زمینـه دسـتیابی به کرسـی های‬ ‫تصمیـم گیـری و سیاسـتگذاری از جمله مشـکالتی‬ ‫هسـتند که زنـان با توجـه به موقعیـت جغرافیایی و‬ ‫قوانیـن و باورهـای مسـلط در محیـط پیرامونی خود‬ ‫بـا ان هـا دسـت و پنجـه نـرم مـی کننـد و تجارب‬ ‫زیسـته مشـترک و بعضـا متفاوتی دارند‪ .‬مشـکالتی‬ ‫که شـاید با شـیوع پاندمـی ‪ 19-COVID‬و جنگ‬ ‫بیـش از پیـش بـر زندگی زنان سـایه انداخته اسـت‪.‬‬ ‫شـاید در ایـن روزهـای دشـوار کـه سـایه جنـگ و‬ ‫بیمـاری جهـان را دربرگرفتـه بایـد یکایـک مـا فارغ‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫از جنـس بیولوژیـک مان برای رسـیدن بـه اینده ای‬ ‫بهتـر از امروز‪ ،‬مسـیر ناگزیر نه به تبعیض جنسـیتی‬ ‫را برگزینیـم و بـا تعامل و همـکاری یکدیگر بر غنا و‬ ‫عمـق ایـن حرکـت بیافزاییـم‪ .‬توانمدسـازی زنان نه‬ ‫تنهـا تهدیدی برای مردان نیسـت بلکـه راه محتومی‬ ‫بـرای تغییـر و فردایـی بهتـر اسـت‪ .‬در این راسـتا به‬ ‫ترجمـه و بازخوانی متن یکی از اهداف سـازمان ملل‬ ‫متحـد دربارهـی برابـری جنسـیتی‪ 1‬و شـعار درنظر‬ ‫گرفته شـده بـرای امسـال‪ 2‬میپردازیم‪.‬‬ ‫برابری جنسیتی؛ ضرورتی برای توسعه‬ ‫زنـان و دختـران نیمـی از جمعیت جهان را تشـکیل‬ ‫میدهنـد‪ .‬برابـری جنسـیتی نـه تنهـا حـق اساسـی‬ ‫بشـر‪ ،‬بلکـه پایـه و اسـاس ضـروری بـرای جهانـی‬ ‫صلـح امیـز‪ ،‬شـکوفا و پایـدار اسـت‪ .‬یکـی از اهداف‬ ‫‪ 17‬گانـه سـازمان ملـل متحد دسـتیابی بـه برابری‬ ‫جنسـیتی و توانمندسـازی همـه زنـان و دختـران‬ ‫اسـت‪ .‬زیرمجموعـه هـای ایـن هـدف شـامل؛ پایان‬ ‫دادن بـه همـه اشـکال تبعیض علیه زنـان و دختران‬ ‫در حـوزه عمومـی و خصوصـی از جملـه قاچـاق‪،‬‬ ‫اسـتثمار جنسـی و سـایر انواع اسـتثمار‪ ،‬پایان دادن‬ ‫بـه ازدواج زودهنـگام و اجباری‪ ،‬پایـان دادن به ناقص‬ ‫سـازی جنسـی زنان و دختـران‪ ،‬تضمین دسترسـی‬ ‫همگانـی بـه سلامت جنسـی و بـاروری‪ ،‬تضمیـن‬ ‫مشـارکت کامـل و موثـر زنـان و فرصت هـای برابـر‬ ‫بـرای رهبـری در تمـام سـطوح تصمیم گیـری در‬ ‫زندگـی سیاسـی‪ ،‬اقتصـادی و عمومـی‪ ،‬به رسـمیت‬ ‫ش�ناختن کار خانگـی بدون دسـتمزد از طریـق ارائه‬ ‫خدمـات عمومی و سیاسـت های حمایـت اجتماعی‬ ‫و ارتقـای مسـئولیت پذیـری مشـترک در خانـواده‪،‬‬ ‫انجـام اصالحـات بـرای اعطای حقـوق برابر بـه زنان‬ ‫در زمینـه منابـع اقتصادی و همچنین دسترسـی به‬ ‫‪1-Goal :5 Achieve gender equality and empower all women‬‬ ‫‪and girls www.un.org‬‬ ‫‪2-Gender equality today for a sustainable tomorrow‬‬ ‫‪www.un.org‬‬ ‫شماره هفتاد و هفتم‪ ،‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪9‬‬ صفحه 10 ‫جامعه‬ ‫مالکیـت و کنتـرل بـر زمین و سـایر اشـکال دارایی‪،‬‬ ‫خدمـات مالـی و ارث‪ ،‬افزایش اسـتفاده از فناوری ها‬ ‫بـه ویـژه فنـاوری اطالعـات و ارتباطات بـرای ارتقای‬ ‫توانمندسـازی زنان و اتخاذ سیاسـت هـای صحیح و‬ ‫قوانیـن قابـل اجـرا برای ارتقـای برابری جنسـیتی و‬ ‫توانمندسـازی همه زنـان و دختران در همه سـطوح‬ ‫اسـت‪ .‬تعهـدات بیـن المللـی بـرای پیشـبرد برابری‬ ‫جنسـیتی باعـث پیشـرفت در برخـی از زمینـه هـا‬ ‫ش�ده اس�ت‪ .‬ازدواج کودکان و ناقص س�ازی جنس�ی‬ ‫زنـان و دختران در طی سـال های اخیر کاهش یافته‬ ‫و حضـور زنـان در عرصه های سیاسـی افزایش یافته‬ ‫اسـت‪ .‬در جنـوب اسـیا ازدواج دختـران در دوران‬ ‫کودکـی از سـال ‪ 2000‬تـا کنون بیـش از ‪ 40‬درصد‬ ‫کاهش یافته اسـت‪ .‬میزان ناقص سـازی جنسـی در‬ ‫‪ 30‬کشـوری که این عمل انجام می شـود‪ ،‬در سـال‬ ‫‪ 2000‬یـک نفـر بـه ازای هـر دو نفـر بوده اسـت که‬ ‫ایـن میـزان در سـال ‪ 2017‬به یـک نفر بـه ازای هر‬ ‫سـه نفر رسـیده اسـت‪ .‬بیش از ‪ 100‬کشور در جهت‬ ‫تخصیـص بودجـه در زمینـه برابری جنسـیتی اقدام‬ ‫کـرده انـد‪ .‬در ‪ 46‬کشـور زنـان بیـش از ‪ 30‬درصد از‬ ‫کرسـی هـای پارلمان ملی را حداقـل در یک مجلس‬ ‫در اختیـار دارنـد‪ .‬بـا این وجود همچنـان چالش های‬ ‫زیـادی باقـی مانـده اسـت و قوانیـن تبعیض امیـز و‬ ‫هنجارهـای اجتماعـی همچنان فراگیر هسـتند‪.‬‬ ‫چالش های مرتبط با جنسیت‬ ‫● در ‪ 18‬کشـور شـوهران می توانند بـه طور قانونی‬ ‫از کارکـردن همسرشـان ممانعـت بـه عمـل اورنـد‪.‬‬ ‫در ‪ 39‬کشـور دختـر و پسـر از حقـوق ارثـی برابـر‬ ‫برخوردار نیسـتند و ‪ 49‬کشـور فاقـد قوانین حمایت‬ ‫از زنـان در برابـر خشـونت خانگی هسـتند‪.‬‬ ‫● در سـطح جهان تنها ‪ 13‬درصد از مالکین زمینه ای‬ ‫کشـاورزی زنان هستند‪.‬‬ ‫● در حالـی کـه زنـان در سرتاسـر جهـان بـه مناصب‬ ‫مهم سیاسـی دسـت یافتهانـد اما نمایندگـی ان ها در‬ ‫پارلمـان هـای ملـی بـا ‪ 23/7‬درصـد هنـوز بـا برابری‬ ‫فاصلـه زیادی دارد‪ .‬بنابراین پیمانی جهانی مبنی بر ان‬ ‫کـه زنان و دختران از برابری جنسـیتی کامل برخوردار‬ ‫باشـند و همچنیـن از بیـن رفتـن همه موانـع محدود‬ ‫کننده قانونی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی هنوز محقق نشـده‬ ‫اسـت‪ .‬بـه ویـژه ان که زنـان و دختران به شـدت تحت‬ ‫تاثیر پاندمی ‪ 19-COVID‬قرار گرفته اند‪ .‬شـیوع این‬ ‫ویـروس نابرابـری های موجود بـرای زنان و دختـران را‬ ‫در همـه زمینه هـا از حوزه سلامت و اقتصاد گرفته تا‬ ‫حوزه امنیت و حمایت اجتماعی را تشـدید کرده است‪.‬‬ ‫قرنطینه ناشی از پاندمی ‪ COVID-19‬باعث افزایش‬ ‫خشـونت خانگی در بسـیاری از کشـورها شـده اسـت‪.‬‬ ‫زنان در خانه با فرد ازارگر محبوس شـدند و دسترسـی‬ ‫انـان بـه خدمات حمایتـی کاهش یافـت و یا بـه طور‬ ‫شماره هفتاد و هفتم‪ ،‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪www.theweek.com‬‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫● تنهـا ‪ 52‬درصـد از زنـان متاهـل در مـورد روابـط‬ ‫جنسـی‪ ،‬اسـتفاده از وسـایل پیشـگیری از بارداری و‬ ‫مراقبـت هـای بهداشـتی تصمیم گیرنده هسـتند‪.‬‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫● در ‪ 30‬کشور افریقایی و خاورمیانه‪ ،‬از هر ‪ 3‬دختر‬ ‫‪ 15‬تا ‪ 19‬سـاله ‪ 1‬نفر ناقص سـازی جنسی را تجربه‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬ایـن درحالی اسـت که ناقص سـازی با‬ ‫خطـر خون ریـزی طوالنی مـدت‪ ،‬خطـر عفونت (به‬ ‫ویـژه‪ ،)HIV‬نابـاروری و عوارض بـارداری و زایمان و‬ ‫حتی مرگ همراه اس�ت‪.‬‬ ‫● ‪35‬درصـد از زنـان و دختـران ‪ 15‬تـا ‪ 49‬سـاله از‬ ‫سـوی اطرافیـان نزدیک خـود و یا افـراد غریبه تحت‬ ‫خشـونت فیزیکـی یا جنسـی قرار مـی گیرند‪.‬‬ ‫›‪Why there›s no such thing as ‹women›s rights‬‬ ‫● در سراسـر جهـان‪ 750 ،‬میلیـون دختـر قبـل از‬ ‫‪ 18‬سـالگی ازدواج کـرده اند و حداقـل ‪ 200‬میلیون‬ ‫دختـر در ‪ 30‬کشـور ناقص سـازی جنسـی را تجربه‬ ‫کـرده اند‪.‬‬ ‫● از هـر پنـج زن و دختـر ‪ 15‬تـا ‪ 49‬سـاله‪ ،‬یک نفر‬ ‫در ‪ 12‬مـاه گذشـته از سـوی شـریک جنسـی خـود‬ ‫تحـت خشـونت فیزیکـی و یـا جنسـی قـرار گرفتـه‬ ‫اسـت‪ .‬بـا ایـن حـال ‪ 49‬کشـور هیـچ قانونـی ندارند‬ ‫کـه به طـور خاص از زنـان در برابر چنین خشـونتی‬ ‫محافظـت کند‪.‬‬ صفحه 11 ‫جامعه‬ ‫کامـل قطع شـد‪ .‬داده ها نشـان می دهند کـه از زمان‬ ‫شـیوع ایـن بیمـاری همه گیر‪ ،‬خشـونت علیـه زنان و‬ ‫دختران و به ویژه خشـونت خانگی تشـدید شـده است‬ ‫و این امر نشـاندهنده اهمیت حیاتی حمایت اجتماعی‬ ‫بـرای زنـان و دختـران اسـت‪ .‬همچنین زنان در پاسـخ‬ ‫بـه این همه گیری نقـش نابرابری ایفا می کننـد‪ .‬انان‬ ‫بایـد هم در کسـوت کارکنـان مراقبت های بهداشـتی‬ ‫در خـط مقـدم و هـم در کسـوت یک مراقب سلامت‬ ‫در خانه ایفای نقش داشـته باشـند‪ .‬در نتیجه تعطیلی‬ ‫مـدارس و افزایـش نیازهای افـراد مسـن‪ ،‬کار مراقبتی‬ ‫بـدون دسـتمزد زنـان به طـور قابـل توجهـی افزایش‬ ‫یافتـه اسـت‪ .‬زنان همچنین بیشـتر از اثـرات اقتصادی‬ ‫‪19-COVID‬اسـیب می بینند چـون نزدیک به ‪60‬‬ ‫درصـد از زنـان در اقتصاد غیررسـمی کار می کنند که‬ ‫این امر ان ها را در معرض خطر بیشـتر فقر قرار می دهد‪.‬‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫‪Women in Switzerland strike to demand equality‬‬ ‫‪www.oibnews.com‬‬ ‫شعار امسال؛ برابری جنسیتی امروز برای فردایی پایدار‬ ‫پیشـبرد برابری جنسـیتی در زمینه بحران اب و هوا‬ ‫و کاهش خطرات زیسـت محیطـی یکی از بزرگترین‬ ‫چال�ش ه�ای جهانی قرن بیس�ت و یکم اس�ت‪ .‬زنان‬ ‫به طور فزاینده ای نسـبت به مـردان در برابر تاثیرات‬ ‫تغییـرات اب و هوایـی اسـیب پذیرتـر هسـتند‪ .‬زیرا‬ ‫ان هـا اکثریـت فقـرای جهان را تشـکیل مـی دهند‬ ‫و عمدتـا بـه منابـع طبیعـی ای وابسـته هسـتند که‬ ‫تغییـرات اب و هوایـی بیشـتر ان هـا را تهدیـد مـی‬ ‫کنـد‪ .‬در عیـن حـال زنـان و دختـران‪ ،‬رهبـران و‬ ‫تغییـر دهندگان موثـر و قدرتمندی برای سـازگاری‬ ‫اقلیمـی هسـتند و مشـارکت و رهبـری ان ها منجر‬ ‫بـه اقدامـات موثرتـر اب و هوایـی مـی شـود‪ .‬از این‬ ‫رو بررسـی فرصت هـا و همچنیـن محدودیت هـای‬ ‫موجـود بـرای توانمندسـازی زنـان و دختـران بـرای‬ ‫داشـتن صـدا و نقشـی برابـر در تصمیم گیری هـای‬ ‫مرتبـط بـا تغییـرات اب و هوایی برای توسـعه پایدار‬ ‫و همچنین برابری جنسـیتی بیشـتر‪ ،‬ضروری اسـت‬ ‫چـرا کـه بـدون برابری جنسـیتی امـروز‪ ،‬اینـده ای‬ ‫پایـدار و برابر دور از دسـترس اسـت‪.‬‬ ‫شماره هفتاد و هفتم‪ ،‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 12 ‫جامعه‬ ‫فسـاد بعنـوان تجلـی شـر در تقابـل بـا خیـر و نیکـی مفهومـی اسـت کـه از اولین‬ ‫روزهـای خلقـت انسـان مطـرح شـد و همـواره نمـود بسـیار روشـنی در تمـام ابعاد‬ ‫جوامـع مختلـف داشـته اسـت‪ .‬قطعـا فسـاد و خـوی انزجارافریـن ان از بزرگتریـن‬ ‫رذایـل وجود ادمی اسـت که در سرتاسـر دنیا نیز وجـود دارد و روح ان‪ ،‬گاه بر کالبد‬ ‫یـک کارمنـد سـاده دفتـری و گاه بر پیکر حـکام و قانون گذاران مسـتولی می شـود‪.‬‬ ‫در دنیـای فـوق مـدرن کنونـی کـه جهان بروکراتیزه شـده مـدام در حال پیشـرفت‬ ‫و ترقـی اسـت‪ ،‬پیچیدگـی و هزارتـوی جامعـه بروکراتیـزه شـده و به تعبیـر وبر این‬ ‫قفـس اهنیـن‪ ،‬بیـش از هر دوران تاریخی دیگری انسـان ها را به رهایـی از قید و بند‬ ‫قانون های سـفت و سـخت اجتماعی سـوق داده و به تبع ان بسـتر ارتکاب به فسـاد‬ ‫در زمینه هـای مختلـف بـرای انسـان ها مهیا و فراهم شـده اسـت‪ .‬از طرفـی در عصر‬ ‫پسـت مدرن که با تخصصی شـدن فراگیر در سـطح خرد و کالن رو به رو هسـتیم‪،‬‬ ‫هـر چه فسـاد در ابعـاد کالن تری رخ دهد بـه تناوب‪ ،‬دامن ه اثـار و نتایج ان عمیق تر‬ ‫و گسـترده تر خواهـد بود‪.‬‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫‪Corruption‬‬ ‫‪www.globalnaps.org‬‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫شماره هفتاد و هفتم‪ ،‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪12‬‬ صفحه 13 ‫جامعه‬ ‫فساد اداری؛ سدی در برابر توسعه‬ ‫درباره فساد اداری در ایران (قسمت اول)‬ ‫مسـئله و ارائـه راه‏کارهـای مناسـب بـرای برون‏رفت‬ ‫ت و ضرورت اساسـی‬ ‫از ایـن معضل اساسـی از اهمی ‏‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫تعریف فساد اداری‬ ‫شکیب ضربی‬ ‫طبـق تعریـف‪ ،‬فسـاد «پاداش نامشـروعی اسـت که‬ ‫بـرای ورود فـرد (کارگزار) دولتی بـه تخلف از وظیفه‬ ‫محولـه پرداخـت می شـود‪ ».‬گونـار میـردال عقیده‬ ‫دارد کـه فسـاد اداری به موارد گوناگـون از انحراف یا‬ ‫اعمـال قدرت شـخصی و اسـتفاده نامشـروع از مقام‬ ‫و موقعیـت شـغلی قابـل اطالق اسـت‪ .‬جـی اس نای‬ ‫فسـاد را رفتـاری مـی دانـد که بـه دلیل جـاه طلبی‬ ‫هـای شـخصی‪ ،‬معرف انحراف از شـیوه عـادی انجام‬ ‫وظیفـه باشـد و به صورت تخلـف از قوانین و مقررات‬ ‫و انجـام دادن اعمالـی از قبیل ارتشـا‪ ،‬پارتـی بازی و‬ ‫‪2‬‬ ‫اختلاس تجلـی می کند‪.‬‬ ‫مطالعـه تاریـخ تمـدن هـای باسـتان‪ ،‬بیانگـر ایـن‬ ‫اسـت کـه فسـاد در جوامع بشـری قدمتی بـه اندازه‬ ‫تمـدن داشـته و اکنون نیـز یکی از مسـائل مبتالبه‬ ‫کشـورهای جهـان اسـت‪ .‬فسـاد‪ ،‬نابسـامانی های‬ ‫بسـیاری بـرای جوامـع بشـری بـه دنبـال داشـته و‬ ‫جنـگ هـای پـی در پـی‪ ،‬خشـونت ها و قیـام علیـه‬ ‫تمدن هـای حاکـم‪ ،‬از بیـن رفتـن سـازمان ها و در‬ ‫هـم ریختـن جوامـع همیشـه ناشـی از فسـاد بوده‬ ‫اسـت‪ .‬در مجموع‪ ،‬فسـاد در کنار بقیـه عوامل‪ ،‬یکی‬ ‫از مهمتریـن عوامـل فروپاشـی حکومت هـا و چـه‬ ‫بسـا تمدن هـا بـوده اسـت‪ .‬در طـی قـرون و اعصار‪،‬‬ ‫همـواره رابطـه معکوسـی بیـن اسـتفاده درسـت و‬ ‫بجا از قدرت و گسـترش فسـاد وجود داشـته اسـت‬ ‫و زمانـی کـه از قـدرت بـه طـور مطلـوب اسـتفاده‬ ‫می شـد‪ ،‬فرصتـی بـرای افزایـش افسـار گسـیخته‬ ‫فسـاد مهیا نبوده اسـت‪ .‬بـا علم به ایـن موضوع باید‬ ‫در نظـر داشـت "فسـاد اداری" از جملـه پدیده‏های‬ ‫سـازمانی اسـت که روند توسـعه کشـورها را به طور‬ ‫چشـمگیری بـا چالـش مواجـه سـاخته و موجـب‬ ‫شـکل‏گیری مشـکالت و بحران‏هـای اساسـی در‬ ‫سراسـر جامعه شـده اسـت‪ .‬بر اسـاس امار منتشره‬ ‫از سـوی سـازمان جهانی شـفافیت در سـال ‪2019‬‬ ‫ایـران از میـان ‪ 180‬کشـوردر رتبـه ‪ 146‬از نظـر‬ ‫فسـاد قـرار گرفته اسـت کـه این امـر بیانگـر میزان‬ ‫‪1‬‬ ‫بـاالی فسـاد در جامعه ایـران در حال حاضر اسـت‪.‬‬ ‫بـر همیـن اسـاس‪ ،‬پرداختن به تبییـن و چرایی این‬ ‫کاری کـه از نظـر توده هـا و نخبـگان سیاسـی منفور‬ ‫اسـت و عامـل ان بایـد تنبیـه شـود؛ بـرای مثـال‬ ‫می تـوان از دریافـت رشـوه بـرای نادیده گرفتـن‬ ‫‪ -1‬سازمان بازرسی کل کشور‪ ،‬فساد اداری‪ ،‬عوامل بروز و راه‏کارهای پیش‏گیری و‬ ‫مقابله با ان‪ir.vista.www .‬‬ ‫‪ -2‬ضربی‪ ،‬شکیب (‪ ،)۱۴۰۰‬فساد اداری و تاثیر ان بر توسعه اجتماعی‪ ،‬اولین همایش‬ ‫ملی توسعه اجتماعی ‪ -‬فرهنگی ایران ‪ :‬چالش ها و توانمندی ها‪ ،‬زاهدان‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫انواع فساد اداری‬ ‫تقسـیم بندی انـواع فسـاد امـری دشـوار به حسـاب‬ ‫می ایـد‪ ،‬زیـرا صرف نظـر از اختالف نظرهایـی کـه‬ ‫هـر جامعـه را از جامعـه دیگـر بـه دلیـل تفـاوت در‬ ‫ارزش هـای فرهنگـی و اخالقـی متمایـز می سـازد‪،‬‬ ‫میـان نخبـگان و توده های مردم نیز بـه دلیل تفاوت‬ ‫در تلقی از فسـاد‪ ،‬اختالف نظر وجـود دارد‪ .‬همچنین‬ ‫در داخـل یـک جامعـه نیـز ارزش هـای ممـدوح و‬ ‫اخالقـی در طـول زمـان تغییـر می یابد‪ .‬بـا این حال‪،‬‬ ‫هیـدن هایمـر‪ ،‬اندیشـمند علـوم سیاسـی بـه چنـد‬ ‫نمونـه به نسـبت فراگیرتر فسـاد اشـاره کرده اسـت‪:‬‬ ‫فساد اداری سیاه‬ ‫شماره هفتاد و هفتم‪ ،‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪13‬‬ صفحه 14 ‫جامعه‬ ‫معیارهـای ایمنـی در احـداث سـاختمان نـام بـرد‪.‬‬ ‫فساد اداری خاکستری‬ ‫کاری کـه از نظـر نخبگان منفور اسـت امـا توده های‬ ‫مـردم بـه ان بی اعتنـا هسـتند؛ مثلا کوتاهـی‬ ‫کارمنـدان در اجـرای قوانینـی کـه در بیـن مـردم از‬ ‫محبوبیت چندانی برخوردار نیسـتند و کسـی غیر از‬ ‫نخبگان سیاسـی به مفید بودن ان ها معتقد نیسـت‪.‬‬ ‫فساد اداری سفید‬ ‫‪ -3‬همان‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫شماره هفتاد و هفتم‪ ،‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪www.iso.org‬‬ ‫فساد اداری عمدتا در دو سطح تظاهر می یابد‪:‬‬ ‫سـطح اول‪ ،‬مفاسـدی اسـت کـه بیشـتر بـا نخبگان‬ ‫سیاسـی مرتبـط بـوده و کارمنـدان عالـی رتبـه و‬ ‫مقامـات ارشـد دولـت هـا درگیـر ایـن نـوع فسـاد‬ ‫هسـتند‪ .‬احـزاب سیاسـی در ایـن نـوع از فسـاد‬ ‫امارتیاسـن در کتـاب مشـهور خـودش «توسـعه به‬ ‫مثابـه ازادی» بـر عوامـل داخلـی در رونـد توسـعه‬ ‫تاکیـد دارد‪ ،‬یعنـی توسـعه امـری درونـزا اسـت کـه‬ ‫بـر نیروهـا و تحـوالت داخلی و خصوصـا نقش فعال‬ ‫دولـت متکـی اسـت‪ .‬درونـزا بودن توسـعه و بـاور به‬ ‫ایـن واقعیـت کـه بـرای رسـیدن به توسـعه بایـد از‬ ‫رهگـذر دولت وارد شـد‪ ،‬به وضوح نقـش عامل دولت‬ ‫را در ایـن فراینـد مشـخص می کنـد‪ .‬یکـی دیگـر از‬ ‫نـکات مهمی کـه امارتیاسـن بعنـوان اقتصـاددان و‬ ‫برنـده جایـزه نوبـل اقتصـاد ‪ 1998‬در کتـاب خـود‬ ‫بـدان اشـاره می کنـد‪ ،‬این اسـت کـه ازادی و امکان‬ ‫بهره گیـری از قابلیت هـای انسـان بـر رونـد توسـعه ‬ ‫اقصـادی تقـدم دارد‪ ،‬بنابرایـن دموکراسـی و توسـعه ‬ ‫سیاسـی مقدم بر توسـع ه اقتصادی و تسـریع کننده ‬ ‫ان هسـتند‪ .‬در رونـد توسـع ه ملی‪ ،‬مـردم باید مورد‬ ‫حمایت هـای دولـت قرار گیرنـد تا از اسـیب پذیری‬ ‫ان هـا کاسـته شـود‪ ،‬بنابرایـن دولـت نقـش فعـال‬ ‫و حمایت گـر دارد‪ .‬نکتـه قابـل توجهـی کـه اینجـا‬ ‫بـدان اشـاره شـده‪ ،‬اولویـت بنـدی بسـیار مهمـی‬ ‫اسـت کـه بایسـتی مدنظر دولـت باشـد‪ .‬متغیرهایی‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫سطوح فساد اداری‬ ‫فساد اداری و توسعه اجتماعی‬ ‫‪NEW BUSINESS TOOL FOR ANTI-BRIBERY‬‬ ‫کاری کـه ظاهـرا مخالـف قوانیـن اسـت امـا اکثـر‬ ‫اعضـای جامعـه‪ ،‬نخبـگان سیاسـی و اکثـر مـردم‬ ‫عـادی ان را چنـدان مضـر و بااهمیـت نمی دانند که‬ ‫خواسـتار تنبیـه عامل ان باشـند‪ ،‬مثل چشم پوشـی‬ ‫از مـوارد نقـض مقررات که در اثـر تغییرات اجتماعی‬ ‫و فرهنگـی ضـرورت خـود را از دسـت داده اند‪ .‬برخی‬ ‫از نویسـندگان دیگـر‪ ،‬تعاریـف گوناگـون ارائه شـده‬ ‫از فسـاد را در سـه دسـته طبقه بنـدی می کننـد‬ ‫‪« :‬اداری ‪ -‬دولتـی محـور‪ ،‬بـازار محـور و مبتنـی بـر‬ ‫حکمرانـی خـوب‪ ».‬این سـه گـروه از تعاریف فسـاد‬ ‫کـه بارهـا در متـون مربـوط بـه فسـاد مورد اسـتناد‬ ‫واقـع شـده اند‪ ،‬به عنـوان نقطـه اغازین تحلیل فسـاد‬ ‫سیاسـی در تحقیـق هیـدن هایمـر بـا نـام فسـاد‬ ‫سیاسـی در سـال ‪ 1970‬و نسـخه ای موفـق تالیفـی‬ ‫بوسـیله او و جاسـتون ولوویـن در سـال ‪ 1989‬بـکار‬ ‫‪3‬‬ ‫بـرده شـده اند‪.‬‬ ‫درگیرنـد و زد و بندهـای سیاسـی همـزاد ایـن نـوع‬ ‫فسـادها به شـمار می اید‪ .‬تعبیر «فسـاد باالنشینان‬ ‫یقه سـفید» را در سـطح اول می توان به کار بسـت‪.‬‬ ‫ایـن نـوع مفاسـد‪ ،‬در بخش هایـی چـون خریدهـای‬ ‫خارجـی و داخلـی کالن‪ ،‬مناقصه هـا‪ ،‬مزایده هـا‪،‬‬ ‫واردات‪ ،‬بخـش هـای مرتبـط بـا فـروش منابـع زیـر‬ ‫زمینـی و پروژه هـای بـزرگ عمرانـی رخ مـی دهند‪.‬‬ ‫فسـاد در سـطح دوم‪ ،‬غالبـا در میـان کارمنـدان رده‬ ‫پایین شـکل گیـرد و در این نوع مفاسـد رشـوه های‬ ‫عمومی‪ ،‬کارسـازی های غیر قانونـی و مواردی از این‬ ‫دسـت قابـل ذکر اسـت‪ .‬فسـاد در سـطح دوم اصوال‬ ‫بـا بخش خصوصـی و سـطح عمومی جامعـه درگیر‬ ‫و در ارتباط اسـت‪.‬‬ صفحه 15 ‫جامعه‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫‪Police, gendarmerie, and customs, all engaged in the fight against corruption in Burkina Faso‬‬ ‫‪www.unodc.org‬‬ ‫ماننـد ازادی‪ ،‬امـکان بهره گیـری برابر بـرای همگان‪،‬‬ ‫دموکراسـی‪ ،‬حمایت دولت از مـردم‪ ،‬خالقیت و عدم‬ ‫انفعـال دولـت که موکد امارتیاسـن هسـتند و ان ها‬ ‫را الزمـ ه توسـعه می دانـد‪ ،‬تنهـا در صورتـی در یـک‬ ‫کشـور میسـر خواهند شـد کـه دولت ضمن تسـلط‬ ‫کامـل بـر تمامـی ارکان و زیرمجموعه هـای فعـال‬ ‫خـود‪ ،‬اوال بـرای برابـری و ازادی مـردم در اسـتفاده‬ ‫از منابـع و امکانـات بسـترافرینی کنـد و سـپس بـا‬ ‫کوچکتریـن تخطـی‪ ،‬کـم کاری‪ ،‬بی اصولـی و حتـی‬ ‫میل به فسـاد شـدیدترین برخوردها را داشـته باشد‪.‬‬ ‫عمال تصور داشـتن جامعه ای که دموکراسـی‪ ،‬برابری‬ ‫و حمایـت دولـت از ملـت در ان مشـاهده شـود‪ ،‬در‬ ‫کشـوری کـه توانایی – و به تعبیـری اراد ه – برخورد‬ ‫بـا فسـاد در ان وجـود ندارد‪ ،‬پوشـالی و خیـال انگیز‬ ‫اسـت‪ 4.‬نکتـه مهـم دیگـری کـه امارتیاسـن بـه ان‬ ‫اشـاره می کنـد این اسـت کـه در کنـار رشـد درامد‬ ‫و صنعـت‪ ،‬مـواردی همچـون ازادی هـای سیاسـی و‬ ‫مدنـی‪ ،‬امـوزش عمومـی و بهداشـت نیز بایـد مورد‬ ‫توجـه قـرار گیرنـد‪ .‬بـازار ازاد و ازادی مبادلـه و‬ ‫معاملـه یکـی از ابزارهای توسـعه اسـت و پیشـرفت‬ ‫ان را تسـریع مـی کنـد‪ .‬با یـک نگاه گـذرا و اجمالی‬ ‫بـه شـاخص های توسـعه اجتماعی بـه راحتـی قابل‬ ‫درک اسـت کـه فعالیـت مدنـی‪ ،‬برابـری جنسـیتی‪،‬‬ ‫رفـاه عمومـی و ‪ ...‬عملا بـه مـوازات توسـعه یافتگی‬ ‫ِ‬ ‫دولت‬ ‫کشـور‪ ،‬رشـد خواهند کرد و متقابلا در دامان‬ ‫درگیـر فسـاد و ناتـوان در اداره کشـور‪ ،‬روز بـه روز‬ ‫تضعیف و کمرنگ خواهند شـد‪ .‬در چنین شـرایطی‪،‬‬ ‫جنبش هـای اجتماعی مختلـف که بـرای حمایت از‬ ‫حقـوق اقلیت هـا‪ ،‬برابری جنسـیتی‪ ،‬فعـاالن مدنی و‬ ‫‪ ...‬سـر بـر می اورنـد تبدیـل بـه یکـی از کابوس های‬ ‫دولت هایـی می شـوند کـه در ادار ه منصفانـه کشـور‪،‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ناتـوان و بی میـل و اراده هسـتند‪.‬‬ ‫نکتـه مهـم دیگـری کـه امارتیاسـن بـه ان‬ ‫اشـاره می کنـد ایـن اسـت کـه در کنـار رشـد‬ ‫درامـد و صنعـت‪ ،‬مواردی همچـون ازادی های‬ ‫سیاسـی و مدنـی‪ ،‬اموزش عمومی و بهداشـت‬ ‫نیـز بایـد مـورد توجه قـرار گیرنـد‪ .‬بـازار ازاد و‬ ‫ازادی مبادله و معامله یکی از ابزارهای توسـعه‬ ‫اسـت و پیشـرفت ان را تسـریع میکند‪ .‬با یک‬ ‫نـگاه گـذرا و اجمالـی به شـاخص های توسـعه‬ ‫اجتماعـی بـه راحتـی قابـل درک اسـت کـه‬ ‫فعالیـت مدنی‪ ،‬برابری جنسـیتی‪ ،‬رفاه عمومی‬ ‫و ‪ ...‬عملا بـه مـوازات توسـعه یافتگی کشـور‪،‬‬ ‫رشـد خواهند کـرد و متقابلا در دامـان ِ‬ ‫دولت‬ ‫درگیر فسـاد و ناتوان در اداره کشـور‪ ،‬روز به روز‬ ‫تضعیـف و کمرنـگ خواهند شـد‪.‬‬ ‫‪ -4‬همان‬ ‫‪ -5‬همان‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫شماره هفتاد و هفتم‪ ،‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 16 ‫‪www.goodreads.com‬‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫‪Sadie‬‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫شماره هفتاد و هفتم‪ ،‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪16‬‬ صفحه 17 ‫فرهنگ و هرن‬ ‫سادی‪ ،‬کتابی که هیچ کس نباید از دست بدهد‬ ‫نگاهی به کتاب "سادی" اثر"استین اس کاماچو"‬ ‫فاطمه احمدی‬ ‫"اسـتین اس کاماچـو"‪ ،‬رئیس باشـگاه نویسـندگان‬ ‫ویرجینیـای شـمالی‪ ،‬در مـورد کتـاب سـادی‬ ‫می گویـد‪" :‬سـادی کتابی اسـت که هیـچ کس نباید‬ ‫ان را از دسـت بدهـد‪ 1".‬اگـر ایـن کتاب را در دسـت‬ ‫بگیریـد و ورق بـه ورق بـا روایـت ان پیـش بیاییـد‪،‬‬ ‫ایـن حـرف را تایید خواهیـد کرد‪ .‬زیرا کـه "کورتنی‬ ‫سـامرز" بـا همیـن هـدف ان را بـه نـگارش دراورده‬ ‫اسـت‪ .‬مـا روایـت را در قالـب یـک برنامـه رادیویـی‬ ‫می خوانیـم‪ .‬راوی ایـن برنامـه "وسـت مـک کـری"‬ ‫روزنامه نـگاری اسـت کـه درصـدد سـاختن برنامه ای‬ ‫در مورد شـهرهای امریکا بوده اسـت‪ .‬شـهرهایی که‬ ‫رو بـه زوال اند و او می خواهـد حداقل صدایی را از ان‬ ‫هـا بـرای اینـده نگـه دارد‪ .‬مک کری سـوال عجیبی‬ ‫از مـردم ایـن شـهرها می پرسـد‪" .‬چـه چیـزی را از‬ ‫دسـت داده انـد؟" ایـن سـوال هـم راسـتا با داسـتان‬ ‫اصلـی در ذهن مـا باقی خواهد ماند‪ .‬شـخصیت های‬ ‫کتـاب سـادی چه چیزهایـی را از دسـت داده اند که‬ ‫ایـن چنیـن جنـون زده بـه دنبـال ان می گردنـد؟‬ ‫سـامرز در ایـن کتـاب با اسـتفاده از فرمـی متفاوت‪،‬‬ ‫داسـتان دخترانـی را تعریـف می کنـد کـه در میانـه‬ ‫یـک زندگـی نابهنجـار گیـر افتاده اند و سـعی دارند‬ ‫بـا پیـدا کـردن یک هدف‪ ،‬خـود را به سـطح دیگری‬ ‫از زندگـی برسـانند‪ .‬روایـت حول محور "سـادی لیرا‬ ‫هانتـر" شـکل می گیـرد و مـا از زمانی وارد داسـتان‬ ‫او می شـویم کـه دیگـر نیسـت‪ .‬یـک سـال پیـش‬ ‫خواهـر ناتنـی سـادی‪" ،‬متی سـوثرن"‪ ،‬جایـی میان‬ ‫‪1-www.washingtonindependentreviewofbooks.com An expert‬‬‫‪ly crafted, genre-defying YA mystery‬‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫یک مدرسـه متروکه و باغ سـیب کشـته شـده است‪.‬‬ ‫می تـوان سـوال اصلـی داسـتان را اینجـا نیـز تکـرار‬ ‫کنیـم‪ .‬متـی چـه چیـزی را از دسـت داده اسـت که‬ ‫بـرای پیـدا کردنـش به یـک غریبه اعتمـاد می کند؟‬ ‫بـه گفتـه پلیـس کسـی بـا ضربـه ای ُکنـد بـه سـر‪،‬‬ ‫متـی را کشـته اسـت و سـادی می دانـد کـه قاتـل‬ ‫کیسـت‪ .‬پـس سـفر خـود را شـروع می کنـد‪ .‬او باید‬ ‫مـردی را پیـدا کنـد کـه روزگاری در رابطـه بـا مادر‬ ‫دائـم الخمـر دختـران بـوده و دون ژوانی هـزار چهره‬ ‫اسـت کـه طعمـه خـود را میـان دختران کم سـن و‬ ‫سـال انتخـاب می کنـد‪ .‬دخترانـی که بـا مـادران بد‬ ‫سرپرسـت زندگـی می کننـد و نقشـی برای پـدر در‬ ‫زندگـی ان هـا تعریف نشـده! سـادی بـا چاقویی که‬ ‫از همـان مـرد بـه یـادگار دارد‪ ،‬راه می افتـد‪ .‬شـهر به‬ ‫شـهر او را می جویـد و قصـد دارد به زندگـی ان مرد‬ ‫هـزار چهـره‪ ،‬پایـان دهد‪ .‬با ایـن اوصـاف می فهمیم‬ ‫که سـادی لیـرا هانتر‪ ،‬چه چیزی را از دسـت داده‪ .‬او‬ ‫متـی را می خواهـد که بـا امدنش به زندگی سـاکت‬ ‫و سـاکن سـادی‪ ،‬رنگ داده بـود‪ .‬همچنین می توانیم‬ ‫سـوال مک کـری را یک بـار دیگر مرور کنیـم‪ .‬قاتل‬ ‫(که با نام های مختلفی در داسـتان می شناسـیمش)‬ ‫چـه چیـزی را از دسـت داده کـه ایـن قـدر از حیات‬ ‫خـود دور افتـاده اسـت؟ او یک فرد عادی نیسـت‪ .‬او‬ ‫مـرد قابـل اتکایـی نیسـت‪ .‬او مـردی اسـت که هیچ‬ ‫وقـت نتوانسـته بـه زندگـی اش سـامان دهـد‪ .‬ایـن‬ ‫حـرف را چند بار از زبان شـخصیت هایی در داسـتان‬ ‫می شـنویم کـه او را مـردی درسـتکار می داننـد‪.‬‬ ‫می تـوان این گونـه اذعـان داشـت کـه کتاب سـادی‪،‬‬ ‫روایتـی زنانه اسـت از زندگی جـاری در امریکایی که‬ ‫برخـی از شـهرهای قدیمی خود را از دسـت می دهد‬ ‫و برخـی شـهرهایش در حـال نونوار شـدن هسـتند‪.‬‬ ‫در همیـن زمـان گذار‪ ،‬زندگی همچنان سـایه سـیاه‬ ‫رنـگ خـود را بـر زندگـی زنان پهـن کرده اسـت‪ .‬ما‬ ‫در ایـن داسـتان جمعی از زنـان را می بینیم که هیچ‬ ‫نقـش مردانـه ای ان هـا را همراهـی نمی کنـد مگـر‬ ‫بـرای ضربه زدن‪ .‬تنها زن عاشـق این کتاب (همسـر‬ ‫شماره هفتاد و هفتم‪ ،‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪17‬‬ صفحه 18 ‫فرهنگ و هرن‬ ‫‪www.aetv.com‬‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫شماره هفتاد و هفتم‪ ،‬اسفند ‪1400‬‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫‪Is There a Serial Killer in Chicago Right Now, Strangling Women and Burning Their Bodies? - A&E True Crime‬‬ ‫صاحب رسـتوران ری) نیز شـوهرش را از دسـت‬ ‫داده اسـت‪" .‬مـی بث" زنی اسـت کـه دختران را‬ ‫بـزرگ کـرده اما رابطه خونـی با ان ها نـدارد‪ .‬در‬ ‫واقـع او را با عنوان مادربزرگ ناتنی می شناسـیم‬ ‫و تنهـا می دانیـم دختری در شـهری دیگـر دارد‪.‬‬ ‫ایـن مادر بـزرگ در کنار هیچ پدربزرگی نیسـت‬ ‫تـا خانـواده ای امن بـرای دختران تشـکیل دهد‪.‬‬ ‫از طرفـی مـادر دختـران‪" ،‬کلیر"‪ ،‬مادری داشـته‬ ‫کـه با مریضـی سـختی از دنیا رفته اسـت‪ .‬اینجا‬ ‫هـم خبـری از پـدر کلیـر نیسـت و خـود او نیـز‬ ‫زندگی سراسـر سـیاه داشـته که تا زمان از دست‬ ‫رفتـن دخترانـش‪ ،‬درگیر ان خواهـد ماند‪ .‬اعتیاد‬ ‫و دائـم الخمـر بـودن او باعث می شـود هـر کدام‬ ‫از دخترهایـش پـدری جداگانـه داشـته باشـند‪.‬‬ ‫در عیـن حـال کانکـس او (در حقیقـت خانـه ای‬ ‫هـم نداشـت) جـای مردانی اسـت کـه می ایند‪،‬‬ ‫چنـد ماهـی مـی ماننـد و بعـد راه خـود را ادامه‬ ‫می دهنـد‪ .‬فقـدان جایگاهـی بـه نـام مـرد‪ /‬پدر‬ ‫در ایـن کتـاب بـه وضـوح بـه چشـم می خـورد‪.‬‬ ‫امـا مک کـری جایـی از داسـتان اشـاره می کند‬ ‫کـه خـودش دختـری دارد و می خواهـد از او‬ ‫مراقبـت کنـد‪ .‬نویسـنده بـا ایـن زاویه دیـد ما را‬ ‫بـه نگهـداری از عزیزانمان فرامی خوانـد تا ان ها‬ ‫را نـه در کوچه ها و خیابان ها و نه در راه رسـیدن‬ ‫بـه بـاغ سـیب‪ ،‬از دسـت ندهیـم‪ .‬کتاب سـادی‪،‬‬ ‫نوشـته کورتنـی سـامرز‪ ،‬روایت زندگـی دختری‬ ‫سـاده بـا لکنـت زبـان‪ ،‬کک مکـی و ضعیف بنیه‬ ‫اسـت کـه هدفـی بـزرگ دارد‪ .‬او بـرای رسـیدن‬ ‫بـه ایـن هدف بـا تنها سلاح در دسـتش (همان‬ ‫چاقـو) وارد مسـیر پرخطـری می شـود که حتی‬ ‫جانـش را در خطـر خواهد انداخـت‪ .‬او خودش را‬ ‫بـه خطـر می انـدازد تا شـیرازه زندگـی دخترانی‬ ‫شـبیه به خـودش را حفظ کند‪ .‬داسـتان زندگی‬ ‫او را نبایـد از دسـت بدهید‪.‬‬ ‫‪18‬‬ صفحه 19 ‫س‬ ‫خ‬ ‫ن پا‬ ‫پیش ساز تو من از سحر سخن دم نزنم‬ ‫ابیاتی از هوشنگ ابتهاج به مناسبت ‪ 6‬اسفند زادروز ایشان‬ ‫ی‬ ‫انی‬ ‫پیش ساز تو من از سحر سخن دم نزنم‬ ‫که بیانی چو زبان تو ندارد سخنم‬ ‫ره مگردان و نگه دار همین پرده ی راست‬ ‫تا من از راز سپهرت گرهی باز کنم‬ ‫صبر کن ای دل غم دیده که چون پیر حزین‬ ‫عاقبت مژده ی نصرت رسد از پیرهنم‬ ‫چه غریبانه تو با یاد وطن می نالی‬ ‫من چه گویم که غریب است دلم در وطنم‬ ‫همه مرغان هم اواز پراکنده شدند‬ ‫اه ازین باد بالخیز که زد در چمنم‬ ‫بخشی از سروده هوشنگ ابتهاج‬ ‫منبع تصویر‪:‬‬ ‫بیوگرافی هوشنگ ابتهاج؛ از سایه تا ارغوان‬ ‫‪www.kojaro.com‬‬ ‫ماهنامه سرند‬ ‫شماره هفتاد و هفتم‪ ،‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪19‬‬ صفحه 20 www.eseminar.tv www.evand.com صفحه 21 www.eseminar.tv صفحه 22 www.tiwall.com صفحه 23 www.tiwall.com صفحه 24

آخرین شماره های ماهنامه سرند

ماهنامه سرند 83

ماهنامه سرند 83

شماره : 83
تاریخ : 1401/06/31
ماهنامه سرند 82

ماهنامه سرند 82

شماره : 82
تاریخ : 1401/05/31
ماهنامه سرند 81

ماهنامه سرند 81

شماره : 81
تاریخ : 1401/04/31
ماهنامه سرند 80

ماهنامه سرند 80

شماره : 80
تاریخ : 1401/03/31
ماهنامه سرند 79

ماهنامه سرند 79

شماره : 79
تاریخ : 1401/02/31
ماهنامه سرند 78

ماهنامه سرند 78

شماره : 78
تاریخ : 1401/01/31
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!