روزنامه ارک شماره 5594 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5594

روزنامه ارک شماره 5594

روزنامه ارک شماره 5594

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫ضئیؽ روَْض‬ ‫تحرینّب‬ ‫علیِ هردم ایراى‬ ‫بسیبر ظبلوبًِ است‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫*سِ شٌبِ ‪ 92‬شْریَر ‪ 94 * 1041‬سپتبهبر‪ 92 * 9499‬صفر ‪ * 1002‬سبل سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * شوبرُ ( سبیی ) ‪ 8*9920 :‬صفحِ *قیوت‪24444:‬ریبل * ایویل‪ * ark.tabriz@yahoo.com :‬سبیت رٍزًبهِ ارک‪ *www.arkonline.ir :‬سبیت پبیگبُ خبری ارک خبر‪www.ark-news.ir :‬‬ ‫صلح ٍ ثببت ارزٍی هلت ّب‬ ‫رًٍد رشد فقر هطلق‬ ‫در ایراى طبیعی است‬ ‫در صفحبت دیگر هی خَاًید‬ ‫دضوی بِ دًببل کبضتی‬ ‫بزس یاس ٍ ًباهیذی‬ ‫دس دل هشدم اس‬ ‫صفحِ‪۴‬‬ ‫سئیس سبصهبى هذیشی ٍ بشًبهِسیضی‬ ‫ارسببیجبىضشقی‪:‬‬ ‫تَلیذ ًبخبلص داخلی استبى‬ ‫هثب ضذ‬ ‫صفحِ‪۵‬‬ ‫کالس اٍلیّب ‪۵۳ ٍ ۵۲‬‬ ‫ضْشیَس هذسسِ هیسًٍذ‬ ‫صفحِ ‪۶‬‬ ‫پس اصضَک تَسهی‪ ،‬تقبضببشای خشیذ کبالّبیی بِ ضذت کبّص یبف ٍ دس ببصُ صهبًی ضوبّوذ‬ ‫اى بَدین کِ قیو فشٍش بشخی اص کبالّب بِ کوتش اص قیو ًْبیی توبم ضذُ سسیذ اهب اتفوبقوی‬ ‫کِ افتبدُ ایی اس کِ بشخی اص تَلیذکٌٌذگبى ٍ فشٍضٌذگبى اص ایی ببصاس کٌبسُگیشی کشدًذ ٍ‬ ‫عشضِ هحذٍد ضذ ٍ دسًتیجِ عشضِ بِ کوتش اص تقبضب سسیذ ٍ ببص ّن قیو ّب افضایص پیذا کشدًذ‪.‬‬ ‫علی حیسضی افعٍز ضًٍس ضقس فمط هغلک زض ایطاى عجیعی اؾت چطاوِ عوَهب زض وکَضی وـِ‬ ‫زض یه ضًٍس فعایٌسُ تَضهی ثلٌسهست لطاض گطفتِ‪ ،‬تَظیع زضاهس ٍ حـطٍت هـعـىـَؼ عـوـل‬ ‫هیوٌس یعٌی عسالت زضثبضُ حطٍت ٍ زضاهس ثطلطاض ًیؿت ٍ ایی رطیبى حبنل اظ تَضم اؾت‪.‬‬ ‫ایی وبضقٌبؼ التهبزی تبویس وطز زض رطیبى تَضمّبی ثب ًطخ ثبال قبّس پسیسُ ای هـبلـیـبت‬ ‫تَضهی ّؿتین ٍ زض ایی رطیبى حطٍت ٍ زضاهس اظ عجمبت پبییی ربهعِ ثِ عجمبت ثبالی ربهـعـِ‬ ‫ؾَق پیسا هیوٌس ٍ ّی اضازُای ّن زض ایی رطیبى زذسالت ًساضز ٍ اهىبى ایٌىِ رلـَی اى‬ ‫گطفتِ قَز ّن ًیؿت ٍ تٌْب اثعاض رلَگیطی اظ ٍلَن ایی پسیسُ ٍ فعایٌسُ‪ ،‬وٌتطل ًـطخ تـَضم‬ ‫اؾت‪ٍ.‬ی ازاهِ زاز ٍلتی افعایف ًطخ تَضم زض وکَض ٍ ربهعِای زض ثلٌسهست ازاهـِ زاقـتـِ‬ ‫ثبقس‪ ،‬ثِ زلیل ایٌىِ زض ایی ربهعِ ؾیبؾت ّبی رجطاًی ٍرَز ًساضز ٍ اؾبؾـب اهـىـبى ارـطای‬ ‫ؾیبؾت ّبی رجطاًی ّن زض ایی التهبز هؿیط ًیؿت‪ ،‬ثِ تسضیذ فمط ثِ لحبػ روعیـت ٍ زاهـٌـِ‬ ‫افعایف پیسا وطزُ ٍ ربهعِ ثِ ؾوت زٍ لغجی قسى حطوت هیوٌس‪ .‬قىلگیطی ایی پسیسُ زض‬ ‫ایی فضبی التهبزی وبهال عجیعی اؾت ٍ اگط غیط اظ ایی ثَز‪ ،‬ربی تعزت زاقت‪.‬‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫صلح ٍ ثببت اسصٍی هل‬ ‫ّب‬ ‫هذیش هسئَل‪:‬‬ ‫ثطلطاضی نلح ٍحجبت وبهل زض زًیب اظ اضظٍّبی زیطیٌِ‬ ‫ثکط هی ثبقس‪ .‬ایی اضظٍ هوىی اؾت زض ثطذی اظ ًمبط‬ ‫زًیب ثِ عَض ًؿجی تحمک یبفتِ ثبقس‪.‬‬ ‫ٍلی هتبؾفبًِ اغلت وکَضّبی رْبى هخـل اهـطٍظ وـِ‬ ‫اٍوطایی ٍ ؾبیط ربّب گطفتبض رٌگ ّب ٍ ؾـبیـط اًـَان‬ ‫اتف افطٍظی ّب ٍ اقفتگی ّب ّؿتٌس ٍ تحت تـبحـیـط‬ ‫عَاهل هرتلف زض ًباهٌی ّب ٍ هحطٍم اظ نلح ٍحـجـبت‬ ‫ثؿط هی ثطًس‪ .‬ضٍایبت ٍ تبضید حبوی اؾت وِ عـَاهـل‬ ‫هرتلف اظ لـجـیـل ذـَز وـبهـگـی‪ ،‬ؾـَز رـَیـی‬ ‫افطاز‪ ،‬گطٍّب ٍ زٍلت ّب ثبعج رٌگ ّب‪ ،‬اقَه ّـب‪،‬‬ ‫ٍیطاًی اثبزی ّب ٍ وکتبض هطزم رْبى هی قَز‪.‬‬ ‫عالٍُ ثطذَزوبهگی افطاز‪ ،‬گطٍُ ّب ٍ زٍلت ّب‪ ،‬فمط ٍ‬ ‫فؿبز‪ ،‬ثیوبضی ٍ ًجَز ثْساقت‪ٍ ،‬رَز گطؾٌگی ٍ فمـط‬ ‫اگبّی ٍ زاًف‪ ،‬فمساى اظازی ٍ عسالت ٍ هکـىـالت‬ ‫فطٌّگی اظ افت ّبی قٌبذتِ قـسُ ای ّؿـتـٌـس وـِ‬ ‫زضاغلت ًمبط زًیب هکىل افطیی ّؿتٌس‪.‬‬ ‫ٍرَز افتْبی یبز قسُ هعوَال اظ ًجـَز حـطٍت ّـب ٍ‬ ‫ًعوبت عجیعی الظم ثطای ظًسگی هطزم ٍ رَاهع اًؿبًـی‬ ‫ٍ وکَضّب ًبقی هی قَز‪ً .‬جَز یب ووجَز حـطٍت ّـبی‬ ‫هبزی ضا ثب وبض‪ ،‬تَلیس ٍ تزبضت هی تَاى رجطاى وـطز‪.‬‬ ‫فمساى اظازی ّب‪ ،‬ثب تَؾل ثِ لَاًیی هٌبؾت ٍ هسضى ٍ‬ ‫ایزبز حىَهت ّبی هجتٌی ٍ هعتمس ثِ حـمـَق ثکـط ٍ‬ ‫انَل زهَوطاتیه هی تَاًس تبهـیـی گـطزز‪ .‬رـجـطاى‬ ‫ووجَزّب ٍ ضفع افت ّبی رَاهع‪ ،‬ثِ هـسیـطاى اگـبُ‪،‬‬ ‫ذَه‪ ،‬هبّط‪ ،‬زلؿَظ‪ ،‬پطوبض ٍ نبزق‪ً ،‬یبظزاضز‪.‬‬ ‫ثبٍض ایی اؾت وِ ثطای تبهیی حجبت ٍ نلح زض رَاهـع‪،‬‬ ‫عالٍُ ثط هَاضز فَق الصوط ؾیؿتـن ّـبی ًـظـبضتـی ٍ‬ ‫پبیکی وبضای هلی ٍ ثیی الوللی ًیع هَضز ًیبظ هی ثبقس‪.‬‬ ‫هی تَاى ازعب وطز وِ ًجَز ًظبضت ٍ پبیـف هؿـتـوـط‪،‬‬ ‫افطاز‪ ،‬گطٍّبٍ ًْبزّبی هبزی ٍ هعٌَی هفـیـس ضا هـی‬ ‫تَاًس غیط هفیس ٍ یب هضط ؾبظز‪ .‬ثبٍض ایٌؿت‪ ،‬ذـَثـی ٍ‬ ‫ثسی رَاهع هعوَال اظ ٍیػگی ّبی رَاهع‪ ،‬هسیطاى ٍ‬ ‫وبؾتی ّبی ًظبضتی اًْب ًبقی هی قَز‪.‬‬ ‫ثٌبثطایی ثطای ایزبز نلح ٍ حجبت هفیس ٍ ؾـبظًـسُ زض‬ ‫رَاهع‪ ،‬ثبیس نبلحیی‪ ،‬زض پی انال رَاهع‪ ،‬حىَهـت‬ ‫ّب اظ ضاُ تعلین ٍ تطثیت ‪ ،‬انال ٍ پیبزُ وطزى لَاًـیـی‬ ‫هٌبؾت ایزبز عسالت ارتوبعی ثبقٌس‪ .‬ظیطا زًیب زض ذال‬ ‫ارطای لَاًیی ٍ ؾیؿتن ّبی ظهیٌِ ؾبظ تَظیع عـبزالًـِ‬ ‫حطٍت ٍ ایزبز فطنت ّبی وـبض‪ ،‬تـَلـیـس‪ ،‬تـَؾـعـِ‬ ‫ثْساقت عوَهی ٍ ذهَنی ٍ نلح ٍ اهٌیت هؿـبٍی‬ ‫ثطای ّوِ ضٍی اؾبیف عوَهی ضا ًرَاّس زیـس‪ .‬اگـط‬ ‫زًیب ثِ ضٍـ گفتِ قسُ هَضز انال لطاض ًگیطز‪ ،‬چْطُ‬ ‫وطیِ زًیبی فعلی ثتسضیذ وطیِ تط ّن ذَاّس قس‪.‬‬ ‫خبرگساری ارک‬ ‫‪www.ark-news.ir‬‬ ‫جبی هٌبسب تبلیغ کبال ٍخدهبت شوب‬ ‫درببزارایراى ٍدًیب‬ ‫شوبرُ توبس‪29019412 ٍ 29041210:‬‬ ‫دریبچِ ارٍهیِ ٍ بحراى هدیریت افکبر عوَهی‬ ‫صفحِ ‪۷‬‬ ‫دٍل سیضدّن یبساًِ اسصی سا‬ ‫بِ سفشُ هشدم اٍسد‪،‬‬ ‫دس ساًتخَاسى قطع ضذ‬ ‫صفحِ ‪7‬‬ ‫لیگ داًطجَیی سبصهبى هْبًی‬ ‫گشدضگشی‪۴۲۴۴‬دس سَئیس اغبص ضذ‬ ‫صفحِ ‪8‬‬ ‫هٌظَم یبدداشت‬ ‫ال ٍئر‬ ‫دسیبچِ اسٍهیِ پس اص سبلّب بی توَهوْوی بوِ‬ ‫عٌَاى هیشاثی سیبُ اص عولکشد ضعیف هذیوشیو‬ ‫هٌببع ابی دس دٍل ّبی گزضتِ‪ ،‬اهشٍص بِ دس‬ ‫دٍل سیضدّن سسیذُ ٍ بوبسی هاوبعوف بوش‬ ‫هطکالت هَهَد دس ایی ضشایط سخ اقتصوبدی‬ ‫تحویل کشدُ اس ‪.‬‬ ‫عی چٌس ضٍظ گصقتِ زض حبلیىِ وبضثطاى فضبی‬ ‫هزبظی ّوَاضُ ثِ ٍضعیت ًبهٌـبؾـت زضیـبچـِ‬ ‫اضٍهیِ ثِ عٌَاى یه هعضل ارتوبعی پطزاذتِ ٍ‬ ‫احیبی اى ضا ثِ عٌَاى یـه حـک قـْـطًٍـسی‬ ‫هغبلجِ هی وطزًس ثِ یىجبضُ ثطذی ؾیبؾـیـَى ثـب‬ ‫یه ًگبُ حعثی ٍ رطیبًی وِ ًین ًگبّی ًیع ثـِ‬ ‫اًتربثبت ؾبل ‪ ۲۰۴۱‬زاضًس‪ ،‬اتف ثیبض هـعـطوـِ‬ ‫قسُ ٍ تٌَض ؾَء اؾتفبزُ اى ٍض اثیّب ضا زاغتط‬ ‫وطزُ اًس‪.‬زض هطحلِ اٍل ثبیس تبویس وطز احـیـبی‬ ‫زضیبچِ اضٍهیِ یه هغبلجِ هلی ٍ ثِ حک اؾت ٍ‬ ‫ًجبیس ثب ثطذَضزّبی احؿبؾی ٍ ؾیبؾـی هؿـیـط‬ ‫ایی هغبلجِ ضا تغییط زاز؛ ذکه قـسى زضیـبچـِ‬ ‫اضٍهیِ تجعبت ؾٌگیٌی ظیؿت هحیـغـی زاضز ٍ‬ ‫ایی پبیبى تلد‪ ،‬تفبٍتی ثیی رطیبىّبی ؾیبؾی ٍ‬ ‫احعاه ًرَاّس گصاقت‪.‬ثبیس تـَرـِ وـطز زض‬ ‫قطایغی وِ زقوٌبى ًظبم اؾالهی اظ ّط فطنتـی‬ ‫ثطای اؾیت ثِ هلت ایطاى اؾتفبزُ هـی وـٌـٌـس‪،‬‬ ‫زضیبچِ اضٍهیِ ًیع ثْبًِ ذَثی ذَاّس ثَز تـب ثـب‬ ‫ؾَء اؾتفبزُ اظ احؿبؾبت پبن هطزم ٍ ثـْـطُ‬ ‫هٌسی اظ تىٌیه ّـبی هـتـٌـَن الـٌـبن‪ ،‬پکـت‬ ‫قعبضّبی ضًگبضًگ اّساف قَم ذَز ضا زًجـبل‬ ‫وٌٌس‪ٍ.‬لتی ّعاضاى هیلیبضز تَهـبى اظ نـٌـسٍق‬ ‫تَؾعِ هلی‪ ،‬اى ّن ثب هَافمت قـرـم ضّـجـط‬ ‫اًماله ثِ اثَط عـط اًـتـمـبل اه اظ رـٌـَه‬ ‫اشضثبیزبى غطثی ٍ هسٍل ؾَم تهـفـیـِ ذـبًـِ‬ ‫بشگضاسی پبًضدّویی کٌفشاًس‬ ‫بییالوللی اًجوی ایشاًی‬ ‫تحقیق دس عولیبت دس تبشیض‬ ‫*هدیرهسئَل ‪-‬هحوّد اشراقی‬ ‫فبضاله اضٍهیِ اذتهبل هییبثس ٍ هعبٍى اٍل‬ ‫ضییؽ روَْض ضیبؾت وبضگطُ احیبی زضیـبچـِ‬ ‫ضا ثط عْسُ هی گیطز‪ً ،‬کـبًـگـط اى اؾـت وـِ‬ ‫حبوویت یه ضٍیىطز عمالًی ثـطای احـیـبی‬ ‫زضیبچِ اضٍهیِ زض پیف گطفتِ اؾت؛ اظ اًزبیـی‬ ‫وِ عط ّبی هْن اًتمبل اه ثب پیکطفت فیعیىی‬ ‫ثیف اظ ‪ ۰۴‬زضنسی زض اؾتبًِ ثـْـطُ ثـطزاضی‬ ‫لطاض زاضًس‪ ،‬چطا ثبیس ًوبیٌسُ یه رطیبى ؾیبؾی‬ ‫نطفب ثطای ذَزًوبیی‪ ،‬توبهی اًچِ اًزبم قـسُ‬ ‫ضا ظیط ؾَال ثطزُ ٍ ایٌگًَِ زض افىبض عـوـَهـی‬ ‫المب وٌٌس وِ زض ؾبیِ ثی تـَرـْـی زٍلـت ثـِ‬ ‫هغبلجِ هطزهی احیبی زضیبچِ‪ ،‬ایی اًبى ّؿـتـٌـس‬ ‫وِ ثِ عٌَاى هٌزی زضیبچِ اهسُاًس تب ّوِ ضا زض‬ ‫فضبی هزبظی ثبظذَاؾت وـٌـٌـسکزضن ایـی‬ ‫هَضَن ثِ ایی اًساظُ ؾـرـت اؾـت وـِ اثـط‬ ‫عط ّبی هیلیبضزی اًتمبل اه ٌّـَظ ثـِ ثـْـطُ‬ ‫ثطزاضی ًطؾیسُ اًس تب تبحیطی زض تـطاظ زضیـبچـِ‬ ‫زاقتِ ثبقٌس؟ ایب حتوب ثبیس زض لبلت اپـَظیؿـَى‬ ‫اتف ثیبض هعطوِ ثَز؟ ایٌىِ ثب هطزم قفبف ثـَز‬ ‫ٍ ثب تَضیح الساهبت اًزبم قسُ ٍ احـتـطام ثـِ‬ ‫هغبلجِ ظیؿت هحیغی اًبى‪ ،‬ثب رسیت ثیـکـتـطی‬ ‫ثطای اتوبم عط ّب تالـ وطز‪ ،‬وـبض ؾـرـتـی‬ ‫اؾت؟ثبظگَ ًىطزى ٍضعیت فعلـی ٍ ثـطًـبهـِ‬ ‫زٍلت ثطای احیبی زضیبچِ اضٍهیِ یه اؾـیـت‬ ‫رسی زض حَظُ رلَگیطی اظ اًـحـطاف افـىـبض‬ ‫عوَهی اؾت؛ تب ربیی وِ ضییؽ اؾـجـک ؾـتـبز‬ ‫احیبی زضیبچِ اضٍهیِ وِ ثبضّب ٍعسُ ًبؾطاًزـبم‬ ‫اتوبم عط اًتمبل اه اظ ظاه ضا تب ؾـبل ‪۲۹۰۱‬‬ ‫ؾط زازُ ثَز‪ ،‬اهطٍظ زض همبم هغبلجِگط اظ عـسم‬ ‫افتتب ایی پطٍغُ اًتمبز هیوـٌـس ٍ احؿـبؾـبت‬ ‫پبن هطزم ًؿجت ثِ زضیبچِ اضٍهیِ ضا ؾوـت ٍ‬ ‫ؾَیی زیگط هیثرکس‪.‬‬ ‫الجتِ ًین ًگبّی ثِ عـوـلـىـطز زٍلـتـوـطزاى زض‬ ‫اشضثبیزبىغطثی ًکبى هیزّس وِ اًبى ًـیـع ثـب‬ ‫ضٍیىطز اهبتَض گًَِ ذَز‪ ،‬ترهم ذبنی زض‬ ‫ثحطاى ؾبظی زاضًس‪.‬‬ ‫تحرینّب علیِ هردم ایراى بسیبر ظبلوبًِ است‬ ‫ای اهلل سیذ ابشاّین سئیسی سئیس هوَْس اسالهی ایشاى دس استبًِ ضوشکو‬ ‫دس ّفتبد ٍ ّفتویی ًطس هجوع عوَهی سبصهبى هلل اظْبس کشد کِ بِ دلیول‬ ‫پیوبى ضکٌی اهشیکبیی ّب‪ ،‬تَافق بذٍى تاویی بشای هب بی هعٌی اس ‪.‬‬ ‫ایت اهلل ؾیس اثطاّین ضئیؿی ضئیؽ روَْض ایطاى گفت هب ثطای زؾتیـبثـی ثـِ‬ ‫تَافک ذَه ٍ هٌهفبًِ رسی ّؿتین اهب ثبیس تضویی ٍرَز زاقتِ ثبقـس وـِ‬ ‫اهطیىب ًتَاًس اظ ایی تَافک ذبضد قَز‪ .‬ضئیؽ زٍلت ؾیعزّن اضـبفـِ وـطز‬ ‫اهطیىبیی ّب پیوبى قىٌی وطزًس‪ .‬اًْب ایی وبض ضا وطزًس‪ٍ ،‬لـتـی قـوـب ثـِ‬ ‫تعْستبى ٍفبزاض ًجبقیس تَافک ثی هعٌی اؾت‪ .‬هب ًویتَاًین ثِ اهطیىب اعـتـوـبز‬ ‫وٌین چطا وِ لجال اى ضا تزطثِ وطزین؛ اگط تضویی ٍرَز ًساقتِ ثبقس ّـیـ‬ ‫اعتوبزی ًرَاّین زاقت‪ .‬ایت اهلل ضئیؿی زض پبؾد ثِ ؾَالـی زض ذهـَل‬ ‫اؾتفبزُ نلح اهیع اظ اًطغی ّؿتِ ای تبویس وطز وِ اًطغی ّؿتِای ضا ثـطای‬ ‫زضهبى‪ ،‬وکبٍضظی‪ً ،‬فت ٍ گبظ هیذَاّین‪.‬ضئیؽ روَْض زض پبؾد ثِ ؾـَال‬ ‫ذجطًگبض ایی قجىِ اهطیىبیی زضثبضُ ازعبی ثی پبیِ ٍ اؾبؼ غطه اظ رـولـِ‬ ‫اهطیىب هجٌی ثط ؾبذت ؾال اتوی تهطیح وطز هب ثبضّب ثِ اى پبؾد زازیـن‪،‬‬ ‫ایی ازعبّب ثی اؾبؼ ّؿتٌس ٍ روَْضی اؾالهی ایطاى ثبضّب اعالم وطزُ وـِ‬ ‫ثوت اتوی زض زوتطیی زفبعی هب ّی ربیگبّی ًساضز‪ .‬ایت اهلل ضئـیـؿـی زض‬ ‫پبؾد ثِ ؾَال ذجطًگبض ایی قجىِ اهطیىبیی زضثبضُ تفبٍت ثیی زٍلت ثبیـسى‬ ‫ٍ تطاهپ اظْبض زاقت زٍلت رسیس اهطیىب ازعب هیوٌس وِ ثب زٍلت لجـلـی‬ ‫تفبٍت زاضز ٍ ثبضّب پیبهْبیی ثِ هب زازُاًس اهب هب قبّس ّـیـ تـغـیـیـطی زض‬ ‫ٍالعیت ًجَزین‪ .‬ضئیؽ روَْض تبویس وطز تحطینّب علیِ هطزم ایـطاى ثؿـیـبض‬ ‫ظبلوبًِ اؾت ٍ ثطای هب هْن اؾت وِ تحطینّب ثطزاقتِ قَز‪.‬ایت اهلل ضئیؿـی‬ ‫زض ازاهِ ههبحجِ ثب ایی قجىِ اهطیىبیی زض پبؾد ثِ ؾـَالـی زض ذهـَل‬ ‫اظازی ظًساًیبى اظْبض زاقت‪ ،‬تعساز اظ اتجبن ایطاًی ًیع زض اهطیىـب ظًـساًـی‬ ‫ّؿتٌس‪ .‬ایی هی تَاًس یه هَضَن هؿتمین اًؿـبى زٍؾـتـبًـِ ثـبقـس‪.‬ضئـیـؽ‬ ‫روَْضی افعٍز‪ ،‬ثِ اهطیىبییّب گفتین وِ هی تـَاًـیـن ثـب اًـْـب رـسا اظ‬ ‫هصاوطات ّؿتِ ای گفت ٍ گَ وٌـیـن‪ .‬ایـی هـی تـَاًـس یـه هـَضـَن‬ ‫اًؿبًسٍؾتبًِ ثبقس ٍ لبثل هصاوطُ اؾت‪.‬ایت اهلل ضئیؿی زضثـبضُ حضـَض زض‬ ‫ّفتبز ٍ ّفتویی ًکؿت هزوع عوَهی ؾبظهبى هلل هتحس ٍ احتوبل زیساض ثـب‬ ‫رَ ثبیسى ضئیؽ روَْض اهطیىب ًیع اظْبض زاقت ًِ‪ .‬فىط ًویوٌـن چـٌـیـی‬ ‫اتفبلی ضخ زّس‪ .‬هب ّی اعتمبزی ثِ هصاوطُ ٍ زیساض ثب ضئیؽ روَْض اهطیىـب‬ ‫ًساضین ٍ اى ضا ثی فبیسُ هیزاًین‪.‬ضئیؽ روَْض زض پبؾد ثِ ؾَال زیگط ایـی‬ ‫ذجطًگبض اهطیىبیی زضثبضُ ایٌىِ ایب ثِ َّلَوبؾت اعتمبز زاضز؟ اظْبض وطز‬ ‫هؿبئل تبضیری ثبیس تَؾظ هحممبى ٍ تبضید قٌـبؾـبى هـَضز ثـطضؾـی لـطاض‬ ‫ثگیطز‪ٍ .‬ی افعٍز وِ ًکبًِ ّبیی ًیع ٍرَز زاضز وِ چٌیی اتفبق افتـبزُ اؾـت‬ ‫وِ ثبیس اربظُ زازُ قَز تَؾظ هحممبى ٍ هَضذبى هَضز ثطضؾی لطاض گیطز‪.‬‬ ‫ضئیؽ روَْض زضثبضُ هطزم فلؿغیی ًیع اظْبض وطز ‪ ،‬هطزم فـلـؿـغـیـی یـه‬ ‫حمیمت ّؿتٌس اهب اوٌَى اٍاضُ ٍ اظ ؾطظهیی هبزضی ضاًسُ قسُ اًس ٍ اهطیىـب‬ ‫اظ ایی ضغین رعلی حوبیت هیوٌس‪.‬‬ ‫ال ٍئط اٍلَه چتیی ثَگَى ثبظاضزا‬ ‫الیــت ؾبتـبى ایـىیؿی زُ اظاضزا‬ ‫زیی لِ اذالق پیچبغی زای وؿوِ یـیط‬ ‫لبًَى یئلی یبتیت زاّـی اؾوِ ییط‬ ‫ٍاضلی الیط ایؿتِ زیگیی ثبّبیب‬ ‫یَذؿَل ایؿتیط ثیطی گلؿیی ّبضایب‬ ‫زایبًیت زیط ال ٍئط یَضلَى یَلچَ ته‬ ‫گطوـلی زیط یَال زٍقـِ اٍضزٍ تـه‬ ‫لبًًَیلِ اچیالربق ثَ زٍگَى‬ ‫زٍلت گطن زییِ ثیـلِ اوظ ؾاظٍى‬ ‫ثبظاض ایچطُ ثبقیٌبلیک چتیی زیط‬ ‫یَذؿَل اولط ثَ زٍضٍم زا یمیی زیط‬ ‫تسریع در پرداخت ٍام ‪ 944‬هیلیَى‬ ‫تَهبًی هسکی رٍستبیی‬ ‫هوعوبٍى اٍل‬ ‫دس ًطس ضَسای عبلی هسکی بِ سیبس‬ ‫سئیس هوَْس تاکیذ ضذ کِ ضبکِ ببًکی کطَس‪ٍ ،‬ام ‪۴۲۲‬‬ ‫هیلیَى تَهبًی هسکی سٍستبیی بش هبٌبی ضوبًو ًوبهوِ‬ ‫سبصهبى بشًبهِ ٍ بَدهِ سا سشیعتش پشداخ کٌذ‪.‬‬ ‫هعبٍى اٍل ضئیؽ روَْض اظْبض زاقت ثبیس تـساثـیـطی‬ ‫اًسیکیسُ قَز وِ اظ لَاًیی ٍ همطضات هَرَز حساوخـط‬ ‫ثْطُثطزاضی ٍ اؾتـفـبزُ نـَضت گـیـطز ٍ ثـِ رـبی‬ ‫ضٍـّبی ؾٌتی تاهیی هبلی‪ ،‬ثِ ضٍـّبی ًَیی زض ایـی‬ ‫ظهیٌِ ضٍی اٍضین‪.‬‬ ‫هرجط ثب یبزاٍضی ایٌىِ ؾبذت هؿىی ّوَاضُ ثِزؾـت‬ ‫ذَز هطزم ٍ ثب اؾتفبزُ اظ تؿْیالت ثبًىـی زض وکـَض‬ ‫اًزبم قسُ اؾت‪ ،‬تهطیح وطز زٍلت ثبیس زض ثـطًـبهـِ‬ ‫احساث هؿىی‪ ،‬اظ هکبضوت ٍ ظطفیت ّبی ذَز هـطزم‬ ‫حساوخط اؾتفبزُ ضا اًزبم زّس تب ضًٍس تَلیس ٍاحسّـبی‬ ‫هؿىًَی ثب ؾطعت ثیکتط نَضت گیطز‪.‬‬ ‫هعبٍى اٍل ضئیؽ روَْض‪ّ ،‬وچٌیی ثط لعٍم هَلسؾـبظی‬ ‫زاضایی ّبی ٍظاضت ضاُ ٍ قْطؾبظی تاویس ٍ تهـطیـح‬ ‫وطز ایی ٍظاضت ثبیس ثب ؾطعت‪ ،‬زاضاییّبی ذـَز ضا‬ ‫هَلسؾبظی وٌس ٍ هٌبثع هبلـی حـبنـل اظ اى ضا زض‬ ‫نٌسٍق هلی هؿىی لطاض زّس تب اظ ایـی هـٌـبثـع ثـطای‬ ‫پیکجطز ثطًبهِّبی زٍلت زض تَلیس هؿىی اؾتفبزُ قَز‪.‬‬ ‫زض ایی ًکؿت وِ ٍظضای نوت‪ ،‬رـْـبز وکـبٍضظی‪،‬‬ ‫ًفت ٍ ضئیؽ ول ثبًه هطوعی ًیع حضَض زاقـتـٌـس‪،‬‬ ‫هعبٍى ٍظیط ضاُ ٍ قْطؾبظی گعاضقی اظ ضطٍضتّـبی‬ ‫ؾبذت هؿىی ضٍؾتبیـی اضائـِ وـطز ٍ ثـِ تکـطیـح‬ ‫ثطًبهِ ّبی ایی ٍظاضتربًِ ثـطای تـَلـیـس هؿـىـی زض‬ ‫ضٍؾتبّبیی ثب روعیت ووتط اظ ‪ّ ۱۲‬عاض تی پطزاذت‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫ها اس تالش بزای تَافک ّستِ ای‬ ‫دست ًکطیدُاین‬ ‫جاى کزبی ‪ّ ،‬واٌّگکٌٌذُ ارتباطحا شحَرای‬ ‫اهٌیت هلی کاخ سفیذدر اظْاراتی دربارُ تَافح‬ ‫ّستِ ای با ایزاى بز ایی هَضَع تاکیذ کزد کحِ‬ ‫ّوچٌاى رٍش هذاکزُ ٍ دیپلواسی اداهِ خَاّذ‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ایی هقبم ازؾد اهسیکبیی ّوهچهٌهیهی ثهب عهسح‬ ‫اتْبهبتی علیِ ایساى هدعی ؾد‪ :‬زئیعجوهْهَزی‬ ‫ثػیبز ٍاضح ِ اغ کِ هب اجبشُ ًاَاّین داد‬ ‫ایساى ثِ تَاًبیی غالحّبی ّػ ِای دغ یهبثهد‪،‬‬ ‫شیسا هیداًین کِ حل ّیچ هؿکلی دز خبٍزهیبًهِ‬ ‫ثب ایساى هجْص ثهِ غهالح ّػه هِ ای اغهبى تهس‬ ‫ًویؾَد‪.‬جبى کسثی ّوچٌیی اظْهبزات زئهیهع‬ ‫جوَْزی اهسیکب زا تکساز کسد ٍ ه ه کهِ‬ ‫ثْ سیی زاُ ثسای دغ یبثی ثِ ً یجِ اش عسیق یهک‬ ‫فسایٌد دیللوبتیک اغ ‪.‬کسثی ثب اؾبزُ ثِ غاٌبى‬ ‫اخیس اً ًَی ثلیٌکی‪ٍ ،‬شیس اهَز خبزجِ اههسیهکهب‬ ‫دزثبزُ دٍزتس ؾدى هؿناًداش دغ یبثهی ثهِ ایهی‬ ‫‪ :‬اههب ایهی‬ ‫تَافق ًػج ثِ هٌد ّ ِ پیؽ‪،‬‬ ‫ثداى هعٌب ًیػ کِ هب اش تالؼ دغ کؿیدُاین‪،‬‬ ‫ثِ ایی هعٌب ًیػ کِ ّوِ اى هِ زا کهِ اًهجهبم‬ ‫ؾدُ اغ زّب کسدین‪.‬ایی دز حبلهی اغه کهِ‬ ‫ًٍدی ؾسهی‪ ،‬هعبٍى ٍشیس اهَز خبزجِ اههسیهکهب‬ ‫دز جسیبى یک ثسًبهِ شًدُ ٍاؾٌگ ی پػ تبکید‬ ‫کسد کِ هراکسات ثب ایساى دز حبل حبضس دز ثهی‬ ‫ثػ قساز دازد‪.‬ایی دیللوبت ازؾد اههسیهکهبیهی‬ ‫‪ :‬هبُ رؾ ِ‪ ،‬اتهحهبدیهِ‬ ‫دزثبزُ ادعبی خَد‬ ‫ازٍپب کِ هراکهسات زا ثهسای احهیهبی تهَافهق‬ ‫ّوبٌّگ هی کسد‪ ،‬پیؿٌْبد ًْبیی زا ازائِ کسد ٍ‬ ‫پبغد ایساى ثِ تَافق ثسای هب غیسقبثل قجَل ثَد‪.‬‬ ‫اخبار کَتاُ حَادث‬ ‫*‪ 2۲‬تُی چَب لاچاق در هیاًدٍاب تَلیف‬ ‫ضد‬ ‫فرهاًذُ اًتظاهی هیاًذٍاب گفت‪ ۰۲ :‬تُی چوَب‬ ‫ٍ الَار قاچاق با تالش هاهَراى پلیس در ایستگاُ‬ ‫بازرسی ضْیذ هحوذًژاد ایی ضْرستاى کطف ٍ‬ ‫تَقیف ضذ‪ .‬سرٌّگ فخرالذیی رستنپَراظوْوار‬ ‫کرد‪ :‬هاهَراى اًتظاهی حیی کٌترل خوَدرٍّوا‬ ‫ػبَر بِ ‪ ۰‬دستگاُ کاهیَى هطکَک ٍ اًْا را‬ ‫هتَقف کردًذ ٍ در بازرسی از ایی کاهیوَى ّوا‬ ‫هقذار ‪ ۰۲‬تُی چَب درخت بیذ قواچواق کطوف‬ ‫ضذ‪.‬‬ ‫*هتالضی ضدى باًد سارلاى خَدرٍ‬ ‫در تبزیش‬ ‫سِ شٌبِ ‪ 92‬شْزیَر ‪ 94 * 1041‬سپتاهبز‪ 92 * 9499‬صفز ‪ * 1002‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَس ایکیٌجی ایل ) * شوارُ ( سایی ) ‪9920 :‬‬ ‫ًمص ایزاى‪ ،‬رٍسیِ ٍ چیی در همابلِ با پزٍصُ ًااهٌی جدید در هٌطمِ‬ ‫یک کارشٌاس هسائل حَسُ قفقحاس گحفحت‪:‬‬ ‫اعضای شاًگْای بایذ بِ صَر عحوحلحی ٍ‬ ‫جذی فعال شًَذ ٍ ّوکاریّایشحاى را اس‬ ‫حالت گفت ٍگَّای دیپلواتیک تبذیل بحِ‬ ‫ّوکاریّای جذی ٍ عولیاتی کٌٌذ‪.‬‬ ‫غید هحودزضب دهبًٍدی اظْبز داؾ ‪ :‬ا س‬ ‫ًقؿِ جْبى زا ثجیٌید ایی یک خظ هػ هقهیهن‬ ‫اغ ‪ ،‬ات بقبتی کهِ ثهیهی اذزثهبیهجهبى ٍ‬ ‫ازهٌػ بى ثهِ ٍجهَد اههدُ ٍ اداههِ ایهی‬ ‫تحَالت دز اى غَی دیهگهس دز اغهیهبی‬ ‫هسکصی‪ ،‬حکبی اش ایی دازد کِ ا س ایساى‪،‬‬ ‫زٍغیِ ٍ هیی زا ًقغِ هقبثل غسه دز ًهتهس‬ ‫ثگیسین ایی ثحساى ٍ تٌؽ ایی غِ کؿَز زا‬ ‫ّدف قساز دادُ ٍ ایساى‪ ،‬زٍغیِ ٍ ههیهی اش‬ ‫ایی ًب اهٌیّب لغوِ هی ثیٌٌهد‪ٍ .‬ی تصهسیهح‬ ‫کسد‪ :‬ثِ تعجیس دیگس داالى تَزاًی ًبتَ ثِ ایی‬ ‫ؾکل تَغعِ هی یبثد‪ ،‬اش غسه خصز ٍ ق قبش‬ ‫جٌَثی تب ؾسق اغیهب ٍ ههٌهبعهق اغهیهبی‬ ‫هسکصی زا ثِ صَزت ؾسقی‪-‬غسثی ؾهبههل‬ ‫هی ؾَد‪ .‬ثٌبثسایی ثب ه ؿٌج ؾهدى اٍضهبع‪،‬‬ ‫ایی هٌغقِ تح تبثیس قساز ههی هیهسد‪ ،‬اش‬ ‫یک عسف هیی ًتسؼ ثِ ایی غَ هعغهَف‬ ‫ؾدُ ٍ هػبلِ تبیَاى کوسًگ هی ؾهَد اههب‬ ‫ثسای زٍغیِ ججِْ جدید دز ًَاحی جٌَثهی‬ ‫ایجبد هی ؾَد عالٍُ ثس ایی کِ دز هػهبلهِ‬ ‫اٍکسایی ًیص دز یس اغ ‪ّ ،‬وهچهٌهیهی ثهسای‬ ‫ایساى ًیص ٍاضح اغ اخ الفبت ازهٌػ بى ٍ‬ ‫اذزثبیجبى کبهال هب زا تح تبثیس قساز ههی‬ ‫دّد‪ .‬ایی کبزؾٌبظ هػبئل حهَشُ قه هقهبش‬ ‫ّوچٌیی ثیبى کسد‪ :‬اًچِ جوَْزی ازهٌػ بى‬ ‫ٍ اغ بى غیًَیک زا تح تبثیس قهساز ههی‬ ‫دّد‪ ،‬اذزی ّب ثب عٌَاى کسیدٍز شًگصٍز اش‬ ‫اى ًبم هی ثسًد‪ ،‬دز حبل حبضس ًیهص ثهسای‬ ‫جوَْزی شًگصٍز کٌػَلگسی ٍ تؿکیالتی‬ ‫زا دز تسکیِ اف بح کسدًد‪ .‬اهب هی داًین ّوِ‬ ‫ایی ّب ثسای ّدف سف ی ایهساى عهساحهی‬ ‫ؾدُ اغ ‪ .‬دز ٍاق تحَالت اخهیهس ایهساى‪،‬‬ ‫زٍغیِ ٍ ههیهی زا کهبههال دز هیهس ههی‬ ‫کٌد‪ .‬دهبًٍدی دزثبزُ ایی کِ دز ؾهسایهظ‬ ‫فعلی ایساى ‪ ،‬زٍغیِ ٍ هیی ثبید هِ زٍیکسد‬ ‫‪ :‬ثهْه هسیهی‬ ‫ٍ هَاضعی زا اتابذ کٌٌد‪،‬‬ ‫هَض یسی ایی اغ کِ اش عسیق غبشهبى‬ ‫ؾبًگْبی ثِ صَزت عولی ٍجهدی فهعهبل‬ ‫ؾهًَهدٍ ّهوهکهبزیهْهبیؿهبى زا اشحهبله‬ ‫ٍ َّبی دیللهوهبتهیهک تهجهدیهل ثهِ‬ ‫ّوکبزی ّبی جدی ٍ عولیبتی کٌٌد شیهسا‬ ‫ّوِ ایی کؿَزّب دز ایی غبشهبى ّػ ٌهد ٍ‬ ‫هی َاًٌد تصوین جدی ثگهیهسًهد‪ .‬دههبًٍهدی‬ ‫اداهِ داد‪ :‬ثِ عَز خبـ اًهچهِ دز ههَزد‬ ‫ایساى هغسح هی ؾَد ایی اغ ؛ ثاؿی کهِ‬ ‫ثِ ق قبش جٌَثی ثس هی سدد کبهال هه هَجهِ‬ ‫هسشّبی ایساى اغ دز حبلی کِ زّجسی دز‬ ‫دیدازی کِ دز شهبى غ س ازدٍغبى ثِ تْساى‬ ‫اًجبم ؾد تبکید کسدًد کِ عدم تغییس هسشّب‬ ‫جصٍ خغَط قهسههص جهوهْهَزی اغهالههی‬ ‫ایساى اغ ‪ ،‬دز ایی ؾسایظ ثبیهد تصهوهیهن‬ ‫جدی ٍ کبهال ٍاضحی سفه هِ ؾهَد‪ .‬ایهی‬ ‫کبزؾٌبظ هػبئل حَشُ ق قبش خهبعهسًؿهبى‬ ‫کسد‪ :‬ثبید ّن ثِ اذزثبیجبى ٍ ّهن تهسکهیهِ‬ ‫ت ْین کٌین هَضَع فعلی هبًهٌهد قهسُ ثهب‬ ‫ًیػ کِ ایساى غکَت کٌد ایٌجهب کهبههال‬ ‫ه َجِ هٌبف جوَْزی اغالهی ایساى ثهَدُ‬ ‫ٍ هٌبف هب دز خغس اغ ‪ ،‬ثبید پیغبم صهسیهح‬ ‫دّین‪ ،‬تبکٌَى ّن خَیؿ ٌدازی ثیؽ اش حد‬ ‫کسدُ این‪ .‬دههبًٍهدی یهبداٍز ؾهد‪ :‬غهبل‬ ‫رؾ ِ ًیص دز هَزد عساق تبکید کسدین کِ‬ ‫‪ ۰۳‬کیلَه س حبؾیهِ اههی ثهسای ههسشّهبی‬ ‫خَدهبى دز ًتس هی هیهسیهن ا هس کػهی‬ ‫ًصدیک ؾَد ثسخَزد هی کٌین ٍ تهعهبزفهی‬ ‫ّن ثب کػی ًدازین‪ .‬اکٌَى ّهن اغهسائهیهل‬ ‫کبهال ثِ هسشّبی هب اش عسیهق اذزثهبیهجهبى‬ ‫ًصدیک ؾدُ اغ ٍ دز اى غَی ازظ کبز‬ ‫هی کٌد ٍ پْلبدّبی ؾٌهبغهبیهی اغهسائهیهل‬ ‫اقداهبتی زا اًجبم هی دٌّد ٍ ایی ههَضهَع‬ ‫کبهال تْدید جدی اغ ٍ ا هس ثهسخهَزد‬ ‫ًؿَد ٍّوبى عَز کِ دز غبل ّبی رؾه هِ‬ ‫کَتبُ اهدین اهب ه قبثهال زفه هبز دیهگهسی‬ ‫دیدین ا س اکٌَى پبغد دزخهَز ًهدّهیهن‬ ‫عجیع ب پیغبم ضعف زا هٌ قل هی کٌهد ثهبیهد‬ ‫ح وب پبغد دادُ ؾهدُ تهب اقهداههبت ؾهبى‬ ‫ه َقف ؾَد‪.‬‬ ‫دضوی بِ دًبال کاضتی بذر یاس ٍ ًااهیدی در دل هزدم است‬ ‫ًبیت زئیع کویػیَى فسٌّگی هجلع ؾَزای اغالهی دز ٍاکٌؽ ثهِ‬ ‫ادعبی زٍشًبهِ اهسیکبیی ًیَیَزک تبیوص دزثبزُ ٍضعیه غهالهه هی‬ ‫زّجس اًقاله ثب تبکید ثس ایٌکِ دؾوی ثِ دًجبل کبؾه هی ثهرز یه ظ ٍ‬ ‫ًباهیدی دز دل هسدم اغ ‪ ،‬اظْبز کسد‪ :‬شهبًیکِ ؾبیعهِ ای ههٌه هؿهس‬ ‫هی ؾَد ثبید اّل تعقل ٍ اًدیؿِ ثبؾین ٍ ثجیٌین کِ ایی ؾبیعهِ زا ههِ‬ ‫کػی هغسح هیکٌد؛ هعوَالً دؾوٌبى هب خجسی زا هغسح ًویکٌٌد کهِ‬ ‫ثِ عصت ٍ غسثلٌدی هب هستجظ ثبؾد ثلکِ ّویؿِ دز تالؾٌد تب خهجهسی‬ ‫هٌ ؿس کٌٌد کِ هَجت ًباهیدی ؾَد‪.‬غهالههسضهب ههٌه هتهسی ه ه ‪:‬‬ ‫جسیبًبت فکسی ّوَازُ یک صَزت ٍ یک غیست دازًهد ٍ تهالؼ‬ ‫هی کٌٌد کِ تصَیس دزًٍی خَد زا ًؿبى دٌّد‪ٍ.‬ی افهصٍد‪ :‬دؾهوهٌهبى‬ ‫جوَْزی اغالهی ایساى دز دزٍى خَد تحول دیدى ؾکَُ ٍ عتهوه‬ ‫اًقاله اغالهی‪ ،‬اهبم عصیص‪ ،‬هقبم هعتن زّجسی‪ ،‬غسدازاى پس اف هاهبز ٍ‬ ‫هْسُ ّبی علوی ٍ ثسجػ ِ ایساى اغالهی زا ًدازًد ٍ ّویؿِ اش اقه هداز‬ ‫هب ٍحؿ دازًد‪ً.‬بیت زئیع کویػیَى فسٌّگی ثب ثیبى ایهٌهکهِ ًهگهبُ‬ ‫دؾوٌبى کبؾ ی ثرز یبظ ٍ ًباهیدی دز دل ههسدم ٍ تهقهَیه ایهی‬ ‫احػبغبت اغ ‪ ،‬اظْبز کسد‪ً :‬باهیدی ثدتسیی اف ثسای یک جبههعهِ‬ ‫اغ ثِ ٍیطُ اًکِ ا س ؾبیعبتی کهِ ایهجهبد ههی ؾهَد‪ً ،‬ػهجه ثهِ‬ ‫هْسُّبیی ثبؾد کِ پیًَدی عویق ثب هسدم دازًد؛ هقبم هعتن زّهجهسی‬ ‫هْسُ ای ّػ ٌد کِ هحج ایؿبى دز دل جْبى اغالم‪ ،‬اشاد بى ٍ ثهِ‬ ‫ٍیطُ هل عتین ٍ غسافساش ایساى ثی ثدیل ٍ ثی ًتیس اغ ثهس ّهوهیهی‬ ‫اغبظ ًیص دؾوٌبى هعوَالً هیخَاٌّد ثب ایی زٍؼ ًباهیدی ٍ یهبظ زا‬ ‫ًػج ثِ ایٌدُ تقَی کٌٌد؛ اهب ّوِ هیص ثِ ازادُ الْی اغ ‪.‬هٌ هتهسی‬ ‫خبعس ًؿبى کسد‪ :‬ثِ فضل الْی ایؿبى عی زٍشّبی رؾ ِ دز جلػِی‬ ‫دیداز ثب ثسخی اش ٍزشؾکبزاى ٍ ّوچٌیی هساغهن عهصادازی ازثهعهیهی‬ ‫داًؿجَیبى حضَز پیدا کسدًد ٍ ثب دزخؿؽ ٍ تَاًوهٌهدی‪ ،‬ثهیهؽ اش‬ ‫رؾ ِ ثِ تجییی هجبحث خَد هجبدزت کسدًد ٍ ثبش ّن پهبغهد دًهداى‬ ‫ؾکٌی ثِ افسادی کِ دغ ثِ اً ؿبز ؾبیعبت شدُ ثَدًد‪ ،‬دادُ ؾد‪.‬‬ ‫*للع ٍ لوع بیص اس ‪ ۰۲‬فمزُ ساختت ٍ ستاس‬ ‫غیزهجاس در بستاى اباد‬ ‫ػلی هحوَدیاى با بیاى ایٌکِ بیص از ‪ ۰۲‬فوقورُ‬ ‫ساخت ٍ ساز غیر هشاز در اراضی کطاٍرز ٍ‬ ‫زراػی ایی ضْرستاى قلغ ٍ قوغ ضذ‪.‬‬ ‫اظْار کرد‪ :‬ایی ساخت ٍ سوازّوا در اراضوی‬ ‫هرغَب هٌطقِ بٌِ کْ اضرف ابادٍ هَسی قیوِ‬ ‫قرار داضتٌذ‪.‬‬ ‫سخٌگَی کویسیَى اهَسش ٍ تحقحقحیحقحا‬ ‫هجلس شَرای اسالهی گفت‪ :‬تعلل در اهحادُ‬ ‫ساسی فضای اهَسشی بزای اغاس سال تقصیلی‬ ‫بِ صَر حضَری قابل قبَل ًیست ٍ تحوحام‬ ‫هزاکش اهَسشی ٍ داًشگاُ ّا بایذ اّتوام السم‬ ‫را بزای هْیا کزدى سیزساخت ّای اهَسشحی‬ ‫در اغاس سال تقصیلی بِ کار بگیزًذ‪.‬‬ ‫زضب حبجی پَز ثیبى کسد‪ :‬هػئَالى اهَشؾی‬ ‫ثبید ّسغبلِ ؾسایظ الشم ثسای حضَز داًهؽ‬ ‫اهَشاى ٍ داًؿجَیبى دز اغبش غبل تحصیلهی‬ ‫دز فضبّبی اهَشؾی کؿَز زا هْیب کهٌهٌهد‪.‬‬ ‫اکٌَى ثسخی اش داًؿگبُ ّب دز ّویی تْساى ثِ‬ ‫داًؿجَیبى اعالم کسدُ اًد کهِ دز ‪ ۵۱‬زٍش‬ ‫اٍل‪ ،‬اهَشؼ ثهِ صهَزت ههجهبشی دًهجهبل‬ ‫خَاّد ؾد تب خَاثگبُ ّبی داًؿجَیبى اهبدُ‬ ‫ؾَد ٍ داًؿگبُ زغوب اعالم کسدُ اغه کهِ‬ ‫بدٍى ضزح‬ ‫صْیًَیستّا هزجع تملید اصاًس ضدُاًد‬ ‫رئیس ساسهاى اًزصی اتوی گفت‪ :‬اتْاها علیِ ایزاى را اسزائیل هطزح کحزد‬ ‫اها االى بزای اصاًس بییاللولی اًزصی اتوی‪ ،‬اسزائیل هزجع تقحلحیحذ شحذُ‬ ‫است!‬ ‫تاخیز در اهادُساسی فضای اهَسضی لابل لبَل ًیست‬ ‫رئیس پلیس اگواّوی ارربوایوشواى ضورقوی از‬ ‫هتالضی ضذى باًذ سارقاى خَدرٍ در ضْر تبریوس‬ ‫خبر داد‪.‬سرٌّگ هحوَد گفت‪:‬با توَهوِ بوِ‬ ‫ٍقَع چٌذ فقرُ سرقت خَدرٍ با ضگورد هطوابوِ‬ ‫در ًقاط هختلف ضْر تبریس رسیذگی بِ هَضَع‬ ‫در دستَر کار پلیس اگاّی استاى ارربوایوشواى‬ ‫ضرقی قرار گرفت‪ ٍ.‬افسٍد‪ :‬کاراگاّواى ادارُ‬ ‫هبارزُ با سرقت با تالش ّا ضوبواًوِ رٍز ٍ‬ ‫ردیابی هشرهاى پس از هوووغ اٍر دلیو ٍ‬ ‫هذارک در صحٌِّا هرم ٍ تحلی اطالػات ٍ‬ ‫دادُ ّا حاصلِ باًذ ‪ً ۳‬فرُ سارقاى خَدرٍّوا‬ ‫ضْر تبریس ضٌاسایی ٍ طی ػولویوات هوذاگواًوِ‬ ‫دستگیر ٍ بِ پلیس اگاّی دللت ضذًذ‪.‬‬ ‫سیاسی‬ ‫‪2‬‬ ‫دز ‪ ۵۱‬زٍش اٍل خَاثگبُ داًؿهجهَیهی اههبدُ‬ ‫ًیػ ‪.‬غاٌگَی کویػیَى اهَشؼ هجهلهع‬ ‫دز اداهِ ثب ثیبى ایٌهکهِ ایهی ههغهبلهجهِ ههب ٍ‬ ‫خبًَادُ ّبغ کِ فضبی اهَشؾی ثِ ههَقه‬ ‫ثسای حضَز داًؿجَیهبى ٍ داًهؽ اههَشاى‬ ‫فساّن ؾَد‪ ،‬اظْبز کسد‪ً :‬وًَِ ایی ههَازد دز‬ ‫فضبی اهَشؾی هدازظ ًیص ثعضب دیهدُ ههی‬ ‫ؾَد‪ .‬فضبی اهَشؾی ثهسای حضهَز داًهؽ‬ ‫اهَشاى دز اقصب ًقبط کؿَز اش غهیهػه هبى ٍ‬ ‫ثلَهػ بى سف ِ تب اغ بى ّهبی ههسکهصی ٍ‬ ‫غسثی کؿَز ثبید اش قجل اهبدُ ؾَد‪ .‬اًه هتهبز‬ ‫هی زٍد ٍشازت اهَشؼ ٍ پسٍؼ دز زاغ بی‬ ‫فساّن کسدى فضبی اهَشؾی هٌبغت ثب یهک‬ ‫جبذثِ خبـ بم ثسدازد‪ .‬داًؽ اههَشاى ثهِ‬ ‫خصَـ غبل اٍلی ّب ثبید ثب جبذثِ ٍ اًگیهصُ‬ ‫ٍازد فضبی اهَشؾی کؿَز ؾًَد‪.‬‬ ‫ًوبیٌدُ ههسدم اههل دز ههجهلهع ؾهَزای‬ ‫اغالهی‪ ،‬تصسیح کسد‪ :‬داًؽ اهَشاى قهغهعهب‬ ‫دٍغ دازًد غبل تحصیلی زا ثب حضَز هعلن‬ ‫دز کالظ اغبش کٌٌد‪ .‬ثبید اههکهبًهبت اٍلهیهِ‬ ‫الشم ثسای اهَشؼ دز کالظ ّهبی دزظ ٍ‬ ‫هساکص اهَشؾی هْیب ؾَد‪ .‬ثٌدُ اش اًهجهب کهِ‬ ‫هعلن ثَدم هی َین کِ ایی اًه هتهبزات دٍ‬ ‫عسفِ اغ ‪.‬‬ ‫هحود اغالهی زئیع غبشهبى اًسضی اتوی دز جسیبى گَ ثب ثسًبهِ صهف‬ ‫‪ :‬دز‬ ‫اٍل ضوی اؾبزُ ثِ دغ بٍزدّبی اخیس صٌع ّػ ِای کؿَزهبى‬ ‫حَشُ غاله ٍ پالغوب دزهبًی اخیس ًا ثس زٍی غِ ثیوبز دز تهْهساى زًٍهد‬ ‫دزهبًی اًجبم ؾد کِ ً یجِی هثج ی داؾ ‪ٍ.‬ی افصٍد‪ :‬ثِ دًجبل ایی ّػ هیهن‪،‬‬ ‫جَی کِ علیِ صٌع ّػ ِای کؿَزهبى ثِ زاُ اف بدُ اغ تب هػیهس ههب زا‬ ‫هػدٍد کٌٌد‪ ،‬ثب اغ بدُ اش دغ بٍزدّبی هًَهب هَى ٍ هه هٌهَع اش ثهیهی‬ ‫ثجسین‪.‬زئیع غبشهبى اًسضی اتوی تصسیح کسد‪ :‬دز حَشُ ؾسک ّبی داًؽ‬ ‫ثٌیبى ًیص دز غبشهبى اًسضی اتوی هسکصی زا ثسای تعهبههل پهطٍّؿهگهساى ٍ‬ ‫‪ :‬زٍای گسی کِ صْیًَیػ ّب ٍ‬ ‫غسهبیِ رازاى فساّن کسدین‪.‬اغالهی‬ ‫غسثیّب اش ثسًبهِ ّػ ِای ایساى هیکٌٌد ٍ اتْبهبتی کِ علیِ صٌع ّػ ِای‬ ‫هب دازًد اش ‪ ۲۳‬غبل پیؽ اداهِ دازد‪ٍ.‬ی افصٍد‪ :‬اش ‪ ۲۳‬غبل پیهؽ جهسیهبًهی‬ ‫علیِ صٌع ّػ ِای کؿَزهبى تَغظ هٌبفقیی ٍ ثِ زّجسی صْیًَیػه ّهب‬ ‫دز هػیس غبشهبىّبی ثییالوللی هبًٌد ؾَزای اهٌی ٍ اضاًع ثیی الهوهلهلهی‬ ‫اًسضی اتوی قساز سف کِ دز ًْبی هٌجس ثِ اعوبل تحسینّبی غٌهگهیهی‬ ‫علیِ ایساى ؾد‪.‬‬ ‫تفکیک ٍسارت صوت توزکش بز تَلید را افشایص هیدّد‬ ‫عضَ کویسیَى صٌایع ٍ هعادى هجلس گفت‪ :‬تفکیک ٍسار صوت هحَجح‬ ‫هی شَد ٍسیز صٌعت ٍ هعذى بز تَلیذ توزکش بیشتزی داشتِ باشذ ٍ ایی اقذام‬ ‫ًتایج بْتزی را رقن خَاّذ سد‪.‬‬ ‫لغفاهلل غیبّکلی اظْبزکسد‪ :‬دز حبل حبضس ّوِ ه َجِ ؾدُاًد کهِ کهبز‬ ‫ٍشازت صٌع زا ًوی تَاى ثب ایی هٌَال اداهِ داد ٍ ثهسًهبههِ ّهبی اى زا‬ ‫اجسایی کسد‪ .‬زئیع جوَْز ًیص ثِ ّویی عل ثِ هجلع اعالم کهسد ثهٌهبی‬ ‫جداغبشی ایی ٍشازتابًِ زا دازد‪.‬عضَ کویػیَى صٌبی ٍ هعبدى ههجهلهع‬ ‫ؾَزای اغالهی افصٍد‪ :‬ایی هَضَع ًؿبى هیدّد ٍشازت صهوه اًهقهدز‬ ‫ثصزگ اغ ٍ سف بزیّبی ه عددی دازد کِ زغید هی ثهِ ّهوهِ اههَز‬ ‫هسثَعِ دز اى هقدٍز ًیػ هساکِ اغبغبً دز ایی هػیس ًویتَاى ثِ تَغهعهِ‬ ‫ٍ تقَی تَلید پسداخ ‪ً.‬وبیٌدُ هسدم قصٍیی دز هجلع ؾهَزای اغهالههی‬ ‫ثیبى کسد‪ :‬اهسٍش ثاؽ ثبشز بًی ٍ تٌتین ثبشاز‪ ،‬حجن شیهبدی اش ٍقه ٍ‬ ‫اًسضی ٍشیس صو ٍ تین اٍ زا هی یسد‪ .‬ثب تَجِ ثِ ؾسایغی کِ اههسٍش دز‬ ‫کؿَز دازین ٍ اقداهبتی کِ دز زاغ بی اصالحبت اق صبدی دز دغ اًجبم‬ ‫اغ ثِ صَزت هداٍم دز ثبشاز دهبز هؿکل هیؾَین ٍ ٍشیس ثهِ جهْه‬ ‫حل ایی هؿکالت اش اًجبم کبزّب ٍ اقداهبت اصلی ثبش هیهبًد‪.‬‬ ‫هذاکزات با ایزاى در حال حاضز در بی بست لزار دارد‬ ‫ّدف ایزاى اس عضَیت در ساسهاى ضاًگْای اًتفاع التصادی است‬ ‫هعاٍى دیپلواسی اقتصادی ٍسار اهَر خارجِ‬ ‫تزاًشیت‪ ،‬اًزصی ٍ حَسُ دفاعی را سِ هشیحت‬ ‫ایزاى در ساسهاى ّوکاری شاًگْای داًست ٍ‬ ‫گفت‪ّ :‬ذف ها اس عضَیت در ایی سحاسهحاى‬ ‫اًتفاع اقتصادی است‪.‬‬ ‫هْدی ص سی اظْبز داؾه ‪ :‬ثهبشاز ههٌهغهقهِ‬ ‫ؾبًگْبی ثِ ثیؽ اش ‪ ۹‬هیلیبزد دالز ههی زغهد‬ ‫کِ هی تَاًد فسص خَثهی ثهسای تهَغهعهِ‬ ‫صبدزات کؿَزهبى فساّن کهٌهد‪ٍ.‬ی ههیهصاى‬ ‫صبدزات ایساى زا ثِ هیی حدٍد ‪ ۱‬ههیهلهیهبزد‬ ‫‪ :‬تجبزت کؿَزهبى‬ ‫دالز ثساٍزد کسد ٍ‬ ‫ثب ٌّد ًیص حدٍد ‪ ۲‬هیلیبزد دالز ٍ ثب زٍغیِ ثهِ‬ ‫ثیؽ اش ‪ ۵‬هیلیبزد دالز زغیدُ اغ ‪ٍ.‬ی خبعس‬ ‫ًؿبى کسد‪ :‬ثبشاز غبشهبى ؾبًگْهبی ههحهدٍد‬ ‫ثِ حَشُ اًسضی ًیػ ٍ هَازدی هَى صدٍز‬ ‫کبال‪ ،‬خدهبت هٌْدغی ٍ اً قبل تکٌَلَضی زا‬ ‫ًیص ؾبهل هیؾَد‪.‬ص سی یکی اش هصی ّهبی‬ ‫ایساى ثسای اعضبی ؾبًگْبی زا دغ سغهی ثهِ‬ ‫اثْبی اشاد ٍ هَضَع تساًصی کبال داًػ ٍ‬ ‫‪ :‬دز اغلت هالقبتّبی زئیع جوَْز ثب‬ ‫هقبهبت حبضس دز ؾبًگْبی اًْب دزخَاغه‬ ‫هیکسدًد هکبىّبیی ثبؾد تب دز ثٌدز عجبظ ٍ‬ ‫هبثْبز کبال جبثجب کٌٌد‪.‬هعبٍى دیهلهلهوهبغهی‬ ‫اق صبدی ٍشازت اهَز خبزجِ اداههِ داد‪ :‬ثهب‬ ‫عضَی ایساى دز غبشهبى ؾبًگْهبی‪ ،‬تهوهبم‬ ‫کؿَزّبی اغهیهبی ههسکهصی ثهِ ٍاغهغهِ‬ ‫کؿَزهبى ثِ دزیبّبی اشاد زاُ پیدا هیکٌٌد‪.‬‬ ‫ٍی خبعس ًؿهبى کهسد‪ :‬اّهوهیه ههَضهَع‬ ‫تساًصی غجت ؾد تب زئیع جوَْز اشثکػ بى‬ ‫دز جلػِ پیؿٌْبدی داد کِ اهػبل هوغهػهبت‬ ‫هٌبعق اشاد اعضبء ٍ کؿَزّبی ًبظس جهلهػهِ‬ ‫تؿکیل ؾَد کِ ایی هَضَع ّن اهه هیهبشاتهی‬ ‫ثسای کؿَزهبى دازد‪.‬هعبٍى ٍشیس اهَز خبزجِ‬ ‫ثب یبداٍزی ایٌکِ ثب ٍزٍد اعضبی جدیهد ثهِ‬ ‫ؾبًگْبی‪ ،‬ایی غبشهبى اش یک غبشهبى هٌغقهِ‬ ‫ای دز حبل تجدیل ؾدى ثِ یهک ًهْهبد ثهیهی‬ ‫الوللی اغ ‪ ،‬اظْبز داؾ ‪ :‬ثهِ جهص اعضهبی‬ ‫اصلی‪ ،‬اعضبی ًبظسی هثل تسکیِ ٍ جوَْزی‬ ‫اذزثبیجبى دز ایی غبشهبى حضهَز دازًهد ٍ‬ ‫ح ی کؿَزّبی عسثی ّوچَى اهبزات‪ ،‬قهغهس‬ ‫ٍ عوبى ّن ثسای عضَی تقبضب کسدُ اًد‪.‬‬ ‫ًٍذی شزهی‪ ،‬هعاٍى ٍسیز اهَر خارجِ اهزیکا تاکیذ کزد کِ هذاکحزا‬ ‫ایزاى در حال حاضز در بی بست قزار دارد‪.‬‬ ‫بحا‬ ‫ایی دیللوبت ازؾد اهسیکبیی دزثبزُ ادعبی خَد ه ه ‪ :‬ههبُ هرؾه هِ‪،‬‬ ‫اتحبدیِ ازٍپب کِ هراکسات زا ثسای احیبی تَافق ّهوهبّهٌهگ ههی کهسد‪،‬‬ ‫پیؿٌْبد ًْبیی زا ازائِ کسد ٍ پبغد ایساى ثِ تَافق ثسای هب غیسقهبثهل قهجهَل‬ ‫ثَد‪.‬اٍ تَضیح داد‪ :‬خت‪ ،‬هب دز ثی ثػ ّػ ین ثِ ایی هعٌهب کهِ ایهساى دز‬ ‫اخسیی دٍز هراکسات پبغای ثػیبز غا ی ثِ هب دادُ اغ ‪ ،‬پبغهاهی کهِ‬ ‫ثسای هب غیسقبثل قجَل اغ ‪ .‬هب پیبهی دزثبزُ اًچِ کِ هع هقهدیهن ضهسٍزی‬ ‫اغ ٍ عٌبصس حیبتی ازغبل کسدُ این‪.‬ؾسهی ّوچٌیی هَض دٍل اهسیکب‬ ‫زا تکساز کسد ٍ هدعی ؾد کِ ایساى ّس ص ًجبید ثِ غالح ّػ هِ ای دغه‬ ‫کِ هع قد اغ ٍزٍد هجدد ثِ تَافق ثْ سیی زاُ ثسای اعویٌهبى‬ ‫یبثد ٍ‬ ‫اش عدم دغ یبثی ثِ غالح ّػ ِای اغ ‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫‪َ 56‬ضاس فشغت ضغلی جذیذ دس‬ ‫ضُشکَای غىعتی ارسبایجانضشقی‬ ‫ایجاد میضًد‬ ‫مدیسعامل ضسکت ضمُمسک َمای صمىمعمتمی‬ ‫اذزبایدان ضسقی با اضازٌ بٍ دز حال اخسا بمًدن‬ ‫بسوامٍ تًسعٍ ‪َ 9‬صاز َکتازی ضُسک َما اعمتم‬ ‫کسد با بُسٌ بسدازی اش طسح َای سسمایٍ گرازی‬ ‫دز ایه ازاضی ‪َ 9۵‬صاز فسصت ضغای خدیمد دز‬ ‫سطح استان ایداد می ضًد‪.‬‬ ‫هطتضی ًدطٍهٌس افعٍز‪ ۳‬ثب ٍاگصاضن ا ی اضاضی ‪۹‬‬ ‫ّعاض ٍ ‪ٍ ۱۷۷‬احس ثِ قوبض ٍاحسّبن نتٌتقتمتی‬ ‫اؾمبى افعٍزُ هی قَز‪ٍ.‬ن ازاهِ زاز‪ ۳‬ظ طؾتبذتت‬ ‫ّبن الظم ثطان ؾطهب ِ گصاضن زض ا تی اضاضتی‬ ‫فطاّن قسُ ٍ اهبزُ ٍاگصاضن ثِ ؾطهب ِ گتصاضاى‬ ‫اؾت‪ٍ.‬ن اضبفِ طز‪ ۳‬اؾمبًساض اشضثب جبى قط تی‬ ‫ًدع ثط ضطٍض ّوطاّی ّوِ ثرف ّب ثب ؾطهب تِ‬ ‫گصاضاى ٍ نٌقمگطاى اؾمبى تب دس زاضز‪.‬‬ ‫ًدطٍهٌس گرت‪ّ ۳‬ن ا ٌَى ‪ٍ ۸۷۷‬احس تَلدسن زض‬ ‫قْطک نٌقمی اذَالن تجط ع زض حتبل ًهتت‬ ‫هبقدی اال ّؿمٌس ِ ثب اتوبم ًهتت هتبقتدتی‬ ‫اال ٍ قطٍؿ ثِ بض ا ی ٍاحسّب ثطان ؾِ ّعاض‬ ‫ٍ ‪ً ۰۷۷‬رط فطنت قغلی جس س ا جبز هی قَز‪.‬‬ ‫ؾبظهبى نٌب ـ َچ ٍ قْطکّبن نٌتقتمتی‬ ‫ا طاى اٍاذط هطزاز هبُ اهؿبل‪ ،‬عطح تتَؾتقتِ زٍ‬ ‫قْطک نٌقمی اشضثب جبى قط تی ضا تهتَ تت‬ ‫طز ِ ثط اؾبؼ اى قْتطک ّتبن نتٌتقتمتی‬ ‫قْطؾمبى ّبن هلکبى ٍ اؾکَ تَؾقِ هی بثٌس‪.‬‬ ‫اخباس ضُشستان َا‬ ‫*اَش‪ -‬ضشیست احذاث فاص دیم ویشیگاٌ سیکل‬ ‫تشکیبی َشیس‬ ‫سٍ ضىبٍ ‪ 92‬ضُسیًز ‪ 94 * 1041‬سپتامبس‪ 92 * 9499‬صفس ‪ * 1002‬سال سی ی دیم ( ایتًش ایکیىدی ایل ) * ضمازٌ ( سایی ) ‪9920 :‬‬ ‫* مشوذ‪ -‬ظشفیتَای کطایسصی ضُشستان‬ ‫مشوذ‬ ‫قْطؾمبى هطًس زاضان ضتجِ اٍل تَلدس پؿتمتِ زض‬ ‫قوبل غطه کَض اؾت ٍ ثرتف تبهتچتی ثتِ‬ ‫فٌَاى غت انلی کت عالن ؾجع هتحتؿتَه‬ ‫هی قَز‪.‬اض بم غبلت پؿمِ زض قْتطؾتمتبى هتطًتس‬ ‫ا جطن‪ ،‬احوسا ب ی‪ ،‬تطاهتمتی‪ ،‬لتِ تَچتی‪،‬‬ ‫اٍحسن ٍ ثَزُ ِ اظ هطغَثدت ٍ ثبظاضپؿتٌتسن‬ ‫ذَثی ثطذَضزاضًس‪ّ.‬وچٌدی ا ی قْطؾمبى تکتی‬ ‫اظ غتّبن تَلدس ثبزام زض کَض اؾت‪ .‬ثدکمط ی‬ ‫ؾغح ظ ط کت ثبغب ثبزام زض قْط ثٌبه هطًتس‬ ‫ٍ ضٍؾمبّبن زٍلت اثبز‪ ،‬اثتطغتبى ٍ ظضغتبى اظ‬ ‫تَاثـ ثرف هط عن ٍ ضٍؾمبّبن کبى ْتط تع‪،‬‬ ‫کبى فلدب ٍ ضٍم َ ؿی ثرف بهچی طضا زاضز‪.‬‬ ‫* یسصقان‪ -‬ضشیست اسائٍ سیشَای وًیه بشای‬ ‫جزب جًاوان ی وًجًاوان بٍ کتابخًاوی‬ ‫فطهبًساض ٍضظ بى ثط ضطٍض اضا تِ ضٍـ ّتبن‬ ‫ًَ ی ثطان جتصه جتَاًتبى ٍ ًتَجتَاًتبى ثتِ‬ ‫مبثرَاًی تب دس تطز ٍ گترتت‪ ۳‬اهتَظـ ٍ‬ ‫پطٍضـ هی تَاًس زض ظًسُ ٍ پَ ب ًتگتِ زاقتمتی‬ ‫مبثربًِ ّب ًقف هْوی ا ترتب تٌتس‪ .‬فتطهتبًتساض‬ ‫ٍضظ بى افعٍز‪ ۳‬هماؾربًِ قرهدتّب ی ّوتچتَى‬ ‫ا ت اهلل هحوس تقی جتقترتطن زض ظازگتبّتف‬ ‫غط ت هبًسُ ٍ اى عتَض تِ ثتب تس ٍ قتب تس‬ ‫ًمَاًؿمِا ن جب گبُ فلتوتب ٍ قترتهتدتت ّتبن‬ ‫فطٌّگی‪ ،‬ؾدبؾی ٍ اجموبفی ٍ تتاثتدتطگتصاض زض‬ ‫تبض د ضا حرؼ ٌدن‪.‬‬ ‫عکس سیص‬ ‫سئیس ساصمان مذیشیت ی بشوامٍسیضی ارسبایجانضشقی‪ :‬تًلیذ واخالع داخلی استان مثبت ضذ‬ ‫زئیس ساشمان مدیسیت ی بسوامٍزیصی اذزبایدانضسقی گفت‪ :‬با تتش‬ ‫دستگاٌ َای اخسایی استان دز پىح ماٍَ سال خازین دز پسیضٌ َمای‬ ‫مستبط با زضد َطت دزصدین زضد تًلید وا الص دا مامی اسمتمان‬ ‫مثبت بًدٌ است‪.‬‬ ‫حوس فطقکبضاى اؽْبض طز‪ ۳‬تَجِ ثِ ا تجتبز ثتبظاضّتبن اؾتمتبى ثتب‬ ‫کَضّبن ّوؿب ِ زض جْت ذطٍ اظ ض َز ٍاحسّبن تَلتدتسن ٍ‬ ‫ثبظاٍضن اضظـ افعٍزُ ٍ ثب تالـ زؾمگبُ ّبن اجطا ی اؾمبى هؿمقتط‬ ‫زض ا ی ذغِ زض پٌج هبِّ ؾبل جبضن‪ ،‬زض عطح ّبن هطتجظ ثتب ضقتس‬ ‫ّکت زضنسن‪ ،‬ضقس تَلدس ًبذبلم زاذلی اؾمبى هثجت ثَزُ اؾت‪.‬‬ ‫فطقکبضاى بزاٍض قس‪ ۳‬هدعاى ضقس تَلدس ًبذبلم زاذلی اشضثب جتبى‬ ‫قط ی زض ا ی هس ِ ثب تالـ ٍ َقف جْبزن اؾمبًساض ٍ تتدتن‬ ‫هس ط می اؾمبى هحقق قسُ‪ً ،‬کبى زٌّسُ هؿدط نحدح حط ت ّتبن‬ ‫تَؾقِ ان اؾمبى ثَزُ ٍ ثِ حَل ٍ َُ الْی ثِ تَؾقِ پب ساض‪ ،‬افعا تف‬ ‫ثطٍ ٍ زضاهس ؾطاًِ اؾمبى هٌمْی ذَاّس قس‪.‬‬ ‫ٍن ّوچٌدی گرت‪ ۳‬ثبضظتط ی ٍ ػگی ا تمتهتبز اؾتمتبى تتکتدتِ ثتط‬ ‫تَاًوٌسن ّب ٍ فقبلدت ّبن هَثط ثرف ذهَنی اؾت ِ ّط هَ ـ‬ ‫زض فطنِ ّبن ا مهبزن‪ ،‬نٌقمی‪ ،‬هقسًی ٍ کتبٍضظن ٍضٍز پتدتسا‬ ‫طزُ اًس‪ ،‬ثؿدبضن اظ هککال ضفـ قسُ اؾت‪.‬‬ ‫ٍن افعٍز‪ ۳‬ا ٌجب ز بض هطزهبى غدَض‪ ،‬ؾرت تَـ‪ ،‬تبضافتط تی ٍ‬ ‫ا مهبزن اؾت ِ زض عَل تبض د اشضثب جبى ضا تجس ثتِ تغتت ٍ‬ ‫هط ع نٌقت ٍ تجبض ا طاى ظهدی ٍ فطاتط اظ اى کَضّبن ّوؿب ِ‬ ‫طزُ اًس‪.‬‬ ‫فطقکبضاى اؽْبض طز‪ ۳‬اگط اؾمطاتػن حدی فولدب زاقمِ ثبقدن ٍ ثتب‬ ‫ثْجَز فضبن ؿت ٍ بض ٍ ضفـ هَاًـ هَجَز ثْطُ ٍضن ضا اضتتقتبء‬ ‫زّدن‪ ،‬اشضثب جبى قط ی زض ؾِ ؾبل ا ٌسُ هی تَاًس تجس ثِ ثْکتت‬ ‫ؾطهب ِ گصاضن کَض قَز‪.‬ض دؽ ؾبظهبى هس ط ت ٍ ثطًبهتِ ض تعن‬ ‫اشضثب جبى قط ی ثط ضطٍض ّسف گصاضن ًطخ ضقتس ا تمتهتبزن‬ ‫اؾمبى ٍ تحقق اى اظ عط ق ثْطٍُضن ٍ تبهدی هٌبثتـ هتبلتی پتب تساض‪،‬‬ ‫ا جبز اقمغبل‪ ،‬تَؾقِ تَلدس زاًف ثٌدبى‪ ،‬تکودت ظًتجتدتطُ تتَلتدتس‪،‬‬ ‫فسالت اجموبفی ٍ ثطاثطن‪ ،‬فقبلؿبظن ٍاحسّبن تَلدسن‪ ،‬تتَجتِ ثتِ‬ ‫اهب ف ؾطظهدی ٍ تَؾقِ نبزضا تب دس طز‪.‬‬ ‫‪ ۸۷‬ؾبل تقل ٍ حصف ضز فّتبن افتمتجتبضن پتطٍغُ ّتبن هتلتی‬ ‫اشضثب جبى قط ی‬ ‫ٍن اؽْبض طز‪ ۳‬زض ‪ ۸۷‬ؾبل گصقمِ ثطًبهِض عن‪ّ ،‬وبٌّگی ٍ ثِ ٍ ػُ‬ ‫پدگدطن ّبن الظم جْت افعا ف زضنس افمجبضا اؾمبى ٍ زض تبفتت‬ ‫ؾْن حقِ اشضثب جبى قط ی اظ ؾجس ثَزجِ کَض اى گًَِ ِ ثب س ٍ‬ ‫قب س‪ ،‬اًجبم ًگطفمِ ٍ ضًٍس اجطان پطٍغُ ّبن هْن ٍ اؾتمتطاتتػ ت‬ ‫اؾمبى زض ثرف ّب ی هث اه ٍ ضاُ ذدلی عَالًی قسُ اؾت‪.‬‬ ‫فطقکبضاى ازاهِ زاز‪ ۳‬زض ا ی هس ثِ زلد فتسم پتدتگتدتطن جتصه‬ ‫افمجبضا پطٍغُ ّبن هلی‪ ،‬افمجبض ثطذی اظ ضز ف ّب زض بًَى ثَزجتِ‬ ‫عی چٌس ؾبل ثب ضًٍس بّکی ضٍثطٍ ٍ زض ًْب ت حصف قسُ اؾت‪.‬‬ ‫تالـ زض جْت ججطاى ن بضنّبن گصقمِ‬ ‫ض دؽ ؾبظهبى هس ط ت ٍ ثطًبهِ ض عن اشضثب جبى قتط تی زض فتدتی‬ ‫حبل ذبعطًکبى ؾبذت‪ ۳‬هس ط ت اضقس اؾتمتبى ٍ ثتَ تػُ قترتم‬ ‫اؾمبًساض ًْب ت تالـ ٍ پدگدطن ّبن الظم ضا زض جْت ججتطاى تن‬ ‫بضن ّبن گصقمِ اًجبم هی زٌّس تب ثب ح گبم ثِ گبم هکتکتال ‪،‬‬ ‫ٍضقدت قبذم ّبن الى ا مهبزن ثْجَز بثس ٍ هؿتدتط تتَؾتقتِ‬ ‫اؾمبى ّوَاضتط قَز‪.‬‬ ‫سیابط تبشیض‪-‬قاصان الگًیی بشای تًسعٍ مىاسبات بیه استاوی ایشان ی سیسیٍ است‬ ‫ًوب ٌسُ هطزم اّط ٍ ّط ؽ زض هجتلتؽ قتَضان‬ ‫اؾالهی گرت‪ ۳‬ثتب تتَجتِ ثتِ ًتدتبظ کتَض ٍ‬ ‫اشضثب جبى قط ی ثِ تَلدس ثطق احساث فتبظ زٍم‬ ‫ًدطٍگبُ ؾدک تط دجی ّط ؽ ضتطٍضن اؾتت‪.‬‬ ‫احوس هحطم ظازُ‪ ،‬گرت‪ ۳‬ثتب تتَجتِ ثتِ ٍجتَز‬ ‫ظهدی‪ ،‬هَ قدت ٍ ظ طؾبذت ّتبن هتَجتَز زض‬ ‫هح ًدطٍگبُ اظ ٍظاض ًدطٍ اًمتؾتبض زاض تن زض‬ ‫اؾطؿ ٍ ت هجَظ احساث فبظ زٍم ضا نتبزض ٍ‬ ‫فولدب اجطا ی ا ی ًدطٍگبُ فتوتلتی قتَز‪ٍ.‬ن‬ ‫ّوچٌدی ذَاؾمبض افغبن هجَظّبن الظم ثتطان‬ ‫احساث ًدطٍگتبُ ّتبن ذتَضقتدتسن‪ ،‬ثتبزن ٍ‬ ‫ًدطٍگبُ ّبن تجس سپص ط زض اؾمبى ٍ ذهَنب زض‬ ‫قْطؾمبىّبن اّط ٍ ّط ؽ اظ ٍظاض ًدطٍ قس‪.‬‬ ‫استانها‬ ‫استاوداز اذزبایدان ضسقی گفت‪ :‬سفس َیات اقمتمصمادی ی تمدمازی‬ ‫تاتازستان بٍ تبسیص فسصتی بسای ضىاسایی ی زفع مًاوع َممکمازی َمای‬ ‫دیخاوبٍ است ی بٍ طًز قطع تبسیص ی قاشان میتًاوىد دز ایه شمیىٍ پیطسی‬ ‫ی الگًی سایس استانَا ی کطًزَای َمسایٍ باضىد‪.‬‬ ‫فبثس ی ذطم افعٍز‪ ۳‬هطزم ا ی کَضّب ذَاّبى حؿتی ّتوتجتَاضن ٍ‬ ‫تَؾقِ ضٍاثظ ّؿمٌس ِ ا ی هَضَؿ هیتَاًس ثِفٌَاى ت فتطنتت‬ ‫نًؾدط ثطان تحقق ضقس ٍ ثجب ا مهبزن ٍ اهٌدت هطظّب ثبقس‪.‬‬ ‫ٍن ثب ثدبى ا ٌکِ اشضثب جبى قط ی زضٍاظُ اتهبل ا طاى ثتِ اضٍپتبؾتت‪،‬‬ ‫افعٍز‪ ۳‬هطظّتبن هتب ثتِ ضغتن ذتَاؾتت ثتسذتَاّتبى‪ ،‬اظ ثتجتب ٍ‬ ‫اهٌدت ذَثی ثط طاض اؾت ٍ ا ی اهٌدت‪ ،‬هَجت تحکدن ضٍاثتظ هتب ثتب‬ ‫ّوؿب گبى قسُ اؾت‪.‬ذطّم تهط ح طز‪ ۳‬ثب س ثب ؾبهتبى زّتی هؿتب ت‬ ‫هطثَط ثِ حَظُ حو ًٍق ‪ ،‬تطززّبن هطظن ٍ هتطاٍزا تتجتبضن ٍ‬ ‫حصف فَاه هعاحن ٍ هر ّ اهٌدت‪ ،‬اظ ا ی فطنت ثِ ثْمط تی قتکت‬ ‫اؾمربزُ ٌدن‪.‬اؾمبًساض اشضثب جبى قط ی ّوچٌدی ثب تا دس ثط ثْطُگدطن‬ ‫اظ فَاه ا جبز ّوجؿمگی ٍ ٍحس ثدی کَضّبن هٌغقِ ًؾدط تتجتبزل‬ ‫زاًکجَ‪ّ ،‬وکبضنّبن فلوی ٍ فٌبٍضاًِ ٍ ضفتٍاهس گطزقگطاى‪ ،‬اثطاظ‬ ‫اهدسٍاضن طز ثب اّموبم جسن هؿئَالى ٍ فقبالى ا مهبزن اشضثب تجتبى‬ ‫قط ی ٍ تبتبضؾمبى‪ ،‬قبّس قکَفب ی ضٍاثظ زٍ عطف زض حتَظُ ّتبن‬ ‫هرملف ثبقدن‪.‬‬ ‫ض دؽ جوَْض تبتبضؾمبى ًدع زض ا ی ز ساض ثب اثطاظ ذطؾٌسن اظ ؾَهتدتی‬ ‫ؾرط ذَز ثِ تجط ع‪ ،‬گرت‪ ۳‬تجط ع ٍ بظاى ضٍاثظ ثؿدبض ذتَثتی زاضًتس ٍ‬ ‫هی تَاًٌس ًقف هْوی زض تَؾقِ ضٍاثظ ٍ ًعز تکتی زٍ کتَض ا تطاى‬ ‫ٍ ضٍؾدِ زض حَظُّبن هرملف ا رب ٌٌس‪.‬‬ ‫ضؾمن هدٌدربًَف ثب تب دس ثط ا ٌکِ ثتب تس تتالـ تٌتدتن تتب هتَاًتـ‬ ‫ؿت ٍ بض ثدی فقبالى ثرف ذهَنی زٍ عطف ضفتـ قتَز‪ ،‬افتعٍز‪۳‬‬ ‫هککال ذَزثِذَز ح ًویقًَس؛ هؿئَالى ثب س ثِ تَافق ثطؾتٌتس ٍ‬ ‫ا ی هب ّؿمدن ِ ثب س ا ی تَافقّب ضا اجطا ی ٌدن‪ٍ.‬ن ذَاؾمبض تککد‬ ‫بضگطٍّی همکک اظ هؿئَالى زٍلمی تبتبضؾمبى ٍ اشضثب جبى قتط تی‬ ‫ثطان قٌبؾب ی هَاًـ ّوکبضنّبن زٍجبًجِ ٍ اضجبؿ اًْب ثِ هؿتئتَالى‬ ‫فبلی زٍ کَض قس ٍ گرت‪ ۳‬اگط ثمَاًدن چٌس پطٍغُ هَفق ضا اجتطا تی‬ ‫ٌدن هیتَاًس ثِ فٌَاى الگَن تَؾقِ ضٍاثظ هدبى زٍ کتَض هتقتطفتی‬ ‫قَز‪.‬هدٌدربًَف ّوچٌدی ثط تَؾقِ ضٍاثظ تجط ع ٍ بظاى زض حَظُ تجبزل‬ ‫زاًکجَ‪ّ ،‬وکبضن ّبن فطٌّگی ٍ گطزقگطن‪ ،‬حو ًٍقت ‪ ،‬تؿتْتدت‬ ‫نسٍض ضٍاز س‪ ،‬ثط طاضن پطٍاظ هؿمقدن‪ ،‬ذَزضٍؾتبظن‪ ،‬کتبٍضظن ٍ‬ ‫نٌب ـ ؾج تا دس طز ٍ گرت‪ ۳‬اهبزُا ن تب قطا ظ هتٌتبؾتت ثتطان‬ ‫حضَض ٍ فقبلدت ؾطهب ِ گصاضاى ٍ تجبض اشضثب جبى قط تی ضا فتطاّتن‬ ‫ٌدن‪.‬جوَْضن تبتبضؾمبى ثب جوقدت چْبض هدلدتَى ًترتط ٍ ‪ّ ۸۱‬تعاض‬ ‫دلَهمط هطثـ ٍؾقت زض جٌَه غطثی فسضاؾدَى ضٍؾتدتِ ٍ هتٌتغتقتِ‬ ‫فسضالی ٍلگب طاض زاضز‪.‬‬ ‫سیوذ فعالیت میضَای غادساتی ارسبایجان ضشقی تعییه تکلیف ضًد‬ ‫معاین َماَىگی امًز اقتصمادی اسمتماومداز‬ ‫اذزبایدان ضسقی گفت‪ :‬زیود فعالیت میصَمای‬ ‫صادزاتی استان باید سسیع تعییه تکایف ضمًد‬ ‫تا تًسعٍ صادزات استمساز بیطتسی داضتٍ باضد‪.‬‬ ‫هحوس الهی اؽْبض طز‪ ۳‬هتحت اؾتمتقتطاض‬ ‫هدعّبن نبزضاتی اتبق ثبظضگبًی اؾت ٍ اتتبق‬ ‫ثبظضگبًی زپبضتوبى ثرف ذهَنی اؾت ثتط‬ ‫ا ی اؾبؼ ضًٍس فقبلدت هدعّبن نبزضاتی ثتِ‬ ‫ؾطفت تقددی تکلدف قَز‪.‬‬ ‫ٍن افعٍز‪ ۳‬اگط هَضتَؿ نتبزضا زغتسغتِ‬ ‫ّوگبى قَز ٍ ثِ عَض ّرمگی هَاضز هطثتَعتِ‬ ‫ضنس قَز ثسٍى تطز س تحَلی زض نتبزضا‬ ‫ا جبز هی قَز‪.‬ض دؽ ؾبظهبى نٌقت‪ ،‬هقسى ٍ‬ ‫تجبض اشضثب جبى قط ی ًدع زض ا ی جلؿِ ثتط‬ ‫تغددط ٍ تحَل ثٌدبز ی زض ًحَُ فقبلدت هدعّبن‬ ‫تجبضن تب دس طز‪.‬نبثط پطًدبى اؽْتبض تطز‪۳‬‬ ‫هدعّبن نبزضاتی ثِ تغددط ٍ تحَل اؾبؾی ًدبظ‬ ‫زاضًس تب حط ت جس سن زض ا ی حَظُ ا جتبز‬ ‫قَز‪ٍ.‬ن ازاهِ زاز‪ ۳‬ثِ هٌتؾتَض فتقتبل تطزى‬ ‫هدعّبن بال ی ثطان ضفـ هتَاًتـ نتبزضاتتی‬ ‫ثطًبهِ ض عن قسُ اؾت جتلتؿتب هتدتعّتبن‬ ‫بال ی اؾمبى هبًٌس هدع کَض ثتطگتعاض قتَز‬ ‫الجمِ جلؿب هدعّبن تجبضن زض حبل حتبضتط‬ ‫ثِ نَض هطتت ثطگعاض هی قَز ٍ هککال‬ ‫نبزضاتی ّط کَض ثِ نَض جساگبًِ احهب‬ ‫هی قَز‪.‬پطًدبى ثب ثدبى ا ٌکِ ثتب تس زض ضًٍتس‬ ‫فقبلدت هدعّب تحَل اؾبؾی ا تجتبز تٌتدتن‪،‬‬ ‫گرت‪ ۳‬اتبق ثبظضگبًی تجط ع ثتب تس زض فتقتبل‬ ‫ؾبظن هدعّبن نبزضاتی پدکمبظ ثبقس تِ زض‬ ‫ا ی ظهدٌِ ؾبظهبى نٌقت‪ ،‬هقسى ٍ تتجتبض‬ ‫اشضثب جبى قط ی پکمدجبى اتبق تجط ع اؾت‪.‬‬ ‫زض ا ی جلؿِ ثب اضا ِ گعاضقی اظ ٍضتقتدتت‬ ‫نبزضا اؾمبى‪ ،‬هککال فقبالى ا تمتهتبزن‬ ‫ثرف ذهَنی زض حتَظُ نتبزضا ًتدتع‬ ‫هغطح ٍ هقطض قس هؿتب ت ٍ هکتکتال ثتب‬ ‫ّوکبضن ًْبزّبن همَلی ضفـ قَز‪.‬‬ ‫ثِ گعاضـ ا طًب‪ ۲ ،‬هدع نتبزضاتتی اظ جتولتِ‬ ‫هدعّبن نبزضاتی فطاق‪ ،‬تط دِ ٍ جتوتْتَضن‬ ‫اشضثب جبى زض تجط ع ا جبز قسُ اؾت ٍ تَؾقِ‬ ‫نبزضا ٍ اضتجبعب تجتبضن ٍ ثتبظضگتبًتی‬ ‫کَضّبن ّسف ضا زًجبل هی ٌٌس‪.‬‬ ‫ضُشداسی غًفیان‬ ‫اگُی مضایذٌ مشحلٍ ایل‪ -‬وًبت ایل‬ ‫ضُشداسی غًفیان بٍ استىاد مجًص ضماسٌ ‪/42‬ش تاسیخ ‪ 1401/02/27‬ضًسای اسالمی ضُش غًفیان دس وظش وسبت بٍ فشیش اوًاع ضایعات اَه‬ ‫اص قبیل میلگشد ی اَه سىگیه ی سبک ی مس ی چذن ی ضایعات پالستیک ی اوًاع چًب ی مػالح ساختماوی ی لًاصم کامپیًتشی سا با قیمت َای پایٍ‬ ‫تعییه ضذٌ تًسط کاسضىاس سسمی دادگستشی مىذسج دس بشگٍ استعالم بُاء ی بٍ اسصش تقشیبی ‪ 9/700/000/000‬سیال اص طشیق برشگرضاسی‬ ‫مضایذٌ عمًمی ی باسگزاسی دس ساماوٍ تذاسکات الکتشیویکی دیلت(ستاد) بٍ اضخاظ ی یا ضشکتُای یاجذ ضشایط یاگزاس ومایذ‪ .‬متقاضیان ضشکت‬ ‫دس مضایذٌ می تًاوىذ جُت اطالعات بیطتش بٍ ساماوٍ ستاد بٍ ادسس ‪ www.setadiran.ir‬مشاجعٍ ی اص ضشایط ضشکت دس مضایرذٌ ی یریرشٌ‬ ‫اطالعات کامل اخز ومایىذ ‪ .‬اخشیه مُلت ضشکت دس مضایذٌ اخش یقت اداسی سیص یکطىبٍ تاسیخ ‪ 1401/07/24‬می باضذ‪.‬‬ ‫ضُشداس غًفیان‪َ -‬ادی مقذم صادٌ‬ ‫‪*5/42‬م الف‪ *1401/238:‬تاسیخ اوتطاس وًبت ایل‪*1401/06/29 :‬وًبت دیم‪* 1401/07/07:‬سیصوامٍ اسک‬ ‫‪3‬‬ ‫ضبکٍ َای اجتماعی‬ ‫ارسبایجان یشبی‬ ‫استاوذاس ارسبایجانیشبی‪ :‬حشکت بٍ سمت فشایسی‬ ‫گیاَان داسییی یک ضشیست است‬ ‫استاوداز اذزبایدان غسبی‬ ‫گفت‪ :‬حسکت بٍ سمممت‬ ‫فسایزی گیاَان دازییمی‬ ‫یک ضسیزت است‪.‬‬ ‫هحوسنبزق هقتمتوتس تبى‬ ‫ضٍظ ککٌجِ زض ثبظز س اظ‬ ‫ٍاحس تَلتدتسن ًتَقتدتی‬ ‫قتتْتتس اضٍهتتدتتِ تتِ‬ ‫تَلدس تٌتٌتسُ فتط تدتب‬ ‫گدبّی ٍ فهبضُ ّبن زضهبًی زض اؾمبى اؾت‪ ،‬افعٍز‪ ۳‬حتوتب تت اظ کتت‬ ‫گدبّبى زاضٍ ی ثَ ػُ هحهَال ناهثطّب ٍ ّوچٌتدتی فتطاٍضن ا تی‬ ‫ا الم زض زؾمَض بض جسن هس ط ت اضقس اشضثب جبى غطثی طاض زاضز‪.‬‬ ‫ٍن اضبفِ طز‪ ۳‬ثب س ثب تَجِ ٍ ػُ ثِ ا ی ثرف‪ ،‬افمجبض ٍ ػُ ان ًتدتع ثتطان‬ ‫تَؾقِ فطاٍضن هحهَال ٍ گدبّبى زاضٍ ی اذمهبل بثتس ٍ زض ا تی‬ ‫ذهَل ثب س قبّس ّن افعا ی ًْبزّب ی ًؾدط جْبز کبٍضظن ٍ نٌتقتت‪،‬‬ ‫هقسى ٍ تجبض ثبقدن‪.‬هقموس بى ٍ ازاهِ زاز‪ ۳‬گدبّبى زاضٍ ی ن اه ثط ضا‬ ‫هیتَاى جب گع ی طز ِ فالٍُ ثط ههطف ن اه‪ ،‬زضاهس ذَثتی ًتدتع‬ ‫ثطان ثْطُ ثطزاضاى زاضز‪.‬اؾمبًساض اشضثب جبى غطثی ثب اقتبضُ ثتِ نتبزضا‬ ‫هحَض ثَزى ا ی هحهَال زض ٌبض ههطف زاذلی اؽْبض طز‪ ۳‬ظفترتطاى‬ ‫جعء گدبّبًی اؾت ِ زض اؾمبى کت هی قَز ٍ پتطزضاهتس ثتَزُ تِ‬ ‫هی تَاى زض ا ی ذهَل‪ ،‬ؾطهب ِ گصاضن طز‪.‬هقموس تبى گترتت‪ ۳‬ثتب تس‬ ‫زؾت ٍاؾغِ ّب ٍ زالل ّب زض ثبظاض ؾدت غـ قَز‪ٍ.‬ن بزاٍض قتس‪ ۳‬ا تی‬ ‫اهط ّن ثِ ًرـ تَلدس ٌٌسُ ٍ ّن کبٍضظ اؾت ٍ اظ ًؾط زضاهسن ثطان ّط‪۹‬‬ ‫ثرف ؾَزاٍض ذَاّس ثَز‪.‬‬ ‫اسدبیل‬ ‫پشداخت تسُیالت تبػشٌ ‪ 18‬دس اسدبیل بٍ ‪720‬میلیاسد‬ ‫تًمان سسیذ‬ ‫استاوداز ازدبیل با بیان ایمه کمٍ‬ ‫تاکىًن ‪۰94‬ممیمامیمازد تمًممان‬ ‫تسُیتت تبصسٌ ‪ 1۴‬دز اسمتمان‬ ‫پممسدا ممت ضممدٌن بممس اوممدممام‬ ‫َماَىگی َای الشم بسای خمر‬ ‫حداکثسی ایه تسُیتت دز فسصت اودک باقیماودٌ تاکید کسد‪.‬‬ ‫ؾدسحبهس فبهلی زض ًکؿت ثطضؾی ضًٍس جصه تؿْدال اظ هح تجتهتطُ‬ ‫‪ ۸۱‬اؽْبض طز‪ ۳‬تب ٌَى ‪۰۹۷‬هدلدبضز تَهبى تؿْدال اظ هح تتجتهتطُ ‪۸۱‬‬ ‫بًَى ثَزجِ زض اؾمبى اضزثد پطزاذت قسُ اؾت‪ٍ.‬ن ثب تب دس ثط اّتوتدتت‬ ‫جصه حسا ثطن تؿْدال تجهطُ ‪ ،۸۱‬افعٍز‪ ۳‬تاهدتی ّتط چتِ ثتدتف تتط‬ ‫ًقس ٌگی ثطان ٍاحسّبن تَلدسن‪ ،‬گبهی ثطان ضًٍق ا مهبزن اؾمبى اضزثد‬ ‫اؾت‪.‬اؾمبًساض اضزثد گرت‪ ۳‬زؾمگبُّب ٍ ثبً ّبن فبه اؾتمتبى اضزثتدت‬ ‫ّوبٌّگیّب ٍ پدگدطن ّبن هَضز ًدبظ ضا ثطان جصه حسا ثتطن اظ هتحت‬ ‫تؿْدال تجهطُ ‪ ۸۱‬اًجبم زازُ ٍ ثطضؾیّبن الظم ثطان تکوتدت پتطًٍتسُ‬ ‫ٍاحسّبن تَلدسن ضا جْت ؾطفتثرکی ثِ پطزاذتّب زض اٍلَ تت تطاض‬ ‫زٌّس‪.‬تؿْدال تجهطُ ‪ ۸۱‬بًَى ثَزجِ کَض ِ اظ ؾتبل ‪ ۸۰۷۷‬ثتط تطاض‬ ‫قسُ‪ ،‬جعٍ ا ساهبتی هحؿَه هی قَز ِ ثب ّسف ا جبز ضًٍق تَلدس ثتطان‬ ‫عطح ّبن تَلدسن ٍ ؾطهب ِ گصاضن اقغبل افط ی زض ًؾط گطفمِ قسُ ٍ اظ‬ ‫جولِ هْومط ی اثعاض ا جبز ٍ حرؼ اقمغبل زض اؾمبًْب اؾت‪.‬‬ ‫زض تجهطُ ‪ ۸۱‬ا جبز اقمغبل ّسف گصاضن قسُ ٍ ًطخ ؾَز ا ی تؿْتدتال‬ ‫زض هٌبعق ثطذَضزاض ‪ ۸۰‬زضنس ٍ زض هٌبعق ومط تَؾقِ بفمِ ‪ ۸۹‬زضنتس‬ ‫لحبػ قسُ اؾت‪.‬‬ ‫صوجان‬ ‫تسُیل اصدیاج جًاوان بٍ کاَص معضالت دیگش‬ ‫مىجش میضًد‬ ‫استاوداز شودان گفت‪ :‬مًضًع تسمُمیمل‬ ‫اشدیاج خًاوان بایدبیص اشگرضتٍ خمدی‬ ‫گسفتٍ ضًدیباتًخٍ بٍ اماز تسُیمتت ‪0۴‬‬ ‫دزصدی میتًان باَم افصایی ایه زقم زابٍ‬ ‫مساتب افصایص داد‪.‬‬ ‫هحؿی افکبضچی افعٍز‪ ۳‬زض ثطذی هَا ـ ّن ثطًبهِ ض عن ّب توط ع ثط تبض‬ ‫ّؿمِ ان هَجت هی قَز ثؿدبضن اظ پطٍغُ ّب ز گط ًدع ثِ ضاحتمتی اًتجتبم‬ ‫گدطز‪ٍ.‬ن‪ ،‬اضبفِ طز‪ ۳‬تَجِ ثِ بضّبن فطٌّگی ثِ ٍ ػُ بضّبن ّؿمِ ان‬ ‫اّودت زاقمِ‪ّ ،‬ط چٌس ثب س تَجِ زاقت ثؿدبضن اظ بضّبن ا مهبزن ًدع ثِ‬ ‫حَظُ فطٌّگی ثبظ هی گطزز‪.‬ا ی هؿٍَل ثب ثدبى ا ٌکِ بّف دوت هؿکی‬ ‫ذَز‪ ،‬ثؿدبضن اظ هقضال فطٌّگی ضا بّف هتی زّتس‪ ،‬ازاهتِ زاز‪ ۳‬زض‬ ‫حَظُ فطٌّگی کی اظ بضّبن ّؿمِ ان ٍ هْن تطٍ ج ٍ تؿْدت اظزٍا‬ ‫اؾت‪ٍ.‬ن ثب تب دس ثط ا ٌکِ اظزٍا اثعاضن ثطان ا جبز اضاهتف ضٍاًتی زض‬ ‫جبهقِ هحؿَه هی قَز‪ ،‬اؽْبض زاقت‪ّ ۳‬ط ؿی زض ا ی ظهدٌِ گبم ثتطزاضز‬ ‫ٍ ثِ فجبضتی تؿْدلگط اظزٍا جَاًبى ثبقس ثِ ثطًبهِ ض عن انلتی توت‬ ‫طزُ اؾت‪.‬افکبضچی ثب ثدبى ا ٌکِ ٍام اظزٍا اثعاض ثؿتدتبض ذتَثتی ثتطان‬ ‫تؿْد اظزٍا جَاًبى ثکوبض هی ضٍز‪ ،‬گرت همَلدبى اهط ثِ ا ی هْن تتَجتِ‬ ‫توت‬ ‫ٌٌس ِ گبم ثطزاقمی زض ا ی ذهَل ثِ ح ز گط هتقتضتال‬ ‫طزُ اًس ٍ ا ی هَضَؿ اّودت ٍ ػُ ان زاضز‪ٍ.‬ن اؽْبض زاقت‪ّ ۳‬ط چتٌتس‬ ‫زض جٌگ ا مهبزن هَاجِ ّؿمدن‪ ،‬ثب ا ساهب اًجبم گطفمِ اترب ب ذتَثتی‬ ‫زض چٌس ؾبل ا ٌسُ ثطان هقبثلِ ثب تحط ن ضخ ذَاّس زاز‪.‬‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫اخبار کوتاه اجتماعی‬ ‫لوازم التحریر ارزان قیمت؛‬ ‫ ترفند کالهبرداری اینترنتی‬ ‫ظِ ؼٌثِ ‪ 92‬ؼْریَر ‪ 94 * 1041‬ظپتاهثر ‪ 92 * 9499‬صفر ‪ * 1000‬ظال ظی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * ؼوارُ ( ظایی ) ‪9920 :‬‬ ‫‪ 04‬درصذ کل صادرات دارٍی کؽَر هحصَالت تیَتکٌَلَشی اظت‬ ‫رئیط پلیط فضای تَلیذ ٍ تثادل اطالعات پایتخت‬ ‫از ؼٌاظایی ٍ تؽکیل پرًٍذُ تا هَضَع تهرداؼهت‬ ‫غیرهجاز ایٌترًتی از حعاب ؼْرًٍذاى تا تهرفهٌهذ‬ ‫فرٍغ لَازم تحریر ارزاى قیوت خثر داد‪.‬‬ ‫ثِ گضاسش ایسٌب‪ ،‬سشٌّگ داٍد هؼظوی گکَدسصی‬ ‫دس ایی ثبسُ اظْبس کشد‪ ۵‬ضخػی ثِ یکلک کت فکتکب‬ ‫هشاخؼِ ٍ هذػی ضذ حذٍد یبًػذ ه کلک کَى سیکبل‬ ‫ثػَست غ شهدبص اص حسبه ثبًکی ایطبى ثشداضت‬ ‫ضذُ است کِ دس ّو ی خػَظ یکشًٍکذُ اٍلک کِ‬ ‫تطک ل ضذ ایی هقبم اًتظبهی اداهِ داد‪ ۵‬ضبککی دس‬ ‫اظْبساتص ػٌَاى کشد ثب ی سبیت فشٍش لکَاصم‬ ‫الترشیش دس فضبی هدبصی ثشخَسد ککشدم ککِ ثکب‬ ‫ق وت یبی ی تش اص ثبصاس اقذام ثِ فشٍش هی کشد کِ‬ ‫ٍسَسِ ضذم ٍ خْت خشیذ اص عشیق دسگبُ ثبًکی‬ ‫هَخَد دس داخل سبیت اقذام کشدم ٍ یت اص ٍاسد‬ ‫کشدى اعالػبت حسبه کبسثشی خَد ثب تشاککٌکص‬ ‫ًبهَفق هَاخِ ضذم ٍ یکت اص لکرکظکبتکی تکوکبم‬ ‫هَخَدی حسبه ثبًکی ام خبلی ضذ‬ ‫ٍی افضٍد‪ ۵‬ثالفبغلِ یت اص اخز اظْبسات ضکبککی‬ ‫هَضَع دس دستَس کبس قشاس گشفت ٍ ترکقک کقکبت‬ ‫یشًٍذُ اغبص ضذ ٍ کبسضٌبسبى یل ت فتب ثکب ثکْکشُ‬ ‫گ شی اص سٍش ّبی ػلوی ٍ سبیکجکشی هکَفکق ثکِ‬ ‫ضٌبسبیی هدشم ٍ دست بثی ثِ اعالػبت َّیتی ٍی‬ ‫ضذُ ٍ هتَخِ ضذًذ سبسق ثب ایدبد یک سکبیکت‬ ‫خؼلی فشٍش لَاصم ترشیش دس استبًِ ثکبصگطکبیکی‬ ‫هذاسس ٍ ایدبد دسگبُ خؼلی اقکذام ثکِ سکشقکت‬ ‫اعالػبت حسبه ثبًکی هشاخؼِ کٌٌذگبى هیکٌذ‬ ‫مندی خانوادههای پُر نوزاد ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫بهره‬ ‫از خدمات کمیته امداد‬ ‫هعاٍى حوایت ٍ ظالهت خاًَادُ کوهیهتهِ اههذاد‬ ‫اظتاى تْراى از ارائِ خذهات حهوهایهتهی تهِ ‪9۲‬‬ ‫خاًَادُ پرًَزاد دارای فرزًذ چٌذ قلَ ( ظِ قلَ ٍ‬ ‫تیؽتر) تْراًی خثر داد‪.‬‬ ‫ثِ گضاسش ایسٌب‪ ،‬خْبًجخص هشادی ثب ث بى ایکٌکککِ‬ ‫یکی اص خذهبت کو تِ اهذاد حَصُ حوبیکت ّکبی‬ ‫اختوبػی کو ثِ تاه ی ّضیٌِّکبی هکَسد ًک کبص‬ ‫خبًَادُ ّبی یشًَصاد (سِ قلَ ٍ ث طکتکشن ًک کبصهکٌکذ‬ ‫ٍاخذ ضشایظ است‪ ،‬گ ت‪ ۵‬دس قبلت ایی خکذهکت‬ ‫ثخطی اص ّضیٌِ ّبی ایی گشٍُ اص خبهؼِ ّذف ثکِ‬ ‫غَست کو ّبی ثالػکَؼ ٍ هکؼکَؼ اسا کِ‬ ‫هیضَد ٍی افضٍد‪ ۵‬خبًَادُّبی یش ًَصاد (سِ قلَ ٍ‬ ‫ث طتش ن یت اص ثشسسی ً بصهٌذی اص خکذهکبت ایکی‬ ‫ًْبد دس قبلت کو هؼ طت‪ ،‬کو ّضیٌِ خشیکذ‬ ‫هسکی ٍ اضتغبل صایی ثْشُهٌذ هیضًَذ‬ ‫‪ 4044‬محیط بان در کشور کم داریم‬ ‫توصیههای سالمتی در استانه‬ ‫ ‬ ‫ تغییر فصل‬ ‫تغییر فصل ٍ داؼتی رٍزّای کَتاُ ٍ پرهؽغلهِ در‬ ‫پاییس هیتَاًذ ترای تعیاری از افراد تهِ ٍیهصُ تهِ‬ ‫لحاظ ظالهت جعوی ٍ رٍاًی‪ ،‬چالػ تراًگیس تاؼذ‪.‬‬ ‫عضههَ ّههیههات هههذیههرُ اًههجههوههی‬ ‫تَلیذکٌٌذگاى ٍ صهادرکهٌهٌهذگهاى‬ ‫هحصَالت تیَتکٌَلهَشی پهسؼهکهی‬ ‫ایراى گفت‪ 04 :‬درصذ کل صهادرات‬ ‫دارٍی کؽهههَر ههههحههصهههَالت‬ ‫تیَتکٌَلَشی اظت ٍ خَدکفایی در‬ ‫تَلیذ ایی هحصَالت در هقهایعهِ تها‬ ‫ظایر کؽَرّای دًیا هٌحصهرتهِ فهرد‬ ‫اظت‪.‬‬ ‫ث َتککٌکَلکَطی (صیسکت فکٌکبٍسین‬ ‫ثِه َْم ثکبسگ شی سبهبًِّبی صًکذُ‬ ‫ٍ خبًذاساى ثشای تَسؼِ یکب تکَلک کذ‬ ‫هرػَالت یکب ّکشگکًَکِ ککبسثکشد‬ ‫فٌبٍساًِ است کِ اص سکبهکبًکِ ّکبی‬ ‫صیستی‪ ،‬خبًذاساى یکب هطکتکقکبت اى‬ ‫است بدُ هی کٌذ تب هکرکػکَالت یکب‬ ‫فشایٌذّبی خبغی سا ایدبد یب اغالح‬ ‫کٌذ‬ ‫ثِ گضاسش خجشًگبس حَصُ سکالهکت‬ ‫ایشًب‪ ،‬ثشدیب فشصامفش سٍص یکطٌکجکِ دس‬ ‫ی ًطست خجشی ککِ دس هکرکل‬ ‫اًککدککوککی تککَل ک ککذکککٌککٌککذگککبى ٍ‬ ‫غککبدسکککٌککٌککذگککبى هککرککػککَالت‬ ‫ثک کَتکککٌکَلککَطی یکضضکککی ایککشاى‬ ‫ثشگضاسضذ‪ ،‬افکضٍد‪ ۵‬فکشاٍسدُ ّکبی‬ ‫ث َتکٌَلَطی ثب سٍشّبی ًکَیکی ٍ‬ ‫هت بٍت اص داسٍّبی ض و بیی تَلک کذ‬ ‫هی ضًَذ ٍ دس غٌؼت ث َتکٌَلَطی‪،‬‬ ‫ی ػبهل سا هطخع کشدُ ثب سلَل‬ ‫صًذُ سش ٍ کبس داسین ٍ یشٍتئ کی ثکب‬ ‫فشاٍسدُ خبظ سا تَل ذ هیکٌ ن‬ ‫ٍی اداهِ داد‪ّ ۵‬ضیکٌکِ ّکبی تکَلک کذ‬ ‫هرػَالت ث َتکٌَلَطی هت بٍت اص‬ ‫داسٍّبی ض و بیی است ٍ ثب هَفق ت‬ ‫دس تَل ذ ایی هرػَالت‪ ۰۱ ،‬ثکشاثکش‬ ‫غشفِ خَیی اسصی سا ثشای کطَس ثکِ‬ ‫ّککوککشاُ داضککتککِ ٍ ثسکک ککبسی اص‬ ‫ضشکت ّکبی داًکص ثکٌک کبى ثکذٍى‬ ‫ٍاثستگی ثکِ سکبیکش کطکَسّکب ثکِ‬ ‫خَدک بیی دس تَل ذ ایی هرػَالت‬ ‫دست یبفتِاًذ‬ ‫فشصامفش تػشیح ککشد‪ ۵‬هکرکػکَالت‬ ‫ث َتکککٌکَلکَطی تکَلک کذ ایکشاى ثکِ‬ ‫کطَسّبی ّوسبیِ‪ ،‬اسٍیبیی‪ ،‬اس بیی‬ ‫ٍ اهشیکبی الت ی غبدس هکی ضکَد ٍ‬ ‫تکٌَلَطی ایشاى ثب کطَسّبی دیگکش‬ ‫ثشای تَل ذ ایی هرکػکَالت‪ ،‬قکبثکل‬ ‫سقبثت است‬ ‫ثِ گ تِ ٍی‪ ،‬هْوتشیی هطکل دس ایی‬ ‫حَصُ اى است کِ داسٍ خضٍ ترشین‬ ‫ً ست اهب تجبدالت یَلی ترشین ثکَدُ‬ ‫ٍ هطکالت صیبدی ثکشای اًکْکب ثکِ‬ ‫ٍخَد اٍسدُ است‬ ‫فشصام فش تبک ذ ککشد‪ ۵‬هکرکػکَالت‬ ‫ث َتکٌَلَطی ثس بس هْن ّستٌذ ٍ دً ب‬ ‫ثِ سوت تَل ذ ایکی داسٍّکب یک کص‬ ‫هیسٍد ٍ اص دٍلت اًتظبس داسین ثشای‬ ‫اتخکبر سک کبسکت ّکبی داسٍیکی اص‬ ‫اًککدککوککی ّککبی تککخککػککػککی داسٍ‬ ‫ًظشخَاّی کٌذ ٍ حوبیت دٍلکت سا‬ ‫دس ایی صه ٌِ خَاستبسین‬ ‫خَدک بیی دس تَل ذ فکشاٍسدُ ّکبی‬ ‫هطککککتککککق اص یککککالککککسککککوککککب‬ ‫ػضککَ ّ ک ککبت هککذیککشُ اًککدککوککی‬ ‫تَل ذکٌٌذگبى ٍ غکبدسککٌکٌکذگکبى‬ ‫هرػَالت ث َتکٌَلَطی یکضضکککی‬ ‫ایشاى گ ت‪ ۵‬اص افکتکخکبسات هکب اى‬ ‫اسککت کککِ حککذٍد ‪ ۳۱‬دسغککذ‬ ‫هَلکَل ّبی ث َتکٌَلَطی دس کطَس‬ ‫تَل ذ هیضَد ٍ دٍه ی کطَس دً ب دس‬ ‫تَل ذ ایکی هکرکػکَالت ّسکتک کن‬ ‫ّوچٌ ی دس تکَلک کذ فکشاٍسدُ ّکبی‬ ‫هطتق اص یالسوب خکَدکک کب ثکَدُ ٍ‬ ‫تَل ذ داخلی داسیکن ٍ فکشهکَل ایکی‬ ‫فشاٍسدُّب سا عشاحی ٍ یبیِ گکزاسی‬ ‫کشدُاین‬ ‫اکجش ػجذاللْی اغل س ت اًکدکوکی‬ ‫تَل ذ کٌٌذگبى ٍ غکبدسککٌکٌکذگکبى‬ ‫هرػَالت ث َتکٌَلَطی یکضضکککی‬ ‫ایشاى ً ض دس ایکی ًطکسکت گک کت‪۵‬‬ ‫حذٍد ی چْبسم ثبصاس داسٍیی دً کب‬ ‫ثککِ سککوککت تککَلک ککذ هککرککػککَالت‬ ‫ث َتکٌَلَطی ی ص هیسٍد‬ ‫ٍی اداهِ داد‪ٍ ۵‬اکسیّب‪ ،‬کک کت ّکب‪،‬‬ ‫فشاٍسدُ ّبی خًَی ٍ داسٍّکبی ام‬ ‫اس خضٍ هرػَالت ث َتکٌکَلکَطی‬ ‫است ٍ الصم است ایی هکرکػکَالت‬ ‫ترت یَضص ث وِ قشاس گ شًذ الکجکتکِ‬ ‫یکسشی اص اًْب دس عکشح داسٍیکبس‬ ‫قشاس داضتِ ٍ صیش چتش حوبیت ث وِّب‬ ‫ّستٌذ‬ ‫ػککجککذالککلککْککی اغککل تػککشیککح‬ ‫کشد‪ً ۵‬جبیذ ث وکبساى سا اص داسٍّکبی‬ ‫خککذیککذ دً ک ککب کککِ هککرککػککَالت‬ ‫ث َتکٌَلَطی است‪ ،‬هرشٍم ککٌک کن‬ ‫الصم است سبصهبىّبی ث وِ گکش دس‬ ‫ایی صه ٌِ ّوکبسی کٌٌذ‬ ‫س ت اًدوی تَل کذ ککٌکٌکذگکبى ٍ‬ ‫غککبدسکککٌککٌککذگککبى هککرککػککَالت‬ ‫ث َتکٌَلَطی یضضکی ایکشاى اضکبفکِ‬ ‫کشد‪ ۵‬دس حَصُ ث َتکٌَلَطی ث ص اص‬ ‫‪ ۰۱۱‬ضشکت داًص ثٌ بى ٍخَد داسد‬ ‫ٍ حذٍد ‪ ۰۱‬ضشکت دس حکَصُ داسٍ‬ ‫فؼبل ت هیکٌٌذ‬ ‫ٍزیر اهَزغ ٍ پرٍرغ‪:‬‬ ‫ایٌترًت ؼاد تا پایاى ظال رایگاى اظت‬ ‫ٍزیر اهَزغ ٍ پرٍرغ ضوی تاکیذ تر ایٌکِ ؼهثهکهِ‬ ‫ؼاد ًثایذ تعطیل ؼَد گفت‪ :‬تچِ ّای ها تایذ در ایهی‬ ‫زیعت تَم ّن حضَر داؼتِ تاؼٌذ‪ .‬تایذ فرزًذاًواى را‬ ‫هتٌاظه تا زهاى ترتیت کٌین‪.‬‬ ‫یَسف ًَسی دس گ تٍگَ ثب ایسٌب‪ ،‬دسثبسُ خبیگبُ ٍ‬ ‫چگًَگی است بدُ اص ضجکِ ضبد دس سبل تکرکػک کلکی‬ ‫خذیذ اظْبس کشد‪ ۵‬ضبد‪ ،‬ضجکِ هٌرػشثِ فشدی است‬ ‫ساُ اًذاصی ضبد‪ ،‬کبس خَثی ثَد ثکِ گکًَکِ ای ککِ‬ ‫هی تَاى اى سا دس سغح خْبًی ّن هؼشفی کشدُ ٍ ثِ‬ ‫ًوبیص گزاضت‬ ‫ٍی افضٍد‪ ۵‬ضجکِای کِ ثتَاًذ سٍصاًِ ‪ ۰۰‬ه ل َى ًک کش‬ ‫سا یزیشا ثبضذ‪ ،‬ضجکِای گستشدُ ٍ قذستوٌذ اسکت ٍ‬ ‫ایی اهبس ثبالیی است ٍ گبّی یٌْبی ثبًکذ ثکبالتکشی‬ ‫ًسجت ثِ ی بمسسبىّبی هؼکشٍف دًک کب سا ثکِ خکَد‬ ‫اختػبظ هیداد‬ ‫ٍصیش اهَصش ٍ یشٍسش ثب ث بى ایٌکِ ضبد‪ً ،‬کقکبیػکی‬ ‫داضت کِ ثِ هذیش هدوَػِ فٌی ضبد هٌتقل کشدین ٍ‬ ‫ثِ تذسیح ثشعشف ضذًذ کِ یکی اص اًکْکب ایکدکبد‬ ‫کالس هدبصی ثَد کِ ثِ قبثل تّبی ضبد افضٍدُ ضذ‬ ‫گ ت‪ ۵‬هخػَغبً ثشای خبسج اص کطَس ٍ هٌبعقی کِ‬ ‫دستشسی کوتشی ثِ اهَصش ثبک ت داسًذ ثبیکذ اص‬ ‫ایی ضجکِ ثِ غَست هکول اهَصش است بدُ ضَد‬ ‫ًَسی تبک ذ کشد کِ ضبد ًجبیذ تؼغ ل ضَد ثچِّبی‬ ‫هب ثبیذ دس ایی صیست ثَم ّن حضَس داضتِ ثکبضکٌکذ‬ ‫ثبیذ فشصًذاًوبى سا هتٌبست ثب صهبى تکشثک کت ککٌک کن‬ ‫ثچِّب ثب ایی فضب صٍدتش سبصگبسی ی ذا هیککٌکٌکذ ٍ‬ ‫هیتَاًٌذ اهَصش ّبی هکول سا اص اًکدکب دسیکبفکت‬ ‫کٌٌذ ٍی ثب اضبسُ ثِ ایٌکِ ضبد خَدش یک کبم سسکبى‬ ‫اختػبغی ٍ هْوتش اص اى‪ ،‬ی هکَتکَس خسکت ٍ‬ ‫خَی یب ٍ اختػبغی ترت ػٌَاى ضبدث ی داسد‬ ‫در کؽَر هحقق خَاّذ ؼذ‪.‬‬ ‫فرهاًذُ یگاى حفاغت ظازهاى حفاغهت ههحهیه‬ ‫زیعت کؽَر تا اؼارُ تِ ایٌکِ ظِ تٌذ ههَجهَد در‬ ‫قاًَى حوایت قضایی از هحی تاًاى ترای ؼهرایه‬ ‫کاری اى ّا کافی ًیعت‪ ،‬گفت‪ :‬اصالح ایی قاًهَى‬ ‫در دظتَر کار هجلط قرار دارد‪.‬‬ ‫هعاٍى اهَزغ هتَظطِ ٍزارت اهَزغ ٍ پهرٍرغ‬ ‫گفت‪ :‬فراّن کردى دظترظی اهَزؼی حذاقل ٍغیفِ‬ ‫ٍ تکلیف دٍلت اظت ٍ ایی اهر تا هؽارکت ّوگهاًهی‬ ‫ثِ گضاسش ایسٌب‪ ،‬هروذ هْذی کبظوی دس ثکشًکبهکِ‬ ‫غجح ثِ خ ش ایشاى ثِ سکَاالت هکشدهکی یک کشاهکَى‬ ‫ثبصگطبیی هذاسس دس ضشایظ ّوکِ گک کشی ککشًٍکب‪،‬‬ ‫ػذالت اهَصضی‪ ،‬خزه فشٌّگک کبى ثکبصًطکسکتکِ ٍ‬ ‫هْبست اهَصی دس اهَصش هتَسغِ یبسخ داد‬ ‫هؼبٍى اهَصش هتَسغِ ٍصاست اهَصش ٍ یکشٍسش‬ ‫دسثبسُ ثبصگطبیی هذاسس اػالم کشد‪ ۵‬اهسبل دس سٍص‬ ‫دٍم هْش صًگ اغبص سبل ترػ لی ٍ صًگ ایکثکبس ٍ‬ ‫هقبٍهت دس هذاسس صدُ هیضَد هْش اهسبل ثؼذ اص‬ ‫‪ ۵۰‬هبُ تؼغ لی هذاسس سشاسش کطکَس ثکبصگطکبیکی‬ ‫خَاٌّذ ضذ داًص اهَصاى کالس اٍلی دس سٍص ‪۰۱‬‬ ‫ٍ ‪ ۰۰‬ضْشیَس هبُ ثشای ضشکت دس «خطی ضکَفِّب‬ ‫گ ت‪ ۵‬ضبدث ی هَتَس خست ٍ خَی ثسک کبس خکَثکی‬ ‫است ٍ اعالػبت دستِ ثٌذی ضذُ کبهل ثکش اسکبس‬ ‫ً بص داًصاهَص دس اخت بس قکشاس هکی دّکذ ثکِ خکض‬ ‫هَاسدی کِ ثشای داًصاهَص هضش ّستٌکذ‪ ،‬هکبثکقکی‬ ‫اعالػبت سا ًطبى هیدّذ‬ ‫ثِ هذسسِ خَاٌّذ سفت‬ ‫ٍی افضٍد‪ ۵‬اهسبل ‪ّ ۴۱۱‬ضاس فشٌّگی ٍ ‪ ۰۱‬ه ل کَى ٍ‬ ‫سی ّضاس داًص اهکَص دس هکذاسس حضکَس یک کذا‬ ‫هیکٌٌذ کِ اص ایی تؼذاد ‪ ۹۴‬دسغکذ دخکتکشاى ٍ‬ ‫‪ ۰۰‬دسغذ یسشاى ّستٌذ اه ذٍاسین ثب ّوشاّی ّوکِ‬ ‫هبُ هْش ثب ًطبط اغبصضَد ٍ دس عَل سبل ترػ کلکی‬ ‫ً ض ثتَاً ن دس ساستبی استقکبی کک ک ک کت اهکَصش‪،‬‬ ‫اخشای ثشًبهِّبی ترَلی سا ثِ خَثی ی ص ثجشین‬ ‫کبظوی ضوی تَغ ِ ثِ داًص اهَصاى هتَسغِ ثکشای‬ ‫تضسیق دص یبداٍس ٍ تکو ل ٍاکس ٌبس َى اظْبسککشد‪۵‬‬ ‫دس خشداد هبُ سکبل خکبسی ثک کص اص ‪ ۳۰‬دسغکذ‬ ‫داًصاهَصاى ثبالی ‪ ۰۵‬سبل دص دٍم ٍاکسی خَد سا‬ ‫دسیبفت کشدُ ثَدًذ‬ ‫ظراًِ درهاى در دٍراى تازًؽعتگی تِ ‪ 9‬درصذ کاّػ هییاتذ‬ ‫ظرپرظت ادارُ کهل هعهتهوهری ّهای ظهازههاى‬ ‫تاهییاجتواعی اعالم کرد کِ در دٍراى تازًؽعتهگهی‪،‬‬ ‫ظراًِ درهاى از ‪ 2‬درصذ دریافتی زهاى اؼتغال تهِ ‪9‬‬ ‫درصذ هعتوری کاّػ هییاتذ‪.‬‬ ‫ثِ گضاسش ایشًب اص سبصهبى تاه یاختوبػی‪ ،‬کسکش دٍ‬ ‫دسغککذ اص حککقککَق هککبّک ککبًککِ ثککبصًطککسککتککگککبى ٍ‬ ‫هستوشیثگ شاى تاه یاختوبػی‪ ،‬ثشای است بدُ اًبى ٍ‬ ‫افشاد ترت تک ل اًْب اص خکذهکبت دسهکبًکی ایکی‬ ‫سبصهبى‪ ،‬ثشاسبس هبدُ ‪ ۳۴‬قبًَى تاه یاختوبػی اًدبم‬ ‫هیضَد ٍ قبًَى تاه یاختوبػی ثِ هٌظَس هسبػذت ثِ‬ ‫ثبصًطستگبى‪ ،‬سشاًِ دسهبى سا کِ دس دٍساى اضتغبل ٍ‬ ‫ثشای ضبغالى ث وِیشداص ‪ ۴‬دسغکذ اسکت دس دٍساى‬ ‫ثبصًطستگی ثِ ‪ ۵‬دسغذ کبّص دادُ است‬ ‫خبهؼِ ث ص اص چْبس ه ل َى ً شی ثکبصًطکسکتکگکبى ٍ‬ ‫هسککتککوککشی ثککگ ک ککشاى تککرککت یککَضککص سککبصهککبى‬ ‫تاه ی اختوبػی‪ّ ،‬ش هبُ دس ف صّبی حقکَقکی خکَد‬ ‫ضبّذ کسش هجلغی ثب ػٌَاى دٍ دسغکذ هکبدُ ‪۳۴‬‬ ‫ّستٌذ کِ ثشخی اص اًبى‪ ،‬اص ػلت کسش ایی هجکلکو ٍ‬ ‫هستٌذات قبًًَی اى اعالع دق قی ًذاسًذ‬ ‫هدتجی عْوبسجی اضت بًی دس ایی ثبسُ تَضک کح داد‪۵‬‬ ‫عجق هبدُ (‪۳۴‬ن قبًَى تاه یاختوبػی‪ ،‬افشادی کِ ثکِ‬ ‫هَخت ایی قبًَى‪ ،‬ثبصًطستِ یب اصکبسافتبدُ ضکذُ یکب‬ ‫هیضًَذ‪ ،‬افشاد ثالفػل خبًَادُ اًْب ٍ افکشادی ککِ‬ ‫هستوشی ثبصهبًذگبى دسیبفت هیکٌٌذ ثب یشداخکت ‪۵‬‬ ‫دسغذ اص هستوشی دسیبفتکی اص خکذهکبت دسهکبًکی‬ ‫ثشخَسداس خَاٌّذ ضذ ٍ هبثِ الت بٍت هجبلو یشداختکی‬ ‫ثِ گضاسش ایسٌب‪ ،‬ثب ًضدیک ضکذى ثکِ یکبیک کض ٍ‬ ‫خٌ تش ضذى َّا‪ ،‬ثس بسی اص افشاد ککن تکرکش‬ ‫هی ضًَذ ٍ خلق ٍ خَی اسامتشی ی ذا هیککٌکٌکذ‬ ‫ّوچٌ ی یبی ض دس ثس بسی افشاد احسبس خستگی ٍ‬ ‫کسبلت ایدبد هیکٌذ‬ ‫ثٌبثشایی ثشای ثس بسی اص هب تَخِ ثِ ًکبت سالهتکی‬ ‫دس ایی فػل ًسجت ثِ تبثستبى اّو ت ث طتشی ی کذا‬ ‫هی کٌذ دس ایی ضشایظ الصم اسکت ثکشای حک ک‬ ‫سالهت ٍ ثْجَد خلق ٍ خَی خَد دس یبی ض‪ ،‬ثشخی‬ ‫ًکبت تغزیِای ٍ سالهتی سا ثِ عکَس خکذی تکشی‬ ‫سػبیت کٌ ن ثشای هثبل داضتی خَاه کبفی یکککی‬ ‫اص تَغ ِ ّبی هْن دس یبی ض است ٍ ثِ ّو ی دلک کل‬ ‫ثِ افشاد تَغ ِ هیضَد کِ ضتّب صٍدتش ثِ خَاه‬ ‫ثشًٍذ ٍ غجح ً ض صٍد اص خَاه ث ذاس ضًَذ‬ ‫یکی دیگش اص تَغ ِّب دس ایی فػل ترش کبفی‬ ‫داضتی ٍ اًدبم هشتت فؼبل تّبی خسوی اص خولکِ‬ ‫ی بدُ سٍی است ثکب ایکی حکبل ثکبیکذ اص اًکدکبم‬ ‫فؼبل ت ّبی ثذًی سٌگ ی خَدداسی ککٌک کذ ٍ ثکِ‬ ‫تذسیح ثش ه ضاى فؼبل ت ّبی ثذًی خَد ث بفضای ذ تکب‬ ‫کوتش احسبس خستگی داضتِ ثبض ذ‬ ‫ثِ گضاسش اى دی تی ٍی‪ّ ،‬وچٌ ی سَه ی تَغ ِ‬ ‫هْن هػشف اًَاع هَاد غزایی سبلن ٍ حبٍی اًَاع‬ ‫ٍیتبه ی ّب ٍ اهالح هتٌَع ٍ ّوکچکٌک کی غکزاّکبی‬ ‫حبٍی یشٍتئ ی ٍ کلس ن اص قج ل هکبّکی ٍ دیکگکش‬ ‫غزاّبی دسیبیی است‬ ‫توصیه به مصرف روزانه یک نوشیدنی ‬ ‫با خواص ضد دیابتی‬ ‫هتخصصاى چیٌی تر ایی تاٍرًذ کِ ًَؼیذى رٍزاًهِ‬ ‫چْار فٌجاى چای هیتَاًذ در پیؽگیری از اتتهال تهِ‬ ‫دیاتت هَثر تاؼذ‪.‬‬ ‫کالض اٍلیّا ‪ 21 ٍ 24‬ؼْریَر هذرظِ هیرًٍذ‬ ‫ثِ گضاسش ایسٌب‪ ،‬دس یی اًتطبس تػبٍیشی اص حکولکِ‬ ‫قبچبقچ بى چَه دس هٌغقِ خٌکگکلکی چکوکسکتکبى‬ ‫ضْشستبى ًَس دس فضبی هدبصی کِ ًطبى هی دّکذ‬ ‫قبچبقچ بى ثب دٍ دستگبُ خَدسٍی ً سبى ثب سکالح‬ ‫سشد ٍ قوِ ٍ تْذیذ خبًی ًگکْکجکبى اص ایسکت ٍ‬ ‫ثبصسسی خٌگلجبًی چوستبى دس اسکتکبى هکبصًکذساى‬ ‫فشاس هی کٌٌذ هَضَع دس دستَس ککبس یکلک کت ٍ‬ ‫دستگبُ قضب قشاس گشفت اهب یت اص هذتی س ک کت‬ ‫کل دادگستشی هبصًذساى اص دستگ شی هتْوبى ککِ‬ ‫ثب سالح سشد اقذام ثِ تْذیذ ًگْجبى هٌبثغ عجک کؼکی‬ ‫کشدُ ثَدًذ خجش داد دس حبلی ایی ات کبق س داد‬ ‫کِ قبًَى حوبیت قضکبیکی اص هکرک کظ ثکبًکبى ٍ‬ ‫خٌگل ثبًبى دس کص ٍ قَس اغکالح قکشاس داسد‬ ‫ثشاسبس ایی قبًَى‪ ،‬هر ظ ثبًبى ٍ خٌگلکجکبًکبى دس‬ ‫غَستی کِ دس خٌگل ّب ٍ هٌبثکغ عکجک کؼکی خکشم‬ ‫هطَْدی هالحظِ کٌٌذ ٍ تزکش ٍ ّطذاس کبسسکبص‬ ‫ًجبضذ‪ ،‬هیتَاًٌذ اص سالح خَد است بدُ کٌٌذ ٍلکی‬ ‫ایٌگًَِ ً ست کِ اخبصُ است بدُ سالح دس هٌضل ٍ‬ ‫خ بثبى سا داضتِ ثبضٌذ ٍ یب ثتَاًٌذ دس ایکی اهکبککی‬ ‫هسلح ثبضٌذ‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪ 4‬‬ ‫هستوشیثگ شاى ثِ هَخت ایی قبًَى تب ّکضیکٌکِ ّکبی‬ ‫ٍاقؼی دسهبى اص عشف سبصهبى تکبهک کی اخکتکوکبػکی‬ ‫یشداخت هیضَد‬ ‫ثِ گضاسش ایسٌب‪ ،‬ثشسسیّبی اًدبم ضذُ حبکی اص‬ ‫اى است ًَض ذى ه ضاى کبفی اص چکبی‪-‬حکذاقکل‬ ‫چْبس فٌدبى دس سٍص‪ -‬ه تَاًذ ثِ کبّص خغش اثتکال‬ ‫ثِ ث وبسی دیبثت ًَع دٍ کو کٌذ‬ ‫گشٍّی اص هتخػػبى چ ٌی ثش اسبس ثشسسیّکبی‬ ‫خَد اظْبس داضتٌذ‪ًَ ۵‬ض ذى چْبس فٌدبى چکبی یکب‬ ‫ث طتش دس عَل سٍص ه تَاًذ دس هذت ‪ ۰۱‬سبل خغکش‬ ‫اثتال ثِ دیبثت سا تب ‪ ۰۲‬دسغذ کبّص دّذ‬ ‫ض بی ٌگ لی )‪ًَ(Xiaying Li‬یسکٌکذُ اسضکذ‬ ‫ایی هغبلؼِ اص داًطگبُ ػلن ٍ غٌکؼکت ٍٍّکبى دس‬ ‫چ ی گ ت‪ ۵‬یبفتِ ّبی ثذست اهذُ قکبثکل تکَخکِ‬ ‫است صیشا ًطبى ه ذّذ افشاد ه تَاًٌذ ثب اًدبم یک‬ ‫کبس سبدُ ّوچَى ًَض ذى سٍصاًِ چبی خغش اثتکال‬ ‫ثِ دیبثت سا کبّص دٌّذ‬ ‫اخبار شهرستانها‬ ‫*تبریس‪-‬اجرای ‪ 40‬ویژه برنامه به مناسبببت ‬ ‫هفته دفاع مقدس در اذربایجان شرقی‬ ‫هذیرکل حفع اثار ٍ ًؽر ارزغّای دفاع هقهذض‬ ‫اررتایجاى ؼرقی تا تیاى ایٌکِ اهعال ترای ّهفهتهِ‬ ‫دفاع هقذض ‪ 09‬ترًاهِ تذارک دیذُ ؼذُ اظهت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ایی تعذاد ٍیصُ ترًاهِ در قاله ‪ّ 0‬هسار ٍ‬ ‫‪ 944‬جس ترًاهِ در اظتاى ترگسار خَاّذ ؼذ‪.‬‬ ‫اه ش دسیبداس سضب ػجبسی‪ ،‬دس ًطست خجشی ثب ث بى‬ ‫ایٌکِ گشاه ذاضت چْل ٍ دٍه ی دفبع هقکذس ثکب‬ ‫ضؼبس هب هقبٍم ّست ن ‪ ،‬اظکْکبس ککشد‪ ۵‬اهسکبل اص‬ ‫ثشًبهِّبی کل طِ ای ٍ تػٌؼی خبسج ضکذُ ٍ ثکِ‬ ‫اغل هرتَا ٍ اًتقبل دستبٍسدّبی دفبع هقذس ثکِ‬ ‫خَاًبى ٍ ًسل خذیذ ّست ن ٍی اداهِ داد‪ ۵‬اهسکبل‬ ‫هی خَاّ ن ًطبى دّ ن دفبع هقکذس چکِ ارکبس ٍ‬ ‫ثشکبتی دس عَل اًقاله اسالهی داضتِ است ٍ ثبیذ‬ ‫ایی ٍاقؼ ت ثش ّوگبى سٍضکی ضکَد ثکِ گکضاسش‬ ‫ایسٌب‪ٍ ،‬ی اداهِ داد‪ ۵‬هرَس اهسکبل ّک کتکِ دفکبع‬ ‫هقذس‪ ،‬ح اسصش ّبی دفبع هقذس ٍ تکشٍیکح‬ ‫ٍالیت هذاسی ٍ خَدثبٍسی دیٌی است‬ ‫ػجبسی تبک ذ کشد‪ ۵‬ثشًبهِ ّبی چکْکل ٍ دٍهک کی‬ ‫سبلگشد دفبع هقذس سٍص چْبسضٌجِ ‪ ۰۱‬ضکْکشیکَس‬ ‫هبُ ثب ّوبیص هلی تدل ل سصهٌذگبى کِ ثِ غَست‬ ‫ٍیذ َ کٌ شاًت ٍ دیذاس ثب سّجش هؼکظکن اًکقکاله‬ ‫ثشگضاس هی ضَد‪ ،‬کل ذ هی خکَسد ٍ ثکِ غکَست‬ ‫سسوی اص ‪ ۰۰‬ضْشیَس دس استبى اغبص هی ضَد‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫عرضه دستگاهی ترای کاهش مصرف‬ ‫اب از سوی محققان کشور‬ ‫سِ ضٌثِ ‪ 92‬ضْشیَس ‪ 94 * 1041‬سپتاهثش ‪ 92 * 9499‬دفش ‪ * 1000‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَص ایکیٌجی ایل ) * ضواسُ ( سایی ) ‪۵۵20 :‬‬ ‫دسیاچِ اسٍهیِ اص هٌظش فضا‬ ‫هحققاى کطَس دستگاّی سا تش اساس تاصچهشاهاًهی‬ ‫اب تشای کاّص هصشف اب تَلیذ کشدًذ‪.‬‬ ‫اثطا‪٠‬یٕ ػع عی ٖدطی عطح زض َگکگت ‪َٜ‬گ‪ ٝ‬ثگب‬ ‫ا ؿ‪ٛ‬ب ثب اقبض‪ ٞ‬ث‪ ٟ‬ذه‪ٝ‬نیبت زؾتگُگب‪ ٞ‬یگب‪٠‬گ‪ٛ‬گس‪ٞ‬‬ ‫ٖهطر اه َکت‪ ۴‬ا ‪ ٙ‬زؾتُب‪ ٞ‬نبزض ث‪ ٟ‬یگب‪٠‬گف‬ ‫‪ ۲۲‬زضنسی ٖهطر اه اؾگت ‪ ٜ‬اظ ا‪ٚ‬گدگب گی‬ ‫ی‪ ٟ‬عجم اٖبض‪٠‬ب حس‪ٜ‬ز ‪ٖ ۱۵‬یٓی‪ٖ ٘ٝ‬کتطو اه زض‬ ‫یک‪ٝ‬ض ‪ٜ‬خ‪ٝ‬ز زاضز ٖیت‪ٝ‬ا٘ ثب ‪ٚ‬هت ا ‪ ٙ‬زؾگتگُگب‪ٞ‬‬ ‫ثطای ا٘‪٠‬ب ٖیعا٘ ٖهطر اه ضا زض حگس نگبثگّ‬ ‫ت‪ٝ‬خ‪١‬ی یب‪٠‬ف زاز‪.‬‬ ‫‪ٜ‬ی ًٖب‪ٚ‬یعٔ ػًٗٓطزی ا ‪ ٙ‬زؾتُب‪ ٞ‬ضا ثبظ چطذب‪ٚ‬ی‬ ‫اه ‪ٖ ٜ‬هطر چ‪ٛ‬س ‪ ٙ‬ثبض‪ ٞ‬ا٘ زا‪ٚ‬ؿت ‪ ٜ‬ازاٖ‪ ٟ‬زاز‪۴‬‬ ‫ثرکی اظ اه ٖهطقی زض ٖ‪ٛ‬بظِ ثس‪ ٜ٘‬ا ‪ ًٟٛ‬زچگبض‬ ‫اْ‪ٝ‬زَی ق‪ٝ‬ز ٖؿتهیٗب اظ عط م قجً‪ ٟ‬قگبالگ ه‬ ‫ث اؾتکبز‪ ٜ ٞ‬اظ چطذ‪ٖ ٟ‬هطر ذبضج ٖگی قگ‪ٝ‬ز ‪ٜ‬‬ ‫ثرکی ث‪ ٟ‬ت‪ٛ‬بؾت ‪ٝٚ‬ع اؾتکبز‪ ٞ‬ث‪ ٟ‬ن‪ٝ‬ضت قبالگ ه‬ ‫زض ٖیا س‪.‬‬ ‫ث‪َ ٟ‬کت‪ٖ ٟ‬دطی عطح تحهیهگبت ‪ٚ‬کگب٘ ٖگی ز‪٠‬گس‬ ‫ثرف نبثّ ت‪ٝ‬خ‪١‬ی اظ قبال ه ذب‪ُٚ‬ی ی‪ ٟ‬زض اثگط‬ ‫قؿت‪ٜ‬ق‪ٝ‬ی ظط‪ٜ‬ر اْجؿ‪ ٜ ٟ‬ب اؾتحٗگبٔ ا گدگبز‬ ‫ٖی ق‪ٚٝ‬س زض ن‪ٝ‬ضت تهکی‪ٖ ٟ‬دسزاً نبثّ اؾتگکگبز‪ٞ‬‬ ‫ذ‪ٝ‬ا‪ٛ٠‬س قس‪.‬‬ ‫حسگر ارسال کننده زنگ خطر تررای‬ ‫کارتر تومیسازی شد‬ ‫هحققاى یک ضشک داًص تٌیاى هَفق تِ تهَههی‬ ‫ساصی کاتل حسگش قاتل ًصه سٍی دیَاس‪ ،‬صهیی یها‬ ‫حصاس تِ هٌظَس اػالم لشصش دس هَاقغ اغش ضذًذ‪.‬‬ ‫قط س ن‪ٛ‬یؼی پ‪ٝ‬ض ٖس ط ق‪ٛ‬ی ا ‪ ٙ‬قطیت زا‪ٚ‬ف ث‪ٛ‬یب٘‬ ‫زض َکت‪ َٜٝ‬ثب ذجط‪ُٚ‬بض َط‪ ٜٞ‬ػگٓگٕ ‪ ٜ‬اٖگ‪ٝ‬ظـ‬ ‫ا ط‪ٚ‬ب ثب ثیب٘ ا ‪ ًٟٛ‬ا ‪ ٙ‬ؾیؿتٕ ٖجتگ‪ٛ‬گی ثگط قگ‪ٛ‬گب‪ٜ‬ضی‬ ‫پیکطقت‪ ٟ‬تساذّ ْیعضی ‪ ٜ‬ق‪ٛ‬ب‪ٜ‬ضی ؾ‪ٛ‬گدگف ْگطظـ‬ ‫قیجط ‪ٝٚ‬ضی اؾت َکت‪ ۴‬یبثّ حؿُط ض‪ٜ‬ی حهبض‬ ‫ظٖی‪ ٙ‬ب ز ‪ٝ‬اض ‪ٚ‬هت ٖیق‪ٝ‬ز ‪ْ ٜ‬طظـ ‪ٚ‬بقی اظ ثگبال‬ ‫ضقت‪ ٜ ٙ‬قًؿت‪ ٙ‬ا٘ ت‪ٝ‬ؾظ ٖتدب‪ٜ‬ظ ضا ثگ‪ ٟ‬اعگ ع‬ ‫‪ٜ‬احس‪٠‬بی اٖ‪ٛ‬یتی ٖیضؾب‪ٚ‬س‪.‬‬ ‫‪ٜ‬ی اقع‪ٜ‬ز‪ ۴‬ػًٗٓطز ا ‪ ٙ‬ؾیؿتٕ ثگ‪ ٟ‬ا گ‪ ٙ‬نگ‪ٝ‬ضت‬ ‫اؾت ی‪٠ ٟ‬ط َ‪ ٟٚٝ‬حطیتی حبْت ‪ٝٚ‬ض ٖ‪ٛ‬تهّ قگس‪ٞ‬‬ ‫ضا تغییط زاز‪ ٜ ٞ‬ت‪ٝ‬ؾظ ‪ٜ‬احس پگطزاظـ ؾگیگُگ‪ٛ‬گبِ‬ ‫ا‪ٚ‬بْیع ٖیق‪ٝ‬ز ‪ ٜ‬ثط ا ‪ ٙ‬اؾبؼ ثطای یگبضثگط ظ‪ٚ‬گٍ‬ ‫ذغط اضؾبِ ٖی ق‪ٝ‬ز‪.‬‬ ‫ا ‪ ٙ‬قؼبِ ح‪ٝ‬ظ‪ ٞ‬زا‪ٚ‬ف ث‪ٛ‬یب٘ ثب ثگیگب٘ ا گ‪ٛ‬گًگ‪ ٟ‬ا گ‪ٙ‬‬ ‫ٖحه‪ٖ ِٝ‬ی ت‪ٝ‬ا‪ٚ‬س زض ٖطظثب‪ٚ‬ی ‪٠‬ب ‪ٚ ٜ‬گ‪ٝ‬اض ٖگطظی‬ ‫اؾتکبز‪ ٞ‬ق‪ٝ‬ز ذبعط‪ٚ‬کب٘ یطز‪ ۴‬ا ‪ ٙ‬حؿُط اظعط گم‬ ‫اتهبِ ث‪ ٟ‬زؾتُب‪٠‬ی قیجط ‪ٝٚ‬ضی ضا زض عگ‪ ۵۲ ِٝ‬تگب‬ ‫‪ ۱۲۲‬ییٓ‪ٖٝ‬تط تجس ّ ث‪ ٟ‬ى ؾ‪ٛ‬ؿ‪ٝ‬ض ث‪ ٕ٠ ٟ‬پی‪ٝ‬ؾگتگ‪ٟ‬‬ ‫ٖی ی‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫دسیاچِ اسٍهیِ کِ اص اٍاسظ دِّ ‪۰4‬‬ ‫ضوسی ضشٍع تِ اطک ضذى کهشد‪،‬‬ ‫اهشٍصُ دس اغش اطک ضذى کاههل‬ ‫قشاس داسد تِ عَسی کِ دس تاصُ تشیی‬ ‫فیلوی کِ اص هٌظش فضا تَسهظ یهک‬ ‫تهِ‬ ‫فضاًَسد سٍس ثث ضذُ اسه‬ ‫ٍضَح هی تَاى هیضاى اطک ضهذى‬ ‫ایی دسیاچِ ٍ تفاٍت اى تا دسیهاچهِ‬ ‫ٍاى سا هطاّذُ کشد‪.‬‬ ‫ث‪َ ٟ‬عاضـ ا ؿ‪ٛ‬ب زض بچ‪ ٟ‬اض‪ٖٜ‬ی‪ ٟ‬یگ‪ٟ‬‬ ‫زض َ‪ٝ‬ق‪ ٟ‬قٗبِ طثی ا گطا٘ ‪ٜ‬انگغ‬ ‫قس‪ ٞ‬اؾت گًگی اظ ثگعضَگتگط گ‪ٙ‬‬ ‫زض بچ‪٠ٟ‬گبی زامگٗگی ظ گبز‪ ٞ‬قگ‪ٝ‬ض(‬ ‫)‪hypersaline‬خگگ‪١‬گگب٘ –زاضای‬ ‫اه قگگ‪ٝ‬ضتگگط اظ اه زض گگب‪ٜ -‬‬ ‫ثعضَتط ‪ ٙ‬زض بچ‪ ٟ‬ذب‪ٜ‬ضٖیب‪ٚ‬گ‪ ٟ‬اؾگت‬ ‫ی‪ ٟ‬زض ؾبِ ‪٠‬بی اذگیگط ثگب ٖکگًگّ‬ ‫یب‪٠‬ف ؾغح اه ‪ ٜ‬ذکگًگؿگبْگی‬ ‫ض‪ٜ‬ثط‪ ٜ‬قس‪ ٞ‬اؾت ی‪ ٟ‬زض ‪ٚ‬تیگدگ‪ ٟ‬ا٘‬ ‫اٖؿبِ ثسْیّ ػسٔ ترهیم حم اث‪ٟ‬‬ ‫زض بچ‪ ٟ‬اظ ؾس‪٠‬بی حگ‪ٝ‬الگ‪ ٟ‬اثگط گع‬ ‫زض بچ‪ ٟ‬اض‪ٖٜ‬ی‪ ٜ ٟ‬ػسٔ تًٗیّ تگ‪ٚٝ‬گّ‬ ‫ٍضؼی‬ ‫ا‪ٚ‬تهبِ اه ث‪ ٟ‬زض بچ‪ ٟ‬ثگیگف اظ ‪۳۵‬‬ ‫زضنس اظ ا٘ ثغ‪ٝ‬ض یگبٖگّ ذکگى‬ ‫قس‪ ٞ‬اؾت‪.‬‬ ‫زض خس ستط ‪ ٙ‬قیٕٓ ٖ‪ٛ‬تکگط قگس‪ ٞ‬اظ‬ ‫زض بچ‪ ٟ‬اض‪ٖٜ‬ی‪ ٟ‬ی‪ ٟ‬اظ ٖ‪ٛ‬ظگط قضگب ‪ٜ‬‬ ‫ت‪ٝ‬ؾظ ى قضب‪ٚ‬گ‪ٝ‬ضز ض‪ٜ‬ؼ ثگجگت‬ ‫قس‪ ٞ‬اؾت ذکًی ا ‪ ٙ‬زض بچگ‪ ٟ‬ثگ‪ٟ‬‬ ‫‪ٜ‬ال‪ٝ‬ح نبثّ ٖکب‪٠‬س‪ ٞ‬اؾت ‪ ٜ‬ظگب‪٠‬گط‬ ‫ا٘ ثب زض بچ‪ًٗٚ ٟ‬ی ‪ٜ‬ا٘ تطیی‪ ٟ‬یگ‪ٟ‬‬ ‫ا٘ ‪ ٕ٠‬زض ا ‪ ٙ‬قیٕٓ نگبثگّ ٖکگب‪٠‬گس‪ٞ‬‬ ‫اؾت ثؿیبض ٖتکب‪ٜ‬ت اؾت‪.‬‬ ‫زض بچ‪ٜ ٟ‬ا٘ زض تگطیگیگ‪ ٟ‬قگبنگٓگ‪ٟ‬‬ ‫چ‪ٛ‬سا‪ٚ‬ی ثب زض بچ‪ ٟ‬اض‪ٖٜ‬ی‪ٚ ٟ‬گساضز اٖگب‬ ‫ؾبِ ‪٠‬گبی ؾگبِ اؾگت یگ‪ ٟ‬زاضای‬ ‫‪ٜ‬الؼیت ثبثجبتی اؾت ‪ ٜ‬ثگطذگ ر‬ ‫زض بچ‪ ٟ‬اض‪ٖٜ‬ی‪ ٟ‬زچبض ثگحگطا٘ ‪ٚ‬کگس‪ٞ‬‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫زض ؾبِ ‪ ۱۲۳۲‬زض پی خگبضی قگس٘‬ ‫ؾی ه اذجبضی ٖج‪ٛ‬ی ثط پُگط قگس٘‬ ‫زض بچ‪ ٟ‬اض‪ٖٜ‬ی‪ٖٛ ٟ‬تکط قس اٖب ا ‪ ٙ‬زض‬ ‫حبْی ثگ‪ٝ‬ز یگ‪ ٟ‬تهگب‪ ٜ‬گط ؾگبظٖگب٘‬ ‫قضب ی ا طا٘ زض ا٘ ظٖب٘ ‪ٚ‬کگب٘ زاز‬ ‫ث‪َ ٟ‬عاضـ َط‪ ٜٞ‬ػٕٓ ‪ ٜ‬اٖ‪ٝ‬ظـ ا ط‪ٚ‬ب اؾب‪ٚ‬ؽ‪٠‬ب گب‬ ‫عؼٕ ز‪ٛ٠‬س‪٠ ٞ‬ب ػ ‪ ٜٞ‬ثط ا ‪ ٙ‬ی‪ ٟ‬عؼٕ ‪ ٜ‬ثگ‪ٝ‬ی ٖگ‪ٝ‬از‬ ‫صا ی ضا اقعا ف ٖگی ز‪٠‬گ‪ٛ‬گسخ ذگبنگیگت ا‪ٚ‬گتگی‬ ‫ثبیتط بِ زاض‪ٚ‬س ‪ ٜ‬ث‪ٝ‬ی ثس ثطذی ٖ‪ٝ‬از ضا ‪ ٕ٠‬اظ ثیگ‪ٙ‬‬ ‫ٖی ثط‪ٚ‬س‪ .‬ا ‪ٖٝ ٙ‬از زض ز‪ٚ‬یب ثبظاض ثعضَی ضا ث‪ ٟ‬ذگ‪ٝ‬ز‬ ‫اذتهبل زاز‪ ٜ ٞ‬ض‪ٜٚ‬م زاض‪ٚ‬س‪.‬‬ ‫زض ا طا٘ ‪ ٕ٠‬حبقی‪ ٟ‬ؾ‪ٝ‬ز ن‪ٛ‬ؼگت ػگغگط ‪ ٜ‬عگؼگٕ‬ ‫ز‪ٛ٠‬س‪٠ ٞ‬ب ث‪ ٟ‬زْیّ ت‪ٝٛ‬ع ثبالی ا ‪ٖ ٙ‬حه‪ٝ‬التخ ثگبال‬ ‫اؾت ‪ ٜ‬ث‪ ٟ‬زْیّ ٖضطات ثبالی ٖ‪ٝ‬از قیٗیب ی ثبظاض‬ ‫ث‪ ٟ‬ؾٗت ت‪ْٝ‬یس ‪ ٜ‬اؾتکبز‪ ٞ‬اظ عگؼگٕ ز‪٠‬گ‪ٛ‬گس‪٠ ٞ‬گبی‬ ‫عجیؼی ؾ‪ٝ‬ل بقت‪ ٟ‬اؾت‪ .‬ثط ‪ٗ٠‬ی‪ ٙ‬اؾگبؼ تگ‪ْٝ‬گیگس‬ ‫ث‪ٖٝ‬ی ا ‪ٖ ٙ‬حه‪ٝ‬الت ٖی ت‪ٝ‬ا‪ٚ‬س ت‪ٝ‬خی‪ ٟ‬انگتگهگبزی‬ ‫ذ‪ٝ‬ثی ثطای یک‪ٝ‬ض زاقت‪ ٟ‬ثبقس‪.‬‬ ‫اتکبنی ی‪ ٟ‬ثب ا‪ٚ‬تکبض قطاذ‪ٝ‬ا٘ پص طـ عگطح ‪٠‬گبی‬ ‫ق‪ٛ‬ب‪ٜ‬ضا‪ ٟٚ‬زض ظٖی‪ ٟٛ‬ن‪ٛ‬ب غ ػغطؾبظی ‪ ٜ‬عؼٕ ز‪٠‬گ‪ٛ‬گس‪ٞ‬‬ ‫‪٠‬بی عجیؼی ت‪ٝ‬ؾظ ؾتبز ت‪ٝ‬ؾؼ‪ ٟ‬ػٓ‪ ٜ ٔٝ‬قگ‪ٛ‬گب‪ٜ‬ضی‬ ‫‪٠‬بی َیب‪٠‬ب٘ زاض‪ ٜ‬ی ‪ ٜ‬عت ؾ‪ٛ‬تی ٖؼب‪ٜٚ‬ت ػٓٗی ‪ٜ‬‬ ‫ق‪ٛ‬ب‪ٜ‬ضی ض بؾت خٗ‪ٝ١‬ضی ٖ‪ٛ‬تکط قگس‪ ٞ‬اؾگت تگب‬ ‫قطیت ‪٠‬بی زا‪ٚ‬گف ثگ‪ٛ‬گیگب٘ ثگطای تگ‪ْٝ‬گیگس ا گ‪ٙ‬‬ ‫ٖحه‪ٝ‬الت ث‪ٖ ٟ‬یسا٘ ثیب ‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫ی‪ ٟ‬ت‪١ٛ‬ب ثرکی اظ ا ‪ ٙ‬زض بچ‪ ٟ‬اظ اه‬ ‫‪ٚ‬بقی اظ خبضی قس٘ ؾیّ پگط قگس‪ٞ‬‬ ‫اؾت‪ .‬زض بچ‪ ٟ‬اض‪ٖٜ‬ی‪ ٟ‬ی‪ ٟ‬زض ؾبْگیگب٘‬ ‫اذیط زچبض ثحگطا٘ قگس‪٠ ٞ‬گ‪ٛ‬گ‪ٝ‬ظ ثگب‬ ‫‪ٜ‬خ‪ٝ‬ز اتربش ثطذی تگٗگ‪١‬گیگسات اظ‬ ‫خب‪ٚ‬ت ز‪ْٜ‬ت ث‪ٜ ٟ‬الؼیت عجیؼی ذ‪ٝ‬ز‬ ‫ثبظ‪ُٚ‬کت‪ ٟ‬اؾگت‪ .‬ایگ‪ٛ‬گ‪ ٘ٝ‬پگؽ اظ‬ ‫َصقت ز‪ ٜ‬ؾبِ ٖدسزا ا ‪ ٙ‬زض بچگ‪ٟ‬‬ ‫‪ٜ‬اضز قبظ ثحطا‪ٚ‬ی قس‪ ٞ‬اؾت‪.‬‬ ‫زض بچ‪ ٟ‬اض‪ٖٜ‬ی‪ ٟ‬ی‪ ٟ‬زض َ‪ٝ‬ق‪ ٟ‬قگٗگبِ‬ ‫طثی ا طا٘ ‪ٜ‬انغ قس‪ ٞ‬اؾگت ثگیگ‪ٙ‬‬ ‫اؾتب٘ ‪٠‬بی اشضثگب گدگب٘ قگطنگی ‪ٜ‬‬ ‫اشضثب دب٘ طثگی زض ا گطا٘ ‪ ٜ‬زض‬ ‫نؿٗت طثی زض بی ذعض نطاض زاضز‪.‬‬ ‫زض بچ‪ ٟ‬اض‪ٖٜ‬ی‪ ٟ‬زض اثؼبز یبّٖ ذگ‪ٝ‬ز‬ ‫ثعضَتط ‪ ٙ‬زض بچگ‪ ٟ‬ذگب‪ٜ‬ضٖگیگب‪ٚ‬گ‪ٜ ٟ‬‬ ‫قکٗی‪ ٙ‬زض بچ‪ ٟ‬ثعضٌ ‪ًٗٚ‬ی ض‪ٜ‬ی‬ ‫ظٖی‪ ٙ‬ثب ٖؿگبحگت تگهگط گجگ ًب ‪۵۳۲۲‬‬ ‫ییٓ‪ٖٝ‬تطٖطثغ ع‪ ۱۲۲ ِٝ‬ییگٓگ‪ٖٝ‬گتگط‬ ‫ػطو ‪ ۵۵‬ییٓ‪ٖٝ‬تط ‪ ٜ‬ػٗم ‪ٖ ۱۱‬تگطی‬ ‫ث‪ٝ‬ز‪.‬‬ ‫تطییجی اظ ذکًؿگبْگی ‪ ٜ‬اقگعا گف‬ ‫ا‪ٚ‬حطار اه ثطای ٖهطر اثگیگبضی‬ ‫یکب‪ٜ‬ضظی زض ح‪ٝ‬ال‪ ٟ‬اثگرگیگع ا گ‪ٙ‬‬ ‫زض بچ‪ ٟ‬ثبػث یب‪٠‬گف چکگٗگُگیگط‬ ‫ٖؿبحت ا ‪ ٙ‬زض بچ‪ ٟ‬عگی ؾگبْگیگب٘‬ ‫اذیط قس‪ ٞ‬اؾت‪ٗ٠ .‬چ‪ٛ‬یگ‪ ٙ‬ؾگبذگت‬ ‫ؾس ض‪ٜ‬ی ض‪ٜ‬زذب‪٠ٟٚ‬ب ی یگ‪ ٟ‬ثگ‪ ٟ‬ا٘‬ ‫ٖی ض گع‪ٚ‬گس ‪ ٜ‬یکگیگس٘ اه ‪٠‬گبی‬ ‫ظ طظٖی‪ٛ‬ی ا ‪ٖٛ ٙ‬غه‪ٖٝ ٟ‬خت قس‪ ٞ‬تگب‬ ‫زض بچگ‪ ٟ‬اض‪ٖٜ‬گیگ‪ ٟ‬ثگ‪ٖ ٟ‬گط‪ٜ‬ض ظٖگب٘‬ ‫ی‪ٝ‬چى ‪ ٜ‬ی‪ٝ‬چًتط ق‪ٝ‬ز‪ .‬زض گبچگ‪ٟ‬‬ ‫اض‪ٖٜ‬ی‪ ٟ‬ث‪ٗ٠ ٟ‬طا‪ ٞ‬تهط جبً ‪ ۱۲۳‬خگع گط‪ٞ‬‬ ‫ذ‪ٝ‬ز ث‪ ٟ‬ػ‪ٝٛ‬ا٘ گى پگبضو ٖگٓگی‬ ‫ت‪ٝ‬ؾظ ؾبظٖب٘ ٖحیظ ظ ؿت ا گطا٘‬ ‫ٖحبقظت ٖیق‪ٝ‬ز‪.‬‬ ‫ًاًَفٌاٍسی ػلوی ًسثتاً جذیذ اس کِ تا سشػ تسیاس‬ ‫صیادی دس سغح جْاًی ٍ حتی کطَس هها دس حهال‬ ‫پیطشف اس ‪ .‬هحققاى کطَس‪ ،‬استاًذاسدّای ایوٌی‪،‬‬ ‫تْذاض ٍ ساله هشتَط تِ ایی ػلن سا اسصیهاتهی‬ ‫کشدُ ٍ ًکاتی سا تشای تْثَد ٍضغ استاًذاسد ایی ػلن‬ ‫دس کطَس تشضوشدُاًذ‪.‬‬ ‫ث‪َ ٟ‬عاضـ ا ؿ‪ٛ‬ب ‪ٚ‬گب‪ٚ‬گ‪ٝ‬قگ‪ٛ‬گب‪ٜ‬ضی ػگجگبضت اؾگت اظ‬ ‫ث‪ ٟ‬یبضَیطی زا‪ٚ‬ؿت‪٠ ٟ‬گبی ػگٓگٗگی ثگطای ؾگبذگت‬ ‫زؾتًبضی ‪ ٜ‬ی‪ٛ‬تطِ ٖ‪ٝ‬از زض ٖهیبؼ ‪ٚ‬ب‪ ٝٚ‬ب انغ حگبً‬ ‫ٖ‪ٝ‬از ‪ٚ‬ب‪ٖٝٚ‬هیبؼ‪ٚ .‬ب‪ٝٚ‬ق‪ٛ‬ب‪ٜ‬ضی ٖه‪ْٟٝ‬ای اؾگت یگ‪ ٟ‬زض‬ ‫چ‪ٛ‬س ‪ ٙ‬ز‪ ٟ٠‬اذیط ث‪ٜ ٟ‬خ‪ٝ‬ز اٖس‪ ٞ‬قًّ َگطقگتگ‪ٜ ٟ‬‬ ‫اٖط‪ٜ‬ظ‪ ٞ‬ثب ؾطػت ظ بزی زض حبِ َؿگتگطـ اؾگت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ب‪ٖٝٝٚ‬از زض ى ٖهب ؿ‪ ٟ‬یٓی ثب ٖ‪ٝ‬از ز ُطی ی‪ ٟ‬ثگ‪ٟ‬‬ ‫ٖیًط‪ٖٜٝ‬از ٖگؼگط‪ٜ‬ر ثگ‪ٝ‬ز‪ ٜ ٞ‬زاضای ا‪ٚ‬گساظ‪٠ ٞ‬گبی‬ ‫ثعضَتطی ‪٠‬ؿت‪ٛ‬س ؾغگح اذگتگهگبنگی ثگیگکگتگط ‪ٜ‬‬ ‫‪ ٜ‬ػَی ‪٠‬بی قیع ًی قگیگٗگیگب گی اْگًگتگط گًگی‬ ‫ٖغ‪ٛ‬بعیؿی ًٖب‪ٚ‬یًی َطٖب ی ‪ٝٚ ٜ‬ضی ذبنی زاض‪ٚ‬س‬ ‫ی‪ ٟ‬ا٘‪٠‬ب ضا اظ ٖ‪ٝ‬از زض ا‪ٚ‬ساظ‪٠ٞ‬بی ثعضَتط ٖگتگٗگب گع‬ ‫ٖیی‪ٛ‬س‪ .‬پیکطقت‪٠‬بی ز‪٠ ٟ٠‬گبی اذگیگط زض ظٖگیگ‪ٛ‬گ‪ٟ‬‬ ‫‪ٚ‬ب‪ٝٚ‬ق‪ٛ‬ب‪ٜ‬ضی ‪ ٝٚ‬سثرف ت‪ْٝ‬یس ‪ٚ‬گب‪ٚ‬گ‪ٖٝ‬گ‪ٝ‬از خگس گس ثگب‬ ‫‪ ٜ‬ػَی‪٠‬بی قیع ًی ‪ ٜ‬قیٗیب ی ‪ ٜ‬ػ‪ ٞ‬ث‪ٝ‬ز‪ ٞ‬اؾت‪.‬‬ ‫ث‪ٛ‬ب ثط َکت‪٠ ٟ‬بی ٖترههب٘ ثب ظ‪١‬گ‪ٝ‬ض ا گ‪ ٙ‬قگ‪ٛ‬گب‪ٜ‬ضی‬ ‫خس س ‪ٚ‬ب‪ٖٝٝٚ‬ازی ی‪ ٟ‬زض ن‪ٛ‬ب غ ب اظٖگب کگُگب‪٠ ٞ‬گب‬ ‫تگگ‪ْٝ‬گگیگگس گگب ٖهگگطر ٖگگی قگگ‪ٚٝ‬گگس یگگبضیگگ‪ٛ‬گگب٘‬ ‫ٖهطری‪ٛٛ‬سَب٘ ‪ٖ ٜ‬حیظظ ؿت ضا زض ٖؼطو ‪ٚ‬ؿگّ‬ ‫خس سی اظ ٖربعطات ‪ٝ٠‬اثطز نطاض زاز‪ٞ‬ا‪ٚ‬س‪ُٚ .‬طا‪ٚ‬ی‪٠‬ب‬ ‫زضثبض‪ٚ ٞ‬ب‪ٖٝٝٚ‬از ظٖب‪ٚ‬ی ثیکتط قگس یگ‪ٖ ٟ‬گغگبْگؼگبت‬ ‫ٖرتٓف اثطات ثی‪ْٝٝ‬غ ًی ‪ ٜ‬ؾٗی ا٘‪٠‬گب ضا ثگطای‬ ‫ٖ‪ٝ‬خ‪ٝ‬زات ظ‪ٚ‬س‪ ٞ‬تا یس یطز‪ٚ‬س‪ .‬ث‪ٛ‬بثط ا ‪ٖ ٙ‬گغگبْگؼگبت‬ ‫‪ٚ‬ب‪ٖٝٝٚ‬ازی ‪ٚ‬ظیط ‪ٚ‬ب‪ٖٝٝٚ‬از پب ‪ ٟ‬یطث‪ ًٖٙٗ ٙ‬اؾگت ثگ‪ٟ‬‬ ‫ٖطٌ ؾٓ‪٠ ِٝ‬بی اپیتٓیبِ ض ‪ ٟ‬ا‪ٚ‬ؿب٘ ٖگ‪ٛ‬گدگط قگ‪ٚٝ‬گس‪.‬‬ ‫‪ٗ٠‬چ‪ٛ‬ی‪ٖ ٙ‬غبْؼبت اپیسٖی‪ْٝٝ‬غ ى تا یس ٖگی یگ‪ٛ‬گ‪ٛ‬گس‬ ‫ػٗس‪ٖٝ ٞ‬اخ‪٠ٟ١‬بی قغٓی ثب ‪ٚ‬ب‪ٖٝٝٚ‬از ث‪ٜٟ‬اؾغ‪ ٟ‬تدگٗگغ‬ ‫ا٘‪٠‬ب زض ‪ٝ٠‬ا ‪ ٜ‬اؾت‪ٛ‬کبل ا٘‪٠‬ب ضخ ٖیز‪٠‬س‪.‬‬ ‫اغاص ثث ًام پزیشفتِ ضذگاى چْل ٍ ًْویی دٍسُ اصهَى پزیشش دستیاس تخصصی‬ ‫پزیشفتِ ضذگاى چْل ٍ ًْویی دٍسُ اصهَى پزیشش‬ ‫دستیاس تخصصی اص سٍص یکطٌثِ اغاص ٍ تا چْاسضٌثِ ‪24‬‬ ‫ضْشیَسهاُ ‪ 1041‬هیتَاًٌذ جْ ثث ًام تِ داًطگاُ‬ ‫ّای ػلَم پضضکی هحل پزیشش هشاجؼِ کٌٌذ‪.‬‬ ‫ث‪َ ٟ‬عاضـ ا ؿ‪ٛ‬ب ‪ٚ‬تب ح ‪١ٚ‬ب ی چ‪ٗ١ٚ ٜ ّ١‬گیگ‪ ٙ‬ز‪ٜ‬ض‪ٞ‬‬ ‫اظٖ‪ ٘ٝ‬زؾتیبضی پعقًی ض‪ٜ‬ظ ‪ ۳۳‬ق‪١‬ط ‪ٝ‬ضٖگب‪ ٞ‬ؾگبِ‬ ‫‪ ۱۲۲۱‬اظ عط م ؾب ت ٖگطیگع ؾگ‪ٛ‬گدگف اٖگ‪ٝ‬ظـ‬ ‫پعقًی اػ ٔ قس‪.‬ا ‪ ٙ‬اظٖ‪ ٘ٝ‬نجح پ‪ٛ‬دگکگ‪ٛ‬گجگ‪۳۳ ٟ‬‬ ‫اضز ج‪١‬کت ٖب‪ ۱۲۲۱ ٞ‬زض تؼساز ‪ ۲۳‬ح‪ٝ‬ظ‪ ٞ‬اٖتحب‪ٚ‬ی ‪ٜ‬‬ ‫‪ ۲۲‬ق‪١‬ط یک‪ٝ‬ض ثطَعاض قس‪ .‬زض ا ‪ ٙ‬ز‪ٜ‬ض‪ ٞ‬اظ اظٖگ‪٘ٝ‬‬ ‫تؼساز ‪٠ ۱۳‬عاض ‪ٚ ۱۳۵ ٜ‬کط زض چ‪١ٚ ٜ ّ١‬گٗگیگ‪ ٙ‬ز‪ٜ‬ض‪ٞ‬‬ ‫اظٖ‪ ٘ٝ‬زؾتیبضی پعقًی ثجت ‪ٚ‬بٔ یطز‪ٚ‬س ی‪ ٟ‬اظ ا گ‪ٙ‬‬ ‫تؼساز ‪٠ ۱۱‬عاض ‪ٚ ۲۲۱ ٜ‬کط حبمع قطا ظ ث‪ٝ‬ز‪ٚ‬س‪.‬‬ ‫اظ ٖیب٘ اقطاز ‪ٜ‬اخس قطا ظ تؼساز ‪٠ ۱۱‬عاض ‪ٚ ۱۱ ٜ‬گکگط‬ ‫یبضت ‪ٜ‬ض‪ٜ‬ز ث‪ ٟ‬خٓؿ‪ ٟ‬ذ‪ٝ‬ز ضا زض بقت یطز‪ٚ‬س‪ٚ .‬تب ح‬ ‫ا‪ْٜ‬ی‪ ٜ ٟ‬یبض‪ٚ‬بٖ‪ ٟ‬زا‪ٜ‬عٓجب٘ ‪ ۲۱‬ذگطزازٖگب‪ ۱۲۲۱ ٞ‬زض‬ ‫ؾب ت ٖطیع ؾ‪ٛ‬دف اٖ‪ٝ‬ظـ پعقًی ٖ‪ٛٛ‬تکگط قگس‪.‬‬ ‫زا‪ٜ‬عٓجب٘ ٖدبظ ث‪ ٟ‬ا‪ٚ‬تربه ‪ ۱۲۲‬یسضقت‪ٖ ٟ‬حّ ث‪ٝ‬ز‪ٚ‬س‪.‬‬ ‫پص طقت‪ ٟ‬قسَب٘ چ‪ٗ١ٚ ٜ ّ١‬ی‪ ٙ‬ز‪ٜ‬ض‪ ٞ‬اظٖ‪ ٘ٝ‬پص طـ‬ ‫زؾتیبض ترههی ثب س اظ اٖط‪ٜ‬ظ ًک‪ٛ‬ج‪ ۳۱ ٟ‬ق‪١‬گط گ‪ٝ‬ض‬ ‫تب چ‪١‬بضق‪ٛ‬ج‪ ۲۲ ٟ‬ق‪١‬ط ‪ٝ‬ضٖب‪ ۱۲۲۱ ٞ‬خ‪١‬ت ثجت ‪ٚ‬بٔ ثگ‪ٟ‬‬ ‫زا‪ٚ‬کُب‪٠ ٞ‬بی ػٓ‪ ٔٝ‬پعقًی ٖحّ پص طـ ٖگطاخگؼگ‪ٟ‬‬ ‫ی‪ٛٛ‬س‪.‬‬ ‫پص طقت‪ ٟ‬قسَب٘ ثب س خ‪١‬ت اع ع اظ ثط‪ٚ‬بٖ‪ ٟ‬ثجت ‪ٚ‬گبٔ‬ ‫ثب س ث‪ٜ ٟ‬ثُب‪ ٞ‬ا ‪ٛ‬تط‪ٚ‬تی زا‪ٚ‬کُب‪ٖ ٞ‬حّ پص طـ ٖطاخؼ‪ٟ‬‬ ‫ی‪ٛٛ‬س‪.‬‬ ‫ثب اػ ٔ ٖطیع ؾ‪ٛ‬دف اٖ‪ٝ‬ظـ پگعقگًگی اؾگبٖگی‬ ‫پص طقت‪ ٟ‬قسَب٘ اتجبع ذبضخی ٖتؼبنجب ً اػ ٔ ذ‪ٝ‬ا‪٠‬گس‬ ‫قس‪.‬قط‪ٜ‬ع ز‪ٜ‬ض‪ ٞ‬یٓی‪ ٟ‬پص طقت‪ ٟ‬قسَب٘ اظ ض‪ٜ‬ظ ق‪ٛ‬ج‪۳ ٟ‬‬ ‫ٖ‪١‬طٖب‪ ۱۲۲۱ ٞ‬اؾت ‪ ٜ‬یٓی‪ ٟ‬پص گطقگتگ‪ ٟ‬قگسَگب٘ زض‬ ‫‪ُٛ٠‬بٔ ثجت ‪ٚ‬بٔ ٖٓعٔ ث‪ ٟ‬اضام‪ ٟ‬انّ ٖؿت‪ٛ‬گسات ثگجگت‬ ‫‪ٚ‬بٖی ٖ‪ٛ‬غجم ثب ؾ‪ٗ١‬ی‪ ٟ‬پص طـ ‪ٖ ٜ‬ساضو ٖطث‪ٝ‬ط ثگ‪ٟ‬‬ ‫عطح ذسٖبت ‪ٚ‬یط‪ٜ‬ی ا‪ٚ‬ؿب‪ٚ‬ی ‪ ٜ‬ذسٖبت ‪ٚ‬ظبٔ ‪ٜ‬ظیگکگ‪ٟ‬‬ ‫ٖغبثم ثب قطٔ ثجت ‪ٚ‬بٖی ث‪ ٟ‬زا‪ٚ‬کُب‪ ٞ‬ػٓگ‪ ٔٝ‬پگعقگًگی‬ ‫ٖحّ پص طـ ‪٠‬ؿت‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫تشگضاسی پاًضدّویی کٌفشاًس تییالوللی اًجوی ایشاًی‬ ‫تحقیق دس ػولیات دس تثشیض‬ ‫پاًضدّویی کٌفشاًس تیی الوللی اًهجهوهی ایهشاًهی‬ ‫تحقیق دس ػولیات تِ هیضتاًی داًطگاُ ضْیذ ههذًهی‬ ‫ارستایجاى دس سٍصّای ‪ 91 ٍ 94‬هْهشههاُ ّهن تهِ‬ ‫دَست حضَسی ٍ ّن هجاصی دس تثهشیهض تهشگهضاس‬ ‫هیضَد‬ ‫خؼکط پ‪ٝ‬ضٖحٗ‪ٝ‬ز زثیط اخطا ی ا ‪ ٙ‬یگ‪ٛ‬گکگطا‪ٚ‬گؽ زض‬ ‫َکت ‪ َٜٝ‬ثب ا ؿ‪ٛ‬ب اظ‪١‬بض یطز‪ ۴‬ا‪ٚ‬دٗ‪ ٙ‬ا طا‪ٚ‬ی تحهیگم‬ ‫زض ػٗٓیبت قؼبْیت ذ‪ٝ‬ز ضا زض ؾبِ ‪ ۱۲۱۲‬ظ ط ‪ٚ‬گظگط‬ ‫‪ٜ‬ظاضت ػٓ‪ ٔٝ‬تحهیهبت ‪ ٜ‬ق‪ٛ‬ب‪ٜ‬ضی زض زؾتگ‪ ٟ‬ثگ‪ٛ‬گسی‬ ‫ػٓ‪ ٔٝ‬پب ‪ ٟ‬ا بظ ‪ٝٗٚ‬ز ‪ ٜ‬تبی‪ ٘ٝٛ‬انساٖبت چکُٗیگطی‬ ‫ا‪ٚ‬دبٔ زاز‪ ٞ‬اؾت یگ‪ ٟ‬گًگی اظ ا٘ ‪٠‬گب ثگطَگعاضی‬ ‫ی‪ٛ‬کطا‪ٚ‬ؽ ‪٠‬بی ثی‪ ٙ‬اْٗٓی ثگ‪ ٟ‬نگ‪ٝ‬ضت ؾگبال‪ٚ‬گ‪ ٟ‬ثگ‪ٟ‬‬ ‫‪ًٗ٠‬بضی زا‪ٚ‬کُب‪٠ ٞ‬بی ٖرتٓف یکگ‪ٝ‬ض اؾگت‪ٜ.‬ی‬ ‫ازاٖ‪ ٟ‬زاز‪ ۴‬زض ا ‪ ٙ‬ضاؾتب زض ؾبِ ‪« ۱۲۲۱‬پب‪ٚ‬عز‪ٗ٠‬یگ‪ٙ‬‬ ‫ی‪ٛ‬کطا‪ٚ‬ؽ ثی‪ ٙ‬اْٗٓٓی ا‪ٚ‬دٗگ‪ ٙ‬ا گطا‪ٚ‬گی تگحگهگیگم زض‬ ‫ػٗٓیبت ث‪ٖ ٟ‬یعثب‪ٚ‬ی زا‪ٚ‬کُب‪ ٞ‬ق‪١‬یس ٖس‪ٚ‬ی اشضثب دگب٘‬ ‫زض ق‪١‬ط تجط ع زض تبض د ‪١ٖ ۳۱ ٜ ۳۲‬طٖب‪ ٞ‬ؾبِ ‪۱۲۲۱‬‬ ‫ث‪ ٟ‬ن‪ٝ‬ضت تطییجی اظ حض‪ٝ‬ضی ‪ٖ ٜ‬دبظی ثگطَگعاض‬ ‫ذ‪ٝ‬ا‪٠‬س قس‪ٜ.‬ی زض ذه‪ٝ‬ل ‪٠‬سر اظ ثطَعاضی ا ‪ٙ‬‬ ‫ی‪ٛ‬کطا‪ٚ‬ؽ َکت‪ ۴‬ا ‪ ٙ‬یگ‪ٛ‬گکگطا‪ٚ‬گؽ ٖگؼگتگجگطتگط گ‪ٙ‬‬ ‫ی‪ٛ‬کطا‪ٚ‬ؽ زض ح‪ٝ‬ظ‪ٞ‬ی تحهیم زض ػٗٓیبت اؾگت یگ‪ٟ‬‬ ‫‪ ٟٗ٠‬ؾبْ‪ ٟ‬خٗغ یثیطی اظ ٖحههی‪ ٜ ٙ‬پگػ‪٠ٜ‬کگُگطا٘‬ ‫زا‪ٚ‬کُب‪٠‬ی ‪ ٜ‬ن‪ٛ‬ؼتی اظ ؾطاؾط خ‪١‬گب٘ زض َگطا گف‬ ‫ٖرتٓف ػٓ‪ ٔٝ‬ض گبالگی ٖگس گط گتگی نگ‪ٛ‬گب گؼگی‬ ‫حؿبثساضی ‪ ٜ‬ضقت‪٠ ٟ‬ب ی ث‪ٝٚ ٟ‬ػی ثگب تگحگهگیگم زض‬ ‫ػٗٓیبت ثب زؾتب‪ٜ‬ضز‪٠‬بی ػٓٗی ٖؼتجط ‪ ٜ‬ث‪ ٟ‬ض‪ٜ‬ظ ذگ‪ٝ‬ز‬ ‫زضا٘ قطیت ٖیی‪ٛٛ‬س‪ .‬پ‪ٝ‬ضٖحٗ‪ٝ‬ز ثب ثگیگب٘ ا گ‪ٛ‬گًگ‪ٟ‬‬ ‫‪ٕ٠‬ظٖب٘ ثب ثطَعاضی ا ‪ ٙ‬ی‪ٛ‬کطا‪ٚ‬گؽ یگبضَگب‪٠ ٞ‬گبی‬ ‫اٖ‪ٝ‬ظقی ‪ٚ‬کؿت ‪٠‬بی ترههی چبْف‪٠‬بی ػٓٗگی‬ ‫‪ ٜ‬ن‪ٛ‬ؼتی ‪ٚ‬یع ثگطَگعاض ٖگی َگطزز ٖگتگصیگط قگس‪۴‬‬ ‫سوج سیه زمینی‬ ‫تا شامثون‬ ‫*النازاشراقی‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫غاٖج‪ٖ ٘ٝ‬طؽ ‪َ ۳۲۲‬طٔ ؾیت ظٖی‪ٛ‬ی ثعضٌ ‪ ۵‬ػسز‬ ‫پ‪ٛ‬یط چساض ض‪ٚ‬س‪ ٞ‬قس‪ ۱ ٞ‬ق‪ٛ‬دب٘ ذبٖ‪ ٟ‬گى ‪ٚ ٜ‬گیگٕ‬ ‫ق‪ٛ‬دب٘ قیط ‪ ۲‬پیٗب‪ ٟٚ‬یط‪ ٞ‬ثگ‪ٖ ٟ‬گهگساض الظٔ اضز‬ ‫ؾیت ظٖی‪ٛ‬ی ‪ ۳‬نبقم ؾ‪ٝ‬ح ذ‪ٝ‬ضی ‪ٗٚ‬ى ‪ ٜ‬قٓگکگّ‬ ‫ث‪ٖ ٟ‬هساض الظٔ‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫اثتسا ؾیت ظٖی‪ٛ‬ی ‪٠‬ب ضا ثب ٖهساضی اه ‪ٗٚ ٜ‬ى ٖگی‬ ‫پع ٕ‪ .‬ؾسؽ پ‪ٝ‬ؾت ا‪١ٚ‬ب ضا َطقت‪ ٜ ٟ‬یبٖ ْگ‪ٖ ٟ‬گی‬ ‫ی‪ٛ‬یٕ‪ .‬اضز ضا یٗی تکت زاز‪ ٜ ٞ‬قیط ضا یگٕ یگٕ‬ ‫االبق‪ ٟ‬یطز‪ٖ ٕ٠ ٜ ٞ‬ی ظ‪ٚ‬یٕ تب نبر ‪ ٜ‬گًگسؾگت‬ ‫ق‪ٝ‬ز‪ .‬ثؼس حطاضت ضا یٕ ٖی ی‪ٛ‬یٕ تب خگ‪ٝ‬قگیگس‪ٜ ٞ‬‬ ‫ٓیظ ق‪ٝ‬ز‪ .‬پؽ اظ ا٘ ؾیت ظٖی‪ٛ‬ی ‪ٗٚ‬ى ‪ ٜ‬قٓکگّ‬ ‫ضا اقع‪ٜ‬ز‪ ٜ ٞ‬ذ‪ٝ‬ه ٖرٓ‪ٝ‬ط ٖگی یگ‪ٛ‬گیگٕ تگب ٖگ‪ٝ‬از‬ ‫ً‪ٝٛ‬اذت ق‪ٚٝ‬س‪ .‬ثؼس اظ ‪ ۱۵‬زنیه‪ ٟ‬اظ ض‪ٜ‬ی حگطاضت‬ ‫ثطزاقت‪ ٜ ٟ‬ذبٖ‪ ٜ ٟ‬پ‪ٛ‬یط چساض ضا ض رت‪٠ ٜ ٟ‬گٕ ٖگی‬ ‫ظ‪ٚ‬یٕ‪ .‬غاٖج‪٠ ٘ٝ‬ب ضا ض ع ذطز یطز‪ ٜ ٞ‬زض یط‪ ٞ‬یٗگی‬ ‫تکت ٖی ز‪٠‬یٕ‪ .‬ؾ‪ٝ‬ح ضا زض ظگطر ٖگ‪ٝ‬ضز ‪ٚ‬گظگط‬ ‫ض رت‪ ٜ ٟ‬غاٖج‪٠ ٘ٝ‬ب ضا ض‪ٜ‬ی ا٘ ٖی ض ع ٕ‪ .‬ؾ‪ٝ‬ح ضا‬ ‫ثب خؼکطی ب ؾجع دبت ز ُط تع ی‪ ٙ‬یطز‪ ٜ ٞ‬ؾگط‪ٜ‬‬ ‫ٖی ی‪ٛ‬یٕ‪.‬‬ ‫کشف جدید محققان درتاره فورانهای‬ ‫اتشفشانی ماه‬ ‫داًطوٌذاى چیٌی تا تشسسی ًوًَِ ّای تهِ دسه‬ ‫اهذُ اص هاهَسی چاًگ ای‪ )۵Chang'e-( ۵-‬تهِ‬ ‫تاسیخچِ فَساىّای اتطفطاًی دس هٌغقِ فشٍد ایهی‬ ‫کاٍضگش پی تشدًذ‪.‬‬ ‫استاًذاسدّای ایوٌی ًاًَفٌاٍسی دس ایشاى‬ ‫سهم شرکتهای دانشتنیان از‬ ‫طعمدهندههای طثیعی افسایش مییاتد‬ ‫تاصاس تَهی تَلیذ ػغش ٍ عؼندٌّذُّای عثیؼی تها‬ ‫استفادُ اص ًَاٍسی ٍ فٌاٍسی سًٍق هی گهیهشد تها‬ ‫اسصش افضٍدُ ایی دٌؼ دس کطَس افضایص یاتذ‪.‬‬ ‫سراشپس‬ ‫دسیاچِای کِ ساُ کَیش سا دس پیص گشفتِ اس !‬ ‫ااشیی ٍضؼی‬ ‫فرهنگ‪،‬هنر و فن اوری‬ ‫‪5‬‬ ‫ػ نٗ‪ٛ‬سا٘ ث‪ ٟ‬قطیت زض ی‪ٛ‬کطا‪ٚ‬ؽ ٖیتگ‪ٝ‬ا‪ٚ‬گ‪ٛ‬گس زض‬ ‫ضاؾتبی ث‪ ٟ‬اقتطاوَصاضی اع ػبت ‪ٚ‬گ‪ ٝ‬گ‪ ٙ‬ذگ‪ٝ‬ز‬ ‫تٗبٔ بقت‪٠ ٟ‬بی ػٓٗی ‪ ٜ‬خس س ذ‪ٝ‬ز ضا زضنگبْگت‬ ‫ٖهبالت ‪ ٜ‬تدبضه ٖس ط تی اضؾبِ ‪ٗٚ‬ب ‪ٛ‬سخ ثبت‪ٝ‬خ‪ٟ‬‬ ‫ث‪َ ٟ‬ؿتطزَی ٖجبحث ٖح‪ٝ‬ض‪٠‬ب ی ثگب ٖگ‪ٝ‬الگ‪ٝ‬ػگبت‬ ‫یٓیسی ثطای ی‪ٛ‬کطا‪ٚ‬ؽ تؼط ف قس‪ ٞ‬اؾت‪.‬‬ ‫چی‪ٝٚ ۳۲ ٙ‬اٖجط ؾبِ ‪ ۳۲۳۲‬یب‪ٜ‬قُط چب‪ٚ‬گٍ ای‪۵-‬‬ ‫ذ‪ٝ‬ز ضا ث‪ ٟ‬ؾٗت یط‪ٖ ٞ‬ب‪ ٞ‬پطتبه یطز‪ .‬چگیگ‪ ٙ‬ا گ‪ٙ‬‬ ‫یب‪ٜ‬قُط ضا ثگب ا گ‪٠ ٙ‬گسر پگطتگبه یگطز یگ‪ٟ‬‬ ‫‪٠ٟٚٝٗٚ‬ب ی اظ ذبو ‪ ٜ‬ؾ‪٠ٍٛ‬بی ٖب‪ ٞ‬ضا ثگ‪ ٟ‬ظٖگیگ‪ٙ‬‬ ‫ثبظَطزا‪ٚ‬س‪ .‬ا ‪ ٙ‬یب‪ٜ‬قُط پؽ اظ ‪ ۱۱۳‬ؾبػت ؾکگط‬ ‫زض تبض د ‪ٝٚ ۳۲‬اٖجط ث‪ٖ ٟ‬ساض ٖب‪ٜ ٞ‬اضز قس ‪ ٜ‬ؾگسگؽ‬ ‫زض ‪ ۱۱‬زؾبٖجط ‪ ۳۲۳۲‬ثگ‪ ٟ‬ظٖگیگ‪ ٙ‬ثگبظَکگت‪ .‬ا گ‪ٙ‬‬ ‫یب‪ٜ‬قُط زض ٖدٗ‪ٝ‬ع ‪َ ۱۱۲۱‬طٔ ‪ ٟٚٝٗٚ‬ی‪ ٟ‬ػٗگستگب‬ ‫ؾ‪ ٜ ٍٛ‬ذبو ث‪ٝ‬ز ضا اظ ؾغح ٖگب‪ ٞ‬خگٗگغ ا‪ٜ‬ضی‬ ‫یطز‪ ٞ‬ث‪ٝ‬ز‪ .‬چی‪ ٙ‬ثب ا ‪ٖ ٙ‬بٖ‪ٝ‬ض ت ٖگ‪ٝ‬قگهگیگت اٖگیگع‬ ‫تجس ّ ث‪ ٟ‬ؾ‪ٖٝ‬ی‪ ٙ‬یک‪ٝ‬ضی قس ی‪٠ٟٚٝٗٚ ٟ‬بی نٗطی‬ ‫ضا چ‪ٛ‬س ز‪ ٟ٠‬ثؼس اظ ا بالت ٖتحس‪ ٜ ٞ‬ق‪ٝ‬ض‪ٜ‬ی ؾبثگم‬ ‫ثگ‪ ٟ‬ظٖگیگگ‪ ٙ‬ا‪ٜ‬ضز‪ ٞ‬اؾگگت‪ .‬اذگط گگ‪ٖ ٙ‬گبٖگگ‪ٝ‬ض گگت‬ ‫ثبظَطزا‪ٚ‬س٘ ‪ٖ ٟٚٝٗٚ‬ب‪ٖ ٞ‬طث‪ٝ‬ط ث‪ٖ ٟ‬بٖ‪ٝ‬ض ت ْ‪ٚٝ‬ب‪( ۳۲‬‬ ‫‪ )۳۲Luna‬اتحبز خٗب‪٠‬یط ق‪ٝ‬ض‪ٜ‬ی زض ؾبِ ‪۱۳۱۱‬‬ ‫ث‪ٝ‬ز‪ٖٛ .‬غه‪ ٟ‬قط‪ٜ‬ز ا ‪ٖ ٙ‬گبٖگ‪ٝ‬ض گت قگٗگبِ گطثگی‬ ‫انیب‪ٝٚ‬ؼ ع‪ٝ‬قب٘‪٠‬ب ث‪ٝ‬ز‪ ٞ‬اؾت‪ .‬انیب‪ٝٚ‬ؼ عگ‪ٝ‬قگب٘ ‪٠‬گب‬ ‫ًی اظ خ‪ٝ‬ا‪ٚ‬تط ‪ٝٚ ٙ‬احی ثبظاْتگی زض ؾگغگح ٖگب‪ٞ‬‬ ‫ٖیثبقس‪.‬انیب‪ٝٚ‬ؼ ع‪ٝ‬قب٘‪٠‬ب( ‪ٚ‬بٔ زقت ثبظاْتی ثؿیگبض‬ ‫ثعضَی ثط ض‪ٜ‬ی ؾگغگح یگط‪ٖ ٞ‬گب‪ ٞ‬اؾگت‪ .‬ا گ‪ٙ‬‬ ‫انیب‪ٝٚ‬ؼ‪ٜ‬اض زض ی‪ٛ‬بض‪ ٞ‬طثی ‪ٚ‬یٗ‪ ٟ‬ض‪ ٜ‬ث‪ ٟ‬ظٖیگ‪ ٙ‬یگط‪ٞ‬‬ ‫ٖب‪ ٞ‬نطاض َطقت‪ .ٟ‬زا‪ٚ‬کٗ‪ٛ‬سا٘ ٖیَ‪ٛ ٝ‬س ا ‪ٖ ٙ‬گ‪ٛ‬گغگهگ‪ٟ‬‬ ‫‪ٛ‬ی اظ ػ‪ٛ‬بنط ت‪ْٝ‬یس ی‪ٛٛ‬س‪َ ٞ‬طٖب ٖب‪ٛٚ‬گس ا‪ٜ‬ضا‪ٚ‬گیگ‪ٔٝ‬‬ ‫ت‪ٝ‬ض ٕ ‪ ٜ‬پتبؾیٕ اؾت ی‪ ٟ‬تهگ‪ٝ‬ض ٖگی قگ‪ٝ‬ز ا‪ٚ‬گ‪١‬گب‬ ‫ٖؿئ‪ ِٝ‬ا دبز قؼبْیت ‪٠‬بی اتکککب‪ٚ‬ی ع‪ٝ‬ال‪ٚ‬ی ٖست‬ ‫زض ٖب‪٠ ٞ‬ؿت‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫ستارهشناسان شواهدی از تشکیل یک‬ ‫سیاره نوپا کشف کردند‬ ‫ستاسُ ضٌاساى تا کطف سٍش جذیذی تهشای سدهذ‬ ‫سیاسات ًَظَْس تِ ضَاّذی اص ٍجَد یک سهیهاسُ‬ ‫کَچک ٍ ًَپا هطاتِ ًپتَى یا صحل دس یافتٌذ‪.‬‬ ‫ثگگ‪َ ٟ‬گگعاضـ َگگط‪ ٜٞ‬ػگگٓگگٕ ‪ ٜ‬اٖگگ‪ٝ‬ظـ ا گگط‪ٚ‬گگب اظ‬ ‫تبض‪ٗٚ‬بی ؾبیتى ز ٓی ث‪َ ٟ‬کت‪ ٟ‬ؾتبض‪ٞ‬ق‪ٛ‬گبؾگب٘ ‪ٜ‬‬ ‫قیع ًسا٘‪٠‬بی یی‪١‬ب‪ٚ‬ی ؾیبض‪٠ٞ‬گب زض نگطل ‪٠‬گبی‬ ‫پیفؾگیگبض‪ ٞ‬ای )‪(protoplanetary disks‬‬ ‫ٖت‪ْٝ‬س ٖیق‪ٚٝ‬س ی‪ ٟ‬زض ‪ٜ‬انغ حٓه‪٠ٟ‬ب ی اظ َگطز ‪ٜ‬‬ ‫جبض ‪َ ٜ‬بظ زض پیطاٖ‪ ٘ٝ‬ؾتبضَگب٘ خگ‪ٝ‬ا٘ ‪ٚ ٜ‬گ‪ٝ‬پگب‬ ‫‪٠‬ؿت‪ٛ‬س‪٠ .‬ط چ‪ٛ‬س نس‪٠‬ب ٖ‪ٝ‬ضز اظ ا ‪ ٙ‬نگطل ‪٠‬گب زض‬ ‫ؾطاؾط یی‪١‬ب٘ ق‪ٛ‬بؾب ی قس‪ٞ‬ا‪ٚ‬س اٖب ضنس تگ‪ْٝ‬گس ‪ٜ‬‬ ‫قًّ َیطی ‪ٜ‬انؼی ؾیبضات زض ا گ‪ٖ ٙ‬گحگیگظ ‪٠‬گب‬ ‫زق‪ٝ‬اض ث‪ٝ‬ز‪ ٞ‬اؾت‪.‬‬ ‫ای‪ ٘ٝٛ‬ؾتبض‪ ٞ‬ق‪ٛ‬بؾب٘ زض ٖطیع قیع گى یگیگ‪١‬گب‪ٚ‬گی‬ ‫‪٠‬بض‪ٜ‬اضز )‪(CfA‬اٖط ًب ى ض‪ٜ‬ـ خس س ثگطای‬ ‫ق‪ٛ‬بؾب ی ؾگیگبضات یگ‪ٝ‬چگى پگ‪ٛ‬گ‪١‬گب٘ قگس‪ ٞ‬زض‬ ‫نطل‪٠‬بی پیفؾیگبض‪ ٞ‬ای ‪(protoplanetary‬‬ ‫)‪disks‬اثساع یطز‪ٚ‬س ‪ ٜ‬اظ ا ‪ ٙ‬عط م ث‪ ٟ‬قگ‪ٝ‬ا‪٠‬گسی‬ ‫اظ ‪ٜ‬خ‪ٝ‬ز ى ؾیبض‪ ٞ‬ی‪ٝ‬چى ٖکبث‪ٚ ٟ‬ست‪ ٘ٝ‬ب ظحگّ‬ ‫زؾت بقت‪ٛ‬س‪.‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫بویوتموسه قوجاغیندا ایگیدلرسه‬ ‫ایگیدلیگی سه دنیایا گتیرمیسه‬ ‫اان یوردو یو وامیسسان ارذبایجان‬ ‫محمد اشراقی‬ ‫اات بابا سوزلری‬ ‫چَثبً٘ی زاٗبؼٖ گلٌ٘٘ی اٗبؼٖ!‬ ‫***‬ ‫چَثبً٘ی گاٗلَ اٍلسب تىِ زى سَت سبؼبض!‬ ‫***‬ ‫اجسٗی چَثبًب َٗضٍلسٍى سطثبًب!‬ ‫***‬ ‫چَثبًٖ اوظًٍسى اٍالً٘ی لًَََٗ ائى٘ع زٍؼبض!‬ ‫***‬ ‫گل٘ی اٗبؼٌ٘بى چَثبى زاٗبؼٌ٘بى!‬ ‫***‬ ‫ث٘ط ت٘ىِ چاضُ ن اٍٍسبًبٗب زٍضسٕ!‬ ‫***‬ ‫چاضُ ٖٗ ٍئط چاضُ وچٖ ِٗ ث٘طٌٖٗ زُ اضت٘ک ٍئط!‬ ‫***‬ ‫اؼالهبٗبًب پِ پِ َٗذسٍض!‬ ‫***‬ ‫ث٘ط ت٘ىِ چاضُ ن اٍلسٍ!‬ ‫***‬ ‫لبلس٘ی گلی ذو٘ط چاضُ ِٗ!‬ ‫***‬ ‫چاضُ ن تبپو٘ط ٗئوِ ِٗ تَضه ٗئ٘٘ط وٖ اضتهْهبسهٖ‬ ‫اچ٘لس٘ی!‬ ‫***‬ ‫َٗل ل٘طاؼٌ٘سا سئل اؼعٌٗسا چاضُ ن اٍلوبظ!‬ ‫***‬ ‫ٗئت٘وِ اؼالٗبى چَخ چاضُ ن ٍئطُ ى اظ اٍالض!‬ ‫بیلمجو لر‬ ‫ثبذبض سبى زٍظ اٍظًٍِ ‪ ,‬گاضٍ ًطسی گَظًٍِ (اٌٗب)‬ ‫***‬ ‫ث٘ع زُ ث٘ط و٘طٖ ٍاض ‪ ,‬زوضز زًَِ ل٘چٖ ٍاض (ه٘ع) )‬ ‫***‬ ‫ث٘عٗن ائَزُ ث٘ط لََٗ ٍاض ‪ ,‬اٗچٌ٘سُ سطٗی سَٗهَ ٍاض ‪,‬‬ ‫سََٗ اٗچ٘لوع ‪ ,‬ثبضٕ ث٘چ٘لوع (الهپب)‬ ‫***‬ ‫ث٘ط لبضا اووَظٍم ٍاض ‪ّ ,‬ط ٗئتی چَلالٗبض (سبج))‬ ‫***‬ ‫لبضا لبت٘ط ‪ ,‬لبپ٘سا ٗبت٘ط ‪ ,‬گ٘هلهت گهئهسًهِ ‪ ,‬ضه٘هالق‬ ‫ات٘ط (ل٘ف٘ل))‬ ‫***‬ ‫ائَزُ زٍضٍه ث٘ط وه٘هطهٖ ‪ً ,‬هِ ًهِ هلهِ زٗهط ّهط‬ ‫اٗطٖ (جْطُ) )‬ ‫****‬ ‫ائَٗو٘عزُ ث٘ط و٘هطهٖ ٍاض ‪ ,‬اؼهعٗهٌهسا ٗهَظ زٗطهٖ‬ ‫ٍاض (سٌٖ٘) )‬ ‫***‬ ‫اٍل هئطِ زُ اٗسٕ ‪ ,‬ث٘ط جِ پئطِ زُ اٗهسٕ ‪ ,‬اٗهٌهسٕ‬ ‫پبضپبق اٍلَثسٍ ‪ ,‬ثبثب هب زاٗبق اٍلَثسٍض (اَل اؼبجٖ‬ ‫***‬ ‫اَله ثَٗسا اٍظٍ ٍاض ‪َٗ ,‬ظ الل٘جِ گاظٍ ٍاض ‪ ,‬اؼهطٕ‬ ‫(اه وص)‬ ‫َٗذبضٕ ثبذبض ‪ ,‬التٌ٘سا ٗبؼ٘ص ٗبؼبض‬ ‫***‬ ‫زام اٍستِ ات و٘طٌط (ًٍَزاى) )‬ ‫****‬ ‫زوضز لبضزاض٘ن ٍاض ‪ ,‬زٍضزٍزُ ث٘ط ثَٗسا (زَٗاض)‬ ‫***‬ ‫ائَٗوعزُ اٗهىهٖ گهله٘هی ٍاض ‪ ,‬اٗهىه٘هسه٘هسُ ثه٘هط‬ ‫(لبپٌ٘٘ی تبٗالضٕ) )‬ ‫ثَٗسا‬ ‫****‬ ‫بایاتیالر‬ ‫سِ شٌثِ ‪ 92‬شْریَر‪ 94* 1041‬سپتاهثر ‪ 92 * 9499‬صفر ‪ * 1000‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * شوارُ ( سایی ) ‪9920 :‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫دده قورقود‬ ‫فضولی‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫رتبیت‬ ‫ترجوِ شدُ از کتاب هٌتْی االهال هرحَم حاج شیخ عثاس قوی‬ ‫هترجن‪ :‬یَسف پیری‬ ‫ایکیٌجی فصل‬ ‫اهام حسیی علیِ السالهیی هٌاقه ٍ هکارم اخالقیسی‬ ‫اضثع٘ی هاشًسى ٍ تبضٗد ذط٘جسى ًمل اٍلًََه وِ جبثط ضٍاٗت ائهله٘هَه‬ ‫وِ پ٘ؽوجط (ظ)ثََٗضزٕ ‪:‬اهلل ّط پ٘ؽوجطٗی اٍالزٗی اٍظ ًسلٌ٘سى ٍجهَزُ‬ ‫گتَضض ٍ هٌ٘ن اٍالزٗوٖ زا اٍظ ًسل٘وسى ٍ علٖ اثی اث٘طبلجه٘هی ًسهله٘هٌهسى‬ ‫ٍجَزُ گتَضٍه ‪.‬‬ ‫ثَلَضسَظ وِ ّط اًبً٘ی اٍالزٗی اتبسٌ٘ب ًسجت ٍئطضلط‪،‬اٍالز ـهبطهوهِ زى‬ ‫صَضا وِ هی اٍالضٍى اتبس٘بم ‪ .‬هالؿ زٗ٘ط ‪:‬ثهَ هضهوهًَه٘هسُ حهسٗه‬ ‫چَذسٕ وِ زاللت اٗلَ٘ض وِ حسٌ٘ی علْ٘وب السالم پ٘ؽهوهجهطٗهی اٗهىهٖ‬ ‫اٍالزٗلط ٍ اه٘ط الواهٌ٘ی علِ٘ السالم صف٘ی جٌگٌ٘سُ اٍٍلتسُ وِ حضهطت‬ ‫حسی علِ٘ السالم تلسَضزٕ تب هعبٍِٗ ئ٘لی جٌگ اٗلِ٘ ثََٗضزٕ ‪:‬‬ ‫حسٌٖ لَٗوَ٘ى جٌگ ه٘ساًٌِ٘ گئتسَى چَى لهَضذهَضام وهِ حسهی ٍ‬ ‫حس٘ی ضْ٘س اٍالضالض ٍ حضطت هحوسٗی ًسلٖ وس٘لِ ‪.‬‬ ‫اثی اثٖ الحسٗس زٗ٘ط‪ :‬اگط سَضٍضسبالض وِ حسی ٍ حس٘ی په٘هؽهوهجهطٗهی‬ ‫اٍالزٗسٗلط ‪،‬زٗ٘طم ثلٖ چَى اهلل هجبّلِ اِٗ سٌ٘سُ اٍضزا وِ ثََٗضاض اثٌبءًهب‬ ‫‪،‬حسی ٍ حس٘ی زى صَضا اٗطٕ هٌهَضٕ َٗذسٕ ٍ اهلل ع٘سبًٖ حضطت‬ ‫اثطاّ٘و٘ی ًسلٌ٘سى ثَلَه ٍ وبـطلطٗی گٌبّالضٕ َٗذسٕ چَى وهِ له٘هع‬ ‫اٍالزٕ اتبً٘ی ًسلٌ٘سى ل٘عزٕ ٍ ّط و زئسِ وِ اهلل ثََٗضٍه ‪:‬هب وبى‬ ‫هحوس اثب احس هی ضجبلىن ٗعٌٖ هحوس (ظ)ّئچ و٘و٘ی اتبسهٖ زگهَل‬ ‫اًٍَى جَاثٌ٘سُ زٗ٘طم وِ هحوسٕ اثطاّ٘ن ثی هبضِٗ ً٘ی اتبسٖ ثَلهَضسهی‬ ‫ٗب َٗخ ؟‬ ‫ّطًِ جَاه ئطسِ هٌ٘ن جَاث٘ن اهبم حسی ٍ اهبم حسٌ٘٘ی حم٘هٌهسُ اًٍهَى‬ ‫جَاث٘سٕ ‪ .‬ثَ اِٗ اٍ ٍلت ًبظل اٍلَه وِ ظٗسثی حبضثِ ًٖ په٘هؽهوهجهطٗهی‬ ‫اٍالزٕ ثَلطزٗلط ٍ اهلل ثًَب گَضُ وِ اٍالضٍى عم٘سُ س٘ی ثبطل اٗلِ٘ ثَ اِٗ‬ ‫ًٖ ًبظل اٗلسٕ وِ هحوس(ظ) ّئچ و٘و٘ی اتبسٖ زگَل ًِ اٗهٌهىهِ اٍظ‬ ‫اٍالزٌٗ٘ی (حس٘ی ٍ اثطاّ٘ن )اتبسٖ اٍلو٘ب ‪.‬‬ ‫ث٘ط جولِ عبهِ وتبثالضزا ثئلِ ضٍاٗت اٍلًََه وِ پ٘ؽوجط (ظ) حسه٘هٌه٘هی‬ ‫اللطٌٖٗ تَتسٕ ٍ اٍظ اصحبثٌِ٘ ثََٗضزٕ ‪:‬إ جوبعت اٍ و وهِ ههٌهٖ‬ ‫سَسِ ٍ ثَالضٕ ٍ ثَالضٍى اتب ٍ اًبسٌٖ٘ سَسِ ل٘بهتسُ هٌ٘لی ثْطتسُ ثه٘هط‬ ‫ٗطزُ اگلطِ جبق ‪.‬‬ ‫اذص الٌجٖ ٗس الحس٘ی ٍ صٌَُ‬ ‫َٗهبٍ لبلَ صحجِ ـٖ هجوع‬ ‫هی ٍزًٖ ٗب لَم اٍ ّصٗی اٍ‬ ‫اثَْٗوب ـبلرلس هسىٌِ هعٖ‬ ‫ٍ ضٍاٗت اٍلَه وِ پ٘ؽوجط (ظ) اهبم حسٌٖ صبق چ٘گٌٌِ٘ ٍ اهبم حسٌٖ٘‬ ‫صَل چ٘گٌٌِ٘ هٌ٘سٗطه٘طسٕ ٍ اّستِ ٗطَٗ٘ضزٕ ‪،‬پ ثََٗضزٕ ‪:‬هی س٘عُ‬ ‫ٗبذچٖ زٍُ ٗن ٍ س٘ع ٗبذچٖ هٌِ٘ ى سَظ ٍ س٘عٍى اتبظ س٘عزى ـض٘هلهت‬ ‫اضزٕ ٍاض‬ ‫لٖ زٕ ‪.‬‬ ‫یکصد ّسار لغت ترکی در فارسی‬ ‫ازاهِ اظ ضوبضُ لجل ٍ‪...‬‬ ‫اللِ= الال = اظ ًبهْبٕ ثبستبًٖ تطوٖ ثطإ گل ٍ ذبًن (‪ ، )۵‬ثبخ‪ :‬االلِ‬ ‫لچه‬ ‫= لئچه = ضٍسطٕ هثلثٖ (‪)1‬لرطه= الذطه= الذطبق = الذسبق =‬ ‫الخ (ثبخ‪ :‬لک) ‪ +‬سبق (ان طلت) = توبٗل ثِ لمٖ ‪ ،‬لک گًَِ ًٍبهتعهبزل ‪،‬‬ ‫لؽعاى ؛ لرط٘سى = لؽعٗسى‬ ‫لک= الغ ٍ الخ ؛ الذالهبق = تلَتلَ وطزى ٍ لک ثَزى ‪ ،‬الذطه (ُ‪.‬م) ‪،‬‬ ‫اللم٘لتٖ = لک ثَزًٖ‬ ‫له له= لئٖ له = لئ٘لِ (لئ٘لِ هه = ت٘ع ضسى ‪ ،‬سطٗع ضهسى) ‪ +‬ن‬ ‫(ان) = پطًسُ إ ثلٌس لبهت ٍ ت٘ع هٌمبض ٗب ت٘ع گطزى‪ .‬اظ ضٗطِ لئٖ (= ت٘هع‬ ‫‪ ،‬سطٗع ‪ ،‬ثب جٌت ٍ جَش)‬ ‫لَلَههههِ‪/‬ت= لِ لِ = عٌَاى هطث٘بى تطث٘تٖ ضبّعازگبى صفَٕ‬ ‫لَاش= الٍاش = ٗبٍاش (ثبخ‪َٗ :‬اش) = ًطم ‪ ،‬تطز ‪ً ،‬بى تطز ؛ الٍاش الپبى‬ ‫= ٗبٍاش ٗبپبى = تطىچِ هبًٌسٕ وِ ثب اى ًبى ضا ثِ تٌَض هٖ ظًٌس‪.‬‬ ‫لَت= لَت = لرت ‪ ،‬عطٗبى ؛ لَتَض = ثٖ پط ‪ ،‬پطن ضٗرتِ ‪ ،‬عطٗبى‬ ‫لَتىب= لَتىِ = لَت (= لرت) ‪ +‬وِ (ان) = جسن سبزُ ٍ لرت ‪ ،‬لبٗهک‬ ‫‪ ،‬ثلَن (‪ )1‬؛ ضبٗس ثربطط سبزگٖ اش ًسجت ثِ وطتٖ ‪ ،‬تطوْب لاوىهِ ّهن‬ ‫هٖ گٌَٗس وِ تسْ٘ل ضسٓ ّو٘ی ولوِ است‪ .‬ثع٘س ّن ً٘ست وهِ ضٍسهٖ‬ ‫ثبضس‪.‬‬ ‫ل٘مِ لْ٘ؽب = لْ٘ػ (ذو٘طٕ ‪ ،‬پالسوب) ‪ +‬ا (ان) = حبلت ذو٘هطٕ ‪ ،‬حهبلهت‬ ‫جَّط ثعس اظ اضبـِ وطزى پٌجِ ؛ ل٘ؽ٘طسب = ًبى ذو٘طٕ ٍ ون پرتِ‬ ‫ل٘لٖ = لئ٘لٖ = لئٖ (= ت٘ع ‪ ،‬سطٗع ‪ ،‬ثب جٌت ٍ جَش) ‪ +‬لٖ (ان هلىٖ) =‬ ‫پط جٌت ٍ جَش ‪ ،‬ازم ت٘ع ٍ سطٗع ٍ ثبَّش ‪ً ،‬بم ذبًن ‪ ،‬اٗی ًبم زض هعٌٖ‬ ‫ضت اظ ضٗطِ ل٘ل عطثٖ ً٘ع زض ث٘ی عطثْب هتعبضؾ است اهب زض اٗی هفهْهَم‬ ‫ًبهٖ است تطوٖ‪.‬‬ ‫لَ٘اى = ضٗطِ گطـتِ اظ ضٍستبٕ «لَ٘اى گازٗص »زض اشضثبٗجبى وهِ زض‬ ‫وبض سفبلٖ ون ًه٘طًس ٍ اٍل٘ی ثبض استىبى ثلٌس سفبلٖ(لَ٘اى)ضا سبذتِ اًس‪.‬‬ ‫هههههبضال = جهههه٘ههههطاى ‪ ،‬اّههههَ ‪ً ،‬ههههبم زذههههتههههط‬ ‫هبضِ = هبضب = ضبهی زض اسلحِ ٗب ّط ٍس٘لٔ زٗگط (‪. )1،2۱‬‬ ‫هبى = هبى اظ هصسض هبًوبق (= ـطٍ ضـتی ‪ ،‬زض زاذل چ٘عٕ ضـتی ‪ٗ ،‬هىهٖ‬ ‫ضسى ثب اصل) = ضجِ٘ ‪ ،‬ـطٍ ضـتِ ‪ ،‬ع٘ت‪ .‬هبًسٗطهبق = ـطٍ ثهطزى ‪ّ ،‬هوهِ‬ ‫هعبًٖ هصوَض اظ اٗی هصسض لبثل استفْبم است‪ .‬ووب اٌٗىِ هبى زض هعهٌهبٕ‬ ‫ع٘ت زض تطوٖ ثساى هفَْم است وِ لىِ إ زض ٍجَز ازهٖ ٗهب چه٘هعٕ‬ ‫هبًسگبض ثبضس ٍ زض ٍجَز اٍ زاذل ضسُ ثبضس‪ٗ .‬ب ضجِ٘ ثهَزى ثهِ ًهَعهٖ‬ ‫ثطذَضز ٍ تاللٖ است‪ .‬چٌبًىِ زض ـبضسٖ ً٘ع هٖ گٌَٗس‪ :‬ـالًٖ ذ٘لهٖ ثهِ‬ ‫ـالًٖ هٖ ذَضز‪ .‬اٗوبى (هبُ هبًٌس) ‪ ،‬لْطهبى (= لبضاهبى = پْلَاى لَٕ) ‪،‬‬ ‫زگ٘طهبى (= ذ٘لٖ چطذٌسُ ‪ ،‬اس٘به) ‪ ،‬هصسض جعلٖ هبًسى ّن زض هعٌهٖ‬ ‫ثبثت لطاض زاضتی ٍ ّن زض هعٌبٕ ضجِ٘ ثَزى اظ هصسض هبًوبق ثِ عهبضٗهت‬ ‫گطـتِ ضسُ است‪( .‬ثبخ‪ :‬هبى)‬ ‫هبًٌس = هبًبًس = هبًبى= هبى (ثبخ‪ :‬هبى) ‪ +‬اى (ان ـبعلٖ) = هطبثِ ‪ ،‬حطؾ‬ ‫زال ثصَضت اضبـٖ زض اًتْبٕ ولوِ اضبـِ ضسُ است ٍ اٗی سهبثهمهِ زاض‬ ‫است‪ .‬چٌبًىِ و٘طٗد ثِ و٘طٗرت (ثبخ‪ :‬وطذت) تجسٗل هٖ ضَز‪.‬‬ ‫هاٍا = ثط ٍظى هَفعَل ثطإ ث٘بى هىبى وِ ضٗطٔاى اٍٍ ( ائهَ = ذهبًهِ زض‬ ‫تطوٖ هعبصط ٍ تطوٖ سَهطٕ) است‪ .‬الجتِ زض ظثبى عطثٖ پ اظ زذه٘هل‬ ‫ضسى ولوِ ‪ ،‬ضٗطِ إ اظ اى هٖ سبظًس ٍ هبله اى ولهوهِ ههٖ ضهًَهس‪.‬‬ ‫ّو٘ی ضٗطٔ تطوٖ ثبستبًٖ پ اظ زاذل ضسى زض عهطثهٖ ثصهَضت اٍٍ‬ ‫هعٌبٕ هحل اضاهص ثرَز هٖ گ٘طز‪.‬‬ ‫ازاهِ زاضز‬ ‫شاه اسماعیل خطائی نین شعرلری‬ ‫گَرًٍَر‬ ‫إ وٖ چَخ زٍضسٍم ـطالًَسى ـؽبى ٍ ٍاِٗ هی‪،‬‬ ‫تب سٌَى گَلگَى ٗبًبؼ٘ی گاضهَضن إ هِ لمب‪،‬‬ ‫لبٌٗبض گَظلطٌٗسى‪ ،‬ضَخ ثبذ٘طٌ٘ساى‬ ‫عجبٗت ـتٌِ لَ‪ ،‬ـعللط گَضًٍَض‬ ‫صؿ‪-‬صؿ زٍضاى س٘بُ و٘طپ٘ىلطٌٗسٗط‬ ‫َٗذسب وِ‪ ،‬گَظٍهِ ه٘للط گَضًٍَض ؟‬ ‫حسی ضٌٍٗ٘سى و٘ن‪ ،‬اٍل ذَضض٘س عبلن ًَض الَض‪،‬‬ ‫ثبغ اٗلی ثَستبى اٗچٌ٘سُ سطٍُ ل٘لوبى التفبت‪،‬‬ ‫ح٘ؿ اٍال ًسجت ل٘الم هْط ضٍذًَٖ اِٗ هی ‪.‬‬ ‫تبوٖ‪ ،‬ل٘لسٗن ث٘ط ًهط ‪،‬ضَل لبهت ثبالِٗ هی‪.‬‬ ‫گئسُ ى گئتوِ ‪،‬ث٘ط ثطٕ ثبخ‪،‬إ گئسُ ى‬ ‫گَظٍم زٍٗوبظ سی ته گَظُ و٘وسِ زى‬ ‫گبُ ثرِ زى ضعلِ ٍٗطٗط اغ ثسى‬ ‫گبُ اٍلَض وِ ‪ً،‬بظن اللط گَضًٍَض‪.‬‬ ‫لسٗی طعٌِ ٍٍضاض اٍ سطًٍبظُ‬ ‫جبى لطثبى ائلِ ضم سی ته ضبّجبظُ‬ ‫اٍظٍى و٘وٖ ‪،‬ظٍلفَى و٘وٖ تط ‪-‬تبظُ‬ ‫ًِ اللِ لط ‪،‬سٌجل لط گَضًٍَض ‪.‬‬ ‫ٍالؿ ‪ٗ،‬بز ائت سٌٖ ٗبز ائلِ ِٗ ًٖ‬ ‫هی سِ ٍٗطُ م هٌِ ٗبضٗن زِٗ٘ ًٖ‬ ‫لَٗوبظ گَظ ئًًََسى سِ ٍُ ى سِ ٍُ ًٖ ‪.‬‬ ‫وًََلسى وًََلِ َٗلالض گَضًٍَض ‪.‬‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫زًدگیٌاهِ اهام حسیی(ع)‬ ‫عطک ظٍلفًَسى هساهٖ زٍضوَضن سئَزاِٗ هی ‪.‬‬ ‫گَلطی اٗچطُ ثبذوبظام ّطگع گَل حوطاِٗ هی ‪.‬‬ ‫اؼعٕ پ٘بلِ سی ‪،‬لسٕ هٌ٘بسی‬ ‫ً٘چَى اٍتَضٍضسبى هٌسى ٗبًب سی؟‬ ‫سی هگط وِ‪ٗ ،‬بض٘ل ثبضلٖ صًَب سی‬ ‫سٌسُ تط ج٘ؽبلٖ تئلطگَضًٍَض!‬ ‫ادبیات‬ ‫تب واًَل اٍلسٕ سٌَى ضٍظ ٍصبلًَسى جسا‪،‬‬ ‫ثَ ذطبئٖ زل ضىستِ زضز اٗلی ّوسبِٗ هی ‪.‬‬ ‫ٍٍر چَهاغین ٍٍر !‬ ‫گئچو٘ص سبٖٗ ً٘ی اضزٕ ٍ‪...‬‬ ‫لَجب اٗ٘ل٘ت وَپَ گاتَضٍه َٗال زٍضسٍ ‪ .‬اظ گئتسٕ ‪ ،‬اٍظ گئهتهسٕ ‪،‬‬ ‫تبً٘ص َٗلالضزاى اوتسٍ ‪ٗ .‬ئسزٕ گَى ٗئسزٕ گئجِ َٗل گئسٗت ائهَٗهٌهِ‬ ‫چبتسٕ‪ .‬اضٍازٌٗب زئسٕ ‪ ِّ :‬لبضٕ تئع اٍل س٘فطاًٖ سبل ‪ ،‬اٌٗسٗجِ ل٘عٗهل‬ ‫ٗبؼ٘ت ٍاضالًبجبؼ٘ک ‪.‬‬ ‫لبضٕ س٘فطا سبل٘ت لَجب وَپَ اٍضتبٗب لََٗه ٍاض گَج اٗلِ ل٘طم٘هطههبؼهب‬ ‫ثبضالزٕ ‪ :‬لبٌٗب وَپَم لبٌٗب ! وَح لبٌٗبهبزٕ ‪ .‬لَجب ٗئٌِ زُ ل٘طم٘طزٕ سب‬ ‫وَپسى ل٘عٗل چ٘روبزٕ ‪.‬لَجب ح٘طصلًِ٘ت زاّب له٘هطهمه٘هطزٕ ‪ :‬سهٌهٖ‬ ‫گاضٍم لعٌتِ گلِسی ‪ ،‬إ لئ٘له ! ‪ .‬هٌٖ السات٘جسبى ‪ ،‬اٗستِزٗ٘٘ن وهَپهَ‬ ‫َٗخ ‪ ،‬اٗطٗسٌٖ٘ ٍئطٗجسی ‪.‬‬ ‫ث٘ط گَى سًَطا‪ ،‬لَجب َٗلالً٘ت ٗئٌِ زُ اٗلر٘چًٖ٘ی ٗبًٌ٘ب گل٘ت زئهسٕ ‪:‬‬ ‫لئ٘له هٌٖ السازٗت اٌٗسٕ اًٍساى ًِ اٗستِٗ٘ن ؟‬ ‫اٗلر٘چٖ ـ٘ى٘طلِض٘ت زئسٕ ‪ :‬اًٍَى سئح٘طلٖ ث٘ط س٘فطاسٖ ٍاض ‪ .‬زئسِ «‬ ‫اچ٘ل س٘فطام اچ٘ل »اٍ سبّهبت‬ ‫اچ٘الجبق ‪ ،‬جَض ثِ جهَض زازلهٖ‬ ‫ٗئوهلط زٍظٍلهِ جهه ‪ّ .‬هوهی‬ ‫س٘فطاًٖ اٗستِ ‪.‬‬ ‫لَجب لئ٘لِ ٗ٘ی ائٌَِٗ گ٘طٗت ٗهئهٌهِ‬ ‫زُ ازثلِ سهبالههالزٕ ‪ .‬لهئه٘هلهه‬ ‫زئسٕ ‪ :‬وئهچهی ٗهَل لهبٗهٌهبٗهبى‬ ‫وَپَهَ سٌِ ٍئطزٗن ‪ ،‬اٌٗسٕ ًِ ٗهِ‬ ‫گل٘جسی ؟ َٗذسب اًٍهساى ضاضهٖ‬ ‫زئ٘٘لسی ؟‬ ‫لَجب ثبضٌ٘ب گلٌٖ زاً٘ط٘ت زئسٕ ‪ :‬سی هٌٖ السات٘جسبى لبٗهٌهبٗهبى وهَح‬ ‫ٗئطٌِٗ ‪ ،‬لبٌٗبهبٗبًٖ ٍئطٗجسی ‪.‬‬ ‫اضزٕ ٍاض‬ ‫‪6‬‬ ‫رپویه اعتصامی‬ ‫ستارخان‬ ‫زٍلف‬ ‫ظٍلفههًَهسُ ًِ الظٗن‪ ،‬گاظل٘ن‪ ،‬ضبًِ زٍالًس٘ههی؟‬ ‫لَٗوههب اٍ حطهرههبًههِ ًههٖ ث٘هگبًههِ زٍالًههس٘ههی‬ ‫ع٘ههت اٗلههِ هِ‪ ،‬وًََٗسا زٍالًسبم گئجِ گًَسٍظ‬ ‫ضوع٘ههی گههطن اططاـٌ٘هههِ پهههطٍاًههِ زٍالًس٘ههی‬ ‫طنس شارعلریمیس‬ ‫عسیس دٍلت اتادی‬ ‫ععٗع زٍلت اثبزٕ زض سبل ‪ 1301‬ضوسٖ زض تجطٗع ثهِ زًه٘هب‬ ‫اهس ‪ ٍٕ .‬پ اظ تىو٘ل تحص٘الت زاًطگبّٖ ٍ اذص زضجِ‬ ‫ل٘سبً زض ضضتِ ازث٘بت ـبضسٖ ٍ علَم تطث٘تٖ زض سبل ‪1322‬‬ ‫ضوسٖ ٍاضز اهَظش ٍ پطٍضش ضس ‪ .‬زٍلت اثبزٕ ‪،‬ثه٘هطهتهط‬ ‫اٍلبت ـطاؼت ذَز ضا ثِ تال٘ؿ ٍ تصح٘ح هتَى ـهبضسهٖ ٍ‬ ‫تٌه٘ن همبالت ٍ گبّٖ ثِ سطٍزى ضعط گصضاً٘س ‪ .‬اظ ٍٕ اثبض‬ ‫ثس٘بض اضظضوٌسٕ ثِ ٗبزگبض هبًسُ است ‪ .‬وِ اظ اى جولِ ههٖ‬ ‫تَاى ثِ هَاضز ظٗط اضبضُ وطز ‪ :‬تبضٗد تهحهَل ًهثهط ـهبضسهٖ‬ ‫هعبصط‪ ،‬تصوطُ سرٌَضاى اشضثبٗجبى ‪،‬ـهطّهٌهگ ٍاغُ ّهبٕ‬ ‫تطوٖ ٍ هؽَلٖ زض هتَى ـبضسٖ‪ ،‬تحفِ ٕ زضٍٗص ٍ‪...‬‬ ‫اظ ًوًَِ ضعط طٌع اٍ ‪:‬‬ ‫حسی قصاب‬ ‫ًئ٘لِ ضٗه ث٘طزُ گئسٗت اٗطٕ تَوبًساى ات االق‬ ‫حبج حسی لصبه اٍالًساى ًِ گاظُ ل ات ٍئطٗطٕ‬ ‫الالّب ضىط ائلِ ‪ ،‬ث٘ط لحهِ زّن وَـطاى ائلِ هِ‬ ‫ضىط ثط سبِٗ سٌ٘سُ ث٘ط ثئلِ ًعوت ٍئ٘طٕ‬ ‫ّط تَوبًسا لبالً٘ت ٗبغ‪ ،‬زٍَٗ‪ ،‬چبٕ ‪،‬لٌس ‪،‬ضىط‬ ‫تََٗؼَ الح زُ زُ سٖ ذ٘طٌِٗ زٍلت ٍئطٗطٕ!‬ ‫گاضٍسی وٖ حبجٖ ثبلمبل وطُ احسبى ائلِ ٗ٘ط‬ ‫س زٍضَض ضْطُ ـالًٖ وَپئٌِ لت ٍئطٗطٕ‬ ‫زًٍ٘بً٘ی چَخ ائٌ٘طٖ ‪َٗ-‬لمَضَض گبُ گاضٍسی‬ ‫ث٘طٌٖٗ ذَاض ائلِ ٗ٘ط ‪،‬سًَطازا ععت ٍئطٗطٕ‬ ‫زضان استَضزا‪،‬زاٍا اٍلوبسب‪،‬جبى ثبس گج٘لِ‬ ‫اٍضزا ّط جَض زاٍاًٖ هوٖ ضاحت ٍئطٗطٕ‬ ‫ث٘وِ زـتطچِ سٖ ثسن اهلل اٗو٘ص ‪،‬زاضٍسٖ ‪،‬ج٘ی‬ ‫چَخ هطٗض٘ی ضفبس٘ی ٍازٕ ضحوت ٍئطٗطٕ‬ ‫طٌعٗلٖ ‪ً،‬ؽعچىبهِ م ‪،‬ثبضب چبتجبق زئسٗلط‬ ‫ثبال زضٍٗطسٕ گل٘ت وبًًَب ظحوت ٍئطٗطٕ‬ ‫*قایٌاق‪۶44:‬شاعردى طٌس شعرلر کتاتی‬ ‫ارذبایجان دا ادبی مکتب لر‬ ‫عثاس صحت‬ ‫ترجوِ حالی‬ ‫گئچو٘ص سبٖٗ ً٘ی اضزٕ ٍ‪...‬‬ ‫پَئوب اٗسُ استمبهتٖ اٗلِ ث٘ط چَخ ثهبضهمهب ضٍههبًهته٘هه لهطٗهی‬ ‫اثطلطٌٗسى اٍستًَسٍض‪.‬‬ ‫چًَىٖ ثَضازا عوَه٘ت لِ هجبضظُ َٗذسٍض‪ .‬هجطز »ٗئٌٖ ل٘ه «‬ ‫زُ َٗذسٍض‪ .‬اٍظ‪-‬اٍظُ گلو٘ص اٗىٖ هع٘ت زضوی لَُ ٍاض‪ :‬ضهبُ‬ ‫اٍضزٍسَ ٍ ذبلک‪ .‬ضبعط ثَ اٍضزٍالضٗی ٍٍضضوبسٌٖ٘ ٍئهطٗهط ٍ‬ ‫ذ٘بلٖ ضًگ لطًسى چَخ طج٘عٖ ‪،‬حم٘مٖ ضًگ لهط اٗطهلهِ زٗهط‪.‬‬ ‫پَئوبزا تصَٗط اٍلًَبى جبًلٖ ‪ ،‬هعبصط ح٘بت ٍ حبزثِ ً٘هی اوظٍ‬ ‫ضبعطٕ هجطز ذ٘بل الضزاى اٍظاق الضسٗطه٘طسٗهط ‪ .‬ثهَ اًٍهَى‬ ‫ضٍهبًت٘ىبسٌ٘ب زاّب هحىن اجتوبعٖ ظه٘ی ٍئطه٘طهسٗهط ‪ .‬اثهطٗهی‬ ‫زٗلٖ‪ ،‬اسلَثَ زا هحض ثًَب گاضُ سبزُ ٍ وَتلِ ٍٗسٗط ‪.‬‬ ‫ع‪ .‬صحت ضٍهبًهته٘هىهبسه٘هٌهسا ّهبزٕ زُ اٍلهسٍؼهَ وه٘هوهٖ‬ ‫عوَهٖ‪،‬هجطز ذ٘بل الض‪،‬وبئٌبتٖ لبٍاضهب ه٘لٖ َٗذسٍض ‪ .‬عهىه‬ ‫ٌِٗ ثَضازا ضبعطٗی اوظ زضزلٖ ح لهطٕ اٗلهِ اٍؼهطاضهوهبسهٖ‬ ‫‪،‬زضًٍٖ طلت ٍ اضظٍالضٕ اٗلِ هطؽَل اٍلوبسهٖ ٍاضزٗهط ‪ .‬ثهَ‬ ‫ضٍهبًت٘ىب‪ ،‬اٍلسٍلجب ‪،‬حسٖ‪،‬ضرصٖ ‪،‬ـطزٕ ضٍهبًت٘ىبزٗط ‪ .‬ضبعط‬ ‫ّبًسٖ حبزثِ حبق ٌٗسا زٍضًََض‪-‬زٍضًَسَى ‪ٗ،‬بظٗط ‪ٗ-‬هبظسه٘هی‬ ‫‪ً،‬ت٘جِ اعتجبضٕ اٗلِ حبزثِ ًٖ اوظ تطجوِ حهبله٘هٌهب ثهبؼهالٗه٘هط ‪.‬‬ ‫هعبصطجوع٘ت ٗی زٍضًَی ازاهالضا اؼ٘هط اٍالى ضهىهٌهجهِ ٍ‬ ‫اهبًس٘عل٘مالضٌٖٗ للوِ ال٘ط ‪.‬‬ ‫ثَاضزا ضٍهبًت٘ىب ل٘طٗىب اٗلِ‪،‬ذ٘بل ح اٗلِ‪ ،‬اضٍظ ٍضع٘ت اٗلِ‪،‬‬ ‫گلِ جه اٌٗسٕ اٗلِ‪ ،‬چبضپبظالضو٘ص ٍحست لهٖ ثه٘هطحهبلهسا‬ ‫ٍئطٗل٘ط ‪ .‬ع‪ .‬صحهت ٗهی ههْهن اثهطلهطٗهٌهسى اٍالى »ضهبعهط‬ ‫‪،‬ضعطحطٗصٖ ٍ ضْطلٖ «پهَئهوهبسهٖ اسهتهمهبههتهٖ اعهتهجهبضٕ‬ ‫اٗلِ»احوسٗی ؼ٘طت ٌٗسى «ـطللٖ زاّهب چهَخ حسهٖ‪ ،‬ـهطزٕ‬ ‫‪،‬سوجَل٘ه اثطزٗط‪.‬‬ ‫ع‪ .‬صحت ٗی ثَ اثطٕ زُ هع٘ی ضهعلطلِ ٗبظٗلو٘طسٗط‪ .‬ثَاضزا اٍچ‬ ‫صَضت ٍاضزٗط ‪:‬ضبعط ‪،‬ضعط پطٕ سٖ ٍ ضعطلٖ‪ .‬ثهًَهالضٗهی ّهط‬ ‫ث٘طٕ ث٘ط عبلوٖ توث٘ل ائسٗط‪.‬‬ ‫ضبعط زٍضسٍَٗ اجتوبعٖ هح٘ط زى اٌٗجٖ اٗهوه٘هص ‪،‬جهفهبالض‬ ‫چىو٘ص ‪،‬اوظًٍسى‪،‬اوظصٌعت ٌٗسى زٍٗوَش‪،‬ثسث٘هی احهَال ٍ‬ ‫ضٍحِ٘ وئچ٘طٗط »‪.‬گاظل ههٌهههطُ لهطٗهی سه٘هطٗهٌهِ زالهوهبق‬ ‫«‪»،‬چوٌعاضزا لبلوبق «اٗستِ ه٘ط‪ .‬گهئهتهوهه ‪،‬زضزٗهٌهِ زضههبى‬ ‫اذتبضهبق ‪»،‬صبثبح ٗی ـ٘ىطٌٖٗ چىوه «اٗستِ ٗ٘ط‪ .‬الوی اٍ‪،‬‬ ‫ًِ زى سِ ثَ هٌهطُ زى اٗطٗالث٘لو٘ط‪ّ .‬بًسٖ ث٘ط لهَُ اٗسهِ اًٍهَ‬ ‫ثَضاٗب ‪،‬ثَ صٌعت ٍ گاظل ل٘ه عبلن ٌِٗ ثبؼاله٘طسٗهط‪ .‬ثهَ لهَُ‬ ‫اًٍَ تطن ائتوه اٗستِ ه٘ط‪.‬‬ ‫چىو٘ط وٖ‪ّ ،‬و٘ی الْٖ ٍ همسس لَُ‪-‬ضعط پهطٕ سهٖ ههلهه‬ ‫س٘وبسٌ٘سا ظَْض ائسٗت ‪،‬ضبعطُ هَس٘مٖ التٖ گت٘طٗط‪:‬‬ ‫اضزٕ ٍاض‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫سٍ ریس تا پایان مُلت رفع تعُذ ارسی‬ ‫سِ شٌثِ ‪ 92‬شْزیَر ‪ 94 * 1041‬سپتاهثز‪ 92 * 9499‬صفز ‪ * 1002‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَس ایکیٌجی ایل ) * شوارُ ( سایی ) ‪9920 :‬‬ ‫ثثات قیمتی کاالَای اساسی؛ چُار ماٌ پس اس حذف راوت ارس ‪ ۰۰۲۲‬تًماوی‬ ‫رئیس کٌفذراسیَى صادرات ایتزاى هتی گتَیتذ‬ ‫صادرکٌٌذگاًی کِ تاکٌَى تعْذ ارسی خَد را ایفا‬ ‫ًکزدُ اًذ فقط تا پایاى شْزیَر هْلت دارًذ ٍ در‬ ‫حال حاضز تزًاهِای تزای توذیذ ایی سهاى ٍجتَد‬ ‫ًذارد‪.‬‬ ‫ه وذ الَّتی اؽْبس وشد‪ :‬ثش اػبع ثشًبهِ سیرضی‬ ‫کَست گشفتِ اص پیؾ‪ ،‬کبدسوٌٌذگبًری ورِ دس‬ ‫ػرربل ّرربی ‪ 1400 ٍ 1399 ،1398‬کرربدسات‬ ‫داؿتِ اًذ‪ٍ ،‬لی ٌَّص تقرْرذ اسصی خرَد سا ایرفرب‬ ‫ًىشدُاًذ تٌْب تب پبیبى ؿْشیَس ‪ 1401‬صهربى داسًرذ‬ ‫وِ ًؼجت ثِ ایی هَضَؿ الذام وٌٌذ‪.‬ثِ گفتِ ٍی‪،‬‬ ‫ایی هْلت تب وٌَى دٍ یب ػِ ثبس توذیذ ؿرذُ ٍ اص‬ ‫ایی سٍ دس حبل حبضش ثشًبهِای ثشای ثشای توذیرذ‬ ‫ٍرَد ًذاسد ٍ ؽشف ػِ سٍص ایٌذُ‪ ،‬ثبیرذ ترقرْرذ‬ ‫اسصی ایفب ؿَد‪.‬سئیغ وٌفذساػیَى کبدسات ایشاى‬ ‫دسثبسُ خجشّبیی وِ دس سٍصّربی اخریرش دسثربسُ‬ ‫توذیذ ایی صهبى هٌتـش ؿذُ ثَد ًیض ترَضریرا داد‪:‬‬ ‫وویتِ الذام اسصی دس سٍصّبی گزؿتِ یه هلَثِ‬ ‫رذیذ داؿت وِ تٌْب ثِ وبالّربی ٍسٍد هرَلرت‬ ‫اختلبف داسد ٍ ؿبه ػبیش ثخؾّبی کبدساتری‬ ‫ًویؿَد‪.‬الَّتی اداهِ داد‪ :‬ثش اػبع ایی هلَثِ ثرب‬ ‫تَرِ ثِ ایٌىِ ثشخی صیشػبخت ّربی الصم ثرشای‬ ‫سفـ تقْذ ٍسٍد هَلت فشاّن ًـذُ ثَد‪ ،‬افالم ؿرذ‬ ‫وِ ثشای وبالّبیی وِ اص ػربل ‪ 1397‬ترب ‪1400‬‬ ‫ٍسٍد هَلت داؿتٌذ تب پبیبى هْش هبُ ٍ وؼبًی ورِ‬ ‫دس ‪ 7‬هبِّ اهؼبل ٍسٍد هَلت داؿترٌرذ ترب پربیربى‬ ‫‪ 1401‬فشکت داسًذ ٍ ایی هلَثِ ّیچ استجبعی ثرب‬ ‫دیگش وبالّبی کبدساتی ًذاسد ٍ صهبى ًْبیی سفرـ‬ ‫تقْذ ایی وبالّب ّوچٌبى پبیبى ؿْشیَس هبُ خَاّذ‬ ‫ثَد‪.‬ثِ گضاسؽ ایؼٌب‪ ،‬اص ثْبس ػبل ‪ّ ٍ 1397‬وضهبى‬ ‫ثب اص ػشگیشی ت شینّبی اهشیىب‪ ،‬دٍلرت افرالم‬ ‫وشد وِ ثشای تبهیی ًیبصّبی اسصی‪ ،‬کبدسوٌٌذگبى‬ ‫هَؽف ّؼتٌذوِ اسص حبک اص کبدسات خرَد سا‬ ‫دس چبسچَه چٌرذ سٍؽ هـرخرق ثرِ وـرَس‬ ‫ثبصگشداًٌذ‪ .‬ثش ایی اػبع کبدسورٌرٌرذگربى ثرشای‬ ‫اػتفبدُ اص تؼْیالت کبدساتی ٍ الجتِ رلَگیشی اص‬ ‫رشاین التلبدی‪ ،‬اسص خَد سا دس لبلت تقْذ اسصی‬ ‫ثِ وـَس ثبصگشداًذُاًذ‪.‬‬ ‫حذف ارس ‪ 0944‬تَهاًی ٍاجزای طزح هزدهیساسی‬ ‫یاراًِ ّا در اٍاخز اردیثْشت هاُ اهسال ّزچٌتذ تتا‬ ‫گزاًی در اتتذای اهز ّوزاُ تَد اهتا در ًتْتایتت‬ ‫هَجه ثثات قیوتّا در طَل چْار هاُ اخیز شذ‪.‬‬ ‫ارشای عشح هشدهی ػبصی وِ دس ساػتبی حوبیرت‬ ‫اص تَلیذوٌٌذگبى ٍ هلشفوٌٌذگبى ثرَد‪ ،‬اٍاػرظ‬ ‫اسدیجْـتهبُ ػبل ‪ 1401‬دس وـَس ارشایری ٍ دس‬ ‫اثتذای اهش گشاًی هَاد غزایی سا هٌرزرش ؿرذ؛ اهرب‬ ‫سفتِ سفتِ ثب گزؿت ارشای ایی عشح ٍ حرزف اسص‬ ‫‪ 4200‬تَهبًی ٍ وَتبُ ورشدى دػرت ثرخرـری اص‬ ‫دالالى‪ ،‬لیوتّب ثِتذسیذ ثِ حجبت سػیذ ٍ هب ؿبّرذ‬ ‫افضایؾ لیوت دس اوخش وبالّبی اػربػری ٍ هرَاد‬ ‫غزایی ًیؼتین‪.‬الجتِ ثخـی اص ایی هَضَؿ ثرِ الرذام‬ ‫دٍلت دس حوبیت اص تَلیذوٌٌرذگربى داخرلری ثرِ‬ ‫هٌؾَس حفؼ هیضاى تَلیذ هشثَط ثَد وِ فورلریربتری‬ ‫ؿذ ٍ هب ؿبّذ ٍفَس وبالّب ٍ هَاد غزایی دس ثربصاس‬ ‫ّؼتین ٍ تبوٌَى هشدم ّیچ ووجرَدی دس تربهریری‬ ‫هبی تبد خَد احؼبع ًىشدُاًذ‪.‬دس اثتذای اهش ػتبد‬ ‫تٌؾین ثبصاس دس عشح هشدهی ػبصی ٍ تَصیـ فبدالًرِ‬ ‫یبساًِّب پیشٍ دػتَس سییغ روَْسی ًشخ هلرَه‬ ‫رذیذ وبالّبی اػبػی دس گشٍُ وبالیی هشک‪ ،‬تخن‬ ‫هشک‪ ،‬سٍغی ٍ لجٌیبت سا افالم وشد وِ ثش اػبع اى‬ ‫ه لَالت ثب ایی ػمف لیوتری ثربیرذ ثرِ دػرت‬ ‫هلشفوٌٌذگبى هیسػیذ‪.‬عجک هلَثِ ػتبد تٌؾریرن‬ ‫ثبصاس لیوت هلشف وٌٌذُ ّش ویلَگشم ؿریرش خربم‬ ‫دسه ٍاحذّبی تَلیذی ‪ّ 12‬رضاس ترَهربى‪ ،‬ؿریرش‬ ‫ًبیلًَی ‪ّ 15‬ضاس تَهبى‪ ،‬ؿیش پبػتَسیضُ ثغشی یره‬ ‫لیتشی ‪ّ 18‬ضاس ترَهربى‪ ،‬هربػرت دثرِ ای ( ‪2.5‬‬ ‫ویلَگشهی) ‪ّ 49‬ضاس ٍ ‪ 800‬تَهبى‪ ،‬پٌیش ‪400(uf‬‬ ‫گشهی) ‪ّ 37‬ضاس تَهبى‪ ،‬سٍغی هبیـ افرتربثرگرشداى‬ ‫‪ 810‬گشهی پخت ٍ پض ‪ّ 63‬ضاس تَهبى‪ ،‬سٍغی هبیرـ‬ ‫‪ 810‬گشهی ػشخ وشدًی ‪ّ 62‬رضاس ترَهربى‪ّ ،‬رش‬ ‫ویلَگشم گَؿت هشک ‪ّ 59‬ضاس ٍ ‪ 800‬ترَهربى ٍ‬ ‫تخن هشک ‪ّ 39‬ضاس ٍ ‪ 800‬تَهبى ؿىش ًیض ‪ّ 23‬رضاس‬ ‫تَهبى تقییی ؿذ‪.‬حبل ثب گزؿت ثیؾ اص چْبس هربُ‬ ‫اص ایی هَضَؿ ّوچٌبى لیوت وربالّربی هرزورَس‬ ‫عجک ًشخ هلَه‪ ،‬گبّی دس ثشخی هَاسد حتی صیرش‬ ‫لیوت هلَه دس ثبصاس فشضِ هیؿَد وِ ثریربًرگرش‬ ‫حجبت ثبصاس اػت‪ .‬ثِ عَس هخبل عی ایی هذت صهربى‪،‬‬ ‫گبّی ؿبّذ وبّؾ لیوت ثشًذ‪ ،‬ؿىرش‪ ،‬گرَؿرت‬ ‫هشک‪ ،‬تخن هشک‪ ،‬سٍغی ٍ حتی لرجرٌریربت دس ثربصاس‬ ‫ثَدُ این وِ ایی خَد ًَیذثخرؾ الرذام هرغرلرَه‬ ‫دٍلت ػیضدّن دس ایی ثخؾ اػت‪.‬ثٌبثرشایری‪ ،‬عری‬ ‫ایی هذت فلیسغن ایٌىِ ثشخی ثِ دًجربل افرضایرؾ‬ ‫لیوت هشک دس ثبصاس ثِ ثبالی ‪ّ 65‬ضاس تَهبى ثرَدًرذ‬ ‫دٍلت تَاًؼت ثب ٍسٍد ثِ هرَلرـ خرَد ًرشخ ایری‬ ‫ه لَل سا ثِ لیوت هلَه ثبصگشداًذ یب حتی دس‬ ‫ه لَلی ّوچَى تخن هشک لیوتّب دس ثبصاس عجرک‬ ‫ًشخ هلَه ثِ فشٍؽ هیسػذ تب ربیی وِ اورٌرَى‬ ‫لیوت ّش ویلَگشم گَؿت هشک تبصُ دس هریربدیری‬ ‫تفکیک حسابَای شخصی ی تجاری الشام قاوًوی است‬ ‫یک میلیًن ی ‪َ ۰۲۲‬شار کارگز در یک‬ ‫سال گذشتٍ تیمٍ شذوذ‬ ‫دتیز کاًَى عالی اًجوی ّای صٌتفتی کتارگتزاى‬ ‫کشَر گفت‪:‬هطاتق اهار تاهیی اجتواعی ایی تعذاد‬ ‫تِ تیوِ شذگاى افشٍدُ شذُ است کِ ًشاى دٌّتذُ‬ ‫اشتغال جذیذ است‪.‬‬ ‫ّبدی اثَی‪ ,‬دثیش وبًَى فبلی اًزویّبی کرٌرفری‬ ‫وبسگشاى وـَس گفت‪ :‬پٌزشُ ٍاحرذ ٍ تؼرْریر‬ ‫گشی‪ ,‬صیؼت ثَم اؿتغبل ٍ ػبیش عشح ّرب ثربفرج‬ ‫ؿذُ اػت وِ اؿتغبل دس وـَس ایزبد ؿَد‪ٍ .‬ی ثرب‬ ‫اؿبسُ ثِ ثیوِ ؿذى حذٍد ‪1‬هیلیَى ٍ ‪ّ 200‬ضاس ًفش‬ ‫دس یه ػبل گزؿتِ گفت‪:‬ایی افشاد یب اص عرشیرک‬ ‫اؿتغبل رذیذ یب احیبی وبسخبًِ تقغی ؿذُ‪,‬ایزبد‬ ‫وبسگبُ رذیذثَدُ اػت وِ ًـبى دٌّذُ ایی اػت‬ ‫وِ الذاهی دس صهیٌِ اؿرترغربل کرَست گرشفرترِ‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫دثیشوبًَى فبلی اًزوی ّبی کرٌرفری وربسگرشاى‬ ‫وـَس گفت‪ً:‬گبُ ثِ وبس ثبیذ فشٌّگ ػبصی ؿَد‪.‬‬ ‫هتاػفبًِ ثشخی اص رَاًبى ّؼتٌذ ورِ تلرَس هری‬ ‫وٌٌذ وبس ثیوِ ای دساهذ هغلَه سا ًرذاسد ٍ ثرِ‬ ‫ػوت هـبغ وبره سٍی هی اٍسًذ‪.‬‬ ‫ایی هؼئلِ ثبیذ ثب فشٌّگ ػبصی دس وربس اکرالح‬ ‫ؿَد‪.‬‬ ‫دثیش وبًَى فبلی اًزوٌْبی کٌفی وبسگشاى وـَس‬ ‫اؽْبس داؿت‪ :‬دسػت اػت وِ ثب رشاحی الترلربد‬ ‫اسصؽ افضایؾ ‪ 57‬دسکذی حمَق اص ثیی سفت اهب‬ ‫دس اى همغـ ووه ثؼیبسی ثِ هبًذگبسی وبسگرش‬ ‫دس ه یظ وبس وشدُ اػت‪.‬‬ ‫هغبثک گضاسؽ ٍصاست وبس هبًذگبسی دس هـبغر‬ ‫‪ 30‬دسکذ دس ػبل ربسی افضایؾ یبفتِ اػرت ورِ‬ ‫ؿبیذ ثتَاى گفت وِ افضایؾ حمَق ّب یرىری اص‬ ‫دالی ایی هیضاى سؿذ اػت‪.‬‬ ‫هیَُ ٍ تشُثبس ‪ّ 59‬ضاس ٍ ‪ 800‬تَهبى ٍ تخن هشک ‪39‬‬ ‫ّضاس ٍ ‪ 800‬ترَهربى ثرِ فرشٍؽ هری سػرذ‪ .‬ثرِ‬ ‫گفتِ لبػوقلی حؼٌی دثیشو ات بدیِ ثٌىذاساى‪ ،‬ثب‬ ‫تَرِ ثِ افضایؾ تَلیذ ٍ فشضِ هٌبػرت دس ثربصاس‪،‬‬ ‫ؿبّذ وبّؾ هزذد لیوت ثشخی وبالّبی اػبػری‬ ‫اص رولِ ؿىش‪ ،‬سٍغی‪ ،‬ثشًذ ٍ حتی پٌیش هرقرورَلری‬ ‫‪ 400‬گشهی دس ثبصاس ّؼتین ثِ عَسی وِ لیوت پٌیش‬ ‫ثِ ووتش اص ‪ّ 36‬ضاس تَهبى‪ ،‬ثؼتِ ؿىش ‪ 900‬گرشهری‬ ‫‪ّ 20‬ضاس ٍ ‪ 500‬تَهبى‪ ،‬ثشًذ دسررِ یره ؿروربل‬ ‫ووتش اص ‪ّ 85‬ضاس تَهبى ٍ اًَاؿ سٍغی ثرب وربّرؾ‬ ‫لیوتّبی ‪ 10‬تب ‪ 15‬دسکذی سٍثشٍ ّؼتٌذ تب ربیی‬ ‫وِ اخیشاً لیوت اًَاؿ حجَثبت ًیض وبّؾ یبفتِ ثَد‪.‬‬ ‫ثٌبثشایی‪ ،‬عشح هشدهی ػبصی یبساًِّب ثِ دلی حزف‬ ‫اسص ‪ 4200‬تَهبًی ًِتٌْب هَرت ورَتربّری دػرت‬ ‫دالالى ٍ ػَدرَیبى اص ثبصاس وبالّبی اػبػی ؿرذ؛‬ ‫ثلىِ ثب ٍالقی ؿذى لیوت وبالّب‪ ،‬حجبت ًشخّرب دس‬ ‫ثبصاس سا هٌزش ؿذ ٍ دٍلت ػیضدّن تالؽ داسد ثرب‬ ‫ٍرَد حوبیت اص تَلیذوٌٌذگبى داخلی ثبصاس سا ثرِ‬ ‫ؿىلی هذیشیت وٌذ وِ هلشف ورٌرٌرذگربى ًریرض‬ ‫هتضشس ًجبؿٌذ یب ّوبًٌذ دٍلتّبی لجلری هرشدم ثرب‬ ‫ووجَد وبالّب سٍثشٍ ًـًَذ‪.‬پیؾ اص ایی لیوت ّرش‬ ‫ثؼتِ هبوبسًٍی ‪ 500‬گشهی‪ 700 ،‬گشهری ٍ ‪1000‬‬ ‫گشهی ثِ تشتیت ‪ّ 12 ٍ 8600 ،6300‬رضاس ٍ ‪500‬‬ ‫تَهبى ثَد؛ اهب دس پی اکالح ًرؾربم یربساًرِ ای دس‬ ‫وـَس ثب افالم ًشخ گٌذم ثخؾ کٌف ٍ کٌقت اص‬ ‫ػَی ٍصاست رْبد وـبٍسصی ٍ تقییری ًرشخ اسد‬ ‫تَػظ وبسگشٍُ تٌؾین ثبصاس ه لَالت وـبٍسصی‬ ‫ٍ هىبتجبت هتقذد اًزروری ّربی وربسخربًرِ ّربی‬ ‫هبوبسًٍی هجٌی ثش دسخرَاػرت افرضایرؾ لریرورت‬ ‫ه لَالت تَلیذی ثِ دلی افضایؾ ّرضیرٌرِ ّربی‬ ‫هشتجظ اص لجی دػتوضد‪ ،‬وشایِ حو ‪ ،‬ثؼتِثٌرذی ثرب‬ ‫ل بػ اسد ‪ 27‬دسکذ ػجَع گیشی ؿذُ حذاورخرش‬ ‫لیوت هلشف وٌٌذُ اًَاؿ هبوبسًٍی سؿتِای ػربدُ‬ ‫ثب ل بػ هبلیبت ثش اسصؽ افضٍدُ (‪ 500‬گشهری) ‪17‬‬ ‫ّضاس تَهبى‪ 700( ،‬گشهی) ‪ّ 24‬ضاس تَهبى ٍ (‪1000‬‬ ‫گشهی) ‪ّ 34‬ضاس تَهبى تقییی ؿرذ‪.‬ایری دس حربلری‬ ‫اػت وِ اوٌرَى لریرورت اًرَاؿ هربوربسًٍری دس‬ ‫فشٍؿگبُّبی صًزیشُای ووتش اص ًشخ هلَه ًریرض‬ ‫فشضِ هی ؿَد ثِ عَس هخبل هبوبسًٍی ػربدُ (‪500‬‬ ‫گشهی) ثب ًشخ ‪ّ 16‬ضاس ٍ ‪ 500‬ترَهربى ثرِ فرشٍؽ‬ ‫هیسػذ‪.‬‬ ‫رئیس کل ساسهاى اهَر هالیاتی کشَر گفت‪ :‬هعیار حسابّای تجاری تایذ تتَستط‬ ‫شَرای پَل ٍ اعتثار ٍ ّیات عاهل تاًک هزکشی تعییی شَد‪.‬‬ ‫داٍٍد هٌؾَس‪ ،‬اؽْبس وشد‪ :‬ایی هَضَؿ دس اثتذا هَضَفی هبلیبتی ًیؼت‪ ،‬ثلىِ ثرِ‬ ‫حَصُ ثبًه هشوضی ٍ ثشای ؿفبفیت فولیبت ثبًىی فقبالى التلبدی ثبصهیگرشدد‬ ‫ٍ ایی ؿٌبػبیی ثشای ًؾبست ٍ وٌتشل ثش هَضَفبتی ّورچرَى پرَلـرَیری ٍ ‪...‬‬ ‫اػت‪ .‬سئیغ ػبصهبى اهَس هبلیبتی اضبفِ وشد‪ :‬الجتِ ػبصهبى اهَس هبلیبتی ًیض اص ایی‬ ‫تفىیه حؼبهّب ثْشُهٌذ خَاّذ ؿذ ٍ ثب ؿٌبػبیی حؼبهّبی تزبسی‪ٍ ،‬اسیض ثِ‬ ‫اًْب‪ ،‬فشٍؽ ٍ فقبلیت تزبسی تلمی هیؿَد ٍ اص هجبًی تـخیق هربلریربت ثرشای‬ ‫ػبصهبى خَاّذ ثَد؛ ثٌبثشایی اص تفىیه حؼبهّبی تزبسی ٍ ؿخلی اػترمرجربل‬ ‫هیوٌین‪.‬هٌؾَس تَضیا داد‪ :‬تفىیه حؼبه ّبی تزبسی ٍ ؿخلری ثرش اػربع‬ ‫حىن هبدُ ‪ 10‬لبًَى پبیبًِّبی فشٍؿگبّی ٍ ػبهبًِ هَدیبى اًزبم هیگیشد وِ دس‬ ‫اى ثبًه هشوضی هىلف ثِ تفىیه حؼبه ّب اػت‪ٍ.‬ی اداهرِ داد‪ :‬ثرب اررشای‬ ‫لبًَى پبیبًِ ّبی فشٍؿگبّی ٍ ػبهبًِ هَدیبى‪ّ ،‬وِ فقبالى الترلربدی هرىرلرفرٌرذ‬ ‫کَست ؼبه الىتشًٍیىی سا ثِ تشتیجی وِ لبًَى تقییی هیوٌذ‪ ،‬کبدس وٌٌذ‪ .‬حربل‬ ‫اگش ثخَاّین ساػتی اصهبیی وٌین وِ یه فقبل التلبدی ایی کرَستر رؼربه سا‬ ‫کبدس وشدُ اػت یب خیش ٍ ایٌىِ ایب ّوِ کَست ؼبهّب سا کبدس ورشدُ اػرت‪،‬‬ ‫کَست ؼبه ّبی کبدسُ ٍی سا ثب اعرالفربتری ورِ اص فرشٍؽ اٍ ثرش اػربع‬ ‫حؼبهّبی تزبسی داسین‪ ،‬همبیؼِ هیوٌین‪.‬‬ ‫سئیغ ػبصهبى اهَس هبلیبتی هتزوش ؿذ‪ :‬ثٌبثشایی تفىیه حؼربه ّرب یره الرضام‬ ‫لبًًَی اػت وِ ٍؽیفِ ارشای اى ثش فْذُ ثبًه هشوضی ثَدُ اػت‪ ،‬ثِ ایی هقٌی‬ ‫وِ هقیبس حؼبه ّبی تزبسی ثبیذ تَػظ ؿَسای پَل ٍ افتجبس ٍ ّریرات فربهر‬ ‫ثبًه هشوضی تقییی ؿَد‪ .‬هٌؾَس ثیبى وشد‪ :‬هَدیبى یرب فرقربالى الرترلربدی دس‬ ‫چبسچَه ایییًبهِای وِ ثبًه هشوضی افالم وشدُ اػت‪ ،‬ثشای ثْشُ هرٌرذی اص‬ ‫هـَقّبی حؼبهّبی تزبسی‪ ،‬ثبیذ ثِ ثبًه هشارقِ وشدُ ٍ هـخق وٌٌذ ورِ‬ ‫وذام حؼبهؿبى‪ ،‬حؼبه تزبسی اػت ٍ اص ػَی دیگش توبم حؼبهّربیری ورِ‬ ‫فقبالى التلبدی ثِ ػبصهبى اهَس هبلیبتی هقشفی وشدُاًذ‪ ،‬حؼبه تزبسی اػرت ٍ‬ ‫هب ایی هَاسد سا ثِ ثبًه هشوضی افالم هیوٌین‪.‬‬ ‫ایی همبم هؼئَل خبعشًـبى وشد‪ :‬دس حمیمت دس ػبهبًِ هـتشوی وِ ثیی ػبصهربى‬ ‫اهَس هبلیبتی ٍ ثبًه هشوضی ایزبد ؿذُ اػت ٍ دس ٍه ػرشٍیؼری ورِ ایرزربد‬ ‫وشدُاین‪ّ ،‬وِ حؼبه ّبیی سا وِ دس اختیبس داسین ثرِ ثربًره هرشورضی افرالم‬ ‫هیوٌین وِ تبوٌَى ‪ 8‬هیلیَى حؼبه ًضد هب ثِ فٌَاى حؼبه هبلیبت هقشفی ؿرذُ‬ ‫اًذ‪ٍ .‬ی اداهِ داد‪ :‬ایی حؼبهّب‪ ،‬تزبسی اػت ٍ ثب هقشفی ثِ ثبًه هرشورضی اص‬ ‫هـَقّبی ثبًه هشوضی ثْشُ هٌذ خَاٌّذ ؿذ ٍ اص ػَی دیرگرش خرَد فرقربالى‬ ‫التلبدی هوىی اػت ثخَاٌّذ حؼبهّبی دیگشی سا ّن تزبسی وٌٌرذ ورِ ثرِ‬ ‫ػشاک ثبًه هیسًٍذ ٍ ثبًه هشوضی ّن ایی حؼبهّب سا دس ّویی ٍه ػربیرت‬ ‫هـتشن ثِ هب هقشفی ٍ افالم هیوٌذ‪.‬‬ ‫تاوک َا در پزداخت تسُیالت سختگیزی کىىذ ساسوذگان پای کار ومیماوىذ‬ ‫اٍتادی گفت‪ :‬تاًک ّا تایذ در پزداخت تستْتیت ت‬ ‫هسکی ّوکاری کٌٌذ چتزاکتِ در صتَرت عتذم‬ ‫پزداخت ٍام‪ ،‬ساسًذگاى اًگیشُ ای تزای اداهِ کتار‬ ‫ًذارًذ‪.‬‬ ‫فجذاهلل اٍتبدی گفت‪ :‬دٍلرت ثربیرذ ثرشای ثرْرجرَد‬ ‫ٍضقیت ثبصاس هؼىی‪ ،‬فشضِ ٍ تمبضب سا تمَیت وٌذ‬ ‫ٍ تب صهبًی ّن وِ ثبًه ّب دس پشداخت تؼرْریرالت‬ ‫ّوىبسی الصم سا اًزبم ًذٌّذ‪ ،‬اهىبى افضایؾ تَلریرذ‬ ‫ثِ ٍیظُ دس لبلت عشح ّبی رْؾ ترَلریرذ هؼرىری‬ ‫ٍرَد ًذاسد‪.‬‬ ‫ثِ گفتِ فضَ ات بدیِ هـبٍساى اهالن وـَس‪ ،‬ثربیرذ‬ ‫رٍسًاهِ ارک‬ ‫م الف ‪ 010‬اّز‬ ‫ّیات هَضَع قاًَى تعییی تکلیف ٍضعیت ثثتی اراضی ٍ ساختواى ّای فاقذ سٌذ رسوی‬ ‫‪140160304010007215 –1401/6/27‬‬ ‫اگْی هَضَؿ هبدُ ‪ 3‬لبًَى ٍهبدُ‪ 13‬ائیی ًبهِ لبًَى تقییی تىلیف ٍضقیت حجتی ٍ اساضی ٍػبختروربًرْربی‬ ‫فبلذ ػٌذ سػوی‬ ‫ثشاثش سای ؿوبسُ‪ّ 1401/05/24-140160304010005857 :‬یبت اٍل هَضَؿ لبًَى تقییی تىلیف ٍضقیرت‬ ‫حجتی اساضی ٍ ػبختوبًْبی فبلذ ػٌذ سػوی هؼتمش دس ٍاحذ حجتی حَصُ حجت هله اّش تلشفربت هربلرىربًرِ‬ ‫ثالهقبسم هتمبضی خبًن اوشم ّبؿوی فشصًذ‪ :‬لغف الِ ثـوبسُ ؿٌبػٌبهِ‪ 1225 :‬کبدسُ اص اّش دس ؿـذاًگ‬ ‫یه لغقِ ثبک ثِ هؼبحت ‪ 2022/63‬هتشهشثـ هفشٍصُ اص پالن ‪ -175‬فشفی اص ‪ -55‬اکرلری ٍالرـ دس لرشیرِ‬ ‫خًَیک ثخؾ ‪ 20‬تجشیض خشیذاسی اص هبله سػوی البی سػَل حؼی صادُ ه شص گشدیذُ اػت‪ .‬لزا ثِ هٌؾَس‬ ‫اعالؿ فوَم هشاتت دس دٍ ًَثت ثِ فبکلِ ‪ 15‬سٍص اگْی هیـَد دس کَستی وِ اؿخبف ًؼجت ثرِ کرذٍس‬ ‫ػٌذ هبلىیت هتمبضی افتشاضی داؿتِ ثبؿٌذ هی تَاًٌذ اص تبسیخ اًتـبس اٍلیی اگْی ثِ هذت دٍ هبُ افترشام‬ ‫خَد سا ثِ ایی اداسُ تؼلین ٍ پغ اص اخز سػیذ‪ ،‬ؽشف هذت یه هبُ اص تبسیخ تؼلین افتشام‪ ،‬دادخرَاػرت‬ ‫خَد سا ثِ هشارـ لضبئی تمذین ًوبیٌذ‪.‬ثذیْی اػت دس کَست اًمضبی هذت هزوَس ٍ فذم ٍکَل افتشام‬ ‫عجک همشسات ػٌذ هبلىیت کبدس خَاّذ ؿذ‪.‬‬ ‫‪ *3/165‬تبسیخ اًتـبس ًَثت اٍل‪1401/06/29 :‬‬ ‫* تبسیخ اًتـبس ًَثت دٍم‪1401/07/12 :‬‬ ‫رئیس ثثت اسٌاد ٍ اه ک اّز‪ -‬اتزاّین ًَری‬ ‫ؿشایظ ثشای ٍسٍد ثرخرؾ خلرَکری ٍ فرشکرت‬ ‫ػبخت هؼىی تَػظ هتمبضیبى فرشاّرن ؿرَد ‪ .‬ترب‬ ‫صهبًی وِ ّوىبسی خرَد هرترمربضریربى ٍ ثرخرؾ‬ ‫خلَکی ًجبؿذ‪ ،‬ػبخت یه هیلیَى ٍاحذ هؼىًَی‬ ‫اهىبى پزیش ًخَاّذ ثَد‪.‬اٍ هی گَیذ‪ :‬ثبًره ّرب دس‬ ‫پشداخت تؼْیالت ػخت گیشی ثؼیبسی داسًذ ایری‬ ‫دس حبلی اػت وِ ّضیٌِ ػبخت ٍػبص افضایؾ یبفرترِ‬ ‫اػت ثِ عَسی وِ حتی پشداخت تؼْیالت ّرن دس‬ ‫ثبصُ ای اص صهبى پبػخ گَ ًخَاّذ ثَد ٍ ّویی خرَد‬ ‫ثبفج هی ؿَد وِ ثؼیبسی اص ػبصًذگربى الرذام ثرِ‬ ‫پیؾ فشٍؽ ٍاحذّبی هؼىًَی خَد وٌٌذ‪.‬‬ ‫رٍسًاهِ ارک‬ ‫م الف ‪ 012‬اّز‬ ‫ّیات هَضَع قاًَى تعییی تکلیف ٍضعیت ثثتی اراضی ٍ ساختواى ّای فاقذ سٌذ رسوی‬ ‫‪140160304010007214 –1401/6/27‬‬ ‫اگْی هَضَؿ هبدُ ‪ 3‬لبًَى ٍهبد‪ 13‬ائیی ًبهِ لبًَى تقییی تىلیف ٍضقیت حجتی ٍ اساضی ٍػبخرتروربًرْربی‬ ‫فبلذ ػٌذ سػوی‬ ‫ثشاثش سای ؿوبسُ‪ّ 1401/05/24-140160304010005856 :‬یبت اٍل هَضَؿ لبًَى تقییی تىلیف ٍضقیت‬ ‫حجتی اساضی ٍ ػبختوبًْبی فبلذ ػٌذ سػوی هؼتمش دس ٍاحذ حجتی حَصُ حجت هله اّش تلشفبت هربلرىربًرِ‬ ‫ثالهقبسم هتمبضی خبًن اوشم ّبؿوی فشصًذ‪ :‬لغف الِ ثـوبسُ ؿٌبػٌبهِ‪ 1225 :‬کبدسُ اص اّش دس ؿـذاًگ‬ ‫یه لغقِ ثبک ثِ هؼبحت ‪ 3328/23‬هتشهشثـ هفشٍصُ اص پالن ‪ -170‬فشفی اص ‪ -55‬اکلری ٍالرـ دس لرشیرِ‬ ‫خًَیک ثخؾ ‪ 20‬تجشیض خشیذاسی اص هبله سػوی البی سػَل حؼی صادُ ه شص گشدیرذُ اػرت‪ .‬لرزا ثرِ‬ ‫هٌؾَس اعالؿ فوَم هشاتت دس دٍ ًَثت ثِ فبکلِ ‪ 15‬سٍص اگْی هیـَد دس کَستی وِ اؿخبف ًؼجرت ثرِ‬ ‫کذٍس ػٌذ هبلىیت هتمبضی افتشاضی داؿتِ ثبؿٌذ هی تَاًٌذ اص تبسیخ اًتـبس اٍلیی اگْی ثِ هذت دٍ هربُ‬ ‫افتشام خَد سا ثِ ایی اداسُ تؼلین ٍ پغ اص اخز سػیذ‪ ،‬ؽشف هذت یه هبُ اص تبسیخ تؼلریرن افرترشام‪،‬‬ ‫دادخَاػت خَد سا ثِ هشارـ لضبئی تمذین ًوبیٌذ‪.‬ثذیْی اػت دس کَست اًمضبی هذت هزورَس ٍ فرذم‬ ‫ٍکَل افتشام عجک همشسات ػٌذ هبلىیت کبدس خَاّذ ؿذ‪.‬‬ ‫‪ *3/166‬تبسیخ اًتـبس ًَثت اٍل‪1401/06/29 :‬‬ ‫* تبسیخ اًتـبس ًَثت دٍم‪1401/07/12 :‬‬ ‫رئیس ثثت اسٌاد ٍ اه ک اّز‪ -‬اتزاّین ًَری‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪7‬‬ ‫تصًیه اییهوامٍ اجزایی تخصیص سمیه‬ ‫ی مسکه پس اس تًلذ فزسوذ سًم‬ ‫ّیات ٍسیزاى اییی ًاهِ اجزایی تثصزُ (‪ ) 2‬هادُ‬ ‫( ‪ ) 0‬قاًَى حوایت اس خاًَادُ ٍ جَاًی جوعیتت‬ ‫درتارُ تخصیص سهیی ٍ هسکی تِ خاًَار پس اس‬ ‫تَلذ فزسًذ سَم ٍ تیشتز را تِ تصَیه کزد‪.‬‬ ‫ّیبت دٍلت ثِ سیبػت ایت اهلل ػیذ اثرشاّریرن‬ ‫سئیؼی سئیغ روَْس‪ ،‬دس ارشای تىلیف هرمرشس‬ ‫دس تجلشُ (‪)3‬هبدُ(‪ )4‬لبًَى حوبیت اص خبًرَادُ‬ ‫ٍ رَاًی روقیت ٍ ثبّذف ایزبد هـَق ثرشای‬ ‫فشصًذاٍسی ٍتقذدفشصًذاى دسخبًَادُ دس رْت‬ ‫ػیبػتْبی ولی روقیت ٍخربًرَادُ هرجرٌری ثرش‬ ‫رلَگیشی اصپیشی روقیت ٍحفرؼ ررورقریرت‬ ‫رَاى‪ ،‬اییی ًبهِ ارشایی تجلشُ هبدُ لبًًَی یربد‬ ‫ؿذُ دسخلَف تخلیق صهیی ٍهؼرىری ثرِ‬ ‫خبًَاس پغ اصتَلذفشصًذ ػَم ٍثریرـرترش سا ثرِ‬ ‫تلَیت سػبًذ‪.‬‬ ‫ثوَرت اییی ًبهِ هزوَس‪ ،‬خبًَاسّبدسکَستری‬ ‫هـوَل اػتفبدُ اصاهىبًبت دٍلتی هَضَؿ ایری‬ ‫اییی ًبهِ ّؼتٌذوِ فشصًذ ػَم یرب ثریرـرترش اى‬ ‫خبًَاسپغ اصتلَیت لبًَى حوبیت اص خبًرَادُ‬ ‫ٍرَاًی روقیت‪،‬هتَلذٍ داسای ػبثمِ ػىرًَرت‬ ‫دس ؿْش هَسد تمبضب ثرشاػربع دػرترَسالرقرور‬ ‫ٍصاست ساُ ٍ ؿْشػبصی هَضَؿ هبدُ( ‪)1‬ایریری‬ ‫ًبهِ ارشایی لربًرَى ػربهربًرذّری ٍحروربیرت‬ ‫اصتَلیذٍفشضِ هؼىی ثبؿذ‪.‬‬ ‫ّوچٌیی ایی اییی ًبهِ هـورَل خربًرَاسّربیری‬ ‫هی گشدد وِ ًشخ ثبسٍسی ؿرْرشػرتربى هر ر‬ ‫صادگبُ پذس یبفشصًذ‪ ،‬ثشاػبع ػشؿوبسی ًفرَع‬ ‫ٍ هؼىی ٍ ثب افالم هشوض اهبس ایشاى‪ ،‬ثبالی ‪5/2‬‬ ‫ًجبؿذ‪.‬ثشاػبع اییی ًبهِ یبد ؿذُ‪ٍ ،‬صاست ساُ ٍ‬ ‫ؿْشػبصی هىلف اػت ثِ هٌؾَس تاهیی هؼىری‬ ‫خبًَاسّب پغ اص تَلذ فشصًذ ػَم ٍ ثیـتش‪ ،‬یره‬ ‫لغقِ صهیی حذاوخش ثِ هؼبحت ‪ 200‬هرترشهرشثرـ‬ ‫هٌغجک ثب ضَاثظ حذ ًلبه تفىیره ثرشاػربع‬ ‫عشحّبی ّبدی سٍػتبیی یب عشح ّربی رربهرـ‬ ‫ؿْشی هلَه یب ٍاحذ هؼىًَی ثشای ػبوٌیری‬ ‫دس سٍػتبّب یب ؿْشّبی ووتش اص ‪ّ 500‬ضاس ًرفرش‬ ‫روقیت ثِ کَست هـتشن ٍ ثبلوٌبکفِ ثِ پرذس‬ ‫ٍ هبدس دس ؿْش ٍ سٍػتبی ه ػىًَت فرمرظ‬ ‫ثشای یه ثبس ٍ ثشاػبع ّضیرٌرِ اهربدُ ػربصی‬ ‫صهیی دس صهبى ٍاگرزاسی ثرِ کرَست فرشٍؽ‬ ‫الؼبعی ثب ‪ 2‬ػبل تٌفغ ٍ ‪ 8‬ػبل تمؼیظ ثرذٍى‬ ‫افوبل تخفیف ٍاگزاس ورٌرذ‪.‬ثرشای ػربورٌریری‬ ‫ؿْشّبی ثبالی ‪ّ 500‬ضاس ًفش روقیت‪ ،‬صهیی یرب‬ ‫ٍاحذ هؼىًَی ثب ؿشایظ همشس دس ایریری ًربهرِ‬ ‫ثؼتِ ثِ افالم ؽشفیت تَػظ دٍلت هرجرٌری ثرش‬ ‫ٍرَد صهیی یب ٍاحذ هؼىًَی دسؿرْرشورْربی‬ ‫اعشاف یب ؿْشّبی رذیذ یب ؿْشّبی هزربٍسیرب‬ ‫صادگبُ پذس ٍ هبدس هـشٍط ثِ ایٌرىرِ ثربالترشاص‬ ‫‪ّ 500‬ضاس ًفش ًجبؿذ‪ ،‬ثِ اًتخبه پذسٍدس کَست‬ ‫فررَت پررذس‪،‬ثررِ اًررتررخرربه هرربدساخررتررلرربف‬ ‫هی یبثذ‪ّ.‬وچٌیی صهیی یبٍاحذ هؼىًَی هَضَؿ‬ ‫ایی اییی ًبهِ ثِ کَست هـتشن ٍ ثبلوٌبکفِ ثِ‬ ‫پذس ٍ هبدسٍاگزاسهیگشددٍػٌذهبلىیت حذاوخش‬ ‫یىوبُ پغ اصپشداخت اخشیی لؼظ ثِ ًبم ایـبى‬ ‫هٌتم هیـَد‪ .‬دس کَست فَت ّش یه اص پرذس‬ ‫ٍ هبدس‪ ،‬هبلىیت صهیی یب ٍاحرذ هؼرىرًَری ثرش‬ ‫اػبع هَاصیی لبًًَی اسث ثِ ٍسحِ هتَفی تقرلرک‬ ‫هیگیشد‪.‬دس کَستی وِ تقذاد خبًَاس هـرورَل‬ ‫ایی اییی ًبهِ دس ّش ؿْش ٍ پرشٍطُ ثریرـرترش اص‬ ‫ؽشفیت صهیی یب ٍاحذ هؼىًَی لربثر تراهریری‬ ‫تررَػررظ دٍلررت ثرربؿررذ‪ ،‬اٍلررَیررت ٍاگررزاسی‬ ‫ثبخبًَاسّبی فبلذ هبلىیت ٍ داسای فشم (د) ػجض‬ ‫اػت‪ .‬ثشای ػبیش هتمبضیبى دس ایری ؿرْرشّرب ٍ‬ ‫پشٍطُ ّب‪ ،‬ثؼتِ ثِ ؽشفیت افالهی تَػظ ٍصاست‬ ‫ساُ ٍ ؿْشػبصی هجٌی ثش ٍرَد صهیی یرب ٍاحرذ‬ ‫هؼىًَی دس ػبیش پشٍطُ ّب یب دس ؿْرشن ّربی‬ ‫اعشاف یب ؿْشّبی رذیذ یب ؿْشّبی هزبٍس یرب‬ ‫ؿْش صادگبُ پذس یب هبدس هـشٍط ثِ ایٌىِ ثبالترش‬ ‫اص ‪ّ 500‬ضاس ًفش روقیت ًجبؿذ‪ ،‬ثِ اًتخبه پرذس‬ ‫ٍ دس کَست فَت پذس ثِ اًتخبه هربدس ٍ دس‬ ‫کَست فَت پذس ٍ هبدس ثِ اًترخربه ٍلری یرب‬ ‫ػشپشػت لبًًَی‪ ،‬تاهیی هی ؿَد‪.‬ثشاػربع ایری‬ ‫گضاسؽ‪ ،‬اساضی هَضَؿ ایی اییی ًبهِ ؿربهر‬ ‫اساضی هلی ٍ دٍلتی ٍالـ دس عشح ّبی ّربدی‬ ‫هلَه سٍػتبیی ٍ یب عشح ّبی ربهـ ؿْشی ٍ‬ ‫ثب سفبیت هفبد تجلشُ (‪ )2‬هبدُ (‪ )9‬لبًَى رْؾ‬ ‫تَلیذ هؼىی اػت‪.‬‬ ‫رٍسًاهِ ارک‬ ‫م الف ‪ 094‬اّز‬ ‫ّیات هَضَع قاًَى تعییی تکلیف ٍضعیت ثثتی اراضی ٍ ساختواى ّای فاقذ سٌذ رسوی‬ ‫‪140160304010007213 –1401/6/27‬‬ ‫اگْی هَضَؿ هبدُ ‪ 3‬لبًَى ٍهبد‪ 13‬ائیی ًبهِ لبًَى تقییی تىلیف ٍضقیت حجتی ٍ اساضی ٍػبخرتروربًرْربی‬ ‫فبلذ ػٌذ سػوی‬ ‫ثشاثش سای ؿوبسُ‪ّ 1401/04/25-140160304010004658 :‬یبت اٍل هَضَؿ لبًَى تقییی تىلیف ٍضقیت‬ ‫حجتی اساضی ٍ ػبختوبًْبی فبلذ ػٌذ سػوی هؼتمش دس ٍاحذ حجتی حَصُ حجت هله اّش تلشفبت هربلرىربًرِ‬ ‫ثالهقبسم هتمبضی البی حؼیی لف گشی فشصًذ‪ :‬اثشاّین ثـوبسُ ؿٌبػٌبهِ‪27723 :‬کبدسُ اص اّش ؿـذاًگ‬ ‫یه لغقِ ثبک ثِ هؼبحت ‪ 1003/25‬هتشهشثـ هفشٍصُ اص پالن ‪ -3807‬اکلی ٍالرـ اّرش(ثربغرالس اساػری)‬ ‫خشیذاسی اص هبله سػوی ه شص گشدیذُ اػت‪ .‬لزا ثِ هٌؾَس اعالؿ فوَم هشاتت دس دٍ ًَثت ثِ فبکلِ ‪15‬‬ ‫سٍص اگْی هیـَد دس کَستی وِ اؿخبف ًؼجت ثِ کذٍس ػٌذ هبلىیت هتمبضی افتشاضی داؿتِ ثبؿٌذ هی‬ ‫تَاًٌذ اص تبسیخ اًتـبس اٍلیی اگْی ثِ هذت دٍ هبُ افتشام خَد سا ثِ ایی اداسُ تؼلین ٍ پغ اص اخز سػیرذ‪،‬‬ ‫ؽشف هذت یه هبُ اص تبسیخ تؼلین افتشام‪ ،‬دادخَاػت خَد سا ثِ هشارـ لضبئی تمذین ًوبیٌرذ‪.‬ثرذیرْری‬ ‫اػت دس کَست اًمضبی هذت هزوَس ٍ فذم ٍکَل افتشام عجک همشسات ػٌذ هبلىیت کربدس خرَاّرذ‬ ‫ؿذ‪.‬‬ ‫‪ *3/167‬تبسیخ اًتـبس ًَثت اٍل‪1401/06/29 :‬‬ ‫* تبسیخ اًتـبس ًَثت دٍم‪1401/07/12 :‬‬ ‫رئیس ثثت اسٌاد ٍ اه ک اّز‪ -‬اتزاّین ًَری‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫ًشبًی الکترًٍیکی رٍزًبهِ ارک‬ ‫سبیت رٍزًبهِ ارک‪arkonline.ir 9‬‬ ‫سبیت پبیگبُ خبری ارک ‪ark-news.ir9‬‬ ‫ایویل رٍزًبهِ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایویل هذیرهسئَل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫هذیر اجرائی‪ 9‬هعصَهِ حجبزی‬ ‫هجری سبیت رٍزًبهِ‪ 9‬سبًبز اشراقی‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫هذیر هسئَل ٍصبحب اهتیبز‪ 9‬هحوذ اشراقی‬ ‫سردبیر‪ 9‬سبًلی اشراقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬زهیٌِ اًتشبر ‪ 9‬فرٌّگی ‪ٌّ -‬ری ‪ -‬ادبی ‪ -‬علوی‬ ‫کذپستی‪ - 4052536129‬تلفی‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبکس‪ - 24301605 9‬شوبرُ ّوراُ ‪180330455719‬‬ ‫ًشبًی ‪ 9‬تبریس خیبببى ازادی‪ -‬خیبببى هبراالى ًرسیذُ بِ هیذاى فذک‬ ‫دفتر رٍزًبهِ ارک ‪ -‬چبپخبًِ‪ 9‬پرًیبى تبریس‬ ‫سِ شٌثِ ‪ ۲2‬شْایَر ‪ ۲۲ * ۰0۲۰‬سپتاهثا ‪ ۲2 * ۲۲۲۲‬طفا ‪ * ۰000‬ساا سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * شوارُ ( سایی ) ‪ * 9920 :‬ورزش و گردشگری‬ ‫فْرست تین هلی فَتسبل برای حضوَر‬ ‫در قْرهبًی اسیب هشخص شذ‬ ‫تاًاهِ رقثای تین هلی در پٌجاُ سپتاهثا؛‬ ‫از جٌگ تا ستارگاى تا شثیِسازی تِ خاطا ایااى‬ ‫فْاست تین هلی فَتساا ایااى تاای حضَر در‬ ‫هساتقات قْاهاًی اسیا در کَیت هشخض شذ‪.‬‬ ‫ثه گضاسؽ ایشنب؛ این مؼبثمب منشمبه ثقشگقضاس‬ ‫م ؿود و ؿبگقشدان وحقیقذ ؿقیقؼقبیق ثقب‬ ‫انذونضی‪ ،‬دینتبیپه و لجعبن هیگشوه هؼیعقذ و‬ ‫ثه تشتشیت دس سوصهبی ‪ ۲ ،۷‬و ‪ ۵۲‬منشمقبه ثقه‬ ‫ملب این حشیفبن م سونذ‬ ‫ثش این اػبع و پغ اص حضوس دس تقوسنقیقعق‪.‬‬ ‫تبیلعذ که ثب نبیت لنشمبنق تقیقم کـقوسمقبن‬ ‫هیشاه ثود‪ ،‬اػبم نفشا حقبضقش دس اسدوی‬ ‫پبیبن ثه معؾوس حضوس دس مؼبثمب لنشمقبنق‬ ‫اػیب ثذین ؿشح اعال ؿذ‪:‬‬ ‫ػیعب پشکبع‪ ،‬ػ یذ مومع ‪ ،‬حؼقیقن عقیقجق ‪،‬‬ ‫م یذسضب ػعگ ػفقیقذی‪ ،‬ػق قیقذ احقیقذ‬ ‫عجبػ ‪ ،‬مؼلم اویدلجبد‪ ،‬ػبیس البپوس‪ ،‬علیشضب‬ ‫سفی پوس‪ ،‬منذی کشیقیق ‪ ،‬مق قیقذحؼقیقن‬ ‫دسخـبن ‪ ،‬منذی اػذؿیش‪ ،‬حیضه کذخذایق ‪،‬‬ ‫علیشضب جوان و م یذحؼین ثبصیبس‬ ‫مشحله پبیبن اسدوی تیییل فوتؼبل ایقشان اص‬ ‫ػهؿعجه دس کیپ تیمهبی مل اغبص م ؿود و‬ ‫ػپغ تیم کـوسمبن سوص ؿعجه ساه کقویق‪.‬‬ ‫م ؿود‬ ‫اعسام ‪08‬تیراًذاز بِ هسببقبت‬ ‫جْبًی هصر‬ ‫سِ تیوی کِ در جام جْاًی‬ ‫‪ ۲۲۲۲‬تا ایرااى ّرن گراٍُ‬ ‫ّستٌذ در پٌجاُ هاُ سپتاهثرا‬ ‫تازی ّای جاله تَجْی را‬ ‫تاگزار خَاٌّذ کاد‪.‬‬ ‫ثه گضاسؽ ایشنب‪ ،‬فقمقظ ‪۷۶‬‬ ‫سوص تب اغبص جقب جقنقبنق‬ ‫‪ ۲۲۲۲‬لغش ثبل مبنذه اػق‪.‬‬ ‫صمبن که ثه ػشع‪ .‬خواهقذ‬ ‫گزؿ‪ .‬و ثه ثیؼ‪ .‬و دومین‬ ‫دوسه ثقضسگقیقشیقن سویقذاد‬ ‫فوتجبل جنبن م سػیم تیقم‬ ‫مل فوتجبل کـقوسمقبن نقیقض‬ ‫ثبیذ دس گشوه دو ثب تیمهبی‬ ‫انگلیغ‪ ،‬ولض و امشیکب پیکبس‬ ‫داؿیه ثبؿذ‬ ‫دس سوصهبی پیؾ سو ؿقبهقذ‬ ‫فیفبدی فیفب خقواهقیقم ثقود‬ ‫دومققیققن پققعققاققشه ث ق ققذ اص‬ ‫گشوهثعذی که اص اهقیقیق‪.‬‬ ‫ثقبییق ثققشخققوسداس اػقق‪.‬‬ ‫یوصهبی ایشان ثقب هقذایق‪.‬‬ ‫ػققشمققشث ق جققذیققذ خققود‬ ‫کبسلوع ک سوؽ ثقبیقذ ‪۲‬‬ ‫ثبصی تذاسکبت سا مقمقبثق‬ ‫اسوگوئه و ػعگبل ثه انقاقب‬ ‫ثشػبنعذ پقیقؾ اص ایقن دس‬ ‫گضاسؿ مفل ثه وض یق‪.‬‬ ‫امبدهػبصی پعج تیم اػیبیق‬ ‫دیگشی که دس جب جنقبنق‬ ‫حبضش هؼیعذ پشداخییم کقه‬ ‫م توانیذ دس ایقعقاقب ان سا‬ ‫مـبهذه کعیذ‬ ‫حبی لشاس اػ‪ .‬ثه ػشاغ ػقه‬ ‫تیی ثشویم کقه دس گقشوه‬ ‫ایشان حبضش هؼیعذ اننب دس‬ ‫پعاشه ‪ ۲۲‬ؿنشیوس تقب پقعقج‬ ‫مقنققش دققه دثققذاسهققبیق سا‬ ‫ثشگضاس خواهعذ کشد؟‬ ‫ولض‪ :‬تمبث ثب ؿیبعین ػشخ و‬ ‫لوانذوفؼک‬ ‫ؿبگشدان ساثقش پقیقج دس‬ ‫ػغح نخؼ‪ .‬سلقبثق‪ .‬هقبی‬ ‫لیگ مل‪.‬هبی اسوپب حقبضقش‬ ‫هؼیعذ اننب ثب ػه ثقبخق‪ .‬و‬ ‫یک تؼبوی دیگش ؿقبنؼق‬ ‫ثشای ک ود ثه فیعبل نذاسنذ و‬ ‫کشفب تیب تالؽؿقبن ثقبیقذ‬ ‫ثشای این ثبؿذ تب ثقه ػقغقح‬ ‫دو ػموط نکععذ ولضی هقب‬ ‫اثیذا دس ثشوکؼ ثه ملقب‬ ‫تیم مذع ثلظیک م سونذ و‬ ‫ػپغ دس خبنه ممبث لنؼیقبن‬ ‫و یبسان ساثش لوانذوفؼکق‬ ‫پیکبس خواهعذ داؿ‪.‬‬ ‫ثلظیک‪ -‬ولض‬ ‫ولض‪ -‬لنؼیبن‬ ‫انگلیقغ‪ ۲ :‬ثقبصی ثقضس‬ ‫ممبث اتضوسی و طسمنهب‬ ‫ػه ؿیشهب نیض وض یی هیبنعذ‬ ‫ولض سا تاشثه م کععذ تقیقم‬ ‫تااکتَر قثل از هظاف تا پاسپَلی‬ ‫درخشش ٍرزشوکوبراى پورٍرن اًوذام‬ ‫اررببیجبىشرقی در رقببتّبی اًتخببی تین هلی‬ ‫ٍرزشکاراى اررتایجاىشاقی در رقاترت ّرای‬ ‫اًتخاتی تین هلی خَش درخشیذًذ‪.‬‬ ‫مؼبثمب پشوسؽ انذا ثبدی کقالقػقیقک و‬ ‫فیضیک لنشمبن کـوس و انیخبث تیم مل ع‬ ‫سوصهبی گزؿیه ثه میضثبن کشمبن ثشگضاس ؿذ‬ ‫تیم ارسثبیابنؿشل ثب ػه وسصؿکبس دس ایقن‬ ‫سلبث‪ .‬هب حضوس یبف‪ .‬که نیبیعذگقبن اػقیقبن‬ ‫موفک ثه کؼت ‪ ۸‬نـبن ؿبم ‪ ۵‬عال‪ ،‬و دو ثشنض‬ ‫ؿذنذ‬ ‫امیش خبکیبن دس سؿیه پشوسؽ انذا ‪ ،‬وسصؿکبس‬ ‫عالی اػیبن ثود که ثش ػقکقوی لقنقشمقبنق‬ ‫ایؼیبد‬ ‫ثنضاد عذال‪ .‬دس دػیه ػو ثبدی کالػیک ثه‬ ‫ممب ػو و مذال ثشنض سػیذ و امیقش ثـقبس دس‬ ‫فیضیک سده ػع جوانبن ثه مذال ثشنض و سوئین‬ ‫علیپوس دس دػیه ػو فیضیک کالقػقیقک ثقه‬ ‫ممب پعام دػ‪ .‬یبف‪.‬‬ ‫تقق قق‪ .‬هققذایقق‪ .‬گققش‬ ‫ػبو گی‪ .‬دس این فل اص‬ ‫سلبث‪.‬هبی لیگ ملق‪ .‬هقبی‬ ‫اسوپب نیبیؾ ثؼیبس ض قیقفق‬ ‫داؿ‪ .‬اننب پغ اص دقنقبس‬ ‫هفیه ثشدی نذاؿیهانذ و ثقب ‪۲‬‬ ‫تؼبوی و ‪ ۲‬ثبخ‪ .‬دس لق قش‬ ‫جذول جبی داسنذ اننقب ثقب‬ ‫یققک گق صده و ‪ ۷‬گق‬ ‫خوسده دیگش ثقخقیق ثقشای‬ ‫ک ود نذاسنذ و کشفب ثقشای‬ ‫مبنذن و ثمب دس ػغح نخؼ‪.‬‬ ‫ثبیذ ثاعگعذ‬ ‫انگلیؼ هب ‪ ۲‬ثقبصی ثؼقیقبس‬ ‫دؿواس سا پیقؾ سوی خقود‬ ‫داسنذ اننب دس اثیذا مینقیقبن‬ ‫اییبلیب خواهعذ ثود و دس گقب‬ ‫ث ذی ثبیذ اص الیبن پزیشای‬ ‫کععذ ‪ ۲‬ثبصی ثؼیقبس دؿقواس‬ ‫که دس دوس سف‪ .‬ثب نقیقیقاقه‬ ‫مؼبوی تیب ؿقذ عقاقیقت‬ ‫اػقق‪ .‬کققه هققش ‪ ۲‬ثققبخقق‪.‬‬ ‫انگلیقغ دس ایقن دوسه اص‬ ‫مؼبثمب ممبث ماقبسػقیقبن‬ ‫سلم خوسده اػ‪.‬‬ ‫اییبلیب‪ -‬انگلیغ‬ ‫انگلیغ‪ -‬الیبن‬ ‫امشیکب‪ :‬سویبسوی ثب طاپن و‬ ‫عشثؼیبن‪ ،‬ثه خبعش ایشان‬ ‫امب ایبی می ذه امقشیقکقب‬ ‫ؿبگشدان گش ثشهبلیقش دس‬ ‫این پعاشه‪ ،‬ثشنبمه ی ویظه ای‬ ‫ثشای ؿجیهػبصی ثبصی ممبثق‬ ‫ایشان سا دس دػیوس کبس خقود‬ ‫لشاس داده انذ اننب اثیذا ساه‬ ‫الیبن م ؿونذ و ممبث طاپن‬ ‫کف اسای م کععقذ و دس‬ ‫ادامه ثه اػپبنیب ػفش خواهقعقذ‬ ‫کشد تب ممبث عشثؼیبن و تیقم‬ ‫هشوه سنبسد لشاس ثگیقشنقذ ‪۲‬‬ ‫ثبصی ثب ‪ ۲‬تیم اػیقبیق کقه‬ ‫م توانذ نـبن دهذ تقب دقه‬ ‫حذ سویبسوی ثب ایشان ثقشای‬ ‫یبنک هب اص اهییق‪ .‬ثقبییق‬ ‫ثشخوسداس اػ‪.‬‬ ‫طاپقققن‪ -‬امقققشیقققکقققب دس‬ ‫دوػلذوس الیبن)‬ ‫عققشثؼققیققبن‪ -‬امققشیققکققب دس‬ ‫موسیکب اػپبنیب)‬ ‫‪ ۲‬تازی تذارکاتی اًجام هیدّذ‬ ‫اساهی ًْایی تیااًذازاى اعرزاهری ایرااى ترِ‬ ‫هساتقات جْاًی جَاًاى ٍ تزرگساالى جرْراى‬ ‫هظا اعالم شذ‪.‬‬ ‫ثه گضاسؽ ایؼعب‪ ،‬مؼبثمب جنبن تیقشانقذاصی‬ ‫دس سده ػع ثضسگؼبین و جوانبن اص ‪ ۲۲‬مقنقش‬ ‫تب ‪ ۷‬اثبن مبه دس ملش ثشگضاس م ؿود و ایقشان‬ ‫ثب ‪ ۵۹‬تیشانذاص ساه این سلبث‪.‬هب خواهذ ؿقذ‬ ‫مؼبثمب جنبن ملقش نقخقؼقیقیقن مقشحلقه‬ ‫مؼبثمب توصیع ػنییه الیپیک ‪ ۲۲۲۲‬پبسیقغ‬ ‫م ؼوه م ؿود دنبس تیشانذاص نخقؼق‪ .‬دس‬ ‫هش مبده جواص حضوس دس الیپیقک سا کؼقت‬ ‫خواهعذ کشد‬ ‫دس سؿیه تفعقگ مقنقیقبس کقذالق‪ ،.‬پقوسیقب‬ ‫نوسوصیبن‪ ،‬امیش م یذ نکونب ‪ ،‬نایه خذمقیق ‪،‬‬ ‫النه احیذی‪ ،‬فبعیه کشمضاده و فبعیه امیع ثه‬ ‫مؼبثمب اعضا خواهعذ ؿذ جقواد فقشوغق ‪،‬‬ ‫ػابدپوسحؼیع ‪ ،‬مق قیقذ سػقول عقفقیق ‪،‬‬ ‫گلعوؽ ػجم‪ .‬الن ‪ ،‬هبنیه سػیییقبن و مقیقعقب‬ ‫لشثبن نیض تیشانذاصان اعضام دس سؿیه تپقبنقچقه‬ ‫خواهعذ ثود‬ ‫جبربِ ّبی گردشگری جلفب شْر‬ ‫هرزی اررببیجبى‬ ‫ّفتِ ّفتن رقاتت ّای لیگ تاتا‪ ۲ ،‬تازی تذارکاتی اًجام خَاّذ داد‪.‬‬ ‫تاشگاُ تااکتَر اعالم کاد‪ :‬تین فَتثاا ایی تاشگاُ قثل از هظاف تا پاسپَلیر‬ ‫در‬ ‫ثه گضاسؽ ایشنب اص این ثبؿگبه‪ ،‬ؿبگشدان ثشدیف ثشای حفؼ امبدگق و حضقوس‬ ‫پشلذس دس ادامه مؼبثمب لیگ ثشتش‪ ،‬ثب تیم هبی نود اسومقیقه و هقواداس ثقبصی‬ ‫دوػیبنه ثشگضاس خواهعذ کشد‬ ‫ثش اػبع ثشنبمه سیضی هبی ثه عی امذه‪ ،‬تشاکیوس ‪ ۲۲‬ؿنشیوس دس تجشیض ثه ملب‬ ‫تیم نود اسومیه و یکم منش دس تنشان ممبث تیم هواداس لشاس م گیشد‬ ‫ثه گضاسؽ ایشنب‪ ،‬سلبث‪ .‬هبی لیگ ثشتش فوتجبل ثبؿگبه هبی ایشان ثه دلی ثشگضاسی‬ ‫اسدوی امبدگ تیم مل ت غی ؿذه و هعوص صمبن ثشگضاسی سلبث‪ .‬هبی هبی هفیه‬ ‫هفیم مـخق نـذه اػ‪.‬‬ ‫تیم تشاکیوس که ثب هـ‪ .‬امییبص اص ‪ ۷‬ثبصی دس سده ؿـم جذول اػ‪ .‬دس هفیه هفیم‬ ‫دس تنشان ثه ملب پشػپولیؼ م سود که ثب ‪ ۵۲‬امییبص دس کذس جقبی گقشفقیقه‬ ‫اػ‪.‬‬ ‫‪ّ ۰۲‬زار هیلیارد تَهاى از تسْیالت تثظاُ ‪ ۰۱‬تِ ٍزارت هیااث فاٌّگی اختظاص یافت‬ ‫هعاٍى تَسعِ هذیایت ٍ هٌاتع ٍزارت هیااث فاٌّگی‬ ‫‪ ،‬گادشگای ٍ طٌایع دستی گفت ‪ :‬اهساا ‪ّ ۰۲‬رزار‬ ‫هیلیارد تَهاى از تسْیالت تثظاُ ‪ ۰۱‬تِ ایی ٍزارتخاًرِ‬ ‫اختظاص یافت کِ تاکٌَى تی ساتقِ تَدُ دس جقلقؼقه‬ ‫ثشسػ ؽشفی‪ .‬هب ولبثلی‪ .‬هبی گشدؿقگقشی غقشه‬ ‫مبصنذسان دس دانـگبه اصاد واحقذ تقعقکقبثقن افقضود‪:‬‬ ‫مبصنذسان و ثویظه غشه اػیبن اص عشفی‪ .‬هبی عؾیی‬ ‫دس حوصه گشدؿگشی ثشخوسداس اػ‪ .‬که ثقشخق اص‬ ‫اػققیققبن هققب دس حؼققش داؿققیققن ان هؼققیققعققذ‬ ‫وی اؽنبسداؿ‪ :.‬دػییبث ثه اهذا توػ ه ثب پـیوانه‬ ‫علی امکبن پزیش اػ‪ .‬و ثبیذ دس حوصه گشدؿگقشی‬ ‫نیض این اتفبق ثیفیذ اوحذی ثب تبکیذ ثش ایقعقکقه ثقبیقذ‬ ‫جبرثه ػشمبیه گزاسی ثشای ف بین این عشکه فشاهقم‬ ‫ؿود‪ ،‬خبعشنـبن کشد‪ :‬غشه مقبصنقذسان ثقه لق قبػ‬ ‫ػبخیبسی اص امکبنب خوث ثشخوسداس اػ‪ .‬و ثقبیقذ‬ ‫صمیعه تموی‪ .‬اننب فشاهم ؿود ثه گفقیقه اوحقذی دس‬ ‫کـوسهبی هیؼبیه ػشمبیه گزاسان صیبدی هؼیعذ که‬ ‫حبضشنذ دس ایشان ػشمبیه گزاسی کععذ و ثبیذ اص ایقن‬ ‫فشک‪ .‬ننبی‪ .‬اػیفبده سا کشد وی یبداوس ؿذ ‪ :‬ثبیقذ‬ ‫ثه داؿیه هبییبن افیخبس کعیم و اص ایقن فقشکق‪ .‬دس‬ ‫جن‪ .‬سونک الیلبدی و توػ ه پبیذاس معغمه اػیقفقبده‬ ‫نیبییم تؼنیال تجلشه ‪ ۵۲‬اص جیله منییقشیقن اثقضاس‬ ‫ایابد و حفؼ اؿیغبل دس اػیبن هبػ‪.‬‬ ‫نقشخ ػققود تؼققنققیققال تققجققلققشه ‪ ۵۲‬دس مققعققبعققک‬ ‫ثشخوسداس ‪ ۵۲‬دسکذ و دس معبعقک کقیقیقش تقوػق قه‬ ‫یبفیه ‪ ۵۲‬دسکذ ل بػ ؿذه اػ‪ ،.‬ثبنک هبی عقبمق‬ ‫دس خلوف پشداخ‪ .‬تؼنیال تجلقشه ‪ ، ۵۲‬پؼق‪.‬‬ ‫ثبنک‪ ،‬توػ ه ت بون‪ ،‬مل و ایعذه هؼیعذ‬ ‫لیگ داًشجَیی سازهاى جْاًی گادشگای‪۲۲۲۲‬در سَسی‬ ‫سازهاى جْاًی گادشگای )‪ ٍ(UNWTO‬دتیاخراًرِ‬ ‫)‪(SECO‬تراای‬ ‫دٍلتی اهَر اقتظرادی سرَسریر‬ ‫راُ اًذازی اٍلیی لیگ هلی داًشجَیراى سراا ایری‬ ‫سازهاى تا یکذیگا ّوکاری هیکٌٌذ‪.‬‬ ‫ثهگضاسؽ خجشگضاسی منش ثه نم اص وصاس مقیقشا‬ ‫فشهعگ کعقبیقع دػقیق و گقشدؿقگقشی‪ ،‬لقیقگ‬ ‫دانـاویبن ثشای تشویج توػ ه اػی ذادهبی م ل و‬ ‫هیکبسی ثب جوانبن ثشای عشاح ساهح هبیق ثقشای‬ ‫ثشخ اص منمتشین دبلؾهبی پیؾ سوی گشدؿگشی‬ ‫عشاح ؿذه اػ‪ .‬دس عول این مؼبثمه‪ ،‬دانـاقویقبن‬ ‫و دانؾ اموصان) اص کبسؿعبػبن ثشتش گشدؿگشی هم‬ ‫دس کـوس خود و هم دس ػغح ثینالیلل اموصههقبی‬ ‫جذیذی فشام گیشنذ تالؽ هبی ؿشک‪.‬کعقعقذگقبن‬ ‫توػظ هیئ‪ .‬داوسان ثینالیلل اسصیبث مق ؿقود و‬ ‫پغ اص اولین دوس مؼبثمب دس ػغح مل ‪ ،‬لقیقگ ثقب‬ ‫یک فیعبل ثضس جنبن ثه پبیبن م سػذ‬ ‫ثب اػیمجبل خوث که اص دو دوس اول این مؼبثمب ؿقذ‬ ‫و ثب مـبسک‪ .‬حذود هضاس دانـاو اص ػشاػش جقنقبن‪،‬‬ ‫‪UNWTO‬و ‪SECO‬اکققعققون ثققشای پققشوسؽ‬ ‫اغاز شذ‬ ‫اػی ذادهبی جوان دس ػوئیغ اص عشیک اولین لقیقگ‬ ‫مل دانـاویبن ‪UNWTO‬دس ػقوئقیقغ ‪۲۲۲۲‬‬ ‫هیکبسی م کععذ‬ ‫هیبنعذ ػبلهبی گزؿیه که دانؾاموصان اص مقمقغقع‬ ‫ساهعیبی تب دانـاویبن ممغقع کقبسؿقعقبػق اسؿقذ‬ ‫ساهح هبی پبیذاس و نواوسانهای سا ثشای موضوعقب‬ ‫داغ جنبن مبنعذ مذیشی‪ .‬گشدؿگشی انجوه‪ ،‬کبهقؾ‬ ‫اػیفبده اص ؽشو پالػییک یکجبسملش دس مق ق‬ ‫البم‪ .‬و ممبکذ گشدؿگشی‪ ،‬تموی‪ .‬توػ ه سوػیبی‬ ‫اص عشیک گشدؿگشی‪ ،‬ایابد ساهح هقبی استقجقبعق‬ ‫دیاییبل‪ ،‬فشاگیش کشدن گشدؿگشی و ثؼیبسی مقواسد‬ ‫دیگش‪ ،‬دانـاویبن اص ػشاػش ػوئقیقغ اکقعقون ایقن‬ ‫فشک‪ .‬سا خواهعذ داؿ‪ .‬تب ثب ؿقشکق‪ .‬دس دقبلقؾ‬ ‫»‪«Off the Beaten Track‬ثبث‪ .‬کععذ که دشا‬ ‫ثبیذ ثه حش هبی انهب گوؽ داده ؿود‬ ‫هجوَعِ کادشت‬ ‫عیبس کشدؿ‪ .‬یک اص صیجبتقشیقن نقیقونقه هقبی‬ ‫م یبسی ایشان و جقبرثقه هقبی تقبسیقخق اػقیقبن‬ ‫ارسثبیابن ؿشل اػ‪ .‬که دس سوػیبی کشدؿق‪ .‬و‬ ‫دس جواس ؿنشػیبن جلفب لشاس داسد‬ ‫این مایوعه ث نؾیش ؿبم هـ‪ .‬ثقعقبی مقنقم اص‬ ‫جیله حیب ثضس ‪ ،‬حیب کودک‪ ،‬مؼاذ غشیقت‪،‬‬ ‫دیوانخبنه‪ ،‬یخچبل‪ ،‬لل ه معؼوه ثه عجبع مقیقشصا و‬ ‫ػبخلو پبدگبن نؾبم ) اػ‪.‬‬ ‫جبلت اػ‪ .‬ثذانیذ که این مایوعه دس حبل حبضقش‬ ‫پزیشای گشدؿگشان و توسیؼ‪.‬هبی ثؼیبسی اص ایشان‬ ‫و ػشاػش جنبن م ثبؿذ حیب کشدؿ‪ .‬نیض ثیـیش ثه‬ ‫دلی اهک ثشیهب و نمؾ و نگبسهبی صیجقبی سوی‬ ‫ػمف هبیؾ دس ثین جبهبی دیذن جقلقفقب مـقنقوس‬ ‫اػ‪ .‬ثشای ثبصدیذ اص این مایوعه ثه صمبن ثیـقیقشی‬ ‫نؼج‪ .‬ثه دیگش جبهبی دیذن جلفب نیبص داسیذ‪ ،‬صیقشا‬ ‫دیذاس اص هش ثخؾ این مایوعه تمشیجقب ‪ ۵۱‬دلقیقمقب‬ ‫عول م کـذ خوؿجخیبنه دس این مایوعه امکبنبت‬ ‫مبنعذ ثوفه و ػشویغ ثنذاؿی نیض وجود داسد‬ ‫ادسع‪ :‬ارسثبیابن ؿشل ‪ ،‬جلفب‪ ۶۲ ،‬کقیقلقومقیقشی‬ ‫جلفب‪ ،‬سوػیبی کشدؿ‪.‬‬ ‫کارٍاًساای خَاجِ ًظا‬ ‫کبسوانؼشای خواجه نؾش یب عجبػق یقکق اص ‪۹۹۹‬‬ ‫کبسوانؼشای ثعب ؿذه دس صمبن حکوم‪ .‬ؿبه عقجقبع‬ ‫کفوی اػ‪ .‬که دس پعج کیلومیشی جلفب والع ؿذه‬ ‫و لذیی هبی معغمه م گویعذ که خواجقه نقؾقش‬ ‫یک اص اسامعه م یجش دس جلفب ثوده که دس تقاقبس‬ ‫تشل کشد و نضد ؿبه عجقبع کقجقیقش جقبیقگقبه و‬ ‫اعیجبسی پیذا کشد ثه هیین دلی ؿبه عجبع او سا‬ ‫کالنیش مل‪ .‬اسامعه کشد و ثه افیخبس وی دس جلفب دو‬ ‫کبسوانؼشای ثضس دس دو عش سودخبنه اسع ثقعقب‬ ‫کشد‬ ‫این کبسوانؼشا اص جبهبی دیذن جقلقفقب اػق‪ .‬کقه‬ ‫ثبصدیذ اص ان هضیعهای نذاسد و دس هیه فلول ػقبل‬ ‫م توانیذ اص صیجبی هبی این کبسوانؼشا لز ثجشیذ‬ ‫ادسع‪ :‬ارسثبیابن ؿشل ‪ ،‬جلفب‪ ،‬کقشانقه جقعقوثق‬ ‫سودخبنه اسع دس نواس مشصی ایقشان و جقیقنقوسی‬ ‫خودمخیبس ارسثبیابن‪ ،‬کعبس پ ضیب الیلک‬ ‫رٍستای اشتثیی‬ ‫سوػیبی پلکبن اؿیجیقن یقکق اص جقبرثقه هقبی‬ ‫گشدؿگشی جلفب اػق‪ .‬کقه ثقه ان «مقبػقوقلقه‬ ‫ارسثبیابن ؿشل »نیض م گویقعقذ و دس حقبؿقیقه‬ ‫ػبح صیجبی سودخبنه اسع دس میبن کوه هبی ثلقعقذ‬ ‫لشاس داسد و عجی ‪ .‬دـمنواص‪ ،‬ػجض و دلانگیقض ان‪،‬‬ ‫ثنـ‪ .‬سا ثه تلویش م کـذ اگش ثه سوػیبهبی پلقه‬ ‫کبن عالله داسیذ‪ ،‬جلفب ثنیشین مکبن ثقشای دیقذن‬ ‫سوػیبی ؿجیه ثه مبػوله امب نؼخه کوهؼقیقبنق ان‬ ‫اػ‪ !.‬وجود سود پشاث مبنعذ اسع و لشاس داؿین دس‬ ‫معغمهای کوهؼیبن ثب ثبسؽ ثش و ثقبسان فقشاوان‬ ‫ثبعث ؿذه تب سوػیبی اؿیجین ثه سوػیبی ػشػجقض و‬ ‫دـم نواص تجذی ؿود ثقه هقیقیقن دلقیق اکق قش‬ ‫توسیؼ‪ .‬هبی این معغمه سوػیبی اؿیجقیقن سا ثقشای‬ ‫البم‪ .‬خود دس نضدیک جلفب انیخبه م کعقعقذ دس‬ ‫صمؼیبن دػیشػ ثه این سوػیب ثؼیبس ػخ‪ .‬خواهقذ‬ ‫ؿذ امب دس ثمیه فلول ػبل م توانیذ اص ویظگ هقبی‬ ‫مع لشثهفشد این سوػیب لز ثجشیذ‬ ‫ادسع‪ :‬ارسثبیابن ؿشل ‪ ،‬جلقفقب جقبده نقودسص –‬ ‫کشدؿ‪ ،.‬سوػیبی اؿیجین‬ ‫پل ضیاء الولک‬ ‫پ ضیبء الیلک دس ‪ ۷‬کیلومیشی غقشه جقلقفقب دس‬ ‫کعبس پبػگبه مشصی عجبػ لشاس گشفیه و ثقه عقعقوان‬ ‫یک اص اثبس مل دس کـوس ؿعبخیه م ؿود که جضو‬ ‫منمتشین جبرثه هبی گشدؿگشی جلفب م ثبؿذ این‬ ‫پ تبسیخ دس صمبن اوساستوهب احقذا و ثق قذهقب‬ ‫توػظ ضیبءالیلک نخاوان مشم‪ .‬ؿذه اػ‪.‬‬ ‫این اثش دس تبسیخ ‪ ۵۲‬دی ‪ ۵۸۲۵‬ثب ؿیبسٔه ثج‪۷۷۶۸ .‬‬ ‫ثه ععوان یک اص اثبس مل ایشان ثقه ثقجق‪ .‬سػقیقذه‬ ‫اػ‪.‬‬ ‫اتشار اسیاب خااتِ‬ ‫جبرثه هبی گشدؿگشی جلفب‪ ،‬ثه خلقوف مقعقبؽقش‬ ‫عجی ان ثه لذسی صیبد اػ‪ .‬که نی توان انهب سا‬ ‫دس یک لیؼ‪ .‬جب داد امب اگش ثخواهقیقم دس مقیقبن‬ ‫جبهبی دیذن جلفب و معبؽش عجی ق ان ثقنقیقشیقن‬ ‫گضیعه هب سا ثه ؿیب م شف کعیم‪ ،‬لقغق قب ان مقوسد‬ ‫اثـبس عجی اػیبه خشاثه خواهذ ثود این اثـقبس‬ ‫معؾشهای ثؼیبس دـم نواص و مع لشثهفشد داسد کقه‬ ‫ؿبیذ ان سا دس معبعک دیگش ایشان مـبهذه نقکقعقیقذ‬ ‫اثـبسی که دس مؼیش ان پش اص ثیقه هقب و گقیقبهقبن‬ ‫ػشػجض اػ‪.‬‬ ‫ادامه داسد‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5649

روزنامه ارک 5649

شماره : 5649
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه ارک 5648

روزنامه ارک 5648

شماره : 5648
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه ارک 5647

روزنامه ارک 5647

شماره : 5647
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه ارک 5645

روزنامه ارک 5645

شماره : 5645
تاریخ : 1401/09/05
روزنامه ارک 5644

روزنامه ارک 5644

شماره : 5644
تاریخ : 1401/09/03
روزنامه ارک 5643

روزنامه ارک 5643

شماره : 5643
تاریخ : 1401/09/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!