روزنامه راه مردم شماره 4107 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه راه مردم شماره 4107

صفحه بعد

روزنامه راه مردم شماره 4107

روزنامه راه مردم شماره 4107

‫اعتماد‪100‬درصدی در این زمینه وجود ندارد‬ ‫یک بام و دو هوای‬ ‫‪ 2‬پرداختبیمهبیکاریکرونا‬ ‫کشوردرزمینه‬ ‫دارد‬ ‫معاینه فنیخودرومشکل‬ ‫‪6‬‬ ‫با گذشت حدود یکسال از شیوع ویروس کرونا هنوز قشر زیادی موفق به دریافت بیمه‬ ‫بیکاری کرونا نشده اند‪ .‬بیمه بیکاری کرونا‪...‬‬ ‫به دنبال ابطال ایین نامه ماده ‪ 8‬قانون هوای پاک درباره ســن فرسودگی انواع وسایل‬ ‫نقلیه‪ ،‬سازمان حفاظت محیط زیست اخیرا پیشنهاد جدید خود‪...‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شرکت هایملیحفاریوفناوری‬ ‫تجهیزاتسرچاهیقراردادامضاکردند‬ ‫محذوراتومصلحت های‬ ‫جشنوارهفیلمفجرو‬ ‫یکتصمیمعجیب‬ ‫شــرکت های ملی حفاری ایران و فنــاوری تجهیزات‬ ‫ســرچاهی (وتکو) در زمینه تامین نیازهای کاربردی‬ ‫در تکمیل عملیات حفاری چاه های نفت و گاز قرارداد‬ ‫‪8‬‬ ‫همکاری امضا کردند‪.‬به نقل از شرکت ملی حفاری ایران‪،‬‬ ‫منوچهر محمدی با ذکر خاطره ای از یک تصمیم عجیب در دوره چهارم جشنواره فیلم‬ ‫قرارداد تامین نیازهای کاربردی‪...‬‬ ‫فجر تاکید می کند که‪...‬‬ ‫پورابراهیمی‪:‬نگرانیمجلسازگزینهدولتبرایریاستسازمانبورس‬ ‫تبعاتیکانتصـاباشتباه‬ ‫رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت‪ :‬خبرهایی که از دولت به گوش می رســد در ارتباط با گزینه های‬ ‫پیشنهادی ریاست ســازمان بورس نگرانی ما را در خصوص بازار ســرمایه دو چندان کرده است‪.‬محمدرضا‬ ‫پورابراهیمی رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬پس از خبر استعفای رئیس‬ ‫جزئیاتتولیددارو ی‬ ‫پیشگیریودرمانکرونا‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیرعامل گروه دارویی برکت درباره تولید داروی پیشگیری از کرونا و مواد اولیه چند‬ ‫داروی دیگر توضیحاتی داد‪...‬‬ ‫روزنـــامـــهسیاسی‪،‬اقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‪،‬ورزشی‬ ‫سال هفدهم ‪ /‬شماره ‪4107‬‬ ‫سه شنبه ‪ 7‬بهمن ‪1399‬‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫امارات یک درهم‬ ‫‪ 13‬میلیونحاشیهنشیننیازبهمسکندارند‬ ‫تخلفبانک هادرپرداختتسهیالتمسکن‬ ‫وزیرسابقراهوشهرسازیگفت‪:‬درحالیکهنظامبانکیمکلفبهپرداخت‪20‬درصدازتسهیالتپرداختیبهحوزهساختمسکناست‪،‬امادرسال هایاخیر‪1100‬هزارمیلیاردتومانتسهیالتپرداختکردهوتنها‪7‬درصدازاینتسهیالتبرایساختمانومسکن‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫اختصاص یافته است‪.‬علی نیکزاد ثمرین‪ ،‬نایب رئیس مجلس شورای اسالمی و وزیر سابق راه و شهرسازی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به لزوم ساخت مسکن در ادبیات اقتصادی‪...‬‬ ‫سازمان بورس موضوعاتی مطرح شد که طبیعتا هم افکار عمومی جامعه‪ ،‬هم فعاالن بازار سرمایه و مجلس و به‬ ‫ویژه ما در کمیسیون اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد‪.‬وی افزود‪ :‬ما به دنبال این هستیم که فرد جایگزین برای‬ ‫بانک مرکزی در رسیدن به اهداف مورد نظر خودش موفق نبوده است‬ ‫حوزه بازار سرمایه بتواند در حوزه نیازهای کنونی بازار در حوزه های مختلف را برای حل مشکالت و پوشش نقاط‬ ‫استقالل بانک مرکزی از نرخ ارز تا تورم!‬ ‫ضعفی که در عملکرد مدیریتی در طول ماه های اخیر داشتیم‪ ،‬اقدام کند‪.‬رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫شورای اسالمی خاطرنشان کرد‪ :‬طبیعتا انتظار ما از مجموعه دولت و متولیان بخش اقتصادی به ویژه وزیر اقتصاد‬ ‫این است که در خصوص معرفی فرد جدید نهایت دقت و مراقبت انجام شود تا بتوانیم انچه به عنوان دغدغه های‬ ‫کنونی مردم در حوزه بازار ســرمایه و مشکالت و مسائلی که در ماه های اخیر به وجود امده را با انتخاب یک‬ ‫کنترل پایه پولی از دست بانک مرکزی خارج شد!‬ ‫مدیر کارامد ‪ ،‬توانمند و قوی بتوانیم پوشش دهیم‪.‬رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد‪ :‬خبرهایی که‬ ‫از دولت به گوش ما می رسد در ارتباط با پیشنهادهایی که درباره گزینه جایگزین مرتبط یعنی نیروی جدید‪...‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫حجمانبوهپرونده هایقضاییو‬ ‫تضعیف حق مردم در معامالت ملکی‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با‬ ‫اشاره به حجم انبوه پرونده های قضایی مرتبط با‬ ‫دفاتر مشاروان امالک از سازمان بازرسی خواست‬ ‫تا به فعالیت این دفاتر و بنگاه های معامالتی نظارت‬ ‫کند‪.‬اقبال شــاکری به ضرورت افزایش نظارت بر‬ ‫عملکرد اتحادیه مشاوران امالک اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫در هر صنفی اگر دســتگاه های مرکزی‪ ،‬نظارت‬ ‫کافی بر زیرمجموعه های خود نداشــته باشند‪،‬‬ ‫مشکالتی به وجود می اید‪ .‬از این رو معتقدم‪...‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫نفت؛ طالی سیاه زیر چتر‬ ‫انقالبصنعتیچهارم‬ ‫میثم زینلی طهرانی‬ ‫کارشناس و پژوهشگر انقالب صنعتی چهارم‬ ‫انقالب صنعتی مفهومی درباره تولید است‪ .‬هرجا‪،‬‬ ‫با هر ماده و ابزاری‪ ،‬به هر شــکلی کاال یا خدمتی‬ ‫تولید میشود‪ ،‬تمامیت ان تولید در انقیاد انقالب‬ ‫صنعتی قرار دارد‪ .‬تولید بشــر در ‪ ۲۶۰‬سال اخیر‬ ‫از هر نظر متاثر از تاثیرات انقالبهای صنعتی بوده‬ ‫است‪ .‬در واقع این انقالب صنعتی ‪...‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‪،،‬‬ ‫باید مســئله وابســتگی بانک ها به بانک مرکزی حل شــود و تا زمانی که‬ ‫مسئله بانک های مشکل دار برطرف نشود‪ ،‬بانک مرکزی نمی تواند سیاست‬ ‫پولی مســتقلی اعمال کنــد‪ .‬در حال حاضر قانون اســتقالل بانک مرکزی‬ ‫به نحوی اســت که اجازه نمی دهد بانک مرکزی بــه وظایف اصلی خود‬ ‫متمرکز شــود‪ .‬به همین دلیل بهتر است قبل از اصالح قانون پولی و بانکی‬ ‫کمی فکر کنیم و تصمیم درستی بگیریم‪ .‬به طور مثال اگر حساب تنخواه‬ ‫دولت از بین برود‪ ،‬دولت کســری بودجه خود راچگونــه جبران می کند؟‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫دارد مناقصات عمومی فوق الذکر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید‪ .‬کلیه‬ ‫مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق‬ ‫درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس(‪ )ww.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار در سامانه روز یکشنبه مورخ ‪1399/11/05‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬تا ساعت ‪ 9‬روز یکشنبه مورخ ‪1399/11/12‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ‪ :‬ساعت ‪ 9‬روز شنبه تاریخ ‪1399/11/25‬‬ ‫زمانن بازگشایی پاکت ها‪ :‬ساعت ‪ 10‬روز شنبه مورخ ‪1399/11/25‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1084590‬‬ ‫م الف‪11014 /‬‬ ‫شرکت اب منطقه ای کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار انجام خدمات حفاظت از اموال ‪،‬‬ ‫تاسیسات ‪ ،‬تجهیزات و ساختمانهای دفتر مرکزی و سدها و تاسیسات ابی شرکت اب منطقه ای کرمان در سطح استان‬ ‫به شماره ‪ /46‬الف ‪ 99/‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت‬ ‫اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)‬ ‫به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام‬ ‫در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار مناقصه در‬ ‫سامانه تاریخ ‪ 99/11/09‬میباشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬ساعت ‪ 10‬مورخ ‪99/11/15‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 10‬مورخ ‪99/11/26‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت ها‪ :‬ساعت ‪ 10/15‬مورخ ‪99/11/26‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گر جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه ادرس‪ :‬کرمان خیابان پاسداران‬ ‫‪ ،‬شرکت اب منطقه ای کرمان ساختمان شماره دو ‪ ،‬دفتر قراردادها و تلفن ‪034 - 32224482‬‬ ‫و ارائه پاکت های الف به ادرس‪ :‬کرمان ‪ ،‬خیابان پاسداران ‪ ،‬شرکت اب منطقه ای کرمان ساختمان شماره یک ‪ ،‬طبقه دوم ‪،‬‬ ‫دبیرخانه محرمانه دفتر حراست‪.‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪021- 41934 :‬‬ ‫دفتر ثبت نام ‪ 88969737‬و ‪85193768‬‬ ‫شناسه اگهی‪1083756 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت اب منطقه ای کرمان‬ ‫نوب‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫(اجرای شبکه توزیع اب ‪ 70‬هکتاری شهرک صنعتی زاگرس – اجرای شبکه توزیع اب ‪40‬‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاههکتاری شهرک صنعتی زاگرس ‪-‬اجرای شبکه گاز فاز توسعه شهرک صنعتی کنگاور)‬ ‫تا‬ ‫دانشگاه یاسوج با استناد به ایین نامه مالی و معامالتی دانشگاه ها و موسسات اموزش‬ ‫عالی کشور در نظر دارد مناقصه فاز دوم (تکمیل ساختمان) سلف سرویس دانشکده‬ ‫نفت و گاز گچساران را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار‬ ‫نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‬ ‫گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به‬ ‫ادرس(‪ )ww.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‬ ‫تاریخ انتشار در سامانه روز یکشنبه مورخ ‪1399/11/05‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬تا ساعت ‪ 9‬روز شنبه مورخ ‪1399/11/11‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ‪ :‬ساعت ‪ 9‬روز سه شنبه تاریخ ‪1399/11/21‬‬ ‫زمانن بازگشایی پاکت ها‪ :‬ساعت ‪ 10‬روز سه شنبه مورخ ‪1399/11/21‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1084564‬‬ ‫م الف‪11013 /‬‬ ‫تاسیسات ابی شرکت اب منطقه ای کرمان در سطح استان (فرایند ‪ /46‬الف ‪)99/‬‬ ‫ول‬ ‫اگهی فرخوان فاز دوم (تکمیل ساختمان)‬ ‫سلف سرویس دانشکده نفت و گاز گچساران‬ ‫نوب‬ ‫یاسوج با استناد به ایین نامه مالی و معامالتی دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی کشور در نظر‬ ‫شرکت اب منطقه ای کرمان‬ ‫انتخاب پیمانکار انجام خدمات حفاظت از اموال ‪ ،‬تاسیسات ‪ ،‬تجهیزات و ساختمانهای دفتر مرکزی و سدها و‬ ‫تد‬ ‫مناقصه خدمات عمومی سال ‪ 1400‬دانشکده نفت و گازگچساران و دانشکده صنعت و معدن‪،‬‬ ‫مناقصه امور انتظامات و حفاظت فیزیکی سال ‪ 1400‬دانشگاه یاسوج‪ ،‬دانشکده نفت و گاز گچساران‬ ‫و دانشکده صنعت و معدن چرام‪ ،‬مناقصه امور نگهداری‪ ،‬راهبری‪،‬سرویس‪ ،‬تعمیر و نگهداری سیستم‬ ‫های برودتی‪ ،‬حرارتی و تاسیسات (مکانیکی‪ ،‬گازی‪ ،‬ابی و برقی) سال ‪ 1400‬دانشگاه یاسوج‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫وم‬ ‫اگهی فرخوان واگذاری مناقصه خدمات عمومی‬ ‫سال ‪ 1400‬دانشگاه یاسوج‬ ‫دانشگاه‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه در نظر دارد مناقصه (اجرای شبکه توزیع اب ‪ 70‬هکتاری شهرک صنعتی زاگرس – اجرای شبکه توزیع اب ‪ 40‬هکتاری‬ ‫شهرک صنعتی زاگرس ‪-‬اجرای شبکه گاز فاز توسعه شهرک صنعتی کنگاور) به شماره (‪ )2099001115000078-2099001115000079-2099001115000080‬را از‬ ‫طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪.‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکت ها‬ ‫از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت‬ ‫قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ‪ 99/11/06‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬ساعت ‪ 14:30‬روز دوشنبه تاریخ ‪ 99/11/06‬تا ‪ 99/11/15‬ساعت ‪14:30‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ‪ :‬ساعت ‪ 14:30‬روز شنبه تاریخ‪99/11/25‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت ها ‪ :‬ساعت ‪12:00‬ظهر روز یکشنبه تاریخ ‪99/11/26‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف‬ ‫ادرس‪ :‬سه راه ‪ 22‬بهمن ابتدای بلوار نوبهار شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه و تلفن ‪(08338246100 :‬داخلی‪)204‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ :‬مرکز تماس ‪021- 41934‬دفتر ثبت نام‪02188969737 :‬و‪02185193768‬‬ ‫شرح پروژه‬ ‫محل اجرا‬ ‫رتبه مورد نیاز‬ ‫حجم پروژه‬ ‫مدت اجراء‬ ‫مبلغ براورد( ریال)‬ ‫مبلغ ضمانت‬ ‫اجرای شبکه توزیع اب ‪70‬‬ ‫هکتاری‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫زاگرس‬ ‫حدودا به طول‬ ‫‪5/1‬کیلومتر‬ ‫‪4‬ماه شمسی‬ ‫‪12/655/388/249‬‬ ‫‪633/000/000‬‬ ‫پنج اب‬ ‫اجرای شبکه توزیع اب ‪40‬‬ ‫هکتاری‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫زاگرس‬ ‫حدودا به طول‬ ‫‪8000‬مترطول‬ ‫‪3‬ماه شمسی‬ ‫‪5/656/085/071‬‬ ‫‪283/000/000‬‬ ‫پنج اب‬ ‫اجرای شبکه گاز فاز توسعه‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫کنگاور‬ ‫حدودا ‪4‬کیلومتر‬ ‫‪6‬ماه شمسی‬ ‫‪18/070/378/648‬‬ ‫‪904 /000/000‬‬ ‫پنج تاسیسات وتجهیزات یا نفت وگاز‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه‬ صفحه 1 ‫سه شنبه ‪ 7‬بهمن ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4107‬‬ ‫خبر‬ ‫سازمان بازرسی به فعالیت دفاتر مشاوره امالک نظارت کند‬ ‫حجم انبوه پرونده های قضایی و تضعیف حق مردم در معامالت ملکی‬ ‫عضو کمیســیون عمران مجلس شــورای اســامی با اشــاره بــه حجم انبــوه پرونده هــای قضایی‬ ‫مرتبــط بــا دفاتــر مشــاروان امالک از ســازمان بازرســی خواســت تــا بــه فعالیت ایــن دفاتر و‬ ‫بنگاه های معامالتی نظارت کند‪.‬‬ ‫اقبال شــاکری به ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد اتحادیه مشاوران امالک اشاره کرد و گفت‪ :‬در هر‬ ‫صنفی اگر دستگاه های مرکزی‪ ،‬نظارت کافی بر زیرمجموعه های خود نداشته باشند‪ ،‬مشکالتی به وجود‬ ‫می اید‪ .‬از این رو معتقدم در هر مجموعه ای ســازمان های مرکزی مانند اتحادیه ها‪ ،‬شــوراهای مرکزی‪،‬‬ ‫اصناف و همچنین دستگاه های کالن نظارتی باید طبق قانون اساسی بر کارکرد زیر مجموعه های خود‬ ‫نظارت دقیقی داشته باشند‪.‬‬ ‫ایــن نماینده بــا تاکید بر ضرورت نظارت بر بنگاه های معامالت ملکی و دفاتر مشــاوران امالک‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫معتقدم باید بر فعالیت بنگاه های معامالت ملکی و دالالن حوزه مســکن نظارت دقیقی صورت بگیرد؛‬ ‫هرچقدر دستگاه ها مرکزی و نظارتی مستقل تر بوده و از افراد مورد با سابقه و مورد اعتماد بهره بگیرند‪،‬‬ ‫نظارت بهتر و موثرتر خواهد بود‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شــمیرانات‪ ،‬اسالمشــهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬با وجود‬ ‫اینکــه بنگاه های معامالت ملکی کار مردم در امور خرید و اجاره منزل راحت تر می کنند اما در مواردی‬ ‫هم گزارش شده که با انجام معامالت صوری و واسطه گری موجب افزایش قیمت مسکن به شکل کاذب‬ ‫شدند چرا که با وجود انها‪ ،‬مسکن بعد از چند دست واسطه گری به دست مصرف کننده نهایی می رسد‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس یازدهم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬واســطه گری برخی از بنگاه های معامالت ملکی موجب‬ ‫شده قیمت در برخی از محله ها به صورت کاذب افزایش پیدا کند نه بر اساس مسائل اقتصادی کشور‪،‬‬ ‫تورم و نرخ ارز؛ عالوه بر این مسیر ناهموار‪ ،‬غیرحرفه ای‪ ،‬غیر قانونی و غیر اخالقی ایجاد شده که هر چه‬ ‫هم تعداد ان کم باشد اما در منطقه موجب فضا سازی قیمت می شوند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در حال حاضر به دلیل وجود دالالن و واســطه گران ملکــی‪ ،‬فاصله قیمت نهایی ملک برای‬ ‫خریدار با نرخ ابتدایی مالک بســیار زیاد اســت و حتی وجود کدرهگیری امالک نیز نتوانست مانع این‬ ‫کار شــود‪ .‬از همین جهت درخواست می کنم دستگاه های نظارتی مانند اصناف‪ ،‬وزارت بازرگانی و حتی‬ ‫سازمان بازرسی کل کشــور این موضوع را هم مانند سایر موضوعات دیگر مورد بررسی قرار دهند چرا‬ ‫که امروز بخش عظیمی از درامد خانوار ها در حوزه مســکن صرف پرداخت اجاره یا اقساط وام می ‪‎‬شود‬ ‫به نحوی که حتی پرداخت ودیعه مسکن هم نتوانست این موضوع را حل کند‪.‬‬ ‫شــاکری اظهار کرد‪ :‬با توجه به تاثیر زیاد هزینه تامین مســکن در ســبد درامــدی یک خانواده الزم‬ ‫اســت اتحادیه مشاوران امالک خودشــان را از مباحث داللی و واسطه گری مبرا کرده و نظارت دقیق و‬ ‫هوشمندانه ای بر روی فعالیت های بنگاه ها در راستای رفع دغدغه مردم داشته باشد‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس افزود‪ :‬با وجود اینکه وزارت راه و شهرسازی متولی اصلی حوزه مسکن در‬ ‫کشــور است‪ ،‬اما صنف اتحادیه مشــاوران امالک هیچ ارتباطی با این وزارت خانه ندارد از این رو بنده‬ ‫معتقدم این ارتباط باید هر چه سریع تر برقرار شود‪.‬‬ ‫عضو کمیســیون عمران مجلس شورای اســامی ادامه داد‪ :‬مجلس و به ویژه کمیسیون عمران تصمیم ‬ ‫دارد پس از بررســی بودجه ‪ 1400‬به موضوع ساماندهی مشاوران امالک با هدف رفع شبهات معامالت‬ ‫ملکی و حذف مسیرهای غیرقانونی ورود کند‪ .‬این مهم در راستای تقاضای تعداد قابل توجهی از مردم‬ ‫در مراجعات با نمایندگان به دلیل وجود تعداد زیاد شکایت ها و پرونده های قضایی و تضعیف حق مردم‬ ‫در معامالت و فعالیت های بنگاه های معامالت ملکی و مشاوران امالک است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬مجلس با هوشمندســازی‪ ،‬بهبود و ارتقاء کارکــرد این صنف موافق بوده و فعالیت این‬ ‫صنف باید در این ســمت حرکت کنند؛ ما نمایندگان و اعضای کمیســیون عمران نیز در مجلس این‬ ‫موضوع را با جدیت پیگیری خواهیم کرد تا با مکانیزه شدن و هوشمندسازی کارکرد این صنف از ورود‬ ‫ســوداگران به معامالت ملکی جلوگیری شــود تا کسب و کاری حالل‪ ،‬مستمر و بدون شبهه ای را برای‬ ‫این قشر ایجاد شود‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬در رابطه با نقش سایت ها و اپلیکشن های خرید و فروش‬ ‫در قیمت ســازی و تالطم قیمت مسکن تصریح کرد‪ :‬در غیاب بورس‪ ،‬سایت های قیمت گذاری با ایجاد‬ ‫رقابت در بهبود قیمت کاالها تاثیر گذار بوده و در برخی از موارد نیز نقش تعدیل کننده داشته و موجب‬ ‫کاهش قیمت ها شــدند اما در برخی موارد هم دالالن اخالل گر با ایجاد قیمت ســازیهای کاذب در این‬ ‫پلتفرم ها موجبات افزایش قیمت را فراهم می کنند از این رو باید نظارت بر این ســایت ها و اپلیکشن ها‬ ‫برای جلوگیری از ورود دالالن و واسطه گران به خوبی بر قرار باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه باید به جای حذف قیمت از سایت های خرید و فروش‪ ،‬رویکرد نظارتی را تقویت کنیم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬متاسفانه در برخی از موارد به جاری رفع اشکاالت موجود‪ ،‬برای حذف ان اقدام می کنیم که کار‬ ‫درســت و پسندیده ای نیست‪ ،‬از این رو بهتر اســت بیش از اینکه به فکر حذف و حدود سازی باشیم‪،‬‬ ‫نظــارت را موثر و کارامدتر کنیم‪ .‬یقیناً وجود فضای کســب و کار علمی تر و دقیق تر زندگی مردم را‬ ‫نیز راحت تر می کند‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شمیرانات‪ ،‬اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر ضرورت‬ ‫برخورد شدید و قاطع با متخلفان و دالالن واسطه گر افزود‪ :‬اگر با واسطه گرانی که موجب افزایش قیمت‬ ‫شــده و با اخالل در بازار حقوق مردم را تصعیف می کنند به شــدت برخورد شــود شاهد گسترش ان‬ ‫نخواهیم بود‪ .‬از طرفی باید رســانه های ناظر و فساد ســتیز را نیز تقویت کنیم تا تخلف ها را در اولین‬ ‫فرصت اطالع دهند‪.‬‬ ‫پورابراهیمی‪ :‬نگرانی مجلس از گزینه دولت برای ریاست سازمان بورس‬ ‫تبعات یک انتصاب اشتباه بر عهده دولت‬ ‫رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت‪ :‬خبرهایی که از دولت به گوش می رســد در ارتباط با گزینه‬ ‫های پیشنهادی ریاست سازمان بورس نگرانی ما را در خصوص بازار سرمایه دو چندان کرده است‪.‬‬ ‫محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬پس از خبر‬ ‫اســتعفای رئیس ســازمان بورس موضوعاتی مطرح شد که طبیعتا هم افکار عمومی جامعه‪ ،‬هم فعاالن‬ ‫بازار سرمایه و مجلس و به ویژه ما در کمیسیون اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما به دنبال این هســتیم که فرد جایگزین برای حوزه بازار ســرمایه بتواند در حوزه نیازهای‬ ‫کنونی بازار در حوزه های مختلف را برای حل مشکالت و پوشش نقاط ضعفی که در عملکرد مدیریتی‬ ‫در طول ماه های اخیر داشتیم‪ ،‬اقدام کند‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد‪ :‬طبیعتا انتظار ما از مجموعه دولت و‬ ‫متولیان بخش اقتصادی به ویژه وزیر اقتصاد این است که در خصوص معرفی فرد جدید نهایت دقت و‬ ‫مراقبت انجام شــود تا بتوانیم انچه به عنوان دغدغه های کنونی مردم در حوزه بازار سرمایه و مشکالت‬ ‫و مســائلی که در ماه هــای اخیر به وجود امده را با انتخاب یک مدیر کارامــد‪ ،‬توانمند و قوی بتوانیم‬ ‫پوشش دهیم‪.‬‬ ‫رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس ادامه داد‪ :‬خبرهایی که از دولت به گوش ما می رســد در ارتباط با‬ ‫پیشنهادهایی که درباره گزینه جایگزین مرتبط یعنی نیروی جدید سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح‬ ‫شــده‪ ،‬نگرانی ما را در خصوص موضوعات به بازار ســرمایه دو چندان کرده و نگرانی جدی در فضای‬ ‫نمایندگان مجلس به ویژه کمیسیون اقتصادی ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫پورابراهیمی همچنین خاطرنشان کرد‪ :‬انچه که برای ما حائز اهمیت است این است که فردی که برای‬ ‫این مســوولیت قرار اســت از طرف دولت نهایی شده و در شــورای عالی بورس معرفی شود باید چند‬ ‫مولفه و ویژگی داشته باشد‪ ،‬درجه اول اینکه حداقل چند سال در حوزه بازار سرمایه‪ ،‬حداقل در سطوح‬ ‫مدیریتی میانی در بازار سرمایه کار انجام داده باشد تا بتواند بازار را بشناسد و عملکرد فعالیت های بازار‬ ‫را شناســایی کند‪ ،‬ان هم با توجه به گســترش فعالیت های بازار سرمایه در طی سال های اخیر؛ اشراف‬ ‫به این موضوع یک ضرورت اســت و کســی نمی تواند در این حوزه وارد شود و با عملکرد بازار سرمایه‬ ‫بیگانه باشد‪ ،‬انگاه بخواهد ان را هم مدیریت کند لذا این یک خطای راهبردی در تصمیماتی است که‬ ‫می خواهند اتخاذ کنند‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از ســخنانش یاداور شــد‪ :‬در درجه دوم سوابق تحصیلی و تخصص مرتبط فردی‬ ‫که می خواهد جایگزین شــود نیز حائز اهمیت است و انتظار می رود فردی که انتخاب می شود حداقل‬ ‫تحصیالت کارشناسی ارشد به باال و مرتبط با حوزه بازار سرمایه داشته باشند چرا باید که تخصص الزم‬ ‫را در حوزه مربوطه باید دارا باشد و با یک دلیل محتوایی مفاهیم و چارچوب ها و همچنین مکانیزم های‬ ‫تخصصی مرتبط با بازار سرمایه با توان ملی اشراف داشته باشد و حداقل از چندین سال سوابق اجرایی‬ ‫در بازار ســرمایه برخوردار باشد‪.‬رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس اضافه کرد‪ :‬در درجه سوم نیز یک‬ ‫مدیر توانمند و مقتدر باشــد که جسارت تصمیمات مهم و اساســی را در مقابله با مواردی که تضییع‬ ‫حقوق مردم اســت‪ ،‬را داشته باشــد و در عین حال با صراحت تصمیم گیری کرده و بدون رودربایستی‬ ‫حرف بزند و در مقام تصمیم شــجاعانه در بازار ســرمایه بدون وابســتگی به جریان و گروهی بگیرد و‬ ‫جلوی جریان های مافیایی که در حال حاضر در بازار ســرمایه بعضا اخالل ایجاد می کنند را بگیرد و با‬ ‫جسارت مقابل انها بایستد‪ .‬این بازار یک فرد توانمند‪ ،‬مقتدر و جسور نیاز دارد‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬طبیعتا‬ ‫سوابق فردی که برای ریاست سازمان بورس بر سر کار می اید‪ ،‬نشان دهنده سالمت وی باشد و خدایی‬ ‫ناکرده ســوء سابقه ای در فعالیت او وجود نداشته باشــد و طبیعتا یکی از مهمترین مولفه های اساسی‬ ‫در تصمیم گیری برای حضور در یک جای مهم همانند بازار ســرمایه که حساس است و اگر انجا مدیر‬ ‫ناسالم قرار گیرد تبعاتی برای مردم وجود خواهد داشت و عدم الودگی در مسائل اقتصادی مهم است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‪،‬اجتماعی‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫کنترل پایه پولی از دست بانک مرکزی خارج شد!‬ ‫استقالل بانک مرکزی از نرخ ارز تا تورم!‬ ‫بانک مرکزی در استقالل اهداف مورد نظر موفق نبوده است‬ ‫نــرخ دالر که ایــن روزها بــه اعــداد مختلفی‬ ‫نامگذاری می شــود‪ ،‬جوی روانــی در بازارهای‬ ‫مالی ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫طــی ماه های اخیر تــورم پلکانی و قیمت های‬ ‫هیجانی و مختلف دالر موجود در جامعه‪ ،‬موجب‬ ‫به وجود امدن نظرات مختلفی از جمله استقالل‬ ‫بانک مرکزی برای نجات کشــور از مسائل ذکر‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫موضوعی که ســه شــنبه هفته گذشــته همتی‬ ‫رئیس کل بانک مرکــزی در برنامه تلویزیونی به‬ ‫ان اشاره کرده و می گوید‪ :‬تورم و نرخ ارز اگر در‬ ‫تصمیمــات بانک مرکزی مورد اهمیت واقع نمی‬ ‫شد شاید شــاهد تورم باال ‪ ۱۵۰‬درصد و دالری‬ ‫‪ ۵۰‬هزار تومانی می بودیم!‬ ‫رئیــس کل بانک مرکزی اظهار کرد‪ :‬برای تحقق‬ ‫سیاســت مالی بر اســاس یک قاعده مشخص و‬ ‫سیاست پولی مستقل و متمرکز بر اهداف قانونی‬ ‫‪،‬در کشــور هایی که توفیقات مهمــی در مهار و‬ ‫کنترل تورم داشته اند‪ ،‬نهاد های قانون گذار اجازه‬ ‫هرگونه دخالت و سلطه بر سیاست گذاری پولی‬ ‫را از نهاد هــای مختلــف گرفته اســت و به طور‬ ‫مشــخص‪ ،‬بانک مرکزی را متولی سیاست پولی‬ ‫کــرده بنابر این‪ ،‬اســتقالل بانک مرکزی صورت‬ ‫قانونی و الزام اور به خود گرفته است‪.‬‬ ‫به نظر می رســد عبدالناصــر همتی دل به دریا‬ ‫زده و خود به طور مســتقل خواهان اســتقالل‬ ‫بانک مرکزی و کوتاه شدن دست دولت است‪ .‬تا‬ ‫جایی که بارها در گوشه کنار از مخالفتش با ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی خبر داده است‪.‬‬ ‫افضلــی کارشــناس امــور بانکــی‪ ،‬در خصوص‬ ‫چگونگــی اســتقالل بانک مرکــزی اظهار کرد‪:‬‬ ‫ســاختار بانــک مرکزی به دو بخش اســتقالل‬ ‫در ابزار و اســتقالل در اهداف تقسیم می شود‪.‬‬ ‫ســاختار نظام سیاسی در کشــورما به صورتی‬ ‫اســت که رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس‬ ‫جمهور انتخاب می شود‪ .‬بنابراین می توان بانک‬ ‫مرکــزی را یک نهاد دولتی خوانــد و نمی توان‬ ‫بانک مرکــزی را در بحث اســتقالل در اهداف‬ ‫موفق دانست‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در حوزه اســتفاده از ابزار‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی اســتقالل کافــی را دارد‪ .‬مداخله بانک‬ ‫مرکــزی در رونــق و رکــود اقتصادی کشــور‬ ‫نقــش ارزنــده ای دارد‪ .‬از نمونه هــای بازر ان‬ ‫می توان بــه « عملیات بازار باز « اشــاره کرد‪.‬‬ ‫در کشــور مــا اســتفاده از سیاســت گــذاری‬ ‫هــای پولی به دلیل شــبهات شــرعی مختلف‪،‬‬ ‫مورد استفاده قرار نمی گیرد‪.‬‬ ‫این کارشناس تصریح کرد‪ :‬خوشبختانه با تالش‬ ‫بانک مرکزی اســتفاده از این ابزار مجهز شد و‬ ‫با عملیات بازار بــاز و بازار بین بانکی به دنبال‬ ‫هدف گــذاری مهار و کاهش نــرخ تورم رفت‪.‬‬ ‫بنابراین می توان گفت طی چندسال اخیر منشا‬ ‫افزایش تورم‪ ،‬مســائل اقتصــادی نبود و بخش‬ ‫عمده ان به مسائل سیاسی و تنش های موجود‬ ‫در سیاســت خارجی باز می گردد‪ .‬اما با وجود‬ ‫این مســائل بانک مرکزی نقش افرینی بســیار‬ ‫مفیدی در این زمینه داشته و توانسته نوسانات‬ ‫موجود در جامعه را کنترل کند‪.‬‬ ‫کامــران ندری عضو پژوهشــکده پولی و مالی و‬ ‫کارشــناس مســائل اقتصادی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بانک‬ ‫مرکزی برای رســیدن به استقالل با چند مشکل‬ ‫رو به رو اســت‪ .‬دولت در شــرایط سخت دچار‬ ‫کسری بودجه کوتاه مدت یا بلند مدت می شود‬ ‫و هیــچ راهکاری برای رفع این کســری بودجه‬ ‫دیده نشده است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬قوه مجریه به طــور قانونی نمی‬ ‫تواند از بانک مرکزی استقراض کند؛ اما مکانیزم‬ ‫هایی برای برطرف کردن کســری بودجه دولت‬ ‫از طریــق منابع بانک مرکزی وجود دارد‪ .‬به طور‬ ‫مثــال دولت می تواند در صورت مواجه شــدن‬ ‫با کســری بودجه هرساله از حساب های تنخواه‬ ‫بانک مرکزی استقراض کند‪ .‬بانک مرکزی مکلف‬ ‫می شــود در صورت دریافت پول نفت‪ ،‬ریال ان‬ ‫را بــه دولت پرداخــت کند‪ .‬حتی امــکان دارد‬ ‫بخاطر شرایط تحریم‪ ،‬خرید و فروش نفت انجام‬ ‫نشود‪ .‬اما بانک مرکزی در هرصورت مکلف است‪،‬‬ ‫ریال ان را به دولت پرداخت کند‪.‬‬ ‫نــدری بیان کــرد‪ :‬کنترل پایه پولی از دســت‬ ‫بانک مرکزی خارج اســت‪ .‬منابع صندوق توسعه‬ ‫ملی برای بانک مرکزی قابل اســتفاده نیســت‬ ‫امــا زمانی کــه مجلس تصویب مــی کند بانک‬ ‫مرکزی مکلف به در اختیار گذاشــتن ریال است‪.‬‬ ‫این مســائل نشان می دهد‪ ،‬کنترل پایه پولی به‬ ‫دست دولت انجام می شود‪.‬این مجلس و دولت‬ ‫است که به بانک مرکزی تکلیف می دهد‪.‬‬ ‫عضو پژوهشــکده پولی و مالی تصریح کرد‪ :‬یکی‬ ‫دیگر از مشــکالت بر سر راه بانک مرکزی‪ ،‬بانک‬ ‫ها هستند‪ .‬بانک ها برای عمل کردن به تعهدات‬ ‫خود‪ ،‬از منابع بانک مرکزی اســتفاده می کنند‪.‬‬ ‫ما اگر بتوانیم دخالــت دولت را از بانک مرکزی‬ ‫کم کنیم‪ ،‬به بانک ها وابسته است‪ .‬بانک مرکزی‬ ‫نمی تواند بانک های دیگــر را به حال خود رها‬ ‫کند؛ زیرا دچار اختالل می شود‪.‬‬ ‫این کارشناس مســائل اقتصادی در ادامه گفت‪:‬‬ ‫باید مســئله وابســتگی بانک ها به بانک مرکزی‬ ‫حل شــود و تــا زمانی کــه مســئله بانک های‬ ‫مشــکل دار برطرف نشــود‪ ،‬بانک مرکزی نمی‬ ‫تواند سیاست پولی مستقلی اعمال کند‪ .‬در حال‬ ‫حاضر قانون اســتقالل بانک مرکــزی به نحوی‬ ‫است که اجازه نمی دهد بانک مرکزی به وظایف‬ ‫اصلی خود متمرکز شــود‪ .‬بــه همین دلیل بهتر‬ ‫است قبل از اصالح قانون پولی و بانکی کمی فکر‬ ‫کنیم و تصمیم درستی بگیریم‪ .‬به طور مثال اگر‬ ‫حســاب تنخواه دولت از بین برود‪ ،‬دولت کسری‬ ‫بودجه خود راچگونه جبران می کند؟‬ ‫وی افزود‪ :‬در کشــورهای دیگر‪ ،‬مسئولیت اصلی‬ ‫عملکــرد بانک ها بر گردن نهاد هایی اســت که‬ ‫خارج از بانــک مرکزی هســتند‪ .‬زمانی که این‬ ‫بانــک زیر نظر بانک مرکزی و با مشــکل مواجه‬ ‫شــود‪ ،‬مســئولیت حمایت از این بانک برعهده‬ ‫بانک مرکزی اســت‪ .‬در این زمان بانک مرکزی‬ ‫هــدف کنترل تورم را رها کــرده و به کمک این‬ ‫بانک می شــتابد‪ .‬بایــد ســاختارها و نهادهایی‬ ‫یک بام و دو هوای پرداخت بیمه بیکاری کرونا‬ ‫با گذشت حدود یکسال از شیوع ویروس کرونا هنوز‬ ‫قشر زیادی موفق به دریافت بیمه بیکاری کرونا نشده‬ ‫اند‪ .‬بیمه بیکاری کرونا‪ ،‬که با وجود گذشت تقریبا‬ ‫یکسال از شــیوع این بیماری و تصمیم مسئوالن‬ ‫برای پرداخت مقرری بیکاری به افراد‪ ،‬هنوز پرونده‬ ‫اش بسته نشده است‪ .‬قرار بود این مبلغ گوشه ترین‬ ‫بخش زندگی افرادی که با شــیوع این ویروس در‬ ‫معیشتشان با مشکل مواجه شدند را بگیرد در حالی‬ ‫که هنوز تعداد زیادی از این افراد موفق به دریافت‬ ‫مقرری بیکاری برای ماه های اســفند ‪ ،۹۸‬فروردین‬ ‫و اردیبهشــت ماه ‪ ۹۹‬نشده اند‪.‬کمی که نه خیلی‬ ‫خنده دار اســت که با گذشت ‪ ۱۱‬ماه ‪ ۶۱‬هزار نفر‬ ‫از افرادی که در اوایل کرونا بیکار شده اند نتوانستند‬ ‫بیمه بیکاری را دریافت کنند‪ .‬معیشــت جمعیت‬ ‫زیادی از شــاغالن به دلیل تعطیلی های وقت و بی‬ ‫وقت ستاد ملی مبارزه با کرونا برای کنترل بیماری‬ ‫با مشکل مواجه شــد و دولت موظف بود از همان‬ ‫ابتدای این بحران‪ ،‬از اقشار مختلف جامعه که متضرر‬ ‫شدند حمایت کند‪ ،‬اما حمایت این چنینی خنده دار‬ ‫است‪.‬هنگامی که مقام معظم رهبری اجازه برداشت‬ ‫از صندوق توســعه ملی را به مسئوالن دادند و یک‬ ‫میلیارد یورو از این صندوق برای مدیریت بیماری و‬ ‫حمایت از اقشار ضعیف جامعه برداشت شد‪ ۵ ،‬هزار‬ ‫میلیارد تومان ان بابت پرداخت بیمه بیکاری کنار‬ ‫گذاشته شد این درحالی است که مجموع پرداختی‬ ‫به افرادی که مشــمول دریافت بیمه بیکاری کرونا‬ ‫شــدند کمتر از هزار و ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان است و‬ ‫هنوز به ‪ ۶۲‬هزار نفر هم نرسیده است حاال این وسط‬ ‫مشخص نیســت این پول چه شده است؟مسعود‬ ‫بابایــی مدیرکل حمایت از مشــاغل و بیمه وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با باشــگاه‬ ‫خبرنگاران جوان‪ ،‬گفت‪ ۷۳۰ :‬هزار نفر بعد از شروع‬ ‫ویروس کرونا بیمه بیکاری دریافت کرده اند‪ ،‬هزار و‬ ‫‪ ۲۲‬میلیارد و ‪ ۷۰۷‬میلیون تومان کل پرداختی بیمه‬ ‫بیکاری کرونا به مشموالن بوده است که با احتساب‬ ‫حــق بیمه این رقم به هزار و و ‪ ۳۷۸‬میلیارد تومان‬ ‫و ‪ ۵۶۱‬میلیون تومان رسیده است‪ .‬با مجوز رهبری‬ ‫یــک میلیارد یورو معادل ‪ ۱۷‬هزار میلیارد تومان از‬ ‫صندوق توسعه ملی برداشــت شده بود و قرار شد‬ ‫پنج هــزار میلیارد ان بابت بیمه بیکاری اختصاص‬ ‫پیدا کند و بعد از شناسایی مشموالن کمتر از هزار و‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان بودجه برای بیمه بیکاری صرف‬ ‫شــد که هنوز متاسفانه ‪ ۶۲‬هزار نفر نتوانستند این‬ ‫رقم را دریافت کنند‪.‬‬ ‫در کشــور ایجاد شــود تا عهده دار این وظایف‬ ‫باشد‪ .‬بعد از ان می توان از بانک مرکزی انتظار‬ ‫استقالل داشت‪.‬‬ ‫ندری بیان کرد‪ :‬استقالل بانک مرکزی در حرف‬ ‫ســاده و قابل دفاع اســت‪ .‬اما نیازمند مقدماتی‬ ‫است‪ .‬در اولین قدم رابطه مالی دولت باید اصالح‬ ‫شــود‪ .‬دولت معتقد اســت که از بانک مرکزی‬ ‫استقراض ندارد؛ اما باید بدانید که این استقراض‬ ‫قانونی است‪ .‬حساب تنخواه در قانون‪ ،‬این امکان‬ ‫را بــرای دولت فراهم کرده اســت که در صورت‬ ‫کســری بودجه از این حساب اســتقراض کند‪.‬‬ ‫دولت باید تا اخر ســال این منابع را تسویه کند‪.‬‬ ‫حال باید در نظر گرفت که این مســئله در کوتاه‬ ‫مدت اثرات تورمی برای کشور دارد‪.‬‬ ‫عضو پژوهشــکده پولی و مالــی در پایان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اســتقالل بانک مرکزی نیازمند زیرساخت‬ ‫های بنیادین است‪.‬‬ ‫نرخ ارز این روزها از مهم ترین مباحثی است که‬ ‫در مجلس و دولت مطرح و اعداد مختلفی اعالم‬ ‫می شــود‪ .‬این دعوای بین دو قــوه برای تعیین‬ ‫نــرخ ارز همچنان باعث ایجاد جــوی روانی در‬ ‫بازارهاست‪.‬‬ ‫در پایــان گفتنــی اســت؛ اســتقالل بانــک‬ ‫مرکــزی امری مهــم در اقتصاد اســت‪.‬در حال‬ ‫مــدرن جهانــی در چند دهه‬ ‫حاضــر بانکداری‬ ‫ِ‬ ‫گذشــته دچــار تحولــی بنیادیــن شــده‪ ،‬در‬ ‫حالی که چند دهه اســت در قانــون بانکداری‬ ‫مرکزی کشــور ما هیــچ تجدیدنظــر معناداری‬ ‫صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫جزئیاتتولیددارو یپیشگیریودرمانکرونا‬ ‫مدیرعامــل گروه دارویی برکت درباره تولید‬ ‫داروی پیشــگیری از کرونا و مواد اولیه چند‬ ‫داروی دیگر توضیحاتی داد‪.‬‬ ‫اکبــر برندگــی مدیرعامــل گــروه دارویی‬ ‫برکــت وابســته به ســتاد اجرایــی فرمان‬ ‫امام‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬یکی از شــرکت های زیر‬ ‫مجموعه گروه دارویی برکت‪ ،‬شــرکت البرز‬ ‫دارو اســت کــه از تولیدکننــدگان بــزرگ‬ ‫دارویی کشور است‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکه این شــرکت موفق شــد‬ ‫موضوع دارویــی ایورمکتین را با دانشــگاه‬ ‫علوم پزشــکی قزوین به طور مشــترک جلو‬ ‫ببرند‪ ،‬گفت‪ :‬تاثیر این دارو برای پیشــگیری‬ ‫و درمان کرونا به اثبات رســیده است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل گروه دارویــی برکت افزود‪ :‬این‬ ‫دارو بعــد از ازمایشــات بالینــی در حــال‬ ‫حاضر مجــوز ورود به بازار را دریافت کرده‬ ‫و در حال تولید شدن است‪.‬‬ ‫برندگــی افزود‪ :‬گــروه دارویی برکت ســه‬ ‫ماده اولیه دارویی را به تازگی به بازار وارد‬ ‫کرده اســت که شــامل مــاده اولیه داروی‬ ‫قلبی‪ ،‬داروی ضد تهوع و اســتفراغ و داروی‬ ‫پرگابالین (ضد صرع) است‪.‬‬ ‫او با بیــان اینکه حجم تولیــد داروی قلبی‬ ‫باالی دو تن اســت‪ ،‬گفت‪ :‬داروی ضد تهوع‬ ‫و اســتفراغ هم بیش از دو تــن تولید دارد‬ ‫و داروی پرگابالیــن (ضــد صــرع) به دلیل‬ ‫مصــرف باال ظرفیت بــاالی ‪ ۱۲‬تن تولید را‬ ‫دارد که اماده ورود به بازار هســتند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل گروه دارویــی برکت ادامه داد‪:‬‬ ‫درحــال حاضر تولید این مــواد اولیه باالی‬ ‫دو و نیــم میلیون دالر صرفــه جویی ارزی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫برندگی ادامــه داد‪ :‬قیمت ایــن دار و ها در‬ ‫مقایســه بــا داروی خارجی بــرای مصرف‬ ‫کننده قیمت کمتری دارد‪.‬‬ ‫او دربــاره کیفیــت دار و هــا و مــواد اولیه‬ ‫تولید شــده گفت‪ :‬استاندار د های تولید دارو‬ ‫اســتاندار د های مشخصی اســت چرا که ما‬ ‫در زمــان تولید بــا مرجع هــای امریکایی‬ ‫و انگلیســی مقایســه می کنیــم همچنیــن‬ ‫معیا ر هــای مقایســه داخلــی نیســتند و‬ ‫فــراورده دارویی بــا معیا ر هــای اروپایی و‬ ‫امریکایی مقایســه می شوند‪.‬‬ ‫‪ 13‬میلیونحاشیهنشیننیازبهمسکنمتناسببانیازدارند‬ ‫تخلفبانک هادرپرداختتسهیالتمسکن‬ ‫وزیر ســابق راه و شهرســازی گفــت‪ :‬در حالی‬ ‫که نظام بانکــی مکلف به پرداخــت ‪ 20‬درصد‬ ‫از تســهیالت پرداختی به حوزه ســاخت مسکن‬ ‫اســت‪ ،‬اما در سال های اخیر ‪ 1100‬هزار میلیارد‬ ‫تومان تســهیالت پرداخت کرده و تنها ‪ 7‬درصد‬ ‫از ایــن تســهیالت برای ســاختمان و مســکن‬ ‫اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫علی نیکزاد ثمرین‪ ،‬نایب رئیس مجلس شــورای‬ ‫اســامی و وزیر ســابق راه و شهرسازی در یک‬ ‫برنامــه تلویزیونــی با اشــاره به لزوم ســاخت‬ ‫مســکن در ادبیــات اقتصــادی و حکمرانــی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مســکن جــزو نیازهای اولیه هــر خانوار‬ ‫اســت‪ .‬به همان میزان که یــک خانواده به اب‬ ‫و غــذا نیاز دارند؛ برای ادامه زندگی به مســکن‬ ‫نیز نیاز دارند‪ .‬ســاخت مســکن طبــق اصل ‪،3‬‬ ‫‪ 31‬و ‪ 43‬قانــون اساســی دولت هــا باید برای‬ ‫عموم مردم مسکن بسازد‪.‬‬ ‫ســاخت مســکن عالوه بر بی اثر کردن تحریم ها‬ ‫از جهت درونزا بودن مواد اولیه و اشــتغال زایی‬ ‫فراوان ان‪ ،‬بســیار بخش مهمی است‪ .‬همچنین‬ ‫در اقتصاد نیز راه افتادن بخش مســکن‪ ،‬به مانند‬ ‫لوکوموتیــو صنایــع مختلف ســیمانی‪ ،‬فوالدی‬ ‫و پتروشــیمیایی را با خــود بــه راه می اندازد‪.‬‬ ‫ســاخت مســکن‪ ،‬حداقل ‪ 36‬رشــته صنعتی را‬ ‫به همراه خــود به حرکت درمــی اورد‪ .‬بنابراین‬ ‫ساخت مسکن یک نیاز اساسی است‪.‬‬ ‫وزیــر پیشــین راه و شهرســازی در رابطــه با‬ ‫مشــکالت ایجاد شــده در زمینه عدم ســاخت‬ ‫مسکن توســط دولت یازدهم و دوازدهم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫عدم ساخت مســکن در طی سال های متاسفانه‬ ‫مشــکالت عمــده ای را ایجاد کرده اســت‪6.5 .‬‬ ‫میلیون مســتاجر در کشــور وجود دارد؛ بالغ بر‬ ‫‪ 13‬میلیون حاشیه نشــینی در اطراف شهرها رخ‬ ‫داده اســت‪ .‬از طرفی سن ازدواج دختران به ‪24‬‬ ‫سال و سن ازدواج پسران نیز به ‪ 29‬سال رسیده‬ ‫است‪ .‬مسکن تنها دغدغه این عزیزان نیست‪ ،‬اما‬ ‫عمده مشــکالت ایجاد شده در تاخیر و عدم سن‬ ‫ازدواج‪ ،‬همین مسئله مسکن است‪ .‬قیمت هر متر‬ ‫مربع اپارتمان در تهران که ‪ 150‬میلیون تومان‬ ‫باشــد‪ ،‬برای ما فاجعه است‪ .‬کشوری که وسعت‬ ‫ان ‪ 165‬میلیون هکتار است و کل سطح شهرها‬ ‫ان ‪ 3.4‬میلیون هکتار است‪ .‬باید برای مسکن به‬ ‫خصوص کارگران و کارمندان فکری ویژه شود‪.‬‬ ‫نیکزاد با اشــاره به اینکــه دغدغه اصلی مجلس‬ ‫جهش در تولید مسکن اســت‪ ،‬افزود‪ :‬مجلس از‬ ‫ابتدای روی کار امدن‪ ،‬مســئله مسکن را دغدغه‬ ‫اصلی خود به حســاب اورد‪ .‬اقــای قالیباف نیز‬ ‫به طور جد پیگیر مســئله ساخت مسکن بودند‪.‬‬ ‫مســئله اصلی کمیسیون عمران مجلس‪ ،‬موضوع‬ ‫مالیات بر مســکن و دیگری تولید مسکن است‪.‬‬ ‫در بحث ســاخت مســکن‪ ،‬زمین و تســهیالت‬ ‫حرف اصلی را می زننــد‪ .‬در کنار ان نیز حمایت‬ ‫دستگاه های اجرایی از ســاخت مسکن و کمک‬ ‫به ســاخت ان در اولویت قرار دارد‪ .‬طرح جهش‬ ‫تولید مسکن نیز در همین راستا است‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬موضــوع زمین های دولتــی باید در‬ ‫اختیــار یک مدیریــت واحد قرار گیــرد که ان‬ ‫وزارت راه و شهرســازی اســت‪ .‬همچنین نظام‬ ‫بانکی نیز از تسهیالت موجود مکلف به پرداخت‬ ‫وام برای ساخت مسکن است‪ .‬در سال های اخیر‬ ‫‪ 1100‬هــزار میلیارد تومان تســهیالت پرداخته‬ ‫شــده اســت اما تنها ‪ 7‬درصد از این تسهیالت‬ ‫برای بخش ســاختمان و مسکن اختصاص یافته‬ ‫اســت و عمده ان نیز برای خرید مســکن بوده‬ ‫است نه ساخت مســکن‪ .‬این در حالی است که‬ ‫طبق قانون‪ ،‬باید ‪ 20‬درصد از این تسهیالت را به‬ ‫مسکن اختصاص می دادند‪ .‬بنابراین طرح جهش‬ ‫مسکن موانع پیش روی تولید مسکن را بردارد‪.‬‬ ‫ایــن نماینــده مجلــس در رابطه بــا ابزارهای‬ ‫تنظیمــی حاکمیــت برای جلوگیــری از تالطم‬ ‫قیمت در بازار مسکن و زمین گفت‪ :‬بازار مسکن‬ ‫باید با ابزار مالیات تنظیم شــود‪ ،‬نباید مســکن‬ ‫و زمین چند برابر تورم بازدهی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫تقاضای غیر مصرفی باید از بخش مســکن حذف‬ ‫شــود و تنها تقاضای مصرفی برای ساخت باشد‪.‬‬ ‫دولت نیز موظف به تنظیم گری ساخت مسکن و‬ ‫اشتغال زایی در این بخش است‪.‬‬ ‫بانک هــا و هولدینگ هــا نیز بایــد از بنگاه داری‬ ‫بخش مســکن و زمین خارج شــوند‪ .‬دولت باید‬ ‫تنظیم گری داشــته باشــد و ســاخت مسکن به‬ ‫صورت انبوه بســیار مناســب اســت‪ .‬در دولت‬ ‫نهم و دهــم دولت تنظیم گر بــود و پیمانکاران‬ ‫انبوه ســاز با قیمــت پایین تر از ســاخت محدود‬ ‫مســکن‪ ،‬با قیمت تمام شــده بســیار پایین تر‪،‬‬ ‫خانــه را به مردم تحویل می دادند‪ .‬در کنار تولید‬ ‫انبوه مســکن‪ ،‬باید بــا مالیات تنها انبوه ســازان‬ ‫بــا هدف پوشــش تقاضــای مصرفی اقــدام به‬ ‫ساخت مسکن کنند‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫میثمزینلیطهرانیکارشناسوپژوهشگرانقالبصنعتیچهارم‬ ‫‪3‬‬ ‫نفت؛طالیسیاهزیرچترانقالبصنعتیچهارم‬ ‫انقالب صنعتی؛ اکوسیستم تولید‬ ‫انقالب صنعتی مفهومی درباره تولید‬ ‫اســت‪ .‬هرجا‪ ،‬با هر مــاده و ابزاری‪،‬‬ ‫به هر شــکلی کاال یا خدمتی تولید‬ ‫میشود‪ ،‬تمامیت ان تولید در انقیاد‬ ‫انقالب صنعتی قرار دارد‪ .‬تولید بشر‬ ‫در ‪ ۲۶۰‬ســال اخیر از هر نظر متاثر‬ ‫از تاثیرات انقالبهــای صنعتی بوده‬ ‫اســت‪ .‬در واقع این انقالب صنعتی‬ ‫بود که پیشــه ورزی را با صنعت و‬ ‫ســاخت را با تولیــد جایگزین کرد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬به یــک بیان‪ ،‬همه صنایع‬ ‫زیر پرچم انقالبهای صنعتی هستند‪.‬‬ ‫دوره چهارم از انقالب های صنعتی‬ ‫موســوم به صنعت ‪ ۴‬نسبت به سه‬ ‫دوره گذشــته شــمول و کران های‬ ‫گســترده تــری دارد‪ .‬از همین رو‪،‬‬ ‫اثــرات بیشــتری هــم روی تولید‬ ‫(مشــتمل بر صنایع‪ ،‬کسب و کارها‪،‬‬ ‫مدیریت و حکمرانــی) برجای می‬ ‫گذارد‪ .‬از انجا که هر فرایند تولیدی‬ ‫دارای دو بخــش منبــع انــرژی و‬ ‫رویه فراوری صنعتی اســت‪ ،‬بالطبع‬ ‫نخســتین رگه های تاثیرگذاری هر‬ ‫تحولی در دنیای تولید را نیز باید در‬ ‫همین دو بخش جستجو کرد‪.‬‬ ‫انــرژی در انقــاب صنعتی ســوم‬ ‫(انقــاب دیجیتــال) بــا معرفی و‬ ‫توســعه انرژی هــای تجدیدپذیر و‬ ‫گســترش انرژی اتمی همراه بود اما‬ ‫نتوانست براورنده تقاضای روزافزون‬ ‫تولید برای انرژی نفت خام باشــد و‬ ‫همچنان وابســته به ان باقی ماند‪.‬‬ ‫امــا ماجرای نفت (و متعاقب ان گاز‬ ‫و پتروشــیمی) در انقــاب صنعتی‬ ‫چهارم متفاوت تر از گذشته خواهد‬ ‫بــود‪ .‬اما بــه دالیلــی همچون کم‬ ‫شــدن روز به روز منابع اولیه‪ ،‬افت‬ ‫شــدید قیمت‪ ،‬کاهش تقاضا در اثر‬ ‫بروز تحوالتــی همچون همه گیری‬ ‫کووید‪ ،۱۹-‬توســعه فنــاوری های‬ ‫نوین تولید و تغییر سیاســت های‬ ‫اقتصاد انرژی به ســمت همنوایی با‬ ‫دغدغه های زیســت محیطی الزم‬ ‫اســت تا نگاه دقیق تر و جدی تری‬ ‫به تاثیر اکوسیستم تازه تولید یعنی‬ ‫انقــاب صنعتی چهارم بر این حوزه‬ ‫بیاندازیم‪.‬‬ ‫سیستم ‪۴‬‬ ‫عقالنیت و عملیات در هر اکوسیستم‬ ‫تولیــدی یا از نگاهــی کالن تر‪ ،‬هر‬ ‫دوران از انقــاب هــای صنعتــی‪،‬‬ ‫وابســته به یک دیدگاه سیســتمی‬ ‫و تجســم خالق ان اســت‪ .‬انقالب‬ ‫صنعتی سوم دوران کار با رایانه بود‪.‬‬ ‫رایانه “سیستم” انقالب صنعتی سوم‬ ‫بود؛ همانطور که موتور بخار سیستم‬ ‫انقــاب صنعتی اول بــود‪ .‬انقالب‬ ‫صنعتی چهارم دوران “سیستم های‬ ‫سایبر فیزیکی” است یعنی سیستم‬ ‫هایی که بواســطه شــبکه سازی و‬ ‫برقراری ارتباطات بالدرنگ پیوسته‬ ‫میان انســان‪ ،‬ماشــین هوشــمند‬ ‫یادگیرنده‪ ،‬محصــوالت‪ ،‬فرایندها و‬ ‫محیط زیست بوجود می ایند‪.‬‬ ‫در دوران صنعــت ‪ ۴‬بواســطه‬ ‫دسترسی گســترده به فناوری های‬ ‫دیجیتال و فنــاوری های نوین این‬ ‫دوران‪ ،‬همگرایی بسیار باالیی میان‬ ‫جهــان های فیزیکــی‪ ،‬دیجیتالی و‬ ‫زیســتی به وجود می اید و سیستم‬ ‫های سایبر فیزیکی شکل می گیرند‬ ‫(مانســته رایانه در انقالب صنعتی‬ ‫ســوم)‪ .‬تجسم این سیســتم ها به‬ ‫ســادگی تجســم یک رایانه نیست‪،‬‬ ‫هرچنــد رایانه ها هــم در روزهای‬ ‫اولیه تولــد براحتی در ذهن همگان‬ ‫مجســم نمی شــدند‪ .‬تفکر سیستم‬ ‫ســایبر فیزیکی ســه حوزه سازمان‬ ‫(مدیریت و تصمیم گیری)‪ ،‬صنعت‬ ‫(تولیــد کاال و خدمــات) و افــراد‬ ‫(اموزش و اشتغال) را دگرگون می‬ ‫سازد‪ .‬مســلما این تحوالت در زمان‬ ‫کوتاهی بوجود نمی ایند اما سرعت‬ ‫گســترش انهــا بیش از هــر زمان‬ ‫دیگری در گذشته است‪.‬‬ ‫در مسیر تندباد‬ ‫تشــبیه انقالب صنعتــی چهارم به‬ ‫تندبادی ســهمگین دور از واقعیت‬ ‫نیســت‪ .‬صنعت ‪ ۴‬نیروی دگرگون‬ ‫ســاز بســیار قدرتمندی است که‬ ‫هیچ زمینه ای از تاثیر ان مستثنی‬ ‫نیست‪ .‬اینکه امواج تحول چه زمان‬ ‫به ما می رسند مهم نیست‪ ،‬مهم این‬ ‫است که وقتی می رسند باید اماده‬ ‫انجام چه اقداماتی باشــیم‪ .‬انقالب‬ ‫صنعتی چهارم تندبادی اســت که‬ ‫هم می تواند پره های توربین هایی‬ ‫را به گردش دراورد که قادرند انرژی‬ ‫زیاد ان را مهار کنند و هم می تواند‬ ‫ویرانی ها و خساراتی بر جای گذارد‬ ‫که نیرویــی را یارای جبــران انها‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫بادهای ســهمگین انقالب صنعتی‬ ‫چهــارم از چهار جهــت بر صنعت‬ ‫نفت می وزنــد‪ .‬از جهت اول‪ ،‬افول‬ ‫ذخایر باقی مانده صنعت اســت که‬ ‫مورد هجوم قــرار می گیرد‪ .‬کمبود‬ ‫منابع و تجدیــد ناپذیر بودن انها به‬ ‫طور مســتقیم روی نقــش افرینی‬ ‫نفت در عصر صنعت ‪ ۴‬تاثیر گذارده‬ ‫و ســهم ان در معــادالت کالن را‬ ‫کمتــر می کند‪ .‬سیســتم یکپارچه‬ ‫انقالب صنعتی چهارم به زیرساخت‬ ‫بانک رفاه کارگران قدرت خرید‬ ‫بازنشستگانراافزایشمی دهد‬ ‫بانــک رفاه کارگــران در ایفای مســئولیت قانونی‬ ‫و حرفه ای خود از بهبود معیشــت بازنشســتگان و‬ ‫مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در سراسر‬ ‫ایران حمایت می کند‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران به نقل از‬ ‫پایگاه خبری دنیای بانک و بیمه‪ ،‬باشگاه مشتریان‬ ‫ســازمان تامین اجتماعی که اسفندماه سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫با حضور محمد شــریعتمداری‪ ،‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی افتتاح شده‪ ،‬فرصت مناسبی را برای‬ ‫همه بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین‬ ‫اجتماعی قــرار می دهد تا از خدمــات پیش بینی‬ ‫شــده در این باشگاه بهره مند شــوند‪ ،‬در تازه ترین‬ ‫هــای قابــل اتکایی نیازمند اســت‬ ‫و هــر چیز ناپایــدار را از بازی کنار‬ ‫می گذارد‪ .‬از جهت دوم‪ ،‬اکوسیستم‬ ‫تولید نفت شــدیدا به لــرزه در می‬ ‫اید‪ .‬تمام عملیات تولید از اکتشاف‬ ‫تا محصول نهایی زیر ســلطه ارکان‬ ‫فنــاوری صنعت ‪ ۴‬مــی رود‪ .‬البته‬ ‫صنعت نفت همواره از منظر فناوری‬ ‫صنعتی به روز و دقیق بوده اســت‪.‬‬ ‫از اینرو تــاب تحمل امواج ضربه ای‬ ‫پر قدرت موجود را خواهد داشت اما‬ ‫در هــر حال نمی توان اثار دگرگون‬ ‫کننده ان بر فرایند و عملیات تولید‬ ‫را نادیده انگاشت‪.‬‬ ‫از جهــت ســوم‪ ،‬مدیریــت و‬ ‫سیاســتگذاری صنعت نفت اســت‬ ‫که به شــدت از تفکر سایبرفیزیکی‬ ‫و دیدگاه های ســازمانی صنعت ‪۴‬‬ ‫تاثیر مــی پذیرد‪ .‬همچنانکه نفت به‬ ‫تدریج در صحنه سیاســت و رقابت‬ ‫بیــن المللی کم رنگ می شــود و‬ ‫اهمیت‪ ،‬سهم و نقش خود را چه در‬ ‫تولیــد ناخالص ملی تولید کنندگان‬ ‫و چه در مناســبات تولیدی مصرف‬ ‫کننــدگان (بخصوص کشــورهایی‬ ‫همچون هند‪ ،‬چین‪ ،‬کــره جنوبی‪،‬‬ ‫مکزیک و برزیل) از دست می دهد‪،‬‬ ‫نهادهــای سیاســتگذار ملی و بین‬ ‫المللی نیز با چالش های جدی برای‬ ‫اتخاذ تصمیم های سرنوشــت ساز‬ ‫مواجه می شوند‪ .‬از جهت چهارم اما‬ ‫دیوار مهارت و اشتغال است که باید‬ ‫به سرعت به روز شود‪ .‬مجمع جهانی‬ ‫اقتصاد معتقد اســت که ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫از مشاغل استاندارد در سال ‪،۲۰۳۰‬‬ ‫امروز وجــود ندارند‪ .‬ایــن مقیاس‬ ‫شــاخصی از قدرت تحــول افرینی‬ ‫انقــاب صنعتی چهــارم بر بخش‬ ‫مشاغل است‪ .‬سرمایه انسانی صنعت‬ ‫نفت به شدت در معرض اسیب عدم‬ ‫به روز شدگی برای درک تفکر سایبر‬ ‫فیزیکی و کار با سیستم های فنی و‬ ‫نظام های مدیریتی نوین است‪.‬‬ ‫یک بشکه و هزار سودا‬ ‫این یادداشــت مجال بررسی دقیق‬ ‫روی تمــام چهار حوزه بر شــمرده‬ ‫قبل را ندارد‪ .‬اما به اجمال نگاهی به‬ ‫گلوگاه هــای دگرگونی صنعت نفت‬ ‫در پرتو انقــاب صنعتی چهارم می‬ ‫اندازیم‪ .‬بررسی را با یک بشکه نفت‬ ‫خام شــروع می کنیم کــه نماینده‬ ‫اصل داستان است‪ .‬جدول زیر عمده‬ ‫مصرف یک بشــکه ‪ ۴۲‬گالنی نفت‬ ‫خام پاالیش شده را نشان می دهد‪.‬‬ ‫درصد حوزه مصرف‬ ‫‪ ۴۷‬سوخت اکثر خودروها‬ ‫‪ ۲۳‬ســوخت دیزل برای کامیون ها‪،‬‬ ‫قطارها‪ ،‬قایق ها‪ ،‬خودروها‪ ،‬تجهیزات‬ ‫ســنگین راه و ســاختمان‪ ،‬نیروگاه‬ ‫های برق‬ ‫‪ ۱۸‬نفتا (ماده خام پتروشیمی)‬ ‫‪ ۱۰‬سوخت هواپیما و هلیکوپتر‬ ‫‪ ۴‬پروپان و بوتان با کاربرد ســوخت‬ ‫حرارتی‪ ،‬سوخت حمل و نقل و ماده‬ ‫خام پتروشیمی‬ ‫‪ ۳‬قیر و اسفالت‬ ‫محتمل تریــن تحــول در صنعت‬ ‫نفت در پرتو انقالب صنعتی چهارم‬ ‫عبارت است از اســتفاده حداکثری‬ ‫از منابــع رو به افول موجود‪ .‬به زبان‬ ‫ساده‪ ،‬کسب بیشــترین استفاده با‬ ‫باالترین میــزان بهــره وری از هر‬ ‫بشــکه نفت خام‪ .‬ایــن امر از طریق‬ ‫درامیختن فنــاوری های صنعت ‪۴‬‬ ‫و تحول اکوسیســتم تولید‪ ،‬در عمل‬ ‫بــه پاک تر کردن انــرژی نفت خام‬ ‫رخــداد‪ ،‬بانک رفــاه اعالم کرده که بازنشســتگان‬ ‫و مســتمری بگیران عضو باشــگاه ســازمان تامین‬ ‫اجتماعــی می توانند با خیال راحــت و بدون هیچ‬ ‫گونه هزینــه ای از فروشــگاه های طــرف قرارداد‬ ‫خرید کنند و اقســاط خریدشان توسط بانک رفاه‬ ‫به صورت انالین کســر و به حســاب فروشگاه های‬ ‫فروشنده کاالها و خدمات واریز می شود‪.‬‬ ‫راهبــرد بانک رفاه به عنوان بانک ســامت محور و‬ ‫اینده نگر‪ ،‬همواره بر صیانت و احترام گذاشــتن به‬ ‫حقوق مشتریان قرار داشته و دارد و به همین دلیل‬ ‫در زنجیره خدمات بانکی و اعتباری این بانک‪ ،‬توجه‬ ‫بــه نیازهای گروه های هدف و شایســته احترام از‬ ‫جمله بازنشستگان و مستمری بگیران عضو خانواده‬ ‫بزرگ تامین اجتماعی در سراسر کشور یک اولویت‬ ‫و ضرورت به حســاب می اید‪ .‬همین رویکرد است‬ ‫و محصــوالت جانبی ان از یکســو‬ ‫و افزایــش بهره وری در اســتخراج‬ ‫و مصــرف ان از ســوی دیگر منجر‬ ‫می شــود‪ .‬با این رهیافت‪ ،‬جریانی‬ ‫تدریجی از ماتریس انرژی شکل می‬ ‫گیرد که راه را برای معرفی و توسعه‬ ‫انرژی های نو هموارتر می کند‪.‬‬ ‫دکل ها و پاالیشگاه های هوشمند‬ ‫“کارخانه هوشــمند” صنعتی ترین‬ ‫مفهــوم در انقــاب صنعتی چهارم‬ ‫اســت‪ .‬این مفهوم ابتــدا با اینترنت‬ ‫اشــیای صنعتی (‪ )IIOT‬ایجاد شد‬ ‫و بعد فنــاوری هایی همچون کالن‬ ‫داده‪ ،‬زنجیره بلوکی‪ ،‬ســامانه های‬ ‫خودران‪ ،‬هوش مصنوعی و یادگیری‬ ‫ماشین هم به ان اضافه شدند‪ .‬دکل‬ ‫ها و پاالیشــگاه ها نمود “کارخانه”‬ ‫در صنعت نفت به شــمار می روند‪.‬‬ ‫البته مفهوم کارخانه هوشــمند در‬ ‫نفت به هر واحد تولیدی یا فراوری‬ ‫دیگر عالوه بر این دو نیز قابل اطالق‬ ‫است‪.‬‬ ‫در انقالب صنعتی ســوم‪ ،‬شــاخص‬ ‫هوشــمندی نســبی یک کارخانه‬ ‫تولیــدی‪ ،‬وجود سیســتم کنترلگر‬ ‫منطقی برنامه پذیــر (‪ )PLC‬بود‪.‬‬ ‫ایــن سیســتم در واقع یــک رایانه‬ ‫صنعتی اســت کــه در فرایندهای‬ ‫صنعتــی از قبیل کنترل فرایندهای‬ ‫تولیــد‪ ،‬کنتــرل خطــوط مونتاژ‪،‬‬ ‫کنترل دســتگاه های رباتیک یا هر‬ ‫فراینــدی که نیاز بــه کنترل دقیق‬ ‫و قابل اطمینان و عیب یابی ســاده‬ ‫داشته باشد از ان استفاده می شود‪.‬‬ ‫اســتفاده از ‪ PLC‬بسیاری از سیم‬ ‫کشــی های مرســوم در مدارهای‬ ‫کنترلی رله ای را حذف کرد‪ ،‬نصب‬ ‫و برنامه ریزی ان اســان بود‪ ،‬زمان‬ ‫پاســخ ان به دســتورات کوتاه بود‪،‬‬ ‫با ســرعت باالیی کنتــرل می کرد‪،‬‬ ‫قابلیت شــبکه ای کردن کارخانه را‬ ‫داشــت و قابلیت اطمینان باالیی در‬ ‫تست و عیب یابی داشت‪.‬‬ ‫فرزند ارشد صنعت ‪ ۴‬یعنی کارخانه‬ ‫هوشمند کیلومترها جلوتر از کارخانه‬ ‫مجهز بــه ‪ PLC‬قرار دارد‪ .‬کارخانه‬ ‫هوشمند یک سیستم انعطاف پذیر‬ ‫اســت که می تواند عملکرد تولید را‬ ‫بر بستر شبکه گسترده ای از اجزای‬ ‫تولید به طور کامــا خودکار بهینه‬ ‫ســازی کرده و با خود ســازگاری‬ ‫(تطابــق پذیــری با شــرایط بدون‬ ‫دخالت انســان) و یادگیری از روی‬ ‫شرایط جدید به صورت بالدرنگ یا‬ ‫با تاخیر بســیار اندک‪ ،‬به طور کامال‬ ‫خودمختــار کل فراینــد تولید را به‬ ‫پیش برد‪ .‬با همین تعریف از کارخانه‬ ‫هوشــمند‪ ،‬فرق نگاه سایبرفیزیکی‬ ‫صنعت چهاری با سیستم اتوماسیون‬ ‫‪ PLC‬صنعت سومی کامال مشهود‬ ‫است‪.‬ســعی کنیــد دکل حفاری یا‬ ‫پاالیشــگاهی را تصــور کنید که در‬ ‫عمل کارخانه هوشــمند شده است‪.‬‬ ‫دکل و پاالیشگاه به طور خودمختار‬ ‫و بدون نیاز به عامل انسانی و حتی‬ ‫تعیین همه شــرایط تصمیم گیری‪،‬‬ ‫به کار اســتخراج و پاالیش و تولید‬ ‫محصول مــی پردازند‪ ،‬با یکدیگر به‬ ‫تبادل اطالعات و تجــارب و نیازها‬ ‫مبــادرت می کنند و تولید را هرچه‬ ‫بیشــتر به نقطه حداکثر بهره وری‬ ‫نزدیک می کنند‪ .‬در عصر صنعت ‪۴‬‬ ‫‪ ،‬دکل هــا و پاالیشــگاه ها در جای‬ ‫جای جهــان با هم گفتگو می کنند‬ ‫و درباره تولید و حواشی ان به بحث‬ ‫می نشــینند‪ .‬این یک تصویر علمی‬ ‫کــه بانک رفاه کارگران را بانکی متفاوت با خدمات‬ ‫متمایز می ســازد و همواره این بانک تالش می کند‬ ‫تا با شناســایی نیازها و مطالبات مشــتریان هدف‪،‬‬ ‫خدمات ویژه ای را با مشارکت سازمان های همکار و‬ ‫البته سهامداران ارائه دهد‪.‬‬ ‫حاال اگر شــما هم بازنشســته یا مســتمری بگیر‬ ‫ســازمان تامین اجتماعی هســتید که حقوق خود‬ ‫را از بانــک رفــاه دریافــت می کنیــد‪ ،‬تنها کافی‬ ‫اســت یا چند کلیک ســاده خودتان یا از فرزندان‬ ‫و نوه هــای خود بخواهید تا وارد ســایت باشــگاه‬ ‫مشــتریان ســازمان تامیــن اجتماعی به نشــانی‬ ‫‪ club.tamin.ir‬شــوند‪ .‬یک فرم الکترونیکی‬ ‫ســاده طراحی شده که شــما بدون پرداخت هیچ‬ ‫هزینــه ای و به صــورت کامال رایــگان عضو این‬ ‫باشگاه می شوید‪.‬اگاهی حق مشــتریان بانک رفاه‬ ‫تخیلی نیست‪ ،‬این واقعیتی است که‬ ‫همین حاال در مقیاس های کوچک‬ ‫تر در شرف انجام است‪.‬‬ ‫زنجیــره ارزش صنعــت و نیروهای‬ ‫دگرگون ساز‬ ‫عرضــه و تقاضای بخش نفت‪ ،‬گاز و‬ ‫پتروشــیمی در پرتو انقالب صنعتی‬ ‫چهارم درگیر نیروهای دگرگون ساز‬ ‫تازه ای شــده اســت‪ .‬عواملی مانند‬ ‫ظهــور منابــع هیدروکربنی جدید‪،‬‬ ‫تغییــر معــادالت ژئوپلتیکی‪ ،‬نفوذ‬ ‫بیــش از پیش انرژی هــای تجدید‬ ‫پذیر و فنــاوری ها و مواد جدید در‬ ‫بخش هیدروکربن ها به بخش عرضه‬ ‫نیروی زیــادی وارد مــی کنند‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬تغییر الگوهای تقاضای‬ ‫جهانی‪ ،‬ظهور خودروهای الکتریکی‬ ‫و خودروهای بدون راننده‪ ،‬توســعه‬ ‫ظرفیت های ذخیره ســازی انرژی‬ ‫الکتریکــی (باتری هــا)‪ ،‬مدل های‬ ‫جدید خدمات شــهری (برق‪ ،‬اب‪،‬‬ ‫گاز و شــبکه های انتقال هوشمند)‬ ‫و باالخــره تنظیم مقــررات اقلیمی‬ ‫و فشــار زیاد بــرای کاهش االینده‬ ‫های زیست محیطی بر دوش بخش‬ ‫تقاضای نفت سنگینی می کنند‪.‬‬ ‫نیروهــای دگرگــون ســاز انقالب‬ ‫صنعتی چهارم عــاوه بر دو بخش‬ ‫عرضه و تقاضا‪ ،‬زنجیره ارزش صنعت‬ ‫نفت نیز را در چهار بخش باالدستی‪،‬‬ ‫میان دســتی‪ ،‬پایین دستی و خرده‬ ‫فروشــی همراه با کل زنجیره تامین‬ ‫تحت تاثیر قرار می دهند که خالصه‬ ‫ان در جدول زیر امده است‪.‬‬ ‫واحد زنجیره ارزش تاثیرات‬ ‫زنجیره تامین نگهداری‬ ‫ایمنی‬ ‫باالدستی اکتشاف‬ ‫تولید‬ ‫میان دستی ذخیره سازی‬ ‫حمل و نقل‬ ‫پایین دستی پاالیش‬ ‫توزیع‬ ‫تاثیــر نفت به عنوان ماده ای که در‬ ‫توسعه انقالب صنعتی نقشی کلیدی‬ ‫داشت‪ ،‬انکار ناپذیر است‪ .‬این صنعت‬ ‫علیرغم انکه با گذشت زمان ارزش و‬ ‫اهمیت استراتژیک خود را از دست‬ ‫می دهد اما همچنان صاحب نفوذ و‬ ‫قدرت اســت‪ .‬بی تردید در یک دهه‬ ‫پیش رو تحت تاثیر انقالب صنعتی‬ ‫چهارم شــاهد تحوالت شگرفی در‬ ‫ان خواهیم بود‪.‬در حــال حاضر به‬ ‫طور متوسط ســاالنه یازده میلیارد‬ ‫تن نفت در دنیا مصرف می شــود‪.‬‬ ‫ذخایــر نفت خــام دنیا ســاالنه در‬ ‫حدود چهار میلیارد تن کاهش می‬ ‫یابد‪ .‬بــا ادامه این رونــد و عدم در‬ ‫نظر گرفتن افزایش جمعیت جهان‪،‬‬ ‫نفت تا حــدود ســال ‪ ۲۰۵۰‬تمام‬ ‫می شــود‪ .‬گاز هم پس از ان بیش‬ ‫از یک دهــه دوام نمی اورد‪.‬صنعت‬ ‫‪ ۴‬از یکســو بر بهینه کردن تولید و‬ ‫مصــرف نفت تاثیر می گــذارد و از‬ ‫ســوی دیگر‪ ،‬با حفظ کرامت نفت‪،‬‬ ‫راه را برای فراگیری هرچه ســریعتر‬ ‫اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫و تولید و ذخیره ســازی برق بدون‬ ‫اتکا به سوخت فســیلی هموار می‬ ‫کنــد‪ .‬اکنون بــه تعبیــری حیاتی‬ ‫ترین دوران بــرای تصمیم گیری و‬ ‫سیاســتگذاری هوشــمندانه و بدور‬ ‫از ســلیقه و مصلحت اندیشی برای‬ ‫نکوداشت شایسته و درخور این ماده‬ ‫گرانبها در پرتو توان دگرگون سازی‬ ‫انقالب صنعتی چهارم است‪.‬‬ ‫کارگران اســت و اگر شــما عضو باشــگاه سازمان‬ ‫تامین اجتماعی شــده اید و بازنشسته و مستمری‬ ‫بگیر هســتید و حقوق تــان را از بانک رفاه دریافت‬ ‫می کنید‪ ،‬این حق شماست که بدانید سامانه خرید‬ ‫اعتبــاری یا همان اقســاطی با همکاری ســازمان‬ ‫تامیــن اجتماعــی‪ ،‬بانک رفاه و شــرکت خدمات‬ ‫ارتباطی رایتل در راســتای رفاه بیشتر و حمایت از‬ ‫بازنشستگان و مســتمری بگیران راه اندازی شده و‬ ‫ثبت نام افراد رایگان و البته انالین است‪ .‬الزم نیست‬ ‫به شعب بانک رفاه یا ادارات یا کارگزاری های تامین‬ ‫اجتماعی بروید و خودتان می توانید ثبت نام کنید‪.‬‬ ‫به محض اینکه ثبت نام کردید‪ ،‬می توانید با استفاده‬ ‫از تلفن همراه ثبت نام شــده در کلیه فروشگاه های‬ ‫طــرف قــرار داد به صــورت اعتباری و اقســاطی‬ ‫کاالهای مورد نظر خود را خریداری کنید‪.‬‬ ‫‪4030‬‬ ‫شماره‪4107‬‬ ‫هفدهم شماره‬ ‫سالهفدهم‬ ‫‪ 1399‬سال‬ ‫ماه‪1399‬‬ ‫ابانماه‬ ‫شنبه‪227‬بهمن‬ ‫سهشنبه‬ ‫سه‬ ‫اطالعیه بانک سرمایه در خصوص اصالحات قانون‬ ‫جدید صدور چک‬ ‫پیرو اطالعیه قبلی بانک ســرمایه در خصوص اصــاح قانون صدور چک‪،‬‬ ‫اخرین اصالحات قانون جدید چک مربوط به ســال ‪ ،۱۳۹۹‬از سوی بانک‬ ‫مرکزی اعالم شــده و از تاریخ ‪ ۲۰‬اذر ســال جاری در شبکه بانکی کشور‬ ‫عملیاتی شده است‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی بانک ســرمایه‪ ،‬پیرو اطالعیه قبلی بانک ســرمایه‬ ‫در خصــوص اصالح قانون صدور چک‪ ،‬اخرین اصالحات قانون جدید چک‬ ‫مربوط به سال ‪ ،۱۳۹۹‬از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم‬ ‫شده و از تاریخ ‪ ۲۰‬اذر سال جاری در شبکه بانکی کشور عملیاتی شده است‪.‬‬ ‫در این راستا ضروری است مشتریان ارجمند از چگونگی اجرای قانون اطالع حاصل کرده و همگام با تغییرات‬ ‫ایجاد شــده در شبکه بانکی کشور‪ ،‬ضمن کسب اگاهی های الزم در خصوص قواعد جدید چک‪ ،‬اقدامات الزم‬ ‫برای صدور‪ ،‬انتقال و وصول چک را مطابق با رویه های جدید اتخاذ کنند‪ .‬مهم ترین تغییرات و اصالحات صورت‬ ‫گرفته در اصالحیه قانون صدور چک به شرح زیر می باشد‪:‬‬ ‫پیش بینی چک الکترونیکی و الزم االجرا بودن قوانین و مقررات مربوط در مورد چک های مزبور؛‬ ‫پیش بینی ممنوعیت صدور و اعطای دسته چک برای اشخاص ورشکسته و معسر از تادیه محکوم به؛‬ ‫ثبت انی اطالعات مربوط به گواهی عدم پرداخت در بانک مرکزی و ارسال گواهی به ادرس صادرکننده؛‬ ‫تکلیف بانک ها و موسســات اعتباری به اعمال محدودیت ها و محرومیت های ذیل نســبت به صاحب حساب‪،‬‬ ‫متعاقب ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی و اطالع رسانی برخط‬ ‫مراتب به تمام بانک ها و موسسات اعتباری مزبور‪:‬‬ ‫الف‪ .‬عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛‬ ‫ب‪ .‬مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان‬ ‫نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعالمی از سوی بانک مرکزی؛‬ ‫ج‪ .‬عدم پرداخت هرگونه تسهیالت بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی؛‬ ‫د‪ .‬عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی‪.‬‬ ‫جلوگیری از افتتاح حساب و انسداد تمام حساب های صادرکننده چک در تمام بانک ها و موسسات اعتباری پس‬ ‫از گذشت ‪ ۲۴‬ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت بودن؛‬ ‫ممنوعیت صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل پس از انقضای دو سال از الزم االجرا شدن قانون و ضرورت‬ ‫ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای عملیات صدور و ظهرنویسی چک؛‬ ‫صدور فوری اجراییه حســب مورد علیه صاحب حســاب یا صادرکننده یا هردو توســط دادگاه ها تنها با ارائه‬ ‫درخواست منضم به گواهی نامه عدم پرداخت از سوی دارنده با تحقق شرایط مقرر در ماده (‪ )۲۳‬قانون؛‬ ‫اشتراک و تبادل برخط اطالعات مربوط به چک بین بانک مرکزی و مراجع قضایی؛‬ ‫پیش بینی مرور زمان ‪ ۳‬ساله به عنوان یکی از راه های رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی افراد مشروط به عدم‬ ‫مشارکتبانکتوسعهتعاون‬ ‫در نخستین جشنواره فیلم‪ ۱۲۰‬ثانیه ای‬ ‫مهلت ارســال اثار به دبیرخانه نخستین جشنواره فیلم ‪ ۱۲۰‬ثانیه ای‬ ‫با موضوع تعاون و همدلی که با همکاری بانک توســعه تعاون برگزار‬ ‫می شود‪ ،‬تا ‪ ۲۵‬بهمن ماه تمدید شد‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی بانک توســعه تعاون‪ ،‬در نخســتین جلســه‬ ‫دبیرخانه اولین جشنواره فیلم ‪ ۱۲۰‬ثانیه ای با موضوع تعاون و همدلی‬ ‫که با حضور محمد کبیری معاون امور تعاون وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی‪ ،‬دبیران‪ ،‬داوران و اعضای دبیرخانه جشــنواره برگزار شــد‪،‬‬ ‫حاضرین به بیان نقطه نظرات خود جهت برگزاری هرچه بهتر این جشنواره پرداختند‪.‬‬ ‫ازجمله نتایج این جلسه که در محل معاونت امور تعاون وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد‪،‬‬ ‫مشارکت همه جانبه بانک توسعه تعاون‪ ،‬اتاق تعاون ایران‪ ،‬صندوق ضمانت بخش تعاون و صندوق بیمه‬ ‫اجتماعی کشاورزان‪ ،‬روستاییان و عشایر‪ ،‬تمدید مهلت ارسال اثار تا ‪ ۲۵‬بهمن ماه ‪ ،۱۳۹۹‬تعیین جوایز‬ ‫نقدی اثار برگزیده اول تا ســوم در هر قالب‪ ،‬اختصاص جایزه به دو فیلم با نگاه نو‪ ،‬برگزاری نشســت‬ ‫خبری جشــنواره با حضور دبیران و داوران جشنواره و همچنین انعکاس فراخوان و اخبار جشنواره به‬ ‫اتحادیه بین المللی تعاون ‪ ICA‬بود‪.‬‬ ‫معاون امور تعاون وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در این جلســه با اشاره به ضرورت احیا و بازسازی‬ ‫نشــان و برند تعاون در ایران‪ ،‬این جشنواره را گامی مهم در این راستا برشمرد‪ .‬کبیری هم چنین توجه‬ ‫به رویکرد کار ترویجی در بخش تعاون با اســتفاده از ظرفیت هنرمندان را امری مهم دانســت که باید‬ ‫موردتوجه قرار بگیرد‪.‬‬ ‫گفتنی است این جشنواره شامل محورهای تعاونی ها و اشتغال زنان‪ ،‬تعاونی و بهبود زندگی‪ ،‬تعاون‪ ،‬کار‬ ‫گروهی و مشارکتی‪ ،‬تعاونی و تولید ملی‪ ،‬نقش هنر در تعاون‪ ،‬نقش تعاون در سالمت و درمان و تعاون‪،‬‬ ‫حمایت های بانکی و ضمانتی اســت و عالقه مندان می توانند اثار خود را در بخش های مستند‪ ،‬مستند‬ ‫داســتانی‪ ،‬انیمیشن‪ ،‬موشن گرافی و استاب موشن با موضوع تعاون و همدلی به نشانی تهران‪ -‬خیابان‬ ‫شهید بهشتی ‪ -‬ضلع جنوبی میدان تختی ‪ -‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ -‬طبقه نهم ارسال کنند‪.‬‬ ‫پرداخت تسهیالت بانک صنعت و معدن در ده ماه‬ ‫‪ ۵۴‬درصد افزایش داشت‬ ‫مدیرعامل بانک صنعت و معدن عنوان داشت‪ :‬مجموع تسهیالت‬ ‫اعطایــی بانک صنعت و معدن به واحدهای تولیدی در ‪ ۱۰‬ماه‬ ‫نخست ســال ‪ ۹۹‬در مقایسه با مدت مشــابه سال گذشته به‬ ‫میزان ‪ ۵۴‬درصد افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫بــه نقــل از پایگاه اطالع رســانی بانک صنعــت و معدن‪ ،‬وی‬ ‫ضمن بیــان مطلب فوق افزود‪ :‬بیشــترین میزان تســهیالت‬ ‫پرداختی در بخش تســهیالت ریالی و با اولویت تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی‬ ‫و معدنی بوده است‪.‬‬ ‫دکتر مهری تصریح کرد‪ :‬گزینش مشتریان خوش حساب و توانمند و پس از ان نظارت دقیق‬ ‫بر اجرای طرح ها هدف مهمی اســت که از ســوی این بانک همواره دنبال می شــود چراکه‬ ‫اعتقاد داریم اگر طرح توسط متقاضی دارای اهلیت و صالحیت و در مدت زمان تعریف شده‬ ‫در پروژه و بدون اتالف وقت به درامد زایی برسد‪ ،‬بازپرداخت تسهیالت و بازگشت منابع بانک‬ ‫نیز در زمان مقرر‪ ،‬تحقق خواهد یافت‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک صنعت و معدن با اشاره به نقش این بانک در به سرانجام رساندن طرح های‬ ‫ملی که با هدف توســعه اقتصادی و صنعتی کشور به اجرا می رسد خاطرنشان کرد‪ :‬با وجود‬ ‫محدودیــت هایی که در منابع بانکی به لحاظ تحریم های ظالمانه اقتصادی وجود داشــت‪،‬‬ ‫توانستیم به بخش زیادی از تعهدات خود عمل کنیم و در بخش مصوبات و انعقاد قراردادهای‬ ‫تسهیالت نیز در ده ماهه سال جاری شاهد ‪ ۴۶‬درصد رشد بوده ایم‪.‬‬ ‫نرخ حق الوکاله بانک توسعه صادرات ایران اعالم شد‬ ‫هیات مدیره بانک توســعه صادرات ایران نرخ حق الوکاله به‬ ‫کارگیری سپرده های سرمایه گذاری برای سال مالی ‪۱۳۹۹‬‬ ‫را معادل ‪ ۲.۵‬درصد مصوب کرد‪.‬‬ ‫به نقــل از روابــط عمومی بانک توســعه صــادرات ایران‪،‬‬ ‫بر اســاس قوانیــن و مقــررات نرخ حــق الوکاله ســپرده‬ ‫های ســرمایه گــذاری مدت دار مشــتریان بانک توســعه‬ ‫صادرات ایران اعــم از کوتاه مدت و بلند مدت برای ســال‬ ‫جاری ‪ ۲.۵‬درصد اعالم شد‪.‬‬ ‫حق الوکاله مبلغی اســت که بانک ها در چارچوب بانکداری اســامی و بدون ربا در قبال‬ ‫بکارگیری منابع ســپرده گذاران از انــان دریافت می کننــد و درصورتی که درامدهای‬ ‫ناشــی از بکارگیری ســپرده های مشــتریان نزد بانک از سود علی الحســاب پرداختی به‬ ‫ســپرده گذاران بیشتر شود مابه التفاوت ان پرداخت می شود‪.‬‬ صفحه 3 ‫سه شنبه ‪ 7‬بهمن ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4107‬‬ ‫خبر‬ ‫معاون وزیر نفت تاکید کرد‬ ‫تحقق توسعه صنعت پتروشیمی با استفاده حداکثری از سازندگان داخلی‬ ‫معاون وزیر نفت بر حمایت شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی از شــرکت های دانش بنیان تاکید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬استفاده حداکثری از توان تولیدکنندگان و سازندگان داخلی برای انتقال دانش فنی‪ ،‬بومی سازی‬ ‫و توســعه فناوری های نوین می تواند منجر به تحقق برنامه ریزی های انجام شــده برای توســعه صنعت‬ ‫پتروشیمی منجر شود‪.‬‬ ‫به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی‪ ،‬بهزاد محمدی امروز (دوشنبه‪ ،‬ششم بهمن ماه) در روز پایانی‬ ‫بیست وپنجمین نمایشگاه نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی در حاشیه بازدید از غرفه ها‪ ،‬با اشاره به شعار‬ ‫نمایشــگاه امســال مبنی بر «نفت ملی‪ ،‬کاال و خدمات ایرانی» اظهار کرد‪ :‬با توجه به قرار داشــتن در‬ ‫سال «جهش تولید»‪ ،‬امسال نسبت به سال های پیش زمان بیشتری برای بازدید از نمایشگاه اختصاص‬ ‫داده ایم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بخش توســعه و طرح های پتروشیمی شرکت های متعددی فعال هستند و دستاوردهای‬ ‫خود را در زمینه های مختلف در این نمایشگاه ارائه کردند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به حضور موفق شرکت های دانش بنیان در این رویداد‬ ‫بزرگ نمایشــگاهی ادامه داد‪ :‬با توجه به ایجاد دفتر توسعه کسب وکارهای دانش بنیان در شرکت ملی‬ ‫صنایع پتروشیمی تالش داریم با این شرکت ها ارتباط بیشتری برقرار کنیم و امیدواریم رشد و پیشرفت‬ ‫این شرکت ها در صنعت پتروشیمی اثربخش باشد‪.‬‬ ‫محمدی با بیان اینکه شــرکت های دانش بنیان باید در بحث اعتمادســازی فعال تر شوند‪ ،‬گفت‪ :‬تالش‬ ‫داریم در مسیر توسعه صنعت پتروشیمی‪ ،‬شرکت های مورد اشاره را زیر چتر حمایتی خود قرار دهیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه همواره بر حمایت از ساخت داخل تاکید داریم‪ ،‬افزود‪ :‬سازندگان ایرانی باید به دو‬ ‫اصل مهم ساخت تجهیزات و اعتمادسازی توجه ویژه ای داشته باشند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد‪ :‬تولیدکنندگان باید تالش کنند با فعالیت بیشتر‬ ‫و کیفیت باالتر اعتمادســازی کنند و به دنبال ایجاد نواوری همگام با ایجاد اعتماد باشــند و این یک‬ ‫حرکت دوسویه است‪.‬‬ ‫محمــدی با بیان اینکه اســتفاده از ظرفیت های موجود با بهره گیری از دانــش و فناوری های روزامد‬ ‫جهان می تواند مسیر توســعه صنعت پتروشیمی ایران را هموار کند‪ ،‬گفت‪ :‬استفاده حداکثری از توان‬ ‫تولیدکنندگان و سازندگان داخلی برای انتقال دانش فنی‪ ،‬بومی سازی و توسعه فناوری های نو می تواند‬ ‫سبب تحقق برنامه های توسعه صنعت پتروشیمی شود‪.‬‬ ‫بهزاد محمدی‪ ،‬معاون وزیر نفت و مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی در اخرین روز نمایشگاه‬ ‫بیست وپنجم نفت‪ ،‬گاز پاالیش و پتروشیمی از سالن های ‪ ۸‬و ‪ ۹‬و سالن ‪ ۳۱‬بازدید کرد‪.‬‬ ‫با هدف تامین لوله های جداری در طرح توسعه فاز ‪ ۱۱‬پارس جنوبی‬ ‫پتروپارس قرارداد‪ ۳.۹‬میلیون یورویی با لوله گستر اسفراین امضا می کند‬ ‫پتروپارس قرارداد ‪ ۳.۹‬میلیون یورویی با لوله گستر اسفراین امضا می کند‬ ‫شرکت پتروپارس به منظور تامین لوله های جداری مورد نیاز خود در طرح توسعه فاز ‪ ۱۱‬پارس جنوبی‪،‬‬ ‫در روزهای اینده قراردادی به ارزش تقریبی ‪ ۳.۹‬میلیون یورو با لوله گستر اسفراین امضا می کند‪.‬‬ ‫حمیدرضا مســعودی (دوشنبه‪ ،‬ششم بهمن ماه) در حاشــیه بازدید از بیست وپنجمین نمایشگاه نفت‪،‬‬ ‫گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشــیمی‪ ،‬با اشــاره به قراردادی که روز یکشــنبه (پنجم بهمن ماه) بین پتروپارس و‬ ‫لوله گســتر اسفراین امضا شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این قرارداد به ارزش ‪ ۶.۵‬میلیون یورو با هدف تامین لوله های‬ ‫جداری چاه های میدان فروزان با شــرکت لوله گستر اسفراین امضا شد و در روزهای اینده نیز قرارداد‬ ‫دیگــری بین این دو مجموعه به منظور تامین لوله های جداری در طرح توســعه فاز ‪ ۱۱‬پارس جنوبی‬ ‫امضا خواهد شــد که ارزش ان حدود ‪ ۳.۹‬میلیون یوروســت‪.‬وی برگزاری نمایشگاه را فرصتی مناسب‬ ‫برای همکاری هرچه بیشتر میان صنعتگران ایرانی و فعاالن در زمینه های مختلف پیمانکاری‪ ،‬مشاوره‪،‬‬ ‫ساخت تجهیزات و‪ ...‬عنوان کرد و گفت‪ :‬پتروپارس هم تالش کرده است از این فرصت به نحو مطلوب‬ ‫استفاده کند و در این زمینه‪ ،‬مذاکرات سازنده ای را در نمایشگاه دنبال کرده است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫شرکت هایملیحفاریوفناوریتجهیزات‬ ‫سرچاهیقراردادامضاکردند‬ ‫شــرکت های ملی حفــاری ایــران و فناوری‬ ‫تجهیزات ســرچاهی (وتکــو) در زمینه تامین‬ ‫نیازهای کاربــردی در تکمیل عملیات حفاری‬ ‫چاه هــای نفــت و گاز قرارداد همــکاری امضا‬ ‫کردند‪.‬به نقل از شــرکت ملی حفــاری ایران‪،‬‬ ‫قــرارداد تامین نیازهای کاربــردی در تکمیل‬ ‫عملیات حفــاری چاه های نفــت و گاز دیروز‬ ‫(یکشنبه‪ ،‬پنجم بهمن ماه) در سومین روز کاری‬ ‫بیست وپنجمین نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫پاالیش و پتروشــیمی به امضای ســیدعبداهلل‬ ‫موســوی‪ ،‬مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران‬ ‫و امیرمهدی جواهردشــتی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫وتکو رسید‪.‬‬ ‫در ایین امضای این قرارداد همکاری مقرر شد‬ ‫شــرکت وتکو در مدت تعیین شده در این سند‬ ‫نســبت به تامین تجهیزات و ادوات سرچاهی‬ ‫مورد نیاز ملی حفاری حسب قیمت های مورد‬ ‫توافق اقدام کند‪.‬‬ ‫سیدعبداهلل موســوی‪ ،‬مدیرعامل شرکت ملی‬ ‫حفاری ایــران گفت‪ :‬بــا توجه بــه ورود این‬ ‫شــرکت به اجرای پروژه هــای میدان محور و‬ ‫انجــام پروژه های روســطحی و زیرســطحی‪،‬‬ ‫لــزوم همکاری با شــرکت های توانمند داخلی‬ ‫در موضوع ســاخت تجهیزات و ادوات بسیار با‬ ‫اهمیت است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شــرکت ملی حفاری ایران همســو‬ ‫با برنامه های اقتصاد مقاومتی و سیاســت های‬ ‫دولت و وزارت نفت‪ ،‬تامین حداکثری نیازهای‬ ‫کاالیی خود را در بخش های عملیات حفاری و‬ ‫خدمات جانبی فنی و مهندسی از منابع داخلی‬ ‫در دستور کار قرار داده است و در این ارتباط‬ ‫با افزون بر ‪ ۱۳۰‬شرکت سازنده و مجموعه های‬ ‫بزرگ صنعتی در اســتان های مختلف کشــور‬ ‫همکاری مستمر دارد‪.‬‬ ‫امیرمهدی جواهردشــتی‪ ،‬مدیرعامل شــرکت‬ ‫فنــاوری تجهیزات ســرچاهی (وتکــو) نیز با‬ ‫بیان اینکه ایــن شــرکت از زیرمجموعه های‬ ‫شــرکت صنایع تجهیزات نفت‪ ،‬فعالیت خود را‬ ‫از ســال ‪ ۱۳۸۰‬اغاز کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬فعالیت‬ ‫وتکو به عنوان یکی از شرکت های عضو انجمن‬ ‫واحدسی سی ارپاالیشگاهتهراندرمرحلهنهاییفرایندمناقصه‬ ‫مدیرعامل پاالیشــگاه نفت تهــران گفت‪ :‬طرح‬ ‫ســاخت واحد سی سی ار پاالیشــگاه تهران در‬ ‫مرحله نهایی فرایند مناقصه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫حامــد ارمان فر در حاشــیه بیســت وپنجمین‬ ‫نمایشــگاه نفــت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشــیمی‬ ‫گفت‪ :‬طراحی و ســاخت واحد جدید سی سی ار‬ ‫(شامل احداث واحد سی سی ار‪ ،‬واحد اتان زدایی‬ ‫از گاز مایع و واحد اشــباع بنزن) از برنامه های‬ ‫اولویت دار شــرکت پاالیش نفت تهران است که‬ ‫در دوره برجــام تفاهم نامه ان با یک شــرکت‬ ‫ژاپنی برای ســاخت و تامین منابــع مالی این‬ ‫طرح امضا شد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکــه با اجرای این طرح بنزن‬ ‫به کمتر از یک درصــد حجمی کاهش خواهد‬ ‫یافت‪ ،‬افــزود‪ :‬اکنون انجام خدمــات طراحی‪،‬‬ ‫خریــد‪ ،‬نصــب و راه اندازی واحدهــای تصفیه‬ ‫نفتای ســنگین‪ ،‬واحد سی سی ار‪ ،‬کاهش بنزن‬ ‫و اتان زدایی از گاز مایع به صورت ئی پی ســی در‬ ‫دستور کار این شرکت قرار دارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامــل پاالیشــگاه نفــت تهــران تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬با اجــرای این طــرح‪ ،‬کیفیــت بنزین‬ ‫تولیدی در پاالیشــگاه تهــران به یورو ‪ ۵‬و عدد‬ ‫ارام ســوزی بنزین نهایی تولیدی در پاالیشگاه‬ ‫از ‪ ۸۷‬به ‪ ۹۱‬می رسد‪.‬‬ ‫ارمان فر تصریح کرد‪ :‬با ساخت واحد اتان زدایی‬ ‫از گاز مایع‪ ،‬تنگناهای عملیاتی واحدهای تولید‬ ‫گاز مایع موجود در پاالیشــگاه نیز به طور کامل‬ ‫برطرف می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه طرح سی سی ار پاالیشگاه‬ ‫تهران جزو پروژه های زیســت محیطی شرکت‬ ‫پاالیــش نفت تهران به شــمار می اید‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫طراحی و ســاخت واحد سی سی ار و بهره گیری‬ ‫از دیگر ظرفیت ها و منابع موجود در پاالیشگاه‬ ‫تهــران‪ ،‬افزون بــر ارتقای کیفیــت کل بنزین‬ ‫تولیدی شرکت به اســتاندارد ‪( EU-V‬با عدد‬ ‫ارام ســوزی ‪ ،)۹۱‬مقدار بنزین تولیدی در این‬ ‫پاالیشــگاه نیز بــه میــزان ‪ ۱۴‬درصد حجمی‬ ‫افزایش می یابد‪.‬‬ ‫سازندگان تجهیزات صنعت نفت‪ ،‬روی طراحی‪،‬‬ ‫ساخت و نصب تجهیزات سرچاهی تمرکز دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شــرکت وتکو به عنوان یک شرکت‬ ‫دانش بنیان با برخورداری از امکانات و توانمندی‬ ‫مهندسی و دارا بودن نیروی انسانی متخصص‪،‬‬ ‫قابلیــت تولیــد انــواع محصــوالت به صورت‬ ‫صددرصــد داخلی براســاس اســتانداردهای‬ ‫بین المللــی و مورد تاییــد صنعت نفت را دارد‬ ‫و از پیشــگامان ســاخت تجهیزات سرچاهی‬ ‫خبر‬ ‫نظیر انواع تاسیســات ســرچاهی و کریسمس‬ ‫تری‪ ،‬شــیراالت تــا فشــار ‪ 15000 Psi‬در‬ ‫کشور اســت و تاکنون تعداد بی شماری از این‬ ‫اقــام را تولید و تحویــل کارفرمایان مختلف‬ ‫از جمله شــرکت ملی حفاری ایران‪ ،‬شــرکت‬ ‫مناطق نفت خیــز جنوب‪ ،‬نفــت و گاز پارس‪،‬‬ ‫نفت مناطــق مرکــزی ایران و شــرکت های‬ ‫تابع ان‪ ،‬شــرکت نفت فالت قاره و بسیاری از‬ ‫شرکت های دیگر کرده است‪.‬‬ ‫طرحنگهداشتوتوسعهمیدان هایسیوندواسفندشتابمی گیرد‬ ‫مدیرعامل شــرکت نفــت فالت قــاره ایران از‬ ‫استقرار دومین دکل حفاری در طرح نگهداشت‬ ‫و افزایش تولید میدان های اسفند و سیوند خبر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬انتظار داریم بــا فعالیت این دکل‪،‬‬ ‫پیشــرفت فیزیکی طرح شــتابی دوچندان پیدا‬ ‫کند‪.‬علیرضا ســلمان زاده در حاشــیه بازدید از‬ ‫بیســت وپنجمین نمایشگاه نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و‬ ‫پتروشــیمی‪ ،‬درباره وضع طرح های نگهداشت و‬ ‫افزایش تولید این شرکت گفت‪ :‬تاکنون هر چهار‬ ‫بسته قراردادی شرکت نفت فالت قاره ایران در‬ ‫این طرح تعیین تکلیف شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بسته نخست یعنی نگهداشت و‬ ‫افزایش تولید میادان های سیوند و اسفند با بیش‬ ‫از ‪ ۳۰‬درصد پیشــرفت در حال اجراست‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬تاکنون دو حلقه چاه (تولیدی و تزریقی) در‬ ‫این طرح تکمیل شــده است و تکمیل چاه سوم‬ ‫نیز در دســتور کار قرار دارد‪.‬مدیرعامل شرکت‬ ‫نفت فالت قاره ایران گفــت‪ :‬در روزهای اخیر‪،‬‬ ‫دومین دکل حفاری در این طرح مستقر شده و‬ ‫با توجه به استقرار این دکل و جدیت پتروایران‪،‬‬ ‫امیدواریم شــاهد تسریع در روند پیشرفت طرح‬ ‫باشیم‪.‬به گفته ســلمان زاده‪ ،‬با تکمیل این طرح‬ ‫و بر اســاس برنامه پیش بینی شــده‪ ،‬در مجموع‬ ‫حــدود ‪ ۱۶‬هزار بشــکه در روز بــه تولید نفت‬ ‫منطقه ســیری افزوده می شود‪.‬وی با بیان اینکه‬ ‫بســته های قراردادی رســالت و فروزان نیز در‬ ‫مرحله سفارش گذاری کاال و انتخاب پیمانکاران‬ ‫فرعی قــرار دارند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در میدان فروزان‬ ‫افزون بر اجرای طرح نگهداشت و افزایش تولید‪،‬‬ ‫طرح مجزایی که از ســنوات قبــل با همکاری‬ ‫شرکت تاسیســات دریایی در این میدان دنبال‬ ‫می شــد نیز تعیین تکلیف و کارگاه تاسیســات‬ ‫دریایی فعال شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت نفــت فالت قــاره ایران با‬ ‫اشــاره به صحبت های اخیر وزیر نفت مبنی بر‬ ‫برنامه ریزی برای چاه های بسته و کم بهره‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این برنامه درباره تعــدادی از چاه های نفت این‬ ‫شرکت نیز مدنظر قرار دارد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫کرونا‬ ‫‪5‬‬ ‫سه شنبه ‪ 7‬بهمن ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4107‬‬ صفحه 5 ‫سه شنبه ‪ 7‬بهمن ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4107‬‬ ‫‪6‬‬ ‫صنعت و خودرو‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫کشوردرزمینهمعاینه فنیخودرومشکلدارد‬ ‫اعتماد‪100‬درصدی در این زمینه وجود ندارد‬ ‫بــه دنبــال ابطــال ایین نامــه ماده‬ ‫‪ 8‬قانــون هــوای پــاک درباره ســن‬ ‫فرســودگی انــواع وســایل نقلیــه‪،‬‬ ‫ســازمان حفاظــت محیط زیســت‬ ‫اخیرا پیشــنهاد جدیــد خود را برای‬ ‫اســقاط خودروهــا به هیــات دولت‬ ‫فرســتاده اســت‪.‬دبیر کمیتــه فنــی‬ ‫صــدور مجوزهای خودرویی ســازمان‬ ‫حفاظــت محیط زیســت در این مورد‬ ‫می گویــد در ایین نامــه جدید‪ ،‬مالک‬ ‫اســقاط انــواع خودروهــا معاینه فنی‬ ‫تعریف شــده اســت‪ .‬به ایــن ترتیب‪،‬‬ ‫بــه نظــر می رســد رویکرد ســازمان‬ ‫محیط زیســت به از رده خارج کردن‬ ‫خودروهای فرســوده این است که به‬ ‫جای تعیین ســن فرســودگی‪ ،‬وجود‬ ‫یا نبود گواهــی معاینه فنــی معیاری‬ ‫بــرای از رده خــارج کــردن ایــن‬ ‫خودروها باشــد‪ .‬این در حالی اســت‬ ‫که پیشــنهاد شــد خودروها به جای‬ ‫ســالی یک بار‪ ،‬ســه بار در سال برای‬ ‫احــراز معاینه فنی مراجعــه کنند‪ .‬از‬ ‫ان ســو‪ ،‬رئیس انجمــن صنفی مراکز‬ ‫اســقاط خودرو کشــور در گفت و گو‬ ‫با «دنیــا ی خــودرو» می گوید‪« :‬این‬ ‫انجمــن در اینــده نســبت بــه این‬ ‫تصمیــم اعتراض خواهد کرد‪».‬‬ ‫حــدود پنج مــاه پیــش‪ ،‬ایین نامــه‬ ‫ماده ‪ 8‬قانون هــوای پاک که درباره‬ ‫ســن فرســودگی انواع وســایل نقلیه‬ ‫بود‪ ،‬براساس اســتعالم دیوان عدالت‬ ‫اداری از شــورای نگهبان ابطال شد‪.‬‬ ‫به این ترتیــب‪ ،‬طبق ایین نامه جدید‪،‬‬ ‫تعیین ســن فرســودگی انواع خودرو‪،‬‬ ‫دیگر نه براســاس ســن وســایل نقلیه‬ ‫بلکه بر اســاس ارائــه اســناد مثبته‬ ‫معاینه فنــی خودرو مقدور خواهد بود‪.‬‬ ‫روز گذشــته‪ ،‬دبیر کمیته فنی صدور‬ ‫مجوزهای خودرویی ســازمان حفاظت‬ ‫محیط زیســت‪ ،‬درباره برخی جزییات‬ ‫ایین نامه جدیــد گفت‪« :‬در ایین نامه‬ ‫جدیــد که به هیا ت دولت ارائه شــده‬ ‫اســت‪ ،‬پیشنهاد داد ه ایم هر خودرویی‬ ‫کــه نتوانــد طــی دو دوره متوالــی‬ ‫معاینه فنــی را پــاس کند‪ ،‬فرســوده‬ ‫محســوب شده و باید اسقاط شود‪».‬‬ ‫بهــزاد اشــجعی بــا اشــاره به اینکه‬ ‫عالو ه بــر انکــه عــددی را به عنــوان‬ ‫ســن فرســودگی برای انواع مختلف‬ ‫خودروها مشــخص کرد ه ایم‪ ،‬به ایسنا‬ ‫گفــت‪« :‬از این رو هــر خودرویی که‬ ‫به ســن فرسودگی برســد‪ ،‬نیاز است‬ ‫نظار ت ها بــر ان افزایش پیــدا کند‪.‬‬ ‫به عنوا ن مثــال به جای ســالی یک بار‪،‬‬ ‫ســاالنه ســه بار به مراکــز معاینه فنی‬ ‫مراجعــه کند‪».‬به گفتــه دبیــر کمیته‬ ‫فنــی صــدور مجوزهــای خودرویی‬ ‫ســازمان حفاظــت محیط زیســت‪،‬‬ ‫این ســن برای خودروهــای مختلف‬ ‫متفــاوت اســت‪ .‬به عنوا ن مثال ســن‬ ‫فرســودگی و افزایــش نظار ت هــا‬ ‫بــر خودروهــای شــخصی ‪15‬ســال‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫اشــجعی در ادامــه بابیــان اینکه در‬ ‫کشــورهای مختلــف چنیــن روشــی‬ ‫مالک اســقاط خودروهاســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«به هرحــال در کشــور در زمینــه‬ ‫معاینه فنــی مشــکالتی وجــود دارد‬ ‫و اعتمــاد ‪100‬درصــدی بــه ان‬ ‫نیســت‪ ،‬اما اکنون پیشــنهاد داد ه ایم‬ ‫مالک اســقاط خودروهای فرســوده‪،‬‬ ‫معاینه فنــی باشــد‪ ،‬بنابرایــن بایــد‬ ‫اهر م های نظارتی بر این مساله تقویت‬ ‫شــوند‪».‬او ادامه داد‪« :‬به عنوا ن مثال‬ ‫درحا ل حاضــر خودروهایــی کــه‬ ‫معاینه فنــی ندارند فقــط در تهران و‬ ‫چند کالنشــهر دیگر جریمه می شوند‬ ‫و ســایر شــهرها موضــوع معاینه فنی‬ ‫را روی خودروهــای مختلــف چــک‬ ‫نمی کننــد‪ .‬ازســو ی دیگر نیاز اســت‬ ‫نظار ت ها بر مراکز معاینه فنی بیشــتر‬ ‫شــود‪ .‬بنابرایــن اصــاح فرایندهــا‬ ‫ضــروری اســت و باتوجه بــه نظری‬ ‫که دیــوان عدالــت اداری داده بود‪،‬‬ ‫معاینه فنــی تنها راهکاری اســت که‬ ‫می تــوان بــرای اســقاط خودروهای‬ ‫فرســوده دنبال کرد‪».‬محمدحســین‬ ‫گودرزی‪ ،‬رئیــس انجمن صنفی مراکز‬ ‫اســقاط خودرو کشــور‪ ،‬در گفت وگو‬ ‫با روزنامــه «دنیا ی خودرو» در مورد‬ ‫جایگزینــی معاینه فنی با تعیین ســن‬ ‫فرســودگی در خودروهای فرســوده‬ ‫گفــت‪« :‬به نظر می رســد ایــن طرح‬ ‫چندان موفــق نباشــد‪ ،‬چراکه مراکز‬ ‫معاینه فنــی در ایران اســتانداردهای‬ ‫باالیی ندارند و حتــی برخی معتقدند‬ ‫می تــوان گاهــی اوقــات بــا روابط‪،‬‬ ‫برگــه معاینه فنــی خودروها را بدون‬ ‫اینکه واقعا از نظر فنی ســالم باشند‪،‬‬ ‫دریافــت کرد‪».‬گــودرزی ادامه داد‪:‬‬ ‫«اگــر دولت نظــارت کافی بــر روند‬ ‫معاینه فنی و این مراکز داشــته باشد‪،‬‬ ‫این طــرح موفق خواهــد بود‪ ،‬اما در‬ ‫شــکل کنونــی ان‪ ،‬قطعا مشــکالتی‬ ‫وجود خواهد داشــت‪».‬رئیس انجمن‬ ‫صنفی مراکز اســقاط خودروی کشور‬ ‫ادامه داد‪« :‬متاســفانه به دلیل اعمال‬ ‫تحریم هــا‪ ،‬وضعیــت خوبــی بر حوزه‬ ‫اقتصادی کشــور حاکم نیست‪ .‬در این‬ ‫شــرایط‪ ،‬ما نیز به عنــوان یک انجمن‬ ‫صنفــی‪ ،‬نمی خواهیــم بــر مشــکالت‬ ‫بیافزاییــم‪ .‬امــا اگر وضعیــت عادی‬ ‫شــود‪ ،‬قطعا اعتــراض صنفی خود را‬ ‫نســبت به این تصمیم خواهیم داشت‪،‬‬ ‫چراکــه همین حــاال می توانیم عالیم‬ ‫و نشــانه های نبــود نظــارت بر حوزه‬ ‫خودروهــای فرســوده را در الودگی‬ ‫‪ ۹‬هزار خودرو دپو شده در گمرک ترخیص شد‬ ‫ترخیص‪ ۲۰۰‬دستگاه خودرو از گمرک شهید رجایی‬ ‫هــوای شــهرهای کشــور‪ ،‬مر گ ومیر‬ ‫جــاد ه ای و مصرف بی رویه ســوخت‬ ‫ببینیــم‪ .‬ازســو ی دیگر دولــت بــا‬ ‫انکــه می توانــد بــرای از رده خارج‬ ‫کردن خودروهــای فرســوده قوانین‬ ‫منســجم تری تصویــب کنــد و حتی‬ ‫از این محل درامد هم داشــته باشــد‬ ‫امــا اکنــون به گونه ای عمــل می کند‬ ‫که مراکز اســقاط خودرو در کشــور‬ ‫در بحــران مالــی گرفتار باشــند‪».‬با‬ ‫ایــن همه‪ ،‬به نظــر می رســد رویکرد‬ ‫ســازمان محیط زیست به عنوان بازوی‬ ‫نظارتی دولت در ایــن موضوع‪ ،‬تقریبا‬ ‫مشــابه رویکرد رئیــس انجمن صنفی‬ ‫مراکز اســقاط خودرو باشد‪.‬اشــجعی‪،‬‬ ‫تابستان امســال و زمانی که نخستین‬ ‫بــار موضــوع جایگزینــی معاینه فنی‬ ‫با ســن اســقاط در حوزه خودروهای‬ ‫فرســوده به میان امــد‪ ،‬در این مورد‬ ‫گفتــه بود‪« :‬معاینه فنی در کشــور ما‬ ‫ضعیف اســت و اهــرم نظارتی بر این‬ ‫موضوع نداریم‪ .‬از طرفی‪ ،‬تعداد کمی‬ ‫از کالنشــهرها معاینه فنــی را بــرای‬ ‫خودروهای ســواری اجباری کرد ه اند‪،‬‬ ‫بنابرایــن تا زمانی که زیرســاخت های‬ ‫معاینه فنــی دقیــق و نظــارت بر ان‬ ‫تشــدید نشــده اســت‪ ،‬نمی توانیــم‬ ‫بــرای تعیین شــاخص اســقاط روی‬ ‫معاینه فنــی حســاب کنیــم اگر صرفا‬ ‫معاینه فنــی برای تردد و فرســودگی‬ ‫مدنظر باشــد‪ ،‬هیچ کدام از خودروها‬ ‫فرســوده نخواهند بود‪».‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫«سن اســقاط خودرو در اروپا حدود‬ ‫‪ 14‬تا ‪ 15‬ســال است و با وجود این‪،‬‬ ‫ســن فرســودگی را ‪ 20‬ســال تعیین‬ ‫کرد ه ایــم‪ .‬در حال حاضر تــا تقویت‬ ‫زیرســاخت های معاینه فنــی مجبوریم‬ ‫به شــاخص ســن به عنوان شاخصی‬ ‫مطمئــن اکتفا کنیم‪».‬‬ ‫متاسفانه برخی تایرسازان بزرگ هنوز اعتقادی به حمایت از تولید داخل ندارند‬ ‫درصورت حمایت تایرســازان از این کارخانه‬ ‫تولیدی و رسیدن حجم تولید تایرهای شاسی‬ ‫ بلند به عددی قابل قبول‪ ،‬ماداکتو تولید ســیم‬ ‫ های س ه رشــته ای ویژه تایرهای شاسی بلند‬ ‫را نیز در دستور کار قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫محدودیتی برای تولید و تامین ســیم فوالدی‬ ‫مــورد اســتفاده در انــواع تایرهــای رادیال‬ ‫سواری‪ ،‬شاســی بلند و وانتی های سبک نداریم‬ ‫و تکنولــوژی تولیــد این محصــول در داخل‬ ‫وجــود دارد‪ .‬ایــن را محمدحســین بیانــک‪،‬‬ ‫مدیرعامل تنها شــرکت تولیدکننده اســتیل‬ ‫ُکــرد در ایران بــه «دنیای خــودرو» گفت و‬ ‫خاطرنشــان کرد‪« :‬تنها ترمز ما برای رسیدن‬ ‫به خودکفایــی در زمینه تولیــد و تامین تمام‬ ‫نیــاز تایرســازان داخلی در بخش ســواری‪،‬‬ ‫ شاســی بلند و وانتــی‪ ،‬تعرفــه واردات پایین‬ ‫برای نمونه های خارجی و مشوق ‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫دولــت چیــن به تولیدکنندگان این شــرکت‬ ‫اســت که سبب شده اســت برخی تایرسازان‬ ‫به جــای حمایــت از تولیــدات داخلــی بــه‬ ‫ سمت خرید از چینی ها بروند‪».‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اســتیل ُکــرد ماداکتو‬ ‫به عنوان نخستین و تنها تولیدکننده سیم های‬ ‫فــوالدی مورد اســتفاده در تایرهــای رادیال‬ ‫گروه سواری در کشــور از امکان تولید انواع‬ ‫بافت های اســتیل ُکرد به منظور اســتفاده در‬ ‫گروه محصوالت ســواری و شاســی بلند خبر‬ ‫داد و گفت‪« :‬درحال حاضر ســیم های فوالدی‬ ‫این شرکت به صورت دو رشته ‪ ۰/۳‬میلیمتری‬ ‫بافته شده و در اختیار تایرسازان قرار می گیرد‬ ‫کــه می تواند عمده نیاز بخش ســواری یعنی‬ ‫سایزهای پرمصرف ‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۵‬را تامین کند‪ .‬از‬ ‫ســوی دیگر تمام تجهیزات تولید این کارخانه‬ ‫امکان تولید سیم استیل ُکرد را برای استفاده‬ ‫در تمام ســایزهای سواری‪ ،‬شاسی بلند و حتی‬ ‫وانتی هــای ســبک دارنــد؛ اما به دلیــل نبود‬ ‫خریــدار عمده بــرای بافت های بیشــتر از دو‬ ‫رشته هنوز وارد فاز تولید این محصول در سه‬ ‫و چهار رشــته برای تولید تایرهای شاسی بلند‬ ‫و تایرهای خاص ســواری در رینگ های بزرگ‬ ‫نشده ایم‪ .‬البته این بدان معنا نیست که امکان‬ ‫تولید این محصول در داخل وجود ندارد‪ ،‬بلکه‬ ‫دلیل اصلی پرنشــدن ظرفیت خط تولید عدم‬ ‫استقبال برخی تایرســازان از مواداولیه تولید‬ ‫داخل است‪».‬‬ ‫بیانک بــا تاکیــد بــر اینکه درحــال حاضر‬ ‫معدودی از تایرســازان تایرهای شاسی بلند را‬ ‫تولید می کنند و اســتیل ُکرد مورد اســتفاده‬ ‫دراین محصوالت باید ســه رشــته ای باشــد‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬متاسفانه برخی تایرسازان بزرگ هنوز‬ ‫اعتقــادی به حمایت از تولیــد داخل ندارند و‬ ‫به همیــن دلیــل ظرفیت تولید مــا در بخش‬ ‫تایرهای ســواری یعنی بافت های دو رشته ای‬ ‫هنوز خالی است‪».‬‬ ‫وی اظهــار امیدواری کــرد درصورت حمایت‬ ‫تایرســازان از این کارخانه تولیدی و رسیدن‬ ‫حجم تولید تایرهای شاسی بلند به عددی قابل‬ ‫قبول‪ ،‬ماداکتو تولید ســیم های سه رشــته ای‬ ‫ویژه تایرهای شاســی بلند را نیز در دستور کار‬ ‫قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫وی بهانه برخی شــرکت ها مبنــی بر ارزان تر‬ ‫تمام شدن قیمت اســتیل ُکرد وارداتی نسبت‬ ‫به نمونه داخلی را غیر منطقی دانست و گفت‪:‬‬ ‫«به طور مثال شــرکت کویر تایر به عنوان یکی‬ ‫از بهترین مشتری های ماداکتو همواره استیل‬ ‫ُکــرد مورد نیاز خــود را در قالب قراردادهای‬ ‫طوالنی مدت خریــداری می کنــد و به همین‬ ‫دلیل در عمل سیم های فوالدی مورد استفاده‬ ‫در تایرهایــش از نمونه هــای خارجی ارزان تر‬ ‫تمام می شــود که این نشان از درایت مدیران‬ ‫این تایرساز دارد‪».‬‬ ‫بیانــک حداقل قطــر ســیم های تولیدی این‬ ‫کارخانه را ‪۰/۱۲‬میلیمتــر اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫«تکنولــوژی این مجموعه امکان پاســخگویی‬ ‫به نیاز تمــام تولیدکنندگان تایرهای ســواری‬ ‫در گروه های شاســی بلند و وانتی های سبک‬ ‫را دارد و می تواند ســیم فــوالدی را در چهار‬ ‫رشته ببافد‪».‬‬ ‫وی اظهــار امیدواری کرد بــا همکاری وزارت‬ ‫صمــت و با بــاال بــردن تعرفــه واردات این‬ ‫محصول امــکان حمایت از تولیــدات داخلی‬ ‫فراهم شود و منابع ارزی کشور به جای سرازیر‬ ‫شدن به جیب شرکت های چینی صرف توسعه‬ ‫صنعت کشور شود‪.‬‬ ‫سخنگوی گمرک گفت‪ :‬بیش از ‪ ۹‬هزار خودرو که از سال ‪ ۹۷‬در گمرکات کشور وجود داشت‪ ،‬ترخیص‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫روح اهلل لطیفی افزود‪ :‬از حدود ‪ 12‬هزار ‪ 700‬خودرویی که از سال ‪ 97‬در گمرکات کشور وجود داشته‬ ‫بیش از ‪ 9‬هزار خودرو ترخیص شده اند‪.‬‬ ‫وی با اعالم این مطلب که یکهزار و ‪ 100‬خودرو نیز فاقد ثبت ســفارش هستند‪ ،‬اظهارداشت‪ :‬عالوه بر‬ ‫این ثبت سفارش ‪ 400‬خودرو هم باطل شده است‪.‬‬ ‫سخنگوی گمرک ادامه داد‪ :‬حدود ‪ 700‬خودرو در گمرکات باقیمانده است که قبل از ثبت سفارش وارد‬ ‫کشور شده بودند تا همزمان با ورود به گمرک ثبت سفارش دریافت کنند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه بیش از دو هزار خودرو نیز دارای پرونده قضایی هســتند‪ ،‬گفت‪ :‬خودروهای مزبور‬ ‫به شرط برائت ترخیص خواهد شد‪.‬‬ ‫لطیفی افزود‪ :‬گمرک در گذشته کنترل کننده کاال برای اخذ عوارض و حقوق دولتی برای کشورها بود‬ ‫اما بعد از مدتی قوانین تسهیل گری نیز ضمن موارد کنترلی در کنار گمرکات دنیا مطرح و در بسیاری‬ ‫از کشورها قوانین مدنظر مصوب شد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشت‪ :‬اعضای سازمان جهانی گمرک نیز به دنبال دستیابی به دو موضوع کنترل دقیق ضمن‬ ‫سرعت بخشی به عبور کاال از مرزها برای تجارت بین کشورها بوده اند‪.‬‬ ‫سخنگوی گمرک ادامه داد‪ :‬ایران از قدیمی ترین اعضای سازمان جهانی گمرک بوده و سازمان گمرک‬ ‫از قدیمی ترین سازمانهای کشور است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به نظر بسیاری از کارشناسان اگر هر روز کاالیی در گمرک بیشتر متوقف شود یک درصد بر‬ ‫بهای تمام شده کاال افزوده خواهد شد در حالی که در تجارت جهانی کاهش قیمت کاال نقش بسزایی‬ ‫برای حضور در بازار رقابتی دنیا دارد‪.‬‬ ‫لطیفی اظهارداشــت‪ :‬براین اساس ضمن رعایت قوانین با هوشمندسازی و الکترونیکی کردن رویه های‬ ‫گمرکی بر عبور کاال از مرزهای کشور می توان سرعت بیشتری بخشید‪.‬‬ ‫وی همچنین گفت‪ :‬در بحث محاســبه هوشمند ریسک کاال سه الین سبز‪ ،‬زرد و قرمز وجود دارد و در‬ ‫الین سبز کاال بدون توقف است‪.‬‬ ‫ســخنگوی گمرک با تاکید بر اینکه بیش از ‪ 30‬دستگاه در ایران درگیر تجارت خارجی هستند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬اگر کاالیی خارج و یا وارد کشور شود دستگاه های متعددی با قوانین متفاوت‪ ،‬درگیر هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حال حاضر برخی از اختیارهای دســتگاه ها مانند اســتاندارد واحد کاالها تفویض شــده‬ ‫و مقرر شده از یک ازمایشگاه امین استفاده شود و انالیزهای تایید شده را چند دستگاه تایید کنند‪.‬‬ ‫لطیفی ضمن اشاره به اینکه گمرک رصد کاال تا مصرف کننده در بسیاری از کشورها را عهده دار است‪،‬‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬در داخل ایران بعد از ورود کاال به کشور ستاد ملی مبارزه با قاچاق کاال و ارز که مشتمل‬ ‫بر چند دستگاه بوده‪ ،‬عهده دار رصد کاالست‪.‬‬ ‫وی همچنین گفت‪ :‬بیش از دو هزار قانون مرتبط با مسائل مختلف وجود دارد و حدود ‪ 10‬هزار مقررات‬ ‫مانند ایین نامه وجود دارد که اکثر انها می تواند نباشد‪.‬‬ ‫سخنگوی گمرک ادامه داد‪ :‬اگر قانون دارای صراحت و شفافیت بیشتری باشد و استثناها را کاهش دهد‬ ‫تجارت کشور با سرعت بیشتری انجام می شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه تجارت کشور باید دارای استاندارد الزم داشته باشد تا با تسهیل رویه ها‪ ،‬شفافیت‬ ‫قوانین و محدودیت قوانین همراه باشــد‪ ،‬افزود‪ :‬کشــور در شــرایط خوبی در حوزه جنگ اقتصادی به‬ ‫دلیل اعمال تحریم ها به ســر نمی برد اما باید روان سازی ها و همدلی ها بیشتر شود و استثناها کنار‬ ‫گذاشته شود‪.‬‬ ‫ن های کارکرده‬ ‫نامه انجمن خودروسازان به بانک مرکزی برای توقف واردات کامیو ‪ ‎‬‬ ‫واردات قطعات منفصله را در اولویت قرار دهیم‬ ‫‪ 18‬شــرکت کامیون ساز در کشور با ظرفیت تولید ساالنه ‪156‬هزار دستگاه داریم که در بهترین سال ها‬ ‫بیش از ‪22‬درصد ظرفیت ان ها اســتفاده نشده اســت‪ .‬ضمن این که تولید انواع کامیون در هشت ماهه‬ ‫امســال نسبت به مدت مشابه سال گذشــته ‪ 60‬درصد افزایش داشته است‪ ،‬اما کامیون سازان مجاز به‬ ‫خرید ‪ CKD‬بدون انتقال ارز نبوده اند‬ ‫واردات کامیون های کارکرده اروپایی در شــرایطی امکان پذیر شــده که مونتاژ این خودروها به واسطه‬ ‫مشکالت واردات قطعات‪ ،‬درگیرودار مجوزی از سوی بانک مرکزی باقی مانده است‪ .‬بانک مرکزی اجازه‬ ‫واردات قطعات منفصله خودروهای تجاری را بدون انتقال ارز صادر نمی کند‪ ،‬درحالی که براساس ادعای‬ ‫انجمن خودروســازان‪ ،‬منشا ارزی که برای ‪2‬هزار کامیون مانده در گمرک استفاده شده است‪ ،‬مشخص‬ ‫نیســت‪ .‬حاال براســاس این ادعا‪ ،‬انجمن خودروســازان طی نامه ای به رئیس بانک مرکزی از این نهاد‬ ‫درخواســت کرده است تا با ورود این ‪ 2‬هزار دستگاه کامیون به صورت بدون انتقال ارز موافقت نشود و‬ ‫اولویت چنین اقدامی با اقالم دارویی یا الاقل قطعات منفصله تولیدکنندگان داخلی باشد‪.‬‬ ‫با موافقت و دســتور رئیس جمهور به وزیر صمت و رئیس کل بانک مرکزی‪ ،‬قرار شــد ‪2‬هزار دســتگاه‬ ‫کامیون کارکرده اروپایی از گمرک کشور ترخیص شوند‪ .‬رئیس جمهور در نامه ای به وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و بانک مرکزی دستور داد تا این وزارتخانه مجوز ترخیص کامیون های ‪3‬سال ساخت و رسوبی‬ ‫را به گمرک اعالم کند و در راستای ان طرح نوسازی ناوگان حــــمل ونقل بار کشور ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫به گفته وزیر راه و شهرســازی‪ ،‬طرح واردات کامیون های زیر ســه سال ســاخت از محل منابع ارزی‬ ‫متقاضی دارای منشا خارج از کشور با اولویت خارج کردن کامیون های فرسوده باالی ‪ 40‬سال در دستور‬ ‫کار سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته بود‪.‬‬ ‫محمــد اســامی در این خصوص اظهــار کرد‪« :‬بعد از معطلــی چهارماهه این خودروهــا‪ ،‬با پیگیری‬ ‫رئیس جمهور‪ ،‬برای رفع این مشکل و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت کامیون و رضایت کامیون داران‪،‬‬ ‫دســتور الزم صادر شــد تا کامیون ها هم مانند کاالهایی که ارز ان ها توسط متقاضی تامین شده است‪،‬‬ ‫از گمرکات کشور ترخیص شوند‪».‬‬ ‫بعــد از ان که اعالم شــد کامیون های مانده در گمرک‪ ،‬در ردیــف کاالهایی قرار می گیرد که ارز ان ها‬ ‫توسط متقاضی تامین شده است‪ ،‬انجمن خودروسازان در نامه ای به بانک مرکزی خواهان لغو این مجوز‬ ‫و اولویت بندی استفاده از ارز تامین شده توسط متقاضی شد‪.‬‬ ‫در متن این نامه امده اســت‪« :‬به اســتحضار می رساند هم اکنون ‪18‬شــرکت کامیون ساز در کشور با‬ ‫ظرفیت بالغ بر ‪156‬هزار دســتگاه تولید ســاالنه وجود دارد که در بهترین ســال ها بیش از ‪22‬درصد‬ ‫ظرفیت ان ها استفاده نشده است‪.‬‬ ‫ضمن این که تولیدات انواع کامیون در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالغ بر ‪60‬‬ ‫درصد افزایش داشــته است و تاکنون شــرکت های تولیدکننده کامیون مجاز به خرید قطعات منفصله‬ ‫به صورت بدون انتقال ارز نبوده اند‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شهرستان‬ ‫سرپرستمعاونتاقتصادیشهرداریمشهدخبرداد‪:‬‬ ‫انتشار مزایده فروش زمین و پروانه ساخت پروژه مهر و ماه‬ ‫مشــهد‪ -‬رضا جانگداز‪ ،‬سرپرست معاونت اقتصادی‬ ‫شــهرداری مشهد از انتشار مزایده عمومی فروش و‬ ‫واگذاری زمین ها و پروانه های ســاخت پروژه مهر‬ ‫و ماه خبر داد‪.‬‬ ‫مهدی حاتمی اظهار داشــت‪ :‬در راســتای تحقق‬ ‫اهداف توســعه شــهری و اســتفاده از توان بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬شــهرداری مشهد اقدام به انتشار مزایده‬ ‫عمومی فروش و واگذاری زمیــن ها و پروانه های‬ ‫ساخت پروژه مســکونی‪،‬تجاری‪ ،‬اداری و پارکینگ‬ ‫مهر و ماه با مجمــوع زیربنای ‪ 255‬هزار متر مربع‬ ‫نموده است‪.‬‬ ‫وی در خصوص ســابقه این پــروژه گفت‪ :‬در اوایل‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان تاکید کرد‪:‬‬ ‫اغازطرح پایش و کنترل مصارف‬ ‫مراکز تعطیل در سطح استان اصفهان‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز استان اصفهان از اغاز طرح‬ ‫پایش و کنترل مصارف مراکز تعطیل سطح استان‬ ‫خبر داد‪.‬به گزارش بهادری ‪ ،//‬سید مصطفی علوی‪،‬‬ ‫مدیرعامل این شــرکت‪ ،‬گفت‪ :‬این طرح از ابتدای‬ ‫بهمن ماه به منظوربررســی مصرف مراکز تعطیل‬ ‫نظیر مدارس‪ ،‬دانشگا ها‪ ،‬رســتوران هاو تاالرهای‬ ‫مراســمات و ‪ ...‬اجرایی می شــود‪.‬وی‪ ،‬با اشاره به‬ ‫افزایــش ‪ 20‬درصدی مصرف گاز نســبت به مدت‬ ‫مشابه ســال گذشــته‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به اینکه در‬ ‫ســال جاری اکثرمراکزاموزشی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬مذهبی‪،‬‬ ‫تفریحی و عمومی بــه خاطربیماری کرونا تعطیل‬ ‫بــود انتظار می رفت کــه مصــرف گاز با کاهش‬ ‫محسوسی مواجه شود‪.‬مدیرعامل شرکت گاز استان‬ ‫اصفهان‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬در این طرح مصرف جاری‬ ‫و گذشــته مشــترکین مراکز تعطیل بررسی می‬ ‫شود تا مشــخص گردد که ایا در زمان تعطیعلی‪،‬‬ ‫وســایل گاز ســوز این مراکز خاموش بوده است یا‬ ‫خیر؟مهندس علــوی‪ ،‬همچنین ضمــن تاکید بر‬ ‫بررسی زیر ساخت ها برای پشتیبانی و بهره برداری‬ ‫مناسب از تاسیسات شرکت‪ ،‬پایش و کنترل مصرف‬ ‫ادارات ســطح استان را یک ضرورت مهم و اساسی‬ ‫دانست‪.‬وی‪ ،‬افزود‪ :‬بنا به گزارش سازمان هواشناسی‬ ‫با ورود جبهه هوای سرد به استان و سرد شدن هوا‬ ‫در روزهای پیش رو‪ ،‬از مشترکین گرامی تقاضا می‬ ‫شود تا ضمن توجه به مســائل ایمنی‪ ،‬مصرف گاز‬ ‫خــود را مدیریت کنند چرا که همکاری و همیاری‬ ‫مشترکین خانگی در زمینه مدیریت بهینه مصرف‬ ‫می تواند کمک بســیار خوبی برای استمرار جریان‬ ‫گاز باشد و این عزیزان می توانند با کاهش حداقل‬ ‫یــک درجه دمای منزل خود‪ ،‬حــدود ‪ 6‬درصد در‬ ‫مصرف گاز صرفه جویی کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای استان همدان‬ ‫خبرداد‪:‬‬ ‫تصفیه خانه اب شرب مالیر دهه فجر‬ ‫امسال به بهره برداری می رسد‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای استان همدان‬ ‫گفت‪ :‬تصفیه خانه اب شــرب شهر مالیر دهه‬ ‫فجر امســال به بهره برداری می رسد و قرار‬ ‫است بخش زیادی از اب مورد نیاز این شهر از‬ ‫طریق سد کالن تامین شود‪.‬‬ ‫مهندس منصور ســتوده با بیان اینکه اکنون‬ ‫ابرســانی به مالیر با ‪ ۲۷‬حلقه چاه انجام می‬ ‫شــود اظهار داشــت‪ :‬برای افق ‪ ۱۴۱۵‬و برای‬ ‫جمعیت حدود ‪ ۳۳۰‬هزار نفــری مالیر‪ ،‬نیاز‬ ‫ابی ‪ ۳۰‬میلیون متر مکعب پیش بینی و قرار‬ ‫شــد ‪ ۱۲‬میلیون متر مکعب اب اشامیدنی از‬ ‫طریق سد کالن و خط ابرسانی تامین شود‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬سد کالن مالیر با مساحت‬ ‫حوزه ابریز ‪ ۳۸۴‬کیلومتر مربع و طول دریاچه‬ ‫‪ ۴۹۰‬متر بــا حجم مخــزن ‪ ۴۵‬میلیون متر‬ ‫مکعب ساخته شد است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای استان همدان‬ ‫با بیان اینکه هم اینک بیش از ‪ ۴۱‬میلیون متر‬ ‫مکعب اب پشت این سد قرار دارد اضافه کرد‪:‬‬ ‫‪ ۷۵۸‬میلیارد ریال برای ســاخت وتکمیل این‬ ‫سد هزینه شده است و قرار است ‪ ۲۲‬میلیون‬ ‫متر مکعب اب را تنظیم کند‪.‬‬ ‫ســتوده ادامه داد‪ :‬این ‪ ۲۲‬میلیون متر مکعب‬ ‫شــامل ‪ ۱۲‬میلیون متر مکعب اب اشامیدنی‬ ‫مورد نیاز شــهر مالیر و روستاهای مسیر‪ ،‬نیم‬ ‫میلیون متــر مکعب اب مورد نیاز شــهرک‬ ‫صنعتی سهند‪ ،‬چهار میلیون متر مکعب حق‬ ‫ابه کشاورزی پایین دست و ‪ ۵.۵‬میلیون متر‬ ‫مکعب حقابه محیط زیست است‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تصفیه خانه اب شــرب در پایین‬ ‫دست ســد کالن مالیر با ظرفیت ‪ ۵۰۰‬لیتر‬ ‫در ثانیه ساخته شده است که به طور متوسط‬ ‫‪ ۳۸۰‬لیتر در ثانیه را هم اینک می تواند برای‬ ‫شهر مالیر تصفیه و تامین کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل اب منطقه ای استان همدان ادامه‬ ‫داد‪ :‬حــدود ‪ ۲۶۵‬لیتــر از ‪ ۳۸۰‬لیتر در ثانیه‬ ‫برای مخزن پیش بینی شده پشت سپاه است‬ ‫که ‪ ۸۰‬درصد اب اشــامیدنی مورد نیاز شهر‬ ‫مالیــر را تامین می کنــد و ‪ ۱۱۵‬لیتر ان نیز‬ ‫برای مخزن «پیر ویالن» است‪.‬‬ ‫دهــه ‪ ۸۰‬به منظور اتصــال محور الدن جنوبی به‬ ‫شمال بلوار وکیل اباد و نیز امتداد محور بلوار الدن‬ ‫به الدن شمالی‪ ،‬قطعه بزرگی از اراضی این محدوده‬ ‫طی مذاکرات و توافق با مالکان در تملک شهرداری‬ ‫مشهد قرار گرفت اما طرح مذکور به دلیل تغییرات‬ ‫طرح تفصیلی به محور الدن جنوبی محدود و زمین‬ ‫فوق االشــاره برای اجرای پروژه های بزرگ شهری‬ ‫در نظر گرفته شد‪.‬‬ ‫حاتمی در ادامه افزود‪ :‬در اواخر دهه‪ 80‬شــهرداری‬ ‫مشــهد قرارداد مشارکتی با ســرمایه گذار بخش‬ ‫خصوصی جهت ســاخت و اجــرای دو برج با بیش‬ ‫از ‪ 50‬طبقه منعقد کردکه متاســفانه به دلیل عدم‬ ‫انجام تعهدات از سوی سرمایه گذار قرارداد مذکور‬ ‫فسخ شد‪.‬‬ ‫وی به تالش های متعدد شــهرداری در سال های‬ ‫گذشــته در راســتای اجرای پروژه بزرگ مهرو ماه‬ ‫تاکیدکرد و گفت‪ :‬از ســال ‪ ۹۱‬شهرداری مشهد به‬ ‫منظور جذب و شناسایی سرمایه گذاران مذاکرات‬ ‫متعــددی را در راســتای ســاخت مرتفــع ترین‬ ‫ساختمان شمال شرق کشور انجام داد که با توجه‬ ‫به باال بودن حجم ســرمایه گــذاری و عدم صدور‬ ‫مجوزات مربوط به پروژه به ویژه مصوبه کمیسیون‬ ‫ماده پنج‪ ،‬این پروژه با استقبال و پیشنهاد جدی از‬ ‫سوی سرمایه گذاران مواجه نشد‪.‬‬ ‫روستاى اندج در منطقه الموت به عنوان‬ ‫روستای ملی صنایع دستی ثبت می شود‬ ‫مدیر کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی اســتان قزوین گفت‪« :‬با توجه به ظرفیت های غنی‬ ‫منطقه الموت در حوزه صنایع دســتی و وجود تولیدکنندگان فعال محصوالت صنایع دستی در این منطقه‪،‬‬ ‫مقدمات ثبت ملی روســتای اندج از توابع بخش الموت شــرقی فراهم شده و این روستا به عنوان نخستین‬ ‫روستای ملی صنایع دستی در استان به ثبت خواهد رسید‪».‬‬ ‫علیرضا خزائلی مدیر کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان قزوین روز یکشنبه پنجم بهمن‬ ‫ماه ‪ ۱۳۹۹‬با اعالم این خبر گفت‪« :‬منطقه الموت با پیشــینه چند هزار ســاله دارای اثاری ارزشمندی از‬ ‫هنر و صنایع دستی مردمان این منطقه است و تولید محصوالت متنوع صنایع دستی در رشته های مختلف‬ ‫نســاجی سنتی شامل پن بافی و چادرشب بافی‪ ،‬حصیربافی و به ویژه گلیم بافی‪ ،‬که ویژگی های ان در سال‬ ‫‪ ۹۴‬در ســازمان ملی اســتاندارد ایران به ثبت رسیده اســت‪ ،‬در کنار اثار متعدد تاریخی و جاذبه های بکر‬ ‫طبیعی از جمله ظرفیت های این منطقه به شمار می روند‪».‬‬ ‫خزائلی اظهار کرد‪« :‬با عنایت به مصوبه شــورای عالی وزارت میراث فرهنگی ‪،‬گردشــگری و صنایع دستی‬ ‫(خرداد‪ )۱۳۹۶‬و قانون برنامه ششــم توســعه اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی (بند ب ماده ‪ )۹۸‬که در ان‬ ‫بر ایجاد شــهرها و روستاهای ملی صنایع دستی و تامین زیرســاخت ها در این مناطق تاکید شده‪ ،‬پس از‬ ‫بررسی های انجام شده‪ ،‬مراحل ثبت روستای اندج از توابع بخش الموت شرقی با توجه به ظرفیت گلیم بافی‬ ‫و تعداد تولیدکنندگان گلیم این روستا در دستور کار قرارگرفت‪».‬‬ ‫او افزود‪« :‬پس از انجام مکاتبات الزم با نمایندگان محترم مردم قزوین در مجلس شورای اسالمی و استاندار‬ ‫محترم و نظر موافق ایشــان مبنی بر ثبت ملی این روســتا‪ ،‬مقدمات اداری و بازدید اولیه از روستای اندج‬ ‫توسط کارشناســان حوزه معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان با همکاری بخشدار و دهیار روستا‬ ‫انجام شــد و در حال حاضر پیشنهاد ثبت این روستا به شورای راهبردی انتخاب شهرها و روستاهای ملی‬ ‫صنایع دســتی ارائه شده و پس از تایید این شــورا به عنوان نخستین روستای ملی صنایع دستی استان به‬ ‫ثبت خواهد رسید‪».‬‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزیرئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه پیش بینی کرد ‪:‬‬ ‫تولید‪۱۵۶‬هزار تن نخود در استان کرمانشاه‬ ‫اختصاص ‪۶۰‬هزار هکتار از اراضی استان به کشت نخود پاییزه و انتظاری‬ ‫رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به پیش بینی تولید ‪۱۵۶‬هزار تن نخود برای سال‬ ‫زراعی ‪ ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬در اســتان گفت‪ :‬در ســال زراعی جاری کشت ‪۱۸۱‬هزار هکتار نخود در استان پیش‬ ‫بینی شده که از این سطح ‪ ۶۰‬هزار هکتار به کشت نخود پاییزه و انتظاری و ‪۱۲۱‬هزار هکتار به نخود بهاره‬ ‫اختصاص خواهد یافت ‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ســازمان جهادکشاورزی استان کرمانشــاه‪ ،‬مهندس حاتمی با بیان اینکه برنامه‬ ‫کاهش کشــت نخود بهاره یکی از سیاســتهای ســازان جهاد کشاورزی است افزود‪ :‬ســال زراعی گذشته‬ ‫‪۱۴۰‬هزار هکتار به کشــت نخود بهاره اســتان اختصاص داشــت که جهت انتقال کشت از بهاره به پاییزه‬ ‫و انتظاری این ســطح کاهش خواهد یافت ‪ .‬وی ســطح زیر کشــت نخود پاییزه در سال زراعی گذشته را‬ ‫‪۴۱‬هزار هکتار برشمرد که امسال با کشت نخود انتظاری این سطح به ‪۶۰‬هزار هکتار خواهد رسید ‪ .‬حاتمی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬سال زراعی گذشته حدود ‪۱۵۰‬هزار تن نخود در استان تولید شد ‪ .‬حاتمی هدف از توسعه‬ ‫کشــت نخود پاییزه و انتظاری را استفاده از نزوالت جوی در پاییز‪ ،‬افزایش تولید محصول‪ ،‬استفاده از ارقام‬ ‫اصالح شده و مقاوم به بیماری‪ ،‬استفاده و بهره گیری از دستگاههای برداشت و کاهش هزینه های تولید و‬ ‫افزایش درامد کشاورزان برشمرد ‪ .‬وی بیشترین سطح زیر کشت نخود را مربوط به شهرستانهای کرمانشاه‪،‬‬ ‫سنقر‪،‬اســام ابادغرب‪ ،‬داالهو‪ ،‬روانسر‪ ،‬گیالنغرب و هرســین اعالم نمود ‪ .‬وی سپس به ارقام سازگار نخود‬ ‫در استان اشــاره و گفت؛ مرکز تحقیقات اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ارقام هاشم‪،‬ارمان‪ ،‬ازاد‬ ‫و عادل که جزء ارقام دانه ریز و بازار پسند هستند و ارقام دانه درشت از جمله منصور‪،‬سعید‪ ،‬انا‪ ،‬نصرت و‬ ‫اتا را جهت کشــت معرفی نموده اســت ‪ .‬توزیع تجهیزات و ادوات مورد نیاز کشت نخود پاییزه‪ ،‬توزیع بذر‬ ‫مرغوب‪ ،‬ارائه تسهیالت کم بهره و یارانه دار طی سالهای گذشته از جمله اقدامات سازمان در راستای توسعه‬ ‫کشت نخود بود که مهندس حاتمی به انها اشاره نمود ‪.‬‬ ‫بامحوریت تعدیل روشنایی معابر و مقابله با برق های غیر مجاز و رمز ارزها‪:‬اقدام‬ ‫فراگیر تعمیرات و بهینه سازی شبکه برق استان کرمانشاه‬ ‫مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشــاه در اغاز اقدام فراگیر تعمیرات‬ ‫و بهینه ســازی شــبکه برق که به صورت ویدئو کنفرانس با حضور مدیرعامل شرکت‬ ‫مادر تخصصی توانیر برگزار شــد‪ ،‬بیان داشــت‪ :‬این اقدام‪ ،‬بامحوریت تعدیل روشنایی‬ ‫معابــر و مقابلــه با برق هــای غیر مجاز و رمــز ارزها ‪ ۲۵‬و ‪ ۲۶‬دی مــاه همزمان با‬ ‫سراســر کشور در اســتان کرمانشــاه‪ ،‬در حال انجام اســت‪.‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫شــرکت توزیع نیروی برق اســتان کرمانشــاه‪ ،‬مهندس امید علــی مراتی در این باره‬ ‫عنــوان کرد‪ :‬بهینه ســازی و تعمیرات شــبکه بــرق در محورهای چهار گانه اســتان‬ ‫درحال انجام اســت‪.‬وی با اشــاره به اینکه در هــر محور یک شهرســتان یا امور به‬ ‫عنــوان مرکز این اقدام انتخاب شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬این اقدام فراگیــر در امور برق‬ ‫جنوب شــهر کرمانشــاه و شهرســتان های جوانرود‪ ،‬اســام اباد غرب و هرســین با‬ ‫حضــور ‪ ۱۰۰‬نفر در ‪ ۲۵‬اکیپ و با ‪ ۳۰‬دســتگاه خودرو در حال انجام اســت‪.‬هندس‬ ‫مراتــی هدف از اجرای این اقدام را تعدیل روشــنایی معابر‪ ،‬اصالح انشــعاب و جمع‬ ‫اوری مراکــز رمز ارزهای غیــر مجاز عنوان کرد و گفت‪ :‬حــذف کانون های خطر در‬ ‫شــبکه های توزیع برق و رفــع مخاطرات جامعه از دیگر اهداف این اقدام اســت‪.‬وی‬ ‫با اشــاره به صرفــه جویی در مصرف بــرق و گاز‪ ،‬یکی از محورهای تعمیرات شــبکه‬ ‫را اجــرای طرح های اصالحی شــبکه بامحوریــت تعدیل روشــنایی معابر عنوان کرد‬ ‫و گفــت‪ :‬یک در میان نمودن شــبکه های روشــنایی معابر و جمــع اوری برق های‬ ‫غیرمجاز در راســتای کمک بــه کاهش پیک برق انجام مــی گیرد‪.‬رئیس هیئت مدیره‬ ‫شــرکت توزیع برق اســتان کرمانشــاه با اشــاره به موضوع رمز ارزهــا تصریح کرد‪:‬‬ ‫شناســایی و جمــع اوری ماینرهای رمز ارزهــای غیرمجاز به عنوان انشــعاب گیری‬ ‫غیرمجاز یکی از موردهای این اقدام اخیر اســت کــه متخلفین این موضوع به مراجع‬ ‫قضایی معرفی می شــوند‪.‬وی در راســتای جلوگیری از انشــعابات غیر مجاز از اصالح‬ ‫شــبکه با اســتفاده از کابل های خودنگهدار خبر داد‪.‬مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی‬ ‫برق اســتان کرمانشــاه اظهارداشــت‪ :‬با توجه به ابالغ شــرکت توانیــر هماهنگی های‬ ‫الزم بــا ســازمان حمل و نقــل پایانه و راهداری برای جاده ها ی ســطح اســتان و‬ ‫شــهرداری ها بــرای عملیات های درون شــهری انجام گرفته اســت‪.‬وی در پایان از‬ ‫مشــترکین شرکت توزیع برق اســتان کرمانشاه خواست تا با صرفه جویی ‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫مصــرف برق و گاز و کاهش حداقــل ‪ ۱‬تا ‪ ۲‬درجه از دمای منازل و محل کار خود‪ ،‬از‬ ‫خاموشــی های احتمالی جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫حاتمــی با اشــاره به اهمیــت و توجــه مدیریت‬ ‫شــهری به ایــن پروژه یاداور شــد‪ :‬بــا توجه به‬ ‫تامین مالــی پروژه هــای عمرانی و زیرســاختی‬ ‫شــهری توســط معاونت اقتصادی‪ ،‬طبق دســتور‬ ‫شــهردار مشــهد مجددا پروژه مهر و ماه به عنوان‬ ‫اصلی ترین و مهمترین پــروژه جهت تامین منابع‬ ‫مالــی غیر نقــد مورد بازنگــری قــرار گرفت و با‬ ‫همکاری حوزه معاونت شهرسازی و نهاد مطالعات‬ ‫شــهرداری قرارداد الزم با مشاور ذیصالح منعقد و‬ ‫طی برگزاری جلسات متعدد و در نظرگرفتن کلیه‬ ‫مالحظات الزم مصوبه کمیســیون ماده پنج برای‬ ‫این پروژه ها اخذ گردید‪.‬‬ ‫استانداربوشهر‪:‬تابستانسختیبرای‬ ‫تامین اب اشامیدنی پیش روی داریم‬ ‫سه شنبه ‪ 7‬بهمن ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4107‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعاملشرکتشهرک هایصنعتیاستانقزوین‪:‬‬ ‫‪ 800‬میلیارد ریال برای زیرساخت های شهرک های صنعتی قزوین هزینه شد‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین گفت‪ ۸۰۰ :‬میلیارد ریال اعتبار از ابتدای امسال تاکنون‬ ‫برای توسعه زیرساخت ها و ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه گذار در شهرک ها و نواحی صنعتی استان‬ ‫هزینه شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین گفت‪ ۸۰۰ :‬میلیارد ریال اعتبار از ابتدای امسال تاکنون‬ ‫برای توسعه زیرساخت ها و ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه گذار در شهرک ها و نواحی صنعتی استان‬ ‫هزینه شده است‪.‬‬ ‫« حمیدرضا خانپور « با اعالم این خبر افزود‪ :‬پیش بینی می شــود تا پایان امســال ‪ ۴۰۰‬میلیارد ریال دیگر‬ ‫برای توسعه زیرساخت ها و اجرای طرح های عمرانی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان قزوین هزینه شود‪.‬‬ ‫این مسوول اظهار داشت‪ :‬در حال حاضر ‪ ۴۰‬طرح زیرساختی و عمرانی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان‬ ‫قزوین در دست اجرا است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی اســتان قزوین گفت‪ :‬طرح های زیرســاختی و عمرانی شهرک های‬ ‫صنعتی اســتان شامل اسفالت کشی و جدول کشی خیابان ها و ترمیم معابر‪ ،‬ایجاد شبکه روشنایی و توسعه‬ ‫فضای سبز‪ ،‬ساخت تصفیه خانه فاضالب و تقویت پست های برق است‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد‪ :‬پارســال حدود ‪ ۶۰۰‬میلیارد ریــال اعتبار برای اجرای طرح های عمرانی و زیرســاختی در‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی استان قزوین هزینه شده بود‪.‬‬ ‫سیاوشطاهرخانی‪،‬شهردارقزوینبهبرگزاریمراسمسالگرد‬ ‫پیروزی انقالب اسالمی با رعایت پروتکل های بهداشتی تاکید کرد‬ ‫بوشــهر‪ -‬راه مردم ‪ -‬عبدالکریم گراوند در نشست‬ ‫شــورای اب استان بوشهر با قدردانی از تالش های‬ ‫انجام شــده در اجرای طرح های ابرســانی اظهار‬ ‫داشت‪ :‬در راستای حل مشکالت ابرسانی طرح های‬ ‫مهمی با همکاری و تعامل شــرکت اب و فاضالب‬ ‫در حــال اجرا اســت که تخصیــص اعتبارات این‬ ‫طرح ها در اولویت اســت‪ .‬وی از اجرای پروژه اب‬ ‫شــیرین کن ‪ 35‬هزار مترمکعبی بوشهر خبر داد و‬ ‫تاکید کرد‪ :‬بر اساس تعهد سرمایه گذار فاز نخست‬ ‫این پروژه اوائل ســال اینده وارد مدار بهره برداری‬ ‫می شــود که تامین برق این پروژه باید در اولویت‬ ‫برنامه های شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر‬ ‫قرار بگیرد‪.‬اســتاندار بوشــهر با قدردانی از اجرای‬ ‫طرح نشــت یابی شــبکه های ابرســانی بوشهر و‬ ‫کنــگان گفت‪ :‬این پروژه که برای نخســتین بار در‬ ‫کشور اجرا می شود استان بوشهر به عنوان پایلوت‬ ‫انتخاب شــده که تاثیــر مهمی در حل مشــکل‬ ‫شبکه های فرسوده و توزیع عادالنه اب دارد‪.‬گراوند‬ ‫با قدردانی از توجه شــرکت اب و فاضالب استان‬ ‫و کشــور در اجرای طرح های ابرسانی خاطر نشان‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به اینکه لوله های شــبکه توزیع اب‬ ‫دارای قدمت باالیی اســت اجرای طرح نشت یابی‬ ‫کمک بزرگی در حل مشــکالت ابرسانی و افزایش‬ ‫رضایت مندی مردم می کند‪.‬وی‪ ،‬تخصیص اعتبارات‬ ‫حوزه تامین اب در شهرســتان های استان بوشهر‬ ‫را در اولویت دانســت و افــزود‪ :‬اعتبارات مصوب‬ ‫برای اجرای طرح های ابرســانی در شهرستان های‬ ‫‪ 10‬گانه استان بوشــهر تخصیص می یابد‪.‬استاندار‬ ‫بوشهر حل مشکالت ابرسانی در شهرها و روستاها‬ ‫را در اولویت برنامه ها دانست و تاکید کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه تابســتان سختی در تامین اب اشامیدنی‬ ‫پیش روی استان بوشهر است تکمیل پروژه های در‬ ‫دست اجرا از این مشکالت می کاهد‪.‬‬ ‫مدیرکلبنیادمسکنبوشهر‪:‬‬ ‫دردهه فجر صورت می گیرد؛‬ ‫تعمیر واحدهای اسیب دیده در سیل استان بوشهر امسال تکمیل می شود‬ ‫افتتاح‪ 16‬پروژه ابفا‬ ‫در استان اصفهان‬ ‫بهــادری ‪//‬مدیرعامل شــرکت اب وفاضالب‬ ‫اســتان اصفهان گفت‪:‬دردهه فجر‪ 16‬پروژه‬ ‫در بخــش اب و فاضالب بــا اعتباری بالغ بر‬ ‫‪245‬میلیارد و ‪ 450‬میلیون ریال در ســطح‬ ‫استان به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫هاشــم امینی اعالم کرد‪ :‬در دهه فجر ســال‬ ‫جاری ‪ 14‬پروژه در بخش اب به بهره برداری‬ ‫می رســد و پروژه کلکتور فاضالب شــاهین‬ ‫شــهر و منطقه ‪ 6‬اصفهان در بخش فاضالب‬ ‫در مدار بهره برداری قرار می گیرند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه در دهه فجــر ‪ 4‬مخزن‬ ‫اب در مــدار بهــره برداری قــرار می گیرد‬ ‫تصریح کــرد‪ :‬مخــزن هــزار مترمکعب در‬ ‫شــهر دامنه در شهرســتان فریــدن‪ ،‬مخزن‬ ‫دوهزارمترمکعبــی در دهــق نجــف ابــاد‪،‬‬ ‫مخــزن ‪ 100‬مترمکعبی روســتای چیرمان‬ ‫کوهپایه‪ ،‬مخــزن ‪ 50‬مترمکعبی روســتای‬ ‫ابچویــه کوهپایه در این ایــام در مدار بهره‬ ‫برداری قرار می گیرند‪ ،‬همچنین بازســازی‬ ‫مخزن ‪ 100‬مترمکعبی روستای ازونبالغ در‬ ‫شهرستان فریدن به پایان رسیده و در بهمن‬ ‫ماه بهره برداری می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت ابفا اســتان اصفهان با‬ ‫اشــاره به افتتاح ازمایشــگاه میکروبیولوژی‬ ‫در شــهر نجــف ابــاد اظهــار داشــت‪ :‬از‬ ‫انجائیکــه ارتقــای کیفی اب شــرب مردم‬ ‫بــرای فعاالن صنعت بســیار حائــز اهمیت‬ ‫است راه اندازی ازمایشــگاه میکروبیولوژی‬ ‫در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫مهنــدس هاشــم امینی به بهره بــرداری از‬ ‫سیســتم تله متری و مانیتورینگ منابع ابی‬ ‫روســتاهای بخش بــن رود پرداخت و بیان‬ ‫داشت‪ :‬در این ایام مبارک‪ ،‬سیستم تله متری‬ ‫و مانیتورینگ منابع ابی ‪ 17‬روســتای بخش‬ ‫بن رود عملیاتی می شــود تا از این پس اب‬ ‫شرب عادالنه میان روستاییان توزیع گردد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در دهــه فجر ســال جاری‬ ‫بــا بهــره بــرداری از ‪ 12‬کیلومتــر خــط‬ ‫انتقــال اب‪ ،‬اهالــی روســتای جشــوقان‬ ‫منطقــه کوهپایــه ازاب شــرب پایــدار‬ ‫بهره مند می شوند ‪.‬‬ ‫نشست شورای معاونین و مدیران حوزه شهردار قزوین در عمارت بلدیه به ریاست سیاوش طاهرخانی شهردار‬ ‫قزوین برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری قزوین‪ ،‬طاهرخانی در این نشســت با تاکید بر اهمیت‬ ‫برنامه محوری در فعالیت های مدیریت شهری‪ ،‬گفت‪ :‬با تمام محدودیت هایی که گریبان جهان را گرفته و نیز‬ ‫تحریم های ظالمانه ای که بر مردم عزیزمان تحمیل شــده اســت‪ ،‬همچنان بر عهد خود با مردم پایبندیم و‬ ‫لحظه ای در خدمتگزاری غفلت نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫شهردار قزوین در این نشست از معاونین و مدیران حوزه شهری خواست تا چهل و دومین سالگرد گرامیداشت‬ ‫پیروزی انقالب اسالمی را با رعایت پروتکل های اعالم شده توسط ستاد مبارزه با کرونا‪ ،‬با شکوه تر از گذشته‬ ‫برگزار کنند‪.‬‬ ‫شهردار رشت بودجه پیشنهادی سال ‪ ۱۴۰۰‬شهرداری را تقدیم شورا کرد‬ ‫به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت‪ ،‬سید محمد احمدی شهردار رشت با‬ ‫حضور در صحن علنی شورا الیحه بودجه پیشنهادی سال ‪ ۱۴۰۰‬شهرداری را تقدیم شورا کرد و در سخنانی‬ ‫اظهار داشت‪ :‬یکی از اولویت های ما در سال اینده تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام شهرداری رشت است‪.‬‬ ‫شــهردار رشــت رقم کلی بودجه سال اینده شهرداری را هزار و ‪ ۲۴۰‬میلیارد تومان اعالم کرد و بیان داشت‪:‬‬ ‫در الیحه بودجه ای که تنظیم شــده و امروز تقدیم شــورای شهر شد برای هزینه های جاری شهرداری ‪۵۹۰‬‬ ‫میلیارد تومان و برای پروژه های عمرانی هم ‪ ۶۱۵‬میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شــده است‪.‬احمدی از‬ ‫افزایش ‪ ۳۷‬درصدی بودجه شهرداری رشت در سال ‪ ۱۴۰۰‬خبر داد و گفت‪ :‬البته نگاه من به عنوان شهردار‬ ‫رشــت این بود که افزایش بیش از ‪ ۲۵۰‬درصدی بودجه را برای شــورای شهر مطالبه کنم که البته برای ان‬ ‫منطق تئوری و عملی هم داشتم‪ .‬شهردار رشت بودجه سال ‪ ۹۹‬شهرداری را حدود ‪ ۹۰۵‬میلیارد تومان اعالم‬ ‫کرد و یاداور شــد‪ :‬رویکرد شهرداری رشــت در بودجه سال ‪ ۱۴۰۰‬تمرکز بر کسب و تولید درامدهای پایدار‬ ‫در شهرداری است‪.‬‬ ‫بهره برداری از ‪ 41‬پروژه حوزه اب و فاضالب گیالن در ایام اهلل دهه فجر‬ ‫به گزارش دفتر روابط عمومی و اموزش همگانی شــرکت ابفای گیالن؛ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این‬ ‫شــرکت امروز گفت‪ :‬برای اجرای این پروژه ها بیش از ‪ 598‬میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و اســتانی‬ ‫هزینه شده است‪ .‬سید محسن حسینی افزود‪ :‬این پروژه ها که در دو بخش ابرسانی روستایی و دفع بهداشتی‬ ‫فاضالب اســت در شهرستان های رشت‪ ،‬صومعه سرا‪ ،‬ماسال‪ ،‬الهیجان‪ ،‬لنگرود‪ ،‬رودسر‪ ،‬انزلی‪ ،‬املش‪ ،‬رودبار‪،‬‬ ‫ســیاهکل‪ ،‬شفت‪ ،‬فومن و رضوانشهر اجرا شــده است مدیرعامل شرکت اب و فاضالب گیالن تصریح کرد‪ :‬از‬ ‫این ‪ 41‬پروژه‪ ،‬تعداد ‪ 25‬پروژه در بخش اب و ‪ 16‬پروژه در بخش فاضالب است که در روزهای فرخنده دهه‬ ‫فجر با حضور مسئوالن افتتاح می شود‬ ‫بوشــهر‪ -‬راه مردم ‪ -‬حمید حیدری بریدی اظهار داشــت‪ :‬در جریان ســیل اخیر در شهرســتان دشتستان‬ ‫خســارت های گسترده ای به واحدهای مسکونی وارد شــد ولی واحدهایی که تسهیالت مقاوم سازی از بنیاد‬ ‫مســکن گرفته بودند‪ ،‬اسیبی ندیدند‪.‬وی با اشاره به خسارت های وارد شده به هزار و ‪ ۳۸۸‬واحد مسکونی در‬ ‫دشتســتان‪ ،‬دیلم و گناوه خاطرنشــان کرد‪ :‬از این تعداد ‪ ۶۲۷‬واحد احداثی‪ ۷۹۷ ،‬واحد تعمیری بوده است‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان بوشــهر بیان کرد‪ :‬از محل حساب ‪ ۱۰۰‬امام (ره) بنیاد مسکن‬ ‫انقالب اســامی استان‪ ۶۲ ،‬میلیارد ریال تسهیالت بالعوض به سیل زدگان استان بوشهر پرداخت شد‪.‬وی از‬ ‫تکمیل عملیات تعمیر واحدهای مســکونی اسیب دیده از ســیل در سال جاری خبر داد و افزود‪ :‬پیش بینی‬ ‫می شــود که عملیات احداث واحدهای مسکونی نیز تا خردادماه ســال اینده تکمیل و تحویل شود‪.‬حیدری‬ ‫بریدی با اشــاره به گذشــت ‪ ۵۱‬روز از وقوع ســیل اضافه کرد‪ :‬از ‪ ۳۲۵‬واحد احداثی در دشتستان‪ ،‬عملیات‬ ‫اجرایی ‪ ۱۷۸‬واحد اغاز شــده‪ ،‬ارماتور بندی ‪ ۱۳۱‬واحد در حال انجام است‪ ۶۱ ،‬واحد بتن ریزی شده‪ ،‬هفت‬ ‫واحد دیوار کشی و در چهار واحد هم عملیات سقف اجرا شده است‪.‬‬ ‫‪۱۷‬هزار تماس با صدای مشاور بهزیستی چهارمحال و بختیاری ثبت شد‬ ‫مهشــید سلمیانی در جلسه بررسی اسیب های اجتماعی و طالق اســتان افزود‪:‬سال گذشته در استان بیش‬ ‫از ‪ ۱۹‬هزار تماس با صدای مشــاور برقرار شــد‪.‬وی اظهار داشت‪ :‬اعتیاد‪ ،‬موضوع کودکان‪ ،‬اضطراب و تحصیل‬ ‫بیشترین فراوانی تماس با صدای مشاور در استان بوده است‪.‬سلیمانی به فعال شدن سامانه تصمیم در استان‬ ‫اشاره کرد و گفت‪:‬هم اکنون ‪ ۱۷‬مرکز مشاوره که در حوزه طالق فعالیت دارند به این سامانه متصل شدند‪.‬به‬ ‫گفته وی‪ ،‬از ابتدای فعالیت این سامانه تاکنون ‪ ۱۵۳‬پرونده طالق تشکیل و ‪ ۱۱۱‬زوج درخواست طالق خود‬ ‫را نهایی و ثبت کردند که از این تعداد ‪ ۲۴‬پرونده برای طالق به دادگســتری ارجاع داده شــد‪.‬مدیرکل دفتر‬ ‫امور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری چهارمحال و بختیاری نیز با اشــاره به افزایش اسیب های اجتماعی در‬ ‫استان گفت‪ :‬فرهنگ مشاوره در جامعه و به خصوص در قشر اسیب پذیر نهادینه نشده است‪.‬شهرام مقدس با‬ ‫اشاره به وجود تعداد زیادی دفتر مشاوره زیر مجموعه نهادهای مختلف در استان افزود‪ :‬باید از ظرفیت فضای‬ ‫مجازی‪ ،‬رســانه و وسایل ارتباط جمعی برای ترویج فرهنگ مشاوره استفاده کرد‪.‬معاون امور جوانان ورزش و‬ ‫جوانان چهارمحال و بختیاری گفت‪ :‬امســال یکهزار و ‪ ۱۱۲‬واقعه طالق در استان ثبت شد که امار در مدت‬ ‫مشابه سال گذشته یکهزار و ‪ ۱۱۲‬مورد بود‪.‬‬ ‫خیابان تازه تاسیس شهر کهریزک به نام شهید»فخری زاده» مزین شد‬ ‫در راســتای گرامیداشــت یاد و خاطر شهید فخری زاده؛ دانشمند ترور شده حوزه صنایع دفاع یکی از معابر‬ ‫تازه تاسیس شهر کهریزک به نام این شهید بزرگوار نامگذاری شد‪.‬‬ ‫علی یحیی پور‪ ،‬شــهردار کهریزک با اعالم این خبر گفت‪ :‬شــهید فخــری زاده در طول عمر پربرکت خود‬ ‫توفیق ارائه خدمات فراوانی به صنایع دفاعی و ســایر عرصه های کشــور داشــته است که مجموعه اقدامات‬ ‫ارزشــمند این دانشمند شهید‪ ،‬میراث ماندگار وی بشمار می رود و ما در مجموعه مدیریت شهرداری وظیفه‬ ‫خود دانســتیم تا در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت نام یکی از معابر تازه تاسیس این شهر را به نام‬ ‫این شهید بزرگوار مزین کنیم‪.‬‬ ‫مهندسنصرابادیمدیرمخابراتمنطقهقزوین‬ ‫شرکت مخابرات ایران مورد اعتماد ‪،‬اسایش وامنیت روانی عمو م مردم است‬ ‫مهنــدس نصرابادی مدیرمخابرات منطقه قزوین دردیداربا مدیر شــعب بانک تجارت اســتان قزوین گفت‪:‬‬ ‫شــرکت مخابرات ایران شرکت بزرگ باقدمت طوالنی اســت ومورد وثوق واعتماد مردم وایجادکننده امنیت‬ ‫روانی وفراهم کننده اسایش ورفاه انان است‬ ‫وی افــزود ‪:‬مشــتریان درهرلحظه میتواننــد ازمخابــرات ســرویس هــای متنــوع وموردنیازخودرادریافت‬ ‫نماینــد وافتخارماایــن اســت کــه ســرویس هــای بــی نهایــت بــه مــردم میتوانیــم ارائــه کنیــم‬ ‫علــی الخصــوص درحــوزه بانکــداری الکترونیکــی زیرســاخت هــای فنــی خوبــی دراختیــار انهــا‬ ‫برای ارائه خدمات به مردم داده ایم‪.‬‬ ‫مهنــدس نصرابــادی ضمن اشــاره بــه خدمــات مخابــرات دردوران کرونا گفــت دراین ایام بشــدت‬ ‫درگیــر خدمــات به مردم بــوده ایم و با ایجادتنوع درســرویس ها معتقدیم مشــتریان همیشــه انتخاب‬ ‫میکننــد ومارابــا خــود همراه میکننــد و درحــوزه بانکــداری الکترونیــک نیزبایدتالش شــودبه نیازها‬ ‫وسرویس های موردعالقه مردم پاسخ داد‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫شعار ما ‪:‬‬ ‫همراه با مردم رد راه مردم‬ ‫‪ 12‬جمادی الثانی ‪1442‬‬ ‫سه شنبه ‪ 7‬بهمن ‪1399‬‬ ‫‪ 26‬ژانویه ‪2021‬‬ ‫سال هفدهم‬ ‫شماره ‪4107‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬ناصرقدیری‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬اتنا امراللهی پور‬ ‫سردبیر‪ :‬عارف واحد ناوان‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77501485 - 77501328 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬صمیم(‪)44582814‬‬ ‫نمابر ‪٤٣٨٥٩٣٢٦:‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستانها‪ :‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77657800-2 :‬‬ ‫دفتر کرمان‪ :‬کرمان‪ -‬ضلع غربی پارک مطهری ‪-‬کوچه‬ ‫شهید مطهری ‪ - 10‬پالک ‪28‬‬ ‫تلفن ‪034- 32535361-32535312 :‬‬ ‫نمابر‪32535321 :‬‬ ‫‪@ newsrahemardom_ir‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫‪w w w . n e w s r a h e m a r d o m . i r newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫سیاسی ‪ /‬فرهنگی ‪ /‬ورزشی ‪ /‬اقتصادی ‪ /‬اجتماعی‬ ‫بررسی ابعاد رسانه ای رفتار نماینده مجلس با یک سرباز‬ ‫یک کارشناس فرهنگ و رســانه با بیان اینکه رفتار خشونت امیز نماینده‬ ‫مجلس به عنوان الگو و منتخبی از جامعه با یک سرباز راهنمایی و رانندگی‬ ‫هیچ توجیهی ندارد‪ ،‬درباره ابعاد رسانه ای و اجتماعی این موضوع توضیحاتی‬ ‫را ارائه کرد‪.‬‬ ‫محمد امامی کورنده ـ کارشــناس حوزه ی فرهنگ و رسانه ـ در واکنش به‬ ‫ماجرای سیلی زدن نماینده مجلس به یک سرباز در حین انجام وظیفه عنوان‬ ‫کرد‪ :‬این اتفاق جدید و غیر قابل پیش بینی نیســت؛ تاکنون چندین و چند‬ ‫مرتبه شاهد اتفاقاتی از این دســت بوده ایم‪ .‬ویژگی اتفاق روز گذشته این‬ ‫اســت که در تیررس مردم به عنوان اطالع رسان های خیابانی یا شهروندان‬ ‫خبرنگار قرار گرفته است‪ .‬مردم با دیدن چنین صحنه های دلخراشی حداقل‬ ‫کاری که می توانند انجام دهند این اســت که از دوربینشان استفاده کنند؛‬ ‫چه برای جذب فالوور و چه برای جلب توجه‪ .‬در نهایت انتقال یک حادثه از‬ ‫منشاء و منبع خبر به مخاطب رخ داده است و می توان به این افراد‪ ،‬خبرنگار‬ ‫گفت‪.‬‬ ‫امامی با یاداوری اینکه نماینده مجلس عالوه بر شخصیت حقوقی که دارد‪،‬‬ ‫دارای یک هویت اجتماعی نیز اســت‪ ،‬با عنوان اینکه مســووالن ما هنوز‬ ‫خودشــان را تافته جدا بافته از مردم می دانند‪ ،‬گفت‪ :‬خط ویژه اتوبوسرانی‬ ‫برای حفظ حقوق شــهروندی و رعایت نظم ایجاد شده است تا حمل و نقل‬ ‫عمومی دچار ترافیک نشود‪ .‬نمی شود مسئوالن و حتی یک نماینده با رفتار‬ ‫تحکم امیز بخواهند از این خطوط عبور کنند‪ .‬مسوولی که در ترافیک نماند‬ ‫و طعم اتالف وقت در ترافیک را نچشد‪ ،‬چطور می خواهد برای معضل ترافیک‬ ‫به فکر راه حل باشد و قانون وضع کند؟!‬ ‫او خاطرنشــان کرد‪ :‬البته همه این ها منوط به این است که این اتفاق افتاده‬ ‫باشد؛ چرا که نماینده یاد شــده بالفاصله پس از انتشار خبر‪ ،‬سیلی زدن به‬ ‫ســرباز را تکذیب و حتی اعالم کرد که در ماشین نشسته بوده است‪ .‬اما اگر‬ ‫در ماشین بودند‪ ،‬پس چرا این سرباز باید این ادبیات را به کار ببرد؟ تمام ابعاد‬ ‫ماجرا باید بررسی شود‪.‬‬ ‫امامی سه واکنش اجتماعی را نسبت به این موضوع شرح داد و گفت‪ :‬اولین‬ ‫واکنش اجتماعی در برابر این حادثه ارســال و انتقال سریع این تصاویر در‬ ‫فضای مجازی بوده است‪ .‬زودتر از رسانه های داخلی بی بی سی و من و تو و‬ ‫دیگر رسانه های خارجی به این موضوع پرداختند و این یک ضعف رسانه ای‬ ‫برای ما در مواجهه با حوادث اســت‪ .‬واکنش ابتدایی در برابر این موضوعات‬ ‫هیجان‪ ،‬عواطف و احساست مردم نسبت به این اتفاقات است‪ .‬خیلی ها هم‬ ‫بازنشــر این فیلم را با اهداف متفاوتی رقم می زنند؛ از جمله سبلریتی ها و‬ ‫افرادی که فالوور های زیادی دارند و دوست دارند با موج سواری و گره زدن‬ ‫مشکالت جامعه با خودشان و هویت اجتماعی خودشان‪ ،‬بتوانند روی خطوط‬ ‫توجه مردم قرار بگیرند‪ .‬البته این کار اگر در جهت رســیدگی به مشکالت‬ ‫مردم باشد خیلی هم خوب است زیرا ســلبریتی ها هم مثل همان نماینده‬ ‫مجلس دارای هویت اجتماعی هستند و می توانند فرهنگ را بسط و گسترش‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬واکنش دوم واکنش مســووالن حوزه اجرایی در ارتباط با این دو‬ ‫فرد درگیر شــده اســت‪ .‬افرادی باید درباره این موضوع صحبت کنند که‬ ‫حداقل سخنگوی این سازمان ها هستند‪ .‬ناجا به بهترین نحو ممکن نسبت‬ ‫به این موضوع واکنش نشان داد و سردار حاجیان‪ ،‬سخنگوی ناجا به صورت‬ ‫تا دعوت رسمی عراق نباشد‪ ،‬برای مرمت تاق کسری نمی رویم‬ ‫«اگر بخواهند مرمت تاق کســری به صورت قطعی انجام شود‪ ،‬باید شرایط مهیا‬ ‫شــده و ان ها رســما از ما دعوت کنند تا بالفاصله یک تفاهم نامه رســمی امضا‬ ‫شــده و پژوهشگران و مرمت گران برای کار به ان منطقه بروند‪ ،‬وگرنه متاسفانه‬ ‫وزارتخانه میراث فرهنگی نمی تواند کاری برای مرمت و ســاماندهی تاق کسری‬ ‫تاق‬ ‫انجام دهد‪ ».‬داســتان این بار جدی تر شــده‪ ،‬قصه ی ریزش های پی در پی ِ‬ ‫ِ‬ ‫وضعیت‬ ‫کسری؛ بنایی تاریخی که از زمان اغاز تخریب هایش هشدارها نسبت به‬ ‫ان‪ ،‬نه فقط از ســوی عراقی ها که از ســوی فعاالن میراثی و برخی از متولیان و‬ ‫کارشناســان میراث فرهنگی هم بلندتر شد‪.‬حدود ‪ ۲۰‬روز قبل و برای دومین بار‬ ‫بخش هایی از تاق کسری فرو ریخت‪ ،‬اتفاقی که نه تنها مسووالن میراث فرهنگی‬ ‫کشــور عراق در طول کمتر از ‪ ۱۰‬سال گذشته دو بار از متولیان میراث فرهنگی‬ ‫ایران خواسته بودند تا برای مرمت‪ ،‬ساماندهی و در واقع نجاتِ این بنای تاریخی‬ ‫به ان ها کمک کنند‪ ،‬بلکه ‪ ۱۶‬سال قبل نیز با مشاهده نخستین ترک ها روی این‬ ‫بنای تاریخی کارشناســان ایرانی امادگی خود برای مرمت این بنا را اعالم کرده‬ ‫عظیم ساســانی که حتی بزرگ ترین تاق ضربی‬ ‫بودند‪.‬اخرین ضربه به این بنای‬ ‫ِ‬ ‫شناخته شــده جهان نیز نامیده می شــود‪ ،‬در طول یک هفته گذشته به ان وارد‬ ‫شــد‪ .‬خبر و تصاویر این اتفاق یکشنبه‪ ۱۴ ،‬دی ماه از طریق برخی افراد فعال در‬ ‫اجتماعی عراق در بغداد منتشر شد و درباره اش نوشتند «همزمان با‬ ‫شــبکه های‬ ‫ِ‬ ‫اغاز ســال ‪ ۲۰۲۱‬بخشی از ســقف این بنای تاریخی فرو ریخت‪ ».‬به دنبال بروز‬ ‫دوباره ی این اتفاق‪ ،‬نخســت درخواســت هایی که از چند سال قبل تا امروز برای‬ ‫توجه و رســیدگی به این بنای تاریخی مطرح شده بودند‪ ،‬یاداوری شد و بعد از‬ ‫راه افتادن کارزاری مردمی که هنوز در حال جمع اوری امضا برای ارسال به دفتر‬ ‫وزیر میراث فرهنگی هستند و تا کنون بیش از ‪ ۹۰۰۰‬نفر ان را امضا کرده اند‪ ،‬از‬ ‫ســوی دیگر نیز تعدادی از هنرمندان و فعاالن فرهنگی هم در نامه ای سرگشاده‬ ‫از دو دولت ایران و عراق درخواســت کردند تا با مرمت و ایجاد پایگاه حفاظت و‬ ‫پژوهش تاق کســری و ثبت منظر فرهنگی این بنای تاریخی در فهرست میراث‬ ‫جهانی یونســکو «تاق کسری را نجات دهند‪».‬پس از ان نیز مدیر عامل صندوق‬ ‫توســعه صنایع دستی و فرش دســتباف و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی ‪-‬‬ ‫فرهنگی کشــور در نامه ای با مونســان‪ ،‬وزیر میراث فرهنگی اعالم امادگی این‬ ‫صندوق را برای مرمت تاق کســری اعالم کرد و چنــدی بعد نیز انجمن علمی‬ ‫ِ‬ ‫مرمت ایوان کسری‪ ،‬از مونسان‬ ‫باستان شناســی ایران عالوه بر درخواســت برای‬ ‫ شناسان ایرانی در تیسفون فراهم و رایزنی شود‬ ‫خواست تا زمینه ی حضور باستان‬ ‫ِ‬ ‫تا این اثر ایرانی در اولویت عراق برای ثبت در یونسکو قرار گیرد‪.‬‬ ‫شهرداری دوراهک به عنوان دستگاه مناقصه گزار به ادرس بندر دیّر ـ شهر دوراهک در نظر دارد‬ ‫احداث فاز اول پروژه پارک کوهستان با مشخصات ذیل را از طریق منـاقصه عمومی به شرکت ها‬ ‫و پیمانکاران واجد الشرایط و دارای صالحیت واگذار نماید ‪ .‬متقاضیان می توانند در مهلت تعیین‬ ‫شده جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه ستاد مراجعه نمایند ‪.‬‬ ‫الف) مشخصات پروژه ‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫شروع‬ ‫عنوان پروژه‬ ‫محل اجرا‬ ‫پروژه‬ ‫مبلغ‬ ‫براورد اولیه (ریال)‬ ‫شرح مختصر عملیات‬ ‫ضمانتنامه‬ ‫فهرست‬ ‫رشته و رتبه‬ ‫بهاء‬ ‫مورد نیاز‬ ‫(ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪3/082/408/855‬‬ ‫‪30/824/088/577‬‬ ‫شامل ‪70‬متر مکعب سنگ‬ ‫احداث فاز اول‬ ‫استان بوشهر‬ ‫اعتبارات‬ ‫پارک‬ ‫شهرستان دیّرـ‬ ‫داخلی‬ ‫کوهستان‬ ‫شهر دوراهک‬ ‫واش بتن هخامنش شیراز ‪،‬‬ ‫محله وحدت اباد‬ ‫‪ 280‬متر مکعب اسفالت و‬ ‫جدول ـ ‪ 5000‬مترمربع‬ ‫ابنیه ‪99‬‬ ‫راه و ساختمان‬ ‫پایه ‪5‬‬ ‫تاسیسات اب و برق و‪....‬‬ ‫ب) تاریخ اگهی نوبت اول ‪ 99/11 /07 :‬ـ تاریخ اگهی نوبت دوم ‪99/11/09‬‬ ‫پ ـ تاریخ انتشاراسناد مناقصه از تاریخ ‪ 99/11/09‬لغایت ‪99/11 /12‬‬ ‫ت) مهلت بارگذاری پیشنهادات مناقصه از تاریخ ‪ 99/11/12‬لغایت ‪ 99/11/23‬به مدت ‪ 10‬روز کاری‬ ‫ث ) تاریخ و محل بازگشایی پاکات ساعت ‪ 10‬صبح مورخ ‪ 99/11/25‬در محل شهرداری دوراهک‬ ‫ج ـ تحویل اسناد مناقصه ‪ :‬سامانه ستاد‬ ‫چ ـ مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی ـ وجه نقد ( توضیح اینکه شماره‬ ‫حساب ‪0105181849007‬نزد بانک صادرات به نام سپرده شهرداری دوراهک جهت واریز وجه نقد‬ ‫می باشد) ضمانتنامه صادر ه از انواع موسسات غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی ـ انواع اوراق‬ ‫مشارکت ضمن ًا هیچ نوع چکی اعم از شخصی ‪ ،‬بانکی و غیره بابت شرکت در مناقصه قابل قبول‬ ‫نخواهد بود‬ ‫خ ـ هزینه درج اگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد ‪.‬‬ ‫د ـ به اطالع مناقصه گران میرساند در حال حاضر پروژه نقدینگی نداشته و پس از تامین اعتبار در‬ ‫سالهای اینده تامبن میگردد ‪.‬‬ ‫ه ـ سایر اطالعات مورد نیاز در اسناد مناقصه موجود می باشد متقاضیان جهت دریافت اطالعات‬ ‫بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن ‪07735450694‬ـ ‪07735450519‬تماس حاصل‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫نوبت اول ‪99/11/7 :‬‬ ‫روابط عمومی شهرداری دوراهک‬ ‫مستقیم صحبت کردند و تا جایی که من پیگیری کردم تقریبا هیچ کدام از‬ ‫مسووالن ناجا نسبت به این موضوع واکنش مستقیم نشان ندادند و اصولی‬ ‫ترین کار ممکن هم همین اســت که فقط سخنگوی سازمان در ارتباط با هر‬ ‫موضوع واکنش اصولی و توام با احترام را نشــان دهد‪ .‬در مقابل از ســمت‬ ‫مجلس شورای اسالمی که مسوول قانونگذاری در کشور هستند و ما انتظار‬ ‫نظم و ترتیب را از ان ها داریم متاســفانه این اتفاق نیفتاد و رییس مجلس‪،‬‬ ‫نایب رییس مجلس و همکاران یا رقبای استانی این نماینده هر کدام واکنشی‬ ‫نشان دادند و حرف های متفاوتی زدند‪.‬‬ ‫حتی قبل از بررسی درســت موضوع‪ ،‬نسبت به ان واکنش نشان دادند‪ .‬اگر‬ ‫روابط عمومی مجلس و یک مســوول صحبت می کرد خیلی بهتر بود‪ .‬شاید‬ ‫نماینده هایی که صحبت کردند به عنوان نماینده های ناظر بر رفتار ســایر‬ ‫نمایندگان صحبت کردند که باز هم باید صبر می کردند و بعد از مشــخص‬ ‫شدن اصل موضوع نظرشان را می گفتند‪.‬‬ ‫این دانــش اموخته دکتری مدیریت رســانه واکنش ســوم به این موضع‬ ‫را واکنــش رســانه ها عنوان کــرد و گفت‪ :‬از نظر اصول خبری و ســطح‬ ‫ارزش های خبــری این‪ ،‬اتفاق کمی نیســت؛ چرا که تیتــر این خبر هم‬ ‫بســیار قابل توجه می شــود «یک نماینده مجلس به صورت یک ســرباز‬ ‫وطن ســیلی زد» این تیتر خیلی تکان دهنده اســت و افــراد را درگیر‬ ‫احساســات و هیجانــات می کند‪ .‬از خانواده ان ســرباز گرفتــه تا تمام‬ ‫خانواده هایی که ســرباز دارند و کسانی که روزی سرباز بوده اند و نمایندگان‬ ‫مجلس درگیر این موضوع می شوند؛ لذا دربرگیری و شهرت در این موضوع‬ ‫دو ارزش بزرگ خبری است‪.‬‬ ‫محذورات و مصلحت های جشنواره فیلم فجر و یک تصمیم عجیب‬ ‫تجدیداگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫(نوبت اول)‬ ‫محل اعتبار‬ ‫روزنامه صبح ایران‬ ‫منوچهــر محمــدی با ذکر خاطــره ای از یک تصمیم عجیــب در دوره چهارم‬ ‫جشــنواره فیلم فجر تاکید می کند که»برای جلوگیری از اختالف و عداوت ها‪،‬‬ ‫ماهیت این رویداد سینمایی باید تغییر کند‪».‬‬ ‫دوره چهارم جشــنواره فیلم فجر در ســال ‪ 1364‬یکی از ان دوره هاست که‬ ‫اتفاقی نادر در اختتامیه اش رخ داده و هیات داوری در بخش بهترین فیلم بلند‪،‬‬ ‫به ‪ 6‬فیلم جایزه ویژه خود را داده است و از انجا که هیچ اثری به تنهایی عنوان‬ ‫بهترین فیلم جشــنواره را کسب نکرده‪ ،‬می توان حدس زد که اتفاقی در هیات‬ ‫داوران رخ داده اســت‪.‬در این دوره از بین هفــت داور‪ ،‬تنها یک داور تخصصی‬ ‫ســینمایی حضور داشت و مانند بســیاری دیگر از دوره های ابتدایی جشنواره‪،‬‬ ‫باقــی افراد ســابقه مدیریتی و حتی سیاســی پررنگ تری داشــتند‪ .‬منوچهر‬ ‫محمدی ‪ -‬تهیه کننده باســابقه ســینما ‪ -‬داوری است که فیلم های ان دوره را‬ ‫در کنار مجید بهمن پور‪ ،‬کمال حاج ســیدجوادی‪ ،‬فرید حاج کریم خان‪ ،‬محمد‬ ‫خزاعی (سفیر ســابق ایران در سازمان ملل)‪ ،‬جالل رفیع و مهدی فریدزاده به‬ ‫تماشا نشســت و قضاوت کرد‪.‬او در گفت وگویی با ایسنا درباره انچه سبب شد‬ ‫در چهارمین دوره جشنواره فجر ‪ 6‬فیلم «اولی ها» از عباس کیارستمی‪« ،‬بهار»‬ ‫ابوالفضل جلیلی‪« ،‬جاده های ســرد» مســعود جعفری جوزانــی‪« ،‬پدربزرگ»‬ ‫مجیــد قاری زاده‪« ،‬خط پایان» محمدعلی طالبــی و «اتوبوس» یداهلل صمدی‬ ‫جایــزه ویژه هیــات داوران را بگیرند‪ ،‬از ماجرایی گفت که مانع شــد تنها یک‬ ‫اثر به عنوان بهترین فیلم برگزیده شــود‪.‬وی تاکید می کند که اگرچه می شــد‬ ‫با رای گیری به یک انتخاب رســید اما شــرایط به گونه ای پیش رفت که برای‬ ‫اسیب نرسیدن به جشنواره تصمیم دیگری گرفته شد‪.‬محمدی تعریف می کند‪:‬‬ ‫در دوره های اغازین جشــنواره فیلم فجر تصمیم مدیران ســینمایی کشور در‬ ‫مــورد چینش هیات داوران با این مالحظه صورت می گرفت که از اشــخاصی‬ ‫اســتفاده شود که عالوه بر داشتن ســبقه فرهنگی‪ ،‬بیشــتر موقعیت اداری و‬ ‫حقوقی رســمی و دولتی داشته باشــند‪ .‬در دوره چهارم جشنواره که من داور‬ ‫ِ‬ ‫بودم اســتثنائا بزرگواری جزء هیات داوران بود که در جلســه نهایی رای گیری‬ ‫و تعییــن کاندیداها به دلیل منش و رفتار خاصی که داشــت عم ً‬ ‫ال اجازه نداد‪،‬‬ ‫روش معمول و طبق ایین نامه پیش برود‪.‬او که ترجیح می دهد نامی از این فرد‬ ‫ذکر نکند‪ ،‬ادامه می دهد‪ :‬ان جلسه تقریباً در شرایطی متشنج برگزار شد و این‬ ‫خطر وجود داشــت که اگر بقیه داوران که به طور مرســوم تصمیم گیری کرده‬ ‫بودند‪ ،‬می خواســتند روی نظر تخصصی خود پافشاری کنند وضعیت دیگری به‬ ‫وجود می امد چون ایشــان تهدید کرده بود از هیات داوری استعفا خواهد کرد‪.‬‬ ‫همه ی رایزنی ها و صحبت ها با ایشان انجام شد تا ما به یک جمع بندی متعارف‬ ‫و حرفه ای برســیم ولی متاسفانه ایشان نپذیرفتند و در نهایت با پادرمیانی دبیر‬ ‫و معاون وقت ســینمایی ناچار شــدیم ان تصمیم عجیب و غریب را در مورد‬ ‫بهترین فیلم جشنواره بگیریم‪.‬‬ ‫وی می گوید‪ :‬این اتفاق ناشــی از ان شرایط خاص رخ داد و اجتناب ناپذیر هم‬ ‫بــود و به همین دلیــل تصمیم داوران را باید در شــرایط و زمانه خود تحلیل‬ ‫و ارزیابی کرد‪ ،‬ولی اگر دنبال ریشــه و علت این اتفاق باشــید‪ ،‬چنین ســابقه‬ ‫تاریخی ای دارد‪.‬‬ ‫محمــدی در چند دوره دیگر جشــنواره هم عضو هیات داوران بود ولی ســال‬ ‫‪ 1386‬یعنی در دوره ای که جشــنواره به دبیری مجید شاه حسینی و در زمان‬ ‫معاونت محمدرضا جعفری جلوه در ســینما برگزار شد‪ ،‬اخرین حضورش را در‬ ‫هیات داوران گذراند و از ان پس دیگر در این کســوت دیده نشده که البته به‬ ‫نظر می رسد این هم بی دلیل نباشد‪.‬‬ ‫او درباره اینکه چرا در ‪ 12‬دوره قبلی جشــنواره دیگــر هیچ گاه داور نبوده؟ با‬ ‫بیان اینکه «پاســخ به این ســوال زمان زیاد و توضیــح مفصلی را می طلبد»‪،‬‬ ‫توضیــح می دهد‪ :‬بــه طور خالصه می توانم بگویم که متاســفانه سال هاســت‬ ‫جشــنواره فیلم فجر ویژگی های الزم یک جشنواره را به معنای حرفه ای بودن‬ ‫و انتخاب اصلح از دســت داده و تاثیر عملی ای را که باید بر سرنوشــت و اتیه‬ ‫فعاالن حوزه سینما بگذارد‪ ،‬دیگر ندارد‪ .‬این در حالی است که در جشنواره های‬ ‫جهانی‪ ،‬کشــف اســتعدادها و تخصص های جدید و نیز تاثیر جشنواره را روی‬ ‫زندگی حرفه ای افراد از هر دو حیث مادی و معنوی می بینیم ولی در جشنواره‬ ‫فجر انطور که باید‪ ،‬چنین چیزی دیده نمی شود‪.‬‬ ‫اگهی اصالحیه‬ ‫اجرای مناقصه خدمات پشتیبانی شهرداری‬ ‫در سال ‪1400-1399‬‬ ‫پیرو اگهی های نوبت اول بشماره ‪ 4096‬مورخ ‪ 1399/10/23‬و نوبت دوم‬ ‫‪ 1399/10/30‬در خصوص واگذاری مناقصه تامین خدمات پشتیبانی شهرداری‬ ‫بندر کنگان به استحضار می رساند‪ ،‬اصالحات براورد و اسناد مناقصه به شرح‬ ‫ذیل انجام گردید ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اصالح بند (‪ )3‬مربوط به براورد اولیه به مبلغ ‪ 60/154/950/778‬ریال‬ ‫‪ -2‬اصالح مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ‪ 6/015/495/077‬ریال‬ ‫‪ -3‬اصالح فرم های براورد و پیشنهاد قیمت کلی در سامانه ستاد‬ ‫متقاضیان محترم که اسناد مربوط به مناقصه را در تاریخ مقرر شده از سامانه‬ ‫دریافت نموده اند‪ ،‬جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم های اصالحی به‬ ‫سامانه ستاد مراجه نمایند‪.‬‬ ‫* جهت هرگونه سوال در این خصوص با شماره ‪ 09177270142‬اقای حسین‬ ‫ربیعی تماس و یا به صورت حضوری به امور قراردادهای شهرداری بندر کنگان‬ ‫مراجعه فرمائید‪/.‬‬ ‫روابط عمومی شهرداری بندر کنگان‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه راه مردم

روزنامه راه مردم 4137

روزنامه راه مردم 4137

شماره : 4137
تاریخ : 1399/12/14
روزنامه راه مردم 4136

روزنامه راه مردم 4136

شماره : 4136
تاریخ : 1399/12/13
روزنامه راه مردم 4135

روزنامه راه مردم 4135

شماره : 4135
تاریخ : 1399/12/12
روزنامه راه مردم 4134

روزنامه راه مردم 4134

شماره : 4134
تاریخ : 1399/12/11
روزنامه راه مردم 4133

روزنامه راه مردم 4133

شماره : 4133
تاریخ : 1399/12/10
روزنامه راه مردم 4132

روزنامه راه مردم 4132

شماره : 4132
تاریخ : 1399/12/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!