روزنامه راه مردم شماره 4240 - مگ لند

روزنامه راه مردم شماره 4240

روزنامه راه مردم شماره 4240

روزنامه راه مردم شماره 4240

‫افزایش سود وتجارت‬ ‫سهامدارانراغافلگیرکرد‬ ‫سخنگویکمیسیونعمران‪:‬‬ ‫زمین های رها شده در شهرها باید‬ ‫‪ 2‬وارد چرخه تولید مسکن شوند‬ ‫ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت‪ :‬با اجرای طرح جهش تولید و تامین‬ ‫مسکن و ساخت واحد مسکونی در زمین های‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫فرصت سوزی وزارت اقتصاد‬ ‫درایجاداصالحاتپایداراقتصادی‬ ‫وزارت امور اقتصادی و دارایی طی ‪ ۴‬سال گذشته در انجام اصالحات مورد انتظار در نظام ‬ ‫مالیاتی کشور یک فرصت سوزی تاریخی را رقم زد‪....‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ســود هر ســهم بانک تجارت در دوازده ماهه منتهی به اســفند ‪ ۱۳۹۹‬پس از انجام‬ ‫حسابرسی ‪ ۱۳۴‬ریال افزایش ‪...‬‬ ‫حمیدرضاصدر‪،‬کارناسفوتبالدرگذشت‬ ‫صدر از کجا به صداوسیما امد‬ ‫‪ 8‬و به کجا رفت؟‬ ‫ورودش به تلویزیون و صحبت از فوتبال‪ ،‬به واســطه چهره و کالم متفاوتی که با دیگر‬ ‫کارشناسان ورزشی صداوسیما داشت‪ ،‬از همان‪...‬‬ ‫علیزادهبرمی‪:‬مقاومترئیسجمهوردرمقابلقانونانتزاع‬ ‫باعثافزایشقیمتمرغشد‬ ‫ادرسغلطممنوع‬ ‫روزنـــامـــهسیاسی‪،‬اقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‪،‬ورزشی‬ ‫شنبه ‪ 26‬تیر ‪1400‬‬ ‫سال هجدهم ‪ /‬شماره ‪4240‬‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫امارات یک درهم‬ ‫افزایشامارخودروهایناقصباتعطیلیاجباریقطعهسازان‬ ‫قطع برق قوز باال قوز صنعت خودرو شد‬ ‫در حال حاضر تولیدکنندکان قطعات خودرو در اثر خاموشــی های برق با ضرر و زیان باالیی مواجه هســتند و برای جبران زیان خود حجم تولید را کاهش داده اند این در حالی اســت که همین کاهش تولید اثرات‬ ‫مخرب خود را در اینده بر بازار خواهد گذاشت‪.‬قرار بود در سال جاری موانع پیش روی فعالیت تولیدکنندگان برداشته شود اما متاسفانه با گذشت ‪...‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی‪ ،‬گفت‪ :‬مقاومت بی تدبیرانه رئیس جمهور در مقابل قانون انتزاع باعث‬ ‫افزایش قیمت و نابســامانی در بازار گوشت مرغ و واردات نهاده های دامی شده است‪.‬علی اکبر علیزاده برمی‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی‪ ،‬اب‪ ،‬منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی‪ ،‬در واکنش‬ ‫به اظهارات رئیس جمهور در زمینه افزایش قیمت مرغ به واسطه تحریم ها و کاهش میزان واردات نهاده های‬ ‫دامی‪ ،‬گفت‪ :‬نظام پس از چند سال تجربه به این نتیجه رسید که تقسیم ناصحیح وظایف حوزه کشاورزی اصلی‬ ‫ترین علت بروز مشکالتی از قبیل اشفتگی بازار محصوالت کشاورزی‪ ،‬مرغ و تخم مرغ و همچنین از بین رفتن‬ ‫محصوالت پیاز بطور مثال در جیرفت و سیب زمینی دشت مغان است‪.‬نماینده مردم دامغان در مجلس شورای‬ ‫اسالمی با اشاره به اینکه نمایندگان در دوره نهم مجلس با تصویب قانون انتزاع تمامی وظایف حوزه کشاورزی‬ ‫را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داد و موجب ساماندهی شرایط شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با اجرای قانون انتزاع‬ ‫حدود ‪ 5‬میلیارد دالر در زمینه واردات محصوالت کشاورزی صرفه جویی صورت گرفت زیرا فرماندهی میدان‬ ‫واحد بود‪.‬وی با اشــاره به اینکه اقای روحانی در نشســت هماهنگی اقتصادی ســران قوا با حضور برادران‪...‬‬ ‫حال و روز بازار اقالم اساسی‬ ‫مردم از سنگ اندازی بانک ها در اعطای وام های ُخرد خسته اند‬ ‫قیمتمیوهمتعادل‬ ‫موادپروتئینیگرفتارداللی!‬ ‫البی‪ ،‬عنصر اصلی‬ ‫دریافت وام از بانک ها!‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫چرخه تولید بیمار کرونایی ا ز اتوبوس های شرکت واحد تهران تا تخت بیمارستان ها‬ ‫بانک برتر ‪:‬در حالیکه وضعیت کرونا در تهران به حالت قرمز د ر امده ؛متاسفانه ازدحام جمعیت مسافری در‬ ‫داخل کابین های اتوبوس های شرکت واحد تهران وضعیت خطرناکی را ترسیم کرده است ‪،‬گزارش خبرنگار‬ ‫ما حاکیست ‪:‬متاسفانه هیچ مرجع ناظری هم برای رسیدگی و کنترل کرونا ی براساس تعداد مسافر کابین ها‬ ‫وجود ندارد وگویی وضعیت عادی است که اینچنین مسافران بدون رعایت پروتکل ها و فاصله اجتماعی یکدیگر‬ ‫را در معرض خطر قرار می دهند!‪...‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫نوب‬ ‫تا‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران‬ ‫مزایده گزار‪ :‬شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران‬ ‫موضوع مزایده‪ :‬فروش انواع تیر بتنی اسقاط به تعداد ‪ ٥٤٦‬اصله و تیر چوبی اسقاط به تعداد ‪ ١٩٥‬اصله‬ ‫مهلت خرید و نحوه دریافت اسناد مزایده ‪ :‬داوطلبان می توانند از روز شنبه مورخ ‪ ١٤00/0٤/2٦‬لغایت روز پنج شنبه مورخ ‪ ١٤00/0٤/3١‬به منظور دریافت اسناد به سامانه الکترونیکی دولت‬ ‫‪ WWW.SETADIRAN.IR‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫مبلغ خرید اسناد مزایده‪ :‬مبلغ ‪ ٥٤٥،000‬ریال بابت خرید اسناد در مدت زمان تعیین شده در بند فوق به حساب سپهر(شماره ‪) 0١0١٨٥3٧٦٥00٥‬بانک صادرات کد ‪200٨‬‬ ‫تضمین شرکت در مزایده (فرایند ارجاع کار) به مبلغ ‪ ٤٤3،٤٤3،000‬ریال به شرح زیر می باشد ‪:‬‬ ‫ ضمانت نامه بانکی حداقل با اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر‬‫ اصل فیش واریز وجه به حساب جام به شماره ‪ ١٦٧20٤0٥/٥0‬بانک ملت شعبه مرکزی چالوس‬‫ ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران‬‫ کسر از محل مطالبات به صورت سند حسابداری از محل مطالبات قطعی تایید شده از سوی امور مالی‬‫ چک تضمین شده بانکی (چک شخصی مورد قبول نمی باشد)‬‫مهلت بازدید از انبار ‪ :‬مهلت بازدید از روز شنبه مورخ ‪ ١٤00/0٥/02‬تا روز دوشنبه مورخ ‪ ( ١٤00/0٥/١١‬از ساعت ‪ ٨‬صبح الی ‪ )١2‬از انبار امورهای هشتگانه (رامسر ‪ ،‬تنکابن ‪ ،‬عباس اباد ‪ ،‬کالردشت‬ ‫‪ ،‬چالوس ‪ ،‬نوشهر ‪ ،‬نور ‪ ،‬محموداباد)‬ ‫تاریخ بارگزاری پاکات مزایده‪ :‬روز سه شنبه(ساعت ‪ ) 0٨:00‬مورخ ‪١٤00/0٥/١2‬‬ ‫تاریخ گشایش پاکات مزایده‪ :‬زمان بازگشایی ساعت ‪ ١0:30‬روز سه شنبه مورخ ‪ ١٤00/0٥/١2‬در محل ستاد شرکت دفتر معاون مالی و پشتیبانی‬ ‫سایر شرایط‪:‬‬ ‫ هزینه اگهی هر دو نوبت برعهده دستگاه مزایده گزار می باشد‪.‬‬‫ به پیشنهادهای فاقد امضاء‪،‬مشروط‪،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود‪ ،‬مطلقا ترتیب اثر داده نمی شود‪.‬‬‫ سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مزایده مندرج است‪.‬‬‫چاپ نوبت اول‪ :‬روز شنبه مورخ ‪ ١٤00/0٤/2٦‬چاپ نوبت دوم‪ :‬روز یکشنبه مورخ ‪١٤00/0٤/2٧‬‬ ‫شناسه اگهی ‪ ١١٦٥١٩٨‬م الف‪١ -‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران‬ ‫اگهی‬ ‫‪ 1‬کادر الی ‪ 12‬کادر‬ ‫ول‬ ‫اگهی تجدید مزایده عمومی شماره ‪1400/8-03‬‬ ‫به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس‪ ،‬کمیســیون اصل ‪ 90‬مجلس و دستگاه های نظارتی‬ ‫همچون سازمان بازرسی کل کشور نیز باید به تخلفات بانک ها ورود کنند چراکه همین بانک ها‬ ‫که یک وام‪ 50‬میلیونی را با هزار مکافات به مردم می دهند‪ -‬وام های چند میلیاردی را بدون‬‫اخذوثیقههایو تضامینالزمبهافرادی‪-‬کهداریالبی هایخاصیهستند‪-‬پرداختمی کنند‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫طی ماه های گذشــته قیمت برخــی اقالم مصرفی‬ ‫خانوار دســتخوش تغییر قرار گرفته که مسئوالن‬ ‫افزایش هزینه تولید را مهمترین دلیل این گرانی ها‬ ‫عنوان می کنند‪ .‬بررســی ها از سطح بازار نشان می‬ ‫دهد که قیمت کاالهای اساسی سبد خانوار از ابتدای‬ ‫ســال چند بار دستخوش تغییر و تحول قرار گرفته‬ ‫که هر بار مســئوالن دالیل خاص خود را برای این‬ ‫گرانی ها مطرح می کنند‪.‬امارها نشان می دهد که‬ ‫طی ماه های اخیر قیمت مرغ‪ ،‬گوشــت قرمز‪ ،‬تخم‬ ‫مرغ‪ ،‬برنج‪ ،‬حبوبات‪ ،‬قند‪ ،‬شکر‪ ،‬لبنیات و میوه سیر‬ ‫چ ســنخیتی با نرخ‬ ‫صعودی داشــته به طوریکه هی ‬ ‫مصوب و هزینه تمام شده ندارد‪ ،‬این درحالی است‬ ‫که مسئوالن مشکالت سیستم توزیع و هزینه های‬ ‫باال را مقصر اصلی اشفتگی و گرانی بازار می دانند‪،‬‬ ‫در حالیکه خانوارها انتظار دارند با اعمال نظارت دقیق‬ ‫بر سطح بازار از گران فروشی جلوگیری شود‪.‬گزارش‬ ‫های میدانی حاکی از ان اســت که طی هفته های‬ ‫اخیر گرانی در بازار محصوالت لبنی‪ ،‬شیرخام‪ ،‬مرغ‪،‬‬ ‫تخم مرغ و گوشــت قرمز به اوج خود رسیده است‬ ‫که برخی کارشناسان علت اصلی این نوسانات را نابه‬ ‫سامانی نهاده های دامی مطرح می کنند‪ ،‬درحالیکه‬ ‫سرپرست دفتر خدمات‪...‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صعود دالر در معامالت خارجی‬ ‫ارزش دالر مقابل سایر ارزها افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫به نقــل از رویترز‪ ،‬روابط بین چیــن و امریکا بار‬ ‫دیگر متشــنج شــده اســت‪ .‬پس از انکه وزارت‬ ‫بازرگانی امریکا از تحریم شــماری از شرکت های‬ ‫چینــی به اتهــام ارتباط ان ها بــا ارتش چین و‬ ‫نقض حقوق بشــر خبر داد‪ ،‬حــاال قانون گذاران‬ ‫امریکایی بــه دنبال ممنوع اعالم شــدن هرگونه‬ ‫تجارت شــرکت های این کشــور با اســتان سین‬ ‫کیانگ هستند‪.‬‬ ‫در طرف دیگر امــا وزارت خارجه چین با تمجید‬ ‫از اقدام روســیه در به صفر رســاندن ســهم دالر‬ ‫از ذخایــر ارزی صنــدوق ثروت ملی گفته اســت‬ ‫همکاری های خود با روســیه را در حوزه ارزی و‬ ‫کاهش وابستگی به دالر افزایش خواهد داد‪.‬‬ ‫باقــی مانــدن جریــان ورودی ســرمایه خارجی‬ ‫بــه چین در ســطحی خوب باعث خواهد شــد تا‬ ‫یــوان موقعیت خوب خود مقابــل دالر را کماکان‬ ‫حفظ کند‪ .‬داده های منتشــر شده از سوی وزارت‬ ‫بازرگانــی چین نشــان می دهد ســرمایه گذاری‬ ‫خارجی مستقیم در چین در ‪ ۶‬ماه نخست امسال‬ ‫به ‪ ۶۰۷.۸۴‬میلیارد یوان رســیده که این رقم در‬ ‫مقایســه با مدت مشابه منتهی به سال قبل ‪۳۳.۹‬‬ ‫درصد افزایش نشــان می دهد‪ .‬بیشترین افزایش‬ ‫ســرمایه گذاری خارجی طی این مدت مربوط به‬ ‫کشــورهای ا‪ .‬ســه‪ .‬ان با ‪ ۵۰.۷‬درصد و اتحادیه‬ ‫اروپا با ‪ ۱۰.۳‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫اما با تشــدید شــکاف بین روند واکسیناسیون در‬ ‫کشورهای توســعه یافته و در حال توسعه‪ ،‬تقاضا‬ ‫بــرای دارایی های امن بــار دیگــر افزایش پیدا‬ ‫کرده اســت‪ .‬مقامات ســازمان بهداشــت جهانی‬ ‫از رهبران کشــورهای توســعه یافته خواسته اند‬ ‫مازاد واکسن در کشــورهای خود را به کشورهای‬ ‫نیازمند اختصاص دهند‪ .‬این درخواست پس از ان‬ ‫مطرح می شــود که در برخی از کشورها‪ ،‬احتمال‬ ‫تزریق دوز سوم به افراد مطرح شده اما بسیاری از‬ ‫نهادهــای معتبر اعالم کرده اند افرادی که دو دوز‬ ‫واکسن تزریق کرده اند نیازی به دوز سوم ندارند‪.‬‬ ‫تزریق نقدینگی و اعتبــارات به بازارهای مالی به‬ ‫ویژه بازار ارز توســط سیاســت گــذاران پولی در‬ ‫جهان ادامــه دارد تا از خــروج قدرتمند از رکود‬ ‫کرونایی اطمینان حاصل شود‪ .‬بانک های مرکزی‬ ‫ژاپــن‪ ،‬امریکا و اروپا کمــاکان برنامه خرید اوراق‬ ‫قرضه خــود را ادامه مــی دهنــد و در چین نیز‬ ‫بانک مرکزی این کشــور از تزریــق مجدد ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیــارد دالر به بازار خبر داد که به اعتقاد برخی‬ ‫از کارشناســان برای رفع نگرانی فعاالن بازارهای‬ ‫مالی و ســرمایه گــذاران بین المللــی از کاهش‬ ‫سرعت رشد اقتصادی این کشور بوده است‪.‬‬ ‫بانک مرکــزی چین در تازه تریــن اقدامات خود‬ ‫برای ثبات بخشــی به بــازار ارز تصمیم گرفت تا‬ ‫نــرخ ذخیره قانونی بانک هــا را کاهش دهد‪ .‬این‬ ‫تصمیم پــس از ان صورت می گیرد که نرخ تورم‬ ‫چیــن در ‪ ١٢‬ماه منتهی به ژویــن به مثبت ‪۱.۱‬‬ ‫درصد رســید‪ .‬این نرخ تورم که ‪ ۰.۲‬درصد کمتر‬ ‫از تــورم ماه قبل بوده‪ ،‬بیــش از همه تحت تاثیر‬ ‫افزایــش تورم بخش حمل و نقل قــرار گرفته که‬ ‫تورم ان به مثبت ‪ ۵.۸‬درصــد افزایش پیدا کرده‬ ‫اســت‪ .‬این کمترین تورم ثبت شده سه ماه اخیر‬ ‫در چین بوده است‪.‬‬ ‫بانک مرکزی امریکا با اقرار به فشــار تورمی اعالم‬ ‫کرده در کوتاه مدت ریســک های قیمتی افزایش‬ ‫یافته است و تا زمانی که زنجیره تامین به شرایط‬ ‫عادی بازنگــردد‪ ،‬روند صعودی نــرخ تورم ادامه‬ ‫خواهد داشــت‪ .‬بانک مرکــزی امریکا در گزارش‬ ‫خود که برای کمیته خدمات مالی کنگره ارســال‬ ‫کرده است‪ ،‬با بیان اینکه نرخ تورم در کوتاه مدت‬ ‫بــاالی دو درصــد باقی خواهد ماند‪ ،‬بــار دیگر بر‬ ‫توانایی خود در مهار و در دســت داشتن ابزارهای‬ ‫کافی بــرای بازگردانــدن ان به محــدوده هدف‬ ‫گذاری شده دو درصدی تاکید کرده است‪.‬‬ ‫در خبری بد برای اقتصاد امریکا به ویژه در زمانی‬ ‫که نرخ تورم وضعیت نگران کننده ای دارد‪ ،‬شمار‬ ‫متقاضیان دریافت مزایای بیکاری تا هفته نخست‬ ‫ماه ژوییــه با ‪ ۲۰۰۰‬نفر افزایش نســبت به هفته‬ ‫قبل به ‪ ۳۷۳‬هزار نفر رسید که این رقم‪ ،‬باال ترین‬ ‫رقم ثبت شده ســه هفته اخیر محسوب می شود‪.‬‬ ‫طبق اعــام وزارت کار امریکا‪ ،‬بیشــترین میزان‬ ‫افزایش تقاضای دریافــت مزایا مربوط به لوییزیانا‬ ‫بوده است‪ .‬تاکنون ‪ ۱۵۵‬میلیون امریکایی واکسن‬ ‫کرونا دریافت کرده اند اما بازار کار تا بازگشــت به‬ ‫نقطه اوج خود فاصله دارد‪.‬‬ ‫همزمان با بیشــتر شدن شمار مبتالیان به کرونا و‬ ‫پیدایش انواع جهش یافته جدید‪ ،‬سازمان بهداشت‬ ‫جهانی در بیانیه ای به کشــورهای مختلف هشدار‬ ‫داده اســت که در برداشتن محدودیت های کسب‬ ‫و کارها و مقررات قرنطینه ای احتیاط بیشتری از‬ ‫خود به خرج دهند‪ .‬تنها در یک هفته نخســت ماه‬ ‫ژوییه میزان ابتال به کرونا در اروپا به نسبت هفته‬ ‫قبل ان ‪ ۳۳‬درصد بیشــتر شــده اســت‪ .‬واریانت‬ ‫دلتای ویــروس کرونا که در هند منجر به مرگ و‬ ‫میر بســیاری از افراد شده اکنون به نوع غالب در‬ ‫اروپا و امریکا تبدیل شده است‪.‬‬ ‫رشــد نســبتا خفیف بخش خدمات امریکا در ماه‬ ‫ژوئــن انتظار فعاالن بازار را برای پایان ســریع تر‬ ‫به سیاســت های محرک بانک مرکزی این کشور‬ ‫افزایــش داده اســت‪ .‬بخش خدمات بــه ویژه در‬ ‫زیرمجموعــه توزیــع کاال دچار وقفه رشــد قابل‬ ‫توجهی شــده که بخشــی از این مساله به کمبود‬ ‫اقــام مورد نیــاز وارداتی بر می گــردد‪ .‬از طرف‬ ‫دیگر در اروپا نیز شاخص اطمینان فعاالن تجاری‬ ‫به وضعیــت اقتصادی المان به عنوان بزرگ ترین‬ ‫اقتصاد اروپا در هفته نخســت مــاه ژوییه پس از‬ ‫سه رشد مثبت متوالی بار دیگر به محدوده منفی‬ ‫بازگشته است‪.‬‬ ‫پــس از کاهــش غیرمنتظــره رشــد تولیــدات‬ ‫کارخانجــات امریــکا در ماه اوریــل‪ ،‬در ‪ ۱۲‬ماه‬ ‫منتهــی به ماه می رشــد این بخــش ‪ ۱.۷‬درصد‬ ‫اندازه گیری شــده که ‪ ۰.۱‬درصد بیشــتر از رشد‬ ‫ماه قبل و ‪ ۱.۸‬درصد بیشتر از رشد ثبت شده بازه‬ ‫مشــابه منتهی به ماه قبل است‪ .‬اگرچه به صورت‬ ‫کلی بخش تولید امریکا ســهم زیادی از کل رشد‬ ‫اقتصادی این کشور ندارد‪ ،‬رشد تولیدات می تواند‬ ‫به محرک جدیدی برای بخش صنعت تبدیل شود‬ ‫و به کمک رشد کل در ســه ماهه دوم بیاید‪ .‬این‬ ‫افزایش می تواند به بیشــتر شــدن اشتغال زایی‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫تاکنــون بیش از ‪ ۱۸۹‬میلیون و ‪ ۴۷۰‬هزار و ‪۵۲۲‬‬ ‫مورد ابتال به کرونا گزارش شــده است که در این‬ ‫بین چهار میلیون و ‪ ۷۸‬هزار و ‪ ۴۱۱‬نفر جان خود‬ ‫را از دســت داده اند‪ .‬در بین کشــورهای مختلف‪،‬‬ ‫باالتریــن تلفات مربوط به امریــکا با ‪ ۶۲۳‬هزار و‬ ‫‪ ۸۶۷‬نفــر‪ ،‬برزیل با ‪ ۵۳۷‬هــزار و ‪ ۴۹۸‬نفر‪ ،‬هند‬ ‫با ‪ ۴۱۲‬هزار و ‪ ۵۵۸‬نفــر‪ ،‬مکزیک با ‪ ۲۳۵‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۷‬نفر و پرو با ‪ ۱۹۴‬هزار و ‪ ۷۵۲‬نفر بوده است‪.‬‬ ‫جین فولی ‪ -‬استراتژیست ارشد ارزی در روبوبانک‬ ‫ گفت‪ :‬از مدت ها پیش شــاهد اثرگذاری مثبت‬‫پیشــرفت در واکسیناســیون روی بازار ارز بوده‬ ‫ایم‪ .‬اینکه واکســن ها تا چه حــد در برابر جهش‬ ‫هــای جدید جواب بدهند یکی از مواردی اســت‬ ‫که راجع بــه ان در بین معامله گران نگرانی های‬ ‫زیادی را ایجاد کرده اســت‪ .‬به صــورت کلی اگر‬ ‫معامله گران به این نتیجه برســند که هنوز برای‬ ‫حذف ریسک کرونا است‪ ،‬روی به دارایی های امن‬ ‫تر خواهند اورد که به نفع دالر است‪.‬‬ ‫شاخص دالر‬ ‫شــاخص دالر که نرخ برابری ان در مقابل سبدی‬ ‫از ارزهای جهانــی را اندازه می گیرد‪ ،‬در معامالت‬ ‫امروز با ‪ ۰.۲۵‬درصد افزایش نسبت به روز گذشته‬ ‫در ســطح ‪ ۹۲.۶۳۸‬واحد بسته شد‪.‬نرخ برابری هر‬ ‫فرانک ســوئیس نیز معادل ‪ ۱.۰۸۸‬دالر اعالم شد‪.‬‬ ‫(نرخ های فوق بر حسب ســاعت پایانی معامالت‬ ‫بازارهای ارزی نیویورک محاسبه شده است‪).‬‬ ‫ارزهای اروپایی‬ ‫در تازه ترین دور از معامالت‪ ،‬پوند با ‪ ۰.۲۲‬درصد‬ ‫کاهش نســبت به روز قبل خود و به ازای ‪۱.۳۸۲‬‬ ‫دالر مبادله شــد‪ .‬یورو ‪ ۰.۲۳‬درصد پایین رفت و‬ ‫با ماندن در کانال ‪ ۱.۱۸‬به ‪ ۱.۱۸۰‬دالر رسید‪.‬‬ ‫ارزهای اسیایی‬ ‫در معامــات بازارهای ارزی اســیایی‪ ،‬هر دالر با‬ ‫‪ ۰.۰۶‬درصد افزایش به ‪ ۱۱۰.۰۴۴‬ین رســید‪ .‬در‬ ‫برابر همتای اســترالیایی‪ ،‬هر دالر امریکا به ازای‬ ‫‪ ۱.۳۴۶‬دالر مبادله شد‪ .‬همچنین نرخ برابری دالر‬ ‫معادل ‪ ۶.۴۶۰‬یوان چین اعالم شد‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪4156‬‬ ‫‪4240‬‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫‪14001400‬سالسال‬ ‫فروردین‬ ‫شنبه‪ 2616‬تیر‬ ‫دو شنبه‬ ‫خبر‬ ‫برق مشترکان پرمصرف گلستانی قطع می شود‬ ‫گرگان‪ -‬مدیر عامل شــرکت توزیع برق استان گلستان‪ ،‬گفت‪ :‬ادارات و سازمان هایی که در زمان پیک‬ ‫بار در امر مدیریت مصرف همکاری نکنند‪ ،‬بدون چشم پوشی برق انها قطع خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش راه مردم به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع برق استان گلستان‪« ،‬علی اکبر نصیری» در‬ ‫جلســه با «هادی حق شناس» استاندار گلستان با بیان این مطلب‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شرکت توزیع برق برای‬ ‫انکه کمترین خاموشی ناشی از مدیریت اضطراری بار برای مصارف خانگی اعمال شود‪ ،‬نیاز به همکاری‬ ‫حداکثری تمامی ادارات و بانک ها را دارد‪.‬‬ ‫مدیرکل بهزیستی چهارمحال وبختیاری‪ 189:‬طرح مسکن و اشتغال در‬ ‫چهارمحالوبختیاریافتتاحمیشود‬ ‫مدیرکل بهزیســتی چهارمحال وبختیاری همزمان با اغاز هفته بهزیستی در نشست خبری با اصحاب‬ ‫رسانه اظهار نمود‪ 189:‬طرح در حوزه و مسکن و اشتغال در استان افتتاح می شود‪.‬‬ ‫خانم عســگری همچنین بیان نمود همزمان با سراســر کشــور ‪ ۹۳‬واحد مسکونی درمناطق شهری و‬ ‫روستایی به مددجویان بهزیستی چهارمحال وبختیاری واگذار شد‪.‬‬ ‫مدیرکل بهزیســتی اســتان گفت‪ :‬برای ســاخت این خانه ها ‪ ۷۱‬میلیارد و ‪۸۹۰‬میلیون ریال به صورت‬ ‫بالعوض از سوی بهزیستی به هر مددجو پرداخت شده است‪.‬‬ ‫نرگس عســگری افزود‪ ۲۲:‬واحد از این تعداد واحد مسکونی در لردگان‪ ،‬چهار واحد در فارسان‪ ،‬هشت‬ ‫واحد در کیار‪ ،‬پنج واحد در سامان‪ ۶ ،‬واحد در بروجن‪ ۶ ،‬واحد در شهرکرد‪ ۱۲ ،‬واحد در کوهرنگ‪۳۰ ،‬‬ ‫واحد در اردل ساخته شده است‪.‬‬ ‫عســگری با اشاره اینکه تعهد احداث ‪ ۸۸۰‬واحد مســکونی برای معلوالن استان گفت‪:‬با کمک و تالش‬ ‫خیران‪ ،‬بنیاد مسکن‪ ،‬راه و شهرسازی‪ ،‬بسیج سازندگی‪ ،‬قرار گاه خاتم و بنیاد مستضعفان پارسال ‪۹۷۸‬‬ ‫واحد مسکونی برای معلوالن استان ساخته شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬در استان حدود ‪ ۵۰۰‬خانواده دارای ‪ ۲‬معلولی بی خانه شناسایی شده که طرح تامین مسکن‬ ‫برای مددجویان با خانواده های دارای ‪ ۲‬معلول و بیشتر و همچنین خانواده های دارای سرپرست معلول‪،‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫عسگری‪ ،‬تعهد امسال ساخت مسکن برای معلوالن استان را ‪ ۶۷۶‬واحد اعالم کرد‪.‬‬ ‫شهردار کرمان از ادامۀ مسئولیت خود در شهرداری تا چهاردهم مردادماه خبر داد‬ ‫شهری در دست اجرا‬ ‫خبرهای خوش شهردار کرمان از پروژه های‬ ‫ِ‬ ‫شهردار کرمان گفت‪ :‬امیدواریم ارامستان «بهشت کریمان» طبق تاکید استاندار محترم در هفتۀ جاری‬ ‫به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫ســیدمهران عالم زاده‪ ،‬بیستم تیرماه در نشست عمومی شورای اســامی شهر کرمان با اشاره به اینکه‬ ‫چند هفته از اماده ســازی ارامستان «بهشــت کریمان» جهت بهره برداری می گذرد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫فرایند واگذاری زمین توســط اداره کل راه و شهرسازی به ارتش زمان بر شده و این مسئله‪ ،‬بهره برداری‬ ‫از ارامستان را دچار وقفه کرده است‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬ضمن تشــکر از اســتاندار و معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار‪ ،‬دادســتان کرمان و اداره کل‬ ‫اطالعات‪ ،‬به برگزاری چند جلسه در رابطه با مشکل پیش امده اشاره کرد و افزود‪ :‬در این جلسات توافق‬ ‫شد که زمین موردنظر معادل زمین ارتش‪ ،‬سریع تر تحویل شود‪.‬‬ ‫شهردار کرمان ادامه داد‪ :‬با توجه به تکمیل ظرفیت ارامستان فعلی و ضرورت اغاز هرچه سریع تر تدفین‬ ‫در ارامستان جدید‪ ،‬امیدواریم ارامستان «بهشت کریمان» طبق تاکید استاندار محترم در هفتۀ جاری‬ ‫به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫عالم زاده افزود‪ :‬هزینه های فراوانی در راســتای اماده سازی ارامستان جدید صرف شده و تالش فراوانی‬ ‫توســط مجموعۀ شهرداری در این راستا صورت گرفته که امیدواریم با بهره برداری از ارامستان جدید‪،‬‬ ‫دغدغه های موجود شهر کرمان در زمینۀ دفن اموات برطرف شود‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگر صحبت های خود‪ ،‬با اشــاره به تجهیز کارگاه پروژۀ تقاطع غیرهم ســطح «شــهید‬ ‫حاج یونــس زنگی ابادی» در «شــرف اباد» و اغاز عملیات اجرایی این پروژه‪ ،‬از پیگیری جهت تســریع‬ ‫اجرای ان خبر داد‪.‬‬ ‫شــهردار کرمان همچنین با اشاره به ازادسازی یک ونیم کیلومتر از مسیر پروژۀ بزرگراه «سپهبد شهید‬ ‫حاج قاسم سلیمانی»‪ ،‬از ســه راه «عطا احمدی» تا بلوار «طاهراباد»‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬سازمان عمران و‬ ‫بازافرینی فضاهای شهری شهرداری کرمان با جدیت در حال فعالیت در راستای اماده سازی این مسیر‬ ‫است و اسفالت این قسمت از فردا اغاز می شود‪.‬‬ ‫عالم زاده خاطرنشــان کرد‪ :‬ازادسازی لوپ پل «ایثار» براساس خواســته های مکرر شهروندان و تاکید‬ ‫شورا‪ ،‬در حال تملک و انجام است و تالش داریم در همین دوره به پایان برسد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در مواجهه با مسایل شهروندان گاهی با چالش هایی روبه رو می شویم که حل ان ها نیاز‬ ‫به چاره اندیشــی ویژه ای دارد‪ ،‬افزود‪ :‬راه حل برخی مســایل صفر و یک نیست و الزم است با راه کارهای‬ ‫میانه ان ها را حل کرد؛ به گونه ای که نه قانون زیر پا گذاشته شود و نه حق شهروندان ضایع شود‪.‬‬ ‫شــهردار کرمان درخصوص اســتعفای خود بیان کرد‪ :‬از قبل انتخابات شــوراها‪ ،‬قصد استعفا داشتم و‬ ‫اینکه قبل از پایان دوره‪ ،‬اســتعفای خود را مطرح کردم‪ ،‬به دلیل جلوگیری از این شــائبه بود که قصد‬ ‫ماندن در شــهرداری را دارم؛ ضمن اینکه به این ترتیب فرایند تغییر مدیریت تسریع می شود و اعضای‬ ‫منتخب شورای ششم‪ ،‬زودتر می توانند برای انتخاب سرپرست و شهردار جدید اقدام کنند تا امور شهر‬ ‫عقب نماند‪.‬‬ ‫عالم زاده یاداور شد‪ :‬با وجود اینکه از اول مردادماه باید کار خود را در جایگاه دیگری در بخش خصوصی‬ ‫اغاز کنم‪ ،‬اما بنا به درخواســت اعضای محترم شورا‪ ،‬نهایتاً تا چهاردهم مردادماه‪ ،‬مسئولیت خود را در‬ ‫شهرداری ادامه می دهم‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬درخصوص پیشنهاد تاسیس ساختمان خدماتی‪ ،‬تفریحی و اقامتی در میدان «هفت باغ» مرتبط با‬ ‫مرکز درمانی سرطان که قرار اســت در مجاورت محور «هفت باغ» ساخته شود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬براساس دو‬ ‫طرحی که توسط مشاوران درخصوص طراحی میدان «هفت باغ» ارائه شده‪ ،‬دسترسی به این میدان قرار‬ ‫است به صورت پایین گذر باشد؛ بنابراین‪ ،‬هزینۀ زیرگذر و روگذر را نخواهد داشت؛ ضمن اینکه طرح های‬ ‫ارائه شده توسط مشاوران با نوع نگاه میدان شهری بوده است و قطعاً کنارگذر و ارام گذر اجرا می شود‪.‬‬ ‫شــهردار کرمان ادامه داد‪ :‬در حال حاضر‪ ،‬کاربری میدان «هفت باغ»‪ ،‬فضای ســبز اســت و هر طرحی‬ ‫بخواهد اجرا شود‪ ،‬باید ابتدا در کمیسیون ماده پنج تصویب شود‪.‬‬ ‫عالم زاده با اشــاره به اینکه ســه دانگ میدان «هفت باغ» متعلق به شــهرداری و سه دانگ ان متعلق‬ ‫به شــرکت عمران علوی هفت باغ است‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬اجرای طرح یادشده‪ ،‬سرمایه گذاری دو هزار‬ ‫میلیارد تومان برای شهر کرمان در بر دارد و یک مرکز نمونه در کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫افزایش سود وتجارت سهامداران را غافلگیر کرد‬ ‫سود هر سهم بانک تجارت در دوازده ماهه منتهی به اسفند ‪ ۱۳۹۹‬پس از انجام حسابرسی ‪ ۱۳۴‬ریال‬ ‫افزایش یافتبه گزارش پیام فوری‪ ،‬ســود هر سهم بانک تجارت در دوازده ماهه منتهی به اسفند ‪۱۳۹۹‬‬ ‫پس از انجام حسابرســی ‪ ۱۳۴‬ریال افزایش یافت‪.‬وتجارت‪ ،‬در ‪١٢‬ماهه منتهی به اســفند ‪ ١٣٩٩‬مبلغ‬ ‫‪ ۶۴۵‬ریال برای هر سهم سود حسابرسی شده محقق کرد و این در حالی است که در دوره مشابه سال‬ ‫قبل ‪ ۴۴‬ریال زیان برای هرسهم وتجارت شناسایی شده بود‪.‬پیش از این و بنابر صورتهای مالی اعالمی‬ ‫و حسابرسی نشده بانک تجارت مبلغ ‪ ۵١١‬ریال برای هر سهم سود وتجارت اعالم شده بود که با انجام‬ ‫حسابرســی این مبلغ ‪ ۱۳۴‬ریال افزایش یافته و به ‪ ۶۴۵‬ریال رسید‪.‬حاصل دوازده ماه فعالیت مجموعه‬ ‫بانک تجارت رشــد ‪ ۱۳۳‬درصدی جمع درامدهای عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال گذشته را نشان‬ ‫می دهد‪.‬درکنار این موفقیت‪ ،‬الزم به ذکر اســت که ســود تلفیقی هر سهم هلدینگ بانک تجارت ‪۷۵۵‬‬ ‫ریال است‪.‬‬ ‫بانک تجارت در ‪١٢‬ماهه ســال ‪ ۱۳۹۹‬چهارده هزار و چهار صد و پنجاه (‪ )۱۴،۴۵۰‬میلیارد تومان سود‬ ‫خالص را محقق ساخته است‪.‬‬ ‫چرخه تولید بیمار کرونایی از‬ ‫اتوبوس های شرکت واحد تهران تا تخت بیمارستان ها‬ ‫بانــک برتر ‪:‬در حالیکه وضعیــت کرونا در تهران به حالت قرمز د ر امده ؛متاســفانه ازدحام‬ ‫جمعیت مســافری در داخل کابین های اتوبوس های شرکت واحد تهران وضعیت خطرناکی‬ ‫را ترســیم کرده است ‪،‬گزارش خبرنگار ما حاکیست ‪:‬متاســفانه هیچ مرجع ناظری هم برای‬ ‫رسیدگی و کنترل کرونا ی براساس تعداد مسافر کابین ها وجود ندارد وگویی وضعیت عادی‬ ‫است که اینچنین مســافران بدون رعایت پروتکل ها و فاصله اجتماعی یکدیگر را در معرض‬ ‫خطر قرار می دهند!تصاویر دریافتی گویای این حقیقت تلخ است‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‪،‬اجتماعی‬ ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫مردم از سنگ اندازی بانک ها در اعطای وام های ُخرد خسته اند‬ ‫«البی» عنصر اصلی دریافت وام از بانک ها!‬ ‫عضو کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد‬ ‫از ســخت گیــری بانکها بــرای ارائه‬ ‫وام های خــرد‪ ،‬گفت‪ :‬شــرط معرفی‬ ‫چند ضامن که کارمند رســمی دولت‬ ‫هســتند به همراه شــروط ارائه چک‪،‬‬ ‫سفته و بیمه از متقاضی وام خرد عمال‬ ‫اخذ وام را برای متقاضــی غیر ممکن‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫موســی احمدی با انتقــاد از برخورد‬ ‫ســلیقه ای بانک ها با متقاضیان دریافت‬ ‫وام های خرد‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه وضعیت‬ ‫و عملکــرد بانک هــا نه تنهــا مطلوب‬ ‫نیســت بلکه بسیار اسفناک شده است‬ ‫و این مسئله در پرداخت وا م های خرد‬ ‫بیشــتر خــود را نمایان کــرده چراکه‬ ‫برای پرداخت یــک وام خرد به قدری‬ ‫شرایط سخت و پیچید ه ای گذاشته اند‬ ‫که مردم ترجیــح می دهند با بدبختی‬ ‫خود بســازند تا اینکه بــا بانک طرف‬ ‫شوند!‬ ‫نماینــده مــردم دیر‪ ،‬کنــگان وجم و‬ ‫عســلویه در مجلس شــورای اسالمی‬ ‫با اشــاره به فرمایشــات مقــام معظم‬ ‫رهبــری مبنی بــر ضــرورت حمایت‬ ‫از تولیــد‪ ،‬افوزد‪ :‬اگرچه یک ســری از‬ ‫وا م ها برای رونق تولید و ایجاد مشاغل‬ ‫خرد در نظر گرفته شد ه اند اما بانک ها‬ ‫در پرداخت این وام ها نیز ســختگیری‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی افــرادی کــه بــرای‬ ‫دریافت هــای ‪ 10‬تــا ‪ 50‬میلیونی به‬ ‫بانک هــا مراجعــه می کنند از اقشــار‬ ‫اسیب پذیر جامعه هستند و عموما این‬ ‫وام هــا را برای تهیه حداقــل جهیزیه‪،‬‬ ‫تعمیر منزل‪ ،‬بیماری‪ ،‬ایجاد اشــتغال و‬ ‫مانند ان طلب می کنند‪.‬‬ ‫احمــدی با تاکیــد بر اینکــه مجلس‬ ‫بــه حمایت اقشــار اســیب پذیر برای‬ ‫دریافت خدمات بهتر از بانک ها می اید‬ ‫و موضــوع فــوق در کمیســیون های‬ ‫مرتبط و تخصصی پیگیری می شــود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬شــرط معرفی چند ضامن‬ ‫که کارمند رســمی دولت هســتند به‬ ‫همراه چک‪ ،‬سفته و بیمه و هزار و یک‬ ‫چیز دیگــر از یک متقاضــی وام خرد‬ ‫عمال اخذ تســهیالت را برای متقاضی‬ ‫غیرممکن می کند‪.‬‬ ‫عضو کمیســیون انرژی مجلس شورای‬ ‫اســامی با بیــان اینکه ســختی های‬ ‫اعمال شــده ازســوی بانک ها شــامل‬ ‫وام ازدواج ‪-‬کــه دارای مصوبه قانونی‬ ‫مجلس است‪ -‬نیز می شود‪ ،‬گفت‪ :‬بانک‬ ‫مرکزی باید بازرسان خود را به صورت‬ ‫ســرزده به بانک ها بفرستد و برعملکرد‬ ‫ا ن ها در این حوزه نظارت کند‪.‬‬ ‫ایجاد اشتغال فراوان درصورت‬ ‫همراهیبانک هابامردم‪/‬مجلس‬ ‫تخلفاتراپیگیریمی کند‬ ‫عضــو کمیســیون عمــران مجلــس‬ ‫گفت‪ :‬کمیســیون اصــل ‪ ۹۰‬مجلس و‬ ‫دســتگا ه های نظارتی همچون سازمان‬ ‫بازرســی کل کشور باید به تخلفات در‬ ‫پرداخــت وام های خرد و کالن بانک ها‬ ‫ورود کنند‪.‬‬ ‫احمد دنیامالــی با انتقــاد از برخورد‬ ‫ســلیقه ای بانک ها با متقاضیان دریافت‬ ‫وام های خــرد‪ ،‬گفت‪ :‬اگرچه اشــتغال‬ ‫ازجمله معضالت اساســی کشور است‬ ‫اما می توان این مشــکل را با تخصیص‬ ‫منابــع کم بهره کاهــش داد چراکه در‬ ‫ایــن صورت افراد خواهند توانســت با‬ ‫ایــن منابع بــرای خود مشــاغل خرد‬ ‫ایجــاد کنند امــا مانع بزرگی بر ســر‬ ‫راه اســت و ان «بانک هــا» هســتند‬ ‫چراکه این منابع باید توســط بانک ها‬ ‫تامیــن شــود امــا ان هــا همراهــی‬ ‫الزم را ندارند‪.‬‬ ‫نماینــده مردم بندرانزلــی در مجلس‬ ‫شــورای اســامی ادامــه داد‪ :‬در نظر‬ ‫گرفتن ســودهای بســیار بــاال برای‬ ‫وام هــای نزدیک ‪ 50‬میلیــون تومان‪،‬‬ ‫درخواســت ضامنین متعــدد که باید‬ ‫حتما کارمند رســمی باشــند شرایط‬ ‫را بســیار پیچیده کرده است لذا مردم‬ ‫یا قــادر به تهیه این وام ها نمی شــوند‬ ‫یا با ســختی و پشــت ســر گذاشتن‬ ‫بوروکراســی طوالنی به ان دست پیدا‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی بــا یــاداوری اینکــه کمیســیون‬ ‫اقتصــادی به این موضــوع ورود کرده‬ ‫اســت‪ ،‬افزود‪ :‬همچنین بانک مرکزی با‬ ‫توجه بــه اختیارات خود‪ ،‬می تواند این‬ ‫مهم را ســاماندهی کند تا مردم برای‬ ‫دریافت یک وام خرد کالفه و سردرگم‬ ‫نشوند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه عضــو کمیســیون عمران‬ ‫مجلس‪ ،‬کمیســیون اصل ‪ 90‬مجلس و‬ ‫دســتگاه های نظارتی همچون سازمان‬ ‫بازرســی کل کشور نیز باید به تخلفات‬ ‫بانک هــا ورود کننــد چراکــه همین‬ ‫بانک هــا ‪-‬که یــک وام ‪ 50‬میلیونی را‬ ‫با هــزار مکافات به مــردم می دهند‪-‬‬ ‫وام های چند میلیــاردی را بدون اخذ‬ ‫وثیقــه های و تضامین الزم به افرادی‬ ‫که داری البی های خاصی هســتند‪-‬‬‫پرداخت می کنند‪.‬‬ ‫حال و روز بازار اقالم اساسی؛ قیمت میوه متعادل‪ ،‬مواد پروتئینی گرفتار داللی!‬ ‫طی ماه های گذشــته قیمت برخی اقالم مصرفی خانوار دستخوش‬ ‫تغییر قرار گرفته که مســئوالن افزایــش هزینه تولید را مهمترین‬ ‫دلیل این گرانی ها عنوان می کنند‪.‬‬ ‫بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت کاالهای اساسی‬ ‫ســبد خانوار از ابتدای سال چند بار دستخوش تغییر و تحول قرار‬ ‫گرفته که هر بار مســئوالن دالیل خاص خود را برای این گرانی ها‬ ‫مطرح می کنند‪.‬‬ ‫امارها نشــان می دهد که طی ماه های اخیر قیمت مرغ‪ ،‬گوشــت‬ ‫قرمز‪ ،‬تخم مرغ‪ ،‬برنج‪ ،‬حبوبات‪ ،‬قند‪ ،‬شــکر‪ ،‬لبنیات و میوه ســیر‬ ‫صعودی داشــته به طوریکه هیچ سنخیتی با نرخ مصوب و هزینه‬ ‫تمام شده ندارد‪ ،‬این درحالی است که مسئوالن مشکالت سیستم‬ ‫توزیع و هزینه های باال را مقصر اصلی اشــفتگی و گرانی بازار می‬ ‫داننــد‪ ،‬در حالیکه خانوارها انتظــار دارند با اعمال نظارت دقیق بر‬ ‫سطح بازار از گران فروشی جلوگیری شود‪.‬‬ ‫گــزارش های میدانی حاکی از ان اســت که طی هفته های اخیر‬ ‫گرانی در بازار محصوالت لبنی‪ ،‬شیرخام‪ ،‬مرغ‪ ،‬تخم مرغ و گوشت‬ ‫قرمز به اوج خود رسیده است که برخی کارشناسان علت اصلی این‬ ‫نوسانات را نابه سامانی نهاده های دامی مطرح می کنند‪ ،‬درحالیکه‬ ‫سرپرســت دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد اذعان می کند که‬ ‫‪ ۴‬میلیــون تن نهاده در بنادر موجود اســت و ‪ ۱۴‬میلیون تن کاال‬ ‫برای ماه های اتی ثبت ســفارش شــده و هیچ گونه کمبودی در‬ ‫تامین وجود ندارد‪.‬‬ ‫حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از اخرین دالیل گرانی‬ ‫اقالم ســبد مصرفی خانوار‪ ،‬اینده بازار و راهکار رسیدن به ارامش‬ ‫با خبر شویم‪:‬‬ ‫محمد علی کمالی سروســتانی مشــاور ارشــد اتحادیه مرغداران‬ ‫گوشتی در گفت و گو با خبرنگار صنعت‪،‬تجارت و کشاورزی باشگاه‬ ‫خبرنگاران جوان‪ ,‬با اشــاره به اینکــه قیمت کنونی مرغ جوابگوی‬ ‫هزینه های تولید نیســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجــه به افزایش قیمت‬ ‫مولفه های تولید‪ ،‬قیمت مصوب مرغ باید اصالح شود ‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مسئوالن ستاد تنظیم بازار ابتدا قیمت محصول نهایی را‬ ‫مشخص می کنند و سپس قیمت مولفه های تولید را افزایش می‬ ‫دهند که این روش نادرست است‪.‬‬ ‫کمالی سروستانی ادامه داد‪ :‬بنابر امار متوسط قیمت حمل هر کیلو‬ ‫نهاده دامی از ‪ ۴۵۰‬بــه ‪ ۶۵۰‬تومان و نرخ مصوب هر کیلو ذرت و‬ ‫کنجاله ســویا ‪ ۲۰۰‬تومان افزایش یافته که این امر در هزینه تمام‬ ‫شده تولید تاثیر گذار است‪.‬‬ ‫مشاور ارشــد اتحادیه مرغداران گوشتی در واکنش به عرضه مرغ‬ ‫با نــرخ باالتر از مصوب در بازار بیان کرد‪ :‬بــا توجه به عرضه مرغ‬ ‫باالتر از نرخ مصــوب‪ ،‬واحدهای صنفی مکلف به عرضه با نرخ ‪۲۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان هستند که متاسفانه در بازار شاهد عرضه با نرخ‬ ‫های غیرمنطقی هســتیم که این امر بیانگر مشکالت توزیع بعد از‬ ‫کشتار است‪.‬به گفته وی‪ ،‬با اصالح قیمت مصوب‪ ،‬دست واسطه ها‬ ‫و دالالن کوتاه می شود به طوریکه دیگر شاهد عرضه با قیمت های‬ ‫غیر منطقی نخواهیم بود‪.‬‬ ‫مشاور ارشد اتحادیه مرغداران گوشتی قیمت منطقی هر کیلو مرغ‬ ‫زنده با احتساب ‪ ۱۲‬درصد سود منطقی را ‪ ۱۹‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان و‬ ‫مرغ گرم در کشتارگاه را ‪ ۲۸‬هزار تومان اعالم کرد و گفت‪ :‬از ستاد‬ ‫تنظیم بازار انتظار می رود که هر چه ســریع تر نرخ مصوب مرغ را‬ ‫اصالح کنند تا شاهد توزیع خارج از شبکه نباشیم‪.‬‬ ‫این مقام مســئول از توزیع روزانه ‪ ۱۱۰۰‬تا ‪ ۱۲۰۰‬تن مرغ گرم و‬ ‫‪ ۱۵۰‬تا ‪ ۲۰۰‬تن مرغ منجمد در تهران خبر داد و گفت‪ :‬در شرایط‬ ‫کنونــی عرضه مرغ با نرخ های باالی ‪ ۳۰‬هزار تومان هیچ ارتباطی‬ ‫به مرغدار ندارد و تنها مشــکالت سیســتم توزیع علت اصلی این‬ ‫گرانی اســت‪.‬اصر نبی پور رئیس هیئت مدیــره اتحادیه مرغ تخم‬ ‫گذار استان تهران‪ ،‬قیمت کنونی هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری‬ ‫را ‪ ۱۶‬هزار تومان معادل شانه ای ‪ ۳۲‬هزار تومان اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ به ستاد‬ ‫تنظیــم بازار را ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۳۰۰‬تومــان اعالم کرده‪ ،‬در حالیکه بنا‬ ‫به اعتقاد ما قیمت تمام شــده ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۱۸‬هزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫تومان است که با این وجود مرغدار در فروش متحمل زیان است‪.‬‬ ‫وی تولیــد روزانه تخم مرغ را ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۲‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تن‬ ‫اعالم کرد و افزود‪ :‬علــی رغم افزایش قیمت مصوب ذرت‪ ،‬کنجاله‬ ‫ســویا‪ ،‬حمل و نقــل و‪ ...‬دولت قیمت مصوب تخــم مرغ را اصالح‬ ‫نکرده است و همواره با قیمت دستوری به دنبال تنظیم بازار است‬ ‫که با این وجود تولیدکننده رغبتی به تولید ندارد‪.‬‬ ‫قطعی برق به نفع دالالن سیمان شد‬ ‫انطــور که بعضی فعــاالن صنعت ســاختمان و‬ ‫نمایندگان مجلس می گویند تقاضای کاذب ناشی‬ ‫از کمبود برق و اعمال محدودیت برای واحدهای‬ ‫تولیــدی نهاده های ســاختمانی منجر به افزایش‬ ‫قیمت محصوالت این کارخانجات شده و پرواضح‬ ‫است که در این شرایط واسطه های سیمان و فوالد‬ ‫بیشترین بهره را می برند‪.‬‬ ‫ســازندگان مســکن در روزهای اخیر با شــوک‬ ‫افزایــش مجدد قیمت ســیمان و اهــن مواجه‬ ‫شــدند‪ .‬انطور که ایرج رهبر ـ نایب رییس انجمن‬ ‫انبوه ســازان تهران ـ می گوید هر پاکت سیمان به‬ ‫بــاالی ‪ ۶۵‬هزار تومان و هــر کیلوگرم میلگرد به‬ ‫‪ ۲۰‬هزار تومان رسیده است‪ .‬یک سال و نیم قبل‬ ‫یعنی اواخر ســال ‪ ۱۳۹۸‬قیمت هر پاکت سیمان‬ ‫بیــن ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬هــزار تومان و میلگــرد کیلویی‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومان بود‪ .‬ایرج رهبر معتقد است که نگاه‬ ‫صاحبان کارخانجات به صادرات اســت و سیمان‬ ‫و فوالد کمتری به بازار داخلی تزریق می کنند‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر نمایندگان مجلس‪ ،‬قطعی برق را‬ ‫از عوامل گرانی فوالد و ســیمان می دانند‪ .‬فرهاد‬ ‫طهماسبی ـ عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع‬ ‫مجلــس ـ با بیان اینکــه وزارت نیــرو با توجیه‬ ‫کمبــود برق‪ ،‬فعالیت واحدهای تولیدی را محدود‬ ‫کرده‪ ،‬گفته اســت‪ :‬با کاهــش فعالیت واحدهای‬ ‫تولیدکننده ســیمان و فــوالد تقاضای کاذب در‬ ‫بــازار به دلیل بــار روانی ناشــی از تعطیلی این‬ ‫واحدها افزایش یافت که ایــن امر موجب گرانی‬ ‫این محصوالت شد‪.‬‬ ‫با توجه به صحبتهای طهماســبی‪ ،‬قصور چندانی‬ ‫متوجه کارخانجات نیســت امــا رد پای دالالن و‬ ‫واســطه ها در گرانی اخیر نهاده های ســاختمانی‬ ‫دیده می شــود و ظاهرا چاره ای هم برای رفع این‬ ‫معضــل وجود ندارد؛ چرا که بارها جلســاتی بین‬ ‫وزرای دولت و نمایندگان مجلس برای قطع دست‬ ‫دالالن برگزار شده اما نتیجه بخش نبوده است‪.‬‬ ‫نرخهای دســتوری هم عدم کارایــی خود را در‬ ‫عمل نشــان می دهد‪ .‬به طور مثال قیمت سیمان‬ ‫در حالی به باالی ‪ ۶۵‬هزار تومان در بازار رســیده‬ ‫که بر اساس دستورالعمل ها هر پاکت سیمان تیپ‬ ‫‪ ۵‬درب کارخانــه حدود ‪ ۲۴‬هــزار تومان فروخته‬ ‫می شــود‪ .‬البته اخیرا ســازمان حمایت از مصرف‬ ‫کننــدگان به کارخانجات ســیمان اجــازه داد تا‬ ‫قیمت ســیمان فله را مشروط به فروش محصول‬ ‫به مصرف کننده نهایی ‪ ۱۲‬درصد افزایش دهند‪.‬‬ ‫رشــد قیمت نهاده های ساختمانی و قیمت زمین‬ ‫به عنوان مولفه های درونی بخش مسکن در کنار‬ ‫متغیرهای بیرونــی مثل جهش نرخ ارز‪ ،‬در حالی‬ ‫منجر به کاهش شــدید قــدرت خرید متقاضیان‬ ‫مسکن شده است‪ .‬نمایندگان مجلس از فامیل ها‬ ‫و مافیــای قــدرت و ثروت در صنعت ســیمان و‬ ‫فوالد ســخن می گویند‪ .‬اواخر اردیبهشت امسال‬ ‫نیز علیرضا رزم حســینی ـ وزیر صمت ـ در جمع‬ ‫نمایندگان مجلس‪ ،‬وجود مافیای سیمان و فوالد‬ ‫را تاییــد کرد‪.‬قبل از گرانی هــای اخیر نهاده های‬ ‫ساختمانی‪ ،‬ســازندگان مسکن می گفتند اگر نرخ‬ ‫زمیــن را صفر در نظر بگیریم هزینه ســاخت به‬ ‫باالی پنج میلیون تومان در هر متر مربع رســیده‬ ‫که بــا توجه به رکود معامالت‪ ،‬ســاخت و ســاز‬ ‫کاهش یافته است‪ .‬بر اساس گزارش مرکز امار در‬ ‫پاییز ‪ ۱۳۹۹‬تعداد ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۱۷۱‬واحد مسکونی‬ ‫در پروانه های صادره شهر تهران پیش بینی شده‬ ‫که نســبت به تابستان همان ســال ‪ ۴.۷‬درصد و‬ ‫در مقایسه با فصل مشــابه سال قبل از ان ‪۱۸.۷‬‬ ‫درصد کاهش داشته است‪ .‬معامالت مسکن شهر‬ ‫تهران در خرداد ‪ ۱۴۰۰‬نیز ‪ ۵.۱‬هزار فقره بود که‬ ‫کاهش ‪ ۵۳‬درصدی را نســبت بــه خرداد ‪۱۳۹۹‬‬ ‫نشان می دهد‪.‬گرانی نهاده های ساختمانی به رکود‬ ‫ساخت و ســاز در بخش خصوصی منجر شده اما‬ ‫بسیاری از انبوه سازان برای ساخت مسکن ملی با‬ ‫دولت قرارداد امضا کرده اند که قیمت این واحدها‬ ‫در پایان پروژه بر اســاس هزینه ساخت محاسبه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫بانک‪،‬بیمه‪،‬بورس‬ ‫علیزادهبرمی‪:‬مقاومترئیسجمهوردرمقابلقانونانتزاعباعثافزایشقیمتمرغشد‬ ‫عضو هیات رئیســه کمیسیون کشــاورزی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مقاومــت بی تدبیرانه رئیس جمهور در مقابل قانون‬ ‫انتزاع باعــث افزایش قیمت و نابســامانی در بازار‬ ‫گوشت مرغ و واردات نهاده های دامی شده است‪.‬‬ ‫علی اکبر علیزاده برمی‬ ‫علی اکبر علیزاده برمی عضو هیات رئیسه کمیسیون‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬اب‪ ،‬منابــع طبیعی و محیط زیســت‬ ‫مجلس شــورای اســامی‪ ،‬در واکنش به اظهارات‬ ‫رئیس جمهــور در زمینه افزایــش قیمت مرغ به‬ ‫واسطه تحریم ها و کاهش میزان واردات نهاده های‬ ‫دامی‪ ،‬گفت‪ :‬نظام پس از چند ســال تجربه به این‬ ‫نتیجه رســید که تقســیم ناصحیح وظایف حوزه‬ ‫کشاورزی اصلی ترین علت بروز مشکالتی از قبیل‬ ‫اشــفتگی بازار محصوالت کشــاورزی‪ ،‬مرغ و تخم‬ ‫مــرغ و همچنین از بین رفتن محصوالت پیاز بطور‬ ‫ادرسغلطممنوع‬ ‫مثال در جیرفت و سیب زمینی دشت مغان است‪.‬‬ ‫نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسالمی با‬ ‫اشــاره به اینکه نمایندگان در دوره نهم مجلس با‬ ‫تصویب قانون انتزاع تمامی وظایف حوزه کشاورزی‬ ‫را در اختیــار وزارت جهــاد کشــاورزی قرار داد و‬ ‫موجب ساماندهی شرایط شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با اجرای‬ ‫قانون انتزاع حدود ‪ 5‬میلیارد دالر در زمینه واردات‬ ‫محصوالت کشاورزی صرفه جویی صورت گرفت زیرا‬ ‫فرماندهــی میدان واحد بود‪.‬وی با اشــاره به اینکه‬ ‫اقای روحانی در نشست هماهنگی اقتصادی سران‬ ‫قوا با حضــور برادران الریجانی بــا اخذ مصوبه ای‬ ‫بخش هــای از وظایف وزارت جهاد کشــاورزی را‬ ‫در اختیار وزارت صمت قرار داد و شــاهد مشکالت‬ ‫متعدد شدیم‪ ،‬افزود‪ :‬نمایندگان در مجلس یازدهم‬ ‫تالش خود را کردند تا رئیس جمهور وظایف وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی را به این وزارتخانه بازگرداند‪ ،‬حتی‬ ‫در زمان بررســی رای اعتمــاد وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت مقرر شــد این اقدام صــورت بگیرد‪.‬این‬ ‫نماینده مردم در مجلس شــورای اســامی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وزیر صمت پس از دریافــت رای اعتماد از مجلس‬ ‫در نشســتی با حضور وزیر جهاد کشاورزی توافق‬ ‫کردند که تمامی اختیارات وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫به این وزارتخانه بازگردانده شــود اما اقای روحانی‬ ‫با این اقــدام علی رغم موافقت معاون اول مخالفت‬ ‫کرد‪ ،‬پــس از هرج و مرج در بازار گوشــت مرغ و‬ ‫نهاده های دامی دولت مجبور شــد قرارگاه مرغ را‬ ‫تشــکیل دهد‪.‬علیزاده برمی با اشاره به اینکه رئیس‬ ‫کمیســیون کشــاورزی طی نامه هایی بــه وزیران‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و جهاد کشــاورزی ضمن‬ ‫تاکید بر پایان اعتبار مصوبه ســران قوا خواســتار‬ ‫‪3‬‬ ‫ارزهایدیجیتالیبازهمریختند!‬ ‫بازگردانی اختیارات وزارت جهاد کشــاورزی شد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬مقاومت بی تدبیرانه رئیس جمهور در مقابل‬ ‫قانــون انتزاع باعث افزایش قیمت و نابســامانی در‬ ‫بازار گوشــت مرغ و واردات نهاده های دامی شــده‬ ‫است‪.‬وی با بیان اینکه رئیس جمهور طی سال های‬ ‫گذشته تنها در شــرایط نابسامان و مواجه شدن با‬ ‫گرانی بیش از حد به وضعیت کشــاورزی پرداخته‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر حــدود ‪ 5‬میلیون تن‬ ‫نهاده دامی تنها در بنــدر امام خمینی (ره) وجود‬ ‫دارد که تا قبل از حضور تیم بازرســی کمیســیون‬ ‫کشــاورزی حرفی از ان زده نمی شــد‪ ،‬درحالی که‬ ‫کشــتار دام مولد به دلیل عدم وجود نهاده دامی و‬ ‫باال بودن قیمت حدود ‪74‬درصد افزایش پیدا کرده‬ ‫اســت و رئیس جمهور این بار نیز در زمینه دالیل‬ ‫افزایش قیمت مرغ ادرس غلط به مردم می دهد‪.‬‬ ‫افزایشامارخودروهایناقصباتعطیلیاجباریقطعهسازان‬ ‫در حال حاضر تولیدکنندکان قطعات خودرو در اثر‬ ‫خاموشــی های برق با ضرر و زیــان باالیی مواجه‬ ‫هســتند و برای جبران زیان خــود حجم تولید را‬ ‫کاهش داده اند این در حالی است که همین کاهش‬ ‫تولید اثرات مخرب خود را در اینده بر بازار خواهد‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫قرار بود در ســال جاری موانــع پیش روی فعالیت‬ ‫تولیدکنندگان برداشته شود اما متاسفانه با گذشت‬ ‫‪ 4‬ماه از سال جاری نه تنها خبری از حمایت دولت‬ ‫نیست بلکه حجم مشکالت هم برای تولیدکنندگان‬ ‫هر روز افزایش می یابد‪.‬‬ ‫از افزایش مواد اولیه و هزینه های تولید که بگذریم‬ ‫دولت در اقدامی قابل تامل صنایع را با خاموشــی‬ ‫برق انهم بــدون برنامه و با ســاعات طوالنی روبه‬ ‫رو ســاخته اســت که همین امر فعالیــت را برای‬ ‫تولیدکنندگان سخت تر از گذشته کرده است‪.‬‬ ‫در حال حاضر اکثر تولیدکنندگان در اثر خاموشی‬ ‫های برق با ضرر و زیان باالیی مواجه هستند و برای‬ ‫جبران زیان خود حجم تولید را کاهش داده اند این‬ ‫در حالی است که همین کاهش تولید اثرات مخرب‬ ‫خود را در اینده بر بازار خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫از میان صنایع کشور صنعت قطعه سازی نیز روزانه‬ ‫تا ‪ 6‬ســاعت قطعی برق را تجربه می کند و همین‬ ‫قطع برق قوز باال قوز صنعت خودرو شد‬ ‫امر عاملی شــده تا نتوانند به موقع سفارشات خود‬ ‫را تولید و تحویل دهند‪ .‬به اعتقاد قطعه ســازان‪ ،‬با‬ ‫قطعی برق نه تنها حداقل ‪ 20‬درصد به هزینه های‬ ‫تولید افزوده شــد بلکه از ‪ 30‬درصــد برنامه تولید‬ ‫عقب مانده ایم‪.‬‬ ‫در همیــن ارتبــاط رضا رضایی به عنــوان یکی از‬ ‫تولیدکننــدگان قطعات خودرو مــی گوید‪ :‬برق‬ ‫یکــی از اســتراتژیک ترین انرژی هــای الزم برای‬ ‫تولید است‪ ،‬اما قطعی برق درامد صنایع را کاهش‬ ‫می دهد‪ ،‬به خصوص که این کاهش درامد در حالی‬ ‫رخ می دهد که قیمــت نهاده های تولید مانند مواد‬ ‫اولیه با رشد زیادی روبه رو شده است‪ .‬ماشین االت‬ ‫صنایع با برق کار می کند و وقتی مواد اولیه در این‬ ‫دستگاه ها وجود دارد و برق به ناگهان قطع می شود‪،‬‬ ‫مواد به ضایعات تبدیل می شــود و در شرایط رشد‬ ‫قیمــت نهاده های تولید‪ ،‬ضرر زیادی روی دســت‬ ‫تولیدکننده باقی می گذارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬زیاد شــدن ضایعات اثر خود را بر قیمت‬ ‫نهایی کاال خواهد گذاشت‪ .‬عالوه بر ان‪ ،‬نیروی کار‬ ‫کارخانه ها نیز در طول روز ســاعت کاری مشخصی‬ ‫نخواهد داشــت و نمی داند چه زمانــی باید به کار‬ ‫مشــغول شــود‪ .‬عالوه بر این در صنعت خودرو و‬ ‫قطعه یک میلیون نفر مشــغول به کار هستند که‬ ‫با بی برنامگی صورت گرفته زندگی انها تحت تاثیر‬ ‫قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫این تولیدکننده با اعالم اینکه البته مســاله کاهش‬ ‫ظرفیــت تولید نیز وجــود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬با ادامه این‬ ‫قطعــی ها تعداد خودروهای ته نشــین نیز افزایش‬ ‫چشــمگیری خواهد داشــت و تحویــل خودرو به‬ ‫مشــتریان عقب خواهد افتاد‪ .‬تعطیلی و قطعی برق‬ ‫برای صنعت فاجعه اســت‪ ،‬چراکه صنایع حتی در‬ ‫صورت خــواب تولید‪ ،‬باید بدهی های بانکی خود را‬ ‫بپردازند و مبلغ چک های خود را تامین کنند‪.‬‬ ‫رضایــی تصریح کــرد‪ :‬صنعت خــودرو و قطعه به‬ ‫خودی خود دچار مشــکالت عدیده ای اســت‪ ،‬به‬ ‫طوری کــه امروز بدهــی خودروســازان به ‪120‬‬ ‫میلیارد تومان رسیده اســت و با ادامه روند فعلی‪،‬‬ ‫بر مشکالت موجود به شدت اضافه می شود‪ .‬جالب‬ ‫اســت که این اتفاقات در سالی رخ می دهد که باید‬ ‫سال مانع زدایی و پشتیبانی از تولید می بود‪.‬‬ ‫به گزارش تســنیم‪ ،‬مطابق امار زیان انباشــته دو‬ ‫خودروســاز بزرگ تا پایان ســال ‪ ، 99‬بیش از ‪85‬‬ ‫هزار میلیارد تومان بوده اســت که باعث از دســت‬ ‫رفتن بخش عمده ای از نقدینگی خودروسازان شده‬ ‫و ابر چالش بدهی معوق به قطعه ســازان را تشدید‬ ‫زمین های رها شده در شهرها باید وارد چرخه تولید مسکن شوند‬ ‫نموده است و بنا به نظر اکثر کارشناسان و سیاست‬ ‫گزاران تا زمانی که این روند اصالح نشود نقدینگی‬ ‫خودروســازان روز به روز تحلیل رفته و امیدی به‬ ‫بهبود شرایط نیست‪.‬‬ ‫در حال حاضــر مجموع مطالبــات زنجیره تامین‬ ‫داخلی از خودروســازان به حدود ‪50‬هزار میلیارد‬ ‫تومان رســیده که با راهکار واگــذاری اوراق گام‪،‬‬ ‫تســهیل قابل توجهی در پرداخــت مطالبات اتی‬ ‫صورت خواهــد پذیرفت ولی مطالبــات معوق به‬ ‫بیش از ‪ 25‬میلیارد تومان رســیده است که بخشی‬ ‫از این افزایــش به دلیل افزایش تیراژ تولید خودرو‬ ‫و افزایش قیمت قطعات اســت و بخش دیگری به‬ ‫علت توانمنــدی خودروســازان در بازپرداخت به‬ ‫زنجیره تامین می باشد‪.‬‬ ‫البته در صورت کســر چکهای خریــد دین واگذار‬ ‫شــده به بانک ها از طریــق زنجیره تامین و جذب‬ ‫تسهیالت در قالب قراردادهای سه جانبه‪ ،‬مطالبات‬ ‫معــوق بیش از ‪ 15‬هزار میلیارد تومان می رســد‪.‬‬ ‫همچنین در حال حاضر بیش از ‪ 100‬هزار خودرو‬ ‫ناقص ناشــی از مشــکالت تامین نقدینگی ‪ ،‬عدم‬ ‫تخصیــص ارز‪ ،‬گمرک و غیــره در پارکینگ های‬ ‫خودروســازان موجود اســت که با ادامه این روند‬ ‫فعلی تعداد خودروهای ناقص افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫برکناری ام از ریاست بانک مرکزی بدون طی فرایند قانونی بود‬ ‫همتی جــواب جهانگیــری را داد‪ :‬برکناری ام از‬ ‫ریاست بانک مرکزی بدون طی فرایند قانونی بود‬ ‫عبدالناصر همتی رئیس کل ســابق بانک مرکزی‬ ‫در پاسخ به اظهارات اســحاق جهانگیری معاون‬ ‫اول رئیس جمهور اعالم کرد‪ :‬متاســفانه برکناری‬ ‫ام از ریاســت بانــک مرکزی بدون طــی فرایند‬ ‫قانونی ان در دولت‪ ،‬صورت گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری تســنیم؛ عبدالناصر همتی‬ ‫در یادداشــتی خطاب بــه اســحاق جهانگیری‬ ‫نوشــت‪ :‬معاون اول رئیس جمهور روز گذشــته‬ ‫درســخنانی دربانک مرکزی علت کنار گذاشتن‬ ‫در حالــی که از مــدت ها قبل‪ ،‬فعــاالن بخش‬ ‫خصوصی درباره شــرایط تولید مرغ در کشــور و‬ ‫بازار این محصول هشــدار می دادند‪ ،‬بی توجهی‬ ‫متولیان به این هشــدارها‪ ،‬منجــر به اوج گرفتن‬ ‫نابسامانی ها در بازار شده است‪.‬‬ ‫در حالــی کــه از مدت ها قبل‪ ،‬فعــاالن بخش‬ ‫خصوصی درباره شــرایط تولید مرغ در کشــور و‬ ‫بازار این محصول هشــدار می دادند‪ ،‬بی توجهی‬ ‫مسئوالن به این هشــدارها‪ ،‬منجر به اوج گرفتن‬ ‫نابسامانی ها در بازار شده است‪.‬‬ ‫گزارشات میدانی نشــان می دهد که قیمت مرغ‬ ‫کــه از مدت ها قبل در بازار دو نرخی شــده بود‪،‬‬ ‫مجددا ً روند صعودی در پیش گرفته و قیمت ان‬ ‫در مراکز خرده فروشی به ‪ ۳۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان‬ ‫و بعضاً بیشــتر‪ ،‬رســیده در حالی که نرخ مصوب‬ ‫این کاال ‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان است ضمن اینکه‬ ‫عرضه ان نیز نســبت به هفته های قبل محدودتر‬ ‫شــده و ان طور که مردم اظهــار می کنند برای‬ ‫خریــد این کاال مجبور هســتند به چندین مرکز‬ ‫خرید مراجعه کنند‪ .‬در میادین میوه وتره بار هم‬ ‫که عرضه مرغ به قیمت مصوب بصورت روزانه در‬ ‫حال انجام اســت‪ ،‬از یک سو میزان عرضه کاهش‬ ‫یافته و از ســوی دیگر افزایش رجــوع مردم به‬ ‫میادین برای خرید به نرخ مصوب‪ ،‬موجب شــکل‬ ‫گیری صف های طوالنی در میادین شده است‪.‬‬ ‫هشــدار فعاالن صنعــت طیور دربــاره وضعیت‬ ‫تولید مرغ از اواخر فروردین ســال جاری شــروع‬ ‫شــد و در تاریخ ‪ ٢٨‬فروردین ماه ‪ ١۴٠٠‬بود که‬ ‫کانون سراســری مرغداران گوشــتی در نامه ای‬ ‫بــه وزارت خانه های جهاد کشــاورزی و صمت با‬ ‫اشاره به شــکل گیری بازار سیاه جوجه گوشتی‪،‬‬ ‫اعــام کرد‪ :‬اگر قیمت جوجه یــک روزه تا هفته‬ ‫اینجانب از ریاست بانک مرکزی را به خاطر انچه‬ ‫که « اشــتغال بنده بــه کار دیگر » بود ‪ ،‬اعالم و‬ ‫نیز گفتند ‪ « :‬امروز حجم ذخایر ارزی اسکناس و‬ ‫طالی بانک مرکزی در تاریخ بیسابقه است »‪ .‬هر‬ ‫چندبنای پاســخگویی را نداشتم‪ ،‬ولی برای ثبت‬ ‫درحافظه تاریخــی مردم و اصالح امور در اینده‪،‬‬ ‫مجبــور به توضیحاتی در خصــوص این بخش از‬ ‫اظهارات جناب اقای جهانگیری هستم‪:‬‬ ‫‏اینجانب در ایام انتخابات به کار دیگری مشغول‬ ‫نشــدم‪ ،‬بلکه همانند رئیس محتــرم قوه قضائیه‬ ‫در رقابت انتخاباتی شــرکت کردم و برای مدتی‬ ‫نابسامانی ها در بازار مرغ اوج گرفت‬ ‫اینده به قیمت مصوب نرســد‪ ،‬این تشکل صنفی‬ ‫مســئولیتی دربــاره کاهــش تولید مــرغ ندارد‪.‬‬ ‫(جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)‬ ‫‪ ١٣‬اردیبهشــت ‪ ١۴٠٠‬نیز مرغداران در نامه ای‬ ‫به کاظم خاوازی‪ ،‬وزیر جهاد کشــاورزی خواستار‬ ‫کنترل قیمت مولفه های تولید شدند‪.‬‬ ‫کانون سراســری مرغداران گوشتی کشور در این‬ ‫نامــه ضمن انتقاد از دخالت دولت در بازار مرغ و‬ ‫ســرکوب قیمتی این کاال‪ ،‬خواستار کنترل قیمت‬ ‫مولفه های تولید مرغ شــد و تاکید کرد که اعالم‬ ‫امار ســاختگی و ادعاهای غیــر واقعی در خوب‬ ‫نشان دادن شــرایط و عملکرد دولت‪ ،‬واقعیت را‬ ‫تغییر نمی دهد‪( .‬جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)‬ ‫همچنین در تاریخ ‪ ١۶‬اردیبهشت ‪ ،١۴٠٠‬حبیب‬ ‫اسداهلل نژاد‪ ،‬نایب رئیس کانون سراسری مرغداران‬ ‫گوشــتی با بیان اینکه افزایش قیمت مولفه های‬ ‫تولید‪ ،‬بازار مرغ را بی ثبات می کند‪ ،‬گفت‪ :‬بعد از‬ ‫اینکه دولت با تاخیر چندماهه‪ ،‬یازدهم فروردین‬ ‫ماه با اصالح قیمت‪ ،‬نــرخ هر کیلوگرم مرغ زنده‬ ‫را ‪ ۱۷‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬تومان و مرغ گرم را ‪ ۲۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۰۰‬تومان اعالم کرد انتظار این بود که قیمت‬ ‫مولفه های تولیــد افزایش نیابد‪ ،‬امــا این انتظار‬ ‫براورده نشــد‪( .‬جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)‬ ‫اواخر خرداد ماه ســالجاری نیز‪ ،‬حبیب اســداهلل‬ ‫نــژاد‪ ،‬نایب رئیــس کانون سراســری مرغداران‬ ‫گوشــتی در گفتگــو با خبرنگار مهــر گفت‪ :‬نرخ‬ ‫مصــوب جوجه یک روزه گوشــتی ‪ ۴,۲۰۰‬تومان‬ ‫اســت اما جوجه با این قیمت یافت نمی شود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه مســئوالن بایــد در کنترل‬ ‫قیمــت مولفه های تولید‪ ،‬تدابیر بیشــتری اتخاذ‬ ‫و این مســاله را مدیریت کننــد‪ ،‬گفت‪ :‬افزایش‬ ‫قیمــت مولفه هــای تولید‪ ،‬افزایــش قیمت تمام‬ ‫شــده را به دنبال دارد و به دلیل سرکوب قیمتی‬ ‫که از ســوی دولت برای محصــول نهایی اتفاق‬ ‫می افتــد‪ ،‬گاهــاً تولیدکنندگان زیــان می کنند‬ ‫بــه طور مثــال بعــد از تصویب و اعــام قیمت‬ ‫‪ ۲۴۹۰۰‬تومانــی تاکنون ما شــاهد افزایش ‪۱۵‬‬ ‫تــا ‪ ۲۰‬درصدی قیمــت مولفه هــای تولید مانند‬ ‫جوجه‪ ،‬ذرت‪ ،‬سویا‪ ،‬حمل و ریز مغذی ها بوده ایم‬ ‫اما این اثــرات را در قیمت فعلی مرغ نمی بینیم‬ ‫و اصالح قیمت صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫البتــه برخی از این افزایش قیمت مولفه ها مانند‬ ‫جوجه مربــوط به عدم نظارت و ســودجویی در‬ ‫بازار اســت که متاســفانه دولت نسبت به ان بی‬ ‫تفاوت است‪.‬‬ ‫اوایل تیــر ماه جــاری‪ ،‬محمد یوســفی‪ ،‬رئیس‬ ‫انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشــتی در گفتگو‬ ‫با خبرنگار مهر با اشــاره به اینکه در حال حاضر‬ ‫مشکل اصلی تولید کمبود نهاده های دامی است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر بحث اصلی که مطرح است‪،‬‬ ‫مســئله بودن و نبودن اســت‪ .‬زمانی که دان در‬ ‫اختیار مرغداران قرار نگیرد‪ ،‬جوجه ریزی نیست‬ ‫و براســاس برنامه ریزی و پیش بینی های انجام‬ ‫شــده‪ ،‬صورت نخواهد گرفــت و واحدهای مرغ‬ ‫مادر نیــز تولید خود را کاهش می دهند‪ .‬بنابراین‬ ‫این احتمال وجود دارد که با کاهش شدید تولید‬ ‫مواجه شــویم‪( .‬جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)‬ ‫همچنیــن در تاریــخ ‪ ۱۳‬تیــر ‪ ،۱۴۰۰‬کانــون‬ ‫سراســری مرغداران گوشــتی در نامه ای به وزیر‬ ‫جهاد کشــاورزی خواســتار بازنگــری در قیمت‬ ‫مصــوب مرغ با توجه به افزایــش نرخ مولفه های‬ ‫تولید شدند و اعالم کردند که قیمت مرغ اصالح‬ ‫نشــود‪ ،‬تولید ان کاهش می یابد‪( .‬جزئیات بیشتر‬ ‫را اینجا بخوانید)‬ ‫ارزش ارزهای مهم دیجیتالی باز هم ریزش کردند‪.‬‬ ‫به نقل از سی ان بی ســی‪ ،‬اعمال محدودیت ها برروی فعالیت صرافــی باینانس که بزرگ ترین صرافی‬ ‫ارزهای دیجیتالی در جهان محســوب می شود کماکان ادامه دارد و در تازه ترین اقدام‪ ،‬قانون گذاران‬ ‫ایتالیایــی اعالم کرده اند این صرافــی هیچ گونه مجوزی برای فعالیت در این کشــور ندارد و عواقب‬ ‫استفاده از این صرافی به عهده کاربران خواهد بود‪ .‬عالوه بر ایتالیا‪ ،‬گزارشاتی از احتمال اتخاذ ممنوعیت‬ ‫های مشابه توسط فرانسه روی فعالیت های این صرافی نیز منتشر شده است‪.‬‬ ‫بانک های مرکزی در جهان به دنبال تسریع در صدور ارزهای دیجیتالی خود هستند‪ .‬در منطقه یورو‪،‬‬ ‫بانک مرکزی اروپا از ورود یورو دیجیتالی به فاز ازمایشــی اولیه خبر داده اســت‪ .‬بانک مرکزی امارات‬ ‫هم اعالم کرد که تا پنج ســال اینده از نخســتین ارز دیجیتالی رسمی این کشور رونمایی خواهد شد‪.‬‬ ‫پیش از این نیز این کشــور یک پروژه مشــترک پرداخت با استفاده از ارزهای دیجیتالی را با عربستان‬ ‫تعریف کرده بود‪ .‬مدیر بخش ارزهای دیجیتالی در موسســه اوانتی تراست معتقد است بانک مرکزی‬ ‫امریکا بررسی اعمال محدودیت روی تراکنش های ارزهای دیجیتالی را اغاز کرده است‪ .‬به گفته کتلین‬ ‫النگ‪ ،‬فدرال رزرو مستقیما بیتکوین و اتریوم را هدف نخواهد گرفت بلکه ورود و خروج دالر به صرافی‬ ‫ها یا بسترهای انتقال رمزارزها را محدود خواهد کرد‪ .‬پیش از این نیز بانک مرکزی و دولت چین کلیه‬ ‫فعالیت های مرتبط با ارزهای دیجیتالی را ممنوع اعالم کردند‪.‬‬ ‫مجمــوع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ‪ ۱۳۰۰‬میلیارد دالر براورد می شــود که‬ ‫این رقم نســبت به روز قبل ‪ ۳.۲۶‬درصد کمتر شــده است‪ .‬در حال حاضر ‪ ۴۹‬درصد کل بازار ارزهای‬ ‫دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ‪ ۱۷‬درصد در اختیار اتریوم اســت‪ .‬بیت کوین ‪ ۱۲‬ســال پیش توسط‬ ‫گروه گمنامی از معامله گران بر بســتر بالک چین ایجاد شــد و از سال ‪ ۲۰۰۹‬معامالت اولیه ان شکل‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫سخنگویکمیسیونعمران‪:‬‬ ‫همتیجوابجهانگیریراداد‪:‬‬ ‫کمتر از یک ماه و براســاس ماده ‪ 19‬قانون پولی‬ ‫وبانکی کشــور تمام اختیارات رئیس کل را طی‬ ‫حکمــی به قائم مقــام تفویض کــردم ولذا هیچ‬ ‫مشــکلی در اداره بانک نبود به مانند سال‪96‬که‬ ‫جنابعالی معاون اول بودید و در انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری شــرکت کردید‪،‬مگرانکه به نظرشــما‬ ‫مســئولیت بانک مرکزی مهمتــر از معاونت اولی‬ ‫باشد که امری جداست‪.‬‬ ‫‏بنده قصــد ورودبه دالیل برکنــاری رئیس کل‬ ‫بانــک مرکزی ندارم اما بایســتی منوط به تحقق‬ ‫شــرایط مقــرر درمصوبــه ســال ‪ 1393‬مجمع‬ ‫‪4156‬‬ ‫‪4240‬‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫‪14001400‬سالسال‬ ‫فروردین‬ ‫شنبه‪ 2616‬تیر‬ ‫دو شنبه‬ ‫تشــخیص مصلحت نظــام صــورت میگرفت که‬ ‫متاســفانه این اقــدام بدون طی فراینــد قانونی‬ ‫ان در دولت‪،‬صورت گرفت‪ .‬ســنگ بنای استقالل‬ ‫بانــک مرکزی‪ ،‬بســته شــدن دســت دولت در‬ ‫برکناری رییس کل است که این مصوبه معطوف‬ ‫به ان اســت‪ .‬ولی در مورد اخیر مغفول ماند‪.‬‬ ‫‏البتــه بجا بود ایشــان‪ ،‬در ایــن روزهای اخر‪،‬‬ ‫توضیح می دادندکه افتخار به داشــتن بی سابقه‬ ‫ترین ذخایر ارزی اســکناس در حــال حاضر به‬ ‫خاطرمقاومت چه کســی و درمقابله با دستورات‬ ‫چه کسانی تحقق یافت؟‬ ‫در کنار مشــکالت مذکور‪ ،‬گرمای شدید هوا نیز‬ ‫مزید بر علت شــده تا تولید مــرغ در هفته های‬ ‫اخیــر دچــار چالش جــدی شــود و قیمت ان‬ ‫روند صعــودی را پیش بگیــرد‪ ،‬در همین زمینه‬ ‫حبیب اســداهلل نژاد‪ ،‬نایب رئیس کانون سراسری‬ ‫مرغداران گوشــتی با بیان اینکــه طی هفته های‬ ‫اخیــر‪ ،‬تولید مرغ دچار چالش های جدی شــده‬ ‫است‪،‬‬ ‫کاهش تولید‪ ،‬تلفات و عدم وزن گیری مناســب‬ ‫مرغ هــا را بخاطــر اســترس گرمایــی از جمله‬ ‫ایــن چالش هــا عنــوان و اضافه کــرد‪ :‬گرمای‬ ‫شــدید عالوه بــر اینکــه باعث شــده مرغ ها به‬ ‫وزن مناســب نرســند‪ ،‬باعــث ایجــاد تلفات در‬ ‫جمعیــت انها نیز شــده اســت‪.‬این فعال بخش‬ ‫خصوصــی همچنین با اشــاره به تــداوم کمبود‬ ‫جوجــه یــک روزه از بــی توجهــی مســئولین‬ ‫به این مســاله انتقاد کرد و گفت‪ :‬ماه هاست که‬ ‫با کمبود و گرانی جوجه یک روزه مواجه هستیم‬ ‫و این مشــکل کماکان پابرجاست‪.‬اسداهلل نژاد با‬ ‫بیان اینکــه قیمت جوجه یــک روزه هم اکنون‬ ‫باالی ‪ ۷۵٠٠‬تومان اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬این در حالی‬ ‫اســت که نرخ مصوب جوجه یک روزه گوشــتی‬ ‫‪ ۴٢٠٠‬تومان است‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از سیاســت دولت در ســرکوب‬ ‫قیمت مــرغ علیرغم افزایش قیمت نهاده ها انتقاد‬ ‫کــرد و افزود‪ :‬بعد از اینکــه قیمت مرغ ‪ ٢۴‬هزار‬ ‫و ‪ ٩٠٠‬تومــان تعیین شــد‪ ،‬هم شــاهد افزایش‬ ‫نرخ مصــوب نهاده ها بودیم و هــم قیمت جوجه‬ ‫یک روزه افزایش شــدید داشــته اما نرخ مصوب‬ ‫مــرغ تغییری نکرده و دولت بــه بهانه حمایت از‬ ‫مصرف کنندگان‪ ،‬زیر بــار اصالح قیمت نمی رود‬ ‫که منطقی نیست‪.‬‬ ‫ایری ســخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت‪ :‬با اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن و ساخت‬ ‫واحد مســکونی در زمین های دولتی رها شــده بخشی از نیاز به زمین در شــهرهای پر جمعیت رفع‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫عبدالجالل ایری‪ ،، ،‬در رابطه با ضرورت تعیین تکلیف زمین ها و بافت های فرســوده غیر مســکونی در‬ ‫ســطح شهر گفت‪ :‬در حال حاضر زمین های بایر و مخروبه بسیاری در تهران و سایر شهرها وجود دارد‬ ‫که سالیان طوالنی به حال خود رها شده و مشکالتی را برای شهروندان به وجود اورده اند‪ ،‬این زمین ها‬ ‫به محل انباشــت زباله و تخلیه نخاله ســاختمانی و تجمع معتادان تبدیل شده از طرفی چهره شهر را‬ ‫نیز زشت کرده است‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬متاسفانه در سایه خالء نظارتی فردی زمینی‬ ‫در بهترین نقطه شــهر خریده و رها می کند و هر روز قیمــت این زمین باال می رود بدون اینکه مالک‬ ‫کاری کند ضمن اینکه بسیاری از دستگاه ها مانند شهرداری ها همواره باید این اماکن را خدمات رسانی‬ ‫کرده و از زباله ها و نخاله های ساختمانی رها شده را پاکسازی کنند‪.‬‬ ‫نماینده مردم کردکوی‪ ،‬ترکمن‪ ،‬بندرگز‪ ،‬گمیشــان در مجلس ادامه داد‪ :‬برخی از این امالک و اراضی‬ ‫در اختیار دســتگاه های دولتی است‪ ،‬اما به دلیل خالء قانونی این دستگاه ها اجازه نمی دهند که امالک‬ ‫مزبور ازاد شــود‪ ،‬اما خوشــبختانه طبق ماده ‪ 10‬طرح جهش تولید و تامین مســکن‪ ،‬امالکی که در‬ ‫اختیار دستگاه های دولتی قرار دارد در صورت درخواست وزارت راه و شهرسازی باید به این وزارتخانه ‬ ‫تحویل داده شوند‪.‬‬ ‫ایری خاطرنشــان کرد‪ :‬بر اســاس تبصره ‪ 1‬مــاده ‪ 10‬طرح جهش و تولید و تامین مســکن چنانچه‬ ‫دستگاه ها اقدام به تحویل اراضی خود نکردند ادارات ثبت اسناد و امالک موظفند به درخواست وزارت‬ ‫راه و شهرســازی‪ ،‬ظرف یک ماه اقدام و ســند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و‬ ‫شهرسازی صادر کنند و این وزارت خانه نیز باید برای ساخت مسکن اقدام کند‪.‬‬ ‫ســخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اســامی‪ ،‬افزود‪ :‬از این رو با اجرای طرح جهش تولید و‬ ‫تامین مسکن و ساخت واحد مسکونی در زمین های دولتی رها شده بخشی از نیاز به زمین در شهرهای‬ ‫پر جمعیت رفع خواهد شد‪ .‬از طرفی برخی از زمین ها تحت اختیار مالکان خصوصی است که باید برای‬ ‫انها نیز فکر عاجلی داشته باشیم و با اتخاذ مالیات‪ ،‬این زمین ها را به چرخه تولید مسکن اضافه کنیم‪/.‬‬ ‫فرصت سوزی وزارت اقتصاد در ایجاد اصالحات پایدار اقتصادی‬ ‫وزارت امور اقتصادی و دارایی طی ‪ ۴‬سال گذشته در انجام اصالحات مورد انتظار در نظام مالیاتی کشور‬ ‫یک فرصت سوزی تاریخی را رقم زد‪.‬‬ ‫وزارت اقتصاد به عنوان بزرگترین وزارتخانه کشــور‪ ،‬اشــفته ترین روزهای خود طی ســال های اخیر‬ ‫را می گذراند‪ .‬در روزهایی که کشــور در یک جنگ اقتصادی تمام عیار به ســر می برد و دســتگاه های‬ ‫اقتصادی دشــمن مانند وزارت خزانه داری امریکا به شدت تحوالت اقتصادی کشور را زیر نظر گرفته‬ ‫است‪ ،‬وزارت امور اقتصادی و دارایی با موجی از انفعال و بی برنامگی دست و پنجه نرم می کند‪ .‬انتصاب‬ ‫فرهاد دژپســند به عنوان وزیر اقتصاد ان هم در سه ســال پایانی عمر دولت تدبیر و امید این ذهنیت‬ ‫را رقم می زد که گویی این جایگزینی با هدف ایجاد اصالحات ســاختاری برای رفع مشــکالت موجود‬ ‫در اقتصاد کشــور است‪ .‬اما عملکرد دژپسند در این مدت به گونه ای بود که نه تنها گره ای از مشکالت‬ ‫اقتصادی باز نکرد بلکه وی را به مرز استیضاح کشاند‪.‬‬ ‫یکی از ماموریت های مهم وزارت اقتصاد در ســال های گذشته‪ ،‬اصالح ساختار بودجه کشور بوده است‪.‬‬ ‫روش صحیح بودجه ریزی در تمام کشــورهای دنیا بدین گونه اســت که دولــت و بدنه اقتصادی او با‬ ‫اســتفاده از درامدهای پایدار ســعی در ایجاد توازن منطقی میان هزینه و درامد دارند‪ .‬اما در ایران در‬ ‫سال های گذشته عدم توسعه پایه های مالیاتی‪ ،‬اتالف سوبسیدهای پنهان قیمتی و رانت هنگفت نهفته‬ ‫در یارانه های اشکار ارزی (ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی) و مهم تر از همه اتکای شدید بودجه به درامدهای نفتی‬ ‫(به صورت مســتقیم در فروش مستقیم نفت و نیز به صورت غیر مستقیم در قالب برداشت از صندوق‬ ‫توســعه ملی و نیز اوراق سلف نفتی) ســبب گردیده که همواره از معضل کسری بودجه در تنگنا قرار‬ ‫بگیریم‪ .‬زیرا درامدهای نفتی به دالیلی چون شــرایط متغیر بازار جهانی انرژی و تحریم ها دچار نوسان‬ ‫هستند و عموماً در سال های اخیر درامدهای نفتی و اقالم وابسته به ان از میزان ذکر شده در بودجه‪،‬‬ ‫بسیار کمتر حاصل شده است‪ .‬در همین راستا خبرگزاری مهر چندی پیش در نفی ادعای اقای رئیس‬ ‫جمهور مبنی بر «اداره کشــور بدون نفت» از سیاســت دولت در تنظیم الیحه بودجه به عنوان ســند‬ ‫اداره کشور در سال ‪ ۱۴۰۰‬گزارشی را منتشر و وابستگی ‪ ۴۱‬درصدی ان به نفت را مورد نقد قرار داد‪.‬‬ ‫(جزئیات بیشتر)‬ ‫در حال حاضر بسیاری از اصالحات ضروری در حوزه های مختلف اعم از اصالح نظام بانکی‪ ،‬نابرابری و‬ ‫تولید‪ ،‬اجرایی شــدن شان منوط به اصالح نظام مالیاتی است‪ .‬در ‪ ۵‬سال گذشته تمام اقدامات صورت‬ ‫گرفته توســط نمایندگان مجلس بوده و دولت تقریباً هیچ کاری در این زمینه انجام نداده اســترهبر‬ ‫انقالب نیز بارها اصالح ســاختار بودجه را به عنوان یکی از دســتور کارهای مهم به دولتمردان گوشزد‬ ‫کردند و انتظار می رفت تیم اقتصادی دولت به فرماندهی وزیر اقتصاد با ســاماندهی درامدهای پایدار‬ ‫خود که به اذعان کارشناســان امری ســهل الوصل بود‪ ،‬اقدامی در جهت اصالح ساختار بودجه انجام‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫در همین راســتا یکی از مهمترین درخواست ها از وزیر اقتصاد‪ ،‬اصالح نظام مالیاتی با اهدافی همچون‬ ‫شــفافیت‪ ،‬ایجاد درامد پایدار و جلوگیری از تورم و نیز کاهش فاصله طبقاتی با باز توزیع بخشــی از‬ ‫درامدهای پایدار در راستای توسعه کسب و کارها و سرمایه گذاری در مناطق محروم کشور است‪ .‬اما‬ ‫اقدامات فرهاد دژپســند پس از انتصاب در این جایگاه به مخالفت با طرح های مطرح شــده در مجلس‬ ‫خالصه شــد‪ .‬برای نمونه اذر ماه ‪ ۹۷‬بود که دژپسند در جلسه ای با کمیسیون اقتصادی مجلس وعده‬ ‫داد که وزارت اقتصاد برای اصالح قانون مالیات های مســتقیم الیحه ای اماده خواهد کرد‪ .‬اکنون بیش‬ ‫از ســه ســال از این وعده می گذرد و از الیحه مذکور و پاسخگویی شخص وزیر خبری نیست‪ .‬پیش از‬ ‫ان نیز که وزیر اقتصاد و عباس اخوندی وزیر راه و شهرسازی وقت‪ ،‬مخالف طرح هایی همچون مالیات‬ ‫بر عایدی مســکن بودند‪ ،‬با نامه نگاری به علی الریجانی رئیس مجلس وقت مانع تصویب این طرح ها‬ ‫در مجلس شــدند‪ .‬این جنس مخالفت ها سبب شد که بسیاری از اقدامات ضروری برای نجات اقتصاد‬ ‫کشور به فراموشی سپرده شده و اصالح امور به تعویق بیفتد‪ .‬گواه این مسئله‪ ،‬سرانجام طرح مالیات بر‬ ‫عایدی سرمایه است که پس از چندین سال به همت مجلس شورای اسالمی در دوره فعلی در خرداد‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬به تصویب رسید‪.‬‬ ‫وحید عزیزی کارشناس مسائل مالیاتی در خصوص سهم مالیات از بودجه کشور گفت‪ :‬نظام مالیاتی در‬ ‫دنیا سه کارکرد اصلی دارد‪ :‬تامین درامد دولت‪ ،‬بازتوزیع درامد و تنظیم گری‪ .‬اما نظام مالیاتی ایران در‬ ‫هر ســه کارکرد ناموفق عمل کرده که یکی از نتایج ان تورم است‪ .‬زیرا در اکثر کشورهای دنیا بیش از‬ ‫‪ ۷۰‬درصد بودجه ســاالنه توسط مالیات تامین می شود اما در ایران در ایده ال ترین حالت به ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫نزدیک شده و دوباره کاهش پیدا کرده است‪ .‬برای مثال امسال با وجود افزایش مالیات‪ ،‬به دلیل افزایش‬ ‫هزینه ها‪ ،‬سهم مالیات از کل درامدهای بودجه کمتر از ‪ ۲۰‬درصد است‪.‬‬ ‫در اکثر کشــورهای دنیا بیش از ‪ ۷۰‬درصد بودجه ساالنه توسط مالیات تامین می شود اما در ایران در‬ ‫ایده ال ترین حالت به ‪ ۴۰‬درصد نزدیک شده است‬ صفحه 3 ‫‪4156‬‬ ‫‪4207‬‬ ‫‪4240‬‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫فروردین‬ ‫خرداد‬ ‫‪ 26‬تیر‬ ‫‪1616‬‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫سهدودو‬ ‫‪3896‬‬ ‫شماره‬ ‫هفدهم‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬‬ ‫ماه‬ ‫مرداد‬ ‫‪22‬‬ ‫شنبه‬ ‫خبر‬ ‫در شورای اداری و استخدامی صنعت نفت تصویب شد‬ ‫تسهیالت جدید برای کارکنان رسمی صنعت نفت‬ ‫مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت از در نظر گرفتن تسهیالتی جدید‬ ‫برای کارکنان رسمی صنعت نفت خبر داد‪.‬‬ ‫حمید حســین نژاد در این زمینه گفت‪ :‬با تصویب شــورای اداری و استخدامی صنعت نفت‪ ،‬در زمینه‬ ‫مرخصی هــای کارکنان‪ ،‬وام اضطراری‪ ،‬تعدیــل مدرک تحصیلی و موارد مرتبط بــا افراد تحت تکفل‬ ‫بازنشستگان نفت تسهیالتی تازه در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی در توضیح این مصوبه ها اعالم کرد‪ :‬بر اســاس مفاد بند الف ماده (‪ )۲۴‬ایین نامه نظام های اداری‬ ‫و اســتخدامی کارکنان صنعت نفت موضوع «کســر نشــدن تعطیالت بیــن دو مرخصی از مرخصی‬ ‫اســتحقاقی» مطرح و موافقت شــد روزهای تعطیل که در طول مدت مرخصی استحقاقی اعطایی به‬ ‫کارمند واقع شده است‪ ،‬جزو مدت مرخصی محسوب نشود‪.‬‬ ‫مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و اســتخدامی وزارت نفت با بیان اینکه این مصوبه از یکم‬ ‫فروردین ماه امسال الزم االجراســت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬یکی از مهم ترین مسائل و دغدغه هایی که بسیاری از‬ ‫کارکنان با ان روبه رو هســتند احتساب و کسر روزهای تعطیالت بین مرخصی از مرخصی استحقاقی‬ ‫انان بوده اســت‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬تا پیش از این‪ ،‬روزهای تعطیل که در مدت درخواست مرخصی واقع‬ ‫شــده‪ ،‬جزو مدت مرخصی کارکنان محســوب می شد و از انجا که مدت مرخصی استحقاقی کارمندان‬ ‫بر اســاس محل و طول خدمت و ســن ایشــان از ‪ ۲۱‬روز تا ‪ ۳۶‬روز در سال است‪ ،‬پیش از این مصوبه‬ ‫در هنــگام تنظیــم مرخصی باید به تعداد روزهای تعطیلی بیــن دو مرخصی توجه و از مدت روزهای‬ ‫مرخصی اســتحقاقی ساالنه کسر می شــد‪ ،‬اما با تصویب شورای اداری و استخدامی صنعت نفت‪ ،‬مقرر‬ ‫شــد از ابتدای ســال جاری روزهای تعطیلی که بین مرخصی استحقاقی کارمند واقع شده است‪ ،‬جزو‬ ‫مدت مرخصی های انان محسوب نشود‪.‬‬ ‫حسین نژاد از موافقت شورای اداری و استخدامی صنعت نفت با افزایش سقف «وام اضطراری» کارکنان‬ ‫خبر داد و افزود‪ :‬بر اســاس مفاد ماده (‪ )۳۳‬ایین نامه نظام های اداری و اســتخدامی کارکنان صنعت‬ ‫نفــت‪ ،‬میزان وام اضطراری در اتفاقات غیرمترقبــه‪ ،‬ازدواج کارمندان مجرد‪ ،‬ازدواج فرزندان کارمندان‪،‬‬ ‫فوت هر یک از اعضای خانواده بالفصل حداکثر تا مبلغ ‪ ۱۲۰‬میلیون ریال خواهد بود که افزایش سقف‬ ‫یادشده در سال های اینده بر اســاس اعالم صندوق های بازنشستگی‪ ،‬پس انداز و رفاه کارکنان صنعت‬ ‫نفــت امکان پذیر و پرداخت وام اضطراری بابت ازدواج دوباره کارکنان به دلیل فوت یا متارکه همســر‬ ‫بالمانع است‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد‪ :‬کارمندانی که از وام اضطراری مجدد برای حوادث غیرمترقبه اســتفاده می کنند‪ ،‬باید‬ ‫حداقل ‪ ۶۰‬درصد سقف مدت زمان وام تعیین شده را مستهلک کرده باشند تا بتوانند از مابه التفاوت وام‬ ‫برای حوادث غیرمترقبه بهره مند شــوند‪ .‬حداکثر اقساط وام نیز ‪ ۳۶‬ماه است و سایر ضوابط و مقررات‬ ‫مصوب به قوت خود باقی است‪.‬‬ ‫بر اســاس این گزارش‪ ،‬ســقف وام اضطراری تاکنون ‪ ۸۰‬میلیون ریال بود که با مصوبه اخیر‪ ،‬به ‪۱۲۰‬‬ ‫میلیون ریال افزایش یافته است‪.‬‬ ‫مدیــرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و اســتخدامی وزارت نفت به در نظر گرفتن تســهیالتی‬ ‫برای تعدیل مدرک تحصیلی کارکنان نیز اشــاره کرد و گفت‪ :‬براساس مفاد بند ‪ ۱‬ماده (‪ )۱۹‬ایین نامه‬ ‫نظام های اداری و اســتخدامی کارکنان صنعت نفت‪ ،‬موضوع ضوابط تعدیل مدرک تحصیلی رســمی‬ ‫دانشگاهی اخذشده حین خدمت در شورای اداری و استخدامی صنعت نفت مطرح و با شرایطی که در‬ ‫ادامه به ان اشاره می کنم موافقت شد‪.‬‬ ‫به گفته حســین نژاد‪ ،‬مدرک تحصیلی ماخوذه حین خدمت کارمندانی کــه قبل از تاریخ ‪۱۳۹۷.۲.۱‬‬ ‫شــروع به تحصیل یا مدرکشان را دریافت کرده اند‪ ،‬در صورتی که با سمت تحت تصدی کنونی کارمند‬ ‫یا ســمت بالتصدی پیشــنهادی و بدون تغییر رسته شغلی مرتبط باشد‪ ،‬با رعایت یک مقطع تحصیلی‬ ‫باالتر از مدرک بدو استخدام‪ ،‬قابل طرح و پذیرش در شورای بررسی و تعیین سوابق است‪.‬‬ ‫وی اعالم کرد‪ :‬در مجموع در مواردی که پس از تعدیل مدرک تحصیلی تنها مرتبط و انجام محاسبات‪،‬‬ ‫افزایش در حقوق پایه ایجاد نشــود یا میزان افزایش حقوق بــه ازای ارائه مدرک تحصیلی (صرفاً یک‬ ‫مقطع باالتر از مدرک بدو اســتخدام) کمتر از درصدهای مدنظر (حســب مورد) شود‪ ،‬حقوق تا مقدار‬ ‫درصد مربوط افزایش می یابد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫لزوم بهره گیری از دانش روزامد جهان همگام‬ ‫باتقویتبومی سازی‬ ‫صنعت‪ ،‬یک ضرورت است‪ ،‬گفت‪ :‬در سال ‪ ۹۹‬که‬ ‫سال جهش طالیی صنعت پتروشیمی ایران بود‪،‬‬ ‫شرکت پژوهش و فناوری با تولیدی شدن ‪ ۳‬طرح‬ ‫توســعه ای خود در جمع ‪ ۱۷‬طــرح بهره برداری‬ ‫شــده در سبد جهش دوم توســعه صنعت دارای‬ ‫جایگاه ویژه ای بود‪.‬‬ ‫محمدی تصریح کــرد‪ :‬افزون بر ســه طرح این‬ ‫شــرکت یعنی تامین کاتالیســت پلی پروپیلن و‬ ‫تامین کاتالیست پلی اتیلن سنگین در پتروشیمی‬ ‫شــازند و نیز بهره برداری رســمی از نخســتین‬ ‫کاتالیســت زیگلرناتــا پلیمریزاســیون پلی اتیلن‬ ‫ســبک خطی در پتروشیمی لرســتان‪ ،‬ساخت و‬ ‫تامین کاتالیســت پتروشیمی ســبالن از سوی‬ ‫شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی نیز دستاورد‬ ‫مهمی بود که به ثمر نشست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬رونمایی از دانش فنی ایرانی ‪PVM‬‬ ‫در مرکز ماهشــهر شــرکت پژوهــش و فناوری‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۹۹‬با هدف تامین نیازهای کشــور‬ ‫به ویژه تامین سه دانش فنی و ‪ ۶‬کاتالیست طرح‬ ‫اســام اباد غرب از جمله تالش های پژوهشگران‬ ‫شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی بود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی با‬ ‫تاکید بر لــزوم بهره گیری از دانش روزامد جهان‬ ‫همگام با بومی سازی در شرکت پژوهش و فناوری‬ ‫پتروشیمی گفت‪ :‬باید تحوالت و دانش جهانی را‬ ‫همواره رصــد کرد و در عین حــال با قدرت در‬ ‫مسیر پیشرفت و توسعه گام برداشت‪.‬‬ ‫بــه نقل از شــرکت ملــی صنایع پتروشــیمی‪،‬‬ ‫بهــزاد محمدی روز چهارشــنبه (‪ ۲۳‬تیرماه) در‬ ‫مجمع عمومی عادی شــرکت پژوهش و فناوری‬ ‫پتروشــیمی با تاکید بر حمایت از این شــرکت‬ ‫اظهار کرد‪ :‬شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی‬ ‫با توجه به ماهیت فعالیت های خود بازوی توسعه‬ ‫این صنعت است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شــرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی‬ ‫در ســال های اخیر دســتاوردهای ارزشمندی به‬ ‫دست اورده است و جای قدردانی دارد که بخشی‬ ‫از خروجی این تالش هــا‪ ،‬تامین نیازهای صنعت‬ ‫پتروشــیمی در بحث دانش فنی و کاتالیســت ها‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان‬ ‫اینکه حضور این شــرکت با توجه به ابعاد توسعه‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در سال ‪ ۹۹‬نام شــرکت پژوهش و فناوری‬ ‫پتروشــیمی در تاریخ صنعت پتروشــیمی ایران‬ ‫ماندگار شــد و ایــن دســتاوردهای خیره کننده‬ ‫در ســایه تالش های شــبانه روزی پژوهشگران و‬ ‫تالشگران این شرکت ثبت شده است‪.‬‬ ‫محمدی بــا تاکید بر لزوم بهره گیــری از دانش‬ ‫روزامد جهان همگام با بومی ســازی در شــرکت‬ ‫پژوهش و فناوری پتروشــیمی خطاب به مدیران‬ ‫و کارشناســان این شــرکت گفت‪ :‬باید تحوالت‬ ‫ش روزامد جهان را همــواره رصد کنید و‬ ‫و دانــ ‬ ‫همچنان با قدرت در مســیر پیشــرفت و توسعه‬ ‫گام بردارید و به سمت هدف های متعالی حرکت‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫مجمع عمومی عادی ســاالنه شــرکت پژوهش و‬ ‫فناوری پتروشــیمی به ریاست مدیرعامل شرکت‬ ‫ملی صنایع پتروشــیمی و با حضور هیئت مدیره‬ ‫شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی‪ ،‬هیئت مدیره‬ ‫شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و دیگر اعضا‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫رقابت پذیریبیشتربامتنوع سازیمبادیصادراتینفت‬ ‫مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت‪:‬‬ ‫در اینــده رقابت میان عرضه کننــدگان انرژی‬ ‫بیش از گذشته خواهد بود و برای جلب مشتری‬ ‫باید پیشنهادهای جذاب به خریداران نفت داد‪،‬‬ ‫یکی از راهکارها داشتن پایانه ای با دسترسی به‬ ‫اب های ازاد و کاســتن هزینه ها و ریســک های‬ ‫تردد نفتکش ها از ان محل است‪.‬‬ ‫تورج دهقانی در گفت وگو با روزنامه «ایران» با‬ ‫بیان اینکه پیشرفت طرح انتقال نفت خام گوره‬ ‫به جاسک اکنون حدود ‪ ۸۴‬درصد است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫احداث خط لوله کامل شده و مرکز انتقال نفت‬ ‫شــماره ‪ ۲‬که در فاز اول مدنظر بود‪ ،‬برای ایجاد‬ ‫ظرفیــت روزانه ‪ ۳۰۰‬هزار بشــکه نفت تکمیل‬ ‫شــده اســت‪ .‬از اوایل خردادماه نیز تزریق نفت‬ ‫به خط لوله اغاز شــده و نفت االن حدود ‪۲۰۰‬‬ ‫کیلومتری جاسک است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اعتبار معادل ‪ ۲‬میلیارد دالر این‬ ‫طــرح‪ ،‬گفت‪ :‬بخش قابل توجهــی از این میزان‬ ‫ســرمایه گذاری انجام شــده و بی شک هزینه‬ ‫تمام شده‪ ،‬صرفه جویی قابل توجهی را نسبت به‬ ‫اعتبار مصوب خواهد داشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مهندســی و توسعه نفت در‬ ‫پاسخ به شــبهاتی درباره موقتی بودن این طرح‬ ‫اعالم کرد‪ :‬ادعای موقتی بودن درباره یک طرح‬ ‫مهندســی در مقیاس چند میلیــارد دالری در‬ ‫شرکت ملی نفت ایران که فعالیت های ان مبتنی‬ ‫بر استانداردهای کیفی بین المللی است‪ ،‬ادعای‬ ‫درستی نیست‪ .‬این ثمره تالش نیروهای مجربی‬ ‫اســت که هرکدام گوشه ای از کار را گرفته اند و‬ ‫ظرف کمتر از دو سال این پیشرفت چشمگیر را‬ ‫رقم زده اند‪ .‬در این طرح یک هزار کیلومتر خط‬ ‫لوله مقاوم به خوردگی اســتفاده شــده و این را‬ ‫نمی توان موقت دانست‪ .‬قرار است این خط لوله‬ ‫حداقل ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬سال اینده برای مملکت ما کار‬ ‫کند و نفت را به پایانه جاســک منتقل کند‪ .‬این‬ ‫یک خط لوله انتقال نفت اســت که اکنون نفت‬ ‫خام در ان جریــان دارد و دیگر نمی توان ان را‬ ‫متوقف کرد‪ .‬این پروژه دائمی است‪.‬‬ ‫دهقانی با اشــاره به اجرای این طرح ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫دالری در کمتــر از دو ســال که شــاید کمتر‬ ‫کشــوری تجربه این چنین داشــته باشد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬به دلیل ســختی هایی که از نظر تحریم ها و‬ ‫فشارهای بین المللی داشتیم مجبور شدیم و این‬ ‫عزم در بدنه اجرایی طرح شکل گرفت که نه تنها‬ ‫از توان داخل اســتفاده شــود‪ ،‬بلکه حتی برای‬ ‫خلق توانمندی داخلی اقدام شــود و نتیجه این‬ ‫شد که بیش از ‪ ۲۵۰‬شرکت داخلی در این طرح‬ ‫فعال بودند و بسیاری از کاالها برای نخستین بار‬ ‫در ایران ساخته شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر پرسیده شود این طرح برای کشور‬ ‫چه داشت‪ ،‬تصورم این است که اگرچه خود طرح‬ ‫دارایی با ارزشی خلق کرد‪ ،‬اما باور اینکه می شود‬ ‫با سختی ها چنین دستاورد بزرگی را کسب کرد‪،‬‬ ‫همین «باور به توانســتن» به نظرم بزرگ ترین‬ ‫دســتاورد این طرح اســت‪ .‬به هر دلیلی ما در‬ ‫تنگنا و تحت فشارهای خارجی همیشه بوده ایم‪،‬‬ ‫اما در ســه سال اخیر این فشــارها بی نظیر بود‪.‬‬ ‫حتی انهایی که می گفتنــد «ما می توانیم» هم‬ ‫به نوعی ته دلشــان قرص نبود‪ ،‬امــا مصادیق و‬ ‫کارهای انجام شــده‪ ،‬بزرگ ترین گواه هستند که‬ ‫«ما می توانیم»‪ ،‬بنابراین مهم ترین دستاورد این‬ ‫طرح‪ ،‬همین خلــق توانمندی و اعتماد به نفس‬ ‫بود کــه معتقدم حتــی ارزش ان از خود طرح‬ ‫نیز بیشتر است و در ســال های اینده می تواند‬ ‫پشــتوانه بزرگی برای مدیریــت و بهبود وضع‬ ‫موجود باشــد‪.‬مدیرعامل شــرکت مهندســی و‬ ‫توســعه نفت درباره احداث خط لوله طرح گوره‬ ‫جاســک توضیح داد‪ :‬خط لولــه پیچیدگی های‬ ‫پروژه هایی نظیر واحدهای فراورش را ندارد‪ ،‬اما‬ ‫سختی خودش را دارد‪ .‬به ویژه وقتی در مقیاس‬ ‫یک هزار کیلومتر خط لوله اجرا می شود‪ ،‬به دلیل‬ ‫گستره و وســعت کار سختی های خاص خود را‬ ‫دارد‪ ،‬به ویژه در بحــث مدیریت یکپارچه طرح‪.‬‬ ‫برای مقایسه باید به خطوط لوله مشابه اجراشده‬ ‫کشــور که در فضاهای اقتصادی اسان تری کار‬ ‫انها انجام شده‪ ،‬نگاه کرد‪.‬‬ ‫فعاالن بخش خصوصی در خصوص طرح ازادسازی معادن می گویند‪:‬‬ ‫پیشرانی بخش معدن با واگذاری معادن حبس شده به اهل فن‬ ‫اهمیت حوزه معدن و توجه به این ظرفیت ملی به واســطه منافع و اثرات‬ ‫مثبتی که در اقتصاد کشور دارد‪ ،‬همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری‪،‬‬ ‫رئیــس جمهور‪ ،‬نمایندگان مجلس شــورای اســامی و فعاالن اقتصادی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫با توجه به قــول وزیر صمت در روز اخذ رای اعتماد از مجلس شــورای‬ ‫اســامی این موضوع به جد‪ ،‬مورد پیگیری وزارت صمت قرار گرفت و با‬ ‫تالش کارگزاران این بخش و بدون توجه به مسائل و رویدادهای سیاسی‬ ‫فرایند اجرای این طرح که با انجام مطالعات‪ ،‬پژوهش ها و نشســت های‬ ‫متعدد تخصصی‪ ،‬باحضور و مشــورت بخش خصوصی مرتبط و با خلع ید‬ ‫از افــراد بلوکه کننده معادن همراه بود‪ ،‬در جهت عدم اتالف فرصت ها و‬ ‫سرمایه های کشور عزیزمان اغاز و طی ‪ ۲‬مرحله‪ ،‬نسبت به واگذاری این‬ ‫معادن از طریق مزایده سراســری در اوایل سال جاری اقدام شد‪.‬‬ ‫وزارت صمــت با توجه به وظایف قانونی خود در حوزه معدن در خصوص‬ ‫احصاء ظرفیت های غیرفعال معدنی کشور اقدام نمود و در گام نخست بر‬ ‫اساس مطالعات انجام شــده حدود ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬محدوده معدنی غیر‬ ‫فعال در کشور شناسایی شد و در گام بعدی پاالیش این محدوده ها برای‬ ‫شناســایی محدوده های دارای شرایط واگذاری اغاز شد و با حذف هفت‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬محدوده شــامل مخالفت دستگاه های موضوع ماده ‪ ۲۴‬قانون‬ ‫معــادن‪ ۶ ،‬هزار محدوده بدون معارض و بــدون مخالفت ارگان های ماده‬ ‫‪ ۲۴‬مشخص و برای اجرای این طرح اماده گردید‪.‬‬ ‫در ایــن خصــوص نظر برخــی از فعــاالن اقتصادی بخــش خصوصی‪،‬‬ ‫صاحبنظران و کارشناسان حوزه معدن را جویا شدیم‪:‬‬ ‫فعال شدن زنجیره های تولید با ازادسازی معادن حبس شده‬ ‫رییس ســازمان نظام مهندســی معدن برگزاری مزایده بزرگ واگذاری‬ ‫‪ 6‬هــزار محدوده و معــدن غیر فعــال را عاملی برای فعال شــدن بقیه‬ ‫زنجیره هــای تولیــد در بخش معدن اعالم کرده و می گوید‪ :‬اشــتغال و‬ ‫اقتصاد کشــور با اجرای این طرح تحت تاثیر قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی همچنین فعال شــدن محدوده های حذف شده از چرخه تولید بخش‬ ‫معدن را جزء خواســته های چندین ساله این بخش می داند و می افزاید‪:‬‬ ‫در سازمان نظام مهندســی معدن هم تمهیدات الزم اندیشیده شده بود‬ ‫تا بتوانیم در جامه عمل پوشــاندن به این طرح بزرگ و تســهیل در امر‬ ‫سرمایه گذاری متقاضیان‪ ،‬اقدامات مناسب را انجام دهیم‪.‬‬ ‫رییس نظام مهندسی معدن اقدامات اخیر وزارت صمت را فصل نوینی در‬ ‫فعالیت های معدن کاری کشــور اعالم می کند و می افزاید‪ :‬اگر حتی یک‬ ‫پنجم از پنج هزار و ‪ 800‬معدن و محدوده معدنی یاد شده فعال شود‪20 ،‬‬ ‫درصد به وســعت محدوده های فعلی معدنی کشور اضافه می شود و بسته‬ ‫به حجم ســرمایه گذاری در چشم انداز معدن کاری‪ ،‬فضای بسیار خوبی را‬ ‫از نظر سرمایه گذاری‪ ،‬تولید و اشتغال ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫ایجاد جهش بزرگ در بخش معدن‬ ‫رییس خانه معدن ایران نیــز در همین خصوص می گوید‪ :‬رونمایی از ‪6‬‬ ‫هــزار محدوده و معدن غیر فعال‪ ،‬فضــای جدیدی را در این بخش ایجاد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫بــه اعتقاد بهرامن‪ ،‬بــا رونمایی از طرح وزارت صمــت‪ ،‬حداقل ‪ 60‬هزار‬ ‫میلیارد تومان ســرمایه در بخش معدن جذب خواهد شــد و با اراده این‬ ‫وزارتخانه‪ ،‬جهشــی بزرگ در این بخش از نظر اشــتغال و سرمایه گذاری‬ ‫ایجاد می شود‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬بر اســاس اصل ‪ 44‬و ‪ 45‬قانون اساسی‪ ،‬وظایف بخش معدن‬ ‫به وزارت صمت سپرده شده اســت و این وزارتخانه با اقداماتی که اخیرا‬ ‫انجام داد‪ ،‬به وظایف خود بر اســاس قانون اساسی به خوبی عمل کرد‪.‬‬ ‫رییس خانه معدن معتقد اســت ‪ :‬با ازاد ســازی ‪ 6‬هزار محدوده و معدن‬ ‫غیــر فعال در محیط هــای معدنی با در نظر گرفتن ‪ 20‬شــغل برای هر‬ ‫محدوده‪ ،‬به طور مســتقیم شــاهد حداقل ‪ 120‬هزار شــغل هستیم و با‬ ‫احتســاب میانگین نسبتا پایین در اشتغال مستقیم و غیر مستقیم‪ ،‬شاهد‬ ‫ایجاد ‪ 800‬هزار شغل در سطح کشور خواهیم بود‪.‬‬ ‫معارض نداشتن محدوده های ازاد شده معدنی‬ ‫نقطه قوت این طرح است‬ ‫از ســوی دیگر دبیر انجمن سنگ اهن ایران‪ ،‬معارض نداشتن محدوده ها‬ ‫و معادن ازادسازی شــده را مهمترین نکته و نقطه قوت این طرح بر می‬ ‫شمرد و توسعه کمی و کیفی‪ ،‬افزایش سرمایه گذاری و ارتقای بهره وری‬ ‫در معــادن را از پیامدها و اثار مثبت این طرح عنوان می کند‪.‬‬ ‫ســعید عســگرزاده درباره اقــدام وزارت صمت در ازادســازی معاون و‬ ‫محدوده های حبس شــده‪ ،‬مــی افزاید‪ :‬هیچ کس بــا کلیت این موضوع‬ ‫مشــکلی ندارد و قطعا هر اقدامی در راســتای تسهیل در بهره برداری از‬ ‫معــادن مفید خواهد بود‪.‬به گفته این مقام صنفی‪ ،‬باید پذیرفت اثرگذاری‬ ‫این اقدام به شدت متاثر از نوع اجرای ان است‪.‬‬ ‫رونق سرمایه گذاری معادن با واگذاری به اهل فن‬ ‫رئیس کمیتــه بورس و تامین مالی خانه معــدن هم در خصوص اجرای‬ ‫طرح ازادســازی ‪ 6000‬محدوده و معدن غیر فعال کشور بیان می کند‪:‬‬ ‫معادن پتانسیل بسیاری در بخش سرمایه گذاری دارند اگر سرمایه گذاری‬ ‫در بخش معدن به شکل صحیحی انجام شود بازدهی قابل توجهی خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫محمدرضا عربی مزرعه شــاهی با اشــاره به اینکه معــادن را می توان از‬ ‫لحاظ کیفیت مواد کانی به معادن غنی‪ ،‬متوســط وضعیف از نظر بازدهی‬ ‫ســرمایه گذاری تقسیم کرد‪ ،‬می گوید‪ :‬در میان محدوده ها و معادنی که‬ ‫در حال واگذاری هســتند مطمئنا از هر ســه طیف معدن وجود خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر تقویت ســرمایه گذاری در بخــش معدن اظهار می دارد‪:‬‬ ‫در مجموع حوزه معدن حوزه پر پتانســیل و با قابلیت مطلوب اســت اگر‬ ‫ســرمایه گذاری در ان به روش صحیح و با رعایت مســائل کارشناســی‬ ‫باشــد حتماً نیازهای کشــور را تامین خواهد کرد و کمک قابل توجه به‬ ‫ایجادشغل بویژه در مناطق محروم و دور افتاده خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشــاره به موضوع واگذاری معــادن از طریق مزایده‪ ،‬بیان‬ ‫می کند‪ :‬در سال های گذشــته تعداد زیادی محدوده های معدنی راکد و‬ ‫بالاســتفاده بودند که وزارت صمت با حمایت ریاســت جمهوری تصمیم‬ ‫گرفت که این محدوده ها به افراد متخصص و دارای اهلیت واگذار شــود‪،‬‬ ‫اکنون با همت دولت این محدوده ها اماده واگذاری شده است‪.‬‬ ‫عربی مزرعه شــاهی با اشاره به اینکه اصل طرح واگذاری معادن به افراد‬ ‫متخصص و دارای فن بســیار اقدام ارزشمندی اســت‪ ،‬تصریح می کند‪:‬‬ ‫نباید اجازه دهیم که محدوده های معدنی در کشور بدون استفاده باشند‪،‬‬ ‫این اقدام صحیحی نیست که محدوده ای دارای پتانسیل سال ها رها شده‬ ‫و در ان ســرمایه گذاری انجام نشــود و اکنون که بهره برداران می توانند‬ ‫در یک شــرایط رقابتی به ســرمایه گذاری در این حــوزه بپردازند قابل‬ ‫تقدیر است‪.‬‬ ‫بالفعل شدن ظرفیتهای بالقوه با ورود سرمایه های جدید‬ ‫از ســوی دیگر رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد مطرح می کند‪ :‬با طرح‬ ‫ازادسازی پهنه ها می توان سرمایه گذاری بر بخش معدن را تقویت و این‬ ‫ظرفیت بالقوه را بالفعل کرد‪.‬‬ ‫بهرام ســبحانی می گوید‪ :‬نکته مهم در طرح واگذاری پهنه ها ان اســت‬ ‫که صالحیت افراد باید تایید شود‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬معادن و پهنه ها طی این سال ها در دست افرادی بوده که‬ ‫هیچ بهره برداری از این مواد معدنی نکرده اند‪ ،‬بنابراین با طرح ازادســازی‬ ‫پهنه ها می توان ســرمایه گذاری بر بخش معدن را تقویت و این ظرفیت‬ ‫بالقوه را بالفعل کرد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد بــا بیان اینکه صالحیت افراد یکی از‬ ‫عوامل مهم در ازادســازی پهنه ها اســت‪ ،‬تصریح می کند‪ :‬صنایع پایین‬ ‫دســتی بخش معدن از جمله گروه هایی هســتند کــه صالحیت دراین‬ ‫واگذاری را دارند‪.‬ســبحانی با اشاره به اینکه این طرح در شرایط فعلی به‬ ‫نفع بخش معدن اســت‪ ،‬بیان می کند‪ :‬طرح ازادســازی پهنه ها رونق در‬ ‫بخش معدن و صنایع پایین دســتی را به همراه خواهد داشــت اما نکته‬ ‫ای که نباید فراموش شــود ان است که فرایند قانونی در این واگذاری به‬ ‫دقت انجام شود‪.‬‬ ‫واگذاری معادن غیرفعال مفید و به نفع بخش معدن است‬ ‫بنیانگذار ایمیدرو نیز معتقد اســت طرح ازادســازی پهنه ها و واگذاری‬ ‫معادن غیرفعال که در دســتور کار وزارتخانه قــرار گرفته مفید و به نفع‬ ‫بخش معدن کشور است‪.‬‬ ‫مصطفــی موذن زاده اظهار می کند‪ :‬یکــی از رویکردهای این طرح باید‬ ‫این باشــد که پهنه ها و محدوده ها در کشور به افراد متخصص و دارای‬ ‫اهلیت واگذار شود که مطمئنا وزارت صمت طی اواخر دهه ‪ ۹۰‬متقاضیان‬ ‫این معادن را غربالگری کرده است‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬محدوده ها و پهنه هایی که قبال بدون اســتفاده مانده بود‬ ‫در خالل این طرح تعیین تکلیف شده است‪.‬‬ ‫موذن زاده با اشــاره به اینکه طبق قانون معادن پهنه ها و محدوده هایی‬ ‫که بدون اســتفاده هســتند‪ ،‬باید پس از مدتی واگذار شــوند‪ ،‬بیان می‬ ‫کند‪ :‬در هر استان شــماری از محدوده ها و پهنه ها واگذار شده است که‬ ‫ورود ســرمایه به این معادن می تواند در اینده تاثیر بسزایی در اکتشاف‪،‬‬ ‫استخراج و فراوری داشته باشند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی معدنکاران بــا ارزیابــی و مطالعه می تواننــد در انتخاب‬ ‫محدوده های معدنی مناسب بهترین عملکرد را داشته باشند‪.‬‬ ‫ازادسازی پهنه ها فرصتی برای‬ ‫توسعه سرمایه گذاری در معادن‬ ‫در همین راســتا‪ ،‬مشاور مدیرعامل هلدینگ میدکو عنوان می کند‪ :‬طرح‬ ‫ازادســازی پهنه ها طرحی موفق از سوی دولت است که با واگذاری پهنه‬ ‫ها به ســرمایه گذاران دارای صالحیت نقدینگی در معادن کشور افزایش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫رضا اشرف سمنانی مطرح می کند‪ :‬در هر صورت نباید پهنه ها در دست‬ ‫عده ای بدون اســتفاده قرار بگیرد و باید پس از بررســی در اختیار اهل‬ ‫فن باشد‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬در کشــور پهنه ها و محدوده هایی با پتانســیل قابل قبول‬ ‫داریم که قابل سرمایه گذاری است‪ ،‬بنابراین باید با برنامه ریزی از ظرفیت‬ ‫این پهنه ها استفاده کنیم‪.‬‬ ‫مشاور مدیرعامل میدکو در ادامه با تاکید بر اینکه طرح ازادسازی پهنه ها‬ ‫اقدامی قابل قبول اســت‪ ،‬می گوید‪ :‬این طرح می توانســت ســال ها قبل‬ ‫اجرایی شــود چرا که بخــش معدن به چنین طرح هایــی نیاز دارد‪ .‬در‬ ‫مجموع ازادســازی پهنه ها در طوالنی مدت به نفع بخش معدن است و‬ ‫می توان بر روی ان سرمایه گذاری قابل توجهی داشت‪.‬‬ ‫مزایده و واگذاری محدوده های معدنی کشور جزء تکالیف قانونی وزارت‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجارت بوده و در طول ســال هــای مختلف همواره‬ ‫فرایندی کام ً‬ ‫ال تخصصی‪ ،‬فنی و کارشناســی را طــی نموده که در طول‬ ‫‪ ۳‬دهه گذشــته این برنامه توســط وزارت صمت و سازمان های صمت در‬ ‫اســتان های مختلف (زمانی که تعداد محدوده های اکتشــافی و یا معدنی‬ ‫اماده مزایده واگذاری باشــد) انجام شده اســت و تنها تفاوت ان در این‬ ‫مرحله‪ ،‬گستردگی این واگذاری و نیز تغییر برخی شرایط ورود به مزایده‬ ‫شــامل افزایش ضمانت حضور در مزایده و بیشتر شــدن امتیازات برای‬ ‫ســنجش اهلیت و صالحیــت حرفه ای و مالی متقاضیان اســت که برای‬ ‫جلوگیری از حبــس دوباره این معادن و غیر فعال ماندن ظرفیت معدنی‬ ‫کشــور‪ ،‬بر اســاس تجربیات حاصل از واگذاری های پیشین‪ ،‬برقرار شده‬ ‫است ‪.‬‬ ‫شایان ذکرست که طی ماه های گذشته اطالع رسانی الزم برای واگذاری‬ ‫این ‪ ۶‬هزار محدوده معدنی از طریق رســانه ملــی‪ ،‬مطبوعات و جراید و‬ ‫همچنین رســانه های مجازی کشور در ســطوح ملی و استانی انجام شده‬ ‫است‪ .‬شــیوه واگذاری معادن به صورت مزایده که الکترونیکی و صرفا از‬ ‫طریق ســامانه ســتاد دولت انجام می گیرد امکان اســتفاده از هیچ گونه‬ ‫رانتی وجود ندارد و برای شــرکت در مزایده به هیچ عنوان نیازی به ورود‬ ‫از طریق ســامانه کاداستر معدنی نیست‪ ،‬لذا وزارت صمت هیچ گونه دخل‬ ‫و تصرفی در ثبت و اجرای مزایده نداشــته و احتمال اســتفاده از هرگونه‬ ‫رانتی در این زمینه از بین رفته است‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫خبر‬ ‫امیر حسین قاضی زاده هاشمی‪:‬‬ ‫روندواکسیناسیونکروناکنداست‬ ‫نایب رییس مجلس شــورای اســامی‪ ،‬روند‬ ‫واکسیناســیون کشور را با توجه به وسعت ان‬ ‫کند دانست‪.‬‬ ‫امیر حســین قاضی زاده هاشــمی در حاشیه‬ ‫هشــتمین انتخابــات نظام پزشــکی درباره‬ ‫وضعیت واکسیناسیون کرونا در کشور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با توجه به وسعت ایران روند واکسیناسیون ما‬ ‫کند اســت و هر بیماری در هر نقطه ای دیده‬ ‫می شــود مدتی بعد هم به کشور ما می رسد‪.‬‬ ‫باید با قدرت بیشتری واکسیناسیون را دنبال‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی درباره تولید واکسن ایرانی کرونا از طریق‬ ‫چنــد پلتفــرم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بخــش خصوصی‬ ‫و بخــش تحقیقاتی وارد این مقوله شــدند و‬ ‫این موضوع دولت نیســت‪ .‬هر پلتفرمی و هر‬ ‫شرکنی زودتر به نتیجه برسد دولت محصولش‬ ‫را می خرد و این اشکالی ندارد که شرکت های‬ ‫مختلف کار کنند‪ .‬البته مجموعه پلتفرم ها اگر‬ ‫بــه تولید صنعتی هم برســند بازهم نیاز ما را‬ ‫بــراورده نمی کنند به عــاوه انکه تولید چند‬ ‫واکســن یک ســرمایه گذاری خوب صادراتی‬ ‫هم خواهــد بود‪ .‬دولت هم کــه می خواهد از‬ ‫خارجی ها بخرد‪ ،‬خب از شــرکت ایرانی خرید‬ ‫می کند‪ .‬مســئله مهم این اســت که روند باید‬ ‫سرعت گیرد‪.‬‬ ‫قاضــی زاده هاشــمی دربــاره انتخابات نظام‬ ‫پزشــکی و وظایف تیم جدید این ســازمان‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬نظام پزشکی سازمانی صنفی است‬ ‫که وظایفش طبق قانون مشخص است و باید ر‬ ‫همان حیطه عمل کند‪.‬‬ ‫وی در خاتمه درباره تیم جدید وزارت بهداشت‬ ‫در دولت سیزدهم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اولین اولویت‬ ‫دولت جدید و بویژه وزارت بهداشت‪ ،‬مدیریت‬ ‫کرونا اســت چون کرونا کل ساختار سیاسی‪،‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و‪ ...‬را در کشور تحت تاثیر‬ ‫قرار داده اســت و مهم تریــن کار باید کنترل‬ ‫کرونا و ســپس ارتقای کمی و کیفی خدمات‬ ‫بهداشتی درمانی و کاهش هزینه ها باشد‪.‬‬ ‫کرونا‬ ‫توضیحرئیسهیاتاجراییانتخاباتنظامپزشکیاستانتهران‬ ‫درباره وضعیت رعایت پروتکل ها‬ ‫رئیس هیات اجرایی انتخابات نظام پزشکی‬ ‫اســتان تهران در پاســخ بــه انتقاد از عدم‬ ‫رعایت پروتکل هــای کرونایی در انتخابات‬ ‫امروز با بیــان اینکه نمهیــدات الزم پیش‬ ‫بینــی شــده بود‪ ،‬گفــت‪ :‬این مشــکل در‬ ‫ســاعات اولیه انتخابات و با نوجه به حضور‬ ‫حجم زیادی از همکاران در گروه پزشــکان‬ ‫رخ داد و در گروه هــای دندانپزشــکی‪،‬‬ ‫داروســازی‪ ،‬فیزیوتراپی و توانبخشی‪ ،‬علوم‬ ‫ازمایشگاه و مامایی این مشکل را نداشتیم‪.‬‬ ‫دکتــر جلیــل کوهپایــه زاده در حاشــیه‬ ‫هشــتمین انتخابات نظام پزشــکی مستقر‬ ‫در محــل برگــزاری انتخابــات در ســالن‬ ‫همایش های رازی دانشــگاه علوم پزشکی‬ ‫ایــران‪ ،‬گفــت‪ :‬در انتخابــات تمهیدانی را‬ ‫برای رعایــت پروتکل ها اندیشــیده بودیم‬ ‫و بــا توجه بــه رشــته ها و شــماره نظام‬ ‫هــای مختلف فضاهــای متفاوتــی در نظر‬ ‫گرفتیــم ولی در ســاعات اول حجم زیادی‬ ‫از همــکاران امدنــد که بیشــتر در گروه‬ ‫پزشــکان این اتفاق رخ داد و در گروه های‬ ‫دندان پزشــکی‪ ،‬داروســازی‪ ،‬فیزیوتراپی و‬ ‫توانبخشی‪ ،‬علوم ازمایشــگاه و مامایی این‬ ‫مشکل را نداشتیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در عیــن حال همه دوســتان‬ ‫پزشــک هســتند که یا واکســینه شدند و‬ ‫یا هر کــدام چندبار به کرونا مبتال شــدند‬ ‫و در نهایــت ایمنــی فردی دارنــد اما باید‬ ‫رعایــت پروتکل ها صورت گیرد که تذکرات‬ ‫را می دهیم‪ .‬در مجمــوع رعایت پروتکل ها‬ ‫نســبی اســت و تالش کردیم در حد خود‬ ‫کار کنیم‪ .‬فاصله گذاری و رعایت بهداشــت‬ ‫کاری فردی است و ما در راستای ان تالش‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫کوهپایــه زاده ادامــه داد‪ :‬تاکنــون تخلف‬ ‫بارزی ندیدیم و هیئت نظارت و نمایندگان‬ ‫انهــا حضور دارند و در ‪ ۹‬شهرســتان دیگر‬ ‫تهران هــم ناظرین حضــور دارند و تالش‬ ‫می کنیم قوانین رعایت شود‪.‬‬ ‫رئیس دانشــگاه علوم پزشکی ایران‪ ،‬اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬در شــهر تهــران حــدود ‪ ۱۹۰‬نفر‬ ‫کاندیدا داریم و این عدد در شهرســتان ها‬ ‫کمتر است‪ .‬در شــهرهای با جمعیت کمتر‬ ‫از ‪ ۵۰۰‬هزارنفر ‪ ۱۱‬نفر منتخب می شــوند‬ ‫و در شــهرهای باالی ‪ ۵۰۰‬هزارنفر ‪ ۱۷‬نفر‬ ‫منتخب خواهند شد‪.‬‬ ‫بــه گفته وی ‪ ،‬در تهران حدود ‪ ۹۸‬هزارنفر‬ ‫واجد شــرایط رای دهی داریــم که از این‬ ‫تعداد پیش بینی می شــود حدود ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬‬ ‫درصد مشارکت داشته باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نظام پزشــکی هدف گذار ی ها و‬ ‫برنامــه خاص خود را دارد که مهمترین ان‬ ‫مراقبــت از کیان و مســائل صنفی و توجه‬ ‫به مشــکالت اســت‪ .‬امیدواریم تیم جدید‬ ‫مشکالت را به حداقل برسانند‪.‬‬ ‫دکتر عباس مســجدی رئیس هیئت نظارت‬ ‫هشــتمین دوره انتخابــات نظام پزشــکی‬ ‫اســتان تهــران‪ ،‬در گفت وگــو بــا ایســنا‬ ‫گفت‪ :‬یکــی از مهمتریــن انتخابات صنفی‬ ‫با توجه ســبقه پزشــکی‪ ،‬همیــن انتخابات‬ ‫نظام پزشــکی اســت ‪ .‬با تمهیداتــی که از‬ ‫اولویت های نظام پزشکی در دوره جدید‬ ‫پیش اندیشــیده شده اســت دانشگاه علوم‬ ‫پزشــکی ایران مجری انتخابات امروز است‬ ‫و انتخابات از ســاعت مقرر اغاز شد و تا ‪۸‬‬ ‫بعد از ظهر و در صورت ضرورت تا ‪ ۱۰‬شب‬ ‫ادامه خواهیم داد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تاکنون گزارشــی از تخلف‬ ‫نداشــتیم‪ .‬افزود‪ :‬خوشــبختانه در ‪ ۳‬محل‬ ‫دانشــکده‪ ،‬کتابخانه و مرکــز همایش های‬ ‫رازی دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران‪،‬‬ ‫انتخابــات ادامه دارد و از اولین ســاعات با‬ ‫مشــارکتی غیرقابل پیش بینــی همکاران‬ ‫حضــور دارند و رونــد انتخابــات در حال‬ ‫برگزاری است‪.‬‬ ‫مســجدی درباره رعایــت پروتکل ها‪ ،‬تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬پروتکل ها رعایت می شــود‪ .‬با توجه‬ ‫بــه اینکه زیرســاخت های الزم الکترونیکی‬ ‫فراهــم نبود تا شــعبه را در ســطح تهران‬ ‫گســترش دهیم؛ تصمیم هیئــت اجرایی و‬ ‫هیئــت نظارت این بود کــه محل برگزاری‬ ‫انتخابات دانشگاه علوم پزشکی ایران باشد‪.‬‬ ‫این انتخابات یک نوع جشــن صنفی اســت‬ ‫و حتــی جمعیت کمتر از ســالیان پیش از‬ ‫کرونا اســت اما تذکرات الزم را می دهیم و‬ ‫امیدواریم پروتکل ها رعایت شود‪.‬‬ ‫قدرت چندبرابری سرایت کرونای دلتا ‪ /‬بیمارستان های اطفال هم ُپر شد‬ ‫یک فوق تخصص عفونی اطفال و رییس بخش عفونی بیمارســتان کودکان مفید با اشــاره به‬ ‫وضعیــت ابتالی کودکان به گونه هندی کرونا یا همان کرونای دلتا که این روزها در کشــور‬ ‫شــیوع پیدا کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬کودکان بیشتر ممکن است به ویروس کرونای دلتا مبتال شوند‬ ‫و بــه تبع ان در زنجیره انتقال هم قرار گرفته و به راحتی می توانند بیماری را به دیگران نیز‬ ‫منتقل کنند‪.‬‬ ‫دکتــر عبداهلل کریمی‪ ،‬درباره وضعیت ابتالی کودکان به کرونای دلتا یا همان واریانت هندی‬ ‫ویروس کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬کرونای دلتا نســبت به ویــروس اصلی و همچنین ویروس الفا (واریانت‬ ‫انگلیسی ویروس کرونا) چند ویژگی دارد؛ یکی از ویژگی هایش این است که سرعت انتقال ان‬ ‫بسیار بیشتر بوده و قدرت سرایتش ‪ ۶۰‬درصد نسبت به ویروس الفا باالتر است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در عیــن حال باید توجه کرد که در واریانت انگلیســی کرونا یا ویروس الفا‪ ،‬یک‬ ‫نفر می توانســت بین دو تا چهار نفر را مبتال کند‪ ،‬اما در ویروس دلتا یک نفر مبتال می تواند‬ ‫هشــت نفر دیگر را هم مبتال کند‪.‬کریمی با بیــان اینکه کودکان نیز می توانند با ویروس دلتا‬ ‫درگیر شوند و ابتال به این ویروس در کودکان هم ممکن است که اتفاق افتد‪ ،‬گفت‪ :‬کودکان‬ ‫بیشتر ممکن است به ویروس کرونای دلتا مبتال شوند و به تبع ان در زنجیره انتقال هم قرار‬ ‫گرفته و به راحتی می توانند بیماری را به دیگران هم منتقل کنند‪ .‬بنابراین هم سرعت انتقال‬ ‫ویروس کرونا‪ ،‬هم شدت ان و هم تعداد افرادی که درگیر می کند‪ ،‬در گونه دلتا بیشتر است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در ویروس دلتا دو یا بیشــتر جهش اتفاق افتاده است‪ ،‬درباره عالئم کرونای‬ ‫دلتا در کودکان اظهار کرد‪ :‬به طور کلی عالئم ویروس کرونا شــبیه به هم اســت‪ ،‬اما عالئمی‬ ‫مانند حالت ســرماخوردگی‪ ،‬گلودرد‪ ،‬اســهال‪ ،‬استفراغ‪ ،‬بدن درد و ســردرد ممکن است در‬ ‫کودکان مبتال به کرونای دلتا دیده شــود‪ .‬البته ســرفه کمتر دیده شده است‪ .‬با این حال اگر‬ ‫عالئم شدت پیدا کند‪ ،‬می تواند ارگان های دیگر را هم درگیر کند و حتی مسائل ریوی ایجاد‬ ‫کند و عوارض التهابی را بروز دهد‪.‬‬ ‫کریمی با بیان اینکه کرونا می تواند در کودکان هم منجر به بیماری شدید و حتی مرگ و میر‬ ‫شود‪ ،‬گفت‪ :‬در یکسال و نیم گذشته از زمان اغاز پاندمی کرونا ‪ ۷۷‬مرگ در کودکان ناشی از‬ ‫کرونا در بیمارســتان مفید داشتیم که البته ‪ ۹۲‬درصد انها یک بیماری زمینه ای داشتند‪ ،‬اما‬ ‫هشت درصدشان بیماری زمینه ای نداشته اند‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬البته باید توجه کرد که میزان مرگ و میر کرونا در کودکان کم اســت‪ ،‬اما‬ ‫مساله مهم این است که کودکان در زنجیره انتقال قرار می گیرند‪ .‬در حال حاضر اگر وضعیت‬ ‫را نسبت به مشابه ســال ‪ ۱۳۹۹‬در نظر بگیرید‪ ،‬اکنون بیمارستان های اطفال ما تعداد موارد‬ ‫بســتری بیشتر شــده اســت‪ .‬بنابراین در حال حاضر بخش های اطفال مان پر است و کمبود‬ ‫بخش هم داریم‪ .‬در حالی که در ســال قبل چنین موضوعی درباره بیمارســتان های کودکان‬ ‫مطرح نمی کردیم‪.‬‬ ‫کریمــی در پایان تاکید کرد‪ :‬ما از مســئوالن می خواهیم که هر چه زودتر واکســن اورده و‬ ‫واکسیناسیون را سرعت بخشند‪ .‬مسئوالن کشوری از وزارت بهداشت‪ ،‬دولت‪ ،‬مجلس و ‪ ...‬باید‬ ‫برای مردم ارزش قائل شده و واکسیناسیون را سرعت بخشند‪ .‬در غیر این صورت این پاندمی‬ ‫تا مدت ها ادامه خواهد داشــت‪.‬وی درباره وضعیت تزریق واکســن به کودکان در جهان نیز‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر فایزر تزریقش تا ‪ ۱۲‬سال هم رسیده و به تدریج به سنین پایین تر هم‬ ‫می اورند‪ ،‬اما در سایر واکسن ها فعال تزریق در سنین باالی ‪ ۱۸‬سال است‪.‬‬ ‫دکترمینومحرز‪:‬‬ ‫دلتا کرونا مانند برق سرایت می کند‪ /‬هر تجمعی اشتباه است‬ ‫نشان می دهد این همراهی با مردم به جان پزشکان‬ ‫چســبیده اســت‪.‬کرمانپور تاکید کرد‪ :‬در دوسال‬ ‫گذشته جامعه پزشکی هم مانند سایر مشاغل تنها‬ ‫ضرر مالی نکرده است و خیلی از پزشکان مهاجرت‬ ‫کردند یا مطب هایشــان را بســتند زیرا نمی صرفد‬ ‫کسی در جایی مطب بزند و پول ویزیت و پرداختی‬ ‫از بیمه هــا تنها کفاف اجاره ی همان مطب را بدهد‬ ‫بنابراین مطب ها بسته شده است‪ ،‬اولویت اصلی تیم‬ ‫جدید نظام پزشکی باید به گونه ای باشد که از نطر‬ ‫صنفی باب تازه ای برای اعضای نظام پزشــکی باز‬ ‫کند‪ .‬برخی از دور به خوش پوشــی و ‪ ...‬پزشــکان‬ ‫نگاه می کنند و نمی دانند پشــت این خوش پوشی‬ ‫چه خبر اســت؛ اگر پزشــک خوب لباس نپوشد و‬ ‫تمیز نباشد مردم بد بین می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مردم تصور می کنند ‪ ۱۰۰‬درصد جامعه‬ ‫پزشکی از ماما و دندان پزشک تا جراح و متخصص‬ ‫همه از نظر مالی در سطح باالیی هستند که اینگونه‬ ‫نیست‪ ،‬کل کســانی که وضعیت مالی خیلی خوبی‬ ‫دارند کمتر از ‪ ۱۰‬درصد هستند و ‪ ۹۰‬درصد جامعه‬ ‫پزشکی یک مقدار از خط فقر باال تر هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تیم جدید در وهله بعد باید پروتکل های‬ ‫درمان را با وزارت بهداشت مکتوب و دقیق بیاورند‬ ‫تا یک پزشک در شــمال شهر تهران به یک شیوه‬ ‫و یک پزشــک در بشاگرد به شــیوه ای دیگر عمل‬ ‫نکنــد‪ .‬افرادی که حتی در همین دوره کرونا با زیر‬ ‫ســوال بردن مراقبت های بهداشــتی سبب اسیب‬ ‫رساندن به مردم شــدند باید پاسخ دهند و وظیفه‬ ‫تیم جدید رسیدگی به این موضوعات است‪ .‬در کنار‬ ‫این موضوعات اموزش ســامت به مردم از طریق‬ ‫صدا و سیما اولویت بسیار مهمی است و با اموزش‬ ‫بهتر اوضاع ســامت مردم به مراتب بهتر می شود‪.‬‬ ‫سطح ســواد ســامت مردم پایین است و اولویت‬ ‫وزارت بهداشــت و نظام پزشــکی باید افزایش این‬ ‫سواد باشد‪.‬‬ ‫یک متخصص بیماری های عفونی با تاکید بر لزوم رعایت پروتکل ها و اســتفاده از ماســک از سوی هموطنان حتی بعد از تزریق واکسن کرونا‬ ‫‪ ،‬گفت‪ :‬واریانت دلتا در تجمع مانند برق سرایت می کند و هر تجمعی اشتباه است‪.‬‬ ‫دکتر مینو محرز در حاشــیه هشتمین انتخابات نظام پزشکی مســتقر در محل برگزاری انتخابات در سالن همایش های رازی دانشگاه علوم‬ ‫پزشــکی ایران‪ ،‬گفت‪ :‬هنوز در واکسیناســیون کرونا خیلی عقب هستیم و انشــاهلل هرچه زودتر واکسیناسیون مردم افزایش یابد‪ .‬با توجه به‬ ‫واریانت های جدید واکسن به خوبی جلوی مرگ و میر و بیماری شدید را می گیرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه باید بدانیم جهش دلتا خیلی بد اســت تاکید کرد‪ :‬درمورد ویروس دلتا انواع واکســن ها بر ان اثر کامل ندارد و امار نشــان‬ ‫می دهد واکسن های ‪ MRNA‬ها حدود ‪ ۶۰‬درصد در مقابل این ویروس اثر دارد بنابراین خواهش می کنم هموطنان حتی اگر واکسن زدند‬ ‫همچنان از ماسک استفاده کنند و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به جمعیت حاضر در محل برگزاری انتخابات نظام پزشــکی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬من امروز وحشــت میکنم که همه اینجا جمع هستیم‪.‬‬ ‫این واریانت جدید در تجمع مانند برق سرایت می کند و هر تجمعی اشتباه است بنابراین باید به سرعت رای بدهند و محل را ترک کنند‪ .‬به‬ ‫خاطر کرونا اصال می گویم حتی انتخابات نباید برگزار می شد‪.‬‬ ‫این متخصص بیماری های عفونی این را هم گفت که انتظار دارم نظام پزشکی همه مسائل مربوط اموزش‪ ،‬پژوهش‪ ،‬درمان و سالمت مردم‬ ‫را راس برنامه های خود قرار دهد و مثل همه جای دنیا نظام پزشــکی ســبب ارتقای اطالعات پزشکان باشد و در عین حال به مسائل صنفی‬ ‫هم بپردازد و با ارگان های ذی ربط با مسائل پزشکی ارتباط داشته باشند و مطالبات پزشکان را ادا کنند‪.‬‬ ‫هشدا ِر سازمان جهانی بهداشت نسبت به احتمال شیوع گونه های خطرناک تر کرونا‬ ‫کمیته اضطراری ســازمان جهانی بهداشت‪ ،‬نسبت به احتمال زیا ِد پیدایش گونه های جدید ویروس کرونا که ممکن است خطرناک تر باشند‪،‬‬ ‫هشدار داد‪ .‬کارشناسان این کمیته که به مدیرکل سازمان جهانی بهداشت مشاوره می دهند در بیانیه ای یاداور شدند‪ :‬پایان بیماری همه گیر‬ ‫کرونا دور اســت‪ .‬ان ها اضافه کردند‪ :‬احتمال پیدایش و شــیوع گونه های نگران کننده جدید که احتماال خطرناک تر هســتند و حتی مهار ان‬ ‫دشــوارتر است‪ ،‬وجود دارد‪.‬دیدیه اوسین‪ ،‬رئیس فرانسوی این کمیته در یک نشست خبری تاکید کرد‪ :‬روندهای اخیر نگران کننده است‪۱۸ .‬‬ ‫ماه پس از اعالم وضعیت اضطراری بین المللی بهداشت عمومی‪ ،‬ما همچنان به دنبال ویروس هستیم و ویروس همچنان ما را دنبال می کند‪.‬‬ ‫در حال حاضر ســازمان جهانی بهداشــت چهار گونه ویروس کرونا را در دســته گونه های «نگران کننده» طبقه بندی کرده است که شامل‬ ‫گونه های الفا‪ ،‬بتا‪ ،‬گاما و دلتا می شــود‪ .‬گونه دلتا که منشــا ان از هند است‪ ،‬بسیار مسری تر از بقیه گونه ها معرفی شده که در برابر واکسن ها‬ ‫کمی مقاوم تر است‪.‬به گزارش یورونیوز‪ ،‬پروفسور اوسین تاکید کرد که این کمیته دو توصیه اصلی را ارائه داده است که یکی از ان ها دفاع از‬ ‫دسترســی عادالنه به واکســن است‪ .‬وی درباره دومین موضوع گفت که با توجه به نابرابری در دسترسی به واکسن‪ ،‬تزریق ُدز سوم که برخی‬ ‫از شرکت های داروسازی مانند بیون تک و فایزر اشاره کرده اند‪ ،‬توصیه نمی شود‪.‬‬ ‫تکلیفبازگشاییمدارسباخیزپنجمکرونا‪/‬قرمزانگارابیه‪،‬کسیحرفگوشنمیکنه‬ ‫وزیر بهداشــت با بیان اینکه به دلیل‬ ‫عدم رعایت پروتکل ها بسیار نگرانیم‬ ‫درباره تکلیف بازگشــایی مدارس با‬ ‫توجه به خیز پنجم کرونا توضیحاتی‬ ‫داد و تاکید کرد که بازگشایی مدارس‬ ‫اکنون قابل پیش بینی نیست‪.‬‬ ‫دکتر سعید نمکی در حاشیه بازدید‬ ‫سرزده از مرکز واکسیناسیون ایرانمال‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫پروتکل هارعایتنشد‬ ‫مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کشور‬ ‫ضمــن بر شــماری اولویت های اصلــی تیم جدید‬ ‫ســازمان نظام پزشــکی‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در انتخابات‬ ‫امروز نظام پزشکی‪ ،‬پروتکل ها رعایت نشد و این در‬ ‫حالی بود که پیشتر به وزارت بهداشت نامه نوشتیم‬ ‫و تذکرات الزم را دادیم و خواستیم محل های رای‬ ‫را به چند قســمت و چند محل تقسیم کنند ولی‬ ‫نپذیرفتند‪.‬‬ ‫دکتــر حســین کرمانپور در حاشــیه هشــتمین‬ ‫انتخابات نظام پزشکی در مستقر در محل برگزاری‬ ‫انتخابات در ســالن همایش های رازی دانشــگاه‬ ‫علوم پزشــکی ایران‪ ،‬گفت‪ :‬اســتقبال از انتخابات‬ ‫نظام پزشــکی تا پیش از این حالت نزولی داشــت‬ ‫اما امروز روند مشارکت بهبود یافته است‪ .‬من امروز‬ ‫خوشــحالم که به هر علتی مشارکت افزایش یافت‬ ‫که این موضوع دو یا سه پیام بزرگ دارد‪ .‬اول انکه‬ ‫معلوم است این سازمان زنده و پویا است و اعضای‬ ‫این ســازمان دنبال تحول و تغییر هســتند و پیام‬ ‫بعدی این اســت که منتخبین ایــن دوره وظایف‬ ‫خیلی ســنگینی دارند‪ .‬پیام سوم هم برای ما است‬ ‫که در سازمان نظام پزشکی بودیم و وقتی استقبال‬ ‫افزایش می یابد یعنــی عملکرد دوره قبل‪ ،‬عملکرد‬ ‫بدی نبوده است و توانسته سازمان را زنده نگه دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬رای امروز رای تحول اســت که بخشی‬ ‫به تیم قبلی باز میگردد که توانســته ســازمان را‬ ‫زنده نگــه دارد و امیدواریم این روند در تیم بعدی‬ ‫تکرار شــود‪ .‬در ســازمان نظام پزشکی اولویت اول‬ ‫پیش از پزشــکان ‪ ،‬ســامت مردم است چون اگر‬ ‫به مردم نرسیم ســازمان می خواهیم برای چه؟ در‬ ‫دوره کرونا سعی کردیم کنار مردم باشیم و خدمت‬ ‫کنیم و حضور امروز جامعه پزشــکی در انتخابات‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3896‬‬ ‫‪4156‬‬ ‫‪4207‬‬ ‫‪4240‬‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫هفدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫ماه‬ ‫فروردین‬ ‫خرداد‬ ‫مرداد‬ ‫‪ 26‬تیر‬ ‫‪1622‬‬ ‫شنبه‪16‬‬ ‫شنبه‬ ‫دودوشنبه‬ ‫سه‬ ‫در غرب تهــران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به دلیل‬ ‫عدم رعایت پروتکل ها بسیار نگرانیم‪،‬‬ ‫همکاران در بخش ســامت بســیار‬ ‫تحت فشار هستند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬عدم رعایت پروتکل ها‬ ‫ما را گرفتار کرده اســت و اگر رعایت‬ ‫رعایت نکنند گرفتارتر خواهد کرد‪.‬‬ ‫وزیر بهداشــت افزود‪ :‬وقتی جایی را‬ ‫قرمز اعالم می کنیم ‪ ،‬گویی شــرایط‬ ‫ابی اســت و کســی گوش به حرف‬ ‫نمی دهد‪ .‬نه مردم عزیز‪ ،‬مردم همیشه‬ ‫همراه بودند و ما از باقی بخشــها که‬ ‫باید کمک مان کنند انتظار داریم که‬ ‫بیشــتر از این کمک کنند و ما را در‬ ‫این معرکه تنها نگذارند‪.‬‬ ‫نمکــی در خاتمــه دربــاره تکلیف‬ ‫بازگشــای مدارس بــا توجه به خیز‬ ‫پنجم کرونا و ســفرهای تابســتانی‬ ‫احتمالی هموطنان‪ ،‬گفت‪ :‬بازگشایی‬ ‫مدارس اکنون قابل پیش بینی نیست‪،‬‬ ‫امیدواریم بتوانیم با واکسیناســیون‬ ‫معلمان به عنوان یک گروه اســیب‬ ‫پذیــر و رعایت پروتکل هــا بتوانیم‬ ‫مدارس را بازنگه داریم‪ ،‬امیدواریم‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪4207‬‬ ‫‪4240‬‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫خرداد‬ ‫‪ 26‬تیر‬ ‫‪167‬‬ ‫شنبه‬ ‫دو‬ ‫‪3861‬‬ ‫شماره‬ ‫هفدهم‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬‬ ‫ماه‬ ‫اسفند‬ ‫شنبه‬ ‫پنج‬ ‫‪3896‬‬ ‫شماره‬ ‫هفدهم‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬‬ ‫ماه‬ ‫مرداد‬ ‫‪22‬‬ ‫شنبه‬ ‫سه‬ ‫‪6‬‬ ‫صنعت و خودرو‬ ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫برنامهعملیاتیبرایحضوردربازارهایخارجی؛تنهاراهتوسعهخودروسازی‬ ‫عضو اسبق کمیسیون صنایع و معادن مجلس‪:‬‬ ‫تفکر مدیران ارشد و میانی صنعت خودرو دگرگون شده است‬ ‫تحول در صنعت خودرو مســتلزم حل وفصل‬ ‫مسائل بسیاری اســت؛ از بحث قیمت گذاری‬ ‫دستوری گرفته تا بحث تحریم و عدم اتصال به‬ ‫شــرکت های بزرگ قطعه سازی و شرکت هایی‬ ‫کــه در زمینه طراحــی خــودرو و کمک به‬ ‫طراحی پلت فرم فعال هستند‪.‬‬ ‫تحول در صنعت خودرو مســتلزم حل وفصل‬ ‫مسائل بسیاری اســت؛ از بحث قیمت گذاری‬ ‫دستوری گرفته تا بحث تحریم و عدم اتصال به‬ ‫شــرکت های بزرگ قطعه سازی و شرکت هایی‬ ‫کــه در زمینه طراحــی خــودرو و کمک به‬ ‫طراحی پلت فرم فعال هســتند‪ .‬این چالش ها‬ ‫باعث شده اســت تحول در این صنعت کمی‬ ‫دور از دسترس باشــد‪ .‬البته باتوجه به این که‬ ‫روند مذاکرات احیای برجام قرار است در دولت‬ ‫ســیزدهم نیز دنبال شــود‪ ،‬درصورتی که این‬ ‫مذاکرات به نتیجه برســد و تحریم ها برداشته‬ ‫شــوند‪ ،‬می توانیم به تحول در صنعت خودرو‬ ‫امیــدوار باشــیم‪ .‬درخصوص صنعــت خودرو‬ ‫و انتقاداتــی که به ان وارد اســت و همچنین‬ ‫راه هــای پیش روی این صنعــت برای افزایش‬ ‫تولید و افزایش ســود با پوریــا نقدی فعال و‬ ‫تحلیلگر اقتصادی به گفت وگو پرداختیم‪.‬‬ ‫صنعــت خودرو ایــران را چگونــه می بینید؟‬ ‫انتقــادات بســیاری ازســوی افــراد اعــم از‬ ‫کارشناسان و مدیران کشور بر صنعت خودرو‬ ‫وارد شده است‪.‬‬ ‫سال هاست دولتمردان‪ ،‬متخصصان و مهندسان‬ ‫ایرانــی و حتی مردم به دنبــال تولید خودرو‬ ‫باکیفیــت و البته با کمیت باال برای اســتفاده‬ ‫عموم هستند‪ .‬بر خالف عده ای که مدام دنبال‬ ‫تخطئه صنعت خودرو کشــور هستند‪ ،‬به رغم‬ ‫قبول انتقادات سازنده ای که از طرف دلسوزان‬ ‫جامعه و صنعت کشــور برای پیشــرفت این‬ ‫صنعت استراتژیک کشور وجود دارد‪ ،‬با کسانی‬ ‫که بدون طرح پیشنهاد فقط دنبال تخریب این‬ ‫صنعت در کشور هستند‪ ،‬مخالفم‪.‬‬ ‫صنعت خودرو ما اتفاقا اگر در بعضی خط مشی ها‬ ‫دســت به اصالحات ســاختاری اساسی بزند‪،‬‬ ‫در ریل مناســبی قــرار دارد‪ .‬بنابراین باید با‬ ‫پیشنهادهای تخصصی و کاربردی سرعت قطار‬ ‫در حال حرکت خودروســازی را افزایش داد تا‬ ‫هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت و تولید‬ ‫انبوه صنعتی به میزان اســتاندارد جهانی خود‬ ‫برســد و مردم نیز به انــدازه کافی از تولیدات‬ ‫داخلی صنعت خودرو رضایت داشته باشند‪.‬‬ ‫به هرحال انتقاداتــی درباره این صنعت مطرح‬ ‫اســت‪ .‬چرا به اینــده صنعت خــودرو ایران‬ ‫خوش بین هستید؟‬ ‫بررسی صنعت خودرو در سال های اخیر نشان‬ ‫می دهــد تفکــر مدیران صنعت خــودرو‪ ،‬چه‬ ‫مدیــران میانی و چه مدیــران رده باال در این‬ ‫حوزه تغییر کرده اســت‪ .‬در گذشــته مدیران‬ ‫تاکیــد فراوانــی روی تولید پرایــد و برخی‬ ‫محصوالت دیگر داشــتند‪ .‬امــا حاال می بینیم‬ ‫مدیــران به دنبــال عرضه محصــوالت جدید‬ ‫هســتند‪ .‬شــاید اگر با رویکرد فعلی تحریم ها‬ ‫برداشته شــود و خودروســازان دسترسی به‬ ‫موتورهای به روز و گیربکس های جدید خارجی‬ ‫داشــته باشــند‪ ،‬به راحتی می توانند هرســال‬ ‫خودروهای جدیدی عرضه کنند‪.‬‬ ‫بنابراین همین که مــا از پراید و ‪ 405‬به مرور‬ ‫به کوییک و شــاهین و دناپالس و اکنون تارا‬ ‫رســیده ایم‪ ،‬یعنی هرچند با سرعت کم اما در‬ ‫مســیر افزایش کیفیت خودروها هستیم‪ .‬فقط‬ ‫باید با مدیریت و بهره وری مناســب و تبلیغات‬ ‫و بازاریابی قوی و به روز این افزایش کیفیت را‬ ‫به نمایش بگذارند‪ .‬مســاله دیگر‪ ،‬قدرت خرید‬ ‫مردم است‪ .‬پس از تولید خودروهای باکیفیت‬ ‫بایــد به فکر قــدرت خرید مــردم بود‪ .‬ضمن‬ ‫این که باید با حــذف دالالن از بازار و افزایش‬ ‫کیفیت و افزایش تولید‪ ،‬رضایتمندی بیشتری‬ ‫برای مردم ایجاد کرد‪.‬‬ ‫بــرای تحول در صنعت خودرو چه راه حل های‬ ‫وجود دارد؟‬ ‫موارد بسیاری باید رعایت شود تا این صنعت با‬ ‫تحول همراه باشد‪ .‬نخستین مورد؛ تالش برای‬ ‫حذف دالالن و رساندن خودرو با قیمت واقعی‬ ‫به دست مردم است که هم رشد سود و فروش‬ ‫خودروســاز را بــه دنبال دارد و هــم افزایش‬ ‫قــدرت خرید مــردم و رضایت مندی ان ها را‪.‬‬ ‫بنابراین قیمــت خودرو باید از حالت فروش با‬ ‫زیان خارج شــود تا خودروسازان بدون زیان با‬ ‫سرعت بیشــتری خودرو به بازار عرضه کنند‪.‬‬ ‫این روند می تواند سراغاز یک تحول در صنعت‬ ‫خودرو باشد‪.‬‬ ‫دولت جدید چگونه می تواند بیشــترین کمک‬ ‫را با کمترین دخالت به حوزه خودرو داشــته‬ ‫باشد؟‬ ‫در دولــت جدیــد باید بــا هماهنگی و تالش‬ ‫بیشتر رایزن های اقتصادی و افزایش تبلیغات‬ ‫جذاب و معرفی محصوالت مناسب کشورهای‬ ‫مختلــف‪ ،‬به بازارهای صادراتی جدید دســت‬ ‫یافــت‪ .‬افزایــش فعالیت مدیــران متخصص‬ ‫فــروش و بازاریابی در خارج از کشــور نیز با‬ ‫هدف افزایش صادرات می تواند خودروســازان‬ ‫را هــم در تامین ارز و هم در افزایش فروش و‬ ‫سود نهایی کارخانه یاری کند‪ .‬بنابراین دولت‬ ‫جدید باید تمام تــاش خود را روی بازاریابی‬ ‫و ایجاد فضــای اقتصادی در خــارج متمرکز‬ ‫کند‪ .‬درصورتی که دولت جدید بتواند با روابط‬ ‫خوب سیاسی بازارهای جدیدی را پیش روی‬ ‫خودروســازان قرار دهد‪ ،‬زمینــه برای تحول‬ ‫بزرگ در حوزه صنعت خودرو فراهم می شود‪.‬‬ ‫توجه بیشــتر به بازارهای غرب اســیا و تولید‬ ‫و صادرات محصوالت مناســب و باکیفیت به‬ ‫عراق‪ ،‬ســوریه‪ ،‬لبنان‪ ،‬افغانســتان‪ ،‬پاکستان‪،‬‬ ‫ارمنستان و ‪ ...‬راه اصلی پیشرفت خودروسازان‬ ‫است و راه دیگری برای توسعه صنعت خودرو‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫چه عوامــل دیگری می تواند به افزایش فروش‬ ‫چــه در بحث بــازار داخلی و چــه در حوزه‬ ‫صادرات‪ ،‬به خودروسازان کمک کند؟‬ ‫توجــه ویژه بــه زیبایی و امکانــات خودرو و‬ ‫همچنین به دســت اوردن پلت فرم های جدید‬ ‫می توانــد تضمینی برای افزایــش فروش در‬ ‫داخــل و ایجاد زمینه صادراتی باشــد‪ .‬تجربه‬ ‫بازارهــای داخل و خارج نشــان داده اســت‬ ‫خریداران بیشــتر به زیبایی و امکانات خودرو‬ ‫توجــه می کنند تا به بخش فنــی ان‪ .‬فروش‬ ‫باالی برخی خودروها نشان می دهد خریداران‬ ‫به خصوص در ایران و غرب اسیا زیبایی خودرو‬ ‫را مالک اول خود در انتخــاب قرار می دهند‪.‬‬ ‫همچنین تولیــد خودروهای اتومات بســیار‬ ‫اهمیت دارد‪ .‬توجه ویژه خودروسازان به تولید‬ ‫خودروهای اتوماتیک و حرکت کشور به سمت‬ ‫تولید صــد درصد خودروهــای اتومات‪ ،‬یکی‬ ‫دیگر از ملزومات رشــد صنعت خودرو اســت‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر‪ ،‬اگر در حــوزه کیفی اقدامی‬ ‫انجام شده اســت‪ ،‬باید با تبلیغات مناسب این‬ ‫مســاله به مردم نشان داده شــود‪ .‬بسیاری از‬ ‫خودروهای چینی بــه دلیل تبلیغات جذاب تر‬ ‫مورد توجه مشــتریان قــرار می گیرند‪ .‬ضمن‬ ‫این کــه خودروســازان باید به فکــر فروش با‬ ‫تسهیالت مناسب هم باشند‪.‬‬ ‫خودروســازان چــه اقداماتــی می توانند در‬ ‫خصوص فروش انجام دهند؟‬ ‫در زمینه فروش و طرح هــای مختلف فروش‬ ‫خودرو‪ ،‬خودروسازان و شرکت های داخلی باید‬ ‫توجه بیشــتری به افزایش فروش اقســاطی و‬ ‫شرایطی داشته باشند و با پیش پرداخت کمتر‬ ‫و دریافت اقساط خودرو به صورت بلندمدت‪ ،‬به‬ ‫فروش بیشــتر که خود به خود افزایش سود و‬ ‫تولید شرکت را در پی دارد‪ ،‬مبادرت کنند‪.‬‬ ‫تحریم هــا تا چــه اندازه مانع توســعه صنعت‬ ‫خودرو شده است؟‬ ‫به هرحال صنعت خودرو ایران به پلت فرم های‬ ‫جدیــد و بــه روز احتیاج دارد تــا بتواند چند‬ ‫خــودرو روی ان ســوار کند‪ .‬ضمــن این که‬ ‫موتــور و گیربکــس هــم نیاز دیگــر صنعت‬ ‫خــودرو اســت‪ .‬اگــر تحریم وجود نداشــت‪،‬‬ ‫خودروســازان می توانســتند از همــکاری‬ ‫شــرکت های بزرگی کــه در زمینــه طراحی‬ ‫هســتند‪،‬‬ ‫فعــال‬ ‫خــودرو‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫طراحی پلت فرم باید با همکاری شرکت هایی‬ ‫باشد که ســابقه انجام این کار را دارند‪ .‬کلید‬ ‫اصلی ورود به بازار کشورهای خارجی‪ ،‬طراحی‬ ‫خودرویی بــه روز و با کیفیــت و امکانات باال‬ ‫است‪ .‬درحال حاضر هیچ شرکتی حاضر نیست‬ ‫این کار را بــرای ما انجام دهد‪ .‬از این رو‪ ،‬رفع‬ ‫تحریم ها به معنای واقعــی فرصت بزرگی در‬ ‫اختیار صنایع ایران قرار خواهد داد‪ .‬همان طور‬ ‫م بوده ایم‪،‬‬ ‫که عرض کردم طی مدتی که تحری ‬ ‫تفکر بسیاری از مدیران ما تغییر کرد‪ .‬بنابراین‬ ‫درصورتی که تحریم ها رفع شوند‪ ،‬این امیدواری‬ ‫وجود دارد عملکرد بهتری در زمینه همکاری‬ ‫با خارجی ها داشته باشیم‪ .‬ضمن این که دولت‬ ‫جدیــد باید به شــدت مقابل ســنگ اندازی ها‬ ‫درخصوص سرمایه گذاری خارجی ها در صنایع‬ ‫ایران بایســتد تا صنایع با سرعت بیشتری به‬ ‫وضعیت مطلوب نزدیک شوند‪.‬‬ ‫پیشتازیبهمندیزلدرعرضهتجاری هایپنجستاره ‬ ‫تا مدت ها‪ ،‬گزارش ارزیابی کیفی خودروهای داخلی‬ ‫از سوی شــرکت بازرسی کیفیت بدون برخورداری‬ ‫از محصول پنج ســتاره منتشــر می شــد‪ .‬اما حاال‬ ‫چند ماهی اســت که یکی از تجاری ســازان بخش‬ ‫خصوصی توانســته اســت محصوالت پنج ستاره را‬ ‫هم به این گزارش ها اضافه کند‪ .‬تا مدت ها‪ ،‬گزارش‬ ‫ارزیابی کیفی خودروهای داخلی از ســوی شرکت‬ ‫بازرســی کیفیت بدون برخورداری از محصول پنج‬ ‫ســتاره منتشر می شد‪ .‬اما حاال چند ماهی است که‬ ‫یکی از تجاری سازان بخش خصوصی توانسته است‬ ‫محصوالت پنج ستاره را هم به این گزارش ها اضافه‬ ‫کند‪.‬از نیمه دوم سال گذشته محصوالت بهمن دیزل‬ ‫به عنوان نخســتین محصوالت پنج ستاره تجاری در‬ ‫این گزارش ها درخشــیدند‪ .‬این در حالی است که‬ ‫پیش از این تنها چند کامیون و کشــنده ســنگین‬ ‫و یــک اتوبوس داخلی بــا چهار ســتاره در میان‬ ‫خودروهای تجــاری و به عنوان باکیفیت ترین ان ها‬ ‫به چشم می خورد‪ .‬روند پنج ستاره شدن محصوالت‬ ‫بهمن دیزل تا امروز ادامه پیدا کرده و محدود به سال‬ ‫گذشــته نبوده است‪ .‬همچنین به نظر می رسد این‬ ‫خودروساز بخش خصوصی برنامه های بسیاری برای‬ ‫افزایش کیفیت محصوالت خــود به ویژه در بخش‬ ‫تجاری دارد‪.‬براساس اخرین گزارش ارزیابی کیفی‬ ‫انجام شده اداره کل صنایع حمل ونقل وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬در اردیبهشت ماه امسال نیز مانند‬ ‫ماه های گذشته در بخش خودروهای نیمه سنگین‪،‬‬ ‫دو کامیونت و مینی بوس سحر بهمن دیزل همچنان‬ ‫پیشتاز در کسب پنج ســتاره کامل کیفی بوده اند‪.‬‬ ‫گزارش منتشرشــده اخیر ارزشــیابی خودروهای‬ ‫ساخت داخل توسط این اداره حاکی از ان است که‬ ‫در بخش کامیونت‪ ،‬کامیونت ایسوزو ‪ NMR85‬و‬ ‫کامیونت ایسوزو ‪ NPR75K‬بهمن دیزل همچنان‬ ‫در جایگاه نخســت دارای پنج ســتاره کامل کیفی‬ ‫قرار گرفته انــد‪ .‬در بخش مینی بوس نیز مینی بوس‬ ‫ایسوزو سحر شــرکت بهمن دیزل پنج ستاره کیفی‬ ‫به دســت اورده است‪ .‬در گزارش فروردین ماه اداره‬ ‫کل صنایع حمل ونقل وزارت صمت نیز مینی بوس‬ ‫سحر و کامیونت های بهمن دیزل پنج ستاره کیفی‬ ‫را کســب کرده بودنــد‪ .‬این وضعیــت را می توان‬ ‫به عنوان نگاه ویژه بهمن دیزل و کسب موفقیت این‬ ‫شرکت در افزایش کیفیت تجاری های نیمه سنگین‬ ‫دانســت که تا امروز ســه محصول (دو کامیونت و‬ ‫یک مینی بوس) پنج ستاره را به گزارش کیفی اضافه‬ ‫کرده اســت‪ .‬گزارشــی که پیش از این محصوالت‪،‬‬ ‫محصوالت سنگین و نیمه سنگین پنج ستاره را ارائه‬ ‫نکرده بــود و در بهترین حالــت برخی محصوالت‬ ‫در صورت تولید مداوم می توانســتند چهار ســتاره‬ ‫کیفی به دست بیاورند‪.‬اما موفقیت های بهمن دیزل‬ ‫در کسب ســتاره های کیفی محدود به همین سه‬ ‫مدل پنج ســتاره نمی شود و ســایر محصوالت این‬ ‫خودروســازی هم با کســب چهار ســتاره در این‬ ‫گزارش هــا می درخشــند‪ .‬در این میــان می توان‬ ‫اشاره ای داشــت به کامیونت شیلر؛ در ارزیابی های‬ ‫دو ماه گذشــته اداره کل صنایع حمل ونقل وزارت‬ ‫صمت همچنیــن کامیونت شــیلر بهمن دیزل نیز‬ ‫توانست چهار ســتاره کیفی را از ان خود کند‪ .‬در‬ ‫بخش کامیون نیز کامیون ایســوزو ‪NPR75M‬‬ ‫بهمن دیزل و در بخش کشــنده‪ ،‬خودرو کشــنده‬ ‫‪ FAWJ6‬ســیبا موتــور چهار ســتاره کیفی به‬ ‫دســت اوردند‪ .‬این در حالی اســت که با توجه به‬ ‫موفقیت های این خودروســازی به نظر می رسد در‬ ‫اینده ای نه چندان دور این محصوالت هم با ارتقای‬ ‫ســطح کیفی همراه شوند و به جمع پنج ستاره های‬ ‫بهمن بپیوندند‪.‬گزارش ارزشیابی خودروهای ساخت‬ ‫داخــل وزارت صمت و کســب پنج ســتاره کیفی‬ ‫کامیونت های بهمن دیزل در حالی منتشر می شود‬ ‫که براســاس امار ارائه شــده توســط بهمن دیزل‪،‬‬ ‫تولید محصوالت این شــرکت در ســه ماه نخست‬ ‫ســال جاری نسبت به سال گذشته شاهد رشد ‪55‬‬ ‫درصدی بوده است‪.‬عمده رشــد تولید بهمن دیزل‬ ‫در سه ماه نخست ســال ‪ 1400‬در کامیونت شیلر‬ ‫صورت اســت که از تولید ‪ 92‬دســتگاه در ســال‬ ‫گذشته به ‪ 236‬دستگاه رسیده است‪.‬در کنار رشد‬ ‫کامیونت شیلر‪ ،‬مینی بوس پگاسوس دیگر محصول‬ ‫بهمن دیزل نیز شاهد رشد تولید ‪ 66‬درصدی بوده‬ ‫اســت‪ .‬کامیونت ‪ 6‬تــن ‪ NPR75K‬همچنین با‬ ‫تولید ‪ 60‬دستگاه در ســه ماه نخست سال جاری‬ ‫نسبت به سال گذشته با رشد ‪ 25‬درصد همراه بوده‬ ‫است‪ .‬در حوزه تولید محصوالت کاربری بهمن دیزل‬ ‫نیز با توجه به امار ارائه شــده‪ ،‬تولید در مقایســه با‬ ‫سال گذشته ‪ 282‬درصد افزایش یافته است‪.‬محمد‬ ‫محمدی‪ ،‬مدیرعامل شرکت بهمن دیزل در نشست‬ ‫خبری اردیبهشــت ماه خود از توسعه محصوالت و‬ ‫تولید کامیون و کشــنده در ســال جاری خبر داد‬ ‫و گفت‪« :‬دســتیابی به داخلی ســازی ‪ 60‬درصدی‬ ‫در شیلر‪ ،‬ارتقای ســطح کیفی محصوالت‪ ،‬افزایش‬ ‫صد درصدی تولیــد و صادرات از اهداف امســال‬ ‫بهمن دیزل است‪».‬‬ ‫تولید خودرو همراه با زیان فاقد هرگونه ارزش افزوده است‬ ‫وعده هایی که ابراهیم رئیســی و یارانش در شعارهای انتخاباتی خود برای افزایش تولید ساالنه خودرو‬ ‫تا ‪2‬میلیون دســتگاه‪ ،‬رفع انحصار از این صنعت و قیمت گذاری عادالنه در کل زنجیره تولید ان عنوان‬ ‫کرده اند نیز مبنی بر دغدغه هایی است که طی سال های گذشته فعاالن و مشتریان این صنعت داشته اند‪.‬‬ ‫م می خواهد در صحنه مدیریت صنعت‬ ‫کارشناســان صنعت و اقتصاد خودرو معتقدند؛ اگر دولت سیزده ‬ ‫خودرو موفق عمل کند‪ ،‬باید تصمیم گیران و مدیران این صنعت را از بدنه کارشناسی ان برگزیند‪ .‬البته‬ ‫رئیس جمهور منتخب نیز ســامانه ای را برای مشــارکت مردم در معرفی اعضا و مدیران دولت سیزدهم‬ ‫معرفی کرده و از همه نخبگان‪ ،‬فرهیختگان‪ ،‬گروه ها‪ ،‬احزاب‪ ،‬تشــکل ها و احاد مردم خواســته اســت‬ ‫چنانچه فردی را در تراز «دولت مردمی» می شناســند‪ ،‬نســبت به معرفــی وی اقدام کنند‪ .‬کارامدی‪،‬‬ ‫فسادســتیزی‪ ،‬روحیه انقالبی و مردمی بودن ازجمله ویژگی هایی هســتند که رئیس جمهور منتخب بر‬ ‫ان ها تاکید کرده اســت‪ .‬وعده هایی که ابراهیم رئیســی و یارانش در شــعارهای انتخاباتی خود برای‬ ‫افزایش تولید ســاالنه خودرو تا ‪2‬میلیون دستگاه‪ ،‬رفع انحصار از این صنعت و قیمت گذاری عادالنه در‬ ‫کل زنجیره تولید ان عنوان کرده اند نیز مبنی بر دغدغه هایی اســت که طی ســال های گذشته فعاالن‬ ‫و مشــتریان این صنعت داشــته اند‪ .‬محمد بیاتیان‪ ،‬عضو اسبق کمیســیون صنایع و معادن مجلس و‬ ‫کارشناس اقتصادی با اشاره به اظهارنظرهای خودرویی رئیس جمهور منتخب‪ ،‬گفت‪« :‬امیدهای زیادی‬ ‫برای بهبود وضعیت زنجیره تولید خودرو در کشور شکل گرفته است‪ .‬مردم در چهار دهه گذشته همواره‬ ‫از کیفیت و قیمت خودرو ناراضی بوده اند که مهم ترین دالیل این نارضایتی را می توان مربوط به تولید‬ ‫خودروهایی دانســت که بــه لحاظ کیفیت و به روز بودن و البته گرانی‪ ،‬مردم ان ها را در شــان خود و‬ ‫صنعتی که قدمت ‪۵۰‬ساله دارد‪ ،‬نمی دانند‪».‬‬ ‫خودروســازان و مردم هر دو از وضعیت به وجودامده در این صنعت ناراضی هســتند‪ .‬به نظر شما دلیل‬ ‫این نارضایتی ها چیست؟‬ ‫متاســفانه خودروسازی در ســال های پس از انقالب در فضای غیررقابتی و دســتوری موردتوجه ویژه‬ ‫دولت ها بوده است‪ ،‬درحالی که در دوران زمامداری دو رئیس جمهور اخیر کمتر اتفاقی از جنس توسعه‬ ‫را در این صنعت شــاهد بوده ایم‪ .‬در واقع توجهات بیش از ان که موثر باشد‪ ،‬به نوعی مخرب بوده چراکه‬ ‫تاثیر این دخالت ها هیچ گاه باعث نشــده است خودروسازی کشور بدون وابستگی بتواند تولید درخوری‬ ‫برای مردم داشته باشد‪.‬‬ ‫تحریم های بین المللی که صنعت خودرو ایران را به صورت مســتقیم نشان رفته‪ ،‬در چند سال گذشته‬ ‫نتوانسته است این صنعت را به تعطیلی بکشاند‪ ،‬اما کاهش تولید را در ان رقم زده است‪ .‬در این میان‪،‬‬ ‫برخی کارشناســان نیز معتقدند تحریم ها فرصتی برای خودکفایی این صنعت بوده اســت‪ .‬نظر شما در‬ ‫این خصوص چیست؟‬ ‫من معتقدم تحریم ها فشارهای بسیاری را بر خودروسازان بزرگ وارد کرده است‪ .‬اما اگر برنامه مشخصی‬ ‫برای توســعه این صنعت تدوین شــده بود‪ ،‬می توانســت تهدید تحریم را به فرصتی برای پیشــرفت و‬ ‫خودکفایی این صنعت تبدیل کند‪ .‬این در حالی اســت که سیاست گزار خودرویی کشور بیش از ان که‬ ‫به تحریم از زاویه فرصت نگاه کند‪ ،‬همواره ان را به عنوان دوران گذار تلقی کرده و متناســب با همین‬ ‫نگاه و بدون دوراندیشــی برای خودروسازی برنامه ریزی کرده اســت‪ .‬حاصل این نگاه غیرتوسعه ای در‬ ‫خودروسازی کشور‪ ،‬ایجاد زیان انباشته بسیار سنگین است که البته بخشی از ان را تحت عنوان تجدید‬ ‫ارزیابی منابع و دارایی ها مخفی کرده اند‪.‬‬ ‫زیان انباشته شرکت های خودروساز از رقم ‪ 150‬هزار میلیارد تومان عبور کرد‪ .‬برای جبران این خسارت‬ ‫دولت چه تدبیری را می تواند به کار بندد؟‬ ‫خودروســازان بزرگ به دلیل قیمت گذاری دســتوری محصوالتشــان در سه ســال گذشته نزدیک به‬ ‫‪۱۷۰‬هزار میلیارد تومان زیان را تجربه کردند که دولت بخشــی از این زیان را از طریق تزریق نقدینگی‬ ‫تامین کرد و بخشــی دیگر نیز از طریق فروش دارایی ها و شــرکت های زیرمجموعه جبران شده است‪.‬‬ ‫درواقع شــرکت های خودروساز را وادار کرده اند برای جلوگیری از پاسخگویی دولت ها به مردم در مورد‬ ‫گرانی خودرو‪ ،‬فروش همراه با زیان داشته باشند‪ .‬موضوع «فروش همراه با زیان» محصوالت شرکت های‬ ‫خودروســاز‪ ،‬عالوه بر ایجاد خسارت در زیرساخت های صنعت خودرو کشور‪ ،‬باعث شده است دولت به‬ ‫موضوع قیمت تمام شــده خودرو کمتر توجه کند‪ .‬متاسفانه دولت از شرکت های خودروسازی نخواسته‬ ‫است قیمت تمام شده خود را کاهش دهند‪ .‬اگر برای دولت ها قیمت تمام شده مهم بود‪ ،‬طبیعتا زیان ده‬ ‫بودن ان ها که ناشــی از وجود فاصله بین قیمت فروش و بهای تمام شده است نیز باید مورد توجه قرار‬ ‫می گرفت‪.‬‬ ‫دولت برای خروج خودروســازان از سیکل معیوب تولید زیان و خودرو بی کیفیت چه راهی را در پیش‬ ‫بگیرد؟‬ ‫اگــر این صنعت را به فضای رقابتــی هدایت کنند و دولت دخالتــی در قیمت گذاری محصوالت انان‬ ‫نداشــته باشــد‪ ،‬مدیران این صنعت برای بقای بنگاه های خود از راهکارهای اقتصادی بهره می جویند‪.‬‬ ‫درواقع از طریق سوداور کردن شرکت های تولیدکننده‪ ،‬می توان بار دولت را در تامین هزینه های کشور‬ ‫از یک ســو و وابستگی به فروش نفت را از سوی دیگر کاهش داد‪ .‬دولت نفتی‪ ،‬دولتی تورم زاست‪ .‬تولید‬ ‫باید ســوداور باشد‪ ،‬در غیر این صورت‪ ،‬تولیدی که همراه با زیان باشد؛ نمی تواند ارزش افزوده ای برای‬ ‫اقتصاد کشور ایجاد کند‪.‬‬ ‫به نظر شما دالیل عدم موفقیت خودروسازان در کاهش قیمت تمام شده محصوالتشان چیست؟‬ ‫ابتــدا باید گفت این اراده و ضرورت در مدیران خودروســازی ها وجود نــدارد‪ .‬ضعف مدیریتی و وجود‬ ‫ســاختارهای ناردست و فسادزا به ویژه در چینش های مدیریتی‪ ،‬عدم استقالل طراحی در تولید پلت فرم‬ ‫خودرو به دلیل نداشــتن اولویت و فهم مدیریتی برای ســرمایه گذاری و همچنین تیراژ محدود و عدم‬ ‫توفیق در جذب بازارهای صادراتی‪ ،‬فزونی منابع و زیرساخت ها به ویژه در مقایسه با میزان تولید‪ ،‬ضعف‬ ‫ناشی از سیاست گزاری در توسعه قطعه سازی و در نهایت وجود ساختار اشتباه تامین و خرید گران مواد‬ ‫اولیه و قطعات ناشی از ان‪ ،‬مانع سوددهی شرکت های خودروساز می شوند‪.‬‬ ‫پیشــنهاد شما به رئیس جمهور منتخب درخصوص تعیین نقشه راه و انتخاب مدیران وزارت صمت برای‬ ‫پیشبرد اهداف صنعت خودرو چیست؟‬ ‫من معتقدم اقای رئیسی باید از به کارگیری مدیرانی که ازمون خود را بد پس داده اند‪ ،‬اجتناب کند‪ .‬اگر‬ ‫اقداماتی را که طی یک دوره چهارســاله باید برای سوداور کردن خودروسازان انجام شود‪ ،‬به دو بخش‬ ‫تقسیم کنیم‪ ،‬بخش نخست در اختیار دولت است و بخش دوم ازجمله وظایف هیات مدیره و مدیرعاملی‬ ‫است که در شرکت های خودروســاز منصوب می شود‪ .‬وظیفه دولت‪ ،‬تسهیل شرایط تولید و رفع موانع‬ ‫برای همه کسب وکارهاست‪ .‬برای دولت ایت اله رئیسی برخالف دولت فعلی باید سوداوری شرکت های‬ ‫خودروســاز مهم بوده و شــرط انتصاب و استمرار مدیریت در این شــرکت ها نیز باید بر همین اساس‬ ‫سوداوری باشد‪ .‬ارائه امتیازات به این شرکت ها ازجمله پرداخت اعتبارات بانکی کم بهره نیز باید به شرط‬ ‫تولید سوداور باشد‪ .‬وظیفه هیات مدیره و مدیرعامل نیز تنها اجرای برنامه هدف گذاری تولید است‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهردارسیسخت‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫زلزله‪ ۱۴۸‬میلیارد تومان خسارت به شهرداری شهرسی سخت وارد کرد‬ ‫علی فردبا اشاره به خســارت ‪۱۴۸‬میلیارد تومانی‬ ‫گفت‪:‬گرچه زلزله اخیر ســی ســخت با خســارات‬ ‫هنگفت مالی ‪ ،‬زخمی شدن تعدادی از شهروندان و‬ ‫مشــکالت روحی ناشی از این حادثه طبیعی همراه‬ ‫بود ‪ ،‬ولی این تهدید فرصتی در اختیار شــهرداری‬ ‫قرار داد تا بتواند طرح جامع شهری را پیاده کند‪.‬‬ ‫افــزود‪ :‬البته هم اکنون یکی از دغدغه های کنونی‬ ‫شهرداری سی سخت مربوط به افرادی است که در‬ ‫طرح تعریض اماکن شــان در این طرح قرار گرفته‬ ‫اند که باید با حمایت مســئوالن استانی و همکاری‬ ‫شــهروندان به رفع مشــکل بپردازیم و این شهر با‬ ‫جاذبه های تاریخی پرشــمارش را به عنوان قطب‬ ‫گردشگری کشور به جایگاه اصلی اش برسانیم ‪.‬‬ ‫وی پیرامون اقدامات این شهرداری در زلزله اخیر‬ ‫توضیح داد و افزود‪۲:‬هزار و ‪ ۵۰۰‬ســرویس رایگان‬ ‫از طریق ناوگان حمل و نقلی ‪ ،‬حمل و اوار برداری‬ ‫با هشــت هزار ساعت کار کرد توسط ماشین االت‪،‬‬ ‫حمــل و پیاده ســازی ‪ ۴۰۰‬فقره کانکس توســط‬ ‫جرثقیــل این شــهرداری و صــدور ‪ ۸۵۰‬پروانه‬ ‫ســاختمانی برای زلزله زدگان بصــورت رایگان در‬ ‫کمتریــن زمان ممکــن را از جمله ایــن اقدامات‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در شــهرداری سی سخت با کوتاه‬ ‫کردن رونــد اداری صدور پروانــه و افزایش تعداد‬ ‫کارشناســان صدور پروانه تســریع و کار بازسازی‬ ‫واحدهای تخریب شده در این شهر صورت گرفت‪.‬‬ ‫شهردار سی سخت اظهار داشت‪ :‬همچنین پرسنل‬ ‫شــهرداری بــرای معوقات مطالباتشــان دغدغه و‬ ‫نگرانی داشتند که هم اینک پرداخت حقوق ان ها‬ ‫به روز شــده و مطالبه ‪ ۱۱‬بازنشسته این شهرداری‬ ‫نیز به طور کامل تسویه شد‪.‬‬ ‫فرد افزود‪ :‬این شــهرداری در مجموع ‪ ۱۳‬میلیارد‬ ‫تومــان تاکنون ( مدت ‪ ۲۱‬ماهــه) بدهی پرداخت‬ ‫کرده است و حدود ‪ ۵۰‬نفر کارگر روزمزدی که ‪۱۲‬‬ ‫سال بالتکلیف بودند با ان ها قرارداد بسته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از منابع دولتی حدود مبلغ ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬میلیــون تومان جــذب و خدماتی همچون‬ ‫اسفالت‪ ،‬جدول کشی‪ ،‬سنگ فرش انجام شد‪.‬‬ ‫شهردار سی ســخت با اشــاره به خدمات شهری‬ ‫صورت گرفته ابراز داشت‪ :‬در خصوص تهیه سامانه‬ ‫جامع تفاهم نامه ای با ســازمان نظام مهندســی‬ ‫منعقد شده اســت و این سامانه به روز شده و هم‬ ‫اینک درحال استفاده است و فرایند کاری بصورت‬ ‫الکترونیک پیش می رود‪.‬‬ ‫فرد عنوان کرد‪ :‬در زمینه طرح جامع شهری بانک‬ ‫اطالعاتی تهیه شــد و ‪ ۴۰‬درصــد از ارزیابی های‬ ‫وضعیت ســاختمان ها در زلزله از طریق این بانک‬ ‫اطالعاتــی صورت گرفت و همچنین ‪ ۵۶۰‬بازدید از‬ ‫وضعیت جانمایی ساختمان ها و سازه ها انجام شد‪.‬‬ ‫به گفته شهردار سی ســخت در خصوص پسماند‬ ‫این شهر هیچ گونه مشکلی وجود ندارد و کارخانه‬ ‫سنگ شکن شــهرداری بعد از هفت سال احیا شد‬ ‫و بخشــی از توافقات سالهای گذشته در حال انجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی از راه انــدازی ســی ان جی این شــهر بعد از‬ ‫‪ ۲‬ســال و تحویل ان به پیمانــکار ‪ ،‬تعیین تکلیف‬ ‫کارخانه اب معدنی که فراز و نشــیب های زیادی‬ ‫داشت‪ ،‬تهیه و تصویب طرح جاده سالمت به طول‬ ‫‪ ۶.۵‬کیلومتر ‪ ،‬کلنگ زنی طرح بازافرینی شــهری‬ ‫بــا ‪ ۱۲.۵‬میلیارد تومان اعتبــار ‪ ،‬طراحی اولیه تله‬ ‫کابیــن و تامین زمین برای احداث فرهنگســرا به‬ ‫عنوان بخش دیگری از اقدامات شــهرداری ســی‬ ‫ســخت یاد کرد‪.‬شهر سی ســخت مرکز دنا که به‬ ‫نگین گردشگری در جنوب کشور شهرت یافته در‬ ‫فاصله ‪ ۳۵‬کیلومتری یاسوج مرکز استان کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد با مناظر بدیع‪ ،‬چشمه میشی و دریاچه‬ ‫کــوه گل در ایام نــوروز و تابســتان از مهمانان و‬ ‫مسافران از اقصی نقاط ایران میزبانی می کند ‪.‬‬ ‫‪۱۴‬طرحبهزیستیدراستانیزدافتتاحمی شود‬ ‫یزد‪-‬مدیر کل بهزیســتی اســتان یزد اعالم کرد‪:‬‬ ‫همزمان با چهل و یکمین ســال تشکیل سازمان‬ ‫بهزیستی در کشور‪ ۳۱ ،‬ویژه برنامه از جمله افتتاح‬ ‫‪ ۱۴‬طرح بهزیستی در استان انجام می شود‪.‬‬ ‫دکتر «محمدعلی عطابخش» در نشســت برخط‬ ‫با خبرنگاران گفت‪ :‬امســال گرامیداشــت هفته‬ ‫بهزیســتی از ‪ ۲۲‬لغایــت ‪ ۲۹‬تیرمــاه با شــعار‬ ‫«بهزیســتی در گام د ّوم؛ هوشمندســازی‪ ،‬محله‬ ‫محوری‪ ،‬ســامت اجتماعی در خانــواده» برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در همین راستا بهزیستی استان یزد ‪۳۱‬‬ ‫برنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬اموزشــی و ورزشی در‬ ‫قالب ‪ ۱۴‬برنامه افتتاح‪ ،‬بازدیدها‪ ،‬برگزاری جلسات‬ ‫و نشست ها‪ ،‬افتتاح طرح ارتقاء توانمندسازی افراد‬ ‫دارای معلولیت‪ ،‬برگزاری مراسم تجلیل از معلولین‬ ‫موفق و برگزاری انتخابات شــبکه استانی مراکز‬ ‫مثبت زندگی را در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫عطابخــش در خصــوص طرح هــای افتتاحــی‬ ‫بهزیســتی در این هفته به چهــار طرح در حوزه‬ ‫پیشــگیری شــامل افتتــاح دو مرکز مشــاوره‬ ‫غیردولتــی‪ ،‬افتتــاح مرکز اجتمــاع درمان مدار‬ ‫اقامتی و افتتــاح مرکز توانمندســازی و جامعه‬ ‫پذیری بهبودیافتگان اشــاره کرد و افزود‪ :‬افتتاح‬ ‫سراســری دبیرخانه‪‎‬های ملی رصد اســیب های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬ایین واگذاری ‪ ۲۰۷۵‬واحد مســکونی‬ ‫به افراد دارای معلولیت و مددجویان بهزیســتی‬ ‫و مراســم نمادین اهدای ‪ ۱۰۰۰‬دستگاه اکسیژن‬ ‫ســاز به مراکز سالمندان ســازمان بهزیستی به‬ ‫صورت همزمان در سراسر کشور‪ ،‬افتتاح مجموعه‬ ‫فرهنگی تفریحی و افتتــاح مکان جدید جامعه‬ ‫نابینایــان در شهرســتان میبــد و همچنیــن‬ ‫افتتــاح خانــه های کوچــک معلولیــن ذهنی‬ ‫متوســط و شــدید در اردکان از برنامه هــای‬ ‫حوزه توانبخشی است‪.‬‬ ‫عطابخش در ادامه از مهمترین اقدامات هشــت‬ ‫سال گذشــته بهزیستی را شــفافیت به ویژه در‬ ‫حــوزه پرداختی ها به صــورت پرداخت متمرکز‬ ‫کشــوری‪ ،‬تبدیــل خدمات از مرکــز محوری به‬ ‫خانواده محوری و محله محــوری‪ ،‬تبدیل مراکز‬ ‫بزرگ خدمات جامعه هــدف به خدمات خانواده‬ ‫محور یا در صورت نیاز ارجاع به خانه های کوچک‬ ‫معلولین که با حداکثر ظرفیت ‪ ۱۲‬نفر به صورت‬ ‫مراکز شــبه اقدام می‪‎‬کند و همچنین راه اندازی‬ ‫مراکز مثبت زندگی ذکر کرد‪.‬‬ ‫وی به افزایش مستمری معلولین و مددجویان و‬ ‫افزایش یارانه مراکز مددکاری به ویزه در سالهای‬ ‫اصالحیه‬ ‫اگهــی مزایــده امــوال منقــول پرونــده اجرایی کالســه‬ ‫‪ 9902649‬کــه در تاریــخ ‪ 1400/4/21‬در ایــن روزنامه‬ ‫به چاپ رســید مورد مزایده حق امتیاز و اشــتراک خط تلفن‬ ‫همراه به شماره ‪ 09129638601‬می باشد که بدینوسیله‬ ‫اصالح می گردد‪.‬‬ ‫اخیر را نیز یاداور شد و گفت‪ :‬هرچند این افزایش‬ ‫به صورت جهشــی اتففاق افتاده ولی با توجه به‬ ‫شــیب زیاد تــورم ناکافی اســت و امیدواریم در‬ ‫ســالهای اینده تناسب بیشــتری بین هزینه ها و‬ ‫پرداختی ها روی دهد‪.‬‬ ‫مدیر کل بهزیســتی استان یکی دیگر از اقدامات‬ ‫خوب بهزیستی در دولت تدبیر و امید را تصویب‬ ‫قانون حمایت از حقوق معوالن خواند و گفت‪ :‬در‬ ‫ســالهای قبل قانون جامع حمایت از معلوالن را‬ ‫داشــتیم ولی بار مالی داشت و تقریباً کامل اجرا‬ ‫نمی شد ولی در قانون جدید تخصیص ها با شروع‬ ‫خوبی شروع شده است‪.‬‬ ‫وی در مورد جامعه تحت پوشش بهزیستی استان‬ ‫گفــت‪ :‬بیش از ‪ ۳۶‬هزار نوع معلولیت که به دلیل‬ ‫چند معلولیتی برخی از مددجویان شــامل بیش‬ ‫از ‪ ۲۸‬هزار پرونده توانبخشــی را برای افراد تحت‬ ‫پوشش را در استان تشکیل داده است‪.‬‬ ‫عطابخش مهمترین چالش این سازمان در استان‬ ‫یزد عالوه بر نبود تناسب هزینه ها با پرداختی ها‪،‬‬ ‫مربوط به اسیب رو به رشد اعتیاد خواند و اضافه‬ ‫کرد‪ :‬هرچند این اسیب در استان یزد در مقایسه‬ ‫با دیگر اســتانها کمتر بوده ولی نسبت به سالهای‬ ‫قبل در استان افزایش داشته است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در حوزه پیشــگیری اعتیاد در استان‬ ‫اقداماتی خوبــی صورت گرفته اســت‪ ،‬از جمله‬ ‫در سال گذشــته شــاهد راه اندازی مرکز جامع‬ ‫درمان اعتیاد بودیک که در این مرکز طی اقامت‬ ‫چهارماهه اول معتادان در این مرکز ســم زدایی‬ ‫و تغییر رفتار به صورت رایگان انجام و در هشــت‬ ‫ماه بعد اقامت در منزل ضمن برگزاری کالسهای‬ ‫اموزشــی در زمینه اشــتغال انها پس از بهبودی‬ ‫اقدام می شود‪.‬‬ ‫وی به اقدامات خوب شــهرداری یــزد در زمینه‬ ‫مناســب سازی معابر شهری اشــاره و بیان کرد‪:‬‬ ‫خوشبختانه شــهر یزد در استان و کشور در این‬ ‫زمینه ســرامد بوده کــه از جمله ایــن اقدامات‬ ‫می توان بــه اجرای طرح هفت خــوان از میدان‬ ‫همافر تا مســجد جامع با مناســب سازی هفت‬ ‫پایگاه شــهر که نه تنها برای معلوالن بلکه به نفع‬ ‫دیگر شهروندان اعم از سالمندان‪ ،‬کودکان و زنان‬ ‫باردار و دیگر اقشــار اســیب پذیر مناسب است‪،‬‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی همچنین از اماده ســازی طرح مناسب سازی‬ ‫‪ ۳۰‬کیلومتر از معابر شهر به عنوان سیمرغ اشاره و‬ ‫ابراز امیدواری کرد که این طرح تا عید غدیر خم‬ ‫مورد بهره برداری رسمی قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪3880‬‬ ‫‪3896‬‬ ‫‪4207‬‬ ‫شماره‬ ‫‪4240‬‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫هفدهم‬ ‫هفدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬ماه‬ ‫ماه‬ ‫اردیبهشت‬ ‫خرداد‬ ‫مرداد‬ ‫‪ 26‬تیر‬ ‫شنبه‪1622‬‬ ‫شنبه‪7‬‬ ‫شنبه‬ ‫سهدو‬ ‫پنج‬ ‫خبر‬ ‫ارائه خدمات مشاوره حقوقی رایگان به‪ 257‬مددجوی چهارمحال و بختیاری‬ ‫مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) چهارمحال و بختیاری گفت‪ :‬طی ‪ 3‬ماهه نخســت امســال ‪257‬‬ ‫مددجوی تحت حمایت از مشاوره حقوقی بهره مند شده اند‪.‬‬ ‫جاســم محمدی امروز گفت‪ :‬طی ســه ماهه نخســت امســال ‪ 257‬مددجوی تحــت حمایت کمیته‬ ‫امداد امام خمینی(ره) چهارمحال و بختیاری از مشاوره حقوقی بهره مند شده اند‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) چهارمحال و بختیاری ادامه داد‪ :‬ارائه خدمات حقوقی و قضایی‬ ‫به خانواده های تحت حمایت از جمله رویکردهای این نهاد است و مددجویان برای دریافت این خدمات‬ ‫با معرفی مددکاران به کارشناسان این حوزه مراجعه می کنند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به تشــکیل ‪ 31‬پرونده مددجویی و پیگیری مسائل حقوقی و قضائی ان ها‪ ،‬افزود‪ :‬در سه‬ ‫ماهه نخست امسال ‪ 95‬مورد تنظیم دادخوست‪ ،‬شکوائیه‪ ،‬الیحه و اجرای حکم انجام شده است‪.‬‬ ‫محمدی با بیان اینکه در این مدت ‪ 10‬پرونده مددجویی برای رســیدگی به کانون وکال ارجاع شــده‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬مددجویان از پرداخــت هزینه های حق الوکاله پرونده های قضایی با اســتفاده از ظرفیت‬ ‫وکالی نیکوکار‪ ،‬معاف هستند‪.‬‬ ‫وی در ادامه به ارجاع ‪ 95‬پرونده حقوقی مددجویان کمیته امداد اســتان به دفاتر خدمات الکترونیک‬ ‫قضائی اشــاره و اضافه کرد‪ :‬هزینه ثبت خدمات در دفاتر خدمــات الکترونیک قضایی برای مددجویان‬ ‫رایگان است‪.‬‬ ‫‪۲‬هزار و‪ ۷۰۰‬ملک بدون سند دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری ثبت شد‬ ‫ مدیــرکل امــور اقتصادی و دارایی چهارمحال و بختیاری گفت‪ ۲ :‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬فقره از امالک بدون‬‫سند دستگاه های اجرایی این استان در سامانه سادا (سامانه اموال دستگاه های اجرایی) ثبت شده است‪.‬‬ ‫تهمتن عبداللهی تاکید کرد‪ :‬دســتیابی به اموال قابل اتکاء دولت‪ ،‬اسیب شناســی از نحوه استفاده این‬ ‫اموال‪ ،‬نقل و انتقال بین دســتگاهی‪ ،‬تامین منابع مالی پایدار بــرای دولت‪ ،‬کاهش اتکاء به درامدهای‬ ‫نفتی‪ ،‬اســتفاده بهینه از تمامی اموال دولت و شــفافیت همه اموال دولتی از مزیت های مستندسازی و‬ ‫ثبت امالک دستگاه های دولتی در سامانه سادا به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی همچنین افزود‪ ۱۵ :‬درصد اعتبارات اســناد خزانه چهارمحــال و بختیاری برابر ‪ ۷۲۹‬میلیارد ریال‬ ‫هنوز جذب نشده است‪.‬‬ ‫عبداللهــی فرصــت اصالحیــه موافقت نامه های اعتبارات تملک دارایی های ســرمایه ای ســال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫دستگاه های اجرایی را تا پایان ار ِد بهشت ماه سال جاری اعالم و تصریح کرد‪ :‬تمامی دستگاه های اجرایی‬ ‫بهره مند از این بودجه باید تا پایان تیرماه جاری نسبت به جذب کامل این اعتبارات اقدام کنند‪.‬‬ ‫چهارمحال و بختیاری ‪ ۱۰‬شهرستان با افزون بر ‪ ۹۷۹‬هزار نفر جمعیت دارد‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتبرقگلستان‪:‬‬ ‫صرفه جویی ‪ ۳۰‬درصدی در مصرف برق ضروری است‬ ‫گرگان‪ -‬مجمع نمایندگان مردم شــریف استان گلستان در مجلس شورای اسالمی و مدیرعامل شرکت‬ ‫برق منطقه ای مازندران و گلســتان با حضور درشــرکت توزیع برق اســتان از مرکز کنترل شــبکه و‬ ‫دیسپاچینگ این شرکت بازدید و از نزدیک در جریان روند و میزان مصرف برق استان قرار گرفتند‪.‬‬ ‫به گزارش راه مردم به نقل از روابط عمومی شــرکت توزیع برق استان گلستان‪ ،‬مدیرعامل شرکت برق‬ ‫گلستان در این نشست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با شروع گرمای زودرس واز اواخر اردیبهشت ماه تاکنون برای چند‬ ‫بار رکورد مصرف انرژی برق در اســتان شکسته شــد که مجبور به مدیریت اضطراری بار با هماهنگی‬ ‫دیسپاچینگ منطقه ای شدیم که این موضوع نارضایتی هایی را برای مردم ایجاد نموده است‪.‬‬ ‫«علــی اکبر نصیری» اضافه کرد‪ :‬ســهم انرژی اســتان نزدیک به هزار مگاوات بــوده که برای چند بار‬ ‫طی روز های قبل انرژی مصرفی اســتان از مرز ‪ ۱۵۰۰‬مگاوات عبور کرده و به علت خروج تعدادی از‬ ‫واحدهای نیروگاهی منجر به عملکرد رله های فرکانسی و قطع فیدر های سریع القطع شده است‪.‬‬ ‫نصیــری افزود‪ :‬با توجه به شــرایط موجود و کمبود انرژی‪ ،‬تنها راه حل شــرایط موجود‪ ،‬صرفه جویی‬ ‫‪۳۰‬درصدی در مصرف برق و مدیریت کردن ان است‪.‬‬ ‫رییسسازمانجهادکشاورزیچهارمحالوبختیاری‬ ‫استفادهازظرفیتشرکتهایدانش بنیاندررونقکشاورزیناچیزاست‬ ‫وم‬ ‫تد‬ ‫نوب‬ ‫رییس سازمان جهادکشــاورزی چهارمحال و امنیت غذایی در هر جامعه روشن است و باید‬ ‫بختیاری با اشــاره به اهمیت بخش کشاورزی از ظرفیت فناوری نو برای توســعه این بخش‬ ‫در امنیت غذایی و سالمت و کاهش وابستگی استفاده کرد‪.‬‬ ‫به کشــورهای دیگر گفت‪ :‬استفاده از ظرفیت ابراهیمی با اشــاره به اینکه افزایش بهره وری‬ ‫شــرکت های دانش بنیان و فناور در رونق این در کشــاورزی به عنوان دغدغه اصلی مدیران‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی شماره ‪1400/6‬‬ ‫بخش در استان ناچیز است و باید توسعه پیدا ارشد استان است‪ ،‬گفت‪ :‬در استان از ظرفیت‬ ‫(مرحله چهارم)‬ ‫شهرداری کاشان‬ ‫کند‪.‬‬ ‫شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور برای‬ ‫موضــوع مناقصــه‪ :‬تهیــه ‪ ،‬تامیــن و خرید اســفالت جهــت محور‬ ‫عطاءاهلل ابراهیمی در جلسه معرفی ظرفیت های توســعه بخش کشــاورزی به خوبی استفاده‬ ‫امیرکبیر ‪ ،‬مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارک و شرایط مناقصه‬ ‫و قرارداد منضم ‪.‬‬ ‫پــارک علم و فناوری در بخش کشــاورزی با نشده است‪.‬‬ ‫مبلــغ ســپرده شــرکت در مناقصــه ‪( 2/500/000/000 :‬دو میلیارد و‬ ‫حضور نخبــگان این بخــش افزود‪:‬هم اکنون وی اظهار داشــت‪ :‬برای خودکفایی استان در‬ ‫پانصد میلیون) ریال به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه‬ ‫میزان تولیدات بخش کشاورزی استان افزون برخی حوزه ها مانند تولید بــذر‪ ،‬نهال‪ ،‬تولید‬ ‫یا سپرده نقدی در وجه شهرداری کاشان‬ ‫بر یک هزار و ‪ ۵۰۰‬تن اســت که با استفاده از ماشــین االت مــورد نیاز کاشــت‪ ،‬داشــت و‬ ‫مهلــت دریافت اســناد حداکثــر تــا تاریــخ ‪ 1400/5/5‬از اداره پیمان و‬ ‫رســیدگی ‪ ،‬مهلــت قبــول پیشــنهادات حداکثر تــا تاریــخ ‪ 1400/5/6‬و‬ ‫دانش و فناوری جدید می توان میزان تولیدات برداشت متناســب با جغرافیای استان نیاز به‬ ‫بازگشــایی پاکتها در مورخ‪ 1400/5/10‬در محل شهرداری کاشان خواهد‬ ‫این حوزه را ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد افزایش داد‪.‬‬ ‫فعالیت های پژوهشی اســت که برخی از این‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬با توجه به وضعیت موجود فعالیت ها از ســوی شــرکت های دانش بنیان‬ ‫ هر گاه برندگان اول تا ســوم مناقصــه ‪ ،‬حاضر به عقد قرارداد در مهلت‬‫و تحریم هــای حاکم بر کشــور‪ ،‬در توســعه و واحدهــای فناوری انجام شــده اما به دلیل‬ ‫مقرر نشــوند ‪ ،‬سپرده شــرکت در مناقصه ایشــان به ترتیب ضبط خواهد‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫بخش کشــاورزی باید از ظرفیت و توان بخش کم بودن ارتباط بین این شــرکت ها و بخش‬ ‫ کلیه هزینه های چاپ اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد و شهرداری‬‫نخبگان‪ ،‬شــرکت های دانش بنیان و فناورانه دولتی‪ ،‬مســووالن و بهره برداران‪ ،‬اطالعی در‬ ‫در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است‪.‬‬ ‫استفاده کرد تا از وابستگی این حوزه به سایر این زمینه وجود ندارد‪.‬‬ ‫ سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬‫کشورها جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫رییس سازمان جهادکشــاورزی چهارمحال و‬ ‫تلفن‪) 031 ( 55440055 -8 :‬‬ ‫شهردار کاشان ‪ -‬سعید ابریشمی راد‬ ‫به گفتــه وی‪ ،‬جایگاه تولیدات کشــاورزی و بختیاری گفت‪:‬هم اکنون چهار هزار حلقه چاه‬ ‫اب در استان‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫هیــات موضــوع قانون تعییــن و تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و‬ ‫فعال اســت‬ ‫احترامــا به اطالع می رســاند نظر به اینکه اقای علی خالقی کارســاالری طی‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫و بــا توجه‬ ‫درخواســتی به شــماره ‪ 1398-2699‬مــورخ ‪ 1400/3/11‬منضم به ‪ 2‬برگ‬ ‫استشــهادیه که به تایید دفترخانه ‪ 334‬ســوادکوه رســیده است اعالم نموده بــه بحــث‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانون‬ ‫که ســند مالکیت شــش دانگ پالک ‪ 6‬فرعی از ‪ 108‬اصلــی واقع در بخش ‪11‬‬ ‫تعییــن و تکلیف وضعیــت ثبتی و اراضی و ســاختمان های فاقد‬ ‫ثبت ســوادکوه به شــماره چاپــی ‪ 711595‬دفتر الکترونیــک ‪1398 -1842‬‬ ‫مدیربهره برداریونگهداریازتاسیساتابیهرمزگان‪:‬‬ ‫سند رسمی‬ ‫به نام مشــارالیه صادر گردیده بود و برابر ســند رســمی شــماره ‪ 2280‬مورخ‬ ‫‪1392/4292‬‬ ‫کالســه‬ ‫برابر‬ ‫‪8005192‬‬ ‫شــماره‬ ‫رای‬ ‫برابر‬ ‫‪ 1390/6/29‬دفترخانه ‪ 334‬ســوادکوه در رهن بانک کشــاورزی قرار گرفته‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند‬ ‫به علت جابجایی مفقود و خواهان صدور المثنی ســند مالکیت پالک مذکور شده‬ ‫اســت لــذا در اجرای ماده ‪ 120‬اصالحــی ائین نامه قانون ثبــت مراتب در یک‬ ‫رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک تنکابن تصرفات‬ ‫نوبت اگهی تا چنانچه اشــخاصی مدعی انجام معامله یا وجود ســند مالکیت نزد‬ ‫مالکانــه بالمعارض مالکیــت متقاضی اقای ‪ /‬خانم امیر شــاهری‬ ‫خود می باشند ظرف ‪ 10‬روز از تاریخ انتشار اگهی اعتراض خود را همراه اصل‬ ‫بــه کدملــی ‪ 2219592200‬صادره از تنکابــن فرزند علی اکبر‬ ‫مدیر بهره بــرداری و نگهداری از تاسیســات ابی جلوگیری از خشــک شــدن باغات مــردم و بروز چاه کمک کانال شهرستان رودان به اتمام رسید‪.‬‬ ‫ســند مالکیت یا ســند معامله به اداره ثبت محل ارائه و رســید دریافت نمایند‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به مساحت ‪ 942/80‬مترمربع‬ ‫چنانچــه پس از اتمام مدت مقرر اعتــراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض‬ ‫هرمزگان گفت‪ :‬برای جلوگیری از بروز خســارت خسارت های گسترده‪ ،‬اقدام به راه اندازی چاه های ترکمندی با اشــاره به هزینه بیش از ‪ 35‬میلیارد‬ ‫اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام‬ ‫ناشــی از کم ابی در میان کشــاورزان و باغداران مختلفــی در امتــداد کانال هــای ابیــاری برای ریالی این اقــدام‪ ،‬افزود‪ 2 :‬چــاه کمک کانال در‬ ‫دارای پــالک ‪ 358‬فرعــی از پالک ‪ 207‬اصلــی بخش ‪ 3‬واقع در‬ ‫به صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک خواهد نمود‪ .‬شناسه اگهی ‪1164342‬‬ ‫شهرســتان رودان‪ ،‬پنــج چاه کمــک کانال این تامیــن کمبود اب مورد نیاز کشــاورزان و مقابله سال ‪ 1399‬و سه چاه دیگر در سال ‪ 1400‬تعمیر‬ ‫قریه پایین اشــتوج خریداری شــده از مالک رسمی لذا به منظور‬ ‫تاریخ چاپ ‪1400/4/26‬‬ ‫شهرســتان با اعتباری بالغ بــر ‪ 35‬میلیارد ریال با خشکســالی ان دهــه کرد‪.‬ترکمندی ادامه داد‪ :‬و تجهیز شدند‪.‬‬ ‫اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی میشــود‬ ‫کامروز صدقی ‪ -‬سرپرست ثبت اسناد وامالک سوادکوه‬ ‫تعمیر و تجهیز شد‪.‬به گزارش روابط عمومی شرکت خشکسالی های سالیان اخیر باعث وابستگی هرچه مدیر بهره بــرداری و نگهداری از تاسیســات ابی‬ ‫تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اگهــی موضــوع ماده ‪ 3‬قانون و مــاده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی و‬ ‫اب منطقه ای هرمــزگان‪ ،‬مهندس رضا ترکمندی بیشتر کشاورزان و باغداران به این چاه های کمک اب منطقــه ای هرمزگان تصریح کرد‪ 3 :‬قطب اباد‪،‬‬ ‫اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین اگهی به‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برخی از کشــاورزان شهرستان رودان کانال شد‪.‬وی با اشــاره به استهالک و خرابی های ‪ 3‬کمیــز‪ 5 ،‬دهبــارز‪ ،‬و ‪ 2‬و ‪ 4‬خراجی از جمله‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 140060301024001486‬هیات اول موضــوع قانون تعیین‬ ‫مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫در گذشــته اب مورد نیاز خود برای ابیاری باغات مکرر تجهیزات این چاه ها‪ ،‬مطرح کرد‪ :‬شرکت اب پنج چاهی هســتند که تا کنون تجهیز شدند‪ .‬وی‬ ‫ثبت ملک شهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ‪ /‬خانم عبداله جالیزبان فرزند‬ ‫رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض‬ ‫و اراضی کشاورزی را به وسیله کانال های مختلفی منطقــه ای هرمزگان برای اینکــه خللی در تامین ضمن تاکید بر اهمیت جلب مشــارکت و همکاری‬ ‫حســینعلی بشماره شناسنامه ‪ 2485‬صادره از ری در ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه‬ ‫برثبــت خود را بــه مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در‬ ‫زمین با بنای احداثی به مساحت ‪ 37/37‬مترمربع پالک ‪ 6710‬فرعی از ‪ 123‬اصلی واقع‬ ‫از طریــق رودخانه «ابنمــا» تامین می کردند‪.‬وی اب کشــاورزان و باغداران محترم وارد نشــود‪ ،‬با کشــاورزان در مدیریت منابع ابی‪ ،‬تشــریح کرد‪:‬‬ ‫در بخش ‪ 12‬خریداری از مالک رســمی اقای ‪ /‬شــوکت خالهکی و تارنج شبابی و منصوره‬ ‫صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫خالهکــی محــرز گردیده اســت‪ .‬لذا به منظور اطــالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله‬ ‫ادادمه داد‪ :‬پس از بروز خشکســالی متعدد‪ ،‬میزان وجود محدودیت های مالی بــا تمام توان و با قید پــس از برگزاری جلســات متعدد بــا نمایندگان‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ 15‬روز اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی‬ ‫دبــی اب رودخانه «ابنما» با افت فاحشــی روبرو فوریــت اقدام به تعمیر و تجهیــز این چا ه ها کرد‪ .‬کشــاورزان و دســتگاه های متولــی‪ ،‬مقرر شــد‬ ‫اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫انتشارنوبت‬ ‫تاریخ‬ ‫‪1400/4/12‬‬ ‫تاریخ انتشــارنوبت اول ‪:‬‬ ‫خــود را بــه این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم‬ ‫شد و قادر به تامین نیاز ابی کشاورزان و باغداران مدیر بهره بــرداری و نگهداری از تاسیســات ابی نگهداری‪ ،‬حفاظت و بهره برداری از چاه ها توســط‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اســت در صورت‬ ‫دوم ‪1400/4/26 :‬‬ ‫منطقــه نبود‪ .‬مدیــر بهره بــرداری و نگهداری از اب منطقه ای هرمــزگان اظهار کرد‪ :‬به واســطه نمایندگان کشــاورزان صورت گیرد تا گامی دیگر‬ ‫انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪1155959‬‬ ‫شناسه اگهی‬ ‫تاریخ انتشــار نوبت اول‪ -1400/4/26 :‬تاریخ انتشــار نوبــت دوم‪ -1400/5/10 :‬م‬ ‫تاسیسات ابی اب منطقه ای هرمزگان ابراز داشت‪ :‬اهمیــت این موضــوع و دســتور مدیریت عامل در راستای مدیریت مشارکتی منابع اب در استان‬ ‫الف‪324/‬‬ ‫تنکابن‬ ‫امالک‬ ‫و‬ ‫اسناد‬ ‫ثبت‬ ‫سرپرست‬ ‫مالحسینی‬ ‫هادی‬ ‫شرکت اب منطقه ای هرمزگان در دهه ‪ ،80‬برای محترم شــرکت اب مطقه ای‪ ،‬تجهیز و تعمیر پنج هرمزگان برداشته شود‪.‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرری ‪ -‬سید مهدی المعی‬ ‫خشکســالی و کم ابــی موجــود در‬ ‫اســتان‪ ،‬بهره برداری اب از دغدغه هــای مهم‬ ‫بخش کشــاورزی اســت که بــرای بهره وری‬ ‫مناســب بخش کشــاورزی چهار هزار کنتور‬ ‫اب هوشمند نیاز بود و به دلیل تحریم ها این‬ ‫کنتورها با کمبود مواجه شــد‪ ،‬در صورتی که‬ ‫این کنتورها در شــرکت های فناوری اســتان‬ ‫تولید می شد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشت‪:‬ســازمان جهادکشــاورزی‬ ‫استان برای حمایت از تولیدکننده محصوالت‬ ‫و کشــاورز‪ ،‬به عنــوان پــل ارتباطــی بین‬ ‫تولیدکننــدگان محصول نواوری و کشــاورز‬ ‫اســت تا بین کشــاورزان و تولیدات کنندگان‬ ‫محصوالت‪ ،‬اعتماد ایجاد کند‪.‬‬ ‫ابراهیمــی به نیاز اســتان در حــوزه برخی‬ ‫محصــوالت از جمله بذر پایه های رویشــی‪،‬‬ ‫نشاها و کشت بافت‪ ،‬مینی تیوبر سیب زمینی‬ ‫اشــاره کرد و گفت‪ :‬برای رفع این مشــکالت‬ ‫و نیازها باید بخش تحقیقات کشــاورزی هم‬ ‫ورود پیدا کند و بــا ارائه طرح های تحقیقاتی‬ ‫به پشــتوانه فعالیت این شرکتها‪ ،‬از طرح های‬ ‫جدید حمایــت کند‪.‬ابراهیمی افزود‪:‬هم اکنون‬ ‫برای خریــد هر کیلوگرم مینی تیوبر ســیب‬ ‫زمینی ‪ ۹۰‬هزار تومان کشاورز هزینه می کند‬ ‫در صورتی یک شرکت فناور در استان مراحل‬ ‫ثبت گلخانه و تولید این محصول را انجام داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در استان یک هزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫گونه گیاهی وجــود دارد‪ ،‬گفت‪ ۴۰۰ :‬گونه از‬ ‫این تعداد خاصیت دارویــی دارد و باید برای‬ ‫فراوری و اسانس گیری این محصوالت از توان‬ ‫علمی شــرکت های دانش بنیــان و واحدهای‬ ‫فناور استفاده کرد‪.‬‬ ‫ابراهیمی بر توسعه بحث کشاورزی قراردادی‬ ‫برای افزایش تولید و ضریب اطمینان کشاورز‬ ‫تاکید کــرد و گفــت‪ :‬اســتان چهارمحال و‬ ‫بختیاری یکی از اســتانهای است که تولیدات‬ ‫ســالم دارد‪.‬معــاون بهبود تولیــدات گیاهی‬ ‫جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری نیز با‬ ‫اشــاره به بحث خشکســالی و کمبود اب در‬ ‫اســتان افزود‪ :‬اســتفاده از اب سبز در استان‬ ‫مورد تاکید است و باید از نرم افزار و تجهیزات‬ ‫در بخش خدمات کشاورزی استقبال کرد‪.‬‬ ‫حسین برزگر افزود‪ :‬افزایش ارتباط بین فعاالن‬ ‫حوزه کشــاورزی و پارک علــم و فناوری نیاز‬ ‫به برنامه ریــزی دارد و نبود ارتباط بین حوزه‬ ‫کشــاورزی و پارک علم و فناوری باعث ضرر و‬ ‫اســیب به حوزه کشاورزی و فعالیت نخبگان‬ ‫فعال در این حوزه شــده است‪.‬وی با اشاره به‬ ‫اینکه ســاالنه بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬هزار تن بذر نیاز‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکنون در حوزه تولید گیاهان‬ ‫دارویی‪ ،‬نهاده و ماشین االت با مشکل مواجه‬ ‫هســتیم که باید از ظرفیت نخبگان و فعاالن‬ ‫حوزه فناوری برای خودکفایی استفاده کرد‪.‬‬ ‫رییــس پارک علــم و فنــاوری چهارمحال و‬ ‫بختیاری نیز در این نشست بر استفاده از توان‬ ‫علمی فعاالن حوزه فناوری در استان در حوزه‬ ‫های مختلــف به خصوص کشــاورزی تاکید‬ ‫کــرد و گفت‪ :‬فرهنگ و بــاور برخی الیه های‬ ‫مدیریتی و مردم نســبت به تولیدات فناوری‬ ‫جدید در استان پایین است‪.‬‬ ‫اســماعیل پیرعلی افزود‪ :‬بــا توجه به ظرفیت‬ ‫استان در حوزه کشاورزی و به خصوص گیاهان‬ ‫دارویی باید در حوزه اسانس گیری‪ ،‬بسته بندی‬ ‫محصول و فراوری محصوالت فعالیت بیشتری‬ ‫انجام شود تا ارزش افزوده محصوالت افزایش‬ ‫پیدا کند‪.‬وی به تشکیل یک کمیته و کارگروه‬ ‫فناوری بخش کشاورزی در استان تاکید کرد‬ ‫و گفت‪ :‬با اســتفاده از توان علمی و ظرفیت‬ ‫بخش دانشگاه‪ ،‬مرکز تحقیقات‪ ،‬بنیاد نخبگان‬ ‫و جهادکشــاورزی می توان برای رفع نیازهای‬ ‫بخش کشــاورزی برنامه ریزی کرد و همچنین‬ ‫محصوالت تولید شــده در شرکت های دانش‬ ‫بنیان و واحدهای فناوری را به کشــاورزان و‬ ‫بهره برداران معرفی کرد‪.‬‬ ‫پنجچاهکمککانالشهرستانرودانتعمیروتجهیزشد‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫سیاسی ‪ /‬فرهنگی ‪ /‬ورزشی ‪ /‬اقتصادی ‪ /‬اجتماعی‬ ‫همراه با مردم رد راه مردم‬ ‫شعار ما ‪:‬‬ ‫‪ 6‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫شنبه ‪ 26‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 17‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال هجدهم‬ ‫شماره ‪4240‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬ناصرقدیری‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬در حال تغییر‬ ‫رئیس شورای سیاستگذاری‪ :‬دکتر رضا نصیر پور‬ ‫سردبیر‪:‬رضاخانعلیزاده‬ ‫مدیرهنری‪:‬حامدبنائی‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77501485 - 77501328 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬صمیم‬ ‫نمابر ‪٤٣٨٥٩٣٢٦:‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستانها‪ :‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77657800-2 :‬‬ ‫دفتر کرمان‪ :‬کرمان‪ -‬ضلع غربی پارک مطهری ‪-‬کوچه‬ ‫شهید مطهری ‪ - 10‬پالک ‪28‬‬ ‫تلفن ‪034- 32535361-32535312 :‬‬ ‫نمابر‪32535321 :‬‬ ‫‪@ newsrahemardom_ir‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫‪w w w . n e w s r a h e m a r d o m . i r newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫صدر از کجا به صداوسیما امد و به کجا رفت؟‬ ‫ورودش به تلویزیون و صحبت از فوتبال‪ ،‬به واســطه چهره و کالم‬ ‫متفاوتی که با دیگر کارشناسان ورزشی صداوسیما داشت‪ ،‬از همان‬ ‫ابتدا نظرها را به خود جلب کرد‪ .‬خودش این گونه می گفت که «ورودم‬ ‫به صداوســیما در ابتدا عده ای را با این عالمت سوال مواجه کرد که‬ ‫این دیگر از کجا امده که در مورد فوتبال صحبت می کند اما بعدها‬ ‫گفتند که طی نظرسنجی هایی که انجام شــده‪ ،‬خیلی ها استقبال‬ ‫کردند که یکی از زاویه زندگی به فوتبال می پردازد‪».‬‬ ‫صدر که لیســانس اقتصاد دانشــگاه تهران بود و فوق لیســانس‬ ‫شهرسازی دانشکده هنرهای زیبا را داشت‪ ،‬هشت ساله بود که برای‬ ‫نخستین بار به امجدیه رفت تا فوتبال ببیند‪ .‬بعدها که بزرگ تر شد‪،‬‬ ‫در بحبوحه انقالب‪ ،‬باز هم به امجدیه می رفت اما این بار با انگیزه ای‬ ‫دیگر به نام «عکاسی» تا اتفاقات سیاسی ان دوران را ثبت و تصویر‬ ‫کند؛ «به عکاسی عالقه مند بودم‪ .‬به امجدیه می رفتم و با دوربین ‪۸‬‬ ‫میلی متری از تظاهرات و تیراندازی ها فیلمبرداری می کردم‪ .‬اکنون‬ ‫ان فیلم ها در انباری خانه مان است اما تمایل ندارم که به انها رجوع‬ ‫کنم‪ ،‬زیرا همیشه رو به جلو حرکت کرده ام‪».‬‬ ‫صدر ایــن نگاه رو به جلو را در قبال نوشــتن درباره ســینما در‬ ‫نشریه های تخصصی هم داشــت‪ .‬زمانی پای ثابت مجله فیلم بود و‬ ‫برای نخستین بار در سال ‪ ۶۲‬در این نشریه نوشت؛ هنگامی که برای‬ ‫اولین بار نوشته اش را خواند هیجان زده شد اما بعدها که دوباره ان‬ ‫را خواند‪ ،‬از متنش لذت نبــرد‪ .‬او پس از تعطیلی «مجله هفت» که‬ ‫ان را ناجوانمردانه خوانده بود‪ ،‬دیگر به طور مســتمر درباره سینما‬ ‫ننوشت و معتقد بود دیگر دوران ان گونه نقدها به سر امده است‪.‬‬ ‫اما انچه بیش از همه صدر را به چهره ای شــناخته شده برای مردم‬ ‫تبدیل کرد‪ ،‬حضورش در برنامه های تلویزیونی و صحبت از فوتبال و‬ ‫زندگی در کنار چهره ای به نام عادل فردوسی پور بود‪.‬‬ ‫صدر در دهه ‪ ۹۰‬در بسیاری از برنامه های زنده فوتبالی در شبکه سه‬ ‫سیما حضوری پررنگ داشت‪ .‬جام جهانی ‪ ۲۰۱۸‬بود که او با حضور در‬ ‫ویژه برنامه فردوسی پور (سال ‪ ،)۹۷‬به همراه محمدرضا احمدی در‬ ‫استودیو و محمدحسین میثاقی (گزارشگر)‪ ،‬پای ثابت نقد بسیاری‬ ‫از فوتبال ها بود‪.‬‬ ‫او زمانی در برنامه های «نود» فردوسی پور هم حضوری فعال داشت‬ ‫و معتقد بــود که «این برنامه از فراموش شــدن فوتبال جلوگیری‬ ‫می کند»‪ .‬می گفت‪« :‬متاســفانه فوتبال ایران به خودی خود نه زنده‬ ‫هست و نه پویا اما «نود» نقاط تاریک و سیاه این رشته ورزشی را با‬ ‫نگاهی نقادانه به تصویر می کشد و حفظ توجه به یک رشته ورزشی‬ ‫به خودی خود کاری مهم و شایسته تقدیر است‪».‬‬ ‫حمایت صدر از فردوســی پور در مقطعی که از سوی سایمون کوپر‬ ‫نویســنده «فوتبال علیه دشــمن» به ترجمــه غیرقانونی کتابش‬ ‫متهم شــد هم برای همیشــه در یادها مانده است؛ هرچند که این‬ ‫موضع گیری از سوی بسیاری با انتقاد همراه شد‪.‬‬ ‫البته همکاری این مفسر فقید ورزشی با صداوسیما فقط به برنامه های‬ ‫شبکه ســه و عادل فردوسی پور محدود نمی شــد‪ .‬او سال ‪ ۹۴‬در‬ ‫برنامه «ان سوی نیمکت» شبکه ورزش هم به عنوان کارشناس ثابت‬ ‫حضور داشت؛ برنامه ای که به گواه نظرسنجی های صداوسیما‪ ،‬یکی‬ ‫از پربیننده های شبکه ورزش هم بود‪ .‬ان سوی نیمکت‪ ،‬رخدادهای‬ ‫پس از گذشــت حدود یک سال از حذف زبان فارســی از پلتفرم امریکایی کتاب‬ ‫«کیندل» کارزاری برای بازگشــت این زبان و حمایت شرکت امازون از زبان‬ ‫فارسی به راه افتاده است‪ .‬اولین نسخه امازون کیندل‪ ،‬سخت افزاری‬ ‫الکترونیکــی که توســط امــازون‪.‬کام برای خوانــدن کتاب‬ ‫الکترونیکی ساخته شد در ‪ ۱۹‬نوامبر ‪ ۲۰۰۷‬منتشر شد‪ .‬این‬ ‫روزها البته عالو ه بر سخت افزارهای مربوط به ان می توان‬ ‫با نصب نرم افزار کیندل بر روی دســتگاه های مختلف‬ ‫به راحتی به ان دسترســی پیدا کرد‪.‬یک جست وجوی‬ ‫ساده در کیندل نشان می دهد که دیگر خبری از کتاب‬ ‫فارسی زبان در این پلتفرم نیست؛ همین موجب شده تا‬ ‫کاربران این طور به این اتفاق واکنش نشان دهند‪« :‬باورم‬ ‫نمی شــد که زبان بیشتر از صدمیلیون نفر بین زبان هایی‬ ‫که کیندل پشتیبانی شون می کنه نباشه‪».‬این موضوع حاال‬ ‫ســبب شــده اســت تا عالقه مندان به زبان و ادبیات فارسی‬ ‫کارزاری را برای بازگشت این زبان به پلتفرم کیندل به راه بیندازند‪.‬‬ ‫در متن بیانیه این کارزار امده از زمانی که در اواخر تابستان گذشته سرویس‬ ‫چاپ شرکت کریت اسپیس با کیندل ادغام شد‪ ،‬سرویس جدید از ارائه خدمات به‬ ‫زبان فارســی امتناع کرده است‪.‬البته در این میان عده ای هم این اقدام امازون‬ ‫را در شــرایط تحریم ایران از ســوی امریکا چنین توجیه می کنند‪:‬‬ ‫«دلیلش اینه که امازون در ایران نمی تونه پولی دربیاره‪ .‬شصت‬ ‫میلیارد هم به این زبان صحبت کنند‪ ،‬بازهم براشــون فرقی‬ ‫نمی کنه‪ .‬کاپیتالیســم عاشق پوله نه فرهنگ‪».‬با این حال‬ ‫نباید از یاد برد که نه تنها همه فارســی زبانان ســاکن‬ ‫ایران نیســتند‪ ،‬بلکه امروزه راه هایی برای دور زدن این‬ ‫محدودیت ها نیز برای ایرانیان میســر شده است که از‬ ‫جمله ان ها می توان به اســتفاده از رمزارزها اشاره کرد‪.‬‬ ‫ضمنا کیندل تنها پلتفرمی نبوده که تا یک ســال قبل‬ ‫زبان فارســی را در فهرســت محصوالت خود داشته‪ ،‬در‬ ‫حالی که کاربران بســیاری به دلیل هزینه باالی تهیه کتاب‬ ‫از امازون به ســایر پلتفرم ها کوچ کرده اند‪ ،‬پلتفرم های بسیاری‬ ‫در سراســر جهان وجود دارند که زبان فارســی یکــی از زبان های‬ ‫موجود در ان ها است‪.‬‬ ‫تقدیر از زوج هایی که ازدواج اسان را سرلوحه زندگی خود داشتند‬ ‫دســتورالعمل های بهداشتی صورت گرفت‪،‬‬ ‫عالوه مولودی خوانی از مشــاور خانواده نیز‬ ‫جهت سخنرانی و تبیین روش زندگی علوی‪،‬‬ ‫دعوت به عمل امد‪.‬‬ ‫پخش نشدن قسمت جدید ســریال «زخم کاری» در روز جمعه ـ ‪ ۲۵‬تیر ماه ـ‬ ‫با حاشیه و مناقشــه هایی در فضای مجازی همراه بوده است‪ .‬سازندگان سریال‬ ‫و پلتفرم پخش کننده از سانســورهایی که بر جریان تولید اســیب می زند خبر‬ ‫می دهند و «احترام به مخاطب» را دلیل این تصمیم اعالم می کنند‪ .‬ســازمان‬ ‫زیرمجموعه صداوسیما هم با نســبت دادن این «جنجال ها» به «تکنیکی برای‬ ‫بازاریابی»‪ ،‬از پیگیری حقوق مخاطبی سخن می گوید که حاال سرنوشت سریالی‬ ‫که شش قســمت از ان را خریداری کرده و وقت گذاشته تا تماشا کند‪ ،‬در هاله‬ ‫ای از ابهام قرار گرفته است‪.‬‬ ‫شــامگاه پنجشــنبه ـ ‪ ۲۴‬تیر ماه ـ و در استانه پخش ســریال «زخم کاری»‪،‬‬ ‫محمد حســین مهدویان‪ ،‬کارگردان سریال با انتشار یادداشتی جدید اعالم کرد‬ ‫که قســمت هفتم این مجموعه شــبکه نمایش خانگی پخش نمی شــود‪ .‬او در‬ ‫روزهای گذشــته هم با انتشــار مطلبی در فضای مجازی به انتقاد صریح از رویه‬ ‫ســازمان زیرمجموعه صداوسیما ـ ساترا ـ درخصوص سانسورهای اعمال شده بر‬ ‫این مجموعه پرداخته و تاکید کرده بود که در صورت ادامه این روند‪ ،‬از انتشــار‬ ‫این سریال معذور است‪.‬‬ ‫حاال مهدویان پس از اینکه نتوانسته در مورد نحوه پخش قسمت جدید سریالش‬ ‫با ســازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) به توافق برسد‪ ،‬مطلب‬ ‫جدیدی منتشــر و عنوان کرده است‪« ،‬از ‪ ۱۲‬مورد سانسور قسمت هفتم سریال‬ ‫زخم کاری که قسمت مهم و جذابی هم هست‪ ۱۰ ،‬موردش را انجام دادیم و در‬ ‫دو مورد دیگر به خاطر جلوگیری از اســیب جدی به داستان‪ ،‬تصمیم به تعدیل‬ ‫صحنه ها گرفتیم‪ .‬با این حال ساز و کار سانسور ساترا دو موردی که تعدیل شد را‬ ‫نپذیرفت و بدون دلیلی قانع کننده اصرار به حذف کاملشــان دارد‪ .‬به این ترتیب‬ ‫مجوز نمایش قســمت هفتم ســریال زخم کاری را صادر نکردند و این قســمت‬ ‫به خاطر نداشــتن پروانه نمایش فردا پخش نخواهد شــد‪ .‬هر چند حاال بیش از‬ ‫هر زمان دیگری خســتگی روزهای دشوار این پروژه را بر تن مان حس می کنیم‪،‬‬ ‫اما در این میان من فقط به تماشــاگرانی فکر می کنم که یک هفته است منتظر‬ ‫تماشای قسمت جدید هستند و به همین سادگی از حقشان محروم می شوند‪».‬‬ ‫در پی انتشــار این مطلب از سوی کارگردان «زخم کاری»‪ ،‬پلتفرم پخش کننده‬ ‫این سریال هم در مطلبی جداگانه با تایید تصمیم مهدویان اعالم کرد‪« ،‬به دلیل‬ ‫عدم تفاهم و توافق تیم تولید با تیم نظارت ساترا و نقطه نظرات متفاوت طرفین‬ ‫درخصوص برخی موارد اصالحی‪ ،‬به دلیل احترام به مخاطبان‪ ،‬متاسفانه قسمت‬ ‫هفتم پخش نمی شود‪».‬‬ ‫انچه درباره داود رشیدی کمتر شنیده اید‬ ‫اوایل دهه ‪ ۵۰‬وقتی داود رشــیدی متوجه شد رضا‬ ‫بابک‪ ،‬مرضیه برومند‪ ،‬بهرام شــاه محمدلو‪ ،‬سوسن‬ ‫فرخ نیــا و علیرضا هدایی بر اثر بعضی اختالف نظرها‬ ‫کانون پــرورش فکری را ترک کرده اند‪ ،‬فکر کرد که‬ ‫این بچه های جوان نباید بیکار بمانند‪ .‬بنابراین انان‬ ‫را زیر بال و پر خودش گرفت‪.‬‬ ‫او در ان زمان مدیریت گروه فیلم و سریال تلویزیون‬ ‫را بر عهده داشــت و هیچ خوش نداشت چند جوان‬ ‫مستعد بیکار بمانند ‪ ،‬بخصوص که در ان مقطع رضا‬ ‫بابک تازه پدر شــده بود‪ .‬ایــن ‪ ۵‬جوان زیر نظر دان‬ ‫الفون‪ ،‬اولین گروه تئاتــر کودک در کانون پرورش‬ ‫فکری کودکان و نوجوانان را تشــکیل داده بودند اما‬ ‫با وجود موفقیت های بسیار به دلیل بعضی مشکالت‪،‬‬ ‫بعد از حدود دو ســال از همکاری بــا کانون کناره‬ ‫گیری کردند‪.‬‬ ‫رشــیدی دســت این بچه های جــوان را گرفت و با‬ ‫حضــور انان اولین گروه تئاتر کــودک در تلویزیون‬ ‫را راه اندازی کرد‪ .‬او که خود سرپرســت گروه تئاتر‬ ‫«امروز» بود‪ ،‬با حضور این جوانان‪ ،‬بخش کودک این‬ ‫گروه را راه اندازی کــرد که نمایش های گوناگونی را‬ ‫به صورت صحنه‪‎‬ای و نیز در قالب نمایش تلویزیونی‬ ‫کار کردند‪.‬‬ ‫داود رشیدی هم هنرمند بزرگی بود و هم در جایگاه‬ ‫علیرضا خمسه ‪ :‬دوست داشتم این یادگاری ها باقی بماند‬ ‫علیرضــا خمســه درباره کتاب جدیدش کــه روایتگر نگرش‪ ،‬مقاالت‪ ،‬شــعرها‪،‬‬ ‫نمایشــنامه ها‪ ،‬فیلمنامه ها‪ ،‬مطالبی که ترجمه شده‪ ،‬نگاهش به زندگی و جامعه‬ ‫طی ســال های گذشته بوده اســت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬پرداختن به خاطراتی که از لحظه‬ ‫تولد تا همین اکنون رخ داده ‪ ،‬برایم بسیار جالب بود‪ ،‬در واقع اینها یادگاری هایی‬ ‫است که دوست داشتم از من باقی بماند‪.‬‬ ‫علیرضا خمسه درباره کتاب جدیدش به نام «خمسه به روایت خمسه» بیان کرد‪:‬‬ ‫این کتاب در اصل روزشــمار‪ ،‬ماه شمار و سال شمار زندگی من از اغاز تا لحظه‬ ‫حاضر را دربرمی گیرد‪ .‬البته این موارد تنها یک فصل از کتاب اســت‪ .‬من تالش‬ ‫کردم تا تمام وقایع را از روز تولدم و اینکه در چه ســالی متولد شــدم و چه کار‬ ‫کردم تا لحظه حاضر را بیان کنم‪ .‬مث ً‬ ‫ال ســال گذشــته دو فیلم بازی کردم یک‬ ‫تئاتر کار کردم‪ ،‬مطلبی یا یادداشتی نوشتم‪ ،‬همه در این بخش کتاب امده است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬عالوه بر این موضوعات‪ ،‬این اثر دربرگیرنده مطالبی اســت که طی‬ ‫ســال ها در مجالت و نشریات از من چاپ شد یا اگر فیلمنامه‪ ،‬نمایشنامه و شعر‬ ‫یا مطلبی را ترجمه کردم همه را انتخاب کردیم و تبدیل به یک جلد کتاب شد‪.‬‬ ‫در این کتاب منتخبی از مصاحبه ها اورده شده است‪ .‬در واقع اینها یادگاری هایی‬ ‫است که دوست داشتم از من باقی بماند‪.‬این هنرمند افزود‪ :‬همانطور که در عنوان‬ ‫کتاب امده اســت این اثر «خمســه به روایت خمسه» است یعنی خمسه توسط‬ ‫خودش روایت شــده اســت‪ .‬این کتاب روایتگر نگرش‪ ،‬مقاالت‪ ،‬شعرها‪ ،‬مطالبی‬ ‫که ترجمه شــده‪ ،‬نگاهش به زندگی و جامعه طی ســال های گذشته بوده است‬ ‫و به کوشــش امید نجوان گرداوری و نوشته شده است‪.‬خمسه درباره اینکه ایده‬ ‫نگارش این کتاب از خودش بوده یا نویســنده‪ ،‬گفت‪ :‬خانم توکا ملکی مدیریت‬ ‫انتشــارات خط و طرح را می شــناختم و با او صحبت کردم و گفتم دوست دارم‬ ‫مطالبی که طی ســالها نوشــته ام در یک جلد کتاب قرار بگیرد‪ ،‬او نیز اقای امید‬ ‫نجوان را به من معرفی کرد‪ .‬حدود یک سال و نیم‪ ،‬دو سال زمان برد تا کتاب به‬ ‫فوتبال جهان را با رویکردی عمدت ًا تاریخی‪ ،‬جامعه شناسانه‬ ‫و فنی‪ ،‬مورد بررسی قرار می داد‪.‬‬ ‫همکاری با مجموعه مستند تاریخچه شهراورد فوتبال ایران‬ ‫که توسط مزدک میرزایی برای شبکه مستند ساخته شد و‬ ‫صدر در مقام کارشناس حضور داشت‪ ،‬از دیگر فعالیت های او‬ ‫با تلویزیون محسوب می شود‪.‬‬ ‫اما با رفتن عادل فردوسی پور و برخی دیگر از چهره های‬ ‫ورزشــی تلویزیون از شبکه سه و بر سر کار امدن‬ ‫مدیران جدید‪ ،‬فعالیت صدر هم در صداوســیما‬ ‫محدود شــد‪ .‬او در ســال های اخر عمر اغلب‬ ‫در امریــکا زندگی می کــرد و همکاری اش با‬ ‫صداوسیما هم تنها به چند ارتباط تصویری‬ ‫با برنامه «فوتبال ‪ »۱۲۰‬محدود شــده بود‬ ‫که تا همین اواخر از سوی فردوسی پور‬ ‫تهیه می شد‪.‬پیام احساسی و امیدبخش‬ ‫فردوسی پور‪ ،‬پس از اطالع یافتن از‬ ‫وخیم شدن بیماری صدر و جمله‬ ‫معروف «من عاشق حرکات دست‬ ‫شــما در هنگام تماشای فوتبال‬ ‫هســتم و امیدوارم تــا بهبودی‬ ‫کامل‪ ،‬شرایطی فراهم شود که باز هم‬ ‫مسابقات حســاس داخلی و خارجی را با‬ ‫هم تماشا کنیم‪».‬‬ ‫جدال بر سر «زخم کاری» به بهانه «مخاطب»‬ ‫کارزاری برای بازگشت زبان فارسی به کیندل‬ ‫بــه مناســبت فرارســیدن ســالروز ازدواج‬ ‫اســمانی و پربرکــت امیرمومنــان‪ ،‬حضرت‬ ‫علــی(ع) و ام االئمــه‪ ،‬حضــرت زهرا(س)‬ ‫و همچنیــن اغــاز هفته عفــاف و حجاب‪،‬‬ ‫مراســم جشــنی بــه همــت حوزه بســیج‬ ‫‪۱۷۶‬مطهــره‪ ۱۷۵،‬موحــد دانــش و پایگاه‬ ‫شهیدان عیسی وند در منطقه‪ ۷‬شهر تهران‪،‬‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫در این جشــن که مســئول کانــون خدمت‬ ‫رضوی منطقــه‪ ،۷‬تنی چنــد از خادمیاران‬ ‫رضوی‪ ،‬مســئول گروه جهادی غدیر و برخی‬ ‫از شــورایاران و فعالین ایــن منطقه حضور‬ ‫داشــتند‪ ،‬از‪ ۴‬زوج که در ایام کرونا‪ ،‬زندگی‬ ‫خود را به ســادگی اغاز نموده بودند‪ ،‬تجلیل‬ ‫بعمل امد‪.‬‬ ‫خانم مصفا‪ ،‬مســئول برگزاری این مراســم‬ ‫میگوید‪ :‬این جشــن براساس سیره اهل بیت‬ ‫و منویات مقــام معظــم رهبری(مدظله) با‬ ‫هدف فرهنگ ســازی و تشــویق جوانان به‬ ‫ازدواج ساده و اسان برگزار شد‪.‬‬ ‫در ایــن برنامــه کــه بــا رعایــت کامــل‬ ‫روزنامه صبح ایران‬ ‫رشته تحریر درامد و برای‬ ‫چاپ اماده شد‪.‬‬ ‫ایــن بازیگر اضافــه کرد‪:‬‬ ‫پرداختن به خاطرات برایم‬ ‫بسیار جالب بود و از اینکه‬ ‫همــه انهــا را در یک جلد‬ ‫کتــاب دارم خوشــحالم زیرا‬ ‫پیــش از این پراکنــده بودند و‬ ‫خو د م‬ ‫حاال عالوه بر این که در دســترس‬ ‫گر فــت ‪ .‬و ی‬ ‫اســت در اختیار دیگران هــم قرار خواهد‬ ‫درباره دیگر موضوعاتی که در این کتاب امده اســت بیان کرد‪ :‬به طور مثال من‬ ‫فیلمنامه ای به نام «معجزه خنده» به همراه شخص دیگری نوشتم و اقای یداهلل‬ ‫صمدی ان را ســاخت و فیلمنامه دیگری با اقای ایرج طهماســب نوشته بودم‬ ‫که در این کتاب امده است‪.‬خمســه بــا تاکید بر اینکه کتاب دیگری از خاطرات‬ ‫فیلم ها و نمایشــنامه ها به زودی منتشر خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬در یک کتاب دیگری‬ ‫که عنوان ان «ماموریت اقای شادی» خواهد بود به حواشی‪ ،‬خاطرات و اتفاقات‬ ‫رخ داده در طی این ســالها پرداختم و اکنون در مراحل پایانی انتشار قرار دارد‪.‬‬ ‫این هنرمند گفت‪ :‬مهمترین چیزی که اکنون قابل ذکر اســت این است که من‬ ‫ســعی کردم به ســهم خودم باعث اشــتی مخاطب با کتاب شوم و با هر وسیله‬ ‫دیگری باعث شــوم حداقل ‪ ۵۰۰‬جلد کتاب خریداری شود و به نوعی به صنعت‬ ‫نشــر و چاپ کمکی کرده باشم تا روی پای خودش بماند‪ .‬دلم می خواست خودم‬ ‫هم قدمی بردارم و از این طریق باعث شــوم که حتی یک بار دیگر درباره کتاب‬ ‫صحبت شــود حتــی اگر بگویند چقدر مطالب ان بد بــود ولی همین هم باعث‬ ‫می شود کتاب و بحث درباره ان دوباره میزبان محافل و جمع های فرهنگی شود‪.‬‬ ‫مدیریت‪ ،‬همواره در اندیشــه فرصت ایجاد اشتغال‬ ‫برای جوانان بود‪.‬‬ ‫و حاال همزمان با ســالروز تولــد او‪ ،‬احترام برومند‪،‬‬ ‫همسرش ارزو می کند تئاتر کشورمان سر و سامانی‬ ‫پیدا کند و شــرایط کار و زندگی برای جوانان فعال‬ ‫در این حوزه مساعدتر شود‪.‬‬ ‫پنجمین ســالی اســت کــه خانواده‬ ‫داود رشــیدی‪ ،‬ســالروز تولد او‬ ‫را بدون حضور ایــن هنرمند‬ ‫ســپری می کنند‪ ۵ .‬ســالی‬ ‫که به گفته احترام برومند‪،‬‬ ‫زندگی مــان دســتخوش‬ ‫تغییرات بســیاری شــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ ۲۵‬تیــر مــاه‪ ،‬هشــتاد و‬ ‫هشتمین ســالروز تولد داود‬ ‫رشیدی اســت‪ .‬هنرمندی که‬ ‫تــا اخرین ســال های زندگی اش‬ ‫همیشــه مشــغول خواندن و ترجمه‬ ‫نمایشنامه های تازه بود‪ ،‬نمایشنامه هایی که عموما‬ ‫پســرش فرهاد‪ ،‬از خارج از کشور برایش می فرستاد‬ ‫و رشــیدی برای به صحنه بردن اغلب انها ایده های‬ ‫بســیار داشــت‪ .‬هرچند که زمانــه و زندگی‪ ،‬اجازه‬ ‫اجرای بسیاری از ان نمایشنامه ها را به او نداد‪.‬‬ ‫اما او ویژگی دیگری هم داشت‪ ،‬نگرانی برای جوانان‬ ‫بویژه بــرای عالقه مندان جوان تئاتر در شــهرهای‬ ‫خارج از تهران‪.‬‬ ‫فعاالن تئاتر خوب به یاد دارند ســال ‪ ۸۹‬در جریان‬ ‫اختالفات میان جهاد دانشــگاهی و دانشــگاه‬ ‫تهران بر ســر مالکیت تــاالر مولوی‬ ‫که منجــر به پلمب ایــن تاالر‬ ‫شــد‪ ،‬داود رشــیدی تنهــا‬ ‫هنرمند پیشکســوتی بود‬ ‫که در تحصن هنرمندان‬ ‫معترض به وضعیت تاالر‬ ‫مولوی حضــور پیدا کرد‬ ‫و برای حل مشــکل تاالر‬ ‫مولــوی با فرهــاد رهبر‪،‬‬ ‫رییس وقت دانشگاه تهران‬ ‫به گفتگو نشست‪.‬‬ ‫و این چنین است که دوستداران‬ ‫داود رشــیدی امروز و در وضعیتی که‬ ‫بســیاری از جوانان مشــتاق تئاتری با سختی و‬ ‫مرارت بسیار نمایش هایی را روی صحنه می برند‪ ،‬به‬ ‫یاد این هنرمند می افتند و هیچ بعید نیست ته ذهن‬ ‫شان به این فکر کنند «چه خوب شد که رفت تا این‬ ‫روزهای تلخ را نبیند!»‬ ‫احترام برومنــد هم که چــون او دل نگران فعاالن‬ ‫جوان تئاتر است‪ ،‬در سالروز تولد همسرش به ایسنا‬ ‫می گویــد‪ :‬همه گفتگوهایش را که زیر و رو می کنم‪،‬‬ ‫در تمام مصاحبه هایش‪ ،‬نگرانی و دلشوره برای تئاتر‬ ‫و جوانان و بخصوص برای بچه های جوانی که خارج‬ ‫از تهران کار می کنند‪ ،‬مشــهود اســت که البته این‬ ‫نگرانــی تنها ویژه اقای رشــیدی نبــود بلکه دیگر‬ ‫هنرمندان پیشکســوت مان همچون اقای نصیریان‬ ‫هم این دلمشــغولی را داشــتند و دارند‪ .‬همچنانکه‬ ‫هنرمندان نسل های بعد هم این دغدغه را داشته اند‬ ‫و دارند‪.‬‬ ‫این هنرمند ابراز تاســف می کند‪ :‬ایــن روزها تئاتر‬ ‫استان ها که هیچ‪ ،‬تئاتر تهران هم حال و روز خوشی‬ ‫ندارد و گویی کســی به فکر نیست که این بچه های‬ ‫جوان چگونه روزگار می گذرانند‪.‬‬ ‫او با یاداوری عشق وصف ناپذیر داود رشیدی به تئاتر‬ ‫اضافه می کند‪ :‬باور داشــت تئاتــر ما به جای خیلی‬ ‫خوبی رسیده و هنرمندان توانمند و جوانان مستعد‬ ‫بسیاری در ان فعال هســتند‪ .‬البته که کمبودها را‬ ‫می دانست و ارزو داشت شــرایط برای اجرای تئاتر‬ ‫هموارتر و زمینه برای فعالیت جوانان مشــتاق تئاتر‬ ‫فراهم تر شود‪.‬‬ ‫«راه اهن ایران» و «هورامان» کارت سبز یونسکو را می گیرند؟‬ ‫چهل وچهارمین کمیته میراث جهانی یونسکو درحالی به صورت مجازی در چین‬ ‫اغــاز به کار کرده که ایران امیدوار اســت با ثبت دو پرونــده راه اهن و منطقه‬ ‫هورامان‪ ،‬فهرست اثار جهانی خود را بلندتر کند‪ .‬این اجالس به دلیل همه گیری‬ ‫ویروس کرونا یک ســال به تعویق افتاد و امســال از ‪ ۱۶‬تا ‪ ۳۱‬ژوئیه برابر با ‪۲۵‬‬ ‫تیــر تا ‪ ۹‬مردادماه به صورت مجازی به میزبانی شــهر فوژوا (‪ )Fuzhou‬چین‬ ‫برگزار می شود و در جریان ان‪ ،‬پرونده های جا مانده از اجالس گذشته نیز بررسی‬ ‫خواهند شــد‪ ۳۹.‬اثر برای ثبت در فهرســت میراث جهانی نامزد شده اند که ‪۲۲‬‬ ‫مورد جا مانده از ســال ‪ ۲۰۲۰‬اســت‪ .‬از ایران نیز دو اث ِر «راه اهن» و «منطقه‬ ‫هورامان» بررســی می شود‪.‬بنا بر اعالم یونســکو‪ ،‬در تاریخ ‪ ۱۶‬ژوئیه (جمعه ‪۲۵‬‬ ‫تیرمــاه) کمیته میراث جهانی وضعیت حفاظت ‪ ۲۲۵‬مکانی را که قبال در میراث‬ ‫جهانی یونســکو ثبت شده اند‪ ،‬بررسی خواهد کرد که ‪ ۵۳‬اثر نیز در معرض خطر‬ ‫قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫از ‪ ۲۴‬ژوئیه (دوم مردادماه) کمیته میراث جهانی‪ ،‬بررســی اثار نامزد شده برای‬ ‫ثبت جهانی را اغاز خواهد کرد‪ .‬شروع کار با پرونده هایی است که از سال گذشته‬ ‫در نوبت بررســی بوده اند که راه اهن شمال ـ جنوب و منطقه هورامان نیز جزو‬ ‫ان ها است‪ .‬برگزاری این اجالس که با تحویل کابینه به دولت سیزدهم همزمان‬ ‫شده است‪ ،‬اهمیت ان را برای وزیر حاضر در وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشکری‬ ‫و صنایع دســتی دو چندان کرده‪ ،‬به طوری که در سفر اخیر به کردستان گفته‬ ‫به دلیل اهمیت این موضوع و برای خوشــحالی مردم کردســتان شخصا در این‬ ‫کمیته حاضر می شــوم‪ .‬این درحالی اســت که مقامات میــراث فرهنگی در این‬ ‫ســطح‪ ،‬کمتر در این کمیته تخصصی حاضر شــده اند‪.‬ایران درحالی با دو پرونده‬ ‫راه اهن و هورامان در این اجالس یونســکو شــرکت کرده که نقدهای بسیاری‬ ‫متوجه پرونده راه اهن برای ثبت در فهرســت اثار جهانی بوده است‪ .‬پرونده راه‬ ‫اهن در ســال ‪ ۱۳۹۶‬به یونسکو ارسال شد‪ ،‬درحالی که اثاری چون تاق بستان‪،‬‬ ‫جیرفــت‪ ،‬تپه ســیلک‪،‬‬ ‫بندر کنگ و‪ ...‬و‪ .‬ســال‬ ‫هاســت در نوبت انتظار‬ ‫برای بررســی و ثبت در‬ ‫یونســکو قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫محمدحســن طالبیــان‬ ‫معــاون میــراث فرهنگی‬ ‫کشــور ـ دربــاره ایــن نظر‬ ‫کارشناسان یونســکو توضیح داد‬ ‫را برای تکمیل‬ ‫که ان ها‪ ،‬نقشــه ها و جزئیات بیشــتری‬ ‫پرونده نیاز داشــتند که در این رابطه اطالعات بیشــتر به ان ها ارائه شد تا این‬ ‫پرونده در سال ‪ ۲۰۱۸‬ارزیابی شود و برای سال ‪ ۲۰۱۹‬به ثبت برسد‪.‬عقب تر که‬ ‫بر گردیم‪ ،‬در زمان اماده ســازی این پرونده به سال ‪ ۱۳۹۴‬در نشستی مشترک‬ ‫بین ســازمان میراث فرهنگی و شــرکت راه اهن جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬معاون‬ ‫وقت وزیر راه و شهرسازی که مدیرعامل شرکت راه اهن جمهوری اسالمی ایران‬ ‫هم بود‪ ،‬گفت که خط اهن ایران قدیمی ترین خط اهن جهان نیست که بگوییم‬ ‫قدیمی ترین خط اهن اســت‪ .‬اما محمدحســن طالبیان ـ معاون میراث فرهنگی‬ ‫کشــور ـ در پاسخ به ان گفته بود‪ :‬ســه پل طال در راه اهن شمال کشور اگر به‬ ‫تنهایی بخواهد در فهرســت اثار ثبتی جهان قرار گیرد ممکن اســت نتواند رای‬ ‫بیاورد‪ ،‬چون با طرح این موضوع‪ ،‬بالفاصله پل های ارزشــمند سوییس که فراوان‬ ‫هم هســتند مطرح خواهند شد و ســه پل طالی ایران شانس جهانی شدن را از‬ ‫دست خواهد داد‪ .‬به همین خاطر نیز نمی توان موردی مطرح کرد‪ ،‬اما اگر بگویم‬ ‫در یک مســیر راه اهن‪ ،‬سه پل ارزشمند (ســه پل طال)‪ ،‬ایستگاه‪ ،‬خط‪ ،‬موزه و‬ ‫طبیعت را داریم این مجموعه در کنار یکدیگر شانس بیشتری خواهد داشت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه راه مردم

روزنامه راه مردم 4249

روزنامه راه مردم 4249

شماره : 4249
تاریخ : 1400/05/06
روزنامه راه مردم 4248

روزنامه راه مردم 4248

شماره : 4248
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه راه مردم 4247

روزنامه راه مردم 4247

شماره : 4247
تاریخ : 1400/05/04
روزنامه راه مردم 4246

روزنامه راه مردم 4246

شماره : 4246
تاریخ : 1400/05/03
روزنامه راه مردم 4245

روزنامه راه مردم 4245

شماره : 4245
تاریخ : 1400/05/01
روزنامه راه مردم 4244

روزنامه راه مردم 4244

شماره : 4244
تاریخ : 1400/04/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!