روزنامه راه مردم شماره 4132 - مگ لند

روزنامه راه مردم شماره 4132

روزنامه راه مردم شماره 4132

روزنامه راه مردم شماره 4132

‫ ‬ ‫جلوگیری‬ ‫تقالبرای‬ ‫از حذف یک معافیت!‬ ‫مرغداری هادانندارند‪/‬نهادهنرسد‪،‬جوجه هاتلفمی شوند‬ ‫احتمالایجادبحران ‬ ‫‪ 2‬در بازار نوروزی مرغ‬ ‫مشاور عالی هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغ گوشتی کشور با بیان اینکه به شدت‬ ‫نگران ایجاد بحران در مرغداری ها به دلیل عدم تامین‪...‬‬ ‫طرح مالیات برتراکنش های بانکی منجر به فساد و رانت می شود‬ ‫سازمانتامیناجتماعی‬ ‫‪ 2‬تخریب چیتولید‬ ‫‪2‬‬ ‫عدمهمکاریدستگاه ‬ ‫ ها‬ ‫درشناساییخانه هایخالی‬ ‫یک کارشناس اقتصادی گفت‪ :‬عدم همکاری دستگاه ها‬ ‫عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران گفت‪ :‬شرکت ها معموال برای اجرای با سامانه امالک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی‬ ‫پروژه های خود‪ ،‬اغلب نیاز به نقدینگی موردی‪...‬‬ ‫مشهود است‪ .‬مجلس باید از طریق تصویب‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اظهارات برخی مســئوالن در توجیه معافیت مناطق ازاد از مالیات بر ارزش افزوده در‬ ‫حالی است که این مالیات تاثیر حداقلی در هزینه های سفر‪...‬‬ ‫از درخواست رشوه تا معرفی مشاوران اجباری‬ ‫کارشکنی بانکها در اعطای‬ ‫تسهیالتبهبخشتولید ‪2‬‬ ‫سنگ اندازی جلوی پای تولیدکنندگان داخلی وقتی چشم گیرتر می شود که بانکها‬ ‫حاضر به پرداخت ‪ 100‬میلیارد تومان بابت راه اندازی یک‪...‬‬ ‫روزنـــامـــهسیاسی‪،‬اقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‪،‬ورزشی‬ ‫سال هفدهم ‪ /‬شماره ‪4132‬‬ ‫شنبه ‪ 9‬اسفند ‪1399‬‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫امارات یک درهم‬ ‫نائب رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران در گفت و گوی اختصاصی با راه مردم مطرح کرد‪:‬‬ ‫توان باالی مهندسان ایرانی ‬ ‫در تصاحب بازار ‪ 25‬میلیارد دالری‬ ‫‪،،‬‬ ‫فرهنــگ خودبــاوری میــان مهندســان و صاحبــان شــرکت های مــا انچنان بــاال رفته‬ ‫اســت که مهندســان ما تــوان رقابت در خــار ج از ایــران با کشــورهای قدرتمنــد را دارند‬ ‫‪،،‬‬ ‫اگــر شــرکت هــای بزرگــی کــه در کار خدمــات فنــی و مهندســی اســت‬ ‫ناکار شــود ‪ ،‬از بیــن برود و یا بســته شــوند هزینه ملــی کشــور افزایش پیدا مــی کند‪ ‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫چه خبر از سود سهام عدالت؟‬ ‫بــا نزدیک شــدن روزهای‬ ‫پایانی سال مشموالن سهام‬ ‫عدالــت در انتظــار ســود‬ ‫سالیانه ســهام خود هستند‪.‬‬ ‫تا کنون این ســود در ســه‬ ‫مرحلــه و بــه میــزان ‪۱۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫پرداخــت شــده و ســودی‬ ‫که امســال پرداخت خواهد‬ ‫شــد مرحله چهارم و ســود‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۸‬است‪.‬‬ ‫با وجود اینکــه در اخرین‬ ‫ماه ســال به سر میبریم و به‬ ‫روزهای پایانی ســال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫نزدیک مــی شــویم‪ ،‬هنوز‬ ‫هیچ مسئولی به طور شفاف‬ ‫درمورد زمان و میزان ســود‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۸‬ســهام عدالت‬ ‫اظهــار نظــر نکرده اســت‪.‬‬ ‫البته زمان واریز ســود سهام‬ ‫عدالت ســال ‪ ۱۳۹۸‬بستگی‬ ‫به فعالیت شــرکت ها دارد و‬ ‫به گفته مسئوالن در صورت‬ ‫انجام اقدامات الزم از سوی‬ ‫شــرکت های مربوطه‪ ،‬سود‬ ‫ســهامداران تا پایان ســال‬ ‫پرداخت می شود‪.‬‬ ‫به نظر می رســد واریز سود‬ ‫سالیانه ســهام عدالت چند‬ ‫تفــاوت مهــم با ســال های‬ ‫قبــل دارد‪ .‬نخســت انکــه‬ ‫مشموالنی که روش مستقیم‬ ‫را برای مدیریت ســهام خود‬ ‫انتخاب کرده بودند‪ ،‬چنانچه‬ ‫اقــدام به فروش بخشــی از‬ ‫ســهام خود کرده باشــند‪،‬‬ ‫فقط سود بخشــی از سهام‬ ‫را کــه نفروخته اند‪ ،‬دریافت‬ ‫خواهنــد کرد‪ .‬بــرای مثال‬ ‫درصورتــی کــه ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫سهام عدالت خود را فروخته‬ ‫اند‪ ۷۰ ،‬درصد از ســود سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬را دریافــت خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫تفاوت دیگر لزوم ثبت نام در‬ ‫سامانه سجام است‪ .‬هر کدام‬ ‫از ‪ ۳۶‬شرکت سرمایه گذاری‬ ‫استانی و ناشران بورسی که‬ ‫برای واریز ســود مشموالن‬ ‫ســهام عدالــت‪ ،‬شــرکت‬ ‫ســپرده گــذاری مرکزی را‬ ‫انتخــاب کرده باشــند این‬ ‫سود براساس شماره حساب‬ ‫اعالم شده در ســجام واریز‬ ‫خواهد شد‪ .‬چنانچه مشمول‬ ‫ســهام عدالت بخواهد سود‬ ‫خود را به صــورت متمرکز‬ ‫دریافــت کنــد و خــود به‬ ‫دنبال سود شــرکت ها نرود‬ ‫تنها راه این اقــدام‪ ،‬ثبت نام‬ ‫در سامانه ســجام به نشانی‬ ‫‪ www.sejam.ir‬است‪.‬‬ ‫البته به نظر می رســد این‬ ‫اخریــن ســالی اســت که‬ ‫همــه مشــموالنی که روش‬ ‫غیرمستقیم را برای مدیریت‬ ‫سهام خود انتخاب کرده اند‪،‬‬ ‫با ارزش اولیه یکســان سهام‬ ‫عدالت خود‪ ،‬ســود یکسان‬ ‫دریافت می کنند و از ســال‬ ‫اینده کــه تکلیــف اعضای‬ ‫هیــات مدیره شــرکت های‬ ‫ســرمایه گذاری اســتانی و‬ ‫پروژه هایی که این شــرکت‬ ‫هــا در ان ســرمایه گذاری‬ ‫خواهند کرد‪ ،‬مشخص شود‪،‬‬ ‫میزان ســودی که مشموالن‬ ‫هر استان دریافت میکنند‪ ،‬با‬ ‫یکدیگر متفاوت خواهد بود‪.‬‬ ‫بــر اســاس این گــزارش‪،‬‬ ‫تاکنــون بــه مشــموالن‬ ‫ســهام عدالــت ســه دوره‬ ‫ســود پرداخت شــده است‬ ‫به این ترتیب که در ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬بــه ازای یک میلیون‬ ‫تومــان ســهم ‪ ۱۵۰‬هــزار‬ ‫تومــان‪ ،‬در ســال ‪،۱۳۹۶‬‬ ‫‪ ۱۷۵‬هزار تومان و در ســال‬ ‫‪ ۲۰۵ ،۱۳۹۷‬هــزار تومــان‬ ‫پرداخت شد‪.‬‬ ‫جرا بازار روغن متالطم است؟‬ ‫هر چند که طبق اعالم وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت وضعیت بازار روغن عادی است‪ ،‬اما‬ ‫در میانه صحبت های مســئوالن این بخش به‬ ‫افزایش قیمــت جهانی روغن‪ ،‬احتکار خانگی‬ ‫و برخی مشکالت مربوط به واردات‪ ،‬به عنوان‬ ‫دالیل نابســامانی در بازار این محصول اشاره‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫عباس قبــادی در گفت وگوی ویژه خبری با‬ ‫اشــاره به اینکه ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد روغن خام‬ ‫کشور وارداتی است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قیمت روغن‬ ‫پالم از ‪ ۶۰۰‬یورو به ‪ ۹۰۰‬یورو در تن افزایش‬ ‫داشته اســت‪ ،‬همچنین روغن افتابگردان از‬ ‫‪ ۷۰۰‬یورو به ‪ ۱۳۰۰‬یورو رسیده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه مصرف ماهانه روغن در‬ ‫کشــور ‪ ۱۵۰‬هزار تن است و از اذرماه امسال‬ ‫‪ ۱۷۰‬تا ‪ ۱۸۰‬تن روغن خام در ماه به کارخانه‬ ‫ها تحویل داده شده‪ ،‬گفت‪ :‬همه عوامل دست‬ ‫به دســت هم داد تا فشــار بــه ذخایر روغن‬ ‫بیشتر شــود‪ .‬اکنون وضعیت روغن در کشور‬ ‫خوب و ذخیره قابل قبول اســت‪ .‬کارخانجات‬ ‫سه شیفته در حال فعالیت هستند‪ .‬اما روغن‬ ‫کاالیی خاص اســت و تولید ان مسائل خاص‬ ‫خــود را دارد‪ .‬بنابراین رســیدن به وضعیت‬ ‫عادی نیاز به زمان دارد‪.‬‬ ‫قبادی تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به واردات‬ ‫دانه های روغنــی را از جمله مــوارد اولویت‬ ‫دار عنوان کــرد و افزود‪ ،:‬اما واردات دانه های‬ ‫روغنی با مشــکالتی هم روبروست‪ ،‬زیرا اگر‬ ‫وارد کننــده دانه های روغنی بــازاری برای‬ ‫کاالیش نداشــته باشــد؛ نگهداری دانه های‬ ‫نوب‬ ‫تا‬ ‫ول‬ ‫نور محمد طراج‪ -‬شهردار بندرترکمن‬ ‫شماره ‪1399.7163‬‬ ‫نوب‬ ‫شهرداری بندرترکمن در نظر دارد از محل اعتبارات پروژه های عمرانی نسبت به حمل و پخش قیر امولسیون و اسفالت گرم با فنیشر و کمپکت مطلوب طبق شرایط ذیل‬ ‫از طریق سامانۀ تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) اقدام نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه تا ارائه پیشنهاد متقاضیان و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت(ستاد) به ادرس‪ www.setadiran.ir :‬انجام خواهد شد‪ .‬متقاضیان می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ثبت نام در‬ ‫مناقصه و ارائه پاکات به نشانی بندرترکمن ‪ -‬خیابان شهرداری‪-‬شهرداری بندرترکمن واحد امور قراردادها مراجعه و یا با شمارۀ تلفن‪ 09111766037‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫شرایط شرکت در مناقصه‪:‬‬ ‫‪-1‬مبلغ سپرده شرکت در مناقصه‪ 444 / 800 / 000 :‬ریال‬ ‫‪-2‬تاریخ انتشار مناقصه در سامانه شنبه مورخ ‪1399 /12 / 9‬‬ ‫‪-3‬مهلت دریافت اسناد از سامانه ‪ :‬تا ساعت ‪ 19‬بعدازظهر پنج شنبه مورخ ‪1399 /12 / 14‬‬ ‫‪-4‬مهلت ارسال پیشنهادات ‪ :‬تا ساعت ‪ 14‬بعد از ظهر سه شنبه مورخ ‪1399 / 12 /26‬‬ ‫‪-5‬زمان و مکان بازگشایی پاکات ‪:‬ساعت ‪ 10‬صبح چهارشنبه مورخ ‪ 1399 / 12 /27‬در دفتر شهردار برگزار می گردد‪.‬‬ ‫‪-6‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪-7‬چنانچه برندگان نفر اول‪ ،‬دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده انان به نفع شهرداری ضبط خواهدشد‪.‬‬ ‫سایر موارد در اسناد مزایده موجود می باشد و پیشنهاد دهندگان در مهلت مقرر باید کلیه اسناد و فرم های مربوطه را با قید اینکه مورد قبول است امضاء و ضمیمۀ پیشنهاد‬ ‫کرده و نسبت به ثبت بارگذاری اسناد تکمیل شده مناقصه و پاکات (الف‪ ،‬ب) در سامانۀ ستاد اقدام و پاکت الف را تا تاریخ ‪ 1399 / 12 / 26‬به واحد امور قراردادهای‬ ‫شهرداری تحویل نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول شنبه‪ 1399/12/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم شنبه‪1399/12/16 :‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‪ -‬یک مرحله ای‬ ‫وم‬ ‫تد‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی‬ ‫حمل و پخش اسفالت گرم معابر شهر بندرترکمن‬ ‫روغنی در مخازن و انبارها با فســاد و خرابی‬ ‫همراه می شوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ما هم موافق اعمــال ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی نیستیم‪ ،‬اما حذف ان تبعاتی دارد که‬ ‫توضیح ان در برنامه گفت و گوی ویژه خبری‬ ‫نمی گنجد‪.‬‬ ‫قبادی با اشــاره به تخصیــص نزدیک به یک‬ ‫میلیارد دالر به دانه های روغنی‪ ،‬گفت‪ :‬حدود‬ ‫همین میــزان هم به روغن خــام اختصاص‬ ‫داده شــد‪ .‬به طور کلــی با توجه بــه ایجاد‬ ‫فضای روانــی در دو ماهه اخیر و پیش امدن‬ ‫انتظارات تورمی در کشور‪ ،‬تفکراتی ایجاد شد‬ ‫که شاید در ماه های پایانی سال‪ ،‬ارز وارداتی‬ ‫روغــن از ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به ارز نیمایی تبدیل‬ ‫شود‪ ،‬این تفکر سبب شد که مراجعه مردم به‬ ‫فروشگاه ها بیشتر شود‪.‬‬ ‫وی با بیــان این که در ماه هــای ابان و اذر‬ ‫مشــکالت موجود در خصوص روغن کاهش‬ ‫یافت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬در ماه های دی و بهمن به‬ ‫سبب ذخیره ســازی و اندوختن روغن جامد‬ ‫توســط صنعتی کاران‪ ،‬کمی بــا هجمه این‬ ‫صنف به فروشــگاه ها و مراکــز فروش مواجه‬ ‫شدیم که البته این مشکل هم رفته رفته حل‬ ‫شــد‪ .‬در حال حاضر با افزایش نرخ روغن در‬ ‫سراســر جهان‪ ،‬کمی فشــار بر روی ما ایجاد‬ ‫شــد‪ ،‬اما این فشارها باز هم نتوانست مشکلی‬ ‫در تامیــن روغن مورد نیــاز و واردات ان به‬ ‫کشور ایجاد کند‪.‬‬ ‫این اظهــارات در حالی مطرح می شــود که‬ ‫اخیرا مشــاهدات میدانی ایسنا نشان می دهد‬ ‫در برخی ازمحله های شــهر تهران در بعضی‬ ‫از فروشگاه های زنجیره ای خرید روغن جامد‬ ‫با ارائه کارت ملی میســر اســت؛ یعنی به هر‬ ‫کارت ملــی تنها یک روغن جامــد فروخته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫از اواخر شهریور امسال عرضه روغن جامد در‬ ‫بازار کم شــد و کمتر از یک ماه بعد نیز این‬ ‫مشــکل برای روغن مایع ایجاد شد‪ .‬مشکالت‬ ‫ایجاد شده در حدی بود که براساس گزارش‬ ‫های رســیده از تهران و برخی شهرستانها یا‬ ‫به طور کل روغن در فروشــگاه ها و مغازه ها‬ ‫نبود‪ ،‬یا بــا قیمت های باالتر به بهانه کمیاب‬ ‫شــدن فروخته می شد‪ ،‬یا خرید روغن منوط‬ ‫بــه خرید اقالم دیگــر بود یــا اینکه پس از‬ ‫ایســتادن در صف به هر نفــر تنها یک روغن‬ ‫فروخته می شد‪ .‬اگر چه چندی بعد وضعیت‬ ‫عرضه روغن مایع در فروشــگاه های زنجیره‬ ‫ای و بعد از ان در خرده فروشــی ها بهتر شد‬ ‫و بازار به ثبات نســبی رســید اما گزارش ها‬ ‫نشــان می دهد که هنوز برخی استان ها در‬ ‫تامین روغن مایع مصرفی خانوار با مشکالتی‬ ‫مواجه هســتند و کمبود عرضه روغن جامد‬ ‫نیز همچنان خودنمایی می کند و شهروندان‬ ‫را با چالش های بسیاری مواجه کرده است‪.‬‬ ‫معــاون بازرگانــی داخلــی وزارت صمت با‬ ‫بیان اینکه ســال گذشته حدود ‪ ۷۰۰‬تا‪۸۰۰‬‬ ‫میلیون دالر گوشــت قرمز وارد کشــور شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬امسال واردات گوشت قرمز به زیر ‪۱۶۰‬‬ ‫میلیون دالر رســیده است زیرا ارز مربوط به‬ ‫گوشــت نیمایی شد‪ .‬وقتی ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫برداشته می شود اتفاقات دیگری هم به دنبال‬ ‫دارد‪ .‬بــه همین خاطر اســت کــه باید تمام‬ ‫جوانب امر را ببینیم و همه مســائل پیرامون‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی را بسنجیم در اخر مجلس‬ ‫است که به ما می گوید چه کار کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره بــه اینکه در تولیــد داخل هم‬ ‫خرید تضمینی وجود دارد ادامه داد‪ :‬میادین‬ ‫میوه و تره بار گوشــت مــرغ را می اورند و‬ ‫تا غــروب عرضه می کننــد‪ ،‬بنابراین در این‬ ‫رابطه محدودیت و مشــکلی وجود ندارد‪ .‬به‬ ‫هــر میزانی که بخش تولید بــه مرغ تحویل‬ ‫بدهد به همان میــزان در بحث عرضه اقدام‬ ‫می کنیم‪ .‬ما تکلیــف داریم ذرت و کنجاله را‬ ‫وارد کشور کنیم و این کار اتفاق افتاده است‬ ‫یعنی هــر انچه که وزارت جهاد کشــاورزی‬ ‫اعالم کــرده را انجام داده ایــم‪ .‬ما کنجاله و‬ ‫ذرت را تحویــل همکاران وزارت جهاد دادیم‬ ‫و از اینجا به بعد و وظیفه دخالت در ســامانه‬ ‫بازارگاه را نداریم‪.‬‬ ‫از اوایــل اذر بــا وجود تعیین نــرخ مصوب‬ ‫‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تومانــی برای هر کیلو مرغ‪،‬‬ ‫قیمت این محصول در سطح خرده فروشی ها‬ ‫به بیش از ‪ ۳۰‬هزار تومان رســید که بعدا با‬ ‫عرضه مرغ تنظیم بازاری کنترل شــد‪ .‬البته‬ ‫اخیرا دوباره قیمــت این محصول اوج گرفت‬ ‫و به حدود ‪ ۳۰‬هزار تومان رســید‪ .‬همچنین‬ ‫مرغداران درخواست افزایش قیمت را از ستاد‬ ‫تنظیم بازار مطرح کردنــد که با ان موافقت‬ ‫نشــد و تصمیم گیری در این رابطه به بعد از‬ ‫ماه رمضان موکول شد‪.‬‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬خدمات حمل و نقل در سطح استان گلستان‬ ‫( شماره مناقصه ‪ ) 991311-N‬کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات ‪ 40391488‬مورخ ‪1399/11/29‬‬ ‫زمان دریافت اسناد ‪ :‬کلیه اسناد مناقصه ‪ 3‬روز پس از چاپ اگهی نوبت دوم به مدت ‪ 4‬روز از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به نشانی ‪www. Setadiran.ir‬‬ ‫قابل دریافت ( دانلود ) میباشد ‪.‬‬ ‫نحوه دریافت اسناد مناقصه و مهلت ارائه مدارک‪ :‬پیمانکاران و داوطلبان شرکت در مناقصه و واجد شرایط ( داری رتبه حداقل ‪ 7‬خدماتی ‪ ،‬همراه با (توانایی مالی ‪ ،‬ظرفیت ازاد کاری‬ ‫‪، ،‬تخصص و سابقه کاری مرتبط) میبایست ضمن ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به ادرس ‪ WWW. Setadiran.ir‬و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی ( در‬ ‫صورت عدم عضویت قبلی ) جهت شرکت در مناقصه از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند ‪ .‬ضمن ًا الزم است مناقصه گران کلیه مدارک خواسته شده براساس دعوتنامه ارسالی که در سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) ‪ ، WWW. Setadiran.ir‬پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات ‪ http://iets.mporg.ir‬درج گردیده پس از تهیه و تکمیل مستندات ‪ ،‬حداکثر‬ ‫تا تاریخ ‪ 99/12/27‬از طریق سامانه ستاد بارگذاری نمایند ‪( .‬در این مرحله مناقصه گران عالوه بر بارگذاری مستندات ارزیابی کیفی ‪ ،‬همزمان با ان ملزم به ارسال نسخه کاغذی اسناد‬ ‫ارزیابی کیفی و پاکت ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار به ادرس شرکت گاز استان گلستان امور قراردادها (پس از ثبت در دبیرخانه) می باشند‪ .‬در غیر اینصورت از روند‬ ‫مناقصه حذف خواهند شد) ‪ .‬بدیهی است کلیه مناقصه گران در صورت بارگذاری اسناد و تکمیل مستندات در موعد تعیین شده ‪ ،‬قابلیت مشارکت در فرایند مناقصه را خواهد داشت‬ ‫‪ .‬همچنین شرکتهایی که دارای عضو هیئت مدیره مشترک میباشند مجاز به شرکت همزمان در مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت بصورت توامان نخواهند بود و در هر مرحله از مناقصه‬ ‫که این موضوع ثابت شود مناقصه گذار نسبت به حذف مناقصه گران مربوطه از روند مناقصه اقدام خواهد نمود‬ ‫نوع و میزان تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ‪ :‬مطابق با بند الف ماده ‪ 6‬ائین نامه تضمین معامالت دولتی جهت مناقصه به مبلغ ‪ 3/323/000/000‬ریال میباشد‪.‬‬ ‫مبلغ براورد ‪ :‬مبلغ ‪ 66/447/000/000‬ریال میباشد‪.‬‬ ‫کمیسیون مناقصات(بازگشایی پاکات) ‪ :‬روز سه شنبه مورخ ‪1400/01/17‬‬ ‫داخلی ‪ 1057‬فاکس ‪) 017 ( 32480298 :‬‬ ‫شماره مرکز تلفن ‪ :‬کد شهری ( ‪32480372 - 5 ) 017‬‬ ‫‪WWW.SHANA.ir‬‬ ‫‪http:// www.nigc- golestan.ir‬‬ ‫ادرس اینترنتی ‪:‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان گلستان‬ صفحه 1 ‫‪4030‬‬ ‫شماره‪4132‬‬ ‫هفدهم شماره‬ ‫سالهفدهم‬ ‫‪ 1399‬سال‬ ‫ابانماهماه‪1399‬‬ ‫اسفند‬ ‫شنبه ‪22‬‬ ‫شنبه ‪9‬‬ ‫سه‬ ‫خبر‬ ‫احتمال ایجاد بحران در بازار نوروزی مرغ‬ ‫مرغداری ها دان ندارند‪ /‬نهاده نرسد‪ ،‬جوجه ها تلف می شوند‬ ‫مشــاور عالی هیئت مدیره اتحادیه سراســری مرغ گوشتی کشــور با بیان اینکه به شدت‬ ‫نگران ایجاد بحران در مرغداری ها به دلیل عدم تامین به موقع نهاده های دامی هســتیم‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برای تامین بازار نوروز وزارت جهاد کشــاورزی و صمت به مرغداران دســتور‬ ‫افزایــش جوجه ریزی تا ‪ 130‬میلیون قطعه دادند‪ ،‬اما حاال واردکنندگان از عدم تخصیص‬ ‫ارز بــرای تامین به موقع نهاده های دامی و تاخیــر ‪ 20‬روز تا ‪ 10‬ماهه برای تحویل خبر‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫محمدعلی کمالی سروســتانی رباره اخرین وضعیــت تولید و بازار مرغ در روزهای پایانی‬ ‫ســال گفت‪ :‬بر اساس انچه تصمیم و دستور وزارت جهاد کشاورزی و صمت بود مرغداران‬ ‫مــا ‪ 130‬میلیون قطعه جوجه ریزی برای تامین بازار نوروز انجام دادند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬برای تنظیم بازار نوروز عالوه بر افزایش جوجه ریزی وزارتخانه های مذکور‬ ‫تصمیم گرفتند‪ ،‬ســهمیه نهاده های دامی ذرت و کنجاله سویا دولتی مرغداران در سامانه‬ ‫بــازرگاه از ‪ 4‬کیلوگرم به ‪ 4.908‬کیلوگرم و دوره پرورش از ‪ 40‬به ‪ 45‬روز افزایش دهند‪.‬‬ ‫بــه گفته کمالی سروســتانی؛ این تصمیمات قاعدتا باید به افزایــش تولید و حجم عرضه‬ ‫مرغ به بازار منتج شــود‪ ،‬اما مشــکل جدی در تامین نهاده های دامی به وجود امده است‬ ‫که بدون شــک موجب بحران در بازار مرغ ایام نوروز خواهد شد‪.‬‬ ‫وی این مشــکل را عدم تامین نهاده های دامی از ســوی واردکنندگان و تامین کنندگان‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫کمالی سروستانی افزود‪ :‬به رغم انکه در سامانه بازرگاه به مرغدارانی که برای تامین بازار‬ ‫ایام نوروز جوجه ریزی کردند ســهمیه نهاده اعالم شده‪ ،‬اما واردکنندگان نهاده های دامی‬ ‫به بهانه عدم تخصیص ارز از تحویل ان ها ســر باز می زنند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬واردکنندگان نهاده های دام به مرغداران اعالم کرده اند که اگر ارز به ان‬ ‫تخصص داده نشــود نهاده ها را ‪ 20‬روز تا یک ماه اینده تحویل می دهند‪.‬‬ ‫کمالی سروســتانی تاکید کرد‪ :‬اعالم تاخیر در تحویــل به موقع نهاده های دامی در حالی‬ ‫که مرغداری های کشــور به دستور وزارت جهاد کشاورزی و صمت مملو از جوجه هستند‪،‬‬ ‫به معنی کمبود نهاده در بازار‪ ،‬گرانی و تلف شــدن تعداد قابل توجهی از جوجه هاست‪.‬‬ ‫وی زمان تصمیم برای حل این مشــکل و تخیص ارز برای نهاده های دامی را همین امروز‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫کمالی سروســتانی از بانک مرکزی و وزارت صمت خواســت بهانه عدم تخصیص ارز را از‬ ‫واردکنندگان بگیرند چراکه از دســت دادن حتی یک روز در شــرایطی که مرغداری های‬ ‫کشــور مملول از جوجه هستند می تواند بحران را نزدیک تر کند‪.‬‬ ‫مشــاور عالی هیئت مدیره اتحادیه سراســری مرغ گوشتی کشــور تاکید کرد‪ :‬در صورت‬ ‫عدم تامین بــه موقع نهاده های دامی برای مرغداران قیمت مرغ در نوروز رکورد جدیدی‬ ‫خواهد زد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن با انتقاد از قیمت مصوب مرغ‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬قیمت مصوب نهاده های دامی‬ ‫و همچنیــن هزینه حمل و نقل افزایش داشــته و هر روز مرغداران با مشــکلی جدیدی‬ ‫روبه رو می شــوند‪ ،‬اما قیمت مصوب مرغ تغییر نکرده و این موضوع تهدیدی برای امنیت‬ ‫تولید اســت‪.‬کمالی سروستانی ادامه داد‪ :‬اگر میزان ســهمیه جدید در نظر گرفته شده به‬ ‫مرغــداران تعلق بگیرد هــر کیلوگرم مرغ با در نظر گرفتن ســود تولیدکننده ‪ 15‬هزار و‬ ‫‪ 500‬تومان تمام می شود‪.‬‬ ‫وی قیمــت منطقــی مرغ گرم برای مصرف کننده با توجه به هزینه تمام شــده مذکور را‬ ‫‪ 23‬هزار تومان عنوان کرد‪.‬‬ ‫از درخواست رشوه تا معرفی مشاوران اجباری‬ ‫ ‬ ‫بانکها‬ ‫کارشکنی ‬ ‫در اعطای تسهیالت به بخش تولید‬ ‫ســنگ اندازی جلوی پای تولیدکنندگان داخلی‬ ‫وقتی چشــم گیرتر می شــود که بانکها حاضر به‬ ‫پرداخــت ‪ 100‬میلیارد تومان بابــت راه اندازی‬ ‫یک کارخانه کاغذ نمی شــوند اما در مقابل‪ ،‬برای‬ ‫واردات کاغذ و یا ایجاد کارخانه ای مشــابه توسط‬ ‫خودشان‪ ،‬هزینه ‪ 13‬برابری مصوب می کنند‪.‬‬ ‫کارشــکنی بانکها در اعطای تســهیالت به بخش‬ ‫تولید همواره مورد انتقاد تولیدکنندگان و فعاالن‬ ‫صنعتی و معدنی بوده اســت‪ .‬طی سال های اخیر‬ ‫تخلفات سیستم بانکی در این زمینه انقدر افزایش‬ ‫یافته که بخش های ویژه ای در ســازمان بازرسی‬ ‫و قــوه قضاییه پیگیر این موضوع شــده اند و در‬ ‫عین حال‪ ،‬ستاد رفع موانع تولید نیز مصوباتی در‬ ‫جهت رفع مشکالت تولیدکنندگان در برخورداری‬ ‫از تســهیالت بانکی یــا بازپرداخــت بدهی انها‬ ‫داشــته اســت‪ .‬اما انچه هم اکنون مشاهده می‬ ‫شــود این اســت که بخش عمده ای از مشکالت‬ ‫تولیدکنندگان به قوت خود باقی اســت و اتفاقات‬ ‫عجیب و غریبی در این زمینه رخ می دهد‪.‬‬ ‫یکی از این اتفاقات در مورد طرح احداث کارخانه‬ ‫‪ 110‬هزار تنــی تولید کاغذ در منطقــه اُرزوئیه‬ ‫کرمــان افتاده اســت به طوری که موســس این‬ ‫کارخانــه با هــدف صرفه جویــی ارزی در ایجاد‬ ‫کارخانه از دریافت تسهیالت ‪ 123‬میلیون یورویی‬ ‫صندوق توســعه ملی چشم پوشــی کرده اما در‬ ‫مقابل‪ ،‬برای دریافت تسهیالت ریالی ‪ 100‬میلیارد‬ ‫تومانی با ســنگ اندازی های جالــب توجهی از‬ ‫سوی مدیران بانکی روبرو شده است‪.‬‬ ‫در ایــن گزارش‪ ،‬شــرح اتفاقاتی کــه در جریان‬ ‫پیگیری ســعید قراری‪ ،‬موســس کارخانه کاغذ‬ ‫ارزوئیــه بــرای دریافت تســهیالت از بانک های‬ ‫مختلف افتاده است‪ ،‬را می خوانید‪:‬‬ ‫فارس‪ :‬لطفا در شــروع بحــث‪ ،‬راجع به چگونگی‬ ‫دریافت مجوزهــای کارخانــه و مصوبه پرداخت‬ ‫تسهیالت برای احداث این کارخانه توضیح دهید‪.‬‬ ‫قراری‪ :‬جواز تاسیس کارخانه خمیر و کاغذ ارزوئیه‬ ‫در جنوب کرمان را در سال ‪ 96‬از اداره صنعت استان‬ ‫کرمان دریافت کردم و قرار بود یک کارخانه ‪110‬‬ ‫هزار تنی در یک منطقه محروم ایجاد شود‪ .‬تولید‬ ‫ایــن کارخانه ‪ 100‬هزار تــن کاغذ از کاه و کلش‬ ‫پیش بینی شــده بود و در عین حــال‪ ،‬تولید ‪10‬‬ ‫هزار تن پالپ نیز برای این کارخانه در نظر گرفته‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫تمام مدارک و مســتندات الزم برای این کارخانه‬ ‫از دستگاه های مختلف اداری و دولتی اخذ شده و‬ ‫یک زمین ‪ 15‬هکتاری نیز از اراضی ملی با مجوز‬ ‫در نظر گرفته شده است‪ .‬برای تامین ماشین االت‬ ‫این کارخانه‪ ،‬خرید تجهیزات را در داخل کشــور‬ ‫پیگیری کردیم اما سازنده های ماشین االت به ما‬ ‫قیمت باالیی را پیشنهاد می دادند و قصد داشتند‬ ‫تجهیزات را از محل واردات برایمان تامین کنند‪.‬‬ ‫بــرای خرید تجهیزات از ســال ‪ 96‬تــا اوایل ‪98‬‬ ‫کشــورهای مختلف را از اروپا و اســیا گشــتم تا‬ ‫در نهایت یک ســازنده چینی در گوانجوی چین‬ ‫پیدا کردم و قرار شــد ماشین االت را برایم بسازد‪.‬‬ ‫به همیــن منظور برای دریافت تســهیالت ‪123‬‬ ‫میلیون و ‪ 160‬هزار یورویی به من پروفرما دادند و‬ ‫برای اخذ این تسهیالت یورویی به صندوق توسعه‬ ‫ملی معرفی شدم‪.‬‬ ‫ ان زمان بررســی کردیم و دیــدم باید با نرخ ارز‬ ‫ان روز‪ ،‬حــدود ‪ 4‬هزار میلیارد تومان به چینی ها‬ ‫پرداخــت کنم در حالی که می توانســتم در یک‬ ‫قــرارداد ‪ 100‬میلیــارد تومانی با شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان ایرانــی به دانش فنی ســاخت این‬ ‫تجهیزت دســت یابم‪ .‬به همین منظور در نهایت‬ ‫طی قراردادی با یک شرکت دانش بنیان و با هزینه ‬ ‫‪ 30‬میلیارد تومانی توانســتم دانش فنی و نقشه‬ ‫ماشین االت را در ایران تهیه کنم‪.‬‬ ‫پس از ان برای تامین ماشین االت و احداث کارخانه‬ ‫و ساختمان ان به اســتانداری کرمان و کارگروه‬ ‫رفع موانع تولید مراجعه و عنوان کردم که به جای‬ ‫‪ 123‬میلیون یورو‪ 100 ،‬میلیارد تومان پول به من‬ ‫بدهید‪ .‬انها نیز این مسئله را مصوب کردند تا من‬ ‫تسهیالت ریالی دریافت کنم‪.‬‬ ‫در عیــن حال‪ ،‬قرار بــود ظرفیت ‪ 110‬هزار تنی‬ ‫کارخانه را بــه ‪ 400‬هزار تن برســانم به طوری‬ ‫کــه کارخانه در چند نوبــت و در قالب واحدهای‬ ‫‪ 40‬هــزار تنی احداث و به بهره برداری برســد تا‬ ‫هزینه های احداث نیز کاهش یابد‪.‬‬ ‫در ان زمــان ‪ 100‬میلیــارد تومــان معادل ‪10‬‬ ‫میلیون دالر می شــد اما با نرخ فعلی ارز معادل ‪4‬‬ ‫میلیون دالر است که باز هم بحثی در این موضوع‬ ‫نداریم و با همین رقم حاضریم کار را انجام دهیم‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬این تســهیالت را قرار بــود از کدام بانک‬ ‫دریافت کنید؟‬ ‫قراری‪ :‬برای دریافت این تسهیالت من را به بانک‬ ‫ملی معرفی کردند و ابان ســال گذشــته مدارک‬ ‫الزم را به مسئوالن بانک ملی ارائه کردیم‪ .‬پاسخی‬ ‫که انها به من دادند این بود که گفتند باید عالوه‬ ‫بر وثیقه ها‪ ،‬دانش فنی را نیز جزو مدارک به بانک‬ ‫ارائه کنم تا ان را بررسی کنند و ببینند ایا طرح‪،‬‬ ‫اقتصادی است یا خیر‪.‬‬ ‫این در حالی بود که دانش فنی در انحصار من بود‬ ‫و برای کســب ان هزینه کرده بودم‪ .‬وقتی پیگیر‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‪،‬اجتماعی‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫عدمهمکاریدستگاه هادرشناساییخانه هایخالی‬ ‫یک کارشــناس اقتصادی گفت‪ :‬عدم همکاری دستگاه ها با سامانه‬ ‫امالک و اســکان برای شناســایی خانه های خالی مشــهود است‪.‬‬ ‫مجلس باید از طریق تصویــب و نظارت بر قوانین الزام اور به این‬ ‫موضوع ورود کند‪.‬‬ ‫وحید شقاقی شهری با اشاره به عدم همکاری دستگاه ها برای اجرای‬ ‫قانون مالیات بر خانه هــای خالی گفت‪ :‬یکی از دالیل عدم اجرای‬ ‫این قانون مشــکل بودن شناسایی خانه های خالی است که مراحل‬ ‫سختی در پیش دارد و هزینه شناسایی ان نیز بسیار باالست‪.‬‬ ‫شقاقی شــهری با بیان این که زیرســاخت بانک های اطالعاتی در‬ ‫کشور بسیار ضعیف و نیازمند تقویت است‪ ،‬افزود‪ :‬این که همکاری‬ ‫الزم برای تبادل اطالعات بین دســتگاه ها و شناســایی خانه های‬ ‫خالی وجود ندارد‪ ،‬مشهود است‪ .‬به نظر می رسد مجلس باید به این‬ ‫موضوع ورود کنــد و از طریق تصویب و نظارت بر قوانین الزام اور‪،‬‬ ‫دســتگاه ها را ملزم به همکاری کرده و مجازاتی را هم برای تخطی‬ ‫کنندگان از قانون مشخص کند‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی ادامه داد‪ :‬بانک های اطالعاتی در کشور باید‬ ‫به یکدیگر متصل و یکپارچه شــوند اما به نظر می رســد ذی نفعان‬ ‫ان از هیچ تالشــی برای عدم تحقق این پروژه دریغ نمی کنند‪ .‬اگر‬ ‫قانون محکمی بــرای اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی وضع‬ ‫شود‪ ،‬همه ارگان ها مجبور به همکاری خواهند شد‪.‬‬ ‫وی با بیان این که برقراری شــفافیت همواره هزینه و مقاومت هایی‬ ‫در پی داشــته‪ ،‬گفت‪ :‬در کشور ما مســکن در کنار مصرفی بودن‪،‬‬ ‫یک کاالی ســرمایه ای است‪ .‬به نظر می رسد‪ ،‬یکی از دستگاه هایی‬ ‫که در حوزه ساخت مســکن از دیرباز در حال سرمایه گذاری بوده‬ ‫و هســتند و با اجرای این قانون ضرر قابل توجهی متحمل شوند‪،‬‬ ‫بانک ها هستند‪.‬شقاقی در پایان اظهار داشت‪ :‬مالیات بر ثروت یکی‬ ‫از بهترین پایه های مالیاتی اســت که می تواند از احتکار و انباشت‬ ‫مســکن جلوگیری کند‪ .‬اما انجام این موضوع نیز همچون مالیات‬ ‫خانه های خالی به همکاری بسیاری از دستگاه ها نظیر سازمان ثبت‬ ‫اســناد و امالک کشور با ســامانه امالک و اسکان به عنوان متولی‬ ‫احراز مالکیت و سکونت نیازمند است‪.‬‬ ‫پیــش از این خبرگزاری مهر در گزارشــی به تعلل ســازمان ثبت‬ ‫در ارائــه اجرای قانون مالیــات بر خانه های خالی اشــاره کرده و‬ ‫نوشته بود‪ :‬کماکان سازمان ثبت اسناد با وجود الزامات مندرج در‬ ‫اصالحیه قانونی مجلس برای همکاری دســتگاه ها با سامانه امالک‬ ‫و اســکان‪ ،‬مشارکتی در اجرایی شــدن قانون مالیات بر خانه های‬ ‫خالی ندارد‪.‬‬ ‫عدم همکاری برخی دســتگاه های در اجــرای این قانون در حالی‬ ‫اســت که اجرای ان می تواند منجر به عرضه مسکن استیجاری به‬ ‫بازار و کنترل قیمت اجاره بها شــود؛ به طوری که معاون وزیر راه‬ ‫و شهرسازی دی ماه امســال با اشاره به اثرات مثبت قانون جدید‬ ‫مالیات بر خانه های خالی‪ ،‬گفته بود‪ :‬حتی پیش از تبدیل شدن به‬ ‫قانون و صرفاً با مطرح شــدن ان‪ ،‬عرضه مسکن استیجاری به بازار‬ ‫‪ ۳۰‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫طرح مالیات بر تراکنش های بانکی منجر به فساد و رانت می شود‬ ‫سازمانتامیناجتماعی؛تخریب چیتولید‬ ‫عضو انجمن ســازندگان تجهیــزات صنعت نفت‬ ‫ایــران گفــت‪ :‬شــرکت ها معموال بــرای اجرای‬ ‫پروژه هــای خود‪ ،‬اغلب نیاز بــه نقدینگی موردی‬ ‫خواهند داشت و به ناچار باید از طریق استقراض‬ ‫از منابع غیررســمی این کمبود نقدینگی خود را‬ ‫جبران کنند که به دلیل بحث امکان مشــمولیت‬ ‫مالیاتــی برای تراکنش هــای بانکی‪ ،‬جهت تامین‬ ‫نقدینگی با مشــکل و در نتیجــه اجرای پروژه ها‬ ‫نیز با کندی مواجه خواهند شــد‪ .‬چند ماه پیش‪،‬‬ ‫زمزمه اســتفاده از درصدی از تراکنش های بانکی‬ ‫به عنوان منبع درامدی جدید دولت مطرح شده‬ ‫که به نظر می رسد نگاه کارشناسی دقیقی نداشته‬ ‫باشــد‪ ،‬چراکه اخذ درصدی از تراکنش های بانکی‬ ‫از مردم یا فعاالن اقتصادی می تواند اســیب های‬ ‫متعددی را به جامعه تحمیل کند‪.‬‬ ‫در همین رابطه جالل جانی عضو کمیسیون بیمه‪،‬‬ ‫مالیات و بانک اســتصنا‪ ،‬با بیان اینکه به نظر من‬ ‫طرح اخذ مالیــات از تراکنش های بانکی‪ ،‬دریچه‬ ‫جدیدی برای فســاد و رانت بــاز می کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫از زمانی که بحث مالیــات بر تراکنش های بانکی‬ ‫مطرح شــده‪ ،‬برخی سعی می کنند با تنظیم انواع‬ ‫موضوع شــدم متوجه شــدم که مدیرعامل بانک‬ ‫ملــی کلنگ یک کارخانه کاغذ را در شــادگان را‬ ‫به زمین زده و ‪ 1300‬میلیارد تومان منابع به این‬ ‫پروژه تخصیص داده اند‪ .‬ایــن موضوع مورد تایید‬ ‫اقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم در‬ ‫روز دهم تیرماه امســال طبق اخبار ‪ 20‬و ‪ 30‬قرار‬ ‫گرفت‪ .‬به این ترتیب قرار بود یک کارخانه مشابه‬ ‫کارخانه من با هزینه ‪ 1300‬میلیارد تومانی افتتاح‬ ‫شــود در حالی که من قصد داشتم کارخانه ام را با‬ ‫‪ 100‬میلیارد تومان احداث کنم و در واقع مدیران‬ ‫بانک به دنبال استفاده از دانش فنی کارخانه من‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫من بــه نمایندگان مجلس و ســازمان بازرســی‬ ‫نامــه زدم و گفتم که حاضر نیســتم دانش فنی‬ ‫را در اختیــار بانــک ملــی قرار دهــم و اگر هم‬ ‫قــرار باشــد ایــن کار را انجام دهم بایــد هزینه‬ ‫ان را بپردازنــد و البتــه مــن نیــز ‪ 5‬مــاه بعد‬ ‫از ساخت کارخانه ام‪ ،‬این دانش فنی را در اختیار‬ ‫انها قرار خواهم داد‪.‬‬ ‫در نهایت پاســخ بانک ملی بــه پرداخت وام من‬ ‫منفــی بود اما مــن گفتم که وامم را بر اســاس‬ ‫مــاده ‪ 51‬و مواد مرتبط با قانون تســهیل و رفع‬ ‫موانع تولید و همچنین الحاقیه این قانون مطالبه‬ ‫می کنم که طبق ان الزامی برای ســپردن وثیقه‬ ‫ملکی به بانک ها در مورد طرح های تولیدی وجود‬ ‫ندارد‪ .‬بانک ملی نیز به من اعالم کرد که ما قانون‬ ‫داریــم و طبــق ان عمل می کنیــم‪ .‬موضوع را با‬ ‫مجلس نیز مطرح کردم کــه در نهایت به نتیجه‬ ‫نرسید‪.‬‬ ‫در جلسه عنوان کردم که بانکها‪ ،‬تحت نظر قانون‬ ‫تجارت هستند و قانون گذار نیستند‪ .‬بنابراین باید‬ ‫از قوانین ارجح مجلس شــورای اســامی تبعیت‬ ‫کنند کــه این مــوارد به اطالع اقــای محمدی‬ ‫نماینده ارزوییه ‪ ،‬بافت و رابر هم رســید و چون‬ ‫اقدام موثر صــورت نگرفت مراتب بــه اقای پور‬ ‫ابراهیمــی‪ ،‬رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس‬ ‫اطالع دادم و تقاضای همکاری کردم‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬بعد از این ماجرا ســراغ بانک دیگری هم‬ ‫رفتید؟‬ ‫قــراری‪ :‬پس از این اتفاق‪ ،‬بهمن ‪ 98‬برای دریافت‬ ‫تســهیالت با بانک صادرات مذاکره کردم‪ .‬مدیران‬ ‫بانک صــادرات نیز اعالم کردند کــه ما وارد این‬ ‫پروژه ها نمی شــویم‪ ،‬می گفتند وثیقه بیاورید غیر‬ ‫از انچــه قانون گفتــه؛ ما بررســی می کنیم و و‬ ‫قطره چکانی پول می دهیم‪.‬‬ ‫گفتــم قبول ولی یــک برنامــه زمان بندی برای‬ ‫پرداخت تســهیالت به من بدهیــد زیرا من باید‬ ‫کارخانــه را در مدت ‪ 5‬ماه بــه بهره برداری کامل‬ ‫برســانم و به این ترتیب بایــد ماهی ‪ 20‬میلیارد‬ ‫تومان به من بپردازید‪.‬‬ ‫مدیــران این بانک اعالم کردند کــه قرارداد یک‬ ‫طرفه در ایــن خصوص می بندیم امــا من قبول‬ ‫نکردم و از انها خواستم تا قرارداد دوطرفه باشد و‬ ‫جدول بازپرداخت نیز تهیه شود‪ .‬انها می گفتند ما‬ ‫قرارداد‪ ،‬پیش فاکتــور‪ ،‬مبایعه نامه های غیرواقعی‬ ‫بتوانند تراکنش مورد نیاز را انجام دهند ‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه بخش از تراکنش ها مربوط‬ ‫به اســترداد دیون اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬شرکت ها‬ ‫معمــوال برای اجرای پروژه های خــود‪ ،‬اغلب نیاز‬ ‫به نقدینگــی موردی خواهند داشــت و به ناچار‬ ‫باید از طریق اســتقراض از منابع غیررسمی این‬ ‫کمبود نقدینگی خود را جبران کنند که به دلیل‬ ‫بحث امکان مشمولیت مالیاتی برای تراکنش های‬ ‫بانکی‪ ،‬جهت تامین نقدینگی با مشکل و در نتیجه‬ ‫اجرای پروژه ها نیز با کندی مواجه خواهند شد‪.‬‬ ‫این عضو انجمن ســازندگان تجهیــزات صنعت‬ ‫نفــت ایران با بیان اینکه پیگیری و رســیدگی به‬ ‫تراکنش های مشــکوک عمده برای جلوگیری از‬ ‫اختالس و فرار مالیاتی الزم اســت‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫در کل‪ ،‬بــا توجه به رفتارهــای متفاوت ممیزین‬ ‫مالیاتی با مودیان و نیــز اجرای ماده ‪ 169‬مکرر‪،‬‬ ‫اینکــه تراکنش های بانکی منبــع اطالعاتی برای‬ ‫اخذ مالیات باشد‪ ،‬به صالح نیست‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تراکنش هــای بانکــی منبع قابل‬ ‫استنادی برای دریافت مالیات یا اطالعات مالیاتی‬ ‫به صورت مشارکت با شما عمل می کنیم به طوری‬ ‫کــه ‪ 100‬میلیارد تومان پرداخت می کنیم‪ ،‬وثیقه‬ ‫هم می گیریم و در موقع بازپرداخت وام‪ ،‬کارخانه‬ ‫را با قیمت روز براورد می کنیم و ســهاممان را بر‬ ‫ان اساس می گیریم‪.‬‬ ‫بعد از ایــن اتفاق اوایل امســال بــرای دریافت‬ ‫تســهیالت به یک بانک دیگر مراجعه کردم ‪ .‬ابتدا‬ ‫قبول نکردند اما گفتم شــما به دیگران تسهیالت‬ ‫‪ 5‬میلیارد دالری پرداخت کردید حاال چرا به من‬ ‫‪ 100‬میلیــارد تومــان وام نمی دهید؟ پس از ان‪،‬‬ ‫مسئول اعتبارات بانک و ‪ 2‬نفر از کارشناسان این‬ ‫بانک با من جلسه گذاشــتند و گفتند مدیرعامل‬ ‫گفته جلسه بگذارید ولی نمی توانیم وام بدهیم‪.‬‬ ‫پس از اتمام جلســه وقتی از اسانسور ساختمان‬ ‫بیرون امدم فردی به دنبال من امد و گفت «من‬ ‫موضوع پیگیری شما برای دریافت وام را جلوی در‬ ‫ورودی شــنیدم و می توانم مشکلتان را حل کنم‪.‬‬ ‫اگر شما به من ‪ 10‬میلیارد تومان پرداخت کنید‪،‬‬ ‫تســهیالت ‪ 100‬میلیارد تومانی شــما را از بانک‬ ‫می گیرم‪ ».‬من این موضوع را قبول نکردم و گفتم‬ ‫با دالل بازی موافق نیستم‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬به ســراغ بانک ها یا موسســات خصوصی‬ ‫نرفتید؟‬ ‫قراری‪ :‬پس از این اتفاق‪ ،‬اردیبهشــت امسال برای‬ ‫دریافت تســهیالت به سراغ موسسه اعتباری ملل‬ ‫رفتیــم که انها نیز گفتند تــوان پرداخت نداریم‪.‬‬ ‫بعــد از ان به یکــی از معاونان یــک بانک دیگر‬ ‫معرفی شــدم‪ .‬وقتی برای جلسه مراجعه کردم از‬ ‫من پرسیدند که طرح توجیهی دارید یا خیر؟ من‬ ‫گفتم بله‪ ،‬این طرح تهیه شــده است‪ .‬انها گفتند‬ ‫که باید این طرح را توسط یک شرکت مشاوره که‬ ‫مــا معرفی می کنیم و با پرداخت مبلغ تهیه کنید‬ ‫تا پرداخت تسهیالت انجام شود‪.‬‬ ‫به من گفتند که باید برای تهیه این طرح توجیهی‬ ‫‪ 10‬تا ‪ 12‬میلیارد تومان بپردازم‪ ،‬من این موضوع‬ ‫را قبول نکردم و گزارش ان را نیز به اســتاندار و‬ ‫مجلســی ها فرســتادم و در عین حال نامه ای نیز‬ ‫به پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫نوشتم‪.‬‬ ‫در نامه ای که به اقای پورابراهیمی زدم موضوعات‬ ‫را مطرح کردم که با من تماس گرفتند و مشــکل‬ ‫را جویا شــدند که مــدارک الزم را اخیرا ً به دفتر‬ ‫وی ارائه کرده ام‪ .‬همچنین موضوعات را در فضای‬ ‫مجازی برای رزم حســینی وزیر صنعت ارســال‬ ‫کرده ام که هنوز پاســخی نداده اند‪ .‬این مسائل را‬ ‫برای یکی از مشاوران رئیس مجلس نیز فرستادم‬ ‫ولی به نتیجه نرسید‪.‬‬ ‫برای دریافت تسهیالت به هلدینگ های خصوصی‬ ‫نیز مراجعه کردیم که تمایلی نداشــتند و البته با‬ ‫اتاق بازرگانی ایــران و عمان‪ ،‬اتاق بازرگانی ایران‬ ‫و قطر و همچنین اتــاق بازرگانی ایران و اتریش‬ ‫و ‪ ...‬نیز صحبت کردیم که انها نیز به دلیل وجود‬ ‫تحریم ها از همــکاری در این خصوص خودداری‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫نیســت‪ ،‬ماده ‪ 169‬مکــرر و ثبت معامالت فصلی‬ ‫می تواند تمــام تراکنش هــای معامالتی‪ ،‬طرفین‬ ‫خریدار و فروشــنده را کنترل کند‪ ،‬بنابراین دقت‬ ‫در اجرای کامــل این ماده قانونــی و در نتیجه‪،‬‬ ‫کنترل معامالت فصلی می تواند منبع قابل استناد‬ ‫برای کنترل راستی ازمایی مودیان و تعیین مالیات‬ ‫عادالنه باشد‪.‬جانی با اشــاره به اینکه مشکلی که‬ ‫فعاالن اقتصادی کشــور ما دارنــد‪ ،‬دوگانگی در‬ ‫معافیت ها و بخشودگی هاســت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫تبعیــض در بخشــودگی های مالیاتی برای برخی‬ ‫نهادهــا‪ ،‬بنیادها‪ ،‬و مراکــز و مجوزهای خاص و‪...‬‬ ‫می تواند منبع فساد دیگری شود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬نبود دیدگاه یکســان بیــن گمرک‬ ‫مناطق ازاد‪ ،‬بانک مرکزی و امور مالیاتی از جمله‬ ‫مشکالت دیگر تولیدکنندگان است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون بیمه‪ ،‬مالیات و بانک استصنا ادامه‬ ‫داد‪ :‬مســئله دیگری که تولیدکنندگان و فعاالن‬ ‫اقتصادی را درگیر کرده اســت‪ ،‬رســیدگی های‬ ‫مکرر اســت‪ .‬از جمله رسیدگی حسابرس رسمی‪،‬‬ ‫رسیدگی مالیات ارزش افزوده‪ ،‬رسیدگی عملکرد‬ ‫و مالیات های تکلیفی توســط ممیزیــن دارایی‪،‬‬ ‫رســیدگی ماده ‪ 169‬مکرر برای سال های گذشته‬ ‫(معموال ‪ 5‬یا ‪ 6‬سال قبل ) که اغلب بسیار وقت گیر‬ ‫اســت و نیاز بــه تهیه انواع مدارک و گزارشــات‬ ‫تکراری دارد‪ .‬مسئله دیگر‪ ،‬برخورد دوگانه ای است‬ ‫که ممیزین دارند و مودیان از این قضیه شــاکی‬ ‫هســتند‪.‬وی با بیان اینکه مــورد دیگر مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده است‪ ،‬گفت‪ :‬ســازمان امور مالیاتی‪،‬‬ ‫فعاالن اقتصــادی را موظف به وصــول ان کرده‬ ‫اســت‪ .‬به نوعی تولیدکننده ها را به عنوان مامور‬ ‫خود برای وصــول مالیات ارزش افزوده می داند و‬ ‫از هر فاکتوری که صادر می شــود‪ ،‬باید مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده از خریــدار وصول و به امور مالیاتی‬ ‫پرداخت کنند‪ .‬یکی از مشکالت اساسی این روش‬ ‫این اســت که اغلب شرکت های خصولتی مالیات‬ ‫بر ارزش افزوده را به ســختی و بــا تاخیرات دو‪،‬‬ ‫سه ساله تسویه می کنند و برخی هم اصال مالیات‬ ‫ارزش افــزوده را پرداخت نمی کنند‪ ،‬در حالی که‬ ‫در این مورد‪ ،‬امور مالیاتی‪ ،‬از همین مامور وصول‬ ‫خودش که تولیدکننده اســت‪ ،‬به خاطر تاخیر در‬ ‫پرداخت جریمه دریافت می کند‪ ،‬که این درســت‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫تقال برای جلوگیری از حذف یک معافیت!‬ ‫اظهارات برخی مسئوالن در توجیه معافیت مناطق ازاد از مالیات بر ارزش افزوده در حالی است که این‬ ‫مالیات تاثیر حداقلی در هزینه های سفر به مناطق ازاد در مقایسه با سفرهای خارجی دارد‪.‬‬ ‫اظهارات اخیر مرتضی بانک‪ ،‬دبیر شــورای عالی مناطــق ازاد در توجیه تداوم معافیت این مناطق از‬ ‫پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (‪ )VAT‬در حالی مطرح شــده که نه تنها بخشــی از گردشگران بابت‬ ‫جاذبه های طبیعی روانه مناطق ازاد و مرزی کشــور می شوند‪ ،‬بلکه کارشناسان معتقدند این قانون در‬ ‫هزینه های سفر به مناطق ازاد در مقایسه با سفرهای خارجی تاثیر حداقلی دارد‪.‬‬ ‫«معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق ازاد حذف شد»‪ .‬این خبر از میان اظهارات زارع سخنگوی‬ ‫کمیســیون تلفیق در جمع خبرنگاران پس از برگزاری جلســه کمیســیون تلفیق در اواســط دی ماه‬ ‫استخراج شد‪.‬‬ ‫پس از رد کلیات الیحه بودجه در صحن علنی و ارســال اصالحیه مربوط از ســوی دولت‪ ،‬نمایندگان‬ ‫در جلســه علنی پنجم اسفندماه مجلس و در جریان بررســی جزئیات الیحه بودجه ‪ ،١۴٠٠‬مجددا ً با‬ ‫بند الحاقی ‪ ۸‬تبصره ‪ ۶‬ماده واحده این الیحه موافقت کردند‪ .‬بر اســاس این مصوبه‪ ،‬در ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫مناطق ازاد تجاری‪ -‬صنعتی مشابه ســرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهند‬ ‫بود‪ .‬خبری که پس لرزه هایی به دنبال داشــته و رئیس بازنشســته شورای عالی مناطق ازاد را دست به‬ ‫قلم کرده است‪.‬‬ ‫مرتضی بانک در این مرقومه خطاب به رئیس مجلس در ‪ ۵‬محور استمرار معافیت مناطق ازاد از مالیات‬ ‫بر ارزش افزوده را سازنده ارزیابی و از ان حمایت کرده است!‬ ‫در بخشــی از این نامه امده اســت‪« :‬مصوبه کمیســیون تلفیق فقط اثار روانی و سلب اعتماد عمومی‬ ‫ســرمایه گذاران را در پی خواهد داشت و موجب کاهش رونق و سرمایه گذاری در مناطق ازاد خواهد‬ ‫شــد‪ .‬همچنین حذف مالیات بر ارزش افزوده فقط در بخش گردشــگری تاثیر خواهد داشــت یعنی‬ ‫هزینه های سفر و بخش گردشگری را افزایش داده و تعداد گردشگران را کاهش خواهد داد»‪.‬‬ ‫اظهارات بانک در حالی مطرح شــده که نه تنها بخشــی از گردشــگران صرفاً بابت جاذبه های طبیعی‬ ‫روانه مناطق ازاد و مرزی کشــور می شــوند‪ ،‬بلکه برخی از کارشناسان معتقد به اثر حداقلی این قانون‬ ‫در هزینه های سفر به مناطق ازاد در مقایسه با سفرهای خارجی هستند و این مصوبه را گام مهمی در‬ ‫شفافیت شرکت های ثبت شــده در مناطق ازاد به ویژه شرکت های صوری و فعال در حوزه خدمات و‬ ‫کاهش فعالیت های زیرزمینی در این مناطق عنوان می کنند‪.‬‬ ‫در همین رابطه‪ ،‬محمدهادی ســبحانیان‪ ،‬کارشــناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به‬ ‫تصمیم کمیســیون تلفیق در خصوص حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق ازاد گفت‪ :‬بر‬ ‫اســاس گزارش دســتگاه های نظارتی‪ ،‬معافیت مناطق ازاد منجر به قاچاق به سرزمین اصلی‪ ،‬ضربه به‬ ‫تولید داخل و افزایش فرار مالیاتی شده است‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به تالش های متعدد سودجویان برای تخصیص این رانت ها‬ ‫بــه مناطق ازاد و ویژه افزود‪ :‬حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده یکی از تصمیمات مهم و درســت‬ ‫مجلس اســت که حتی در صورت عدم عایدی منابع برای کشــور‪ ،‬به جهت از بین بردن بی عدالتی و‬ ‫تبعیض اقدام مثبتی تلقی می شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬این تصمیم تاثیری در انگیزه مســافران برای سفر به این مناطق نخواهد داشت و ربط‬ ‫دادن این تصمیم به کاهش گردشگری در این مناطق‪ ،‬به نوعی ادرس غلط دادن است‪.‬‬ ‫گفتنی اســت‪ ،‬قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب اردیبهشــت ‪ )۱۳۸۷‬به صورت ازمایشی و با نرخ‬ ‫‪ ۱.۵‬درصد در اردیبهشــت ‪ ۱۳۸۷‬به تصویب مجلس هفتم رســید‪ .‬با تمدید چند باره قانون مذکور و‬ ‫پس از طی بیش از یک دهه سرانجام در جریان بررسی الیحه اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده در‬ ‫مجلس دهم‪ ،‬مسئله شمول یا معافیت مناطق ازاد و ویژه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مورد توجه‬ ‫کارشناسان و رسانه ها نیز قرار گرفته بود‪.‬‬ ‫از ایــن رو حیــن بررســی الیحه مذکور‪ ،‬موســوی الرگانی بــا بیان اینکــه معافیت مناطــق ازاد از‬ ‫مالیــات بــر ارزش افزوده بــی عدالتی اســت‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬اگر در ســال حمایــت از تولید ملی‬ ‫قصــد داریــم مانع بروز مشــکل بــرای تولید در ســرزمین اصلــی شــویم‪ ،‬باید مالیــات بر ارزش‬ ‫افزوده شامل مناطق ازاد نیز بشود‪.‬‬ ‫پیشتر سید احســان خاندوزی‪ ،‬نایب رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس هم در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫مهــر درباره پیامدهای معافیت مناطق ازاد از مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشــت‪ :‬اگر مناطق ازاد به‬ ‫طور هم زمان از مالیات بر درامد و مالیات بر ارزش افزوده معاف باشــند‪ ،‬ثمره ان گم شــدن پیوندهای‬ ‫مبادالتــی در مناطق ازاد خواهد بود و بنابراین احتمال اینکه قاچاق کاال از مبادی این مناطق صورت‬ ‫بگیرد یا فعاالن اقتصادی بخشــی از فعالیت های زیرزمینی و پولشــویی را در این مناطق انجام دهند‪،‬‬ ‫تقویت می شود‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫بانک‪،‬بیمه‪،‬بورس‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبه ‪ 9‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4132‬‬ ‫پرداخت ‪ ۷۰‬درصد خسارت بیمه شدگان زلزله زده تحت پوشش بیمه کوثر در سی سخت‬ ‫برگزاری نشست هم اندیشی بیمه مرکزی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای‬ ‫هشدار سپرده گذاری مرکزی به مشموالن سهام عدالت‬ ‫ســلیمانی ضمن دیدار با معاون وزیر راه و شهرســازی و رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از‬ ‫سامانه های این ســازمان بازدید کرد‪.‬در این نشست سلیمانی با اشاره به فراهم بودن زمینه همکاری های‬ ‫مشترک صنعت بیمه با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت‪ :‬بیمه شخص ثالث‪ ،‬بیمه ترانزیت ها‬ ‫و حمل نقل جاده ای از مهمترین موضوعات مشترک صنعت بیمه و این سازمان به شمار می اید‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫راننده محوری از مسائل مهم بیمه شخص ثالث است که طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث‪ ،‬بیمه مرکزی‬ ‫موظف به فراهم نمودن زیرســاخت های ان است که این مهم مستلزم همکاری با نهادهایی چون سازمان‬ ‫راهداری و حمل و نقل جاده ای است که دارای سامانه های هوشمند رصد معابر و جاده ها هستند‪.‬وی گفت‪:‬‬ ‫در حال حاضر از ‪ ۲۵‬میلیون خودرو موجود ‪ ۲۳.۵‬میلیون خودرو تحت پوشش بیمه شخص ثالث هستند که‬ ‫متاسفانه امار دقیقی از علت عدم بیمه این تعداد خودرو در دسترس نیست که علت اصلی ان نبود سامانه‬ ‫جامعی برای این منظور است‪.‬رییس کل بیمه مرکزی در ادامه از ضریب خسارت ‪ ۱۱۰‬درصدی بیمه شخص‬ ‫ثالث خبر داد و گفت‪:‬صنعت بیمه ساالنه حدودا ‪ ۲۵‬هزار میلیارد تومان خسارت بیمه شخص ثالث پرداخت‬ ‫میکند اما باتوجه به وجهه مسئولیت اجتماعی صنعت بیمه و هدف ان که ارائه اطمینان و ارامش است‪ ،‬در‬ ‫تالشیم ان بخش از خودروهایی که فاقد بیمه نامه شخص ثالث هستند را نیز شناسایی کنیم ‪.‬‬ ‫شــرکت ســپرده گذاری مرکزی وجوه اعالم کرد‪ :‬این شرکت هیچ صفحه یا کانالی در شبکه‬ ‫های اجتماعی در خصوص سهام عدالت ندارد‪.‬‬ ‫شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با صدور اطالعیه ای اعالم کرد‪ :‬پیرو‬ ‫ایجاد صفحات مجازی در شبکه های اجتماعی با عنوان «سهام عدالت»‪ ،‬به اطالع سهامداران‬ ‫می رســاند این شــرکت هیچ گونه کانال یا گروه خبری مجازی در شــبکه های اجتماعی در‬ ‫خصوص «سهام عدالت» ندارد و سهامداران می بایست نسبت به اهداف سو این گونه صفحات‬ ‫مجازی که شــائبه کالهبرداری‪ ،‬سو استفاده از اطالعات هویتی و … را ایجاد می کند مطلع‬ ‫و اگاه باشند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫این شــرکت افزود‪ :‬شایان ذکر اســت هرگونه اطالع رسانی در خصوص سهام عدالت صرفا از‬ ‫طریق وب سایت رسمی شرکت ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به نشانی‬ ‫‪ www.csdiran.ir‬یا وب سایت رسمی سهام عدالت به نشانی ‪www.sahamedalat.‬‬ ‫‪ ir‬به اطالع عموم مشموالن سهام عدالت می رسد‪.‬‬ ‫‪ ۷۰‬درصد خسارت واحدهای مســکونی و غیرمسکونی اسیب دیده تحت پوشش بیمه کوثر‬ ‫در سی سخت پرداخت شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل این شــرکت در دیدار با زلزله زدگان اســتان کهگیلویه و بویراحمد و همدردی با‬ ‫ان ها‪ ،‬گفت‪ :‬در روزهای ابتدایی وقوع حادثه‪ ،‬مبالغ خســارت براورد شــده به حساب اغلب‬ ‫صاحبان منازل و واحدهای غیرمســکونی خسارت دیده که تحت پوشــش بیمه کوثر بودند‪،‬‬ ‫واریز شد‪.‬‬ ‫مجید مشعلچی فیروزابادی از تشکیل ‪ ۲۶۰‬پرونده در منطقه سی سخت و شهر یاسوج تا روز‬ ‫جــاری خبرداد و افزود‪ :‬تا ‪ ۲۰‬روز اینده و پس از تکمیل مدارک ضروری ســایر پرونده های‬ ‫جاری‪ ،‬میزان خسارت پرداخت شده به ‪ ۹۰‬درصد افزایش می یابد‪.‬‬ ‫وی یاداورشــد‪ :‬به منظور مســئولیت اجتماعی و وظیفه انسانی با مساعدت کارکنان شرکت‪،‬‬ ‫کمک های بالعوض به برخی از اسیب دیدگان که تحت پوشش بیمه کوثر نیر نبودند پرداخت‬ ‫و همچنین اقالم اولیه و ضروری میان حادثه دیدگان توزیع شد‪.‬‬ ‫افزایشسرمایهبانکتوسعهتعاونتصویبشد‬ ‫تقدیر از بانک اقتصادنوین در جشنواره‬ ‫خیرین مدرسه ساز‬ ‫بیســت و دومین جشــنواره خیرین مدرسه ساز‬ ‫با تقدیــر از خیرین مدرسه ســاز از جمله بانک‬ ‫اقتصادنویــن برگــزار شــد‪ .‬در این مراســم که‬ ‫سه شنبه ‪ ۵‬اســفندماه ‪ ،۹۹‬با حضور معاون اول‬ ‫رئیس جمهــور‪ ،‬وزیــر اموزش وپــرورش‪ ،‬رئیس‬ ‫ســازمان برنامه وبودجه و ســخنگوی دولت در‬ ‫سالن حجاب برگزار شد‪ ،‬از خیرین مدرسه ساز از‬ ‫جمله بانــک اقتصادنوین با اهدای لوح و تندیس‬ ‫ویژه تقدیر شــد‪.‬گفتنی است‪ ،‬بانک اقتصادنوین‬ ‫در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود و‬ ‫با هدف گسترش عدالت اموزشی تاکنون ساخت‬ ‫‪ ۴۰‬باب مدرســه را در مناطق محــروم و کمتر‬ ‫برخوردار کشــور در دســتور کار خود قرار داده‬ ‫کــه از این تعداد تاکنون ‪ ۲۵‬باب مدرســه مورد‬ ‫بهره برداری قرار گرفته است و ‪ ۱۵‬باب دیگر نیز‬ ‫در اینده ای نزدیک به بهره برداری خواهند رسید‪.‬‬ ‫نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در جریان‬ ‫بررسی الیحه بودجه ‪ ۱۴۰۰‬با افزایش سرمایه‬ ‫بانک توســعه تعاون موافقت کردند‪.‬به نقل از‬ ‫روابط عمومی بانک توســعه تعاون‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫بانک گفــت‪ :‬با توجه به عملکــرد مورد قبول‬ ‫بانــک در طرح هــای ملی و ضــرورت تامین‬ ‫مالی گســترده بانک برای حمایت از طرح های‬ ‫اشتغال زایی سراسر کشور‪ ،‬عالوه بر نظر مساعد‬ ‫دولت محترم؛ اغلب نمایندگان مجلس شورای‬ ‫اسالمی به نقش توسعه ای و موثر بانک در توسعه‬ ‫اقتصادی و اجتماعی مناطق واقف هستند و از‬ ‫این رو با هدف تقویت پشــتوانه بانک توســعه‬ ‫تعــاون در تامین مالــی فعالیت های اقتصادی‬ ‫مولد‪ ،‬طی مصوبه ای با افزایش ســرمایه بانک‬ ‫انتشار صورت های مالی ‪ ۱۲‬ماهه بانک شهر‬ ‫اطالعــات و صورت های مالی میانــدوره ای تلفیقی‬ ‫(حسابرسی نشــده) ‪ ۱۲‬ماهه منتهی به پایان سال‬ ‫گذشته بانک شهر در ســامانه جامع اطالع رسانی‬ ‫ناشــران (کدال)‪ ،‬منتشر شد‪ .‬بررســی اطالعات و‬ ‫صورت های مالی میانــدوره ای دوازده ماهه منتهی‬ ‫به بیست و نهم اسفندماه ‪( ۱۳۹۸‬حسابرسی شده)‬ ‫بانک شــهر نشــان می دهد در بخــش دارایی ها‪،‬‬ ‫موجودی نقــد این بانک در پایــان عملکرد واقعی‬ ‫منتهــی به ‪ ۲۹/۱۲/۱۳۹۸‬به رقــم ‪۱۴,۲۴۲,۷۲۹‬‬ ‫میلیون ریال رسیده است‪.‬‬ ‫توســعه تعاون در قانون بودجه ‪ ۱۴۰۰‬موافقت‬ ‫کردند‪.‬حجت اله مهدیان اظهار امیدواری کرد‪:‬‬ ‫با تدابیر اتخاذ شده از سوی نمایندگان مجلس‬ ‫شورای اسالمی و حسن تدبیر مقامات بلند پایه‬ ‫دولت در سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دارایی این افزایش سرمایه در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬تحقق یابد تا امکان تقویت ســرمایه ای‬ ‫بانک به نحو مناسبی فراهم شود‪.‬وی افزود‪ :‬این‬ ‫بانک به موجب قوانین باالدستی اصل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساسی با هدف تقویت بخش تعاون با سرمایه‬ ‫اولیه پنج هزار میلیارد ریال تشــکیل شد و در‬ ‫سالهای گذشــته راهکارهایی از طریق قوانین‬ ‫بودجه سنواتی برای افزایش سرمایه ان مطرح‬ ‫بوده اســت‪.‬مهدیان به بند ‪ ۲‬ماده ‪ ۲۹‬اصل ‪۴۴‬‬ ‫اشــاره کرد و افزود‪ :‬مطابق این مــاده قانونی‬ ‫‪۳۰‬مقرر گردید درصــد عایدی دولت از محل‬ ‫ی دارایی ها به صورت ســهام‪ ،‬ضرورت‬ ‫واگذار ‬ ‫دارد بــه عنــوان حصه نقدی صــرف افزایش‬ ‫ســرمایه بانک و تقویت بخش تعاون شود‪.‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با اجرایی شدن ماده قانونی مورد‬ ‫اشــاره ؛ جمعا ‪ ۴۵۷۵۰‬میلیــارد ریال جهت‬ ‫افزایش ســرمایه بانک توسعه تعاون اختصاص‬ ‫پیدا خواهد کردکه در ســنوات گذشته و طی‬ ‫قوانین بودجه ســاالنه ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬موضوع مجوز‬ ‫افزایش ســرمایه بانک جمعا به میزان ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫میلیارد ریال مورد تاکید بوده است و در بند ه‬ ‫تبصره ‪ ۲‬قانون بودجه به دولت اجازه داده شد‬ ‫تا این مبلغ را از محل فروش ســهام و دارایی‬ ‫برترین های بانکی بانک سپه؛‬ ‫‪ ۳۳‬رئیس شعبه بانک سپه‬ ‫جزء برترین های بانکی‬ ‫هــای دولت به بانک توســعه تعاون اختصاص‬ ‫دهد که مراحل اجرایــی جهت تخصیص این‬ ‫مبلغ از ســوی خزانه نیز طی شــد‪.‬مدیرعامل‬ ‫بانک توســعه تعاون همچنین خاطرنشان کرد‬ ‫‪ ۱۴ :‬هزار میلیارد ریال از محل تجدید ارزیابی‬ ‫دارایی ها و پنج هزار میلیارد ریال نیز از محل‬ ‫بنــد (و) تبصره ‪ ۵‬قانون بودجه ســال ‪ ۹۹‬نیز‬ ‫تخصیــص پیدا کرده اســت و ‪ ۹۲۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال نیز ســرمایه کنونی اســت کــه با اضافه‬ ‫کردن دو عدد اول سرمایه بانک توسعه تعاون‬ ‫به ‪ ۲۸۲۰۰‬میلیارد ریال رســیده است و با ده‬ ‫هزار میلیارد ریال مصوب قانون بودجه ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬ســرمایه بانک به ‪ ۳۸۲۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫در یازدهمین گردهمایی روســای موفق شــعب‬ ‫بانک های کشور از ‪ ۳۳‬نفر از روسای شعب بانک‬ ‫سپه تقدیر شد‪.‬‬ ‫به نقل از پایگاه اطالع رســانی بانک سپه‪ :‬دراین‬ ‫مراســم که به صورت مجازی برگزار و برترینها‬ ‫برای دریافت جوایز خود به موسسه عالی اموزش‬ ‫بانکداری ایران معرفی شــدند‪ ۳۳ ،‬نفر از روسای‬ ‫موفق شــعب بانک سپه با اهدای تندیس افتخار‬ ‫(سه نفر نخســت)‪ ،‬لوح تقدیر (با درج در پرونده‬ ‫پرسنلی) و پاداش مالی (سکه بهار ازادی) مورد‬ ‫تقدیر قرار گرفتند‪.‬‬ ‫بنابراین گــزارش ناصر رنجبری (رئیس شــعبه‬ ‫رجایی بوکان منطقه اذربایجان غربی) محســن‬ ‫اریان نژاد (رئیس شعبه سرچشمه منطقه تهران‬ ‫(جنوب تهران)‪ ،‬حمید ســپهوند (شــعبه دوره‬ ‫چگنی‪ ،‬منطقه لرستان) رتبه های نخست را در‬ ‫بین برگزیده ها به خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫همچنین اسامی سایر روسای موفق شعب بانک‬ ‫ســپه که با اهدای جوایزی از انها تقدیر شد به‬ ‫این شرح است‪:‬‬ ‫رحمت حق دوســت مقدم‪ ،‬استان گیالن‪ ،‬شعبه‬ ‫مطهری انزلی‬ ‫حســین غالمرضا زاده‪ ،‬اســتان تهران (شــرق‬ ‫تهران)‪ ،‬ستاد نیروی هوایی‬ ‫سجاد بحیرایی‪ ،‬استان البرز‪ ،‬شعبه پیک‬ ‫امیر کیانپور‪ ،‬اســتان اذربایجان شــرقی‪ ،‬شعبه‬ ‫طالقانی مرند‬ ‫علی سفیدابی‪ ،‬استان مازندران‪ ،‬شعبه جمهوری‬ ‫اسالمی تنکابن‬ ‫یعقوب شــیخی زازرانی‪ ،‬اســتان اصفهان‪ ،‬شعبه‬ ‫قهدریجان‬ ‫محمد رشیدی‪ ،‬استان کرمان‪ ،‬شعبه کوهبنان‬ ‫مرحوم محمدرضا سلطان محمدی مهاباد‪ ،‬استان‬ ‫قم‪ ،‬شعبه میدان شهید زین الدین‬ ‫مهران محمدی‪ ،‬استان سیســتان و بلوچستان‪،‬‬ ‫شعبه سراوان‬ ‫حبیــب مشــایخی‪ ،‬اســتان یزد‪ ،‬شــعبه بلوار‬ ‫جمهوری‬ ‫علی رضا رجبی‪ ،‬اســتان تهران (شمال تهران)‪،‬‬ ‫شعبه خیابان نفت شمالی‬ ‫وحید رمضان زاده‪ ،‬اســتان خراســان شمالی‪،‬‬ ‫شعبه بجنورد‬ ‫فرهاد فالح نژاد‪ ،‬اســتان خوزستان‪ ،‬شعبه لشگر‬ ‫نود و دو زرهی اهواز‬ ‫قاسم نادری لردجانی‪ ،‬استان چهارمحال وبختیاری‪،‬‬ ‫شعبه شهرداری لردگان‬ ‫تداوم حمایت بانک تجارت از تولید کاالی ایرانی در سال جهش تولید‬ ‫تفاهم نامه ســه جانبه همکاری بانــک تجارت‪،‬‬ ‫شرکت پاکشوما و سازمان بازنشستگی نیروهای‬ ‫مسلح امضا شد‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی بانک تجارت‪ ،‬این تفاهم‬ ‫نامه همکاری سه جانبه با حضور جمعی از مدیران‬ ‫ارشــد این بانک‪،‬ابراهیمی رئیــس هیات مدیره‬ ‫شرکت پاکشــوما و ســرتیپ دوم گودرزی قائم‬ ‫مقام مدیرعامل ساتا با موضوع اعطای تسهیالت‬ ‫به پرسنل ســازمان بازنشستگی نیروهای مسلح‬ ‫برای خرید لوازم خانگی از شرکت پاکشوما طبق‬ ‫قوانین و دستورالعمل های بانک مرکزی به امضا‬ ‫رسید‪.‬شریفیان معاون مدیرعامل بانک تجارت با‬ ‫اشــاره به اهمیت چرخه تولید در کشــور گفت‪:‬‬ ‫یکی از رسالت های بانک تجارت حمایت از حوزه‬ ‫تولیدکنندگان وکارافرینان داخل کشــور است و‬ ‫هر قدر امکان قدرت خریــد را با تامین اعتبار و‬ ‫اگهیمناقصهعمومی‬ ‫شهرداری کمال شهر در نظر دارد براساس بودجه مصوب سال ‪ 1399‬اجرای پروژه مشروح ذیل را از طریق برگزاری مناقصه‬ ‫عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد با رعایت موارد و شــرایط ذیل ظرف مدت ‪ 10‬روز پس از چاپ نوبت اول اگهی‬ ‫جهت خرید اســناد مناقصه از ساعت ‪ 9‬الی ‪ 14‬به ادرس‪ :‬کرج‪-‬کمال شهر‪-‬بلوار شهرداری‪-‬شهرداری کمال شهر واحد‬ ‫امور قراردادها مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫شرکت گاز استان کرمان‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی (نیرو رسانی به ایستگاه های ‪ CPS‬و ‪ CGS‬سطح استان کرمان) به شماره‬ ‫‪ 2099093164000075‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال‬ ‫دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه‪ ،‬از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد الزم است مناقصه گران درصورت عدم‬ ‫عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ‪ 99/12/9‬می باشد‪.‬‬ ‫اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی‪99/12/28 :‬‬ ‫مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی ‪1400/1/22 :‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار‪:‬‬ ‫شرکت گاز استان کرمان واقع در بلوار ‪ 22‬بهمن ‪ -‬حد فاصل سه راه ادیب با چهار راه شعبانیه شماره تماس‪ 034-31326000 :‬شماره فکس‪034-33239661:‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت نجام مراحل عضویت در سامانه‪:‬‬ ‫مرکز تماس‪021-41934 :‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫مدت زمان اجرا(روز)‬ ‫‪540‬‬ ‫تاریخ چاپ نوبت اول‬ ‫‪1399/12/9‬‬ ‫شماره مجوز‬ ‫‪1399.7094‬‬ ‫کد فراخوان‬ ‫تعداد مرحله‬ ‫یک‬ ‫تاریخ چاپ نوبت دوم‬ ‫‪1399/12/10‬‬ ‫مبلغ تضمین(ریال)‬ ‫‪2/300/000/000‬‬ ‫‪2099093164000075‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان‬ ‫نوب‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی‬ ‫خرید اسفالت گرم معابر شهر بندرترکمن‬ ‫شهرداری بندرترکمن در نظر دارد از محل اعتبارات پروژه های عمرانی نسبت به خرید اسفالت طبق شرایط ذیل از طریق سامانۀ تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)‬ ‫اقدام نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه تا ارائه پیشنهاد متقاضیان و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس‪www. :‬‬ ‫‪ setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬متقاضیان می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ثبت نام در مناقصه و ارائه پاکات به نشانی بندرترکمن‬ ‫ خیابان شهرداری‪-‬شهرداری بندرترکمن واحد امور قراردادها مراجعه و یا با شمارۀ تلفن‪ 09111766037‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬‫شرایط شرکت در مناقصه‪:‬‬ ‫‪-1‬مبلغ سپرده شرکت در مناقصه‪ 556 / 000/ 000 :‬ریال‬ ‫‪-2‬تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬شنبه مورخ ‪1399 / 12 / 9‬‬ ‫‪-3‬مهلت دریافت اسناد از سامانه ‪ :‬تا ساعت ‪ 19‬بعدازظهر پنج شنبه مورخ ‪1399 / 12 / 14‬‬ ‫‪-4‬مهلت ارسال پیشنهادات ‪ :‬تا ساعت ‪ 14‬بعد از ظهر سه شنبه مورخ ‪1399 / 12 / 26‬‬ ‫‪-5‬زمان و مکان بازگشایی پاکات ‪:‬ساعت ‪ 10‬صبح چهارشنبه مورخ ‪ 1399 /12 / 27‬در دفتر شهردار برگزار می گردد‪.‬‬ ‫‪-6‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪-7‬چنانچه برندگان نفر اول ‪ ،‬دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده انان به نفع شهرداری ضبط خواهدشد‪.‬‬ ‫سایر موارد در اسناد مزایده موجود می باشد و پیشنهاد دهندگان در مهلت مقرر باید کلیه اسناد و فرم های مربوطه را با قید اینکه مورد قبول است امضاء و ضمیمۀ‬ ‫پیشنهاد کرده و نسبت به ثبت بارگذاری اسناد تکمیل شده مناقصه و پاکات (الف‪ ،‬ب) در سامانۀ ستاد اقدام و پاکت الف را تا تاریخ ‪ 1399 / 12 /26‬به واحد امور‬ ‫قراردادهای شهرداری تحویل نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول شنبه‪ 1399/12/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم شنبه‪1399/12/16 :‬‬ ‫نور محمد طراج‪ -‬شهردار بندرترکمن‬ ‫تا‬ ‫مهدیناصریمقبل‬ ‫شهردار کمال شهر‬ ‫جهت برگزاری مناقصه نیرو رسانی به ایستگاه های ‪ CPS‬و ‪ CGS‬سطح استان کرمان‬ ‫ول‬ ‫‪-1‬ارائه سپرده شرکت در مناقصه مطابق جدول باال به یکی از روش های ذیل‪:‬‬ ‫الف) ضمانت نامه بانکی که به مدت ‪ 90‬روز کاری اعتبار داشته باشد و قابل تمدید باشد‪.‬‬ ‫ب) واریز فیش نقدی به حساب شماره ‪ 0219326211008‬بانک ملی‬ ‫ج) چک تضمین شده در وجه حساب شماره ‪ 0219326211008‬نزد بانک ملی به نام شهرداری کمال شهر‬ ‫‪ -2‬برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به ترتیب ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -3‬قیمت های پیشنهادی تا سه ماه اعتبار دارند‪.‬‬ ‫‪ -4‬شهرداری کمال شهر در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬شــرکت کنندگان می بایســت جهت خرید اســناد مناقصه‪ ،‬نسبت به اخذ فیش از شــهرداری کمال شهر و واریز‬ ‫مبلغ ‪ 500/000‬ریال اقدام کنند‪.‬الزم به می باشد مبلغ واریز جهت خرید اسناد مناقصه به هیچ عنوان مسترد نمی گردد‪.‬‬ ‫‪-6‬در هر شرایطی مدارک مندرج در اسناد مناقصه مالک عقد قرارداد خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -7‬در هنگام خرید اسناد مناقصه ارائه معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل شرکت الزامی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -8‬توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارک مربوطه به پیمانکار نزد شهرداری باقی می ماند‬ ‫و سپرده نفرات دوم و سوم مناقصه تا زمان انعقاد قراراد با نفر برنده مسترد نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -9‬مهلت خرید اسناد از مورخ ‪ 99/12/9‬لغایت ‪ 99/12/18‬می باشد بدیهی اسن پیشنهادات مناقصه گران می باسیت‬ ‫در پاکت در بسته تا پلیان وقت اداری رئز دوشنبه مورخ ‪ 99/12/18‬به دبیرخانه شهرداری کمال شهر تحویل داده شود‪.‬‬ ‫‪ -10‬کلیه پیشنهادات شرکت کنندگان راس ساعت ‪ 14:30‬روز سه شنبه مورخ ‪ 99/12/10‬در کمسیون عالی معامالت‬ ‫بازگشایی می گردد‪.‬‬ ‫‪ -11‬هزینه چاپ اگهبی به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -12‬سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد‪.‬‬ ‫نوب‬ ‫‪2/401/500/000‬‬ ‫‪3/390/000/000‬‬ ‫‪ 12‬ماه‬ ‫فراخوان اگهی ارزیابی کیفی( ‪)99-58‬‬ ‫ت‬ ‫‪1‬‬ ‫احداثساختمانفرهنگی‪،‬‬ ‫ورزشی پروین اعتصامی‬ ‫شهرداری کمال شهر و‬ ‫تکمیل پروژه بر اساس‬ ‫بودجه سال اتی‬ ‫مابقی اعتبار پروژه از‬ ‫بودجه سال اینده‬ ‫قابل پرداخت می باشد‬ ‫حداقل رتبه ‪ 5‬ابنیه از سازمان‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫بازدید مدیرعامل بیمه دی‬ ‫از مدیریت استان اصفهان‬ ‫مدیرعامل شرکت بیمه دی امروز با همراهی تنی‬ ‫چند از معاونین و مدیران ســتادی ضمن سفر به‬ ‫استان اصفهان با همکاران مدیریت این استان دیدار‬ ‫و گفتگو کرد‪.‬‬ ‫‪،‬محمدرضا کشــاورز مدیرعامل بیمه دی امروز در‬ ‫جمع کارکنان و شبکه فروش استان اصفهان ضمن‬ ‫تاکید بر اصول شرکت یعنی سه سالمت‪ ،‬حرفه ای‬ ‫گری و انســجام سازمانی‪ ،‬گفت‪ :‬اگرچه امروز و در‬ ‫کنار هم در حالی شانزدهمین سال تاسیس شرکت‬ ‫را گرامی داشــته ایم که خانه فیــروزه ای دی در‬ ‫شرایط مطلوب و پر افتخاری به سر می برد و اقبال‬ ‫خوبی در جامعه نســبت به بیمه دی ایجاد شده‪،‬‬ ‫اما برای تدوام موفقیت ها و پاسخگویی به اعتماد‬ ‫ســهامداران و ذینفعان شرکت‪ ،‬نیازمند تالشی دو‬ ‫چندان در سال جدید هستیم که از تک تک اعضای‬ ‫شرکت انتظار دارم با تالش و کوشش برای تحقق‬ ‫اهداف شرکت همت بگمارند‪.‬‬ ‫ول‬ ‫ا‬ ‫ردیف‬ ‫شرحعملیات‬ ‫مبلغ اعتبار پروژه در‬ ‫بودجه سال ‪( 99‬ریال)‬ ‫مبلغ سپرده شرکت‬ ‫در مناقصه (ریال)‬ ‫مدت‬ ‫قرارداد‬ ‫توضیحات‬ ‫رتبهدرخواستی‬ ‫تســهیالت برای مصرف کننــده فراهم کنیم در‬ ‫مقابل چرخه تولید کاالی داخلی کشور به گردش‬ ‫در می اید و ســبب رونق کســب و کار‪ ،‬اشتغال‬ ‫زایی و بهبود وضعیت اقتصادی خواهد شــد‪.‬وی‬ ‫با اشــاره به ظرفیت های موجــود بانک تجارت‬ ‫در پاســخگویی به نیازهای بانکی شــرکت ها و‬ ‫ســازمان های بزرگ افزود‪ :‬بانک تجارت باتوجه‬ ‫به ســبقه ارزشمند و توانمندی کارشناسان مالی‬ ‫خــود می تواند انواع راهکارهــا و خدمات متنوع‬ ‫مالی را برای شرکای تجاری خود به ارمغان اورد‪.‬‬ ‫ســرتیپ دوم گودرزی قائم مقام مدیرعامل ساتا‬ ‫با ابراز خرســندی از انعقاد این تفاهم نامه گفت‪:‬‬ ‫عملکرد و ارائه خدمات مالی مناسب بانک تجارت‬ ‫ضمن رضایت خاطر مجموعه ساتا همواره زمینه‬ ‫همکاری های بیشــتر همانند امضای این تفاهم‬ ‫نامه را فراهم ساخته است‪.‬این سازمان ‪ ۷۲۰‬هزار‬ ‫پرسنل بازنشسته دارد که هدایت انها به سمت و‬ ‫سوی خرید کاالی ایرانی با حمایت بانک تجارت‬ ‫و همکاری شــرکت پاکشــوما خود یک فرهنگ‬ ‫سازی موثر محسوب می شــود‪.‬ابراهیمی رئیس‬ ‫هیات مدیره شــرکت پاکشوما با تقدیر از طرفین‬ ‫قرارداد برای اعتماد به مجموعه پاکشــوما اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬این یک فرصت خوب بــرای مجموعه‬ ‫محسوب می شــود تا بتواند به خوبی پاسخ این‬ ‫اطمینــان را بدهــد‪ .‬مجموعه پاکشــوما با تکیه‬ ‫بــر دانش ایرانی تولید بیــش از ‪ ۷۵‬درصد لوازم‬ ‫خانگی را بومی ســازی کرده است و امیدواریم با‬ ‫حمایت بانک بزرگی همچون تجارت و ســازمان‬ ‫ســاتا بتوانیم در ادامه فعالیتهای مان محصوالت‬ ‫بیشتر و بهتری را تولید کنیم‪.‬‬ صفحه 3 ‫شنبه ‪ 9‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4132‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقای عبداله نگهبان ‪ -‬دارای شناســنامه شــماره ‪ 2870993862‬بشــرح دادخواست به‬ ‫کالســه ‪ 9900811‬از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده‬ ‫که شــادروان بستی پورمند ‪ -‬بشناســنامه ‪ 2870585128‬در تاریخ ‪ 1399/11/08‬اقامتگاه‬ ‫دائمــی خــود بدرود زندگی گفته ورثه ان مرحوم منحصر اســت به‪ -1 :‬عبدالــه نگهبان‪ ،‬فرزند‬ ‫ابراهیم‪ ،‬به ش‪.‬ش ‪ 2870993862‬پسر متوفی ‪ -2‬علی نگهبان کله‪ ،‬فرزند ابراهیم‪ ،‬به ش‪.‬ش‬ ‫‪ 2909068536‬پسر متوفی ‪ -3‬سلطانعلی نگهبان‪ ،‬فرزند ابراهیم‪ ،‬به ش‪.‬ش ‪2909068544‬‬ ‫پســر متوفی ‪ -4‬بســی نگهبان مکه‪ ،‬فرزنــد ابراهیم‪ ،‬بــه ش‪.‬ش ‪ 2909423727‬دختر متوفی‬ ‫‪ -5‬قیمــت نگهبان کله‪ ،‬فرزند ابراهیم‪ ،‬به ش‪.‬ش ‪ 2871052573‬دختر متوفی ‪ .‬اینک با انجام‬ ‫تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکســی اعتراض دارد‬ ‫و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخستین اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم‬ ‫دارد و اال گواهی صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف محمدیار‬ ‫اگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسنادرهنی)‬ ‫به موجب پرونده اجرایی ‪ 9800487‬له بانک ملی شــعبه نقــده و علیه اقایان رضا پورقلی‬ ‫(بدهکار) و یوســف پورقلی (راهن) که ســند مالکیت ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت‬ ‫‪ 406/50‬متر مربع دارای پالک ‪ 12624‬فرعی از ‪ 4641‬فرعی از ‪ 3238‬فرعی از ‪ 1463‬فرعی‬ ‫از ‪ 677‬فرعــی از ‪ 6‬فرعــی از یک اصلی واقــع در نقده بخش ‪ 11‬ارومیه با حدود و مشــخصات‬ ‫‪ :‬شــماال بــه طول ‪ 29/50‬متردیــوار به دیوار پالک ‪ 11407‬فرعی شــرقا به طــول ‪ 14/25‬متر‬ ‫دربهای ورودی و دیوار اســت به کوچه جنوبا‪ :‬اول به طول ‪ 0/60‬متر دیواریســت به کوچه دوم‬ ‫بــه طــول ‪ 27/15‬متر دیوار به دیوار پالک ‪ 6167‬فرعی غربــا‪ :‬اول به طول ‪ 9/10‬متر دیوار به‬ ‫دیــوار ســاختمان محمد کامیــار دوم به طول ‪ 5/30‬متر به دیوار ســاختمان دکتــر ولیزاده ذیل‬ ‫ثبت ‪ 34393‬صفحه ‪ 251‬دفتر امالک جلد ‪ 268‬به شــماره ســریال ‪ 432125‬بنام اقای یوسف‬ ‫پورقلی مجیداباد صادر و تسلیم و سپس طبق سند رهنی شماره ‪ 7145‬مورخه ‪1394/12/22‬‬ ‫دفتــر ‪ 11‬نقده در قبــال مبلغ ‪ 6/000/000/000‬ریال در رهن بانک قــرار گرفته و طبق نظر‬ ‫کارشــناس رسمی دادگســتری به مبلغ ‪ 20/250/000/000 :‬ارزیابی شده و اعیانی یک واحد‬ ‫ســاختمان مسکونی سه طبقه شــامل زیرزمین‪ ،‬طبقه همکف و طبقه اول با زیربنای کل ‪ 793‬متر‬ ‫مربع میباشــد که با سازه اســکلت فلزی و با پوشــش تیرچه و بلوک احداث شده است‪ .‬قدمت‬ ‫بنا حدودا ‪ 17‬ســال میباشــد طبقه زیرزمین به عنوان پارکینگ مورد اســتفاده قرار میگیرد و‬ ‫دارای رمپ میباشــد حیاط ســاختمان موازئیک کاری شــده و درب ورودی از نوع فلزی ماشینرو‬ ‫میباشــد‪ .‬ســاختمان فوق دارای امتیاز اب‪ ،‬برق و گاز میباشــد و در نقده بلوار شــهید بهشــتی‬ ‫خیابان شــهید مجیدرحیمی کوچه شــهید رحیمیان واقع میباشــد لذا پالک فوق از ســاعت ‪ 9‬الی‬ ‫‪ 12‬روز دوشــنبه مورخــه ‪ 1399/12/25‬در اداره ثبت اســناد و امالک نقــده از طریق مزایده‬ ‫به فروش میرســد‪ .‬مزایده از مبلغ بیســت میلیارد و دویســت و پنجاه میلیون ریال شــروع و‬ ‫به باالترین قیمت پیشــنهادی فروخته میشــود برابر ماده ‪ 136‬اصالحی ائین نامه اجرا شــرکت‬ ‫در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حســاب ســپرده ثبت و حضور‬ ‫خریدار و یا نماینده قانونی او در جلســه مزایده اســت برنده مزایده مکلف اســت مابه التفاوت‬ ‫مبلــغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صنــدوق ثبت تودیع نماید و در‬ ‫صورتیکه ظرف مدت مقرر مانده فروش را به حســاب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل‬ ‫استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شدو الزم به ذکر است پرداخت بدهیهای مربوط‬ ‫به اب‪ ،‬برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای‬ ‫انها باشــد و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم‬ ‫قطعی ان معلوم شــده یا نشــده باشد به عهده برنده مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد‬ ‫وجــوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شــد ضمنا‬ ‫چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان‬ ‫مقرر برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/12/9:‬‬ ‫علی گلی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نقده‬ ‫اگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حــوزه ثبتی‬ ‫میاندورود‬ ‫نظــر به دســتور مــواد ‪1‬و ‪ 3‬قانون تعییــن تکلیف وضعیــت اراضی و ســاختمان های فاقد‬ ‫ســند رســمی مصوب ‪ 1390/9 /20‬و برابــر رای شــماره ‪ 139960310022002785‬مورخ‬ ‫‪ 1399/10/09‬هیات کالســه ‪ 98-215‬موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی‬ ‫میانــدورود تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای عیســی اکبرزاد اســرمی فرزند نصراله‬ ‫نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت ‪ 282/93‬مترمربع به شماره پالک‬ ‫‪ 1358‬فرعی از ‪ 34‬اصلی واقع در قریه اسرم بخش ‪ 4‬خریداری مع الواسطه‪/‬بدون واسطه از‬ ‫اقای نصراله اکبرزاد اسرمی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی و ماده ‪ 13‬ائیــن نامه مربوطه‬ ‫ایــن اگهــی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق روزنامه های محلی ‪ /‬کثیر االنتشــار درشــهر‬ ‫ها منتشــر و در روســتاها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به ارای اعالم شده‬ ‫اعتراض داشــته باشــند ‪ ،‬از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند ‪ .‬معترض باید‬ ‫ظــرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل‬ ‫نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محــل تحویل دهد که در این صورت اقدامات‬ ‫ثبــت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل‬ ‫نگــردد یــا معترض ‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل ارائه نکنــد اداره ثبت‬ ‫مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه‬ ‫نیســت ‪ .‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 99/11/25‬نوبت دوم ‪ 99/12/09‬می باشد‪((.‬نشریه‪ :‬محلی‬ ‫و کثیراالنتشار ))‪.‬‬ ‫قدیر یوسفی نیا ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندورود‬ ‫اگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حــوزه ثبتی‬ ‫میاندورود‬ ‫نظــر به دســتور مــواد ‪1‬و ‪ 3‬قانون تعییــن تکلیف وضعیــت اراضی و ســاختمان های فاقد‬ ‫ســند رســمی مصوب ‪ 1390/9 /20‬و برابــر رای شــماره ‪ 139960310022003049‬مورخ‬ ‫‪ 1399/10/24‬هیــات کالســه ‪ 99-05‬موضــوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی‬ ‫میاندورود تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای علیرضا ولی نژاد فرزند رمضانعلی نسبت‬ ‫به ششــدانگ در باغ به مســاحت ‪ 26568/66‬مترمربع به شــماره پالک ‪ -‬فرعی از ‪ 17‬اصلی‬ ‫واقع در قریه عزت الدین بخش ‪ 9‬خریداری بدون واســطه از اقای حســین فغانی ماکرانی مالک‬ ‫رســمی محرز گردیده اســت لذا به موجب مــاده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و‬ ‫ســاختمان های فاقد ســند رســمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز از طریق روزنامه های محلی ‪ /‬کثیر االنتشــار درشــهر ها منتشر و در روستاها رای هیات‬ ‫الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به ارای اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند ‪ ،‬از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند ‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره‬ ‫ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است‬ ‫و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواســت‬ ‫به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور‬ ‫ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت ‪ .‬تاریخ انتشــار نوبت اول ‪99/11/25‬‬ ‫نوبت دوم ‪ 99/12/09‬می باشد‪((.‬نشریه‪ :‬محلی و کثیراالنتشار ))‪.‬‬ ‫قدیر یوسفی نیا ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندورود‬ ‫نوب‬ ‫اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه‬ ‫اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫اگهــی موضوع مــاده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائیــن نامه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960316001005178‬مــورخ ‪ 99/10/27‬هیات اول‪/‬‬ ‫دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مســتقر در واحد ثبتــی حوزه ثبت ملک کرمانشــاه ناحیه یک تصرفــات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضــی اقای ساســان محمــدی کرناچی فرزنــد علی به شــماره شناســنامه ‪ 12‬کد ملی‬ ‫‪ 3257944756‬صادره از کرمانشــاه در دو سهم از ‪ 12‬سهم یک باب ساختمان و محوطه‬ ‫متصــل به ان مجموعا به مســاحت ‪ 2846.89‬متر مربع در محــدوده اراضی پالک ‪ 6‬فرعی‬ ‫از ‪ 145‬اصلی واقع در بخش یک حومه کرمانشــاه به ادرس کرناچی ایستگاه اخر روبروی‬ ‫تاالر میرســاالر خریداری از مالک رسمی مشاعی اقای حاجی محمدی کرناچی محرز گردیده‬ ‫اســت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شــود در‬ ‫صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می‬ ‫توانند از تاریخ انتشــار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم‬ ‫و پس از اخذ رســید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به‬ ‫مراجع قضایی تقدیم نمایند ‪.‬بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪/2721 .‬م الف‪12/‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/09:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1399/12/25:‬‬ ‫محمدعباسی‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫وم‬ ‫تد‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫اینجانب فردین حســینپری مالک خودرو ســوای پژو ‪ ROA1700cc‬به شــماره شــهربانی‬ ‫‪ 27‬ایــران ‪ 261‬ی‪ 55‬و شــماره شاســی ‪ NAAB41PA5AH254497‬و شــماره موتــور‬ ‫‪ 11888007417‬به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده‬ ‫اســت‪ .‬لــذا چنانچه هر کس ادعائی در مورد خودروی مذکور دارد ظــرف ده روز به دفتر حقوقی‬ ‫شرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر ‪ 14‬جاده مخصوص تهران کرج شهرک پیکان شهر ساختمان‬ ‫ســمند طبقه ‪ 1‬مراجعه نماید‪ .‬بدیهی اســت پس از انقضای مهلت مزبور طبق مقرر اقدام خواهد‬ ‫شد‪ /.‬نقده‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای علــی رفیعی ‪ -‬دارای شناســنامه شــماره ‪ 2909445135‬بشــرح دادخواســت به‬ ‫کالســه ‪ 9900854‬از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده‬ ‫که شادروان نوریه جمشید فرخزاد‪ -‬بشناسنامه ‪ 110‬در تاریخ ‪ 1399/11/30‬اقامتگاه دائمی‬ ‫خود بدرود زندگی گفته ورثه ان مرحوم منحصر است به‪ -1 :‬علی رفیعی‪ ،‬فرزند صحبتعلی‪ ،‬به‬ ‫ش‪.‬ش ‪ 2909445135‬برادر متوفی ‪ -2‬همست خمسه فرخزاد‪ ،‬فرزند صحبتعلی‪ ،‬به ش‪.‬ش‬ ‫‪ 2909570347‬برادر متوفی ‪ -3‬صیاد رفیعی‪ ،‬فرزند صحبتعلی‪ ،‬به ش‪.‬ش ‪2909444376‬‬ ‫بــرادر متوفی ‪ -4‬نــادر رفیعی‪ ،‬فرزند صحبتعلی‪ ،‬بــه ش‪.‬ش ‪ 2909444384‬برادر متوفی ‪-5‬‬ ‫گلی جمشــیدی‪ ،‬فرزند صحبتعلی‪ ،‬به ش‪.‬ش ‪ 2909798501‬خواهر متوفی ‪ -6‬مرضیه خمســه‬ ‫فرخزادی‪ ،‬فرزند صحبتعلی‪ ،‬به ش‪.‬ش ‪ 2909443841‬خواهر متوفی‪ .‬اینک با انجام تشــریفات‬ ‫مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه‬ ‫از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف محمدیار‬ ‫شــهرداری کاشان در نظر دارد نسبت به خرید کت و شــلوار کارکنان خود از‬ ‫تولید کنندگان ‪ ،‬فروشندگان و شرکتهای واجد شرایط که در این زمینه دارای‬ ‫تجربه ‪ ،‬تخصص و توانایی الزم باشند و از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫مطابق شــرح خدمات مندرج در اســناد و مدارک و شــرایط مناقصه و قرارداد‬ ‫منضم اقدام نماید‪.‬‬ ‫مبلغ ســپرده شــرکت در مناقصه ‪( 300/000/000 :‬ســیصد میلیون) ریال‬ ‫به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل ســه ماهه یا سپرده نقدی در وجه‬ ‫شهرداری کاشان‬ ‫مهلت دریافت اســناد حداکثر تا تاریخ ‪ 99/12/18‬از اداره پیمان و رسیدگی‬ ‫‪ ،‬مهلت قبول پیشــنهادات حداکثر تا تاریخ ‪ 99/12/20‬و بازگشایی پاکتها در‬ ‫مورخ ‪ 99/12/23‬در محل شهرداری کاشان خواهد بود‪.‬‬ ‫ هــر گاه برنــدگان اول تا ســوم مناقصــه ‪ ،‬حاضر به عقد قــرارداد در مهلت‬‫مقرر نشوند ‪ ،‬سپرده شرکت در مناقصه ایشان به ترتیب ضبط خواهد گردید‪.‬‬ ‫ کلیه هزینه های چاپ اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد و شهرداری در‬‫رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است‪.‬‬ ‫ سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬‫تلفن‪) 031 ( 55440055 -8 :‬‬ ‫شهردار کاشان‪ -‬سعید ابریشمی راد‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫نوب‬ ‫اگهــی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حوزه‬ ‫ثبتی قائم شهر‬ ‫نظر به دستور مواد ‪1‬و‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمان های فاقد سند‬ ‫رســمی مصوب ‪ 1390/9/20‬امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور‬ ‫مســتقر در واحد ثبتی قائم شهر مورد رســیدگی قرار گرفته و تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫انان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قریه کروا پالک ‪ 22‬اصلی بخش ‪16‬‬ ‫‪ 791‬فرعی به نام دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت بهداشت و درمان‬ ‫خانه بهداشت کروا به شناسه ملی ‪ 14002961198‬نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین‬ ‫که در ان احداث بنا شــده است به مســاحت ‪ 2718.08‬مترمربع خریداری بدون واسطه از‬ ‫طریــق استشــهادیه محلی مالک رســمی ‪ ،‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانــون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی و ماده ‪ 13‬ایین نامه مربوطه‪ ،‬این اگهی در‬ ‫دونوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر‬ ‫و در روســتاها عــالوه بر انتشــار اگهی‪ ،‬رای هیات الصــاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع‬ ‫به ارای اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند از تاریخ انتشــار اولین اگهی و در روستاها از‬ ‫تاریــخ الصــاق در محل تا دو مــاه اعتراض خود را بــه اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و‬ ‫رســید اخــذ نمایند‪.‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتــراض مبادرت به تقدیم‬ ‫دادخواســت به دادگاه عمومی محــل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل‬ ‫تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در‬ ‫صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به‬ ‫دادگاه عمومی محل ارائه نکند‪،‬اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور‬ ‫ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬بدیهی است برابر ماده ‪ 13‬ایین نامه‬ ‫مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ‪،‬واحد ثبتی با رای‬ ‫هیــات پس از تنظیم اظهارنامه حــاوی تحدید حدود‪،‬مراتب را در اولین اگهی نوبتی و تحدید‬ ‫حدود به صورت هم زمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد‬ ‫سابقه تحدید حدود‪ ،‬واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1399/12/09 :‬نوبت دوم ‪1399/12/23‬‬ ‫رحمت سلمانی قادیکالئی‪-‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی‬ ‫قائم شهر‬ ‫نظر به دستور مواد ‪1‬و‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمان های فاقد سند‬ ‫رســمی مصوب ‪ 1390/9/20‬امالک متقاضیانی که در هیــات موضوع ماده یک قانون مذکور‬ ‫مســتقر در واحد ثبتی قائم شهر مورد رســیدگی قرار گرفته و تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫انان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قریه باال لموک پالک ‪ 23‬اصلی بخش ‪06‬‬ ‫‪ 3991‬فرعی به نام دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت بهداشت و درمان‬ ‫خانه بهداشــت باال لموک به شناســه ملی ‪ 14002961198‬نسبت به شش دانگ یک قطعه‬ ‫زمین که در ان احداث بنا شــده اســت به مساحت ‪ 268.13‬مترمربع خریداری بدون واسطه‬ ‫از وراث اقای حاج شــیرزاد اســدی مالک رســمی ‪ ،‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی و ماده ‪ 13‬ایین نامه مربوطه‪ ،‬این‬ ‫اگهــی در دونوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشــار در شــهرها‬ ‫منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار اگهی‪ ،‬رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع‬ ‫به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ‬ ‫الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ‬ ‫نمایند‪.‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به‬ ‫دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در‬ ‫این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض‬ ‫در مهلــت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل‬ ‫ارائه نکند‪،‬اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانع‬ ‫از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت‪.‬بدیهی اســت برابر ماده ‪ 13‬اییــن نامه مذکور در مورد‬ ‫قســمتی از امالکــی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده ‪،‬واحد ثبتی بــا رای هیات پس از‬ ‫تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود‪،‬مراتب را در اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت‬ ‫هم زمان به اطالع عموم می رســاند و نســبت به امالک در جریان ثبت و فاقد ســابقه تحدید‬ ‫حدود‪ ،‬واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1399/12/09 :‬نوبت دوم ‪1399/12/23‬‬ ‫رحمت سلمانی قادیکالئی‪-‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر‬ ‫شهرداری کاشان‬ ‫اگهی مناقصه عمومی شماره ‪99/116‬‬ ‫معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت‪:‬‬ ‫تمسخر کارکنان صنعت نفت ازسوی رسانه ملی مایه تاسف و تعجب است‬ ‫معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت‪ ،‬اعداد و ارقام منتشرشده به عنوان میانگین‬ ‫حقوق و دســتمزد کارکنان رسمی صنعت نفت در فضای مجازی را به شدت تکذیب کرد و‬ ‫در واکنش به لحن اهانت امیز گوینده رسانه ملی نسبت به وزیر و کارکنان نفت‪ ،‬گفت‪ :‬باید‬ ‫از رســانه ملی تشکر کرد که تا این اندازه تالش های بی وقفه کارکنان صنعت نفت را در اوج‬ ‫تحریم ها و شــیوع کرونا قدر نهاده اســت!فرزین مینو‪ ،‬در واکنش به انتشار اعدادی نجومی‬ ‫به عنوان میانگین حقوق و دســتمزد کارکنان صنعت نفت در فضای مجازی و صحبت های‬ ‫صبح امروز (چهارشــنبه‪ ،‬ششم اســفندماه) گوینده یکی از شبکه های رادیویی که با سخره‬ ‫گرفتن حقوق کارکنان وزارت نفت و اهانت مستقیم به وزیر نفت همراه بود‪ ،‬گفت‪ :‬کارکنان‬ ‫عملیاتی صنعت نفت در ســخت ترین شــرایط کاری از نظر اب و هــوا‪ ،‬دوری از خانواده و‬ ‫زندگی اقماری‪ ،‬حمل ونقل پرریسک و‪ ...‬بی وقفه مشغول فعالیت هستند‪ ،‬به طوری که حتی‬ ‫در تمام مدت شیوع کرونا در کشور‪ ،‬لحظه ای جریان تولید و توزیع نفت‪ ،‬گاز و فراورده های‬ ‫نفتی متوقف نشــده است؛ ان گاه یک گوینده در رســانه ملی چطور به خود اجازه می دهد‬ ‫کارکنــان زحمتکش صنعت نفت را به ســخره بگیرد و حقوق و دســتمزد این کارکنان را‬ ‫ان هم بر پایه اطالعات کام ً‬ ‫ال غلطی که در فضای مجازی منتشــر شــده است‪ ،‬دستاویزی‬ ‫برای شــوخی و تمســخر قرار دهد؟وی با بیان اینکه تعصب و تالش کارکنان صنعت نفت‬ ‫برای درامدزایی‪ ،‬افزایش امنیت اقتصادی و ارتقای قدرت کشور در چانه زنی های بین المللی‬ ‫به ویژه در سال های اخیر که کشور با سخت ترین شرایط تحریمی روبه رو بوده است‪ ،‬بر کسی‬ ‫پوشیده نیست‪ ،‬ادامه داد‪ :‬کارکنان نفت تالش می کنند سازمان هایی امثال صداوسیما بتوانند‬ ‫با اتکا به درامدهایی که صنعت نفت ایجاد می کند‪ ،‬تولید محتوا کنند و به حیات خود ادامه‬ ‫دهند و الحق و االنصاف که رسانه ملی به خوبی این زحمات را ارج نهاده است‪.‬‬ ‫تا‬ ‫اگهــی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حوزه‬ ‫ثبتی قائم شهر‬ ‫نظر به دستور مواد ‪1‬و‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمان های فاقد سند‬ ‫رســمی مصوب ‪ 1390/9/20‬امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور‬ ‫مســتقر در واحد ثبتی قائم شهر مورد رســیدگی قرار گرفته و تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫انان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قریه مله پالک ‪ 21‬اصلی بخش ‪08‬‬ ‫‪ 101‬فرعی به نام دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت بهداشت و درمان‬ ‫خانه بهداشــت ســیدابوصالح به شناسه ملی ‪ 14002961198‬نســبت به شش دانگ یک‬ ‫قطعه زمین که در ان احداث بنا شــده است به مســاحت ‪ 644.28‬مترمربع خریداری بدون‬ ‫واســطه از اقای گت اقا محســنی مالک رســمی ‪ ،‬لذا بــه موجب ماده ‪ 3‬قانــون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی و ماده ‪ 13‬ایین نامه مربوطه‪ ،‬این‬ ‫اگهی در دونوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشــار در شــهرها‬ ‫منتشــر و در روســتاها عالوه بر انتشــار اگهی‪ ،‬رای هیات الصاق تا در صورتی که اشــخاص‬ ‫ذینفع به ارای اعالم شــده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها‬ ‫از تاریــخ الصاق در محــل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و‬ ‫رســید اخــذ نمایند‪.‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتــراض مبادرت به تقدیم‬ ‫دادخواســت به دادگاه عمومی محــل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل‬ ‫تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در‬ ‫صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به‬ ‫دادگاه عمومی محل ارائه نکند‪،‬اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور‬ ‫ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬بدیهی است برابر ماده ‪ 13‬ایین نامه‬ ‫مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ‪،‬واحد ثبتی با رای‬ ‫هیــات پس از تنظیم اظهارنامه حــاوی تحدید حدود‪،‬مراتب را در اولین اگهی نوبتی و تحدید‬ ‫حدود به صورت هم زمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد‬ ‫سابقه تحدید حدود‪ ،‬واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1399/12/09 :‬نوبت دوم ‪1399/12/23‬‬ ‫رحمت سلمانی قادیکالئی‪-‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی‬ ‫قائم شهر‬ ‫نظر به دستور مواد ‪1‬و‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمان های فاقد سند‬ ‫رســمی مصوب ‪ 1390/9/20‬امالک متقاضیانی که در هیــات موضوع ماده یک قانون مذکور‬ ‫مســتقر در واحد ثبتی قائم شهر مورد رســیدگی قرار گرفته و تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫انان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قریه کالگر محله پالک ‪ 55‬اصلی بخش ‪16‬‬ ‫‪ 580‬فرعی به نام دولت جمهوری اســالمی ایران به نمایندگی وزارت بهداشت و درمان‬ ‫خانه بهداشــت کالگر محله به شناسه ملی ‪ 14002961198‬نسبت به شش دانگ یک قطعه‬ ‫زمین که در ان احداث بنا شده است به مساحت ‪ 1190.32‬مترمربع خریداری بدون واسطه‬ ‫از اقــای محمدرضا احمدی مالک رســمی ‪ ،‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانــون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی و ماده ‪ 13‬ایین نامه مربوطه‪ ،‬این اگهی در‬ ‫دونوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و‬ ‫در روستاها عالوه بر انتشار اگهی‪ ،‬رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به ارای‬ ‫اعالم شــده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق‬ ‫در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند‪.‬‬ ‫معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫عمومــی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محــل تحویل دهد که در این‬ ‫صــورت اقدامات ثبت موکــول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتــی که اعتراض‬ ‫در مهلــت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل‬ ‫ارائه نکند‪،‬اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانع‬ ‫از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت‪.‬بدیهی اســت برابر ماده ‪ 13‬اییــن نامه مذکور در مورد‬ ‫قســمتی از امالکــی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده ‪،‬واحد ثبتی بــا رای هیات پس از‬ ‫تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود‪،‬مراتب را در اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت‬ ‫هم زمان به اطالع عموم می رســاند و نســبت به امالک در جریان ثبت و فاقد ســابقه تحدید‬ ‫حدود‪ ،‬واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1399/12/09 :‬نوبت دوم ‪1399/12/23‬‬ ‫رحمت سلمانی قادیکالئی‪-‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر‬ ‫اگهی فقدان سند‬ ‫اقــای محســن قایدی (مالک ) کــه به موجب دو برگ استشــهاد محلی گواهی شــده در‬ ‫دفترخانه ‪ 11‬ابادان مدعی می باشــد که اســناد مالکیت مربوط به شــماره های ‪ 990767‬و‬ ‫‪990770‬و ‪990771‬و‪ 990773‬بشــماره دفتر ‪ 6‬صفحات ‪86‬و‪95‬و‪98‬و‪ 104‬شــماره ثبت‬ ‫‪ 594‬و‪597‬و‪598‬و‪ 600‬مربوط به سه سهم و نیم از نه سهم ششدانگ پالک ثبت ‪5/187‬‬ ‫بخش ده ابادان به علت اسباب کشی مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت نموده‬ ‫انــد ‪ .‬لــذا در اجرای تبصره یک اصالحی ماده ‪ 120‬ائین نامه ثبت مراتب اعالم تا هرکس که‬ ‫مدعی انجام معامله یا وجود ســند مالکیت مذکور نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار اگهی‬ ‫ظرف مدت ‪ 10‬روز اعتراض خود را کتبا ً وضمن ارائه اصل ســند مالکیت ویا ســند خریداری‬ ‫به این اداره اعالم نمایید در غیر اینصورت ســند مالکیت المثنی به نام مالک صادر وســند‬ ‫مالکیت مفقود شده از درجه اعتبار ساقط خواهد شد ‪ .‬م‪ .‬الف ‪1/451 :‬‬ ‫رونوشت ‪ :‬جهت اطالع ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)‬ ‫سیاوش جودکی‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابادان‬ ‫خبر‬ ‫ول‬ ‫اگهــی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حوزه‬ ‫ثبتی قائم شهر‬ ‫نظر به دستور مواد ‪1‬و‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمان های فاقد سند‬ ‫رســمی مصوب ‪ 1390/9/20‬امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور‬ ‫مســتقر در واحد ثبتی قائم شهر مورد رســیدگی قرار گرفته و تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫انان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قریه میکال پالک ‪ 37‬اصلی بخش ‪05‬‬ ‫‪ 180‬فرعی به نام دولت جمهوری اســالمی ایران دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران به‬ ‫نمایندگی شــبکه بهداشت و درمان شهرستان قائم شهر خانه بهداشت میکال به شناسه ملی‬ ‫‪ 14002961198‬نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است به‬ ‫مســاحت ‪ 208.68‬مترمربع خریداری بدون واســطه از طریق استشهادیه محلی مالک رسمی‬ ‫‪ ،‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند‬ ‫رســمی و ماده ‪ 13‬ایین نامه مربوطه‪ ،‬این اگهــی در دونوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این‬ ‫روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشــار در شــهرها منتشر و در روســتاها عالوه بر انتشار اگهی‪ ،‬رای‬ ‫هیات الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به ارای اعالم شــده اعتراض داشته باشند از‬ ‫تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به‬ ‫اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند‪.‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه‬ ‫حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‬ ‫گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکنــد‪،‬اداره ثبت مبادرت به صدور‬ ‫سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬بدیهی‬ ‫اســت برابر مــاده ‪ 13‬ایین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبــال اظهارنامه ثبتی‬ ‫پذیرفته نشــده ‪،‬واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود‪،‬مراتب‬ ‫را در اولیــن اگهــی نوبتــی و تحدید حدود به صــورت هم زمان به اطالع عموم می رســاند و‬ ‫نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود‪ ،‬واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را‬ ‫به صورت اختصاصی منتشر می نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1399/12/09 :‬نوبت دوم ‪1399/12/23‬‬ ‫رحمت سلمانی قادیکالئی‪-‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی‬ ‫قائم شهر‬ ‫نظر به دستور مواد ‪1‬و‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمان های فاقد سند‬ ‫رســمی مصوب ‪ 1390/9/20‬امالک متقاضیانی که در هیــات موضوع ماده یک قانون مذکور‬ ‫مســتقر در واحد ثبتی قائم شهر مورد رســیدگی قرار گرفته و تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫انان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قریه کالگر محله پالک ‪ 55‬اصلی بخش ‪16‬‬ ‫‪ 581‬فرعی به نام دولت جمهوری اســالمی ایران به نمایندگی وزارت بهداشت و درمان‬ ‫خانه بهداشــت کالگر محله به شناسه ملی ‪ 14002961198‬نسبت به شش دانگ یک قطعه‬ ‫زمین که در ان احداث بنا شده است به مساحت ‪ 707.33‬مترمربع خریداری بدون واسطه از‬ ‫طریق استشهادیه محلی مالک رسمی ‪ ،‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ایین نامه مربوطه‪ ،‬این اگهی در دونوبت‬ ‫به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها‬ ‫عالوه بر انتشــار اگهی‪ ،‬رای هیات الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به ارای اعالم شده‬ ‫اعتراض داشــته باشــند از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪.‬معترض باید‬ ‫ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل‬ ‫نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات‬ ‫ثبــت موکــول به ارائه حکــم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتــراض در مهلت قانونی‬ ‫واصــل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند‪،‬اداره‬ ‫ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به‬ ‫دادگاه نیست‪.‬بدیهی است برابر ماده ‪ 13‬ایین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال‬ ‫اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ‪،‬واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید‬ ‫حدود‪،‬مراتــب را در اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت هم زمان به اطالع عموم می‬ ‫رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود‪ ،‬واحد ثبتی اگهی تحدید‬ ‫حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1399/12/09 :‬نوبت دوم ‪1399/12/23‬‬ ‫رحمت سلمانی قادیکالئی‪-‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫شهرداری بندرکوهستک در نظر دارد بااستناد به ماده ‪ 5‬ائین نامه مالی شهرداریها و مجوز شماره ‪ 92/860‬مورخه ‪ 99/2/18‬شورای محترم شهربندرکوهستک ‪ 16‬قطعه تفکیکی زمین با کاربری مسکونی را به فروش برساند متقاضیان می توانند جهت دریافت‬ ‫اسناد مزایده ازتاریخ ‪ 99/12/9‬لغایت ‪ 99/12/20‬طریق سامانه ستاد اقدام نموده و مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از تاریخ ‪ 99/12/9‬لغایت ‪ 99/12/20‬می باشد اخرین مهلت زمان بازگشایی پاکت روزشنبه مورخه ‪ 99/12/23‬و اعالم برنده روز یکشنبه مورخه ‪99/12/24‬‬ ‫می باشد جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های ‪ 07642370244‬تماس حاصل نمایند تضمین شرکت در مزایده ‪ 70/000/000‬به حساب سپرده ‪ 3100006255007‬به نام شهرداری بندر کوهستک نزد بانک ملی می باشد برندگان اول ‪ ،‬دوم ‪ ،‬سوم هر گاه‬ ‫حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادهای مختار است هزینه چاپ اگهی و هزینه کارشناسی قیمت گذاری و هزینه انتقال سند مالکیت بر عهده برنده مزایده می باشد‬ ‫سایر اطالعات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره قطعه‬ ‫مساحت زمین مترمربع‬ ‫قیمت پایه به ازای هر مترمربع ریال‬ ‫قیمت پایه کل‬ ‫‪1‬‬ ‫‪361‬‬ ‫‪375/5‬‬ ‫‪1/600/000‬‬ ‫‪600/800/000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪362‬‬ ‫‪364‬‬ ‫‪1/600/000‬‬ ‫‪580/800/000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪363‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪1/600/000‬‬ ‫‪624/000/000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪364‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪1/600/000‬‬ ‫‪624/000/000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪365‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪1/600/000‬‬ ‫‪624/000/000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪366‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪1/600/000‬‬ ‫‪624/000/000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪367‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪1/600/000‬‬ ‫‪624/000/000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪368‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪1/600/000‬‬ ‫‪624/000/000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪399‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪1/700/000‬‬ ‫‪561/000/000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪1/700/000‬‬ ‫‪663/000/000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪401‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪1/700/000‬‬ ‫‪663/000/000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪402‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪1/700/000‬‬ ‫‪663/000/000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪403‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪1/700/000‬‬ ‫‪663/000/000‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪404‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪1/700/000‬‬ ‫‪663/000/000‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪405‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪1/700/000‬‬ ‫‪663/000/000‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪406‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪1/700/000‬‬ ‫‪663/000/000‬‬ ‫روابط عمومی شهرداری بندر کوهستک‬ ‫اگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حــوزه ثبتی‬ ‫میاندورود‬ ‫نظــر به دســتور مــواد ‪1‬و ‪ 3‬قانون تعییــن تکلیف وضعیــت اراضی و ســاختمان های فاقد‬ ‫ســند رســمی مصوب ‪ 1390/9 /20‬و برابــر رای شــماره ‪ 139960310022002494‬مورخ‬ ‫‪ 1399/09/29‬هیــات کالســه ‪ 99-92‬موضــوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی‬ ‫میاندورود تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای رضا بابایی پلنگی فرزند علی اکبر نســبت‬ ‫به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت ‪ 403/20‬مترمربع به شماره پالک ‪ -‬فرعی‬ ‫از ‪ 22‬اصلی واقع در قریه پلنگ ازاد بخش ‪ 4‬خریداری بدون واسطه از اقای احمد بابایی پلنگی‬ ‫مالک رســمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ســاختمان های فاقد ســند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز از طریق روزنامه های محلی ‪ /‬کثیر االنتشــار درشــهر ها منتشر و در روستاها رای هیات‬ ‫الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به ارای اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند ‪ ،‬از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند ‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره‬ ‫ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است‬ ‫و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواســت‬ ‫به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور‬ ‫ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت ‪ .‬تاریخ انتشــار نوبت اول ‪99/12/09‬‬ ‫نوبت دوم ‪ 99/12/23‬می باشد‪((.‬نشریه‪ :‬محلی و کثیراالنتشار ))‪.‬‬ ‫قدیر یوسفی نیا ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندورود‬ ‫اگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حــوزه ثبتی‬ ‫میاندورود‬ ‫نظــر به دســتور مــواد ‪1‬و ‪ 3‬قانون تعییــن تکلیف وضعیــت اراضی و ســاختمان های فاقد‬ ‫ســند رســمی مصوب ‪ 1390/9 /20‬و برابــر رای شــماره ‪ 139960310022002639‬مورخ‬ ‫‪ 1399/10/03‬هیــات کالســه ‪ 99-93‬موضــوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی‬ ‫میاندورود تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای رضا بابایی پلنگی فرزند علی اکبر نســبت‬ ‫به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت ‪ 368/06‬مترمربع به شماره پالک ‪ -‬فرعی‬ ‫از ‪ 22‬اصلی واقع در قریه پلنگ ازاد بخش ‪ 4‬خریداری مع الواســطه‪ /‬بدون واســطه از اقای‬ ‫احمد بابایی پلنگی مالک رســمی محرز گردیده اســت لذا به موجب مــاده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این اگهی‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق روزنامه های محلی ‪ /‬کثیر االنتشار درشهر ها منتشر و در‬ ‫روســتاها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته‬ ‫باشــند ‪ ،‬از تاریخ انتشــار اولین اگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض‬ ‫خــود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند ‪ .‬معتــرض باید ظرف یک ماه‬ ‫از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی‬ ‫تقدیــم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در ایــن صورت اقدامات ثبت موکول به‬ ‫ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‬ ‫‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند‬ ‫مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت ‪ .‬تاریخ انتشار‬ ‫نوبت اول ‪ 99/12/09‬نوبت دوم ‪ 99/12/23‬می باشد‪((.‬نشریه‪ :‬محلی و کثیراالنتشار ))‪.‬‬ ‫قدیر یوسفی نیا ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندورود‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حــوزه ثبتی‬ ‫شهرستان ساری‬ ‫برابر رای شماره ‪ 139960310456015300‬مورخ ‪ 1399/11/09‬که در هیات موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫منطقه ‪ 2‬ســاری تصرفات مالکانه ابوذر ذبیحی فرزند قربانعلی به شــماره ملی ‪1819555143‬‬ ‫نســبت به شــش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ‪ 55.44‬مترمربع از ‪ 10‬اصلی‬ ‫واقع در قریه ابندانســر بخش ‪ 4‬ثبت ســاری با کســر ســهم وقــف‪ ،‬لذا به منظــور اطالع عموم‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور‬ ‫ســند مالکیت اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم‬ ‫اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬بدیهی است در صورت انقضای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد‪.‬تاریخ انتشار نوبت‬ ‫اول‪ 1399/12/09:‬نوبت دوم ‪. 1399/12/24‬م‪/‬الف‬ ‫حسن یوسفی‪-‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حوزه ثبتی‬ ‫قائم شهر‬ ‫نظر به دســتور مواد ‪1‬و‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وســاختمان های فاقد ســند‬ ‫رســمی مصــوب ‪ 1390/9/20‬امــالک متقاضیانی که در هیــات موضوع ماده یــک قانون مذکور‬ ‫مســتقر در واحد ثبتی قائم شهر مورد رسیدگی قرار گرفته و تصرفات مالکانه و بالمعارض انان‬ ‫محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قریه استراباد پالک ‪ 14‬اصلی بخش ‪03‬‬ ‫‪ 79‬فرعی به نام دولت جمهوری اســالمی ایران به نمایندگی وزارت بهداشــت و درمان خانه‬ ‫بهداشت استراباد محله به شناسه ملی ‪ 14002961198‬نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین‬ ‫که در ان احداث بنا شــده اســت به مســاحت ‪ 736.94‬مترمربع خریداری بدون واسطه از اقای‬ ‫مهــدی مرادی رســتمی مالک رســمی ‪ ،‬لذا به موجب مــاده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی و ماده ‪ 13‬ایین نامه مربوطه‪ ،‬این اگهی در دونوبت‬ ‫به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روستاها‬ ‫عــالوه بر انتشــار اگهی‪ ،‬رای هیات الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به ارای اعالم شــده‬ ‫اعتراض داشــته باشــند از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو‬ ‫ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪.‬معترض باید ظرف‬ ‫یــک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل نماید‬ ‫و گواهی تقدیم دادخواســت بــه اداره ثبت محل تحویل دهد که در ایــن صورت اقدامات ثبت‬ ‫موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد‬ ‫یــا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائــه نکند‪،‬اداره ثبت مبادرت به‬ ‫صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫بدیهی اســت برابر ماده ‪ 13‬ایین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی‬ ‫پذیرفته نشــده ‪،‬واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیــم اظهارنامه حاوی تحدید حدود‪،‬مراتب را‬ ‫در اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت هم زمان به اطالع عموم می رســاند و نســبت به‬ ‫امــالک در جریان ثبت و فاقد ســابقه تحدید حدود‪ ،‬واحد ثبتــی اگهی تحدید حدود را به صورت‬ ‫اختصاصی منتشر می نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1399/12/09 :‬نوبت دوم ‪1399/12/23‬‬ ‫رحمت سلمانی قادیکالئی‪-‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر‬ ‫اگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حــوزه ثبتی‬ ‫میاندورود‬ ‫نظــر به دســتور مــواد ‪1‬و ‪ 3‬قانون تعییــن تکلیف وضعیــت اراضی و ســاختمان های فاقد‬ ‫ســند رســمی مصوب ‪ 1390/9 /20‬و برابــر رای شــماره ‪ 139960310022001960‬مورخ‬ ‫‪ 1399/08/07‬هیات کالســه ‪ 98-299‬موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی‬ ‫میانــدورود تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم ســکینه ســاداتی طبقدهی فرزند ســید‬ ‫حسین نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت ‪ 341/37‬مترمربع به شماره‬ ‫پالک ‪ -‬فرعی از ‪ 12‬اصلی واقع در قریه ولوجا بخش ‪ 9‬خریداری مع الواسطه از اقای رضا عرب‬ ‫خزائلی مالک رســمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز از طریق روزنامه های محلی ‪ /‬کثیر االنتشار درشهر ها منتشر و در روستاها رای‬ ‫هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند ‪ ،‬از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند ‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره‬ ‫ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است‬ ‫و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواســت‬ ‫به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور‬ ‫ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت ‪ .‬تاریخ انتشــار نوبت اول ‪99/12/09‬‬ ‫نوبت دوم ‪ 99/12/23‬می باشد‪((.‬نشریه‪ :‬محلی و کثیراالنتشار ))‪.‬‬ ‫قدیر یوسفی نیا ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندورود‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حوزه ثبتی‬ ‫قائم شهر‬ ‫نظر به دســتور مواد ‪1‬و‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وســاختمان های فاقد ســند‬ ‫رســمی مصــوب ‪ 1390/9/20‬امــالک متقاضیانی که در هیــات موضوع ماده یــک قانون مذکور‬ ‫مســتقر در واحد ثبتی قائم شهر مورد رسیدگی قرار گرفته و تصرفات مالکانه و بالمعارض انان‬ ‫محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قریه قراخیل پالک ‪ 6‬اصلی بخش ‪05‬‬ ‫‪ 2106‬فرعی به نام دولت جمهوری اســالمی ایران به نمایندگی وزارت بهداشــت و درمان‬ ‫خانه بهداشــت قراخیل غربی به شناسه ملی ‪ 14002961198‬نسبت به شش دانگ یک قطعه‬ ‫زمین که در ان احداث بنا شــده است به مســاحت ‪ 773.58‬مترمربع خریداری بدون واسطه از‬ ‫خانــم زهرا هاشــم پور مالک رســمی ‪ ،‬لذا به موجب مــاده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ایین نامه مربوطه‪ ،‬این اگهی در دونوبت به‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه‬ ‫بر انتشــار اگهی‪ ،‬رای هیات الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض‬ ‫داشــته باشــند از تاریخ انتشــار اولین اگهــی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محــل تا دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪.‬معترض باید ظرف یک‬ ‫ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی‬ ‫تقدیــم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در ایــن صورت اقدامات ثبت موکول به‬ ‫ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‬ ‫گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند‪،‬اداره ثبت مبادرت به صدور سند‬ ‫مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت‪.‬بدیهی اســت‬ ‫برابر ماده ‪ 13‬ایین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده‬ ‫‪،‬واحــد ثبتی بــا رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیــد حدود‪،‬مراتب را در اولین اگهی‬ ‫نوبتی و تحدید حدود به صورت هم زمان به اطالع عموم می رســاند و نســبت به امالک در جریان‬ ‫ثبت و فاقد ســابقه تحدید حدود‪ ،‬واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشــر‬ ‫می نماید‪ .‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1399/12/09 :‬نوبت دوم ‪1399/12/23‬‬ ‫رحمت سلمانی قادیکالئی‪-‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حوزه ثبتی‬ ‫قائم شهر‬ ‫نظر به دســتور مواد ‪1‬و‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وســاختمان های فاقد ســند‬ ‫رســمی مصــوب ‪ 1390/9/20‬امــالک متقاضیانی که در هیــات موضوع ماده یــک قانون مذکور‬ ‫مســتقر در واحد ثبتی قائم شهر مورد رسیدگی قرار گرفته و تصرفات مالکانه و بالمعارض انان‬ ‫محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قریه سوخته کال پالک ‪ 12‬اصلی بخش ‪05‬‬ ‫‪ 366‬فرعی به نام دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت بهداشت و درمان خانه‬ ‫بهداشــت سوخته کال به شناســه ملی ‪ 14002961198‬نسبت به شــش دانگ یک قطعه زمین‬ ‫که در ان احداث بنا شــده اســت به مســاحت ‪ 172.05‬مترمربع خریداری بدون واسطه از اقای‬ ‫ســید ابوالحســن حسینی مالک رســمی ‪ ،‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی و ماده ‪ 13‬ایین نامه مربوطه‪ ،‬این اگهی در دونوبت‬ ‫به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روستاها‬ ‫عــالوه بر انتشــار اگهی‪ ،‬رای هیات الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به ارای اعالم شــده‬ ‫اعتراض داشــته باشــند از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو‬ ‫ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪.‬معترض باید ظرف‬ ‫یــک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل نماید‬ ‫و گواهی تقدیم دادخواســت بــه اداره ثبت محل تحویل دهد که در ایــن صورت اقدامات ثبت‬ ‫موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد‬ ‫یــا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائــه نکند‪،‬اداره ثبت مبادرت به‬ ‫صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫بدیهی اســت برابر ماده ‪ 13‬ایین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی‬ ‫پذیرفته نشــده ‪،‬واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیــم اظهارنامه حاوی تحدید حدود‪،‬مراتب را‬ ‫در اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت هم زمان به اطالع عموم می رســاند و نســبت به‬ ‫امــالک در جریان ثبت و فاقد ســابقه تحدید حدود‪ ،‬واحد ثبتــی اگهی تحدید حدود را به صورت‬ ‫اختصاصی منتشر می نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1399/12/09 :‬نوبت دوم ‪1399/12/23‬‬ ‫رحمت سلمانی قادیکالئی‪-‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حوزه ثبتی‬ ‫قائم شهر‬ ‫نظر به دســتور مواد ‪1‬و‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وســاختمان های فاقد ســند‬ ‫رســمی مصــوب ‪ 1390/9/20‬امــالک متقاضیانی که در هیــات موضوع ماده یــک قانون مذکور‬ ‫مســتقر در واحد ثبتی قائم شهر مورد رسیدگی قرار گرفته و تصرفات مالکانه و بالمعارض انان‬ ‫محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قریه جنید پالک ‪ 8‬اصلی بخش ‪05‬‬ ‫‪ 97‬فرعی به نام دولت جمهوری اســالمی ایران به نمایندگی وزارت بهداشــت و درمان خانه‬ ‫بهداشــت الکپل به شناســه ملی ‪ 14002961198‬نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین که در‬ ‫ان احداث بنا شــده است به مســاحت ‪ 180.17‬مترمربع خریداری بدون واسطه از اقای شهریار‬ ‫اوالدزاد عبــاس ابادی مالک رســمی ‪ ،‬لذا به موجــب ماده ‪ 3‬قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی و ماده ‪ 13‬ایین نامه مربوطه‪ ،‬این اگهی در دونوبت‬ ‫به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روستاها‬ ‫عــالوه بر انتشــار اگهی‪ ،‬رای هیات الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به ارای اعالم شــده‬ ‫اعتراض داشــته باشــند از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو‬ ‫ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪.‬معترض باید ظرف‬ ‫یــک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل نماید‬ ‫و گواهی تقدیم دادخواســت بــه اداره ثبت محل تحویل دهد که در ایــن صورت اقدامات ثبت‬ ‫موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد‬ ‫یــا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائــه نکند‪،‬اداره ثبت مبادرت به‬ ‫صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫بدیهی اســت برابر ماده ‪ 13‬ایین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی‬ ‫پذیرفته نشــده ‪،‬واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیــم اظهارنامه حاوی تحدید حدود‪،‬مراتب را‬ ‫در اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت هم زمان به اطالع عموم می رســاند و نســبت به‬ ‫امــالک در جریان ثبت و فاقد ســابقه تحدید حدود‪ ،‬واحد ثبتــی اگهی تحدید حدود را به صورت‬ ‫اختصاصی منتشر می نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1399/12/09 :‬نوبت دوم ‪1399/12/23‬‬ ‫رحمت سلمانی قادیکالئی‪-‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حوزه ثبتی‬ ‫قائم شهر‬ ‫نظر به دســتور مواد ‪1‬و‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وســاختمان های فاقد ســند‬ ‫رســمی مصــوب ‪ 1390/9/20‬امــالک متقاضیانی که در هیــات موضوع ماده یــک قانون مذکور‬ ‫مســتقر در واحد ثبتی قائم شهر مورد رسیدگی قرار گرفته و تصرفات مالکانه و بالمعارض انان‬ ‫محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قریه صنم پالک ‪ 26‬اصلی بخش ‪05‬‬ ‫‪ 133‬فرعی به نام دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت بهداشت و درمان خانه‬ ‫بهداشت صنم به شناسه ملی ‪ 14002961198‬نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین که در ان‬ ‫احداث بنا شده است به مساحت ‪ 954.60‬مترمربع خریداری بدون واسطه از طریق استشهادیه‬ ‫محلی مالک رســمی ‪ ،‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان‬ ‫های فاقد ســند رســمی و ماده ‪ 13‬ایین نامه مربوطه‪ ،‬این اگهی در دونوبت به فاصله ‪ 15‬روز از‬ ‫طریق این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشــار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار اگهی‪،‬‬ ‫رای هیات الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به ارای اعالم شــده اعتراض داشته باشند از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولین اگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا دو مــاه اعتراض خود را به‬ ‫اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪.‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست‬ ‫بــه اداره ثبت محــل تحویل دهد که در این صــورت اقدامات ثبت موکول بــه ارائه حکم قطعی‬ ‫دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونــی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم‬ ‫دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل ارائــه نکند‪،‬اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می‬ ‫نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬بدیهی است برابر ماده ‪13‬‬ ‫ایین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ‪،‬واحد ثبتی با‬ ‫رای هیــات پــس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود‪،‬مراتب را در اولین اگهی نوبتی و تحدید‬ ‫حــدود به صورت هم زمان به اطالع عموم می رســاند و نســبت به امــالک در جریان ثبت و فاقد‬ ‫سابقه تحدید حدود‪ ،‬واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1399/12/09 :‬نوبت دوم ‪1399/12/23‬‬ ‫رحمت سلمانی قادیکالئی‪-‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر‬ صفحه 4 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫صنعت و خودرو‬ ‫حاشیه سود داللی خودرو درحال سقوط ازاد‬ ‫در رکود فعلی بازار‪ ،‬کارگزاری ها با ســود بسیار‬ ‫کمــی خودروهــای در اختیارشــان را معاملــه‬ ‫می کننــد‪ .‬درحال حاضر با افت قیمت دالر‪ ،‬بازار‬ ‫راکــد خرید و فروش خودرو نیــز کاهش قیمت‬ ‫یــک تا چهار میلیون تومانــی را تجربه می کند و‬ ‫گزارش های میدانی از ایــن بازار حکایت از افت‬ ‫بهای انواع خودرو متناســب با کاهش نرخ ارز را‬ ‫دارد‬ ‫درحالــی کــه روزهای پایانی ســال را ســپری‬ ‫می کنیم‪ ،‬افت شدید قیمت خودرو در بازار سبب‬ ‫شده است سود فروشندگان در این بخش هر روز‬ ‫کمتر شود‪ .‬این در حالی است که تا چندی پیش‬ ‫اختالف قیمت خودرو بیــن کارگزاری ها با انچه‬ ‫فروشندگان اعالم می کردند زیاد بود؛ اما درحال‬ ‫حاضر حاشیه سود بسیار کمی وجود دارد‪.‬‬ ‫درحالی شــاهد چنین اتفاقاتی هســتیم که هر‬ ‫ســال بازار خودرو درچنین ایامی شــلوغ بود و‬ ‫خرید و فروش رونق چشــمگیری داشت‪ .‬اما در‬ ‫رکود فعلی بازار‪ ،‬کارگزاری ها با سود بسیار کمی‬ ‫خودروهای در اختیارشان را معامله می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش «اخبار خودرو»‪ ،‬درحال حاضر با افت‬ ‫قیمــت دالر‪ ،‬بازار راکد خریــد و فروش خودرو‬ ‫نیز کاهــش قیمت یک تا چهــار میلیون تومانی‬ ‫را تجربــه می کند و گزارش هــای میدانی از این‬ ‫بازار حکایت از افت بهای انواع خودرو متناسب با‬ ‫کاهش نرخ ارز دارد‪.‬‬ ‫درهمیــن راســتا بررســی قیمــت محصوالت‬ ‫ایران خودرو نشان می دهد روند کاهش قیمت ها‬ ‫نسبت به هفته گذشته در محصوالت این شرکت‬ ‫از ســه تا پنج میلیون تومان بوده و فعاالن بازار‬ ‫خودرو دلیل کاهــش قیمت ها را افت بهای دالر‬ ‫عنوان می کننــد‪ .‬البته این موضوع در تشــدید‬ ‫رکود بازار خودرو بسیار موثر بوده و این درحالی ‬ ‫اســت که در چنین شــرایطی تنها ان دسته از‬ ‫افــراد که نیاز ضــروری به خودرو دارنــد‪ ،‬اقدام‬ ‫به خرید ان می کنند‪.‬‬ ‫البته درشــرایط فعلی بازار خودرو کارشناســان‬ ‫معتقدند زیان انباشــته خودروســازان به واسطه‬ ‫ســرکوب قیمت هــا از مــرز ‪ ۴۰‬هــزار میلیارد‬ ‫تومان گذشته اســت و درعین حال طرح وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معــدن و تجارت مبنی بر اصالح شــیوه‬ ‫قیمت گذاری خودرو مــورد موافقت اولیه دولت‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫براســاس این طــرح‪ ،‬قیمت گــذاری محصوالت‬ ‫کم تیراژ به خودروســازان واگذار خواهد شد؛ اما‬ ‫تعیین بهای فروش خودروهای پرتیراژ همچنان‬ ‫دراختیار شورای رقابت خواهد بود‪ .‬این طرح البته‬ ‫از ابتدای ســال اینده اغاز خواهد شد و می تواند‬ ‫مقدمه ای برای ازادی کامــل بازار خودرو از بند‬ ‫نرخ گذاری دستوری باشــد‪ .‬گویا این طرح مورد‬ ‫موافقت ســتاد اقتصادی دولت نیز قرار گرفته و‬ ‫قرار است از ابتدای سال اینده اجرایی شود‪.‬‬ ‫هــدف وزارت صنعــت‪ ،‬معدن و تجــارت از این‬ ‫طــرح‪ ،‬تامین نقدینگی مورد نیاز خودروســازان‬ ‫برای براورده شــدن شــعار جهش تولید است و‬ ‫این وزارتخانه ســودای رشد ‪ ۵۰‬درصدی تیراژ را‬ ‫درسر می پروراند‪.‬‬ ‫درحال حاضر شــورای رقابت مسئول تعیین نرخ‬ ‫تمام محصوالت ایران خودرو و سایپاست و قیمت‬ ‫انواع خودرو را براســاس فرمول اختصاصی خود‬ ‫تغییر داده و تعیین می کند‪ .‬اما شیوه نرخ گذاری‬ ‫شــورای رقابت بارهــا مــورد اعتــراض فعاالن‬ ‫صنعت خودرو و خودروســازان قرار گرفته است‬ ‫و ان ها همواره بر ازادســازی قیمت به عنوان راه‬ ‫اصلی خروج از زیان دهی و تامین نقدینگی مورد‬ ‫نیاز خود برای تولید‪ ،‬تاکید کرده اند‪ .‬از همین رو‬ ‫‪5‬‬ ‫مشارکت درصدی بانک ها؛ راهکاری برای تامین مواد اولیه قطعه سازان‬ ‫وزارت صمت به عنوان متولی امور خودروســازان‬ ‫بزرگ کشــور‪ ،‬از مدت ها پیــش به دنبال تغییر‬ ‫شــیوه فعلی قیمت گذاری خودرو بود و خبرها از‬ ‫ایــن وزارتخانه حکایت از تدویــن طرحی با نام‬ ‫اصــاح صنعت خودرو با محوریــت جهش تولید‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫هرچند وزارت صمت تا به امــروز جزئیات دقیق‬ ‫طــرح خود را رســانه ای نکرده‪ ،‬امــا با این حال‬ ‫ان طور کــه منابع اگاه عنوان می کنند‪ ،‬اســاس‬ ‫ان بر پایه جهــش تولید بوده و این جهش البته‬ ‫مشروط به پرداخت تســهیالت و همچنین تغییر‬ ‫شیوه قیمت گذاری است‪.‬‬ ‫طبق اخباری کــه ان زمان از وزارت صمت درز‬ ‫کرد‪ ،‬ایــن وزارتخانه قصد داشــت قیمت گذاری‬ ‫خودروهای کم تیراژ را به خودروســازان بسپارد؛‬ ‫اما پــر تیراژها کماکان توســط شــورای رقابت‬ ‫نرخ گذاری شــوند‪ .‬در مقطعی که وزارت صمت‬ ‫درحال نهایی کردن طرح خود بود‪ ،‬شورای رقابت‬ ‫پیش دســتی کرد و خبر از ازادسازی قیمت ‪۱۸‬‬ ‫مدل خودرو کم تیــراژ را داد تا عمال راه را برای‬ ‫«صمت» و خودروسازان هموار کند و در پی ان‬ ‫قیمت خودرو در بازار تا حدی افزایش یافت‪.‬‬ ‫چهکسیبایدنرخخدماتتاکسیوتاکسیاینترنتیراتعیینکند؟‬ ‫سرر ‬ ‫طناب کشی نهادی بر س‬ ‫تعییننرخکرایهتاکسی‬ ‫رئیــس کمیســیون عمران و حمل ونقل شــورای‬ ‫اســامی شــهر تهران گفت‪« :‬به نظر مــن نباید‬ ‫شــهرداری و شورای شــهر نرخ کرایه تاکسی ها را‬ ‫تعیین کننــد‪ .‬تعیین کرایه بایــد برعهده اتحادیه‬ ‫تاکســیرانی باشــد‪ .‬مانند تاکســی های اینترنتی‬ ‫که تعیین کرایه برعهده صنف خودشــان اســت‪،‬‬ ‫تاکسی ها نیز باید خود نرخ را تعیین کنند»‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۹‬به روزهای پایانی خود نزدیک می شود‬ ‫و این در حالی است که امسال‪ ،‬برای همه و ازجمله‬ ‫رانندگان تاکسی‪ ،‬از نظر مالی سالی به شدت دشوار‬ ‫بود‪ .‬با شــروع همه گیری کرونا از زمســتان ســال‬ ‫گذشته و شــوک ناگهانی کاهش حجم ترددها در‬ ‫کشور‪ ،‬فعاالن حوزه حمل ونقل و ازجمله رانندگان‬ ‫تاکسی به شــدت متضرر شــدند و این موضوع‪ ،‬با‬ ‫کاهش تعداد مجاز مسافر در هر تاکسی (از ‪ ۴‬به ‪۳‬‬ ‫نفر) وارد فاز دیگری هم شد‪.‬‬ ‫به صورت ســنتی‪ ،‬با فرا رســیدن اردیبهشت ماه‪،‬‬ ‫نرخ گذاری جدید کرایه تاکســی در کشــور انجام‬ ‫می شــود و این در حالی اســت که با نزدیک شدن‬ ‫دوبــاره به این موعد‪ ،‬انتقادهــا در مورد متولی این‬ ‫قیمت گذاری باال گرفته اســت‪ .‬دستکم در تهران‪،‬‬ ‫نرخ گذاری کرایه تاکسی توسط شورای شهر انجام‬ ‫می شود اما به نظر می رسد نظر برخی از اعضای این‬ ‫نهاد هم بر این اســت نرخ گذاری کرایه تاکسی باید‬ ‫توســط اتحادیه تاکســرانی انجام شود و نه شورای‬ ‫شهر‪.‬‬ ‫اما ازان ســو به نظر می رســد این مشکل حتی در‬ ‫حوزه قیمت گذاری خدمات تاکســی های اینترنتی‬ ‫هم وجود دارد و این شــرکت ها‪ ،‬که تعداد انها هم‬ ‫کم نیســت‪ ،‬با همین مشکل مواجه هستند‪ .‬بر این‬ ‫اساس‪ ،‬قیمت گذاری خدمات تاکسی های اینترنتی‪،‬‬ ‫به دلیل ماهیت فعالیت این شرکت ها و تاثیر عواملی‬ ‫مانند نرخ خدمــات اینترنتی‪ ،‬حجم ترافیک‪ ،‬تعداد‬ ‫رانندگان در مبدا و اعمال محدودیت های ترافیکی‬ ‫در زمان کرونا‪ ،‬دســتخوش تاثیرپذیری از فعالیت‬ ‫نهادهای مختلف اســت و توسط اتحادیه و انجمن‬ ‫صنفی کسب وکارهای مجازی تعیین نمی شود‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون عمران و حمل ونقل شــورای‬ ‫اسالمی شهر تهران‪ ،‬روز گذشته در مورد تعیین نرخ‬ ‫خدمات تاکسی گفت‪« :‬به نظر من نباید شهرداری‬ ‫و شــورای شهر نرخ کرایه تاکسی ها را تعیین کنند‪.‬‬ ‫تعیین کرایه باید برعهده اتحادیه تاکسیرانی باشد‪.‬‬ ‫مانند تاکسی های اینترنتی که تعیین کرایه برعهده‬ ‫صنف خودشــان اســت‪ ،‬تاکســی ها نیز باید خود‬ ‫نــرخ را تعیین کنند‪ .‬از قبل اختیــار تعیین نرخ به‬ ‫شورای شهر داده شده است و همه ناراضی هستند‪.‬‬ ‫رانندگان تاکســی رضایتی ندارند و می گویند نرخ‬ ‫کرایه هــا افزایش کمی داشــته مــردم هم ناراضی‬ ‫هســتند و می گویند اصال نباید اضافهشود‪ .‬درواقع‬ ‫هیچ کس رضایتی ندارد‪».‬‬ ‫محمــد علیخانی درخصوص احتمــال افزایش نرخ‬ ‫کرایه تاکســی ها گفت‪« :‬رانندگان تاکسی ها هم از‬ ‫نرخ هایی که شــورای شــهر تعیین می کند‪ ،‬راضی‬ ‫نیســتند‪ .‬انها گالیه مند هســتند چرا در شرایطی‬ ‫که تورم ‪۵۰‬درصد اســت‪ ،‬نرخ کرایه تاکسی ها فقط‬ ‫‪20‬درصــد افزایش پیدا می کند‪ .‬مردم هم دلشــان‬ ‫نمی خواهد حتی یک درصد به کرایه ها اضافه شود‪.‬‬ ‫در واقع هرکسی منافع خود را می بیند‪».‬‬ ‫علیخانی با بیان اینکه شــرط گران نشدن نرخ این‬ ‫اســت که تورم ساالنه نداشته باشیم‪ ،‬گفت‪« :‬وقتی‬ ‫دچار تورم هســتیم چاره ای جز تغییــر و افزایش‬ ‫قیمت هــا وجود ندارد‪ .‬این مســاله البته برای همه‬ ‫بخش هــا اتفــاق می افتد‪ .‬نمی تــوان از یک بخش‬ ‫خواســت نرخ هایــش همچنان طبــق قیمت های‬ ‫سال گذشــته باشد درحالی که در بخش های دیگر‬ ‫قیمت ها اضافه شده باشد‪».‬‬ ‫اما حاال که رئیس کمیســیون عمران و حمل ونقل‬ ‫شــورای شــهر تهران می گوید نرخ گذاری خدمات‬ ‫تاکســی در ســطح شــهر باید مشابه ســازوکار‬ ‫نرخ گذاری خدمات تاکسی های اینترنتی باشد‪ ،‬بد‬ ‫نیست بپرسیم نرخ گذاری خدمات تاکسی اینترنتی‬ ‫اساســاً چگونه انجام می شود؟ماجرا زمانی جالب تر‬ ‫می شود که بدانیم بحث هایی مشابه در مورد دخالت‬ ‫نهادهای بیرونی بر ســر قیمت گذاری خدمات‪ ،‬در‬ ‫مورد تاکســی های اینترنتی هم وجود دارد‪ .‬حجت‬ ‫نظری‪ ،‬یکی دیگر از اعضای شــورای شــهر تهران‪،‬‬ ‫چندمــاه پیــش از تولی گــری وزارت ارتباطات و‬ ‫فناوری اطالعات در نرخ گذاری خدمات تاکسی های‬ ‫اینترنتی انتقاد کرده و گفته بود شــهرداری تهران‬ ‫باید در نرخ گذاری خدمات این حوزه دســت باال را‬ ‫داشته باشــد‪ .‬به گفته این عضو شورای شهر تهران‪،‬‬ ‫در قانون شــهرداری ها اشــاره شــده است وظیفه‬ ‫نظارت بر تاکســیرانی بر عهده این ارگان است‪ ،‬اما‬ ‫باتوجه به اینکه قانون به روز نشده اند‪ ،‬وقتی صحبت‬ ‫از استارت اپ های شهری و کسب وکارهای نوین به‬ ‫میان می اید‪ ،‬قانون در اسمی از شهرداری ها نیاورده‬ ‫است و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات را متولی‬ ‫امر می داند‪.‬‬ ‫نظری ادامه داد‪« :‬در این شــرایط هر اســتارت اپ‬ ‫طبــق قانون با گرفتن مجــوز از وزارت ارتباطات و‬ ‫فناوری اطالعات فعالیت خود را انجام می دهد‪ ،‬اما‬ ‫مشــکلی که در اینجا وجود دارد این است که اگر‬ ‫زمینه فعالیت ان استارت اپ در حوزه شهری مانند‬ ‫تاکسیرانی باشد‪ ،‬این ایراد قانونی احساس می شود‬ ‫که عمال ایا شــهرداری در حوزه تاکسیرانی که به‬ ‫امور کسب وکارهای نوین مربوط می شود‪ ،‬حق ورود‬ ‫دارد یا خیر‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬شــورای شهر نمی داند‬ ‫نرخ گذاری برای مسیرهای مختلف در تاکسی های‬ ‫اینترنتــی بر چه اساســی صورت می گیــرد و این‬ ‫نرخ گذاری در زمان پیــک ترافیکی با چه درصدی‬ ‫تغییر می کند یا اینکه اساســا نرخ کرایه در شرایط‬ ‫مختلف و در ســاعات مختلف بر چه اساسی تعیین‬ ‫می شوند‪».‬‬ ‫رضا الفت نسب‪ ،‬عضو هیات مدیره اتحادیه و انجمن‬ ‫صنفی کسب وکارهای مجازی در گفت وگو با روزنامه‬ ‫«دنیای خــودرو» در این مورد گفت‪« :‬قیمت گذاری‬ ‫خدمات تاکســی اینترنتی با نرخ گــذاری خدمات‬ ‫تاکســی های معمولــی تفــاوت دارد زیــرا عوامل‬ ‫و فاکتورهــای مختلفــی بر ان تاثیــر می گذارند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬برای تعیین نرخ خدمات تاکسی های‬ ‫اینترنتــی‪ ،‬نه فقط قیمــت بنزین بلکــه خدمات‬ ‫اینترنت‪ ،‬تعداد رانندگان در مبدا‪ ،‬میزان ترافیک و‬ ‫مواردی از این دست هم تاثیرگذارند و به همین دلیل‪،‬‬ ‫در این بخش نهادهای مختلف دیگری هم ذی نفع‬ ‫هستند‪».‬‬ ‫او ادامــه داد‪« :‬قیمت گذاری خدمات تاکســی های‬ ‫اینترنتی هــم برای فعاالن این حــوزه و هم برای‬ ‫مسافران دردسرساز شده‪ ،‬این در حالی است که اگر‬ ‫ماجرای قیمت گذاری خدمات تاکسی های اینترنتی‬ ‫به شــکل مناسب حل وفصل نشود‪ ،‬مسافران ممکن‬ ‫است به سرویس های دیگر حمل ونقل کوچ کنند‪».‬‬ ‫او ادامــه داد‪« :‬تاکیــدی کــه شــهرداری تهران‬ ‫بر موضــوع نظــارت بــر قیمت گــذاری خدمات‬ ‫تاکســی های اینترنتــی دارد‪ ،‬عمدتــا ناظر به این‬ ‫مساله است که براساس قانون‪ ،‬اگر نرخ تاکسی های‬ ‫اینترنتــی باالتــر از نــرخ خدمات تاکســی های‬ ‫بی ســیم باشد‪ ،‬راننده باید مسافر را در جریان این‬ ‫تفاوت بگذارد‪».‬‬ ‫در معامالت امروز بورس رقم خواهد خورد‪:‬‬ ‫احتمال جهت گیری مثبت و صف خرید در‬ ‫گروه خودرویی با لیدری سایپا‬ ‫نصیرماشین‪ ،‬گروه بهمن‪ ،‬پارس خودرو‪ ،‬صنایع‬ ‫ریخته گری ایران‪ ،‬زامیــاد‪ ،‬ایرکا پارت صنعت‪،‬‬ ‫کمک فنر ایندامین‪ ،‬ریخته گری تراکتورسازی‬ ‫ایــران و ایران خودرو دیزل منفــی خوردند و‬ ‫درمقابــل نمادهای کرمان خــودرو و اهنگری‬ ‫تراکتورسازی ایران مثبت شدند‪.‬‬ ‫همچنین روز سه شنبه در گروه خودرویی طی‬ ‫‪۴۱‬هزار نوبت معامالتی‪۱.۶ ،‬میلیارد ســهم به‬ ‫ارزش ‪۴۵‬میلیارد تومان مورد دادوســتد قرار‬ ‫گرفــت و ارزش کل بازار این صنعت بورســی‬ ‫تا پایان معامالت روز گذشته بالغ بر ‪۲۲۹‬هزار‬ ‫میلیارد تومان شــد‪ .‬شــاخص کل بورس نیز‬ ‫با کاهــش بیش از ‪۲‬هــزار واحــدی در تراز‬ ‫یک میلیون و ‪۲۱۱‬هزار واحدی قرار گرفت‪.‬‬ ‫با توجه بــه حجم گیری خوب گروه خودرویی‬ ‫به خصوص ســایپا و جمع شــدن صف فروش‬ ‫این سهم در روز گذشته‪ ،‬احتمال جهت گیری‬ ‫مثبت و تشکیل صف خرید در گروه خودرویی‬ ‫با لیدری سایپا در روز جاری وجود دارد‪ .‬صف‬ ‫فروش ایران خــودرو نیز دیروز جمع اما دوباره‬ ‫صف تشکیل شــد‪ .‬با این حال‪ ،‬به نظر می رسد‬ ‫امروز شــاخص کل نیز به کــف حمایتی خود‬ ‫واکنش مثبت نشان دهد و سبزپوش شود‪ .‬در‬ ‫چنین حالتی دو خودروســاز بزرگ نیز مثبت‬ ‫معامله خواهند شد‪.‬‬ ‫اگر در پایان معامالت امروز‪ ،‬بازار با رنگ سبز‬ ‫به کار خود پایان دهــد‪ ،‬این امیدواری وجود‬ ‫دارد در هفتــه اینده نیز ایــن وضعیت خوب‬ ‫ادامه یابد‪ .‬اما به هر صورت باید دید معامالت‬ ‫امروز چه سمت وســویی خواهد داشت‪ .‬چراکه‬ ‫دادوستدهای روز جاری بســیار تعیین کننده‬ ‫اســت و می تواند جهت بــازار را در هفته اتی‬ ‫مشخص کند‪.‬‬ ‫میــزان معامالت گــروه خودرویــی طی روز‬ ‫دوشــنبه ‪ ۴‬اســفند بالغ بر ‪۴۱‬میلیون سهم و‬ ‫ارزش معامالت بالغ بر ‪۲۹‬میلیارد تومان بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫روز گذشــته در جریان دادوســتدهای گروه‬ ‫خودرویی‪ ،‬سرانجام نمادهای خودرویی حجم‬ ‫خوبی خوردند و صف های فروش جمع شد‪ .‬اما‬ ‫قیمت ها در همان طیف های منفی باقی ماندند‪،‬‬ ‫به طوری کــه نمادهای ایران خودرو‪ ،‬ســایپا‪،‬‬ ‫گسترش سرمای ه گذاری ایران خودرو‪ ،‬مهندسی‬ ‫شنبه ‪ 9‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4132‬‬ ‫مشــکل عمده قطعه سازان نبود نقدینگی و کاهش ارزش سرمایه های خرید مواد اولیه تولید به نسبت‬ ‫سال های گذشته است‪ ،‬به عنوان مثال اگر کارخانه ای در پنج سال گذشته مبلغ ‪۲۰۰‬میلیون تومان برای‬ ‫خرید مواد اولیه خود در نظر می گرفت‪ ،‬درحال حاضر می تواند از بورس کاال ‪۱۰‬درصد از مواد اولیه ای را‬ ‫که در ‪ ۵‬سال گذشته از همین روش تهیه می کرد‪ ،‬به دست بیاورد‬ ‫یکی از دســتاوردهای منابع مالی ارزان ‪ ،‬کاهش هزینه های تولید اســت‪ .‬این امر می تواند با مشــارکت‬ ‫بانک ها در تولید محقق شــود؛ مشــروط بر ان که بانک به عنوان سرمایه گذار در طرح های تولیدی ورود‬ ‫کند و اوراق مشارکت تولید را در دسترس مشتریان قرار دهد تا انان به نسبت درصدهای ساالنه بانکی‬ ‫از سود بیشتری بهره مند شوند و همچنین کارخانه های تولیدی و صنعتگران به عنوان سرمایه پذیر منابع‬ ‫مالی ارزانی را به نسبت تهیه پول از بازار ازاد در اختیار داشته باشند‪.‬‬ ‫در این خصوص مســعود دانشمند؛ دبیرکل خانه اقتصاد ایران و عضو اتاق بازرگانی با اشاره به ضرورت‬ ‫تغییر نگرش در روش های بانکداری کشــور و اعطای وام های بدون بهره مشخص و به کارگیری سرمایه‬ ‫مشتریان در تولید به «دنیای خودرو» گفت‪« :‬اوراق مشارکت در تولید ازسوی بانک ها می تواند گره کور‬ ‫بهره وری در صنایع کشــور را باز کند‪ .‬بیشتر صنعتگران از نبود منابع مالی برای خرید مواد اولیه تولید‬ ‫گالیه مند هستند‪ ،‬درحالی که بانک ها با فروش اوراق مشارکت تولید به مشتریان خود می توانند سرمایه‬ ‫مورد نظر خطوط تولید را تامین کنند‪».‬‬ ‫روش واگذاری منابع مالی حاصل از فروش اوراق مشــارکت در تولید بانک ها به کارخانه ها و صنعتگران‬ ‫چیست؟‬ ‫بــرای واگذاری منابع مالی بانک ها‪ ،‬کارشناســان متخصص در همان حــوزه را به کارخانه های تولیدی‬ ‫می فرســتند و مدیران ان صنعت برای مایحتاج خطوط تولید خود درخواســت «مشــارکت درصدی»‬ ‫می کنند‪ .‬بر این اســاس‪ ،‬با بررســی میــزان دربرگیری مواد اولیــه در محصول نهایــی‪ ،‬بانک میزان‬ ‫سرمایه گذاری خود را مشخص می کند و در یک حساب مشترک سرمایه خرید مواد اولیه تامین می شود‬ ‫و پس از ان تولیدکننده موظف است به میزان مشخصی که بانک برای خرید مواد اولیه اختصاص داده‬ ‫یعنی درصد دربرگیری مواد اولیه در محصول نهایی‪ ،‬اقدام به خرید کند و فاکتور فروش ان را به بانک‬ ‫ارائه دهد و مابقی مبلغ به جامانده نیز در اختیار تولیدکننده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫همچنین بانک ها می توانند اوراق تعهد خود را بیمه کنند و ریســک ســرمایه گذاری ها را کاهش دهند‬ ‫و برای تامین ســرمایه تولید از مشــتریان خود کمک بگیرند‪ .‬درنهایت سیستم بانکی با درنظرگرفتن‬ ‫هزینه های مصروفه‪ ،‬میزان مشــخصی از ســود را وصول می کند و مابقی را به مشتریان سرمایه گذار در‬ ‫این طرح ارائه می دهد‪.‬‬ ‫یکی از مهم ترین مشــکالت قطعه ســازان‪ ،‬تامین مواد اولیه تولید و افزایش نرخ برخی محصوالت در‬ ‫بورس کاالست‪ .‬پیشنهاد شما برای کاهش فشار بر قطعه سازی چیست؟‬ ‫مشــکل عمده قطع ه سازان نبود نقدینگی و کاهش ارزش سرمایه های خرید مواد اولیه تولید به نسبت‬ ‫ســال های گذشته اســت‪ ،‬به عنوان مثال اگر کارخانه ای در ‪5‬سال گذشته مبلغ ‪۲۰۰‬میلیون تومان برای‬ ‫خرید مواد اولیه خود در نظر می گرفت‪ ،‬اکنون می تواند از بورس کاال ‪۱۰‬درصد از مواد اولیه ای را که در‬ ‫‪۵‬سال گذشته با همین روش تهیه می کرد‪ ،‬به دست بیاورد‪.‬‬ ‫درحال حاضر قطعه سازان مجبورند از بازارهای کوچک تر اما با قیمت های باالتر مواد اولیه تولید خود را‬ ‫خریداری کنند‪ .‬هرچند تولید انان در صنعت خودرو تبدیل به پول نمی شود و اسناد مالی خودروسازان‬ ‫قدرت نقدشوندگی ندارند‪.‬‬ ‫دالیل کاهش بهره وری و افزایش قیمت تمام شــده کاال در صنعت خودرو کشــور را چه شــاخص هایی‬ ‫می دانید؟‬ ‫مشکالت صنعت خودرو اگر به دو بخش تقسیم شود‪ ،‬بخش نخست مربوط به بخشنامه ها‪ ،‬دستورالعمل ها‬ ‫و روش های مدیریتی در سیســتم اجرایی کشور بوده و بخش دوم که تاثیرات ان بسیار کمتر از بخش‬ ‫اول است‪ ،‬مربوط می شود به تحریم های بین المللی‪.‬‬ ‫از ان جاکه برای کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری نیازمند چابکی در ســازمان ها هستیم‪ ،‬به‬ ‫موضوعی اشــاره می کنم که به تنهایی برای تولید هزینه های بســیاری را به بار اورده است؛ درخصوص‬ ‫واردات مواداولیه تولید‪ ،‬گمرک دســتورات شتاب دهنده ای را به گمرکات مرزی کشور ابالغ کرده است‪.‬‬ ‫اما باید در نظر گرفت؛ برای ترخیص یک کاال از مبادی ورودی کشور‪ ،‬بیش از ‪ ۲۰‬سازمان و ارگان دخیل‬ ‫هســتند که متاســفانه در صورت اختالف بین واردکننده و یک کارشــناس گمرک‪ ،‬تنها گره به دست‬ ‫سازمان مرکزی گمرک باز می شود و این موضوع برای تولید مشکل ساز است‪.‬‬ ‫به معنای واقعی یک واردکننده برای ترخیص چنین کاالیی که دارای اختالف نظر با گمرک مرزی شده‬ ‫اســت‪ ،‬حداقل باید دو ماه زمان خواب را برای کاالی خط تولید و کارگرانی که بدون مواد اولیه توانایی‬ ‫انجــام تولید ندارند‪ ،‬متحمل شــود‪ .‬هرچند تولیدکننده درنهایت این هزینه ها را در قیمت تمام شــده‬ ‫محصوالت از مشتریان خود طلب می کند‪.‬‬ ‫پیشــنهاد شــما برای کاهش تشــریفات گمرکی و سریع تر شــدن دسترســی صاحبان کارخانه های‬ ‫قطعه سازی به مواد اولیه تولید چیست؟‬ ‫برای کاهش هزینه های تولید‪ ،‬برخی صنایع به ســمت شــهرک های صنعتی که در مناطق ازاد تجاری‬ ‫هســتند‪ ،‬مهاجرت کرده اند‪ .‬اما قوانین دســت وپاگیر ســازمان و نهاد دولتی مانعی برای بهره برداری از‬ ‫شــرایط خاص مناطق ازاد صنعتی و تجاری شــده اســت‪ .‬برای ایجاد انگیزه در صاحبان ســرمایه و‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬باید تفاوت هایی میان قوانین سرزمین های ازاد با سرزمین اصلی وجود داشته باشد که‬ ‫به چابکی کارخانه ها کمک کند‪.‬‬ ‫الگوبرداری از کشــورهای توسعه یافته شاید دور از دســترس و ذهن صاحب نظران و مدیران دولتی به‬ ‫نظر برســد‪ ،‬اما در مجاورت ایران پهناور و جنوب خلیج فارس ‪ 6‬کشور منطقه ای هستند که مانند ایران‬ ‫مناطق ازاد تجاری دارند‪ .‬قوانین گمرکی در این مناطق مستثنا از دیگر مناطق سرزمین های انان است‬ ‫و این موضوع باعث شــده در کشــوری مانند امارات متحده که جمعیتی نزدیک به ‪۸‬میلیون نفر دارد‪،‬‬ ‫‪۹۰‬درصد ان را مهاجران و صاحبان ســرمایه دیگر کشورها تشــکیل دهد‪ ،‬درحالی که همین فرصت ها‬ ‫می توانست در کشور ما برای سرمایه گذاران ایرانی ایجاد شود‪.‬‬ ‫سایه ترس‬ ‫ایا بازار اروپا می تواند از بحران کرونا جان سالم به در ببرد؟‬ ‫ماه گذشــته فروش خودرو در اسپانیا ‪ ۵۱‬درصد‪ ،‬در بریتانیا ‪ ۴۰‬درصد و در المان‪ ،‬به عنوان بزرگترین‬ ‫بازار خودروی اروپا ‪ ۳۱‬درصد افت داشت‪ .‬در همین زمان بازارهای چین و ایاالت متحده با افزایشی ‪۳۰‬‬ ‫درصدی در میزان فروش خودرو روبه رو بودند‪.‬‬ ‫تصور بر این بود که در ســال جاری میالدی فروش خودرو در اروپا که به خاطر شــیوع کرونا در سال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬با رکودی بی سابقه روبه رو شده بود‪ ،‬بهبود پیدا خواهد کرد‪ .‬اما واقعیت این است که در ماه ژانویه‬ ‫ثبت خودورهای جدید نسبت به دوره مشابه سال قبل با ‪ ۲۶‬درصد کاهش روبه رو شد‪ .‬این روند نزولی‬ ‫بیشتر از هر چیز شبیه دوران سیاهی بود که خودروسازان در بهار گذشته یعنی زمانی تجربه کردند که‬ ‫کارخانه ها و نمایندگی های فروش در اروپا تعطیل شده بود‪.‬‬ ‫ماه گذشــته فروش خودرو در اسپانیا ‪ ۵۱‬درصد‪ ،‬در بریتانیا ‪ ۴۰‬درصد و در المان‪ ،‬به عنوان بزرگترین‬ ‫بازار خودروی اروپا ‪ ۳۱‬درصد افت داشت‪ .‬در همین زمان بازارهای چین و ایاالت متحده با افزایشی ‪۳۰‬‬ ‫درصدی در میزان فــروش خودرو روبه رو بودند‪ .‬همچنین تقاضای باال در ایاالت متحده کمک کرد که‬ ‫نرخ فروش فصلی ساالنه به سطح ‪ ۱۷‬میلیون در دوران پیشاکرونا بازگردد‪.‬‬ ‫ن ساالرانه موجود‪،‬‬ ‫با بروز مشــکالت کشورها در خصوص تامین واکســن کرونا و همچنین مراحل دیوا ‬ ‫خوش بینی های اولیه در رابطه با بهبود ســریع شرایط کنونی فروکش کرده است‪ .‬توزیع کند واکسن و‬ ‫پیدا شــدن گونه های خطرناک تر این ویروس در بریتانیا و سایر کشورها سایه سیاه تمدید محدودیت ها‬ ‫و قرنطینه های طوالنی مدت را بار دیگر بر ســر بازار اروپا انداخته اســت‪ .‬شرایط خاص در کشورهای‬ ‫متعدد شرایط بازار خودرو را در ان ها تحت الشعاع قرار دغاده است‪.‬‬ ‫فــروش در فرانســه کاهــش نســبتا انــدک ‪ ۶‬درصــدی را تجربه کــرده اســت‪ ،‬زیــرا دولت این ‬ ‫کشــور همچنــان در تالش اســت تا با ارائــه مشــوق های مالی خصوصــا برای خریــد خودروهای‬ ‫پالگیــن هیبریــد و برقــی از خودروســازان حمایــت کنــد‪ .‬از ســوی دیگــر کاهــش شــدید‬ ‫فروش در اســپانیا تحت تاثیر طوفان برف بی ســابقه ای قرار گرفت که بخش عمده ای از این کشور را‬ ‫فلج کرد‪.‬‬ ‫البته نباید نقش دولت اســپانیا را در عدم پذیرش پیشــنهاد ارائه بســته های حمایتی بیشــتر نادیده‬ ‫گرفت‪ .‬عالوه بر این کمبود جهانی مواد اولیه نیمه رســانه به توقف خط تولید بســیاری از کمپانی های‬ ‫خودروسازی شده و فروش مدل های پرطرفداری مانند فولکس واگن گلف را تحت تاثیر قرار داده است‪.‬‬ ‫برخــی از تحلیل گران بر این باورند کــه اروپا به لحاظ تولید خودرو بیش از هر ناحیه دیگری در جهان‬ ‫با مشــکل روبه رو خواهد شــد و دلیل ان تا حدی به این خاطر اســت که فاصله بســیار زیادی بین‬ ‫خودروسازان این ناحیه از ان دسته کشورهایی اسیایی است که به تولید چیپ های نیمه هادی مشغول‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫کمپانی ‪ LMC‬اتوموتیو پیش بینی کرده که در سه ماهه نخست سال ‪ ،۲۰۲۱‬بازار اروپا با کاهش‪۲۰۰‬‬ ‫هزار دستگاه خودرو روبه رو خواهد شد‪.‬‬ ‫هرچند به باور تحلیل گران بازار خودرو در نهایت کمبود چیپ های نیمه هادی بر میزان تولید خودروسازان‬ ‫از جمله گروه رنو‪ ،‬تویوتا و مرســدس بنز تاثیر چندانی نخواهد گذاشــت‪ .‬پیت کلی‪ ،‬کارشناس ‪LMC‬‬ ‫اتوموتیو بر این باور است که فروش خودروسازان نیز در ادامخ سال بهبود پیدا خواهد کرد‪.‬‬ صفحه 5 ‫شنبه ‪ 9‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4132‬‬ ‫خبر‬ ‫جدیدترین امار همه گیری کووید ‪۱۹‬‬ ‫بیش از ‪ ۲.۵‬میلیون قربانی کرونا در جهان‪/‬‬ ‫مبتالیان امریکا از ‪ ۲۹‬میلیون نفر گذشت‬ ‫جهانــی مبتالیان به کروناویروس تاکنون به‬ ‫امار‬ ‫ِ‬ ‫‪ ۱۱۳‬میلیون و ‪ ۵۵۰‬هزار و ‪ ۹۱۵‬نفر رســیده و‬ ‫مرگ دو میلیون و ‪ ۵۱۹‬هــزار و ‪ ۳۲۸‬نفر بر اثر‬ ‫ابتال به این بیماری تایید شده است‪.‬‬ ‫بنابــر تازه تریــن امارها تاکنــون ‪ ۸۹‬میلیون و‬ ‫‪ ۱۳۵‬هــزار و ‪ ۳۶۳‬نفر از مبتالیان به کووید‪۱۹-‬‬ ‫بهبــود یافته اند‪.‬روند افزایش امار ابتال به بیماری‬ ‫کووید‪ ۱۹-‬که تاکنون در ‪ ۲۱۹‬کشــور و منطقه‬ ‫در جهان شــیوع یافته‪ ،‬ادامه دارد و این بیماری‬ ‫همچنان در دنیا قربانی می گیرد‪.‬‬ ‫امریکا تاکنون با بیش از ‪ ۲۹‬میلیون مبتال و بیش‬ ‫از ‪ ۵۲۰‬هزار قربانی‪ ،‬همچنان در صدر فهرســت‬ ‫کشورهای درگیر با بیماری کووید‪ ۱۹-‬قرار دارد‪.‬‬ ‫هنــد نیز با امار بیــش از ‪ ۱۱‬میلیون مبتال پس‬ ‫از امریــکا در رتبه دوم جهانی قــرار دارد و امار‬ ‫مبتالیــان به کووید‪ ۱۹-‬در برزیــل هم از ‪۱۰.۳‬‬ ‫میلیون نفر فراتر رفته است‪.‬‬ ‫همچنین پس از ایاالت متحده تاکنون کشورهای‬ ‫برزیل‪ ،‬مکزیک‪ ،‬هند و انگلیس به ترتیب باالترین‬ ‫امار قربانیان این بیماری را ثبت کرده اند‪.‬‬ ‫تعداد جان باختــگان کوویــد ‪ ۱۹‬در انگلیس از‬ ‫‪ ۱۲۲‬هزار نفر عبور کرده و این کشور نیز تاکنون‬ ‫بیشترین قربانیان کرونا را در اروپا داشته است‪ .‬به‬ ‫عالوه هم اکنون تعداد قربانیان کرونا در ایتالیا هم‬ ‫از ‪ ۹۶‬هزار نفر عبور کرده و در میان کشــورهای‬ ‫اروپایی در رتبه دوم این جدول قرار دارد‪.‬‬ ‫همچنین فرانســه بیش از ‪ ۸۵‬هزار‪ ،‬روسیه بیش‬ ‫از ‪ ۸۴‬هزار و المان نیز بیش از ‪ ۷۰‬هزار فوتی بر‬ ‫اثر ابتال به بیماری کووید‪ ۱۹-‬را گزارش داده اند‪.‬‬ ‫پس از این کشــورها‪ ،‬اسپانیا با بیش از ‪ ۶۸‬هزار‪،‬‬ ‫ایــران با بیش از ‪ ۵۹‬هزار و ‪ ،۸۰۰‬کلمبیا با بیش‬ ‫از ‪ ۵۹‬هزار و ‪ ،۳۰۰‬ارژانتین با ‪ ۵۱‬هزار‪ ،‬افریقای‬ ‫جنوبی با بیش از ‪ ۴۹‬هزار‪ ،‬پرو با بیش از ‪ ۴۵‬هزار‬ ‫و لهســتان با بیش از ‪ ۴۳‬هــزار جان باخته دیگر‬ ‫گو‬ ‫کشورهایی هستند که تاکنون امار باالی مر ‬ ‫میر ناشی از کووید ‪ ۱۹‬را ثبت کرده اند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی «ورلداُمتر»‪ ،‬شمار‬ ‫مبتالیان و قربانیان این بیماری در ‪ ۱۰‬کشــوری‬ ‫که طبق گزارش های رســمی باالترین امارها را‬ ‫تاکنون داشته اند تا صبح امروز (جمعه) به ترتیب‬ ‫به شرح زیر است‪:‬‬ ‫‪ .۱‬امریــکا‪ ۲۹ :‬میلیون و ‪ ۵۲‬هزار و ‪ ۲۶۲‬مبتال‪،‬‬ ‫‪ ۵۲۰‬هزار و ‪ ۷۸۵‬قربانی‬ ‫‪ .۲‬هند‪ ۱۱ :‬میلیون و ‪ ۶۳‬هزار و ‪ ۴۹۱‬مبتال‪۱۵۶ ،‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۶۱‬قربانی‬ ‫‪ .۳‬برزیــل‪ ۱۰ :‬میلیون و ‪ ۳۹۳‬هزار و ‪ ۸۸۶‬مبتال‪،‬‬ ‫‪ ۲۵۱‬هزار و ‪ ۶۶۱‬قربانی‬ ‫‪ .۴‬روســیه‪ :‬چهار میلیــون و ‪ ۲۱۲‬هزار و ‪۱۰۰‬‬ ‫مبتال‪ ۸۴ ،‬هزار و ‪ ۸۷۶‬قربانی‬ ‫‪ .۵‬انگلیــس‪ :‬چهار میلیــون و ‪ ۱۵۴‬هزار و ‪۵۶۲‬‬ ‫مبتال‪ ۱۲۲ ،‬هزار و ‪ ۷۰‬قربانی‬ ‫‪ .۶‬فرانسه‪ :‬سه میلیون و ‪ ۶۸۶‬هزار و ‪ ۸۱۳‬مبتال‪،‬‬ ‫‪ ۸۵‬هزار و ‪ ۵۸۲‬قربانی‬ ‫‪.۷‬اسپانیا‪ :‬سه میلیون و ‪ ۱۸۰‬هزار و ‪ ۲۱۲‬مبتال‪،‬‬ ‫‪ ۶۸‬هزار و ‪ ۸۱۳‬قربانی‬ ‫‪ .۸‬ایتالیــا‪ :‬دو میلیون و ‪ ۸۶۸‬هزار و ‪ ۴۳۵‬مبتال‪،‬‬ ‫‪ ۹۶‬هزار و ‪ ۹۷۴‬قربانی‬ ‫‪ .۹‬ترکیــه‪ :‬دو میلیون و ‪ ۶۷۴‬هزار و ‪ ۷۶۶‬مبتال‪،‬‬ ‫‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۵۳۸‬قربانی‬ ‫‪ .۱۰‬المان‪ :‬دو میلیون و ‪ ۴۲۶‬هزار و ‪ ۸۱۹‬مبتال‪،‬‬ ‫‪ ۷۰‬هزار و سه قربانی‬ ‫براســاس امار فوق در حال حاضر ‪ ۲۱‬کشور اول‬ ‫این جدول‪ ،‬همگی از رقم یک میلیون ابتال عبور‬ ‫کرده انــد و پس از ایاالت متحده‪ ،‬هند و برزیل ‪-‬‬ ‫که سه کشور رکورددار شــمار مبتالیان در دنیا‬ ‫هســتند ‪ -‬کشورهای روســیه‪ ،‬انگلیس‪ ،‬فرانسه‪،‬‬ ‫اســپانیا‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬ترکیه‪ ،‬المان‪ ،‬کلمبیا‪ ،‬ارژانتین‪،‬‬ ‫مکزیک‪ ،‬لهستان‪ ،‬ایران ‪،‬افریقای جنوبی‪،‬اوکراین‪،‬‬ ‫اندونزی‪ ،‬پرو‪ ،‬جمهوری چک و هلند نیز بیش از‬ ‫یک میلیون مبتال را ثبت کرده اند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫کرونا‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫فعالوضعیتبدنیست‪،‬اما‪...‬‬ ‫شــفاف ترین امارهای کرونــا در ایران‪ ،‬وضعیت‬ ‫مبتالیان و فوتیهای ناشــی از کرونای انگلیســی‬ ‫در کشــور‪ ،‬کاهش رعایت پروتکلها و شــیب تند‬ ‫بیماری در خوزســتان‪ ،‬احتمال خیز چهارم کرونا‬ ‫و پیش بینی ‪ ۲‬ســناریو برای بیمارستانها‪ ،‬شروط‬ ‫اجازه سفر در نوروز‪،‬بی عدالتی در مصرف واکسن‬ ‫کرونــا در دنیا‪ ،‬پیش بینی تزریق واکســن برای‬ ‫‪۵۴‬میلیون ایرانی تا پایان ‪ ۱۴۰۰‬و زمان دسترسی‬ ‫به واکســنهای ایرانی از جمله مباحثی است که‬ ‫دکتر علیرضا رییســی ‪ -‬معاون بهداشــت وزارت‬ ‫بهداشت و سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در‬ ‫گفتوگوی تفصیلی‪ ،‬به تشریح ان پرداخت‪.‬‬ ‫با گذشــت یک ســال از حضور کوویــد ‪ ۱۹-‬در‬ ‫کشــور و فراز و فرودهای این بیماری‪ ،‬چالش ها‬ ‫و اقدامات انجام شــده در جهت مدیریت بیماری‬ ‫تا کنون و همچنین برنامه ریزیهای صورت گرفته‬ ‫در ادامه مســیر مقابله با کوویــد‪ ۱۹-‬را با دکتر‬ ‫علیرضا رئیسی ‪ -‬معاون بهداشت وزارت بهداشت‬ ‫به گفت و گو نشستیم که در پی می خوانید‪.‬‬ ‫دکتر علیرضا رییســی در گفت وگوی تفصیلی‪ ،‬با‬ ‫اشــاره به اینکه کرونا یک ‪ RNA‬ویروس است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با گذشــت یک سال از شــیوع بیماری در‬ ‫کشــور قطعا انتظار داریم که جهش هایی در ان‬ ‫صــورت گرفته باشــد‪ .‬بــرای درک بهتر موضوع‬ ‫می توانیم در مورد ویروس انفلوانزا صحبت کنیم‬ ‫که واکســن ان با توجه به جهش های مداوم ان‬ ‫باید هرســاله تغییر کند تا اثربخشــی مناسب را‬ ‫داشته باشــد‪ .‬این موضوع مثالی برای شناسایی‬ ‫بهتر ویروس اســت که به طــور طبیعی پس از‬ ‫یکســال‪ ،‬تغییر و جهش در انها طبیعی است‪ .‬اما‬ ‫اینگونه نیســت که جهش های انگلیسی‪ ،‬افریقای‬ ‫جنوبی و‪ ...‬تنها جهش های ویروس باشند و قطعا‬ ‫در نقاط مختلفی از دنیا از جمله کشور ما جهش‬ ‫در ویروس کرونا رخ داده است‪ ،‬اما این جهش ها از‬ ‫ان جهت اهمیت کمتری داشته اند که نتوانستند‬ ‫بیماری زایی ویروس را افزایش دهند‪ .‬‬ ‫وی درباره جهــش ویروس کرونا در انگلســتان‬ ‫ادامه داد‪ :‬جهشــی که در انگلســتان بر ویروس‬ ‫کرونــا اتفاق افتاد در قســمتی از ویــروس بود‬ ‫که بیماری زایی (چســبندگی بیشــتر ویروس به‬ ‫سلول های بدن) و کشــندگی ویروس را افزایش‬ ‫داده اســت ‪ .‬به این ترتیب اگــر یک فرد مبتال به‬ ‫گونــه قبلی کرونا ( ویروس ووهان) می توانســت‬ ‫بیمــاری خود را در بین ‪ ۱۰‬نفــر به ‪ ۳‬نفر انتقال‬ ‫دهد‪ ،‬در صورت ابتال بــه ویروس جدید می تواند‬ ‫‪ ۸‬نفر را بیمار کند‪.‬‬ ‫رئیســی تاکید کرد‪ :‬بر اســاس مطالعات صورت‬ ‫گرفتــه در جهان‪ ،‬بین ‪ ۷۰‬تــا ‪ ۹۰‬درصد قدرت‬ ‫ســرایت ویروس انگلیسی بیشــتر است و حدود‬ ‫‪ ۳۰‬دصــد قدرت کشــندگی ان نســبت به نوع‬ ‫پیشین باالتر اســت‪ .‬می گویند ویروس انگلیسی‬ ‫بیشــتر جوانان را درگیر می کند که این موضوع‬ ‫هم می تواند درســت باشــد و هم غلط؛ در واقع‬ ‫اگر به کل جامعه بیماران نگاه کنیم االن جوانان‬ ‫بیشتر بستری و درگیر می شوند‪ ،‬اما این به معنی‬ ‫ان نیســت که ویــروس قبلی جوانــان را درگیر‬ ‫نمی کرد‪ ،‬شــکل صحیح جمله اینگونه اســت که‬ ‫ویروس جهش یافته باعث نمود بیشــتر درگیری‬ ‫عالمتدار افراد جوان می شود؛ یعنی در نوع قبلی‬ ‫( ووهان) جوان مبتال می شــد و عالمت نداشت‪،‬‬ ‫اما در نوع جهــش یافته حتی ابتالی جوانان هم‬ ‫با بروز عالئم اشکار می شــود و منجر به بستری‬ ‫شــدن انها می شــود و از انجایی که مرگ و میر‬ ‫بیماران هم تابعی از تعداد بستری شدگان است‪،‬‬ ‫برخی می گوینــد مرگ و میر در جوانان افزایش‬ ‫یافته اســت و این نشان دهنده اهمیت مراقبت از‬ ‫جوانان و کودکان است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر اســاس بررســی های صورت گرفته‬ ‫تا روز ‪ ۵‬اســفند ماه ســال جاری ‪ ۱۱۲‬نفر مبتال‬ ‫به ویروس جهش یافته انگلیســی کرونا در کشور‬ ‫شناســایی کردیم که ‪ ۸‬نفر انها فوت کردند‪ .‬این‬ ‫جهش در استان های خوزســتان‪ ،‬تهران‪ ،‬مشهد‪،‬‬ ‫البرز‪ ،‬قزوین‪ ،‬فارس بویژه شهرســتان الرستان و‬ ‫هرمزگان شناسایی شده است‪ .‬بنابراین؛ این یک‬ ‫پیام مهم دارد که ویروس در سطح کشور در حال‬ ‫گردش است‪ .‬زمانی شــاهد هستیم که فردی از‬ ‫اروپا یا حتی کشــورهای همسایه به ایران امده و‬ ‫به نوع جهش یافته مبتال اســت که این یک نوع‬ ‫نگرانی دارد؛ اما زمانی شــاهد هستیم که افرادی‬ ‫کــه حتی در تماس با فرد از خارج برگشــته هم‬ ‫نبودند به کرونای انگلیســی مبتال هســتند؛ این‬ ‫یعنــی گردش ویــروس در جامعه اتفــاق افتاده‬ ‫اســت‪ .‬وضعیت کشــور اکنون از نظر امار و ارقام‬ ‫خوب است اما به شــدت نگران نوع جهش یافته‬ ‫ویروس هستیم که خدایی نکرده وضعیت بیماری‬ ‫را شعله ور کند و به سوش غالب بیماری در کشور‬ ‫بدل شود‪.‬‬ ‫معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت درخصوص‬ ‫وضعیت فعلی بیماری کرونا در کشور تاکید کرد‪:‬‬ ‫چند شاخص مختلف برای بررسی وضعت بیماری‬ ‫در نظر می گیریم‪ ،‬ما کشوری پهناور با حدود ‪۸۵‬‬ ‫میلیون نفر جمعیت هســتیم‪ ،‬ما زمانی که میزان‬ ‫بستری روزانه بیماران کمتر از ‪ ۱۰۰۰‬بیمار است‬ ‫می توانیــم بگوییم فعال وضعیت بدی نداریم‪ ،‬ولی‬ ‫اگر این شــاخص به بیش از ‪ ۱۰۰۰‬بستری مثبت‬ ‫در روز برســد بر اســاس تجربه یکسال اخیرمان‬ ‫می توانیم بگوییم دیگر وضعیت بدی در انتظارمان‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬حدود ‪ ۴‬هفته پــس از تغییر در‬ ‫روند میزان بســتری های روزانــه‪ ،‬میزان فوتی ها‬ ‫هم تغییر می کند؛ بنابراین تعداد فوتی های کرونا‬ ‫تابعی از میزان بســتری شــدگان در بیمارستان‬ ‫اســت‪ .‬به عنوان مثال اگر میزان بســتری روزانه‬ ‫کشور ‪ ۷۰۰‬نفر باشــد‪ ۴ ،‬هفته بعد میزان مرگ‬ ‫و میــر کرونا حدود ‪ ۷۰‬نفر خواهــد بود؛ اما این‬ ‫شــیوه و درصدگیــری تنها برای اعداد بســتری‬ ‫کمتر از ‪ ۱۰۰۰‬نفر روزانه صدق می کند؛ در حالی‬ ‫که اگر تعداد بســتری روزانــه مثال به ‪ ۲۰۰۰‬نفر‬ ‫برســد تعداد فوتی ها تا حدود ‪ ۴۰۰‬نفر هم پیش‬ ‫خواهد رفت‪ .‬چرایی این موضوع و رابطه از انجایی‬ ‫شــکل می گیرد که زمانی که لــود و حجم بیمار‬ ‫در بیمارستان افزایش می یابد‪ ،‬کیفیت مراقبت از‬ ‫بیمار کاهش می یابد‪.‬رئیســی ادامه داد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر حــدود بیش از ‪ ۳‬هفته اســت که میران‬ ‫بستری روزانه در کشور کمتر از ‪ ۱۰۰۰‬نفر است‬ ‫و به شکل میانگین حدود ‪ ۷۰۰‬نفر است و مرگ‬ ‫ومیــر هم تابعی از ان بوده و روزانه کمتر از ‪۱۰۰‬‬ ‫مرگ گزارش می شــود‪ .‬با توجه به وضعیت کلی‬ ‫کشــور هنوز دچار خیز چهارم بیماری نشده ایم و‬ ‫بدون درنظر گرفتن ویروس جهش یافته وضعیت‬ ‫خیلــی بحرانی نیســت‪.‬معاون بهداشــت وزارت‬ ‫بهداشــت با اشــاره به وضعیت برخی استانهای‬ ‫کشور‪ ،‬افزود‪ :‬حدود ‪ ۳‬هفته قبل که روند بیماری‬ ‫در کشور کاهش یافته بود‪ ،‬در نقاط شمالی کشور‬ ‫شــامل اســتان های مازندران‪ ،‬گیالن و گلستان‬ ‫شــاهد اوج بیماری بودیــم و اکنون می بینیم که‬ ‫این ســه اســتان در حال طی کردن سیر نزولی‬ ‫بیماری هســتند؛ اما در عین حال شاهد افزایش‬ ‫بار بیماری در اســتان خوزستان هستیم و همین‬ ‫موضوع سبب شده اعداد بستری و فوتی ما تقریبا‬ ‫ثابت باشــد زیرا با کاهش خیــز در یک نقطه و‬ ‫افزایــش خیز در نقطه دیگر کشــور توازنی میان‬ ‫استان ها شکل گرفته است‪.‬‬ ‫معاون بهداشت وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه‬ ‫اکنون درگیرترین اســتان کشــور از نظر بیماری‬ ‫کرونا اســتان خوزستان اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر‬ ‫نسبت به جمعیت بخواهیم بررسی کنیم درحال‬ ‫حاضر اولین استان کشور از نظر درگیری با کرونا‬ ‫است‪ .‬اما همه شهرهای این استان هنوز به شدت‬ ‫کل استان درگیر نیستند‪ ،‬االن بیشترین درگیری‬ ‫و رتبه یک کشور و استان شهر اهواز است‪ .‬دشت‬ ‫ازادگان‪ ،‬شــادگان‪ ،‬هویزه‪ ،‬دزفول و بندر ماهشهر‬ ‫در رتبه های بعدی شدت باالی درگیری با بیماری‬ ‫در استان خوزســتان هســتند‪ .‬البته پیش بینی‬ ‫می کنیم روند بیماری در دزفول کاهشــی شود‪.‬‬ ‫از نظــر من هر بیمــار مبتال بــه کرونایی که در‬ ‫خوزســتان شناسایی می شــود باید در نوع ابتال‬ ‫بــه ویــروس جهش یافته در نظــر بگیریم؛ چون‬ ‫اکثر نمونه هایی که از اســتان خوزستان بررسی‬ ‫می کنیم از نوع جهش یافته انگلیسی هستند که‬ ‫این موضوع پیامی بــرای ما دارد که نوع جهش‬ ‫به کشــور وارد شده و اکثر تخت های بیمارستانی‬ ‫استان خوزستان را درگیر کرده است‪.‬‬ ‫رئیســی درباره کنترل مرزهای کشور نیز گفت‪:‬‬ ‫تنها مشــکل مرزهای عراق نیست؛ تاکنون موارد‬ ‫زیــادی از ورود بیماران را از امارات هم شــاهد‬ ‫بوده ایم ‪ .‬در مورد مرزها چند نکته مهم بســته به‬ ‫نوع انها وجود دارد‪ .‬مرزهای هوایی تا حد بســیار‬ ‫باالیی قابل کنترل هستند زیرا در خارج از کشور‬ ‫باید با تســت ‪ PCR‬منفی سوار هواپیما شوند و‬ ‫به محض ورود به کشــور هم ملزم به دادن تست‬ ‫‪ PCR‬هستند‪.‬‬ صفحه 6 ‫شهرستان‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفهان در میزگرد تخصصی طرح جامع فوالد کشور‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫بازدید مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه‬ ‫قزوین از کارخانه کاوش تولید کننده مخازن ‪CNG‬‬ ‫لطف اهلل مســعودی از کارخانه کاوش قزوین؛ تولید کننده‬ ‫مخازن گاز طبیعی فشــرده (‪ )CNG‬بازدید کرد‪.‬‬ ‫مدیر شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه قزوین‬ ‫گفــت‪ :‬کارخانه کاوش یکی از ‪ ۵‬کارخانه ســازنده مخازن‬ ‫‪ CNG‬کشور اســت که دارای گواهینامه های بین المللی‬ ‫کیفیت و اســتاندارد تولید مخزن اســت و با اســتفاده از‬ ‫تکنولوژی فوق پیشــرفته و ضریب ایمنی باال‪ ،‬کلیه عملیات‬ ‫ســاخت مخــزن از مرحله برش خوردن لولــه ‪ ،‬فرم دهی ‪،‬‬ ‫انجــام عملیــات حرارتی ‪ ،‬تمیــزکاری ‪ ،‬رنگ امیزی و درج‬ ‫مشــخصات فنی و تاریــخ تولید به صورت مســتمر همراه‬ ‫با تســتهای کنترل کیفیــت و زیر نظر ناظــر دائمی اداره‬ ‫اســتاندارد انجام شــده و با ضریب اطمینان بســیار باالیی‬ ‫وارد بازار می شود‪.‬‬ ‫لطــف اهلل مســعودی تصریح کــرد‪ :‬در طرح ملــی رایگان‬ ‫دوگانه ســوز کردن خوردورهای عمومی‪ ،‬از مخازن ســاخته‬ ‫شــده با کیفیت و استاندارد این شــرکت نیز استفاده شده‬ ‫اســت‪ .‬وی همچنین افزود با اطالع رسانی گسترده و جامع‬ ‫در ســطح اســتان قزوین و همکاری ســایر ســازمان های‬ ‫مرتبط توانســته ایم گام های موثــری در خصوص اجرایی‬ ‫شــدن این طرح عظیم ملی در اســتان برداریم‪ .‬متقاضیان‬ ‫دارای شــرایط مــی توانند با مراجعه به ســایت ‪GCR.‬‬ ‫‪ NIOPDC.ir‬نســبت بــه ثبت نــام خــودروی خود و‬ ‫زمانبنــدی جهت حضور در کارگاه های مجاز و اســتاندارد‬ ‫مــورد تائید‪ ،‬اقــدام کنند‪.‬مدیر منطقه قزویــن گفت‪ :‬بنابر‬ ‫امار رســمی درســال ‪ ۹۹‬ســهم اســتفاده از گاز طبیعی‬ ‫فشــرده(‪ )CNG‬در ســبد ســوخت خودروهای استان‬ ‫قزوین ‪ ۳۸‬درصد بوده که این رقم با رشــد ‪ ۱۳,۶‬نســبت‬ ‫به ســال گذشته این اســتان را از حیث استفاده از سوخت‬ ‫پاک گاز طبیعی فشــرده در رتبه اول کشور قرار داده است‬ ‫و این مهم بیانگر اســتقبال مردم خوب استان در استفاده‬ ‫از ســوخت گاز طبیعی و تالش مجموعه شرکت ملی پخش‬ ‫و بهره برداران جایگاههای ‪ CNG‬اســتان بوده اســت‪.‬در‬ ‫ادامه ایــن بازدید نیز ناصر گیلک مدیــر کارخانه کاوش از‬ ‫شــرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران که‬ ‫زمینــه راه انــدازی مجدد و تولید و اشــتغال این مجموعه‬ ‫را فراهم کردنــد صمیمانه تشــکر و قدردانی کرد و افزود‪:‬‬ ‫کیفیت بســیار باالی مخازن تولیدی‪ ،‬ناشــی از انجام تست‬ ‫های مختلف شــامل‪ :‬تست هیدرواســتاتیک تمامی مخازن‬ ‫تولیدی و تســت ترکیدن‪ ،‬تست قرارگیری در معرض اتش‬ ‫و کنتــرل کیفی دقیق محصــوالت در خط تولید‪ ،‬باعث می‬ ‫شــود که مخازن تولیدی این شــرکت دارای کیفیت بسیار‬ ‫باال و منطبق با اســتانداردهای ملی بوده و در برابر ضربات‬ ‫شــدید و حریق مقاومت بسیار مطلوبی داشته باشند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حــوادث جایگاههــای ‪ ،CNG‬اغلــب‬ ‫انفجارهایــی که در خودروهای دوگانه ســوز اتفاق می افتد‬ ‫مربوط به مخازن غیر اســتانداردی اســت کــه در کارگاه‬ ‫های غیر مجاز نصب شــده اســت‪ .‬وی همچنین با اشاره به‬ ‫ظرفیــت باالی کارخانه برای تولیــد مخازن با ظرفیت های‬ ‫متنــوع‪ ،‬حمایت بیش از پیش دســتگاههای اجرایی مرتبط‬ ‫با تولید را خواستار شد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه ‪ 9‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4132‬‬ ‫خبر‬ ‫توسعه صادرات محصوالت فوالدی‪،‬استراتژی مدونمیخواهد‬ ‫بهادری ‪//‬ســخنرانی و میزگرد تخصصی ( نقد و بررسی‬ ‫تحلیلــی طــرح جامع فــوالد کشــور ) در دومین روز‬ ‫یازدهمین همایش و نمایشگاه چشم انداز صنعت فوالد و‬ ‫سنگ اهن ایران با نگاهی به بازار با حضور منصور یزدی‬ ‫زاده مدیرعامــل ذوب اهن اصفهان‪ ،‬مصطفی موذن زاده‬ ‫بنیانگذار ایمیدرو‪ ،‬مهدی کرباسیان رییس پیشین هیات‬ ‫عامل ایمیدرو‪ ،‬محمد ابکا رییس هیات مدیره شــرکت‬ ‫مهندســی بین المللی فوالد تکنیــک و محمد اقاجانلو‬ ‫معاون طرح های معدن و صنایع معدنی ایمیدرو در هتل‬ ‫المپیک تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫منصور یزدی زاده در این میزگرد به مشــکل تامین مواد‬ ‫اولیه به ویژه ســنگ اهن پرداخــت و گفت‪ :‬واحدهای‬ ‫فوالدی کشــور از جملــه ذوب اهن اصفهــان به دلیل‬ ‫نداشــتن مواد اولیه نمی تو اننــد با ظرفیت کامل تولید‬ ‫کنند‪.‬وی اظهار داشــت‪ :‬ذوب اهن اصفهان متاســفانه‬ ‫ســهمیه مواد اولیه ندارد که این موضوع باید مورد توجه‬ ‫مســئولین باشــد‪ .‬اگر قرار است ســهمیه مواد اولیه به‬ ‫واحدهای فوالدی اختصاص نیابد‪ ،‬باید در خصوص همه‬ ‫این واحدها این سیاســت اتخاذ شود‪ ،‬اما در حال حاضر‬ ‫تنها ذوب اهن اصفهان است که سهمیه مواد اولیه ندارد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به این که در زنجیره فوالد کشور همچنان‬ ‫مباحــث مختلفی و حل نشــده ای همچــون داخلی یا‬ ‫جهانی بودن معیــار قیمت گذاری وجــود دارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫یکــی از دغدغه های مهم در صنعت فوالد کشــور‪ ،‬که‬ ‫در طــرح جامع فــوالد اهمیــت بســیاری دارد‪ ،‬بحث‬ ‫قیمت گذاری اســت که از وزارت صمت اغاز شد و این‬ ‫موضوع در مجلس مطرح اســت و هنــوز به طور کامل‬ ‫حل نشده اســت ‪.‬مدیرعامل ذوب اهن اصفهان‪  ‬مشکل‬ ‫عدم ســرمایه گذاری خارجی در صنعت کشور را بسیار‬ ‫محسوس دانست و گفت‪ :‬تکلیف سرمایه گذاران خارجی‬ ‫برای حضور در این صنعت مشــخص نیست در حالی که‬ ‫جذب سرمایه های خارجی نقش بسیار مهمی در توسعه‬ ‫صنعت فوالد کشور دارد ‪.‬‬ ‫منصور یزدی زاده به مبحث صادرات اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫در افــق ‪ 1404‬باید بــه تولید ‪ 55‬میلیون تن ســاالنه‬ ‫محصوالت فوالدی برســیم که با توجه بــه نیاز داخل‪،‬‬ ‫حداقل ‪ 20‬میلیون تن ان باید صادر شــود اما متاسفانه‬ ‫اســتراتژی مدونی بــرای صادرات نداریــم در حالی که‬ ‫از توانایی های الزم برای دســت یابــی به این صادرات‬ ‫برخوردار هســتیم‪.‬وی افزود‪ :‬یکی از چالش های اصلی‬ ‫که مانع توسعه صادرات شده است این است که صادرات‬ ‫موکــول به عرضه داخلی و قیمت گذاری گردیده که امر‬ ‫نادرستی اســت ‪.‬منصور یزدی زاده عدم توسعه مناسب‬ ‫زیرساخت ها به ویژه حمل و نقل را یکی دیگر از چالش‬ ‫های مهم صنعت فوالد کشــور دانست و گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫زیرســاخت ها پا به پای ظرفیت سازی در صنعت فوالد‬ ‫پیــش نرفته اند که این مورد باعث بی رغبتی ســرمایه‬ ‫تقدیر ویژه اعضای شــورای شهر قرچک از خرمی شریف‪/‬‬ ‫گذاری خارجی نیز شده است ‪.‬‬ ‫معاوندانشگاهعلومپزشکیایالم‪:‬‬ ‫کرونایانگلیسی‪ ۳۰‬درصدکشندگیباالتردارد‬ ‫ایالم‪ -‬خبرنگارراه مردم‪ -‬معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم‬ ‫پزشکی ایالم گفت‪ :‬کرونای جهش یافته انگلیسی ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫کشــندگی باالتر دارد و بیشتر کودکان را با عالئم مشخص‬ ‫درگیــر می کنددکتــر جمیل صادقی فــر در هجدهمین‬ ‫نشست قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا اظهار داشت‪ :‬تعداد‬ ‫مبتالیان و بســتری های کرونا در بهمن ماه ‪ ۲‬برابر شــده‬ ‫اســت و امکان تغییر وضعیت کل استان از ابی به وضعیت‬ ‫های دیگر وجود دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه چنانچــه وضعیت اســتان تغییر کند‪،‬‬ ‫محدودیت ها نیز شدت بیشتری می گیرند‪ ،‬افزود‪ :‬چندین‬ ‫مورد مشکوک به کرونا در استان شناسایی و برای تایید به‬ ‫مرکز ارسال شدند که زنگ خطری برای ایالم است و مردم‬ ‫باید حساسیت بیشتری نسبت به هشدارها داشته باشند‪.‬‬ ‫معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشــکی ایالم یاداور شد‪:‬‬ ‫ویروس جهش یافته انگلیســی ســرعت عمل و ســرایت‬ ‫بیشتری دارد و ریه ها را درگیر می کند‪ ،‬بنابراین باید زمان‬ ‫را در اجرای مصوبات از دست ندهیم‪.‬‬ ‫دکتــر صادقی فــر وضعیت شهرســتان دهلــران بدلیل‬ ‫همجواری با خوزستان را خطرناک اعالم کرد و گفت‪ :‬هفت‬ ‫تیم پزشــکی برای شناســایی مبتالیان در این شهرستان‬ ‫مستقر شده و بر اساس گزارشات خانواده دهلرانی مبتال به‬ ‫کرونای انگلیسی تحت کنترل است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تعداد مبتالیان امروز در اســتان ‪ ۵۲‬نفر بوده‬ ‫که از این تعداد ‪ ۲۳‬مورد مربوط به مناطق جنوبی اســتان‬ ‫اســت همچنین ‪ ۱۵‬بستری جدید ناشــی از کرونا نیز در‬ ‫مراکز درمانی بستری شده اند‪.‬‬ ‫معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشــکی ایالم یاداور شد‪:‬‬ ‫‪ ۲‬مورد از بســتری های امروز مربوط بــه مهران‪ ۲ ،‬مورد‬ ‫ابدانان‪ ۶ ،‬مورد ایالم‪ ،‬چهار مورد دهلران و یک مورد مربوط‬ ‫به ملکشــاهی اســت و در مجموع هشت بستری مربوط به‬ ‫شهرهای جنوبی استان است‪.‬‬ ‫دکتر صادقی فر اضافه کرد‪ :‬تعداد ابتال و بستری های استان‬ ‫در نیمه دوم بهمن ماه نسبت به نیمه اول بهمن ماه ‪ ۲‬برابر‬ ‫شده که نگران کننده است‪.‬‬ ‫اغاز طرح جهادی خدماتی استقبال از بهار در شهر کهریزک‬ ‫با اغاز اســفند ماه طرح جهادی خدماتی استقبال از بهار در قالب‬ ‫نظافت و شستشــوی معابر و جداول و پاکســازی محالت از سوی‬ ‫معاونت خدمات شهری شهرداری کهریزک به اجرا درامد‪.‬‬ ‫وحید فروغی؛ معاون خدمات شهری شهرداری کهریزک‪  ‬با اعالم‬ ‫این خبر گفت‪ :‬باتوجه به نزدیک شــدن به روزهای پایانی ســال و‬ ‫اجرای ســنت هرساله اســتقبال از بهار‪ ،‬طرح جهادی خدماتی در‬ ‫محالت شهر درحال اجراست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طرح اســتقبال از بهار از محله کریم اباد اغاز شد و پس‬ ‫از اجرای طــرح خدماتی کامل در قالب شستشــوی کامل معابر‪،‬‬ ‫الیروبــی انهار محلی‪ ،‬تعویض مخازن زباله فرســوده‪  ،‬جمع اوری‬ ‫نخاله ‪ ،‬پاکســازی اراضی بی دفاع محله‪ ،‬شستشــوی المان های‬ ‫شهری و‪ ....‬اکیپ جهادی خدمات شهری به نوبت در محالت دیگر‬ ‫شــهر حضور یافته و این طرح را با هدف مناســب سازی محالت‬ ‫اجرا می کنند‪.‬‬ ‫معاون خدمات شــهری شــهرداری کهریزک اظهار داشت‪ :‬در این‬ ‫طرح جهــادی تمامی مشــکالت حوزه خدمات شــهری محالت‬ ‫شناســایی و اقدامات الزم جهت رفع انها در دســتور کامل اکیپ‬ ‫جهادی استقبال از بهار قرار می گیرد‪.‬‬ ‫معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشــکی ایالم گفت‪ :‬تعداد‬ ‫مبتالیــان ایالم در نیمه اول بهمــن ‪ ۶۹‬نفر و در نیمه دوم‬ ‫‪ ۲۰۱‬نفر و تعداد بســتری هــا در نیمه اول بهمن ‪ ۴۵‬و در‬ ‫نیمه دوم ‪ ۷۷‬نفر بوده است‪.‬‬ ‫دکتر صادقی فر افــزود‪ :‬تعداد مبتالیان نیمه اول بهمن در‬ ‫دره شــهر ‪ ۱۰‬نفر و در نیمه دوم ‪ ۶۱‬نفر و تعداد بستری ها‬ ‫نیز در نیمه اول سه نفر و در نیمه دوم هشت نفر است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تعداد مبتالیان در بدره نیز در نیمه اول بهمن‬ ‫مــاه ‪ ۳۶‬نفر و در نیمه دوم ‪ ۷۶‬نفر و تعداد بســتری ها در‬ ‫نیمه اول پنج نفر و در نیمه دوم نیز پنج نفر بوده است‪.‬‬ ‫معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایالم گفت‪ :‬بسیاری‬ ‫از ادارات از جملــه بانک ها‪ ،‬دادگســتری و امــور مالیاتی‬ ‫پروتکل ها را رعایت نمی کنند و در چند روز گذشته هشت‬ ‫کارمند مبتال به کرونا شناسایی شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین در سه هفته اول بهمن ‪ ۲۴‬دانش اموز‬ ‫و در هفتــه اخر نیز ‪ ۲۴‬نفر دانش اموز دیگر به کرونا مبتال‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫اقدام شهردار قرچک در اجرای پروژه ها عالی بود‬ ‫جلسه شــورای اسالمی شــهر قرچک با حضور شهردار قرچک و‬ ‫دیگر اعضا برگزار شد‪.‬‬ ‫جلســه شورای اســامی شــهر قرچک در حالی با حضور محسن‬ ‫خرمی شریف شهردار برگزار شد که رییس و اعضای شورای شهر از‬ ‫اقدامات صورت گرفته مدیریت شهری و افتتاح پروژه های عمرانی‬ ‫تقدیر و تشکر ویژه ای از شهردار قرچک کردند‪.‬‬ ‫در این جلســه از شــهردار قرچک بابت افتتاح ‪ ۵‬پــروژه عمرانی‪،‬‬ ‫رفاهی و فرهنگی شامل کمربندی جنوبی‪ ،‬سراهای محله خبرنگار‬ ‫و شــهدای مدافع حرم‪ ،‬پارک اقوام و پارک ترافیک تقدیر به عمل‬ ‫امد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ 5 ،‬پروژه عمرانی رفاهی‪ ،‬ورزشی و خدماتی شهرداری‬ ‫قرچک با اعتبــاری بالغ بر ‪ 228‬میلیــارد و ‪ 750‬میلیون ریال با‬ ‫حضور معاون استاندار تهران به بهره برداری رسیده است‪.‬‬ ‫اجرای عملیات اســفالت کوچه نیاکان اراضی دادگستری‬ ‫کهریزک‬ ‫در راســتای درخواســت مکرر اهالی‪ ،‬کوچه نیاکان واقع در‬ ‫اراضی دادگستری شــهر کهریزک اسفالت و مناسب سازی‬ ‫شد‪.‬علی یحی پور؛ شهردار کهریزک با اعالم این خبر گفت‪:‬‬ ‫بر اســاس درخواست مکرر ســاکنان کوچه نیاکان واقع در‬ ‫اراضی دادگستری شهرکهریزک مبنی بر مناسب سازی این‬ ‫معبر پرتردد‪ ،‬اســفالت این خیابان به مساحت حدود ‪1000‬‬ ‫متر مربع از ســوی واحد فنی و عمران شهرداری کهریزک‬ ‫به اجرا درامد‪.‬شــهردار کهریزک خاطر نشان کرد‪ :‬مدیریت‬ ‫معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور خبر داد‪:‬‬ ‫شــهرداری با هدف افزایش رفاه حال شــهروندان‪ ،‬بالفاصله‬ ‫پس از دریافت پیام های شهروندی و نظر تایید کارشناسان‬ ‫حوزه های مربوطه‪،‬‬ ‫رسیدگی به مطالبه و رفع مشکل مطروحه در فهرست پروژه‬ ‫معاون حمل ونقل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای خدمت رســانی بهتر پیدا کنیم‪.‬بر اســاس ایــن گزارش با سیســتم نرخ گذاری تن بر کیلومتر و توازن هرچه بهتر ان های فوریتی مدیریت شــهری قــرار گرفته و در کوتاهترین‬ ‫کشــور از اغاز اعالم بار مجازی در کل کشور به صورت غیر حضــور معاون حمل ونقل ســازمان راهداری و حمل ونقل در مبادی و مقاصد مختلف در کل کشــور تالش میکنیم‪ .‬زمان عملیاتی می شود‪.‬‬ ‫اغاز اعالم بار مجازی در کل کشور به صورت غیر متمرکز‬ ‫متمرکز خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گزارش بهادری ‪ ،//‬مهران قربانی در حاشــیه نشســت‬ ‫هم اندیشــی با تشــکل های صنفی حمل ونقل کاال استان‬ ‫اصفهــان اظهار کرد‪ :‬بخش حمل ونقل جاده ای در ایران از‬ ‫جایگاه و اهمیت ویژه ای در توســعه اقتصادی و اجتماعی‬ ‫کشــور برخوردار است ‪.‬وی گفت ‪ :‬بخش حمل و نقل جاده‬ ‫ای با وجود تمام مشــکالت‪ ،‬بدون وقفه در خدمت مردم و‬ ‫اقتصاد کشــور اســت و عملکرد همه فعالین این بخش از‬ ‫جمله حمل و نقل بیش از ‪ ۴۵۰‬میلیون تن کاال در ده ماهه‬ ‫گذشته با رشدی بیش از ‪ ۶‬درصد نسبت به دوره مشابه در‬ ‫سال گذشته ‪ ،‬قابل تقدیر می باشد‪.‬قربانی هدف از برگزاری‬ ‫این جلسه را گفت وگو درباره مسائل روز حمل ونقل جاده‬ ‫ای عنوان کرد و خاطر نشــان کرد‪:‬در این جلســات تالش‬ ‫می کنیم به مســائل و موضوعــات از دریچه نگاه رانندگان‬ ‫و فعاالن این بخــش بنگریم و راهکارهای مناســبی برای‬ ‫خبر‬ ‫رییس کل دادگستری‪:‬‬ ‫‪ ۹۶‬هکتار از اراضی ملی ایالم به بیت المال بازگردانده شد‬ ‫ایالم‪-‬راه مردم‪ -‬رییس کل دادگستری ایالم از اعاده ‪ ۹۶‬هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان‬ ‫با صدور حکم قضایی به بیت المال در سال جاری خبر داد‪.‬‬ ‫علی دهقانی با اشاره به سیاست های دستگاه قضایی در صیانت از اراضی ملی و حفاظت از منابع طبیعی‬ ‫و برخورد قاطع دادگســتری استان با هرگونه تخلف و دســت اندازی به بیت المال اظهار داشت‪ :‬استان‬ ‫ایالم در بحث حفظ حقوق بیت المال و انفال عملکرد قابل قبولی داشــته و در سال جدید نیز مجموعه‬ ‫تالش ها و زحمات اعضاء این شورا تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی صیانت از اراضی ملی و حفاظت از منابع طبیعی را از ماموریت های مهم سند تحول قضایی در زمینه‬ ‫احیای حقوق عامه و گسترش عدالت خواند و افزود‪ :‬مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)‬ ‫مبنــی بــر مقابله با تصرف اراضی ملی و انفال و حفاظت از بیت المال‪ ،‬برخورد با متصرفان اراضی ملی و‬ ‫منابع طبیعی را به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار داده ایم‪.‬‬ ‫رییس کل دادگســتری ایالم تاکید کرد‪ :‬با توجه به ابالغ دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‬ ‫ المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور از سوی ریاست قوه قضائیه در شهریورماه امسال و در راستای‬ ‫حفاظت از اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی کشــور و حفظ کاربری اراضی کشــاورزی و حمایت از‬ ‫حقوق عمومی و پیشــگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی‪ ،‬شــعب ویژه ای در دادگاه های‬ ‫بدوی و تجدیدنظر استان مشخص شده است‪.‬‬ ‫دهقانی با تاکید بر لزوم هوشــیاری بیش تر دســتگاه های ذیربط در حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی‪،‬‬ ‫یاداور شــد‪ :‬انتظار داریم کلیه دستگاه های مسئول در راســتای تکالیف قانونی خود نظارت هایشان را‬ ‫تشدید کنند تا از هرگونه تصرف در این اراضی جلوگیری به عمل اید‪.‬‬ ‫وی خواســتار حساس شدن عموم مردم نسبت به حفظ و نگهداری اراضی و منابع طبیعی استان شد و‬ ‫گفت‪ :‬احاد مردم باید خود را در حفاظت از بیت المال مسئول دانسته و در صورت مشاهده تخلف مراتب‬ ‫را به مراجع قانونی گزارش کنند‪.‬رییس کل دادگســتری اســتان ایالم با تاکید بر برخورد قاطع قضایی‬ ‫بــا متصرفان اراضی ملی افزود‪ :‬پرونده های مربوط به دســت اندازی بــه اراضی ملی و دولتی در مراجع‬ ‫قضایی اســتان به صورت ویژه مورد رســیدگی قرار گرفته و متخلفان برابر قانون و مقررات تحت تعقیب‬ ‫قرار می گیرند و با قلع و قمع ســاخت و ســازهای غیرمجاز‪ ،‬اراضی ملی که متعلق به عموم است به بیت‬ ‫المال اعاده خواهد شد‪.‬استان ایالم با ‪ ۵۸۰‬هزار نفر جمعیت و ‪ ۲‬میلیون هکتار مساحت و با داشتن ‪۴۲۳‬‬ ‫کیلومتر مرز با کشــور عراق در غرب کشور قرار دارد‪ ۸۷.‬درصد مساحت استان ایالم را جنگل ها‪ ،‬مراتع‬ ‫و عرصه های ملی تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫جــاده ای ‪ ،‬مدیرکل دفتر حمل و نقل کاال و مدیرکل دفتر‬ ‫حقوقی و تدوین مقررات این سازمان در جمع اصناف حمل‬ ‫و نقل کاالی اســتان اصفهان ‪ ،‬توقف نــاوگان حمل ونقل‬ ‫کاال در مرزهــا‪ ،‬موضوعات مرتبط با بخــش های انتظامی‬ ‫در جاده های کشــور‪ ،‬موضوعات مرتبط با بحث نرخ تن بر‬ ‫کیلومتر و سیســتم اعالم بار انالین ‪ ،‬مهمترین موضوعاتی‬ ‫بود که مورد بررسی قرار گرفت‪.‬معاون حمل و نقل سازمان‬ ‫راهداری و حمل و نقل جــاده ای تصریح کرد‪ :‬درخصوص‬ ‫مشکل توقف ناوگان در مرزها‪ ،‬راهکار مناسبی در وزارتخانه‬ ‫متبوع مصوب شــده و در دســت پیگیری است و با اجرای‬ ‫طرح پس کرانه های مرزی و بیرون کشیدن فعالیتهای غیر‬ ‫ضرور از مرزها‪ ،‬مشــکالت تا حــدود زیادی مرتفع خواهند‬ ‫شــد‪.‬وی همچنیــن از پیشــنهادات فعالیــن بخش حمل‬ ‫ونقــل کاال در بهبود امور تعرفه هــای حمل و نقل کاال بر‬ ‫مبنای تن بر کیلومتر اســتقبال کــرد و گفت‪ :‬برای ارتقای‬ ‫معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫کشــور همچنین در رابطه با اجرای طرح اعالم بار مجازی‬ ‫در پایانه های حمل و نقل کاال اظهار کرد‪ :‬سیاســت اصلی‬ ‫ما در بخش حمل ونقل کاال و مســافر اســتفاده حداکثری‬ ‫از فناوری اطالعات و سیســتم های حمل ونقل هوشــمند‬ ‫است‪.‬وی با اشاره به اینکه سیستم های اعالم بار مجازی به‬ ‫صورت غیر متمرکز و به صورت اســتانی در کل کشور اغاز‬ ‫شده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬این طرح به صورت پایلوت از حدود دو‬ ‫هفته گذشته در شهرستان لنجان و در شهر زرین شهر اغاز‬ ‫شــد و خوشبختانه نتایج بسیار خوبی از جمله رضایتمندی‬ ‫کاربران ان به همراه داشــته است که تجربه موفقی پس از‬ ‫اجرای طرحی مشابه در بندر بوشهر محسوب می شود‪ .‬در‬ ‫این طرح ‪ ،‬راننده به راحتی و بدون لزوم حضور فیزیکی در‬ ‫ســالنهای اعالم بار ‪ ،‬نسبت به انتخاب بار مورد نظر خود به‬ ‫راحتی اقدام می نمایند‪.‬‬ ‫‪ ۲‬میلیون و ‪ ۸۵‬هزار تن انواع کاال در ایالم جابجا شد‬ ‫ایــام ‪-‬خبرنگار راه مردم ‪ -‬مدیــرکل راهداری و حمل و نقل‬ ‫جاده ای ایالم گفت‪ :‬از ابتدای ســال جاری تاکنون ‪ ۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۸۵‬هــزار تن انواع کاال از طریق ناوگان حمل و نقل اســتان‬ ‫جابجا شده است‪.‬‬ ‫نوراهلل دلخواه اظهار داشــت‪ :‬این میزان حمل کاال توسط ‪۱۱۹‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۵۵‬ســرویس (بارنامه) ناوگان حمل و نقل در سطح‬ ‫استان جابجا شده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســیمان‪ ،‬گندم‪،‬‬ ‫مصالح ســاختمانی‪ ،‬انواع گاز‬ ‫متن اگهی‬ ‫بسمه تعالی از‪:‬اداره ثبت اسناد و امالک نور به ‪:‬کلیه مالکین مشاعی پالک ‪ 13‬فرعی‬ ‫مایــع‪ ،‬کلینگر‪ ،‬ماســه و پلی‬ ‫از ‪ 8‬اصلی بخش ‪ 10‬ثبت نور نظر به اینکه پس از صدور سند مالکیت پالک ‪ 211‬فرعی‬ ‫اتیلن بیشترین میزان کاالهایی‬ ‫از ‪ 8‬اصلــی بخــش ‪ 10‬ثبت نور به مالکیت رمضانعلی مــرادی معلوم گردید که منطقه ای‬ ‫بوده که در این مدت توســط‬ ‫مثلث شــکل در شمال شــرقی مورد تقاضا به مساحت ‪23‬متر مربع داخل در جنوب پالک‬ ‫‪ 13‬فرعی قرار می گیردو ایضا ً منطقه مثلثی شــکل دیگری در شــمال شرقی مورد تقاضا‬ ‫نــاوگان حمــل و نقل عمومی‬ ‫بــه پــالک ‪ 214‬فرعی و به مالکیت نبی اله رســتمی و به مســاحت ‪ 44‬مترمربع داخل در‬ ‫استان جابجا شده است‪.‬‬ ‫جنوب پالک ‪ 13‬فرعی قرار می گیرد لذا با توجه به درخواســت مالکین تحت شماره های‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمل‬ ‫‪3376‬و‪ 3382‬مورخه ‪ 99.04.02‬و به منظور رســیدگی ایــن اداره در نظر دارد با وجود‬ ‫مالکیت مشاعی مالکین مورد تقاضای ‪ 211‬فرعی و ‪ 214‬فرعی در داخل پالک ‪ 13‬فرعی‬ ‫و نقــل جاده ای ایــام یاداور‬ ‫نســبت به ابطال ســهم نامبردگان در پالک ‪ 13‬فرعی و داخل ان به پالکهای فوق الذکر و‬ ‫شد‪ :‬ساالنه بیش از ‪ ۹۸‬درصد‬ ‫نهایتــا ً اصالح ان اقدام نماید لذا به کلیه مالکین پالکهای فوق ‪ :‬بنامهای امیر بیات فرزند‬ ‫علیرضا و رضا مرادی فرزند رمضانعلی و اکبر اسدی دویل فرزند هدایت اله و حمیدرضا‬ ‫جابجایی کاال در داخل استان‬ ‫جهانفر فرزند محمد حســن و رمضانعلی مرادی فرزند یحیی و معصومه هوشــنگی فرزند‬ ‫توســط بخش حمــل و نقل‬ ‫اسداله و علی توکلی فرزند ابوالفضل و مینا گنجی فرزند حشمت اله و عنایت اله علیپور‬ ‫جــاده ای صورت می گیرد که‬ ‫فرزند عین اله و محمدرضا اخوان فرزند نور محمد اخطار و ابالغ می گردد به موجب ماده‬ ‫‪ 18‬ائین نامه مفاد اسناد رسمی الزم االجراء که در یکی از جراید کثیراالنتشار منتشر می‬ ‫این بخــش دارای قابلیت ها و‬ ‫گردد چنانچه به اصالح پالک ‪ 13‬فرعی معترض باشند می توانند ظرف مدت ‪ 10‬روز پس‬ ‫امکانات گسترده ای در سطح‬ ‫از تاریخ انتشار اعتراض خویش را به اداره ثبت اسناد و امالک نور ارائه تسلیم نمایید‪.‬‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪99.12.09:‬‬ ‫م‪.‬الف ‪19910303 :‬‬ ‫دلخــواه تاکید کــرد‪ :‬نظارت‬ ‫علی سعادتی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نور‬ ‫کامل بــر فعالیت ناوگان حمل‬ ‫((اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی))‬ ‫و نقــل عمومــی در جهــت‬ ‫نظــر به دســتور مواد‪1‬و‪ 3‬قانــون تعیین تکلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند‬ ‫ رعایت پروتکل های بهداشــتی‬ ‫رســمی مصــوب ‪ 1390.09.20‬برابــر رای شــماره ‪ 139960310013009187‬مورخ‬ ‫با اســتقرار و فعالیت ‪ ۱۲‬تیم‬ ‫‪. 1399.07.05‬هیــات قانون تعییــن تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در‬ ‫واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم حسینعلی هدایتی‬ ‫گشت نظارتی در سطح استان‬ ‫فرزنــد محمد اقا نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین بــا بنای احداثی ‪ /‬به مســاحت‬ ‫بطور مســتمر درحــال انجام‬ ‫‪ 216/90‬متر مربع به شــماره پالک ‪ 2347‬فرعی از ‪ 57‬اصلی واقع درقریه چمســتان‬ ‫بخش ‪ 11‬خریداری شــده از اقای ‪/‬خانم استشــهادیه محلی مالک رسمی محرز گردیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫است لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬همچنین روزانه‬ ‫ســند رســمی و ماده ‪ 13‬ائین نامــه مربوطه این اگهی در دو نوبت بــه فاصله ‪ 15‬روز از‬ ‫و در بــازه های زمانی متفاوت‪،‬‬ ‫طریق این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها رای هیات‬ ‫الصادق تا در صورتیکه اشــخاص ذینفع به ارای اعالم شــده اعتراض داشته باشند باید‬ ‫گشت های کنترلی از همکاران‬ ‫از تاریخ انتشار اولین اگهی و درروستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود‬ ‫ستادی و شهرستانی اداره کل‬ ‫را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه‬ ‫تاکید بر گســترش تعامالت مالی و بانکی بین شرکت گاز‬ ‫گلستان و بانک رفاه‬ ‫گرگان‪ -‬در جلســه‪  ‬تشــریک مســاعی‪  ‬که با حضور علی‬ ‫طالبی مدیرعامل شرکت گاز و میرمعینی مدیر شعب بانک‬ ‫رفاه کارگران استان‪ ‬گلســتان برگزارشــد طرفین بر تقویت‬ ‫همکاری های کمی و کیفی تاکید کردند‪.‬‬ ‫به گــزارش راه مردم به نقل از روابط عمومی شــرکت گاز‬ ‫گلســتان‪ ،‬در این نشســت که به میزبانی شرکت گاز استان‬ ‫انجام شــد مدیران‪ ‬دو‪ ‬دســتگاه‪ ،‬پــس از ارائــه نظرات و‬ ‫پیشــنهادات مورد نظر در خصوص گسترش سطح تعامالت‬ ‫و همکاری ها‪ ،‬ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات‪ ،‬استفاده‬ ‫از ظرفیت ها و همچنین‪ ‬افزایش ســطح تعامالت‪ ‬مشترک‬ ‫تبادل نظر کردند‪.‬‬ ‫راهــداری و حمل و نقل جاده ای نحوه ارائه خدمات و میزان‬ ‫رعایت پروتکل ها را رصد می کنند‪.‬‬ ‫دلخــواه گفت‪ :‬در صــورت مشــاهده تخلــف‪ ،‬متخلفان به‬ ‫کمیسیون های رسیدگی به تخلفات سازمان راهداری معرفی‬ ‫و برابر ضوابط با انها برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مــردم مــی توانند از طریــق شــماره پیامکی‬ ‫‪ ۱۰۰۰۱۴۱‬و یــا تلفن گویای ‪ ۱۴۱‬شــکایات خود را جهت‬ ‫پیگیری بــه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم‬ ‫منعکس نمایند‪.‬‬ ‫‪ ۵۳‬شــرکت حمل و نقل کاال در اســتان ایالم فعال هستند‪،‬‬ ‫حــدود هفت هــزار راننده نیز در بخش حمــل و نقل بار در‬ ‫استان ایالم مشغول کار هستند‪.‬‬ ‫اســتان ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر مربعی ایالم در غرب کشــور و‬ ‫همســایگی عراق دارای ‪ ۱۱۱‬کیلومتر بزرگراه‪ ۶۷۰ ،‬کیلومتر‬ ‫راه اصلی‪ ۸۹۱ ،‬کیلومتر راه فرعی و یک هزار و ‪ ۶۴۸‬کیلومتر‬ ‫راه روستایی است‪.‬‬ ‫از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و‬ ‫گواهــی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهــد که در این صورت اقدامات‬ ‫ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی‬ ‫واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند‬ ‫اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه‬ ‫متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1399/12/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/23 :‬‬ ‫م‪.‬الف‪19910214 :‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان عین اله تیموری‬ ‫((اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی))‬ ‫نظر به دســتور مــواد‪1‬و‪ 3‬قانــون تعیین تکلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند‬ ‫رســمی مصوب ‪ 1390/9/20‬و برابــر رای شــماره‪139960310013020142‬مورخ‬ ‫‪1399.11.09‬هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد‬ ‫ثبتــی چمســتان تصرفات مالکانه و بالمعــارض متقاضی اقای‪/‬خانم حامد ســیفی فرزند‬ ‫سیف اله نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی ‪ /‬به مساحت ‪ 291.37‬متر‬ ‫مربــع به شــماره پالک ‪ 75‬فرعی از ‪ 8‬اصلــی واقع در قریه همصفا بخش دو خریداری‬ ‫از اقــای ‪/‬خانم‪...‬علیرضا ملکی رســمی محرز گردیده اســت لذا بــه موجب ماده ‪ 3‬قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی و ماده ‪ 13‬ائیین‬ ‫نامــه مربوطــه این اگهی در دو نوبت بــه فاصله ‪ 15‬روز از طریق ایــن روزنامه و محلی‪/‬‬ ‫کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصادق تا در صورتیکه اشخاص‬ ‫ذینفع به ارای اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند باید از تاریخ انتشــار اولین اگهی و‬ ‫درروســتاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتــراض خود را به اداره ثبت محل وقوع‬ ‫ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض‬ ‫مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست‬ ‫بــه اداره ثبت محــل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبــت موکول به ارائه حکم‬ ‫قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلــت قانونی واصل نگردد یا معترض‬ ‫گواهــی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکنــد اداره ثبت مبادرت به‬ ‫صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانــع از مراجعه متضرر به دادگاه‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1399/12/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/23 :‬‬ ‫م‪.‬الف‪19910213 :‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان عین اله تیموری‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫شعارما‪ :‬همراه با مردم رد راه مردم‬ ‫‪ 15‬رجب ‪1442‬‬ ‫شنبه ‪ 9‬اسفند ‪1399‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2021‬‬ ‫سال هفدهم‬ ‫شماره ‪4132‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬ناصرقدیری‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬اتنا امراللهی پور‬ ‫سردبیر‪ :‬عارف واحد ناوان‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77501485 - 77501328 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬گلریز(‪)66795442‬‬ ‫نمابر ‪٤٣٨٥٩٣٢٦:‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستانها‪ :‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77657800-2 :‬‬ ‫دفتر کرمان‪ :‬کرمان‪ -‬ضلع غربی پارک مطهری ‪-‬کوچه‬ ‫شهید مطهری ‪ - 10‬پالک ‪28‬‬ ‫تلفن ‪034- 32535361-32535312 :‬‬ ‫نمابر‪32535321 :‬‬ ‫‪@ newsrahemardom_ir‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫اگر بــه انجمــن صادرکنندگان فنی مهندســی‬ ‫درمجلس ودولت نگاه قانون مدار داشــته باشند‬ ‫شــرکتهای تحت پوشــش قادر خواهند بود نرخ‬ ‫بیکاربویژه دربخش فارغ التحصیالن دانشــگاهی‬ ‫کاهش مــی یابد‪ .‬نگاه من بعنــوان یک خبرنگار‬ ‫این اســت درحوزه فنی ومهندســی نرخ بیکاری‬ ‫به صفر خواهد رســید اگر درلوایح ارسالی بودجه‬ ‫از ســوی دولت محترم جوایــز صادراتی که قبال‬ ‫قانون شــده امروز مجلس ودولت حتی دربودجه‬ ‫پیش بینی نکرده بلکه از بزرگترین دســت اورد‬ ‫بخــش خصوصی بی اطالع هســتند کــه قادرند‬ ‫درامــد ســرانه ارزی را افزایش دهنــد برای باز‬ ‫شدن مجموعه انجمن فنی مهندسی بران شدیم‬ ‫در گفت و گــوی اختصاصی بــا مهندس محمد‬ ‫امیرزاده ‪ ،‬مدیرعامل شرکت ایداس و نائب رئیس‬ ‫انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندســی‬ ‫کشور به گفت و گو نشســتیم که ماحصل ان به‬ ‫شرح ذیل می باشد ‪:‬‬ ‫مهندس محمد امیرزاده ســخنان نخســت اش را‬ ‫به تاریخچه انجمــن صادرکنندگان خدمات فنی‬ ‫و مهندســی ایران پیوند زد و چنین گفت که این‬ ‫انجمن یه نســبت انجمن های دیگر کمی دیرتر‬ ‫شــروع به فعالیت کرد در واقــع انجمن خدمات‬ ‫فنی و مهندســی تقریباً از سال ‪ 1373‬شروع به‬ ‫کار کرد در ان ســال ها اولین شرکتهای شرکت‬ ‫استراتوس و جنرال مکانیک بود در پاکستان‪.‬‬ ‫اندک اندک شــرکت کیســون ‪ ،‬شرکت ایداس و‬ ‫ســایر شرکت ها وارد شــدند و حمایت هایی که‬ ‫در دهه هفتاد هجری خورشــیدی پیش بینی شد‬ ‫همچنین قانون صدورخدمات فنی و مهندســی با‬ ‫تســهیالتی که برای شــرکت ها در نظر گرفت از‬ ‫جمله این تســهیالت ضمانت نامــه و پس از ان‬ ‫سیاسی ‪ /‬فرهنگی ‪ /‬ورزشی ‪ /‬اقتصادی ‪ /‬اجتماعی‬ ‫‪w w w . n e w s r a h e m a r d o m . i r newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫روزنامه صبح ایران‬ ‫نائب رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران در گفت و گوی اختصاصی با راه مردم مطرح کرد‪:‬‬ ‫توان باالی مهندسان ایرانی در تصاحب بازار ‪ 25‬میلیارد دالری‬ ‫جایزه صادراتی بود‪ .‬جایزه صادراتی بســیار موثر مهم کشــور دانست و گفت که نیازهایی که برای حل کنیم‪.‬‬ ‫بود چون شــرکت ها در رقابت های که داشتند صدور خدمات فنی و مهندسی بود یک تشکل می الزمه توسعه حمایت های داخلی است تا هم در‬ ‫بــا درصدهای کمی می باختنــد همچنین وقتی خواســت که با همت ‪ 4‬تشکل فعال در حوز های سرمایه گذاری داخلی و هم در اشتغال در داخل‬ ‫شــرکت هــا در مناقصات‬ ‫عمرانی مانند ســندیکای کشور تاثیر بگذاریم‪.‬‬ ‫بــا لحــاظ شــدن جایزه‬ ‫شــرکت های ســاختمان نائب رئیس انجمــن صادرکنندگان خدمات فنی‬ ‫خدمــات‬ ‫صادرکننــدگان‬ ‫انجمــن‬ ‫صادراتی برنده می شــدند‬ ‫‪ ،‬ســندیکای تاسیســات ‪ ،‬و مهندســی کشــور در ادامه گفت نه تنها از ما‬ ‫بســتن‬ ‫با‬ ‫کشــور‬ ‫مهندســی‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫رشد سعودی خیلی خوبی‬ ‫جامعه مهندســین مشاور حمایت نشــد بلکه متاسفانه در سال ‪ 1391‬یک‬ ‫نیز داشــتند‪ .‬ان سال های قراردادهــای بــزرگ مــی توانــد و جامعه مهندســین شهر شــوک ارزی وارد مســائل مالی کشور شد برای‬ ‫طالیی شــرکت های عضو‬ ‫ســاز این ‪ 4‬تشــکل باعث غلبه بر ایــن معضل دولت تصمیم هایی گرفت و‬ ‫انجمــن خدمــات فنی و برای کشــور ارز اوری داشــته باشد شــد این انجمن تشــکیل مجلس هم قانونی برای رفع موانع تولید تصویب‬ ‫مهندسی ایران بود‪.‬‬ ‫گردید البتــه انها هم در کرد‪.‬‬ ‫امــا متاســفانه در ســال‬ ‫هیئــت مدیــره انجمــن همچنین برای رفع این مشــکل تعاریفی کردند‬ ‫‪ 1388‬این موارد قطع شــد ضربــه بعدی زمانی نماینده دارند همه چیز هم شــفاف اســت چون ولی نقطه ای که مغفول ماند کلمه خدمات بود که‬ ‫وارد شــد که تحریم ها امد‪.‬حاال اما شرکت های مــا انتخابات ها را با رای مســتقیم اعضا و تحت در قانون امده بود خدمات در کنار کلمه واردات‬ ‫مــا در ایران و خارج از ایران کار می کنند اما در نظارت بازرس وزرات کشــور و بسیار دقیق انجام امده بود همیشــه تفسیر شده که شامل واردات‬ ‫امار شــرکت های ما به عدد بسیار کمی رسیده می دهیم ‪.‬وی در مورد مزایایی تشــکیل انجمن است که در ان اشــاره شده بود به اجرای پروژه‬ ‫اســت ولی انجمن صادر کننــدگان خدمات فنی گفت که یک زمان اگر شــرکتی برنده می شــد و پیمانکاری اســت برای این ابهام بوجود امده با‬ ‫و مهندســی ایران و شــرکت های وابسته به این می بایســت برای ضمانت نامه عددی زیادی می مجلس مکاتبه شــد دو بار اداره قوانین مجلس و‬ ‫انجمن با همه مشــکالتی که دارنــد همچنان پا گذاشــت امروزه با وجود انجمن فنی و مهندسی نمایندگان مجلس حتی در شــورای گفت و گو و‬ ‫برجا هستند‪.‬‬ ‫کلی گشایش ایجاد شده است‪.‬‬ ‫بحث شــد که این مسئله توسط بانک مرکزی به‬ ‫نائب رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهنــدس محمد امیرزاده با بیــان اینکه در حال مرحله ظهور برســد و کارها اجرایی شود و رفع‬ ‫مهندسی کشــور در ادامه با افتخار می گوید که حاضر بازارهای جهانی خدمات فنی و مهندســی مشکل شود برای واردکنندگان مشکلی نبود ولی‬ ‫با همه اتفاق های خوب و بدی که افتاده است و بخش های زیادی از ان با ســرمایه گذاری است بــرای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندســی‬ ‫با همه فشــارهای که از تحریم گرفته تا ‪ FATF‬بویژه چینی ها همــراه با فاینانس می روند بنابر مشــکالتی پیش امد انها که در افغانستان بودند‬ ‫بر روی شرکت های ما است خوشبختانه شرکت این مــا نیاز به حمایت بیشــتری داریم‪.‬فراموش یا قزاقســتان و یا در الجزایر و ســایر کشورهایی‬ ‫های ما در بســیاری از کشورها همچنان کار می نکنیم شــرکت های مهندســی ما پــروژه های دیگر دچار مشکالتی شــدند شکی نیست بر اثر‬ ‫کنند مهم این است که فرهنگ خودباوری میان ماندگاری را در کشورهای دیگر ایجاد کردند‪.‬‬ ‫مسئله تحریم ها زندگی کاری خیلی از همکاران‬ ‫مهندســان و صاحبان شــرکتهای ما انچنان باال نائب رئیس انجمــن صادرکنندگان خدمات فنی ما تحت تاثیر قرار گرفت‪.‬‬ ‫رفته است که مهندسان ما توان رقابت در خارج و مهندسی کشــور به محدودیت هایی که برای بــا این همــه در بخش ماده ‪ 20‬اتــاق بازرگانی‬ ‫از ایران با کشــورهای قدرتمنــد را دارند همین شــرکت های ایرانی در سال های گذشته بوجود دوستان فعالیت کردند و دولت نیز حمایت کرد‪.‬‬ ‫اعتماد به نفس باال و توان مهندسی عالی موجب امده اشــاره می کند و می گوید که شرکت های بهر حال شــرکت های ما که در خارج از کشــور‬ ‫شده اســت تا شرکت های ما در ان سوی افریقا ما برای تامین نیازهایشــان و تجهیزاتشان ‪ ،‬تهیه کار کرده بودند بــرای دریافت پول خود در بعد‬ ‫و اســیا جوالن بدهند بعنوان نمونه شرکت های و نقــل و انتقال پول ‪ ،‬تهیــه ضمانت نامه دچار از ســال ‪ 1391‬بعضا دچار مشــکل شــدند اما‬ ‫ابادراهــان پارس ‪ ،‬دنارهســاز‪ ،‬تونل ســد اریانا مشکل شــده اند که اگر این مســایل حل شود بعضی شــرکت ها که در کشــوری همانند عمان‬ ‫و بســیاری از شــرکت های موفــق دیگر پرچم توان مهندسی ما هم بیشتررونق می گیرد وقتی ویا بعضی شرکت های ما در کشورهای افریقایی‬ ‫مهندسی ایران را در دورترین جاهایی کره زمین شــرکت های ما در خارج‬ ‫کار کرده بودند طلب شان‬ ‫باال برده اســت‪.‬این ها شرکت های خوبی هستند از کشــور رونق بگیرند در اگر مسوالن کشور تالشی کنند شرکت را گرفتنــد البتــه بدهی‬ ‫و خوشــبختانه با همه ســختی ها هنوز دارند ‪ ،‬داخل کشــور نیــز بعضی‬ ‫مختصــری مانده که برای‬ ‫صادرکنندگان‬ ‫انجمــن‬ ‫عضــو‬ ‫های‬ ‫ادامه می دهند‪.‬‬ ‫مســائل رونق مــی گیرند‬ ‫پیش از سال ‪ 91‬می باشد‬ ‫امیــرزاده در ادامــه مــی گوید که بــا توجه به بطور مثــال از مجموع در خدمات فنی و مهندســی کشور برای که ان را هم حل می کنیم‪.‬‬ ‫مشــکالت اقتصادی در کشور طرح های عمرانی امد شــرکت هــای ما در طرح هــا و کارهــای درون مرزی و نائــب رئیــس انجمــن‬ ‫صادرکننــدگان خدمــات‬ ‫خیلــی پائین اجرا می شــود بجز شــرکت های خــارج از کشــور ازاد راه‬ ‫وابسته به بانک ها و نهادهای غیر عمومی و نهاد ساوه به همدان اجرایی شد برون مرزی همه نوع امادگی را دارد فنی و مهندســی کشــور‬ ‫ابراز امیدواری کرد که در‬ ‫های ســرمایه گذاری که کارهای عمرانی دارند بنابراین وقتی شرکت های‬ ‫در بقیه موارد طرح هشای عمرانی بسیار محدود ما در خارج از کشور پول درمی اورند ان پول را حوزه صنعت که چنــد میلیارد دالر بوده ‪ ،‬برای‬ ‫واردات و صادرات خدمات فنی مهندسی تصمیم‬ ‫شده است با همه اینها اگر مسوالن کشور تالشی در داخل سرمایه گذاری می کنند‪.‬‬ ‫کنند شــرکت های عضو انجمــن صادرکنندگان این فعال اقتصادی کشــور با بیان اینکه عددهای گیری هایی شده اســت و در مکاتبات ماده ‪46‬‬ ‫خدمات فنی و مهندســی کشــور برای طرح ها کارهای انجمن عددهای بزرگی اســت می گوید رفــع موانع تولیــد همه این ها برای تفســیردر‬ ‫و کارهای درون مــرزی و برون مرزی همه نوع که دولت می تواند بخشــی از خواسته هایی ما را شــواری گفت و گو بحث شد خوشــبختانه همه‬ ‫امادگی را دارد‪ .‬انجمــن صادرکنندگان خدمات تامین کند در برابر انجمن صادرکنندگان خدمات اینهــا هم در دولت و هــم در مجلس مطرح می‬ ‫فنی و مهندســی کشــور از مهندســان مشاور ‪ ،‬فنی و مهندســی کشــور با بســتن قراردادهای باشــد با این حال امیدواریم که توجهی بیشتری‬ ‫مشاوران شهر ســازی ‪ ،‬راه سازی ‪ ،‬سد سازی و بــزرگ می تواند برای کشــور ارز اوری داشــته به حل این مشــکالت بشــود تا این مسئله حل‬ ‫باشــد همچنین اگر موانع از سر راه شرکت های شود و شرکت های ما بتوانند بازار بزرگی که در‬ ‫غیره مجری با دانش فنی باالیی دارد‪.‬‬ ‫نائب رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و ما برداشــته شــود ما می توانیم با جذب نیروی دنیا اســت را بگیرند‪.‬توجه داشته باشید که این‬ ‫مهندسی کشور تشکیل این انجمن را از نیازهای انسانی بیشــتر بخش مهمی از معظل بیکاری را بازار باالی ‪ 25‬میلیارد دالر است و توان خدمات‬ ‫فنی و مهندســی کشورما برای این کار باال است‬ ‫اگر این فضا باز شــود و این مشــکالت حل شود‬ ‫مهندســان ما می توانند بخشی از این بازار باالی‬ ‫‪ 25‬میلیارد دالری را تصاحب کنند‪.‬‬ ‫امیرزاده در پایان می گوید که اگر شــرکت های‬ ‫بزرگی که در کار خدمات فنی و مهندســی است‬ ‫ناکار شــود ‪ ،‬از بین برود و یا بسته شوند هزینه‬ ‫ملی کشــور افزایش پیدا می کند برای اینکه این‬ ‫شــرکت ها در طی رقابت با شــرکت هایی دیگر‬ ‫در طول ‪ 50 - 40‬ســال تکامل پیدا کردند اینها‬ ‫ازمون و خطاها کرده اند تا توانســته اند کار فنی‬ ‫و مهندسی یاد بگیرند حاال اما اگر این شرکت ها‬ ‫در کوران رقابت ها نباشــند از بین می روند در‬ ‫ان صورت ثروت ملی ما از بین می رود‪.‬‬ ‫االن با هزینه های بســیار کمی می شود شرکت‬ ‫ها خدمــات فنــی و مهندســی را وارد گردونه‬ ‫کــرد و خطراتی که هزینه های کشــور را برای‬ ‫کارهای فنی و مهندســی باال مــی برد را از بین‬ ‫ببریم حفظ اینها فقط مــی توانند به ثروت ملی‬ ‫مــا بیفزایــد و دانش فنــی مــا را افزایش دهد‪.‬‬ ‫بعالوه اشــتغال نیروی جــوان تحصیل کرده ما‬ ‫که ســرمایه اینده ما هستند را تظمین کند ولی‬ ‫این بی توجهی و عدم شــفافیت باعث این اسیب‬ ‫ها شده اســت در صورتی که شفاف کردن ماده‬ ‫‪ 46‬و قانــون رفــع موانع تولیــد هزینه ندارد و‬ ‫تسویه حساب می باشــد ‪.‬این ها سرمایه گذاری‬ ‫کردند و رفتند و همینطور که برای همه تصمیم‬ ‫گیری شــده و به عــدد پیناتی مانــده اون عدد‬ ‫بزرگ چند میلیــارد دالری بوده که ‪ 70‬الی ‪80‬‬ ‫درصد شــرکت های خصولتی وارد و وابســته به‬ ‫بانــک ها و جاهــای دیگری بوده توانســتند در‬ ‫این فرصت اســتفاده کنند تســویه حساب کنند‬ ‫و فقــط کارهای خدمات فنی و مهندســی باقی‬ ‫مانــده که بنده فکر می کنم مســئوالن کشــور‬ ‫‪ ،‬رســانه ها و نماینــدگان مجلس می بایســت‬ ‫دســت یاری دهند تا این کار انجام شــود و این‬ ‫تصمیم گیری ها ایفاد گردد‪.‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬تامین خدمات پشتیبانی‪ ،‬تاسیسات‪ ،‬خدمات دفتری‪ ،‬تنظیفات و نگهداری فضای سبز منطقه ده عملیات انتقال گاز‬ ‫وم‬ ‫د‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شماره مناقصه‪ 88990010‬با کد‬ ‫فراخوان ‪40/750/075 :‬‬ ‫منطقه ده عملیات انتقال گاز‪ -‬شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد عملیات مذکور را با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط‬ ‫واگذار نماید ‪،‬الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه منحصرا ً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (‪ )www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -1‬نوع فراخوان‪ :‬اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی‬ ‫‪ -2‬نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار‪ :‬استان بوشهر‪ -‬بوشهر –بلوار رئیسعلی دلواری ‪ -‬خیابان شهید عاشوری – روبروی درمانگاه فرهنگیان – صندوق پستی ‪ -3555‬ستاد منطقه ده عملیات شرکت‬ ‫انتقال گاز‪ -‬طبقه سوم – امور پیمانها ‪ -‬تلفن امور پیمانها‪ 077-33581109 :‬نمابر امور پیمانها ‪ 077-31665171 :‬نمابر دبیرخانه ‪077-33581116 :‬‬ ‫‪ -3‬زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ‪ : ) www.setadiran.ir‬از ساعت ‪ 9‬صبح روز چهارشنبه مورخ‬ ‫‪ 1399/12/06‬تا ساعت ‪ 16‬روز دوشنبه مورخ ‪1399/12/11‬‬ ‫‪ -4‬براورد تقریبی اولیه مناقصه ‪ 263/077/970/536 :‬ریال‬ ‫‪ -5‬اخرین مهلت ثبت پیشنهادات و ثبت مستندات ارزیابی کیفی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ‪ : ) www.setadiran.ir‬مناقصه گران می بایست پیشنهاد و مدارک مورد نیاز شرکت‬ ‫و همچنین مستندات موردنیاز جهت فرایند ارزیابی کیفی مناقصه گران در مناقصه را طبق اسناد موردنیاز اعالم شده در اسناد مناقصه تا ساعت ‪ 16‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1399/12/25‬در سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت (‪ )www.setadiran.ir‬ثبت نمایند و همچنین پاکت حاوی تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار را به صورت سربسته‪ ،‬حداکثر تا ساعت ‪ 16‬همان روز (دوشنبه مورخ‬ ‫‪ )1399/12/25‬به ادرس ‪ :‬استان بوشهر‪ -‬بوشهر – بلوار رئیسعلی دلواری ‪ -‬خیابان شهید عاشوری – روبروی درمانگاه فرهنگیان – صندوق پستی ‪ -3555‬ستاد منطقه ده عملیات شرکت انتقال‬ ‫گاز‪ -‬طبقه سوم – امور پیمانها تحویل داده و رسید دریافت نمایند‪ .‬الزم به ذکر است که تصویر تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار مناقصه گر نیز می بایست بر روی سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت‪ /‬ستاد بارگذاری شود ‪.‬‬ ‫‪ -6‬مدت اعتبار پیشنهادات‪ 3 :‬ماه و قابل تمدید برای یک دوره ‪ 3‬ماهه دیگر از طرف دستگاه مناقصه گزار‬ ‫‪ -7‬مدت و محل اجرا کار ‪ :‬یکسال شمسی – محدوده منطقه ده عملیات انتقال گاز واقع در استانهای بوشهر ‪ ،‬فارس ‪ ،‬خوزستان و هرمزگان و حسب نیاز در سایر نقاط کشور‬ ‫‪ -8‬تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ‪ :‬مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به صورت ثابت مطابق ائین نامه تضمین معامالت دولتی و به مبلغ ‪ 7/961/559/411‬ریال به نام منطقه ده عملیات‬ ‫انتقال گاز ‪ -‬شرکت انتقال گاز ایران جهت ارایه به دستگاه مناقصه گزار بصورت یک یا ترکیبی از تضمین های موضوع بندهای (الف)‪( ،‬ب)‪( ،‬پ)‪( ،‬ج)‪( ،‬چ)‪( ،‬ح) ماده ‪ 4‬ایین نامه تضمین معامالت‬ ‫دولتی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -9‬زمان و محل بررسی پیشنهادات مالی مناقصه گران ‪ :‬ساعت ‪ 9‬صبح روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/01/22‬در سالن جلسات منطقه ده عملیات انتقال گاز ‪ -‬واقع در بوشهر – بلوار رئیسعلی دلواری ‪-‬‬ ‫خیابان عاشوری‪ -‬روبروی درمانگاه فرهنگیان– ساختمان مرکزی منطقه ده عملیات انتقال گاز‬ ‫‪ -10‬گواهینامه صالحیت مناقصه گر ‪ :‬مناقصه گر می بایستی دارای گواهی صالحیت معتبر توام در زمینه خدمات عمومی و تعمیر و نگهداری از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و همچنین ارائه‬ ‫گواهی‪ /‬تاییدیه معتبر از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی مبنی بر تایید صالحیت ایمنی پیمانکار باشد‪.‬‬ ‫‪ -11‬اسناد مناقصه و اسناد استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران به طور همزمان با سایر اسناد مناقصه به مناقصه گران ارائه و به طور همزمان از مناقصه گران دریافت خواهد گردید ‪.‬‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشترمتقاضیان می توانند به سایت ‪ www.district10.nigtc.ir‬و ‪ www.setadiran.ir‬و یا ‪ www.iets.mporg.ir‬مراجعه و یا با شماره تلفن ‪ 077 -33581109‬امور‬ ‫پیمانها تماس حاصل نمایند ‪.‬‬ ‫اگهی نوبت اول ‪ 1399/12/06 :‬اگهی نوبت دوم ‪1399 /12/09 :‬‬ ‫شماره مجوز‪1399.7186:‬‬ ‫روابط عمومی منطقه ده عملیات انتقال گاز‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه راه مردم

روزنامه راه مردم 4249

روزنامه راه مردم 4249

شماره : 4249
تاریخ : 1400/05/06
روزنامه راه مردم 4248

روزنامه راه مردم 4248

شماره : 4248
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه راه مردم 4247

روزنامه راه مردم 4247

شماره : 4247
تاریخ : 1400/05/04
روزنامه راه مردم 4246

روزنامه راه مردم 4246

شماره : 4246
تاریخ : 1400/05/03
روزنامه راه مردم 4245

روزنامه راه مردم 4245

شماره : 4245
تاریخ : 1400/05/01
روزنامه راه مردم 4244

روزنامه راه مردم 4244

شماره : 4244
تاریخ : 1400/04/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!