روزنامه ارک شماره 5004 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه ارک شماره 5004

صفحه بعد

روزنامه ارک شماره 5004

روزنامه ارک شماره 5004

‫روزانهم کثیراالاشتنر سراسری‬ ‫ضسٍزت ّوت ثبًکّب‬ ‫ثسای افصایص سْن استبى‬ ‫اش تسْیالت زًٍق تَلید‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫صفحِ ‪5‬‬ ‫* دٍضٌجِ ‪ 35‬هسداد ‪ 5* 3511‬اگَست ‪ 35*4242‬ذی الحجِ ‪ *3663‬سبل سی ام ( اٍتَشًٍجی ایل )* ضوبزُ (سبیی)‪ 8 * 7226:‬صفحِ ‪42222‬زیبل ایویل ‪ً ark.tabriz@yahoo.com :‬طبًی الکتسًٍیکی ‪:‬سبیت اختصبصی زٍشًبهِ ازک یب ‪www.rooznameark.com‬‬ ‫سسهقبلِ‬ ‫زصد ًتبیج زٍش ّبی اجسایی‬ ‫*هدیسهسئَل ‪ -‬هحوّد اضساقی‬ ‫سٍؽ ّب ثعذاص کرَیت طجک ضَاثطی ثِ اخشا زرزاؿرترِ‬ ‫هی ؿًَذ‪.‬‬ ‫ثع ی اص سٍؽ ّب هؼبئل هشثَطِ سا حل هی وٌٌذ ٍلری‬ ‫ثع ی اص اًْب ثذالیل هختل اص اخشا ؿذى وبهرل ثربص‬ ‫هیوبًٌذ ٍ سّب هی ؿًَذ‪.‬‬ ‫ػشًَؿت ٍ اثبس سٍؽ ّب‪ ،‬اعن اص ائیی ًربهرِ‪ ،‬لربًرَى‪،‬‬ ‫همشسات ٍ سٍؽ ّب ّشچِ ثبؿذ‪ ،‬دس ثش خَسد ثرب حرَصُ‬ ‫ّبی ریشثز ٍ ًتبیح حبصلِ اص ثشخَسدّب ثربیرذ ثرطرَس‬ ‫هٌبػت پیگیشی ؿًَذ ٍ هَسد اسصیبثی لشاس زیشًذ‪.‬‬ ‫ساُ حل ّبی هختل ؿٌبػبیی هعبیت ٍ اػریرت ّربی‬ ‫فشدی ٍ اختوبعی‪ ،‬ثشسػی علل ثشٍص اػیت ّب‪ ،‬کرذٍیری‬ ‫ٍاخشای دػتَسالعولْبی اصالح اهَس هعیَه ًیض‪ ،‬ثربیرذ‬ ‫ّن طشاص دلت ّبی هعوَل دس ػبیش حَصُ ّبی علوی ٍ‬ ‫فٌی عولی ؿًَذ‪.‬‬ ‫لَاًیی ٍ سٍؿْبی هرَه ًیض‪ ،‬ثبیذ هثل هرَاد داسٍئری‪،‬‬ ‫ثْذاؿتی ٍ غزایی داسای کبسیر اًرمر ربخ هـرخررری‬ ‫ثبؿٌذ‪.‬‬ ‫ازش لَاًیی یب دػتَسالعول ّب هحذٍدیت اعتجبس ًرذاؿرترِ‬ ‫ثبؿٌذ‪ ،‬عالٍُ ثشایٌىِ اص حیض اًتفبع هری افرترٌرذ‪ ،‬حرتری‬ ‫هوىی اػت دس هَاسدی ه ش ّن ثبؿٌذ‪.‬‬ ‫احتوبال عذُ ای علیشغن ثبٍس ثِ لضٍم ًَعری کؼربّرل ٍ‬ ‫کؼبهر دس ایی هَسد ثِ ثی فبیذُ ثرَدى ٍ حرتری ه رش‬ ‫ثَدى ثع ی اص ؿیَُ ّبی وٌِْ خبسی هعتمذًذ‪.‬‬ ‫دس خبهعِ ثؼیبسی اػیت ّبی ًبؿی اص وٌْگی لَاًیی‪،‬‬ ‫همشسات ٍ ؿیَُ ّب هؼی ٍ غیش هٌبػت ثب صهربى ‪ ،‬سًرح‬ ‫هی ثشًذ ٍهت شس ٍیب دس حبل خؼبست دیذى ّؼتٌذ‪.‬‬ ‫ثبصثیٌی ٍ ثْؼبصی ؿیَُ ّبی خبسی دس خبهعرِ‪ ،‬ثرخرؾ‬ ‫الیٌفه پبصل اصالحی دس ایی هَسد ثبیذ کلمی ؿرَد ‪.‬‬ ‫ثؼیبسی اص هـىالت خبهعِ هی کَاًذ اص هؼریرش اصرالح‬ ‫سٍؽ ّب حل زشدد‪.‬‬ ‫هٌظَم یبدداضت‬ ‫*هدیسهسئَل ‪-‬هحوّد اضساقی‬ ‫دًیب‬ ‫دٍضَبدٍر گوزٍهدى دًیبدا ًِ کی ٍار!‬ ‫ایچی بَش طبیلدیر دگرلی ًِ یی ٍار؟‬ ‫بیلویرم ّبراداى گلویطن ّبرایب گئدیرم!‬ ‫اٍیًَجبق اٍلوَضبم ببضیٌب یئریرم‬ ‫ًئچِ گَى قًَبغبم کسیلر داهبرین‬ ‫سیسلردُ بَیَلَى یَلچَسَ ایبغین‬ ‫بیلوِ یی یبضبییر قبلیبدیر اغساچیق‬ ‫بیلٌلر دئوِ ییر بیلدیگیی اٍست اچیق‬ ‫بَیبلی َّرٍلوَش بیر ایپدیر یبراًیص‬ ‫بَ ایپیی اى گوزل تئلیدیر یبضبییص‬ ‫گوزُ للیک قبلوبییب ایپیودُ قیریلیر‬ ‫اگٌیوِ تیکیلویص گئییوین جیریلیر‬ ‫سئَگیلین گل ایلص بیر ازدا دیٌجِ لک‬ ‫سئَگیلر ایچکیسیی ایچرُ ک دیرچِ لک‬ ‫بیلوسدین بئلِ بیر کلکدیر یبضبییص‬ ‫یبزیوی اپبریب بیرسَیَق قبراقیص‬ ‫گئدًیی دالیجب گئتوسلر بیلٌلر‬ ‫گتیرر ضٌلیکلِ گوزُ للیک گلٌلر‬ ‫‪ 32‬استبًی کِ قجال دز پیک‬ ‫ثیوبزی ثَدًد اش پیک عجَز‬ ‫کسدُاًد‪ ،‬اجتوبعبت دز‬ ‫سساسس کطَز هوٌَع است‬ ‫ثالتکلیفی ضسکتّبی‬ ‫سسهبیِگرازی استبًی سْبم عدالت‬ ‫هٌطقِ گسدضگسی‬ ‫ٍ اثطبز زٍستبی ضیسالى‬ ‫دز ّسیس‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫همین صفحه‬ ‫پیصثیٌی ‪ّ 32‬صاز هیلیبزد تَهبى‬ ‫دز ثَدجِ ثسای تقَیت اضتغبل ٍ تَلید‬ ‫همین صفحه‬ ‫ثالتکلیفی ضسکتّبی سسهبیِگرازی استبًی سْبم عدالت‬ ‫ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسن‪ -‬اوجش حیذسی زفتۺ لشاس ثَد اص ‪ 0۹‬خشدادهبُ وِ هْلت اًرترخربه سٍؽ‬ ‫هذیشیت هؼتمین ٍ غیشهؼتمین ػْبم عذالت کوبم ؿذُ‪ ،‬پشکفَی ػْبم عذالت هتمبضیبى سٍؽ غیشهؼتمریرن‬ ‫ثِ ؿشوتّبی ػشهبیِ ززاسی اػتبًی ثالفبصلِ اًتمبل یبثذ ٍ ایی ؿشوتّب ثب ثشزضاسی هدرور افرضایرؾ‬ ‫ػشهبیِ دٌّذ ٍ هشاحل پزیشؽ دس ثَسع ثِ ػشعت اًدبم ؿَد‪ ،‬اهب ٌَّص ایی ؿرشورت ّرب ثرالکرىرلریر‬ ‫هبًذُاًذ‪.‬ثِ زفتِ حیذسی ایی هؼالِ یعٌی ثجت ًبم اص افشاد خبسج اص ؿشوتّبی ػشهبیِزرزاسی اػرتربًری‬ ‫ثشای وبًذیذاکَسی دس ّیات هذیشُ ایی ؿشوت ّب خالف اییی ًبهِ ٍ خالف لبًَى اػت‪ ،‬چرَى ّرٌرَص‬ ‫ػْبم ثِ ؿشوتّبی اػتبًی هٌتمل ًـذُ ٍ ثبیذ اع بی ّیات هذیشُ ؿشوتّبی اػتبًی ػْبم عذالت ورِ‬ ‫ثِ ًَثِ خَد هٌتخت ؿشوت ّبی کعبًٍی ؿْشػتبًی ػْبم عذالت ّؼتٌذ‪ ،‬دس هدو ؿشوت وٌٌذ ٍ ازرش‬ ‫هدو کروین زشفت‪ ،‬اى هَل هی کَاًذ افشاد دیگش خبیگضیی افشاد هَخَد ؿًَذ‪.‬حیذسی زرفرتۺ ثربیرذ‬ ‫لبًَى ٍ اییی ًبهِّبی لبًًَی هالن عول ثبؿذ ٍ هؼوٍالى ثِ لبًَى کوىیی وٌٌذ صیشا ًویکَاًٌذ ثشخالف‬ ‫لبًَى کدبست عول وٌٌذ‪ٌَّ .‬ص ثِ افشاد ػْبهذاس دس سٍؽ غیشهؼتمین ّیچ اطالعسػبًی ًـذُ وِ داسًرذُ‬ ‫چِ ًَع داسایی اػت‪ ،‬اهب هتاػفبًِ اص افشاد وبًذیذا ثشای ح َس دس ّیات هذیشُ ؿشوتّبی اػتبًی ػْبم‬ ‫عذالت ثجت ًبم هیوٌٌذ ٍ هْلت ثجت ًبم کب ‪ ۰1‬هشداد هبُ اعالم ؿذُ اػت‪.‬ثِ زفتِ ٍی ثبیذ هشاحل لبًًَی‬ ‫اًتمبل پشکفَی ػْبهذاساى عذالت ثِ ؿشوتّبی ػشهبیِ ززاسی اػتبًی ٍ افضایؾ ػشهبیِ ایی ؿشوت ّرب‬ ‫اًدبم ؿَد‪ ،‬هشحلِ دٍم ثشزضاسی هدو ٍ افضایؾ ػشهبیِ ٍ اًتخبه ّیات هذیشُ ؿشوتّبی اػتربًری ٍ‬ ‫هشحلِ ػَم ح َس دس ثَسع ٍ دسج دس کبثلَی ثَسع ثبیذ اًدبم ؿَد‪ ،‬اهب ثشخی هیخَاٌّذ ثب ثجت ًبم اص‬ ‫افشاد ثیشًٍی ّیات هذیشُ ؿشوتّبی اػتبًی سا خبسج اص ضبثطِ اًتخبه وٌٌذ‪.‬ثِ زفتِ ٍی ٍلتی کدروریر‬ ‫ػْبم صَست زشفت‪ ،‬یعٌی ّش ایشاًی ًویکَاًذ ػْبم ؿشوتّبی ػشهبیِ ززاسی اػتبًی سا خرشیرذاسی‬ ‫وٌذ‪ ،‬ثلىِ ثِ صَست کدویعی کَػز ؿشوتّبی حمَلی ثبیذ خشیذاسی ؿَد ٍ ایی وِ اص اثتذا لشاس ثرَد‬ ‫ؿشوت ّبی اػتبًی ثعذ اص ح َس دس ثَسع ػْبهـبى کَػز ّوِ هشدم لبثل خشیذى ثبؿذ‪ ،‬اوٌَى فرمرز‬ ‫کَػز ؿشوتّبی حمَلی ٍ اى ّن ثِ صَست کدویعی لبثل خشیذاسی اػت‪.‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫صفحه ‪5‬‬ ‫‪ 32‬استبًی کِ قجال دز پیک ثیوبزی ثَدًد اش پیک عجَز کسدُاًد‪،‬‬ ‫اجتوبعبت دز سساسس کطَز هوٌَع است‬ ‫ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسن‪ -‬سئیغخوَْس ثب ثیبى ایٌىِ اهرشٍص زرضاسؽ‬ ‫اػتبىّب اهیذٍاسوٌٌذُ ثَد‪ ،‬زفتۺ حذٍد ‪ ۰۱‬اػتبى ًبم ثشدُ ؿذُ وِ لجال دس‬ ‫پیه ثیوبسی ثَدًذ‪ ،‬االى اص پیه عجَس وشدُاًذ‪ .‬حردرت االػرالم حؼری‬ ‫سٍحبًی سئیغ خوَْس زفتۺ ثبیذ اص ّوِ هرشدم عرضیرضی ورِ ثرب ػرتربد‬ ‫هلی وشًٍب ٍ هؼیش ػالهت خبهعِ داسًذ ثخَثی ّوىبسی هیوٌرٌرذ کـرىرش‬ ‫وٌین‪ .‬اهشٍص خضٍ سٍصّبیی ثَد وِ زضاسؽ اػتبىّب اهیذٍاس وٌٌذُ ثرَد‪ٍ.‬ی‬ ‫اداهِ دادۺ حذٍد ‪ ۰۱‬اػتبى ًبم ثشدُ ؿذُ وِ لجال دس پیه ثیوبسی ثرَدًرذ ٍ‬ ‫االى اص پیه عجَس وشدُ اًذ‪ .‬ازش هشدم ثِ ّویی صَست اداهِ دٌّذ ؿربّرذ‬ ‫اهبس خَثی دس ّفتِّبی ایٌذُ خَاّین ثَد‪ .‬دس ثبًهّب‪ ،‬اداسات ٍ هرشاورض‬ ‫عوَهی پشٍکىلّب خَه سعبیت هیؿَ‪.‬د حتوب ًیبص داسین ثب فشد هترخرلر‬ ‫ثشخَسد ؿَد ٍ حتوب دس هبُ هحشم همشساکی وِ هیززاسین هؼئَلیی کىربیرب‪،‬‬ ‫هؼبخذ ٍ ّیبت ّب هؼئَلیت سا لجَل وٌٌذ‪.‬سئیغ خوْرَس کررشیرر ورشدۺ‬ ‫ًحَُ ثشخَسد ثب هتخلفیی سا لشاس ؿذ ٍصاست وـَس ٍ ثْرذاؿرت کررَیرت‬ ‫وٌٌذ ٍ ثِ ػتبد ثیبٍسًذ‪ .‬کوبم همشساکی ورِ اص سٍص اٍل کرَػرز ٍصاست‬ ‫ثْذاؿت اعالم وشدُ اػت ثش لَت اداهِ داسد کب صهبًی وِ ّروریری ٍصاست‬ ‫ثْذاؿت اعالم وٌذ ٍاوؼی ایی ثیوبسی دس دػتشع اػت‪.‬سٍحبًری اهرْربس‬ ‫داؿتۺ الذاهبت ػخت زیشاًِ سا ثبیذ اداهِ دّین‪ .‬ساّرجرشد هرب دس هرمربثرل‬ ‫ٍیشٍع کغییش ًىشدُ اػت‪ .‬اٍلیی لذم اهَصؽ ٍ کَضریرر دادى ثرِ هرشدم‬ ‫اػت‪ٌَّ .‬ص ّن ثب وبسی وِ ؿذُ ثبیذ ثِ هشدم کَضیر ثیـتشی دّین‪ .‬هرشدم‬ ‫ثبیذ هؼبئل ثْذاؿتی سا همذم ثش ّش چیضی ثذاًٌذ‪ .‬دس ؿشایز اهشٍص هربػره‬ ‫الضاهی ؿذُ اػت‪ .‬اختوبعبت ّن چٌبى دس ػشاػش وـَس هوٌَع اػت‪ٍ.‬ی ثب‬ ‫کبویذ ثش اعالم اهبس دس ثشخَسد ثب افشاد هتخل دس اداسات زفتۺ ثبیذ افشاد‬ ‫هجتال سا ؿٌبػبیی ٍ اص خبهعِ خذا وٌین‪ .‬وـَسّبیی ّؼتٌذ وِ ثب ػریرؼرترن‬ ‫هبًیتَسیٌگ افشاد هجتال سا سّگیشی هیوٌٌذ اهب هب ایی ػیؼتن سا ًرذاسیرن ٍ‬ ‫ثبیذ ثب هَثبیل ایی وبس سا اًدبم دّین‪.‬سئیغ خوَْس کرشیر وشدۺ ثِ اػتبىّب‬ ‫اختیبساکی دادین کب ػتبدّبی اػتبًی دػتَسالعرورل ّربیری ثرشای الرذاهربت‬ ‫سٌبتَز زٍس‪ :‬ثسغن ّطدازّبی‬ ‫اهسیکب ثِ ّوکبزی ثب ایساى‬ ‫اداهِ هیدّین‬ ‫ػختزیشاًِ سا اًدبم دٌّذ‪ .‬یىی اص هؼبئل هْوی وِ ثش اى کبوریرذ داسیرن‬ ‫کمَیت ثخؾ ػالهت اػت‪ .‬ثبیذ کخت ثیوبسػتبًی‪ًٍ ،‬تریرالکرَس ٍ کرعرذاد‬ ‫پشػتبس افضایؾ یبثذ‪ .‬اهؼبل کخت ٍیظُ ٍ ثیوبسػتبًی سا کمَیت هری ورٌریرن‪.‬‬ ‫ٍصاست ثْذاؿت هی کَاًذ ثِ افشادی ورِ ثرِ عرٌرَاى پرشػرتربساى خرذیرذ‬ ‫هیخَاٌّذ اػتخذام ؿًَذ؛ اًْبیی وِ لشاسداد خذهت وبس هعیی داؿتٌرذ ٍ‬ ‫یب ؿشوتی ثَدًذ ٍ دس ثخؾ وشًٍب وبس ٍ فعبلیت هیوشدًذ دس اػتخذام ثرِ‬ ‫اًْب اٍلَیت دّذ‪.‬سٍحبًی ثیبى داؿتۺ ّوبًطَس وِ ایـبى اؿربسُ ورشدًرذ‬ ‫هشخعیت ًْبیی وِ هتَلی اهش ػالهت خبهعِ دس ؿشایز فعلی اػت هٌحرشا‬ ‫ػتبد هلی هجبسصُ ثب وشًٍب اػت‪ .‬پغ هب هؼیش سا اؿتجبُ ًشٍین ٍ اص ایی خبًِ ثِ‬ ‫اى خبًِ ًشٍین‪ .‬همشساکی وِ ایی ػتبد هیززاسد ثشای ّرورِ الصم االخرشا‬ ‫اػت ٍ سّجشی ّن خیلی هتَاضعبًِ زفتٌذ هی ّن دػرترَسات سا سعربیرت‬ ‫هی وٌن‪ٍ.‬ی دس هَسد هشاػن هحشم ثیبى داؿتۺ حتوبً هحشم هب هحشهی اػت‬ ‫وِ ثَی عضاداسی اهبم حؼیی (ع) ثِ هـبم ّوِ خَاّذ سػیرذ‪ .‬ثربیرذ ف رب‪،‬‬ ‫ف بی حؼیٌی ؿَد ٍ ّوِ خیبثبىّب ٍ وَچِّب پشچن حؼیٌی ثبؿذ‪ .‬ف ب سا‬ ‫ثبیذ ف بی ػَزَاساًِ وٌین‪ .‬اهب هٌبػه ٍ ًحَُ عضاداسی هوىی اػرت ثرِ‬ ‫دلیل سعبیت پشٍکىلّب ثب ػبل ّرب لرجرل هرترفربٍت ثربؿرذ‪ّ .‬رورِ ثربیرذ‬ ‫دػتَسالعول ّبیی وِ کب پبیبى ّفتِ اثالغ هیؿَد سا سعبیت وٌٌذ‪ .‬سٍحربًری‬ ‫افضٍدۺ ٍهیفِ ّوِ هتَلیبى ّیبت ّبی هزّجی هشاعبت سعبیت ػالهتی ّرورِ‬ ‫عضاداساى اػت‪ّ .‬وِ ثبیذ ثب ّن ّوىبسی وٌٌذ‪ .‬دؿوٌبى هب هٌترررشًرذ یره‬ ‫ثْبًِ پیذا وٌٌذ‪ً .‬جبیذ ثگزاسین ّوچیی ثْبًِای دػت دؿوٌبى دیی ثیفتٌذ‪ .‬هب‬ ‫ثبیذ اسهبى عبؿَسا سا صًذُ ًگِداسین‪ .‬خَد عبؿَسا ثشای حیبت خبهرعرِ اى‬ ‫لیبم ثش پب ؿذ‪.‬سئیغ خوَْس ثب کبویذ ثش ایٌىِ ػخٌبى سّجشی فرل الخطربه‬ ‫ثَد‪ ،‬زفتۺ ثشای هؼتبخشاًی وِ دس کٌگٌب ّؼتٌذ هرَثِ خَثی سا کررَیرت‬ ‫وشدین وِ ثِ اىّب دس صهیٌِ ٍدیعِ ووه وٌین‪ .‬الجتِ ثشای اػتخذام وؼبًری‬ ‫وِ دس ثخؾ وشًٍب فعبل ثَدًذ ّن کرویوبکی داؿتین‪ .‬ثرشای ؿرشٍع وربس‬ ‫هذاسع دس ًیوِ ؿْشیَس چبسچَهّبی اصَلی سا کرَیت وشدین‪.‬‬ ‫حجن اه دزیبچِ ازٍهیِ ‪ 8‬ثساثس ضد‬ ‫ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسن‪ -‬فشّبد ػشخَؽ ثب ثریربى ایرٌرىرِ‬ ‫ووتشیی هیضاى اه دسیبچِ اسٍهیِ دس ػبل ‪ ۰۱۹۱‬یعٌی یه ػربل‬ ‫لجل اص اغبصوبسعولی ػتبداحیبی دسیبچِ اسٍهیِ ثب ‪ 1۱۱‬هریرلریرَى‬ ‫هتشهىعت اه ثِ ثجت سػیذ‪،‬اهْبسداؿتۺ ّن اوٌَى هریرضاى اه‬ ‫ایی دسیبچِ ثیؾ اصچْبسهیلیبسدهتشهىعت اػت‪ٍ.‬ی ثباعالم ایٌىِ کشاصدسیبچِ اسٍهیِ ثِ یىْضاسٍ ‪ 0۷۰‬هرترش‬ ‫ٍ ‪ 1۱‬ػبًتی هتشسػیذُ‪،‬افضٍدۺکشاصاهشٍص دسیبچِ اسٍهیِ دسهمبیؼِ ثبووتشیی اسکفبع ثرجرت ؿرذُ ثرشای اى‬ ‫ًضدیه ثِ ‪ ۰.1‬هتشافضایؾ یبفتِ اػت‪.‬سییغ دفتشاػتبًی ػتبداحیبی دسیبچِ اسٍهیِ دسارسثربیردربى غرشثری‬ ‫ثباؿبسُ ثِ کذاٍم فرل زشهبٍکجخیشثبالی اه دس حَضِ اثشیضدسیبچِ‪،‬زفتۺٍػعت ًگیی اثی ارسثبیدربى‬ ‫ّناوٌَى ثِ ‪ّ 0‬ضاس ٍ ‪ ۹۸۹‬ویلَهتشهشث سػیذُ ٍ ًؼجت ثِ زرزؿرترِ ثؼریربساهریرذٍاسورٌرٌرذُ اػرت‪ٍ.‬ی‬ ‫اهْبسداؿتۺّشچٌذ طشحْبی هْن اًتمبل اه ٌَّص ثِ ثْشُ ثشداسی ًشػیذُ ٍدساػتبًِ ثْشُ ثشداسی ّؼتٌرذ‬ ‫ٍلی ازشالذاهبت دٍلت دسوبّؾ هرشف اه وـبٍسصی‪ ،‬الیشٍثی سٍدخبًِّب ٍهذیشیرت هررشف اه‬ ‫ًجَد‪،‬اهشٍصؿبّذافضایؾ ّـت ثشاثشی هیضاى اه دسیبچِ اسٍهیِ ًجَدین‪.‬ػشخَؽ ثباعالم ایٌىِ طشحرْربی‬ ‫هْن اًتمبل اه ثِ دسیبچِ اسٍهیِ طی ػبل خبسی ٍثِ کذسیح ثِ ثْشُثشداسی هیشػذ‪،‬افضٍدۺ طشح اًتمبل اه‬ ‫اصخٌَه ارسثبیدبىغشثی ثِ دسیبچِ ّناوٌَى ثیؾ اص ‪ ۹۱‬دسصذ پیـشفرت فریرضیرىری داسدٍدی اهؼربل‬ ‫ّوضهبى ثبػفش سییغ خوَْسی ثِ اػتبى افتتبح هیـَد‪.‬ثب ٍخَد ایی افضایؾ ًؼجی کشاص‪ً،‬وَداس کغییشات ‪۱۱‬‬ ‫ػبلِ دسیبچِ اسٍهیِ ثشپبیِ دادُّبی هبَّاسُای ًـبى هیدّذ وِ ایی دسیبچِ ٌَّصثبسٍصّبی خرَه خرَد‬ ‫فبصلِ صیبدی داسدٍافضایؾ ثبسؿْبٍاػتفبدُ ثْیٌِ اص هٌبث اثی ثشاػبع ػیبػتّبی ػتبد احیربی دسیربچرِ‬ ‫اسٍهیِ هیتَاًذ ضوی اداهِ سًٍذ افضایؾ کشاصاه ایی دسیبچِ‪ ،‬ثِ احیبی وبهل اى ثیٌدبهذ‪.‬لجل اصکـرىریرل‬ ‫ػتبداحیبی دسیبچِ اسٍهیِ کشاصایی حَصُ اثی ثؼتِ ػبالًِ ثِ طَس هتَػز ‪ ۹۱‬ػبًتیهتشوبّؾ هری یربفرت‬ ‫اهبدسػبیِ الذاهبت دٍلت کذثیشٍاهیذ‪،‬سًٍذخـه ؿذى اى هتَل ؿرذ‪ّ.‬رشچرٌرذ کرشاصیرىرْرضاسٍ ‪0۷۹‬‬ ‫هتشثعٌَاى اسکفبع اوَلَطیه دسیبچِ اسٍهیِ اعالم ؿذُ ٍلی ایی دسیبچِ دس کشاصیىرْرضاسٍ ‪ 0۷0‬هرترشّرن‬ ‫ؿشایز هطلَه خَاّذداؿت ٍثیؾ اص ‪ ۹1‬دسصذ وبًَىّبی سیضزشد اى سف خَاّذ ؿذ‪.‬‬ ‫عصادازی هبُ هحسم‬ ‫زا ثِ ًحَ احسی ثسگصاز هیکٌین‬ ‫ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسن‪ -‬سحوبًیف لری زرفرتۺ‬ ‫لشاس ؿذ دػتگبُّبی وِ ًمؾ هْوی دس فشٌّگ ػربصی‬ ‫داسًذ هشفیت خَدساثىبس ثگیشًذ کباهؼبل هحشم هتفبٍکری‬ ‫داؿتِ ثبؿین ٍضوی سعبیت پشٍکىلْبی ثْذاؿتی‪،‬ثتَاًیرن‬ ‫هشاػن ساثٌحَاحؼی ثشزضاس وٌین‪.‬عجذالرشضرب سحروربًری‬ ‫ف لی ٍصیش وـَس اهْبس داؿتۺ اهشٍص خلؼِ دیگشی اص‬ ‫ؿَسای اختوبعی سا داؿتین وِ چرٌرذ دػرترَس دس ایری‬ ‫ًـؼت هطشح ؿرذ‪،‬یرىری اصهرجربحرش زؼرترشؽ وربس‬ ‫دػتگبُ ّبی هتَلی ثْرضیؼرتری دسثربسُ اهرشهـربٍسُ دس‬ ‫اصدٍاج ٍ طالق ثَد ٍ صحوبکی وِ دسهشاوض هـبٍسُ طجک‬ ‫هرَثبکی وِ اص لجل داؿتین دسػشاػشوـَس اسائِ ؿذ‪ٍ.‬ی‬ ‫افضٍدۺ ثب کَخِ ثِ ّذفززاسی وِ دس کاػریرغ هرشاورض‬ ‫هـبٍسُ ای لجل ٍ حیی اصدٍاج ثَدُ‪ ،‬کَاًؼتٌذ ثرِ ّرذف‬ ‫‪ ۰1‬الی ‪ 0۱‬دسصذ ثشػٌذ ٍ دػتگبُّب ّن ًرشات خَد سا‬ ‫اسائِ دادًذ‪ .‬همشس ؿذ ثب ّوبٌّگیّبی هؼرترورش ٍ سفر‬ ‫اؿىبالت دس عول ٍ اػتفبدُ اص هشفیت هشدهی دس ایری‬ ‫حَصُ ٍ ثِ ٍیظُ هشاوض هـبٍسُ ای خررَصری ورِ دس‬ ‫وـَس ّؼتٌذ ٍ اکربل اًْب ثِ ایی ؿجىِ ثتَاًیرن اص اهرش‬ ‫خبًَادُ صیبًت ثیـتشی داؿتِ ثبؿین ٍ ؿربّرذ وربّرؾ‬ ‫طالق دس خبهعِ ثبؿین ٍ خبًَادُّب ثِ ثجبت ثشػٌرذ‪ٍ.‬صیرش‬ ‫وـَس ثیبى وشدۺ دس ایی خرَف لشاس ؿذ یه اػتبى سا‬ ‫ثِ عٌَاى پبیلَت اًتخبه وٌین وِ دٍػتبى ثب ؿیرَُ ّربی‬ ‫اثتىبسی دس ایی اػتبى عول وٌٌذ وِ الگَی هٌبػت اخشا‬ ‫ؿذُ سا ثِ اػتبىّبی دیگش کؼشی ثذّین‪.‬سحوبًی ف رلری‬ ‫دسثبسُ هَضَع دیگشی وِ دس ایی خلؼِ هرطرشح ؿرذ‪،‬‬ ‫زفتۺ ثحش وَدوبى وبس خیبثبًی دس ایی خلؼِ هرطرشح‬ ‫ؿذ وِ ایی هَضَع ثشای ػَهیی ثبس دس ایری خرلرؼربت‬ ‫هطشح ؿذُ ٍ اییی ًبهِ ای اص لجل هرَه دٍلت ثَدُ ٍ‬ ‫دػتگبُ ّب لجال اهْبس ًرش وشدُ ثَدًذ ٍ ایی اییی ًبهِ دس‬ ‫خلؼِ اهشٍص کرَیت ٍ لشاس ؿذ ثِ دٍلت اسػبل ؿَد کرب‬ ‫ضع ّب ٍ چبلؾ ّبیی وِ دس عول هَاخِ ثَدین ٍ هبً‬ ‫هَفمیت دس ثشخی هَاسد ثَدُ دس دٍلت هرَه ؿَد‪.‬‬ ‫خجسگصازی ازک‬ ‫‪www.ark-news.ir‬‬ ‫جبی هٌبست تجلیغ کبال ٍخدهبت ضوب‬ ‫دزثبشازایساى ٍدًیب‬ ‫ضوبزُ توبس‪21366378882:‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* دوشنبه‬ ‫*‪ 35‬مرداد‬ ‫* ‪ 5‬اگوست‬ ‫*‪ 35‬ذی الحجه‬ ‫* سال‪ :‬سی ام‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزونجی ایل‬ ‫* صفحه ‪4‬‬ ‫‪3511‬‬ ‫‪4242‬‬ ‫‪3663‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪7226‬‬ ‫اریان و جهان‬ ‫یًَْاپ هذعی تَافق ایراى ٍ کرُ جٌَبی برای ایجاد کارگرٍُ دربارُ تجارت‬ ‫بشردٍستاًِ شذ‬ ‫غس‪ٚ‬یع خجسی ز‪ٚ‬ش٘بٔ‪ ٝ‬ازن‪ -‬خجسٌصازی ی‪ٟ٘ٛ‬بح وس‪ ٜ‬ػ‪ٛٙ‬ثی ث‪٘ ٝ‬مُ اش یه ٔ‪ٙ‬جـ ٔغّـ و‪٘ ٝ‬بٔؽ زا‬ ‫فبؼ ٘ىسس ٔدفی ؾد وس‪ ٜ‬ػ‪ٛٙ‬ثی ‪ ٚ‬ایساٖ س‪ٛ‬افک وسس‪ٜ‬ا٘د ثسای س‪ٛ‬غق‪ ٝ‬سؼبزر ثؿسس‪ٚ‬غشب٘‪ ٝ‬سز ػط‪ٟ‬طز‬ ‫حفؼ ‪ٕٞ‬ىبزی ‪ٞ‬بی س‪ٚ‬ػب٘ج‪ ٝ‬ذیُ ٔقبفیز ‪ٞ‬بی سمسیٕی أسیىب‪ ،‬وبزٌس‪ٔ ٜٚ‬ؿشسوی سز ػ‪ٟ‬ز س‪ٛ‬غطقط‪ٝ‬‬ ‫سؼبزر ثؿسس‪ٚ‬غشب٘‪ ٝ‬ثیٗ س‪ ٚ‬وؿ‪ٛ‬ز ایؼبس و‪ٙٙ‬د‬ ‫ی‪ٟ٘ٛ‬بح ث‪٘ ٝ‬مُ اش ایٗ ٔ‪ٙ‬جـ افکْ وسس ٌفز ‪ٌٞٛٚ‬ب ثیٗ س‪ ٚ‬وؿ‪ٛ‬ز سز غغح ٔدیطساٖ وطُ‪ ،‬ثطب ‪ٞ‬طدف‬ ‫ثسزغی ٔ‪ٙ‬ؾٓ چٍ‪ٍ٘ٛ‬ی ‪ٕٞ‬ػبٖغبشی سزخ‪ٛ‬اغز ایساٖ ثسای ساز‪ ٚ ٚ‬سؼ‪ٟ‬یصار دصؾىی ثب چطیطصی وط‪ٝ‬‬ ‫قبسزو‪ٙٙ‬دٌبٖ وس‪ ٜ‬ػ‪ٛٙ‬ثی ٔیس‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬د ازائ‪ ٝ‬س‪ٙٞ‬د‪ ،‬ا٘ؼبْ ٔیؾ‪ٛ‬س ‪ ٚ‬ا‪ِٚ‬یٗ ٌفطز ‪ٌٚ‬ط‪ٞٛ‬طبی وطبزٌطس‪ٜٚ‬‬ ‫ٔرو‪ٛ‬ز ثیٗ س‪ ٚ‬وؿ‪ٛ‬ز سز ا‪ٚ‬ایُ ٔب‪ ٜ‬ای‪ٙ‬د‪ٔ ٜ‬یکسی (غذشبٔجس) ثسٌصاز خط‪ٛ‬ا‪ٞ‬طد ؾطد خطجطسٌطصازی وطس‪ٜ‬‬ ‫ػ‪ٛٙ‬ثی ٘‪ٛ‬ؾز س‪ ٚ‬عسف سز شٔبٖ ٔراوسار ‪ٚ‬یدئ‪ٛ‬و‪ٙ‬فسا٘ػی غغح ثبال‪ ،‬و‪ ٝ‬سز ‪ٞ‬فش‪ ٝ‬لجُ ثسٌصاز ؾد ثط‪ٝ‬‬ ‫ایٗ س‪ٛ‬افک زغید‪ٜ‬ا٘د سز ایٗ ٌفز‪ٌٞٛٚ‬ب عسف ایسا٘ی سٕبیُ خ‪ٛ‬س ثسای خسید چ‪ٙ‬د قد ٔیّی‪ ٖٛ‬سالز اش‬ ‫ٔمک‪ٛ‬الر وس‪ ٜ‬ػ‪ٛٙ‬ثی زا اثساش وسس ی‪ٟ٘ٛ‬بح افکْ وسس و‪ ٝ‬سازایی ایساٖ سز س‪ ٚ‬ثب٘ه وطس‪ ٜ‬ػط‪ٙ‬ط‪ٛ‬ثطی‬ ‫ٔؼٕ‪ٛ‬فب ث‪ ٝ‬ازشؼ ‪ٔ ۲‬یّیبزس سالز اش ٔب‪ ٜ‬غذشبٔجس غبَ ‪ ۹۱۰۴‬ث‪ ٝ‬ث‪ٟ‬ب٘‪ ٝ‬سمسیٓ‪ٞ‬بی أسیىب ثس ‪ٚ‬ازسار ٘فطز‬ ‫ایساٖ س‪ٛ‬غظ غئ‪ ،َٛ‬ثّ‪ٛ‬و‪ ٝ‬ؾد‪ ٜ‬اغز‬ ‫سٌاتَر رٍس‪ :‬برغن ّشذارّای اهریکا بِ ّوکاری با ایراى اداهِ هیدّین‬ ‫‪‬‬ ‫غس‪ٚ‬یع خجسی ز‪ٚ‬ش٘بٔ‪ ٝ‬ازن‪ٔ-‬قب‪ ٖٚ‬وٕیش‪ ٝ‬ز‪ٚ‬اثطظ ثطیطٗ‬ ‫إِّّی ؾ‪ٛ‬زای فدزاغی‪ ٖٛ‬ز‪ٚ‬غطیط‪ ٝ‬افطکْ وطسس‪ٔ ۵‬ػطىط‪ٛ‬‬ ‫‪ٕٞ‬ىبزی خ‪ٛ‬س زا ثب ایساٖ ثد‪ ٖٚ‬س‪ٛ‬ػط‪ ٝ‬ثط‪ ٝ‬سطمطسیطٓ ‪ٞ‬طبی‬ ‫أسیىب ‪ٞ ٚ‬ؿداز‪ٞ‬بی ٔىسز ایٗ وؿ‪ٛ‬ز اسأ‪ ٝ‬خط‪ٛ‬ا‪ٞ‬طد ساس‬ ‫‪ٚ‬السیٕیس ػجبز‪ٚ‬ف افص‪ٚ‬س‪ٔ ۵‬ػى‪ ٚ ٛ‬س‪ٟ‬ساٖ ث‪ ٝ‬سؼطبزر خط‪ٛ‬س‬ ‫اسأ‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬د ساس چسا و‪ٔ ٝ‬ب ٔقشمدیٓ اٌس سطؼطبزسطی ثطسای‬ ‫ز‪ٚ‬غی‪ ٝ‬غ‪ٛ‬س ا‪ٚ‬ز ثبؾد ثبید ثد‪ ٖٚ‬سز٘ؾس ٌسفطشطٗ خط‪ٛ‬اغطز‬ ‫أسیىبیی ‪ٞ‬ب اٖ زا ا٘ؼبْ ساس ‪ٚ‬ی ٌفز‪ ۵‬ز‪ٚ‬غطیط‪ ٝ‬وؿط‪ٛ‬زی‬ ‫٘یػز و‪ ٝ‬ثٍرازس سیٍساٖ ثطسای غطیطبغطز خطبزػطی اٖ‬ ‫سکٕیٓ ثٍیس٘د ‪ ٚ‬وسّٔیٗ ٘یبشی ث‪ٍ٘ ٝ‬ب‪ ٜ‬وسسٖ ث‪ٚ ٝ‬اؾ‪ٍٙ‬شٗ ٘دازس ضٕٗ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬أسیىب یطه ز‪ٚ‬ش ٔطب زا‬ ‫سمسیٓ ٔی و‪ٙ‬د ‪ ٚ‬ز‪ٚ‬ش سیٍس ایسا٘ی ‪ٞ‬ب ‪ٞ‬ػش‪ٙ‬د و‪ٛٔ ٝ‬زس سمسیٓ لساز ٔی ٌیس٘د ث‪ٙ‬بثسایٗ أسیىبیی ‪ٞ‬ب ‪ٞ‬طٓ‬ ‫ث‪ٔ ٝ‬ب س‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬ای ٕ٘ی و‪ٙٙ‬د و‪ ٝ‬چ‪ ٝ‬الدأبسی ا٘ؼبْ ٔیس‪ٞ‬یٓ غ‪ٙ‬بس‪ٛ‬ز ز‪ٚ‬ظ سز اسأ‪ٌ ٝ‬فز‪ٔ ۵‬ب ثبید ث‪ٔ ٝ‬ط‪ٙ‬طبفطـ‬ ‫خ‪ٛ‬سٔبٖ س‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬و‪ٙ‬یٓ ‪ ٚ‬سیٍساٖ ‪٘ ٓٞ‬جبید ث‪ ٝ‬خ‪ٛ‬اغش‪ٞ ٝ‬بی أسیىب سز ؾ‪ٛ‬زای أ‪ٙ‬یز فّی‪ ٝ‬سیٍطس وؿط‪ٛ‬ز‪ٞ‬طب‬ ‫زای س‪ٙٞ‬د چسا و‪ ٝ‬سیس یب ش‪ٚ‬س ایٗ ز‪ٚ‬ی‪ ٝ‬غّظ أسیىب ث‪ ٝ‬أسی لب٘‪٘ٛ‬ی سجدیُ ٔیؾ‪ٛ‬س‬ ‫اًتقاد کاخ سفیذ از رٍیکرد تَییتر در قبال پیامّای رّبر هعظن ایراى‬ ‫در زهاى ٍ هکاى هٌاسب بِ اقذاهات هُضر اهارات ٍاکٌش ًشاى خَاّین داد‬ ‫غس‪ٚ‬یع خجسی ز‪ٚ‬ش٘بٔ‪ ٝ‬ازن‪-‬غخ‪ٍٛٙ‬ی ٔطغطجط‪ٛ‬فطبسطی وطب‬ ‫غفید اش غیبغز ‪ٞ‬بی ٘ؾبزسی ؾجى‪ ٝ‬اػشٕبفی س‪ٛ‬ییشس سز لطجطبَ‬ ‫دیبْ ‪ٞ‬بی ز‪ٞ‬جس ا٘مکه ایساٖ ا٘شمبس وسس غخ‪ٍٛٙ‬ی ٔغطجط‪ٛ‬فطبسطی‬ ‫وب غفید اش غیبغز‪ٞ‬بی ؾجى‪ ٝ‬اػشٕبفی س‪ٛ‬ییشس سز ازسجبط ثطب‬ ‫حػبه ز‪ٞ‬جس ا٘مکه ایساٖ ا٘شمبس وسس ویّی ٔه ا٘طب٘طی افطکْ‬ ‫وسس س‪ٛ‬ییشس ثبز‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬س‪٘ٚ‬بِد سسأخ‪ ،‬زئیع ػٕ‪ٟٛ‬ز أسیىب ثطسای‬ ‫ٔمش‪ٛ‬ای ػ‪ٙ‬ؼبِی دیبْ ‪ٞ‬بیؽ سروس ساس‪ ،ٜ‬ثب ایٗ حبَ ثیب٘ی‪ٞٝ‬طب ‪ٚ‬‬ ‫سبوید ثس ٘بث‪ٛ‬سی زضیٓ ػقّی اغسائیُ اش غ‪ٛ‬ی ز‪ٞ‬جطس ایطساٖ زا‬ ‫٘بید‪ٔ ٜ‬یٌیسس غخ‪ٍٛٙ‬ی ٔغج‪ٛ‬فبسی وب غفید سز خک‪ٛ‬ـ غیبغز‪ٞ‬بی ٘ؾبزر ثس ٔمش‪ٛ‬ای ؾجى‪ ٝ‬سط‪ٛ‬یطیطشطس‬ ‫ٌفز‪ ۵‬غیبغز‪ٞ‬بی اٖ‪ٞ‬ب ٔ‪ٛ‬ضـ ایٗ ؾجى‪ ٝ‬اػشٕبفی زا فیبٖ ٔیو‪ٙ‬د‪ ،‬ای‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬بیُ ث‪ ٝ‬ازشیبثی سط‪ٛ‬یطیطز ‪ٞ‬طبی‬ ‫ایز اهلل خبٔ‪ٝٙ‬ای ٘یػش‪ٙ‬د‪ ،‬أب س‪ٛ‬ییز‪ٞ‬بی زئیع ػٕ‪ٟٛ‬ز زا ثسزغی ٔیو‪ٙٙ‬د ٔه ا٘ب٘ی غیبغز‪ٞ‬بی ٘طؾطبزسطی‬ ‫س‪ٛ‬ییشس زا ‪ٚ‬حؿش‪ٙ‬بن ‪ ٚ‬أیخش‪ ٝ‬ثب سقکت لبعـ ‪ ٚ‬و‪ٛ‬زو‪ٛ‬زا٘‪ ٝ‬سز ثساثس زئیع ػٕ‪ٟٛ‬ز أسیىب ‪ٔ ٚ‬مبفؾ‪ ٝ‬وبزاٖ‬ ‫س‪ٛ‬قی وسس ا‪ ٚ‬یبسا‪ٚ‬ز ؾد س‪ِٚ‬ز سسأخ لساز اغز سزخ‪ٛ‬اغشی زا ث‪ ٝ‬وٕیػی‪ ٖٛ‬ازسجبعطبر فطدزاَ ازغطبَ‬ ‫و‪ٙ‬د و‪ ٝ‬احشٕبال غیبغز‪ٞ‬بی ٘ؾبزسی ایٗ ؾجى‪ ٝ‬اػشٕبفی زا ‪ٞ‬دف لساز ٔیس‪ٞ‬د یىی اش ٔطمطبٔطبر ؾطجطىط‪ٝ‬‬ ‫اػشٕبفی س‪ٛ‬ییشس ز‪ٚ‬ش د‪ٙ‬غ ؾ‪ٙ‬ج‪ ٝ‬سز دیبٔی سز دبغخ ث‪ ٝ‬افشساضبر ٔغسح ؾد‪ ٜ‬اش غ‪ٛ‬ی افضبی دبزِطٕطبٖ زضیطٓ‬ ‫ق‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یػشی س‪ٛ‬ضیح ساس س‪ٛ‬ییز ‪ٞ‬بیی ثب ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ؿ ٘بث‪ٛ‬سی اغسائیُ و‪ ٝ‬ایز اهلل خبٔ‪ٝٙ‬ای‪ ،‬ز‪ٞ‬جس ٔقؾٓ ا٘طمطکه‬ ‫ایساٖ‪ ،‬سز ایٗ ؾجى‪ٙٔ ٝ‬شؿس ٔیو‪ٙٙ‬د ٔش‪ٙ‬بلض ثب ل‪ٛ‬ا٘یٗ حبوٓ ثس ایٗ ؾجى‪ ٝ‬اػشٕبفی ٘یػش‪ٙ‬د‬ ‫سٕبیُ ٘داؾشٗ س‪ٛ‬ییشس ثسای ٘بٍٔرازی دیبْ‪ٞ‬بی ز‪ٞ‬جس ا٘مکه ایساٖ ث‪ ٝ‬ف‪ٛٙ‬اٖ ٘مض و‪ٙٙ‬د‪ ٜ‬ل‪ٛ‬ا٘یٗ ایطٗ ؾطجطىط‪ٝ‬‬ ‫اػشٕبفی ث‪ٔ ٝ‬راق ق‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یػز‪ٞ‬ب خ‪ٛ‬ؼ ٘یبٔد‪ ٚ ٜ‬قدای ا٘شمبس ثػیبزی اش اٖ‪ٞ‬ب زا سزا‪ٚ‬زس‪ ٜ‬اغز‬ ‫غس‪ٚ‬یع خجسی ز‪ٚ‬ش٘بٔ‪ ٝ‬ازن‪ٚ -‬شیس سفبؿ سسوی‪ ٝ‬افکْ وسس وط‪ٝ‬‬ ‫وؿ‪ٛ‬زؼ سز شٔبٖ ‪ٔ ٚ‬ىبٖ ٔ‪ٙ‬بغت ث‪ ٝ‬الدأبر ُٔضس أطبزار سز‬ ‫غ‪ٛ‬زی‪ِ ٚ ٝ‬یجی ‪ٚ‬او‪ٙ‬ؽ ٘ؿبٖ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬د ساس خّ‪ٛ‬قی اوبز ‪ٚ‬شیس سفبؿ‬ ‫سسوی‪ ٝ‬سز ٌفشٍ‪ ٛ‬ثب ؾجى‪ ٝ‬اِؼصیس‪ ٜ‬افکْ وسس‪ ۵‬أبزار الطدأطبر‬ ‫ُٔضسی زا سز ِیجی ‪ ٚ‬غ‪ٛ‬زی‪ٔ ٝ‬سسىت ؾد‪ ٜ‬اغز و‪ٔ ٝ‬ب سز شٔبٖ ‪ٚ‬‬ ‫ٔىبٖ ٔ‪ٙ‬بغت ث‪ ٝ‬اٖ ‪ٚ‬او‪ٙ‬ؽ ٘ؿبٖ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ساس ‪ٚ‬ی ثب ثطیطبٖ ایطٗ‬ ‫ٔغّت افص‪ٚ‬س‪ ۵‬اث‪ٛ‬ؽجی اش غبشٔب٘‪ٟ‬بی سس‪ٚ‬زیػشی ٔخبِط سطسوطیط‪ٝ‬‬ ‫حٕبیز ٔی و‪ٙ‬د ‪ٞ ٚ‬دف اش ایٗ أس اغیت شسٖ ث‪ ٝ‬ا٘ىبزا اغز أبزار س‪ِٚ‬شی ثبشیچ‪ ٝ‬اغز و‪ ٝ‬ث‪ِ ٝ‬مطبػ‬ ‫غیبغی ‪٘ ٚ‬ؾبٔی ث‪ ٝ‬سیٍساٖ خدٔز ٔی و‪ٙ‬د ‪ ٚ‬سز ‪ٚ‬الـ اش س‪ٚ‬ز اش ایٗ وؿ‪ٛ‬ز ث‪ٟ‬س‪ ٜ‬ثسسازی ‪ ٚ‬غط‪ٛ‬ااغطشطفطبس‪ٜ‬‬ ‫ٔی ؾ‪ٛ‬س ‪ٚ‬شیس سفبؿ سسوی‪ ٝ‬سز زاثغ‪ ٝ‬ثب ا‪ٚ‬ضبؿ ِیجی اش أبزار‪ ،‬فسثػشبٖ‪ٔ ،‬کس‪ ،‬ز‪ٚ‬غی‪ ٚ ٝ‬فسا٘ػ‪ ٝ‬خ‪ٛ‬اغز و‪ٝ‬‬ ‫حٕبیز اش ض٘ساَ خّیف‪ ٝ‬حفشس سز ِیجی زا ٔش‪ٛ‬ل و‪ٙٙ‬د ‪ٔ ٚ‬ب٘ـ اش سممک ا‪ٞ‬داف ‪ٚ‬ی سز ایٗ وؿ‪ٛ‬ز ؾ‪٘ٛ‬د سطب‬ ‫ٔؿىکر غسر ‪ ٚ‬اِؼف‪ ٝٙ‬حُ ‪ ٚ‬فکُ ؾ‪ٛ‬س ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ق‪ٛ‬زر وطبٔطُ اسطؽ ثطع سز ایطٗ وؿط‪ٛ‬ز ثطسلطساز‬ ‫ؾ‪ٛ‬س خّ‪ٛ‬قی اوبز ٌفز‪ ۵‬اٌس أبزار‪ ،‬فسثػشبٖ‪ٔ ،‬کس‪ ،‬ز‪ٚ‬غی‪ ٚ ٝ‬فسا٘ػ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬حٕبیش‪ٟ‬بی خ‪ٛ‬س اش حطفطشطس سز‬ ‫ِیجی اسأ‪ ٝ‬س‪ٙٞ‬د‪ ،‬زا‪ٙٔ ٜ‬ش‪ٟ‬ی ث‪ ٝ‬قّح سز ایٗ وؿ‪ٛ‬ز غخطز ‪ ٚ‬عط‪ٛ‬ال٘طی سطس خط‪ٛ‬ا‪ٞ‬طد ؾطد ٔطب ٌطب‪ٞ‬طی‬ ‫اؽ‪ٟ‬بز٘ؾس‪ٞ‬بیی اش غ‪ٛ‬ی عسف ٔکسی ٔی ؾ‪ٛٙ‬یٓ ‪ ٚ‬ثسخی اش ایٗ ٘ؾسار سمسیه أیص اغز ‪ٚ‬ی ثیبٖ وسس‪۵‬‬ ‫ٔکس ثبید سزخک‪ٛ‬ـ اؽ‪ٟ‬بز٘ؾس‪ٞ‬بیی و‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬د حػبظ سس ثبؾد ‪ٔ ٚ‬ب ث‪ ٝ‬ایٗ وؿ‪ٛ‬ز س‪ٛ‬قی‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬یٓ وط‪ٝ‬‬ ‫اش ثیبٖ غخ‪ٙ‬ب٘ی و‪ ٝ٘ ٝ‬س‪ٟٙ‬ب ث‪٘ ٝ‬فـ قّح سز ِیجی ٘یػز ثّى‪ ٝ‬اسؽ ػ‪ ًٙ‬سز ایٗ وؿ‪ٛ‬ز زا ؾطقّط‪ٚ ٝ‬ز ٔطی‬ ‫و‪ٙ‬د‪ ،‬دس‪ٞ‬یص و‪ٙ‬د سسوی‪ ٝ‬اش س‪ِٚ‬ز ٔػشمس سز عساثّع حٕبیز ٘ؾبٔی ٔی و‪ٙ‬د سز حبِی وط‪ٔ ٝ‬کطس‪ ،‬أطبزار‬ ‫ٔشمد‪ ٜ‬فسثی ‪ ٚ‬ز‪ٚ‬غی‪ ٝ‬اش زلجبی ایٗ س‪ِٚ‬ز و‪ ٝ‬سز ؾسق ِیجی ٔػشمس ‪ٞ‬ػش‪ٙ‬د‪ ،‬دؿشیجب٘ی وسس‪ٜ‬ا٘د‬ ‫عولیات اجرایی ٌّرستاى خیرساز‬ ‫در هیاًِ اغاز شذ‬ ‫غس‪ٚ‬یع خجسی ز‪ٚ‬ش٘بٔ‪ ٝ‬ازن‪ -‬فّٕیبر اػسایی ‪ٙٞ‬سغشبٖ ‪۰۹‬‬ ‫وکغ‪ ٝ‬سخشسا٘‪ ٝ‬سز شٔی‪ٙ‬ی ث‪ٔ ٝ‬ػبحز غ‪ٞ ٝ‬صاز ‪ٔ ۰۱۱ ٚ‬طشطس‬ ‫ٔسثـ ثب افشجبز ‪ٔ ۱8‬یّیبزس ‪ٔ ۰۱۱ ٚ‬یّی‪ ٖٛ‬زیبَ اش غط‪ٛ‬ی خطیطس‬ ‫ٔیب٘‪ ٝ‬ای اغبش ؾد فسٔب٘داز ٔیب٘‪ ٝ‬سز اییٗ وّ‪ ًٙ‬ش٘طی ایطٗ‬ ‫‪ٙٞ‬سغشبٖ ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬غسٔبی‪ٌ ٝ‬رازی سز أس ٔدزغ‪ ٝ‬غبشی اش‬ ‫شیسث‪ٙ‬بییسسیٗ غسٔبی‪ٌٝ‬رازی‪ٞ‬ب ‪ٚ ٚ‬االسسیٗ ثبلیبر قبِطمطبر‬ ‫اغز‪ ،‬افص‪ٚ‬س‪ ۵‬خیسیٗ ثب ٔدزغ‪ ٝ‬غبشی ثػشس ‪ٔ ٚ‬میظ ٔ‪ٙ‬بغطجطی‬ ‫زا ثسای دس‪ٚ‬زؼ ای‪ٙ‬د‪ ٜ‬غبشاٖ ّٕٔىز ‪ ٚ‬سز ٘‪ٟ‬طبیطز زؾطد ‪ٚ‬‬ ‫سقبِی وؿ‪ٛ‬ز ‪٘ ٚ‬ؾبْ ػٕ‪ٟٛ‬زی اغطکٔطی ایطساٖ فطسا‪ٞ‬طٓ ٔطی‬ ‫و‪ٙٙ‬د ‪ٚ‬ی اش الدأبر ‪ ٚ‬حٕبیش‪ٟ‬بی ٔؼٕـ خیسیٗ ٔدزغ‪ ٝ‬غطبش‬ ‫اغشبٖ ‪ ٚ‬ؾ‪ٟ‬سغشبٖ‪ٔ ،‬ؿبزوز اساز‪ ٜ‬وطُ ٘ط‪ٛ‬غطبشی ٔطدازظ‬ ‫اغشبٖ‪ٔ ،‬دیس أ‪ٛ‬شؼ ‪ ٚ‬دس‪ٚ‬زؼ ٔیب٘‪ ٚ ٝ‬دسغ‪ ُٙ‬اٖ لطدزسا٘طی‬ ‫وسس ‪ ٚ‬اؽ‪ٟ‬بز ساؾز‪ ۵‬ػّت ‪ ٚ‬ػره غسٔبی‪ٌ ٝ‬رازاٖ سز أطس‬ ‫ٔدزغ‪ ٝ‬غبشی اش ٘یبش‪ٞ‬بی ٔ‪ ٟٓ‬سز ایٗ ح‪ٛ‬ش‪ ٜ‬اغز ایٗ ٔدزغ‪ٝ‬‬ ‫د‪ٙ‬ؼٕیٗ ٔدزغ‪ ٝ‬خطیطس غطبش ٔطیطب٘ط‪ ٝ‬اغطز وط‪ ٝ‬سز غطبَ‬ ‫ػبزی وّ‪ ًٙ‬ش٘ی ٔی ؾ‪ٛ‬س ؾ‪ٟ‬سغشبٖ ٔیب٘‪ ٝ‬ثب ‪ٞ ۰۴۱‬صاز ٘طفطس‬ ‫ػٕقیز سز ‪ ۰۳۱‬ویّ‪ٔٛ‬شسی ػ‪ٛٙ‬ه سجسیص ‪ٚ‬الـ ؾد‪ ٜ‬اغز‬ ‫برداشت ‪ ۵٣٣‬تی گیاُ بادرًجبَیِ‬ ‫دارٍیی در شْرستاى هراغِ‬ ‫غس‪ٚ‬یع خجسی ز‪ٚ‬ش٘بٔ‪ ٝ‬ازن‪ٔ-‬قب‪ ٖٚ‬زئیع غبشٔبٖ ػط‪ٟ‬طبس‬ ‫وؿب‪ٚ‬زشی اذزثبیؼبٖ ؾسلی اش ثسساؾز ‪ ۰۱۱‬سٗ ثبسز٘ؼج‪ٛ‬یط‪ٝ‬‬ ‫اش شٔیٗ ‪ٞ‬بی شزافی ؾ‪ٟ‬سغشبٖ ٔساغط‪ ٝ‬اش ا‪ٔ َٚ‬طسساس خطجطس‬ ‫ساس اغٕبفیُ وسیٕیاقُ اؽ‪ٟ‬طبز ساؾطز‪ ۵‬أػطبَ سز ‪۰۱‬‬ ‫‪ٞ‬ىشبز اش ٔصازؿ ‪ ٚ‬ثبک ‪ٞ‬بی ؾ‪ٟ‬سغشبٖ ٌیب‪ ٜ‬ساز‪ٚ‬یی ثبسز٘ؼج‪ٛ‬ی‪ٝ‬‬ ‫وبؾش‪ ٝ‬ؾد‪ ٜ‬اغطز ‪ٚ‬ی اضطبفط‪ ٝ‬وطسس‪ ۵‬ثطب افطصایطؽ سا٘طؽ‬ ‫وؿب‪ٚ‬زشی اه ٔ‪ٛ‬زس ٘یبش ٔصازؿ ثبسز٘طؼطجط‪ٛ‬یط‪ٌ ٚ ٝ‬طیطب‪ٞ‬طبٖ‬ ‫ساز‪ٚ‬یی ثسای یه سغز ث‪ٛ‬سٖ ٔمک‪ ٚ َٛ‬اغب٘ع خط‪ٛ‬ه ثط‪ٝ‬‬ ‫ق‪ٛ‬زر لغس‪ٜ‬ای سأیٗ ٔی ؾط‪ٛ‬س ٔطدیطس ػط‪ٟ‬طبس وؿطب‪ٚ‬زشی‬ ‫ؾ‪ٟ‬سغشبٖ ‪ٚ‬یط‪ٔ ٜ‬ساغ‪ ٝ‬اسأ‪ ٝ‬ساس‪ ۵‬أػبَ سز ثیؽ اش ‪ٞ ۰۱‬ىطشطبز‬ ‫اش ٔصازؿ ؾ‪ٟ‬سغشبٖ ٌیب‪ٞ‬بٖ ساز‪ٚ‬یی وطبؾطشط‪ ٝ‬ؾطد‪ ٜ‬اغطز ‪ٚ‬‬ ‫وبؾز ایٗ ٌیب‪ٞ‬بٖ سز و‪ٙ‬بز س‪ِٛ‬ید ٔمک‪ٛ‬الر ثبغی ‪ ٚ‬شزافی‬ ‫ٔی س‪ٛ‬ا٘د ثسای وؿب‪ٚ‬زشاٖ سزأد ططبثطز ‪ ٚ‬دطبیطداز ایطؼطبس‬ ‫و‪ٙ‬د ٌفش‪ٙ‬ی اغز ثبسِزَ٘ؼج‪ٛ‬ی‪ ٝ‬یطب ثطبسَزؾطجطی ثطب ٘طبْ فطّطٕطی‬ ‫‪Dracocephalum‬یه غسس‪ ٜ‬اش سیس‪٘ ٜ‬ق‪ٙ‬بفیبٖ اغز ‪ ٚ‬سز‬ ‫عت غ‪ٙ‬شی ثسای سزٔبٖ ثی خ‪ٛ‬اثی‪ ،‬سػىطیطٗ افکطبه‪ ،‬ازاْ‬ ‫ثخؿی ‪ ٚ‬ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬س فّٕىسس ٌ‪ٛ‬ازؼ اغشفبس‪ٔ ٜ‬یؾط‪ٛ‬س وط‪ ٝ‬ایطٗ‬ ‫ٌیب‪ٔ ٜ‬ب٘‪ٙ‬د سم‪ٛ‬یز و‪ٙٙ‬د‪ ٜ‬فضکر فُٕ ٔی وط‪ٙ‬طد ‪ ٚ‬ثطبفطض‬ ‫سػىیٗ و‪ٛ‬فشٍی ‪ٞ‬بی ٘بؾی اش ‪ٚ‬زشؼ ‪ ٚ‬وبز شیبس ٔطی ؾط‪ٛ‬س‬ ‫ثبسز٘ؼج‪ٛ‬ی‪ ٝ‬ثسای افساسی و‪ ٝ‬اش ثیخ‪ٛ‬اثی ز٘غ ٔیثس٘د ثػطیطبز‬ ‫ٔفید اغز‬ ‫ایجاد زیرساختّای شْر هلی ٍرًی‬ ‫در اّر‬ ‫غس‪ٚ‬یع خجسی ز‪ٚ‬ش٘بٔ‪ ٝ‬ازن‪-‬زئیع ؾ‪ٛ‬زای اغکٔی ؾط‪ٟ‬طس‬ ‫ا‪ٞ‬س اش ایؼبس شیسغبخز‪ٞ‬بی ا‪ٞ‬س ؾ‪ٟ‬س ّٔطی ‪ٚ‬ز٘طی اش غط‪ٛ‬ی‬ ‫ؾ‪ٟ‬سسازی ‪ ٚ‬ؾ‪ٛ‬زای ؾ‪ٟ‬س ا‪ٞ‬س خجس ساس اث‪ٛ‬اِفضُ ثبثبیی اؽ‪ٟ‬طبز‬ ‫ساؾز‪ ۵‬سز ػّػ‪ ٝ‬اخیس سز ‪ٚ‬شازر ٔطیطساص فطس‪ٞ‬ط‪ٙ‬طٍطی وط‪ٝ‬‬ ‫ٔدیسوُ ٔیساص فس‪ٍٙٞ‬ی اغشبٖ‪ٕ٘ ،‬طبیط‪ٙ‬طد‪ ٜ‬ا‪ٞ‬طس ‪ٞ ٚ‬طسیطع‪،‬‬ ‫ؾ‪ٟ‬سساز‪ ،‬افضبی ؾ‪ٛ‬زای ؾ‪ٟ‬س ‪ ٚ‬زئیع اساز‪ٔ ٜ‬یساص فس‪ٍٙٞ‬طی‬ ‫ا‪ٞ‬س حض‪ٛ‬ز ساؾش‪ٙ‬د‪ ،‬ایؼبس شیسغبخز‪ٞ‬ب ‪ٛٞ ٚ‬یز ‪ٙٞ‬س ‪ٚ‬ز٘ی ثس‬ ‫ف‪ٟ‬د‪ ٜ‬ؾ‪ٛ‬زا ‪ ٚ‬ؾ‪ٟ‬سسازی ا‪ٞ‬س ٌراؾش‪ ٝ‬ؾد ‪ٚ‬ی افص‪ٚ‬س‪ ۵‬یىی اش‬ ‫الدأبسی و‪ٔ ٝ‬یثبیػز ثسای ا‪ٞ‬س ؾ‪ٟ‬س ّٔی ‪ٚ‬ز٘ی ا٘ؼبْ س‪ٞ‬یٓ‪،‬‬ ‫٘بْ ٌرازی یىی اش ٔیبسیٗ ثط‪٘ ٝ‬طبْ ‪ٚ‬ز٘طی اغطز وط‪ ٝ‬لطجطک‬ ‫٘بٌْرازی ؾد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬س ‪ِٚ‬ی ث‪ٙ‬بث‪ٝ‬سالیّی ٘بْ اٖ ٔیداٖ زا سطغطیطیطس‬ ‫ساس٘د زئیع ؾ‪ٛ‬زای اغکٔی ؾ‪ٟ‬س ا‪ٞ‬س اسأ‪ ٝ‬ساس‪ ۵‬سط‪ٙ‬طدیطع‪،‬‬ ‫خیبثبٖ ‪ ٚ‬زاغش‪ٚ ٝ‬ز٘یفس‪ٚ‬ؾبٖ اش ػّٕ‪ٔ ٝ‬ک‪ٛ‬ثبسی اغز و‪ ٝ‬سز‬ ‫‪ٚ‬شازر ٔیساص فس‪ٍٙٞ‬ی ثس ف‪ٟ‬د‪ ٜ‬ؾ‪ٛ‬زای ؾ‪ٟ‬س ‪ ٚ‬ؾط‪ٟ‬طسسازی‬ ‫ا‪ٞ‬س ث‪ٙٔ ٝ‬ؾ‪ٛ‬ز ا٘شخبه ا‪ٞ‬س ث‪ ٝ‬ف‪ٛٙ‬اٖ ؾ‪ٟ‬س ّٔی ‪ٚ‬ز٘ی ٌطراؾطشط‪ٝ‬‬ ‫ؾد‪ ٜ‬اغز ثبثبیی اش اػسای عسح دیبس‪ٜ‬زا‪ ٜ‬حدفبقطُ ٔطیطداٖ‬ ‫یبسث‪ٛ‬س ‪ٔ ٚ‬یداٖ دب٘صس‪ ٜ‬خسساس ثب غ‪ًٙ‬فس‪ٚ‬ؼ عسح ‪ٚ‬ز٘ی خجس‬ ‫ساس ‪ٌ ٚ‬فز‪ ۵‬اِجش‪ ٝ‬ایٗ عسح دیؽسس ٔک‪ٛ‬ه ؾطد‪ ٜ‬ثط‪ٛ‬س وط‪ٝ‬‬ ‫خ‪ٛ‬ؾجخشب٘‪ٞ ٝ‬یئز ا٘طغطجطبق ٔکط‪ٛ‬ثطبر ؾط‪ٛ‬زای ؾط‪ٟ‬طس سز‬ ‫فسٔب٘دازی ا‪ٞ‬س ایٗ عسح زا سایید وسس‪ ٜ‬اغطز ‪ٚ‬ی سکطسیطح‬ ‫وسس‪ ۵‬اػسای عسح دیبس‪ٜ‬زا‪ ٜ‬حدفبقُ ٔیداٖ یبسث‪ٛ‬س ‪ٔ ٚ‬طیطداٖ‬ ‫دب٘صس‪ ٜ‬خسساس دع اش سک‪ٛ‬یت ؾ‪ٛ‬زا ‪ ٚ‬سایید ‪ٞ‬یئز سطغطجطیطک‪،‬‬ ‫ثبیػشی سز ػّػ‪ ٝ‬ؾ‪ٛ‬زای سسافیه ؾ‪ٟ‬سغشبٖ ٘یص ٔغسح ‪ ٚ‬دطع‬ ‫اش افکْ ٔ‪ٛ‬افمز ٔػئ‪ٛ‬الٖ ؾ‪ٟ‬سغشب٘ی ٔیس‪ٛ‬ا٘یٓ ایٗ عطسح زا‬ ‫اػسا و‪ٙ‬یٓ‬ ‫اهریکا اجازُ ًویدّذ پَل ایراى بِ کاًال بشردٍستاًِ سَئیس اًتقال یابذ‬ ‫غس‪ٚ‬یع خجسی ز‪ٚ‬ش٘بٔ‪ ٝ‬ازن‪ٔ-‬طمطبٔطبر وطس‪ٜ‬‬ ‫ػ‪ٛٙ‬ثی افکْ وسس٘د و‪ ٝ‬أسیىب اػبش‪ ٜ‬ا٘شمبَ د‪َٛ‬‬ ‫ایساٖ زا ث‪ ٝ‬وب٘بَ ثؿسس‪ٚ‬غشب٘‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ئیع ٕ٘یس‪ٞ‬د‬ ‫خجسٌصازی ز‪ٚ‬یشسش سز ٌطصازؾطی ثط‪ ٝ‬ؾطجطىط‪ٝ‬‬ ‫دیچید‪ ٜ‬سمسیٓ ‪ٞ‬بی أسیطىطب فطّطیط‪ ٝ‬وؿط‪ٛ‬زٔطبٖ‬ ‫دسساخز ‪ٛ٘ ٚ‬ؾز و‪ ٝ‬ایٗ سمسیٓ‪ٞ‬ب اػبش‪ ٜ‬ا٘شمطبَ‬ ‫الکْ ثؿسس‪ٚ‬غشب٘‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ایساٖ زا ٕ٘یس‪ٞ‬د ز‪ٚ‬یشسش ثط‪ٝ‬‬ ‫٘مُ اش ‪ٔ ۰‬مبْ سؼبزی ‪ٔ ٚ‬بِی ٘‪ٛ‬ؾز و‪ ٝ‬اٌطسچط‪ٝ‬‬ ‫الکْ ثؿسس‪ٚ‬غشب٘‪ ٝ‬اش سمسیٓ‪ٞ‬ب ٔػشظ‪ٙ‬ی ؾد‪ٜ‬ا٘د‪ ،‬أب‬ ‫ثب٘ه ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬س‪ِٚ‬ز ‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬سِیطُ ‪ٚ‬ا‪ٞ‬طٕط‪ ٝ‬اش ٘طمطض‬ ‫٘بخ‪ٛ‬اغش‪ ٝ‬ایٗ سمسیٓ ‪ٞ‬ب‪ ،‬سٕبیّی ث‪ ٝ‬ا٘ؼبْ چط‪ٙ‬طیطٗ‬ ‫ٔسا‪ٚ‬ساسی ثب ایساٖ ٘داز٘د ٔب‪ ٜ‬ف‪ٛ‬زیط‪ ٝ‬غطبَ ‪۹۱۹۱‬‬ ‫س‪ِٚ‬ز أسیىب ‪ ٚ‬غ‪ٛ‬ئیع ٔدفی زا‪ٜ‬ا٘داشی وب٘بَ‬ ‫ٔبِی ثؿسس‪ٚ‬غشب٘‪ ٝ‬ثسای ا٘شمبَ الکْ ثؿسس‪ٚ‬غشب٘‪ ٝ‬ث‪ٝ‬‬ ‫ایساٖ ؾد٘د سز اسأ‪ ٝ‬ایٗ ٌصازؼ ثطب اؾطبز‪ ٜ‬ثط‪ٝ‬‬ ‫زا‪ ٜ‬ا٘داشی سٕ‪ٟ‬یدار ثؿسس‪ٚ‬غشب٘‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ئیع‪ ،‬ثطسای‬ ‫ازغبَ الکْ ثؿسس‪ٚ‬غشب٘‪ ٝ‬ایساٖ سز ٔطب‪ ٜ‬فط‪ٛ‬زیط‪،ٝ‬‬ ‫أد‪ ٜ‬اغز‪ ۵‬ثب ایٗ ‪ٚ‬ػ‪ٛ‬س ثب٘ه ٔطسوطصی ایطساٖ‬ ‫لبسز ث‪ ٝ‬ا٘شمبَ ٔیّیبزس ‪ٞ‬ب سالز دط‪ َٛ‬حطبقطُ اش‬ ‫فس‪ٚ‬ؼ ٘فز سز فبقّ‪ ٝ‬غبَ‪ٞ‬بی ‪ ۹۱۰۱‬سب ‪ ۹۱۰۳‬ث‪ٝ‬‬ ‫حػططبثطط‪ٟ‬ططبی ثططب٘ططىططی فططقططبَ سزایططٗ وططب٘ططبَ‬ ‫ثؿسس‪ٚ‬غشب٘‪٘ ٝ‬یػز ز‪ٚ‬یشسش سز اسأ‪ٔ ٝ‬ی٘‪ٛ‬یػد‪ ۵‬ایٗ‬ ‫د‪ َٛ‬سز حػبه ثب٘ىی وؿ‪ٛ‬ز‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬ایطساٖ ثط‪ٝ‬‬ ‫اٖ ‪ٞ‬ب ٘فز فس‪ٚ‬خش‪ ،ٝ‬ثط‪ ٝ‬خکط‪ٛ‬ـ سز اغطیطب ‪ٚ‬‬ ‫ثصزی سسیٗ ٔؿشسیبٖ ٘فز ایساٖ ؾطبٔطُ ضادطٗ ‪ٚ‬‬ ‫وس‪ ٜ‬ػ‪ٛٙ‬ثی‪ ،‬سز غبَ ‪ٞ‬بی ثطقطد اش أضطب ؾطدٖ‬ ‫س‪ٛ‬افک ‪ٞ‬ػش‪ٝ‬ای ‪ ٚ‬دیؽ اش خس‪ٚ‬ع أسیىب اش اٖ ‪ٚ‬‬ ‫احیبی سمسیٓ ‪ٞ‬ب‪ ،‬ا٘جبؾش‪ ٝ‬ؾد‪ ٜ‬اغطز ایطٗ زغطب٘ط‪ٝ‬‬ ‫اٍّ٘یػی سز اسأ‪ ٝ‬ث‪٘ ٝ‬مُ اش ٔ‪ٙ‬بثـ اٌب‪ٔ ٜ‬یافصایطد‪۵‬‬ ‫ایٗ ٔػد‪ٚ‬س ؾدٖ د‪٘ َٛ‬ؿبٖ ٔیس‪ٞ‬د و‪ ٝ‬چٍط‪٘ٛ‬ط‪ٝ‬‬ ‫دیچیدٌی سمسیٓ ‪ٞ‬طبی أطسیطىطب‪ ،‬ثػطیطبزی اش‬ ‫ثب٘ه‪ٞ‬ب‪ ،‬ؾسوز‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬وؿط‪ٛ‬ز ‪ٞ‬طب زا حطشطی سز‬ ‫ق‪ٛ‬زر ٔقبفیز‪ ،‬سزثبز‪ ٜ‬ا٘ؼبْ ‪ٞ‬سٌط‪٘ٛ‬ط‪ٔ ٝ‬طسا‪ٚ‬س‪ٜ‬‬ ‫سؼبزی ثب ایساٖ ٔمشبط وسس‪ ٜ‬اغز‬ ‫استاًذار اردبیل‪ :‬باًک در اعطای تسْیالت سختگیر ًباشٌذ‬ ‫غس‪ٚ‬یع خجسی ز‪ٚ‬ش٘بٔ‪ ٝ‬ازن‪ -‬اغشب٘داز ازسثیُ‬ ‫ٌفز‪ ۵‬ثب٘ه‪ٞ‬بی فبُٔ سز افطغطبی ‪ٚ‬اْ ‪ٞ‬طبی‬ ‫اؾشغبَ دبیداز ز‪ٚ‬غشبیی ‪ ٚ‬حٕبیطز اش اغطیطت‬ ‫سیططدٌططبٖ ثططیططٕططبزی وططس‪٘ٚ‬ططب ثططب زفططبیططز‬ ‫سغش‪ٛ‬زاِقُٕ‪ٞ‬ب غخزٌیسی ٘طىط‪ٙ‬ط‪ٙ‬طد اوطجطس‬ ‫ث‪ٟٙ‬بٔؼ‪ ٛ‬اؽ‪ٟ‬بز وطسس‪ ۵‬سز ‪ٚ‬ضطقطیطز حطبوطٓ‬ ‫وس‪٘ٚ‬بیی ثبید ثب٘ه ‪ٞ‬بی فبُٔ اخسیٗ سغطشط‪ٛ‬ز‬ ‫اِقُٕ ثب٘ه ٔسوصی زا ٔد٘ؾس لطساز س‪ٞ‬ط‪ٙ‬طد ‪ٚ‬‬ ‫ح‪ٛ‬ش‪ ٜ‬الشکبسی اغشب٘دازی ٘یص ثطب اغطشطقطکْ اش‬ ‫ٔساػـ ذیککح اخسیٗ سغش‪ٛ‬زاِقُٕ زا اثطکک‬ ‫و‪ٙٙ‬د ‪ٚ‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ٔ ۰۱۱ ٝ‬طیطّطیطبزس سط‪ٔٛ‬طبٖ‬ ‫سػ‪ٟ‬یکر اؾشغبِصایی ز‪ٚ‬غطشطبیطی اثطکک ؾطد‪ٜ‬‬ ‫افص‪ٚ‬س‪ٔ ۵‬سحّ‪ ٝ‬د‪ٙ‬ؼٓ افغبی ایٗ سػط‪ٟ‬طیطکر سز‬ ‫ح‪ٛ‬ش‪ٞ ٜ‬بی وؿب‪ٚ‬زشی‪ ،‬ق‪ٙ‬قز ‪ ٚ‬خدٔبر ثطسای‬ ‫اؾشغبَ شایی دبیداز سخکیف یبفش‪ ٝ‬و‪ ٝ‬ثیؿشسیطٗ‬ ‫اٖ‪ٔ ۰۳۹‬یّیبزس س‪ٔٛ‬طبٖ سز حط‪ٛ‬ش‪ ٜ‬وؿطب‪ٚ‬زشی‬ ‫‪ٞ‬صی‪ ٝٙ‬ؾد‪ ٜ‬اغز‬ ‫اغشب٘داز ازسثیُ اسأ‪ ٝ‬ساس‪ ۵‬سغشٍب‪ٞ ٜ‬بی ٔشط‪ِٛ‬طی‬ ‫ثبید دس‪٘ٚ‬د‪ ٜ‬سزخ‪ٛ‬اغز و‪ٙٙ‬دٌبٖ زا ثسزغطی ‪ٚ‬‬ ‫دیٍیسی و‪ٙٙ‬د ‪ ٚ‬دس‪ٚ‬ض‪ٞ ٜ‬ب سز ثمض اؾشطغطبَ ثط‪ٝ‬‬ ‫غٕز س‪ٛ‬غق‪ ٝ‬حسوز و‪ٙٙ‬د‬ ‫ث‪ٟٙ‬بٔچط‪ٌ ٛ‬طفطز‪٘ ۵‬طجطبیطد عطسح سز چطسخط‪ٝ‬‬ ‫ثس‪ٚ‬وساغی اسازی ٔقغُ ثبؾ‪ٙ‬د ‪ ٚ‬سغشٍب‪ٞ ٜ‬طب ‪ٚ‬‬ ‫ثب٘ه ‪ٞ‬ب سز ق‪ٛ‬زر ٔؿىکر عطسح ثطب ذوطس‬ ‫سِیُ سز اغسؿ ‪ٚ‬لز ث‪ ٝ‬قبحجبٖ ‪ٚ‬اْ افکْ و‪ٙٙ‬د‬ ‫سب ثیؿشس اش ایٗ ٔقغُ ٘جبؾ‪ٙ‬د‬ ‫‪ٚ‬ی ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ سز زاثغ‪ ٝ‬ثطب سػط‪ٟ‬طیطکر وطس‪٘ٚ‬طب‬ ‫ٌفز‪ٔ ۵‬شمبضیبٖ ثب ٔساػق‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬غبیطز وطبزا سطب‬ ‫دبیبٖ ٔسساس ٔب‪ ٜ‬فسقز ساز٘د ٘ػت ثط‪ ٝ‬ؾطغطُ‬ ‫ٔ‪ٛ‬زس ٘ؾطس خط‪ٛ‬س ططجطز ٘طبْ ‪ ٚ‬سز قط‪ٛ‬زر‬ ‫ساؾشٗ ؾسایظ اش ایٗ سػط‪ٟ‬طیطکر ثطسای حطُ‬ ‫ثخؿی اش ٔؿىکر خ‪ٛ‬س ث‪ٟ‬س‪ٜٙٔ‬د ؾ‪ٛ‬س‬ ‫طرح حفاظت از ‪ّ ٠٣٣‬سار سالوٌذ در ارربایجاىغربی اجرا هیشَد‬ ‫غس‪ٚ‬یطع خطجطسی ز‪ٚ‬ش٘طبٔط‪ ٝ‬ازن‪ -‬اغطشطب٘طداز‬ ‫اذزثبیؼبٖغسثی ثب اؾبز‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬عسح ٔسالجز اش‬ ‫غبِٕ‪ٙ‬داٖ ثب ‪ٕٞ‬ىبزی ٔػ‪ٚٛ‬الٖ اػسایی ٔی ؾط‪ٛ‬س‪،‬‬ ‫ٌفز‪ٞ 8۱۱ ۵‬صاز ٘فس غبِٕ‪ٙ‬د ثبالی ‪ ۱۱‬غطبَ سز‬ ‫ایٗ اغشبٖ ‪ٚ‬ػ‪ٛ‬س سازس و‪ ٝ‬و‪ٙ‬شسَ ‪ٔ ٚ‬دیسیز ایطٗ‬ ‫افساس سز أس و‪ٙ‬شسَ ثیٕبزی وس‪٘ٚ‬طب ٔط‪ٛ‬ططس اغطز‬ ‫ٔمٕدٔ‪ٟ‬دی ؾ‪ٟ‬سیبزی اؽ‪ٟ‬بز ساؾز‪ ۵‬ثبید ٔػبئطُ‬ ‫‪ٔ ٚ‬ؿىکر عسح ٔسالجز اش غبِٕط‪ٙ‬طداٖ ثطسزغطی‬ ‫ؾ‪ٛ‬س سب اػسای اٖ ث‪ ٝ‬ف‪ٛٙ‬اٖ یه وطبز ٔط‪ٟ‬طٓ سز‬ ‫اغشبٖ ‪ ٚ‬وؿ‪ٛ‬ز س‪ٛ‬غق‪ ٝ‬یبثد ‪ٚ‬ی اسأ‪ ٝ‬ساس‪ ۵‬ثبید ثط‪ٝ‬‬ ‫ایٗ ٔ‪ٛ‬زس س‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬ؾ‪ٛ‬س و‪ ٝ‬سب شٔطبٖ سط‪ٟ‬طیط‪ ٝ‬ساز‪ٚ ٚ‬‬ ‫‪ٚ‬اوػٗ ثسای ایٗ ثیٕبزی‪ ،‬زفبیز دس‪ٚ‬سىطُ ‪ٞ‬طبی‬ ‫ث‪ٟ‬داؾشی سز ا‪ِٛٚ‬یز سٕبٔی ثس٘بٔ‪ٞٝ‬بغز اغشب٘داز‬ ‫اذزثبیؼبٖغسثی ٌفز‪ ۵‬ثسٌصازی سٕبٔی سؼٕقبر‬ ‫حشی سز دبزن ‪ٞ‬ب ٕٔ‪ٛٙ‬ؿ ث‪ٛ‬س‪ ٚ ٜ‬ثبید ثطب ٘طؾطبزر‬ ‫ػدی ثب ٔشخّفبٖ ثسخ‪ٛ‬زس لب٘‪٘ٛ‬ی ؾ‪ٛ‬س ؾ‪ٟ‬سیطبزی‬ ‫اضبف‪ ٝ‬وسس‪ٕٞ ۵‬چ‪ٙ‬یٗ ثبید ثب ‪ٚ‬احد‪ٞ‬بی ق‪ٙ‬فی وط‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ازس ث‪ٟ‬داؾشی زا زفبیز ٕ٘یوط‪ٙ‬ط‪ٙ‬طد‪ ،‬ثطسخط‪ٛ‬زس‬ ‫ػدی ‪ ٚ‬لب٘‪٘ٛ‬ی ؾ‪ٛ‬س ‪ٚ‬ی اؽ‪ٟ‬بز ساؾز‪ٔ ۵‬ط‪ٛ‬ضط‪ٛ‬ؿ‬ ‫فصاسازی ‪ٞ‬بی غس‪ٚ‬ز ‪ ٚ‬غبالز ؾ‪ٟ‬یداٖ ٘طیطص أطسی‬ ‫ٔ‪ ٟٓ‬سز ػبٔق‪ ٝ‬اغکٔی ٔطبغطز ‪ ٚ‬ثطبیطد فضطبی‬ ‫ٔق‪ٛٙ‬ی ایٗ ٔب‪ ٜ‬سز ػبٔق‪ ٝ‬سس‪ٚ‬یغ ؾ‪ٛ‬س و‪ ٝ‬سز ایطٗ‬ ‫زاثغ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ش‪ٚ‬سی ٔ‪ٛ‬ازس ‪ ٚ‬دس‪ٚ‬سىُ‪ٞ‬بی ثط‪ٟ‬طداؾطشطی‬ ‫س‪ٛ‬غظ غشبس وس‪٘ٚ‬ب سجییٗ ٔیؾ‪ٛ‬س ػطّطػط‪ ٝ‬غطشطبس‬ ‫اغشب٘ی ٔمبثّ‪ٔ ٚ ٝ‬دیطسیطز ثطیطٕطبزی وطس‪٘ٚ‬طب سز‬ ‫اذزثبیؼبٖ غسثی ثب حض‪ٛ‬ز ٔػط‪ٚٛ‬الٖ اغطشطب٘طی ‪ٚ‬‬ ‫حض‪ٛ‬ز ‪ٚ‬یدئ‪ ٛ‬و‪ٙ‬فسا٘ػی فسٔب٘دازاٖ ثسٌصاز ؾد ‪ٚ‬‬ ‫حبضساٖ ث‪ ٝ‬ازائط‪ٌ ٝ‬طصازؼ ‪ ٚ‬ثطیطبٖ ٘طؾطس‪ٞ‬طب ‪ٚ‬‬ ‫دیؿ‪ٟٙ‬بسار خ‪ٛ‬س دسساخش‪ٙ‬د ؾی‪ٛ‬ؿ ‪ٚ‬یس‪ٚ‬ظ وطس‪٘ٚ‬طب‬ ‫ا‪ٚ‬اخس سغبٔجس ٌرؾش‪ ٝ‬اش چیٗ اغبش ؾد ‪ ٚ‬سبو‪ٙ‬ط‪ٖٛ‬‬ ‫‪ّ ۵.۱‬کتار از اراضی کشاٍرزی شْرستاى هرًذ‬ ‫ازادسازی شذ‬ ‫غس‪ٚ‬یع خجسی ز‪ٚ‬ش٘طبٔط‪ ٝ‬ازن‪-‬‬ ‫فّی قیبسی اؽ‪ٟ‬بز وطسس‪ ۵‬ثطسای‬ ‫اػسای لب٘‪ ٖٛ‬حفطؼ وطبزثطسی ‪ٚ‬‬ ‫ػّ‪ٌٛ‬یطسی اش سطغطیطیطسوطبزثطسی‬ ‫غططیططسٔططؼططبش سز شٔططیططٗ ‪ٞ‬ططبی‬ ‫وؿب‪ٚ‬زشی ‪ ٚ‬ثبغی‪ ،‬أ‪ٛ‬ز ازاضطی‬ ‫ٔططدیططسیططز ػطط‪ٟ‬ططبس وؿططب‪ٚ‬زشی‬ ‫ؾ‪ٟ‬سغشبٖ ٔس٘د سز اسأ‪ ٝ‬الدأطبر‬ ‫ثبشساز٘طد‪ ٜ‬خط‪ٛ‬س اش غطبخطز ‪ٚ‬‬ ‫غبش‪ٞ‬بی غیسٔؼبش فّی‪ ٝ‬سقداسی اش ٔشخّفبٖ سغییسوبزثسی غیطسٔطؼطبش سز‬ ‫فسق‪ٞٝ‬بی وؿب‪ٚ‬زشی ایٗ ؾ‪ٟ‬سغشبٖ سز ٔسػـ لضبیی عطسح ؾطىطبیطز‬ ‫وسس‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ثب دیٍیسی ‪ٞ‬بی الشْ ‪ٕٞ ٚ‬ىبزی ٔػ‪ٚٛ‬الٖ ؾ‪ٟ‬سغشب٘ی احطىطبْ‬ ‫لضبیی ا٘‪ٟ‬ب قبسز ‪ ٚ‬اػسا ؾد ‪ٚ‬ی افص‪ٚ‬س‪ ۵‬ثب س‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬سغییسوبزثطسی‬ ‫غیسٔؼبش ازاضی شزافی ‪ ٚ‬ثبک ‪ٞ‬ب ػسْ سّمی ٔیؾ‪ٛ‬س ‪ ٚ‬لب٘‪ٍ٘ٛ‬طراز ثطسای‬ ‫افساس خبعی ٔؼبشار ‪ٞ‬بی غ‪ٍٙ‬ی‪ٙ‬ی سز ٘ؾس ٌسفش‪ ،ٝ‬الشْ اغطز لطجطُ اش‬ ‫الداْ ث‪ٞ ٝ‬سٌ‪ ٝ٘ٛ‬سغییسوبزثسی ازاضی شزافی ‪ ٚ‬ثبغی‪ٔ ،‬ؼ‪ٛ‬ش‪ٞ‬بی الشْ ‪ٚ‬‬ ‫لب٘‪٘ٛ‬ی زا اش غبشٔبٖ ػ‪ٟ‬بسوؿب‪ٚ‬زشی ٌسفش‪ ٝ‬ؾ‪ٛ‬س سز غیس ایٗ ق‪ٛ‬زر ثطب‬ ‫اغش‪ٙ‬بس ث‪ ٝ‬لب٘‪ ٖٛ‬حفؼ وبزثسی ازاضی الداْ ث‪ ٝ‬سخسیت عسح‪ٞ‬بی احداطی‬ ‫ثد‪ٔ ٖٚ‬ؼ‪ٛ‬ش ٔیؾ‪ٛ‬س قیبسی ثب اؾبز‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬دع اش دیٍیسی ‪ٞ‬بی الشْ‬ ‫‪ ٚ‬قد‪ٚ‬ز حىٓ لغقی‪ٔ ،‬شخّفیٗ ث‪ ٝ‬ػصای ٘مدی ‪ ٚ‬لّـ ‪ ٚ‬لٕـ غطبخطز ‪ٚ‬‬ ‫غبش غیسٔؼبش ٔمى‪ ْٛ‬ؾد٘د‪ ،‬اؽ‪ٟ‬بز وسس‪ ۵‬سز ایٗ شٔی‪ ٝٙ‬د‪ٙ‬چ فمس‪ ٜ‬احىطبْ‬ ‫لّـ ‪ ٚ‬لٕـ ‪ ٚ‬سخسیت غبخز ‪ ٚ‬غبش‪ٞ‬طبی غطیطسٔطؼطبش سز شٔطیطٗ ‪ٞ‬طبی‬ ‫وؿب‪ٚ‬زشی ؾ‪ٟ‬س‪ٞ‬بی وؿىػسای ‪ ٚ‬یبٔچی ثطب حضط‪ٛ‬ز ٘طٕطبیط‪ٙ‬طدٌطبٖ‪،‬‬ ‫ساسغشب٘ی‪ ،‬ػ‪ٟ‬بس وؿب‪ٚ‬زشی ‪٘ ٚ‬یس‪ٚ‬ی ا٘شؾبٔی ث‪ٔ ٝ‬سحّ‪ ٝ‬اػسا سزأد‬ ‫ٔیّی‪ٞ ٖٛ‬ب ٘فس ث‪ ٝ‬ایٗ ‪ٚ‬یس‪ٚ‬ظ ٔطجطشطک ؾطد‪ ٜ‬ا٘طد ‪ٚ‬‬ ‫‪ٞ‬صازاٖ ٘فس ثس اطس ایٗ ثیٕطبزی ػطبٖ خط‪ٛ‬س زا اش‬ ‫سغز ساس‪ ٜ‬ا٘د ایٗ ثیٕبزی لبثُ دیؿٍیسی اغز ‪ٚ‬‬ ‫ث‪ٝ‬زاحشی ‪ ٚ‬ثب زا‪ٞ‬ىبز‪ٞ‬بی غبس‪ٔ ٜ‬یس‪ٛ‬اٖ اش ؾی‪ٛ‬ؿ ‪ٚ‬‬ ‫اثشک ث‪ ٝ‬اٖ ػّ‪ٌٛ‬یسی وسس؛ ایطٗ ‪ٚ‬یطس‪ٚ‬ظ س‪ٚ‬ز‪ٜ‬‬ ‫٘‪ٟ‬فش‪ ٝ‬ث‪٘ ٝ‬ػجز ع‪ٛ‬ال٘ی اش چ‪ٙ‬د ز‪ٚ‬ش سب ‪ٞ ۹‬فش‪ ٝ‬سازس‬ ‫‪ٕٞ ٚ‬یطٗ أطس ٔط‪ٛ‬ػطت ؾطد‪ ٜ‬سطب شٔطب٘طی وط‪ٝ‬‬ ‫فکیٕی چ‪ ٖٛ‬ست ‪ ٚ‬س‪ٍٙ‬ی ٘فع سز ٔجشکیبٖ ثطس‪ٚ‬ش‬ ‫٘ى‪ٙ‬د‪ ،‬اش اٖ اٌب‪ٞ‬ی دیدا ٘ى‪ٙٙ‬د ‪ ٚ‬ضس‪ٚ‬زسی ثطسای‬ ‫زفشٗ ث‪ ٝ‬ثیٕبزغشبٖ احػبظ ٘ى‪ٙٙ‬د‬ ‫تَرم ٍ عذم ًظارتّا بر بازار هعیشت هردم‬ ‫را تضعیف هیکٌذ‬ ‫غس‪ٚ‬یع خجسی ز‪ٚ‬ش٘بٔ‪ ٝ‬ازن‪ -‬احٕد‬ ‫ٔمسْشاس‪ ٜ‬اؽ‪ٟ‬بز ساؾز‪ ۵‬وبسز سزٔب٘ی‬ ‫‪ٔ ٚ‬ؼٕ‪ٛ‬ف‪ ٝ‬ؾجى‪ ٝ‬ث‪ٟ‬داؾز ‪ ٚ‬سزٔطبٖ‬ ‫ا‪ٞ‬س اش ز‪ٚ‬ش‪ٞ‬بی اثشدایی ؾی‪ٛ‬ؿ ‪ٚ‬یس‪ٚ‬ظ‬ ‫وس‪٘ٚ‬ب‪ ،‬سز خظ ٔمدْ ٔجطبزش‪ ٜ‬ثطب ایطٗ‬ ‫‪ٚ‬یس‪ٚ‬ظ ٔ‪ٙ‬م‪ٛ‬ظ وطس‪٘ٚ‬طب ‪ٞ‬ػطشط‪ٙ‬طد ‪ٚ‬‬ ‫سططبوطط‪ٙ‬طط‪ ٖٛ‬ػططب٘ططب٘طط‪ ٝ‬ثططسای ٔططسسْ‬ ‫خدٔبرزغب٘ی وسس‪ ٜ‬ا٘د ٕ٘بی‪ٙ‬د‪ٔ ٜ‬سسْ ا‪ٞ‬س ‪ٞ ٚ‬سیع سز ٔطؼطّطع افطص‪ٚ‬س‪۵‬‬ ‫ٔسسْ ا‪ٞ‬س‪ ،‬اٖ ٔسسٔی ٘یػش‪ٙ‬د و‪٘ ٝ‬ػجز ث‪ٔ ٝ‬ؿىکر الشکبسی ‪ٔ ٚ‬قیؿطشطی‬ ‫‪ٕٞ‬ؿ‪ٟ‬سیبٖ ‪ٕٞ ٚ‬ػبیٍبٖ خ‪ٛ‬س سز ؾسایظ وس‪٘ٚ‬بیی ثیسفب‪ٚ‬ر ثبؾ‪ٙ‬د‪ ،‬اِجطشط‪ٝ‬‬ ‫٘مؽ غذب‪ ٚ ٜ‬ثػیغ ‪ ٓٞ‬سزو‪ٙ‬بزوبسزسزٔب٘ی سزز‪ٚ‬ش‪ٞ‬بی غخز وطس‪٘ٚ‬طبیطی‬ ‫غیسلبثُ ا٘ىبز اغز ‪ٚ‬ی ثب اؾبز‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ایٗو‪ ٝ‬غذب‪ ٜ‬ا‪ٞ‬طس‪ٞٚ‬طسیطع سزػطسیطبٖ‬ ‫ؾی‪ٛ‬ؿ وس‪٘ٚ‬ب چ‪ ٝ‬سز وٕهزغب٘ی ث‪ٔ ٝ‬سسْ ‪ ٚ‬چ‪ ٝ‬سز ٔمبثّ‪ ٝ‬ثب ایٗ ‪ٚ‬یطس‪ٚ‬ظ‬ ‫ثػیبز خ‪ٛ‬ه فُٕ وسس٘د‪ٌ ،‬فز‪ 8۳ ۵‬سزقطدػطٕطقطیطز ؾط‪ٟ‬طسی ا‪ٞ‬طس؛‬ ‫حبؾی‪٘ٝ‬ؿیٗ ‪ٞ‬ػش‪ٙ‬د ‪ٕٞٚ‬ب٘غ‪ٛ‬زو‪ٔ ٝ‬یسا٘یٓ حبؾی‪٘ٝ‬ؿی‪ٙ‬بٖ اش ِمبػ ٔػطبئطُ‬ ‫الشکبسی ‪ٔ ٚ‬قیؿشی ٔؿىکر فدید‪ٜ‬ای ساز٘د ٔمسْشاس‪ ٜ‬سکسیطح وطسس‪۵‬‬ ‫ٔشاغفب٘‪ ٝ‬س‪ٛ‬زْ ایٗ ز‪ٚ‬ش‪ٞ‬ب افػبزٌػیخش‪ ٝ‬ثبال ٔیز‪ٚ‬س ‪٘ ٚ‬ؾبزر‪ٞ‬ب ثس و‪ٙ‬شطسَ‬ ‫لیٕز‪ٞ‬ب چ‪ ٝ‬سز غغح ؾ‪ٟ‬سغشبٖ ‪ ٚ‬چ‪ ٝ‬غغح وکٖ ثػیبز دبییٗ اغز ‪ ٚ‬ایٗ‬ ‫ٔػبئُ ثس ٔسسْ فؿبز ٔضبففی ‪ٚ‬ازس ٔیو‪ٙ‬د ٕ٘بی‪ٙ‬د‪ٔ ٜ‬سسْ ا‪ٞ‬س‪ٞٚ‬سیع سز‬ ‫ٔؼّع ثبذوسایٗو‪ ٝ‬دشب٘ػیُ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ؽسفیز‪ٞ‬بی ؾط‪ٟ‬طسغطشطبٖ ا‪ٞ‬طسثطب‪ٚ‬ػط‪ٛ‬س‬ ‫لسازٌیسی سزوٕسث‪ٙ‬دٔع ‪ ٚ‬عک؛ اش اٖ‪ٞ‬ب ث‪ٟ‬س‪ٜ‬ثسسازی سزغشی ٕ٘ی ؾط‪ٛ‬س‪،‬‬ ‫ٌفز‪ٔ ۵‬شاغفب٘‪ ٝ‬اشٔقبسٖ ٔع ‪ٚ‬عکی ا‪ٞ‬س ٘‪ ٝ‬اغشطخطساع ‪٘ٚ‬ط‪ ٝ‬اوطشطؿطبف‬ ‫سزغشی ٕ٘یو‪ٙٙ‬د ‪ٚ‬اشعسفی ‪ ٓٞ‬ؾ‪ٟ‬سغشبٖ ا‪ٞ‬ساشق‪ٙ‬بیـ دبییٗسغشی ٔطع ‪ٚ‬‬ ‫عک ٔمس‪ٔ ْٚ‬ب٘د‪ ٜ‬اغز‬ ‫هْوتریی عٌاٍیی خبری‬ ‫ایراى ٍ جْاى‬ ‫* اغشبس سا٘ؿٍب‪ ٚ ٜ‬وبزؾ‪ٙ‬بظ ٔػبئُ غیبغی افغب٘ػشبٖ ثب‬ ‫اؾبز‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬فکل‪ٙٔ ٝ‬دی ‪ٚ‬اؾ‪ٍٙ‬شٗ ثسای اسأ‪ ٝ‬حضط‪ٛ‬ز سز‬ ‫ایٗ وؿ‪ٛ‬ز‪ ،‬ساوید وسس و‪ ٝ‬أسیىب ‪ٞ‬سٌص ٕ٘ی خط‪ٛ‬ا‪ٞ‬طد‬ ‫قّح ‪ ٚ‬طجبر سایٕی سز ایٗ وؿ‪ٛ‬ز حبوٓ ؾ‪ٛ‬س ‪ ٚ‬ثطسای‬ ‫سدا‪ ْٚ‬ثمساٖ ثػشسغبشی ٔیو‪ٙ‬د‬ ‫* دع اش ٘صسیه غ‪ٔ ٝ‬ب‪ ٜ‬اش سؿىطیطُ س‪ِٚ‬طز ػطدیطد‪،‬‬ ‫٘خػز ‪ٚ‬شیس فساق ػٕق‪ ٝ‬ؾت ٌرؾش‪ ٝ‬سبزیخ ا٘شخبثطبر‬ ‫ش‪ٚ‬س‪ٍٙٞ‬بْ زا ؾؿٓ ض‪ٚ‬ئٗ ‪ٔ ۹۱۹۰‬طیطکسی (‪ ۰۱‬خطسساس‬ ‫‪ ) ۰۰۱۱‬افکْ وسس؛ الدأی و‪ ٝ‬ثکفبقّ‪ ٝ‬ثبشسطبه ‪ٞ‬طب ‪ٚ‬‬ ‫‪ٚ‬او‪ٙ‬ؽ ‪ٞ‬بی ٌػشسس‪ ٜ‬ای زا سز ٔطمطبفطُ غطیطبغطی ‪ٚ‬‬ ‫حم‪ٛ‬لی ایٗ وؿ‪ٛ‬ز ث‪ٕٞ ٝ‬سا‪ ٜ‬ساؾز‬ ‫* ٔؼّع ٕ٘بی‪ٙ‬دٌبٖ أسیىب ث‪ٛ‬سػ‪ٝ‬ای ‪ٔ ۰۱۱‬طیطّطیط‪ٖٛ‬‬ ‫سالزی ثسای وطٕطه ثط‪ ٝ‬غطبٔطب٘ط‪ٔ ٝ‬ط‪ٛ‬ؾطىطی زضیطٓ‬ ‫ق‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یػشی سک‪ٛ‬یت وسس‬ ‫* س‪ٞ ٜ‬ب ‪ٞ‬صاز ٘فس ؾ‪ٙ‬ج‪ ٝ‬ؾت سز فّػغیٗ اؾغطبِطی فطّطیط‪ٝ‬‬ ‫ث‪ٙ‬یبٔیٗ ٘شب٘یب‪٘ ٛٞ‬خػز ‪ٚ‬شیس زضیٓ ق‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یػشی سؾب‪ٞ‬سار‬ ‫وسس٘د‬ ‫* ض٘ساَ خّیف‪ ٝ‬حفشس فسٔب٘د‪٘ ٜ‬یس‪ٞٚ‬بی ٔ‪ٛ‬غ‪ ْٛ‬ث‪ ٝ‬ازسطؽ‬ ‫ّٔی ِیجی ٌفز و‪ ٝ‬اغشقٕبزٌساٖ زا اش ِطیطجطی ثطیطس‪ٖٚ‬‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬د وسس‬ ‫* ازسؽ ِج‪ٙ‬بٖ ثب ا٘شؿبز ثطیطب٘طیط‪ ٝ‬ای افطکْ وطسس وط‪ٝ‬‬ ‫ػ‪ٍٙٙ‬د‪ٜٞ‬بی زضیٓ ق‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یػشی سز ‪ ۹۰‬غبفز ٌطرؾطشط‪ٝ‬‬ ‫‪ ۰۱‬ثبز حسیٓ ‪ٛٞ‬ایی ایٗ وؿ‪ٛ‬ز زا ٘مض وسس٘د‬ ‫* ‪ٚ‬شازر أ‪ٛ‬ز خبزػ‪ ٝ‬ز‪ٚ‬غی‪ ٝ‬سز ثیب٘ی‪ ٝ‬ای اس‪ٟ‬بْ أسیىب‬ ‫ث‪ ٝ‬ایٗ وؿ‪ٛ‬ز ‪٘ ٚ‬یص چیٗ سز فسق‪ ٝ‬دداف‪ٙ‬د ٔط‪ٛ‬ؾطىطی زا‬ ‫غیسٔ‪ٙ‬کفب٘‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ا٘د ‪ ٚ‬زس وسس‬ ‫* اِىػب٘دز شاغذىیٗ غفیس ز‪ٚ‬غی‪ ٝ‬سز ِج‪ٙ‬بٖ سز غخ‪ٙ‬ب٘طی‬ ‫ثب اؾبز‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬سکؼ أسیىب ثسای خّـ غکح حصه اهلل اش‬ ‫عسیک افٕبَ سمسیٓ‪ٞ‬ب‪ ،‬سبوید وسس و‪ ٝ‬ایطٗ سطکؼ ‪ٞ‬طب‬ ‫ٔ‪ٛ‬فمیزأیص ٘خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬د ث‪ٛ‬س ‪ ٚ‬س‪ٟٙ‬ب یه س‪ ٓٞٛ‬اغز‬ ‫* ؾجى‪ ٝ‬خجسی اغیب سبیٕص سز سبش‪ ٜ‬سسیٗ ٌصازؼ خط‪ٛ‬س‬ ‫سکؼ ‪ٞ‬بی أسیىب ثسای سٕدید سمسیٓ سػّیمبسی ایساٖ‬ ‫زا ؾىػز خ‪ٛ‬زس‪ ٚ ٜ‬ثی ٘شیؼ‪ ٝ‬س‪ٛ‬قیط وطسس وط‪ ٝ‬ثطب‬ ‫ٔخبِفز وؿ‪ٛ‬ز‪ٞ‬بیی ٔب٘‪ٙ‬د چیٗ ‪ ٚ‬ز‪ٚ‬غی‪ٔ ٝ‬ط‪ٛ‬اػط‪ ٝ‬ؾطد‪ٜ‬‬ ‫اغز‬ ‫* ٔیؿُ ف‪ ٖٛ‬زئیعػٕ‪ٟٛ‬زی ِج‪ٙ‬بٖ سز غخ‪ٙ‬ب٘ی ثب سبوید‬ ‫ثس عٕـ‪ٚ‬زشی‪ٞ‬بی زضیٓ ق‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یػشی ‪٘ ٚ‬مطض ٔػطشطٕطس‬ ‫حبوٕیز ِج‪ٙ‬بٖ اش غ‪ٛ‬ی ایٗ زضیٓ‪ٌ ،‬فز‪ٔ ۵‬ب ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬بٖ ث‪ٝ‬‬ ‫سفبؿ اش خبن ‪ ٚ‬اه ‪ ٚ‬حبوٕیز خ‪ٛ‬س اسأ‪ٔ ٝ‬یس‪ٞ‬یٓ ‪ٚ‬‬ ‫اش اٖ و‪ٛ‬سب‪ٕ٘ ٜ‬یاییٓ‬ ‫* سز اسأ‪ ٝ‬ػ‪ِ ًٙ‬فؾی اث‪ٛ‬ؽجی ‪ ٚ‬ا٘ىبزا سزثبز‪ٔ ٜ‬ػبیطُ‬ ‫ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬ای‪ ،‬ا٘‪ٛ‬ز لسلبؼ ‪ٚ‬شیس ٔؿب‪ٚ‬ز سز أط‪ٛ‬ز خطبزػط‪ٝ‬‬ ‫أبزار سز قفم‪ ٝ‬ؾخکی خ‪ٛ‬س سز ؾجى‪ ٝ‬اػطشطٕطبفطی‬ ‫س‪ٛ‬ئیشس ٘ػجز ث‪ ٝ‬غخ‪ٙ‬بٖ ‪ٚ‬شیطس سفطبؿ سطسوطیط‪ ٝ‬وط‪ ٝ‬اش‬ ‫سخبِش‪ٟ‬بی ٔطخطسه أطبزار سز سیطٍطس وؿط‪ٛ‬ز‪ٞ‬طبی‬ ‫خب‪ٚ‬زٔیب٘‪ ٝ‬ا٘شمبس وسس‪ ٜ‬ث‪ٛ‬س‪ٚ ،‬او‪ٙ‬ؽ ٘ؿبٖ ساس‬ ‫* غید فٕبز حىیٓ‪ ،‬ز‪ٞ‬جس ػسیبٖ حطىطٕطز ٔطّطی سز‬ ‫دبزِٕبٖ فساق ‪ ،‬افطکْ شٔطبٖ ثطسٌطصازی ا٘طشطخطبثطبر‬ ‫ش‪ٚ‬س‪ٍٙٞ‬بْ دبزِٕب٘ی اش غ‪ٛ‬ی ٔکغفی اِىبؽٕی ٘خػطز‬ ‫‪ٚ‬شیس ایٗ وؿ‪ٛ‬ز زا ٘ؿب٘‪ ٝ‬ػطدیطز ‪ٚ‬ی سز فطٕطُ ثط‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬فد‪ٜٞ‬بیؽ سا٘ػز‬ ‫* وس‪ ٜ‬ػ‪ٛٙ‬ثی غبخز ٘خػشیٗ زاوش‪ٛ‬ز اسٕی سز أبزار‬ ‫زا سىٕیُ ‪٘ ٚ‬خػز ‪ٚ‬شیطس أطبزار زا‪ ٜ‬ا٘طداشی ایطٗ‬ ‫زاوش‪ٛ‬ز زا افکْ وسس‬ ‫* ‪ٚ‬شازر أ‪ٛ‬ز خبزػ‪ ٝ‬ز‪ٚ‬غی‪ ٝ‬سز ثیب٘ی‪ ٝ‬ای افطکْ وطسس‬ ‫و‪ ٝ‬الدأبر غیسس‪ٚ‬غشب٘‪( ٝ‬سمسیٓ ‪ٞ‬بی) اسمبسی‪ ٝ‬از‪ٚ‬دب سز‬ ‫ٔ‪ٛ‬زس ز‪ٚ‬غی‪ ٝ‬زا ثد‪ ٖٚ‬دبغخ ٕ٘ی ٌرازس‬ ‫* س‪٘ٚ‬بِد سطسأطخ زئطیطع ػطٕط‪ٟ‬ط‪ٛ‬زی أطسیطىطب سز‬ ‫س‪ٛ‬ییز ‪ٞ‬بیی دیبیی ث‪ ٝ‬ثبزان ا‪ٚ‬ثبٔب غّ خ‪ٛ‬س سبخز ‪ٚ‬‬ ‫حٕبیز ‪ٚ‬ی اش ػ‪ ٛ‬ثطبیطدٖ زلطیطت سٔط‪ٛ‬وطساسطؽ سز‬ ‫ا٘شخبثبر زیبغزػٕ‪ٟٛ‬زی ‪ ۹۱۹۱‬ایٗ وؿ‪ٛ‬ز زا ٔمى‪ْٛ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ؾىػز سا٘ػز‬ ‫* غس‪ ًٙٞ‬ا٘بس‪ِٛ‬ی سػیٍب٘‪ٛ‬ن زئیع ٔسوص دیؽ ثی‪ٙ‬ی‬ ‫‪ٞ‬بی غیبغی‪٘-‬ؾبٔی ز‪ٚ‬غی‪ٔ ٝ‬قشمد اغز‪ ۵‬زشٔبیؽ اخیطس‬ ‫غذب‪ ٜ‬دبغدازاٖ (زشٔبیؽ دیبٔطجطس افطؾطٓ‪ٞ )۰۰-‬ؿطداز‬ ‫ػدی ث‪ ٝ‬سؾٕ‪ٙ‬بٖ ایساٖ ث‪ٛ‬یط‪ ٜ‬أسیىب ث‪ٛ‬س‬ ‫* خجسٌصازی ی‪ٟ٘ٛ‬بح ث‪٘ ٝ‬مُ اش ٔمبٔبر ‪ٚ‬شازر خبزػ‪ٝ‬‬ ‫ایٗ وؿ‪ٛ‬ز اش س‪ٛ‬افک ٔمبٔبر وس‪ ٜ‬ػ‪ٛٙ‬ثی ‪ ٚ‬ػطٕط‪ٟ‬ط‪ٛ‬زی‬ ‫اغکٔی ایساٖ ثسای سؿىیُ وبزٌس‪ ٜٚ‬سؼبزر وبال‪ٞ‬طبی‬ ‫دصؾىی ث‪ ٝ‬ف‪ٛٙ‬اٖ ثخؿی اش سکؼ ‪ٞ‬بی س‪ ٚ‬وؿ‪ٛ‬ز ثطسای‬ ‫حفؼ ‪ٕٞ‬ىبزی ‪ٞ‬بی س‪ٚ‬ػب٘ج‪ ٝ‬سز چبزچ‪ٛ‬ه ٔقبفیز‪ٞ‬بی‬ ‫سمسیٕی أسیىب‪ ،‬خجس ساس‬ ‫* ٔمٕ‪ٛ‬س ‪ٚ‬افؾی زییع سفشس زییع ػٕ‪ٟٛ‬زی ایساٖ سز‬ ‫ٌفز ‪ٌٛٚ‬ی سطّطفط‪ٙ‬طی ثطب ؾطب‪ٞ‬طیطٗ ٔکطغطفطی اف‬ ‫ٔقب‪٘ ٖٚ‬خػز ‪ٚ‬شیس ػٕ‪ٟٛ‬زی اذزثبیؼبٖ‪ ،‬زا‪ٞ‬ىبز‪ٞ‬طبی‬ ‫س‪ٛ‬غق‪ ٝ‬ز‪ٚ‬اثظ س‪ ٚ‬وؿ‪ٛ‬ز سز حط‪ٛ‬ش‪ٞ ٜ‬طبی الطشطکطبسی‪،‬‬ ‫ثبشزٌب٘ی ‪ ٚ‬حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ زا ثسزغی وسس٘د‬ ‫* ٔمٕدػ‪ٛ‬اس ؽسی ‪ٚ‬شیس خبزػ‪ ٝ‬ػٕ‪ٟٛ‬زی اغطکٔطی‬ ‫ایساٖ ٌفز و‪ ٝ‬سس‪ٚ‬زیػز‪ٞ‬ب اش د‪ٙ‬ب‪ٍٞ‬ب‪ٜٞ‬بی أطٗ خط‪ٛ‬س‬ ‫سز أسیىب ‪ ٚ‬از‪ٚ‬دب ٘فسردساو‪ٙ‬ی ٔیو‪ٙٙ‬د‬ ‫* ‪ٚ‬شازر خبزػ‪ٔ ٝ‬کس سز ثیب٘ی‪ٝ‬ای ‪ٚ‬ز‪ٚ‬س یه وؿطشطی‬ ‫اوشؿبفی سسوی‪ ٝ‬ث‪ٙٔ ٝ‬غم‪ ٝ‬ا٘مکبزی الشکبسی ایٗ وؿ‪ٛ‬ز‬ ‫سز سزیبی ٔدیشسا٘‪ ٝ‬زا ٔمى‪ ْٛ‬وسس‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* دوشنبه‬ ‫*‪ 35‬مرداد‬ ‫* ‪ 5‬اگوست‬ ‫*‪ 35‬ذی الحجه‬ ‫* سال‪ :‬سی ام‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزونجی ایل‬ ‫* صفحه ‪5‬‬ ‫‪3511‬‬ ‫‪4242‬‬ ‫‪3663‬‬ ‫ستجِ اٍل کطَسی ارسثبیجبىضشقی دس جْص تَلیذ‬ ‫‪‬‬ ‫‪7226‬‬ ‫ارذبایجان‬ ‫هقبلِ‬ ‫کشًٍب دس ارسثبیجبىضشقی‬ ‫ّوچٌبى سٍی ًَاس قشهض است‬ ‫تذا‪٣ ٛ٣‬ضقیت ٍش‪ٝ‬ض دس ارسثبیجب‪ٟ‬ؿشٍی اص ‪١‬رؾرش اثرترال ثر‪٦‬‬ ‫ّش‪١٣‬ب‪ ،‬ص‪ ٔ١‬خغش سا ثرشای ‪ٝ‬رشد‪ٝ ٣ ٛ‬ؼر‪٣٤‬ال‪ ٟ‬ثر‪ ٦‬کرذا‬ ‫دسا‪٣‬سد‪ٙ ٣ ٥‬ض‪ ٛ٣‬سفبیت ثیـتش پش‪٣‬تْ٘‪٧‬ربی ثر‪٨‬رذاؿرتری ‪٣‬‬ ‫ىبک‪ٕ ٦ٚ‬زاسی اجت‪ٞ‬بفی ثب دٍرت ‪ٝ‬ضربفرو سا یربدا‪٣‬سی‬ ‫‪ٝ‬یّ‪٢‬ذ‪.‬‬ ‫‪٧‬ش ‪٢‬ذ ٕـتی دس ّال‪ ٟ‬ؿ‪٨‬ش تجشیض ‪١‬ـرب‪ٝ ٟ‬ری د‪٧‬رذ ّر‪٦‬‬ ‫‪ٝ‬شد‪ ٛ‬اػتیبد‪ ٥‬اص ‪ٝ‬بػِ ‪ ٣‬تالؽ ثشای سفبیت ىبک‪ٕ ٦ٚ‬زاسی‬ ‫اجت‪ٞ‬بفی سا ث‪ ٦‬یِ فبدت سىتبسی دس تقب‪ٝ‬الت س‪٣‬ص‪ٝ‬ش‪ ٥‬خ‪٤‬د‬ ‫تجذی٘ ّشد‪ ٥‬ا‪١‬ذ‪ ،‬ثب ای‪٣ ٠‬ج‪٤‬د ّش‪١٣‬ب دس ارسثبیجرب‪ ٟ‬ؿرشٍری‬ ‫‪ٞ٧‬چ‪٢‬ب‪ ٟ‬دس ‪٣‬ضقیت ٍش‪ٝ‬ض اػرت ‪ٝ ٣‬ؼر‪٣٤‬ال‪ ٟ‬اػرترب‪١‬ری ‪٣‬‬ ‫ّـ‪٤‬سی اص ‪ٝ‬شد‪ ٛ‬ثشای ‪ ٜ٧‬اىضایی ‪ْٞ٧ ٣‬بسی ج‪٨‬رت ثرش‪ٟ٣‬‬ ‫سىت اص ای‪٣ ٠‬ضقیت دف‪٤‬ت ‪ٝ‬ی ّ‪٢٢‬ذ‪.‬‬ ‫ارسثبیجب‪ ٟ‬ؿشٍی تب ا‪٣‬ای٘ اسدیج‪٨‬ـت ا‪ٝ‬ؼبٗ اص ‪١‬ؾرش ؿریر‪٤‬ؿ‬ ‫ّش‪١٣‬ب ‪٣‬ضقیت ثؼیبس ‪٢ٝ‬بػجی داؿت‪ ،‬ا‪ٝ‬ب اص ا‪٣‬اخش اسدیج‪٨‬ـت‬ ‫‪٣‬سً ثشٕـت ‪ ٣‬ای‪ ٠‬خغ‪ ٦‬اص ‪١‬ؾش ‪ٝ‬یذا‪ ٟ‬داسی ‪ٝ‬ریرضثرب‪١‬ری اص‬ ‫‪٣‬یش‪٣‬ع ‪ٝ‬شٕجبس ث‪ ٦‬یْی اص اػتب‪٧ ٟ‬بی پشتقذاد تجذیر٘ ؿرذ؛‬ ‫دس شایی ثش‪٣‬ص ای‪٣ ٠‬ضقیت ثبیذ ٕیت ّ‪٧ ٦‬ش ‪٢‬رذ ػرتربد‬ ‫اػتب‪١‬ی ‪ٝ‬جبسص‪ ٥‬ثب ّش‪١٣‬ب دس ارسثبیجب‪ ٟ‬ؿشٍی ‪ٝ‬ب‪٢١‬ذ ػبثٌ ىقربٗ‬ ‫اػت ‪ ٣‬ثشای ّبػت‪ ٠‬اص ؿ‪ٞ‬بس ‪ٝ‬جتالیب‪ ٣ ٟ‬ى‪٤‬تی ‪٧‬بی ّش‪١٣‬ب دس‬ ‫ٍب‪ٙ‬ت ‪٧‬ـذاس‪٧‬بی دای‪ٞ‬ی ‪ ٣‬ا‪١‬رجرب‪ ٛ‬اٍرذا‪ٝ‬ربت ثربصداس‪١‬رذ‪٣ ٥‬‬ ‫پیـٖیشا‪ٝ ٦١‬ی ّ‪٤‬ؿذ‪ ،‬ا‪ٝ‬ب فبدی ا‪١‬رٖربسی ّرش‪١٣‬رب تر‪٤‬ػرظ‬ ‫ؿ‪٨‬ش‪١٣‬ذا‪ ٦ٞ٧ ٟ‬ای‪ ٠‬ثبىت‪٧ ٦‬ب سا پ‪٢‬ج‪ٝ ٦‬ی ّ‪٢‬ذ‪.‬‬ ‫ّبسؿ‪٢‬بػب‪ ٟ‬ثب اؿبس‪ ٥‬ث‪ ٦‬اىضایؾ ا‪ٝ‬بس اػتیبد‪ ٥‬اص ‪ٝ‬ربػرِ دس‬ ‫ارسثبیجب‪ ٟ‬ؿشٍی ث‪٣ ٦‬یظ‪ّ ٥‬ال‪ ٟ‬ؿ‪٨‬ش تجشیض ‪ٝ‬ی ٕ‪٤‬ی‪٢‬ذ فربدی‬ ‫ٕشىت‪٣ ٠‬یش‪٣‬ع ّش‪١٣‬ب ‪ٞ٧ ٣‬ضیؼتی ثب ا‪ ،ٟ‬د‪ٙ‬ی٘ اکر‪ٚ‬ری ٍرشاس‬ ‫ٕشىت‪ ٠‬ای‪ ٠‬خغ‪ ٦‬دس ‪٣‬ضقیت ٍش‪ٝ‬ض ّش‪١٣‬بیی اػت؛ ادفربیری‬ ‫ّ‪ٝ ٦‬لذاً ا‪ ٟ‬سا ‪ٝ‬ی ت‪٤‬ا‪ ٟ‬دس جبد‪٧ ٥‬بی پشتشاىیِ ‪٢ٝ‬تر‪٨‬ری‬ ‫ث‪ ٦‬تجشیض دس س‪٣‬ص‪٧‬بی اخش ‪٧‬یت‪ٝ ٦‬ـب‪٧‬ذ‪ّ ٥‬شد؛ ‪٣‬س‪٣‬دی ‪٧‬ربی‬ ‫ػ‪ٕ ٦‬ب‪ ٦١‬تجشیض اص ػ‪ٞ‬ت ‪ٝ‬ش‪١‬ذ‪ ،‬ا‪٧‬ش ‪ ٣‬ارسؿ‪٨‬ش فلش ج‪ٞ‬ق‪٧ ٦‬رب‬ ‫ؿب‪٧‬ذ تشاىیِ ‪٧‬بی ‪٢‬ذ ّی‪ٝ٤ٚ‬تشی اػت ّ‪١ ٦‬ـب‪ ٟ‬اص جرذی‬ ‫‪ٖ١‬شىت‪٣ ٠‬یش‪٣‬ع ّش‪١٣‬ب ت‪٤‬ػظ ج‪ٞ‬قی اص ؿ‪٨‬ش‪١٣‬ذا‪ ٟ‬داسد‪.‬‬ ‫ادا‪ ٦ٝ‬ای‪ ٠‬س‪١٣‬ذ فرال‪ ٥٣‬ثرش اىرضایرؾ خرغرش جرب‪١‬ری ثرشای‬ ‫ؿ‪٨‬ش‪١٣‬ذا‪ ،ٟ‬ثبس ػ‪ٖ٢‬ی‪٢‬ی سا ‪١‬یض ثش ػیؼت‪ ٜ‬ػال‪ٝ‬ت ارسثبیرجرب‪ٟ‬‬ ‫ؿشٍی تح‪ٞ‬ی٘ ‪ٝ‬ی ّ‪٢‬ذ‪ ،‬ث‪ ٦١٤ٕ ٦‬ای ّ‪ ٦‬ضشیت اؿنبٗ تخرت‬ ‫‪٧‬بی ثی‪ٞ‬بسػتب‪١‬ی دس ثخؾ ‪٧‬بی ‪٣‬یظ‪ّ ٥‬ش‪١٣‬ب دس اػتب‪ ٟ‬اص ‪80‬‬ ‫دسکذ ث‪ ٦‬حذ‪٣‬د ‪ >0‬دسکذ سػیذ‪ ٣ ٥‬ثیؾ اص یرِ ‪٧‬رضاس ‪٣‬‬ ‫‪١ ;00‬یش اص ‪ٝ‬ذاىقب‪ ٟ‬ػال‪ٝ‬ت ای‪ ٠‬خغ‪ ٦‬ث‪ ٦‬د‪ٙ‬ریر٘ تر‪ٞ‬ربع ثرب‬ ‫ثی‪ٞ‬بسا‪ ٟ‬تبّ‪ ٟ٤٢‬ث‪ّ ٦‬ش‪١٣‬ب ‪ٝ‬جتال ؿذ‪ ٥‬ا‪١‬ذ ّر‪ ٦‬اص ایر‪ ٠‬ترقرذاد‬ ‫ؿ‪ٞ‬بسی ‪١‬یض اػ‪ٞ‬ب‪١‬ی ؿذ‪ ٥‬ا‪١‬ذ‪.‬‬ ‫تم‪ ٘ٝ‬دس ای‪ ٠‬داد‪٧ ٥‬ب‪ ،‬ضش‪٣‬ست ثربص‪١‬رٖرشی دس ‪ٝ‬ؼر‪ٙ٣٤‬ریرت‬ ‫اجت‪ٞ‬بفی یْبیِ ؿ‪٨‬ش‪١٣‬ذا‪ ٟ‬سا دس ‪ٝ‬ر‪٤‬اجر‪٨‬ر‪ ٦‬ثرب ‪٣‬یرش‪٣‬ع‬ ‫‪ٝ‬شٕجبس ّش‪١٣‬ب د‪٢ ٣‬ذا‪ٝ ٟ‬ی ّ‪٢‬ذ ‪٧ ٣‬رش ّرغ ثربیرذ ثرشای‬ ‫ّ‪ ِٞ‬ث‪ ٦‬ثش‪ ٟ٣‬سىت اص ای‪٣ ٠‬ضقیت‪ّ ،‬ال‪ ٥‬خ‪٤‬د سا ٍربضری‬ ‫ّ‪٢‬ذ ‪ ٣‬ثب پش‪٧‬یض اص ثی ت‪٤‬ج‪٨‬ی ث‪ ٦‬پش‪٣‬تْ٘ ‪٧‬بی ث‪٨‬رذاؿرتری ‪٣‬‬ ‫تق‪٨‬ذ ث‪ ٦‬سفبیت ىبک‪ٕ ٦ٚ‬زاسی اجت‪ٞ‬بفی‪ ،‬دس ‪ٝ‬ؼیش تضر‪ٞ‬ریر‪٠‬‬ ‫ػال‪ٝ‬ت خ‪٤‬د ‪ ٣‬دیٖشا‪ٕ ٟ‬ب‪ ٛ‬ثشداسد‪.‬‬ ‫ثذ‪ ٟ٣‬ؿِ دس ای‪ٝ ٠‬یب‪ ٟ‬یْی اص دالی٘ اک‪ٚ‬ی ؿی‪٤‬ؿ ّرش‪١٣‬رب‬ ‫دس ارسثبیجب‪ ٟ‬ؿشٍی‪ ،‬تذا‪ ٛ٣‬ثشٕضاسی ‪ٝ‬شاػ‪٧ ٜ‬ربی فرضا ‪٣‬‬ ‫فش‪٣‬ػی ‪ ٣‬د‪٣‬س‪ٞ٧‬ی ‪٧‬بی خب‪٤١‬ادٕی دس ‪٢ٝ‬بصٗ‪ ،‬ث‪٤‬ػتب‪٧ ٟ‬ب ‪٣‬‬ ‫خب‪ ٦١‬ثبمبت اػت؛ ٕیت‪ٝ ٦‬ی ؿ‪٤‬د پغ اص ثشٕضاسی ‪٧‬ش ‪ٝ‬شاػ‪ٜ‬‬ ‫فش‪٣‬ػی یب فضا ث‪ ٦‬ع‪٤‬س ‪ٝ‬ت‪٤‬ػظ ‪١ ;0‬یش ث‪ّ ٦‬ش‪١٣‬ب ‪ٝ‬رجرترال ‪ٝ‬ری‬ ‫ؿ‪١٤‬ذ؛ اتیبٍی ّ‪ ٦‬اص خی‪ٚ‬ی ‪ٍ٣‬ت پیؾ ص‪ ٔ١‬خغرش سا ثرشای‬ ‫اىْبس ف‪ٝ٤ٞ‬ی ث‪ ٦‬کذا دسا‪٣‬سد‪ ٥‬اػت‪ ،‬ا‪ٝ‬ب ‪ٞ٧‬رچر‪٢‬رب‪ ٟ‬جرذی‬ ‫ٕشىت‪ٞ١ ٦‬ی ؿ‪٤‬د‪.‬‬ ‫دس حب‪ٙ‬ی ّ‪ٝ ٦‬شد‪ ٛ‬ارسثبیجب‪ ٟ‬ؿشٍی اص ّش‪١٣‬رب مربىر٘ ا‪١‬رذ‪،‬‬ ‫ا‪ٝ‬بس ‪٣‬س‪٣‬دی ‪ٝ‬جتالیب‪ ٟ‬ثر‪ّ ٦‬رش‪١٣‬رب ثر‪ٝ ٦‬رشاّرض دس‪ٝ‬رب‪١‬ری ‪٣‬‬ ‫ثی‪ٞ‬بسػتب‪١‬ی اػتب‪١ ٟ‬ـب‪ٝ ٟ‬ی د‪٧‬ذ ّ‪ ٦‬ای‪٣ ٠‬یش‪٣‬ع ‪ٝ‬شٕجربس ثرب‬ ‫دٍت ‪٣ ٣‬ػ‪٤‬اع ت‪ٞ‬ب‪ ٛ‬دس جب‪ٝ ٟ‬ب ال‪ٝ ٦١‬ی ّ‪٢‬ذ ترب دیرش‪٣‬ص یرب‬ ‫ص‪٣‬د ‪١‬یغ ‪٧‬بی‪ٞ‬ب‪ ٟ‬سا ث‪ ٦‬ؿ‪ٞ‬بس‪ ٥‬ا‪١‬رذاصد؛ ثر‪ ٦‬ایر‪ٝ ٠‬ر‪٤‬ضر‪٤‬ؿ‪،‬‬ ‫ت‪٨‬بج‪ٞ‬ی تش ؿذ‪٣ ٟ‬یش‪٣‬ع دس ‪٧‬یت‪٧ ٦‬بی اخیش سا ‪١‬یرض اضربىر‪٦‬‬ ‫ّ‪٢‬یذ ّ‪ ٦‬دس ‪٤ٝ‬اسدی‪ ،‬ثبص‪ ٥‬ص‪ٝ‬ب‪١‬ی اثتال ث‪ّ ٦‬ش‪١٣‬ب تب ‪ٝ‬شٓ سا ث‪٦‬‬ ‫ػ‪ ٦‬س‪٣‬ص ّب‪٧‬ؾ داد‪ ٥‬اػت‪.‬‬ ‫ثذی‪٨‬ی اػت ّ‪٧ ٦‬ش ٕ‪ ٦١٤‬ا‪ٞ٧‬بٗ ‪ ٣‬ػ‪ ٘٨‬ا‪ٖ١‬بسی دس ؿریر‪٥٤‬‬ ‫ص‪١‬ذٕی دس س‪٣‬ص‪٧‬بی ّش‪١٣‬بیی ثبفج ‪ٝ‬ی ؿ‪٤‬د ا‪ٝ‬بس ثریرؾ اص‬ ‫;‪٧ 8‬ضاس ‪١‬یشی ‪ٝ‬جتالیب‪ ٟ‬ث‪ّ ٦‬ش‪١٣‬ب ‪ٝ ٣‬شٓ ‪ٝ ٣‬ریرش ثریرؾ اص‬ ‫یْ‪٨‬ضاس ‪١‬یشی ‪١‬بؿی اص ا‪ ٟ‬دس ارسثبیجب‪ ٟ‬ؿشٍی‪ ،‬دس ‪٧‬یت‪٧ ٦‬رب‬ ‫‪ٝ ٣‬ب‪٧ ٥‬بی اتی ‪١‬یض ‪ٞ٧‬چ‪٢‬ب‪ ٟ‬ػیش کق‪٤‬دی داؿت‪ ٦‬ثبؿذ ‪ ٣‬ؿ‪ٞ‬بس‬ ‫ثیـتشی اص ؿ‪٨‬ش‪١٣‬ذا‪ ٟ‬ث‪ ٦‬خبعش سفبیت ‪ْ١‬شد‪ ٟ‬اکر‪ ٗ٤‬ػربد‪٥‬‬ ‫ث‪٨‬ذاؿتی جب‪ ٟ‬خ‪٤‬د سا اص دػت د‪٢٧‬ذ ‪٧ ٣‬ضی‪٧ ٦٢‬بی جب‪١‬ری ‪٣‬‬ ‫‪ٝ‬ب‪ٙ‬ی ‪ٖ٢٧‬یتی ث‪ ٦‬جب‪ٝ‬ق‪ ٦‬تح‪ٞ‬ی٘ ؿ‪٤‬د‪.‬‬ ‫مردم همه شهرها را از نظر شیوع کررننرا مررمرس‬ ‫بدانند‬ ‫سییغ دا‪١‬ـٖب‪ ٥‬ف‪ ٛ٤ٚ‬پضؿْی تجشیرض دس تـرشیر اخرشیر‪٠‬‬ ‫‪٣‬ضقیت ؿی‪٤‬ؿ ّش‪١٣‬ب دس ؿ‪٨‬شػتب‪٧ٟ‬بی ارسثبیجب‪ ٟ‬ؿشٍری ثرب‬ ‫ثیب‪ ٟ‬ای‪ٝ ٦ْ٢‬ت‪٤‬ػظ ى‪٤‬تی‪٧‬بی س‪٣‬صا‪ ٦١‬عی ‪٧‬یت‪ٕ ٦‬رزؿرتر‪ ٦‬دس‬ ‫اػتب‪١ 8: ٟ‬یش ث‪٤‬د‪ ،‬اىض‪٣‬د@ ثب ت‪٤‬ج‪ ٦‬ث‪ْٞ٧ ٦‬بسی ‪٧ ٣‬ر‪ٞ‬رشا‪٧‬ری‬ ‫‪ٝ‬شد‪ ٛ‬دس ع‪٧ ٗ٤‬یت‪٧ ٦‬بی ٕزؿت‪ ٦‬ا‪١‬تؾبس داسی‪ ٜ‬ترب ‪٣‬ضرقریرت‬ ‫ادا‪ ٦ٝ‬داسد‬ ‫ث‪٨‬تشی دس ‪٧‬یت‪٧٦‬بی ای‪٢‬ذ‪ ٥‬داؿت‪ ٦‬ثبؿی‪...ٜ‬‬ ‫ػش‪٣‬یغ خجشی س‪٣‬ص‪١‬ب‪ ٦ٝ‬اسُ‪ -‬سییغ ػبص‪ٝ‬ب‪ ٟ‬ک‪٢‬قت‪ٝ ،‬قذ‪ ٣ ٟ‬تجبست ارسثبیجب‪ٟ‬ؿشٍی افال‪ّ ٛ‬شد@‬ ‫ثشاػبع اسصیبثی ‪ٝ‬ح‪٤‬س‪٧‬بی ‪ٕ 88‬ب‪ ٦١‬ج‪٨‬ؾ ت‪ٙ٤‬یذ اص ػ‪٤‬ی ‪ٝ‬قب‪١٣‬ت عشح ‪ ٣‬ثش‪١‬ب‪٣ ٦ٝ‬صاست کر‪٢‬رقرت‪،‬‬ ‫‪ٝ‬قذ‪ ٣ ٟ‬تجبست‪ ،‬اػتب‪ٝ ٟ‬ب دس ثی‪ 98 ٠‬اػتب‪ ٟ‬ستج‪ ٦‬ا‪ّ ٗ٣‬ـ‪٤‬سی سا دس ػ‪ٝ ٦‬ب‪ ٦٧‬ا‪ ٗ٣‬ػبٗ ج‪٨‬ؾ ت‪ٙ٤‬ریرذ‬ ‫ث‪ ٦‬خ‪٤‬د اختلبف داد‪ .‬ث‪ٕ ٦‬ضاسؽ س‪٣‬اثظ ف‪ٝ٤ٞ‬ی ػبص‪ٝ‬ب‪ ٟ‬ک‪٢‬قت ‪ٝ ،‬قذ‪ ٣ ٟ‬تجبست اػتب‪ ٟ‬ارسثبیجب‪ٟ‬‬ ‫ؿشٍی ‪ٝ ،‬قب‪١٣‬ت عشح ‪ ٣‬ثش‪١‬ب‪٣ ٦ٝ‬صاست ک‪ٞ‬ت ثشاػبع ؿبخق ‪٧‬بی ‪ٝ‬شتجظ ثب ج‪٨‬ؾ ت‪ٙ٤‬یذ ‪ٝ ٣‬ریرضا‪ٟ‬‬ ‫تحٌَ ثش‪١‬ب‪٧ ٦ٝ‬بی اص پیؾ تقیی‪ ٠‬ؿذ‪ٞ٧ ، ٥‬ض‪ٝ‬ب‪ ٟ‬ثب امبص ػبٗ ??‪ 89‬ث‪ ٦‬ثشسػی ف‪ْٚٞ‬شد ػبص‪ٝ‬رب‪٧ ٟ‬ربی‬ ‫اػتب‪١‬ی اٍذا‪٤ٞ١ ٛ‬د ‪.‬ثش ای‪ ٠‬اػبع ‪ ،‬ارسثبیجب‪ ٟ‬ؿشٍی دس‪ 88‬ؿبخق ‪٨١‬ضت ػبخت داخر٘ ‪٧ ،‬رذه‬ ‫ٕزاسی ثشای جبیٖضی‪٢‬ی ‪٣‬اسدات ( کشى‪ ٦‬ج‪٤‬یی اسصی ‪ ،‬ىقبٗ ػبصی ‪٣‬احذ‪٧‬بی ساّذ کر‪٢‬رقرتری ‪،‬‬ ‫کذ‪٣‬س پش‪٣‬ا‪ ٦١‬ث‪٨‬ش‪ ٥‬ثشداسی ‪ ،‬ایجبد اؿتنبٗ دس ک‪٢‬قت ‪ ،‬ایجبد اؿتنبٗ دس ک‪٤٢‬ه ‪ ،‬اسصؽ کربدسات‬ ‫ّبال‪٧‬بی میش ‪١‬یتی ‪ ،‬تقذاد کذ‪٣‬س پش‪٣‬ا‪٧ ٦١‬بی ث‪٨‬ش‪ ٥‬ثشداسی ( ‪ٝ‬ج‪٤‬ص‪٧‬بی ‪ٝ‬قذ‪١‬ی ‪ ،‬ایجبد اؿترنربٗ ثرب‬ ‫کذ‪٣‬س پش‪٣‬ا‪ ٦١‬ث‪٨‬ش‪ ٥‬ثشداسی ( ‪ٝ‬ج‪٤‬ص‪٧‬بی ‪ٝ‬قذ‪١‬ی ‪ ،‬احیبء ‪ ،‬ىقبٗ ػبصی ‪ ٣‬ت‪٤‬ػقر‪ٝ ٦‬رقربد‪ّ ٟ‬ر‪ ٤‬رِ‬ ‫‪َٝ‬یبع ‪ ،‬ثش‪١‬ب‪ ٦ٝ‬ا‪١‬جب‪ ٛ‬ثبصسػی ‪٧‬بی ‪٧‬ذى‪٢ٞ‬ذ اص ث‪ٖ٢‬ب‪٧ ٥‬بی اٍتلبدی ‪ ٣‬پزیشؽ یب ا‪١‬تـبس ا‪٣‬ساً ترم‪ٝ‬ریر‪٠‬‬ ‫‪ٝ‬ب‪ٙ‬ی ؿشّت ‪٧‬ب دس ثبصاس ػش‪ٝ‬بی‪ ٦‬ج‪٨‬ت ‪ٝ‬قشىی ث‪ ٦‬ث‪٤‬سع ت‪٤‬ا‪١‬ؼت ثب تحٌَ ثیـتشی‪ٝ ٠‬یضا‪ ٟ‬ثشا‪٣‬سد ؿذ‪٥‬‬ ‫دس ػ‪ٝ ٦‬ب‪ ٦٧‬ا‪ ٗ٣‬ػبٗ ?? ستج‪ ٦‬ا‪ ٗ٣‬سا ث‪ ٦‬خ‪٤‬د اختلبف د‪٧‬ذ ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫پبیبى هشداد‪ ،‬اخشیی هْلت تسلین اظْبسًبهِ هبلیبتی الکتشًٍیکی صبحجبى هطبغل‬ ‫ػش‪٣‬یغ خجشی س‪٣‬ص‪١‬ب‪ ٦ٝ‬اسُ‪. -‬مال‪ٝ‬شضب ؿشییی‪ٝ ،‬ذیش ّ٘ ا‪٤ٝ‬س ‪ٝ‬ب‪ٙ‬یبتی ارسثبیجب‪ ٟ‬ؿرشٍری تلرشیر‬ ‫‪٤ٞ١‬د@ ىقبال‪ ٟ‬اٍتلبدی ث‪٢ٝ ٦‬ؾ‪٤‬س ث‪٨‬ش‪٢ٝ ٥‬ذی اص ‪ٝ‬ـ‪٧ً٤‬بی ٍب‪١٤١‬ی ‪١‬شخ کیش‪٣‬یب‪٧‬شٕ‪ ٦١٤‬تؼ‪٨‬یالت دیٖرش‪،‬‬ ‫ثبیذ اؽ‪٨‬بس‪١‬ب‪ٝ ٦ٝ‬ب‪ٙ‬یبتی خ‪٤‬د سا دس ‪ٚ٨ٝ‬ت ‪َٝ‬شسٍب‪١٤١‬ی اسائ‪ٞ١ ٦‬بی‪٢‬ذ‪.‬‬ ‫ؿشییی اىض‪٣‬د@‪ٝ‬قبىیت ‪ٝ‬ب‪ٙ‬یبتی ثشای کبحجب‪ٝ ٟ‬ـبم٘ اؿخبف حَیَی دسف‪ْٚٞ‬شد ػبٗ >?‪ٝ ،89‬ج‪ٚ‬رل >;‪8‬‬ ‫‪ٝ‬ی‪ٚ‬ی‪ ٟ٤‬سیبٗ ػبال‪ ٦١‬ثشاثش ‪ٝ‬بد‪ٍ 808 ٥‬ب‪ٝ ٟ٤١‬ب‪ٙ‬یبت ‪٧‬بی ‪ٝ‬ؼتَی‪ ٜ‬تل‪٤‬یت ٕرشدیرذ‪ ٥‬اػرت ‪ّ٣‬ؼرب‪١‬ری ّر‪٦‬‬ ‫اؽ‪٨‬بس‪١‬ب‪١ ٦ٝ‬ذ‪٢٧‬ذ‪ٞ١ ،‬یت‪٤‬ا‪٢١‬ذ اص ای‪ٝ ٠‬قبىیت اػتیبد‪٢٢ّ ٥‬ذ‪٣.‬ی ٕیت@کبحجب‪ٝ ٟ‬ـبم٘(اؿخبف حَیرَری‬ ‫ّ‪ٝ ٦‬غبثٌ ٍب‪ٝ ٟ٤١‬ی ثبیذ تب ‪ 98‬خشداد ‪ٝ‬ب‪٧ ٥‬شػبٗ ‪١‬ؼجت ث‪ ٦‬تؼ‪ٚ‬ی‪ ٜ‬اؽ‪٨‬بس‪١‬ب‪ٝ ٦ٝ‬ب‪ٙ‬یبتی خ‪٤‬داٍذا‪١ ٛ‬ر‪ٞ‬ربیر‪٢‬رذ‪،‬‬ ‫ا‪ٝ‬ؼبٗ ثب ت‪٤‬ج‪ ٦‬ثـشایظ خبف ‪١‬بؿی اصؿی‪٤‬ؿ ‪٣‬یش‪٣‬ع ّش‪١٣‬ب‪٣‬تبحیشی ّ‪ ٦‬ای‪ٝ ٠‬قض٘ ثرشّؼرت ‪ّ٣‬ربس ‪٣‬‬ ‫‪ٝ‬ـبم٘ ّـ‪٤‬سداؿت‪ ٦‬اػت‪،‬ثشاػبع ‪ٝ‬ل‪٤‬ث‪ ٦‬ػتبد ‪ٚٝ‬ی ‪ٝ‬جبسص‪ ٥‬ثبّش‪١٣‬ب‪٣‬ؿ‪٤‬سای ‪ٞ٧‬ب‪ٖ٢٧‬ی اٍتلربدی ػرشا‪ٟ‬‬ ‫ٍ‪٤‬ا‪،‬تب ‪ٝ 98‬شداد‪ٝ‬ب‪ ٥‬ىشکت داس‪١‬ذاؽ‪٨‬بس‪١‬ب‪ٝ ٦ٝ‬ب‪ٙ‬یبتی خ‪٤‬د سا ث‪ ٦‬ک‪٤‬ست ا‪ْٙ‬تش‪١٣‬یْری ثر‪ ٦‬ػربص‪ٝ‬رب‪ ٟ‬ا‪ٝ‬ر‪٤‬س‬ ‫‪ٝ‬ب‪ٙ‬یبتی ّـ‪٤‬س اسػبٗ ‪ٝ ٣‬ب‪ٙ‬یبت خ‪٤‬دسا‪١‬یضثل‪٤‬ست ا‪ْٙ‬تش‪١٣‬یْی پشداخت ‪ٞ١‬بی‪٢‬ذ‪.‬ؿشییی ٕریرت@ ‪١‬ؼرخر‪٦‬‬ ‫ای‪٢‬تش‪١‬تی ‪١‬ش‪ ٛ‬اىضاس اؽ‪٨‬بس‪١‬ب‪٧ ٦ٝ‬بی ‪ٝ‬ب‪ٙ‬یبتی دسپربیرٖرب‪ ٥‬ایر‪٢‬رترش‪١‬رتری ػربص‪ٝ‬رب‪ ٟ‬ا‪ٝ‬ر‪٤‬س‪ٝ‬رب‪ٙ‬ریربتری ّـر‪٤‬سثر‪٦‬‬ ‫‪١‬ـب‪١‬ی ‪ WWW.TAX.GOV.IR‬دس دػتشع ىقبال‪ ٟ‬اٍتلبدی ‪٣‬کربحرجرب‪ٝ ٟ‬ـربمر٘ ٍرشاسداسد ‪٣‬‬ ‫‪ْٞ٧‬بسا‪ ٟ‬ای‪ ٠‬اداس‪١ ّ٘ ٥‬یض اص ػبفت ‪ =@90‬کج تب ‪ 8?@00‬فلشثغ‪٤‬سیْؼش‪ ٥‬ا‪ٝ‬بد‪ ٥‬سا‪ٞ٢٧‬ربیری ‪ٝ‬ر‪٤‬دیرب‪ٟ‬‬ ‫‪ٝ‬ب‪ٙ‬یبتی ‪ٝ‬یثبؿ‪٢‬ذ‪.‬‬ ‫ّیچ گشّی ثذٍى تحقیق ٍ پژٍّص ثبص ًویضَد‬ ‫ػش‪٣‬یغ خرجرشی س‪٣‬ص‪١‬رب‪ٝ‬ر‪ ٦‬اسُ‪-‬اػرترب‪١‬رذاس‬ ‫ارسثبیجب‪ ٟ‬ؿشٍی ثب تبّیذ ثش ا‪ٞ٧‬یرت پرظ‪٧٣‬رؾ‬ ‫دس ثش‪١‬ب‪٧٦ٝ‬بی ت‪٤‬ػق‪ ٦‬ای‪ٕ ،‬یت@ ‪٧‬ریرگ ٕرش‪٧‬ری‬ ‫ثذ‪ ٟ٣‬تحَیٌ ‪ ٣‬پظ‪٧٣‬ؾ ثبص ‪١‬ر‪ٞ‬ری ؿر‪٤‬د ‪ ٣‬ایر‪٠‬‬ ‫ح‪٤‬ص‪ ٥‬ثبیذ دس ا‪٤ٙ٣‬یت دػتٖرب‪٧ ٥‬ربی اجرشایری‬ ‫ثبؿذ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ح‪ٞ‬ذسضب پ‪٤‬س‪ٝ‬ح‪ٞ‬ذی دس ‪٨‬بس‪ٝ‬ریر‪ ٠‬جر‪ٚ‬رؼر‪٦‬‬ ‫ؿ‪٤‬سای ثش‪١‬ب‪٦ٝ‬سیضی ‪ ٣‬ت‪٤‬ػق‪ ٦‬اػتب‪ ٟ‬دس ػبٗ ??‪،‬‬ ‫ثش اػتیبد‪ ٥‬اص ؽشىیت ‪ٞ١‬بی‪٢‬ذٕب‪ٝ ٟ‬جر‪ٚ‬رغ ثرشای‬ ‫تَ‪٤‬یت ح‪٤‬ص‪ ٥‬پظ‪٧٣‬ؾ تمّیذ ّرشد ‪ٕ ٣‬ریرت@‬ ‫دػتٖب‪٧ ٥‬بی اجشایی اػتب‪١ ٟ‬یض ت‪ٞ‬ب‪ ٛ‬تالؽ خر‪٤‬د‬ ‫سا ثشای ترحرَرٌ ا‪٧‬رذاه پرظ‪٧٣‬ـری ثر‪ّ ٦‬ربس‬ ‫ٕیش‪١‬ذ‪ٞ١.‬بی‪٢‬ذ‪ٝ ٥‬شد‪ ٛ‬ث‪٢‬به دس ‪ٝ‬جر‪ٚ‬رغ ؿر‪٤‬سای‬ ‫اػال‪ٝ‬ی ‪ ٣‬فض‪١ ٤‬بؽش ؿ‪٤‬سای ثرش‪١‬رب‪ٝ‬ر‪ ٦‬سیرضی ‪٣‬‬ ‫ت‪٤‬ػق‪ ٦‬اػتب‪ ٜ٧ ٟ‬دس ای‪ ٠‬ج‪ٚ‬ؼ‪ ٦‬فذ‪ ٛ‬تر‪٤‬جر‪ ٦‬ثر‪٦‬‬ ‫ثحج پظ‪٧٣‬ؾ سا سیـ‪ٝ ٦ٞ٧ ٦‬ـرْرالت جربسی‬ ‫دا‪١‬ؼت ‪ٕ ٣‬یت@ إش دس ٕزؿت‪ ٦‬ثحج پظ‪٧٣‬رؾ‬ ‫جذی ٕشىت‪ٝ ٦‬ی ؿذ ا‪ٝ‬ش‪٣‬ص ؿرب‪٧‬رذ ‪ٝ‬ـرْرالت‬ ‫‪ٝ‬تقذدی ‪ٝ‬ب‪٢١‬ذ ّ‪ٞ‬ج‪٤‬د اه ‪١‬ج‪٤‬دی‪.ٜ‬حجتاالػال‪ٛ‬‬ ‫سضب ثبٍشی ث‪٢‬بثی ثب ثیب‪ ٟ‬ای‪٧ ٦ّ٠‬ش ‪ ٦‬دس ثرخرؾ‬ ‫پظ‪٧٣‬ؾ ‪٧‬ضی‪ ٦٢‬ؿ‪٤‬د ػرش‪ٝ‬ربیر‪ٕ ٦‬رزاسی اػرت‪،‬‬ ‫ًقذ اخجبس سٍص‬ ‫اىض‪٣‬د@ خش‪٣‬جی پظ‪٧٣‬ؾ ثبیذ ‪ٝ‬ر‪٢‬رجرش ثر‪ ٦‬حر٘‬ ‫‪ٝ‬ـْالت ؿ‪٤‬د ‪ ٣‬إش ا‪ٝ‬رش‪٣‬ص دس ثرخرؾ ‪٧‬ربی‬ ‫‪ٝ‬خت‪ٚ‬و د بس ‪ٝ‬ـْ٘ ‪٧‬ؼتی‪ ٜ‬ث‪ ٦‬خبعش ای‪ ٠‬اػرت‬ ‫ّ‪ ٦‬پظ‪٧٣‬ؾ خ‪٤‬ثی دس ا‪ ٟ‬ثخؾ ا‪١‬رجرب‪١ ٛ‬ـرذ‪٥‬‬ ‫اػت‪٣.‬ی‪ ،‬اختلبف یِ دسکرذ افرترجربسات‬ ‫جبسی دػتٖب‪٧ ٥‬ب ث‪ ٦‬ثحج پظ‪٧٣‬ؾ سا ‪١‬ربّربىری‬ ‫دا‪١‬ؼت ‪ٕ ٣‬یت@ ثب ای‪ٝ ٠‬یضا‪ ٟ‬افتجبس ‪١‬ر‪ٞ‬ری تر‪٤‬ا‪ٟ‬‬ ‫ثحج پظ‪٧٣‬ؾ سا پیؾ ثشد ‪ ٣‬ثبیذ ّ‪٢ّ ِٞ‬ریر‪ٜ‬‬ ‫تب ثب اکالح ٍب‪ ،ٟ٤١‬ای‪ ٠‬افتجبسات اىضایؾ یربثرذ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬قب‪ٞ٧ ٟ٣‬ب‪ٖ٢٧‬ی ا‪ٝ‬ر‪٤‬س اٍرترلربدی اػرترب‪١‬رذاس‬ ‫ارسثبیجب‪ ٟ‬ؿشٍی ‪ ٜ٧‬دس ای‪ ٠‬ج‪ٚ‬ؼ‪ٕ ٦‬ضاسؿی اص‬ ‫ف‪ْٚٞ‬شد ‪ ٣‬ثش‪١‬ب‪٧ ٦ٝ‬ربی اتری ّربسٕرش‪ ٥٣‬ا‪ٝ‬ر‪٤‬س‬ ‫اٍتلبدی‪ ،‬اؿتنبٗ ‪ ٣‬ػش‪ٝ‬بی‪ٕ ٦‬زاسی اػتب‪ ٟ‬اسائر‪٦‬‬ ‫ّشد‪.‬ف‪ٚ‬ی ج‪٨‬ب‪ٖ١‬یشی ثب ثیب‪ ٟ‬ایر‪ّ ٠‬ر‪ٕ ? ٦‬رش‪٥٣‬‬ ‫ّبسی دس ری٘ ای‪ّ ٠‬بسٕش‪ ٥٣‬تـْی٘ ؿذ‪ ٥‬اػت‪،‬‬ ‫اىض‪٣‬د@ ت‪ٞ‬ب‪ ٛ‬اػ‪٢‬بد ثبالدػتی دس تر‪٨‬ریر‪ ٦‬ثرش‪١‬رب‪ٝ‬ر‪٦‬‬ ‫اٍتلبدی اػتب‪ ٟ‬ثشای ػبٗ ?? ‪ٙ‬رحربػ ؿرذ‪٣ ٥‬‬ ‫ثخؾ ‪٧‬بی ‪٣ ٜ٨ٝ‬ؽبیو دػتٖب‪٧ ٥‬ب ‪٤ٝ‬سد تر‪٤‬جر‪٦‬‬ ‫ٍشاس ٕشىت‪ ٦‬اػت‪٣.‬ی ثب تمّیذ ثش ای‪ ٦ْ٢‬ثشای ‪٧‬رش‬ ‫عشح یب پش‪٣‬ط‪ ٥‬اٍتلبدی دس اػرترب‪ ،ٟ‬ىر‪٨‬رشػرت‬ ‫اٍذا‪ٝ‬بت الص‪ ٛ‬ترقرشیرو ؿرذ‪ ٥‬اػرت‪ ،‬اىرض‪٣‬د@‬ ‫*محمداشرامی‬ ‫ا‪٤ٙ٣‬یت ‪ٝ‬ب دس ت‪٨‬ی‪ ٦‬ای‪ ٠‬ثش‪١‬ب‪ ،٦ٝ‬پیٖیشی دس حیر‪٠‬‬ ‫اجشای پش‪٣‬ط‪ ٥‬اػت ‪ ٣‬پیـ‪٨٢‬بد ‪ٝ‬ری ّر‪٢‬ریر‪ّ ٜ‬ر‪٦‬‬ ‫ػبص‪ٝ‬ب‪ٝ ٟ‬ذیشیت ‪ ٣‬ثش‪١‬ب‪٦ٝ‬سیضی ث‪ ٦‬ف‪٤٢‬ا‪ٝ ٟ‬تر‪ٙ٤‬ری‬ ‫ثش‪١‬ب‪٧ ٦ٝ‬بی ت‪٤‬ػق‪ ،٦‬س‪١٣‬ذ تحٌَ ایر‪ ٠‬ثرش‪١‬رب‪ٝ‬ر‪ ٦‬سا‬ ‫سکذ ّ‪٢‬ذ‪.‬سئیغ ػربص‪ٝ‬رب‪ ٟ‬جر‪٨‬ربد ّـرب‪٣‬سصی‬ ‫اػتب‪ٕ ٜ٧ ٟ‬ضاسؽ ف‪ْٚٞ‬شد ٕش‪ّ ٥٣‬بسی اه ‪٣‬‬ ‫ّـب‪٣‬سصی ‪ ٣‬پش‪٣‬ط‪٧ ٥‬بی پیـ‪٨٢‬بدی ایر‪ٕ ٠‬رش‪٥٣‬‬ ‫ثشای تحٌَ ؿقبس ج‪٨‬ؾ ت‪ٙ٤‬یذ سا اسائ‪ّ ٦‬رشد‪.‬ثر‪٦‬‬ ‫‪ َ٘١‬اص س‪٣‬اثظ ف‪ٝ٤ٞ‬ی اػتب‪١‬رذاسی ارسثربیرجرب‪ٟ‬‬ ‫ؿشٍی‪٨ ،‬بس‪ٝ‬ی‪ ٠‬ج‪ٚ‬ؼ‪ ٦‬ؿ‪٤‬سای ثش‪١‬ب‪ ٦ٝ‬سیرضی ‪٣‬‬ ‫ت‪٤‬ػق‪ ٦‬اػتب‪ ٟ‬دس ػبٗ ?? ثب ‪ٝ‬ر‪٤‬ضر‪٤‬ؿ ثرشسػری‬ ‫ف‪ْٚٞ‬شد ّربسٕرش‪ ٥٣‬اٍرترلربدی‪ ،‬اؿرترنربٗ ‪٣‬‬ ‫ػش‪ٝ‬بی‪ٕ٦‬رزاسی‪ ،‬ا‪ٙ٣‬ر‪٤‬یرت ‪٧‬ربی پرظ‪٧٣‬ـری ‪٣‬‬ ‫‪ٝ‬ل‪٤‬ثبت ّبسٕش‪ ٥٣‬ا‪٤ٝ‬س صیشث‪٢‬بیی ثر‪ ٦‬سیربػرت‬ ‫اػتب‪١‬ذاس ارسثبیجب‪ ٟ‬ؿشٍی ثشٕضاس ؿذ‪.‬‬ ‫ثبیذ ثستش الصم ثشای ًَاٍسی ٍخالقیت دس حَصُ هطبغل خبًگی فشاّن گشدد‬ ‫ػش‪٣‬یغ خجشی س‪٣‬ص‪١‬ب‪ ٦ٝ‬اسُ‪ -‬دّرترش حؼریر‪٠‬‬ ‫ىتحی دس ‪١‬ـؼت تخللری پریرشا‪ٝ‬ر‪ٝ ٟ٤‬ـربمر٘‬ ‫خب‪ٖ١‬ی ّ‪ ٦‬ثب حض‪٤‬س ‪ٞ١‬بی‪٢‬ذٕب‪ ٟ‬دػرترٖرب‪٧‬ر‪٨‬ربی‬ ‫فض‪ ٤‬دس ‪ٝ‬ح٘ اداس‪ّ ٥‬ر٘ ترقرب‪ّ ،ٟ٣‬ربس ‪ ٣‬سىرب‪٥‬‬ ‫اجت‪ٞ‬بفی ارسثبیجب‪ ٟ‬ؿشٍی ثشٕضاسؿذ ثب اؿبس‪ ٥‬ثر‪٦‬‬ ‫ای‪ ٦ْ٢‬ثیؾ اص ;? دسکذ اص ‪ٝ‬ـربمر٘ سا ‪٧sme‬رب‬ ‫(ّبسٕب‪٨٧‬بی صیش ‪١;0 ٣ 800‬یش تـْی٘ ‪ٝ‬ی د‪٢٧‬ذ‬ ‫ثش ت‪٤‬ج‪ ٣ ٦‬ضش‪٣‬ست تَ‪٤‬یت ‪ ٣‬ت‪٤‬ػرقر‪ّ ٦‬ر‪ٞ‬ری ‪٣‬‬ ‫ّییی ‪ ٣‬ت‪٤‬ا‪٢ٞ١‬ذ ػبصی ‪ٝ‬ـبم٘ خب‪ٖ١‬ی تبّیذ ّشد‬ ‫‪٣‬ی اص اثالک افتجبس ث‪ٝ ٦‬یضا‪ٝ > ٟ‬ی‪ٚ‬یبسد تر‪ٝ٤‬رب‪ ٟ‬دس‬ ‫‪ٝ‬ـبم٘ ّ‪١٤٢‬ی اص ثی‪ ٠‬خ‪٤‬ا‪٢٧‬ذ سىت ‪ٝ ٣‬ـربمر‪ٚ‬ری‬ ‫‪ٝ‬جت‪٢‬ی ثش ّؼت ‪ّ ٣‬بس ا‪ْٙ‬تش‪١٣‬ریرْری دس ىضربی‬ ‫‪ٝ‬جبصی ؽ‪٤٨‬س خ‪٤‬ا‪٢٧‬ذ ّشد ّ‪ ٦‬ت‪٤‬ج‪ ٦‬ث‪ ٦‬ای‪ْ١ ٠‬تر‪٦‬‬ ‫جبیٖب‪ٝ ٥‬ـبم٘ خب‪ٖ١‬ی سادسح‪٤‬ص‪ ٥‬ی اٍرترلربدی‬ ‫ىشا‪ٝ ٜ٧‬ی ػبصد‪.‬‬ ‫دّتش ىتحی اص تل‪ٞ‬ی‪ٞ‬بت اتخبر ؿذ‪ ٥‬دس ؿر‪٤‬سای‬ ‫ٕیتٖ‪٤‬ی ثخؾ خل‪٤‬کی ‪ ٣‬د‪ٙ٣‬رت خرجرش داد‪٥‬‬ ‫اىض‪٣‬د@ ىش‪٣‬ؽ یْی اص ‪ٝ‬ـْالت ‪ ٣‬ب‪ٙ‬رؾ ‪٧‬رب ‪٣‬‬ ‫‪١‬ح‪ ٥٤‬ىش‪٣‬ؽ ‪ ٣‬فشض‪ٝ ٦‬حل‪٤‬الت ‪ ٣‬ثربصاسػربصی‬ ‫اص‪٧ ٦ٙ٤َٝ‬بی ‪ ٜ٨ٝ‬دس فشض‪ ٦‬تر‪ٙ٤‬ریرذات ‪ٝ‬ـربمر٘‬ ‫خب‪ٖ١‬ی اػت ّ‪ ٦‬ثب دػت‪٤‬س اػتب‪١‬ذاس ارسثربیرجرب‪ٟ‬‬ ‫ؿشٍی ث‪ ٦‬ؿ‪٨‬شداسی ثب ‪ْٞ٧‬ربسی دػرترٖرب‪٧‬ر‪٨‬ربی‬ ‫اجشایی ض‪ ٠ٞ‬اػتیبد‪ ٥‬اص ؽشىریرت ‪٧‬ربی ىضربی‬ ‫‪ٝ‬جبصی ثب ثشپبیی ‪ٞ١‬بیـٖب‪ ٣ ٥‬ح‪ٞ‬بیت ‪ ٣‬ثبصاس یبثی‬ ‫ث‪ ٦‬ىش‪٣‬ؽ ‪ ٣‬فشض‪ٝ ٦‬حل‪٤‬الت ت‪ٙ٤‬یرذی دس ایر‪٠‬‬ ‫ثخؾ ىشکت الص‪ ٛ‬دس اػتب‪ ٟ‬ىشا‪ ٜ٧‬خ‪٤‬ا‪٧‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫ح‪٤‬ص‪ٝ ٥‬ـبم٘ خب‪ٖ١‬ی ث‪ ٦‬ای‪ ٠‬اػرترب‪ ٟ‬خرجرش داد‪٥‬‬ ‫تلشی ّشد؛ ثبیذ ثب ثش‪١‬ب‪ ٦ٝ‬سیضی ‪ٝ ٣‬ـربسّرت ‪٣‬‬ ‫‪ٞ٧‬شا‪٧‬ی دػتٖب‪٨٧‬بی ‪ْٞ٧‬بس ای‪ ٠‬تؼر‪٨‬ریرالت دس‬ ‫ح‪٤‬ص‪ ٥‬پـتیجب‪١ ٣ ٟ‬یض ‪ٝ‬ؼتَ٘ خ‪٤‬د اؿتنب‪ٙ‬ی ت‪٤‬صیـ ‪٣‬‬ ‫ت‪ٞ‬ب‪ٝ‬ی ح‪٤‬ص‪٧ ٥‬ب ثب ثشؽ دػتٖب‪٧‬ی ‪ ٣‬ؿ‪٨‬شػرترب‪١‬ری‬ ‫‪ٝ‬ذ ‪١‬ؾش ٍشاس داد‪ ٥‬ؿ‪٤‬د‪.‬‬ ‫ىتحی افتجبس اثالمی سا ‪ٝ‬ت‪٢‬بػرت ثرب ىرقرب‪ٙ‬ریرت ‪٣‬‬ ‫ف‪ْٚٞ‬شد اػتب‪ ٟ‬دس ح‪٤‬ص‪ٝ ٥‬ـبم٘ خب‪ٖ١‬ی ‪١‬ذا‪١‬ؼرتر‪٦‬‬ ‫اىض‪٣‬د@ ث‪ٙ ٦‬حبػ حؼبػیت ‪ٍ ٣‬بث‪ٚ‬یت ‪٧‬ربی ثربالی‬ ‫ای‪ٝ ٠‬ـبم٘‪ ،‬ت‪٤‬ػق‪ٝ ٦‬ـبم٘ خب‪ٖ١‬ری دس ؿرشایرظ‬ ‫ّ‪١٤٢‬ی ىشکتی سا ثشای ای‪٢‬ذ‪ّ ٥‬بس ىشا‪ٝ ٜ٧‬ی ػبصد‬ ‫‪ ٣‬ای‪ ٠‬ا‪ٝ‬ش ت‪٤‬ج‪٣ ٦‬یظ‪ ٣ ٥‬خربکری سا ثر‪ٝ ٦‬ـربمر٘‬ ‫خب‪ٖ١‬ی ‪ٝ‬ی ع‪ٚ‬جذ‪.‬‬ ‫ػشپشػت اداس‪ ّ٘ ٥‬تقب‪ّ ،ٟ٣‬بس‪ ٣‬سىب‪ ٥‬اجتر‪ٞ‬ربفری‬ ‫ادا‪ ٦ٝ‬داد؛ ثش اػبع پظ‪٧٣‬ؾ ‪ ٣‬تحَیَبت ػربص‪ٝ‬رب‪ٟ‬‬ ‫ثی‪ ٠‬ا‪ٚٚٞٙ‬ی ّبس ثرقرذ اص ;‪ 8‬ػربٗ ‪ >0‬دسکرذ اص‬ ‫ضشٍست ّوت ثبًکّب ثشای افضایص سْن استبى اص تسْیالت سًٍق تَلیذ‬ ‫ػش‪٣‬یغ خجشی س‪٣‬ص‪١‬ب‪ ٦ٝ‬اسُ‪ -‬ف‪ٚ‬ی ج‪٨‬ب‪ٖ١‬یشی‬ ‫دس ج‪ٚ‬ؼ‪ّ ٦‬بسٕش‪ ٥٣‬تؼ‪٨‬ی٘ ‪ ٣‬سىـ ‪٤ٝ‬ا‪١‬ـ ت‪ٙ٤‬یذ ثرب‬ ‫اؿبس‪ ٥‬ث‪١ ٦‬ب‪ٖٝ‬زاسی ا‪ٝ‬ؼبٗ ث‪ ٦‬ػبٗ ج‪٨‬ؾ ت‪ٙ٤‬ریرذ‬ ‫اص ػ‪٤‬ی ‪َٝ‬ب‪ٝ ٛ‬قؾ‪ ٜ‬س‪٧‬جشی اىض‪٣‬د@ تالؽ ثرشای‬ ‫تحٌَ ؿقبس ػبٗ ‪ ٣‬ح‪ٞ‬بیت اص کر‪٢‬ربیرـ ثرشای‬ ‫ؿْ‪٤‬ىبیی اٍتلربدی‪ ،‬اکر‪ٚ‬ری ترشیر‪٣ ٠‬ؽریریر‪٦‬‬ ‫د‪ٙ٣‬ت‪ٞ‬شدا‪ ٣ ٟ‬ىقبال‪ ٟ‬ثخؾ خلر‪٤‬کری اػرت‪.‬‬ ‫‪٣‬ی ‪ٞ٧‬شا‪٧‬ی ‪ٞ٧ ٣‬ذ‪ٙ‬ی ثرخرؾ خلر‪٤‬کری ‪٣‬‬ ‫دػتٖب‪٨٧‬بی اجشایی سا ضب‪ ٠ٝ‬سىـ ‪ٝ‬ـْرالت ‪٣‬‬ ‫ّب‪٧‬ؾ ‪٤ٝ‬ض‪٤‬فبتی ‪ٞ٧‬چ‪ ٟ٤‬ثش‪ّ٣‬شاػری اداسی‬ ‫ثشؿ‪ٞ‬شد ‪ ٣‬اىض‪٣‬د@ ثب‪٧ ِ١‬ب ‪١‬یض دس ص‪ٝ‬ی‪ ٦٢‬ح‪ٞ‬بیرت‬ ‫اص ت‪ٙ٤‬یذ ‪ ٣‬ت‪٤‬ػق‪٣ ٦‬احذ‪٧‬بی ک‪٢‬قتی‪ٝ ،‬ؼئ‪ٙ٤‬ریرت‬ ‫ػ‪ٖ٢‬ی‪٢‬ی سا ف‪٨‬ذ‪ ٥‬داس ‪٧‬ؼرتر‪٢‬رذ‪٣.‬ی دس ثرخرؾ‬ ‫دیٖشی اص ػخ‪٢‬ب‪ ٟ‬خ‪٤‬د خ‪٤‬اػتبس ‪ٞ٧‬ت ثریرـرترش‬ ‫ثب‪٧ ِ١‬ب ثشای پشداخت ث‪ٍ٤ٞ‬ـ تؼ‪٨‬یالت س‪١٣‬رٌ‬ ‫ت‪ٙ٤‬یذ ؿذ ‪ٕ ٣‬یت@ ‪ٝ‬ذیشا‪ ٟ‬اػتب‪١‬ی ثب‪١‬رِ ‪٧‬ربی‬ ‫د‪ٙ٣‬تی ‪ ٣‬خل‪٤‬کی‪ ،‬ثبیذ ‪٨١‬بیرت ترالؽ خر‪٤‬د‬ ‫ثشای ث‪٨‬ش‪٢ٝ ٥‬ذی ثیـتش اػتب‪ ٟ‬اص تؼ‪٨‬یالت ت‪ٙ٤‬یرذ‬ ‫‪ ٣‬ا‪ْٝ‬ب‪ ٟ‬اػتیبد‪ ٥‬ثذ‪ٝ ٟ٣‬حذ‪٣‬دیت اص افترجربسات‬ ‫ؿ‪٢‬ب‪٣‬س سا ث‪ّ ٦‬بس ٕیش‪١‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬قب‪ٞ٧ ٟ٣‬ب‪ٖ٢٧‬ی ا‪٤ٝ‬س اٍرترلربدی اػرترب‪١‬رذاسی‬ ‫ارسثبیجب‪ ٟ‬ؿشٍی ‪ٞ٧‬چ‪٢‬ی‪ ٠‬ادا‪ٝ‬ر‪ ٦‬داد@ جر‪ٚ‬رؼر‪٦‬‬ ‫‪ٝ‬ـتشُ ‪ٝ‬ذیشا‪ ٟ‬فب‪ ٘ٝ‬ثب‪٧ ِ١‬ب ‪ ٣‬ترقرذادی اص‬ ‫ىقبال‪ ٟ‬ثخؾ خل‪٤‬کی ثب دّتش پ‪٤‬س‪ٝ‬رحر‪ٞ‬رذی‪،‬‬ ‫جزه ‪ 100‬دسصذی اعتجبسات پژٍّطی ارسثبیجبىضشقی‬ ‫اػتب‪١‬ذاس ارسثبیجب‪ ٟ‬ؿشٍی‪ ،‬ثشٕضاس ‪ٝ‬ی ؿر‪٤‬د ‪٣‬‬ ‫‪ٝ‬ذیشا‪ ٟ‬ثب‪ْ١‬ی‪ ،‬پبػخٖ‪٤‬ی ف‪ٚٞ‬رْرشد خر‪٤‬د دس‬ ‫ص‪ٝ‬رریرر‪٢‬رر‪ ٦‬جرر‪٨‬ررؾ ترر‪ٙ٤‬رریررذ خرر‪٤‬ا‪٧‬رر‪٢‬ررذ ثرر‪٤‬د‪.‬‬ ‫دس ای‪ ٠‬ج‪ٚ‬ؼ‪ ،٦‬پش‪١٣‬ذ‪٢ ٥‬ذی‪ ٠‬ؿشّت ‪ٝ‬تَبضری‬ ‫دسیبىت تؼ‪٨‬یالت دس ٍب‪ٙ‬ت س‪ ٌ١٣‬تر‪ٙ٤‬ریرذ ‪١‬ریرض‬ ‫ثشسػی ؿذ‪.‬‬ ‫ػش‪٣‬یغ خجشی س‪٣‬ص‪١‬ب‪ ٦ٝ‬اسُ‪ -‬پش‪٣‬یض ‪ٝ‬ح‪ٞ‬ذصاد‪ ٥‬اؽ‪٨‬بس داؿت@ دس اثرترذا‬ ‫عی ‪١‬یبصػ‪٢‬جی اص دػتٖب‪٧٥‬ب ‪ 808‬عشح سا احلب ّشدی‪ٜ‬؛ ػپغ =‪ٝ 8‬حر‪٤‬س‬ ‫ا‪٤ٙ٣‬یتداس تقیی‪ ٠‬ؿذ ‪ ٣‬دس ‪٨١‬بیت ‪ 80‬عشح تل‪٤‬یت ‪٨١‬بیی ‪ ٣‬اعرالفربت‬ ‫ا‪٨١‬ب دس ػب‪ٝ‬ب‪ ٦١‬ػ‪ٞ‬بت حجت ؿذ‪٣.‬ی ث‪ ٦‬ت‪٤‬ضی ا‪٤ٙ٣‬یت‪٧‬بی پظ‪٧٣‬ـی ػبٗ‬ ‫?? اػتب‪١ ٟ‬یض پشداخت ‪ٕ ٣‬یت@ افتجبسات اػتب‪ ٟ‬اص ‪ٝ‬رحر٘ یرِ دسکرذ‬ ‫پظ‪٧٣‬ـی یِ‪ٝ‬ی‪ٚ‬یبسد ‪ٝ 880 ٣‬ی‪ٚ‬ی‪ ٟ٤‬ت‪ٝ٤‬ب‪ ٟ‬ث‪٤‬د ّ‪ 8? ٦‬دسکذ ‪١‬ؼرجرت ثر‪٦‬‬ ‫ػبٗ ٕزؿت‪ ٦‬سؿذ داؿت‪ 800 ٣ ٦‬دسکذ ای‪ ٠‬افتجبسات جزه ؿذ‪ ٥‬اػت‪ٝ.‬ح‪ٞ‬ذصاد‪ ٥‬ض‪ ٠ٞ‬تـشی ىشایر‪٢‬رذ‬ ‫ا‪١‬تخبه ا‪٤ٙ٣‬یت‪٧‬بی پظ‪٧٣‬ـی اػتب‪ ٟ‬دس ػبٗ ??‪ 89‬تلشی ّشد@ دس ػبٗ ?? ثشاػبع ؿی‪١٥٤‬ب‪ ٦ٝ‬اثرالمری‬ ‫<> عشح اسػبٗ ؿذ؛ ‪٧‬یت عشح ‪١‬یض اص ػبٗ ٍج٘ ‪ٝ‬ب‪١‬ذ‪ ٥‬ث‪٤‬د؛ دس ‪٨١‬بیت ‪٨‬بس ‪ٝ‬ح‪٤‬س ا‪ٙ٣‬ر‪٤‬یرت داس اػرترب‪ٟ‬‬ ‫تقیی‪ ٠‬ؿذ ‪١ ٣‬ؼخ‪ ٦‬ا‪ٙ٣‬ی‪ ٦‬احلب ‪ ٣‬دس ّبسٕش‪ ٥٣‬اسائ‪ ٦‬ؿذ‪ٝ.‬قب‪ ٟ٣‬ت‪٤‬ػق‪ ٣ ٦‬ثش‪١‬ب‪٦ٝ‬سیضی ػبص‪ٝ‬ب‪ٝ ٟ‬ذیرشیرت ‪٣‬‬ ‫ثش‪١‬ب‪٦ٝ‬سیضی ارسثبیجب‪ٟ‬ؿشٍی ‪ٝ‬ح‪٤‬س‪٧‬بی ا‪٤ٙ٣‬یتداس اػتب‪ ٟ‬سا استَبء ت‪٤‬ا‪ ٟ‬ت‪ٙ٤‬یذ‪ ،‬ػش‪ٝ‬بی‪ٕ٦‬زاسی ‪ ٣‬اؿتنربٗ‬ ‫‪ ٣‬اٍتلبد دا‪١‬ؾث‪٢‬یب‪،ٟ‬ح‪٤‬ص‪ ٥‬ى‪٢‬ا‪٣‬سی ‪٤٧ ٣‬ؿ‪٢ٞ‬ذػبصی‪ ،‬ب‪ٙ‬ؾ‪٧‬ب ‪ ٣‬پیب‪ٝ‬ذ‪٧‬بی ‪١‬بؿری اص ّرش‪١٣‬رب ‪ ٣‬حریرؼ‬ ‫‪ٝ‬حیظ صیؼت افال‪ّ ٛ‬شد‪٣.‬ی دس ادا‪ ٦ٝ‬ث‪ ٦‬تبئیذ ػ‪ ٦‬ف‪٤٢‬ا‪ ٟ‬اص ‪٧‬یت عشح ػبٗ ٍج٘ ثشای ىشاخ‪٤‬ا‪ ٟ‬ا‪ٙ٣‬ر‪٤‬یرت‬ ‫پظ‪٧٣‬ـی اػتب‪ ٟ‬پغ اص تل‪٤‬یت ؿ‪٤‬سای ثش‪١‬ب‪ ٦ٝ‬سیضی اؿبس‪ ٣ ٥‬اضبىر‪ّ ٦‬رشد@ تر‪٨‬ریر‪ ٣ ٦‬ترذ‪٣‬یر‪ ٠‬اعر‪ٚ‬رغ‬ ‫ی ثبصاسیبثی‪ ،‬تج‪ٚ‬ینبت ‪ ٣‬ا‪ٝ‬ر‪٤‬صؽ ٕرشدؿرٖرشی‬ ‫ػش‪ٝ‬بی‪ٕ ٦‬زاسی اػتب‪ ،ٟ‬تذ‪٣‬ی‪ ٠‬اػتشاتظی ‪ ٣‬ثش‪١‬ب‪ ٦ٝ‬ف‪ٚٞ‬یبت ِ‬ ‫اػتب‪ ٟ‬دس ح‪٤‬ص‪ ٥‬ػال‪ٝ‬ت‪ ،‬اّ‪٤‬ت‪٤‬سیؼ‪ ،ٜ‬مزایی ‪ ٣‬تح‪ٚ‬ی٘ ف‪٤‬اٍت فذ‪ ٛ‬سفبیت حشی‪ٕ ٜ‬ؼ٘‪٧‬ربی ‪ٝ‬ر‪٨‬ر‪ ٜ‬دس‬ ‫ػبخت ‪ ٣‬ػبص ‪ ٣‬تقیی‪٢ٝ ٠‬بعٌ پشخغش ‪ٝ ٣‬ؼتقذ ‪ٙ‬نضؿی ف‪٢‬ب‪٣‬ی‪ ٠‬ای‪ ٠‬ػ‪ ٦‬عشح تبئیذ ؿذ‪٧ ٥‬ؼت‪٢‬ذ‪.‬‬ ‫اجشای هسیشّبی جذیذ دٍچشخِ سَاسی‬ ‫دس تجشیض ثِ صٍدی عولیبتی هیضَد‬ ‫ػش‪٣‬یغ خجشی س‪٣‬ص‪١‬ب‪ ٦ٝ‬اسُ‪ -‬دثیش ؿ‪٤‬سای اػال‪ٝ‬ی تجشیض ػقیذ ‪١‬یْ‪٤‬خل‪ٚ‬ت‪ ،‬ثب ثیب‪ ٟ‬ای‪ْ٢‬ر‪٦‬‬ ‫ای‪ٝ ٠‬ؼیش‪٧‬ب اص ػ‪٤‬ی ‪ٝ‬قب‪١٣‬ت ف‪ٞ‬شا‪١‬ی ؿ‪٨‬شداسی تجشیض اجشا ‪ٝ‬ری ؿر‪٤‬د‪ ،‬اىرض‪٣‬د@ ‪ٝ‬ؼریرش‪٧‬ربی‬ ‫د‪ ٣‬شخ‪ ٦‬ػ‪٤‬اسی جذیذ دس پبسُ‪٧‬بی ائ٘ ٕو‪ٙ‬ی‪ ،‬ائ٘ ثبمی ‪ ٣‬فجبع‪ٝ‬یشصا اجشا ‪ٝ‬ی ؿ‪٤‬د‪٣.‬ی‬ ‫یبدا‪٣‬سی ّشد@ فال‪ ٥٣‬ثش ا‪٧ ٟ‬ب‪ٝ ،‬ؼیش ػ‪٦‬سا‪٧‬ی ا‪٧‬ش‪ -‬اسپب دس‪٥‬ػی تب ثبم‪ٞ‬یـ‪ ،٦‬بیرْر‪٢‬ربس ترب‬ ‫پبسُ ثضسٓ ث‪ ٦‬ع‪ّ 8; ٗ٤‬ی‪ٝ٤ٚ‬تش ‪ ٣‬داخ٘ پبسُ ثضسٓ اص پش‪٣‬ط‪٧٥‬ربی ّرال‪ ٟ‬دس حر‪٤‬ص‪٥‬‬ ‫احذاث صیشػبخت‪٧‬بی د‪ ٣‬شخ‪٦‬ػ‪٤‬اسی ث‪٤‬د‪ ٦ّ ٥‬ا‪ٝ‬یذ اػت ث‪ ٦‬ص‪٣‬دی اجشا ‪ ٣‬ث‪ ٦‬ث‪٨‬ش‪ ٥‬ثشداسی‬ ‫ثشػ‪٢‬ذ‪.‬دثیش ؿ‪٤‬سای اػال‪ٝ‬ی تجشیض ثب ثیب‪ ٟ‬ای‪ ٦ْ٢‬د‪ ٣‬شخ‪ ٦‬ث‪ ٦‬ف‪٤٢‬ا‪٤ٞ١ ٟ‬د ح‪ َ٘١ ٣ ٘ٞ‬پبُ ثرب‬ ‫د‪٨٧‬ب ‪ٝ‬ضیت ثشای ص‪١‬ذٕی ‪ٝ ٣‬ذیشیت ؿ‪٨‬شی‪ ،‬ثبیذ ‪ٝ‬ت‪ ٠‬اک‪ٚ‬ی ىقب‪ٙ‬یت ؿ‪٨‬شداسی تجشیض ثربؿرذ‪،‬‬ ‫ٕیت@ ا‪٤ٙ٣‬یت ‪ٝ‬ب ت‪٨٢‬ب اػتیبد‪ ٥‬تیشیحی ‪٣ ٣‬سصؿی اص د‪ ٣‬شخ‪١ ٦‬یؼت ‪ ٣‬ثبیذ ثشای ا‪١‬جب‪ ٛ‬ا‪ٝ‬ر‪٤‬س‬ ‫ص‪١‬ذٕی ‪ ٣‬تشدد دس ؿ‪٨‬ش ‪٤ٝ‬سد اػتیبد‪ٍ ٥‬شاس ٕیشد‪١.‬یْ‪٤‬خل‪ٚ‬ت‪ ،‬ثب اؿبس‪ ٥‬ث‪ ٦‬ایر‪٢‬رْر‪ّ ٦‬رب‪٧‬رؾ‬ ‫ح‪ َ٘١ ٣ ٘ٞ‬اص عشیٌ خ‪٤‬دس‪ ٣ ٣‬ت‪٤‬ج‪ ٦‬ث‪ ٦‬ؿ‪٨‬ش ‪٤٧‬ؿ‪٢ٞ‬ذ ا‪٤ٙ٣‬یت اک‪ٚ‬ی ؿ‪٤‬سای ؿر‪٨‬رش اػرت‪،‬‬ ‫ادا‪ ٦ٝ‬داد@ دس د‪١‬یبی ‪ٝ‬ذس‪١‬یت‪ ،٦‬ث‪٨‬ش‪ٕ ٥‬یشی اص د‪ ٣‬شخ‪ ٦‬ث‪ ٦‬ف‪٤٢‬ا‪٣ ٟ‬ػی‪ ٦ٚ‬ح‪ٞ‬ر٘ ‪١ ٣‬رَر٘ پربُ‪،‬‬ ‫‪ٝ‬ضایبیی ‪ٝ‬ب‪٢١‬ذ ػال‪ٝ‬تی جب‪ٝ‬ق‪ ،٦‬ث‪٨‬ج‪٤‬د ٕزسا‪ ٟ‬ا‪ٍ٣‬بت ىشامرت‪ّ ،‬رب‪٧‬رؾ ترشاىریرِ ؿر‪٨‬رشی‬ ‫‪ ٣‬ا‪٤ٙ‬دٕی ‪٤٧‬ا ثشای ؿ‪٨‬ش ‪ ٣‬ؿ‪٨‬ش‪١٣‬ذا‪ ٟ‬داسد‪.‬‬ ‫‪٣‬ی ّب‪٧‬ؾ ‪٧‬ضی‪٧ ٦٢‬بی ص‪١‬ذٕی‪ّ ،‬ب‪٧‬ؾ ‪ٝ‬لشه ث‪٢‬ضی‪ ،٠‬حیؼ اسص‪ ،‬تشاىریرِ س‪٣‬ا‪ ،ٟ‬جرزه‬ ‫ػش‪ٝ‬بی‪ٕ٦‬زاس دس ؿ‪٨‬ش پبُ‪ ،‬ػال‪ٝ‬تی ‪ ٣‬ؿبداثی جب‪ٝ‬ق‪ّ ،٦‬ب‪٧‬ؾ ‪٧‬ضی‪٧٦٢‬بی دس‪ٝ‬ب‪١‬ی‪ ،‬ع‪ ٗ٤‬ف‪ٞ‬رش‬ ‫اػیب‪ٙ‬ت ؿ‪٨‬شی ‪ ٣‬سفبیت ىبک‪ ٦ٚ‬اجت‪ٞ‬بفی ‪ٝ‬شث‪٤‬ط د‪٣‬سا‪ّ ٟ‬ش‪١٣‬بیری سا اص دیرٖرش ‪ٝ‬رضایربی‬ ‫اػتیبد‪ ٥‬اص د‪ ٣‬شخ‪ ٦‬افال‪ّ ٛ‬شد‪.‬‬ ‫ایش‪١‬ب‪-‬سییغ ج‪٤٨ٞ‬سی ثب تجیی‪ ٠‬ىشکت‪٧‬ب ‪ ٣‬رب‪ٙ‬رؾ ‪٧‬ربی‬ ‫اٍتلبدی ّـ‪٤‬س ٕیت@ حشّت دس ‪ٝ‬ؼیش س‪ ٣ ٌ١٣‬جر‪٨‬رؾ‬ ‫اٍتلبدی ّـ‪٤‬س ثبیذ ‪ٝ‬جت‪٢‬ی ثش ‪٣‬اٍقیت ‪٧‬بی ایر‪ ٠‬فرشکر‪٦‬‬ ‫ث‪٤‬د‪١ ٣ ٥‬جبیذ ٕشىتبس تح‪ٚ‬ی٘‪٧‬بی میش ‪٣‬اٍـ ثی‪٢‬ب‪ ٦١‬ثشٕشىت‪ ٦‬اص‬ ‫ثذثی‪٢‬ی ‪ ٣‬ػیب‪ٞ١ ٥‬بئی ثبؿذ‪.‬‬ ‫ارک ‪ -‬ا‪ ٗ٣‬ا‪١‬ذیـ‪٣ ٦‬ا‪٨ٖ١‬ی ٕیتبس دس ای‪٢‬جب ‪١‬یض کربدً‬ ‫اػت‪ .‬اىض‪٣‬د‪ ٟ‬افتجبس ‪ ،‬تج‪٨‬یضات ّبىی ‪١‬یرؼرت‪ .‬ثرشسػری‬ ‫ف‪٤‬ا‪ ٘ٝ‬سّ‪٤‬د اٍتلبدی اص ضش‪٣‬ست خبف ثشخ‪٤‬سداس ‪ٝ‬ری‬ ‫ثبؿذ‪.‬‬ ‫ایش‪١‬ب‪ -‬فض‪ ٤‬ػشؿ‪٢‬بع حضه ّبسٕضاسا‪ ٟ‬ػبص‪١‬ذٕی ایرشا‪ٟ‬‬ ‫‪ٝ‬قتَذ اػت ثشٕضاسی ا‪١‬تخبثبت سیبػت ج‪٨ٞ‬ر‪٤‬سی ػربٗ‬ ‫‪ 8:00‬ث‪ ٦‬ک‪٤‬ست سٍبثتی‪٢ ،‬ذ ثقذی ‪٢ ٣‬ذ ّب‪١‬رذیرذایری‬ ‫ثشای فج‪٤‬س ایشا‪ ٟ‬اص ؿشایظ ا‪ٝ‬ش‪٣‬ص ثؼیبس ضش‪٣‬سی اػرت ‪٣‬‬ ‫ثشای ‪٢‬ی‪ّ ٠‬بسی ‪ ٣‬ایجبد ‪١‬ـبط ػیبػی دس ‪ٝ‬شد‪ ،ٛ‬کح‪٦٢‬‬ ‫ػیبػی ‪١‬یبص ث‪ ٦‬تنییش داسد‪.‬‬ ‫ارک ‪ -‬ؽب‪٧‬شاً یبع دس ‪٤ٝ‬سد ‪ٝ‬ج‪ٚ‬غ جذیذ ثیؾ اص ا‪ٝ‬یذ‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫ایش‪١‬ب ‪ -‬سص‪ٝ‬بیؾ ‪١‬ؾب‪ٝ‬ی تبّتیرْری ‪ٝ‬ـرترشُ استـر‪٨‬ربی‬ ‫ج‪٤٨ٞ‬سی ارسثبیجب‪ ٣ ٟ‬تشّیر‪ ٦‬اص دیرش‪٣‬ص (ؿر‪٢‬رجر‪ ٦‬دس‬ ‫‪١‬خج‪٤‬ا‪ ٟ‬امبص ؿذ‪ ٥‬اػت ‪.‬‬ ‫ارک ‪ -‬اٍذا‪ٝ‬ی ثجب ثشای پیـٖیشی اص ‪ٍ٣‬ر‪٤‬ؿ ‪ٝ‬رْرشس‬ ‫ج‪ٖ٢‬ی ىبجق‪ ٦‬ثبس ‪ٝ‬ـبث‪ ٦‬ج‪ٍ ٔ٢‬ش‪ ٥‬ثبک ‪.‬‬ ‫طشحّبی هسیشگطبیی هٌطقِ‪ 4‬صهیٌِسبص‬ ‫تحکین ٍ تَسعِ سٍصافضٍى است‬ ‫ػش‪٣‬یغ خجشی س‪٣‬ص‪١‬ب‪ ٦ٝ‬اسُ‪ -‬ؿ‪٨‬شداس ‪٢ٝ‬غَر‪ :٦‬ترجرشیرض‬ ‫ٕیت@ عشح‪٧‬بی ‪ٝ‬ؼیشٕـبیی ای‪٢ٝ ٠‬غَ‪ ،٦‬دس ای‪٢‬ذ‪٥‬ای ‪١‬ر‪٦‬‬ ‫‪٢‬ذا‪ ٟ‬د‪٣‬س‪ ،‬ص‪ٝ‬ی‪٦٢‬ػبص تحْی‪ ٣ ٜ‬ت‪٤‬ػق‪ ٦‬س‪٣‬صاىض‪٢ٝ ٟ٣‬غرَر‪٦‬‬ ‫خ‪٤‬ا‪٧‬ذ ث‪٤‬د‪.‬ث‪ٕ ٦‬ضاسؽ ؿ‪٨‬شیبس‪ ،‬اّجش ا‪ٝ‬جذی ثب ثیرب‪ ٟ‬ایر‪٠‬‬ ‫‪ٝ‬غ‪ٚ‬ت اؽ‪٨‬بس داؿت@ ثبىت ‪٢ٝ‬غَ‪ : ٦‬فر‪ٞ‬رذتر ًب ثرب ىضربی‬ ‫ؿ‪٨‬شی ٍذی‪ٞ‬ی ‪ ٣‬اػیتپزیش ؿ‪٢‬بخت‪ٝ ٦‬یؿ‪٤‬د‪ ،‬اص ای‪ ٠‬س‪،٣‬‬ ‫‪٧‬ذه ف‪ٞ‬ذ‪ ٥‬ای‪٢ٝ ٠‬غَ‪ ٦‬دس پیٖیرشی ‪ٝ‬ؼریرشٕـربیری ‪٧‬رب‪،‬‬ ‫‪ٝ‬حش‪ٝ٣‬یتصدایی اص ‪٨‬ش‪ٝ ٥‬حالت ‪ٝ ٣‬قبثش ٍذی‪ٞ‬ی اػرت‪.‬‬ ‫‪٣‬ی ثب ثیب‪ ٟ‬ای‪ ٦ْ٢‬عشح ‪٧‬بی ‪ٝ‬ؼیشٕـبیی‪ ،‬دس ‪٧‬رش د‪ ٣‬ىربص‬ ‫ت‪ ٣ ِٚٞ‬ف‪ٚٞ‬یبت ىیضیْی ‪٧‬ضی‪ ٦٢‬ػ‪ٖ٢‬ی‪ ٠‬داسد‪ ،‬تلرشیر‬ ‫ّشد@ إش ‪٣ ٦‬اٍقیت حبّ‪ ٜ‬ثش ‪٣‬ضقیت ؿ‪٨‬رش‪٧‬رب ثربفرج‬ ‫‪ٝ‬حذ‪٣‬دیت ث‪٤‬دج‪ ٣ ٦‬ت‪٤‬ا‪ ٟ‬اٍتلبدی ؿ‪٨‬شداسی‪٧‬ب ؿذ‪ ،٥‬ثرب‬ ‫ای‪ ٠‬حبٗ‪ ،‬دس ػ‪ ٦‬ػبٗ اخیش‪ ،‬ث‪ٙ ٦‬غرو خرذا پرش‪٣‬ط‪٧ ٥‬ربی‬ ‫‪ٝ‬ؼیشٕـبیی سا دس ای‪٢ٝ ٠‬غَ‪ ٦‬اػت‪ٞ‬شاس ثخـیذ‪٥‬ای‪ ٣ ٜ‬حتری‬ ‫‪٣‬ضقیت ّش‪١٣‬ب ‪١‬یض ‪١‬ت‪٤‬ا‪١‬ؼت‪ ٦‬دس اداس‪ ٥‬ای‪٢ٝ ٠‬غَ‪ ،٦‬تبحیشٕزاس‬ ‫ثبؿذ‪.‬ؿ‪٨‬شداس ‪٢ٝ‬غَ‪ : ٦‬تجشیض ‪ٝ‬ؼیشٕـربیری ‪٧‬ربی ؿر‪٨‬ریرذ‬ ‫خ‪ٚ‬ی‪ٚ‬ی‪ ،‬ىیضی‪ ٦‬مشثی ‪ ٣‬حجتی ثر‪ٍ ٦‬رغرشا‪ ٟ‬سا اص جر‪ٚٞ‬ر‪٦‬‬ ‫عشح‪٧‬بی خ‪٤‬ا‪١‬ذ ّ‪ ٦‬اجشایی ؿذ‪ ٟ‬ا‪٧ ٟ‬رب‪ ،‬ص‪ٝ‬ریر‪٢‬ر‪ ٦‬ػربص‬ ‫تَ‪٤‬یت خذ‪ٝ‬بت‪ ،‬تحْی‪ ٜ‬ثبىت ىشػ‪٤‬د‪ ،٥‬تؼ‪٨‬ی٘ تشاىیرِ‪،‬‬ ‫ت‪٤‬ػق‪ ٦‬ىش‪ٖ٢٧‬ی ‪ ٣‬استَبی اسصؽ اىض‪٣‬د‪٢ٝ ٥‬غَ‪ ٦‬ؿذ‪ ٥‬اػت‪.‬‬ ‫افضایص هتَفیبى کشًٍب‪ ،‬فطبس کبس غسبلّب سا ثیصتش کشدُ است‬ ‫ػش‪٣‬یغ خجشی س‪٣‬ص‪١‬ب‪ ٦ٝ‬اسُ‪-‬ؿ‪٨‬شداس تجشیض ٕیت@ اىرضایرؾ ‪ٝ‬رتر‪٤‬ىریرب‪ٟ‬‬ ‫‪١‬بؿی اص ثی‪ٞ‬بسی ّش‪١٣‬ب ‪٤ٝ‬جت ؿذ‪ ٥‬تب ىـبس ّبس مؼبٗ ‪٧‬بی ‪٣‬ادی سح‪ٞ‬ت‬ ‫اىضایؾ یبثذ‪.‬ایشد ؿ‪٨‬ی‪ ٠‬ثب‪٧‬ش ا‪ٝ‬ش‪٣‬ص دس جشیب‪ ٟ‬ثبصدیذ اص مؼب‪ٙ‬خب‪١‬ر‪٣ ٦‬ادی‬ ‫سح‪ٞ‬ت تجشیض دس ٕیتٖ‪ ٤‬ثب خجش‪ٖ١‬بس ؿ‪٨‬شیبس اؽ‪٨‬بس ّشد@ ‪ٝ‬تبػیب‪ ٦١‬دس حربٗ‬ ‫حبضش تقذاد ى‪٤‬تی ‪٧‬بی ‪١‬بؿی اص ‪٣‬یش‪٣‬ع ‪٢ٝ‬ح‪٤‬ع ّش‪١٣‬ب اىضایؾ یبىتر‪٣ ٦‬‬ ‫دس پی ا‪ ،ٟ‬مؼ٘ ‪ ٣‬دى‪ ٠‬ای‪ٝ ٠‬ت‪٤‬ىیب‪ ٦ّ ٜ٧ ٟ‬ث‪ ٦‬ف‪٨‬ذ‪ ٥‬ؿر‪٨‬رشداسی ترجرشیرض‬ ‫اػت‪ ،‬ػخت تش ؿذ‪ ٥‬اػت‪.‬ا‪ ٣‬ادا‪ ٦ٝ‬داد@ فضیضا‪ ٟ‬مؼبٗ ‪١‬یض ‪ٞ٧‬چ‪ّ ٟ٤‬ربدس‬ ‫دس‪ٝ‬ب‪ ٟ‬اص ‪١‬ضدیِ تشی‪ ٠‬ىبک‪ ٠ْٞٝ ٦ٚ‬ثب ای‪٣ ٠‬یش‪٣‬ع دسٕیش ‪٧‬ؼت‪٢‬ذ ‪ ٣‬ثب ت‪٤‬ج‪ ٦‬ث‪ ٦‬اىضایؾ ا‪ٝ‬بس ى‪٤‬تی ‪٧‬ب‪ ،‬ىـبس‬ ‫ّبسؿب‪١ ٟ‬یض اىضایؾ یبىت‪ ٦‬اػت؛ ث‪ ٦‬ع‪٤‬سی ّ‪ ٦‬تب اخشی‪ ٠‬ػبفبت س‪٣‬ص ‪ٝ‬ـن‪ ٗ٤‬ث‪ ٦‬ىقب‪ٙ‬یت ‪٧‬ؼت‪٢‬ذ‪.‬ؿ‪٨‬شداس تجشیض‬ ‫ثب ثیب‪ ٟ‬ای‪ ٦ْ٢‬اسا‪ٝ‬ؼتب‪٧ ٟ‬بی ؿ‪٨‬شداسی تجشیض اص ‪ٞ٧‬ب‪ ٟ‬س‪٣‬ص‪٧‬بی ا‪ ٗ٣‬ؿی‪٤‬ؿ ّش‪١٣‬ب ث‪ ٦‬ؿْ٘ ‪٢ٝ‬ؾ‪ ٜ‬ىقب‪ٙ‬یرت ‪ٝ‬ری‬ ‫ّ‪٢‬ذ‪ ،‬یبدا‪٣‬س ؿذ@ ای‪ ٠‬دس حب‪ٙ‬ی اػت ّ‪ ٦‬دس اسا‪ٝ‬ؼتب‪٧ ٟ‬بی ؿ‪٨‬ش‪٧‬بی دیٖش ٕب‪٧‬ی ثب ّ‪ٞ‬ج‪٤‬د ‪١‬یش‪٤ٝ ٣‬اج‪ ٦‬ا‪١‬رذ‬ ‫‪ ٣‬اص ‪١‬یش‪٧٣‬بی ‪٣‬احذ‪٧‬بی دیٖش ث‪٨‬ش‪ٝ ٥‬ی ٕیش‪١‬ذ‪.‬ایشد ؿ‪٨‬ی‪ ٠‬ثب‪٧‬ش دس استجبط ثب ‪ٝ‬جبحخی ّ‪ ٦‬دسثبس‪١ ٥‬ح‪ ٥٤‬مؼر٘‬ ‫‪ ٣‬تذىی‪ٝ ٠‬ت‪٤‬ىیب‪ّ ٟ‬ش‪١٣‬ب ‪ٝ‬غشح ؿذ‪ ٥‬اػت‪ ،‬تـشی ّشد@ دس ‪ٞ٧‬ب‪ ٟ‬س‪٣‬ص‪٧‬بی اثتذایی اص ا‪ٝ‬ب‪ ٛ‬ج‪ٞ‬رقر‪ٝ ٦‬رحرترش‪ٛ‬‬ ‫تجشیض دسخ‪٤‬اػت ّشدی‪ ٜ‬تب ص‪ٝ‬ی‪٧ ٦٢‬بی حض‪٤‬س تی‪ٞ‬ی اص ح‪٤‬ص‪ ٥‬ف‪ٞٚ‬ی‪ ٦‬ثشای ‪١‬ؾبست ثش اجشای کحی ای‪ ٠‬ا‪ٝ‬رش‬ ‫سا ىشا‪٢٢ّ ٜ٧‬ذ‪.‬ا‪ ٣‬ثب ثیب‪ ٟ‬ای‪ ٦ْ٢‬دى‪ٝ ٠‬ت‪٤‬ىیب‪ّ ٟ‬ش‪١٣‬بیی‪ٝ ،‬شاح٘ خبف ‪ ٣‬دؿ‪٤‬اس خ‪٤‬د سا داسد‪ ،‬اىرض‪٣‬د@ ثرشای‬ ‫‪ٝ‬خبٗ‪ ،‬ث‪ ٦‬ت‪ ٠‬داؿت‪ٙ ٠‬جبع ‪٧‬بی ‪ٝ‬خل‪٤‬ف مؼبٗ ‪٧‬ب ثشای ‪٢‬ذ ػبفت ‪ٝ‬ت‪٤‬ا‪ٙ‬ی ػخت اػت ‪ ٣‬ای‪ ٠‬فضیضا‪١ ٟ‬ریرض‬ ‫‪ٞ٧‬ب‪ٝ ٟ‬ـْالتی ّ‪ّ ٦‬بدس دس‪ٝ‬ب‪ ٟ‬ثب ا‪٤ٝ ٟ‬اج‪٧ ٦‬ؼت‪٢‬ذ سا داس‪١‬ذ‪.‬‬ ‫اگْی دعَت هجوع عوَهی عبدی سبالًِ ‪ًَ(1311‬ثت دٍم)‬ ‫ضشکت تعبًٍی هصشف فشٌّگیبى ًبحیِ پٌج تجشیض‬ ‫ضوبسُ ثجت ‪ ٍ 1332‬ضٌبسِ هلی ‪10200150420‬‬ ‫جلسِ هجوع عوَهی عبدی سبالًِ ًَثت دٍم ضشکت تعبًٍی هصشف فشٌّگیبى ًبحیِ ‪ 5‬تجشیض دس سبعت ‪ 10:00‬سٍص سِ ضنٌنجنِ‬ ‫‪ 11/05/23‬دس سبلی اجتوبعبت دثیشستبى ضْیذ قبضی طجبطجبئی ٍ ثب سعبیت دستَسالعولْبی ثْذاضتی ثشگضاس هی ضَد لزا اص‬ ‫کلیِ اعضبی هحتشم تعبًٍی دعَت هی ضَد دس سبعت هقشس ضوی حضَس دس جلسِ هب سا ساٌّوبئی فشهبیٌذ‪.‬‬ ‫دستَس جلسِ‪:‬‬ ‫اسائِ گضاسش هکتَه ّیئت هذیشُ ٍ ثبصسسبى‬ ‫ثشسسی صَستْبی هبلی ‪(1313‬ثیالى) ٍ اتخبر تصوین دس هَسد ًحَُ تقسین سَد سبل ‪13‬‬ ‫تعییی خط هطی اتی ضشکت تعبًٍی‬ ‫تصوین گیشی دس هَسد تغییشات اعضبء ٍ سشهبیِ‬ ‫طشح ٍ تصَیت هیضاى ثَدجِ تعبًٍی ٍ پیطٌْبدی ّیئت هذیشُ ثشای سبل ‪1311‬‬ ‫هجَص الصم ثشای حسبثشسی اسٌبد هبلی تعبًٍی ٍ اًجبم ّضیٌِ اى‬ ‫تصوین گیشی دس هَسد هحل فعبلیت تعبًٍی دس ایٌذُ‬ ‫اًتخبه ثبصسسبى تعبًٍی ثشای هذت قبًًَی‬ ‫‪ *1/02‬تبسیخ اًتطبس‪*1311/05/13:‬سٍصًبهِ سشاسشی اسک‬ ‫ّیئت هذیشُ تعبًٍی‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* دوشنبه‬ ‫* ‪ 35‬مرداد‬ ‫* ‪ 5‬اگوست‬ ‫* ‪ 35‬ذی الحجه‬ ‫* سال‪ :‬سی ام‬ ‫* شماره (سایی)‪7226 :‬‬ ‫* اوتوزونجی ایل‬ ‫‪3511‬‬ ‫‪4242‬‬ ‫‪3663‬‬ ‫* صفحه ‪6‬‬ ‫تًلیذ ریسرتات ایریگامی ترای اوتمال داری ی تصفیٍ اب‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجشی س‪ٝ‬ص‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬اسى‪ٗ -‬حووب‪ ٙ‬دا‪ٛ‬ـِب‪ٗ ٟ‬یـیِب‪ ٙ‬ثب آ‪٢‬بٕ اص ‪١‬و‪ٜ‬وش ا‪ٝ‬سیوِوبٗوی سیوضسثوبت‬ ‫رذیذی سا عشاحی ًشد‪ ٟ‬ا‪ٛ‬ذ ً‪ ٠‬پغ اص ُشٕ ؿذ‪ ٙ‬هبدس ث‪ ٠‬ا‪ٛ‬زبٕ اهذاٗبت ٗختٔلی اػت‪.‬‬ ‫ث‪ُ ٠‬ضاسؽ ٗ‪٢‬ش ث‪ٛ ٠‬وْ اص ‪ٛ‬ی‪ٞ‬اعٔغ‪ ،‬ای‪ ٚ‬سیضسثبت ً‪ٞ‬چی دس حبٓت ػبدی ثو‪ ٠‬کو‪ٞ‬ست توبؿوذ‪ٝ ٟ‬‬ ‫ؿیشکؼبّ هشاس داسد‪ .‬اٗب ثؼذ اص ُشٕ ؿذ‪ ٙ‬اؿٌبّ ‪ ٝ‬حبٓت‪١‬بی ٗختٔلی ث‪ ٠‬خ‪ٞ‬د ٗیُیشد ‪ٗ ٝ‬وی تو‪ٞ‬ا‪ٛ‬وذ‬ ‫اهذاٗبت ٗختٔلی سا ا‪ٛ‬زبٕ د‪١‬ذ‪.‬‬ ‫سثبت یبدؿذ‪ً٘ ٠ً ٟ‬تش اص یی ػب‪ٛ‬تی٘تش ع‪ ّٞ‬داسد‪ ،‬اص الی‪١٠‬بی تبؿذ‪ ٟ‬عالیی تـٌیْ ؿوذ‪ ٝ ٟ‬یوی‬ ‫الی‪ ٠‬پٔی٘ش ‪ٛ‬یض ث‪ ٠‬ا‪ ٙ‬اضبک‪ ٠‬ؿذ‪ٗ ٠ً ٟ‬ب‪ٜٛ‬ذ یی ٗللْ ػْ٘ ٗیً‪ٜ‬ذ‪ .‬ای‪ ٚ‬سثبت دس ک‪ٞ‬ست اتلوبّ ثو‪٠‬‬ ‫ٗ‪ٜ‬جغ ثشم یب ٗیٌش‪ًٜٝ‬تشٓش‪ ،‬ؿب‪١‬ذ ربسی ؿذ‪ ٙ‬رشیب‪ ٙ‬ثشم خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ث‪ٞ‬د ‪ُ ٝ‬شٗبی حبکْ اص ای‪ ٚ‬س‪ٝ‬یذاد‬ ‫ٗیت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ذ ثبػج تـییش ؿٌْ ای‪ ٚ‬سثبت ‪ ٝ‬اػتلبد‪ ٟ‬اص ا‪ ٙ‬ثشای ا‪ٛ‬زبٕ اٗ‪ٞ‬س ٗختٔق ؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫‪٘١‬چ‪ٜ‬ی‪ٗ ٚ‬یت‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ثب ُشٕ ‪ ٝ‬ػشد ًشد‪ٗ ٙ‬شتت ای‪ ٚ‬سثبت اص عشین ػج‪ٞ‬س داد‪ ٙ‬رشیب‪ ٙ‬ثشم ؿٌْ ا‪ ٙ‬سا‬ ‫ػ‪ٞ‬م ًشد ‪ ٝ‬ػج‪ٞ‬س ا‪ ٙ‬اص ٗ‪ٞ‬ا‪ٛ‬غ ‪ٗ ٝ‬زبسی ٗختٔق ت‪ٞ‬ػظ ای‪ ٚ‬سثبت سا تؼ‪٢‬یْ ‪ٞ٘ٛ‬د‪ .‬سثبت یوبدؿوذ‪ٟ‬‬ ‫دس ای‪ ٚ‬ؿشایظ ثشای اٗ‪ٞ‬سی ‪٘١‬چ‪ ٙٞ‬تللی‪ ٠‬اه اص عشین ؿٌبس ثبًتشی‪١‬بی ُ‪ٛٞ‬بُ‪ ،ٙٞ‬ا‪ٛ‬توبّ داس‪١ٝ‬ب‬ ‫دس ثخؾ‪١‬بی ٗختٔق ثذ‪ ٝ ٙ‬ؿیش‪ ٟ‬هبثْ اػتلبد‪ ٟ‬اػت‪ .‬دس ای‪ٜ‬ذ‪ٗ ٟ‬یت‪ٞ‬ا‪ ٙ‬س‪ٝ‬ؽ‪١‬بی ٗت‪ٜٞ‬عتشی ثوشای‬ ‫ً‪ٜ‬تشّ ای‪ ٚ‬سثبت یبکت ‪ ٝ‬داٗ‪ ٠ٜ‬هبثٔیت‪١‬بی ا‪ ٙ‬سا ُؼتشؽ داد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫فرهنگ ‪ ،‬هنر و فن اوری‬ ‫ریش اتذاعی محمک ایراوی ترای تطخیص تیماری َای چطمی‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجشی س‪ٝ‬ص‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬اسى‪ٗ-‬حون ایشا‪ٛ‬ی ثوب‬ ‫اػتلبد‪ ٟ‬اص ا‪ٛ‬ذاص‪ُ ٟ‬یشی ‪ٞٛ‬ع خبکی اص ٗ‪ٌٓٞ‬و‪ّٞ‬‬ ‫‪١‬ب دس اؿی‪ ،‬س‪ٝ‬ؿی ‪ٛ‬و‪ٞ‬یو‪ ٚ‬ثوشای تـوخویوق‬ ‫ثی٘بسی ‪١‬بی چـ٘ی اثذاع ًشد‪ ٟ‬اػت‪.‬‬ ‫ث‪ُ ٠‬ضاسؽ ٗ‪٢‬ش‪ ،‬اؿی ٗحٔ‪ٓٞ‬ی اػت ً‪ ٠‬ػغوح‬ ‫چـٖ سا اص خـٌی ‪ ٝ‬آ‪ٞ‬دُی ‪١‬ب حلبظوت ٗوی‬ ‫ً‪ٜ‬ذ‪ .‬ای‪ٗ ٚ‬بیغ حب‪ٝ‬ی ٗ‪١ ٌّٞٓٞ‬بی ً‪ٞ‬چٌی ثو‪٠‬‬ ‫‪ٛ‬بٕ ٗتبث‪ٓٞ‬یت اػت ً‪ ٠‬ت‪ٞ‬ػظ ػٔ‪١ ّٞ‬بی چـ٘ی‬ ‫ت‪ٓٞ‬یذ ٗی ؿ‪ٛٞ‬ذ‪ .‬دس حویوت ٗتبث‪ٓٞ‬یت ‪١‬ب ٗ‪١ ٌّٞٓٞ‬بی ً‪ٞ‬چٌی ‪١‬ؼت‪ٜ‬ذ ً‪ ٖ١ ٠‬دس ٗوتوبثو‪ٓٞ‬ویوؼوٖ‬ ‫ػٔ‪ٓٞ‬ی ‪ ٖ١ ٝ‬دس دیِش کشای‪ٜ‬ذ ‪١‬بی ثی‪ٞٓٞ‬طیی اص ر٘ٔ‪ ٠‬آت‪٢‬به ‪ٝ ٝ‬اً‪ٜ‬ؾ ای٘‪ٜ‬ی ‪ٛ‬وؾ داس‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫دس ثی٘بسی ‪١‬بی آت‪٢‬بثی ػٔ‪١ ّٞ‬بی ػغح چـٖ دچبس تـییشات ٗتبث‪ٓٞ‬یٌی ٗی ؿ‪ٛٞ‬ذ ‪ ٝ‬دس ‪ٛ‬وتویوزو‪٠‬‬ ‫ٗوذاس ‪ٞٛ ٝ‬ع ٗتبث‪ٓٞ‬یت ‪١‬ب تـییش ٗی ً‪ٜ‬ذ‪ .‬ای‪ ٚ‬دسحبٓی اػت ً‪ ٠‬ا‪ٛ‬ذاص‪ُ ٟ‬یشی ا‪٢ٛ‬ب دس ػؤو‪١ ّٞ‬وبی‬ ‫ػغح چـٖ ‪ ٝ‬اؿی ثؼیبس ٗـٌْ اػت‪.‬‬ ‫دس ‪٘١‬ی‪ ٚ‬ساػتب ُش‪١ٝ‬ی اص پظ‪١ٝ‬ـِشا‪ ٙ‬ث‪ ٠‬س‪١‬جشی ػٔیشضب ٗـبهی پظ‪١ٝ‬ـِش ‪ ٝ‬اػتبد دا‪ٛ‬ـِب‪ٓ ٟ‬یوذ‪ٙ‬‬ ‫‪ٜٔ١‬ذ ‪١ ٝ‬بس‪ٝ‬اسد اٗشیٌب‪ ،‬س‪ٝ‬ؿی اثذاع ًشد‪ ٟ‬ا‪ٛ‬ذ ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬ا‪ٛ‬ذاص‪ُ ٟ‬یشی دهین ٗتبث‪ٓٞ‬یت ‪١‬ب ً٘وی ٗوی‬ ‫ً‪ٜ‬ذ‪.‬ای‪ ٚ‬س‪ٝ‬ؽ اثذاػی ثش اػبع عیق ػ‪ٜ‬زی رشٗی اػت ‪ٗ ٝ‬یضا‪ٗ ٙ‬تبث‪ٓٞ‬یت سا دس ػؤو‪١ ّٞ‬وبی‬ ‫ؿ‪ٜ‬ب‪ٝ‬س دس اؿی ‪ٛ ٝ‬یض ػٔ‪١ ّٞ‬بی ػغح چـٖ ا‪ٛ‬ذاص‪ُ ٟ‬یشی ٗی ً‪ٜ‬ذ‪.‬‬ ‫ث‪ُ ٠‬لت‪ ٠‬ای‪ٗ ٚ‬حون ایشا‪ٛ‬ی‪ ،‬س‪ٝ‬ؽ ٗزً‪ٞ‬س ث‪ ٠‬ؿی‪ ٟٞ‬ای اػب‪ ٝ ٙ‬ؿیش ت‪٢‬بر٘ی ػٔ‪١ ّٞ‬ب سا اص ػوغوح‬ ‫چـٖ ثی٘بس ر٘غ ا‪ٝ‬سی ‪ٞٗ ٝ‬سد ٗغبٓؼ‪ ٠‬هشاس ٗی د‪١‬ذ‪ .‬دس حویوت ثب ای‪ ٚ‬س‪ٝ‬ؽ ثی‪ٞ‬پؼی ظشیولوی اص‬ ‫ػغح چـٖ ا‪ٛ‬زبٕ ٗی ؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫یاماَا لایک ترلی چاتک ی تی صذا‬ ‫تًلیذ کرد‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجشی س‪ٝ‬ص‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬اسى‪ -‬ؿشًت یبٗب‪١‬ب ث‪ ٠‬کو‪ٜ‬وب‪ٝ‬سی‬ ‫تبص‪ ٟ‬ای دػت یبکت‪ ٠ً ٠‬ت‪ٓٞ‬یذ هبین ‪١‬بی ثشهی ثی کوذا ثوب‬ ‫هذست ٗب‪ٞٛ‬س ثبال سا ٌٗ٘‪ٗ ٚ‬ی ً‪ٜ‬ذ‪.‬ث‪ُ ٠‬ضاسؽ کوبسع ثو‪٠‬‬ ‫‪ٛ‬وْ اص ‪ٛ‬ی‪ٞ‬اعٔغ‪ ،‬دس هبین ثشهی رذیذ ت‪ٓٞ‬یذی یوبٗوب‪١‬وب اص‬ ‫ػیؼتٖ کشٗب‪ ٝ ٙ‬پیـشا‪ ٠ٛ‬تبص‪ ٟ‬ای ٗ‪ٞ‬ػ‪ ٕٞ‬ث‪١ ٠‬بسٗ‪ ٞ‬اػوتولوبد‪ٟ‬‬ ‫ؿذ‪ ٠ً ٟ‬ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬بیی هبین یبدؿذ‪ ٟ‬سا ث‪ٗ ٠‬ویوضا‪ ٙ‬چـو٘وِویوشی‬ ‫اکضایؾ ٗید‪١‬ذ‪.‬ػیؼتٖ ‪١‬بسٗ‪ ٞ‬داسای ٗ‪ٞ‬ت‪ٞ‬سی د‪ٝ‬ثوخوـوی‬ ‫اػت‪ .‬ثخؾ ا‪ ّٝ‬اه سا ث‪ ٠‬ک‪ٞ‬ست اثـبسی ‪ ٝ‬اکوی ثیوش‪ٙٝ‬‬ ‫ٗی د‪١‬ذ ‪ ٝ‬ثخؾ د‪ ٕٝ‬اه سا ث‪ ٠‬ک‪ٞ‬ست ػ٘‪ٞ‬دی ث‪ ٠‬ثیوش‪ٙٝ‬‬ ‫‪١‬ذایت ٗی ً‪ٜ‬ذ‪٘١ .‬ی‪ٗ ٚ‬ؼبٓ‪ ٠‬حشًت ظشیق هبیون سا دس‬ ‫ٗؼیش‪١‬بی ُ‪ٛٞ‬بُ‪ ٙٞ‬ثب هذست ٗب‪ٞٛ‬س ثبال تؼ‪٢‬یْ ٗی ً‪ٜ‬ذ‪.‬‬ ‫دس حبٓت ػبدی ت‪٢ٜ‬ب ٗ‪ٞ‬ت‪ٞ‬س ػ٘‪ٞ‬دی کؼبّ اػت‪ ،‬اٗب ثب کؼبّ‬ ‫ًشد‪ٞٗ ٙ‬سدی ٗ‪ٞ‬ت‪ٞ‬س اکوی ٗی ت‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ثشای ًب‪١‬ؾ کوذای‬ ‫هبین ثشهی ‪ٛ ٝ‬یض ثیـتش ًشد‪ ٙ‬هذست ٗب‪ٞٛ‬س هبین اهذإ ًشد‪.‬‬ ‫دس ًق ای‪ ٚ‬هبین ثشهی رذیذ ‪ٛ‬یض یی ٗو‪ٞ‬تو‪ٞ‬س ‪ ٝ‬پوش‪ٝ‬ا‪ٛ‬و‪٠‬‬ ‫‪ٛ‬لت ؿذ‪ ٟ‬اػت‪ .‬پش‪ٝ‬ا‪ ٠ٛ‬یبدؿذ‪ ٟ‬ث‪ ٠ُٛٞ ٠‬ای عوشاح ؿوذ‪ٟ‬‬ ‫ً‪ ٠‬ثذ‪ ٙٝ‬ایزبد ػش‪ٝ‬کذای اضبکی اه سا ثب ػشػت ‪١‬وبی‬ ‫ٗختٔق ‪ ٝ‬دس ر‪٢‬بت ُ‪ٛٞ‬بُ‪١ ٙٞ‬ذایت ً‪ٜ‬ذ‪١ .‬ذایت ًوْ‬ ‫ای‪ ٚ‬هبین ثب اػتلبد‪ ٟ‬اص یی دػت‪ ٠‬ر‪ٞ‬ی اػتیی دس ًوبثویو‪ٚ‬‬ ‫‪١‬ذایت ک‪ٞ‬ست ٗی ُیشد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ًَاپیمای ‪ ۸‬وفرٌ تٍ عىًان تاکسی ًَایی ساختٍ می ضًد‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجشی س‪ٝ‬ص‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬اسى‪ -‬سئیغ پظ‪١ٝ‬ـِب‪ٞ١ ٟ‬اکضب ثب‬ ‫اؿبس‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ا‪١‬ذاف ػ‪ٜ‬ذ ربٗغ ت‪ٞ‬ػؼ‪ٞ١ ٠‬اکضبی ًـ‪ٞ‬س ُلوت‬ ‫عشاحی ًٔی پش‪ٝ‬ط‪ ٟ‬ػبخت ‪ٞ١‬اپی٘بی ‪ٛ ۸‬لش‪ ٟ‬دس پظ‪١ٝ‬ـِب‪ٟ‬‬ ‫‪ٞ١‬اکضب ث‪ ٠‬ات٘بٕ سػیذ‪ ٝ ٟ‬ثو‪ ٠‬ص‪ٝ‬دی ٗوذّ پوش‪ٝ‬اصی ایو‪ٚ‬‬ ‫‪ٞ١‬اپی٘ب ػبخت‪ٗ ٠‬یؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫کتح اهلل اٗی دس ُلتِ‪ ٞ‬ثب ٗ‪٢‬ش‪ ،‬دس خل‪ٞ‬ف کؼبٓویوت ‪١‬وبی‬ ‫پظ‪١ٝ‬ـِب‪ٞ١ ٟ‬اکضب ح‪ ّٞ‬ػ‪ٜ‬ذ ربٗغ ت‪ٞ‬ػؼ‪ٞ١ ٠‬اکضبی ًـ‪ٞ‬س‬ ‫اظ‪٢‬بس داؿت دس ای‪ ٚ‬ػ‪ٜ‬ذ‪ ،‬ت‪ٞ‬ػؼ‪ٞ١ ٠‬اکضب دس ‪ ۳‬ثخؾ ًٔی‬ ‫ؿبْٗ کؼبٓیت‪١‬بی ٗشث‪ٞ‬ط ث‪ ٠‬ح‪ٞ‬ص‪١ٟ‬بی کو‪ٜ‬وب‪ٝ‬سی کضوبیوی‪،‬‬ ‫‪ٞ١‬ایی ‪ ٝ‬دکبػی دیذ‪ ٟ‬ؿذ‪ ٠ً ٟ‬دس د‪ ٝ‬ثوخوؾ کضوبیوی ‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ١‬ایی‪ٗ ،‬بٗ‪ٞ‬سیت‪١‬بیی ثش ػ‪٢‬ذ‪ ٟ‬ای‪ ٚ‬پظ‪١ٝ‬ـِب‪ُ ٟ‬زاؿت‪ ٠‬ؿذ‪ ٟ‬اػت‪ٝ.‬ی ثب اؿبس‪ ٟ‬ث‪ ٠‬پش‪ٝ‬ط‪١ٟ‬بی ٗشتجظ ثوب ثوخوؾ‬ ‫ک‪ٜ‬ب‪ٝ‬سی ‪ٞ١‬ایی ُلت ٗب دس پظ‪١ٝ‬ـِب‪ٞ١ ٟ‬اکضب‪ ،‬ػبخت ‪ٞ١‬اپی٘ب‪١‬بی ػجی سا دس پیؾ ُشکت‪٠‬ایٖ؛ اٗب اص ا‪ٛ‬زبیوی‬ ‫ً‪ٞ١ ٠‬اپی٘ب‪١‬بی د‪ٛٝ‬لش‪ ،ٟ‬چ‪٢‬بس‪ٛ‬لش‪ٛ ۶ ٝ ٟ‬لش‪ ٟ‬دس ًـ‪ٞ‬س عشاحی ؿذ‪ ٟ‬اػت‪ ،‬عشاحی ‪ ٝ‬ػبخت ‪ٞ١‬اپی٘بی ‪ٛ ۸‬لش‪ ٟ‬سا‬ ‫دس دػت‪ٞ‬س ًبس هشاس داد‪ ٟ‬ایٖ‪.‬سئیغ پظ‪١ٝ‬ـِب‪ٞ١ ٟ‬اکضب اداٗ‪ ٠‬داد ‪ ٖ١‬اً‪ ٜٙٞ‬عشاحی ًٔی ای‪ ٚ‬پوش‪ٝ‬ط‪ ٟ‬ثو‪ ٠‬اتو٘وبٕ‬ ‫سػیذ‪ ٖ١ ٝ ٟ‬اً‪ٗ ٜٙٞ‬ــ‪ ّٞ‬عشاحی ٗل‪ٗٞ٢‬ی ا‪١ ٙ‬ؼتیٖ؛ ث‪ ٠‬ص‪ٝ‬دی ‪ٛ‬یض ٗذّ پش‪ٝ‬اصی ‪ٞ١‬اپی٘بی ‪ٛ ۸‬ولوش‪ ٟ‬ػوبخوتو‪٠‬‬ ‫ٗیؿ‪ٞ‬د‪.‬اٗی اکض‪ٝ‬د ٗذّ پش‪ٝ‬اصی ای‪ٞ١ ٚ‬اپی٘ب دس اؿْ یی د‪ ٖ١‬ػبخت‪ٗ ٠‬یؿ‪ٞ‬د ً‪ ٠‬حبٓت پ‪٢‬پبدی داسد ‪ ٝ‬پغ اص‬ ‫ا‪ ٙ‬ا‪ٙ‬ؿباهلل ‪ٞ١‬اپی٘ب سا خ‪ٞ‬ا‪١‬یٖ ػبخت ‪ ٝ‬ای‪ٗ ٚ‬حل‪ٝ ،ّٞ‬اسد خظ تبًؼی ‪ٞ١‬ایی ٗب ٗیؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی دس ٗ‪ٞ‬سد هبثٔیت‪١‬بی ای‪ٞ١ ٚ‬اپی٘ب ً‪ٗ ٠‬یت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ذ ًْ ًـ‪ٞ‬س سا پ‪ٞ‬ؿؾ د‪١‬ذ‪ُ ،‬لت ثشای ای‪ٞ١ ٚ‬اپی٘ب ‪ٛ ۳‬وغ‪ ٠‬ث‪٠‬‬ ‫ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬پبیِب‪ ٟ‬پشتبه دس ت‪٢‬شا‪ ،ٙ‬ؿیشاص ‪ ٝ‬کشد‪ٝ‬ع دس ‪ٛ‬ظش ُشکت‪ ٠‬ؿذ‪ ٟ‬اػت ً‪ ٠‬ثب ای‪ ۳ ٚ‬پبیِب‪ٗ ٟ‬وی تو‪ٞ‬ا‪ٛ‬ویوٖ ایو‪ٚ‬‬ ‫‪ٞ١‬اپی٘ب سا دس ت٘بٕ ًـ‪ٞ‬س ‪ ٝ‬حتی ًـ‪ٞ‬س‪١‬بی ‪٘١‬ؼبی‪ ٠‬ث‪ ٠‬پش‪ٝ‬اص دسثیب‪ٝ‬سیٖ‪.‬‬ ‫تًلیذ اب شایل ترای گىذزدایی تا دستگاٌ ایراوی‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجشی س‪ٝ‬ص‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬اسى‪ٗ-‬حووب‪ ٙ‬یی تیوٖ‬ ‫اػتبست اپی ٗ‪ٞ‬کن ث‪ ٠‬عشاحی ‪ ٝ‬ػوبخوت یوی‬ ‫دػتِب‪ ٟ‬ت‪ٓٞ‬یذً‪ٜٜ‬ذ‪ ٟ‬اه طا‪ ّٝ‬ثوب آوٌوتوش‪ٝ‬الیوضس‬ ‫ًبٗال ایشا‪ٛ‬ی ؿذ‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫ػشکب‪ ٙ‬ع‪ٞ‬سری ٗذیش ک‪ٜ‬ی یی تیٖ اػتبست اپوی‬ ‫ت‪ٓٞ‬یذ ً‪ٜٜ‬ذ‪ ٟ‬دػتِب‪ ٟ‬ت‪ٓٞ‬یذ اه طا‪ ّٝ‬دس ُلتوِو‪ٞ‬‬ ‫ثب ٗ‪٢‬ش ُلت دس ای‪ ٚ‬تیٖ اػتبست اپی‪ ،‬ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ؼتویوٖ‬ ‫دػتِب‪١‬ی سا ثؼبصیٖ ً‪ ٠‬ثب دسیبکت اه ‪ٛ ٝ‬و٘وی‬ ‫ث‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ٝ ٙ‬س‪ٝ‬دی‪ ،‬اه طا‪ ّٝ‬ت‪ٓٞ‬یذ ٗی ً‪ٜ‬ذ‪ٝ.‬ی ثب‬ ‫تبًیذ ثش ای‪ ٠ٌٜ‬تلب‪ٝ‬ت ای‪ ٚ‬دػتِوب‪ ٟ‬ثوب ؿوشًوت‬ ‫‪١‬بی سهیت‪ ،‬آٌتش‪ٝ‬الیضس ای‪ ٚ‬دػتِب‪ ٟ‬ثو‪ٞ‬د‪ً ٟ‬و‪٠‬‬ ‫ث‪ٗٞ‬ی ػبصی ؿذ‪ً ٝ ٟ‬بٗال ایوشا‪ٛ‬وی اػوت‪ ،‬ثویوب‪ٙ‬‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجشی س‪ٝ‬ص‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬اسى‪ُٞ-‬ا‪١‬ی‪ٜ‬بٗ‪ ٠‬دسر‪ ٠‬یی ‪١‬و‪ٜ‬وشی ( ٗوؼوبدّ‬ ‫دًتشی) اص ػ‪ٞ‬ی ‪ٝ‬صاست کش‪ ٝ َٜ١‬اسؿبد اػالٗی ث‪ ٠‬اػوتوبد ًوشیو٘وی‬ ‫ٗشاؿ‪ ٠‬ای اػغب ؿذ‪.‬‬ ‫اح٘ذ کیبضی سئیغ اداس‪ ٟ‬کش‪ ٝ َٜ١‬اسؿبد اػالٗی ٗشاؿ‪ ٠‬ضو٘و‪ ٚ‬اػوالٕ‬ ‫ای‪ ٚ‬خجش ُلت ث‪ ٠‬پبع ػبٓ‪٢‬ب خذٗت ‪ًٞ ٝ‬ؿؾ کوش‪١‬و‪ٜ‬وِوی ‪١‬و‪ٜ‬وشی ‪ٝ‬‬ ‫ػشایؾ ثیؾ اص ػیلذ‪١‬ضاس ثیت ؿؼش ت‪ٞ‬ػظ ؿیخ آـؼشا اػتبد ًوشیو٘وی‬ ‫ٗشاؿ‪ ٠‬ای ‪ُٞ ،‬ا‪١‬ی‪ٜ‬بٗ‪ ٠‬دسر‪ ٠‬یی ‪ٜ١‬شی ( ٗؼبدّ دًتشی) دس سؿت‪ ٠‬ؿوؼوش‬ ‫ایی‪ٜ‬ی ثب اٗضبء ٗوبٕ ػبٓی ‪ٝ‬صاست کش‪ ٝ َٜ١‬اسؿبد اػوالٗوی ثو‪ ٠‬ایـوب‪ٙ‬‬ ‫اػغبء ُشدیذ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی اکض‪ٝ‬د اػتبد ًشی٘ی ٗشاؿ‪ ٠‬ای اص ر٘ٔ‪ٜ١ ٠‬شٗ‪ٜ‬ذا‪ ٙ‬ثضسُی اػت ًو‪٠‬‬ ‫دس د‪ ٝ‬ثخؾ سحبء ‪ ٝ‬ع‪ٜ‬ض اهذإ ث‪ ٠‬خٔن احش ‪ٞ٘ٛ‬د‪ ٝ ٟ‬ػال‪ ٟٝ‬ثش اؿؼوبس عو‪ٜ‬وض‬ ‫خ‪ٞ‬د دس ػٔؼٔ‪ ٠‬ؿ٘بسُب‪ ٙ‬س‪ِٛ‬بس‪ ، َٛ‬ثؼ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬ؿبػش ا‪ ْ١‬ثویوت(ع) ‪ٛ‬ویوض‬ ‫ؿ‪ٜ‬بخت‪ ٠‬ؿذ‪ ٟ‬اػت ‪.‬‬ ‫سئیغ اداس‪ ٟ‬کش‪ ٝ َٜ١‬اسؿبد اػالٗی ٗشاؿ‪ُ ٠‬لت ‪٘١‬ضٗب‪ ٙ‬ثوب اػوغوبی‬ ‫ُ‪ٞ‬ا‪١‬ی‪ٜ‬بٗ‪ ٠‬دسر‪ ٠‬یی ‪ٜ١‬شی ث‪ ٠‬اػتبد ًشی٘ی ٗوشاؿو‪ ٠‬ای ‪ٛ ،‬ؼوجوت ثو‪٠‬‬ ‫لحظات اخر عمر ستارخان در تثریس ریی صحىٍ میرید‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجوشی س‪ٝ‬ص‪ٛ‬وبٗو‪ ٠‬اسى‪-‬‬ ‫ػبچیٌ‪ ٞ‬یؼ‪ٜ‬ی ؿوبدی داػوتوب‪ٛ‬وی اص‬ ‫ً٘یٌ‪ ٞ‬ػبًبیی ‪ٛ‬و‪ٞ‬یؼو‪ٜ‬وذ‪ ٟ‬طاپو‪ٜ‬وی‬ ‫اػت ً‪ ٠‬ثب تشر٘‪ ٠‬ی حو٘ویوذسضوب‬ ‫ؿب‪ ٟ‬اثبدی ث‪ٞٗ ٠‬ضو‪ٞ‬ع آوضایو٘وش ‪ٝ‬‬ ‫ؿی‪ ٟٞ‬ی تؼبْٗ ‪ٞٛ‬رو‪ٞ‬ا‪ٛ‬وب‪ ٙ‬ثوب اکوشاد‬ ‫ً‪ٜ٢‬ؼبّ اعشافؿب‪ٗ ٙ‬یپشداصد‪.‬‬ ‫ث‪ُ ٠‬ضاسؽ اداس‪ ًْ ٟ‬س‪ٝ‬اثظ ػ٘‪ٗٞ‬ی ‪ ٝ‬اٗ‪ٞ‬س ثی‪ٚ‬آْ٘ٔ ًب‪ ،ٙٞٛ‬ایو‪ٚ‬‬ ‫ًتبه ً‪ ٠‬ثشای ػ‪ٗٞ‬ی‪ ٚ‬ثبس ث‪ ٠‬دػت ٗخوبعوجوب‪ ٙ‬سػویوذ‪ ٟ‬اػوت‪،‬‬ ‫داػتب‪ ٙ‬ساثغ‪ ٠‬ی دختشی ث‪ٛ ٠‬بٕ ػبچیٌ‪ ٞ‬ثب ٗوبدسثوضسُوؾ اػوت‪.‬‬ ‫ٗبدسثضسٍ ً‪ ٠‬اتلبهب ‪ٖٛ١‬بٕ ػبچیوٌو‪ ٞ‬اػوت یوی س‪ٝ‬ص اػوالٕ‬ ‫ٗی ً‪ٜ‬ذ ً‪ٗ ٠‬بدسثضسٍ ‪ٛ‬یؼت ‪ ٝ‬کوظ پو‪ٜ‬وذ ػوبّ ػو‪ ٚ‬داسد ‪ٝ‬‬ ‫ٗیخ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ث‪ ٠‬خب‪٠ٛ‬ؿب‪ ٙ‬ثشُشدد‪ .‬اص ای‪ ٚ‬ربی داػوتوب‪ ٙ‬اػوت ًو‪٠‬‬ ‫ه‪٢‬شٗب‪ً ٙ‬تبه دچبس چبٓؾ‪١‬بیی ٗیؿ‪ٞ‬د‪ .‬ا‪ ٝ‬ثبیذ یبد ثِیشد چغ‪ٞ‬س‬ ‫ثب ثحشا‪ٛ‬ی ً‪ٝ ٠‬اسد ص‪ٛ‬ذُیاؽ ؿذ‪ ٟ‬اػت‪ًٜ ،‬بس ثیبیذ‪ .‬ایب ا‪ ٝ‬یوبد‬ ‫ٗیُیشد چغ‪ٞ‬س ثب ثحشا‪ ٙ‬آضای٘ش ٗبدسثضسُؾ س‪ٝ‬ثش‪ ٝ‬ؿ‪ٞ‬د؟‬ ‫دس ثخـی اص ای‪ً ٚ‬تبه ٗیخ‪ٞ‬ا‪ٛ‬یٖ ٗ‪ٗ ٝ ٚ‬بدسثضسٍ ‪١‬ش د‪ ٝ‬یوی‬ ‫اػٖ داسیٖ ػبچیٌ‪ .ٞ‬ػبچیٌ‪ ٞ‬ث‪ ٠‬صثب‪ ٙ‬طاپ‪ٜ‬ی یؼو‪ٜ‬وی ؿوبدی ‪ٗ.‬و‪ٚ‬‬ ‫ا‪ٓٝ‬ی‪ ٟٞٛ ٚ‬ی ٗبدسثضسُٖ ث‪ٞ‬دٕ‪ٝ .‬هتی ث‪ ٠‬د‪ٛ‬ویوب اٗوذٕ‪ ،‬ا‪ ٝ‬ا‪ ٙ‬هوذس‬ ‫خ‪ٞ‬ؿحبّ ؿذ ً‪ ٠‬اػٖ خ‪ٞ‬دؽ سا س‪ٝ‬ی ٗ‪ُ ٚ‬زاؿت‪.‬‬ ‫ًشد اػتلبد‪ ٟ‬اص ای‪ ٚ‬دػتِب‪ ٟ‬ر‪٢‬ت ضذ ػولو‪ٛٞ‬وی‬ ‫ػغ‪ٞ‬ح ‪ٗ ٝ‬ؼبثش ٗی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ذ خغش اثتال ثو‪ ٠‬ثویو٘وبسی‬ ‫‪١‬بی اپیذٗیی ‪٘١‬چ‪ً ٙٞ‬ش‪ٛٝ‬ب سا توب ‪ ۷۷‬دسکوذ‬ ‫ًب‪١‬ؾ د‪١‬ذ‪.‬ع‪ٞ‬سری اکض‪ٝ‬د ای‪ ٚ‬دػتِوب‪ ٟ‬ػو٘وْ‬ ‫آٌتش‪ٓٝ‬یض اه ‪٘ٛ ٝ‬ی عؼبٕ سا ا‪ٛ‬زبٕ ٗی د‪١‬وذ ‪ٝ‬‬ ‫اٌٗب‪ ٙ‬ت‪ٓٞ‬یذ اه طا‪ ّٝ‬دس ‪١‬ش ٗوذاس ‪ ٝ‬ثب ؿٔوظوت‬ ‫تب ‪١ ۸‬ضاس پی پی إ سا کشا‪ٗ ٖ١‬ی ػبصد‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی ثب تبًیذ ثش ای‪ ٠ٌٜ‬ای‪ ٚ‬دػتِب‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ٗ ٙ‬وبد‪ٟ‬‬ ‫ُ‪ٜ‬ذصدا دس تللی‪ ٠‬اه ؿوشه‪ ،‬اه کوشایو‪ٜ‬وذی‬ ‫ک‪ٜ‬بیغ ‪ ٝ‬اه ُشدؿی ً‪ٓٞ‬ی‪ َٜ‬تب‪ٝ‬س‪١‬ب‪ٗ ،‬بیغ ضذ‬ ‫ػل‪ٛٞ‬ی ػغ‪ٞ‬ح ‪ ...ٝ‬اػتلبد‪ٗ ٟ‬وی ؿو‪ٞ‬د‪ُ ،‬ولوت‬ ‫ُ‪ٜ‬ذصدایی خغ‪ٞ‬ط ک‪ٜ‬ؼتی‪ ،‬اػتخش‪١‬ب‪ٗ ،‬شؿوذاسی‪،‬‬ ‫ُب‪ٝ‬داسی‪ ،‬ضذ ػل‪ٛٞ‬ی ٗ‪ٜ‬وبصّ‪ ،‬اداسات ‪ ... ٝ‬اص‬ ‫دیِش ًبسثشد‪١‬بی ای‪ ٚ‬دػتِب‪ ٟ‬اػت‪.‬‬ ‫ای‪ ٚ‬ک‪ٜ‬ب‪ٝ‬س ثب اثشاص تبػق اص ای‪ ٠ٌٜ‬آٌتش‪ٝ‬الیضس‪١‬بی‬ ‫ٗ‪ٞ‬سد اػتلبد‪ ٟ‬دس ت٘بٗی دػتِب‪١ ٟ‬بی ػبخت‪ ٠‬ؿذ‪ٟ‬‬ ‫دس ًـ‪ٞ‬س اص ‪ٞٛ‬ع ثی ًیولویوت خوبسروی اػوت‬ ‫ُلت ػ٘ش ٗلیذ ای‪ ٚ‬دػتِوب‪١ ٟ‬وبی ایوشا‪ٛ‬وی ثوب‬ ‫آٌتش‪ٝ‬الیضس خبسری ‪٢ٛ‬بیتب یی ػبّ ‪ٛ ٝ‬یٖ اػت‪.‬‬ ‫اعطای وطان درجٍ یک َىری تٍ استاد کریمی مراغٍ ای‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجشی س‪ٝ‬ص‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬اسى‪ٓ-‬حظبت اخش ػ٘ش ػتبسخوب‪ ٙ‬دس‬ ‫هبٓت ‪٘ٛ‬بیؾ اتبثی پبسًی‪ٜ‬ی‪ ٚ‬تشاطدیؼی ث‪ٜٗ ٠‬بػجت س‪ٝ‬ص ٗؤوی‬ ‫تجشیض س‪ٝ‬ی کح‪ٗ ٠ٜ‬یس‪ٝ‬د‪.‬‬ ‫ث‪ٛ ٠‬وْ اص ػبصٗب‪ ٙ‬کش‪ِٜ١‬ی ارت٘بػی ‪ٝ ٝ‬سصؿی ؿ‪٢‬شداسی تجشیوض‪،‬‬ ‫ای‪٘ٛ ٚ‬بیؾ ٗب‪ٛ‬ذُبس ً‪ٓ ٠‬حظوبت پوش توت ‪ ٝ‬توبه ٗوجوبسصات‬ ‫ه‪٢‬شٗب‪ٛ‬ب‪ ٠ٛ‬ػتبسخب‪ ٙ‬ػشداس ٗٔی سا پوغ اص ٗوزوش‪ٝ‬ح ؿوذ‪ ٙ‬دس‬ ‫پبسى اتبثی ث‪ ٠‬تل‪ٞ‬یش ٗی ًـذ‪ ،‬چ‪ٜ‬ذ ػبّ هجْ ثوب اػوتوووجوبّ‬ ‫ُؼتشد‪ ٟ‬ؿ‪٢‬ش‪ٛٝ‬ذا‪ٗ ٝ ٙ‬خبعجب‪ ٙ‬خ‪ٞ‬د دس ای‪ ٚ‬ؿ‪٢‬وش س‪ٝ‬ثوش‪ ٝ‬ؿوذ‪ٟ‬‬ ‫ث‪ٞ‬د‪.‬ای‪٘ٛ ٚ‬بیؾ حبکْ دؿذؿ‪ ۵ ٠‬ػبٓ‪ ٠‬اکشی‪ٜٜ‬ذُب‪ ٙ‬احش ث‪ٞ‬د‪ ٠ً ٟ‬پغ اص ‪ ۲‬ػبّ ًبس پظ‪١ٝ‬ـی اص ٓوحوظوبت‬ ‫اخش ػ٘ش ػتبسخب‪ ٙ‬دس ثبؽ اتبثی ت‪٢‬شا‪ ٝ ٙ‬ثبص‪ِٛ‬شی اػتبدا‪ ٙ‬تبسیخ ‪٘ٛ ٝ‬بیؾ‪ٞٛ ،‬ؿت‪ ٠‬ؿذ‪ ٟ‬تب رو‪ٜ‬وجو‪١ ٠‬وبی‬ ‫ٗختٔق ا‪ ٙ‬ثش‪ ٠١‬اص تبسیخ ٗـش‪ٝ‬عیت سا ث‪٘ٛ ٠‬بیؾ ثِزاسد‪.‬دس ای‪٘ٛ ٚ‬بیؾ ػؼی ؿذ‪ ٟ‬تب ص‪ٝ‬ایبی ٗخوتؤوق‬ ‫دٓیْ ػضی٘ت ٗزب‪١‬ذا‪ ٙ‬تجشیضی ث‪ ٠‬ت‪٢‬شا‪ٛ ،ٙ‬وؾ اػتؼ٘بس ‪ ٝ‬اػتجذاد‪ ،‬خٔغ ػالح ‪ ٝ‬دس ‪٢ٛ‬بیت ؿ‪٢‬بدت ا‪ٛ‬وب‪ٙ‬‬ ‫ث‪٘ٛ ٠‬بیؾ ُزاؿت‪ ٠‬ؿ‪ٞ‬د‪٘ٛ.‬بیؾ اتبثی پبسًی‪ٜ‬ی‪ ٚ‬تشاطدیؼی ث‪ٞٛ ٠‬یؼ‪ٜ‬ذُی ػیوذٗوشتضوی ‪١‬وبؿوٖ پو‪ٞ‬س ‪ٝ‬‬ ‫ًبسُشدا‪ٛ‬ی ػیش‪ٝ‬ع ٗلغلی س‪ٝ‬ی ت‪٢‬ی‪ ٠‬ؿذ‪ ٝ ٟ‬دساٗبت‪ٞ‬سطی ای‪٘ٛ ٚ‬بیؾ ‪ٛ‬یض ثش ػ‪٢‬ذ‪ ٚٗٞ١ ٟ‬رالٓی اػت‪.‬‬ ‫اثشا‪١‬یٖ ػجبػؼٔی صاد‪ٗ ،ٟ‬ح٘ذسضب ه‪ٜ‬جشی‪ ،‬ساٗی‪ ٚ‬ث‪ٞ‬ػتب‪ٛ‬ی‪ ،‬کشیذ اد‪٘١‬ی‪ٗ ،‬یخٖ حجیجی‪ ،‬ثبثی هش‪ ٟ‬خب‪ٛ‬ؤو‪ٝ ٞ‬‬ ‫ػبؿین ػیؼی هش‪ ٟ‬خب‪ ٞٔٛ‬دس ای‪٘ٛ ٚ‬بیؾ ایلبی ‪ٛ‬وؾ ٗی ً‪ٜٜ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٗ ۱۴‬شداد ػبٓش‪ٝ‬ص کذ‪ٝ‬س کشٗب‪ٗ ٙ‬ـش‪ٝ‬عیت ث‪ٛ ٠‬بٕ س‪ٝ‬ص تجشیض ‪ٛ‬بٕ ُزاسی ؿذ‪ ٟ‬اػت‪.‬‬ ‫ترجمٍ کتاب »ساچیکً یعىی ضادی «مىتطر ضذ‬ ‫عثًر ترق از مًاد عادی ترای ایلیه تار‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجشی س‪ٝ‬ص‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬اسى‪ٗ -‬حووب‪ ٙ‬ثشای ‪ٛ‬خؼتی‪ ٚ‬ثبس ثب اػتلبد‪ ٟ‬اص آٌتشیؼیت‪ ٠‬خبکیت ٗـ‪ٜ‬بعیؼی سا‬ ‫ث‪ٞٗ ٠‬اد ػبدی اکض‪ٝ‬د‪ٛ‬ذ‪ .‬ث‪ُ ٠‬ضاسؽ ٗ‪٢‬ش ث‪ٛ ٠‬وْ اص ‪ٛ‬ی‪ٞ‬اعٔغ‪ٗ ،‬حووب‪ ٙ‬ثشای ‪ٛ‬خؼتی‪ ٚ‬ثبس تو‪ٞ‬ا‪ٛ‬ؼوتو‪ ٠‬ا‪ٛ‬وذ ثوب‬ ‫اػتلبد‪ ٟ‬اص آٌتشیؼیت‪ ٠‬خبکیت ٗـ‪ٜ‬بعیؼیٖ سا دس ٗ‪ٞ‬ادی ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬ع‪ٞ‬س ٗؼ٘‪ ّٞ‬ای‪ٝ ٚ‬یظُی سا ‪ٛ‬ذاس‪ٛ‬ذ‪ ،‬تـیویوش‬ ‫د‪ٜ١‬ذ‪.‬ای‪ ٚ‬دػتب‪ٝ‬سد ُبٗی ٗ‪ ٖ٢‬دس ت‪ٞ‬ػؼ‪ ٠‬تز‪٢‬یضات آٌتش‪ٛٝ‬یٌی اص ٗ‪ٞ‬اد ػبدی اػت ً‪ ٠‬دس ؿویوش ایو‪ٚ‬‬ ‫ک‪ٞ‬ست ًبساٗذ ‪ٛ‬یؼت‪ٜ‬ذ‪.‬ث‪ ٠‬ػجبست ػبد‪ ٟ‬خبکیت کش‪ٗٝ‬ـ‪ٜ‬بعیؼی ‪ِٜ١‬بٗی دس ٗ‪ٞ‬اد ایزبد ٗوی ؿو‪ٞ‬د ًو‪٠‬‬ ‫ثخؾ اػظٖ آٌتش‪١ ٙٝ‬ب دس اتٖ ‪١‬بیـب‪ ٙ‬دس یی ر‪٢‬ت حشًت ً‪ٜٜ‬ذ‪ .‬دس ٗ‪ٞ‬اد ؿیش ٗـ‪ٜ‬بعیؼی‪ ،‬آٌوتوش‪ٙٝ‬‬ ‫‪١‬ب ٗؼ٘‪ٞ‬ال ص‪ٝ‬د تـٌیْ ٗی د‪ٜ١‬ذ ‪ ٝ‬ر‪٢‬ت حشًت اتٖ ‪١‬بی ٗخبٓق ٗیذا‪ٗ ٙ‬ـ‪ٜ‬بعیؼی سا اص ثی‪ٗ ٚ‬ی ثشد‪.‬‬ ‫ث‪ ٠‬ع‪ٞ‬س عجیؼی تؼذاد ا‪ٛ‬ذًی اص ٗ‪ٞ‬اد کش‪ٗٝ‬ـ‪ٜ‬بعیؼی ‪١‬ؼت‪ٜ‬ذ‪ .‬ای‪ ٚ‬خبکیت ث‪ ٠‬ع‪ٞ‬س ٗؼ٘‪ ّٞ‬دس ا‪ً ،ٚ١‬جبٓوت‬ ‫‪ٛ ٝ‬یٌْ ‪٘١ ٝ‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬آیبط ‪١‬بی ا‪٢ٛ‬ب ‪ٝ‬ر‪ٞ‬د داسد‪ .‬ث‪٘١ ٠‬ی‪ ٚ‬دٓیْ ٗ‪ٜ٢‬ذػب‪ٞٗ ٙ‬اد ا‪ٛ‬ذًی ثشای ت‪ٞ‬ػؼ‪ ٠‬دػتِب‪ٟ‬‬ ‫‪١‬بی آٌتش‪ٛٝ‬یٌی دس اختیبس داس‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫اٗب اً‪ٗ ٜٙٞ‬حووب‪ ٙ‬دا‪ٛ‬ـِب‪ٗ ٟ‬ی‪ ٠ٜ‬ػ‪ٞ‬تب ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ؼت‪ ٠‬ا‪ٛ‬ذ ٗـ‪ٜ‬بعیؼیٖ سا دس ٗبد‪ ٟ‬ای ث‪ٛ ٠‬بٕ پیشیت(ػ‪ٓٞ‬لیذ ا‪ )ٚ١‬ث‪٠‬‬ ‫‪ٝ‬ر‪ٞ‬د ثیب‪ٝ‬س‪ٛ‬ذ ً‪ ٠‬دس حبّ ٗؼ٘‪ ّٞ‬ای‪ ٚ‬خبکیت سا ‪ٛ‬ذاسد‪.‬‬ ‫ٗحووب‪ ٙ‬دس ای‪ ٚ‬پظ‪١ٝ‬ؾ اص س‪ٝ‬ؿی ث‪ٛ ٠‬بٕ »‪«electrolyte gating‬اػتلبد‪ً ٟ‬شد‪ٛ‬ذ‪ .‬ا‪ٛ‬و‪٢‬وب ‪ٛ‬وخوؼوت‬ ‫پیشیت سا دس ت٘بع ثب یی آٌتش‪ٓٝ‬یت هشاس داد‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫ػضوو‪ٞ‬یووت ایـووب‪ ٙ‬دس‬ ‫ٗ‪ٞ‬ػؼ‪ ٠‬پیـٌؼ‪ٞ‬تب‪ٜ١ ٙ‬ش‬ ‫‪ٛ‬یض اهذإ ٗیِشدد‪.‬‬ ‫کیبضی اکض‪ٝ‬د توالؽ‬ ‫ر‪٢‬ت اخز ُ‪ٞ‬ا‪١‬یو‪ٜ‬وبٗو‪٠‬‬ ‫‪١‬بی ‪ٜ١‬شی ثشای ػوبیوش‬ ‫اػبتیذ کش‪١ ٝ َٜ١‬و‪ٜ‬وش‬ ‫دس سؿت‪١ ٠‬بی ٗختٔق ‪ٛ‬یض دس دػت‪ٞ‬س ًبس ای‪ ٚ‬اداس‪ ٟ‬هشاس داسد ‪ ٝ‬اٗیذ‪ٝ‬اسیٖ‬ ‫ثت‪ٞ‬ا‪ٛ‬یٖ دس ً٘تشی‪ ٚ‬صٗب‪ ٌٚ٘ٗ ٙ‬ثشای ػبیش ‪ٜ١‬شٗ‪ٜ‬ذا‪ ٙ‬ؿ‪٢‬شػتب‪ٛ ٙ‬یض دسرو‪٠‬‬ ‫‪ٜ١‬شی ‪ٝ‬صاست کش‪ ٝ َٜ١‬اسؿبد اػالٗی سا اخز ‪٘ٛ‬بئیٖ‪.‬‬ ‫دس ای‪ٛ ٚ‬ـب‪ٜ١ ٙ‬شی ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬اٗضبی ‪ٝ‬صیش کش‪ ٝ َٜ١‬اسؿبد اػالٗی سػیوذ‪،ٟ‬‬ ‫اٗذ‪ ٟ‬اػت احبس ‪ٜ١‬شی اػتبد حؼ‪ً ٚ‬وشیو٘وی ٗوشاؿو‪ ٠‬ای دس ؿو‪ٞ‬سای‬ ‫اسصؿیبثی ‪ٜ١‬شٗ‪ٜ‬ذا‪ٞٛ ، ٙ‬یؼ‪ٜ‬ذُب‪ ٝ ٙ‬ؿبػشا‪ً ٙ‬ـ‪ٞ‬س ثشسػی ‪ ٝ‬ثو‪ ٠‬اػوتو‪ٜ‬وبد‬ ‫ٗتٖ٘ ایی‪ٛ ٚ‬بٗ‪ٗ ٠‬ل‪ٞ‬ه ؿ‪ٞ‬سای ػبٓی ا‪ٛ‬واله کش‪ِٜ١‬ی‪ُٞ ،‬ا‪١‬ی‪ٜ‬بٗ‪ ٠‬دسرو‪٠‬‬ ‫یی دس سؿت‪ ٠‬ؿؼش ایی‪ٜ‬ی ث‪ ٠‬ایـب‪ ٙ‬اػغب ٗی ُشدد‪.‬‬ ‫اییه کلىگ زوی پریشٌ احذاث پردیس سیىمایی امیذ مروذ‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجشی س‪ٝ‬ص‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬اسى‪-‬ثب حض‪ٞ‬س ٗوؼوب‪ٙٝ‬‬ ‫‪ٜ١‬شی اداس‪ ًْ ٟ‬کوش‪١‬و‪ٜ‬وَ ‪ ٝ‬اسؿوبد اػوالٗوی‬ ‫ارسثبیزب‪ٛ‬ـشهی ‪ ًَٜٔ،‬پشدیغ ػی‪ٜ٘‬بیی ٗش‪ٛ‬ذ ثش‬ ‫صٗی‪ ٚ‬صد‪ ٟ‬ؿذ‪...‬‬ ‫ایی‪ًٜٔ ٚ‬وَ ص‪ٛ‬وی پوش‪ٝ‬ط‪ ٟ‬احوذاث پوشدیوغ‬ ‫ػی‪ٜ٘‬بیی اٗیذ ٗش‪ٛ‬ذ ثب حضو‪ٞ‬س دًوتوش پوبؿوبیوی‬ ‫‪٘ٛ‬بی‪ٜ‬ذ‪ٗ ٟ‬شدٕ ؿشیق ٗش‪ٛ‬ذ ‪ ٝ‬رٔلب دس ٗوزؤوغ‬ ‫ؿوو‪ٞ‬سای اػووالٗووی ‪ ،‬دا‪ٝ‬د ُووشؿووبػووجووی‬ ‫ٗؼب‪ٛٝ‬ت اػتب‪ٛ‬ذاس ‪ ٝ‬کشٗب‪ٛ‬ذاس ‪ٝ‬یظ‪ ٟ‬ؿ‪٢‬شػتب‪ٗ ٙ‬ش‪ٛ‬ذ‬ ‫‪ ،‬ػٔی ٗحشٗی ٗؼب‪ٛٝ‬ت اٗ‪ٞ‬س ‪١‬و‪ٜ‬وشی اداس‪ً ٟ‬وْ‬ ‫کش‪ ٝ َٜ١‬اسؿبد اػالٗی اػتب‪ ٙ‬ارسثبیزب‪ ٙ‬ؿشهی ‪ ،‬حؼی‪ً ٚ‬ب‪ ٟٝ‬ؿ‪٢‬شداس ‪ ،‬سئویوغ ؿو‪ٞ‬سای اػوالٗوی ‪،‬‬ ‫اػضبی ؿ‪ٞ‬سای اػالٗی ؿ‪٢‬ش ‪ ٝ‬ر٘ؼی اص ٗؼئ‪ٓٞ‬ی‪ ٚ‬ؿ‪٢‬شػتب‪ٛ‬ی ‪ ٝ‬اػتب‪ٛ‬ی ثب اػتجبسی ثبٓؾ ثش ‪ٗ ۶۷‬یٔیبسد سیبّ‬ ‫‪ ٝ‬ث‪ٗ ٠‬ؼبحت ‪ٗ ۸۷۷‬تش ٗشثغ ( ضٔغ ر‪ٜٞ‬ه ؿشثی پبسى الٓ‪ )٠‬ثشُضاس ؿذ‪.‬‬ ‫ای‪ ٚ‬عشح ً‪ ٠‬ثب ٗـبسًت اداس‪ ًْ ٟ‬کش‪ ٝ َٜ١‬اسؿبد اػالٗی اػتب‪ ٙ‬ارسثبیزب‪ ٙ‬ؿشهی ‪ ٝ‬ؿ‪٢‬شداسی ٗوش‪ٛ‬وذ‬ ‫دس ر‪٢‬ت ایزبد صیشػبخت ‪١‬بی ًبسثشدی کش‪ٜ١ ٝ َٜ١‬ش ‪ ٝ‬تو‪ٞ‬یت چشخ‪ ٠‬اهتولوبد دس حو‪ٞ‬ص‪١ ٟ‬و‪ٜ‬وش ‪ٝ‬‬ ‫ػی‪ٜ٘‬ب اؿبص ُشدیذ‪ ٟ‬اػت دس ای‪ٜ‬ذ‪ ٟ‬ای ‪ٛ‬ضدیی ثب ػبخت چ‪٢‬بس ػبٓ‪ ٚ‬ر‪٢‬ت اٗ‪ٞ‬س ‪ٜ١‬شی ‪ ٝ‬ػی‪ٜ٘‬وبیوی ثو‪٠‬‬ ‫ث‪٢‬ش‪ ٟ‬ثشداسی خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ سػیذ ‪.‬‬ ‫‪ ۴۱۲‬واضر اررتایجانضرلی از ضیًع کریوا اسیه دیذوذ‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجشی س‪ٝ‬ص‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬اسى‪ٗ -‬ؼب‪ ٙٝ‬کش‪ٜ١‬وِوی‬ ‫ٗغج‪ٞ‬ػبتی ٗذیشًْ کش‪ ٝ َٜ١‬اسؿوبد اػوالٗوی‬ ‫ارسثبیزب‪ ٙ‬ؿشهی ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ ٠ٌٜ‬دس ػغوح اػوتوب‪ٙ‬‬ ‫‪ٛ ۲۱۴‬بؿش کؼبٓیت ٗی ً‪ٜٜ‬ذ‪ُ ،‬ولوت ثوب ؿویو‪ٞ‬ع‬ ‫‪ٝ‬یش‪ٝ‬ع ًش‪ٛٝ‬ب کؼبال‪ ٙ‬ح‪ٞ‬ص‪ٛ ٟ‬ـش ‪ً ٝ‬تبه اػوتوب‪ٙ‬‬ ‫‪ٛ‬یض ‪٘١‬ب‪ٜٛ‬ذ ػبیش اهـبس ربٗؼو‪ ٠‬اػویوت دیوذ‪ٝ ٟ‬‬ ‫ٗتضشس ؿذ‪ٛ‬ذ‪ٝ .‬حیذ حؼی‪ ٚ‬صاد‪ ٟ‬دس ُلت ‪ ُٞ ٝ‬ثب ایش‪ٛ‬ب ثب اؿبس‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ای‪ ٠ٌٜ‬ثوبصاس‬ ‫ح‪ٞ‬ص‪ٛ ٟ‬ـش ‪ً ٝ‬تبه اٗؼبّ ‪ٛ‬ؼجت ث‪ ٠‬ػبّ ‪١‬بی ُزؿت‪ ٠‬ثب سًو‪ٞ‬د ٗو‪ٞ‬ارو‪ ٠‬ؿوذ‪ٟ‬‬ ‫اػت‪ ،‬اکض‪ٝ‬د ؿی‪ٞ‬ع ‪ٝ‬یش‪ٝ‬ع ًش‪ٛٝ‬ب ‪ ٝ‬تؼغیٔی ٗذاسع ‪ ٝ‬دا‪ٛ‬ـِب‪١ ٟ‬وب ٗو‪ٞ‬روت‬ ‫ؿذ‪ ٟ‬تب استجبط ‪ٛ‬بؿشا‪ ٙ‬ثب ا‪١‬بٓی ًتبه ‪ ٝ‬ػاله‪ٜٗ ٠‬ذا‪ ٙ‬ث‪ً ٠‬تبثخ‪ٞ‬ا‪ٛ‬ی توب حوذ‪ٝ‬د‬ ‫صیبدی هغغ ؿ‪ٞ‬د ‪ ٝ‬دس ‪ٛ‬تیز‪ٗ ٠‬یضا‪ ٙ‬چبح ‪ ٝ‬کش‪ٝ‬ؽ ًتبه ‪ٛ‬یض ث‪ ٠‬ؿذت ًب‪١‬وؾ‬ ‫یبکت‪ ٠‬اػت‪ٝ.‬ی اظ‪٢‬بس ًشد ثشخی اص ‪ٛ‬بؿشا‪ ٙ‬ث‪ ٠‬کضبی ٗزبصی س‪ٝ‬ی ا‪ٝ‬سد‪ ٝ ٟ‬تب‬ ‫حذ‪ٝ‬دی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ؼت‪ ٠‬ا‪ٛ‬ذ استجبط خ‪ٞ‬د ثب د‪ٝ‬ػتذاسا‪ً ٙ‬تبه ‪ ٝ‬ػوالهو‪ٗ ٠‬و‪ٜ‬وذا‪ ٙ‬ثو‪٠‬‬ ‫ًتبثخ‪ٞ‬ا‪ٛ‬ی سا حلظ ً‪ٜٜ‬ذ ‪ٝ ٝ‬ضؼیت ً‪ٜٛٞ‬ی ربٗؼ‪ ٠‬ایزبه ٗی ً‪ٜ‬ذ توب ثووویو‪٠‬‬ ‫‪ٛ‬بؿشا‪ٛ ٙ‬یض اص عشین ای‪ ٚ‬کضب ٗخبعجب‪ ٙ‬خ‪ٞ‬د سا رزه ‪ٛ ٝ‬یبص‪١‬بی ا‪١ ٙ‬وب سا دس‬ ‫ح‪ٞ‬ص‪ً ٟ‬تبه تبٗی‪ًٜٜ ٚ‬ذ‪ٗ.‬ؼب‪ ٙٝ‬کش‪ِٜ١‬ی ٗغج‪ٞ‬ػبتی ٗذیشًْ کش‪ ٝ َٜ١‬اسؿوبد‬ ‫اػالٗی ارسثبیزب‪ ٙ‬ؿشهی تؼذاد ٗز‪ٞ‬ص ‪ٛ‬ـش ًتبه دس ػبّ ُزؿت‪ ٠‬سا ‪١ ۲‬ضاس ‪ٝ‬‬ ‫‪ ۳۳۴‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬اػالٕ ًشد ‪ُ ٝ‬لت ثب ‪ٝ‬ر‪ٞ‬د ٗـٌالت ‪ ٝ‬سً‪ٞ‬د ثبصاس ‪ٛ‬ـش ‪ً ٝ‬تبه‬ ‫‪ ٖ١‬اً‪ ٜٙٞ‬ت٘بٕ ‪ٛ‬بؿشا‪ ٙ‬اػتب‪ ٙ‬کؼبّ ث‪ٞ‬د‪١ ٝ ٟ‬یچ ًذإ تؼغیْ ‪ٛ‬یؼت‪ٜ‬ذ ‪ٓٝ‬ی کش‪ٝ‬ؽ‬ ‫ا‪١ ٙ‬ب ً٘تش ؿذ‪ ٟ‬اػت‪.‬‬ ‫درخطص دختر اریمیٍای‬ ‫در مساتمٍ وماضی محیط زیست‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجشی س‪ٝ‬ص‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬اسى‪ٗ -‬ذیشًْ ًب‪ ٙٞٛ‬پش‪ٝ‬سؽ کوٌوشی‬ ‫ً‪ٞ‬دًب‪ٞٛ ٝ ٙ‬ر‪ٞ‬ا‪ٛ‬ب‪ ٙ‬ارسثبیزب‪ٙ‬ؿشثی ُلت ص‪١‬شا پ‪ٞ‬سػٔی ػض‪ٞ‬‬ ‫ٗشًض ؿ٘بس‪ ٟ‬یی اس‪ٗٝ‬ی‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬ثشُضیذ‪ ٟ‬ثخؾ ‪ٞٛ‬ر‪ٞ‬ا‪ٛ‬ب‪ٗ ٙ‬ؼبثوو‪٠‬‬ ‫‪ٛ‬وبؿی ٗحیظ صیؼت سا ث‪ ٠‬خ‪ٞ‬د اختلبف داد‪ .‬ر‪ٞ‬اد صا‪١‬ذی ایش‪ٛ‬ب‬ ‫اظ‪٢‬بس داؿت ثب پبیب‪ ٙ‬یبکت‪ٔ٢ٗ ٚ‬ت ٗؼبثو‪ٛ ٠‬وووبؿوی ثوب ٗو‪ٞ‬ضو‪ٞ‬ع‬ ‫تـییشات اهٔی٘ی‪ ،‬حلبظت اص ٗحیظ صیؼت ‪ ٝ‬اهویوب‪ٛ‬و‪ٞ‬ع ‪١‬وب ًو‪٠‬‬ ‫ى ًشػی حو‪ٞ‬م ثـوش‪ ،‬کؤوح ‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٞ‬ػظ ًبسُش‪ ٟٝ‬حو‪ٞ‬م ً‪ٞ‬د ِ‬ ‫دٗ‪ًٞ‬شاػی ی‪ٛٞ‬ؼٌ‪ ٞ‬دس دا‪ٛ‬ـِب‪ ٟ‬ؿ‪٢‬یذ ث‪٢‬وـوتوی ثوشُوضاس ؿوذ‪،‬‬ ‫ٗ‪ٜ‬تخجب‪ ٙ‬ای‪ٗ ٚ‬ؼبثو‪ ٠‬اص ػ‪ٞ‬ی ‪١‬یبت دا‪ٝ‬سا‪ٗ ٙ‬ؼشکی ؿذ‪ٛ‬ذ‪ٝ.‬ی اداٗ‪٠‬‬ ‫داد ثب ت‪ٞ‬ر‪ ٠‬ث‪ٗ ٠‬ؼیبس‪١‬بیی ٗب‪ٜٛ‬ذ خالهیت دس ایذ‪ٗ ،ٟ‬ویوضا‪ ٙ‬دسى‬ ‫ً‪ٞ‬دى ‪ٞٛ ٝ‬ر‪ٞ‬ا‪ ٙ‬اص پیچیذُی ‪ ٝ‬چ‪ٜ‬ذ ثؼذی ث‪ٞ‬د‪ٗ ٙ‬ؼبٓ‪ٗ ٠‬حویوظ‬ ‫صیؼت‪ٛ ،‬ح‪ ٟٞ‬اػتلبد‪ ٟ‬اص س‪١َٛ‬ب‪٢ٗ ،‬بست دس تٌ‪ٜ‬یی‪ ،‬توؼوذاد ‪ٝ‬‬ ‫رضییبت ػ‪ٜ‬بکش دس ‪ٛ‬وبؿی اص ٗیب‪ٛ ۴۷ ٙ‬وبؿی اسػبٓی‪ٛ ۶ ،‬وووبؿوی‬ ‫ثشُضیذ‪ ٟ‬ؿذ‪ٛ‬ذ‪ٗ.‬ذیشًْ ًب‪ ٙٞٛ‬پوش‪ٝ‬سؽ کوٌوشی ًو‪ٞ‬دًوب‪ٝ ٙ‬‬ ‫‪ٞٛ‬ر‪ٞ‬ا‪ٛ‬ب‪ ٙ‬ارسثبیزب‪ ٙ‬ؿشثی ُلت ٗ‪٢‬ش‪ٞٛ‬ؽ سایزیب‪ً ٙ‬وبسؿو‪ٜ‬وبع‬ ‫اسؿذ عشاحی ُشاکیی ‪ ٝ‬تل‪ٞ‬یشُش‪ ،‬پشیؼب کذایوی ًوبسؿو‪ٜ‬وبع‬ ‫اسؿذ پظ‪١ٝ‬ؾ ‪ٜ١‬ش ‪ ٝ‬اح٘ذ پبص‪ًٝ‬ی کؼبّ ٗحیظ صیؼت ‪ ٝ‬سػب‪،٠ٛ‬‬ ‫‪١‬یات دا‪ٝ‬سا‪ ٙ‬ای‪ٗ ٚ‬ؼبثو‪ ٠‬ث‪ٞ‬د‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫سراضپس‬ ‫ساالد دال عذس‬ ‫تا سس زیرٌ‬ ‫*الىازاضرالی‬ ‫مًاد الزم‪:‬‬ ‫ثش‪ٛ‬ذ یی د‪ ٕٝ‬پی٘ب‪ ،٠ٛ‬ر‪ ٞ‬یی ػ‪ ٕٞ‬پی٘ب‪ ،٠ٛ‬ػذع هشٗض‬ ‫یی ػ‪ ٕٞ‬پی٘ب‪ٞٓ ،٠ٛ‬ثیب ػجض ‪ ۶‬ػذد‪ ،‬خیبس ‪ ۲‬ػذد‪ ،‬کٔولوْ‬ ‫ػجض ‪ ۱‬ػذد‪ ،‬اه ٓی٘‪ ۲ ٞ‬هبؿن ػ‪ٞ‬ح خ‪ٞ‬سی‬ ‫ٗ‪ٞ‬اد ػغ ٗبػت یی چ‪٢‬بسٕ پی٘ب‪ ،٠ٛ‬ػغ ٗبی‪ٛٞ‬ض ‪۱‬‬ ‫هبؿن ػ‪ٞ‬ح خ‪ٞ‬سی‪ ،‬اه ٓی٘‪ ۲ ٞ‬هبؿن ػ‪ٞ‬ح خو‪ٞ‬سی‪،‬‬ ‫صیش‪ ۱ ٟ‬هبؿن چبی خ‪ٞ‬سی‪ ،‬پ‪ٞ‬دس ًبسی ‪ ۱‬هبؿون چوبی‬ ‫خ‪ٞ‬سی‪ ،‬پ‪ٞ‬دس کٔلْ ت‪ٜ‬ذ یی چ‪٢‬بسٕ هبؿن چبی خ‪ٞ‬سی‪،‬‬ ‫‪٘ٛ‬ی ث‪ٗ ٠‬وذاس الصٕ‬ ‫طرز تُیٍ‪:‬‬ ‫اثتذا ثش‪ٛ‬ذ‪ ،‬ر‪ ٝ ٞ‬داّ ػذع سا اص ‪ ۲‬ػبػت هجْ خویوغ‬ ‫ًشد‪ ٝ ٟ‬ا‪٢ٛ‬ب سا رذاُب‪ٗ ٠ٛ‬ی پضیٖ‪ٞٓ .‬ثیب ػجض‪١‬ب سا پوبى‬ ‫ًشد‪ٗ ٝ ٟ‬ی پضیٖ‪ .‬ػپغ ٓ‪ٞ‬ثیب‪١‬بی پخت‪ ٠‬سا ثو‪ ٠‬کو‪ٞ‬ست‬ ‫تٌ‪١ ٠‬بی ‪ ۲‬ػب‪ٛ‬تی٘تشی خشد ٗی ً‪ٜ‬یٖ‪ .‬خویوبس‪١‬وب سا ثو‪٠‬‬ ‫ک‪ٞ‬ست ٌٗؼت ‪١‬بی ً‪ٞ‬چی خشد ًشد‪ ٝ ٟ‬کٔلْ ػوجوض‬ ‫سا خشد ٗی ً‪ٜ‬یٖ‪ .‬ػپغ ‪ٞٗ ٠٘١‬اد ػبالد ‪ ٝ‬اه ٓی٘و‪ٞ‬ی‬ ‫تبص‪ ٟ‬سا ثب ‪ٗ ٖ١‬خٔ‪ٞ‬ط ًشد‪ ٝ ٟ‬دسیخچبّ هشاس ٗی د‪١‬یوٖ‬ ‫تب ٗ‪ٞ‬اد ًبٗال خ‪ٜ‬ی ؿ‪ٛٞ‬ذ‪.‬‬ ‫دس یی ًبػ‪ٜٗ ٠‬بػت ت٘بٕ ٗ‪ٞ‬اد ػغ سا سیوخوتو‪ٝ ٠‬‬ ‫خ‪ٞ‬ه ثب ‪ٗ ٖ١‬خٔ‪ٞ‬ط ٗی ً‪ٜ‬یٖ تب کوبف ‪ ٝ‬یوٌوذػوت‬ ‫ؿ‪ٞ‬د‪ .‬ػپغ ػغ سا دس یخچبّ هشاس ٗی د‪١‬یٖ تب خ‪ٜ‬ی‬ ‫ؿ‪ٞ‬د‪ .‬ػپغ ػغ سا س‪ٝ‬ی ٗ‪ٞ‬اد ػبالد سیخت‪ ٝ ٠‬ث‪ ٠‬اساٗی‬ ‫ٗخٔ‪ٞ‬ط ٗی ً‪ٜ‬یٖ‪ .‬ػبالد اٗبد‪ ٟ‬ػش‪ ٝ‬اػت‪.‬‬ ‫* ٗی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬یٖ ٓ‪ٞ‬ثیب‪١‬ب سا ثخبسپض ً‪ٜ‬یٖ‪.‬‬ ‫* ٗی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬یٖ خیبس‪١‬ب سا ثب پ‪ٞ‬ػت یب ثذ‪ ٙٝ‬پ‪ٞ‬ػوت خوشد‬ ‫ً‪ٜ‬یٖ‪.‬‬ ‫دیًان سلطان احمذ جالیری‪،‬‬ ‫ضاَکار َىری ومایىذگان مکته‬ ‫تثریس در تغذاد‬ ‫* مهدی بساز دستفروش‪ ،‬رئیس امور مووز هویی‬ ‫اذربییجین شرقی‬ ‫اداٗ‪ ٠‬اص ؿ٘بس‪ ٟ‬هجْ‬ ‫دس ػبّ ‪١ ۷۷۶‬زشی ‪ ٝ‬پغ اص ٗشٍ ػؤوغوب‪ ٙ‬ا‪ٝ‬یوغ‬ ‫کشص‪ٛ‬ذ ‪ ۸‬ػبٓ‪ ٠‬ا‪ ٝ‬ث‪ٜ‬بٕ حؼی‪ ٚ‬ث‪ ٠‬ػٔغ‪ٜ‬ت سػیذ‪ ،‬ػؤوغوب‪ٙ‬‬ ‫حؼی‪ٗ ٚ‬ب‪ٜٛ‬ذ پذس دس اثتذای ػٔغ‪ٜ‬ت ثوب ؿو‪ٞ‬سؽ ‪١‬وب ‪ٝ‬‬ ‫ا‪ٛ‬والثبت کشا‪ٝ‬ا‪ ٙ‬دس ُ‪ٞ‬ؿ‪ًٜ ٝ ٠‬بس ٌٗ٘ٔت ٗ‪ٞ‬ار‪ ٠‬ؿوذ‪.‬‬ ‫ا‪ ٝ‬دس ‪۱۱‬کلش ‪ ۷۸۴‬ث‪ ٠‬دػت ثشادسؽ اح٘وذ ثو‪ ٠‬هوتوْ‬ ‫سػیذ‪ .‬ػٔغب‪ ٙ‬اح٘ذ پغ اص هوتوْ ثوشادس خو‪ٞ‬یوؾ ثو‪٠‬‬ ‫ػٔغ‪ٜ‬ت سػیذ‪ ،‬اص ا‪ ٝ‬ث‪٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬کشدی ‪ٜ١‬شٗ‪ٜ‬وذ یوبد ؿوذ‪ٟ‬‬ ‫اػت ً‪ ٠‬خ‪ٞ‬د ا‪ ْ١‬ؿؼش ‪ ٝ‬اده ‪ ٝ‬حبٗی ‪ٜ١‬وشٗو‪ٜ‬وذا‪ٝ ٙ‬‬ ‫ؿؼشا ث‪ٞ‬د ‪ ٝ‬ادثب‪ ،‬ک‪ٜ‬ؼتِشا‪ٜ١ ٝ ٙ‬شٗ‪ٜ‬ذا‪ ٙ‬سا تـو‪ٞ‬یون ‪ٝ‬‬ ‫تشؿیت ٗی ًشد ‪ ٝ‬ث‪ ٠‬اثبدی ؿ‪٢‬ش‪١‬ب ا‪١‬و٘ویوت ٗوی داد‪.‬‬ ‫ػٔغب‪ ٙ‬اح٘ذ حتی ‪ِٜ١‬بٗی ً‪ ٠‬اص عشف تی٘‪ٞ‬س‪ٗ ،‬وحوْ‬ ‫ت‪٢‬ذیذ هشاسُشکت‪ ،‬دس ‪ٞٛ‬احی ٗختٔق ث‪ ٠‬ػش ٗی ثشد ‪ٝ‬‬ ‫دس تختِب‪١ ٟ‬بی خ‪ٞ‬د دس ثی‪ ٚ‬تجشیض ‪ ٝ‬ثـذاد دس حوشًوت‬ ‫ث‪ٞ‬د ثب ‪ٝ‬ر‪ٞ‬د ای‪ ٚ‬ت‪٢‬ذیذات‪ ،‬اص پـتیجب‪ٛ‬ی ‪ٜ١‬وش‪١‬وب دػوت‬ ‫‪ٌٛ‬ـیذ ‪ ٝ‬تاحیشی هبعغ دس توحو‪ٛ ّٞ‬وِوبسُوشی ایوشا‪ٙ‬‬ ‫داؿت‪ٌٗ .‬تت ‪ِٛ‬بسُشی ثـذاد دس د‪ٝ‬س‪ ٟ‬اّ روالیوش‪،‬‬ ‫ت٘بٗی تزبسثی سا ً‪ ٠‬پیؾتش ٌٗتت تجشیض ایٔوخوب‪ٛ‬وب‪ٝ ٙ‬‬ ‫ٌٗتت ثـذاد ػذ‪ ٟ‬ؿوـوٖ ‪١‬وزوشی ثو‪ ٠‬دػوت ا‪ٝ‬سد‪ٟ‬‬ ‫ث‪ٞ‬د‪ٛ‬ذ‪ ،‬ث‪ ٠‬اسث ثشد ‪ ٝ‬ثب ث‪٢‬ش‪ُٟ‬یشی اص تزبسه ‪ِٛ‬بسُشی‬ ‫ث‪ٞٛ ٠‬ا‪ٝ‬سی‪١‬ب ‪ ٝ‬دػتب‪ٝ‬سد‪١‬بی دسخ‪ٞ‬سی دػت یبکت‪ .‬دس‬ ‫ای‪ٌٗ ٚ‬تت ‪ِٛ‬بسُشی ث‪ٞ‬د ً‪ ٠‬خظ ‪ٛ‬ؼتؼؤویون اص ثوشای‬ ‫ث‪٢‬ش‪ُٟ‬یشی ‪١‬شچ‪ ٠‬صیجبتش خ‪ٞ‬ؿ‪ٜٞ‬یؼی ثشای ًتوت ادثوی‬ ‫ؿ‪ٜ‬بیی یب تـضٓی ث‪ٝ٠‬ػیٔ‪ٗ ٠‬یشػٔی تجشیضی اختشاع ؿذ‪ .‬دس‬ ‫ای‪ٌٗ ٚ‬تت ث‪ٞ‬د ً‪ ٠‬تح‪ٓٞ‬ی چـِ٘یش دس تشًیت ثو‪ٜ‬وذی‬ ‫‪ِٛ‬بس‪١ٟ‬ب ث‪ٝ ٠‬ه‪ٞ‬ع پی‪ٞ‬ػت ‪ ٝ‬س‪َٛ‬ث‪ٜ‬ذی دسخـوب‪ٛ‬وی دس‬ ‫ا‪١ٙ‬ب ثٌبس سکت ‪ ٝ‬ثشای ‪ٛ‬خؼتی‪ ٚ‬ثبس دس دی‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ػؤوغوب‪ٙ‬‬ ‫اح٘ذ رالیش ثشای آوبی ٗلب‪١‬یٖ ػشکب‪ٛ‬ی اص تـوؼویوش ‪ٝ‬‬ ‫حبؿی‪ِٛ٠‬بسی اػتلبد‪ ٟ‬ؿذ‪.‬‬ ‫دی‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ػٔغب‪ ٙ‬اح٘ذرالیشی ث‪ ٠‬خظ ٗیشػٔی توجوشیوضی‪،‬‬ ‫‪ٝ‬اضغ خظ ‪ٛ‬ؼتؼٔین ًتبثوت یوبکوتو‪ ٝ ٠‬عوشاحوی ‪١‬وب ‪ٝ‬‬ ‫ػیب‪ٟ‬هٖٔ ‪١‬بی ا‪ ٙ‬ظب‪١‬شاً ت‪ٞ‬ػظ اػتبد ػجذآحی ارشا ؿذ‪ٟ‬‬ ‫اػت‪ .‬ای‪ ٚ‬دی‪ٞ‬ا‪ ٙ‬داسای ‪ ۳۳۷‬کلح‪ ٠‬اػت ًو‪ ٠‬حوب‪ٝ‬ی‬ ‫یٌی اص هذی٘یتشی‪ ٚ‬عشاحی‪١‬بی حبؿی‪ ٠‬ای (تـوؼویوش)‬ ‫ًتبه اػت‪١ .‬ـت تـؼیش ثؼیبس صیجوب اص عوجویوؼوت ‪ٝ‬‬ ‫اؿٌبّ ا‪ٛ‬ؼب‪ٛ‬ی ‪ ٝ‬حی‪ٞ‬ا‪ٛ‬ی ثب ٗحت‪ٞ‬ای ػشکب‪ٛ‬ی ؿبػوشا‪ٛ‬و‪ٝ ٠‬‬ ‫ثؼضبً تـضٓی سا ث‪٘ٛ ٠‬بیؾ ٗیُزاسد‪ ،‬ایو‪ ٚ‬احوش ‪ٛ‬ولویوغ‬ ‫‪ٜ١‬شی یٌی اص ؿب‪ٌ١‬بس‪١‬بی ‪ٜ١‬شی ‪٘ٛ‬بی‪ٜ‬ذُب‪ٗ ٙ‬وٌوتوت‬ ‫تجشیض دس ثـذاد ٗحؼ‪ٞ‬ه ٗیؿ‪ٞ‬د ‪ٖ١ ٝ‬ای‪ٜ‬ی دس ُبٓشی‬ ‫‪ٜ١‬شی کشیش دس ‪ٝ‬اؿ‪ِٜ‬ت‪٢ِٛ ٚ‬ذاسی ٗیؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* دوشنبه‬ ‫*‪ 35‬مرداد‬ ‫* ‪ 5‬اگوست‬ ‫*‪ 35‬ذی الحجه‬ ‫* سال‪ :‬سی ام‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزونجی ایل‬ ‫* صفحه ‪7‬‬ ‫‪3511‬‬ ‫‪4242‬‬ ‫‪3663‬‬ ‫اعالم اسامی مشمًالن یام یدیعٍ مسکه تا ‪۰۲‬مزداد بٍ باوک مزکشی‬ ‫‪‬‬ ‫‪7226‬‬ ‫اقتصاد و جامعه‬ ‫ممالٍ‬ ‫تزمش افشایش لیمت خًدری را چٍ کسی‬ ‫میکشد؟‪ ،‬لیمت خًدری درب کارخاوٍ‬ ‫غیزرسمی‪ ،‬در باسار بالتکلیف!‬ ‫اداٗ‪ ٠‬اص ؿ٘بس‪ ٣‬هجْ‪...‬‬ ‫ای‪ً ٚ‬بسؿ‪ٜ‬بع کن‪ٜ‬نؼنت خن‪ٞ‬دس‪ ٝ‬ثنب اؿنبس‪ ٟ‬ػن‪ٞ‬د د‪١‬نی‬ ‫خ‪ٞ‬دس‪ٝ‬ػبصا‪ ٙ‬ثب اکضایؾ ‪ ۱۲‬دسکذی هی٘ت خ‪ٞ‬دس‪ ٝ‬دسه‬ ‫ًبسخب‪ ،٠ٛ‬ثینب‪ً ٙ‬نشد‪ :‬ثنشای ٗندن٘ن‪ٞ‬ػن‪ ٠‬ای ‪١‬ن٘ننن‪ٙٞ‬‬ ‫خ‪ٞ‬دس‪ٝ‬ػبصی ً‪ ٠‬ث‪٢‬ش‪ٝ ٟ‬سی پبینین‪ٜ‬نی داسد‪ ،‬اکنضاینؾ ‪۱۲‬‬ ‫دسکذی هی٘ت ثشای ایشا‪ ٙ‬خ‪ٞ‬دس‪ ۰۲ ٝ ٝ‬دسکنذی ثنشای‬ ‫ػبیپب‪ ،‬سهٖ چ‪ٜ‬ذا‪ ٙ‬ػ‪ٞ‬دد‪١‬ی ثشای ا‪١ٙ‬ب ‪ٛ‬یؼت‪.‬خٔخبٓی ثیب‪ٙ‬‬ ‫ًشد‪ :‬دسػت اػت ً‪ ٠‬خ‪ٞ‬دس‪ٝ‬ػبصا‪ ٙ‬ای‪ ٚ‬اکضایؾ هی٘ت سا‬ ‫پزیشکت‪ ٠‬ا‪ٛ‬ذ اٗب دس ثشاثش ای‪ ٚ‬اکضایؾ‪ ،‬کـبس ا‪ ٙ‬سا ثش ص‪ٛ‬دنینش‪ٟ‬‬ ‫تبٗی‪ٝ ٚ‬اسد ٗی ً‪ٜٜ‬ذ اداٗ‪ ٠‬ای‪ ٚ‬س‪ٝ‬ی‪ ٠‬ثبػنث ٗنی ؿن‪ٞ‬د ًن‪٠‬‬ ‫ٗیضا‪ ٙ‬ثذ‪١‬ی خ‪ٞ‬دس‪ٝ‬ػبصا‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ص‪ٛ‬دیش‪ ٟ‬تبٗی‪ ٚ‬ثیـتش ٗیؿ‪ٞ‬د ‪ٝ‬‬ ‫‪٘١‬ی‪ ٚ‬اٗش ثبػث پ‪ٞ‬ػیذُی ‪ ٝ‬کش‪ٝ‬پبؿی ثذ‪ ٠ٛ‬خن‪ٞ‬دس‪ٝ‬ػنبصی‬ ‫اص پبی‪ ٠‬خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ؿذ‪.‬خٔخبٓی دس خل‪ٞ‬ف اکضاینؾ ثنینـنتنش‬ ‫هی٘ت خ‪ٞ‬دس‪ ٝ‬دسه ًبسخب‪ ٝ ٠ٛ‬خنٔن‪ُٞ‬نینشی اص اکنضاینؾ‬ ‫هی٘ت دس ثبصاس‪ُ ،‬لت‪ :‬دس ًـ‪ٞ‬س‪ ،‬دس ؿشایغی ث‪ ٠‬ػنش ٗنی‬ ‫ثشیٖ ً‪ ٠‬اُش ‪ ۴۲‬دسکذ ‪ ٖ١‬ث‪ ٠‬هی٘ت‪١‬ب اضبک‪ ٠‬ؿ‪ٞ‬د ثبص ‪١‬نٖ‬ ‫‪٘ٛ‬ی ت‪ٞ‬ا‪ٗ ٙ‬ؼبئْ سا ٗذیشیت ًشد‪ ،‬آجت‪ ٠‬اکضایؾ هی٘ت ‪١‬نٖ‬ ‫سا‪ ٟ‬حْ ٗ‪ٜ‬غوی ‪ ٝ‬دسػتی ‪ٛ‬یؼت ثٌٔ‪ ٠‬دس حنونینونت ثنبینذ‬ ‫ػبختبس ٗـٌْ داس خ‪ٞ‬دس‪ٝ‬ػبصی ٗب ث‪ ٠‬دٓیْ د‪ٓٝ‬تی ثن‪ٞ‬د‪ٝ ٙ‬‬ ‫ػبیش ٗؼبئْ اکال ؿ‪ٞ‬د‪.‬کشؿبد ٗوی٘ی ٗذیش ػنبٗنْ اینشا‪ٙ‬‬ ‫خ‪ٞ‬دس‪ ٝ‬ثب اؿبس‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ای‪ٝ ٠ٌٜ‬ضؼیت ت‪ٓٞ‬یذ خ‪ٞ‬دس‪ ٝ‬دس ًـن‪ٞ‬س‬ ‫ٗ‪ٜ‬بػت اػت‪ُ ،‬لت‪ :‬خٔؼبتی سا ثب ؿ‪ٞ‬سای سهبثت ثنشُنضاس‬ ‫ًننشدیننٖ ‪ ٝ‬ثنن‪ ٠‬د‪ٛ‬ننجننبّ سػننب‪ٛ‬ننذ‪ ٙ‬ثننبصاس ثنن‪ ٠‬اساٗننؾ‬ ‫‪١‬ؼتیٖ‪ٗ.‬ذیشػبْٗ ایشا‪ ٙ‬خ‪ٞ‬دس‪ ٝ‬اداٗ‪ ٠‬داد‪ :‬دس خنٔنؼن‪ ٠‬ثنب‬ ‫اػضبی ؿ‪ٞ‬سای سهبثت ث‪ٌٛ ٠‬بت اؿبس‪ً ٟ‬شدیٖ ث‪ ٠‬ع‪ٞ‬سی ً‪٠‬‬ ‫ثبیذ ث‪ ٠‬ای‪ٞٗ ٚ‬اسد ت‪ٞ‬خ‪ ٠‬ؿ‪ٞ‬د‪ٌٗ .‬ب‪ٛ‬یضٕ ؿ‪ٞ‬سای سهبثت ث‪ ٠‬ای‪ٚ‬‬ ‫ک‪ٞ‬ست ث‪ٞ‬د ً‪ ٠‬ػبّ ‪ ۹۲‬سا ٗج‪ٜ‬ب هشاس ٗیداد ‪ ٝ‬دس ‪ٛ‬ن‪٢‬نبینت‬ ‫ت‪ٞ‬سٕ ػبّ‪١‬بی ٗختٔق سا ٓمبػ ٗیًشد تب ث‪ ٠‬هی٘ت ثشػنذ‪،‬‬ ‫ای‪ ٚ‬دس حبٓیؼت ً‪ ٠‬ثشخی اص خ‪ٞ‬دس‪١ٝ‬ب دس ػبّ ‪ ۹۲‬تن‪ٓٞ‬نینذ‬ ‫‪٘ٛ‬یؿذ ‪ ٝ‬ثشخی اص خ‪ٞ‬دس‪١ٝ‬بیی ً‪ ٠‬اال‪ ٙ‬ت‪ٓٞ‬یذ ٗیؿن‪ٞ‬د ثنب‬ ‫خنن‪ٞ‬دس‪١ ٝ‬ننبی ا‪ ٙ‬صٗننب‪ ٙ‬ثنن‪ٓ ٠‬ننمننبػ کنن‪ٜ‬ننی ٗننتننلننب‪ٝ‬ت‬ ‫اػت‪ٗ.‬ذیشػبْٗ ایشا‪ ٙ‬خ‪ٞ‬دس‪ ٝ‬ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪١ ۹ ٠ٌٜ‬ضاس خن‪ٞ‬دس‪ٝ‬‬ ‫ثیـتش اص ٗذت ٗـبث‪ ٠‬ػبّ هجْ ت‪ٓٞ‬یذ ًشدیٖ اداٗ‪ ٠‬داد‪ٗ :‬ج‪ٜ‬بی‬ ‫هی٘ت ُزاسی خ‪ٞ‬دس‪ ٝ‬اص ػبّ ‪ٗ ۹۲‬مبػج‪ٗ ٠‬یؿ‪ٞ‬د ً‪ ٠‬ثشای‬ ‫خ‪ٞ‬دس‪ٝ‬ػبص ثن‪ ٠‬کنشکن‪ٛ ٠‬نینؼنت‪ٗ.‬نونین٘نی ثنب اؿنبس‪ ٟ‬ثن‪٠‬‬ ‫اػتب‪ٛ‬ذاسد‪١‬بیی ً‪ ٠‬ثبیذ دس ح‪ٞ‬ص‪ ٟ‬ای٘‪ٜ‬ی‪ٗ ،‬مینظ صیؼنت ‪ٝ‬‬ ‫اٗ‪ٜ‬یت ٓمبػ ؿ‪ٞ‬د ُلت ‪ :‬دس ‪ ۱۲‬ایتٖ آضإ هب‪ٛ‬ن‪ٛٞ‬نی داسینٖ‬ ‫ً‪ ٠‬ثبیذ سػبیت ؿ‪ٞ‬د ‪ٗ.‬ذیش ػبْٗ ایشا‪ ٙ‬خ‪ٞ‬دس‪ ٝ‬ثب اؿبس‪ ٟ‬ثن‪٠‬‬ ‫ای‪ ٠ٌٜ‬خشیذ اسصا‪ ٙ‬ثب اکضایؾ دس تیشاط ٗی تن‪ٞ‬ا‪ٛ‬نذ کن‪ٞ‬ست‬ ‫ُیشد ثیب‪ً ٙ‬شد‪ٝ :‬هتی تیشاط ثبال ٗیس‪ٝ‬د هی٘ت ‪ً ٖ١‬نب‪١‬نؾ‬ ‫ٗی یبثذ ٓزا ثبیذ ثش س‪ٝ‬ی ت‪ٞ‬ا‪ٜ٘ٛ‬ذػبصی داخٔی ت‪ٞ‬خ‪ًٜ ٠‬نینٖ‬ ‫ً‪ ٠‬ای‪ ٚ‬اٗش ث‪ ٠‬خ‪ٞ‬ثی ک‪ٞ‬ست ُشکت‪ ٠‬اػت‪ .‬دس ٗن‪ٞ‬ضن‪ٞ‬ػنبت‬ ‫ٗشتجظ ثب اکضایؾ ث‪٢‬ش‪ٝ ٟ‬سی ‪،‬ثبال سکت‪ ٚ‬تٌ‪ٜٞٓٞ‬طی ‪ٛ‬نینبص ثن‪٠‬‬ ‫تدذیذ ‪ٛ‬ظش دس ػبختبس ‪١‬ب داسیٖ‪ ،‬ثبیذ ػشٗبی‪ُ٠‬زاسی‪١‬ب ثن‪٠‬‬ ‫ک‪ٞ‬ست ‪١‬ذک٘‪ٜ‬ذ ث‪ ٠‬ػ٘ت خشیذ اسصا‪ ٙ‬ثش‪ٝ‬د‪.‬ا‪ ٝ‬ثب اؿنبس‪ ٟ‬ثن‪٠‬‬ ‫ای‪ ٠ٌٜ‬ثب س‪ٝ‬ؽ ‪١‬بی دا‪ٛ‬ؾ ث‪ٜ‬یب‪ ٙ‬ثبیذ ت‪ٓٞ‬یذ سا اکضایؾ د‪١‬نینٖ‬ ‫ُلت ‪ ۴5 :‬پش‪ٝ‬ط‪ ٟ‬دس دػت داسیٖ ث‪ ٠‬ع‪ٞ‬سی ً‪ ۲۱ ٠‬هنغنؼن‪٠‬‬ ‫اٗش‪ٝ‬ص ث‪ٗ ٠‬شحٔ‪ ٠‬ت‪ٓٞ‬یذ ا‪ٛ‬ج‪ ٟٞ‬سػیذ‪ ٟ‬اػت ً‪ ٠‬هغؼ ًب ‪١‬ن٘ن‪ ٠‬ثن‪٠‬‬ ‫ًـ‪ٞ‬س ت‪ٞ‬صیغ ٗی ؿذ ٓزا ای‪ٞٗ ٚ‬ض‪ٞ‬ع ػنجنت ؿنذ تنب ‪۰۲‬‬ ‫دسکذ دس هی٘ت ت٘بٕ ؿذ‪ ٝ ٟ‬هی٘ت خشیذ ًب‪١‬نؾ ایندنبد‬ ‫ؿ‪ٞ‬د‪ٗ.‬وی٘ی ثب اؿبس‪ ٟ‬ث‪ ٠‬این‪ٜ‬نٌن‪ ٠‬تنؼنذادی پنش‪ٝ‬ط‪ ٟ‬سا ثن‪٠‬‬ ‫ثخؾ ‪١‬بی دیِش ػپشد‪ ٟ‬ایٖ ُلت‪ٗ :‬د٘‪ٞ‬ػ‪ ٠‬ک‪ٜ‬بیغ دکبع ثن‪٠‬‬ ‫کشٗب‪ ٙ‬س‪١‬جش ٗؼظٖ ا‪ٛ‬واله ‪ٝ‬اسد ٗیذا‪ ٙ‬ػْ٘ ؿذ‪ٛ‬ذ ث‪ ٠‬ع‪ٞ‬سی‬ ‫ً‪ ٠‬عی خٔؼبتی ث‪ ٠‬خ٘غث‪ٜ‬ذی خ‪ٞ‬ثی سػیذیٖ‪ٗ.‬ذینشػنبٗنْ‬ ‫ایشا‪ ٙ‬خ‪ٞ‬دس‪ ٝ‬ثب اؿبس‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ای‪ ٠ٌٜ‬اٗش‪ٝ‬ص دس د‪ٛ‬نینب حنذ‪ٝ‬د ‪۴۲‬‬ ‫دسکذ ث‪٢‬بی ت٘بٕ ؿذ‪ ٟ‬خ‪ٞ‬دس‪ ٝ‬ث‪ ٠‬ح‪ٞ‬ص‪ ٟ‬آٌتشیٌبّ ثنشٗنی‬ ‫ُشدد ُلت‪ :‬دس ای‪ ٚ‬ح‪ٞ‬ص‪ً ٟ‬بس‪١‬بی خ‪ٞ‬ثی ک‪ٞ‬ست ُشکنتن‪٠‬‬ ‫اػت ث‪ ٠‬ع‪ٞ‬سی ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬ص‪ٝ‬دی پٔتلنشٕ آنٌنتنشینٌنبّ اینشا‪ٙ‬‬ ‫خ‪ٞ‬دس‪ ٝ‬س‪٘ٛٝ‬بیی ٗیؿ‪ٞ‬د ث‪٠ُٛٞ ٠‬ای ً‪ ٠‬دس ػبّ حذ‪ٝ‬د ‪۲۲‬‬ ‫آی ‪ٗ ۴۲‬یٔی‪ ٙٞ‬دالس کشک‪٠‬خ‪ٞ‬یی ایدبد ٗیً‪ٜ‬ذ‪.‬حذ‪ٝ‬د ‪۱5۲‬‬ ‫‪ٛ‬لش اص ‪ٛ‬خجِب‪ ٙ‬ک‪ٜ‬ؼت ًـ‪ٞ‬س ‪ ٝ‬دا‪ٛ‬ـِب‪١‬یب‪ ٙ‬ثنش س‪ٝ‬ی این‪ٚ‬‬ ‫ح‪ٞ‬ص‪ٗ ٟ‬ت٘شًض ؿذ‪ ٟ‬ا‪ٛ‬ذ ‪١.‬یچ خ‪ٞ‬دس‪ٝ‬ی ثذ‪ ٙٝ‬پالى ‪ٛ‬لنت‬ ‫ؿذ‪ ٟ‬حن خش‪ٝ‬ج اص دسه ‪٘ٛ‬بی‪ٜ‬نذُنی سا ‪ٛ‬نذاسدا‪ ٝ‬دسثنبس‪ٟ‬‬ ‫ً‪ٜ‬تشّ ثبصاس خ‪ٞ‬دس‪ ٝ‬تلشیح ًشد‪ :‬دس حبّ حنبضنش ‪١‬نینچ‬ ‫خ‪ٞ‬دس‪ٝ‬ی ثذ‪ ٙٝ‬پالى ‪ٛ‬لت ؿذ‪ ٟ‬حنن خنش‪ٝ‬ج اص دسه‬ ‫‪٘ٛ‬بی‪ٜ‬ذُی سا ‪ٛ‬ذاسد ‪ ٝ‬ثب ‪٘ٛ ۲۰‬بی‪ٜ‬ذُی ٗتنخنٔنق ثنشخن‪ٞ‬سد‬ ‫ک‪ٞ‬ست ُشکت‪ ٠‬اػت‪ٗ.‬وی٘ی ُلت‪ُ :‬یشثٌغ ‪ ۶‬ػشػت‪ ٠‬سا ثش‬ ‫س‪ٝ‬ی خ‪ٞ‬دس‪ ٝ‬س‪٘ٛٝ‬بیی ًشد‪ ٟ‬ایٖ ‪ ٝ‬اص اثب‪ٗ ٙ‬ب‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ت‪ٓٞ‬یذ ا‪ٛ‬ج‪ٟٞ‬‬ ‫ٗی سػذ ث‪ ٠‬ع‪ٞ‬سی ً‪ ٠‬ای‪ُ ٚ‬یشثٌغ ثنش س‪ٝ‬ی ‪١ ۱۲‬نضاس‬ ‫خ‪ٞ‬دس‪ٝ‬ی د‪ٛ‬ب‪ ،‬ػ٘‪ٜ‬ذ ‪ ٝ‬سا‪ٛ‬ب ‪ٛ‬لت خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ؿذ‪ .‬سا‪ٗ ٟ‬ـخنق‬ ‫ًـ‪ٞ‬س دس ‪١‬ش ک‪ٜ‬ؼتی ای‪ ٚ‬اػت ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬ت‪ٞ‬ا‪ ٙ‬داخنٔنی ثنشای‬ ‫ث‪ٗٞ‬ی ػبصی هغؼبت اػت٘بد ً‪ٜ‬یٖ‪.‬اص ا‪ ٙ‬خنب ًن‪ ٠‬تنؼنینین‪ٚ‬‬ ‫هی٘ت‪١‬بی خذیذ اػالٕ ؿذ‪ ٟ‬دس اسدیج‪٢‬ـت ٗب‪ ٟ‬ثنش اػنبع‬ ‫ت‪ٞ‬سٕ ػبّ ‪ ۹۱‬خ‪ٞ‬دس‪ٝ‬ػبصا‪ ٙ‬ث‪ٞ‬د‪ ٟ‬ث‪ٛ ٠‬ظش ٗنی سػنذ ًن‪ ٠‬ثنب‬ ‫ثشسػی ت‪ٞ‬سٕ ػبّ ‪٘١ ٝ ۹۳‬ن‪ٜ‬ی‪ ٚ‬ػ‪ٗ ٠‬ب‪ ٠١‬اٗؼبّ ‪٘١ ٝ‬ن‪ٜ‬ی‪ٚ‬‬ ‫اکضایؾ ‪٢ٛ‬بد‪١ٟ‬بی ت‪ٓٞ‬یذ ‪ٞٗ ٝ‬اد ا‪ٓٝ‬ی‪ ٠ً ٠‬ؿب‪١‬ذ چ‪ٜ‬ذ ثشاثنشی‬ ‫هی٘ت‪١‬ب ث‪ٞ‬د‪ ،ٟ‬ؿب‪١‬ذ اکضایؾ د‪ٝ‬ثبس‪ ٟ‬هی٘ت‪١‬ب ثبؿیٖ‪.‬‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجشی س‪ٝ‬ص‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬اسى‪ٗ -‬ؼب‪ٝ ٙٝ‬صیش سا‪ ٝ ٟ‬ؿ‪٢‬شػبصی اص اػالٕ اػبٗی ‪ٝ‬اخذین‪ ٚ‬ؿنشاینظ‬ ‫دسیبکت ‪ٝ‬إ ‪ٝ‬دیؼ‪ٗ ٠‬ؼٌ‪ ٚ‬ث‪ ٠‬ثب‪ٛ‬ی ٗشًضی تب ‪ٗ ۰۲‬شداد خجش داد ‪ٗ.‬نمن٘ن‪ٞ‬د ٗنمن٘ن‪ٞ‬دصاد‪ ٟ‬دس‬ ‫خل‪ٞ‬ف صٗب‪ ٙ‬پشداخت ‪ٝ‬إ ‪ٝ‬دیؼ‪ٗ ٠‬ؼٌ‪ٗ ٚ‬ؼتاخشا‪ ٝ ٙ‬ای‪ ٠ٌٜ‬چ‪ ٠‬اکشادی ‪ٝ‬اخنذ ؿنشاینظ ثنشای‬ ‫دسیبکت ای‪ٞٛ ٚ‬ع اص تؼ‪٢‬یالت ‪١‬ؼت‪ٜ‬ذ‪ُ ،‬لت‪ٗ ۰ :‬یٔی‪١ ۰۰۲ ٝ ٙٞ‬ضاس ‪ٛ‬لش ٗتوبضی دس ٗنذت صٗنب‪ٙ‬‬ ‫یی ‪١‬لت‪ ٠‬اص ‪ ۴‬تب ‪ٗ ۹‬شداد ثشای دسیبکت ‪ٝ‬إ ‪ٝ‬دیؼ‪ٗ ٠‬ؼٌ‪ ٚ‬ثجت‪ٛ‬بٕ ًشد‪ٛ‬نذ‪ٗ.‬نؼنب‪ٝ ٙٝ‬صینش سا‪ٝ ٟ‬‬ ‫ؿ‪٢‬شػبصی ثب اؿبس‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ای‪ ٠ٌٜ‬اص ‪ٗ ۱۱‬شدادٗب‪ ٟ‬پبالیؾ ٗتوبضیب‪ ٙ‬دسیبکت ‪ٝ‬إ ‪ٝ‬دیؼ‪ٗ ٠‬ؼنٌن‪ ٚ‬اؿنبص‬ ‫ؿذ‪ ٟ‬اکض‪ٝ‬د‪ :‬ثش‪ٛ‬بٗ‪٠‬سیضی‪١‬ب ث‪٠ُٛٞ ٠‬ای اػت ً‪ ٠‬هجْ اص ‪ٗ ۰۲‬شدادٗب‪ ٟ‬اػبٗی ‪ٝ‬اخنذا‪ ٙ‬ؿنشاینظ ‪ٝ‬‬ ‫ٗؼتاخشا‪ٛ ٙ‬یبصٗ‪ٜ‬ذ ح٘بیت‪١‬بی د‪ٓٝ‬تی ثشای دسیبکت تؼ‪٢‬یالت ‪ٝ‬دیؼ‪ٗ ٠‬ؼٌ‪ ٚ‬ث‪ ٠‬ثب‪ٛ‬ی‪١‬بی ػنبٗنْ‬ ‫ٗؼشکی ؿ‪ٛٞ‬ذ‪ٗ.‬م٘‪ٞ‬دصاد‪ ٟ‬ت‪ٞ‬ضیح داد‪ :‬دس خل‪ٞ‬ف پشداخت ‪ٝ‬إ ‪ٝ‬دیؼ‪ٗ ٠‬ؼٌن‪ ۱۹ ،ٚ‬ثنب‪ٛ‬نی ‪ٝ‬‬ ‫ٗوػؼ‪ ٠‬اػتجبسی ت‪ٞ‬ػظ ثب‪ٛ‬ی ٗشًضی ٗؼشکی ؿذ‪ٛ‬ذ ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬ص‪ٝ‬دی ػ‪٘٢‬ی‪١ ٠‬ش ثب‪ٛ‬ی ث‪ ٠‬تنلنٌنینی‬ ‫اػتب‪ ٝ ٙ‬ؿؼج‪ٗ ٠‬ـخق ٗیؿ‪ٞ‬د ‪ٝ ٝ‬صاست سا‪ ٝ ٟ‬ؿ‪٢‬شػبصی اکشاد ‪ٝ‬اخذ ؿشایظ سا ث‪ ٠‬ثنب‪ٛ‬نی ‪١‬نبی‬ ‫ٗؼشکی ؿذ‪ ٟ‬اص ػ‪ٞ‬ی ثب‪ٛ‬ی ٗشًضی ٗؼشکی ٗیً‪ٜ‬ذ تب ‪ٝ‬اخذا‪ ٙ‬ؿشایظ دس ً٘تشی‪ ٚ‬صٗب‪ٗ ٙ‬ن٘نٌن‪ٚ‬‬ ‫تؼ‪٢‬یالت سا دسیبکت ً‪ٜٜ‬ذ‪.‬خبعش‪ٛ‬ـب‪ٗ ٙ‬یؿ‪ٞ‬د ثش اػبع اػالٕ ثب‪ٛ‬ی ٗشًضی‪ ،‬دس حبّ حبضش ‪۲۰‬‬ ‫ثب‪ٛ‬ی ‪ٗ ٝ‬وػؼ‪ ٠‬اػتجبسی ٗدبص ایشا‪ٛ‬ی دس ًـ‪ٞ‬س کؼبٓ‪ٜ‬ذ‪.‬‬ ‫‪َ ۰۲۲‬شار باسوشستٍ کشًری سُامدار صىدیق مدیزیت ثزیت میشًود‬ ‫‪‬‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجشی س‪ٝ‬ص‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬اسى‪ٝ -‬صیش تؼب‪ً ،ٙٝ‬بس ‪ ٝ‬سکب‪ ٟ‬اخت٘بػی‬ ‫اص ػ‪٢‬بٗذاس ؿذ‪ ٙ‬ثبص‪ٛ‬ـؼتِب‪ً ٙ‬ـ‪ٞ‬سی دس کن‪ٜ‬نذ‪ٝ‬م ٗنذینشینت‬ ‫ثش‪ٝ‬ت دس کشاث‪ٞ‬سع خجش داد‪ٗ .‬م٘ذ ؿشیؼت٘ذاسی ‪ٛ‬ن‪ٞ‬ؿنت‪ :‬خنجنش‬ ‫خ‪ٞ‬ؽ؛ اص اٗش‪ٝ‬ص ثب ػشض‪ ٠‬ػ‪٢‬بٕ ک‪ٜ‬نذ‪ٝ‬م ٗنذینشینت ثنش‪ٝ‬ت دس‬ ‫کشاث‪ٞ‬سع‪ ،‬دس ثضسُتشی‪ ٚ‬پزیش‪ٞٛ ٟ‬یؼی ا‪ٓٝ‬ی‪ ،ETF٠‬کذ ‪١‬ضاس ‪ٛ‬نلنش‬ ‫اص ثبص‪ٛ‬ـؼتِب‪ً ٙ‬ـ‪ٞ‬سی ً‪ ٠‬هجالً ثجت ‪ٛ‬بٕ ًشد‪ ٟ‬ا‪ٛ‬ذ‪ ،‬ػ‪٢‬بٗذاس این‪ٚ‬‬ ‫ک‪ٜ‬ذ‪ٝ‬م ٗی ؿ‪ٛٞ‬ذ‪.‬اسصؽ ‪١‬ش ‪ٝ‬احذ ک‪ٜ‬ذ‪ٝ‬م دس کنشاثن‪ٞ‬سع ینی‬ ‫‪١‬ضاس ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬اػت ‪ ٝ‬تب ػوق ‪١‬ضاس ٗیٔیبسد ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬پنزینش‪ٛ ٟ‬ن‪ٞ‬یؼنی‬ ‫خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ؿذ‪.‬پزیش‪ٞٛ ٟ‬یؼی ک‪ٜ‬ذ‪ٝ‬م ‪ٗETF‬ذیشیت ثش‪ٝ‬ت ک‪ٜ‬ذ‪ٝ‬م‬ ‫ثبص‪ٛ‬ـؼتِی ًـ‪ٞ‬سی اص س‪ٝ‬ص ؿ‪ٜ‬ج‪ٗ ۱۱ ٠‬شدادٗب‪ ۹۹ ٟ‬تب ‪ٗ ۰۰‬شداد ‪ ۹۹‬اص عشین کشاث‪ٞ‬سع ا‪ٛ‬دبٕ ؿذ‪ .‬اسصؽ پنبین‪٠‬‬ ‫‪١‬ش ػ‪ ٖ٢‬دس صٗب‪ ٙ‬پزیش‪ٞٛ ٟ‬یؼی ‪١ ۱۲‬ضاس سیبّ (یی ‪١‬ضاس ت‪ٗٞ‬ب‪ ٝ )ٙ‬ػشٗبی‪ ٠‬ا‪ٓٝ‬ی‪ ٠‬ای‪ ٚ‬ک‪ٜ‬ذ‪ٝ‬م ‪ٗ ۴۲۲‬نینٔنینبسد‬ ‫ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬اػت‪ .‬حذاًثش تؼذاد ‪ٝ‬احذ هبثْ خشیذاسی ت‪ٞ‬ػظ ‪١‬ش ًذ ٗؼبٗالتی حویوی ‪ ٝ‬حو‪ٞ‬هی ‪ٛ‬بٗمذ‪ٝ‬د اػنالٕ‬ ‫ؿذ‪ ٟ‬اػت‪ .‬ت٘بٗی ثبص‪ٛ‬ـؼتِب‪ً ٙ‬ـ‪ٞ‬سی ٗب‪ٜٛ‬ذ ػبیش خشیذاسا‪ ٙ‬ػ‪٢‬بٕ‪ٗ ،‬ی ت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ذ ث‪ ٠‬تنؼنذاد ‪ٛ‬نبٗنمنذ‪ٝ‬د ‪ ٝ‬ثن‪٠‬‬ ‫ک‪ٞ‬ست ‪ٛ‬وذی اص عشین ًبسُضاسی ‪١‬ب اهذإ ث‪ ٠‬خشیذ ػ‪٢‬بٕ ای‪ ٚ‬ک‪ٜ‬ذ‪ٝ‬م ً‪ٜٜ‬ذ‪.‬‬ ‫کمبًدی در کاالَای اساسی یجًد ودارد‪ /‬یاردات ‪ ۸/۸‬میلیًن تىی کاال‬ ‫پیشبیىی ‪َ ۰۲‬شار میلیارد تًمان در بًدجٍ بزای تمًیت اشتغال ی تًلید‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجشی س‪ٝ‬ص‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬اسى‪-‬س‪ ٝ‬اهلل ٓغیلی اظن‪٢‬نبسداؿنت‪ :‬اص‬ ‫اثتذای ػبّ تب پبیب‪ ٙ‬تیش ٗب‪ٗ ۳ ٟ‬یٔی‪١ ۳۶۶ ٝ ٙٞ‬ضاس‪ ۹5۹ ٝ‬ت‪ً ٚ‬بالی‬ ‫اػبػی ث‪ ٠‬اسصؽ ‪ٗ ۲‬یٔیبسد ‪ٗ ۹۱۴ ٝ‬یٔی‪١ ۴۰ٝ ٙٞ‬ضاس ‪ ۲5۱ ٝ‬دالس ث‪٠‬‬ ‫ًـ‪ٞ‬س ‪ٝ‬اسد ؿذ‪ ٟ‬اػت‪.‬ػخ‪ِٜٞ‬ی ُ٘شى ایشا‪ ٙ‬اکض‪ٝ‬د‪ :‬دس ٗنذت‬ ‫ٗـبث‪ ٠‬ػبّ هجْ‪ٗ ۳ ،‬یٔی‪١ ۳۲۱ ٝ ٙٞ‬ضاس ‪ ۲۱ ٝ‬ت‪ ٚ‬ث‪ ٠‬اسصؽ ‪ٗ 5‬یٔیبسد‬ ‫‪ٗ ۱۴۶ ٝ‬نینٔنین‪١ ۳۲۰ٝ ٙٞ‬نضاس‪ ۶۹۰ٝ‬دالسًنبالی اػنبػنی ثن‪٠‬‬ ‫ًـ‪ٞ‬س‪ٝ‬اسدؿذ‪ ٟ‬ث‪ٞ‬د‪ٝ.‬ی اداٗ‪ ٠‬داد‪:‬ث‪ٜ‬بثشای‪ٗ ٚ‬یضا‪ٝ ٙ‬اسدات ًبال‪١‬بی‬ ‫اػبػی عی ‪ٗ ۴‬ب‪ٛ ٟ‬خؼت اٗؼبّ ‪ٛ‬ؼجت ث٘ذت ٗـبث‪ ٠‬ػبّ هجْ‪،‬اصٓمبػ ‪ٝ‬ص‪ٛ‬ی ‪ ۲.۴۱‬دسکنذ(ًن٘نتنشاصینی‬ ‫دسکذ) اکضایؾ داؿت‪،٠‬ای‪ ٚ‬دسحبٓیؼت ً‪ ٠‬اصٓمبػ اسصؽ ؿب‪١‬ذًب‪١‬ؾ ‪ ۲۲‬دسکذی ث‪ٞ‬د‪ٟ‬ایٖ‪ٓ.‬غیلی ثبثینب‪ٙ‬‬ ‫ای‪ ٠ٌٜ‬تـییش تشًیت ‪ٝ‬اسدات ػٔت‪ً،‬ب‪١‬ؾ اسصؿی ًبال‪١‬بػت‪ُ ،‬لت‪ :‬اٗبساسائ‪ ٠‬ؿذ‪ٗ ٟ‬شثن‪ٞ‬ط ثن‪ٝ ٠‬اسدات‬ ‫اػت ‪ٝ‬تبً‪ ٜٙٞ‬ثخـی اص ای‪ً ٚ‬بال‪١‬ب تشخیق ‪ ٝ‬ثخـی ‪ٛ‬یضتشخیق ‪ٛ‬ـذ‪ ٟ‬اػت ً‪ ٠‬ثشاػبع اٗبسػ‪١ ٠‬نلنتن‪٠‬‬ ‫پیؾ‪ٗ،‬یضا‪ً ٙ‬بال‪١‬بی اػبػی ٗب‪ٛ‬ذ‪ ٟ‬دسُ٘شًبت ‪ٝ‬ث‪ٜ‬بدس ‪ٗ ۲.5‬یٔی‪ ٙٞ‬ت‪ ٚ‬ث‪ٞ‬د‪.‬ػخ‪ِٜٞ‬ی ُ٘شى ایشا‪ ٙ‬ثبثنینب‪ٙ‬‬ ‫ای‪ً٘ ٠ٌٜ‬جن‪ٞ‬دی دسًنبال‪١‬نبی اػنبػنی ‪ٛ‬نذاسینٖ‪،‬ثن‪ ٠‬خنضئنینبت ‪ٝ‬اسدات ًنبال‪١‬نبی اػنبػنی اؿنبس‪ٟ‬‬ ‫ًشد‪ٝ‬اظ‪٢‬بسداؿت‪:‬عی ‪ٗ ۴‬ب‪ٛ ٟ‬خؼت ػبّ‪١ ۲5۶ ،‬ضاس ت‪ ٚ‬ثش‪ٛ‬ح‪ٗ ۰ ،‬یٔی‪ ٙٞ‬ت‪ُٜ ٚ‬ذٕ‪١ ۱۱ ،‬نضاس ‪ ۱۱۱ ٝ‬تن‪ٚ‬‬ ‫ُ‪ٞ‬ؿت هشٗض ػشد‪١ ۲ ،‬ضاس‪ ۴5۳ ٝ‬ت‪ُٞ ٚ‬ؿت هشٗضػجی ُشٕ‪ ۴۴ ،‬ت‪ُٞ ٚ‬ؿت ٗشؽ‪١ ۲۱۱ ،‬ضاس ‪ ۰۲۰ ٝ‬تن‪ٚ‬‬ ‫ً‪ٜ‬دبٓ‪ ٠‬ػ‪ٞ‬یب‪ٗ ۲ ،‬یٔی‪١ ۱۲۱ ٝ ٙٞ‬ضاس‪ ۱۱۱ ٝ‬ت‪ ٚ‬رست‪،‬خ‪١ ۶۹۳ ٞ‬ضاس‪ ۴۶۲ ٝ‬ت‪ ،ٚ‬داس‪١ٝ‬نبی داٗنی ضنش‪ٝ‬سی‬ ‫‪ ۱۰۱‬ت‪ًٞ،ٚ‬د‪١‬بی ؿی٘یبیی ‪١ ۰۴‬ضاس ‪ ۳۶۴ ٝ‬ت‪،ٚ‬ػ٘‪ ٕٞ‬تٌ‪ٜ‬یٌبّ ؿی٘یبیی ‪١‬ضاس ‪ ۶۴۲ ٝ‬ت‪،ٚ‬ا‪ٞٛ‬اع ثزس ‪١ ۰‬ضاس‬ ‫‪ 5۱ٝ‬ت‪ ،ٚ‬ؿٌشخبٕ ‪١ 5۴۱‬ضاس ‪ ۴۱۴ ٝ‬ت‪ ،ٚ‬س‪ٝ‬ؿ‪١ٚ‬بی خ‪ٞ‬ساًی ‪١ ۰5۰‬ضاس‪ ۱۰۶ ٝ‬ت‪،ٚ‬حج‪ٞ‬ثبت ‪١ ۶۳‬ضاس ‪۳۱ ٝ‬‬ ‫ت‪ ،ٚ‬ا‪ٞٛ‬اع دا‪١٠ٛ‬بی س‪ٝ‬ؿ‪ٜ‬ی‪ -‬ػ‪ٞ‬یب ‪١ 5۱5‬ضاس ‪ 5۱۱ ٝ‬ت‪ ،ٚ‬الػتیی ػ‪ِٜ‬ی‪١ ۰۲ ٚ‬ضاس‪ 5۹۳ ٝ‬ت‪ً،ٚ‬بؿز چنبح‬ ‫تمشیش ‪١ ۱۴‬ضاس‪ 5۱۱ ٝ‬ت‪ً،ٚ‬بؿز س‪ٝ‬ص‪ٛ‬بٗ‪١ ۰ ٠‬ضاس‪ ۰۲۶ ٝ‬ت‪،ٚ‬خ٘یشًبؿز ‪١ ۱5‬ضاس‪ ۹۰5 ٝ‬ت‪،ٚ‬چبی خـی ‪۱۳‬‬ ‫‪١‬ضاس‪ ۳۴۱ ٝ‬ت‪ ،ٚ‬داس‪ٝٝ‬تد‪٢‬یضات ‪ٔٗ ٝ‬ض‪ٗٝ‬بت ضش‪ٝ‬سی پضؿٌی ‪١ 5‬ضاس‪ ۴۰۲ ٝ‬ت‪ً ،ٚ‬ش‪ ٟ‬ثبثؼت‪ ٠‬ث‪ٜ‬ذی ‪١ ۴‬ضاس‪ٝ‬‬ ‫‪ ۶۴۴‬ت‪ٗٝ ٚ‬بؿی‪ ٚ‬االت ت‪ٓٞ‬یذً‪ٜٜ‬ذ‪ً ٟ‬بال‪١‬بی اػبػی ‪١ ۱۱‬ضاس‪ ۶۶۹ ٝ‬ت‪ٝ ٚ‬اسدًـ‪ٞ‬س ؿذ‪ ٟ‬اػت‪.‬‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجشی س‪ٝ‬ص‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬اسى‪ٗ -‬م٘ذثبهش ‪ٞٛ‬ثخت تبًینذ ًنشد‪ :‬ثنب‬ ‫ت‪ٞ‬خ‪ ٠‬ثـشایظ تمشیٖ‪ ،‬ثخؾ ک‪ٜ‬ی ‪ ٝ‬حشک‪ ٠‬ای دس خبینِنب‪ٗ ٟ‬ن٘نتنبصی‬ ‫ثشای ت‪ٞ‬ػؼ‪ً ٠‬ـ‪ٞ‬س هشاس داسد‪.‬سئیغ ػبصٗب‪ ٙ‬ثش‪ٛ‬بٗ‪ ٝ ٠‬ث‪ٞ‬دخ‪ ٠‬ثب اؿنبس‪ٟ‬‬ ‫ث‪١ ٠‬ذف ُزاسی سؿذ ػبال‪١ ٠ٛ‬ـت دسکذ دس ػ‪ٜ‬ذ چـٖ ا‪ٛ‬ذاص ػنبّ‬ ‫‪ُ ۱۴۲۴‬لت‪ :‬ثشای ای‪ ٠ٌٜ‬دس ػبّ ‪ ۱۴۲۴‬دس خبیِب‪ٛ ٟ‬خؼت اهتلنبدی‬ ‫‪ ٝ‬ػٖٔ ‪ٝ‬ک‪ٜ‬ب‪ٝ‬سی ٗ‪ٜ‬غو‪ٗ ٠‬ؼتوش ثـ‪ٞ‬یٖ ‪٘ٛ‬ی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬یٖ ثبسؿذً٘تش اص ‪١‬ـنت‬ ‫دسکذ چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬سهبثتی سا اؿبص ً‪ٜ‬یٖ‪ .‬ث‪٘١ ٠‬ی‪ ٚ‬دٓیْ ثمث ای‪ ٚ‬ث‪ٞ‬د ً‪ ٠‬دسؿشایظ تمشیٖ ٗب ثبیذ س‪ٝ‬ی‪ٗ٠‬نب‪ ٙ‬سا‬ ‫ثشای سؿذ اهتلبدی تؼییش د‪١‬یٖ‪ٝ.‬ی ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ ٠ٌٜ‬دس ثش‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ؿـٖ ثشای تبٗی‪ ٚ‬سؿذ اهتنلنبدی د‪ٗ ٝ‬نمنْ‬ ‫تؼشیق ؿذ‪ ٟ‬اػت‪ ،‬اضبک‪ً ٠‬شد‪ :‬یی س‪ٝ‬ؽ‪ ،‬خزه ػشٗبی‪ُ ٠‬زاسی خذیذ اػت ً‪ ٠‬هشاس ث‪ٞ‬د ‪ٝ 5.5‬احنذ‬ ‫اص ‪١‬ـت دسکذ ٗ‪ٞ‬سد ‪ٛ‬ظش سا تبٗی‪ًٜ ٚ‬ذ‪٘١ ،‬ن‪ٜ‬ی‪ ٚ‬هشاس ث‪ٞ‬د ‪ ۰.5‬دسکذ اصٗمْ اکضایؾ ث‪٢‬ش‪ٟٝ‬سی دس ‪ٛ‬ظنش‬ ‫ُشکت‪ ٠‬ؿذ‪ ٟ‬ث‪ٞ‬د‪ .‬ث‪ ٠‬ػجبستی ‪ 5.5‬دسکذ اص سؿذ ‪١‬ـت دسکذی سا ثبیذ اص ٗمْ ػشٗبی‪ُ٠‬زاسی خذیذ ‪۶۶۲‬‬ ‫‪١‬ضاس ٗیٔیبسد ت‪ٗٞ‬ب‪ٛ‬ی تبٗی‪ٗ ٚ‬ی ًشدیٖ ً‪ ٠‬ثب ت‪ٞ‬خ‪ ٠‬ث‪ ٠‬ؿشایظ تمشیٖ‪ ،‬اٌٗب‪ ٙ‬پزیش ‪ٛ‬یؼت ‪ٗٝ‬نبثنبینذثؼن٘نت‬ ‫اکضایؾ ث‪٢‬ش‪ٝ ٟ‬سی حشًت ً‪ٜ‬یٖ‪ٞٛ.‬ثخت اداٗ‪ ٠‬داد‪ :‬اکضایؾ ث‪٢‬ش‪ٝ ٟ‬سی ‪ٛ‬یض ث‪ ٠‬د‪ٝ‬ػبْٗ دا‪ٛ‬نؾ ثن‪ٜ‬نینب‪ٛ‬نی ‪ٝ‬‬ ‫ٗ‪٢‬بست ٗم‪ٞ‬سی ‪ٝ‬اثؼت‪ ٠‬اػت‪ .‬ػبصٗب‪ ٙ‬ک‪ٜ‬ی ‪ٝ‬حشک‪ ٠‬ای ‪ٗ ٝ‬د٘‪ٞ‬ػ‪ ٠‬ثخؾ ک‪ٜ‬ی ‪ٝ‬حنشکن‪ ٠‬ای ًـن‪ٞ‬س ثنشای‬ ‫دػتیبثی ث‪ ٠‬ای‪ ٚ‬ػغح پیؾ ثی‪ٜ‬ی ؿذ‪ ٟ‬اصت‪ٞ‬ػؼ‪،٠‬خبیِب‪١‬ی ًبٗال ٗت٘بیض ثبُزؿت‪ ٠‬پیذا ًشد‪ ٟ‬ا‪ٛ‬نذ چنشاًن‪٠‬‬ ‫ػبصٗب‪ ٙ‬ثش‪ٛ‬بٗ‪ ٝ ٠‬ث‪ٞ‬دخ‪ ٠‬ثؼ‪ٜٞ‬ا‪ٗ ٙ‬ت‪ٓٞ‬ی ت‪ٞ‬ػؼ‪ً ٠‬ـ‪ٞ‬سً‪ ٠‬ثبیذت‪ٞ‬ػؼ‪ ٠‬ساسا‪١‬جشی ‪ٝ‬سکذً‪ٜ‬ذ‪،‬ثش‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬خ‪ٞ‬دؽ سا‬ ‫ثشاػبع ‪ٝ‬ضؼیت ٗ‪ٞ‬خ‪ٞ‬دتـییشداد‪ٗ.‬ؼب‪ ٙٝ‬سئیغ خ٘‪ٞ٢‬سی ثب تبًیذ ثش ا‪ٞٓٝ‬یت پبسً‪٢‬بی ػنٔنٖ‪ٗ ،‬ن‪٢‬نبست‬ ‫اکضایی ‪ٝ‬اٗ‪ٞ‬صؿ‪٢‬بی ک‪ٜ‬ی ‪ٝ‬حشک‪ ٠‬ای دس ثش‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ت‪ٞ‬ػؼ‪ً ٠‬ـ‪ٞ‬س خبعش ‪ٛ‬ـب‪ً ٙ‬شد‪:‬ػبصٗب‪ ٙ‬ثش‪ٛ‬بٗ‪ٝ ٠‬ث‪ٞ‬دخ‪ ٠‬ثشای‬ ‫پـتیجب‪ٛ‬ی ػبصٗب‪ ٙ‬ک‪ٜ‬ی ‪ٝ‬حشک‪ ٠‬ای ًـ‪ٞ‬س ً‪ ٠‬دس حبّ حبضش ‪ٛ‬وؾ ٗ‪ٜ‬ملش ثلشدی ساثشای تن‪ٞ‬ػنؼن‪ً ٠‬ـن‪ٞ‬س‬ ‫داسد‪ ،‬اػالٕ ٗیٌ‪ٜ‬ذ پـتیجب‪ٛ‬ی‪١‬بی الصٕ ک‪ٞ‬ست خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ُشکنت‪ٝ.‬ی اکنض‪ٝ‬د‪ :‬دس هنب‪ٛ‬ن‪ ٙٞ‬ثن‪ٞ‬دخن‪ ٠‬اٗؼنبّ‬ ‫‪ٛ‬یضظشکیتی ثشای تو‪ٞ‬یت اؿتـبّ ‪ ٝ‬ت‪ٓٞ‬یذ دس تجلش‪ ۱۴ ٟ‬داسیٖ ً‪ ٠‬ثبٓؾ ثش ‪١ ۱۲‬ضاس ‪ٗ ۱۲۲ٝ‬یٔیبسدت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬اػت‬ ‫ً‪ٗ ٠‬یت‪ٞ‬ا‪ٛ‬یٖ دس خ‪٢‬ت خ‪٢‬ـی ً‪ ٠‬دس ػبّ خ‪٢‬ؾ ت‪ٓٞ‬یذ ٗ‪ٞ‬د ا‪ٛ‬تظبس اػت اص ا‪ ٙ‬اػتلبد‪ًٜ ٟ‬یٖ‪.‬‬ ‫سیمان در فُزست کاالَای ایلًیتدار باسرسی لزار گزفت‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجشی س‪ٝ‬ص‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬اسى‪ -‬ػبصٗب‪ ٙ‬ح٘نبینت‬ ‫ٗلشف ً‪ٜٜ‬ذُب‪ ٝ ٙ‬ت‪ٓٞ‬یذً‪ٜٜ‬ذُب‪ٗ ،ٙ‬غبثنن س‪ٝ‬اّ‬ ‫‪١‬لت‪١٠‬بی ُزؿت‪ً 5 ٠‬بالی ا‪ٞٓٝ‬یت داس ثنبصسػنی‬ ‫ٗؼشکی ؿذ ‪ ٝ‬ثشای ػی٘ب‪ٗ ٙ‬تؼبهت خٔؼ‪ ٠‬ثنشُنضاس‬ ‫ؿذ‪ ٟ‬ثب تـٌْ ت‪ٓٞ‬یذ ً‪ٜٜ‬ذُب‪ ٙ‬ثش‪ٛ‬بٗ‪ٝ ٠‬ینظ‪ ٟ‬ای دس‬ ‫اٗش ‪ٛ‬ظبست ا‪ٛ‬دبٕ ٗیؿ‪ٞ‬د‪ .‬ثب تن‪ٞ‬خن‪ ٠‬ثن‪ ٠‬خنٔنؼن‪٠‬‬ ‫ا‪ٛ‬د٘‪ ٚ‬ک‪ٜ‬لی ت‪ٓٞ‬یذ ً‪ٜٜ‬ذُب‪ ٙ‬ػی٘ب‪ ٙ‬ثب ػنبصٗنب‪ٙ‬‬ ‫ح٘بیت‪ٞٗ ،‬ض‪ٞ‬ع هی٘ت ُزاسی ػی٘ب‪ٗ ٙ‬غنش ‪ٝ‬‬ ‫هی٘ت ای‪ٗ ٚ‬مل‪ ّٞ‬ثش اػبع تل٘یٖ اخنینش این‪ٚ‬‬ ‫ػبصٗب‪ ٝ ٙ‬ا‪ٛ‬د٘‪ ٚ‬ػی٘ب‪ ٙ‬ثشای ٗلشف ً‪ٜٜ‬ذ‪ ٟ‬ثن‪٠‬‬ ‫اصای ‪١‬ش پبًت ػی٘ب‪ ٙ‬خبًؼتشی حنذاًنثنش ‪۱۱‬‬ ‫‪١‬ضاس ‪ 5۲۲ ٝ‬ت‪ٗٞ‬ب‪ ٝ ٙ‬ثشای ‪١‬ش ت‪ ٚ‬ػی٘ب‪ ٙ‬کٔ‪۰۹۲ ٠‬‬ ‫‪١‬ضاس ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬تؼیین‪ ٚ‬ؿنذ‪ٝ .‬احنذ‪١‬نبی تن‪ٓٞ‬نینذی‬ ‫ٗ‪ٜ‬ملش ًا ث‪ ٠‬ػبٗال‪ ٙ‬تن‪ٞ‬صینغ سػن٘نی ‪ٗ ٝ‬نغنبثنن‬ ‫دػت‪ٞ‬سآؼْ٘ ٗشث‪ٞ‬ع‪ ٠‬ػی٘ب‪ ٙ‬سا ثنب هنین٘نت ‪١‬نبی‬ ‫هب‪ٛٞٛ‬ی اسای‪ ٠‬خ‪ٞ‬ا‪ٜ١‬ذ ًشد‪..‬ثش ای‪ ٚ‬اػبع؛ ٗنغنبثنن‬ ‫ت‪ٞ‬اکن اػضبی خٔؼ‪ ٠‬ثشای تاٗی‪ ٚ‬ث‪ِٜ٢‬بٕ ػنین٘نب‪ٙ‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬سد ‪ٛ‬یبص ا‪ٛ‬ج‪ٟٞ‬ػبصا‪ ،ٙ‬پش‪ٝ‬ط‪١ٟ‬بی ػ٘شا‪ٛ‬ی ‪ ٝ‬ػنبینش‬ ‫ٗلبسف ػ٘ذ‪ٝ ،ٟ‬احذ‪١‬بی ت‪ٓٞ‬یذی ٗنٌنٔنق ثن‪٠‬‬ ‫تم‪ٞ‬یْ ثبس ث‪ ٠‬هی٘ت ٗل‪ٞ‬ه دسه ًنبسخنب‪ٛ‬ن‪ ٠‬ثن‪٠‬‬ ‫ا‪ٛ‬ج‪ ٟٞ‬ػبصا‪ ،ٙ‬پش‪ٝ‬ط‪١ٟ‬بی ػ٘شا‪ٛ‬ی ‪ٝ‬ػنبینشٗلنبسف‬ ‫ػ٘ذ‪ ٟ‬ثب ٗؼشکی‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬سػ٘ی ‪١‬ؼت‪ٜ‬ذ ‪ ٝ‬ػال‪ ٟٝ‬ثش این‪ٚ‬‬ ‫ا‪ٛ‬د٘‪ٌٔٗ ٚ‬ق اػت ثب ‪٘١‬ب‪ِٜ١‬ی اػضب ثش ػبٗنال‪ٙ‬‬ ‫کش‪ٝ‬ؽ ‪ٛ‬ظبست ً‪ٜ‬ذ‪٘١ .‬ننن‪ٜ‬نین‪ ٚ‬ثنبصسػنب‪ ٙ‬این‪ٚ‬‬ ‫ػبصٗب‪ ٝ ٙ‬ػبصٗب‪١ٙ‬بی ک٘ت اػتب‪٢ٛ‬ب ‪ٛ‬ؼنجنت ثن‪٠‬‬ ‫‪ٛ‬ظبست خذی ث‪ ٠‬ػبٗٔی‪ ٚ‬ت‪ٞ‬صیغ ػین٘نب‪ ٙ‬اهنذإ ‪ٝ‬‬ ‫ٗتخٔلب‪ ٙ‬ثشای اثغبّ ػبٗنٔنینت کنش‪ٝ‬ؽ ‪ ٝ‬هنغنغ‬ ‫تم‪ٞ‬یْ ػی٘ب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ػبصٗب‪ ٙ‬حن٘نبینت ‪ ٝ‬ا‪ٛ‬ندن٘ن‪ٚ‬‬ ‫ٗشث‪ٞ‬ع‪ٗ ٠‬ؼشکی خ‪ٞ‬ا‪ٜ١‬ذ ؿذ‪ ٝ‬ا‪ٛ‬د٘‪ٗ ٚ‬شثن‪ٞ‬ط ‪١‬نٖ‬ ‫ٗ‪ٞ‬ظق اػت ثب ‪٘١‬ب‪ِٜ١‬ی ت‪ٓٞ‬یذ ًن‪ٜ‬ن‪ٜ‬نذُنب‪ ٙ‬دس‬ ‫ک‪ٞ‬ست ٗـب‪١‬ذ‪ ٟ‬تخٔق ػبٗال‪ ٙ‬یب پغ اص اػنالٕ‬ ‫ػبصٗب‪ ٙ‬ح٘بیت ثشای اثغبّ ػبٗٔیت اهذإ ‪٘ٛ‬بیذ‪.‬‬ ‫دس ‪١‬لت‪ ٠‬پیؾ س‪ ٝ‬ثشاػبع ا‪ٞٓٝ‬یت ثن‪ٜ‬نذی ا‪ٛ‬ندنبٕ‬ ‫ؿذ‪ ٟ‬ا‪ٞٛ‬اع ٗبػی ‪ٞٗ ٝ‬اد ضذػل‪ٛٞ‬ی ًن‪ٜ‬ن‪ٜ‬نذ‪، ٟ‬‬ ‫ُ‪ٞ‬ؿت ٗشؽ ‪ٞٓ ،‬اصٕ خب‪ِٛ‬ی ‪ ٝ‬تنبینش ػن‪ٞ‬اسی ‪ٝ‬‬ ‫ثبسی اص دیِش ًبال‪١‬بیی ‪١‬ؼت‪ٜ‬ذ ً‪ ٠‬دس ا‪ٓٝ‬ن‪ٞ‬ینت‬ ‫ثبصسػی‪٢‬ب هشاس داس‪ٛ‬ذ ‪ ٝ‬ثبصسػب‪ ٙ‬ػبصٗب‪ ٙ‬حن٘نبینت‬ ‫ٗلشف ً‪ٜ‬ن‪ٜ‬نذُنب‪ ٝ ٙ‬تن‪ٓٞ‬نینذ ًن‪ٜ‬ن‪ٜ‬نذُنب‪ٝ ٙ‬‬ ‫ػبصٗب‪٢ٛ‬بی ک٘ت ثب ‪ٌ٘١‬بسی ‪ ٝ‬تنؼنبٗنْ دینِنش‬ ‫دػتِب‪١ ٟ‬بی اخشایی ‪ ٝ‬اک‪ٜ‬بف‪ ،‬ثش کشای‪ٜ‬ذ تبٗی‪ٝ ٚ‬‬ ‫ت‪ٞ‬صیغ ای‪ً ٚ‬بال‪١‬ب ‪ٛ‬ظبست خ‪ٞ‬ا‪ٜ١‬ذ ًشد‪.‬‬ ‫ومکی‪ :‬خدمات پششکی اس راٌ دیر پاییش‬ ‫بزای کىتزل کزیوا ی اوفلًاوشا فعال می شًد‬ ‫پیامک لطفاً مبلغ ری بٍ ایه شمارٌ بشن‬ ‫کالَبزداری است‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجشی س‪ٝ‬ص‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬اسى‪-‬‬ ‫‪ٝ‬صیننش ثنن‪٢‬ننذاؿننت‪ ،‬دسٗننب‪ٝ ٙ‬‬ ‫اٗ‪ٞ‬صؽ پضؿٌی ُلت‪ :‬تن‪ٓٞ‬نینذ‬ ‫داس‪ٝ‬ی سٗذػی‪ٞ‬یش ‪ ٝ‬کب‪ٝ‬یپیشا‪ٝ‬ینش‬ ‫دس ػتبد اخشایی کشٗب‪ ٙ‬اٗنبٕ(س‪)ٟ‬‬ ‫خبی تـٌش داسد اٌٗب‪ٛ‬نبت تٔن‪٠‬‬ ‫ٗذیؼی‪ ٝ ٚ‬پضؿٌی اص سا‪ ٟ‬د‪ٝ‬س‬ ‫ای‪ ٚ‬ػتبد ‪ٛ‬یض پبییض اٗؼبّ دس د‪ٝ‬س‪ ٟ‬ؿی‪ٞ‬ع ‪٘١‬ضٗب‪ً ٙ‬ش‪ٛٝ‬ب ‪ ٝ‬ا‪ٛ‬نلنٔن‪ٞ‬ا‪ٛ‬نضا ثن‪٠‬‬ ‫ً٘ی ‪ٝ‬صاست ث‪٢‬ذاؿت ٗی ایذ‪ .‬ػؼیذ ‪ٌ٘ٛ‬ی اکض‪ٝ‬د‪ :‬ث‪ ٠‬خبی ای‪ ٠ٌٜ‬ثشای‬ ‫خشیذ ‪ٝ‬اًؼ‪ً ٚ‬ش‪ٛٝ‬ب ث‪ً ٠‬ـ‪ٞ‬س‪١‬بیی ً‪ ٠‬ثالتٌٔیق ‪١‬ؼت‪ٜ‬ذ‪ ،‬پیؾ پشداخت‬ ‫ثذ‪١‬یٖ‪ ،‬س‪ٝ‬ی صیشػبخت‪١‬بی خ‪ٞ‬دٗب‪ ٙ‬ػشٗبی‪ُ٠‬زاسی ًشد‪ٗ ٝ ٟ‬زاًشاتنی‬ ‫سا ثب ت‪ٓٞ‬یذً‪ٜٜ‬ذُب‪ ٙ‬ثضسٍ ‪ٝ‬اًؼ‪ ٚ‬د‪ٛ‬یب ا‪ٛ‬دبٕ دادیٖ‪ .‬آجت‪ ٠‬ثب ؿشًت‪١‬نبی‬ ‫ثی‪ ٚ‬آ٘ٔٔی ٗزاًش‪ً ٟ‬شدیٖ تب دس هبٓت یی پش‪ٝ‬ط‪ٗ ٟ‬ـتشى ثب ‪١‬ن٘نٌنبسی‬ ‫ؿشًت ‪١‬بی دا‪ٛ‬ؾ ث‪ٜ‬یب‪ ،ٙ‬صیشػبخت دساص ٗذت ثشای ت‪ٓٞ‬یذ ‪ٝ‬اًؼ‪١ٚ‬نبی‬ ‫ا‪ٛ‬ؼب‪ٛ‬ی ‪ ٝ‬داٗی سا دس ًـ‪ٞ‬س ایدبد ً‪ٜ‬یٖ‪ٝ.‬ی اداٗ‪ ٠‬داد‪ٗ ٖ١ :‬ب ‪ ٖ١ ٝ‬ػنبینش‬ ‫ًـ‪ٞ‬س‪١‬ب ‪٘ٛ‬ی دا‪ٛ‬یٖ ً‪ٝ ٠‬اًؼ‪ً ٚ‬ش‪ٛٝ‬ب چونذس ٗن‪ٞ‬ثنش خن‪ٞ‬ا‪١‬نذ ثن‪ٞ‬د‪ .‬ثنب‬ ‫‪ٌ٘١‬بسی ؿشًت ‪١‬بی دا‪ٛ‬ؾ ث‪ٜ‬یب‪ ٙ‬دس صٗی‪ ٠ٜ‬ت‪ٓٞ‬یذ ‪ٝ‬اًؼ‪ً ٚ‬ش‪ٛٝ‬ب اص ػبینش‬ ‫ًـ‪ٞ‬س‪١‬ب ػوت ‪ٛ‬یؼتیٖ‪ٌ٘ٛ.‬ی ُلت‪ٝ :‬یش‪ٝ‬ع ًش‪ٛٝ‬ب ثؼیبس پیننینذ‪ٛ ٝ ٟ‬ن‪ٞ‬‬ ‫ظ‪ٞ٢‬س اػت ‪ ٝ‬اٌٗب‪ ٙ‬داسد ً‪١ ٠‬ش ٓمظ‪ ٠‬اص ا‪ ٙ‬پذیذ‪ ٟ‬تنبص‪ ٟ‬ای ثنجنین‪ٜ‬نینٖ‪.‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬اسدی ٗب‪ٜٛ‬ذ ایٌ‪ ٠‬داس‪ٝ‬یی اٗش‪ٝ‬ص ٗ‪ٞ‬ثش اػت ‪ ٝ‬کشدا ‪ٛ‬نینؼنت سا کنشا‪ٝ‬ا‪ٙ‬‬ ‫خ‪ٞ‬ا‪١‬یٖ دیذ‪ .‬اکتخبس خ٘‪ٞ٢‬سی اػالٗی ایشا‪ ٙ‬اػت ً‪ ٠‬حتی یی ثنین٘نبس‬ ‫پـت دس ثی٘بسػتب‪ ٙ‬ػشُشدا‪٘ٛ ٙ‬ب‪ٛ‬ذ ‪ ٝ‬یی ثی٘بس حتی ث‪ ٠‬خبعنش ػن‪ٝ ٚ‬‬ ‫ػبّ ‪ ٝ‬اٌٗب‪ٛ‬بت ثش ثی٘بس دیِشی اسخح ‪ٛ‬ـذ‪.‬ثضسُتشی‪ ٚ‬اکتنخنبس ٗنب این‪ٚ‬‬ ‫اػت ً‪ٗ ٠‬شدٕ ٗیدا‪ٜٛ‬ذ دس ا‪ٝ‬ج کـبس ‪ ٝ‬تمشیٖ‪ٗ ،‬متبج ثیش‪ ٙٝ‬اص ٗنشص‪١‬نب‬ ‫‪ٛ‬یؼتیٖ‪ٌ٘ٛ.‬ی اظ‪٢‬بس ًشد‪ :‬س‪ٝ‬ص‪١‬بی ا‪١ ّٝ‬د٘‪ً ٠‬ش‪ٛٝ‬نب ثنشای ٗنب ثؼنینبس‬ ‫ػ‪ِٜ‬ی‪ ٚ‬ث‪ٞ‬د‪ً .‬ؼب‪ٛ‬ی ً‪ ٠‬دس ا‪ ٙ‬صٗب‪ ٙ‬دػت ٗب سا ُشکت‪ٜ‬ذ‪ٞ٘١ ،‬اس‪ ٟ‬دس ر‪ٚ١‬‬ ‫ٗ‪ ٚ‬خ‪ٞ‬ا‪ٜ١‬ذ ٗب‪ٛ‬ذ‪ .‬یٌی اص خب‪١‬بیی ً‪ ٠‬دػت ٗب سا ُشکت‪ ،‬ػتبد اخنشاینی‬ ‫کشٗب‪ ٙ‬اٗبٕ (س‪ )ٟ‬ث‪ٞ‬د‪ .‬ت‪٢‬ی‪ٗ ٠‬بیمتبج ثی٘بسػتب‪١ٙ‬ب ًن‪ُ ٠‬نب‪١‬نی ثن‪ ٠‬دٓنینْ‬ ‫خشیب‪١ٙ‬بی ثیش‪ٛٝ‬ی ‪ ٝ‬تمشیٖ ‪١‬ب ث‪ٛ ٠‬تید‪٘ٛ ٠‬یسػیذ اص عشف ػتبد اخشاینی‬ ‫کشٗب‪ ٙ‬اٗبٕ (س‪ )ٟ‬ا‪ٛ‬دبٕ ؿذ‪.‬‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجنشی س‪ٝ‬ص‪ٛ‬نبٗن‪ ٠‬اسى‪-‬‬ ‫پبیِب‪ ٟ‬خجشی پنٔنینغ‪ ،‬ػنش‪١‬ن‪ٜ‬نَ‬ ‫ػٔیٗم٘ذ سخجنی اظن‪٢‬نبس داؿنت‪:‬‬ ‫ؿ٘ب کشد ثبصاسی سا دس ‪ٛ‬ظش ثِینشینذ‬ ‫ً‪١ ٠‬ش س‪ٝ‬ص‪ٗ ٟ‬جبٓؾ ‪ِٜ١‬لنتنی ثنشای‬ ‫ا‪ٛ‬دبٕ ٗؼبٗالت خن‪ٞ‬د ثن‪ ٠‬حؼنبه‬ ‫اؿخبف دیِش ‪ٝ‬اسیض ٗیً‪ٜ‬ذ صٗب‪ٛ‬ی‬ ‫ً‪ ٠‬ثب ای‪ ٚ‬پیبٗی ٗ‪ٞ‬اخ‪ ٠‬ؿ‪ٞ‬د ثب ت‪ٞ‬خ‪ ٠‬ث‪ٗ ٠‬ــٔ‪ً ٠‬بسی ؿبیذ ثن‪ ٠‬ساحنتنی‬ ‫ٗجٔـی سا ث‪ ٠‬ا‪ ٙ‬ؿ٘بس‪ ٟ‬حؼبه ‪ٝ‬اسیض ً‪ٜ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی اکض‪ٝ‬د‪ ٌٚ٘ٗ :‬اػت ؿ٘ب ٗ‪ٜ‬تظش دسیبکت پیبٌٗی اص یٌی اص اؿن‪ٜ‬نبینب‪ٙ‬‬ ‫خ‪ٞ‬د ثبؿیذ تب ٗجٔـی سا ثشای ‪ٝ‬ی ‪ٝ‬اسیض ً‪ٜ‬یذ‪ ،‬اُش چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬پیبٌٗی دسینبکنت‬ ‫ً‪ٜ‬یذ هجْ اص ثشسػی حت٘بً اهذإ ث‪ٝ ٠‬اسیض ٗجٔؾ ٗ‪ٞ‬سد ‪ٛ‬ظش ث‪ ٠‬ؿ٘نبس‪ ٟ‬حؼنبه‬ ‫اػالٗی ًشد‪ ٝ ٟ‬دس ت‪ٞ‬خی‪ ٠‬ای‪ ٠ٌٜ‬چشا ؿ٘بس‪ٟ‬حؼبه ث‪ٛ ٠‬نبٕ ًؼنی دینِنش‬ ‫اػت ٗیُ‪ٞ‬ییذ ؿبیذ ًبستثب‪ٌٛ‬ی ‪٘١‬شا‪١‬ؾ ‪ٛ‬ج‪ٞ‬د‪ ٝ ٟ‬یب ٗـٌٔی ثشای ا‪ ٝ‬ث‪٠‬‬ ‫‪ٝ‬خ‪ٞ‬د اٗذ‪ ٠ً ٟ‬خ‪ٞ‬اػت‪ٗ ٠‬جٔؾ ث‪ ٠‬ای‪ ٚ‬ؿ٘بس‪ٟ‬حؼبه ‪ٝ‬اسیض ؿ‪ٞ‬د‪.‬سئیغ ٗشًض‬ ‫تـخیق ‪ ٝ‬پیـِیشی اص خشایٖ ػبیجشی پٔیغ کتب ‪ٛ‬بخب ینبدا‪ٝ‬س ؿنذ‪ :‬دس‬ ‫تٌ‪ٜ‬یی‪١‬بی پیـشکت‪٠‬تش ٗدشٗب‪ ٙ‬ػبیجشی ثب ؿ‪ٜ‬بػبیی ًؼج‪ ٝ ٠‬اکنشاد ٗن‪ٞ‬سد‬ ‫ٗؼبٗٔ‪ ٠‬ا‪١ٙ‬ب‪ ،‬ثؼذ د‪ٝ‬ػت ؿذ‪ ٙ‬ثب ای‪ ٚ‬اکشاد دس ؿجٌ‪١٠‬نبی اخنتن٘نبػنی ‪ٝ‬‬ ‫ؿ‪ٜ‬بخت د‪ٝ‬ػتب‪ ٙ‬ا‪١ٙ‬ب‪ ،‬کلمبت خؼٔی ؿجی‪ ٠‬کلمبت اکشاد عشف ٗؼبٗٔن‪٠‬‬ ‫ا‪١ٙ‬ب سا عشاحی ٗی ً‪ٜٜ‬ذ ‪ ٝ‬اص عشین ای‪ ٚ‬کلمبت خؼٔی پنینبٕ ثن‪ ٠‬این‪ٚ‬‬ ‫ؿ٘بس‪ً ٟ‬بست ‪ٝ‬اسیض ً‪ ٝ ٚ‬یب ٓغلبً ٗجٔؾ س‪ ٝ‬ث‪ ٠‬ای‪ ٚ‬ؿ٘بس‪ ٟ‬ثض‪ ٙ‬ثشای ًؼنجن‪٠‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬سد‪ٛ‬ظش ٗی کشػت‪ٜ‬ذ‪.‬ػش‪ َٜ١‬سخجی ثب تبًیذ ثش ای‪ٛ ٠ٌٜ‬جبیذ ثالکبکٔن‪ ٠‬ثن‪٠‬‬ ‫ای‪ ٚ‬پیبٕ‪١‬ب ‪ ٝ‬پیبٗی‪١‬ب اع٘ی‪ٜ‬ب‪ً ٙ‬شد‪ ،‬تلشیح ًشد‪ٗ :‬تاػلب‪ً ٠ٛ‬ؼج‪ ٠‬ثب دیذ‪ٙ‬‬ ‫ای‪ ٚ‬پیبٗی‪١‬ب ‪ ٝ‬پیبٕ‪١‬ب دس ؿجٌ‪١٠‬بی اخت٘بػی تموین ‪ٌٛ‬شد‪ ٝ ٟ‬ث‪ ٠‬ساحنتنی‬ ‫‪ٝ‬خ‪ ٠‬سا ثشای ؿ٘بس‪ٟ‬حؼبه اػالٗی ‪ٝ‬اسیض ٗی ً‪ٜٜ‬ذ‪ٝ.‬ی ثنب ثنینب‪ ٙ‬این‪ٜ‬نٌن‪٠‬‬ ‫احت٘بّ ػشهت ُ‪ٞ‬ؿی ‪ٞ١‬ؿ٘‪ٜ‬ذ اکشاد‪١ ،‬ی ؿذ‪ ٙ‬اًب‪ٛ‬ت ؿجٌ‪ ٠‬اخت٘بػنی‬ ‫‪ٝ ... ٝ‬خ‪ٞ‬د داسد‪ ،‬تاًیذ ًشد‪ :‬ث‪٢‬تش اػت هجْ اص ‪١‬ش ‪ٝ‬اسیضی ٗغ٘ئ‪ ٚ‬ؿ‪ٞ‬ینٖ‬ ‫ً‪ ٠‬ؿ٘بس‪ ٟ‬حؼبه پیبٗی ؿذ‪ ٝ ٟ‬یب اسػبّؿذ‪ ٟ‬دس ؿجٌ‪١٠‬بی اخنتن٘نبػنی‬ ‫ٗتؼٔن ث‪ ٠‬عشف ٗؼبٗٔ‪ٞٗ ٠‬سد‪ٛ‬ظش ٗبػت ‪ ٝ‬یب ای‪ ٚ‬ؿ٘بس‪ٝ ٟ‬اهؼن ًب اص ػن‪ٞ‬ی ا‪ٝ‬‬ ‫اػالٕ ؿذ‪ ٟ‬اػت‪.‬‬ ‫حذف دفتزچٍَای بیمٍ‬ ‫تامیه اجتماعی طی ‪ ۵‬ماٌ ایىدٌ‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجشی س‪ٝ‬ص‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬اسى‪ٗ-‬ؼب‪ ٙٝ‬ثین٘ن‪ ٠‬ای ػنبصٗنب‪ٙ‬‬ ‫تبٗی‪ ٚ‬اخت٘بػی ثب اؿبس‪ ٟ‬ث‪ ٠‬س‪ٛٝ‬ذ حزف دکتشچ‪١ ٠‬بی ثین٘ن‪٠‬‬ ‫دسٗب‪ٛ‬ی ُلت‪ :‬اٗیذ‪ٝ‬اسیٖ ظشف حذاهْ پ‪ٜ‬نح ٗنب‪ ٟ‬این‪ٜ‬نذ‪ٟ‬‬ ‫ثت‪ٞ‬ا‪ٛ‬یٖ ثب ‪ٌ٘١‬بسی ‪ٝ‬صاست ث‪٢‬ذاؿت دس استجبط ثنب حنزف‬ ‫دکتشچ‪١ ٠‬بی دسٗب‪ٛ‬ی اهذاٗبتی ا‪ٛ‬دبٕ د‪١‬یٖ‪٢ٗ.‬شداد هشیت دس‬ ‫ُلت ‪ ُٞٝ‬ثب ایؼ‪ٜ‬ب‪ ،‬دسثبس‪ ٟ‬صٗب‪ ٙ‬حزف ًبْٗ دکتشچ‪١ ٠‬بی‬ ‫ثی٘‪ ٠‬دسٗب‪ٛ‬ی اظ‪٢‬بس ًشد‪ :‬اٗیذ‪ٝ‬اسیٖ ظشف حذاهْ پ‪ٜ‬ح ٗنب‪ٟ‬‬ ‫ای‪ٜ‬ذ‪ ٟ‬ثت‪ٞ‬ا‪ٛ‬یٖ ثب ‪ٌ٘١‬بسی ‪ٝ‬صاست ث‪٢‬ذاؿت دس استنجنبط ثنب‬ ‫حزف دکتشچ‪١ ٠‬بی دسٗب‪ٛ‬ی اهذاٗبتی ا‪ٛ‬دبٕ د‪١‬یٖ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی دس اداٗ‪ ٠‬ث‪ ٠‬ؿیشحض‪ٞ‬سی ؿذ‪ ٙ‬اػتؼالٕ اػتجبس دکتنشچن‪٠‬‬ ‫‪١‬بی ثی٘‪ ٠‬دسٗب‪ٛ‬ی اص اثتذای خشداد ٗب‪ ٟ‬اؿبس‪ً ٟ‬شد ‪ُ ٝ‬لنت‪:‬‬ ‫ثب ؿیشحض‪ٞ‬سی ؿذ‪ ٙ‬اػتؼالٕ‪ ،‬اػتموبم دسٗب‪ ٝ ٙ‬تن٘نذینذ‬ ‫خ‪ٞ‬دًبس اػتجبس دکتشچ‪١ ٠‬ب ؿب‪١‬ذ ا‪ ٙ‬ثن‪ٞ‬دینٖ ًن‪ٗ ٠‬نینضا‪ٙ‬‬ ‫ٗشاخؼبت ث‪ ٠‬ؿؼجبت ‪ً ٝ‬بسُضاسی ‪١‬بی تبٗی‪ ٚ‬اخت٘بػی تنب‬ ‫‪ٗ ۲۳‬یٔی‪ٞٗ ٙٞ‬سد ًب‪١‬ؾ یبکت‪ ٝ ٠‬سضبیت٘‪ٜ‬ذی خ‪ٞ‬ثی ث‪ ٠‬د‪ٛ‬جبّ‬ ‫داؿت‪ ٠‬اػت‪ٗ.‬ؼب‪ ٙٝ‬ثی٘‪ ٠‬ای ػبصٗب‪ ٙ‬تبٗی‪ ٚ‬اخت٘بػی ثب ثنینب‪ٙ‬‬ ‫ای‪ ٠ٌٜ‬ؿؾ س‪ٝ‬ؽ ثشای اػتؼالٕ اػتجبس دکتشچ‪١ ٠‬ب اػالٕ ؿذ‬ ‫ً‪ ٠‬اص خ٘ٔ‪ ٠‬ا‪ٗ ٙ‬ی ت‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ؿ٘بس‪ُ ٟ‬یشی ًذ‪١‬بی دػت‪ٞ‬سی‬ ‫‪ٗ ٝussd‬شاخؼ‪ ٠‬ث‪ ٠‬ػبیت ػبصٗب‪ ٙ‬تبٗی‪ ٚ‬اخت٘بػی اؿنبس‪ٟ‬‬ ‫ًشد ‪ ٝ‬اکض‪ٝ‬د‪ :‬ثی٘‪ ٠‬ؿذ‪ ٟ‬ث‪١ ٠‬ش ثی٘بسػتب‪ٗ ،ٙ‬شًض خل‪ٞ‬کنی‬ ‫یب ٗغت ٗشاخؼ‪ًٜ ٠‬ذ‪ ،‬اػتموبم دسٗب‪ٛ‬ؾ ثن‪ ٠‬س‪ٝ‬ؽ ‪١‬نبی‬ ‫ُلت‪ ٠‬ؿذ‪ ٟ‬هبثْ ا‪ٛ‬دبٕ اػت‪ٗ.‬لغلی ػبالسی‪ٗ ،‬ذینشػنبٗنْ‬ ‫ػبصٗب‪ ٙ‬تبٗی‪ ٚ‬اخت٘بػی ‪ٛ‬یض دسثبس‪ ٟ‬صٗنب‪ ٙ‬اخنشای ‪ٛ‬ؼنخن‪٠‬‬ ‫‪ٞٛ‬یؼی آٌتش‪ٛٝ‬یی ‪ ٝ‬حزف دکتشچ‪١ ٠‬بی ثی٘‪ُ ٠‬لت‪ً :‬نبس‬ ‫ثؼیبس ُؼتشد‪ ٟ‬ای اػت ‪ٗ ٝ‬وذٗبتی سا ٗی عٔجذ؛ ثبیذ ‪١‬ن٘ن‪٠‬‬ ‫پضؿٌب‪ٗ ٝ ٙ‬شاًض دسٗب‪ٛ‬ی ثب ٗب ‪ٌ٘١‬بسی ً‪ٜٜ‬ذ‪ .‬ػبٗب‪ٛ ٠ٛ‬نینض‬ ‫ثبیذ پبػخِ‪ ٞ‬ثبؿذ ‪ ٝ‬ع‪ٞ‬سی ‪ٛ‬ـ‪ٞ‬د ً‪ٗ ٠‬شدٕ ث‪ ٠‬ػٔت هغؼنی‬ ‫ای‪ٜ‬تش‪ٛ‬ت یب ٗ‪ٞ‬اسد دیِش ثب اخالّ دس دسیبکت خذٗت ٗ‪ٞ‬اخ‪٠‬‬ ‫ؿ‪ٛٞ‬ذ‪ٝ.‬ی اکض‪ٝ‬د‪ :‬یٌی اص ٗنضینت ‪١‬نبی ‪ٛ‬ؼنخن‪ٛ ٠‬ن‪ٞ‬یؼنی‬ ‫آٌتش‪ٛٝ‬یی کشک‪ ٠‬خ‪ٞ‬یی دس تد‪ٞ‬یض داس‪١ٝ‬بی ؿیشضنش‪ٝ‬سی‬ ‫اػت‪١ .‬شچ‪ ٠‬داس‪ٝ‬ی ؿیشضش‪ٝ‬سی ً‪ٗ ٠‬ضبف ثش هن‪ٞ‬اػنذ ‪ٝ‬‬ ‫سا‪ٜ٘١‬بی ثبٓی‪ٜ‬ی اػت ً٘تش ‪ٞٛ‬ؿت‪ ٠‬ؿ‪ٞ‬د ث‪٢‬تنش اػنت‪ ،‬صینشا‬ ‫تد‪ٞ‬یض داس‪١ٝ‬بی ؿیشضش‪ٝ‬سی اػشاف اػت ‪ ٝ‬ثن‪ ٠‬ػنالٗنت‬ ‫ثی٘بس ٓغ٘‪ٗ ٠‬ی ص‪ٛ‬ذ‪.‬ػبالسی اضبک‪ً ٠‬شد‪ً :‬بس‪١‬بی کن‪ٜ‬نی دس‬ ‫حبّ ا‪ٛ‬دبٕ اػت ‪ ٝ‬اٗیذ‪ٝ‬اسیٖ عی چ‪٢‬بس پ‪ٜ‬ح ٗب‪ ٟ‬ای‪ٜ‬ذ‪ ٟ‬این‪ٚ‬‬ ‫ًبس سا اخشایی ً‪ٜ‬یٖ‪.‬‬ ‫ایزان بٍ دوبال پىُان کاری امار کزیوا ویست‬ ‫لالیباف‪ :‬ضزیرت تعًیک کىکًر تا عبًر اس پیک کزیوا‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجشی س‪ٝ‬ص‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬اسى‪ -‬ػخ‪ِٜٞ‬ی ‪ٝ‬صاست ث‪٢‬ذاؿت‪ُ ،‬نلنت‪:‬‬ ‫ػیؼتٖ ُضاسؽ د‪١‬ی ًش‪ٛٝ‬ب دس ایشا‪ ٙ‬اص ‪٘١‬نب‪ ٙ‬س‪ٝ‬ص‪١‬نبی ‪ٛ‬نخنؼنت ثنب‬ ‫ٗؼیبس‪١‬بی ػبصٗب‪ ٙ‬خ‪٢‬ب‪ٛ‬ی ث‪٢‬ذاؿت‪ ،‬ا‪ٛ‬دبٕ ‪ ٝ‬تبییذ ؿنذ‪ ٟ‬اػنت‪.‬ػنین٘نب‬ ‫ػبدات السی‪ ،‬دسثبس‪ ٟ‬ثشخی ٗ‪ٞ‬اسد ٗغش ؿذ‪ ٟ‬دس سػب‪١٠ٛ‬بی ثیِب‪ ٠ٛ‬دس‬ ‫خل‪ٞ‬ف اٗبس ک‪ٞ‬ت ث‪ ٠‬ػٔت ًش‪ٛٝ‬ب دس ًـ‪ٞ‬س ثب اؿبس‪ ٟ‬ث‪ ٠‬خظ تجٔیـنبتنی‬ ‫ای‪ ٚ‬سػب‪١٠ٛ‬ب اص اؿبص اپیذٗی ًش‪ٛٝ‬ب‪ ،‬اکض‪ٝ‬د‪ :‬اُش تؼبسیق ‪ ٝ‬ؿنبخنق ‪١‬نب‬ ‫تـییش ً‪ٜ‬ذ‪ ٠٘١ ،‬اٗبس‪١‬بی د‪ٛ‬یب ثب ‪ ٖ١‬تـییش ٗیً‪ٜ‬ذ ‪ٗ ٝ‬یت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ذ ثش اػبع تؼشیق خذیذ ‪ٗ ٝ‬ؼیبس‪١‬بی ٗتلب‪ٝ‬ت‪،‬‬ ‫ًٖ یب صیبد ؿ‪ٞ‬د‪ٝ .‬ی اداٗ‪ ٠‬داد‪ٗ :‬ب اُش د‪ٛ‬جبّ پ‪٢ٜ‬ب‪ً ٙ‬بسی ث‪ٞ‬دیٖ ٗثْ ثؼیبسی اص ًـ‪ٞ‬س‪١‬ب اص خ٘ٔ‪ ٠‬دس اس‪ٝ‬پب‬ ‫ٗ‪ٞ‬اسد ا‪ٓٝ‬ی‪ ٠‬ثب ‪١‬لت‪١٠‬ب تبخیش اػالٕ ٗیؿذ ‪ ٝ‬یب ٗ‪ٞ‬ج د‪ً ٕٝ‬ش‪ٛٝ‬ب سا ثؼب‪ ٙ‬ثشخی ًـ‪ٞ‬س‪١‬ب ثب ٗالحظبت ػیبػی‬ ‫‪ ٝ‬اؿٔت اهتلبدی پ‪٢ٜ‬ب‪ٗ ٙ‬یًشدیٖ‪ٓٝ ،‬ی ًبٗالً ؿلبف ػْ٘ ًشدیٖ ‪ ٝ‬ای‪ٞٗ ٚ‬ض‪ٞ‬ع ثشای ؿب‪١‬نذا‪ ٙ‬ػنین‪ٜ‬نی‬ ‫‪ٝ‬ضؼیت ثی٘بسی دس ٗوبیؼ‪ ٠‬ثب ًـ‪ٞ‬س‪١‬بی ٗ‪ٜ‬غو‪ ٝ ٠‬ثشخی ًـ‪ٞ‬س‪١‬بی حتی ت‪ٞ‬ػؼ‪ ٠‬یبکت‪ً ٠‬بٗالً ٗمنشص ؿنذ‪ٟ‬‬ ‫اػت‪.‬السی ُلت‪ :‬ث‪ ٠‬ع‪ٞ‬س عجیؼی ُب‪١‬ی اٗبس‪١‬ب ‪ٞٛ‬ػب‪ ٙ‬داسد؛ ای‪ٞٛ ٚ‬ػب‪ٛ‬بت دس ‪ً ٠٘١‬ـ‪ٞ‬س‪١‬ب اص خن٘ٔن‪ ٠‬دس‬ ‫اس‪ٝ‬پب ‪ ٝ‬اٗشیٌب ‪ٝ ٖ١‬خ‪ٞ‬د داسد ‪ٗ ٝ‬ی ت‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ای‪ ٚ‬اؿٌبالت سا آجت‪ ٠‬دس اٗبس‪١‬بی ‪١‬ن٘ن‪ً ٠‬ـن‪ٞ‬س‪١‬نب ٗـنب‪١‬نذ‪ٟ‬‬ ‫ًشد‪ٝ.‬ی اکض‪ٝ‬د‪ٗ :‬تبػلیٖ ً‪ ٠‬ثشخی ثش اػبع اػالٕ ٗ‪ٜ‬بثغ ‪ٛ‬بؿ‪ٜ‬بع ‪ ٝ‬اث‪٢‬بٕ ُ‪ٞ‬یی ‪ ٝ‬ثیب‪ ٙ‬خ٘ٔ‪ ٠‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬ث‪ٛ ٠‬نظنش‬ ‫ٗیسػذ ‪ ٝ‬ثب یی ٗتذٓ‪ٞ‬طی ؿیش ػٔ٘ی ػؼی دس ایدبد تشدیذ داس‪ٛ‬ذ‪ ،‬اٗب ٗب هبعؼب‪ٗ ٠ٛ‬ؼیش ػٔ٘ی ‪ٞٗ ٝ‬سد تبییذ‬ ‫ػبصٗب‪ ٙ‬خ‪٢‬ب‪ٛ‬ی ث‪٢‬ذاؿت سا د‪ٛ‬جبّ ٗیً‪ٜ‬یٖ ‪ ٝ‬اًیذاً پیـ‪٢ٜ‬بد ٗیً‪ٜ‬یٖ اکشاد ‪ ٝ‬سػب‪١٠ٛ‬ب ثب اؿشام ػیبػنی ثن‪٠‬‬ ‫ٗجبحث ػٔ٘ی ‪ٝ‬س‪ٝ‬د ‪ٌٜٜٛ‬ذ‪.‬ػخ‪ِٜٞ‬ی ‪ٝ‬صاست ث‪٢‬ذاؿت اظ‪٢‬بس ًشد‪ :‬پیـ‪٢ٜ‬بد ٗیً‪ٜ‬یٖ سػب‪١٠ٛ‬بیی ًن‪ ٠‬این‪ٚ‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬اسد سا ٗغش ًشد‪ٟ‬ا‪ٛ‬ذ‪ ،‬ث‪ ٠‬د‪١ٟ‬ب ُضاسؽ اص اؿٌبالت ‪ ٝ‬اٗبس‪١‬بی ٗشٍ ‪ٗ ٝ‬یش دس ا‪ِٔٛ‬ؼتب‪ ٙ‬ثن‪ٝ ٠‬ینظ‪ ٟ‬دس‬ ‫خب‪١٠ٛ‬بی ػبٓ٘‪ٜ‬ذا‪ٞٗ ٙ‬سد تشدیذ سػب‪١٠ٛ‬بی ا‪ِٔٛ‬یغ ‪ٝ‬اهغ ؿذ‪ ٝ ٟ‬یب اٗبس‪١‬بی ثشخی اص ًـ‪ٞ‬س‪١‬بی ٗ‪ٜ‬غو‪٠ً ٠‬‬ ‫حتی ‪ ۱۲‬دسکذ ٗشٍ سا اػالٕ ‪ٌٛ‬شد‪ٟ‬ا‪ٛ‬ذ سا ثشسػی ً‪ٜٜ‬ذ‪.‬‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجشی س‪ٝ‬ص‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬اسى‪-‬سئینغ ٗندنٔنغ ؿن‪ٞ‬سای‬ ‫اػالٗی ثب اثشاص تبػق اص ثن‪ ٠‬ثنی تن‪ٞ‬خن‪٢‬نی دس سػنبینت‬ ‫پش‪ٝ‬تٌْ ‪١‬بی ث‪٢‬ذاؿتی ‪ٝ‬ػذ‪ ٟ‬داد‪ ٟ‬ؿذ‪ ٟ‬دس ً‪ٌٜٞ‬س دًتنشی‬ ‫ُلت‪ :‬ث‪ٛ ٠‬ظش ٗیسػذ تؼ‪ٞ‬ین صٗب‪ًٌٜٞ ٙ‬س تب ُنزؿنتن‪ ٚ‬اص‬ ‫د‪ٝ‬سا‪ ٙ‬پیی ًش‪ٛٝ‬ب ‪ ٝ‬خ‪ٜ‬یتش ؿذ‪ٞ١ ٙ‬ا ً‪ ٠‬اٌٗب‪ ٙ‬اػتلنبد‪ٟ‬‬ ‫اص ٗبػی ث‪ٗ ٠‬ذت چ‪ٜ‬ذ ػبػت دس ا‪ٝ ٙ‬ضؼیت ٗیؼش اػت‬ ‫ضش‪ٝ‬سی ثبؿذ‪.‬هبٓیجبف خبعش‪ٛ‬ـب‪ً ٙ‬شد‪ :‬دس صٗب‪ ٙ‬کؼٔی ‪١‬نٖ‬ ‫دؿ٘‪ٜ‬ب‪ٗ ٙ‬شدٕ ایشا‪ ٙ‬ثشای اػیت اهتلبدی ث‪ٗ ٠‬شدٕ عشاحنی‬ ‫پینیذ‪ٟ‬ای سا ا‪ٛ‬دبٕ داد‪ٛ‬ذ‪ ،‬اص ‪٘١‬ی‪ ٚ‬س‪ ٝ‬اً‪ ٜٙٞ‬دس ٗؼشم اٗتمب‪ ٙ‬ثضسٍ ًبساٗنذی ‪ ٝ‬حنْ ٗـنٌنالت‬ ‫ٗؼیـتی خبٗؼ‪ ٠‬هشاس داسیٖ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی اکض‪ٝ‬د‪ :‬پیِیش دٓیْ سػبیت ‪ٛ‬ـذ‪ ٙ‬پش‪ٝ‬تٌْ‪١‬بی دهین ث‪٢‬ذاؿتی دس ً‪ٌٜٞ‬س ػشاػشی ‪١‬ؼتیٖ‪ٗ ،‬تاػلب‪ ٠ٛ‬ث‪٠‬‬ ‫‪ٝ‬ػذ‪١ٟ‬بی داد‪ ٟ‬ؿذ‪ ٟ‬دس ثشُضاسی ً‪ٌٜٞ‬س دًتشی ػْ٘ ‪ٛ‬ـذ ‪ ٝ‬ثی ت‪ٞ‬خ‪٢‬ی‪١‬بی تبػقا‪ٝ‬سی دس ثشُضاسی‬ ‫ا‪ًٌٜٞ ٙ‬س ‪ٝ‬خ‪ٞ‬د داؿت ً‪ ٠‬خ‪ٞ‬د ‪ٛ‬یبصٗ‪ٜ‬ذ ثشسػی دهینتش ‪ ٝ‬پیِیشی اػت‪ .‬ای‪ًٞ ٚ‬تب‪١‬ی‪١‬ب‪ِٛ ،‬شا‪ٛ‬ی ٗنشدٕ‬ ‫سا دس خل‪ٞ‬ف ثشُضاسی ً‪ٌٜٞ‬س ػشاػشی سا ثیـتش ًشد‪ ٟ‬اػت ‪ ٝ‬ثؼینبسی اص ‪ٛ‬ن٘نبین‪ٜ‬نذُنب‪ ٙ‬ؿن‪ٜ‬ن‪ٛٞ‬نذ‪ٟ‬‬ ‫‪ِٛ‬شا‪ٛ‬ی‪١‬بی ‪ٝ‬آذی‪ ٚ‬دس خل‪ٞ‬ف ػالٗت کشص‪ٛ‬ذا‪ ٙ‬خ‪ٞ‬د ث‪ٞ‬د‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫هبٓیجبف خبعش‪ٛ‬ـب‪ً ٙ‬شد‪ :‬ث‪ٛ ٠‬ظش ٗیسػذ تؼ‪ٞ‬ین صٗب‪ًٌٜٞ ٙ‬س تب ُزؿت‪ ٚ‬اص د‪ٝ‬سا‪ ٙ‬پیی ًش‪ٛٝ‬ب ‪ ٝ‬خ‪ٜ‬یتش‬ ‫ؿذ‪ٞ١ ٙ‬ا ً‪ ٠‬اٌٗب‪ ٙ‬اػتلبد‪ ٟ‬اص ٗبػی ث‪ٗ ٠‬ذت چ‪ٜ‬ذ ػبػت دس ا‪ٝ ٙ‬ضؼیت ٗیؼش اػت ضش‪ٝ‬سی ثنبؿنذ‪.‬‬ ‫ػالٗت دا‪ٛ‬ؾاٗ‪ٞ‬صا‪ ٙ‬ػضیض ٗب خظ هشٗض ٗدٔغ اػت ‪ً٘ ٝ‬یؼی‪١ٙٞ‬بی ث‪٢‬ذاؿت ‪ ٝ‬اٗن‪ٞ‬صؽ ٗندنٔنغ‬ ‫‪ٝ‬ظیل‪ ٠‬داس‪ٛ‬ذ تب اع٘ی‪ٜ‬ب‪ ٙ‬اص سػبیت ث‪٢‬تشی‪ ٚ‬تل٘یٖ دس ای‪ ٚ‬خل‪ٞ‬ف ٗغبٓجبت ٗشدٕ سا اص ٗؼو‪ٝ‬ال‪ ٙ‬ریسثظ‬ ‫پیِیشی خ‪ٞ‬ا‪١‬یٖ ًشد‪.‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* دوشنبه‬ ‫*‪ 35‬مرداد‬ ‫* ‪ 5‬اگوست‬ ‫*‪ 35‬ذی الحجه‬ ‫* سال‪ :‬سی ام‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزونجی ایل‬ ‫* صفحه ‪8‬‬ ‫‪3511‬‬ ‫‪4242‬‬ ‫‪3663‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫دده قورقود‬ ‫فضولی‬ ‫خیابانی‬ ‫‪7226‬‬ ‫ادب ّیات‬ ‫ماهىی‬ ‫الله لر‬ ‫‪٤‬بق‪ ٗ٤‬ا‪ٙ٥ِٚ‬ؽ‪ٌٙ ٜ‬د‪ ٝ‬ز‪ِ٘ٛٛ‬ؽ‪ٜ‬‬ ‫ز‪٥‬ػ‪٥‬جؽ‪ٌٙ ٢‬ؽ‪ ٜ‬ؼ‪٤‬ک‪ ٜ‬الِ‪ِ ٝ‬ف‬ ‫‪٤‬بغ‪٥‬طؽاٖ ا‪٤‬سال٘بٖ ‪٤‬بدفالالـ‪٣ٙ٤‬‬ ‫سف‪٤‬ذّف ؼـ‪ ٝ٤ ٜ‬ؼ‪ٚ‬ق‪ ٜ‬الِ‪ِ ٝ‬ف‬ ‫***‬ ‫غ‪٥‬بِ‪ٕ٥‬ؽاٖ ٘‪ِ ٝ‬ف ٌّ‪٥‬ت ٘‪ٌ ٝ‬سف‬ ‫‪٤‬بق ٌّف ائّّف‪ ٜ‬ؼ‪ٚ‬ـ٘بالـ ٌ‪ٛ‬زف‬ ‫ث‪ٛ‬الغالـ سٕب‪ٚ‬ـ اؽ ؼاضالـ ضىف‬ ‫ث‪ٙ‬ک‪٤‬ف زٕ‪ٙ‬ؽ‪ ٜ‬و‪ٛ‬ق‪ ٜ‬الِ‪ِ ٝ‬ف‬ ‫***‬ ‫ٔ‪ ٓ٥ّ٥‬ا‪ٚ‬ق‪٘ٚ‬ؽ‪ ٜ‬و‪ ٣‬وبـا غبِؽاؼ‪٢‬‬ ‫‪٥ٞ‬دفا٘‪ ٗ٥‬ؼـٔب٘‪ ٣‬ا‪ّ٤‬ه ‪٤ٚ‬سبِؽاؼ‪٤‬ف‬ ‫٘‪ٚ ٝ‬اغؽ‪٤‬ف اض‪٥‬م‪ٌٛ ٗ٥‬ق‪ِٛ٤ ٢‬ؽاؼ‪٤‬ف‬ ‫ث‪٥‬ف ٌ‪٘ٛ‬بظ ٌّ‪ ٝ‬س‪٥‬ک ث‪٥‬ک‪ ٜ‬الِ‪ِ ٝ‬ف‬ ‫اتابابا سًزلری‬ ‫ٔئػ‪٥ٔ ٣‬سٕبـا ؼ‪٘ٚ‬ؽ‪ ٜ‬ـٖ اهلل ؼئف‪.‬‬ ‫‪ٞ‬ف ز‪٥‬ک‪ ٢‬ؼـ ‪٤‬ؽ دف‪ٚ‬ـؼٌبـ اسز‪.‬‬ ‫**************************‬ ‫ٔئفؼاـ اسى‪ ٣‬ا‪ٚ‬ؼ ؼ‪ٚ‬سٕبق(ٔبَ د‪ٛ‬غ‪ ٖٛ‬ائّؽئفئٓ‬ ‫‪ٚٚ‬ـٔبق‪.+‬‬ ‫ثبؼٔدبٖ ثٓ ایز ٘ؽاـؼ‪.‬‬ ‫**************************‬ ‫ٔ‪٥‬فقا لّٕؽاٖ ؼ‪.٢‬‬ ‫ٔ‪٥‬فقا لّٕؽاٖ اسز‪.‬‬ ‫**************************‬ ‫ٔ‪٤ ٗ٥ٜ٘ٛ٥‬بغط‪ ٣‬سئٗ ٔط‪ ٝ‬ؼ‪ ٜ‬زبلمبَ ‪٤ ٝ٤‬ف‪.‬‬ ‫ٔ‪ ٜٛ٥‬غ‪ٛ‬ه ـا ؼـخ‪ ،ٍُٙ‬ضغبَ ٔ‪٥‬ػ‪ٛ‬ـؼ(س‪٥‬ت سفظ‬ ‫ثفا‪ ٢‬ؼسز زالق غ‪ٛ‬ث‪.+ٝ‬‬ ‫**************************‬ ‫٘بض‪ ٣‬ق‪ٚ‬ـ٘ب٘‪ٛ٤ ٣‬غ‪ ٖٛ‬ثبضئ‪ٙ‬ؽاٖ زبالـ‪.‬‬ ‫اؼْ ٘بض‪ ،٣‬سف٘ب ـا اقسف ٌطبؼش ٔ‪٥‬ک٘ؽ‪.‬‬ ‫**************************‬ ‫٘ب‪ٞ‬بـؼاٖ ٔؼّ‪ٔٛ‬ؽ‪ٚ‬ـ ضبٔب ٘‪ٚ ٝ‬اـ‪.‬‬ ‫سبِ‪ ٣‬و‪٘ ٝ‬ى‪ٛ‬سز اق ث‪ٟ‬بـش د‪٥‬ؽاسز‪.‬‬ ‫**************************‬ ‫٘فس‪ ٣‬ا‪٤‬سش‪٤ ٣‬ئفؼ‪ ٖ ٜ‬زئػئف‪.‬‬ ‫٘فسص اق خب‪ٌ ٢‬فْ ؼـ ٔ‪٥‬بؼ‪.‬‬ ‫**************************‬ ‫٘‪ٛ‬غ‪ٛ‬ؼ یبِ‪ ٣‬ازٕبق‪.‬‬ ‫یبَ ٘ػ‪ٛ‬ؼ ثبق وفؼٖ(ز‪٥‬ک‪ ٢‬ـا ِفز ؼاؼٖ‪ ،‬ؼـ ا٘دبْ‬ ‫وبـ‪ ٢‬ؼ‪ٚ‬ؼَ ث‪ٛ‬ؼٖ‪.+‬‬ ‫**************************‬ ‫٘‪ ٝ‬یب‪٤‬ؽا ث‪٥‬ک لبِٕئطئک ث‪٤ٛ‬ب٘ؽا و‪ٛ‬ـد‪ ٛ‬لبِئخ ا‪٤ٚ‬ب٘ؽا‪.‬‬ ‫ز‪ ٝ‬یب‪٤‬ؽ‪ٔ ٜ‬ب ٔب٘ؽ‪ ٓ٤‬ا‪ ٗ٤‬عفف ‪ ٚ‬دُ اٖ عفف( غفٔب‬ ‫ثف ٘ػ‪ٚ ُ٥‬ؼسز ٔب و‪ٛ‬سب‪.+ٜ‬‬ ‫**************************‬ ‫٘‪٥‬ز ‪ٞ‬بـا ٔ‪ٙ‬ک‪ ُ٤‬ا‪ٚ‬ـا‪.‬‬ ‫٘‪٥‬ز ث‪ٞ ٝ‬ف ودب ثبضؽ ‪ٙٔ،‬کَ ‪ٔ ٚ‬مصؽ ‪ٕٞ‬ب٘دبسز‬ ‫تًخداق ایت الری‬ ‫(گیاهان داریئی )‬ ‫س‪ ٣‬ث‪٥‬ف ل‪٤ٛ‬ف‪ٚ‬غ‪ٔ : ٛ‬ب‪ٛٞ‬ـ ‪ ،‬ث‪ ٛ٘ٛ‬ا‪ٚ‬غ‪ٛ‬ه ٔفضٓ‬ ‫ؼ‪ٚ‬قِؽ‪٤‬ت ‪٤‬بـا ا‪ٚ‬سش‪ ٝ٘ٛ‬ل‪٤ ٛ‬بـ الـ‪.‬‬ ‫ض‪٥‬ف‪٤ ٗ٤‬جبٖ ‪ :‬ض‪٥‬ف‪ ٗ٤‬ث‪٥‬بٖ ؼّٔ‪٥٥‬ت ا‪٤‬س‪ّ٥‬س‪ٔ ٝ‬ؼؽ‪ٜ‬‬ ‫اغف‪٤‬س‪ٙ٥٥‬ب ‪٤‬بغس‪ٌّ ٣‬ف‪.‬‬ ‫زّ‪ ٝ‬ؼاػ‪ : ٣‬ؼـ‪ ٢‬ا‪ٚ‬سش‪ ٝ٘ٛ‬س‪ٛ‬ـ‪ِٛٚ‬ـ س‪٥ٙ٥‬ع الـا‬ ‫یب‪٤‬ؽاِ‪ ٣‬ا‪٥ٕ٤‬ص‪.‬‬ ‫٘بـ لبث‪٥‬غ‪ : ٣‬د‪ٛ‬سز ا٘بـ ‪ ،‬ؼ‪٤‬ط‪ ٗ٥‬ص‪ٛ‬ؼ‪ٚ‬ـ‪ ٖٚ‬ازبـ‪.‬‬ ‫غشٕ‪ ٌُ : ٌِٛٛ ٣‬غشٕ‪ٌٛ ٣‬ق اِش‪ٟ‬به الـ‪ٙ٤‬ؽا‬ ‫ا‪٤‬طّ‪٥ٙ‬ف س‪ ٛ٤ٛ‬ؼا ؼسش‪ٛ‬ـ ا‪ِ٘ٛٚ‬بـ‪.‬‬ ‫ثبثب٘‪ ٝ‬ن ٌ‪ ٌُ : ِٛٛ‬ثبث‪ ٝ٘ٛ‬ا‪ٚ‬ضبلالـ‪ٗ٤‬‬ ‫سب٘د‪٥‬الٕ٘بس‪ٙ٥‬ب یب‪٤‬ؽاِ‪ ٣‬ؼ‪٤‬ف‪.‬‬ ‫خ‪ ٗ٥‬خ‪ : ٗ٥ّ٥‬یشک ؼ‪ ٜ‬ا‪٤‬طّ‪٥ٙ‬ف !‪.‬‬ ‫أٗ و‪ ٝٔٛ‬خ‪ : ٣‬د‪٥ٙ‬فن ‪ ،‬ا‪ٚ‬ضبلالـ‪ ٗ٤‬لبـ‪ٗ٤‬‬ ‫اغف‪٤‬س‪ٙ٥‬ؽا ا‪٤‬طّ‪٥ٙ‬ف ‪.‬‬ ‫س‪ ٝ‬ق‪ ٜ‬سف‪ : ٜ‬ضب‪ ٜ‬سف‪ ، ٜ‬ا‪ٚ‬ق‪ ٚ ٖٚ‬ثؽ٘‪ ٗ٥‬اٌکٔب الـ‪ٙ٤‬ب‬ ‫‪٤‬بغس‪ٌّ ٣‬ف‪.‬‬ ‫الؽ الغب ‪٤ :‬بـدبلالـ‪ ٗ٤‬س‪ٛ‬ر ؼ‪ ٜ‬لب‪ٙ٤‬بؼ‪٤‬ت ز‪٥‬جبٖ‬ ‫ا‪ٚ‬سش‪ ٝ٘ٛ‬ل‪٤ٛ‬بـ الـ ‪.‬‬ ‫سبٔبٖ ‪ :‬وب‪ ، ٜ‬ؼّٔ‪٥٥‬ت ا‪٤‬س‪ّ٥‬س‪ ٝ‬س‪ ٛ‬ؼ‪ٚ‬ن‬ ‫‪ ِٛٛ٤‬س‪ٛ‬س‪ِٕٛ‬بس‪ٙ٥‬ب ‪٤‬بغس‪ٌّ ٣‬ف‪.‬‬ ‫اذربایجاویه کالسیک ایلدیزالری‬ ‫پرییه اعتصامی‬ ‫ـغط‪ٙ‬ؽ‪ ٜ‬اػشصبٔ‪ٔ ٣‬ط‪ٟٛ‬ـ ثی‪ٝ‬‬ ‫دف‪ ٗ٤ٚ‬اػشصبٔ‪ ٣‬اق ضیبػیفاٖ‬ ‫ثس‪٥‬بـ ٘بٔ‪ٔ ٣‬ؼیبصیف ؼـ ـ‪ٚ‬ق‬ ‫‪ 25‬اسف‪ٙ‬ؽ سبَ ‪ 1285‬ضٕس‪٣‬‬ ‫ؼـ سجف‪٤‬ک س‪ِٛ‬ؽ ‪٤‬بیز ‪ ٚ‬اق اثشؽا‬ ‫ق‪٤‬ف ٘ظیف دیؽـ ؼا٘طیٕی‪ٙ‬یؽ ‪ٚ‬‬ ‫سػ‪ٙ‬ؽاٖ غ‪ٛ‬ؼ و‪ ٝ‬ثب ا٘یشیطیبـ‬ ‫وشبه (سفث‪٥‬ز ٘س‪ٛ‬اٖ‪ +‬اػشمیبؼ‬ ‫‪ ٚ‬اٌب‪ ٣ٞ‬غ‪ٛ‬ؼ ـا ثی‪ِ ٝ‬یک‪ْٚ‬‬ ‫سفث‪٥‬ز ؼغیشیفاٖ ٘طیبٖ ؼاؼ‪ٜ‬‬ ‫ث‪ٛ‬ؼ‪ ،‬ث‪ ٝ‬ـضؽ دفؼاغز‪.‬‬ ‫ؼـ و‪ٛ‬ؼو‪ ٣‬ثب دؽـ ث‪ ٝ‬سی‪ٟ‬یفاٖ‬ ‫أؽ‪ .‬اؼث‪٥‬بر یبـس‪ ٚ ٣‬اؼث‪٥‬بر‬ ‫ػفه ـا ٘کؼ ‪ ٢ٚ‬لفاـ ٌفیز‬ ‫‪ ٚ‬اق ٔطضف اـثبه یضُ ‪ ٚ‬ؼا٘ص و‪ ٝ‬ؼـ غب٘‪ ٝ‬دؽـش ٌفؼ ٔ‪ ٣‬أیؽ٘یؽ‬ ‫ث‪ٟ‬ف‪ٞ ٜ‬ب ‪٤‬بیز ‪ٕٛٞ ٚ‬اـ‪ ٜ‬ا٘بٖ ـا اق لف‪٤‬ط‪ ٝ‬سفضبـ ‪ ٚ‬اسیشیؼیؽاؼ غیبـق‬ ‫اِؼبؼ‪ ٜ‬غ‪٤ٛ‬ص ؼزبـ ض‪٥‬فر ٔ‪ ٣‬سبغز‪.‬‬ ‫ؼـ ‪ٞ‬طز سبٍِ‪ ٣‬ث‪ ٝ‬ضؼف ٌفشٗ دفؼاغز ‪ٔ ٚ‬ػص‪ٛ‬صبً ثب ث‪٘ ٝ‬ظٓ وط‪٥‬ؽٖ‬ ‫لغؼبر ق‪٤‬جب ‪ِ ٚ‬غ‪٥‬ف و‪ ٝ‬دؽـش اق وشت غبـخ‪( ٣‬یفٍ٘‪ -٣‬سیفوی‪ٚ ٣‬‬ ‫شهریار‬ ‫رتبیت‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫ػفث‪ +٣‬سفخٕ‪ ٣ٔ ٝ‬وفؼ عجغ اقٔبئ‪ٕٛ٘ ٣ٔ ٣‬ؼ ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬دیف‪ٚ‬ـش ؾ‪ٚ‬ق ٔی‪٣‬‬ ‫دفؼاغز‪.‬‬ ‫ؼـ س‪٥‬ف ٔب‪ ٜ‬سبَ ‪ 1303‬ضٕس‪ ٣‬ثفاثف ثب ٔب‪٥ٔ 1924 ٜ‬الؼ‪ ٢‬ؼ‪ٚ‬ـ‪ٔ ٜ‬یؽـسی‪ٝ‬‬ ‫ؼغشفا٘‪ ٝ‬أف‪٤‬ىب‪ ٣٤‬ـا و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬سفدفسش‪ ٣‬غب٘ٓ ٔ‪٥‬س ض‪ِٛ‬ف ؼـ ا‪٤‬فاٖ اؼاـ‪ٜ‬‬ ‫ٔ‪ ٣‬ضؽ ثب ٔ‪ٛ‬یم‪٥‬ز ث‪ ٝ‬دب‪٤‬بٖ ثفؼ ‪ ٚ‬ؼـ خطٗ یفاغز اق سطص‪ ُ٥‬غیغیبثی‪ٝ‬‬ ‫ا‪ ٢‬ثب ػ‪ٛٙ‬اٖ قٖ ‪ ٚ‬سبـ‪٤‬ع ا‪٤‬فاؼ وفؼ‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ‬ؼـ ا‪ ٗ٤‬غغبث‪ ٝ‬اق ظّٓ ٔفؼ ث‪ ٝ‬ضف‪٤‬ه ق٘ؽٌ‪ ٣‬غ‪٤ٛ‬ص و‪ ٝ‬س‪ ٓ٥ٟ‬غٓ ‪ٚ‬‬ ‫ضبؼ‪ ٢‬ا‪ٚ‬سز سػٗ ٔ‪ٌ ٣‬فز ‪.‬غب٘ٓ ٔ‪٥‬س ضی‪ِٛ‬یف‪ ،‬ـئی‪٥‬یس ٔیؽـسی‪ٝ‬‬ ‫أف‪٤‬ىب‪ ٣٤‬ؼغشفاٖ غبعفار غ‪ٛ‬ؼ ـا اق سطص‪ ٚ ُ٥‬سؽـ‪٤‬س دیف‪٤ٚ‬یٗ ؼـ‬ ‫اٖ ٔؽـس‪ ٝ‬ز‪ ٗ٥ٙ‬ث‪٥‬بٖ ٔ‪ ٣‬و‪ٙ‬ؽ‪ .‬دف‪ ،ٗ٤ٚ‬اٌف ز‪ ٝ‬ؼـ ‪ٕٞ‬بٖ ا‪ٚ‬اٖ سطص‪٥‬یُ‬ ‫ؼـ ٔؽـس‪ ٝ‬أف‪٤‬ىب‪٥٘ ٣٤‬ک ٔؼّ‪ٔٛ‬بر یفا‪ٚ‬اٖ ؼاضز‪ ،‬أب س‪ٛ‬اضغ ؾاس‪٥‬ص ثی‪ٝ‬‬ ‫ضؽ‪ ٢‬ث‪ٛ‬ؼ و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬یفا ٌفیشٗ ٔغّت ‪ٛٔ ٚ‬ض‪ٛ‬ع سبق‪ ٜ‬ا‪ ٢‬و‪ ٝ‬ؼـ ؼسیشیفس‬ ‫غ‪ٛ‬ؼ ٔ‪٤ ٣‬بیز ض‪ٛ‬ق ‪ٚ‬ایف اظ‪ٟ‬بـ ٔ‪ٕٛ٘ ٣‬ؼ‪.‬‬ ‫غب٘ٓ سف‪ٚ‬ـ ٔ‪ٟ‬ىبٔ‪ٔ ٝ‬طصص اق ؼ‪ٚ‬سشبٖ ٘کؼ‪٤‬ه دف‪ ٗ٤ٚ‬و‪٤ٌٛ ٝ‬ب ث‪٥‬یص‬ ‫اق ؼ‪ٚ‬اقؼ‪ ٜ‬سبَ ثب ‪ٔ ٓٞ‬فا‪ٚ‬ؼ‪ٔ ٚ ٜ‬ىبسج‪ ٝ‬ؼاضش‪ٙ‬ؽ ا‪ ٚ‬ـا دبن ع‪ٙ٥‬ز‪ ،‬دیبن‬ ‫ػم‪٥‬ؽ‪ ،ٜ‬دبن ؼأٗ‪ ،‬غ‪ٛ‬ضػ‪ ،ٛ‬غ‪ٛ‬ضفیشبـ‪ ،‬ؼـ ٔمبْ ؼ‪ٚ‬سش‪ٔ ٣‬یشی‪ٛ‬اضیغ ‪ٚ‬‬ ‫ؼـ عف‪٤‬ک ضم‪٥‬مز ‪ٔ ٚ‬طجز دب‪٤‬ؽاـ س‪ٛ‬ص‪٥‬ف ٔ‪ ٣‬و‪ٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫دف‪ ٗ٤ٚ‬ؼـ سٕبْ سفف‪ٞ‬ب‪ ٣٤‬و‪ ٝ‬ثب دؽـش ؼـ ؼاغُ ‪ ٚ‬غیبـج ا‪٤‬یفاٖ ٔی‪٣‬‬ ‫ٕ٘‪ٛ‬ؼ ضفوز ٔ‪ ٣‬وفؼ ‪ ٚ‬ثب س‪٥‬ف ‪ ٚ‬س‪٥‬بضز ث‪ٌ ٝ‬سشفش ؼ‪٤‬ؽ ‪ ٚ‬اعالػیبر‬ ‫‪ ٚ‬وست سدبـه سبق‪ ٣ٔ ٜ‬دفؼاغز‪.‬‬ ‫ا‪ ٗ٤‬ضبػف اقاؼ‪ ،ٜ‬د‪٥‬ط‪ٟٙ‬بؼ ‪ٚ‬ـ‪ٚ‬ؼ ث‪ ٝ‬ؼـثبـ ـا ثب ثّ‪ٙ‬ؽ ٘ظف‪٘ ٢‬یذیؿ‪٤‬یفییز ‪ٚ‬‬ ‫ٔؽاَ ‪ٚ‬قاـر ٔؼبـف ا‪٤‬فاٖ ـا ـؼ وفؼ‪ .‬دف‪ ٗ٤ٚ‬ؼـ ٘‪ٛ‬قؼ‪ ٜ‬س‪٥‬ف ٔیب‪1313 ٜ‬‬ ‫ثب دسف ػٕ‪ ٢ٛ‬غ‪ٛ‬ؼ اقؼ‪ٚ‬اج وفؼ ‪ ٚ‬ز‪ٟ‬بـ ٔب‪ ٜ‬دس اق ػیمیؽ اقؼ‪ٚ‬اج ثی‪ٝ‬‬ ‫وفٔب٘طب‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬غب٘‪ ٝ‬ض‪ٞٛ‬ف ـیز‪.‬ض‪ٞٛ‬ف دف‪ ٗ٤ٚ‬اق ایسفاٖ ض‪ٟ‬فثب٘‪ٍٙٞ ٚ ٣‬بْ‬ ‫‪ٚ‬صّز ثب ا‪ ٚ‬ـئ‪٥‬س ض‪ٟ‬فثب٘‪ ٣‬ؼـ وفٔب٘طب‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ؼ‪ .‬اغالق ٘ظبٔ‪ ٣‬ا‪ ٚ‬ثب ـ‪ٚ‬ش‬ ‫ستارخان‬ ‫ِغ‪٥‬ف ‪ ٚ‬اقاؼ‪ ٜ‬دف‪ٔ ٗ٤ٚ‬غب‪٤‬فر ؼاضز‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ‬و‪ ٝ‬ؼـ غب٘‪ ٝ‬ا‪ ٢‬سفضبـ اق ٔظب‪ٞ‬ف ٔؼ‪ ٚ ٢ٛٙ‬اؼث‪ ٚ ٣‬ثی‪ ٝ‬ؼ‪ٚ‬ـ اق ‪ٞ‬یف‬ ‫ٌ‪ ٝ٘ٛ‬اِ‪ٛ‬ؼٌ‪ ٣‬دف‪ٚ‬ـش ‪٤‬بیش‪ ٝ‬ث‪ٛ‬ؼ دس اق اقؼ‪ٚ‬اج ٘بٌ‪ٟ‬بٖ ثی‪ ٝ‬غیب٘ی‪ ٝ‬ا‪٢‬‬ ‫‪ٚ‬اـؼ ضؽ و‪٤ ٝ‬ه ؼْ اق ثسبط ػ‪٥‬ص ‪ٛ٘ ٚ‬ش غبِ‪٘ ٣‬ج‪ٛ‬ؼ ‪ ٚ‬عج‪٥‬ؼ‪ ٣‬اسیز‬ ‫‪ٍٕٞ‬بٔ‪ ٣‬ا‪ ٗ٤‬ؼ‪ ٚ‬عیجیغ ٔیػیبِیف ٘یٕی‪ ٣‬سی‪ٛ‬ا٘سیز ؼ‪٤‬یف‪ ٢‬ثیذیب‪٤‬یؽ‬ ‫‪ ٚ‬سفا٘دبْ ا‪ ٗ٤‬اقؼ‪ٚ‬اج ٘ب‪ ٍٖٕٛٞ‬ث‪ ٝ‬خؽا‪ ٣٤‬وط‪٥‬ؽ ‪ ٚ‬دف‪ ٗ٤ٚ‬دس اق ؼ‪ٚ‬‬ ‫ٔب‪ ٓ٥٘ ٚ ٜ‬البٔز ؼـ غب٘ی‪ ٝ‬ضی‪ٞٛ‬یف ثیب ٌیؿضیشیٗ اق ویبثی‪٥‬یٗ عیالق‬ ‫ٌفیز‪ .‬ثب ا‪ ٕٝٞ ٗ٤‬ا‪ ٚ‬سّػ‪ ٣‬ضىسز ـا ثب غ‪٘ٛ‬سفؼ‪ٔ ٚ ٢‬شب٘ز ضٍیفیز‬ ‫ا‪ٚ‬ـ‪ ٢‬سطُٕ وفؼ ‪ ٚ‬سب دب‪٤‬بٖ ػٕف اق اٖ سػ‪ٙ‬ی‪ ٣‬ثیف قثیبٖ ٘ی‪٥‬یب‪ٚ‬ـؼ ‪ٚ‬‬ ‫ضىب‪٤‬ش‪ٕٛٙ٘ ٣‬ؼ‪ .‬ثؼؽ اق اٖ ‪ٚ‬الؼ‪ ٝ‬ساث‪٥‬فاٍ٘‪٥‬ک دف‪ٔ ٗ٤ٚ‬ؽس‪ ٣‬ؼـ وشیبثیػیب٘ی‪ٝ‬‬ ‫ؼا٘طسفا‪ ٢‬ػبِ‪ ٣‬س‪ٟ‬فاٖ سٕز وشبثؽاـ‪ ٢‬ؼاضز ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬وبـ سف‪ٚ‬ؼٖ اضؼیبـ‬ ‫٘به غ‪ٛ‬ؼ ٘‪٥‬ک اؼأ‪ ٣ٔ ٝ‬ؼاؼ‪ .‬سب ا‪ٙ٤‬ى‪ ٝ‬ؼسز اخُ ا‪ ٚ‬ـا ؼـ ‪ 34‬سبٍِ‪ ٣‬اق‬ ‫خبٔؼ‪ ٝ‬اؼث‪ٌ ٣‬فیز ؼـ ضبِ‪ ٣‬و‪ ٝ‬ثؼؽ اق اٖ سبِ‪ٟ‬ب ٔ‪ ٣‬سی‪ٛ‬ا٘سیز ػیبِی‪٣‬‬ ‫سف‪ ٗ٤‬دؽ‪٤‬ؽ‪ٞ ٜ‬ب‪ ٢‬ؾ‪ٚ‬ل‪ ٚ ٣‬یىف‪ ٢‬ا٘سب٘‪ ٣‬ـا ث‪ ٝ‬اؼث‪٥‬بر دیبـسی‪ ٣‬اـٔیغیبٖ‬ ‫ٕ٘ب‪٤‬ؽ‪.‬‬ ‫ث‪ٟ‬فضبَ ؼـ ضت ‪ 16‬یف‪ٚ‬ـؼ‪ ٗ٤‬سبَ ‪ 1320‬غ‪ٛ‬ـض‪٥‬ؽ‪ ٢‬ث‪ ٝ‬ث‪ٕ٥‬بـ‪ ٢‬ضصج‪ٝ‬‬ ‫ؼـ س‪ٟ‬فاٖ ق٘ؽٌ‪ ٣‬ـا ثؽـ‪ٚ‬ؼ ٌفز ‪ ٚ‬د‪٥‬ىف ا‪ ٚ‬ـا ث‪ ٝ‬لٓ ثفؼ٘ؽ ‪ ٚ‬ؼـ خی‪ٛ‬اـ‬ ‫لجف دؽـ ؼا٘طٕ‪ٙ‬ؽش ؼـ ٔمجف‪ ٜ‬غب٘‪ٛ‬اؼٌ‪ ٣‬ثػبن سذفؼ٘ؽ‪ .‬ؼـ سی‪ٟ‬یفاٖ ‪ٚ‬‬ ‫‪ٚ‬ال‪٤‬بر‪ ،‬اؼثب ‪ ٚ‬ضؼفا اق قٖ ‪ٔ ٚ‬فؼ اضؼبـ ‪ٔ ٚ‬مبالس‪ ٣‬ؼـ خیفا‪٤‬یؽ ٘طیف ‪ٚ‬‬ ‫ٔدبِس ‪٤‬بؼث‪ٛ‬ؼ‪ ٢‬ثفا‪ ٢‬ا‪ ٚ‬ثفدب وفؼ٘ؽ‪.‬‬ ‫ؼـ سبَ ‪ 1314‬زبح ا‪ َٚ‬ؼ‪ٛ٤‬اٖ دف‪ ٗ٤ٚ‬اػشصبٔ‪ ،٣‬ضبػف‪ ٜ‬س‪ٛ‬ا٘ب‪ ٢‬ا‪٤‬فاٖ‪،‬‬ ‫ث‪ٕٞ ٝ‬ز دؽـ اؼ‪٤‬ت ‪ٌ ٚ‬فإ٘ب‪ ٝ٤‬اش ا٘شطبـ ‪٤‬بیز ‪ ٚ‬ؼ٘‪٥‬ب‪ ٢‬یبـس‪ ٣‬قثبٖ اق‬ ‫ظ‪ٟٛ‬ـ ثّجُ ؼاسشب٘سفا‪ ٢‬ؼ‪ٍ٤‬ف‪ ٢‬ؼـ ٌّکاـ دف عفا‪ٚ‬ر ‪ ٚ‬صیفیب‪ ٢‬اؼه‬ ‫یبـس‪ ٣‬اٌب‪٤ ٣ٞ‬بیز ‪ ٚ‬اق غ‪ٙ‬س‪ٔ ٝ‬ؼغف ؾ‪ٚ‬ق ‪ ٚ‬عجغ ا‪ٔ ٚ‬طظ‪ٛ‬ػ ضؽ‪....‬‬ ‫اؼأ‪ ٝ‬ؼاـؼ‬ ‫واغیل‬ ‫یکصد هسار لغات‬ ‫دیستلًغًن سیرری‬ ‫ترکی در فارسی‬ ‫ٌئسٗ سب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اـؼ‪...٢‬‬ ‫اضالؼ‪٤ ٢‬بِ‪ٛ‬اـٔبغب و‪ ,٣‬ائی‪ ٣‬لی‪ٛ‬خیب‪ ,‬ثی‪٥‬یک ؼٖ‬ ‫وٕى‪ ٣ٙ٥‬اس‪٥‬فٌٕ‪ٌ ,ٝ‬ئؽ‪٤‬ف‪٤‬ه اص‪ ُ٥‬ؼ‪ٚ‬سشیّی‪ٛ‬ق‬ ‫ائّٕ‪ ٗ٥٥‬س‪٥‬فـ‪ ٣ٙ٤‬ا‪٤ٚ‬فٕ٘‪.ٝ٥‬‬ ‫ث‪٥‬ک‪ ٜ‬ث‪٥‬ف ‪ٌ َٛ٤‬وسشف‪.ٗ٤‬‬ ‫ل‪ٛ‬خب ؼئؽ‪:٢‬‬ ‫ ائ‪ ٣‬ا‪ٚ‬غالٖ‪ ,‬سٗ و‪ ,٣‬ثئّ‪٤ ٝ‬بِ‪ٛ‬اـ‪٤‬فسبٖ‪ ,‬ا‪٘ٚ‬ؽا ٔٗ ؼئ‪٤ ٓ٥٥‬بؼ‪ٙ٤‬ؽاسبغال‪ .‬سطف ص‪ٛ‬ثص سئکؼٖ ؼ‪ٚ‬ـ‪ٚ‬ه‪ ,‬اسیالـ‪٢‬‬‫ٔ‪٥ٙ٥‬ت ‪ ِٖٛٛ٤‬سبؽ عفی‪ ٣‬ا‪ٌ ّٝ٤‬ئؽـس‪٥ٙ٥‬ک‪ .‬ا‪ِٚ‬د‪ ٝ‬لبثبغ‪٥ٙ٥‬کا ث‪٥‬ف س‪ِٛ‬ى‪ ٛ‬ز‪٥‬ػبخبق‪ .‬ث‪ ٛ‬س‪ِٛ‬ى‪ ٛ‬ث‪٥‬ف سئطفثبق لبـ‪٤‬یؽ‪.٢‬‬ ‫ا‪٤ ,ٚ‬ئؽؼ‪ ِٖٛٛ٤ ٢‬ا‪٤‬ف‪٤‬د‪ٙ٥‬ؽا ا‪ٚ‬س‪ٛ‬ـ‪ٚ‬ه ٌّ‪٥‬ت‪ٌ-‬ئؽ‪ ٗ٥ٜ٘‬س‪٥‬فـ‪ ٣ٙ٤‬ا‪٤ٚ‬ف٘‪٥‬ف‪.‬‬ ‫٘جبؼ‪ ٜ‬ا‪٘ٚ‬ب س‪٥‬فـ ‪ٚ‬ئفس‪٥ٙ٥‬ک‪ .‬ا‪ٚ‬ق‪ ٚ‬ؼ‪ ٜ‬س‪ِٛ‬ى‪ ٛ‬ؼٖ ث‪٥‬ف اق اـاال٘بٖ و‪ ٣ٕ٥‬ؼ‪ٚ‬ض‪ٛ‬ه اسالـ‪٥ٙ٤‬ک‪٘ ٗ٤‬یبِی‪٥‬ی‪ٙ‬ی‪ ٣‬سیووی‪ٛ‬ه‬ ‫سفس‪٘ ٝٙ٥‬بِال‪٤‬بـس‪٥ٙ٥‬ک‪ .‬ا‪ ٚ‬س‪ِٛ‬ى‪ ٖٛ٘ٛ‬غبص‪٥٥‬ش‪٥‬ؽ‪ ,٢‬اٌف س‪٥‬کؼٖ ث‪٥‬ف سوق اال ث‪ّٕ٥‬س‪ ,ٝ‬ا‪٤‬ک‪٥ٙ٤‬ک‪ ٜ‬ؼ‪ٚ‬ض‪ٛ‬ه اغشبـاخبق‪,‬‬ ‫اسالـ‪٥ٙ٤‬ک‪ ٢‬سفس‪٘ ٝٙ٥‬بَالـس‪٥ٙ٥‬ک‪ ,‬ا‪٤‬ک‪ ٢‬ا‪٤‬ش‪٥‬ف‪٤‬ت س‪٥‬ک‪ ٢‬سبدب ث‪ّٕ٥‬ک‪.‬‬ ‫ث‪٥‬ف اق ؼا ٌئؽٖؼٖ س‪٘ٛ‬فا ‪ٞ‬ف س‪ٛ‬و‪ ٗ٥ٔ ٛ‬ث‪٥‬ف ـً٘ زبالٖ ٌوقَ ث‪٥‬ف ل‪ٛ‬ضب ـاسز ا‪ٚ‬الخبلس‪٥ٙ٥‬ک‪ ,‬ا‪٘ٚ‬ب ؼا ث‪٥‬ف اق ؼٖ‬ ‫سوو‪ٛ‬ه ٌئؽـس‪٥ٙ٥‬ک‪ ,‬أب ٘جبؼ‪ ٜ‬ا‪ٚٚ ٛ٘ٚ‬ـاس‪٥ٙ٥‬ک! ا‪ ٚ‬ؼا سبْ س‪ّ٥‬س‪٥ّٕ٥‬ؽ‪ .٢‬ث‪ ٛ‬ا‪٤‬ى‪ ٣‬س‪ّ٥‬س‪ٓ٥‬ؼٖ ل‪ٛ‬ـسیبـاٖ ؼاٖ سی‪٘ٛ‬یفا‬ ‫ٌئؽ‪٤‬ت ث‪٥‬ف ؼ٘‪٥‬ک‪ ٗ٤‬و‪ٙ‬بـ‪ٙ٤‬ب ز‪٥‬ػبخبلس‪٥ٙ٥‬ک‪ .‬س‪٥‬ک‪ٙ٥ٔ ٗ٤‬ؽ‪٥ٙ٥٥٤‬ک ث‪ ٛ‬اسالـ ا‪ ٚ‬ؼ٘‪٥‬ک‪ ٢‬وئس‪ ٝ‬ث‪٥ّٕ٥‬ده‪ .‬اسالـ‪٤ ٗ٤‬طیف‬ ‫‪ ٣ٙ٥٘ٝ٤ٛ٤‬از‪٥‬ت ث‪ٛ‬ـاغبـس‪٥ٙ٥‬ک ٔئط‪ .ٝ٥‬س‪٘ٛ‬فا ٌوـخىس‪٥ٙ٥‬ک و‪ ,٣‬ؼـ‪٤‬ب٘‪ ٗ٥‬ل‪٥‬فاغ‪ٙ٥‬ؽا لبـا ث‪٥‬ف ؼاش ‪ٚ‬اـ‪.‬‬‫ا‪ٚ‬لبـا ؼاض‪ ٗ٥‬اِش‪ٙ٥‬ؽا ث‪٥‬ف ار خ‪ٚ ّٚٚٛ٥‬اـ‪ .‬ا‪ ٚ‬خ‪ٌ ّٚٚٛ٥‬وس‪ٛ‬ـ‪ٚ‬ه ث‪٥‬ف ئ‪ٛ‬خ‪ ٛ٘ٛ‬اسبـس‪٥‬ک ؼ٘‪٥‬ک‪ .ٜ‬أب ا‪ ٛ٘ٚ‬ؼا ؼئی‪٥‬ی‪٥‬یٓ‬ ‫و‪ ,٣‬ا‪ ٚ‬ؼاض‪ ٗ٥‬ثبالخبِ‪٥‬غ‪ٙ٥‬ب ثبغٕب‪ ,‬ا‪ ٖٛ٘ٚ‬اغ‪٥‬فِ‪٥‬غ‪ ٗ٥ٔ ٣‬د‪ٛ‬ؼؼ‪ٚ‬ـ‪ ٝ٘ ,‬لؽـ ائّ‪ٝ‬سٗ‪٤ ,‬ئف‪ٗ٤‬ؼٖ سفد‪ٝ‬ؼ‪ ٜ‬ث‪ّٕ٥‬کسٗ‪.‬‬ ‫ؼاض‪٤ ٗ٥‬ب٘‪ٙ٥‬ؽا ؼ‪ٚ‬ـ‪ٚ‬ه ؼئ‪٥‬فسٗ‪:‬‬ ‫ ائ‪ ٣‬لبـا ؼاش‪ ,‬سٗ ٌو‪ ٢‬ؼٖ ؼ‪ٚ‬ضؽ‪٤ ,ٖٚ‬ئف س‪ ٝٙ‬وؤه ؼ‪ٚ‬ـؼ‪ ,ٚ‬سٗ ؼ‪ ٝٙٔ ٜ‬وؤه ؼ‪ٚ‬ـ‪ .‬سیوق‪ ٚ‬ؼئی‪٥‬یٗ ؼٖ‬‫س‪٘ٛ‬فا ؼاض‪ ٣‬لبَؼ‪٤‬فاـسبٖ‪ ,‬ا‪٘ٚ‬ؽا ؼاش ‪ٍِّٛ٘ٛ٤‬طده‪ ,‬خ‪ٌ ّٚٚٛ٥‬وس‪ٛ‬ــسٗ‪ .‬ث‪٥‬ف ؼ‪ٌ ٜ‬وـخهسٗ و‪ ,٣‬ؼ٘‪٥‬کؼٖ‬ ‫ا‪ٚ‬ذ ا‪٤‬بقِ‪ ٣‬ث‪٥‬ف ار ز‪٥‬ػؽ‪.٢‬‬ ‫اس‪٥ّ٥‬ت ٔ‪ٙ٥‬فس‪٥ٙ٥‬ک ‪ ٗ٥ٕٞ‬اسب‪ .‬ائّ‪ ٝ‬و‪ ,٣‬اسب ٔ‪٥ٙ٥‬ت ا‪ ٚ‬عفی‪ ٝ‬وئسؽ‪٥ٙ٤‬ک‪ ,‬ث‪٥‬ف ثئّ‪ ٝ‬لبـا ؼاش ؼا ا‪ ٚ‬سب‪٤‬ؽا ‪ٚ‬اـ‪.‬‬ ‫‪٤‬ئ‪ ٝٙ‬خ‪ ّٚٚٛ٥‬اس‪ ٗ٥‬ثبض‪ٗ٥‬ؼاٖ ز‪٥‬ػبـؼ‪٤‬ت لبـا ؼاض‪ ٗ٥‬اِش‪ٙ٥‬ب ل‪٤ٛ‬بـس‪٥ٙ٥‬ک‪ .‬اسال ا‪٤‬ط‪٥ٙ٥‬ک ا‪ِٕٚ‬بق‪.‬‬ ‫اـؼ‪ٚ ٢‬اـ‬ ‫ار ل‪ٛ‬ـ‪ٚ‬ؼا ٌئؽ‪ ٜ‬ث‪٥ّٕ٥‬ف‪٤ ,‬ئ‪ ٝٙ‬لب‪٥٤‬ؽ‪٤‬ت ؼ٘‪٥‬ک‪٥ٌ ٜ‬فخه‪....‬‬ ‫پادشاهان ترک ایران‬ ‫تیمًریان‬ ‫اؼأ‪ ٝ‬اق ضٕبـ‪ ٠‬لجُ‪...‬‬ ‫س‪ٕٛ٥‬ـ ث‪ ٝ‬ق‪ٚ‬ؼ‪ ٢‬ؼـ ـٔضبٖ ‪ . ٞ 771‬ق‪ /‬ا‪ٚ‬ـ‪ ْ 1370 ُ٤‬سی‪ٛ‬ا٘سیز ثیب‬ ‫ضىسز أ‪٥‬ف ضس‪ ٗ٥‬اق ٘‪ٛ‬اؼٌبٖ لکغٗ ؼـ وبثُ وی‪ٔ ٝ‬یؽػی‪ٔ ٣‬ی‪ٙ‬یصیت‬ ‫اخؽاؼ‪ ٢‬غ‪ٛ‬ؼ ث‪ٛ‬ؼ‪ ،‬ثّع ـا سسػ‪٥‬ف ‪ ٚ‬ضى‪ٔٛ‬ش‪ٔ ٣‬سشمیُ سطیىی‪٥‬یُ ؼ‪ٞ‬یؽ‪.‬‬ ‫س‪ٕٛ٥‬ـ اق ا‪ ٗ٤‬دس غ‪ٛ‬ؼ ـا صبضجمفاٖ غ‪ٛ‬ا٘ؽ‪ .‬دس اق اٖ ع‪ ٣‬د‪ٙ‬ح سبَ اق‬ ‫‪ 772‬سب ‪ .ٞ 777‬ق‪ 1370 /‬سب ‪ ،ْ 1375‬س‪ٕٛ٥‬ـ س‪ ٝ‬ثبـ ث‪ ٝ‬غ‪ٛ‬اـقْ ‪ ٚ‬د‪ٙ‬ح ثبـ‬ ‫ث‪ ٝ‬لّٕف‪ ٚ‬غب٘بٖ خَثَ‪ ٝ‬ؼـ اٖ س‪ ٢ٛ‬س‪٥‬ط‪ِ ٖٛ‬طىف وط‪٥‬ؽ‪ .‬ثب ا‪ٚ ٗ٤‬خ‪ٛ‬ؼ ؼـ‬ ‫سبَ ؼ‪ ٓٞ‬سّغ‪ٙ‬شص ٔ‪ٛ‬یک ث‪ ٝ‬یشص غ‪ٛ‬اـقْ ضؽ ‪ ٚ‬ػبلجز س‪ٛ‬ا٘سز ا٘دب ـا‬ ‫‪٤ٚ‬فاٖ و‪ٙ‬ؽ‪...‬‬ ‫س‪ٕٛ٥‬ـ ؼضز لجسبق ‪ٔ ٚ‬غ‪ِٛ‬سشبٖ ـا ٘‪٥‬ک ق‪٤‬ف یفٔبٖ غ‪ٛ‬ؼ ا‪ٚ‬ـؼ‪ .‬ا‪ ٚ‬سیذیس‬ ‫ؼـ سبَ ‪.ٞ 783‬ق یفق٘ؽ ؼ‪ ٜ‬سبِ‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ؼ‪٥ٔ ،‬فا٘طب‪ ٜ‬ـا ثب سیذیب‪ٞ‬ی‪ٔ ،٣‬یأی‪ٛ‬ـ‬ ‫بایاتی‬ ‫یٍّ‪ ٗ٥‬ل‪ٟ‬ف‪ٝٙٔ ٢‬‬ ‫‪ٞ‬ر ٌّٕک ـضٕ‪ٝٙٔ ٣‬‬ ‫ػبِٕ‪ ٝ‬ضفثز ‪ٚ‬ـؼ‪٢‬‬ ‫ا‪٤‬س‪٥‬فسؽ‪ ٢‬ق‪ٞ‬ف‪ٝٙٔ ٢‬‬ ‫*************‬ ‫ؼاغالـا ؼ‪ ِٛٚ‬ؼ‪ٚ‬ضف‬ ‫لبـ ‪٤‬بغبـ ؼ‪ ِٛٚ‬ؼ‪ٚ‬ضف‬ ‫لجف‪ َٛ٤ ٓ٤‬ا‪ٚ‬سش‪ ٝ‬لبق‪ٗ٤‬‬ ‫ا٘بٔ‪ ِٛٛ٤ ٗ٥‬ؼ‪ٚ‬ضف‬ ‫*************‬ ‫ػبض‪٥‬ک ٌّ‪٥‬ف سبق‪ٚ ٢‬اـ‬ ‫غٕک‪ ٜ‬س‪ٚ ٣‬اـ ٘بق‪ٚ ٢‬اـ‬ ‫‪ٞ‬ف ثب‪ٞ‬بـ‪ ٗ٤‬ث‪٥‬ف ل‪٥‬ط‪٣‬‬ ‫‪ٞ‬ف ل‪٥‬ط‪ ٗ٥‬ث‪٥‬ف ‪٤‬بق‪ٚ ٢‬اـ‬ ‫*************‬ ‫ؼاؽ ثبض‪ ٗ٥‬ؼ‪ٔٚ‬بٖ إِبق‬ ‫‪٤‬بـ ‪٤‬بـ‪ ٢‬ؼـؼ‪ ٜ‬سبِٕبق‬ ‫‪٤‬بـ ٔ‪ ٝٙ‬ث‪٥‬ف ؼـؼ ‪ٚ‬ـ‪٤‬خ‬ ‫‪ٛ٤‬ق ا‪ٌ ُ٤‬س‪ ٝ‬سبغبِٕبق‬ ‫یکصد هسار لغات‬ ‫ترکی در فارسی‬ ‫اؼأ‪ ٝ‬اق ضٕبـ‪ ٠‬لجُ‪....‬‬ ‫ثبثه; ثب‪ ٢‬ثه ; ثب‪( ٢‬ثکـی ‪ ،‬ثی‪٥‬یً‪ +‬ب ثیه‬ ‫(ث‪ ; +ً٥‬ث‪ ً٥‬ثکـی ‪ ،‬غیبٖ غیب٘یبٖ ا ثیبثیه‬ ‫غفّٔؽ‪ ٗ٤‬اق ٔفؼاٖ ٔجبـق اؾـ‪ ٢‬و‪ ٝ‬اق سبَ ‪ 201‬سیب‬ ‫‪ 222‬ث‪٥‬سز سبَ ػّ‪ٔ ٝ٥‬أ‪ ٖٛ‬ػجبس‪ ٣‬ثذب غییییبسز ‪ٚ‬‬ ‫اق ٔمفّ غ‪ٛ‬ؼ ؼـ لّؼ‪ ١‬ثبثه (‪ٚ‬الغ ؼـ وّ‪٥‬جف‪ِ +‬غٕیبر‬ ‫ق‪٤‬بؼ‪ ٢‬ث‪ ٝ‬سذب‪ ٜ‬غّفب‪ ٢‬س‪ ٣ّٙ‬ػیجیبسی‪ٚ ٣‬اـؼویفؼ ‪ٚ‬‬ ‫ا‪٤‬فاٖ ـا اق ؼسز ضى‪ٔٛ‬ش‪ٟ‬ب‪ ٢‬ػفه ٔسّٕبٖ ٕ٘ب ٘دبر ؼاؼ ‪ ٚ‬ػبلجز ثب غ‪٥‬ب٘ز ‪٤‬ه ا‪٤‬فا٘‪ ٣‬ثی‪ٙ‬یبْ ایطی‪٥‬یٗ‬ ‫ؼسشٍ‪٥‬یف ‪ ٚ‬سفایفاقا٘‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ید‪٥‬غ سف‪ ٗ٤‬ضبِز وطش‪ ٝ‬ضؽ ا ‪ٕٞ‬س‪ ٗ٥ٙ‬دبؼضب‪ ٜ‬ثکـٌ‪ ٣‬وی‪ ٝ‬اـؼضی‪٥‬یف ثیبثیىیبٖ‬ ‫(ٔوسس سبسب٘‪٥‬بٖ‪ +‬غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬فقاؼ‪ ٠‬ا‪ ٚ‬ث‪ٛ‬ؼ (‪.+27‬‬ ‫ثبسبٖ; ثبسبٖ ‪ ٚ‬ث‪ٛ‬س‪َ ٚ ٖٛ‬ثشَٗ ; ٔىبٖ ‪ ٚ‬خب ‪ ،‬وبُٔ ‪ٔ ١ٕٞ ،‬فؼْ ‪ٚ ،‬عٗ (ٔؼف‪ +‬ا ث‪ٛ‬سو ; وبُٔ ‪ ،‬ثی‪ٛ‬سی‪; ٖٛ‬‬ ‫سٕبْ ‪ ،‬ا‪ ٗ٤‬ـ‪٤‬ط‪ ١‬ثبسشب٘‪ ٣‬ؼـ اوجبسبٖ (ثبظ‪ٕٞ:‬ؽاٖ‪ِ ٚ +‬ون ثبسبٖ ‪ ٚ‬اسجبسبٖ ٘‪٥‬ک أؽ‪ ٜ‬اسز (‪+17‬‬ ‫ثبسالق; ثبر (ثبسٕبق ; یف‪ ٚ‬ـیشٗ‪ +‬ب الق (ان‪ ; +‬یف‪ ٚ‬ـیش‪ ، ٣ٙ‬خب‪ ٢‬یف‪ٚ‬ـیش‪٣ٙ‬‬ ‫ثبخّ‪ ;ٝ‬ثبخب ; ؼـ‪٤‬س‪ ، ٝ‬ـ‪ٚ‬ق٘‪ٛ٘ ١‬ـ ‪ ،‬و‪ٛ٥‬سه ثب ؼـ‪٤‬س‪ ١‬و‪ٛ‬زه‬ ‫ثبغ‪ ;ٝ‬ثبغب ; ثبغب ; الن دطز ‪ ،‬ض‪ٛ٥‬اٖ ؼ‪ٚ‬ق‪٤‬سز ٔب٘‪ٙ‬ؽ ل‪ٛ‬ـثبغب ‪ ٚ‬س‪ٛ‬سجبغب ‪ :‬ا‪ٚ‬ـؼ‪ ٜ‬ا٘ؽو‪ ٝ‬ؼـاثٍ‪٥‬ف‪ ٢‬ؼ‪ٚ‬‬ ‫ثظ ‪٤ ٚ‬ى‪ ٣‬ثبغ‪ ٝ‬سبوٗ ث‪ٛ‬ؼ٘ؽ ‪ /‬وّ‪ٚ ّٝ٥‬ؼٔ‪ ١ٙ‬سفخٕ‪ ١‬اث‪ٛ‬إِؼبِ‪٣‬‬ ‫ثبؼ‪ ;ٝ٤‬ثب‪٤‬ؽ‪ ; ٜ‬ثب‪٤‬ؽا ; ظفف ؼ‪ ٗٞ‬د‪ ٟٗ‬و‪ ٝ‬اق وبس‪ ٝ‬ثکـٌشف اسز ‪ ٚ‬اق ؼ‪ ً٤‬و‪ٛ‬زىشف ‪ ،‬اضشٕبالً ثب ثبـؼاق‬ ‫(ظفی‪ٕٞ +٣‬ف‪٤‬ط‪ ٝ‬ا٘ؽ‪ ٢ِٛٛٔ .‬ؼـ ضؼف ق‪٤‬ف ض‪ِ ٥‬ف ض‪ٛ٥‬اٖ ـا ثب ض‪٥‬ف غ‪ٛ‬ـؼ٘‪ ٣‬خ‪ٙ‬بس ا‪ٚ‬ـؼ‪ ٜ‬اسیز ‪ ٚ‬ثیبؼ‪٤‬ی‪١‬‬ ‫ث‪٥‬بثب٘‪ ٣‬ـا ثب ثبؼ‪ ١٤‬ظفی‪ :٣‬اٖ ‪٤‬ى‪ ٣‬ض‪٥‬ف اسز ا٘ؽـ ثبؼ‪٤‬ییی‪ٚ × ٝ‬اٖ ؼٌف ض‪٥‬ف اسز ا٘ؽـ ثبؼ‪٢ِٛٛٔ /!ٝ٤‬‬ ‫ثبـ; ثبـ (سفو‪ ٣‬ثبسشبٖ‪ٚ ; +‬اـ (سفو‪ٔ ٣‬ؼبصف‪ ; +‬ؼاـائ‪ٛٔ ، ٣‬خ‪ٛ‬ؼ‪ ، ٢‬س‪ٛ‬ؼ ‪ ،‬ثف ‪ٔ ،‬ی‪٥‬ی‪ ، ٜٛ‬اوی‪ٙ‬ی‪ٞ ٖٛ‬یٓ‬ ‫وبـثفؼ ا‪ ٗ٤‬ـ‪٤‬ط‪( ٝ‬ثبـ‪ +‬ؼـ سفو‪ ٣‬ثٕفاست ث‪٥‬طشف اقیبـس‪ ٣‬اسز (‪ .+17‬اغبج ثبـ‪ ; ٢‬ثبـ ؼـغز ‪،‬‬ ‫ثبـ‪ٚ‬ر ‪ ٚ‬ثبـ‪ٚ‬ؼ ; ثبـ‪٤‬ز ; ثبـ (ثبـٔبق ; ـیشٗ ‪ ،‬اقؼسز ؼــیشٗ ‪ ،‬خ‪٥ٟ‬ؽٖ‪ +‬ب ‪٤‬ز (ان‪ ; +‬ؼـ ـ‪٘ٚ‬یؽ‪، ٜ‬‬ ‫خ‪ٟٙ‬ؽ‪ٔ ، ٜ‬بؼ‪ٙٔ ٠‬فدف‪ ٜ‬و‪ ٝ‬دس اق ا٘فدبـ ثطؽر ضبِز خ‪ٟٙ‬ؽٌ‪ ٣‬ؼاـؼ‪.‬‬ ‫ثبـ‪ ; ٜ‬ثبـا ; ثبـ (ثبـٔبق ; ا٘ؽاغشٗ ‪ ،‬ضّ‪٥‬ه وفؼٖ ‪ ،‬دفر وفؼٖ اق ؼسز‪ +‬ب ا (ان‪ٔ ; +‬طُ ضّ‪٥‬ه ‪ٚ‬‬ ‫اؼأ‪ ٝ‬ؼاـؼ‬ ‫دفسبه ‪ ،‬لّؼ‪ ، ٝ‬ؼل ‪ ،‬ثفج ‪ ٚ‬ؼل ؼیبػ‪ ٣‬و‪ ٝ‬اق ثبال ثب ؼضٕٗ ٔ‪ ٣‬خ‪ٍٙٙ‬ؽ‪...‬‬ ‫سسییػیی‪٥‬ییف غییفاسییبٖ وییفؼ ‪ ٚ‬غیی‪ٛ‬ؼ ٘یی‪٥‬ییک ثیی‪ ٝ‬اٖ ‪ٞ‬ییب دیی‪٥‬یی‪ٛ‬سییز‪.‬‬ ‫س‪ٕٛ٥‬ـ ٘‪٥‬طبث‪ٛ‬ـ‪ٞ ٚ‬فار ـا سصفف وفؼ ‪ ٚ‬ؼـ ‪ٞ‬فار اق سیف‪ٞ‬یب‪ٔ ٢‬یفؼْ‬ ‫ٔ‪ٙ‬بـ‪ٜٞ‬ب سبغز‪ .‬سذس ٔبق٘ؽـاٖ ـا و‪ ٝ‬سب سبَ ‪. ٞ 750‬ق ؼـ سصیفف‬ ‫ّٔ‪ٛ‬ن ثب‪٘ٚ‬ؽ ث‪ٛ‬ؼ ث‪ ٝ‬سسػ‪٥‬ف غ‪ٛ‬ؼ ؼـا‪ٚ‬ـؼ‪ .‬ا‪ ٚ‬ؼـ ‪ٛ٤‬ـض‪ ٣‬س‪ ٝ‬سبِ‪ ٝ‬و‪ ٝ‬اق‬ ‫عییییییییی‪َٛ‬‬ ‫‪.‬ق‬ ‫‪ٞ‬‬ ‫‪790‬‬ ‫سیییییییییب‬ ‫‪788‬‬ ‫وط‪٥‬ؽ اؾـثب‪٤‬دبٖ‪ِ ،‬فسشبٖ‪ ،‬اـٔ‪ٙ‬سشبٖ‪ٌ ،‬فخسشبٖ ‪ ٚ‬ضف‪ٚ‬اٖ ـا ٘‪٥‬ک سصفف‬ ‫وفؼ ‪ ٚ‬ؼـ سبَ ‪.ٞ 793‬ق ٔفؼْ غ‪ٛ‬اـقْ ـا لشُػبْ وفؼ‪ .‬ضّٕ‪ ٔٝ‬د‪ٙ‬ح سبِی‪ٝ‬‬ ‫‪ ٢ٚ‬ث‪ ٗ٥‬سبَ‪ٞ‬ب‪ 794 ٢‬سب ‪. ٞ 798‬ق صی‪ٛ‬ـر ٌیفییز ‪ ٚ‬دیس اق اٖ‬ ‫ضى‪ٔٛ‬ز ‪ٞ‬ف ض‪ٟ‬ف ـا ث‪٤ ٝ‬ى‪ ٣‬اق یفق٘ؽاٖ ‪٤‬ب غ‪٤ٛ‬طب‪٘ٚ‬ؽاٖ غی‪ٛ‬ؼ سیذیفؼ‪.‬‬ ‫سذس ٔسى‪ ٛ‬ـا یشص وفؼ ‪ ٚ‬ث‪ٙٞ ٝ‬ؽ‪ٚ‬سشبٖ ‪ٛ٤‬ـش ا‪ٚ‬ـؼ‪ .‬ؼـ سیبَ ‪801‬‬ ‫‪. ٞ‬ق ا٘دب ـا ٘‪٥‬ک سصفف وفؼ ‪ ٚ‬صؽ ‪ٞ‬کاـ ٘فف ـا ث‪ ٝ‬لشُ ـسب٘ؽ‪ .‬سی‪٥‬یٕی‪ٛ‬ـ‬ ‫سذس ث‪ ٝ‬سٕفل‪ٙ‬ؽ ثبقٌطز‪ِ .‬طىفوط‪ ٢ٚ ٣‬ث‪ ٝ‬ا‪٤‬ف‪ٚ‬اٖ اق سیبَ ‪ 802‬سیب‬ ‫‪.ٞ 807‬ق ع‪ َٛ‬وط‪٥‬ؽ و‪ ٝ‬اٖ ـا ‪ٛ٤‬ـش ‪ٞ‬فز سبِ‪٘٣ٔ ٝ‬بٔی‪ٙ‬یؽ‪ .‬ؼـ سیبَ‬ ‫‪. ٞ 803‬ق ثب ػثٕب٘‪٥‬بٖ خ‪٥ٍٙ‬ؽ ‪ ٚ‬ز‪ٙ‬ؽ‪ ٗ٤‬ض‪ٟ‬ف ـا ٌفیز‪ .‬ؼـ ‪ٍٙٞ ٗ٥ٕٞ‬یبْ‬ ‫سف‪٥‬ف‪ٞ‬ب‪ ٣٤‬ث‪ٔ ٝ‬صف یفسشبؼ‪ ٣ِٚ ،‬ز‪٘ ٖٛ‬ش‪٥‬د‪ٝ‬ا‪ٍ٘ ٢‬فیز‪ٔ ،‬صٕٓ ضیؽ ثی‪ٝ‬‬ ‫ٔصف ضّٕ‪ ٝ‬و‪ٙ‬ؽ ‪ ٚ‬ؼـ ع‪ َٛ‬ا‪ِ ٗ٤‬طىفوط‪ ،٣‬ضّت‪ ،‬ؼٔطک ‪ ٚ‬ثغؽاؼ ـا ٘‪٥‬ک‬ ‫سصفف ٕ٘‪ٛ‬ؼ‪ .‬ؼـ سبَ ‪.ٞ 804‬ق ثب‪٤‬ک‪٤‬ؽ ‪٤‬ىٕسّغبٖ ػثٕب٘‪ ٣‬ـا ٔغّ‪ٛ‬ه ‪ٚ‬‬ ‫ترکی حکایه لر‬ ‫طاماح‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫ٌئسٕ‪٥‬ص ٔىشت غب٘بالـؼا ث‪٥‬ف ٌ‪ٔ ٖٛ‬ىشت ا‪ٚ‬ضبلالـ‪ ٢‬اـا ز‪ٛ‬ـ‪٤ ٣٤ ٜ‬ئٕ‪ ٝ‬ن‬ ‫ا‪٤‬س‪ٔ ٖٛ‬ىشت ٔ‪ِٛ‬الس‪ٙ٥‬ؽاٖ ا‪٤‬ؿ‪ ٗ٤‬اِ‪٥‬فالـ ‪.‬‬ ‫ا٘دبق ‪ٞ‬ف ث‪٥‬ف‪ ٢‬ث‪٥‬ف ٔ‪ٙ‬ؽ‪ ُ٤‬از‪٥‬ت ‪ ٚ‬ا‪ ٖٛ٘ٚ‬ا‪٤‬س‪ٙ٥‬ؽ‪ٌ ٜ‬ئش‪٥‬فؼ‪٤ ٣٤‬ئٕ‪ ٝ‬ن ِیف‪٢‬‬ ‫‪٤‬ئٕ‪ ٝ٤ ٝ‬ثبضال‪٥٤‬فالـ ‪.‬‬ ‫ث‪ ٛ‬ضبِؽا ٔ‪٥‬فق‪ٌٛ ٜ‬ـ‪ٚ‬ـ ث‪٥‬ف ‪ٚ‬اـِ‪ ٣‬ائ‪ ٗ٤ٛ‬ا‪ٚ‬ضبغ‪ ٣‬ز‪ٛ‬ـ‪ ٜ‬ن اـس‪ٙ٥‬ؽا زی‪ٛ‬غیّی‪ٛ‬‬ ‫ضبِ‪ٛ‬ا ٌئش‪٥‬ف‪٤‬ت ؼ‪٤‬ف ‪ ٚ‬ؼ‪ٍ٤‬ف ث‪٥‬ف ‪ٛ٤‬غس‪ َٛ‬ا‪ٚ‬ضبق سیىیدی‪٤ ٝ‬یب‪ٚ‬اٖ زی‪ٛ‬ـ‪٤ ٜ‬ی‪٣‬‬ ‫‪ٚ‬اـؼ‪٤‬ف ‪.‬‬ ‫ا٘دبق ا‪ٚ‬ضبق ٘فس‪ٛ٤ ، ٣‬غس‪ َٛ‬ا‪ٚ‬ضبق ‪ٚ‬اـِ‪٤ ٣‬ب ؼئ‪٥٥‬ف ‪ ٝ٘ :‬ا‪ٚ‬الـ ا‪ ٚ‬ضیبِی‪ٛ‬اؼاٖ‬ ‫ٔ‪ ٝٙ‬ؼ‪ٚ ٜ‬ئفـسٗ ؟‬ ‫‪ٚ‬اـِ‪ ٣‬ا‪ٚ‬ضبق ث‪ٛ٤ٛ‬ن ِف غبص‪٥‬ش‪ٙ٥‬ؽ‪ ٜ‬و‪ ، ٣ٕ٥‬ؼئ‪٥٥‬ف ‪ٚ :‬ئف‪ ٜ‬ـْ ! إٔب ث‪٥‬ف ضفعی‪٣‬‬ ‫‪ٚ‬اـ ! ‪ٛ٤‬غس‪ َٛ‬ا‪ٚ‬ضبق لج‪ َٛ‬ائؽ‪٤‬ف ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬اـِ‪ ٣‬ؼئ‪٥٥‬ف ‪ ٓ٥ٙٔ :‬ثفاثف‪ٕ٤‬ؽ‪ ٜ‬ا‪٤‬ز و‪ ٣ٕ٥‬ز‪ٛ‬و‪ٛ‬ه ا‪ٚ‬ذ وف‪ٛٞ ٜ‬ـسی‪ ٖ ٝ‬سی‪ٙ‬ی‪ٝ‬‬ ‫ضبِ‪ٛ‬ا ‪ٚ‬ئف‪ ٜ‬ـْ ! ‪٢‬‬ ‫‪ٚ‬غس‪ٛ‬ا ا‪ٚ‬ضبق ا‪ ٖٛ٘ٚ‬ؼئؽ‪ ٣٤‬و‪ ٣ٕ٥‬ز‪٥ِ ٍٝ٘ٛ‬ت ‪ ٚ‬ا‪ٚ‬ذ وف‪ٛٞ ٜ‬ـ‪ ٜ‬ـ ‪.‬‬ ‫ٔ‪٥‬فق‪ ٜ‬ثبض‪ ٗ٥‬س‪ٛ‬ال‪٥٤‬ت ‪ ٚ‬ؼئ‪ ٝ٥‬ـ ‪ :‬ا‪ ٢‬عبٔبش ! اؼأ‪ ٣‬ا‪٤‬یز وی‪ٛ‬وی‪٘ٛ‬ی‪ ٝ‬سیبالٖ‬ ‫عبٔبش !‬ ‫اس‪٥‬یف ویفؼ‪ .‬ثیؼیؽ اق اٖ‬ ‫سصٕ‪٥‬یٓ ٌیفییز زی‪٥‬یٗ ـا‬ ‫سسػ‪٥‬ف و‪ٙ‬ؽ ‪ ٚ‬ػبقْ ا٘یدیب‬ ‫ضؽ‪ .‬ا‪ ٚ‬ثب سذب‪٥ٞ‬ب٘ص سب و‪ٙ‬بـ‬ ‫ـ‪ٚ‬ؼ س‪٥‬ط‪٥٘ ٖٛ‬ک ـیز ‪ِٚ‬ی‪٣‬‬ ‫ؼـ اسفاـ ث‪ٕ٥‬یبـ ضیؽ ‪ ٚ‬ؼـ‬ ‫ـٔضبٖ سبَ ‪. ٞ 807‬ق ‪/‬‬ ‫ی‪ٛ‬ـ‪ ،ْ 1405 ٝ٤‬ؼـ سٗ ‪71‬‬ ‫سبٍِ‪ ٣‬ؼـٌؿضز‪.‬‬ ‫س‪ٕٛ٥‬ـ اق ‪.ٞ 778‬ق ‪ ْ1377 /‬سب ‪ٍٙٞ‬بْ ٔفٌص ؼـ ‪.ٞ 807‬ق ‪،ْ 1405 /‬‬ ‫ث‪ٔ ٝ‬ؽر ‪ 29‬سبَ‪ ،‬ثػص ػظ‪ ٣ٕ٥‬اق خ‪ٟ‬بٖ ـا ق‪٤‬ف یفٔبٖ غی‪ٛ‬ؼ ا‪ٚ‬ـؼ ‪ٚ‬‬ ‫ث‪٥ٙ‬بٖ أذفاس‪ٛ‬ـ‪ ٢‬ـا ٌؿاضز و‪ ٝ‬ثالیبصّ‪ ٝ‬دس اق ٔفٌص‪ ،‬ا٘یطیغیبط ‪ٚ‬‬ ‫ق‪ٚ‬اَ ‪ ٚ‬سدک‪ ٝ٤‬اٖ اغبق ضؽ‪ .‬یش‪ٛ‬ضبر س‪ٕٛ٥‬ـ و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ل‪ٕ٥‬ز غ‪٘ٛ‬ف‪٤‬ک‪ٞ٢‬ب‪٢‬‬ ‫ؼ‪ٞ‬طشجبـ ‪٤ٚ ٚ‬فا٘‪ٞ٣‬ب‪ ٢‬ثس‪٥‬بـ ث‪ ٝ‬ؼسز أؽ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ؼ ز‪ٙ‬ؽاٖ دب‪٤‬ؽاـ ٕ٘ب٘ؽ ‪ ٚ‬ث‪ٝ‬‬ ‫ق‪ٚ‬ؼ‪ ٢‬لّٕف‪ ٚ‬ا‪ ٚ‬ثب س‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ٙٔ ٝ‬بقػبر ث‪ ٗ٥‬ثبقٔب٘ؽٌیب٘یص ‪ ٚ‬ظی‪ٟ‬ی‪ٛ‬ـ ؼ‪ٚ‬‬ ‫عب‪٤‬ف‪ ٝ‬سفوٕبٖ لفال‪ ٚ ّٛ٘ٛ٤ٛ‬اق ل‪ّ٘ٛ٤ٛ‬ی‪ ٛ‬سیدیک‪٤‬ی‪ ٚ ٝ‬ثیؼیؽ‪ٞ‬یب سی‪ٛ‬سیظ‬ ‫ؼ‪ِٚ‬ز صف‪ ٢ٛ‬ؼ‪ٚ‬ثبـ‪٤ ٜ‬ىذبـز‪ٔ ٚ ٝ‬شٕفوک ضؽ‪.‬‬ ‫بیلمجه‬ ‫اغبخ‪ ٗ٥‬س‪ٛ‬سٕبق ا‪ِٕٚ‬بق ‪ ،‬ا‪ٙ٥٥٤‬ؽَٖ (و‪ٛ‬و‪ +ٛ‬ؼ‪ٕ٤ٚ‬بق ا‪ِٕٚ‬بق ‪:‬‬ ‫ل‪٥‬ک‪ٌَٛ ُ٤‬‬ ‫****************************‬ ‫اغب ؼاغالـ‪ٌ ٢‬کَـ ‪ ،‬اؼ‪ ٢‬ؼاغالـ‪ ٢‬ثکَـ ‪ ،‬ثبض‪ٙ٥‬ؽا اغبج ٌکـ ‪:‬‬ ‫ٔبـاَ‬ ‫اؽ االز‪٥‬ک ‪٤ ،‬ب٘‪ ٣‬از‪٥‬ک ‪ٌ :‬وث‪ِ ٝ‬ه‬ ‫****************************‬ ‫اغب ٘‪ٕ٥ٞ ٝ‬ؽ‪٤‬ف ‪ٌ ،‬وقِف‪ ٢‬خ‪٥‬غ‪٥‬فؼ‪٤‬ف ‪٤ ،‬ئف اِش‪ٙ٥‬ؽا ‪ ،‬غ‪٥‬فز‪ٗ٥‬‬ ‫و‪ٕ٥‬ؽ‪٤‬ف ‪ :‬س‪٥‬سبٖ‬ ‫****************************‬ ‫اؽ اس‪ ٓ٥‬اغٕبق ‪ ،‬لب‪٤‬بؼاٖ ل‪ٛ‬دٕبق ‪ :‬وفس‪ٙ‬ىف‪ ، ٜ‬وفس‪ٙ‬ىّ‪ٝ‬‬ ‫****************************‬ ‫اؽ ثبِ‪٥‬غ‪ ٓ٥‬س‪ٛ‬ؼا ا‪ٙ٤ٚ‬بـ ‪ ،‬اس‪٥‬الـ ؼ‪ٚ‬ضَف ث‪٥‬فؼ‪ ٜ‬ا‪ٙ٤ٚ‬بـ ‪ :‬دّ‪ ، ٛ‬د‪ّٛ٥‬‬ ‫****************************‬ ‫اغدب اس‪٘ ٣‬بِالؼ‪ ، ٓ٤‬سٕفل‪ٙ‬ؽ‪( ٜ‬زبٔ‪٥‬ف و‪ٙ‬ؽ‪ِٛ٤ +‬الؼ‪٤ : ٓ٤‬بق‪٤‬طٕب‬ ‫****************************‬ ‫اغدب ٔ‪ٛ‬سبَ ‪ ،‬اغک‪ٛ٤ ٢‬ظ ‪ ،‬ا‪٤‬س‪ٙ٥‬ؽ‪ ٜ‬اؽ سبـ‪ ٢‬ز‪ٛ‬ظ ‪ٛٔٛ٤ :‬ـسب‬ ‫****************************‬ ‫اؽ زوِؽ‪ ، ٜ‬لبـا س‪ٛ‬غ‪َٚ : ْٛ‬ـاق ‪٤ ،‬بق‪٢‬‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* دوشنبه‬ ‫* ‪ 35‬مرداد‬ ‫* ‪ 5‬اگوست‬ ‫* ‪ 35‬ذی الحجه‬ ‫* سال‪ :‬سی ام‬ ‫* شماره (سایی)‪7226 :‬‬ ‫* اوتوزونجی ایل‬ ‫‪3511‬‬ ‫‪4242‬‬ ‫‪3663‬‬ ‫* صفحه ‪7‬‬ ‫زٍسیِ بسًاهِ ٍاکسیٌاسیَى کسًٍا زا اجسایی هیکٌد‬ ‫‪‬‬ ‫گوانگون‬ ‫ػشویغ خبشی سوصنمها کسى‪ -‬وصکس بهذکؿت سوػیا کػعم ًشد‪ :‬باشنامهاا وکًؼایانامػایاو‬ ‫گؼتشده دس بشکبش ًوویذ‪ ۹۷-‬کص همه کًتبش اؿمص هیؿود‪.‬‬ ‫با گضکسؽ کمسع با نول کص ومیوک نیاوصر وصکس باهاذکؿات سوػایاا کػاعم ًاشد‪ :‬باشنامهاا‬ ‫وکًؼینمػیو گؼتشده دس بشکبش ًوویذ‪ ۹۷-‬کص همه کًتبش اؿمص هیؿود‪.‬‬ ‫بشکػمع گلتاهمی هیخمئیل هوسکؿٌور وصیش بهذکؿت سوػیار پضؿٌم و هؼ مم دس صهشه کولیا‬ ‫ًؼمنی خوکهنذ بود ًا کی وکًؼ سک دسیمکت هیًننذ‪.‬‬ ‫ػشػت سوػیا بشکی ػم یموی ًشد نخؼتی وکًؼ همی بملووه ػ یا ًشونمر کبهمهموی سک دسبامسه‬ ‫کػتبمس و کهنیت ا هغش ًشده کػت‪.‬‬ ‫انتونی کموچیر هذیش هشًض هومب ا بم بیممسیهمی ػلونی دس اهشیٌم عی یی بیمنیا یمداوس ؿاذه‬ ‫ًا کهیذوکس کػتر چی و سوػیا هبل کص کسکئا هش وکًؼ ًشونمر ا سک با خوبی اصهمیؾ و کص‬ ‫ػعهت و کیمنی ا کعمینم ًؼب ًننذ‪.‬بشکػمع گضکسؽ هاناتاـاش ؿاذه کص ػاوی وصکس‬ ‫بهذکؿت سوػیار ‪ ۹۰۰‬نلش دس هشح ا ػوم ًمساصهمیی ؿشًت هیًننذ و دس همم صهم وولیاذ‬ ‫وکًؼ اؿمص هیؿود‪.‬وصیش بهذکؿت سوػیا واًیذ ًشد‪ :‬هم وکًؼینمػیو همی گؼتشده واشی سک‬ ‫بشکی همه کًتبش بشنمها سیضی ًشدهکیم‪.‬‬ ‫سْن علل هسداًِ ٍ شًاًِ دز بسٍش ًابازٍزی بسابس است‬ ‫ػشویغ خباشی‬ ‫سوصنمها کسى‪-‬‬ ‫‪ ۶‬ػضااو واایاام‬ ‫وخللی هشًض‬ ‫دسهم نمبمسوسی‬ ‫کب ػینم هشکجؼاا‬ ‫همضهام ص و‬ ‫ؿوهش بشکی دسهم نمبمسوسی سک ضشوسی دکنؼتنذ و ومًیذ ًشدنذ‪:‬‬ ‫عبن اهمس ػهم ػ ل هشدکنا و صنمنا دس بشوص نمبمسوسی بشکبش کػات‪.‬‬ ‫دس وکهغر دسهم نمبمسوسی نبمیذ سوی یی نلش کص صو هم کناجامم‬ ‫ؿود‪.‬‬ ‫نمبمسوسی بم ؿیوع ‪ ۶۰‬دسکذی دس بی صو همی کیاشکنایر یای‬ ‫هؼضل جذی و نیمصهنذ ووجا هؼووال و ػیمػتگزکسک کػات‪.‬‬ ‫همچنی ر ضشوسی کػت ًا اگمهی صو همی دسبامسه ػا ال و‬ ‫دسهم همی نمبمسوسی ککضکیؾ یمبذ وم بم کهذکم باهوهغ و هشکجؼا باا‬ ‫هشکًض دسهم نمبمسوسی کشکت ععیی کشصنذاوسی سک کص دػات‬ ‫نذهنذ‪.‬‬ ‫با گضکسؽ سوکبظ ػموهی هشًض دسهم نمبمسوسی کب ػینمر دًاتاش‬ ‫ریزوامٍ ارک‬ ‫م الف ‪ 8<84‬مروذ‬ ‫ادارٌ ثبت اسىاد ی امالک حًزٌ ثبت ملک مروذ‬ ‫اگهی هوضوع همده ‪ ۰‬همنو وهمد‪۹۰‬ائی نمها همنو وؼیی وٌ یق‬ ‫وضؼیت ثبتی و کسکضی وػمختممنهمی کمهذ ػنذ سػمی‬ ‫بشکبش سکی ؿممسه‪ ۹۰۷۷9۰۶9۶۵-۹۰۷۷۲۰۰۰۰۰۰۵۰۰۰۶۰۰ :‬هایام‬ ‫هوضوع همنو وؼیی وٌ یق وضؼیت ثبتی کسکضی و ػمختمامناهامی‬ ‫کمهذ ػنذ سػمی هؼتوش دس وکحذ ثبتی حوصه ثابات ها ای هاشناذ‬ ‫ولشکم هملٌمنا بعهؼمسم هتومضی خمنم ػزسک ؿضنوی دیضجیٌم‬ ‫کشصنذ‪ :‬ککـش بـممسه ؿنمػنمها‪ً ۶۹۹۰ :‬اذها ای‪۹۵۹۰۵۰۹۶۹۵ :‬‬ ‫کمدسه کص هشنذ دس ػا دکنگ هـمع کص ؿـذکنگ یی بمب خمنا باا‬ ‫هؼمحت ‪ ۶۹۷9۹۰‬هتشهشبغ با پعى ‪ ۹۰۹۰۲‬کشػی کص ‪ -۰۷‬ککا ای‬ ‫هلشوص و هجضی ؿذه کص پعى ‪ ۹۲۹‬کشػی کص ‪ -۰۷‬کک ی وکهاغ دس‬ ‫دیضجیٌم بخؾ ‪ ۹۵‬وبشیض خشیذکسی کص هملی سػمی کهمی هحمود‬ ‫ؿضنوی هحشص گشدیذه کػت‪ .‬لزک با هنظوس کععع ػموم هشکواب دس‬ ‫دو نوبت با کمک ا ‪ ۹۵‬سوص اگهی هیـود دس کوسوی ًا کؿاخامف‬ ‫نؼبت با کذوس ػنذ هملٌیت هتومضی کػتشکضی دکؿتا بمؿاناذ های‬ ‫ووکننذ کص ومسیخ کنتـمس کولی اگهی با هذ دو همه کػتشکم خود سک‬ ‫با کی کدکسه وؼ یم و پغ کص کخز سػیذر ظشف هذ یای هامه کص‬ ‫ومسیخ وؼ یم کػتشکمر دکدخوکػت خود سک با هشکجغ هضمئی ووذیام‬ ‫نممینذ‪.‬بذیهی کػت دس کوس کنوضمی هاذ هازًاوس و ػاذم‬ ‫وکول کػتشکم عبن هوشسک ػنذ هملٌیت کمدس خوکهذ ؿذ‪.‬‬ ‫‪ *۰9۰۹‬ومسیخ کنتـمس نوبت کول‪۹۰۷۷9۰۰9۶۹ :‬‬ ‫ومسیخ کنتـمس نوبت دوم‪۹۰۷۷9۰۵9۹۰ :‬‬ ‫رئیس ثبت اسىاد ی امالک شُرستان مروذ‪ -‬بُمه باباپًر‬ ‫*********************************‬ ‫ریزوامٍ ارک‬ ‫م الف ‪ 8<84‬مروذ‬ ‫ادارٌ ثبت اسىاد ی امالک حًزٌ ثبت ملک مروذ‬ ‫اگهی هوضوع همده ‪ ۰‬همنو وهمد‪۹۰‬ائی نمها همنو وؼیی وٌ یق‬ ‫وضؼیت ثبتی و کسکضی وػمختممنهمی کمهذ ػنذ سػمی‬ ‫بشکبش سکی ؿممسه‪ ۹۰۷۷9۰۶9۶۵-۹۰۷۷۲۰۰۰۰۰۰۵۰۰۰۶۰۶ :‬هایام‬ ‫هوضوع همنو وؼیی وٌ یق وضؼیت ثبتی کسکضی و ػمختمامناهامی‬ ‫کمهذ ػنذ سػمی هؼتوش دس وکحذ ثبتی حوصه ثابات ها ای هاشناذ‬ ‫ولشکم هملٌمنا بعهؼمسم هتاوامضای خامنام کایاشوصه ؿاضناوی‬ ‫دیضجیٌم کشصنذ‪ :‬ککـش بـممسه ؿانامػانامهاا‪ً ۶۹۹۲ :‬اذها ای‪:‬‬ ‫‪ ۹۵۹۰۵۰۰۰۵۲‬کمدسه کص هشنذ دس ػا دکنگ هـمع کص ؿاـاذکناگ‬ ‫یی بمب خمنا با هؼمحت ‪ ۶۹۷9۹۰‬هتشهشبغ با پعى ‪ ۹۰۹۰۲‬کشػی‬ ‫کص ‪ -۰۷‬کک ی هلشوص و هجضی ؿذه کص پعى ‪ ۹۲۹‬کشػی کص ‪-۰۷‬‬ ‫کک ی وکهغ دس دیضجیٌم بخؾ ‪ ۹۵‬وبشیض خاشیاذکسی کص هاملای‬ ‫سػمی کهمی هحمود ؿضنوی و ؿشًمء هحشص گشدیذه کػت‪ .‬لزک باا‬ ‫هنظوس کععع ػموم هشکوب دس دو نوبت با کمک ا ‪ ۹۵‬سوص اگاهای‬ ‫هیـود دس کوسوی ًا کؿخمف نؼبت با کذوس ػاناذ هاملاٌایات‬ ‫هتومضی کػتشکضی دکؿتا بمؿنذ هی ووکننذ کص ومسیخ کناتاـامس کولایا‬ ‫اگهی با هذ دو همه کػتشکم خود سک با کی کدکسه وؼ یم و پغ کص‬ ‫کخز سػیذر ظشف هذ یی همه کص وامسیاخ وؼا ایام کػاتاشکمر‬ ‫دکدخوکػت خود سک با هشکجغ هضمئی ووذیم نممینذ‪.‬بذیهی کػت دس‬ ‫کوس کنوضمی هذ هزًوس و ػذم وکول کػتشکم عبن هوشسک‬ ‫ػنذ هملٌیت کمدس خوکهذ ؿذ‪.‬‬ ‫‪ *۰9۰۷‬ومسیخ کنتـمس نوبت کول‪۹۰۷۷9۰۰9۶۹ :‬‬ ‫ومسیخ کنتـمس نوبت دوم‪۹۰۷۷9۰۵9۹۰ :‬‬ ‫رئیس ثبت اسىاد ی امالک شُرستان مروذ‪ -‬بُمه باباپًر‬ ‫*********************************‬ ‫ریزوامٍ ارک‬ ‫م الف ‪ 1:4‬میاوٍ‬ ‫اگُی تحذیذ حذید اختصاصی‬ ‫نظشبا کینٌا وحذیذ حذود ؿـذکنگ یی هغؼاا بامؽ بام کػایامنای‬ ‫کحذکثی پعى ‪ ۰۰۲‬کشػی کص ‪ -۰۵‬کک ی وکهاغ دس هاشیاا حام‬ ‫یوػل و بخؾ ‪ -۰۰‬وبشیض هوسد وومضمی اهمی ػ ی ػغمئای باؼامال‬ ‫نیمهذه ک زک عبن وبلشه ‪ ۵‬همده ‪ -۶‬همنو ککع و حزف هوکسدی کص‬ ‫همنو ثبت کػنمد و کهعى هلوب ػملهمی ‪ ۹۰-۲۵‬هج غ ؿاوسکی‬ ‫کػعهی وحذیذ حذود پعى هشهاوم سوص پاناجاـاناباا هاوسخاا‪:‬‬ ‫‪ ۹۰۷۷9۰۲9۶۰‬سکع ػمػت ‪ ۹۰‬کبح دس هحل وهوع ه ای باؼامال‬ ‫خوکهذ اهذ‪ .‬بذینوػی ا با هملٌی و هجموسی کخغامس هایاـاود دس‬ ‫هوػذ هوشس دس هحل وهوع ه ی حمضش وم عبن هوشسک نؼبات باا‬ ‫وحذیذ حذود پعى هوکوف کهذکم ؿود و کؿخمکی ًا نؼبت باا‬ ‫حذود و حووم کسولمػی ه ی کػتشکم دکسنذ کص وامسیاخ واناظایام‬ ‫کوس هج غ وحذیذی بشکبش همده ‪ ۶۰‬با هذ یٌامامه کػاتاشکم‬ ‫خود سک با کی کدکسه وؼ یم و سػیذ دسیمکت دکسنذ‪ .‬و ظشف ‪ ۰۰‬سوص‬ ‫کص ومسیخ وؼ یم کػتشکم دکدخوکػت ووذیم هشکجغ هضمئی نموده و‬ ‫گوکهی ووذیم دکدخوکػت سک با کی کدکسه کسکئا نامامیاناذ دس ؿایاش‬ ‫کینلوس بشکبش هوشسک کهذکم خوکهذ ؿذ‪.‬‬ ‫‪ *43411‬تاریخ اوتشار> ‪41==3/9341‬‬ ‫رئیس ثبت اسىاد ی امالک میاوٍ‪ -‬فرمان بخشعلی زادٌ‬ ‫هظده رنوبی ک وؿیپ نمبمسوسی و دًتش بهشنگ ابمدپوس جاشک‬ ‫هتخلق کوسولوطی و کص کػضمی ویم وخللی هاشًاض دسهام‬ ‫نمبمسوسی کب ػینم با وـشیاح ػا ال و دسهام هامی نامبامسوسی‬ ‫پشدکختنذ‪.‬‬ ‫کی دو هتخلق هشًض دسهم نمبمسوسی کب ػیانام باش کهامایات‬ ‫حممیت صو همی نمبمسوس کص یٌذیوش و کاباش و پامیاذکسی دس‬ ‫دسهم واًیذ ًشدنذ و کص صو همی نمبمسوس خوکػتنذ ًاا صهام‬ ‫ععیی خود سک بم دسهم همی هتلشها هذس نذهنذ و کص کباتاذک باا‬ ‫هشکًض هؼتبش دسهم نمبمسوسی هشکجؼا ًننذ‪.‬‬ ‫رنوبی بم واًیذ بش پشهیض کص دسهم همی هتلشها گلت‪ :‬ناخاؼاتایا‬ ‫ووکیا با صو همی نمبمسوسر هشکجؼا با هشًض دسهام نامبامسوسی‬ ‫هؼتبش کػتر دس چنی هشکًضی هتخللم سؿتاهمی هخت ق دس‬ ‫ًنمس هم و با کوس گشوهی ًمس هیًننذ و هیووکننذ بم یای‬ ‫دیذ ًمهل و جمهغر بشنمها دسهمنی هنمػب سک با صو هم پیـاناهامد‬ ‫ًننذ‪ .‬هتاػلمنا هم بم صو همی صیمدی هوکجا هیؿویم ًاا گامه‬ ‫چنذی ػمل با پضؿٌم هخت ق هشکجؼا ًشدهکنذر اصهمیـام و‬ ‫ػٌؼبشدکسیهمی هتؼذد و وٌشکسی کنجمم دکدهکنذر کهم نتایاجاا کی‬ ‫نوشکتاکنذ‪.‬‬ ‫تکریب ّک شدى سایت ساشهاى سٌجش دز اعتساض بِ بسگصازی کٌکَز‬ ‫‪‬‬ ‫ػشویغ خبشی سوصنمها کسى‪-‬ػخنواوی ػامصهام‬ ‫ػنجؾ اهوصؽ ًـوس های ؿاذ ػامیات کیا‬ ‫ػمصهم ووػظ هٌشهمی هخملق بشگضکسی ًنٌوس سک‬ ‫وٌزیب ًشد‪.‬‬ ‫کمعما صسی اهیضیر ػخنووی ػامصهام ػاناجاؾ‬ ‫اهوصؽ ًـوس دس گلتوگو بام خاباشناوامس حاوصه‬ ‫دکنـومهی گشوه ػ می پضؿٌی بمؿومه خبشناوامسک‬ ‫جوک ر دسبمسه هی ؿذ ػمیت ػمصهام ػاناجاؾ‬ ‫گلت‪ :‬کی هوضوع کحت ناذکسد و هـاٌا ای دس‬ ‫کؼملیت ػمیت ػمصهم ػنجؾ با وجود نیمهذه بود‪.‬‬ ‫گلتنی کػت؛ کص ػمػموی هبل خبشی دس بشخی کص ًمنمل هم هنتـش ؿذ هبنی بش کینٌا ػمیت ػامصهام ػاناجاؾ‬ ‫اهوصؽ ًـوس دس کػتشکم با بشگضکسی ًنٌوس کص ػمػت ‪ ۹۷‬وم ػمػت ‪ ۶۹‬دیـب هی ؿذه بود‪ .‬همچنایا‬ ‫کدػم ؿذه ًا هٌش دس کلحا ػمصهم ػنجؾ با پیویشی نٌشد وؼوین و ههم نبود جم جوکنم کؿمسه ًشده‬ ‫و خوکػتمس وؼوین ًنٌوسهمی ػشکػشی ؿذه کػت‪.‬‬ ‫ّشداز ساشهاى جْاًی بْداشت‪ّ :‬وِگیسی کٍَید ‪ ۹۱‬طَالًی خَاّد بَد‬ ‫ػشویغ خباشی‬ ‫سوصنمها کسى‪-‬‬ ‫پغ کص بشگضکسی‬ ‫ج ؼا ًامایاتاا‬ ‫کضااغااشکسی دس‬ ‫طنااور ػاامصهاام‬ ‫جهمنی بهذکؿات‬ ‫دسبمسه عاوالنای‬ ‫ؿذ هماگیاشی‬ ‫و‬ ‫بیممسی ًوویذ ‪ ۹۷‬هـذکس دکد‪.‬‬ ‫با گضکسؽ بمؿومه خبشنومسک جوک ر دس ج ؼا ًمیتا کضغشکسی دس‬ ‫طنو دس خلوف پمنذهی جاذیاذر دسبامسه عاوالنای ؿاذ کیا‬ ‫هماگیشی و نیض کحتممل خؼتوی دولت هم کص هوامب اا بام بایامامسی‬ ‫ًوویذ ‪ ۹۷‬هـذکس دکده ؿذ؛ کی چهمسهی ج ؼا ًمیتا کضاغاشکسی‬ ‫پیشکهو بیممسی ًوویذ ‪ ۹۷‬دس عول ؿؾ همه کخیش کػت‪.‬‬ ‫بنم بش اخشی اهمس با دػت اهذه دس حمل حمضش دػات ًام ‪۹۹‬‬ ‫هی یو و ‪ ۲۰۰‬هضکس نلش با ویشوع ًشونم هبتع ؿذه و بیؾ کص ‪۲۹۰‬‬ ‫هضکس و نیض بش کثش کبتع با کی ویشوع جم خود سک کص دػت دکدهکنذ‬ ‫و ًمیتا کضغشکسی هتـٌل کص ‪ ۹۹‬ػضو و ‪ ۹۶‬هـموس کػاعم ًاشده‬ ‫کی بیممسی هما گیش همچنم دس پیی خود هاشکس دکسد؛ ػامصهام‬ ‫جهمنی بهذکؿت نیض پغ کص کی نـؼت دسبمسه کحتممل عوالنی ؿذ‬ ‫کی پمنذهی و نیض خؼتوی دولتهم هـذکس دکد‪.‬‬ ‫دس حمل حمضش چنذی ًـوس جهم با دلیل ؿیوع بیممسی ًاوویاذ‬ ‫‪ ۹۷‬کهذکم با وؼغی ی ًشده و دچمس سًود کهتلمدی ؿذهکنذ؛ کص کیا‬ ‫سو ًمیتا کص ‪WHO‬خوکػت وم سکهنممییهمی ظاشیاق و ػامال‬ ‫گشکیمناکی دس هوسد هذیشیت ًوویاذ ‪ ۹۷‬باشکی ًامهاؾ خاغاش‬ ‫خؼتوی نمؿی کص کـمسهمی کجتممػی و کهتلمدی کسکئا دهذ‪.‬‬ ‫کی هیئت کص ػمصهم جهمنی بهذکؿت خوکػتا کػت ًا کص ًـوسهم‬ ‫دس وهیا بشنمها دسهمنی و وکًؼ همی کثبم ؿذه حممیت ًنذ‪ .‬کیا‬ ‫ًمیتا همچنی کص اطکنغ خاوکػات وام واحاوایاوام دس هاوسد‬ ‫نمؿنمختا همی ههم ویشوع همننذ هنبغ حایاوکنای کیا بایامامسی و‬ ‫پتمنؼیل همی بملووه دیواش سک دس کیا صهایاناا وؼاشیاغ باخاـاذ‪.‬‬ ‫‪WHO‬نیض خوکػتمس دسى بهتش کپیذهیولوطی و ؿذ بایامامسی‬ ‫ًوویذ ‪ ۹۷‬کص جم ا کثشک ػعهتی عوالنی هذ ا ؿذ‪.‬‬ ‫ًمیتا کضغشکسی با دنبمل ًـق سوؽهمی کنتواملر جاهاؾ هامی‬ ‫کحتمملی و کیمنی کػت‪.‬‬ ‫اًتشاز اساهی خَدزٍّای االیٌدُ اش سَی هحیط شیست‬ ‫ػشویغ خبشی سوصنامهاا کسى‪ -‬ػامصهام‬ ‫حلمظت هحیظ صیؼت بم کنتـمس ًتمبچا ػمالنا‬ ‫االینذگی خودسو و هاوواوس ػایاٌا ات باا‬ ‫وـشیح خودسوهمیی پشدکخت ًا ًمتشیا و‬ ‫بیـتشی هیضک هشدودی دس اصهو االینذگی‬ ‫سک دکسک بوده کنذ‪.‬با گضکسؽ کیؼانام ًاتامباچاا‬ ‫ػاامالنااا االیاانااذگاای خااودسو و هااووااوس‬ ‫ػیٌ ت بشکی کولی بمس کص ػوی هاشًاض هاوک‬ ‫وـییش که یم وذوی ؿذه و دس ا کعاعػام‬ ‫هشبوط با اصهو همی االینذگی کی ًا دس‬ ‫عول ػمل بش کنوکع وػمیل نو یاا واولایاذی و‬ ‫وکسدکوی ًـوس عی کشاینذ نظمسوی ػامصهام‬ ‫حلمظت هحیظ صیؼت کنجمم گاشکاتاار دس‬ ‫ؿذه کػت‪ .‬ج ذ کول کیا ًاتامباچاا حاموی‬ ‫کععػم اصهو همی کنجمم گشکتا دس ػامل‬ ‫همی ‪ ۷۹‬و ‪ ۷۹‬کػت‪ .‬کی ًتمبچا هشکس کػت با‬ ‫کوس ػمالنا وهیا و وذوی ؿود‪.‬‬ ‫بش کػمع کععػام اصهاو هامی کاوس‬ ‫گشکتا هوسد کؿمسه دس کی ًتمبر هحلوال‬ ‫هحسم اهسال‪ً ،‬رز هاسک زا دز اٍلَیت قساز دّید‬ ‫ػشویغ خبشی سوصنمها کسى‪ -‬ػخناواوی‬ ‫وصکس بهذکؿت بم ومًیذ بش کهمیت کػتلمده‬ ‫کص همػی دس پایاـاوایاشی کص بایامامسی‬ ‫ًوویذ_‪۹۷‬ر گلت‪ :‬بشخی نیمصهنذک همدس با‬ ‫وهیا همػی نیؼتنذ و حتی کهٌمنم الصم دس‬ ‫هنضل بشکی ػمخت یی همػی خمنوای سک‬ ‫هم نذکسنذ؛ بنمبشکی ػضکدکسک حؼینای نازس‬ ‫همػی سک کولویت کک ی بشکی نازسی دکد‬ ‫دس کیمم هحشم دس نظش بویشنذ‪.‬دًتاش ػایامام‬ ‫ػمدک السی دس گلت و گو بم کیؼانامر بام‬ ‫کؿمسه با نضدیٌی کیمم هحشم و وممیل ککشکد با‬ ‫نزسی دکد ر گلت‪ :‬بم ووجا با ؿشکیظ پیاؾ‬ ‫اهذه با وکػغا ؿیوع ویشوع ًشونام و دس‬ ‫پیؾ دکؿت کیمم ػضکدکسی ػیذکلـهاذک عع‪،‬ر‬ ‫با هشدم و ػضکدکسکنی ًا هلذ ووصیغ نازسی‬ ‫دکسنذر ووکیا هی ًنیم نزسی و هوکد ؿزکیی‬ ‫سک با کوس جایاشه خـای دس کخاتایامس‬ ‫نیمصهنذک و کوشک هاشکس دهاناذ‪.‬وی ککاضود‪:‬‬ ‫همچنی یٌی کص پیـنهمدک کهؼمل ًاا دس‬ ‫سکػتمی ػعهت جمهؼا هغاش ؿاذهر نازس‬ ‫ریزوامٍ ارک‬ ‫م الف ‪ 44:‬اَر‬ ‫اگُی فقذان سىذ مالکیت‬ ‫‪۹۰۰9۰9۰۹۶۰-۷۷9۰۵9۰۹‬‬ ‫ػنذ هملٌیت ؿـذکنگ یی دػتومه اپمسومم هؼٌونی وحت پاعى‬ ‫‪ ۹۷‬کشػی کص ‪ -۰۰۰۰‬کک ی وکهغ دس کهش بخؾ ‪ -۶۰‬وبشیض باا ؿامامسه‬ ‫ػشیمل‪ ۰۰۹۶۰۰ ۷۰ :‬و ؿامامسه دکاتاش کهاعى کلاٌاتاشونایاٌای‪:‬‬ ‫‪ ۹۰۷۵۶۰۰۰۰۰۹۰۰۰۹۰۹۲‬با نمم اهمی ػیمهی ًوهی ثبت و کامدس‬ ‫گشدیذه و ػپغ بشکبش ػنذ ؿممسه‪ ۵۹۵۰-۷۶9۹9۶۵ :‬دکتشخمنا ‪ -۵‬کهاش‬ ‫دس سه بمنی هؼٌ ؿؼبا هشًضی کهش هشکس گشکتا نمهباشده بام کسکئاا‬ ‫کػتـهمدیا هح ی بمنضمامم دسخاوکػات وکسده ؿامامسه‪-۷۷9۵9۹ :‬‬ ‫‪ ۹۰۰9۰9۰۲۷۹‬بم کدػمی کوذک ػنذ هملٌیت هضبوس دس کثش نامهاؼا اوم‬ ‫وومضمی ػنذ هملٌیت کلمثنی نؼبت با پعى کخیش نموده کػات‪ .‬کیا‬ ‫کدکسه دس کجشکی همده ‪ -۹۶۰‬ککع هوکدی کص کئی نمها همنو ثابات و‬ ‫وبلشه همی ریل ا کهذکم با کنتـمس اگهی کواذک ناماودهر هاشًاغ‬ ‫کدػمیی نؼبت با وجود وسها هملٌیت یم کدػمی کنجمم هشگونا هؼمه ا و‬ ‫وؼهذ و یم کػتشکم دس خلوف هبتع با دکؿاتاا بامؿاذ‪ .‬های واوکناذ‬ ‫کػتشکم خود سک ًتبم دس هذ ده سوص پغ کص کنتـمس اگهی باا کدکسه‬ ‫ثبت کهش وؼ یم نممیذ بذیهی کػت پغ کص کنوضمی هوػاذ نؼابات باا‬ ‫کذوس ػنذ کلمثنی کهذکم و با کػتشکم وکسده دس خامس کص هاوػاذ‬ ‫وشویب کثش دکده نخوکهذ ؿذ‪.‬‬ ‫‪ *13;/‬تاریخ اوتشار> ‪41==3/9341‬‬ ‫رئیس ثبت اسىاد ی امالک اَر‬ ‫علی حسیه رستمی‬ ‫***********************************‬ ‫ریزوامٍ ارک‬ ‫م الف ;‪ 44‬اَر‬ ‫اگُی فقذان سىذ مالکیت‬ ‫‪۹۰۰9۰9۰۹۹۷-۷۷9۰۵9۰۹‬‬ ‫ػنذ هملٌیت ؿـذکنگ یی دػتومه اپمسومم هؼٌونی وحت پاعى‬ ‫‪ ۹۹‬کشػی کص ‪ -۰۰۰۰‬کک ی وکهغ دس دس کهش بخؾ ‪ -۶۰‬وبشیض دس دکاتاش‬ ‫ج ذ ‪ ۶۲۲‬کلحا ‪ ۹۰‬ریل ؿممسه‪ ۰۹۹۰۰ :‬با نمم اهمی گ محمذ ًوهی‬ ‫ثبت و کمدس گشدیذهر ػپغ نمهبشده بم کسکئاا کػاتاـاهامدیاا هاحا ای‬ ‫بمنضممم دسخوکػت وکسده ؿممسه‪ ۹۰۰9۰9۰۲۷۷-۷۷9۵9۹ :‬بام کدػامی‬ ‫کوذک ػنذ هملٌیت هضبوس دس کثش نمهؼ اوم واوامضامی کاذوس ػاناذ‬ ‫هملٌیت کلمثنی نؼبت با پعى کخیش نموده کػت‪ .‬کی کدکسه دس کجشکی‬ ‫همده ‪ -۹۶۰‬ککع هوکدی کص کئی نمها همنو ثبت و وبلشه همی ریال‬ ‫ا کهذکم با کنتـمس اگهی کوذک نمودهر هشًغ کدػامیای نؼابات باا‬ ‫وجود وسها هملٌیت یم کدػمی کنجمم هشگونا هؼمه اا و واؼاهاذ و یام‬ ‫کػتشکم دس خلوف هبتع با دکؿتا بمؿذ‪ .‬هی ووکنذ کػتشکم خاود سک‬ ‫ًتبم دس هذ ده سوص پغ کص کنتـمس اگهی با کدکسه ثبت کهاش وؼا ایام‬ ‫نممیذ بذیهی کػت پغ کص کنوضمی هوػذ نؼبت با کذوس ػنذ کلمثنای‬ ‫کهذکم و با کػتشکم وکسده دس خمس کص هوػذ وشویب کثش دکده نخاوکهاذ‬ ‫ؿذ‪.‬‬ ‫‪ *13;4‬تاریخ اوتشار> ‪41==3/9341‬‬ ‫رئیس ثبت اسىاد ی امالک اَر‪ -‬علی حسیه رستمی‬ ‫وولیذی ؿشًت همی ًشهم هوووس و صکهایامد‬ ‫دس ػمل ‪ ۷۹‬با وشویب ًمتشی و بایاـاتاشیا‬ ‫هیضک هشدودی دس اصهو االینذگی سک دکسک‬ ‫بودنذ‪.‬‬ ‫همچنی بش کػمع اهمس کسکئاا ؿاذه دس کیا‬ ‫ًتمبچا با کػتنمد نمونا بشدکسی همی کاوس‬ ‫گشکتار دس هیم خودسوهمی پش ویشکط واولایاذ‬ ‫دکخلر خودسوهمی وکنات سیا ر واولایاذی‬ ‫ؿشًت صکهیمد و پظو ‪ ۶۰۲‬کع دی بم هاوواوس‬ ‫‪ ۵TU‬با وشویب بیـتشی و ًمتاشیا هایاضک‬ ‫کنتـمس االیاناذه نامًاغ )‪(NOx‬سک دکسک‬ ‫هؼتنذ‪.‬‬ ‫همػی کػت‪ .‬با هشدم ووکیا هیًنیم نازس‬ ‫خود سک بم دس کختیمس گزکؿت همػی باشکی‬ ‫ککشکدی ًا ووکنمیی خشیذ همػی یام واهایاا‬ ‫همػی خمنوی سک نذکسنذر کدک ًناناذ‪ .‬بامیاذ‬ ‫ووجا ًشد ًا بشخی نیمصهنذک همدس با وهیاا‬ ‫همػی نیؼتنذ و حتی کهاٌامنام الصم دس‬ ‫هنضل بشکی ػمخت یی همػی خمنوای سک‬ ‫هم نذکسنذ‪ .‬کص عشکی کنجامم واوکایاا هام و‬ ‫وـوین با کػتلمده کص همػی دس ؿشکیظ کؼ ی‬ ‫هیووکنذ ػعهت جمهؼا سک وضمایا ًاناذر‬ ‫بنمبشکی نزسؿم سک بم دس کختیامس گازکؿاتا‬ ‫همػی با نیمصهنذک کنجمم دهنذ‪.‬‬ ‫ریزوامٍ ارک‬ ‫م الف ‪ 8<;4‬مروذ‬ ‫ادارٌ ثبت اسىاد ی امالک حًزٌ ثبت ملک مروذ‬ ‫اگهی هوضوع همده ‪ ۰‬همنو وهمد‪۹۰‬ائی نمها همنو وؼیی وٌ یق‬ ‫وضؼیت ثبتی و کسکضی وػمختممنهمی کمهذ ػنذ سػمی‬ ‫بشکبش سکی ؿممسه‪ ۹۰۷۷9۰۵9۰۲-۹۰۷۷۲۰۰۰۰۰۰۵۰۰۹۰۰۷ :‬هیم‬ ‫هوضوع همنو وؼیی وٌ یق وضؼیت ثبتی کسکضی و ػمختممنهامی‬ ‫کمهذ ػنذ سػمی هؼتوش دس وکحذ ثبتی حوصه ثبت ها ای هاشناذ‬ ‫ولشکم هملٌمنا بعهؼمسم هتومضی خمنم ههؼم کطدسی کاشصناذ‪:‬‬ ‫ػ مم بـممسه ؿنمػنمها‪ً ۵۲ :‬ذه ی‪ ۹۵۹۶۲۹۷۰۹۹ :‬کامدسه کص‬ ‫هشنذ دس دو ػهم هـمع کص پنج ػهم ؿـذکنگ یی بمب خمنا باا‬ ‫هؼمحت ‪ ۹۰۹‬هتشهشبغ با پعى ‪ ۶۶‬کشػی کص ‪ -۶۷۹۰‬کک ی هلشوص‬ ‫و هجضی ؿذه کص پعى ‪ -۶۷۹۰‬کک ی وکهغ دس هشنذ باخاؾ ‪۹۵‬‬ ‫وبشیض خشیذکسی کص هملی سػمی کهمی کبوکللاضال ناوای پاوس و‬ ‫ؿشًمء هحشص گشدیذه کػت‪ .‬لزک با هنظوس کععع ػموم هشکوب دس‬ ‫دو نوبت با کمک ا ‪ ۹۵‬سوص اگهی هیـود دس کوسوی ًا کؿخمف‬ ‫نؼبت با کذوس ػنذ هملٌیت هتومضی کػتشکضی دکؿتا بمؿنذ های‬ ‫ووکننذ کص ومسیخ کنتـمس کولی اگهی با هذ دو همه کػتشکم خاود‬ ‫سک با کی کدکسه وؼ یم و پغ کص کخز سػیذر ظشف هذ یای هامه‬ ‫کص ومسیخ وؼ یم کػتشکمر دکدخوکػت خود سک با هشکجاغ هضامئای‬ ‫ووذیم نممینذ‪.‬بذیهی کػت دس کوس کنوضمی هذ هازًاوس و‬ ‫ػذم وکول کػتشکم عبن هاواشسک ػاناذ هاملاٌایات کامدس‬ ‫خوکهذ ؿذ‪.‬‬ ‫‪ *۰9۹۶‬ومسیخ کنتـمس نوبت کول‪۹۰۷۷9۰۵9۹۰ :‬‬ ‫ومسیخ کنتـمس نوبت دوم‪۹۰۷۷9۰۵9۶۷ :‬‬ ‫رئیس ثبت اسىاد ی امالک شُرستان مروذ‬ ‫بُمه باباپًر‬ ‫********************************‬ ‫ریزوامٍ ارک‬ ‫م الف <‪ 8<:‬مروذ‬ ‫اگُی مسایذٌ اتًمبیل‬ ‫بموجب پشونذه کجشکئی ًعػا‪ ۷۹۰۹۰۶ :‬یی دػتومه کووهابایال‬ ‫ػوکسی وکنت ػمیپم سنگ ابی هذل ‪ ۹۰۹۰‬با ؿمامسه کناتاظامهای‪:‬‬ ‫‪۶۵‬کیشک ‪ ۶۹ ۹۲۷‬هتؼ ن با اهمی هولود جؼلشصکده بهشکم ًا دس‬ ‫هبمل هؼمتی کص ع ب خمنم لیع ؿهبمصی بهشکم ووهیق ؿذه کػات‪.‬‬ ‫عبن نظش ًمسؿنمع سػمی با هب ؾ پمنلذ و بیؼت هی یاو سیامل‬ ‫کسصیمبی ؿذهر کص ػمػت ‪ ۷‬کلی ‪ ۹۶‬سوص ؿنبا هوسخا‪۹۰۷۷9۰۵9۶۵ :‬‬ ‫دس پمسًینگ یموسی هشنذ کص عشین هضکیذه باا کاشوؽ هایاشػاذ‪.‬‬ ‫هضکیذه کص هب ؾ پمنلذ و بیؼت هی یو سیمل ؿشوع و با بامالواشیا‬ ‫هیمت پیـنهمدی نوذک کشوختا هی ؿود و ً یا هضینا همی همناونای‬ ‫با ػهذه بشنذه هضکیذه کػت و نیم ػـش و حن هضکیذه نوذک وکاول‬ ‫خوکهذ ؿذ‪ .‬ضمنم چنمنچا سوص هضکیذه وؼغیل سػمی کػعم گاشدد‬ ‫هضکیذه سوص کدکسی بؼذ کص وؼغی ی د سهمم ػمػت و هٌم هاواشس‬ ‫بشگضکس خودهذ ؿذ‪.‬‬ ‫‪ *۰9۹۹‬ومسیخ کنتـمس ‪۹۰۷۷9۰۵9۹۰‬‬ ‫رئیس ثبت اسىاد ی امالک مروذ‪ -‬بُمه باباپًر‬ ‫سینکازتّای گنشدُ دز هعسض‬ ‫بیشتسیی سَءاستفادُّا‬ ‫عبن همنو ر دس هشح ا کول هؼئولیت هشگونا ػوءکػتلمده کص‬ ‫ػیم ًمس بم ؿخق هملی کػات و هاجاشهام نایاض کص‬ ‫ػیمًمس همی بعکػتلمده یم گمؿذه دس جاهات کػامامل‬ ‫خعف ػوءکػتلمده هی ًننذ‪ .‬با گاضکسؽ کیؼانامر پاذیاذه‬ ‫ػیمًمس همی جؼ ی و نمهق یم همم ػیام ًامس هامی‬ ‫بذو هویت هوضوػی بود ًاا عای ػاملایام گازؿاتاا‬ ‫هـٌع هتؼذدی کیجمد ًشده و کهذکهم خعفًمسکنا کص‬ ‫جم ا ًعهبشدکسی و حتی هاتال کاوس گاشکات‪ .‬کیا‬ ‫هوضوع هوجب ؿذ ػمصهم ونظیم هوشسک و کسوابامعام‬ ‫سکدیویی دس کی صهینا باا کهاذکهای جاذی دػات باضناذ‪.‬‬ ‫هـتشًم هی ووکننذ بام هاشکجاؼاا باا ادسع کیاناتاشناتای‬ ‫‪mobilecount.cra.ir‬کص وؼذکد ػیمًمس همیی ًا بم ًذ‬ ‫ه ی انم ثبتؿذه کػتر هغ غ ؿونذ و یم بم کسػمل ًذ ه ی‬ ‫هملی خاظ باا یاٌای کص ؿامامسه هامی ‪ ۰۰۰۰۹۵۰‬و‬ ‫‪ ۰۰۰۰۵۰۰۷۰۹‬کص عشین یٌی کص خغوط وحت هاملاٌایاتر‬ ‫نؼبت با کػتؼعم وؼذکد خغوط ثبتؿذه با نمم خود کهاذکم‬ ‫ًننذ‪ .‬همچنی بم لضوم کحشکص هویت هـتشًم هنومم خشیاذ‬ ‫ػیمًمس ر دس حمل حمضش کپشکووسهم بشکی ج اوگایاشی کص‬ ‫ػوءکػتلمده کص خشیذ ػیمًمس ر هوظق هؼتنذ واناهام دس‬ ‫دکموش هنتخب خود با ًؼمنی ًا ػیم ًمسوای باا نامهـام‬ ‫نیؼتر ػیم ًمس بذهنذ و ػمیش ککشکد نایاض باشکی کحاشکص‬ ‫هویت کص سهض ییبمس هلشف کػتلمده هیًننذ‪.‬‬ ‫هـتشًم و ل همشکه دسکوس هـمهذه هشگونا هـامیاش‬ ‫دس وؼذکد خغوط ثبتؿذه با نمم خودؿم هیووکنناذ باشکی‬ ‫ج وگیشی هش نوع ػوءکػتلمده کحتمملیر ؿخلم باا دکامواش‬ ‫خذهم هـتشًی کپشکووسهم هشکجؼا ًننذ و بم کسکئا ًامس‬ ‫ه ی کص وممهی خغوط با نمم خود ًا همٌ کػات باذو‬ ‫کععع هـتشى با نمم وی ثبت ؿذه بمؿذر اگامه ؿاذه و‬ ‫بشکی هغغ هش یی کص ػیمًمس هم کهذکم ًننذ‪.‬‬ ‫بم وجود کی ر پ یغ کتم هـذکس هیدهذ ًا بشخی دکامواش و‬ ‫نممینذگیهمی کپشکووس و ل همشکه بذو وغبین ًمس ه ای‬ ‫کشد هشکجؼاًننذه کهذکم با ثبت ػیمًامس باا نامم ککاشکد‬ ‫هیًننذ‪ .‬کی دس حملی کػت ًا دسکوس هشگونا کیاجامد‬ ‫هضکحمت کص عشین ػیمًمس و یم کسوٌمب کػممل هجشهمنار‬ ‫کی هملی ػیمًمس کػت ًا دس وه اا کول بامیاذ دس‬ ‫هحمًم هضمیی پمػخوو بمؿذ‪ .‬صیشک همنو ر هملی سک دکسنذه‬ ‫ػیمًمس هیؿنمػذ‪ .‬کگش بؼذ کص بشسػیهمی کنی هـخق‬ ‫ؿذ ًا کمحب ػیمًمس هشوٌب ػمل هجشهامناا نـاذه‬ ‫کػت وبشئا خوکهذ ؿاذ دس ؿایاش کیا کاوس هاملای‬ ‫ػیمًمس بمیذ پمػخگوی هحمًم هضمیی و ؿمًی بمؿذ‪.‬‬ ‫همچنی الصم کػات دس کاوس کاشوؽ و وکگازکسی‬ ‫ػیمًمس همی خود با دیوشک ر حتممً کععػم ػضاویات‬ ‫دس ؿبٌا همی کجتممػی سک ؿیشکؼمل ًشدهر با ػایام ًامس‬ ‫دیوشی کنتومل دکده و یم باعوسً ی ا هم سک حزف ًانایاذ‪.‬‬ ‫یؼنی کگش بم ػیمًمس هوسدنظش هبعً دس ؿبٌاهمی هجمصی‬ ‫ػضویت دکؿتاکیذ بمیذ کًمنت نشمککضکس هوسدنظش سک حازف‬ ‫)‪(Delete Account‬و ػپغ با ػوصکنذ ر ؿیاشکاؼامل‬ ‫ًشد یم کنتومل ػیمًمس کهذکم ًنیذ‪.‬‬ ‫اگْی هفقَدی (ًَبت اٍل)‬ ‫هجَش طساحی ساختووواى ایوٌوجواًوب‬ ‫زضا افساسیابی فسشًد‪ :‬عباس بشوازُ هجوَش‪:‬‬ ‫اش‬ ‫‪ 3-۹1-0000000-0۹080‬صوادزُ‬ ‫هسکی ٍ شْسساشی استاى اذزبایجاى شسقوی‬ ‫هفقَد گسدیدُ اش دزجِ اعتوبواز سواقوط‬ ‫هی باشد‪۹9۱0 .‬‬ ‫اگْی هفقَدی‬ ‫بسگ سبص‪ -‬سٌد کوپاًی خوَدزٍ سوَازی‬ ‫سوٌد ‪ LX‬هدل ‪ ۹1۱1‬بشوازُ اًتواواهوی‪:‬‬ ‫ایساى ‪1۱3 -13‬م ‪ ٍ 28‬شووازُ هوَتوَز‪:‬‬ ‫‪ ٍ 147H0074430‬شوووازُ شواسوی‪:‬‬ ‫‪ NAACJ1JC2EF165458‬هفقَد گسدیدُ‬ ‫اش دزجِ اعتباز ساقط هی باشد‪۹9۱1 .‬‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر سراسری‬ ‫هذیر هسئَل ٍصبحت اهتیبز‪ 9‬هحوذ اشراقی‬ ‫سردثیر‪ 9‬سبًلی اشراقی‬ ‫نشانی الکترونیکی روزنامه ارک‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬زهیٌِ اًتشبر ‪ 9‬فرٌّگی ‪ٌّ -‬ری ‪ -‬ادثی ‪ -‬علوی‬ ‫تلفی‪ - 24301608 - 24310803 9‬تلفبمس‪- )130( 24301605 9‬‬ ‫تلگرام(‪ -18241025618 9)Telegram‬شوبرُ ّوراُ ‪180330455719‬‬ ‫سایت ‪www.rooznameark.com:‬‬ ‫ایمیل‪ark.tabriz@yahoo.com:‬‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫‪ishraghi@yahoo.com‬‬ ‫ًشبًی ‪ - 9‬تجریس خیبثبى ازادی ‪ -‬خیبثبى هبراالى ًرسیذُ ثِ هیذاى فذک‬ ‫لیتَگرافی ‪ 9‬رًگیی * چبپخبًِ‪ 9‬پرًیبى‬ ‫مجری سایت روزنامه‪:‬ساناز اشراقی‬ ‫* دوشنبه ‪ 35‬مرداد ‪ 5 * 3511‬اگوست ‪ 35 * 4242‬ذی الحجه ‪ * 3663‬سال سی ام ( اوتوزونجی ایل ) *شماره (سایی)‪ * 7226 :‬صفحه ‪ * 8‬ورزش و گردشگری‬ ‫گسارش‬ ‫هقررات سفر ثِ ایراى‬ ‫اعالم شذ‬ ‫دػتَسالقول ٍسٍد هؼبفشاى ثِ ایشاى هـخق ؿدذ‬ ‫ایشاى تب اعالؿ حبًَی ٍیدضای تدَسیؼدتدد کدبدس‬ ‫ًود کٌذ ٍ داؿتی گَاّد ػدالهدب ثدشای ػدبیدش‬ ‫هؼبفشاى الضاهد اػب‪ .‬ایی هقشسات اص ‪ 11‬هشدادهدبُ‬ ‫ثِ اجشا گزاؿتِ هدؿَد‪.‬هقبٍى گشدؿگشی حدذٍد‬ ‫‪ 10‬سٍص پیؾ اصهدخدبلدسدب ػدتدبدکدشًٍدبثدبػدسدش‬ ‫گشدؿگشاى خبسجد ثِ ایشاى خجش دادٍگسب کِ تب‬ ‫اعالؿ حبًَی ٍیضای تَسیؼتد ایدشاى ثدشای اتدجدبؿ‬ ‫خبسجد کبدس ًویـَد‪.‬پغ اصاى‪ٍ،‬صاست ثْذاؿب‬ ‫اص تٌؾین هقشسات تبصُ ای ثشای ٍسٍد هؼبفدشاى ثدِ‬ ‫ایشاى خجش داد ٍؿشط داؿتی گَاّد ػدالهدب سا‬ ‫الضاهد افالم کشد‪.‬ایی هقشسات دس ّودِ هدشصّدبی‬ ‫صهیٌد‪َّ ،‬اید ٍدسیدبیدد ایدشاى اجدشاهدیدـدَد ٍ‬ ‫هؼبفشاى ٌّگبم ٍسٍد ثِ خبک ایشاى هلضم ثِ اسائدِ‬ ‫گَاّد ػالهب ثِ صثبى اًگلیؼد ٍتبییذؿذُ تَػظ‬ ‫هددقددبهددبت داسای کددالحددیددب ثددْددذاؿددد‬ ‫دسکـَسهجذاّؼتٌذ‪ٍ.‬ه ػبیب ٍیضای الکتشًٍیکدد‬ ‫ایشاى ٍ ؿشکب ؿْش فشٍدگبّد اهبم خویٌدد ًدیدض‬ ‫هقشسات ػسش ثِ ایشاى ٍ ؿشایظ پزیشؽ هؼبفشسا دس‬ ‫چٌذ ثٌذ تَضیح دادُ اًذ‪ٍ:‬یضای ایشاى ثدشای تدشدد‬ ‫هؼبفشاًد کِ ثب فٌَاى گشدؿگش ثِ ایشاى ػسدش هدد‬ ‫کٌٌذ‪ ،‬تقلیق ؿذُ اػب‪.‬ػبیب ٍیضای الکتشًٍیدکدد‬ ‫ایشاى ّوچٌبى فقبل اػب ٍهتقبضیبًدد کدِ دلدذ‬ ‫ػددسددشوددیددشتددَسیؼددتددد داسًددذهددد تددَاًددٌددذ اص‬ ‫ادسع ‪http://e_visa.mfa.ir/en‬ادددددذام‬ ‫کٌٌذ‪ .‬الصم اػب ایی هؼبفشاى یک ایویدل تدییدیدذ‬ ‫داؿتِ ثبؿٌذ‪.‬هؼبفشاى پدیدؾ اص ٍسٍد ثدبیدذ فدشم‬ ‫خَداؽْبسی ٍ گَاّد ػالهب خَد سا تدکدودیدل‬ ‫ؿذُ ثِ هؼوٍالى هشصی اسائِ دٌّذ‪.‬توبم هؼدبفدشاى‬ ‫ثبالی دٍ ػبل‪ ،‬ثبیذ دػب کن ‪ 96‬ػبفب ددجدل اص‬ ‫ػسش‪ ،‬تؼب ‪PCR‬اًجبم دادُ ثبؿٌذ کِ ًتیجِ اى‬ ‫هٌسد ثبؿذ‪ .‬گَاّد ثبیذ ثِ صثبى اًگلیؼد ثدبؿدذ ٍ‬ ‫هؼبفش اى سا ثِ ًوبیٌذگدبى ٍصاست ثدْدذاؿدب ٍ‬ ‫پبیگبُ ّبی ثْذاؿب هشصی تدودَیدل دّدذ‪ّ.‬دودِ‬ ‫هؼبفشاى دس ثذٍى ٍسٍد‪ ،‬وشثبلگشی هد ؿًَذ ٍ دس‬ ‫کَست هـدبّدذُ هدَاسد هـدکدَک‪ ،‬پدغ اص‬ ‫اًجبم تؼب ‪ ،PCR‬هؼبفش ثب هلیب ویشایدشاًدد دس‬ ‫هول هـخق ؿذُ اص ػَی ٍصاست ثْدذاؿدب ثدب‬ ‫ّضیٌِ ؿخلد دشًغیٌِ هدیدـدَدٍاصهؼدبفدشایدشاًدد‬ ‫تقْذًبهِ گشفتِ هیـَدتب هذت ‪ 14‬سٍصددشًدغدیدٌدِ‬ ‫خبًگد ؿَد‪.‬دسکَست اسائِ ًکشدى گَاّد ًدبهدِ‬ ‫ػالهب ٍ تؼب هقتجش کٍَیذ ‪ ،PCR ،19 -‬ثدِ‬ ‫هؼبفشاى ثب هلیب ویشایشاًد اجبصُ ٍسٍد ثدِ کـدَس‬ ‫دادُ ًود ؿَد‪.‬هؼبفشاى ایشاًد کِ ٌّگدبم ٍسٍدثدِ‬ ‫کـَس ایی گَاّد سا ًذاؿتِ ثبؿٌذ ثِ هدکدبًدْدبی‬ ‫هـخق ؿذُ اص ػَی ٍصاست ثدْدذاؿدب ثدشای‬ ‫دشًغیٌِ ثِ هذت ‪ 14‬سٍص ّذایب هیـدًَدذ‪ّ.‬دضیدٌدِ‬ ‫تؼب کشًٍبٍادبهب دسایٌوذت ثبهؼبفش اػدب‪ .‬ایدی‬ ‫ثخـٌبهِ ثِ ّوِ ایشالیی ّبی داخلد ٍ خبسجد ًیض‬ ‫اثالک ؿذُ اػب ٍ ثشاثش ثب اٍل اگَػب اجدشا هدد‬ ‫ؿَد‪.‬ثب ؿیَؿ ٍیشٍع کشًٍب دس ایدشاى‪ ،‬هدشصّدبی‬ ‫صهیٌد‪ ،‬دسیبید ٍَّاید هؼذٍدؿذ‪ .‬اًؼذادهشصّبی‬ ‫صهیٌد کدودبکدبى اداهدِ داسد‪،‬اهدبثدباصػدشگدیدشی‬ ‫تقذادهوذٍدی اص پشٍاصّبی ثیی الوللدد‪،‬هدشصّدبی‬ ‫َّاید تبحذی ثبص ؿذُ ٍلدد اًدجدبم ػدسدشّدبی‬ ‫تددَسیؼددتددد‪ّ،‬ددوددبًددٌددذگددزؿددتددِ اهددکددبى پددزیددش‬ ‫ًیؼب‪.‬ثیـتشکـَسّبدسکَستدد اجدبصُ ػده ثدِ‬ ‫ؿْشًٍذاى ایشاًد سا هیذٌّذکِ کبست اددبهدب یدب‬ ‫ٍیضای کبسٍتولیل داؿتِ ثدبؿدٌدذ‪.‬اداهدِ ؿدیدَؿ‬ ‫ٍیشٍع کشًٍبدسایشاى ًیضثؼیدبسی اصکـدَسّدب سا‬ ‫ثشای اص ػشگیشی تقبهل تَسیؼتد ثدبایدشاى‪ ،‬دچدبس‬ ‫هالحؾِ ٍ تیهل کشدُ اػب‪.‬‬ ‫تشاکتَس کسش – پیکبى کسش‬ ‫کٌقب ًسب اثبداى یک – ؿْشخَدسٍ یک‬ ‫گلگْش کسش – فَالد کسش‬ ‫رٍهاّی یک – ًسب هؼجذ ػلیوبى یک‬ ‫پبسعجٌَثد کسش – ؿبّیی ؿْشداسی ‪2‬‬ ‫ػبیپب یک – هبؿییػبصی کسش‬ ‫تقذاد گلّبی ّستِ‪12 :‬‬ ‫هیبًگیی گل‪ 1/5 :‬گل دس ّش ثبصی‬ ‫ثْتشیی تین‪ :‬اػتقالل فشاس اثدپَؿبى ثِ ػَی ػْویِ‬ ‫هشثد ّستِ‪ :‬فشّبد هجیذی ثشًذُ دٍئل ثب اهیش وبیت‬ ‫ثبصیکی ّستِ‪ :‬جَاى ‪ 22‬ػبلِ ٍ هشد اٍل دسثد ثَؿْش‬ ‫جذٍل گلضًبى‪ :‬ادبی گل جذیذ لیگ ًَصدّن ؿیخ‬ ‫دیبثبتِ‬ ‫تین هٌتخت ّفتِ ثیستٍّفتن لیگ ثرتر فَتجبل‬ ‫ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسک‪ -‬فشّبد هدجدیدذی ٍ‬ ‫اػتقالل‪ ،‬فٌَاىّبی هشثد ٍ تین ثشتش ّستِ ثیدؼدب ٍ‬ ‫ّستن لیگ ثشتش فَتجبل ایشاى سا ثِ خَد اخدتدلدبف‬ ‫دادُ اًذ‪.‬‬ ‫ثِ گضاسؽ ثبؿگبُ خجشًگبساى جَاى‪ ،‬سددبثدب ّدبی‬ ‫ّستِ ثیؼب ٍ ّستن لیگ ثشتش فَتجبل ایشاى ثب اًجبم ‪4‬‬ ‫دیذاس دیگش ثِ پبیبى سػیذ ٍ پشػپَلیغ کدِ ّدسدتدِ‬ ‫گزؿتِ دْشهبًد خَد سا دغقد کشدُ ثَد پدغ اص ‪8‬‬ ‫ثبصی ثبالخشُ اهتیبص اص دػب داد ٍ دس هدبصًدذساى‪،‬‬ ‫هقبثل ًؼبجد ثِ تؼبٍی سػیذ‪ .‬اػتقالل دس ٍسصؿگبُ‬ ‫اصادی ثبصی ثضسگ ّستِ سا اص ػپبّبى ثشد ٍ تینّبی‬ ‫هذفد تشاکتَس‪ ،‬ؿْشخَدسٍ ٍ فَالد ایی ّدسدتدِ اص‬ ‫ثبصی ّب ثِ تشتیت هقبثل پیکبى‪ ،‬کٌقب ًسب اثبداى ٍ‬ ‫گلگْش ػیشجبى هتَده ؿذًذ‪.‬‬ ‫دس ثبصیّبی دیگش ایی ّستِ‪ ،‬تین دقش جذٍلد ؿبّیی‬ ‫ؿْشداسی دػب ثِ کبس ثضسگد صد ٍ دسثدد اػدتدبى‬ ‫ثَؿْش سا هقبثل پبسع جٌَثد ثب ثدشتدشی ثدِ پدبیدبى‬ ‫سػبًذ‪.‬‬ ‫ػبیپب ثب ثشد هقبثل هبؿیی ػبصی اص هدٌدغدقدِ ػدقدَط‬ ‫فبکلِ گشفب ٍ رٍهاّی ٍ ًسب هؼجذ ػدلدیدودبى‬ ‫دیگش ثبصی ایی ّستِ اص هؼبثقبت سا ثب تؼبٍی ثِ پبیبى‬ ‫سػبًذًذ‪.‬‬ ‫هبشییسبزی در لیگ ثرتر هیهبًذ‬ ‫ػدشٍیدغ خدجدشی سٍصًدبهدِ اسک‪-‬‬ ‫ػشهشثد تین فَتجبل هدبؿدیدی ػدبصی‬ ‫گسب‪ :‬ثبٍجَد دٍ ثبخب هدتدَالدد ثدِ‬ ‫لیگ دػتِ یک ػقَط ًودکٌین ٍ دس‬ ‫لیگ ثشتش ثبدد هدهبًین‪.‬‬ ‫َّهی افبضلد دسثبسُ دٍ ثبخب هتَالد‬ ‫تین فَتجبل هبؿیی ػبصی ٍ احدتدودبل‬ ‫ػقَط ایی تین ثِ لیگ دػتِ اٍل گسب‪ :‬تین ػبیپب هخل هب ‪ 27‬اهتیبصی اػدب ٍ‬ ‫فقظ ثِ خبعشتسبضل گل ثْتش ثبالتش دشاس گشفتِ اػب‪ .‬ػِ ثدبصی هدتدَالدد دس‬ ‫تجشیض داسین‪ .‬فقظ ًیبص ثِ ػِ اهتیبص داسین ٍ هد تَاًین ثِ اهتیبص الصم ثشػین‪.‬‬ ‫ٍی اداهِ داد‪ :‬خیبل َّاداساى هبؿیی ػبصی ساحب ثبؿذ ٍ دودذودِ ػدقدَط‬ ‫ًذاؿتِ ثبؿٌذ‪ .‬هغوئی ثبؿٌذ اهؼبل ػْویِ لیگ ثشتشی حسؼ هد ؿَد ٍ فلدل‬ ‫ایٌذُ ثشًبهِ ّبی ٍیظُ ای داسین‪.‬‬ ‫افبضلد دسثبسُ جذایداؽ اص تین پبسع جٌَثد تبکیذ کشد‪ :‬هی اى تین سا یدک‬ ‫تٌِ هذیشیب هد کشدم‪ّ .‬یچکغ اص ّیچ کجب ثِ هب کوک ًکشد‪ٍ .‬دتدد یدک‬ ‫ًسش هؼئَلیب سا دجَل هد کٌذ ّوِ ًگبُ هد کٌٌذ ٍ ثشایـبى هْن ًیؼب‪ .‬ثقذ اص‬ ‫سفتی هی اص پبسع ادم ّبی صیبدی ٍػظ اهذًذ چَى ادهد کِ دجال یک ًسشُ‬ ‫ّوِ کبس هد کشد حبال دیگش ًیؼب‪.‬‬ ‫ػشهشثد ػبثق پبسع جٌَثد تبکیذ کشد‪ :‬هد داًؼتن ؿدشایدظ پدبسع چدغدَس‬ ‫اػب‪ .‬هؼئلِ دیگش ایی ثَد کِ دَل ّبی صیبدی دادًذ ٍلد فولد ًـذ‪ .‬ایدٌدکدِ‬ ‫ّش سٍص ثب ادم ّبید کِ حقَدـبى سا ًگشفتِ اًذ ػش ٍ کلِ ثضًیذ‪ ،‬ثدبفدج هدد‬ ‫ؿَد افتجبستبى صیش ػئَال ثشٍد‪.‬‬ ‫ًتبیج ّستِ ثیؼب ٍ ّستن لیگ ثشتش‬ ‫ًؼبجد یک – پشػپَلیغ یک‬ ‫اػتقالل ‪ – 2‬ػپبّبى یک‬ ‫‪ً 5‬بهسد ًْبیی هرد سبل اسیب ‪1111‬‬ ‫ػشٍیغ خجشی سٍصًدبهدِ اسک‪-‬‬ ‫دسٍاصُ ثبى تین هلد کـدَسهدبى ٍ‬ ‫فضَ ثبؿگبُ اًتَسح دس لیؼب ‪6‬‬ ‫ًسشُ ‪AFC‬ثشای کؼدت فدٌدَاى‬ ‫هشد ػبل اػیب ‪ 2020‬ثبدد هبًذ‪ .‬ثدِ‬ ‫گضاسؽ فبسع‪ً ،‬ـشیِ الشایدِ ددغدش‬ ‫خجش داد اکشم فسیه‪ ،‬ػتبسُ تدیدن‬ ‫هلد فَتجبل دغش ثشای دٍهیی ػدبل‬ ‫هتَالد اکلد تشیی گضیٌِ ثشای کؼت جبیضُ ثْتشیی فَتجبلیؼدب ػدبل ‪2020‬‬ ‫اػب‪.‬پیؾ اص ایی دس لیؼب ‪ً 10‬سشُ ثشای کؼت ایی جدبیدضُ ًدبم فدلدیدشضدب‬ ‫ثیشاًًَذ‪ ،‬دسٍاصُ ثبى تین هلد کـَسهبى ٍ فضَ ثدبؿدگدبُ اًدتدَسح حضدَس‬ ‫داؿب‪ .‬ایی ًـشیِ دغشی تقذاد ًبهضدّب سا ثِ ‪ً 6‬سش کبّؾ داد ٍلد ّدودچدٌدبى‬ ‫گلش ایشاًد دس لیؼب ‪ً 6‬سشُ دشاس گشفب‪.‬‬ ‫فلیشضب ثیشاًًَذ‪ ،‬دسٍاصُ ثبى تین هلد کـَسهبى ثشای ػَهیی ػبل هتدَالدد دس‬ ‫لیؼب ‪ً 6‬سشُ ‪AFC‬ثشای کؼت ایی جبیضُ دشاس گشفتِ اػب‪ .‬ثیشاًدًَدذ ػدبل‬ ‫گزؿتِ ثِ لیؼب ًْبید(‪ً3‬سشُ) ثْتشیی فَتجبلیؼب ّبی اػیب سا ًیض ساُ یدبفدب‬ ‫ٍلد دس پبیبى ثِ اکشم فسیه‪ ،‬هْبجن تین هلد دغش ٍ فضَ ثبؿگبُ الؼدذ ایدی‬ ‫سدبثب سا ثبخب ٍ ًتَاًؼب فٌَاى هشد ػبل اػیب ‪ 2019‬سا کؼت کٌذ‪ّ .‬وچٌیی‬ ‫دس ػبل ‪ً 2018‬یض هغلَه فجذالکشین حؼی دیگش ثبصیکی دغشی ؿذُ ثَد‪.‬‬ ‫کٌسذساػیَى فَتجبل اػیب دس ًْبیب ایی لیؼب ‪ً6‬سشُ سا ثِ ‪ً 3‬سش کدبّدؾ هدد‬ ‫دّذ ٍ اص هیبى اًْب ثْتشیی فَتجبلیؼب ػبل اػیب سا اًتخبه هد کٌذ‪ .‬ثِ دلدیدل‬ ‫ؿیَؿ کشًٍب هشاػن ثْتشیی ّب ثشگضاس ًود ؿَد ٍلد جَایض اّذا خَاّذ ؿذ‪.‬‬ ‫‪ 7211‬پرًٍذُ درخَاست تسْیالت ثِ دلیل شرایط مرًٍب از سَی ٍزارت گردشگری تبئیذ شذ‬ ‫ػددشٍیددغ خددجددشی سٍصًددبهددِ اسک‪ -‬هددقددبٍى‬ ‫گشدؿگشی ٍصاست هیشاث فشٌّگد‪ ،‬گشدؿگشی‬ ‫ٍ کٌبیـدػتد گسب‪ :‬ثدیدؾ اص ‪ 8300‬پدشًٍدذُ‬ ‫دسخددَاػددب تؼددْددیددالت اص ػددَی ٍصاست‬ ‫گشدؿگشی تبییذ ؿدذ ٍ دس اخدتدیدبس ؿدقدت‬ ‫ثبًکّبی فبهل دشاس گشفب‪.‬‬ ‫ٍلد تیوَسی دسثبسُ ػشاًجبم پشًٍذُ دسخَاػدب‬ ‫تؼْیالت گشدؿگشی اؽْبسداؿب‪ :‬عجق اخشیدی‬ ‫گضاسؽ دسیبفتد اص ًدتدبیدج ثدشسػدد پدشًٍدذُ‬ ‫هتقبضیبى ٍصاست گشدؿگشی ثشای اػدتدسدبدُ اص‬ ‫تؼْیالت ثبًکد ٍیظُ ثوشاى کشًٍب تب کٌَى ثیؾ‬ ‫اص ‪ّ 8‬ضاس ٍ ‪ 300‬پشًٍذُ ثب اسصؽ هبلد حدذٍد ‪4‬‬ ‫ّددضاس ٍ ‪ 920‬هددیددلددیددبسد سیددبل تددکددوددیددل‬ ‫ٍ ثِ ثبًک ّبی فبهل اسػبل ٍ اص ایی تقذاد ثیدؾ‬ ‫اص ‪ 380‬هیلیبسد سیبل تؼْیالت پدشداخدب ؿدذُ‬ ‫اػب‪.‬‬ ‫ٍی خبعشًـبى کشد‪ :‬تقذاد پشًٍذُّبی رکش ؿذُ‬ ‫ثیؾ اص ‪ّ 36‬دضاس ًدسدش ؿدبودل دس کدٌدقدب‬ ‫گشدؿگشی کـَس سا پَؿؾ هدد دّدذ کدِ تدب‬ ‫اهشٍص دس ػدبهدبًدِ ٍصاست کدبس حدجدب ؿدذُ‬ ‫اػب‪.‬تیوَسی ثب اؿبسُ ثدِ ایدٌدکدِ جدودقدد اص‬ ‫خؼبست دیذگبى ایی حَصُ هتقدبضدد دسیدبفدب‬ ‫ٍاماًذ اهب فبدذ ثیوِ ثَدُاًذ‪ ،‬افضٍد‪ :‬ثخؾّبید اص‬ ‫جولِ ادبهتگبُّبی ثَم گشدی‪ ،‬ساٌّودبیدبى تدَس‪،‬‬ ‫ٌّشهٌذاى کٌبیـدػتد ٍ حتد ثشخد اص فدقدبلدیدی‬ ‫ػبیش تبػیؼبت گشدؿگشی فبدذ ثیوِ ثَدُاًذ کدِ‬ ‫اص ایی تقذاد ثیؾ اص ‪ّ 60‬ضاس پشًٍذُ ّن اکدٌدَى‬ ‫دس هؼیش پشداخب دشاس گشفتِ اػب کِ ثدبیدذ ثدِ‬ ‫ػشفب حجبًبم خَد سا دس ػبهبًِ کبسا تکویل ٍ‬ ‫ًْبید کٌٌذ‪.‬‬ ‫تیوَسی دس پبیبى اص هتقبضیبًد کِ پشًٍدذُ ّدبی‬ ‫اًبى ثِ هشحلِ ًْبید اخدز ٍام سػدیدذُ اػدب‬ ‫دسخَاػب کشد کِ ثب هشاجقِ ثِ ثبًکّبی فبهل‬ ‫تؼْیالت دغقد ؿذُ سا اخز کٌٌذ‪.‬‬ ‫قضبٍت داٍر هراغِای در لیگ دستِ یل‬ ‫فَتجبل مشَر‬ ‫ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسک‪-‬داٍس هشاودِ ای یدکدد اص‬ ‫ثبصی ّبی ّستِ ػد ٍ دٍم لیگ دػتِ یک فَتجبل کـدَس‬ ‫سا ػَت هدصًذ‪.‬‬ ‫ثِ گضاسؽ ثبؿگبُ خجشًگبساى جدَاى اص تدجدشیدض‪،‬هدْدذی‬ ‫ججشئیلد تَػظ کویتِ داٍساى فذساػیَى فَتجبل‪ ،‬ثِ فٌدَاى‬ ‫داٍس ثبصی تینّبی ػپیذسٍد سؿب ٍ خَؿِ عالید ػدبٍُ‬ ‫اًتخبه ؿذ‪.‬‬ ‫ایی ثبصی ‪ 12‬تیش ثِ هیضثبًد ػپیذسٍد دس سؿدب ثدشگدضاس‬ ‫هدؿَد‪.‬‬ ‫هْذی ججشئیلد اص داٍساى جَاى ٍ کوتش ؿدٌدبخدتدِ ؿدذُ‬ ‫فَتجبل کـَس اػب کِ اص ػبل ‪ 87‬ثبصیّبی لیگ دػدتدِ‬ ‫یک فَتجبل سا دضبٍت هدکٌذ‪.‬‬ ‫ایٌتر ًبیت قْرهبى سریا شذ‬ ‫ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسک‪-‬تین فَتجبل ایٌتش ثب ثدشتدشی‬ ‫دس دیذاس حؼبع هقبثل اتبالًتب ثِفٌَاى ًبیت ددْدشهدبًدد‬ ‫ػشی ا ایتبلیب دػب یبفب‪.‬‬ ‫ّستِ ػد ٍ ّـتن ٍ پبیبًد لیگ فَتجبل ثبؿگبُّبی ایتبلیدب‪،‬‬ ‫چْبس دیذاس ّوضهبى ثشگضاس ؿذ کِ دس هْودتدشیدی ثدبصی‬ ‫اتبالًتب دس ثشگبهَ ثب حؼبه دٍ ثش کسش هغلَه ایٌتش ؿذ‪.‬‬ ‫«داًیل دیاهجشٍصیَ »دس حبًیِ پٌجبّن ثب ضشثِ ػدش گدل‬ ‫ًخؼب ثبصی سا ثِ اسهغبى اٍسد ٍ ػپغ «اؿلد یدبًدگ »‬ ‫دس ددیقِ ‪ 20‬حؼبه کبس سا دٍ ثش کسش کشد‪.‬‬ ‫ایٌتش ثب ایی پیشٍصی ‪ 82‬اهتیبصی ؿدذ ٍ ثدِ هدقدبم ًدبیدت‬ ‫دْشهبًد دػب یبفب ٍ اتبالًتب ّن ثب ‪ 78‬اهتیبص‪ ،‬فلل سا ثدب‬ ‫هقبم ػَهد ثِ اتوبم سػبًذ‪.‬‬ ‫هٌطقِ گردشگری ٍ اثشبر رٍستبی شیرالى در ّریس‬ ‫ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسک‪-‬ؿیشالى یکد اص سٍػتبّبی دذیود اػدتدبى‬ ‫ارسثبیجبى ؿشدد اػب کِ دس دّؼتبى خبًوشٍد ثخؾ هشکضی ؿْشػتدبى‬ ‫ّشیغ ؿْشػتبى ّشیغ ٍادـ ؿذُاػب‪.‬اثـبس ؿیشالى ّشیغ دس حدَالدد‬ ‫سٍػتبید ثِ ّویی ًبم ٍادـ ؿذُ ٍ دس حذٍد ‪ 12‬هتدش استدسدبؿ داسد‪ .‬صیدش‬ ‫اثـبس حَم کَچکد ثِ ٍجَد اهذُ ٍ هول هٌبػجد ثشای اه تٌدد دس‬ ‫فلَل گشم ػبل هد ثبؿذ‪ .‬دس کٌبس ایی اثـبس چـوِ ای ّن ٍجدَد داسد‬ ‫ایی سٍػتبی ٍاثـبس صیجبی اى تسشجگبُ صیجبید ثشای گشدؿگدشاًدد اػدب‬ ‫کِ ثِ دًجبل اه ٍَّا ٍعجیقب دل اًگیض ّؼتٌذ‪ .‬عجیقب چْبسفلل‪ ،‬تشاکن‬ ‫جوقیتد پبییی ٍ ثبسؽ فشاٍاى ثشف ٍ ثبساى ثشای ؿْشػتبى ّشیغ َّایدد‬ ‫ػبلن‪ ،‬لغیه‪ ،‬سٍح افضا ٍ ثذٍى الَدگد سا ثِ اسهغبى اٍسدُ اػب‪ .‬دس ایی‬ ‫هٌغقِ دس ّش دسُای اه جبسی اػب ٍ اص ّش دلِای چـوِ ای ػدشاصیدش‪.‬‬ ‫یکد اص جبرثِّبی عجیقد ّشیغ ٍجَد کَُّبی ثلٌذ ٍ اثـبسّبی عجیقد‬ ‫هختلسد اػب کِ ثٍِیظُ دس فلل ثْبس ًؾش ّش گشدؿگش سا ثِ خَد جلدت‬ ‫هدکٌذ‪ .‬کَُّبی ثلٌذ‪،‬اثـبس‪ ،‬ؿیش د ؿیش سٍػتبی ؿیشاى ٍ عجیقدب ثدکدش‬ ‫اعشاف اى‪ ،‬اثـبس هیغ دی دبالػد دس هیبى کخشُّبی تیض ٍ کَُ ّدبی‬ ‫هشتسـ اػوبفیل کٌذی‪ ،‬دسُ ٍ کَُ ّبی صیجب ٍ اثـبس گدَساى دسثدٌدذی‪،‬‬ ‫اثـبس ػبسی ثشُ ثبخضُ ٍ گیبّبى اثضی ٍ چـوِ گَاسای جبجیخلد‪ ،‬دجلدِ‬ ‫گَصلش ٍ ػَدبلخبى‪ ،‬گلجَتِّب ٍ دسُ طسف ٍ تشًن اه ّدبی ػدبپدالک ٍ‬ ‫اٍکَص داود‪ ،‬پیشداود‪ ،‬دسثٌذ خـکٌبه‪ ،‬دسثٌذ ٍ اثـبسّبی هتقذد تدبصُ‬ ‫کٌذ‪ ،‬چبتالق دیِ‪ ،‬اک ثَالک‪ ،‬دٍسدثَالک‪ ،‬یولیکلَ‪ ،‬دٌِّ دسُػد چدودی‬ ‫صهیی‪ ،‬ثبکّبی دـالقّب‪ ٍ ،‬دّکذُ تَسیؼتد ّشصُ ٍسص ٍ ػذّبید ّوبًٌذ‬ ‫ًٌْذ‪ ،‬اسثغبى ٍ پبسام اص دبثلیبّبی وٌد ّشیغ دس ثخدؾ گدشدؿدگدشی‬ ‫ّؼتٌذ‪ .‬اثـبس ؿیشاى دس هَدقیب جغشافیبید ‪N381609 E471655‬‬ ‫دس اػتبى ارسثبیجبى ؿشدد ٍادـ اػب‪ .‬ایی اثـبس دس حبؿیِ ؿوبل ؿشددد‬ ‫سٍػتبی ؿیشاى کٌذی دس استسبؿ ‪ 2200‬هتشی اص ػغح دسیدب ٍاددـ ؿدذُ‬ ‫اػب‪ .‬استسبؿ اثـبس دس حذٍد ‪ 10‬هتش اػب‪ .‬چـوِ ّبی ثؼیبس فشاٍاًدد اص‬ ‫دل کَُ ثیشٍى صدُ ٍ اه اًْب دس اهتذاد دسُ ّب ثِ ّوذیگش پدیدَػدتدِ ٍ‬ ‫سٍدّبی کَچکد تـکیل هیذٌّذ کِ تقذادی اص ایی سٍدّب ثِ ّوذیدگدش‬ ‫پیَػتِ ٍ دس هیبى دسُ ؿیشاى یب ؿیشاى دسُ ػد دس اداهِ هؼیش ٍ دس ثدبال‬ ‫دػب سٍػتب اثـبس صیجبید سا ثِ ٍجَد اٍسدُ اًذ‪.‬ایی سٍػتب کِ ‪ 6‬خبًدَاس‬ ‫ٍ ‪ً 27‬سش جوقیب داسد تَػظ کَُ ّبی هشتسقد احبعِ ؿدذُ اػدب‪ .‬دس‬ ‫اداهِ هؼیش اص سٍػتبی ؿیشاى ثِ عشف هـگیی ؿْش کَّْبی تَ دس تدَ ٍ‬ ‫ثْن پیَػتِ صیبدی ثب پَؿؾ گیبّد ثؼیبس صیجب ٍ ثب دسُ ّبی فویق ٍ هشاتـ‬ ‫ٍ دؿتْبی ػشػجض ٍ ٍػیـ ٍچـوِ ّبی فشاٍاى کِ هول ییالق فـبیدش ٍ‬ ‫جبرثِ گشدؿگشی هٌغقِ هیجبؿذ چـن ّش گشدؿگشی سا ًَاصؽ هیدذّدذ‪.‬‬ ‫ایی ییالق دس اهتذاد کَّْبی دَؿب داک کِ اص گَیجِ ثئل اّش ؿشٍؿ ٍ ثدِ‬ ‫جٌگلْبی حبتن هـِ ػد هـگیی ختن هیـَد دشاس داسد‪ .‬ایی هٌغقِ فدالٍُ‬ ‫ثش داؿتی پَؿؾ گیبّد هتٌَؿ اص جولِ فله گشثدِ‪ ،‬تدشؿدک‪ ،‬گدضًدِ‪،‬‬ ‫ؿٌگد‪ ،‬اٍیـی‪ً ،‬قٌبؿ کَّد‪ ،‬چبی کَّد‪ ،‬پیبص کَّد‪ ،‬چلدِ داودد ٍ‬ ‫ثؼیبسی گیبّبى ٍ گلْبی دیگش داسای دبسچ ّبی خَساکد خَؿودضُ ای‬ ‫ًیض ّؼب‪.‬‬ ‫جبدُ تَسیؼتد هـکیی ؿْش ‪ّ -‬شیغ جبدُ ای اػب کِ ثِ دلیل فجَس اص‬ ‫جٌگل ّبی اسػجبساى ٍ هـکیی ؿْش هٌؾشُ هٌولشثِ فشدی داؿدتدِ ٍ ثدِ‬ ‫هوَس گشدؿگشی تجذیل ؿذُ اػب‪.‬‬ ‫ایی جبدُ فالٍُ ثش تؼْیل دس فجَس ٍ هشٍس ػِ ؿْش ّشیغ‪ ،‬هـکیی ؿْدش‬ ‫ٍ ػشاه یکد اص هوَسّبی صیجب ثِ ؿوبس هدسٍد‪.‬‬ ‫اجرای طرح هطبلعبتی هٌطقِ قرُقشالق در راستبی تَسعِ گردشگری شْرستبى ثٌبه‬ ‫تعییی عرصِ ٍ حرین ‪ 10‬هحَطِ تبریخی اررثبیجبىغرثی‬ ‫ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسک‪ -‬هذیشکل هیشاثفشٌّگد‪ ،‬گشدؿدگدشی ٍ‬ ‫کٌبیـ دػتد ارسثبیجبى ؿشدد ثش لضٍم اجشای عشح هغبلدقدبتدد هدٌدغدقدِ‬ ‫دشُدـالق دس ساػتبی تَػقِ گشدؿگشی ؿْشػتبى ثٌبه تبکیذ کشد‪.‬‬ ‫ثِ گضاسؽ سٍاثظ فوَهد اداسُکل هیشاث فدشّدٌدگدد‪ ،‬گدشدؿدگدشی ٍ‬ ‫کٌبیـ دػتد ارسثبیجبى ؿشدد‪ ،‬احوذ حوضُ صادُ دس ثبصدیذ اص هدٌدغدقدِ‬ ‫تباله دشُدـالق ؿْشػتبى ثٌبه ثِ لضٍم اػتسبدُ اص ؽشفیتْبی عجیدقدد دس‬ ‫تَػقِ گشدؿگشی اػتبى تیکیذ کشد ٍگسب‪ :‬ػدجدک ػدسدش ٍ ػدلدیدقدِ‬ ‫گشدؿگشاى اهشٍصی ثِ ػوب گشدؿگشی عجیقد ػدَق پدیدذاکدشدُ کدِ‬ ‫دسایی ساػتبهیتَاى ثبتَػقِ ٍ ػشهبیِگزاسی دس هٌبعق گدشدؿدگدشپدزیدش‪،‬‬ ‫اصجولِ هٌغقِ دشُ دـالق ؿْشػتبى ثٌبه‪ ،‬صهدیدٌدِ الصم سا ثدشای جدزه‬ ‫حذاکخشی گشدؿگشاى فشاّن ػبخب‪.‬‬ ‫اٍدساداهِ ثِ لضٍم تذٍیی ثؼتِّبی ػشهبیِگزاسی دس خلَف تَػقِ ؽشفدیدب ّدبی تدبسیدخدد ٍگدشدؿدگدشی ؿدْدشػدتدبى ثدٌدبه‬ ‫تیکیذکشدٍگسب‪:‬دسساػتبی جزه هـبسکب ٍ ػشهبیِگزاسی ثخؾ خلَکد دس حَصُّبی تبسیخد ٍگشدؿگشی‪ّ ،‬وچٌیی ثْشُهٌذی‬ ‫اص ؽشفیب اًْب الصم اػب تبثؼتِّبی ػشهبیِگزاسی دس ایی خلَف ثبًؾشٍحوبیب فشهبًذاسی ؿْشػتبى تذٍیی ٍ ػشهبیِگزاساى اسائدِ‬ ‫ؿَد‪.‬حوضُ صادُ دسخبتوِ ثباؿبسُ ثِ اّویب اجشای عشح هغبلقبتد هٌغقِ دشُدـالق‪ ،‬گسب‪ :‬ثبتَجِ ثِ ایٌکِ دشُدـالق ثدٌدبه یدکدد اص‬ ‫هٌبعق هْن ٍ پشؽشفیب ایی هٌغقِ ثِ لوبػ داسا ثَدى پٌِْ اثد اػب‪،‬لزاثباجشای عشح هغبلقبتد ٍ تقییی کدبسثدشدّدبی گدشدؿدگدشی ٍ‬ ‫فشٌّگد ثشای ایی هٌغقِ فشکب ثشًبهِسیضی ثشای ػشهبیِگزاساى ًیض فشاّن خَاّذ ؿذ‪ ،‬ثِ ّویی هٌؾَس دس گبم اٍل تبهیدی افدتدجدبسالصم‬ ‫ثشای عشح هغبلقبتد هٌغقِ دشُ دـالق ضشٍسی اػب تب پغ اصاى صهیٌِ ایجبد صیشػبختْبٍجزه ػشهبیِگزاس هوقق ؿَد‪.‬‬ ‫ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسک‪ -‬هقدبٍى هدیدشاث فدشّدٌدگدد اداسُ کدل‬ ‫هیشاثفشٌّگد‪ ،‬گشدؿگشی ٍ کٌبیـدػتد ارسثبیجبى ودشثدد اص اودبص‬ ‫فولیبت تقییی فشکِ ٍ حشین ثشای ‪ 21‬هوَعِ تبسیخد ؿْشػدتدبى ّدبی‬ ‫هختله اػتبى خجش داد‪.‬حؼدی ػدپدْدشفدش هدقدبٍى هدیدشاث فدشّدٌدگدد‬ ‫اداسُکل هیشاثفشٌّگد‪ ،‬گشدؿگشی ٍ کٌبیـدػتد ارسثبیدجدبى ودشثدد‬ ‫اؽْبس کشد‪ :‬ثِ هٌؾَس تقییی تکلیه فشکِ ٍ حذٍد احبس تبسیدخدد حدجدب‬ ‫ؿذُ دس فْشػب احبس هلد ٍ پیـگیشی اص احتوبل ٍجَد هـکالت ثدشای‬ ‫اؿخبف ّوجَاس ثب تپِ ّبی تبسیخد ٍ ّدودچدٌدیدی ضدشٍست تدذٍیدی‬ ‫چبسچَه دبًًَد حسبؽب ٍ کیبًب اص ایی تپِّب‪ ،‬پشٍطُ تقییی حدشیدن ٍ‬ ‫فشکِ ایی احبس ؿشٍؿ ٍ دس دػب ادذام اػب‪.‬‬ ‫اٍ افضٍد‪:‬دس ایی پشٍطُ‪ ،‬تلبٍیش هبَّاسُای دِّ ‪ 60‬هیالدی ثب ٍضدقدیدب‬ ‫حبل حبضش هوَعِّب ثشای ؿٌبػبید فَاهل ٍ حجن اػیتّب تَػظ ثبػتبىؿٌبػبى هَسد هغبلقِ ٍ هقبیؼِ دشاس گشفتِ تب گوبًِّبی هتقذدی‬ ‫ثِ دٍس ایی تپِّب ایجبد ٍ هَسد ثشسػد دشاس دادُ ؿَد‪.‬هقبٍى هیشاثفشٌّگد اداسُکل هیشاث فشٌّگد‪ ،‬گدشدؿدگدشی ٍ کدٌدبیدـ دػدتدد‬ ‫ارسثبیجبىوشثد فٌَاى کشد‪:‬هوَعِّبی دس دػب هغبلقِ ٍ تقییی حشین‪ ،‬هشثَط ثِ ؿْشّبی هختله اػتبى ّؼتٌذ کِ اص اى جولِ هدتدَاى‬ ‫ثِ تپِّبی دیض دلقِ ٍ هکد اسٍهیِ‪ ،‬داؽتپِ دس هیبًذٍاه ٍ تپِّبید دس ؿْشػتبىّبی چبلذساى‪ ،‬خَی ٍ ػلوبع اؿبسُ کشد‪.‬‬ ‫اٍ تلشیح کشد‪:‬تقییی حشین دس ایی پشٍطُّب ثب هجَص پظٍّـگبُ هیشاث فشٌّگد کـَس ثَدُ ٍ تَػدظ ثدبػدتدبى ؿدٌدبػدبى هدَسد تدبیدیدذ‬ ‫پظٍّـکذُ ثبػتبىؿٌبػد ٍ ثب ًؾبست فٌد ٍ کبسؿٌبػد اداسُکل هیشاثفشٌّگد‪ ،‬گشدؿگشی ٍ کٌبیـدػتد ارسثدبیدجدبى ودشثدد اًدجدبم‬ ‫هدؿَد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5039

روزنامه ارک 5039

شماره : 5039
تاریخ : 1399/06/26
روزنامه ارک 5038

روزنامه ارک 5038

شماره : 5038
تاریخ : 1399/06/25
روزنامه ارک 5037

روزنامه ارک 5037

شماره : 5037
تاریخ : 1399/06/24
روزنامه ارک 5035

روزنامه ارک 5035

شماره : 5035
تاریخ : 1399/06/22
روزنامه ارک 5034

روزنامه ارک 5034

شماره : 5034
تاریخ : 1399/06/20
روزنامه ارک 5032

روزنامه ارک 5032

شماره : 5032
تاریخ : 1399/06/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!