روزنامه ارک شماره 5593 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5593

روزنامه ارک شماره 5593

روزنامه ارک شماره 5593

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫سئیغ خٕ‪ٟٛ‬س‪۲‬‬ ‫سیبست بٍ اوسیا‬ ‫کشبودن ایران شکست‬ ‫خًردٌ است‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫*دیشىبٍ ‪ 82‬شُریًر ‪ 11 * 1041‬سپتبمبر ‪ 88 * 8488‬صفر‪ * 1001‬سبل سی ی دیم ( ایتًز ایکیىجی ایل ) * شمبرٌ ( سبیی ) ‪ 2* 9911 :‬صفحٍ *قیمت‪14444:‬ریبل * ایمیل‪ * ark.tabriz@yahoo.com :‬سبیت ریزوبمٍ ارک‪ *www.arkonline.ir :‬سبیت پبیگبٌ خبری ارک خبر‪www.ark-news.ir :‬‬ ‫ورخ تًرم در اذرببیجبن شرقی‬ ‫ببالتر از میبوگیه کشًری است‬ ‫اَمیت عدالت فرَىگی‬ ‫در صفحبت دیگر می خًاوید‬ ‫تهبهالت ثیی الوللی تحشینّب‬ ‫سا ثیاثش هیکٌذ‬ ‫صفحِۺ‬ ‫ثْشُ هٌذی ثجت ًبم کٌٌذگبى‬ ‫طشح هسکی هلی اص تسْیالت‬ ‫‪۸۸‬ۻ هیلیَى تَهبًی‬ ‫صفحِ ۻ‬ ‫صًگ خطش قبچبق پضضک‬ ‫ثِ اسن هْبجشت‬ ‫صفحِ ۼ‬ ‫سئیس سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی ارسثبیجبى ضشقی گفت܂ ًشخ تَسم استبى ثببتش اص هتَسه‬ ‫کطَس ٍ اص ۽‪.‬ۻ تب ۽ دسصذ هتغیش است‪.‬‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫اّویت عذالت فشٌّگی‬ ‫هذیش هسئَل܂‬ ‫ػذاِت و‪ ٝ‬تبِی ٘بْ خذاػت‪ٚ ،‬اط‪ ٜ‬ای ٔتؼابِای اػات‪.‬‬ ‫ا٘چ‪ ٝ‬و‪ ٝ‬أش‪ٚ‬ص‪ ٜ‬اهت خبٖ ‪ٔ ٚ‬بَ ّٔت ‪ٞ‬ب ثحؼبه ٔای‬ ‫ایذ ثب ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬دس صٔی‪ٞ ٝٙ‬بی ٔبدی ‪ٔ ٚ‬اؼا‪ٙ‬ا‪ٛ‬ی ٌؼاتاشد‪ٜ‬‬ ‫ٕ٘‪ٛ‬د داس٘ذ ‪ِٚ‬ی ػٕذتب اص ٘بحی‪ٔ ٚ ٝ‬ؼیش ا٘‪ٛ‬اع ثی ػذاِتی‬ ‫‪ٞ‬بی ٔختّ ٘بؿی ٔی ؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫دس تدضی‪ ٚ ٝ‬تحّیُ ‪ ٚ‬ؿ‪ٙ‬بخت ػذاِت ثب ا٘‪ٛ‬اع ٌ‪٘ٛ‬بٌ‪ٖٛ‬‬ ‫ػذاِت ٔ‪ٛ‬اخ‪ٔ ٝ‬ی ؿ‪ٛ‬یٓ‪ ،‬و‪ٍٕٞ ٝ‬ی ٔ‪ ٚ ٟٓ‬دس اکالح‬ ‫أ‪ٛ‬س ‪ ٚ‬ایدبد اػتذاَ خبٔؼ‪ٔ ٝ‬وثش ٔی ثبؿا‪ٙ‬اذ‪ .‬ػاذاِات‬ ‫اختٕبػی ‪ ٚ‬ػذاِت هش‪ٍٙٞ‬ی ‪ٞ‬شوذاْ خذاٌب٘‪ ٝ‬دس حفظ‬ ‫اػتذاَ ‪ ٚ‬تبٔیٗ ػذاِت دس خبٔؼ‪ ٝ‬تبثیش ثؼضائای داس٘اذ‪.‬‬ ‫ثشػىغ‪ ،‬الذأبت ٘بلن ؿبخ‪ٞ ٝ‬ابی ػاذاِاتای ها‪ٛ‬ق‬ ‫اِزوش ثب ایدبد ؿىبف ‪ٞ‬بی ثی ٔ‪ٛ‬سد‪ٚ ،‬حذت ‪ ٚ‬ثاجابت‬ ‫اسصؿٕ‪ٙ‬ذ خبٔؼ‪ ٝ‬سا ثب اػیت ‪ٞ‬بی و‪ٛ‬تب‪ ٚ ٜ‬ثّ‪ٙ‬ذ ٔذت ‪ٚ‬‬ ‫٘‪ٟ‬بیتب ثب اختالهبت خذی س‪ٚ‬ثش‪ٔ ٚ‬ای ػابصد‪ .‬اثابس ثای‬ ‫ػذاِتی ‪ٞ‬بی هش‪ٍٙٞ‬ی ‪ٔ ٚ‬ؼ‪ٛٙ‬ی ثیـتش‪ ،‬ػٕیک تش ‪ ٚ‬پابیاب‬ ‫تش اص اثبس ٔ‪ٙ‬فی ثی ػذاِتی ‪ٞ‬بی ٔبدی ٔی ثبؿذ‪ .‬صیشا ‪،‬‬ ‫اػٕبَ ت‪ٙ‬ه ٘ظشی ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬و‪ٛ‬تب‪ ٜ‬ثی‪ٙ‬ی ‪ٞ‬ب دس تلإایإابت‬ ‫ػشک‪ٞ ٝ‬بی هش‪ٙٞ‬ىی ‪ٔ ،‬شدْ ٔتـىُ اص ال‪ٛ‬اْ ‪ ٚ‬پایاش‪ٚ‬اٖ‬ ‫ثب‪ٚ‬س ‪ٞ‬بی ٔختّ تشویت خٕؼیاتای وـا‪ٛ‬س سا ٔای‬ ‫اصاسد ‪ .‬تدشث‪٘ ٝ‬ـبٖ داد‪ ٜ‬و‪ ٝ‬حفظ حشٔات ‪ ٚ‬حاما‪ٛ‬ق‬ ‫ٔبدی ‪ٔ ٚ‬ؼ‪ٛٙ‬ی ‪ ٚ‬هش‪ٍٙٞ‬ی ٔشدْ ٔ‪ٙ‬بهغ ‪ٚ‬ػایاغ ‪ .‬چـآ‬ ‫ٌیشتشی اص ت‪ٛ‬هیمبت ٔىتؼج‪ ٝ‬دس ػبیشػشک‪ٞ ٝ‬ب ثبسٔغابٖ‬ ‫ٔی ا‪ٚ‬سد ‪ .‬هٕ‪ٙ‬ب ػٕش س‪ٚ‬ی‪ٞ ٝ‬بی ٔجت‪ٙ‬ی ثش تلٕیابت ٘اب‬ ‫کحیح ثذِیُ ػىغ اِؼُٕ ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬تمبثُ ‪ٞ‬ب ‪ٌ ،‬ب‪ٞ‬ب حاتای‬ ‫ث‪ ٝ‬اػتب٘‪ ٝ‬اخشا ‪ٕ٘ ٓٞ‬ی سػذ‪ .‬چ‪ٙ‬ب٘چ‪ ٝ‬دس د‪ٚ‬س‪ ٜ‬سهب ؿب‪ٜ‬‬ ‫‪ ،‬دػت‪ٛ‬س ٌفتٗ وّٕ‪( ٝ‬ؿابدصی‪ ,‬ثا‪ ٝ‬ػا‪ٙ‬ا‪ٛ‬اٖ (ػاالْ‬ ‫هبسػی‪ ,‬دس اداسات‪ ،‬ث‪ ٝ‬خبی ػالْ ثب خیش ‪ ٚ‬ثاشوات ‪ٚ‬‬ ‫صیجبی ػشثی اٌشچ‪ٔ ٝ‬ذتی و‪ٛ‬تب‪ ٚ ٜ‬وٕشً٘ اخاشا ؿاذ‬ ‫‪ِٚ‬ی ثتذسیح ّٔغی ٌشدیذ ‪ .‬صیشا ٔ‪ٛ‬سد لج‪ َٛ‬ػبٔ‪ ٝ‬لاشاس‬ ‫ٍ٘شهت ‪ ٚ‬د‪ِٚ‬ت ‪ٚ‬لت ٘یض پیٍیش لوی‪٘ ٝ‬ـذ‪ .‬تدشث‪٘ ٝ‬ـبٖ‬ ‫داد‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ػ‪ٛ‬د ‪ ،‬اسصؽ ‪ ٚ‬اػتجبس ص٘ذٌی ٔؼبِٕت أایاض‬ ‫دس ‪ٚ‬حذت ػیبػی‪ ،‬اختٕبػی ‪ ٚ‬هش‪ٍٙٞ‬ی ال‪ٛ‬اْ ثیاؾ اص‬ ‫٘تبیح خیبِی تبٔالت ‪ ٚ‬تذثیش‪ٞ‬بی اختالف ثشاٍ٘یاض ٔای‬ ‫ثبؿذ‪.‬‬ ‫پرداخت بیش از ‪َ 2۶4‬سار یام‬ ‫ازدیاج‪ ،‬فرزودایری ی یدیعٍ مسکه‬ ‫سخٌگَی ثبًک هشکضی گفت܂ اص اثتذای سبل تبکهٌهَى‬ ‫ثیص اص ‪۸‬۾܀ ّضاس ٍام اصدٍاج‪ ،‬فشصًذاٍسی ٍ ٍدیهههِ‬ ‫هسکی پشداخت ضذُ است‪.‬‬ ‫ٔلٌفی لٕشی ‪ٚ‬هب دس کفح‪ ٝ‬ؿخلی خ‪ٛ‬د دس هوابی‬ ‫ٔدبصی اص پشداخت ثیؾ اص ‪ٞ ۰۶۴‬ضاسهمش‪ٚ ٜ‬اْ اصد‪ٚ‬اج‪،‬‬ ‫هشص٘ذا‪ٚ‬سی ‪ٚ ٚ‬دیؼ‪ٔ ٝ‬ؼىٗ اص اثتذای ػبَ خبسی تب ‪۰۰‬‬ ‫ؿ‪ٟ‬شی‪ٛ‬س خجش داد‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی اهض‪ٚ‬د‪ ۲‬ؿجى‪ ٝ‬ی ثب٘ىی اص اثتذای ػبَ تبو‪۵۰۰ ٖٛٙ‬‬ ‫‪ٞ‬ضاس همش‪ ٜ‬تؼ‪ٟ‬یالت هشص٘ذا‪ٚ‬سی ثا‪ ٝ‬اسصؽ ‪ٞ ۱۵‬اضاس‬ ‫ٔیّیبسد ت‪ٔٛ‬بٖ ‪ٞ ۰۳۴ ٚ‬ضاس همش‪ٚ ٜ‬اْ اصد‪ٚ‬اج ثا‪ ٝ‬اسصؽ‬ ‫‪ٞ ۶۰‬ضاس ٔیّیبسد ت‪ٔٛ‬بٖ پشداخت وشد‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫لٕشی ‪ٚ‬هب ٘‪ٛ‬ؿت‪ ۲‬ثب٘ه‪ٞ‬ب ثایاؾ اص ‪ٞ ۶۱‬اضاس هاماش‪ٜ‬‬ ‫تؼ‪ٟ‬یالت ‪ٚ‬دیؼ‪ٔ ٝ‬ؼىٗ ثا‪ ٝ‬اسصؽ حاذ‪ٚ‬دی ‪ٞ ۰‬اضاس‬ ‫ٔیّیبسد ت‪ٔٛ‬بٖ پشداخت وشد‪ ٜ‬ا٘ذ‪.‬‬ ‫ٔحٕذ هشؿىبساٖ ادأ‪ ٝ‬داد‪ ۲‬دس ثخؾ خذٔبت همی حاذ‪ٚ‬د ‪ ۳۵‬دسکاذ اسصؽ اهاض‪ٚ‬د‪ ،ٜ‬دس‬ ‫وـب‪ٚ‬سصی ‪ ۶.۶‬دسکذ‪ ،‬دس ٔؼذٖ ‪ ۰.۴۰‬دسکذ ‪ ٚ‬دس ک‪ٙ‬ؼت ‪ ۵۶.۰‬دسکذ اسصؽ اهض‪ٚ‬د‪ ٜ‬اػاتابٖ‬ ‫ٔحمک ؿذ‪ ٚ ٜ‬تمشیجب اص ٔیبٍ٘یٗ وـ‪ٛ‬سی ػمت ‪ٞ‬ؼتیٓ؛ دس ‪ٚ‬الغ ػشػت حشوت التلبد وـا‪ٛ‬س‬ ‫٘ؼجت ث‪ ٝ‬اػتبٖ ثیـتش اػت‪ٚ.‬ی اظ‪ٟ‬بس وشد‪ ۲‬دس ػپشد‪ٌ ٜ‬زاسی ‪ ٚ‬تؼ‪ٟ‬یالت ثب٘ىی دچبس ٔـاىاُ‬ ‫‪ٞ‬ؼتیٓ ‪ ٚ‬أبس سػٕی ػبَ ‪٘ ۱۵۱۱‬ـبٖ ٔی د‪ٞ‬ذ ‪ ۳۵‬دسکذ ٘شخ تؼ‪ٟ‬یالت ث‪ ٝ‬ػپشد‪ ٜ‬دس اػاتابٖ‬ ‫ٔحمک ٔی ؿ‪ٛ‬د؛ دس حبِی و‪ ٝ‬ایٗ سلٓ ثشای ٔت‪ٛ‬ػی وـ‪ٛ‬س حذ‪ٚ‬د ‪ ۶۰‬دسکذ اػت‪.‬‬ ‫سئیغ ػبصٔبٖ ٔذیشیت ‪ ٚ‬ثش٘بٔ‪ٝ‬سیضی ارسثبیدبٖ ؿشلی اػالْ وشد‪٘ ۲‬شخ ث‪ٟ‬ش‪ٚ ٜ‬سی اػتبٖ ٘ایاض‬ ‫ٔ‪ٙ‬فی ث‪ٛ‬د‪٘ ٚ ٜ‬ؼجت ث‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬س ‪ٚ‬هؼیت ٔ‪ٙ‬بػجی ٘ذاسد؛ ثیـتشیٗ ٘یش‪ٚ‬ی وابس اػاتابٖ دس ثاخاؾ‬ ‫وـب‪ٚ‬سصی هؼبِیت ٔی و‪ٙ‬ذ‪ ،‬أب ٘شخ ثبصد‪ٞ‬ی ایٗ ثخؾ ثؼیبس پابیایاٗ اػات‪.‬سئایاغ ػابصٔابٖ‬ ‫ٔذیشیت ‪ ٚ‬ثش٘بٔ‪ٝ‬سیضی ارسثبیدبٖ ؿشلی ٌفت‪ ۲‬ػ‪ ٟٓ‬خٕؼیتی اػتبٖ ‪ ۰.۶‬دسکاذ أاب ػاشا٘ا‪ٝ‬‬ ‫دسأذی ‪GDP ٚ‬اػتبٖ چیضی حذ‪ٚ‬د ‪ ۵.۰۳‬دسکذ اص ‪GDP‬وُ وـ‪ٛ‬س اػات‪ٚ.‬ی تابوایاذ‬ ‫وشد‪ ۲‬ثشای دػتیبثی ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٚ ٝ‬خزه ػشٔبی‪ٌ ٝ‬زاسی ثبیذ ث‪ ٝ‬اػتشاتظی ‪ٞ‬بی حیاٗ ػإاّایابت‬ ‫س‪ٚ‬ی ا‪ٚ‬سیٓ ‪ ٚ‬هوب‪ٞ‬ب سا ثبص و‪ٙ‬یٓ‪ٚ.‬ی ادأ‪ ٝ‬داد‪ ۲‬اص ػبَ ‪ ۱۵۶۱‬تب ‪ ۱۵۱۱‬اوثش ؿبخق ‪ٞ‬بی والٖ‬ ‫التلبدی ارسثبیدبٖ ؿشلی س‪٘ٚ‬ذ ٘ض‪ِٚ‬ی یبهت‪ ٚ ٝ‬اػتبٖ ث‪ ٝ‬تذسیح دچبس اه‪ َٛ‬دس ت‪ِٛ‬یذ ٘ابخابِاق‬ ‫داخّی ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫یعدٌ دیلت برای تًزیع کبالبرگ در شُریًر‪ ،‬دَکبىدیَب اشتببٌ است‬ ‫صفحِ ۽‬ ‫تبثیش افضایص دستوضدّب‬ ‫ثش اهبس جزه ثیوِضذگبى‬ ‫صفحِ ۿ‬ ‫کست ستجِ ܁‪ ۹‬صٌهت‬ ‫گشدضگشی ایشاى دس دًیب‬ ‫صفحِ ܀‬ ‫مىظًم یبدداشت‬ ‫اغری چًخدیر‬ ‫سئیس کویسیَى اقتصبدی هجلس ثب ثیبى ایٌکِ ثهِ‬ ‫ًظش هی سسذ ٌَّص صیشسبخت اجشای کهببثهش‬ ‫الکتشًٍیک فشاّن ًیست‪ ،‬گفت܂ الجتِ ثهشخهی اص‬ ‫دٍلتوشداى گفتٌذ کِ دس ضْهشیهَس ههبُ ثهشای‬ ‫اعطبی کببثش اهبدُ ّستٌذ‪.‬‬ ‫ٔحٕذسهب پ‪ٛ‬ساثشا‪ٞ‬یٕی اظ‪ٟ‬بس داؿت‪ ۲‬د‪ِٚ‬ت تاب‬ ‫أش‪ٚ‬ص ٌضاسؿی اص صیشػبخت‪ٞ‬بی پبیاٍاب‪ ٜ‬سهاب‪ٜ‬‬ ‫خبٔغ ایشا٘یبٖ ث‪ٔ ٝ‬ب اسائ‪٘ ٝ‬ذاد‪ ٜ‬اػت‪ٚ.‬ی ٔتازواش‬ ‫ؿذ‪ٌٔ ۲‬بثک ٘ـؼتی و‪ ٝ‬دس وٕیؼی‪ ٖٛ‬الاتالابدی‬ ‫ٔدّغ ثب ‪ٚ‬صیش لجّی تؼب‪ ،ٖٚ‬وبس ‪ ٚ‬سهب‪ ٜ‬اختٕبػی‬ ‫داؿتیٓ‪ ،‬اًالػبت پبیٍب‪ ٜ‬سهب‪ ٜ‬خابٔاغ ایاشا٘ایابٖ‬ ‫٘بلق اػت ‪ ٚ‬ثشخی ٘یؼت‪.‬سئیغ وإایاؼایا‪ٖٛ‬‬ ‫التلبدی ٔدّغ ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی تلشیح واشد‪۲‬‬ ‫دس ‪ٕٞ‬بٖ ٔمٌغ‪ٌ ،‬ضاسؽ‪ٞ‬بیی ث‪ٔ ٝ‬ب اسائ‪ ٝ‬ؿذ وا‪ٝ‬‬ ‫٘ـبٖ داد ثیؾ اص ‪ ۰۴‬دسکذ اص دػتٍب‪ٜٞ‬بیی وا‪ٝ‬‬ ‫ثبیذ ث‪ ٝ‬پبیٍب‪ ٜ‬سهب‪ ٜ‬خبٔغ ایشا٘یبٖ اًالػبت د‪ٙٞ‬ذ‪،‬‬ ‫ایٗ وبس سا ا٘دبْ ٘ذاد٘ذ ‪ٞ ٚ‬یچ خی استجبًی ثاب‬ ‫پبیٍب‪ ٜ‬سهب‪ ٜ‬ایشا٘یبٖ ٘ذاس٘ذ‪ٕ٘.‬بی‪ٙ‬ذ‪ٔ ٜ‬شدْ واشٔابٖ‬ ‫دس ٔدّغ ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی ادأ‪ ٝ‬داد‪ ۲‬ثشای ٔثبَ‪،‬‬ ‫ػبصٔبٖ ثجت اػ‪ٙ‬بد ‪ ٚ‬أالن وـا‪ٛ‬س‪ ،‬ػابصٔابٖ‬ ‫ث‪ٛ‬سع ‪ ٚ‬ثؼیبسی اص ٔدٕ‪ٛ‬ػ‪ٞ ٝ‬ب ثبیذ اًاالػابت‬ ‫خ‪ٛ‬د سا ث‪ ٝ‬ایٗ پبیٍب‪ ٜ‬اسائ‪ ٝ‬د‪ٙٞ‬ذ‪ ،‬أب ایٗ وبس سا‬ ‫ا٘دبْ ٘ذاد٘ذ‪.‬‬ ‫پ‪ٛ‬ساثشا‪ٞ‬یٕی ٌفت‪ ۲‬ػال‪ ٜٚ‬ثش ایاٗ‪ ،‬اًاالػابت‬ ‫ثخؾ ػٕذ‪ٜ‬ای اص ٔدٕ‪ٛ‬ػ‪ٞٝ‬ب ‪ ٚ‬دػتٍاب‪ٞ ٜ‬اب ثا‪ٝ‬‬ ‫پبیٍب‪ ٜ‬سهب‪ ٜ‬خبٔغ ایشا٘یبٖ ثا‪ ٝ‬کا‪ٛ‬ست اهاالیاٗ‬ ‫یب غیشثشخی اسائ‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬اػات‪ ،‬یاؼا‪ٙ‬ای استاجابى‬ ‫ثشخی ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د ٘ذاسد ‪ ٚ‬داد‪ٞ ٜ‬بی ا٘بٖ ٔشث‪ٛ‬ى ث‪۶ ٝ‬‬ ‫ٔب‪ ٜ‬تب د‪ ٚ‬ػبَ لجُ اػت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬هشٔ‪ٔ َٛ‬حبػجبتای د‪ٞ‬اه‬ ‫اغبص ٍاگزاسی خَاثگبُ ٍ‬ ‫تَصیع غزا ثشای‬ ‫داًطجَیبى حبیض ضشای‬ ‫*مدیرمسئًل ‪-‬محمّد اشراقی‬ ‫ث‪ٙ‬ذی خب٘‪ٛ‬اس‪ٞ‬ب ثشای دسیبهت یبسا٘‪ ٝ‬وبٔالً اؿتجاب‪ٜ‬‬ ‫اػت‪ ،‬ادأ‪ ٝ‬داد‪ ۲‬هشٔ‪ٔ َٛ‬حبػج‪ ٝ‬د‪ٞ‬هث‪ٙ‬ذی ‪ٞ‬اب‬ ‫ثبیذ ثبصٍ٘شی ؿ‪ٛ‬د‪ .‬ؿبخق‪ٞ‬بی اسصیبثی ثاشای‬ ‫ثشسػی د‪ٞ‬ه ‪ٞ‬ب ثبیذ ثش اػبع داد‪ٜٞ‬بی ‪ٚ‬الاؼای‬ ‫ثبؿذ ‪٘ ٚ‬جبیذ کشهبً ٔج‪ٙ‬بی دسأذی‪ٔ ،‬الن ػُٕ‬ ‫لشاس ٌیشد‪.‬سئیغ وٕیؼی‪ ٖٛ‬التلبدی ٔاداّاغ‬ ‫ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی اهض‪ٚ‬د‪ ۲‬ثشای ٔثبَ‪ ،‬هشدی ث‪ ٝ‬ث‪ٙ‬ذ‪ٜ‬‬ ‫ٔشاخؼ‪ ٝ‬وشد‪ ٜ‬اػت ‪ٔ ٚ‬یٌ‪ٛ‬یذ خ‪ٛ‬دْ ٔاؼاّآ ‪ٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬ؼشْ ٘یض ؿبغُ اػت ‪ ٚ‬یبسا٘‪ٔ ٝ‬ب حزف ؿاذ‪ٜ‬‬ ‫اػت‪ٚ .‬ی ت‪ٛ‬هیح داد و‪ ٝ‬دسػت اػت ٔاٗ ‪ٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬ؼشْ ‪ٞ‬ش د‪ ٚ‬ؿبغُ ‪ٞ‬ؼتیٓ‪ ،‬أب د‪ ٚ‬هشص٘ذ ٔؼّ‪َٛ‬‬ ‫داسیٓ ‪ ٚ‬دسأذ ٔب ثب ‪ٞ‬ضی‪ٞ ٝٙ‬بیٕابٖ ‪ٞ‬إاخا‪ٛ‬ا٘ای‬ ‫٘ذاسد‪.‬پ‪ٛ‬ساثشا‪ٞ‬یٕی ادأ‪ ٝ‬داد‪ٕٞ ۲‬چا‪ٙ‬ایاٗ هاشدی‬ ‫ٔشاخؼ‪ ٝ‬وشد‪ٔ ٚ ٜ‬ی ٌ‪ٛ‬یذ وا‪ٔ ٝ‬اٗ ٘إابیا‪ٙ‬اذ‪ٜ‬‬ ‫وـب‪ٚ‬سصاٖ دس پشداخت لج‪ٛ‬م اه ‪ ٚ‬ثشق چاب‪ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬ؼتٓ ‪ ٚ‬ث‪ٕٞ ٝ‬یٗ دِیُ‪ ،‬وُ ٔاجابِاش وـاب‪ٚ‬سصاٖ‬ ‫دیٍش ‪ ٓٞ‬دس حؼبه ٔٗ ٔتٕشوض ؿذ‪ ٜ‬اػات تاب‬ ‫لج‪ٛ‬م سا پشداخت و‪ ٚ ٓٙ‬یابسا٘ا‪ٔ ٝ‬اشا حازف‬ ‫وشد٘ذ‪ .‬ثبیذ ٔحبػج‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬د و‪ ٝ‬ایب ایٗ حادآ اص‬ ‫٘مذی‪ٍٙ‬ی ثشای خ‪ٛ‬د وـب‪ٚ‬سص اػت یاب خایاش ‪ٚ‬‬ ‫ػپغ دسثبس‪ ٜ‬اػٌب یب ػذْ اػاٌابی یابسا٘ا‪ٚ ٝ‬ی‬ ‫تلٕیٓ ٌشهت‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬د‪ٕ٘.‬بی‪ٙ‬ذ‪ٔ ٜ‬اشدْ واشٔابٖ دس‬ ‫ٔدّغ ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی ثایابٖ واشد‪ٔ ۲‬اداّاغ‬ ‫تل‪ٛ‬یت وشد و‪ ٝ‬اٌاش د‪ِٚ‬ات ثاخا‪ٛ‬ا‪ٞ‬اذ اسص‬ ‫تشخیحی سا دس ػبَ ‪ ۱۰۴۱‬حزف و‪ٙ‬ذ‪ٛٔ ،‬ظا‬ ‫اػت ٔبث‪ ٝ‬اِتفب‪ٚ‬ت اٖ سا اص ًاشیاک وابالثاشی‬ ‫اِىتش‪٘ٚ‬یه ث‪ٔ ٝ‬شدْ اختلبف د‪ٞ‬ذ‪ ،‬ث‪٘ ٝ‬احا‪ٛ‬ی‬ ‫و‪ ٝ‬لیٕت وبال‪ٞ‬بی اػابػای ‪ ٚ‬داس‪ ٚ‬ثا‪٘ ٝ‬اشخ‬ ‫ؿ‪ٟ‬شی‪ٛ‬س ‪ ۱۰۴۴‬ث‪ ٝ‬دػت ٔشدْ ثشػذ‪ .‬اص ایا‪ٙ‬اىا‪ٝ‬‬ ‫ایٗ لب٘‪ ٖٛ‬اخشا ٕ٘یؿ‪ٛ‬د‪ ،‬اص د‪ِٚ‬ت ٌالی‪ ٝ‬داسیٓ‪.‬‬ ‫سیبست بٍ اوسیا کشبودن ایران شکست خًردٌ است‬ ‫اقبی سئیسی گفت ܂ ًتبیج سفش ثِ اصثکستبى‪ً ،‬طبى هیدّذ؛ تالش دضوی ثهشای‬ ‫ثِ اًضٍا کطبًذى ایشاى ثب تْذیذ ٍ تحشین‪ ،‬ضکست خَسدُ است ‪.‬‬ ‫سئیؼی ٌفت‪ ۲‬دس ساػتبی ایٗ ٍ٘ب‪ ٜ‬اثتذا دیذاسی د‪ٚ‬خب٘ج‪ ٝ‬ثب سئیغ خٕ‪ٟٛ‬س ‪ٚ‬‬ ‫ٔمبٔبت ػبِیستج‪ ٝ‬اصثىؼتبٖ داؿتیٓ‪.‬‬ ‫سئیغ خٕ‪ٟٛ‬س ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬دس ‪ ۰۴‬ػبَ ٌزؿت‪ٔ ٝ‬ؼئ‪ِٛ‬یٗ ػابِای ایاشاٖ ‪ٚ‬‬ ‫اصثىؼتبٖ ػفش ٔتمبثّی ث‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی یىذیٍش ٘ذاؿت‪ٙ‬ذ‪ ،‬اهض‪ٚ‬د‪ٔ ۲‬ؼابئاُ ٔا‪ٛ‬سد‬ ‫ػالل‪ً ٝ‬شهیٗ دس ػشک‪ ٝ‬تٕذ٘ی ‪ ٚ‬هش‪ٍٙٞ‬ی ‪٘ ٚ‬یض ‪ٕٞ‬ىبسی‪ٞ‬بی الاتالابدی ‪ٚ‬‬ ‫تدبسی دس ح‪ٛ‬ص‪ٞ ٜ‬بی تشا٘ضیتی ‪ ٚ‬ا٘شطی‪ ،‬دس دیذاس ثب ٔمبٔبت اصثىؼتبٖ ٔا‪ٛ‬سد‬ ‫ثحث ‪ ٚ‬ثشسػی لشاس ٌشهت‪ً .‬شف اصثىؼتب٘ی اػالْ وشد وا‪ ٝ‬تإابیاُ داسد‬ ‫‪ٕٞ‬ىبسی ثب ایشاٖ سا دس ا‪ِٛٚ‬یت ػیبػت‪ٞ‬بی خ‪ٛ‬د لشاس د‪ٞ‬ذ ‪ ٚ‬ایٗ صٔایا‪ٙ‬ا‪ٚ ٝ‬‬ ‫أىبٖ خ‪ٛ‬ثی ثشای ‪ٞ‬ش د‪ ٚ‬وـ‪ٛ‬س اػت‪.‬‬ ‫دوتش سئیؼی ثخؾ ثؼذی ثش٘بٔ‪ٞ ٝ‬بی ػفش خ‪ٛ‬د ث‪ ٝ‬اصثىؼتبٖ سا دیذاس ثب ػاشاٖ‬ ‫وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ػو‪ ٛ‬ػبصٔبٖ ‪ٕٞ‬ىبسی ؿبً٘‪ٞ‬بی ػ‪ٛٙ‬اٖ وشد وا‪ ٝ‬دس اخاالع‬ ‫ػٕشل‪ٙ‬ذ ؿشوت وشد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د٘ذ ‪ ٚ‬اظ‪ٟ‬بس داؿت‪ ۲‬دس ایٗ ساػتب ثیؾ اص ‪ ۱۴‬دیاذاس‬ ‫داؿتیٓ ‪ٔ ٚ‬ؼبئُ د‪ٚ‬خب٘ج‪ ٚ ٝ‬استجبًبت التلبدی ‪ ٚ‬تدبسی سا ٔا‪ٛ‬سد ثاحاث ‪ٚ‬‬ ‫ثشسػی لشاس دادیٓ‪.‬‬ ‫سئیغ خٕ‪ٟٛ‬س ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬دس ایٗ دیذاس‪ٞ‬ب اساد‪ ٜ‬خذی خٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی دس‬ ‫ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬س‪ٚ‬اثی ‪ٕٞ‬ؼبیٍی ثشای ًشهیٗ ٔحشص ‪ ٚ‬تلإایإابت خا‪ٛ‬ثای ثاشای‬ ‫ٌؼتشؽ ‪ٕٞ‬ىبسی ‪ٞ‬ب اتخبر ؿذ‪ ،‬تلشیح وشد‪ ۲‬ػاشاٖ وـا‪ٛ‬س ‪ٞ‬ابی چایاٗ‪،‬‬ ‫پبوؼتبٖ‪ٙٞ ،‬ذ ‪ ٚ‬دیٍش وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬ؿىُ سػٕی اص ث‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬ثشای ػفش دػا‪ٛ‬ت ثا‪ٝ‬‬ ‫ػُٕ ا‪ٚ‬سد٘ذ و‪ ٝ‬ایٗ ػفش‪ٞ‬ب دس صٔبٖ ٔ‪ٙ‬بػت ثشای پیٍیشی ت‪ٛ‬اهمبت کا‪ٛ‬ست‬ ‫ٌشهت‪ ٝ‬دس ایٗ دیذاس‪ٞ‬ب ا٘دبْ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫ایتاهلل سئیؼی ثخؾ دیٍش ثش٘بٔ‪ٞ ٝ‬بی ػفش خ‪ٛ‬د سا ػخ‪ٙ‬شا٘ی دس ثایاؼات ‪ٚ‬‬ ‫د‪ٔٚ‬یٗ اخالع ػشاٖ ػبصٔبٖ ؿبً٘ ‪ٞ‬بی ػ‪ٛٙ‬اٖ ‪ ٚ‬خبًش٘ـبٖ واشد‪ ۲‬دس ایاٗ‬ ‫ػخ‪ٙ‬شا٘ی ظشهیت ‪ٞ‬بی ٔت‪ٛٙ‬ع خٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ثشای ت‪ٛ‬ػؼا‪ٞ ٝ‬إاىابسی ثاب‬ ‫ػبصٔبٖ ؿبً٘‪ٞ‬بی ‪ ٚ‬وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ػو‪ ٛ‬تـشیح ؿذ‪.‬‬ ‫سئیغ خٕ‪ٟٛ‬س ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬اػالْ استمبی ػو‪ٛ‬یت خٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ایشاٖ دس‬ ‫ػبصٔبٖ ؿبً٘ ‪ٞ‬بی دس ٘ـؼت ػٕشل‪ٙ‬ذ‪ٌ ،‬فت‪ ۲‬ػو‪ٛ‬یت سػإای ایاشاٖ دس‬ ‫ػبصٔبٖ ؿبً٘‪ٞ‬بی صٔی‪ ٝٙ‬خ‪ٛ‬ثی سا خ‪ٟ‬ت استجبى ثب صیشػبخت‪ٞ‬بی التالابدی‬ ‫ٔ‪ٌٙ‬م‪ ٝ‬ثشای هؼبالٖ التلبی وـ‪ٛ‬سٔبٖ هشا‪ٔ ٓٞ‬ی وا‪ٙ‬اذ ‪ ٚ‬اص ‪ٞ‬إا‪ ٝ‬هاؼابالٖ‬ ‫التلبدی ‪ ٚ‬ث‪ٍٙ‬ب‪ٜٞ‬بی ت‪ِٛ‬یذی ٔیخ‪ٛ‬ا‪ ٓٞ‬ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬الجبَ وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ٔ‪ٙ‬اٌاما‪ٝ‬‬ ‫ثشای ‪ٕٞ‬ىبسی ثب ایشاٖ ‪ ٚ‬اػتفبد‪ ٜ‬اص وبال‪ٞ‬بی ػبخت وـ‪ٛ‬سٔبٖ‪ ،‬وبس ‪ ٚ‬تالؽ‬ ‫خ‪ٛ‬د سا دس ٔؼیش ث‪ٟ‬ش‪ٌ ٜ‬شهتٗ اص ایٗ هشکت ٔوبػ و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫دوتش سئیؼی اهض‪ٚ‬د‪ ۲‬ا٘چ‪ ٝ‬دس ٘تید‪ ٝ‬ایٗ ػفش ‪ ٚ‬سایض٘ی‪ٞ‬بی ا٘دبْ ؿذ‪ ٜ‬دس اٖ‬ ‫حبکُ ؿذ‪٘ ،‬ـبٖ ٔید‪ٞ‬ذ و‪ ٝ‬تالؽ دؿٕٗ ثشای ث‪ ٝ‬ا٘ض‪ٚ‬ا وـب٘ذٖ خٕا‪ٟ‬ا‪ٛ‬سی‬ ‫اػالٔی ایشاٖ ثب ت‪ٟ‬ذیذ ‪ ٚ‬تاحاشیآ‪ ،‬ثاب ؿاىاؼات ٔا‪ٛ‬اخا‪ ٝ‬ؿاذ‪ ٜ‬اػات ‪ٚ‬‬ ‫أش‪ٚ‬ص ‪ ٕٝٞ‬وـ‪ٛ‬س ‪ٞ‬ب ػاللٕ‪ٙ‬ذ ث‪ٌ ٝ‬ؼتشؽ ‪ٕٞ‬ىبسی‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬س‪ٚ‬اثی خ‪ٛ‬د ثب ایاشاٖ‬ ‫‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫اغشی چ‪ٛ‬خذ‪ٚ‬س اِیت یئشیٗ ا‪ٚ‬ص‪ٛ٘ٚ‬‬ ‫چ‪ٛ‬خ یئشِشد‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ت‪ٛ‬ه ائّیٗ اوص‪ٛ٘ٚ‬‬ ‫اغیش ػئّّش اخٕبلذادیش چ‪ٛ‬خ یئش‪ٜ‬‬ ‫د‪ٚ‬ی‪ٛ‬ؿّشػ‪ ٝ‬لیشٔبلذادیش ی‪ٛ‬خ یئش‪ٜ‬‬ ‫لبٖ توو‪ِٛٛ‬س ظبِّٕشیٗ اِی ِ‪ٝ‬‬ ‫ثوی‪ٛ‬ن ایـّش د‪ٚ‬ال٘یشی دِی ِ‪ٝ‬‬ ‫تبالییشی ائّیٗ ‪ٚ‬اسیٗ ا‪ٚ‬غش‪ٚ‬الس‬ ‫یبال٘یّ‪ ٝ‬ایتیش ایذیٗ د‪ٚ‬غش‪ٚ‬الس‬ ‫پ‪ٛ‬ص‪ِٛٚ‬س‪ ٚ‬ثٍ‪ٙ‬یّٕیؾ ل‪ٛ‬سل‪ٛ‬الس‬ ‫ػ‪ٛ‬س‪ٚ‬ؿ‪ِٛٛ‬س یئ‪ٙ‬یّ‪ٕٙ‬یؾ ػ‪ٛ‬سغ‪ٛ‬الس‬ ‫حالَ حشاْ لبسیـیشی چ‪ٛ‬خ یئشد‪ٜ‬‬ ‫حشاْ چوسن یبپیّیشی چ‪ٛ‬خ ائ‪ٛ‬د‪ٜ‬‬ ‫ائّّش ایچش‪ ٜ‬اصاِیشی یبخدیّیک‬ ‫ا‪ٚ‬سن ِش‪ ٜ‬لبال٘یشی اخیّیک‬ ‫یبٔبّ٘یغیٗ ػبیی استیش ائّّشد‪ٜ‬‬ ‫أبّ٘یغیٗ دادی لبچیش ائ‪ِٛ‬شد‪ٜ‬‬ ‫یبسا٘یـال یبسإ٘بییت یبٔبّ٘یک‬ ‫یبسا٘یـذا دایبٕ٘بییت أبّ٘یک‬ ‫یبال٘چیالس یبٔبّ٘یغی یبساِذیش‬ ‫پیؼّش ایؼ‪ ٝ‬أبّ٘یغی اصاِذیش‬ ‫ث‪ ٛ‬پیغ د‪ٚ‬س‪ٌ ْٚ‬شوّی دیش دئییـ‪ٝ‬‬ ‫یبخدیّیمالس أىّی دیش ٌّیـ‪ٝ‬‬ ‫ائُ ایـی‪ٙ‬ی ٌوسّٔی دیش د‪ٚ‬ص ثیّٗ‬ ‫ٌوػتشیـی ‪ٚ‬ئشّٔی دیش د‪ٚ‬ص دییٗ‬ ‫د‪ٚ‬صِ‪ٛ‬ن ایّ‪ ٝ‬ثیّیه ‪ٚ‬ئش‪ ٜ‬اَ اِ‪ٝ‬‬ ‫دی‪ٙ‬ح یبؿبییؾ ثّى‪ٚ ٝ‬ئش‪ ٜ‬اَ ائّ‪ٝ‬‬ ‫وشبوٍ َبی پبیبن مًج َفتم‬ ‫کریوب ومبیبن شد‬ ‫اى طَس کِ اص گضاسش ّبی سٍصاًِ ٍصاست ثْذاضت اص‬ ‫اهبس کشًٍب هی تَاى ثشاٍسد کشد‪ ،‬ثِ ًظش هیسسذ ًهفهس‬ ‫ّبی اخش هَج ّفتن دس کطَس ثبضذ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬ظش ٔی سػاذ اص لّا‪ٔ ٝ‬ا‪ٛ‬ج ‪ٞ‬افاتآ واش‪٘ٚ‬اب ػاجا‪ٛ‬س‬ ‫وشد‪ ٜ‬ایٓ ‪ ٚ‬وٓ وٓ ث‪ ٝ‬س‪ٚ‬ص‪ٞ‬بی پبیاب٘ای ایاٗ ٔا‪ٛ‬ج اص‬ ‫ثیٕبسی ٘ضدیه ٔیؿ‪ٛ‬یٓ‪.‬ؿ‪ٙ‬بػبیی ‪ ۵۴۵‬ثیٕبس خذیاذ ‪ٚ‬‬ ‫‪ ۱۰‬ه‪ٛ‬تی دس ‪ ۰۶‬ؿ‪ٟ‬شی‪ٛ‬س ‪٘ ،۱۰۴۱‬ـبٖ ٔید‪ٞ‬ذ و‪ ٝ‬س‪٘ٚ‬ذ‬ ‫اثتالء ‪ ٚ‬ه‪ٛ‬تی‪ٞ‬بی وش‪٘ٚ‬ب دس وـ‪ٛ‬س ٘ض‪ِٚ‬ی ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ .‬ث‪ٝ‬‬ ‫ً‪ٛ‬سی و‪ ٝ‬دس ‪ ۰۰‬ؿ‪ٟ‬شی‪ٛ‬س ‪ ۶۰۶ ،۱۰۴۱‬ثیٕبس خاذیاذ ‪ٚ‬‬ ‫‪ ۱۳‬ه‪ٛ‬تی داؿت‪ ٝ‬ایٓ‪.‬ایٗ أبس‪ٞ‬ب حىبیت اص س‪٘ٚ‬ذ ٘ض‪ِٚ‬ای‬ ‫ؿذٖ ٔ‪ٛ‬ج ‪ٞ‬فتٓ داسد و‪ ٝ‬ا٘تظبس ٔیس‪ٚ‬د ثا‪ ٝ‬ص‪ٚ‬دی ثا‪ٝ‬‬ ‫پبیبٖ ثشػذ‪ٕٞ.‬چ‪ٙ‬یٗ‪٘ ،‬مـ‪ ٝ‬وش‪٘ٚ‬بیی وـ‪ٛ‬س ٘یض اص س٘اً‬ ‫لشٔض پبن ؿذ‪ ٚ ٜ‬ث‪ ٝ‬تذسیح دس حبَ اثی ؿذٖ اػت‪ .‬ث‪ٝ‬‬ ‫ً‪ٛ‬سی و‪ ٝ‬دس حبَ حبهش ‪ ۰۴‬ؿ‪ٟ‬شػتبٖ دس ‪ٚ‬هاؼایات‬ ‫٘بس٘دی‪ ۰۳۶ ،‬ؿ‪ٟ‬شػتابٖ دس ‪ٚ‬هاؼایات صسد ‪۱۶۱ ٚ‬‬ ‫ؿ‪ٟ‬شػتبٖ دس ‪ٚ‬هؼیت اثی لشاس داس٘ذ‪.‬ادأ‪ ٝ‬ایاٗ س‪٘ٚ‬اذ‬ ‫ٔی ت‪ٛ‬ا٘ذ ٘ـبٖ د‪ٙٞ‬ذ‪ ٜ‬س‪ٚ‬ص‪ٞ‬بی پبیب٘ی ٔ‪ٛ‬ج ‪ٞ‬فتٓ ثابؿاذ‬ ‫و‪ ٝ‬پیؾ ثی‪ٙ‬ی ٔیؿذ دس ا‪ٚ‬ایُ پبییض ث‪ ٝ‬پبیبٖ ثشػذ‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫دٍشٌبِ ‪ 82‬شْزیَر ‪ 11 * 1041‬سپتاهبز‪ 88 * 8488‬صفز ‪ * 1001‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَس ایکیٌجی ایل ) * شوارُ ( سایی ) ‪9911 :‬‬ ‫تؼاهالت تیی الوللی تحطینّا ضا تیاثط‬ ‫هیوٌس‬ ‫عضَ کویسیَى اهٌیت هلی هجلس شَرای اسالهی‬ ‫گفت‪ :‬در شزایطی کِ دشوٌاى بزای هوحواصوزُ‬ ‫اقتصادی ایزاى پزٍژُ ّای کالًی را طوزاحوی‬ ‫کزدُ اًذ عضَیت کشَرهاى در پیواى شاًگوْوای‪،‬‬ ‫ًقشِ سًْا را خٌثی هیکٌذ ٍ در ایی راستا تعاهالت‬ ‫کشَر در عزصِ بیی الوللی بِ بوی اروز شوذى‬ ‫تحزینّا کوک هیکٌذ‪.‬‬ ‫ظّطُ الْیاى زضباضُ عضَیت ضؾنونی اینطاى زض‬ ‫ؾاظهاى ّوىاضی قاًگْای گفت‪ :‬ایطاى هیتَاًس‬ ‫اظ ظطفیت ضاّبطزی اینی ؾناظهناى زض ظهنینٌنِ‬ ‫تبازالت التدازی ٍ تطاًعیت واال اؾتفازُ وٌس‪.‬‬ ‫عضَ وویؿیَى اهٌیت هلی ٍ ؾیاؾت ذناضخنی‬ ‫هدلؽ یاظزّن با اقاضُ بِ ضٍینىنطز ؾنیناؾنت‬ ‫ذاضخی زٍلت ؾیس ابطاّین ضئیؿی زضباضُ ایدناز‬ ‫تَاظى زیپلواتیه زض عطهِ بیی الولل ٍ اؾتفنازُ‬ ‫اظ ظطفیت ّای ّوؿایگاى‪ ،‬افعٍز‪ :‬عضَیت ایطاى‬ ‫زض ؾاظهاى ّوىاضی قاًگْای زض ضاؾتای ّوینی‬ ‫ضٍیىطز اؾت چَى ّوىاضی فعایٌسُ النتندنازی‬ ‫هیاى اعضای قاًگْای بط التداز وکَض ٍ هٌطمنِ‬ ‫تاثیط هؿتمین زاضز‪.‬الْیاى تاویس وطز‪ :‬زض قطایطنی‬ ‫وِ زقوٌاى بطای هنحناهنطُ النتندنازی اینطاى‬ ‫پطٍغُ ّای والًی ضا ططاحی وطزُ اًس عضنَینت‬ ‫وکَضهاى زض پیواى قاًگْای‪ً ،‬مکِ اًْا ضا ذٌثی‬ ‫هیوٌس ٍ زض ایی ضاؾتا تعاهالت وکَض زض عطهِ‬ ‫بیی الوللی بِ بی اثط قسى تنحنطینن ّنا ونونه‬ ‫هیوٌس‪ً.‬وایٌسُ هطزم تْطاى زض هدلنؽ قنَضای‬ ‫اؾالهی گفت‪ :‬هباضظُ بنا تنطٍضیؿنن ینىنی اظ‬ ‫اّساف قىل گیطی ؾاظهاى ّوىاضی قاًگْنای‬ ‫اؾت ٍ زض ّویی ضاؾتا همابلِ با الساهات بیثبنات‬ ‫وٌٌسُ اهطیىا بِ تالـ خوعی اعضای قاًگْای‬ ‫اذثاض وَتاُ حَازث‬ ‫*اتص سَظی گستطزُ یه سطزذاًِ هیَُ زض‬ ‫هْاتاز پس اظ ‪ ۵‬ساػت هْاض ضس‬ ‫یه ساظهاى ٍ چٌس پطسص؛ ایطاى اظ ضاًگْای چِ هیذَاّس؟‬ ‫ًگاُ بِ شزق ٍ هٌطقِ دیگز تشزیفاتی ًیست ٍ‬ ‫ایی ٍاقعیت را اعضای شاًگْای بِ خوَبوی‬ ‫درک کزدُ ٍ عضَیت رسوووی ٍ دا ون‬ ‫جوَْری اسالهوی در ایوی سواسهواى را‬ ‫پذیزفتٌذ تا ایزاى ّوگام بوا سسویوا بوزای‬ ‫شکلدّی بِ ًظن جذیذ جْاى بکَشذ‪.‬‬ ‫قاًگْای پطتىطاضتطیی ًاهی اؾت وِ اینی‬ ‫ضٍظّا زض ذبطّای ضؾوی هیقٌنَینن ٍ اظ‬ ‫عضَیت زائن خوَْضی اؾالهی اینطاى زض‬ ‫اى هی ذَاًین‪ .‬بطای بؿنیناضی قناینس اینی‬ ‫پطؾف هططح قَز وِ ایی ؾاظهاى چیؿنت‬ ‫ٍ چطا عضَیت ایطاى زض اى اّوینت زاضز‬ ‫زض گعاضـ ظیط بِ قىل ذالنهنِ بنِ اینی‬ ‫پطؾفّا پاؾد زازُ ذَاّس قس‪.‬‬ ‫ؾال ‪ٍ ،1۹۹۱‬لتی چیی ٍ ضٍؾیِ بِ هنٌنرنَض‬ ‫ؾاهاى زازى بِ چالف ّای هطظی ذَز پنؽ‬ ‫اظ فطٍپاقی قَضٍی‪ ،‬ضاُحل گفتٍگنَ ضا‬ ‫بطگعیسًس؛ لطلیعؾتناى‪ ،‬تناخنینىنؿنتناى ٍ‬ ‫لعالؿتاى بِ عٌنَاى ؾنِ خنونْنَضی تناظُ‬ ‫اؾتمالل یافتِ اظ قَضٍی ؾابک ضا ّن بِ اینی‬ ‫هصاوطات زض قاًگْای چیی فطاذَاًسًس تنا‬ ‫گطٍّی هَؾَم بِ قاًگْای ‪ ۵‬قىل گیطز‪.‬‬ ‫بِ فاهلِ یه ؾنال اظبنىنؿنتناى‪ ،‬زینگنط‬ ‫خوَْضی تاظُ تاؾیؽ ّن بنِ اینی گنطٍُ‬ ‫پیَؾت ٍ ؾاظهاى ّوىاضی ّای قاًگنْنای‬ ‫قىل گطفت‪.‬با خسیت یافتی ایی ؾاظهاى ٍ‬ ‫باتَخِ بِ زٍ عضَ لسضتوٌس اى یعٌی چنینی‬ ‫ٍ ضٍؾیِ‪ ،‬وکَضّای قطق ٍ هیاًِ اؾیا ّنن‬ ‫بطای پیَؾتی بِ اى هکتاق قنسًنس‪ .‬اهنا زض‬ ‫اؾاؾٌاهِ ؾاظهاى هؿیط پیَؾتی چٌساى اؾاى‬ ‫پیفبیٌی ًکسُ بنَز ٍ بنِ ّنونینی زلنینل‬ ‫وکَضّا‪ ،‬هتٌاؾب با قنطاینخ ذنَز ضًٍنس‬ ‫الحاق بِ قاًگْای ضا زض باظُ ظهاًی ‪ 2‬تا ‪10‬‬ ‫ؾال طی هی وٌٌنس‪ .‬وکنَضّنای ذنَاّناى‬ ‫گطٍُ ّای بیی الوللی تبسیل ونطزُ اؾنت‬ ‫پاؾد ضا قایس بتَاى زض حدن النتندناز ‪20‬‬ ‫تطیلیَى زالضی وکَضّای عضَ ؾناظهناى‪،‬‬ ‫خؿتدَ وطز‪ 2۵ .‬زضهس تَلینس ًناذنالن‬ ‫خْاى بطای ‪ ۰0‬زضهس خنونعنینت خنْناى‪،‬‬ ‫وکَضّای عضَ ایی ًْاز بنِ ٍینػُ چنٌنس‬ ‫لسضت اهلی اى ضا بِ النتندنازّنای بنطتنط‬ ‫تبسیل وطزُ اؾت‪ .‬پیفبیٌی ّنا‪ ،‬چنینی ضا‬ ‫التداز اٍل زًیا زض چٌس ؾال ایٌسُ ٍ ٌّس ضا‬ ‫ابطلسضت التدازی یه زِّ اتی هیزاًٌنس‪.‬‬ ‫هدوَع تداضت اعضنای اى حنسٍز ‪۱/۱‬‬ ‫تطیلیَى زالض بَزُ ٍ پیفبیٌی ضقس اى زض‬ ‫ؾال خاضی ٍ با عضَیت زائن ایطاى زقنَاض‬ ‫ًیؿت‪.‬اعضای ایی ؾاظهاى اها بطای اینٌنسُ‬ ‫اى بطًاهِ ّای لابل تَخْنی ّنن تنساضن‬ ‫زیسُ اًس‪ .‬بطای ًْازی‪ ،‬عضنَینت تنَنهناى‬ ‫بعضگتطیی تَلیسوٌٌسُ اًنطغی رضٍؾنینِ ٍ‬ ‫بعضگتطیی هدطفوٌٌسُ اى رچیی ‪ ،‬فطهتی‬ ‫بطای خْف التدازی اؾت ٍ بطًاهنِ ضینعی‬ ‫ایی خْف بِ باقگاُ اًطغی ؾنپنطزُ قنسُ‬ ‫اؾننت‪ .‬ضّننایننی اظ لننیننسٍبننٌننسّننا ٍ‬ ‫ظیازُذَاّی ّای باًىنی ٍ هنالنی غنط ‪،‬‬ ‫اًگیعُ تاؾیؽ اًدوی بییباًىی ٍ قنَضای‬ ‫تداضی اؾت‪ّ.‬ونعهناى بنا ًنْناینی قنسى‬ ‫عضَیت زائن ایطاى زض ؾاظهاى ّنونىناضی‬ ‫قاًگْای‪ ،‬پطؾف هْن زینگنط زض اشّناى‬ ‫عوَهی هطزم بِ ظباى ؾازُ اینی اؾنت ونِ‬ ‫اؾاؾا چطا عضَیت ایطاى زض اینی ؾناظهناى‬ ‫اّویت زاضز یا ایی عضَیت چِ زؾتناٍضز‬ ‫هکر ٍ هلوَؾی بنطای هنطزم زض پنی‬ ‫ذَاّس زاقت‬ ‫عضَیت‪ ،‬ابتسا با عٌَاى قطوای گفتٍگَ‪،‬‬ ‫ؾپؽ عضَ ًاظط ٍ پؽ اظ اى بِعٌَاى عضَ‬ ‫ضؾوی ٍ زائوی بِ اینی ؾناظهناى هنلنحنک‬ ‫هیقًَس‪ٌّ .‬س ٍ پاوؿتاى ؾال ‪ ٍ 201۲‬پنؽ‬ ‫اظ طی هطاحلی عضَ ایی ؾاظهاى قنسًنس ٍ‬ ‫زض حال حاضنط افننناًؿنتناى‪ ،‬بنالضٍؼ ٍ‬ ‫هنَلؿتاى عضَ ًاظط ؾناظهناى ّنونىناضی‬ ‫قاًنگنْنای ٍ خنونْنَضی اشضبنایندناى‪،‬‬ ‫اضهٌؿتاى‪ ،‬واهبَج‪ً ،‬پال‪ ،‬تطویِ ٍ ؾطیالًىنا‬ ‫قطوای گفتٍگَی ایی ؾاظهاى ّؿتٌس‪.‬‬ ‫خْاى اهطٍظ‪ ،‬زًیای ؾاظهاى ّای هنتنٌنَعنی‬ ‫اؾت وِ بطای اّساف گًَاگنَى‪ ،‬پنینسا ٍ‬ ‫پٌْاى ایداز قسُ ٍ تنَؾنعنِ ینافنتنِ اًنس‪،‬‬ ‫ؾاظهاىّایی وِ اغلب اىّا ضا وکنَضّنای‬ ‫اضٍپایی ٍ اهطیىا تاؾیؽ وطزًس‪ .‬قاًگْای‬ ‫ضا هی تَاى اظ هعسٍز ؾاظهاىّاینی زاًؿنت‬ ‫وِ گطچِ هاّیت ؾیاؾی اى زض اٍلنَینت‬ ‫زٍم اؾننت اهننا هننطف حضننَض ٍ‬ ‫لسضتگیطی‪ ،‬اى ضا زض بطابط ؾاظهاى ّناینی‬ ‫چَى ‪ ۲G‬لطاض هیزّس‪.‬اگط هاّیت ؾیناؾنی‬ ‫قاًگْای چٌساى هططح ًیؿنت‪ ،‬پنؽ چنِ‬ ‫چیعی ایی ؾاظهاى ضا بِ یىی اظ هْن تنطینی‬ ‫اگْی هعایسُ ػوَهی‬ ‫الف ) هعایسُ گعاض ۺ ضطوت اب هٌغمِ ای اشضتایجاى ضطلی‬ ‫ب) هَضَع هعایسُۺ ضطوت اب هٌغمِ ای اشضتایجاى ضطلی زض ًظط زاضز هعایسُ فطٍش زٍ لغؼِ ظهیی ظضاػی زیوی اظ اضاضی ضٍستای لطُ تطلغ‬ ‫هطاغِ زاضای سٌس ذطیس اضاضی (ػازی) زض ضْطستاى هطاغِ هتؼلک تِ ضطوت اب هٌغمِ ای اشضتایجاى ضطلی عثک ضطایظ هٌسضج زض اسٌاز هعایسُ ٍ تا تْطُ‬ ‫گیطی اظ ساهاًِ تساضوات الىتطًٍیىی زٍلت تا ضواضُ هعایسُ (ضواضُ سیستوی) ‪ 20080088۸۶00000۳‬صَضت الىتطًٍیىی تطگعاض ًوایس‪.‬‬ ‫*پلوه ‪ٍ ۷‬احس صٌفی هترلف زض هطاغِ‬ ‫ج) تضویی ضطوت زض هعایسُ تِ تفىیه ّطلغؼِ تصَضت هجعا ٍ تِ ضطح جسٍل شیل هی تاضس‪.‬‬ ‫ضزیف‬ ‫ضواضُ هال (لغؼِ ظهیی اػن اظ ػطصِ ٍ اػیاى)زض ساهاًِ ستاز ایطاى‬ ‫پطایس تَلیس هلی‬ ‫ایطاى تحطینّای جسیس اهطیىا ضا هحىَم وطز‬ ‫سخٌگَی ٍسارت اهَر خارجِ با هحکَم کزدى اقذام سهزیکا بزای توحوزیون‬ ‫بزخی شْزًٍذاى ٍ شزکت ّای ایزاًی‪ ،‬تاکیذ کزد‪ :‬اصزار سهزیکا بویواًوگوز‬ ‫ًاتَاًی دٍلتوزداى ایی کشَر اس فْن صحیح هعادالت جْاًی ٍ اًطباق خوَد‬ ‫با ٍاقعیات سى است‪.‬‬ ‫ضٍزذاًِ ّا ٍ هسیلْا ذاًِ سیل ٍ هجاضی عثیؼی جطیاى ّستٌس‪ ،‬تا تصطف تستط ٍ حطین‪ ،‬هسیل ضا اظ ذاًِ ذَیص هٌحطف ٍ ذَز ٍ‬ ‫زیگطاى ضا زض هؼطض ذغطات جاًی ٍ هالی جثطاى ًاپصیط لطاض ًسّین‪.‬‬ ‫رییس ساسهاى اتص ًطاًی ٍ خدذهداا میدودٌدی‬ ‫ضْزدمری هْاتاد گفت‪ :‬حزیق ضذیدذ در ید‬ ‫سزدخاًِ هیَُ میی ضْزستاى پس مس پٌج سداتدت‬ ‫تالش هذمٍم اتص ًطاًاى هْار ضذ‪.‬‬ ‫سیاسی‬ ‫‪2‬‬ ‫هساحت (هتط هطتغ)‬ ‫ضواضُ لغؼِ‬ ‫ًاهط وٌعاًی السام اهطیىا زض اعالم تحطین علینِ بنطذنی قنْنطًٍنساى ٍ‬ ‫قطوت ّای ایطاًی بِ اتْام ٍاّی زؾت زاقتی زض حوالت ؾایبطی عنلنینِ‬ ‫اهطیىا ٍ ًؿبت زازى الساهات ازعایی هططح قسُ علیِ اًاى بنِ زٍلنت ٍ‬ ‫ًْازّای خوَْضی اؾالهی ایطاى ضا‪ ،‬لَیا هحىَم وطز‪.‬ؾرٌنگنَی ٍظاضت‬ ‫اهَض ذاضخِ با اقاضُ بِ ذالی بَزى زؾت زٍلت اهطیىا زض لبال خوْنَضی‬ ‫اؾالهی ایطاى افعٍز‪ :‬اهطاض ٍاقٌگتی بط تَؾل بنِ ضفنتناضّنای ؾنرنین ‪،‬‬ ‫غیطلاًًَی ٍ ٌّداضقىٌاًِ علیِ زٍلتّا ٍ هلتّای هؿتمل‪ ،‬بیاًگط ًاتنَاًنی‬ ‫زٍلتوطزاى اهطیىا اظ فْن هحیح هعازالت خْاًنی ٍ اًنطنبناق ذنَز بنا‬ ‫ٍالعیات اى اؾت‪ .‬ؾرٌگَی ٍظاضت اهَض ذاضخِ افعٍز‪ :‬تنَؾنل بنِ ضاُ‬ ‫اًساظی واضظاض تبلینات زضٍغیی ٍ تطٍیح اطالعات غلخ علیِ خنونْنَضی‬ ‫اؾالهی ایطاى‪ ،‬برکی اظ ؾیاؾت قىؿت ذنَضزُ اینطاى ّنطاؾنی زٍلنت‬ ‫اهطیىاؾت وِ البتِ ضاُ بِ خایی ًرَاّس بطز‪.‬وٌعاًنی ذناطنطًکناى ونطز‪:‬‬ ‫اهطیىا وِ پیف اظ ایی زض بطابط حوالت هتعسز ؾایبطی علیِ ظیطؾاخ ّنای‬ ‫خوَْضی اؾالهی ایطاى‪ ،‬حتی علیِ تاؾیؿات هلح اهیع ّؿتِای‪ ،‬ؾنىنَت‬ ‫اذتیاض وطزُ ٍ حتی بِ طَض هؿتمین یا غیطهؿتمین اظ ایی حوالت حنوناینت‬ ‫وطزُ اؾت‪ ،‬فالس ّط گًَِ ٍخاّت زض هتْن وطزى زیگطاى اؾت‪.‬‬ ‫تیاًیِ ضَضای حىام غیطساظًسُ است‬ ‫هثلغ تضویی ضطوت زض هعایسُ (ضیال)‬ ‫ػطصِ‬ ‫اػیاى‬ ‫‪8‬‬ ‫‪28080088۸۶00000۵‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8۵33۷02۶‬‬ ‫‪....‬‬ ‫‪8،2۷۵،000،000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪28080088۸۶00000۶‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪82۸3۵00۶‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫‪8،0۶0،000،000‬‬ ‫وِ تایس ضوی زضج ٍ تاضگصاضی تصَیط اى زض ساهاًِ تساضوات الىتطًٍیىی زٍلت )‪(www.setadiran.ir‬اصل اى ًیع تصَضت فیعیىی (پاوت الف) ٍ تِ یىی‬ ‫اظ ضىل ّای شیل ٍ تطای ّط ضزیف تصَضت هجعا تْیِ ٍ اضائِ گطزز‪.‬‬ ‫‪ -8‬ضسیستاًىی ٍاضیع ًمسی تِ حساب ‪ًIR830100004001116206376803‬عزتاًه هطوعی جوَْضی اسالهی ایطاى تٌام توطوع ٍجَُ سپطزُ ضطوت ّای‬ ‫زٍلتی اب هٌغمِ ای اشضتایجاى ضطلی‪ -2 .‬ضواًت ًاهِ تاًىی (ّط زٍ هَضز تِ ًام هتماضی ٍ تِ ًفغ ضطوت اب هٌغمِ ای اشضتایجاى ضطلی)‬ ‫ز) لیوت پایِ واضضٌاسی هَضَع هعایسُ تطای ّط پاضتی تِ ضطح جسٍل شیل هی تاضس‪.‬‬ ‫جاًطیی مًتظاهی هزمغِ مس پلوه ‪ٍ ۷‬محذ صدٌدفدی‬ ‫هتخلف در میی ضْزستاى خدثدز دمد‪.‬سدزّدٌد‬ ‫هستجاب فتحی گفت‪ :‬طی ّفتِ گذضتدِ طدز‬ ‫تاسدیذ ٍ ًظارا تز ٍمحذ ّای صدٌدفدی تدَسد‬ ‫هاهَرمى مدمرُ ًظارا تز مهاکدی تدودَهدی میدی‬ ‫فزهاًذّی ٍ مرگاى ّدای هدزتدَطدِ در سد د‬ ‫ضْزستاى تِ مجزم در اهذ‪.‬مٍ تا مضارُ تِ تاسدیذ مس‬ ‫‪ٍ ۰۹‬محذ صٌفی طی ّفتِ گذضتِ‪ ،‬تصزی کدزد‪:‬‬ ‫در میی طز ‪ٍ ۷‬محذ صٌفی ًیش تدِ دیدیدد تدذم‬ ‫تَجِ تِ مخ ارّای دمدُ ضذُ پدلدوده ٍ تدِ ‪۰۹‬‬ ‫ٍمحذ صٌفی هتخلف ًیش مخ ار دمدُ ضذ‪.‬‬ ‫*اػضای اّسا ضسُ جَاى ذلرالی جاى ‪ ۶‬تیوااض‬ ‫ضا ًجات زاز‬ ‫رئیس دمًطگاُ تلَم پشضکی خدلدخداف گدفدت‪:‬‬ ‫تزمی ّفذّویی تار مّذمی تضدَ در خدلدخداف‬ ‫تَس خاًَمدُ ی جَمى جاى ‪ ۶‬تیوار ًیاسهٌذ رم‬ ‫ًجاا دمد‪ .‬هعزٍف خسزٍی مظْار کزد‪ :‬پدیدکدز‬ ‫جَمى خلخایی کِ ‪ ۰‬رٍس پیص تعذ مس حضَر در‬ ‫تیوارستاى دچار هزگ هغشی ضذُ ٍ تِ کوا رفتدِ‬ ‫تَد تا رضایت خاًَمدُ تِ تیوارمى ًیاسهدٌدذ مّدذم‬ ‫ضذ‪ٍ.‬ی گفت‪ :‬میی ّفذّویی مّذمکٌٌدذُ تضدَ‬ ‫در ضْزستاى خدلدخداف مسدت کدِ ‪ً ۵‬دفدز مس‬ ‫مّذمکٌٌذگاى تضَ رم خاًن ٍ ‪ً ۲۰‬دفدز رم ا دا‬ ‫تطکید هیذّذکِ تاجله رضایت خاًَمدُّایطاى‬ ‫متضای میی تعذمد تیوار هزگ هغدشی تدِ مفدزمد‬ ‫ًیاسهٌذ پیًَذ تضَ مّذم ضذُ مست‪.‬‬ ‫هساحت (هتط هطتغ)‬ ‫ضزیف‬ ‫ضواضُ هال (لغؼِ ظهیی اػن اظ ػطصِ ٍ اػیاى)زض ساهاًِ ستاز ایطاى‬ ‫ضواضُ لغؼِ‬ ‫‪8‬‬ ‫‪28080088۸۶00000۵‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8۵33۷02۶‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪28080088۸۶00000۶‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪82۸3۵00۶‬‬ ‫هثلغ تضویی ضطوت زض هعایسُ (ضیال)‬ ‫ػطصِ‬ ‫اػیاى‬ ‫‪....‬‬ ‫‪2۵،3۸۷،۹۷۹،000‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫‪28،8۹3،۳3۹،000‬‬ ‫ُ) هحل‪،‬ظهاى ٍ هْلت زضیافت اسٌاز‪ ،‬هحل تحَیل ٍ گطایص پیطٌْازّاۺ‬ ‫ولیِ اضراظ حمیمی ٍ حمَلی وِ زاٍعله ضطوت زض هعایسُ هی تاضٌس تایس زض ساهاًِ ستاز ایطاى ثثت ًام ًوَزُ ٍ گاَاّای اهضاای‬ ‫الىتطًٍیىی (تَوی) زضیافت ًوایٌس‪ .‬ثثت ًام وٌٌسگاى زض ساهاًِ هصوَض تا پطزاذت هثلغ ‪ 8000000‬ضیال اظ عطیک ساهاًِ (ٍاضیع تِ حسااب‬ ‫)‪ IR 440100004001116204020890‬پس اظ زضج اگْی ًَتت زٍم تِ ساهاًِ ستاز ایطاى هطاجؼِ ٍ ًسثت تِ زضیافت اسٌاز هعایسُ السام‬ ‫ًوایٌس(ظهاى اًتطاض زض سایت اظ تاضید ‪ 830800۶0۳8‬هی تاضس ٍ هْلت زضیافت اسٌاز هعایسُ زض ساهاًِ ستاز ایطاى زضج ضسُ است)‬ ‫ضوٌاً ضػایت هَاضز شیل العاهی استۺ‬ ‫‪ -8‬تطگعاضی هعایسُ صطفاً اظ عطیک ساهاًِ تساضوات الىتطًٍیىی زٍلت هی تاضس ٍ ولیِ هطاحل فطایٌس هعایسُ ضاهل ذطیس ٍ زضیافت اسٌاز‬ ‫هعایسُ ‪ ،‬اضائِ تضویی ضطوت زض هعایسُ (ٍزیؼِ)‪ ،‬اسٌاز ٍ هساضن ذَاستِ ضسُ زض هعایسُ ‪ ،‬اضائِ پیطٌْاز لیوت‪ ،‬تاظگطایی پاوات ٍ لیوات‬ ‫پیطٌْازی‪ ،‬اػالم تِ تطًسُ‪ٍ ،‬اضیع ٍجِ ٍ سایط هَاضز هطتَعِ اظ ایی عطیک اهىاى پصیط هی تاضس‪.‬‬ ‫‪ -2‬پیطٌْاز هی گطزز ضطوت وٌٌسگاى لثل اظ اضائِ پیطٌْاز لیوت اظ هَضَع هعایسُ تاظزیس ًوایٌس‪.‬‬ ‫‪ -۳‬ػاللوٌساى تِ ضطوت زض هعایسُ هی تایست جْت ثثت ًام ٍ زضیافت گَاّی اهضای الىتطًٍیىی (تَوی) تِ زفاتط هٌتراه‬ ‫پیطرَاى زٍلت زض سطاسط ایطاى هطاجؼِ ًوایٌس‪( .‬لیست زفاتط هٌتره زض ساهاًِ ستاز ایطاى زضج ضسُ است)‪.‬ضواضُ تاواا‬ ‫هطوع ضاّثطی ٍ پطتیثاًی ساهاًِۺ ‪ 028 – 38۹۳3‬هی تاضس‪.‬‬ ‫‪ -3‬لیوت پیطٌْازی ٍ هساضن ٍ اسٌاز زضذَاستی ٍ تضویی ضطوت زض هعایسُ وِ زض زٍ هال ( زٍ لغؼِ ظهیی اػن اظ ػطصِ ٍ‬ ‫اػیاى) ٍ تطای ّط هال(اػن اظ ػطصِ ٍ اػیاى) تصَضت هجعا هی تاضس تایس زض ساهاًِ زضج ٍ تاضگعاضی ضَز‪.‬‬ ‫پیطٌْازّای اضائِ ضسُ زض ساهاًِ تساضوات الىتطًٍیىی زٍلت ٍ ولیِ اسٌاز ٍ هساضن ضطوت وٌٌسگاى زض هعایسُ زض ساػت‪88‬‬ ‫صثح ضٍظ ضٌثِ تاضید ‪ 830800۷02۳‬زض اتاق وویسیَى تِ ًطاًی تثطیع‪ -‬تلَاض‪ 2۹‬تْوی‪ -‬ضطوت اب هٌغمِ ای اشضتایاجااى‬ ‫ضطلی‪ -‬ساذتواى ضواضُ ‪ ۳‬اظ عطیک ساهاًِ گطایص ٍ ضسیسگی ذَاّس ضس‪.‬‬ ‫تلفی ‪038 -۳۳۳۸2۵۶0 ٍ 038 - ۳۳۳۸2۵2۷‬‬ ‫‪ -۵‬ضطوت وٌٌسگاى زض هعایسُ ػالٍُ تط تىویل ٍ تاضگصاضی ولیِ هساضن هطتَط تِ پاوت الف (تضویی ضطوت زض هعایسُ ) ٍ ًیع تاضگصاضی‬ ‫ولیِ هساضن ٍ اسٌاز ذَاستِ ضسُ جْت ضطوت زض هعایسُ ٍ زضج لیوت پیطٌْازی زض ساهاًِ ستاز ایطاى )‪(www.setadiran.ir‬تا ساػت ٍ‬ ‫تاضید هٌسضج تِ ضطح ظیط ‪ ،‬تایس پاوت الف(اصل تضویی ضطوت زض هعایسُ) ضا ًیع تصَضت فیعیىی ٍ الن ٍ هْط ضسُ (تا شواط ػاٌاَاى‬ ‫هعایسُ‪ً،‬ام ضطوت‪ً ،‬طاًی‪ ،‬ضواضُ تلفی ٍ پاوت الف) ٍ پس اظ هْط‪ 0‬اثطاًگطت ٍ اهضا تا ساػت ‪ 80‬صثح ضٍظ ضٌثِ هَضخ ‪ 830800۷02۳‬تِ‬ ‫ًطاًی تثطیع‪ -‬تلَاض ‪ 2۹‬تْوی‪ -‬ضطوت اب هٌغمِ ای اشضتایجاى ضطلی ‪ -‬زفتط حطاست ضطوت تحَیل ًوایٌس‪.‬‬ ‫(تسیْی است هالن لثَلی پیطٌْازّای هعایسُ گطاى ‪ ،‬تاضگصاضی ولیِ هساضن زض ساهاًِ )‪(www.setadiran.ir‬هی تاضس)‪.‬‬ ‫*هتی اگْی زض سایت ّای ‪ www.setadiran.ir ٍ http//:iets.mporg.ir ٍ www.azarwater.ir‬زضج ضسُ است‪.‬‬ ‫ضٍاتظ ػوَهی ضطوت اب هٌغمِ ای اشض تایجاى ضطلی‬ ‫‪*808۵0‬ضٌاسِ اگْیۺ‪* 8۳۸28۸۶‬تاضید اًتطاضًَتت اٍلۺ ‪* 830800۶02۸‬اًتطاض ًَتت زٍمۺ‪ * 830800۶0۳0‬ضٍظًاهِ اضن‬ ‫هحسی ًذیزی اصل‪ّ ،‬وزاّی ًکزدى کشَرّای سفزیقایی ٍ سهزیکای التیوی‬ ‫ًاشی اس سى داًست کِ ّوِ هتَجِ شذًذ بیاًیِ شَرای حکام تٌْوا اّوذا‬ ‫سیاسی دارد‪.‬‬ ‫ًوایٌسُ ایطاى زض اغاًؽ بیی الوللی اًطغی اتوی گفت‪ :‬تالـ اهنطینىنا ٍ‬ ‫اضٍپا بطای ّوطاّی وکَضّای افطیمایی ٍ اهطیىای التیی زضباضُ هَضنَع‬ ‫ایطاى زض ًکؿت قَضای حىام ًتیدِ برف ًبَز‪.‬هحؿی ًصیطی اهل پؽ اظ‬ ‫پایاى بطضؾی هَضَع ایطاى زض ًکؿت قَضای حنىنام افنعٍز‪ّ :‬نونطاّنی‬ ‫ًىطزى ایی وکَضّا ًاقی اظ اى اؾت وِ ّوِ هتَخِ قسًس ایی بیاًیِ تٌنْنا‬ ‫اّساف ؾیاؾی زاضز ٍ زض ظهاًی وِ لطاض اؾت هصاوطات احیا قَز ٍ بناینس‬ ‫ّوِ ووه ٍ تکَیک وٌٌس ّوِ ططفّا ضا وِ بِ تعْسات ذَز بطگنطزًنس؛‬ ‫اضائِ ایی بیاًیِ غیطؾاظًسُ بَزُ ٍ ووىی بِ هَضَع بطخام ًویوٌس‪.‬‬ ‫ٍی گفت‪ :‬زض ایی خلؿِ ّن تعسازی هحسٍزی اظ وکَضّا وِ عنونَهنا اظ‬ ‫اتحازیِ اضٍپا بَزًس ٍ بطذی اظ وکَضّای زیگط وِ بالغ بط پٌندناُ ٍاًنسی‬ ‫وکَض بَزًس بِ اى پیَؾتٌس ٍ ایی اظ ًرط ها؛ ؾینگنٌنال ذنَبنی اظ طنطف‬ ‫اتحازیِ اضٍپا بطای ظًسُ ًگِ زاقتی یا پیگیطی هَضَع بطخام ًیؿت‪.‬‬ ‫تیاًیِ ‪ ۳‬وطَض اضٍپایی زض اغاًس اًطغی اتوی‬ ‫ػلیِ وطَضهاى ضا ضطم اٍض است‬ ‫حسیٌی هتیی کاردار ایزاى درلٌذى بیاًیِ ‪ 1‬کشَر ارٍپایی در شَرای حکوام‬ ‫سژاًس بییالوللی اًزژی اتوی علیِ کشَرهاى را شزم سٍر تَصیف کزد‪.‬‬ ‫ؾیسهْسی حؿیٌی هتیی واضزاضخوَْضی اؾالهی ایطاى زضلٌسى زض ٍاوٌف‬ ‫بِ بیاًیِ ؾِ وکَض اضٍپایی گفت‪ :‬زض حالی وِ ّوچٌاى الساهات تطٍضیؿتی‬ ‫ٍ تحطینّای اهطیىا ٍ اؾطائیل علیِ ایطاى ازاهِ زاضز ٍ با قىؿت اذیط زض‬ ‫اغاًؽ بییالوللی اًطغی اتوی‪ ،‬وکَضّای اهطیىا‪ ،‬اًنگنلنینؽ‪ ،‬النوناى ٍ‬ ‫فطاًؿِ باًی بیاًیِای غیطؾاظًسُ ٍ قطم اٍض علیِ الساهات لاًًَنی خنبنطاًنی‬ ‫خوَْضی اؾالهی ایطاى قسًس‪ٍ.‬ی افعٍز‪ :‬ایی گًَِ الساهات ضیاواضاًنِ‪ ،‬بنا‬ ‫حدَل تَافمی وِ با حؿی ًیت هَضز هصاوطُ لطاض گطفت زض تٌالض اؾنت‬ ‫ٍ چکن اًساظ زؾتیابی بِ ًمطِ پایاى زض هصاوطات ربطای ضفع تحطینن ّنا زض‬ ‫ٍیی ضا ترطیب هیوٌس‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫َّای ارسثبیجبى ششقی اص سِ شٌجِ‬ ‫پبییضی هیشَد‬ ‫هعاٍى اقتصادی استاًذاسی ارسبایجفاى شفشقفی‬ ‫گف ‪ :‬بستش ساصی دٍی بشای تَییذ ٍ سفع هَاًع‬ ‫پیش سٍی صٌع اص اٍیَی ّای جذی دٍیف‬ ‫اس ‪.‬‬ ‫سئیغ ٌش‪ ٜٚ‬پیؾ بی‪ٙ‬ی اداس‪ ٜ‬واُ ‪ٞ‬ا‪ٛ‬اؿا‪ٙ‬ااػای‬ ‫ارسبایجاٖ ؿشلی ٌفت‪ٛٞ :‬ای اػتاٖ اص س‪ٚ‬ص ػا‪ٝ‬‬ ‫ؿ‪ٙ‬ب‪ ٝ‬پاییضی ٔیؿ‪ٛ‬د‪ٔ.‬حٕذ أیذفش دس خلا‪ٛ‬ف‬ ‫اخشیٗ ‪ٚ‬ضقیت ا‪ٛ‬ی اػاتااٖ‪ ،‬اؽا‪ٟ‬ااس واشد‪:‬‬ ‫بشسػی ٘مـ‪ٞ ٝ‬ای ‪ٛٞ‬اؿ‪ٙ‬اػی ٘ـا٘ذ‪ٞ‬ا‪ٙ‬اذ‪ ٜ‬ا‪ٛ‬ی‬ ‫٘ؼبتاً پایذاس ‪ٕٞ‬شا‪ ٜ‬با نبات دٔایی اص أش‪ٚ‬ص تا س‪ٚ‬ص‬ ‫ػ‪ ٝ‬ؿ‪ٙ‬ب‪ ٝ‬دس اػتاٖ اػت‪ٚ.‬ی افض‪ٚ‬د‪ :‬أا اص س‪ٚ‬ص ػ‪ٝ‬‬ ‫ؿ‪ٙ‬ب‪ ٝ‬تا ا‪ٚ‬اخش ‪ٞ‬فت‪ ،ٝ‬ب‪ ٝ‬تذسیج ‪ ٚ‬با ٘افا‪ٛ‬ر أا‪ٛ‬ا‬ ‫٘اؿی اص ػأا٘‪ ٝ‬باسؿی‪ ،‬ابش٘اوی‪ ،‬وا‪ٞ‬اؾ ٘ؼابای‬ ‫دٔا ‪ ٚ‬ؿش‪ٚ‬ؿ باسؽ ‪ٞ‬ای باساٖ ‪ ٚ‬دس بشخی ٘‪ٛ‬احای‬ ‫‪ٕٞ‬شا‪ ٜ‬با سفذ‪ٚ‬بشق پیؾ بی‪ٙ‬ی ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬با ت‪ ٝ ٛ‬ب‪٘ ٝ‬فا‪ٛ‬ر أا‪ٛ‬ا ػاأاا٘ا‪ٝ‬‬ ‫باسؿی اص س‪ٚ‬ص ػ‪ ٝ‬ؿ‪ٙ‬ب‪ ٝ‬ب‪ ٝ‬اػتاٖ‪ ،‬ػاشفات ‪ٚ‬صؽ‬ ‫باد دس بشخی ػافات افضایؾ یافت‪ ٚ ٝ‬ایٗ پاذیاذ‪ٜ‬‬ ‫ٔی ت‪ٛ‬ا٘ذ دس ٘یٕ‪ٛٙ ٝ‬بی اػتاٖ ‪ٕٞ‬شا‪ ٜ‬با سیضؽ یاا‬ ‫٘ف‪ٛ‬ر ٌشد‪ٚ‬خان باؿذ‪.‬‬ ‫أیذفش ٌفت‪ :‬دٔای ‪ٛٞ‬ای تبشیض عی ‪ ۲۰‬ػاافات‬ ‫ٌزؿت‪ ٝ‬حذاوثش ‪ ٚ ۷۰‬حذالُ ‪ ۰۶‬دس ا‪ ٝ‬بااالی‬ ‫کفش ب‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫اخجبس شْشستبى ّب‬ ‫*کلیجش‪ -‬اجشای عولیبت سششبخِ کبسی دس ‪70‬‬ ‫ّکتبس اص ثبغبت گشدٍی کلیجش‬ ‫دٍشٌبِ ‪ 82‬شْشیَس ‪ 11 * 1041‬سپتاهبش‪ 88 * 8488‬صفش ‪ * 1001‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَص ایکیٌجی ایل ) * شواسُ ( سایی ) ‪9911 :‬‬ ‫استاد شْشیاس دس تعشیف شعش ٍ شعش شاّکاس هشدم هیگَیذ‪ :‬حقفیفقف‬ ‫شعش‪ ،‬حشفی اس کِ اص دل بش بیایذ ٍ دس دل بٌشیٌذ هی دس ایی دٍسُ‬ ‫اًقالب‪ ،‬اص ایی شعش‪ ،‬شاّکاستش ًذیذم کِ‪ ،‬ایی جوعی ی دفعِ فشیفاد‬ ‫هی صًٌذ‪ :‬خذایا‪ ،‬خذایا‪ ،‬تا اًقالب هْذی اص ًْو خویٌی هحاففتف‬ ‫بفشها‪.‬‬ ‫اػتاد ٔحٕذحؼیٗ ؿ‪ٟ‬شیاس اص ّٕ‪ٔ ٝ‬ـا‪ٞ‬یش ‪ٔ ٚ‬افااخاش اسصؿإا‪ٙ‬اذ‬ ‫فش‪ ًٙٞ‬اد ایشاٖ اػالٔی اػت و‪ ٝ‬دس ایٍا‪ ٜ‬بشتشیٗ‪ٞ‬ای ؿقاش ‪ٚ‬‬ ‫اد ٌ‪ٟ‬شباس ایشاٖ ای داسد‪ ،‬بیتشدیذ ‪ٚ‬ی دس لاشٖ اخایاش ائایا‪ٙ‬ا‪ٝ‬‬ ‫تٕاْ ٕ٘ای فش‪ٛٞ ٚ ًٙٞ‬یت اکیُ ایشا٘ی اػت‪ .‬اػتاد ؿا‪ٟ‬اشیااس وا‪ٝ‬‬ ‫بشخاػت‪ ٝ‬اص خان پان ارسبایجاٖ اػت اص ٔ‪ٙ‬ؾش‪ٞ‬ای ٌ‪٘ٛ‬اٌ‪ٕ٘ ٖٛ‬ااد‬ ‫‪ ٚ‬ػٕبُ ‪ٛٞ‬یت اکیُ ایشا٘ی ٔشدْ ایٗ خغ‪ ٝ‬اػت‪ .‬ارسباایاجااٖ وا‪ٝ‬‬ ‫‪ٕٛٞ‬اس‪ٔ ٜ‬ذافـ ‪ٛٞ‬یت ‪ ٚ‬اکاِت ایشا٘ی ‪ ٚ‬ایشا٘یاٖ ب‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػت بضسٌاٖ ‪ٚ‬‬ ‫فشصاٍ٘اٖ اٖ پشچٕذاس ایٗ ب‪ ٟٝ‬دفاؿ ب‪ٛ‬د‪ٜ‬ا٘ذ‪ .‬اػتاد ؿ‪ٟ‬شیاس دس ؿقش‬ ‫‪ ٚ‬اد ٔقاکش ارسبایجاٖ اص ّٕ‪ ٝ‬ایٗ فشصاٍ٘اٖ اػت و‪ ٝ‬با ؿاقاش ‪ٚ‬‬ ‫اد ب‪ٔ ٝ‬لاف ٘بشد با بیٍاٍ٘اٖ ‪ ٚ‬بیٍا٘‪ٌٝ‬اشایااٖ أاذ‪ٔ.‬ا‪ٟ‬آ تاشیاٗ‬ ‫‪ٚ‬یظٌی ‪ ٚ‬أتیاص ؿ‪ٟ‬شیاس ٘ؼبت ب‪ ٝ‬ػایش ؿقشای بضسی دس ایاٗ اػات‬ ‫و‪ ٝ‬اؿقاسؽ ٔ‪ٛ‬سد ت‪ ٝ ٛ‬خاف ‪ ٚ‬فاْ ب‪ٛ‬د‪ .‬اص و‪ٛ‬دواٖ س‪ٚ‬ػتایی وا‪ٝ‬‬ ‫حیذس بابا سا صٔضٔ‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙٙ‬ذ تا فش‪ٞ‬یختٍاٖ و‪ ٝ‬دس دلایک ‪ِ ٚ‬اغاایا‬ ‫اؿقاس ‪ٚ‬ی ب‪ ٝ‬تفحق ٔی پشداص٘ذ‪ٔ ،‬ؼح‪ٛ‬س صیبایی ‪ِ ٚ‬اغاافات واالْ‬ ‫ؿ‪ٟ‬شیاس ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪ .‬ػخٗػ‪ٙ‬جاٖ أتیاصی ٔ‪ٙ‬حلش ب‪ ٝ‬ا‪ٚ‬ػت‪ .‬با ایاٗ حااَ‬ ‫صٔا٘ی و‪ ٝ‬دس ػاَ ‪ ۰۷۱۰‬ػاِش‪ٚ‬ص ‪ٚ‬فاتؾ سا ب‪٘ ٝ‬اْ س‪ٚ‬ص ّٔای ؿاقاش ‪ٚ‬‬ ‫اد ایشاٖ ٘أٍزاسی وشد٘ذ اوثش س‪ٚ‬ص٘أ‪ٞٝ‬ا ‪٘ ٚ‬ـاشیاات‪ ،‬باا دس‬ ‫ٔماالتی ػقی دس تخشیب ؿخلیت ‪ٟ‬ا٘ی ؿ‪ٟ‬شیاس داؿت‪ٙ‬ذ ‪ٔ ٚ‬قتاماذ‬ ‫ب‪ٛ‬د٘ذ و‪ٙٔ ٝ‬اػبت س‪ٚ‬ص ّٔی ؿقش ‪ ٚ‬اد ایشاٖ بایذ اص ٔیااٖ ؿاافاشاٖ‬ ‫فاسػی صباٖ دیٍشی ‪ٕٞ‬چ‪ ٖٛ‬فشد‪ٚ‬ػی‪ ،‬حافؼ‪ ،‬ػقذی ‪ ...ٚ‬ا٘اتاخاا‬ ‫ؿ‪ٛ‬د‪ .‬ایٗ ٌش‪ ٜٚ‬اص ادبا ‪ ٚ‬کاحب‪ٙ‬ؾشاٖ(!) دس ت‪ ٛ‬ی‪ ٝ‬ادفا‪ٞ‬ایـاٖ‪ ،‬اؿقاس‬ ‫ٔذیش ‪ٟ‬ادوـا‪ٚ‬سصی وّیبش ٌفت‪ :‬تاوا‪ٙ‬ا‪ ٖٛ‬دس‬ ‫حذ‪ٚ‬د ‪ٞ ۳۱‬ىتاس اص باغات ٌاشد‪ ٚ‬ؿا‪ٟ‬اشػاتااٖ‬ ‫فّٕیات ػشؿاخ‪ ٝ‬واسی ‪ ٚ‬تق‪ٛ‬یق اسلاْ ا٘اجااْ‬ ‫ٌشفت‪ ٝ‬اػت‪.‬ػیاا‪ٚ‬ؽ حضا‪ٛ‬سی دس خلا‪ٛ‬ف‬ ‫‪ٚ‬ضقیت ت‪ِٛ‬یذ ٌشد‪ ٚ‬دس ایٗ ؿ‪ٟ‬شػتااٖ‪ ،‬اؽا‪ٟ‬ااس‬ ‫وشد‪ٔ :‬حل‪ٌ َٛ‬شد‪ ٚ‬با ػغح صیشوـت ‪ ۷.۱‬اِی‬ ‫‪ٞ ۰۱۱‬ىتاس اص باغات وّیبش‪ٔ ،‬حل‪ َٛ‬غاِب ایاٗ‬ ‫ؿ‪ٟ‬شػتاٖ ٔحؼ‪ٔ ٛ‬یؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫* ّشتشٍد‪ -‬توبهی هذاسس ّشتشٍد ثِ‬ ‫صَست حضَسی ثبصگشبیی هیشَد‬ ‫هذیشکل بٌیاد هسکی ارسبایجاى ششقی با بیاى ایٌکِ دس سطح استاى ‪9۵‬‬ ‫شْش صیش صذ ّضاس ًفش جوعی داسین کِ هیاًِ ّن جضٍ اًْاس ‪ ،‬گفف ‪:‬‬ ‫اهاس ثب ًام دس طشح هسکی هلی تاکٌَى ‪ّ ۲8‬ضاس ًفش بَدُ کِ اص ایفی‬ ‫تعذاد ‪ّ ۵‬ضاس ٍ ‪ً 944‬فش پاالیش شذُ اس کِ ثب ًام کٌٌذگاى طفشح‬ ‫هسکی هلی اص تسْیالت ‪ 144‬هیلیَى تَهاًی بْشُ هٌذ هی شًَذ‪.‬‬ ‫* هیبًِ‪ -‬تتخصیص اعتجبس ثشای تعویشات‬ ‫اسبسی سبلیّبی ٍسصشی ثخشّب ٍ سٍستبّب‬ ‫ؿ‪ٟ‬شیاس سا اص ِحاػ ػبه ؿقشی ‪ٔ ٚ‬حت‪ٛ‬ای ؿقشی غیشلابُ ٔمایؼ‪ ٝ‬با‬ ‫اؿقاس ایٗ ؿافشاٖ پاسػیٌ‪ٛ‬ی ٔیدا٘ؼت‪ٙ‬ذ ‪ِٚ‬ی غافُ اص ایاٗ با‪ٛ‬د٘اذ‬ ‫و‪ ٟٓٔ ٝ‬تشیٗ فأُ ٔا٘ذٌاسی ؿقش ؿ‪ٟ‬شیاس أقیت ‪ ٚ‬تا‪ٙ‬ا‪ٛ‬ؿ ؿاقاش‬ ‫ا‪ ٚ‬اػت‪ .‬ؿقش ؿ‪ٟ‬شیاس ٔخل‪ٛ‬کاً غضِیاتؾ ب‪ ٝ‬خاعش ت‪ٛٙ‬ؿ ٔا‪ٛ‬ضا‪ٛ‬ؿ ‪ٚ‬‬ ‫عشح ٔؼائّی و‪ ٝ‬دس ٌزؿت‪ٔ ٝ‬قٕ‪ٛ‬الً دس لاِب‪ٞ‬ای دیٍش ؿقش فااسػای‬ ‫اص ّٕ‪ ٝ‬للیذ‪ ٚ ٜ‬لغق‪ٔ ٚ ٝ‬ث‪ٛٙ‬ی ٔ‪ٛ‬سد ت‪ٚ ٝ ٛ‬الـ ٔیؿذ‪.‬‬ ‫دس خ‪ٛ‬س بشسػی ‪ ٚ‬تحّیُ اػت‪ .‬ؿ‪ٟ‬شیاس ٘‪ ٝ‬ت‪ٟٙ‬ا دس ؿی‪ ٜٛ‬والػیاه ‪ٚ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ػ‪ ْٛ‬اد فاسػی حک ػخ‪ٛٙ‬سی سا ادا وشد‪ ،ٜ‬بّى‪ ٝ‬دس اػّ‪ ٛ‬ؿقش‬ ‫فاسػی ٘یض افجاصی افجا اٍ٘یض ٘ـاٖ داد‪ ٜ‬اػت‪ٟ .‬اٖبی‪ٙ‬ی فّؼفی‪،‬‬ ‫ٍ٘شؽ ا تٕافی‪ّٜٞٛ ،‬ای فاعفی‪ ،‬ر‪ٚ‬لی ‪ٙٞ ٚ‬شی اػّ‪ٔ ٛ‬تایاٗ ‪ٚ‬‬ ‫اػت‪ٛ‬اس ؿافشی دسفیٗ حاَ ِغافت ‪ ٚ‬ؽشافت خااف ا‪ ٚ‬دس انااسی‬ ‫چ‪ٞ :ٖٛ‬زیاٖ دَ‪ ،‬ای ‪ٚ‬ای ٔادسْ‪٘ ،‬ماؽ‪ ،‬پیاْ ا٘ـتیٗ ‪ٙٔ ...ٚ‬تمذاٖ ؿقش‬ ‫فاسػی سا دچاس حیشت ‪ ٚ‬ػشٌـتٍی وشد‪ ٜ‬اػت ‪ ٚ‬ب‪ ٝ‬یمیٗ بقضی اص‬ ‫ایٗ اناس دس ک‪ٛ‬ست ؿشح ‪ ٚ‬بؼظ‪ ،‬تبذیُ ب‪ٌٙ ٝ‬جایا‪ٙ‬ا‪ ٝ‬ای اا‪ٚ‬دا٘ا‪ٝ‬‬ ‫ٔیؿ‪ٛ‬د‪ .‬أقیت ‪ ٚ‬ت‪ٛٙ‬ؿ دس ؿقش ؿ‪ٟ‬شیاس ‪٘ ٚ‬یض ا٘ؼا٘یت ؿ‪ٟ‬شیاس‪ٚ ،‬ی‬ ‫سا ب‪ ٝ‬ؿافشی ٔشدٔی ‪ٔ ٚ‬حب‪ ٛ‬تبذیُ وشد ‪٘ ٚ‬اأاٍازاسی ػااِاش‪ٚ‬ص‬ ‫‪ٚ‬فاتؾ ب‪ ٝ‬س‪ٚ‬ص ّٔی ؿقش ‪ ٚ‬اد ؿایذ و‪ٛ‬چهتشیٗ واس دس حک ایاٗ‬ ‫ؿافش ٔتق‪ٟ‬ذ ‪ٔ ٚ‬شدی اػت‪.‬ؿ‪ٟ‬شیاس ؿافشی فاؿک ب‪ٛ‬د وا‪ ٝ‬ؿاقاش ا‪ٚ‬‬ ‫ّ‪ٜٛ‬ای اص پاوی ‪ٛ ٚ‬د ‪ ٚ‬تبّ‪ٛ‬س حمیمی احؼاع ب‪ٛ‬د‪ .‬با اٖ دِای وا‪ٝ‬‬ ‫غضاَ چابه دؿت‪ٞ‬ای غضَ ب‪ٛ‬د‪ٔ ،‬یخشأیذ ‪ ٚ‬چـٓ صیاباا د‪ٚ‬ػات‬ ‫«ؿافشی »سا ب‪ ٝ‬خ‪ٛ‬د ‪ٚ‬ا ٔیداؿت‪ .‬ا٘جا و‪ ٝ‬دس دأااٗ دَ ا٘اٍایاض‬ ‫«حیذس بابا »ع‪ٙ‬یٗ ٔیافى‪ٙ‬ذ‪ ،‬دَ ‪ٞ‬ش فاؿک ‪ٚ‬اسػتا‪ ٝ‬ای با‪ ٝ‬اٖ ػا‪ٛ‬‬ ‫ٔیؿتافت‪ .‬ا‪ ٚ‬دس ػیش پش دأ‪ ٝٙ‬خ‪ٛ‬یؾ‪ ،‬دس ػّ‪ٛ‬ن فاؿمی تا بذاٖ ا‬ ‫پیؾ سفت و‪ ٝ‬ػضا‪ٚ‬اس دسیافت خشل‪ ٝ‬اص دػتاٖ ٔشؿذ عشیمت ٌـت؛‬ ‫أا فش‪ٚ‬ت‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬خاوؼاسیاؽ ا‪ ٚ‬سا ب‪ ٝ‬فآِ ؿافشی فشا خ‪ٛ‬ا٘ذ‪ .‬س‪ٚ‬ح پاش‬ ‫تالعٓ ‪ ٚ‬پش تىاپ‪ٛ‬ی ٘غض پش‪ٚ‬س ا‪ ٚ‬سا ٔیػتاییٓ‪.‬‬ ‫الای ػش‪ٚ‬سی دس ّؼ‪ٝ‬ای با فشٔا٘ذاس ‪ٕ٘ ٚ‬ای‪ٙ‬ذٌاٖ ٔیا٘‪ ،ٝ‬باا اؿااس‪ ٜ‬با‪ٝ‬‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬اص ‪٘ ۳.۱۱‬فش أاس پاالیؾ ؿذ‪٘ ۰.۱ ،ٜ‬فش اٖ ٔتقّک ب‪ ٝ‬ؿ‪ٟ‬شػاتااٖ‬ ‫ٔیا٘‪ ٝ‬اػت‪ٌ ،‬فت‪ :‬دس صٔیٗ‪ٞ‬ایی و‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ػظ اداس‪ ٜ‬سا‪ ٚ ٜ‬ؿا‪ٟ‬اشػااصی‬ ‫تقییٗ ؿذ‪ ٜ‬بشای ‪ٚ ۷۱۰‬احذ اٖ صٔیٗ تخلیق یافت‪ٚ ۷۱۱ ،ٝ‬احاذ دس‬ ‫حاَ اخز ٔج‪ٛ‬ص ‪ٞ‬ا ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬فّٕیات ا شایی ‪ٚ ۰۷۱‬احذ ٘یض اغاص ؿاذ‪ٜ‬‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ‬افض‪ٚ‬د‪ :‬د‪ ٚ‬پاش‪ٚ‬ط‪ ٜ‬با‪ٙ‬ایااد ػااخات ٘ایاض داسیآ وا‪ٞ ٝ‬اش واذاْ‬ ‫داسای ‪ٚ ۰۰۱‬احذ ٔیباؿذ ‪ٔ ٚ‬شدْ ٔی تا‪ٛ‬ا٘ا‪ٙ‬اذ باشای اٖ نابات ٘ااْ‬ ‫و‪ٙٙ‬ذ‪.‬ا‪ ٚ‬با بیاٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬بشای نبت ٘اْ و‪ٙٙ‬ذٌاٖ ایٗ عشح تؼ‪ٟ‬یاالت ‪۷۱۱‬‬ ‫ٔیّی‪ ٖٛ‬ت‪ٔٛ‬ا٘ی دس٘ؾشٌشفت‪ ٝ‬ؿذ‪ٔ ٚ ٜ‬ابمی ا‪ٚ‬سد‪ٔ ٜ‬تماضی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬اذ با‪ٛ‬د‪،‬‬ ‫ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬اص ٘ؾش ٌش‪ٜٞٚ‬ای ػاخت دس عشح ٔؼىٗ ّٔی‪ ،‬ؿا‪ٟ‬اشػاتااٖ‬ ‫ٔیا٘‪ ٝ‬ستب‪ ٝ‬ا‪ َٚ‬دس ػغح اػتاٖ سا بشخ‪ٛ‬سداس ب‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬ارسبایجاٖ ؿشلی ٘یض‬ ‫ستب‪ ٝ‬چ‪ٟ‬اسْ وـ‪ٛ‬س سا ب‪ ٝ‬خ‪ٛ‬د اختالااف داد‪ ٜ‬اػات‪.‬الاای ٔؼاقا‪ٛ‬د‬ ‫ػقادتی فشٔا٘ذاس ‪ٚ‬یظ‪ٔ ٜ‬یاا٘ا‪ ٝ‬دس ایاٗ اّاؼا‪ ،ٝ‬خا‪ٛ‬اػاتااس تؼاشیاـ‬ ‫دس پش‪ٚ‬ط‪ٜٞ‬ای ٘یٕ‪ ٝ‬تٕاْ عشح ‪ٞ‬ادی س‪ٚ‬ػتا‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬اغاص فإاّایاات عاشح‬ ‫‪ٞ‬ادی س‪ٚ‬ػتا ‪ٞ‬ای بالی ٔا٘ذ‪ ٜ‬ؿ‪ٟ‬شػتاٖ ٔیا٘‪ ٝ‬ؿذ‪.‬الایااٖ ػایاذٔاشتضای‬ ‫حؼی‪ٙ‬ی ‪ٟٔ ٚ‬ذی اػٕافیّی ٕ٘ای‪ٙ‬ذٌاٖ ٔیا٘‪ ٝ‬دس ٔجّغ ؿ‪ٛ‬سای اػالٔای‬ ‫٘یض دس ایٗ ّؼ‪ ٝ‬اص بیاٖ ٔـىُ بشخی س‪ٚ‬ػتا‪ٞ‬ا دس خل‪ٛ‬ف خااس اص‬ ‫ٔحذ‪ٚ‬د‪ ٜ‬ب‪ٛ‬دٖ بشخی ٔ‪ٙ‬اعک ‪ٕٞ ٚ‬ج‪ٙ‬یٗ ٔـىُ ‪ٛ ٚ‬د ٔقادٖ اسصؿٕا‪ٙ‬اذ‬ ‫غیشلابُ دػتشع دس ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬حفاؽت ؿذ‪ ٜ‬واغزو‪ٙ‬اٖ ‪ِ ٚ‬اض‪ ْٚ‬حاُ اٖ‬ ‫کحبت وشد٘ذ‪.‬‬ ‫‪ّ 156‬ضاس ًفش هعتبد صى دس کشَس ٍجَد داسد‬ ‫سشپشس شَسای ّواٌّگی هباسصُ بفا هفَاد‬ ‫هخذس ارسبایجاىششقی گف ‪ّ 19۲ :‬ضاس ًفففش‬ ‫هعتاد صى دس کشَس ٍجَد داسد کِ ‪ ۲‬دسصفذ‬ ‫جوعی هعتادیی سا تشکیل هیشَد‪.‬‬ ‫أیش س٘جبش‪ ،‬اؽ‪ٟ‬اس داؿت‪ :‬پذیذ‪ٛٔ ٜ‬اد ٔاخاذس‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬فی اػت و‪ ٝ‬االٖ تإااْ وـا‪ٛ‬س‪ٞ‬اای‬ ‫‪ٟ‬اٖ سا دسٌیش خ‪ٛ‬د وشد‪ ٚ ٜ‬یاه ٔا‪ٛ‬ضا‪ٛ‬ؿ‬ ‫ٔختق ب‪ ٝ‬ایشاٖ ٘یؼت‪ٚ.‬ی باا بایااٖ ایا‪ٙ‬اىا‪ٝ‬‬ ‫ٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ایشاٖ عالی‪ٝ‬داس ٔابااسص‪ ٜ‬باا‬ ‫ٔ‪ٛ‬اد ٔخذس اػت‪ٌ ،‬فت‪ :‬با‪ ٝ‬دِایاُ ؿاشایاظ‬ ‫‪ٕٞ‬ج‪ٛ‬اسی ایشاٖ با بضسٌتشیٗ ت‪ِٛ‬یذو‪ٙٙ‬ذ‪ٛٔ ٜ‬اد‬ ‫ٔخذس ‪ٟ‬اٖ أش ٔباسص‪ ٜ‬با ٔ‪ٛ‬اد ٔاخاذس باشای‬ ‫وـ‪ٛ‬س ٔا و‪ٔ ٝ‬ؼیش تشا٘ضیتی اػت سا ػختتاش‬ ‫وشد‪ ٚ ٜ‬تاو‪ٞ ۰ ٖٛٙ‬ضاس ؿا‪ٟ‬ایاذ ‪ٞ ۰۲ ٚ‬اضاس‬ ‫ا٘باص دس ایٗ سا‪ٟ ٜ‬ادی تمذیٓ وشد‪ٜ‬ایٓ‪.‬‬ ‫ػشپشػت ؿ‪ٛ‬سای ‪ٕٞ‬ا‪ٍٙٞ‬ی ٔباسص‪ ٜ‬باا ٔا‪ٛ‬اد‬ ‫ٔخذس اػتاٖ افض‪ٚ‬د‪ :‬عاباک افاالْ با‪ٟ‬اذاؿات‬ ‫‪ٟ‬ا٘ی ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ؿ افتیاد چ‪ٟ‬اسٔیٗ بحشاٖ اػات‬ ‫و‪ ٝ‬س‪ٚ‬ص ب‪ ٝ‬س‪ٚ‬ص ٘ایاض باش تاقاذاد اٖ افاض‪ٚ‬د‪ٜ‬‬ ‫ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ٚ.‬ی با اؿاس‪ ٜ‬بش ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ایشاٖ عالی‪ ٝ‬داس‬ ‫ٔباسص‪ ٜ‬با ٔ‪ٛ‬اد ٔخذس اػات ‪ِٚ‬ای خا‪ٛ‬د ‪ٞ‬آ‬ ‫لشبا٘ی ایٗ افی‪ٔ ٚ ٖٛ‬قضاالت ایاٗ ٔا‪ٛ‬ضا‪ٛ‬ؿ‬ ‫اػت‪ ،‬یادا‪ٚ‬س ؿذ‪ :‬بشای ٔباسص‪ ٜ‬با ٔ‪ٛ‬اد ٔخاذس‬ ‫ب‪ ٝ‬یه ٔـاسوت ‪ٍٕٞ‬ا٘ی ٘یاص داسیٓ ‪ ٚ‬باشای‬ ‫وا‪ٞ‬ؾ تماضای ٔ‪ٛ‬اد ٔخذس بایذ ‪ٞ‬إا‪ٔ ٝ‬اشدْ‬ ‫پای واس بیای‪ٙ‬ذ‪.‬س٘جاباش تلاشیاح واشد‪ :‬ایاٗ‬ ‫ٔجٕ‪ٛ‬ف‪ٔ ٝ‬شوض ٍ٘‪ٟ‬ذاسی ص٘اٖ ٔقتاد ٔتجاا‪ٞ‬اش‬ ‫اػت و‪ ٝ‬فال‪ٜٚ‬بش پ‪ٛ‬ؿؾ د‪ٞ‬ی ص٘ااٖ ٔاقاتااد‬ ‫اػتاٖ‪ ،‬اص اػتاٖ ‪ٞ‬ای دیٍش افآ اص اسدبایاُ‪،‬‬ ‫ص٘جاٖ‪ ،‬اس‪ٔٚ‬ی‪ ٚ ٝ‬وشدػتاٖ ٘یض پازیاشؽ داسد‬ ‫و‪ .۱ ٝ‬دسکذ ‪ٞ‬ضی‪ ٝٙ‬دس ایٗ ٔجٕ‪ٛ‬ف‪ ٝ‬سایٍااٖ‬ ‫اػت‪ٚ.‬ی ٔتزوش ؿذ‪ :‬ص٘اٖ دس ایٗ ٔشوض باقاذ‬ ‫اص ػٓ صدایی ‪ ٚ‬پان ؿذٖ‪ٟٔ ،‬است ‪ٞ‬اایای اص‬ ‫لبیُ خیاعی‪ ،‬لاِیبافی ‪ ٚ‬کا‪ٙ‬اایاـ دػاتای یااد‬ ‫ٔی ٌیش٘ذ تا بقذ اص ‪ٚ‬س‪ٚ‬د ب‪ ٝ‬أق‪ ٝ‬بت‪ٛ‬ا٘ا‪ٙ‬اذ اص‬ ‫عشیک ایٗ ٔ‪ٟ‬است أشاس ٔقاؽ و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫اگْی اعالم ششایط ثجت ًبم کبًذیذاتَسی ّئیت هذیشُ ٍ ثبصسس ششکت تعبًٍی‬ ‫هسکی پبدگبى هیبًِ شوبسُ ثجت ‪ – 333 :‬شٌبسِ هلی ‪10200031092 :‬‬ ‫فشٔا٘ذاس ‪ٚ‬یظ‪ٔ ٜ‬یا٘‪ ٝ‬با اؿاس‪ ٜ‬ب‪ ٝ‬ؽشفیت‪ٞ‬ای ا٘ؼا٘ی‬ ‫ؿ‪ٟ‬شػتاٖ ٔیا٘‪ ٝ‬دس ح‪ٛ‬ص‪ٚ ٜ‬سصؽ‪ ،‬حُ ٔـىاالت‬ ‫‪ٚ‬سصؿٍا‪ٞ . ٜ‬ضاس ٘فشی ؿ‪ٟ‬یذ ػشا٘جاْ‪ ،‬تؼاشیاـ‬ ‫دس احذان خا٘‪ ٝ‬تى‪ٛ‬ا٘ذ‪ ،ٚ‬سفـ ٔا‪ٛ‬ا٘اـ ؿا‪ٟ‬اشن‬ ‫ل‪ٟ‬شٔا٘اٖ ‪٘ ٚ‬یض تخلیق افتباس بشای تاقإایاشات‬ ‫اػاػی ػاِٗ ‪ٞ‬ای ‪ٚ‬سصؿی بخؾ‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬س‪ٚ‬ػتا‪ٞ‬اای‬ ‫ؿ‪ٟ‬شػتاٖ سا خ‪ٛ‬اػتاس ؿذ‪.‬الای ٔؼق‪ٛ‬د ػقاادتای‬ ‫دس ّؼ‪ ٝ‬ای و‪ ٝ‬با حض‪ٛ‬س ٔاذیاشواُ ‪ٚ‬سصؽ ‪ٚ‬‬ ‫‪ٛ‬ا٘اٖ اػتاٖ دس ٕـ ل‪ٟ‬شٔا٘اٖ ‪ٞ ٚ‬ایا ات ‪ٞ‬اای‬ ‫‪ٚ‬سصؿی ٔایاا٘ا‪ ٝ‬باشٌاضاس ؿاذ‪ِ ،‬اض‪ ْٚ‬احاذان‬ ‫خا٘‪ٚ ٝ‬ص٘‪ ٝ‬بشداسی ‪ ٚ‬خا٘‪ٛ ٝ‬اٖ ‪٘ ٚ‬ایاض ٔاحاُ‬ ‫ٔ‪ٙ‬اػب بشای تٕشی‪ٙ‬ات ّٔی پ‪ٛ‬ؿاٖ دس سؿت‪ٞ ٝ‬اای‬ ‫ٔختّ اص ّٕ‪ ٝ‬تیش ‪ ٚ‬وٕاٖ دس ؿ‪ٟ‬شػتاٖ ٔیاا٘ا‪ٝ‬‬ ‫سا ٔغشح وشد‪.‬‬ ‫عکس سٍص‬ ‫شْشیبس؛ تسخیشگش هلک دلّب‪ /‬ثْتشیی شعش اص ًظش استبد‪ ،‬پشت ّش غضلی صًذگی است‬ ‫ثْشُ هٌذی ثجت ًبم کٌٌذگبى طشح هسکی هلی اص تسْیالت ‪ 300‬هیلیَى تَهبًی‬ ‫فشٔا٘ذاس ‪ٞ‬ـتش‪ٚ‬د اص بااصٌـاایای ٔاذاسع ایاٗ‬ ‫ؿ‪ٟ‬شػتاٖ ب‪ ٝ‬ک‪ٛ‬ست وأال حض‪ٛ‬سی بشٌضاس خبش‬ ‫داد‪ٚ .‬ی افض‪ٚ‬د‪ :‬سً٘ وش‪٘ٚ‬ایای ‪ٞ‬ـاتاش‪ٚ‬د ابای‬ ‫اػت ‪ٚ ٚ‬ضقیت ایٗ ؿ‪ٟ‬شػتاٖ اص ِحاػ ب‪ٟ‬ذاؿتی‬ ‫دس حاَ خ‪ٛ‬بی ب‪ ٝ‬ػش ٔیبشد‪ٚ.‬ی اؽا‪ٟ‬ااس واشد‪:‬‬ ‫‪ٚ‬اوؼی‪ٙ‬اػی‪ ٖٛ‬وش‪٘ٚ‬ایی ٔشدْ بایذ ادأ‪ ٝ‬داس باؿاذ‬ ‫‪ ٚ‬ف‪ٛ‬أُ ب‪ٟ‬ذاؿت ‪ ٚ‬دسٔاٖ با حض‪ٛ‬س دس ٔذاسع‬ ‫٘ؼبت ب‪ ٝ‬افشادی و‪ٚ ٝ‬اوؼی‪٘ ٝٙ‬ـذ‪ٜ‬ا٘اذ‪،‬الاذأاات‬ ‫اػاػی سا ا٘جاْ د‪ٙٞ‬ذ‪.‬ت‪ٛ‬سی یادا‪ٚ‬س ؿذ‪ :‬اص ص‪ٚ‬اس‬ ‫دؿت ٘ی‪ٛٙ‬ا خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ـٕ‪ٙ‬ذیٓ و‪ ٝ‬دس ٔ‪ٛ‬لـ بشٌـت ب‪ٝ‬‬ ‫ؿ‪ٟ‬شػتاٖ‪ ،‬فاکّ‪ٌ ٝ‬زاسی ا تٕافی سا سفاایات‬ ‫و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫استانها‬ ‫احتشاهب ثِ استحضبس هی سسبًذ ‪ :‬ثب تَجِ ثِ اتوبم هذت فعبلیت ّیئت هذیشُ فعلی ششکت ثش اسبس اسبسٌبهِ‪ ،‬ایی ششکت هَظف ثِ ثشگضاسی اًتخبثبت جْت اًتخبه‬ ‫اعضبی جذیذ ّیئت هذیشُ ٍ ثبصسس جذیذ هی ثبشذ ‪.‬‬ ‫لزا ثش اسبس اسبسٌبهِ ٍ ششایط هعبًٍت هٌْذسی ًیشٍی صهیٌی استش افشاد داٍطلت ثش اسبس ثٌذّبی ریل هذاسک ثجت ًبهی خَد سا ثِ ثبصسسی پبدگبى یب دفترش‬ ‫تعبًٍی اص تبسیخ چبح اگْی (‪ )1401/06/28‬ثِ هذت ‪ 14‬سٍص هْلت داسًذ اسائِ دٌّذ ‪.‬‬ ‫ششایط ًبهضدّبی اًتخبثبت ّیئت هذیشُ ششکت تعبًٍی هسکی پبدگبى هیبًِ‬ ‫‪ -1‬داسا ثَدى هذسک تحصیلی کبسداًی یب ثبالتش دس یکی اص سشتِ ّبی تحصیلی عوشاى – هعوبسی – هبلی – حسبثذاسی – هذیشیت – حقَق – هکبًیک – ثشق ٍ سبیش‬ ‫سشتِ ّبی هشبثِ یب سِ سبل تجشثِ هفیذ هشتجط‬ ‫‪ -2‬عذم تصذی ّوضهبى سوت ّبی ّیئت هذیشُ یب هذیشیت عبهلی دس ششکت ّبی هشبثِ دیگش‬ ‫‪ -3‬عذم ساثطِ استخذاهی ثب دستگبُ ّبی هَضَع قبًَى هوٌَعیت تصذی ثیش اص یک شغل هصَه سبل ‪ ( 1373‬ثِ جض تعبًٍی ّبی اداسات ٍ هَسسبت )‬ ‫ششایط ًبهضدّبی اًتخبثبت ثبصسس ششکت تعبًٍی هسکی پبدگبى هیبًِ‬ ‫‪ -1‬داسا ثَدى هذسک تحصیلی کبسداًی یب ثبالتش دس یکی اص سشتِ ّبی تحصیلی هبلی – حسبثذاسی – حقَقی – هذیشیتی – هٌْذسی ٍ سشتِ ّبی هشبثِ یب سِ سبل‬ ‫تجشیِ هفیذ هشتجط‬ ‫‪ -2‬عذم قشاثت سججی یب ًسجی تب دسجِ سَم اص طجقِ اٍل ٍ دٍم ثب ّیئت هذیشُ یب هذیش عبهل‬ ‫‪ -3‬عذم اشتغبل دس تعبًٍی‬ ‫حسیی عظین صادُ ‪ -‬هذیش عبهل ششکت تعبًٍی هسکی پبدگبى هیبًِ‬ ‫‪ *2/127‬تبسیخ اًتشبس ‪*1401/06/28 :‬سٍصًبهِ اسک‬ ‫‪3‬‬ ‫شیت هالین تَسم‬ ‫ارسثبیجبى غشثی‬ ‫فشهبًذاس پیشاًشْش‪ّ :‬یچ هشکلی ثشای صٍاس دس هشص توشچیی ثِ ثجت‬ ‫ًشسیذ‬ ‫فشهاًذاس پیشاًشْش گففف ‪:‬‬ ‫سطح خذهات اسائِ شفذُ‬ ‫بِ صٍاس دس ایی گزسگاُ بِ‬ ‫اًذاصُ ای بَد کفِ ّفیف‬ ‫هشکلفی بفشای صائفشیفی‬ ‫اسبعیی حسیٌی دس ‪ 19‬سٍص‬ ‫گزشتِ بِ ثب ًشسیذ‪.‬‬ ‫خضش وان دس‪ٚ‬یـی اؽ‪ٟ‬اس وشد‪ٞ :‬ش چ‪ٙ‬ذ أؼاَ تٕشچیٗ بشای ا‪ِٚ‬یٗ باس ب‪ٝ‬‬ ‫ف‪ٛٙ‬اٖ یىی اص ‪ٌ ۶‬زسٌا‪ ٜ‬افضأی صائشاٖ ػشصٔیٗ فـک ا٘تخاا ؿاذ ‪ِٚ‬ای‬ ‫خذٔات اسائ‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬دس ایٗ ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬وٓ٘ؾیش ب‪ٛ‬د‪ٚ.‬ی با لذسدا٘ی اص اػاتاا٘اذاس‬ ‫ارسبایجاٖ غشبی دس ‪ٞ‬ذایت ػیّی اص أىا٘ات ب‪ ٝ‬پیاشا٘ـا‪ٟ‬اش ا‪ٟ‬ات اسائا‪ٝ‬‬ ‫خذٔات ب‪ ٝ‬ص‪ٚ‬اس‪ ،‬افض‪ٚ‬د‪ :‬الذأات ‪ٟ‬ادی اػتا٘ذاس دس ز افتباس ‪ ٚ‬ایجااد‬ ‫ا٘ؼجاْ دس بیٗ دػتٍا‪ٜٞ‬ای ا شایی ‪ ٚ‬خذٔات سػاٖ‪ٔ ،‬ؼیش ت‪ٛ‬ػق‪ ٝ‬سا ‪ٕٛٞ‬اس‬ ‫وشد‪ ٜ‬اػت‪.‬فشٔا٘ذاس اس‪ٔٚ‬ی‪ٕٞ ٝ‬چ‪ٙ‬یٗ با اؿاس‪ ٜ‬ب‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬س ‪ ٚ‬اؿتیاق چـآ ٌایاش‬ ‫ا‪ ُٞ‬تؼ‪ ٗٙ‬دس اػتمباَ اص صائشاٖ اسبقیٗ حؼی‪ٙ‬ی دس پیشا٘ـ‪ٟ‬ش‪ ،‬اضاف‪ ٝ‬وشد‪ :‬ایٗ‬ ‫‪ٕٞ‬ذِی ‪ ٚ‬اتحاد بایذ دس سػا٘‪ٞٝ‬ا باصٌ‪ ٚ ٛ‬دس أق‪ ٝ‬تجّی یابذ‪ٚ.‬ی با بایااٖ‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬اتحاد ؿیق‪ ٚ ٝ‬ػ‪ٙ‬ی دس اسبقیٗ حؼی‪ٙ‬ی ػبب خ‪ٙ‬ثی ؿذٖ ػیاػت ‪ٞ‬اای‬ ‫خلٕا٘‪ ٝ‬اػتىباس ‪ٟ‬ا٘ی ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ٌ ،‬فت‪ ٝ٘ :‬ت‪ٟٙ‬ا ٔزا‪ٞ‬ب بّى‪ ٝ‬الّایات ‪ٞ‬اای‬ ‫دی‪ٙ‬ی ٘یض دس پزیشایی اص صائشاٖ اسبقیٗ حؼی‪ٙ‬ی ػ‪ ًٙ‬تٕاْ ٌزاؿت‪ٙ‬ذ و‪٘ ٝ‬ـاٖ‬ ‫اص ‪ٚ‬حذت ‪ ٚ‬اتحاد دؿٕٗ ؿىٗ دس ایشاٖ اػالٔی اػت‪.‬وان دس‪ٚ‬یـای باا‬ ‫بیاٖ ای‪ٙ‬ى‪ٛٔ ۲ ٝ‬وب ا‪ ُٞ‬تؼ‪ ٚ ٗٙ‬پیـٕاشٌااٖ واشد ٔؼاّإااٖ دس داخاُ‬ ‫پایا٘‪ٞٝ‬ای ٔشصی ب‪ ٝ‬ص‪ٚ‬اس اسبقیٗ حؼی‪ٙ‬ی خذٔات اسائ‪ٔ ٝ‬ید‪ٙٞ‬ذ‪ ،‬ادأا‪ ٝ‬داد‪:‬‬ ‫ا‪ ُٞ‬تؼ‪ٙٔ ٗٙ‬غم‪ٔ ٝ‬حبت ائٕ‪ ٝ‬اع‪ٟ‬اس سا دس دَ داس٘ذ دس اػاتامابااَ اص ص‪ٚ‬اس‬ ‫ػ‪ ًٙ‬تٕاْ ٌزاؿت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫اسدثیل‬ ‫ثستش الصم ثشای احذاث سِ ًبحیِ صٌعتی دس استبى اسدثیل‬ ‫اهبدُ شذ‬ ‫ّفای‬ ‫هذیشضاهل ششک شْفش‬ ‫صٌعتی استاى اسدبیل گف ‪ :‬بستفش‬ ‫الصم بشای احذاث سفِ ًفاحفیفِ‬ ‫صٌعتی با ّذف سًٍق تفَیفیفذ ٍ‬ ‫اشتغال دس ایی استاى اهادُ شذ‪.‬‬ ‫ٔحٕذ ا‪ّٞ‬ی اؽ‪ٟ‬اس وشد‪ :‬صٔیٗ ‪ ٚ‬صیشػاخت الصْ باشای احاذان ٘ااحایا‪ٝ‬‬ ‫ک‪ٙ‬قتی اٍ٘‪ٛ‬ت‪ٛٔ ،‬ساٖ ‪ ٚ‬اکال٘ذ‪ٚ‬ص ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬ؿذ‪ ٚ ٜ‬ػشٔای‪ٌ ٝ‬زاساٖ بایاـاتاشی‬ ‫بشای ػشٔای‪ٌ ٝ‬زاسی دس ایٗ ٘‪ٛ‬احی افالْ أادٌی وشد‪ٜ‬ا٘اذ‪ٔ.‬اذیاشفاأاُ‬ ‫ؿشوت ؿ‪ٟ‬شن‪ٞ‬ای ک‪ٙ‬قتی اػتاٖ اسدبیُ افض‪ٚ‬د‪٘ :‬احی‪ ٝ‬ک‪ٙ‬قتی اٍ٘ا‪ٛ‬ت دس‬ ‫ػغح ‪ٞ ۲۳‬ىتاس‪٘ ،‬احی‪ ٝ‬ک‪ٙ‬قتی اکال٘ذ‪ٚ‬ص دس ػغح ‪ٞ ۲.‬ىاتااس ‪٘ ٚ‬ااحایا‪ٝ‬‬ ‫ک‪ٙ‬قتی ٔ‪ٛ‬ساٖ ‪ ٓٞ‬دس ػغح ‪ٞ ۲۱‬ىتاس لابُ ا شا اػت‪.‬ا‪ٞ‬اّای خااعاش٘ـااٖ‬ ‫وشد‪ ٓٞ :‬او‪ ۱۲ ٖٛٙ‬دسکذ ‪ٚ‬احذ‪ٞ‬ای ت‪ِٛ‬یذی ‪ ٚ‬ک‪ٙ‬قتی ایٗ ؿ‪ٟ‬شن‪ٞ‬ا فقاَ‬ ‫‪٘ ٚ‬یٕ‪ ٝ‬فقاَ ب‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬ت‪ٟٙ‬ا ‪ ۰۱‬دسکذ ‪ٚ‬احذ ‪ٞ‬ای تا‪ِٛ‬ایاذی ‪ ٚ‬کا‪ٙ‬اقاتای دس‬ ‫ؿ‪ٟ‬شن‪ٞ‬ا ‪ٛ٘ ٚ‬احی ک‪ٙ‬قتی اػتاٖ اسدبیُ غیشفقاَ اػت و‪ ٝ‬اص ایٗ تقذاد ‪ٓٞ‬‬ ‫‪ ۰۱‬دسکذ لابُ احیا اػت‪ٚ.‬ی تقذاد وُ ‪ٚ‬احذ‪ٞ‬ای ت‪ِٛ‬یذی ‪ ٚ‬ک‪ٙ‬قتی ‪ٚ‬الاـ‬ ‫دس ؿ‪ٟ‬شن‪ٞ‬ا ‪ٛ٘ ٚ‬احی ک‪ٙ‬قتی اػتاٖ اسدبیُ سا ‪ٚ ۰۷۱۱‬احذ افالْ واشد ‪ٚ‬‬ ‫ٌفت‪ :‬ػشٔای‪ٌ ٝ‬زاسی بخؾ خل‪ٛ‬کی دس ایٗ ؿا‪ٟ‬اشن ‪ٞ‬اا باا افإااَ‬ ‫ٔـ‪ٛ‬ق ‪ٞ‬ای الصْ افضایؾ یافت‪ ٝ‬بغ‪ٛ‬سیى‪ ٝ‬دس ؿ‪ٟ‬شن ک‪ٙ‬قتی ؿإااس‪ ٜ‬یاه‬ ‫اسدبیُ صٔی‪ٙ‬ی بشای ‪ٚ‬اٌزاسی ب‪ ٝ‬بخؾ خل‪ٛ‬کی ‪ٛ ٚ‬د ٘ذاسد‪ٔ.‬ذیاشفاأاُ‬ ‫ؿشوت ؿ‪ٟ‬شن‪ٞ‬ای ک‪ٙ‬قتی اػتاٖ اسدبیُ ٌفت‪ :‬ایؼتٍا‪ ٜ‬اتؾ ٘ـا٘ی دس ‪۶‬‬ ‫ؿ‪ٟ‬شن اػتاٖ سا‪ ٜ‬ا٘ذاصی ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫صًجبى‬ ‫پشداخت ‪ّ 14‬ضاس هیلیبسد تَهبى تسْیالت اص سَی شجکِ‬ ‫ثبًکی دس صًجبى‬ ‫دبیش کویسیَى ّواٌّگفی بفاًف‬ ‫ّای استاى صًفجفاى گففف ‪ :‬اص‬ ‫ابتذای سال جفاسی تفا کفٌفَى‬ ‫ًضدی بِ ‪ّ 10‬ضاس هیلیاسد تَهفاى‬ ‫تسْیالت اص سَی باًکْفای ضوفَ‬ ‫ایی کویسیَى‪ ،‬دس استاى پشداخ شذُ اس ‪.‬‬ ‫فبذاِشضا خاتٕی افض‪ٚ‬د‪ :‬دس صٔاٖ حاضش ؿبى‪ ٝ‬با٘ىی دس اػتاٖ باا حاذ‪ٚ‬د‬ ‫‪ٞ ۷۹۳‬ضاس ٔیّیاسد سیاَ ٘ؼبت ب‪ ٝ‬پایاٖ ػاَ ‪ ،۰۰۱۱‬سؿذ ‪ ۰..۱‬دسکاذی سا‬ ‫دس ٔ‪ٙ‬ابـ داسد‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی اؽ‪ٟ‬اس داؿت‪ :‬تؼ‪ٟ‬یالت پشداختی ؿبى‪ ٝ‬با٘ىی اػتاٖ دس ػااَ ااسی‬ ‫حذ‪ٚ‬د ‪ ۷۶‬دسکذ دس بخؾ ک‪ٙ‬قات ‪ٔ ٚ‬اقاذٖ‪ ۹.۶ ،‬دسکاذ دس باخاؾ‬ ‫وـا‪ٚ‬سصی‪ ۰۳.۳ ،‬دس بخؾ ٔؼىٗ‪ ۲۷ ،‬دسکاذ دس باخاؾ خاذٔاات ‪ٚ‬‬ ‫باصسٌا٘ی ‪ ٚ‬حذ‪ٚ‬د ‪ ۰۷‬دسکذ ‪ ٓٞ‬دس بخؾ لشم اِحؼ‪ ٝٙ‬ب‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫دبیش وٕیؼی‪ٕٞ ٖٛ‬ا‪ٍٙٞ‬ی با٘ه ‪ٞ‬ای اػتاٖ ص٘جاٖ با بیااٖ ایا‪ٙ‬اىا‪٘ ٝ‬ؼابات‬ ‫ٔلاسف ب‪ٙٔ ٝ‬ابـ دس ؿبى‪ ٝ‬با٘ىی اػتاٖ ‪ ۹۳.۰‬دسکذ اػت‪ ،‬افاض‪ٚ‬د‪ :‬یاقا‪ٙ‬ای‬ ‫ؿبى‪ ٝ‬با٘ىی ‪ ۹۳.۰‬دسکذ اص ٔ‪ٙ‬ابـ خ‪ٛ‬د سا دس حا‪ٛ‬ص‪ ٜ‬تؼا‪ٟ‬ایاالت ٔلاشف‬ ‫وشد٘ذ‪.‬‬ ‫ب‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ایش٘ا ‪ ۰۰‬با٘ه د‪ِٚ‬تی دس اػتاٖ ص٘جاٖ فض‪ ٛ‬وٕیؼی‪ٕٞ ٖٛ‬ا‪ٍٙٞ‬ی‬ ‫با٘ه‪ٞ‬ا ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ٌفت‪ٙ‬ی اػت دس صٔاٖ حاضش ؿقب ‪ ۰۳‬با٘ه خل‪ٛ‬کی دس اػتااٖ ص٘اجااٖ‬ ‫فقاِیت داس٘ذ و‪ ٝ‬أاس ٔشب‪ٛ‬ط ب‪ ٝ‬فقاِیات ‪ٞ‬اا دس ٌاضاسؽ وإایاؼایا‪ٖٛ‬‬ ‫‪ٕٞ‬ا‪ٍٙٞ‬ی با٘ه ‪ٞ‬ای اػتاٖ ٔ‪ٙ‬قىغ ٕ٘ی ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫اخبار کوتاه اجتواعی‬ ‫ضکست طلسن نوسازی ناوگاى حول ونقل‬ ‫عووهی بعد از ‪ ۲۱‬سال‬ ‫حاٍن ‪ 24‬ن صا ًاٍگاى دتَتَسردً فرسَنُ دست‬ ‫ٍ تخش ّای نیگر حول ٍ ًمل ػوَها ًا اس ن‬ ‫یالًشْرّا ٍ شْرّای تس گ جاَدتاگاَی ًا ااز‬ ‫شْرًٍادى ً ست ٍ دیی ن حال دست یِ ًَساازی‬ ‫دیی ًاٍگاى ‪ 18‬سال هتَلف شاُ تَن ٍ سردًجام تاا‬ ‫ّوت نٍلت س سنّن ٍ تَل ایٌٌاگاى ندخل دیی‬ ‫طلسن شکست‪.‬‬ ‫الًزگی ًَا تٍ ػىًان یىی اظ مُمتطیه مؼعلالس‬ ‫جًامغ تططی ادت وٍ احطاس دًء ان تط اوسلان ی‬ ‫مًجًزاس ظوسٌ زیگط تسیاض ادت‪ .‬یىی اظ ملىلاتلغ‬ ‫الًزگی ًَا‪ ،‬حم ی وم ضلُلطی ادلت‪ .‬تلطای‬ ‫وىتطل الًزگی واضی اظ حم ی ولمل ملی تلًان‬ ‫دیادت َای متىًػی تٍ واضتطز وٍ ػلملسٌ تلطیله‬ ‫اوُا‪ ،‬دیادتَای مًحط زض ػطظٍ وظا َای حم ی‬ ‫وم ػمًمی‪ ،‬وىتطل تلطافلیله‪ ،‬تلىلىلًللًغی ی‬ ‫تطوامٍضیعی فیعیىی ادت‪.‬‬ ‫تطای ایىىٍ مطز ضا تٍ دمت ادتفلازٌ تلیلطلتلط اظ‬ ‫وایگان حم ی وم ػمًمی دًق زَیم‪ ،‬تلایلس تلٍ‬ ‫تُثًز یظؼیت ایه وایگان تیطتط تًجٍ ضًز ی ایله‬ ‫زضحالی ادت وٍ وایگان زضین ضُطی اظ جلمللٍ‬ ‫اتًتًس َا‪ ،‬پیط ی فطدًزٌ ادت ی ویاظ تٍ تلاظدلاظی‬ ‫زاضز؛ ایه وًداظی حسیز ‪۲۷‬دال تٍ زلیل یجلًز‬ ‫تحطیم ی ضطایػ درت التصازی متًلف ضسٌ تًز‪.‬‬ ‫نٍشٌثِ ‪ 82‬شْریَ ‪ 11 * 1041‬سپتاهثر ‪ 88 * 8488‬صفر ‪ * 1000‬سال س‬ ‫ٍ نٍم ( دٍتَز دیک ٌج‬ ‫ی س یل سازهاى ًظام پسشک ضوی‬ ‫دتردز ًگردً دز ش ه هٌحٌ هْاجرت‬ ‫پسشکاى ن ػ ی حال دخثا ی هثٌا‬ ‫تر دفسدیش ٍث مِ خرٍج دز یشاَ‬ ‫ندًشجَیاى پسشک تِ تْاًِ جلَگ ری‬ ‫دز هْاجرت د ن ٍ تای ا یرن‪ :‬تحث‬ ‫هْاجرت پسشکاى د ن نهٌادًِ دػاالم‬ ‫ه یٌ ن تا جلَی حادلل ضر د ّن‬ ‫تگ رین دها ترخ سَءدستفانُ یرنُ ٍ‬ ‫ه خَدٌّا فضا د طاَ ی جالاَُ‬ ‫نٌّا یِ گَی ّوِ ند ًا ه ًٍا؛‬ ‫ن حال یِ دیٌطَ ً ست ٍ تاؼاادن‬ ‫زیانی دز پسشکاى تِ نل ل تؼْای یِ‬ ‫ند ًا ٍ تِ ػشک خاهت تِ هرنم تاا‬ ‫ّوِ شردیط ن یٌا هرنم ه هاًٌا ٍ‬ ‫خاهت ه یٌٌا‪.‬‬ ‫زوللتللط مللحللمللس ضیللی ل ظازٌ زض‬ ‫گفتیگً تا ایسلىلا‪ ،‬زضتلاضٌ تلطذلی‬ ‫اذثاض مثىی تط افعایص یحیملٍ ذلطید‬ ‫اظ وطًض زاوطجًیان پعضىلی تلطای‬ ‫مماتلٍ تا پسیسٌ مُاجطس پلعضلىلان‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اصال ایه شَىیت وٍ یحلیلملٍ‬ ‫ذطید اظ وطًض زاوطجًیان پعضىلی‬ ‫ضا افعایص زازوس تلا اظ ملُلاجلطس‬ ‫پعضىان جلًگیطی ولىلىلس‪ ،‬یجلًز‬ ‫وساضز‪ .‬ما زض ایله تلاضٌ تلا یظاضس‬ ‫تُساضت صحثت وطزیم ی اػال ضس‬ ‫وٍ اصال چىیه مثىا ی مىظًضی وثلًزٌ‬ ‫ادت‪ ،‬تلىٍ یحایک ضا ؼلثلک للاولًن‬ ‫تٍضیظ وطزوس‪ .‬افعایص یحلایلک اصلال‬ ‫مىظًضی تطای مماتلٍ تلا ملُلاجلطس‬ ‫پعضىان وساضتٍ ادت ی اصال ی لؽؼلا‬ ‫چىیه ضاَثطزی مًحط ورًاَس تلًز ی‬ ‫مس ًالن َم زوثال چىیله ضاَلثلطزی‬ ‫ویستىس‪.‬‬ ‫یی تا تیان ایىىٍ یحایک ؼثلک للاولًن‬ ‫تٍ ضیظ‪ ،‬ضفلاف ی تلسییله ضلسٌ ی‬ ‫متىاده تا یظؼیت التصازی تلٍ ضیظ‬ ‫ضسٌ اوس‪ ،‬گفت‪ :‬اصال تلىلایلی تلطای‬ ‫ایىىٍ ما یحیمٍ ضا افعایص زَلیلم تلا‬ ‫جلًی مُاجطس ضا تگیطیلم‪ ،‬یجلًز‬ ‫وساضز ی اگط َم وسی چىیه شَىیتلی‬ ‫زاضتٍ تاضس‪ ،‬چىیه ضاَىاضی مًحط َم‬ ‫ویست‪ .‬زیدتلان یظاضس تلُلساضلت‬ ‫زوثال چىیه ضاَىلاضی ولیلسلتلىلس ی‬ ‫مىظًضضان َم اظ افلعایلص یحلایلک‬ ‫ذطید اظ وطًض چىیله ملًظلًػلی‬ ‫وثًزٌ ادت ی زض ػیه حال ذًزضلان‬ ‫َم اػتماز زاضوس وٍ چىیه ضاَلثلطزی‬ ‫مًحط ویست‪ .‬تلىلاتلطایله ؼلثلک ضیال‬ ‫مؼمًل یحایک تٍ ضیظ ضلسٌ ی اصلال‬ ‫تحج افعایص یحیمٍ ذطید اظ وطلًض‬ ‫زاوطجًیان پعضىی تٍ مىظًض واَص‬ ‫مُاجطس پعضىان وثًزٌ ی ولرلًاَلس‬ ‫تًز‪.‬ضیی ظازٌ ازامٍ زاز‪ :‬تایس تلًجلٍ‬ ‫وطز وٍ پسیسٌ مُاجطس پعضىان اظ‬ ‫لسیم یجًز زاضتٍ ادت‪ .‬الثتٍ ملیلعان‬ ‫ان وسثت تٍ دایط ضضتٍ َلا ی الطلاض‬ ‫پاییهتط ادت‪ ،‬اما اوچٍ وٍ تلطای ملا‬ ‫جای وگلطاولی زاضز‪ ،‬زی ملًظلًع‬ ‫عواهل سادهای که هنجر به بیواری‬ ‫قلبی هیضوند‬ ‫پسشکاى ٍ هتخصصاى لله تاایا اا ند ًاا یاِ‬ ‫هْنتریی ػاهل ترٍز هشکالت ٍ ت وا یّای للاثا‬ ‫دًتخاب یک دلگَی زًاگ ًاسالن ٍ غ ر تْادشاتا‬ ‫دست‪.‬‬ ‫ادت؛ یىی ایلىلىلٍ دلطملایلٍ َلای‬ ‫پعضىی‪ ،‬دطمایٍ َایی َسلتلىلس ولٍ‬ ‫غیطلات جایگعیه تًزٌ یا تٍ درلتلی‬ ‫جایگعیه میضًوس‪ .‬تٍ ػىلًان ملخلال‬ ‫یلتی جطاح للثی زاضیس وٍ تؼس اظ ‪۷۲‬‬ ‫دال زضس ذًاوسن جطاح لله ضلسٌ‬ ‫ی ‪ ۲۲‬یا ‪ ۲۱‬دال َم زض وطًض تجطتٍ‬ ‫وسه وطزٌ‪ ،‬ذیلی ذسطان تلعضگلی‬ ‫ادت وٍ ایه فطز ترًاَس اظ وطلًض‬ ‫مُاجطس وىس‪ .‬حتی ضفته یه وفط اظ‬ ‫ایه دطمایٍ َا َم ذسلطان تلعضگلی‬ ‫ادت‪ .‬تىاتطایه اظ یله ؼلطف ایله‬ ‫دطمایٍ َا‪ ،‬تیتسی تًزٌ وٍ دلرلت‬ ‫لات جایگعیىی َستىس ی اظ ؼلطفلی‬ ‫َم مىحىی ما زض حلًظٌ ملُلاجلطس‬ ‫سرپرست دند ُ یل ت وِ سالهت دساتااى تاْاردى‬ ‫شردیط ترلرد ی پَشش ‪14‬ن صای ت واِ ن هااى‬ ‫سرپای دػت ان د تشریح یرن‪.‬‬ ‫سهن ‪ ۱۰‬درصدی ایراى از خوىهای‬ ‫اهدایی در هنطقه هدیترانه ضرقی‬ ‫) ‪9915 :‬‬ ‫زًگ خطر لاچاق پسشک تِ دسن هْاجرت‬ ‫پوضص ‪۰۹‬درصدی درهاى سرپاییِ‬ ‫هعتاداى بیبضاعت‬ ‫زوتط ػلیطظا وماظی زض گفتیگً تا ایسىا‪ ،‬زضتلاضٌ‬ ‫ضیوس پطزاذت َای تیمٍ تطای زضملان اػلتلیلاز زض‬ ‫ادتان تُطان‪ ،‬گفت‪ :‬مسس ظیازی ادت وٍ تلیلملٍ‬ ‫دالمت تٍ ایه مًظًع یضیز وطزٌ ادت ی ملىلاتلغ‬ ‫ان ضا وٍ داظمان تیمٍ دالمت میگیطز‪ ،‬تطای تما‬ ‫تیمٍ َا پًضص میزَس‪ .‬تط اداس مصًتلٍ َلیل لت‬ ‫زیلت‪ ،‬تیمٍَا ذسماتی ضا زض ایه ظمیلىلٍ پلًضلص‬ ‫میزَىس وٍ دطپایی تاضس وٍ ضامل دلم ظزایلی‪،‬‬ ‫زضمان وگُساضوسٌ‪ ،‬مساذالس ضیانزضماوی گطیَی‬ ‫ی فطزی ی‪ ...‬ادت‪.‬‬ ‫یی افعیز‪ :‬اظ دال لث مًظًع زاضیَلای زضملان‬ ‫اػتیاز مجعا ضسٌ ادت؛ ظیطا تؼطفٍ زاضی ی ذسملاس‬ ‫متفایس ادت ی تطای واَص پطزاذت اظ جلیله‬ ‫مطز ایه السا صًضس گطفتٍ ادت‪.‬‬ ‫دیل ) * شوا ُ ( سای‬ ‫اجتماعی‬ ‫پعضىان‪ ،‬تا ایىىٍ ػسز مؽلمص ػلسز‬ ‫ذیلی تاالیی ویست‪ ،‬اما دیط مىحىی ما‬ ‫وگطانوىىسٌ ادت‪.‬‬ ‫یی تا تیان ایىىٍ ذطید یىی اظ ایله‬ ‫افطاز َم تطای ما ذسطان ملحلسلًب‬ ‫می ضًز‪ ،‬گفت‪ :‬ظیطا جامؼٍ پعضىلی‬ ‫وللیللطیَللا ی دللطمللایللٍ َللای تسللیللاض‬ ‫اضظضمىسی َستىس‪ .‬تط َمیله ادلاس‬ ‫َم ما ضیی تحج مُاجطس پعضىلان‬ ‫حساس َستیم‪ ،‬املا اظ ؼلطفلی َلم‬ ‫ومیذًاَیم ایه مًد ضا ایجاز وىلیلم‬ ‫وٍ وسی دًءادتفازٌ وىس ی تگًیىلس‬ ‫َمٍ پلعضلىلان زاضولس ملُلاجلطس‬ ‫می وىىس‪ .‬ظیطا اصال ایىؽًض ویسلت ی‬ ‫تؼساز وخیط ی ػظیملی اظ پلعضلىلان‬ ‫جًان ما تا تحم ضطایػ زضًاض ی تلٍ‬ ‫ػطک ذلسملت تلٍ ملطز ضلان زض‬ ‫الصی وماغ وطلًض زاضولس ذلسملت‬ ‫میوىىس‪ .‬چٍ وساوی زاضوس ذلسملاس‬ ‫تُساضتی ی زضماوی ضا اظ مطظ دلطایان‬ ‫گطفتٍ تا میطجایٌ‪ ،‬مُطان‪ ،‬جلفلا ی‪...‬‬ ‫اضا ٍ میوىىس؟‪.‬‬ ‫ضیی و داظمان وظا پعضلىلی تلا‬ ‫تیان ایىىٍ تحج مُاجطس پعضىان ضا‬ ‫زضزمىساوٍ اػال می وىیم تا جلللًی‬ ‫حسال ظطض ضا َم تگیطیم‪ ،‬گلفلت‪:‬‬ ‫اما تطذلی دلًءادلتلفلازٌ ولطزٌ ی‬ ‫میذًاَىس فعا ضا ؼًضی جلًٌ زَىس‬ ‫وٍ گًیی َمٍ زاضوس ملی ضیولس؛ زض‬ ‫حالی وٍ ایىؽًض ولیلسلت ی تلؼلساز‬ ‫ظیازی اظ پعضىان تٍ زلی تلؼلُلسی‬ ‫وٍ زاضوس ی تٍ ػطک ذسمت تٍ مطز ‪،‬‬ ‫تا َمٍ ضطایػ زض وىاض مطز میماوىس‬ ‫ی ذسمت میوىىس‪.‬‬ ‫دجثا ن تؼَیض شٌاسٌاهِّای لایو‬ ‫ی س سازهاى ثثت دحَدل یشاَ گافات‪ّ :‬اواِ‬ ‫شْرًٍادى یشَ تایا ن سریغ تریی زهاى هاواکای‬ ‫تردی تؼَیض شٌاسٌاهِ ّای لایو ٍ دخذ شٌاسٌااهاِ‬ ‫جایا دلادم یٌٌا چرد یِ ن ایٌاُ تا شٌاسٌاهِ ّاای‬ ‫لایو تردی ن یافت خاهات تاا هشاکال هاَدجاِ‬ ‫ه شًَا‪.‬‬ ‫تٍ گعاضش ایسىا‪ ،‬ادىاز ًَیتی زض ایطان دىس ضدلملی‬ ‫ًَیت ی تاتؼیت ایطاوی َستىس ی جُلت ضلىلادلایلی‬ ‫ایطاویان ی احطاظ ًَیت انَا تٍ ولاض ملی ضیولس‪ .‬اظ‬ ‫مُمتطیه ادىاز ًَیتی ایطان میتًان تٍ ضىادىلاملٍ ی‬ ‫واضس ضىادایی ملی اضاضٌ وطز‪.‬‬ ‫ضىادىامٍ یىی اظ ادىاز ًَیتی زض ایلطان ادلت ولٍ‬ ‫داظمان حثت احًال وطًض مًظف ادت ان ضا تلطای‬ ‫َط ضُطیوس ایطاوی صازض وىس‪ .‬ورستیه ضلىلادلىلاملٍ‬ ‫ایطاوی زض زیضان لاجاض ی زض تاضید ‪ ۳‬زیلملاٌ ‪۲۷۲۲‬‬ ‫تطای تاوًیی صازض ضس‪.‬‬ ‫تا یضیز دیستم لاوًن گصاضی زض ایطان ی ولظلا ملىلس‬ ‫ضسن حثت چُاض ضییساز (تًللس‪ ،‬ملطی‪ ،‬اظزیاد ی‬ ‫ؼالق) ازاضٌای تطای حثت ایه چُاض ضییلساز ایلجلاز‬ ‫ضس‪ .‬زض ان زیضان حسادیتَلا تلطای ادلتلفلازٌ اظ‬ ‫یاغٌ َای ػطتی وعز ایطاویان تٍ ایه صلًضس املطیظی‬ ‫وثًز‪ .‬اظ َمیه ضی وا ایه ازاضٌ ضا حثت احًال اضتؼلٍ‬ ‫گصاضتىس وٍ الثتٍ تؼسَا اضتؼٍ حصف ضس‪.‬‬ ‫دىسی وٍ ایه احًال چُاضگاوٍ زض ان حثت می ضلس‬ ‫ضا دِجِ وامیسوس الثتٍ تًزٌ مطز ومدًاز ان زیضان‬ ‫تٍ اضتثاٌ ایه دىس ضا دٍ جلس میگفتىس زض حالی ولٍ‬ ‫یه جلس تیطتط وساضت‪ .‬تؼسَا دِجِ ضا ضىادىامٍ ولا‬ ‫وُازوس‪ .‬یلی َىًظ تؼعی وُىساالن اظ دٍ جلللس یلا‬ ‫ج یا دجی زض گفتاض ذًز تٍ جای ضلىلادلىلاملٍ‬ ‫ِد ِ‬ ‫ادتفازٌ می وىىس‪.‬اظ وىاس جاله تلًجلٍ ایلىلىلٍ تلا‬ ‫غ ردلکترًٍ ک ً س هطالثات سِ هاِّ دٍل ساال ‪1041‬‬ ‫یؼٌ تا اخر خرندن تسَیِ شاُ دست‪.‬‬ ‫تامیه ذًن ی فطایضزٌَای ان فمػ اظ ضاٌ اَلسای‬ ‫ذًن امىانپصیط ادت ی اظ دًیی َم ویاظ تٍ ذلًن‬ ‫َمیطگی ادت ی تُتطیه جا تطای شذلیلطٌ ذلًن‪،‬‬ ‫ضی َای اَساوىىسگان ادلت؛ تلىلاتلطایله ملطز‬ ‫َمیطٍ تایس تطای اَسای ذًن السا وىىس ی زض َمٍ‬ ‫ضطایػ تٍ فىط تیماضان تاضىس‪.‬‬ ‫تطذی اظ تیماضان ماوىس تاالدمیَا ی َمًفیلیَا اظ‬ ‫مصطف وىىسگان زا می ذًن َستىلس ی مصلطف‬ ‫ذًن تطای اوُا حیاتی ادت ی تیص اظ ‪ ۷۲‬زضصلس‬ ‫اظ ذًن اَسایی تًدػ تیماضان مثتال تٍ تاالدمی تٍ‬ ‫مصطف می ضدس ی اظ دًیی زیلگلط‪ ،‬مصلسیملان‬ ‫حًزاث ضاوىسگی ی وًظازاولی ولٍ زچلاض ظضزی‬ ‫می ضًوس َمچىیه تطذی اظ تیماضان ولٍ ولیلاظ تلٍ‬ ‫اػمال جطاحی زاضوس اظ ویاظمىسان ذًن َستىس ی اظ‬ ‫دًیی زیگط‪ ،‬تطذی تیماضان ماوىس تیماضان دطؼاولی‬ ‫َم ویاظمىس فطایضزٌَایی چًن پالوت ی پاللدلملا‬ ‫َستىس‪.‬‬ ‫داظمان اوتمال ذًن ایطان تىُا متًلی تُیٍ ی تاملیله‬ ‫ذًن ی فطایضزٌ َای ان زض وطًض ادت ی اوىلًن‬ ‫اَسای ذًن زض ایطان تٍ صًضس وامال زایؼلثاوٍ ی‬ ‫تسین َیئ چطمزاضتی تًدػ اَساوىىلسگلان ولٍ‬ ‫اوسان َایی درایتمىس ی ایخلاضگلط َسلتلىلس اَلسا‬ ‫میضًز‪.‬‬ ‫هایرػاهل سازهاى تاه ی دجتواػ تا ت اى دیٌکِ هثالا‬ ‫د تاا‬ ‫توام ًسخ دلکترًٍ ک ن تخش غ رندًشگاّا‬ ‫پایاى ت رهاُ تسَیِ یرنُ دین گفت‪ :‬ن تاخاش ًساخ‬ ‫میطَاضم مًدًی زض گفتیگً تا ایسىا‪ ،‬زض اضظیلاتلی‬ ‫اظ ضیوس اجطای ؼطح زاضییاضی ی ضیولس پلطزاذلت‬ ‫مؽالثاس زاضیذاوٍ َا اظُاض وطز‪ :‬تطای اجطای ؼلطح‬ ‫زاضییاضی زض وىاض َمىاضان یظاضس تُساضلت للطاض‬ ‫گطفتیم ی تىاتط ایه تًز وٍ پیص پطزاذلتلی ضا تلطای‬ ‫تیمٍَا زاضتٍ تاضىس‪.‬‬ ‫یی افعیز‪ :‬زض یه تمسیمتىسی ایلیٍ ممطض ضسٌ تلًز‬ ‫‪ ۷۰۲۲‬میلیاضز تًمان تطای تامیه اجتلملاػلی زضولظلط‬ ‫گطفتٍ ضلًز ولٍ ایله اتلفلاق افلتلاز ی تلملطیلثلا‬ ‫پطزاذتَایمان ضا زض زاضیذاوٍَا تٍ جایگاٌ مؽللًب‬ ‫ضداوسٌایم ی مطى ذاصی زض ایه ظمیىٍ ولساضیلم ی‬ ‫مالحظٍ ضىادىامٍ َای اتتسایی مطاَسٌ میضًز وملص‬ ‫مُطَای مرتلفی تط ضیی انَا ظزٌ ضسٌ ادت (ملُلط‬ ‫لىس ی ضىط‪ ،‬جیطٌ تلىلسی‪ ،‬دلطضلملاضی ی‪ )...‬ولٍ‬ ‫یظؼیت التصازی ی اجتماػی ان ظملان ضا َلم تلا‬ ‫اوساظٌای تطای ما ضیضه میوىس‪.‬‬ ‫ولطزٌ‬ ‫داظمان تطوامٍ ی تًزجٍ تٍ تؼُساتلص ػلمل‬ ‫ادت‪.‬‬ ‫مسیطػام داظمان تامیه اجتماػی تا تیان ایىىٍ مثالل‬ ‫تما وسد الىتطیویه زض ترص غیطزاوطگاَی ضا تلا‬ ‫پایان تیطماٌ تسًیٍ وطزٌایم گفت‪ :‬زض تلرلص وسلد‬ ‫غیطالىتطیویه ویع مؽالثاس دٍ ماٍَ ایل دال ‪۲۰۲۲‬‬ ‫یؼىی تا اذط ذطزاز تسًیٍ ضسٌ ادت‪.‬‬ ‫مًدًی ازامٍ زاز‪ :‬زض ترص زضمان مسلتلملیلم ولیلع‬ ‫مطى ذاصی ویست ی ػمال پطزاذتی اظ جیه مطز‬ ‫اتفاق ومی افتس‪ .‬تٍ وظط تاولىلًن ؼلطح زاضییلاضی‪،‬‬ ‫ؼطح مًفمی تًزٌ؛ الثتٍ ممىه ادلت تلرلللفلاس ی‬ ‫اضىاالتی زض جاَایی ضخ تلسَلس ولٍ تلٍ ملحلط‬ ‫گعاضش ی اؼالع‪ ،‬ضدیسگی میوىیم‪.‬‬ ‫تَص ِّای ّالل دحور تردی تازگشت دیوی زٍد د تؼ ی تِ یشَ‬ ‫هؼاٍى ػول ات سازهاى دهادن ٍ ًجات ّاالل دحاوار‬ ‫تَص ِ ّای دیوٌ تردی تازگشت زٍد تاِ یشاَ د‬ ‫تشریح یرن‪.‬‬ ‫تٍ گعاضش ایسىا‪ ،‬تا تًجٍ تٍ ایىىٍ اظ للثل اظ َلم‬ ‫پیصتیىی ضسٌ تًز حجم تاالیی اظ ظیاض اضتؼلیله تلٍ‬ ‫وطًض تاظگطزوس‪ ،‬تًجٍ تٍ تًصیلٍ َلای الظ تلطای‬ ‫جلًگیطی اظ تطیظ حًازث احتمالی ظطیضی ادلت‪.‬‬ ‫زض َمیه ضادتا مؼاین ػملیاس داظمان امساز ی وجاس‬ ‫َالل احمط تًصیٍ َایلی ضا تلطای تلاظگطلت ظیاض‬ ‫مؽطح وطزٌ ادت‪.‬مطتعی مطازیپًض زض گفتیگلً‬ ‫تا ایسىا تا اضاضٌ تٍ امازگی َمٍ زدتگاٌَا تطای اضا لٍ‬ ‫ذسماس امسازی تلٍ ظیاض گلفلت‪ :‬تلا تلًجلٍ تلٍ‬ ‫اضظیاتیَای اوجا ضسٌ ظمیىلی ی َلًایلی‪ ،‬ضلطایلػ‬ ‫مساػس ادت ی امازگی الظ زض َلملٍ ولُلازَلای‬ ‫امسازی اظ جملٍ جمؼیت َالل احلملط تلطای اضا لٍ‬ ‫ذسماس تٍ ملطز یجلًز زاضز‪.‬یی تلا اضلاضٌ تلٍ‬ ‫جسی تطیه وگطاوی مًجًز تطای تلاظگطلت ظا لطان‬ ‫گفت‪ :‬مُمتطیه مس لٍ ذستگی ظا طاوی ادت وٍ تلٍ‬ ‫وطًض تاظمیگطزوس ی میذًاَىس تالفلاصلللٍ ضاَلی‬ ‫ضُط ی ادتان ذًز ضًوس‪ .‬ذًاَص ما اظ ظا لطان ایله‬ ‫ادت وٍ تؼجیلی تطای تاظگطت وساضتٍ تاضىلس ی تلا‬ ‫ضػایت وىاس ایمىی ی اضامص ی ادتطاحت ولافلی‪،‬‬ ‫دالم ی دالمت وعز ذاوًازٌَای ذًز تاظگطزوس‪ .‬ایله‬ ‫وىتٍ ظطیضی ادت وٍ ضاوىسگان زض حیه ضاوىلسگلی‬ ‫ویع اظ ضتاب تطای دطیغتط ضدیسن تٍ ممصس پلطَلیلع‬ ‫وىىس‪.‬مطازی پًض تاویس وطز‪ :‬ظا طاوی وٍ تا ذلًزضیی‬ ‫تٍ گعاضش ایسىا‪ ،‬تطذی ػًامل ی ػلازاس دلازٌ‬ ‫می تًاوىس دالمت لله ضا زض مؼطض ذلؽلط للطاض‬ ‫زازٌ ی مىجط تٍ تیماضی ضًوس‪.‬‬ ‫زض ازامٍ تٍ وم اظ مسیىال زیلی تٍ چىس مًضز اظ‬ ‫ػازس َا ی ػًاملی ذًاَیم پلطزاذلت ولٍ تلطای‬ ‫حفظ دالمت لله ی ػطیق می تایست وسثلت تلٍ‬ ‫انَا محتاغ تًز‪.‬‬ ‫ضغیمگطفته یا حصف تطذی زضضتمغصیَا‬ ‫تٍ گفتٍ زوتط زاولیل ازملًولسیییلئ ‪ ،‬ض لیل‬ ‫للهیػطیق زض تیماضدتان زاوطگاٌ تلمل‪،‬ل ‪ ،‬ملطز‬ ‫اغله فىط می وىىس وٍ یه ضغیم غصایی داللم ی‬ ‫متؼازل ضا زوثال میوىىس‪ ،‬اما ایىؽًض ویست‪ .‬تٍػىًان‬ ‫مخال‪ ،‬ای افطازی ضا زیلسٌ ولٍ اظ ضغیلم غلصایلی‬ ‫ومولستطیل پیطیی ی اظ چطتیَای داللم یلؼلىلی‬ ‫یه زضضتمغصی مُم اجتىاب میوىىس‪ .‬ایه افطاز‬ ‫ممىه ادت وطتًَیسضاس َای ظیازی تلرلًضولس‪.‬‬ ‫اگطچٍ ایه وًع ضغیم غصایی تاػج افعایص دلؽل‬ ‫ولستطیل ومیضًز‪ ،‬اما تحمیماس وطان زازٌ ادلت‬ ‫وٍ تغییط واگُاوی ی ضلسیلس زض ػلازاس غلصایلی‬ ‫میتًاوس مىجط تٍ تستط ضسن ػملىطز لله ضًز‪.‬‬ ‫اوعیای اجتماػی ی تىُایی‬ ‫تٍ گفتٍ زوتط ضیگًز تسیالىاض ‪ ،‬مترصص لله ی‬ ‫ػطیق زض مطوع تُساضت پطاییسو دىت جان زض‬ ‫دىتا مًویىای والیفطویا‪ ،‬جسا ضسن اظ زیگطان ولیلع‬ ‫می تًاوس تاحیط ػمیمی تط دالمت للله ملا زاضلتلٍ‬ ‫تاضس‪ .‬یه مؽالؼٍ اذیط وطان زاز وٍ ظوان مسه تلط‬ ‫ظماوی وٍ زض اوعیا ظوسگی میوىىس‪َ ،‬طت زضصلس‬ ‫تیطتط زض مؼطض ذؽط اتتال تٍ تیماضیَای للثی ‪-‬‬ ‫ػطیلی َستىس‪ .‬تلطای افلطازی ولٍ َلم اولعیای‬ ‫اجتماػی ی َم تىُایی ضا تجطتٍ میوىلىلس‪ ،‬ذلؽلط‬ ‫اتتال تٍ تیماضی للثی تا ‪ ۷۲‬زضصس افعایص مییلاتلس‪.‬‬ ‫اوعیای اجتماػی ویع میتًاوس تٍ افسطزگی ولمله‬ ‫وىس ی افسطزگی میتًاوس مىجط تٍ ػلًامل ذلؽلط‬ ‫للثی ‪ -‬ػطیلی ماوىس فطاض ذًن تاال‪ ،‬دثه ظوسگی‬ ‫ومتحطن ی ػازاس غصایی ظؼیف ضًز‪.‬‬ ‫دالمت ظؼیف زوسانَا‬ ‫مطىالس زوساوی ماوىس پًدیسگی زوسان‪ ،‬میتًاولس‬ ‫ذؽط ػفًوت َای تاوتطیایی زض جلطیلان ذلًن ضا‬ ‫افعایص زَس‪ .‬تٍگفتٍ تسیالىاض‪ ،‬اوتمال تاوتطیَلای‬ ‫مًجًز زض زَان‪ ،‬تٍ ذلًن تسلیلاض ادلان ادلت‪.‬‬ ‫التُاب لخٍ ی دالمت وامىاده زَان تاػج ایلجلاز‬ ‫حالت التُاتی میضًز وٍ میتًاوس مطىالس للثلی‬ ‫ماوىس ولستطیل تاال یا پاضگی پلالن ضا تطلسیلس‬ ‫وىس‪.‬‬ ‫لسوم توجه کارفرهایاى به اهوزشهای‬ ‫پیطگیری از اعتیاد در هحیط کار‬ ‫تسَیِ هطالثات ند ٍخاًِّا‬ ‫دیردى ن تمس ن تٌای ّای سازهاى جْاً تْادشات‬ ‫ن هٌطمِ هایتردًِ شرل (دهرٍ) لرد ند ن ٍ ساْان‬ ‫یشَ ها دز هجوَع خَىّای دّادی جوغ اٍ ی‬ ‫شاُ حاٍن ‪ 81‬ن صا دست‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ضرصی دفط وطزٌاوس حتما تطای تاظگطت ادتطاحت‬ ‫ی ذًاب وافی زاضتٍ تاضىس ی تٍ اظای َط زی داػلت‬ ‫ضاوىسگی ویع حسال یه ضتغ تا تًلف زض حاضیٍ امه‬ ‫ضاٌ ومی ادتطاحت وىىس ی تؼس تٍ مسیط ازامٍ زَلىلس‪.‬‬ ‫یا شٌاس پ شگ ری ٍ ن هاى دػت ان سازهاى تْسیست‬ ‫یشَ تا ت اى دیٌکِ پ شگ ری دز دػت ان ن هح ط یا‬ ‫‪ ۰4‬ن صا جوؼ ت د پَشش ه نّا گفت‪ :‬چَى‬ ‫ن هح ط یا تِ جوؼ ت لاتلتَجْ نساتارسا‬ ‫ند ین ػالٍُ تر دفردن خاًَدنُ اًْا ً س ه تَدًاٌاا‬ ‫تحت پَشش ترًاهِ ّای پ شگ ری دز دػت اان لارد‬ ‫گ رًا‪.‬‬ ‫اػتیاز ی دًء مصطف مًاز یىلی اظ تلعضگلتلطیله‬ ‫ادیهَای اجتماػی ی مؼعالس جًامغ ملؼلاصلط‬ ‫ادت‪ .‬ومتط جامؼٍای ضا میتًان یافت وٍ اظ دلًء‬ ‫مصطف مًاز ی الى ضَا تاضس ی ان ضا زض صلسض‬ ‫مطىالس ذًز لطاض وسَس‪ .‬اػتیاز ی دلًء مصلطف‬ ‫مًاز ی الى ی دایط ملًاز غلیلطللاولًولی‪ ،‬تلاػلج‬ ‫مطىالس ی ادیه َای اجتماػی زیگطی ملاولىلس‬ ‫زظزی‪ ،‬ؼالق‪ ،‬ذطًن َای ذاوگی‪ ،‬اظ زدت زازن‬ ‫ضغ ی تیىاضی‪ ،‬ضیًع ایسظ ی َ‪،‬اتیت میضًز‪.‬‬ ‫زض ایه تیه‪ ،‬داظمانَلا ی ضلطولت َلا تلٍ ؼلًض‬ ‫فعایىسٌای اگاٌ ضسٌاوس وٍ محیلػ ولاض‪ ،‬ایلیلىلٍ‬ ‫اجتماع ادت ی مطىالس محیػ َلای ولاضی زض‬ ‫یالغ مطىالس جامؼٍ ادت‪ .‬زدت تٍ ضیی زدلت‬ ‫گصاضزن ی اوتظاض ایىىٍ مطلىلالس جلسی تلطای‬ ‫مصطف وىىسٌ مًاز پیص تیایلس ی اولگلاٌ یی ضا‬ ‫اذطاد وىىس‪ ،‬تطای ضطوت‪ ،‬مًجه اتالف َعیىٍَا‬ ‫می ضًز (َعیىٍ اظ زدت زازن یه واضگط ماَط ی‬ ‫امًظش زازن تاظامًظی فطز زیگط)‪.‬‬ ‫تٍ َمیه زلی ‪ ،‬واضفطمایان ی مسیطان داظملان َلا‪،‬‬ ‫ضیظ تٍ ضیظ تٍ تاحیط مصلطف ملًاز ی اللىل زض‬ ‫محیػ َای واضی تیطتط پی میتلطولس‪ .‬تسلیلاضی اظ‬ ‫مطىالس واضی اظ مصطف مًاز زض محیػ ولاضی‪،‬‬ ‫ػالیٌ تط تاحیطاس زیگط اػتیاز‪ ،‬حاص مسمًملیلت‬ ‫تا مًاز ی احطاس پ اظ مصطف اوُا ادت وٍ مىجط‬ ‫تٍ دًاو ‪ ،‬غیثت اظ مح ولاض‪ ،‬اظ زدلت زازن‬ ‫تُطٌ یضی ی تحمی َعیىٍَایی میضًز ولٍ تلطای‬ ‫دالمت فطز مؼتاز صطف میضًز‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫فىایران ایراوی دستگاٌ تصًیربرداری‬ ‫حیه جراحی را بًمی سازی کردوذ‬ ‫دٍ شٌبِ ‪ ۶2‬شْشیَس ‪ 11 * 1041‬سپتاهبش ‪ ۶۶ * ۶4۶۶‬طفش ‪ * 1000‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَص ایکیٌجی ایل ) * شواسُ ( سایی ) ‪ 9915 :‬فرهنگ‪،‬هنر و فن اوری‬ ‫اٍلیی دستگاُ ًظاست دس لحظِ سٍی تَهَس سشطاًی ساختِ شذ‬ ‫هحققاى یک ششکت فٌاٍس هَفق بِ بَهنی سناصی ‬ ‫دستگاُ اًظیَگشافی فلَئَسسٌت (تظَیشبشداسی دس ‬ ‫حیی جشاحی) شذًذ‪ .‬ایی دستگاُ دس هشحلِ تَلینذ ‬ ‫ًوًَِ اٍلیِ ٍ اخز هجَصّای مصم بشای هؼشفی بنِ ‬ ‫بیواسستاىّا ٍ هشاکض دسهاًی است‪ .‬‬ ‫ ‬ ‫ب‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ٌاش‪ ٜٚ‬ػاّآ ‪ ٚ‬أا‪ٛ‬صؽ ایاش٘ا ‪ ،‬دس‬ ‫ػاإااُ ‪ٞ‬ا ی پاایاا‪٘ٛ‬ااذ اػحا ‪ ٚ‬جااشاحاای ‪ٞ‬ا ی‬ ‫ب یپغػش‪ٚ‬ق‪ ،‬جشاح ٖ أى ٖ ٔـ ‪ٞ‬ذ‪ ٜ‬دس ِاحاظا‪ٝ‬‬ ‫ػش‪ٚ‬ق خ‪٘ٛ‬ی ‪ ٚ‬جشی ٖ خ‪ ٖٛ‬ػب‪ٛ‬سی اص دس‪ ٖٚ‬اٖ‪ٞ‬‬ ‫سا ‪ٕٞ‬ضٔ ٖ ب جشاحی ٘ذاؿاتا‪ ٚ ٝ‬باشای ٔـا ‪ٞ‬اذ‪ٜ‬‬ ‫سی‪ ٞ‬ی خ‪٘ٛ‬ی‪ ،‬اص س‪ٚ‬ؽ ‪ٞ‬ا ی تلا‪ٛ‬یاشباشداسی‬ ‫ٔختّفی ‪ٕٞ‬چ‪ ٖٛ‬فّ‪ٛ‬س‪ٚ‬ػى‪ٛ‬پی‪ ،‬تل‪ٛ‬یشبشداسی با‬ ‫أ‪ٛ‬اج فشاک‪ٛ‬ت‪ ،‬ػیتیاػىٗ ب اؿاؼا‪ ٝ‬ایاىاغ‪،‬‬ ‫اْ اسای‪ ،‬پت ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ تل‪ٛ‬یاشباشداسی با ٘ا‪ٛ‬س‬ ‫فش‪ٚ‬ػشخ ٘ضدیه اػتف د‪ٔ ٜ‬یو‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ا٘ظی‪ٌٛ‬شافی ب ٔ د‪ ٜ‬فّ‪ٛ‬ئ‪ٛ‬سػ‪ٙ‬ت ای‪ٙ‬ذ‪ٚ‬ػی ٘یٗ ػاباض‬ ‫فشای‪ٙ‬ذی تـخیلی ب‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬بشای اسصی بی ػّٕاىاشد‬ ‫سی ‪ٔ ٚ ٞ‬اشا‪ ٞ‬ی بذٖ ٔا‪ٛ‬سد اػاتافا د‪ ٜ‬لاشاس‬ ‫ٔیٌیشد ‪ ٚ‬ب‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬س ٔـ ‪ٞ‬اذ‪ ٜ‬سی ‪ٞ‬ا ی خا‪٘ٛ‬ای‬ ‫س‪ٚ‬ؽ ‪ ٞ‬ی تل‪ٛ‬یشبشداسی ٔتؼذدی ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د داسد‪.‬‬ ‫ًَش مصىًعی بٍ کمک تشخیص‬ ‫سرطان لًزالمعذٌ میایذ‬ ‫ًتایج یک هطالؼِ جذیذ ًشاى هنی دّنذ ّنَ ‬ ‫هظٌَػی دس تشخیض سشطاى لَصالوؼنذُ ابنضاسی ‬ ‫بسیاس کاساهذ است‪ .‬‬ ‫ب‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ٌش‪ ٜٚ‬ػّٓ ‪ ٚ‬أ‪ٛ‬صؽ ایش٘ اص تا س٘إا ی‬ ‫اخب س ػّٕی ػ ی‪ٙ‬غ دیّی‪ ،‬ػشط ٖ ِ‪ٛ‬صإِاؼاذ‪ ٜ‬دس‬ ‫بیٗ ا٘‪ٛ‬اع ػشط ٖ ‪ ٞ‬وٕتشیٗ ٔیضاٖ بم ی پ‪ٙ‬ج ػ ِا‪ٝ‬‬ ‫سا داسد‪ .‬پیؾ بی‪ٙ‬ی ؿذ‪ ٜ‬اػت ایٗ بیٕ سی د‪ٔٚ‬ایاٗ‬ ‫ػ ُٔ ٔشی ٘ ؿی اص ػشط ٖ دس أشیىا تا ػا َ‬ ‫‪ ۶۶۴۶‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ب‪ٛ‬د‪ .‬تـخیق ص‪ٚ‬د‪ ْ ٍٙٞ‬ب‪ٟ‬تشیٗ سا‪ٜ‬‬ ‫ب‪ٟ‬ب‪ٛ‬د چـٓ ا٘ذاص بیٕ سی اػات‪ .‬پایاؾ اٌا‪ٟ‬ای‬ ‫بیٕ سی صٔ ٘ی و‪ ٝ‬ت‪ٛٔٛ‬س بیـتش اص ‪ ۶‬ػ ٘تی ٔتش سؿذ‬ ‫و‪ٙ‬ذ‪ ،‬بؼی س بذتش ٔی ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫پیؾ بی‪ٙ‬ی ٔی ؿ‪ٛ‬د ػشط ٖ پ ٘ىشاع ت ػ َ ‪۶۶۴۶‬‬ ‫ب‪ ٝ‬د‪ٔٚ‬یٗ ػّت ٔشی ٘ ؿی اص ػشط ٖ دس أشیاىا‬ ‫تبذیُ ؿ‪ٛ‬د‪ .‬تـخیق ص‪ٚ‬د‪ ْ ٍٙٞ‬ب‪ٟ‬تشیٗ سا‪ ٜ‬باشای‬ ‫ب‪ٟ‬ب‪ٛ‬د چـٓ ا٘ذاص ٘ ٔطّ‪ٛ‬ب ایٗ بیٕ سی اػت؛ صیاشا‬ ‫صٔ ٘ی و‪ ٝ‬ت‪ٛٔٛ‬س بیؾ اص ‪ ۶‬ػ ٘تی ٔتش سؿذ وا‪ٙ‬اذ‪،‬‬ ‫پیؾ اٌ‪ٟ‬ی بذتش ٔی ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ػی تی اػىٗ س‪ٚ‬ؽ تل‪ٛ‬یشبشداسی وّیذی باشای‬ ‫تـخیق ایٗ ػشط ٖ اػت أ حذ‪ٚ‬د ‪ ۳۶‬دسکذ اص‬ ‫ت‪ٛٔٛ‬س‪ ٞ‬ی صیش ‪ ۶‬ػ ٘تی ٔتش سا ؿ‪ ٙ‬ػ یی ٕ٘ی و‪ٙ‬اذ‪.‬‬ ‫دس ایٗ ٔی ٖ ٘ی ص ٔبشْ ب‪ ٝ‬ابضاسی ٔ‪ٛ‬ثش بشای وإاه‬ ‫ب‪ ٝ‬سادی‪ِٛٛ‬طیؼت ‪ ٞ‬دس ب‪ٟ‬ب‪ٛ‬د تـخایاق ػاشطا ٖ‬ ‫پ ٘ىشاع احؼ ع ٔی ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫تًلیذ مًم صىعتی برای تًلیذ لطعاات‬ ‫فلسی در کشًر‬ ‫یکی اص ششکت ّای داًش بٌیاى هستقش دس پناسک ‬ ‫ػلن ٍ فٌاٍسی کشهاًشاُ هَفق بِ تَلیذ هَم طٌؼتنی ‬ ‫قالبگیشی هَسد ًیاص طٌایغ کشَس شذ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ب‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ایؼ‪ ٙ‬ب‪٘ ٝ‬مُ اص س‪ٚ‬ابط ػٕ‪ٔٛ‬ای ‪ٚ‬صاست‬ ‫دوتشٔ‪ٟ‬ذی س‪ٚ‬ؿ‪ٙ‬ی ٔذیشػ ُٔ ایٗ ؿشوات‪ٔ ،‬ا‪ْٛ‬‬ ‫ک‪ٙ‬ؼتی ل ِب ٌیشی سا یه ٘‪ٛ‬ع ٘ ٘ا‪ٛ‬وا ٔاپا‪ٛ‬صیات‬ ‫دا٘ؼت و‪ ٝ‬بشای ػ خت لطؼ ت حؼ ع دس ک‪ ٙ‬یغ‬ ‫٘ظ ٔی‪ٛٞ ،‬اپیٕ یی ‪٘ ٚ‬یش‪ٞ ٌٚ‬ی ٔ‪ٛ‬سد اػتف د‪ ٜ‬لاشاس‬ ‫ٔی ٌیشد ‪ ٚ‬افض‪ٚ‬د ب اػتف د‪ ٜ‬اص ایٗ ٘ ٘‪ٛ‬و ٔپ‪ٛ‬صیات‬ ‫ابتذا ل ِب لطؼ ت حؼ ع (ٔ ٘‪ٙ‬ذ لطؼ ت اػّح‪ ٝ‬یا‬ ‫پش‪ ٞ ٜ‬ی ت‪ٛ‬سبیٗ ػ خت‪ ٚ ٝ‬ػپغ ب اػتف د‪ ٜ‬اص ایاٗ‬ ‫ل ِب‪ ،‬لطؼ ت فّضی ا٘‪ ٟ‬ت‪ِٛ‬یذ ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افض‪ٚ‬د ػ خت ایٗ ٔحل‪ َٛ‬ا٘حل سا دس اختی س‬ ‫ػ‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬س أشیى ‪ ،‬إِ ٖ ‪ ٚ‬اٍّ٘یغ لشاس داسد ‪ٔ ٚ‬‬ ‫ت‪ٛ‬ا٘ؼت‪ ٝ‬ایٓ چ‪ ٟ‬سٔیٗ وـ‪ٛ‬س دس صٔی‪ ٝٙ‬تا‪ِٛ‬ایاذ ایاٗ‬ ‫ٔحل‪ َٛ‬دس ج‪ ٚ ٖ ٟ‬ا‪ِٚ‬یٗ دس اػی تبذیُ ؿ‪ٛ‬یٓ‪.‬‬ ‫س‪ٚ‬ؿ‪ٙ‬ی ب بی ٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬تٕ ْ ٔ‪ٛ‬اد ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬ایٗ ٔحالا‪َٛ‬‬ ‫دس داخُ ت‪ِٛ‬یذ ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ٌ ،‬فت ‪ ٓٞ‬اوا‪ٙ‬ا‪ ٖٛ‬با‬ ‫حؼ عتشیٗ ک‪ ٙ‬یغ وـ‪ٛ‬س اص جّٕ‪ٔ ٝ‬پ‪ٚ ٚ ٙ‬صاست‬ ‫دف ع دس ح َ ‪ٕٞ‬ى سی ‪ٞ‬ؼتیٓ‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ ‪ٞ‬ذِیا‪ٙ‬اً‬ ‫٘فتی ‪OTCC‬اص ٔـتشی ٖ ٔ ‪ٞ‬ؼاتا‪ٙ‬اذوا‪ ٝ‬باشای‬ ‫ػ خت پش‪ ٜٞ‬ی ت‪ٛ‬سبیٗ اص ٔحل‪ٛ‬الت ٔ اػاتافا د‪ٜ‬‬ ‫ٔیو‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫اٍلیی دستگاُ جْاى کِ هی تَاًذ بنش ‬ ‫سشذ تَهَس سشطاًی دس لحظِ ًظاست ‬ ‫کٌذ‪ ،‬ابذاع شذُ است کِ "‪"FAST‬‬ ‫ًام داسد ٍ بشای دسهاى سشیغ سشطاى ‬ ‫بِ کاس گشفتِ هیشَد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ب‪ٌ ٝ‬اضاسؽ ایؼا‪ٙ‬ا ‪ ٚ‬با‪٘ ٝ‬اماُ اص‬ ‫ایای‪ٌ ،‬ش‪ٞٚ‬ی اص ٔحمم ٖ ٌاش‪ٜٚ‬‬ ‫"‪Bao‬دس دا٘ـااٍ ا ‪ ٜ‬اػااتاا‪ٙ‬اافاا‪ٛ‬سد‬ ‫دػتٍ ‪ٞ‬ی پیـٍ ٔ ٘‪ ٝ‬ب‪FAST ْ ٘ ٝ‬‬ ‫و‪ٔ ٝ‬خفف وّإا تای با‪ٔ ٝ‬اؼا‪ٙ‬ا ی‬ ‫حؼااٍااش خاا‪ٛ‬دواا س ٔاا‪ٙ‬ااؼااطااف‬ ‫ا٘ذاص‪ٌ ٜ‬ایاشی تا‪ٔٛ‬ا‪ٛ‬س‪ٞ‬ا اػات‪،‬‬ ‫ػ خت‪ٝ‬ا٘ذ‪ .‬اػتم د بش ایٗ اػت و‪ ٝ‬ایٗ‬ ‫ا‪ِٚ‬یٗ ابضاسی اػات وا‪ ٝ‬لا دس با‪ٝ‬‬ ‫ا٘اذاص‪ٌ ٜ‬ایاشی سؿاذ تا‪ٔٛ‬ا‪ٛ‬س‪ٞ‬ا ی‬ ‫ػشط ٘ای ‪ ٚ‬با‪ ٝ‬اؿاتاشان ٌازاسی‬ ‫جضئی ت اٖ دس تّفٗ‪ ٞ‬ی ‪ٛٞ‬ؿإا‪ٙ‬اذ‬ ‫اٖ ‪ ٓٞ‬ب‪ ٝ‬ک‪ٛ‬ست ص٘ذ‪ ٚ ٜ‬دس ِحاظا‪ٝ‬‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫ایٗ دػتٍ ‪ ٜ‬ب‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ یه دػاتاٍا ‪ٜ‬‬ ‫پ‪ٛ‬ؿیذ٘ی غیشت‪ ٟ‬جٕی ب ب تشی وا س‬ ‫ٔی و‪ٙ‬ذ ت ػشط ٖ سا دس بذٖ ا٘ؼ ٖ ‪ٚ‬‬ ‫اثشبخـی داس‪ٞٚ‬ا سا دس بایإا ساٖ‬ ‫ػشط ٘ی بشسػی و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫اٌشچ‪ ٝ‬ایٗ دػتٍ ‪ ٜ‬دس ح َ حا ضاش‬ ‫فمط بش س‪ٚ‬ی ٔاذَ ‪ٞ‬ا ی حایا‪ٛ‬ا٘ای‬ ‫اصٔ یؾ ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ ،‬أ ٔاحاماما ٖ‬ ‫بش٘ ٔ‪ ٞٝ‬یی داس٘ذ و‪ ٝ‬ب‪ ٝ‬ص‪ٚ‬دی ایاٗ‬ ‫دػتٍ ‪ ٜ‬سا بشای اػاتافا د‪ ٜ‬ا٘ؼا ٘ای‬ ‫أ د‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫دس ح َ ح ضش‪ ،‬ی فتٗ دسٔا ٖ ‪ٞ‬ا ی‬ ‫جذیذ بشای دسٔا ٖ ػاشطا ٖ صٔا ٖ‬ ‫صی دی ط‪ٔ َٛ‬یوـذ‪ ،‬صیشا تاضی‪ٚ ٝ‬‬ ‫تحّیُ اثش یه دسٔ ٖ بش ت‪ٛٔٛ‬س‪ٞ‬ا ی‬ ‫ػّ‪ َٛ‬ػشط ٘ی فشای‪ٙ‬ذی و‪ٙ‬ذ اػات‪.‬‬ ‫دا٘ـٕ‪ٙ‬ذاٖ ب یذ ‪ٞ‬فت‪ٞ ٌ ٚ ٞٝ‬ی حتی‬ ‫ٔ ‪ٙٔ ٜٞ‬تظش بٕ ٘‪ٙ‬ذ ت ٌاضاسؽ ‪ٞ‬ا ی‬ ‫ا٘ذاص‪ٌ ٜ‬یشی پؼشفت ت‪ٛٔٛ‬س ٘ ؿی اص‬ ‫یه دسٔ ٖ جذیذ سا دسی فت و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ب ایٗ ح َ‪ ،‬ا٘‪ ٟ‬او‪ ٖٛٙ‬ب ‪FAST‬‬ ‫ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ تااثایاش یاه دسٔا ٖ باش‬ ‫ت‪ٛٔٛ‬س‪ ٞ‬ی ػشط ٘ی سا دس ِاحاظا‪ٝ‬‬ ‫ٔـ ‪ٞ‬ذ‪ٔ ٚ ٜ‬ط ِؼ‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫پش‪ٚ‬فؼ‪ٛ‬س اِىغ ابشأؼ‪ٛ٘ ٖٛ‬یؼ‪ٙ‬ذ‪ٜ‬‬ ‫اسؿذ ایٗ ٔط ِؼ‪ ٚ ٝ‬اػت دی س ٔوػؼا‪ٝ‬‬ ‫ف‪ٚ ٙ‬سی ج‪ٛ‬سجایا ٔای ٌا‪ٛ‬یاذ ٔا‬ ‫أیذ‪ٚ‬اسیٓ و‪ ٝ‬ایٗ دػتٍ ‪ ٜ‬ب‪ ٔ ٝ‬ایاٗ‬ ‫أى ٖ سا بذ‪ٞ‬ذ وا‪ ٝ‬اثاشات وا‪ٛ‬تا ‪ٜ‬‬ ‫ٔذت داس‪ ٞٚ‬بش ت‪ٛٔٛ‬س‪ٞ‬ا سا با‪ٟ‬اتاش‬ ‫دسن و‪ٙ‬یٓ ‪ ٚ‬با‪ ٝ‬دا٘ـإا‪ٙ‬اذاٖ ‪ٚ‬‬ ‫ٔتخلل ٖ ٔشالبت ‪ ٞ‬ی با‪ٟ‬اذاؿاتای‬ ‫اج ص‪ ٜ‬د‪ٞ‬ذ ت س‪ٚ‬ؽ ػ د‪ٜ‬تشی باشای‬ ‫غشب ٍِشی داس‪ ٞٚ‬ی ضذ ػشط ٖ و‪ٝ‬‬ ‫ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ دس ای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬ب‪ ٝ‬دسٔ ٖ تباذیاُ‬ ‫ؿ‪٘ٛ‬ذ‪ ،‬داؿت‪ ٝ‬ب ؿ‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫پت ٘ؼیُ ‪FAST‬دس تح‪ َٛ‬تـخیق‬ ‫‪ ٚ‬دسٔ ٖ ػشط ٖ‬ ‫ٔحمم ٖ پیـ‪ٙ‬ا‪ٟ‬ا د ٔای وا‪ٙ‬ا‪ٙ‬اذ وا‪ٝ‬‬ ‫س‪ٚ‬ؽ‪ ٞ‬ی و‪٘ٛٙ‬ی باشای تـاخایاق‬ ‫پاایااـااشفاات تاا‪ٔٛ‬اا‪ٛ‬س‪ٔ ،‬اا ٘اا‪ٙ‬ااذ‬ ‫ا٘ذاص‪ٌٜ‬یشی‪ ٞ‬ی ٔبت‪ٙ‬ی بش و‪ِٛ‬یغ یا‬ ‫تل‪ٛ‬یشبشداسی‪٘ ،‬ی ص ب‪ٔ ٝ‬ذاخّ‪ ٝ‬ا٘ؼ ٘ی‬ ‫ل بُ ت‪ٛ‬ج‪ٟ‬ی داس٘ذ ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ داسای‬ ‫ٔحذ‪ٚ‬دیت‪ ٞ‬یی دس ابؼ د صٔا ٘ای ‪ٚ‬‬ ‫ط‪ِٛ‬ای ‪ٞ‬ؼاتا‪ٙ‬اذ‪ .‬با‪ ٝ‬ػاال‪ ،ٜٚ‬ایاٗ‬ ‫ا٘ذاص‪ٌ ٜ‬یشی ‪ ٞ‬سا ٔی ت‪ٛ‬اٖ ‪ٞ‬ش چا‪ٙ‬اذ‬ ‫س‪ٚ‬ص یه ب س ا٘ا ْ داد‪ ،‬صیاشا وا س‬ ‫ٔ‪ٛ‬سد ٘ی ص ‪ٞ ٚ‬ضی‪ ٞ ٝٙ‬ی ٔشب‪ٛ‬ط ب‪ ٝ‬ایٗ‬ ‫س‪ٚ‬ؽ‪ ٞ‬صی د اػت‪.‬‬ ‫ایٗ دس ح ِی اػت و‪FAST ٝ‬وُ‬ ‫ایٗ فشای‪ٙ‬ذ ا٘ذاص‪ٌٜ‬یشی حآ ت‪ٛٔٛ‬س‬ ‫سا خ‪ٛ‬دو س ٔی و‪ٙ‬ذ‪ ،‬ب‪ ٝ‬ایٗ ٔؼ‪ٙ‬ی و‪ٝ‬‬ ‫ٔیت‪ٛ‬ا٘ذ ا٘ذاص‪ٌٜ‬یشی‪ ٞ‬سا با‪ ٝ‬طا‪ٛ‬س‬ ‫ٔذا‪ ْٚ‬بذ‪ٞ ٖٚ‬یچ ‪ٞ‬اضیا‪ٙ‬ا‪ ٝ‬یا وا س‬ ‫اض فی ا٘ا ْ د‪ٞ‬ذ‪.‬‬ ‫ایٗ دػتٍ ‪ ٜ‬اص یه حؼاٍاش با‪ٟ‬اش‪ٜ‬‬ ‫ٔی بشد و‪ ٝ‬اص یه الی‪٘ ٝ‬ا صن طاال‬ ‫و‪ ٝ‬دس ب الی یه پّیٕش االػتیه ‪ٚ‬‬ ‫یه و‪ ِٝٛ‬پـاتای اِاىاتاش‪٘ٚ‬ایاىای‬ ‫و‪ٛ‬چه لشاس ٌشفت‪ ،ٝ‬تـىیاُ ؿاذ‪ٜ‬‬ ‫اػت‪ .‬ایٗ حؼٍش‪ ،‬ا٘ؼط ف پازیاش ‪ٚ‬‬ ‫ل بُ وـؾ اػت ‪ ٚ‬با پایاـاشفات‬ ‫ت‪ٛٔٛ‬س ٔ‪ٙ‬بؼط ی و‪ٛ‬چه ٔای ؿا‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ب‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ٌش‪ ٜٚ‬ػّٓ ‪ ٚ‬أ‪ٛ‬صؽ ایش٘ اص «صیاْ ئای‬ ‫ػ ی‪ٙ‬غ»‪ ،‬ویفیت پ ییٗ ‪ٛٞ‬ایی وا‪ٔ ٝ‬اشدْ تا‪ٙ‬افاغ‬ ‫ٔی و‪ٙٙ‬ذ یىی اص ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ػ ت ٔط ِؼ ت ٔختاّاف دس‬ ‫چ‪ٙ‬ذ د‪ٌ ٝٞ‬زؿت‪ ٝ‬ب‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػت‪ .‬ایٗ تحمیم ت حا وای‬ ‫اػت و‪ ٝ‬ویفیت ‪ٛٞ‬ا ب‪ ٝ‬ط‪ٛ‬س ٔاذا‪ ْٚ‬دس ػاشتا ػاش‬ ‫ج‪ ٖ ٟ‬دس ح َ اف‪ َٛ‬اػت ‪ ٚ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬افاضایاؾ ػاطاح‬ ‫اِ‪ٛ‬دٌی ؿیٕی یی ‪ ٚ‬رسات االیا‪ٙ‬اذ‪ ٜ‬با ٔـاىاالت‬ ‫ت‪ٙ‬فؼی ‪ٔ ٚ‬شی‪ ٞ‬ی ل بُ پیـٍیشی دس ج‪ٔ ٖ ٟ‬شتباط‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫تحمیم ت جذیذ ب‪ ٝ‬س‪ٞ‬بشی «ٔا‪ٛ‬ػاؼا‪ ٝ‬فاشا٘ؼایاغ‬ ‫وشیه »دس ِ‪ٙ‬ذٖ با‪ ٝ‬طا‪ٛ‬س ٔـاخاق ؿا‪ٙ‬ا خات‬ ‫دا٘ـٕ‪ٙ‬ذاٖ اص ت ثیش اِ‪ٛ‬دٌی ‪ٛٞ‬ا بش بیٕ سی ػشط ٖ سا‬ ‫افضایؾ داد‪ ٜ‬اػت‪ .‬ایٗ ٔحمم ٖ ٔیٌ‪ٛ‬ی‪ٙ‬ذ و‪٘ ٝ‬ت یاج‬ ‫ایٗ تحمیک ؿ‪ ٙ‬خت ا٘‪ ٟ‬دسب س‪ ٜ‬چٍ‪٘ٛ‬اٍای ؿاىاُ‬ ‫ٌشفتٗ ‪ ٚ‬سؿذ ت‪ٛٔٛ‬س‪ ٞ‬سا ٔتح‪ َٛ‬وشد‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫ب‪ٌ ٝ‬فت‪ٔ ٝ‬حمم ٖ‪ ،‬اِ‪ٛ‬دٌی ‪ٛٞ‬ا با‪ ٝ‬طا‪ٛ‬س ٔؼاتامایآ‬ ‫ٔ‪ٛ‬جب کذٔ‪ ٝ‬ب‪ ٝ‬ػّ‪ٕ٘ َٞٛ‬یؿ‪ٛ‬د بّى‪ ٝ‬ػّ‪ٞ َٛ‬ا ی‬ ‫فشػ‪ٛ‬د‪ ٜ‬سا و‪ ٝ‬اص لبُ اػیب دیاذ‪ ٜ‬با‪ٛ‬د٘اذ‪ ،‬فاؼا َ‬ ‫ٔیػ صد ‪ ٚ‬ایٗ ػّ‪ٕٔ َٞٛ‬ىٗ اػت بؼذا ب‪ٚ ٝ‬ضؼیت‬ ‫ػشط ٘ی بشػ‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٞ‬ش چ‪ٙ‬ذ ی فت‪ ٞ ٝ‬ی ایٗ تحمیک بش تحمیم ت ٔشب‪ٛ‬ط با‪ٝ‬‬ ‫اِ‪ٛ‬دٌی ‪ٛٞ‬ا اػت‪ٛ‬اس اػت أ دس ٔ‪ٛ‬سد ت ثیش کاذ‪ٞ‬ا‬ ‫ٔ‪ٛ‬اد ؿیٕی یی ػشط ٖصای دیٍش بش ػّ‪َٞٛ‬ا ی باذٖ‬ ‫٘یض ل بُ و سبشد اػت‪.‬‬ ‫ب ایٗ ح َ ‪ٛٙٞ‬ص ٔـخق ٘یؼت و‪ٛٔ ٝ‬اد ػشطا ٖ صا‬ ‫)‪(carcinogenic‬چ‪ ٝ‬ج یٍ ‪ٔ ٜ‬ـخلی دس ایاٗ‬ ‫فشای‪ٙ‬ذ داس٘ذ‪ٔ .‬ؼ ِ‪ ٝ‬اکّی ایٗ اػت و‪ ٝ‬بؼایا سی اص‬ ‫ایٗ ٔ‪ٛ‬اد اص جّٕ‪ ٝ‬اِ‪ٛ‬دٌی ‪ٞ‬ا‪ٛ‬ا ٔا‪ٛ‬جاب کاذٔا‪ٝ‬‬ ‫ٔؼتمیٓ ب‪ ٝ‬دیاٖای ٕ٘یؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫جزبِ ٍ ػشق حسیٌی ًَسی است کِ ّشگض خاهَ‬ ‫هی افتذ کِ باػج هی شَد ایی ًَس تاللَ‬ ‫شَد‪.‬‬ ‫هؼاٍى فشٌّگی ٍ اجتواػی داًشگاُ تبنشینض گنفنت‪ :‬‬ ‫جزبِ ٍ ػشق حسیٌی ًَسی است کِ ّشگض خاهنَ ‬ ‫ًوی شَد‪ ،‬دس اسبؼیی حَادث ٍ تنحنَمتنی اتنفنا ‬ ‫ بنینشنتنش ‬ ‫حات االػالْ ػؼیذ ػّیضاد‪ ٜ‬دس ٌفت‪ ٌٛٚ‬ب ایؼا‪ٙ‬ا‬ ‫دس خل‪ٛ‬ف س‪ٚ‬ص اسبؼیٗ ار‪ ٟ‬س واشد حإا ػا‪ ٝ‬ی‬ ‫اسبؼیٗ یىی اص حٕ ػ‪ ٞ ٝ‬ی ٔطشح دس ج‪ ٖ ٟ‬اػاالْ‬ ‫اػت بشای ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬تاثیشات بؼضا ‪ ٚ‬بی بذیّی داسد‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ت ویذ وشد اکُ بحث حٕ ػ‪ ٝ‬ی اسباؼایاٗ اص‬ ‫ححشت صی‪ٙ‬ب(ع ؿش‪ٚ‬ع ٔیؿ‪ٛ‬د ب لطاغ ٘اظاش اص‬ ‫اختالف ت س‪ٚ‬ایی ‪ ٚ‬تحّیُ‪ ، ٞ‬ححشت صی‪ٙ‬ب(ع دس‬ ‫اسبؼیٗ ا‪ ٚ َٚ‬د‪ ْٚ‬حح‪ٛ‬س داؿت‪ ٝ‬اػات ‪ ٚ‬اغا صٌاش‬ ‫حشوت اسبؼیٗ حؼی‪ٙ‬ی ب‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افض‪ٚ‬د حشوت ححشت صی‪ٙ‬ب(ع ب‪ ٝ‬ػ‪ٛ‬ی لباش‬ ‫بشادسؽ ‪ ٚ‬حح‪ٛ‬س اٖ ححشت ‪ ٚ‬کح ب‪ٝ‬ی ب ‪ٚ‬فا ی‬ ‫سػ‪ َٛ‬خذا(ف ‪ ،‬جا باش باٗ ػاباذاا ا٘لا سی ‪ٚ‬‬ ‫ ًوی شَد‬ ‫‪ٕٞ‬شا‪ٞ‬ؾ ػطی‪ ٝ‬بش ػش ٔضاس أ ْ حؼیٗ (ع ؿ یذ دس‬ ‫٘ظش بشای ٔ چ‪ٙ‬ذاٖ ا‪ٕٞ‬یت ٘ذاؿت‪ ٝ‬ب ؿاذ با‪ ٝ‬دِایاُ‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬بحث اسبؼیٗ ‪ ٚ‬چّ‪ٌ ٝ‬شفتٗ بشای ٔؼّٕ ٘ی وا‪ٝ‬‬ ‫اص د٘ی ٔیس‪٘ٚ‬ذ یه أش ػ دی اػت‪ ،‬أ ایٗ حشوت‬ ‫ت‪ٛ‬ػط خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ش أ ْ حؼیٗ (ع ‪ ٚ‬کح ب‪ٝ‬ی ایـ ٖ ٔا‬ ‫سا ب‪ ٝ‬ا٘ذیـ‪ٚ ٝ‬ا ٔیداسد و‪ ٝ‬چشا اٖ‪ ٞ‬دس اٖ ؿشایاط‬ ‫خفم ٖ خ‪ٛ‬د سا ب صحٕت ب‪ ٝ‬ػاش لاباش أا ْ خا‪ٛ‬د‬ ‫سػ ٘ذ٘ذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ادأ‪ ٝ‬داد ٔ ب یذ ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع سا دس بؼتش صٔ ٘ای‬ ‫ت سیخی خ‪ٛ‬د بشسػی و‪ٙ‬یٓ و‪ ٝ‬بؼذ اص ؿ‪ٟ‬ا دت أا ْ‬ ‫حؼیٗ(ع ‪ ٚ‬ح دث‪ٝ‬ی ػ ؿ‪ٛ‬سا چ‪ ٝ‬فح یی دس جا‪ٟ‬ا ٖ‬ ‫اػالْ ب‪ٚ ٝ‬یظ‪ ٜ‬دس ٔ‪ٙ‬طم‪ ٝ‬ؿ ٔ ت ‪ ٚ‬ػشاق ح وٓ ؿذ ‪ٚ‬‬ ‫ا‪ٕٞ‬یت ‪ ٚ‬اث س ایٗ حشوت ب یذ ب‪ِ ٝ‬حا تا سیاخای‬ ‫ٔ‪ٛ‬سد ٔط ِؼ‪ ٝ‬لشاس ٌیشد‪.‬‬ ‫هؼاٍى داًشجَیی داًشگاُ تبشیض خبش داد‪:‬‬ ‫اغاص ٍاگزاسی خَابگاُ ٍ تَصیغ غزا بشای داًشجَیاى حایض ششایط‬ ‫هؼاٍى داًشجَیی داًشگاُ تبشیض اص اغناص ٍاگنزاسی ‬ ‫خَابگاُ ٍ تَصیغ غزا اص ‪ ۶۲‬شْشیَس بشای داًشجَیاى ‬ ‫حایض ششایط ایی داًشگاُ خبش داد‪.‬‬ ‫حؼیٗ أ ٔؼّی پ‪ٛ‬س ضٕٗ تبشیه فشا سػیاذٖ اغا ص‬ ‫ػ َ تحلیّی جذیذ ب‪ٕٝٞ ٝ‬ی دا٘ـٍ ‪ٞ‬ی ٖ با‪ٚ ٝ‬یاظ‪ٜ‬‬ ‫دا٘ـا‪ٛ‬ی ٖ‪ ،‬ار‪ ٟ‬س وشد ب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ب‪ ٝ‬ابالغی‪ٝ‬ی لاباّای‬ ‫‪ٚ‬صاست ػّ‪ ،ْٛ‬تحمیم ت ‪ ٚ‬فا‪ٙ‬ا ‪ٚ‬سی دس خلا‪ٛ‬ف‬ ‫حح‪ٛ‬سی ب‪ٛ‬دٖ وّی‪ٝ‬ی فؼ ِیت‪ ٞ‬ی أ‪ٛ‬صؿی دس ػ َ‬ ‫تحلیّی جذیذ‪ٔ ،‬ؼ ‪٘ٚ‬ت دا٘ـا‪ٛ‬یی دا٘ـٍ ‪ ٜ‬تباشیاض‬ ‫ب ٔؼ ػذت ‪ٞ‬یات سئیؼ‪ ٝ‬ی ‪ٕٞ ٚ‬ى سی ػ یش ػ‪ٛ‬أاُ‬ ‫ف‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬اجشایی دا٘ـاٍا ‪ ٜ‬الاذاْ با‪ ٝ‬أا د‪ ٜ‬ػا صی‬ ‫ػ ِٗ ‪ ٞ‬ی غزاخ‪ٛ‬سی‪ ،‬خ‪ٛ‬ابٍ ‪ٞ ٜ‬ا ی دا٘ـااا‪ٛ‬یای‪،‬‬ ‫أى ٘ ت سف ‪ٞ‬ی ‪ ٚ‬تا‪ٟ‬یضات ‪ٚ‬سصؿای باشای اغا ص‬ ‫ػ َ تحلیّی پش ٘ـ ط ت‪ٛ‬اْ ب اسأؾ ‪ ٚ‬سفا ‪ ٜ‬باشای‬ ‫دا٘ـا‪ٛ‬ی ٖ ٕ٘‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػت‪ٚ.‬ی ب اؿ س‪ ٜ‬با‪ ٝ‬باشٌاضاسی‬ ‫سراشپس‬ ‫ساالد استًوا‬ ‫*الىازاشرالی‬ ‫مًاد الزم‪:‬‬ ‫و ‪ٌ ۱۶۶ ٛٞ‬شْ‪ ،‬وشفغ ‪ ۴‬ػ ل‪ٛٞ ،ٝ‬یاج ‪ ۶‬ػاذد‪،‬‬ ‫ٌُ وّٓ ‪ٌ ۱۶۶‬شْ‪ ،‬وّٓ بش‪ٚ‬وّی ‪ٌ ۱۶۶‬شْ‪٘ ،‬ؼ‪ٙ‬ا ع‬ ‫خـه ‪ ۱‬ل ؿک چ ی خ‪ٛ‬سی‪ ،‬اب ِیٕ‪ ۶ ٛ‬لا ؿاک‬ ‫غزا خ‪ٛ‬سی‪ ،‬ػشو‪ ٝ‬ػیب ‪ ۴‬لا ؿاک غازا خا‪ٛ‬سی‪،‬‬ ‫س‪ٚ‬غٗ صیت‪ ۴ ٖٛ‬ل ؿک غزا خ‪ٛ‬سی‬ ‫طرز تُیٍ‪:‬‬ ‫ابتذا وّٓ بش‪ٚ‬وّی‪ ٌُ ،‬وّٓ‪ٛٞ ،‬یج ‪ ٚ‬واشفاغ سا‬ ‫دسؿت خشد ٔی و‪ٙ‬یٓ‪ .‬و ‪ٞ ٛٞ‬ا سا د‪ٚ‬س راشف‬ ‫ٔ‪ٛ‬سد ٘ظش چیذ‪ٛٔ ٚ ٜ‬اد خشد ؿذ‪ ٜ‬سا ‪ٚ‬ػط اٖ ٔای‬ ‫سیضیٓ‪.‬اب ِیٕ‪ ،ٛ‬ػشو‪ ٝ‬ػیب‪ ،‬س‪ٚ‬غاٗ صیاتا‪ٚ ٖٛ‬‬ ‫٘ؼ‪ ٙ‬ع سا ب ‪ ٓٞ‬خ‪ٛ‬ب ٔخّ‪ٛ‬ط ٔی و‪ٙ‬ایآ تا ػاغ‬ ‫ک ف ‪ ٚ‬یىذػتی بذػت ا‪ٚ‬سیٓ‪ .‬ػپاغ ػاغ سا‬ ‫س‪ٚ‬ی ػ الد سیخت‪ ٚ ٝ‬ػش‪ٔ ٚ‬ی و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫راَی برای کاَش دمای لطب‬ ‫با تسریک ررات معلک در استراتًسفر‬ ‫ّای پظٍّش گشٍّی اص هحققاى ًشاى هیدّذ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫یافتِ‬ ‫با ٍجَد تشذیذ سًٍذ گشم شذى قطب جنٌنَو ٍ ‬ ‫شوال‪ ،‬کاستی اص دهای ایی هٌاطق بنا افشناًنذى ‬ ‫رسات هؼلق دس َّا دس ػشع ّنای بنام هناًنٌنذ ‬ ‫استشاتَسفش هیتَاًذ اص دهای ایی هٌاطق بکاّذ‪ .‬‬ ‫ ‬ ‫پیششفت تحقیقات الَدگی َّا اهیذّا بشای تَلیذ قشص پیشگیشی ‬ ‫اص سشطاى سا قَت بخشیذ‬ ‫تحقیقات جذیذ هَجب تؼویق شٌاخت داًشوٌذاى اص ‬ ‫چگًَگی تاحیش الَدگی َّا بش ایجاد بیواسی سشطاى ‬ ‫شذُ است ٍ هی تَاًذ ساّی بشای پیشگیشی اص اینی ‬ ‫بیواسی اسائِ کٌذ‪ .‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬فک پ ٘ضد‪ٕٞ‬یٗ إِپی د فش‪ٍٙٞ‬ی ‪ٚ‬سصؿی دا٘ـا‪ٛ‬ی ٖ‬ ‫دختش ‪ ٚ‬پؼش ػشاػش وـ‪ٛ‬س ب‪ٔ ٝ‬یضب ٘ی دا٘ـٍ ‪ ٜ‬تباشیاض‬ ‫دس ت بؼت ٖ ػ َ ج سی افاض‪ٚ‬د با ‪ٚ‬جا‪ٛ‬د فاشکات‬ ‫ٔحذ‪ٚ‬د بؼذ اص إِپی د ‪ ٚ‬ال ٔت بشخی اص دا٘ـاا‪ٛ‬یا ٖ‬ ‫ٔم طغ تحلیالت تىٕیّی ‪ ٚ‬دا٘ـا‪ٛ‬ی ٖ خ سجی دس‬ ‫خاا‪ٛ‬ابااٍ ا ‪ ٞ ٜ‬ا دس طاا‪ َٛ‬ت ا بؼاات ا ٖ‪ ،‬باا‪ٞ ٝ‬اإاات‬ ‫‪ٕٝٞ‬ی ‪ٕٞ‬ى ساٖ ت‪ٛ‬ا٘ؼتیٓ أى ٘ ت سف ‪ٞ‬ی سا ٔاذدا‬ ‫أ د‪ ٜ‬وشد‪ ٚ ٜ‬خ‪ٛ‬ابٍ ‪ ٞ ٜ‬ی دا٘ـا‪ٛ‬یی ٔاطا باک با‬ ‫تم‪ٛ‬یٓ أ‪ٛ‬صؿی دا٘ـاٍا ‪ ٚ ٜ‬فاشایا‪ٙ‬اذ ‪ٚ‬اٌازاسی‬ ‫خ‪ٛ‬ابٍ ‪ ٜ‬دس اختی س دا٘ـا‪ٛ‬ی ٖ ‪ٚ‬اجذ ؿاشایاط لاشاس‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ٌشفت‪ٔ.‬ؼ ‪ ٖٚ‬دا٘ـا‪ٛ‬یی دا٘ـٍ ‪ ٜ‬تباشیاض با‬ ‫اؿ س‪ ٜ‬ب‪ ٝ‬رشفیت خ‪ٛ‬ابٍ ‪ ٜٞ‬ی دا٘ـا‪ٛ‬یی دختشاٖ با‪ٝ‬‬ ‫تؼذاد د‪ٞ ٚ‬ضاس ‪ ۴۸۶ ٚ‬دا٘ـا‪ ٚ ٛ‬پؼشاٖ ب‪ ٝ‬تؼاذاد د‪ٚ‬‬ ‫‪ٞ‬ضاس ‪ ۳۳۶ ٚ‬دا٘ـا‪ ٛ‬خ طش٘ـ ٖ وشد دا٘ـااا‪ٛ‬یا ٖ‬ ‫‪ٚ‬س‪ٚ‬دی‪ ٞ‬ی لبُ اص ػ َ ‪ ۱۳۶۱‬و‪ ٝ‬اص طشیک ػ ٔ ٘‪ٝ‬ی‬ ‫ػٕ د ٘ؼبت ب‪ ٝ‬ا٘تخ ب ‪ٞ‬آ اتا لای ‪ ٚ‬اتا ق الاذاْ‬ ‫ٕ٘‪ٛ‬د‪ٜ‬ا٘ذ‪ ،‬اػى ٖ داد‪ٔ ٜ‬ای ؿا‪٘ٛ‬اذ ‪ ٚ‬دا٘ـااا‪ٛ‬یا ٖ‬ ‫‪ٚ‬س‪ٚ‬دی جذیذ ٘یض پاغ اص تاحا‪ٛ‬یاُ ٔاذاسن با‪ٝ‬‬ ‫دا٘ـىذ‪ ٞ ٜ‬ی ٔشب‪ٛ‬ط‪ ٚ ٝ‬تبذیُ ‪ٚ‬ضؼیت تحالایاّای‬ ‫ا٘ ٖ ب‪« ٝ‬دس ح َ تحلایاُ»‪ ،‬باشاػا ع ٔاماشسات‬ ‫ک‪ٙ‬ذ‪ٚ‬ق سف ‪ ،ٜ‬دس ک‪ٛ‬ست احشاص ؿشایط دس خ‪ٛ‬ابٍا ‪ٜ‬‬ ‫اػى ٖ خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ ی فت‪.‬‬ ‫ب‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ٌش‪ ٜٚ‬ػّٓ ‪ ٚ‬أ‪ٛ‬صؽ ایش٘ا اص پا یاٍا ‪ٜ‬‬ ‫اطالع سػ ٘ی فیض ‪ ،‬لطب ‪ ٞ‬ی صٔیٗ چ‪ٙ‬ذیٗ باشاباش‬ ‫ػشیغ تش اص بمی‪ ٙٔ ٝ‬طک دس ح َ ٌشْ ؿذٖ ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ ‪ٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬یٗأش ٔ‪ٛ‬ج ‪ ٞ‬ی ٌشٔ یی ؿذیذ سا پذیاذ ا‪ٚ‬سد‪ٜ‬‬ ‫و‪ ٝ‬ا‪ٚ‬ایُ ػ َ ج سی ٔیالدی دس د‪ ٚ‬لطب ؿٕ َ ‪ٚ‬‬ ‫ج‪ٛٙ‬ب ٌضاسؽ ؿذ‪.‬‬ ‫ب ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د ایٗ‪ ،‬دا٘ـٕ‪ٙ‬ذاٖ بش٘ ٔ‪ٝ‬ای احتٕا ِای باشای‬ ‫ای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬طشاحی وشد‪ٜ‬ا٘ذ و‪ ٝ‬جت‪ ٞ‬ی ج‪ٍٙٙ‬ذ‪ ٜ‬ػشیغ‬ ‫ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ رسات ٔیىش‪ٚ‬ػى‪ٛ‬پی ٔؼّک دس ‪ٛٞ‬ا سا دس‬ ‫ػشم‪ ٞ‬ی ‪ ۰۶‬دسج‪ٝ‬ای ؿٕ َ ‪ ٚ‬ج‪ٛٙ‬ب صٔیاٗ با‪ٝ‬‬ ‫ک‪ٛ‬ست افـ ٘‪ٝ‬ای پخؾ و‪ٙٙ‬ذ‪ .‬دس ک‪ٛ‬ستی و‪ ٝ‬ایاٗ‬ ‫رسات دس استف ع ‪ٞ ۳۴‬ضاس ف‪ٛ‬تی (‪ٞ ۱۴۱‬ضاس ٔتاشی‬ ‫پشاو‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬ؿ‪٘ٛ‬ذ‪ ،‬ب‪ ٝ‬تذسیج ب‪ ٝ‬ػٕت لطب حاشوات‬ ‫وشد‪ٛٔ ٚ ٜ‬جب ػ ی‪ ٝ‬دس ػطح صیشیٗ ٔیؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬یه اػٕیت ٔحمک اسؿذ ایٗ ٔط ِؼ‪ ٝ‬و‪ٌ ٝ‬ضاسؽ‬ ‫و ّٔی اص اٖ دس ٘ـشی‪ ٝ‬استب ط ت ‪ ٚ‬تاحامایاما ت‬ ‫صیؼتٔحیطی ٔ‪ٙ‬تـش ؿذ‪ ٜ‬دس ایٗ ٔ‪ٛ‬سد ٔیٌا‪ٛ‬یاذ‬ ‫ٍ٘شا٘ی ‪ ٚ‬حؼ ػیت صی دی بشای اػتف د‪ ٜ‬اص رسات‬ ‫‪ٛٞ‬اپخؾ ب‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬س خ‪ٙ‬ه واشدٖ صٔایاٗ ‪ٚ‬جا‪ٛ‬د‬ ‫داسد‪ ،‬أ اٌش ٔؼ دِ‪ٞ ٝ‬ضی‪ ٝٙ‬ف یذ‪ ٜ‬ایاٗ س‪٘ٚ‬اذ باشای‬ ‫ٔ‪ٙ‬طم‪ٝ‬ای ٔفیذ ب ؿذ‪ ،‬لطؼ اٖ ٔ‪ٙ‬طم‪ ٝ‬لطب خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬اذ‬ ‫ب‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫افـ ٘ذٖ رسات دس س‪ٚ‬ص‪ ٞ‬ی ط‪ٛ‬ال٘ی ت بؼت ٖ ‪ ٚ‬ب‪ٟ‬ا س‬ ‫ب‪ٚ ٝ‬لت ٔحّی ب یذ ا٘ااا ْ ؿا‪ٛ‬د‪ ،‬یاه ٘ا ‪ٌٚ‬ا ٖ‬ ‫ٔـخق جت‪ ٞ‬ی ج‪ٍٙٙ‬ذ‪ٔ ٜ‬یت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬اذ دس ‪ٞ‬اش د‪ٚ‬‬ ‫٘یٕىش‪ ٜ‬یؼ‪ٙ‬ی لطب ‪ ٞ‬ی ؿإا َ ‪ ٚ‬جا‪ٙ‬ا‪ٛ‬ب ایاٗ‬ ‫ٔ ٔ‪ٛ‬سیت سا ا٘ا ْ د‪ٙٞ‬ذ ‪ ٚ‬ب تغییاش ‪ٞ‬اش فلاُ با‪ٝ‬‬ ‫٘یٕىش‪ ٜ‬دیٍش بش‪٘ٚ‬ذ‪.‬‬ ‫تًلیذ برق خًرشیذی در شب با‬ ‫استفادٌ از ایىٍَای فضایی‬ ‫یک هٌْذع ‪ ۶۲‬سالِ قظذ داسد بنا اسنتنفنادُ اص ‬ ‫ایٌِ ّای فضایی دس شب اًشطی خَسشیذی تَلنینذ ‬ ‫کٌذ کِ ایی اهش دس ًْایت‪ ،‬اًشطی خَسشیذی سا بنِ ‬ ‫ّای پاک تبذیل هیکٌذ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫تشیی ًَع اص اًشطی‬ ‫ ‬ ‫اسصاى‬ ‫ب‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ایؼ‪ ٚ ٙ‬ب‪٘ ٝ‬مُ اص ای ای‪ ،‬باضسٌاتاشیاٗ‬ ‫چ ِؾ دس ٔ‪ٛ‬سد ا٘شطی خ‪ٛ‬سؿیذی ایٗ اػات وا‪ٝ‬‬ ‫اٖ سا فمط ٔیت‪ٛ‬اٖ دس ط‪ َٛ‬س‪ٚ‬ص ت‪ِٛ‬یذ واشد‪ .‬ایاٗ‬ ‫یىی اص دالیُ ػٕذ‪ٜ‬ای اػت و‪ ٝ‬بؼی سی اص ٔاشدْ‬ ‫‪ ٚ‬ک‪ ٙ‬یغ اص ػشٔ ی‪ٌٝ‬زاسی دس کفح ت خ‪ٛ‬سؿیذی‬ ‫خ‪ٛ‬دداسی ٔی و‪ٙٙ‬ذ‪ ،‬صیشا یه ٔ‪ٙ‬بغ پ یاذاس ا٘اشطی‬ ‫٘یؼت‪.‬‬ ‫ب ایٗ ح َ‪ ،‬بٗ ٘‪ٛ‬ان ( )‪ٔBen Nowack‬بتىش‬ ‫‪ ٚ‬و سافشیٗ ‪ ۶۰‬ػ ِ‪ ٝ‬ادػ ٔیو‪ٙ‬ذ وا‪ ٝ‬س‪ٚ‬ؿای سا‬ ‫ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬داد‪ ٜ‬اػات وا‪ ٝ‬أاىا ٖ تا‪ِٛ‬ایاذ ا٘اشطی‬ ‫خ‪ٛ‬سؿیذی سا دس ط‪ َٛ‬ؿب ٘یض فشا‪ٔ ٓٞ‬یو‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی لبال دس ؿشوت اػپیغ ایاىاغ( )‪SpaceX‬‬ ‫و س وشد‪ ٜ‬اػت ‪ ٚ‬دس ح َ ح ضاش ٔاذیاش ػا ٔاُ‬ ‫ؿشوت ت‪ٙ‬ض ا‪ٔ ٚ‬یاشسص ( )‪Tons of Mirrors‬‬ ‫اػت و‪ ٝ‬ب چـآ ا٘اذاصی باشای جا یاٍاضیا‪ٙ‬ای‬ ‫ػ‪ٛ‬خت‪ ٞ‬ی فؼیّی ب اسصاٖ تش وشدٖ ‪ ٚ‬بایاؾ اص‬ ‫‪ٕٞ‬یـ‪ ٝ‬دس دػتشع تش وشدٖ ا٘اشطی خا‪ٛ‬سؿایاذی‬ ‫تاػیغ ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫بویوتموسه قوجاغیندا ایگیدلرسه‬ ‫ایگیدلیگی سه دنیایا گتیرمیسه‬ ‫اان یوردو یو وامیسسان ارذبایجان‬ ‫محمد اشراقی‬ ‫اات بابا سوزلری‬ ‫غّ‪ٛ‬ات ٌ‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ثبغّ‪٥‬س‪٤‬ط!‬ ‫***‬ ‫حک لبپ‪٥‬سا‪٘ ،‬بحک ٌ‪٥‬ط‪ ٜ‬ض ا‪٤‬ضط‪! ٢‬‬ ‫***‬ ‫حک لبپ‪٥‬سا‪٘ ،‬بحک ٌ‪٥‬ط‪ ٜ‬ض ا‪٤‬ضط‪! ٢‬‬ ‫***‬ ‫ض‪٥‬د ٔ‪ ٓ٥ٙ‬ز‪٤‬ط وطأت‪ ٗ٥‬ث‪٥ّ٥‬طْ!‬ ‫***‬ ‫پ‪٤ ِٛٛ‬ئطزٖ ز‪ ٜ‬تبپسبٖ سب٘ب!‬ ‫****‬ ‫پ‪ ٣ِٛ‬ص‪٥‬ر‪ٙ٥‬زب رب٘‪ ٣‬ص‪٥‬ر‪٥‬ط!‬ ‫***‬ ‫پ‪ َٛ‬پ‪ٌ َٛ‬ت‪٥‬ط‪ ٜ‬ض!‬ ‫***‬ ‫ا‪ ُ٤‬تع‪ِٙ ٜ‬س‪ ٢‬پ‪ َٛ‬تع‪ِٙ ٜ‬س‪!٢‬‬ ‫***‬ ‫زئ‪ ٝ٥‬سٗ ‪٤‬ئ‪ ٝٙ‬پ‪٥‬ط‪٥‬ه اسم‪٥‬ط‪٤‬ت!‬ ‫***‬ ‫پ‪٥‬ط‪ ٣ٍ٥‬ص‪ٛ‬خ ل‪٥‬س‪ٙ‬بسبٖ لب‪٥٤‬ساض ا‪ٚ‬ظ‪ ٚٚٚ‬ز‪٤‬س‪ ٜ‬ض!‬ ‫****‬ ‫پ‪٥‬ط‪ ٍٝ٥‬زئس‪ّ٤‬ط ح‪...‬ذ‪ ٖٛ‬زضٔب٘س‪٤‬رط ‪٤‬رئرط اِرتر‪٥‬ر‪ٙ‬رسا‬ ‫ٌ‪٥‬عِتس‪!٢‬‬ ‫***‬ ‫پ‪٥‬ط‪٥‬ه و‪ ٣ٕ٥‬ز‪ٚٚ‬اضا ز‪٤‬طٔبض‪٥‬ط!‬ ‫***‬ ‫ص‪ٛ‬ثب٘‪ ٗ٥‬زا‪٤‬بغ‪ ٗ٥ٙ٥ٌّ ٣‬ا‪٤‬بغ‪!٣‬‬ ‫بیلمجو لر‬ ‫٘بضزا ‪ٚ‬اض‪٘ ،‬بضزا ‪ٚ‬اض٘بضزاٖ ض‪٥‬ط‪ٞ ٗ٤‬بضزا ‪ٚ‬اضاَ ت‪ٛ‬تٕربظ‬ ‫پ‪٥‬ضبق وسٕع ا‪٘ٚ‬ساٖ ض‪٥‬ط‪ٞ ٗ٤‬بضزا ‪ٚ‬اض؟ (‪ٛ٤‬ذ‪)ٛ‬‬ ‫***‬ ‫ا٘بٔ‪ ٗ٥‬ث‪٥‬ط ز‪ٚ ٛ٘ٚ‬اض لبتالٔبق ا‪ِٕٚ‬بظا‪ٚ‬ستر‪ ٛ‬ز‪ِٚ‬ر‪ ٛ‬ا‬ ‫اضطف‪ ،٣‬سب٘بٔبق ا‪ِٕٚ‬بظ (ا‪ِٚ‬س‪ٚ‬ظ ‪ ٚ‬سٕب)‬ ‫***‬ ‫ث‪٥‬ط ل‪ٛ‬ض‪ٚ ْٛ‬اض رب٘‪ٛ٤ ٣‬ذمب٘بز‪ٚ ٢‬اض رب٘‪ٛ٤ ٣‬ذب‪ٚ‬ص‪ٛ‬ض‬ ‫ا‪ٚ‬ظاق ‪٤‬ئطِط‪ ٜ‬ائّ‪ ٝ‬ص‪ٛ‬ذس‪ٚ‬ض سب٘‪ٛ٤ ٣‬خ (ط‪٥٥‬بض‪)ٜ‬‬ ‫***‬ ‫زاغسا تبپ‪٥‬جّساض ((ثبِتب)‬ ‫****‬ ‫س‪ٛ‬زا ضبپج‪ّ٥‬ساض ((ثبِ‪٥‬ک)‬ ‫***‬ ‫ا‪ٚ‬ثبزا فطٔبٖ ((ا‪٤‬ت)‬ ‫***‬ ‫ث‪٥‬ط اغبر‪ٚ ٓ٥‬اض ثبضس‪٥‬ع ‪ ,‬ث‪ٛ‬زالس‪٥‬ع ‪ ,‬ا‪٘ٚ‬ب ص‪٥‬ربٖ لربالض‬ ‫اَِس‪٥‬ع ر ا‪٤‬بلس‪٥‬ع (ل‪ٙ٥ّ٥‬ذ) )‬ ‫****‬ ‫ا‪٘ ٚ‬س‪٤‬ط و‪ ٣‬ا‪ٚ‬ست‪ ٛ‬ا‪ٚ‬ربق ‪ ,‬اِت‪ ٣‬س‪( ٛ‬لّ‪٥‬بٖ) )‬ ‫***‬ ‫(ا‪ِٚ‬س‪ٚ‬ظ))‬ ‫ٌئز‪ ٝ‬زاغ‪٥‬الض ‪ٌ ,‬و٘س‪ٚ‬ظ ‪٥٤‬غ‪٥‬الض‬ ‫****‬ ‫بایاتیالر‬ ‫درُ لر‬ ‫ص‪ٙ‬بضالض لبطبض‪-‬لبطبض‪،‬‬ ‫لبِر‪٥‬ت ظ‪٤‬ط‪ ٝ٤ ٜٚ‬صبتبض ‪.‬‬ ‫زاغب ل‪٥‬س‪٥ّ٥‬ت ‪٤‬بتبض ‪،‬‬ ‫ٔ‪٥‬ط‪٥ٔ- ُ٥‬ط‪ ُ٥‬زض‪ِ ٜ‬ط ‪.‬‬ ‫زض‪ِ ٜ‬ط‪،‬زض‪ِ ٜ‬ط‪،‬زض‪ِ ٜ‬ط‪،‬‬ ‫‪٤‬بض‪٤،ُ٥‬بض‪،ُ٥‬زض‪ِ ٜ‬ط‪.‬‬ ‫***‬ ‫س‪٥‬عِط‪ٚٚ ٜ‬ضغ‪٘ٛ‬بْ ٔٗ ‪،‬‬ ‫ثع‪٥ٙ٥ٌ ٜ‬ط ضفمس‪، ٖ ٜ‬‬ ‫***‬ ‫ٌ‪٘ٛ‬ص ص‪٥‬ربض افمسٖ ‪،‬‬ ‫ا‪ٚٚ‬د‪-‬ا‪ٚٚ‬د ظض اِط‬ ‫ل‪ٛ‬ش و‪ ٣ٕ٥‬ا‪ٚ‬ست‪ٛ٘ٛ‬ظز‪،ٜ‬‬ ‫لب٘بز صبِ‪ ٓ٥‬زض‪ِ ٜ‬ط‪.‬‬ ‫ضبّٔ‪٥‬ک زا ث‪٥‬ط اذطبٔ‪، ٣‬‬ ‫ل‪٘ٛ‬بق لبِ‪ ٓ٥‬زض‪ِ ٜ‬ط‬ ‫زض‪ِ ٜ‬ط‪-‬زض‪ِ ٜ‬ط‪،‬زض‪ِ ٜ‬ط‪،‬‬ ‫ل‪٘ٛ‬بق لبِ‪ ٓ٥‬زض‪ِ ٜ‬ط‪.‬‬ ‫***‬ ‫ٔ‪ٛ‬غبْ‬ ‫س‪٥‬عِطزٖ ‪ِٛ٤‬الض وئض‪٥‬ط‪،‬‬ ‫٘‪٤ ٝ‬بذط‪٥‬ى‪ٚ ٣‬اض س‪٥ٙ٥‬ع‪.‬‬ ‫ظ‪٤‬ط‪ِ ٜٚ‬ط اص‪٥‬الٖ ‪،‬‬ ‫ٌئ‪٥ٙ‬ص لبپ‪ ٣‬الضس‪ٙ٥‬س‪٥‬ع‪.‬‬ ‫زض‪ِ ٜ‬ط‪-‬زض‪ِ ٜ‬ط‪،‬زض‪ِ ٜ‬ط‪،‬‬ ‫‪٤‬بض‪٤-ُ٥‬بض‪،ُ٥‬زض‪ِ ٜ‬ط‬ ‫ادبیات‬ ‫دٍشٌثِ ‪ 82‬شْریَر‪ 11* 1041‬سپتاهثر ‪ 88 * 8488‬صفر ‪ * 1000‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * شوارُ ( سایی ) ‪9915 :‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫دده قورقود‬ ‫فضولی‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫رتبیت‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫زًدگیٌاهِ اهام حسیی(ع)‬ ‫ترجوِ شدُ از کتاب هٌتْی االهال هرحَم حاج شیخ عثاس قوی‬ ‫هترجن‪ :‬یَسف پیری‬ ‫تیریٌجی فصل‬ ‫اهام حسیی علیِ السالهیی سعادتلی ٍالدتی‬ ‫ٌئضٕ‪٥‬ص سب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اضز‪...ٚ ٢‬‬ ‫‪ ٚ‬ث‪٥‬ط ض‪ٚ‬ا‪٤‬ت‪ ٝ‬فطط ٌ‪ٌ ٝ٤ٛ‬ئس٘س‪ ٜ‬ز‪٥٤‬طز‪ ٓ٥ٙٔ: ٢‬و‪ ٗ٥ٕ٥‬سرعربزترّر‪ ٣‬ثر‪٥‬رط‬ ‫ضرع تبپ‪ّٕ٥‬بظ و‪ ٣ٙٔ ٝ‬حس‪ ٗ٥‬اثٗ عّ‪ ٚ ٣‬فبطٕ‪ٔ ٚ ٝ‬رحرٕرس (ظ) اظاز‬ ‫ائّ‪ٛ٥‬ثّس‪. ٢‬‬ ‫اثٗ ض‪ٟ‬ط اض‪ٛ‬ه ض‪ٚ‬ا‪٤‬ت ائّ‪ٛ٥‬ه و‪ ٝ‬أبْ حس‪ ٗ٥‬عّ‪ ٝ٥‬اِسالٔ‪ٚ ٗ٥‬الزتر‪٥‬ر‪ٙ‬رس‪ٜ‬‬ ‫فبطٕ‪ ٝ‬عّ‪ ٝ٥‬اِسالْ ٔط‪٤‬ض ا‪ِٛٚ‬ه‪ ،‬غ‪ٛ‬ز‪ ٢‬ل‪ٛ‬ض‪ٛٔٚ‬ضس‪ . ٢‬پ‪٥‬غرٕرجرط (ظ)‬ ‫ز‪ٚ‬ا اذتبضز‪، ٢‬تبپبٕ٘بز‪ . ٢‬پس پ‪٥‬غٕجط (ظ) حضطت فربطرٕر‪ ٝ‬سرالْ ا‬ ‫عّ‪ٟ٥‬ب٘‪٤ ٗ٥‬ب٘‪ٙ٥‬ب تطط‪ٌ ٤‬ت‪ٛ‬ض‪ٚ‬ه ‪ ٚ‬اوظ ٔجبضن ثبضٔبل‪ ٗ٥‬أبْ حس‪ ٗ٥‬عرّر‪٥‬ر‪ٝ‬‬ ‫اِسالٔ‪ ٗ٥‬اغع‪ٙ٤‬ب ل‪٤ٛ‬س‪ ٚ ٢‬أبْ حس‪ ٗ٥‬عّ‪ ٝ٥‬اِسالْ س‪٥‬بضز‪ . ٢‬ثعض‪ ٣‬ض‪ٚ‬ا‪٤‬تر‪ٝ‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬ض‪ ٜ‬ا‪ٚ‬ظ ٔجبضن ز‪ ٗ٥ّ٤‬أبْ حس‪ ٗ٥‬عّ‪ ٝ٥‬اِسالٔ‪ ٗ٥‬اغع‪ٙ٤‬ب ل‪٤ٛ‬رس‪ ٚ ٢‬ا‪٘ٚ‬رب‬ ‫ظل‪ٚ ٝ‬ئطضز‪ ٢‬ائّ‪ ٝ‬و‪ ٝ‬ت‪ٛ٤ٛ‬خ ا‪ٚ‬ظ ر‪ٛ‬ر‪ِ ٝ‬ط‪ ٝٙ٤‬ظل‪ٚ ٝ‬ئطض ‪ ٚ‬ث‪ ٛ‬عرٕرّر‪ ٣‬لرطخ‬ ‫ٌ‪ ٖٛ‬ازأ‪ٚ ٝ‬ئطز‪ . ٢‬پس أبْ حس‪ ٗ٥‬عّ‪ ٝ٥‬اسالٔ‪ ٗ٥‬ات‪ ٣‬پ‪٥‬غٕجط‪ ٗ٤‬اتر‪٥‬ر‪ٙ‬رسٖ‬ ‫ا‪ِٚ‬س‪. ٢‬‬ ‫عُّ اِططا‪٤‬ع وتبث‪ٙ٥‬س‪ ٜ‬ض‪ٚ‬ا‪٤‬ت ا‪ِٛ٘ٛٚ‬ه و‪ ٝ‬أبْ حس‪ٙ٥‬ر‪٥‬رٗ احر‪ٛ‬اِر‪ ٣‬غر‪ٛ‬ز‬ ‫إٔبلسا ثئّ‪ ٝ‬ا‪٤‬س‪ ٢‬و‪ ٝ‬ا‪ ٖٛ٘ٚ‬ات‪ ٣‬پ‪٥‬غٕجط‪ ٗ٤‬ات‪ٙ٥‬سٖ ا‪ِٚ‬س‪ ٚ ٢‬أبْ حس‪ ٗ٥‬عّ‪ٝ٥‬‬ ‫اِسالْ ٘‪ ٝ‬فبطٕ‪ ٝ‬زٖ ‪ ٝ٘ ٚ‬ث‪٥‬ط ا‪٤‬ط‪ ٢‬وسسٖ غ‪ٛ‬ز إٔس‪ ٚ. ٢‬ض‪٥‬رد ورّر‪٥‬ر‪ٙ‬ر‪٣‬‬ ‫حضطت غبزق عّ‪ ٝ٥‬اِسالٔسٖ ض‪ٚ‬ا‪٤‬ت ائّ‪ٛ٥‬ه و‪ ٝ‬أبْ حس‪ ٗ٥‬عّ‪ ٝ٥‬اِسرالْ‬ ‫حضطت ظ‪ٞ‬طازٖ ‪ٞ ٚ‬ئش غ‪ٛ‬ز ‪ٚ‬ئطٖ ا٘بزاٖ غ‪ٛ‬ز إٔس‪ ٢‬ثّى‪ ٝ‬ا‪ ٚ‬حضطتر‪٣‬‬ ‫پ‪٥‬غٕجط‪ ٗ٤‬ذسٔت‪ ٝٙ٥‬اپبضاضز‪٤‬الض ‪ ٚ‬حضطت ا‪ٚ‬ظ ٔجبضن ثربضٔربلر‪٥‬رٗ ا‪٘ٚ‬ر‪ٖٛ‬‬ ‫اغع‪ٙ٤‬ب ل‪٤ٛ‬بضز‪ ٚ ٢‬أبْ حس‪ ٗ٥‬عّ‪ ٝ٥‬اِسالْ س‪٥‬بضز‪ ٚ ٢‬ث‪ ٛ‬س‪ٕ٥‬بق أبْ حس‪ٗ٥‬‬ ‫عّ‪ ٝ٥‬اِسالٔ‪ ٝ‬ا‪٤‬ى‪ ٣‬ا‪ٚ‬س ٌ‪ ٖٛ‬ثس ا‪ٚ‬الضز‪. ٢‬‬ ‫أبْ حس‪ ٗ٥‬عّ‪ ٝ٥‬اِسالٔ‪ ٗ٥‬ات‪ ٚ ٣‬لب٘‪ ٣‬پ‪٥‬غٕجطزٖ ‪ٚ‬ر‪ٛ‬ز‪ٌ ٜ‬رّرس‪ٞ ٚ ٢‬ر‪٥‬رش‬ ‫ا‪ٚ‬ضبق ع‪٥‬س‪ ٣‬ثٗ ٔط‪ ٚ ٓ٤‬حس‪ ٗ٥‬ثٗ عّ‪ ٣‬عّ‪ ٝ٥‬اِسالٔسٖ غ‪ٛ‬ضا تبپ‪ِٛ‬رٕربز‪٢‬‬ ‫و‪ ٝ‬اِت‪ ٣‬ا‪٥ّ٤‬ک ز٘‪٥‬ب‪ ٚ ٌّٝ ٝ٤‬ز‪٤‬ط‪ ٢‬لبال ‪ ٚ‬ثعض‪ ٣‬ض‪ٚ‬ا‪٤‬تّطز‪ ٜ‬ع‪٥‬سب٘‪٤ ٣‬رحر‪٥‬ر‪٣‬‬ ‫‪٤‬بظ‪ٚ‬ثالض ‪ .‬عالٔ‪ ٝ‬ثحطاِعّ‪ ٗ٥ٔٛ‬ث‪ٛ‬ضزا ث‪٥‬ط عطث‪ ٣‬ضعط‪ٚ ٢‬اض ‪:‬‬ ‫ٔطتضع ِٓ ‪٤‬طتضع اثسا‬ ‫ٔٗ حس‪ ٢‬ا٘خ‪ ٗٔ ٚ ٣‬ط‪ٔ ٝ‬طاضع‪ٝ‬‬ ‫ایکیٌجی فصل‬ ‫اهام حسیی علیِ السالهیی هٌاقه ٍ هکارم اخالقیسی‬ ‫اضثع‪ٔ ٗ٥‬وش٘سٖ ‪ ٚ‬تبض‪٤‬د ذط‪٥‬جسٖ ٘مُ ا‪ِٛ٘ٛٚ‬ه و‪ ٝ‬ربثط ض‪ٚ‬ا‪٤‬ت ائرّر‪٥‬ر‪ٛ‬ه‬ ‫و‪ ٝ‬پ‪٥‬غٕجط (ظ)ث‪ٛ٤ٛ‬ضز‪: ٢‬ا ‪ٞ‬ط پ‪٥‬غٕجط‪ ٗ٤‬ا‪ٚ‬الز‪ ٗ٤‬ا‪ٚ‬ظ ٘سّ‪ٙ٥‬سٖ ‪ٚ‬رر‪ٛ‬ز‪ٜ‬‬ ‫ٌت‪ٛ‬ضض ‪ ٓ٥ٙٔ ٚ‬ا‪ٚ‬الز‪ ٣ٕ٤‬زا ا‪ٚ‬ظ ٘سّ‪ٕ٥‬سٖ ‪ ٚ‬عّ‪ ٣‬اثٗ اث‪٥‬طبِجر‪٥‬رٗ ٘سرّر‪٥‬ر‪ٙ‬رسٖ‬ ‫‪ٚ‬ر‪ٛ‬ز‪ٌ ٜ‬ت‪ٛ‬ض‪ٚ‬ه ‪.‬‬ ‫ث‪ِٛٛ‬ضس‪ٛ‬ظ و‪ٞ ٝ‬ط ا٘ب٘‪ ٗ٥‬ا‪ٚ‬الز‪ ٗ٤‬اتبس‪ٙ٥‬ب ٘سجت ‪ٚ‬ئطضِط‪،‬ا‪ٚ‬الز فربطرٕر‪ ٝ‬زٖ‬ ‫غ‪ٛ‬ضا و‪ ٗٔ ٝ‬ا‪ٚ‬الض‪ ٖٚ‬اتبس‪٥‬بْ ‪ٔ .‬وِ ز‪٥٤‬ط ‪:‬ثر‪ٔ ٛ‬ضرٕر‪٘ٛ‬ر‪٥‬رس‪ ٜ‬حرس‪٤‬رج‬ ‫ص‪ٛ‬ذس‪ ٢‬و‪ ٝ‬زالِت ا‪ٛ٥ّ٤‬ض و‪ ٝ‬حس‪ ٗ٥ٙ‬عّ‪ٕٟ٥‬ب اِسالْ پ‪٥‬غرٕرجرط‪٤‬رٗ ا‪٤‬رىر‪٣‬‬ ‫ا‪ٚ‬الز‪ّ٤‬ط ‪ ٚ‬أ‪٥‬ط إِؤ‪ ٗ٥ٙ‬عّ‪ ٝ٥‬اِسالْ غف‪ ٗ٥‬ر‪ٙ٥ٍٙ‬س‪ ٜ‬ا‪ٚٚ‬لتس‪ ٜ‬و‪ ٝ‬حضرطت‬ ‫حسٗ عّ‪ ٝ٥‬اِسالْ تّس‪ٛ‬ضز‪ ٢‬تب ٔعب‪ ٝ٤ٚ‬ئ‪ ّٗ٥‬ر‪ ًٙ‬ا‪ ٝ٥ّ٤‬ث‪ٛ٤ٛ‬ضز‪: ٢‬‬ ‫اضز‪ٚ ٢‬اض‬ ‫یکصد ّسار لغت ترکی در فارسی‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ ضٕبض‪ ٜ‬لجُ ‪...ٚ‬‬ ‫ٌّطٗ ;ٌ‪ِٛ‬طٗ ;ٌ‪( َٛ‬ذ‪ٙ‬س‪ + )ٜ‬ضٗ (ضبز‪ ; )٢‬ضبز‪ٚ ٢‬ذ‪ٙ‬س‪ٔ ، ٜ‬رحرُ‬ ‫تفطد ‪ ،‬ث‪ٛ‬ستبٖ ؛ ٔمّ‪ٛ‬ه ض‪ ;( ٍَٛٙ‬ضٗ ‪)ٌَٛ +‬‬ ‫ٌّٗ ٌسٖ ;ٌ‪( ِٗ ٝ‬ا‪ٙ٤‬س‪ٌ+ )ٜ‬ئس‪( ٖ ٜ‬ض‪٘ٚ‬س‪ ; )ٜ‬ضفت ‪ٚ‬ثطٌطت و‪ٙٙ‬رس‪، ٜ‬‬ ‫‪ٚ‬س‪ ١ّ٥‬ضفت ‪ ٚ‬ثطٌطت‪ ٣‬زضاسّح‪ٝ‬‬ ‫ٌّ‪ٌِّٛ ; ِٝٛ‬رر‪( ٌَٛ ; ٝ‬ثبخ ‪( ِٝ + )ٌُُ :‬ان) ; ثبظ ض‪٘ٛ‬س‪ ٜ‬ص‪ٌ ٖٛ‬رُ ‪،‬‬ ‫‪ٚ‬س‪ ١ّ٥‬ا٘فزبض‪ ٢‬اظ اسّح‪ ٝ‬و‪ٔ ٝ‬ب٘‪ٙ‬س ٌُ اظ زاذُ اٖ ثبظ ٔ‪ ٣‬ضس ‪٤ ٚ‬ب ٔب٘ر‪ٙ‬رس‬ ‫ٌُ ث‪ٞ ٝ‬ط ربئ‪ ٣ٔ ٣‬ذ‪ٛ‬ضز ‪ ،‬ثبظ ٔ‪ ٣‬وطز‪.‬‬ ‫ٌَّّ‪ٌّٚ ٌّّٝ; ٝ‬ال‪ ; ٣٤‬ث‪ ٝ‬صطا فطستبزٖ ص‪ٟ‬بضپب‪٤‬بٖ ‪ ،‬زست‪ ١‬ص‪ٟ‬بضپب‪٤‬بٖ (‪ )1‬؛‬ ‫ٕ٘‪ ٣‬زا٘ٓ صطا تطو‪ ٣‬است‪ .‬ذ‪ٛ‬ز تطو‪ٟ‬ب ث‪ ٝ‬اٖ س‪ٛ‬ض‪ٙ٤ٌٛ ٣ٔ ٚ‬س‪.‬‬ ‫ٌّ‪ٌّٕ( ٌُ ; ٗ٥‬ه ; أسٖ) ‪( ٗ٤ +‬ان) ; أس‪ ، ٜ‬ا٘ى‪ ٝ‬ثعساً ث‪ ٝ‬ررٕرع‬ ‫ذب٘‪ٛ‬از‪ّٔ ٜ‬حک ضس‪ ٜ‬است ‪ ،‬عط‪ ٚ‬؛ زض تطو‪٥‬جبت‪ ٣‬ص‪ٌّ :ٖٛ‬ر‪٥‬رٗ ذرب٘رٓ ‪،‬‬ ‫ٌّ‪ ٗ٥‬اغب ‪ ٗ٥ٌّ ٚ‬ثبر‪)25(٣‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬ر‪ٌ ; ٝ‬و‪ٚ‬ر‪ٌ ٚ ٝ‬و‪٤‬ز‪ٌ ; ٝ‬و‪( ٢‬سجع) ‪ +‬ر‪( ٝ‬ان) ; سجع‪ ، ٜ‬اِر‪ٛ‬صر‪ٝ‬‬ ‫سجع ‪ ،‬ا‪ ٗ٤‬اسٓ ثعس‪ٞ‬ب ثب أسٖ ٌ‪ٛ‬ر‪ ١‬لطٔع ثػ‪ٛ‬ضت ٌ‪ٛ‬ر‪ ٝ‬فطٍ٘‪ ٚ ٣‬حرتر‪٣‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ثساٖ تعّک ٔ‪٥ٌ ٣‬طز‪ .‬ربِت ا‪ٙ٤‬ى‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬اِ‪ٛ‬ص‪ٌٛ ، ٝ‬ر‪ ٝ‬سجع ٔ‪ٙ٤ٌٛ ٣‬س‬ ‫ال ترطور‪ٟ‬رب عرال‪ ٜٚ‬ثرط‬ ‫زضحبِ‪٥‬ى‪ٌٛ ٝ‬ر‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬زش زض ٔع‪ٙ‬ب‪ ٢‬سجع است‪ .‬فع ً‬ ‫ٌو‪٤‬ز‪ ، ٝ‬ثبٔبز‪ٚ‬ض (فطا٘س‪ٙ٤ٌٛ ٣ٔ ٓٞ )٢ٛ‬س‪.‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬ض ;ٌ‪ِٛ‬ض ; لجط ‪ ،‬وّٕ‪ ١‬اغ‪ ُ٥‬تطو‪ ، )17( ٣‬زض ظثبٖ فبضس‪ ٓٞ ٣‬ثب ‪ٞ‬رٕر‪١‬‬ ‫استفبز‪ ٜ‬اش ٘س‪٤‬س‪ ٜ‬اْ و‪ ٝ‬ا٘طا فبضس‪ ٣‬ثسا٘‪ٙ‬س ؛ ٌ‪ِٛ‬ضا ٌئسٔه ; ثر‪ٌ ٝ‬ر‪ٛ‬ض‬ ‫ضفتٗ ‪ٔ ٚ‬طزٖ ‪ٌِٛ ،‬ض ل‪ِ٘ٛ‬ط‪ٛ‬س‪ٕٞ ; ٛ‬سب‪ٌٛ ١٤‬ض ‪ ٚ‬و‪ٙ‬ب‪ ٝ٤‬اظ ‪ٕٞ‬سب‪٘ ١٤‬عز‪٤‬ه ‪،‬‬ ‫ٌ‪ِٛ‬ض‪٘ٚ‬ب ا‪ِٚ‬ز لبال٘س‪ ; ٗ٥‬اتص ث‪ ٝ‬لجطش ثجبضز (٘فط‪ٌِٛ ، )ٗ٤‬ض ائطٗ ; وفتربض‬ ‫‪ ٚ‬وبض ظ‪٤‬ط اث‪!٣‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬ضوبٖ ;و‪ٛ‬ض‪ ٜ‬وٗ ; زأبز ‪ِ ،‬مت ت‪ٕٛ٥‬ضِ‪ ًٙ‬سطزاض ‪ ٚ‬پربزضرب‪ ٜ‬ثرعضی‬ ‫لطٖ ‪ٞ‬طتٓ ‪ٞ‬زط‪ٔ ٚ ٢‬وسس سّسّ‪ٌٛ ٝ‬ضوب٘‪٥‬بٖ ‪٤‬ب ت‪ٕٛ٥‬ض‪٤‬بٖ و‪ ٝ‬اِجتر‪ ٝ‬پرس‬ ‫اظ اظز‪ٚ‬اد ثب زذتط ذبٖ وبضغط ثس‪ِ ٗ٤‬مت (زأبز) ٔعط‪ٚ‬ف ضس‪ .‬زض ا‪ٚ‬ا‪٤‬رُ‬ ‫لطٖ ٘‪ ٟٓ‬پس اظ ا‪٤‬طاٖ ‪ٔ ،‬سى‪ٙٞ ٚ ٛ‬س‪ٚ‬ستبٖ ضا ث‪ ٝ‬فت‪ٛ‬حبتص افع‪ٚ‬ز ‪ِٚ‬ر‪ ٣‬زض‬ ‫حّٕ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ص‪ ٗ٥‬زض ٔطظ‪ٞ‬ب‪ ٢‬اٖ ث‪ ٝ‬ث‪ٕ٥‬بض‪ ٢‬سرت‪ٌ ٣‬طفت ‪ ٚ‬زض سبَ ‪.ٜ 807‬ق‬ ‫ُٔطز‪ .‬ثب ٔطزٖ ا‪ ٚ‬ث‪٥‬طتط ٔتػطفبتص اظ زست ضفت ‪ٛ٘ ٣ِٚ‬از‪ٞ ٜ‬ب‪ ٢‬ا‪ ٚ‬ث‪٥‬ص اظ‬ ‫غس سبَ ثط ‪ٙٞ‬س ‪ ٚ‬ضٕبَ ا‪٤‬طاٖ حى‪ٔٛ‬ت وطز٘س‪ .‬ا٘‪ٟ‬ب ثب ‪ ١ٕٞ‬ر‪ٙ‬ب‪٤‬بت‪ ٣‬ور‪ٝ‬‬ ‫زض فت‪ٛ‬حبتطبٖ وطز٘س ‪ ،‬پب‪ٌ ٝ٤‬صاض عّٓ ‪ ٚ‬ازه زض ‪ٙٞ‬س ثر‪ٛ‬ز٘رس ‪ ٚ‬سرجره‬ ‫‪ٙٞ‬س‪ ٢‬زض ضعط فبضس‪٥٘ ٣‬ع زض ظٔبٖ ا٘‪ٟ‬ب ظ‪ٟٛ‬ض وطز‪.‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬ضٌُع‪/‬ت ; ٌ‪ٛ‬ضٌوظ ;ٌ‪ٛ‬ض (لسضتٕ‪ٙ‬س ‪ ،‬ل‪٘ ، ٢ٛ‬بفص ‪ ،‬ثر‪٥‬ر‪ٙ‬رب) ‪ٌ +‬روظ‬ ‫(صطٓ) ; ت‪٥‬ع صطٓ ‪٤ ،‬ى‪ ٣‬اظ ٔغ‪ِٟٛ‬ب و‪ ٝ‬اظ ‪ 637‬ترب ‪.ٜ 643‬ق زض ا‪٤‬رطاٖ‬ ‫حى‪ٔٛ‬ت وطز‪.‬‬ ‫ٌ‪ٌٛٛ‬ش ; ل‪ُٛ‬ل‪ُٛ‬ش ; ل‪٘(ٛ‬بْ پط٘س‪ + )ٜ‬ل‪ٛ‬ش (پط٘س‪ ; )ٜ‬پط٘رس‪ ٠‬لر‪٘ ، ٛ‬ربْ‬ ‫ذب٘ٓ‬ ‫الص‪ ٚ ٗ٥‬الر‪ ; ٗ٥‬االص‪ ; ٗ٥‬اال (اثّک ‪ ،‬ز‪ٚ‬ضً٘) ‪ +‬ص‪( ٗ٥‬پط٘س‪ ; )ٜ‬پط٘س‪٠‬‬ ‫ز‪ٚ‬ضً٘ ‪ ،‬پط٘س‪ ٜ‬ا‪ ٢‬ضىبض‪ ، ٢‬اظ ال‪ٛ‬اْ تطن ٘‪ٛ‬اح‪ ٣‬ثّد ‪٘ ،‬بْ ذب٘ٓ ؛ ص‪٥‬رٗ‬ ‫زض اذط ٌ‪ٞ ٝ٘ٛ‬ب‪ ٢‬پط٘سٌبٖ ز‪٤‬س‪ ٣ٔ ٜ‬ض‪ٛ‬ز‪ٔ .‬ب٘‪ٙ‬س‪ٌ :‬و‪٤‬طص‪( ٗ٥‬ورجر‪ٛ‬ترط) ‪،‬‬ ‫س‪٥‬غ‪٥‬طص‪( ٗ٥‬پطست‪ ، )ٛ‬ث‪ّ٥‬س‪٤‬طص‪ ٚ ٗ٥‬ثبِ‪٥‬مض‪ٔ( ٗ٥‬ط ٔب‪٥ٞ‬ر‪ٛ‬اض)‬ ‫الخ‪ /‬ح ; پس‪٘ٛ‬س‪ ٢‬زض ا٘ت‪ٟ‬ب‪ ٢‬اسٓ زض ٔف‪ٚ ْٟٛ‬فر‪ٛ‬ض‪ ٢‬اٖ اسرٓ زض اٖ‬ ‫ٔ‪ٙ‬طم‪ :ٝ‬س‪ٍٙ‬الخ ; س‪ٍٙ‬عاض ‪ ،‬س‪ٍٙ‬الخ ‪ ،‬ز‪ٛ٤‬الخ ‪ ،‬ا‪ٞ‬ط‪ ٕٗ٤‬الخ‪ِٚ .‬ر‪ ٣‬زض‬ ‫ٔ‪ٛ‬اضز ز‪ٍ٤‬ط ‪ ٓٞ‬تطو‪٥‬ت ا‪ ٗ٤‬پس‪٘ٛ‬س ضا ٔ‪ ٣‬ت‪ٛ‬اٖ ز‪٤‬س‪ :‬ض‪ٚ‬زالخ ‪ ،‬اتص الخ ‪،‬‬ ‫‪ٙٞ‬س‪ٚ‬الخ (‪)1‬‬ ‫الِ‪ ;ٝ‬الال ; اظ ٘بٔ‪ٟ‬ب‪ ٢‬ثبستب٘‪ ٣‬تطو‪ ٣‬ثطا‪ ٚ ٌُ ٢‬ذب٘ٓ (‪ ، )5‬ثبخ‪ :‬االِ‪ٝ‬‬ ‫ِضه‬ ‫ازأ‪ ٝ‬زاضز‬ ‫شاه اسماعیل خطائی نین شعرلری‬ ‫ٌطص‪ٞ ٣‬زط‪٘ٚ‬سٖ ضع‪٘ ٚ ٥‬بت‪ٛ‬اٖ اوِس‪٤ ْٚ‬ئ‪، ٝٙ‬‬ ‫زوض حس‪٘ٛٙ‬س‪ٌ٘ٛ ٜ‬ص ته ا‪ِٕٛٚ‬ش ا‪٤‬س‪ ْٚ‬اضىبض‪،‬‬ ‫پ‪٥‬ط ا‪٤‬ىٗ ‪ٛ٤‬ظ‪ٌ ٣٘ٚ‬وضز‪ٛ٘ ، ْٚ‬ر‪ٛ‬اٖ ا‪ِٚ‬س‪٤ ْٚ‬ئ‪، ٝٙ‬‬ ‫‪ٞ‬زط غحطاس‪ ٝٙ٥‬ز‪ٚ‬ضس‪ ،ْٚ‬ث‪٘ ٣‬طبٖ ا‪ِٚ‬س‪٤ ْٚ‬ئ‪. ٝٙ‬‬ ‫عبلُ ا‪٤‬س‪ ْٚ‬ز٘‪٥‬بزا ِ‪ ٣ّ٥‬رٕبِ‪ٌ ٖٛ‬وضٔسٖ ‪،‬‬ ‫تب و‪ ٣‬اض‪ٛ‬ه فّىسٖ‪ٌ ،‬وضٔ‪ ٝ٤ ٝ‬حس‪ ٖٛٙ‬ظ‪ٚ‬اَ‪،‬‬ ‫عطک ا‪ٔ ّٗ٤‬ز‪ ٖٛٙ‬تى‪ ٣‬ث‪ ٣‬ذبٖ ‪ٔ ٚ‬بٖ ا‪ِٚ‬س‪٤ ْٚ‬ئ‪.ٝٙ‬‬ ‫ائط‪ٍ٘ٛ٥‬س‪ٌ ٜ‬ئز‪ٌ٘ٛ —ٝ‬س‪ٚ‬ظ پبسجبٖ ا‪ِٚ‬س‪٤ ْٚ‬ئ‪. ٝٙ‬‬ ‫ث‪ ٛ‬ذطبئ‪ ٖٛ٘ ٣‬ز‪ٙ٥ّ٤‬س‪ ٜ‬عطم‪٥ٙ٥‬ع پ‪ٟٙ‬بٖ ا‪٤‬ىٗ‪،‬‬ ‫رّٕ‪ ٢ ٝ‬عبِٓ ز‪ٙ٥ّ٤‬س‪ ٜ‬زاستبٖ ا‪ِٚ‬س‪٤ ْٚ‬ئ‪. ٝٙ‬‬ ‫ٍٍر چَهاغین ٍٍر !‬ ‫ٌئضٕ‪٥‬ص سب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اضز‪...ٚ ٢‬‬ ‫ل‪ٛ‬رب ‪ٛ٤‬ال ز‪ٚ‬ضس‪ . ٚ‬اظ ٌئتس‪ ، ٢‬ا‪ٚ‬ظ وئتس‪ ، ٢‬زض‪ - ٜ‬تو‪ ٝ‬ز‪ٚ‬ظ ٌرئرترس‪، ٢‬‬ ‫زاغالض اضس‪ ، ٢‬صب‪٤‬الض وئضس‪٤ . ٢‬ئسز‪٤ ٌٖٛ ٢‬رئرسز‪ٌ ٢‬رئرزر‪٤ ٝ‬ر‪َٛ‬‬ ‫ٌئس‪٤‬ت ِئ‪ ٗ٥٤ّٝ٥‬ائ‪ ٝٙ٤ٛ‬صبتس‪ . ٢‬ائ‪٥ٌ ٜٛ‬ط‪٤‬ت سبالٔالز‪.٢‬‬ ‫ِئ‪ّ٥‬ه ز‪ٕ٤‬س‪ ٣ٙ٥٥٤‬ضبلم‪٥‬رّرساز‪٤‬رت زئرس‪ِ : ٢‬ر‪٥‬ربن – ِر‪٥‬ربن ! سربالْ‬ ‫‪ٚ‬ئطٔ‪ٝ‬س‪٤ ٝ‬س‪ ، ٗ٤‬س‪ ٣ٙ‬ز‪ٕ٤‬س‪ ٕٝ٥٥٤‬اِ‪٥‬ت ا‪ٚ‬زاضز‪٤ ... ٓ٤‬م‪ ٗ٥‬توحفر‪ ٝ‬زاِر‪٥‬رزرب‬ ‫ٌّ‪٥‬جسٗ ‪ ٝٞ .‬زئ ٌوض‪ ٝ٘ ْٚ‬ا‪٤‬ست‪٥٤ٝ‬طسٗ ؟ زئ ا‪ٚ‬تبٕ٘ب ‪.‬‬ ‫ س‪ ٗ٥ٙ‬ث‪٥‬ط و‪ٛ‬پ‪ٚ ٖٛ‬اض ‪ ٕٗٞ .‬و‪ٛ‬پ‪ ٛ‬ا‪٤‬ست‪٥٤ٝ‬طْ ‪.‬‬‫ ا‪ ٢‬ل‪ٛ‬رب ! و‪ٛ‬پ‪٘ ٛ‬ئ‪٥٤ّٝ٥‬طسٗ ؟ ‪٤‬بذط‪ ٣‬ث‪ٛ‬ز‪ٚ‬ض ‪ ،‬س‪ ٝٙ‬ث‪٥‬ط ور‪ٛ‬ح لر‪٥‬رع‪٤‬رُ‬‫‪ٚ‬ئط‪ٌ ، ٓ٤‬ئت وبس‪٥‬جّ‪٥‬غ‪ ٗ٥‬زاض‪ ٣ٙ٥‬ات ‪.‬‬ ‫ِئ‪ّ٥‬ه ل‪ٛ‬رب٘‪ٝ٘ ٣‬لسَض ز‪ ّٝ٤‬ت‪ٛ‬تس‪ٚ‬سب زا ‪ ،‬ل‪ٛ‬رب ضاض‪ ٣‬ا‪ِٕٚ‬بز‪ . ٢‬اذ‪٥‬رطزا ‪،‬‬ ‫ِئ‪ّ٥‬ه و‪ٛ‬پ‪ ٛ‬ل‪ٛ‬رب‪٤‬ب ثبغ‪٥‬طالز‪. ٢‬‬ ‫ل‪ٛ‬رب سئ‪ٙ٤ٛ‬زه و‪ٛ‬پ‪ٌ ٛ‬وت‪ٛ‬ض‪ٚ‬ه ‪ٛ٤‬ال ز‪ٚ‬ضس‪. ٚ‬زض‪ِٜ‬طزٖ سئُ و‪٥‬رٕر‪، ٣‬‬ ‫تو‪ِ ٝ‬طزٖ ‪٤‬ئُ و‪ ٣ٕ٥‬وئضس‪ . ٢‬ثر‪٥‬رط‬ ‫ل‪٥‬طالغب صبت‪٥‬ت ث‪٥‬ط تب٘‪٥‬ط‪ ٗ٥‬ائ‪٤ٛ‬ر‪ٙ‬ر‪ٝ‬‬ ‫ز‪ٚ‬ض‪ٛ‬ه ز‪ٙ٤‬زّٕه ا‪٤‬ست‪ٝ‬ز‪. ٢‬‬ ‫ائ‪ ٝ٥٥٤ ٛ‬س‪ ٝٙ٥‬زئس‪ٌ : ٢‬روظ‪ٚ‬ظ ثر‪ٛ‬‬ ‫و‪ٛ‬پ‪ ٖٛ‬ا‪ٚ‬ست‪٘ٛ‬س‪ ٜ‬ا‪ِٚ‬س‪ ٗٔ ، ٖٛ‬ث‪٥‬رط‬ ‫اظ ‪٤‬بت‪. ٓ٥‬ا٘رزربق ا‪٘ٚ‬رب «لرب‪٤‬ر‪ٙ‬رب‬ ‫و‪ٛ‬پ‪ ْٛ‬لب‪ٙ٤‬ب »زئٕ‪ٞ ٗ٥٤ٝ‬ب ! ‪.‬‬ ‫ل‪ٛ‬رب ‪٤‬بتس‪ . ٢‬ائ‪ ٝ٥٥٤ ٛ‬سر‪ ٣‬ور‪ٛ‬پر‪ٝ‬‬ ‫‪٤‬بذ‪ٙ٥‬الض‪٥‬ت ل‪٥‬طم‪٥‬رطز‪ : ٢‬لرب‪٤‬ر‪ٙ‬رب‬ ‫و‪ٛ‬پ‪ ْٛ‬لب‪ٙ٤‬ب ‪ .‬و‪ٛ‬پسٖ ل‪٥‬ع‪ ُ٤‬لب‪ٙ٤‬ب‪٥٤‬ت زاضس‪ . ٢‬ا‪ ٚ‬لر‪٥‬رع‪٤‬رّرالض‪٤ ٢‬ر‪٥‬رغر‪٥‬رت‬ ‫ٔوعز‪ٛ‬ظِ‪ ٛ‬و‪ٛ‬پ‪٥ٌ ٛ‬عِ‪ ٝ‬ز‪٤‬ت ‪٤ ،‬ئط‪ ٝٙ٤‬ا‪٘ٚ‬ب ا‪ٚ‬ذطب‪٤‬بٖ ثربضرمرب ثر‪٥‬رط ور‪ٛ‬ح‬ ‫ل‪٤ٛ‬س‪. ٚ‬‬ ‫اضز‪ٚ ٢‬اض‬ ‫‪6‬‬ ‫رپویه اعتصامی‬ ‫ستارخان‬ ‫سوا‬ ‫ا‪٤‬ست‪ ٝ‬ز‪٤‬ه س‪٥‬ط‪ ٜ‬ص‪٥‬ربق ٔب‪ ٢ٚ‬سٕبِطز‪ ٜ‬ث‪٥‬ط اٖ‬ ‫س‪ٙ٥‬س‪ ٢‬لُ‪٤ َٛ‬ب٘س‪ ٢‬لب٘بز س‪٥‬ط ٔحبَ ا‪ِٚ‬س‪ ٝ٘ ٚ‬زٖ؟‬ ‫ا‪ ٢‬و‪ ٗ٥ٕ٥‬ا‪٤‬س‪٤ ٗ٤‬س‪( ٢‬عبغٕ‪٘ )ٝ‬بحمّ‪ ّٝ٥‬حک‬ ‫پس حم‪ ٗ٥‬لبٔت ٔ‪ٛ‬ظ‪ٞ ٛ٘ٚ‬الَ ا‪ِٚ‬س‪ ٝ٘ ٚ‬زٖ؟‬ ‫طنس شارعلریمیس‬ ‫عثاس تارز‬ ‫عجب ثبضظ زض سبَ ‪ 1300‬ذ‪ٛ‬ضض‪٥‬س‪ ٢‬زض ض‪ٚ‬ستب‪ ٢‬ا‪٤‬رور‪ٛ‬ضظاٖ‬ ‫اظ ت‪ٛ‬اثع ض‪ٟ‬ط ا‪ٞ‬ط صطٓ ث‪ ٝ‬ر‪ٟ‬بٖ ٌط‪ٛ‬ز ‪ .‬ضرعرط ‪ ٚ‬ازثر‪٥‬ربت‬ ‫‪٥ٔ،‬طاث ٔب٘سٌبض ذب٘ساٖ ثربضظ ثر‪ٛ‬ز ور‪ ٝ‬عرجرب ثر‪٘ ٝ‬رحر‪ٛ‬‬ ‫صطٍٕ‪٥‬ط‪ ٢‬اظ اٖ ث‪ٟ‬ط‪ ٜ‬ثطز‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز ‪ .‬ا‪ ٚ‬ضرب٘رعز‪ ٜ‬سربِرٍر‪ ٣‬ثر‪ٝ‬‬ ‫سط‪ٚ‬زٖ ضعط پطزاذت ‪ ٚ‬زض سبَ ‪ 1354‬ذ‪ٛ‬ضض‪٥‬س‪٘ ٢‬رسرتر‪٥‬رٗ‬ ‫ٔزٕ‪ٛ‬ع‪ ٝ‬ط‪ٙ‬ع‪ -٢‬ا٘تمبز‪ ٢‬ذ‪٤ٛ‬ص ضا ث‪ ٝ‬صبح ضسب٘رس ور‪ ٝ‬ثرب‬ ‫استمجبَ ضب‪٤‬ست‪ ٝ‬ا‪ٛٔ ٢‬ار‪ ٝ‬ضس ‪ .‬ظً٘ ضعط ثبضظ‪ ،‬حىٓ ثر‪٥‬رساض‬ ‫ثبش لبفّ‪ ٝ‬ضا زاضز و‪ٕٛٞ ٝ‬اض‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ز‪ٞ ٜ‬ب‪ٔ ٢‬طزْ ضا ث‪ٌ ٝ‬رصض اظ‬ ‫٘بثسبٔب٘‪ٞ ٣‬ب ‪ ٚ‬ضس‪٥‬سٖ ث‪ٔ ٝ‬س‪ ٝٙ٤‬اضٔب٘‪ ٣‬فطا ٔ‪ ٣‬ذ‪ٛ‬ا٘س ‪ .‬استربز‬ ‫ثبضظ ‪،‬زض سبَ ‪ 1390‬ذ‪ٛ‬ضض‪٥‬س‪ ٢‬ث‪ ٝ‬زض‪ٚ‬ز ح‪٥‬بت ٌفت ‪.‬‬ ‫کاسیثالر ٍ قیش‬ ‫ل‪٥‬ص ٌّس‪٤ ٢‬ئ‪ ٝٙ‬لبِس‪٤‬الض ا‪ٚ‬اض‪ ٜ‬وبس‪٥‬جّط‬ ‫اِال‪ ٜ‬ث‪ ٛ‬لبضا ٌ‪ّ٘ٛ‬ط ث‪ ٛ‬ث‪٥‬ضبض‪ ٜ‬وبس‪٥‬جالض‬ ‫ث‪٥‬طوو‪ ٝٙٞ‬پبالظ پبضصبس‪ ٣‬تبپٕ‪٥‬ط ائ‪ ٜٛ‬سبِس‪ٗ٥‬‬ ‫پ‪ٛ٤ َٛ‬خ‪ ٝ٘ ،‬ا‪ ّٗ٤‬و‪ٛ‬ضس‪ ٛ٘ٛ‬ل‪ٛ‬ضس‪، ٖٛ‬و‪ٛٔٛ‬ض اِس‪ٗ٥‬؟‬ ‫پبِتبض توو‪ٛ‬ه ضبذتبزا ع‪ٛ‬ض‪٤‬بٖ ٘ئز‪ ٝ‬لبِس‪ ٗ٥‬؟‬ ‫ا‪ٙ٤‬س‪ ٢‬ث‪ٌٛ‬وظ‪٤ ٚ‬بضّ‪ ٌٛ٘ٛ، ٣‬لبض‪ ٜ‬وبس‪٥‬جالض‬ ‫ل‪٥‬ص ٌّس‪٤، ٢‬ئ‪ ٝٙ‬لبِس‪٤‬الض ا‪ٚ‬اض‪ ٜ‬وبس‪٥‬جالض‬ ‫*قایٌاق‪۶44:‬شاعردى طٌس شعرلر کتاتی‬ ‫ارذبایجان دا ادبی مکتب لر‬ ‫عثاس صحت‬ ‫ترجوِ حالی‬ ‫ٌئضٕ‪٥‬ص سب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اضز‪...ٚ ٢‬‬ ‫غحت ‪ ٗ٤‬ص‪ٛ‬خ احطِط‪ٙ٤‬س‪ ٜ‬ث‪ ٛ‬ا‪ ٣ّ٤‬اح‪ٛ‬اَ ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬ح‪، ٣٘ ٝ٥‬غػ‪ ٝ‬ا‪ّٝ٤‬‬ ‫سئ‪ٙ٤ٛ‬ذ ‪،ٗ٤‬پط‪٤‬طبٖ ِ‪٥‬ک ال ا‪٥ٔٚ‬س‪، ٣ٙ٤‬و‪٘ ٍٝ٥ِ ٟٝٙ‬فطت ِ‪٤ ٝ‬رئر‪ٙ‬ر‪٣‬‬ ‫ِ‪٥‬ه عطک ‪٤ ٗ٥ٙ٤‬ب٘بض‪ ٣‬ا‪ٚ‬الضاق زا‪ٚ‬اْ ائتس‪ٌ ٣ٙ٥ٍ٤‬وض‪ٚ‬ض‪ٚ‬ن ‪.‬‬ ‫ٔح‪٥‬ط‪ ٚ ٝ‬و‪ ٟٝٙ‬ز٘‪٥‬ب‪٤‬ب لبضض‪ٔ ٣‬جبضظ‪ٔ ٜ‬مبٔ‪٥‬ر‪ٙ‬رسا أرىربٖ الض ا‪ّ٤‬ر‪ٝ‬‬ ‫اضظ‪ٚ‬الض‪ٔ ٗ٤‬ت‪ٙ‬بست ِ‪٤ ٚ ٝٙ٥ٍ٥‬ب غ‪٥‬ط ٔت‪ٙ‬بست ِ‪ ٝٙ٥ٍ٥‬زا‪٤‬ط تػ‪٤ٛ‬ط ‪ٚ‬‬ ‫غ‪ٛ‬ضت ِط ذػ‪ٛ‬غ‪ِ ٣‬ر‪ ٝ‬ثر‪ ٛ‬عػرط‪٤‬رٗ ازثر‪٥‬ربت ‪٤‬ر‪ٙ‬رسا صر‪ٛ‬خ‬ ‫‪ٚ‬ئط‪٥ّٕ٤‬طس‪٤‬ط‪.‬‬ ‫فرط اِس‪،ٗ٤‬اسى‪ٙ‬سض ‪،‬فط‪ٞ‬بز ‪ٟ٘ ٚ‬ب‪٤‬ت ‪،‬ضضبل‪ِٛٛ‬ذبٖ ث‪ٔ ٛ‬جبضظ‪ٗ٥٘ ٜ‬‬ ‫ل‪ٟ‬طٔبٖ الض‪ٙ٤‬ساٖ ا‪٤‬س‪ِ ٢‬ط ‪.‬‬ ‫ا‪٘ٚ‬الض‪ٞ ٗ٤‬بٔ‪٥‬س‪ ٣‬ثو‪ٛ٤‬ن ا‪٤‬س‪ ٜ‬اَ غبحت ِرط‪٤‬رس‪٤‬رط ‪ .‬ا٘رزربق‬ ‫أىبٖ ‪ ٚ‬ل‪ ٜٛ‬اعتجبض‪ٔ ِٝ ٢‬حس‪ٚ‬ز ز‪ٚ‬ضالض ‪ .‬غحت ز‪ ٜ‬ز‪ ٜ‬ع‪ِ ٣ٙ٥‬ر‪ٝ‬‬ ‫ث‪ ٛ‬ا‪٤‬ى‪ ٣‬لطج‪ ٖٛ‬تػ‪٤ٛ‬ط‪ٌ ٣ٙ٤‬روضٔره ٔرٕرىرٗ ز‪ٚ‬ض ‪ .‬ا‪٤‬رّره‬ ‫ضعطِط‪ ٗ٥ٙ٤‬ص‪ٛ‬ذ‪٘ٛ‬سا ‪،‬ضبعط أىبٖ س‪٥‬عِ‪٥‬ک زاٖ‪ ،‬وؤه س‪٥‬عِ‪٥‬ه‬ ‫زٖ ‪،‬زضٕٗ ‪ٌٛ ٗ٤‬رّ‪ ٛ‬ا‪ِٕٚ‬بس‪ٙ٥‬رساٖ ضرىرب‪٤‬رت ِر‪ٙ‬ر‪٥‬رط »‪.‬اوِر‪ٛ‬‬ ‫ض‪ٟ‬طِط‪ٔ» ،« ٗ٤‬سّٕبٖ عطفبالض‪ٙ٤‬ساٖ«زاز صى‪٥‬ط ‪.‬‬ ‫ٔجبضظ‪ ٗ٥٘ ٜ‬ثبضمب لطج‪ ،ٛ‬ا‪ٙ٤‬س‪٥ِ ٢‬ه ز‪ ٜ‬ضع‪٥‬ر ‪ ٚ‬عربررع ا‪ٚ‬الٖ‬ ‫ا‪٤‬ط‪٥‬ک ِ‪ ٣‬ل‪ِ ٜٛ‬ط ا‪٤‬س‪ ٝ‬ضبعرط‪٤‬رٗ صر‪ٛ‬خ ٔربضالرّر‪ ٣‬احرط‪ ٢‬ا‪ٚ‬الٖ‬ ‫»احٕس‪ ٗ٤‬غ‪٥‬طت‪« ٣‬پ‪ٛ‬ئٕبس‪ٙ٥‬سا زا‪ٞ‬ب پبضالق تػ‪٤ٛ‬ط ا‪ِٛ٘ٛٚ‬ض‪.‬‬ ‫احٕس ‪ٚ‬طٗ ‪ ٗ٤‬غ‪٥‬طتّ‪ ٣‬ا‪ٚ‬غّ‪ٛ‬ز‪ٚ‬ض‪ .‬ا‪ ،ٚ‬اظازِ‪٥‬رک حرطوربت ‪٤‬ر‪ٙ‬ر‪٣‬‬ ‫سئ‪ٙ٤ٛ‬ذ ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬ط ‪ٛ٤‬وسه ِ‪ ٣ٍ٥‬ا‪ ّٝ٤‬لبضض‪ ٣‬ال‪٥٤‬ط‪ .‬عبئّ‪ ٝ‬س‪ ،٣ٙ٥‬اتب‬ ‫ا٘بس‪، ٣ٙ٥‬لبظا٘ز‪ ، ٣ٙ٥‬استطاحت ‪ٞ- ٣ٙ٤‬ط ضئ‪ ٣٥‬تطن ائرس‪ ٜ‬ضن‬ ‫سالط ٌوت‪ٛ‬ض‪ٚ‬ض‪،‬ا٘ماله ص‪ ٣‬ا‪ٚ‬ضز‪٤ٚ‬ب ل‪ٛ‬ض‪ِٛٛ‬ه ‪،‬ستبضذب٘بوؤر‪ٝ‬‬ ‫‪ٌ ٝ٤‬ئس‪٤‬ط ‪ .‬احٕس ا٘زبق غبِت ٌّس‪٤‬ىسٖ ‪،‬ا٘ب ت‪ٛ‬ضپبغ‪ ٣‬زضرٕرٗ‬ ‫زٖ تٕ‪٥‬عِ‪ ٝ‬ز‪٤‬ىسٖ س‪٘ٛ‬طا‪ ،‬اوظ ائ‪ ٝٙ٤ٛ‬لب‪٥٤‬س‪٤‬ط‪ٔ ،‬مرس ثر‪ٛ‬ضرر‪٘ٛ‬ر‪ٛ‬‬ ‫اوزٕ٘‪٥‬ص حسبه ائس‪٤‬ط ‪:‬‬ ‫ا‪ٚ‬س ا‪ ٢‬س‪٘ٛ‬طا ‪٤،‬بظ فػّ‪ ٣‬ا‪٤‬س‪ ٌٖٛ،٢‬ز‪ٚ‬ضٕ‪ٛ‬ضس‪ ٚ‬صوِّط‪،ٜ‬‬ ‫ٌ‪ٙ‬ذ عسٍط‪ ٗ٤‬ز‪ َٚ‬ا٘بس‪ ٣‬ز‪٤‬ع‪ ٗ٤‬ل‪ٛ‬ص‪ٛ‬ه ا‪ّٙ٤‬طز‪. ٢‬‬ ‫ا‪ٚ‬ت‪ٛ‬ضٔ‪ٛ‬ضس‪ ٚ‬استب٘بزا رب‪ٚ‬اٖ ا‪ٚ‬غّ‪ ٖٛ‬ثىّطز‪، ٢‬‬ ‫ٌّ‪٥‬ت‪ٌ-‬ئسٖ زٖ س‪ٛ‬ض‪ٚ‬ضز‪ٌ ٚ‬وظ ز‪٤‬ىٕ‪٥‬طس‪ِٛ٤ ٢‬الضا ‪.‬‬ ‫ث‪٥‬طزٖ ٌوضز‪ ٚ‬ا‪ٚ‬غّ‪٥ٌّ ٛ‬ط‪،‬ضبزِ‪٥‬غ‪ٙ٥‬ساٖ اغالز‪،٢‬‬ ‫ا٘ب‪ ،‬ا‪ٚ‬غ‪، َٛ‬ثبر‪، ٣‬لبضزاش ث‪٥‬ط‪-‬ث‪٥‬ط‪ ٣ٙ٤‬ل‪ٛ‬ربلالز‪. ٢‬‬ ‫ٔجبضظ‪ ٜ‬ثئّ‪ ٝ‬سئ‪ٙ٤ٛ‬ذ ِ‪ ٚ ٣‬غبِج‪٥‬ت ِ‪ ٣‬ث‪٥‬ط ٘ت‪٥‬ز‪ ٝ‬ا‪ّ٤‬ر‪ ٝ‬لر‪ٛ‬ضتربض‪٤‬رط ‪.‬‬ ‫ا‪٤‬س‪ ٗ٤‬ز‪٤‬ط و‪ ،٣‬پ‪ٛ‬ئٕبزا تػ‪٤ٛ‬ط ا‪ِ٘ٛٚ‬بٖ ٌطٌر‪٥‬رٗ ٔر‪ٙ‬ربلطر‪ِ ٝ‬ر‪٣‬‬ ‫ل‪ٟ‬طٔبٖ ِ‪٥‬ک ح‪٥‬بت‪ ٣‬ضبعط‪ ٗ٤‬ا‪ّ٤‬ه احطِط‪ٙ٤‬س‪ٌ ٜ‬وضز‪ٛٔٛ٤ٚ‬ظ پط‪٤‬طبٖ‬ ‫ِ‪٥‬غب ا‪ٚ‬ذطبٔ‪٥‬ط ‪ .‬ث‪ ٛ‬ض‪ٔٚ‬ب٘ت‪٥‬ىب ٔحض ٔترطلر‪ٔ، ٣‬رجربضظ‪ ٚ ٜ‬غرّرجر‪ٝ‬‬ ‫ض‪ٔٚ‬ب٘ت‪٥‬ىبس‪ ٣‬ز‪٤‬ط ‪ .‬احٕس ا‪٤‬س‪ ٝ‬ضبعط‪ٔ،ٗ٤‬خجت ل‪ٟ‬طٔبٖ ‪،‬ا‪٤‬رس‪ ٜ‬اَ‬ ‫‪ٚ‬طٗ زاش و‪ ٣ٕ٥‬تػ‪٤ٛ‬ط ائتس‪ ٣ٍ٤‬ث‪٥‬ط ضرػ‪٥‬ت ز‪٤‬ط‪ .‬عٕ‪٥ٔٛ‬ت ِ‪ٝ‬‬ ‫غحت ‪ ٗ٤‬ث‪ ٛ‬احط‪ ٢‬ازث‪٥‬بت ‪ٕ٤‬ر‪٥‬رعزا فر‪ّٟ‬ر‪ ٝ‬حر‪٥‬ربت ‪٤‬ر‪ٙ‬رب حػرط‬ ‫ا‪ِٕٛ٘ٛٚ‬ش ا‪ّ٤‬ه پ‪ٛ‬ئٕبز‪٤‬ط ‪ .‬ث‪٥‬ط‪ٙ٤‬ز‪ ٣‬زفع‪ ٝ‬غحت‪٘ ،‬رفرت فر‪ّٟ‬ر‪ٝ‬‬ ‫س‪ٚ ٗ٥ٙ٥‬طٗ پط‪ٚ‬ضِ‪٥‬ه ٔجبضظ‪ ٜ‬س‪ ٣ٙ٥‬لّٕ‪ ٝ‬إِ‪٥‬طس‪٤‬ط‪.‬‬ ‫احٕس و‪ٚٚ ِٝ ٓ٥‬ض‪ٚ‬ض‪ٛ‬ض؟‬ ‫ٌوضز‪ ٚ‬ا٘زبق اض‪ٚ‬از ا‪ٚ‬ضبق لبِٕ‪٥‬ص و‪ٙ‬سز‪ ٜ‬ا‪ٚ‬ثبزا‪،‬‬ ‫و‪٥‬ط‪ِ ٣‬ط‪ ٢‬ضب‪ ٜ‬ل‪٥‬طز‪٤‬طٔ‪٥‬ص ‪،‬لبٖ ا‪٤‬ضٗ ضب‪ ٜ‬سئ‪ٛ‬ت‪،ٝ‬‬ ‫ذب٘الض ‪،‬ث‪ِ ً٥‬ط تبالٖ ائتٕ‪٥‬ص ضع‪٥‬ت ‪ٛ٤ ٗ٤‬ضز‪،ٛ٘ٚ‬‬ ‫ائّ‪٥٤ ٝ‬طِطٔحبفظ‪ ٝ‬ذبئٗ ا‪٤‬طاٖ ل‪ٛ‬ضز‪. ٛ٘ٚ‬‬ ‫‪ٞ‬ط ‪٤‬ئط ‪٤ٚ‬طاٖ‪،‬سس س‪٥‬ع‪،‬سب٘ى‪ٔ ٣‬بتٓ ووصٕ‪ٛ‬ش صوِّط‪ٜ‬‬ ‫‪ٚ‬طٗ ‪ ٣ٙ٤‬ثئّ‪ٌ ٝ‬وضره غ‪٥‬طت ‪ٙ٤‬سٖ اغالز‪، ٢‬‬ ‫ا‪ٚ‬غط‪٘ٚ‬سا اوِٕه ا‪ٚ‬ص‪ ٖٛ‬ثئّ‪ٔ ٗ٥‬حىٓ ثبغالز‪... ٢‬‬ ‫اضز‪ٚ ٢‬اض‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫دٍشٌثِ ‪ 82‬شْشیَس ‪ 11 * 1041‬سپتاهثش‪ 88 * 8488‬صفش ‪ * 1001‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَص ایکیٌجی ایل ) * شواسُ ( سایی ) ‪9911 :‬‬ ‫مزغ ی تخم مزغ گزان شذ‬ ‫ریاج تلىذمزتثٍساسی در تافتَای فزسًدٌ تٍ تاسار مسکه کمک میکىذ؟‬ ‫تشسسی ٍضعیت قیوت کاالّای اساسی دس ّهفهتهِ‬ ‫جاسی حاکی اص ثثات ًسثی قیوت اکثش کهاالّها ٍ‬ ‫سکَد دس تاصاس اًْاست اها قیوت هشغ ٍ تخن ههشغ‬ ‫کِ دس سٍصّای اخیش سًٍذ صعَدی تِ خَد گشفتهِ‬ ‫تش ایی هذاسپیش هی سٍد‪.‬‬ ‫سسس یضؼیت هیمت ًبالَبی اسبس دس َیلی‪،‬یٍ‬ ‫جبسی حبً اص ثجبت وسج هیمت اًثش ًبالَیب ی‬ ‫سًًد دس ثبصاس اوُبست امب هیمت مشؽ ی تخ مشؽ‬ ‫ًٍ دس سیصَبی اخیش سیوذ غؼًدی ثٍ خًد گشک‪،‬یٍ‬ ‫َمچىبن ثش ایه مذاس پیص می سید‪.‬ثیشاییه اسیبس‬ ‫هیمت مشؽ وسجت ثٍ َل‪ ٍ،‬گزض‪ ٍ،‬ثیه ‪ ۳‬تب ‪َ ۲‬یضاس‬ ‫تًمبن ی هیمت تخ مشؽ ویض حذید ‪َ ۱۶‬ضاس تًمبن‬ ‫اکضایص داض‪ ٍ،‬است‪.‬تًلیذًىىذگبن دلیل ایه مسبلٍ‬ ‫سا اکضایص توبضب ػىًان م ًىىیذ ضیمیه اییىیٌیٍ‬ ‫جًجٍ سیضی دس حًصٌ مشؽ گًض‪ ،‬ویض ثٍ ضیذت‬ ‫ًبَص یبک‪ ٍ،‬است‪.‬ثشایه اسبس مشؿذاسان مؼ‪،‬وذویذ‬ ‫ًٍ َىًص مشؽ ی تخ مشؽ ثٍ هیمت یاهؼ وشسیییذٌ‬ ‫ی هشاس است ًٍ دیلت ‪ ۳۲‬ضُشییًس میبٌ هیییمیت‬ ‫جذیذ ایه دی ًبال سا تؼییه ی اػال ًىذ‪.‬‬ ‫جایگشیىی ‪ ۰۸۸۸‬وفز ویزیی کار ایزاوی تٍ جای‬ ‫اتثاع خارجی غیزمجاس طی یک سال گذشتٍ‬ ‫هطاتق اهاس اسائِ شذُ اص سَی ٍصاست کاس طی یک‬ ‫سال گزشتِ حذٍد ‪ً 2444‬فش ًیشٍی کاس ایهشاًهی‬ ‫جایگضیی اتثاع خاسجی شذًذ‪.‬‬ ‫اض‪،‬ـبل یٌ اص ضبخع َبی اهی‪،‬یػیبدی دس َیش‬ ‫ًطًسی ثٍ ضمبس م سید‪ ,‬ییٌی اص مسیبئیل دس‬ ‫حًصٌ اض‪،‬ـبل ثیث ویشیی ًبس خبسج است‪ .‬چشا‬ ‫ًٍ ػذٌ ای مؼ‪،‬وذوذ ویشیی ًبس خبسج ثبػیث اص‬ ‫ثیه سک‪،‬ه کشغت َبی ضـل جًاوبن ًطیًس می‬ ‫ضًد‪ ,‬ثشخ دیگش وگبَطبن ثٍ ویشیی ًبس خبسج‬ ‫کشغت است وٍ تُذیذ چشا ًیٍ اػی‪،‬یویبد داسویذ‪,‬‬ ‫ویشیی ًبس خبسج م تًاوذ ایسوذٌ ی داوص ثیٍ‬ ‫ًطًس ثبضذ‪.‬‬ ‫ثشخ اػ‪،‬وبد داسوذ ًٍ ثخص ػیمیذٌ میُیبجیشان‬ ‫ؿیش مجبص دس مطبؿل پبیٍ مبوىذ مطبؿل سبخ‪،‬میبوی‬ ‫خذمبت ی مبویییىذ ان ًٍ اص جملیٍ مطیییییییبؿیل‬ ‫پشصحمت ی ً دسامذ ثٍ ضمبس م سیوذ مطـًل ثٍ‬ ‫ًبسوذ ثىبثش ایه وم تًان گلت ایه ػذٌ تبثیش ثیٍ‬ ‫سضای دس اکضایص سیصاکضین امبس ثیٌبسی داسویذ‬ ‫امب دس موبثل ػذٌ ای اػ‪،‬وبد داسوذ ضشایظ صویذگی‬ ‫ثٍ هذسی سخت ضذٌ است ًٍ ویشیی ًیبس ثیشای‬ ‫تامیه امشاسمؼبش خًد ثٍ سمت تمب مطبؿل ًیٍ‬ ‫یجًد داض‪ ٍ،‬ثبضذ م سید ی ایه مسئلیٍ ثیبییذ ثیب‬ ‫ثبصسس ًبس حل ضًد تب مبوغ اص اییه ضیًد ًیٍ‬ ‫کشغت ضـل دس اخ‪،‬یبس دیگشی هشاس گیشد‪.‬‬ ‫دس حبل حبضش ثخص ػمذٌ ثییٌیبسان ًطیًس سا‬ ‫کبسؽ ال‪،‬یػیالو تطٌیل م دَىذ ًٍ اسیبسی نب ویٍ‬ ‫امٌبن جزه دس سبصمبنَبی دیل‪ ،‬سا داسوذ ی ویٍ‬ ‫ثب یضؼیت اه‪،‬ػبدی مًجًد امیذی ثٍ یبک‪،‬ه ضـل‬ ‫دس ضشًت َب ی میًسیسیبت خػیًغی داسویذ‪.‬‬ ‫َمچىیه سًًد حبً ثش ثبصاس وجًد سشمبیٍ ایلییٍ‬ ‫کوذان کشَىگ ی امٌبوبت اض‪،‬ـبلضای ی دس ػیییه‬ ‫حبل پیچیذگ سیس‪ ،‬ثبوٌ مبوغ اص ایجبد اض‪،‬ـیبل‬ ‫تًسظ ایه کبسؽ ال‪،‬یػیالن م ضًد‪.‬‬ ‫دس حالی کِ دٍلت تش سًٍذ ساخت ٍاحذّا تِ شکل‬ ‫ٍیالیی ٍ یا ٍاحذّایی تا تشاکن کن دس شْشّا تاکیذ‬ ‫داسد اها هصَتِ جذیذ شَسای عالهی شهْهشسهاصی‬ ‫حاکی اص اعطای دٍ طثقِ ههاصاد تهشای تشهَیهق‬ ‫ًَساصی تافت فشسَدُ است‪.‬‬ ‫َمًاسٌ دیلت َب ثش سیوذ ویًسیبصی ی ثیبصسیبصی‬ ‫ثبکت َبی کشسًدٌ دس ًطًس تبًیذ داض‪ ٍ،‬اوذ الیجی‪،‬یٍ‬ ‫دس چىذ سبل گزض‪،‬یٍ دس اییه ثیخیص ًیبسویبمیٍ‬ ‫دسخطبو اسائٍ وطذ امیب اخیییشا ضیًسای ػیبلی‬ ‫ضُشسبصی ی مؼمبسی مػًثیٍ ای سا دس ساسی‪،‬یبی‬ ‫تطًین سبصوذگبن ی اوجًٌ سبصان ثٍ تػًیت سسبویذٌ‬ ‫است ًٍ ثٍ وظش م س سذ ثب دس‪ً،‬س سئیس جیمیُیًس‬ ‫دس ساس‪،‬بی سبخت یاحذَبی مسًٌو ثیٍ ضیٌیل‬ ‫اکو دس تضبد ثبضذ‪.‬ثب تًجٍ ثٍ اوٌٍ دیلت ثیشویبمیٍ‬ ‫سبخت ‪ ۰‬میلیًن یاحذ مسًٌو سا دس دس‪ً،‬س ًیبس‬ ‫خًد هشاس دادٌ است ی یٌ اص مُ تشیه ثشوبمیٍ َیب‬ ‫َ ثشای تسیشییغ دس سیویذ اجیشای اییه عیشح‬ ‫تخػیع صمیه ی سیوذ سبخت مسٌه ثیٍ ضیٌیل‬ ‫یاحذ َبی مسًٌو دس هبلت یاحذ َیبی یییالیی‬ ‫ثًدٌ امب اخیشا دس عشح وًسبصی ثبکتَبی کشسیًدٌ‬ ‫مػًثٍ ای دس هبلت اسائٍ تشاً ی سبخت دی عجیویٍ‬ ‫اضبکٍ ثش مبصاد دیذٌ م ضًد‪.‬مُم‪،‬شیه ثیخیص اییه‬ ‫ثس‪ ٍ،‬تطًیو کشیش دی عجوٍ تیشاًی اضیبکیٍ ثیٍ‬ ‫سبصوذٌ یب مبلی یب سیشمیبییٍ گیزاس دس ویًسیبصی‬ ‫ثبکت َبی کشسًدٌ است‪.‬ػلت غذیس ایه مجًص ثیٍ‬ ‫ضُشداسی َب ثشای ػیشضیٍ تیشاًی تطیًییوی دس‬ ‫ثبکت َبی کشسًدٌ سکیغ مطیٌیالت سییضداویگی‬ ‫ولًروبپزیشی ی ػذ تیبه ایسی دس اییه ثیبکیت‬ ‫َبست ًٍ ثب تًجٍ ثٍ کؼبل ضذن ثشخ گسل َیبی‬ ‫اعشاف پبی‪،‬خت ی یجًد وگشاو َبی ثبثت وبمویبی‬ ‫ی وب ایمه ثًدن خبوٍَبی یاهغ دس ثبکیت َیبی ویبثیٍ‬ ‫سبمبن ضُشی ضًسای ػبل ضُشسبصی ثیٍ دویجیبل‬ ‫ایجبد غشکٍ اه‪،‬ػبدی جُت یسید سشمبیٍ گزاسان‬ ‫اوجًٌ سبصان ی تًسؼٍ گشان ثٍ ثبکت َیبی کیشسیًدٌ‬ ‫است‪.‬دس َمیه ساثغٍ َ میمذ ائیى مؼبین یصییش‬ ‫ساٌ یضُشسبصی دسثبسٌ ضًاثظ تطیًییوی دس اییه‬ ‫ثخص اػال ًشدٌ است‪ :‬اػغبی حذاًثش دی عجیویٍ‬ ‫تطًیو وسجت ثٍ تشاً مجبص عشح مػًه امٌبن‬ ‫تخػیع سغح اضـبل مجبص عجیویٍ َیمیٌیق ثیٍ‬ ‫ًبسثشی َبی او‪،‬لبػ مطشیط ثیٍ تیامیییه یسیدی‬ ‫مس‪،‬ول امٌبن تخػیع ‪ ۱۶‬دسغذ اص کضیبی ثیبص‬ ‫ؿیش مسوق مجمًػٍ ثٍ مىظًس تامیییه ثیخیطی اص‬ ‫پبسًیىگ َبی مًسد ویبص امٌبن اس‪،‬لبدٌ اص مسبحت‬ ‫مؼبثش ثهثست کبهذ ًبسًشد دس عشح مػًه ثلًى‬ ‫ی تشاً حبغل اص ان (دس غیًست میًاکیویت‬ ‫ضُشداسیَب) ی امٌبن تسُیل دس ضًاثظ مؼمبسی اص‬ ‫جملٍ ویًٌ تًدٌگزاسی ی ومب اص مُ تشیه مػًثبت‬ ‫ی ضًاثظ دس حًصٌ وًسبصی ثبکتَبی کشسیًدٌ ثیٍ‬ ‫ضمبس م سید‪.‬ایه دس حبل اسیت ًیٍ دس حیًصٌ‬ ‫وًسبصی ثبکتَبی کشسًدٌ دیلت ػالیٌ ثش اػیغیبی‬ ‫تشاً َبی تطًیو اهذا ثٍ پشداخیت تسیُیییالت‬ ‫وًسبصی ی سبخت مسٌه م ًىذ ثٍ عیًسی ًیٍ‬ ‫سس‪ ،‬هبسم یصیش ساٌ یضُیشسیبصی اػیال ًیشد‪:‬‬ ‫ضًسای ػبل ضُشسبصی ی مؼمبسی ثشای تسشیغ دس‬ ‫سیوذ وًسبصی ثبکت َبی کیشسیًدٌ خیذمیبتی ثیٍ‬ ‫میالت کشسًدٌ اخ‪،‬ػبظ دادٌ ی دس سیس‪،‬بَب ثشای‬ ‫وًسبصی ی تؼمیشات تسُیالت ‪ ۱۶۶‬میلیًن تًمبو ثب‬ ‫وشخ سًد ‪ ۰‬دسغذ پشداخت م ضًد‪.‬‬ ‫ثٍ گل‪ ٍ،‬یصیش ساٌ یضُشسبصی ثب تًجٍ ثٍ اوٌیٍ دس‬ ‫حًصٌ وًسبصی ثبکت َبی کیشسیًدٌ ثسیییبس ػیویت‬ ‫َس‪،‬ی سیبستَبی تطًیو اص جملٍ اػغبی ‪ ۱‬عجوٍ‬ ‫مبصاد ی پبسًیىگ ی َمچىیه اػیغیبی تسیُیییالت‬ ‫تطًیو ثٍ ضشًت َبی اویجیًٌ سیبصی پیشداخیت‬ ‫خًاَذ ضذ تب ضبَذ تسیشییغ دس سیویذ ویًسیبصی‬ ‫ثبکتَبی کشسًدٌ ضًی ‪.‬‬ ‫تاثیز افشایش دستمشدَا تز امار جذب تیمٍشذگان‬ ‫دتیشکل کاًَى عالی اًجوی ّای صٌفی کاسگشاى افضایش جزب تیوهِ شهذگهاى‬ ‫تاهیی اجتواعی سا ًاشی اص تاالسفتی دستوضدّا دس سال ‪ ٍ 1041‬فهعهال تهش شهذى‬ ‫کاسگاُّا عٌَاى کشد‪.‬‬ ‫َبدی اثًی اظُبس ًشد‪ :‬اکضیدٌ ضذن تؼذاد ثیمٍ ضذگبن سا ثٍ کبل ویی م گیشی‬ ‫ی ان سا دس ثُجًد ضشایظ ثبصاس ًبس مًثش م داوی ‪.‬یی گلت‪ :‬ثیمیٍ ایلی َیب دی‬ ‫گشیٌ َس‪،‬ىذ؛ یی دس‪ً ٍ،‬سبو ًٍ خًدضبن ًبسگبَ دایش ًشدٌ ی ضیشیع ثیٍ‬ ‫ثیمٍ پشداصی ًشدٌ اوذ ی اض‪،‬ـبلضای داض‪ٍ،‬اوذ ی دی ًسبو ًٍ جزه ًبسگبٌ َیب‬ ‫ضذٌ ی مطـًل ثٍ ًبس ضذٌاوذ ًٍ ایه گشیٌ سا وم تًاوی اوٌبس ًیىییی چیًن ثیب‬ ‫تًجٍ ثٍ یضؼیت ًبسگبٌَب پس اص ًشیوب ایه هضیٍ مطًُد است‪.‬ثٍ گل‪ ٍ،‬دثیشًیل‬ ‫ًبوًن ػبل اوجمه َبی غىل ًبسگشان دس موغؼ ثٍ دلیل ضشایظ اه‪،‬ػبدی ی‬ ‫ًشیوب ثشخ ًبسگبٌَب ؿیشکؼبل ثًدوذ ی ثشخ دیگش ثب تًهق کؼبلییت ی سییضش‬ ‫ویشیی ًبس مًاجٍ ضذوذ یل ثؼذ اص ًشیوب جزه ویشی دس ًیبسگیبَیُیب غیًست‬ ‫گشکت ی یٌ اص ػًامل مًثش دس ایه هضیٍ اکضایص حذاهل دس‪،‬مضد ثیًد ًیٍ دس‬ ‫سبل ‪ ۲۰۶۲‬اتلبم اک‪،‬بد‪.‬یی ضمه اضبسٌ ثٍ تبثیش سیوذ ػشضٍ ی توبضبی ویشیی ًبس‬ ‫دس اکضایص امبس ثیمٍ ضذگبن اظُبس ًشد‪ :‬ثب کؼبل ضذن ًبسگبَُب ی ثیبال سکی‪،‬یه‬ ‫دس‪،‬مضدَب ضشایظ ثشای ػشضٍ ی توبضبی ویشیی ًبس ثُ‪،‬ش ضیذٌ ی ًیبسگیبَیُیب‬ ‫تًاوس‪،‬ىذ جزه ویشی داض‪ ٍ،‬ثبضىذ ی ثٍ کؼبلیت خًد ادامٍ دَىذ‪.‬‬ ‫سٍصًاهِ اسک‬ ‫م الف ‪ 10411181‬شثستش‬ ‫اداسُ ثثت اسٌاد ٍ اهالک حَصُ ثثت هلک شثستش‬ ‫اگُ مًضًع مبدٌ ‪ ۳‬هبوًن یمبد‪ ۲۳‬ائیه وبمٍ هبوًن تؼییه تٌلیق یضؼیت ثج‪ ،‬ی اساض یسبخ‪،‬مبوُبی کبهذ سىذ سسم‬ ‫ثشاثش سای ضمبسٌ‪َ ۲۰۶۲0۶۰0۱۳-۲۰۶۲۰۶۳۶۰۶۲۳۶۶۲0۲۰ :‬یبت ایل مًضًع هبوًن تؼییه تٌلیق یضؼیت ثج‪ ،‬اساض ی سبخ‪،‬مبوُبی کبهذ سىذ سسم مس‪،‬وش دس یاحذ ثج‪ ،‬حًصٌ ثجت ملی ضجس‪،‬یش‬ ‫تػشکبت مبلٌبوٍ ثالمؼبسؼ م‪،‬وبض ضشًت اه ی کبضاله ارسثبیجبن ضشه کشصوذثطمبسٌ ضىبسىبمٍ غبدسٌ اص دسضطذاوگ یی ثبه مخضن اه ملشیص ی مجضا ضذٌ اص پالى ‪ 4۶۰‬کیشػی اص ‪-۰۶‬‬ ‫اغل ثمسبحت ‪ ۰۰۰۲‬م‪،‬ش مشثغ یاهغ دس خبمىٍ دس ثخص حًصٌ ثجت ملی ضجس‪،‬ش ارسثبیجبن ضشه خشیذاسی اص ضُشداسی خبمىٍ میشص گشدیذٌ است‪ .‬لزا ثٍ مىظًس اعالع ػمً مشاتت دس دی وًثت ثٍ‬ ‫کبغلٍ ‪ ۲۰‬سیص اگُ میطًد دس غًست ًٍ اضخبظ وسجت ثٍ غذیس سىذ مبلٌیت م‪،‬وبض اػ‪،‬شاض داض‪ ٍ،‬ثبضىذ م تًاوىذ اص تبسیخ او‪،‬طبس ایلیه اگُ ثٍ مذت دی مبٌ اػ‪،‬شاؼ خًد سا ثٍ ایه اداسٌ‬ ‫تسلی ی پس اص اخز سسیذ ظشف مذت یی مبٌ اص تبسیخ تسلی اػ‪،‬شاؼ دادخًاست خًد سا ثٍ مشاجغ هضبئ توذی ومبیىذ‪.‬ثذیُ است دس غًست اووضبی مذت مزًًس ی ػذ یغیًل اػی‪،‬یشاؼ‬ ‫عجن موشسات سىذ مبلٌیت غبدس خًاَذ ضذ‪ .‬الص ثٍ رًش است مذت اػ‪،‬شاؼ دس سیس‪،‬ب اص صمبن الػبم دسمیل میسًه م ضًد‪.‬‬ ‫‪ *۰0۳4‬تبسیخ او‪،‬طبس وًثت ایل‪۲۰۶۲0۶۰0۲۱ :‬‬ ‫تبسیخ او‪،‬طبس وًثت دی ‪۲۰۶۲0۶۰0۱4 :‬‬ ‫م الف ‪ 8914‬تثشیض‬ ‫اگْی هضایذُ اهَال غیش هٌقَل (اسٌاد رهِ)‬ ‫سئی‬ ‫سٍصًاهِ اسک‬ ‫ثمًجت پشیوذٌ اجشائ ًالسٍ ‪ ۲۰۶۶۰۰۱۶‬مغشیحٍ دس اداسٌ اجشای اسىبد سسم تجشیض خبو یلذا وؼلجىذی الولىذیس وب پذس‪ :‬جیًاد‬ ‫تبسیخ تًلذ‪ ۲۳۰40۲۶0۶۲ :‬ضمبسٌ مل ‪ ۲۳۲۰۲۳۲4۶۲ :‬ضمبسٌ ضىبسىبمٍ ‪ 044۰‬جُت یغًل مغبلجبت خًد میًضیًع سیىیذ اصدیا‬ ‫ضمبسٌ ‪ ۱04‬مًسخٍ ‪ ۲۳4۰0۶۳0۲0‬تىظیم دک‪،‬شخبوٍ اصدیا ضمبسٌ ‪ ۱۶۰‬تجشیض ثٍ غذام تؼذاد سیػذی پىجبٌ ‪ ۳۰۶‬هغؼٍ سٌٍ عال تمب‬ ‫ثُبس اصادی ػلیٍ اهبی میمذسضب اخ‪،‬شی خسشیضبَ وب پذس‪ :‬حسه تبسیخ تًلذ‪ ۲۳۰۰0۲۱0۱0 :‬ضمبسٌ مل ‪ ۲۲۶40۶0۰۳۰‬ضیمیبسٌ‬ ‫ضىبسىبمٍ ‪ 4۲۱۲‬مجبدست ثػذیس اجشائیٍ ومًدٌ ی اجشائیٍ دس مًسخٍ ‪ ۲۰۶۶0۲۱0۲۲‬ثٍ مذیًن اص عشین سبمیبویٍ ثیىیب اثیالؽ ی حسیت‬ ‫دسخًاست ثس‪،‬بوٌبسی پس اص ع مشاحل ی ػملیبت اجشائ ضطذاوگ یی هغؼٍ اپبستمبن مسًٌو ثٍ پالى ثج‪ ،‬چُبس کشػی اص‬ ‫دی َضاس ی یٌػذ ی ثیست ی یی اغل ملشیص ی مجضا ضذٌ اص دی کشػ اص اغل مزًًس یاهغ دس عجوٍ دی تلٌیٌ یاهغ دس ثخیص‬ ‫سٍ تجشیض ضطذاوگ ثشاثش اػال دک‪،‬ش امالى ثجت تجشیض ثٍ مسبحت ‪ 0۰0۰۲‬م‪،‬ش مشثغ یاهغ دس عجوٍ دی تًضییبت ملی ًٍ دس داخیل‬ ‫داًت ثٍ مسبحت(‪َ )0 ۶4‬طت دسیم‪،‬ش مشثغ دس دی هسمت هشاس داسد ًٍ ثىب اهبی میمذسضب اخ‪،‬شی خسشیضبَ میذییًن پیشیویذٌ‬ ‫اجشائ ثجت ی سىذ مبلٌیت اغل ثطمبسٌ چبپ ‪ ۱۳۰۰۶4‬سشی د سبل ‪ 0۲‬غبدس گشدیذٌ است ی میذید ثٍ حذید ریل می ثیبضیذ‪:‬‬ ‫ضمبال‪ :‬دس سٍ هسمت ًٍ هسمت دی ان ضشه است‪ .‬ایل دیًاسیست ثغًل ‪ ۰0۳۲‬ضص م‪،‬ش ی س ی یی سبو‪،‬یم‪،‬ش ثٍ مؼجش مجبیس دی‬ ‫دسه ی دیًاس است ثغًل ‪ ۳0۱۱‬سٍ م‪،‬ش ی ثیست ی دی سبو‪،‬یم‪،‬ش ثٍ ساٌ پلٍ مطبػ سً دیًاسیست ثغًل ‪ ۳0۰۱‬سٍ م‪،‬ش ی ضػت ی دی‬ ‫سبو‪،‬یم‪،‬ش ثٍ ساٌ پلٍ مطبػ ضشهب‪ :‬دس سٍ هسمت ًٍ هسمت دی ان جىًث است‪ .‬ایل دیًاسیست ثغًل ‪ ۱0۲۲‬دی م‪،‬ش ی یبصدٌ سبو‪،‬یم‪،‬یش‬ ‫ثٍ کضبی ملی مجبیس ضمبسٌ ‪ ۲‬کشػ اص ضمبسٌ ‪ ۱۲۱۶‬اغل دی دیًاسیست ثغًل ‪ ۶000‬وًدی وٍ سبو‪،‬یم‪،‬ش ثٍ کضبی میلیی میجیبیس‬ ‫ضمبسٌ ‪ ۲‬کشػ اص ضمبسٌ ‪ ۱۲۱۶‬اغل سً دیًاسیست ثغًل ‪ ۰0۰۰‬پىج م‪،‬ش ی پىجبٌ ی ضص سبو‪،‬یم‪،‬ش ثٍ کضبی ملی مجبیس ضمیبسٌ ‪۲‬‬ ‫کشػ اص ضمبسٌ ‪ ۱۲۱۶‬اغل جىًثب‪ :‬دس پىج هسمت ًٍ هسمت چُبس ان ضشه است‪ .‬ایل دیًاسیست ثغًل ‪ ۲0۰۰‬یی م‪،‬ش ی چُل ی‬ ‫ضص سبو‪،‬یم‪،‬ش ثٍ کضبی پطت ثب پیلًت دی دسه ی دیًاس ی پىجشٌ ای است ثغًل ‪ ۱0۰۲‬دی م‪،‬ش ی پىجبٌ ییی سبو‪،‬یم‪،‬یش ثیٍ تیشاس‬ ‫اخ‪،‬ػبغ هغؼٍ ‪ ۱‬سً دیًاسیست ثغًل ‪ ۶0۱۶‬ثیست سبو‪،‬یم‪،‬ش ثٍ کضبی پطت ثب پیلًت –‪ ۲‬چُبس دیًاسیست ثغًل ‪ ۲0۱۲‬یی م‪،‬ش‬ ‫ی ثیست ی یی سبو‪،‬یم‪،‬ش ثٍ کضبی پطت ثب پیلًت‪ ۲-‬پىج دیًاس ی پىجشٌ است ثغًل ‪ ۰0۰۲‬چُبس م‪،‬ش ی ضػت ی َلت سبو‪،‬یم‪،‬یش ثیٍ‬ ‫کضبی حیبط مطبػ ؿشثب‪ :‬دس دی هسمت ایل دیًاسیست ثغًل ‪ ۰0۰۱‬ضص م‪،‬ش ی ضػت ی دی سبو‪،‬یم‪،‬ش ثٍ کضبی میلیی میجیبیس اص‬ ‫ضمبسٌ ‪ ۱۲۱۱‬اغل دی دیًاسیست ثغًل ‪ ۰0۰۲‬پىج م‪،‬ش ی پىجبٌ ی یی سبو‪،‬یم‪،‬ش ثٍ کضبی ملی مجبیس اص ضمبسٌ ‪ ۱۲۱۱‬اغیلی (اییه‬ ‫حذ دس سبثوٍ دیًاس اض‪،‬شاً است) ثبوضمب پبسًیىگ هغؼٍ ‪ ۳‬ثٍ مسبحت ‪ 40۲‬یاهغ دس عجوٍ ‪ ۶‬ثٍ حذید اسثؼٍ ‪ :‬ضمبال‪ :‬خظ کشض ثیٍ‬ ‫میًعٍ مطبػ است ثغًل ‪ ۲04۶‬یی م‪،‬شی َط‪،‬بد سبو‪،‬یم‪،‬ش ضشهب‪:‬خظ کشض ثٍ میًعٍ مطبػ است ثغًل ‪ ۰0۰۶‬چُبس م‪،‬ش ی پیىیجیبٌ‬ ‫سبو‪،‬یم‪،‬ش جىًثب‪ :‬خظ کشض ثٍ میًعٍ مطبػ است ثغًل ‪ ۲04۶‬یی م‪،‬ش ی َط‪،‬بد سبو‪،‬یم‪،‬ش ؿشثب‪ :‬خظ کشض ثٍ میًعٍ مطبػ اسیت‬ ‫ثغًل ‪ ۰0۰۶‬چُبس م‪،‬ش ی پىجبٌ سبو‪،‬یم‪،‬ش ی ثبوضمب تشاس اخ‪،‬ػبغ هغؼٍ ‪ ۱‬ثسمبحت ‪ ۳‬ثٍ حذید اسثؼٍ‪ :‬ضمبال‪ :‬دسه ی دیًاس ی پىجشٌ‬ ‫ای است ثغًل ‪ ۱0۰۲‬دی م‪،‬ش ی پىجبٌ ی یی سبو‪،‬یم‪،‬ش ثٍ اپبستمبن مسًٌو هغؼٍ ‪ ۱‬ضشهب‪ :‬دیًاس ی لجٍ ثبلٌه ثغًل ‪ ۲0۱۶‬یی می‪،‬یش ی‬ ‫ثیست سبو‪،‬یم‪،‬ش ثٍ کضبی پطت ثب پیلًت جىًثب‪ :‬دیًاس ی لجٍ ثبلٌه ثغًل ‪ ۱0۰۲‬دی م‪،‬ش ی پىجبٌ ی یی سبو‪،‬یم‪،‬ش ثٍ کضبی حیبط مطبػ‬ ‫ثثت اسٌاد ٍ اهالک شثستش‪ -‬هحوذ سیش سفیذ‬ ‫ؿشثب‪ :‬دیًاس ی لجٍ ثبلٌه ثغًل ‪ ۲0۱۶‬یی م‪،‬ش یثیست سبو‪،‬یم‪،‬ش ثٍ کضبی پطت ثب پیلًت –‪۲‬؛ ثبصداضت ی ثیشاثیش گیضاسش میًسخیٍ‬ ‫‪ ۲۰۶۲0۶۰0۱۲‬مبمًس اجشای ثجت تجشیض ی گضاسش مًسخٍ ‪ً ۲۰۶۲0۶۰0۶۰‬بسضىبس سسم دادگس‪،‬شی ملی مزًیًس ثػیًست ییی‬ ‫یاحذ اپبستمبن یاهغ دس عجوٍ دی سبخ‪،‬مبن ‪ ۰‬عجوٍ ای جىًث ( ضبمل َمٌق ثػًست پبسًیىگ ‪ ۰+‬عجوٍ مسًٌو ی َش عجوٍ ییی‬ ‫یاحذ مسًٌو ) ثٍ م‪،‬شاط ‪ 0۰0۰۲‬م‪،‬ش مشثغ ثٍ اوضمب تشاس اخ‪،‬ػبغ ثمسبحت ‪ ۳‬م‪،‬ش مشثغ ی یی هغؼٍ پبسًیىگ دس عجوٍ َمیٌیق‬ ‫اپبستمبن ثػًست دی خًاثٍ ثذین اسبوسًس ثبسبصٌ ث‪،‬ه اسمٍ ومبی سبخ‪،‬مبن دس َش دی ضلغ اجشی پًضص ًق پزیشائ سشامییی‬ ‫ی اتبم خًاثُب ثػًست پبسًت دیًاسَب ی سوق سلیذ ًبسی ضذٌ ی گًضٍ سوق داسای اثضاس گچ اضپضخبوٍ داسای ًیبثیییىیت‬ ‫گشمبیص ثػًست پٌیچ ی سادیبتًس م ثبضذ َمچىیه اپبستمبن داسای اوطؼبثبت اه ثشم ی گبص مجضا ثًدٌ ی هذمت سبخ‪،‬میبن َی‬ ‫ثیص اص ‪ 4‬سبل م ثبضذ ی اص هشاس سَه ًبمل مجلؾ یٌػذ میلیًن تًمبن تب مًسخٍ ‪ ۲۰۶۱0۶۳0۱۰‬دس سَه ی اجبسٌ اهبی تًحیذ سوججیش‬ ‫م ثبضذ ی ثىطبو تجشیض خیبثبن اثشسبن ثیالوًٌٌ ؿشث (سشچطمٍ) جىت مسجذ حب َبض ثه ثست اوواله ًبض ‪ ۲4‬عیجیویٍ دی‬ ‫یاهغ ضذٌ ی ضطذاوگ پالى مزًًس ثب یضؼیت مًغًف ی ثب لیبػ هذس السُ اص ػشغٍ ی سبیشمطبػبت ی مط‪،‬شًبت مغبثن هبویًن‬ ‫تملی اپبستمبن َب ی ائیه وبمٍ َبی اجشائ ان ی ثشاثش گضاسش اسصیبث ًبسضىبس سسم دادگس‪،‬شی ثٍ مجلؾ دیاصدٌ میلیییبسد سییبل‬ ‫اسصیبث یپس اص اثالؽ اسصیبث هغؼیت ان ایىی دس هجبل هسم‪ ،‬اص علت ی حن االجشای م‪،‬ؼلوٍ ثبس‪،‬ىبد مبدٌ ‪ ۲۱۰‬ائیه وبمٍ اجیشای‬ ‫‪ ۲۱0‬مًاد کػل مضایذٌ ائیه وبمٍ اجشا اص سبػت ‪ 0‬ال ‪ ۲۱‬سیص دیضىجٍ مًسخ ‪ ۲۰۶۲0۶۲0۲۲‬دس میل اداسٌ اجشای اسىبد سسم یاهیغ‬ ‫دس تجشیض میذان ساٌ اَه ثغشف دیضل اثبد سیثشیی گمشى تجشیض عجوٍ ایل اداسٌ ثجت اسىبد ؿشه تجشیض اص عشین مضایذٌ ثٍ کشیش م‬ ‫سسذ ی ضشًت ثشای ػمً اصاد است ی مضایذٌ حضًسی ثًدٌ ی دس یی جلسٍ ثشگضاس خًاَذ ضذ ی هیمت مضایذٌ اص مجلؾ پیطىُیبدی‬ ‫ضشیع ی ثٍ ثبالتشیه هیمت کشیخ‪ ٍ،‬خًاَذ ضذ الص ثزًش است ضشًت دس مضایذٌ مىًط ثٍ پشداخیت ‪ ۲۶‬دسغیذ اص میجیلیؾ پیبییٍ‬ ‫ثییٍ حسییبه سییپییشدٌ ثییجییت ثییمییطییبسٌ ضییجییب‪ IR۳۰۶۲۶۶۶۶۰۶۰۰۶۲۳۱۶۲۰۰۰۰0۶ :‬ثطییىییبسییٍ یاسیییض‪:‬‬ ‫ًییبسضییىییبس ی‬ ‫‪ 0۳0۲۶4۰۰۰۲۲۶۶۲۶۶۶۶۱0۰۶۶۶۱۳۳۲۲۰‬وضد ثبوی مشًضی ایشان ًٍ هبثل پشداخت دس ًلیٍ ضؼت ثبوی مل ی تسیلییی کیییص‬ ‫پشداخت ان ثٍ اداسٌ اجشا ثًدٌ ی حضًس خشیذاس ی یب ومبیىذٌ هبوًو یی دس جلسٍ مضایذٌ است ثشوذٌ مضایذٌ میٌیلیق اسیت میبثیٍ‬ ‫ال‪،‬لبیت مجلؾ کشیش سا ظشف پىج سیص اص تبسیخ مضایذٌ ثٍ حسبه غىذیم ثجت ثمطبسٌ کًم یاسیض ی کیص مشثًعٍ ساتسیلییی اداسٌ‬ ‫اجشا ومبیذ‪ .‬دس ؿیش ایىػًست یؼى چىبوچٍ مبوذٌ کشیش ثٍ حسبه کًم ظشف مُلت موشس یاسیض وگشدد میجیلیؾ میضثیًس(‪ ۲۶‬دسغیذ‬ ‫یاسیضی ) هبثل اس‪،‬شداد وجًدٌ ی ثٍ حسبه خضاوٍ یاسیض خًاَذ ضذ ی ػملیبت مضایذٌ اص یجٍ اػ‪،‬جبس سبهظ ی مضایذٌ تجذیذ خًاَذ ضذ‬ ‫ی اػ‪،‬شاؼ ثؼذی مسمًع وخًاَذ ثًد‪ .‬ضمىب ثذَیُبی مشثًط ثٍ اه ی ثشم ی گبص اػ اص حن اض‪،‬شاى ی اوطؼبه ی مػشف ی ویض‬ ‫ثذَیُبی مبلیبت ی ػًاسؼ ضُشداسی تب تبسیخ مضایذٌ اػ اص ایىٌٍ سه هغؼ اوُب مؼلً ضذٌ یب وطذٌ ثبضذ ی َمچىیه حن حیشا‬ ‫صائذ ثش مجلؾ ثش ػُذٌ خشیذاس میجبضذ ی دس غًست یجًد یجٍ مبصاد حبغل اص کشیش یجًٌ پشداخ‪ ،‬مًضًع کشاص ‪ ۰‬ثیىیذ الیق‬ ‫مبدٌ ‪ ۲۱۲‬ائیه وبمٍ اجشا اص میل مبصاد هبثل پشداخت م ثبضذ ‪ .‬الص ثٍ رًش است چىبوچٍ مبل مًسد مضایذٌ دس جلسٍ خشیذاس پیییذا‬ ‫وطًد مبل مًسد مضایذٌ ثب دسیبکت حن االجشا ی حن مضایذٌ ثٍ هیم‪ ًٍ ،‬مضایذٌ اص ان ضشیع م ضًد ثٍ ثس‪،‬بوٌبس یاگیزاس خیًاَیذ‬ ‫ضذی مضایذٌ تجذیذ وخًاَذ گشدیذ‪ .‬تاسیخ اًتشاس‪1041141182 :‬‬ ‫سئی‬ ‫اداسُ اجشای اسٌاد سسوی تثشیض‪ -‬سقیِ ششی صادُ‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪7‬‬ ‫سزوًشت خًدریَای خارجی‬ ‫چٍ میشًد؟‬ ‫تکلیف حذٍد ‪ 8044‬خَدسٍی خاسجی هاًذُ دس‬ ‫گوشک ّوچٌاى هشخص ًیست ٍ دسحالی کهِ‬ ‫تعذادی اص اى ّا دس هشاجع قضهایهی دسحهال‬ ‫تهعهذاد‬ ‫پیگیشی ّستٌذ‪ ،‬هذتیست کِ اص فهشٍ‬ ‫دیگشی اص ایی خَدسٍّا تِ هٌاطق اصاد کیش ٍ‬ ‫قشن صحثت تِ هیاى اهذُ است‪.‬‬ ‫اص عشف دیگش گمشى اص تؼییه تٌلیق ثیییص‬ ‫اص َضاس خًدسی تیًهیییلی دس گیمیشى عی‬ ‫سیصَبی ایىذٌ خجش دادٌ است‪.‬دس اییه ساسی‪،‬یب‬ ‫ػجذالمجیذ اج‪ُ،‬بدی مذیشػبمل سبصمبن جیمیغ‬ ‫ایسی ی کشیش امًال تملیٌ دس گلتیگً ثیب‬ ‫ایسىب ثب اضبسٌ ثٍ یضؼیت خًدسیَبی یاسداتی‬ ‫اظُبس ًشد‪ :‬ایه خًدسیَب ثٍ دی دس‪ ٍ،‬تیویسییی‬ ‫م ضًد‪ .‬یی دس‪ ٍ،‬خًدسیَبی هبچبم َسی‪،‬یىیذ‬ ‫ًٍ ثشای کشیش ویبص است ًٍ سای هیغیؼی اص‬ ‫مشجغ هضبی ثٍ مشجغ سسیذگ ًىىیذٌ غیبدس‬ ‫ضًد یب دس‪ً،‬س کشیش داض‪ ٍ،‬ثیبضیذ‪ .‬خیًدسیَیب‬ ‫مشثًط ثٍ پشیوذٌ ثجت سلیبسش خیًدسیَیب دس‬ ‫دادگبٌ اوواله تُشان است‪ .‬دس‪،‬یًساتی غیبدس‬ ‫ضذٌ است صمبو ًٍ موذمبت کشاَی ضیًد اص‬ ‫سًی یصیش اعالع سسبو خًاَذ ضذ‪.‬یی ادامیٍ‬ ‫داد‪ :‬دس‪ ٍ،‬دیگش خًدسیَبی م‪،‬شیًٍ َس‪،‬ىذ ًیٍ‬ ‫یضؼیت انَب دس مػیًثیٍ ای تیًسیظ دیلیت‬ ‫دسحبل ثشسس است‪ .‬اگش دیلت مػًه ًیىیذ‬ ‫ایه خًدسیَب ثٍ مىبعین اصاد ًیییص ی هطی‬ ‫کشیخ‪ ٍ،‬خًاَذ ضذ‪ .‬ایه مًضًع مًسد توبضیبی‬ ‫دثیشخبوٍ مىبعن اصاد َ َست‪.‬دس اییه ساسی‪،‬یب‬ ‫سیحاهلل لغیل سخىگًی گمشى اخیشا اػیال‬ ‫ًشدٌ است ًٍ‪ :‬ثش اسبس تػمیمبت اخز ضذٌ ی‬ ‫مٌبتجبت دادس‪،‬بو هشاس است ثیییص اص ‪۲۶۰۱‬‬ ‫دس‪،‬گبٌ خًدسیی مًسیً ثیٍ پیشیویذٌ ثیجیت‬ ‫سلبسش دس امبًه ثىذسی ی گمشًبت ًطیًس‬ ‫ع سیصَبی ایىذٌ ثشای میضاییذٌ دس اخی‪،‬یییبس‬ ‫سبصمبن امًال تملیٌ هشاس گیییشد‪.‬یی اکیضید‪:‬‬ ‫گمشى ایشان ثیب اثیالؽ تػیمییی دادسی‪،‬یبوی‬ ‫ثشای ‪ ۲۶۰۱‬خًدسیی مًسً ثٍ پشیویذٌ ثیجیت‬ ‫سلبسش اص گمشًبت اجشای خًاست تب کشایىذ‬ ‫تیییییًیییل خییًدسیَییبی مییزًییًس سا ثییٍ‬ ‫ومبییىیذٌ سیبصمیبن امیًال تیمیلیییٌی ثیشای‬ ‫اوجب مضایذٌ اوجب دَىذ‪ .‬خیًدسیَیبی کیًم‬ ‫اتًمجیلَبی َس‪،‬ىذ ًٍ کبهذ ثیجیت سیلیبسش‬ ‫ثًدوذ ًٍ ثبیذ تؼییه تٌلیق ان َیب ثیٍ صیدی‬ ‫مطخع م ضذ‪.‬ثٍ گلی‪،‬یٍ ای ثیش اسیبس سای‬ ‫دادگبٌ ی ثخطىبمٍ ضط ضُشیًس گمشى ثبتًجٍ‬ ‫ثٍ دػًت وبمٍ ای ًٍ دادس‪،‬یبوی تیُیشان ثیشای‬ ‫مضایذٌ ‪ ۲۶۰۱‬دس‪،‬گبٌ خًدسی پشیوذٌ مًسً ثیٍ‬ ‫ثجت سلبسش اوجب ضذٌ است ی هیشاس ضیذ دس‬ ‫گمشًبت اوضل ه ثىذس لىگٍ گمشى ؿیشه‬ ‫تُشان گمشى تُشان (ضُشیبس) اس‪،‬بن کیبسس‬ ‫ثًضُش گىبیٌ ضُیذ ثبَىش َشمضگبن مبصویذاسان‬ ‫ی خشمطُش ًٍ ایه خًدسیَب دس اییه امیبًیه‬ ‫ثىذسی ی گمشًبت َس‪،‬ىذ ًیٍ ثیبییذ کیشاییىیذ‬ ‫تیًیل خًدسیَیب تیب ‪ ۱۲‬ضیُیشییًس اص اییه‬ ‫امبًه ثٍ ومبیىذگبن سبصمبن جیمیغ ایسی ی‬ ‫کشیش امًال تملیٌ حذاًثش تٌمیل ضًد‪.‬‬ ‫ثش اسبس ایه گضاسش ی ثیٍ ویویل اص سیاثیظ‬ ‫ػمًم گمشى لغیل گلت‪ :‬ثش اسبس مٌبتجٍ‬ ‫مشًض مجبسصٌ ثب جشای سبصمبن ییبکی‪،‬یٍ گیمیشى‬ ‫ایشان ثٍ گمشًبت اجشای اص سیص دیضىیجیٍ ‪۱۱‬‬ ‫ضُشیًس ثٍ مذت ‪ ۲۶‬سیص اداسات اس‪،‬بوذاسد ی‬ ‫مییظ صیست م ثبیست ومبیىذٌ خیًد سا ثیٍ‬ ‫میل وگُذاسی خًدسی َبی کًم اػضا ًىىذ تب‬ ‫گًاَ تبئیذ سا ثشای ساًَس غبدس ًىىذ‪.‬‬ ‫تزچسه استاوذارد جذیذ تزای کًلزَای‬ ‫اتی تا ماٌ ایىذٌ اجثاری میشًد‬ ‫هعاٍى تْشُ ٍسی اًشطی ساصههاى اًهشطی ّهای‬ ‫تجذیذپزیش ٍ تْشٍُسی تهش ایهشاى گهفهت‪:‬‬ ‫تشچسه استاًذاسد جذیذ کَلشّای اتی تا یهک‬ ‫اص اى‬ ‫هاُ ایٌذُ اجثاسی خَاّذ شذ ٍ په‬ ‫تَلیذ کَلش اتی تایذ تش اساس ایهی تهشچسهه‬ ‫صَست گیشد‪.‬‬ ‫میمذمُیذی پیییـیمیجیشصادٌ اکیضید‪ :‬دس ثیبسٌ‬ ‫ًًلشَبی اث دی مسیش دس حبل پیگییشی اسیت‬ ‫ًٍ یٌ ثیث ًًلشَبی جذیذ است‪.‬‬ ‫یی ثیث ثُیىٍ سبصی مػشف ثشم دس ًًلشَبی‬ ‫جذیذ سا مُ تش اص ًًلشَبی مًجًد ثشضمشد ی‬ ‫گلت‪ :‬تٌىًلًطی مػشف ثشم دس ًیًلیشَیبی‬ ‫اث مشثًط ثٍ ‪ ۰۶‬سبل هجل است ثٍ ایه مؼىب ًیٍ‬ ‫الٌ‪،‬شیمًتًسَبی الوبی ًٍ االن دس مًتًسَیبی‬ ‫ًًلشَبی اث دس حبل اس‪،‬لبدٌ است ی مػیشف‬ ‫ثبالی َ داسد سبثوٍاش مشثًط ثیٍ ‪ ۰۶‬سیبل‬ ‫پیص است ی َیچ تیًل ی پیطشک‪ َ ،‬دس اوُیب‬ ‫سخ وذادٌ است‪.‬مؼبین ثُشٌیسی سبتجب ادامٍ داد‪:‬‬ ‫ضشایظ مًجًد اه‪،‬ضب م ًىذ ًٍ ح‪،‬مبن ثٍ سمت‬ ‫ثُیىٍ سبصی مػشف ثشم ثشیی ی کىبیسی جذییذ‬ ‫ایه ثخص الٌ‪،‬شیمًتًسَبی پشثبصدٌ َس‪،‬ىذ ًیٍ‬ ‫تًلیذ ی تجبسی ویض ضذٌاوذ‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫ًشبًی الکترًٍیکی رٍزًبهِ ارک‬ ‫سبیت رٍزًبهِ ارک‪arkonline.ir 9‬‬ ‫سبیت پبیگبُ خبری ارک ‪ark-news.ir9‬‬ ‫ایویل رٍزًبهِ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایویل هذیرهسئَل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫هذیر اجرائی‪ 9‬هعصَهِ حجبزی‬ ‫هجری سبیت رٍزًبهِ‪ 9‬سبًبز اشراقی‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫دٍضٌجِ ‪ ۲.‬ضْشیَس ‪ ۰۱ * ۰۴۱۰‬سپتبهجش ‪ ۲۲ * ۲۱۲۲‬صفش ‪ * ۰۴۴۴‬سبل سی ٍ دٍم ( اٍتَص ایکیٌجی ای‬ ‫ببزیکٌبى جذیذی بِ تین فرَتسربل‬ ‫هس سًَگَى اضبفِ هیشًَذ‬ ‫اررببیجبى شرقی در هسببقبت کشَری‬ ‫رزم پْلَاًی پرتَهب اٍل شذ‬ ‫هسئَل ثشاضاسی دٍهیی دٍسُ اص هسابثایابت‬ ‫کطَسی سصم پْلَاًی پشتَهاب اافات‪ :‬ایای‬ ‫سقبثت ّب سبعتی قج دس سبلی ضْیذ کٌااابًای‬ ‫هشاغِ ثب قْشهبًی تین الف ارسثبیجابى ضاشقای‬ ‫پبیبى یبفت‪.‬‬ ‫وشیم یوم دس گف یگً ثب خجشوگبس اییشویب‬ ‫افضیدۺ تمم الف ارسثبییزیبن ؿیشلی دس اییه‬ ‫سلبث َب ‪ ۷۴‬ایتمبص وؼت ویشد ی تیمیم َیبی‬ ‫فبسع ثب ‪ ۶۶‬ی یبصوذاسان ثب ‪ ۶۱‬ایتمیبص ویمیض ثیٍ‬ ‫تشتمت دی ی ػً ؿذوذ ثٍ گیفیتیٍ یی اییه‬ ‫یؼبثیمیبت ثیب حضیًس ‪ ۱۹۲‬یسصؿیىیبس اص‬ ‫اػتبنَبی ارسثبیزبنؿشل ‪ ،‬ارسثبیزبنغشثی ‪،‬‬ ‫گ ؼتبن‪ ،‬تُشان‪ ،‬صوزبن‪ ،‬گمالن‪ ،‬ییبصویذسان ی‬ ‫فبسع دس سدٌ َبی ػى وًوُبالن‪ ،‬وًرًاوبن ی‬ ‫رًاوبن ثشگضاس ؿذ یی اضبفٍ وشدۺ ثش اػیبع‬ ‫ا ال یؼًالن اییش ویفیشات ثیشتیش سدٌ َیبی‬ ‫وًریًاویبن ی ریًاویبن اییه یؼیبثیمیبت دس‬ ‫سلبث َبی ثمهالم حضًس خًاَىذ یبف‬ ‫اعسام دٍ پبرادٍچرخِ سَار بِ‬ ‫قْرهبًی جْبى‬ ‫سییس اًجوی پبسادٍچشخِ سَاسی اص حضاَس‬ ‫ثبًَاى ثشای اٍلیی ثبس دس هسبثیبت قاْاشهابًای‬ ‫کطَس خجش داد ٍ افت‪ :‬ثبًَاى دس صَستی کاِ‬ ‫ثتَاًٌذ سکَسد خَثی سا دس هسبثیبت قْشهابًای‬ ‫کطَس ثِ ثجت ثشسبًٌذ‪ ،‬ضشایط حضَسضابى دس‬ ‫تَسًوٌت ّبی ثاشٍى هاشصی ٍ ثابصیاْابی‬ ‫پبسااسیبیی ّبًگژٍ چیی فشاّن خَاّذ ضذ‪.‬‬ ‫فشَبد لفًسی دس گف یگً ثیب ایؼیىیب‪ ،‬اص‬ ‫ثییشگییضاسی یؼییبثییمییبت لییُییشیییبو ی وـییًس‬ ‫پبسادیچشخٍ ػًاسی دس دی ثیخیؾ صویبن ی‬ ‫یشدان خجش داد ی اظُبس وشدۺ ایه یؼبثمبت ‪۲۷‬‬ ‫ؿُشیًس دس پمؼ دیچشخیٍ ػیًاسی اصادی‬ ‫ثشگضاس ی ؿًد وٍ ثشای ایلمه ثبس ثبوًان ویمیض‬ ‫دس لُشیبوی وـیًس سویبه خیًاَیىیذ صد‪،‬‬ ‫َمچىمه ثشای ایلمه ثبس دیچشخٍ ػیًاسان دس‬ ‫سؿتٍ َىذثبیه (دیچشخٍ دػت ) دس لُشیبوی‬ ‫وـًس سلبث خًاَىذ وشد‬ ‫یی گف ۺ ایه یؼبثمبت ثب حضًس ویمیبییىیذٌ‬ ‫وممتٍ ی پبسالمرمه ثیشگیضاس یی ؿیًد ی‬ ‫دیچشخٍ ػًاساو وٍ ثیتیًاویىیذ حیذ ولیبه‬ ‫سوًسد یسیدی سا حج وىىذ‪ ،‬اص ػًی وممیتیٍ‬ ‫ی پبسالمرمه ثٍ لمؼ وفشات ا یضایی ثیٍ‬ ‫ثبصیُبی پبسااػمبی َبویگیظی چیمیه اضیبفیٍ‬ ‫خًاَىذ ؿذ‬ ‫سردبیر‪ 9‬سبًلی اشراقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬زهیٌِ اًتشبر ‪ 9‬فرٌّگی ‪ٌّ -‬ری ‪ -‬ادبی ‪ -‬علوی‬ ‫کذپستی‪ - 4052536129‬تلفی‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبکس‪ - 24301605 9‬شوبرُ ّوراُ ‪180330455719‬‬ ‫ًشبًی ‪ 9‬تبریس خیبببى ازادی‪ -‬خیبببى هبراالى ًرسیذُ بِ هیذاى فذک‬ ‫دفتر رٍزًبهِ ارک ‪ -‬چبپخبًِ‪ 9‬پرًیبى تبریس‬ ‫) * ضوبسُ ( سبیی ) ‪ * ۵۵۱۳ :‬ورزش و گردشگری‬ ‫ثِ ثْبًِ اسدٍی تین هلی ایشاى دس اتشیص؛ سفش ثِ سشصهیی هَسییی‬ ‫ثب سبثیِ ‪ ۲۲‬سبل ثذٍى ضکست‬ ‫سشهشثی تین فَتسبل هس سًَگَى ٍسصقبى ثاب‬ ‫ثیبى ایٌکِ هذیشیت ثبضگبُ ثِ ًیابصّابی تایان‬ ‫ٍاقف است‪ ،‬افت‪ :‬ثب حوبیت کبه هذیشیات‪،‬‬ ‫ًفشاتی سا دس ًی ٍ اًتیبالت ثِ تایان افابفاِ‬ ‫خَاّین کشد ٍ ایی ثخطی اص ثشًبهِ هاب ثاشای‬ ‫تذاٍم حضَس قذستوٌذاًِ دس لیگ است‪.‬‬ ‫اػمب مل تم پًس دس گف ی گً ثب ایشویب دس‬ ‫یًسد یضعم تممؾ دس ؿشایط ویٍ ثیبصی‬ ‫َبی لمگ تعطمل اػ ‪ ،‬افضیدۺ ثعذ اص َیفیتیٍ‬ ‫َـتم وٍ یؼبثمبت تعطمل ؿذ‪ ،‬تمم ییب تیىیُیب‬ ‫یه دیس تمشیه اوزیب دادٌ ی دیس ثیعیذی‬ ‫تمشیىبتمبن ومض اص یىـىجٍ َفتٍ ثعذ ؿشیع یی‬ ‫ؿًد‬ ‫ػشیشث تمم فًتؼبل یغ ػًویگیًن یسصلیبن‬ ‫ىًان وشدۺ ثٍ دوجبل ایه َؼتمم وٍ دس یلیفیٍ‬ ‫طًالو فع ‪ ،‬ؿشایط ثذو ثچٍ َیب سا استیمیب‬ ‫ثخـمذٌ ی ایبدگ اوُب سا تیب ؿیشیع دیثیبسٌ‬ ‫ثبصی َب حفظ وىمم‬ ‫هذیر هسئَل ٍصبحب اهتیبز‪ 9‬هحوذ اشراقی‬ ‫تین هلی فَتجبل ایشاى ثبسّاب‬ ‫دس طَل تبسیخ ساّی اتشیص‬ ‫ضذُ ٍ ثبصیّبی دٍستبًِ ای‬ ‫سا دس ایی کطاَس ثاشااضاس‬ ‫کشدُ است؛ اص اخشیی ثبخت‬ ‫ایشاى دس سشصهیی هَسیایای‬ ‫حذٍد ‪ ۲۲‬سبل هیازسد‪.‬‬ ‫ثٍ گضاسؽ ایشوب‪ ،‬تیمیم یی ی‬ ‫فًتجبل ایشان ثبیذ ثیمیؼی ی‬ ‫َـتم ؿیُیشییًسییبٌ یبص‬ ‫اتشیؾ ؿًد تب اسدییی ‪۱۱‬‬ ‫سیصٌ سا دس ایییه وـییًس‬ ‫ثشگضاس وىذ؛ اسدیی وٍ ثب ‪۲‬‬ ‫ثبصی دیػتبوٍ یمبثل اسیگًئٍ‬ ‫ی ػىگبل َمشاٌ خًاَذ ثیًد‬ ‫ایه دیذاسَب ثٍ تشتمت یىم ی‬ ‫پىزم یُشیبٌ ثٍ اوزب خًاَذ‬ ‫سػمذ‬ ‫تمم ی ایشان پمؾ اص ایه ی‬ ‫دس طًل تبسیخ َف یؼبثمیٍ‬ ‫دیػتبوٍ سا دس وـًس اتشییؾ‬ ‫ثٍ اوزب سػبوذٌ ی حبال ثشای‬ ‫ؿـمیمیه ثیبصی‪ ،‬ثیبییذ ثیٍ‬ ‫ػشصیمه داوًه اث سفتیٍ ی‬ ‫پمؾ اص رب رُیبوی ‪۲۲۲۲‬‬ ‫خًد سا یُمبی ایه سلبث َیب‬ ‫وىذ‬ ‫تمم ی فًتجبل ایشان ایلیمیه‬ ‫ثبس دس ‪ ۱۱‬ؿیُیشییًس ػیبل‬ ‫‪ ۱۳۷۹‬ثٍ اتیشییؾ سفی ی‬ ‫یمبثل تمم ی اییه وـیًس‬ ‫لشاس گشف سلبثت ویٍ ثیب‬ ‫ؿىؼ ػىگمه پىذ ثش ییه‬ ‫ی پًؿبن َمشاٌ ؿذ دس ان‬ ‫دیذاس اثتذا فشَبد ییزیمیذی‬ ‫ثشای ایشان گ ضو ویشد اییب‬ ‫دس ادایٍ پىذ گیل دسییبفی‬ ‫وشدیم ایشان دس ان ثیشَیٍ‬ ‫خًدؽ سا ثشای حضیًس دس‬ ‫رب ی َبی ‪ ۲۲۲۲‬اػیمیب‬ ‫ایبدٌ ی وشد‬ ‫‪ ۱۴‬ػبل ثعذ وًث ثیٍ ییه‬ ‫اسدیی یُم دیگش سػمذ تمم‬ ‫ی فًتجبل ایشان ثب َیذایی‬ ‫وبسلًع وی سیؽ ساَی‬ ‫اتییشیییؾ ؿییذ تییب اسدیی ی‬ ‫ث ىذیذت سا دس اییه وـیًس‬ ‫ثیشگیضاس ویىیذ ؿیبگییشدان‬ ‫وبسلًع و سیؽ دس ان‬ ‫اسدی ػٍ ثبصی تذاسوبتی سا‬ ‫یمبثل ثالسیع‪ ،‬یًوتٍ وگشی ی‬ ‫اوگًال اویزیب دادویذ ویٍ‬ ‫وتمزٍ اؽ ػٍ یؼیبیی ثیًد‬ ‫وتبیذ ػٍ ثبصی ییزویًس ثیٍ‬ ‫تشتمت کفش‪ -‬کفش‪ ،‬کیفیش‪-‬‬ ‫کفش ی یه ثیش ییه ثیًد‬ ‫ته گل اییشان سا ویشییم‬ ‫اولبسیفشد ثٍ حمیش سػیبویذ‬ ‫ی پیًؿیبن ػیریغ ساَی‬ ‫ثشصیل ؿیذویذ تیب دس ریب‬ ‫رُبو ‪ ۲۲۱۴‬ؿشو وىىذ‬ ‫فشیسدیه ییبٌ ػیبل ‪۱۳۹۴‬‬ ‫ثبصَم ؿبَذ حضًس ایشان دس‬ ‫اتشییؾ ثیًدییم اییشان ثیب‬ ‫َذای وبسلًع وی سیؽ‬ ‫تًاوؼ یى اص ثیُیتیشییه‬ ‫ثیییشدَیییبی خیییًد سا دس‬ ‫ثبصی َبی دیػیتیبویٍ رـیه‬ ‫ثگمشد ی ثب وتمزٍ ‪ ۲‬ثش کفش اص‬ ‫ػذ ؿم ی ثیگیزسد ریًاد‬ ‫وىًویب ی یحیمیذ اییمیشی‬ ‫گ ضوبن یًصَبی ایشاو یمبثل‬ ‫تمم ثًدوذ وٍ چىذ یبٌ ثعیذ‬ ‫وًپب ایشیىب سا فتح وشد‬ ‫‪ ۱۸‬اثبن ‪ ۱۳۹۶‬صیبو ثًد وٍ‬ ‫ایشان ثٍ دیذاس پبوبییب سفی‬ ‫یؼبثمٍای وٍ ثبصَم ثیب ثیشد‬ ‫ایشان َمشاٌ ؿیذ اییه ثیبس‬ ‫ػبییبن لیذیع ی اؿیىیبن‬ ‫دطاگٍ ثشای تمم وی سیؽ‬ ‫گ ضو وشدوذ تیب اییشان ثیٍ‬ ‫یه ثشد خًه دس ساٌ ریب‬ ‫رُبو ‪ ۲۲۱۸‬دػی پیمیذا‬ ‫وىذ یب چىذ یبٌ ثیعیذ ی دس‬ ‫تبسیخ َف فشیسدیه ‪۱۳۹۷‬‬ ‫یه ییشتیجیٍ دییگیش ساَی‬ ‫اتشیؾ ؿذیم تب ثیٍ یلیب‬ ‫الزضایش ثشییم ی ایه ثبس تیمیم‬ ‫سثییبم یییبرییش ػییشؿییىییبع‬ ‫دػی َییبیییؾ سا یییمییبثییل‬ ‫ی پًؿبن ثیبال ثیشد صید‬ ‫ػییشداس اصیییًن ی یییُییذی‬ ‫طبسی ثشای اییشان دس اییه‬ ‫یؼبثمٍ یًفک ثٍ گ ضو ؿذوذ‬ ‫ی ثشتشی ‪ ۲‬ثش یه ثٍ حیجی‬ ‫سػمذ‬ ‫اعضبی جذیذ ّیبت هذیشُ ثبضگبُ هبضیی سبصی تجشیض هاشفی ضذًذ‬ ‫هبلک ثبضگبُ هبضیی سبصی تجشیض ثب ثیبى ایاٌاکاِ دس‬ ‫تالش ّستین حضَسی قذستوٌذ دس هسبثیابت لایاگ‬ ‫دستِ دٍم فَتجبل ثبضگبُ ّبی کطَس داضتِ ثابضایان‪،‬‬ ‫اعضبی جذیذ ّیبت هذیشُ ثبضگبُ سا هاشفی کشد‪.‬‬ ‫یًوغ لشثبو دس گفتگً ثب خجشوگیبس اییشویب ویفیشات‬ ‫یىلًه ؿذٌ سا ثٍ ؿشم صیش یعشف وشدۺ‬ ‫فشیذین یومذی ثٍ ىًان یذیش بیل ثبؿگبٌ‬ ‫یُذی سیح ثٍ ػم سیمغ َمبت یذیشٌ ثبؿگبٌ‬ ‫یومذسضب وشدرضی (یًال) ثٍ ػم ضیً َیمیبت‬ ‫یذیشٌ ی یذیش اػتشاتظی ثبؿگبٌ‬ ‫اوجش خبدی ثٍ ػم یذیش تًػیعیٍ ی ثیشویبییٍ‬ ‫سیضی ثبؿگبٌ‬ ‫ضً َمبت ییذییشٌ‬ ‫یوؼه سیح تشییز ثٍ ػم‬ ‫ثبؿگبٌ‬ ‫ػممشا ثمگذل ثٍ ػم یعبیو ایًس ثبوًان ثبؿگبٌ‬ ‫یمخم فالح پمـٍ لبئم یمب یذیش بیل‬ ‫یُذی لشثبو یعبیو حمًل ثبؿگبٌ‬ ‫یُذی پىبَ یعبیو اداسی ی سیاثط مًی ثبؿگبٌ‬ ‫یی افضیدۺ ثب تًرٍ ثٍ ؿشایط خبف ثبؿگبٌ ی صییبن‬ ‫ثؼمبس وم تب ؿشیع یؼبثمبت‪ ،‬گف ۺ ثشای ییًفیمیمی‬ ‫تمم ومبصیىذ َمشاَ ًَاداسان فُمم ی تمبی ییذییشان‬ ‫ی یؼًالن اػتبو َؼتمم‬ ‫لشثبو ثب اؿبسٌ ثٍ تىممیل ا ضیبی َیمیبت ییذییشٌ‬ ‫ثبؿگبٌ‪ ،‬اضبفٍ وشدۺ دس تالؽ َؼتمم تمم لیًی دس‬ ‫ثمشین اص یمذان ثشای فشاَموشدن ایىیبویبت ػیخی‬ ‫افضاسی الص ی ثشوبیٍ سیضی یىبػت ؿىل دَمم‬ ‫کست ستجِ ‪ ۰۱‬صٌات اشدضگشی ایشاى دس دًیب‬ ‫اص ایی ًظش قشاس داد‪.‬‬ ‫ضَسای جْبًی سفش ٍ اشدضگاشی اسصش صاٌااات‬ ‫اشدضگشی ایشاى دس سبل ازضتِ هایاالدی سا ‪۴..۰‬‬ ‫هیلیبسد دالس ثشاٍسد کشد ٍ ایشاى سا دس ستجِ ‪ ۰۱‬جْبى‬ ‫ثٍ گضاسؽ ایشوب‪ ،‬ؿًسای رُبو ػفش ی گیشدؿیگیشی‬ ‫‪ ۲۲‬وـًس وخؼ دومب اص وی یش ثیضسگی کیىیعی‬ ‫گشدؿگشی خًد دس ػبل ‪ ۲۲۲۱‬سا ییعیشفی ویشدٌ‬ ‫اػ‬ ‫ایه ؿًسا ییمیضان ویمیه کیىیعی گیشدؿیگیشی‬ ‫وـًسَبی دومب ثٍ تًلمذ وبخبلق داخ ان َیب طی‬ ‫ػبل ‪ ۲۲۲۱‬سا ثشسػ وشدٌ ی اییشان سا ثیبالتیش اص‬ ‫ػًئمغ دس ستجٍ وًصدَم لشاس دادٌ اػ‬ ‫ایه گضاسؽ یمضان ومه کىع گشدؿگشی اییشان‬ ‫ثٍ تًلمذ وبخبلق داخ ط ػیبل ‪ ۲۲۲۱‬سا ‪۴۸ ۱‬‬ ‫یم مبسد دالس ثشایسد وشدٌ اػ وٍ ثمـتیش اص َیمیٍ‬ ‫وـًسَبی دومب یىُبی ‪ ۱۸‬وـًس ثًدٌ اػ‬ ‫ایشیىب ثب کىع گشدؿگشی ‪ ۱۲۷۱‬یم یمیبسد دالسی‬ ‫دس ستجٍ وخؼ ایه فُشػ ی چمه ثب ‪ ۸۱۴‬ییمی یمیبسد‬ ‫دالس ی المبن ثب ‪ ۲۵۱‬یم میبسد دالس ثیٍ تیشتیمیت دس‬ ‫ستجٍ َبی دی ی ػً اص ایه و ش لیشاس گیشفیتیٍ اویذ‬ ‫وـًسَبی طاپه‪ ،‬ایتبلمب‪َ ،‬ىذ‪ ،‬فیشاوؼیٍ‪ ،‬ییىیضییه‪،‬‬ ‫اوگ مغ‪ ،‬اػربومب‪ ،‬ثشصیل‪ ،‬وبوبدا‪ ،‬اػیتیشالیمیب‪َ ،‬ی یىیذ‪،‬‬ ‫سیػمٍ‪ ،‬تشومٍ‪ ،‬شثؼتبن‪ ،‬ی وشٌ رىًث ومض ستجٍ َیبی‬ ‫چُبس تب َزذَم سا ثٍ خًد اخیتیلیبف دادٌ اویذ‬ ‫اسصؽ کىع گشدؿگشی وشٌ رىًث وٍ ییه پ یٍ‬ ‫ثبالتش اص ایشان لشاس گشفتٍ اػ ‪ ۴۸ ۸‬ییمی یمیبسد دالس‬ ‫ثشایسد ؿذٌ اػ‬ ‫ثیوِ حذٍد سِ ّضاس ٌّشهٌذ صٌبیعدستی هجذد ثشقشاس ضذ‬ ‫ػشپشػ اداسٌ ول حمبی اص تًلمذ کىیبیی دػیتی‬ ‫یصاست یمشاث فشَىگ ‪ ،‬گشدؿگشی ی کىبی دػت ثب‬ ‫اؿبسٌ ثٍ تخلمق ‪ ۴۵۲‬یم مبسد سیبل ا تجبس ثشای ثممیٍ‬ ‫َىشیىذان کىبی دػت ی ساَیىیمیبییبن گیشدؿیگیشی‬ ‫گف ۺ ثممٍ ‪َ ۲۷۲۴‬ىشیىذ کىبی دػت وٍ اص اثیتیذای‬ ‫ػبل لط ؿذٌ ثًد‪ ،‬یزذدا ثشلشاس ؿذ‬ ‫ثٍ گضاسؽ ایشوب اص ییمیشاث اسییب‪ ،‬ییویمیذحؼیمیه‬ ‫ؼىشپًس ثب اؿبسٌ ثٍ اَیمیمی ثیمیمیٍ َیىیشییىیذان‬ ‫کىبی دػت اظُبس داؿ ۺ اص اثتذای ػبل ریبسی ثیٍ‬ ‫ذ تبیمه ا تجبس یًسد ومبص ثممٍ کىعتیگیشان ی‬ ‫َىشیىذان کىبی دػت ‪ ،‬ثممٍ ایه افشاد لیطی ؿیذٌ ی‬ ‫َىشیىذان ثٍ کًست ؿخل ثممٍ حک ثممٍ خیًد سا‬ ‫پشداخ ی وشدوذ ؼىشپًس افضیدۺ ثب تیالؽ َیبی‬ ‫یصاست یمشاث فشَىگ یج غ ‪ ۴۵۲‬یم مبسد سیبل ا تجیبس‬ ‫ثشای ثممٍ َىشیىذان کىیبیی دػیتی ی ساَیىیمیبییبن‬ ‫گشدؿگشی تخلمق یبفی ػیشپیشػی اداسٌ ویل‬ ‫حمبی اص تًلمذ کیىیبیی دػیتی ییبدایس ؿیذۺ ثیب‬ ‫پمگمشیَبی یصیش یمشاثفشَىگی ‪ ،‬گیشدؿیگیشی ی‬ ‫کىبی دػت دس َمئ دیل ی َمىبسی دػتگبٌَبی‬ ‫ریسثط ر ؼٍای دس سیص دیؿىجٍ‪ ۱۴ -‬ؿُشیًس ‪ -‬ثیب‬ ‫یذیشول ایًس ثممٍ ای ػبصیبن تایمه اریتیمیب ی دس‬ ‫خلًف تمذیذ ثممٍ کىعتگشان کىبی دػت ثشگیضاس‬ ‫ی یمشس ؿذ وؼج ثٍ تمیذییذ ثیمیمیٍ کیىیعیتیگیشان‬ ‫کىبی دػت اص ػٍ یبٍَ دی ػیبل الیذا ؿیًد لیزا‬ ‫کىعتگشان ثشای تمذیذ ثممٍ تایمه ارتمب ومبصی ثیٍ‬ ‫یاسیض حک ثممٍ اصاد دس ػٍ یبٍَ دی ػبل سا وذاسوذ‬ ‫ػشپشػ اداسٌ ول حمبی اص تًلمذ کىیبیی دػیتی‬ ‫ادایٍ دادۺ ثب تخلمق ایه یج غ ثممٍ ‪َ ۲۷۲۴‬یىیشییىیذ‬ ‫کىبی دػت وٍ اص اثتذای ػبل لط ؿذٌ ثًد‪ ،‬یزیذدا‬ ‫ی اص ایشیص ثشلشاس ؿذ‬ ‫یی دس پبػخ ثٍ ػًال دسثبسٌ تعممه تى مف یجبلییی‬ ‫وٍ َىشیىذان کىبی دػت اص اثتذای ػبل ثیشای حیک‬ ‫ثممٍ خًد پشداخ وشدٌاوذ‪ ،‬ومض گف ۺ دس اییه ثیبسٌ‬ ‫یزاوشات سا ؿشیع وشدٌ ایم ی ایمذیاس َؼیتیمیم ثیٍ‬ ‫وتمزٍ ثشػذ ی خجش خًث سا دس ایه ثبسٌ ثٍ کىعتگشان‬ ‫ی َىشیىذان ثٍ صیدی ا ال خًاَمم وشد‬ ‫جبربِ ّبی گردشگری جلفب شْرر‬ ‫هرزی اررببیجبى‬ ‫جبرثِ ّبی اشدضگشی جلفب جضٍ اصلی تشیی دالیا‬ ‫جزه تَسیست دس ایی هٌطیِ ّستٌذ‪ .‬جلفب ضاْاشی‬ ‫هشصی دس فبصلِ ‪ ۰۳۱‬کیلَهتشی تجشیض اسات ٍ دس‬ ‫هحذٍدُ استبى ارسثبیجبى ضشقی قشاس داسد‪.‬‬ ‫دیذو َبی ر فب وم ومؼتىذ ی ایه ؿُش حش َیبی‬ ‫صیبدی ثشای گفته داسد ر فب ثٍ چىذ دلمل یىی اص‬ ‫ؿُشَبی یُم ی پش سف ی ایذ وـیًس ییویؼیًه‬ ‫ی ؿًد یرًد ایه ؿُش دسػی دس ییشص اییشان‪،‬‬ ‫اسیىؼتبن ی رمًُسی ارسثبیزبن اک تشیه دلیمیل‬ ‫یـًُس ؿذن ان ثٍحؼبه ی ایذ دس ایه یمبلیٍ اص‬ ‫ال گـ لشاس اػ ربرثٍ َبی گشدؿگشی ر یفیب‬ ‫سا َمشاٌ َم ثشسػ وىمم ی ثمـتش ثب ایه ؿُش چیىیذ‬ ‫ی مت اؿىب ؿًیم‬ ‫ثْتشیی جبرثِ ّبی اشدضگشی جلفب‬ ‫یى دیگش اص دالیل یوجًثم ؿُش ر یفیب اص وی یش‬ ‫یؼبفشان‪ ،‬لشاس داؿته ایه ؿُش دس ییزیبیست سید‬ ‫اسع ی اه ی ًَای ثؼمبس خًه ان اػ وٍ ان سا‬ ‫ثٍ یمالل ثؼمبس خًؽ اه ی َیًا دس فلیل گیش‬ ‫تبثؼتبن تجذیل ی وىذ ی دلمل دییگیش ویمیض یریًد‬ ‫و مؼبَب ی یىبنَبی تبسیخ ثؼمبس دس اییه ؿیُیش‬ ‫اػ وٍ ثب ج ؿذٌ َش ػبلٍ گشدؿگیشان ثؼیمیبسی‬ ‫ثشای دیذن ایه احبس تبسیخ ثٍ ر فب ػفش وىىذ‬ ‫اگش ؿمب َم یـتبق ػفش ثٍ ایه ؿُش صیجب ی ساص الیًد‬ ‫َؼتمذ‪ ،‬دس ادایٍ ایه یط ت َمشاٌ یب ثبؿمذ تب ویمیب‬ ‫گشدؿگشی ی دیذو ر فب سا ثب رضئمبت ثیمیـیتیشی‬ ‫ثشسػ وىمم‬ ‫جبدُ هشصی اسس جلفب‬ ‫ربدٌ یشصی اسع ر فب اص رم ٍ ربدٌ َیبی صییجیبی‬ ‫وـًس ی ربرثٍ َبی گشدؿگشی ر فب اػ ویٍ دس‬ ‫ؿمبلغشث ی ایتذاد سیدخبوٍ اسع لشاس داسد اییه‬ ‫ربدٌ ؿگف اوگمض اص یىطمٍ اسػجیبسان ثیٍ ییًاصات‬ ‫سیدخبوٍ اسع اغبص ی دس ر فب تمب یی ؿیًد دس‬ ‫طًل یؼمش ایه ربدٌ‪ ،‬اص یه ػً رىگلَبی اوجًٌ ی‬ ‫وًٌَبی ػشػجض ی اص ػًی دیگش سیدخبویٍ اسع ی‬ ‫خبوٍَبی سیػتبی سا ی تًاومذ تمبؿب وىمذ َمچىمه‬ ‫ی تًاومذ خبوٍ َبی سا وٍ دس وـًس اسیىیؼیتیبن دس‬ ‫یىطمٍ یؼتمل وخزًان لشاس داسد‪ ،‬ثٍساحت دس اییه‬ ‫ربدٌ یـبَذٌ وىمذ؛ صیشا فبک ٍ انَب ثب ؿمیب تیىیُیب‬ ‫یه سید اػ‬ ‫حوبم سٌتی جلفب‬ ‫ربدٌ یشصی اسع ر فب اص رم ٍ ربدٌ َیبی صییجیبی‬ ‫وـًس اػ وٍ دس ؿمبلغشث ی ایتیذاد سیدخیبویٍ‬ ‫اسع لشاس داسد ایه ربدٌ صیجب اص یىطمٍ اسػجبسان ثیٍ‬ ‫یًاصات سیدخبوٍ اسع اغیبص ی دس ری یفیب تیمیب‬ ‫ی ؿًد دس طًل یؼمش اییه ریبدٌ‪ ،‬اص ییه ػیً‬ ‫رىگل َبی اوجًٌ ی وًٌَبی ػشػجض ی اص ػًی دیگش‬ ‫سیدخبوٍ اسع ی خبوٍَبی سیػتبی سا یی تیًاویمیذ‬ ‫تمبؿب وىمذ َمچىمه ی تًاومذ خبوٍَبی سا ویٍ دس‬ ‫وـًس اسیىؼتبن دس یىطمٍ یؼتمیل ویخیزیًان لیشاس‬ ‫داسد‪ ،‬ثٍ ساحت دس ایه ربدٌ یـبَذٌ ویىیمیذ؛ صییشا‬ ‫فبک ٍ انَب ثب ؿمب تىُب یه سید اػ‬ ‫ادسعۺ ارسثبیزبن ؿشل ‪ ،‬ر فب‪ ،‬یبثمه تاػمؼبت ساٌ‬ ‫ایشان ی گمشن ر فب‬ ‫اثطبس هبّبساى‬ ‫اثـبس یبَبسان یى اص اثـبسَبی صیجبی ر فب اػی‬ ‫وٍ دس وىبس سیدخبوٍ اسع دس یىطمٍ حفبظ ؿیذٌ‬ ‫ومبیى دس رىًهؿشل لمًاسربن دس ؿُش ری یفیب‬ ‫ربی گشفتٍ اػ ایه اثـبس صیجب ثمؾ اص ‪ ۱۵‬ییتیش‬ ‫استفبع داسد ی طجمع گشدان‪ ،‬دیػ داسان طجمع ی‬ ‫وًَىًسدان صیبدی سا رزه خًد ی وىذ‬ ‫ادسعۺ ارسثبیزبن ؿشل ‪ ،‬ر فب‪ ،‬وىبسٌ سید اسع‪،‬‬ ‫یىطمٍ حفبظ ؿذٌ ومبیى‬ ‫کلیسبی چَپبى‬ ‫و مؼبی چًپبن‪ ،‬یى اص ربرثٍ َبی گیشدؿیگیشی‬ ‫ر فب دس غشه ؿُش اػ ی دس وىبس سیدخبوٍ اسع‪،‬‬ ‫دس یمبن وًٌ َبی سػًث ػشخ سوگ لیشاس داسد ی‬ ‫یىبو ثشای یجیبدت چیًپیبویبن اسییىی ػیبویه‬ ‫سیػتبَبی اطشا دس ایه یىطمٍ ثًدٌ اػی ثیىیبی‬ ‫ایه و مؼب ثٍدلمل ایىىٍ یًسد اػتفبدٌ لـیش ػیبدٌ ی‬ ‫ث سیب چًپبوبن ثًدٌ‪ ،‬ثؼمبس ػبدٌ‪ ،‬صیجب ی ثی االییؾ‬ ‫ػبختٍ ؿذٌ اػ‬ ‫ادسعۺ ارسثبیزبن ؿشل ‪ ،‬ر فب‪ ۵ ،‬وم ًیتشی ریبدٌ‬ ‫ر فب‪ ،‬ػذ اسع‪ ،‬ثعذ اص وبسیاوؼشای خًارٍ و ش‬ ‫هجوَعِ کشدضت‬ ‫مبست وشدؿ یى اص صیجبتیشییه ویمیًویٍ َیبی‬ ‫یعمبسی ایشاو ی ریبرثیٍ َیبی تیبسییخی اػیتیبن‬ ‫ارسثبیزبن ؿشل اػ وٍ دس سیػتبی وشدؿی ی‬ ‫دس رًاس ؿُشػتبن ر فب لشاس داسد‬ ‫ادایٍ داسد‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5649

روزنامه ارک 5649

شماره : 5649
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه ارک 5648

روزنامه ارک 5648

شماره : 5648
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه ارک 5647

روزنامه ارک 5647

شماره : 5647
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه ارک 5645

روزنامه ارک 5645

شماره : 5645
تاریخ : 1401/09/05
روزنامه ارک 5644

روزنامه ارک 5644

شماره : 5644
تاریخ : 1401/09/03
روزنامه ارک 5643

روزنامه ارک 5643

شماره : 5643
تاریخ : 1401/09/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!