روزنامه ارک شماره 5006 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه ارک شماره 5006

صفحه بعد

روزنامه ارک شماره 5006

روزنامه ارک شماره 5006

‫روزانهم کثیراالاشتنر سراسری‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫سبزهبى صوت‬ ‫اررببیجبى شرقی‬ ‫پیشگبم جْش تَلیذ‬ ‫در کشَر‬ ‫صفحِ ‪3‬‬ ‫* چْبرشٌبِ ‪ 15‬هرداد ‪ 5* 1388‬اگَست ‪ 15*2020‬ری الحجِ ‪ *1441‬سبل سی ام ( اٍتَزًٍجی ایل )* شوبرُ (سبیی)‪ 9 * 5006:‬صفحِ ‪20000‬ریبل ایویل ‪ً ark.tabriz@yahoo.com :‬شبًی الکترًٍیکی ‪:‬سبیت اختصبصی رٍزًبهِ ارک یب ‪www.rooznameark.com‬‬ ‫سرهقبلِ‬ ‫تعلین ٍ تربیت پبیِ فرٌّگ‬ ‫*هذیرهسئَل ‪ -‬هحوّذ اشراقی‬ ‫َا‪٠‬ا َکت‪ٖ ٟ‬ی ض‪ٝ‬م ی‪ٗٚ ٟ‬ای قز‪ُٛ٠‬ی دی‪ٛ‬ک‪ ٞ‬خاٖیعی‪ ٟ‬را‬ ‫ٖی ت‪ٝ‬ا٘ تا ٖطا‪٠‬ک‪ ٞ‬قضای تعٓیٕ ‪ ٜ‬تزتیت خیاری اٖیز‪ٜ‬س‬ ‫خا‪ٝٚ‬ام‪ٖ ٜ ٞ‬کرس‪ ٟ‬ت‪ ٟ‬تػ‪ٝ‬ر یطیک‪.‬‬ ‫تزعًس ای‪ ٙ‬تیا٘ ‪ٚ‬یش ٖی ت‪ٝ‬ا‪ٚ‬ک غامل تاضک ی‪ٜ ٟ‬ضعییت‬ ‫اٖز‪ٜ‬سی خاٖع‪ٖ ٟ‬حػ‪ ِٝ‬تعٓیٕ ‪ ٜ‬تزتیت ‪٠‬ای اخزا ضیک‪ٞ‬‬ ‫میز‪ٜ‬س‪ٚ‬ک‪ .‬ارتثاط تعٓیٕ ‪ ٜ‬تزتیت تیا ا‪ٜ‬ضیاع خی‪ٝ‬اٖیع تیا‬ ‫حک‪ٜ‬می اٖزی یتٗا٘ ‪ٚ‬اپذیز است‪.‬‬ ‫اسای‪ٛ‬داست ی‪ ٟ‬ا‪ٗ٠‬یت ‪ٜ‬سیٓ‪ٜ ٟ‬یار ‪ ،‬پکر ‪ٖ ٜ‬امر ‪ ٜ‬ا‪ْٜ‬ییا‬ ‫دٖ‪ٝ‬سضی ‪ٚ‬سّ ‪٠‬ا پکیکار ٖی َزمم‪ٚ .‬تید‪ ٟ‬یار ٖزتییا٘ ‪ٜ‬‬ ‫ٖت‪ْٝ‬یا٘ میز‪ٜ‬س را ٖی ت‪ٝ‬ا٘ مر خ‪ ٝ‬غاْه خاٖع‪ ٟ‬ت‪ٜ ٟ‬ض‪ٝ‬ر‬ ‫میک‪.‬اَز ع‪ٝ‬اّٖ ٖستهیٕ ‪ ٜ‬غیز ٖستهیٕ ٖوثیز مخیییّ مر‬ ‫رقتار قزمی ‪ ٜ‬خٗعی اقزام را یٗتز اس تاثییز تیعیٓیییٕ ‪ٜ‬‬ ‫تزتیت قزؼ ی‪ٛ‬یٕ‪ٖ ،‬ی ت‪ٝ‬ا٘ ‪ٚ‬تید‪َ ٟ‬زقت ی‪ ٟ‬مر م‪ ٜ‬م‪ٟ٠‬‬ ‫َذضت‪ ٟ‬تعٓیٕ ‪ ٜ‬تزتیت ایثزا ‪ٚ‬اٖغٓ‪ٝ‬ب ت‪ٝ‬م‪ ٞ‬ی‪ ٟ‬خیاٖیعی‪ٟ‬‬ ‫اٖز‪ٜ‬س ٖا ضا‪٠‬ک ای‪ ٟٗ٠ ٙ‬دسیه اختٗاعی است‪.‬‬ ‫َشارش ‪٠‬ای غامر‪ ٜ ٞ‬پز‪ٜٚ‬ک‪٠ ٞ‬ای ٖ‪ٝ‬خ‪ٝ‬م مر ٖیزاخیع‬ ‫رسیکَی ‪ ،‬مر ٖ‪ٝ‬رم تخٓکا اماری ‪ٖٜ‬اْی‪ ،‬اخیتیالقیا‬ ‫خا‪ٝٚ‬امَی‪ٖ ٜ ،‬یشا٘ عالل ‪ ،‬سی‪ٝ‬ء اسیتیکیام‪ ٞ‬اس ٖیهیأ‬ ‫‪ٜ‬نکر ‪ ٜ‬قزا‪ٜ‬ا‪ٚ‬ی تعضی اس ا‪ٝٚ‬اع خزایٕ ‪ ٜ‬رقیتیار‪٠‬یای‬ ‫قزمی ‪ ٜ‬خٗعی مر ٖحیظ ‪٠‬ای س‪ٚ‬کَی ‪ ٜ‬ییار عیٗیکتیا‬ ‫‪ٚ‬طا٘ اس ‪ٚ‬اٖغٓ‪ٝ‬ب ت‪ٝ‬م٘ تعٓیٕ ‪ ٜ‬تزتیت َذضت‪ ٟ‬مارم‪.‬‬ ‫تا ای‪ ٙ‬حساب ‪ ٜ‬تا ت‪ٝ‬خ‪ ٟ‬ت‪ ٟ‬ضعف ‪ٚ‬اضی اس خالء حضی‪ٝ‬ر‬ ‫ٖستٗز ا‪ْٜ‬یاء خا‪ٝٚ‬ام‪ ٞ‬تا ‪ٚ‬سّ ‪ ٜ ٝٚ‬قزا‪ٜ‬ا‪ٚ‬ی عی‪ٝ‬اٖیّ غیییز‬ ‫ٖکیک ‪ ٜ‬یا ٖضز ٖ‪ٝ‬خ‪ٝ‬م ‪ ،‬قهیز دٖی‪ٝ‬سش ‪ ٜ‬پیز‪ٜ‬رش مر‬ ‫ٖحیظ ‪٠‬ای دٖ‪ٝ‬سضی ‪ ٜ‬عهه ٖا‪ٚ‬کَی سیستٕ ‪٠‬ای تعٓیٕ‬ ‫‪ ٜ‬تزتیت خاری مر خا‪ٖ ٜ ٟٚ‬یحیییظ ‪٠‬یای س‪ٚ‬یکَیی ‪ٜ‬‬ ‫دٖ‪ٝ‬سضی ‪ٜ ،‬ضعیت دی‪ٛ‬ک‪ ٞ‬خاٖع‪ٗٚ ٟ‬ی تی‪ٝ‬ا‪ٚ‬یک ٖیغیٓی‪ٝ‬ب‬ ‫تزسیٕ ض‪ٝ‬م‪.‬‬ ‫ای‪ٜ ٙ‬انعیت ‪٠‬ا تایک ع‪ٝ‬اّٖ تحزیى ‪ ٜ‬تحزو اقیشاییص‬ ‫ت‪ٝ‬خ‪ ٟ‬ا‪ْٜ‬یاء تعٓیٕ ‪ ٜ‬تزتیت ‪ٚ‬سّ ‪ ٝٚ‬را ‪ٚ‬سثت تی‪ ٟ‬اغیالر‬ ‫استا‪ٚ‬کارم ‪٠‬ای ی‪ ٜ ٟٛ١‬خٓم ضی‪٠ ٞٝ‬ای خیکییک مر ایی‪ٙ‬‬ ‫ٖ‪ٝ‬رم‪ ،‬قزا‪ ٕ٠‬ساسم‪ .‬اَز ای‪ ُٟٚٝٛ‬تاضک‪ ،‬خ‪ ٝ‬خاٖیعی‪ ٟ‬قیزما‬ ‫ٖغٓ‪ٝ‬ب تز اس اٖز‪ٜ‬س خ‪ٝ‬ا‪٠‬ک ت‪ٝ‬م‪.‬‬ ‫هٌظَم یبدداشت‬ ‫*هذیرهسئَل ‪-‬هحوّذ اشراقی‬ ‫اذرببیجبن یبزی‬ ‫جىّتی گوریرم یًردیمًن یبزیىدا‬ ‫چولًودٌ ببغیىدا اخبرسً چبییىدا‬ ‫داغیىدا یبتبن قبر اریییب سً ایالر‬ ‫چوللری سًیاریب دویسلر دیلدیرار‬ ‫ببغالری اغبرار گًل چیچک ایچیىدٌ‬ ‫گًل اچبر اویشی یًققًشً دیکیىدٌ‬ ‫یبزگًوً گویرتی بًرییر َریبوی‬ ‫بسٌ یر شُری کىدلٍ ایببوی‬ ‫اید بیتر یبیالقدا شئٍ تًتبر ایزیوً‬ ‫بًیبیبر یبشیال درٌ سیه دیزیوً‬ ‫ایتالقالر ایزیوٍ اللٍ لر دیزیلر‬ ‫یبییالر چوللرٌ وبخیرالر سًریلر‬ ‫یئل اسر ایشًدر بً یئردٌ گسوی‬ ‫اییلدار یًخًدان ‪ ،‬گئدوی گلىی‬ ‫اَلىر گًل چیچک اغبجالر ایستًودن‬ ‫بسَور قبلی دک یئر ایزی گًلًودن‬ ‫قًشالرال سسلَىر چبلقیسی یارلیغیه‬ ‫بیلدیرر گئتمٍ گیه قیش گًوً دارلیغیه‬ ‫ایلَشه دیىجَلر یبزگًوً ببغالردا‬ ‫دیىجَلدر گًل اییی یًرقًوً داغالردا‬ ‫یًردیمًن بیر ببغیه یئرمرم جىّتٍ‬ ‫قًیسبالر یبشبرام دیشمرم مىّتٍ‬ ‫»گًوش «دک سرمٍ سه اوزیوً داغالرا‬ ‫چبی کیمی اخمبسبن چوللرلٍ ببغالرا‬ ‫دئسمدٌ بیلمسسه سوزیمًن دیزیوً‬ ‫گرٌ کدیر گورسه یًردیمًن اوزیوً‬ ‫خبرگساری ارک‬ ‫‪www.ark-news.ir‬‬ ‫جبی هٌبسب تبلیغ کبال ٍخذهبت شوب‬ ‫درببزارایراى ٍدًیب‬ ‫شوبرُ توبس‪08144156690:‬‬ ‫القبی ًبکبراهذی‬ ‫دٍلت هحَر اصلی‬ ‫جٌگ رٍاًی علیِ‬ ‫هلت ایراى است‬ ‫چرا تغییر اطالعبت‬ ‫هشوَالى سْبم عذالت‬ ‫در سبهبًِ ثبت ًویشَد؟‬ ‫تذٍیی فبز ًخست‬ ‫طرح حفبظتی ببفت‬ ‫تبریخی تبریس‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫همین صفحه‬ ‫جسئیبت اعطبی تسْیالت‬ ‫بِ ‪ّ 400‬سار ببزًشستِ تبهیی اجتوبعی‬ ‫همین صفحه‬ ‫صفحه ‪5‬‬ ‫القبی ًبکبراهذی دٍلت هحَر اصلی جٌگ رٍاًی علیِ هلت ایراى است‬ ‫سز‪ٜ‬یس خثزی ر‪ٜ‬س‪ٚ‬اٖ‪ ٟ‬ارو‪ -‬رییس خٗ‪ٝ١‬ری ‪ٚ‬ااٖیییک ییزم٘ ٖیزمٔ ‪ٜ‬‬ ‫تضعیف رسٖ‪ٛ‬کَا٘ خظ ٖهکٔ خث‪ٚ ٟ١‬ثزم انتػامی را اس ‪٠ٟٚٝٗٚ‬ای عًٗٓزم‬ ‫خزیا٘ تحزیف ما‪ٚ‬ست ‪َ ٜ‬کت‪ :‬اْهای ‪ٚ‬یاییاردٖیکی م‪ْٜ‬یت ‪ٚ ٜ‬ی یأ ‪ٜ‬‬ ‫تحزیف ت‪ٝ‬ا‪ٚ‬ایی‪٠‬ا ‪ ٜ‬ا‪ًٚ‬ار یا ضعیف خٓ‪ ٞٝ‬مام٘ ٖی‪ٝ‬قیهیییت ‪٠‬یای تیشرٌ‬ ‫یط‪ٝ‬ر ‪ٖٓ ٜ‬ت‪ٖ ،‬ح‪ٝ‬ر اغٓی خ‪ ٍٛ‬ر‪ٜ‬ا‪ٚ‬ی مضٗ‪ٛ‬ا٘ است‪.‬‬ ‫پایُا‪ ٞ‬اعالعرسا‪ٚ‬ی ریاستخٗ‪ٝ١‬ری‪ ،‬حدتاالسالٔ‪ٜ‬اْٗسیٓیٗییی‪ ٙ‬حسی‪ٙ‬‬ ‫ر‪ٜ‬حا‪ٚ‬ی َکت‪ :‬م‪ ٜ‬خزیا٘ تحزیف ‪ ٜ‬تحزیٕ ‪ٗ٠‬شٖا٘ ت‪ ٟ‬م‪ٚ‬ثاِ ٖحهم یزم٘‬ ‫ای‪٠ ٙ‬کف اس عزیم ت‪ٝ‬نف حزیت انتػامی یط‪ٝ‬ر ‪ ٜ‬سیا‪ٗٚٞ‬ایی ‪ٚ‬سثت تی‪ٟ‬‬ ‫مستا‪ٜ‬رم‪٠‬ا ‪ ٜ‬یاس ‪ٚ‬سثت ت‪ ٟ‬دی‪ٛ‬ک‪٠ ٞ‬ست‪ٛ‬ک‪.‬‬ ‫رییس خٗ‪ٝ١‬ری ‪ٚ‬ااٖیک یزم٘ ٖزمٔ ‪ ٜ‬تضعیف رسٖ‪ٛ‬کَا٘ خظ ٖهکٔ خث‪١‬ی‪ٟ‬‬ ‫‪ٚ‬ثزم انتػامی را اس ‪٠ ٟٚٝٗٚ‬ای عًٗٓزم خزیا٘ تحزیف مر ییى خی‪ٛ‬یٍ‬ ‫قزسای‪ٛ‬ک‪ٝ٠ ،ٞ‬ضٗ‪ٛ‬ک ‪ ٜ‬سخت انتػامی ت‪ ٟ‬ع‪ٝٛ‬ا٘ ست‪ ٘ٝ‬پ‪ٛ‬دٕ مضٗ‪ ٙ‬ما‪ٚ‬سیت‬ ‫‪ ٜ‬اظ‪١‬ارماضت‪ :‬تا ت‪ٝ‬خ‪ ٟ‬ت‪ ٟ‬دضًار ضک٘ ‪ٚ‬طا‪٠ٟٚ‬ای ضًست ‪ ٜ‬عکٔ ٖ‪ٝ‬قهییت‬ ‫مضٗ‪ ٙ‬مر تحهم ا‪٠‬کاف اساسی خ‪ ٍٛ‬انتػامی‪ ،‬اْهای ‪ٚ‬ایاردٖکی م‪ْٜ‬ت‬ ‫‪ ٚ ٜ‬أ ‪ ٜ‬تحزیف ت‪ٝ‬ا‪ٚ‬ایی‪٠‬ا ‪ ٜ‬ا‪ًٚ‬ار یا ضعیف خٓ‪ ٞٝ‬مام٘ ٖی‪ٝ‬قیهیییت ‪٠‬یای‬ ‫تشرٌ یط‪ٝ‬ر ‪ٖٓ ٜ‬ت‪ٖ ،‬ح‪ٝ‬ر اغٓی خ‪ ٍٛ‬ر‪ٜ‬ا‪ٚ‬ی مضٗ‪ٛ‬ا٘ است‪.‬ر‪ٜ‬حا‪ٚ‬ی تیا‬ ‫اضار‪ ٞ‬ت‪ ٟ‬تالش خزیا٘ ٖزٖ‪ٝ‬س ‪ٚ‬ااٖیکساس ‪ ٜ‬تحزیف تزای ٖا‪ٚ‬ع تیزاضیی ‪٠‬یای‬ ‫انتػامی مر م‪ٜ‬را٘ تحزیٕ ‪ ٜ‬تزسیٕ دی‪ٛ‬ک‪ٖ ٞ‬ث‪ ٜ ٕ١‬غیز‪ٜ‬انعی اس ‪ٜ‬ضیعیییت‬ ‫یط‪ٝ‬ر تػزیح یزم‪ :‬مر حاْی ی‪ ٟ‬تحزیٕی‪ٛٛ‬کَا٘ ‪ ٜ‬مضٗ‪ٛ‬ا٘ ای‪ٖ ٙ‬یٓیت ‪ٜ‬‬ ‫سزسٖی‪ ٙ‬تیص اس ‪ ٟٗ٠‬ضًست خ‪ٝ‬م را ضا‪٠‬ک‪ٚ‬ک‪ ،‬تز‪ٜ‬یح پیمرپی ضاییعیا ‪،‬‬ ‫سیا‪ٗٚ ٞ‬ایی اس عزیم ارائ‪ ٟ‬دٖار ‪ ٜ‬اعالعا ‪ٚ‬امرست ‪ ٜ‬اْیهیای ‪ٚ‬یاتی‪ٝ‬ا‪ٚ‬یی ‪ٜ‬‬ ‫‪ٚ‬ایاردٖکی ‪ ٜ‬ضًاف ٖیا٘ ٖس‪ٜٝ‬ال٘ ‪ ٜ‬ن‪ٝ‬ای یط‪ٝ‬ر ‪ٗ١ٖ ٜ‬تز اس ‪ ٟٗ٠‬ایدیام‬ ‫قاغٓ‪ٖ ٟ‬یا٘ ٖزمٔ ‪ٖ ٜ‬س‪ٜٝ‬ال٘‪ ،‬ت‪ٝٚ ٟ‬عی حزیت مر راستای تحهم تی‪ٝ‬عی ی‪ٟ‬‬ ‫مضٗ‪ٛ‬ا٘ عٓی‪ ٟ‬یط‪ٝ‬ر ‪ ٜٚ‬أ است‪.‬‬ ‫رییس خٗ‪ٝ١‬ری تا تاییک تز ْش‪ ٜٔ‬ا‪ٚ‬سدأ‪ٗ٠ ،‬ا‪ُٛ٠‬ی ‪ًٗ٠ ٜ‬اری ٖیا٘ ‪ٗ٠‬ی‪ٟ‬‬ ‫ٖس‪ٜٝ‬ال٘ ‪ ٜ‬یارَشارا٘ ‪ ٚ‬أ تزای ٖهاتٓ‪ٖ ٟ‬وثز تا عٗٓیا خی‪ٛ‬یٍ ر‪ٜ‬ا‪ٚ‬یی‪،‬‬ ‫تحزیٕ ‪ ٜ‬تحزیف مضٗ‪ٛ‬ا٘‪ ،‬اظ‪١‬ارماضت‪ٖ :‬یٓیت تیشرٌ اییزا٘‪٠ ،‬یٗی‪ٝ‬ار‪ٞ‬‬ ‫پطتیثا٘ ٖس‪ٜٝ‬ال٘ ‪ ٚ‬أ ‪ ٜ‬یط‪ٝ‬ر ت‪ٝ‬م‪ٖ ٜ ٞ‬غٗ ‪ٛ‬ا ٖ‪ٝ‬قهیت‪٠‬ا ‪ ٜ‬پیطیزقیت ‪٠‬یای‬ ‫ع یٕ یط‪ٝ‬ر ٖز‪ ٘ٝ٠‬پطت‪ٝ‬ا‪ٖ ٟٚ‬زمٖی ‪ٝ٠ ٜ‬ضیاری‪ ،‬پایکاری ‪ ٜ‬استهاٖت ٖٓت‬ ‫مر تزاتز ت‪ٝ‬ع ‪ ٜ ٟ‬قطار مضٗ‪ٛ‬ا٘ است‪.‬رییس م‪ْٜ‬ت تکتیز ‪ ٜ‬اٖیک تاییک یزم‪:‬‬ ‫م‪ْٜ‬ت مر ٖک تیص اس م‪ٜ‬ساِ ‪ٚ ٜ‬یٕ اعٗاِ قطار تیساته‪ ٜ ٟ‬خ‪ ٍٛ‬تیٗیأ‬ ‫عیار انتػامی ت‪ٝ‬ا‪ٚ‬ست‪ ٟ‬است تا یا‪٠‬ص چطَٕیز اتًا ت‪ ٟ‬مردٖک ‪ٚ‬کت‪ ،‬یط‪ٝ‬ر‬ ‫را ٖکیزیت یزم‪ ٜ ٞ‬عال‪ ٜٞ‬تز تاٖی‪ٖ ٙ‬ایحتاج ضز‪ٜ‬ری ‪ ٜ‬یاال‪٠‬ای اسیاسیی‬ ‫ٖ‪ٝ‬رم ‪ٚ‬یاس ٖزمٔ‪ ،‬خزیا٘ غامرا غیز‪ٚ‬کتی را اماٖ‪ ٟ‬مام‪ ٜ ٞ‬اس تعغییّ ضیک٘‬ ‫ت‪ْٝ‬یک ‪ ٜ‬تطکیک تیًاری خٓ‪َٝ‬یزی ی‪ٛ‬ک‪.‬ر‪ٜ‬حا‪ٚ‬یی اقیتیتیار ‪ ٜ‬را‪ ٞ‬ا‪ٚ‬یکاسی‬ ‫عزر‪٠‬ای تشرٌ مر تخص ‪٠‬ای ٖختٓف را ی‪ ٟ‬مر پ‪ٛ‬دط‪ٛ‬ثی‪٠ ٟ‬یای خی‪١‬یص‬ ‫ت‪ْٝ‬یک مر سزاسز یط‪ٝ‬ر ا‪ٚ‬دأ ٖی ض‪ٝ‬م‪ ،‬خاری مر چطٕ مضٗ‪ٛ‬ا٘ ما‪ٚ‬ست ‪ٜ‬‬ ‫َکت‪ :‬خ‪ ٍٛ‬اقز‪ٜ‬سا٘ انتػامی ‪ ٜ‬خزیا٘ تحزیف ‪ ٜ‬تحزیٕ اس ای‪ ٙ‬ت‪ٝ‬ا‪ٚ‬یاییی‬ ‫‪ٖٝ ٜ‬قهیت ٖٓت عػثا‪ٚ‬ی ت‪ٝ‬م‪ ٜ ٞ‬تزای اْهای ‪ٚ‬ایاردٖیکی م‪ْٜ‬یت احسیاس‬ ‫مرٖا‪ٚ‬کَی یزم‪ ٜ ٞ‬اس ای‪ٙ‬ر‪ ٜ‬تا س‪ٝ‬ء استکام‪ ٞ‬اس عزر ٖطیًیال ٖی‪ٝ‬خی‪ٝ‬م‪،‬‬ ‫تحزیف ت‪ٝ‬ا‪ٚ‬ایی ‪٠‬ای ٖٓت تشرٌ ایزا٘ ‪ ٜ‬ا‪ًٚ‬ار خ‪ٝ‬میکایی‪٠‬ای یطا‪ٜ‬رسی‬ ‫‪ ٜ‬اقشایص ت‪ْٝ‬یک مر تخص ‪٠‬ای ٖختٓف را مر مست‪ٝ‬ر یار خی‪ٝ‬م نیزار مام‪ٞ‬‬ ‫ا‪ٚ‬ک‪.‬رییس خٗ‪ٝ١‬ری تا اضار‪ ٞ‬ت‪ ٟ‬دسیه‪٠‬ای س‪ُٛ‬ی‪ ٙ‬ضی‪ٝ‬ع یز‪ٜٚ‬ا تز انتیػیام‬ ‫خ‪١‬ا٘ ‪ ٜ‬حتی یط‪ٝ‬ر‪٠‬ای پیطزقت‪ ٜ ٟ‬نکرتٗ‪ٛ‬ک‪ ،‬تػزیح یزم‪ :‬م‪ْٜ‬ت ‪ٗ٠‬شٖیا٘‬ ‫تا ‪ٚ‬ثزم مر خث‪ ٟ١‬تحزیٕ ‪ ٜ‬اعٗاِ قطار انتػامی‪ٖ ،‬هاتٓ‪ ٟ‬تا تیٗاری ‪ٜ‬ییزا‪ٚ‬یُیز‬ ‫یز‪ٜٚ‬ا چ‪ ٟ‬مر سٖی‪ ٟٛ‬پیاٖک‪٠‬ای انتػامی ‪ ٜ‬چ‪ ٟ‬مر سٖی‪ ٟٛ‬حکظ سالٖت ٖزمٔ‪،‬‬ ‫ٖ‪ٝ‬قهیت ‪٠‬ای غیزناتّ ا‪ًٚ‬ار ‪ ٜ‬ت‪ ٟ‬اذعا٘ میُز یطی‪ٝ‬ر‪٠‬یا پیییطیزقیت ‪٠‬یای‬ ‫چطُٗیزی ماضت‪ ٟ‬است‪ ،‬اٖا خزیا٘ تحزیف ‪ ٜ‬تیحیزییٕ تیزای ا‪ٚ‬یًیار ‪ٜ‬‬ ‫تضعیف ای‪ٖٝ ٙ‬ض‪ٝ‬ع ی‪ ٟ‬یى مستا‪ٜ‬رم ماخٓی ‪ ٜ‬تی‪ ٙ‬اْٗٓٓی ٖحس‪ٝ‬ب ٖیی‬ ‫ض‪ٝ‬م‪ ،‬تالش ٖیی‪ٛ‬ک‪.‬‬ ‫ر‪ٜ‬حا‪ٚ‬ی اماٖ‪ ٟ‬مام‪ٖ :‬هایس‪ٜ ٟ‬ضعیت ت‪ْٝ‬یک مر ایزا٘ تا سه‪ٝ‬ط ت‪ْٝ‬یک ‪ٚ‬اخاْیع‬ ‫ماخٓی مر میُز یط‪ٝ‬ر‪٠‬ا ی‪ ٟ‬مر ار‪ٜ‬پا تیص اس ‪ ۰۱‬مرغک ‪ ٜ‬مر دٖزیًا تیص‬ ‫اس ‪ ۰۱‬مرغک یا‪٠‬ص یاقت‪ ٟ‬است‪ ،‬ت‪ ٟ‬خ‪ٝ‬تی ‪ٚ‬طا٘ ٖیم‪٠‬ک ی‪ ٟ‬مر ای‪ ٙ‬اتتیالی‬ ‫خ‪١‬ا‪ٚ‬ی‪ ،‬انتػام ایزا٘ تاب د‪ٜ‬ری تاالتزی را ت‪ٗٚ ٟ‬ایص َذاضت‪ ٟ‬است‪.‬‬ ‫هسکَ‪ :‬ایراى بر اسبس اى‬ ‫پی تی حق تذاٍم فعبلیتْبی‬ ‫ّستِای را دارد‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫ٍسعت دریبچِ ارٍهیِ بِ کوتر‬ ‫از ‪ّ 3‬سار کیلَهترهربع رسیذ‬ ‫سییز‪ٜ‬یییس خییثییزی‬ ‫ر‪ٜ‬س‪ٚ‬ییاٖیی‪ ٟ‬ارو‪-‬‬ ‫ٖکیز استا‪ٚ‬ی سیتیام‬ ‫احیییییای مریییاچیی‪ٟ‬‬ ‫ار‪ٖٜ‬ییییییییییی‪ ٟ‬مر‬ ‫دذرتایدیا٘ غیزتیی‬ ‫َکت‪ ٕ٠ :‬ایی‪ٛ‬ی‪٘ٝ‬‬ ‫‪ٜ‬سییعییت مریییاچیی‪ٟ‬‬ ‫ار‪ٖٜ‬ی‪ ٟ‬م‪٠ ٜ‬شار ‪ ۵۶۹ ٜ‬ییٓ‪ٖٝ‬تزٖزتع است ‪ ٜ‬ر‪ٜٚ‬ک یا‪٠‬طی‬ ‫د٘ اماٖ‪ ٟ‬مارم‪.‬‬ ‫سزخ‪ٝ‬ش ٖکیز استا‪ٚ‬ی ستام احیای مریاچی‪ ٟ‬ار‪ٖٜ‬ییی‪ ٟ‬مر‬ ‫دذرتایدا٘غزتی تا اضار‪ ٞ‬ت‪ ٟ‬ای‪ ًٟٛ‬تزاس مریاچ‪ ٟ‬ار‪ٖٜ‬ی‪ٕ٠ ٟ‬‬ ‫ای‪ٛ‬ى ‪ ۰۶.۰.۶۱‬است اظ‪١‬ار ماضت‪ :‬تزاس مریاچ‪ ٟ‬مر ساِ‬ ‫َذضت‪ ٟ‬مر ‪ٗ٠‬ی‪ٖ ٙ‬ک ‪ ۰۶.۰.۹۱‬ت‪ٝ‬م‪ ٞ‬ی‪ ٟ‬ر‪ٜٚ‬ک یا‪٠‬طیی‬ ‫د٘ را ‪ٚ‬طا٘ ٖیم‪٠‬ک‪.‬‬ ‫سزخ‪ٝ‬ش تػزیح یزم‪٠ :‬یٕ ایی‪ٛ‬ی‪ٜ ٘ٝ‬سیعیت مرییاچی‪ٟ‬‬ ‫ار‪ٖٜ‬ی‪ ٟ‬م‪٠ ٜ‬شار ‪ ۵۶۹ ٜ‬ییٓ‪ٖٝ‬تزٖزتع ت‪ٝ‬م‪ ٞ‬مر حیاْیی یی‪ٟ‬‬ ‫ساِ َذضت‪ ٟ‬س‪٠ ٟ‬شار ‪ ۰۶ ٜ‬ییٓ‪ٖٝ‬تزٖزتع ت‪ٝ‬م‪ ٞ‬است‪.‬‬ ‫ٖکیز اسیتیا‪ٚ‬یی سیتیام احیییای مرییاچی‪ ٟ‬ار‪ٖٜ‬ییی‪ ٟ‬مر‬ ‫دذرتایدا٘غزتی حدٕ مریاچ‪ ٟ‬ار‪ٖٜ‬ی‪ ٟ‬را چ‪١‬ار ٖیٓییارم ‪ٜ‬‬ ‫یى ٖیٓی‪ٖ ٘ٝ‬تزًٖعه ع‪ٝٛ‬ا٘ یزم ‪ ٜ‬اقش‪ٜ‬م‪ :‬ساِ َذضتی‪ٟ‬‬ ‫مر ٖزمام ٖا‪ ،ٞ‬حدٕ مریاچ‪ ٟ‬چ‪١‬ار ٖیٓیارم ‪ٖ ۶۹ ٜ‬ییٓییی‪٘ٝ‬‬ ‫ٖتزًٖعه ت‪ٝ‬م‪ ٞ‬است‪.‬‬ ‫سزخ‪ٝ‬ش یامد‪ٜ‬ر ضک‪ :‬اس س‪ٝ‬ی مییُیز مر ٖیییا‪ٚ‬یُییی‪ٙ‬‬ ‫مراسٖک تزاس مریاچ‪ٜ ،۰۶.۴.۶۶ ٟ‬سعت د٘ چ‪١‬ار ‪٠‬شار‬ ‫‪ ۹۰۰ ٜ‬ییٓ‪ٖ ٝ‬تزٖزتع ‪ٚ ٜ‬یش حدٕ ‪ٖ ۰۶‬ییٓیییارم ‪ ٜ‬چی‪١‬یار‬ ‫ٖیٓی‪ٖ ٘ٝ‬تزًٖعه را تدزت‪ ٟ‬یزم‪ ٞ‬ت‪ٝ‬م‪.‬‬ ‫اجبزُ ٍرٍد کبالّبی بب هشببِ داخلی را ًویدّین‬ ‫چرا تغییر اطالعبت هشوَالى سْبم عذالت در سبهبًِ ثبت ًویشَد؟‬ ‫سز‪ٜ‬یس خثزی ر‪ٜ‬س‪ٚ‬اٖ‪ ٟ‬ارو‪-‬سزپزست ‪ٜ‬سار غی‪ٛ‬یعیت‪،‬‬ ‫ٖعک٘ ‪ ٜ‬تدار َکت‪ :‬ای‪ٜ ٙ‬سارتخا‪ ٟٚ‬ت‪ٖ ٟ‬ی‪ٛ‬ی ی‪ٝ‬ر تی‪ٝ‬سیعی‪ٟ‬‬ ‫غامرا ‪ ٜ‬ی‪ٛ‬تزِ ‪ٜ‬ارما ‪ ،‬اغزار تز خٓی‪َٝ‬یییزی اس ‪ٜ‬ر‪ٜ‬م‬ ‫یاال‪٠‬ایی مارم ی‪ٖ ٟ‬طات‪ ٟ‬تی‪ْٝ‬یییک ماخیٓیی مار‪ٚ‬یک‪ .‬حسییی‪ٙ‬‬ ‫ٖکرسخیاتا‪ٚ‬ی تا تیا٘ ای‪ ًٟٛ‬اخاس‪ٜ ٞ‬ارما ییاال‪٠‬یای غیییز‬ ‫اساسی ت‪ ٟ‬یط‪ٝ‬ر مام‪ٗٚ ٞ‬یض‪ٝ‬م‪ ،‬اقش‪ٜ‬م‪ :‬مر ای‪ ٙ‬راستا تایی‪ٛ‬ی‪٘ٝ‬‬ ‫م‪٠ ٜ‬شار ‪ ۹۱۱ ٜ‬رمیف تعزقی‪ ٟ‬ییاالییی ٖیزتی‪ٝ‬ط تی‪ ٟ‬انیالٔ‬ ‫غیزضز‪ٜ‬ری ‪ْٝ ٜ‬یس یا انالٖی ی‪ٖ ٟ‬طات‪ ٟ‬ماخٓی ماضت‪ٛ‬ک ٖسک‪ٜ‬م ضک‪ ٞ‬است‪.‬ت‪َ ٟ‬کت‪ ٟ‬ای‪ٖ ٙ‬هیأ ٖسی‪،ِٜٝ‬‬ ‫انالٔ یام ضک‪ ٞ‬مر ساِ ‪ ۵.‬اقش‪ ٜ٘‬تز ‪ٖ ۰.۹‬یٓیارم مالر ‪ ٜ‬مر ساِ َذضت‪ٖ ۶۵۱ ٟ‬یٓی‪ ٘ٝ‬مالر ارس اس یطی‪ٝ‬ر‬ ‫خارج یزم‪ٚ‬ک ‪ ٜ‬مر تالضیٕ تا اٖساِ ارستزی مر ای‪ ٙ‬ح‪ٝ‬س‪ ٞ‬ت‪ ٟ‬غکیز تیزسیک ‪ ٜ‬قیهیظ تی‪ٖ ٟ‬ی‪ٝ‬ام ا‪ْٜ‬ییی‪ٟ‬‬ ‫یارخا‪ٚ‬دا ‪ ،‬یاال‪٠‬ای اساسی ‪ٖ ٜ‬اضی‪ٙ‬دال ‪ ٜ‬تد‪١‬یشا ٖحک‪ٜ‬م ض‪ٝ‬م‪ٜ.‬ی تیا٘ ماضیت‪ :‬پیارسیاِ مر‬ ‫ٖدٗ‪ٝ‬ع ‪ٖ ۴۰‬یٓیارم ‪ٖ .۱۱ ٜ‬یٓی‪ ٘ٝ‬مالر ‪ٜ‬ارما ا‪ٚ‬دأ ضک ی‪ ۱۹ ٟ‬مرغک د٘ را یاال‪٠‬یای سیزٖیایی‪ ٟ‬ای‪،‬‬ ‫‪ٜ‬اسغ‪ٟ‬ای ‪ٖٝ ٜ‬ام ا‪ْٜ‬ی‪ ٟ‬ت‪ْٝ‬یک تطًیّ ٖیمام ‪ ۰۹ ٜ‬مرغک میُز ٖزت‪ٝ‬ط ت‪ ٟ‬یاال‪٠‬یای ٖػیزقیی ضیز‪ٜ‬ری‬ ‫ت‪ٝ‬م‪ٖ.‬کرس خیاتا‪ٚ‬ی تاییکیزم‪ :‬ای‪ٜ ٙ‬سارتخا‪ ٟٚ‬اخاس‪ٜ ٞ‬ر‪ٜ‬م یاال‪٠‬ای غیزضز‪ٜ‬ری اس ٖسیز تدار رسٗی‬ ‫را ‪ٚ‬خ‪ٝ‬ا‪٠‬ک مام‪ ،‬سیزا اس یى عزف پ‪ٚ ِٝ‬کاریٕ ‪ ٜ‬اس عزف میُز ٖطات‪ ٟ‬د‪١ٚ‬ا ت‪ٜ ٟ‬ق‪ٝ‬ر مر یطی‪ٝ‬ر تی‪ْٝ‬یییک‬ ‫ٖیض‪ٝ‬م‪ٜ.‬ی مر اماٖ‪ ٟ‬مرخػ‪ٝ‬ظ تز‪ٚ‬اٖ‪٠ٟ‬ای ت‪ٝ‬سع‪ ٟ‬غامرا ‪ٜ‬سارتخا‪ ٟٚ‬تی‪ٝ‬ضیییح مام‪ٚ :‬یهیغی‪ ٟ‬نی‪ٝ‬‬ ‫یط‪ٝ‬رٖا٘ ی‪ ٟ‬تحت ضکیکتزی‪ ٙ‬تحزیٕ ‪٠‬ای ظاْٗا‪ ٟٚ‬نزار مارم‪ ،‬تدار ٖزسی تا ‪ٗ٠‬سایُا٘ است ‪ ٜ‬تاییک‬ ‫اس ای‪ ٙ‬پتا‪ٚ‬سیّ غامراتی استکام‪ ٞ‬یزم‪.‬سزپزست ‪ٜ‬سار غ‪ٛ‬عت‪ٖ ،‬عک٘ ‪ ٜ‬تدار َکت‪ :‬تا ‪ ٟٗ٠‬سختی‪٠‬ا‬ ‫‪ٖ ٜ‬طًال ‪ ،‬ای‪ٜ ٘ٝٛ‬ق‪ٝ‬ر یاال را مر سغح خاٖع‪ ٟ‬ضا‪٠‬کیٕ ‪ ٜ‬قهظ چ‪١‬ار ٖیٓی‪ ٘ٝ‬ت‪ ٙ‬ییاالی اسیاسیی ‪ٜ‬‬ ‫ضز‪ٜ‬ری مر ت‪ٛ‬امر ‪َٗ ٜ‬زیا یط‪ٝ‬ر ‪ٜ‬خ‪ٝ‬م است‪ٜ.‬ی اظ‪١‬ارماضت‪ :‬اس خزمامٖا‪َ ٞ‬ذضت‪ ٟ‬ر‪ٜٚ‬ک تخػیع‬ ‫َطایص ارس ‪ٚ‬یش ت‪١‬ث‪ٝ‬م یاقت‪ ٟ‬ی‪ ٟ‬مر اماٖ‪ ٟ‬ضزایظ ت‪١‬تزی را تزای تاٖی‪ ٙ‬یاال‪٠‬ا رنٕ خ‪ٝ‬ا‪٠‬ک سم‪.‬‬ ‫سز‪ٜ‬یس خثزی ر‪ٜ‬س‪ٚ‬اٖ‪ ٟ‬ارو‪ -‬تزخی اس ٖطٗ‪ٝ‬ال٘ س‪١‬أ عکاْت ‪ٚ‬سثت ت‪ ٟ‬عکٔ تغییز ٖطخػا خی‪ٝ‬م مر‬ ‫ساٖا‪ٖ ٟٚ‬عتزؼ ‪٠‬ست‪ٛ‬ک ی‪ ٟ‬مر ای‪ ٙ‬سٖی‪ٖ ٟٛ‬عا‪ ٜ٘‬ساسٖا٘ خػ‪ٝ‬غیساسی اعالٔ یزم‪ :‬ای‪ ٙ‬اقزام ٖیت‪ٝ‬ا‪ٛٚ‬ک تغییز‬ ‫اعالعا خ‪ٝ‬م ٖا‪ٛٚ‬ک ضٗار‪ ٞ‬تٓک‪ٗ٠ ٙ‬زا‪ ٞ‬را اس عزیم ٖزاخع‪ ٟ‬ت‪ ٟ‬ساٖا‪ ٟٚ‬س‪١‬أ عکاْت ا‪ٚ‬دأ م‪ٛ٠‬ک‪ .‬تیزخیی اس‬ ‫ٖطٗ‪ٝ‬ال٘ س‪١‬أ عکاْت ٖعتزؼ ‪ٚ‬سثت ت‪ ٟ‬تغییز ٖطخػا خ‪ٝ‬م مر ساٖا‪ ٟٚ‬س‪١‬أ عکاْت مار‪ٚ‬یک‪ ،‬ییًیی اس‬ ‫ٖعتزضی‪ ٙ‬مر ای‪ٖٝ ٙ‬رم اعالٔ یزم‪ ٞ‬است‪ :‬حک‪ٜ‬م یى ٖا‪ ٞ‬است ی‪َ ٟ‬شی‪ ٟٛ‬تغییز ضٗار‪ ٞ‬تیٓیکی‪٠ ٙ‬یٗیزا‪ ٞ‬مر‬ ‫سایت س‪١‬أ عکاْت تزای ‪ ٟٗ٠‬غیزقعاِ است‪ ،‬مر حاْی ی‪ ٟ‬تار‪٠‬ا ٖس‪ْٜٝ‬ی‪ ٙ‬دسامساسی س‪١‬أ عکاْت اعیالٔ‬ ‫یزم‪ٞ‬ا‪ٚ‬ک ٖزمٔ ٖیت‪ٝ‬ا‪ٛٚ‬ک ‪ٚ‬سثت ت‪ ٟ‬اغالر اعالعا خ‪ٝ‬م یا قز‪ٜ‬ش س‪١‬أ خ‪ٝ‬م مر ساٖا‪ ٟٚ‬انکأ ی‪ٛٛ‬ک‪ ،‬مر ای‪ٙ‬‬ ‫سٖی‪ ٟٛ‬حس‪ ٙ‬عالیی َکت‪ٗ٠ :‬چ‪ٛ‬ا٘ تزخی اس ٖطٗ‪ٝ‬ال٘ س‪١‬أ عکاْت تزای تغییز ضٗار‪ ٞ‬تٓک‪ٗ٠ ٙ‬زا‪ ٞ‬خ‪ٝ‬م تی‪ٟ‬‬ ‫ساٖا‪ٖwww.samanese.ir ٟٚ‬زاخع‪ٖ ٟ‬یی‪ٛٛ‬ک‪ ،‬مر حاْی ی‪ ٟ‬س‪١‬اٖکارا٘ اس عزیم ای‪ ٙ‬ساٖا‪ٗٚ ٟٚ‬یت‪ٝ‬ا‪ٛٚ‬یک‬ ‫ضٗار‪ ٞ‬تٓک‪ٗ٠ ٙ‬زا‪ ٞ‬خی‪ٝ‬م را تیغیییییز م‪٠‬ی‪ٛ‬یک‪ ،‬تیٓیًی‪ ٟ‬ایی‪ ٙ‬انیکأ را تیاییک اس عیزییم ٖیزاخیعی‪ ٟ‬تی‪ٟ‬‬ ‫ساٖا‪ sahamedalat.ir ٟٚ‬اخزایی ی‪ٛٛ‬ک‪ٜ.‬ی اقش‪ٜ‬م‪ :‬اقزامی ی‪ ٟ‬ر‪ٜ‬ش ٖستهیٕ را تزای ‪ٚ‬یحی‪ٖ ٞٝ‬یکییزییت‬ ‫س‪١‬أ خ‪ٝ‬م ا‪ٚ‬تخاب یزم‪ٞ‬ا‪ٚ‬ک‪ ،‬تزاحتی ٖیت‪ٝ‬ا‪ٛٚ‬ک تا ‪ٜ‬ر‪ٜ‬م مرساٖا‪sahamedalat.ir ٟٚ‬انکأ تی‪ٖ ٟ‬طیا‪٠‬یک‪ٞ‬‬ ‫پزتک‪ٝ‬ی س‪١‬أ عکاْت خ‪ٝ‬م ی‪ٛٛ‬ک‪.‬عالیی اظ‪١‬ار ماضت‪ :‬تا ‪ٜ‬ر‪ٜ‬م ت‪ ٟ‬ای‪ ٙ‬ساٖا‪ ٜ ٟٚ‬مرج ییک ٖیٓیی مر ییامر‬ ‫ٖزت‪ٝ‬ع‪ ،ٟ‬مر غ‪ٝ‬ر ٖغایز ضٗار‪ ٞ‬تٓک‪ٗ٠ ٙ‬زا‪ ٞ‬ثثت ضک‪ ٞ‬مر ساٖا‪ ٟٚ‬تا یک ٖٓی‪ ،‬سزیعا پییغیاٖیی تیز ر‪ٜ‬ی‬ ‫غکح‪ ٟ‬تا ای‪ ٙ‬ع‪ٝٛ‬ا٘ ی‪ ٟ‬ضٗار‪ ٞ‬تٓک‪ ٙ‬ثثت ضک‪ ٞ‬مر ساٖا‪ ٟٚ‬تا یک ٖٓی ٖغاتهت ‪ٚ‬کارم ‪ٗٚ‬ایا٘ ٖیض‪ٝ‬م یی‪ ٟ‬مر‬ ‫اماٖ‪ ٟ‬د٘ دٖک‪ ٞ‬است دیا تٗایّ ت‪ ٟ‬تغییز ضٗار‪ ٞ‬تٓک‪ٗ٠ ٙ‬زا‪ ٞ‬ماریک یا خیز؟‪ٜ‬ی اماٖ‪ ٟ‬مام‪ :‬مر غ‪ٝ‬رتی ی‪ ٟ‬قیزم‬ ‫ٖطٗ‪ ِٝ‬س‪١‬أ عکاْت مارای سیٕیار تا ‪ٚ‬أ خ‪ٝ‬م تاضک ٖیت‪ٝ‬ا‪ٚ‬ک ضٗار‪ٖٝ ٞ‬رم‪ ٚ‬ز را ‪ٜ‬ارم ‪ ٜ‬انکأ ت‪ ٟ‬تغییییز‬ ‫ضٗار‪ ٞ‬تٓک‪ٗ٠ ٙ‬زا‪ ٞ‬خ‪ٝ‬م ی‪ٛ‬ک‪ ،‬مر ‪١ٚ‬ایت یى یک اس عزیم پیاٖى ارساِ ٖیض‪ٝ‬م ی‪ ٟ‬تا ‪ٜ‬ر‪ٜ‬م د٘ مر ییامر‬ ‫ساٖا‪ ٟٚ‬ت‪ٖ ٟ‬زحٓ‪ ٟ‬پایا‪ٚ‬ی ‪ ٜ‬غکح‪ ٟ‬اغٓی ‪ٜ‬ر‪ٜ‬م خ‪ٝ‬ا‪٠‬ک یزم‪ٖ.‬عا‪ ٜ٘‬ساسٖا٘ خػ‪ٝ‬غیساسی خاعز‪ٚ‬طا٘ ییزم‪:‬‬ ‫مر غ‪ٝ‬رتی ی‪ ٟ‬قزم سیٕ یارتی را ت‪ٚ ٟ‬أ خ‪ٝ‬م ‪ٚ‬کارم‪ ،‬تا ٖزاخع‪ ٟ‬ت‪ ٟ‬اپیزاتی‪ٝ‬ر‪٠‬یا مر ٖیخیاتیزا ‪ ٜ‬خیزییک‬ ‫سیٕیار ت‪ٚ ٟ‬أ ٖطٗ‪ ِٝ‬س‪١‬أ عکاْت ٖطًّ تزعزف خ‪ٝ‬ا‪٠‬ک ضک‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫*چهار شنبه‬ ‫*‪ 51‬مرداد‬ ‫* ‪ 1‬اگوست‬ ‫*‪ 51‬ذی الحجه‬ ‫* سال‪ :‬سی ام‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزونجی ایل‬ ‫* صفحه ‪0‬‬ ‫‪5911‬‬ ‫‪0202‬‬ ‫‪5445‬‬ ‫سفیز ٍیی‪ :‬رٍابط ایزاى ٍ اتزیش بِ صَرت ساختار هٌذ اداهِ هی یابذ‬ ‫عوزاىخاى‪ :‬هیاًجیگزی پاکستاى هیاى ایزاى ٍ عزبستاى اداهِ دارد‬ ‫‪‬‬ ‫‪1225‬‬ ‫اریان و جهان‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضن‪ -‬عوطاىذبى ًرؿتٍظیط پبوؿتبى ضٍظ زٍقٌجِ ثب اقبضُ ثِ ضٍاثٍ ایطاى ٍ‬ ‫عطثؿتبى تبویس وطز‪ :‬هیبًزیگطی پبوؿتبى هیبى تْطاى ٍ ضیبو هتَلف ًکسُ ٍ پیکطفت ّرب زض ایری‬ ‫هؿیط ّطچٌس ثِ نَضت وٌس ٍ اضام ازاهِ زاضز‪ .‬عوطاى ذبى زض ههبحجِ ثب قجىِ ذرجرطی الرزرعیرطُ‬ ‫گفت‪ّ :‬وِ تالـ ذَز ضا ثِ وبض ثطزین تب هبًع زضگیطی ًربهی هیربى ایرطاى ٍ عرطثؿرتربى قرَیرن ٍ‬ ‫تالـّبی هب ًتیزِثرف ثَز‪ٍ.‬ی تبویس وطز‪ :‬هیبًزی گطی هب هیبى ایطاى ٍ عطثؿتبى هرترَلرف ًکرسُ‬ ‫پیکطفتّب ثِ نَضت وٌس ٍ اضام ازاهِ زاضز‪.‬عوطاى ذبى افعٍز‪ :‬ثستطیی ؾٌبضیَ ثطای هرٌرُرمرِ ٍلرَ‬ ‫ضٍیبضٍیی هؿلحبًِ هؿتمین هیبى ایطاى ٍ عطثؿتبى اؾت‪ً.‬رؿتٍظیط پبوؿتبى زض ثرررف زیرگرطی اظ‬ ‫ؾرٌبًف گفت وِ هب ذَاّبى تمَیت ّوىبضیّبی التهبزی ذَز ثب تطویِ ثطای ثْجَز هٌبؾجبتهبى ثب‬ ‫ایی وکَض ّؿتین‪ٍ.‬ی زضثبضُ یوی ًیع تهطیح وطز‪ :‬اًچِ زض یوی ضخ هیزّس یه فبرعِ اًؿبًی اؾت‬ ‫ٍ پبوؿتبى تالـ وطزُ وِ نلح زض ایی وکَض ثطلطاض قَز ظیطا یوی زض هعطو ٍیطاًی لطاض زاضز‪.‬‬ ‫عوطاى ذبى زضثبضُ نلح زض افغبًؿتبى ًیع گفت‪ :‬ثطذی َطفّب زض هؿیط گفت ٍگرَّربی نرلرح زض‬ ‫افغبًؿتبى ؾٌگاًساظی هی وٌٌس ظیطا نلح زض ایی وکَض زض تعبضو ثب هرٌربفرع اًرْربؾرت‪.‬ترفرهریرل‬ ‫نحجتّبی عوطاىذبى زض ؾبعبت اتی هٌتکط هیقَز‪ً.‬رؿتٍظیط پبوؿتبى ثطای حرل اذرترالفربت‬ ‫فیوبثیی ایطاى ٍ عطثؿتبى زض ََل ؾبل گصقتِ ثِ تْطاى ٍ چٌسیی ثبض ًیع ثِ ضیبو ؾفط وطزُ اؾت‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضن‪-‬ؾفیط ٍیی زض تْطاى گفت وِ ثطاؾبؼ تهوین همبهبت ایطاى ٍ اترطیرف‬ ‫ضٍاثٍ زٍ وکَض ثِ نَضت ؾبذتبض هٌس ٍ ؾیؿتوبتیه ازاهِ ذَاّس یبفت ‪ .‬اقتفبى قُلرترؽ ثرِ ضٍاثرٍ‬ ‫ًعزیه ایطاى ثب اتطیف اقبضُ وطز ٍ زض ظهیٌِ ّسف ؾفط ذَز اثطاظ زاقت‪ّ :‬سف عوسُ اظ ایری ؾرفرط‬ ‫اقٌبیی ثب ظطفیت ّبی اؾتبى وْگیلَیِ ٍ ثَیطاحوس اؾت وِ ثط اؾبؼ قٌبذتی وِ اظ ایی ظطفیت ّربی‬ ‫پیسا هی وٌین ثتَاًین تَؾعِ ضٍاثٍ ثیی زٍ َطف ضا قىل زّین‪.‬‬ ‫ٍی تبویس وطز‪ :‬ایی ؾفط ثِ ًَعی زض ازاهِ ؾفط ضؾوی ضیبؾت روَْضی رٌبه البی زوتط ضٍحبًی ثرِ‬ ‫اتطیف زض ‪ ۲‬ؾبل گصقتِ اؾت وِ َی اى ؾفط همبهبت زٍ وکَضتهوین ثط ایی گطفتٌس وِ ثِ نرَضت‬ ‫ؾبذتبضهٌس ٍ ؾیؿتوبتیه ضٍاثٍ ضا قىل زٌّس‪.‬‬ ‫ؾفیط اتطیف زض ایطاى عٌَاى وطز‪ :‬زضن هی وٌین وِ قطایٍ ایطاى پیچیسُ قسُ اؾت ٍ زض ٍالع تحطیرن‬ ‫ّبی ًبعبزالًِ ایبلت هتحسُ ٍّن قطایٍ وطًٍب ثبعج قسُ وکَض ّب زچبض هکىالتی قًَس‪.‬‬ ‫اقتفبى قُلتؽ ثیبى وطز‪ :‬ثیی اتطیف ٍ وْگیلَیِ ٍ ثَیطاحوس قجبّت ّبی ثؿیبض اظ ًرررط َرجریرعری ٍ‬ ‫اللیوی ٍرَز زاضز ٍ اظ ًرط فًبی هحیٍ ظیؿت ٍ رٌگل ٍ هسیطیت هٌبثع ایی اؾتبى هَفک ثَزُ اؾت‪.‬‬ ‫ٍی تبویس وطز‪ :‬زضحَظُ گطزقگطی ایی اؾتبى اتطیف توبیل زاضز وِ تزطثیبت ذَز ضا ثب ووبل هیل ثب‬ ‫ایی اؾتبى تمؿین وٌس‪.‬‬ ‫هسکَ‪ :‬ایزاى بز اساس اى پی تی حق تذاٍم فعالیتْای ّستِای را دارد‬ ‫تزکیِ بِ جاًبذاری بحزیی اس اهارات ٍاکٌش ًشاى داد‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضن‪ً -‬وبیٌسُ ضٍؾیِ زض ؾبظهبًرْربی‬ ‫ثییالوللی زض ٍیی ثط حک لبًًَی ایطاى زض اؾتفبزُ نلح اهیع اظ‬ ‫اًطغی ّؿتِ ای تبویس وطز‪ً.‬وبیٌسُ ضٍؾریرِ زض ؾربظهربًرْربی‬ ‫ثییالوللی زض ٍیی ثب اًتمبز اظ ؾرٌبى ضئیؽ یره اًرسیکرىرسُ‬ ‫اهطیىبیی نْیًَیؿتی زضثبضُ ثطًبهِ ّؿتِای ایرطاى ثرط حرک‬ ‫تْطاى زض تساٍم فعبلیت ّؿتِای هؿبلوت اهیع ثط اؾبؼ اى پی‬ ‫تی تبویس وطز‪.‬هیربئیل اٍلیبًَف ًوبیٌسُ ضٍؾیِ زض ؾبظهبًْبی‬ ‫ثیی الوللی زض ٍیی ضٍظ زٍقٌجِ تَییتی ثب اًتمبز اظ ؾرٌبى یرس‬ ‫ایطاًی هبضن زٍثٍَیتع ضئیؽ اًسیکىسُ نْیًَیؿتی اهطیىبیی زفب اظ زهَوطاؾی ًَقت‪ :‬ثط اؾربؼ اى‬ ‫پی تی فطنتْبی فعبلیت اتوی ثِ ایطاى زازُ قسُ اؾت‪.‬ایی فطنتْب ٍ تَاًبییْبیی وِ ثرِ ایرطاى زازُ قرسُ‬ ‫هبزاهی وِ ثطای اّساف هؿبلوت اهیع ثبقٌس وبهال لبًًَی ّؿتٌس‪.‬اٍلیبًَف ازاهِ زاز‪ٍ :‬ظیفِ اغاًرؽ ثریری‬ ‫الوللی اًطغی ّؿتِای ضاؾتی اظهبیی زض عسم اًحطاف زض اؾتفبزُ اظ هَاز ّؿرترِ ای اؾرت‪ .‬وؿربًری ورِ‬ ‫هربلفت ّؿتٌس ذالف اى پی تی عول هیىٌٌس‪.‬ایی زیپلوبت ضٍؼ چٌسی لجل ًیع تکویرس ورطز عرلریرطغرن‬ ‫توبهی هکىالت ّوچٌبى ثمبی ثطربم اهىبًپصیط اؾت‪ٍ.‬ی زض پبؾد ثِ تَییت رَظه ثَضل هؿئَل ؾیبؾت‬ ‫ذبضری اتحبزیِ اضٍپب زض ؾبلطٍظ اهًبی ثطربم زض ذهَل لعٍم حفظ ثطربم گفت‪ :‬هب ثبیس چٌیی ورٌریرن‬ ‫(ثطربم ضا حفظ وٌین ‪ .‬هربلفبى تَافک ّؿتِای ایطاى زض ذهَل اهىبى ثمبی ثطربم ؾراال هری پرطؾرٌرس‪.‬‬ ‫علیطغن توبهی هکىالت پبؾد ایی ؾاال اضی اؾت ثِ قطٌ اًىِ اعًبی ثطربم (چیی فطاًؿرِ الروربى‬ ‫ایطاى ضٍؾیِ ٍ اًگلیؽ زض تالـ ّبی ذَز ثطای حفظ ایی تَافک هتحس ثبقٌس‪ .‬اتحبزیِ اضٍپب ًریرع ثرعرٌرَاى‬ ‫ّوبٌّگ وٌٌسُ ًمف حیبتی ٍ هْوی زاضز‪.‬‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضن‪ٍ -‬ظاضت زفرب ترطوریرِ ثرِ‬ ‫حوبیت ٍظاضت ذبضرِ ثحطیی اظ اهبضات هتحسُ عطثری زض‬ ‫تٌفّبی هیبى اًىبضا ٍ اثَظجی ٍاوٌف ًکربى زاز‪ٍ.‬ظاضت‬ ‫زفب تطویِ ثِ ثیبًیِ ٍظاضتذبضرِ ثحطیی زض حوربیرت اظ‬ ‫اهبضات ٍاوٌف ًکبى زاز‪.‬‬ ‫ٍظیط زفب تطویِ زض گفتٍگَ ثب قجىِ الزعیطُ ثب وَچه‬ ‫ذَاًسى اهبضات ٍ اقبضُ ثِ الساهبت ایی وکَض زض لیرجری ٍ‬ ‫ؾَضیِ تْسیس وطز وِ اًىبضا زض ظهبى ٍ هرىربى هرٌربؾرت‬ ‫اهبضات ضا ثِ ؾعای اعوبلف ذَاّس ضؾبًس؛ زض همبثل ٍظیط هکبٍض زض اهَض ذبضرِ زٍلت اهبضات ثِ اى‬ ‫ٍاوٌف ًکبى زاز ٍ گفت‪ :‬اظْبضات تحطیهاهیع ٍظیط زفب تطویِ ثِ هٌعلِ تٌعل ؾُح زیپلوربؾری ایری‬ ‫وکَض اؾت‪ٍ .‬ظاضتذبضرِ ثحطیی ًیع زض ثیبًیِای اظ اهبضات حوبیت وطز ٍ اظْبضات ٍظیط زفب تطویِ‬ ‫ضا تحطیهاهیع ٍ ثط ذالف عطف زیپلوبتیه ثطقوطز‪.‬‬ ‫َجک گعاضـ پبیگبُ ذجطی ضٍظًبهِ زیلی نجبح ٍظاضت زفب تطویِ زض ثیبًیِ ذَز ثیبًیِ ٍظاضتذبضررِ‬ ‫ثحطیی زضثبضُ الساهبت ثیحجبتوٌٌسُ اهبضات زض لیجی ؾَضیِ ٍ ثطذی وکَضّبی افطیمبیی ضا ذرالف‬ ‫هٌکَض ؾبظهبى هلل هتحس لَاًیی ٍ پطٍتىلّبی ثیی الوللی للوساز وطز ٍ گفت ایٌرىرِ ثرحرطیری ایری‬ ‫الساهبت ضا ؾبظًسُ هیذَاًس تکؾفثبض ٍ ثیفبیسُ اؾت‪.‬زض ازاهِ ایی ثیبًیِ زٍلت اهبضات ٍ وکرَضّربی‬ ‫حبهی اى ثِ تعمل ٍ ضفتبض ثطاهسُ اظ زٍضاًسیکی فطاذَاًسُ قسُ اًس‪.‬زض ایی ثیبًیِ ّوچٌیی ثرب اقربضُ ثرِ‬ ‫اًچِ ضٍاثٍ پبًهس ؾبلِ تطویِ ٍ لیجی ذَاًسُ قسُ تکویس قسُ وِ اًىبضا َجک انل لیجری ثرطای هرطزم‬ ‫لیجی ثِ حوبیت ذَز اظ ایی وکَض ازاهِ ذَاّس زاز‪.‬‬ ‫ًشست سفزای کشَرّای عضَ اتحادیِ اٍراسیا‬ ‫در ارس بزگشار هیشَد‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضن‪ -‬ضیریرؽ ّریربت هرسیرطُ ٍ‬ ‫هسیطعبهل ؾبظهبى هٌُمِ اظاز اضؼ گفت‪ً :‬کؿت هکرترطن‬ ‫ثب حًَض ؾفطای وکَضّبی عًَ اتحبزیِ التهبزی اٍضاؾیرب‬ ‫اهؿبل زض اضؼ ثطگعاض هیقَز‪ .‬هحؿی ًطیوبى اظْربض ورطز‪:‬‬ ‫ایی ًکؿت ثطای گؿتطـ تعبهل ٍ هٌبؾرجربت الرترهربزی ٍ‬ ‫ثبظضگبًی ایطاى ثب وکَضّبی حَظُ اٍضاؾیب ٍ لرفرمربظ ٍ ثرب‬ ‫اؾتفبزُ اظ ظطفیت هٌُمِ اظاز اضؼ ثطگعاضذَاّس قس‪.‬هعبٍى‬ ‫زیپلوبؾی ٍ التهبزی ٍظاضت اهَض ذبضرِ ًیع زض ایی زیرساض‬ ‫ثب اقبضُ ثِ ایٌىِ اضهٌؿتبى تٌْب وکَض عًَ اتحبزیِ اٍضاؾریرب‬ ‫اؾت وِ ثب ایطاى هطظ ظهیٌی زاضز افعٍز‪ :‬ایی عربهرل ثؿریربض‬ ‫هْوی اؾت وِ ثبیس اظ ایی فطنت اؾتفبزُ ورٌریرن ٍهؿریرط‬ ‫اضهٌؿتبى ‪ -‬ایطاى ثِ عٌَاى یه ربزُ تطاًعیتی ثطای اًرترمربل‬ ‫وبالّبی ایطاى ثِ اتحبزیِ اٍضاؾیب وِ ثطای هباّویت ثؿیبضی‬ ‫زاضز ثطای ّوگبى هعطفی قَز‪.‬اًهبضی ّوچٌیی ثط ترَؾرعرِ‬ ‫ّوىبضی ؾبظهبى هٌُرمرِ اظازاضؼ ثرب وکرَضّربی عًرَ‬ ‫اتحبزیِ التهبزی اٍضاؾیب تبویسٍاظْبض وطز‪ :‬یطٍضی اؾرت‬ ‫ثب اؾتفبزُ اظتَاًوٌسی ّبٍظطفیت ّبی ثبلمَُ ٍ ثبلفعل هٌُمرِ‬ ‫اظاز اضؼ ثعٌَاى تٌْب زضٍاظُ ٍضٍز ثرِ وکرَضّربی حرَظُ‬ ‫اٍضاؾیب ٍ ‪ cis‬تعبهالت ٍهرجربزالت ترزربضی اضؼ ثربایری‬ ‫وکَضّبثبضٍیىطز نبزضات غیطًفتی افعایف یربثرس‪.‬زض ایری‬ ‫زیساضهَیَ ّبی هطثٌَ ثِ اهبزگی ّوىبضی هٌُمِ اظاز‬ ‫اضؼ زضثرف اهَظـ عبلی ثبوکَضّبی ّوزَاض پیگیرطی‬ ‫اتهبل ذٍ اّی رلفب ثِ انالًسٍظ ؾربهربًرسّری هرطظّرب‬ ‫پیگیطی ضفع هؿبئل ظیؿت هحیُی ضٍز اضؼ ٍتؿطیع ضًٍرس‬ ‫ایزبز پل زٍؾتی ایطاى ٍاشضثبیزبى هُطح ٍ ثطضؾی قس‪.‬‬ ‫فزهاًذار‪ :‬تَسعِ کشاٍرسی هیاًِ‬ ‫ًیاسهٌذ تکویل سًجیزُ تَلیذ است‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضن‪ -‬هعبٍى اؾتبًساض اشضثربیرزربى‬ ‫قطلی ٍ فطهبًساض ٍیػُ قْطؾتبى هیبًِ ثب اقبضُ ثِ ایٌىِ ضقرس‬ ‫التهبزی ٍ اقتغبل اظ تجعبت هخجت ؾطهبیِ گصاضی زض ثررف‬ ‫تَلیس اؾت گفت‪ :‬تَؾعِ ثررف وکربٍضظی قرْرطؾرتربى‬ ‫ًیبظهٌس تىویل ظًزیطُ تَلیس اؾت‪ .‬هحوسضیب هکبیررری زض‬ ‫اییی ولٌگ ظًی هزتوع نٌعرتری ترَلریرسی زض هریربًرِ ثرب‬ ‫لسضزاًی ؾطهبیِ گصاض ایی َطح گفت‪ :‬اهبزُ فطاّرن ؾربظی‬ ‫ثؿتط ٍ ظهیٌِ الظم ٍ وبّف تکطیفبت ازاضی ثطای ؾرطهربیرِ‬ ‫گررصاضی ّؿررترریررن‪ٍ.‬ی ذرربَررطًکرربى وررطز‪ :‬ضاُ اًررساظی‬ ‫ٍاحسّبی ثؿتِ ثٌسی زؾتِ ثٌسی ؾَضتیٌگ ؾطزذربًرِ ٍ‬ ‫نٌبیع تجسیلی اظ ًیبظّبی هْن قْطؾرتربى اؾرت‪.‬عرورلریربت‬ ‫ارطایی ایی هزتوع نرٌرعرتری ترَلریرسی ترَؾرٍ ثرررف‬ ‫ذهَنی زض ظهیٌی ثِ هؿبحت ‪ّ ۲۲‬عاضهتط هطثع زض ثرررف‬ ‫وٌسٍاى هیبًِ ثب اعتجبض اٍلیِ ‪ ۹۱۲‬هیلیبضز ضیربل ثرطای ایرزربز‬ ‫ؾطزذبًِ ؾجس هیَُ ٍ وٌؿبًتطُ اغبظ قس‪.‬‬ ‫قابلیتّای هعذًی هس ٍ طالی اّز‬ ‫ٍ ّزیس هَرد تَجِ ٍسارت صوت قزار گیزد‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضن‪ -‬احوس هحطمظازُ اضؾجربضاى‬ ‫ضا یىی هٌبَک هْن هعسًی وکَض عٌَاى وطز وِ ثرب ٍررَز‬ ‫اؾتعسازّبی ثبلمَُ زض هٌبثع ظیطظهیٌی ثِ ذهرَل َرال ٍ‬ ‫هؽ هتبؾفبًِ زض گصقتِ هَضز ثیهْطی لطاض گطفتِ اؾت‪ٍ.‬ی‬ ‫ثب تبویس ثط ایٌىِ ّوچٌبى وِ زض اؾتبى وطهبى اظ اهىبًبت ٍ‬ ‫هعایبی هؽ ؾطچکوِ قْطؾتبىّبی اؾتمطاض وبضذربًرزربت‬ ‫هعبزى ٍ قْطّبی ّوزَاض ثْطُهٌس قسُ ٍ اؾتبًساضی وطهبى‬ ‫ًیع َی ههَثِ ای ثط ایی اهط نحِ گصاقرترِ ٍ عرورلریربتری‬ ‫وطزُاًس زض اؾتبى هب ًیع زض رْت تحمک عسالت ایی اهط ثبیس‬ ‫هحمک قَز‪.‬ایی ًوبیٌسُ هزلؽ افعٍز‪ :‬ثبیرس قرطورت هرؽ‬ ‫اشضثبیزبى ثِ هعٌبی ٍالعی َّیت ٍالعی ذَز ضا پیسا وٌس ٍ‬ ‫زض توبهی قْطّب ٍ هٌبَمی ورِ عرورلریربت اورترکربفری ٍ‬ ‫اؾترطاری هؽ زض اًْب ٍرَز زاضز ثِ اهىبًبت ظیطثٌبیی ٍ‬ ‫ثطای تمَیت ٍ تَؾعِ هعبزى چِ زض حَظُ َرال ٍ چرِ زض‬ ‫حَظُ هؽ تَرِ ٍیػُ قَز‪.‬‬ ‫باسداشت شارهْذ‪ ،‬هَفقیتی بزای ایزاى در جٌگ اطالعاتی علیِ هَساد ٍ سیا‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضن‪ -‬قجىِ الوریربزیری‬ ‫زض گعاضقی ثِ ثطضؾی عولیبت هَفرمریرت اهریرع‬ ‫ایطاى زض ثبظزاقت ؾطوطزُ گرطٍُ ترطٍضیؿرتری‬ ‫تررٌررسض پررطزاذررت‪.‬ثرربظزاقررت ررروررکرریررس‬ ‫قبضهْس ؾطوطزُ گرطٍُ ترطٍضیؿرتری ترٌرسض‬ ‫هَفمیتی ثطای ایطاى زض رٌگ اَالعبتری عرلریرِ‬ ‫هَؾبز ٍ ؾیب اؾت‪ .‬ایی السام یرطثرِ لرَی ثرِ‬ ‫هَؾبز ٍ ؾیب ثَز‪ٍ .‬اقٌگتی ٍ هتحساًف زض هٌُمِ‬ ‫ثب ًجطز ّبی تعمیت ٍ گطیع تالـ هیورٌرٌرس ثرِ‬ ‫گطٍُ ّبی همبٍهت یطثِ ثرعًرٌرس ٍ اى ّرب ضا‬ ‫تًعیف وٌٌس ظیطا تهوین رٌگ فطاگیرط زٍض‬ ‫اظ زؾتطؼ اًْبؾت‪ .‬ایب هحَض همبٍهت اظ ایری‬ ‫فطنت ثطای تىویل تَاًبییّبی ًربهری اـ ثرِ‬ ‫هٌرَض ایزبز ثبظزاضًسگی فطاگیط اؾتفبزُ ذَاّرس‬ ‫وطز؟‬ ‫هزطی الویبزیری افرعٍز‪ :‬زض َرَل ؾربل ّربی‬ ‫گصقتِ ثٌیبهیی ًتبًیبَّ ًرررؿرت ٍظیرط ضغیرن‬ ‫نْیًَیؿتی ّوَاضُ اظ ایطاى ّؿرترِ ای ٍحکرت‬ ‫زاقتِ اؾت‪ .‬زض ؾبل ‪ً ۲۲۹۲‬تبًیبَّ تهَیرطی اظ‬ ‫یه ثوت زض ؾرٌطاًیاـ زض هزورع عرورَهری‬ ‫ؾبظهبى هلل ًکبى ٍ ّکساض زاز ایطاى اٍاؾٍ ؾبل‬ ‫‪ ۲۲۹۲‬ثِ ثوت ّؿتِای زؾت پیسا ذَاّس وطز‪.‬‬ ‫ًتبًیبَّ اظ ربهعِ رْبًی ذَاؾت ذٍ لطهعی زض‬ ‫ثطاثط ثطًبهِ ّؿتِ ای ایطاى تطؾین وٌس‪ً .‬تبًیبَّ زض‬ ‫ؾرٌطاًی اـ زض وٌفطاًؽ اهٌیتی هًَید زض هربُ‬ ‫فَضیِ ؾبل ‪ ۲۲۹۲‬ثبض زیگط ثِ یه السام ًوبیکی‬ ‫هتَؾل قس ٍ اًچِ ضا وِ ثِ گفتِ اٍ یه لُعِ اظ‬ ‫پْپبز ایطاًی ؾطًگَى قسُ ثَز زض زؾت گطفرت‬ ‫ٍ ثِ تْطاى زضثبضُ اظهَزى نجط اؾطائیل ّکرساض‬ ‫زاز‪ .‬چٌس هبُ پؽ اظ اى ًتبًیبَّ زض ترل اٍیرَ‬ ‫هسعی قس زُّب ّعاض ؾٌس وِ ٍظى اىّب ثِ ًریرن‬ ‫تُی هی ضؾس زض اذتیبض هَؾبز لطاض گطفتِ اؾت ٍ‬ ‫فبـ هی وٌس وِ ایطاى ثِ زًرجربل ترَلریرس پرٌرذ‬ ‫والّه ّؿتِای اؾت‪.‬‬ ‫سزهایِگذاری بخش خصَصی در اجزای ‪ ۲۵‬طزح عوزاًی شْز ارٍهیِ‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضن‪ -‬ضییؽ ؾبظهبى‬ ‫ؾطهبیِ گرصاضی ٍ هکربضورت ّربی هرطزهری‬ ‫قْطزاضی اضٍهیِ ثب اقبضُ ثِ ّرورطاّری ذرَه‬ ‫ثرف ذهَنی زض ضاؾتبی ارطای َطح ّربی‬ ‫هرتلف عوطاًی زض ایی قْط گرفرت‪ :‬زض ایری‬ ‫ضاؾتب ‪َ ۹۲‬طح ثب هکبضوت ٍ ؾطهبیرِ گرصاضی‬ ‫ثرف ذهَنری اررطایری هری قرَز‪ .‬ضیرب‬ ‫هکْسی وکتیجبى افرعٍز‪ :‬هرزرترورع ترزربضی‬ ‫ذسهبتی هؿىًَی اٍضیبز هزتوع ؾریرتربزیرَم‬ ‫هیساى اهبم ذویٌی (ضُ قْطن ٍیالیی اؾپیرط‬ ‫اظ رولِ هْوتطیی ٍ ثب اضظـ تطیی پطٍغُ ّربی‬ ‫ؾطهبیِ گصاضی قْط اضٍهیِ اؾرت‪ٍ.‬ی ایربفرِ‬ ‫وطز‪ :‬زض وٌبض ایی َطح ّب لرطاضزازّربیری زض‬ ‫ضاؾتبی احساث ؾطٍیؽ ّبی ثْساقتی رسیس‬ ‫ایؿتگبُ ّبی ٍضظـ زض پبضن ظیپ الیی زض‬ ‫پبضن رٌگلی ثبظاضچِ فطٌّگیربى پرل ّربی‬ ‫عبثط پیبزُ ٍ پرورپ ثرٌرعیری اررطایری قرسُ‬ ‫اؾت‪.‬ضییرؽ ؾربظهربى ؾرطهربیرِ گرصاضی ٍ‬ ‫هکبضوت ّبی هطزهی قرْرطزاضی اضٍهریرِ اظ‬ ‫ثطًبهِ ضیعی ثطای تزْیع تبوؿی ّبی قرْرطی‬ ‫اضٍهیِ ثِ وبضترَاى زض ؾرطیرع ترطیری ظهربى‬ ‫هوىی ذجط زاز ٍ ثیبى وطز‪ :‬عالٍُ ثرط اى ثرِ‬ ‫تسضیذ وبضت ّبی لجلی اترَثرَؼ اظ چرطذرِ‬ ‫ذبضد ٍ وبضت قْطًٍسی ثب تىٌرَلرَغی ضٍظ‬ ‫ربیگعیی اًْب هیقَز‪.‬هکْسی وکتیجبى ازاهرِ‬ ‫زاز‪ :‬وبضت قْطًٍرسی ًریرع ثرطای اؾرترفربزُ‬ ‫قْطًٍساى زض اضٍهیِ َرطح ضیرعی قرسُ ورِ‬ ‫قْطًٍساى هی تَاًٌس اظ اى ثِ عٌَاى ویف پَل‬ ‫الىتطًٍیىی َّقوٌس اؾتفبزُ وٌٌس‪.‬‬ ‫اضٍهیِ ثب ‪ّ ۹۹‬عاض ّىتبض ٍؾعت ٍ حسٍز ‪۲۲۲‬‬ ‫ّعاض ًفط روعیت ثعضگتطیی ٍ پطروعیت تطیی‬ ‫قْط اشضثبیزبى غطثی اؾت‪.‬‬ ‫هحذٍدیتّای اجتواعی اردبیل باسگزداًذُ هیشَد‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضن‪-‬فطهبًساض اضزثریرل‬ ‫گفت‪ :‬ثب تَرِ ثِ قیَ هزسز وطًٍب ٍ افرعایرف‬ ‫اهبض هجتالیبى ٍ ثؿتطیّب زض ثریروربضؾرتربى ّربی‬ ‫اضزثیل ایزبز هحسٍزیت ّبی ارتوبعی زض اضزثیل‬ ‫اظ ؾط گطفتِ هیقَز‪.‬‬ ‫هؿعَز اهبهی اظْبض وطز‪ :‬ثِ زلیل عرسم ضعربیرت‬ ‫پطٍتىل ّبی ثْساقتی ترَؾرٍ عرورَم هرطزم ٍ‬ ‫ٍیعیت لطهع قْطؾتبى هتبؾفبًِ اهبض فَتری ّرب‬ ‫ثؿتطی ّب ٍ هجتالیبى ٍیطٍؼ وطًٍرب زض اضزثریرل‬ ‫افعایف یبفتِ ٍ زٍثبضُ هحسٍزیت ّبی ارتوربعری‬ ‫ثطلطاض ذَاّس قس‪ٍ.‬ی ذبَطًکبى وطز‪ :‬تروربهری‬ ‫هطاوع گطزقگطی قْطؾتبى اضزثیل زض ضٍظّربی‬ ‫پٌذ قٌجِ ٍ روعِ ٍ قٌجِ تعُیل اؾت ٍ اهیسٍاضین‬ ‫هطزم ثب پیطٍی اظ ههَثبت ؾتبز وطًٍب هؿئَالى ٍ‬ ‫ثِ ٍیػُ وبزض زضهبى ضا زض ایی ضٍظّبی حؿبؼ ٍ‬ ‫ؾرت یبضی وٌٌس‪.‬فطهبًساض اضزثیرل ثریربى ورطز‪:‬‬ ‫پبؾبغّب هطاوع فطٍـ ٍ ثربظاضّرب هرَظرف ثرِ‬ ‫ضعبیت پطٍتىل ّبی ثْساقتی ٍ پَقیسى هبؾره‬ ‫ٍ ضعبیت فبنلِ گصاضی ارتوبعی ّؿتٌس زض غیرط‬ ‫ایی نَضت هطاوع پلوت هیقًَس ٍ زض نرَضت‬ ‫عسم ضعبیت هرزرجرَض ثرِ ترعرُریرلری ثربظاضّرب‬ ‫ذَاّین‪.‬اهبهی یگبًِ گفت‪ :‬اظ اهطٍظ تب یه ّفتِ‬ ‫فعبلیت ضؾتَضاى ّب زض اضزثیل ثِ نَضت ثیطٍىثرط‬ ‫ثَزُ ٍ ثب هترلفربى ثرطذرَضز ررسی هری قرَز‪.‬‬ ‫ّوچٌیی ؾتبز اؾتبًی هسیطیت ثیوبضی وطًٍرب زض‬ ‫اضزثیل زٍضوبضی ّوؿطاى پطؾٌل زضهبى اؾتبى ضا‬ ‫تهَیت وطز‪.‬ؾتبز اؾتبًی هسیرطیرت ٍ ورٌرترطل‬ ‫ثیوبضی وطًٍبی اؾتبى اضزثریرل ثرطای تؿرْریرل‬ ‫ٍیعیت وبضی وبزض زضهبى زٍضوبضی ّوؿرطاى‬ ‫توبهی پطؾٌل زضهبًی ضا تهَیت وطز‪.‬ثرط اؾربؼ‬ ‫افشایش ‪ ۵۲۵۲‬درصذی اعتبارات عجبشیز بِرغن‬ ‫هحذٍدیتّای اقتصادی‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًربهرِ اضن‪-‬‬ ‫فطهبًساض عزت قیط ثب ثیبى ایرٌرىرِ‬ ‫اعتجبضات ؾبلزبضی قْطؾرتربى ‪۲۲‬‬ ‫هیلیبضز تَهبى اؾت گفت‪ :‬ایی ضلن‬ ‫زض همبیؿِ ثب ؾبل گصقتِ ٍ ثِضغرن‬ ‫هحسٍیتّبی هبلی ‪ ۲۱.۱‬زضنرس‬ ‫ثیکتط اؾت‪ .‬عربزل انرغرطپرَض زض‬ ‫قَضای ثطًبهِ ضیرعی ایری قرْرطؾرتربى افرعٍز‪ :‬ؾربل گرصقرترِ ‪۰۲‬‬ ‫زضنس اعتجبضات ترهیهی ثِ َطح ّبی عوطاًی قْطؾتبى ررصه قرس‬ ‫وِ اهیسٍاضین اهؿبل ایی ضلن ثب تالـ هسیطاى زؾتگربُ ّربی اررطایری‬ ‫افعایف یبثس‪.‬فطهبًساض عزت قیط ّوچٌیی ثط ًربضت هسیطاى ارطایی ثرط‬ ‫ّعیٌِ وطز اعتجبضات تبویس وطز ٍ گفت‪ :‬ثَزرِ زٍلت هحسٍز ثرَزُ ٍ‬ ‫ثبیس اعتجبضات زض هحل ّربی ترعریریری قرسُ ٍ اٍلرَیرت زاض ّرعیرٌرِ‬ ‫قَز‪.‬انغطپَض ثب ثیبى ایٌىِ ثب هسیطیت زض رصه زضاهس ٍ ّرورچرٌریری‬ ‫نطفِ رَیی ثرکی اظ ًیبظّبی ازاضات ثطَطف هی قَز افعٍز‪ :‬اٍلَیت‬ ‫زض ؾبل ‪ ۱۱‬تىویل پطٍغُّبی ًیوِ توبم قْطؾتبى اؾت ٍ ایی هرْرن ثرب‬ ‫تالـ هسیطاى ٍ تالـ ثطای ترهیم اعتجبض ثیکتط اظ ؾرَی زؾرترگربُ‬ ‫هطوعی اؾت اظ ایی ضٍ ضٍؾبی ازاضات ثبیس پیگیط ررصه اعرترجربضات‬ ‫ههَه وویتِ ثطًبهِضیعی ثبقٌس‪ٍ.‬ی افعٍز‪ :‬پطٍغُّبی ظیطؾربذرتری اظ‬ ‫اٍلَیت ّبی قْطؾتبى اؾت ٍ ثبیس پطٍغُ ّبی اقرترغربل ٍ ترَلریرس زض‬ ‫اٍلَیت لطاض گیطز‪.‬انغطپَض زض ثرف زیگطی اظ ؾرٌبى ذرَز گرفرت‪:‬‬ ‫اثعاض ٍ هبقیی االت هَرَز زض ازاضات تٌْب هرتم اى ازاضُ ًیرؿرت ٍ‬ ‫ثبیس زض حل هؿبئل ٍ هکىالت قْطؾتبى هَضز اؾتفبزُ لطاض گریرطز ٍ‬ ‫هسیطاى اظ ّعیٌِّبی غیط یطٍض زض ازاضات ثبیس ذَززاضی وٌٌس‪.‬‬ ‫ایی ههَثِ زٍضوبضی ّوؿطاى توبهری پرطؾرٌرل‬ ‫زضهبًی وِ هؿتمیوب زض اهرط زضهربى ٍ ورٌرترطل‬ ‫ثیوبضی وطًٍب زض ثیوبضؾتبىّب ٍ هطاورع زضهربًری‬ ‫فعبلیت زاضًس ثبیس زض زؾتَض وبض ورلریرِ ازاضات‬ ‫زٍلتی ٍ ذهَنی لطاض گیطز‪ّ.‬ورچرٌریری ؾرتربز‬ ‫هصوَض زض ضاؾتبی ووه ثرِ اؾربیرف هربزضاى‬ ‫زاضای فطظًس ذطزؾبل ثِ زلیل تعُیلی هْرسّربی‬ ‫وَزن همطض وطز هبزضاى زاضای فطظًس ذطزؾربل‬ ‫هیتَاًٌس اظ هعایبی زٍضوبضی ثْطُ هٌس قًَس‪.‬‬ ‫ًوایٌذُ هجلس‪ٍ :‬ضعیت راُ ّای بستاى اباد‬ ‫ًاهٌاسب است‬ ‫ؾطٍیؽ ذجرطی ضٍظًربهرِ اضن‪-‬‬ ‫ًوبیٌسُ هطزم ثؿتبى اثبز زض هزلؽ‬ ‫قَضای اؾالهی ثب اقبضُ ثرِ ًرمرف‬ ‫ربزُ زض تَؾعِ گفت‪ٍ :‬یعیت ضاُ‬ ‫ّبی قْطؾتبى ًربهرٌربؾرت اؾرت‪.‬‬ ‫غالهطیب ًَضی زض حبقیِ ثبظزیس اظ‬ ‫ٍضٍزی ّبی قْط ثؿتربى اثربز زض‬ ‫ههبحجِ ثب ثیبى ایٌىِ ثیف اظ یىْعاض ویلَهتط ضاُ انرلری ٍ فرطعری زض‬ ‫قْطؾتبى ثؿتبى اثبز ٍرَز زاضز افعٍز‪ :‬هتبؾفبًِ ٍیعیت ضاُ ّبی انلی‬ ‫ایی قْطؾتبى زض قبى ثؿتبى اثبز ًجَزُ ٍ زاضای ًَالهبت ٍ هکرىرالت‬ ‫فطاٍاًی اؾت‪ٍ.‬ی ایبفِ وطز‪ :‬الجتِ زض حَظُ تَؾعِ ٍ ثْؿربظی ضاُ ّربی‬ ‫قْطؾتبى لسم ّبی ثطزاقتِ قسُ ٍلی ایی فعبلیت ّب ًؿجت ثِ زاقتِ ّبی‬ ‫هَرَز زض حَظُ ضاُ ّب وبفی ًیؿت‪.‬‬ ‫ًوبیٌسُ هطزم ثؿتبى اثبز زض هزلؽ ثب اقبضُ ثِ ٍیعیت ربزُ ترطاًرعیرتری‬ ‫زاذل قْط ثؿتبى اثبز ٍ لعٍم ؾبهبًسّی هؿیط ثؿرتربى اثربز ثرِ ؾرورت‬ ‫قْطؾتبى ّبی ؾطاه ٍ هیبًِ گفت‪ :‬زض ایی هؿیط تطافیه ؾٌگیی حول ٍ‬ ‫ًمل قوبلغطه وکَض ضا قبّس ّؿتین‪.‬‬ ‫ٍی گفت‪ :‬یطٍضت زاضز ازاضُ ول ضاّساضی ٍ حول ٍ ًمل رربزُ ای‬ ‫اشضثبیزبى قطلی ووه ٍیػُ ثطای اؾفبلت ضیعی ٍ تطهین ٍ ؾبهبًسّری‬ ‫ربزُ تطاًعیت قْط ثؿتبى اثبز زاقتِ ثبقس‪.‬‬ ‫ًَضی زض ازاهِ ثِ ٍیعیت ضاُ ّبی ضٍؾتبیی قْطؾتبى ثؿتبى اثبز اقربضُ‬ ‫وطز ٍ افعٍز‪ :‬زض حَظُ ضاُ ضٍؾتبیی ًیبظهرٌرس ترَررِ هؿرئرَالى ثرطای‬ ‫ؾبهبًسّی ّؿتین‪.‬‬ ‫هْوتزیی عٌاٍیی خبزی‬ ‫ایزاى ٍ جْاى‬ ‫*ربى ثَلتَى هکبٍض پیکیی وبخ ؾفیس زض گفتٍگَ ثرب‬ ‫یه ضٍظًبهِ الوبًی گفت وِ اگط زًٍبلس تطاهپ ثرطای‬ ‫زٍهیی ثبض زض اًتربثبت ضیبؾت روَْضی پیطٍظ قرَز‬ ‫قبیس اهطیىب اظ پیوبى اتالًتیه قوبلی (ًبترَ ذربضد‬ ‫قَز‪.‬‬ ‫* ؾفیط ایطاى زض چیی زض ٍاوٌف ثِ پرطتربه اذرطیری‬ ‫هبَّاضُ ثیسٍ چیی ثِ فًب گفت‪ :‬پتبًؿیل ّبی فرطاٍاًری‬ ‫زض ّوىبضی ّبی َّا فًب ثب چیی ٍرَز زاضز‪.‬‬ ‫*ثٌیبهیی ًتبًیبَّ ثب اشعبى ثِ ًبوبضاهس ثرَزى ؾریرؿرترن‬ ‫ثْساقتی ایی ضغین ٍ ًبتَاًی اى زض ورٌرترطل قریرَ‬ ‫ٍیطٍؼ وطًٍب گفت وِ اؾطائیل یرىری اظ ثربالترطیری‬ ‫هیعاى اثتال ثِ وٍَیس‪ ۹۱-‬ضا زض رْبى زاضاؾت‪.‬‬ ‫*ذَاى وبضلَؼ اٍل پبزقبُ پیکیی اؾپبًیب وِ ثِ زلریرل‬ ‫هتْن قسى ثِ اذتالؼ ٍ پٌْبى وطزى زاضاییّب ترحرت‬ ‫فکبض ؾیبؾی ٍ ارتوبعی لطاض گطفتِ اعرالم ورطز ورِ‬ ‫زاٍَلجبًِ ذَز ضا تجعیس ٍ وکَضـ ضا تطن هیوٌس‪.‬‬ ‫* گعاضـ ؾبالًِ ًبظط زٍلت ضغین نْیًَیؿتی قىبف‬ ‫ؾیؿتن زفبعی زض زاذل ؾطظهیی ّبی اقغبلی ضا فربـ‬ ‫وطز ثَُضی وِ ایی ؾبهبًِ زفبعی ًویتَاًس زض ثرطاثرط‬ ‫قلیه هَقه ٍ تْرسیرسات محرورالتا ّرَایری اظ‬ ‫قْطنًکیٌبى حفبظت وٌس‪.‬‬ ‫* زًٍبلس تطاهپ اعالم وطز‪ :‬فعبلیتّبی اپرلریرىریرکری‬ ‫قجىِ ارتوبعی تیه تبن زض اهطیىب تب ‪ ۹۱‬ؾپرتربهرجرط‬ ‫ثؿتِ هی قَز هگرط ایرٌرىرِ ترَافرمری ثرطای فرطٍـ‬ ‫عولیبت ّبی اهطیىبیی ایی قجىِ ارتوربعری نرَضت‬ ‫ثگیطز‪.‬‬ ‫* زض ازاهِ ثطضؾی ٍ تحمیمبت هکتطن زض هَضز علرت‬ ‫اذطاد ثبظضؼ ٍظاضت اهَضذبضرِ ایربالت هرترحرسُ‬ ‫چْبض هکبٍض اضقس هبیه پوپئَ ثِ هزلؽ ًوربیرٌرسگربى‬ ‫اهطیىب احًبض قسًس‪.‬‬ ‫* ّکبم قطف ٍظیط اهَضذبضرِ زٍلت ًزبت هلی یوی‬ ‫زض پی تَافک غیطلبًًَی ًیطٍّبی زهرىرطاتریره ورطز‬ ‫ؾَضیِ (لؿس ٍ قطوت اهطیىبیی ثطای ؾطلت ًرفرت‬ ‫ؾَضیِ گفت‪ :‬حوبیت ٍاقٌگتی اظ ایی تَافک ًبعبزالًرِ‬ ‫ضٍیىطزی اؾت وِ تٌْب زظزاى ٍ ؾبضلبى هٌبثع ٍ حطٍت‬ ‫هلتّب اى ضا زض پیف هیگیطًس‪.‬‬ ‫* هعبٍى ًرؿت ٍظیط ٍ ٍظیط اهَض ذربضررِ ثرَؾرٌری‬ ‫ّطظگَیی زض زیساض ؾفیط روَْضی اؾالهی ایرطاى زض‬ ‫ؾبضایٍَ یوی لسضزاًی اظ حوبیت ّربی ررورْرَضی‬ ‫اؾالهی ایطاى ثط لعٍم پیکجطز هٌبؾجربت زٍؾرتربًرِ زٍ‬ ‫وکَض زض اثعبز هرتلف تبویس وطز‪.‬‬ ‫* ٍظاضت حول ٍ ًمل عطاق ثرِ ًرمرل اظ هرمربم ّربی‬ ‫روَْضی اؾالهی اعالم وطز وِ قطٌ ٍضٍز هؿربفرطاى‬ ‫عطالی ثِ ایطاى ّوطاُ زاقتی ثطگِ اظهبیف پی ؾی اض‬ ‫ثطای تکریم هجتال ًجَزى ثِ ٍیطٍؼ وطًٍب اؾت‪.‬‬ ‫* چیی اعالم وطز وبهالً ثب ؾیبؾت ّبی تجعیى اهریرع‬ ‫اهطیىب علیِ قطوت ّبی ًطم افعاضی چیٌری ثرب اترْربم‬ ‫ذالف ٍالع اهٌیت هلی هربلف اؾت‪.‬‬ ‫* عًَ زفتط ؾیبؾی اًهبضاهلل یوی گفت‪َ :‬رطف ّربی‬ ‫ثیی الوللی اظ رولِ اًگلیؽ وِ هسام ثب هَیَ ثْبئیربى‬ ‫زض یوی زضگیط ّؿتٌس چطا ثِ ّویی هیعاى پطًٍسُ ّربی‬ ‫ظًساًیبى عمیستی زض ظًساى ّبی عطثؿتربى ؾرعرَزی ضا‬ ‫پیگیطی ًویوٌٌس‪.‬‬ ‫* ثطّن نبلح ضییؽ روَْضی عطاق زض ؾرٌبًری ثرِ‬ ‫هٌبؾجت قکویی ؾبلگطز ًؿل وکی ایعزی ّرب گرفرت‬ ‫وِ ّوِ وؿبًی وِ عبهل ؾمٌَ هَنل ثِ زؾت گطٍُ‬ ‫تطٍضیؿتی زاعف قسًس ثبیس ثبظذَاؾت ٍ هرحربورورِ‬ ‫قًَس‪.‬‬ ‫* اهطیىب زض ضاؾتبی تحمک ثرکیسى ثِ لبًَى هرَؾرَم‬ ‫ثِ ؾعاض رْت اعوبل هزبظات ّبی رسیس علیِ ؾَضیِ‬ ‫ثِ تالـ ّبی ذَز ایزبز اترحربز زض هریربى نرفرَف‬ ‫هربلفبى ؾَضیِ ازاهِ هی زّس‪.‬‬ ‫* عًَ ؾبثک حعه ؾرجرع اهرطیرىرب گرفرت ضئریرؽ‬ ‫روَْضی ایی وکَض هی زاًس احتوبل ثربذرت ٍی زض‬ ‫اًتربثبت ‪ ۲۲۲۲‬ثؿیبض ثبالؾت ٍ ثطای ّویی تالـ زاضز‬ ‫تب هکطٍعیت اًتربثبت ٍ ؾبظٍوبض ضای گیطی پؿتی ضا‬ ‫ظیط ؾَال ثجطز‪.‬‬ ‫*ٍظاضت اهَض ذربضررِ ضٍؾریرِ گرفرت اؾرترمرطاض‬ ‫هَقهّبی هیبى ثطز ٍ وَتبُ ثطز اظ ؾَی ٍاقٌگتی زض‬ ‫هٌبَک هرتلف رْبى ثبعج ٍاوٌف ؾرطیرع اظ ؾرَی‬ ‫ضٍؾیِ هیقَز‪.‬‬ ‫*هکبٍض اهٌیت هلی وبخ ؾفیس زض همبلِای ّکرساض زاز‬ ‫وِ اگط گعاضـ تجبًی ضٍؾیِ ثب گطٍُ َبلجبى تبییس قَز‬ ‫اهطیىب ضٍؾیِ ضا ثِ پبؾدگَیی ٍازاض ذَاّس ؾبذت‪.‬‬ ‫*ضئیؽ اللین وطزؾتبى عطاق تهطیح وطز وِ ؾٌرزربض‬ ‫ثِ رَالًگبّی ثطای افطاز هؿلح غیطلبًًَی تجسیل قرسُ‬ ‫اؾت وِ ثب اررطای زؾرترَضوربضّرب ٍ ثرطًربهرِ ّربی‬ ‫ؾیبؾیقبى رطاحتّب ٍ زضزّبی ایعزیّب ضا ثریرکرترط‬ ‫وطزُاًس‪.‬‬ ‫*ًرؿتٍظیط روْرَضی چره ثرِ اغاًرؽ ذرجرطی‬ ‫ؾیتیوی گفت وکَضـ عاللوٌس ثِ زاقرتری ضٍاثرٍ‬ ‫عبزی ثب ضٍؾیِ اؾت‪.‬اًسضُ ثبثیؽ ترکوریرس ورطز‪ :‬هرب‬ ‫عاللوٌس ثِ زاقتی ضٍاثٍ عبزی ثب ضٍؾیِ ّؿتین‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫*چهار شنبه‬ ‫*‪ 51‬مرداد‬ ‫* ‪ 1‬اگوست‬ ‫*‪ 51‬ذی الحجه‬ ‫* سال‪ :‬سی ام‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزونجی ایل‬ ‫* صفحه ‪9‬‬ ‫‪5911‬‬ ‫‪0202‬‬ ‫‪5445‬‬ ‫‪ّ 10‬ضاس ٍ ‪ 372‬فشصت ضغلی دس سٍستبّبی ارسثبیجبى ضشقی ایجبد ضذ‬ ‫‪‬‬ ‫‪1225‬‬ ‫ارذبایجان‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ض‪ٚ‬ظ٘بٔ‪ ٝ‬اضن‪ٔ -‬سیطوُ أ‪ٛ‬ض ض‪ٚ‬ؾتبی ‪ ٚ‬ق‪ٛ‬ضا‪ٞ‬بی اؾتب٘ساضی اشضثبیجبٖ قطلع‬ ‫پطزاذت ثیف اظ ‪ٔ ۸۸۸‬یّیبضز ت‪ٔٛ‬بٖ تؿ‪ٟ‬یالت ثطای اضتمبی ت‪ِٛ‬یس ‪ ٚ‬اقتغبَ پبیساض زض ٔ‪ٙ‬بطک ض‪ٚ‬ؾتبی‬ ‫اؾتبٖ زض ؾبَ‪ٞ‬بی ‪ ۷۲ ٚ ۷۹‬ذجط زاز ‪ٌ ٚ‬فت‪ :‬اظ ٔحُ ایٗ تؿ‪ٟ‬یالت ‪ٞ ۰۱‬عاض ‪ ۲۹۸ ٚ‬فطصت قغعّع‬ ‫جسیس زض ض‪ٚ‬ؾتب‪ٞ‬بی اؾتبٖ ایجبز قس‪ ٜ‬اؾت‪ .‬تم وطٔ اػالْ وطز‪ :‬اظ ٔحُ لب٘‪ ٖٛ‬اقتعغعبَ پعبیعساض‬ ‫ض‪ٚ‬ؾتبی ‪ ٚ‬ػکبیطی ‪ ٚ‬تفب‪٘ٓٞ‬بٔ‪ٔ ٝ‬ؼب‪٘ٚ‬ت ت‪ٛ‬ؾؼ‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ؾتبی ثب ثب٘ه‪ٞ‬بی ؾی‪ٙ‬ب ‪ ٚ‬پبضؾیبٖ ٘یعع تعبوع‪ٙ‬ع‪ٖٛ‬‬ ‫ثیف اظ ‪ٔ ۲۳‬یّیبضز ت‪ٔٛ‬بٖ تؿ‪ٟ‬یالت ثطای اجطای ‪ ۲۷۹۱‬ططح پطزذت قس‪ ٜ‬اؾت و‪٘ ٝ‬تیج‪ ٝ‬اٖ ایجعبز‬ ‫‪ ۲۰۱۱‬فطصت قغّ زض ض‪ٚ‬ؾتب‪ٞ‬بی اؾتبٖ ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾعت‪ٚ.‬ی اظع‪ٟ‬عبض زاقعت‪ :‬اظ ٔعحعُ تؿع‪ٟ‬عیعالت‬ ‫تفب‪٘ٓٞ‬بٔ‪ٝ‬ای پؿتثب٘ه ثطای ذطیس ٔبقیٗاالت ‪ ٚ‬اجطای ططح‪ٞ‬بی زضأسظا زض ز‪ٞ‬عیعبضی ‪ٞ‬عب ٘عیعع‬ ‫اؾتبٖ اشضثبیجبٖ قطل ثب ‪ ۰۱۱‬ططح ‪ ٚ‬جصه ‪ٔ ۲۲‬یّیبضز ت‪ٔٛ‬بٖ تؿ‪ٟ‬یالت ضتج‪٘ ٝ‬رؿت وک‪ٛ‬ضی ضا ث‪ٝ‬‬ ‫ذ‪ٛ‬ز اذتصبل زاز‪ ٜ‬اؾت‪.‬وطٔ اظ ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬ططح ٔطبِؼبت اضائ‪ ٝ‬ضا‪ٞ‬جطز ػّٕ ت‪ٛ‬ؾؼ‪ ٝ‬اقعتعغعبَ زض ‪۳۰‬‬ ‫ض‪ٚ‬ؾتبی ٔ‪ٙ‬ترت اؾتبٖ ثب ض‪ٚ‬یىطز التصبز ‪ٔ ٚ‬ؼیکت ‪ ٚ‬ثب ٔکبضوت ٔطزْ ثطای ٘رؿتیٗ ثبض زض وکع‪ٛ‬ض‬ ‫ذجط زاز ‪ٌ ٚ‬فت‪ :‬اظ اثتسای ز‪ِٚ‬ت یبظز‪ ٓٞ‬تبو‪ ،ٖٛٙ‬ثیف اظ ‪ٔ ۲۰۰‬عیعّعیعبضز تع‪ٔٛ‬عبٖ اػعتعجعبض ثعطای‬ ‫ز‪ٞ‬یبضی‪ٞ‬بی اؾتبٖ ‪ٔ ۱۱ ٚ‬یّیبضز ت‪ٔٛ‬بٖ اػتجبض ثطای ض‪ٚ‬ؾتب‪ٞ‬بی فبلس ز‪ٞ‬یبضی زض اؾتبٖ پطزاذت قعس‪ٜ‬‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫پیطشفت ‪ 45‬دسصذی پشٍطُ احذاث کبًبل‬ ‫سٌگی کَی صٌؼتی سٍد دس غشه تجشیض‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ض‪ٚ‬ظ٘بٔ‪ ٝ‬اضن‪-‬ق‪ٟ‬طزاض ٔ‪ٙ‬طم‪ ۳ ٝ‬تعجعطیعع اظ‬ ‫تسا‪ ْٚ‬اجطای ػّٕیبت احساث وب٘بَ ؾ‪ ٍٙ‬و‪ٛ‬ی صع‪ٙ‬عؼعتع‬ ‫ض‪ٚ‬ز ثب ‪ ۱۰‬زضصس پیکطفت فیعیىع ذعجعط زاز‪.‬ثع‪ٌ ٝ‬ععاضـ‬ ‫ق‪ٟ‬طیبض‪ ،‬ؾبٔبٖ احٕسظاز‪ ٜ‬ثب اػالْ ایٗ ذجعط ٌعفعت‪ :‬پعط‪ٚ‬غ‪ٜ‬‬ ‫احساث وب٘بَ ؾ‪ٚ ٍٙ‬الغ زض و‪ٛ‬ی ص‪ٙ‬ؼت ض‪ٚ‬ز یى زیعٍعط‬ ‫اظ پط‪ٚ‬غ‪ٞ ٜ‬بی ‪ٞ‬سایت ض‪ٚ‬اٖ اه ‪ٞ‬بی ؾطح غطه تجطیع ٔ‬ ‫ثبقس و‪ ٝ‬ثب ‪ٞ‬سف پیکٍیطی اظ ثط‪ٚ‬ظ ؾیاله ‪ ٚ‬اثعٍعطفعتعٍع‬ ‫ٔؼبثط زض زؾت‪ٛ‬ض وعبض ٔعسیعطیعت ٔع‪ٙ‬عطعمع‪ ٝ‬لعطاض ٌعطفعتع‪ٝ‬‬ ‫اؾت‪.‬احٕسظاز‪ ٜ‬ازأ‪ ٝ‬زاز‪ :‬ػّٕیبت احساث وعب٘عبَ ؾع‪ٙ‬عٍع‬ ‫و‪ٛ‬ی ص‪ٙ‬ؼت ض‪ٚ‬ز ث‪ ٝ‬ط‪ٔ ۱۰۱ َٛ‬تط ‪ ٚ‬ثب اػتجعبض ثعبِعر ثعط ‪۰۰‬‬ ‫ٔیّیبضز ضیبَ ٔ ثبقس و‪ ٝ‬ث‪ٕٞ ٝ‬ت ٔؼب‪٘ٚ‬ت ف‪ ٚ ٙ‬ػعٕعطا٘ع‬ ‫ٔ‪ٙ‬طم‪ ٝ‬ثب ‪ ۱۰‬زضصس پیکطفت فیعیى زض حبَ ا٘جبْ اؾت‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬عٔبٖ ثب اجطای ایٗ پط‪ٚ‬غ‪ ،ٜ‬ػّٕیبت احساث وب٘بَ ؾع‪ٙ‬عٍع‬ ‫ا‪ٚ‬غّ ‪ ،‬جس‪ٌ َٚ‬صاضی و‪ٛ‬ی ٌیت ‪ٔ ،‬حالت ٔبیبٖ‪ٔ ،‬حعالت‬ ‫ا٘بذبت‪ٚ ،ٖٛ‬ض‪ٚ‬زی ق‪ٟ‬طن ق‪ٟ‬یس صیبز قیطاظی‪ ،‬ػعٕعّعیعبت‬ ‫جس‪ َٚ‬وک ذیبثبٖ ق‪ٟ‬یس ‪ٕٞ‬طا‪ ٜ‬لطأّه اظ جعّٕع‪ ٝ‬زیعٍعط‬ ‫پط‪ٚ‬غ‪ٞ ٜ‬بی ‪ٞ‬سایت اه ‪ٞ‬بی ؾطح ٔ‪ٙ‬طم‪ ٔ ٝ‬ثبقس‪.‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ض‪ٚ‬ظ٘عبٔع‪ ٝ‬اضن‪-‬ثع‪ٌ ٝ‬ععاضـ‬ ‫ض‪ٚ‬اثط ػٕ‪ ٔٛ‬ؾعبظٔعبٖ صع‪ٙ‬عؼعت ‪ٔ ،‬عؼعسٖ‬ ‫‪ٚ‬تجبضت اؾتبٖ اشضثبیجبٖ قطل ‪ ،‬حجیت أیعٗ‬ ‫ظاز‪ٌ ٜ‬فت ‪ :‬ق‪ٟ‬طؾتبٖ ‪ٞ‬کتط‪ٚ‬ز ثعب زاضا ثع‪ٛ‬زٖ‬ ‫شذبیط ٔؼس٘ ثبال ‪ٚ ۸۰ ٚ‬احس ٔؼس٘ فعؼعبَ اظ‬ ‫‪ٔ ۳۱‬ؼسٖ ق‪ٙ‬بؾبی قس‪ ، ٜ‬اظظعطفعیعت ثؿعیعبض‬ ‫ذ‪ٛ‬ث ثطای ایجبز اقتغبَ پبیساض ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ؾؼ‪ٞ ٝ‬عٕع‪ٝ‬‬ ‫جب٘ج‪ٙٔ ٝ‬طم‪ ٝ‬ثطذ‪ٛ‬ضزاض اؾت ‪.‬‬ ‫ضئیؽ ؾبظٔبٖ صٕت اشضثبیجبٖ قطل ثب اقبض‪ٜ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ا‪ِٛٚ‬یت ؾبظٔبٖ صٕت زض ؾبَ ج‪ٟ‬ف ت‪ِٛ‬یس‬ ‫ٔج‪ ٙ‬ثط ت‪ٛ‬ؾؼ‪ٔ ٝ‬ؼبزٖ ‪ ٚ‬صع‪ٙ‬عبیعغ ٔعؼعس٘ع ‪ٚ‬‬ ‫ثبظٌکت ‪ٚ‬احس‪ٞ‬بی ضاوس ‪٘ ٚ‬یٕ‪ ٝ‬فؼبَ ث‪ ٝ‬چطذ‪ٝ‬‬ ‫ت‪ِٛ‬یس ‪ٌ ،‬فت ‪ :‬ث‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬ض ایجبز اقتغبَ ‪ ،‬اضظـ‬ ‫افع‪ٚ‬ز‪ ٚ ٜ‬جّ‪ٌٛ‬یطی اظ ذبْ فعط‪ٚ‬قع ‪ ،‬ایعجعبز‬ ‫‪ٚ‬احس‪ٞ‬بی فطا‪ٚ‬ضی زض ٔحُ ٔعؼعبزٖ ‪ ،‬ثعطای‬ ‫ا‪ِٚ‬یٗ ثبض زض وک‪ٛ‬ض ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ قعطط ‪ٚ‬اٌعصاضی‬ ‫زض ٔعایس‪ٞ ٜ ٜ‬بی ػٕ‪ ٔٛ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ قعس‪ ٜ‬اؾعت ‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ثبظٌکت ‪ٚ ۰۱۰‬احس تؼطیُ ‪ ٚ‬ضاوعس‬ ‫اؾتبٖ ث‪ ٝ‬چطذ‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬یس اظ ٔ‪ٕٟ‬تطیٗ ‪ٔ ٚ‬عحع‪ٛ‬ضی‬ ‫تطیٗ ثط٘بٔ‪ٞ ٝ‬بی ؾبظٔبٖ صٕت زض ؾبَ ج‪ٟ‬ف‬ ‫ت‪ِٛ‬یس اؾت ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثب تاویس ثط ضعط‪ٚ‬ضت ثعطٌععاضی ٔع‪ٙ‬عظعٓ‬ ‫جّؿبت ؾتبز تؿ‪ٟ‬یُ ‪ ٚ‬ضفغ ٔ‪ٛ‬ا٘عغ تع‪ِٛ‬عیعس زض‬ ‫ق‪ٟ‬طؾتبٖ ‪ٞ‬ب اظ الظْ االجطاء ث‪ٛ‬زٖ ٔص‪ٛ‬ثبت ایٗ‬ ‫ؾتبز ثطای تٕبٔ زؾتٍب‪ٞ ٜ‬ب ‪ ٚ‬ثب٘ه ‪ٞ‬بی ػبُٔ‬ ‫اؾتبٖ ذجط زاز ‪ ٚ‬افع‪ٚ‬ز ‪ :‬تأیٗ ٔ‪ٛ‬از ا‪ِٚ‬ی‪ ، ٝ‬حعُ‬ ‫ٔؿبئُ ظیطؾبذت ‪ ،‬ثیٕ‪ٔ ، ٝ‬بِیبت ‪ ،‬پعطزاذعت‬ ‫تؿ‪ٟ‬یالت ‪ ،‬تأیٗ ؾطٔبی‪ ٝ‬زض ٌطزـ ٔ‪ٛ‬ضز ٘یعبظ‬ ‫‪ٚ‬احس‪ٞ‬بی ص‪ٙ‬ؼت ‪ٔ ،‬ؼس٘ ‪ ٚ‬ص‪ٛٙ‬ف ت‪ِٛ‬یسی اظ‬ ‫جّٕ‪ٛٔ ٝ‬اضزی اؾت و‪ ٝ‬زض جعّعؿعبت ؾعتعبز‬ ‫تؿ‪ٟ‬یُ ٔططح ‪ ٚ‬ضؾیسٌ ٔ ق‪ٛ‬ز ‪.‬‬ ‫ضئیؽ ؾبظٔبٖ ص‪ٙ‬ؼت ‪ٔ ،‬ؼسٖ ‪ٚ‬تجبضت اؾعتعبٖ‬ ‫اشضثبیجبٖ قطل ثب اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ضط‪ٚ‬ضت ضػعبیعت‬ ‫تٕبٔ ض‪ٛ‬اثط ‪ٔ ٚ‬مطضات ٔصع‪ٛ‬ه زض حع‪ٛ‬ظ‪ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬بی ٔرتّف اػٓ اظ ص‪ٙ‬ؼت ‪ٔ ،‬ؼس٘ ‪ ٚ‬تجعبضی‬ ‫‪ٌ ،‬فت ‪٘ :‬ظبضت ‪ٞ‬بی ٔؿتٕط ٔ‪ٛ‬ضز ٔعؼعبزٖ ثعب‬ ‫تکىیُ ‪ ۰۱‬فمط‪ ٜ‬پعط‪٘ٚ‬عس‪ ٜ‬تعرعّعفعبتع ثعطای‬ ‫‪ٚ‬احس‪ٞ‬بی ٔترّف زض ؾ‪ٔ ٝ‬ب‪ ٝٞ‬ا‪ َٚ‬تسا‪ ْٚ‬زاقت‪ٝ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ًقذ اخجبس سٍص‬ ‫*محمداشراقی‬ ‫‪ ٚ‬ثب ‪ٞ‬طٌ‪ ٝ٘ٛ‬ثطزاقت ٔبظاز ثط ٔج‪ٛ‬ظ‪ٞ‬بی صبزض‪ٜ‬‬ ‫‪ ٚ‬غیط ٔجبظ ثطذ‪ٛ‬ضز لب٘‪ ٘ٛ‬ا٘جبْ ٔ ق‪ٛ‬ز ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثط ثطٌعاضی جّؿبت وبضٌط‪ ٜٚ‬ت‪ٙ‬ظیٓ ثعبظاض‬ ‫زض ق‪ٟ‬طؾتبٖ ‪ٕٞ ٚ‬ب‪ٞ ٚ ٍٙٞ‬عٕعطا‪ٞ‬ع ؾعبیعط‬ ‫زؾتٍب‪ٞ ٜ‬ب زض ٌکت ‪ٞ‬بی ٔکتطن ثبظضؾع ‪ٚ‬‬ ‫٘ظبضت ‪ ٚ‬ث‪ٟ‬ط‪ٙٔ ٜ‬سی اظ ت‪ٛ‬اٖ ‪ ٚ‬ظطفیت ثبظضؾبٖ‬ ‫اص‪ٙ‬بف ‪ ٚ‬اتحبزی‪ٞ ٝ‬بتاویس وعطز ‪ٌ ٚ‬عفعت ‪:‬‬ ‫افعایف ‪ ۲۲‬زضصسی ٔیعاٖ ثبظضؾ ‪ٞ‬عب ‪۰۳ ٚ‬‬ ‫زضصسی تکىیُ پط‪٘ٚ‬س ‪ٞ‬بی ترّفبت زض اؾتبٖ‬ ‫٘ؿجت ث‪ ٝ‬ؾبَ ٌصقت‪ ٝ‬زض ٔعست ٔکعبثع‪٘ ٝ‬کعبٖ‬ ‫ز‪ٙٞ‬س‪٘ ٜ‬ظبضت ‪ٞ‬بی ٔؿتٕط ثط ثبظاض ‪ ،‬اص‪ٙ‬عبف ‪ٚ‬‬ ‫ٔطاوع تجبضی ٔ ثبقس ‪.‬‬ ‫‪ّ 144‬ضاس ٍ ‪ً 396‬فش اص جوؼیت ارسثبیجبىضشقی ثیکبس ّستٌذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ض‪ٚ‬ظ٘بٔ‪ ٝ‬اضن‪ -‬ؾطپطؾعت ازاض‪ٜ‬‬ ‫وُ تؼب‪ ،ٖٚ‬وبض ‪ ٚ‬ضفب‪ ٜ‬اجتٕبػ اشضثبیجبٖقطل‬ ‫٘یع ٌفت‪ٞ ۰۱۱ :‬عاض ‪٘ ۲۷۳ ٚ‬فط اظ جٕؼیت حس‪ٚ‬ز‬ ‫‪ٔ ۱‬یّی‪٘ ٖٛ‬فطی اؾتبٖ ثیىبض ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪.‬حؿیٗ فتح ثب‬ ‫اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬یبٍ٘یٗ ٘طخ ثیىعبضی اؾعتعبٖ زض‬ ‫ؾبَ ٌصقعتع‪ ۰۱.۲ ٝ‬زضصعس ثع‪ٛ‬ز‪ ،‬افعع‪ٚ‬ز‪٘ :‬عطخ‬ ‫ثیىبضی اؾتبٖ زض ؾبَ ‪٘ ۷۹‬یع ثطاثط ‪ ۰۱.۷‬زضصعس‬ ‫ث‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ثط اؾبؼ اذطیٗ ؾعطقعٕعبضی ٘عفع‪ٛ‬ؼ ‪ٚ‬‬ ‫ٔؿىٗ تؼساز یه ٔیّی‪ٞ ۸۸۲ ٚ ٖٛ‬عاض ‪٘ ۹۲۱ ٚ‬فعط‬ ‫اظ جٕؼیت اشضثبیجبٖ قطل زض ؾبَ ٌصقتع‪ ٝ‬ضا‬ ‫قبغالٖ تکىیُ ٔ ز‪ٞ‬ع‪ٙ‬عس‪ٚ.‬ی ٘عطخ ثعیعىعبضی‬ ‫ج‪ٛ‬ا٘بٖ زض اشضثبیجبٖ قعطلع ضا ‪ ۸۹.۲‬زضصعس‬ ‫اػالْ وطز ‪ ٚ‬اظ‪ٟ‬بض زاقت‪ :‬ثط اؾبؼ ٘تبیج ٘یعط‪ٚ‬ی‬ ‫وبض زض ؾبَ ‪ ۰۲۷۹‬جٕؼیت فؼبَ زا٘ف أ‪ٛ‬ذت‪ٚ ٝ‬‬ ‫یب زض حبَ تحصیُ زض اؾتبٖ ثطاثط ‪ٞ ۸۳۰‬ععاض ‪ٚ‬‬ ‫‪٘ ۷۸۹‬فط ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬و‪ ٝ‬اظ ایٗ تؼساز ‪ٞ ۳۰‬عاض ‪٘ ۹۷ ٚ‬فعط‬ ‫ثیىبض ‪ ٚ‬زضصس ثعیعىعبضی ثعطاثعط ‪ ۰۲.۹‬زضصعس‬ ‫اؾت‪.‬ؾطپطؾت ازاض‪ ٜ‬وُ تؼعب‪ ،ٖٚ‬وعبض ‪ ٚ‬ضفعب‪ٜ‬‬ ‫اجتٕبػ اشضثبیجبٖقطل ٌفت‪ :‬ؾع‪ٟ‬عٓ ثعرعف‬ ‫ذسٔبت زض التصبز اؾتبٖ ‪ ۱۱.۲‬زضصعس‪ ،‬ثعرعف‬ ‫ص‪ٙ‬ؼت ‪ ۲۷.۱‬زضصس ‪ ٚ‬ثرعف وکعب‪ٚ‬ضظی ‪۰۷.۹‬‬ ‫زضصس اؾت‪.‬فتح ثب ثیبٖ ایٗ وع‪ ٝ‬اشضثعبیعجعبٖ‬ ‫قطل زاضای ‪ ۲۳‬ق‪ٟ‬طن ص‪ٙ‬ؼعتع ‪٘ ۰۹ ،‬عبحعیع‪ٝ‬‬ ‫ص‪ٙ‬ؼت ‪ ٚ‬یه ق‪ٟ‬طن ص‪ٙ‬ؼت ؾطٔبیع‪ٌ ٝ‬عصاضی‬ ‫ذبضج اؾت‪ ،‬ازأ‪ ٝ‬زاز‪ :‬ایٗ اؾتبٖ ثب زاقتعٗ ‪۱۰‬‬ ‫‪ٞ‬عاض وبضٌب‪ ٜ‬فؼبَ ‪ ٚ‬وسزاض تبٔیٗ اجعتعٕعبػع ‪ٚ‬‬ ‫وبضذب٘‪ٞ ٝ‬بی ٔبزض قبُٔ پبالیکٍب‪ ،ٜ‬پتط‪ٚ‬قیٕ ‪ٚ‬‬ ‫تطاوت‪ٛ‬ضؾبظی‪ ،‬لطت قىالت وک‪ٛ‬ض‪ٔ ،‬عجعتعٕعغ‬ ‫‪ٞ‬بی ص‪ٙ‬ؼت ‪ ،‬وکب‪ٚ‬ضظی ‪ٚ ٚ‬احس‪ٞ‬بی ف‪ٛ‬الزی اظ‬ ‫ص‪ٙ‬ؼت تطیٗ اؾتبٖ‪ٞ‬بی وک‪ٛ‬ض اؾت‪ٚ.‬ی یبزا‪ٚ‬ضی‬ ‫وطز‪ :‬اشضثبیجبٖ قطل زاضای ‪ٞ ۱۲‬ععاض ‪۱۱۱ ٚ‬‬ ‫وبضٌب‪ ٜ‬فؼبَ تحت پ‪ٛ‬قف تبٔیٗ اجتٕعبػع ‪۸۰ ،‬‬ ‫‪ٞ‬عاض ‪ٚ ۹۰۷ ٚ‬احس فؼبَ ص‪ٙ‬ؼت ‪ٔ ۸۳۲ ٚ‬ؼبزٖ زض‬ ‫حبَ ث‪ٟ‬ط‪ ٜ‬ثطزاضی اؾعت‪.‬ؾعطپعطؾعت ازاض‪ ٜ‬وعُ‬ ‫تؼب‪ ،ٖٚ‬وعبض ‪ ٚ‬ضفعب‪ ٜ‬اجعتعٕعبػع اشضثعبیعجعبٖ‬ ‫قطل ٌفت‪ ٓٞ :‬او‪ ٖٛٙ‬تؼساز وبضٌطاٖ ٔکٕع‪َٛ‬‬ ‫لب٘‪ ٖٛ‬وبض اؾتبٖ ثیف اظ ‪ٞ ۳۲۰‬ععاض ٘عفعط ثع‪ٛ‬ز‪ٜ‬‬ ‫‪ ٚ‬تؼساز ثیٕ‪ ٝ‬قسٌبٖ اصّ ‪ ٚ‬اججبضی اؾتبٖ ٘عیعع‬ ‫‪ٞ ۳۷۱‬عاض ‪٘ ۰۷ ٚ‬فط اؾت‪.‬فتح ‪ ،‬ثب ثیبٖ ایٗ وع‪ٝ‬‬ ‫زض ظٔبٖ و‪ٞ ۰ ٘ٛٙ‬عاض تؼب‪ ٘ٚ‬زض اؾتعبٖ ‪ٚ‬جع‪ٛ‬ز‬ ‫زاضز‪ ،‬افع‪ٚ‬ز‪ :‬اظ ایٗ تؼساز ‪ٞ ۱‬عاض ‪ٛٔ ۸۷۸ ٚ‬ضز اٖ‬ ‫فؼبَ ث‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬حس‪ٚ‬ز ‪ٔ ۲‬یّی‪ٞ ۸۸۲ ٚ ٖٛ‬عاض ٘فعط زض‬ ‫اٖ‪ٞ‬ب ػ ‪ٞ ٛ‬ؿت‪ٙ‬س و‪ ٝ‬ثیف اظ ‪ ۹۰‬زضصس جٕؼیت‬ ‫اؾتبٖ ضا قبُٔ ٔ ق‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ثطای ثیف اظ ‪ٞ ۹۲‬عاض ‪ٚ‬‬ ‫‪٘ ۹۰۹‬فط ٘یع ث‪ ٝ‬ط‪ٛ‬ض ٔؿتمیٓ اقتغبَ ایجعبز وعطز‪ٜ‬‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫یکّضاس ٍ ‪ 750‬هذافغ سالهت ارسثبیجبىضشقی ثِ کشًٍب هجتال ضذًذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ض‪ٚ‬ظ٘بٔ‪ ٝ‬اضن‪ٔ -‬ؼب‪ ٖٚ‬زضٔعبٖ‬ ‫زا٘کٍب‪ ٜ‬ػّ‪ ْٛ‬پعقى تجطیع ٌفت‪ :‬اظ اثعتعسای‬ ‫قی‪ٛ‬ع ‪ٚ‬یط‪ٚ‬ؼ وط‪٘ٚ‬ب تب و‪ ،ٖٛٙ‬یه‪ٞ‬عاض ‪۹۰۱ ٚ‬‬ ‫٘فط اظ وبزض ث‪ٟ‬ساقت ‪ ٚ‬زضٔبٖ اشضثبیجبٖقطل‬ ‫ث‪ ٝ‬ایٗ ثیٕبضی ٔجتال قس‪ ٜ‬ا٘عس‪ .‬ض‪ٚ‬ظثع‪ ٝ‬ضجعبیع‬ ‫اظ‪ٟ‬بض وطز‪ :‬ایٗ تعؼعساز اظ ٔعجعتعالیعبٖ وعبزض‬ ‫ث‪ٟ‬ساقت ‪ ٚ‬زضٔبٖ ث‪ٔ ٝ‬ط‪ٚ‬ظ ظٔبٖ ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬ز یبفعتع‪ٚ ٝ‬‬ ‫پؽ اظ ؾپطی وطزٖ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬زضٔعبٖ ثع‪ ٝ‬چعطذع‪ٝ‬‬ ‫ذسٔت ثبظٔ ٌطز٘س‪ٚ.‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬تبؾفب٘ع‪ٝ‬‬ ‫چ‪ٙ‬س ٘فط اظ ‪ٕٞ‬ىبضإ٘بٖ ضا زض ذط ٔمسْ ٔجبضظ‪ٜ‬‬ ‫ثب وط‪٘ٚ‬ب ضا اظ زؾت زازیٓ‪،‬افع‪ٚ‬ز‪ :‬افعایف أعبض‬ ‫ٔجتالیبٖ ثبػج ذؿعتعٍع ض‪ٚ‬ظ افعع‪ ٖٚ‬وعبزض‬ ‫ث‪ٟ‬ساقت ‪ ٚ‬زضٔبٖ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس‪ٚ.‬ی ذعبطعط٘کعبٖ‬ ‫وطز‪ٞ :‬ط ثبض اظ تطیج‪ٖٞٛ‬ب ‪ ٚ‬ضؾب٘‪ٞٝ‬بی ٔرتعّعف‬ ‫اػالْ ٔ و‪ٙ‬یٓ و‪ٔ ٝ‬طزْ ثیکتط ‪ٕٞ‬طا‪ ٞ‬و‪ٙٙ‬س تعب‬ ‫زیٍط قب‪ٞ‬س اظ زؾت ضفتٗ ‪ٕٞ‬ىبضٕ٘بٖ ٘جبقیعٓ‪،‬‬ ‫أب ٔتبؾفب٘‪ٛٙٞ ٝ‬ظ ‪ ٓٞ‬ثعطذع افعطاز العساْ ثع‪ٝ‬‬ ‫ثطپبی ٔجّؽ ػط‪ٚ‬ؾ وعطز‪ ٚ ٜ‬اظ ٔعبؾعه‬ ‫اؾتفبز‪ ٕ٘ ٜ‬و‪ٙٙ‬س‪ ،‬چ‪ٙ‬یٗ ضفتبض‪ٞ‬بی ‪ ،‬ذؿعتعٍع‬ ‫وبزض زضٔبٖ ضا ز‪ ٚ‬چ‪ٙ‬ساٖ ٔ و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ضجبی ثط ضط‪ٚ‬ضت اؾتفبز‪ ٜ‬اظ ٔبؾه‪ ،‬ضػبیعت‬ ‫فبصّ‪ٌ ٝ‬صاضی ‪ٛٞ‬قٕع‪ٙ‬عس ‪ ٚ‬ػعسْ ح ع‪ٛ‬ض زض‬ ‫تجٕؼبت ‪ٔ ٚ‬طاؾٓ‪ٞ‬بی ٔرتّف تبویس وطز‪.‬‬ ‫ثط اؾبؼ اذطیٗ أبض ضؾٕ تبو‪ٞ ۲۰۸ ٖٛٙ‬عاض‬ ‫‪٘ ۲۰ ٚ‬فط زض ایطاٖ ث‪ٚ ٝ‬یعط‪ٚ‬ؼ وعط‪٘ٚ‬عب ٔعجعتعال‬ ‫قس‪ٜ‬ا٘س‪ .‬ثیٕبضی و‪ٚٛ‬یس ‪ ۰۷‬تبو‪ٙ‬ع‪ ٖٛ‬جعبٖ ‪۰۹‬‬ ‫اضتغبلضایی ‪ّ 15‬ضاس ًفشی طشحّبی پبیبه سذ‬ ‫دس ارسثبیجبىضشقی‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ض‪ٚ‬ظ٘بٔ‪ ٝ‬اضن‪ٕ٘-‬بی‪ٙ‬س‪ٔ ٜ‬جطی اه‪ٞ‬بی ٔطظی طعطح‬ ‫قجى‪ٞ ٝ‬بی فطػ اثیبضی ‪ ٚ‬ظ‪ٞ‬ىک غطه ‪ ٚ‬قٕبَغطه وکع‪ٛ‬ض ٘عیعع‬ ‫اػالْ وطز‪ :‬اجطای ططح‪ٞ‬بی پبیبه ؾس‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬قجى‪ٞ ٝ‬بی فطػ اثیبضی‬ ‫‪ ٚ‬ظ‪ٞ‬ىک زض اشضثبیجبٖقطل ظٔی‪ٝٙ‬ؾبظ اقتغبِعای ثعطای ‪ٞ ۰۰‬ععاض‬ ‫٘فط ث‪ ٝ‬ط‪ٛ‬ض ٔؿتمیٓ ‪ ٚ‬غیطٔؿتمیٓ اؾت‪ .‬ؾیسػّ ٔرتبضی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ىع‪ٝ‬‬ ‫اشضثبیجبٖ قطل یى اظ اؾتبٖ‪ٞ‬بی ث‪ٟ‬ط‪ٙٔ ٜ‬س اظ طعطح ثععضی اه‬ ‫‪ٞ‬بی ٔطظی اؾت‪ ،‬افع‪ٚ‬ز‪ :‬زض ایٗ اؾتبٖ ؾطح اثالغ قجى‪ٞ ٝ‬بی فطػ‬ ‫اثیبضی ‪ ٚ‬ظ‪ٞ‬ىک ‪ٞ ۰۷‬عاض ‪ٞ ۲۱۱ ٚ‬ىتبض اؾت‪ٚ.‬ی اظ‪ٟ‬عبض وعطز‪ :‬اظ‬ ‫ایٗ ٔیعاٖ تبو‪ٞ ۰۲ ٖٛٙ‬عاض ‪ٞ ۹۱۱ ٚ‬ىتبض ‪ٚ‬اضز فبظ ػّٕیبت اجطایع ‪ٚ‬‬ ‫‪ٞ ۰۰۱۱‬ىتبض ٘یع ثطای ؾبذت ؾبیت ٌّرب٘‪ ٝ‬زض اذعتعیعبض ؾعطٔعبیع‪ٝ‬‬ ‫ٌصاضاٖ ثرف ٌّرب٘‪ ٝ‬لطاض ٌطفت‪ ٝ‬اؾت‪ٔ.‬رتبضی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬تبو‪ٙ‬ع‪ٖٛ‬‬ ‫‪ٞ ۰۳‬عاض ‪ٞ ۲۱۱ ٚ‬ىتبض اظ ایٗ اضاض ٔ‪ٛ‬ضز ث‪ٟ‬ط‪ ٜ‬ثطزاضی لطاض ٌعطفعتع‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬عاض ‪٘ ۱۱۰ ٚ‬عفعط ضا زض وکع‪ٛ‬ضٔعبٖ ٌعطفعتع‪ٝ‬‬ ‫اؾت‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ تبو‪ٞ ۸۹۱ ٖٛٙ‬عاض ‪٘ ۸۸۲ ٚ‬فط اظ‬ ‫ٔجتالیبٖ ث‪ٚ ٝ‬یط‪ٚ‬ؼ وط‪٘ٚ‬عب زض ایعطاٖ ثع‪ٟ‬عجع‪ٛ‬ز‬ ‫یبفت‪ٝ‬ا٘س‪.‬‬ ‫پب٘سٔ وط‪٘ٚ‬ب تبو‪ٙ‬ع‪ ٖٛ‬زض ؾعطعح جع‪ٟ‬عبٖ ‪۰۲‬‬ ‫ٔیّی‪ٞ ۱۱۱ ٚ ٖٛ‬عاض ‪٘ ۳۱۸ ٚ‬فط ضا ثیٕبض وطز‪ٚ ٜ‬‬ ‫جبٖ ‪ٞ ۳۷۹‬عاض ‪٘ ۰۲۷ ٚ‬فط ضا زض ‪ ۸۲۱‬وکع‪ٛ‬ض‬ ‫ٌطفت‪ ٝ‬اؾت‪.‬‬ ‫هطبغل هضاحن دس حبضیِ اتَثبى پبسذاساى‬ ‫تجشیض ػلت اصلی تصبدفبت است‬ ‫اؾت‪ٌ ،‬فت‪ :‬ثمی‪٘ ٝ‬یع زض ص‪ٛ‬ضت تبٔیٗ اه ‪ ٚ‬اجطای ذط‪ٛ‬ط اصعّع‬ ‫ت‪ٛ‬ؾط ‪ٚ‬ظاضت ٘یط‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ث‪ٟ‬ط‪ٜ‬ثطزاضی ٔ ضؾعس‪ٚ.‬ی افعع‪ٚ‬ز‪ :‬ثعب اجعطای‬ ‫وبُٔ ططح ‪ٞ‬بی ا٘جبْ قس‪ ،ٜ‬حس‪ٚ‬ز ‪ٞ ۰۲۸‬عاض تٗ ثط ٔیعاٖ تع‪ِٛ‬عیعسات‬ ‫اؾتبٖ اضبف‪ ٔ ٝ‬ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫اگْی دػَت هجوغ ػوَهی فَق الؼبدُ(ًَثت اٍل)‬ ‫ضشکت تؼبًٍی اػتجبس فشٌّگیبى جلفب‬ ‫ثذیی ٍسیلِ ثِ اطالع کلیِ اػضبی هحتشم ضشکت تؼبًٍی اػتجبس فشٌّگیبى جلفب ثِ ضوبسُ ثجت ‪ ٍ 169‬ضٌبسِ هلی ‪ 10860348792‬هی سسبًذ جلسِ هجوغ ػمومَهمی‬ ‫فَق الؼبدُ(ًَثت اٍل) ضشکت تؼبًٍی‪ ،‬دس سبػت ‪ 18:00‬سٍص یکطٌجِ هَسخِ ‪ 99/05/26‬دس هحل سبلی اجتوبػبت دثیشستبى دختشاًِ صیٌجیِ ٍاقغ دس ّمبدیطمْمش‪،‬‬ ‫خیبثبى اهبم هحوذ ثبقش‪ ،‬کذ پستی ‪ 5431744451‬ثشگضاس خَاّذ ضذ‪ .‬لزا اص کلیِ اػضبی هحتشم دػَت هی ضَد اصبلتب یب ٍکبلتب ٍ ثب دس دست داضتی کبست هلی دس‬ ‫ایی جلسِ حضَس ثْن سسبًٌذ‪.‬‬ ‫دستَس جلسِ‪:‬‬ ‫‪ -1‬لغَ اسبسٌبهِ قجلی ٍ تصَیت اسبسٌبهِ جذیذ‬ ‫‪ -2‬تغییش هبدُ ‪ 1‬اسبسٌبهِ(تغییش ًبم ضشکت تؼبًٍی)‬ ‫‪ -3‬تغییش ٍ اصالح هبدُ ‪ 2‬اسبسٌبهِ(اّذاف تؼبًٍی)‬ ‫‪ -4‬تغییش ٍاصالح هبدُ ‪ 3‬اسبسٌبهِ(هَضَع فؼبلیت)‬ ‫‪ -5‬تغییش ٍ اصالح هبدُ ‪ 6‬اسبسٌبهِ(هشکض اصلی ػولیبت تؼبًٍی)‬ ‫‪ -6‬تغییش ثٌذ ه هبدُ ‪ 11‬اسبسٌبهِ (ضشایط اختصبصی اػضبء)‬ ‫‪ -7‬افضایص اػضبی ػلی الجذل ّیئت هذیشُ اص ‪ 1‬ثِ ‪ً 2‬فش‬ ‫تَجِ‪:‬‬ ‫‪ّ -1‬ش ػضَ هی تَاًذ ٍکبلت سِ ػضَ دیگش ٍ ّش غیشػضَ هی تَاًذ ٍکبلت یک ػضَ سا ثشای هجوغ داسا ثبضذ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ثشای تٌظین ٍکبلتٌبهِ حضَس ّوضهبى ٍکیل ٍ هَکل الضاهی است‪.‬‬ ‫‪ -3‬تٌظین ٍکبلتٌبهِ دس سبػت اداسی تبسیخْبی ‪ 99/05/25 ٍ 99/05/23‬دس هحل اهَصش ٍ پشٍسش جلفب ٍاحذ سفبُ ٍ تؼبٍى کذپستی‪ 5431645416:‬صمَست‬ ‫هی گیشد‪.‬‬ ‫ّیبت هذیشُ ضشکت تؼبًٍی اػتجبس فشٌّگیبى جلفب‬ ‫‪ * 1/59‬تبسیخ اًتطبس‪* 1399/05/15:‬سٍصًبهِ سشاسشی اسک‬ ‫اظ‬ ‫سبصهبى صوت ارسثبیجبى ضشقی پیطگبم جْص تَلیذ دس کطَس‬ ‫ًظبهیگشی یب هیلیتبسیسن‬ ‫٘ظبٔ ٌطی یب ٔیّیتبضیؿٓ یه ایسئ‪ِٛٛ‬غی اؾت و‪ٔ ٝ‬عؼعتعمعس‬ ‫اؾت ت‪ٛ‬اٖ اضتک ؾطچکٕ‪ٙٔ ٚ ٝ‬جغ ‪ٞ‬عٕع‪ ٝ‬أع‪ٙ‬عیعت ‪ٞ‬عبؾعت‪.‬‬ ‫٘ظبٔ ٌطی زض ٔالیٓتطیٗ قىُ ذ‪ٛ‬ز ث‪ ٝ‬ایٗ ٌعاض‪ ٜ‬ثب‪ٚ‬ض زاضز‬ ‫و‪ ٝ‬اقت اظ ضا‪ ٜ‬ت‪ٛ‬إ٘‪ٙ‬سی ٘ظبٔ ٔیؿط ٔ ق‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬أعبزٌع‬ ‫٘ظبٔ ث‪ٟ‬تطیٗ یب ت‪ٟٙ‬ب ضا‪ ٜ‬زؾتیبث ث‪ ٝ‬صّح اؾت‪.‬‬ ‫یى اظ ضا‪ٜٞ‬بی ا٘ساظ‪ٌٜ‬یطی ٘ظبٔ ٌعطی‪ ،‬زضصعس زضأعس‬ ‫ؾطا٘‪ٞ ٝ‬عی‪ ٝٙ‬قس‪ ٜ‬وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ب زض ظٔعیع‪ٙ‬ع‪٘ ٝ‬عظعبٔع اؾعت‪ .‬زض‬ ‫ؾبَ ‪ ۸۱۱۰‬وط‪ ٜ‬قٕبِ ثبالتطیٗ زضصس ‪ٞ‬عی‪٘ ٝٙ‬ظبٔ یعؼع‪ٙ‬ع‬ ‫‪ %۰۲3۲‬اظ زضأس ؾطا٘‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ز ضا زاقت‪ .‬پؽ اظ اٖ اٍ٘ع‪ٛ‬ال ثعب‬ ‫‪ ۸۸%‬زض ؾعبَ ‪ ،)۰۷۷۷‬اضیعتعط‪ ٜ‬ثعب (‪ %۰۷3۲‬زض ؾعبَ ‪)۸۱۱۰‬‬ ‫‪ ،‬ػطثؿتبٖ ؾؼ‪ٛ‬زی ثب (‪ ۰۲%‬زض ؾبَ ‪ ،)۸۱۱۱‬اتیع‪ٛ‬پع (‪%۰۸3۳‬‬ ‫زض ؾبَ ‪ ،)۸۱۱۰‬ػٕبٖ (‪ %۰۸3۸‬زض ؾبَ ‪ ،)۸۱۱۸‬لطط (‪ %۰۱‬زض‬ ‫ؾععبَ ‪ ،)۸۱۱۰ - ۸۱۱۱‬اؾععطائععیععُ (‪ %۹۰3۲‬زض ؾععبَ ‪)۸۱۱۸‬‬ ‫‪ ،‬اضزٖ (‪ %۲3۳‬زض ؾبَ ‪ٔ ٚ )۸۱۱۰‬بِسی‪ %۲3۳( ٛ‬زض ؾبَ ‪)۸۱۱۰‬‬ ‫لطاض زاقت‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫اهسبل ‪ّ 28‬ضاس ضغل جذیذ دس ارسثبیجبى ضشقی ایجبد هیضَد‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ض‪ٚ‬ظ٘بٔ‪ ٝ‬اضن‪ٔ -‬عؼعب‪ٞ ٖٚ‬عٕعب‪ٞ‬ع‪ٙ‬عٍع أع‪ٛ‬ض‬ ‫التصبزی اؾتب٘ساضی اشضثبیجبٖ قطل ثب اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬تالـ ‪ٞ‬عٕع‪ٝ‬‬ ‫جب٘ج‪ ٝ‬ز‪ِٚ‬ت تسثیط ‪ ٚ‬أیس ثطای اقتغبِعای زض قطایط تحطیٓ ‪ٚ‬‬ ‫ٔکىالت ٘بق اظ اٖ‪ ،‬اظ ثط٘بٔ‪ ٝ‬ضیعی ثطای ایعجعبز ‪ٞ ۸۲‬ععاض‬ ‫قغُ جسیس زض ؾبَ جبضی ذجط زاز‪.‬ػّ ج‪ٟ‬بٍ٘یطی‪ ،‬زض تجییعٗ‬ ‫ا‪ِٛٚ‬یت ‪ٞ‬بی التصبزی اؾتبٖ زض ؾبَ جعبضی ‪ ٚ‬ثعط٘عبٔع‪ٞ ٝ‬عبی‬ ‫ٔطث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬ج‪ٟ‬ف ت‪ِٛ‬یس‪ٌ ،‬فت‪ :‬تخجیت اقتغبَ فؼعّع ‪ ٚ‬تعالـ‬ ‫ثطای افعایف اٖ زض ثرف ‪ٞ‬بی ٔرتّف اظ جّٕ‪ٟٔ ٝ‬عٓ تعطیعٗ‬ ‫ا‪ٞ‬ساف ٔبؾت‪ٚ.‬ی ثب اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬السأبت حٕبیت ز‪ِٚ‬ت اظ اص‪ٙ‬بف ٔرتّف ‪ ٚ‬ث‪ٛ‬یػ‪ٚ ٜ‬احس‪ٞ‬بی ت‪ِٛ‬یعسی ‪ٚ‬‬ ‫ص‪ٙ‬ؼت اؾیت زیس‪ ٜ‬اظ وط‪٘ٚ‬ب‪ ،‬اظ‪ٟ‬بض زاقت‪ :‬تؿ‪ٟ‬یالت ز‪ِٚ‬ت ‪ ،‬قبُٔ ‪ٚ‬احس‪ٞ‬بی ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ث‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬اقتغعبَ‬ ‫فؼّ ذ‪ٛ‬ز ضا حفظ وطز‪ ٚ ٜ‬ثطای ت‪ٛ‬ؾؼ‪ ٝ‬اقتغبَ ثط٘بٔ‪ٞ ٝ‬بی ػّٕیبت زاقت‪ ٝ‬ثبق‪ٙ‬س‪ٔ.‬ؼب‪ٕٞ ٖٚ‬ب‪ ٍٙٞ‬أع‪ٛ‬ض‬ ‫التصبزی اؾتب٘ساض اشضثبیجبٖ قطل ثب تاویس ثط افعایف ث‪ٟ‬ط‪ٙٔ ٜ‬سی اؾتبٖ اظ تؿ‪ٟ‬یالت ّٔ ثطای افعایف‬ ‫ظطفیت‪ ،‬تؼساز ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ؾؼ‪ٚ ٝ‬احس‪ٞ‬بی ت‪ِٛ‬یسی ‪ ٚ‬ص‪ٙ‬ؼت ‪ٌ ،‬فت‪ :‬افعایف ‪ٕٞ‬ىبضی ثیعٗ ثعرعکع تعٕعبٔع‬ ‫زؾتٍب‪ٞ ٜ‬بی ٔؿئ‪ٕٞ ٚ َٛ‬ىبضی ‪ٚ‬یػ‪ ٜ‬ثب٘ه ‪ٞ‬ب‪ ،‬ثطای تحمک ایٗ ٔ‪ ٟٓ‬ضط‪ٚ‬ضی اؾت‪.‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ض‪ٚ‬ظ٘بٔ‪ ٝ‬اضن‪ٔ -‬سیطػبُٔ ؾبظٔبٖ حُٕ ‪٘ ٚ‬معُ‬ ‫‪ ٚ‬تطافیه ق‪ٟ‬طزاضی تجطیع ٌفت‪ٚ :‬جع‪ٛ‬ز ٔکعبغعُ وعبشه یعب‬ ‫ٔعاحٓ زض حبقی‪ ٝ‬ات‪ٛ‬ثبٖ پبؾساضاٖ ایٗ وال٘ک‪ٟ‬ط ػعّعت اصعّع‬ ‫ح‪ٛ‬ازث ‪ ٚ‬تصبزفبت زض ایٗ ٔؿیط اؾت‪.‬‬ ‫اصغط ازی ثیً افع‪ٚ‬ز‪ :‬تٕبٔ ٘‪ٟ‬بز‪ٞ‬بی ٔعطتعجعط ثعب ایعٕع‪ٙ‬ع‬ ‫ق‪ٟ‬ط‪٘ٚ‬ساٖ ثبیس ثطای ثطذ‪ٛ‬ضز ثب ترّفبت ‪ ٚ‬افطازی و‪ٛٔ ٝ‬جت یعب‬ ‫ػُّ ثط‪ٚ‬ظ حبزح‪ ٝ‬ثطای ق‪ٟ‬ط‪٘ٚ‬ساٖ ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪ ،‬تالـ ٔجسا٘‪ ٝ‬ای ا٘جبْ‬ ‫ز‪ٙٞ‬س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی اظ‪ٟ‬بض زاقت‪ :‬ثطذ‪ٛ‬ضز ثب ٔکبغُ وبشه‪ ،‬جٕغ ا‪ٚ‬ضی زؾعت‬ ‫فط‪ٚ‬قبٖ ‪ ٚ‬زیٍط ػ‪ٛ‬أّ و‪ ٝ‬ؾجت وب‪ٞ‬ف ؾطػت‪ ،‬جّت تع‪ٛ‬جع‪ٝ‬‬ ‫‪ ٚ‬ت‪ٛ‬لف ضا٘‪ٙ‬سٌبٖ زض حبقی‪ ٝ‬ات‪ٛ‬ثبٖ ‪ ٚ‬ایجبز ٌط‪ٞ ٜ‬بی تطافیعىع‬ ‫ٔ ق‪٘ٛ‬س ثبیس زض زؾت‪ٛ‬ض وبض ؾبظٔبٖ ‪ٞ‬ب‪ٙٔ ،‬بطعک ‪٘ ٚ‬ع‪ٟ‬عبز‪ٞ‬عبی‬ ‫ایؿ‪ٙ‬ب ‪ -‬اشضثبیجبٖ قطل ٔ ذ‪ٛ‬اؾت‪ٙ‬س ظذٕف ضا ثج‪ٙ‬س٘عس‪،‬‬ ‫ٔجط‪ٚ‬ح اصطاض ٔ وطز و‪ ٝ‬زؾت ث‪ِ ٝ‬جبؼ ا‪٘ ٚ‬عع٘ع‪ٙ‬عس‪ٚ ،‬‬ ‫ثٍصاض٘س جبٖ ثس‪ٞ‬س‪ ،‬تؼجت وطز٘س‪ ،‬ثبالذط‪ ٜ‬ؾعتعبضذعبٖ‬ ‫٘صیحت وطز و‪ٛٔ ٝ‬افمت ثى‪ٙ‬س تب ظذٓ ا‪ ٚ‬ضا ثعجع‪ٙ‬عس٘عس‪.‬‬ ‫ٔجط‪ٚ‬ح اظ ض‪ٚ‬ی ٘بچبضی ٌفت ( ٔٗ ٔطز ٘یؿتٓ‪ ،‬زذتطْ ‪ٚ‬‬ ‫ٔیُ ٘ساضْ ِجبؼ اظ تٗ ثى‪ .) ٓٙ‬ؾعتعبضذعبٖ ٔع‪ٙ‬عمعّعت ‪ٚ‬‬ ‫چکٕب٘ف پط اظ اقه قس‪ٌ ٜ‬فت‪ :‬زذتطْ ٔٗ و‪ٞ ٝ‬ع‪ٙ‬ع‪ٛ‬ظ‬ ‫ظ٘س‪ٜ‬اْ‪ ،‬ت‪ ٛ‬چطا ث‪ ٝ‬ج‪ ًٙ‬ضفت ‪.‬‬ ‫ارک ‪ -‬تبحیط اضظق‪ٟ‬بی ‪ٚ‬اال زضٔ‪ٛ‬ضز ظٖ ‪ٔ ٚ‬طز جعع زض‬ ‫قی‪ ٜٛ‬ظ‪ٟٛ‬ض فطق ظیبزی ٘ساضز‪.‬زضز‪ٚ‬ض‪ٔ ٜ‬کط‪ٚ‬ط‪ٔ ٝ‬عطزا٘ع‬ ‫چ‪ ٖٛ‬ؾتبضذعبٖ ‪ٚ‬ظ٘عب٘ع ٔعخعُ تعئعّعّع ذعب٘عٓ وعٓ‬ ‫٘ج‪ٛ‬ز٘س‪.‬تفب‪ٚ‬ت ٔطزْ اٖ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ثبٔطزْ أط‪ٚ‬ظ زضت‪ٛ‬جع‪ ٝ‬ثع‪ٝ‬‬ ‫ذیطذ‪ٛ‬ا‪ ٞ‬ػٕ‪ ٔٛ‬اؾت‪.‬ا٘ط‪ٚ‬ظ‪ٞ‬ب ٔیعاٖ حعؽ زیعٍعط‬ ‫ذ‪ٛ‬ا‪ ٞ‬ظٖ ‪ٔٚ‬طز ثیف اظحؽ ذ‪ٛ‬زذ‪ٛ‬ا‪ ٞ‬ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾعت‪.‬‬ ‫زض صفحبت تبضید ق‪ٛ‬ا‪ٞ‬سظیبزی زضایٗ ٔ‪ٛ‬ضز‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز زاضز‪.‬‬ ‫ایؿ‪ٙ‬ب ‪ -‬ضئیؽ جٕ‪ٟٛ‬ض ثب تاویس ثط ِع‪ ْٚ‬ا٘ؿجبْ‪ٕٞ ،‬ب‪ٍٙٞ‬‬ ‫‪ٕٞٚ‬ىبضی ٔیبٖ ‪ٔ ٕٝٞ‬ؿ‪ٚٛ‬الٖ ‪ ٚ‬وبضٌعاضاٖ ٘ظعبْ ثعطای‬ ‫ٔمبثّ‪ٔ ٝ‬وحط ثب ػّٕیبت ج‪ ًٙ‬ض‪ٚ‬ا٘ ‪ ،‬تحطیٓ ‪ ٚ‬تعحعطیعف‬ ‫زقٕ‪ٙ‬بٖ‪ ،‬اظ‪ٟ‬بضزاقت‪ّٔ :‬ت ثعضی ایطاٖ‪ٕٛٞ ،‬اض‪ ٜ‬پکتیجبٖ‬ ‫ٔؿ‪ٚٛ‬الٖ ٘ظبْ ‪ ٚ‬وک‪ٛ‬ض ث‪ٛ‬ز‪ٔ ٚ ٜ‬طٕئ‪ٙ‬ب ٔع‪ٛ‬فعمعیعت ‪ٞ‬عب ‪ٚ‬‬ ‫پیکطفت ‪ٞ‬بی ػظیٓ وک‪ٛ‬ض ٔط‪ ٖٛٞ‬پکعتع‪ٛ‬ا٘ع‪ٔ ٝ‬عطزٔع ‪ٚ‬‬ ‫‪ٛٞ‬قیبضی‪ ،‬پبیساضی ‪ ٚ‬اؾتمبٔت ّٔت زض ثطاثط تع‪ٛ‬طعئع‪ٚ ٝ‬‬ ‫فکبض زقٕ‪ٙ‬بٖ اؾت‪.‬‬ ‫ارک ‪ -‬ت‪ٛ‬ؾؼ‪ ٝ‬اضتجبط ٔ‪ٙ‬بؾت ثیٗ ز‪ِٚ‬ت ‪ٔ ٚ‬عطزْ ٔع‬ ‫ت‪ٛ‬ا٘س احبض ٘بٔطّ‪ٛ‬ه تجّیغبت ثس ضا ثٍیطز ‪ ٚ‬وبض‪ٞ‬بی ا٘جبْ‬ ‫قس‪ ٜ‬ضا ظب‪ٞ‬ط ؾبظز‪ .‬ؾى‪ٛ‬ت تجّیغبت ٔغبیط قفبف ؾعبظی‬ ‫‪ ٓٞ‬ثکٕبض ٔ ایس‪.‬‬ ‫ثشگضاسی دٍسُّبی ثبص اهَصی قَاًیی ساٌّوبیی‬ ‫ٍ ساًٌذگی ثشای ساًٌذگبى ضْشداسی تجشیض‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ض‪ٚ‬ظ٘بٔع‪ ٝ‬اضن‪-‬ؾعبظٔعبٖ تعطافعیعه ثعب‬ ‫‪ٕٞ‬ىبضی پّیؽ ضا‪ٛٞ‬ض ق‪ٟ‬طؾتبٖ تجطیعع ز‪ٚ‬ض‪ٞ ٜ‬عبی ثعبظ‬ ‫أ‪ٛ‬ظی ل‪ٛ‬ا٘یٗ ضا‪ٕٙٞ‬بی ‪ ٚ‬ضا٘‪ٙ‬سٌ ضا ثطای ضا٘ع‪ٙ‬عسٌعبٖ‬ ‫اؾتیجبضی ق‪ٟ‬طزاضی تجطیع ثطٌعاض ٔ و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬عاضـ ق‪ٟ‬طیبض‪ٔ ،‬سیطػبُٔ ؾبظٔبٖ تطافیه ق‪ٟ‬طزاضی‬ ‫تجطیع ثب اػالْ ایٗ ذجط ٌفت‪ :‬أ‪ٛ‬ظـ ‪ ٚ‬تعىعطاض ثع‪ٟ‬عیع‪ٙ‬ع‪ٝ‬‬ ‫ل‪ٛ‬ا٘یٗ تطافیى ثطای ته ته ق‪ٟ‬ط‪٘ٚ‬ساٖ ‪ٚ‬ق‪ٟ‬ط٘کی‪ٙ‬بٖ اظ‬ ‫اِعأبت اؾت ‪ٚ‬أط‪ٚ‬ظ‪ ٜ‬تعه تعه افعطازیعىع‪ ٝ‬زضقع‪ٟ‬عط‬ ‫ثرص‪ٛ‬ل وال٘ک‪ٟ‬ط‪ٞ‬بظ٘سٌ ٔیى‪ٙٙ‬س٘یبظٔجطْ ثع‪ ٝ‬زاقعتعٗ‬ ‫اطالػبت وبف ج‪ٟ‬ت ػج‪ٛ‬ض ‪ٔ ٚ‬ط‪ٚ‬ض‪ٔٚ‬طا‪ٚ‬زات ذ‪ٛ‬ز زاض٘س‬ ‫و‪ ٝ‬زضص‪ٛ‬ضت ٔحمک ٘کسٖ ایٗ ٔ‪ ٟٓ‬زچبض اؾیعت ‪ٞ‬عبی‬ ‫غیطلبثُ ججطاٖ ٔیک‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫ایٗ ٘یبظ ثطای وؿب٘ و‪ ٝ‬ث‪ٞ ٝ‬عط ػع‪ٙ‬ع‪ٛ‬اٖ پکعت فعطٔعبٖ‬ ‫ذ‪ٛ‬زض‪٘ ٔ ٚ‬کی‪ٙٙ‬س ا‪ٕٞ‬یت چ‪ٙ‬س ثعطاثعط زاضز‪.‬اصعغعطازی‬ ‫ثیً ٌفت‪ :‬ؾبظٔبٖ تطافیه ثعب ‪ٞ‬عسف اضتعمعبء ؾعطعح‬ ‫اٌب‪ ٞ‬ضا٘‪ٙ‬سٌبٖ ‪ٚ‬احس‪ٞ‬بی ٔرتّف ق‪ٟ‬طزاضی تجطیع ایعٗ‬ ‫ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ضا ثطٌعاض ٔ و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ٔطتجط ثبقس‪ٔ.‬سیطػبُٔ ؾبظٔبٖ حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ ‪ ٚ‬تطافیه ق‪ٟ‬طزاضی‬ ‫تجطیع ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ات‪ٛ‬ثبٖ ‪ٞ‬ب ث‪ٙٔ ٝ‬عِ‪ ٝ‬قطیبٖ ‪ٞ‬عبی تع‪ٙ‬عفعؿع زض‬ ‫وال٘ک‪ٟ‬ط‪ٞ‬ب ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪ٌ ،‬فت‪ :‬ایٕٗ ؾبظی ‪ ٚ‬ؾبٔب٘س‪ ٞ‬ات‪ٛ‬ثبٖ ‪ٞ‬ب ثعب‬ ‫تؼبُٔ تٕبٔ ٘‪ٟ‬بز‪ٞ‬بی ٔطتجط أىبٖ پصیط اؾعت‪.‬ازی ثعیعً ثعب‬ ‫اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ایٗ ؾبظٔبٖ ثطای ؾبٔب٘س‪ ٞ‬ایٗ ٔؿیط‪ٞ‬ب السأبتع‬ ‫ا٘جبْ زاز‪ ٜ‬اؾت‪ ،‬ازأ‪ ٝ‬زاز‪ٚ :‬ض‪ٚ‬زی ‪ ٚ‬ذعط‪ٚ‬جع اتع‪ٛ‬ثعبٖ ‪ٞ‬عب‪،‬‬ ‫تج‪ٟ‬یعات تطافیى ات‪ٛ‬ثبٖ ‪ٞ‬ب ‪٘ ٚ‬ظبضت ‪ٔ ٚ‬سیطیت ‪ ٕٝٞ‬جب٘ج‪ ٝ‬ثعط‬ ‫حبقی‪ٔ ٚ ٝ‬کبغُ ‪ ٚ‬اص‪ٙ‬بف ٔکغ‪ َٛ‬زض حبقی‪ ٝ‬ات‪ٛ‬ثبٖ ‪ٞ‬عب تعبحعیعط‬ ‫ثؿعای زض وب‪ٞ‬ف أبض ح‪ٛ‬ازث ‪ ٚ‬ؾ‪ِٟٛ‬ت جبثجبی ‪ ٚ‬زؾتطؾ‬ ‫ق‪ٟ‬ط‪٘ٚ‬ساٖ ث‪٘ ٝ‬مبط ٔرتّف ق‪ٟ‬ط ایفب ٔع وع‪ٙ‬عس‪ٚ.‬ی یعبزا‪ٚ‬ضی‬ ‫وطز‪ :‬وبضق‪ٙ‬بؾبٖ ٔؼب‪٘ٚ‬ت اجطای ‪ ،‬زفتط ف‪ ٚ ٙ‬وبضٌب‪ ٜ‬ؾعبظٔعبٖ‬ ‫تطافیه ٔساْ اظ تج‪ٟ‬یعات تطافیعىع ثعرعصع‪ٛ‬ل تعبثعّع‪ٞٛ‬عبی‬ ‫ضا‪ٕٙٞ‬بی ٔؿیط زض ‪ٚ‬ض‪ٚ‬زی ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ذط‪ٚ‬ج ‪ٞ‬بی اتع‪ٛ‬ثعبٖ قع‪ٟ‬عیعس‬ ‫وؿبی ‪ ٚ‬پبؾساضاٖ ثبظزیس وطز‪ ٚ ٜ‬ثب ٔ‪ٛ‬اضز ترّف ثطذ‪ٛ‬ضز ٔع‬ ‫و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫ساُ اًذاصی ایٌتشًت سایگبى دس سبلیّبی اًتظبس پبیبًِ هسبفشثشی تجشیض‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ض‪ٚ‬ظ٘بٔ‪ ٝ‬اضن‪ -‬ای‪ٙ‬تط٘ت ضایٍبٖ زض ؾبِٗ‪ٞ‬بی ا٘تظبض پبیب٘‪ٔ ٝ‬ؿبفطثطی ٔطوعی تجطیع جع‪ٟ‬عت‬ ‫ضفب‪ ٜ‬حبَ ٔؿبفطیٗ ‪ ٚ‬پط وطزٖ ا‪ٚ‬لبت فطاغت ا٘‪ٟ‬ب ضا‪ ٜ‬ا٘ساظی قس‪.‬ث‪ٌ ٝ‬عاضـ ق‪ٟ‬طیبض‪،‬ثب پیٍیطی‪ٟ‬ب ‪ ٚ‬تعالـ‬ ‫‪ٞ‬بی حؿیٗ ػبزِ ؾؼس اثبز ٔسیطػبُٔ ؾبظٔبٖ پبیب٘‪ٞ ٝ‬بی ق‪ٟ‬طزاضی تجطیع‪ٕٞ،‬عٔبٖ ثب ز‪ ٝٞ‬أبٔت ‪ٚ ٚ‬الیت‬ ‫‪ ٚ‬زض اؾتب٘‪ ٝ‬ػیس غسیط ذٓ‪ ،‬زض ج‪ٟ‬ت ضفب‪ ٜ‬حبَ ٔؿبفطیٗ ‪ٚ‬پطوطزٖ ا‪ٚ‬لبت فطاغت ا٘‪ٟ‬ب‪،‬ثب‪ٕٞ‬ىبضی قطوعت‬ ‫‪ٕٞ‬بضا ؾیؿتٓ‪ ،‬ای‪ٙ‬تط٘ت ‪ٚ‬ای فبی ضایٍبٖ زضؾبِٗ ‪ٞ‬بی ا٘تظبض ٔؿبفط پبیب٘‪ٔ ٝ‬طوعی ضا‪ ٜ‬ا٘عساظی قعس‪.‬زض ایعٗ‬ ‫ضاؾتب ٔؿبفطیٗ ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س ثباتصبَ ث‪ ٝ‬قجى‪ ٚHamara-Free WiFi ٝ‬حجت ٘بْ زض صفح‪ ٝ‬اصّ ‪ ٚ‬اذص ٘بْ‬ ‫وبضثطی ‪ ٚ‬وّٕ‪ ٝ‬ػج‪ٛ‬ض اظ ؾیؿتٓ‪ ،‬ثطای اؾتفبز‪ٚ ٜ‬اضز قجى‪ ٝ‬قس‪ ٚ ٜ‬ث‪ٔ ٝ‬ست حساوخط ز‪ٚ‬ؾبػت زض ط‪ َٛ‬قجب٘‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ظ اظ ای‪ٙ‬تط٘ت ضایٍبٖ ث‪ٟ‬ط‪ٙٔ ٜ‬س ق‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫‪ٍ 20‬اگی قطبس ثِ ضشکت ثْشُثشداسی قطبس ضْشی تحَیل دادُ ضذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ض‪ٚ‬ظ٘بٔ‪ ٝ‬اضن‪ٔ -‬سیطػبُٔ ؾبظٔبٖ لطبض ق‪ٟ‬طی تجطیع ‪ ٚ‬ح‪ ٝٔٛ‬اظ تح‪ٛ‬یُ ‪ٚ ۸۱‬اٌٗ لطبض ثع‪ٝ‬‬ ‫قطوت ث‪ٟ‬ط‪ ٜ‬ثطزاضی لطبض ق‪ٟ‬طی تجطیع ذجط زاز‪.‬ث‪ٌ ٝ‬عاضـ ق‪ٟ‬طیبض‪ٔ ،‬صطف ٔ‪ِٛٛ‬ی فطز اظ‪ٟ‬بض وعطز‪ٞ :‬عط‬ ‫پ‪ٙ‬ج ‪ٚ‬اٌٗ لطبض یه ضاْ اؾت و‪ ٝ‬ضٕٗ ذطیساضی زض اذتیبض قطوت ث‪ٟ‬ط‪ ٜ‬ثطزاضی لطاض ٌطفت‪ ٝ‬اؾت‪ٚ.‬ی ثب‬ ‫اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬لطاضزازی ز‪ِٚ‬ت ثطای ؾبذت ‪ٚ ۲۰۰‬اٌٗ ثطای ق‪ٟ‬ط‪ٞ‬بی تجطیع ‪ ٚ‬اصف‪ٟ‬بٖ ‪ ٚ‬قیعطاظ ٌعفعت‪ :‬ایعٗ‬ ‫لطاضزاز زض ؾبَ ‪ٞ‬بی ٌصقت‪ٙٔ ٝ‬ؼمس قس‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬اظ ایٗ تؼساز ‪ٚ ۰۲۱‬اٌٗ ٔطث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬لطبض ق‪ٟ‬طی تجطیع ‪۰۰ ٚ‬‬ ‫‪ٚ‬اٌٗ ٔتؼّک ث‪ ٝ‬قیطاظ ‪ٚ ۲۱ ٚ‬اٌٗ ٔطث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬اصف‪ٟ‬بٖ اؾت و‪ ٝ‬ثب پیٍیطی ‪ٞ‬بی ٔجٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬لعطعبض قع‪ٟ‬عطی زض‬ ‫ص‪ٛ‬ضت و‪ ٝ‬ثبض زیٍط تحطیٓ ‪ٞ‬ب ٔب٘ؼ ثط ؾط ضا‪ ٜ‬ت‪ِٛ‬یس ایٗ زؾتٍب‪ٞ ٜ‬ب ٘جبقس أیس‪ٚ‬اضیٓ ‪ٚ ۸۱‬اٌٗ زیٍط ٘یعع‬ ‫تب اذطؾبَ جبضی ‪ٚ‬اضز ؾیؿتٓ ق‪ٛ‬ز‪ٔ.‬سیطػبُٔ ؾبظٔبٖ لطبض ق‪ٟ‬طی تجطیع ‪ ٚ‬ح‪ ٝٔٛ‬ثب اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬تالـ ایٗ ؾبظٔبٖ زض ضاؾتبی ث‪ٟ‬ط‪ٙٔ ٜ‬سی ػٕ‪ٔ ْٛ‬طزْ‬ ‫اظ ذسٔبت لطبض ق‪ٟ‬طی ذبطط٘کبٖ وطز‪ :‬ثب اضبف‪ ٝ‬قسٖ ایٗ تؼساز ‪ٚ‬اٌٗ ث‪ ٝ‬حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ ضیّ تجطیع ثس‪ ٖٚ‬قه ظٔبٖ ا٘تظبض ٔؿبفطاٖ زض ایؿعتعٍعب‪ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬بی ٔتط‪ ٚ‬وب‪ٞ‬ف ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س زاقت ‪ ٚ‬ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع زض فبظ ؾ‪ ٝ‬ذط یه ٔک‪ٟٛ‬ز ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ث‪ٛ‬ز‪ٚ.‬ی ٌفت‪ :‬ثب ‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز قطایط تحطیٓ وبض ‪ ٚ‬ث‪ٟ‬ط‪ ٜ‬ثعطزاضی اظ‬ ‫ایؿتٍب‪ٞ ٜ‬بی ػج‪ٛ‬ضی زض زؾت‪ٛ‬ض وبض ٔب لطاض زاضز ‪ ٚ‬ثبت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬یه ایؿتٍب‪ ٜ‬ػج‪ٛ‬ضی زض فبظ ‪ ٚ ۸‬ؾ‪ ٝ‬ایؿتٍب‪ ٜ‬ػج‪ٛ‬ضی زض فبظ ؾ‪ ،ٝ‬طجک ثعط٘عبٔع‪ ٝ‬ضیععی‬ ‫‪ٞ‬بی ث‪ ٝ‬ػُٕ أس‪ ٜ‬ایٗ ایؿتٍب‪ٞ ٜ‬بی ٘یع زض ظٔبٖ ٔمطض أبز‪ ٜ‬ث‪ٟ‬ط‪ ٜ‬ثطزاضی ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* چهارشنبه‬ ‫* ‪ 51‬مرداد‬ ‫* ‪ 1‬اگوست‬ ‫* ‪ 51‬ذی الحجه‬ ‫* سال‪ :‬سی ام‬ ‫* شماره (سایی)‪1225 :‬‬ ‫* اوتوزونجی ایل‬ ‫‪5911‬‬ ‫‪0202‬‬ ‫‪5445‬‬ ‫* صفحه ‪4‬‬ ‫گَضی ّای ًسل پٌجن گَگل پاییس از راُ هی رسذ‬ ‫‪‬‬ ‫فرهنگ ‪ ،‬هنر و فن اوری‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ض‪ٚ‬ظ٘بٔ‪ ٝ‬اضن‪ ٌٌُٛ -‬ض‪ٚ‬ظ ٌصقت‪ٌٛ ٝ‬قهی‬ ‫پیىؿُ ‪ ۶‬ای ذ‪ٛ‬ز ضا فطض‪ ٝ‬وطز ‪ٙٔ ٚ‬بثـ ٔغّـ ٔی ٌه‪ٛ‬یه‪ٙ‬هس‬ ‫ٔسَ ٘ؿُ پ‪ٙ‬دٓ ایٗ ٌ‪ٛ‬قی ‪٘ ٚ‬یع ٌ‪ٛ‬قی پیىؿُ ‪ ۷‬پهبیهیهع‬ ‫أؿبَ اظ ضا‪ٔ ٜ‬ی ضؾ‪ٙ‬س‪.‬ث‪ٌ ٝ‬عاضـ فبضؼ ث‪٘ ٝ‬مُ اظ اٍ٘دهتر‬ ‫ٌ‪ٛ‬قی پیىؿُ ‪ ۶‬ای و‪ ٝ‬زیط‪ٚ‬ظ فطض‪ ٝ‬قس ت‪ٟٙ‬ب یه ض٘هً‬ ‫زاقت ‪ ٚ‬اظ ٘ؾط اثقبز ٘یع فبلس ت‪ٛٙ‬ؿ ث‪ٛ‬ز‪ .‬أب لطاض اؾهت یهه‬ ‫٘ؿر‪ ٝ‬زیٍط اظ ایٗ ٌ‪ٛ‬قی پبییع أؿهبَ فهطضه‪ ٝ‬قه‪ٛ‬ز وه‪ٝ‬‬ ‫پیىؿُ ‪ ۶‬ای ٘ؿُ پ‪ٙ‬دٓ ٘بْ زاضز‪.‬یه ٔسَ زیهٍهط اظ ایهٗ‬ ‫ٌ‪ٛ‬قی ث‪٘ ٝ‬بْ پیىؿُ ‪ ٓٞ ۷‬ث‪ ٝ‬ثبظاض ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س أس و‪ٛٙٞ ٌٌُٛ ٝ‬ظ زض ٔ‪ٛ‬ضز اٖ ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض ضؾٕی اعهعؿ‬ ‫ضؾب٘ی ٘ىطز‪ ٜ‬اؾت‪ .‬لیٕت ایٗ ٌ‪ٛ‬قی ‪ٞ‬بی تبظ‪ ٜ‬اظ ۻۻ‪ ۶‬زالض اغبظ ٔی ق‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬ا٘‪ٟ‬ب ضا ث‪ ٝ‬اضظاٖ تطیٗ‬ ‫ٌ‪ٛ‬قی ‪ٞ‬بی ٘ؿُ پ‪ٙ‬دٓ خ‪ٟ‬بٖ ٔجسَ ٔی و‪ٙ‬س‪ٛٙٞ.‬ظ خعئیبت ثیکتطی زض ٔ‪ٛ‬ضز ٌ‪ٛ‬قی ‪ٞ‬بی یبزقس‪ ٜ‬زض‬ ‫زؾتطؼ ٘یؿت ‪ ٚ‬زض فیٗ حبَ فطض‪ ٝ‬پیىؿُ ‪ ۶‬ای ث‪ ٝ‬لیٕت ‪ ۵۷۲‬زالض ایهٗ أهیهس‪ٚ‬اضی ضا زض زَ‬ ‫ذطیساضاٖ فطض‪ ٝ‬وطز‪ ٜ‬و‪ ٓٞ ٌٌُٛ ٝ‬ث‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬یس ٌ‪ٛ‬قی ‪ٞ‬بی اضظاٖ لیٕت فعل‪٘ ٝ‬کبٖ ٔی ز‪ٞ‬س‪ .‬اِجهته‪ٝ‬‬ ‫ٌ‪ ٌُٛ‬زض ظٔی‪ ٝٙ‬ت‪ِٛ‬یس ٌ‪ٛ‬قی ‪ٞ‬بی ٘ؿُ پ‪ٙ‬دٓ ثبیس ثب ضلجبی ظیبزی زؾت ‪ ٚ‬پ‪ٙ‬د‪٘ ٝ‬طْ و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫تَلیذ خَدرٍی ترقی ارزاى قیوت دراهریکا‬ ‫‪‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ض‪ٚ‬ظ٘بٔ‪ ٝ‬اضن‪ -‬لطاض اؾت ثه‪ٝ‬‬ ‫ظ‪ٚ‬زی یه ات‪ٔٛ‬جیُ ثطلی ‪ٞ ۳۵‬عاض زالضی زض‬ ‫ایبالت ٔتحس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬فط‪ٚ‬ـ ثهطؾهس تهب ٔکهىهُ‬ ‫لیٕت ثبالی ذ‪ٛ‬زض‪ٞٚ‬بی ثطلی حُ ‪ ٚ‬فههُ‬ ‫ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬عاضـ فبضؼ ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ا٘هٍهدهتر لهطاض‬ ‫اؾت ث‪ ٝ‬ظ‪ٚ‬زی یه ات‪ٔٛ‬جیُ ثطلی ‪ٞ ۳۵‬هعاض‬ ‫زالضی زض ایبالت ٔتحس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬فط‪ٚ‬ـ ثطؾس‪.‬‬ ‫ته وهطا٘هگ ٌهعاضـ ٔهی ز‪ٞ‬هسر وه‪ٙ‬هسی‬ ‫ذ‪ٛ‬زض‪ٚ‬ؾبظ چی‪ٙ‬ی لهس زاضز تب ا‪ٚ‬اذط ؾبَ ‪ ۴۲۴۲‬ر ذ‪ٛ‬زض‪ٚ‬ی ثطلی اضظاٖ لیٕت ضا زض ایهبالت ٔهتهحهس‪ٜ‬‬ ‫ضا‪ٜ‬ا٘ساظی و‪ٙ‬س‪ .‬یىی اظ چبِف‪ٞ‬بی ٔ‪ ٟٓ‬ثط ؾط ضا‪ ٜ‬ذطیس ذ‪ٛ‬زض‪ٞٚ‬بی ثطلی زض خ‪ٟ‬بٖر لیٕت ثبالی ایهٗ‬ ‫ذ‪ٛ‬زض‪ٞٚ‬بؾت و‪ ٝ‬حبال قطوت تدبضی و‪ٙ‬سی لطاض اؾت ثب اضائ‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬زض‪ٞٚ‬بی اضظاٖ لیٕت ثهطلهیر ایهٗ‬ ‫ٔب٘ـ ضا اظ ؾط ضا‪ ٜ‬ثطزاضز‪ .‬قطوت تدبضی و‪ٙ‬سی لطاض اؾت ث‪ ٝ‬ظ‪ٚ‬زی ز‪ ٚ‬ذ‪ٛ‬زض‪ٚ‬ی وی ‪ ٚ ۴۹‬وی ‪ ۴۵‬ضا‬ ‫و‪ٞ ٝ‬ط ز‪ ٚ‬ذ‪ٛ‬زض‪ٞٚ‬بیی و‪ٛ‬چه ‪ ٚ‬خٕـ ‪ ٚ‬خ‪ٛ‬ض ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س تب ۺ‪ ۳‬ض‪ٚ‬ظ زیٍط ث‪ ٝ‬ثبظاض ثفطؾتس‪.‬‬ ‫طراحی سیستن پایص ٍ پیصتیٌی ایست ًاگْاًی قله‬ ‫کطف اًسیوی کِ طَل عور اًساى را افسایص هی دّذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ض‪ٚ‬ظ٘هبٔه‪ ٝ‬اضن‪-‬پهػ‪ٞٚ‬کهٍهطاٖ‬ ‫ٌط‪ٟٙٔ ٜٚ‬سؾی ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضی اععفبت زا٘کٍب‪ ٜ‬تطثیت‬ ‫ٔسضؼ ثب اؾتفبز‪ ٜ‬اظ اِهٍه‪ٛ‬ضیهتهٓ ‪ٞ‬هبی ‪ٞ‬ه‪ٛ‬ـ‬ ‫ٔه‪ٛٙ‬فی یه ٔسَ پیفاٌ‪ٟ‬ی ایؿت لّجی ثطای‬ ‫ثیٕبضاٖ ٔجتع ث‪ ٝ‬ؾپؿیؽ اضائ‪ ٝ‬وطز٘س‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬عاضـ پبیٍب‪ ٜ‬ذجطی تحهّهیهّهی فه‪ٙ‬هب‪ٚ‬ضی ‪ٚ‬‬ ‫٘‪ٛ‬ا‪ٚ‬ضیر ث‪٘ ٝ‬مُ اظ زا٘کٍهب‪ ٜ‬تهطثهیهت ٔهسضؼر‬ ‫ایؿت لّجی ٘بقی اظ ؾپؿیؽ یه ض‪ٚ‬یساز قهبیهـ‬ ‫ثب ٘طخ ٘دبت پبییٗ اؾت‪ .‬پیفثی‪ٙ‬ی ظ‪ٚ‬ز ‪ٞ‬ه‪ٙ‬هٍهبْ‬ ‫ایؿت لّجی ظٔبٖ الظْ ثطای ا٘دبْ ٔساذعت ضط‪ٚ‬ضی خ‪ٟ‬ت پیکٍیطی اظ ‪ٚ‬ل‪ٛ‬ؿ ایؿهت لهّهجهی ضا‬ ‫فطا‪ٔ ٓٞ‬یا‪ٚ‬ضز‪.‬‬ ‫زوتط ؾٕب٘‪ ٝ‬الیمیبٖ و‪ ٝ‬ایٗ پػ‪ٞٚ‬ف ضا زض لبِت ضؾبِ‪ ٝ‬زوتطی ترهههی زض ضقهته‪ٔ ٝ‬ه‪ٟ‬ه‪ٙ‬هسؾهی‬ ‫ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضی اععفبت (ؾیؿتٓ‪ٞ‬بی اععفبتی ا٘دبْ زاز‪ ٜ‬اؾتر ٌفتۼ اظ ا٘دب و‪ ٝ‬پعقىبٖ ٕ٘یت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬هس‬ ‫ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض ٔسا‪ ْٚ‬ذغط ایؿت لّجی ثطای ‪ ٕٝٞ‬ثیٕبضاٖ تحت ٔطالجت ضا ثطضؾی و‪ٙٙ‬سر ذه‪ٛ‬زوهبضؾهبظی‬ ‫خٕـ ا‪ٚ‬ضی ‪ ٚ‬تحّیُ زاز‪ٜٞ‬بی ؾعٔت ‪ ٚ‬افعْ ‪ٞ‬کساض‪ٞ‬بی الظْ ث‪ ٝ‬ثیٕبض ‪ ٚ‬پعقه ٔیت‪ٛ‬ا٘هس ٌهبْ‬ ‫ثعضٌی زض وب‪ٞ‬ف ٔیعاٖ ٔطی ‪ٔ ٚ‬یط ‪ٞ ٚ‬عی‪ٞٝٙ‬ب ثبقس‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افع‪ٚ‬زۼ زض ایٗ پػ‪ٞٚ‬ف ثب اؾتفبز‪ ٜ‬اظ اٍِ‪ٛ‬ضیتٓ‪ٞ‬بی ‪ٛٞ‬ـ ٔه‪ٛٙ‬فی ثه‪ ٝ‬ته‪ٛ‬ؾهقه‪ ٝ‬یهه ٔهسَ‬ ‫پیفاٌ‪ٟ‬ی ایؿت لّجی ثطای ثیٕبضاٖ ٔجتع ث‪ ٝ‬ؾپؿیؽ پطزاذتیٓ‪.‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ض‪ٚ‬ظ٘بٔ‪ ٝ‬اضن‪-‬تحمیک پػ‪ٞٚ‬کٍطاٖ وط‪ ٜ‬ای‬ ‫٘کبٖ زاز‪ ٜ‬ا٘عیٕی فقبَ زض ؾغح ؾّ‪ِٛ‬یر ٔی ت‪ٛ‬ا٘س ث‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬یس‬ ‫زاض‪ٞٚ‬بیی ثطای افعایف فٕط ا٘ؿبٖ وٕه و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬عاضـ ذجطٌعاضی ٔ‪ٟ‬ط ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ٘ی‪ٛ‬اعّهؽر تهحهمهیهک‬ ‫خسیس پػ‪ٞٚ‬کٍطاٖ ا٘ؿتیت‪KAIST ٛ‬زض وط‪ ٜ‬خ‪ٛٙ‬ثی چکٓ‬ ‫ا٘ساظی ٘‪ٛ‬یٗ ث‪ٌ ٝ‬صضٌب‪ ٜ‬ا٘طغی ؾّ‪ِٛ‬ی فطا‪ٔ ٓٞ‬یو‪ٙ‬س و‪ ٝ‬ث‪ٝ‬‬ ‫فٕط ع‪ٛ‬ال٘یتط ٔطتجظ ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ایٗ تحمیک و‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ی ؾّ‪َٞٛ‬بی ا٘ؿب٘ی ‪ ٚ‬وهطْ ‪ٞ‬هبی ٌهطز‬ ‫)‪(roundworm‬ا٘دهبْ قهس‪ٜ‬ر ٘ه‪ٛ‬یهسثهرهف ته‪ٛ‬ؾهقه‪ٝ‬‬ ‫ض‪ٚ‬ـ‪ٞ‬بی زضٔب٘ی ضس پیطی اؾت و‪ٔ ٝ‬یت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س ثب فقبَ وطزٖ ٌصضٌب‪ٜٞ‬بی ٔصو‪ٛ‬ض فٕط افطاز ضا عه‪ٛ‬ال٘هی تهط‬ ‫و‪ٙٙ‬س‪.‬ث‪ٌ ٝ‬فت‪ ٝ‬ایٗ ٔحممبٖ ‪ٛ٘AMPK‬فی ا٘عیٓ اؾت و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ف‪ٛٙ‬اٖ ؾ‪ٛ‬ییگ انّی ٔتبث‪ِٛ‬یه ثسٖ فُٕ ٔیو‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ایٗ ا٘عیٓ زض حمیمت یه پط‪ٚ‬تئیٗ خبز‪ٚ‬یی ت‪ٛ‬نیف قس‪ ٜ‬و‪ ٝ‬تبثیطات ؾ‪ٛ‬زٔ‪ٙ‬سی ثط ؾعٔتی زاضز ‪ٔ ٚ‬یت‪ٛ‬ا٘س ث‪ٝ‬‬ ‫ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬ز ؾعٔت لّت یب افعایف ع‪ َٛ‬فٕط ٔ‪ٙ‬دط ق‪ٛ‬ز‪AMPK .‬زض ‪ٚ‬او‪ٙ‬ف ث‪ ٝ‬ؾغح ا٘سن ا٘هطغی ؾهّه‪ِٛ‬هی ‪ٚ‬‬ ‫ثیکتط ا‪ٚ‬لبت ‪ٍٙٞ‬بْ ‪ٚ‬ضظـ وطزٖ یب ز‪ٚ‬ض‪ٜٞ‬بی وب‪ٞ‬ف ٔهطف وبِطی فقبَ ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫پػ‪ٞٚ‬ف‪ٞ‬بی ٔتقسزی ٘یع ٘کبٖ زاز٘س ایٗ ا٘عیٓ زض ٔسَ ‪ٞ‬بی حی‪ٛ‬ا٘ی ث‪ ٝ‬افعایف لبثُ ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ع‪ َٛ‬فهٕهط ٔه‪ٙ‬هدهط‬ ‫ٔیق‪ٛ‬ز‪ .‬زض ‪ٕٞ‬یٗ ضاؾتب تحمیک پػ‪ٞٚ‬کٍطاٖ ا٘ؿتیت‪KAIST ٛ‬ض‪ٚ‬ی ٌصضٌب‪ٜٞ‬بی ا٘طغی ؾّ‪ِٛ‬ی ثط ٘‪ٛ‬ؿ ذبنهی‬ ‫وطْ‪ٞ‬بی ٌطز ث‪٘ ٝ‬بْ ‪C.elegans‬ثطای ثطضؾی ‪ٞ‬ب زضثبض‪ ٜ‬ع‪ َٛ‬فٕط ٔتٕطوع ث‪ٛ‬ز‪ٔ .‬حممبٖ عهی ایهٗ پهػ‪ٞٚ‬هف‬ ‫ٔت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬قس٘س ا٘عیٕی ث‪٘ ٝ‬بْ ‪VRK-1‬زض و‪ٙ‬بض ‪AMPK‬فطای‪ٙ‬س‪ٞ‬بی ا٘طغی ؾّ‪ِٛ‬ی ضا ت‪ٙ‬ؾیٓ ٔیو‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫»َّش هصٌَعی «ترًذ هحثَب ضثکِ ّای اجتواعی ضذ‬ ‫سراضپس‬ ‫ضاهی هاست ٍ پٌیر‬ ‫*الٌازاضراقی‬ ‫هَاد الزم‪:‬‬ ‫پ‪ٙ‬یط و‪ٛ‬ضز ‪ٌ ۷۲۲‬طْر ٔبؾت چىیس‪ٌ ۶۲۲ ٜ‬طْر پیبظ ضیهع‬ ‫ذطز قس‪ٌ ۳۲۲ ٜ‬طْر فّفُ ؾجع ذطز قس‪ٌ ۷ ٜ‬طْر ٌک‪ٙ‬هیهع‬ ‫ذطز قس‪ٌ ۳۲ ٜ‬طْر و‪ٙ‬دس ‪ٌ ۳۲۲‬طْر اضز ٘ره‪ٛ‬زچهی ‪۸۲‬‬ ‫ٌطْر پ‪ٛ‬زض ‪ ُٞ‬یه ز‪ ْٚ‬لبقک چبی ذ‪ٛ‬ضیر فّفُ ؾفیس ‪۳‬‬ ‫لبقک چبی ذ‪ٛ‬ضیر ٕ٘ه ث‪ٔ ٝ‬مساض الظْ‬ ‫طرز تْیِ‪:‬‬ ‫اثتسا پ‪ٙ‬یط ‪ٔ ٚ‬بؾت ضا ثب ‪ٔ ٓٞ‬رّ‪ٛ‬ط وطز‪ٔ ٓٞ ٚ ٜ‬ی ظ٘هیهٓ‪.‬‬ ‫ؾپؽ پیبظر فّفُ ؾجعر ٌک‪ٙ‬یعر و‪ٙ‬دسر اضز ٘هره‪ٛ‬ز چهیر‬ ‫پ‪ٛ‬زض ‪ُٞ‬ر فّفُ ؾفیس ‪ٕ٘ ٚ‬ه ضا ث‪ٔ ٝ‬رّ‪ٛ‬ط پ‪ٙ‬یط ‪ٔ ٚ‬هبؾهت‬ ‫اضبف‪ ٝ‬وطز‪ٔ ٓٞ ٚ ٜ‬ی ظ٘یٓ‪ٔ .‬مساضی اظ ٔ‪ٛ‬از ضا ثهب لهبقهک‬ ‫ثطزاقت‪ ٚ ٝ‬زاذُ ؾی‪ٙ‬ی ضیرت‪ ٚ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬هست ‪ ۴۲‬زلهیهمه‪ ٝ‬زض‬ ‫یرچبَ لطاض ٔی ز‪ٞ‬یٓ‪ .‬پؽ اظ اٖ زض ض‪ٚ‬غٗ فطا‪ٚ‬اٖ ‪ ٚ‬زاک‬ ‫ؾطخ ٔی و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬از الظْ پ‪ٙ‬یط و‪ٛ‬ضزۼ قیط ‪ِ ۶‬یتطر ٔبؾت ‪ ۳۴‬لبقک ؾه‪ٛ‬ح‬ ‫ذ‪ٛ‬ضیر ؾطو‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬مساض الظْ‬ ‫عطظ ت‪ٟ‬ی‪ٝ‬ۼ اثتسا قیط ضا خ‪ٛ‬قب٘س‪ٔ ٚ ٜ‬بؾت ‪ ٚ‬ؾطو‪ ٝ‬ضا ث‪ ٝ‬اٖ‬ ‫اضبف‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬یٓ‪ .‬ثقس اظ ‪ ۵‬زلیم‪ ٝ‬و‪ ٝ‬قیط ثطیس‪ ٜ‬ثطیهس‪ ٜ‬قهس‬ ‫زض‪ ٖٚ‬پبضچ‪ ٝ‬ای ضیرت‪ ٚ ٝ‬زض‪ ٖٚ‬نبفی لطاض ٔی ز‪ٞ‬یٓ‪ .‬یه‬ ‫قی ؾ‪ٍٙ‬یٗ ض‪ٚ‬ی اٖ لطاض ٔی ز‪ٞ‬یٓ تهب اه اٖ وهبٔهع‬ ‫ذبضج ق‪ٛ‬ز‪ .‬پ‪ٙ‬یط أبز‪ ٜ‬قس‪ ٜ‬ضا زاذُ زؾتٍهب‪ ٜ‬غهصا ؾهبظ‬ ‫ضیرت‪ ٚ ٝ‬ذطز ٔی و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫پخص »ها خاًَها«‬ ‫تِ زٍدی از تلَیسیَى‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ض‪ٚ‬ظ٘بٔه‪ٝ‬‬ ‫اضن‪-‬ثههههههط٘ههههههبٔهههههه‪ٝ‬‬ ‫ٌفتٍ‪ٔٛ‬ح‪ٛ‬ض ٔب ذب٘‪ٔٛ‬هب‬ ‫ث‪ ٝ‬ظ‪ٚ‬زی اظ تهّه‪ٛ‬یهعیه‪ٖٛ‬‬ ‫پرف ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬عاضـ ٔ‪ٟ‬ط ث‪٘ ٝ‬مُ اظ‬ ‫ض‪ٚ‬اثظ فٕ‪ٔٛ‬ی ثط٘بٔ‪ٝ‬ر ثط٘بٔ‪ٌ ٝ‬فتٍ‪ٔ ٛ‬حه‪ٛ‬ض تهّه‪ٛ‬یهعیه‪٘ٛ‬هی‬ ‫ٔبذب٘‪ٔٛ‬ب ث‪ ٝ‬ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬سٌی ٔیثٓ زا٘ف ثهب ض‪ٚ‬یهىهطز ٘ه‪ٚ ٛ‬‬ ‫ذعلب٘‪ ٝ‬ثطای زذتطاٖ ‪ ٚ‬ظ٘بٖ ایطاٖ ظٔیٗ ث‪ ٝ‬ظ‪ٚ‬زی اظ ضؾب٘‪ٝ‬‬ ‫ّٔیر زض ٔقطو زیس ٔربعجبٖ لطاض ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ٌطفت‪.‬‬ ‫ایٗ ثط٘بٔ‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ؾظ ٌط‪ٞٚ‬ی خ‪ٛ‬اٖ ت‪ٟ‬ی‪ ٚ ٝ‬ت‪ِٛ‬یس ٔهی قه‪ٛ‬ز ‪ٚ‬‬ ‫تطویجی اظ ثرف‪ٞ‬بی ٔت‪ٛٙ‬ؿ زض لبِت‪ٞ‬بی خسیس اؾت وه‪ٝ‬‬ ‫فٕس‪ ٜ‬اٖ ثطای ا‪ِٚ‬یٗ ثبض زض فضبی ضؾب٘‪ّٔٝ‬ی ثه‪٘ ٝ‬هٕهبیهف‬ ‫زضذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س أس‪.‬‬ ‫ٔب ذب٘‪ٔٛ‬ب یه ثط٘بٔ‪ٛٞ ٝ‬یت ثرف ‪ٌ ٚ‬هفهت ‪ٌٚ‬ه‪ٔٛ‬هحه‪ٛ‬ض‬ ‫اؾت و‪ ٝ‬ثب اؾتفبز‪ ٜ‬اظ فىت ‪ٞ‬بی پػ‪ٞٚ‬کهی ثه‪ٔ ٝ‬هجهبحهث‬ ‫ٔطث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬ؾجه ظ٘سٌی ایطا٘ی اؾعٔهی پهطزاذهته‪ ٚ ٝ‬زض‬ ‫ض‪ٚ‬ایتٍطی اٖ ؾقی قس‪ ٜ‬اؾت تب فع‪ ٜٚ‬ثط ض‪ٚ‬یهىهطز‪ٞ‬هبی‬ ‫ؾطٌطْ ٔح‪ٛ‬ضا٘‪ٝ‬ر ثه‪ٛ‬ضت غیط ٔؿتمیٓ ‪ٔ ٚ‬ربعهت پؿه‪ٙ‬هس‬ ‫ٔجبحث ‪ٔ ٚ‬ؿبئُ زذتطاٖ ‪ ٚ‬ظ٘بٖ ثبظٕ٘بیی ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ٔب ذب٘‪ٔٛ‬ب ثب اخطای فبعٕ‪ ٝ‬ؾبزات ٔت‪ِٛ‬یبٖ ‪ ٚ‬ثب تیٓ ته‪ِٛ‬هیهس‬ ‫خ‪ٛ‬اٖ ‪ٔ ٚ‬ؿتقسر ث‪ ٝ‬ظ‪ٚ‬زی اظ یىی اظ قجى‪ٞ ٝ‬بی ؾیٕب ض‪ٚ‬ی‬ ‫ا٘تٗ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضفت‪.‬‬ ‫ؾههط‪ٚ‬یههؽ ذههجههطی ض‪ٚ‬ظ٘ههبٔهه‪ ٝ‬اضن‪-‬ثههطضؾههی‬ ‫ثبظذه‪ٛ‬ضز‪ٞ‬هبی ثه‪ ٝ‬زؾهت أهس‪ ٜ‬اظ وهبضثهطاٖ‬ ‫قجى‪ٞ ٝ‬بی اختٕبفی ٘کبٖ ٔی ز‪ٞ‬س و‪ٔ ٝ‬ه‪ٛ‬ضه‪ٛ‬ؿ‬ ‫‪ٛٞ‬ـ ٔه‪ٛٙ‬فی یىی اظ تهط٘هس‪ٞ‬هبی ٔهحهجه‪ٛ‬ه‬ ‫زضٔیبٖ وبضثطاٖ ث‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬تمطیجهب ‪ ۴‬ثهطاثهط زیهٍهط‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬فبت ٔ‪ٛ‬ضز اقبض‪ ٜ‬لطاض ٌطفت‪ ٝ‬اؾت‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬عاضـ ٔ‪ٟ‬طر پیف ثی‪ٙ‬ی ٔ‪ٛ‬ؾؿبت تحمیهمهبتهی‬ ‫ثیٗ إِّّی ٘کبٖ ٔی ز‪ٞ‬س و‪ٞ ٝ‬ه‪ٛ‬ـ ٔهه‪ٙ‬ه‪ٛ‬فهی‬ ‫)‪(Artificial Intelligence‬زض ‪ ۷‬تهب ‪۳۲‬‬ ‫ؾبَ ای‪ٙ‬س‪ ۳۲۲ ٜ‬زضنس ٔکبغُ ضا تغییط ذه‪ٛ‬ا‪ٞ‬هس‬ ‫زاز ‪ ٚ‬ایٗ ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضی زض فهط زیدیهتهبَ ثهب ‪ٞ‬ه‪ٛ‬ـ‬ ‫ا٘ؿبٖ ازغبْ ٔی ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫٘ح‪ ٜٛ‬ثطذ‪ٛ‬ضز ثب ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضی ‪ٛٞ‬ـ ٔه‪ٛٙ‬فی )‪(AI‬ثب‬ ‫ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ٛٔ ٝ‬ض‪ٛ‬ؿ تطؼ اظ ض‪ٚ‬یبض‪ٚ‬یی ثب تى‪ِٛٛٙ‬غی‬ ‫و‪ ٝ‬ثطای ‪ٚ‬ض‪ٚ‬ز ‪ٞ‬ط ٘‪ٛ‬ؿ ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضی ث‪ ٝ‬ظ٘سٌیر ا٘ؿهبٖ‬ ‫ضا زچبض چبِف ٔی و‪ٙ‬سر ایٗ ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬ب ٔ‪ٛ‬ضز ته‪ٛ‬خه‪ٝ‬‬ ‫ؾبٔب٘‪ٞ ٝ‬بی تحّیُ زاز‪ ٜ‬زض فضبی ٔدهبظی لهطاض‬ ‫ٌطفت‪ ٝ‬اؾت‪.‬‬ ‫تحّیُ اععفبت یه ٔ‪ٛ‬ؾؿ‪ ٝ‬تهحهمهیهمهبتهی اظ‬ ‫ثطضؾی ثبظذ‪ٛ‬ضز‪ٞ‬بی ث‪ ٝ‬زؾت أس‪ ٜ‬اظ وهبضثهطاٖ‬ ‫قجى‪ٞٝ‬بی اختٕبفی زض ذه‪ٛ‬ل ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضی ‪ٞ‬ه‪ٛ‬ـ‬ ‫ٔه‪ٛٙ‬فی ٌ‪ٛ‬یبی ایٗ اؾت و‪ٔ ٝ‬ه‪ٛ‬ضه‪ٛ‬ؿ ‪ٞ‬ه‪ٛ‬ـ‬ ‫ٔه‪ٛٙ‬فی یىی اظ ٔحج‪ٛ‬هتطیٗ تط٘س‪ٞ‬هبی ٘هیهٕه‪ٝ‬‬ ‫ا‪ َٚ‬ؾبَ ۻ‪ ۴۲۳‬ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾت‪ .‬ایٗ ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضی ثب حهس‪ٚ‬ز‬ ‫‪ٔ ۶.۹‬یّی‪ ٖٛ‬ثبض ٔ‪ٙ‬کٗر تهمهطیهجهب ‪ ۴‬ثهطاثهط ؾهبیهط‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬فبت ٔ‪ٛ‬ضز اقبض‪ ٜ‬وبضثهطاٖ لهطاض ٌهطفهته‪ٝ‬‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫فراخَاى ثثتًام در طرح تاتستاًِ کتاب ‪99‬‬ ‫در اررتایجاى ضرقی‬ ‫فراخَاى سَهیی »هْرٍارُ فصلی عکس «‬ ‫کاًَى هٌتطر ضذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجهطی ض‪ٚ‬ظ٘هبٔه‪ ٝ‬اضن‪-‬‬ ‫ٔسیطوُ فط‪ ٚ ًٙٞ‬اضقبز اؾهعٔهی‬ ‫اشضثبیدبٖ قطلی اظ ثطٌعاضی عهط‬ ‫تبثؿتب٘‪ ٝ‬وتبه ۻۻ ت‪ٛ‬ؾظ ٔه‪ٛ‬ؾهؿه‪ٝ‬‬ ‫ذب٘‪ ٝ‬وتبه ‪ ٚ‬ازثیبت ایطاٖ ذجط زاز‪.‬‬ ‫ٔحٕس ٔحٕسپ‪ٛ‬ض اظ ثطٌعاضی عهط‬ ‫تبثؿتب٘‪ ٝ‬وتبه ۻۻ ت‪ٛ‬ؾظ ٔه‪ٛ‬ؾهؿه‪ٝ‬‬ ‫ذب٘‪ ٝ‬وتبه ‪ ٚ‬ازثیبت ایطاٖ ذجط زاز‬ ‫‪ٌ ٚ‬فتۼ زض ضاؾتبی ثرکی اظ ثط٘بٔ‪ٞ ٝ‬بی ٔقب‪٘ٚ‬ت أ‪ٛ‬ض فهط‪ٞ‬ه‪ٙ‬هٍهی زض‬ ‫حٕبیت اظ ٘بقطاٖ ‪ ٚ‬وتبثفط‪ٚ‬قبٖ وک‪ٛ‬ض عط تبثؿتب٘‪ ٝ‬وتبه ۻۻ ت‪ٛ‬ؾهظ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ؾؿ‪ ٝ‬ذب٘‪ ٝ‬وتبه ‪ ٚ‬ازثیبت ایطاٖ ثطٌعاض ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افع‪ٚ‬زۼ عجک ثط٘بٔ‪ ٝ‬ضیعی ن‪ٛ‬ضت ٌطفت‪ ٝ‬ایٗ عط اظ ض‪ٚ‬ظ ق‪ٙ‬جه‪ ٝ‬ۺ‪۳‬‬ ‫ٔطزاز ٔهبزف ثب فیس ؾقیس غسیط ذٓ اغبظ ٔیق‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬تب ض‪ٚ‬ظ پ‪ٙ‬ح ق‪ٙ‬جه‪ٝ‬‬ ‫‪ٔ ۵۲‬طزاز ٔب‪ ٜ‬ازأ‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س یبفت‪.‬‬ ‫ثط ایٗ اؾبؼ وّی‪ ٝ‬وتبه فط‪ٚ‬قی‪ٞ‬بی ؾطاؾط وک‪ٛ‬ض ‪ ٚ‬اؾتبٖ اظ تهبضیهد‬ ‫ا٘تکبض ایٗ فطاذ‪ٛ‬اٖ (ۺ ٔطزازٔب‪ ٜ‬ۻۻ ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س ثب ٔهطاخهقه‪ ٝ‬ثه‪ ٝ‬ؾهبیهت‬ ‫ای‪ٙ‬تط٘تی ‪٘tarh.ketab.ir‬ؿجت ث‪ ٝ‬ثجت ٘بْ زض ایٗ عط الساْ ٕ٘بی‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫الظْ ث‪ ٝ‬شوط اؾت وتبثفط‪ٚ‬قی ‪ٞ‬بی ٔکبضوت و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬زض عط ‪ٞ‬بی لجّهی‬ ‫ثطای تبییس قطوت زض تبثؿتب٘‪ ٝ‬وتبه ۻۻ ٘یبظ ث‪ ٝ‬ثجت ٘بْ ٔدسز ٘ساض٘س ‪ٚ‬‬ ‫وبفی اؾت ثب ٔطاخق‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬پ‪ ُٙ‬وبضثطی ذ‪ٛ‬ز قطایظ قطوت زض عهط ضا‬ ‫تبییس ‪ ٚ‬اععفبت ذ‪ٛ‬ز ضا و‪ٙ‬تطَ ‪ٚ ٚ‬یطایف ٕ٘بی‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ٌفت‪ٙ‬ی اؾت زض ؾیعز‪ٕٞ‬یٗ عط فهّی وتبه ثب ف‪ٛٙ‬اٖ ث‪ٟ‬بضا٘‪ ٝ‬وهتهبه‬ ‫ۻۻ اظ ٔدٕ‪ٛ‬ؿ وُ ق‪ٟ‬طؾتب٘‪ٟ‬بی اؾتبٖ؛ ‪ٚ ۴۷‬احس اظ تجطیعر ز‪ٚ ٚ‬احس اظ‬ ‫ٔطاغ‪ ٚ ٝ‬اظ ق‪ٟ‬طؾتب٘‪ٟ‬بی ث‪ٙ‬بهر ٔط٘س ‪ ٚ‬چبضا‪ٚ‬یٕبق اظ ‪ٞ‬هط وهساْ یهه‬ ‫وتبثفط‪ٚ‬قی ٔکبضوت وطز‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز٘س‪.‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذهجهطی ض‪ٚ‬ظ٘هبٔه‪ٝ‬‬ ‫اضن‪-‬ؾهه‪ٔٛ‬ههیههٗ ٔهه‪ٟ‬ههط‪ٚ‬اض‪ٜ‬‬ ‫فهههّههی فههىههؽ وههب٘هه‪ٖٛ‬‬ ‫پط‪ٚ‬ضـ فىطی وه‪ٛ‬زوهبٖ ‪ٚ‬‬ ‫٘ه‪ٛ‬خهه‪ٛ‬ا٘ههبٖ زض ز‪ ٚ‬ثههرههف‬ ‫فىبؾبٖ ٘‪ٛ‬خ‪ٛ‬اٖ ‪ ٚ‬فىبؾهبٖ‬ ‫ثعضٌؿبَ ثطٌعاض ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬عاضـ ازاض‪ ٜ‬وُ ض‪ٚ‬اثهظ‬ ‫فٕ‪ٔٛ‬ی ‪ ٚ‬أ‪ٛ‬ض ثیٗ إُِّ وب٘‪ٖٛ‬ر ا٘دٕٗ فهىهبؾهبٖ ٘ه‪ٛ‬خه‪ٛ‬اٖ وهب٘ه‪ٖٛ‬‬ ‫پط‪ٚ‬ضـ فىطی زض ٔؿیط اخطای ؾیبؾت ‪ٞ‬بی وّی وهب٘ه‪ٔ ٖٛ‬هجه‪ٙ‬هی ثهط‬ ‫اؾیتظا ث‪ٛ‬زٖ ثط٘بٔ‪ٞٝ‬بی ضلبثتیر ٔیو‪ٛ‬قس تب ٘‪ٛ‬خ‪ٛ‬ا٘بٖ ضا ث‪ ٝ‬تهقهبٔهُر‬ ‫ز‪ٚ‬ؾتیر ‪ٕٞ‬جؿتٍی ‪ٔ ٚ‬کبضوت زض فقبِیت‪ٞ‬بی ٌط‪ٞٚ‬ی تک‪ٛ‬یک و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫زض ایٗ ٔیبٖر ٔقب‪٘ٚ‬ت فط‪ٍٙٞ‬ی وب٘‪ ٖٛ‬زض ٘ؾط زاضز ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ؿ‪ٞ‬بیی ضا ثه‪ٝ‬‬ ‫ن‪ٛ‬ضت فهّی ثب ف‪ٛٙ‬اٖ ٔ‪ٟ‬ط‪ٚ‬اض‪ ٜ‬فهّی ثطای تک‪ٛ‬یک ٘‪ٛ‬خ‪ٛ‬ا٘بٖ فعل‪ٙٔٝ‬س‬ ‫ث‪ ٝ‬فىبؾی ٔغط وطز‪ ٚ ٜ‬ث‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضت ٕ٘بیکٍب‪ٞ‬ی زض ٔقطو زیس فٕ‪ْٛ‬‬ ‫لطاض ز‪ٞ‬س‪.‬ؾ‪ٔٛ‬یٗ ٔ‪ٟ‬ط‪ٚ‬اض‪ ٜ‬فهّی فىهؽ ثهب ٔه‪ٛ‬ضه‪ٛ‬ؿ ٔهٗ ؾهبِهٓ ‪ٚ‬‬ ‫ذ‪ٛ‬قحبِٓ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬تبثؿتب٘ی ذ‪ٛ‬ز ضا ث‪ ٝ‬فىبؾی پطتط‪ٛٔ ٚ ٜ‬ض‪ٛ‬فی ٔت‪ٙ‬بؾت‬ ‫ثب فهُ تبثؿتبٖ ‪ ٚ‬قطایظ فقّی خبٔق‪ ٝ‬اذتهبل زاز‪ ٜ‬اؾت تب قهطوهت‬ ‫و‪ٙٙ‬سٌبٖ ثب ٍ٘ب‪ٞ‬ی ٔثجت ‪ ٚ‬زلیکر زض ایٗ فطاذ‪ٛ‬اٖ قطوت و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫اذطیٗ ٔ‪ّٟ‬ت زضیبفت اثبض زض اؾتبٖ‪ٞ‬ب ‪ ۳۲‬ق‪ٟ‬طی‪ٛ‬ض ۻۻ ‪ٔ ٚ‬طحّ‪ ٝ‬پبیب٘هی‬ ‫زا‪ٚ‬ضی ‪ ٚ‬افعْ ٘تبیح ‪ٟٔ ۳۲‬ط ۻۻ‪ ۳۵‬افعْ قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬ثط ‪ٕٞ‬یهٗ اؾهبؼر‬ ‫فىؽ‪ٞ‬ب ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س ضٍ٘ی یب ؾیب ‪ ٚ ٜ‬ؾفیس ‪ ٚ‬تهب‪ٚ‬یط اضؾبِی ثب ٔه‪ٛ‬ثهبیهُ‬ ‫٘جبیس وٕتط اظ ۺ ٍٔبپیىؿُ ثبقس‪ٕٞ.‬چ‪ٙ‬یٗ فىؽ‪ٞ‬هب ثهبیهس ‪ٞ‬هٕهطا‪ ٜ‬ثهب‬ ‫ٔکرهبت قطوتو‪ٙٙ‬س‪ٜ‬ر ف‪ٛٙ‬اٖ اثط ‪ ٚ‬ثب فطٔت ‪jpg‬زض ا٘ساظ‪ٜ‬ی ضهّهـ‬ ‫و‪ٛ‬چه حسالُ حدٓ ‪۲۲‬ۺ‪۳‬پیىؿُ ‪ ٚ‬حساوثط ‪ٍٔ ۳‬بثبیت ثبقس‪.‬‬ ‫دیذار هذیرکل فرٌّگ ٍ ارضاد اسالهی اررتایجاىضرقی تا رئیس ضَرای ّواٌّگی تثلیغات اسالهی استاى‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ض‪ٚ‬ظ٘بٔ‪ ٝ‬اضن‪ٔ-‬سیطوُ فط‪ًٙٞ‬‬ ‫‪ ٚ‬اضقبز اؾعٔی اشضثبیدبٖ قهطلهی ثهب ضئهیهؽ‬ ‫ق‪ٛ‬ضای ‪ٕٞ‬ب‪ٍٙٞ‬ی تجّیغبت اؾعٔی اؾتبٖ زیساض ‪ٚ‬‬ ‫ٌفت ‪ ٌٛ ٚ‬وطز‪ٔ .‬حٕس ٔحٕسپ‪ٛ‬ض زض ایٗ زیساض‬ ‫ثب اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ا‪ٕٞ‬یت ‪ ٚ‬خبیٍب‪ ٜ‬ق‪ٛ‬ضای ‪ٕٞ‬ب‪ٞ‬ه‪ٙ‬هٍهی‬ ‫تجّیغبت اؾعٔی اؾتبٖر اؽ‪ٟ‬بض زاقتۼ ایٗ ٘‪ٟ‬بز زض‬ ‫ع‪ َٛ‬چ‪ ُٟ‬ؾبَ فقبِیت ٔؿتٕط ثهب ‪ٞ‬ه‪ٛ‬قهیهبضیر‬ ‫خطیبٖق‪ٙ‬بؾیر اٌب‪ٞ‬ی ثرکی ‪ ٚ‬ثب ‪ٕٞ‬طا‪ٞ‬ی ٔطزْ‬ ‫ت‪ٛ‬ا٘ؿت‪ ٝ‬اؾت ظٔی‪ٞٝٙ‬بی ذّک حٕبؾ‪ٞٝ‬بی ٔب٘سٌبض‬ ‫ضا فطا‪ ٓٞ‬ا‪ٚ‬ضز‪ٚ.‬ی ثب تبویس ثط ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ذ‪ ٖٛ‬قه‪ٟ‬هسا‬ ‫ٔ‪ٛ‬خت ا٘ؿدبْر اتحبز ‪ٕٞ ٚ‬سِی ٔطزْ زض عه‪َٛ‬‬ ‫چ‪ ُٟ‬ؾبَ فٕط ا٘معه قس‪ ٜ‬اؾتر اؽ‪ٟ‬بض زاقتۼ‬ ‫‪ٚ‬حستر ‪ٕٞ‬سِیر ا٘ؿدبْر ‪ٚ‬الیت ٔساضی ‪ ٚ‬فکک‬ ‫ث‪ ٝ‬ا٘معه ‪ ٚ‬اضٔبٖ‪ٞ‬بی أبْر ق‪ٟ‬سا ‪ ٚ‬ض‪ٞ‬جهطی زض‬ ‫اییٗ ‪ٞ‬بی ٔرتّف ا٘معثی ‪ ٚ‬اؾعٔی ‪ٕٞ‬چ‪ ٖٛ‬ایبْ‬ ‫»قصِّای سَر ٍ تَِ «هحوذرضا ضوس تازًطر ضذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ض‪ٚ‬ظ٘بٔ‪ ٝ‬اضن‪-‬له‪ٞٝ‬بی ؾَط ‪ ٚ‬تَ‪٘ ٝ‬ه‪ٛ‬قهته‪ٔ ٝ‬هحهٕهسضضهب‬ ‫قٕؽر ‪ ۳۶‬زاؾتبٖ اق‪ٙ‬ب ‪ ٚ‬لسیٕی و‪ٛ‬تب‪ ٜ‬اؾت و‪ ٝ‬اظ ؾ‪ٛ‬ی وب٘‪ ٖٛ‬پط‪ٚ‬ضـ‬ ‫فىطی ‪ٚ‬اضز ثبظاض وتبه قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬عاضـ ازاض‪ ٜ‬وُ ض‪ٚ‬اثظ فٕ‪ٔٛ‬ی ‪ ٚ‬أ‪ٛ‬ض ثیٗإُِّ وب٘‪ٖٛ‬ر لهه‪ٞ ٝ‬هبی‬ ‫تریّی زض ایٗ وتبه ث‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضت اقتجب‪ٜ‬ر ؾَط ‪ ٚ‬تَ‪ ٚ ٝ‬ا‪ٍٙٞ‬یٗر ٘‪ٛ‬قت‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬اؾت تهب حهؽ ذهیهبَ پهطزاظی‬ ‫و‪ٛ‬زوبٖ ‪ٍٙٞ‬بْ ٔغبِق‪ ٝ‬تم‪ٛ‬یت ق‪ٛ‬ز‪.‬زض ایٗ اثط زاؾتبٖ‪ٞ‬بیی ٔب٘‪ٙ‬س ذبِ‪ ٝ‬لبثّٕ‪ٝ‬ر ای‪ ٝٙ‬پطیر زضذت غطغهط‪ٚ‬ر‬ ‫ث‪ ٝ‬ز٘جبَ ٔب‪ ٜ‬پیک‪٘ٛ‬یر ٌطی ‪ٙٞ ٚ‬س‪ٚ‬ا٘‪ٝ‬ر خبض‪ٚ‬ر ظٍ٘‪ِٝٛ‬ر پؿط ‪ٌ ٚ‬طیر اِ‪ٛ‬چ‪ٝ‬ر ذبِ‪ ٝ‬ؾ‪ٛ‬ؾهىه‪ٝ‬ر ؾهبَ ٘ه‪ٛ‬ر‬ ‫ذب٘‪ٝ‬ی ٘‪!ٛ‬ر ِ‪ٛ‬ثیبی ؾَط ‪ ٚ‬تَ‪ٝ‬ر وس‪ ٚ‬لّمّ‪ ٝ‬ظٖ ‪ ٚ‬فیُ ا‪ٔٚ‬س اه ثر‪ٛ‬ض‪ ٜ‬ض‪ٚ‬ایت قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ثط اؾبؼ ایٗ ذجطر وتبه له‪ٞٝ‬بی ؾَط ‪ ٚ‬تَ‪ ٝ‬ثب ته‪ٛ‬یطٌطی اِ‪ٟ‬بْ وبؽٕی ثطای ٔربعجبٖ ‪( +۶‬ذهطزؾهبَ‬ ‫اضاؾت‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬ایٗ وتبه زض ‪ ۵۸‬نفح‪ ٝ‬ثب قٕبضٌبٖ ‪ٞ۴‬عاض ‪٘ ۷۲۲ ٚ‬ؿر‪ ٚ ٝ‬لیٕت ‪ٞ۳۵‬هعاض ته‪ٔٛ‬هبٖ اظ‬ ‫ؾ‪ٛ‬ی وب٘‪ ٖٛ‬پط‪ٚ‬ضـ فىطی و‪ٛ‬زوبٖ ‪ٛ٘ ٚ‬خ‪ٛ‬ا٘بٖ ٔ‪ٙ‬تکط قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ز‪ ٝٞ‬فدطر ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬زفبؿ ٔمسؼ ‪ٕٛ٘ ... ٚ‬ز ٔییبثس ‪ٚ‬‬ ‫ق‪ٛ‬ضای ‪ٕٞ‬ب‪ٍٙٞ‬ی تجّیغبت اؾعٔی زض ٌؿتطـ ‪ٚ‬‬ ‫تقٕیک ایٗ ‪ٕٞ‬سِی ‪ ٚ‬ا٘ؿدبْ ٘مف تبثهیهطٌهصاضی‬ ‫زاقت‪ ٝ‬اؾت‪ٚ.‬ی زض ازأ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ا‪ٕٞ‬یت تجییٗ ٔفب‪ٞ‬یهٓ‬ ‫ا٘معثی ‪ ٚ‬اؾعٔی ثب ظثهبٖ ‪ٞ‬ه‪ٙ‬هط اقهبض‪ ٜ‬وهطز ‪ٚ‬‬ ‫ٌفتۼ‪ٕٛٞ‬اض‪ ٜ‬ظثبٖ ‪ٙٞ‬ط یىی اظ ضا‪ٞ ٜ‬بی ٔ‪ٛ‬ثط زض‬ ‫ا٘تمبَ ٔفب‪ٞ‬یٓ زی‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬ا٘معثی ث‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬اضٔهب٘ه‪ٟ‬هبی‬ ‫ایٗ ٘‪ٟ‬ضت فؾیٓ ‪ٚ‬لتی زض لهبِهت ‪ٞ‬ه‪ٙ‬هط اضائه‪ٝ‬‬ ‫ٔیق‪ٛ‬ز تبثیطٌصاضی ثیکتطی زاضز‪.‬زض ایٗ زیهساض‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ حد‪ ٝ‬االؾعْ ثهطٌهی ضئهیهؽ قه‪ٛ‬ضای‬ ‫‪ٕٞ‬ب‪ٍٙٞ‬ی تجّیغبت اؾهعٔهی اؾهتهبٖ ٘هیهع عهی‬ ‫ؾر‪ٙ‬ب٘یر ٔدٕ‪ٛ‬ف‪ ٝ‬فط‪ٙٞ‬هً ‪ ٚ‬اضقهبز اؾهعٔهی‬ ‫اؾتبٖ ضا ث‪ٔ ٝ‬ثبث‪ٝ‬ی ٌّؿتب٘ی ف‪ٛٙ‬اٖ وطز وه‪ٞ ٝ‬هط‬ ‫قبذ‪ ٝ‬ی ‪ٙٞ‬طیر چ‪ٌّ ٖٛ‬ی زض ایٗ ثبک ‪ٌّ ٚ‬ؿتهبٖ‬ ‫فغط ٔی پطاو‪ٙ‬س‪ٚ.‬ی ثب تبویس ثط تقبٔهُ ثهیهف اظ‬ ‫پیف ق‪ٛ‬ضای ‪ٕٞ‬ب‪ٍٙٞ‬ی تجّیغبت اؾعٔی ‪ ٚ‬ازاض‪ٜ‬‬ ‫وُ فط‪ ٚ ًٙٞ‬اضقبز اؾهعٔهی اؾهتهبٖر افهع‪ٚ‬زۼ‬ ‫حض‪ٛ‬ض حٕبؾی ‪ٙٔ ٚ‬ؿدٓ ٔطزْ زض ٔ‪ٙ‬بؾجت‪ٞ‬هبی‬ ‫ٔرتّف ا٘معثی ‪ ٚ‬اؾعٔی ٔط‪ٚ ٖٛٞ‬حستی اؾهت‬ ‫و‪ ٝ‬زؾتٍب‪ٟٞ‬بی اخطایی اؾتبٖ زاض٘س ‪ ٚ‬أیس‪ٚ‬اضیٓ‬ ‫تقبُٔ ٔیبٖ ایٗ ز‪ٟ٘ ٚ‬بز فط‪ ٚ ًٙٞ‬ا٘مهعثهی ٘هیهع‬ ‫ثیف اظ پیف ض‪٘ٚ‬ک ٌیطز‪.‬‬ ‫تصَیرترداری »اقازادُ «پس از یک سال توام ضذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ض‪ٚ‬ظ٘بٔ‪ ٝ‬اضن‪-‬تهه‪ٛ‬یهطثهطزاضی ؾهطیهبَ الهبظاز‪ ٜ‬ثهب‬ ‫عطاحیر ٘‪ٛ‬یؿ‪ٙ‬سٌی ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬سٌی حبٔس ف‪ٙ‬مب ‪ ٚ‬وبضٌطزا٘ی ث‪ٟ‬ط٘هً‬ ‫ت‪ٛ‬فیمی ث‪ ٝ‬پبیبٖ ضؾیس‪ .‬ث‪ٌ ٝ‬عاضـ ٔ‪ٟ‬ط ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ض‪ٚ‬اثظ فٕه‪ٔٛ‬هی ایهٗ‬ ‫ؾطیبَر البظاز‪ ٜ‬و‪ ٝ‬تبثؿتبٖ ۺۻ وّیس ذ‪ٛ‬ضز‪ ٜ‬ثه‪ٛ‬زر پهؽ اظ فهطاظ ‪ٚ‬‬ ‫٘کیت ‪ٞ‬بی ٔرتّفی و‪ ٝ‬ث‪ٚ ٝ‬اؾغ‪ ٝ‬قی‪ٛ‬ؿ وط‪٘ٚ‬ب ثب ا٘‪ٟ‬ب زؾت ‪ ٚ‬پ‪ٙ‬د‪٘ ٝ‬طْ‬ ‫وطزر ؾطا٘دبْ ث‪ ٝ‬پبیبٖ ضجظ ذه‪ٛ‬ز ضؾهیهس‪.‬ایهٗ ؾهطیهبَ فهع‪ ٜٚ‬ثهط‬ ‫ٔحّ‪ٞ ٝ‬بی ٔرتّفی زض قٕبَر خ‪ٛٙ‬هر قطق ‪ ٚ‬غطه ت‪ٟ‬طاٖ زض ِ‪ٛ‬اؾبٖر ا‪ٚ‬قبٖر وطجر قٕبَ ‪ٔ ٚ‬ک‪ٟ‬س عهی‬ ‫‪ ۴۳۳‬خّؿ‪ ٝ‬ته‪ٛ‬یطثطزاضی قس‪.‬ته‪ٛ‬یطثطزاضی ایٗ ؾطیبَ ثب قی‪ٛ‬ؿ وط‪٘ٚ‬ب ٔت‪ٛ‬لف قس ‪ ٚ‬پؽ اظ چه‪ٙ‬هس ٔهب‪ٜ‬‬ ‫‪ٚ‬لف‪ٝ‬ر ‪ ۵۲‬اضزیج‪ٟ‬کت ٔب‪ ٜ‬ز‪ٚ‬ثبض‪ ٜ‬زض ت‪ٟ‬طاٖ وّیس ذ‪ٛ‬ضز‪.‬‬ ‫ثب ازأ‪ ٝ‬یبفتٗ وبضر ؾطیبَ ٔی ت‪ٛ‬ا٘ؿت ظ‪ٚ‬زتط اظ ای‪ٟٙ‬ب ث‪ ٝ‬پبیبٖ ثطؾس أب ضفهبیهت زلهیهک پهط‪ٚ‬تهىهُ ‪ٞ‬هبی‬ ‫ث‪ٟ‬ساقتیر ؾطفت ؾبذت ضا پبییٗ ا‪ٚ‬ضز ‪ ٚ‬تقساز خّؿبت ثیکتطی نطف ؾبذت البظاز‪ ٜ‬قس‪.‬‬ ‫تثریس خاستگاُ هطرٍطِ‬ ‫ٍ ازادیخَاّی‬ ‫*یبززاقت اظ احٕس حٕع‪ ٜ‬ظاز‪ٜ‬ر ٔهسیهطوهُ ٔهیهطا‬ ‫فط‪ٍٙٞ‬یر ٌطزقٍطی ‪ ٚ‬ن‪ٙ‬بیـزؾتی اشضثبیدبٖ قطلی‬ ‫زض تبضید ٔقبنط ایطاٖر تجطیع ٌ‪ٙ‬دی‪ٝٙ‬ای ثهی ثهسیهُ اظ‬ ‫حٕبؾ‪ٞ ٝ‬ب ث‪ٚ ٝ‬یػ‪ٔ ٜ‬جبضظات ّٔهت فهّهیه‪ ٝ‬اؾهتهجهساز ‪ٚ‬‬ ‫ذ‪ٛ‬زوبٍٔی اؾت ‪ٕٞ ٚ‬یکه‪ٔ ٝ‬همهبثهُ ؾهتهٕهٍهطاٖ ‪ٚ‬‬ ‫ٔتدب‪ٚ‬ظاٖ ایؿتبز‪ ٚ ٜ‬اظ ویبٖ ا٘ؿب٘ی ‪ ٚ‬اؾعٔی ٔطزْ ایٗ‬ ‫ؾطظٔیٗ خب٘ب٘‪ ٝ‬زفبؿ وطز‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫تجطیع زض ع‪ َٛ‬تبضید ‪ٕٛٞ‬اض‪ٟٔ ٜ‬س تدسز ‪٘ ٚ‬ه‪ٌٛ‬هطایهی‬ ‫ث‪ٛ‬ز‪ٜ‬ر چطاو‪ ٝ‬ا٘چ‪ ٝ‬زض تبضید ٔقبنط ایطاٖ ثه‪ ٝ‬فه‪ٙ‬ه‪ٛ‬اٖ‬ ‫ل‪ٛ‬ای ؾ‪ٌ ٝ‬ب٘‪ٝ‬ر ذب٘‪ّٔ ٝ‬تر حک ٔکبضوتر اظازی ثهیهبٖ‬ ‫ٔغط قس‪ ٜ‬زؾتب‪ٚ‬ضز ثعضی ٘‪ٟ‬ضت ٔکط‪ٚ‬عیهت اؾهت‬ ‫و‪ ٝ‬ثب ضقبزت‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬زال‪ٚ‬ضی‪ٞ‬بی ثی٘ؾیط ٔطزْ تجهطیهع ‪ٚ‬‬ ‫اشضثبیدبٖ ث‪ ٝ‬زؾت أس‪.‬‬ ‫٘‪ٌٛ‬طایی ایٗ ق‪ٟ‬ط و‪ ٟٗ‬ث‪ ٝ‬زِیُ ٘عزیهىهی ثه‪ ٝ‬اض‪ٚ‬پهب ر‬ ‫ز‪ِٚ‬ت فثٕب٘ی ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬ؾی‪ ٝ‬زض تجّ‪ٛ‬ض ٘‪ٟ‬ضهت ٔکهط‪ٚ‬عهیهت‬ ‫٘مف فٕیمی زاقتر چطاو‪ٟ‬پصیطـ تحه‪ٛ‬الت خهسیهس‬ ‫فط‪ٍٙٞ‬یر ن‪ٙ‬قتیر اختٕبفی ‪ ٚ‬ؾیبؾی ٔطزْ تهجهطیهع ثهب‬ ‫ز٘یبی خسیس ث‪ ٝ‬اٖ‪ٞ‬ب ایٗ أىبٖ ضا ٔیزاز تب زض ٘‪ٟ‬ضت‬ ‫ٔکط‪ٚ‬ع‪٘ ٝ‬یع پیف لسْ قس‪ ٚ ٜ‬زض ایهٗ ضا‪ٌ ٜ‬هبْ ‪ٞ‬هبی‬ ‫اؾت‪ٛ‬اضی ضا ثطزاض٘س‪.‬‬ ‫تجطیع زض خ‪ٙ‬جف ٔکط‪ٚ‬ع‪ٙٔ ٝ‬دی ا٘معثهی قهس وه‪ ٝ‬زض‬ ‫اؾتب٘‪ ٝ‬قىؿت لطاض زاقترایٗ ا٘معه ثب ز‪ٚ‬ضا٘هسیکهی‬ ‫ض‪ٞ‬جطا٘ی چ‪ ٖٛ‬ؾتبضذبٖر ثبلطذبٖر حبج فّی ز‪ٚ‬اچهیر‬ ‫وطثعیی فّی ٔؿی‪ٛ‬ر حبج ضؾه‪ َٛ‬نهسلهیهب٘هیر حهبج‬ ‫ٔ‪ٟ‬سی و‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬و‪ٙ‬ب٘ی ‪ٛٞ ٚ‬قیبضی ‪ ٚ‬اظخبٖ ٌهصقهتهٍهی‬ ‫ٔطزٔبٖ ذغ‪ ٝ‬اشضثبیدبٖ ث‪ٔ ٝ‬همههه‪ٛ‬ز ضؾهیهس ‪ ٚ‬ایهٗ‬ ‫ؾطظٔیٗ ‪ٕٞ‬یک‪ ٝ‬خب‪ٚ‬یس ضا ث‪ٔ ٝ‬طاحُ ٔکبضوت ٔطزْ زض‬ ‫ؾط٘‪ٛ‬قت وک‪ٛ‬ض ٘عزیهتط وطز‪.‬‬ ‫ٔجبضظات ٔطزْ تجطیع ث‪ ٝ‬ا‪ٚ‬ضبؿ ‪ ٚ‬اح‪ٛ‬اَ ز‪ٚ‬ضاٖ اؾهتهب٘ه‪ٝ‬‬ ‫٘‪ٟ‬ضت ٔکط‪ٚ‬ع‪٘ ٚ ٝ‬ؾبْ ؾّغ‪ٙ‬تی و‪ ٝ‬ثهطپهبیه‪ ٝ‬اؾهتهجهساز‬ ‫فطزی اؾت‪ٛ‬اض ث‪ٛ‬زر ٔتٕطوع قسر ز‪ٚ‬ضا٘ی و‪ ٕٝٞ ٝ‬لسضت‬ ‫ز‪ِٚ‬تی افٓ اظ لب٘‪ٌ ٖٛ‬صاضی ‪ ٚ‬اخطایی زض زؾت قرم‬ ‫قب‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ثسیٗ تطتیت زض اؾتب٘‪ٟ٘ ٝ‬ضت ٔکط‪ٚ‬ع‪ٝ‬ر تجطیع ث‪ِ ٝ‬حبػ‬ ‫ٔ‪ٛ‬لقیت ذبل فط‪ٍٙٞ‬یر التهبزیر تدبضیر اختٕبفیر‬ ‫خغطافیبیی ‪ ٚ‬اؾتطاتػیىی تٕبْ تفىطات ‪ ٚ‬تئه‪ٛ‬ضی ‪ٞ‬هبی‬ ‫ش‪ٙٞ‬ی ‪ ٚ‬فی‪ٙ‬ی ا٘معه ضا زض ذ‪ٛ‬ز تم‪ٛ‬یت وطز‪ٔ ٚ ٜ‬جب٘هی‬ ‫فىطی ‪ ٚ‬ایسئ‪ِٛٛ‬غیىی ٘‪ٟ‬ضت ٔکط‪ٚ‬ع‪ ٝ‬ضا اظ فهقهبِهیهت‬ ‫ض‪ٚ‬قٗ فىطاٖر فبِٕبٖ ‪ ٚ‬ثبظاضیبٖ ف‪ٟ‬یٓ ایٗ ق‪ٟ‬ط ث‪ ٝ‬زیٍط‬ ‫٘مبط وک‪ٛ‬ض تقٕیٓ زاز‪.‬‬ ‫تجطیع ٘مف تاثیطٌصاض ذ‪ٛ‬ز زض ثؿتطؾبظیر تسا‪ ٚ ْٚ‬ثه‪ٝ‬‬ ‫ٔمهس ضؾب٘سٖ ٘‪ٟ‬ضت ٔکط‪ٚ‬عیت ضا زض ٘‪ٟ‬بیت غهیهطت‬ ‫‪ ٚ‬نعثت ایفب وطز ‪٘ ٚ‬بْ ذه‪ٛ‬ز ضا ‪ٞ‬هٕهچه‪ ٖٛ‬زیهٍهط‬ ‫فطن‪ٞ ٝ‬بی ؾیبؾیر اختٕبفیر فط‪ٞ‬ه‪ٙ‬هٍهیر فهّهٕهی ‪ٚ‬‬ ‫التهبزی زض تبضید ایطاٖ ‪ ٚ‬خ‪ٟ‬بٖ ث‪ ٝ‬ثجت ضؾب٘س‪.‬‬ ‫أط‪ٚ‬ظ ‪ٔ ۳۶‬طزاز ٔهبزف ثب یهنس ‪ ٚ‬چه‪ٟ‬هبضز‪ٞ‬هٕهیهٗ‬ ‫ؾبِط‪ٚ‬ظ نس‪ٚ‬ض فطٔبٖ ٔکط‪ٚ‬عیت ضا زض حهبِهی ؾهپهطی‬ ‫ٔی و‪ٙ‬یٓ و‪ ٝ‬ایطاٖ خ‪ٛ‬اٖ ایؿتبز‪ ٜ‬زض ٔمبثُ ایی‪ ٝٙ‬تهبضیهد‬ ‫ؾط تقؾیٓ ثط ضقبزت‪ٞ‬بی ل‪ٟ‬طٔب٘بٖ ٘‪ٟ‬هضهت ٔکهط‪ٚ‬عه‪ٝ‬‬ ‫فط‪ٚ‬ز ٔی ا‪ٚ‬ضز ‪ ٚ‬زض تعـ اؾت تب ثب حهفهؼ ٔه‪ٙ‬هف ‪ٚ‬‬ ‫ض‪ٚ‬ـ پیکی‪ٙ‬یبٖر ایطاٖ اؾعٔی ضا ثیف اظ پیف ؾطثهّه‪ٙ‬هس‬ ‫ؾبظز‪.‬‬ ‫ازاض‪ ٜ‬وُ ٔیطا فط‪ٍٙٞ‬یر ٌطزقٍطی ‪ ٚ‬ن‪ٙ‬بیـزؾهتهی‬ ‫اشضثبیدبٖ قطلی ث‪ ٝ‬ف‪ٛٙ‬اٖ ٔت‪ِٛ‬ی انهّهی نهیهب٘هت ‪ٚ‬‬ ‫حفبؽت اظ ٔ‪ٛ‬اضیث تبضیری ‪ ٚ‬فط‪ٍٙٞ‬ی ‪ٕٛٞ‬اض‪ ٜ‬ثط ذ‪ٛ‬ز‬ ‫فطو ٔی زا٘س تب حفؼ اثبضر اقیب ‪ ٚ‬اث‪ٙ‬ی‪ ٝ‬تبضیری ٔطث‪ٛ‬ط‬ ‫ث‪ ٝ‬ز‪ٚ‬ض‪ ٚ ٜ‬ل‪ٟ‬طٔب٘بٖ ٔکط‪ٚ‬ع‪ ٝ‬ضا زض لبِت ت‪ٛ‬ؾقه‪ ٝ‬ذهب٘ه‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ظ‪ٜٞ‬ب ‪ ٚ‬ثطٌعاضی ‪ٕٞ‬بیف‪ٞ‬بی تبضیری ثطای ثهطضؾهی‬ ‫ایسئ‪ِٛٛ‬غی ‪ ٚ‬تفىطات ل‪ٟ‬طٔب٘بٖ ٘‪ٟ‬هضهت ٔکهط‪ٚ‬عه‪ٚ ٝ‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ‪ٕٞ‬ىبضی ثب تکىُ ‪ٞ‬بی ٔطزْ٘‪ٟ‬بز زض ضاؾهتهبی‬ ‫ٔقطفی قرهیت ‪ٞ‬بی اثطٌصاض ایٗ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬تبضیری ٔحمک‬ ‫ؾبظز‪.‬‬ ‫تىٕیُ ذب٘‪ٛٔ ٝ‬ظ‪ ٜ‬ؾتبضذبٖر ث‪ٟ‬ط‪ٜ‬ثطزاضی وبُٔ اظ ذب٘‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬قید ٔحٕس ذیبثب٘ی اظ خّٕ‪ ٝ‬السأبت ایهٗ ازاض‪ٜ‬‬ ‫وُ زض ضاؾتبی ا‪ٞ‬ساف نیب٘هت اظ اضٔهبٖ ٘ه‪ٟ‬هضهت‬ ‫ٔکط‪ٚ‬ع‪ ٝ‬اؾت و‪ ٝ‬عی ؾبَ‪ٞ‬بی اذیط ا٘دبْ قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫اظ زیٍط ا‪ٞ‬ساف ٔ‪ ٟٓ‬ازاض‪ ٜ‬وهُ ٔهیهطا فهط‪ٞ‬ه‪ٙ‬هٍهیر‬ ‫ٌطزقٍطی ‪ ٚ‬ن‪ٙ‬بیـزؾتی اشضثبیدبٖ قهطلهی اخهطای‬ ‫عط ت‪ٛ‬ؾق‪ٛٔ ٝ‬ظ‪ٔ ٜ‬کط‪ٚ‬ع‪ٚ ٝ‬الـ زض ذب٘‪ ٝ‬حبج ٔه‪ٟ‬هسی‬ ‫و‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬و‪ٙ‬ب٘ی ّٔمت ث‪ ٝ‬اث‪ٛ‬إِّّ‪ ٝ‬ثب ٔکبضوهت قه‪ٟ‬هطزاضی‬ ‫وعٖق‪ٟ‬ط تجطیع اؾت و‪ ٝ‬پؽ اظ تٕهّهه ذهب٘ه‪ٞ ٝ‬هبی‬ ‫پیطأ‪ ٖٛ‬ایٗ ٔ‪ٛ‬ظ‪ٔ ٜ‬طاحُ فّٕیهبتهی ذه‪ٛ‬ز ضا ؾهپهطی‬ ‫ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س وطز‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫*چهار شنبه‬ ‫*‪ 51‬مرداد‬ ‫* ‪ 1‬اگوست‬ ‫*‪ 51‬ذی الحجه‬ ‫* سال‪ :‬سی ام‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزونجی ایل‬ ‫‪5911‬‬ ‫‪0202‬‬ ‫‪5445‬‬ ‫ٍاردکٌٌدگاى الستیک هلسم بِ ثبت لیوت در ساهاًِ ‪ ۴۲۱‬شدًد‬ ‫‪‬‬ ‫‪1225‬‬ ‫اقتصاد و جامعه‬ ‫* صفحه ‪1‬‬ ‫افسایش شدت بادّای هَلت در ‪ ۴۱‬استاى کشَر‬ ‫همالِ‬ ‫چشناًداز هبْن التصاد‬ ‫شرق اسیا در سایِ کرًٍا‬ ‫اگطچِ ًطًٍب اظ عطین تـککط ٍ تحسیس تؼبهالت اختوبػ ‪،‬‬ ‫زگطگًَ ؾجی ٍ قکوَُ ظًوسگو ٍ حوصف ثوطذو‬ ‫اضظـ ّب ٍ دزاه ٍ ؾٌی ٍ خبیگعیوٌو ثوطذو زیوگوط‬ ‫اثطات کطٌّگ ٍ اختوبػ ػوکو زض خبهؼِ ثکطی ایدبز‬ ‫ًطزُ‪ ،‬اهب پکبهسّبی اهتهبزی دى‪ ،‬تبًٌَى هْوووتوطیوی ٍ‬ ‫چبیفثطاًگکعتطیی هؿئلِ زٍیت ّب زض هوَاخوْوِ ثوب ایوی‬ ‫ٍیطٍؼ ثَزُ اؾت‪ .‬ثؼالٍُ‪ ،‬زض زؾتطؼ ثَزى زازُ ّوبی‬ ‫ػکٌ زض ؾغَح هرتلق هل ‪ ،‬هٌغوِای ٍ خْبً اهوٌوبى‬ ‫ثطدٍضز ٍ پکف ثکٌ دیٌسُ اثطات اهتهبزی قکَع ًوطًٍوب‬ ‫ضا اظ تروکی پکبهسّبی کطٌّگ ٍ اختوبػ دى دؾبى توط‬ ‫ًطزُ اؾت‪.‬گعاضـ ثبًی خْبً اظ ٍضؼکت اهوتوهوبزی‬ ‫خْبى ٍ اظ خولِ ًکَضّبی قطم دؾکب ٍ اهکبًوَؾوکوِ زض‬ ‫ؾبل ‪ ٍ ۲۱۲۱‬پکفثکٌ دى ثطای ؾبل دیٌسُ هکالزی هجتٌ‬ ‫ثط زازُّبی هل ٍ حبٍی هوبیؿِّبی خْبً ٍ هٌغووِ ای‬ ‫اؾت‪ .‬زض ثرک اظ ایی گعاضـ چکن اًوساظ اهوتوهوبزی‬ ‫ًکَضّبی قطم دؾکب ٍ اهکبًَؾکِ زض قطایظ قکَع خْبً‬ ‫ًطًٍب هَضز ثطضؾ هطاض گطکتِ اؾت‪.‬‬ ‫انقباضی کم سابقه در اقتصاد منطقه‬ ‫ٍاهؼکت ایی اؾت ًِ ًطًٍب‪ً ،‬رؿت اهتهبز چکی ٍ ؾپؽ‬ ‫اهتهبز ًکَضّبی هوروتولوق ضا ثوب اًوووجوبو قوسیوس‬ ‫کؼبیکت ّبی اهتهبزی ٍ زض تٌگٌب هطاض گطکتی ًوبگوْوبًو‬ ‫قطایظ هبی ضٍثِ ضٍ ًطز‪ّ .‬وچٌکی ًوبّوف ؾوطیوغ ٍ‬ ‫قسیس هکوت ًبالّب ثِ نبزضًٌٌسگبى ًکَضّبی هبًوٌوس‬ ‫هبیعی‪ ،‬اًسًٍعی‪ ،‬گکٌِ ًَ ٍ تکوَض قطه ضطثِ ؾٌگوکوٌو‬ ‫ٍاضز ًطزُ اؾت‪ .‬ثط اؾبؼ زازُّبی ایی گعاضـ‪ ،‬اهتهبز‬ ‫چکی ًِ زض هوبُ کوَضیوِ زض ثوطذو هوٌوبعون ًکوَض‬ ‫هحسٍزیت ّبی قسیسی اػوبل ًوطز ٍ کوؼوبیوکوت ّوبی‬ ‫اهتهبزی توطیجبً هتَهق قس‪ ،‬زض ؾِ هبُ اٍل ‪ ۲۱۲۱‬ثوب ‪۵۱‬‬ ‫زضنس اًوجبو ضٍ ثِ ضٍ قس‪ .‬ایی ضهن ٍهت هْن ثِ ًوظوط‬ ‫ه ضؾس ًِ ثساًکن ایی ًرؿتکی اًوجبو اهتهبزی اظ ‪۴۹۱۱‬‬ ‫تب ًٌَى ثَزُ اؾت‪.‬زض ؾِ هبُ اٍل ‪ ۲۱۲۱‬زض هوووبیؿوِ ثوب‬ ‫هست هکبثِ ‪ ۲۱۴۹‬ؾَز ثرف نٌؼوت ثوِ ؾوطػوت ‪۵۱‬‬ ‫زضنس ًبّف یبکت‪ّ .‬وچٌکی زضدهسّبی هبیکوبتو ایوی‬ ‫ًکَض زض هوبیؿِ ثب ؾبل گصقتوِ هوکوالزی ‪ ۴۱‬زضنوس‬ ‫ًبّف زاقتِ اؾت‪ .‬زض هبُ دٍضی ‪ ،‬ثب ضکغ هطًغکٌوِ ضقوس‬ ‫زٍثبضُ تَیکسات نٌؼت دؿبظ قس ٍ کطٍـ ٍؾبی حووو‬ ‫ٍ ًو ًرؿتکی اکعایف‪ ،‬اظ غاًَیوِ ‪ ۲۱۴۱‬ضا ًکوبى زاز‪.‬‬ ‫ثبٍخَز ایی‪ ،‬قطًتّب ثب ًوجَز ؾطهبیِگصاضی ٍ ًبّف‬ ‫توبضب هَاخِ ثَزًس‪ .‬ثبظیبث زض ثرف ذسهبت ًٌوستوط ٍ‬ ‫زیطتط دؿبظ قس‪ .‬زیکلف ایی ثَز ًِ اثطات ًبق اظ قکوَع‬ ‫ثکوبضی زیطتط ثِ ایی ثرف ضؾکس‪.‬زض ثوکِ هوٌوغوووِ قوطم‬ ‫دؾکب قطایظ اهتهبزی زض هبُ هبضؼ ثستط قس ٍ تب اٍاؾوظ‬ ‫ؾبل خبضی (‪ ) ۲۱۲۱‬ککبضّب ثبه ثَز‪ .‬ایوی اهوط ثوبظتوبه‬ ‫هطًغکٌِ ّبی هل ٍ ؾطضیعّبی هٌل اهتهبز ثبهو هوبًوسُ‬ ‫زًکب ثَز‪ّ.‬وچٌوکوی توٌوگوٌوبی ًوبگوْوبًو زض قوطایوظ‬ ‫ؾطهبیِ گصاضی خْبً زض اٍای هبُ هبضؼ ثبػد ذوطٍج‬ ‫ًبگْبً ؾطهبیِ اظ هٌغوِ‪ً ،‬بّف ًطخ ثْطُ ثبًٌ زض دى‬ ‫ٍ تؼسی اضظّبی زٍیت ٍ اضظـ زاضای ّب قوس‪.‬زض ایوی‬ ‫قطایظ تؼغکل ًبضذبًِ ّب ٍ ثطٍظ اذتالل زض کطایٌس تَیکس‬ ‫ًبالّبی ٍاؾغِای (هَاز اٍیکِ الظم ثطای تَیکس ًبالّوبی‬ ‫ًْبی ) ترثکطی هٌل ثط ظًدکطُّبی ترهکی زض ًکَضّبیو‬ ‫چَى ًبهجَج‪ ،‬هبیعی‪ ،‬هکبًوبضٍتبیلٌس زاقتِ اؾت‪ .‬ثؼالٍُ‪،‬‬ ‫هحسٍزیتْبی زاذل ٍؾطضیعّبی ذبضخ هٌدط ثِ اکوت‬ ‫چکوگکطزضخطیبى ههطف‪،‬ؾطهبیِ گصاضی‪ ،‬تَیکسٍخطیبى‬ ‫تدبضت قسُ ٍقسیستطیی اکت کؼبیکت اظ ظهوبى ثوحوطاى‬ ‫هبی دؾکب ضاثطای اًثطًکَضّبی هٌغوِ ضهن ظزُ اؾت‪.‬‬ ‫کاهش محدودیتها و شروع حمایتها‬ ‫زض ایی گعاضـ دهسُ اؾت‪ :‬ثِ ًظط ه ضؾس ًِ ّوِگکطی‬ ‫ًطًٍب زض ًکَضّبی چکی‪ ،‬هبیعی ٍ ٍیوتوٌوبم کوطًٍوف‬ ‫ًطزُ‪ ،‬اهب زض اهتهبزّبی ّوچَى اًسًٍعی ٍ کوکولوکوپوکوی‬ ‫ٌَّظ ثِ ًوغِ اٍج ًطؾکسُ اؾت‪ .‬چکی ٍ ٍیتٌبم هطًغکٌِ ضا‬ ‫ًٌبض گصاقتِاًس اهب ثطای خلَگکطی اظ هَج زٍم قوکوَع‬ ‫ایی ثکوبضی ثطذ هحسٍزیتّب ضا حلظ ًطزُاًس‪ .‬هبیعی‬ ‫ًکع ثِ تسضیح ثب زازى اخبظُ کؼبیکت ثِ ثطذ اظ ثرفّبی‬ ‫اهتهبزی هطًغکٌِ ضا ًٌبض گوصاقوتوِ اؾوت‪ّ.‬وووچوٌوکوی‪،‬‬ ‫هْوتطیی اهتهبزّبی هٌغوِ ؾکبؾتّبی حوبیت ًوالًو‬ ‫ضا خْت ًبّف اثطات ًطًٍب ثِ اخطا گوصاقوتوِ اًوس‪ .‬زض‬ ‫چکی‪ ،‬حٌَهت هطًعی ؾکبؾت حوبیتّبی ًوسیٌوگو ‪،‬‬ ‫ًبّف ًطخ ثْطُ‪ً ،‬بّف ًکبظّبی اًسٍذتِ (هکعاى ٍزیؼوِ‬ ‫ثبًی ّب ًعز ثبًی هطًعی) ثطای خولوَگوکوطی اظ اضظاى‬ ‫کطٍق ثبظاضٍحوبیت اظ ًؿت ٍ ًبضّب ضا اًودوبم زازُ‬ ‫اؾت‪.‬ؾبیط اهتهبزّبی هٌغوِ (اًسًٍعی‪،‬هبیعی‪ ،‬ککلکپکوی ٍ‬ ‫تبیلٌس) ًکع ًطخ ّبی ثْطُ ضا ًبّف زازُ‪ً ،‬وووسیوٌوگو ٍ‬ ‫تؿْکالت اػتجبضی ضا اضائِ ًطزُ ٍ ثطًبهِّبی هوروتولوق‬ ‫ذطیس زاضای ضا دؿبظ ًطزُاًس‪.‬اهساهبت ٍ ؾکوبؾوت ّوبی‬ ‫هبیکبت چکی‪ -‬ثووساض ‪ ۳.۱‬زضنس اظتَیکسًبذبیم زاذلو‬ ‫هَاضزی چَى ّعیٌِ ّبی اضغطاضی ؾالهت‪ ،‬هوؼوبکوکوت‬‫هبیکبت ‪ ،‬اًتوبل هؿتوکن ثِ ذبًَازُ ّوبی دؾوکوت پوصیوطٍ‬ ‫هؼَهبت ٍنسٍض اٍضام هطضِ زٍیت هحل ثطای حوبیت‬ ‫ازاهِ زاضز‬ ‫اظ ؾطهبیِ گصاضی ضا قبه ه قَز‪...‬‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضى‪ -‬ؾبظهبى حوبیت ههطف ًٌٌسگبى ٍ توَیوکوسًوٌوٌوسگوبى عو‬ ‫ثرکٌبهِ ای اػالم ًطز ًِ اظ ایی پؽ ٍاضزًٌٌسگبى اًَاع الؾتکی ؾجی ٍ ؾٌگوکوی هوجو اظ‬ ‫ػطضِ ثِ ثبظاض ثبیس هکوت ًلکِ هحهَالت ضا زض ؾبهبًِ ‪ ۴۲۱‬ثجت ًٌٌس‪.‬زض ایی اعالػوکوِ دهوسُ‬ ‫ًِ زض ضاؾتبی ًٌتطل‪ً ،‬ظبضت ٍ هسیطیت ثبظاض ػطضِ ایی هحهَالت ٍ خولوَگوکوطی اظ ؾوَ‬ ‫اؾتلبزُ ثطذ اکطاز کطنت علت‪ ،‬ثب تبًکس ثط یعٍم ضػبیت ضَاثظ هکوووت گوصاضی ًوبالّوبی‬ ‫ٍاضزات ّکبت تؼککی ٍ تثجکت هکوت ّب ٍ ؾَز هدبظ هٌسضج زض پَضتبل ایی ؾبظهوبى ثوِ ًکوبًو‬ ‫‪ً ،CPPO.mimt.gov.ir‬لکِ ٍاضزًٌٌسگبى اًَاع تبیط‪ ،‬هَظق ّؿتٌس هکوت ههطف ًٌوٌوسُ‬ ‫هحهَالت ذَز ضا زض ؾبهبًِ ‪ ۴۲۱‬ثبضگصاضی ًٌٌس‪ .‬اظ دًدبی ًِ اًَاع الؾتکی ذَزضٍ اػون‬ ‫اظ ؾٌگکی ٍ ؾجی زض ظهطُ ًبالّبی اٍیَیت زاض ٍ هکوَل هَاًکی تؼعیوطی قوبهو احوتوٌوبض‪،‬‬ ‫گطاًلطٍق ‪ ،‬اذتلبء‪ ،‬اهتٌبع اظ ػطضِ ًبال ٍ‪ .ٍ ...‬هطاض زاضز‪ ،‬زض نوَضت هوَاخوْوِ ًوبظوطاى ٍ‬ ‫ثبظضؾبى ثب ترللبت هعثَض‪ ،‬هغبثن ثب هبًَى ٍ هوطضات خبضی هطاتت هبث پکگطز ٍ ثطذَضز هبًًَ‬ ‫تَؾظ زؾتگبُ ّبی ًظبضت اؾت‪ .‬زض پبیبى ایی اعالػکِ ّن یبزدٍضی قسُ ًِ ؾتبز ذجطی ایوی‬ ‫ؾبظهبى ثب قوبضُ ‪ ۴۲۱‬زض ؾطاؾط ًکَض دهبزگ زاضز تب ضوی زضیبکت گعاضـّب‪ ،‬قٌبیوبت ٍ‬ ‫پککٌْبزّبی هطزه ًؿجت ثِ ضؾکسگ ثِ دًْب زض ًَتبُتطیی ظهبى هوٌی اهسام ًٌس‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫جسئیات اعطای تسْیالت بِ ‪ّ ۱۱۱‬سار بازًشستِ تاهیی اجتواعی‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضى‪-‬هوسیوطػوبهو ؾوبظهوبى‬ ‫تبهکی اختوبػ اظ اکعایف اػتجبضات تؿْکالت پطزاذت‬ ‫ثِ ثبظًکؿتگبى زض ؾبل خبضی ذجط زاز ًِ ثط اؾبؼ دى‬ ‫ثب اکعایف اػتجبضات ایی ضزیق ثِ ‪ ۲۱۱۱‬هکلکبضز تَهوبى‪،‬‬ ‫ضهن ٍام ّبی پطزاذت ثِ پٌح هکلکَى تَهبى ضؾکسُ ًوِ‬ ‫ثکی ‪ّ ۱۱۱‬عاض ًلط تَظیغ ذَاّس قس‪.‬ههغل ؾوبالضی‬ ‫ضوی اقبضُ ثوِ اػوغوبی تؿوْوکوالت پوطزاذوتو ثوِ‬ ‫ثبظًکؿتگبى ؾبظهبى تبهکی اختوبػ ٍ اکعایف اػوتوجوبض‬ ‫دى زض ؾبل خبضی اکعٍز‪ :‬تب ؾبل گصقتِ ایوی اػوتوجوبض‬ ‫‪ ۲۱۱‬هکلکبضز تَهبى ثَز ًِ ثِ حسٍز ‪ ۳۱‬تب ‪ّ ۱۱‬عاض ًلط اػغب ه قس ٍ هجلؾ دى ؾِ هکلوکوَى توَهوبى ثوَز‪.‬‬ ‫اهؿبل ایی اػتجبض ثِ ‪ ۲۱۱۱‬هکلکبضز تَهبى ٍ هجلؾ ٍام ثِ پٌح هکلکَى تَهبى ضؾکسُ ًِ ثکوی ‪ّ ۱۱۱‬وعاض ًولوط‬ ‫تَظیغ ه قَز‪ٍ.‬ی اکعٍز‪ :‬تب ًٌَى قوبضی اظ ایی تؿْکالت زض زٍ هطحلِ پطزاذت قسُ اؾت ٍ هوبثووو‬ ‫ع ؾبل زض هطاحل تَظیغ ذَاّس قس‪ .‬ؾْوکِ اؾتبى ّب هکرم قسُ ٍ ًبًَى ّبی اؾتبً اؾبه ضا زض‬ ‫اذتکبض ؾبظهبى ه گصاضًس‪.‬زضثبضُ ٍضؼکت ؾطهبیِ گصاضی ّبی اهتهبزی ؾبظهبى تبهکی اختوبػ زض ؾبل‬ ‫خبضی اظْبض ًطز‪ :‬عطح تحت ػٌَاى ذطٍج اظ ثٌگبُ زاضی ضا تسٍیی ًطزُ ٍ زض زؾتوَض ًوبض زاضیون‪.‬‬ ‫هطاض اؾت ثب اخطای ایی عطح ًِ حساًثط یٌؿبل ظهبى ه ثطز زض ّکچ قطًوتو ثوکوف اظ ‪ ۱۱‬زضنوس‬ ‫ؾْبهساض ًجبقکن ٍ ّوچٌکی زض ّکچ قطًت هسیط ثٌگبُ ٍ ثٌگبُ زاض ًجبقکن‪.‬هسیطػوبهو ؾوبظهوبى توبهوکوی‬ ‫اختوبػ ثب ثکبى ایٌٌِ ایی عطح زض ّکئت هسیطُ تهَیت ٍ ثطای ّکئت اهٌب اضؾبل قسُ اؾت گولوت‪ :‬اظ‬ ‫ضٍظی ًِ ایی عطح زض ّکئت اهٌب تهَیت ٍ ثِ هب اثالؽ قَز هتؼْسین ًِ ظطف یٌؿبل ًبهال اظ ثوٌوگوبُ‬ ‫زاضی ذبضج قَین ٍ ؾْبم ذَه ثب ثبظزُ ذَه زاقتِ ثبقکن ٍ زیگط گطکتبض هکـلِ ّبی قطًت زاضی ٍ‬ ‫ثٌگبُ زاضی ًجبقکن‪ّ .‬وبًغَض ًِ گلتِ قس زض ّکچ قطًت ًجبیس ثکف اظ ‪ ۱۱‬زضنس ؾْبم زاقتِ ثبقکن‪.‬‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضى‪ً -‬بضقٌبؼ ؾبظهبى َّاقٌبؾ اظ اکعایف قست ثبزّبی هوَهوت زض ؾوبػوت‬ ‫ػهط اهطٍظ ثطای ‪ ۴۱‬اؾتبى ًکَض ذجط زاز‪ .‬کطیجب گَزضظی گلت‪ :‬ثطای اهوطٍظ زض اؾوتوبى ّوبی گوکوالى‪،‬‬ ‫هبظًسضاى‪ ،‬ذطاؾبى قوبی ‪ ،‬قوبل ذطاؾبى ضضَی‪ ،‬اضزثک ‪ ،‬قوبل دشضثبیدبى ؿوطثو ‪ ،‬دشضثوبیودوبى قوطهو ‪،‬‬ ‫خٌَه ًطهبى‪ّ ،‬طهعگبى ٍ خٌَه ؾکؿتبى ٍ ثلَچؿتبى‪ ،‬ضگجبض ثبضاى‪ ،‬گبّ ّوطاُ ثب ضػس ٍ ثوطم ٍ ٍظـ‬ ‫ثبز قسیس هَهت پکفثکٌ ه قَز‪ٍ.‬ی ازاهِ زاز‪ :‬کطزا ًکع زض ثطذ هٌبعن اؾتبىّوبی گوکوالى‪ ،‬هوبظًوسضاى‪،‬‬ ‫گلؿتبى‪ ،‬ذطاؾبى قوبی ‪ ،‬قوبل ذطاؾبى ضضَی‪ ،‬اضزثک ‪ .‬دشضثبیدبى قطه ‪ ،‬دشضثبیدبى ؿطث ‪ ،‬خٌَه ؿطه‬ ‫ًطهبى‪ ،‬خٌَه قطم کبضؼ ٍ ؿطه ّطهعگبى ضگجبض ثبضاى ّوطاُ ثب ضػس ٍ ثوطم ٍ ٍظـ ثوبزّوبی قوسیوس‬ ‫پکفثکٌ ه قَز‪.‬ثِ گلتِ گَزضظی ثطای اهطٍظ زض ؾبػتّبی ثؼساظظْط ٍ اٍای قت‪ ،‬ؾطػت ٍظـ ثبز زض‬ ‫اؾتبىّبی هعٍیی‪ ،‬قوبل هطًعی‪ ،‬ایجطظ‪ ،‬ؿطه ٍ خٌَه تْطاى‪ ،‬هن‪ ،‬خٌَه ٍ ؿطه ؾوٌبى‪ ،‬ذطاؾبى خٌَثو ‪،‬‬ ‫قطم ًطهبى ٍ قطم انلْبى اکعایف پکسا ه ًٌس‪ٍ.‬ی تَضکح زاز‪ :‬ایی قطایظ ه تَاًس هٌودوط ثوِ ذوکوعـ‬ ‫گطزٍذبى قَز ضوی ایٌٌِ اظ اهطٍظ تب پبیبى ّلتِ زض قطم ٍ خٌَهقطم ٍ ضٍظ پٌدکٌجِ زض قوووبل قوطم‬ ‫ًکَض قبّس ٍظـ ثبزّبی قسیس‪ّ،‬وطاُ ثب ذکعـ گطز ٍ ذبى ّؿتکن‪ً.‬بضقٌبؼ ؾبظهبى َّاقٌبؾ گلوت‪:‬‬ ‫دؾوبى تْطاى ثطای اهطٍظ‪ً ،‬و ًکوِاثطی اؾت ٍ زض ؾبػتّبی ثؼساظظْط‪ ،‬اکعایف ؾطػت ثبز‪ ،‬پکفثوکوٌو‬ ‫ه قَز‪ ،‬زهب زض پبیترت ًکع ًبّف یبکتِ ٍ ثِ ‪ ۵۳‬زضخِ ؾبًت گطاز ضؾکسُ اؾت‪.‬‬ ‫تصَیب افسایش ‪ّ ۲۱۱‬سار تَهاًی حک هسکی کارگراى تا ‪ّ ۲‬فتِ ایٌدُ‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضى‪-‬یٌ اظ ثٌسّبی هَضز ثوحود زض‬ ‫اکعایف هعز ؾبیکبًِ ًبضگطاى‪ ،‬حن هؿٌی اؾت ًِ ضهون دى زض‬ ‫قَضای ػبی ًبض تَؾظ ًوبیٌسگبى ًبضگوطی‪ً ،‬وبضکوطهوبیو ٍ‬ ‫زٍیت پؽ اظ تؼککی ثِ ّکبت ٍظیطاى پککٌْبز زازُ ه قَز ٍ ثبیوس‬ ‫زض خلؿِ ّکبت زٍیت ثِ تهَیت ثوطؾوس‪.‬زض دذوطیوی ههوَثوِ‬ ‫قَضای ػبی ًبض ًِ ‪ ۴۱‬ذطزازهبُ ثوطای توـوکوکوطات هوعز ‪۹۹‬‬ ‫ًبضگطاى ثطگعاض قس پککٌْبز اکعایف ّعیٌِ هؿٌی تبؾوق ‪۵۱۱‬‬ ‫ّعاض تَهبى خْت تبیکس ٍ تهَیت ًْبی ثِ ّکبت ٍظیطاى اضائِ قس‪ً.‬وبیٌسگبى ًبضگطی زض ًکؿتّبیو‬ ‫ًِ ثب هحوس قطیؼتوساضی ٍظیط تؼبٍى زاقتٌس ذَاؾتٌس ًِ ایی پککٌْبز زض اٍیکی کطنت ثِ ّکبت ٍظیطاى‬ ‫اضؾبل قَز ٍ پؽ اظ تهَیت زض حوَم تکطهبُ ًبضگطاى اػوبل قَز‪.‬هؼبٍى ضٍاثظ ًبض ٍظیط تؼبٍى ضٍظ‬ ‫زٍقٌجِ زض گلت ٍگَ ثب ایطًب اظْبضزاقت‪ :‬حن هؿٌی ًبضگطی زض قَضای ػبی ًبض تهوَیوت قوس ٍ‬ ‫چَى ثبیس ههَثِ ّکبت زٍیت ضا زاقتِ ثبقس ثِ زٍیت اضخبع زازین‪.‬حبتنقبًطه اکعٍز‪ :‬یی هطحلِ زض‬ ‫خلؿِ ًوکؿکَى اهتهبزی پکطاهَى ایی هَضَع ثحد ٍ ثطضؾ ّبی الظم اًدبم قس ٍ پوؽ تهوَیوت ٍ‬ ‫اػالم ًظط ًوکؿکَى اهتهبزی زٍیت ثطای تهَیت ًْبی ثِ ّکبت ٍظیطاى اضؾبل هو قوَز‪ٍ.‬ی زضثوبضُ‬ ‫تبذکط تؼککی حن هؿٌی ًبضگطاى زض ّکبت زٍیت‪ ،‬گلت‪ :‬هَضَع تبذکط ثطضؾ حن هؿٌی ًبضگوطاى‪،‬‬ ‫الیحِ انالح هبًَى هبیکبت ّب ثَز ٍ ایی ثبػد قس ًوکؿکَى اهتهبزی ثط دى هتوطًع قَز اهوب ثوب ایوی‬ ‫حبل اًتظبض ه ضٍز ظطف زٍ ّلتِ زیگط زض زٍیت عطح ٍ ثِ تهَیت ثطؾس‪.‬هؼبٍى ضٍاثوظ ًوبض ٍظیوط‬ ‫تؼبٍى زضثبضُ تـککط زض هکعاى حن هؿٌی ًبضگطاى زض زٍیت گلت‪ :‬هی ثؼکس ه زاًن ًِ تـوکوکوطاتو زض‬ ‫هکعاى پککٌْبزی قَضای ػبی ًبض ایدبز قَز‪ٍ.‬ی ازاهِ زاز‪ :‬زضؾت اؾت ًِ حوَم زضیبکت ًبضگوطاى‬ ‫ًؿجت ثِ ّعیٌِّبی ظًسگ ثطاثط ًکؿت اهب ًٌتِای ًِ ثبیس تَخِ زاقت ایی اؾت ًِ ثب ‪ّ ۵۱۱‬عاض تَهبى‬ ‫هکٌ هؿٌی ًبضگطاى ح ًو قَز اهب یبزهبى ثبقس پکف اظ ایی حن هؿٌی ًبضگطاى ‪ّ ۱۱‬عاض تَهوبى‬ ‫ثَز ٍ ؾبل ‪ ۹۱‬ثِ یٌهس ّعاض تَهبى ضؾبًکسین ٍ االى ثِ ‪ّ ۵۱۱‬عاض تَهبى ضؾبًسین‪.‬‬ ‫هتماضیاى ٍام ٍدیعِ از اهرٍز براساس کدهلی ثبت ًام را تکویل کٌٌد‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضى‪ٍ -‬ظاضت ضاُ ٍ‬ ‫قْطؾبظی اػالم ًطز ًِ هتووبضوکوبى زضیوبکوت‬ ‫تؿْکالت ًوی ٍزیؼِ هؿٌی اظ اهطٍظ ثطاؾبؼ‬ ‫قوبضُ ؾوت ضاؾت ًسهل ذَز ثبیس ثب هطاخؼوِ‬ ‫ثِ ٍثؿبیت ایی ٍظاضتربًِ ًؿجت ثِ تٌوک ثوجوت‬ ‫ًبم ذَز اهسام ًٌٌس‪.‬‬ ‫هؼبًٍت هؿٌی ٍ ؾبذوتوووبى زض اعوالػوکوِ ای‬ ‫خعئکبت ٍ ًحَُ تٌوک اعالػبت هوتوووبضوکوبى‬ ‫زضیبکت تؿْکالت ًوی ٍزیؼِ هؿٌی ضا اػالم‬ ‫ًطز‪.‬‬ ‫ثٌب ثط اػالم هؼوبًٍوت هؿوٌوی ٍ ؾوبذوتوووبى‪،‬‬ ‫پکطٍ ثجت ًبم پکبهٌ خْت پطزاذت تؿْوکوالت‬ ‫ًوی ٍزیؼِ هؿٌی ثِ هؿوتورخوطاى‪ ،‬ضوطٍضی‬ ‫اؾووت ثووِ هووٌووظووَض تووٌوووووک و کووطدیووٌووس ثووجووت‬ ‫ًبم‪ ،‬هتوبضکبً ًِ ثِ نَضت پوکوبهوٌو ثوطای‬ ‫زضیبکت ایی تؿْکالت ثجت ًبم ًطزُ اًس ثب تَخوِ‬ ‫ثِ دذطیی ضهن ؾوت ضاؾت اظ ًس هولو ‪ ،‬عو‬ ‫ضٍظّووبی هکوورووم قووسُ ثووب هووطاخووؼووِ ثووِ‬ ‫ؾبهبًِ ‪ًtem.mrud.ir‬ؿوجوت ثوِ توٌوووکو‬ ‫اعالػبت هَضزًکبظ اهسام ًٌٌس‪.‬‬ ‫‪ ۴۱‬هطزاز هتوبضکبً ًِ دذوطیوی ضهون ؾوووت‬ ‫ضاؾووت ًووس هوولوو دى ّووب ‪ ۱‬اؾووت ‪۴۳‬‬ ‫هطزاز‪ ،‬هتوبضکبً ًِ دذطیی ضهن ؾوت ضاؾوت‬ ‫ًوووس هووولووو دى ّوووب ‪ ۵ ٍ۲‬اؾوووت‬ ‫‪ ۴۱‬هطزاز‪ ،‬هتوبضکبً ًِ دذطیی ضهون ؾوووت‬ ‫ضاؾووت ًووس هوولوو دى ّووب ‪ ۴‬اؾووت ‪۴۱‬‬ ‫هشتریاى در صف ًاى پرٍتکلّای‬ ‫بْداشتی را رعایت کٌٌد‬ ‫هطزاز‪ ،‬هتوبضکبً ًِ دذطیی ضهن ؾوت ضاؾوت‬ ‫ًووس هوولوو دى ّووب ‪ ۱ ٍ ۱ ،۳‬اؾووت ‪۴۱‬‬ ‫هطزاز‪ ،‬هتوبضکبً ًِ دذطیی ضهن ؾوت ضاؾوت‬ ‫ًس هل دىّب ‪ ۹ ،۱ ،۱‬اؾت ٍ ‪ ۲۱‬هطزاز‪ً ،‬لوکوِ‬ ‫هتوبضکبى خبهبًسُ ًؿجت ثِ ثجت ًبم زض ؾوبهوبًوِ‬ ‫اهسام ًٌٌس‪.‬‬ ‫هَافمت هشرٍط ٍزارت بْداشت با جریوِ‬ ‫هالی افرادی کِ هاسک ًوی زًٌد‬ ‫فراخَاى هشوَالى اعساهی هْرهاُ برای ثبتًام در‬ ‫ساهاًِ سربازهاّر‪ ،‬دریافت تسْیالت بِ شرط هْارت‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًوبهوِ اضى‪-‬‬ ‫هؼبٍى ً ٍظاضت ثْساقت ثب ثکوبى‬ ‫ایٌٌِ ایی ٍظاضتربًِ ثب اذص خطیووِ‬ ‫اظ اکطازی ًِ هبؾی ًوو ظًوٌوس‪،‬‬ ‫هَاکن اؾت‪ ،‬گلت‪ :‬ایجتِ حتوب ثبیوس‬ ‫اکطازی ًِ ثوطای توْوکوِ هوبؾوی‬ ‫هحسٍزیت هبی زاضًس‪ ،‬اظ هبػسُ اذص خطیوِ هؿتثٌ قًَس‪.‬زًتوط ایوطج‬ ‫حطیطچ زضثبضُ ثطذ پککٌْبزات هجٌ ثط اذص خطیوِ اظ اکطازی ًِ اظ‬ ‫هبؾی اؾتلبزُ ًو ًٌٌس‪ ،‬گلت‪ :‬زض حبل حبضط ذَقجرتبًِ اًوثوطیوت‬ ‫خبهؼِ اظ هبؾی اؾتلبزُ ه ًٌٌس ٍ عجوبت هرتلق ّن هبؾی ه ظًٌس‪.‬‬ ‫ایجتِ ثبیس تَخِ ًطز ًِ تؼسازی اظ اکطازی ًِ زض ایی قطایظ ًوطًٍوبیو‬ ‫هبؾی ًو ظًٌس‪ ،‬ثب ایٌٌِ اؾتغبػت هبی زاقتِ ٍ ه تَاًٌس هبؾی تْکوِ‬ ‫ًٌٌس‪ ،‬اهب ثبظ ّن اظ هبؾی اؾتلبزُ ًو ًٌٌس‪ٍ.‬ی اکعٍز‪ :‬هبػستب اؾتولوبزُ‬ ‫اظ ضٍـّبی ثبظزاضًسُ زض ایی ظهکٌِ ًوی ًٌٌسُ ذَاّس ثَز‪ .‬ایجوتوِ توب‬ ‫ًٌَى ثب ّوٌبضی هطزم اؾتلبزُ اظ هبؾی ًؿجت ثِ گصقتِ تب حس ظیبزی‬ ‫اکعایف یبکتِ اؾت ٍ حت چٌس ثطاثط قسُ اؾت‪ ،‬اهب ّوچٌبى ایی هوکوعاى‬ ‫ًبک ًکؿت‪ .‬هبػستب ثبیس اظ ضٍـّبی ثبظزاضًسُ اؾتلبزُ ًطز ًِ یٌ اظ‬ ‫ایی ضٍـّب اذص خطیوِ اظ اکطازی اؾت ًِ هبؾی ًوکعًٌسًِ ه تَاًوس‬ ‫ًوی ًٌٌسُ ثبقس‪ .‬ایجتِ هبػستب ٍ حتوب ثبیس اکوطازی ًوِ ثوطای توْوکوِ‬ ‫هبؾی هحسٍزیت هبی زاضًس‪ ،‬اظ هوبػوسُ اذوص خوطیوووِ هؿوتوثوٌو‬ ‫قًَس‪.‬هؼبٍى ً ٍظاضت ثْساقت گلت‪ :‬زض حوبل حوبضوط زض ؾوغوح‬ ‫قْطّب ثبالی ‪ ۱۱‬زضنس اکطاز اظ هبؾی اؾتلبزُ ه ًٌٌوس ٍ حوتو زض‬ ‫ثطذ هٌبعن ایی هکعاى ثِ ‪ ۱۱‬زضنس ّن ضؾکسُ اؾت‪ .‬زض ػکی حبل هْن‬ ‫اؾت ًِ زض هؼبثط ػوَه ‪ ،‬هح ّبی ازاضی ٍ هح هوطاخوؼوبت هوطزم‬ ‫ضٍؾتبّب‪ ،‬قْطّبی ًَچی‪ً ،‬وبضگوبُ ّوبی نوٌوؼوتو ٍ‪ً ...‬وکوع ایوی‬ ‫هَضَع ضػبیت قَز‪ٍ .‬ی ثب ثکبى ایٌٌِ ثٌبثطایی ثب ضٍـ اذوص خوطیوووِ‬ ‫هبی اظ اکطازی ًِ زض هحکظ ّبی ػوَه ٍ زض ؾغح خبهؼوِ هوبؾوی‬ ‫ًو ظًٌس‪ ،‬هَاکن ّؿتکن‪ ،‬گلت‪ :‬یی ػبه ثبظزاضًسُ هبًٌس خطیوِ ًِ زض‬ ‫ثؿکبضی اظ ًکَضّبی زًکب اؾتلبزُ ه قَز‪ ،‬هبػستب ثِ اکعایف اؾتلوبزُ اظ‬ ‫هبؾی ًوی هبث تَخْ ذَاّس ًطز‪.‬‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضى‪. -‬ؾوطزاض‬ ‫هَؾ ًوبی اظوْوبضًوطز‪:‬هکوَهوْوبی‬ ‫ؾطثبظهبّطاظتکطهبُ ؾبل خوبضی قوطٍع‬ ‫قسُ اؾت ٍؾبهبًِ ؾطثبظهبّوطتوبحوسٍز‬ ‫یٌوبُ هج اظهَػس اػعام هکووَالى ثوِ‬ ‫ؾطثبظی‪،‬زضذَاؾتْبی دًبى ضا ثوطضؾو‬ ‫ًطزُ ٍثطایی اؾبؼ زضکطدیٌس توؿکن ٍثٌبضگکطی ؾطثبظاى ًوف ذوَاّوس‬ ‫زاقت‪ .‬اظایٌطٍزضذَاؾت هباظهکوَالى ؾطثبظهبّطی ًِ هَػس اػعاهکبى‬ ‫زضهبُ هْطاػالم قسُ‪،‬ایی اؾت ًِ زضنَضتکٌِ تبًٌَى اػوعام ذوَزضازض‬ ‫ؾبهبًِ ؾطثبظهبّطاػالم ًٌطزُاًس‪،‬ثبهطاخؼِ ثِ ایوی ؾوبهوبًوِ ثوجوت ًوبم‬ ‫ًٌٌس‪ٍ.‬ی زضثبضُ چطای کطاذَاى ثطای ثجت ًبم زضؾبهبًِ ؾطثبظهوبّوطًوکوع‬ ‫گلت‪:‬ؾبهبًِ ؾطثبظهبّطثبّسف اؾتلبزُ اظ تَاًبیکْبٍهْبضتْبی ؾطثبظاى زض‬ ‫حکی ذسهت ٍاضایِ هْبضتْبی دهَظق زضحکی ذسهت ٍّوچٌکی ّسایت‬ ‫ٍحوبیت ٍتؿْکلگطی ثؼساظذسهت ایدبز قسُ ٍثؼجبضت زیگوطّوسف اظ‬ ‫دى ایدبزًکبط زضؾطثبظاى ٍخصاثکت ؾطثبظی ٍذَقوبیوٌوسؾوبظی زٍضاى‬ ‫ؾطثبظی ثبهْبضت دهَظی ٍاؾتلبزُ هوثطٍاثطثرف اظهْبضتْبًٍووی ثوِ‬ ‫اقتـبل خَاًبى پؽ اظاتوبم ذسهت ؾطثبظی اؾت‪ .‬اظایٌطٍ الظم اؾت ًوِ‬ ‫پکف اظاػعام ؾطثبظاى ثِ هطاًعدهَظق ‪ ،‬اعالػبت اظهوْوبضتوْوبٍػوالیون‬ ‫ؾطثبظاى ٍخَززاقتِ ثبقستباظایی عطین ثتَاى تؿْکوالتو ضاًوکوعثوِ دًوبى‬ ‫اذتهبل زاز‪.‬هکبٍضػبی هطاضگبُ هطًعی هْبضت دهوَظی ًوبضًوٌوبى‬ ‫ٍظکلِ ؾتبزً ًکطٍّبی هؿلح ثبثکبى ایٌٌِ ّطهکوَل پؽ اظثجت ًوبم زض‬ ‫ایی ؾبهبًِ ٍاػالم هْبضتْبٍػالین ذَزهکتَاًسپٌح هکَم ضاّن ثطای زٍضُ‬ ‫ذسهت ؾطثبظی اـ اًتربه ًٌس‪ ،‬ذبعطًکبى ًطز‪ :‬ایی هکَمّب هَاضزی‬ ‫ًظکطتَخکِ ٍثرکف ؿکجت‪،‬اًتربه هح ذسهت‪،‬تؼدک ٍتؼوَیون اػوعام‬ ‫ٍ‪ ...‬اؾت‪.‬ػالٍُ ثطدى ًکطٍّبی هؿلح حساًثطتالـ ذَزضاثؼو ذَاٌّوس‬ ‫دٍضزتباظهْبضتْبی ًکطٍی ٍظکلوِ زضحوکوی ذوسهوت اؾوتولوبزُ هووثوط‬ ‫قَز‪ً.‬وبی ثبترًکسثطایٌٌِ توبه هْبضتْبی ثوجوت قوسُ هوَضزضاؾوتو‬ ‫دظهبی هطاضذَاّسگطکت‪،‬اکعٍز‪ً:‬ؿبًکٌِ هْبضت زاضًسٍی گَاّوکوٌوبهوِ‬ ‫ًساضًس ًگطاى ًجبقٌس چَى زض زٍضُ دهَظـ ًظبه اظ دًْب دظهَى ازٍاضی‬ ‫گطکتِ ه قَز ٍ زض نَضت هجَی ثِ دًْب گَاّکٌبهِ زازُ ه قَز‪.‬‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضى‪-‬ضیکؽ اتحبزیِ ًبى ؾوٌوتو‬ ‫گلت‪ :‬هب ٍظکلِ زاضین ثِ ّوِ اػضبی اتحبزیِ ًبى ؾوٌوتو‬ ‫اػالم ًٌکن ًِ هَاز ضسػلًَ زض هـبظُ زاقوتوِ ثوبقوٌوس‪،‬‬ ‫ثْساقت کطزی ضا ضػبیت ًٌٌس‪ ،‬هـبظُ ّط ضٍظ توکع قوَز‪،‬‬ ‫ایٌ زض هـبظُ زاقتِ ثبقٌس ٍ زؾتگبُ ًبضترَاى حتووب زض‬ ‫هـبظُ ثبقس ٍ هکتطی ذَزـ ًبضت ثٌکس‪ٍ .‬یو ایوٌوٌوِ‬ ‫هکتطیبى زض نق ًبى کبنلِ اختوبػ ضا ضػبیت ًو ًٌٌس‬ ‫ٍ هبؾی ًو ظًٌس ثِ ضکتبض قره ذَز هکتطی ثبظ هو‬ ‫گطزز‪.‬ثطاؾبؼ اػالم ٍظاضت ثْساقت ثؼوس اظ پوبؾوبغّوب‪،‬‬ ‫ًبًَای ّب زض پبیکی تطیی ؾغح خسٍل ضػبیوت پوطٍتوٌو‬ ‫ّبی ثْساقت هطاض ه گکطًس‪ .‬هوَضوَػو ًوِ ضیوکوؽ‬ ‫اتحبزیِ ًبى ؾٌت زضٍاًوٌوف ثوِ دى اػوالم ًوطز ًوِ‬ ‫ًلکِ پطٍتٌ ّبی ثْساقت ثِ ًبًَایبى اػالم قسُ اؾت اهب‬ ‫هکتطیبى ثبیس ذَزقبى ثِ ٌّگبم ایؿتبزى زضنق پطٍتٌ‬ ‫ّبی ثْساقت ضا ضػبیت ًٌٌس ٍ ضوی اؾتلبزُ اظ هبؾوی‪،‬‬ ‫کبنلِ گصاضی اختوبػ ضا ًکع هس ًظوط هوطاضزّوٌوس‪.‬ثوکوػى‬ ‫ًَضٍظ هوسم ثب ثکبى ایٌٌِ زضایی قف هبُ (اظ قکَع ًوطًٍوب‬ ‫تب ًٌَى) حت یی هَضز اثتالی ثِ ًطًٍب زض ًبًَایو ّوب‬ ‫گعاضـ ًکسُ اؾت‪ ،‬اظْبضًطز‪ :‬ثطذ اکطاز اًتظوبض زاضًوس‬ ‫قبعطی ًِ خلَی دتف ٍ تٌَض ایؿوتوبزُ اظ هوبؾوی ٍ‬ ‫زؾتٌف اؾتلبزُ ًٌس‪ .‬زض حبی ًِ ایی هَضوَع قوسًو‬ ‫ًکؿت‪ .‬یب گلتِ ه قَز ذوکطگکط ثبیؿت زؾوتوٌوف ثوِ‬ ‫زؾت ًٌس‪ .‬ذوکطگکط چگًَِ ثبیس ثب زؾتٌف ذوووکوط ضا‬ ‫چبًِ ثعًٌس؟ ٍی اضبکِ ًطز‪:‬زض ؾتبز هل هوبثلِ ثب ًوطًٍوب‬ ‫هَضَػبت هطثَط ثِ پطٍتٌ ّبی ثْساقت هغطح قس ٍ‬ ‫هطاض اؾت اگط ٍاحسی کطٍقٌسُ ای زاقت ًِ هؿتوکوب ثوب‬ ‫هکتطی زض اضتجبط ثَز حتوب کطٍقٌسُ اظ هبؾی ٍ زؾتٌف‬ ‫اؾتلبزُ ًٌس‪.‬ضیکؽ اتحبزیِ ًبى ؾٌت اضبکِ ًطز‪ :‬هب ٍظکلِ‬ ‫زاضین ثِ ّوِ اػضبی اتحبزیِ ًبى ؾٌت اػالم ًوٌوکون ًوِ‬ ‫هَاز ضسػلًَ زض هـبظُ زاقتِ ثبقٌس‪ ،‬ثْساقت کوطزی ضا‬ ‫ضػبیت ًٌٌس‪ ،‬هـبظُ ّط ضٍظ توکع قَز‪ ،‬ایٌو زض هوـوبظُ‬ ‫زاقتِ ثبقٌس ٍ زؾتگبُ ًبضترَاى حتوب زض هوـوبظُ زاقوتوِ‬ ‫ثبقٌس ٍ هکتطی ذَزـ ًبضت ثٌکس‪ٍ ،‬ی ایٌٌِ هکتطیبى‬ ‫زض نق ًبى کبنلِ اختوبػ ضا ضػبیت ًوکٌٌٌس ٍ هبؾوی‬ ‫ًو ظًٌس ثب ٍخَز ایٌٌِ ثبضّبزضضؾبًِ ّبثطضػبیت پطٍتٌ‬ ‫ّبی ثْساقت تبًکس قسُ‪ ،‬ثِ ضکتبضّبی قره هکتوطیوبى‬ ‫ثبظ ه گطززٍدًْب ثبیس ذَزقبى ضػبیت ًٌٌس‪.‬‬ ‫ًوکی‪ :‬کٌکَر ‪ 1۴‬هرداد برگسار خَاّد شد‬ ‫راًٌدگاى ًاٍگاى عوَهی تست سالهت رٍاى هی دٌّد‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضى‪ٍ -‬ظیط ثْساقت تهوکن ؾتبز هولو‬ ‫ًطًٍب ثطای ثطگعاضی ًٌٌَض ٍ تؼَین ایی دظهَى ثعضٍ ضا اػوالم‬ ‫ًطز ٍ گلت‪ًٌٌَ :‬ض زض توبضیود ‪ ۵۴‬هوطزاز ثوطگوعاض ذوَاّوس‬ ‫قس‪.‬خلؿِ ثطضؾ ًحَُ ثطگعاضی ًٌٌَض ؾوطاؾوطی ثوب حضوَض‬ ‫ٍظضای ثْساقت ٍ ػلَم‪ ،‬ضوؾبی ًوکؿکوَى ّوبی ثوْوساقوت ٍ‬ ‫دهَظـ هدلؽ ٍ خوؼ اظ ًووبیوٌوسگوبى هودولوؽ زض ٍظاضت‬ ‫ثْساقت ثطگعاض قس‪.‬ؾؼکس ًوٌ ٍظیط ثْساقت زض ٌّگبم ذوطٍج‬ ‫اظ ایی خلؿِ گلت‪ :‬ثعضگتطیی زؿسؿِ هب ؾالهت هطزم ثَز‪ّ ،‬وِ کطظًساى ایطاى ضاکطظًس ذَزهبى ه زاًکن‪،‬‬ ‫خلؿِ هلهل ثَز ٍ هؿبئ ظیبزی ثطضؾ قس ٍ هَاضز ثطضؾ قسُ هَضز ٍکبم ّوگبى هطاض گوطکوت‪ٍ.‬ی‬ ‫ازاهِ زاز‪ :‬حبن ایی گلتٍگَ ٍ ثحد چٌس ؾبػتِ ایی قس ًِ ًوکتِای ثب حضَض ضٍؾبی ًوکؿکَى ّوب‬ ‫تکٌک قَز ٍ زض ًٌبض ّوٌبضاى هی زض ٍظاضت ثْساقت ٍ ٍظاضت ػلَم ٍ تحوکوبت ٍ ؾبظهبى ؾٌودوف‬ ‫پطٍتٌ ّب هطٍض قًَس ٍ پطٍتٌ ّب ثب ؾرتگکطی ثککتطی ًؿجت ثِ دظهَى زًتطی توسٍیوی قوًَوس‪ٍ.‬ظیوط‬ ‫ثْساقت گلت‪ :‬زض ؾِ هطحلِ ًو ٍ اًتوبل زاٍعلجی ثِ زاذ حَظُ اهتحبً ‪ٍ ،‬ضٍز ٍ ذطٍج ثب ؾرتگکطی‬ ‫اًدبم قَزف زض هٌبعن هرتلق پطٍتٌ ّب تـککط ًٌس‪ً.‬وٌ ذبعطًکبى ًطز‪:‬هطاضقس کوبنولوِ گوصاضی ‪۲‬‬ ‫هتطی ضػبیت قَز‪ ،‬هبؾی ثطای زاٍعلجبى تبهکی قَز ٍ تٌْباظ ‪ ۲۱‬زضنس کضبی هٌوبى ّوبی ثوطگوعاضی‬ ‫دظهَى اؾتلبزُ قَز‪ٍ.‬ی ازاهِ زاز‪ّ :‬وچٌکی هوطض قس ًبظطیٌ ثب اقتطاى ؾبظهبى ثؿکح ٍ ؾوبظهوبى ّوبی‬ ‫هطزم ًْبز ثط ثطگعاضی ًٌٌَض ًظبضت زاقتِ ثبقٌس‪ٍ.‬ظیط ثْساقت گلت‪ًْ :‬بیتب تهوووکون ثوِ ثوطگوعاضی‬ ‫ًٌٌَض زض تبضید هوطض ‪ ۵۴‬هطزاز گطکتِ قس تب زاٍعلجبى اظ اضوغوطاه ذوبضج قوًَوس‪ً.‬وووٌو اکوعٍز‪:‬‬ ‫ًظبضتّبی هَی ثط اخطای پطٍتٌ ّب ذَاّکن زاقت تب حت یی ًلط ّن ثِ ًطًٍب هجتال ًکَز‪.‬‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضى‪-‬ضئکؽ پلکؽ ضاَّض گلوت‪:‬‬ ‫هطاض اؾت اظ ضاًٌسگبى ًبٍگبى حو ٍ ًو ػوَه ًکوَض‬ ‫تؿت ؾالهت ضٍاى گطکوتوِ قوَز‪.‬ؾوطزاض ؾوکوس ًوووبل‬ ‫ّبزیبًلط‪ ،‬اظْبض ًطز‪ :‬پلکؽ ضاَّض چْبض هرهَضیت اؾبؾو‬ ‫ضا ثِ نَضت تهطیحو زض هوبًوَى ثوط ػوْوسُ زاضز ٍ‬ ‫ّوٌبضاًن زض ؾطاؾط ًکَض ایی هرهَضیتّب ضا ثوِ ًوحوَ‬ ‫احؿٌت اًدبم ه زٌّس‪ٍ.‬ی گولوت‪ :‬هوطاض اؾوت تؿوت‬ ‫ؾالهت ضٍاى اظ ضاًٌسگبى ًوبٍگوبى ػوووَهو ًوِ خوبى‬ ‫تؼسازی هؿبکط ثِ ضکتبض تطاککٌ دًْب ثؿتگ زاضز‪ ،‬گطکتِ قَز‪ .‬ایجتِ اًثط ضاًٌسگبى ضکتبض نحکح زاضًس‬ ‫ٍی ثؼضبً ضاًٌسگبً ّؿتٌس ًِ ضکتبض پطذغطی زاضًس ًِ ثب ّوٌبضی پلکؽ ٍ اٍضغاًؽ هطاض اؾوت ایوی‬ ‫تؿت زض چٌس ثکوبضؾتبى گطکتِ قَز‪.‬ؾطزاض ّبزیبًلط ثکبى ًطز‪ ۲۲ :‬زضنس قوبضُ گوصاضی ذوَزضٍّوبی‬ ‫ًَقوبضُ زض ‪ ۱‬هبِّ اهؿبل ًؿجت ثِ ؾبل گصقتِ اکعایف یبکتِ ٍ زض اهؿبل تب ًٌوَى ‪ّ ۲۳۱‬وعاض ٍ ‪۴۳۱‬‬ ‫ذَزضٍ پالى قسُ اؾت‪.‬ضئکؽ پلکؽ ضاَّض ثکبى ًطز‪ :‬ثب نحجت ًِ ثب ذَزضٍؾبظاى زاقتکن هطاض قوس‬ ‫ًِ ّکچ ذَزضٍی ثسٍى پالى اظ ًبضذبًِ تطذکم ًکَز ٍ ًْبیتبً ظوطف ‪ ۴۱‬ضٍظ قوووبضُ گوصاضی‬ ‫ذَزضٍّب اػن اظ خسیس یب ًبضًطزُ اًدبم قَز‪ .‬یؼٌ هب عطح ثِ اؾن ذَزضٍّبی ؾجسی ًساضین ٍ ّوط‬ ‫ذَزضٍی ًِ ذطیساضی ه قَز ثالکبنلِ اظ عطین پلکؽ قوبضُ گصاضی ٍ ثؼس تطذکم ه قَز‪.‬‬ ‫ثِ گلتِ ٍی‪ ،‬یی هکلکَى ٍ ‪ّ ۴۱۱‬عاض ٍ ‪ ۹۹۱‬زؾتگبُ اهؿبل ًو ٍ اًتوبل زاقتِ اًس ٍ ‪ ۳۲‬زضنس ًووو ٍ‬ ‫اًتوبل ذَزضٍ ًؿجت ثِ ؾبل گصقتِ اکعایف زاقتِ ٍ ایی ضًٍس ث ؾبثوِای ثَزُ اؾت‪.‬‬ ‫ضئکؽ پلکؽ ضاَّض گلت‪ :‬یی هکلکَى ٍ ‪ّ ۳۴۱‬عاض ٍ ‪ ۱۹۱‬زؾتگبُ ًولوکوِ قوووبضُ گوصاضی قوسُ اًوس‬ ‫(ًَقوبضُ) ٍ هتبؾلبًِ ًوتط اظ ‪ّ ۱‬عاض زؾتگبُ اؾوبط ٍ اظ ضزُ ذبضج قسُ اؾت‪.‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫*چهار شنبه‬ ‫*‪ 51‬مرداد‬ ‫* ‪ 1‬اگوست‬ ‫*‪ 51‬ذی الحجه‬ ‫* سال‪ :‬سی ام‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزونجی ایل‬ ‫* صفحه ‪5‬‬ ‫‪5911‬‬ ‫‪0202‬‬ ‫‪5445‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫دده قورقود‬ ‫فضولی‬ ‫خیابانی‬ ‫‪1225‬‬ ‫ادب ّیات‬ ‫هاهٌی‬ ‫قیسیل گَلَهَى رًگی ًیه سارالدی‬ ‫هیضیْ ُ‪ ٠ٛ ٕٞٓٞ‬ػ‪ٞٓٞ‬ه ػب‪ٙ‬‬ ‫ث‪ٞٓٞ‬د ًی٘ ػ‪ ٚ‬د‪ٞٓٝ‬ه ػب‪ٙ‬‬ ‫ُوس‪ٝ‬سٕ ُوصٓشی‪ ٚ‬اؿٔیش‬ ‫‪ٛ‬ی‪ ٠‬د‪ٛٝ‬یبدا‪ ٙ‬د‪ٝ‬ی‪ٞ‬ه ػب‪ٙ‬‬ ‫‪١‬ئر ُوسٗ‪ ٠‬دی‪ ُّٞ ٚ‬دس‪ٔٛ‬شد‪ٗ ٙ‬حجت‬ ‫‪ٛ‬ی‪ُٔٓٞ ٠‬شد‪ ٙ‬اییشدی ایٔ‪ ٠‬ییت اتذی ػ‪ ٜ‬ث‪ ٞ‬خ٘بػت‬ ‫هیضیْ ُ‪ ٙٞٗٞٓٞ‬س‪ٛ ِٛ‬ی‪ ٠‬ػبسآذی‬ ‫خ‪ٞ‬ا‪ ٙ‬اسص‪ٝ‬السیٖ ا‪ٝ‬سُیٖ د‪ ٟ‬هبٓذی‬ ‫اؿٔییش ُ‪ٔٓٞ‬ش ػ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬مبٓی‪ٞ‬ا‬ ‫یب‪ٛ‬یش ث‪ٓٞ‬ج‪ٔٓٞ‬ش ث‪ ٞ‬ام‪ٞ‬آی‪ٞ‬ا‬ ‫اؿالٗب ػ‪ ٚ‬اؿالٗب‬ ‫ا‪ٝ‬سُی٘ داؿالٗب‬ ‫ٗ‪ ٚ‬د‪ ٟ‬ثیش یبسآ یٖ‬ ‫ث‪ٜٛٞ‬ب‪ ٙ‬استیخ اؿالٗب‬ ‫هیضیْ ُ‪ ٙٞٗٞٓٞ‬س‪ٛ ِٛ‬ی‪ ٠‬ػبسآذی‬ ‫خ‪ٞ‬ا‪ ٙ‬اسص‪ٝ‬السیٖ ا‪ٝ‬سُیٖ د‪ ٟ‬هبٓذی‬ ‫ُ‪ ٙٞٓٞ‬ػ٘ش‪ ٝ‬اصدی‬ ‫‪ٛ‬بٓ‪ ٠‬ػ ا‪ٝ‬اصدی‬ ‫هیضیْ ُ‪ ٙٞٓٞ‬ػوص‪ٙٝ‬‬ ‫ًیتبثب ًیٖ یبصدی‬ ‫هیضیْ ُ‪ ٙٞٗٞٓٞ‬س‪ٛ ِٛ‬ی‪ ٠‬ػبسآذی‬ ‫خ‪ٞ‬ا‪ ٙ‬اسص‪ٝ‬السیٖ ا‪ٝ‬سُیٖ د‪ ٟ‬هبٓذی‬ ‫اؿٔییش ُ‪ٔٓٞ‬ش ػ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬مبٓی‪ٞ‬ا‬ ‫یب‪ٛ‬یش ث‪ٓٞ‬ج‪ٔٓٞ‬ش ث‪ ٞ‬ام‪ٞ‬آی‪ٞ‬ا‬ ‫اتابابا سَزلری‬ ‫‪١‬ش ُ‪ٞ‬صٓذ‪ ٟ‬ثیش ػبیئت ا‪ٝ‬الس‪.‬‬ ‫‪١‬ش ُٔ ػیت ‪ ٝ‬ػٔت داسد( ُْ ث خبس خذاػت)‬ ‫****************************‬ ‫‪١‬ش ‪ ٠ٛ‬اًیشػ‪ ،ٚ‬ا‪ٞٛٝ‬دا ثیسیش ػ‪.ٚ‬‬ ‫‪١‬شز‪ ٠‬ثٌبسی ‪٘١‬ب‪ ٙ‬سا دس‪ٗ ٝ‬یٌ‪١( ٜ‬شز‪ ٠‬ثٌبسی ت‪،ٞ‬‬ ‫‪٘١‬ب‪ ٙ‬ثذس‪ٝ‬ی)‪.‬‬ ‫****************************‬ ‫‪١‬ش‪ ٠ٛ‬ػبالس ػب‪ ٙ‬اؿئ‪ٜ‬ب ‪ ،‬ا‪ٝ‬دا زئخبس هبؿئوئ‪ٜ‬ب‪.‬‬ ‫‪١‬شز‪ ًٜ ٠‬ثخ‪ٞ‬د ً‪ُ – ٜ‬ش ‪ٛ ٠٘١‬یی ‪ ٝ‬ثذ یب ً‪. ٜ‬‬ ‫****************************‬ ‫‪٘١‬ـ‪ ٠‬ؿؼجب‪ ٙ‬ثیش دکؼ‪ ٠‬د‪ ٟ‬سٗ ب‪.ٙ‬‬ ‫‪٘١‬یـ‪ ٠‬ؿؼجب‪ ٙ‬یٌجبس ‪ ٖ١‬سٗ ب‪.ٙ‬‬ ‫****************************‬ ‫‪١‬ئر د‪ ٙ ٟ‬یئ دیش‪.‬‬ ‫اص ‪١‬یس ث‪٢‬تش‪ً( ٟ‬بز ث‪ ٠‬اص ‪١‬یس )‪.‬‬ ‫****************************‬ ‫‪١‬ئر ُ‪ ّٞ‬تیٌب‪ ٙ‬ػئض ا‪٘ٓٝ‬بص‪.‬‬ ‫‪١‬یر ُٔ ث خبس ‪ٛ‬یؼت‪.‬‬ ‫****************************‬ ‫یب مؼ‪ً ٚ‬ئسْ یب ًئسْ مؼ‪.ٚ‬‬ ‫ز‪ ٠‬ػٔ خ‪ٞ‬اخ‪ ٠‬ز‪ ٠‬خ‪ٞ‬اخ‪ ٠‬ػٔ ‪.‬‬ ‫****************************‬ ‫یبخـئ د‪ٝ‬ػت یبٗب‪ُٛٞ ٙ‬ذ‪ ٟ‬ثٔٔ‪ٜ‬ش‪.‬‬ ‫د‪ٝ‬ػت خ‪ٞ‬ه دس صٗب‪ ٙ‬ػخت ٗؼٔ‪ٗ ٕٞ‬یـ‪ٞ‬د(د‪ٝ‬ػت ا‪ٛ‬ؼت ً‪٠‬‬ ‫ُیشد دػت د‪ٝ‬ػت***دس پشیـب‪ٛ‬حبٓ ‪ ٝ‬دسٗب‪ٛ‬ذُ )‪.‬‬ ‫ریشه ًام ازربایجاى (اذربایجاى)‬ ‫خ٘غ ث‪ٜ‬ذی ‪ٛ‬ظش اکشاد ٗختٔق ًی‪ ٠‬دس صییش ا‪ٝ‬سد‪ٟ‬‬ ‫ؿذ‪ ٟ‬ا‪ٛ‬ذ سیـ‪ٛ ٠‬بٕ ارسثبیدب‪ ٙ‬دس ًْ ثلی‪ٞ‬ست صییش‬ ‫اػت ‪:‬‬ ‫اص ‪-‬اع (اص اه‪ٞ‬إ ثبػتب‪ ٛ‬تشًب‪)ٙ‬‬ ‫اس ‪-‬یش (خ‪ٞ‬ا‪٘ٛ‬شد)‬ ‫ثبی ‪ -‬ثَ (ثضسٍ)‬ ‫خب‪ُ - ٙ‬ب‪( ٙ‬یٌ اص پؼ‪ٛٞ‬ذ‪١‬بی ٌٗب‪ ٙ‬تشً )‬ ‫ثط‪ٞ‬س ًٔ ث‪ٗ ٠‬ؼ‪ٗ ٜ‬حْ ص‪ٛ‬ذُ اص خی‪ٞ‬ا‪ٛ‬ی٘یشد ‪ٝ‬‬ ‫ثضسٍ‬ ‫‪ٛ‬بٕ ‪ ٝ‬سیـ‪ ٠‬ارسثبیدب‪ ٙ‬اص ‪ٛ‬ظش اکشاد ٗختٔق‪:‬‬ ‫‪ٛ‬بٕ ‪ ٝ‬سیـ‪ ٠‬اصسثبیدب‪(ٙ‬ارسثبیدب‪ )ٙ‬اص ‪ٛ‬ظش ٗیش ػیٔی‬ ‫ػیذف‬ ‫ٗیش ػٔ ػییذف دا‪ٛ‬ـی٘ی‪ٜ‬یذ ثیضسٍ تی‪ٞ‬سى ‪ٛ‬یبٕ‬ ‫اصسثبیدب‪ ٙ‬سا ‪ٝ‬اثؼت‪ ٠‬ثی‪ ٠‬ػی‪ٞ‬اٗیْ اػیطی‪ٞ‬س‪ ٟ‬ای ‪ٝ‬‬ ‫اػتوبدی دا‪ٛ‬ؼت‪ ٝ ٠‬ای‪ٝ ٚ‬اط‪ ٟ‬سا ز‪ٜ‬ییی‪ ٚ‬تیلیٌیییی ‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٞ‬خی‪ًٜ ٗ ٠‬ذ‪.‬اص‪ٛ :‬یت خیش ػ‪ٞ‬د ٗ‪ٜ‬لؼت ‪ٛ ٝ‬ییض ‪ٛ‬یبٕ‬ ‫یٌ اص ط‪ٞ‬ایق ثضسٍ ت‪ٞ‬سى ً‪ ٠‬دس ًتییجی‪١ ٠‬یبی‬ ‫دؿت ا‪ٝ‬سخ‪ٛ ٙٞ‬بٕ ا‪٢ٛ‬ب ث‪ً ٠‬شسات ا‪ٝ‬سد‪ ٟ‬ؿذ‪ ٟ‬اػت‬ ‫مت ثشخ ٗؼتوذا‪ٛ‬ذ ‪ٛ‬بٕ هبس‪ ٟ‬اػیب اص ‪ٛ‬بٕ ای‪ ٚ‬هیجییٔی‪٠‬‬ ‫ً‪ ٠‬دس اًثش ‪ٛ‬وبط ا‪ ٙ‬پشاً‪ٜ‬ذ‪ ٟ‬ؿذ‪ ٟ‬ث‪ٞ‬د‪ٛ‬ذ ُشکت‪ ٠‬ؿذ‪ٟ‬‬ ‫اػت‪ٓ .‬ـت اص دس ‪ٛ‬بٕ س‪ٝ‬ػتبی ثبػتب‪ ٛ‬ث‪ٛ ٠‬بٕ ‪١‬بع ‪ٝ‬‬ ‫یب اع ٗتؼٔن ث‪١ 4 ٠‬ضاس ػبّ پیؾ ثشخب ٗب‪ٛ‬ذ‪ ٟ‬اػیت‬ ‫اس‪ٗ :‬شد ا‪ٛ‬ؼب‪ ٙ‬خ‪ٞ‬ا‪٘ٛ‬شد‪ .‬ای‪ٝ ٚ‬اط‪ ٟ‬دس اخش ‪ٛ‬یبٕ ‪١‬یبی‬ ‫ط‪ٞ‬ایق ت‪ٞ‬سى دیذ‪ ٗ ٟ‬ؿ‪ٞ‬د‪ .‬تبتبس (ٗشد تیبت‪ .‬دس‬ ‫ای‪ٜ‬دب ؿیش ٗؼٔ٘ب‪ )ٙ‬خضاس هبخبس ٗیبخیبسدس تی‪ٞ‬سًی‬ ‫ثبػتب‪ ٙ‬پؼ‪ٛٞ‬ذ (اس) ث‪ ٠‬اخش اػیٖ ٗی زؼیجیییذ‪ٝ ٟ‬‬ ‫ؿخل سا ٗ‪ٜ‬تلت ث‪ ٠‬ا‪ً ٗ ٙ‬شد‪٘١ .‬ب‪ ٙ‬پؼی‪ٛٞ‬یذی‬ ‫ً‪ ٠‬دس ت‪ٞ‬سً ٗذس‪ٗ ٙ‬ؼبدّ پؼ‪ٛٞ‬ذ (ٓ ) یب (ٓ‪ٗ )ٞ‬ی‬ ‫ثبؿذ‪.‬اص ‪ٛ ٖ١‬بٕ ه‪ ٠ً ٗٞ‬دس اصسثبیدب‪٢ٛ‬بی ً‪ٝ ٜٛٞ‬‬ ‫ؿشم ت‪ٞ‬سًی‪ ٠‬ػٌ‪ٛٞ‬ت داؿت‪ٜ‬ذ ‪ ٝ‬ثش ا‪ٛ‬دب مٌ٘یشا‪ٛ‬ی‬ ‫ٗ ًشد‪ٛ‬ذ ٗ ثبؿذ‪ ٠ً٘ٔ ٠ً .‬اص‪+‬اس ٗ ؿ‪ٞ‬د (اصاس)‬ ‫اداٗ‪ ٠‬داسد‬ ‫یب ‪٘١‬ب‪ ٙ‬اصس اٗش‪ٝ‬صی‪...‬‬ ‫اذربایجاًیی کالسیک اٍلدٍزالری‬ ‫سید عظین شیرٍاًی‬ ‫ػیذ ػظیٖ ؿیش‪ٝ‬ا‪ ٠ً ٛ‬دس اؿؼبس خ‪ٞ‬د اص تخٔق ػیذ اػتلبد‪ً ٗ ٟ‬یشد‬ ‫اص پشًبستشی‪ٗ ٝ ٚ‬ظٔ‪ ٕٞ‬تشی‪ ٚ‬ؿبػشا‪ ٙ‬ارسثبیدب‪ ٛ‬اػت ًی‪ 9 ٠‬ط‪ٝ‬الی‬ ‫‪ 1835‬دسصٗب‪ ٙ‬ػٔط‪ٜ‬ت ػٔطب‪ٗ ٙ‬ح٘ذخب‪ ٙ‬هبخبس پذس‪ٛ‬بکیشآیذیی‪ ٚ‬ؿیب‪ٟ‬‬ ‫هبخبس دس خب‪ٞٛ‬اد‪ ٟ‬ای س‪ٝ‬مب‪ ٛ‬دسؿ‪٢‬ش ؿبٗبخ ارسثبییدیب‪ ٙ‬ؿی٘یبٓی ‪،‬‬ ‫ٗت‪ٓٞ‬ذ ؿذ‪.‬پذس ایـب‪ ٙ‬ػیذ ٗح٘‪ٞ‬د اص سخبّ ٗؼتجش ‪ٗ ٝ‬ـ‪ٞ٢‬س ؿ‪٢‬ش ث‪ٞ‬د ً‪٠‬‬ ‫دس صٗب‪ ٠ً ٛ‬ػیذ ػظیٖ ت‪٢ٜ‬ب ‪ 7‬ػبّ داؿت ‪ٝ‬کبت یبکت‪ ،‬ث‪ٜ‬بثشای‪ ٚ‬ػیییذ‬ ‫ػظیٖ تحت م٘بیت ‪ ٝ‬ػشپشػت ٗال مؼی‪ ،ٚ‬پذسثیضسٍ خی‪ٞ‬د سؿیذ‬ ‫یبکت ‪ٗ.‬المؼی‪ ٚ‬دسد‪ٌ١‬ذ‪ ٟ‬ی یبهؼبی داؿؼتب‪ ٙ‬ػی٘یت ًیذخیذایی‬ ‫داؿت ‪ٗ ٝ‬ؼبئْ ؿشػ ‪ ٝ‬ػشک ٗشدٕ سا مْ ‪ٝ‬کلْ ٗ ًشد ٗالمؼی‪ٚ‬‬ ‫ثؼذاص ‪ٝ‬کبت داٗبدؽ‪ ،‬دختش ‪ ٟٞٛ ٝ‬ػضیض خ‪ٞ‬د‪ ،‬ػیذ ػظیٖ سا ث‪ ٠‬داؿؼتب‪ٙ‬‬ ‫ثشد ‪ ٝ‬اص ا‪٢ٛ‬ب ث‪ٛ ٠‬ح‪ ٞ‬امؼ‪٢ِٛ ٚ‬ذاسی ‪ٗ ٝ‬شاهجت ًشد‪ .‬ػیذ ػیظیییٖ اص‬ ‫پذسثضسٍ خ‪ٞ‬د صثب‪٢ٛ‬بی کبسػ ‪ ٝ‬ػشث سا اٗ‪ٞ‬خت ‪ 10 ٝ‬ػبّ ثؼذ ثی‪٠‬‬ ‫ؿبٗبخ ثشُـت ‪ ٝ‬تحلیالت ػطح ٗیب‪ ٛ‬س‪ٝ‬مب‪ٛ‬یییت سا ثی‪ ٠‬اتی٘یبٕ‬ ‫سػب‪ٛ‬یذ‪ .‬دس ػبّ ‪ٗ 1856‬یالدی خ‪٢‬ت تحلیْ ‪ ٝ‬تٌ٘یْ ػٔ‪ ٕٞ‬ػؤ ‪ٝ‬‬ ‫‪ٛ‬ؤ ث‪ٛ ٠‬دق اؿشف ٗـشف ؿذ‪ ،‬ثؼذاص ز‪ٜ‬ذ ػبّ تحلییْ دس‪ٛ‬یدیق‬ ‫اؿشف ث‪ ٠‬ثـذاد ‪ ٝ‬اػتب‪ٛ‬ج‪ ٝ ّٞ‬ؿبٕ سکت‪ٗ ٝ ٠‬ذت‪٢‬ب خ‪٢‬ت تحلییْ ػیٔی‪ٕٞ‬‬ ‫خذیذ دسا‪ ٙ‬ؿ‪٢‬ش ‪١‬ب اهبٗت ُضیذ‪.‬دسؿ‪٢‬ش ؿیبٕ ‪ٝ‬عیؼیییت ٗیؼیبؽ ‪ٝ‬‬ ‫ُزسا‪ ٙ‬ػیذ تؼشیق خ‪ٞ‬ث ‪ٛ‬ذاؿت ‪ ٝ‬ت‪ِٜ‬ذػت ا‪ ٝ‬سا ث‪ ٠‬تی‪ٜ‬یَ ا‪ٝ‬سد‪ٟ‬‬ ‫ث‪ٞ‬د‪ ،‬ػیذ ػظیٖ ثؼذاص ٗذت‪٢‬ب ًؼت ػٔ‪ ٝ ٕٞ‬ک‪ ٜٙٞ‬اصٗیحی یش اػیتیبدا‪ٙ‬‬ ‫ؿ‪٢‬شؿبٕ د‪ٝ‬ثبس‪ ٟ‬ث‪ٝ ٠‬ط‪ ٚ‬خ‪ٞ‬د ٗشاخؼت ‪ٞ٘ٛ‬د ‪ ٓٝ‬ثؼذاص ٗذت خی‪٢‬یت‬ ‫رتبیت‬ ‫شهریار‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫صیبست ٌٗ‪ٌٗ ٠‬شٗ‪ ٠‬ث‪ ٠‬ػشثؼتب‪ ٙ‬س‪١‬ؼپبسُشدیذ‪ .‬ػیذ ػظییٖ ؿیییش‪ٝ‬ا‪ٛ‬ی‬ ‫ػبّ ‪ٗ1869‬یالدی دس ػشصٗی‪ٗ ٚ‬بدسی خ‪ٞ‬د ٗذسػ‪ ٠‬ای ثش اػبع اک‪ّٞ‬‬ ‫‪ ٝ‬ػجی ‪ٞٛ‬ی‪ ٚ‬ثبص ًشد ً‪ ٠‬ثب ٌٗتت ‪١‬بی هذی٘ ‪ ٝ‬خ‪ٞ‬ک‪ٜ‬بى ا‪ ٙ‬صٗیب‪ٙ‬‬ ‫کشم صیبدی داؿت ‪ ٝ‬تب پبیب‪ ٙ‬ػ٘ش ؿشیق خ‪ٞ‬یؾ دس ً‪ٜ‬بس تؼیٔییی٘یبت‬ ‫دی‪ ٜ‬ث‪ ٠‬تذسیغ تبسیخ‪ ،‬خـشاکیب‪ ،‬مؼبه سیبع ‪ ،‬ث‪ ٠‬صثب‪٢ٛ‬بی تشًی ‪ٝ‬‬ ‫کبسػ پشداخت ‪٘١ ٝ‬س‪ٜ‬ی‪ًٞ ٚ‬دًب‪ ٙ‬ارسثبیدب‪ ٛ‬سا ثب ٗ‪٢‬بست‪٢‬بی ک‪ٝ ٜ‬‬ ‫تخلل اؿ‪ٜ‬ب ًشد‪.‬خبٓت اػت ثذا‪ٛ‬یذ ً‪ ٠‬ؿبػش ثضسٍ ارسثیبییدیب‪،ٙ‬‬ ‫ٗیشصا ػٔ اًجشکبثش ‪٘١ ٝ‬س‪ٜ‬ی‪ٞٛ ٚ‬یؼ‪ٜ‬ذ‪ ٟ‬ث‪ٜ‬بٕ ارسثبیدب‪ ٙ‬ػٔطب‪ٗ ٙ‬دیییذ‬ ‫ؿ‪ ٜ‬صاد‪ ٝ ٟ‬ثؼیبسی دیِش اص ؿبػشا‪ٞٛ ٝ ٙ‬یؼ‪ٜ‬ذُب‪ٗ ٙ‬ؼبکش ارسثبییدیب‪ٙ‬‬ ‫دس ٗذسػ‪ ٠‬ا‪ ٝ‬تحلیْ ًشد‪ ٟ‬ا‪ٛ‬ذ‪.‬ػیذ ػظیٖ ؿیش‪ٝ‬ا‪ ٛ‬داسای د‪ ٝ‬اثش ادث‬ ‫‪ًٔ ٝ‬یبت ث‪ ٠‬صثب‪٢ٛ‬بی تشً ‪ ٝ‬کبسػ ٗ ثبؿذ‪ .‬دس ٗیب‪ ٙ‬اثبس ػیذ ػظیٖ‬ ‫تشخ٘‪١ ٠‬بی ‪ٛ‬یض اص ٗ‪ٜ‬بثغ ٗختٔق ؿشم ٗ‪ٞ‬خ‪ٞ‬د اػت‪٘١ ،‬س‪ٜ‬یی‪ ٚ‬ایـیب‪ٙ‬‬ ‫داسای ز‪ٜ‬ذ ‪ ٠ٛٞ٘ٛ‬ؿؼش ث‪ ٠‬ػجی اؿؼبس ک ‪ ، ٓٞ‬مبکظ ‪ ٝ‬ػؼذی ‪ٛ‬یض ٗی‬ ‫ثبؿذ‪ .‬آجت‪ ٠‬ػیذ ػظیٖ ؿیش‪ٝ‬ا‪ ٛ‬داسای ؿضٓ‪٢‬بی ػبؿوب‪ٛ‬ی‪ ٠‬کیشا‪ٝ‬ا‪ٛ‬ی ٗی‬ ‫ثبؿذ ً‪ٗ ٠‬ؼ٘‪ٞ‬الً ثب ای‪ ٚ‬ؿضٓ‪٢‬بی ؿب‪ٌ١‬بس ؿ‪ٜ‬بخت‪ ٗ ٠‬ؿ‪ٞ‬د‪ .‬دس ؿضٓی‪٢‬یبی‬ ‫ؿبػش ػـن ث‪ ٠‬ص‪ٛ‬ذُ ‪ِٛ ،‬ب‪ ٟ‬خ‪ٞ‬ؿجی‪ٜ‬ب‪ ٝ ٠ٛ‬ث ؿٖ ث‪ ٠‬ص‪ٛ‬ذُ ‪ ٝ‬اػتوبدات‬ ‫دی‪ ٜ‬داسای خبیِب‪ٝ ٟ‬یظ‪ ٟ‬ای ٗ ثبؿذ‪ .‬ػیذ ػیظیییٖ داسای ٗی‪٢‬یبست‬ ‫صیبدی دس خب‪ ٙ‬ثخـ ػ٘ین ‪ ٝ‬ثب مشاست ث‪ ٠‬ؿیؼیش ٗیییجیبؿیذًی‪ ٠‬دس‬ ‫ؿضآ‪٢‬بی ؿبػش اؿٌبسا ‪ٞ٘ٛ‬د پیذا ٗ ً‪ٜ‬ذ‪.‬ػیذ ػظیٖ ؿیش‪ٝ‬ا‪ ٛ‬ث‪ ٠‬دٓییْ‬ ‫تذسیغ ػٔ‪ ٕٞ‬خذیذ اص هجیْ ػذٕ ٗشًضیت صٗی‪ ٠ً ٚ‬دا‪ٛ‬ـ٘‪ٜ‬ذ ٗـی‪٢‬ی‪ٞ‬س‬ ‫ُبٓیٔ‪ ٠‬سا ثخبطش اػتوبد ث‪ ٠‬ا‪ ٙ‬دساس‪ٝ‬پب ٗیخ‪ٞ‬اػت‪ٜ‬ذ اػذإ ً‪ٜٜ‬ذ‪ٛٝ‬یض تجییی‪ٚ‬‬ ‫ٗ‪ٜ‬ـبء صٗی‪ٓ ٚ‬شص‪ ٝ ٟ‬ثبسا‪ ٙ‬ثبػٔ‪ ٕٞ‬خذیذ ‪ ٝ‬ػذٕ اػتوبد ثی‪ ٠‬ػیٔی‪ ٕٞ‬ػی‪ٞ‬إ‬ ‫ث‪ٞ‬یظ‪ ٟ‬ث‪ٜٗ ٠‬ـبء ُب‪ٗ ٝ ٝ‬ب‪ ١‬دسٗجحث صٓضٓ‪ ٠‬ؿ‪ٜ‬بػ ‪ ،‬اصطیشف خی‪٢‬یبّ‬ ‫ٗت‪ ٖ٢‬ث‪ً ٠‬لش‪ ٝ‬طـیب‪ُ ٙ‬شدیذ‪ ،‬خ‪٢‬بّ ث‪ٝ ٠‬یظ‪ ٟ‬اص تذسیغ ػٔ‪ ٕٞ‬خـیشاکی‬ ‫ثشای ثس‪ٗ ٠‬ؼٔ٘ب‪ٛ‬ب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ؿذت ‪ٛ‬بسامت ث‪ٞ‬د‪ٛ‬ذ ‪ٝ‬ثب کشامت ػٔ‪ ٕٞ‬خـشاک‬ ‫ستارخان‬ ‫ساٗ‪ٜ‬بک ا‪١‬ذاف اػالٗ ٗیپ‪ٜ‬یذاؿیتی‪ٜ‬یذ‪.‬زی‪ٙٞ‬‬ ‫ػیذػظیٖ ؿیش‪ٝ‬ا‪ ٛ‬ثـذت دسٗیویبثیْ س‪ٝ‬اج‬ ‫خ‪ٝ ْ٢‬خشاک‪ ٠‬مبًٖ ثیشؿی٘یبخی ایؼیتیبد‪ٟ‬‬ ‫‪ٝ‬دسٗوبثْ ػ‪ٞ‬اْٗ استدبع مبعش ث‪١ ٠‬یسِ‪٠ٛٞ‬‬ ‫ا‪ٛ‬ؼطبف ‪ ٝ‬ػبصؽ ‪ٛ‬ج‪ٞ‬د ػیبهیجیت ثی‪ ٠‬اؿیبس‪ٟ‬‬ ‫ػ‪ٞ‬اْٗ تثٔیث‪ ،‬ثییؼیتیٖ ٗی ‪ٗ1888‬یییالدی‬ ‫دسؿت امیبء م شت ٗ‪ٞ‬الی ٗتویب‪ ٙ‬دسٗ‪ٞ‬هغ‬ ‫خش‪ٝ‬ج اصٗؼدذ ت‪ٞ‬ػط ٓ‪ٞ‬طییب‪ٗ ٙ‬یبکیییبػیب‪ٙ‬‬ ‫ارسثبیدب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ؿ‪٢‬بدت سػیذ‪.‬‬ ‫ای تبسی ػشی ‪ -‬ص‪ٓٝ‬ل‪ٝ ٙٞ‬آیْ ارا یــب‬ ‫‪ٝ‬آـ٘غ ی‪ٞ‬ص‪ٝ ٙٝ‬کلی‪ ٚ‬رسات‪ ٠‬هیٔیت ا‪ٛ‬ـب‬ ‫ای ٗشؿذ ‪-‬ی ‪ٛ‬بػ‪ٞ‬ت ‪ٝ ,‬ی ػبیش‪-‬ی ال‪ٞ١‬ت‬ ‫ًیٖ ا‪٘ٓٝ‬بدی ‪ ٖ١‬ػیشی‪ ٚ‬خجشیْ ؿت‪-‬ی اػشا‬ ‫ُ‪ ٙٞ‬ا‪ٓٝ‬ؼب ُئد‪ ٠‬ا‪٘ٓٝ‬بص ‪,‬ای ٗب‪ٛ,ٟ‬ذیش ‪ٝ‬ز‬ ‫یٔذای‪-‬ی ػش‪-‬ی ص‪ٓٝ‬ل‪ ُٙٞ ٙٞ‬ی‪ٞ‬صد‪ ٟ‬ا‪ٞٓٝ‬ه پیذا‬ ‫ػ‪ ٚ‬خ‪١ٞ‬ش‪,‬ػشم ػبٖٓ‪,‬ػ‪ ٚ‬اکْ‪,‬طلیْ ادٕ‬ ‫‪ ٖ١‬ػٔت‪-‬ی ؿبئ ػ‪ ٖ١,ٚ‬ػٔت‪ ٠‬ػ‪ٗ ٚ‬ؼجذ‬ ‫‪١‬ش ػٔت‪ ٠‬ػٔت ػ‪,ٚ‬ػ‪ ٚ‬ثبػث‪-‬ی خٔوتؼ‪ٚ‬‬ ‫ػ‪ ٚ‬ػی‪-ٚ‬ی ٗـیتؼ‪,ٚ‬ػ‪ ٚ‬ػبٓ٘‪ ٠‬ػ‪ٞٗ ٚ‬ال‬ ‫ػ‪ ٚ‬ا‪ ٝ-ّٝ‬ػ‪ ٚ‬اخیش‪,‬ػ‪ ٚ‬ظب‪١‬ش‪ ٝ-‬ػ‪ ٚ‬ثبطی‪ٚ‬‬ ‫ػ‪ ٚ‬طیت‪ ٝ-‬ػ‪ ٚ‬طب‪١‬یش‪,‬ػ‪ ٚ‬ک‪ٞ‬ست‪ ٠‬ػ‪ٗ ٚ‬ؼ‪ٜ‬ب‬ ‫خ‪ٞ‬سؿیذ خ٘بٓی‪ٜ‬ذا‪ ٙ‬ثیش رس‪ ٟ‬ػیب‪ ٙ‬ا‪ٓٝ‬ذ‪ٝ‬‬ ‫ط‪ٞ‬س ا‪ٝ‬صس‪ ٟ‬تدالد‪ٗ ٙ-ٟ‬ج‪ٞ٢‬ت هبٓیت ٗ‪ٞ‬ػ‬ ‫ػیذ ‪ٛ‬سیذیش ائتؼی‪ ٚ‬ا‪ٝ‬کبف ػ‪, ٜ‬ای ؿب‪ٟ‬‬ ‫ایظ‪٢‬بس‪-‬ی خٔ‪ٞ‬کیت ایٔ‪ ٠‬س ػ‪ ٠ٜ‬ا‪ ّٝ‬ؿیذا‪.‬‬ ‫ًاغیل‬ ‫یکصد هسار لغات‬ ‫دٍستلَغَى سیرری‬ ‫ترکی در فارسی‬ ‫ُئس‪ ٚ‬ػبی ‪ٛ‬ی‪ ٚ‬اسدی‪...‬‬ ‫ثیش هذس د‪ُ ٟ‬یئیذ‪ ٙ‬د‪ ٙ‬ػی‪ٛٞ‬یشا هی‪ٞ‬ؿیب ساػیت‬ ‫ا‪ٓٝ‬ذ‪ٝ‬الس‪.‬‬ ‫ٗٔیی ا‪ٝ‬خ‪ ٞٛٞ‬یبیب ه‪ٞ‬ی‪ٞ‬ه ه‪ٞ‬ؿ‪ٝٝ ٞ‬سٗبم ایؼتی‪ٜ‬ذ‪ً ٟ‬ئسْ ه‪ٞ‬ی٘بدی‪.‬‬ ‫ٗٔیی دئذی‪ -:‬ػ‪ ٚ‬دئ٘یـذی‪ , ً ٚ‬اخیشدا ساػیت ا‪ٓٝ‬یذ‪ٝ‬ؿی‪ ٙٞ‬هی‪ٞ‬ؿی‪ ٞ‬ا‪ٝ‬خیال ‪ٝٝ‬ساسػیب‪ ,ٙ‬ثیغ ‪ٛ‬ییییی‪٠‬‬ ‫ه‪ٞ‬ی٘‪ٞ‬سػب‪ ,ٙ‬ا‪٘ٓٝ‬بیب ػوص‪ٙٝ‬د‪ ٙ‬دو‪ٛ‬ذ‪ً ٙٝ‬ئسْ ٗ٘٘ذ دئذی‪ - :‬ی‪ ,:ٞ‬اؿب ٗٔیی‪ ٚٗ ,‬هلذ‪ ٙ‬ثیش ؿئی تشػیی‪ٜ‬ی‪٠‬‬ ‫دئ٘یـذیٖ‪ ,‬اسخبیی‪ ٚ‬ا‪.ّٝ‬‬ ‫ث‪ٙٞ‬الس ثیش اص دا ُئذ‪ٙ‬د‪ ٙ‬ػ‪ٛٞ‬شا ُٔیت زبتذیالس ‪٘١‬ی‪ ٚ‬د‪ٛ‬یضی‪ ٚ‬هیشاؿی‪ٜ‬ب‪ .‬اتالسی‪ ٚ‬یحش‪-‬ی‪ٞ‬ی‪ٛ ٠‬ییی‪ٜ‬ی ازیییت‬ ‫ث‪ٞ‬ساخذیالس ٗئـی‪ً .٠‬ئسْ ٗ٘٘ذ هبسا داؿ هبّدیشیت آتی‪ ٚ‬دا‪ ٙ‬خیٔ‪ ٝٝٞ‬زیییخیبستیذی‪ ,‬اپیبسییت د‪ٛ‬یییض‪ٟ‬‬ ‫ػبٓذی‪ ,‬ا‪ ٝ‬ػبػت ثیش د‪ُ ٟ‬وسد‪ٓٝ‬ش ثیش ُ‪ٞ‬س‪ٓٝ‬ت‪ٛ ,ٞ‬شیٔت ه‪ٞ‬پذ‪ , ً ٝ‬ائٔ‪ ٠‬ثیْ یئش‪ُ-‬وی ٓشصی‪ُٔ ٠‬ذی‪.‬‬ ‫د‪ٛ‬یض تالت‪ ٕٞ‬ائٔذی‪ ,‬ایسی‪ٚ‬د‪ ٙ‬ا‪ٝ‬ذ هیرٓ ثیش ات زیخذی‪.‬‬ ‫ًئسْ تئض خیٔ‪ ٝٝٞ‬زٌذی‪ ,‬ات ایؼت‪ ٠‬دی یئ‪ ٠ٜ‬د‪ٛ‬یض‪ُ ٟ‬یشػی‪ً ,ٚ‬ئسْ خیٔ‪ ٝٝٞ‬ث‪ٞ‬ساخ٘بدی‪.‬‬ ‫ثیش زتی‪ٜٔ‬یٌٔ‪ ٠‬ایٌیؼ د‪ ٟ‬تشًٔـیت اتب ٗی‪ٜ‬ذیٓش‪.‬‬ ‫ات ا‪ٝ‬ص‪ٝٝ ٞٛٝ‬سد‪ ٝ‬د‪ٛ‬یض‪ ,ٟ‬ثیش ُوص هیشپی٘ی‪ٜ‬ذا ث‪ ٙٞ‬السی زیخبستیذی ا‪ ٝ‬تیبییب‪ً .‬یئیسیْ ٗی٘ی٘یذ خیییٔی‪ٝٝٞ‬‬ ‫ثبؿی‪ ٚ‬دا‪ ٙ‬ازیت ث‪ٞ‬ساخذی‪ ,‬ات ا‪ ٝ‬ػیبػیت ُیییشدی د‪ٛ‬یییض‪ُ ,ٟ‬یوص د‪ ٙ‬اییتیذی‪ً .‬یئیسیْ خیییٔی‪ٝٝٞ‬‬ ‫ث‪ ٞ‬طشکذً داؿی‪ ٚ‬آتی‪ٜ‬ب ه‪ٞ‬یذ‪.ٝ‬‬ ‫اختبسیت ا‪ٝ‬صٓشی‪ ٠ٜ‬دٗیش اػب‪ ,‬ثیش د‪ ٟ‬دٗیش زبسین تبپذیالس‪ .‬زبسین السی ُئییت‪ ,‬دٗیش اػب‪ ٛ‬آییی‪ٜ‬ی‪ ٠‬زیٌیییت‬ ‫زبسیـی‪ ٚ‬داثب‪ٛ‬ی‪ , ٜ‬هیشیت یئشی‪ ٚ‬داٗبسی‪ , ٜ‬دس‪ٟٓ‬شد‪ ٙ‬یئْ ًی٘ ‪ ,‬تپ‪ٓ٠‬شد‪ ٙ‬ػئْ ًی٘ ‪ ,‬داؽ السیی‪ ٚ‬اتییی ایٔی‪,٠‬‬ ‫ی‪ّٞ‬السی‪ً ٚ‬ؼ‪٠‬ػ ایٔ‪ ٠‬اص ُئتذیٓش‪ ,‬ا‪ٝ‬ص ُئتذیٓش‪ ,‬دس‪-ٟ‬تپ‪ ٠‬د‪ٝ‬ص ُئتذیٓیش ثیییش د‪ ٟ‬ثیبخیییت ُیوسد‪ٓ ٝ‬یش‬ ‫زبسینالسی‪ٜ‬ی‪ ٚ‬داثب‪ ٛ‬دئـیٔیت‪ ,‬اػبالسی‪ٜ‬ی‪ ٚ‬دا ئ‪ٞ‬خ‪ ٞ‬یئییٔیت‪ .‬ثیٔذیٓش ً ‪ٜٗ ,‬ضیٔ‪ ٠‬زبتیتالس‪.‬‬ ‫ا‪ ٝ‬یب‪ٛ‬ب‪ ,‬ث‪ ٞ‬یب‪ٛ‬ب ث‪ٞ‬یال‪ٛ‬یت ُوسد‪ٓٝ‬ش یبخی‪ٜ‬ذا ثیش ً‪ٗٞ‬ب ُوس‪ٞٛٝ‬س‪ُ ,‬ئتذیٓش ا‪ٝ‬سا‪ .‬هبپییی‪ٜ‬ی دویی٘یی ایؼیتییی‪ٜ‬یذ‪ٟ‬‬ ‫هبثبمالسی‪ٜ‬ب ثیش هبسی زیخذی‪.‬‬ ‫دئییشٓش هبسیالس خ‪ٞ‬سثد‪ٞ‬س ا‪ٞٓٝ‬س‪ .‬ث‪ ,ٞ‬یبخـ هبسیالسدا‪ ٙ‬ایذی‪ٔٗ.‬یی هبسی‪ ٜ‬ػبخالییت دئذی‪ - :‬هبسی ‪,٠ٜٛ‬‬ ‫هبٓ٘بؿب یئشی٘یض ی‪ٞ‬خذ‪ ,ٝ‬ث‪ُ ٞ‬ئدٔیی‪ ٠‬ثیضی ه‪ٛٞ‬بم ػبخالیبثیٔشػ‪ ٜ٘‬هبسی دئذی‪ -:‬ای ا‪ٝ‬ؿ‪ ,ّٞ‬د‪ٝ‬ص‪ ٞٛٝ‬ثیٔی٘یی‬ ‫اسدی ‪ٝ‬اس‬ ‫ایؼتییشػی‪ٜ‬یضػ‪ ,٠‬هبٓ٘بؿب یئشیٖ ‪ٝ‬اس‪ ,‬اٗبیئ٘ی‪ ٠‬زوسییٖ ی‪ٞ‬خذ‪....ٝ‬‬ ‫پادشاهاى ترک ایراى‬ ‫سلجَقیاى‬ ‫اداٗ‪ ٠‬اص ؿ٘بس‪ ٟ‬هجْ‪...‬‬ ‫ثب ای‪ ٠ٌٜ‬توشیجبً دسُیشی ثش ػش خب‪ٛ‬ـی‪ ٜ‬ػٔطب‪ ٙ‬دسُزؿت‪ ٠‬ثی‪ ٚ‬ػٔد‪ٞ‬هیب‪ٙ‬‬ ‫خیٔ ص‪ٝ‬د اؿبص ؿذ‪ٝ ،‬مذت ػٔط‪ٜ‬ت ثش ٗتلشکبت ػٔد‪ٞ‬هیب‪ ٙ‬تب صٗیب‪ٙ‬‬ ‫ٗشٍ ػٔطب‪ ٙ‬اث‪ ٞ‬ؿدبع ٗح٘ذ (‪511‬م‪ ).‬اداٗ‪ ٠‬یبکت؛ اٗب ثؼذ اص ٗیشٍ‬ ‫ػٔطب‪ٗ ٙ‬ح٘ذ هٔ٘ش‪ٝ‬ی ػٔد‪ٞ‬هیب‪ ٙ‬دس ػْ٘ ث‪ ٠‬د‪ ٝ‬پبس‪ ٟ‬توؼیٖ ؿذ‪.‬‬ ‫ػٔطب‪ ٙ‬ػ‪ٜ‬دش ً‪ ٠‬اص صٗب‪ ٙ‬ػٔطب‪ٗ ٙ‬ح٘ذ ثش خشاػب‪ ٙ‬مٌ‪ٗٞ‬ت داؿیت ‪ٝ‬‬ ‫هذست کشا‪ٝ‬ا‪ ٛ‬ث‪ ٠‬دػت ا‪ٝ‬سد‪ ٟ‬ث‪ٞ‬د‪ ،‬ثؼذ اص ٗشٍ ػٔطب‪ٗ ٙ‬ح٘ذ خ‪ٞ‬د سا‬ ‫خب‪ٛ‬ـی‪ ٚ‬ا‪ ٝ‬دا‪ٛ‬ؼت؛ اٗب دس ؿشم ایشا‪ ٙ‬کشص‪ٛ‬ذ ػٔطیب‪ٗ ٙ‬یحی٘یذ‪ ،‬ییؼی‪ٜ‬ی‬ ‫ٗح٘‪ٞ‬د ادػبی خب‪ٛ‬ـی‪ ٜ‬داؿت‪.‬‬ ‫اص ای‪ ٚ‬پغ مٌ‪ٗٞ‬ت ثش ٗ‪ٜ‬بطن ؿشه ایشا‪ ٙ‬اص سی تب ٗب‪ٝ‬سآ‪٢ٜ‬ش دس دػت‬ ‫ػ‪ٜ‬دش ‪ ٝ‬خب‪ٛ‬ـی‪ٜ‬ب‪ ٙ‬ا‪ ٝ ٝ‬مٌ‪ٗٞ‬ت دس ؿشم اییشا‪ ٝ ٙ‬ػیشام دس دػیت‬ ‫بایاتی‬ ‫یئْ دئیت اؿبج اػذی‬ ‫ث‪ ٞ‬ؿ٘ییٔش ٗ‪ ٠ٜ‬ثؼیییذی‬ ‫ػ‪ ٜٙٞ‬تی د‪ٝ‬ال‪٘ٛ‬یییبه‪ٙٞ‬‬ ‫ٗ‪ٜ‬یٖ کجشی٘ ًؼییذی‬ ‫***********‬ ‫ػ‪١ ُٕٞٔٞ‬بسا ُئٔیییذی‬ ‫اؽ ُ‪ ٕٞٛٞ‬هییییبسا ُئٔذی‬ ‫ػ‪ٜ‬ییذ ‪ ٙ‬ایشی د‪ٝ‬ؿ‪ٜٚ‬‬ ‫ا‪ٝ‬سُیییییٖ صاسا ُئٔیییذی‬ ‫***********‬ ‫ثٔجٔییش دیْ ازا‪ٛ‬ییییییذا‬ ‫ؿ‪ٜ‬س‪ٓ ٠‬ش ُیی‪ ّٞ‬ازا‪ٛ‬ذا‬ ‫‪ُٝ‬سٓیذٕ ػ‪ ٠ٜ‬ای هییییض‬ ‫ز٘‪ ٚ‬ا‪ٝ‬ػت‪ ٠‬هبزب‪ٛ‬یذا‬ ‫***********‬ ‫‪١‬ش ُٔـ‪ٜ‬یی‪ ٚ‬ثبه ‪ٝ‬اس‬ ‫‪١‬شً‪ٞ‬ؿ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬داؿیی ‪ٝ‬اس‬ ‫هشیجیییٖ ‪ٛ‬ئییییید‪ ٠‬د‪ٝ‬ص‪ٕٝ‬‬ ‫ا‪ٝ‬سُی٘ی‪ ٚ‬داؿییییی ‪ٝ‬اس‬ ‫یکصد هسار لغات‬ ‫ترکی در فارسی‬ ‫اداٗ‪ ٠‬اص ؿ٘بس‪ ٣‬هجْ‪....‬‬ ‫ثبیوشا‪/‬ت;‪-1‬ثبی (ثضسٍ) ‪ +‬هبسا (ػیب‪ ، ٟ‬ه‪ٞ‬ی ) ;‬ ‫ه‪٢‬شٗب‪ ٙ‬ثضسٍ‬ ‫‪-2‬ثبیویِش(ثبیویشٗبم; ؿشّیذ‪ٛ ، ٙ‬ؼش‪ ٟ‬صد‪ + )ٙ‬ا (اى)‬ ‫; ‪ٛ‬ؼش‪ ٟ‬ص‪ ، ٙ‬ؿشّا‪ٙ‬‬ ‫اث‪ ٚ‬ػ٘ش ؿیخ ث‪ ٚ‬تی٘‪ٞ‬س اص اٗشای تییی٘ی‪ٞ‬س میبًیٖ‬ ‫‪٘١‬ذا‪(ٙ‬ػبّ ‪.ٟ 817‬م)‬ ‫ثبیو‪ٞ‬ؽ; ثبی (ثیَ ‪ ،‬ثضسٍ) ‪ +‬ه‪ُٞ‬ؽ (پش‪ٛ‬ذ‪ ; )ٟ‬پش‪ٛ‬ذ‪ ٣‬ثضسٍ ‪ ،‬خـذ ‪ ٝ‬ث‪ ٕٞ‬؛ ثبیو‪ٞ‬ؿخب‪ً ; ٠ٛ‬ی‪ٜ‬یبیی‪ ٠‬اص‬ ‫خبی ػ‪ٞ‬ت ‪ًٞ ٝ‬س‬ ‫ثخبس; ث‪ُٞ‬خبس ; ث‪ُٞ‬ؿبس ; ث‪ٌٞ‬ؽ (‪ٞ١‬ای ٗ‪ٗ ٠‬ب‪ٜٛ‬ذ اه ُشٕ) ‪ +‬اس (اى) ؛ ث‪ٞ‬خ‪ٞ‬س ‪ٛ‬یض اص ‪٘١‬ی‪ ٚ‬سیـ‪ ٠‬دس ػشثی‬ ‫ٗـتوبت ز‪ ٙٞ‬تجخیش ُشکت‪ ٠‬اػت‪.‬‬ ‫ثخؾ; ثخیؾ ; ثـیؾ ‪ ٝ‬ثبؿیؾ (; ػل‪ ، ٞ‬امؼب‪ ; )ٙ‬ػل‪ُ ٝ ٞ‬زؿت ‪ ،‬اص سیـ‪١ ٠‬بی تشً ثبػتب‪( ٙ‬ثیب‪::‬‬ ‫پخؾ) (‪)2‬‬ ‫ثخ‪ ;ٞ‬ث‪ِٞ‬ؿب‪ ; ٝ‬ث‪ِٞ‬ؿبؿ‪ ٞ‬اص ٗلذس (ث‪ٞ‬ؿ٘بم ; خل‪ً ٠‬شد‪ ، ٙ‬ث‪ِٞ‬ؿبٗبم ; ُشی‪ ٠‬دس ُٔ‪ُ ٞ‬یش ًشد‪ ; )ٙ‬طی‪ٞ‬م‬ ‫ُشد‪ ٙ‬می‪ٞ‬ا‪ٛ‬بت ‪ٗ ،‬دبصاً ص‪ٛ‬دیش پبی ػت‪ٞ‬سا‪ٗ ٝ ٙ‬دشٗب‪ٙ‬‬ ‫ثشاثش; ثیشاثیش ; ثیش‪ ٟ‬ثیش ; یی ث‪ ٠‬یی ‪ ،‬یی دس ٗوبثْ یی ‪ ،‬پبیبپبی‬ ‫ثُشى یبسم‪/‬ت; ثوسى (ًال‪ + )ٟ‬یبسیِن (ؿٌبکت‪ ، ٠‬ؿٌؼت‪ ، ٠‬هبذ داس ‪ٞٛ ،‬ػ ًال‪ ٟ‬هذی٘ ً‪ ٠‬ثلی‪ٞ‬ست‬ ‫هبز‪٢‬بی ثٔ‪ٜ‬ذ ػبخت‪ ٗ ٠‬ؿذ) ; ًال‪ ٟ‬هبذ داس ؛ سً‪ ٚ‬آذی‪ ٚ‬اث‪ٞ‬آ٘ظلّش پبدؿب‪ ٟ‬ػٔد‪ٞ‬ه ‪.‬‬ ‫ثشُ‪ ٝ ٠‬ثِٔ‪(٠‬ثب‪ ::‬ثِٔ‪ ٝ ٠‬ثٔٔ‪)٠‬؛اص ‪٘١‬ی‪ ٠ً٘ٔ ٚ‬ثشٍ ‪ٛ‬یض اػتخشاج ؿذ‪ ٟ‬اػت‪.‬‬ ‫ثضسٍ; ثوص‪ٝ‬ى ; ثوص‪( ٝ‬ثوص‪ٗٝ‬ی ; ک‪ٞ‬ست هذی٘ ثوی‪ٗٞ‬ی ; ثضسٍ ؿذ‪ + )ٙ‬ى (اى) ; ثیضسٍ‬ ‫؛ دس دی‪ٞ‬ا‪ً ٙ‬بؿـشی ثض‪ٝ‬ى اٗذ‪ ٟ‬اػت (‪.)2‬‬ ‫ثضى; ثض‪ ٟ‬ى ; ثض‪( ٟ‬ثض‪ٗ ٟ‬ی ; اسایؾ داد‪ + )ٙ‬ى (اى) ; اسایؾ ؛ ثضًس ; اسایـِش‬ ‫ثَؼَن; ثبػبم; ثبع(ثبػ٘بم ; پ‪ٞ‬ؿب‪ٛ‬ذ‪ + )ٙ‬ام (اى) ; پ‪ٞ‬ؿؾ ‪ ،‬ػوق ‪ُٜ،‬جذ‬ ‫ثَؼو‪ ;ٞ‬ثبػو ; ثبع (ثبػ٘بم ; ٗؼوق ًشد‪ ، ٙ‬اػتتبس ًشد‪ + )ٙ‬ه (اى) ;ً٘ی‪ ، ٚ‬اػتتبس ثولذ ُییش‬ ‫اداٗ‪ ٠‬داسد‬ ‫ا‪ٛ‬ذاخت‪ : ٚ‬ثطشف ً‪ ٠ً ٟٞ‬ػ٘ت دػت ساػت پبدؿب‪ ٟ‬ث‪ٞ‬د ثؼو‪ ٞ‬ا‪ٛ‬ذاخت‪.‬‬ ‫کشص‪ٛ‬ذا‪ ٙ‬ػٔطب‪ٗ ٙ‬ح٘ذ ثبه ٗب‪ٛ‬ذ ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬ا‪ٛ‬ب‪ ٙ‬ػیالخیوی‪ ٠‬ػیشام ُیلیتی‪٠‬‬ ‫ٗ ؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫اص ػ‪ٞ‬ی دیِش اص د‪ٝ‬سا‪ٝ ٙ‬کبت ػٔطب‪ٗ ٙ‬ح٘ذ ثشًیبسم ثشخ اص اٗیشای‬ ‫ػالخو‪ ٠‬دس ‪ٞٛ‬ام ٗختٔق ًًٖٖ هذست ٗؼتؤ ثشای خ‪ٞ‬د ث‪ ٠‬دػیت‬ ‫ا‪ٝ‬سد‪ٛ‬ذ ‪ ٝ‬مٌ‪ٗٞ‬ت‪١‬بی ٗحٔ دس دّ هٔ٘ش‪ ٝ‬ػٔد‪ٞ‬هیب‪ ٙ‬ث‪ٝ ٠‬خ‪ٞ‬د اٗیذ‪.‬‬ ‫اص خ٘ٔ‪ ٠‬ػالخو‪ً ٠‬شٗب‪ ٠ً ٙ‬اص ػبّ ‪ 433‬م‪ .‬ث‪ ٠‬اػتیویالّ دس ًیشٗیب‪ٙ‬‬ ‫مٌ‪ٗٞ‬ت ًشد‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫هذست ٗحٔ اتبثٌب‪ٛ ٙ‬یض ث‪ ٠‬تدضی‪ ٠‬اٗپشات‪ٞ‬سی ػٔد‪ٞ‬ه ػشػت ثخـیییذ‬ ‫‪٘١‬ب‪ٜٛ‬ذ‪ :‬مٌ‪ٗٞ‬ت اتبثٌب‪ ٙ‬دٗـن (‪ ،)497-549‬اتبثٌیب‪ٗ ٙ‬ی‪ٞ‬کیْ(‪468-‬‬ ‫‪ ،)521‬اتبثٌب‪ ٙ‬ارسثبیدب‪ ٝ )541-626(ٙ‬اتبثٌب‪ ٙ‬کبسع(‪.)543-684‬‬ ‫دس خ‪ٞ‬اسصٕ ‪ٛ‬یض ؿبخ‪ٗ ٠‬ؼتؤ اص اٗشا ث‪ٛ ٠‬بٕ خ‪ٞ‬اسصٗـب‪١‬ب‪)490-628( ٙ‬‬ ‫ثش ػش ًبس اٗذ‪ٛ‬ذ ً‪ ٠‬ثؼذ ًا مٌ‪ٗٞ‬ت ػٔیدی‪ٞ‬هیییب‪ ٙ‬سا اص ؿیشم اییشا‪ٙ‬‬ ‫ثشزیذ‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫اغاز قدرت سلجوقیان و سختگیری بر شیعیان‬ ‫ػٔد‪ٞ‬هیب‪ ٙ‬م‪ٜ‬ل ٗز‪١‬ت ث‪ٞ‬د‪ٛ‬ذ ‪ ٝ‬ثب ؿؼبس امیبی هذست ا‪ ْ١‬ػی‪ٜ‬یت ثی‪٠‬‬ ‫ثـذاد ‪ٝ‬اسد ؿذ‪ٛ‬ذ‪ .‬دس صٗب‪ ٠ً ٛ‬خٔلبی ؿیؼ‪ٗ ٠‬ز‪١‬ت کبط٘ ث‪ ٠‬ؿذت ثش‬ ‫خالکت ػجبػ کـبس ٗ ا‪ٝ‬سد‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫ترکی حکایه لر‬ ‫بتر دى بتر‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫م شت ػ‪ٓٞ‬ئی٘ب‪ٛ‬ی‪ ٚ‬ثیش اس‪ٝ‬ادی ‪ٝ‬اس ایذی ثیش ُ‪ ٙٞ‬ا‪ٛٝ‬ب دئذی ٗ‪ ٚ‬هی‪ٞ‬ؽ‬ ‫ػ‪ُٛٞٞٗٞ‬ذ‪ ٙ‬ثیش هلیش ایؼتیشٕ‪.‬‬ ‫م شت ػ‪ٓٞ‬ئی٘ب‪ ٙ‬ه‪ٞ‬ؿالسی‪١ ٚ‬بٗیؼ‪ ٚ‬زبؿیشدی ‪.‬‬ ‫‪١‬بٗ ػ ُٔذیٔش ‪ ،‬ثبیو‪ٞ‬ؽ ُٔ٘ذی‪ .‬ی‪ٓٞ‬الدی ثبیو‪ٞ‬ؿ‪ ٙٞ‬دآیدب‪.‬‬ ‫ثبیو‪ٞ‬ؽ ُٔذی دئذی ‪:‬ػ‪ٜ‬ذ‪ ٙ‬ا‪ٝ‬ذ دا‪ٛ‬ب ػوص ػ‪ٞ‬س‪ٝ‬ؿبخبهبٕ ‪:‬دئی‪ُ ٠‬یوس‪ٕٝ‬‬ ‫د‪ٛٝ‬یبدا اوٓ‪ ٞ‬ز‪ٞ‬خذ‪ ٝ‬ی‪ٞ‬خؼب دیشی؟‬ ‫م شت ػ‪ٓٞ‬ئی٘ب‪ ٙ‬دئذی اوٓ‪ ٞ‬دئذی‪ٝ:‬ئشا‪ٛ‬ب ز‪ٞ‬خذ‪ ٝ‬ی‪ٞ‬خؼب اثبدا‪ٔٛ‬ین؟‬ ‫ػ‪ٓٞ‬ئی٘ب‪ ٙ‬دئذی اثبدا‪ٔٛ‬ین دئذی اس‪ٝ‬اد ز‪ٞ‬خذ‪ ٝ‬ی‪ٞ‬خؼب ًیـی ؟م یشت‬ ‫ػ‪ٓٞ‬ئی٘ب‪ ٙ‬دی‪ ٠ٜ٘‬دی ‪.‬‬ ‫ثبیو‪ٞ‬ؽ دئذی ه‪ٞ‬ؽ ػ‪ُٛٞٞٗٞ‬ذ‪ ٙ‬هلیش ا‪ٝ‬الس ثیش ایؾ دیش ثیییش ثیئٔی‪٠‬‬ ‫ُ‪ٞ‬خٔ‪ ٠‬م‪ًٗٞٞ‬تٔ‪ ٠‬ثیش اس‪ٝ‬اد ػ‪ ٜ‬ػشییت ‪.‬‬ ‫آال‪ ٟ‬تؼبٓ ا‪ُٛٞ ٝ‬ذ‪ ٙ‬ا‪ٛٝ‬ب ُ‪ٛٞ‬ذ‪ ٟ‬ا‪ٝ‬ذ ػئشز‪ ٠‬س‪ٝ‬صی ‪ٝ‬ئشدی ‪ .‬ا‪ُ ٝ‬ی‪ٛٞ‬یذ‪ٟ‬‬ ‫ثیشی‪ ٚ‬یئی‪ ٠‬س ایٌ ػی‪ ٚ‬اصاد ث‪ٞ‬ساخبس‪.‬ا‪ٝ‬سٗ‪ ٞ‬د‪ٛ‬یضیی‪ٛ ٚ‬ییی‪ُ ٚ‬ی٘ی زی‬ ‫ً‪ٜ‬ذی‪ٜ‬ذ‪. ٙ‬‬ ‫اص‬ ‫ػٔد‪ٞ‬هیب‪ ٙ‬ثخیـی‬ ‫ٗـش‪ٝ‬ػییت ػیییبػی‬ ‫خ‪ٞ‬د سا اص ؿؼبس امیبی‬ ‫خیالکییت ػیجییبػی ‪ٝ‬‬ ‫ػٔط‪ ٠‬ا‪ ْ١‬ػی‪ٜ‬یت ثی‪٠‬‬ ‫دػییت ا‪ٝ‬سد‪ٛ‬ییذ‪ .‬دس‬ ‫اػتب‪ٝ ٠ٛ‬س‪ٝ‬د ػالخیوی‪٠‬‬ ‫ثیی‪ ٠‬ػییشام‪ ،‬اسػییال‪ٙ‬‬ ‫ثؼبػیشی ثب می٘یبییت‬ ‫خٔیل‪ ٠‬کبط٘ دس ثـذاد هذست یبکت ‪ٗ ٝ‬ذت دس ثـذاد ث‪ٛ ٠‬بٕ کیبطی٘یییب‪ٙ‬‬ ‫ؿیؼ‪ ،٠‬خطج‪ ٠‬خ‪ٞ‬ا‪ٛ‬ذ ‪ ٝ‬یٌ اص ث‪٢‬ب‪١٠ٛ‬بی طـشّ ثشای ‪ٝ‬س‪ٝ‬د ث‪ ٠‬ثـذاد ‪ٛ‬یییض‬ ‫ٗجبسص‪ ٝ ٟ‬ؿٌؼت ثؼبػیشی (‪451‬م) ث‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫ثب هذست یبکت‪ ٚ‬ػٔد‪ٞ‬هیب‪ ٙ‬دس ػشام ػختِیشی‪١‬بی ثب ؿیؼیب‪ ٙ‬ثخل‪ٞ‬ف‬ ‫دس ػشام ‪ ٝ‬ثـذاد ک‪ٞ‬ست ُشکت‪.‬‬ ‫مبًٖ ؿذ‪ ٙ‬ػالطی‪ ٚ‬ػ‪ٗ ٜ‬ز‪١‬ت‪ ،‬ػ‪ٜ‬یب‪ٗ ٙ‬تؼلت ثـذاد سا خؼیبست‬ ‫ثیـتشی داد ‪ ٝ‬دسُیشی ٗیب‪ ٙ‬ػ‪ٜ‬یب‪ ٝ ٙ‬ؿیؼیب‪ ٙ‬دس ثـذاد ًی‪ ٠‬ػیبثیوی‪ ٠‬ای‬ ‫اداٗ‪ ٠‬داسد‬ ‫ط‪ٞ‬ال‪ ٛ‬داؿت ثب ؿذت ثیـتشی اداٗ‪ ٠‬یبکت‪....‬‬ ‫بیلوجه‬ ‫اؽ ا‪ٝ‬ػت‪ٛٞ‬ذ‪ ٟ‬هبسا ه‪ٞ‬سدالس ‪ ،‬ثیش ثیشی‪ ٜ‬ه‪ٝٞ‬االس ‪ :‬یبصی ًبؿبص‬ ‫****************************‬ ‫اؽ ا‪ٝ‬ت‪ ٙٞ‬االػی‪ٜ‬ب ‪ ُٙٞ ،‬ت‪ٞ‬ؿذ‪ ٝ‬تبالػی‪ٜ‬ب ‪ ،‬ثئٔ‪ ٠‬د‪ ٟ‬ه‪ٞ‬ؽ ا‪ٝ‬السٗ ‪،‬‬ ‫یئٖ ‪ٝ‬ئشَٗض ثبالػی‪ٜ‬ب ‪ :‬زٌیٌد‪ ، ٠‬زٌیٌٌ‪٠‬‬ ‫****************************‬ ‫اؽ ا‪ٝ‬ت‪ ٙٞ‬اساػی‪ٜ‬ب ‪ ،‬ا‪ٝ‬د د‪ٝ‬ؿذ‪ ٝ‬تبالػی‪ٜ‬ب ‪١ ،‬ب‪ٛ‬ؼ ه‪ٞ‬ؿذ‪ٝ‬س ‪ ،‬ػی‪ٞ‬د‬ ‫‪ٝ‬ئشَس ثبالػی‪ٜ‬ب ‪ُ :‬ئد‪ ٠‬ه‪ٞ‬ؿ‪ ، ٞ‬یبساػب‬ ‫****************************‬ ‫اؽ پبپبؿٔ ه‪ٞ‬خب ‪ٗ ،‬ئـ‪ ٠‬ایسش‪ ٟ‬ا‪ٝ‬ت‪ٞ‬ساس ‪ :‬هبسٓ ً‪ٞ‬ت‪ٞ‬ى‬ ‫****************************‬ ‫اؽ ه‪ٞ‬ؽ ػ‪ٞ‬یب توً‪ٓٞ‬ذ‪ : ٝ‬د‪ٝ‬ی‪ٞ‬‬ ‫****************************‬ ‫اؽ ه‪ٞ‬ؿ‪ ٕٞ‬خیؾ خیؾ ائیٔش ‪ ،‬یئشی پبٓیسیییـیٔییین ائیییٔیش ‪ ،‬خیب‪ٙ‬‬ ‫ثِیٖ ُٔ‪ٜ‬ذ‪ ، ٟ‬خبهب‪ ٙ‬ثََ اخین ائیٔش ‪ُ :‬شٗیح ‪ ،‬ػیغ ‪ ،‬ز‪ٚ‬‬ ‫****************************‬ ‫اؽ ه‪ٞ‬ت‪ ٕٞ‬ازیالس ‪ ،‬ایسی‪ٜ‬ذ‪ ٙ‬ایپی ػبزیالس ‪ُٛٞ :‬ؾ‬ ‫****************************‬ ‫اؽ هیضا اّ ا‪ٝ‬صاتذیٖ ‪ ،‬ػبز ی‪ٞٗٞ‬ؿبم ‪ :‬پب‪ٛ‬جین‬ ‫****************************‬ ‫اؿشی ػیض ‪ ،‬ػَغ ػیض اؿالداس ‪ :‬ػ‪ٞ‬ؿب‪ٙ‬‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* چهارشنبه‬ ‫* ‪ 51‬مرداد‬ ‫* ‪ 1‬اگوست‬ ‫* ‪ 51‬ذی الحجه‬ ‫* سال‪ :‬سی ام‬ ‫* شماره (سایی)‪1225 :‬‬ ‫* اوتوزونجی ایل‬ ‫‪5911‬‬ ‫‪0202‬‬ ‫‪5445‬‬ ‫* صفحه ‪7‬‬ ‫دیانتیَا نایذ ماَاوٍ چک شًوذ‬ ‫‪‬‬ ‫گوانگون‬ ‫رٍزًاهِ ارک‬ ‫م الف ‪ 304‬هیاًِ‬ ‫ادارُ ثبت اسٌاد ٍ اهالک حَزُ ثبت هلک هیاًِ‬ ‫ااْی هَضَع هازُ ‪ ۸‬هاًَى ٍهاز‪۱۸‬ائیی ًاهِ هاًَى تؼییی‬ ‫تٌلیق ٍضؼیت ثثتی ٍ رضرضی ٍؾاذتواًْای کاهس ؾٌس ضؾوی‬ ‫تطرتط ضری قواضُۿ ۻ‪2۹۹۱‬۾۾ ًالؾِۿ ‪2۸۹۹‬۾۾ ّیات رٍ هَضَع‬ ‫هاًَى تؼییی تٌلیق ٍضؼیت ثثتی رضرضی ٍ ؾاذتواًْای کهاههس‬ ‫ؾٌس ضؾوی هؿتوط زض ٍرحس ثثتی حَظُ ثهثهت ههلهی ههیهاًهِ‬ ‫تهطکات هالٌاًِ تالهؼاضو هتواضی ذاًن ًؿطیی پاقا کهطظًهسۿ‬ ‫جْاًگیط تکواضُ قٌاؾهٌهاههِۿ ۼ‪۹‬۾ۻ‪ ۹‬نهازضُ رظ تهْهطرى زض‬ ‫قکسرًگ یی هغؼِ ظهیی هعضٍػی تِ هؿاحت ۽۽ۼ‪ ۱۸‬هتطهطتغ‬ ‫رظ پالى ‪ -۹۹‬رنلی ٍرهغ زض رضرضی هعضٍػی تطى ترهف ۻ‪۹‬‬ ‫تثطیع ذطیسرضی رظ اهای ػثسرلِ ّوتی هحطظ اطزیسُ رؾت‪ .‬لهصر‬ ‫تِ هٌظَض رعالع ػوَم هطرته زض زٍ ًَتت تِ کهانهلهِ ۺ‪ ۱‬ضٍظ‬ ‫ااْی هیکَز زض نَضتی ًِ رقرال ًؿثت تِ نهسٍض ؾهٌهس‬ ‫هالٌیت هتواضی رػتطرضی زرقتِ تاقٌس هی تَرًهٌهس رظ تهاضیهد‬ ‫رًتکاض رٍلیی ااْی تِ هست زٍ هاُ رػتطرو ذَز ضر تِ ریی رزرضُ‬ ‫تؿلین ٍ پؽ رظ رذص ضؾیس‪ ،‬ظطف هست یهی ههاُ رظ تهاضیهد‬ ‫تؿلین رػتطرو‪ ،‬زرزذَرؾت ذَز ضر تِ هطرجغ هضائهی تهوهسیهن‬ ‫ًوایٌس‪.‬تسیْی رؾت زض نَضت رًوضای هست هصًهَض ٍ ػهسم‬ ‫ٍنَ رػتطرو عثن هوطضرت ؾٌس هالٌیت نازض ذَرّس قس‪.‬‬ ‫ۺ‪ %۹2۱۹‬تاضید رًتکاض ًَتت رٍ ۿ ‪2۷۱‬ۺ‪2۷‬۾۾‪۱۸‬‬ ‫تاضید رًتکاض ًَتت زٍمۿ ۺ‪2۱‬ۺ‪2۷‬۾۾‪۱۸‬‬ ‫رئیس ثبت اسٌاد ٍ اهالک هیاًِ‬ ‫فرهاى بخشعلی زادُ‬ ‫*******************************‬ ‫رٍزًاهِ ارک‬ ‫م الف ‪ 318‬هیاًِ‬ ‫ادارُ ثبت اسٌاد ٍ اهالک حَزُ ثبت هلک هیاًِ‬ ‫ااْی هَضَع هازُ ‪ ۸‬هاًَى ٍهاز‪۱۸‬ائیی ًاهِ هاًَى تؼییی‬ ‫تٌلیق ٍضؼیت ثثتی ٍ رضرضی ٍؾاذتواًْای کاهس ؾٌس ضؾوی‬ ‫تطرتط ضری قواضُۿ ‪۷‬۾۾‪۷۷۸‬ۼ‪۷۸۷۹۷۷‬ۻ۾۾‪ ۱۸‬رظ ‪۹‬۽‪2۹‬۾۾ ّهیهات‬ ‫رٍ هَضَع هاًَى تؼییی تٌلیق ٍضؼهیهت ثهثهتهی رضرضهی ٍ‬ ‫ؾاذتواًْای کاهس ؾٌس ضؾوی هؿتوط زض ٍرحس ثثتی حَظُ ثهثهت‬ ‫هلی هیاًِ تهطکات هالٌاًِ تالهؼاضو هتواضهی ذهاًهن پهطی‬ ‫حؿیی پَض کطظًسۿ ظیازػلی تکواضُ قٌاؾٌاهِۿ ۼ‪ ۸۹‬نهازضُ رظ‬ ‫هیاًِ زض قکسرًگ یی تاب ؾاذتهوهاى تهِ هؿهاحهت ۺ‪۱2۹‬ۼ‬ ‫هتطهطتغ رظ پالى ۼ‪۱‬ۼ۽ کطػی رظ یی رنلی ٍرههغ زض ههیهاًهِ‬ ‫ذیاتاى قْیس رًطهی ترف ۼ‪ ۸‬تهثهطیهع ذهطیهسرضی رظ اههای‬ ‫رؾواػیل هطُ زرؿی هحطظ اطزیسُ رؾت‪ .‬لصر تِ هٌهظهَض رعهالع‬ ‫ػوَم هطرته زض زٍ ًَتت تِ کانلِ ۺ‪ ۱‬ضٍظ ااْی هیهکهَز زض‬ ‫نَضتی ًِ رقرال ًؿثت تِ نسٍض ؾٌس هالٌیت ههتهوهاضهی‬ ‫رػتطرضی زرقتِ تاقٌس هی تَرًٌس رظ تاضید رًتکاض رٍلیی ااْی تِ‬ ‫هست زٍ هاُ رػتطرو ذَز ضر تِ ریی رزرضُ تؿلین ٍ پؽ رظ رذهص‬ ‫ضؾیس‪ ،‬ظطف هست یی ههاُ رظ تهاضیهد تؿهلهیهن رػهتهطرو‪،‬‬ ‫زرزذَرؾت ذَز ضر تِ هطرجغ هضائی توسین ًوایٌس‪.‬تسیْی رؾت‬ ‫زض نَضت رًوضای هست هصًَض ٍ ػسم ٍنَ رػتطرو عهثهن‬ ‫هوطضرت ؾٌس هالٌیت نازض ذَرّس قس‪.‬‬ ‫ۼ‪ %۹2۱۹‬تاضید رًتکاض ًَتت رٍ ۿ ‪2۷۱‬ۺ‪2۷‬۾۾‪۱۸‬‬ ‫تاضید رًتکاض ًَتت زٍمۿ ۺ‪2۱‬ۺ‪2۷‬۾۾‪۱۸‬‬ ‫رئیس ثبت اسٌاد ٍ اهالک هیاًِ‬ ‫فرهاى بخشعلی زادُ‬ ‫*******************************‬ ‫رٍزًاهِ ارک‬ ‫م الف ‪ 319‬هیاًِ‬ ‫اگْی هادُ ‪ 3‬قاًَى ٍهاد‪13‬ائیی ًاهِ قاًَى تعییی‬ ‫تکلیف ٍضعیت ثبتی اراضی ٍساختواًْای‬ ‫فاقذ سٌذ رسوی‬ ‫تطرتط اضرء نازضُ ّیات هَضَع هاًَى تؼییی تهٌهلهیهق ثهثهتهی‬ ‫رضرضی ٍ ؾاذتواًْای کاهس ؾٌس ضؾوی هؿتوط زض ٍرحس ثهثهتهی‬ ‫تطًواًچای تهطکات هالٌاًِ تالهؼاضو ههتهوهاضهیهاى ههحهطظ‬ ‫اطزیسُ رؾت‪ .‬لصر هکرهات هتواضیاى ٍ رهالى هَضز توهاضها‬ ‫تِ قطح ظیط تِ هٌظَض رعالع ػوَم زض زٍ ًَتت تِ کهانهلهِ ۺ‪۱‬‬ ‫ضٍظ ااْی هیکَز زض نَضتی ًِ رقرال ًؿثهت تهِ نهسٍض‬ ‫ؾٌس هالٌیت هتواضیاى رػتطرضی زرقتِ تاقٌس ههی تهَرًهٌهس رظ‬ ‫تاضید رًتکاض رٍلیی ااْی تِ هست زٍ هاُ رػتطرو ذهَز ضر تهِ‬ ‫رزرضُ ثثت رؾٌاز ٍ رهالى تطًواًچای تؿلین ٍ پهؽ رظ رذهص‬ ‫ضؾیس‪ ،‬ظطف هست یی ههاُ رظ تهاضیهد تؿهلهیهن رػهتهطرو‪،‬‬ ‫زرزذَرؾت ذَز ضر تِ هطرجغ هضائهی تهوهسیهن ًهوهایهٌهس‪ .‬زض‬ ‫ریٌهَضت رهسرهات ثثت هًََ تِ رضرئِ حٌن هغؼی رظ زرزاهاُ‬ ‫رؾت‪ ،‬تسیْی رؾت زض نَضت ػسم ٍنَ رػتطرو زض هْهلهت‬ ‫هوطض ؾٌس هالٌیت عثن هوطضرت نازض ذَرّس قس‪.‬‬ ‫‪ -۱‬اهای ؾیلؼلی ؾلغاًی ٍضًٌکی کطظًسۿ ؾثعػلی‪ ،‬هتواضی ٍ‬ ‫هتهطف قکسرتٌگ یی هغؼِ ظهیی ههعضٍػهی تهِ هؿهاحهت‬ ‫‪۱۸‬۽ۺ‪ ۹‬هتطهطتغ هؿوتی رظ پالى قواضُۿ ۼ‪ -۱‬رنهلهی تهرهف‬ ‫۾‪ -۸‬تثطیع ٍرهغ زض ههطیهِ ٍضًهٌهف‪ ،‬حهَظُ ثهثهت ههلهی‪،‬‬ ‫تطًواًچای رتتیاػی رظ هالی ضؾوی اهای رلیاؼ رؾواػیلی تهِ‬ ‫ًالؾِۿ ۾‪۷۷۹۱‬۽‪۹۱۱۹۹۷۹۷۱‬۾‪"۱۸‬‬ ‫‪ %۹2۱۹۸‬تاضید رًتکاض ًَتت رٍ ۿ ‪2۷۹2۸۱‬۾۾‪۱۸‬‬ ‫تاضید رًتکاض ًَتت زٍمۿ ۺ‪2۱‬ۺ‪2۷‬۾۾‪۱۸‬‬ ‫رئیس ادارُ ثبت اسٌادٍاهالک ترکواًچای‬ ‫حسی ترکیاى‬ ‫اگُی مفقًدی‬ ‫شىاسٍ مالکیت خًدری کامیًن کمپرسیی نیىیس‬ ‫نشمارٌ اویتیمیامییر اییران‪466-51‬ع‪46‬‬ ‫مذل ‪ 5761‬نشمارٌ مًتًرر ‪ 51522165‬ی شیمیارٌ‬ ‫شاسیر ‪ 54651167‬نىام شرکت قافالوکیًٌ نیٍ‬ ‫ومایىذگی حسه ایذری مفقًد گردیذٌ از درجیٍ‬ ‫اعتبار ساقط می ناشذ‪24565 .‬‬ ‫ؾطٍیؽ ذثطی ضٍظًاهِ رضى‪ -‬رؾتاز ػلَم تـصیِ زرًکگاُ ػلَم پعقٌی ریطرى تها تهاًهیهس تهط‬ ‫ضطٍضت ضنس ٍضؼیت کطز هثتال تِ یاهی ٍ زیاتت تِنَضت هاّاًِ تَؾظ هترهم تهـهصیهِ‬ ‫التۿ ریی هَضَع ؾثه هَکویت زض رًجام ضغین ؿصریی ٍ ػَز ًٌطزى زٍتاضُ یاهی ٍ رضهاکهِ‬ ‫ٍظى هیقَز‪ .‬تِ اعرضـ اطٍُ ؾالهت ذثطاعرضی کاضؼ‪ ،‬کطظرز قیسکط ّوعهاى تا تهطاهعرضی‬ ‫ٍتیٌاض ضٍیٌطزّای تیواضهحَض زض هسیطیت زیاتت ٍ یاهی ًِ تِ ّوت قطًت ًٍَ ًَضزیؿی‬ ‫پاضؼ تا حضَض رؾاتیس تطجؿتِ ؿسز زضٍى ضیع ٍ هتاتَلیؿن ٍ تهـهصیهِ ًکهَض جهْهت رضرئهِ‬ ‫ضرٌّاضّای تْثَز تثؼیت رظ زضهاى تطاعرض قس‪ ،‬رظْاض زرقتۿ یاهی رظ ػَرهل هؿتهؼهسًهٌهٌهسُ‬ ‫رتتالی رکطرز تِ زیاتت تِقواض هیضٍز ٍ تِػثاضتی یاهی ٍ رضاکِ ٍظى هْنتطیهی ػهاههل تهطٍظ‬ ‫زیاتت زض جْاى هحؿَب هیقَز ًِ راط رکطرز تتَرًٌس رضاکٍِظى ٍ یاهی ذهَز ضر ًهاّهف‬ ‫زٌّس ذغط رتتال تِ زیاتت زض اًْا ًاّف هییاتس‪.‬‬ ‫ٍی تا تیاى ریٌٌِ کطز هثتال تِ زیاتت ًیاظ تِ زضهاى تَؾظ تیوی رظ هترههاى ٍ ًهاضقهٌهاؾهاى‪،‬‬ ‫تـصیِ‪ ،‬ضٍرىقٌاؾی‪ ،‬هترهم ؿسز‪ ،‬زرذلی ٍ زیاتت زرضز‪ ،‬التۿ هکاٍضُ تطری تـییط تهیهٌهف‬ ‫کٌطی ًؿثت تِ کَریس ًاّف ٍظى ٍ ضؾیسى تِ ٍظى ریسُا جْت ًوی تِ تیواضرى هثتهال تهِ‬ ‫زیاتت تؿیاض حائع رّویت رؾت‪.‬‬ ‫سرعت یانستگی نٍ مًاد مخذر در زوان نیش از مردان است‬ ‫‪‬‬ ‫ؾطٍیؽ ذثطی ضٍظًاهِ رضى‪-‬هسیطًل زضهاى ٍ حوایتّای رجتواػی ؾتاز هثاضظُ تا هَرز هرسض‪ ،‬تا تاًهیهس‬ ‫تط ریٌٌِ ‪ ۱۷‬زضنس رظ جوؼیت هؼتازرى ًکَض ضر ظًاى تکٌیل هیزٌّس‪ ،‬التۿ رؾتطؼ ظیاز تِ ظًاى ههؼهتهاز‪،‬‬ ‫اًْا ضر زیاض ضؼق هیًٌس تِ ّویی زلیل ؾطػت ترطیه ٍ ٍرتؿتگی تِ هَرز هرسض زض ظًاى تیف رظ ههطزرى‬ ‫رؾت‪ .‬حویس جوؼِ پَض ضٍظ ؾِ قٌثِ زض الت ٍاَ تا ذثطًگاض حَظُ ؾتاز هثاضظُ تا هَرز هرسض‪ ،‬تا تیاى ریٌٌِ‬ ‫تِ عَض ًلی تیواضی ّای تٌلؿی زض هیاى هؼتازرى رظ ًطخ رکطرز ػازی جاهؼِ تاالتط رؾت‪ ،‬تاًیس ًطزۿ یهؼهٌهی‬ ‫ههطف ًٌٌسااى هَرز هرسض تا ؾِ تطرتط تیکتط هثتال تِ تیواضی ّای تٌلؿی هی قًَس‪ .‬ضوی ریٌٌِ رتهتهال تهِ‬ ‫تیواضی ّای هاتل رًتوا ًظیط ریسظ‪ّ ،‬پاتیت‪ ،‬ؾل ٍ ؾایط تیواضی ّای هاتل رًتوا زض ریهی رکهطرز تهیهکهتهط رظ‬ ‫جوؼیت ػوَهی رؾت‪ٍ.‬ی رزرهِ زرزۿ رلثتِ تا تَجِ تِ ذسهات اؿتطزُ ری ًِ زض حَظُ ًاّف اؾیه رًجهام‬ ‫هی قَز زضنس رًتوا ریسظ زض هیاى هؼتازرى رظ ضرُ تعضین زض ًکَض تِ قٌل هؼٌازرضی ًاّف پیسر ًطزُ رهها‬ ‫تِ عَض ًلی زض رکطرز تعضیوی‪ ،‬رحتوا رتتال تِ تیواضی ّای هاتل رًتوا تاال رؾت ظیطر لَرظم هکتطى هههطف‬ ‫هی ًٌٌس‪.‬جوؼِ پَض زض ترکی زیگط رظ ریی الت ٍاَ تِ تاال تَزى هیعرى اؾیه پصیطی ظًاى ًؿثت تِ رػتیهاز‬ ‫زض هواتل هطزرى رقاضُ ًطز ٍ زلیل اى ضر ریٌگًَِ ػٌَرى ًطزۿ ًاضتی ذَرتی‪ ،‬تی ذاًواًهی‪ ،‬رؾهتهطؼ ّها ٍ‬ ‫رضغطرب ّای ظیازی تِ ظًاى هؼتاز ٍرضز هی ًٌس ٍ اًاى ضر زیاض ضؼق هی ًٌس‪ .‬تٌاتطریی ؾطػت پهیهکهطٍی‬ ‫رػتیاز ٍ ترطیه رػتیاز تط رؾاؼ هٌاتغ ػلوی زض ظًاى تیکتط رظ هطزرى رؾت‪.‬‬ ‫اخریه امار ضریب وفًر ایىتروت در ایران‬ ‫امکان صذیر گًاَی کذپستی نٍ صًرت غیرحضًری فراَم شذ‬ ‫ؾطٍیؽ ذثطی ضٍظًاههِ رضى‪ -‬اذهطیهی اهعرضـ‬ ‫ضاَالتَضی رظ ٍضؼیت ریٌتطًت ًکَض رظ ًهلهَش ‪۹‬۾‬ ‫زضنسی ریٌتطًت حٌایت زرضز تِ ًحَی ًِ تالهؾ تهط‬ ‫‪۸‬۽ زضنس هطزم ًاضتط ریٌتطًت هَتایل ّؿتٌس ٍ ًهلهَش‬ ‫ریٌتطًت ثاتت ذاًگی تِ ‪ ۱۱‬زضنس ضؾیسُ رؾت‪.‬‬ ‫تِ اعرضـ هْط‪ ،‬اذطیی اهاض ٍ رعالػات ترف ‪ICT‬‬ ‫ًکَض ًِ هطتَط تِ پایاى ؾِ هاُ ًهرهؿهت ؾها ۾۾‬ ‫هی قَز تَؾظ ؾاظهاى تٌظین هوطضرت ٍ رضتهثهاعهات‬ ‫ضرزیَیی هٌتکط قسُ رؾت‪ .‬ریی اهاض ًکاى هیزّس ًِ تا پایاى ذطزرزهاُ ۾۾ تالؾ تط ۽ۼ هیلیَى ٍ ۻ۽‬ ‫ّعرض ٍ ‪۸‬ۻۻ ًلط زض ریطرى رظ ریٌتطًت رؾتلازُ هیًٌٌس ٍ تِ تیاى زیگط هکتطى ریٌتطًت ّؿتٌس‪.‬‬ ‫رظ ریی تؼسرز ۽ۻ هیلیَى ٍ ‪۹‬۾۾ ّعرض ٍ ۺ‪ً ۱۱‬لط هکتطى ریٌتطًت هَتایل ٍ ۾ هیلیَى ٍ ‪۹‬۾ ّهعرض ٍ‬ ‫۽‪۹‬ۺ ًلط هکتطى ریٌتطًت ثاتت ّؿتٌس‪ .‬تطضؾی ریی اهاض حاًی رظ اى رؾت ًِ ًؿثت تِ پایاى ؾها‬ ‫۽۾‪ ،‬قواض هکتطًاى ریٌتطًت هَتایل تـییط هحؿَؾی ًیاکتِ‪ ،‬رها تؼسرز هکتطًاى ریٌتطًت ثاتت ذاًگهی‬ ‫رکعریف ًوی زرقتِ رؾت‪ .‬تط ریی رؾاؼ تؼسرز هکتطًاى ریٌتطًت ثاتت ًِ زض پایاى ؾا ۽۾ حسٍز ۾‬ ‫هیلیَى ٍ ‪ّ ۹۹‬عرض ًلط رػالم قسُ تَز عی ؾِ هاِّ ًرؿت رهؿا حسٍز ‪۷‬ۼ ّعرض ًلط رکعریف زرقهتهِ‬ ‫رؾت‪ .‬رکعریف قواض هکتطًاى ریٌتطًت ثاتت رظ اى جْت زرضری رّویت رؾت ًِ ؾا اصقتِ ضًٍهس‬ ‫تَؾؼِ ریی ترف هتَهق ٍ حسٍز یی هیلیَى ًلط رظ ًاضتطرى ‪ADSL‬تِ زلیل هکٌالت ًاقهی رظ‬ ‫ًیلیت ًاهٌاؾه ؾطٍیؽ ٍ ًٌسی ؾطػت‪ ،‬رظ زضیاکت ریی ؾطٍیؽ رًهطرف زرزًس‪.‬‬ ‫ؾطٍیؽ ذثطی ضٍظًاهِ رضى‪ -‬رهٌاى نسٍض اَرّی ًسپؿتی زُ ضهوی تِ نَضت رلٌتطًٍهیهٌهی ٍ‬ ‫ؿیطحضَضی زض ؾاهاًِ پؿت‪ ،‬کطرّن قس‪.‬تِ اعرضـ ذثطاعرضی هْط تِ ًول رظ قطًت ههلهی پؿهت‪،‬‬ ‫ًاٍُ زٍلتی هسیط ًل جـطرکیایی ٍ رعالػات هٌاًی قطًت هلی پؿت التۿ زض ضرؾتای ػهوهل تهِ‬ ‫هؿئَلیت رجتواػی ذَز زض ًوی تِ رکعریف ؾالهت قْطًٍسرى ٍ هواتلِ تا ٍیطٍؼ ًطًٍا‪ ،‬تهیهف رظ‬ ‫پیف تِ زًثا رلٌتطًٍیٌی ًطزى ذسهات ذَز ٍ ًاّف تطززّای قْطًٍسرى ّؿتهیهن‪ٍ.‬ی رکهعٍزۿ تها‬ ‫ریجاز رهٌاى نسٍض اَرّی ًسپؿتی زُ ضهوی تِ نَضت رلٌتطًٍیٌی‪ ،‬تواهی رکطرز حویوی ٍ حوَههی‬ ‫هی تَرًٌس اَرّی ًسپؿتی ذَز ضر تسٍى هطرجؼِ حضَضی تِ ٍرحسّای پؿتی زضیاکت ًٌٌهس‪.‬زٍلهتهی‬ ‫تاًیس ًطزۿ اَرّی ًسپؿتی ًیاظ تِ زرقتی هْط پؿت ًسرضز ٍ هطزم هیتَرًٌس ریی اَرّی ضر تا هطرجؼِ‬ ‫تِ ؾاهاًِ قطًت پؿت ٍ تا رؾتلازُ رظ ریٌتطًت قرهی یا ّط جای زیگطی زضیاکت ًٌٌس‪ٍ.‬ی تهطیح‬ ‫ًطزۿ تا تَجِ تِ ریٌٌِ نلط تا نس زضیاکت اَرّی ًسپؿتی رلٌتطًٍیٌی رؾت‪ ،‬تٌاتطریی ههتهوهاضهیهاى‬ ‫هیتَرًٌس پطیٌت ‪$‬اَرّی‪ #‬زضیاکت قسُ رظ ؾاهاًِ ًِ حاٍی تاضًس ‪ ۹۷‬ضهوی رؾت ضر تِ ؾاظهاىّها ٍ‬ ‫زؾتگاُّای هطتَعِ تحَیل زٌّس ظیطر ًِ هالى رػتثاض اَرّی‪ ،‬زرقتی ریی تاضًس یًَیی رؾت‪.‬‬ ‫تِ التِ هسیط ًل جـطرکیایی ٍ رعالػات هٌاًی قطًت هلی پؿت‪ ،‬قطًتّا ٍ ؾاظهاىّا تا زضیاکهت‬ ‫اَرّی ًسپؿتی ذسهت ایطًسُ‪ ،‬هی تَرًٌس تِ ٍب ؾطٍیؽ نحت ؾٌجی ًهِ زض رذهتهیهاض زرضًهس‬ ‫هطرجؼِ ًطزُ ٍ تاییسیِ رػتثاض تاضًس زضج قسُ زض اَرّی ضر زضیاکت ًٌٌس‪.‬‬ ‫ٍی تط تسرٍم تطًاهِ ّای پؿت زض تؿْیل زضیاکت اَرّی ًسپؿتی زُ ضهوی تهاًهیهس ًهطز ٍ رکهعٍزۿ‬ ‫پطتا جاهغ ‪ًGNAF‬یع تِ ظٍزی تا ّسف رضرئِ ذسهات هطتثظ تا ؾطٍیؽّای زٍلهت تهِ ههطزم‪،‬‬ ‫زٍلت تِ ًؿه ٍ ًاضّا ٍ زٍلت تِ زٍلت تِ نَضت یٌجا‪ ،‬ضرُ رًسرظی ذَرّس قس‪.‬‬ ‫دیغ پاستًریسٌ خارج از یخچال وخریذ‬ ‫ؾطٍیؽ ذثطی ضٍظًاهِ رضى‪ -‬تا تَجِ تِ تِ‬ ‫رکعریف زها عی ضٍظّهای رذهیهط‪ ،‬قهطریهظ‬ ‫ًگْسرضی لثٌیات زض تطذی کهطٍقهگهاُ ّهای‬ ‫تَظیؼی هَجه قسُ ًِ اهعرضـ ّهایهی رظ‬ ‫ذطرتی لثٌیات زض قثٌِ ّای رجتواػی هٌتکهط‬ ‫قَز‪.‬‬ ‫تط ّویی رؾاؼ‪ ،‬ضٍرتظ ػهوهَههی قهطًهت‬ ‫نٌایغ قیط ریطرى ‪$‬پگاُ‪ #‬تَضیحاتی رضرئِ زرز‪.‬‬ ‫تِ اعرضـ ریؿٌا ٍ عثن رػالم ریی قهطًهت‪،‬‬ ‫هحهَالت لثٌی ًهِ ضٍی اى جهولهِ زض‬ ‫یرچا ًگْسرضی قَز زضج قسُ رؾت تایهس‬ ‫زض یرچا ٍ زهای تیی ‪ ۱‬تا ۻ زضجِ ؾهاًهتهی‬ ‫اطرز ًگْسرضی قَز؛ زض ؿیط ریهی نهَضت‬ ‫حالت زهلِ ریجاز هی قَز‪.‬‬ ‫ریی زض حالهی رؾهت ًهِ تهطضؾهی ّها رظ‬ ‫قطًت ّای لثٌیاتی زض ریی ذههَل ًکهاى‬ ‫هی زّس ًِ قهطریهظ ًهگهْهسرضی تهطذهی‬ ‫زٍؽ ّای پاؾتهَضیهعُ ‪$‬تهِ ٍیهػُ زض کههل‬ ‫تاتؿتاى‪ #‬تاػث ذطرتی هحهَ ٍ هکاّهسُ‬ ‫زلوِ زض هحهَ قسُ رؾت‪.‬‬ ‫تستطیی ضٍـ تطری ًگْسرضی هثل رظ کهطٍـ‬ ‫زٍؽ‪ ،‬هطرض زرزى اًْا زض ذاضج رظ هـاظُ یا زض‬ ‫هؼطو ًَض ذَضقیس رؾت‪.‬‬ ‫ًَض ذَضقیس زض تواؼ تا تغطی یا ًیؿِّای‬ ‫پالؾتیٌی‪ ،‬هَجه رًؿهیهس قهسى یهطتهی‬ ‫هَجَز زض هحهَ ٍ ریجاز ذطرتی هحهَ‬ ‫ٍ ریجاز عؼن تسی زض زٍؽ ریجاز هیقَز‪.‬‬ ‫تط ّویی پایِ ًاضقٌاؾاى نٌایغ لثٌی تَنهیهِ‬ ‫هی ًٌٌس ًِ رظ ذطیسى زٍؽّایی ًِ ذهاضج‬ ‫رظ یرچا ٍ زض هؼطو ًَض ذَضقهیهس ههطرض‬ ‫زرضًس تایس رجتٌاب قَز‪.‬‬ ‫زض ّویی ذهَل تطضؾی ؾاظههاى ؿهصر ٍ‬ ‫چگًوٍ در دریس عمًمی‬ ‫درصذ ناال کسب کىیم؟‬ ‫زرضٍ ٍ زرًکگاُ ػلَم پهعقهٌهی ًکهاى زرزُ‬ ‫رؾت ًِ ًگْسرضی هحهَالت لثٌی ههاًهٌهس‬ ‫زٍؽ زض ذاضج رظ یرچا ٍ زض هؼهطو ًهَض‬ ‫ذَضقیس هٌجط تِ اظرز قسى پلیوهط ذهَرّهس‬ ‫قس ٍ تط ّویی رؾاؼ ضطٍضی رؾت ًِ زٍؽ‬ ‫پاؾتَضیعُ زض یرچا ًهگهْهسرضی قهَز ٍ‬ ‫رظ ذطیس رظ کطٍقگاُّایی ًِ ریی قطریظ ضر‬ ‫ضػایت ًویًٌٌس پطّیع قَز‪.‬‬ ‫رٍزًاهِ ارک‬ ‫م الف ‪ 359‬هیاًِ‬ ‫اگْی تحذیذ حذٍد اختصاصی قاًَى تعییی تکلیف‬ ‫زض رجطری زؾتَض تثهطُ هازُ ‪ ۱۸‬هاًَى تؼییی تٌلیق ٍضؼیت ثثتی رضرضی ٍ ؾاذتواًْای کاهس ؾٌس ضؾوهی هههَب ۻ‪2۹‬۾‪۷2۷‬۾‪ ۱۸‬ههجهلهؽ‬ ‫قَضری رؾالهی هؿوتی رظ رهالى ٍرهؼِ زضحَظُ ثثتی تطًواًچای ًِ تحسیس حسٍز ًکسُ رًس تِ قطح شیل ااْی هی اطزز‪.‬‬ ‫‪ -۱‬اهای قٌطػلی هحوَزی ؾاًیاًی کطظًسۿ هحوَز‪ ،‬هتواضی ٍ هتهطف قکسرًگ یی هغؼِ تاؽ‪ ،‬پالى ‪۸۸‬ۺ کطػی رظ ۽‪ ۹‬کهطػهی رظ ‪-۱۹‬‬ ‫رنلی ترف ۾‪ -۸‬تثطیع ٍرهغ زض هطیِ ؿطیثسٍؾت تِ هؿاحت ‪۸۹‬۽‪ ۸۹‬هتطهطتغ هَضَع پطًٍسُ ًالؾِۿ ۽۾‪۷۷۷۷‬۽‪۱۱۹۹۷۹۷۱‬ۼ۾‪۱۸‬‬ ‫تاریخ تحذیذ حذٍد‪1399906910 :‬‬ ‫تحسیس حسٍز هلی کَم زض ضٍظ هؼیٌِ کَم هغاتن هوطضرت رظ ؾاػت ۾ رلی ‪ ۱۱‬زض هحل ٍهَع هلی هَنَف تِ ػول ذَرّس رهس‪ .‬تسیی ٍؾیلهِ‬ ‫تِ ناحثاى رهالى ٍ هالٌیی رذغاض هیکَز زض هَػس هوطض زض هحل ٍهَع هلی حاضط تا عثن هوطضرت ًؿثت تِ تحسیس حسٍز پالى هَنَف‬ ‫رهسرم اطزز ٍ رقرانی ًِ ًؿثت تِ حسٍز ٍ حوَم رضتلاهی رهالى رػتطرضی زرضًس رظ تاضید تٌظین نَضتوجلؽ تحسیس حسٍز تِ هست یهی‬ ‫هاُ رػتطرو ٍ ظطف ‪ ۱‬هاُ رظ تاضید تؿلین رػتطرو زرزذَرؾت توسین زرزااُ نالحِ ًوَزُ ٍ اَرّی اًطر تِ ریی رزرضُ تؿلین ًوایهٌهس زض ؿهیهط‬ ‫ریٌهَضت تطرتط هوطضرت رهسرم ذَرّس قس‪.‬‬ ‫‪ *29142‬تاریخ اًتشار‪1399905915 :‬‬ ‫رئیس ادارُ ثبت اسٌاد ٍ اهالک ترکواًچای‪ -‬حسی ترکیاى‬ ‫م الف ‪ 308‬هیاًِ‬ ‫رٍزًاهِ ارک‬ ‫ادارُ ثبت اسٌاد ٍ اهالک حَزُ ثبت هلک هیاًِ‬ ‫ااْی هَضَع هازُ ‪ ۸‬هاًَى ٍهاز‪۱۸‬ائیی ًاهِ هاًَى تؼییی تٌلیق ٍضؼیت ثثتی ٍ رضرضی ٍؾاذتواًْای کاهس ؾٌس ضؾوی‬ ‫‪ -۱‬تطرتط ضری قواضُۿ ۽ۺ‪2۱۸۹‬۽۾ ًالؾِۿ ۼ‪۸‬ۺ‪2۱‬ۼ۾ ّیات رٍ هَضَع هاًَى تؼییی تٌلیق ٍضؼیت ثثتی رضرضی ٍ ؾاذتواًْای کاهس ؾٌس ضؾوی‬ ‫هؿتوط زض ٍرحس ثثتی حَظُ ثثت هلی هیاًِ تهطکات هالٌاًِ تالهؼاضو هتواضی ذاًن الراًن اشضاَى هاٍی کطظًهسۿ ضحهوهت رلهِ تکهوهاضُ‬ ‫قٌاؾٌاهِۿ ۽ نازضُ رظ هیاًِ زض ؾِ زرًگ هکاع رظ قکسرًگ یی تاب ؾاذتواى تِ هؿاحت ‪ ۱۷۹2۹۹‬هتطهطتغ رظ پالى ‪ ۹‬کطػی رظ یهی رنهلهی‬ ‫ٍرهغ زض ترف ۼ‪ ۸‬تثطیع ذطیسرضی رظ ؾتاز رجطریی کطهاى حضطت رهام ضُ ٍ تٌیاز هؿتضؼلاى رًوالب رؾالهی هحطظ اطزیسُ رؾت‪.‬‬ ‫‪ -۹‬تطرتط ضری قواضُۿ ۽۽۾‪2۱۹‬۽۾ ًالؾِۿ ۽‪۸‬ۺ‪2۱‬ۼ۾ ّیات رٍ هَضَع هاًَى تؼییی تٌلیق ٍضؼیت ثثتی رضرضی ٍ ؾاذتواًْای کاهس ؾٌس ضؾوی‬ ‫هؿتوط زض ٍرحس ثثتی حَظُ ثثت هلی هیاًِ تهطکات هالٌاًِ تالهؼاضو هتواضی اهای حوسرهلل هحوسی حؿٌٌلَ کهطظًهسۿ ؾهاضتهاى تکهوهاضُ‬ ‫قٌاؾٌاهِۿ ‪۷۹‬ۼ‪ ۹۷‬نازضُ رظ هیاًِ زض ؾِ زرًگ هکاع رظ قکسرًگ یی تاب ؾاذتواى تِ هؿاحت ‪ ۱۷۹2۹۹‬هتطهطتغ رظ پالى ‪ ۹‬کهطػهی رظ یهی‬ ‫رنلی ٍرهغ زض ترف ۼ‪ ۸‬تثطیع ذطیسرضی رظ ؾتاز رجطریی کطهاى حضطت رهام ضُ ٍ تٌیاز هؿتضؼلاى رًوالب رؾالهی هحطظ اطزیسُ رؾت‪.‬‬ ‫لصر تِ هٌظَض رعالع ػوَم هطرته زض زٍ ًَتت تِ کانلِ ۺ‪ ۱‬ضٍظ ااْی هیکَز زض نَضتی ًِ رقرال ًؿثت تِ نسٍض ؾٌس هالٌیت ههتهوهاضهی‬ ‫رػتطرضی زرقتِ تاقٌس هی تَرًٌس رظ تاضید رًتکاض رٍلیی ااْی تِ هست زٍ هاُ رػتطرو ذَز ضر تِ ریی رزرضُ تؿلین ٍ پؽ رظ رذص ضؾهیهس‪ ،‬ظهطف‬ ‫هست یی هاُ رظ تاضید تؿلین رػتطرو‪ ،‬زرزذَرؾت ذَز ضر تِ هطرجغ هضائی توسین ًوایٌس‪.‬تسیْی رؾت زض نَضت رًوضای ههست ههصًهَض ٍ‬ ‫ػسم ٍنَ رػتطرو عثن هوطضرت ؾٌس هالٌیت نازض ذَرّس قس‪.‬‬ ‫ۻ‪ %۹2۱۹‬تاضید رًتکاض ًَتت رٍ ۿ ‪2۷۱‬ۺ‪2۷‬۾۾‪ %۱۸‬تاضید رًتکاض ًَتت زٍمۿ ۺ‪2۱‬ۺ‪2۷‬۾۾‪۱۸‬‬ ‫رئیس ثبت اسٌاد ٍ اهالک هیاًِ‪ -‬فرهاى بخشعلی زادُ‬ ‫رٍزًاهِ ارک‬ ‫م الف ‪ 317‬هیاًِ‬ ‫اگْی هادُ ‪ 3‬قاًَى ٍهاد‪13‬ائیی ًاهِ قاًَى تعییی تکلیف ٍضعیت ثبتی اراضی ٍساختواًْای فاقذ سٌذ رسوی‬ ‫تطرتط اضرء نازضُ ّیات هَضَع هاًَى تؼییی تٌلیق ثثتی رضرضی ٍ ؾاذتواًْای کاهس ؾٌس ضؾوی هؿتوط زض ٍرحس ثثتی تطًواًهچهای تههطکهات‬ ‫هالٌاًِ تالهؼاضو هتواضیاى هحطظ اطزیسُ رؾت‪ .‬لصر هکرهات هتواضیاى ٍ رهالى هَضز تواضا تِ قطح ظیط تِ هٌظَض رعهالع ػهوهَم زض زٍ‬ ‫ًَتت تِ کانلِ ۺ‪ ۱‬ضٍظ ااْی هیکَز زض نَضتی ًِ رقرال ًؿثت تِ نسٍض ؾٌس هالٌیت هتواضیاى رػتطرضی زرقتِ تاقٌس هی تَرًٌس رظ تاضیهد‬ ‫رًتکاض رٍلیی ااْی تِ هست زٍ هاُ رػتطرو ذَز ضر تِ رزرضُ ثثت رؾٌاز ٍ رهالى تطًواًچای تؿلین ٍ پؽ رظ رذص ضؾیس‪ ،‬ظطف هست یی ههاُ‬ ‫رظ تاضید تؿلین رػتطرو‪ ،‬زرزذَرؾت ذَز ضر تِ هطرجغ هضائی توسین ًوایٌس‪ .‬زض ریٌهَضت رهسرهات ثثت هًََ تِ رضرئِ حٌن هغؼی رظ زرزاهاُ‬ ‫رؾت‪ ،‬تسیْی رؾت زض نَضت ػسم ٍنَ رػتطرو زض هْلت هوطض ؾٌس هالٌیت عثن هوطضرت نازض ذَرّس قس‪.‬‬ ‫قطعات ٍاقع در شْر ترکواًچای ّر دٍ بٌام هتقاضی ٍ هتصرف‪ ،‬اقای حسی بابائی ترکواًی فرزًذ‪ :‬قاسن‬ ‫‪ -۱‬قکسرًگ یی هغؼِ ظهیی هعضٍػی تِ هؿاحت ‪۱۹۹‬ۺ‪ ۹‬هتطهطتغ‪ ،‬هؿوتی رظ پالى قواضُۿ ۻۼ‪ ۹‬کطػی رظ ۺ‪ -۱‬رنلی ترف ۾‪ -۸‬تثطیع‪ٍ ،‬رههغ‬ ‫زض قْط تطًواًچای‪ ،‬حَظُ ثثت هلی تطًواًچای رتتیاػی رظ هالی ضؾوی اهای نلطػلی ضًجثط تِ ًالؾِۿ ۾‪۷۷۷۷۹‬۽‪۱۱۹۹۷۹۷۱‬۽۾‪"۱۸‬‬ ‫‪ -۹‬قکسرًگ یی هغؼِ ظهیی هعضٍػی تِ هؿاحت ۺ۽۽۾ هتطهطتغ‪ ،‬هؿوتی رظ پالى قواضُۿ ۾ۼ‪ ۹‬کطػی رظ ۺ‪ -۱‬رنلی ترف ۾‪ -۸‬تثطیع‪ٍ ،‬رهغ زض‬ ‫قْط تطًواًچای‪ ،‬حَظُ ثثت هلی تطًواًچای رتتیاػی رظ هالٌیی ضؾوی اهایاىۿ نلطػلی ضًجهثهط‪ -‬حهاج ههاؾهن تهاتهائهی تهِ ًهالهؾهِۿ‬ ‫ۻ‪۷۷۷۷۹‬۽‪۱۱۹۹۷۹۷۱‬۽۾‪"۱۸‬‬ ‫‪ %۹2۱۹۹‬تاضید رًتکاض ًَتت رٍ ۿ ‪2۷۹2۸۱‬۾۾‪ًَ %۱۸‬تت زٍمۿ ۺ‪2۱‬ۺ‪2۷‬۾۾‪۱۸‬‬ ‫رئیس ادارُ ثبت اسٌادٍاهالک ترکواًچای‪-‬حسی ترکیاى‬ ‫رؿله زرٍعلثاى ًٌٌَض تیکتط ظهاى ذَز ضر نطف هغالؼِ‬ ‫زضٍؼ ترههی هیًٌٌس‪ ،‬ریٌٌاض تاػث ههی قهَز ًهِ‬ ‫ًتَرًٌس ضٍی زضٍؼ ػوَهی ًاض ًٌٌس‪.‬‬ ‫تِ اعرضـ تاقگاُ ذثطًگاضرى جَرى‪ ،‬زضٍؼ ػوَهی زض‬ ‫ًٌٌَض تِ رًسرظُ زضٍؼ ترههی زض ههَکهوهیهت یهی‬ ‫زرٍعله اظهَى ؾطرؾطی رّویت کطرٍرًی زرضًس‪ .‬هتاؾلاًِ‬ ‫رؿله زرٍعلثاى زض عَ پطٍؾِ هغالؼِ تطری ًٌٌَض تیکتط‬ ‫ظهاى ذَز ضر نهطف ههغهالهؼهِ ٍ تؿهت ظزى زضٍؼ‬ ‫ترههی هی ًٌٌس‪ ،‬ریی ًاض تا تَجِ تِ ضطیه تاالیی ًِ‬ ‫زضٍؼ ترههی زض ًٌٌَض زرضًس‪ً ،‬اض رقتثاّی ًیهؿهت‬ ‫ٍلی راط ریٌٌاض تاػث قَز ًِ قوا ًتَرًهیهس تهِ ذهَتهی‬ ‫زضٍؼ ػوَهی ذَز ضر هغالؼِ ٍ ضٍی اىّا ًاض ًهٌهیهس‪،‬‬ ‫تاػث پاییی اهسى تطرظ ٍ ضتثِ قوا هیقَز‪.‬‬ ‫رظ عطکی ٍهت اصرقتی تط ضٍی زضٍؼ ػوَهی‪ ،‬تاظزّهی‬ ‫ٍ ًتیجِ زّی ؾطیغ تطی زرضًس ٍ قوا تا اصرقتی رًهسًهی‬ ‫تیکتط ظهاى‪ ،‬تِ ضرحتی هیتَرًیس تِ زضنسّای ذَتهی زض‬ ‫ریی زضٍؼ تطؾیس ٍ ضتثِ ٍ تطرظ ذَز ضر تْثَز ترکیس‪.‬‬ ‫ًکتِ اٍل‬ ‫راط هغالؼِ تطری ًٌٌَض ضر زیط قهطٍع ًهطزیهس‪ ،‬زههت‬ ‫ًٌیس!‪ .‬حسرًثط رؾتلازُ ضر رظ هست تاهی هاًسُ تا ًٌهٌهَض‬ ‫تثطیس‪ .‬یَى هست تاهی هاًسُ تها ًهٌهٌهَض تهطری ّهوهِ‬ ‫زرٍعلثاى‪ ،‬ؾطًَقت ؾاظ تَزُ ٍ حتوا زض تهطًهاههِ ضیهعی‬ ‫ذَزتاى جایگاُ هٌاؾثی تِ زضٍؼ ػوَهی زّیس ٍ هغالؼِ‬ ‫اى ّا ضر تِ هاُّای پایاًی هًََ ًٌٌیس‪.‬‬ ‫ضٍـّای زضؾت هغالؼِ ضر رظ ًؿاًی ًِ ریی هطحلِ ضر تا‬ ‫هَکویت پکت ؾط اصرقتٌس یاز تگیهطیهس‪ .‬زیهگهط ٍههت‬ ‫اظهَى ٍ ذغا ًیؿت‪ ،‬حتوا رظ یی کطز هغوئی هکاٍضُ ٍ‬ ‫ضرٌّوایی تگیطیس ٍ ریی ًٌتِ ضر ّهوهیهکهِ تهِ ذهَزتهاى‬ ‫یازاٍضی ًٌیس ًِ هْن ًیؿت تا تِ رالى یوسض ذَرًسیهس‪،‬‬ ‫هْن ریی رؾت ًِ یگًَِ رظ َّـ ذَز تطری ههسیهطیهت‬ ‫ریی ظهاى تاهی هاًسُ رؾتلازُ هیًٌیس‪.‬‬ ‫ًکتِ دٍم‬ ‫راط تا تِ رالى ػوَهیّا ضر پکت اَـ رًسرذتیهس‪ٍ ،‬ههت‬ ‫اى رؾت ًِ تِ ؾطرؿکاى ضٍیس‪ .‬رکطرزی ًِ ًوتط زضٍؼ‬ ‫ػوَهی ذَرًسًس‪ ،‬زض ریی هست تاهیهاًسُ رههسرم ًهٌهٌهس‪.‬‬ ‫ظتاى‪ ،‬زیٌی‪ ،‬تطجوِ ّای ػطتی‪ ،‬تاضید رزتهیهات‪ ،‬رههال ٍ‬ ‫تؼضی تؿت ّای هطرتت ٍ ظتاى کاضؾهی ضر ههی تهَرًهیهس‬ ‫ضرحت تعًیس‪ .‬راط ّن تِ نَضت ککطزُ ٍ جسیتهط ًهاض‬ ‫ًٌیس‪ً ،‬ل تؿتّا ضر ّن هیتَرًیس تعًیس‪.‬‬ ‫ًکتِ سَم‬ ‫تیی زضٍؼ ػوَهی رػتسر ضر ضػایت ًٌیس! هغوئی تاقیس‬ ‫یی زضنس تاال زض ػوَهیّا تِ رًسرظُ یْاض تها زضنهس‬ ‫هتَؾظ ًویتَرًس تطرظتاى ضر تاال تثطز‪ .‬پؽ تطری ّط یهْهاض‬ ‫زضؼ ػوَهی ٍهت تگصرضیس ٍ ؾؼی ًٌیس زضنس ّایتهاى‬ ‫ضر تِ یی هیعرى تاال تثطیس‪.‬‬ ‫ًکتِ چْارم‬ ‫ضٍـ ذَرًسى زضؼ رزتیات ػوَهی ‪ّ$‬وهِ ضقهتهِ ّها‪#‬ۿ‬ ‫تْتطیی ٍ پط تاظزُتطیی ضٍـ تهطری ذهَرًهسى رزتهیهات‬ ‫ػوَهی هثحثی ًاض ًطزى ٍ تؿت ظًی ظیاز رؾت ‪ .‬تهطری‬ ‫هثا اضریِ جسر‪ ،‬هطرتت جسر‪ ،‬ظتاى کهاضؾهی جهسر! تهطری‬ ‫هستی‪ ،‬ترکی ًِ تیکتط رظ ّوِ حؽ هیًٌیهس ضهؼهیهق‬ ‫ّؿتیی ضر زض تطًاهِ ضٍظرًِ ذَز هطرض زّیس‪ .‬تِ ریٌهههَضت‬ ‫ًِ ّط ضٍظ حتوا حسرهل ۺ تؿت اى هثحث تعًیس حهتهی‬ ‫راِ ّوِ اىّا ؿلظ تاقس‪.‬‬ ‫قایس ذیلی رظ قوا رظ زضؼ ظتاى کاضؾی تتهطؾهیهس ٍ تهِ‬ ‫ذاعط تؼسرز ًن ؾَرالت اى ترَرّیس ریی زضؼ ضر ًٌهاض‬ ‫تگصرضیس رها ریی زضؼ ضر ذیلی ضرحت تا توطیی قثی ًیهن‬ ‫ؾاػت هیتَرًیس ًاهل یاز تگیطیس‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر سراسری‬ ‫نشانی الکترونیکی روزنامه ارک‬ ‫سایت ‪www.rooznameark.com:‬‬ ‫ایمیل‪ark.tabriz@yahoo.com:‬‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫مجری سایت روزنامه‪:‬ساناز اشراقی‬ ‫هذیش هسئَل ٍصبحب اهتیبص‪ 9‬هحوذ اششاقی‬ ‫سشدبیش‪ 9‬سبًلی اششاقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬صهیٌِ اًتشبس ‪ 9‬فشٌّگی ‪ٌّ -‬شی ‪ -‬ادبی ‪ -‬علوی‬ ‫تلفی‪ - 24301608 - 24310803 9‬تلفبمس‪- )130( 24301605 9‬‬ ‫تلگشام(‪ -18241025618 9)Telegram‬شوبسُ ّوشاُ ‪180330455719‬‬ ‫‪ishraghi@yahoo.com‬‬ ‫ًشبًی ‪ - 9‬تبشیض خیبببى اصادی ‪ -‬خیبببى هبساالى ًشسیذُ بِ هیذاى فذک‬ ‫لیتَگشافی ‪ 9‬سًگیی * چبپخبًِ‪ 9‬پشًیبى‬ ‫* چهارشنبه ‪ 51‬مرداد ‪ 1 * 5911‬اگوست ‪ 51 * 0202‬ذی الحجه ‪ * 5445‬سال سی ام ( اوتوزونجی ایل ) *شماره (سایی)‪ * 1225 :‬صفحه ‪ * 8‬ورزش و گردشگری‬ ‫اسبهی داٍساى ّفتِ ‪ ٍ 17‬دیذاس هعَقِ ّفتِ ‪ 13‬لیگ بشتش فَتببل‬ ‫گضاسش‬ ‫ارسببیجبى؛‬ ‫سشصهیی قلعِّب‬ ‫ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ اسو‪ -‬کوایاتاِ داٍساى‬ ‫فذساػیَى فَتثاال‪ ،‬اػااهای داٍساى ٍ کاوا‬ ‫داٍساى قضاٍت کٌٌذُ دس دیذاسّای ّوتِ تیؼات‬ ‫ٍ ّـتن ٍ دیذاس هؼَقِ ّوتِ تایاؼات ٍ چاْااسم‬ ‫هؼاتبات لیگ تشتش فَتثال ایشاى سا اػوم کشد‪.‬‬ ‫تِ گضاسؽ سٍاتظ ػوَهی ػاصهاى لیگ فاَتاثاال‬ ‫ایشاى تِ ًبل اص فذساػیَى فَتثال‪ ،‬اػاهای داٍساى‬ ‫قضاٍت کٌٌذُ تِ ؿشح صیش اػت‪:‬‬ ‫دیذاس هؼَقِ ّوتِ تیؼت ٍ چْاسم ‪ /‬پٌزـٌثاِ ‪16‬‬ ‫اداهِ اص ؿواسُ قثل‪:‬‬ ‫ٍی تا تاکیذ تش اییکِ ًام تشخی اص قلؼِّاای هاا‬ ‫قثل تاسیخ ٍ تؼذ تاسیخ تا قاثال ٍسٍد اػاوم ٍ‬ ‫حتی ًام تشخی اص احاس دیگش تاػتاًی تش گشفتِ اص‬ ‫ػَاهل هختلف فشٌّگی ٍ رغشافیایی ٍ ایییّای‬ ‫قثل اص اػوم تَدُ اػت‪ ،‬اظْاس هیکٌذ‪ :‬چٌاًاهاِ‬ ‫تشخی اص ایی ّا قثل اص اػوم تِ ًام ضااااو ٍ‬ ‫ػلیواى ًام گزاسی ؿذُاًذ‪ .‬ػوٍُ تش ارستایزااى‬ ‫دس هٌاعق هختلف ایشاى اص رولِ اػاتااى فااسع‬ ‫ؿْش اسػٌزاى‪ ،‬غاسی تِ ًام ضااو ٍ یاا تا اِ‬ ‫تاػتاًی ضااو دس ؿْاش فؼاا ٍ دس رااّاای‬ ‫هختلف دیگش تِ چـن هیخَسد؛ حتی دس خاسد‬ ‫اص هشصّای ایشاى ًیض ایی ًام دس تشخی قلؼِ ّاا ٍ‬ ‫ؿْشّا ًاهگزاسی ؿذُ‪ ،‬هاًٌاذ ٍییات تااهایااى‬ ‫افغاًؼتاى کِ قلؼِای دس کٌاس ؿْش تِ ًام ضااو‬ ‫ٍرَد داسد‪.‬‬ ‫ٍی تا تیاى ایی کاِ خاَد قالاؼاِ ضااااو دس‬ ‫ارستایزاى دس ػال ‪ 1830‬هیودی تاَػاظ یا‬ ‫ػشٌّگ اًگلیؼی تِ ًام هًَت ایج کـف ؿاذ‪،‬‬ ‫اضافِ هیکٌذ‪ :‬دس ػال‪ 1840‬هیودی ًیض ّاٌاشی‬ ‫ساٍلیٌؼی‪ ،‬هتشرن کتیثِ تیؼتَى ٍ کااؿاف راام‬ ‫صسیی حؼٌلَ هَسد تاصدیذ قاشاس داد کاِ عاثاق‬ ‫گضاسؿات تاػتاى ؿٌاػی قلؼِای دیگاش هابااتال‬ ‫تٌای کًٌَی قشاس داؿتِ ٍ اى سا دس هباتل فاوت‬ ‫رٌَتی هاافظت هیکشدُ اػت‪.‬‬ ‫هبشیی بِ خبسج اص تبشیض سفش ًویمٌذ‬ ‫هشبی تشامتَس‪ 9‬سفبقت حشف اٍل سا دس ایی تین هیصًذ‬ ‫ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ اسو‪ -‬تین هاؿییػاصی تثشیض ّش ‪ 3‬تاصی تاقیواًذُاؽ‬ ‫سا دس تثشیض تشگضاس هیکٌذ‪.‬تین فَتثال هاؿییػاصی تثشیض تا ‪ 27‬اهتیااص دس سدُ‬ ‫یاصدّن رذٍل قشاس داسد ٍ تا هٌغبِ ػبَط تٌْا ‪ 3‬اهتیاص فاصلِ داسد‪.‬‬ ‫ػثضپَؿاى دس ‪ّ 3‬وتِ پایاًی دس تثشیض تاصی کشدُ ٍ دیذاسی خاسد اص تاثاشیاض‬ ‫ًذاسًذ ٍ ایی هی تَاًذ کوکی تشای ػثضپَؿاى رْت کؼه اهاتایااصات یصم‬ ‫تشای هاًذى دس لیگ تشتش ؿَد‪.‬‬ ‫ػثضپَؿاى ایی ّوتِ دس ی تاصی حؼاع پاییی رذٍل هیاضتااى تایان پااسع‬ ‫رٌَتی رن تَدُ ٍ ّوتِ ایٌذُ دس دستی فَتثال تثشیض دس ٍسصؿگاُ یادگاس اهاام‬ ‫(سُ تِ هصاف تشاکتَس خَاٌّذ سفت‪.‬‬ ‫هاؿییػاصی دس اخشیی ّوتِ لیگ تشتش ّن دس تثشیض اص تین صٌؼت ًوت اتاداى‬ ‫پزیشایی خَاٌّذ کشد‪.‬‬ ‫ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ اسو‪ -‬هاشتای تایان‬ ‫فَتثال تشاکتَس تثشیض تا تاکیذ تش ٍرَد فضاای‬ ‫هغلَب دس ایی تین‪ ،‬گوت‪ :‬دس حاال حااضاش‬ ‫سفاقت ٍ صویوت حشف اٍل سا دس ایی تایان‬ ‫هی صًذ‪ .‬صاتش تبی صادُ ٍضؼیت کالای تایان‬ ‫تشاکتَس دس لیگ تشتش سا خَب تَصیف کاشد‬ ‫ٍ افضٍد‪ّ :‬شچٌذ تشٍص حَاؿی هختلف دس تین ّای لیگ تشتشی اهشی عثیؼی ٍ‬ ‫ػادی تِ ؿواس هی سٍد اها تا ایی ٍرَد تشاکتَس فاسؽ اص ایی هؼاایال تاَدُ ٍ‬ ‫حاؿیِ ّایی ّن اگش تشٍص کٌذ تؼیاس کَچ تَدُ ٍ تِ ػشػت دفغ هی ؿَد‪.‬‬ ‫ٍی تشاکتَس سا رضٍ ػِ تین اٍل ایشاى تِ لااػ َّاداسی ٍ ّوهٌایای هؼاایال‬ ‫فٌی یاد کشد ٍ اظْاس داؿت‪ :‬تِ ٍاقغ ایی تین ًِ تٌْا دس ارستایزاى ٍ ایشاى تلکِ‬ ‫دس ػشاػش رْاى َّاداساى تیـواسی داسد ٍ تش ّویی اػاع اًتظاسات ًیض اص اى‬ ‫تؼیاس فشاتش سفتِ اػت‪.‬تبی صادُ ّذف هْن ٍ هاَسی کادس فٌی تشاکاتاَس دس‬ ‫ؿشایظ کًٌَی سا کؼه ػْویِ سقاتت ّای لیگ قْشهاًاى اػیا اػوم ٍ اضافاِ‬ ‫کشد‪ :‬تواهی توؽ کادسفٌی‪ ،‬تاصیکٌاى ٍ هذیشیت ٍ هال تاؿگاُ تش ّاوایای‬ ‫اػاع تَدُ ٍ دس ّوتِ ّای پایاًی لیگ تشتش ػؼی هی کٌین تِ ایی هاْان کاِ‬ ‫حذاقل هغالثِ َّاداساى اػت‪ ،‬راهِ ػول ت َؿاًین‪ٍ.‬ی اص اهاادگای کااهال‬ ‫ًوشات تشاکتَس تشای تاصی حؼاع ّوتِ ‪ 28‬هباتل ؿاّیی تَؿْش خاثاش داد ٍ‬ ‫گوت‪ :‬توشیٌات تؼیاس خَب ٍ هشتثی سا تا ّذایت ػاکت الْاهی تشگضاس کشدُ‬ ‫ٍ تاصیکٌاى تِ اهادگی هغلَتی سػیذُ اًذ کِ اهیذٍاسین تا کؼه ػِ اهتیاص ایی‬ ‫تاصی ستثِ خَد دس رذٍل سدُ تٌذی سا تْثَد دادُ ٍ تخثیت کٌین‪.‬‬ ‫تذٍیی فبص ًخست طشح حفبظتی ببفت تبسیخی تبشیض‬ ‫نظریه های متفاوتی در موررد نواق عو و وه ‬ ‫ضحاک وجرد دارد‬ ‫ایی هابق تا تیاى ایی کِ دس هاَسد ًاام قالاؼاِ‬ ‫ضااو ّـتشٍد ًظشیِ ّای هاتاوااٍتای ٍراَد‬ ‫داسد‪ ،‬اظْاس هی کٌذ‪ :‬کاؿف اى‪ ،‬هاًَات ایاج‬ ‫هؼتبذ اػت قلؼِ ضااو ّواى اتشٍپاًتا تَدُ ٍ‬ ‫پشٍفؼَس هیٌَسػکی هابق تٌام ؿَسٍی ػااتاق‬ ‫هؼتبذ اػت دس قذین تِ قلؼِ ضااو (فاًااػا اا‬ ‫هیگوتِ اًذ ٍ ایی هکاًی اػت کِ تاغالایاواَع‬ ‫فیلؼَف ٍ اختش ؿٌاع یًَاى تاػتاى اص اى ًاام‬ ‫تشدُاًذ‪.‬‬ ‫ٍی تا تیاى ایی کِ ایی قالاؼاِ اص ّاضاسُ دٍ تاا‬ ‫دٍسُ اػوهی هؼکًَی تَدُ ٍ هکاًی پش اّویات‬ ‫تِ ؿواسُ هیسفتِ اػت‪ ،‬اداهِ هیدّذ‪ :‬ایی تٌا ّن‬ ‫کاستشد هزّثی داؿتِ (اص ًظش اییی هیتشائیؼن ٍ‬ ‫ّن کاستشد دًیَی‪ .‬دس دٍسُ ّاای تاکاوایالای‬ ‫تاسیخی ًیض تغییشاتی دس تضئیٌات تٌا ایزااد ؿاذُ‬ ‫اػت‪ .‬تشخی اص احاس کـف ؿذُ اص ایای قالاؼاِ‪،‬‬ ‫ظشف ػوالی تا ًبؾ ّای هیتشائیؼن ٍ ًیض قغؼات‬ ‫ٍ ػشػتَىّای گچ تشی ؿذُ اػت کِ دس هاَصُ‬ ‫ارستایزاى تثشیض ًگْذاسی هیؿَد‪.‬‬ ‫ٍی دس اداهِ تاکیذ هیکٌذ‪ :‬تشخی قالاؼاِ ّاای‬ ‫تاسیخی چِ دس هٌغبِ ارستاایازااى ٍ چاِ دس‬ ‫راّای دیگش کـَس‪ ،‬داسای ًام هـتشو تاَدُ ٍ‬ ‫ایی ًام ػوٍُ تش قلؼِ ّاا تاش سٍی ػاایاش احااس‬ ‫تاػتاًی هاًٌذ پل ّا ًیض ًْادُ ؿذُ کِ ًواًَاِ اى‬ ‫قیض قلؼِ (قلؼِ دختش اػت کِ تشگشفتِ اص ًامّای‬ ‫اییی هیتشائیؼن ّؼتٌذ‪ .‬چٌاًهِ حتای تاِ قالاؼاِ‬ ‫تات دس ؿْشػتاى کلیثش ًیض قثو قایاض قالاؼاِ ٍ‬ ‫روَْس هیگوتٌذ تا اییکِ دس ػال ‪1330‬ؿوؼی‬ ‫پشٍفؼَس ؿشٍیی تاًٍذ‪ ،‬پظٍّـگش ٍ ؿشق ؿٌاع‬ ‫ٍ اػتاد داًـگاُ لٌیٌگشاد ؿَسٍی ػاتق کِ تؼذّا‬ ‫تِ الواى سفت‪ ،‬هغالؼات ٍػیؼی دس هاَسد احااس‬ ‫ایشاى اًزام داد ٍ پغ اص رٌگ رْاًای دٍم تاِ‬ ‫ایشاى تاصگـت ٍ دس ؿْش تثاشیاض دس داًـاکاذُ‬ ‫تثشیض هـغَل تذسیغ ؿذ‪ٍ .‬ی‪ ،‬تِ کو یاکای‬ ‫اص ؿاگشداى رَاى خَد هاوَد تٌی ّاؿان‪ً ،‬اَُ‬ ‫اهیش اسؿذ هَفق ؿذ عی هغالؼاتی ایی قلؼِ سا تاِ‬ ‫ػٌَاى رایگاُ اصلی تات خشهذیی دس راٌاگ‬ ‫ػلیِ خلوای ػثاػی کـف کٌذ‪.‬‬ ‫پَسحؼیی خًَیق خاعشًـاى هیکٌذ‪ :‬اص اًزا کِ‬ ‫تٌذُ اص دٍػتاى ًضدی صًذُ یاد هااواَد تاٌای‬ ‫ّاؿن تَدم‪ ،‬اػٌاد ٍ ػکغّای ایی تشسػیّا اص‬ ‫عشف ایـاى تِ اسؿیَ تٌذُ اّاذا ؿاذُ کاِ دس‬ ‫کتاتی کِ دس هَسد احاس ارستاایازااى تاالایاف‬ ‫کشدُام تِ ایی هَضَع پشداختِ ؿذُ اػت‪...‬‬ ‫اداهِ داسد‬ ‫ٍی دس اداهِ تا تیاى اییکِ اکخش قلؼِّای تاسیخی‬ ‫هٌغبِ ارستایزاى ّش کذام تِ ًَػی دس تاکاَیای‬ ‫تاسیخی ًبؾ اػاػی داؿتِاًذ‪ ،‬اظْاس هی کاٌاذ‪:‬‬ ‫اها یکی اص اى ّا کِ تاحیش صیاادی دس ػاشؿات‬ ‫کـَس دس صهاى خَد دس تشاتش ّازاَم دؿاواٌااى‬ ‫گزاؿت ٍ تا حذٍدی ًیض گوٌام هااًاذُ‪ ،‬قالاؼاِ‬ ‫صیٌتای ؿْشخَی اػت؛ ایی قلؼِ کِ اکٌَى ّیچ‬ ‫احاسی اص اى تاقی ًواًذُ ٍ حتی کَؿـی تاشای‬ ‫احیای اى اًزام ًـذُ‪ ،‬پایگاّی تشای ػا ااّایااى‬ ‫ایشاى رْت لـکشکـی تِ اسهٌؼتاى ٍ تؼلاظ تاش‬ ‫اػیای صغیش ٍ تیی الٌْشیی تِ ؿواس هیسفت‪.‬‬ ‫ٍی تـشیح هی کٌذ‪ :‬اص اًازاا کاِ ایای قالاؼاِ‬ ‫اػتشاتظی اص اّویت فَق الؼادُای تاشخاَسداس‬ ‫تَد‪ ،‬سٍهیّا پغ اص رٌگّای هتؼذد دس ػاال‬ ‫‪ 268‬هیودی ایی قلؼِ سا تصشف کشدُ ٍ تؼاذ اص‬ ‫ؿکؼت پادؿاُ ػاػاًی ًشػی ّوتن هؼاّذُای تِ‬ ‫ایشاى تاویل کشدًذ کِ دس پای ایای هاؼااّاذُ‬ ‫قؼوتی اص هاد کَچ تِ اسهٌؼتاى ٍاگزاس ؿاذ‪.‬‬ ‫تٌْا ػٌذ ٍ ًبـِ ای کِ اص ایی ٍقایاغ دس دػات‬ ‫داسین‪ ،‬دس اعلغ تاسیخی(ا‪ .‬تشٍئِ دس داًـاگااُ‬ ‫ًظاهی ػی ػیش فشاًؼِ هَرَد اػت کِ ٍػاؼات‬ ‫رٌگ ایشاى سٍم ٍ ًیض هال قلؼِ دس اى ًـااى‬ ‫دادُ ؿذُ اػت‪ .‬رضئیات کاهل ایی ٍقایغ تَػاظ‬ ‫پظٍّـگش تاسیخ هاوذ ػلی تْوٌی قاراس ػالّا‬ ‫پااایاااؾ هاااٌاااتاااـاااش ؿاااذُ اػااات‪.‬‬ ‫هشداد ‪99‬‬ ‫فَیدخَصػتاى‪ً -‬وت هؼزذ ػلیواى ‪ -‬ػاػات‬ ‫‪ٍ -21‬سصؿگاُ ؿْذاء فَید اَّاص‬ ‫ػلی صوایی – هاوذػلی پَسهتبی – ػالایاشضاا‬ ‫هشادی – حؼیی صهاًی*ًاظش‪ :‬ػؼیاذ تاغاااایای‬ ‫ّوتِ تیؼت ٍ ّـتن‬ ‫پنجشنبه ‪ ۶۱‬مرداد ‪۹۹‬‬ ‫ؿااْااش خااَدسٍهـااْااذ‪ -‬اػااتاابااول تااْااشاى‬ ‫هَػَد تٌیادی فش – حؼی ظْیشی – ػؼیذ قاػوی‬ ‫– حؼیی صیاسی* ًاظش‪ :‬حؼیی ًزاتی‬ ‫فَید هثاسکاِ ػا ااّااى‪ً -‬ؼاارای هااصًاذساى‬ ‫هاوذحؼیی صاّذی فش – قْشهاى ًزوی – ٍلای‬ ‫کاٍٍػی – ػلی اتشاّیوای* ًااظاش‪ :‬ػالایاشضاا‬ ‫کَْسی‬ ‫جم ه ‪ ۶۱‬مرداد ‪۹۹‬‬ ‫پشػ اَلایاغ تاْاشاى‪ -‬رٍب اّای اصاواْااى‬ ‫کَپال ًاظوی – هاوذسضا اتَالوضلای – ػالای‬ ‫هیشصاتیگی – ایواى کْیؾ*ًاظش‪ :‬تْشام هْشپیوا‬ ‫دوشنبه ‪ ۰۲‬مرداد ‪۹۹‬‬ ‫هاؿیی ػااصی تاثاشیاض‪ -‬پااسع راٌاَتای ران‬ ‫سضا ػادل – ػلی اکثش ػظایان پاَس – ػؼاگاش‬ ‫هاوذی – کویل غوهی*ًاظش‪ :‬حاتن ت پَس‬ ‫فاااَیدخاااَصػاااتااااى‪ -‬ػاااایا ا اااا تاااْاااشاى‬ ‫ػیذسضا هْذٍی – اسهاى اػاؼاذی – حاوایاذ‬ ‫ػثااًی – هیخن حیذسی*ًاظش‪ :‬یذاهلل رْاًثاصی‬ ‫ؿاّیی ؿْشداسی تَؿْش‪ -‬تشاکتَسػاصی تاثاشیاض‬ ‫هْذی ػیذػلی – هاوذ ػغایی – اهیاشهاااواذ‬ ‫داٍدصادُ – پیواى فشخی هْش‬ ‫ًاظش‪ :‬سػَل فشٍغی‬ ‫پاایااکاااى تااْااشاى‪ -‬صااٌااؼاات ًااواات اتاااداى‬ ‫هاوذسضا اکثشیاى – تَسد ػیَض هاواذی –‬ ‫حویذسضا کٌؼاًی – احاواذ هاشؿاذی*ًااظاش‪:‬‬ ‫اػواػیل صویشی‬ ‫ًوت هؼزذ ػالایاوااى‪ -‬گال گاْاشػایاشرااى‬ ‫ػلی تای – ػلیشضا ایلذسٍم – ػاؼایاذ صیاثاا –‬ ‫هاوذسضا تاسخ‬ ‫ػشٍیغ خاثاشی سٍصًااهاِ اسو‪-‬هاذیاش کال‬ ‫هیشاث فشٌّگی‪،‬گشدؿگاشی ٍ صاٌاایاغ دػاتای‬ ‫ارستایزاًـشقی اصتذٍیای فااص ًاخاؼات عاشح‬ ‫حواظتی تافت تااسیاخای تاثاشیاضتااّاواواکاشی‬ ‫اًزوی ّای هیشاث فشٌّگی اػاتااى خاثاشداد‪.‬تاِ‬ ‫گاااضاسؽ سٍاتاااظ ػاااواااَهااای اداسُ کااال‬ ‫هیشاث فشٌّگی‪،‬گشدؿگاشی ٍ صاٌاایاغ دػاتای‬ ‫ارستایزاًـشقی‪ ،‬احوذحوضُ صادُ ‪ 99‬تا اػضاا ٍ‬ ‫ًوایٌذگاى اًزوی ّای هیشاث فشٌّگی اػتااى دس‬ ‫خصَف تْیِ ٍتذٍیی عشح حاوااظاتای تاافات‬ ‫تاسیخی تثشیض‪،‬دیذاسٍگوت ٍ کشد‪.‬‬ ‫حوضُ صادُ دسایی دیذاسصیاًت هؼتوشاصهاَاسیاج‬ ‫تاسیخی ساهٌَط تِ هـاسکت اًزوٌْاای هایاشاث‬ ‫فشٌّگی داًؼت ٍتْشُهٌذی اصًظشات تخصاصای‬ ‫ایی اًزوٌْا ساساّثشدی هوحشدسپایاـاثاشداّاذاف‬ ‫حواظتی ٍصیاًتی اص هاَاسیاج تااسیاخای تایااى‬ ‫خبًِ هششٍطِ (تبشیض)‬ ‫خاًِ هـشٍعِ‪ ،‬یکی اص خاًِّای تاسیخی ٍ هَصُّای ؿْش تثشیض اػت کاِ‬ ‫دس هالِ ساػتِکَچِ ٍاقغ دس غشب تاصاس تثشیض قشاس گشفتِاػت‪ .‬ایی تٌا تِ‬ ‫ػث هؼواسی دٍسُ قاراس ػاختِ ؿذُ ٍ هل ؿخاصای حااد هاْاذی‬ ‫کَصُکٌاًی تَدُاػت‪ .‬ایی تٌا تِ ؿواسُ ‪ ،1171‬دس ػال ‪ 1354‬خَسؿیاذی‬ ‫دس فْشػت احاس هلی ایشاى حثت ؿذُ ٍ دس ػال ‪ 1367‬خاَسؿایاذی تاِ‬ ‫تول سػیذُاػت‪.‬پیشینه‪ :‬تضسگاى ارستایزاى پغ اص تاِ تاَج تؼاتاِ‬ ‫ؿذى هزلغ ؿَسای هلی تَػظ هاوذػلی ؿاُ قاارااس دسخااًاِ حااد‬ ‫هْذی کَصُ کٌاًی روغ ؿذُ ٍ تِ ّووکشی هیپشداختٌذ‪ّ .‬وهٌیای ایای‬ ‫هکاى هال تـکیل ًـؼتّای اًزوی تثشیض ٍ هشکض فشهاًذّی هزاّاذاى‬ ‫دس عی هااصشُ ‪ 11‬هاِّ تثشیض ٍ ًیض هشکضتصوینگیشی تشای پایییاٍسدى‬ ‫پشچنّای تؼلین دس تشاتش ؿاُ قاراس تَدُاػت‪ .‬اص افشاد هْوی کِ دس ایای‬ ‫هکاى تِ فاؼاالایات ٍّاواواکاشی پاشداخاتاِ اًاذهایاتاَاى ػاتااسخااى‬ ‫‪ ،‬تاقشخاى‪ ،‬حبهایػوم تثشیضی ‪ ،‬حاری هیشصا اقا فشؿی ٍ تٌیاىگزاس ایای‬ ‫هزوَػِ‪ ،‬حاد هْذی کَصُکٌاًی سا ًام تشد‪.‬ایی هکاى تِ ػوااسؽ حااد‬ ‫هْذی کَصُکٌاًی دس ػال ‪ 1247‬تاػیغ ؿذ‪ .‬ایی خاًِ داسای دٍ عثبِ تا‬ ‫تخؾ ّای اًاذسًٍای ٍ تایاشًٍای هایاثااؿاذکاِ تااػاثا هاؼاوااسی‬ ‫کشد‪.‬اٍدساداهِ تاتیاى ایٌکِ اًزوی ّاای هایاشاث‬ ‫فشٌّگی اػتاى ّوَاسُ دسًیل تِ اّذاف حواظتای‬ ‫ٍ صیاًتی ایی اداسُ کل ًبؾ هوحشی داؿاتاِ اًاذ‪،‬‬ ‫اصهـاسکت ایی اًزوی دسساػتاای تاْایاِ عاشح‬ ‫حواظتی تافت تاسیخی تثشیض خثش داد‪.‬‬ ‫هااذیااش کاال هاایااشاث فااشّااٌااگاای‪،‬گااشدؿااگااشی‬ ‫ٍصٌایغدػتی ارستایزاًـشقی افضٍد‪ :‬اهایاذٍاسیان‬ ‫کِ فاص ًخاؼات ایای عاشح تاَػاظ ؿاشکات‬ ‫هـاٍسدسچٌذهاُ اتی تْیِ ٍتوٌظَس ارشادساختیااس‬ ‫اداسُ کل قشاسگیشدکِ دس ساػاتاای اراشای اى‬ ‫اصّوکاسی ٍتَاى تخصصی اًزوٌاْاای هایاشاث‬ ‫فشٌّگی اػتاى تْشُ خَاّین تشد‪.‬‬ ‫دٍساى قاراسیِ تٌا ؿذُاًذ‪ .‬حاد هْذی تارشی دس تاصاس تاثاشیاض تاَد‪ .‬تاا‬ ‫اٍرگیشی ًَای هـشٍعِ خَاّی دس ؿاْاش تاثاشیاض‪ ،‬حااد هاْاذی تاِ‬ ‫هـشٍعِخَاّاى پیَػتِ ٍ یکی اص اصلیتشیی پـتیثااًااى هاالای اًاباوب‬ ‫هـشٍعِ ؿذ‪ .‬اٍ ایی خاًِ سا تشای تـکیل رلؼِ ػشاى هـشٍعِ ٍ چاج ٍ‬ ‫پخؾ اػوهِ ّای ضذ حکَهت قاراس دس اخاتایااس هـاشٍعاِ خاَاّااى‬ ‫گزاؿت‪ .‬ایی خاًِ پغ اص رٌگ دٍم راْااًای ٍ اؿاغاال ارستاایازااى‬ ‫تَػظ استؾ ػشخ ؿَسٍی‪ ،‬دس ػالّای ‪ 1325 ٍ 1324‬هشکاض اراوع‬ ‫ػشاى فشقِ دهکشات ارستایزاى گشدیذ‪.‬م ماری‪ :‬ایی تٌا دس حذٍد تاسیخ‬ ‫‪ّ 1247‬زشی خَسؿیذی (‪ 1868‬هیودی تَػظ حاد ٍلی هؼواس تثشیضی‬ ‫ػاختِ ؿذُ اػت‪.‬حاد ٍلی هؼواس هؼواس تثشیضی کِ ػاکی سٍػایاِ تاَد‪،‬‬ ‫دس ػال ‪ 1247‬خَسؿیذی ٍ پغ اص تاصگـت تِ ایشاى‪ ،‬تٌای خاًِ هـشٍعِ‬ ‫سا تٌیاى ًْاد‪ .‬ایی تٌا تا ‪ 1300‬هتش هشتغ هؼاحت‪ ،‬دس دٍ عاثاباِ ػااخاتاِ‬ ‫ؿذُاػت‪ .‬اص ٍیظگی ّای هٌاصش تِ فشد خاًاِ هـاشٍعاِ های تاَاى تاِ‬ ‫پٌزشُ ّای اسػی‪ ،‬دسبّای هٌثتکاسیؿذُ‪ ،‬غومگشدؽ‪ ،‬کوُفشٌّگی‬ ‫ٍ ًَسگیش اؿاسُ کشد‪ ]1[.‬تواهی پٌزشُّای تیشًٍی خاًِ اسػیّای تاواام‬ ‫قذی هیتاؿٌذ کِ تا سًگّای ػشخ ٍ ػثض ٍ ػویذؿاى تاصی ًَس ٍ سًاگ‬ ‫سا اص دسٍى خااًاِ دیاذًای تاش های کاٌاٌاذ‪.‬اثوار نوموایود داد ‬ ‫شد ‪ :‬تٌذیغّایی اص حؼیی خاى تاغثاى‪ ،‬حاد ػلی دٍاچی‪ ،‬حباهایػاوم‬ ‫تثشیضی‪ ،‬حاد ػلی ختایی‪َّ ،‬اسد تاػکشٍیل‪ ،‬کشتویی ػلی هَػیَ‪ ،‬ؿیاخ‬ ‫تین جذیذ استَمس هشخص شذ‬ ‫ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ اسو‪-‬تاصیکی ایشلٌذی تین فَتثال‬ ‫پشػ َلیغ اص تاؿگاّی دس لیگ ٌّذ پیـٌاْااد داؿاتاِ ٍ‬ ‫قصذ داسد فصل ایٌذُ دس ایی لیگ تِ هایاذاى تاشٍد‪ .‬تاِ‬ ‫گضاسؽ ایشًا ٍ تِ ًبل اص ػایت دیلی سکاَسد‪ ،‬اًاتاًَای‬ ‫اػتَکغ هْارن ایشلٌذی تین فَتثال پشػ َلیغ کِ تاؼاذ‬ ‫اص ؿیَع کشًٍا دیگش حاضش تِ تاصگـت تاِ ایاشاى ًـاذ‪،‬‬ ‫حای تا پیـٌْادی اص تین تاصُ تاػیغ هَّاى تااتااى ّاٌاذ‬ ‫سٍتشٍ ؿذُ ٍ تِ احتوال صیاد قصذ داسد دس فصال ایاٌاذُ‬ ‫تشای ایی تین تِ هیذاى تشٍد‪ .‬ایی تاصیکی ایشلٌذی تاا تایان‬ ‫فَتثال پشػ َلیغ قشاسداد داؿتِ ٍ ػشخ َؿاى تاِ دلایال‬ ‫ػذم تاصگـت اٍ تِ ایشاى اص ٍی ؿکایت کاشدُ اًاذ‪.‬ایای‬ ‫هْارن ‪ 32‬ػالِ ػاتبِ پَؿیذى پیشاّی تشاکتَس سا ًایاض دس‬ ‫کاسًاهِ خَد داسد‪.‬‬ ‫هسی‪ ،‬پبدشبُ هشحلِ یل ّشتن ًْبیی‬ ‫لیگ قْشهبًبى اسٍپب‬ ‫ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ اسو‪-‬تاسػلًَا تا حضَس ػاتااسُ‬ ‫اسطاًتیٌی اؽ دس تاصی ّای خاًگی ی ّـتن ًْایی لیگ‬ ‫قْشهاًاى اسٍپا ًتایذ ػالی کؼه کشدُ اػت‪.‬چْااس تااصی‬ ‫هیتَاًذ فصلی تشای فشاهَؿی سا تِ ی ػال فَق الاؼاادُ‬ ‫تشای تاسػلًَا تثذیل کٌذ‪ .‬تٌْا ی پاَکاش دس تااصی ّاا‬ ‫فاصلِ تیی اتی اًاسی ٍ فتح لیگ قْشهاًاى اسٍپا اػت‪ .‬ایی‬ ‫رام هیتَاًذ ًاری تیوی ؿَد کِ دس سقاتت ّاای لایاگ‬ ‫ًتَاًؼت تِ ٍظایوؾ ػول کٌذ‪.‬‬ ‫تغییش داٍس یل دیذاس اص لیگ بشتش ٍ جبم‬ ‫حزفی‬ ‫ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ اسو‪-‬داٍس دیذاس هؼَقِ هاشحلاِ‬ ‫ی چْاسم ًْایی رام حزفی ٍ ی تاصی اص لیگ تاشتاش‬ ‫تغییش یافت‪.‬تِ گضاسؽ سٍاتظ ػوَهی ػاصهاى لیگ فَتثال‬ ‫ایشاى تِ ًبل اص فذساػیَى فَتثال‪ ،‬تا اػوم کویاتاِ داٍساى‬ ‫هَػَد تٌیادی فش دیذاس دٍ تین اػتبول تاْاشاى ٍ فاَید‬ ‫هثاسکِ ػ اّاى اص هؼَقِ هشحلِ ی چْاسم ًاْاایای راام‬ ‫حزفی سا قضاٍت هی کٌاذ‪ّ.‬اواهاٌایای تااصی دٍ تایان‬ ‫ؿْشخَدسٍ تا اػتبول تْشاى اص ّوتِ تیؼت ٍ ّـتن لیاگ‬ ‫تشتش فَتثال کِ سٍص پٌزـٌثِ ‪ 16‬هاشدادهااُ تاشگاضاس های‬ ‫ؿَد‪ ،‬تا اػوم کویتِ داٍساى ػیذٍحیذ کاظوای قضااٍت‬ ‫ایی تاصی سا تشػْذُ داسد‪.‬‬ ‫ػلی اصغش لیوٍایی‪ ،‬اخًَذ خشاػاًای‪ ،‬ػالای اکاثاش دّاخاذا ٍ صیاٌاه‬ ‫پاؿا (تٌْا صى دس صوَف هـشٍعِ خَاّاى تِ ّوشاُ هْشّای هاخاتالاف‬ ‫گشٍُّای اًبوتی اص اؿیاء تاسیخی خاًِ هـشٍعِ هیتاؿٌذ‪ .‬هَصُ هـشٍعِ‬ ‫ًیض پغ اص ایزاد تغییشاتی دس تایسّا ٍ اتاقّای خااًاِ هـاشٍعاِ ٍ تاِ‬ ‫ًوایؾ دساٍسدى اػٌاد تاسیخی هشتَط تِ اًبوب هـشٍعِ دس ػال ‪1375‬‬ ‫خَسؿیذی تاػیغ ؿذُاػت‪ .‬اص هْنتشیی احاس تاسیخی ایی هَصُ هیتَاى‬ ‫تِ ػوح کوشی ػتاسخاى‪ ،‬فشؽ هـشٍعِ‪ٍ ،‬ػایل ؿخصی ػشاى هـشٍعِ‬ ‫ٍ دیگش هذاسو هشتثظ تا اًبوب هـشٍعِ اؿاسُ کشد‪.‬‬ ‫بشپبیی ًوبیشگبُ ًقبشی دس قشُملیسب چبلذساى‬ ‫هجَص ‪ 1‬اقبهتگبُ بَمگشدی دس سٍستبّبی شْشستبى خذابٌذُ صبدس شذ‬ ‫ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ اسو‪ -‬تاِ گاضاسؽ سٍاتاظ ػاواَهای‬ ‫اداسُ کل هیشاث فاشّاٌاگای‪ ،‬گاشدؿاگاشی ٍ صاٌاایاغ دػاتای‬ ‫ارستایزاىغشتی‪ ،‬ؿشلی اٍدیاى‪ 13 ،‬هشداد‪ ،‬تا اػوم ایی هاغالاه‬ ‫اظْاس کشد‪ :‬ایی ًوایـگاُ تِ صَست هزاصی تا حضاَس اػاباف‬ ‫اػظن اساهٌِ تثشیض افتتاح ؿذ‪.‬‬ ‫اٍ افضٍد‪ :‬دس ایی ًوایـگاُ ‪ 77‬احش اص کَدکاى ٍ ًاَراَاًااى سدُ‬ ‫ػٌی ‪ 6‬تا ‪ 14‬ػال تا ّذف هؼشفی تیـتش کلیؼاّای حثت راْااًای‬ ‫اػتاى تِ ًوایؾ گزاؿتِ ؿذُ اػت‪.‬هذیش پایگاُ هیشاث رْاًی کلیؼاّای ایشاى ػٌَاى کاشد‪ :‬تاِ هاٌااػاه‬ ‫ػالگشد حثت رْاًی قشُ کلیؼا هبشس ؿذُ اػت تا پایاى ػال چٌذیی تشًاهِ تشگضاس ؿَد کاِ یاکای اص ایای‬ ‫تشًاهِ ّا تشپایی ًوایـگاُ کَدکاى تَد‪.‬قشُ کلیؼا‪ ،‬کلیؼای تادئَع هبذع یا کلایاؼاای عااعااٍٍع‪ً ،‬اام‬ ‫کلیؼایی تاسیخی دس ارستایزاىغشتی تَدُ ٍ ایی کلیؼا دس‪ 20‬کیلَهتشی ؿوالؿشقی چاالاذساى دس کاٌااس‬ ‫سٍػتایی تِ ّویی ًام ٍاقغ ؿذُ اػت‪.‬ایی کلیؼا دس تاسیخ ‪ 11‬تْوی ‪ 1334‬خَسؿیذی تِ ؿواسُ ‪ 405‬حاثات‬ ‫هلی ؿذُ ٍ ّوهٌیی دس تاسیخ ‪ 17‬تیش هاُ ‪ 1387‬خَسؿیذی تشاتش تا ‪ 7‬طٍئیِ ‪ 2008‬م‪ ،‬عی ًـاؼات ػای ٍ‬ ‫دٍم‪ ،‬هزوَػِ کلیؼاّای قشُکلیؼا‪ ،‬کلیؼای ػیاػت اًَع ٍ کلیؼای صٍس صٍس تِ ػٌَاى ًْویی احش تاسیخای‬ ‫ایشاى دس فْشػت هیشاث رْاًی یًَؼکَ تِ حثت سػیذ‪.‬‬ ‫ػشٍیغ خثشی سٍصًااهاِ اسو‪-‬هاذیاشکال هایاشاث فاشّاٌاگای‪،‬‬ ‫گشدؿگشی ٍ صٌایغ دػتی صًزاى اص صذٍس هازاَص دٍ اقااهاتاگااُ‬ ‫تَم گشدی دس دٍ سٍػتای ؿْشػتاى خذاتٌذُ خاثاش داد‪.‬تاِ گاضاسؽ‬ ‫سٍاتظ ػوَهی اداسُ کل هیشاث فشٌّگی‪ ،‬گشدؿاگاشی ٍ صاٌاایاغ‬ ‫دػتی اػتاى صًزاى‪ ،‬اهیش اسروٌذ تا اػوم ایی خثش اظْاس کشد‪ :‬هزَص‬ ‫دٍ اقاهتگاُ تَم گشدی دس سٍػتای ًؼلثٌذاى ٍ پیشهشصتاى ؿاْاشػاتااى‬ ‫خذاتٌذُ اص ػَی اداسُ کل هیشاث فشٌّگی ‪،‬گشدؿگاشی ٍصاٌاایاغ‬ ‫دػتی اػتاى صًزاى صادس ؿذ‪.‬اسروٌذ تا تاکیذ تش ایٌکِ هیشاث فشٌّگی تا تؼْیل دس صذٍس پشٍاًِ تَم گشدی‬ ‫تِ دًثال سًٍق ٍ گؼتشؽ ایی ًَع گشدؿگشی اػت‪ ،‬افضٍد‪ :‬ؿْشػتاى خذاتٌذُ اص ظشفیت تاییی دسایی صهیاٌاِ‬ ‫تشخَداس اػت کِ هی تایؼت اص اى تْشُ تشد‪ .‬هیضاى اؿتغال هؼتبین ًاؿی اص ارشای ایی دٍ عشح تَم گشدی سا‬ ‫ّوت ًوش دس ایی دٍ سٍػتا داًؼت ٍ ّوهٌیی هیضاى اؿتغال غیش هؼتبین تا تَلیذ ٍ فشٍؽ صاٌاایاغ دػاتای ٍ‬ ‫غزاّای هالی ًیض دس ایی عشح تشای ایی سٍػتاّا ٍرَد داسد‪.‬هذیشکل هیشاث فشّاٌاگای‪ ،‬گاشدؿاگاشی ٍ‬ ‫صٌایغ دػتی صًزاى اظْاس کشد‪ :‬ایی تاػیؼات گشدؿگشی تا دسیافت هزَص‪ ،‬هشاحل ػاخات ٍ تاثاذیال سا‬ ‫هیگزساًٌذ ٍ دس ػال راسی تِ تْشُتشداسی خَاٌّذ سػیذ ٍ تشای سفاُ هؼافشاى ٍ گشدؿگشاى دس ی تاٌاای‬ ‫قذیوی تا فشٌّگ ٍ ایییّای ّواى هٌغبِ خذهاتسػاًی خَاٌّذ کشد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5039

روزنامه ارک 5039

شماره : 5039
تاریخ : 1399/06/26
روزنامه ارک 5038

روزنامه ارک 5038

شماره : 5038
تاریخ : 1399/06/25
روزنامه ارک 5037

روزنامه ارک 5037

شماره : 5037
تاریخ : 1399/06/24
روزنامه ارک 5035

روزنامه ارک 5035

شماره : 5035
تاریخ : 1399/06/22
روزنامه ارک 5034

روزنامه ارک 5034

شماره : 5034
تاریخ : 1399/06/20
روزنامه ارک 5032

روزنامه ارک 5032

شماره : 5032
تاریخ : 1399/06/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!