روزنامه راه مردم شماره 4148 - مگ لند

روزنامه راه مردم شماره 4148

روزنامه راه مردم شماره 4148

روزنامه راه مردم شماره 4148

‫نمایندهجنوببوشهرخبرداد‬ ‫طبق اعالم وزارت راه و شهرسازی‬ ‫‪3‬‬ ‫باید امالک خود را در سامانه ثبت کنید‬ ‫بر اساس اعالم وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬تمامی سرپرستان خانوار از تاریخ ‪ ۱۹‬فروردین ماه‬ ‫به مدت دو ماه فرصت دارند امالک‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نماینده جنوب بوشهر درباره طرح حذف شرکت های پیمانکاری گفت‪ :‬ما در مجلس‬ ‫یازدهم پیگیر طرحی برای حذف‪...‬‬ ‫دبیر شورای عالی فضای مجازی مطرح کرد‬ ‫هشدار وزارت صمت به شرکت های پخش‬ ‫‪3‬‬ ‫درصورتفروشاجباری‪،‬تعلیقمی شوید‬ ‫مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت (صمت) اعالم کرد‬ ‫که فروش هرگونه کاال به همراه روغن نباتی‪...‬‬ ‫طرحیبرایحذفشرکت هایواسطه‬ ‫پیمانکارینفتدرمجلس‬ ‫‪3‬‬ ‫کمکبهتولیدمحتواباپرداختمنابعبه‬ ‫صداوسیما‬ ‫به گفته دبیر شورای عالی فضای مجازی‪ ،‬نظارت بر حوزه فضای مجازی بر عهده مرکز‬ ‫ملی فضای مجازی است و هزینه ای‪...‬‬ ‫روزنـــامـــهسیاسی‪،‬اقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‪،‬ورزشی‬ ‫پنج شنبه ‪ 28‬اسفند ‪1399‬‬ ‫سال هجدهم ‪ /‬شماره ‪4148‬‬ ‫‪ 4‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫امارات یک درهم‬ ‫خودروهای برقی از راه خواهند رسید!‬ ‫دیر یا زود‬ ‫‪www.newsrahemardom.‬‬ ‫تسخیرقاطعانهبازار‬ ‫دیر یا زود خودروهای برقی از راه خواهند رسید!‬ ‫تسخیرقاطعانهبازار‬ ‫ز همراهی‬ ‫اهش نرخ‬ ‫ه نشــان‬ ‫دم هزینه‬ ‫ی دولتی‬ ‫در چنین‬ ‫ر داشــته‬ ‫ی روبه رو‬ ‫یز کاهش‬ ‫و اســت؛‬ ‫ت بیرون‬ ‫و تنها به‬ ‫ـتگزاری‬ ‫د داشــت‬ ‫ب و قیمت‬ ‫رد‪.‬‬ ‫ت خودرو‬ ‫ود دارد؟‬ ‫ـم از ان‬ ‫ت خودرو‬ ‫ن خارجی‬ ‫مشــترک‬ ‫ی بررسی‬ ‫ت خارجی‬ ‫مقابل به‬ ‫ــترک را‬ ‫شــد‪ ،‬این‬ ‫یل قیمت‬ ‫وســازان‬ ‫نمایندگی‬ ‫صار خارج‬ ‫کره ایران‬ ‫بازگردند‬ ‫کیفیت و‬ ‫ــه ایران‬ ‫باال باشد‪،‬‬ ‫با کاهش‬ ‫هستند‪».‬‬ ‫د از اهمیت‬ ‫اری قیمت‬ ‫اشته است‪.‬‬ ‫مت مواجه‬ ‫جایگزینی‬ ‫ی از دست‬ ‫ت ارزان در‬ ‫ه نوســازی‬ ‫قیمتهای‬ ‫خرید خود‬ ‫با کاهش قیمت باتری مدلهای برقی ارزانتری راهی بازار خواهند شــد و فناوری جدید‬ ‫بهکار رفته در باتریهای قدرتمند نیز بهمیزان چشــمگیری بر گستره مسافتی این دسته‬ ‫از خودروها خواهد افزود‪ .‬درعین حال شــبکه شارژ مجدد نیز منسجمتر خواهد شد‬ ‫تولیدکننــدگان خودروهای برقی درحال شــتاب دادن بهفراینــد تولید محصوالت خود‬ ‫هســتند و هــر ماه یکی از خودروســازان ادعایی جدید را در این زمینــه مطرح میکند‪.‬‬ ‫همین چند روز پیش بود که گروه فولکسواگن مدعی شــد تا ســال ‪ ۲۰۳۰‬دستکم ‪7۰‬‬ ‫درصد از مدلهای ســدان و شاســیبلند برند فولکس در اروپا با استفاده از نیروی باتری‬ ‫حرکت خواهند کرد‪.‬‬ ‫درهمین راستا بانکهای ســرمایهگذاری نیز پیشبینیهای خود را درخصوص رشد بازار‬ ‫خودروهای برقی بهمیزانی غیرمنتظره باال بردهاند‪ .‬این درحالی اســت که تحلیلگران در‬ ‫این خصوص با هم همنظر نیستند‪.‬‬ ‫نکتــه اصلی بهنظر بســیاری این اســت که ســرمایهگذاری روی خودروهــای برقی یک‬ ‫ان‬ ‫شــرطبندی یکطرفه اســت و دیر یا زود مدلهای الکتریکی سهم زیادی از بازار را از ِ‬ ‫خود خواهند کرد و دولت ها در همین راســتا خریدوفروش و حملونقل خودروهایصفحه‪2‬‬ ‫سنتی‬ ‫را ممنوع میکنند‪.‬‬ ‫هفته گذشــته فولکسواگن برنامههای خود را برای برند فولکسواگن دو برابر کرد و گفت‬ ‫که تا ســال ‪ 7۰ ،۲۰۳۰‬درصد از کل فروش محصوالتش در اروپا بهخودروهای الکتریکی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫مربوط‬ ‫افغانستانمی شدیمیاترکیه؟!‬ ‫بدوننفت‪،‬‬ ‫چنــد روز بعد از ان هم بانک ‪ UBS‬پایــان دوران موتورهای احتراقداخلی را اعالم کرد‬ ‫کمی‬ ‫(منهای درصد‬ ‫جدید در‬ ‫نبود‪،‬برقی‬ ‫خودروهای‬ ‫جهانی‬ ‫گفت که‬ ‫بپرســیم چرا‬ ‫‪۲۰۲۵‬از خیلی ها‬ ‫ســالاما اگــر‬ ‫رســمی بــود‪.‬‬ ‫تعطیل‬ ‫جمعــه هــم‬ ‫فــروش اگــر‬ ‫اســفند ‪- ۱۳۹۹‬‬ ‫و ‪۲۹‬‬ ‫‪۵۰‬‬ ‫ شــدنمیزان‬ ‫ی این‬ ‫‪۲۰۳۰‬‬ ‫دهنــد وســال‬ ‫نســبتبود و تا‬ ‫نوروزخواهد‬ ‫عیدبرقی‬ ‫تمام‬ ‫پالگین‪-‬هیبرید)‬ ‫خودروهــای‬ ‫صنعتبهنفت‬ ‫ندانند روز مل‬ ‫بســا به‬ ‫تعطیل اســت‪ ،‬چه‬ ‫از‪ ۲۹‬اســفند‬ ‫مناســبتتا‬ ‫ممکن است‬ ‫یادی که‬ ‫پرســیده بود‬ ‫بیانیهنمیخود‬ ‫این بانک‬ ‫درصد‬ ‫ایادر حد‬ ‫شــود‬ ‫ شــود و اگر هم‬ ‫دربرگزار‬ ‫مناســبت‬ ‫سپس این‬ ‫رســید‪.‬ایینی به‬ ‫خواهدکه هیــچ‬ ‫اســت‪ .‬چــرا‬ ‫برسد؟در چنیــن روزی این اتفــاق افتــاد و انگار نــه انگار که‬ ‫صددرصدپیــش‬ ‫اینکهبهفالن ســال‬ ‫اینمثل‬ ‫اســت‬ ‫تقویمــی‬ ‫میزان‬ ‫‪۲۰۴۰‬‬ ‫سال‬ ‫«عصرایران»‪...‬‬ ‫خود در‬ ‫خدیر در ادامه‬ ‫است‪.‬‬ ‫رشــدنفت‬ ‫صحبت از‬ ‫موسسه بزرگ «‪ IHS‬مارکیت»‬ ‫بینیهای‬ ‫یادداشتپیش‬ ‫درمقایســه با‬ ‫مهردادای‬ ‫مالحظه‬ ‫قابل‬ ‫این‬ ‫خودروهای‬ ‫کل‬ ‫فروش‬ ‫از‬ ‫درصد‬ ‫‪18.1‬‬ ‫تنها‬ ‫‪۲۰۳۰‬‬ ‫سال‬ ‫تا‬ ‫اســت‬ ‫کرده‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫ادامه در صفحه‪3‬‬ ‫جهــان بهمدلهای الکتریکی اختصاص خواهد یافت و در ســال ‪ ۲۰۲۵‬نیز این میزان به‬ ‫‪ 1۲.1‬درصد خواهد رسید‪.‬‬ ‫طبق پیشبینیهای «‪ IHS‬مارکیت» فروش برقیها در بازار اروپا تا سال ‪ ۲۰۲۵‬به ‪19.1‬‬ ‫درصد و تا ســال ‪ ۲۰۳۰‬به ‪ ۳۰‬درصد خواهد رسید و درنتیجه این ادعای فولکسواگن که‬ ‫تا ان زمان ‪ 7۰‬درصد از ســهم بازار بهخودروهای برقی تعلق خواهد داشت تا حد زیادی‬ ‫دور از تصور عمومی است‪.‬‬ ‫نظــر بیشتر تحلیلگران خودرویــی نیز بهپیشبینی موسســه «‪ IHS‬مارکیت» نزدیک‬ ‫اســت تا انچه فولکسواگــن و ‪ UBS‬میگویند و برای تحقق این نظر خوشــبینانه الزم‬ ‫اســت موانع بسیار بزرگی از ســر راه ســازندگان خودروهای برقی و همچنین مشتریان‬ ‫انها برداشته شود‪.‬‬ ‫نخســتاینکه قیمت خودروهای برقی باید بهمیزان قابل مالحظهای کاهش یابد و درحال‬ ‫حاضــر در اروپــا قیمت ارزانترین خــودرو برقی حدودا دو برابر یک خودرو درونســوز‬ ‫همســطح خودش است‪ .‬از سوی دیگر نگرانیها درباره مســافت قابل پیمایش برقیها در‬ ‫میان خریداران بســیار باالســت‪ .‬زیرا بهمحض انکه این خودروها با ســرعت باال حرکت‬ ‫میکنند‪ ،‬شــارژ بیشتری از دســت میدهند و درحال حاضر ارزانترین مدل درونسوز‬ ‫میتواند با یک باک پر‪ ،‬سهســاعت تمام با حداکثر سرعت حرکت کند‪ .‬این درحالی است‬ ‫که حتی گرانترین خودرو برقی مانند پولســتر ‪ ۲‬برای پیمودن مســافتی مشابه به سهبار‬ ‫شــارژگیری و سهبرابر زمان بیشتر احتیاج خواهد داشت‪.‬‬ ‫همچنین باید درنظر داشــت که شبکه ایستگاههای شارژ بسیار پراکنده بوده و شیوههای‬ ‫پرداخت برای شــارژ نیز بســیار متفاوت و سلیقهای است‪ .‬از ســوی دیگر بهباور بسیاری‬ ‫از تحلیلگــران‪ ،‬تامیــن باتریهای مورد نیاز برای خودروهای برقــی با میزان عرضه این‬ ‫خودروهــا برابر نخواهد بود و بهعالوه در ادامه خودروســازان با کمبود قطعات برقی مورد‬ ‫نیاز نیز مواجه خواهند شد‪.‬‬ ‫با این تفاصیل چرا فولکسواگن و ‪ UBS‬اینقدر درباره رشــد برقیها خوشبین هستند؟‬ ‫درواقع انها بر این باورند که تمام این موانع میتوانند برطرف شــوند و با کاهش قیمت‬ ‫باتریها‪ ،‬خودروهای ارزانتری راهی بازار خواهند شد‪ .‬فناوری جدید باتریهای قدرتمند‬ ‫نیز تا میزان قابل مالحظهای بر گســتره مسافتی این خودروها خواهد افزود‪ .‬درعین حال‬ ‫شــبکه شارژ مجدد نیز منسجمتر خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنیــن روشهای قاطعتــری نیز بــرای متقاعد کــردن خریداران بهکنار گذاشــتن‬ ‫خودروهای درونســوز وجود دارد‪ .‬بهعنوان مثال نروژ و بریتانیا بهترتیب سالهای ‪۲۰۲۵‬‬ ‫و ‪ ۲۰۳۰‬را ســالهای پایانی فروش خودروهای احتراقداخلی اعالم کردهاند‪.‬‬ ‫بســیاری از کشورها نیز درحال عرضه مشــوقهای مالی برای متمایل کردن بازار بهسمت‬ ‫این خودروها هســتند‪ .‬بهعنوان مثال المان درحال حاضر بــرای خرید یک مدل خودرو‬ ‫برقــی یارانه ‪ 11‬هزار دالری میپردازد و بانک ‪ UBS‬در بیانیه خود چنین اورده اســت‪:‬‬ ‫«در جهانی که خودروهای الکتریکی ارزانتر از مدلهای ســنتی هســتند و وضع قوانینی‬ ‫فزاینده مالکیت موتورهای احتراقی را ممنوع میکند‪ ،‬باور ما این اســت که گذار بهسمت‬ ‫بازاری صددرصد الکتریکی بهمحض برداشــته شدن موانعی مانند دسترسپذیری باتریها‬ ‫و زیرساختهای مربوط بهشارژ میتواند بهسریعترین شکل ممکن صورت بگیرد‪ .‬درهمین‬ ‫راستا وجود پیشرفتهای چشمگیر در بحث استفاده از فناوری در تولید باتریهای جدید‬ ‫مانند باتریهای حالت جامد میتواند بهخودی خود ســبب کاهش فشار روی گلوگاههای‬ ‫تامین شــود و بهتبع ان افزایش تولید خودروهای برقی را بههمراه داشته باشد‪».‬‬ ‫هشدار گمرک به وزارت صمت؛‬ ‫طصادرات فرش از‪ ۲‬میلیارد به‪ ۵۰‬میلیون دالر رسید!‬ ‫صفحه‪3‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شماره‪4148‬‬ ‫شماره‬ ‫هجدهم‬ ‫‪ 1399‬سال‬ ‫ماه‪1399‬‬ ‫اسفند‬ ‫‪287‬‬ ‫شنبه‬ ‫پنج‬ ‫‪3861‬‬ ‫هفدهم‬ ‫سال‬ ‫اسفند‬ ‫شنبه‬ ‫پنج‬ ‫‪3896‬‬ ‫هفدهمشماره‬ ‫هفدهم‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬‬ ‫مرداد‬ ‫شنبه‬ ‫سه‬ ‫‪4145‬‬ ‫شماره‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬‬ ‫ماهماه‬ ‫اسفند‬ ‫شنبه‪2522‬‬ ‫دو‬ ‫صنعتووخودرو‬ ‫صنعت‬ ‫خودرو‬ ‫‪ww‬‬ ‫‪ww‬‬ ‫‪w .. n‬‬ ‫‪ne‬‬ ‫‪ew‬‬ ‫‪w ss rr aa h‬‬ ‫‪h ee m‬‬ ‫‪m aa rr d‬‬ ‫‪d oo m‬‬ ‫‪m .. ii rr‬‬ ‫‪w‬‬ ‫خبر‬ ‫عضوهیاتعلمیدانشکدهاقتصاددانشگاهعالمهطباطباییمطرحکرد‪:‬‬ ‫دیر یا زود خودروهای برقی از راه خواهند رسید!‬ ‫تسخیرقاطعانهبازار‬ ‫چهار شرط برای کاهش قیمت خودرو در سال اینده‬ ‫کاهش نرخ ارز و همراهی خودروســازان با‬ ‫ان در کاســتن از قیمت محصوالت داخلی‪،‬‬ ‫بازگشــت خودروســازان خارجی در قالب‬ ‫واردات و تولیدات مشــترک با خودروسازان‬ ‫ایرانــی و محدود شــدن حضــور دولت در‬ ‫صنعت خودرو به سیاســت گزاری و نظارت‪،‬‬ ‫پیشنیازهــای اصلــی تحقــق انتظــارات‬ ‫کاهشی در بازار خودرو هستند‬ ‫برخی محصــوالت داخلی به رغــم کیفیت‬ ‫و دوام پاییــن و مصــرف و اســتهالک‬ ‫باال سال هاســت تولیــد می شــوند‪ .‬از این‬ ‫محصوالت‪ ،‬تعدادی در ســالی که گذشــت‬ ‫با توقــف تولیــد مواجه شــدند و تعدادی‬ ‫دیگــر در قالــب برنامههای ارتقــای کیفی‬ ‫خودروســازان و نیز ارائه نسخه های جدید‪،‬‬ ‫بهبــود پیدا کردند‪ .‬اما تعــدادی نیز قابلیت‬ ‫افزایش کیفیت ندارند و اگر قرار باشــد در‬ ‫ایــن زمینه بــا تحول جدی مواجه شــوند‪،‬‬ ‫دیگــر قیمتمقــرون به صرفــهای نخواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫امراله امینــی‪ ،‬عضو هیاتعلمی دانشــکده‬ ‫اقتصــاد دانشــگاه عالمــه طباطبایــی و‬ ‫کارشــناس صنعت خودرو با اشاره به شکل‬ ‫گرفتــن حبابــی بزرگ در ایــن صنعت‪ ،‬به‬ ‫«دنیــای خودرو» گفــت‪« :‬در ابتدای دهه‬ ‫‪ ،9۰‬پرایــد ‪7‬میلیون تومــان بود‪ ،‬ولی االن‬ ‫قیمت ان تــا بیــش از ‪1۰۰‬میلیون تومان‬ ‫افزایش پیدا کرده است‪ ،‬انهم بدون انکه‬ ‫در اخرین نســخه های تولیــدی ان تغییر‬ ‫کیفی یا ظاهری خاص و محسوس را شاهد‬ ‫باشیم‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬با توجه به انکه صنعت خودرو‬ ‫در ایران چند دهه اســت دولتی شده و به‬ ‫دلیــل حمایت های ویــژه وزارت صمت از‬ ‫خودروسازان بزرگ‪ ،‬بخش خصوصی قدرت‬ ‫رقابت در این بازار را ندارند‪».‬‬ ‫امینــی ادامه داد‪« :‬بایــد گفت این موضوع‬ ‫سرمنشــا تمــام مشــکالتی اســت که این‬ ‫صنعت با ان دســتوپنجه نرم میکند‪ .‬اگر‬ ‫صنعت خودرو رقابتپذیر باشــد‪ ،‬قدر مسلم‬ ‫کیفیــت تولیــدات افزایــش پیــدا میکند‬ ‫و همچنیــن تولیــد به صرفــه و اقتصــادی‬ ‫میشــود‪ .‬درچنین وضعیتــی قیمت نیز به‬ ‫دلیل تیراژ مناســب شکســته خواهد شد و‬ ‫مصرفکننــده میتواند با یک نرخ معقول و‬ ‫منطقی خودرو خریداری کند‪ .‬اما متاسفانه‬ ‫به دلیــل انحصاری که وجــود دارد‪ ،‬مردم‬ ‫قدرت انتخاب ندارند و شــرکتها نیز از سر‬ ‫اجباری که مردم ما با ان روبهرو هســتند‪،‬‬ ‫محصول خود را با هــر قیمتی که بخواهند‪،‬‬ ‫عرضه میکنند‪».‬‬ ‫در ســال های گذشــته شــاهد رونق بازار‬ ‫خــودرو کشــور در روزهای پایانی ســال‬ ‫بودیم‪ .‬اما در یکی دو ســال اخیر شــرایط‬ ‫متفاوتی را در استانه نوروز تجربه کرده ایم‪.‬‬ ‫چه عواملی این شــرایط را رقم زده است؟‬ ‫بله؛ هر ســال با نزدیک شدن به ایام پایانی‬ ‫ســال و نوروز‪ ،‬جنبوجوش در بازار خودرو‬ ‫بیشتر می شــود‪ ،‬اما امسال از رونق در این‬ ‫بــازار خبری نیســت‪ .‬معامــالت خودرویی‬ ‫همچنــان در رکــود قــرار دارد و خرید و‬ ‫فروش اندکی نیز توســط مشــتریان واقعی‬ ‫انجام میگیرد‪ .‬انچه مشــخص است‪ ،‬ابهام‬ ‫نســبت به اینده است که باعث شده هر دو‬ ‫ســمت بازار معامالت خودرو در این روزها‬ ‫از انجام معاملــه به نوعی خودداری کنند و‬ ‫اگر هم معامله ای ســر بگیرد در کف قیمت‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫به نظر شــما وضعیتی کــه از ان بهعنوان‬ ‫رکود انتظاری یاد می شود‪ ،‬تا چه زمانی در‬ ‫بازار ادامه خواهد داشت؟‬ ‫ایــن وضعیت به دلیــل ابهاماتی اســت که‬ ‫درخصوص زمــان اغاز مذاکــرات خارجی‬ ‫و موعــد حصول و اجرای توافقــات و تاثیر‬ ‫انهــا بــر بــازار ارز و متعاقــب ان دیگر‬ ‫بازارهای سرمایه ای وجود دارد‪ .‬برخالف دو‬ ‫ماه و نیم گذشته که بهدلیل کاهش ریسک‬ ‫غیراقتصادی و تــورم انتظاری‪ ،‬قیمتها در‬ ‫بســیاری از بازارها از جمله خــودرو روند‬ ‫نزولی به خود گرفت‪ ،‬در اســفندماه همراه‬ ‫با اظهارنظرهــای مقامات داخلی و خارجی‬ ‫و ابهامات ایجادشــده درخصوص بازگشــت‬ ‫امریکا بــه برجام‪ ،‬بســیاری از معامله گران‬ ‫دست از خرید و فروش کشیده و در انتظار‬ ‫ســرانجام مذاکرات ایران و غرب نشستهاند‪.‬‬ ‫هرچند طبق روال ســاالنه با نزدیک شدن‬ ‫بــه ایام پایانی ســال و افت مدل خودروها‪،‬‬ ‫معامالت اوج گرفتــه و قیمتها نیز بهدلیل‬ ‫افزایــش تقاضــا رونــد صعودی بــه خود‬ ‫میگیــرد‪ ،‬اما امســال برخالف ســال های‬ ‫گذشــته خرید و فروش بهصــورت محدود‬ ‫انجام میشــود و با حضور مشتریان واقعی‪،‬‬ ‫واسطهگران از بازار عقبنشینی کردهاند‪.‬‬ ‫انچه مشــخص اســت‪ ،‬اســفند امســال را‬ ‫میتوان‪ ،‬مــاه ابهام و انتظار بــازار خودرو‬ ‫خوانــد‪ .‬این وضعیــت نیز ممکن اســت تا‬ ‫زمان انتخابات ریاســت جمهوری در ایران و‬ ‫چه بسا تا زمان استقرار دولت جدید و اعالم‬ ‫موضعش درخصوص نحــوه مذاکره با غرب‬ ‫ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫باتوجه به انتظــار متقاضیان خرید خودرو‬ ‫درخصــوص ریزش قیمتها در بازار‪ ،‬به نظر‬ ‫شــما ایا دالیل قاطعی برای براورده شدن‬ ‫این انتظارات وجود دارد؟‬ ‫بــرای کاهــش قیمــت خــودرو در بــازار‬ ‫باید چهــار اتفاق رقــم بخورد؛ نخســتین‬ ‫موضــوع در این رابطه افت نرخ ارز اســت‪،‬‬ ‫درحال حاضــر گمانهزنیهــای بســیاری‬ ‫مبنی بــر انجام مذاکرات بین ایران و امریکا‬ ‫بــر ســر توافق هســته ای و برجــام مطرح‬ ‫میشــود که اگر این موضوع جنبه عملیاتی‬ ‫به خــود بگیرد‪ ،‬از نظر روانــی دالر با یک‬ ‫شوک مواجه خواهد شــد و بهنظر میرسد‬ ‫ریزش قابلتوجهی را در همان لحظه اعالم‬ ‫برداشته شــدن تحریمها و بازگشــت امریکا‬ ‫به برجام تجربه کند‪.‬‬ ‫اما موضوع اینجاســت به رغــم تاثیر قطعی‬ ‫افزایــش نــرخ ارز بــر قیمــت خودروهای‬ ‫داخلــی‪ ،‬هیچ گاه کاهش نــرخ ارز بر قیمت‬ ‫محصــوالت خودروســازان تاثیــر نزولــی‬ ‫نداشــته و همــواره قیمتهــای انهــا به‬ ‫بهانههای دیگری مانند افزایش دســتمزدها‬ ‫و هزینههــای تولیــد‪ ،‬گرانی مــواد اولیه و‬ ‫قطعــات و‪ ...‬روند افزایشــی خــود را حفظ‬ ‫کرده است و خودروســازان عنوان کرده اند‬ ‫که در صــورت کاهش قیمــت‪ ،‬تولید برای‬ ‫ان ها اصال به صرفه نخواهد بود‪.‬‬ ‫پس بهعنــوان عامل دوم بایــد از همراهی‬ ‫خودروســازان با روند احتمالی کاهش نرخ‬ ‫ارز نــام بــرد‪ .‬اما متاســفانه تجربه نشــان‬ ‫داده اســت در چنین مواقعــی مردم هزینه‬ ‫ناکارامدیهــا و تصمیمگیریهــای دولتی‬ ‫بــرای این صنعــت را میپردازند‪ .‬در چنین‬ ‫وضعیتــی شــما نمیتوانید انتظار داشــته‬ ‫باشــید قیمت با کاهش معنــاداری روبه رو‬ ‫شود‪.‬‬ ‫عامل ســوم برای کاهش قیمت نیز کاهش‬ ‫تصدیگری دولت در صنعت خودرو اســت؛‬ ‫اگر دولــت پایش را از ایــن صنعت بیرون‬ ‫بکشــد و کار اجرایی را رهــا کند و تنها به‬ ‫وظیفــه اصلی خــود یعنی سیاســت گزاری‬ ‫و نظــارت بپــردازد‪ ،‬می توان امید داشــت‬ ‫محصــوالت بــا کیفیــت مناســب و قیمت‬ ‫پایینتــر در اختیار مردم قرار بگیرد‪.‬‬ ‫ایا احتمال لغــو ممنوعیت واردات خودرو‬ ‫با توجه به شــرایط سال اینده وجود دارد؟‬ ‫عامــل چهارمــی کــه میخواهــم از ان‬ ‫بهعنــوان پیشنیاز کاهــش قیمت خودرو‬ ‫نام ببرم‪ ،‬بازگشــت خودروســازان خارجی‬ ‫در قالــب واردات و نیز تولیدات مشــترک‬ ‫با خودروســازان داخلی است‪ .‬برای بررسی‬ ‫این احتمال باید دســتگاه سیاست خارجی‬ ‫کشــور‪ ،‬میزان تمایل طرفهــای مقابل به‬ ‫حضــور در برنامه جامع اقدام مشــترک را‬ ‫شفاف سازی کند‪.‬‬ ‫امــا همان طور که پیش تر مطرح شــد‪ ،‬این‬ ‫امــر می تواند یکــی از ارکان تعدیل قیمت‬ ‫خــودرو باشــد؛ بازگشــت خودروســازان‬ ‫خارجی و شــرکای شــرکتهای نمایندگی‬ ‫رســمی‪ ،‬بازار را از بنبســت انحصار خارج‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫اگر ان ها بعد از نهایی شــدن مذاکره ایران‬ ‫و امریکا و توافق دوباره به کشــور بازگردند‬ ‫و محصــوالت جدیدی را کــه از کیفیت و‬ ‫قیمــت مناســبی برخوردارنــد‪ ،‬بــه ایران‬ ‫بیاورند و تولیدشــان نیز در تیراژ باال باشد‪،‬‬ ‫می تــوان امید داشــت قیمتهــا با کاهش‬ ‫روبهرو شوند‪.‬‬ ‫قرارداد نوسازی با سه تجاری ساز کشور‬ ‫‪ 6۰‬تا ‪8۰‬درصــد قیمت کامیونها تســهیالت از‬ ‫طریــق بانکها پرداخت میشــود کــه بین ‪ 9‬تا‬ ‫‪1۲‬درصد ســود این تســهیالت توســط سازمان‬ ‫راهــداری و حملونقــل جــادهای از محل وجوه‬ ‫ادارهشــده پرداخت خواهد شد‪ .‬ضمنا برای ناوگان‬ ‫فرســوده شرکتهای حملونقل‪ ،‬ســود این یارانه‬ ‫تا ‪1۵‬درصد اســت‪ ،‬یعنی انها فقط ‪۳‬درصد سود‬ ‫پرداخت میکنند‬ ‫به گزارش «اخبار خودرو»‪ ،‬نوسازی ناوگان فرسوده‬ ‫و از رده خارج کردن کامیونها یک برنامه قدیمی‬ ‫در کشــور است که طی ســالهای اخیر با چالش‬ ‫مواجه شــده و هر بار به دلیل نبود بودجه متوقف‬ ‫شــده است‪ .‬ظرفیتهای بســیاری در داخل برای‬ ‫تولید انواع خودروهای ســنگین وجود دارد که در‬ ‫این مدت بــه دلیل عدم برنامهریزی و نبود بودجه‬ ‫مشخص‪ ،‬راکد مانده است‪ .‬بسیاری از شرکتهای‬ ‫تولیدکننده خودروهای سنگین با کمترین ظرفیت‬ ‫خود مشغول به کارند و برخی نیز عمال توقف تولید‬ ‫را تجربه میکنند‪ .‬در این شرایط خبر انعقاد قرارداد‬ ‫با سه تجاریساز کشــور یعنی ماموت‪ ،‬اریادیزل و‬ ‫ایرانخودرودیزل خبر امیدوارکنندهای است‪.‬‬ ‫در همین زمینه مشــاور رئیس سازمان راهداری و‬ ‫حملونقل جادهای در امر نوسازی ناوگان با اشاره‬ ‫به برنامههای این سازمان بهمنظور نوسازی ناوگان‬ ‫فرسوده اظهار میکند‪« :‬نوسازی ناوگان کامیونی از‬ ‫محل تولیدات داخل‪ ،‬اولویت اصلی نوسازی ناوگان‬ ‫کامیونی کشــور است‪ .‬در گام اول ‪1۵‬هزار میلیارد‬ ‫تومان قرارداد با سه خودروساز داخلی ماموت‪ ،‬اریا‬ ‫دیزل و ایرانخودرو دیزل منعقد شــد‪ .‬البته برنامه‬ ‫داریم با بقیه خودروســازان ناوگان سنگین داخلی‬ ‫هم قرارداد منعقد کنیم‪».‬‬ ‫صدراله بمانا تاکید میکند‪« :‬به دنبال ان هســتیم‬ ‫که با همه خودروســازان داخلــی در حوزه تولید‬ ‫خودروهای سنگین بابت نوسازی ناوگان کامیونی‬ ‫عقد قرارداد کنیم و تا چند ســال اینده ‪ ۲۰‬تا ‪۳۰‬‬ ‫هزار دستگاه کامیون را نوسازی کنیم‪».‬‬ ‫وی با بیان اینکه درحالحاضر این سه خودروساز‬ ‫داخلی تعداد ‪ 6۰۰‬دســتگاه کامیــون اماده تولید‬ ‫دارند کــه منتظرند متقاضیان ثبــت تقاضا کنند‪،‬‬ ‫درخصوص بحث تسهیالت و همکاری بانکها نیز‬ ‫تصریح میکند‪« :‬با بانک صادرات و دو بانک دیگر‬ ‫تفاهمنامهای به امضا رســاندهایم تا بهعنوان بانک‬ ‫عامل کمک کنند و از این پتانســیل استفاده شود‪.‬‬ ‫پیشبینی میشــود از این ‪ 6۰۰‬دســتگاه کامیون‬ ‫تولیدی‪ ،‬تا پایان ســال بخشی از کامیونها تحویل‬ ‫متقاضیان شود‪».‬‬ ‫بحث نوســازی ناوگان کامیونی فرســوده از طریق‬ ‫شــرکتهای داخلی در حالی مطرح میشــود که‬ ‫سازمان راهداری و حملونقل جادهای بهشدت به‬ ‫دنبال ترخیص و شمارهگذاری کامیونهای وارداتی‬ ‫با عمر‪۳‬سال کارکرده اروپایی و اسیایی است‪.‬‬ ‫بمانــا در این خصــوص میگوید‪« :‬تعــداد ‪۲‬هزار‬ ‫دستگاه کامیون زیر ‪۳‬سال ساخت وارد کشور شده‬ ‫است که در فرایند ترخیص هستند و اولین سری از‬ ‫این کامیونها در روز ‪1۴‬اسفند ‪ 99‬ترخیص شد‪».‬‬ ‫وی درخصوص شــمارهگذاری این خودروهای که‬ ‫ظاهرا تبدیل به یک چالش بزرگ برای ان شــده‬ ‫اســت نیز بیان میکنــد‪« :‬ایــن کامیونها برای‬ ‫شــمارهگذاری باید دارای مجوزهای محیطزیست‬ ‫و سازمان اســتاندارد و برگ ســبز گمرک و نامه‬ ‫ســازمان راهداری باشند و ســپس شمارهگذاری‬ ‫شوند‪ ،‬در اینباره با ناجا هماهنگیهای الزم انجام‬ ‫شده است‪».‬‬ ‫مشــاور رئیس ســازمان راهــداری و حملونقل‬ ‫جادهای در امر نوسازی ناوگان تاکید میکند‪« :‬این‬ ‫کامیونها همگی دارای اســتانداردهای روز اروپا‪،‬‬ ‫طبق قوانین که از قبل تعیین کردهایم‪ ،‬هستند‪».‬‬ ‫تسهیالت برای خرید خودروهای جدید از اهمیت‬ ‫بسیار باالیی برخوردار است‪ .‬طی سال جاری قیمت‬ ‫کامیون و کشنده در کشور بسیار رشد داشته است‪.‬‬ ‫حتی خودروهای اسقاطی هم با رشد قیمت مواجه‬ ‫شــدند و به این ترتیب‪ ،‬فرصت خرید و جایگزینی‬ ‫محصوالت قدیمی با جدید برای بسیاری از دست‬ ‫رفته است‪ .‬در این شرایط‪ ،‬باید تسهیالت ارزان در‬ ‫اختیــار رانندگان قرار بگیرد تا بتوان به نوســازی‬ ‫ناوگان فرســوده امیدوار بود‪ .‬چراکه با قیمتهای‬ ‫نجومی فعلی تقریبا تمام رانندگان توان خرید خود‬ ‫را از دست دادهاند‪.‬‬ ‫در این خصوص نیز مشاور رئیس سازمان راهداری‬ ‫و حملونقل جــادهای در امر نوســازی ناوگان با‬ ‫اشــاره به اینکه ‪ 6۰‬تا ‪8۰‬درصد قیمت کامیونها‬ ‫تســهیالت از طریــق بانکها پرداخت میشــود‪،‬‬ ‫تصریح میکنــد‪« :‬بین ‪ 9‬تا ‪1۲‬درصد ســود این‬ ‫تســهیالت توسط ســازمان راهداری و حملونقل‬ ‫جادهای از محل وجوه ادارهشده پرداخت میشود‪.‬‬ ‫ضمنا برای ناوگان فرسوده شرکتهای حملونقل‪،‬‬ ‫سود این یارانه تا ‪ 1۵‬درصد است‪ ،‬یعنی انها فقط‬ ‫‪ ۳‬درصد ســـــود پرداخت میکنند‪».‬‬ ‫با کاهش قیمت باتری مدلهای برقی ارزانتری راهی بازار خواهند شــد و فناوری جدید‬ ‫بهکار رفته در باتریهای قدرتمند نیز بهمیزان چشــمگیری بر گستره مسافتی این دسته‬ ‫از خودروها خواهد افزود‪ .‬درعین حال شــبکه شارژ مجدد نیز منسجمتر خواهد شد‬ ‫تولیدکننــدگان خودروهای برقی درحال شــتاب دادن بهفراینــد تولید محصوالت خود‬ ‫هســتند و هــر ماه یکی از خودروســازان ادعایی جدید را در این زمینــه مطرح میکند‪.‬‬ ‫همین چند روز پیش بود که گروه فولکسواگن مدعی شــد تا ســال ‪ ۲۰۳۰‬دستکم ‪7۰‬‬ ‫درصد از مدلهای ســدان و شاســیبلند برند فولکس در اروپا با استفاده از نیروی باتری‬ ‫حرکت خواهند کرد‪.‬‬ ‫درهمین راستا بانکهای ســرمایهگذاری نیز پیشبینیهای خود را درخصوص رشد بازار‬ ‫خودروهای برقی بهمیزانی غیرمنتظره باال بردهاند‪ .‬این درحالی اســت که تحلیلگران در‬ ‫این خصوص با هم همنظر نیستند‪.‬‬ ‫نکتــه اصلی بهنظر بســیاری این اســت که ســرمایهگذاری روی خودروهــای برقی یک‬ ‫ان‬ ‫شــرطبندی یکطرفه اســت و دیر یا زود مدلهای الکتریکی سهم زیادی از بازار را از ِ‬ ‫خود خواهند کرد و دولتها در همین راســتا خریدوفروش و حملونقل خودروهای سنتی‬ ‫را ممنوع میکنند‪.‬‬ ‫هفته گذشــته فولکسواگن برنامههای خود را برای برند فولکسواگن دو برابر کرد و گفت‬ ‫که تا ســال ‪ 7۰ ،۲۰۳۰‬درصد از کل فروش محصوالتش در اروپا بهخودروهای الکتریکی‬ ‫مربوط خواهد بود‪.‬‬ ‫چنــد روز بعد از ان هم بانک ‪ UBS‬پایــان دوران موتورهای احتراقداخلی را اعالم کرد‬ ‫و گفت که فــروش جهانی خودروهای برقی جدید در ســال ‪( ۲۰۲۵‬منهای درصد کمی‬ ‫از خودروهــای پالگین‪-‬هیبرید) تمامبرقی خواهد بود و تا ســال ‪ ۲۰۳۰‬این میزان به ‪۵۰‬‬ ‫درصد خواهد رســید‪ .‬سپس این بانک در بیانیه خود پرســیده بود که ایا ممکن است تا‬ ‫سال ‪ ۲۰۴۰‬این میزان به صددرصد برسد؟‬ ‫این رشــد قابل مالحظهای درمقایســه با پیشبینیهای موسسه بزرگ «‪ IHS‬مارکیت»‬ ‫بوده که پیشبینی کرده اســت تا سال ‪ ۲۰۳۰‬تنها ‪ 18.1‬درصد از فروش کل خودروهای‬ ‫جهــان بهمدلهای الکتریکی اختصاص خواهد یافت و در ســال ‪ ۲۰۲۵‬نیز این میزان به‬ ‫‪ 1۲.1‬درصد خواهد رسید‪.‬‬ ‫طبق پیشبینیهای «‪ IHS‬مارکیت» فروش برقیها در بازار اروپا تا سال ‪ ۲۰۲۵‬به ‪19.1‬‬ ‫درصد و تا ســال ‪ ۲۰۳۰‬به ‪ ۳۰‬درصد خواهد رسید و درنتیجه این ادعای فولکسواگن که‬ ‫تا ان زمان ‪ 7۰‬درصد از ســهم بازار بهخودروهای برقی تعلق خواهد داشت تا حد زیادی‬ ‫دور از تصور عمومی است‪.‬‬ ‫نظــر بیشتر تحلیلگران خودرویــی نیز بهپیشبینی موسســه «‪ IHS‬مارکیت» نزدیک‬ ‫اســت تا انچه فولکسواگــن و ‪ UBS‬میگویند و برای تحقق این نظر خوشــبینانه الزم‬ ‫اســت موانع بسیار بزرگی از ســر راه ســازندگان خودروهای برقی و همچنین مشتریان‬ ‫انها برداشته شود‪.‬‬ ‫نخســتاینکه قیمت خودروهای برقی باید بهمیزان قابل مالحظهای کاهش یابد و درحال‬ ‫حاضــر در اروپــا قیمت ارزانترین خــودرو برقی حدودا دو برابر یک خودرو درونســوز‬ ‫همســطح خودش است‪ .‬از سوی دیگر نگرانیها درباره مســافت قابل پیمایش برقیها در‬ ‫میان خریداران بســیار باالســت‪ .‬زیرا بهمحض انکه این خودروها با ســرعت باال حرکت‬ ‫میکنند‪ ،‬شــارژ بیشتری از دســت میدهند و درحال حاضر ارزانترین مدل درونسوز‬ ‫میتواند با یک باک پر‪ ،‬سهســاعت تمام با حداکثر سرعت حرکت کند‪ .‬این درحالی است‬ ‫که حتی گرانترین خودرو برقی مانند پولســتر ‪ ۲‬برای پیمودن مســافتی مشابه به سهبار‬ ‫شــارژگیری و سهبرابر زمان بیشتر احتیاج خواهد داشت‪.‬‬ ‫همچنین باید درنظر داشــت که شبکه ایستگاههای شارژ بسیار پراکنده بوده و شیوههای‬ ‫پرداخت برای شــارژ نیز بســیار متفاوت و سلیقهای است‪ .‬از ســوی دیگر بهباور بسیاری‬ ‫از تحلیلگــران‪ ،‬تامیــن باتریهای مورد نیاز برای خودروهای برقــی با میزان عرضه این‬ ‫خودروهــا برابر نخواهد بود و بهعالوه در ادامه خودروســازان با کمبود قطعات برقی مورد‬ ‫نیاز نیز مواجه خواهند شد‪.‬‬ ‫با این تفاصیل چرا فولکسواگن و ‪ UBS‬اینقدر درباره رشــد برقیها خوشبین هستند؟‬ ‫درواقع انها بر این باورند که تمام این موانع میتوانند برطرف شــوند و با کاهش قیمت‬ ‫باتریها‪ ،‬خودروهای ارزانتری راهی بازار خواهند شد‪ .‬فناوری جدید باتریهای قدرتمند‬ ‫نیز تا میزان قابل مالحظهای بر گســتره مسافتی این خودروها خواهد افزود‪ .‬درعین حال‬ ‫شــبکه شارژ مجدد نیز منسجمتر خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنیــن روشهای قاطعتــری نیز بــرای متقاعد کــردن خریداران بهکنار گذاشــتن‬ ‫خودروهای درونســوز وجود دارد‪ .‬بهعنوان مثال نروژ و بریتانیا بهترتیب سالهای ‪۲۰۲۵‬‬ ‫و ‪ ۲۰۳۰‬را ســالهای پایانی فروش خودروهای احتراقداخلی اعالم کردهاند‪.‬‬ ‫بســیاری از کشورها نیز درحال عرضه مشــوقهای مالی برای متمایل کردن بازار بهسمت‬ ‫این خودروها هســتند‪ .‬بهعنوان مثال المان درحال حاضر بــرای خرید یک مدل خودرو‬ ‫برقــی یارانه ‪ 11‬هزار دالری میپردازد و بانک ‪ UBS‬در بیانیه خود چنین اورده اســت‪:‬‬ ‫«در جهانی که خودروهای الکتریکی ارزانتر از مدلهای ســنتی هســتند و وضع قوانینی‬ ‫فزاینده مالکیت موتورهای احتراقی را ممنوع میکند‪ ،‬باور ما این اســت که گذار بهسمت‬ ‫بازاری صددرصد الکتریکی بهمحض برداشــته شدن موانعی مانند دسترسپذیری باتریها‬ ‫و زیرساختهای مربوط بهشارژ میتواند بهسریعترین شکل ممکن صورت بگیرد‪ .‬درهمین‬ ‫راستا وجود پیشرفتهای چشمگیر در بحث استفاده از فناوری در تولید باتریهای جدید‬ ‫مانند باتریهای حالت جامد میتواند بهخودی خود ســبب کاهش فشار روی گلوگاههای‬ ‫تامین شــود و بهتبع ان افزایش تولید خودروهای برقی را بههمراه داشته باشد‪».‬‬ صفحه 2 ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫طبق اعالم وزارت راه و شهرسازی‬ ‫باید امالک خود را در سامانه ثبت کنید‬ ‫بــر اســاس اعــام وزارت راه و‬ ‫شهرســازی‪ ،‬تمامــی سرپرســتان‬ ‫خانــوار از تاریخ ‪ ۱۹‬فروردین ماه به‬ ‫مــدت دو ماه فرصــت دارند امالک‬ ‫تحــت تملــک خــود را در ســامانه‬ ‫امالک و اسکان به نشانی ‪amlak.‬‬ ‫‪ mrud.ir‬ثبت کنند‪.‬‬ ‫معاون مســکن و ساختمان وزیر راه‬ ‫و شهرســازی از الــزام ثبت امالک‬ ‫تحــت تملک سرپرســتان خانوار در‬ ‫ســامانه امالک و اســکان به نشانی‬ ‫‪ amlak.mrud.ir‬خبــر داده‬ ‫و گفته اســت‪ :‬در راســتای اجرای‬ ‫«ماده ‪ ۵۴‬مکرر قانــون مالیا ت های‬ ‫مســتقیم» مصــوب ‪ ۵‬اذر ‪۱۳۹۹‬‬ ‫مجلــس شــورای اســامی ضرورت‬ ‫دارد تمامــی مالکان و سرپرســتان‬ ‫خانوار‪ ،‬امالک تحــت تملک و محل‬ ‫اقامــت خانــوار خــود را از تاریــخ‬ ‫‪ ۱۹‬فروردیــن ‪ ۱۴۰۰‬بــا مراجعه به‬ ‫ســامانه ملی امالک و اسکان کشور‬ ‫ثبت کنند‪.‬‬ ‫محمــود محمودزاده افــزود‪ :‬مهلت‬ ‫قانونــی تعیــن شــده بــرای انجام‬ ‫خوداظهاری از زمان شروع به مدت‬ ‫‪ ۲‬ماه است‪.‬‬ ‫بر اســاس این گزارش‪ ،‬در ماده ‪۵۴‬‬ ‫مکــرر قانــون مالیا ت های مســتقیم‬ ‫امــده اســت‪ :‬واحدهای مســکونی‬ ‫واقع در شــهرهای بــا جمعیت بیش‬ ‫از یکصــد هــزار نفر که به اســتناد‬ ‫ســامانه ملی امالک و اسکان کشور‬ ‫(موضــوع تبصــره‪ ۷‬ماده‪۱۶۹‬مکرر‬ ‫این قانــون) به عنوان «واحد خالی»‬ ‫شناسایی می شــوند‪ ،‬از سال دوم به‬ ‫بعد مشــمول مالیات معادل مالیات‬ ‫بر اجاره به شــرح زیر خواهند شد‪:‬‬ ‫ســال دوم‪ -‬معادل یک دوم مالیات‬ ‫متعلقه‬ ‫سال ســوم‪ -‬معادل مالیات متعلقه‬ ‫ســال چهارم و به بعد‪ -‬معادل یک و‬ ‫نیم (‪ )۱/۵‬برابــر مالیات متعلقه‬ ‫به موجب بند ‪ ۱۲‬ماده واحده قانون‬ ‫اصالح قانــون مالیات­های مســتقیم‪،‬‬ ‫مصوب ‪ ۳۱‬تیرماه ‪ ۱۳۹۴‬ماده (‪۵۴‬‬ ‫مکرر) به قانون الحاق شد‪.‬‬ ‫وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬سامانه امالک‬ ‫و اســکان کــه اطالعــات واحدهای‬ ‫مسکونی کشور در ان درج می شود‬ ‫را از بهمــن مــاه ‪ ۱۳۹۸‬رونمایی و‬ ‫مردادماه ‪ ۱۳۹۹‬اجرایی کرد‪.‬‬ ‫پــس از ان اعــام شــد کــه ‪۱.۵‬‬ ‫میلیــون واحــد مســکونی خالــی‬ ‫شناســایی شــده و برای مالکان انها‬ ‫پیامک ارســال شــده است‪ .‬دی ماه‬ ‫امســال هم محمود محمــودزاده ـ‬ ‫معــاون وزیر راه و شهرســازی ـ به‬ ‫ایســنا اعالم کــرد که اگــر مالکان‬ ‫ایــن ‪ ۱.۵‬میلیــون واحد نســبت به‬ ‫اصالح وضعیت ســکونتی خود اقدام‬ ‫نکننــد مشــمول مالیــات بــر خانه‬ ‫های خالی می شــوند‪ .‬طبق اخرین‬ ‫امــار تــا کنــون ‪ ۱۰۹‬هــزار واحد‬ ‫مســکونی بــرای اخذ مالیــات خانه‬ ‫ های خالی به ســازمان امور مالیاتی‬ ‫معرفی شده اند‪.‬‬ ‫امــا یکــی از ســواالت اصلــی این‬ ‫اســت که این طرح چــه تاثیراتی بر‬ ‫کنترل بازار مســکن خواهد داشت‪.‬‬ ‫محمودزاده اخیــرا در این خصوص‬ ‫گفته اســت‪ :‬پس از مصوبه مجلس و‬ ‫بر اســاس تعداد فایل ارائه شده در‬ ‫دفاتر مشــاور امالک‪ ،‬عرضه مسکن‬ ‫اســتیجاری حدود ‪ ۳۰‬درصد بیشتر‬ ‫از مدت مشــابه سال گذشــته بوده‬ ‫و ایــن امار‪ ،‬یــک امار بر اســاس‬ ‫مســتندات و گزارشات میدانی است‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬روند عرضه مســکن‬ ‫خالــی در کنــار اجــرای طر ح های‬ ‫اقــدام ملی و تکمیل مســکن مهر به‬ ‫افزایش عرضه مســکن کمک خواهد‬ ‫کرد کــه مجموع این سیاســت ها به‬ ‫تعادل در بازار کمک می کند‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫با ارائه‪ ۳‬پیشنهاد اعالم شد‬ ‫‪3‬‬ ‫هشدار گمرک به وزارت صمت؛ صادرات فرش از‪ ۲‬میلیارد به‪ ۵۰‬میلیون دالر رسید!‬ ‫معــاون فنــی گمــرک ایــران طی‬ ‫مکاتبه ای با وزیر صمت ضمن اعالم‬ ‫وضعیت صادرات فرش دســتباف و‬ ‫کاهش ان بــه حــدود ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫دالر در سال جاری راهکارایی جهت‬ ‫تسهیل شــرایط موجود مطرح کرده‬ ‫و گفته که صادرات فرش دســتباف‬ ‫ایرانــی از برگشــت ارز حاصــل از‬ ‫صادرات معاف شود‪.‬‬ ‫در جریان مســائل پیــش امده در‬ ‫رابطه با صادرات فرش و مشــکالتی‬ ‫کــه عاملی برای کاهــش این کاالی‬ ‫صادراتی ایرانی شــده اســت بعد از‬ ‫جلســاتی که اخیرا بیــن فعاالن این‬ ‫صنعت ومسئوالن مربوطه برگزار شد‪،‬‬ ‫به تازگی مهرداد جمال ارونقی معاون‬ ‫فنی گمرک ایــران‪ -‬در مکاتبه ای با‬ ‫علیرضا رزم حسینی‪ -‬وزیر صنعت و‬ ‫معدن و تجارت(صمت) ‪ -‬گزارشــی‬ ‫از وضعیت صادرات فرش دســتباف‬ ‫ایرانی ارائه کرده و در ان با اشــاره به‬ ‫برخی عوامــل کاهش صادرات فرش‬ ‫پیشــنهادهایی برای ترمیم وضعیت‬ ‫موجود مطرح کرده است‪.‬‬ ‫در این مکاتبه با اشــاره به اهمیت و‬ ‫جایگاه فرش دستباف ایرانی در بین‬ ‫اقالم صادراتی اعالم شده که صادرات‬ ‫این کاال درســال ‪ ۱۳۷۲‬به اوج خود‬ ‫رسیده و حدود دو میلیارد دالر بوده‬ ‫و برای پنج تا هفت میلیون نفرشغل‬ ‫ایجاد کــرد‪ ،‬اما بــه تدریج کاهش‬ ‫صادرات اتفاق افتــاده؛ به طوری که‬ ‫به حدود ‪ ۲۴۰‬میلیون دالر درســال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬و پــس از اعمــال تحریم ها‬ ‫به ‪ ۷۰‬میلیون دالر در ســال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫و ‪ ۱۳۹۹‬به حــدود ‪ ۵۰‬میلیون دالر‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫عوامل موثــردر کاهــش صادراتوی‬ ‫همچنین به عوامــل موثر در کاهش‬ ‫صادرات فرش ایرانی اشــاره داشــته‬ ‫و گفتــه که وجــود رقبــای جدی‪،‬‬ ‫تحریم هــای متعدد علیــه صادرات‪،‬‬ ‫عدم ارائه تسهیالت صادراتی به صادر‬ ‫کننــدگان از جمله جوایز صادراتی و‬ ‫یا وامهای کم بهــره‪ ،‬وضعیت پیمان‬ ‫ارزی‪ ،‬وجــود قوانیــن و مقــررات‬ ‫بازدارنده و همچنین گرانی مواد اولیه‬ ‫تولید فرش‪ ،‬در این جریان موثر بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫معــاون فنی گمرک ایران در مکاتبه‬ ‫خــود با وزیر صمت بــه چند راهکار‬ ‫اشاره داشــته که در اهم ان می توان‬ ‫موضوع ارز را مورد توجه قرار داد‪.‬‬ ‫وی گفته که با عنایت به میزان ناچیز‬ ‫صــادرات فــرش دســتباف در حال‬ ‫حاضــر و به منظور حمایــت از هنر‬ ‫ملی کشور و اشــتغال زایی پیشنهاد‬ ‫می شــود که صادرات فرش دستباف‬ ‫ایرانــی از برگشــت ارز حاصــل از‬ ‫صادرات معاف شود‪.‬‬ ‫موضــوع دیگــر این گونه از ســوی‬ ‫معاون فنی گمرک مطرح شــده که‬ ‫پس از صدور فرش دســتباف نیاز به‬ ‫خدمات پــس از فروش وجود دارد و‬ ‫به دلیل مشــکالت لزوم اخذ تضمین‬ ‫جهــت ورود موقت این گونه فرش ها‬ ‫عمال صرفه اقتصادی برای استفاده از‬ ‫این ظرفیت بالقوه از بین رفته اســت‬ ‫ولی در صورت ارائه تســهیالت الزم‬ ‫بــرای تعداد زیــادی از افراد مجرب‬ ‫که اکنون در کشورهای دیگر از توان‬ ‫انها اســتفاده می شود امکان استمرار‬ ‫فعالیت در کشــور فراهم خواهد شد؛‬ ‫از ســویی و با ایجاد این تســهیالت‬ ‫امکان ورود موقت فرش های خارجی‬ ‫نیز میســر و درامد ارزی مناســبی‬ ‫به همراه ایجاد اشــتغال پایدار برای‬ ‫بخشی از اقشار جامعه فراهم می شود‬ ‫که پیشــنهاد می شــود این موضوع‬ ‫مورد پیگیری قرار گیرد‪.‬‬ ‫در بخــش دیگــری به تشــریفات‬ ‫واردات فرش های صادراتی برگشتی‬ ‫اشــاره و اعــام شــده اســت که با‬ ‫توجه به اینکه فــرش های صادراتی‬ ‫غالبــا به صورت مســتمر صادر و یا‬ ‫برروی فرش های نــو عملیاتی مانند‬ ‫شســته شــدن و یا رنگ بــرداری‬ ‫جهــت رعایت ســلیقه بــازار هدف‬ ‫انجام می شود در زمان برگشت عمال‬ ‫تشــخیص «عین» بــودن فرش ها و‬ ‫احــراز مطابقــت انها بــا پروانه های‬ ‫صادراتی میســر نیســت و یا این که‬ ‫ممکن اســت فرش هایی در سنوات‬ ‫قبل به خارج صــادر و به دلیل انبار‬ ‫شــدن در انبار و عــدم فروش پروانه‬ ‫صادراتی انها در دســترس نباشــد‪.‬‬ ‫از ایــن رو گمــرک پیشــنهاد کرده‬ ‫کــه واردات فرش دســتباف ایرانی‬ ‫پــس از احراز تولیــد در ایران بدون‬ ‫نیاز به ارائه اســناد صادراتی مربوطه‬ ‫و بــا اخــذ ‪ ۵‬درصــد ارزش کاال به‬ ‫منظور تســویه جوایز و تســهیالت‬ ‫احتمالی متعلقــه در زمان صادرات‬ ‫امکان پذیر باشد‪.‬‬ ‫بااشارهبهمصوبهدریافتمالیاتازاینفلوئنسرها‬ ‫طاهری‪ :‬نمی توان نسبت به درامدها در فضای مجازی بی تفاوت بود‬ ‫رییس کمیته ارتباطات کمیســیون‬ ‫صنایع مجلس نحــوه اجرای مصوبه‬ ‫مربوط به دریافت مالیات از تبلیغات‬ ‫اینفلوئنســرها در فضــای مجازی را‬ ‫منوط به تدوین ایین نامه اجرایی ان‬ ‫در ســه ماهه اول سال اینده دانست‬ ‫و تاکید کرد که نمی توان نســبت به‬ ‫دریافت مالیات از درامدها در فضای‬ ‫مجازی بی تفاوت بود‪.‬‬ ‫مصطفی طاهری با اشــاره به مصوبه‬ ‫مجلــس بــرای دریافت مالیــات از‬ ‫اینفلوئنســرها گفت‪ :‬دریافت مالیات‬ ‫از این افــراد به تعــداد کاربران انها‬ ‫ربط دارد و ممکن است روی هر پلت‬ ‫‪ ۲۹‬اســفند ‪ - ۱۳۹۹‬اگر جمعه هم‬ ‫نبود‪ ،‬تعطیل رســمی بود‪ .‬اما اگر از‬ ‫خیلی هــا بپرســیم چرا ‪ ۲۹‬اســفند‬ ‫تعطیل اســت‪ ،‬چه بسا به عید نوروز‬ ‫نســبت دهند و ندانند روز ملی شدن‬ ‫صنعــت نفت اســت‪ .‬چرا کــه هیچ‬ ‫ایینــی بــه ایــن مناســبت برگزار‬ ‫نمی شود و اگر هم یادی شود در حد‬ ‫مناســبت تقویمی اســت مثل اینکه‬ ‫فالن ســال پیش در چنیــن روزی‬ ‫ایــن اتفاق افتاد و انــگار نه انگار که‬ ‫صحبت از نفت است‪.‬‬ ‫مهــرداد خدیر در ادامه یادداشــت‬ ‫خــود در «عصرایران» نوشــت‪ :‬بله‪،‬‬ ‫نفت؛ طالی سیاه که زندگی ایرانیان‬ ‫را از ایــن رو به ان رو کــرد و مثل‬ ‫خــون در رگ های اقتصــاد ما دوید‪.‬‬ ‫‪ ۵۰‬سال است که می دود و ‪ ۷۰‬سال‬ ‫است که بر سر سفرۀ نفت نشسته ایم؛‬ ‫ســفره ای که دکتــر محمد مصدق‬ ‫گسترد و امروز ‪ ۲۹‬اسفند ‪ ۱۳۹۹‬این‬ ‫گسترانیدن ‪ ۷۰‬ساله می شود‪.‬‬ ‫تــا می گویی طــای ســیاه برخی‬ ‫می گویند طال نگو‪ ،‬بال بگو که هر چه‬ ‫می کشــیم از این بالست و اگر نبود‬ ‫صنعتی می شدیم یا قطب گردشگری‬ ‫می شدیم یا فالن و بهمان دیگر‪ .‬مگر‬ ‫نمی گویند بالست و اگر نباشد چه ها‬ ‫که نمی شــدیم؟ خوب در این دو سه‬ ‫سال که ترامپ پای خود را روی این‬ ‫شریان حیاتی گذاشت و فروش نفت‬ ‫در برخی روزها تنها ‪ ۳۰۰‬هزار بشکه‬ ‫در روز شد چرا نشدیم پس؟!‬ ‫می گوینــد نفت اقتصاد مــا را معتاد‬ ‫کــرد‪ .‬اری! اما با پــول همین نفت‬ ‫زیرساخت ها شــکل گرفت و بی نفت‬ ‫این تعداد ســد و نیروگاه و فرودگاه‬ ‫و ازمایشــگاه و دانشــگاه و زایشگاه‬ ‫و بزرگــراه و ازادراه چگونه ســاخته‬ ‫می شد؟‬ ‫فرمی باشد‪ .‬ما همانطور که از افراد با‬ ‫درامد حقیقی مالیات می گیریم باید‬ ‫از کسانی که درامد مجازی دارند هم‬ ‫مالیات دریافت کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نمی شود در کشور کسب‬ ‫و کاری وجود داشته باشد که مالیات‬ ‫ندهد‪ ،‬در حالی کــه در برخی موارد‬ ‫درامــد ایــن فعالیت ها بیشــتر از‬ ‫درامدهای حقیقی است‪.‬‬ ‫نماینده مردم زنجان در مجلس یاداور‬ ‫شد‪ :‬انچه در این مصوبه اهمیت دارد‬ ‫این اســت که ما باید بستر و تکلیف‬ ‫قانونی برای دولت درســت کنیم که‬ ‫این فعالیت هــا را رصد کند تا حق و‬ ‫حقوق ملت ضایع نشــود‪ .‬نکته مهم‬ ‫این اســت که این سیاســت پیش از‬ ‫ایــن محصول مانده بود و حاال امکان‬ ‫اشکار شدن الیه های مختلف وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫طاهری یاداور شــد‪ :‬بر اساس قانون‪،‬‬ ‫ایین نامــه اجرایی ایــن مصوبه باید‬ ‫ســه ماه بعد از ابالغ قانون توســط‬ ‫وزارتخانه هــای ارتباطات‪ ،‬اقتصاد و‬ ‫مرکز ملی فضای مجازی نوشته شود‪،‬‬ ‫بسیاری از جزئیات این قانون نیز در‬ ‫ایین نامه اجرایی مشــخص خواهد‬ ‫شــد و نهایتا ما بر اجرای ان نظارت‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫بدوننفت‪ ،‬افغانستانمی شدیمیاترکیه؟!‬ ‫تــا پیــش از مصــدق هــم نفــت‬ ‫می فروختیم اما چگونه؟ سهم بیشتر‬ ‫را انگلیســی ها برمی داشتند و سهم‬ ‫کمتر را برای ایرانی ها می گذاشــتند‪.‬‬ ‫مصدق اما از انرژی نهفته ایرانیان در‬ ‫مخالفت با انگلستان که حتی یک بار‬ ‫در اســتقبال از انقالب بلشویکی در‬ ‫روسیه خود را نشان داده بود و مرتبۀ‬ ‫دیگر در اظهــار عالقه بــه پیروزی‬ ‫المان ها برای ملی شــدن نفت که در‬ ‫واقع همــان خلع ید بــود بهره برد‬ ‫مثل بانک شاهنشاهی (و بعدتر بانک‬ ‫ملــی) به جای بانک ایران و انگلیس‪.‬‬ ‫ملی شــدن به این معنی بــود که از‬ ‫شــرکت نفت ایــران و انگلیس خلع‬ ‫ید شــود و حمایت ملــت و تهییج و‬ ‫بسیج انها و همراهی اغازین نیروهای‬ ‫مذهبی به او یاری رســاند و در ‪۲۹‬‬ ‫اسفند ‪ ۱۳۲۹‬نفت‪ ،‬ملی شد‪.‬‬ ‫با ایــن همه چون تاریــخ را فاتحان‬ ‫می نویســند برخی ادعا می کنند که‬ ‫نفــت در واقع دولتی شــد نه ملی یا‬ ‫می گویند مصدق از فهم واقعیت های‬ ‫بین المللی صنعت نفت عاجز بود‪.‬‬ ‫ســومین ابهام یا اتهام هم این است‬ ‫که استخراج و استحصال نفت باید با‬ ‫مشارکت خارجی باشد و مگر همین‬ ‫حاال این مشارکت صورت نمی پذیرد؟‬ ‫چهارمین نکته نیز همان اســت که‬ ‫در صدر گفتــار امد‪ .‬اینکه نفت‪ ،‬طال‬ ‫نیست‪ ،‬بالست‪.‬در پاسخ به مورد اول‬ ‫چنانکه قبال هم نوشــته ام منظور از‬ ‫ملی شــدن همان «خلع ید» اســت‬ ‫و در واقــع باید تعبیــر «خلع ید» را‬ ‫به کار ببریــم‪ .‬در این صورت دوگانۀ‬ ‫ملی ‪ -‬دولتی هم شکل نمی گیرد‪.‬تازه‬ ‫اگر هم ملی نکرد و دولتی کرد چون‬ ‫دولت خــود او ملی بود‪ ،‬پس باز ملی‬ ‫شــده بود و اتفاقا اگر دولت های بعد‬ ‫از کودتا مشروعیت نداشتند و همین‬ ‫نامشروعی دست اخر کار دست شاه‬ ‫داد و او را ســاقط کــرد و هر چه به‬ ‫تصویر مصــدق و ســتایندۀ مصدق‬ ‫چنگ زد افاقه نکرد به سبب ان بود‬ ‫که احساس می کردند مال انها دست‬ ‫دولت اســت و چون این گونه است‬ ‫باید منتخب انان باشــد و چون نبود‬ ‫در صدد خلع برامدند‪.‬‬ ‫پس اوال ملی شــدن به معنی خلع ید‬ ‫اســت‪ .‬ثانیا دولت خود مصدق‪ ،‬ملی‬ ‫بــود و به موازات ملی شــدن صنعت‬ ‫نفت‪ ،‬پــروژۀ انتخابــات را هم پیش‬ ‫می برد تا دولت ملی بر سر کار باشد‪.‬‬ ‫ســوم اینکه در دولت هــای غیر ملی‬ ‫هم اگرچه نفت‪ ،‬ســوخت اســتبداد‬ ‫شــد اما مگر قبل از کشــف نفت در‬ ‫مسجدســلیمان بــه دســت عوامل‬ ‫دارســی این سرزمین اســتبداد به‬ ‫خــود ندیده بود و بــا اب و زمین و‬ ‫انحصارهــای دیگر اســتبداد برقرار‬ ‫نبوده اســت؟ جدای این‪ ،‬همۀ پول‬ ‫نفــت را که دولت ها نمی توانند حیف‬ ‫و میل کنند‪ .‬این همه کار عمرانی جز‬ ‫با پول نفت میسر است؟‬ ‫تهــام دوم یا این ادعــا که مصدق با‬ ‫واقعیت های بین المللــی نفت بیگانه‬ ‫بــود از زبــان برخــی نویســندگان‬ ‫غربی و مشــخصا «مری ان هایس»‬ ‫نویســندۀ کتــاب «بریتانیای کبیر و‬ ‫نفت ایرانیان» مطرح شــده و استاد‬ ‫محمدعلــی موحد در اثر درخشــان‬ ‫خــود ‪ -‬خواب اشــفتۀ نفت ‪ -‬به ان‬ ‫پاســخ داده و یاداورشده است‪« :‬مگر‬ ‫در همان سال ها خود انگلستان صنایع‬ ‫زغال سنگ و برق خود را ملی نکرد؟‬ ‫می گفتند ملی کردن مستلزم پرداخت‬ ‫غرامت است و مصدق گفت می دهیم‬ ‫و وقتــی گفتند با کدام پول‪ ،‬پاســخ‬ ‫داد‪ ۲۵ :‬درصد از درامد نفت را برای‬ ‫غرامت شــما کنار می گذاریم‪ .‬گفتند‬ ‫این عضو کمیسیون صنایع همچنین‬ ‫دربــاره اخبــار منتشــره مبنــی بر‬ ‫پولشــویی از محل برخــی درامدها‬ ‫در فضــای مجازی نیــز تصریح کرد‪:‬‬ ‫مــا طرح جداگانه ای برای شــفافیت‬ ‫تراکنش هــای بانکی بــا پوزها و یا‬ ‫جابجایــی های اینترنتــی داریم که‬ ‫اینها باید رصد شود و هر جا به جایی‬ ‫که شفاف نیســت و مشخص نیست‬ ‫بابت چیســت چه پولشویی است چه‬ ‫فرار مالیاتی مــورد رصد قرار گیرد و‬ ‫شفاف شــود و اگر پولشویی است با‬ ‫ان برخورد شود‪.‬‬ ‫نمی گذاریم به دیگری بفروشید‪ .‬گفت‬ ‫باشــد به خود شما می فروشیم اما ما‬ ‫می فروشیم‪ .‬گفتند کارشناس ندارید‪.‬‬ ‫گفت از کارشناســان شــما استفاده‬ ‫می کنیم‪ .‬گفتند کارشناسان ما حاضر‬ ‫نیستند زیر دســت کار کنند‪ .‬گفت‪:‬‬ ‫پســت های درجــه اول را در اختیار‬ ‫شــما می گذاریم اما نفت خودمان را‬ ‫خودمان می فروشیم‪».‬‬ ‫دردشــان اما این نبــود‪ .‬این بود که‬ ‫قرارداد قبلی ادامه پیدا کند و مصدق‬ ‫توانســت به لحاظ حقوقی ثابت کند‬ ‫دعوای ایران با یک شــرکت است و‬ ‫ربطی بــه دولت نــدارد و صالحیت‬ ‫دادگاه رد شد‪.‬‬ ‫ســوم اینکه مگر حاال هم با مشارکت‬ ‫خارجی ها نیست؟ بله‪ .‬اما خارجی ها‬ ‫انتخاب می شوند نه اینکه تنها با یکی‬ ‫برای همیشه ادامه پیدا کند و کنترل‬ ‫و مدیریت هم دست خودشان باشد‪.‬‬ ‫ســرانجام این ســخن که کاش نفت‬ ‫نداشــتیم‪ .‬ایــن حــرف امــا از ان‬ ‫حرف هاســت و این سه سال که پول‬ ‫نفت کم شــد دیدیم و می بینیم چه‬ ‫بالیی بر ســر اقتصادمان امده است‪.‬‬ ‫چرا مرغ گران شــده؟ چــون دولت‬ ‫پول ندارد ارز به بازار بریزد و دالر را‬ ‫پایین بیاورد تا قیمت نهاده ها پایین‬ ‫بیاید یا به قــدر کافی وارد کند‪ .‬چرا‬ ‫پول ندارد؟ چون نفت نمی فروشــیم‪.‬‬ ‫مــا که اقــای قالیباف نیســتیم که‬ ‫بگوییم مدیریت جهادی جای پول را‬ ‫می گیرد که اگر می گرفت شهرداری‬ ‫تهران را بــا ده ها هزار میلیارد تومان‬ ‫بدهی تحویل نمی داد‪.‬‬ ‫پول نفت اگر نبــود کجا در دهه ‪۵۰‬‬ ‫ایرانیان می توانســتند رهسپار اروپا‬ ‫شــوند؟ حکومت و دولت و ملت که‬ ‫همان حکومت و ملــت و دولت ‪۱۰‬‬ ‫سال قبل بود‪.‬‬ ‫‪3880‬‬ ‫‪3896‬‬ ‫‪4148‬‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫هفدهمشماره‬ ‫هفدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬سال‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪1399‬‬ ‫ماهماه‬ ‫اردیبهشت‬ ‫اسفند‬ ‫شنبه‪2822‬مرداد‬ ‫شنبه‪7‬‬ ‫شنبه‬ ‫پنج‬ ‫سه‬ ‫پنج‬ ‫خبر‬ ‫نماینده جنوب بوشهر خبر داد‬ ‫طرحی برای حذف شرکت های واسطه پیمانکاری نفت در مجلس‬ ‫نماینده جنوب بوشــهر درباره طرح حذف شــرکت های پیمانکاری گفت‪ :‬ما در مجلس یازدهم پیگیر‬ ‫طرحی برای حذف واسطه ی پیمانکاری هستیم تا رابط ه بین کارفرما و کارگر برقرار شود‪.‬‬ ‫موســی احمدی‪ ،‬نماینده مردم کنگان‪ ،‬دیّر‪ ،‬جم و عســلویه در مجلس یازدهم در خصوص مشــکالت‬ ‫کارگران شــرکت های پیمانکاری گفت‪ :‬با توجه به قوانین‪ ،‬کارگران به چند دســته تقســیم می شوند؛‬ ‫عــده ای ایثارگران صنعت نفت که طبق قانون‪ ،‬پیگیری های زیادی از طرف کمیســیون انرژی صورت‬ ‫گرفته و توافق نامه ای با منابع انسانی وزارت نفت انجام شده تا سریع تعیین تکلیف شوند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬عده ای از کارگران هم قرارداد موقت هســتند و با توجه به مصوبه موجود‪ ،‬وزارت نفت و‬ ‫انسانی ان‪ ،‬موضوع را پیگیری می کند‪ .‬برای تبدیل افرا ِد واج ِد شرایطِ این گروه به قرارداد معین‪،‬‬ ‫منابع‬ ‫ِ‬ ‫ازمون برقرار کرده اند‪.‬‬ ‫نماینده جنوب بوشهر عنوان کرد‪ :‬گروه دیگر ارکان ثالث و یا کارگرانی هستند که به صورت پیمانکاری‬ ‫کار می کنند؛ در مورد این افراد رایطِ خاص قانون کار حاکم اســت‪ .‬جلســاتی هم اخیرا برگزار شده تا‬ ‫با توجه به وضعیت تورم و مشــکالت این کارگران‪ ،‬از طریق قانون کار حمایت شــده و مشکالت شــان‬ ‫حل شــود‪.‬احمدی تصریح کرد‪ :‬تعداد زیادی از کارگران از وضعیت پیمانکاری راضی نیســتند؛ معموال‬ ‫نکردن حقوق به ویژه در اخر سال و از این دست مسائل دارند‪،‬‬ ‫نداشتن بیمه‪ ،‬پرداخت‬ ‫مشکالتی مانند‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫بنابراین با پیگیری و کار کارشناسی به دنبال ان هستیم که با حذف واسطه‪ ،‬بین کارگر و کارفرما رابطه‬ ‫مستقیم برقرار کنیم‪ .‬به عقیده من اگر چنین اتفاقی در مجلس یازدهم بیفتد‪ ،‬تقریبا مشکالتِ حقوقی‬ ‫و معیشتی بخش بزرگی از کارگران حل خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در پاســخ به اینکه طرح مربوط به حذف شــرکتهای پیمانکاری به شکل رسمی در مجلس یازدهم‬ ‫پیگیری می شــود یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬این طرح در فراکســیون هم اندیشی بررسی می شود و به دنبال تدوین‬ ‫کامل این طرح هســتیم‪ .‬در حال حاضر با کار کارشناسی بر روی این طرح و با مشورت برخی دوستان‬ ‫وزارت کار و مشورت انها طرح جامع و کاملی داشته باشیم‪.‬‬ ‫نماینده مردم کنگان‪ ،‬دیر‪ ،‬جم و عسلویه در خصوص حل مشکالت کارگران بوشهر گفت‪ :‬هر زمانی که‬ ‫کارگران مشــکالت خود را منعکس کردند‪ ،‬ما بالفاصله وارد کار شــدیم و با کارفرما و پیمانکار و حتی‬ ‫بازرسی اداره کار و شورای حل اختالف اداره کار‪ ،‬صحبت کردیم‪.‬‬ ‫دســتگاه های مربوطه مثل اداره کار‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫هرجا دیدیم حق کارگران تضعیف می شود‪ ،‬پیگیری و حمایت می کنیم‪.‬‬ ‫موسی احمدی در خصوص نامه ی کارگران پیمانکاری پارس جنوبی به نمایندگان مجلس و درخواست‬ ‫از انها برای حل مشــکالتی چون عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬پیگیر اجرای طرح‬ ‫طبقه بندی مشاغل برای کارگران پیمانکاری هستیم و امیدواریم که این طرح زودتر عملیاتی شود‪.‬‬ ‫نصب اپلیکیشن موبایلی برای دریافت جایزه‪ ،‬شگرد مجرمان سایبری است‬ ‫کالهبرداران سایبری در روش جدید به جای کشاندن افراد به پای عابربانک‪ ،‬از افراد می خواهند همراه‬ ‫بانک خاصی را نصب کرده و پیامک حاوی کد تایید را برای انها ارسال کنند و در صورت انجام این کار‪،‬‬ ‫مجرمان سایبری امکان هک همراه بانک افراد را برای خالی کردن حسابشان پیدا می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬مهندســی اجتماعی یا ‪ ،social engineering‬سوءاســتفاده زیرکانه از تمایل‬ ‫طبیعی انسان به اعتماد کردن است که به کمک مجموعه ای از تکنیک ها‪ ،‬فرد را به فاش کردن اطالعات‬ ‫یا انجام کارهایی خاص متقاعد می کند‪ .‬بسیاری از حمالت مهندسی اجتماعی نیازی به اطالعات فنی‬ ‫تخصصی ندارند و الزم نیســت که یک متخصص رایانه و یک هکر حرفه ای به شما حمله کند‪ ،‬بلکه هر‬ ‫یک از افراد جامعه می تواند نقش یک مهاجم را ایفا کند‪ ،‬بنابراین باید همیشه نسبت به محیط اطراف‬ ‫اگاه بود‪.‬‬ ‫در سیستم مهندسی اجتماعی‪ ،‬مهاجم به جای استفاده از روش های معمول و مستقیم نفوذ جمع اوری‬ ‫اطالعات و عبور از دیواره اتش برای دسترســی به سیســتم های سازمان و پایگاه داده های ان‪ ،‬از مسیر‬ ‫انســان هایی که به این اطالعات دسترســی دارند و با اســتفاده از تکنیک های فریفتن‪ ،‬به جمع اوری‬ ‫اطالعات در راستای دستیابی به خواسته های خود اقدام می کند‪.‬‬ ‫نصــب برنامه و اپلیکیشــن موبایلــی برای دریافت جایزه شــگرد مجرمان ســایبری اســت‪ .‬یکی از‬ ‫کالهبرداری هایی که مجرمان ســایبری ان را به شیوه ای متفاوت انجام می دهند‪ ،‬کالهبرداری تلفنی با‬ ‫موضوع برنده شدن در برنامه رادیویی است‪ .‬کالهبرداران در شگرد جدید که به نوعی به روزشده همان‬ ‫کالهبرداری تلفنی اســت‪ ،‬از طریق سیم کارت های ســرقتی و یا از طریق واتس اپ با شهروندان تماس‬ ‫گرفته و مدعی می شــوند که از برنامه های رادیو تماس گرفته و مســئوالن مملکتی‪ ،‬یا استانی و حتی‬ ‫سلبریتی ها در برنامه رادیویی حضور دارد‪.‬‬ ‫در این راستا پلیس فتا هشدار می دهد که شهروندان باید دقت کنند برای دریافت جایزه نیازی به ارائه‬ ‫هیچ گونه اطالعات حساب بانکی و یا نصب برنامه و اپلیکیشن موبایلی نیست و تماس هایی که این موارد‬ ‫را از شــهروندان درخواست دارند قطعا کالهبرداری هســتند‪ .‬بنابراین به هیچ عنوان به تماس هایی که‬ ‫مدعی برنده شــدن جایزه هستند‪ ،‬پاسخگو نباشید و برای دریافت جایزه هیچ نرم افزاری را نصب نکنید‬ ‫و یا کدهای ارسالی خواسته شده را در اختیار تماس گیرندگان قرار ندهید‪.‬‬ ‫هشدار وزارت صمت به شرکت های پخش‬ ‫در صورت فروش اجباری‪ ،‬تعلیق می شوید‬ ‫مدیــرکل دفتر امور خدمات بازرگانــی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت (صمــت) اعالم کرد که فروش‬ ‫هرگونه کاال به همراه روغن نباتی از سوی شرکتهای پخش تخلف محسوب می شود‪.‬‬ ‫ی نامه ای به انجمن شــرکت های صنعت پخش ایران‬ ‫صدیف بیک زاده تاکید کرد که این ممنوعیت ط ‬ ‫نیز ارسال و ابالغ شده است‪.‬‬ ‫به گفته وی در صورت احراز تخلف فروش هر کاالیی به همراه روغن نباتی‪ ،‬مجوز پخش شرکت مربوطه‬ ‫تعلیق خواهد شــد‪.‬مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت همچنین از شهروندان درخواست‬ ‫کرد تا در صورت مشــاهده چنین مواردی‪ ،‬مراتب را به ســامانه ‪ ،۱۲۴‬سازمان حمایت و یا سازمان های‬ ‫صمت استانی گزارش دهند‪.‬‬ ‫اواخر شهریورماه بود که عرضه روغن جامد در فروشگاه ها کم شد و قیمت ان نیز افزایش یافت‪ .‬کمتر‬ ‫از یک ماه بعد نیز روغن مایع در بازار کمیاب شد؛ به طوری که این کاال یا در مغازه ها و فروشگاه های‬ ‫بزرگ نبود یا به هر نفر تنها یک روغن فروخته می شد‪ .‬اگر چه بنا بر وعده مسئوالن مربوطه قرار بود‬ ‫از اوایل دی ماه روغن در بازار توزیع و مشــکل این کاالی پرمصرف حل شود‪ ،‬اما به نظر می رسد این‬ ‫وعده در بخش روغن جامد هنوز عملیاتی نشــده است؛ به طوری که اوایل اسفند فروش روغن جامد‬ ‫با کارت ملی خبرساز شد‪ ،‬اما معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت فروش روغن با کارت ملی را تکذیب‬ ‫کــرد و از افزایش ‪ ۲۵‬درصــدی تولید روغن خبر داد‪ .‬با این حال اواخر اســفند باالخره قائم مقام وزیر‬ ‫صمت در امور بازرگانی به وجود مشکالتی در بازار روغن جامد اذعان کرد و وعده داد که این مشکالت‬ ‫در فروردین ‪ ۱۴۰۰‬برطرف شود‪.‬‬ ‫در این مدت گزارش هایی هم از فروش اجباری روغن از سوی شرکت ها پخش یا از سوی فروشگاه ها به‬ ‫مردم منتشر شد که بر اساس قانون نظام صنفی تخلف محسوب می شود‪.‬‬ ‫دبیر شورای عالی فضای مجازی مطرح کرد‬ ‫کمک به تولید محتوا با پرداخت منابع به صداوسیما‬ ‫بــه گفته دبیر شــورای عالی فضای مجازی‪ ،‬نظارت بر حوزه فضای مجــازی بر عهده مرکز ملی فضای‬ ‫مجازی است و هزینه ای که به صداوسیما داده می شود‪ ،‬برای نظارت نیست‪ ،‬بلکه به تولید محتوا کمک‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫محمدجــواد اذری جهرمــی ‪ -‬وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات‪ -‬چندی پیش به اشــاره به مصوبه‬ ‫کمیســیون تلفیق مجلس شورای اسالمی و افزایش ‪ ۳۰۰۰‬میلیارد تومانی مالیات اپراتورها و اختصاص‬ ‫ان به برخی دســتگاه ها از جمله صداوسیما برای امورات نظارتی اشاره و اینطور عنوان کرد که تصویب‬ ‫این بند در تبصره ‪ ۶‬بودجه باعث افزایش چشــمگیر قیمت بسته های اپراتورها خواهد شد‪ .‬این موضوع‬ ‫البتــه جنجال های زیادی درباره افزایش قیمت به پا کرد و درحالی که مســووالن وزارت ارتباطات به‬ ‫احتمال افزایش قیمت اینترنت تاکید داشتند‪ ،‬نمایندگان اصرار داشتند که اینترنت نباید گران شود‪.‬‬ ‫پس از ان نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به الیحه بودجه را اصالح کردند و در نهایت عنوان‬ ‫شــد که حق االمتیاز و حق الســهم دولت از کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی‪ ۱۰ ،‬درصد افزایش‬ ‫یافته و بخشــی از منابع حاصل از این افزایش صرف نظارت بر تولید محتوا می شــود‪ .‬بدین ترتیب که‬ ‫مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر ان‪ ،‬منحصرا ً بر عهده سازمان‬ ‫تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صداوسیما است‪ .‬سازمان صداوسیما موظف است‬ ‫در راستای حفظ ارزش های ایرانی ‪ -‬اسالمی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید اثار حرفه ای در فضای‬ ‫مجازی نظارت کند و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء ان در جامعه جلوگیری به عمل اورد‪.‬‬ ‫دراین راســتا ســید ابوالحسن فیروزابادی ‪-‬دبیر شــورای عالی فضای مجازی‪ -‬در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با‬ ‫بیان اینکه اگر تولید محتوا یک موضوع حاکمیتی باشــد‪ ،‬همه چیز حاکمیتی اســت‪ ،‬گفت‪ :‬نظارت بر‬ ‫حوزه فضای مجازی بر عهده مرکز ملی و دبیرخانه شــورای عالی فضای مجازی اســت‪ .‬هزینه ای که به‬ ‫صداوســیما داده می شــود هم فقط برای نظارت نیســت‪ ،‬بلکه برای تولید محتواست و به تولید محتوا‬ ‫کمک می کند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪8‬‬ ‫شعار ما ‪:‬‬ ‫‪w w w . n e w s r a h e m a r d o m . i r newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫سیاسی ‪ /‬فرهنگی ‪ /‬ورزشی ‪ /‬اقتصادی ‪ /‬اجتماعی‬ ‫همراه با مردم رد راه مردم‬ ‫‪ 6‬شعبان ‪1441‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 28‬اسفند ‪1399‬‬ ‫‪ 20‬مارس ‪2021‬‬ ‫سال هجدهم‬ ‫شماره ‪4148‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬ناصرقدیری‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬اتنا امراللهی پور‬ ‫سردبیر‪ :‬عار واحد ناوان‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77501485 - 77501328 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬صمیم‬ ‫نمابر ‪٤٣٨٥٩٣٢٦:‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستانها‪ :‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77657800-2 :‬‬ ‫دفتر کرمان‪ :‬کرمان‪ -‬ضلع غربی پارک مطهری ‪-‬کوچه‬ ‫شهید مطهری ‪ - 10‬پالک ‪28‬‬ ‫تلفن ‪034- 32535361-32535312 :‬‬ ‫نمابر‪32535321 :‬‬ ‫‪@ newsrahemardom_ir‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫طپیام نوروزی نوش افرین انصاری و شورای کتاب کودک‬ ‫نوش افرین انصاری در پیامی با تبریک اغاز سال جدید‪ ،‬گزارشی از فعالیت های‬ ‫شورای کتاب کودک ارائه داد‪ .‬هیات مدیره شورای کتاب کودک هم پیامی را برای‬ ‫اغاز سال نو منتشر کرد‪ .‬نوش افرین انصاری‪ ،‬دبیر شورای کتاب کودک در پیامی‬ ‫ویدیویی می گوید‪« :‬به نام خداوند گردان سپهر‪ /‬فروزنده ماه و ناهید و مهر‪ .‬نوروز‬ ‫و اغاز ســال ‪ ۱۴۰۰‬شمسی را خدمت همه شما عزیزان و همکاران گرامی تبریک‬ ‫عرض می کنم و امیدوارم ســالی سالمت تر و بهتر برای همه مردم جهان از جمله‬ ‫ایران و همه اعضای عزیز و گرانقدر شورای کتاب کودک باشد‪ .‬در سالی که گذشت‬ ‫تجربه های بسیار خاصی را پشت سر گذاشتیم‪ ،‬بسیار اموختیم و ارزیابی کردیم‬ ‫ان چه را که کردیم و ان چه را نکردیم‪ .‬به هر حال فکر می کنم شورا از این تجربه‬ ‫بزرگ به صورت یک جمع بسیار سربلند بیرون امد‪ .‬تمام فعالیت های ما بدون وقفه‬ ‫ادامه پیدا کرد‪ .‬گروه های بررسی حوزه ادبیات کودک‪ ،‬گروه تخصصی فرهنگ نامه‬ ‫کودکان و نوجوانان همه و همه به کارشــان ادامه دادند و خیلی سریع خودشان‬ ‫را با قرار گرفتن در سیســتم ها و نظام های مجازی و غیرحضوری تطبیق دادند‪.‬‬ ‫در حوزه اموزش کارگاه های بسیار خوب داشتیم که از کیفیت و استقبال خوبی‬ ‫برخوردار بودند‪ .‬یکی از موضوعات کارگاهی ما نوشتن بود که در سخنرانی خودم‬ ‫در پانزدهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارســی هم به ان اشاره‬ ‫کردم‪ .‬این تنوع خیلی خیلی مهم و جالب بود‪.‬در حوزه ترویج هم پیشرفت های‬ ‫گوناگون داشــتیم و روز به روز از امکاناتی که توانستیم استفاده کنیم‪ ،‬در حوزه‬ ‫ترویج جذاب تر و جالب تر بود‪ .‬در حوزه انتشارات هم توفیق داشتیم و جلد بیستم‬ ‫«فرهنگنامه کودکان و نوجوانان» دو روز پیش (‪ ۲۷‬اســفندماه) رسما در محل‬ ‫شورا رونمایی شد و خدمت همه دوستانی که کمک کردند‪ ،‬به عنوان نویسنده و‬ ‫ویراستار و در تمام سطوح برای این که این اثر منتشر شود‪ ،‬و به دست نسل جوان‬ ‫و عالقه مندان این گونه اثار بسیار مهم و ارزشمند برسد‪ ،‬تشکر می کنم‪ .‬سررسید‬ ‫شورا که خیلی نگران ان بودیم و سال گذشته تجربه خوبی نداشتیم‪ ،‬در این لحظه‬ ‫که خدمت شما هستم‪ ،‬تمام نسخه های چاپ شده اش به همت شرکت تهیه و نشر‬ ‫فرهنگنامه فروخته شد و از کسانی که با کار داوطلبانه خود این اثر پژوهشی را‬ ‫پدید اوردند تشکر می کنم و امیدوارم برنامه ریزی سال اینده هم به همین خوبی‬ ‫و با همین جاذبه باشد‪ .‬در مورد نشانه کتاب هم باز در حوزه انتشارات‪ ،‬خوشبختانه‬ ‫تمام شده و از این بابت خوشحال هستیم‪.‬دو اثر هم برای گرامیداشت چهارمین‬ ‫سال درگذشــت توران میرهادی‪ ،‬بانوی بزرگواری که ما همیشه با ایشان زندگی‬ ‫ن هم به دست عالقه مند رسید‪.‬در‬ ‫می کنیم‪ ،‬منتشر شد‪ ،‬هرچند با تیراژ کم که ا ‬ ‫حوزه بین الملل معموال این توفیق را پیدا می کنم و پرونده ها را می بینم‪ .‬معتقدم‬ ‫پرونــده نقش خیلی زیادی دارد و داور را می تواند کامال اماده و اگاه کند و تحت‬ ‫تاثیر قرار بدهد‪ .‬پرونده اقای جمشید خانیان را دیدم و واقعا احساس غرور کردم‬ ‫و این که ما چقدر خوب پیشرفت کرده ایم در این حوزه و چه مترجمان خوبی به ما‬ ‫پیوسته اند و از این جهت من خیلی راضی بودم‪ .‬پرونده پژمان رحیمی تصویرگر‬ ‫را داریم که برای اندرســن ‪ ۲۰۲۲‬است‪ .‬برای جایره الما نامزد داریم و اخیرا دیدم‬ ‫برای جایزه اساهی هم نامزد داریم‪ .‬این ها بسیار بسیار خوب است‪ .‬کتاب حسی‬ ‫لمسی «یک چیزی این جا است» که برداشتی از تمثیل بسیار قدیمی مربوط به‬ ‫فرهنگ هند و اروپایی است‪ ،‬که معروف ترین شکلش را در موالنا می بینیم «فیل در‬ ‫تاریکی» خوشبختانه به فهرست برگزیده ترین اثار جهان برای کودکان با نیازهای‬ ‫ویژه راه پیدا کرده اســت‪.‬من مطلبی را بنا به دعوت کتابخانه ملی به انگلیسی‬ ‫نوشتم و خیلی خوشحالم که این مطلب در سایت دفتر بین المللی کتاب برای نسل‬ ‫جوان قرار گرفت‪ .‬در این مطلب که سرمقاله یک نشریه انگلیسی است که انجمن‬ ‫ِ‬ ‫البرت لندن‬ ‫سبزی پلو نوروز در موزه ویکتوریا و‬ ‫مــوزه ویکتوریا و البــر­ت انگلیس با غذاهای ایرانی «ســبزی پلو با ماهی» و‬ ‫«کوکوسبزی» به پیشواز نوروز رفت‪.‬‬ ‫این موزه که به اختصار ‪ V&A‬نامیده می شــود‪ ،‬در شــهر لندن واقع شده و‬ ‫یکی از ارزشــمندترین و غنی ترین ذخایر هنــری و فرهنگی جهان را با بیش‬ ‫از دو میلیــون شــیء در اختیار دارد؛ دارایی هایی با پنج هزار ســال قدمت و‬ ‫از جنس ســرامیک‪ ،‬شیشــه‪ ،‬منســوجات‪ ،‬لباس‪ ،‬نقره‪ ،‬اهن االت‪ ،‬جواهرات‪،‬‬ ‫مبلمان‪ ،‬اشــیای قرون وسطایی‪ ،‬مجسمه‪ ،‬چاپ‪ ،‬نقاشی و عکس‪.‬‬ ‫موزه «ویکتوریا و البرت» حاال در اســتانه اغاز ســال نو و گشایش نمایشگاه‬ ‫«ایران حماســی»‪ ،‬ویدئویی از ســبزی پلو با ماهی و کوکوســبزی‪ ،‬غذاهای‬ ‫ســنتی ایران در مناســبت عید نوروز را به همراه تصاویری از شــاهکارهای‬ ‫هنــری ایران که در این موزه نگهداری می شــود‪ ،‬منتشــر کرده و به این دو‬ ‫پرسش که ســال نو ایرانی چیست و چگونه جشن گرفته می شود‪ ،‬پاسخ داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این موزه سراغ «سابرینا غیور»‪ ،‬سراشــپز و نویسنده ایرانی تبار اهل انگلیس‬ ‫رفته تا درباره این فســتیوال بهاری پرجنب و جوش توضیحاتی دهد‪ .‬او برای‬ ‫مخاطبــان این موزه با بیانی ســاده‪ ،‬نوروز را که با فصل بهار اغاز می شــود‪ ،‬‬ ‫‪،‬افتادم‪ .‬یاد جنگ ســی و سه روزه در سال ‪ ۲۰۰۶‬که‬ ‫لبنان بودم که به همراه تلویزیون» الجدید» در کنار‬ ‫تلویزیون» المنار «ایستادند‪ ،‬می افتادم‪ .‬یاد دوستانی‬ ‫چون مرحوم «انیس نقاش» که در این شــبکه بارها‬ ‫مصاحبه کردنــد و بیش از همه این ســوال مرا رها‬ ‫نمی کــرد که چگونه قطر با این شــبکه قدرت نرمی‬ ‫غیرقابل رقابت در سطح منطقه ایجاد کرد و دولت های‬ ‫عربی زیادی با او درافتادند و یکی از مطالبات سیزده‬ ‫گانه انها بود ولی قطر از الجزیره دست نکشید‪».‬‬ ‫کتابداران ایران و کتابخانه ملی مشترک با هم کار می کنند سعی کردم برخورد و‬ ‫ک سالی که با دشواری کارها روبه رو بودیم‪ ،‬مطرح‬ ‫دستاوردهای شورا را در این ی ‬ ‫کنم‪ .‬چیزی که خیلی مهم است و شاید مهم ترین اطالع نوی باشد که خدمت شما‬ ‫عزیزان می دهم دربار ه کتابخانه تحقیقاتی شورا است؛ از اردیبهشت سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫موضوع برخط (انالین) کردن محتوای فارسی کتابخانه تحقیقاتی در شورا مطرح‬ ‫بود‪ ،‬خوشحالم به اطالع تان برسانم در اسفندماه این اتفاق افتاد‪ .‬از برخط شدن‬ ‫محتوای فارسی کتاب های کتابخانه تحقیقاتی شورا رونمایی شد با ‪ ۴۰‬هزار رکورد‪.‬‬ ‫دوستان تفصیلش را و این که چه رکوردهایی را می توانند بازیابی می کنند و شیوه‬ ‫ورود این مجموعه را خواهند گفت‪ ،‬احتماال تعدادی هم شروع به استفاده از ان‬ ‫کرده اند‪.‬از همکاران خود تشــکر می کنم‪ .‬مهم است قدر بدانیم کوشش بزرگ‬ ‫جمعی را و تک تک شان را ارزیابی کنیم و حس کنیم که دین مان را به سرزمین مان‬ ‫و اهداف شــورا و به فرزندان فارسی زبان ادا کرده ایم‪ .‬واقعا من شخصا حسم این‬ ‫است که چنین شد در این سال‪ .‬طبعا برخی از عزیزان را از دست دادیم و برخی‬ ‫هم خوشبختانه سالمت خود را به دست اوردند و به خانواده بازگشتند و امیدوار‬ ‫هستیم که تلخ کامی ها به خوشحالی های ادامه دار تبدیل شود و همه دوستان و‬ ‫عزیزان ســامت باشید و سال ‪ ۱۴۰۰‬را با دل های پر از امید اغاز کنیم و این حس‬ ‫وابستگی عمیق شورا را پرورش دهیم‪ .‬هرکدام از ما ذره ای از گذشتگان شورایی‬ ‫را در خودمان داریم که ان را پرورش می دهیم و به ان فکر می کنیم‪ ،‬نسل جوانی‬ ‫که به شورا می پیوندد و شورا را غنی می کند باید بخشی از تاریخ شورا را در درون‬ ‫خود پرورش بدهد تا همه ما بتوانیم با یک دلی و هم سویی کار کنیم‪ .‬یک بار دیگر‬ ‫از طرف هیات مدیره از تک تک شما تشکر می کنم و سال نو را تبریک می گویم و‬ ‫ارزو دارم همگی موفق و موید باشید‪.‬‬ ‫پخش تلویزیونی فیلم های برتر جشنواره فجر قبل از اکران‬ ‫معنــی می کنــد و درباره غذاهای ســنتی ایرانــی مثل ســبزی پلو با ماهی‪،‬‬ ‫کوکوســبزی و ماســت و خیار که در نوروز تهیه می شود‪ ،‬توضیحاتی می دهد‬ ‫مهم دید و بازدید‪ ،‬هدیه دادن به کودکان و جوانان‪ ،‬و پوشــیدن‬ ‫و از رســم ِ‬ ‫لباس های رنگی و شــاد در روز عید سخن می گوید‪.‬‬ ‫خانــم غیور ابراز امیــدواری می کند که این توضیحــات پنجره ای کوچک از‬ ‫دنیای غنی فرهنگ‪ ،‬هنر و تاریخ ایران باشــد که در این موزه نشــانه هایی از‬ ‫ان را می توان مشــاهده کرد و در ادامه دعوت می کند تا از نمایشگاه «‪Epic‬‬ ‫‪ »Iran‬کــه در موزه ویکتوریا و البرت همزمان با نوروز باســتانی برپا شــده‬ ‫است‪ ،‬بازدید شود‪.‬‬ ‫در وب ســایت موزه ویکتوریا و البرت نیز درباره این نمایشــگاه نوشــته شده‬ ‫که تمدن بزرگ ایران هنوز برای بســیاری ناشــناخته اســت و این نمایشگاه‬ ‫فرصتی اســت برای ســفر به ایران باســتان تا معاصر به همراه بیش از ‪۳۰۰‬‬ ‫شــیء نمایش داده شده از مجسمه ها‪ ،‬ســرامیک‪ ،‬فرش‪ ،‬چاپ‪ ،‬عکس و فیلم‬ ‫که تا پنج هزار سال قدمت دارند‪.‬‬ ‫این نمایشــگاه از حاال تا اگوســت (شــهریورماه) ‪ ۲۰۲۱‬در موزه ویکتوریا و‬ ‫البرت برپا است‪.‬‬ ‫توصیف سفیر ایران از نقش شبکه خبری»الجزیره» در ایجاد قدرت نرم برای دولت قطر‬ ‫ســفیر ایران در دوحه گفت‪ :‬قطر با تاسیس شبکه»‬ ‫الجزیره» قدرت نرمی غیر قابل رقابت در سطح منطقه‬ ‫بــرای خود ایجاد کرد‪.‬حمیدرضا دهقانی بعد از دیدار‬ ‫از شــبکه خبری الجزیره و گفت وگــو با تعدادی از‬ ‫دست اندکاران این شبکه خبری در مطلبی در صفحه‬ ‫اینستاگرام خود نوشت ‪« :‬در دیدار از موسسه الجزیره‬ ‫بیش از هر چیزی یاد روزهای اول تاسیس این شبکه‬ ‫تلویزیونی در ســال نو و شش میالدی که در دمشق‬ ‫بودم و بسیاری از دولت های عربی با ان مخالف بودند‬ ‫روزنامه صبح ایران‬ ‫فیلم های برگزیده جشــنواره فیلم فجر شامل «یدو» (بهترین فیلم جشنواره)‬ ‫و «تک تیرانــداز» (بهترین فیلم از نگاه ملی) به همراه فیلم های ســینمایی‬ ‫«مهران» و «شکرســتان» برای نخستین بار از شــبکه های تلویزیونی پخش‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا به نقل از پایگاه اطالع رســانی ســیما‪ ،‬حمید شاه ابادی‪،‬‬ ‫معاون ســیمای صدا و ســیما در خصوص جزئیات پخش فیلم های سینمایی‬ ‫در نوروز ‪ ۱۴۰۰‬گفت‪ ۱٤٤ :‬فیلم ســینمایی برای پخش در این ایام در نظر‬ ‫گرفته شــده اســت که در این میان مردم بیش از ‪ ٢٠‬اثر سینمایی از ایران‬ ‫را تماشا خواهند کرد‪.‬‬ ‫او با اشــاره بــه این که برخــی فیلم های ســینمایی ایرانی قبــل از اکران‬ ‫عمومــی بــرای نخســتین بار از قاب تلویزیــون پخش خواهد شــد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫فیلم های ســینمایی «یدو» به کارگردانی مهــدی جعفری و «تک تیرانداز»‬ ‫به کارگردانی علی غفاری برگزیده های ســی و نهمین جشــنواره فیلم فجر‬ ‫در جدول پخش شــبکه های یک و ســه قــرار گرفته اســت‪ .‬همچنین فیلم ‬ ‫ســینمایی «مهران» بــه کارگردانی رقیــه توکلی جزو فیلم هــای برگزیده‬ ‫کمدی درام در ســال ‪ ۹۹‬اســت که برای نخســتین بار در نوروز ‪ ۱۴۰۰‬از‬ ‫سیما پخش خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون ســیمای صدا و ســیما بیان کرد‪ :‬فیلم ســینمایی «شکرســتان» با‬ ‫موضوعی متفاوت ســاخته مســعود صفوی از دیگر فیلم هایی اســت که از‬ ‫شبکه دو سیما پخش می شود‪.‬‬ ‫جزئیات پخش فیلم های ســینمایی یدو‪ ،‬تک تیرانداز‪ ،‬شکرستان و مهران از‬ ‫تلویزیون در نوروز ‪ ۱۴۰۰‬به شــرح ذیل است‪:‬‬ ‫شبکه یک‪:‬‬ ‫فیلم ســینمایی «یدو» روز جمعه ششم فروردین ساعت ‪۱۱:۱۵‬‬ ‫فیلم ســینمایی «تک تیرانداز» روز دوشنبه نهم فروردین ساعت ‪۱۱:۱۵‬‬ ‫فیلم ســینمایی «مهران» روز جمعه سیزدهم فروردین‪ ،‬ساعت ‪۱۱:۱۵‬‬ ‫شبکه دو‪:‬‬ ‫فیلم ســینمایی «مهران» روز پنجشنبه دوازدهم فروردین ساعت ‪۱۷‬‬ ‫فیلم سینمایی «شکرســتان» روز پنجشنبه پنجم فروردین ساعت ‪۱۷‬‬ ‫شبکه سه‪:‬‬ ‫فیلم ســینمایی «یدو» روز جمعه سیزدهم فروردین ساعت ‪۱۵‬‬ ‫فیلم ســینمایی «تک تیرانداز» روز پنجشنبه پنجم فروردین ساعت ‪۱۵‬‬ ‫پیام سعید پورصمیمی برای روز ملی هنرهای نمایشی‬ ‫«ســعید پورصمیمی» هنرمند پیشکسوت و چهره‬ ‫شناخته شده عرصه تئاتر و ســینما‪ ،‬پیام پنجمین‬ ‫ســال گرامیداشــت هفتم فروردین به عنوان روز‬ ‫ملی هنرهای نمایشــی در ایــران را صادر و امضا‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬پنجمین پیام روز ملی هنرهای ‬ ‫نمایشــی پس از ثبت این روز در تقویم رســمی‬ ‫کشور توســط «ســعید پورصمیمی» نوشته شد‬ ‫و چهارشــنبه شــب با حضور قادر اشنا (مدیرکل‬ ‫هنرهــای نمایشــی) و رضا بصیــرت (مدیرعامل‬ ‫انجمن هنرهای نمایشــی) در منزل پورصمیمی‪،‬‬ ‫پیام توسط این هنرمند عرصه تئاتر و سینما امضا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪‎‬نمایشــی در ســال‬ ‫متن پیــام روز ملی هنرهای ‬ ‫ِ‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬به شرح زیر است‪:‬‬ ‫«تئاتر می بیند ُو می شــنود َو فریاد می کشــد که‬ ‫دقیقه هایــش پُــر از دغدغه یِ درست زیســتن ُو‬ ‫انســان مغلوب می گریزد و به‬ ‫رستگاری ســت‪ .‬از‬ ‫ِ‬ ‫فتح رذیلت ها و ســلطه فضیلت ها می کوشد‪ .‬نامیرا‬ ‫هنری که به جام دانایی‪ ،‬جاودانگی بخش اســت و‬ ‫بی دریغ‪ ،‬انسان را به رویینه تنی راهنمون است‪.‬‬ ‫من؛ «ســعید پورصمیمی» زاده سرزمینی هستم‬ ‫کــه از هنــر‪ ،‬ارجمند ُو از هنر ابرومند اســت‪ .‬به‬ ‫ایمان من‪ ،‬تئاتر پایتخت خواســتن ها و پروردگاه‬ ‫حبیــب «بایدها»‬ ‫توانستن هاســت؛ صحنه ای که‬ ‫ِ‬ ‫نهیــب «نبایدها»ســت و می کوشــد از جهنم‬ ‫ُو‬ ‫ِ‬ ‫خشم راهی به روســتای صلح بگشــاید‪ .‬هنرمند‬ ‫بــه همین زنده اســت‪ ،‬به همین کــه «بودن» َو‬ ‫«چگونه بودن» را بــه نمایش بگذارد و مردم را به‬ ‫امــروز ُو فردایی امیدوار کند کــه دردها به درود‬ ‫ُو تلخی ها به گوارایی بدل شــده اند‪.‬تئاتر تکیده ُو‬ ‫سال‬ ‫ترســان‪ ،‬سالی دشوار را پشــت سر گذاشت‪ِ ،‬‬ ‫ســالن های مضطرب‪ ،‬ســال صندلی های خمیده ُو‬ ‫صحنه های خلوت! ســالی که به ســوگ نشستیم‬ ‫و سیاه پوش شــدیم؛ با این همه تئاتر‪ ،‬تئاتر باقی‬ ‫ماند که مویــد نامیرایی هنر و اعجــاز هنرمندان‬ ‫باشد‪ .‬در سایه به سایه با بال به زندگی اندیشیدیم‬ ‫و ارزومندانــه زمزمه کردیم که‪:‬چشــم ان دارم با‬ ‫خاک صحنه خوردگان مهربان تر باشــیم و با خاطره ‬ ‫تب‬ ‫خــوش ِ تیمارداری های تئاتر‪ ،‬نگذاریم تئاتر در ِ‬ ‫تنهایــی باقی بماند‪ .‬ما دوباره اموختیم که زندگی‬ ‫«یگانه» اســت ُو فرصــت کوتاه و دیگردوســتی‬ ‫تکلیف همه ماســت‪.‬هفتم فروردین مطابق با ‪۲۷‬‬ ‫مــارس‪ ،‬روز جهانــی تئاتر‪ ،‬از ســال ‪ ۹۶‬به عنوان‬ ‫روز ملــی هنرهای نمایشــی در تقویم رســمی به‬ ‫ثبت رســیده و تاکنون چهار جشــن به مناسبت‬ ‫این روز در سراســر کشــور برگزار شــده اســت‪.‬‬ ‫«علی نصیریان»‪ ،‬زنده یاد «جمشــید مشــایخی»‪،‬‬ ‫زنده یاد «محمدعلی کشاورز» و «اکبر زنجانپور»‬ ‫هنرمندان پیشکســوتی بودند کــه به ترتیب‪ ،‬طی‬ ‫چهار سال گذشــته در پیامی این روز را به عنوان‬ ‫روز ملی هنرهای نمایشی گرامی داشتند‪.‬‬ ‫چگونه زندگی مجازی سالم داشته باشیم؟‬ ‫یک کارشــناس ســواد رســانه ای بر این باور است‬ ‫که «بدون ســواد مجــازی و برنامه ریــزی هدفمند‬ ‫نمی توان زندگی مجازی ســالم و مفیدی داشت و با‬ ‫سواد مجازی و برنامه ریزی هدفمند می توان زندگی‬ ‫مجازی ســالم و رشدیافته ای ساخت‪ ».‬علی صابری‪،‬‬ ‫عضو انجمن ســواد رســانه ای ایران کــه در دومین‬ ‫کنفرانس بین المللی «داده های بزرگ‪ ،‬اینترنت اشیا‬ ‫و رایانش ابری» در کشــور ژاپــن و اولین کنفرانس‬ ‫بین المللی «حمل و نقل و شــهرهای هوشمند» به‬ ‫عنوان داور برتر معرفی شــد‪ ،‬در یادداشتی با عنوان‬ ‫«زندگی مجازی را یاد بگیریم» مولفه های الزم برای‬ ‫داشــتن زندگی مجازی سالم و مفید را مورد بررسی‬ ‫قرار داده است‪ .‬متن کامل این یادداشت به شرح زیر‬ ‫است‪«:‬دنیای رشدیافته با فناوری محیط تحول یافته‬ ‫و هوشمندی است که از ابعاد مختلف سبک زندگی‬ ‫فــردی و اجتماعی را تحت تاثیــر قرار می دهد که‬ ‫اگر سواد همســویی اگاهانه با فرایند تحوالت عصر‬ ‫تکنولوژی وجود نداشته باشد و بسترسازی استاندارد‬ ‫ان صورت نگیرد افــراد و نهادهای جامعه نخواهند‬ ‫توانســت فناوری را مدیریت کرده و در مسیر سالم‬ ‫سازی و پیشرفت به کار گیرند‪ .‬از این نظر باید مولفه‬ ‫های مرتبــط با دنیای مجازی مورد اهمیت و برنامه‬ ‫ریزی قرار گیرند‪ ،‬برای افراد تا زندگی مجازی سالم‬ ‫و رشــدیافته ای داشته باشــند و برای نظام جامعه‬ ‫تا ســاختار و فرهنگ مجازی ســالم شــکل بگیرد؛‬ ‫امتیاز و ضرورتی که به دلیل دامنه تاثیر گســترده‬ ‫دنیای مجازی در ابعــاد مختلف باید برنامه و هدف‬ ‫هر فرد و نظام جامعه ای باشــد‪ .‬تعامل سوادمحور با‬ ‫تحوالت عصر دیجیتال و استفاده هدفمند از امکانات‬ ‫و خدمات دنیای مجازی سبب می شود جامه دارای‬ ‫الگوی درســت زندگی مجازی باشــد‪.‬افراد و نظام‬ ‫جامعه دو مولفه مطرح در زندگی مجازی هســتند؛‬ ‫یعنی هم افراد در نحوه تعامل با فضای مجازی باید‬ ‫دارای سبک زندگی مجازی اگاهانه ای باشند و هم‬ ‫نظام جامعه بــرای مدیریت فضای مجازی در جهت‬ ‫ارتقای فرهنگ مجازی دارای برنامه های مهندســی‬ ‫شــده باشــد‪ .‬زندگی مجازی مطلوب در همسویی‬ ‫اقدامات فردی و اجتماعی اگاهانه و هدفمند ســواد‬ ‫زندگی مجازی حاصل می شــود‪ .‬هــر فناوری برای‬ ‫تاثیر گذاری ســالم و موثر نیازمند بسترسازی همه‬ ‫جانبه است‪ .‬تحلیل مولفه های مرتبط با فناوری در‬ ‫جهت بسترسازی اســتاندارد و بررسی نحوه تعامل‬ ‫با فناوری از جنبه های مختلف ســبب خواهد شــد‬ ‫تکنولوژی دارای اصول اجرا و الگوی اســتفاده باشد‪.‬‬ ‫نگاه کلی به توسعه فناوری و برنامه ریزی های سواد‬ ‫محــور در جهــت مدیریت تاثیر گذاری ان ســبب‬ ‫خواهد شــد فناوری به شیوه ای اســتاندارد ارائه و‬ ‫نهادینه ســازی شــود و دانش و اخالق استفاده از‬ ‫فناوری وجود داشــته باشــد؛ در این صورت افراد و‬ ‫نظام جامعــه دارای الگوی درســت زندگی مجازی‬ ‫خواهند شــد؛ الگویی که راهنمــای زندگی مجازی‬ ‫می شــود‪ ،‬الگویی که کاربر و محیط مجازی ســالم‬ ‫و رشــدیافته را شکل می دهد‪ .‬ســبکی از تعامالت‬ ‫اگاهانــه و مفید با امکانات و خدمات عصر دیجیتال‬ ‫که سبب پیشرفت اســتاندارد بر مبنای فناوری می‬ ‫شود‪ ،‬پیشرفتی که سبک زندگی مجازی را ارتقا می‬ ‫دهد و برای هــر کاربر دنیای مجازی محیط تعاملی‬ ‫مطلوبــی را ایجــاد خواهد کرد‪.‬بخــش عمده ای از‬ ‫خدمات اجتماعی و ســاختارهای ارتباطی در عصر‬ ‫جدید بر مبنای امکانات فضای مجازی است و این به‬ ‫معنای اهمیت نقش فناوری در ابعاد مختلف زندگی‬ ‫اســت؛ امری که هر فرد‪ ،‬نهــاد و نظام جامعه ای را‬ ‫ملزم به مدیریت فناوری می نماید تا تکنولوژی ابزار‬ ‫توسعه شــود‪ .‬غفلت از شاخص های موثر در زندگی‬ ‫مجازی و غفلت از نقش موثر فناوری سیستم جامعه‬ ‫را در همســویی با پدیده فضای مجازی دچار بحران‬ ‫و اســیب خواهد کرد‪ .‬معضالتی که امنیت‪ ،‬سالمت‪،‬‬ ‫پیشرفت و فرهنگ را تهدید خواهند کرد‪ .‬از این نظر‬ ‫الزم است افراد و نهادهای جامعه نگرشی رشدیافته‬ ‫به فضای مجازی داشــته باشند و زندگی مجازی را‬ ‫به عنــوان زندگی با فناوری تعریــف و برنامه ریزی‬ ‫کنند و برای داشــتن زندگی مجازی ســالم و مفید‬ ‫اقدامات الزم را مســئوالنه انجام دهند‪.‬بدون ســواد‬ ‫مجــازی و برنامه ریزی هدفمنــد نمی توان زندگی‬ ‫مجازی ســالم و مفیدی داشــت و با سواد مجازی و‬ ‫برنامه ریزی هدفمند می توان زندگی مجازی سالم‬ ‫و رشدیافته ای ساخت؛ پس اگر به هر نحویی دارای‬ ‫زندگی مجازی مطلوبی نیســتیم در ســطح فرد و‬ ‫جامعه دلیل ان نداشتن سواد فضای مجازی و برنامه‬ ‫های مهندسی شــده توســعه فضای مجازی است‬ ‫و اگــر افراد و جوامعی توانســته اند زندگی مجازی‬ ‫استانداردی داشــته باشــند و از مزایای و امکانات‬ ‫فناوری هدفمند در مســیر پیشرفت و موفقیت بهره‬ ‫مند شــوند‪ ،‬دلیل بر داشتن برنامه های سواد محور‬ ‫توسعه فضای مجازی است؛ یعنی هم نحوه خدمات‬ ‫دهی و هم نحوه تعامل و استفاده از فضای مجازی را‬ ‫تخصصی‪ ،‬هدفمند و نتیجه بخش بسترسازی کرده‬ ‫اند و محصول چنین اقدامات همه جانبه سوادمحور‬ ‫توسعه فضای مجازی جامعه مجازی مطلوب با سبک‬ ‫زندگی مجازی درســت خواهد شد‪.‬زندگی در عصر‬ ‫دیجیتال به دلیل ســاختار دنیــای مجازی زندگی‬ ‫متفاوتی است محیطی که هم می تواند بستر تحقق‬ ‫اهداف و پیشــرفت شــود و هم محیطی اسیب زا با‬ ‫تاثیــرات منفی بر فرهنگ‪ ،‬دانش‪ ،‬نگرش و رفتار که‬ ‫سبب شکل گیری جامعه مجازی غیر استاندارد می‬ ‫شود‪ .‬محیطی ناسالم که به پیشرفت و موفقیت فرد‬ ‫و جامعه اسیب می رساند؛ از این نظر انتخاب و اقدام‬ ‫برای داشتن سبک زندگی مجازی اگاهانه منوط به‬ ‫شاخص های موثر در توسعه استاندارد فضای مجازی‬ ‫است‪ .‬اقدامات و وظایفی که افراد و نظام جامعه باید‬ ‫مســئوالنه عمل کننــد‪ .‬فرهنگ یادگیــری زندگی‬ ‫مجازی باید در نگرش و رفتار در سطح فرد و جامعه‬ ‫نهادینه شــود تا بتوان فناوری را به ابزار پیشرفت و‬ ‫موفقیت تبدیل کرد و ســطح و نحوه تعامل با دنیای‬ ‫مجازی را ارتقا بخشــید و اســیب ها و بحران های‬ ‫دنیای مجازی را مدیریت کرد‪.‬مدیریت ســواد محور‬ ‫فضای مجازی در راستای ایجاد فرهنگ مجازی که‬ ‫سبک زندگی فردی و اجتماعی مجازی استاندارد را‬ ‫سبب شــود از یک جنبه منوط به اقدامات و برنامه‬ ‫ریزی های مدیریتی فضای مجازی اســت و از جنبه‬ ‫دیگر نیازمند تالش های هدفمند و اگاهانه ای است‬ ‫که هر عضو دنیای مجازی باید مســئوالنه عمل کند‬ ‫در بخــش مربوط به مدیریت اقدامات و برنامه ریزی‬ ‫که وظیفه نهادهای مســئول توسعه فضای مجازی‬ ‫اســت‪ .‬باید هم ارتقای فرهنگ مجازی هدف باشد‬ ‫و هم ارائه مطلــوب ترین محیط ‪ ،‬پلتفرم و امکانات‬ ‫عصر دیجیتال تا انچه الزمه داشــتن زندگی مجازی‬ ‫ســالم و مفید است فراهم باشد‪ .‬در بخش مربوط به‬ ‫تالش های هدفمنــد و اگاهانه کاربران یعنی نیاز و‬ ‫ضرورتــی که هر کاربر فضای مجازی باید درک کند‬ ‫و برای ارتقای ســواد مجازی تالش کند به اصول و‬ ‫ســاختار دنیای مجازی اگاهی داشته باشد؛ سوادی‬ ‫که سبب شود سالم و هدفمند از دنیای مجازی بهره‬ ‫مند شــود و این محیط هوشمند و مفید را به بستر‬ ‫موفقیت و پیشرفت تبدیل کند‪ .‬در صورتی که همه‬ ‫مولفه های موثر در مدیریت فضای مجازی در بخش‬ ‫برنامه ریزی و فرهنگ و ارتقای سواد و الگوی تعامل‬ ‫درســت تعریف و اجرا شــوند و همه اجزای جامعه‬ ‫مجازی مســوالنه عمل کنند‪ ،‬سبک زندگی مجازی‬ ‫درست شکل خواهد گرفت‪ .‬الگویی سالم و رشدیافته‬ ‫از زندگی مجــازی که باید هدف هــر کاربر دنیای‬ ‫مجازی و هر نهاد اداره کننده جامعه مجازی باشد‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های روزنامه راه مردم

روزنامه راه مردم 4249

روزنامه راه مردم 4249

شماره : 4249
تاریخ : 1400/05/06
روزنامه راه مردم 4248

روزنامه راه مردم 4248

شماره : 4248
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه راه مردم 4247

روزنامه راه مردم 4247

شماره : 4247
تاریخ : 1400/05/04
روزنامه راه مردم 4246

روزنامه راه مردم 4246

شماره : 4246
تاریخ : 1400/05/03
روزنامه راه مردم 4245

روزنامه راه مردم 4245

شماره : 4245
تاریخ : 1400/05/01
روزنامه راه مردم 4244

روزنامه راه مردم 4244

شماره : 4244
تاریخ : 1400/04/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!