روزنامه ارک شماره 4975 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه ارک شماره 4975

صفحه بعد

روزنامه ارک شماره 4975

روزنامه ارک شماره 4975

‫روزانهم کثیراالاشتنر سراسری‬ ‫حوبیت ّوگبًی اص پَیش‬ ‫( بذٍى بشچسب قیوت‬ ‫ًخشین ) تَسط شْشًٍذاى ‪،‬‬ ‫اصٌبف ٍ ببصاسیبى‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫صفحِ ‪3‬‬ ‫* سِ شٌبِ ‪ 01‬تیش ‪ 31* 0311‬طٍئی ‪ 8*0101‬ری القعذُ ‪ *0440‬سبل سی ام ( اٍتَصًٍجی ایل )* شوبسُ (سبیی)‪ 8 * 4195:‬صفحِ ‪01111‬سیبل ایویل ‪ً ark.tabriz@yahoo.com :‬شبًی الکتشًٍیکی ‪:‬سبیت اختصبصی سٍصًبهِ اسک یب ‪www.rooznameark.com‬‬ ‫کبّش ‪ 03۳4‬دسصذی‬ ‫تلفبت تصبدفبت دس دٍ هبِّ‬ ‫ًخست اهسبل‬ ‫دغذغِ اٍل ٍ اخش‬ ‫هب ببیذ هعیشت‬ ‫هشدم ببشذ‬ ‫سشذ ٍ تحشک سشهبیِ گزاسی‬ ‫دس استبى هذیَى بخش خصَصی است‬ ‫توذیذ ٍ صذٍس کبست‬ ‫ببصسگبًی هٌَط بِ پشداخت‬ ‫بذّی هبلیبتی است‬ ‫صفحه ‪5‬‬ ‫همین صفحه‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫بشایبى َّک‪ :‬خشٍج‬ ‫اص بشجبم اّشم فشبس‬ ‫بش ایشاى سا افضایش داد‬ ‫تسْیالت یک هیلیَى تَهبًی فقط بِ خبًَاسّبی‬ ‫‪ً 5‬فشُ ٍ جبهبًذُ تعلق هیگیشد‬ ‫همین صفحه‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫هٌظَم یبدداشت‬ ‫*هذیشهسئَل ‪-‬هحوّذ اششاقی‬ ‫معىًیت گرٌ ک لی دیر‬ ‫دویب دئمک کوچری لر یًردی دیر‬ ‫کیمسٍ قبلمبز ثئص این گًولًک ایردی دیر‬ ‫ثً ایردیوًن قًضًوالری ثیسلریک‬ ‫یًلذاضالری دیضمه کیمی ایسلٍ ریک‬ ‫ثً ایردیوًن ایطی یبلىیس چبلیص دیر‬ ‫چبلیطمبدا یبضبیبراق ثبریص دیر‬ ‫اوجبق ایردی دویًش ایلًه ثیر یًللًق‬ ‫ایلذیریری اوسبن ایغلًن ثیر دیولًق‬ ‫یار دویًضً یاردان سبلیت ائللری‬ ‫ییخیت دئمک چًخ یئرلردٌ ائًلری‬ ‫معىًیت گًج دن دیضًه گئت گئذٌ‬ ‫ایستٍ ییری مبدیت لٍ ثیر گئذٌ‬ ‫چتیىلیک لر ثًردان چیخیر گوریوًر‬ ‫ثئلٍ لیک لٍ ثًتویلًک لر ثولًوًر‬ ‫دیزلًک ایتیت ائللر دیضًه چتیىٍ‬ ‫کسمک ایچًن کسر تًتًه الیىٍ‬ ‫یار ایلًه دیر اولچً ائلٍ ثًگًولر‬ ‫ائل ایطیىذٌ یبراویت دیر دیگًولر‬ ‫معىًیت گرٌ ک لی دیر قبییذا‬ ‫ائل دٌ دیزلًک ایچٍ ری دن اییال‬ ‫ائًی ییخبر پًزغًولًغًن چًخلًغً‬ ‫پًزغًوچًیب قًریقالریه یًخلًغً‬ ‫راضی دئگیل ثً دیریمب یبرادان‬ ‫گرٌ کلی دیر پیسلیک گئذٌ ارادان‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫همین صفحه‬ ‫دغذغِ اٍل ٍ اخش هب ببیذ هعیشت هشدم ببشذ‬ ‫سزییس خجزی ریسوبمٍ ارک‪ -‬رئیس مجلس ضوًرای اسویموف ‪:‬و و ‪۹‬‬ ‫دغذغٍ ایل مب درایه مقطغ ثبیذ مؼیط ی اقتصبد کطًر ثوبضوذم موزدا موب‬ ‫َز‪:‬ش َیچ اختیف‪ ،‬تىص را اس کسف قجًل ومفکىىذممحمذثبقز قبلیجبف در‬ ‫ائیه ثُزٌ ثزداری اس ثشر‪:‬تزیه مزکش دادٌ مىطقٍ غوزه ی ضوموبل غوزه‬ ‫کطًر‪ ۹ : ،‬دغذغٍ ایل ی اخز مب در ایه مقطغ ثبیذ تًجٍ ثٍ اقتوصوبد ی‬ ‫مؼیط مزدا ثبضذمیی افشید‪ ۹‬مزدا مب َز‪:‬ش َیچ اختیف‪ ،‬تىص ی دػًای‬ ‫حیذری وؼمتف را اس کسف قجًل ومفکىىذ ی اس َمٍ مب تًقغ داروذ کٍ کوبر‬ ‫صبدقبوٍ اوجبا دَیم ی َم خًه کبر کىیم مقبلیجبف ثب ثیبن ایىکٍ حبل موزدا‬ ‫مب در حًسٌ اقتصبد خًه ویس ‪ ،‬افشید‪: ۹‬بَف چیشَبیف را مفضىًیوم کوٍ‬ ‫کبش ومفضىیذیم؛ امب یاقؼی َبی تلخف َس ی مفثیىیوم کوٍ اس اجوبرٌ‬ ‫پط ثباَب حزف سدٌ مفضًدمرئیس مجلس ضًرای اسیمف ثیبن کزد‪ ۹‬موب‬ ‫ثبیذ ثتًاویم مطکیت مزدا را ثزطزف کىیم ی ثبیذ ثٍ ایه وکتٍ یاقف ثبضیم‬ ‫کٍ مزدا مب قبوغ َستىذ ی َمیه کٍ ایه حس در اوبن ثٍ یجًد ثیبیذ ی ایوه‬ ‫امىی ریاوف در اوبن یجًد داضتٍ ثبضذ کٍ مب ثٍ درستف مذیزی مفکىیوم‬ ‫ی در تیش َستیم ی ایه مسئلٍ را در سوذ‪:‬ف ضان لمس کوىوىوذ‪ ،‬موموىوًن‬ ‫مذیزان خًاَىذ ثًد امب در غیز ایوه صوًرت اس موب رانوف ووخوًاَوىوذ‬ ‫ثًدمقبلیجبف تصزیح کزد‪ ۹‬امزیس مجمًػٍای افتتبح مفضًد ی مبوىذ ‪:‬ذضتوٍ‬ ‫ایه مجمًػٍ مفتًاوذ در کمتزیه سمبن ممکه ثب ثیطتزیه تاحیز‪:‬ذاری ی در‬ ‫َمٍ جغزافیبی کطًر ثب ض بفی ی ػذال ی َمچىیه ثب کوموتوزیوه سموبن‬ ‫ممکه ی ثب اقتصبدیتزیه ریش‪ ،‬مسبئل ی وبثسبمبوفَبی اقتصبدی کطًر را‬ ‫حل ی فصل کىذمیی تواکویوذ کوزد‪ ۹‬سموبووف کوٍ حوزف اس اقوتوصوبد‬ ‫دیجیتبلف مف سویم ثٍ ایه مؼىبس کٍ یک فزص ثشرگ در اختیبر مبس‬ ‫کٍ ػقت مبوذ‪:‬فَبی ‪:‬ذضتٍ را ججزان کىیم ی راٌ ثسیبر کًتبَف را ثوزای‬ ‫ثٍ دس ایردن ثشر‪:‬تزیه دستبیردَب طف کىیممرئیس موجولوس ضوًرای‬ ‫اسیمف اظُبر داض ‪ ۹‬الجتٍ ا‪:‬ز در ایه سمیىٍ غ ل کىیم‪ ،‬فبصلٍ مب وسج ثٍ‬ ‫مبثقف دویب افشایص مفیبثذ ی ضکبف ان َم دیجیتبلف خًاَذ ضذ ی ػوقوت‬ ‫مبوذ‪:‬ف مبن ویش وسج ثٍ ثقیٍ کطًرَبی دویب ثیطتز خًاَذ ضوذمقوبلویوجوبف‬ ‫افشید‪ ۹‬ثٍ ایه مؼىب کٍ اقتصبد دیجیتبلف َم یک فزص ثشرگ ثزای مبس‬ ‫تب ‪:‬ذضتٍ خًد را ججزان کىیم ی در مقبثل یک خطز ی تُذیذی اسو کوٍ‬ ‫ا‪:‬ز اس ان غ ل کىیم‪ ،‬قطؼ ًب اسیت ثشر‪:‬ف اس ایه وبحیٍ موتوًجوٍ کطوًر‬ ‫ّتل اِسکَل تبشیض‬ ‫دس استبًِ افتتبح‬ ‫مف ضًدمیی تصزیح کزد‪ ۹‬مب اس یک سً جًاوبن را کٍ در حوًسٌ اضوتوغوبل‬ ‫دچبر مطکل َستىذ را مفتًاویم یک تُذیذ ثجیىیم امب اس یک مىظز دیگز ثٍ‬ ‫ایه مًنًع وگبٌ کىیم کٍ مب ویزیی جًان‪ ،‬تحصیل کزدٌ ی اضىب ثٍ فضوبی‬ ‫اقتصبد دیجیتبل ثسیبر سیبدی داریم کٍ ثشر‪:‬تزیه سزمبیٍ ایه ػزصٍ َستىذم‬ ‫رئیس مجلس ضًرای اسیمف ادامٍ داد‪ ۹‬امزیس دویب لحظٍ ضمبری مفکوىوذ‬ ‫کٍ چىیه ظزفی ی مىبثغ اوسبوف داضتٍ ثبضذ کٍ ایزان در دارا ثًدن موىوبثوغ‬ ‫اوسبوف جًان ینؼی خًثف دارد ی در میبن ‪ ۴‬یب ‪ ۰۱‬کطًری َستویوم کوٍ‬ ‫چىیه ظزفی ثشر‪:‬ف داروذ کٍ ثبیذ اس ایه فزص حذاکوخوز اسوتو وبدٌ را‬ ‫ثجزیممقبلیجبف ‪ ۹ :‬وگبٌ مجلس یبسدَم ایه اس کٍ ثٍ َمٍ کسبوف کوٍ‬ ‫در ثخص دیلتف‪ ،‬خصًصف‪ ،‬ضزک َبی کًچک ی یب ثشرگ ی یب حتف در‬ ‫ریستبیف در سمیىٍ صىبیغ دستف فؼبلی مفکىىذ‪ ،‬کمک ضًد ی در خذم‬ ‫َمٍ اوبن َستیم ی در مجلس ضًرای اسیمف ایه مسیز را طوف خوًاَویوم‬ ‫کزدمیی ثیبن کزد‪ ۹‬ثىذٌ ثٍ ػىًان یک مذیز ی خذمتگشار تب قجل اس ایوىوکوٍ‬ ‫یارد مجلس ضًرای اسیمف ضًا‪ ،‬یاقؼ ًب ایه مًنًع را حوس کوزدا کوٍ‬ ‫اقتصبد دیجیتبل در مذیزی ‪ ،‬ض بفی ‪ ،‬خذم ی کًچک سبسی ی کبرامذ‬ ‫سبسی احز ثسیبر سیبدی داردمیی ثب ثیبن ایىکٍ سمبووف کوٍ موب اس اقوتوصوبد‬ ‫مقبیمتف حزف مف سویم در حقیق ثٍ مؼىبی مزدموف سوبسی ی اقوتوصوبد‬ ‫دیجیتبلف اس ‪ ۹ : ،‬السمٍ حزک در ایه راستب ان اس کٍ ثتًاویوم اس‬ ‫ثخص خصًصف‪ ،‬دیل ‪ ،‬ضًرای ػبلف فضبی مجبسی‪ ،‬ثٍ خًثف اسوتو وبدٌ‬ ‫کىیم ی َمٍ ثبیذ دس ثٍ دس َم دَىذ تب ایه مسیز را ثٍ خوًثوف پویوص‬ ‫ثجزوذمرئیس مجلس ضًرای اسیمف تصزیح کزد‪ ۹‬ضیًع ثویوموبری کوزیووب‬ ‫ثبػج ضذ کٍ در ثخصَبی مختلف اسیتَبی جذی ثجیىیم امب یاقؼبً کزیوب‬ ‫ثزای فضبی دیجیتبلف فزص ثسیبر ثشر‪:‬ف ایجبد کزد کٍ ثبیذ مًرد تًجوٍ‬ ‫قزار ‪:‬یزدمقبلیجبف ‪ ۹ :‬ثسیبری اس کست ی کبرَبیف کٍ تؼطیول ضوذ اس‬ ‫طزیق مجبسی ریوق پیذا کزد کٍ مب ثبیذ اس ایه فزص َب حذاکخز استو وبدٌ‬ ‫را داضتٍ ثبضیم ی ایه مسیز را پیص ثجزیممیی افشید‪ ۹‬مًنوًع اسوتو وبدٌ اس‬ ‫فضبی مجبسی در ثخص امًسش کطًر جشی مًارد حبئش اَمی اس کوٍ‬ ‫ثبیذ حتمبً ان را دوجبل کىیم ی ػذال امًسضف در ایه مسئلٍ ثسیبر اَمیو‬ ‫دارد ی خذمبتف کٍ اس طزیق سبمبوٍ ضبد ارائٍ مفضًد‪ ،‬ثبیذ ثزای َوموٍ ثوٍ‬ ‫صًرت یکسبن ثبضذم‬ ‫سشهقبلِ‬ ‫هشدم ٍگشاًی‬ ‫*هذیشهسئَل ‪ -‬هحوّذ اششاقی‬ ‫‪:‬زاوف درجبمؼٍ مب یاصٌ دیز اضىبئف اس م ثیص اس َطتبد‬ ‫درصذ مزدا خبطزات ثذی ثب ایه یاصٌ داروذم ایوه یاصٌ‬ ‫درَمٍ جب یجًد مبدی ی مؼىًی داردم ‪:‬زاوف مخل یوک‬ ‫ثیمبری ضىبختٍ ضذٌ ی قبثل کىتزل اس م ثشػم ػوذٌ ای‬ ‫‪:‬زاوف مُمتز اسیک ثیمبری سبدٌ اس م ‪:‬زاوف ثیطتز ثوٍ‬ ‫یک ثیمبری مشمه‪ ،‬مسزی ی َمٍ ‪:‬ویوزضوجوبَو داردم‬ ‫ثىبثزایه ‪:‬زاوف مؼتذل قبثل تحمل ی ػید پذیز مف ثبضذم‬ ‫در ثزرسف یسیغ تز مف تًان ‪ :‬کٍ ‪:‬زاوف یک ووًع‬ ‫ثیمبری مزکجف اسو کوٍ موموکوه اسو اسػولول ی‬ ‫محزکُبی متىًع جشیف ییبمزکت اقتصبدی‪ ،‬سویوبسوف‪،‬‬ ‫اجتمبػف ی فزَىگف وبضف ضذٌ ثبضذمکطوًرَوبثوؼوىوًان‬ ‫جًامغ اوسبوف ثشرگ‪ ،‬وسج ثٍ میشان یضوبخصوٍ َوبی‬ ‫سیم ی ثیمبری مًجًد در سبختوبرَوبی اقوتوصوبدی‪،‬‬ ‫سیبسف‪ ،‬اجتمبػف‪ ،‬ی فزَىکف خًد درمؼزض ثیمبریُوبی‬ ‫اقتصبدی اس جملٍ ‪:‬زاوف قزار مف ‪:‬یزووذم ا‪:‬وز جوبموؼوٍ‬ ‫مجتی ثٍ ثیمبری ‪:‬زاوف ات بقف ی اقتصبدی در سبیز سمیوىوٍ‬ ‫َب سبلم ثبضذ‪ ،‬اس ضز ثیمبری ‪:‬زاوف اقتصبدی ی اتو وبقوف‬ ‫پیص اس تحمل خسبرت سیبد خیظ مف ضًدم یلف ا‪:‬وز‬ ‫ایه جبمؼٍ ‪:‬زفتبر‪ ،‬ػییٌ ثز ‪:‬زاوف اتو وبقوف ثوٍ سوبیوز‬ ‫ثیمبریُبی مشمه یسبختبری سیبسف‪ ،‬اجتمبػف‪ ،‬فزَىگوف‬ ‫مجتی ثبضذ‪،‬طًل مذت ثیمبری سیبدیتىبیثُبی اثوتوی ان‬ ‫متؼذد تز مف ضًدی‪:‬بَب ویبسمىذجزاحف َم مف ضوًدمثوٍ‬ ‫وظزمف رسذ‪:‬زاوف َبی مًجًدیپیطیه مبدارای مىطبَبی‬ ‫متؼذد ثًدٌ یَس م‪:‬زاوف َبی مشمه یحبد‪ ،‬ثف ضجبَو‬ ‫ثٍ اپیذمف ییزیس کزیوب ویس م ثؼجبرت دیگز ‪:‬زاویُوبی‬ ‫‪:‬ذضتٍ یتبسٌ مبػلل مزتجط ثبثیمبریُبی اضکبر‪ ،‬پوىوُوبن‬ ‫‪،‬کُىٍ یوًفزدی یاحتمبػف متؼذدداردمثبیذ‪، :‬تبجبمؼٍ‬ ‫مباسلحبظ ثیمبریُبی فزدی یاجتمبػف یبدضوذٌ اسصرفوب‬ ‫درمبن یاحیب وطًد‪ ،‬کًضطُبی مًردی یمقطوؼوف چوًن‬ ‫مسکه ػمل مف کىىذ یدرد را دیا وخًاَىذ کزد م‬ ‫تسْیالت یک هیلیَى تَهبًی فقط بِ خبًَاسّبی ‪ً 5‬فشُ ٍ جبهبًذُ تعلق هیگیشد‬ ‫سعبیت بْذاشت‪ ،‬اٍلَیت اٍل هقببلِ بب کشًٍبست‬ ‫کبّش ‪ 03۳4‬دسصذی تلفبت تصبدفبت دس دٍ هبِّ ًخست اهسبل‬ ‫سزییس خجزی ریسوبمٍ ارک‪ -‬سخىگًی ستبد تسُییت حمبیتف یسارت رفوبٌ اػویا کوزد‬ ‫پیبمک تسُییت یک میلیًوف حمبیتف کٍ ثزای ثزخف سزپزستبن خبوًار یبراوٍ ثوگویوز ارسوبل‬ ‫ضذٌ‪ ،‬فقط ثزای خبوًارَبی ‪ ۴‬و ز ی ثیصتز ی جبمبوذٌَبی مزحلٍ قجل کٍ سیموکوبرت ثوٍ ووبا‬ ‫وذاضتىذ‪ ،‬خًاَذ ثًدمحسیه میزسایف سخىگًی ستبدتسُییت حمبیتف یسارت رفبٌ اػیا کزد‪۹‬‬ ‫پیبمک تسُییت یک میلیًوف حمبیتف کٍ ثزای ثزخف سزپزستبن خبوًار یبراوٍثگویوز در ریس‬ ‫ضىجٍ ‪ ۶‬تیز ‪ ۸۸‬ارسبل ضذٌ‪ ،‬فقط ثزای خبوًارَبی ‪ ۴‬و ز ی ثیطتز ی جبمبوذٌَبیف مزحلٍ قجل کوٍ‬ ‫سیمکبرت ثٍ وبا وذاضتىذ‪،‬خًاَذ ثًدم‬ ‫یی در تًئی ایل خًد وًض ‪ ۶ ۹‬تیزمبٌ‪ ،‬ثب سزضمبرٌ ‪V.Refah‬ثزای ‪َ ۸۰۱‬شار سوزپوزسو‬ ‫خبوًاری کٍ کذ ملف خًد را ثٍ اضتجبٌ یب ثب ضموبرٌ تولو وه َوموزاٌ دیوگوزان ارسوبل کوزدٌ‬ ‫ثًدوذ‪،‬پیبمک مجذد ارسبل ضذمایه افزاد حذاکخز ‪۴‬ریس اس سمبن دریبف پیبمک مُلو دارووذ‬ ‫کذ ملف خًد را ثب سیم کبرتف کٍ ثٍ وبا سزپزس خبوًار اس ‪،‬ثٍ ‪ ۵۲۵۸‬پیبمک کىىذ‪.‬‬ ‫میزسایف در تًئی دیا خًد وًض ‪ ۹‬ثزای خبوًارَبی ‪ ۴‬و ز ی ثیطتز کٍ پیص اس ایه‪ ،‬تسُییت‬ ‫یک میلیًن تًمبوف را دریبف کزدٌ ثًدوذ ویش پیبمک ارسبل کزدیم تب ثوٍ ایوه خوبووًارَوب ‪۰‬‬ ‫میلیًن مبساد ثز تسُییت قجلف پزداخ ضًدم در پبسخ پیبمک ثبیذ کذملف سزپزس را ثب سیم‬ ‫کبرتف کٍ ثىبا یی اس ثٍ ‪ ۵۲۵۸‬پیبمک ومبیىذ‪.‬‬ ‫سخىگًی ستبد تسُییت یبروٍای کزیوبیف در تًئی سًا وًض ‪ ۹‬مًنًع پزداخو موزحلوٍ‬ ‫دیا تسُییت یک میلیًن تًمبوف صح وذاردم ایه پیبمک َب صزفب ثٍ ‪َ ۸۰۱‬شار خبوًاری کٍ‬ ‫در ارسبل پیبمک اضتجبٌ کزدٌ ثًدوذ ی خبوًارَبیف کٍ مطمًل یاا ‪ ۰‬میلیًن مبساد مف ضوًووذ‪،‬‬ ‫ارسبل ضذٌ اس م‬ ‫سزییس خجزی ریسوبمٍ ارک‪ -‬سخىگوًی یسارت‬ ‫ثُذاض ‪ ۹ :‬تًصیٍَب اس ریس ایل ی حتف قجل اس‬ ‫یرید کًییذ‪ ۰۸ -‬ثٍ ایوزان‪ ،‬رػوبیو ثوُوذاضو ‪،‬‬ ‫ضس یضًی مذایا دس َب ی است بدٌ اس موبسوک‬ ‫ثًدٌ ی َمچىبن ایه مًنوًع در ایوزان ی جوُوبن‬ ‫ایلًی ی تًصیٍ اصلف اس مدکتز سویوموب سوبدات‬ ‫الری افشید‪ ۹‬ریوذ ثیمبری کًییذ ‪ ۰۸‬در موبٌ َوبی‬ ‫اخیز تغییز محسًس ی مت بیتف وذاضتٍ اس ؛ امب مُمتزیه وکتٍ درثبرٌ ایه ثیموبری ایوه‬ ‫اس کٍ ثذاویم یک ثیمبری وًپذیذ محسًه مفضًد ی در یاقغ داوستٍَبی موب ثسویوبر‬ ‫کمتز اس وبداوستٍ َبس م ایزان ویش مبوىذ َمٍ کطًرَبی جُبن در ضزایط مختل ف ثب ایوه‬ ‫ییزیس مًاجٍ ضذ ی ثٍ مزیر مسبئل ی جشییبت ثسیبری درثبرٌ ان ض بف ضذمیی اداموٍ‬ ‫داد‪ ۹‬ثٍ طًر مخبل در اس ىذ مبٌ‪ ،‬ثحج اس دس دادن ثًیبیف ی چطبیف تًسط ثسیبری اس‬ ‫افزاد جبمؼٍ مطزح ضذ‪ ،‬امب کسف ایه مًنًع را َىًس جشی ػیئم ثیمبری ومفداوس ی‬ ‫ثٍ مزیر ایه مًنًع َم احجبت ضذ کٍ یکف اس ػیئم ثیمبری کًییذ ‪ ۰۸‬اس م ثىبثزایوه‬ ‫مفتًان ‪ :‬کٍ َزچٍ پیصتز مف رییم‪ ،‬وکبت ی مًارد ثیطتزی درثوبرٌ کوًییوذ ‪۰۸‬‬ ‫مففُمیم ی ثٍ َمبن میشان راٌ َبی مقبثلٍ‪ ،‬پیطگیزی ی درموبن وویوش طوزاحوف ی اجوزا‬ ‫مفضًدممؼبین یسیز ثُذاض ‪َ ۹ :‬یچ تًصیٍای ثٍ جش رػبی ثُذاض ی است بدٌ اس‬ ‫مبسک ی فبصلٍ ‪:‬ذاری در مًرد کزیوب مًحز ویس ؛ ایه مًنًع در ایوزان ی جوُوبن‬ ‫احجبت ضذٌ اس م‬ ‫سزییس خجزی ریسوبمٍ ارک‪ -‬سبسمبن پشضکف قبوًوف کل کطًر اػیا کوزد‪ ۹‬در دی‬ ‫مبٍَ وخس سبل جبری َشار ی ‪ ۸۶۲‬و ز در حًادث راوىذ‪:‬ف جبن خًد را اس دسو‬ ‫دادوذمثٍ ‪:‬شارش ادارٌ کل ریاثط ػمًمف ی امًر ثیه الملل سبسمبن پشضوکوف قوبووًووف‬ ‫کطًر‪ ،‬اس کل تل بت حًادث راوىذ‪:‬ف در دی مبٍَ وخس سبل جبری یکُشار ی ‪۵۲۵‬‬ ‫و ز مزد ی ‪ ۲۲۶‬و ز سن ثًدوذمدر ایه مذت استبنَبی تُزان ثب ‪ ،۰۵۲‬فوبرس ثوب ‪ ۰۳۸‬ی‬ ‫کزمبن ثب ‪ ۰۳۷‬فًتف ثیطتزیه ی استبنَبی چُبرمحبل ی ثختیبری ی اییا َز کذاا ثب ‪،۰۸‬‬ ‫کُگیلًیٍ ی ثًیزاحمذ ثب ‪ ۱۰‬ی اردثیل ثب ‪ ۱۳‬کمتزیه امبر تل بت تصبدفبت را داضتٍاوذم‬ ‫َمچىیه در ایه مذت اس کل تل بت تصبدفبت یکُشار ی ‪ ۱۶۳‬و ز در جبدٌ َوبی ثوزین‬ ‫ضُزی‪ ۴۵۷ ،‬و ز در مسیزَبی درین ضُزی‪ ۰۰۷ ،‬و ز در جبدٌَبی ریستبیف ی ‪ ۰۲‬وو وز‬ ‫در سبیز مسیزَب جبن خًد را اس دس دادٌاوذم‬ ‫ثیص اس ‪َ ۲۴‬شار مًرد مزاجؼٍ مصذیمبن‬ ‫در دی مبٍَ وخس امسبل ‪َ ۲۴‬شار ی ‪ ۷۵۸‬مصذیا حًادث راوىذ‪:‬ف وویوش ثوٍ موزاکوش‬ ‫پشضکف قبوًوف مزاجؼٍ کزدوذ کٍ اس ایه تؼذاد ‪َ ۱۶‬شار ی ‪ ۱۸۰‬و ز مزد ی َط َشار ی‬ ‫‪ ۴۶۷‬و ز سن ثًدوذمامبر مزاجؼبت مصذیمبن حًادث راوىذ‪:‬ف ویش در ایه مذت وسوجو‬ ‫ثٍ مذت مطبثٍ سبل قجل ثب کبَص ‪۵‬م‪ ۲۷‬درصذی مًاجٍ ثًدٌ اس م‬ ‫کبَص تل بت در اردیجُط مبٌ‪۹‬امبر تل بت حًادث راوىذ‪:‬ف در اردیجُط امسبل ثوب‬ ‫یکُشار ی ‪ ۰۳۰‬متًفف‪ ،‬کبَص ‪۳‬م‪ ۰۳‬درصذی وسج ثٍ مذت مطبثٍ سبل قوجول داضوتوٍ‬ ‫اس مدر ایه مبٌ ‪َ ۱۱‬شار ی ‪ ۸۵۷‬مصذیا حًادث راوىذ‪:‬ف ویش ثٍ مزاکش پشضکف قبوًوف‬ ‫مزاجؼٍ کزدوذ کٍ وسج ثٍ مذت مطبثٍ سبل قجل ‪۲‬م‪ ۱۴‬درصذ کبَص یبفتٍ اس م‬ ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* سه شنبه‬ ‫‪0911‬‬ ‫*‪ 01‬تیر‬ ‫‪0101‬‬ ‫* ‪ 91‬ژوئن‬ ‫‪0440‬‬ ‫*‪ 8‬ذی القعده‬ ‫* سال‪ :‬سی ام‬ ‫* شماره (سایی)‪4194 :‬‬ ‫* اوتوزونجی ایل‬ ‫* صفحه ‪0‬‬ ‫ایطاى ٍ حعباهلل لبٌاى‪ ،‬اسطائیل ضا بِ لبِ پطتگاُ هیوشاًٌس‬ ‫‪‬‬ ‫اریان و جهان‬ ‫الجؼفطی‪ :‬ساظهاى هلل تحطینّای اهطیىا ػلیِ سَضیِ ضا بطضسی وٌس‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ض‪ٚ‬ظ٘بٔ‪ ٝ‬اضن‪ٚ -‬ظیهط ػه‪ٙ‬هً ؾهبثهک ضغیهٓ‬ ‫ن‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یؿشی ث‪ ٝ‬لسضر ایطاٖ ‪ ٚ‬حعهاهلل ِج‪ٙ‬بٖ زض ثطاثهط اؾهطائهیهُ‬ ‫اشلبٖ وطزب‬ ‫ا‪ٚ‬یٍس‪ٚ‬ض ِیجطٔٗ ‪ٚ‬ظیط ػ‪ ًٙ‬ؾبثک ضغیٓ نه‪ٟ‬هیه‪٘ٛ‬هیهؿهشهی‪ ،‬زض‬ ‫ٌفشٍ‪ ٛ‬ثب ض‪ٚ‬ظ٘بٔ‪ ٝ‬ن‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یؿشهی ٔهعهبضیه‪ ٛ‬الهالْ وهطزا ایهطاٖ ‪ٚ‬‬ ‫حعهاهلل ِج‪ٙ‬بٖ‪ ،‬اؾطائیُ ضا ث‪ِ ٝ‬ج‪ ٝ‬دطسٍب‪ٔ ٜ‬یوکب٘‪ٙ‬سب‬ ‫‪ٚ‬ی ث‪ ٝ‬زؾشب‪ٚ‬ضز‪ٞ‬بی ‪ٞ‬ؿش‪ٝ‬ای ایطاٖ ‪ ٚ‬دطسبه ٔ‪ٛ‬فمیزأیع ٔب‪ٛٞ‬اض‪ٜ‬‬ ‫٘‪ٛ‬ض َی یه ٔب‪ٌ ٜ‬صقش‪ ٝ‬اقبض‪ ٜ‬وطزب‬ ‫ِیجطٔٗ ذبَط٘کبٖ وطزا حعهاهلل ِج‪ٙ‬بٖ زض حبَ حبیط یه وبضٌب‪ ٜ‬س‪ِٛ‬یس ٔ‪ٛ‬قه‪ٞ‬بی ثؿهیهبض زلهیهک‬ ‫ٔیؾبظز ‪ ٚ‬ایٗ وبضٌب‪ٔ ٜ‬یطاص لبؾٓ ؾّیٕب٘ی فطٔب٘س‪٘ ٜ‬یط‪ٚ‬ی ؾذب‪ ٜ‬لسؼ ایطاٖ ث‪ ٝ‬قٕبض ٔی ض‪ٚ‬زب سهٕهبْ‬ ‫ایٗ ٔؿبئُ ثبلض ٔیق‪ٛ‬ز اؾطائیُ ث‪ِ ٝ‬ج‪ ٝ‬دطسٍب‪ ٜ‬وکیس‪ ٜ‬ق‪ٛ‬زب‬ ‫‪ٚ‬ی افع‪ٚ‬زا ث‪ٙ‬یبٔیٗ ٘شب٘یب‪٘ ٛٞ‬رؿز ‪ٚ‬ظیط اؾطائیُ ‪ٞ‬یچ َط ‪ ٚ‬ثط٘بٔ‪ ٝ‬ای ثهطای ض‪ٚ‬یهبض‪ٚ‬یهی ثهب ایهطاٖ ‪ٚ‬‬ ‫حعهاهلل ِج‪ٙ‬بٖ ٘ساضزبِیجطٔٗ ‪ ٓٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ث‪ ٝ‬ؾیبؾز‪ٞ‬بی ایطاٖ زض حطوز زض ٔؿیط ثط٘بٔه‪ٞ ٝ‬هبی ٘همهبٔهی‬ ‫‪ ٚ‬حٕبیز اظ حعهاهلل ‪ ٚ‬ػ‪ٙ‬جف‪ٞ‬بی حٕبؼ ‪ ٚ‬ػ‪ٟ‬بز اؾالٔی دطزاذزب‬ ‫‪‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ض‪ٚ‬ظ٘بٔ‪ ٝ‬اضن‪ٕ٘-‬بی‪ٙ‬س‪ ٜ‬زائٓ ؾ‪ٛ‬ضی‪ ٝ‬زض ؾبظٔبٖ ُّٔ زض ٘بٔه‪ٝ‬‬ ‫ای ث‪ ٝ‬ا٘ش‪٘ٛ‬ی‪ٌٛ ٛ‬سطـ‪ ،‬سحطیٓ ‪ٞ‬بی أطیىب ‪ ٚ‬اسحبزی‪ ٝ‬اض‪ٚ‬دهب لهّهیه‪ٔ ٝ‬هّهز‬ ‫ض‪ٚ‬ؾی‪ ٝ‬وک‪ٛ‬ضـ ضا ٘مى اقىبض ل‪ٛ‬ا٘یٗ ثیٗ إِّّی ٔیزا٘س ‪ ٚ‬اظ ایهٗ ٘ه‪ٟ‬هبز‬ ‫ثیٗ إِّّی ذ‪ٛ‬اؾز ٌعاضقی زض ثبض‪ ٜ‬اُ٘جبق یب ٘بؾبظٌبضی ایٗ سحطیٓ‪ٞ‬ب ثهب‬ ‫ٔفبز ٔ‪ٙ‬ک‪ٛ‬ض ؾبظٔبٖ ُّٔ ‪ ٚ‬لُع‪ٙ‬بٔ‪ٞ ٝ‬بی ق‪ٛ‬ضای أ‪ٙ‬یز س‪ٟ‬یه‪ ٝ‬وه‪ٙ‬هسب ثکهبض‬ ‫اِؼعفطی ٕ٘بی‪ٙ‬س‪ ٜ‬زائٓ ؾ‪ٛ‬ضی‪ ٝ‬زض ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔشحس زض ٘بٔ‪ٝ‬ای ث‪ ٝ‬زثیط وهُ‬ ‫ؾبظٔبٖ ُّٔ ‪ ٚ‬ضییؽ ق‪ٛ‬ضای أ‪ٙ‬یز الالْ وطز و‪ٕٞ ٝ‬عٔبٖ ثب الالٔی‪ ٝ‬ز‪ِٚ‬ز أطیىب زض ‪ٔ ۷۱‬هب‪ ٜ‬ػهبضی‬ ‫ٔیالزی (‪ ۸۲‬ذطزاز) زض ٔ‪ٛ‬ضز اغبظ اػطای لب٘‪ٛٔ ٖٛ‬ؾ‪ ْٛ‬ث‪ ٝ‬ؾعاض ‪ ،‬أطیىب ‪ ٚ‬اسحبزی‪ ٝ‬اض‪ٚ‬دب ز‪ ٚ‬سههٕهیهٓ‬ ‫ثطای سٕسیس ‪ ٚ‬سکسیس السأبر الشهبزی یه ػب٘ج‪ ٝ‬لّی‪ٔ ٝ‬طزْ ؾ‪ٛ‬ضی‪ ٝ‬ضا اسربش وطز٘سبٕ٘بی‪ٙ‬س‪ ٜ‬ؾ‪ٛ‬ضیه‪ ٝ‬اظ‬ ‫ا٘ش‪٘ٛ‬ی‪ٌٛ ٛ‬سطـ زثیط وُ ؾبظٔبٖ ُّٔ ذ‪ٛ‬اؾز سب ٔمبٔبر حم‪ٛ‬لی ‪ ٚ‬ؾیبؾی شیههال زثهیهطذهب٘ه‪ ٝ‬ایهٗ‬ ‫ؾبظٔبٖ ضا ثطای س‪ٟ‬ی‪ٌ ٝ‬عاضـ ف‪ٛ‬ضی زض ٔ‪ٛ‬ضز سُجیک سهٕیٕبر ز‪ِٚ‬ز أطیىب ‪ ٚ‬اسهحهبزیه‪ ٝ‬اض‪ٚ‬دهب ثهطای‬ ‫سحٕیُ ٔحبنط‪ ٜ‬الشهبزی ثط ٔطزْ ؾ‪ٛ‬ضی‪ ٝ‬ثب ٔفبز ٔ‪ٙ‬ک‪ٛ‬ض ؾبظٔبٖ ُّٔ‪ ،‬لب٘‪ ٖٛ‬ثیٗإِّّی ‪ ٚ‬لُع‪ٙ‬هبٔه‪ٞ ٝ‬هبی‬ ‫ق‪ٛ‬ضای أ‪ٙ‬یز ٔبٔ‪ٛ‬ض و‪ٙ‬سباِؼعفطی سبویس وطز و‪ ٝ‬ایٗ ٌعاضـ ثبیس ث‪ ٝ‬ایٗ ٔ‪ٛ‬یه‪ ٛ‬اقهبض‪ ٜ‬وه‪ٙ‬هس وه‪ٝ‬‬ ‫السأبر یهػب٘ج‪ ٝ‬اض‪ٚ‬دب ‪ ٚ‬أطیىب چبِف‪ٞ‬بی ذُط٘بوی ضا ثط فطای‪ٙ‬س ؾیبؾی ث‪ٕٞ ٝ‬طا‪ ٜ‬زاقش‪ ٝ‬اؾزب‬ ‫تطویِ بِ ططابلس لبٌاى چشن زٍذتِ است‬ ‫بطایاى َّن‪ :‬ذطٍج اظ بطجام اّطم فشاض بط ایطاى ضا افعایش زاز‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ض‪ٚ‬ظ٘بٔ‪ ٝ‬اضن‪ -‬یه ضؾب٘‪ ٝ‬لطه ظثبٖ ثه‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬اوب‪ٚ‬ی زذبِز‪ٞ‬بی سطوی‪ ٝ‬زض ِج‪ٙ‬بٖ ‪ٍ٘ ٚ‬ب‪ٚ ٜ‬یهػ‪ ٜ‬ای وه‪ٝ‬‬ ‫ا٘ىبضا ث‪َ ٝ‬هطاثهّهؽ ِهجه‪ٙ‬هبٖ زاضز‪ ،‬دهطزاذهشه‪ ٝ‬اؾهزبثه‪ٝ‬‬ ‫ٌعاضـ ذجطٌعاضی ٔ‪ٟ‬ط‪ ،‬ضای اِی‪ ْٛ‬زض ُّٔجی ثب اقبض‪ ٜ‬ثه‪ٝ‬‬ ‫زذبِز ‪ٞ‬بی سطوی‪ ٝ‬زض أ‪ٛ‬ض زاذّی ِج‪ٙ‬بٖ ا‪ٚ‬ضز‪ ٜ‬اؾهزا ثه‪ٝ‬‬ ‫٘مط ٔی ضؾس و‪ ٝ‬ق‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ‪ٚ‬ض‪ٚ‬ز سطوی‪ ٝ‬ثه‪ ٝ‬دهط‪٘ٚ‬هس‪ِ ٜ‬هجه‪ٙ‬هبٖ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ی‪ ٛ‬ػسیسی ٘یؿز ‪ ٚ‬لجالً ٌط‪ٞٚ‬ی زض ٔ‪ُٙ‬م‪ ٝ‬اِعجس‪ ٜ‬زض‬ ‫َطاثّؽ چ‪ٙ‬س ٔب‪ ٜ‬لجُ دطچٓ سطوی‪ ٝ‬ضا ث‪ ٝ‬ا‪ٞ‬شعاظ زضا‪ٚ‬ضز٘س ‪ٚ‬‬ ‫ؾفیط سطوی‪ ٝ‬زض ثیط‪ٚ‬ر اظ ٔ‪ُٙ‬م‪ ٝ‬اِعهجهس‪ ٜ‬ثهبظزیهس وهطز ‪ٚ‬‬ ‫اؾشمجبَ ٌطٔی اظ ‪ٚ‬ی ث‪ ٝ‬لُٕ أسبایٗ ضؾب٘‪ٔ ٝ‬ی٘‪ٛ‬یؿسا ایٗ زض حبِی اؾز و‪ ٝ‬ثطذی قهرهههیهز ‪ٞ‬هبی‬ ‫ِج‪ٙ‬ب٘ی اظ ٌط‪ ٜٚ‬ۺ‪ٔ ۷‬بضؼ اذیطاً ٔحطٔب٘‪٘ ٚ ٝ‬یع لّ‪ٙ‬ی اٍ٘‪ ٝ٘ٛ‬و‪ ٝ‬ضؾب٘‪ٞٝ‬بی سطوی‪ ٝ‬الالْ وطز‪ٜ‬ا٘س‪ ،‬ث‪ ٝ‬سطوی‪ٝ‬‬ ‫ؾفط وطز‪ٜ‬ا٘سبضای اِی‪ٛ٘ ْٛ‬قزا سحطوبر ؾبظٔبٖ یبفش‪ ٝ‬لّی‪ ٝ‬قجى‪ ٝ‬اِؼسیس ث‪ ٝ‬ز٘جبَ ا٘شمبزـ اظ اضز‪ٚ‬غهبٖ‬ ‫ضئیؽ ػٕ‪ٟٛ‬ض سطوی‪ٔ ٚ ٝ‬شعبلت اٖ قىبیز ضؾٕی ؾفبضر سطوی‪ ٝ‬زض ِج‪ٙ‬بٖ لّی‪ ٝ‬ایٗ ضؾب٘‪ ،ٝ‬لهٕهک ٘هفه‪ٛ‬ش‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ اَاللبسی سطوی‪ ٝ‬زض ِج‪ٙ‬بٖ ضا ٘کبٖ ٔی ز‪ٞ‬س ‪ ٚ‬ای‪ٙ‬ى‪ِ ٝ‬ج‪ٙ‬بٖ ‪ ٓٞ‬اظ وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬بیی وه‪ ٝ‬ا٘هىهبضا زض اٖ‬ ‫٘مف انّی ایفب ٔیو‪ٙ‬سب‬ ‫ایٗ ضؾب٘‪ ٝ‬ا‪ٚ‬ضز‪ ٜ‬اؾزا ٌعاضـ ‪ٞ‬ب حبوی اظ اٖ اؾز و‪ٔ ٝ‬یعاٖ ا‪ٞ‬شٕبْ سطوی‪ ٝ‬ث‪ِ ٝ‬جه‪ٙ‬هبٖ ثه‪ٚ ٝ‬یهػ‪ ٜ‬قه‪ٟ‬هط‬ ‫َطاثّؽ زض قٕبَ ِج‪ٙ‬بٖ ظیبز قس‪ ٜ‬اؾز ‪ ٚ‬ایٗ افعایف سحطوبر ث‪ ٝ‬قهىهُ لهبثهُ سه‪ٛ‬ػه‪ٟ‬هی ثهب قهط‪ٚ‬‬ ‫الشطایبر زض ِج‪ٙ‬بٖ اقىبضسط قس ‪ ٚ‬لّز اٖ ‪ ٓٞ‬افعایف س‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬سطوی‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬قطق ٔسیشهطا٘ه‪ ٝ‬وه‪َ ٝ‬هطاثهّهؽ‬ ‫ػبیٍب‪ٚ ٜ‬یػ‪ ٜ‬ای ثطای ا٘ىبضا ث‪ ٝ‬ل‪ٛٙ‬اٖ دبیٍب‪ٞ‬ی ثط ؾبحُ ٔسیشطا٘‪ ٝ‬زاضز‪ ،‬اؾز ‪ ٚ‬اٖ زض قطایٍ ‪ ٚ‬ثهط‪ٞ‬ه‪ٝ‬‬ ‫ظٔب٘ی و‪ِ ٝ‬ج‪ٙ‬بٖ ثب ثحطاٖ الشهبزی ‪ ٚ‬أ‪ٙ‬یشی زؾز ‪ ٚ‬د‪ٙ‬ؼ‪٘ ٝ‬طْ ٔیو‪ٙ‬سب‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ض‪ٚ‬ظ٘بٔ‪ ٝ‬اضن‪ٕ٘ -‬بی‪ٙ‬س‪ٚ ٜ‬یػ‪ ٜ‬ایبالر ٔشهحهس‪ ٜ‬زض أه‪ٛ‬ض‬ ‫ایطاٖ زض ٌفز‪ ٌٛٚ‬ثب یه ضؾب٘‪ ٝ‬أبضاسی ثب اس‪ٟ‬بْ ظ٘ی ٔؼسز لّی‪ ٝ‬ایطاٖ‪،‬‬ ‫ثط سسا‪ ْٚ‬فکبض الشهبزی ‪ ٚ‬زیذّٕبسیه لّی‪ ٝ‬س‪ٟ‬طاٖ سبوهیهس وهطزبثهطایهبٖ‬ ‫‪ٛٞ‬ن ٕ٘بی‪ٙ‬س‪ٚ ٜ‬یػ‪ ٜ‬ایبالر ٔشحس‪ ٜ‬زض أ‪ٛ‬ض ایطاٖ و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬اثه‪ٛ‬ظهجهی ؾهفهط‬ ‫وطز‪ ،ٜ‬زض ٌفز ‪ٌٛٚ‬ی اذشهبنی ثب ٘کطی‪ ٝ‬ا٘هٍهّهیهؿهی ظثهبٖ چهبح‬ ‫أبضار ٌفز و‪ ٝ‬سحطیٓ سؿّیحبسی ‪ ۷۹‬ؾبِ‪ ٝ‬ایطاٖ‪ ،‬س‪ٛ‬ا٘بیی ایٗ وکه‪ٛ‬ض‬ ‫ضا ٔحس‪ٚ‬ز وطز‪ ٜ‬اؾزبثطایبٖ ‪ٛٞ‬ن زض ثرکهی اظ ایهٗ ٔههبحهجه‪ ٝ‬ثهب‬ ‫ض‪ٚ‬ظ٘بٔ‪٘ ٝ‬ک‪ٙ‬بَ ٌفزا ثؿیبض ٔ‪ ٟٓ‬اؾز و‪ ٝ‬وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬بی ٔ‪ُٙ‬م‪ ٝ‬یه نسا اظ ق‪ٛ‬ضای أ‪ٙ‬یز ؾبظٔبٖ ُّٔ ثر‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س‬ ‫سحطیٓ سؿّیحبسی ایطاٖ سٕسیس ق‪ٛ‬زب ایٗ السأی نحیح ‪ ٚ‬الظْ اؾزب‪ٛٞ‬ن ٌفز اٌهط ض‪ٚ‬ؾهیه‪ ٚ ٝ‬چهیهٗ‬ ‫لالل‪ٝ‬ای ث‪ ٝ‬یه ذب‪ٚ‬ضٔیب٘‪ ٝ‬نّح أیع ‪ ٚ‬ثب طجبرسط زاض٘س‪٘ ،‬جبیس اػبظ‪ ٜ‬ز‪ٙٞ‬س ایٗ سحطیٓ ٔ‪ٙ‬مًی ق‪ٛ‬زب ٕ٘بی‪ٙ‬هس‪ٜ‬‬ ‫‪ٚ‬یػ‪ ٜ‬ایبالر ٔشحس‪ ٜ‬زض أ‪ٛ‬ض ایطاٖ ثب اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬حّٕ‪ ٝ‬سط‪ٚ‬ضیؿشی أطیىب و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ق‪ٟ‬بزر ؾطزاض لبؾٓ ؾّیهٕهب٘هی‬ ‫فطٔب٘س‪ ٜ‬لسؼ ؾذب‪ٙٔ ٜ‬ؼط قس‪ ،‬افع‪ٚ‬ز‪ ،‬ایطا٘ی‪ٞ‬ب او‪ ٖٛٙ‬ذُطار سکسیس زضٌیطی ثب سطأخ ضا زضن ٔی و‪ٙٙ‬سب‬ ‫‪ٛٞ‬ن افع‪ٚ‬ز‪ ،‬سطأخ ایٗ ٔؿئّ‪ ٝ‬ضا ض‪ٚ‬قٗ وطز‪ ٜ‬و‪ ٝ‬افعایف س‪ٙ‬ف‪ٞ‬ب ث‪ٟ‬بی ٌعافی ضا ث‪ٕٞ ٝ‬طا‪ ٜ‬زاضز ‪ ٚ‬ایٗ ٘ه‪ٛ‬‬ ‫ثبظزاض٘سٌی اظ ؾ‪ٛ‬ی أطیىب ثؿیبض یط‪ٚ‬ضی اؾزبایٗ ٔمبْ أطیىبیی اظ‪ٟ‬بض زاقز و‪ ٝ‬ذهط‪ٚ‬ع اظ ثهطػهبْ‬ ‫ا‪ٞ‬طْ‪ٞ‬بی ظیبزی ضا ث‪ ٝ‬أطیىب ثطای الٕبَ فکبض ٔبِی ثط ایطاٖ ‪ ٚ‬ا٘ع‪ٚ‬ای زیذّٕبسیه ایٗ وک‪ٛ‬ض زاز ‪ ٚ‬سهطأهخ‬ ‫٘یع ثبظزاض٘سٌی ٘مبٔی ضا ثطٌطزا٘س‪ ٜ‬اؾزبثطایبٖ ‪ٛٞ‬ن زض ایٗ ٔهبحج‪ ٝ‬یٕٗ اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬افعایهف ‪ٞ‬هٕهىهبضی‬ ‫أطیىب ثب أبضار‪ ،‬ثط٘بٔ‪ٞ ٝ‬ؿش‪ٝ‬ای ایٗ وک‪ٛ‬ض ضا نّح أیع ‪ ٚ‬قفبف ذ‪ٛ‬ا٘س ‪ٔ ٚ‬سلی قس و‪ ٝ‬ثط٘بٔ‪ٞ ٝ‬ؿش‪ ٝ‬ای‬ ‫ایطاٖ قفبف ٘یؿزبٕ٘بی‪ٙ‬س‪ٚ ٜ‬یػ‪ ٜ‬ز‪ِٚ‬ز أطیىب زض أ‪ٛ‬ض ایطاٖ ثب قید لجساهلل ثٗ ظایس اَ ٘‪ٟ‬یبٖ ‪ٚ‬ظیط ذهبضػه‪ٝ‬‬ ‫أبضار ٔشحس‪ ٜ‬لطثی زض اث‪ٛ‬ظجی زیساض ‪ٌ ٚ‬فز‪ ٌٛٚ‬وطزب ‪ٚ‬ظیط ذبضػ‪ ٝ‬أبضار زض زیساض ثب ‪ٛٞ‬ن ثهب اسه‪ٟ‬هبْ‬ ‫ظ٘ی لّی‪ ٝ‬ایطاٖ‪ٔ ،‬سلی سسا‪ ْٚ‬زذبِز س‪ٟ‬طاٖ ‪ٔ ٚ‬شحسا٘ف زض أ‪ٛ‬ض وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬بی لطه ٔ‪ُٙ‬م‪ ٝ‬قس ‪ ٚ‬ثط افهعایهف‬ ‫‪ٕٞ‬ىبضی ثب أطیىب زض ‪ ٕٝٞ‬ظٔی‪ٞٝٙ‬ب سبویس وطزب‬ ‫‪ 505‬هیلیاضز تَهاى زض اضزبیل بِ هشاغل ٍ ٍاحسّای ظیاىزیسُ‬ ‫اظ وطًٍا پطزاذت هیشَز‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ض‪ٚ‬ظ٘بٔ‪ ٝ‬اضن‪-‬اؾشهب٘هساض اضزثهیهُ ثهب‬ ‫اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬سرهیم ۻ‪۹‬ۻ ٔیّیبضز س‪ٔٛ‬بٖ ثه‪ٔ ٝ‬کهبغهُ ‪ٚ‬‬ ‫‪ٚ‬احس‪ٞ‬بی ظیبٖ زیس‪ ٜ‬اظ ثیٕبضی وط‪٘ٚ‬ب ثهط سؿهطیه زض‬ ‫دطزاذز ایٗ سؿ‪ٟ‬یالر س‪ٛ‬ؾٍ ثب٘ه ‪ٞ‬ب سبوهیهس وهطزب‬ ‫اوجط ث‪ٟٙ‬بٔؼ‪ ٛ‬زض ػّؿ‪ ٝ‬وبضٌط‪ ٜٚ‬سرههی اقشغبَ ‪ٚ‬‬ ‫ػ‪ٟ‬ف س‪ِٛ‬یس اؾشبٖ اضزثیُ افع‪ٚ‬زا سؿطی زض دهطزاذهز‬ ‫ایٗ سؿ‪ٟ‬یالر زض ضا‪ٜ‬ا٘ساظی ذُ‪ ٌٛ‬س‪ِٛ‬یهس زض اؾهط‬ ‫‪ٚ‬لز ثب ا‪ٕٞ‬یز اؾزب‬ ‫‪ٚ‬ی ثب اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ثطذی اظ ‪ٚ‬احهس‪ٞ‬هب ‪ ٚ‬انه‪ٙ‬هبف‬ ‫ظیبٖزیس‪ ٜ‬ثعس اظ طجز٘بْ اظ ض‪٘ٚ‬س دطزاذز سؿه‪ٟ‬هیهالر‬ ‫س‪ٛ‬ؾٍ ثب٘ه‪ٞ‬ب ثیاَال ‪ٞ‬ؿش‪ٙ‬س‪ ،‬ذ‪ٛ‬اؾشبض سٕبؼ ثب٘ه‪ٞ‬ب ثب ٔشمبییبٖ ثطای ض‪ٚ‬اٖؾبظی دطزاذز‪ٞ‬ب قسب‬ ‫اؾشب٘ساض اضزثیُ ایبف‪ ٝ‬وطزا ثب٘ه‪ٞ‬ب ثب ‪ٕٞ‬ىبضی زؾشٍب‪ٜٞ‬بی ٔطسجٍ ثب ٔکبغُ اؾیتزیس‪ ٜ‬ثهب دهطزاذهز‬ ‫ؾ‪ٕٟ‬ی‪ ٝ‬ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬سعّک یبفش‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬اؾشبٖ ظٔی‪ ٝٙ‬ػصه ٔطحّ‪ ٝ‬ثعسی سؿ‪ٟ‬یالر ضا فطا‪ ٓٞ‬و‪ٙٙ‬سب‬ ‫ث‪ٟٙ‬بٔؼ‪ٌ ٛ‬فزا ثطذی ٔکبغُ ‪ٚ ٚ‬احس‪ٞ‬ب اظ ٔحُ وط‪٘ٚ‬ب ظیبٖ‪ٞ‬بی ثؿیبضی ٔشحُٕ قس‪ٜ‬ا٘س ‪ ٚ‬الظْ اؾز ثب‬ ‫ایٗ سؿ‪ٟ‬یالر ٔ‪ٛ‬ضز حٕبیز لطاض ٌیط٘سبا‪ ٚ‬افع‪ٚ‬زا زؾشٍب‪ٜٞ‬بی اػطایی ٔطسجٍ ثب ٔکبغُ ظیبٖزیس‪٘ ٜ‬یع ثبیس‬ ‫زض ضاؾشبی اَال ضؾب٘ی اظ سؿ‪ٟ‬یالر ‪ٚ‬احس‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ان‪ٙ‬بف ضا اٌب‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬سب‬ ‫ضٍظًاهِ سطاسطی اضن‬ ‫احسا هسٍَلیت ٍ ّوسلی ػاهل اصلی‬ ‫تَسؼِ اشضبایجاىغطبی است‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ض‪ٚ‬ظ٘بٔ‪ ٝ‬اضن‪ -‬اؾشب٘ساض اشضثبیؼهبٖ غهطثهی ثهب‬ ‫اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬س‪ٛ‬ؾع‪ ٝ‬اؾشبٖ ثب زِؿ‪ٛ‬ظی‪ ،‬احؿبؼ ٔؿه‪ِٚٛ‬هیهز ‪ٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬سِی ٔیؿط اؾز‪ٌ ،‬فزا یىی اظ لُّ انّی س‪ٛ‬ؾع‪٘ٝ‬یهبفهشهٍهی‬ ‫ایٗ اؾشبٖ سعُّ ‪ ٚ‬وٓوبضی ٔب ٔسیطاٖ اؾهزب ٔهحهٕهسٔه‪ٟ‬هسی‬ ‫ق‪ٟ‬طیبضی اظ‪ٟ‬بض زاقزا ثب ض‪٘ٚ‬س فعّی حٕبیز ؾیؿشٓ ثب٘ىی اظ س‪ِٛ‬یس ‪ ٚ‬اقشغبَ ‪ٞ‬یچٌب‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬س‪ٛ‬ؾع‪ٔ ٝ‬س٘مط زؾز‬ ‫ٕ٘ییبثیٓب‪ٚ‬ی ازأ‪ ٝ‬زازا اٌط زض ؾطا٘‪ ٝ‬زضأس ‪ ٚ‬أ‪ٛ‬ظقی ػع‪ ٚ‬اؾشبٖ‪ٞ‬بی ٔحط‪ٞ ْٚ‬ؿشیٓ؛ ث‪ ٝ‬زِیُ سعُّ ‪ ٚ‬وهٓ‬ ‫وبضی ٔب ٔسیطاٖ اؾزباؾشب٘ساض اشضثبیؼبٖغطثی ثیبٖ وطزا حؼٓ ا٘ج‪ٞٛ‬ی اظ ٔ‪ٙ‬بث ثب٘ىی زض اؾشبٖ ‪ٚ‬ػ‪ٛ‬ز زاضز‬ ‫أب ٔکرم ٘یؿز ایٗ ٔ‪ٙ‬بث اؾشب٘ی وؼب ‪ٞ‬عی‪ٔ ٝٙ‬ی ق‪ٛ‬زب‬ ‫ق‪ٟ‬طیبضی اظ‪ٟ‬بض وطزا اقشغبَ ثب ؾطٔبی‪ٌٝ‬صاضی حبنُ ٔیق‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬اٌط ؾیؿشٓ ثب٘ىی زض ایٗ قهطایهٍ ؾهرهز‬ ‫الشهبزی وٕه حبَ س‪ِٛ‬یس ‪ ٚ‬اقشغبَ ٘جبقس‪ٞ ،‬یچ ٌب‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬س‪ٛ‬ؾع‪ ٝ‬دبیساض زؾز ٘ر‪ٛ‬ا‪ٞ‬هیهٓ یهبفهزب‪ٚ‬ی ٌهفهزا‬ ‫لّٕىطز یعیف ثب٘ه‪ٞ‬ب زض ثط٘بٔ‪ّٔ ٝ‬ی اقشغبَ ٘مُ‪ ٝ‬یعفی ثعضی ثطای اؾشبٖ ث‪ ٝ‬قٕبض ٔیض‪ٚ‬ز ‪ ٚ‬ثب س‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬ثه‪ٝ‬‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬قطایٍ الشهبزی ‪ ٚ‬ؾطٔبی‪ٌٝ‬صاضی زض سٕبْ وک‪ٛ‬ض یىؿبٖ اؾز‪ ،‬چُ‪ٛ‬ض ٔیق‪ٛ‬ز زض ؾهبیهط اؾهشهبٖ ‪ٞ‬هب‬ ‫ثب٘ه‪ٞ‬ب ثطای حٕبیز اظ س‪ِٛ‬یس ثب یىسیٍط ضلبثز زاض٘س أب زض اشضثبیؼبٖغطثی الش‪ٙ‬بیی ثه‪ ٝ‬ایهؼهبز اقهشهغهبَ‬ ‫٘ساض٘سباؾشب٘ساض اشضثبیؼبٖغطثی ثب ا٘شمبز اظ لّٕىطز ثب٘ه‪ٞ‬ب زض حٕبیز اظ س‪ِٛ‬یس ‪ ٚ‬اقشغبَ افع‪ٚ‬زا ‪ٚ‬یهعهیهز‬ ‫اؾشبٖ زض دطزاذز سؿ‪ٟ‬یالر ث‪ٙ‬س اِف سجهط‪ ۷۲ ٜ‬ثطای حٕبیز اظ س‪ِٛ‬یس ‪ ٚ‬اقشغبَ وٕشط اظ ٔیبٍ٘یهٗ وکه‪ٛ‬ضی‬ ‫اؾز ‪ ٚ‬ثب ایٗ ض‪٘ٚ‬س س‪ٛ‬ؾع‪ ٝ‬ای ٔحمک ٘ر‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قسب‬ ‫شواضُ ‪9022000000000002 :‬‬ ‫فطاذَاى هٌالصِ ػوَهی یه هطحلِ ای‬ ‫شٌاسِ اگْی‪ * 720000:‬تاضید اًتشاض ‪ًَ :‬بت اٍل ‪ًَ * 0022900900 :‬بت زٍم ‪0022900900 :‬‬ ‫ساظهاى جْازوشاٍضظی استاى اشضبایجاى شطلی زض ًظط زاضز اًجام پطٍغُ ّای با هشرصات شیل ضا اظ ططیک ساهااًاِ‬ ‫تساضوات الىتطًٍیىی زٍلت بطگعاض ًوایس ‪ .‬ولیِ هطاحل بطگعاضی هٌالصِ شاهل زضیافت اسٌاز هٌالصِ ‪ ،‬اضائِ پیشٌاْااز‬ ‫هٌالصِ گطاى ٍ گشایش پاوت ّا اظ ططیک زضگاُ ساهاًِ تساضوات الىتاطًٍایاىای زٍلات )ساتاازسباِ ازض‬ ‫‪www.setadiran.ir‬اًجام ذَاّس شس ؛ الظم است هٌالصِ گطاى زضصَضت ػسم ػضَیت لبلی ‪ ،‬هطاحل ثبت ًاام زض‬ ‫سایت هصوَض ٍ زضیافت گَاّی اهضای الىتطًٍیىی بِ هٌظَض شطوت زض هٌالصِ ضا هحمک ساظًس ‪.‬‬ ‫‪-0‬هَضَع ًٍَع ػولیات اجطایی هٌالصِ ‪ :‬احساث واًال ّای ابیاضی ػوَهی تاظُ وٌس ‪ ،‬بْل ‪ ،‬افیل ٍ اللَ شْطستاى اّط‪.‬‬ ‫‪ -9‬هحل اجطای پطٍغُ ‪ :‬استاى اشضبایجاى شطلی – شْطستاى اّط ‪.‬‬ ‫‪ -0‬بطاٍضز ولی هٌالصِ ّا ‪ 3900290009000 :‬ضیال بطاسا فْاض بْاء سال ‪ 0022‬بسٍى تؼسیل هی باشٌس ‪.‬‬ ‫‪ -0‬پایِ ٍ ضشتِ پیواًىاضشطوت وٌٌسُ ‪ :‬پایِ ‪ ٍ 5‬بِ باالی ضشتِ اب ‪.‬‬ ‫‪ -5‬واضفطها ‪ :‬ساظهاى جْازوشاٍضظی استاى اشضبایجاى شطلی ‪.‬‬ ‫‪ًَ -3‬ع ٍ هبلغ تضویی ‪ :‬هٌالصِ گطاى بایستی ٍفک ائیی ًاهِ تضویی بطای هؼاهالت زٍلتی بِ شاوااضُ ‪9090009‬ت‬ ‫‪0020902999– ّ950352‬هصَب ّیات هحتطم ٍظیطاى بطای شطوت زضفطایٌس اضجاع واض )شطوت زض هٌالصِس ‪ ،‬ضواًت‬ ‫ًاهِ هؼتبط بِ هبلغ ‪ 090 :‬هیلیَى ضیال تْیِ ٍ ضوی باضگصاضی تصَیط اى زض ساهاًِ ستاز ‪ ،‬اصل ضواًت ًاهِ )پاوت الفس‬ ‫ضاحساوثط تا اذطیی هْلت ضٍظ تؼییی شسُ بطای باضگصاضی ) هَضَع ضزیف ‪ 2‬س بِ ًشاًی ‪ :‬تبطیع ذیاابااى اظازی –‬ ‫حسفاصل هیساى جْاز ٍ اللِ – ساذتواى شواضُ یه ساظهاى جْاز وشاٍضظی استاى اشضبایجاى شطلی– ازاضُ اهَض پیواًْا‬ ‫ٍ لطاضزازّا– اتاق ‪ 900‬بصَضت فیعیىی تحَیل ٍضسیس زضیافت ًوایٌس ‪.‬‬ ‫‪ -0‬ظهاى اًتشاض اگْی زض ساهاًِ ستاز ‪ :‬ضا ساػت ‪ 07:00‬صبح ضٍظ پٌجشٌبِ هَضخ ‪ 0022900909‬هی باشس ‪.‬‬ ‫‪ -7‬اذطیی هْلت ظهاًی زضیافت اسٌازهٌالصِ اظساهاًِ ستاز ‪ :‬حساوثط تا ساػت ‪ 09:00‬ظْط ضٍظ زٍشاٌاباِ هاَضخ‬ ‫‪.0022900903‬‬ ‫‪ -2‬اذطیی هْلت ظهاًی اضائِ پیشٌْاز تَسط هٌالصِ گطاى اظ ططیک ساهاًِ ستاز ٍ حضَضی ‪ :‬هٌالصِ گطاى بایستی ولیاِ‬ ‫اسٌاز هٌالصِ )پاوتْای الف ‪ ،‬ب ‪ ،‬جس ضا حساوثط تاساػت ‪ 09:00‬ظْط ضٍظ پٌجشٌبِ هَضخ ‪ 0022900993‬زض ساهاًِ ستاز‬ ‫باضگصاضی ٍ یه ًسرِ اظ اى ضا ًیع بصَضت فیعیىی بِ ًشاًی هٌسضج زض ضزیف ) ‪ 3‬س تحَیل ٍ ضسیس زضیافت ًوایٌس‪.‬‬ ‫‪ -00‬ظهاى گشایش پیشٌْازّا ‪ :‬جلسِ وویسیَى هٌالصات بطای گشایش پیشٌْازّا ‪ ،‬بطضسی اسٌاز هٌالصِ ‪ ،‬اضظیابی هالی‬ ‫ٍ تؼییی بطًسُ هٌالصِ ضا ساػت ‪ 00:00‬صبح ضٍظ یىشٌبِ هَضخ ‪ 0022900992‬زضهحل اتاق جلسِ شواضُ ) ‪ 002‬س‬ ‫تشىیل ذَاّس شس ‪ً .‬وایٌسگاى تام االذتیاض هٌالصِ گطاى هی تَاًٌس ٌّگام گشایش پیشٌْازّای هالی زض جلسِ حضاَض‬ ‫زاشتِ باشٌس ‪.‬‬ ‫‪ -00‬اطالػات توا زستگاُ هٌالصِ گعاض ‪ 000-00020093 :‬جٌاب الای هٌْس بعضگعاز ‪.‬‬ ‫‪-09‬اطالػات ساهاًِ ستاز جْت اًجام هطاحل ػضَیت زض ساهاًِ ستاز ‪ :‬هطوع توا ‪090-00200 :‬‬ ‫*اطالػات توا زفاتط ثبت ًام استاًْا زض سایت ساهاًِ ‪www.setadiran.ir‬برش ثبت ًام‪ 9‬پطٍفایل تاهیی وٌٌاسُ‪9‬‬ ‫هٌالصِ گط هَجَز است ‪0932 .‬‬ ‫وویسیَى هٌالصات ساظهاى جْاز وشاٍضظی استاى اشضبایجاى شطلی‬ ‫فطهاًساض‪ :‬هجتوغ ‪ٍ 09‬احسی هسىی‬ ‫هْط ّطیس تؼییی تىلیف هیشَز‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ض‪ٚ‬ظ٘بٔ‪ ٝ‬اضن‪-‬فطٔب٘ساض ‪ٞ‬طیؽ ٌهفهزا ثهط‬ ‫اؾبؼ س‪ٛ‬افک حبنّ‪ ٝ‬ثیٗ فطٔب٘ساضی ‪ٔ ٚ‬سیطیز ثب٘ه ٔؿىهٗ‬ ‫اشضثبیؼبٖ قطلی ٔمطض قس‪ ٜ‬اؾز ث‪ٙٔ ٝ‬م‪ٛ‬ض سعییٗ سىّیف ‪ٚ‬‬ ‫سؿطی زض ‪ٚ‬اٌصاضی ٔؼشٕ ‪ٚ ۱۸‬احسی ٔؿىهٗ ٔه‪ٟ‬هط ایهٗ‬ ‫ق‪ٟ‬ط‪ ،‬ایٗ ٔؼشٕ ث‪ٔ ۸ ٝ‬ؼٕ‪ٛ‬ل‪ ٝ‬ۺ‪۲ ٚ ۸‬ۺ ‪ٚ‬احسی سفىیه ‪ٚ‬‬ ‫زض ٔطحّ‪ ٝ‬ا‪ٔ َٚ‬ؼٕ‪ٛ‬ل‪ ٝ‬ۺ‪ٚ ۸‬احسی ث‪ٔ ٝ‬هشهمهبیهیهبٖ ‪ٚ‬اػهس‬ ‫قطایٍ سح‪ٛ‬یُ ق‪ٛ‬ز ب لّیطیب ذبوذ‪ٛ‬ض ٌفزا ثبیؿشی زض حُ‬ ‫ٔکىالر ٔح‪ َٝٛ‬ؾبظی ‪ ٚ‬زی‪ٛ‬اضوکی ایٗ ٔؼٕ‪ٛ‬له‪ ٝ‬سهالـ‬ ‫ًٔبلف ق‪ٛ‬ز ‪ٚ‬زضٔ‪ٛ‬ضز ‪۲‬ۺ ‪ٚ‬احس ثبلی ٔب٘س‪٘ ٜ‬یع ؾطی سعییٗ‬ ‫سىّیف ق‪ٛ‬زب‪ٚ‬ی ثب ا٘شمبز اظ ا٘عُبف ٘ساقشٗ ضوؾبی ازاضار‬ ‫ایٗ ق‪ٟ‬طؾشبٖ زض اػطای لب٘‪ ٖٛ‬ث‪ٙ‬ف ٔطزْ زض سٕبٔی ظٔی‪ٞ ٝٙ‬هب‬ ‫ث‪ٛ‬یػ‪ ٜ‬زضح‪ٛ‬ظ‪ٔ ٜ‬ؿىٗ ٔ‪ٟ‬ط‪،‬اظلسْ س‪ٛ‬ػه‪ٔ ٝ‬ؿهئه‪ِٛ‬هیهٗ ‪ٚ‬لهز‬ ‫زضا٘شربه ظٔیٗ ٔ‪ٙ‬بؾت‪،‬سط‪ٚ‬یغ فط‪ ًٙٞ‬ادبضسهٕهبٖ ٘کهیه‪ٙ‬هی‬ ‫‪ٞٚ‬عی‪ٞ ٝٙ‬بی ا٘شمبَ ذسٔبر ث‪ٔ ٝ‬ؿىهٗ ٔه‪ٟ‬هط احهساص قهس‪ٜ‬‬ ‫زضؾُح ق‪ٟ‬طؾشبٖ ا٘هشهمهبزوهطز‪ٚ‬حهُ ٘ه‪ٟ‬هبیهی ‪ٚ‬یهعهیهز‬ ‫ٔؿىٗ ٔ‪ٟ‬طق‪ٟ‬طؾشبٖ ضا ذ‪ٛ‬اؾشبض قسب فطٔب٘ساض‪ٞ‬طیؽ زضازأ‪ٝ‬‬ ‫ٌفزاأیس‪ٚ‬اضیٓ ثب ثط٘بٔ‪ٞ ٝ‬بی زض زؾز الساْ‪ ،‬ثرهف لهبثهُ‬ ‫س‪ٛ‬ػ‪ٟ‬ی اظ ٘یبظ‪ٞ‬بی حه‪ٛ‬ظ‪ٔ ٜ‬ؿهىهٗ زض قه‪ٟ‬هطؾهشهبٖ ضفه‬ ‫ق‪ٛ‬زبذبوذ‪ٛ‬ض ثب سبویس ثط ِع‪ ْٚ‬ایؼبز سحطن ‪ ٚ‬د‪ٛ‬یبیی ثیکهشهط‬ ‫زض ثبفز فطؾ‪ٛ‬ز‪ ٜ‬ق‪ٟ‬طی ‪ٙٔ ٚ‬بَک ض‪ٚ‬ؾشبیی سبویس وطزا ‪ٕٞ‬ه‪ٝ‬‬ ‫زؾشٍب‪ٞ ٜ‬ب ثبیس حٕبیز و‪ٙٙ‬س سب ؾبذز ‪ ٚ‬ؾهبظ‪ٞ‬هب زض ایهٗ‬ ‫ٔ‪ٙ‬بَک ٔحط‪ٔ ٚ ْٚ‬مب‪ ْٚ‬ؾهبظی ٔؿهىهٗ ض‪ٚ‬ؾهشهبیهی ض‪٘ٚ‬هک‬ ‫ٌیطزب‪ٚ‬ی ثب اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬الساْ ذ‪ٛ‬ه ث‪ٙ‬یبز ٔؿىٗ زض ض‪ٚ‬ؾشب‪ٞ‬ب‪ ،‬ثط‬ ‫ػصه حساوظطی سؿ‪ٟ‬یالر ٘‪ٛ‬ؾبظی ‪ ٚ‬ثه‪ٟ‬هؿهبظی ٔؿهىهٗ‬ ‫ض‪ٚ‬ؾشبیی زض ؾُح ق‪ٟ‬طؾشبٖ ‪ٞ‬طیؽ سبویس وطزب‬ ‫اغاظ ساذت ‪ٍ 05‬احس هسىی‬ ‫هسزجَیی بْعیستی زض شبستط‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ض‪ٚ‬ظ٘بٔ‪ ٝ‬اضن‪-‬ضئیؽ ازاض‪ ٜ‬ث‪ٟ‬عیؿشی قجؿهشهط‬ ‫ثب اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬احساص ‪ٚ‬احس‪ٞ‬بی ٔؿى‪٘ٛ‬ی ثب وٕه ٘‪ٟ‬بز‪ٞ‬ب‬ ‫‪ ٚ‬ؾبظٔبٖ ‪ٞ‬ب ن‪ٛ‬ضر ٔیٌیطز اظ اغبظ ؾهبذهز ۻ‪ٚ ۷‬احهس‬ ‫ٔؿىٗ ٔسزػ‪ٛ‬یی ث‪ٟ‬عیؿشی زض قجؿشط ذجط زازب احس ٘طیٕب٘هی‬ ‫ضئیؽ ازاض‪ ٜ‬ث‪ٟ‬عیؿشی قجؿشط زض ٌفز ‪ٌ ٚ‬ه‪ ٛ‬ثهب ذهجهط٘هٍهبض‬ ‫ٔ‪ٟ‬ط افع‪ٚ‬زا نفط سب نس ؾبذز ۻ‪ٚ ۷‬احس ٔؿى‪٘ٛ‬ی س‪ٛ‬ؾٍ ؾ‪ٝ‬‬ ‫٘‪ٟ‬بز ث‪ٟ‬عیؿشی‪ ،‬ؾذب‪ ٚ ٜ‬لطاضٌب‪ ٜ‬ذبسٓاال٘جیبء ‪ ٚ‬وهبض َهطاحهی‬ ‫٘مک‪ٞٝ‬ب نس‪ٚ‬ض دط‪ٚ‬ا٘‪٘ ٚ ٝ‬مبضر ثب ‪ٕٞ‬ىبضی ث‪ٙ‬یبز ٔؿىٗ ا٘ؼبْ‬ ‫ٔی ق‪ٛ‬زب‪ٚ‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬سأیٗ ظٔیٗ س‪ٛ‬ؾٍ ذه‪ٛ‬ز ٔهسزػه‪ٛ‬‬ ‫ن‪ٛ‬ضر ٔی ٌیطز ٌفزا َجک ثطا‪ٚ‬ضز ا٘هؼهبْ قهس‪ٞ ٜ‬هعیه‪ٙ‬ه‪ٝ‬‬ ‫ؾبذز ‪ٞ‬ط ٔشط ٔطث ؾبذز ٔؿىٗ یه ٔیّی‪22 ٚ ٖٛ‬ۻ ‪ٞ‬هعاض‬ ‫س‪ٔٛ‬بٖ اؾزب‪ٚ‬ی ثب اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ایٗ ‪ٚ‬احس‪ٞ‬بی ٔؿى‪٘ٛ‬ی سهب‬ ‫ا‪ٚ‬ایُ ؾبَ ثعس سىٕیُ ‪ٚ ٚ‬اٌصاض ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قهس افهع‪ٚ‬زا لهطاض‬ ‫اؾز اذص ٔعبفیز ا٘کعبه اه ‪ ٚ‬ثطق ‪ ٚ‬له‪ٛ‬اضو نهس‪ٚ‬ض‬ ‫دط‪ٚ‬ا٘‪ ٝ‬ؾبذشٕب٘ی ‪ ٓٞ‬ثب ‪ٕٞ‬ىبضی ٘عزیه ازاض‪ ٜ‬ث‪ٟ‬عیؿهشهی ثهب‬ ‫ث‪ٙ‬یبز ٔؿىٗ ن‪ٛ‬ضر ثٍیطزب٘طیٕب٘ی ٌفزا لهس ٔب ٔکبضوز‬ ‫ؾ‪ٟ٘ ٝ‬بز اؾز و‪ ٝ‬ایٗ ‪ ٓٞ‬افعایی ٘‪ٟ‬بز‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬زؾشٍب‪ٜٞ‬ب ثطای أط‬ ‫ذیط و‪ٙٔ ٝ‬بف اٖ ثُ‪ٛ‬ض ٔؿشمیٓ ث‪ٔ ٝ‬سزػ‪ٛ‬یبٖ ٔیضؾسب‬ ‫هْوتطیی ػٌاٍیی ذبطی‬ ‫ایطاى ٍ جْاى‬ ‫* ػٕ‪ٟٛ‬ضی اؾالٔی ایطاٖ و‪ ٝ‬اظ ‪ٕٞ‬بٖ ثهس‪ ٚ‬دهیهط‪ٚ‬ظی‬ ‫ا٘ماله اؾالٔی ‪۱‬ۻ‪ ٚ ۷۹‬چه‪ ٝ‬ثؿهب زض ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬لهجهُ اظ‬ ‫ا٘ماله‪ٕٛٞ ،‬اض‪ ٜ‬ثب ‪ٞ‬سف یعیف ٍ٘ب‪ ٜ‬زاقشٗ قهسٖ ثه‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬یػ‪ ٜ‬زض ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬س‪ٛ‬اٖ زفبلی‪٘ ،‬مبٔی ‪ ٚ‬ثبظزاض٘سٌی سحز‬ ‫سحطیٓ‪ٞ‬بی سؿّیحبسی لطاض زاقش‪ ٝ‬اؾز‪ ،‬د‪ٙ‬غ ؾبَ دهیهف‬ ‫‪ ٚ‬زض ٘شیؼ‪ ٝ‬س‪ٛ‬افک ثطػبْ‪ ،‬ثطای ٘رؿشیٗ ثبض اظ أشیبظ ِغه‪ٛ‬‬ ‫سحطیٓ ‪ٞ‬بی سؿّیحبسی ثطذ‪ٛ‬ضزاض قس؛ أشیبظی و‪ ٝ‬لهطاض‬ ‫اؾز ٔ‪ٟ‬ط ٔب‪ ٜ‬أؿبَ ٔحمک ق‪ٛ‬زب‬ ‫* ‪ٚ‬ظاضر ث‪ٟ‬ساقز ز‪ِٚ‬ز ٘ؼبر ّٔی یٕٗ زض نه‪ٙ‬هعهب‬ ‫الالْ وطزا ازأ‪ ٝ‬ثحطاٖ وٕج‪ٛ‬ز فطا‪ٚ‬ضز‪ٞ ٜ‬بی ٘فهشهی زض‬ ‫ایٗ وک‪ٛ‬ض و‪٘ ٝ‬بقی اظ س‪ٛ‬لیف ٘فشىف‪ٞ‬ب س‪ٛ‬ؾٍ ائشالف‬ ‫ؾع‪ٛ‬زی اؾز‪ٛٔ ،‬ػت ٔیق‪ٛ‬ز ثشسضیغ ثیٕبضؾشبٖ‪ٞ‬ب ثه‪ٝ‬‬ ‫سعُیّی وکیس‪ ٜ‬ق‪ٛ‬زب‬ ‫* یه ٔمبْ ؾیبؾی لطالی الالْ وطز‪ ،‬ض‪ٞ‬جطاٖ ؾیبؾهی‬ ‫قیع‪ ٝ‬لطاق زض ٘بٔ‪ٝ‬ای قسیساِّحٗ ث‪ٔ ٝ‬هُفی اِىبظٕی‬ ‫٘رؿز ‪ٚ‬ظیط ایٗ وک‪ٛ‬ض‪ ،‬الشطاو ذ‪ٛ‬ز ضا ٘ؿهجهز ثه‪ٝ‬‬ ‫حّٕ‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬مط ٘یط‪ٞٚ‬بی اِحکساِکعجی الالْ وطز٘سب‬ ‫س‪ٟ‬طاٖ ‪ -‬ایط٘ب ‪ -‬ؾبظٔبٖ ٔهّهُ ثهب اقهبض‪ ٜ‬ثه‪ ٝ‬سکهسیهس‬ ‫زضٌیطی‪ٞ‬ب ٔیبٖ اضسف ‪ ٚ‬ق‪ٛ‬ضقیبٖ زض ٔیبٕ٘بض‪ ،‬ذ‪ٛ‬اؾشبض‬ ‫الساْ ف‪ٛ‬ضی ثطای ٘ؼبر غیط٘مبٔیبٖ زض قٕبَ غطثی ایٗ‬ ‫وک‪ٛ‬ض قسب‬ ‫*ؾفیط ثّػیه زض فّؿُیٗ اقغبِی سهبوهیهس وهطز وه‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬طٌ‪ ٝ٘ٛ‬اِحبق اضایی فّؿُی‪ٙ‬ی ث‪ ٝ‬ضغیٓ ن‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬هیهؿهشهی‬ ‫لُعب ثیدبؾد ٘ج‪ٛ‬ز‪ٔ ٚ ٜ‬ؼبظار ‪ٞ‬بیی ضا ثطای ایٗ ضغیهٓ‬ ‫ث‪ ٝ‬ز٘جبَ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س زاقزب‬ ‫* ثطاؾبؼ ٘مطؾ‪ٙ‬ؼی ن‪ٛ‬ضر ٌطفش‪ ٝ‬اوظط قه‪ٟ‬هط‪٘ٚ‬هساٖ‬ ‫ؾطظٔیٗ ‪ٞ‬بی اقغبِی اظ لّٕىطز ث‪ٙ‬یبٔیٗ ٘شهب٘هیهب‪ٞ‬ه‪ ٛ‬زض‬ ‫ظٔی‪ٚ ٝٙ‬یط‪ٚ‬ؼ وط‪٘ٚ‬ب ‪ ٚ‬سبطیط اٖ ثط الهشهههبز ٘هبضایهی‬ ‫‪ٞ‬ؿش‪ٙ‬سب‬ ‫*زفشط اضسجبَبر ز‪ِٚ‬ز لُط زض ثیب٘ی‪ٝ‬ای ازلهبی ٔهطوهع‬ ‫ٔبِىیز ٔع‪ٛٙ‬ی ؾع‪ٛ‬زی زض ذه‪ٛ‬ل ضای وٕیش‪ ٝ‬حهُ‬ ‫اذشالف ؾبظٔبٖ سؼبضر ػ‪ٟ‬ب٘ی ضا وه‪ ۸۹ ٝ‬غ‪ٚ‬ئهٗ (‪۹‬‬ ‫سیطٔب‪ )ٜ‬نبزض قس‪ٔ ،‬طز‪ٚ‬ز زا٘ؿش‪ ٝ‬اؾزب‬ ‫* ٘ب٘ؿی دّ‪ٛ‬ؾی ضییؽ ٔؼّؽ ٕ٘بی‪ٙ‬سٌبٖ أهطیهىهب ثهب‬ ‫ا٘شمبز اظ ٘ح‪ ٜٛ‬لّٕىطز ز‪ِٚ‬ز سطأخ زض ‪ٚ‬اوه‪ٙ‬هف ثه‪ٝ‬‬ ‫قی‪ٚ ٛ‬یط‪ٚ‬ؼ وط‪٘ٚ‬ب ‪ ٚ‬سبطیط اٖ ثط الشهبز ٌفزا وک‪ٛ‬ض‬ ‫ٔب او‪ ٖٛٙ‬ثبالسطیٗ ٘طخ ثیىبضی ضا سؼطث‪ٔ ٝ‬یو‪ٙ‬سب‬ ‫* یىی اظ فطٔب٘س‪ٞ‬بٖ اِحکس اِکعجی ٌفزا أطیىهب ثه‪ٝ‬‬ ‫‪ٕٞ‬ذیٕب٘بٖ غطثیاـ ‪ ٚ‬ثطذی وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬بی حبقی‪ ٝ‬ذهّهیهغ‬ ‫فبضؼ زضنسز ا٘شمبْ اظ اِحکس اِکعجی ‪ٞ‬ؿش‪ٙ‬س؛ چطا وه‪ٝ‬‬ ‫ایٗ ٘یط‪ ٚ‬سٕبْ َط ‪ٞ‬بی ا٘بٖ ضا ثطای سى‪ ٝ‬سىه‪ ٝ‬وهطزٖ‬ ‫لطاق ث‪ ٝ‬قىؿز وکب٘سب‬ ‫* ضییؽ ػٕ‪ٟٛ‬ضی ثبض زیٍط ؾیبؾز‪ٞ‬بی وکه‪ٛ‬ض‪ٞ‬هبی‬ ‫غطثی ث‪ ٝ‬ض‪ٞ‬جطی أطیىب ٔج‪ٙ‬ی ثط یه ػب٘ج‪ٌ ٝ‬هطایهی ضا‬ ‫ٔ‪ٛ‬ضز ا٘شمبز لطاض زازب‬ ‫* ٔهُفی اِىبظٕی حس‪ٚ‬ز ز‪ٔ ٚ‬ب‪ ٜ‬دؽ اظ ا٘شرهبه ثه‪ٝ‬‬ ‫ل‪ٛٙ‬اٖ ٘رؿز ‪ٚ‬ظیط لطاق‪ ،‬ثطای ا٘ؼبْ ٘رؿشیٗ ؾفط‪ٞ‬بی‬ ‫ذبضػی ذ‪ٛ‬ز أبز‪ٔ ٜ‬ی ق‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ثط اؾبؼ ا٘چه‪ٔ ٝ‬ه‪ٙ‬هبثه‬ ‫ضؾب٘‪ ٝ‬ای ٔ‪ٙ‬شکط وطز‪ ٜ‬ا٘س لطاض اؾز ؾفهط ثه‪ ٝ‬سه‪ٟ‬هطاٖ‪،‬‬ ‫ضیبو ‪ٚ ٚ‬اق‪ٍٙ‬شٗ ضا زض ا‪ِٛٚ‬یز لطاض ز‪ٞ‬سب ثط ‪ٞ‬هٕهیهٗ‬ ‫اؾبؼ‪ٔ ،‬حبفُ ضؾب٘‪ ٝ‬ای ‪ ٚ‬ؾیبؾی اظ ‪ٞ‬هٓ اوه‪ٙ‬ه‪ ٖٛ‬ثهط‬ ‫ٌٕب٘‪ ٝ‬ظ٘ی ‪ ٚ‬سحّیُ زض اضسجبٌ ثب ٔحش‪ٛ‬ای ٔصاوطار ایٗ‬ ‫ؾفط‪ٞ‬ب ‪ ،‬ث‪ٛ‬یػ‪ ٜ‬زض س‪ٟ‬طاٖ ٔشٕطوع قس‪ ٜ‬ا٘سب‬ ‫* ٔسیط ٔطوع سحمیمبر ایطاٖ ق‪ٙ‬بؾی زا٘کهٍهب‪ ٜ‬یه‪٘ٛ‬هٗ‬ ‫چیٗ زض ‪ٚ‬او‪ٙ‬ف ث‪ ٝ‬سه‪ٛ‬یت لُع‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬یس ایطا٘ی ق‪ٛ‬ضای‬ ‫حىبْ ٌفزا ‪ٕٞ‬ىبضی ‪ٞ‬بی ایطاٖ ثب اغا٘ؽ ثیٗ إِّّهی‬ ‫ا٘طغی اسٕی قفبف‪ٚ ،‬ؾی ‪ٔ ٚ‬ظبَ ظز٘ی اؾزب‬ ‫* ‪ٚ‬الزیٕیط د‪ٛ‬سیٗ ثیف اظ ‪ ۸2‬ؾبَ اؾز وه‪ ٝ‬زض ضاؼ‬ ‫لسضر زض ؾطظٔیٗ سعاض‪ٞ‬ب لطاض زاضز‪ ،‬ا‪ ٚ‬سبو‪ ٖٛٙ‬زض ‪ٞ‬یچ‬ ‫ا٘شربثبسی قىؿز ٘ر‪ٛ‬ضز‪ ٜ‬اؾز أب لب٘‪ ٖٛ‬اؾبؾی فعّهی‬ ‫زض ؾبَ ۺ‪ ۸2۸‬زؾز ‪ ٚ‬دبی ا‪ ٚ‬ضا ثطای ض‪ٞ‬جهطی ز‪ٚ‬ثهبض‪ٜ‬‬ ‫ض‪ٚ‬ؾی‪ٔ ٝ‬ی ث‪ٙ‬سز چطا و‪ ٝ‬ایٗ أىبٖ ضا ثه‪ ٝ‬افهطاز ثهطای‬ ‫قطوز زض ا٘شربثبر ضیبؾز ػٕ‪ٟٛ‬ضی ثطای ؾه‪ ٝ‬ز‪ٚ‬ض‪ٜ‬‬ ‫دیبدی ٕ٘ی ز‪ٞ‬سب‬ ‫* زض حبِی و‪ ٝ‬ػ‪ٟ‬بٖ ثب قی‪ٚ ٛ‬یط‪ٚ‬ؼ وط‪٘ٚ‬هب زؾهز ‪ٚ‬‬ ‫د‪ٙ‬ؼ‪٘ ٝ‬طْ ٔی و‪ٙ‬س ‪ ٚ‬زض ایٗ قطایٍ‪ ،‬ثیهٕهبضؾهشهبٖ ‪ٞ‬هب ‪ٚ‬‬ ‫ٔطاوع زضٔب٘ی یٕٗ ث‪ ٝ‬قسر ث‪ ٝ‬ؾ‪ٛ‬ذز ٘یبظ زاض٘س‪ ،‬أهب‬ ‫‪٘ ۸۸‬فشىف یٕ‪ٙ‬ی زض ؾ‪ٛ‬احُ ث‪ٙ‬سض اِحسیس‪ ٜ‬ایٗ وکه‪ٛ‬ض‬ ‫س‪ٛ‬ؾٍ ٘یط‪ٞٚ‬بی ائشالف ث‪ ٝ‬ؾطوطزٌی لطثؿشبٖ س‪ٛ‬لیهف‬ ‫قس‪ ٚ ٜ‬ایٗ ائشالف اػبظ‪ ٜ‬ؾ‪ٛ‬ذزضؾب٘ی ث‪ ٝ‬ثیٕبضؾشبٖ‪ٞ‬هب‬ ‫‪ٔ ٚ‬طاوع زضٔب٘ی یٕٗ ضا ٕ٘یز‪ٞ‬سب‬ ‫* زثیطوُ وٕیش‪ ٝ‬اػطایی ؾبظٔبٖ اظازی ثرف فّؿُیٗ‬ ‫زض ٘بٔ‪ٝ‬ای ث‪ ٝ‬ؾطاٖ وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬بی لطثی ٘ؿجز ث‪ ٝ‬ؾبظـ ثهب‬ ‫ضغیٓ ن‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یؿشی ‪ٞ‬کساض زاز ‪ ٚ‬سبویس وطز وه‪ ٝ‬ض‪ٚ‬اثهٍ‬ ‫ثیٗ الطاه ‪ ٚ‬ضغیٓ اقغبٍِط ثبیس ٔجش‪ٙ‬ی ثط سبؾیؽ وک‪ٛ‬ض‬ ‫ٔؿشمُ فّؿُی‪ٙ‬ی ‪ ،‬سرّی‪ ٝ‬ؾطظٔی‪ٟٙ‬بی اقهغهبِهی ‪ ٚ‬حهُ‬ ‫ٔؿبِ‪ ٝ‬د‪ٙ‬ب‪ٙٞ‬سٌبٖ ثبقسب‬ ‫* ییف اهلل اِکبٔی ‪ٚ‬ظیط اَال ضؾب٘ی ز‪ِٚ‬ز ٘هؼهبر‬ ‫ّٔی یٕٗ ثب ا٘شمبز اظ ٔ‪ٛ‬ای فطؾشبز‪ٚ ٜ‬یػ‪ ٜ‬ؾبظٔبٖ ٔهّهُ‬ ‫ٔشحس زض أ‪ٛ‬ض یٕٗ‪ ،‬ایٗ ؾبظٔبٖ ضا ثه‪ٔ ٝ‬کهبضوهز زض‬ ‫ٔحبنط‪ ٜ‬الشهبزی وک‪ٛ‬ضـ ٔشه‪ٟ‬هٓ وهطزباِکهبٔهی زض‬ ‫ٌفز ‪ ٌٛٚ‬ثب قجى‪ ٝ‬سّ‪ٛ‬یعی‪٘ٛ‬ی إِؿیط‪ ٜ‬اضٌبٖ ػ‪ٙ‬هجهف‬ ‫ا٘هبضاهلل افع‪ٚ‬زا ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔشحهس ثهب ٔکهبضوهز زض‬ ‫ٔحبنط‪ ٜ‬یٕٗ ٘مبه اظ چ‪ٟ‬ط‪ ٜ‬ظقز ذ‪ٛ‬ز ثطزاقز ب‬ ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* سه شنبه‬ ‫‪0911‬‬ ‫*‪ 01‬تیر‬ ‫‪0101‬‬ ‫* ‪ 91‬ژوئن‬ ‫*‪ 8‬ذی القعده ‪0440‬‬ ‫* سال‪ :‬سی ام‬ ‫* شماره (سایی)‪4194 :‬‬ ‫* اوتوزونجی ایل‬ ‫* صفحه ‪9‬‬ ‫‪‬‬ ‫ارذبایجان‬ ‫تجْیضات اػالم حشیق ثبصاس تجشیض َّضوٌذسبصی هیضَد‬ ‫ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسن‪ -‬ػشپشػت ػبصهبى اتؾًـبًی ٍخذهب ایوٌی ؿْاشداسی تاجاشیاضاص‬ ‫َّؿوٌذػبصی تجْیضا وـف ٍاػالم حشیک ثشای ثبصاس تبسیخی تجشیضدسلبلت عشح هغبلؼاِ پاْاٌاِ‬ ‫ثٌذی خغش ؿْش تجشیض خجشداد‪۳‬ثِ هضاسؽ ؿْشیبس‪،‬ػلیشضب صثشدػت اظْبسداؿت‪:‬ایی عشح ثِ کَس‬ ‫عشحی جبهغ ثشای ایوٌی ؿْشدسدػت تْیِ ثَدُ ٍ اٍلیی ثٌذ اى هغبلؼب ٍالذام دسساػ بی عشحْبی‬ ‫ایوٌی هشاوضتبسیخی ٍػٌ ی ؿْشخَاّذ ثَد‪۳‬اٍ ثب اؿبسُ ثِ دٍاتؾ ػَصی ثضسی سخ دادُ دسثابصاس‬ ‫تبسیخی تجشیض‪ ،‬هفت‪ :‬ثب اهبدُ ػبصی عشح تجْیضا َّؿوٌذػبصی ٍاجاشای اى تاَػاظ ّایاب‬ ‫اهٌبٍاداسُ ول هیشاث فشٌّگی‪،‬کٌبیغ دػ ی ٍهشدؿگشی اػ بى‪ ،‬ؿبّذ ّییگًَِ حاشیاک دسثابفات‬ ‫تبسیخی ثبصاسًخَاّین ثَد‪۳‬صثشدػت خبعشًـبى وشد‪ّ :‬وبى عَسوِ ؿْشثغَسهذسى ٍثلٌذهشتجِ ػابصی‬ ‫تَػؼِ هی یبثذٍثبیذ تجْیضا ه ٌبػت ثبایی ثخـْب ثبؿذ‪،‬دسثخؾ دیاگاشی اصؿاْاشًایاضثابیاذ ایای‬ ‫تجْیضا ه ٌبػت ثب ثخؾ ّبی ػٌ ی ٍتبسیخی ثَدُ ٍ اهىبًبتی ثِ کَس هاغابلاؼاِ ؿاذُ تاْایاِ‬ ‫وٌین‪۳‬صثشدػت ثباؿبسُ ثِ ثشًبهِّبی ػبصهبى دسػبل ‪ ۳۳‬هفت‪ :‬هغبلؼب ٍالذاهبتی ثشای اجشای عشح‬ ‫ّبی ایوٌی دسؿْش‪َّ،‬ؿوٌذػبصی تجْیضا وـف ٍاػاالم حاشیاک خاَدوابسدسهاشاواضػاٌا ای‪،‬‬ ‫اػ بًذاسدػبصی ایؼ گبّْبی اتؾ ًـبًی ٍهىبى یبثی ایؼ گبّْبی جذیذ‪،‬عشح ػبصُ ػاجاه ثاشای‬ ‫ایؼ گبُّب‪ ،‬ساُ اًذاصی ًشم افضاس ‪ ۵۲۱‬یبسثوٌظَساهَصؽ الى شًٍیىی ؿْشًٍذاى ٍ‪ ۳۳۳‬اصجاولاِ ایای‬ ‫الذاهب اػت‪۳‬‬ ‫تػَیت قیوت گَضت هشؽ دس جلسِ ستبد تٌظین ثبصاس استبى‬ ‫ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسن‪ -‬هؼبٍى ّاوابّاٌاگای اهاَس‬ ‫ال لبدی اػ بًذاس ارسثبیجبى ؿشلی هفت‪ :‬ػ بد تٌظین ثابصاس‬ ‫اػ بى‪ ،‬لیوت ّش ویلَ هَؿت هشؽ سا ‪ّ ۵۱‬ضاس ٍ ‪ ۷۱۷‬تَهبى‬ ‫تؼییی وشد‪۳‬ػلی جْبًگیشی هفات‪ :‬تاوابم دػا اگابّاْابی‬ ‫هؼئَل‪،‬هىلف ثِ ّوىبسی ثبٍاحذ ًظبس ػبصهابى کاوات‬ ‫ٍػبیش دػ گبُ ّبی ًظبستی ثاشای جالاَهایاشی اصافاضایاؾ‬ ‫خَدػشاًِ لیو ْبتَػظ اکٌبف ٍثخلاَف هاشاًافاشٍؿای‬ ‫ّؼ ٌذ‪ٍ۳‬ی اداهِ داد‪ :‬تبهیی ثشخی اصالالم وب ّبی اػبػی هشدم ثباسصاصاددسسًٍذافضایؾ لیوات ّاب‬ ‫دخیل اػت وِ ػ بد تٌظین ثبصاسثشای وبّؾ ٍتثجیت لیو ْب تالؽ هیىٌذ‪ٍ۳‬ی دسّویی ساػ اب اداهاِ‬ ‫داد‪:‬افضایؾ ًشخ اسصهی َاًذافضایؾ تالؽ ػَاػ فبدُ وٌٌذهبى ثشای لبچبق هَادغزایی ٍ واب ّابی‬ ‫اػبػی اصوـَس‪ ،‬هَرش ثبؿذ وِ اهیذٍاسین ثبتالؽ توبهی دػ گبّْبی هؼئَل ثبهخلیی ًظبم ال لبدی‬ ‫وـَسثشخَسدؿَد‪۳‬هؼبٍى ّوبٌّگی اهَسال لبدی اػ بًذاسارسثبیجبًـشلی دسثخـی اصػخٌبًؾ ثاِ‬ ‫هْو شیی تلویوب ٍهلَثب ػ ابدتاٌاظایان ثابصاسًایاضاؿابسُ واشدٍافاضٍد‪:‬دسحابل حابضاش ‪۱۷‬‬ ‫دسکذًیبصًبٍهبى حول ًٍمل ػوَهی ثِ ػ یه‪ ،‬تبهیی ؿذُ ٍثشای تبهیی ‪ ۲۷‬دسکاذهابثامای ًایاض‬ ‫هزاوشاتی سااًجبم خَاّین داد‪۳‬جْبًگیشی ّویٌیی هفت‪ :‬ثبتَجِ ثِ ثشخی هـىال پیؾ اهاذُ ٍ‬ ‫افضایؾ لیوت هَؿت هشؽ‪ ،‬لیوت ّشویلَ هَؿت هشؽ ‪ّ ۵۱‬ضاسٍ ‪ ۷۱۷‬تَهبى تؼییای ؿاذ‪۳‬ثاشًابهاِ‬ ‫سیضی ثشای جلَهیشی اص اًحلبسٍاسدا ًْبدُ ّبی داهی ٍضشٍس ساُ اًذاصی ػبهبًِ ًاظابس ٍ‬ ‫رجت اعالػب ًظبم تَصیغ ٍػشضِ ثبّوىبسی اکٌبف اصدیگش هَضَػب هْن ٍهلَه ایی جلاؼاِ‬ ‫ثَدوِ دسجلؼِ ػ بد تٌظین ثبصاس اػ بى هَسد ثحث ٍ ثشسػی لشاس هشفت‪۳‬‬ ‫تذاٍم اقذاهبت هقبثلِ ثب ضیَع کشًٍب دس دسهبًگبُ‬ ‫اهبم سضب (ع)‬ ‫ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسن‪-‬ثِ هضاسؽ ؿْشیبس‪ ،‬اص ثاذٍ‬ ‫ؿیَع ٍیشٍع وشًٍب ٍ ثیوبسی وٍَیذ ‪ ۵۳‬ػ بد پیـگیشی ثاب‬ ‫توبم اهىبًب ٍ ثْشُ هیشی اص وبدس ه خلق ٍ وبسؿٌبػبى‬ ‫صثذُ ثب ایی ٍیشٍع هٌحَع پبی وبس ثاَدُ اػات‪۳‬هاحاواذ‬ ‫حؼیی حؼی صادُ سئیغ ػ بد پیـگیشی اص وشًٍب ٍ هذیشول‬ ‫ػالهت ٍ اهَس اج وبػی ؿْشداسی تجشیض دس ایی ثابسُ ثایابى‬ ‫وشد‪ :‬پیشٍ فؼبلیت ّبی لجلی ٍ ثِ ػجت تـذیذ ؿیَع واشًٍاب‬ ‫ٍ دس چْبسچَه ٍظبیف ٍ دػ َسالؼول ّبی ثْاذاؿا ای ٍ‬ ‫کیبًت اص ػالهت ؿْشًٍذاى داهٌِ ػولىشد سا تَػؼِ دادین‬ ‫وِ اص اى جولِ یبداٍسی ٍ تبویذ ثش سػبیت فبکلِ اج وبػی‬ ‫هشاجؼیی ثِ دسهبًگبُ ثَیظُ دس کف پزیشؽ ثب یْشُ هاٌاذی‬ ‫اص ػالین ّـذاسدٌّذُ‪ ،‬الضاهی ًوَدى اػ فبدُ اص تجاْایاضا‬ ‫حفبظت فشدی هبًٌذ هبػه ٍدػا اىاؾ تاَػاظ والایاِ‬ ‫ّوىبساى دس حَصُ وبسی ٍ هحیظ دسهبًگبُ‪ ،‬حشین ثٌذی ٍ‬ ‫تؼییی فبکلِ دس ثیی کٌذلی ّبی اً ظبس دسهبًگبُ ثب اػ افابدُ‬ ‫اص ػالین‪ً ،‬لت ػیؼ ن ّبی پذالی ضذػفًَی دس هىبًْابی‬ ‫صم هحیظ دسهبًگبُ‪ ،‬اص اّن ایی هَاسد اػت ‪ٍ۳‬ی ثب اؿابسُ‬ ‫ثِ تـىیل وبسهشٍُ ٍیظُ دس خلَف ًظبس ثاش حؼای‬ ‫اجشای ػولىشدّب ی ػ بد اضبفِ وشد‪ :‬ایای وابسهاشٍُ ثاب‬ ‫ّذف ًظبس ٍ دلت ػول ثیـ ش دس خلَف ًحَُ اجاشای‬ ‫دػ َسالؼول ّبی ثْذاؿ ای حافابظا ای تـاىایال یابفا اِ‬ ‫اػت ‪۳‬حؼی صادُ اداهِ داد‪ :‬وبّؾ ػبػب وبسی ّوىبساى‬ ‫دس هبًگبُ ثِ هذ یىؼبػت ثب ّوبٌّگی هشوض ٍ ضذػفًَی‬ ‫ٍ هحلَل پبؿی هؼ وش ٍوبهل والایاِ ٍاحاذّاب ٍ هاجابدی‬ ‫ٍسٍدی ٍ خشٍجی دسهبًگبُ دس ساػ ابی تابهایای اهاٌایات‬ ‫جؼوی سٍاًی ؿْشًٍذاى ٍ هجبسصُ هؼ فین ثب وشًٍب ًیض ثاذٍى‬ ‫ٍلفِ دس حبل اًجبم اػت‪۳‬‬ ‫‪‬‬ ‫اکضایص ثیص اص ‪ ۰۱۱‬دسغذی هجبدلِ سیلی کبال ثب تشکیِ‬ ‫ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسن‪ -‬هذیش ول ساُ اّی ارسثبیجبى اص افضایؾ ‪ ۵۳.۱‬ثشاثشی هجبدلِ واب دس‬ ‫هشص ساصی ٍ ثب وـَس تشویِ دس ػِ هبِّ اٍل ػبلجبسی ًؼجت ثِ هاذ هـابثاِ ػابل هازؿا اِ خاجاش‬ ‫داد ‪۳‬ؿبپَس اسکالًی ٍضؼیت ثبس ثیی الوللی حول ؿذُ دس اداسُ ول ساُ اّای ارسثابیاجابى دس ػابل‬ ‫جبسی سا خَه تَکیف وشد ٍ هفت‪ :‬هیضاى ثبس هجبدلِ ؿذُ دس هشص تشویِ دس ػِ هبِّ اٍل ػابلاجابسی‬ ‫‪ّ ۲۴۲‬ضاستی ثَدُ وِ دس همبیؼِ ثب هذ هـبثِ ػبل ‪ ۵.۳۱‬ثِ هیضاى ‪ ۵۳.۱‬ثشاثش افضایؾ ًـبى هیدّذ‪۳‬‬ ‫ٍی اظْبس وشد‪ :‬هیضاى ٍاسدا وب اص هشص تشویِ دس ػِ هبِّ اٍل ػبل جبسی ‪ّ ۳۱‬ضاس ٍ ‪ ۱۷۵‬تی ثاَدُ‬ ‫وِ ًؼجت ثِ هذ هـبثِ ػبل لجل وِ ‪ّ ۲۱‬ضاس ٍ ‪ ۳۷۱‬تی ثبس ٍاسد هشص ؿذُ اص افاضایاؾ ‪ .۳۱۱‬ثاشاثاشی‬ ‫ثشخَسداس اػت‪۳‬اسکالًی ثب ثیبى ایٌىِ دس ػِ هبِّ اٍل ػبل جبسی ‪ّ ۱۱‬ضاس ٍ ‪ ۵۲۱‬تی وب اص عشیک ساُ‬ ‫اّی ارسثبیجبى ثِ وـَس تشویِ کبدس ؿذُ اػت‪ ،‬هفت‪ :‬ایی دس حبلی اػت وِ دس هذ هـابثاِ ػابل‬ ‫هزؿ ِ ‪ّ .۱‬ضاس ٍ ‪ ۱۱۷‬تی وب ی کبدساتی داؿین ‪ٍ۳‬ی اػالم وشد‪ :‬اهؼبل ؿبّذ افضایؾ ‪ ۵۳۲۱‬ثاشاثاشی‬ ‫کبدسا سیلی وب ثِ تشویِ ًؼجت ثِ هذ هـبثِ ػبل لجل ّؼ ین‪۳‬اسکالًی ّاوایاٌایای اص افاضایاؾ‬ ‫‪۷۵‬دسکذی تشاًضیت وب اص عشیک ساُ اّی ارسثبیجبى دس ػِ هبِّ اهؼبل خجش داد ٍ هفت ‪:‬دس ػِ هبِّ‬ ‫اٍل ػبلجبسی ‪ّ ۳۴‬ضاس ٍ ‪ ۱۵۳‬تی وب ی تشاًضی ی تَػظ اداسُ ول ساُ اّی ارسثبیجبى حول ؿذُ اػت‬ ‫وِ ًؼجت ثِ هذ هـبثِ ػبل لجل وِ ‪ّ ۱۱‬ضاس ٍ ‪ .۲۷‬تی ثَدُ اػت اص افضایؾ ‪ ۷۵‬دسکذی ثشخاَسداس‬ ‫اػت‪۳‬‬ ‫تؼبهل ٍ ّنککشی هسئَالى اجشایی ٍ ًوبیٌذگبى هجلس دس هسیش تَسؼِ استبى ضشٍسی است‬ ‫ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسن‪ -‬اػ بًذاس ارسثبیجبى ؿشلی دس ًاخاؼا ایای‬ ‫ًـؼت هـ شن ثب ًوبیٌذهبى اػ بى دس هجلغ ؿَسای اػالهی‪ ،‬ثش اػ افابدُ‬ ‫اص ظشفیت هجوغ ًوبیٌذهبى اػ بى ثشای حل هؼبئل ٍ هـىال حَصُ ّابی‬ ‫هخ لف تاویذ وشد ٍ تؼبهل ٍ ّنفىشی هؼئَ ى اجشایی ٍ ًوبیٌاذهابى سا‬ ‫ثشای تؼشیغ دس حشوت اػ بى ثِ ػوت تَػؼِ ٍ پیـشفت ضشٍسی داًؼت‪۳‬‬ ‫دو ش هحوذسضب پَسهحوذی دس ایی ًـؼت وِ ثب حضَس ًوبیٌذُ ٍلی فمیاِ‬ ‫دس ارسثبیجبى ؿشلی‪ً ،‬وبیٌذهبى اػ بى دس هاجالاغ ؿاَسای اػاالهای ٍ‬ ‫هؼبًٍبى اػ بًذاس ثشهضاس ؿذ‪ ،‬ثِ دٍ هَسد اص هـىال هْن ٍ اػبػی اػ بى اؿبسُ وشد وِ چبسُاًذیـی ثشای اًْاب‬ ‫هیتَاًذ ساّگـبی حل ثؼیبسی اص هؼبئل ٍ هـىال دس حَصُ ّبی هًَبهَى ثبؿذ‪۳‬وابّاؾ ػاْان اػا ابى اص‬ ‫جوؼیت وـَس ٍ حشوت جوؼیت اػ بى ثِ ػوت پیشی‪ ،‬یىی اص ایی هـىال ثَد واِ ثاِ هافا اِ اػا ابًاذاس‬ ‫ارسثبیجبى ؿشلی‪ ،‬ثشایٌذ اى‪ ،‬وبّؾ ًمؾ اػ بى دس تَلیذ ًبخبلق هلی‪ ،‬وبّؾ فؼبلیتّبی هاَراش ثاش فضابی‬ ‫وؼت ٍوبس ٍ افضایؾ ًشخ ثیىبسی ثَدُ اػت‪۳‬پَسهحوذی ثب ثیبى ایٌىِ ارسثابیاجابى ؿاشلای اص اػا ابى ّابی‬ ‫هْبجشفشػت وـَس اػت‪ ،‬افضٍد‪ :‬هْبجش فضایٌذُ ًیشٍّبی ًخجِ ٍ هَرش ثش تَػؼِ‪ ،‬یه هـىل جذی اػت واِ‬ ‫ثشای جلَهیشی اص اى ثبیذ صهیٌِّبی اؿ غبل سا دس اػ بى فشاّن وٌین‪ٍ۳‬ی‪ ،‬ػذم ثْشُهیشی وبهل اص هضیت ّاب سا‬ ‫دٍهیی هـىل اػبػی دس سًٍذ تَػؼِ اػ بى روش وشد ٍ هفت‪ :‬ه اػفبًِ ثٌب ثِ د یل هخ لف‪ ،‬اهشٍص ثؼایابسی اص‬ ‫هضیتّبی اػ بى ثِ ػىغ خَد ثذل ؿذُ ٍ ثب ٍجَد صیشػبختّبی ه ؼذد دس حَصُّابی هاخا الاف‪ ،‬ثایاـا اش‬ ‫فؼبلیتّب ثِ ؿىل ػٌ ی اًجبم هیؿَد‪۳‬پَسهحوذی ثب ثیبى ایٌىِ تجشیض ٍ ارسثبیجبى ؿشلی دس هحَس تشاًضی ی ػاِ‬ ‫وشیذٍس هْن ثییالوللی لشاس داسد‪ ،‬افضٍد‪ :‬ثب ٍجَد ایی هضیت‪ ،‬اػ بى هب تمشیجب دس ثیثؼت لشاس هشف ِ ٍ ایای اهاش‬ ‫هَجت ؿذُ اػت ً َاًین دس هجبد ثیی الوللی ثِ ًحَ ؿبیؼ ِ ایفبی ًمؾ وٌین وِ صم اػات ثاشای اتلابل‬ ‫هحَسّبی تشاًضی ی اػ بى ثب وـَسّبی ّوؼبیِ پیگیشی ؿَد‪۳‬‬ ‫حوبیت ّوگبًی اص پَیص (( ثذٍى ثشچست قیوت ًخشین )) تَسط ضْشًٍذاى ‪ ،‬اغٌبف ٍ ثبصاسیبى‬ ‫ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسن‪-‬ثِ هضاسؽ سٍاثاظ‬ ‫ػوَهی ػبصهبى کٌؼت ‪،‬هؼذى ٍتجابس اػا ابى‬ ‫ارسثبیجبًـشلی ‪،‬حجیت اهیی صادُ ثب تجشیاه سٍص‬ ‫کٌؼت ٍهؼذى ‪ ،‬ؿافابف ػابصی سًٍاذهاشدؽ‬ ‫وااب ٍسکااذفااشایااٌااذ تااَلاایااذٍػااشضااِ ثااَیااظُ‬ ‫اصًظشلیو ْبسایىی اصهْو شیی اّذاف هاجابسصُ ثاب‬ ‫لبچبق وب دسػغح ػشضِ ثاشؿاواشد ٍهافات ‪:‬‬ ‫دسجلؼب ادٍاسی عی ػبل هازؿا اِ هاَضاَع‬ ‫سکذ وب ّبی اػبػی اغبصؿذٍدسػابل جاْاؾ‬ ‫تَلیذ ًیض ثب تؼبهل ػبصًذُ ثبػبیش دػ گبُ ّباصًاظاش‬ ‫رجت دس ػبهبًِ جبهغ اًجبسّب ٍ پیگایاشی کاذٍسٍ‬ ‫رجَ وب ّبی دساً ظبس الذاهب هغلَثی اًاجابم‬ ‫ؿذُ اػت‪۳‬‬ ‫سئیغ ػبصهبى کوت اػ بى ثب اؿبسُ ثِ تالؿاْابی‬ ‫ؿؾ هبِّ ّوىبساى دسػبصهبى کٌاؼات‪ ،‬هاؼاذى‬ ‫ٍتجبس دسحاَصُ راجات واب ّاب دسػابهابًاِ‪،‬‬ ‫اصوبّؾ اهبس اًجبسّبی دسکف اً ظبساص ‪ّ۲۳‬اضاس‬ ‫ٍاحذدسػبلْبی هزؿ ِ ثِ ‪ٍ ۱۷۷‬احاذخاجاشداد ٍ‬ ‫افضٍد ‪ٍ:‬سٍدٍخشٍج وب ّبثِ اًجبسّباصًظشویفی ‪،‬‬ ‫ووی ٍاسصؽ سیبلی تحت ًظبس ٍوٌ شل وبهال‬ ‫سکذ هیـَدٍ ثشاػبع دػ َالؼوالاْابی اثاالغای‬ ‫پبیؾ ‪ ۵۵‬للن وب ی هـوَل رجت دسػبهبًِ جبهغ‬ ‫اًجبسّبدسدػ َسوبسلشاسهشف ِ اػت ‪۳‬اهیی صادُ ثاب‬ ‫تاویذثشضشٍس اخازواذؿاٌابػاِ ‪ ۵.‬سلاوای‬ ‫وب ّبی هـوَل وِ اص اٍاخشػبل هزؿ ِ اجشایی‬ ‫هیـَدهفت‪:‬ؿفبفیت دسػغح ػاشضاِ‪،‬خاذهاب‬ ‫پااغ اصفااشٍؽ وااب ‪،‬حااواابیاات اصاؿ ا ااغاابل‬ ‫پبیذاس‪،‬اػ ؼالم اکبلت وب ٍ اخزحمَق دٍلا ای‬ ‫اصدیگشهَاسدهْن دسساػ بی اهشهجبسصُ ثابلابچابق‬ ‫وب داًؼت ‪۳‬سئیاغ ػابصهابى کاٌاؼات‪،‬هاؼاذى‬ ‫ٍتجبس اػ بى ارسثبیجبًـشلی دساداهِ اصوؼات‬ ‫ستجِ یه وـَسی دسصهیٌِ راجات حاَالاِ واب‬ ‫دسػبهبًِ جبهغ اًجبسّب خجشدادٍهفت‪ :‬اخز ؿٌبػاِ‬ ‫وب ثشای لَاصم خبًگی ثشلی ‪ ،‬الجؼِ ٍپَؿبن ٍ‬ ‫ویف ٍ وفؾ الضاهی ثَدُ ٍثبتؼابهال وابهال ثاب‬ ‫اًجوی لَاصم خبًگی اػ بى ‪ ۷۲۳‬وذؿٌبػِ ثاشای‬ ‫‪ٍ ۱.‬احذ تَلیذ وٌٌذُ دس ایی حَصُ ٍ ‪ ۵۴‬هاشجاغ‬ ‫تَصیؼی داسای ثشًذ سػوی کبدس ٍ لیوت وب ّاب‬ ‫ًیض دس ػبهبًِ ‪ ۵۲۴‬رجت ؿذُ اػت ‪ٍ۳‬ی هافات ‪:‬‬ ‫ّویٌیی ؿْشًٍذاى ثِ هٌظَس اػ ؼالم اکبلت وب‬ ‫ٍ لاایااواات هلااَه الااالم ثااباػ ا اافاابدُ اص‬ ‫وذ≠ ‪*۴*۷۷۷۷‬هی تَاًٌذ اعالػب صم خَد سا‬ ‫وؼت ًوبیٌذ ‪۳‬‬ ‫ثبصگطت هحذٍدیتّبی کشًٍبیی‬ ‫ثِ ٍادی سحوت تجشیض‬ ‫ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسن‪ -‬هاذیاشػابهال ػابصهابى‬ ‫اساهؼ بى ؿْشداسی تجشیض هفت‪ :‬دسپی ؿایاَع هاجاذد‬ ‫ٍیشٍع وَییذ ‪ ٍ ۵۳‬افاضایاؾ ها اَفایابى واشًٍابیای‪،‬‬ ‫هحذٍدیت ّبی حضَس دس ٍادی سحوت تجاشیاض دٍثابسُ‬ ‫ثشلشاس ؿذ‪۳‬جاللی هذیشػبهل ػبصهبى اساهؼ بى ؿْشداسی‬ ‫تجشیض دس حبؿیِ ثبصدیذ اص ًحَُ اجشای توْیذا اتاخابر‬ ‫ؿذُ دس ٍادی سحوت هفت‪ :‬ثبتَجِ ثاِ ؿایاَع هاجاذد‬ ‫وشًٍب ٍ تبویذ ًْبدّبی ریشثظ ثش هوٌَػیت تاجاواؼاب ‪،‬‬ ‫ثشهضاسی ّشهًَِ هاشاػان دس ػاغاح اساهؼا ابى ّابی‬ ‫تجشیض هوٌَع هیؿَد‪۳‬هذیشػبهل ػبصهبى اساهؼا ابى ّابی‬ ‫ؿْشداسی تجشیض هفت‪ :‬ثش ایی اػبع‪ ،‬ضوی هواٌاَػایات‬ ‫ثشهضاسی هشاػوب تشحین ٍ یبدهبى‪ ،‬حضَس دس ایایای‬ ‫تـییغ ٍ تذفیی اهَا ًیض فمظ ثشای جوغ هاحاذٍدی اص‬ ‫ثؼ گبى دسجِ یه اهىبًپزیش خَاّذثَد‪ ۳‬جاللای ؿاشط‬ ‫حضَس هحذٍد ثؼ گبى دسجِ یه دس ًوبص هیت‪ ،‬تـیایاغ‬ ‫ٍتذفیی سا اػ فبدُ اص هبػه ٍ سػبیت فبکالاِ هازاسی‬ ‫اج وبػی ػٌَاى وشدٍهفت‪ :‬ػَاهل حشاػت ٍ هابهاَساى‬ ‫پلیغ اص حضَس افشادیىِ ّـذاس ّبی ثْذاؿ ی سا سػبیت‬ ‫ًىشدُ ٍ جبى دیگش ؿْاشًٍاذاى ساثاِ خاغاش اًاذاصًاذ‪،‬‬ ‫هوبًؼت خَاٌّذ وشد‪۳‬اٍ دس ػیی حبل هفت‪ :‬هوٌاَػایات‬ ‫حضَ ثؼ گبى دس تـییغ ٍتذفیی اهَا وشًٍبیی ّویَى‬ ‫هزؿ ِ ثشلشاس ثَدُ ٍسًٍذ تـییغ ٍ تذفیی اًبى ثبسػابیات‬ ‫پشٍتىل ّبی ٍیظُ کَس هیگیاشد جااللای ثاب ّـاذاس‬ ‫ًؼجت ثِ افضایؾ هجذداهبسه َفیبى واشًٍابیای‪ ،‬هافات‪:‬‬ ‫اساهؼ بًْبی ػغح ؿْش ثِ دلیل ایجبد اصدحبم ٍ اح اوابل‬ ‫ػذم سػبیت فبکلِ اج وبػی‪،‬یىی اص هٌبعک هؼ ؼذ ؿیَع‬ ‫وشًٍب ثَدُ لزا اص ؿْشًٍذاى خَاّـوٌذین تباعالع ربًَی‬ ‫اص حضَسدس ایی اهبوی خَدداسی وٌٌذ‪۳‬‬ ‫سضذ ٍ تحشک سشهبیِ گزاسی دس استبى هذیَى ثخص خػَغی است‬ ‫هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی ارسثابیاجابى ؿاشلای ثاِ‬ ‫تـشیح ٍضؼیت ثَدجِ اػا ابى دس ػابل جابسی‬ ‫پشداخت ٍ هفت‪ :‬سؿذ ٍ تحشن ػشهبیِ هازاسی‬ ‫ّب دس اػ بى هذیَى ثخؾ غیشدٍل ی ٍ ًاْابدّابی‬ ‫خلَکی اػت‪۳‬ثِ هضاسؽ سٍاثظ ػوَهی ػبصهابى‬ ‫هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی ارسثبیجبى ؿاشلای‪ ،‬داٍد‬ ‫ثْجَدی دس ًخؼ یی جالاؼاِ هاجاواغ ػاواَهای‬ ‫ًوبیٌذهبى اػ بى اظْبس وشد‪ :‬دس ساػا ابی تاَلایاذ‬ ‫اػٌبد ثشًبهِ ای تَػؼِ ای‪ ،‬ػٌذ اهبیؾ اػا ابى تاب‬ ‫افک ‪ ٍ ۵۴۲۷‬دٍهیی ػٌذ تذثیش تَػؼِ دس لبلت ‪۵۴‬‬ ‫ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسن‪ -‬سئایاغ ػابصهابى‬ ‫هحَس ٍ ‪ ۱۴‬پشٍطُ تْیِ ؿذُ اػت‪ٍ ۳‬ی دس هاَسد‬ ‫ٍضؼیت ثَدجِ ػبل ‪ ۳۳‬اػ بى تَضیح داد‪ :‬ثَدجاِ‬ ‫ّضیٌِ ای (جبسی) اػ بى وِ حذٍد ‪ ۱۱۷‬هایالایابسد‬ ‫تَهبى اػت‪ ،‬دس ػبل ‪ ۳۳‬ثغَس هیبًگیای حاذٍد ‪۱‬‬ ‫دسکذ سؿذ داؿ ِ اػت‪ ۳‬ثْجَدی هیضاى اػ اجابسا‬ ‫توله داسایی ّبی ػشهبیِ ای اػ بى سا دس ػابل‬ ‫جبسی حذٍد ‪ ۳۷۴‬هیلیبسد تَهبى اػاالم ٍ اضابفاِ‬ ‫وشد‪ :‬ایی اػ جبسا ًیض ‪ ۲۲‬دسکاذ سؿاذ داؿا اِ‬ ‫اػت‪ ۳‬سئیغ ػبصهبى هذیشیات ٍ ثاشًابهاِ سیاضی‬ ‫ارسثبیجبى ؿشلی ثش لضٍم ثْشُ هٌذی دػ گبُ ّابی‬ ‫کبسیکبتَس سٍص‬ ‫ضشکت ضْشکْبی غٌؼتی استبى ارسثبیجبى ضشقی‬ ‫اػ بى اص اػ جبسا تجلشُ ‪ ۵۳‬ثـشط تاشوایات ‪.۷‬‬ ‫دسکذ دٍل ی ٍ ‪ ۷۷‬دسکذ غایاشدٍلا ای تابوایاذ‬ ‫وشد‪ ۳‬ثْجَدی ه زوش ؿذ‪ :‬اهؼبل ًوبیٌذهبى هجلغ‬ ‫ثشای تبهیی وؼشی ثَدجِ ثب چبلؾ ثؼیبسی هَاجاِ‬ ‫خَاٌّذ ؿذ وِ اهیذ اػت چبسُ اًذیـی ّبی صم‬ ‫سا ثِ هَلغ ثِ ػول اٍسًذ‪۳‬‬ ‫دس اداهِ ایی جلؼِ هشاػن اف بح ثضسه شیی هاشواض‬ ‫دادُ ّوشاُ اٍل دس غشه ٍ ؿاوابلاغاشه وـاَس‬ ‫ثلَس ٍیذئَوٌفشاًغ ثب حضَس سئیغ هجلغ ٍ‬ ‫ٍصیش استجبعب ٍ ثب ػخٌشاًی اػ بًذاس ارسثابیاجابى‬ ‫هشدم ٍ گشاًی‬ ‫اگْی هٌبقػِ‬ ‫سدیق‬ ‫ضشح هٌبقػِ‬ ‫ًَع ثشگضاسی هٌبقػِ‬ ‫*‬ ‫ٍاگزاسی ٍ ًگْذاسی کضبی‬ ‫سجض ٍ خذهبت دس ضْشک ّب‬ ‫ٍ ًَاحی غٌؼتی استبى‬ ‫ارسثبیجبى ضشقی‬ ‫ػوَهی یک هشحلِ ای‬ ‫ثب اسصیبثی کیلی ٍ اسائِ‬ ‫سبثقِ کبس هشتجط ٍ‬ ‫هتٌبست ثب سضبیتٌبهِ‬ ‫هشثَطِ‬ ‫هذت اجشا‬ ‫‪۰1‬‬ ‫هبُ‬ ‫کْشست‬ ‫ثْبء پبیِ‬ ‫هجلؾ‬ ‫تضویی‬ ‫(هیلیَى‬ ‫سیبل)‬ ‫طجق‬ ‫اسٌبد ٍ‬ ‫ضشح‬ ‫خذهبت‬ ‫پیَستی‬ ‫‪40۱4‬‬ ‫هجلؾ ثشاٍسد اٍلیِ‬ ‫(سیبل)‬ ‫‪4۱7۰4473007۱30‬‬ ‫حذاقل پبیِ ٍ سضتِ هَسد ًیبص‬ ‫‪-‬‬ ‫داسای گَاّی تبییذ غالحیت‬ ‫کؼبلیت پیوبًکبساى ٍ گَاّیٌبهِ‬ ‫تبییذ غالحیت ایوٌی اص اداسُ کل‬ ‫تؼبٍى‪ ،‬کبس ٍ سکبُ اجتوبػی‬ ‫ارسثبیجبى ضشقی ٍ پشٍاًِ کست‬ ‫اص اتحبدیِ ضشکتْبی خذهبت‬ ‫پطتیجبًی ضْشستبى تجشیض‬ ‫اگْی هٌبقػِ‬ ‫(ًَثت)‬ ‫دٍم‬ ‫ًَع طشح‬ ‫ؿیش ػوشاًی‬ ‫قیوت اسٌبد‬ ‫(ّضاس تَهبى)‬ ‫‪۰2۱‬‬ ‫کلیِ هشاحل ثشگضاسی هٌبقػِ اصدسیبکت اسٌبد هٌبقػِ تب اسائِ پیطٌْبد هٌبقػِ گشاى ٍ ثبصگطبیی پبکت ّباص طشیق سبهبًِ تذاسکبت الکتشًٍیکی دٍلت(‪ )www.setadiran.ir‬اًجبم خَاّذ ضذ‪.‬‬ ‫* اسٌبد اص تبسیخ ‪ ۰0447۱47۱3‬تب حذاکثش سبػت ‪ ۰05۱۱‬ثِ تبسیخ ‪ ۰0447۱47۰4‬ثِ کشٍش هی سسذ‪ .‬جْت اسصیبثی کیلی‪ ،‬قجل اص خشیذ اسٌبد‬ ‫ثب دس دست داضتی سَاثق کبسی هشتجط ٍ گَاّیٌبهِ ّبی هؼتجش‪ ،‬ثِ اهَس پیوبى ضشکت ضْشک ّبی غٌؼتی استبى هشاجؼِ ًوبییذ‪ .‬تْیِ اسٌبد غشکب‬ ‫اص طشیق سبهبًِ ستبد ایشاى هَسد قجَل است‪.‬‬ ‫دس صهبى ثبسگزاسی اسٌبد دس سبهبًِ ثبسگزاسی کلیِ هذاسک دسخَاست ضذُ ػلی الخػَظ گَاّی ایوٌی‪ ،‬سَاثق کبسی ٍ سضبیت ًبهِ ّبی هشثَطِ ٍ اگْی اخشیی‬ ‫تـییشات ضشکت ثبهطخع ثَدى غبحجبى اهضب ٍ ضٌبسِ هلی ضشکت ّوشاُ ثب کبست هلی ٍ ضٌبسٌبهِ‪ ،‬الضهی هی ثبضذ‪ .‬پبکت (ج) پس اصاسصیبثی کیلی ٍ ثشسسی‬ ‫سَاثق کبس هشتجط ٍ سضبیت ًبهِ ّبی هشثَطِ ثبصگطبیی خَاّذ ضذ‪ .‬ضوبسُ حسبه جْت خشیذ اسٌبد‪ً 4۱۱۰۰۱01۱4۱۰4۰۰4‬ضد ثبًک هشکضی هی ثبضذ‪.‬‬ ‫هْلت تسلین اسٌبد‪ 5‬هْلت تسلین اسٌبد اصتبسیخ ‪ ۰0447۱47۰0‬تب حذاکثش سبػت ‪ ۰05۱۱‬تبسیخ ‪ ۰0447۱4714‬ثَدُ ٍ صهبى ثبصگطبیی پبکبت دس تبسیخ ‪ ۰0447۱4710‬سبػت ‪۰05۱۱‬‬ ‫دس هحل ضشکت هی ثبضذ‪ .‬ضبیبى رکش است دسیبکت اسٌبد تَسط سبهبًِ کقط تب سبػت ‪ ۰0‬تبسیخ هزکَس اهکبى پزیش هی ثبضذ ٍ ثؼذ اص سبػت هزکَساسٌبد قبثل ثبسگزاسی ًخَاّذ ثَد‬ ‫(ادسس هحل تحَیل پبکت الق پس اص ثبسگزاسی دس سبهبًِ‪ ،‬ثْوشاُ سًٍَضت گَاّی ًبهِ ّبی هٌبقػِ گش کِ دس سٍی پبکت الق قشاس گشکتِ‪ 5‬تجشیض‪ -‬خیبثبى اصادی‪ -‬تقبطغ گلگطت‪-‬‬ ‫کَی ضلب‪ -‬کَچِ صیجب‪ -‬جٌت کلیٌیک گلگطت‪ -‬پالک‪ -4‬ضشکت ضْشکْبی غٌؼتی استبى ارسثبیجبى ضشقی‪ -‬اهَس پیوبى ٍ سسیذگی‬ ‫سبیش ضشایط‪ّ 5‬ضیٌِ اگْی سٍصًبهِ ٍ سبهبًِ ستبد ایشاى ثشػْذُ ثشًذُ هٌبقػِ هی ثبضذ ثشای کست اطالػبت ثیطتش ثب ضوبسُ ‪ (۱4۰-000244۰4‬اهَس پیوبى ٍ سسیذگی) توبس‬ ‫حبغل کشهبییذ‪ .‬دسضوی یک ًسخِ اص اگْی دس ٍه سبیت ضشکت(‪ّ ٍ )eaiec.ir‬وچٌیی دس سبیت هٌبقػبت کطَسی(‪ )HTTP://ites.mporg.ir‬قبثل هطبّذُ هیجبضذ‪.‬‬ ‫ػبًلی اؿشالی‬ ‫خجشگضاسی اسک‬ ‫‪www.ark-news.ir‬‬ ‫جبی هٌبست تجلیؾ کبال ٍخذهبت ضوب‬ ‫اهَس پیوبى ػلی سضب ثْشٍاى‬ ‫هؼبٍى تَسؼِ هذیشیت ٍ هٌبثغ ثْشام هحوذی‬ ‫سئیس ّیئت هذیشُ ٍ هذیشػبهل ‪5‬سیذهشتضی ًیشٍهٌذ اسکَئی‬ ‫‪*۰72۱‬م الق ‪* 24۰‬تبسیخ اًتطبس ًَثت اٍل‪ * ۰0447۱47۱4 5‬اًتطبس ًَثت دٍم ‪*447۱47۰۱ 5‬سٍصًبهِ سشاسشی اسک‬ ‫دسثبصاسایشاى ٍدًیب‬ ‫ضوبسُ توبس‪۱4۰44۰0113۱5‬‬ ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* سه شنبه‬ ‫* ‪ 01‬تیر‬ ‫* ‪ 91‬ژوئن‬ ‫* ‪ 8‬ذی القعده‬ ‫* سال‪ :‬سی ام‬ ‫* شماره (سایی)‪4194 :‬‬ ‫* اوتوزونجی ایل‬ ‫‪0911‬‬ ‫‪0101‬‬ ‫‪0440‬‬ ‫* صفحه ‪4‬‬ ‫سامسًوگ مًتایل ارزان تا تاتری قاتل تعًیض می سازد‬ ‫‪‬‬ ‫فرهنگ ‪ ،‬هنر و فن اوری‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی ض‪ٚ‬ظ٘أ‪ ٝ‬اضن‪ -‬ض٘سض‪ٞ‬ای یه ٔ‪ٛ‬تایُ اضظاٖ لیٕت ؾأؿ‪ ً٘ٛ‬تا تاتطی لاتُ تؼ‪ٛ‬یى‬ ‫ٔ‪ٙ‬تکط قس‪ ٜ‬اؾت‪ .‬ت‪ٌ ٝ‬عاضـ ٔ‪ٟ‬ط ت‪٘ ٝ‬مُ اظ ٌیعٔ‪ٛ‬چای‪ٙ‬ا‪ ،‬تا پیکط ت َطاحی ٔ‪ٛ‬تایُ‪ ،‬ت‪ِٛ‬یس و‪ٙٙ‬اسٌااٖ‬ ‫زیٍط اظ تاتطی ‪ٞ‬ای لاتُ تؼ‪ٛ‬یى زض زؾتٍا‪ٞ ٜ‬ا اؾتفاز‪ٕ٘ ٜ‬ی و‪ٙٙ‬س‪ .‬ت‪ ٝ‬ایٗ تطتیه ٕ٘ی ت‪ٛ‬اٖ پاؽ اظ‬ ‫پایاٖ ػٕط تاتطی ٔ‪ٛ‬تایُ‪ ،‬اٖ ضا ت‪ ٝ‬ضاحتی خایٍعیٗ وطز‪.‬‬ ‫ایٗ زضحاِی اؾت و‪ ٝ‬ؾأؿ‪ ً٘ٛ‬تهٕیٓ زاضز ٔ‪ٛ‬تایُ ‪ٞ‬ای ضز‪ ٜ‬پاییٗ تا َطاحی تاتطی خساقس٘ی ضا‬ ‫ز‪ٚ‬تاض‪ ٜ‬ػطی‪ ٝ‬و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ٌّىؿی ‪ ۱۰A‬و‪ٛ‬ض‪٘Core) ۱۰ (Galaxy A‬رؿتیٗ ٔسِی اؾت و‪ ٝ‬تا ایٗ َطاحی ػطی‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬اس‬ ‫قس‪ .‬ای‪ٛ‬اٖ تالؼ واضتط ت‪ٛ‬ئیتط ٘یع ض٘سض‪ٞ‬ایی اظ ایٗ زؾتٍا‪ ٜ‬ضا اـ وطز‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫زض ایٗ ض٘سض‪ٞ‬ا َطاحی خّ‪ ٚ ٛ‬پکت ٔ‪ٛ‬تایُ زیس‪ٔ ٜ‬ی ق‪ٛ‬ز‪ٞ .‬یچ یه اظ ‪ٚ‬یػٌی ‪ٞ‬اای تاّافاٗ ‪ٞ‬اای‬ ‫‪ٛٞ‬قٕ‪ٙ‬س ٔسضٖ ٔا٘‪ٙ‬س ٕ٘ایکٍط تس‪ِ ٖٚ‬ث‪ ،ٝ‬تطیسٌی ض‪ٚ‬ی ٕ٘ایکٍط یا ؾ‪ٛ‬ضاخ ز‪ٚ‬ضتایاٗ‪ ،‬زض ض٘اسض‪ٞ‬اا‬ ‫‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز ٘ساضز‪.‬‬ ‫زض ػ‪ٛ‬و لؿٕت ‪ٞ‬ای تاال ‪ ٚ‬پاییٗ زؾتٍا‪ِ ٜ‬ث‪ٞ ٝ‬ای تعضٌی ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز زاضز‪ .‬زض ِاثا‪ ٝ‬تااالیای زؾاتاٍاا‪ٜ‬‬ ‫ز‪ٚ‬ضتیٗ ؾّفی ‪ ٚ‬تّ‪ٙ‬سٌ‪ ٛ‬لطاض زاضز‪ .‬زض پ‪ ُٙ‬پکتی زؾتٍا‪٘ ٜ‬یع یه ز‪ٚ‬ضتیٗ تا ّف اَ ای زی ت‪َ ٝ‬ا‪ٛ‬ض‬ ‫ػٕ‪ٛ‬زی لطاض ٌط ت‪ ٝ‬ا٘س‪ .‬ت‪٘ ٝ‬ظط ٔی ضؾس پ‪ ُٙ‬پکتی زؾتٍا‪ ٜ‬اظ خ‪ٙ‬ؽ پالؾتیه تا ض‪ٚ‬ی‪ ٝ‬ای ٔات تاقس‪.‬‬ ‫حق امتیاز مًتایل تاضً تا تىظیمات دیرتیه جاله‬ ‫‪‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی ض‪ٚ‬ظ٘أ‪ ٝ‬اضن‪ -‬قیائ‪ٔٛ‬ی حک أتیاظ اذتطاع ٔ‪ٛ‬تایُ تاق‪ ٛ‬ضا ثثت وطز‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ز‪ٚ‬ضتیٗ ‪ٞ‬اای‬ ‫خّ‪ٛ‬یی ‪ ٚ‬پکتی اٖ ‪ٕٞ‬عٔاٖ تا یىسیٍط واض ٔی و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫ت‪ٌ ٝ‬عاضـ ٔ‪ٟ‬ط ت‪٘ ٝ‬مُ اظ ٌیعٔ‪ٛ‬چای‪ٙ‬ا‪ ،‬ت‪ ٝ‬تاظٌی یه حک أتیاظ اذتطاع خسیس قایاائا‪ٔٛ‬ای زض ًاای‬ ‫ا٘الیٗ اـ قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ایٗ حک أتیاظ ت‪ ٝ‬یه ٔ‪ٛ‬تایُ تاق‪ ٛ‬تا ‪ٚ‬یػٌی خاِثی تؼّک زاضز‪ٞ .‬طچ‪ٙ‬س زض تیکتط ٔ‪ٛ‬تایاُ ‪ٞ‬اا‪ ،‬ز‪ٚ‬ضتایاٗ‬ ‫‪ٞ‬ای پکت ‪ ٚ‬خّ‪ ٛ‬ت‪َٛ ٝ‬ض ٔدعا ػُٕ ٔی و‪ٙٙ‬س‪ ،‬أا زض زؾتٍا‪ٞ‬ی و‪ ٝ‬قیائ‪ٔٛ‬ی حک أتیااظ اٖ ضا ثاثات‬ ‫وطز‪ ،ٜ‬ز‪ٚ‬ضتیٗ ‪ٞ‬ای پکتی ‪ ٚ‬خّ‪ٛ‬یی ‪ٕٞ‬عٔاٖ تا یىسیٍط واض ٔی و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫اؾ‪ٙ‬از ٔطت‪ ٌٛ‬ت‪ ٝ‬حک أتیاظ ایٗ اذتطاع ‪ٞ‬فت‪ٌ ٝ‬صقت‪ ٝ‬زض ز تط ّٔی ٔاِىیت ىطی چیٗ ثثت قاس‪ ٜ‬اؾات‪.‬‬ ‫زض ایٗ اؾ‪ٙ‬از تها‪ٚ‬یطی ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز زاضز و‪ٔ ٝ‬ىاٖ ز‪ٚ‬ضتیٗ زؾتٍا‪ ٜ‬ضا ٘یع ٘کاٖ ٔی ز‪ٞ‬س‪ .‬تا ٍ٘ا‪ٞ‬ی ت‪ ٝ‬تها‪ٚ‬یاط‬ ‫ت‪٘ ٝ‬ظط ٔی ضؾس زؾتٍا‪ ٜ‬زاضای ‪ ۳‬حؿٍط ته‪ٛ‬یط اؾت‪ .‬ز‪ ٚ‬حؿٍط زض ؾٕت ٔ‪ٛ‬تایُ ‪ ٚ‬زض و‪ٙ‬اض یىسیٍاط‬ ‫لطاض زاض٘س ‪ ٚ‬یه ز‪ٚ‬ضتیٗ زض ؾٕت ٔراِف اؾت‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ تها‪ٚ‬یط زؾتٍا‪ ٜ‬زض حاِت تاقس‪ ٜ‬ضا ٘یع ٘کاٖ ٔی ز‪ٙٞ‬س‪َ .‬ثک ایٗ تها‪ٚ‬یط زؾتٍا‪ ٜ‬زض حاِات تاا‬ ‫قس‪ ٜ‬لاتّیت ‪ٞ‬ای ‪ٛ‬ت‪ٌٛ‬طا یه تیکتطی زاضز ظیطا تؼساز حؿٍط‪ٞ‬ای اٖ تیکتط ٔی ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٛٙٞ‬ظ خعئیات زلیک تط زضتاض‪ٚ ٜ‬یػٌی ‪ٞ‬ای ٔ‪ٛ‬تایُ ٔ‪ٙ‬تکط ٘کس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫داریرساوی ًَضمىذ ترای درمان سرطان تا دارییی از عصارٌ زرضک‬ ‫پاوسمان واوًیی تا قاتلیت قطع خًوریسی تًلیذ ضذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی ض‪ٚ‬ظ٘أ‪ ٝ‬اضن‪ٔ-‬حمماٖ وکا‪ٛ‬ض زض ناسز‬ ‫تطأس٘س تا ‪ٙ‬ا‪ٚ‬ضی ٘ا٘‪ ،ٛ‬زاض‪ٚ‬ضؾا٘ی ‪ٞ‬س ٕ‪ٙ‬س ‪ٛٞ ٚ‬قٕ‪ٙ‬س ضا تا‬ ‫یه زاض‪ٚ‬ی َثیؼی اظ ظضقه زض ضاؾتای زضٔاٖ ؾاطَااٖ‬ ‫اخطایی و‪ٙٙ‬س‪ .‬ت‪ٌ ٝ‬عاضـ ٔ‪ٟ‬ط ت‪٘ ٝ‬مُ اظ زا٘کٍا‪ ٜ‬نا‪ٙ‬اؼاتای‬ ‫أیطوثیط‪ٟٔ ،‬کیس ٌی‪ٛ‬ضیاٖ اضؽ اِتحهیُ واضق‪ٙ‬اؾی اضقس‬ ‫زا٘کٍا‪ ٜ‬ن‪ٙ‬ؼتی أیطوثیط زض ضقت‪ٟٙٔ ٝ‬سؾی پاعقاىای زض‬ ‫ذه‪ٛ‬ل َطح ذ‪ٛ‬ز تا ػ‪ٛٙ‬اٖ ؾا‪ٙ‬اتاع ‪ٔ ٚ‬کاراها‪ ٝ‬یااتای‬ ‫٘ا٘‪ٛ‬شضات حؿاؼ ت‪ ٝ‬ا‪ِٚ‬تطاؾ‪٘ٛ‬س تا ؾاذتاض ‪ٞ‬ؿت‪ ٝ‬پ‪ٛ‬ؾت‪ ٝ‬ت‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬ض زاض‪ ٚ‬ضؾا٘ی و‪ٙ‬تطَ قاس‪ٌ ٜ‬افاتۺ‬ ‫ایٗ َطح ازأ‪ ٝ‬یه پط‪ٚ‬غ‪ ٜ‬زوتطی ت‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬زض ضاؾتای زاض‪ٚ‬ضؾا٘ی ‪ٛٞ‬قٕ‪ٙ‬س تطای زضٔااٖ ؾاطَااٖ‬ ‫اخطایی قس‪ ٜ‬اؾت‪ٚ.‬ی تا تاویس تط ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬زض ایٗ پط‪ٚ‬غ‪ ٜ‬اظ زاض‪ٚ‬ی َثیؼی و‪ ٝ‬اظ ػهاض‪ ٜ‬ظضقاه تاا‬ ‫ذانیت یس ؾطَا٘ی ‪ ،‬ا٘تی تاوتطیایی‪ ،‬یس اِعایٕط ‪ ... ٚ‬اؾت ت‪ٟ‬ط‪ ٜ‬تطزیٓ‪ ،‬ذاَط ٘کاٖ واطزۺ زض‬ ‫ایٗ پط‪ٚ‬غ‪ ٜ‬اظ زاض‪ٚ‬ی تطتطیٗ وّطایس اؾتفاز‪ ٜ‬وطزیٓ‪ٚ.‬ی تا تیاٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬زاض‪ٚ‬ضؾا٘ی ‪ٞ‬س ٕ‪ٙ‬س زض ز٘یا تا‬ ‫زاض‪ٞٚ‬ای ٔرتّف ٔ‪ٛ‬ضز تحمیک ‪ ٚ‬تطضؾی لطاض ٌط ت‪ٌ ٝ‬فتۺ أا تاو‪ ٖٛٙ‬اظ ایٗ زاض‪ٚ‬ی َثیؼی و‪ ٝ‬اظ‬ ‫ػهاض‪ ٜ‬ظضقه ت‪ٛ‬ز‪ ٜ‬زض زاض‪ٚ‬ضؾا٘ی ‪ٛٞ‬قٕ‪ٙ‬س اؾتفاز‪٘ ٜ‬کس‪ ٜ‬اؾت‪ٌ.‬ی‪ٛ‬ضیاٖ تا تاویس تط ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬زضٔاٖ‬ ‫‪ٞ‬س ٕ‪ٙ‬س ؾطَاٖ اظ ا‪ٕٞ‬یت تاالیی تطذ‪ٛ‬ضزاض اؾت‪ ،‬تیاٖ وطزۺ ت‪ ٝ‬زِیُ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ایٗ تیٕاضاٖ زض زضٔااٖ‬ ‫‪ٞ‬ای زاض‪ٚ‬یی تا ػ‪ٛ‬اضو ظیازی ٔ‪ٛ‬اخ‪ٔ ٝ‬ی ق‪٘ٛ‬س اظ ایٗ ض‪ ٚ‬الظْ اؾت و‪ٔ ٝ‬یعاٖ زاض‪ ٚ‬وٓ قا‪ٛ‬ز تاا‬ ‫ٔیعاٖ ػ‪ٛ‬اضو خا٘ثی ٘اقی ٔهطف ا٘‪ٟ‬ا ت‪ ٝ‬حسالُ ٕٔىٗ تطؾس‪.‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی ض‪ٚ‬ظ٘أ‪ ٝ‬اضن‪-‬پاا٘ؿإااٖ ٘اا٘ا‪ٛ‬‬ ‫ٔحه‪ِٛ‬ی تا لاتّیت لُغ ذا‪٘ٛ‬اطیاعی اؾات وا‪ٝ‬‬ ‫ٔحمماٖ زض وک‪ٛ‬ض ایٗ ٔحه‪ َٛ‬ظیؿت ؾااظٌااض‬ ‫ضا تطای ٘رؿتیٗ تاض ت‪ِٛ‬یس وطز٘س‪.‬‬ ‫ظیؿت ت‪ٙ ْٛ‬ا‪ٚ‬ضی ‪ٛ٘ ٚ‬ا‪ٚ‬ضی او‪ ٖٛٙ‬ضا‪ ٜ‬ذ‪ٛ‬ز ضا‬ ‫یا ت‪ ٝ‬اؾت‪ٞ .‬ط ض‪ٚ‬ظ ذثطی ذ‪ٛ‬ـ اظ ‪ٙ‬ا‪ٚ‬ضاٖ ؼاَ‬ ‫زض اٖ ت‪ٌٛ ٝ‬ـ ٔیضؾس‪ .‬اٖ ‪ ٓٞ‬زض ح‪ٛ‬ظ‪ٞ ٜ‬اای‬ ‫ٌ‪٘ٛ‬اٌ‪ ٖٛ‬ػّٓ ‪ٙ ٚ‬ا‪ٚ‬ضی‪ .‬ت‪ِٛ‬یس پاا٘ؿإااٖ ‪ٞ‬اای‬ ‫٘‪ٛ‬یٗ تا لاتّیت‪ٞ‬ای ذال تطای ٘رؿتیٗ تاض یىای‬ ‫اظ ایٗ اذثاض ذ‪ٛ‬ب اؾت‪.‬‬ ‫ٔحه‪ٛ‬الت ت‪ٙ‬س ا‪ٚ‬ض٘س‪ ٜ‬ذ‪٘ٛ‬طیعی ت‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ یىی اظ ّٔع‪ٔٚ‬ات پعقىی پط ٔهطف‪ ،‬تاظاض ٔ‪ٙ‬حهط ت‪ ٝ‬طزی ضا زض‬ ‫ایطاٖ ت‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ز اذتهال زاز‪ٜ‬ا٘س ‪ ٚ‬تؿیاضی اظ قطوت تداضی ذاضخی ایٗ تاظاض ضا ‪ٞ‬سف لطاض زاز٘س‪.‬‬ ‫ایٗ زض حاِی اؾت و‪ ٝ‬ت‪ٟٙ‬ا تؼساز ٔحس‪ٚ‬زی اظ ت‪ِٛ‬یس و‪ٙٙ‬سٌاٖ زاذّی زض ایٗ ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ؼاِیت زاض٘س‪ .‬تا‪ ٝ‬تااظٌای‬ ‫یه تیٓ ٘‪ٛ‬پا ٔ‪ ٛ‬ک ت‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬یس پا٘ؿٕاٖ‪ٞ‬ای ٘‪ٛ‬یٗ (پا٘ؿٕاٖ ٘ا٘‪ )ٓٞٛ‬زض ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬تد‪ٟ‬یعات پعقىی قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫َیث‪ ٝ‬ظ‪ٟ‬طاتی ٔسیط ایٗ تیٓ ٘‪ٛ‬پا ٌفتۺ پا٘ؿٕاٖ ٘ا٘‪ٔ ٛ‬حه‪ِٛ‬ی تا لاتّیت لُغ ذ‪٘ٛ‬طیعی اؾت‪ .‬زض ایاٗ پاا٘ؿإااٖ‬ ‫تطای ٘رؿتیٗ تاض اظ ٘ا٘‪ ٛ‬ایثط‪ٞ‬ای پپتیسی تا لاتّیت لُغ ٔ‪ٛ‬ثط ذ‪٘ٛ‬طیعی‪ ،‬اؾتفاز‪ ٜ‬قس‪ ٜ‬اؾت‪ .‬ایٗ ٔ‪ٛ‬ی‪ٛ‬ع تااػا‬ ‫قس تا ٔحه‪ِٛ‬ی تالاتّیت ‪ٕٛٞ‬ؾتاظی (لُغ ذ‪٘ٛ‬طیعی) ‪ ٚ‬ظیؿت ؾاظٌاضی تؿیاض ٔ‪ٙ‬اؾثی ضا ت‪ِٛ‬یس ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫کطف دی سیارٌ »اتر زمیه «‬ ‫ٔحمماٖ ز‪ ٚ‬ؾیاض‪ ٜ‬اتطظٔیٗ ضا وکف وطز‪ٜ‬ا٘س و‪ ٝ‬ز‪ٚ‬ض یه‬ ‫ؾتاض‪ ٜ‬ؾطخ و‪ٛ‬ت‪ٔ ِٝٛ‬ساض ٔیظ٘‪ٙ‬س ‪ ٚ‬ترٕیٗ ظز‪ٔ ٜ‬ای قا‪ٛ‬ز‬ ‫ٔا٘‪ٙ‬س ظٔیٗ ؾاذتاضی نرط‪ٜ‬ای زاقت‪ ٝ‬تاق‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ت‪ٌ ٝ‬عاضـ اضؼ ت‪٘ ٝ‬مُ اظ زیّیٔیُ‪ٔ ،‬حمماٖ ز‪ ٚ‬ؾایااض‪ٜ‬‬ ‫اتطظٔیٗ ضا وکف وطز‪ٜ‬ا٘س وا‪ ٝ‬ز‪ٚ‬ض یاه ؾاتااض‪ ٜ‬ؾاطخ‬ ‫و‪ٛ‬ت‪ٔ ِٝٛ‬ساض ٔیظ٘‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ا٘ساظ‪ ٜ‬ایٗ ؾتاض‪ ٜ‬و‪ٛ‬تا‪ٛ‬اِا‪٘ ٝ‬هاف ذا‪ٛ‬ضقایاس اؾات ‪ٚ‬‬ ‫‪٘ ۸۸۷Gliese‬اْ زاضز ‪ ٚ‬یىی اظ زضذکاٖتطیٗ ؾتاض‪ٜٞ‬اای‬ ‫ؾطخ و‪ٛ‬ت‪ ِٝٛ‬زض اؾٕاٖ قه اؾت‪.‬‬ ‫ایٗ ؾتاض‪ ٜ‬و‪ٛ‬ت‪ ِٝٛ‬مٍ ‪ ۰۰‬ؾاَ ٘‪ٛ‬ضی تا ظٔیٗ انّ‪ ٝ‬زاضز؛‬ ‫ز‪ ۴ ٚ‬وکف قس‪ ٜ‬تعضٌتط اظ ظٔیٗ ‪ ٚ‬و‪ٛ‬چىتاط اظ ٘اپاتا‪ٖٛ‬‬ ‫‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ایٗ ؾیاضات خسیس تا اؾتفاز‪ ٜ‬اظ یه اتاعاض زلایاک تاطای‬ ‫وکف ؾیاض‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ؾٍ تّؿى‪ٛ‬ج ‪ٔ ۳.۶‬اتاطی ضناس ذاا٘ا‪ٝ‬‬ ‫خ‪ٛٙ‬ب اض‪ٚ‬پا زض قیّی وکف قس٘س‪.‬‬ ‫اذتطق‪ٙ‬اؾاٖ اؾتطاِیا و‪ ٝ‬ؾیاضات ٔصو‪ٛ‬ض ضا وکف وطز٘س‬ ‫تا تیٓ تیٗ إِّّی ‪ٕٞRedDots‬ىاضی زاقتا‪ٙ‬اس وا‪ ٝ‬زض‬ ‫حاَ قىاض ؾیاضات ظٔی‪ٙ‬ی زض اَطاف ؾاتااض‪ٞ ٜ‬اای ؾاطخ‬ ‫و‪ٛ‬ت‪ ِٝٛ‬ت‪ٛ‬ز٘س‪.‬‬ ‫ؾیاض‪ٜٞ‬ای ٔصو‪ٛ‬ض ‪٘c ۸۸۷GJ ٚb۸۸۷GJ‬أٍصاضی قاس‪ٜ‬‬ ‫ا٘س ‪ ٚ‬ترٕیٗ ظز‪ٔ ٜ‬یق‪ٛ‬ز ٔا٘‪ٙ‬س ظٔیٗ ؾاذتاضی نراط‪ ٜ‬ای‬ ‫زاقت‪ ٝ‬تاق‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ایٗ وکف ت‪ٛ‬ؾٍ یه تایآ تایاٗ اِإاّاّای اظ خإّا‪ٝ‬‬ ‫زا٘کٍا‪ٜٞ‬ای ‪ٞ‬طتف‪ٛ‬ضزقایط ‪ ٚ‬زا٘کٍا‪ ٜ‬و‪ٛ‬ئیٗ ٔاطی ِا‪ٙ‬اسٖ‬ ‫ا٘داْ قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬زا٘کٕ‪ٙ‬ساٖ اظ تى‪ٙ‬یىی ت‪٘ ٝ‬اْ ‪Wobble‬‬ ‫‪Doppler‬اؾتفاز‪ ٜ‬وطز٘س و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ا٘‪ٟ‬ا ایٗ أىاٖ ضا زاز تاا‬ ‫تا ا٘ساظ‪ٌ ٜ‬یطی تؼأُ ٌطا٘کی ذ‪ٛ‬ز تا ‪GJ 887‬ؾیااضات‬ ‫ضا پیسا و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫ثثت وام ترم تاتستاوی اوجمه‬ ‫خًضىًیسان مروذ اغاز ضذ‬ ‫ؾااط‪ٚ‬یااؽ ذااثااطی‬ ‫ض‪ٚ‬ظ٘اأاا‪ ٝ‬اضن‪-‬تاا‪ٝ‬‬ ‫ٌاااعاضـ ض‪ٚ‬اتاااٍ‬ ‫ػااإااا‪ٔٛ‬ااای ازاض‪ٜ‬‬ ‫ط‪ٞ‬ا‪ٙ‬اً ‪ ٚ‬اضقااز‬ ‫اؾالٔی ٔط٘اس ز‪ٚ‬ض‪ٜ‬‬ ‫تاتؿتاا٘ای ا٘ادإاٗ‬ ‫ذ‪ٛ‬ق‪ٛٙ‬یؿاٖ ٔاط٘اس‬ ‫تطٌعاض ٔی ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ت‪ٙ‬ا تط ایٗ ٌعاضـ ت‪ٝ‬‬ ‫٘مُ اظ ٔ‪ٟ‬طاٖ طخی‬ ‫ضئیؽ ازاض‪ ٜ‬ط‪ ٚ ًٙٞ‬اضقاز اؾالٔی ٔط٘س ۺ ایٗ ز‪ٚ‬ض‪ٞ ٜ‬ا تا‬ ‫‪ٞ‬سف اؾتؼسازیاتی ‪ ،‬أ‪ٛ‬ظـ ‪ ٚ‬تطتیت ػالل‪ٙٔ ٝ‬ساٖ ت‪ٙٞ ٝ‬اط‬ ‫اذط ذ‪ٛ‬ق‪ٛٙ‬یؿی ‪ ٕٝٞ‬ؾاِ‪ ٝ‬زض تااتؿاتااٖ ‪ ٚ‬ایااْ ا‪ٚ‬لاات‬ ‫طاغت تطٌعاض ٔی ق‪ٛ‬ز و‪ٕٛٞ ٝ‬اض‪ ٜ‬تا اؾتمثاَ ذ‪ٛ‬ب ٔاطزْ‬ ‫‪ٙٞ‬ط ز‪ٚ‬ؾت ٔط٘سی ض‪ٚ‬تط‪ ٚ‬قس‪ ٜ‬ایٓ ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی زض ازأ‪ ٝ‬ا ع‪ٚ‬ز ۺ ایٗ والؼ ‪ٞ‬ا زض ضقت‪ٞ ٝ‬ای ٔمسٔاتی‬ ‫‪ٔ ،‬ت‪ٛ‬ؾٍ ‪ ،‬ذ‪ٛ‬ـ ‪ ٚ‬ػاِی ‪ٕٔ ٚ‬تاظ تطٌعاض ٔی ق‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬پاؽ‬ ‫اظ پایاٖ ز‪ٚ‬ض‪ ٚ ٜ‬لث‪ِٛ‬ی ‪ٙٞ‬طخ‪ٛ‬یااٖ زض اظٔا‪ ٖٛ‬ؾاطاؾاطی‬ ‫ٌ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ی‪ٙ‬أ‪ٔ ٝ‬ؼتثط پایاٖ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬اػُا ٔی ٌطزز ‪.‬‬ ‫الظْ ت‪ ٝ‬شوط اؾت والؼ ‪ٞ‬ای ٔصو‪ٛ‬ض اظ ض‪ٚ‬ظ ق‪ٙ‬ث‪ٞ ٝ‬افاتا‪ٝ‬‬ ‫اتی ت‪ ٝ‬تاضید ‪ ۰۴‬تیط ٔا‪ٞ ٜ‬ط ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬ق‪ٙ‬ث‪ ٚ ٝ‬ز‪ٚ‬قا‪ٙ‬اثا‪ٞ ٝ‬اا اظ‬ ‫ؾاػت ‪ ۰۱‬تا ‪ ۰۲‬نثح تطٌعاض ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس ‪ ٚ‬ػالل‪ٔ ٝ‬ا‪ٙ‬اساٖ‬ ‫خ‪ٟ‬ت ثثت ٘اْ ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س تا ٔ‪ٛ‬ضخ ‪ ۰۲‬تیط ٔا‪ ٜ‬تا ٔطاخؼ‪ ٝ‬تا‪ٝ‬‬ ‫ازاض‪ ٜ‬ط‪ ٚ ًٙٞ‬اضقاز اؾالٔی ثثت ٘اْ تؼُٕ ا‪ٚ‬ض٘س‪.‬‬ ‫ساخت خاوٍ سثس در ‪ ۸۴‬ساعت تا ماوذگاری یک قرن‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی ض‪ٚ‬ظ٘أ‪ ٝ‬اضن‪ -‬ا‪ٙ‬اا‪ٚ‬ضی چااج‬ ‫ؾ‪ٝ‬تؼسی‪ ،‬أىاٖ ؾاذت ذا٘‪ ٝ‬ظیؿتؾاظٌااض تاا‬ ‫ٔا٘سٌاضی تیف اظ ‪ ۰۱۱‬ؾاَ ضا زض ػاطو ‪۴۸‬‬ ‫ؾاػت طا‪ ٓٞ‬واطز‪ ٜ‬اؾات‪ .‬تا‪ٌ ٝ‬اعاضـ ض‪ٚ‬ظ‬ ‫ز‪ٚ‬ق‪ٙ‬ث‪ ٝ‬پایٍا‪ ٜ‬ذثطی ؾی ٘ات‪ ،‬ا‪ٙ‬اا‪ٚ‬ضی چااج‬ ‫ؾ‪ٝ‬تؼسی زض حاَ تح‪ َٛ‬تٕاْ ظٔی‪ٞٝٙ‬ای ن‪ٙ‬ؼت اظ‬ ‫پعقىی ٌط ت‪ ٝ‬تا ٔاقیٗؾاظی اؾت‪ .‬ایٗ ‪ٙ‬اا‪ٚ‬ضی‬ ‫ٔی ت‪ٛ‬ا٘س اقیایی زض اتؼاز ٔرتّف ‪ ٚ‬تا ٔ‪ٛ‬از ا‪ِٚ‬یا‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ضز زِر‪ٛ‬ا‪ ٜ‬ت‪ِٛ‬یس و‪ٙ‬س‪ٔ.‬حمماٖ زض خإا‪ٟ‬ا‪ٛ‬ضی‬ ‫چه ت‪ ٝ‬تاظٌی اظ ایٗ ‪ٙ‬ا‪ٚ‬ضی تطای ؾاذت ذا٘‪ٝ‬‬ ‫اؾتفاز‪ ٜ‬وطز‪ ٜ‬ا٘س‪ .‬ایٗ ذا٘‪ ٝ‬ؾثاع زض ػاطو ‪۴۸‬‬ ‫ؾاػت أاز‪ٔ ٜ‬ی ق‪ٛ‬ز ‪ٔ ٚ‬یعاٖ وطتٗ ت‪ِٛ‬یسقس‪ ٜ‬ضا‬ ‫حس‪ٚ‬ز ‪ ۲۱‬زضنس وا‪ٞ‬ف ٔیز‪ٞ‬س‪.‬خااِاه اؾات‬ ‫تسا٘یس ٔیعاٖ وطتٗ ت‪ِٛ‬یسقس‪٘ ٜ‬اقی اظ ؾاذات ‪ٚ‬‬ ‫ؾاظ حس‪ٚ‬ز ‪ ۳۹‬زضنس اظ وُ وطتٗ ا٘تکاض یاا اتا‪ٝ‬‬ ‫زض ؾُح خ‪ٟ‬اٖ اؾت؛ زض حاِیو‪ ٝ‬ایٗ ٔیعاٖ زض‬ ‫ن‪ٙ‬ؼت حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ ‪ٛٞ‬ایی مٍ حس‪ٚ‬ز ز‪ ٚ‬زضنس‬ ‫اؾت؛ ت‪ٙ‬اتطایٗ ؾاذت ذا٘‪ٞٝ‬ای ظیؿتؾاظٌاضی‬ ‫و‪ ٝ‬زض ؾاذت ا٘اٖ وطتٗ وٕتطی ت‪ِٛ‬ایاس قا‪ٛ‬ز‪،‬‬ ‫تؿیاض حائع ا‪ٕٞ‬یت اؾت‪.‬ایٗ ذا٘‪ٔ ٝ‬ا٘سٌاضی تااال‬ ‫‪ ٚ‬زض حس‪ٚ‬ز ‪ ۰۱۱‬ؾاَ زاضز ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ ٔیتا‪ٛ‬ا٘اس‬ ‫ت‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضت ق‪ٙ‬ا‪ٚ‬ض ض‪ٚ‬ی اب تاقس‪ .‬ایٗ پاط‪ٚ‬غ‪ ٜ‬تاا‬ ‫‪ٕٞ‬ىاضی یه ٔدؿٕ‪ٝ‬ؾاظ ‪ ٚ‬یه ٔ‪ٟٙ‬سؼ ضا‪ٚ ٜ‬‬ ‫ؾاذتٕاٖ زض خٕ‪ٟٛ‬ضی چه ؾاذت‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫درخطص اررتایجاوی َا در مساتقٍ‬ ‫کتاتخًاوی امر تٍ معریف ی وُی از مىکر‬ ‫کارگاٌ گرافیک حقًق تیتطر‬ ‫در اررتایجانضرقی ترگسار میضًد‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی ض‪ٚ‬ظ٘أ‪ ٝ‬اضن‬ ‫ٔسیطوُ واتااتاراا٘ا‪ٞ ٝ‬اای‬‫ػٕ‪ٔٛ‬ی اشضتایداٖ قطلای‪ ،‬اظ‬ ‫زضذکف اؾتااٖ زض ٔؿااتاما‪ٝ‬‬ ‫وتاتر‪ٛ‬ا٘ی اظ وتاب اط‪ٞ‬ا‪ٙ‬اً‬ ‫ٔرتهط أط ت‪ٔ ٝ‬ؼط‪ٚ‬ف ‪٘ ٚ‬ا‪ٟ‬ای‬ ‫اظ ٔ‪ٙ‬ىط ذثط زاز‪.‬‬ ‫ت‪ٌ ٝ‬عاضـ ض‪ٚ‬اتٍ ػٕ‪ٔٛ‬ی ازاض‪ ٜ‬وُ وتاترا٘‪ٞ ٝ‬ای ػٕ‪ٔٛ‬ی اشضتایادااٖ‬ ‫قطلی‪ ،‬ق‪ٟ‬طاْ ذسایی تا اػالْ ایٗ ذثط ٌفتۺ ٔؿاتاما‪ ٝ‬واتااتارا‪ٛ‬ا٘ای‬ ‫ط‪ٔ ًٙٞ‬رتهط أط ت‪ٔ ٝ‬ؼط‪ٚ‬ف ‪ٟ٘ ٚ‬ی اظ ٔ‪ٙ‬ىط و‪ ٝ‬واض ذ‪ٛ‬ز ضا تا ا٘تکاض‬ ‫طاذ‪ٛ‬ا٘ی اظ ت‪ٔ ٕٟٗ‬ا‪ ٜ‬ؾاَ ٌصقت‪ ٝ‬اغاظ وطز‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ز‪ ،‬تا ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬اؾتمثااَ‬ ‫‪ ٚ‬زضذ‪ٛ‬اؾت ػالل‪ٙٔ ٝ‬ساٖ ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ ‪ٚ‬ل‪ٛ‬ع تحطاٖ وط‪٘ٚ‬ا زض وکا‪ٛ‬ض ‪ٚ‬‬ ‫ِع‪ ْٚ‬تک‪ٛ‬یک ق‪ٟ‬ط‪٘ٚ‬ساٖ ت‪ٔ ٝ‬ا٘سٖ زض ذا٘‪ ۲ ،ٝ‬ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬تٕاسیاس قاس ‪ ٚ‬زض‬ ‫٘‪ٟ‬ایت زض پایاٖ اؾف‪ٙ‬س ٔا‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬اتٕاْ ضؾیس‪.‬‬ ‫ٔسیطوُ وتاترا٘‪ٞ ٝ‬ای ػٕ‪ٔٛ‬ی اؾتاٖ اظ‪ٟ‬اض وطزۺ زض ایٗ ٔؿااتاما‪۵۷ ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬عاض ٘فط اظ ؾطاؾط وک‪ٛ‬ض زض ضز‪ ٜ‬ؾ‪ٙ‬ی ٘‪ٛ‬خ‪ٛ‬اٖ ‪ ٚ‬تعضٌؿاَ (‪ ۰۳‬ؾاَ ت‪ٝ‬‬ ‫تاال) ت‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضت اِىتط‪٘ٚ‬یىی ‪ ٚ‬اظ َطیک ؾأا٘‪ٔ ٝ‬ؿاتمات اِىاتاط‪٘ٚ‬ایاه‬ ‫٘‪ٟ‬از ت‪ ٝ‬ازضؼ ‪www.samakpl.ir‬زض ایٗ ٔؿاتم‪ ٝ‬قطوت وطز٘اس‪،‬‬ ‫‪٘ ۳۰۳‬فط ت‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٘فطات تطٌعیس‪ ٜ‬اظ ؾطاؾط وک‪ٛ‬ض ا٘تراب ‪ٔ ٚ‬اؼاط ای‬ ‫قس٘س‪ٚ.‬ی ا ع‪ٚ‬زۺ ‪ ۵۵‬زضنس ٔؼازَ ‪ٞ ۳۰‬عاض ٘فط اظ قطوت و‪ٙٙ‬سٌاٖ زض‬ ‫ایٗ ٔؿاتم‪ ٝ‬ضا ذا٘ٓ‪ٞ‬ا ‪ ۴۵ ٚ‬زضنس ٔؼازَ ‪ٞ ۲۶‬عاض ٘فط ضا الایاٖ تکىیُ‬ ‫زاز٘س‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ تط اؾاؼ ٔیعاٖ ٔکاضوت اؾتاٖ وطٔاٖ تا ‪ٞ ۶‬اعاض ‪۰۰۲‬‬ ‫٘فط‪ ،‬اؾتاٖ اشضتایداٖ قطلی تا ‪ٞ ۴‬عاض ‪٘ ۰۸۳ ٚ‬فط ‪ ٚ‬اؾاتااٖ ذاطاؾااٖ‬ ‫خ‪ٛٙ‬تی تا ‪ٞ ۳‬عاض ‪٘ ۷۷۷‬فط‪ ،‬ؾ‪ ٝ‬اؾتاٖ تطتط ت‪ٛ‬ز٘س‪ .‬تط اؾااؼ وایافایات‬ ‫قطوت ‪ٕ٘ ٚ‬ط‪ ٜ‬وؿه قس‪ ٜ‬ا طاز اؾتاٖ وطٔاٖ‪ ،‬اشضتایدااٖ قاطلای ‪ٚ‬‬ ‫ؾیؿتاٖ ‪ ٚ‬تّ‪ٛ‬چؿتاٖ ػ‪ٛٙ‬اٖ ؾ‪ ٝ‬اؾتاٖ تطتط ضا ت‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ز اذتهال زاز٘س‪.‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی ض‪ٚ‬ظ٘أ‪ ٝ‬اضن‪-‬‬ ‫ٔااؼااا‪ ٖٚ‬ااط‪ٞ‬اا‪ٙ‬ااٍاای ‪ٞ‬اا‪ٙ‬ااطی‬ ‫اشضتااایااداااٖ قااطلاای ٌاافااتۺ‬ ‫‪ٕٞ‬عٔاٖ تا ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬تااظذا‪ٛ‬ا٘ای ‪ٚ‬‬ ‫ا کای حم‪ٛ‬ق تکط أطیىاایای‪،‬‬ ‫واضٌا‪ٌ ٜ‬طا یه حم‪ٛ‬ق تیتکط‬ ‫اظ ؾ‪ٛ‬ی ح‪ٛ‬ظ‪ٙٞ ٜ‬طی اؾتاٖ ‪ ٚ‬تا‬ ‫‪ٕٞ‬ىاضی ؾاظٔاٖ تثّیغات اؾالٔی تطٌعاض ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫خ‪ٛ‬از وطیٓ ٘ػازا ع‪ٚ‬زۺ تا ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬تیا٘ات ض‪ٞ‬اثاط ٔاؼاظآ ا٘اماالب زض‬ ‫ذه‪ٛ‬ل حم‪ٛ‬ق تکط أطیىایی ‪٘ ٚ‬أٍصاضی ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬ز‪ ْٚ‬تیط ‪ٞ‬ط ؾااَ تا‪ٝ‬‬ ‫ایٗ ٘اْ‪ ،‬زتیطذا٘‪ ٝ‬پ‪ٛ‬یف ٔطزٔی ح‪ٛ‬ظ‪ٙٞ ٜ‬طی اظ َطاحاٖ ٌطا یؿت اؾتاٖ‬ ‫‪ ٚ‬ػالل‪ٙٔٝ‬س زػ‪ٛ‬ت ت‪ ٝ‬قطوت زض ایٗ واضٌا‪ ٜ‬وطز‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی اظ‪ٟ‬اض زاقتۺ تطای پیکثطز واضٌا‪ ٚ ٜ‬ضػایت زؾاتا‪ٛ‬ضاِاؼإاُ ‪ٞ‬اای‬ ‫اتالغی ؾتاز ّٔی پیکٍیطی وط‪٘ٚ‬ا الظْ اؾت ػالل‪ٙٔ ٝ‬ساٖ ت‪ ٝ‬قطوت زض‬ ‫ایٗ واضٌا‪ ٜ‬پیف َطح ‪ٞ‬ای ایٗ ٔ‪ٛ‬ی‪ٛ‬ع ضا تا اؾاتافااز‪ ٜ‬اظ تاداطتایاات‬ ‫حط ‪ٝ‬ای ذ‪ٛ‬ز أاز‪ ٜ‬وطز‪ٛٔ ٚ ٜ‬لغ حً‪ٛ‬ض زض واضٌا‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬اؾتاز ‪ٔ ٚ‬اسیاط‬ ‫واضٌا‪ ٜ‬اضائ‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬س ‪ ٚ‬تا نالحسیس ‪ ٚ‬ضا‪ٕٙٞ‬ایی ‪ٞ‬ای الظْ اؾتاز‪ ،‬پ‪ٛ‬ؾتط ضا‬ ‫زض ا٘ساظ‪ ۵۱ ٜ‬زض ‪ ۷۱‬ؾا٘تی ٔتط اخطا وطز‪ ٚ ٜ‬زض ‪ٞ‬إااٖ ض‪ٚ‬ظ تا‪ ٝ‬پاایااٖ‬ ‫تطؾا٘‪ٙ‬س‪ٔ.‬ؼا‪ ٖٚ‬ط‪ٍٙٞ‬ی ‪ٙٞ‬طی ح‪ٛ‬ظ‪ٙٞ ٜ‬طی اشضتایداٖ قطلی تا اقاض‪ ٜ‬تا‪ٝ‬‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪َ ٝ‬طح‪ٞ‬ای اضائ‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬ایٗ طاذ‪ٛ‬اٖ ٘ثایس اظ اثاض زیٍاط َاطاحااٖ‬ ‫وپیتطزاضی قس‪ ٜ‬تاقس‪ٌ ،‬فتۺ قطوت و‪ٙٙ‬سٌاٖ ٔی تا‪ٛ‬ا٘ا‪ٙ‬اس یاه یاا‬ ‫‪ ۲‬پ‪ٛ‬ؾتط زض ٔ‪ٛ‬ی‪ٛ‬ع ذ‪ٛ‬اؾت‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬اضائ‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫وطیٓ ٘ػاز ازأ‪ ٝ‬زازۺ اٌط َطاحی ت‪ ٝ‬ػّّی ٘ت‪ٛ‬ا٘ؿت اخطای َطح تاائایاس‬ ‫قس‪ ٜ‬ضا ت‪ ٝ‬اتٕاْ تطؾا٘س‪ ،‬یه ض‪ٚ‬ظ طنت زاضز و‪ ٝ‬تهحیاحاات اػاالْ‬ ‫قس‪ ٜ‬ضا اػٕاَ وطز‪ ٚ ٜ‬اخطای ٘‪ٟ‬ایی ضا ت‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضت ایُ ‪JPEG‬ت‪ٔ ٝ‬سیط‬ ‫واضٌا‪ ٜ‬تح‪ٛ‬یُ ز‪ٞ‬س‪.‬‬ ‫فریش تیص از ‪َ 31‬سار جلذ کتاب در طرح تُاراوٍ اررتایجان ضرقی‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی ض‪ٚ‬ظ٘أ‪ ٝ‬اضن‪ٔ-‬سیطوُ ط‪ًٙٞ‬‬ ‫‪ ٚ‬اضقاز اؾالٔی اشضتایداٖ قطلی اظ ط‪ٚ‬ـ تیف‬ ‫اظ ‪ٞ ۰۳‬عاض خاّاس واتااب زض َاطح تا‪ٟ‬ااضا٘ا‪ٝ‬‬ ‫اشضتایداٖ قطلی ذثط زاز‪ٔ .‬سیط وُ ط‪ٙٞ‬اً ‪ٚ‬‬ ‫اضقاز اؾالٔی اشضتایداٖ قطلای زض ‪ٞ‬کاتااز ‪ٚ‬‬ ‫ؾ‪ٔٛ‬یٗ خاّاؿا‪ ٝ‬قا‪ٛ‬ضای اط‪ٞ‬ا‪ٙ‬اً ػإا‪ٔٛ‬ای‬ ‫اشضتایداٖ قطلی‪ ،‬تا اضائ‪ٌ ٝ‬عاضقی اظ َطح ‪ٞ‬اای‬ ‫هّی وتاب زض اؾتاٖ ٌفتۺ َطح ت‪ٟ‬اضا٘‪ ٝ‬وتاب‬ ‫زض اؾتاٖ أؿاَ ‪ٕٞ‬عٔاٖ تا قی‪ٛ‬ع وط‪٘ٚ‬ا اخاطایای‬ ‫قس‪َ ٚ ٜ‬ی اٖ‪ٔ ۰۰۴ ،‬یّی‪ ٖٛ‬ت‪ٔٛ‬اٖ یاضا٘‪ ٝ‬زض َطح‬ ‫ت‪ٟ‬اضا٘‪ ٝ‬زض اذتیاض ‪ ۳۱‬وتاتفط‪ٚ‬قی ػً‪َ ٛ‬طح لطاض‬ ‫زاز‪ ٜ‬قس‪ٚ.‬ی ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ اظ ط‪ٚ‬ـ ‪ٞ ۰۳‬عاض ‪۲۱۵ ٚ‬‬ ‫خّس وتاب ت‪ ٝ‬اضظـ تیف اظ ‪ٔ ۶۱۱‬یّی‪ ٖٛ‬تا‪ٔٛ‬ااٖ‬ ‫زض لاِه ایٗ َطح زض اؾتاٖ ذثط زاز ‪ٔ.‬اسیاطواُ‬ ‫ط‪ ٚ ًٙٞ‬اضقاز اؾالٔی اشضتایداٖ قاطلای زض‬ ‫ایٗ خّؿ‪ ٝ‬تا اقاض‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬اتالؽ ‪ٚ‬ظاضت وک‪ٛ‬ض ٔثا‪ٙ‬ای‬ ‫تط ٌطأی زاقت ٌؿتطز‪ ٜ‬ز‪ ٝٞ‬واطأات ٌافاتۺ‬ ‫ا٘تظاض ٔی ض‪ٚ‬ز زؾتٍا‪ٞ ٜ‬ای اخطایی اؾتاٖ‪ ،‬تاطای‬ ‫اخطای تط٘أ‪ٞ ٝ‬ای ٔت‪ٙ‬اؾه تا ایاْ ز‪ٞ‬ا‪ ٝ‬واطأات‬ ‫تط٘أ‪ ٝ‬ضیعی الظْ ضا زاقت‪ ٝ‬تاق‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ٔحٕس ٔحٕسپ‪ٛ‬ض زض خّؿ‪ ٝ‬قا‪ٛ‬ضای اط‪ٞ‬ا‪ٙ‬اً‬ ‫ػٕ‪ٔٛ‬ی اؾتاٖ و‪ ٝ‬زض ٔحُ ؾاِٗ خّاؿاات ازاض‪ٜ‬‬ ‫وُ ط‪ ٚ ًٙٞ‬اضقاز اؾالٔی اؾتاٖ تطٌعاضقس‪ ،‬تا‬ ‫اقاض‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬طا ضؾیسٖ ایاْ ز‪ٞ‬ا‪ ٝ‬واطأات اظا‪ٟ‬ااض‬ ‫زاقتۺ ا٘تظاض ٔی ض‪ٚ‬ز زؾتاٍاا‪ٞ ٜ‬اای اخاطایای‬ ‫تط٘أ‪ٞ ٝ‬ایی ضا ٔت‪ٙ‬اؾه تا ایٗ ایاْ ‪ ٚ‬تاا ضػاایات‬ ‫پط‪ٚ‬تىُ ‪ٞ‬ای ت‪ٟ‬ساقتی پیک‪ٟٙ‬از زاز‪ ٚ ٜ‬اخاطایای‬ ‫و‪ٙٙ‬س و‪ ٝ‬اِثت‪ ٝ‬ترک‪ٙ‬أ‪ٞ ٝ‬ایی زض ایٗ ذه‪ٛ‬ل تا‪ٝ‬‬ ‫زؾتٍا‪ٞ ٜ‬ای ٔرتّف اضؾاَ قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫»پالیس ‪« ۲‬تذین کالم ضىیذوی ضذ‬ ‫راٌیاتی اپیلًگ تٍ جطىًارٌ فراوسًی‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی ض‪ٚ‬ظ٘أ‪ ٝ‬اضن‪ٌ-‬اط‪ٜٚ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ؾیمی پاِیع اظ ٔدٕ‪ٛ‬ػ‪ٞ ٝ‬اای اؼااَ‬ ‫ح‪ٛ‬ظ‪ٛٔ ٜ‬ؾیمی ضزیف زؾتٍا‪ٞ‬ی ایاطاٖ‬ ‫زض تاظ‪ٜ‬تطیٗ ؼاِیت ذ‪ٛ‬ز اِث‪ ْٛ‬پاِیع ‪۲‬‬ ‫ضا پیف ض‪ٚ‬ی ٔراَثاٖ لطاض زاز٘س‪.‬‬ ‫ت‪ٌ ٝ‬عاضـ ٔ‪ٟ‬ط‪ ،‬اِث‪ ْٛ‬پاِیع ‪ ۲‬تاظ‪ٜ‬تطیٗ‬ ‫اثط ٌط‪ٛٔ ٜٚ‬ؾیمی پاِیع اؾات وا‪ ٝ‬تا‪ٝ‬‬ ‫تاظٌی تا ‪ٙٞ‬طٔ‪ٙ‬سی ویرؿط‪ٔ ٚ‬رتاضی ‪ ٚ‬ؾتاض ذُاتی پیف ض‪ٚ‬ی ػااللا‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬ساٖ لطاض ٌط ت‪.‬زض اِث‪ ْٛ‬پاِیع ‪ ۲‬و‪ ٝ‬زض لاِه ٔدٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬چ‪ٟ‬اضٌا‪( ٜ‬ز‪ٚ‬‬ ‫٘‪ٛ‬اظی وٕا٘چ‪ ٚ ٝ‬ؾاظ‪ٞ‬ای و‪ٛ‬ت‪ٝ‬ای) ٔ‪ٙ‬تکط قس‪ ٜ‬لُؼات پایاف زضأاس‪،‬‬ ‫وٕا٘چ‪ ،ٝ‬یطتی‪ ،‬تٕثه‪ ،‬ضً٘ ‪ ٚ‬زذتطن غ‪ِٚ‬یس‪ ٜ‬ػ‪ٙ‬ا‪ٚ‬یٗ لُاؼاات ضا‬ ‫تکىیُ ٔیز‪ٙٞ‬س‪ٔ.‬دٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬حایط قأُ قف ا‪ ًٙٞ‬تیوالْ زض ؾثاه‬ ‫ٔ‪ٛ‬ؾیمی ؾ‪ٙ‬تی ایطا٘ی ت‪ٛ‬ز‪ ٜ‬و‪ٛ٘ ٝ‬اظ٘سٌی وٕا٘چ‪ ٝ‬ضا ویرؿط‪ٔ ٚ‬راتااضی‬ ‫‪ٛ٘ ٚ‬اظ٘سٌی ؾاظ‪ٞ‬ای و‪ٛ‬ت‪ٝ‬ای ضا ؾتاض ذُاتی تط ػ‪ٟ‬اس‪ ٜ‬زاقاتا‪ ٝ‬اؾات‪.‬‬ ‫یٕٗ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ا‪ٍٙٞ‬ؿاظی اثط ت‪ ٝ‬خع لُؼۀ زذتطن غ‪ِٚ‬یس‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ا‪ٍٙٞ‬اؿااظ‬ ‫اٖ ػّی‪ٙ‬می ‪ٚ‬ظیطی ت‪ ٝ‬ػ‪ٟ‬س‪ ٜ‬ضوٗاِسیٗ ٔرتاضی ت‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی ض‪ٚ‬ظ٘أ‪ ٝ‬اضن‪ -‬ایاّآ‬ ‫و‪ٛ‬تا‪ ٜ‬اپیاّا‪ٛ‬ی ٔاحاها‪ َٛ‬ا٘ادإاٗ‬ ‫ؾی‪ٕٙ‬ای خ‪ٛ‬ا٘اٖ ٔطاغا‪ ٝ‬تا‪ ٝ‬خکا‪ٙ‬ا‪ٛ‬اض‪ٜ‬‬ ‫تیٗإِّّی یّٓ ‪ L' Étrange‬اطا٘ؿا‪ٝ‬‬ ‫ضا‪ ٜ‬یا ت‪.‬‬ ‫ت‪ٌ ٝ‬عاضـ ض‪ٚ‬اتٍ ػإا‪ٔٛ‬ای ا٘ادإاٗ‬ ‫ؾی‪ٕٙ‬ای خ‪ٛ‬ا٘اٖ ایطاٖ‪ ،‬ایاّآ وا‪ٛ‬تاا‪ٜ‬‬ ‫اپیّ‪ٛ‬ی ؾاذت‪ٔ ٝ‬کتطن ٔ‪ٟ‬سی اشضی ‪ ٚ‬أیٗ اوتؿاتی ت‪ٙ‬اب زض تیؿت ‪ٚ‬‬ ‫قکٕیٗ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬خک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬تیٗإِّّی یّآ ‪ L' Étrange‬اطا٘ؿا‪ ٝ‬تا‪ٝ‬‬ ‫ٕ٘ایف زض ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س أس‪.‬زض ذالن‪ ٝ‬زاؾتاٖ ایٗ یّٓ و‪ٛ‬تا‪ ٜ‬أس‪ ٜ‬اؾاتۺ‬ ‫زض یه ٔحیٍ اذطاِعٔا٘ى‪ ،‬ا٘ؿاٖ‪ٞ‬ا ٔدث‪ٛ‬ض ٔىق‪٘ٛ‬س ا٘س‪ٚ‬ذاتا‪ ٝ‬زا٘اف‬ ‫تکطیت ضا ت‪ٛٔ ٝ‬خ‪ٛ‬زاتی ٘یٕ‪ ٝ‬ا٘ؿاٖ‪٘ ،‬یٕ‪ ٝ‬حایا‪ٛ‬اٖ زض اظاد زضیاا ات‬ ‫اش‪ٚ‬ل‪ ٝ‬اد ٘اچیع تثرک‪ٙ‬س‪ .‬ؾپاؽ ایاٗ ٔا‪ٛ‬خا‪ٛ‬زات زض یاه اطایا‪ٙ‬اس‬ ‫ؾرت ٌیطا٘‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ضوطاتیه ‪ ٚ‬ن‪ٙ‬ؼتی زا٘اف تکاطیات ضا تاثاسیاُ تا‪ٝ‬‬ ‫و‪ٙ‬ؿط‪ٞٚ‬ایی تطای تغصی‪ٛٔ ٝ‬خ‪ٛ‬زات ذال ٔیو‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫ػ‪ٛ‬أُ ت‪ِٛ‬یس ایٗ یّٓ و‪ٛ‬تا‪ ٜ‬ػثاضت‪ٙ‬س اظۺ‬ ‫سراضپس‬ ‫اش ضًیذ تاقال‬ ‫*الىازاضراقی‬ ‫مًاد الزم‪:‬‬ ‫تالال ‪ ۰‬پیٕا٘‪ ،ٝ‬ق‪ٛ‬یس ٘یٓ ویّ‪ٌ ٛ‬طْ‪ ،‬ؾیط ‪ ۲‬حث‪ ،ٝ‬تاط٘اح‬ ‫٘یٓ زا٘‪ ۲ ٝ‬پیٕا٘‪ٔ ،ٝ‬اؾت تطـ ؾفت یه ز‪ ْٚ‬پیإاا٘ا‪،ٝ‬‬ ‫اب ٌ‪ٛ‬قت ‪ِ ۰‬ی‪ٛ‬اٖ‪ ،‬پیاظ زاؽ ‪٘ ٚ‬ؼ‪ٙ‬اع زاؽ تا‪ٔ ٝ‬اماساض‬ ‫الظْ‪ٕ٘ ،‬ه ‪ّ ٚ‬فُ ت‪ٔ ٝ‬مساض الظْ‬ ‫طرز تُیٍ‪:‬‬ ‫اتتسا تط٘ح ضا زاذُ لاتّٕ‪ٔ ٝ‬ت‪ٛ‬ؾُی ضیرت‪ ٚ ٝ‬تا ٘یٕ‪ ٝ‬اب‬ ‫ٔی ضیعیٓ‪ .‬تؼس اظ ‪ ۲‬ؾاػت ذیؽ ذ‪ٛ‬ضزٖ ٔمساضی پیاظ‬ ‫زاؽ ‪ ٚ‬اب ٌ‪ٛ‬قت ضیرت‪ ٚ ٝ‬ض‪ٚ‬ی حاطاضت لاطاض ٔای‬ ‫ز‪ٞ‬یٓ‪ٚ .‬لتی تط٘ح وأال پرت تالال ضا ایا ‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬ایآ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬لتی تالال ٘طْ قس ق‪ٛ‬یس ذطز قس‪ ،ٜ‬ؾیط ِ‪ ٝ‬قس‪ٕ٘ ،ٜ‬ه‬ ‫‪ّ ٚ‬فُ ضا ایا ‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬یٓ‪ .‬ظٔا٘ی وا‪ ٝ‬اـ خاا ا اتااز‬ ‫َ‪ٛ‬ضی و‪ ٝ‬زا٘‪ٞ ٝ‬ای تط٘ح ٔکرم ٘ثاقس‪ٔ .‬اؾت ضا ظز‪ٜ‬‬ ‫‪ ٚ‬زاذُ اـ ٔی ضیعیٓ‪ .‬وأال ٔراّا‪ ٌٛ‬واطز‪ ٚ ٜ‬زض‬ ‫ظطف ٔ‪ٛ‬ضز ٘ظط ٔی ضیعیٓ‪ .‬ؾپؽ اـ ضا تا ٘ؼ‪ٙ‬اع زاؽ‪،‬‬ ‫پیاظ ‪ ٚ‬ؾیط زاؽ تعییٗ وطز‪ ٚ ٜ‬ؾط‪ٔ ٚ‬ی و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫* ٔی ت‪ٛ‬ا٘یٓ اظ اب ٔطؽ ت‪ ٝ‬خای اب ٌ‪ٛ‬قت اؾتافااز‪ٜ‬‬ ‫و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫تاریخچٍ فرش تثریس‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ قٕاض‪ ٜ‬لثُۺ‬ ‫•قالب تبریسی‬ ‫زض ق‪ٟ‬ط تثطیع واضز ٔره‪ٛ‬ل ت‪ ٝ‬واض تطز‪ٔ ٜ‬ی ق‪ٛ‬ز و‪ٝ‬‬ ‫تا واضز‪ٞ‬ای زیٍط اذتالف ٔ‪ٟ‬إای زاضز‪ .‬ایاٗ وااضز‬ ‫تطویثی اؾت اظ یه تیغ‪ ٝ‬تیع ‪ ٚ‬لالتی قثی‪ ٝ‬لالب زوٕ‪ٝ‬‬ ‫ا٘ساظ و‪ ٝ‬زض ا٘ت‪ٟ‬ای تیغ‪ ٝ‬تؼثی‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫اظ لالب تطای ٌط‪ ٜ‬ظزٖ ‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬خای ٌط‪ ٜ‬ظزٖ تا‪ٛ‬ؾایّا‪ٝ‬‬ ‫زؾت‪ ٚ ،‬اظ تیغ‪ ٝ‬تطای تطیسٖ ٘د پاؽ اظ تؿاتاٗ ٌاط‪ٜ‬‬ ‫اؾتفاز‪ٔ ٜ‬ی و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫زض ؾطاؾط ایطاٖ ٘‪ٛ‬ػی قی‪ ٜٛ‬لاِیثا ی تمّثی ض‪ٚ‬اج یا اتا‪ٝ‬‬ ‫و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ق‪ٟ‬طت ٘یه لاِی ایطاٖ تؿیاض ُِٕا‪ ٝ‬ظز‪ ٜ‬اؾات‪.‬‬ ‫ایٗ ض‪ٚ‬ـ ظیاٖ ا‪ٚ‬ض ایٗ اؾت و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬خای ٌط اتاٗ ز‪ٚ‬‬ ‫ضقت‪ ٝ‬تاض ‪ ٚ‬تؿتٗ ٌط‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬اٖ‪ٌ ،‬ط‪ ٜ‬ضا ت‪ ٝ‬چ‪ٟ‬اض تااض ٔای‬ ‫ت‪ٙ‬س٘س‪ ،‬ت‪ ٝ‬ایٗ تطتیه طقی و‪ ٝ‬تا ت‪ٔ ٝ‬ی ق‪ٛ‬ز ت‪ٟٙ‬ا ٘هف‬ ‫ٌط‪ٞ ٜ‬ایی ضا و‪ ٝ‬تایس زاقت‪ ٝ‬تاقس زاضز‪.‬‬ ‫ق‪ٟ‬ط تثطیع یىی اظ ٔطاوع ٔؼس‪ٚ‬ز لاِیثا ی اؾت و‪ ٝ‬ایاٗ‬ ‫تیٕاضی زض اٖ قایغ ٘کس‪ ٜ‬اؾت ػّت ایٗ أاط تا‪ ٝ‬ایاٗ‬ ‫زِیُ اؾت و‪ ٝ‬لاِیثا اٖ تثطیع چ‪ ٖٛ‬تطای تؿتٗ ٌاط‪ ٜ‬تا‪ٝ‬‬ ‫خای اٍ٘کت اظ لالب اؾتفاز‪ٔ ٜ‬ی و‪ٙٙ‬س‪ ،‬تؿتٗ ٌط‪ ٜ‬تاا‬ ‫لالب أىاٖ پصیط ٕ٘ی ق‪٘ٛ‬س‪٘ .‬تید‪ ٝ‬ایٗ ٔه‪٘ٛ‬ایات تا‪ٝ‬‬ ‫َ‪ٛ‬ض وّی ت‪٘ ٝ‬فغ لاِیثا اٖ تثطیع تٕاْ ٔی ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫رنگرزی فرش تبریس‪:‬‬ ‫ضٍ٘طظی‪ ،‬ز‪ٔٚ‬یٗ ٔطحّ‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬یس طـ تثطیع پؽ اظ پکآ‬ ‫چی‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬تثسیُ اٖ ت‪٘ ٝ‬د تکٕاض ٔی ض‪ٚ‬ز‬ ‫تثطیع ا‪ِٚ‬یٗ ٔطوع لاِیثا ی ایطاٖ اؾت و‪ٛٔ ٝ‬از ض٘اٍای‬ ‫وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ای ٔغطب ظٔیٗ زض اٖ وأالً ضؾ‪ٛ‬خ یا ت‪ ٝ‬اؾت‬ ‫‪ ٚ‬ضٍ٘‪ٟ‬ای خسیس خا٘کیٗ ضٍ٘‪ٟ‬ای لسیٕی قس‪ ٜ‬اؾت‪ .‬تا‬ ‫تطضؾی ٌصقت‪ ٝ‬پط طاظ ‪٘ ٚ‬کیه ن‪ٙ‬ؼت طقثاا ای ٔای‬ ‫ت‪ٛ‬اٖ زضیا ت و‪ ٝ‬تثطیع ‪ٕٛٞ‬اض‪ ٜ‬لُه ٔ‪ ٟٓ‬ت‪ِٛ‬یس اطـ‬ ‫ت‪ٛ‬ز‪ٔ ٚ ٜ‬تؼاله اٖ زض ن‪ٙ‬ؼت ضٍ٘طظی ٘یع اظ ؾااتاما‪ٝ‬‬ ‫َ‪ٛ‬ال٘ی تطذ‪ٛ‬ضزاض اؾت ‪ ٚ‬زض َی ٌاصقات ظٔااٖ زض‬ ‫ظٔی‪ ٝٙ‬تى‪ِٛٛٙ‬غی ‪ ٚ‬تى‪ٙ‬یه ضٍ٘طظی ت‪ ٝ‬پایاکاط ات ‪ٚ‬‬ ‫تىأُ ضؾیس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫زض ظٔاٖ ا‪ٚ‬ج ‪ٙٞ‬ط ‪ ٚ‬ن‪ٙ‬ؼت طـ تا ی‪ ،‬یؼ‪ٙ‬ی زض ز‪ٚ‬ضاٖ‬ ‫پازقا‪ٞ‬ی نف‪ٛ‬ی‪ ٝ‬زض تثطیع ٔطاوع ٔ‪ ٟٓ‬طقاثاا ای زایاط‬ ‫ٌطزیس ‪ ٚ‬زض و‪ٙ‬اض اٖ واضٌا‪ٟٞ‬ای ضٍ٘طظی و‪ ٝ‬غااِاثااً‬ ‫ضٍ٘طظی ٌیا‪ٞ‬ی ضا ا٘داْ ٔی زاز٘س تاؾیؽ ‪ٌ ٚ‬ؿتاطـ‬ ‫یا ت‪.‬‬ ‫تا ٌؿتطـ ض‪ٚ‬اتٍ ایطاٖ ‪ ٚ‬وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ای زیٍط اظ خإّا‪ٝ‬‬ ‫اض‪ٚ‬پائیاٖ ن‪ٙ‬ؼت ضٍ٘طظی ٘یع زؾت ذ‪ٛ‬ـ تح‪ٛ‬الت ‪ٚ‬‬ ‫پیکط ت‪ٟ‬ای ض‪ٚ‬ظ ا ع‪٘ٚ‬ی قس ‪ ٚ‬تاو‪٘ ٖٛٙ‬یع ازأا‪ ٝ‬زاقاتا‪ٝ‬‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫ؾ‪ِٟٛ‬ت ‪ ٚ‬ؾطػت ‪ ٚ‬اضظا٘ی ض٘اٍاطظی تاا ض٘اٍا‪ٟ‬اای‬ ‫اض‪ٚ‬پایی زض ٔمایؿ‪ ٝ‬تا قی‪ٔ ٜٛ‬ؼٕ‪ َٛ‬زض ایطاٖ و‪ٔ ٝ‬ؿتّاعْ‬ ‫نطف ‪ٞ‬عی‪ٚ ٚ ٝٙ‬لت ظیازتط ت‪ٛ‬ز ٔطزْ تثطیع ضا ٔدص‪ٚ‬ب‬ ‫ذ‪ٛ‬ز وطز‪ .‬زض تثطیع اظ ضٍ٘‪ٟ‬ای واطٔای ‪ ٚ‬ا٘ایاّایا‪ٙ‬ای‬ ‫‪،‬ضٍ٘‪ٟ‬ای تطویثی واضذاا٘ا‪ٞ ٝ‬اای ذااضخای وا‪ ٝ‬تاا‬ ‫تیىطٔات پتاؾیٓ تثثیت ٔی ق‪ٛ‬ز‪ٞ ،‬ط ز‪ ٚ‬اؾتافااز‪ٔ ٜ‬ای‬ ‫ق‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬ضٍ٘‪ٟ‬ای ا٘یّی‪ٙ‬ی مٍ زض لااِای ‪ٞ‬اای اضظاٖ‬ ‫لیٕت ٔهطف زاضز‪.‬‬ ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* سه شنبه‬ ‫‪0911‬‬ ‫*‪ 01‬تیر‬ ‫‪0101‬‬ ‫* ‪91‬ژوئن‬ ‫*‪ 8‬ذی القعده ‪0440‬‬ ‫* سال‪ :‬سی ام‬ ‫* شماره (سایی)‪4194 :‬‬ ‫* اوتوزونجی ایل‬ ‫* صفحه ‪4‬‬ ‫سقف برداشت سَخت ًاٍگاى حول ٍ ًقل جادُای افسایش یافت‬ ‫ ‬ ‫‪‬‬ ‫اقتصاد و جامعه‬ ‫ػشٍ غی زشهیسٍصً هِی س ‪-‬ی کیهق میهؼئَلی ػالمیکشد‪۵‬یػقفیبرشد ؿرت یسٍص ًرِ یػرَ رتی‬ ‫ً ٍگ ىیحولیٍیًقلیخ دُی هیًفتیگ صػَصیبشی ػ عیک سبشهیّ هیهختلفی صی ٍلیتیشه ُ‪،‬یحذٍدی‪92‬ی‬ ‫دسکذی ض ؾی ت‪.‬هْش ىیطشب ًییگفت‪۵‬یبوٌظَسیبْزَدیدسطَ ػذبشد ؿتیػَ تیدسحولیًٍرقرلی‬ ‫خ دُی هیب یسٍ کشدیحو تی صس ًٌذگ ىیط ًَىیهذ س‪،‬ػقفیبشد ؿتیسٍص ًِیػَ تیً ٍگر ى یحرورلی‬ ‫ًٍقلیخ دُی هیًفتیگ صػَصیبش ػ عیک سبش ْ هیهختلفی ص ٍلیتیشه ُ‪،‬یحذٍدی‪92‬یدسکذی رض رؾی‬ ‫ت‪.‬هؼ ٍىیحولیٍیًقلی ییػ صه ىیحولیٍیًقلیخ دُی هی ضٍد‪۵‬ی یی ض ؾ یػرقرف یبر یّرذفی‬ ‫سه توٌذهیس ًٌذگ ى‪،‬یک ّؾیهؼٌلییدسیخ گ ُیّ ‪،‬ی ض ؾیبْشُیٍسهیً ٍگر ى یحرورل یٍ یًرقرل‪،‬ی‬ ‫ض ؾیظش یتیحولیبِیٍ ظُیدسی لَفیب سگیشهیّ هیٍ ظُیحولیتشُیب س‪،‬یه ّییٍیخَخِ ی رکی‬ ‫سٍصُی ػو لیؿذُی ػت‪ٍ.‬هی ضٍد‪۵‬یّوچٌیییب یتَخِیبِیک ّؾی‪۵‬یدسکذهیػْویِ یػرَ رت یپر رِی‬ ‫بش هیً ٍگ ىیب سبشهیص شی‪۶2‬یتییٍیک ّؾی‪۶2‬یدسکذهیبش هیً ٍگ ىیب الهی‪۶2‬یتی‪ ،‬ی رَ ّـرورٌرذی‬ ‫ػتیس ًٌذگ ىی ؼ لیٍیط ًَىیهذ سیحولیٍیًقلیبشٍىیؿْشهیًؼزتیبِیسػ تیهقشس یٍ یدس ر رتی‬ ‫ػٌ دیحولی(ب سً هِ)ی ّتو میٍیدطتیک ییبِیػولیاٍسًذیت یػْویِیػَ تیػولکشدهیهَسد یًریر صی‬ ‫َدیس یدس تیکٌٌذ‪.‬‬ ‫تَلیذ هحصَالت هرتبط با کرًٍا افسایش یافت‬ ‫ػشٍ غی زشهیسٍصً هِی س ‪-‬یبِیگض سؽ سٍ بییػورَهری یٍص س ی‬ ‫کٌؼت‪،‬یهؼذىیٍیتد س ‪،‬یهْذهیک دطی ًی سکی ضٍد‪۵‬یػ لییکِیبرِی‬ ‫ً میخْؾیتَلیذیهض ییؿذُی ػت‪،‬یهییتَ ًذیهٌدشیبِ یدػرتر ٍسدّر هی‬ ‫ؿگش ییدسیحَصُیتؼوی یٍیتَػؼِیػ تید ل‪،‬تَػرؼرِ یکر دس ی‬ ‫غیشًفتی‪،‬ی ض ؾی َد تک ییٍیک ّؾی سصبشه‪،‬یهذ رش رت یهرٌر برغی‬ ‫سصهیکـَس‪،‬یبْزَدیص شػ ت یّر ه ی رٌری یٍ یهرْرٌرذػری‪ ،‬یسؿرذی‬ ‫ؿشکتیّ هید ًؾیبٌی ى‪،‬یتَػؼِیؿشکتیّ هیًش حییػ تید لیی‬ ‫ٍیهدوَػِی طذ ه تییؿَدیکِیکـَسیس یدسیخْتی ض ؾی ػتقاللیّوِیخ ًزِیکرٌرؼرتری یٍ یتر بی اٍسه ٍی‬ ‫ض ؾی َد تک ییکٌؼتییحشکتیدّذ‪ٍ.‬هیتغییشیهًَت طیک سهیبِیًَاٍسهیس ی کیی صسٍ کشدّ هی هؼ لی‬ ‫ٍص س یکٌؼت‪،‬یهؼذىیٍتد س ید ًؼتیٍیگفت‪۵‬یدػتی بییبِیچش ِیًَاٍسهیٍتد سهیػ صهیهحلرَال ی‬ ‫کٌؼتییدسدػتَسک سی ػتیٍّشیچقذسی تک هیه بِیظش یتْ هیدسًٍییکـَسی ض ؾی بذ‪،‬یهیتَ ًینی صتَ ىیٍی‬ ‫ظش یتیّ هیهَخَدیدسکـَسیبش هی ض ؾیتَلیذیً لقیهلی‪،‬یتَلیذیتشٍ یٍیتشٍ یا ش ٌری ی ػرترفر دُی‬ ‫کٌین‪.‬هؼ ٍىی هَسیکٌ غیٍص س ی کوت ب یبی ىی ٌکِیدسی ییهؼیشیًی صهٌذیّوک سهیٍیّوش ّییتـکلرْر یٍی‬ ‫ًْ دّ هیبخؾی لَکییّؼتین‪،‬ی ضٍد‪۵‬یب ذیبِیظش یتیّ هیدسًٍییتَخِیبیـتشهید ؿتِیب ؿیرن یٍبرخرؾی‬ ‫لَکییس هَسدحو تیطش سدّینیٍ ییبخؾیس بش هی ف هیًقؾی َدیتَ ًوٌذیکٌین‪.‬ک دطیی ًی سکریی بر ی‬ ‫ؿ سُیبِیبش ییّو ٌّگییّ یٍیّوک سهی ّ هیبخؾی لَکییٍدٍلتی ه ِیکشد‪۵‬یًوَد ی ری یترؼر هرل یٍی‬ ‫ّوک سهیدستَلیذیبِیهَطغی طالمیٍیک الّ هیبْذ ؿتییٍیدسه ًییهشتزییب کشًٍ تف ی ت دٍدیػر ل یخرْرؾی‬ ‫تَلیذًیضّنی ض ییهی ىی سک ىیدٍلتیٍبخؾی لَکییٍهـ سکتی ؼر الى ی طرترلر ده یدسبرکر سگریرشهی‬ ‫ظش یتْ هیهَخَدهیتَ ًذیهٌدشبِی ض ؾیکویتیٍکیفیتیتَلیذیؿَد‪ٍ.‬هیب ػالمی رٌرکرِ ی ّرذ ف یهرَسدی‬ ‫ًظشبش هیتحق یخْؾیتَلیذتشػینیؿذُی ػت‪،‬ی ضٍد‪۵‬یبِیػٌَ ىیًوًَِیدسکٌؼت ی رَدسٍ ی هؼر ل یبرشًر هرِی‬ ‫تَلیذ کیهیلیَىیٍی‪922‬یّض سدػتگ ُی َدسٍپیؾیسٍهید س ن‪.‬هؼ ٍىی هَسکٌر رغ یٍص س ی کرورتی د هرِی‬ ‫د د‪۵‬دسدٍیه ِّی هؼ لیدستَلیذیالػتیکی َدسٍ‪،‬تلَ ض َى‪،‬یلز ػـَ ی‪ً،‬ئَپ ىیٍیبؼی سه ی ص طرالم یکر ال ریی‬ ‫(بیؾی صی‪۶۵‬یطلنی صتَلیذ یهٌتخبیک ال ییکـَس)‪ ،‬ض ؾیتَلیذید ؿتِی ن‪.‬ک دطیی ًی سکی ه ِ یکرشد‪۵‬ی‬ ‫دس َدسٍیت یپ ىی‪۱‬یتیشه ُ‪،‬ی‪۶3‬یدسکذسؿذیتَلیذتدوؼییبِیًؼزتیػ لیگزؿتِید ؿتِ ن ٍدسحَصُیلرَ صمی‬ ‫ًگییکِ خضٍ کٌ غیپیـش ىی ػتیهَهَعیتؼوی یػ تید لیس یدًز لیهییکٌین‪.‬‬ ‫اهکاى اًتقال سَابک بِ صٌذٍق ‬ ‫بیوِ اجتواعی فراّن شذ‬ ‫ػشٍ غی زشهیسٍصً هِی س ‪-‬یهؼ ٍىیٍص شیتؼ ٍى‪،‬یکر س یٍی‬ ‫س ُی ختو ػییٍیهذ شػ هلیکرٌرذٍ یبریرورِ ی خرترور ػریی‬ ‫کـ ٍسص ى‪،‬یسٍػت ی ىیٍیػـ شیگفت‪۵‬یب یهَ قرت یتر هریریی‬ ‫ختو ػیی هک ىی ًتق لیػَ ب یبیوِی هیبرِ یکرٌرذٍ یبریرورِی‬ ‫ختو ػییکـ ٍسص ى‪،‬یسٍػت ی ىیٍیػـ شهی ش ّنیؿذ‪.‬یکتشی‬ ‫ػلییؿیشک ًیی ضٍد‪۵‬یبش ػ عیتَ ی ٍلیِیت یپ ر ى یتریرشهر ُی‬ ‫هک ىی ًتق لیػَ ب یبیوِی هی‪،‬یبیوِیؿذگ ىیبِی ییکرٌرذٍ ی‬ ‫ش ّنیهییؿَد‪.‬‬ ‫ٍهی ه ِیکشد‪۵‬یک سّ هیک سؿٌ ػیی یی ًتق لیدسیػ صهر ىی‬ ‫ت هییی ختو ػییدسیح لی ًد می ػتیٍیهَ قت ی ٍلریرِ ی ریی‬ ‫بشً هِیًیضی زیؿذُی ػتیٍیب ی خش هی ی یبرشًر هرِ یبرخرؾی‬ ‫ص دهی صیهـکال یبیوِیؿذگ ىی ختو ػری یکـر ٍسص ى یٍی‬ ‫سٍػت ی ىیس غی َ ّذیؿذ‪.‬‬ ‫هذ شػ هلیبیوِی ختو ػییکـ ٍسص ى‪،‬یسٍػت ی ىیٍ یػـر رشی‬ ‫کـَسیػذمیبش َسد سهی صی ذه یهؼتقینیدسه ًی‪،‬یپ یریی‬ ‫بَدىیهیض ىیدس تییبیوِیؿذگ ىیٍیػذمی ًتق لیػَ ب یبیورِی‬ ‫هی صیدال لی کلییکویی ػتقز لیسٍػرتر ریر ى یبرِ یبریرورِی‬ ‫ختو ػیی ػالمیکشد‪.‬‬ ‫ؿیشک ًیی ضٍدی‪۵‬یّنی کٌَىی کیهیلیَىیٍی‪۳22‬یّض سیبریرورِی‬ ‫ؿذُی کلییتحتیپَؿرؾ یکرٌرذٍ یبریرورِ ی خرترور ػریی‬ ‫کـ ٍسص ى‪،‬یسٍػت ی ىیٍیػـ شهیطش سید سًذیکِیب ی حتؼ بی‬ ‫ًَ سّ هیتحتیپَؿؾی ییاه سیبِیحذٍدی ‪۵‬یهیلیَىیًرفرشی‬ ‫َ ّذیسػیذ‪.‬هؼ ٍىیٍص شیتؼ ٍى‪،‬یک س یٍس ر ُ ی خرترور ػریی‬ ‫ظْ سد ؿتی‪۵‬یدسیؿش یی ؼلیی هک ىیبش َسد سهی صیبریرورِی‬ ‫ختو ػییکـ ٍسص ى‪،‬یسٍػت ی ىیٍیػـر رشه یبرش ه یترور می‬ ‫ػت ىیّ هیکـَسیبِیکَس یؿٌ ٍسی ش ّنی ػتیٍ ی هرکر ىی‬ ‫حزفی ییبشً هِیًیضیدسیا ٌذُیٍخَدید سد‪.‬دکتشیؿیشکر ًریی‬ ‫صی ػت ىیّ هیکـَسی َ ػتیت ی صیهَطؼیتیؿٌ ٍسه یبرش هی‬ ‫بش َسد سهی صیبیوِی ختو ػییکـ ٍسص ىی‪،‬یسٍػرتر ریر ى یٍی‬ ‫ػـ شهیدسی ػت ىیّ هی َدی ػتف دُیکٌرٌرذ‪ٍ.‬ه ی حرترور لی‬ ‫ػْویِیبٌذهیؿذىی ییًشح یس یدسیا ٌذُی هیًضد رک یدٍسی‬ ‫صیرّییًذ ًؼت‪ٍ.‬هیتؼذ د یبریرورِ یؿرذگر ى ی خرترور ػریی‬ ‫کـ ٍسص ى‪،‬یسٍػت ی ىیٍیػـ شهی ػت ىیه صًذس ىیس یحذٍدی‬ ‫‪۶2۵‬یّض سیًفشی ػالمیکشدیٍی ظْ سد ؿتی‪۵‬یدسیهدوَعیبریرؾی‬ ‫صی‪322‬یّض سیًفشی(یب ی حتؼ بی ًَ سّ هیتحتیپرَؿرؾ ی)ی‬ ‫دسیه صًذس ىی صی ییبیوِیبش َسد سًذ‪.‬‬ ‫دکتشیؿیشک ًیی ه ِیکشدی‪۵‬یدسی یی ػت ىیحذٍدی‪9‬یّرض س یٍی‬ ‫‪322‬یبیوِیؿذُیًیضی صیهؼتوشهیبش َسد سًذ‪.‬‬ ‫رساًی بِ هردم از اٍلَیتّای ًاجا است‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ایجاد تحَل در خذهات‬ ‫‪‬‬ ‫ػشٍ غی زشهیسٍصً هِی س ‪-‬ی شه ًذُ یًریرشٍه ی ًرترظر هریی‬ ‫گفت‪۵‬ی د دیتحَلیٍیًَاٍسهیدسی شا ٌذّ هی ذه تییپلیرغی‬ ‫بِیهشدمی صی ٍلَ تیّ یدسیً خر ػرت یٍ یالصم ی ػرت یکرِ یدسی‬ ‫س ػت هی د دیتغییشیٍیتحَلیب یسٍحیِیخْ دهیدسی ییهؼیشیبرِی‬ ‫گض سؽییپ گ ُی زشهیپلیغ‪،‬یػشد سیحؼییی ؿتشه دسیح ؿیِی‬ ‫ب صد ذی صیؿشکتیپظٍّؾیٍیتَػؼِیً خی‪ ،‬بشی د دیتحرَل یٍی‬ ‫ًَاٍسهیدسی شا ٌذّ هی ذه تییپلیغیبِیهشدم یت کیذیکشدیٍی‬ ‫ضٍد‪۵‬ی یی هشی کیی صی ٍلَ تیّ یدسیً خ ػتیٍ یالصم ی ػرتی‬ ‫کِیدسیس ػت هی د دیتغییشیٍیتحَلیب یسٍحیِیخْ دهیدس ی ریی‬ ‫هؼیشیطذمیبشد س نیٍی صیتو هییظش یت یّر ه یهرَخرَد یبرْرشُی‬ ‫بزش ن‪ٍ.‬هی د هِید د‪۵‬ی کیی صیهْنیتش ییٍظ فیٍیػٌ کشیهذ ش ت‪،‬ی د دیصهیٌِیالصمیبش هیبشٍصی رالطریرت یٍی‬ ‫ًَاٍسهیبِیهٌظَسی د دیتغییشیٍیتحَلی ػت‪ .‬شه ًذُیً خ یتلش حیکشد‪۵‬یتو هییک سکٌ ىیب ذیب ی هیذیٍی ًگیرضُی‬ ‫ّشچِیبیـتشیبِیهَهَعیًَاٍسهیٍی د دیتحَلیدسی ذه یسػ ًییبِیهشدمیبیؾی صیپیؾیتالؽیکٌرٌرذ یٍ یدسی‬ ‫ییس ػت یبش هیسػیذىیبِی ّذ فیهذًظشی صیّیچیکَؿـیی شٍگز سیًکٌٌذ‪.‬‬ ‫ّای استاًی سْام عذالت بِ زٍدی بَرسی هیشًَذ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫شرکت‬ ‫ػشٍ غی زشهیسٍصً هِی س ‪-‬هحوذسه یهؼتوذیدسپ ػخیبِ ی ریی‬ ‫پشػؾیکِیا پشتفَهیػْ میػذ لتیبش هید سًرذگر ى یاى ی ػرالمی‬ ‫ؿذ‪،‬گفت‪۵‬ی کٌَىیپشتفَه(تشکیبید س ی)یػْ میػرذ لرت یبرش هی‬ ‫د سًذگ ىیاىیهـخقی ػتیٍاًْ ییکِیسٍؽیهذ ش تیهؼتقیرنی‬ ‫س ًتخ بیکشدُی ًذ‪،‬ی کٌَىیهیتَ ًٌذی صهیض ىیٍحدن ید س ریی یّر هی‬ ‫َددسػْ میػذ لتیاگ ُیؿًَذ‪.‬ػوَیّیا هذ شُ ػ صه ىیبَسعی‬ ‫دسهَسد ٌکِیچِیصه ًییؿشکتْر ه یػرشهر رِی یگرز سه ی ػرتر ًریی‬ ‫ٍ سدبَسعی ٍس یبْ د سیهییؿًَذ‪،‬گفت‪۵‬ییبؼذ ص ٌکِیهْلتی ًتخ بیهذ ش تیهؼتقینیٍی یغیشهؼتقینیػْ می‬ ‫ػذ لتیدسی‪9۴‬ی شد دیبِیپ ىیسػیذ‪،‬ب هیؿشکتْ هیػشه ِیگز سهی ػت ًی یبرؼرذ ی ص ی ری یکرِ یپرشترفرَهی‬ ‫ػْ هذ س ىی ػت ًییدسػزذیػْ میؿشکتیطش سگش ت‪،‬بضٍدهیػشه ِ یاًرْر ترزرت یهریی یؿرَد یٍ یبرش ػر عی‬ ‫تؼذ د ش دهـوَلیػْ میػذ لتیٍپشتفَهیػْ میاًْ هیتَ ًٌذبِی ض ؾیػشه ِیؿشکتی ػت ًری یبردرشد صًرذی‬ ‫ٍ ییؿشکتْ یبضٍدهیدسبَسعی ش بَسع پز شؽیهیـًَذ‪ٍ.‬هیگفت‪۵‬یدسبش یی ص ػت ًْ یکرِ یخرورؼریرتی‬ ‫ص دهید سد‪،‬یتؼذ دیص دهی صیػْ هذ س ىیػوَیػشه ِیگز سهی ػتر ًری یهریرـرًَرذٍدس ی ػرتر ًرْر ه یکرنی‬ ‫خوؼیتیتشتؼذ دکوتشهیػْ هذ سػشه ِی گز سهی ػت ًییهیـًَذ‪.‬بِیگفتِیهؼتورذ‪،‬دسحر ل یحر هرش صًرش ر ی‬ ‫ستز ىیبیییػ صه ىی لَکییػ صهیٍؿشکتیػدشدُیگز سهیهشکضهیٍتؼَ ِیٍخَُ‪ً ،‬الػ یػْر هرذ س ىی‬ ‫ػذ لتیدسسٍؽیغیشهؼتقینیهز دلِیهیـَدٍبضٍدهید س ییّ هیؿشکتْ هیػشه ِیگز سهی ػت ًی یهـرخرقی‬ ‫هیـَدٍپشتفَهیػْ می یی ش ددسؿشکتی ػت ًییهشبًَِیطش سهیگیشدٍّش ػت ىیبِی ًذ صُیتؼذ دیػْ هرذ س یٍی‬ ‫سصؽیػْ می َدهیتَ ًذی ض ؾیػشه ِیبذّذیٍیبؼذی صبشگض سهیهردرورغ یدسبرَسع یحر هرش یؿرَد‪ٍ.‬هی‬ ‫ّوچٌیییگفت‪۵‬ی ػ ػٌ هِیؿشکتْ هیػشه ِیگز سهی ػت ًییػْ میػذ لتیب ذتْیِیؿَدٍ‪3‬یبخؾیؿشکتْ هی‬ ‫ػشه ِیگز سهی ػت ًی‪،‬ػ صه ىی لَکییػ صهیٍؿشکتیػدشدُیگز سهیهشکضهیٍبَسعیدسگیشیّؼتٌذیتر ی‬ ‫ػْ میؿشکتْ هیػشه ِیگز سهی ػت ًییبضٍدهیدست بلَیهـخقیؿَد‪.‬بِیگفتِیػوَیّیا ی هذ رشُی ػر صهر ىی‬ ‫بَسعی صی‪9۴‬یهیلیَىیػْ هذ سػذ لت‪،‬یحذٍدی‪92‬یهیلیَىیًفشسٍؽیهذ ش تیهؼتقینیس یبشگض ذُی ًرذٍحرذٍدی‬ ‫‪9۴‬یهیلیَىیًفشیًیضیسٍؽیغیشهؼتقینیس ًتخ بیکشدُی ًذکِیدسسٍؽیهؼتقینی سصؽیػْ میّش شددسپشترفرَهی‬ ‫َدؽیطش سگش تِیٍهیتَ ًذ صًش یک سگض سً ظش َدی ؼالیت ی‪32‬یدسکذی صػْ میػذ لتیس بفشٍؿذکِی لزترِی‬ ‫تَکیِیًویؿَدیکِیهشدمی ؼالًیػْ میػذ لتی َدیس یبفشٍؿٌذ‪.‬‬ ‫ی‬ ‫توذیذ ٍ صذٍر کارت بازرگاًی هٌَط بِ پرداخت بذّی هالیاتی است ‬ ‫ػررشٍ ررغ ی ررزررشه یسٍصً ر هررِ ی س ی‪ -‬یهررؼ ر ٍىی‬ ‫دساهذّ هیه لی تییدسیً هِی هیبرِ یسیریرغ ی تر ی‬ ‫ب صسگ ًیی ػالمیکشد‪۵‬یتوذ ذ یٍ یکرذٍس یکر س ی‬ ‫ب صسگ ًییهٌَىیبِیتؼییییتکلیفیبذّری یطرٌرؼریی‬ ‫ه لی تیی ػتیٍیدسیکَس یػذمی خش یهؼئَالىی هشی‬ ‫هؼئَلیتیتو هٌیید سًذ‪.‬‬ ‫هحوذیهؼیحییهؼ ٍىیدساهذّ هیه لی تییػ صهر ىی‬ ‫هَسیه لی تییدسیً هِی هیبِیغالهحؼریری یؿر رؼریی‬ ‫سییغی ت یب صسگ ًیی ش ىی ػالمیکشد‪۵‬یکذٍس ی ر ی‬ ‫تدذ ذی یتوذ ذیک س یبر صسگر ًری یهرٌرَى یبرِی‬ ‫پشد تیبذّییه لی تیی ػت‪.‬‬ ‫دسی ییً هِیاهذُی ػت ‪۵‬یی حتش ه ‪،‬یّو ًگرًَرِ یکرِی‬ ‫ػتحو سید س ذیبشی ػ عیحکنیه دُی‪۶۳۱‬یطر ًرَىی‬ ‫ه لی تْ هیهؼتقین‪ ،‬کذٍسی یتدذ ذ ی ر یترورذ رذی‬ ‫ک س یب صسگ ًیی صیًشفیهش خغیکالحریرت ید سی‬ ‫هٌَىیبِی س یِیگَ ّیی صی د سُی هَسیه لی تییر شبیی‬ ‫هزٌییبشیپشد تی یتشتیبیپشد تیبذّییه لی تیی‬ ‫طٌؼییؿذُیهییب ؿذیٍیدسیکَس یػذم یسػر رتی‬ ‫ییحکنیهؼئَالى ی هرش یًؼرزرت یبرِ یپرشد رتی‬ ‫ه لی تْ هیهضبَس‪،‬یب یهَدهیهؼئرَلریرت یتور هرٌریی‬ ‫َ ٌّذید ؿت‪.‬‬ ‫ب یػٌ تیبِیهش تبی َ یٍیًظشیبِیػ میبَدىیحکرنی‬ ‫ه دُی(‪) ۶۳۱‬یط ًَىیه لی تْ هیهؼتقیرن‪ ،‬یکرذٍس ی ر ی‬ ‫توذ ذی یتدذ ذیک س یب صسگر ًری یبرذٍى ی رزی‬ ‫گَ ّییکذس الؿ سُیبِیّشیدلیل‪،‬ی طذ یٍخر ّرتی‬ ‫ط ًًَییهییب ؿذ‪.‬‬ ‫یبذ ْیی ػتیدسیکَس ػذمیسػ تیحکنیهر دُی‬ ‫ط ًًَییهَکرَف یدس یّرٌرگر م یکرذٍس یکر س ی‬ ‫ب صسگ ًییهؼئَلیی ی هرش‪ ،‬یًؼرزرت یبرِ یپرشد رتی‬ ‫ه لی تْ هیهضبَسیب یهَدهیهؼرئرَلریرت یتور هرٌریی‬ ‫َ ٌّذید ؿت‪.‬دس ی ری یس ػرتر یٍ یبرِ یهرٌرظرَسی‬ ‫خلَگیشهی صیتوییغیحقَ یحقِیدٍلرت‪ ،‬ی د س ی‬ ‫هَسیه لی تییر شبییدسیبش َسدیب ی ییطزیلیهَ سد‪،‬ی‬ ‫بذّییه لی تییس ی صیهؼئَلییی هشیهٌ لزِ ی رَ ّرٌرذی‬ ‫ًوَد‪.‬یلز یهقتویی ػتیلضٍم یدس ر رت یگرَ ّریی‬ ‫هَهَعیه دُی‪۶۳۱‬یط ًَىیه لی تْ هیهؼتقیرن یبرش هی‬ ‫خطر کرًٍا برای کَدکاى کوتر از بسرگساالى ًیست‬ ‫ػشٍ غی زشهیسٍصً هِی س ‪ -‬یػوَیکروریرترِی‬ ‫کـَسهیبیو سهیّ هیػفًَییهیٌَیهحشص ی رضٍد‪۵‬ی‬ ‫دسی بتذ هیؿیَعیکشًٍ یب یتَخِیبِ گض سؽیّ یی‬ ‫کِی صیچیییاهذُیبَد‪،‬یتلَسهییؿذهیض ىی برترالی‬ ‫بِیکشًٍ یدسیبیییکَدک ىیکنی ػرت ی هر یبرؼرذی‬ ‫هـخقیؿذکِی ییتلَس یدسػرت یًریرؼرتی ٍی‬ ‫هیض ىی بتالیبِیکَدک ىیکنیًیؼت یٍدسهرَ سدهی‬ ‫کَدک ىیب یػال نیؿذ ذبِیبیور سه یکرٍَ رذی‪۶۴‬ی‬ ‫هزترال یهریرـرًَرذ یٍحرتری یدسهرَ سده ی رَ ی‬ ‫هیکٌٌذ‪ٍ.‬هی د هِید د‪۵‬یهیض ىیؿیَعیکشًٍ دسبریریی‬ ‫کَدک ىیدسه ّْ هیگزؿتِیبیـتشًـذُی ه یهیض ىی‬ ‫هَ سدیؿٌ ػ ییبیـتشیؿذُ‪.‬یػوَکویتِیػرلروریی‬ ‫ػت دیهلییهز سصُیب یکشًٍ یگفت‪ ۵‬یدس یهردرورَعی‬ ‫بتالیبِیبیو سهیکٍَ ذ‪۶۴‬یدسیکَدک ىیًؼزتیبرِی‬ ‫بضسگؼ الىیکوتشی ػتی ه یکَدکر ى یًریرض یهریی‬ ‫تَ ًٌذیهثلیبضسگؼ الىیبِی ییبریرور سه یهرزرترالی‬ ‫ؿًَذیٍیػال نیس َهیٍیػ شیػال نی ییبیور سهی‬ ‫دسیکَدک ىیًیضیهـ ّذُیهییؿَدی لزتِیّورضهر ىی‬ ‫ب یکشًٍ یؿ ّذی بتالهیکرَدکر ى یبرِ یبریرور سهی‬ ‫ک ٍ ص کییّنیدسیبش ییهٌ ً یکـَسیّؼرتریرنی‬ ‫کِیػال نیس َهیؿزیِیکشًٍ ید سد‪.‬هحشصی رضٍد‪۵‬ی‬ ‫دسهدوَعیهیض ىیبشٍصیبیو سهیکٍَ ذ ‪۶۴‬یٍی بتالی‬ ‫بِیکشًٍ یدسیکـَسیٍیدًی یتغییشیچٌذ ًریی ًرکرشدُی‬ ‫ه دطتیدستـخیقیبْتشیؿذُی ػت‪.‬یدسگزؿترِی‬ ‫بیـتشیبِیػال نیس َه‪ ،‬یترٌرفرؼری یٍترب یبرش هی‬ ‫تـخیقی ییبیو سهیتَخِ یهریرـرذ هر ی ریرش ی‬ ‫ػال نیگَ سؿییٍهغضهیٍ صیخولِیػکتِیًیض یبرِی‬ ‫ػٌَ ىیػال نیهْنی بتالیبرِ یکرشًٍر هرَسدترَخرِی‬ ‫طش سهیگیشدیٍیبؼذی صیتؼتیهـخقیهیـَد یکرِی‬ ‫ش دهیکِی ییػال نیس ید ؿتٌذیبِیکشًٍ یهزرترالی‬ ‫ّؼتٌذ‪،‬هویی ٌکِیهیض ىیتؼتیًریرضًؼرزرت یبرِی‬ ‫ه ّْ هیگزؿتِیبیـتشیؿذُی ػت‪.‬ػوَیکوریرترِی‬ ‫ػلوییػت دیهلری یهرزر سصُ یبر یکرشًٍر یدسبر سُی‬ ‫تَلیذٍ کؼییکشًٍ گفت‪۵‬یتالؽیّر ه یص ر دهی‬ ‫دسیدًی یبش هیتَلیذیٍ کؼییکٍَ ذ‪۶۴‬یدسخش ر ىی‬ ‫ػتیٍگشچِیتَلیذ ییٍ کؼییدٍس ی ص ًرترظر سی‬ ‫ًیؼتیٍی هیذٍ سهیّ یبش هیتَلیذیٍ کؼییکشًٍ ی‬ ‫ص دی ػت ه ٌَّصت سػیذىیبِی ییٍ کؼییبیرؾی‬ ‫ص کؼ لیصه ىیالصمی ػت‪ٍ.‬هی د هِید د‪۵‬یّرٌرَصی‬ ‫ّیچید سٍهی تل کییبش هیدسهر ى یبریرور سهی‬ ‫کٍَ ذ‪۶۴‬یدسیدًریر یٍخرَد یًرذ سد‪ ،‬ید سٍّر هی‬ ‫ص دهیدسیح لیک ساصه ییب لیٌری یّؼرترٌرذ ی صی‬ ‫خولِیدسی سٍپ ی کیتحقی یبضسگیک ساصهر ریی‬ ‫ب لیٌییب ی‪۵‬یّض سیًفشیدسیح لی ًد می ػرت‪ .‬ی رکی‬ ‫تحقی یبضسگید گشیًیضیدسب سُی تشبخـیید سٍّ ی‬ ‫تَػییػ صه ىیبْذ ؿتیخْ ًییدسیح لی ًردر می‬ ‫ػتیکِیحذٍدی‪۶922‬یًوًَِیبیو سیًیضی ص ی رش ىی‬ ‫دسی ییتحقی یّؼتٌذی ه یٌَّصیبِیًَسیط ًغیّیچی‬ ‫د سٍهیدسه ىیکٌٌذُیبش هیکٍَ ذ‪ ۶۴‬یدس یدًریر ی‬ ‫هؼش ییًـذُی ػت‪.‬‬ ‫اختصاص ٍام ازدٍاج ‪ 20‬هیلیَى تَهاًی بِ فرزًذاى یکْسار بازًشستِ‬ ‫ػشٍ غی زشهیسٍصً هِی س ‪-‬هرؼر ٍى یترَػرؼرِی‬ ‫هذ ش تیٍیهٌ بغیکٌذٍ یب صًـؼتگییکـَسه ی صی‬ ‫تل فیٍ می صدٍ جی ‪92‬یهیلریرَى یترَهر ًری یبرِی‬ ‫شصًذ ىیب صًـؼتگر ى یٍ یهرَظرفر ى یػورَ ی ریی‬ ‫کٌذٍ ی زشید د‪.‬یبِیگض سؽیکٌذٍ یب صًـؼتگیی‬ ‫کـَسه‪،‬ی تحی هللیؿرؼرزر ًری ی رضٍد‪ ۵‬یهـرورَالىی‬ ‫دس تی کْض سی قشُیتؼْیال ی‪92‬یهیلیَىیتَه ًیی‬ ‫صدٍ جی شصًذ ىیب صًـؼتگ ىیٍیهَظف ىیکرٌرذٍ ی‬ ‫ب صًـؼتگییکـَسهیپغی صیطشػِیکـی‪،‬ی ٍلَ تی‬ ‫بٌذهیٍیس ػتییاصه ییهذ س یٍی ػٌ دی سػر لری‪،‬ی‬ ‫هـخقیؿذُی ًذیٍیپشد تیتؼْیال یبِیحؼ بی‬ ‫اًْ ی صی هشٍصی(دٍؿٌزِ)یاغ صیٍیت یپر ر ى یّرفرترِی‬ ‫خ سهیبِی تو می َ ّذیسػیذ‪ٍ.‬هیب یبیر ى ی رٌرکرِی‬ ‫تزتیً میاًال یی ییتؼْیال ی صیًرش ر یػر رتی‬ ‫کٌذٍ یب صًـؼتگیی صیػَمیتر ی‪ 92‬ی رشد د یهر ُی‬ ‫ًد میؿذ‪،‬یگفت‪۵‬ی ییتؼْیال یؿ هلی شصًرذ ًریی‬ ‫هییؿذیکِیت س خیػقذً هِیاًْ ی صی ٍلی رشٍسد ریی‬ ‫‪۴۳‬یت یپ ىی‪3۶‬ی سد زْـتیه ُی‪۴۴‬یبَد‪.‬ؿؼز ًری یبر ی‬ ‫ؿ سُیبِیت کیذیهذ شػ هلیکٌذٍ یب صًـرؼرترگریی‬ ‫کـَسهیبش هی خش هی للیی ییتؼْیال گفت‪۵‬ی‬ ‫طررش س یؿررذ یپررشد ررت یٍ م ی صدٍ ج ی ررشصًررذ ىی‬ ‫ب صًـؼتگ ىیٍیٍظیفِیبگیش ىیدسیچْ سیدٍسُیٍیّرشی‬ ‫دٍسُیبش هی کیّض سی قشُی خش ی یؿرَد‪.‬هرؼر ٍىی‬ ‫تَػؼِیهذ ش تیٍیهٌ بغیکٌرذٍ یبر صًـرؼرترگریی‬ ‫کـَسهیتلش حیکشد‪۵‬ی ییتؼْیال ی‪92‬یهیلریرَىی‬ ‫تَه ىیٍیب ی طؼ ىی‪۱2‬یه ِّی(ی‪۵‬یػ لِ)ی ػتیکرِ یبرِی‬ ‫غیشی صیتزتیً می ٌتشًتییٍیترحرَ رل یهرذ س یبرِی‬ ‫ػت ىیّ یبش هیس ػتییاصه ی‪،‬یّیچگًَِیؿرش ریی‬ ‫فیٍیپیچیذُی هیبش هیدس تیهرثرل ید ؿرتریی‬ ‫ه هییٍی ػٌ دیب ًکییٍیه لییًذ سد یکرِ یپرغ ی صی‬ ‫ثبت ًورات پایِ ًْن تحصیلی تا ًیوِ تیرهاُ تکویل هی شَد‬ ‫ػشٍ غی زشهیسٍصً هِی س ‪-‬یهؼ ٍىیپشٍسؿییٍی شٌّگییاهَصؽیٍیپشٍسؽیگفت‪۵‬یًت حی هتح ً یپ ِیًْنیدسیح لیتزتی ػتی‬ ‫ٍی هیذٍ س نیت یًیوِیتیشیبِیپ ىیبشػذ‪.‬ک ظوییگفت‪۵‬یّذ تیتحلیلییبشً هِیهْنیٍیػشًَؿتیػ صیبش ه ید ًرؾ یاهرَص ى یکـرَسی‬ ‫ػتیلز یاهَصؽیٍپشٍسؽیسٍهی ییهَهَعیتوشکضیکشدُیٍب هلَب یًٍش حیرْر ی رکرشی هریرکرٌرن ی هرشٍص ید ًرؾ یاهرَص ى یٍی‬ ‫ًَ دُ ّ ب اگ ّیی َبیٍیط بلیطزَلیسٍبِیسٍیّؼت‪.‬ی لزتِیچ لؾی ّ ی ّنید سد‪.‬یحذٍدی کیهیلیَىید ًؾی اهَص هؼ لیّرذ رتی‬ ‫تحلیلی هی ؿًَذ‪ٍ.‬هی د هِید د‪۵‬یبشسػیی ّ ه هـ ٍسُی هیدسیط لبیاصهَىیسغزتی ػتیکِیدسیط لبی رشم یؿرور سُ ی‪ ۱‬یبرِ ید ًرؾی‬ ‫اهَص ىیٍ ٍلی د دُ هی ؿَدیٍیتَکیِیٍیهـ ٍسُ هی کٌینیکِید ًؾیاهَص ىیبش هیچِیسؿتِی ه هٌ ػبیترشی ّؼرترٌرذ یٍ یدس یکرذ می‬ ‫ؿغل ّ ٍیهْ س ّ تَ ًوذتش ّؼتٌذ‪.‬ی ه یدٍیهتغیشید گشیّنید س نیکِی کییظش یتیٍیگٌد ـیی ػتیکِیبش هیسؿتِی ّ د س ن یٍی‬ ‫د گشهیػولکشدید ًؾیاهَص ىیدس دسٍع ػت‪.‬ک ظوییگفت‪ً۵‬ت حی هتح ً یدسیح لیتزتی ػتیٍی هیذٍ س نیًیوِیتیشیبِ یپر ر ىی‬ ‫بشػذ‪.‬یه یاه دگیید س نیکِیبؼذ صدٍسٍصی صیتزت یًرورشُی ّر ی ًرورًَرِی برشگرْر هی ّرذ رت یترحرلریرلریی س یدسی رتریر س یهرٌر ًر ی‬ ‫بگز س ن‪ً.‬وًَِی بشگْ ه ّذ تیتحلیلییّنی صًش ی و ه هد سه ٍیّنیحقیقییبِیهذ شیهزذ یٍیهقلرذ ی سػر ل یؿرَد‪ .‬رش رٌرذی‬ ‫ّذ تیتحلیلیی صی‪9۲‬یارسػ لیگزؿتِیاغ صیؿذُی ػت‪.‬ی‬ ‫ت یذیًْ ی‪،‬یهزلغیٍ میبِیحؼ بیؿخقیب صًـؼترِی‬ ‫هتق هییٍیهـوَلیبِیتؼذ دیتؼْریرال یدس یًرظرشی‬ ‫گش تِیؿذُ‪،‬یٍ س ضی َ ّذیؿذ‪.‬‬ ‫ؿؼز ًیی ًشیًـ ىیکشد‪ ۵‬یدس ی ری یدٍسُ‪ ،‬یبرش هی‬ ‫دس تیٍ می صدٍ جی شصًذ ىیبیؾی صی‪9۴‬یّض سیًفشی‬ ‫دس َ ػتی َدیس یتزتیکشدًذیکِی صی ییهی ى یٍی‬ ‫دسیگ میًخؼت‪،‬یب یتَخِیبِیهرٌر برغ یدس ی رتریر س‪،‬ی‬ ‫حذٍدی کیّض سیًفشیهـوَل یٍ یٍ خرذ یؿرش ریی‬ ‫دس تی ییتؼْیال یؿذًذ‪.‬‬ ‫اطالعیِ(هْن)‬ ‫هقالِ ‬ ‫استفادُ یا سَء استفادُ‬ ‫ از حک حبس‬ ‫د هِی صیؿو سٓیطزل‪...‬‬ ‫مهریه های غیر متعارف‪:‬‬ ‫هشٍصُیؿ ّذیسؿذی ض ٌذُیٍیغیشی کَلییهیض ىیهْش ْرْر هی‬ ‫صٍخِیّ هیخَ ىیّؼتینیٍی کیی صیػللی یی ض ؾیبحر ی‬ ‫چـنیبِیّنیچـوییبَدُیٍی ًَ دّْ یب ی ییتفکشیکِ یّرشی‬ ‫چِیهیض ىیهْش ِیب الیب ؿذیؿاىیصٍخِیدسیهی ىی ًَ دُیصٍجی‬ ‫ب الیس تِیٍ ییهَهَعیس یبش هی ًَ دُی َدؿ ىیًیض ی رکی‬ ‫تخ سیبِیحؼ بیهیاٍسًذ‪.‬ی‬ ‫صید گشیدال لی ض ؾیهیض ىیهْش ِیّ یبح یبِ ی کرٌرالحی‬ ‫ب صد سًذگییاىی ػتیبِی ییهؼٌییکِیتلَس یهریرٌرور رٌرذی‬ ‫ّشچقذسیهقذ سیهْش ِیػٌگیییتشیب ؿذیصٍجیتالؽیبیـترشهی‬ ‫خْتی د هِیصًذگییصً ؿَ یید ؿتِیٍیبِی کٌالحیػ هیر ًرِی‬ ‫چـوؾیپییصًذگیی َدؽی َ ّذیبَدیدسیح لیکِ یّرورِی‬ ‫ییػَ هلیص یذُیتخیال یبـشهیبَدُیٍ ی کرَالً یدسػرتی‬ ‫ًویز ؿذیچش یکِیت ی هشٍصیًِیهقذ س یهرْرش رِ یص ر د یبر ػر ی‬ ‫تحکینیبٌی ىی ًَ دُیؿذُیٍیصٍخیییس ی َؿزختیًوَدُیٍی‬ ‫ًِیهقذ سیکنیاىیب ػ یتضلضلیبٌی ىی ًَ دُیٍیػیر ُ یبرخرتی‬ ‫ؿذىیصٍخیییؿذُی ػت‪.‬ی ییهَهَعیبر ؼرتری یدس ی رکی‬ ‫بح ی ختو ػییدًز لیؿَد‪.‬‬ ‫ب یدسیًظشیگش تیی ٍه عیبذی طرترلر ده یکـرَس یٍ یسکرَدی‬ ‫ح کلی صیبش ییً ک ساهذ ْ هیهؼئَالىیٍیًر یهرذ رش رتریی‬ ‫بش ییهذ ش ىی خش ی‪،‬یبؼیذیبِیًظشیهیشػذیخَ ًی یکرِ یدسی‬ ‫ؿشفی صدٍ جی ػتیبتَ ًذی صیػْذُیپشد تیهْرش رْرْر هی‬ ‫ػٌگیییکِیگ ّ ًیبِیتؼذ دیػ لیتَلذیصٍخِیٍ یحرتری یػر لی‬ ‫تَلذیهیالدهیصٍخِی ػتیبشا ذ‪.‬‬ ‫توهمات اغواء کننده و تزلزل ارکان عقد نکاح‪:‬‬ ‫هْش ِید ٌییػٌذ لوٌ لزِی ػتیبشیرهِیصٍجیکِیبرِ یهرحرنی‬ ‫طزَلیٍیٍطَعیػقذیًک حیهحق یهیـَدیٍیلضٍمیپشد تیاىی‬ ‫صیخ ًبیصٍجیبِیصٍخِیبشیکؼییپَؿیذُ یًریرؼرت‪ .‬یلرکریی‬ ‫بش ػ عی کیتَّنیػش ییکِیگ ّ ًی صیػَهی طشب هیصٍخییی‬ ‫خْتی د دیدسیح لیکِی گشی هْش ِ یس یکری ید ی دُ یکریی‬ ‫گش تِی تَ یدسیهیض ىیهْش ِیبذٍسی صیبشٍصیچ لؾیهرٌرشحی‬ ‫هیـَدی یی ػتیکِیًینیًگ ّییبِید دگ ّرْر ه ی ر ًرَ دُی‬ ‫ؿْشه ىیبیٌذ ص ن‪،‬یهتَخِیهیـَ نیکِیهْش ِیس یچِیکؼر ًریی‬ ‫د دُیٍیچِیکؼ ًییگش تْ ًذ‪.‬‬ ‫صیػَهید گشی گشیصٍجیدسیٌّگ میٍطَعیػقذیًک حیکِ ی صی‬ ‫خولِیػقَدیهؼَمیبَدُیٍیصٍخِی ػتوت عیخرٌرؼری یس یبرِی‬ ‫ػَمیهْش لوؼوییطلوذ دیهیکٌذی)بش یی قْ یهْش ِیس یدسی‬ ‫بش بشیتوتغیخٌؼییصٍجی صیصٍخِیطش سید دّ ًذ(یدسی یی کرشی‬ ‫ب ؿذیکِیػَمیس یًخَ ّذیپشد ت‪،‬ی لیی صیؿزِْیًیؼرتی‬ ‫کِی ییػقذیبلَس یکحیحیٍ طغیؿذُیبر ؿرذ‪ ،‬یچرش یکرِی‬ ‫کیی صی سک ىیػقذیهتضلضلیٍیهخذٍؽیهیزر ؿرذ‪ .‬یالصم یبرِی‬ ‫تزکشی ػتیتٌْ یّذفیػقذیًک حی ػتوت عیخٌؼییصٍخریریی‬ ‫صیّوذ گشیًزَدُیبلکِی ّذ فیب التشهیّوچَى یتـرکریرلی‬ ‫ک ًَىیپشی صیهْشیٍیهحزتیبِیً می ًَ دُیٍیتز دلی حؼ ػ ی‬ ‫ٍیػَ ًفیٍی شٌّگْ یخْتیغٌییػ صهیسٍ بیی ختو ػری‪،‬ی‬ ‫شٌّگییٍی‪...‬یس ید سد‪.‬‬ ‫ح لیب یتَخِیبِیؿش ییکًٌَییٍیػذم یترَ ًر ری یصٍج یدسی‬ ‫د هید ییپغی صیٍطَعیػقذ‪،‬ی ییؿزِْیًیرض یدٍس ی ص یرّریی‬ ‫ًویز ؿذیکِیطزَلیهقذ سیص دیهْش ِیبِیکحتیػرقرذ یٍ طرغی‬ ‫ؿذُی للییٍ سدیًویکٌذ؟ی‬ ‫چش یکِیّنیصٍجی صیػذمیتَ ً ییپشد تیهْش ِ یاگر ّریی‬ ‫د سدیٍیّنیصٍخِیهوکیی ػتیبِی ییػذمیتَ ً ری یٍ طرفی‬ ‫ب ؿذیٍیبذ ییتشتیبیؿش یی ػ ػییکحتیػرقرذ یکرِ یدسی‬ ‫ه دُی‪۵۴۳‬یط ًَىیهذًییبِیکَس یکلییبی ىیؿذُی ػرت یدسی‬ ‫ح لْ هی صی بْ می شٍیهیشٍدیکِی َدی ییبرحر یهریرترَ ًرذی‬ ‫هَهَعی کیهق لِیهؼتقلیحقَطیید گشهیب ؿذ‪.‬یدسیهرَسدی‬ ‫هْش ِ‪،‬یح لیبَدىیصه ًییهؼٌییپیذ یهیکٌذیکِیصٍجیط دسیبرِی‬ ‫پشد تیاىیب ؿذیٍی گشیهؼؼشیبَدُیٍیً تَ ىی ص یپرشد رتی‬ ‫هْش ِیب ؿذی گشیًیضیهْش ِیح لیٍیػٌذ لوٌ لزِیبرَدُ یبر ؿرذی‬ ‫ه ّیتیح لیبَدىی َدیس ی صیدػتی َ ّذید دیٍیتر یصهر ىی‬ ‫هالیتیصٍجیبِیکَس یهَخلیٍیػٌذ الػتٌر ػرِ ی رَ ّرذی‬ ‫بَد‪.‬یبٌ بش ییهـشٍىیبَدىی ػتف دُی صیح یحزغیبرِ یحر لی‬ ‫بَدىیهْش ِ‪،‬ی قییصه ًییهلذ یپیذ یهیکٌذیکِیصٍجیهلریی‬ ‫بَدُیٍیتَ ً ییپشد تیس ید ؿتِیبر ؿرذ‪.‬برِ ی رشم یهرثر لی‬ ‫چٌ ًچِیهْش ْ هیکِیبش هیصٍخِیتؼییییؿذُی ػتیبِیًؼزتی‬ ‫ػ لیتَلذیؿوؼییٍهی‪۵32۳‬یػذدیػکِیتو میبرْر س یاص دهی‬ ‫ب ؿذیٍیطیوتیّشیػذدیػکِیتو میبْ سیاص دهیس یچرْرل یٍی‬ ‫پٌحیهیلیَىیس لیدسیًظشیبگیش نیهزلغییبر لرغ یبرش یؿرلرتی‬ ‫هیلی سدیس لیهیز ؿذکِیبشیرهِیصٍجیطش سیهیگیشدیٍی گشی ریی‬ ‫هْش ِیبلَس یػٌذ لوٌ لزِیب ؿذیبؼیذیبٌظشیهیشػذیکِیبیؾی‬ ‫صی کیکذیّض سمیدسکذی صیخَ ً ىیط دسیبِیپشد رت یاىی‬ ‫ب ؿٌذیٍیبقیِی‪۴۴۴۴۴‬یًفشید گشیػ خضی صیپشد تی رَ ّرٌرذی‬ ‫بَد‪.‬ی‪...‬ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی د هِید سد‬ ‫پسربچِ ‪ 7‬هاِّ با رًگ چشن هشکی ٍ پَست سفیذ ٍ هَّای بَر ٍ با تی ‬ ‫شرت سرهِ ای ٍ شَرت خردلی ٍ کالُ کاهَایی ساعت ‪ 12:00‬شب رٍز سِ شٌبهِ ‬ ‫هَرخ ‪ 99/02/09‬در تبریس خیاباى پاسذاراى‪ -‬پشت اپارتواى ّای هیخک ٍ بیی ‬ ‫اپارتواى ّای فرٌّگیاى پیذا شذُ است‪ .‬از ٍالذیی یا اشٌایاى کَدک خَاّشوٌذ ‬ ‫است؛ جْت اطالع از هحل ًگْذاری کَدک با رٍابط عوَهی ادارُ کل بْسیستی ‬ ‫استاى بِ شوارُ تلفی‪ 35665760‬تواس یابٌذ‪.‬‬ ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* سه شنبه‬ ‫*‪ 01‬تیر‬ ‫* ‪ 91‬ژوئن‬ ‫*‪ 8‬ذی القعده‬ ‫* سال‪ :‬سی ام‬ ‫* شماره (سایی)‪4194 :‬‬ ‫* اوتوزونجی ایل‬ ‫‪0911‬‬ ‫‪0101‬‬ ‫‪0440‬‬ ‫* صفحه ‪6‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫ادب ّیات‬ ‫فضولی‬ ‫دده قورقود‬ ‫اذربایجاویه کالسیک ایلدیزالری‬ ‫وظامی گىجًی‬ ‫ماهىی‬ ‫وه یرمیسه مىه دیویــا‬ ‫ثبؿچب ؾبٓس‪ ٖ٧‬ثبض ‪ٝ‬ضٗ‪ ٠‬ز‪ٚ٧‬‬ ‫ؾئ‪ٝ ٦ُٞ‬ضز‪٧ ٚ٧‬بض ‪ٝ‬ضٗ‪ ٠‬ز‪ٚ٧‬‬ ‫ً‪ٞ‬ض ُ‪ٞ‬ظ‪ٞٛ ٠ٗٝ‬ض ‪ٝ‬ضٗ‪ ٠‬ز‪ٚ٧‬‬ ‫‪ٝ ٠ٛ‬ضٗ‪٨‬ؿ‪ ٠ٜٗ ٚ‬ز‪٨ٛٝ‬ب‬ ‫اؿ‪٨‬ع ‪ٝ‬ضز‪ ٚ٧‬ؾئ‪ٞ‬ظ ‪ٝ‬ضٗ‪ ٠‬ز‪ٚ٧‬‬ ‫چـ‪٨‬ط ‪ٝ‬ضز‪ ٚ٧‬ا‪٧‬ع ‪ٝ‬ضٗ‪ ٠‬ز‪ٚ٧‬‬ ‫طبهت ‪ٝ‬ضز‪ ٚ٧‬ز‪٧‬ع ‪ٝ‬ضٗ‪ ٠‬ز‪ٚ٧‬‬ ‫‪ٝ ٠ٛ‬ضٗ‪٨‬ؿ‪ ٠ٜٗ ٚ‬ز‪٨ٛٝ‬ب‬ ‫‪٧‬بال‪ٝ ٙ‬ضز‪ ٚ٧‬حن ‪ٝ‬ضٗ‪ ٠‬ز‪ٚ٧‬‬ ‫تبج‪ٝ ٦‬ضز‪ ٚ٧‬ترت ‪ٝ‬ضٗ‪ ٠‬ز‪ٚ٧‬‬ ‫ؾ‪ ٚ‬ث‪ٞ‬جب‪ٛ‬ب ثرت ‪ٝ‬ضٗ‪ٗ ٠‬س‪ٚ٧‬‬ ‫‪ٝ ٠ٛ‬ضٗ‪٨‬ؿ‪ ٠ٜٗ ٚ‬ز‪٨ٛٝ‬ب‬ ‫اؿ‪٨‬ع ‪ٝ‬ضز‪ ٚ٧‬ؾئ‪ٞ‬ظ ‪ٝ‬ضٗ‪ ٠‬ز‪ٚ٧‬‬ ‫چـ‪٨‬ط ‪ٝ‬ضز‪ ٚ٧‬ا‪٧‬ع ‪ٝ‬ضٗ‪ ٠‬ز‪ٚ٧‬‬ ‫طبهت ‪ٝ‬ضز‪ ٚ٧‬ز‪٧‬ع ‪ٝ‬ضٗ‪ ٠‬ز‪ٚ٧‬‬ ‫‪ٝ ٠ٛ‬ضٗ‪٨‬ؿ‪ ٠ٜٗ ٚ‬ز‪٨ٛٝ‬ب ؟؟؟؟؟؟‬ ‫اتابابا سًزلری‬ ‫‪ٛ‬لؿ‪ ٦‬ا‪٧‬ؿت‪٧ ٦‬ئطز‪ ٙ‬چ‪٨‬ر‪٨‬ط‬ ‫‪ٛ‬لؿف اظ جب‪ُ ٥‬طٕ زض ٗ‪٨‬بز‬ ‫******************************‬ ‫ػرٔ‪ ٠‬ا‪٧‬ک‪ ٠ٜ٨‬قئ‪٨‬طب‪ ٙ‬هبض‪٧‬کبض‬ ‫ػرٔ‪ً ٠‬بض ق‪٨‬ط‪٠ٛٞ‬‬ ‫******************************‬ ‫‪١‬ئچ ً‪ ٖ٨‬اوظ هبت‪٨‬ـ‪ٜ٨‬ب ت‪ٞ‬ضـ زئ٘‪ ٠‬ظ‬ ‫‪٨١‬چ ثوبٓ‪ٗ ٠ِ٨٘ٛ ٦‬بؾت ٗ‪ ٚ‬تطق‪٠‬‬ ‫******************************‬ ‫پ‪٨‬چبم اوظ زؾت‪ ٠‬ؾ‪ ٠ً ٦ٜ٨‬ؾ٘‪ ٠‬ظ‬ ‫چبه‪ ٞ‬زؾت‪ ٠‬ذ‪ٞ‬زق‪ ٦٘ٛ ٞ‬ثط‪ٟ‬‬ ‫******************************‬ ‫ه‪ٞ‬ضززا‪ ٙ‬ه‪ٞ‬ضذب‪ ، ٙ‬ه‪ ٙٞ٧ٞ‬ؾبذالٗبظ‬ ‫ًؿ‪ ٠ً ٦‬اظ ُطٍ ٗ‪ ٦‬تطؾ‪ُٞ ، ٠‬ؾل‪ٜ‬س ‪٦٘ٛ ٠ِٛ‬‬ ‫زاض‪ٟ‬‬ ‫******************************‬ ‫ُا‪ ٞٔ٧‬ثبٓ‪٨‬ن ات‪ ٦‬ا‪٧‬ؿت‪ ٙ ٠٧ ٠‬ه‪٧ٞ‬بض ث‪ٞ‬ظ ا‪ٝ‬ؾت‪٠ٛٞ‬‬ ‫ًؿ‪ ٠ً ٦‬ذطثع‪ ٦ٗ ٟ‬ذ‪ٞ‬ض‪ ، ٟ‬پب‪ٓ ٥‬ـعـ ‪ ٦ٗ ٖ١‬ق‪٠ٜ٨‬‬ ‫******************************‬ ‫اّ ا‪٧‬تس‪ٗ ٙ‬ک‪ٞ٢‬ضز‪ٝ‬ض‬ ‫ٗثْ ُب‪ ٝ‬پ‪٨‬ک‪ ٦ٛٞ‬ؾل‪٨‬س ٗک‪ٞ٢‬ض‪ٟ‬‬ ‫******************************‬ ‫زئ‪ ٠٨‬ؾ‪ ٚ‬جب‪ ٚ٨ٛ‬هبق‪٨ٜ٨‬ط‬ ‫ٗثْ ا‪ ٠ٌٜ٧‬ت‪ٜ‬ت ٗ‪ ٦‬ذبض‪ - ٟ‬زٓت ًتی ٗ‪٨‬ر‪ٞ‬از‬ ‫******************************‬ ‫‪٧‬ب حؿ‪ً ٚ‬ئچْ ‪٧ ،‬ب ًئچْ حؿ‪ٚ‬‬ ‫چ‪ ٠‬ذ‪ٞ‬اج‪ ٠‬ػٔ‪ ، ٦‬چ‪ ٠‬ػٔ‪ ٦‬ذ‪ٞ‬اج‪٠‬‬ ‫******************************‬ ‫هبضزاقالض قب‪ٝ‬اقس‪ ، ٥‬اذ٘بذالض ا‪ٜ٧‬ب‪ٛ‬س‪٥‬‬ ‫ثطازضا‪ ٙ‬ج‪ًٜٜ َٜ‬س ‪ ،‬اثٔ‪٢‬ب‪ ٙ‬ثب‪ٝ‬ض ً‪ٜٜ‬س ‪.‬‬ ‫******************************‬ ‫ذبت‪ ٚ٨‬ه‪٨‬ع ذبالؾ‪ٜ٨‬ب ‪ ،‬ه‪ٞ‬چ ا‪٨ِ٧‬ت زا‪ ٦٧‬ؾ‪ٜ٨‬ب‬ ‫تط‪ ٟ‬ث‪ ٠‬تر٘ف ٗ‪٨‬ط‪ ، ٟ‬حؿ‪ ٦ٜ‬ث‪ ٠‬ثبثبـ ‪.‬‬ ‫******************************‬ ‫‪ٞ١‬ض‪ ٙ ٟ‬ا‪٧‬ت هبپ٘بظ‬ ‫ؾِ‪ ٦‬پبضؼ ٗ‪٨ُ ٦٘ٛ ٠ًٜ ٦‬ط‪ٟ‬‬ ‫******************************‬ ‫ز‪ ٠٧ ٟٝ‬زئس‪ٔ٧‬ط ثئٔ‪ ٚ٨‬ا‪٧‬ط‪ ٥‬ز‪٧‬ط ‪ ،‬زئس‪١ ٥‬بضإ ز‪ٝ‬ظز‪ٝ‬‬ ‫ث‪ ٠‬قتط ُلت‪ٜ‬س ُطز‪ٛ‬ت ًر‪ُ ، ٠‬لت ًربٕ ضاؾت‪ ٠‬؟‬ ‫******************************‬ ‫ً‪ٞ‬ض اهلل زا‪ ٠ٛ ٙ‬ا‪٧‬ؿت‪ ٠‬ض ا‪ُ ٦ٌ٧‬اظ ‪ ،‬ث‪٨‬ط‪ ٥‬ا‪٧‬ط‪ ٥‬ث‪٨‬ط‪٥‬‬ ‫ز‪ٝ‬ظ‬ ‫ً‪ٞ‬ض اظ ذسا چ‪٨ٗ ٦‬ر‪ٞ‬از ‪ ،‬ز‪ ٝ‬چکٖ ث‪ٜ٨‬ب‬ ‫*****************************‬ ‫آ‪٨‬بؼ ث‪ٞ٧ ٚ‬ؾق ث‪ ٚ‬ظًن‪ٗ ٦‬نؼنط‪ٝ‬ف ثن‪٠‬‬ ‫‪ٛ‬ظبٗ‪ ٦‬زض ُ‪ٜ‬ر‪ ٠‬ث‪ ٠‬ز‪٨ٛ‬ب اٗس‪ُٜ،‬ر‪ ٠‬زض ا‪ٙ‬‬ ‫ض‪ٝ‬ظُبض ‪،‬ثب ‪ٝ‬ج‪ٞ‬ز ث‪ ٦‬ؾبٗب‪١ ٦ٛ‬ب ‪ ٝ‬پط‪٧‬کب‪ٛ‬ن‪٦‬‬ ‫‪١‬ب‪ ٥‬حبصْ اظ ًکٌ٘ف ‪١‬ب‪ً،‬ب‪٢ٗ ٝ ٙٞٛ‬نس‬ ‫ثعضٍ قؼط کبضؾ‪ ٦‬ث‪ٞ‬ز‪ُ.‬طچ‪ ٠‬قنط‪ٝ‬ا‪ ٙ‬ثن‪٠‬‬ ‫ؾجت ‪ٝ‬ج‪ٞ‬ز قبػطا‪ ٦ٛ‬چ‪ ٙٞ‬ذبهب‪، ٦ٛ‬کٌٔن‪٦‬‬ ‫‪ٗ ٝ‬ر‪٨‬ط پطا‪ٝ‬اظ‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز ُ‪ٜ‬ر‪ٛ ٠‬ن‪٨‬نع اظ قنؼنط‬ ‫قبػطا‪ ٦ٛ‬چ‪ ٙٞ‬اث‪ٞ‬آؼالء ُ‪ٜ‬ر‪٢ٗ ٝ ٥ٞ‬ؿتن‪٦‬‬ ‫ُ‪ٜ‬ر‪ٛ ٥ٞ‬بٗ‪ٞ‬ض ُکت‪ ٠‬ث‪ٞ‬ز اٗب ا‪ٝ‬اظ‪ٛ ٣‬نظنبٗن‪٦‬‬ ‫‪ ٠٘١‬ضا تحت آکؼبع ذ‪ٞ‬ز ُطکت‪.‬تنونط‪٧‬نجنب‬ ‫‪ٛ ٥ ٠٘١‬ظبٗ‪ ٦‬پػ‪١ٝ‬ب‪ ٙ‬اشضثب‪٧‬رب‪ ٝ ٙ‬زٓؿ‪ٞ‬ذتِب‪ ٙ‬ازثن‪٨‬نبت تنطًن‪ ،٦‬اظ‬ ‫‪ٝ‬ج‪ٞ‬ز ‪٧‬ی ٗر٘‪ٞ‬ػ‪ ٥٠‬ذط‪ ٦‬زض ًتبثرب‪ ٥٠ٛ‬ذس‪ٗ ٥٠٧ٞ٧‬صنط قنبٗنْ‬ ‫اقؼبض تطً‪ٛ ٦‬ظبٗ‪ ٦‬ذجط زاز‪ٛ‬س ‪ ٦ِ٘١ ٝ‬اقبض‪١ٟ‬ب‪ ٖ١ ٦٧‬ث‪ ٠‬ا‪ً ٙ‬طز‪ٟ‬ا‪ٛ‬س‪،‬‬ ‫اٗب ‪ ٠٘١‬ثس‪ٗ ٙٝ‬طبٓؼ‪ ٝ ٠‬پػ‪١ٝ‬ف زه‪٨‬ن زض ظ‪ٝ‬ا‪٧‬ب ‪ ٝ‬زهبئن ‪ٝ‬جن‪ٞ‬ز‪ ٥‬ا‪٧‬ن‪ٚ‬‬ ‫اقؼبض‪ ،‬ثؿ‪٨‬بض ؾطح‪ُ ٝ ٦‬صضا اظ ا‪ ٙ‬ضز قس‪ٟ‬ا‪ٛ‬س‪.‬اقؼبض ‪ٛ‬ظبٗن‪ ٦‬ثن‪٨‬نب‪ٛ‬نِنط‬ ‫تطى ظثب‪ ٝ ٦ٛ‬حت‪ ٦‬تطى ظثب‪ٗ ٦ٛ‬طزٕ ُ‪ٜ‬ر‪ ٠‬زض ا‪ ٙ‬ض‪ٝ‬ظُبض اؾت‪ .‬ثن‪ٜ‬نب‬ ‫ث‪ٞٛ ٠‬قت‪ ٥ ٠‬ػٔ‪٨‬بض صلطٓ‪ ٝ ٦‬ذٔ‪ٞ٧ ْ٨‬ؾل‪ ٦‬زض اقؼبض کبضؾ‪ُٜ ٦‬ر‪ٝ ٥ٞ‬‬ ‫ذبهب‪ ٦ٛ‬تلٌط تطً‪ ٝ ٦‬حت‪ ٦‬ؾ‪٨‬بم ازث‪ ٦‬تطً‪ ٦‬ث‪ ٠‬چکنٖ ٗن‪ ٦‬ذن‪ٞ‬ضز‪.‬‬ ‫پط‪ٝ‬کؿ‪ٞ‬ض ح٘‪٨‬س اضاؾٔ‪ ۲00 ٦‬ضطه آ٘ثْ زض ذ٘ؿ‪ٛ ٠‬ظبٗ‪ُ ٦‬ن‪ٜ‬نرن‪٥ٞ‬‬ ‫‪٧‬بکت‪ ٠ً ٠‬اظ ظثب‪ ٙ‬قلب‪ٗ ٦١‬طزٕ اشضثب‪٧‬رب‪ ٙ‬زض اثبض جنب‪ٝ‬زا‪ٛ‬ن‪ٝ ٥ٝ ٠‬اضز‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫رتبیت‬ ‫قس‪ ٟ‬اؾت ‪ٛ‬ظبٗ‪ ٦‬زض ٗصطاع ثب هب‪ ٙٞٛ‬ا‪ٝ‬ظا‪ ٙ‬ثطا‪ٝ‬ضز‪ ٟ‬حطف ‪ٛ‬ن‪ ٠‬تن‪ٜ‬ن‪٢‬نب‬ ‫‪ٝ‬اغ‪ ٟ‬اص‪ ْ٨‬تطً‪ ٦‬ا‪ٝ‬ظا‪ ٙ‬ضا ثٌبض ثطز‪ ،ٟ‬ثٌٔ‪٘٢ٗ ٠‬تط اظ ا‪ ٙ‬ؾ‪٨‬بم ًنالٕ‬ ‫‪ ٥ٝ‬اؾت ً‪ ٦ٗ ٠‬ضؾب‪ٛ‬س ‪ ٥ٝ‬ث‪ ٠‬ذ‪ٞ‬ث‪ ٦‬ثب ق‪ٞٛ ٟٞ٨‬اظ‪ٛ‬سُ‪ ٝ ٦‬ذ‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬سُن‪٦‬‬ ‫ا‪ٝ‬ظا‪٢ٛ‬ب اق‪ٜ‬ب ث‪ٞ‬ز‪ ٟ‬اؾت‪.‬‬ ‫ائسضؾ‪ ٠‬ػبق‪٨‬و‪ ٦‬جب‪ٗ ْ١‬صٗت‬ ‫ا‪ٛٝ‬ب ه‪٘٨‬ت ‪ٝ‬ئطض ػبضکٔط آجت‬ ‫ج‪٢‬ب‪ٛ‬سا ػکوس‪ ٙ ٟ‬ثبقوب ‪ٝ ٠ٛ‬اضؾب‬ ‫ًسض ز‪٧‬ط ؿص‪ ٠‬ز‪٧‬ط زضز ز‪٧‬ط ‪٢ٛ‬ب‪٧‬ت‬ ‫‪١‬ط اؿالض ُاظٓ‪ ٠٧ٞ‬ػبق‪٨‬ن زئ٘عٓط‬ ‫ا‪ٝ‬ظ‪ٛ‬س‪ ٟ‬ػبق‪٨‬و‪ٝ ٚ٨‬اضز‪٧‬ط ػالٗت‬ ‫ثبق‪ ٚ٨‬زا‪ُ ٙ‬ئچ٘‪ ٚ٧ ٠‬ػبق‪٨‬ن زئ‪ٔ٨٨‬س‪٧‬ط‬ ‫جؿبضت ا‪٧‬ؿتط ػکو‪٨‬س‪ٗ ٙ ٟ‬حجت‬ ‫ً‪ٝ ٚ٨٘٨‬اض ث‪٨‬ط ج‪٢‬ب‪ٛ‬سا ث‪٧ ٠ٔ٨‬بض‪٥‬‬ ‫ا‪ ٦ٌ٧‬ػبٓ٘س‪ ٟ‬ا‪ٔ٧‬ط اؾتطاحت‬ ‫ا‪ ٥‬ػبق‪٨‬ن ُئچ ثبق‪ٜ٨‬سا‪٧ ٙ‬بض ‪ٛٞٓٞ٧‬سا‬ ‫زاؿ‪ٔ٨‬ؿ‪ ٚ٨‬ه‪ ٥ٞ‬ثبق‪ٜ٨‬سا‪ ٙ‬زضز ٗح‪ٜ‬ت‬ ‫ؾطذ‪ٞ‬قٔ‪ٞ‬م ائس‪ ٙ ٟ‬زوٓت‪ٞ١ ،‬ق‪٨‬بض ا‪ٝ‬الجبم ث‪٨‬طُ‪ٙٞ‬‬ ‫ا‪ٔٔ٧‬ط ج‪٧ ٠‬بتب‪ ٙ‬ثرت‪ ،ٚ٨‬ث‪٨‬ساض ا‪ٝ‬الجبم ث‪٨‬طُ‪ٙٞ‬‬ ‫هبٓ٘بظ ث‪ٞ‬هبپ‪ ٦‬ثبؿٔ‪ٝ ٦‬اض ‪١‬ط ُئر‪ ٚ٨ٛ ٠‬صجح‪ٞ‬‬ ‫ز‪ٔ٧‬جط ثئٔ‪٨١ ٠‬چ هبٓ٘بظ زٓساض ا‪ٝ‬الجبم ث‪٨‬طُ‪ٙٞ‬‬ ‫اؿ‪٨‬بض‪ ٦٘٧‬جب‪ٛ‬ب‪ ٖ٨ٛ‬ا‪ٝ‬ذکبضؾب ث‪ُٞ‬ا‪ ٙ‬آجت‬ ‫ث‪ ٞ‬ؾاُ‪ُ ٦ٔ٨‬اظٓطز‪ ٟ‬ا‪ٝ‬ذبض ا‪ٝ‬الجبم ث‪٨‬طُ‪ٙٞ‬‬ ‫ٗ‪ً ٚ‬بکط‪ ٥‬ػکن ا‪ٓٝ‬س‪ ٕٝ‬ث‪ٔ٨‬س‪ ٦ً ٖ٧‬ث‪ ٞ‬زاؾتب‪ٛ‬سا‪ٙ‬‬ ‫ث‪ٜٗٞ٧ٞ‬سا ا‪ ٙٞٛٝ‬ظ‪ٓٝ‬ل‪ ٞ‬ظ‪ٛ‬بض ا‪ٝ‬الجبم ث‪٨‬طُا‪ٙ‬‬ ‫ث‪ ٠ٛ ٖ٘ٔ٨‬تحل‪ ٚٗ ٠‬ه‪ ّٞ‬ا‪ ٝ‬ؾٔطب‪ُ ٠ٛ‬ا‪ٛ‬س‪ ٟ‬ض‪ٖ٧‬‬ ‫ال‪٧‬ن زئ‪٨‬ط ً‪ ،٦‬جب‪ ٦٘٨ٛ‬جب‪ٛ‬ب‪ُ ٠ٛ‬ا‪ٛ‬س‪ ٟ‬ض‪ٖ٧‬‬ ‫واغیل‬ ‫تًلکً‪ ,‬تًلکً‪ ,‬تًوبکی‬ ‫ترکی در فارسی‬ ‫پادشاهان ترک ایران‬ ‫غسوًیان‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬اظ ق٘بض‪ ٣‬هجْ‪....‬‬ ‫اث‪ٞ‬ؾ‪ ْ٢‬ح٘س‪ ٥ٝ‬ثب ‪٢ٛ‬ب‪٧‬ت ػسّ ‪ٝ‬تسث‪٨‬ط ث‪ ٠‬اصالح ذنطاثن‪١ ٦‬نب‪ ٥‬ا‪٧‬نبٕ‬ ‫حٌ‪ٗٞ‬ت تبـ پطزاذت ‪ٝ‬ثطاثط ثطا‪ٛ‬ساذت‪ ٚ‬ثسػت ‪١‬بئ‪ً ٦‬ن‪ ٠‬ؾنٔنق ا‪ٝ‬‬ ‫ثطهطاض ًطز‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪ٞٗ ،‬جت ضکب‪ ٝ ٟ‬ضضب‪ٗ ٥‬طزٕ ضا کطا‪ٛ ٖ١‬ن٘ن‪ٞ‬ز ‪ٝ‬تنبـ‬ ‫تحت اٗطا‪ ٝ‬هطاض ُطکت‪ .‬تب ؾبّ ‪ ۵2۴‬ث‪ ٚ٨‬اث‪ٞ‬ؾ‪ٝ ْ٢‬ػالءآس‪ ٠ٓٝ‬ظنب‪١‬نطا‬ ‫صلبئ‪ٝ ٦‬ج‪ٞ‬ززاقت اٗبچ‪ ٙٞ‬ػنالءآنس‪ٝ‬نٓن‪ ٠‬اظازا‪ ٥‬ذنطای ؾنبٓن‪٨‬نب‪ٛ‬ن‪٠‬‬ ‫اؾت‪ٌٜ‬بف ‪ٝ‬ضظ‪٧‬س‪ٝ‬ث‪ٗ ٠‬سزکط‪١‬بز ث‪ٗ ٚ‬طزا‪٧ٝ‬ج ث‪ ٠‬ثالز ٓط ثعضٍ ثن‪ ٠‬پن‪ٜ‬نب‪ٟ‬‬ ‫اٗ‪٨‬ط اث‪ًٞ‬بٓ‪٨‬ربض ُط‪٧‬رت‪ .‬اث‪ٞ‬ؾ‪ ْ٢‬ح٘س‪ ٥ٝ‬اصل‪٢‬ب‪ ٙ‬ضا ُطکت ‪ ٝ‬ذعا‪ٚ٧‬‬ ‫ػالءآس‪ ٠ٓٝ‬ضا ؿبضت ‪ٞ٘ٛ‬ز ‪ٛ ٝ‬لب‪٧‬ؽ ا‪ ٙ‬ضا ث‪ ٠‬ؿع‪ ٠ٛ‬کطؾتبز ‪ٝ‬اظ ا‪ ٙ‬ج٘ٔ‪٠‬‬ ‫ث‪ٞ‬ز ًتت حٌ‪ٗ ٖ٨‬ک‪ٞ٢‬ض اث‪ٞ‬ػٔ‪ ٦‬ؾ‪ٜ٨‬ب ً‪ ٠‬زض ا‪ ٚ٧‬تبض‪٧‬د زض اصل‪٢‬ب‪ٗ ٙ‬ن‪٦‬‬ ‫ظ‪٧‬ؿت ‪ ٝ‬ؾ٘ت ‪ٝ‬ظاضت ػالءآس‪ ٠ٓٝ‬ضازاقت‪ .‬ػالءآس‪ ٠ٓٝ‬ثبض ز‪ِ٧‬نط زض‬ ‫ترکی حکایه لر‬ ‫داغچی‬ ‫ث‪٨‬ط زاؿچ‪ ٦‬ا‪ٝ‬جب ث‪٨‬طزاؿ‪ ٚ٨‬ظ‪٧‬ط‪ ٟٝ‬ؾ‪ ٠ٜ٨‬اظ هبٓ٘‪٨‬ف ه‪٨‬چ‪ ٦‬ظ‪٧ٝ‬ن‪ٞ‬ه زاؿنسا‪ ٙ‬اقنبؿن‪٧ ٦‬نب‬ ‫ز‪ٝ‬قس‪ .ٝ‬ا‪ ٝ‬ث‪ ٞ‬حئ‪٨ٜ٨‬س‪٧ ٟ‬بقبٗ‪ ٚ٨ٜ٨‬ث‪ٞ‬ت‪ ٙٞ‬ذبط‪٨‬ط‪ٓ ٟ‬ط‪ ٚ٧‬ذبط‪٨‬ط‪ٜ٧‬س‪ً ٙ‬ئچ‪٨‬ط‪٧‬طز‪ .٥‬ثن‪٨‬نطٗنست‬ ‫ًئچ٘‪٨‬ف زاؿچ‪ ٚ٨ٜ٨‬ثئٔ‪ٜ٨‬س‪ ٟ‬ا‪ٝ‬ال‪ ٙ‬ط‪ٜ‬ق زاؿسا ا‪ٝ‬ال‪ ٙ‬ث‪٨‬ط اؿبجب ا‪ٔ٧‬ن‪٨‬نکنس‪٥‬؛ ا‪ ٝ‬ا‪ٝ‬ضًنس‪ٙ‬‬ ‫تب‪ٛ‬ط‪٧‬سا‪٧ ٙ‬بضز‪ ٖ٧‬ا‪٧‬ؿت‪ ٠‬ز‪ .٥‬ث‪٨‬ط ؾؽ جب‪ٝ‬اه ‪ٝ‬ئطز‪ :٥‬طن‪ٜ‬نلن‪ً ٦‬نؽ‪ .‬زاؿنچن‪ ٦‬زئنس‪:٥‬‬ ‫ه‪ٞ‬ضذ‪ٞ‬ضإ‪ .‬ؾؽ زئس‪ ٠ٜٗ :٥‬ا‪٘٧‬ب‪ٝ ٙ‬اض‪ ٦ٜ٘٧‬ط‪ٜ‬ل‪ً ٦‬ؽ‪ .‬زاؿچ‪ ٦‬زئس‪ً :٥‬ؿ‪ ٠‬ث‪٧ ٠٘ٔ٨‬ن‪٨‬نطٕ‪.‬‬ ‫ه‪ٞ‬ضذ‪ٞ‬ضإ‪ .‬ه‪ٞ‬ضذ‪ٞ‬ضإ‪ .‬صبثبح ُ‪٧ ٙٞ‬بضز‪ُٞ ٖ٧‬ض‪ٝ‬پ‪ ٞ‬ثئٔ‪ ٠‬ذجط ‪ٝ‬ئطز‪ٔ٧‬ط‪ :‬ث‪٨‬نطزاؿنچن‪ٛ ٦‬ن‪٨‬ن‪ٚ‬‬ ‫ز‪ٞ٘ٛٝ‬ـ ثس‪ ٦ٛ‬ط‪ٜ‬ق ثئٔ‪ٜ٨‬س‪ ،ٟ‬ا‪ٗ ٦ٌ٧‬تط ‪٧‬ئط‪ ٟ‬هبٓ٘‪٨‬ف ث‪٨‬ط زاؿ‪ ٚ٨‬اقبؿ‪ ٦‬ؾ‪ٜ٨‬سا تبپ‪ٔ٨‬س‪.٥‬‬ ‫هبچ٘بهسا‪ٞ٧ ٙ‬ض‪ٞ٘ٓٝ‬قس‪ٝ‬؛ا‪ٛ‬ربم ‪٧‬ئ‪ ٠ٜ‬ز‪ ٟ‬هبچ‪٨‬طز‪. ٥‬هبچب‪-‬هبچب‪،‬زا‪٧‬ب‪٘ٛ‬بزا‪،ٙ‬ث‪٨‬ط زا‪١‬ب زآ‪٨‬ؿ‪ٜ٨‬نب‬ ‫ثبذس‪. ٥‬ا‪٧‬تٔط‪ٞ١ ٚ٧‬ضٗی ؾؿٔط‪ ٠ٔ١ ٥‬ز‪ ٟ‬ائک‪٨‬س‪٨ٔ٧‬نطز‪.٥‬زاض‪-‬ز‪ٝ‬ز‪ٝ‬ى ثن‪٨‬نط ًن‪ٞ‬چن‪٧ ٠‬ن‪٠‬‬ ‫چبت٘‪٨‬کس‪.٥‬ا‪ٛ‬ربم ا‪٧‬تٔط‪ٞ١ ٚ٧‬ضٗی ؾؿٔط‪٧ ٥‬ئ‪ ٠ٜ‬ز‪ ٟ‬ائکن‪٨‬نس‪٧‬نٔن‪٨‬نطز‪ً.٥‬ن‪ٞ‬چن‪ ٠‬ز‪ً ٟ‬ن‪٦‬‬ ‫هبپ‪٨‬الض‪ ٚ٧‬ث‪٨‬ط‪ ٥‬اچ‪ٔ٨‬س‪:٥‬‬ ‫ذب‪ ٖ٨ٛ‬ه‪٨‬ع ‪ ٠ٛ‬ا‪ٞٓٝ‬ه ز‪ٝ‬ض؟!ه‪ٞ‬ضذ٘ب‪ ُْ،‬ا‪٧‬چط‪.٥‬‬‫ا‪،ٝ‬ا‪٧‬چط‪ً ٠٧ ٥‬ئچس‪٥‬؛ًبـ ً‪ً ٠‬ئچ٘‪٧ ٠‬ئ‪٨‬س‪.٥‬ا‪٧‬تٔط‪،‬ا‪ٜ٧‬ؿب‪ٛ‬الض‪ ٥‬تٌر‪ ٠‬هبپبضالض‪.‬‬ ‫تجط‪٧‬ع ا‪ٝ‬ؾت‪٨ٗ ٞ‬ب‪ٛ‬ب‬ ‫ُ‪ ّٞ‬ؾ‪ٛٞ‬ج‪ ٠ٓٞ‬زا‪٧‬ب‪ٛ‬ب‬ ‫ا‪ٝ‬ذ‪ ٞ‬ث‪ٓٞ‬ج‪ ٕٞٓٞ‬ا‪ٝ‬ذ‪ٞ‬‬ ‫ثٌٔ‪٧ ٠‬بض‪ ٖ٧‬ا‪٧ٝ‬ب‪ٛ‬ب‬ ‫******‬ ‫ٗ‪ ٚ‬ػبق‪٨‬وبٕ ذبٓربال‬ ‫ا‪ٝ‬ظز‪ ٟ‬زُس‪ ٥‬ذبّ ذبال‬ ‫ؾئ‪٨ٗٞ‬کس‪ ٖ٧‬ا‪ٝ‬ظ‪ ٕٝ‬االٕ‬ ‫ؾئ‪٨ٗ ٠ٗٞ‬کس‪ ٖ٧‬ذبٓد اال‬ ‫******‬ ‫ػبق‪٨‬ن ص‪ ٖٜ‬ا‪ٝ‬ت‪ٛٞ‬ب‬ ‫ؾط‪ ٝ‬ص‪ ٖٜ‬ا‪ٝ‬ت‪ٛٞ‬ب‬ ‫‪٧‬ب‪ٛ‬ب –‪٧‬ب‪ٛ‬ب ً‪ ّٞ‬ا‪ٓٝ‬س‪ٕٝ‬‬ ‫ا‪ٝ‬ظ ً‪٘٨‬ؿ‪ ٖٛ ٠‬ا‪ٝ‬ت‪ٛٞ‬ب‬ ‫******‬ ‫اؽ چ‪ٞ‬ذب ‪،‬هبضا چ‪ٞ‬ذب‬ ‫‪٧‬بضاق‪٨‬ط ‪٧‬بضا چ‪ٞ‬ذب‬ ‫ؾ‪٧ ٠ٜ‬بٗب‪ ٙ‬ثبذب‪ٚ٨ٛ‬‬ ‫ُ‪ٞ‬ظ‪٧ ٠ٛٝ‬بضا چ‪٨‬رب‬ ‫یکصد هسار لغات‬ ‫ترکی در فارسی‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬اظ ق٘بض‪ ٣‬هجْ‪...‬‬ ‫‪( ٦‬اى) =‬ ‫‪٧ = ٦‬بال‪( ٙ‬زض‪ٝ‬ؽ) ‪ +‬چ ْ‬ ‫‪٧‬بال‪ٛ‬چ‪٧ =٦‬بال‪ٛ‬چ ْ‬ ‫زض‪ٝ‬ؿِ‪ ، ٞ‬ث‪ ٦‬ث‪ٜ‬س ‪ ٝ‬ثبض ‪ ،‬قؼجس‪ ٟ‬ثبظ (‪)1‬‬ ‫‪٧‬بٓو‪ٞ‬ظ= ‪٧‬بٓو‪ْ٨‬ع ‪٧ ٝ‬بٓ‪ْ٨ٜ‬ع = ‪٧‬بٓ‪ٜ٨‬و‪٨‬ع = ‪٧‬بٓ‪٨‬ن‪( ٚ‬ؾنبز‪، ٟ‬‬ ‫ثس‪٘١ ٙٝ‬طا‪ + )ٟ‬ه‪ْ٨‬ع (اى) = تی ‪ ،‬ت‪٢ٜ‬ب ‪ٗ ،‬نرنطز (‬ ‫‪)1،1۱‬‬ ‫‪٧‬ب‪٧ =ٟٝ‬ب‪ٝ‬ا = ‪٧‬ب‪( ٝ‬ثس ‪ ،‬کحف ‪١ ،‬طظ‪ + )ٟ‬ا (اى) =‬ ‫ؾر‪ٛ ٚ‬بٗ‪ٜ‬بؾت ‪١ ٝ‬طظ‪ ، ٟ‬ؾؿت ‪ ٝ‬ث‪ ٦‬پب‪ ، ٠٧‬اضاج‪٨‬ق ‪ ٝ‬اثبط‪ ، ْ٨‬ؾؿت ‪ ٝ‬ث‪ ٦‬پب‪ ٠٧‬؛ ‪٧‬نبٗنب‪٧ = ٙ‬نب‪ٗٝ‬نب‪= ٙ‬‬ ‫کحف ‪٧ ،‬ب‪ٝٝ‬ظ = ثس ‪٧ ،‬ب‪ٝ‬ا ازإ = ازٕ ؾؿت ‪ ٝ‬اضإ ‪٧ ،‬ب‪ٝ‬اـ = اضإ‬ ‫‪٧‬تبم= ‪٧‬بتبم = ‪٧‬بت (‪٧‬بت٘بم = ذ‪ٞ‬اث‪٨‬س‪ + )ٙ‬ام (اى) = ذ‪ٞ‬اه ؛ ‪٢ِٛ‬جب‪ ٝ ٦ٛ‬پبؾجب‪ ، ٦ٛ‬قب‪٧‬س ثربطط ا‪ٌٜ٧‬ن‪٠‬‬ ‫‪٢ِٛ‬جب‪ ٙ‬زض ٗحْ ‪٢ِٛ‬جب‪ ٦ٛ‬ثب‪٧‬س ٗج‪٨‬ت ً‪ٜ‬س‪:‬‬ ‫ذِطزٕ ‪٧‬عى کطؾتس ث‪ٝ ٠‬ثبم ذ‪ٔ٨‬تبقٖ‬ ‫ازثٖ طال‪ ٠٧‬زاضز ث‪٧ ٠‬تبم ‪ ٝ‬پبؾجب‪ٛ /٦ٛ‬ظبٗ‪ُٜ ٦‬ر‪)2۲( ٥ٞ‬‬ ‫‪٧‬سى= ‪٧‬بتبى = ‪٧‬بتبم = ‪٧‬بت (‪٧‬بت٘بم = ذ‪ٞ‬اث‪٨‬س‪ + )ٙ‬ام (اى) = ذ‪ٞ‬اث‪٨‬س‪ ، ٟ‬زضحبّ اؾتطاحت ‪ ،‬ؾبثن ث‪٠‬‬ ‫اؾج‪٢‬ب‪ ٥‬زضحبّ اؾتطاحت ً‪ ٠‬ج‪٢‬ت تؼ‪٧ٞ‬ض ثب اؾج‪٢‬ب‪ ٥‬ذؿت‪ ٠‬اظ ضا‪ ٟ‬زض چبپبضذب‪١ ٠ٛ‬ب ‪ٛ‬نِن‪٢‬نساض‪ٗ ٥‬ن‪٦‬‬ ‫قس‪ٛ‬س ٗ‪ُ ٦‬لت‪ٜ‬س ‪ ٦ٓٝ‬اً‪ ٜٙٞ‬ث‪١ ٠‬ط ‪ٝ‬ؾ‪ ٤ٔ٨‬شذ‪٨‬ط‪ ٟ‬ا‪٧ ٥‬ب ًٌ٘‪ٜ٧ُٞ ٦ٗ ٦‬س‪ ،‬ظاپبؼ ‪ ،‬شذ‪٨‬ط‪ٟ‬‬ ‫‪٧‬ط= ‪٧‬ئط = جب ‪ ،‬ظٗ‪ٗ ، ٚ٨‬ؿب‪ ٥ٝ‬؛ ‪٧‬ط ث‪٧ ٠‬ط= ٗؿب‪ٗ ٥ٝ‬ؿب‪ ، ٥ٝ‬جب ث‪ ٠‬جب‬ ‫‪٧‬طام= ‪٧‬بضام = ‪٧‬بضا (‪٧‬بضاٗبم = ث‪ ٠‬زضز ذ‪ٞ‬ضز‪ + )ٙ‬م (اى) = ثسضز ثر‪ٞ‬ض ‪ ،‬اثعاض ‪ ٝ‬تنرن‪٢‬ن‪٨‬نعات الظٕ ‪،‬‬ ‫تر‪٨٢‬عات ج‪ ، ٦ِٜ‬اؾٔح‪ ٠‬؛ ‪٧‬بضاهٔ‪٨‬ن = ٗؿّٔح ‪ ،‬اظ ض‪٧‬ک‪١ ٠‬ب‪ ٥‬تطً‪ ٦‬ثبؾتب‪)1۲( ٙ‬‬ ‫‪٧‬طؿ‪٧ =ٞ‬بضه‪٧ = ٦‬بض (‪٧‬بضٗبم = قٌبکت‪ ، ٚ‬ظذٖ ًطز‪ + )ٙ‬ه‪( ٦‬اى) = اثعاض قٌبک‪ٜ‬س‪ ، ٟ‬ؾ‪٨‬بؾت ‪ ،‬ت‪ٜ‬جن‪٨‬ن‪، ٠‬‬ ‫کطٗب‪ٗ ، ٙ‬حبً٘‪ ، ٠‬قب‪٧‬س ث‪ ٠‬اػتجبض ثط‪ٛ‬س‪ ٝ ٟ‬قٌبک‪ٜ‬س‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪ ٙ‬هب‪ ٙٞٛ‬؛ ‪٧‬طؿ‪ٞ‬چ‪٧ = ٦‬بضه‪٨‬چ‪ = ٦‬ثبظضؼ ‪ ٝ‬ضئ‪٨‬نؽ‬ ‫ز‪ٞ٧‬ا‪ْٞ٧ ، ٙ‬ضؿ‪ٞ‬الٗبم = ٗربظات ًطز‪٧ ، ٙ‬بضه‪٨‬تب‪ = ٥‬ز‪ٞ٧‬ا‪ ٙ‬ػسآت‪:‬‬ ‫ػبقن اظ هبض‪ٛ ٦‬تطؾس ‪ ٦ٗ ،‬ث‪٨‬بض × ثٌٔ‪ ٠‬اظ ‪٧‬طؿ‪ ٥ٞ‬ز‪ٞ٧‬ا‪٨ٛ ٙ‬ع ‪ / ٖ١‬حبکظ‬ ‫‪َ٧‬طٓ‪٨‬ؾ= ‪٧‬بضٓ‪٨‬ؾ = حٌٖ پبزقب‪ :)1( ٦١‬ظ ث‪ ٖ٨‬ذبتٖ آوبه ت‪٢ٛ ٞ‬بزؾت‪ٜ‬س × ثحٌٖ ‪٧‬نطٓن‪٨‬نؾ اظ اّ ا‪٧‬نٔنرنب‪ٙ‬‬ ‫‪٧‬به‪ٞ‬ت ‪ٛ /‬عاض‪ ٥‬ه‪٢‬ؿتب‪٦ٛ‬‬ ‫‪٧‬ط‪ٛ‬سام= ‪٧‬بضا‪ٛ‬سام = چطٕ ذبٕ ‪ ،‬ا‪ٛ‬جب‪ ٠ً ٙ‬اظپ‪ٞ‬ؾت ثعٗبز‪ ٟ‬ثبقس ‪ ،‬ض‪ٝ‬ز‪ ، ٟ‬تؿ٘ن‪ ، ٠‬ز‪ٝ‬اّ (‪ :)2،،،2۲‬ثن‪٦‬‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬زاضز‬ ‫‪٧‬ط‪ٛ‬سام ُطز ُطز‪ ٙ‬ت‪ ٠ٛ × ٞ‬ثِطز‪ ٠ٛ ٝ ٥‬کط‪ُ ٝ‬صض‪ /٥‬ض‪ٝ‬زً‪ ٦‬ؾ٘طه‪ٜ‬س‪...٥‬‬ ‫ؾبّ ‪ ۵2۲‬ثب اث‪ٞ‬ؾ‪ ْ٢‬ث‪ ٠‬ج‪ َٜ‬پطزاذت ٓ‪ ٌٚ٨‬ا‪ ٚ٧‬زکؼ‪ٛ ٖ١ ٠‬تن‪٨‬نرن‪ ٠‬ا‪٥‬‬ ‫‪ِٛ‬طکت ‪ ٝ‬ث‪ ٠‬ططف طبضٕ ٗ‪٢ٜ‬عٕ قس‪.‬ز‪ِ٧‬طاظ ٓکٌطًک‪١ ٦‬ب‪ ٥‬ؾنٔنطنب‪ٙ‬‬ ‫ٗؿؼ‪ٞ‬ز زض ططف ٗـطه ج‪١ َٜ‬ب‪ ٥‬ا‪ٝ‬ؾت زض ُطُب‪ ٝ ٙ‬طجطؾتنب‪ ٙ‬ثنب‬ ‫اث‪ًٞ‬بٓ‪٨‬ربض ً‪ ٦١ٞ‬ذبّ ‪ ٝ‬ه‪ ٖ٨‬ا‪ٞٛ‬ق‪٨‬ط‪ٝ‬ا‪ ٙ‬ظ‪٧‬بض‪ ٥‬زض ؾبّ ‪ً ۵2۴‬ن‪ ٠‬زض‬ ‫ا‪ٓ ٚ٧‬کٌطًک‪ ٦‬اظ ؾپب‪٨١‬ب‪ ٙ‬ؿع‪ ٥ٞٛ‬ث‪ٗ ٠‬طزٕ ُطُب‪ٝ ٙ‬طجطؾتب‪ ٙ‬صسٗبت‬ ‫ثؿ‪٨‬بض ضؾ‪٨‬س ‪ٗ ٝ‬ؿؼ‪ٞ‬ز ثس‪ ٙٝ‬ا‪ ٠ً ٙ‬ثت‪ٞ‬ا‪ٛ‬س ‪ٛ‬ت‪٨‬ر‪ٗ ٤‬ن‪٢‬ن٘ن‪ ٦‬اظا‪٧‬ن‪ ٚ‬ؾنلنط‬ ‫ثطزاضز ث‪ ٠‬ػٔت ا‪ٛ‬والثبت ذطاؾب‪ ٙ‬اظا‪ٛ‬ربً‪ٞ‬کت‪ ّٞٔٗٝ ٠‬ثنطُکنت‪.‬اٗنبزض‬ ‫ؾ٘ت ٗکطم ‪٧‬ؼ‪ٜ١ ٦ٜ‬س‪ٝ‬ؾتب‪ٗ ٙ‬ؿؼ‪ٞ‬ز‪٧‬ی ثبض زض ؾبّ ‪ ۵2۵‬ثطاثط ػص‪٨‬ب‪ٙ‬‬ ‫اح٘س ‪َٜ٧‬بٓتٌَ‪ ٚ٨‬ػبْٗ پسضا‪ ٝ‬ثط‪ٜ١‬س ث‪ ٠‬ا‪ ٙ‬ص‪ٞ‬ه ٓکٌط ثنطز‪ٝ ٟ‬پنؽ اظ‬ ‫ٗط‪٨‬غ ؾبذت‪ ٚ‬اح٘س‪ ٦ٌ٧‬اظ هالع ٗ‪ ٖ٢‬ا‪ً ٙ‬ک‪ٞ‬ضاظ ُک‪ٞ‬ز‪ ٝ ٟ‬زض ‪ ۵2۴‬ثط‬ ‫اثط ق‪٨ٜ‬س‪ ٙ‬ذجطزؾت ا‪ٛ‬ساظ‪ ٥‬تطً٘ب‪ٛ‬ب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ذطاؾب‪ ٙ‬ثطُکت‪ ٠‬اؾنت‪.‬ؾنبّ‬ ‫ثؼس زض ‪ ۵2۴‬اح٘س ‪ٜ٧‬بٓتٌ‪ ٚ٨‬ثبضز‪ِ٧‬ط ػبص‪ ٦‬قس ‪ٌ٧ٝ‬جبض‪٨ٛ‬ع ٓکنٌنط‪٧‬نب‪ٙ‬‬ ‫ٗؿؼ‪ٞ‬ز ضا قٌؿت زاز‪ٗ .‬ؿؼ‪ٞ‬ز ‪ ٦ٌ٧‬اظ ؾپ‪٢‬ؿبالضا‪ٜ١ ٙ‬س‪ٗ ٥ٝ‬ط‪٨‬غ ذ‪ٞ‬ز‬ ‫ضا ث‪ ٠‬زکغ ا‪ٝ‬کطؾتبز ا‪ٝ‬اح٘سضا قٌؿت زاز‪ٝ‬اح٘سزضحبّ کنطاض زض اه‬ ‫ؾ‪ٜ‬س ؿطم قس‪ٝ‬ؾطـ ضاپ‪٨‬ف ٗؿؼ‪ٞ‬ز کطؾتبز‪ٛ‬س‪.‬زضؾنبّ ‪ ٝ ۵2،‬ا‪ٝ‬ا‪٧‬نْ‬ ‫‪ٗ ۵2۱‬ؿؼ‪ٞ‬ز ث‪ ٠‬تؤ‪٨‬س پسض ث‪ ٠‬ؿع‪ ٝ‬زض‪ٜ١‬س‪ٝ‬ؾتب‪ٗ ٙ‬کـ‪ ّٞ‬ث‪ٞ‬ز ‪ٝ‬زضا‪ ٚ٧‬ؾلط‬ ‫ثعضُتط‪ ٚ٧‬کت‪ٞ‬حبت ا‪ٝ‬کتح هٔؼ‪١ ٤‬ب‪ٛ‬ؿ‪ ٦‬اؾت زضج‪ٜٞ‬ه قطه‪ ٦‬پن‪ٜ‬نرنبه‬ ‫بایاتی‬ ‫ستارخان‬ ‫ا‪ ٥‬ز‪ٝ‬ؾت ا‪٧‬ؿت‪ ٠‬ز‪ ٖ٧‬ائ‪ ٖ٨٧ ٠ٔ٨‬ثرف ً‪ٞٗٞٔٛٞ‬‬ ‫ائتس‪ ٖ٧‬ح‪٨‬ب ً‪ ٦‬ظ‪٧‬ط‪ً ٦ٛ ٟ‬طٗب‪ُ ٠ٛ‬ا‪ٛ‬س‪ ٟ‬ض‪ٖ٧‬‬ ‫ا‪ ٥‬ذ‪ٞ‬اج‪ٗ ٠‬صٔحت ائٔ‪ ٠‬اهلل ضضبؾ‪ٜ٨‬ب‬ ‫ٗ‪ٞ‬ض‪ ٠ٛ ٕ ٟ‬تحل‪ ٠‬ؾا‪ ،٠ٔ٧‬ؾٔ‪٘٨‬ب‪ُ ٠ٛ‬ا‪ٛ‬س‪ ٟ‬ض‪ٖ٧‬‬ ‫‪ٞ٧‬ذس‪ٝ‬ض ٗتبع ٗ‪٨‬ع ً‪ ٦‬ا‪ٝ‬ال ‪٧‬بض‪ ٟ‬ال‪٧‬و‪٦‬‬ ‫زض‪٧ٝ‬ف تٌ‪ ٦‬ث‪ ٞ‬حضطت ؾٔطب‪ُ ٠ٛ‬ا‪ٛ‬س‪ ٟ‬ض‪ٖ٧‬‬ ‫‪٧‬ب‪٨٘ٛ‬ف ؾ‪ٜ٘٨‬س‪ٞ٧ ٟ‬ذس‪ٝ‬ض ث‪٨‬ط‪ ٟ‬ض اضپبزا‪ ٠ٛ‬ؾ‪٦‬‬ ‫‪٧ٝ‬طا‪ ٠ٛ‬ز‪٧‬ط ث‪ًٜ ٞ‬س ا‪ٛٝ‬ب ثؽ ٗ‪ُ ٠ٛ ٚ‬ا‪ٛ‬س‪ ٟ‬ض‪ٖ٧‬‬ ‫ثب‪٧‬طإ ‪٧‬ئت‪٨‬ک‪٨‬س‪ ،٥‬ذؿت‪ ٠‬ث‪ ٞ‬جب‪ ٖ٨ٛ‬ال ث‪٨‬ط زئ‪ٚ٨٨‬‬ ‫ث‪ ٠ٛ ٕ ٠٘ٔ٨‬ه‪ٞ‬ضثب‪ ٙ‬ا‪ ّٝ‬قب‪ ٟ‬ه‪ٞ‬ضثب‪ُ ٠ٛ‬ا‪ٛ‬س‪ ٟ‬ض‪ٖ٧‬‬ ‫‪ٞ٧‬ذس‪ٝ‬ض ‪ٛ‬ظبٗ‪٧ ٦‬بذک‪ ٦‬ػْ٘ ؾ‪ٜ‬س‪٨١ ٟ‬چ صجب‬ ‫‪٧‬بذک‪ ٦‬ػْ٘ ز‪٨ٗ ٚ٨٧ ٠ٛ ٦٧ ٟ‬عا‪ُ ٠ٛ‬ا‪ٛ‬س‪ ٟ‬ض‪ٖ٧‬؟‬ ‫‪١‬طُئر‪ ٠‬تسث‪٨‬ط ُاض‪ٝ‬ض ً‪ ٕٞٔٛٞ‬ؾ‪١ ٚ٨ٜ‬رطا‪ٜ٨ٛ‬ب‬ ‫صجح تئعز‪ ٙ‬ث‪ٜ‬س ا‪ٞٓٝ‬ض ػکو‪ ٚ٨‬ق‪٨‬ط‪ ٚ٧‬ؾٔطب‪ٜ٨ٛ‬ب‬ ‫ً‪ٝ ٞٗٞٔٛٞ‬ئطز‪ ٖ٧‬ؾ‪ٜ‬س ٗ‪ ٚ‬ؾ‪ ٦ً ٚ‬ث‪٨‬ط جب‪ ٙ‬ا‪ٞ٘ٓٝ‬ق‪ٞ‬م‬ ‫ثبقوب ث‪٨‬ط جب‪ٝ ٙ‬اضٗ‪٧ ٦‬ئتؿ‪ ٚ٨‬ثبقوب ث‪٨‬ط جب‪ٛ‬ب‪ٜ٨ٛ‬ب‬ ‫ُا‪ٔٛ‬ط‪ ٥‬ثب‪٧‬طإ ً‪ ٦٘٨‬ق‪٨‬ط‪ُ ٚ٧‬ئچط ثبذؿب‪ُٕٞٓٞ ٙ‬‬ ‫صجح تئعز‪ ٙ‬ؾ‪ٛ ٚ‬ظط ؾبٓؿب‪ ٙ‬اُط ه‪ٞ‬ضثب‪ٜ٨ٛ‬ب‬ ‫‪ٝ‬اضٗ‪ ٦‬جطػت‪ ،‬هبٓس‪٧‬ط‪ ٖ٧‬ق٘ک‪٨‬ط ؾ‪ ٚ‬تی اتٔ‪٧ ٦‬ب‬ ‫ثبق‪ ٖ٨‬ا‪ٝ‬ؾت‪ ٠‬ت‪ٞ‬ت٘‪ٞ‬قبٕ ‪ٝٝ‬ض ضطثت‪ ٦‬هبٓرب‪ٜ٨ٛ‬ب‬ ‫ٗرٔ‪٨‬ؿ‪ٜ٨‬س‪٘٢ٗ ٦٘٨ً ٚٗ ٟ‬ب‪ُ ٙ‬ط‪ ٟ‬ى زائٖ ؾ‪ٚ٨ٜ‬‬ ‫ُ‪١ٞ‬ط‪ ٥‬ت‪ًٞ‬ؿ‪ ٙٞ‬ا‪ٝ‬ظ‪ ٟ‬هصس ائ‪ ٠ٔ٨‬ؾ‪ ٚ٨‬ا‪ٝ‬ظ جب‪ٜ٨ٛ‬ب‬ ‫ؾ‪ ٚ‬ج‪ِ٨‬ط ائسٌٗس‪ ٙ‬آچی – ا‪ ٥‬پط‪ ٥‬ائت اٗت‪ٜ٨‬ب‬ ‫‪ٞ٧‬ذؿب ؿطم ائ‪ٔ٨‬ط ؾ‪ ٦ٜ‬ث‪٨‬طُ‪ ٙٞ‬ج‪ِ٨‬ط ا‪ٝ‬ظ هب‪ٜ٨ٛ‬ب‬ ‫ُاظٓط‪٘٧‬س‪ ٙ‬ؾئْ ً‪ ٦٘٨‬ت‪ًٞ‬س‪ ٕٝ‬ج‪ِ٨‬ط ؾ‪ ٙٞ٧ٞ‬ث‪ُٙٞٞ‬‬ ‫تب ‪ٛ‬ظبٗ‪ ٚ٨ٜ٨‬ؿجبض‪ ٥‬ه‪٘ٛٞ‬بؾ‪ ٚ٨‬ا‪ٞ٧‬ا‪ٜ٨ٛ‬ب‬ ‫یکصد هسار لغات‬ ‫ُئچ‪ ٚ‬ؾب‪ ٚ٨ٛ ٦٧‬اضز‪...٥‬‬ ‫ا‪ٜ٧‬س‪١ ٥‬بٗ‪٨٘٨‬ع ث‪ٞ‬ضزا اج‪ٚ٨‬زا‪ ٙ‬ه‪٨‬ط‪٧‬الجبؿ‪٨‬ن‪ – .‬چبهوبّ ز‪ٝ‬زامالض‪ ٦ٜ٧‬ث‪ٞ‬ظ‪ٝ‬ه اؿالٗبؿب ثبقالز‪ .٥‬ث‪ ٞ‬ظاٗنب‪ٙ‬‬ ‫ه‪ ٙٞٛٞ٧ٞ‬ثبق‪ٚ٨‬زا‪ ٙ‬ث‪٨‬ط ُ‪ٞ‬ض‪ٓٝ‬ت‪ ٞ‬ائک‪٨‬س‪ٔ٧‬س‪ .٥‬ت‪ ٌٞٓٞ‬ثبثب چبهوبال زئس‪ -:٥‬اذ٘بم‪-‬اذ٘بم اؿال‪٧‬ن‪٨‬نت ثنبـ‪-‬‬ ‫ُاظ‪ٞٗٝ‬ظ‪ ٝ‬اپبضٗب‪ .‬ه‪ ٙٞٛٞ٧ٞ‬ثبق‪ٜ٨‬سا ؾؽ‪ٝ ٥ًٞ-‬اض‪....‬‬ ‫ُْ ُ‪٨‬عٓ‪ٜ‬ی‪ُ ,‬اضى ا‪ٜ٧‬س‪ ٥‬ه‪ٛٞ‬بؿ‪٨٘٨‬ع ً‪ ٖ٨‬ا‪ٝ‬الجبم چٌ‪٨ٔ٨‬ت ث‪٨‬ط ً‪ٛٞ‬رس‪٨ُ ٟ‬عٓ‪ٜ‬س‪ٓ٥‬ط‪.‬‬ ‫ث‪٨‬ط اظ ًئچ٘‪٨‬کس‪ ,٥‬ث‪٨‬ط ش‪ٝ‬ضثب ه‪ٞ٧ٞ‬زاً‪ ٦‬زاق‪ ٦‬ه‪٧ٞ‬ط‪ٝ‬م حؿبه ائٔ‪٨٨‬ت ات‪ٔ٨‬س‪ ,٥‬قبپپ‪ٔ٨‬ت‪ ٦‬ا‪ ٠ٔ٧‬ه‪ ٙٞٛٞ٧ٞ‬ز‪٧‬ج‪٠ٜ٨‬‬ ‫ز‪ٝ‬قس‪ .ٝ‬ه‪-ّٞ‬هبث‪٨‬طؿبؾ‪ ٦‬اظ‪٨٘ٔ٧‬ف حبٓسا ‪٧‬ئطز‪ ٙ‬هبٓر‪٨‬ت ه‪٧ٞ‬ط‪ٝ‬ؿ‪ ٙٞ‬ا‪ٝ‬ؾت‪ ٠ٛٞ‬ج‪ٗٞ‬س‪ .ٝ‬ثبذس‪ ,٦ً ٥‬هن‪٧ٞ‬نط‪ٝ‬م‬ ‫‪ُ ٠ٛ‬ع‪٧‬ط ث‪ ,ٞ‬ث‪٨‬ط اؽ زاـ ا‪٨٘٧‬ف‪ .‬اج‪٨‬نٓ‪-٦‬اج‪٨‬نٓ‪ ٦‬ا‪ ٝ‬ططک‪ ,٠‬ث‪ ٞ‬ططک‪ ٠‬ثبذ٘بؿب ثبقالز‪ًٛٞ ,٥‬ر‪ ٠‬ه‪٨‬ؿ‪٨٘ٔ٨‬نف‬ ‫ت‪ ,ٌٞٛٞٓٞ‬چبهوبٓ‪ ,٦‬ت‪٨‬ؿجبؿب‪ ,٦ٛ‬ث‪٨‬ط ز‪ ٟ‬ا‪٧‬ال‪ُ ٦ٛ‬اضز‪ .ٝ‬ه‪ٞ‬ضز ثبؿ‪٨‬طز‪:٥‬‬ ‫ ‪ٞ٧‬ذؿب‪ ,‬ث‪ٞ‬ضزاً‪ ٦‬ه‪٧ٞ‬ط‪ٝ‬ؿ‪ ٞ‬ؾ‪٨‬ع ‪٧‬ئ٘‪٨‬ؿ‪٨ٜ٨‬عچبهوبّ ه‪ٞ‬ضذ‪ٞ‬ؾ‪ٙٞ‬زا‪ ٙ‬ت‪ ٌٙٞٛٞٓٞ‬ثا‪٧‬ط‪ ٠ٛٝ‬ه‪٨‬ؿن‪٨‬نٔنس‪ .٥‬تن‪ٓٞ‬نٌن‪ٞ‬‬‫ه‪٧ٞ‬ط‪ٝ‬ؿ‪٧ ٞٛٞ‬ئط‪ ٟ‬ؾبٓال‪٨٧‬ت ه‪ٞ‬المالض‪ ٦ٜ٧‬ا‪٧‬ط‪ ٦ٟٓ‬ئ‪ٞ‬ظاتس‪ .٥‬ه‪ٞ‬ضزا جب‪ٝ‬اه ‪ٝ‬ئطز‪ -:٥‬ه‪ٞ‬ضز اؿب‪١ ,‬ئچ اج‪٨‬وال‪٘ٛ‬ب‪.‬‬ ‫ث‪ٞ‬ضا ؾ‪ ٚ‬زئ‪٧ ٚ٨‬ئط زئ‪١ .ْ٨٨‬بٗ‪٨٘٨‬ع اج‪ٚ٨‬زا‪ ٙ‬ا‪ٓٝ‬ر‪٨٨‬ی‪ .‬ؾ‪ُ ٚ‬اض‪ – ٙ‬ه‪٧ٞ‬ط‪ٝ‬م زئ‪ ,ْ٨٨‬ث‪٨‬ط پبضچب اؽ زاقس‪ .٥‬ا‪ٝ‬‬ ‫زاـ ث‪٨‬ع‪ ٥‬آسازا‪ ,٦٘٨ً ٙ‬ؾ‪ ٦ٜ‬ز‪ ٟ‬آساز‪٧‬جس‪ .٥‬اخ تبٗب‪ ,ٟ‬تبٗب‪...ٟ‬‬ ‫ه‪ٞ‬ضز‪ ٙٝ‬ه‪ٞ‬الؿ‪ ٦‬ث‪ٞ‬ظ‪ٝ‬قس‪ ,ٝ‬ا‪٧‬ؿتس‪ ٥‬ت‪ ٌٞٓٞ‬ثبثب‪٧‬ب جب‪ٝ‬اه ‪ٝ‬ئطؾ‪ ,ٚ٨‬ه‪ ٙٞٛٞ٧ٞ‬ثبق‪ٚ٨‬زا‪ ٙ‬ثن‪٨‬نط ؾنؽ ُنٔنس‪.٥‬‬ ‫ث‪ ٙٞ‬الض ‪١‬بٗ‪٨‬ؿ‪ ٦‬هبچ‪٨‬ت ُ‪٨‬عٓ‪ٜ‬س‪ .٥‬ث‪٨‬ط ‪٧‬ئٌ‪ ٠‬ز‪ٞٛٝ‬ظ تبپپ‪ٔ٨‬ت‪ ٦‬ا‪ ٠ٔ٧‬ه‪٧ٞ٧ٞ‬ب ز‪ٝ‬قس‪ .ٝ‬ز‪ٛٝ‬ن‪ٞ‬ظ‪ ٙٝ‬ا‪٧‬نبؿن‪ ٦‬ا‪ ٝ‬هنسض‬ ‫اؿط‪٨٘٧‬کس‪ ,٦ً ٥‬ا‪٧‬بؿب هبٓرب ث‪٨٘ٔ٨‬طز‪ .٥‬ه‪ٞ٧ٞ‬زاً‪٦‬الض ث‪ٛٞ‬ب ثبذ‪٨‬ت ُ‪ٞٓٞ‬قس‪ٓٝ‬نط‪ .‬ز‪ٛٝ‬ن‪ٞ‬ظ اؿنال‪٧‬نب‪-‬اؿنال‪٧‬نب‬ ‫زئس‪:٥‬‬ ‫ هبضزاـالض‪ ,‬ثؽ‪ ,‬ؾ‪٨‬ع ث‪ٞ‬ضزا ‪ ٠ٛ‬هب‪٨٧‬ط‪٧‬طؾ‪٨ٜ٨‬ع‬‫ت‪ ٌٞٓٞ‬ثبثب جب‪ٝ‬اه ‪ٝ‬ئطز‪:٥‬‬ ‫ ‪١‬ئچ ؾ‪ٞ‬ض‪ٝ‬ق٘ب‪ ,‬ز‪ٞٛٝ‬ظ هبضزاـ‪ ,‬ؾ‪ ٚ٨ٜ‬ثبق‪ٜ٨‬ب ُٔ‪ ٚ‬ث‪٨‬ع‪ ٖ٧‬ز‪ ٟ‬ثبق‪٨٘٨‬عا ُٔ‪٨‬ت‪ ُْ .‬ثط‪ُ ٥‬اضى ث‪ ٞ‬ث‪٨‬ط پبضچنب‬‫اظ زاـ زا‪١‬ب ‪١‬ب‪ٛ‬ؿ‪ ٦‬اذ٘بؿ‪ ٦‬ث‪ ٞ‬ت‪ٞ‬ضا ؾبالجبم‪..‬ث‪ ٞ‬ظاٗب‪ ٙ‬ه‪ ٙٞٛٞ٧ٞ‬ثبق‪ٚ٨‬زا‪ ٙ‬ث‪٨‬ط ز‪ٛٝ‬و‪ّٞ‬زا‪٘ٛ‬ب ائکن‪٨‬نس‪٧‬نٔنس‪.٥‬‬ ‫ث‪ ٙٞ‬الض آت‪٨‬ؿ‪ ٦‬زا هبچ‪٨‬ت ُ‪٨‬عٓ‪ٜ‬س‪ .٥‬ث‪٨‬ط ثا‪ٞ٧‬ى ا‪ُٞ ٦٧‬ض‪ٓٝ‬ت‪ ٞ‬ا‪ ٠ٔ٧‬ه‪ ٙٞٛٞ٧ٞ‬ز‪٧‬ج‪ ٠ٜ٨‬ز‪ٝ‬قس‪ .ٝ‬ا‪٧‬ن‪٧ ٦‬ن‪ٗٞ‬کنبم‬ ‫ا‪٧‬س‪١ ,٥‬ئچ ‪٧‬ئط‪ ٥‬اظ‪٠٘ٔ٧‬ز‪ ,٥‬تئع ا‪٧‬بؿب ز‪ٝ‬ضز‪ ,ٝ‬ت‪ٞ‬ىٓط‪ ٦ٜ٧‬هبثبضتس‪ ,٥‬اج‪٨‬نٓ‪-٦‬اج‪٨‬نٓ‪١ ٦‬نط طنطکن‪ُ ٠‬ناظ‬ ‫ُعز‪٧‬طز‪ .٥‬ه‪ٞ٧ٞ‬زاً‪٦‬الض‪ُ ٥‬اض‪ٝ‬ه زاّ ا‪٧‬بمالض‪ ٥‬ا‪ٝ‬ؾت‪ ٠‬هبٓرس‪ُ ,٥‬اظٓط‪ ٦ٜ٧‬ثطٓس‪٧‬ت ه‪٨‬کو‪٨‬طز‪ -:٥‬زئ‪٨٨‬ن‪ٚ‬‬ ‫ُاض‪ ٕٝ‬ث‪ٞ‬ضزاً‪ ٦‬ه‪٧ٞ‬ط‪ٝ‬ؿ‪١ ٞ‬ب‪ٛ‬ؿ‪٨ٜ٨‬ع ‪٧‬ئس‪٨ٜ٧‬عه‪ٞ٧ٞ‬زاً‪٦‬الض‪ ٚ٧‬ز‪ ٦ٔ٧‬ت‪ٞ‬ت‪ٓٞ‬س‪ .ٝ‬ت‪ ٌٞٓٞ‬ثبثب ا‪٧‬ط‪ٓ ٟ‬ن‪٧ ٦‬نئنط‪٧‬ن‪٨‬ن‪٨‬نت‪,‬‬ ‫اضز‪ٝ ٥‬اض‬ ‫ه‪ٞ‬ضذب‪-‬ه‪ٞ‬ضذب زئس‪ -:٥‬ا ا‪ ٦٧‬هلل‪ ,‬ث‪٨‬ع ه‪٧ٞ‬ط‪ٝ‬م ‪٧‬ئ٘٘‪٨‬ک‪٨‬ی‪...‬‬ ‫ایت ی ایىسان‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬تنبض‪٧‬ند ضثن‪٨‬نغ اال‪ّٝ‬‬ ‫‪ ۵2۱‬زؾننت زاز‪ ٟ‬اؾننت‪.‬‬ ‫ٗؿؼ‪ٞ‬ز زض‪ٛ‬ت‪٨‬ر‪ ٤‬ا‪ ٚ٧‬ؿع‪ٝ‬ات‬ ‫ٗب‪ٜٛ‬سپسضثبؿ‪ٜ‬ب‪ ٝ ٖ٧‬اکتربضات‬ ‫ثؿ‪٨‬بضث‪ ٠‬ؿع‪ ٚ٨ٛ‬ثطُکت ‪٦ٓٝ‬‬ ‫ا‪٧‬بٕ ا‪ ٚ٧‬کت‪ٞ‬حنبت اذنط‪٧‬ن‪ٚ‬‬ ‫ز‪ٝ‬ض‪ ٣‬ق‪ًٞ‬ت ا‪ ٙ‬ؾنٔنطنب‪ٙ‬‬ ‫ثنننن‪ٞ‬ز‪ ٝ‬چنننن‪ٜ‬ننننب‪ٛ‬ننننٌنننن‪٠‬‬ ‫ش‪٧‬ننالثنن‪٨‬ننب‪٧‬ننسا‪ٛ‬ننسًنن‪ ٦‬ثننؼننس‬ ‫تطً٘ب‪ٛ‬ب‪ ٙ‬ؾٔر‪ٞ‬ه‪ ٦‬زض‪ٛ‬ت‪٨‬ر‪ ٤‬چ‪ٜ‬س قٌؿت ‪ٌ٧‬ؿنط‪ ٟ‬قنٌن‪ ٟٞ‬ا‪ٝ‬ضازض‪١‬نٖ‬ ‫قٌؿت‪ٜ‬س‪.‬مصادره اموال احمد نیالتکین‪:‬‬ ‫‪٘١‬چ‪ٗ ٚ٨ٜ‬صبزض‪ ٟ‬اٗ‪ٞ‬اّ اح٘س ‪٨ٛ‬بٓتٌ‪ ٠ً ٚ٨‬ذعا‪ ٠ٛ‬زاض ٗح٘‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬ث‪ ٠‬ه‪٦ٓٞ‬‬ ‫کطظ‪ٛ‬س ا‪ ٝ‬ث‪ٞ‬ز‪ ،‬ثب چ‪ٜ‬ب‪ ٙ‬اظاض ‪ ٝ‬تحو‪٨‬ط ؾرت‪ ٦‬ص‪ٞ‬ضت ُطکت ً‪ ٠‬پؽ اظ‬ ‫ا‪ ٠ً ٙ‬ضضب‪ ٥‬ؾٔطب‪ٗ ٙ‬ؿؼ‪ٞ‬ز ضا جٔت ًطز ‪ٗ ٝ‬اٗ‪ٞ‬ض ػبظٕ ث‪ٜ١ ٠‬س قنس‪،‬‬ ‫زض ا‪ ٙ‬جب ؾط ث‪ ٠‬ق‪ٞ‬ضـ ثطزاقت ‪ ٝ‬تطً٘ب‪ٛ‬ب‪ ٙ‬ضا ‪ ٖ١‬زض ذطاؾب‪ ٙ‬ثط ضس‬ ‫ؾٔطب‪ ٙ‬تحط‪٧‬ی ًطز‪ ،‬ث‪ ٠‬ط‪ٞ‬ض‪ ٠ً ٥‬کط‪ٛ ٝ‬کب‪ٛ‬س‪ ٙ‬ػصن‪٨‬نب‪ ٙ‬احن٘نس ثن‪٠‬‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬زاضز‬ ‫اؾب‪٨ٗ ٦ٛ‬ؿط ‪ٛ‬کس‪...‬‬ ‫بیلمجه‬ ‫ؾبهبٓ‪ٝ ٦‬اض ث‪٨‬ط ه‪ٞ‬جبم ‪ ،‬ثئٔ‪ٜ٨‬س‪ ٟ‬ا‪ٝ‬چ زوضز ه‪ٞ‬ضقبم ‪ :‬ؾ‪ٞ‬پ‪ٞ‬ضُ‪٠‬‬ ‫*****************************‬ ‫ؾبهوبٓ‪ ٦‬ا‪ٝ‬ظ‪ ٙٝ‬ثَ‪ ٦‬ثبالؾ‪ُ ، ٦‬ئسَض هبثبهسا ُ‪ ٠‬ظَؾ‪ً : ٦‬ئچ‪٦‬‬ ‫*****************************‬ ‫ؾبض‪ ٥‬اال‪٧‬ب ‪ ،‬ا‪ ٠ٜ٨٧‬ثبت٘بظ ‪ ،‬ا‪ٛ‬س ا‪٧‬چط ‪٧‬ئطز‪ُ ٟ‬تَ٘ع ‪ :‬ؾ‪َٜ٢‬‬ ‫*****************************‬ ‫ؾبض‪ ٥‬ز‪ٝ ٞٛٝ‬اض ث‪ ، ٙٞٛٞ‬ث‪ٞ‬ظٗ‪٧ ٠‬بذبؾ‪ٝ ٦‬اض ث‪ ، ٙٞٛٞ‬ا‪ٝ‬ؾت‪ ٞ‬چ‪ٞ‬پ‪ٞ‬ض ا‪٧‬چ‪ ٦‬ز‪ٖ٨ٔ٧‬‬ ‫ز‪ُ ، ٖ٨ٔ٧‬اض‪ ٠ٛ‬زاز‪ٝ ٥‬اض ث‪ٛ : ٙٞٛٞ‬بض‪٦ِٛ‬‬ ‫*****************************‬ ‫ؾبض‪ ٥‬ز‪ٝ ٞٛٝ‬اض ث‪ ٠ٛ ، ٙٞٛٞ‬ذ‪ٞ‬ـ ز‪ٝ‬ض‪ٝ‬ق‪ٝ ٞ‬اض ث‪ ، ٙٞٛٞ‬ا‪ ٠ٜ٨٧‬ا‪ ٚٔ٧‬زَٓ‪٨‬ی زَٓ‪٨‬ی ‪،‬‬ ‫ه‪ٜ٨ٔ٨‬ج ا‪ ٠ٔ٧‬ثآ‪ٞ‬ى ثآ‪ٞ‬ى‪ٛ :‬بض‪٦ِٛ‬‬ ‫*****************************‬ ‫ؾبض‪ ٥‬ز‪ ٥‬ج‪٨‬طا‪ ٙ‬زئ‪٧ ، ْ٨٨‬بظ‪٨ٔ٧‬س‪ ٥‬پ‪٨‬ت‪٨‬ی زئ‪ ، ْ٨٨‬هب‪ٛ‬بزٓ‪٨‬س‪ ٥‬ه‪ٞ‬ـ زئ‪، ْ٨٨‬‬ ‫ث‪ٜٞ٧ٞ‬ظٓ‪٨‬س‪ ٥‬ه‪ٞ‬چ زئ‪ : ْ٨٨‬اض‪٥‬‬ ‫*****************************‬ ‫ؾبض‪ ٥‬ز‪ُٛٞ ٥‬ف زئ‪٧ ، ْ٨٨‬بظ‪٨ٔ٧‬س‪ ٥‬پ‪٨‬ت‪٨‬ی زئ‪ : ْ٨٨‬زٗ‪٨‬ط پ‪ ، ّٞ‬اؿچب‬ ‫*****************************‬ ‫ؾبض‪ ٥‬ز‪ ٥‬ه‪٨‬طٗ‪٨‬ع‪٧‬س‪ ٥‬االز‪ ، ٥‬ات‪٨ٔ٨‬ت ز‪ٝ‬قط ک‪٨‬طَ‪٨ِٛ‬س‪ُ ، ٥‬ئر‪ٓ ٠‬ط ا‪ ٝ‬چبالض ٗ‪ٚ‬‬ ‫ا‪ٜ٧ٝ‬بضإ ‪ُٞٛٞ ،‬ظٓط ٗ‪ ٚ‬چبالضٕ ا‪ ٝ‬ا‪ٜ٧ٝ‬بض ‪ :‬ث‪٨‬ط‪ٟ‬‬ ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* سه شنبه‬ ‫* ‪ 01‬تیر‬ ‫* ‪ 91‬ژوئن‬ ‫* ‪ 8‬ذی القعده‬ ‫* سال‪ :‬سی ام‬ ‫* شماره (سایی)‪4194 :‬‬ ‫* اوتوزونجی ایل‬ ‫‪0911‬‬ ‫‪0101‬‬ ‫‪0440‬‬ ‫* صفحه ‪9‬‬ ‫سنذ ملی سالمنذی بزودی ابالغ میشود‬ ‫اغا سال تحصیلی دانشگاه ا اد ا >‪ :‬شهریور‬ ‫‪‬‬ ‫گوانگون‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی س‪ٚ‬ص٘دبٔد‪ ٝ‬اسن‪-‬حدیدذسی‬ ‫ٌفت‪٘ :‬یٕؼبَ ا‪ َٚ‬ػبَ تیلیدّدی ‪۰۰۲۲-‬‬ ‫‪ ۰۳۱۱‬دا٘ـٍب‪ ٜ‬اصاد اص ٘یٕ‪ ٝ‬ؿ‪ٟ‬شید‪ٛ‬س اادبص‬ ‫ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ثبؿٍب‪ ٜ‬خجشٍ٘بساٖ خ‪ٛ‬اٖ‪ ،‬احٕدذ‬ ‫حیذسی‪ ،‬ػخ‪،ٔ ٚ ٍٛٙ‬ب‪ ٖٚ‬أ‪ٛ‬س ٔددّدغ ‪ٚ‬‬ ‫استجبًب اختٕبعی دا٘ـدٍدب‪ ٜ‬اصاد ا د‪ٟ‬دبس‬ ‫وشد‪٘ :‬یٕؼبَ ا‪ َٚ‬ػبَ تیدلدیدّدی ‪۰۰۲۲-‬‬ ‫‪ ۰۳۱۱‬دا٘ـٍب‪ ٜ‬اصاد اص ‪ ۰۵‬ؿد‪ٟ‬دشید‪ٛ‬س اادبص‬ ‫ٔی ؿ‪ٛ‬د‪.‬حیذسی افض‪ٚ‬د‪ :‬اًالعب تىٕیّی دس خل‪ٛ‬ف ٘ی‪ ٚ ٜٛ‬صٔبٖث‪ٙ‬ذی ثجت٘دبْ‪ ،‬ا٘دتدخدبه‬ ‫‪ٚ‬احذ‪ ،‬حزف ‪ ٚ‬اهبف‪ ،ٝ‬ثشٌضاسی والع‪ٞ‬ب‪ ،‬ثشٌضاسی أتیب٘ب ‪ٔ ...ٚ‬ت‪،‬بلجبال اعالْ ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ‬ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ثجت ٘بْ تشْ تبثؼتب٘ی دا٘ـٍب‪ ٜ‬اصاد اص ‪ ۰۲‬تیش اابص ‪ ٚ‬تب د‪ٔ ْٚ‬شداد ادأد‪ ٝ‬داسد‪،‬‬ ‫ٌفت‪ :‬ؿش‪ٚ‬ع والع‪ٞ‬ب اص چ‪ٟ‬بسْ تب ‪ٔ ۳۲‬شداد ث‪ٔ ٝ‬ذ ‪ٞ ۰‬فت‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی س‪ٚ‬ص٘بٔ‪ ٝ‬اسن‪-‬سئیغ دثیشخب٘‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬سای ّٔی ػبِٕ‪ٙ‬ذاٖ وـ‪ٛ‬س اص ٘‪ٟ‬بیی ؿذٖ ٘ؼخ‪ٚ ٝ‬یدشایدؾ‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬ػ‪ٙ‬ذ ّٔی ػبِٕ‪ٙ‬ذی دغ اص تاییذ ػبصٔبٖ ثش٘بٔ‪ ٚ ٝ‬ث‪ٛ‬دخ‪ ٝ‬خجش داد‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ فبسع‪ ،‬حؼبْ اِذیٗ عالٔ‪ ،ٝ‬سئیغ دثیشخب٘‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬سای ّٔی ػبِٕ‪ٙ‬ذاٖ وـ‪ٛ‬س دس خل‪ٛ‬ف ػ‪ٙ‬ذ ٔدّدی‬ ‫ػبِٕ‪ٙ‬ذی‪ٌ ،‬فت‪ :‬ػ‪ٙ‬ذ ّٔی ػبِٕ‪ٙ‬ذی و‪ ٝ‬دس ػبَ ‪ ۰۳۱۲‬ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬ؿذ‪ ،ٜ‬یه ‪ٚ‬یشایؾ أبسی دس ثشخی اص ثدخدؾ‬ ‫‪ٞ‬ب الصْ داؿت‪ ،‬چشاو‪ ٝ‬ثیث أبسی اٖ وبسی تیمیمی ث‪ٛ‬د؛ ث‪ٕٞ ٝ‬یٗ ٔ‪ٛ ٙ‬س‪ ،‬ایٗ ػ‪ٙ‬ذ ثشای ػبصٔبٖ ثش٘بٔ‪ٚ ٝ‬‬ ‫ث‪ٛ‬دخ‪ ٝ‬اسػبَ ؿذ و‪ٙٔ ٝ‬ت ش تبییذ اٖ ‪ٞ‬ؼتیٓ تب ‪ٕٞ‬شا‪ ٜ‬ثب دی‪ٛ‬ػت اٖ‪ ،‬و‪ ٝ‬ؿبُٔ سا‪ٞ‬ىبس‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ػدیدبػدت ‪ٞ‬دبی‬ ‫اخشایی ػ‪ٙ‬ذ ّٔی اػت‪ ،‬ث‪ ٝ‬دػتٍب‪ٞ ٜ‬ب اثالغ ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ادأ‪ ٝ‬داد‪:‬دس ایٗ ثبص‪ ٜ‬صٔب٘ی‪ ،‬دس حبَ ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬دػت‪ٛ‬ساِ‪ٍ٘ ُٕ،‬بؿت ٘‪ٟ‬بدی ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ػبِٕ‪ٙ‬ذی دػتٍب‪ٜٞ‬بی عو‪ٛ‬‬ ‫ؿ‪ٛ‬سای ّٔی ػبِٕ‪ٙ‬ذی ‪ٞ‬ؼتیٓ‪ ،‬ث‪ ٝ‬ایٗ ٔ‪ٙ،‬ب و‪٘ ٝ‬مـ‪ ٝ‬خبٔع ٔذیشیت ٔ‪ٛ‬ه‪ٛ‬ع ػبِٕ‪ٙ‬ذی دس ‪ٞ‬ش دػتٍب‪ ،ٜ‬چد‪ ٝ‬دس‬ ‫ثیث ػبختبسی ‪ ٚ‬چ‪ ٝ‬دس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ثش٘بٔ‪ ٝ‬سیضی ‪ ٚ‬چ‪ ٝ‬دس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬فشای‪ٙ‬ذ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬دش‪ٚ‬تىُ ‪ٞ‬دبی اخدشایدی ‪ٔ ٚ‬ؼدبئدُ‬ ‫‪ٕٞ‬ىبسی ‪ٞ‬بی ثیٗ ثخـی ‪ ٚ‬چ‪ ٝ‬دس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬دبیؾ ‪ ٘ ٚ‬بس ‪ ٚ‬ث‪ٛ‬دخ‪ٙٔ ٚ ٝ‬بثع ا٘ؼب٘ی ‪ ٚ‬فیضیىی ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫سئیغ دثیشخب٘‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬سای ّٔی ػبِٕ‪ٙ‬ذاٖ وـ‪ٛ‬س افض‪ٚ‬د‪ :‬ػشفلُ ‪ٞ‬ب دس ایٗ ٍ٘بؿت ٘‪ٟ‬بدی ا٘دددبْ ؿدذ‪ٔ ٚ ٜ‬دب‬ ‫أبد‪ٜ‬ایٓ ث‪ٔ ٝ‬ین ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ػبصٔبٖ ثش٘بٔ‪ ٚ ٝ‬ث‪ٛ‬دخ‪ ٝ‬ػ‪ٙ‬ذ تبییذی‪ ٝ‬اثالغ سا اسائ‪ ٝ‬وشد‪ ٚ ٜ‬ث‪ٛ‬دخ‪ ٝ‬عّٕدیدبتدی ودشدٖ‬ ‫ػ‪ٙ‬ذ سا تخلیق د‪ٞ‬ذ‪ ،‬ایٗ ثش٘بٔ‪ ٝ‬سا اخشایی وشد‪ ٚ ٜ‬دیؾ ثجشیٓ‪.‬‬ ‫خطر انتقال ویروس کرونا در چه شرایطی تصاعذی باال می رود‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی س‪ٚ‬ص٘بٔ‪ ٝ‬اسن‪ -‬فشٔب٘ذ‪ ٜ‬ػتبد ٔمبثّ‪ٝ‬‬ ‫ثب وش‪٘ٚ‬ب دس وال٘ـ‪ٟ‬ش ت‪ٟ‬شاٖ‪ٌ ،‬فت‪ :‬ؿبخق ٔدذ‬ ‫صٔبٖ حو‪ٛ‬س افشاد‪ٔ ،‬یضاٖ تشاوٓ ‪ ٚ‬فوبی ٔدیدیدی‬ ‫ٔی ت‪ٛ‬ا٘ذ خٌش ا٘تمبَ ‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع وش‪٘ٚ‬ب سا ث‪ ٝ‬کد‪ٛ‬س‬ ‫تلبعذی اص فشدی ث‪ ٝ‬فشد دیٍش افضایؾ د‪ٞ‬ذ‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ خجشٌضاسی ٔ‪ٟ‬ش‪ ،‬عّیشهب صاِی‪ ،‬ثب اؿبس‪ٜ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬تلٕیٓ ػتبد ّٔی ٔمبثّ‪ ٝ‬ثب وش‪٘ٚ‬ب ٔج‪ٙ‬ی ثش اخجبسی‬ ‫ؿذٖ اػتفبد‪ ٜ‬اص ٔبػه دس تدددٕد‪،‬دب ‪ ،‬ا د‪ٟ‬دبس‬ ‫داؿت‪ :‬دس وال٘ـ‪ٟ‬ش ت‪ٟ‬شاٖ ٔشاوض تدٕع ٔت‪ٙ‬بػت ثب‬ ‫تشدد‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬حو‪ٛ‬س فیضیىی افشاد لبثّدیدت تد‪،‬دشید‬ ‫داسد‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬افضایؾ تشاوٓ خٕ‪،‬دیدت ‪ ٚ‬خدٌدش‬ ‫ؿی‪ٛ‬ع وش‪٘ٚ‬ب دس٘ب‪ٌٚ‬بٖ حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ عٕ‪ٔٛ‬ی‪ ،‬افض‪ٚ‬د‪:‬‬ ‫ٔـخلب ثیـتشیٗ ثخؾ تدٕ‪،‬ی دس ؿد‪ٟ‬دش تد‪ٟ‬دشاٖ‬ ‫ٔشث‪ٛ‬ى ٔتش‪ ٚ ٚ‬ث‪ًٛ ٝ‬س وّی ٘ب‪ٌٚ‬بٖ حُٕ ‪٘ ٚ‬دمدُ‬ ‫عٕ‪ٔٛ‬ی ٔی ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫صاِی‪ٔ ،‬شاوض خشیذ‪ ،‬فش‪ٚ‬ؿٍب‪ٞ ٜ‬بی ثضسی‪ ،‬اداسا‬ ‫‪ٔ ٚ‬شاوضی و‪ ٝ‬ف‪،‬بِیت ‪ٞ‬بی فش‪ٍٙٞ‬ی ‪ ٚ‬اخدتدٕدبعدی‬ ‫ا٘دبْ ٔی د‪ٙٞ‬ذ سا اص دیدٍدش ٔدشاودض ددشتدشدد ‪ٚ‬‬ ‫دشتدٕع ت‪ٟ‬شاٖ دا٘ؼت ‪ ٚ‬خبًش٘ـبٖ وشد‪ :‬ث‪ً ٝ‬د‪ٛ‬س‬ ‫وّی ؿبخق ٔذ صٔبٖ حود‪ٛ‬س افدشاد‪ٔ ،‬دیدضاٖ‬ ‫تشاوٓ ‪ ٚ‬فوبی ٔییی ٔی تد‪ٛ‬ا٘دذ خدٌدش ا٘دتدمدبَ‬ ‫‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع وش‪٘ٚ‬ب سا ث‪ ٝ‬ک‪ٛ‬س تلبعذی اص فشدی ثد‪ٝ‬‬ ‫فشد دیٍش افضایؾ د‪ٞ‬ذ‪.‬‬ ‫فشٔب٘ذ‪ ٜ‬ػتبد ٔمبثّ‪ ٝ‬ثب وش‪٘ٚ‬ب دس وال٘ـ‪ٟ‬ش ت‪ٟ‬شاٖ ثدب‬ ‫ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ً ٝ‬جک اخشیٗ ٌٔبِ‪،‬ب خ‪ٟ‬ب٘ی اػتفبد‪ ٜ‬اص‬ ‫رٍزًاهِ ارک‬ ‫م الف ‪ 9089‬هرًد‬ ‫اگْی فقداى سٌد هالکیت‬ ‫خب٘ٓ ددش٘دیدب حدددبصی هدٕدٗ دس خد‪ٛ‬اػدت ‪ٚ‬اسد‪ ٜ‬ثـدٕدبس‪:ٜ‬‬ ‫‪ ۱۱4۳4۳۰-۰۲۰404۰۱۰۲‬اعالْ ٕ٘‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػت و‪ ٝ‬ػ‪ٙ‬ذ ٔبِىیت ٔمذاس‬ ‫یه ػ‪ٔ ٟٓ‬ـبع اص د‪ ٜ‬ػ‪ ٟٓ‬ؿـذاً٘ یه ثبه وب‪ٚ‬سا٘ؼدشا داسای‬ ‫دالن ثجتی ‪ ۵‬فشعی اص ‪ -۰۰۳۵‬اکّی ‪ٚ‬الع دس ٔش٘ذ ثخؾ ‪ ۰۵‬تجشیض‬ ‫ثـٕبس‪ ٜ‬دفتش اِىتش‪٘ٚ‬یىی‪ ۰۳۱۵۰۲۳۲۰۲۲۵۲۲۰۱۰۲ :‬ث‪ٙ‬بْ ٘دبٔدجدشد‪ٜ‬‬ ‫ثجت ‪ ٚ‬کبدس ‪ ٚ‬تؼّیٓ ؿذ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ث‪ّ،‬ت خبثدبئی ٔفم‪ٛ‬د ٌدشدیدذ‪ٚ ٜ‬‬ ‫دسخ‪ٛ‬اػت کذ‪ٚ‬س اػ‪ٙ‬بد ٔبِىیت إِث‪ٙ‬ی سا ٕ٘‪ٛ‬د‪ِ ٜ‬زا ٔدشاتدت ثد‪ٝ‬‬ ‫اػت‪ٙ‬بد ٔبد‪ -۰۰۲ ٜ‬ائیٗ ٘بٔ‪ ٝ‬لب٘‪ ٖٛ‬ثجت دس یه ٘‪ٛ‬ثت اٌ‪ٟ‬ی ٔیـ‪ٛ‬د‬ ‫تب چ‪ٙ‬ب٘چ‪ٞ ٝ‬شوؼی ٔذعی ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د ػ‪ٙ‬ذ ٔبِىیت ٘ضد خ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬یب ا٘دددبْ‬ ‫ٔ‪،‬بّٔ‪٘ ٝ‬ؼجت ث‪ّٔ ٝ‬ه ٔزو‪ٛ‬س ثبؿذ اص تبسیخ ا٘تـبس ایٗ اٌد‪ٟ‬دی ثد‪ٝ‬‬ ‫ٔذ د‪ ٜ‬س‪ٚ‬ص اعتشام خ‪ٛ‬د سا هٕٗ اسائ‪ ٝ‬اکُ ػ‪ٙ‬ذ ٔبِىدیدت ثد‪ٝ‬‬ ‫ایٗ اداس‪ ٜ‬تؼّیٓ تب ‪ٚ‬فک ٔمشسا عُٕ ٌشدد ثذی‪ٟ‬ی اػت چ‪ٙ‬دب٘دچد‪ٝ‬‬ ‫شف ٔذ ٔمشس اعتشاهی ‪ٚ‬اکُ ٘ـ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬یب دس ک‪ٛ‬س اعدتدشام‬ ‫اکُ ػ‪ٙ‬ذ اسائ‪ٍ٘ ٝ‬شدد اػ‪ٙ‬بد ٔبِىیت إِث‪ٙ‬دی ًدجدک ٔدمدشسا ثد‪ٝ‬‬ ‫ٔتمبهی تؼّیٓ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫‪ *۰4۳۲‬تبسیخ ا٘تـبس‪۰۳۱۱4۲۰4۰۲ :‬‬ ‫رئیس ادارُ ثبت اسٌاد ٍ اهالک شْرستاى هرًد‬ ‫بْوی باباپَر‬ ‫*********************************‬ ‫رٍزًاهِ ارک‬ ‫م الف ‪ 9084‬هرًد‬ ‫اگْی فقداى سٌد هالکیت‬ ‫خب٘ٓ ددشیؼدبح حدددبصی هدٕدٗ دسخد‪ٛ‬اػدت ‪ٚ‬اسد‪ ٜ‬ثـدٕدبس‪:ٜ‬‬ ‫‪ ۱۱4۳4۳۰-۰۲۰404۰۱۰۲‬اعالْ ٕ٘‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػت و‪ ٝ‬ػ‪ٙ‬ذ ٔبِىیت ٔمذاس‬ ‫یه ػ‪ٔ ٟٓ‬ـبع اص د‪ ٜ‬ػ‪ ٟٓ‬ؿـذاً٘ یه ثبه وب‪ٚ‬سا٘ؼدشا داسای‬ ‫دالن ثجتی ‪ ۵‬فشعی اص ‪ -۰۰۳۵‬اکّی ‪ٚ‬الع دس ٔش٘ذ ثخؾ ‪ ۰۵‬تجشیض‬ ‫ثـٕبس‪ ٜ‬دفتش اِىتش‪٘ٚ‬یىی‪ ۰۳۱۵۰۲۳۲۰۲۲۵۲۲۰۱۵۰ :‬ث‪ٙ‬بْ ٘دبٔدجدشد‪ٜ‬‬ ‫ثجت ‪ ٚ‬کبدس ‪ ٚ‬تؼّیٓ ؿذ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ث‪ّ،‬ت خبثدبئی ٔفم‪ٛ‬د ٌدشدیدذ‪ٚ ٜ‬‬ ‫دسخ‪ٛ‬اػت کذ‪ٚ‬س ػ‪ٙ‬ذ ٔبِىیت إِث‪ٙ‬ی سا ٕ٘‪ٛ‬د‪ِ ٜ‬زا ٔدشاتدت ثد‪ٝ‬‬ ‫اػت‪ٙ‬بد ٔبد‪ -۰۰۲ ٜ‬ائیٗ ٘بٔ‪ ٝ‬لب٘‪ ٖٛ‬ثجت دس یه ٘‪ٛ‬ثت اٌ‪ٟ‬ی ٔیـ‪ٛ‬د‬ ‫تب چ‪ٙ‬ب٘چ‪ٞ ٝ‬شوؼی ٔذعی ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د ػ‪ٙ‬ذ ٔبِىیت ٘ضد خ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬یب ا٘دددبْ‬ ‫ٔ‪،‬بّٔ‪٘ ٝ‬ؼجت ث‪ّٔ ٝ‬ه ٔزو‪ٛ‬س ثبؿذ اص تبسیخ ا٘تـبس ایٗ اٌد‪ٟ‬دی ثد‪ٝ‬‬ ‫ٔذ د‪ ٜ‬س‪ٚ‬ص اعتشام خ‪ٛ‬د سا هٕٗ اسائ‪ ٝ‬اکُ ػ‪ٙ‬ذ ٔبِىدیدت ثد‪ٝ‬‬ ‫ایٗ اداس‪ ٜ‬تؼّیٓ تب ‪ٚ‬فک ٔمشسا عُٕ ٌشدد ثذی‪ٟ‬ی اػت چ‪ٙ‬دب٘دچد‪ٝ‬‬ ‫شف ٔذ ٔمشس اعتشاهی ‪ٚ‬اکُ ٘ـ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬یب دس ک‪ٛ‬س اعدتدشام‬ ‫اکُ ػ‪ٙ‬ذ اسائ‪ٍ٘ ٝ‬شدد ػ‪ٙ‬ذ ٔبِىیت إِثد‪ٙ‬دی ًدجدک ٔدمدشسا ثد‪ٝ‬‬ ‫ٔتمبهی تؼّیٓ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫‪ *۰4۳۰‬تبسیخ ا٘تـبس‪۰۳۱۱4۲۰4۰۲ :‬‬ ‫رئیس ادارُ ثبت اسٌاد ٍ اهالک شْرستاى هرًد‬ ‫بْوی باباپَر‬ ‫*********************************‬ ‫رٍزًاهِ ارک‬ ‫م الف ‪ 9089‬هرًد‬ ‫اگْی فقداى سٌد هالکیت‬ ‫البی عّی ثخـ‪ّ،‬یضاد‪ ٚ ٜ‬خب٘ٓ ػبسا سهبئی ثبثش‪ ٜ‬هدٕدٗ تؼدّدیدٓ‬ ‫چ‪ٟ‬بس ثدشی اػدتدـد‪ٟ‬دبدید‪ ٝ‬تلدذیدک ؿدذ‪ٚ ٜ‬اسد‪ ٜ‬ثد‪ ٝ‬ؿدٕدبس‪:ٜ‬‬ ‫‪ ۰۳۱۱4۲۰4۲۰-۰۲۰404۰۱۲۰‬اعالْ ٕ٘‪ٛ‬د‪ ٜ‬ا٘دذ اػد‪ٙ‬دبد ٔدبِدىدیدت‬ ‫ؿـذاً٘ یه ثبه خب٘‪ ٝ‬و‪ ٝ‬تیت دالن ‪ ۰۰0‬فشعی اص ‪ -۱‬اکّی‬ ‫‪ٚ‬الع دس ثبثش‪ ٜ‬ػفّی ثخؾ ‪ ۰۰‬ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ثجتی ٔش٘ذ دس کفیب ‪ٚ ۰۵۰‬‬ ‫‪ ۰۵۰‬دفتشخّذ ‪ ۰۰‬ریُ ‪ٞ‬بی ثدجدتدی ‪ ۵09۰ ٚ ۵09۰‬ثد‪ٙ‬دبْ الدبی‬ ‫کبحج‪ّ،‬ی ثخـ‪ّ،‬ی صاد‪ ٚ ٜ‬خب٘ٓ ػبسا سهبئی ثبثش‪ ٜ‬و‪ٞ‬شوذاْ ثٕمذاس‬ ‫ػ‪ ٝ‬داً٘ ٔـبع اص ؿـذاً٘) ثجت ‪ ٚ‬اػ‪ٙ‬بد ٔبِىیت ا٘‪ٟ‬ب ث‪ ٝ‬ػشیدبَ‬ ‫‪ٞ‬بی ‪ ۳0۲۰۳0 ٚ ۳9۳00۳‬اِ ‪ ۲۵‬کبدس ‪ ٚ‬تؼّیٓ ٌشدیدذ‪ ٜ‬اػدت‪،‬‬ ‫ث‪،‬ذا اػ‪ٙ‬بد ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬دالن ف‪ٛ‬ق اِزوش ث‪ ٝ‬عّت خبثدبئی ٔفم‪ٛ‬د ٌشدیذ‪ٜ‬‬ ‫‪٘ ٚ‬بٔجشدٌبٖ دسخ‪ٛ‬اػت کذ‪ٚ‬س ػ‪ٙ‬ذ ٔبِىیت إِث‪ٙ‬ی سا ٕ٘‪ٛ‬د‪ِ ٜ‬دزا‬ ‫ٔشاتت ث‪ ٝ‬اػت‪ٙ‬بد ٔبد‪ -۰۰۲ ٜ‬ائیٗ ٘بٔ‪ ٝ‬لب٘‪ ٖٛ‬ثجت دس یده ٘د‪ٛ‬ثدت‬ ‫اٌ‪ٟ‬ی ٔیـ‪ٛ‬د تب چ‪ٙ‬ب٘چ‪ٞ ٝ‬شوؼی ٔذعی ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د ػ‪ٙ‬ذ ٔبِىدیدت ٘دضد‬ ‫خ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬یب ا٘دبْ ٔ‪،‬بّٔ‪٘ ٝ‬ؼجت ث‪ّٔ ٝ‬ه ٔزو‪ٛ‬س ثبؿذ اص تبسیخ ا٘تـدبس‬ ‫ایٗ اٌ‪ٟ‬ی ث‪ٔ ٝ‬ذ د‪ ٜ‬س‪ٚ‬ص اعتشام خ‪ٛ‬د سا هٕٗ اسائ‪ ٝ‬اکُ ػد‪ٙ‬دذ‬ ‫ٔبِىیت ث‪ ٝ‬ایٗ اداس‪ ٜ‬تؼّیٓ تب ‪ٚ‬فک ٔمشسا عُٕ ٌدشدد ثدذید‪ٟ‬دی‬ ‫اػت چ‪ٙ‬ب٘چ‪ ٝ‬شف ٔذ ٔمشس اعتشاهی ‪ٚ‬اکُ ٘ـد‪ٛ‬د ‪ ٚ‬یدب دس‬ ‫ک‪ٛ‬س اعتشام اکُ ػ‪ٙ‬ذ اسائ‪ٍ٘ ٝ‬شدد ػ‪ٙ‬ذ ٔبِىیت إِث‪ٙ‬ی ًدجدک‬ ‫ٔمشسا ث‪ٔ ٝ‬تمبهی تؼّیٓ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫‪ *۰4۳۰‬تبسیخ ا٘تـبس‪۰۳۱۱4۲۰4۰۲ :‬‬ ‫رئیس ادارُ ثبت اسٌاد ٍ اهالک شْرستاى هرًد‬ ‫بْوی باباپَر‬ ‫اگهی مفقودی (نوبت اول)‬ ‫پروانه اشتغال به کار مهنذسی (شخص حقیقققی)‬ ‫بشماره‪ :< -<A9 -99;B> C‬بنام اینجانب علقی‬ ‫ادیب بشماره ملی‪ :>>;=?A>B; C‬صقادره ا‬ ‫نظام مهنذسی استان ارربایجان شرقی بتقاریق ‪C‬‬ ‫>‪ :<A<89@89‬مفقود گردیذه ا درجه اعتقاقار‬ ‫ساقط می باشذ‪.‬‬ ‫ٔبػه ٔی ت‪ٛ‬ا٘ذ ث‪ ٝ‬ؿىُ لبثُ ت‪ٛ‬خ‪ٟ‬ی اص ا٘دتدمدبَ‬ ‫وش‪٘ٚ‬ب ثىب‪ٞ‬ذ‪ٌ ،‬فت‪ :‬أبس ثیبٍ٘ش ایٗ ٌّٔت اػدت‬ ‫و‪ ٝ‬اػتفبد‪ ٜ‬اص ٔبػه ٔی ت‪ٛ‬ا٘ذ حتی دس عذد ٔ‪ِٛ‬ذ‬ ‫دبی‪ ٝ‬و‪ ٝ‬ؿبخق سکذ ‪ٚ‬ه‪،‬یت ادیذٔی دس خبٔ‪،‬د‪ٝ‬‬ ‫اػت اثشٌزاس ثبؿذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬تدٕع چد‪ ٝ‬تد‪،‬دذاد اص افدشاد‬ ‫وّ‪٘ٛ‬ی خٕ‪،‬یتی تّمی ٔی ؿ‪٘ٛ‬ذ‪ ،‬ت‪ٛ‬هید داد‪ :‬دس‬ ‫ایٗ ثبس‪ٛٙٞ ٜ‬ص اخٕبع خ‪ٟ‬دب٘دی ‪ٚ‬خد‪ٛ‬د ٘دذاسد‪ ،‬دس‬ ‫ثشخی وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ب ثش اػبع ؿی‪٘ ٜٛ‬بٔ‪ ٝ‬عذد ‪ ،۳‬ثدشخدی‬ ‫‪ ٚ ۵‬دس ثشخی وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ب ایٗ عذد ث‪ ٝ‬ػم ‪٘ ۰۲‬دفدش‬ ‫٘یض ٔی سػذ‪.‬‬ ‫صاِی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬دس وـ‪ٛ‬س ٔب ثب وٕه اص اػبتدیدذ‬ ‫‪ٌ ٕٝٞ‬یش ؿ‪ٙ‬بػی ٔی ت‪ٛ‬ا٘یٓ ث‪ ٝ‬عذد دبی‪ ٝ‬اػتدب٘دذاسد‬ ‫نشانههای گرما دگی‬ ‫و چنذ توصیه‬ ‫تدٕ‪،‬ی دػت یبثیٓ تبویذ وشد‪ :‬ایٗ عذد دسٔد‪ٛ‬سد‬ ‫فوب‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬ؿشایی ٔ‪ٛ‬اج داس٘ذ‪ ،‬تدٕ‪،‬ب خدٌدش‬ ‫افشیٗ حذ‪ٚ‬د ‪٘ ۰۲‬فدش اػدت‪ .‬اِدجدتد‪ ،ٝ‬دس ثدشخدی‬ ‫وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ب ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ؿشایی ثیشا٘ی ایدٗ عدذد ثد‪ٝ‬‬ ‫ک‪ٛ‬س ػختٍیشا٘‪ ٝ‬تش اعٕبَ ٔی ؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ثد‪ ٝ‬عدذد‬ ‫ػ‪٘ ٝ‬فش ٘یض ٔی سػذ‪.‬‬ ‫انتقال سهمیههای حج تمتع ایثارگران به سال اینذه‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی س‪ٚ‬ص٘بٔد‪ ٝ‬اسن‪ٔ -‬دذیدشودُ‬ ‫‪ٚ‬سصؿی ‪ ٚ‬اسد‪ٚ‬یدی ثد‪ٙ‬دیدبد ؿد‪ٟ‬دیدذ ‪ ٚ‬أد‪ٛ‬س‬ ‫ایثبسٌشاٖ اعالْ وشد‪ :‬ثدب تد‪ٛ‬خد‪ ٝ‬ثد‪ ٝ‬ؿدید‪ٛ‬ع‬ ‫‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع وش‪٘ٚ‬ب ‪ ٚ‬ت‪ّ،‬یک اعضاْ ودبس‪ٚ‬اٖ ‪ٞ‬دب ثد‪ٝ‬‬ ‫حح تٕتع ثجت٘بْ‪ٞ‬بی ػبَ خبسی ثدب حدفد‬ ‫ا‪ِٛٚ‬یت ث‪ ٝ‬ػبَ ‪ ۰۰۲۲‬ا٘تمبَ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ یبفت‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ایؼ‪ٙ‬ب‪ ،‬ػیذ ٔؼتدبد حؼی‪ٙ‬ی ثب اعالْ‬ ‫ایٗ خجش ت‪ٛ‬هی داد‪ :‬ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ٚ ٝ‬صاس‬ ‫حح وـ‪ٛ‬س عشثؼتبٖ ث‪ ٝ‬دِیُ ؿدید‪ٛ‬ع ‪ٚ‬یدش‪ٚ‬ع‬ ‫و‪ٛ‬یذ ‪ٙٔ ،۰۱‬بػه حح تٕتع ػبَ خبسی سا ثب‬ ‫ت‪،‬ذاد ثؼیبس ٔیذ‪ٚ‬د ‪ ٚ‬ثدشای افدشاد ػدبودٗ‬ ‫وـ‪ٛ‬س عشثؼتبٖ ثشٌضاس خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬دذ ودشد‪ .‬تدٕدبْ‬ ‫اعضاْ‪ٞ‬بی ث‪ٙ‬یبد ؿ‪ٟ‬یذ ‪ ٚ‬أ‪ٛ‬س ایثبسٌدشاٖ‪ ،‬اعدٓ‬ ‫اص ثجت٘بْ‪ٞ‬بی ودبس‪ٚ‬اٖ ‪ٞ‬دبی عدبدی وخد‪ٛ‬د‬ ‫اعضاْ ‪ٞ‬ب) ‪ ٚ‬وبس‪ٚ‬اٖ ‪ٚ‬یظ‪ ٜ‬حح تٕتع خب٘جبصاٖ ث‪ٝ‬‬ ‫حبِت ت‪ّ،‬یک دسخ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ أذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬دس دی اعالْ ػدبصٔدبٖ حدح ‪ٚ‬‬ ‫صیبس ٔج‪ٙ‬ی ثش ت‪ّ،‬یک اعضاْ ث‪ٙٔ ٝ‬بػه عجبدی‬ ‫ػیبػی حح تٕتع ػبَ خبسی‪ ،‬تٕبٔی ‪ٞ ۵‬دضاس‬ ‫ػ‪ٕٟ‬ی‪ ٝ‬اختلبف یبفت‪ ٝ‬اص ػدبصٔدبٖ حدح ‪ٚ‬‬ ‫صیبس دس ػبَ خبسی ثب حف ا‪ِٚ‬د‪ٛ‬یدت ثد‪ٝ‬‬ ‫ػبَ ‪ ۰۰۲۲‬ا٘تمبَ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ یبفت‪.‬‬ ‫حؼی‪ٙ‬ی خبًش٘ـبٖ وشد‪ٔ :‬شاتدت عد‪ٛ‬د یدب‬ ‫ا٘تمبَ ‪ٚ‬خ‪ ٜٛ‬دشداختی ٔتمبهیبٖ ثشای ٔ‪ٙ‬بػه‬ ‫حح تٕتع ػبَ اتی‪ ،‬دغ اص تلٕیٌٓدیدشی ‪ٚ‬‬ ‫اثالغ ػبصٔبٖ حح ‪ ٚ‬صیبس ٔتد‪،‬دبلدجد الب اعدالْ‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫قانون حمایت ا اطفال مانع بهرهکشی اقتصادی ا کودکان میشود‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی س‪ٚ‬ص٘بٔ‪ ٝ‬اسن‪ -‬عو‪ ٛ‬وٕیت‪ٝ‬‬ ‫حم‪ٛ‬لی ا٘دٕٗ حٕبیت اص حم‪ٛ‬ق و‪ٛ‬دودبٖ‬ ‫ٌفت‪ :‬لب٘‪ ٖٛ‬حٕبیت اص اًفبَ ‪ٛ٘ ٚ‬خد‪ٛ‬ا٘دبٖ‬ ‫هٕٗ تبویذ ثش ٔ‪ٛ‬ه‪ٛ‬ع ٔد‪ٙ‬دع ثد‪ٟ‬دش‪ ٜ‬وـدی‬ ‫التلبدی اص و‪ٛ‬دوبٖ‪ ،‬ا٘‪ٟ‬ب سا اص ودبس‪ٞ‬دبی‬ ‫ٔوش ثشحزس داؿت‪ ٚ ٝ‬تیت حٕدبیدت لدشاس‬ ‫ٔید‪ٞ‬ذ‪.‬‬ ‫ٔ‪٘ٛ‬یىب ٘بدی دس ٌفت ‪ ٌٛٚ‬ثب ایش٘ب ثب اؿدبس‪ٜ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬اثالغ لب٘‪ ٖٛ‬حٕبیت اص اًفبَ ‪ٛ٘ ٚ‬خ‪ٛ‬ا٘دبٖ‬ ‫اص ػ‪ٛ‬ی سئیغ خٕد‪ٟ‬د‪ٛ‬سی افدض‪ٚ‬د‪ :‬لدب٘د‪ٖٛ‬‬ ‫حٕبیت اص و‪ٛ‬دوبٖ ‪ٛ٘ ٚ‬خ‪ٛ‬ا٘بٖ‪ ٚ ،‬دبیدفدی‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی س‪ٚ‬ص٘بٔ‪ ٝ‬اسن‪ -‬عو‪ ٛ‬ا٘دٕدٗ‬ ‫خشاحبٖ دالػتیه ‪ ٚ‬صیجبیی ایشاٖ‪ٌ ،‬فت‪ :‬دس‬ ‫حبَ حبهش خشاحی‪ٞ‬بی دالػتیه ‪ ٚ‬صیجدبیدی‬ ‫دس وـ‪ٛ‬س ثش اػبع سعبیدت ددش‪ٚ‬تدىدُ ‪ٞ‬دبی‬ ‫خبف ا٘دبْ ٔی ٌیشد ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ٔ‪ٟ‬ش‪ ،‬عدّدی‬ ‫ثیظ٘ی‪ ،‬ثدب ثدیدبٖ اید‪ٙ‬دىد‪ ٝ‬دس حدبَ حدبهدش‬ ‫خشاحی ‪ٞ‬بی دالػتیه ‪ ٚ‬صیجبیی دس وـ‪ٛ‬س ثدش‬ ‫اػبع سعبیت دش‪ٚ‬تىُ‪ٞ‬بی خبف ا٘دبْ ٔدی‬ ‫ؿ‪ٛ‬د‪ٌ ،‬فت‪ :‬اٌش تٕبْ ددش‪ٚ‬تدىدُ ‪ٞ‬دبی الصْ‬ ‫سعبیت ؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ثیٕبس ث‪،‬ذ اص عُٕ ٔ‪ٛ‬اصیٗ الصْ‬ ‫سا سعبیت و‪ٙ‬ذ خٌش ا٘تمبَ وش‪٘ٚ‬ب ثؼیدبس ودٓ‬ ‫ثشای ‪ٚ‬صاس وبس لبئُ ؿذ‪ ٚ ٜ‬ا‪ٞ‬دذافدی سا‬ ‫د٘جبَ ٔی و‪ٙ‬ذ‪ .‬اِجت‪ ٝ‬ایٗ لب٘‪ ٖٛ‬ث‪ًٛ ٝ‬س خبف‬ ‫س‪ٚ‬ی وبس و‪ٛ‬دن تٕشوض ٘ىشد‪ ٜ‬أدب ثد‪ٟ‬دش‪ٜ‬‬ ‫وـی التلبدی اص و‪ٛ‬دن سا ث‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ یىی‬ ‫اص ‪ٚ‬ه‪،‬یت ‪ٞ‬بی ٔخبًدش‪ ٜ‬أدیدض دس ٘د دش‬ ‫ٌشفت‪ٍٙٞ ٚ ٝ‬بٔیى‪ ٝ‬وبس و‪ٛ‬دن‪ ،‬أىبٖ دس‬ ‫ٔ‪،‬شم ثض‪ ٜ‬دیذٌی یب دس ٔ‪،‬شم خـد‪٘ٛ‬دت‬ ‫سا فشا‪ ٓٞ‬و‪ٙ‬ذ‪ً ،‬دجدک لدب٘د‪ ٖٛ‬ثدبیدذ ثدب اٖ‬ ‫ثشخ‪ٛ‬سد ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬لب٘‪ ٖٛ‬حٕبیت اص اًدفدبَ ‪ٚ‬‬ ‫٘‪ٛ‬خ‪ٛ‬ا٘بٖ‪ٚ ،‬صاس وبس سا ّٔضْ ودشد‪ ٜ‬ود‪ٝ‬‬ ‫دسک‪ٛ‬س ٔـب‪ٞ‬ذ‪ ٜ‬و‪ٛ‬دوبٖ ثض‪ ٜ‬دیذ‪ ٜ‬یب دس‬ ‫ٔ‪،‬شم خٌش‪ ،‬حتٕب ثبیذ ا٘بٖ سا ث‪ٟ٘ ٝ‬بد‪ٞ‬دبی‬ ‫حٕبیتی ‪ ٚ‬لوبیی ٔ‪،‬شفی و‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬ساخدع ثد‪ٝ‬‬ ‫ثیث د‪ٛ‬ؿؾ ثیٕ‪ ٝ‬ای ا٘‪ٟ‬ب ‪ٞ‬دٓ کدیدجدت‬ ‫وشد‪ ٜ‬و‪ ٝ‬اِجت‪ ٝ‬ا٘تمبداتی ث‪ ٝ‬ایٗ ٔؼبِ‪ٞ ٝ‬ؼت‪.‬‬ ‫انجام جراحی های یاایی در ایام کرونا ضرورتی‬ ‫ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ ،‬ثب ایٗ ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د خ‪ٟ‬ت دیـٍیشی ‪ٞ‬شچد‪ٝ‬‬ ‫ثیـتش اص وش‪٘ٚ‬ب‪ ،‬ثیٕبساٖ دس کد‪ٛ‬س أدىدبٖ‪،‬‬ ‫ا٘دبْ خشاحی ‪ٞ‬بی صیدجدبیدی سا ثد‪ ٝ‬تد‪،‬د‪ٛ‬یدک‬ ‫ثی‪ٙ‬ذاص٘ذ‪ٚ.‬ی ا ‪ٟ‬بس داؿت‪ :‬حذ‪ٚ‬د ‪ٔ ۰‬ب‪ ٜ‬اػدت‬ ‫و‪ ٝ‬ایشاٖ دسٌیش ؿی‪ٛ‬ع وش‪٘ٚ‬ب ؿدذ‪ ٜ‬ود‪ ٝ‬ایدٗ‬ ‫ثیٕبسی چ‪ٙ‬ذ ٔب‪ ٜ‬لجُ دس وـد‪ٛ‬س چدیدٗ ثدش‪ٚ‬ص‬ ‫یبفت ‪ ٚ‬دس حبَ حبهش خبٔ‪ ٝ،‬خ‪ٟ‬ب٘ی ٌشفتدبس‬ ‫‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع و‪ٚٛ‬یذ ‪ ۰۱‬ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬ثیظ٘ی ثب اؿدبس‪ٜ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ٛٙٞ ٝ‬ص دسٔبٖ ٘‪ٟ‬بیی ثشای ٔدمدبثّد‪ ٝ‬ثدب‬ ‫رٍزًاهِ ارک‬ ‫م الف ‪ 9080‬هرًد‬ ‫هتی اگْی هسایدُ اتَهبیل‬ ‫ثٕ‪ٛ‬خت دش‪٘ٚ‬ذ‪ ٜ‬اخشائی والػ‪ ۱9۲۲۵۳0 :ٝ‬ؿـذاً٘ یه دػتٍب‪ ٜ‬ددظ‪ٚ‬‬ ‫دبسع ػفیذ سً٘ ٔذَ ‪ٔ ۰۳۱۰‬ت‪ّ،‬ک ث‪ ٝ‬البی ٔشح‪٘ ْٛ‬بکش أبٔی دیدضج‬ ‫و‪ ٝ‬دس لجبَ لؼٕتی اص ًّت خب٘ٓ ًب‪ٞ‬ش‪ ٜ‬ا٘لبسیبٖ ًجک ٘ ش وبسؿد‪ٙ‬دبع‬ ‫سػٕی ؿـذاً٘ ث‪ٔ ٝ‬جّغ ‪ ۱۲۲4۲۲۲4۲۲۲‬سیبَ و٘‪ٟ‬لذ ٔیدّدید‪ ٖٛ‬سیدبَ)‬ ‫اسصیبثی ؿذ‪ ٜ‬اص ػبعت ‪ ۱‬اِی ‪ ۰۰‬س‪ٚ‬ص چ‪ٟ‬بسؿ‪ٙ‬ج‪ٛٔ ٝ‬سخ‪۰۳۱۱4۲۰4۰۵ :ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬الع دسدبسوی‪ ًٙ‬یب‪ٚ‬سی ٔش٘ذ اص ًشیک ٔضایذ‪ ٜ‬ثد‪ ٝ‬فدش‪ٚ‬ؽ ٔدی سػدذ‪.‬‬ ‫ٔضایذ‪ ٜ‬ؿـذاً٘ ات‪ٔٛ‬جیُ ٔزو‪ٛ‬س اص ٔجّغ ‪ ۱۲۲4۲۲۲4۲۲۲‬سیبَ و٘‪ٟ‬لدذ‬ ‫ٔیّی‪ ٖٛ‬سیبَ) ؿش‪ٚ‬ع ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ثبالتشیٗ لیٕت یـ‪ٟٙ‬بدی ٘مذا فش‪ٚ‬خت‪ٔ ٝ‬یدـد‪ٛ‬د‬ ‫‪ ٚ‬وّی‪ٞ ٝ‬ضی‪ٞ ٝٙ‬بی لب٘‪٘ٛ‬ی ث‪ ٝ‬ع‪ٟ‬ذ‪ ٜ‬ثش٘ذ‪ٔ ٜ‬ضایذ‪ ٜ‬اػت ‪٘ ٚ‬یٓ عـش ‪ ٚ‬حدک‬ ‫ٔضایذ‪٘ ٜ‬مذا ‪ٚ‬ک‪ َٛ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪ .‬هٕ‪ٙ‬ب چ‪ٙ‬ب٘چ‪ ٝ‬س‪ٚ‬ص ٔضایذ‪ ٜ‬ت‪ٌ،‬یُ سػٕی‬ ‫اعالْ ٌشدد‪ٔ .‬ضایذ‪ ٜ‬س‪ٚ‬ص اداسی ث‪،‬ذ اص ت‪ٌ،‬یّی دس‪ٕٞ‬بٖ ػبعت ‪ٔ ٚ‬ىدبٖ‬ ‫ٔمشس ثشٌضاس خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪ .‬ت‪ٛ‬هی ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ثشاثش ٔبد‪ ۰۳0 ٜ‬لب٘‪ ٖٛ‬ائیٗ ٘بٔ‪ٝ‬‬ ‫اخشا ؿشوت دس ٔضایذ‪ٛٙٔ ٜ‬ى ث‪ ٝ‬دشداخت د‪ ٜ‬دسکدذ اص ٔدجدّدغ ددبید‪ٝ‬‬ ‫وبسؿ‪ٙ‬بػی ث‪ ٝ‬حؼبه ػپشد‪ ٜ‬ثجت ‪ ٚ‬حو‪ٛ‬س خشیذاس یب ٕ٘بی‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬لب٘‪٘ٛ‬ی ا‪ٚ‬‬ ‫دس خّؼ‪ٔ ٝ‬ضایذ‪ ٜ‬اػت ثش٘ذ‪ٔ ٜ‬ضایذ‪ٔ ٜ‬ىّ اػت ٔبث‪ ٝ‬اِتدفدب‪ٔ ٚ‬دجدّدغ‬ ‫فش‪ٚ‬ؽ سا شف ٔذ ‪ ۵‬س‪ٚ‬ص اص تبسیخ ٔضایذ‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬حؼبه ک‪ٙ‬ذ‪ٚ‬ق ثدجدت‬ ‫ت‪ٛ‬دیع ٕ٘بیذ‪ ٚ .‬دس ک‪ٛ‬ستیى‪ ٝ‬شف ٔ‪ّٟ‬ت ٔمشس ٔب٘دذ‪ ٜ‬فدش‪ٚ‬ؽ سا ثد‪ٝ‬‬ ‫حؼبه ػپشد‪ ٜ‬ثجت ‪ٚ‬اسیض ٘ى‪ٙ‬ذ‪ٔ .‬جّغ ٔزو‪ٛ‬س لبثُ اػتشداد ٘جد‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬ثد‪ٝ‬‬ ‫حؼبه خضا٘‪ٚ ٝ‬اسیض خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ دس ایٗ ک‪ٛ‬س عدٕدّدیدب فدش‪ٚ‬ؽ اص‬ ‫دسخ‪ ٝ‬اعتجبس ػبلی ‪ٔ ٚ‬ضایذ‪ ٜ‬تدذیذ ٔی ٌشدد‪.‬‬ ‫‪ *۰4۳۳‬تبسیخ ا٘تـبس ‪۰۳۱۱4۲۰4۰۲‬‬ ‫رئیس ثبت اسٌاد ٍ اهالک هرًد‪ -‬بْوی باباپَر‬ ‫‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع و‪ٚٛ‬یذ ‪ ۰۱‬دس خد‪ٟ‬دبٖ اسائد‪٘ ٝ‬ـدذ‪ٜ‬‬ ‫اػت‪ٌ ،‬فت‪ :‬اص صٔبٖ ثش‪ٚ‬ص ‪ٞ ٚ‬دٕد‪ٌ ٝ‬دیدشی‬ ‫‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع و‪ٚٛ‬یذ ‪ ۰۱‬دس خد‪ٟ‬دبٖ ثؼدیدبسی اص‬ ‫وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ب ا٘دبْ خشاحی ‪ٞ‬بی ایش ا‪ٚ‬سطا٘دغ سا‬ ‫ٔت‪ٛ‬ل وشد٘ذ و‪ ٝ‬ایٗ ٔ‪ٛ‬ه‪ٛ‬ع دس وـ‪ٛ‬س ٔدب‬ ‫٘یض ٔذ٘ ش لشاس ٌشفت ‪ِٚ‬ی اص اثتدذای خدشداد‬ ‫‪ٚ‬صاس ث‪ٟ‬ذاؿت ٔد‪ٛ‬ص ا٘دبْ خشاحدی ‪ٞ‬دبی‬ ‫ایش ا‪ٚ‬سطا٘ؼی اص خّٕ‪ ٝ‬خشاحی‪ٞ‬بی دالػتیه‬ ‫‪ ٚ‬صیجبیی سا اسائ‪ ٝ‬وشد‪.‬‬ ‫رٍزًاهِ ارک‬ ‫م الف ‪ 44199‬شبستر‬ ‫ادارُ ثبت اسٌاد ٍ اهالک حَزُ ثبت هلک شبستر‬ ‫اٌ‪ٟ‬ی ٔ‪ٛ‬ه‪ٛ‬ع ٔبد‪ ۳ ٜ‬لب٘‪ٔٚ ٖٛ‬بد‪۰۳‬ائیٗ ٘بٔ‪ ٝ‬لب٘‪ ٖٛ‬ت‪،‬ییٗ تىّی‬ ‫‪ٚ‬ه‪،‬یت ثجتی ‪ ٚ‬اساهی ‪ٚ‬ػبختٕب٘‪ٟ‬بی فبلذ ػ‪ٙ‬ذ سػٕی‬ ‫ثشاثش سای ؿٕبس‪ٞ ۰۳۱۱0۲۳۲۰۲۰۳۲۲۲9۰۰ :ٜ‬یب ا‪ٔ َٚ‬د‪ٛ‬هد‪ٛ‬ع‬ ‫لب٘‪ ٖٛ‬ت‪،‬ییٗ تىّی ‪ٚ‬ه‪،‬یت ثجتی اساهی ‪ ٚ‬ػبختٕب٘‪ٟ‬بی فبلذ ػ‪ٙ‬دذ‬ ‫سػٕی ٔؼتمش دس ‪ٚ‬احذ ثجتی ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ثجت ّٔه ؿجدؼدتدش تلدشفدب‬ ‫ٔبِىب٘‪ ٝ‬ثالٔ‪،‬بسم ٔتمبهی البی خّیُ حؼٗ ٘ظاد فشص٘ذ‪ :‬عجدبداِد‪ٝ‬‬ ‫ثـٕبس‪ ٜ‬ؿ‪ٙ‬بػ‪ٙ‬بٔ‪ ۰۱ :ٝ‬کبدس‪ ٜ‬اص ‪ٞ‬ـتش‪ٚ‬د دس یه ثبه ػبختٕبٖ ثد‪ٝ‬‬ ‫ٔؼبحت ‪ٔ ۰۲۰4۳۰‬تشٔشثع لؼٕتی اص دالن ‪ ۰۳0۰‬فدشعدی اص ‪-۵۰‬‬ ‫اکّی ‪ٚ‬الع دس ؿجؼتش ثخؾ ‪ ۰0‬تجشیض خشیذاسی اص الدبی ٔدیدٕدذ‬ ‫ٌّٔجیبٖ ٔیشص ٌشدیذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫ِزا ث‪ٛ ٙٔ ٝ‬س اًالع عٕ‪ٔ ْٛ‬شاتت دس د‪ٛ٘ ٚ‬ثت ث‪ ٝ‬فدبکدّد‪ ۰۵ ٝ‬س‪ٚ‬ص‬ ‫اٌ‪ٟ‬ی ٔیـ‪ٛ‬د دس ک‪ٛ‬ستی و‪ ٝ‬اؿخبف ٘ؼدجدت ثد‪ ٝ‬کدذ‪ٚ‬س ػد‪ٙ‬دذ‬ ‫ٔبِىیت ٔتمبهی اعتشاهی داؿت‪ ٝ‬ثبؿ‪ٙ‬ذ ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ اص تبسیخ ا٘تدـدبس‬ ‫ا‪ِٚ‬یٗ اٌ‪ٟ‬ی ث‪ٔ ٝ‬ذ د‪ٔ ٚ‬ب‪ ٜ‬اعتشام خ‪ٛ‬د سا ث‪ ٝ‬ایٗ اداس‪ ٜ‬تؼّیٓ ‪ٚ‬‬ ‫دغ اص اخز سػیذ‪ ،‬شف ٔذ یه ٔب‪ ٜ‬اص تبسیخ تؼّیٓ اعدتدشام‪،‬‬ ‫دادخ‪ٛ‬اػت خ‪ٛ‬د سا ث‪ٔ ٝ‬شاخع لوبئی تمذیٓ ٕ٘بی‪ٙ‬ذ‪.‬ثذی‪ٟ‬ی اػت دس‬ ‫ک‪ٛ‬س ا٘موبی ٔذ ٔزو‪ٛ‬س ‪ ٚ‬عدذْ ‪ٚ‬کد‪ َٛ‬اعدتدشام ًدجدک‬ ‫ٔمشسا ػ‪ٙ‬ذ ٔبِىیت کبدس خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫‪ *۵4۰۵۰‬تبسیخ ا٘تـبس ٘‪ٛ‬ثت ا‪۰۳۱۱4۲۰4۰۲ :َٚ‬‬ ‫تبسیخ ا٘تـبس ٘‪ٛ‬ثت د‪۰۳۱۱4۲۰4۰۵ :ْٚ‬‬ ‫رئیس ادارُ ثبت اسٌاد ٍ اهالک شبستر‬ ‫هیرصابر هَسَی افشار‬ ‫رٍزًاهِ ارک‬ ‫م الف ‪ 749‬هیاًِ‬ ‫اگْی هادُ ‪ 3‬قاًَى ٍهاد‪13‬ائیی ًاهِ قاًَى تعییی تکلیف ٍضعیت ثبتی اراضی ٍساختواًْای فاقد سٌد رسوی‬ ‫ثشاثش اساح کبدس‪ٞ ٜ‬یب ٔ‪ٛ‬ه‪ٛ‬ع لب٘‪ ٖٛ‬ت‪،‬ییٗ تىّی ثجتی اساهی ‪ ٚ‬ػبختٕب٘‪ٟ‬بی فبلذ ػ‪ٙ‬ذ سػٕی ٔؼتمش دس ‪ٚ‬احذ ثجتی تشوٕب٘دچدبی تلدشفدب‬ ‫ٔبِىب٘‪ ٝ‬ثالٔ‪،‬بسم ٔتمبهیبٖ ٔیشص ٌشدیذ‪ ٜ‬اػت‪ِ .‬زا ٔـخلب ٔتمبهیبٖ ‪ ٚ‬أالن ٔ‪ٛ‬سد تمبهب ث‪ ٝ‬ؿشح صیش ث‪ٛ ٙٔ ٝ‬س اًدالع عدٕد‪ ْٛ‬دس د‪ٚ‬‬ ‫٘‪ٛ‬ثت ث‪ ٝ‬فبکّ‪ ۰۵ ٝ‬س‪ٚ‬ص اٌ‪ٟ‬ی ٔیـ‪ٛ‬د دس ک‪ٛ‬ستی و‪ ٝ‬اؿخبف ٘ؼجت ث‪ ٝ‬کذ‪ٚ‬س ػ‪ٙ‬ذ ٔبِىیت ٔتمبهیبٖ اعتشاهی داؿت‪ ٝ‬ثبؿ‪ٙ‬ذ ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ اص تبسیدخ‬ ‫ا٘تـبس ا‪ِٚ‬یٗ اٌ‪ٟ‬ی ث‪ٔ ٝ‬ذ د‪ٔ ٚ‬ب‪ ٜ‬اعتشام خ‪ٛ‬د سا ث‪ ٝ‬اداس‪ ٜ‬ثجت اػ‪ٙ‬بد ‪ ٚ‬أالن تشوٕب٘چبی تؼّیٓ ‪ ٚ‬دغ اص اخز سػیذ‪ ،‬شف ٔذ یده ٔدب‪ٜ‬‬ ‫اص تبسیخ تؼّیٓ اعتشام‪ ،‬دادخ‪ٛ‬اػت خ‪ٛ‬د سا ث‪ٔ ٝ‬شاخع لوبئی تمذیٓ ٕ٘بی‪ٙ‬ذ‪ .‬دس ای‪ٙ‬ل‪ٛ‬س الذأب ثجت ٔ‪ٛ‬و‪ َٛ‬ث‪ ٝ‬اسائ‪ ٝ‬حىٓ لٌ‪،‬ی اص دادٌدب‪ٜ‬‬ ‫اػت‪ ،‬ثذی‪ٟ‬ی اػت دس ک‪ٛ‬س عذْ ‪ٚ‬ک‪ َٛ‬اعتشام دس ٔ‪ّٟ‬ت ٔمشس ػ‪ٙ‬ذ ٔبِىیت ًجک ٔمشسا کبدس خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫‪ -۰‬البی عّی اوجش افبسی حبف ‪ ،‬فشص٘ذ‪ :‬خ‪،‬فش ٔتمبهی ‪ٔ ٚ‬تلشف ػ‪ ٝ‬داً٘ ٔـبع اص ؿـذاً٘ یه لٌ‪ ٝ،‬ثبغ ث‪ٔ ٝ‬ؼبحدت ‪ٔ ۲۲۱۰‬دتدشٔدشثدع‬ ‫لؼٕتی اص دالن ؿٕبس‪ -9۵ :ٜ‬اکّی ثخؾ ‪ -۰۰‬تجشیض ‪ٚ‬الع دس لشی‪ ٝ‬ثیدشِ‪ ،ٛ‬ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ثجت ّٔه تشوٕب٘چبی اثتیبعی اص ٔبِده سػدٕدی الدبیدبٖ‪:‬‬ ‫ٔمل‪ٛ‬د حبخ‪ٛ‬ی‪ٔ -‬یٕذ افبسی ث‪ ٝ‬والػ‪%۰۳۱۲۰۰۰۰۲۰۲۰۲۲۲۲۰۲۲ :ٝ‬‬ ‫‪ *۰4۱۱‬تبسیخ ا٘تـبس ٘‪ٛ‬ثت ا‪*۰۳۱۱4۲۰4۰۲ :َٚ‬تبسیخ ا٘تـبس ٘‪ٛ‬ثت د‪۰۳۱۱4۲۰4۰۵ :ْٚ‬‬ ‫رئیس ادارُ ثبت اسٌادٍاهالک ترکواًچای‪-‬حسی ترکیاى‬ ‫یه وبسؿ‪ٙ‬بع تغزی‪ ٚ ٝ‬سطیٓ دسٔب٘ی ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬عالیٓ ‪ٚ‬‬ ‫٘ـب٘‪ٞ ٝ‬بی اکّی ٌشٔب صدٌی‪ٌ ،‬فت‪ٌ :‬شٔبصدٌی ث‪ ٝ‬دِیُ‬ ‫‪ٚ‬خ‪ٛ‬د وٓ اثی ٌؼتشد‪ ٜ‬دس ثذٖ‪ٛٔ ،‬خت اػیت خذی ثد‪ٝ‬‬ ‫ا٘ذاْ‪ٞ‬بی وّی‪ ،ٝ‬وجذ ‪ ٚ‬لّت ٔیؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬اٌش ث‪ٛٔ ٝ‬لع دسٔبٖ‬ ‫٘ـ‪ٛ‬د فشد ث‪ ٝ‬اإب سفت‪ ٚ ٝ‬خٌش ٔشی ا‪ ٚ‬سا ت‪ٟ‬ذیذ ٔیو‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ٔشخبٖ ث‪ٟ‬ضادی ٔمذْ دس ٌفت‪ ٌٛ ٚ‬ثب ایؼ‪ٙ‬ب ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬دىد‪ٝ‬‬ ‫ٌشٔبصدٌی حبِتی اػت و‪ ٝ‬دس اثش ٘بت‪ٛ‬ا٘بیی ثذٖ دس دفدع‬ ‫ٌشٔب ‪ ٚ‬افضایؾ دٔبی داخّی ثذٖ ث‪ ٝ‬حدذ‪ٚ‬د ‪ ۰۲‬دسخد‪ٝ‬‬ ‫ػب٘تیٍشاد اتفبق ٔیافتذ‪ٌ ،‬فت‪ :‬ع‪ٛ‬أُ ثش‪ٚ‬ص ٌشٔبصدٌدی‬ ‫ٔددتدد‪،‬ددذد ‪ٞ‬ؼددتدد‪ٙ‬ددذ ‪ِٚ‬ددی ثدد‪ً ٝ‬دد‪ٛ‬س وددّددی د‪ ٚ‬فددشْ‬ ‫ٌشٔبصدٌی والػیه ‪ ٚ‬ف‪،‬بِیتی ‪ٚ‬خد‪ٛ‬د داسد ود‪ ٝ‬فدشْ‬ ‫والػیه ثیـتش دس ػبِٕ‪ٙ‬ذاٖ‪ ،‬ثیٕبساٖ لّجی ‪ ٚ‬عدش‪ٚ‬لدی‪،‬‬ ‫ٔ‪ّٛ،‬الٖ‪ ،‬افشاد چبق ‪ ... ٚ‬ثش‪ٚ‬ص ٔیو‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫چِ کساًی بیشتر در هعرض گرهازدگی قرار دارًد؟‬ ‫‪ٚ‬ی ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬ػبِٕ‪ٙ‬ذاٖ ث‪ ٝ‬خل‪ٛ‬ف ث‪ ٝ‬عّت ٘دمدق دس‬ ‫ت‪ٛ‬ا٘بیی تغّی وّی‪ٛ‬ی‪ ،‬اػتفبد‪ ٜ‬اص داس‪ٞٚ‬بی ٔت‪،‬ذد‪ ،‬تدت‪،‬‬ ‫اػ‪ٟ‬بَ‪ ،‬اػتفشاغ ‪ ٚ‬وب‪ٞ‬ؾ تد‪ٛ‬ا٘دبیدی دس ٔدیدبفد دت اص‬ ‫خ‪ٛ‬یؾ‪ ،‬ثیـتش ٔؼت‪،‬ذ وٓ اثی ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬دس ٔد‪ٛ‬اخد‪ٟ‬د‪ ٝ‬ثدب‬ ‫ٌشٔب‪ ،‬تـ‪ٍٙ‬ی ٕ٘ی ت‪ٛ‬ا٘ذ ٔ‪،ٙ‬ىغ و‪ٙٙ‬ذ‪٘ ٜ‬یبص ‪ٚ‬ال‪،‬ی اٖ‪ٞ‬دب‬ ‫ث‪ ٝ‬اه ثبؿذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ٌ ٝ‬شٔبصدٌی ث‪ ٝ‬د٘جبَ ف‪،‬بِیت ؿدذیدذ دس‬ ‫اه ‪ٛٞ ٚ‬ای ٌشْ اتفبق ٔیافتذ‪ ،‬ا ‪ٟ‬بس وشد‪ٌ :‬شٔبصدٌدی‬ ‫ث‪ ٝ‬دِیُ ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د وٓ اثی ٌؼتشد‪ ٜ‬دس ثذٖ‪ٛٔ ،‬خت اػدیدت‬ ‫خذی ث‪ ٝ‬ا٘ذاْ ‪ٞ‬بی وّی‪ ،ٝ‬وجذ ‪ ٚ‬لّت ٔیؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬اٌدش ثد‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬لع دسٔبٖ ٘ـ‪ٛ‬د فشد ث‪ ٝ‬اإب سفت‪ ٚ ٝ‬خٌش ٔدشی ا‪ ٚ‬سا‬ ‫ت‪ٟ‬ذیذ ٔیو‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫عالین اٍلیِ کن ابی ًاشی از گرهازدگی‬ ‫ایٗ وبسؿ‪ٙ‬بع تغزی‪ ٝ‬ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬عالیٓ ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬ودٓ اثدی‬ ‫٘بؿی اص ٌشٔبصدٌی ؿبُٔ ػشدسد‪ ،‬خؼدتدٍدی‪ ،‬حد‪ٛ‬اع‬ ‫دشتی ‪ٌ ٚ‬یدی‪ ،‬هشثبٖ د‪ٛ‬ػتی دس ٘بحی‪ ٝ‬دیدـدب٘دی‪ ،‬ادساس‬ ‫اّی ‪ ،‬وب‪ٞ‬ؾ دفع ادساس‪ ،‬چـٓ‪ٞ‬بی ٌ‪ٛ‬د سفت‪ ،ٝ‬خـدىدی‬ ‫ٔخبًی د‪ٞ‬بٖ ‪ ٚ‬ثی‪ٙ‬ی‪ ،‬تغییشا فـدبس خد‪ ٚ ٖٛ‬افدضایدؾ‬ ‫هشثبٖ لّت اػت‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ خش‪ٚ‬ج اه اص ثذٖ ٔد‪ٛ‬خدت‬ ‫خش‪ٚ‬ج ثشخی أالح هش‪ٚ‬سی ؿذ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ایٗ أدش ٔد‪ٛ‬خدت‬ ‫تـذیذ ع‪ٛ‬اسم ٌشٔبصدٌی ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫راُّایی برای پیشگیری از گرهازدگی‬ ‫عو‪ٞ ٛ‬یب ٔذیش‪ ٜ‬ا٘دٕٗ تغزی‪ ٝ‬ایشاٖ ثب تبویذ ثش اید‪ٙ‬دىد‪ٝ‬‬ ‫خ‪ٛ‬ؿجختب٘‪ ٝ‬دیـٍیشی اص ٌشٔبصدٌی ثؼیبس اػدبٖ اػدت‪،‬‬ ‫ٌفت‪ :‬حذ‪ٚ‬د د‪ ٚ‬ػ‪ ْٛ‬ثذٖ ٔب اص اه تـىیُ ؿذ‪ ٜ‬اػدت‬ ‫و‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬ین ثبال سفتٗ دٔبی داخّی ثذٖ ث‪ٞ ٝ‬ش دِدیدّدی‪،‬‬ ‫ثذٖ اص ًشیک خش‪ٚ‬ج اه اص سا‪ٜٞ‬بیی ٘ یش عشق وشدٖ‪ ،‬ث‪ٝ‬‬ ‫حف دٔبی داخّی ثذٖ و‪ ٝ‬حذ‪ٚ‬د ‪ ۳9‬دسخ‪ ٝ‬ػب٘تی ٌدشاد‬ ‫اػت‪ ،‬وٕه ٔیو‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫دس ٔب‪ٜٞ‬بی ٌشْ ػبَ خل‪ٛ‬کب دس ٔ‪ٙ‬بًک خ‪ٛٙ‬ثدی وـد‪ٛ‬س‬ ‫و‪ٌ ٝ‬شٔبی ‪ٛٞ‬ا ث‪ ٝ‬ساحتی اص ٔشص ‪ ۵۲‬دسخ‪ ٝ‬ػب٘تدی ٌدشاد‬ ‫٘یض عج‪ٛ‬س ٔی و‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬سً‪ٛ‬ثت ثبالی ‪ٛٞ‬ا ٔب٘ع اص تجخیش عدشق‬ ‫دس ػٌ د‪ٛ‬ػت ‪٘ ٚ‬بت‪ٛ‬ا٘ی ثذٖ دس خ‪ٙ‬ه وشدٖ ٔیدیدی‬ ‫داخّی ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ٚ ،‬ل‪ٛ‬ع ٌشٔبصدٌی ؿبیعتش اػت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ٌفت‪ :‬ا‪ِٚ‬یٗ ت‪ٛ‬کی‪ٔ ٝ‬تخللیٗ تغزی‪ ،ٝ‬حف تد‪،‬دبدَ‬ ‫اه دس ثذٖ اػت‪ ،‬و‪ ٝ‬ػبد‪ ٜ‬تشیٗ سا‪ٛ٘ ،ٜ‬ؿیدذٖ اه ثد‪ٝ‬‬ ‫ا٘ذاص‪ ٜ‬وبفی اػت‪ .‬خ‪ٛ‬ؿجختب٘‪ ٝ‬دیبٔذ ٘یبص ثدذٖ ثد‪ ٝ‬اه‪،‬‬ ‫حغ تـ‪ٍٙ‬ی اػت و‪ ٝ‬اص ًشیک ٔشوض و‪ٙ‬تشَ تـ‪ٍٙ‬ی دس‬ ‫ثذٖ و‪ٞ ٝ‬یپ‪ٛ‬تبالٔ‪ٛ‬ع اػت‪ ،‬اعالْ ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫أب ٌب‪ٞ‬ی حغ تـ‪ٍٙ‬ی ث‪ٛٔ ٝ‬لع اعدالْ ٘دٕدی ؿد‪ٛ‬د‪ .‬دس‬ ‫و‪ٛ‬دوبٖ‪ٚ ،‬سصؿىبساٖ ثب ف‪،‬بِیت ػ‪ٍٙ‬یٗ‪ ،‬ػدبِدٕد‪ٙ‬دذاٖ ‪ٚ‬‬ ‫ثیٕبساٖ ٘جبیذ ٔ‪ٙ‬ت ش اعالْ حغ تـ‪ٍٙ‬ی ثد‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ثدبیدذ ثد‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٛ‬کی‪ٔ ٝ‬لشف حذالُ ‪ٞ‬ـت ِی‪ٛ‬اٖ اه عُٕ وشد‪ .‬اِجدتد‪ٝ‬‬ ‫دس ٔ‪ٙ‬بًک ٌشٔؼیش ثیؾ اص ‪ٞ‬ـت ِی‪ٛ‬اٖ اه ثبیذ دسیبفدت‬ ‫وشد‪ .‬د‪ٔٚ‬یٗ ت‪ٛ‬کی‪ ،ٝ‬عذْ ٔلشف ازا‪ٞ‬بی ؿد‪ٛ‬س اػدت‪.‬‬ ‫چشا و‪ٕ٘ ٝ‬ه ثبعدث خدش‪ٚ‬ج اه ثدیدـدتدشی اص ثدذٖ‬ ‫ٔیؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ثذٖ سا دس ٔ‪،‬شم وٓ اثدی لدشاس ٔدی د‪ٞ‬دذ‪.‬‬ ‫ػ‪ٔٛ‬یٗ ت‪ٛ‬کی‪ ،ٝ‬وب‪ٞ‬ؾ ٔلشف ؿیشی‪ٙ‬ی خدب ‪ ٚ‬ؿدىدش‬ ‫اػت؛ چشاو‪ ٝ‬ثذٖ ثشای ٔتبث‪ِٛ‬یؼٓ ٌّ‪ٛ‬وض‪ ،‬ث‪ ٝ‬اه ٘دیدبص‬ ‫داسد ‪ٔ ٚ‬لشف ٔ‪ٛ‬ادی و‪٘ ٝ‬یبص ثذٖ ث‪ ٝ‬اه سا ثبال ثجش٘ذ ث‪ٝ‬‬ ‫ً‪ٛ‬س وّی ت‪ٛ‬کی‪ٕ٘ ٝ‬یؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫٘‪ٛ‬ؿیذٖ ؿشثت ‪ٞ‬بی ؿیشیٗ‪ٛ٘ ،‬ؿبث‪ٞٝ‬ب ‪ٛ٘ ٚ‬ؿدیدذ٘دی ‪ٞ‬دبی‬ ‫‪ٚ‬سصؿی خل‪ٛ‬کب دس صٔبٖ ثش‪ٚ‬ص ٌدشٔدبصدٌدی تد‪ٛ‬کدید‪ٝ‬‬ ‫ٕ٘یؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ایٗ ٔتخلق تغزی‪ٕٞ ٝ‬چ‪ٙ‬یٗ ثش چ‪ٙ‬ذ ٘ىدتد‪ ٝ‬تدغدزید‪ ٝ‬ای‬ ‫تبویذ وشد ‪ٌ ٚ‬فت‪ٛٔ :‬اد حب‪ٚ‬ی وبفئیٗ ٔثُ چبی ‪ ٚ‬ل‪ٜٟٛ‬‬ ‫ادساس ا‪ٚ‬س ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬خش‪ٚ‬ج اه صیبد اص ثذٖ‪ ،‬ثبعث ٔؼت‪،‬ذ‬ ‫ؿذٖ ؿشایی ثشای ٌشٔبصدٌی فشد اػت‪ٛ٘ .‬ؿیذ٘دی ‪ٞ‬دبی‬ ‫اِىّی ٘یض ٘جبیذ ٔلشف ؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫ٔلشف اثٕی‪ٞ ٜٛ‬بی ًجی‪،‬ی‪ٔ ،‬دید‪ٞ ٜٛ‬دبی اثدذاس ٔدب٘د‪ٙ‬دذ‬ ‫‪ٙٞ‬ذ‪ٚ‬ا٘‪ ،ٝ‬ػجضیدب ٔب٘‪ٙ‬ذ وب‪ ٚ ٛٞ‬خدیدبس ‪ِ ٚ‬دجد‪ٙ‬دیدب دس‬ ‫دیـٍیشی اص ‪ٚ‬ل‪ٛ‬ع ٌشٔبصدٌی ٘دمدؾ ٔد‪ٟ‬دٕدی داس٘دذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬سصؿىبساٖ ‪ ٓٞ‬ثبیذ ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬داؿت‪ ٝ‬ثبؿ‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬ؿذ ‪ٚ‬سصؽ‬ ‫سا دس ٌشٔب ثبیذ وب‪ٞ‬ؾ د‪ٙٞ‬ذ ‪ ٚ‬ثب ٘‪ٛ‬ؿیدذٖ ٔدذا‪ ْٚ‬اه‪،‬‬ ‫دٔبی ثذٖ سا دس ٔیذ‪ٚ‬د‪ً ٜ‬جی‪،‬ی حف و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫روزانهم کثیراالاشتنر سراسری‬ ‫هذیر هسئَل ٍصبحب اهتیبز‪ 9‬هحوذ اشراقی‬ ‫سردبیر‪ 9‬سبًلی اشراقی‬ ‫نشانی الکترونیکی روزنامه ارک‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬زهیٌِ اًتشبر ‪ 9‬فرٌّگی ‪ٌّ -‬ری ‪ -‬ادبی ‪ -‬علوی‬ ‫تلفی‪ - 24301608 - 24310803 9‬تلفبمس‪- )130( 24301605 9‬‬ ‫تلگرام(‪ -18241025618 9)Telegram‬شوبرُ ّوراُ ‪180330455719‬‬ ‫سایت ‪www.rooznameark.com:‬‬ ‫ایمیل‪ark.tabriz@yahoo.com:‬‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫‪ishraghi@yahoo.com‬‬ ‫ًشبًی ‪ - 9‬تبریس خیبببى ازادی ‪ -‬خیبببى هبراالى ًرسیذُ بِ هیذاى فذک‬ ‫لیتَگرافی ‪ 9‬رًگیی * چبپخبًِ‪ 9‬پرًیبى‬ ‫مجری سایت روزنامه‪:‬ساناز اشراقی‬ ‫*سه شنبه ‪ 01‬تیر ‪ 91 * 0911‬ژوئن ‪ 8 * 0101‬ذی القعده ‪ * 0440‬سال سی ام ( اوتوزونجی ایل ) *شماره (سایی)‪ * 4194 :‬صفحه ‪ * 8‬ورزش و گردشگری‬ ‫گسارش‬ ‫هعرٍف تریی هنبى ّبی‬ ‫تفریحی ٍ تبریخی تبریس‬ ‫مجموعه تفریحی و تفرجگاه عینالی‬ ‫عِی‪ٙ‬اِی یا ‪ٕٞ‬اٖ ع‪ ٖٛ‬تٗ عّیی ییىیی مص ٔی‪ٙ‬یا یک‬ ‫و‪ٞٛ‬ستا٘ی تثشیض مست و‪ ٝ‬ت‪ٙٔ ٝ‬طم‪ ٝ‬می ٌشدشٍشی‬ ‫‪ٔ ٚ‬ىا٘ی تشمی عالل‪ٙٔ ٝ‬یذمٖ تی‪ ٝ‬وی‪ٞٛ‬ی‪ٙ‬ی‪ٛ‬سدی ‪ٚ‬‬ ‫ثیعت د‪ٚ‬ستاٖ دس أذ‪ .ٜ‬مص جارت‪ٞ ٝ‬ای مییٗ وی‪ٜٛ‬‬ ‫عال‪ ٜٚ‬تش سً٘ مُخشمیی تسیاس صیثای دمٔ‪ٞ ٝٙ‬یایی‬ ‫ٔی ت‪ٛ‬مٖ ت‪ ٝ‬تّ‪ ٝ‬واتیٗ عی‪ٙ‬اِی ‪ٚ‬ملع دس میٗ ٔجٕ‪ٛ‬عی‪ٝ‬‬ ‫مشاس‪ ٜ‬وشد‪ .‬تش دمٔ‪ٙ‬ی‪ ٝ‬ییىیی مص وی‪ٞ ٜٛ‬یای مییٗ‬ ‫ٔجٕ‪ٛ‬ع‪ ٝ‬چ‪ٟ‬ش‪ ٜ‬ی مستاد ش‪ٟ‬شیاس شاعش ‪ٙٞ ٚ‬یشٔی‪ٙ‬یذ‬ ‫تشجست‪ ٝ‬میشمٖ حىاوی شذ‪ ٜ‬مست‪ .‬مص دیٍش جارتی‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬ای تفشجٍا‪ ٜ‬عی‪ٙ‬اِی ٔی ت‪ٛ‬مٖ مص تمعی‪ ٝ‬عی‪ ٖٛ‬تیٗ‬ ‫عّی و‪ ٝ‬دس تاالی میٗ ٔجٕ‪ٛ‬ع‪ ٝ‬لشمس ٌشفیتی‪ ٚ ٝ‬مص‬ ‫صیاستٍا‪ٞ ٜ‬ای ٔ‪ ٟٓ‬ش‪ٟ‬ش تثشیض ٔی تاشذ ٔیی تی‪ٛ‬مٖ‬ ‫٘اْ تشد‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ تشج یادٔاٖ ش‪ٟ‬ذمی ٌٕ‪ٙ‬اْ صیی‬ ‫الیٗ عی‪ٙ‬اِی دسیاچ‪ٔ ٝ‬ص‪ٛٙ‬عی دمغ ٌیّیی اتریاس‬ ‫ٔص‪ٛٙ‬عی س‪ٚ‬دخا٘‪ ٝ‬اجی چای ٔجسیٕی‪ ٝ‬تیضسی‬ ‫لیچی ساص ‪ ٚ‬و‪ٛٙٞٛ‬سدی دس عی‪ٙ‬اِی تیش جیزمتیییت‬ ‫‪ٞ‬ای میٗ ٔجٕ‪ٛ‬ع‪ٔ ٝ‬ی مفضمیذ‪.‬‬ ‫ادرس‪ :‬تثشیض مت‪ٛ‬تاٖ پاسذمسمٖ تعذ مص پُ عیاتیش‬ ‫پیاد‪ ٜ‬دمٔ‪ ٝٙ‬و‪ ٜٛ‬سشخاب‬ ‫خانه بهنام‬ ‫اهبدُ برگساری هسببقبت جْبًی ّستین‬ ‫شنست خبًگی ترامتَر در هقببل ًسبجی‬ ‫سش‪ٚ‬یس خثشی س‪ٚ‬ص٘أ‪ ٝ‬مسن‪ -‬دیذمس د‪ ٚ‬تیییٓ تیشمویتی‪ٛ‬س ‪ٚ‬‬ ‫٘ساجی ٔاص٘ذسمٖ مص ساعت ‪ ۵۱۶۰۲‬دس ‪ٚ‬سصشیٍیا‪ ٜ‬خیاِیی مص‬ ‫‪ٛٞ‬مدمس یادٌاس مٔاْ (س‪ ٜ‬اغاص شذ‪ ٜ‬ت‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ت‪ٌ ٝ‬ضمس س‪ٚ‬متط عٕ‪ٔٛ‬ی تاشیٍیا‪ ٜ‬فیش‪ٞ‬ی‪ٙ‬یٍیی ‪ٚ‬سصشیی ‪ٚ‬‬ ‫ملتصادی تشموت‪ٛ‬س تیٓ ف‪ٛ‬تثاَ تیشمویتی‪ٛ‬س دس شیش‪ٚ‬ب د‪ٚ‬تیاس‪ٜ‬‬ ‫سلاتت ‪ٞ‬ای ِیً تشتش دیذمس خاٍ٘ی تشمتش ٘ساجی ٔاص٘ذسمٖ سم‬ ‫تا شىست پرت سش ٌزمشت‪ .‬ت‪ٌ ٝ‬ضمس ٔ‪ٟ‬ش سیشخیشی‪ٛ‬شیاٖ‬ ‫تثشیضی و‪ ٝ‬یىی مص شا٘س ‪ٞ‬ای ل‪ٟ‬شٔا٘ی دس ٘‪ٛ‬صد‪ٕٞ‬ییٗ د‪ٚ‬س‪ٜ‬‬ ‫سلاتت ‪ٞ‬ای ِیً تشتش ت‪ٛ‬د٘ذ دس تیست ‪ ٚ‬د‪ٔٚ‬یٗ دیذمس خی‪ٛ‬د‬ ‫دس ‪ٚ‬سصشٍا‪ ٜ‬یادٌاس مٔاْ تثشیض ت‪ٔ ٝ‬صاف ٘ساجیی ٔیاص٘یذسمٖ‬ ‫سفت‪ٙ‬ذ‪ .‬دس میٗ دیذمس تیٓ ف‪ٛ‬تثاَ تشموت‪ٛ‬س خیّی ص‪ٚ‬د غافّیٍیییش‬ ‫شذ ‪ ٚ‬دس دلیم‪ ۳ ٝ‬دس‪ٚ‬مص‪ ٜ‬م سم ت‪ ٝ‬س‪ٚ‬ی تیٓ ٔ‪ٕٟ‬اٖ تاص شذ‪ ٜ‬دیذ‪ .‬حسیٗ صمٔی‪ٟ‬یشمٖ ٔی‪ٛ‬فیک شیذ مییٗ ٌیُ‬ ‫ص‪ٚ‬د‪ٍٙٞ‬اْ سم تشمی تیٓ ٘ساجی ‪ٚ‬مسد دس‪ٚ‬مص‪ ٜ‬تیٓ تشموت‪ٛ‬س و‪ٙ‬ذ‪ .‬دس ٘یٕ‪ ٝ‬د‪ ْٚ‬شاٌشدمٖ ساوت مِ‪ٟ‬أیی تیال‬ ‫صیادی وشد٘ذ تا تت‪ٛ‬م٘‪ٙ‬ذ میٗ ٌُ خ‪ٛ‬سد‪ ٜ‬سم جثشمٖ و‪ٙٙ‬ذ مٔا میٗ تال ‪ٞ‬ا ثٕشی ٘ذمشت ‪ ٚ‬سشخش‪ٛ‬شاٖ تثشیض تا‬ ‫لث‪ َٛ‬میٗ شىست ‪ ۳۳‬مٔتیاصی تالی ٔا٘ذ٘ذ ‪ ٚ‬شا٘س خ‪ٛ‬د تشمی سسیذٖ ت‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬مٖ ل‪ٟ‬شٔا٘ی سم وا‪ ٞ‬دمد٘ذ‪.‬‬ ‫سش‪ٚ‬یس خثشی س‪ٚ‬ص٘أ‪ ٝ‬مسن‪ -‬سشپشست فذسمسی‪ ٖٛ‬تی‪ِٛ‬ییی‪ٙ‬یً‬ ‫تیّیاسد ‪ ٚ‬ت‪ِٛ‬س تا معالْ میٗ و‪ ٝ‬تشمی تیشٌیضمسی ‪ٔ ٚ‬یییضتیا٘یی مص‬ ‫ٔساتمات اسیایی ‪ ٚ‬ج‪ٟ‬ا٘ی أاد‪ٞ ٜ‬ستیٓ ٌفت‪ ۶‬تا صٔا٘ی وی‪ ٝ‬دس‬ ‫فذسمسی‪ ٖٛ‬حض‪ٛ‬س دمسْ دس ‪ٚ‬سص مستاٖ ‪ٞ‬ا سشٔای‪ٌ ٝ‬زمسی ‪ٞ‬یای‬ ‫الصْ سم خ‪ٛ‬م‪ ٓٞ‬وشد ‪ ٚ‬تٕأی مٔىا٘ات تایذ ت‪ ٝ‬ص‪ٛ‬ست تشمتش ت‪ٛ‬صییع‬ ‫ش‪ٛ‬د تا شا‪ٞ‬ذ سشذ ‪ ٚ‬پش‪ٚ‬س مستعذمد‪ٞ‬ا دس سطح ور‪ٛ‬س تاشیٓ‪.‬‬ ‫ٔحٕذسضا ٔمص‪ٛ‬دِ‪ ٛ‬س‪ٚ‬ص ییىیری‪ٙ‬یثی‪ ٝ‬تیا حضی‪ٛ‬س دس ٔیجیٕیع‬ ‫م٘تخاتاتی ارستایجاٖ ششلی مفض‪ٚ‬د‪ٔ ۶‬ا تشمی وٕه ت‪ ٝ‬میٗ سشت‪ٚ ٝ‬سصشی دس سطح ور‪ٛ‬س دع‪ٛ‬ت ت‪ ٝ‬واس شذیٓ‬ ‫‪ ٚ‬اٖ چیضی و‪ ٝ‬تشمی ٔا م‪ٕٞ‬یت دمسد میٗ مست و‪ ٝ‬تت‪ٛ‬م٘یٓ دس و‪ٙ‬اس س‪ٚ‬سای ‪ٞ‬یات ‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬سایش د‪ٚ‬ستاٖ یثیک‬ ‫تش٘أ‪ ٝ‬م‪ٞ‬ذمف سم جّ‪ ٛ‬تشد‪ ٚ ٜ‬تش٘أ‪ٞ ٝ‬ای مص پی تعییٗ ‪ ٚ‬تذ‪ٚ‬یٗ شذ‪ ٜ‬سم مجشم و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫سشپشست فذسمسی‪ ٖٛ‬ت‪ِٛ‬ی‪ ًٙ‬تیّیاسد ‪ ٚ‬ت‪ِٛ‬س ور‪ٛ‬س تا تیاٖ می‪ٙ‬ى‪ ٝ‬فذسمسی‪ ٖٛ‬تشمی مستمای سطیح ٔیشتیییاٖ ‪ٚ‬‬ ‫دم‪ٚ‬سمٖ عضْ سمسخ دمسد خا ش٘راٖ وشد‪ ۶‬الصٔ‪ ٝ‬دمشتٗ فذسمسی‪ ٖٛ‬ل‪ٛ‬ی دمسم ت‪ٛ‬دٖ ‪ٞ‬یات ‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬تاشیٍیا‪ٞ ٜ‬یای‬ ‫ل‪ٛ‬ی مست ‪ ٚ‬مٌش ‪ٞ‬یات ‪ ٚ‬تاشٍا‪ ٜ‬ل‪ٛ‬ی ٘ذمشت‪ ٝ‬تاشیٓ یمیٗ تذم٘یذ فذسمسی‪ ٖٛ‬پایذمس ٘خ‪ٛ‬م‪ٞ‬یٓ دمشت ‪ ٚ‬تیشمی‬ ‫میٗ ٔ‪ٙ‬ظ‪ٛ‬س تایذ ‪ٞ‬یات ‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬تاشٍا‪ٞ ٜ‬ا دس و‪ٙ‬اس ‪ ٓٞ‬فعاِیت خ‪ٛ‬د سم ت‪ٙ‬ظیٓ و‪ٙٙ‬ذ ‪ٕٞ ٚ‬ىاسی پییی‪ٛ‬سیتی‪ ٝ‬دمشیتی‪ٝ‬‬ ‫تاش‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫لیگ قْرهبًبى اسیب بب حضَر ‪ 31‬تین برگسار هیشَد‬ ‫سش‪ٚ‬یس خثشی س‪ٚ‬ص٘أ‪ ٝ‬مسن‪ِ-‬یً ل‪ٟ‬شٔا٘اٖ اسییا‬ ‫دس ساَ ‪ ۵۱۵۰‬تا حض‪ٛ‬س ‪ ۵۱‬تیٓ مص ششق ‪ ۵۱ ٚ‬تیییٓ‬ ‫مص غشب اسیا تشٌضمس خ‪ٛ‬م‪ٞ‬ذ شذ‪ .‬س‪ٚ‬ص٘أی‪ ٝ‬مِی‪ ٛ‬یٗ‬ ‫معالْ وشد و‪ ٝ‬فصُ جذیذ ِیً ل‪ٟ‬شٔا٘اٖ اسیا دس‬ ‫ساَ ‪ ۵۱۵۰‬تا حض‪ٛ‬س ‪ ۰۱‬تیٓ ‪ ٚ‬دس ‪ٌ ۰۱‬ش‪ ٜٚ‬چی‪ٟ‬یاس‬ ‫تیٕی تشٌضمس خ‪ٛ‬م‪ٞ‬ذ شذ‪ ۵۱ .‬تیٓ مص ششق اسیییا ‪ٚ‬‬ ‫‪ ۵۱‬تیٓ مص غشب اسیا دس میٗ ٔساتمات تی‪ ٝ‬سلیاتیت‬ ‫خ‪ٛ‬م‪ٙٞ‬ذ پشدمخت‪ٕٞ.‬چ‪ٙ‬یٗ لشمس مست و‪ٙ‬فذسمسیی‪ٖٛ‬‬ ‫ف‪ٛ‬تثاَ اسیا لشع‪ ٝ‬وری ِیً ل‪ٟ‬شٔا٘اٖ اسیا دس ساَ‬ ‫‪ ۵۱۵۰‬سم دس ٔا‪ ٜ‬دسأثش م٘جاْ د‪ٞ‬ذ تا تیٓ‪ٞ‬ا حشیفاٖ‬ ‫خ‪ٛ‬د سم تر‪ٙ‬اس‪ٙ‬ذ‪ٔ .‬شحّ‪ٔ ٝ‬مذٔاتی م‪٘ َٚ‬یض دس دیٔا‪ٜ‬‬ ‫‪ ۵۵‬تشٌضمس شذ‪ٔ ٚ ٜ‬شحّ‪ٌ ٝ‬ش‪ٞٚ‬ی دس ت‪ٔ ٕٟٗ‬ا‪۵۵ ٜ‬‬ ‫شش‪ٚ‬ب خ‪ٛ‬م‪ٞ‬ذ شذ‪.‬‬ ‫‪ٞ‬فت‪٘ ٝ‬خست میٗ سلاتت‪ٞ‬ا ‪ ۵۰ ٚ ۵۱‬تی‪ٟ‬یٕیٗ ٔیا‪ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬فت‪ ٝ‬د‪ ۵۴ ٚ ۵۳ ْٚ‬ت‪ٞ ٕٟٗ‬فت‪ ٝ‬س‪ ۰۵ ٚ ۰۰ ْٛ‬مسف‪ٙ‬ذ‬ ‫‪ٞ ۵۵‬فت‪ ٝ‬چ‪ٟ‬اسْ ‪ ۵۲ ٚ ۵۲‬مسف‪ٙ‬ذ ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬پ‪ٙ‬جٓ ‪ٚ ۵۰‬‬ ‫‪ ۵۲‬فش‪ٚ‬سدیٗ ‪ٞ ٚ ۰۰۱۱‬فت‪ ٝ‬شرٓ ‪ ۴ ٚ ۳‬مسدیث‪ٟ‬ریت‬ ‫‪ ۰۰۱۱‬تشٌضمس خ‪ٛ‬م‪ٞ‬ذ شذ‪.‬‬ ‫‪ ٓٞ‬چ‪ٙ‬یٗ لشمس مست و‪ ٝ‬د‪ٚ‬س سفیت ٔیشحّی‪ ٝ‬ییه‬ ‫شا٘ضد‪ٟ٘ ٓٞ‬ایی دس ‪ ۵۴ ٚ ۵۳‬مسدیث‪ٟ‬یریت ‪ٚ ۰۰۱۱‬‬ ‫د‪ٚ‬س تشٌرت دس‪ ۲ ٚ ۰‬خشدمد ‪ ۰۰۱۱‬تشٌضمس ش‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫میٗ س‪ٚ‬ص٘أ‪ ٝ‬معالْ وشد و‪AFC ٝ‬ت‪ ٕٝٞ ٝ‬تیییٓ ‪ٞ‬یا‬ ‫‪ٞ‬رذمس دمد‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬د٘ثاَ م٘صشمف مص فصیُ جیاسی‬ ‫ِیً ل‪ٟ‬شٔا٘اٖ اسیا ٘ثاش‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬مٌش تیٕی م٘صیشمف‬ ‫ًبپَلی بِ سْویِ لیگ ارٍپب ًسدیل شذ‬ ‫خ‪ٛ‬م‪ٞ‬ذ ت‪ٛ‬د ‪ ٚ‬تی‪ٝ‬‬ ‫د‪ٞ‬ذ پیأذ‪ٞ‬ای تذی دس م٘تظاس‬ ‫شذت جشیٕ‪ٔ ٝ‬اِی خ‪ٛ‬م‪ٞ‬ذ شذ‪.‬‬ ‫فصُ ‪ِ ۵۱۵۱‬یً ل‪ٟ‬شٔا٘اٖ اسیا ت‪ ٝ‬خا ش ‪ٚ‬ییش‪ٚ‬‬ ‫وش‪٘ٚ‬ا تعذ مص تشٌضمسی ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬د‪ ْٚ‬تعطیییُ شیذ مٔیا‬ ‫‪AFC‬مصشمس دمسد و‪ ٝ‬میٗ تاصی‪ٞ‬ا تشٌضمس ش‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫هٌع فعبلیت هربیبى تین هلی مشتی ازاد در لیگ برتر‬ ‫پبًیًَیَس یًَبى خَاستبر ببزگرداًذى هسعَد شجبعی‬ ‫سش‪ٚ‬یس خثشی س‪ٚ‬ص٘أ‪ ٝ‬مسن‪ -‬تا دسخ‪ٛ‬مست سشٔشتی تیٓ ّٔی ورتی اصمد‬ ‫‪ٛٔ ٚ‬مفمت فذسمسی‪ ٖٛ‬ورتی ٔشتیاٖ تیٓ ّٔی دس ِیً تشتش حض‪ٛ‬س ٘خ‪ٛ‬م‪ٙٞ‬ذ‬ ‫دمشت‪.‬‬ ‫ت‪ٌ ٝ‬ضمس ٔ‪ٟ‬ش ‪ ٚ‬ت‪٘ ٝ‬مُ مص فذسمسی‪ ٖٛ‬ورتی ت‪ٙ‬ا ت‪ ٝ‬دسخ‪ٛ‬مست سیشٔیشتیی‬ ‫تیٓ ّٔی ورتی اصمد ‪ٛٔ ٚ‬مفمت فذسمسی‪ ٖٛ‬ورتی ٔشتیاٖ تیٓ ّٔی دس ِییً‬ ‫تشتش حض‪ٛ‬س ٘خ‪ٛ‬م‪ٙٞ‬ذ دمشت‪ .‬میٗ دس حاِی مست و‪ ٝ‬ثک اییٗ ٘أ‪ ٝ‬ساصٔاٖ‬ ‫ِیً فمط سشٔشتی ‪ٔ ٚ‬ذیش ف‪ٙ‬ی تیٓ ‪ٞ‬ای ّٔی و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬صی‪ٛ‬ست سسیٕیی تیا‬ ‫فذسمسی‪ ٖٛ‬ورتی لشمسدمد دمس٘ذ ٔج‪ٛ‬ص حض‪ٛ‬س دس ِیً تشتش سم ٘ذمشت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫غالٔشضا ٔحٕذی دس ٔ‪ٛ‬سد میٗ تصٕیٓ ٌفت‪ ۶‬ت‪ٙٔ ٝ‬ظی‪ٛ‬س حیفیا شی ٖ ‪ٚ‬‬ ‫جایٍا‪ٔ ٜ‬شتیاٖ تیٓ ّٔی تٕشوض تش س‪ٚ‬ی تش٘أ‪ٞ ٝ‬ای میٗ تیٓ ‪ ٚ‬جّ‪ٌٛ‬یشی مص‬ ‫‪ٞ‬شٌ‪ ٝ٘ٛ‬شائث‪ ٚ ٝ‬ح‪ٛ‬مشی مص فذسمسی‪ ٖٛ‬دسخ‪ٛ‬مست وشدْ تا ٔشتیاٖ تیٓ ّٔی‬ ‫٘یض دس ٔساتمات ِیً تشتش حض‪ٛ‬س ٘ذمشت‪ ٝ‬تاش‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫سش‪ٚ‬یس خثشی س‪ٚ‬ص٘أ‪ ٝ‬مسن‪ -‬سسا٘‪ٞٝ‬ای ی‪٘ٛ‬ا٘ی مص تال تیٓ پا٘ی‪ٛ‬ی‪ٙ‬یی‪ٛ‬‬ ‫ی‪٘ٛ‬اٖ تشمی تاصٌشدم٘ذٖ ٔسع‪ٛ‬د شجاعی ت‪ ٝ‬ی‪٘ٛ‬اٖ خثش دمد٘ذ‪.‬‬ ‫ت‪ٌ ٝ‬ضمس میس‪ٙ‬ا ‪ ٚ‬ت‪٘ ٝ‬مُ مص سمدی‪ٚ ٛ‬سص ی‪٘ٛ‬اٖ سشمٖ تییٓ پیا٘ییی‪٘ٛ‬ییی‪ٛ‬‬ ‫ی‪٘ٛ‬اٖ عالل‪ٙٔ ٝ‬ذ ‪ٞ‬ست‪ٙ‬ذ و‪ٔ ٝ‬سع‪ٛ‬د شجاعی تاصیىٗ ‪ ۳۲‬ساِ‪ ٝ‬میشم٘ی سم تیاس‬ ‫دیٍش ت‪ ٝ‬خذٔت تٍیش٘ذ‪ .‬میٗ تاصیىٗ و‪ ٝ‬دس حاَ حاضش دس تیٓ تیشمویتی‪ٛ‬س‬ ‫تاصی ٔی و‪ٙ‬ذ ٔ‪ٛ‬سد ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬تیٓ پا٘ی‪٘ٛ‬ی‪ ٛ‬لشمس دمسد؛ جایی و‪ ٝ‬م‪ ٚ‬تی‪ٛ‬م٘سیت‬ ‫تاصی‪ٞ‬ای خ‪ٛ‬تی مسمئ‪ ٝ‬د‪ٞ‬ذ‪.‬‬ ‫عالل‪ ٝ‬ت‪ٔ ٝ‬سع‪ٛ‬د شجاعی مص صٔا٘ی شذت ٌشفت و‪ٔ ٝ‬یراِیس ٌشیٍ‪ٛ‬سیی‪ٛ‬‬ ‫سشٔشتی تیٓ پا٘ی‪٘ٛ‬ی‪ ٛ‬و‪ ٝ‬یىی مص مفشمدی ت‪ٛ‬د و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬سفتیٗ شیجیاعیی مص‬ ‫تیٕ پافراسی ٔی وشد مص میٗ تیٓ و‪ٙ‬اس سفت‪ ٝ‬مست ‪ ٚ‬مو‪ ٖٛٙ‬تا ٘ظش ٔساعیذ‬ ‫ٔسئ‪ٛ‬الٖ تیٓ ی‪٘ٛ‬ا٘ی ت‪ٔ ٝ‬سع‪ٛ‬د شجاعی ٔی ت‪ٛ‬مٖ م٘تظیاس دمشیت وی‪ ٝ‬مییٗ‬ ‫تاصیىٗ دس پایاٖ فصُ تاس دیٍش سم‪ٞ‬ی ی‪٘ٛ‬اٖ ش‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫سش‪ٚ‬یس خثشی س‪ٚ‬ص٘أ‪ ٝ‬مسن‪-‬تیٓ ٘اپ‪ِٛ‬ی ٔ‪ٛ‬فیک شیذ تیا‬ ‫٘تیج‪ ۳ ٝ‬تش یه مص سذ ٔ‪ٕٟ‬ا٘ مسشاَ عث‪ٛ‬س و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ت‪ٌ ٝ‬ضمس تاشٍا‪ ٜ‬خثشٍ٘اسمٖ ج‪ٛ‬مٖ دس مدمٔ‪ ٝ‬دیذمس ‪ٞ‬یای‬ ‫‪ٞ‬فت‪ ٝ‬تیست ‪ٞ ٚ‬رتٓ سشی ا میتاِیا مص ساعت ‪ ۵۵‬چی‪ٟ‬یاس‬ ‫دیذمس تشٌضمس شذ و‪ ٝ‬دس ٔ‪ٕٟ‬تشیٗ ٔساتم‪ ٝ‬تیییٓ ٘یاپی‪ِٛ‬یی‬ ‫ٔیضتاٖ مسشاَ ت‪ٛ‬د و‪ ٝ‬تا ٘تیج‪ ٝ‬س‪ ٝ‬تش یه پیش‪ٚ‬ص شذ‪.‬‬ ‫صعَد هٌچسترسیتی بِ ًیوِ ًْبیی‬ ‫سش‪ٚ‬یس خثشی س‪ٚ‬ص٘أ‪ ٝ‬مسن‪-‬تیٓ ف‪ٛ‬تثاَ ٔ‪ٙ‬چستشسیتی تیا‬ ‫پیش‪ٚ‬صی تش ٘ی‪ٛ‬واسُ ت‪ٔ ٝ‬شحّ‪٘ ٝ‬یٕ‪ٟ٘ ٝ‬یاییی جیاْ حیزفیی‬ ‫مٍّ٘یس سم‪ ٜ‬یافت‪.‬ت‪ٌ ٝ‬ضمس تاشٍا‪ ٜ‬خثشٍ٘اسمٖ ج‪ٛ‬مٖ دس‬ ‫اخشیٗ ٔساتم‪ ٝ‬مص ٔشحّ‪ ٝ‬یه چ‪ٟ‬اسْ ٘‪ٟ‬ایی جیاْ حیزفیی‬ ‫مٍّ٘یس تیٓ ف‪ٛ‬تثاَ ٔ‪ٙ‬چستش سیتی دس ‪ٚ‬سصشیٍیا‪ ٜ‬سی‪ٙ‬یت‬ ‫جیٕض پاسن ٔ‪ٕٟ‬اٖ تیٓ ٘ی‪ٛ‬واسُ ت‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬م٘ست میٗ تیییٓ‬ ‫سم تا ‪ ٌُ ۵‬شىست د‪ٞ‬ذ ‪ ٚ‬ت‪ٔ ٝ‬شحّ‪٘ ٝ‬یٕ‪ٟ٘ ٝ‬ایی سم‪ ٜ‬یاتذ‪.‬‬ ‫خا٘‪ ٝ‬تاسیخی ت‪ٟٙ‬اْ دس د‪ٚ‬سمٖ ص٘ذی‪ ٚ ٝ‬م‪ٚ‬میُ لاجاس‬ ‫ت‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬مٖ خا٘‪ٔ ٝ‬سى‪٘ٛ‬ی سیاخیتی‪ ٝ‬شیذ‪ .‬دس صٔیاٖ‬ ‫پادشا‪ٞ‬ی ٘اصش مِذیٗ شا‪ ٜ‬لاجاس ‪ ٚ‬تیا پیا ٌیشفیتیٗ‬ ‫ٔعٕاسی واست پستاِی دس میشمٖ میٗ خا٘‪ٛ٘ ٝ‬ساصی‬ ‫ٌرت ‪ ٚ‬تا ٘ماشی ‪ٞ‬ای تسیاس فاخش تضییٗ شیذ‪ .‬دس‬ ‫حاَ حاضشمیٗ خا٘‪ ٝ‬ت‪ٕٞ ٝ‬شم‪ ٜ‬ت‪ٙ‬ا‪ٞ‬ای دیٍشی چ‪ٖٛ‬‬ ‫خا٘‪ٌٙ ٝ‬ج‪ ٝ‬می صمد‪ ٜ‬خا٘‪ ٝ‬لذوی خا٘‪ ٝ‬صذلیا٘ی ‪ٚ‬‬ ‫خا٘‪ ٝ‬ج‪ٛ‬م‪ٞ‬شی‪ٔ ٖٛ‬جٕ‪ٛ‬ع‪ٔ ٝ‬عٕاسی دم٘رٍیا‪ٞ ٜ‬ی‪ٙ‬یش‬ ‫تثشیض سم ترىیُ ٔی د‪ٙٞ‬ذ‪ .‬خا٘‪ ٝ‬ت‪ٟٙ‬اْ شأیُ ییه‬ ‫ساختٕاٖ مصّی ت‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬مٖ ساختٕاٖ لریاللیی دس‬ ‫مست ‪ ٚ‬تا مسسی ‪ٞ‬فیت دسی‬ ‫ضّع شٕاِی حیا‬ ‫تسیاس صیثایی دس ٔیا٘‪ٕ٘ ٝ‬ای لشی‪ ٝٙ‬اٖ خ‪ٛ‬د ٘یٕیاییی‬ ‫ٔی و‪ٙ‬ذ‪ .‬خا٘‪ ٝ‬ی ت‪ٟٙ‬اْ عال‪ ٜٚ‬تش ضّع شٕاِیی م‬ ‫ساختٕاٖ و‪ٛ‬چه ییاللی دس ضّع ج‪ٛٙ‬تی حیییا‬ ‫خ‪ٛ‬د تا می‪ٛ‬م٘ی تاالتش مص سطح حیا مصیّیی دمسد‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬ا٘‪ٙ‬ذ تسیاسی مص خا٘‪ٞ ٝ‬ای لذیٕی مییشم٘یی مییٗ‬ ‫خا٘‪٘ ٝ‬یض دمسمی د‪ ٚ‬حیا م٘ذس‪٘ٚ‬ی ‪ ٚ‬تیییش‪٘ٚ‬یی ٔیی‬ ‫تاشذ ‪ِٚ‬ی دمسمی سّسّ‪ٔ ٝ‬یشمتیه ‪ٚ‬س‪ٚ‬دی تسیییاس‬ ‫ٔ‪ٙ‬حصش ت‪ ٝ‬فشدی مست‪ .‬خا٘‪ ٝ‬ت‪ٟٙ‬اْ ت‪ٛ‬سط فضیاییی‬ ‫‪ٞ‬رت ضّعی تسیاس صیثا تا ٔصاِح اجشی ‪ ٚ‬واشیی‬ ‫واسی ‪ٞ‬ای فیش‪ٚ‬ص‪ ٜ‬می سً٘ ‪ٚ‬س‪ٚ‬دی مصّی خی‪ٛ‬د‬ ‫سم مص دیٍش ت‪ٙ‬ا‪ٞ‬ای ٔجٕ‪ٛ‬ع‪ٔ ٝ‬یعیٕیاسی شیاخی‬ ‫وشد‪ .ٜ‬دس تاصساصی مخیش میٗ خا٘‪ ٝ‬تاو‪ٙ‬ی‪ ٖٛ‬چی‪ٙ‬یذ‬ ‫ٍ٘اسٌشی میشم٘ی فشسى‪ (fresco ٛ‬دی‪ٛ‬مس ٍ٘یاس‪ٜ‬‬ ‫ورف شذ‪ ٜ‬مست و‪ ٓٞ ٝ‬مو‪ ٖٛٙ‬دس حاَ تیعیٕیییش‬ ‫شذٖ ت‪ٛ‬سط ٔتخصصاٖ مست‪.‬‬ ‫ادرس‪ :‬تثشیض خیاتاٖ ٔمصی‪ٛ‬دیی‪٘ ٝ‬یشسیییذ‪ ٜ‬تی‪ٝ‬‬ ‫خیاتاٖ مست دم٘رىذ‪ٔ ٜ‬عٕیاسی ‪ ٚ‬شی‪ٟ‬یشسیاصی‬ ‫دم٘رٍا‪ٙٞ ٜ‬ش مسالٔی تثشیض‬ ‫تردد هسبفراى ایراًی بِ ترمیِ ازاد ًشذُ است‬ ‫سش‪ٚ‬یس خثشی س‪ٚ‬ص٘أ‪ ٝ‬مسن‪-‬تیا ‪ٚ‬جی‪ٛ‬د ‪ٚ‬عیذ‪ٜ‬‬ ‫تاصٌرایی ٔشص ‪ٛٞ‬میی میشمٖ ‪ ٚ‬تشوی‪ ٚ ٝ‬اغاص فش‪ٚ‬‬ ‫تّیت پش‪ٚ‬مص ت‪ٟ‬شمٖ ی مستا٘ث‪ َٛ‬مٔا سییییس م٘یجیٕیٗ‬ ‫دفاتش ٔسافیشت ‪ٞ‬ی‪ٛ‬مییی ‪ ٚ‬جی‪ٟ‬یا٘یٍیشدی مییشمٖ‬ ‫ٔیٌ‪ٛ‬یذ‪ ۶‬تشدد ٔسافشمٖ ‪ٌ ٚ‬شدشٍشمٖ مییشم٘یی تی‪ٝ‬‬ ‫تشوی‪ٛٙٞ ٝ‬ص اصمد ٘یست‪.‬‬ ‫ت‪ٌ ٝ‬ضمس میس‪ٙ‬ا تشویی‪ ٝ‬پیس مص سمییض٘یی ‪ٚ‬صییش‬ ‫خاسج‪ ٝ‬ور‪ٛ‬سٔاٖ معالْ وشد ٔشص ‪ٛٞ‬میی د‪ ٚ‬ور‪ٛ‬س‬ ‫مص م‪ٔ َٚ‬ا‪ ٜ‬مٌ‪ٛ‬ست تیشمتیش تیا ‪ٔ ۰۰‬یشدمدٔیا‪ ٜ‬تیاص‬ ‫ٔیش‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ت‪ ٝ‬د٘ثاَ میٗ ت‪ٛ‬مفک فش‪ ٚ‬تّیت ٔسیییش تی‪ٟ‬یشمٖ ی‬ ‫مستا٘ث‪ َٛ‬ت‪ٛ‬سط یىی مص میشالیٗ‪ٞ‬ای دمخّی تیشمی‬ ‫مصسشٌیشی پش‪ٚ‬مص‪ٞ‬ا مص تاسیخ ‪ ۰۳‬تیشٔا‪ ٜ‬اغاص شیذ‬ ‫‪ٞ‬شچ‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬میٗ میشالیٗ دس تیا٘ی‪ٝ‬می سفش ت‪ ٝ‬تشوی‪ ٝ‬سم‬ ‫فمط تشمی ش‪ٟ‬ش‪٘ٚ‬ذمٖ ور‪ٛ‬س تیشوییی‪ ٝ‬دمس٘یذٌیاٖ‬ ‫ملأت دمئٓ دس ور‪ٛ‬س تشوی‪ ٚ ٝ‬دمس٘یذٌیاٖ ‪ٚ‬ییضمی‬ ‫واسی ٔعتثش مص میٗ ور‪ٛ‬س مٔىاٖپزییش دم٘سیت ‪ٚ‬‬ ‫معالْ وشد‪ ۶‬مسأی ٔسافشم٘ی و‪ ٝ‬تشمی ثیثیت ٘یاْ ‪ٚ‬‬ ‫سصس‪ ٚ‬تّیت ملذمْ وشد‪ٜ‬م٘ذ تشمی دسیافت تاییذی‪ ٝ‬تی‪ٝ‬‬ ‫ور‪ٛ‬س تشوی‪ ٝ‬مسساَ ٔیش‪ٛ‬د ‪ ٚ‬دس ص‪ٛ‬ست تیاییییذ‬ ‫٘رذٖ میٗ ٔذمسن مص ‪ٚ‬س‪ٚ‬د ٔسافیش جیّی‪ٌٛ‬یییشی‬ ‫ٔیش‪ٛ‬د ‪ ٚ‬مٔىاٖ مستشدمد تّیت ‪ٚ ٓٞ‬ج‪ٛ‬د ٘ذمسد‪.‬‬ ‫شنست تلخ ٍاتفَرد در خبًِ هقببل سبٍتْوپتَى‬ ‫سش‪ٚ‬یس خثشی س‪ٚ‬ص٘أ‪ ٝ‬مسن‪-‬تیٓ ف‪ٛ‬تثیاَ ‪ٚ‬متیفی‪ٛ‬سد دس‬ ‫خا٘‪ ٝ‬خ‪ٛ‬د تشمتش سا‪ٚ‬ت‪ٕٟ‬شت‪ ٖٛ‬شىست تّخی سم تجشت‪ ٝ‬ویشد‬ ‫‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬اٖ دس ‪ٚ‬ضعیت تحشم٘ی تالی ٔا٘ذ‪.‬‬ ‫تیٓ ‪ٞ‬ای ‪ٚ‬متف‪ٛ‬سد ‪ ٚ‬سا‪ٚ‬ت‪ٕٟ‬شت‪ ٖٛ‬دس چاسچ‪ٛ‬ب ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬سی ‪ٚ‬‬ ‫د‪ ْٚ‬سلاتت ‪ٞ‬ای ِیً تشتیش م٘یٍیّیسیتیاٖ دس ‪ٚ‬سصشیٍیا‪ٜ‬‬ ‫‪ٚ‬یىاسیج س‪ٚ‬د ت‪ٔ ٝ‬صاف ‪ ٓٞ‬سفت‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬دس پایاٖ تیٓ ٔی‪ٕٟ‬اٖ‬ ‫یع‪ٙ‬ی سا‪ٚ‬ت‪ٕٟ‬شت‪ٛٔ ٖٛ‬فک شذ تا ٘تیج‪ ٝ‬س‪ ٝ‬تش یه ت‪ ٝ‬تیشتیشی‬ ‫تشسذ‪.‬‬ ‫تا میٗ ٘تیج‪ٚ ٝ‬متف‪ٛ‬سد تا ‪ ۵۴‬مٔتیاص ٔ‪ٛ‬لتا دس سد‪ ٜ‬شیا٘یضد‪ٞ‬یٓ‬ ‫تالی ٔا٘ذ ‪ ٚ‬سا‪ٚ‬ت‪ٕٟ‬شت‪٘ ٖٛ‬یض ت‪ٛ ٝ‬س ٔ‪ٛ‬لت تا ‪ ۰۱‬مٔتییاص تی‪ٝ‬‬ ‫سد‪ ٜ‬سیضد‪ ٓٞ‬صع‪ٛ‬د وشد‪.‬‬ ‫ّتل اِسنَل تبریس در استبًِ افتتبح‬ ‫سش‪ٚ‬یس خثشی س‪ٚ‬ص٘أ‪ ٝ‬مسن‪ٔ -‬ذیشوُ ٔیشمث فش‪ٍٙٞ‬ی ٌشدشٍیشی ‪ٚ‬‬ ‫ص‪ٙ‬ایع دستی ارستایجاٖ ششلی مص مفتتاح ٘خستیٗ ‪ٞ‬تُ مِسى‪ َٛ‬تثشییض دس‬ ‫ای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬می ٘ضدیه خثش دمد‪.‬ت‪ٌ ٝ‬ضمس س‪ٚ‬متط عٕ‪ٔٛ‬ی مدمس‪ ٜ‬ویُ ٔیییشمث‬ ‫فش‪ٍٙٞ‬ی ٌشدشٍشی ‪ ٚ‬ص‪ٙ‬ایع دستی ارستایجاٖ ششلی محٕذ حٕض‪ ٜ‬صمد‪ٜ‬‬ ‫تا مشاس‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬م‪ٕٞ‬یت سم‪ ٜ‬م٘ذمصی ‪ٞ‬تُ مسى‪ َٛ‬یا ٔذسس‪ٞ ٝ‬تّذمسی ٔیشویضی‬ ‫ٌفت‪ ۶‬دس حاَ حاضش یىی مص ٔ‪ ٟٓ‬تشیٗ خّع ‪ٞ‬ای أ‪ٛ‬صشیی دس حی‪ٛ‬ص‪ٜ‬‬ ‫فیعیاِیییت‬ ‫‪ٞ‬تّذمسی مست و‪ٔ ٝ‬یتایست تا فشم‪ ٓٞ‬ساصی فشصت أ‪ٛ‬ص‬ ‫عّٕی ‪ ٚ‬اصٔایری دم٘رج‪ٛ‬یاٖ ‪ ٚ‬فعاالٖ ح‪ٛ‬ص‪ٞ ٜ‬تّذمسی تم‪ٛ‬ییت شی‪ٛ‬د تیا‬ ‫شا‪ٞ‬ذ مستما سطح ویفی ‪ٞ‬تُ ‪ٞ‬ا ‪٘ ٚ‬ح‪ ٜٛ‬مسمئ‪ ٝ‬خذٔات دس اٖ ‪ٞ‬ا تاشیییٓ‪.‬م‪ٚ‬‬ ‫دس مدمٔ‪ ٝ‬ضٕٗ تمذیش مص مدمس‪ ٜ‬وُ أ‪ٛ‬ص ف‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬حشفی‪ ٝ‬می مسیتیاٖ مص‬ ‫میجاد ٘خستیٗ ‪ٞ‬تُ مِسى‪ َٛ‬ارستایجاٖ ششلی دس تثشیض خثش دمد ‪ٌ ٚ‬فت‪ ۶‬تا‬ ‫ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬می‪ٙ‬ى‪ ٝ‬مدمس‪ ٜ‬وُ أ‪ٛ‬ص ف‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬حشف‪ ٝ‬می ‪ٞ‬یٕی‪ٛ‬مس‪ ٜ‬دس سمسیتیای‬ ‫أ‪ٛ‬ص ‪ٞ‬ای عّٕی ‪ ٚ‬عّٕی پیرٍاْ ت‪ٛ‬د‪ ٜ‬مست ٘خستیٗ ‪ٞ‬یتیُ مِسیىی‪َٛ‬‬ ‫مستاٖ ٘یض ت‪ٕٞ ٝ‬ت میٗ مدمس‪ ٜ‬وُ ت‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬س ت‪ٛ‬مٕ٘‪ٙ‬ذساصی ‪ٟٔ ٚ‬است مفیضمییی‬ ‫دم٘رج‪ٛ‬یاٖ ‪ ٚ‬فعاالٖ ح‪ٛ‬ص‪ٞ ٜ‬تّذمسی وُ میجاد شذ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬دس حاَ حاضش تیا‬ ‫پیرشفت فیضیىی تاالی ‪ ۵۱‬دسصذ ‪ٕٞ‬شم‪ ٜ‬مست ‪ ٚ‬دس استا٘‪ ٝ‬مفیتیتیاح لیشمس‬ ‫دمسد‪.‬حٕض‪ ٜ‬صمد‪ ٜ‬مفض‪ٚ‬د‪ ۶‬ی تفا‪٘ ٓٞ‬أ‪ ٝ‬د‪ٚ‬جا٘ث‪ ٝ‬دس صٔی‪ٞ ٝٙ‬ای تخیصیصیی‬ ‫دس خص‪ٛ‬ص فعاِیت ‪ٞ‬ای میٗ ‪ٞ‬تُ مِسى‪ َٛ‬معٓ مص تج‪ٟ‬یض تأیٗ ٔذسساٖ‬ ‫مسمئ‪ ٝ‬مستا٘ذمسد‪ٞ‬ای ضش‪ٚ‬سی ‪ ... ٚ‬تا مدمس‪ ٜ‬وُ أ‪ٛ‬ص ف‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬حیشفی‪ ٝ‬می‬ ‫مستاٖ ٔراسوت خ‪ٛ‬م‪ٞ‬یٓ دمشت‪ٔ.‬ذیشوُ ٔیشمث فش‪ٍٙٞ‬ی ٌشدشٍیشی ‪ٚ‬‬ ‫ص‪ٙ‬ایع دستی ارستایجاٖ ششلی تا تیاٖ می‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ت‪ٛ‬سع‪ ٝ‬میٗ ‪ٞ‬تُ مسیىی‪ َٛ‬تیا‬ ‫ٔراسوت تخ خص‪ٛ‬صی ٔحمک خ‪ٛ‬م‪ٞ‬ذ شذ مدمٔ‪ ٝ‬دمد‪ ۶‬الصٔ‪ ٝ‬ت‪ٛ‬سعی‪ٚ ٝ‬‬ ‫تج‪ٟ‬یض میٗ ‪ٞ‬تُ مِسى‪ٔ َٛ‬راسوت تخ خص‪ٛ‬صی دس میٗ مٔش مست وی‪ٝ‬‬ ‫تا ‪ٚ‬س‪ٚ‬د ‪ٚ ٚ‬مٌزمسی ٔذیشیت میٗ ٔجٕ‪ٛ‬ع‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬تخ خص‪ٛ‬صی فیشصیت‬ ‫ٔ‪ٟ‬است أ‪ٛ‬صی تشمی فعاالٖ میٗ عشص‪ ٝ‬فشم‪ ٓٞ‬خ‪ٛ‬م‪ٞ‬ذ شذ‪.‬حٕض‪ ٜ‬صمد‪ ٜ‬دس‬ ‫خاتٕ‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬مٖ وشد‪ ۶‬دس میٗ ‪ٞ‬تُ ت‪ٛ ٝ‬س ‪ٕٞ‬ضٔاٖ ٔسافشمٖ پزیش ‪ ٚ‬مفیشمد‬ ‫تحت أ‪ٛ‬ص دس فضایی حمیمی دس و‪ٙ‬اس وسه ٔ‪ٟ‬است ‪ٞ‬یای الصْ تی‪ٝ‬‬ ‫ص‪ٛ‬ست عّٕی ت‪ ٝ‬فعاِیت خ‪ٛ‬م‪ٙٞ‬ذ پشدمخت‪.‬‬ ‫احیبی هسجذ تبریخی ارٍهیِ بب جذیت اداهِ دارد‬ ‫ّرگًَِ عولیبت در گَرستبى عوَ زیی الذیی ببیذ بب استعالم از هیراث فرٌّگی ببشذ‬ ‫سش‪ٚ‬یس خثشی س‪ٚ‬ص٘أ‪ ٝ‬مسن‪ٔ-‬ذیشوُ ٔییشمث فیش‪ٞ‬ی‪ٙ‬یٍیی‬ ‫ٌشدشٍشی ‪ ٚ‬ص‪ٙ‬ایع دستی ارستایجاٖ غشتیی ٌیفیت‪۶‬محیییای‬ ‫ٔسجذ تاسیخی مس‪ٔٚ‬ی‪ ٝ‬تا جذیت مدمٔ‪ ٝ‬دمسد ‪ ٚ‬دس مییٗ صٔییی‪ٙ‬ی‪ٝ‬‬ ‫ملذمٔات الصْ م٘جاْ ٔیٌیشد‪ٔ.‬ساجذ مصصذس مسیالْ تیاوی‪ٙ‬ی‪ٖٛ‬‬ ‫٘مط‪ ٝ‬ثمُ ‪ٞ‬شش‪ٟ‬شدسور‪ٛ‬س ‪ٞ‬ای مسالٔی ت‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬خاوشیض دفاب مص‬ ‫مسص ‪ٞ‬ا ٔثا٘ی ‪ ٚ‬مص‪ َٛ‬مسالْ ت‪ ٝ‬شٕاس ٔیس‪٘ٚ‬ذ دس میٗ سمستیا‬ ‫ت‪ٔ ٝ‬سجذ جأع ‪ٞ‬ش ش‪ٟ‬ش ٍ٘یا‪ٚ ٜ‬یی ‪ ٜ‬می ‪ٚ‬جی‪ٛ‬ددمسد چیشموی‪ٝ‬‬ ‫فعاِیت‪ٟ‬ای سیاسی مجتٕاعی ‪ٚ‬فش‪ٍٙٞ‬ی ٌستشد‪ٜ‬می سمدس تیطیٗ‬ ‫خ‪ٛ‬دجای ٔیذ‪ٙٞ‬ذ‪ٚ‬تذِیُ پیری‪ٛ ٝٙ‬ال٘ی میٗ ٔساجذ دسدَ خ‪ٛ‬د عثشت‪ٟ‬ا ‪ ٚ‬دس ‪ٞ‬ای صیادی تشمی ٔشدْ دمس٘ذ‬ ‫و‪ ٝ‬میٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ب دسٔ‪ٛ‬سد مس‪ٔٚ‬ی‪٘ ٝ‬یض ٔصذمق دمسد‪ِٚ.‬ی ٔتاسفا٘‪ ٝ‬تذِیُ تشخی تیٔ‪ٟ‬شی‪ٟ‬یا سیاخیت ‪ٚ‬سیاص ‪ٞ‬یای‬ ‫غیشمص‪ِٛ‬ی ‪ٚ‬عذْ ٔشملثت مص میٗ ت‪ٙ‬ا‪ٞ‬ای تاسیخی ‪ٚ‬دیشپا ٔسجذ جأع مس‪ٔٚ‬ی‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬حاشی‪ ٝ‬سم٘ذ‪ ٜ‬شذ ‪ ٚ‬دس م٘ض‪ٚ‬مییی‬ ‫حضٖ مٍ٘یض فش‪ ٚ‬سفت ت‪ٛ ٝ‬سی و‪ ٝ‬ظا‪ٞ‬ش٘اصیثا ‪ ٚ‬تا ٗ فشس‪ٛ‬د‪ ٜ‬اٖ ٔشدْ سم مص میٗ ٔشویض ملیأی‪ٚ ٝ‬حیذم٘یییت‬ ‫خذم‪٘ٚ‬ذسم٘ذ ا٘ط‪ٛ‬س و‪ ٝ‬ظ‪ٛ‬م‪ٞ‬ش مٔش ٘راٖ ٔیدمد میٗ ت‪ٙ‬ای تاسیخی ‪ٍ٘ ٚ‬یٗ ش‪ٟ‬ش مس‪ٔٚ‬ی‪ٔ ٝ‬یسفیت تیا فیشمٔی‪ٛ‬‬ ‫ش‪ٛ‬د ‪ِٚ‬ی خ‪ٛ‬شثختا٘‪ ٝ‬دس ‪ َٛ‬د‪ٚ‬ساَ مخیش ت‪ٛ‬ج‪ٚ ٝ‬ی ‪ ٜ‬مدمس‪ ٜ‬وُ ٔیشمث فش‪ٍٙٞ‬ی مستاٖ ت‪ ٝ‬میٗ ت‪ٙ‬ای تاسیخی سم‬ ‫شا‪ٞ‬ذ‪ٞ‬ستیٓ‪ .‬مٔش‪ٚ‬ص‪ ٜ‬تذ٘ثاَ ملذمٔات م٘جاْ ٌشفت‪ ٝ‬دسٔسجذ جأع مس‪ٔٚ‬ی‪ٚ ٝ‬ح‪ ٝٔٛ‬اٖ دٔیذ‪ ٜ‬شذٖ ٘فس تیاص‪ٚ ٜ‬‬ ‫موسی ٖ ٘اب ت‪ ٝ‬ش‪ٟ‬ش سمشا‪ٞ‬ذ‪ٞ‬ستیٓ؛ و‪ ٝ‬مٔیذمست تا ت‪ٟ‬ش‪ٜ‬تشدمسی ‪ٞ‬شچ‪ ٝ‬سشیعتشاٖ عجیٗ شذٖ م٘فس لیذسیی‬ ‫ٔشدْ ٔ‪ٕ٘ٚ ٗٔٛ‬اصٌزمس تشجّ‪ ٜٛ‬تصشی اٖ تی مصپی تیفضمیذ‪ٚ‬عطشخ‪ٔ ٛ‬ع‪ٛٙ‬یت دسش‪ٟ‬ش ٔست‪ِٛ‬ی ش‪ٛ‬د وی‪ٝ‬‬ ‫تط‪ٛ‬س لطع تشوات صیادی ت‪ٕٟ‬شم‪ ٜ‬خ‪ٛ‬م‪ٞ‬ذدمشت‪ٔ.‬سجذجأع مس‪ٔٚ‬ی‪ ٝ‬تذِیُ ٔجا‪ٚ‬ست تا تاصمس سشپ‪ٛ‬شیذ‪ٔ ٚ ٜ‬ییذمٖ‬ ‫ٔی‪ ٚ ٜٛ‬تش‪ٜ‬تاس ٔیت‪ٛ‬م٘ذ تعذمصت‪ٟ‬ش‪ٜ‬تشدمسی ت‪ٔ ٝ‬حُ ٔ‪ٙ‬اسثی تشمی پی‪٘ٛ‬ذ تیٗ خادٔاٖ ٔساجذ ‪ ٚ‬تاصمسیاٖ دس ٘‪ٟ‬ایت‬ ‫تاسیخساصی تثذیُ شذ‪ٜ‬؛ و‪ ٕٝ٘ٛ٘ ٝ‬اٖ سمدس عصش ٔعاصشتأح‪ٛ‬سیت ٔسجذ ِطفعّیخاٖ ‪ٔٚ‬سجذ معظٓ مس‪ٔٚ‬یی‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٚ ٝ‬ف‪ٛ‬س ٔرا‪ٞ‬ذ‪ ٜ‬وشد‪ٜ‬میٓ‪.‬‬ ‫سش‪ٚ‬یس خثشی س‪ٚ‬ص٘أ‪ ٝ‬مسن‪-‬سش‪ٚ‬ییس خیثیشی‬ ‫س‪ٚ‬ص٘أ‪ ٝ‬مسن‪ -‬سئیس مدمس‪ٔ ٜ‬یییشمث فیش‪ٞ‬ی‪ٙ‬یٍیی‬ ‫ٌشدشٍشی ‪ ٚ‬ص‪ٙ‬ایع دستی ش‪ٟ‬شستاٖ تیثیشییض تیا‬ ‫مشاس‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬ثثتی ت‪ٛ‬دٖ غساِخا٘‪ٌٛ ٝ‬سستاٖ عیٕی‪ٛ‬صییٗ‬ ‫مِذیٗ مص ِض‪ ْٚ‬م٘جاْ مخز ٘ظش ٔیشمث فش‪ٍٙٞ‬یی دس‬ ‫صٔی‪ ٝٙ‬ملذمٔات دس میٗ ٌی‪ٛ‬سسیتیاٖ خیثیش دمد‪.‬تی‪ٝ‬‬ ‫ٌضمس س‪ٚ‬متط عٕ‪ٔٛ‬ی مدمس‪ ٜ‬وُ ٔیشمث فش‪ٍٙٞ‬ی‬ ‫ٌشدشٍشی ‪ ٚ‬ص‪ٙ‬ایع دستی ارستایجاٖ ششلی سیذ‬ ‫سمٔیٗ مسثمی دس خص‪ٛ‬ص ٔطاِه ٔطشح شذ‪ ٜ‬دس‬ ‫صٔی‪ ٝٙ‬محذمث ٔجٕ‪ٛ‬ع‪ ٝ‬خیییشیی‪ ٝ‬دس ٌی‪ٛ‬سسیتیاٖ‬ ‫عٕ‪ٛ‬صیٗ مِذیٗ تثشیض ٌفت‪ ۶‬غساِخا٘‪ ٝ‬میٗ ٌ‪ٛ‬سستاٖ دس ساَ ‪ ۰۳۴۰‬ت‪ ٝ‬شٕاس‪ ۰۰۵۳۵ ٜ‬دس ف‪ٟ‬شست اثاس ٔیّیی‬ ‫ثثت شذ‪ ٜ‬مست ‪ ٚ‬م الب سسا٘ی ص‪ٛ‬ست ٌشفت‪ ٝ‬دس میٗ خص‪ٛ‬ص ت‪ٛ‬سط مدمس‪ ٜ‬م‪ٚ‬لاف ‪ ٚ‬مٔ‪ٛ‬س خیشی‪ ٝ‬ش‪ٟ‬شستاٖ‬ ‫تثشیض تذ‪ٕٞ ٖٚ‬ا‪ٍٙٞ‬ی ‪ ٚ‬مخز ٘ظش مدمس‪ ٜ‬وُ ٔیشمث فش‪ٍٙٞ‬ی مستاٖ ت‪ٛ‬د‪ ٜ‬مست‪.‬سئیس مدمس‪ٔ ٜ‬یشمث فیش‪ٞ‬ی‪ٙ‬یٍیی‬ ‫ش‪ٟ‬شستاٖ تثشیض ضٕٗ لذسدم٘ی مص د‪ٚ‬ستذمسمٖ ٔیشمث فش‪ٍٙٞ‬ی دس م‪ٞ‬تٕاْ دس سمستیای صیییا٘یت مص ‪ٞ‬ی‪ٛ‬ییت‬ ‫تاسیخی مستاٖ مفض‪ٚ‬د‪ٔ ۶‬ىاتثات الصْ تا مدمس‪ ٜ‬م‪ٚ‬لاف ‪ ٚ‬مٔ‪ٛ‬س خیشی‪ ٝ‬ش‪ٟ‬شستاٖ تثشیض ت‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬س ت‪ٛ‬لف م٘جاْ ‪ٞ‬یش‬ ‫ٌ‪ ٝ٘ٛ‬عّٕیات دس ٔىاٖ یاد شذ‪ ٜ‬تذ‪ ٖٚ‬مستعالْ مص مدمس‪ ٜ‬وُ ٔیشمث فش‪ٍٙٞ‬ی ص‪ٛ‬ست پزیشفیتی‪ ٝ‬مسیت‪.‬سیییذ‬ ‫سمٔیٗ مسثمی دس خاتٕ‪ٌ ٝ‬فت‪ ۶‬لا٘‪ ٖٛ‬تش ِض‪ ْٚ‬مستعالْ مص ٔیشمث فش‪ٍٙٞ‬ی پی مص م٘جاْ ‪ٞ‬ش ٌ‪ ٝ٘ٛ‬عّٕییات دس‬ ‫ٔحذ‪ٚ‬د‪ ٜ‬اثاس تاسیخی تاویذ ٔی و‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬میٗ مِضمْ دس ساَ ‪ٞ‬ای ٌزشت‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬تٕأی دستٍا‪ٞ ٜ‬ای مجشمیی متیالغ‬ ‫شذ‪ ٚ ٜ‬تشمی ا٘‪ٟ‬ا الصْ مالجشمست ‪ ٚ‬مٔیذ‪ٚ‬مسیٓ تا مِتضمْ دستٍا‪ٞ ٜ‬ا ت‪ ٝ‬لا٘‪ ٖٛ‬یاد شذ‪ ٜ‬ت‪ٛٞ ٝ‬یت تاسیخی تثیشییض‬ ‫‪ٚ‬مستاٖ م‪ٕٞ‬یت ٘‪ٟ‬اد‪ ٜ‬ش‪ٛ‬د تا دغذغ‪ ٝ‬د‪ٚ‬ستذمسمٖ ٔیشمث فش‪ٍٙٞ‬ی دس میٗ خص‪ٛ‬ص تأیٗ ٌشدد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 4981

روزنامه ارک 4981

شماره : 4981
تاریخ : 1399/04/17
روزنامه ارک 4980

روزنامه ارک 4980

شماره : 4980
تاریخ : 1399/04/16
روزنامه ارک 4979

روزنامه ارک 4979

شماره : 4979
تاریخ : 1399/04/15
روزنامه ارک 4978

روزنامه ارک 4978

شماره : 4978
تاریخ : 1399/04/14
روزنامه ارک 4976

روزنامه ارک 4976

شماره : 4976
تاریخ : 1399/04/11
روزنامه ارک 4974

روزنامه ارک 4974

شماره : 4974
تاریخ : 1399/04/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!