روزنامه ارک شماره 5592 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5592

روزنامه ارک شماره 5592

روزنامه ارک شماره 5592

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫سئیغ ٗدٔغ ؿ‪ٞ‬سای اػالٗی ‪:‬‬ ‫مشکل‬ ‫نبتزاسی ببنکهب‬ ‫ببید رفع شود‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫ّویی یفحِ‬ ‫*یکشنبه ‪ 72‬شهزیور ‪ 11 * 1041‬سپتبمبز ‪ 71 * 7477‬صفز‪ * 1001‬سبل سی و دوم ( اوتوس ایکینجی ایل ) * شمبره ( سبیی ) ‪ 1* 9957 :‬صفحه *قیمت‪14444:‬ریبل * ایمیل‪ * ark.tabriz@yahoo.com :‬سبیت روسنبمه ارک‪ *www.arkonline.ir :‬سبیت پبیگبه خبزی ارک خبز‪www.ark-news.ir :‬‬ ‫همه مشکالت اه را گزدن‬ ‫خشکسبلی نینداسیم‬ ‫افت سود ببوری‬ ‫در صفحبت دیگز می خوانید‬ ‫هیشػبذ للْیاى‪ ۳‬هَ ضغ‬ ‫یش ى دس هز وش ت تغییشا‬ ‫ًىشدُ ست‬ ‫یفحِ‪۹‬‬ ‫تٌْا ‪ ۳۲‬دسیذ رشق هَسد ًیاص‬ ‫شْشنّاا یٌؼتی ارسرایجاى‬ ‫ششلی تاهیی هی شَد‬ ‫یفحِ ‪۲‬‬ ‫ػذم تؼلک ٍ م رِ وساًی‬ ‫وِ ریش ص یه راس صدٍ ج‬ ‫وشدًذ‪ ،‬لاًًَی ست‬ ‫ػضَ فذس سیَى یٌؼت اب گفت‪ّ ۳‬وِ چیض س گشدى خشىسالی ًیٌذ صین‪ ،‬دسٍ لغ رخشی ّن رنِ‬ ‫ووبَد لتصادا اب هشرَط ست‪ ،‬رؼباست دیگش گش هشىل ووبَد هٌارغ هالی ٍاَد د شتِ راشنذ‬ ‫ٍ س ّىاسّاا پیشریٌی شذُ اش ًشَد یی سٍیِ د هِ د سد‪.‬‬ ‫ً٘ج‪ٞ‬د کیضیٌی اه ‪ ٖ١‬ای‪ ٚ‬هضی‪ ٠‬سا تـذیذ ٗی ً‪ٜ‬ذ‪ٗ.‬ؼئٔ‪ ٠‬ای‪ ٚ‬اػت ًب‪ ٠‬ثب‪١ ٠‬بش دٓبیبٔبی اص‬ ‫خـٌؼبٓی تب ػذٕ ٗذیشیت ثبػا ؿذ‪ ٟ‬اه ًٖ ثبؿذ اٗب ًٖاثی اهتبلببدی صٗبب‪ٛ‬بی حببد‬ ‫ٗیؿ‪ٞ‬د ً‪ٜٗ ٠‬بثغ اه داسیٖ ٗیدا‪ٛ‬یٖ ‪ٗ ٝ‬یدا‪ٛ‬یٖ یی ٗ‪ٜ‬غو‪٠‬ای ثیاه اػت اٗب پ‪ ّٞ‬اثشػبب‪ٛ‬بی‬ ‫سا ‪ٛ‬ذاسیٖ یؼ‪ٜ‬ی ٗ‪ٜ‬بثغ ٗبٓی دس دػتشع ‪ٛ‬یؼت‪ٝ .‬ی اکض‪ٝ‬د‪ٗ :‬ؼئٔ‪ٗ ٠‬ب دس ایشا‪ٗ ٙ‬ذیبشیبت ثبخبؾ‬ ‫اه ‪ٜٗ ٝ‬بثغ ٗبٓی اػت ‪١‬ش صٗب‪ ٙ‬ای‪ ٚ‬د‪ ٝ‬س‪ٝ‬ی ‪ ٖ١‬اثش ٗیٌ‪ٜٜ‬ذٗؼئٔ‪٠‬ای ٗب‪ٜٛ‬ذ ‪٘١‬ذا‪ ٙ‬سخ ٗی د‪١‬بذ‬ ‫‪ ٝ‬ای‪ٗ ٚ‬ی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ذ ثشای ‪١‬ش ٗ‪ٜ‬غو‪ ٠‬دیِش ؿیش اص ‪٘١‬ذا‪ ٖ١ ٙ‬پیؾ ثیبیذ ٗ٘بٌب‪ ٚ‬اػبت اه ‪ٝ‬خب‪ٞ‬د‬ ‫داؿت‪ ٠‬ثبؿذ اٗب پ‪ٛ ّٞ‬ذاؿت‪ ٠‬ثبؿیٖ اه سا ا‪ٛ‬توبّ د‪١‬یٖ‪ .‬پغ دس‪ٝ‬اهغ دسداػتب‪ ٙ‬خـٌؼببٓبی ثببیبذ‬ ‫ثشای ً٘ج‪ٞ‬د اه کیضیٌی کٌش ً‪ٜ‬یٖ اٗب ًٖاثی اهتلبدی ث‪ٜٗ ٠‬بثغ ٗبٓی سثبظ داسد دس ٗب‪ٞ‬سد‬ ‫‪٘١‬ذا‪ ٙ‬عشح ‪١‬بی ٗختٔق ا‪ٛ‬توبّ اه ‪ٝ‬خ‪ٞ‬د داؿت‪ ٠‬اػت‪ .‬اصػبّ ُزؿت‪ ٠‬ثش‪ٝ‬ص ٗـٌبْ ًب‪ٜ‬ب‪ٛٞ‬بی‬ ‫اٗؼبّ ٗـخق ث‪ٞ‬د ‪ ٝ‬عشح‪١‬بیی ً‪ ٠‬هشاس ث‪ٞ‬د اه سا ث‪ ٠‬ای‪ ٚ‬اػتب‪ ٙ‬ثشػب‪ٛ‬ذ اص خ٘ٔ‪ ٠‬عشح ا‪ٛ‬تبوببّ‬ ‫اه اص ػذ ثیدبس ‪ ٝ‬یب عشح ثی‪ ٚ‬ح‪ٞ‬ض‪ ٠‬ای اٗب ت٘بٗب ث‪ ٠‬ػٔت ً٘ج‪ٞ‬دٗ‪ٜ‬بثغ ٗبٓی تببخبیبش داس‪ٛ‬بذ‪.‬‬ ‫ػض‪ ٞ‬کذساػی‪ ٙٞ‬ک‪ٜ‬ؼت اه ُلت‪ :‬پغ ‪ ٠٘١‬چیض سا ُشد‪ ٙ‬خـٌؼبٓی ‪ٛ‬ی‪ٜ‬ذاصیٖ دس‪ٝ‬اهغ ثخـی‬ ‫‪ ٖ١‬ث‪ً٘ ٠‬ج‪ٞ‬د اهتلبدی اه ٗشث‪ٞ‬ط اػت ثؼجبست دیِش اُش ٗـٌْ ً٘ج‪ٞ‬د ٗ‪ٜ‬بثغ ٗبٓبی ‪ٝ‬خب‪ٞ‬د‬ ‫داؿت‪ ٠‬ثبؿذ ‪ ٝ‬سا‪ٌ١‬بس‪١‬بی پیؾثی‪ٜ‬ی ؿذ‪ ٟ‬اخشا ‪ٛ‬ـ‪ٞ‬د ای‪ ٚ‬س‪ٝ‬ی‪ ٠‬اداٗ‪ ٠‬داسد‪.‬‬ ‫ّویی یفحِ‬ ‫افت صٍد راٍسا‬ ‫هذیش هسئَل‪۳‬‬ ‫ؿؼ‪ٞ‬س ‪ٝ‬ؿؼبس ‪١‬شد‪ٝ ٝ‬ػیٔ‪ ٠‬ا‪ٛ‬ذ‪ .‬ؿؼ‪ٞ‬س ٗثْ چـٖ ‪ُٞ ٝ‬ؽ‬ ‫ػْ٘ ٗی ً‪ٜ‬ذ‪ .‬ؿؼبس دس ‪ٛ‬وؾ صثب‪ ٙ‬ظب‪١‬ش ٗی ُشدد‪ .‬آجت‪٠‬‬ ‫ؿؼ‪ٞ‬س ث‪ ٠‬ػشک‪١ ٠‬بی ٗختٔق دس‪ٛٝ‬ی ‪ ٝ‬ثیش‪ٛٝ‬ی ٗی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ذ‬ ‫اؿشاف داؿت‪ ٠‬ثبؿذ‪.‬‬ ‫ؿؼ‪ٞ‬س کشدی ‪ ٝ‬خ٘ؼی ‪ٛ‬ؼجت ث‪ٗ ٠‬ؼبئْ ‪١‬ب٘بیبـب‪١ ٠‬بٖ‬ ‫اسادی ‪ ٖ١ ٝ‬ؿیش اسادی ػْ٘ ٗی ً‪ٜ‬ذ ‪ .‬یؼ‪ٜ‬ی ٗی تب‪ٞ‬ا‪ٙ‬‬ ‫ُلت ثخؾ اسادی ؿؼ‪ٞ‬س ٗثْ ‪ِٛ‬ب‪ ٟ‬اسادی چـٖ ‪ٝ‬هبتبی‬ ‫ًبس ٗی ً‪ٜ‬ذ ً‪ ٠‬کبحت ؿؼ‪ٞ‬س ثخ‪ٞ‬ا‪١‬ذ‪ .‬دس ٗ‪ٞ‬سد ؿؼبس‬ ‫‪ٛ‬یض ً‪ ٠‬ثخؾ ثیب‪ٛ‬ی ؿؼ‪ٞ‬س تٔوی ٗی ؿ‪ٞ‬د توؼیٖ ثب‪ٜ‬بذی‬ ‫ک‪ٞ‬م کبدم اػت‪.‬‬ ‫ثیب‪ٝ ٙ‬اهؼیت ٗ‪ٞ‬خ‪ٞ‬د دس حیغ‪ ٠‬دیذ ٗبی تب‪ٞ‬ا‪ٛ‬بذ ثبغب‪ٞ‬س‬ ‫ُضی‪ٜ‬ـی ا‪ٛ‬دبٕ ُیشد‪.‬‬ ‫ا‪ٛ‬چ‪ ٠‬اص دیذ‪١ ٟ‬ب ُلت‪ٗ ٠‬ی ؿ‪ٞ‬د ٗی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ذ ٗ‪ٞ‬سد تبشدیبذ‬ ‫هشاس ُیشد‪ً .‬بس ًـق کحت ‪ ٝ‬ػوٖ ‪ٝ‬اهؼبیبت ‪١‬بب اص‬ ‫ظب‪١‬ش ؿؼبس ‪١‬ب ػبد‪ ٝ ٟ‬اػب‪ٛ ٙ‬یؼت‪.‬‬ ‫ای‪ ٚ‬ػ‪ٜ‬دؾ ‪ٛ‬یض ‪ٛ‬یبص ٗ‪ٜ‬ذ ؿؼ‪ٞ‬س ‪ ٝ‬اُب‪١‬ی ٗبی ثببؿبذ‪.‬‬ ‫‪ٛ‬وغ‪ ٠‬اؿبص توؼیٖ ث‪ٜ‬ذی ُلتبس‪١‬بب ثب‪ ٠‬ساػبت ‪ ٝ‬دس‪ٝ‬ؽ‬ ‫‪٘١‬ی‪ٜ‬دبػت‪.‬‬ ‫ػ‪ٜ‬دؾ ساػت ‪ ٝ‬دس‪ٝ‬ؽ ػخ‪ٜ‬ب‪ ٙ‬ث‪ٞ‬یظ‪ ٟ‬ػخ‪ٜ‬ب‪ٗ ٙ‬اثبش دس‬ ‫ص‪ٛ‬ذُی خبسی ‪ ٝ‬ػش‪ٞٛ‬ؿت اتی اکشاد ‪ ٝ‬خ‪ٞ‬اٗغ ًببسی‬ ‫ػخت ‪ٛ ٝ‬یبصٗ‪ٜ‬ذ ا‪ٞٛ‬اع تبٗالت ٗی ثبؿذ‪.‬‬ ‫پزیشؽ کٔ‪ ٠‬ای اظ‪٢‬بسات دیِشا‪ ٙ‬اص ای٘ب‪ٜ‬بی ٗبغبٔب‪ٞ‬ه‬ ‫ثشخ‪ٞ‬سداس ‪ٛ‬یؼت‪ٓ .‬زا سػبیت اک‪ ّٞ‬ای٘‪ٜ‬ی دس ای‪ٜ‬ب٘ب‪ٞ‬سد‬ ‫ت‪ٞ‬کی‪ٗ ٠‬ی ُشدد ‪ ٝ‬پزیشؽ ثی ٗغبٓؼ‪ُ ٠‬لتبس ‪١‬ب تبئیبذ‬ ‫‪٘ٛ‬ی ؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫هبثْ تبْٗ اػت ً‪ ٠‬ػبٗ‪ٗ ٠‬شدٕ د‪ٛ‬بیبب دس ثبشخب‪ٞ‬سد ثبب‬ ‫اظ‪٢‬بسات سایح دچبس ا‪ٞٛ‬اع ػ‪ ْ٢‬ا‪ِٛ‬بسی تؼبٗح ‪ ٝ‬ثب‪٠‬‬ ‫اع٘ی‪ٜ‬ب‪ ٙ‬ؿیبش الصٕ ‪ٗ ٝ‬ضبش ُبشکبتببس‪ٛ‬بذ‪ٓ .‬بزا ایب‪ٚ‬‬ ‫ثب‪ٝ‬س تو‪ٞ‬یت ٗی ؿ‪ٞ‬د ً‪ ٠‬اؿٔت ٗـبٌبالت کبشدی ‪ٝ‬‬ ‫خ٘ؼی ٗشدٕ د‪ٛ‬یب اص ای‪ٗ ٚ‬ؼیش ‪ٝ ٝ‬یظُی ثیب٘ببس ُب‪ٛٞ‬ب‪٠‬‬ ‫سایح ا‪ٛ‬ؼب‪٢ٛ‬ب ‪ٛ‬بؿی ٗی ُشدد‪.‬‬ ‫به پبیبن کزونب نشدیک شده ایم‬ ‫هذیش ول ساصهاى اْاًی رْذ شت گفت رِ پایاى وشًٍنا‬ ‫ًضدیه شذُ ین‪.‬‬ ‫تذس‪ٝ‬ع اد‪١‬ب‪ٗ ٕٞٛ‬ذیش ًْ ػبصٗب‪ ٙ‬خ‪٢‬ب‪ٛ‬ی ثب‪٢‬بذاؿبت‬ ‫ُلت‪ :‬تؼذاد ٗجتالیب‪ ٙ‬ث‪ً ٠‬ش‪ٛٝ‬ب دس ‪١‬لتب‪ُ ٠‬بزؿبتب‪ ٠‬دس‬ ‫خ‪٢‬ب‪ً٘ ٙ‬تشی‪ٗ ٚ‬یضا‪ ٙ‬اص اػل‪ٜ‬ذ د‪ ٝ‬ػبّ پیؾ اػت‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی اکض‪ٝ‬د‪ :‬خظ پبیب‪ً ٙ‬ش‪ٛٝ‬ب هبثْ ٗـب‪١‬ذ‪ ٟ‬اػت اٗب ٗثْ‬ ‫ٗـب‪١‬ذ‪ ٟ‬خظ پبیب‪ ٙ‬د‪ٗ ٝ‬بسات‪ٗ ٚ‬ؼ‪ٜ‬ی اؽ ایؼتبد‪ٛ ٙ‬یبؼبت‬ ‫ثٌٔ‪ ٠‬ثبیذ تالؽ ثیـتشی ث‪ ٠‬ػْ٘ ا‪ٝ‬سیٖ تب ث‪ ٠‬ایب‪ ٚ‬خبظ‬ ‫پبیب‪ ٙ‬ثشػیٖ‪.‬‬ ‫نه کبرفزمب سیز ببرِ اجزای طزح طبقهبندی مشبغل میرود نه وسارت کبر ورود میکند!‬ ‫اخشیی هْلت سسال ثش رِ ٍیژُ‬ ‫رشًاهِ هْش سیٌواا یش ى ‪۲۰‬‬ ‫شْشیَس ست‬ ‫یفحِ ‪۴‬‬ ‫ػالم فْشست اذیذ واالّاا‬ ‫ٍ سد ت هوٌَع‪ ،‬رِ صٍدا‬ ‫یفحِ ‪7‬‬ ‫هشهت خاًِ ستاد شْشیاس‬ ‫رؼذ ص پیه سفشّاا گشدشگش ى‬ ‫رِ تبشیض اغاص هیشَد‬ ‫یفحِ ‪۱‬‬ ‫منظوم یبدداشت‬ ‫اسادلیق‬ ‫یه واسشٌاس هسائل حمَلی گفت‪ ۳‬چنٌناًن نِ‬ ‫ت یه واسگناُ رنش ا انش ا نش‬ ‫هشوَلی ِ‬ ‫بمِ رٌذاِ تائیذ شَد تا صهاى اش ا ش ‪ ،‬یؼٌی‬ ‫دس یی دٍسُ ا صهاًی‪ ،‬هارِ لتفاٍتی رناینذ رنِ‬ ‫واسگش ى تؼلک رگیشد وِ پیگیشاِ یی هارِ لتفاٍت‬ ‫اضٍ دػاٍا خاص ست؛ یؼٌی حتی وناسگنشا‬ ‫وِ راصًشستِ شذُ ّن هیتَ ًذ رش ا گشفتیِ ینی‬ ‫حمَق دسخَ ست رذّذ‪.‬‬ ‫ٗبد‪ ۸۴ ٟ‬هب‪ً ٙٞٛ‬بس اخشای عشح عبجبوب‪ ٠‬ثب‪ٜ‬بذی‬ ‫ٗـبؿْ دس ًبسُب‪١ٟ‬ب سا ث‪ٜٗ ٠‬ظ‪ٞ‬س خٔ‪ُٞ‬یبشی اص‬ ‫ث‪٢‬ش‪ً ٟ‬ـی اص ‪ٛ‬یش‪ٝ‬ی ًبس ‪ٝ‬ظیل‪٠‬ی ‪ٝ‬صاست ًببس‬ ‫ت اخبشای ایب‪ ٚ‬عبشح ٗبض ِد‬ ‫ٗی دا‪ٛ‬ذ‪ .‬دس ک‪ٞ‬س ِ‬ ‫ًبسُشا‪ ِٙ‬یی ٗد٘‪ٞ‬ػ‪ ٠‬ثش اػبع تب‪ٞ‬ا‪ٛ‬ب٘ب‪ٜ‬بذی‬ ‫ػبثو‪ ٠‬کالحیت ‪ً ٝ‬بس اص ٗیضا‪ ِٙ‬حذاهْ حوب‪ٞ‬م‬ ‫ٗل‪ٞ‬ه ؿ‪ٞ‬سایؼبٓی ًبس ثبالتش ٗیس‪ٝ‬د‪ .‬دس ٗببد‪ٟ‬‬ ‫‪ ۸۴‬اٗذ‪ٝ :ٟ‬صاست ًبس ‪ ٝ‬اٗ‪ٞ‬س اخت٘بػی ٗ‪ٞ‬ظبق‬ ‫اػت ‪ٛ‬ظبٕ اسصیبثی ‪ ٝ‬عجو‪٠‬ث‪ٜ‬ذی ٗـببؿبْ سا ثبب‬ ‫اػتلبد‪ ٟ‬اص اػتب‪ٛ‬ذاسد ٗـبؿْ ‪ ٝ‬ػبشف ٗـببؿبْ‬ ‫ًبسُشی دس ًـ‪ٞ‬س ت‪٢‬ی‪٘ٛ ٠‬بیذ ‪ ٝ‬ث‪ٗ ٠‬شحٔ‪ ٠‬اخشاء‬ ‫دسا‪ٝ‬سد‪.‬هب‪ ٝ ٙٞٛ‬دػت‪ٞ‬سآؼْ٘ اخبشایبی عبشح‬ ‫ًبسکشٗبی ًبسُب‪١ ٟ‬بی ثبالی ‪ٛ ۰۵‬لش سا ٗ‪ٞ‬ظبق‬ ‫ث‪ ٠‬اخشای عشح عجو‪٠‬ث‪ٜ‬ذی ٗـبؿْ ًبشد‪ ٝ ٟ‬دس‬ ‫ٗبد‪ ۰۵ ٟ‬هب‪ً ٙٞٛ‬بس اٗذ‪ ٟ‬چ‪ٜ‬ب‪ٛ‬چ‪ً ٠‬ببسکبشٗببیبب‪ِٙ‬‬ ‫ٗـ٘‪ ّٞ‬ای‪ ٚ‬هب‪ ٙٞٛ‬دس ٗ‪ٔ٢‬ت ‪١‬بی تؼیی‪ ٚ‬ؿبذ‪ ٟ‬اص‬ ‫عشف ‪ٝ‬صاست ًبس ‪ ٝ‬اٗ‪ٞ‬س اختب٘ببػبی ٗـببؿبْ‬ ‫ًبسُب‪١ ٟ‬بی خ‪ٞ‬د سا اسصیببثبی ‪ٛ‬بٌبشد‪ ٟ‬ثببؿب‪ٜ‬بذ‬ ‫‪ٝ‬صاست ًبس ‪ ٝ‬اٗ‪ٞ‬س اخت٘بػی ا‪ٛ‬دبٕ ای‪ ٚ‬اٗبش سا‬ ‫یفحِ ‪۳‬‬ ‫*مدیزمسئول ‪-‬محمّد اشزاقی‬ ‫ث‪ ٠‬یٌی اص دکبتش ٗ‪ٞ‬ػؼبت ٗـب‪ٝ‬س ک‪ٜ‬ی اسصیببثبی‬ ‫ٗـبؿْ ‪ ٝ‬یب اؿبخببف کببحبت کبالحبیبت‬ ‫(ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ع تجلش‪ٗ ۲ ٟ‬بد‪ٝ ) ۸۴ ٟ‬اُبزاس خب‪ٞ‬ا‪١‬بذ‬ ‫ًشد‪.‬ثب ت٘بٕ کشاحتی ً‪ ٠‬هب‪ ٙٞٛ‬دس اخشای عبشح‬ ‫عجو‪٠‬ث‪ٜ‬ذیِ ٗـبؿْ داسد ای‪ ٚ‬عشح دس خیبٔبی اص‬ ‫ًبسُب‪١ٟ‬ب اخبشایبی ‪ٛ‬ب٘بی ؿب‪ٞ‬د‪ .‬دسحببٓبیبٌب‪٠‬‬ ‫ًبسکشٗبیب‪ ٙ‬اص صیش ثبس اخشای عشح عجوب‪ ٠‬ثب‪ٜ‬بذی‬ ‫ٗـبؿْ ؿب‪ ٠ٛ‬خبٓی ٗی ً‪ٜٜ‬ذ ‪ٝ‬صاست ًببس ‪ٛ‬بیبض‬ ‫‪ٝ‬ظیل‪٠‬ی خ‪ٞ‬د سا دس آضإ ًبسکشٗبیب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬اخبشای‬ ‫ای‪ ٚ‬عشح ا‪ٛ‬دبٕ ‪٘ٛ‬ید‪١‬ذ‪ .‬ث‪٘١ ٠‬ی‪ ٚ‬دٓبیبْ اػبت‬ ‫ی ًببسُبشا‪ٙ‬‬ ‫ت اکبٔب ِ‬ ‫ً‪ ٠‬اٗش‪ٝ‬ص یٌی اص ٗغبٓجب ِ‬ ‫اخشای عشح عجو‪٠‬ث‪ٜ‬ذی ٗـبؿْ اػت‪.‬‬ ‫احؼب‪ ٙ‬ػ‪٢‬شاثی کؼبّ ًبسُشی ‪ٗ ٝ‬ـب‪ٝ‬س حو‪ٞ‬هی‬ ‫ًب‪ ٙٞٛ‬ػبٓی ؿ‪ٞ‬سا‪١‬بی اػالٗی ًببس ًـب‪ٞ‬س‬ ‫ٗیُ‪ٞ‬یذ‪ :‬هب‪ً ٙٞٛ‬بس دس ٗ‪ٞ‬اد ‪ ۸۴‬تب ‪ ۰۵‬دس ٗب‪ٞ‬سد‬ ‫اخشای عشح عجو‪ ٠‬ث‪ٜ‬ذی ٗـبؿْ کشاحت داسد ‪ٝ‬‬ ‫عجن دػت‪ٞ‬سآبؼب٘بْ اخبشایبی ایب‪ ٚ‬عبشح دس‬ ‫ًبسُب‪١ٟ‬بی ثبالی ‪ٛ ۰۵‬لش ثبیذ اخشایی ؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫ْ ثبب ِس‬ ‫ػ‪٢‬شاثی ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ً ٠ٌٜ‬بسکشٗبیب‪ ٙ‬ثب‪ ٠‬دٓبیب ِ‬ ‫ٗبٓیِ اخشای عشح عجو‪٠‬ث‪ٜ‬ذی اص صیش ثبس ا‪ ٙ‬ؿب‪ٛ‬ب‪٠‬‬ ‫ت حببکبْ اص‬ ‫خبٓی ٗیً‪ٜٜ‬ذ ٗیُ‪ٞ‬یذ‪ٜٗ :‬لبؼب ِ‬ ‫اخشای ای‪ ٚ‬عشح ‪ ٖ١‬ث‪ٛ ٠‬بلبغ ًببسُبش ‪١ ٝ‬بٖ‬ ‫ًبسکشٗبػت؛ ‪ٛ‬یش‪ٝ‬یی ً‪٢ٗ ٠‬بست ‪ ٝ‬ؿببیؼبتبِبیِ‬ ‫ثیـتشی داسد ‪ ٝ‬هذی٘ی تش اػبت ثببیبذ حبوب‪ٞ‬م‬ ‫ؾ‬ ‫ا اکبضایب ِ‬ ‫ثیـتشی دسیبکت ً‪ٜ‬ذ ‪ ٝ‬ایب‪ ٚ‬ثببػب ِ‬ ‫ث‪٢‬ش‪ٟٝ‬سی ٗیؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫ا‪ٛ‬ؼب‪ُ ٙ‬ش‪ ٟ‬ى اصاد ا‪ٝ‬ال ایـی‪ٜ‬ذ‪ٟ‬‬ ‫اصادٓیـی د‪ٝ‬ؿ‪ ٠ٛٞ‬اوص ایچی‪ٜ‬ذ‪ٟ‬‬ ‫د‪ٝ‬ؿ‪ٛٞ‬ذ‪ ُٙٞٝ‬دیی‪ ٠‬ثیٔ‪١ ٠‬شیب‪ٛ‬ذا‬ ‫ػیخی‪ٜ‬تی دا‪ ٙ‬هبالثیٔ‪ ٠‬اٗب‪ٛ‬ذا‬ ‫یبصاثیٔ‪ ٠‬کیٌیشٓشی‪ ٚ‬ائٔی‪٠ٜ‬‬ ‫ًاٗی ائذ‪ ٟ‬یبصدیـیٔ‪ ٠‬دیٔی‪٠ٜ‬‬ ‫پیغ یبخـی‪ٜ‬ی ػئچ‪ ٠‬ثیٔ‪ ٠‬دسی‪ٜ‬ذ‪ٙ‬‬ ‫ػئچذیِی‪ٜ‬ی ُیضٓت٘یی‪ ٠‬ائٔی‪ٜ‬ذ‪ٙ‬‬ ‫پیؼٔیٌٔش‪ ٟ‬ثبؿبسدیودب دیٔٔ‪٠ٜ‬‬ ‫‪١‬ئچ ثیش ایـذ‪ ٟ‬ص‪ٝ‬س آتی‪ٜ‬ب ُیشٗیی‪٠‬‬ ‫اصادٓیوالس ا‪ٛ‬ؼب‪ ٙ‬ایٔ‪ ٠‬د‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬الس‬ ‫ه‪ٞ‬س‪٘ٛٝ‬بػب ػیخی‪ٜ‬تیذا ث‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬الس‬ ‫ػیخی‪ٜ‬تیالس دی‪ٜ‬دٔیِی اصآذاس‬ ‫اصادٓیوؼب دی‪ٜ‬دٔیِی چ‪ٞ‬خبٓذاس‬ ‫اصادٓیـی ُئد‪ُٞٛٞ ٠‬ص ه‪ٞ‬س‪ٝ‬یبم‬ ‫اؿبخی‪ٜ‬ی هب‪ٛ‬ی٘ضال د‪ٝ‬ی‪ٞ‬سام‬ ‫قزعهکشی خودرو تب پبیبن سبل‬ ‫حذف میشود‬ ‫مشکل نبتزاسی ببنکهب ببید رفع شود‬ ‫سئیس هجلس شَس ا سالهی گفت‪ ۳‬ستفادُ ص ظشفیت راًهّاا خصنَینی‬ ‫دس ستماا صیشساختّاا وشَس ًیاصهٌذ سفغ ًاتش صا راًهّاست‪.‬‬ ‫ٗح٘ذثبهش هبٓیجبف دس خ٘غ ٗذیشا‪ ٙ‬ػبْٗ ثب‪ٛ‬ی‪١‬بی ًـب‪ٞ‬س اظب‪٢‬ببس داؿبت‪:‬‬ ‫اٗش‪ٝ‬ص ثبس اکٔی اهتلبد ًـ‪ٞ‬س ثش د‪ٝ‬ؽ ثب‪ٛ‬ی‪١‬بػت ً‪ ٖ١ ٠‬کؼبٓیت‪١‬ببیبی سا‬ ‫حتی خبسج اص حیغ‪ٗ ٠‬اٗ‪ٞ‬سیت راتی خ‪ٞ‬د ا‪ٛ‬دبٕ ٗید‪ٜ١‬ذ ‪ ٖ١ ٝ‬ثبیذ خ‪ٞ‬س ػذٕ‬ ‫ػشٗبی‪ُ٠‬زاسی خبسخی سا ث‪ ٠‬د‪ٝ‬ؽ ًـیذ‪ ٝ ٟ‬خجشا‪ًٜٜ ٙ‬ذ‪ٝ.‬ی ثب ثیب‪ ٙ‬ایب‪ً ٚ‬ب‪٠‬‬ ‫ثب‪ٛ‬ی‪١‬ب ‪ ۰۵‬تب ‪ ۰۵‬دسکذ ‪ٛ‬وذی‪ِٜ‬ی خ‪ٞ‬د سا ث‪ ٠‬ث‪٢‬ب‪١٠ٛ‬بی ٗختٔق ‪ ٠ِٛ‬داؿتب‪ٝ ٠‬‬ ‫ثبهی ا‪ ٙ‬سا دس چشخ‪ ٠‬کؼبٓیت‪١‬بی اهتلبدی هشاس ٗید‪١‬ب‪ٜ‬بذ اکبض‪ٝ‬د‪ :‬ایب‪ ٚ‬دس‬ ‫حبٓیؼت ً‪ٗ ٠‬جبٓـی ً‪ ٠‬دس اختیبس ثب‪ٛ‬ی‪١‬بػت ػشٗبی‪١٠‬بی ٗشدٕ ث‪ٞ‬د‪ ٝ ٟ‬ثبیبذ‬ ‫دس چشخ‪ ٠‬اهتلبد هشاس ُیشد‪.‬‬ ‫هبٓیجبف ُلت‪ :‬ای‪ٞٗ ٚ‬ض‪ٞ‬ع ػجت ٗیؿ‪ٞ‬د ً‪ ٠‬اُش ثب‪ٛ‬ی‪١‬بی ایشا‪ٛ‬ی ثخ‪ٞ‬ا‪ٜ١‬بذ‬ ‫ثب ػشٗبی‪ ٠‬حذاهٔی ثب ثشخی ثب‪ٛ‬ی‪١‬بی ثی‪ٚ‬آ٘ٔٔی ٗشا‪ٝ‬د‪ ٟ‬داؿت‪ ٠‬ثبؿ‪ٜ‬ذ اٗبٌبب‪ٙ‬‬ ‫تجبدّ ‪ٝ‬خ‪ٞ‬د داسد اٗب ثشای هشاسداد‪١‬بی ‪ٝ‬ػیغ ثب‪ٌٛ‬ی ای‪ٗ ٚ‬جبدالت ثب‪ ٠‬دٓبیبْ‬ ‫اػتب‪ٛ‬ذاسد ‪ٛ‬ج‪ٞ‬د‪ ٙ‬ثب‪ٛ‬ی ‪١‬ب اٌٗب‪ ٙ‬پزیش ‪ٛ‬یؼت‪.‬سئیغ ه‪ٗ ٟٞ‬و‪ ٠ٜٜ‬ثب تببًبیبذ ثبش‬ ‫ای‪ ٠ٌٜ‬ثب‪ٛ‬ی ‪١‬ب ث‪ٗ ٠‬ؼ‪ٜ‬بی ‪ٝ‬اهؼی ثب‪ٛ‬ی ‪ٛ‬ج‪ٞ‬د‪ ٝ ٟ‬تجذیْ ث‪ ٠‬ث‪ِٜ‬ب‪ٗ ٟ‬بٓی ؿبذ‪ ٟ‬ا‪ٛ‬بذ‬ ‫اظ‪٢‬بس داؿت‪ :‬اُش ثخ‪ٞ‬ا‪١‬یٖ اػتب‪ٛ‬ذاسد‪١‬بی ‪ٛ‬ظبٕ ثب‪ٌٛ‬ی سا ث‪ ٠‬س‪ٝ‬ص ًشد‪ ٝ ٟ‬صٗی‪٠ٜ‬‬ ‫سا ثشای ٗجبدالت ٗبٓی ثب اسهبٕ ثبال کشا‪ًٜ ٖ١‬یٖ ٗذت صیبدی صٗب‪ٗ ٙ‬ی ثبشد ‪ٝ‬‬ ‫ػ٘الً ای‪ ٚ‬ظشکیت ثشای ثب‪ٛ‬ی ‪١‬بی ٗب ‪ٝ‬خ‪ٞ‬د ‪ٛ‬ذاسد ً‪ ٠‬ثبشای سکبغ ایب‪ٜ‬بِب‪ٛٞ‬ب‪٠‬‬ ‫ٗـٌالت چبس‪ ٟ‬ا‪ٛ‬ذیـی ؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی دس ثخؾ دیِشی اص ػخ‪ٜ‬ب‪ ٙ‬خ‪ٞ‬د ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ٌٜ‬ب‪ ٠‬اٗؼببّ هب‪ٞ‬ا‪ٛ‬بیب‪ ٚ‬حب‪ٞ‬ص‪ٟ‬‬ ‫ثب‪ٛ‬ی‪١‬ب دس ٗدٔغ ‪٢ٛ‬بیی خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ؿذ اص ٗذیشا‪ ٙ‬ثب‪ٌٛ‬ی خ‪ٞ‬اػت تب ثب تـٌیبْ‬ ‫یی ُش‪ً ٟٝ‬بسؿ‪ٜ‬بػی ‪ٗ ٝ‬ؼشکی ا‪ ٙ‬ث‪ٗ ٠‬دٔغ دس خبٔبؼببت ًببسؿب‪ٜ‬ببػبی‬ ‫ً٘یؼی‪١ ٙٞ‬بی تخللی ٗدٔغ حض‪ٞ‬س یبث‪ٜ‬ذ ‪ٛ ٝ‬وغ‪ٛ ٠‬ظشات ‪ ٝ‬پیـ‪٢ٜ‬ببد‪١‬ببی‬ ‫خ‪ٞ‬د سا اسای‪ًٜٜ ٠‬ذ‪.‬هبٓیجبف ثب تاًیذ ثش ٓض‪ ٕٝ‬اػتلبد‪ ٟ‬اص ظشکیبت ثبب‪ٛ‬بی ‪١‬ببی‬ ‫خل‪ٞ‬کی ثشای ث‪٢‬ج‪ٞ‬د صیشػبخت‪١‬بی ًـ‪ٞ‬س ً‪ ٠‬اؿٔت ػ‪ٞ‬د د‪ ٟ‬ث‪ٞ‬د‪ ٝ ٟ‬ت‪ٞ‬خیب‪٠‬‬ ‫اهتلبدی داسد اظ‪٢‬بس داؿت‪ :‬اػتلبد‪ ٟ‬اص ظبشکبیبت ثبخبؾ خلب‪ٞ‬کبی دس‬ ‫صیشػبخت‪١‬ب ٗ‪ٜٞ‬ط ثش ای‪ ٚ‬اػت ً‪ٛ ٠‬بتشاصی‪١‬ب دس ًـ‪ٞ‬س سکبغ ؿب‪ٞ‬د ا‪ٓٝ‬بیب‪ٚ‬‬ ‫‪ٛ‬بتشاصی ً‪ ٠‬ثبیذ حْ ؿ‪ٞ‬د ‪ٛ‬بتشاصی ثب‪ٛ‬ی‪١‬ب اػت‪.‬‬ ‫سئیغ ٗدٔغ ؿ‪ٞ‬سای اػالٗی ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ ٠ٌٜ‬ثب‪ٛ‬ی‪١‬بی خل‪ٞ‬کی اُش ثب‪١ ٠‬بش‬ ‫ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ع صیشػبختی ‪ٝ‬س‪ٝ‬د ً‪ٜٜ‬ذ ػال‪ ٟٝ‬ثش ًؼت ػ‪ٞ‬د ٗ‪ٜ‬بػت ًبس‪١‬بی ثضسُی‬ ‫سا ‪ٛ‬یض ٗی ت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ذ ا‪ٛ‬دبٕ د‪ٜ١‬ذ تلشیح ًشد‪ٗ :‬ب دس ٗدٔغ ت٘بٕ هبذ پببی ایب‪ٚ‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ػبت ایؼتبد‪ ٟ‬ایٖ تب اُش ٗ‪ٞ‬ا‪ٛ‬غ ‪ٗ ٝ‬ـٌالتی ‪ٝ‬خ‪ٞ‬د داسد ا‪ ٙ‬سا حبْ ‪ٝ‬‬ ‫کلْ ً‪ٜ‬یٖ‪.‬هبٓیجبف ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ ٠ًٚ‬ثب‪ٛ‬ی‪١‬ب ثضسٍتشی‪ ٚ‬کشکت ثشای تب‪ٞ‬ػبؼب‪٠‬‬ ‫ًـ‪ٞ‬س ‪١‬ؼت‪ٜ‬ذ تبًیذ ًشد‪ٗ :‬ب ‪ ٠٘١‬دس یی ًـبتبی هبشاس داسیبٖ ًب‪ ٠‬اُبش‬ ‫‪٘١‬ب‪ َٜ١‬ػْ٘ ً‪ٜ‬یٖ ‪ٗ ٠٘١‬ب ثش‪ٛ‬ذ‪١ ٟ‬ؼتیٖ ‪ ٝ‬اُش ت‪٢ٜ‬ب ث‪ ٠‬کٌش خ‪ٞ‬دٗب‪ ٙ‬ثببؿبیبٖ‬ ‫‪ٗ ٠٘١‬ب چ‪ ٠‬دس ٗ‪ٜ‬ضٓت ٗبدی ‪ ٝ‬چ‪ٗ ٠‬ؼ‪ٜٞ‬ی ثبص‪ٛ‬ذ‪ ٟ‬خ‪ٞ‬ا‪١‬یٖ ث‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫هبٓیجبف ثب یبدا‪ٝ‬سی ای‪ ٠ٌٜ‬ثشخی اص سػب‪١٠ٛ‬ب حشف‪١‬بی ث‪ٜ‬ذ‪ ٟ‬سا دسخلب‪ٞ‬ف‬ ‫سث‪ٞ‬ی ث‪ٞ‬د‪ ٙ‬کؼبٓیت ثب‪ٛ‬ی ‪١‬ب ث‪ ٠‬ک‪ٞ‬ست ‪ٛ‬بدسػت ٗ‪ٜ‬تـبش ًبشد‪ٛ‬بذ تب‪ٞ‬ضبیبح‬ ‫داد‪ ٠٘١ :‬ػو‪ٞ‬د ‪ ٝ‬ػ٘ٔیبت ثب‪ٌٛ‬ی ثذ‪ ٙٝ‬سثب ٗجت‪ٜ‬ی ثش کو‪ ٠‬اػبالٗبی ‪ ٝ‬احبٌببٕ‬ ‫ٗشاخغ ث‪ٞ‬د‪١ ٝ ٟ‬یچ ؿٌی دس ا‪ٛ ٙ‬یؼت اٗب ای‪ٞٗ ٚ‬ض‪ٞ‬ع سا ‪ٗ ٠٘١‬ب ٗی دا‪ٛ‬بیبٖ‬ ‫ً‪ ٠‬دس ٗشحٔ‪ ٠‬اخش ً‪ ٠‬دس پیـخ‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ؿؼت ثب‪ٛ‬ی‪١‬ب اهذاٗبتی ا‪ٛ‬دبٕ ٗبی ؿب‪ٞ‬د‬ ‫ال ثخـی اص هشاسداد‪١‬بیی ً‪ٜٗ ٠‬ؼوذ ٗی ؿ‪ٞ‬د ‪ ٖ١‬عبشف ثبب‪ٛ‬بی ‪١ ٝ‬بٖ‬ ‫ػ٘ ً‬ ‫ٗـتشی ٗی دا‪ٛ‬ذ ً‪ٗ ٠‬جٔؾ دسیبکتی دس ٗحْ دیِشی ‪١‬ضی‪ٗ ٠ٜ‬یؿ‪ٞ‬د ‪٘١‬چب‪ٜ‬بیب‪ٚ‬‬ ‫دس ثخؾ‪١‬بی دیِشی ٗب‪ٜٛ‬ذ ثبصاس ػشٗبی‪ ٠‬ثب‪ٛ‬ی‪١‬ب ث‪٠ُٛٞ ٠‬ای ػْ٘ ٗیً‪ٜٜ‬ذ ‪ٝ‬‬ ‫ؿج‪٢‬بتی دس ای‪ ٚ‬ح‪ٞ‬ص‪ٝ ٟ‬خ‪ٞ‬د داسد ‪ٛ ٝ‬جبیذ ٗ‪ٌٜ‬ش ا‪ ٙ‬ؿ‪ٞ‬یٖ آجت‪ ٠‬ثببیبذ دهبت ‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٞ‬خ‪ًٜ ٠‬یٖ ً‪ ٠‬ای‪ ٠ُٛٞ ٚ‬سکتبس‪١‬ب صح٘بت ؿجٌ‪ ٠‬ثب‪ٌٛ‬ی سا ثیاثش ٗیً‪ٜ‬ذ‪.‬‬ ‫هٌَچْش هٌطمی گفت‪ ۳‬دس سصیاری وِ دس سنال ‪۹۱۰۲‬‬ ‫ًجام شذ‪ ،‬ص ًظش تَلیذ وِ دچاس فت شذین‪ ،‬دس اایگاُ‬ ‫‪ ۰۲‬دًیا لش س گشفتین وِ سال لبل ص اى دس اایگناُ ‪۰۱‬‬ ‫رَدین؛ لز دس تالشین را رشًاهِ سیضا ٍ تحمک رشًاهِ ّا دس‬ ‫سال ‪ ۹۱۹۲‬رِ اایگاُ ‪ ۰۹‬تا ‪ ۰۴‬دًیا رشسین‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی اظ‪٢‬بس داؿت‪ :‬ػ‪ٝ ٠‬یظُی ٗثجت ٗب دس ٗ‪ٜ‬غو‪ ٠‬ؿبْٗ‬ ‫ح‪ٞ‬ص‪ ٟ‬ػٔ٘ی ‪ ٝ‬ک‪ٜ‬ب‪ٝ‬سی ٗی ؿ‪ٞ‬د ً‪ ٠‬اص ‪ٛ‬بظبش ‪ٛ‬بیبش‪١ٝ‬ببی‬ ‫ٗتخلق ‪ٜ٢ٗ ٝ‬ذػب‪ ٙ‬خ‪ٞ‬ا‪ ٙ‬دس د‪ٛ‬یب خض‪ ٝ‬پب‪ٜ‬بح ًـب‪ٞ‬س‬ ‫ا‪١ ّٝ‬ؼتیٖ‪ٝ .‬یظُی د‪١ ٕٝ‬ضی‪١٠ٜ‬بی ت٘بٕ ؿذ‪ ٟ‬اػت ً‪٠‬‬ ‫‪ٛ‬ؼجت ث‪ً ٠‬ـ‪ٞ‬س‪١‬بی ٗختٔق ٗ‪ٜ‬غو‪١ ٠‬ضی‪ ٠ٜ‬تب٘ببٕ ؿبذ‪ٟ‬‬ ‫‪ٛ‬یش‪ٝ‬ی ا‪ٛ‬ؼب‪ٛ‬ی پبیی‪ ٚ‬تش اػت‪ٝ .‬یظُی ػ‪ٗ ٖ١ ٕٞ‬شث‪ٞ‬ط ث‪٠‬‬ ‫اسصا‪ ٙ‬ث‪ٞ‬د‪ٛ ٙ‬ؼجی ا‪ٛ‬شطی دس ًـ‪ٞ‬س اػت ‪ ٝ‬دسخلب‪ٞ‬ف‬ ‫صیشػبخت‪١‬بیی ً‪ ٠‬دس ‪ ۰۵‬ػبّ ُزؿت‪ ٠‬اخشا ؿبذ‪ ٟ‬دس‬ ‫ثشخی ح‪ٞ‬ص‪١ٟ‬ب اص ًـ‪ٞ‬س‪١‬بی ٗ‪ٜ‬غو‪ ٠‬ثبالتش ‪ ٝ‬دس ثبشخبی‬ ‫ح‪ٞ‬ص‪١ٟ‬ب پبیی‪ ٚ‬تش ‪١‬ؼتیٖ‪ٗ.‬ؼب‪ ٙٝ‬ک‪ٜ‬بیبغ حب٘بْ ‪ٛ ٝ‬بوبْ‬ ‫‪ٝ‬صاست ک‪ٜ‬ؼت ٗؼذ‪ ٝ ٙ‬تدبست تلشیح ًبشد‪ٛ :‬بوببط‬ ‫ه‪ٞ‬ت ٗب دس د‪ٛ‬یب ٗب‪ٜٛ‬ذ ‪ٛ‬وبط ه‪ٞ‬ت ٗب دس ٗ‪ٜ‬غو‪ ٠‬اػت ‪ ٝ‬ثب‪٠‬‬ ‫‪٘١‬شا‪ٜ١ ٟ‬ذ ‪ ٝ‬چی‪ ٚ‬دس ت‪ٓٞ‬یذ خ‪ٞ‬دس‪ ٝ‬خض‪ً ٝ‬ـ‪ٞ‬س‪١‬بی ثبب‬ ‫‪١‬ضی‪ ٠ٜ‬ت‪ٓٞ‬یذ پبیی‪١ ٚ‬ؼتیٖ ‪ٗ ٝ‬یت‪ٞ‬ا‪ٛ‬یبٖ ثبب اػبتبلببد‪ ٟ‬اص‬ ‫ٗضیت ‪١‬بی ٗ‪ٞ‬خ‪ٞ‬د خ‪ٞ‬دس‪ ٝ ٝ‬هغؼببت خب‪ٞ‬دس‪ ٝ‬سا دس‬ ‫ػغح ًیلی تؼشیق ؿذ‪ ٟ‬اسصا‪ ٙ‬تش ت‪ٓٞ‬یذ ً‪ٜ‬یٖ‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫تیتط گمطاٌ کىىسٌ بطذی ضساوٍَا زضباضٌ‬ ‫پطیوسٌ َستٍای ایطان‬ ‫هَضَع فؼبلیت ّبی صلح اهیش ّستِ ای جوَْری‬ ‫اسالهی ایزاى اس سبل ‪ 7441‬در دساتاَر یابر‬ ‫ضَرای حکبم قزار داضتِ ٍ در دٍراى اجازای‬ ‫یبهل بزجبم ًیش هذیزیل بِ صَرت دٍرُ ای در‬ ‫هَرد ٍضؼیت بزًبهِ ّستِای ایزاى باِ ضاَرای‬ ‫حکبم گشارش دادُ است‪.‬‬ ‫س‪ٚ‬ص ٌزؿت‪ ٝ‬تشود سػا٘‪ٞٝ‬ا تا تشداؿتد ٘نادسػنت‬ ‫اص ت‪ٛ‬ییت ٔزاوش‪ٜ‬و‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬س‪ٚ‬ػی‪ٚ ،ٝ‬ج‪ٛ‬د ٔن‪ٛ‬ضن‪ٛ‬‬ ‫پش‪٘ٚ‬ذ‪ٞ ٜ‬ؼت‪ ٝ‬ای ایشاٖ دس دػتن‪ٛ‬س وناس ٘ـنؼنت‬ ‫ؿ‪ٛ‬سای حىاْ اطا٘غ تیٗإِّّد ا٘شطی اتٕد سا تا‬ ‫تیتش ٌٕشا‪ٜ‬و‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬پش‪٘ٚ‬ذ‪ ٜ‬ایشاٖ ت‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬سای حنىناْ‬ ‫سفت ٔ‪ٙ‬تـش وشد٘ذ‪ .‬دس ایٗ استثاط تناینذ اؿناس‪ٜ‬‬ ‫وشد و‪ٛٔ ٝ‬ض‪ ٛ‬فعاِیت‪ٞ‬ای کّحأیض ‪ٞ‬ؼت‪ ٝ‬ای‬ ‫جٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔد ایشاٖ اص ػاَ ‪ 2003‬دس دػتن‪ٛ‬س‬ ‫واس ؿ‪ٛ‬سای حىاْ لنشاس داؿنتن‪ ٚ ٝ‬دس د‪ٚ‬ساٖ‬ ‫اجشای وأُ تشجاْ ٘یض ٔنذینشونُ تن‪ ٝ‬کن‪ٛ‬ست‬ ‫د‪ٚ‬س‪ ٜ‬ای دس ٔ‪ٛ‬سد ‪ٚ‬ضعیت تش٘أ‪ٞ ٝ‬ؼت‪ٝ‬ای اینشاٖ‬ ‫ت‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬سای حىاْ ٌنضاسؽ داد‪ ٜ‬اػنت‪ .‬تنش اینٗ‬ ‫اػاع‪ٞ ،‬یچ تح‪ َٛ‬تاص‪ٜ‬ای دس اینٗ استنثناط س‬ ‫٘ذاد‪ٔ ٚ ٜ‬ذیشوُ عثک ٔأ‪ٛ‬سیت ٔح‪ ِٝٛ‬اص ػن‪ٛ‬ی‬ ‫ؿ‪ٛ‬سای حىاْ‪ٛٔ ،‬ظف اػنت دس ‪ٞ‬نش ٘ـنؼنت‬ ‫فلّد‪ ،‬دس ٔ‪ٛ‬سد اوشیٗ ‪ٚ‬ضعیت تش٘أ‪ٞ ٝ‬ؼت‪ ٝ‬ای‬ ‫ایشاٖ ٌضاسؿد اسائ‪ ٝ‬د‪ٞ‬ذ‪.‬‬ ‫٘ـؼت ؿ‪ٛ‬سای حىاْ اطا٘غ تیٗإِّّند ا٘نشطی‬ ‫اتٕد دستاس‪ٛٔ ٜ‬ض‪ ٛ‬ساػتد اصٔاید ‪٘ ٚ‬راست تنش‬ ‫فعاِیت‪ٞ‬ای ‪ٞ‬ؼت‪ٝ‬ای ایشاٖ تذ‪ ٖٚ‬کذ‪ٚ‬س لغع‪ٙ‬نأن‪ٝ‬‬ ‫پایاٖ یافت‪.‬ا‪ِٚ‬یا٘‪ٛ‬ف ػفیش ‪ٕ٘ ٚ‬ای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬دائٓ س‪ٚ‬ػین‪ٝ‬‬ ‫٘ضد ػاصٔاٖ‪ٞ‬ای تیٗ إِّّد ٔؼتنمنش دس ‪ٚ‬ینٗ تنا‬ ‫ا٘تـاس پیأد دس ت‪ٛ‬ئیتش ایٗ ٔغّه سا اعالْ وشد ‪ٚ‬‬ ‫افض‪ٚ‬د و‪ٞ ٝ‬یچ تلٕیٓ ‪ ٚ‬لغع‪ٙ‬نأن‪ ٝ‬ای اص ػن‪ٛ‬ی‬ ‫ؿ‪ٛ‬سا کادس ٘ـذ ‪ ٚ‬فمظ تنثنادَ ٘نرنش کن‪ٛ‬ست‬ ‫ٌشفت‪.‬‬ ‫اذباض کًتاٌ حًازث‬ ‫*‪ 10‬زستگاٌ مایىط غیطمجاظ ی قاچاق زض‬ ‫مطاغٍ کطف ضس‬ ‫جاًشیی اًتظاهی هراغِ از کشف ‪ ۰۱‬دسفتفهفاُ‬ ‫هایٌر ( استخراج ارز دیجیتال ) غیرهجاز ٍ قاچاق‬ ‫در سِ ًقطِ هتفاٍت ایی شْرستاى خفرفر داد ٍ‬ ‫گفت‪ :‬ارزش ایی دستهاُّا یک هیلیارد ٍ ‪۰۱۱‬‬ ‫هیلیَى ریال براٍرد شذُ است‪.‬‬ ‫یکطٌبِ ‪ 72‬ضْزیَر ‪ 11 * 1041‬سپتبهبز‪ 71 * 7477‬صفز ‪ * 1001‬سبل سی ٍ دٍم ( اٍتَس ایکیٌجی ایل ) * ضوبرُ ( سبیی ) ‪9957 :‬‬ ‫تًافق بطز‪-‬بطز ایطان ی ضطق زض سمطقىس‪ /‬مسیط زیپلماسی بٍ‬ ‫سفز رئیس جوَْر بِ سوزقٌذ ٍ اغبس پازٍساِ‬ ‫تثبیت ایزاى در سبسهبى ّاواکابری ّابی‬ ‫ضبًگْبی‪ ،‬تذاٍم هسیزی در دیپلوبسی اسات‬ ‫یِ دٍلت سیشدّن تزسایان یازدُ اسات‬ ‫هسیزی یِ بِ ٍیی ختن ًویضَد اهب ظزفیت‬ ‫ببسار ‪ 74‬تزیلیَى دالری حابصال اس اى‬ ‫هی تَاًذ ًقص اسبسی در اقتصبد ایزاى ایافاب‬ ‫یٌذ‪.‬‬ ‫ایتاهلل ػیذ اتشا‪ٞ‬یٓ سئیؼند ا تن‪ٔ ٝ‬ن‪ٙ‬نرن‪ٛ‬س‬ ‫ؿشوت دس تیؼت ‪ ٚ‬د‪ٔٚ‬یٗ اجنالع ػنشاٖ‬ ‫ػاصٔاٖ ‪ٕٞ‬ىاسی ؿاٍ٘‪ٟ‬ای تن‪ ٝ‬ػنٕنشلن‪ٙ‬نذ‬ ‫اصتىؼتاٖ ػفش و‪ٛ‬ا‪ٞ‬نذ ونشد‪.‬اینٗ د‪ٔٚ‬نینٗ‬ ‫حض‪ٛ‬س سئیؼد دس ٘ـؼت ایٗ ػاصٔاٖ اػت‪.‬‬ ‫دس ایٗ ػفش سئیغجٕ‪ٟٛ‬س تا ‪ٕٞ‬تای اصتنه‬ ‫و‪ٛ‬د ‪ ٚ‬تشود اص ػشاٖ وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ای حاضش دس‬ ‫٘ـؼت دیذاس‪ٞ‬ای د‪ٚ‬جا٘ث‪ ٝ‬و‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ داؿنت‪.‬‬ ‫٘ـؼت تیؼت ‪ ٚ‬د‪ ْٚ‬ؿاٍ٘‪ٟ‬ای تنشای اینشاٖ‬ ‫ت‪ ٝ‬عن‪ٙ‬ن‪ٛ‬اٖ عضن‪٘ ٛ‬ناظنشی ون‪ ٝ‬دس حناَ‬ ‫تثذیُ ؿذٖ ت‪ ٝ‬عض‪ ٛ‬سػٕد اػت‪ ،‬ا‪ٞ‬نٕنینت‬ ‫داسد ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬شاٖ أیذ‪ٚ‬اس اػت‪ ،‬فشای‪ٙ‬ذ عض‪ٛ‬یت‬ ‫سػٕد دس ایٗ ػاصٔاٖ اػتشاتظیه دس اینٗ‬ ‫د‪ٚ‬س‪ ٜ‬تثثیت ‪ٔ ٚ‬ـخق ؿ‪ٛ‬د‪.‬فّؼف‪ ٝ‬تاػنینغ‬ ‫ػاصٔاٖ ‪ٕٞ‬ىاسی ‪ٞ‬ای ؿاٍ٘‪ٟ‬ای )‪(SCO‬‬ ‫حُ‪ٚ‬فلُ چاِؾ ‪ٞ‬ای ٔشصی ‪ٙٔ ٚ‬نغنمن‪ ٝ‬ای‬ ‫ٔیاٖ چینٗ‪ ،‬س‪ٚ‬ػنین‪ ٚ ٝ‬جنٕن‪ٟ‬ن‪ٛ‬سی ‪ٞ‬نای‬ ‫تاص‪ ٜ‬تاػیغ پغ اص فش‪ٚ‬پاؿد ؿ‪ٛ‬س‪ٚ‬ی تن‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫فّؼف‪ٝ‬ای و‪ ٝ‬ػاَ ‪ٞ‬نای ‪ 97 ٚ 1996‬اینٗ‬ ‫چاِؾ ‪ٞ‬ا سا حُ‪ٚ‬فلُ وشد ‪ ٚ‬اٍ٘یض‪ ٜ‬ایجناد‬ ‫ٌش‪ ٜٚ‬ؿاٍ٘‪ٟ‬ای ‪ 5‬تا حض‪ٛ‬س چیٗ‪ ،‬س‪ٚ‬ػنین‪،ٝ‬‬ ‫لشلیضػتاٖ‪ ،‬تاجیىؼتاٖ ‪ ٚ‬لضالؼتاٖ ؿذ‪ .‬ػاَ‬ ‫‪ 2001‬تا پی‪ٛ‬ػتٗ اصتىؼتاٖ‪ ،‬پؼ‪٘ٛ‬ذ پن‪ٙ‬نا اص‬ ‫٘اْ ایٗ ٌش‪ ٜٚ‬تشداؿت‪ ٝ‬ؿذ ‪ ٚ‬ایٗ ٌش‪ ٜٚ‬تا ػن‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬ذف ٔـنخنق ٔنثناسص‪ ٜ‬تنا تنش‪ٚ‬سیؼنٓ‪،‬‬ ‫افشاط ٌشاید ‪ ٚ‬جذاید عّنثند سػنٕن را ‪ٚ‬اسد‬ ‫ٔعادالت س‪ٚ‬اتظ تیٗإُِّ ؿذ‪.‬تعذ‪ٞ‬نا سػناَ‬ ‫‪ٙٞ )2017‬ذ ‪ ٚ‬پاوؼتاٖ ‪ ٓٞ‬ت‪ ٝ‬عض‪ٛ‬یت اینٗ‬ ‫ػاصٔاٖ دسأذ٘ذ ‪ ٚ‬فشای‪ٙ‬ذپزیشؽ جٕ‪ٟٛ‬سی‬ ‫اػالٔد ایشاٖ دس ایٗ ٘‪ٟ‬اد ت‪ ٝ‬عن‪ٙ‬ن‪ٛ‬اٖ عضن‪ٛ‬‬ ‫سػٕد ػاَ ٌزؿتن‪ ٝ‬س ‪ ) 2021‬اغناص ؿنذ‪.‬‬ ‫افغا٘ؼتاٖ‪ ،‬تالس‪ٚ‬ع ‪ٔ ٚ‬غ‪ِٛ‬ؼتاٖ عض‪٘ ٛ‬ناظنش‬ ‫ػاصٔاٖ ‪ٞ‬نٕنىناسی ؿنا٘نٍن‪ٟ‬نای تن‪ٛ‬د‪ٚ ٜ‬‬ ‫جٕ‪ٟٛ‬سی ارستایجاٖ‪ ،‬اسٔ‪ٙ‬ؼتاٖ‪ ،‬ونأنثن‪، ٛ‬‬ ‫٘پناَ‪ ،‬تنشونین‪ ٚ ٝ‬ػنشینال٘نىنا ؿنشونای‬ ‫ٌفت‪ٌٛٚ‬ی ایٗ ػاصٔاٖ ‪ٕٞ‬ىاسی ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ایٗ ػاصٔاٖ اساْ اساْ دس عشک‪ ٝ‬تیٗاِنٕنّنُ‬ ‫لذست یافت ‪ ٚ‬أش‪ٚ‬ص تن‪ ٝ‬عن‪ٙ‬ن‪ٛ‬اٖ ینىند اص‬ ‫ٔ‪ ٟٓ‬تشیٗ ٘‪ٟ‬اد‪ٞ‬ای ج‪ٟ‬اٖ اػت و‪ ٝ‬د‪ِٚ‬تد اص‬ ‫غشب عض‪ ٛ‬اٖ ٘یؼت‪ ،‬تحتتاثیش ‪ٞ‬ظٔن‪٘ٛ‬ند‬ ‫أشیىا لشاس ٘ذاسد ‪ ٚ‬حتد و‪ٛ‬د ت‪ ٝ‬ینىند اص‬ ‫اتضاس‪ٞ‬ای ٔماتّ‪ ٝ‬تا ایٗ صیاد‪ٜ‬و‪ٛ‬ا‪ٞ‬د‪ٞ‬ا تثذیُ‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ .‬ا‪ٕٞ‬یت ؿاٍ٘‪ٟ‬ای أا ٔحذ‪ٚ‬د تن‪ٝ‬‬ ‫عآِ ػیاػت ٘یؼت ‪ ٚ‬ایٗ ٌش‪ ٜٚ‬سا ٔدتن‪ٛ‬اٖ‬ ‫اص ٔ‪ٟٓ‬تشیٗ ٘‪ٟ‬اد‪ٞ‬ای التلادی جن‪ٟ‬ناٖ ‪ٞ‬نٓ‬ ‫تشؿٕشد‪ٚ ،‬لتد تذا٘یٓ و‪ ٝ‬حذ‪ٚ‬د ‪ 25‬دسکنذ‬ ‫ت‪ِٛ‬یذ ٘اواِق ج‪ٟ‬اٖ ت‪ ٝ‬وـن‪ٛ‬س‪ٞ‬نای عضن‪ٛ‬‬ ‫ایٗ ػاصٔاٖ تعّک داسد ‪ ٚ‬حنجنٓ النتنلناد‬ ‫وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ای عض‪ ٛ‬ػاصٔاٖ‪ 20 ،‬تشیّی‪ ٖٛ‬دالس‬ ‫اػت و‪٘ ٝ‬ؼثت ت‪ 20 ٝ‬ػاَ ٌزؿت‪ 13 ،ٝ‬تشاتش‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬ؿاٍ٘‪ٟ‬ای ٌشچ‪ ٝ‬اص اتتذا ٔا‪ٞ‬نینت‬ ‫ٔثاسص‪ ٜ‬تا غشب ٘ذاؿت؛ ٔاجشاجن‪ٛ‬یند ‪ٞ‬نای‬ ‫أشیىا ‪ ٚ‬فـاس ت‪ ٝ‬د‪ ٚ‬عض‪ ٟٓٔ ٛ‬اٖ ینعن‪ٙ‬ند‬ ‫س‪ٚ‬ػی‪ ٚ ٝ‬چیٗ اص ػ‪ٛ‬ی ‪ٚ‬اؿ‪ٍٙ‬تٗ‪ ،‬ػثه ؿنذ‬ ‫و‪ ٝ‬ج‪ٟ‬تٌیشی ػیاػد دس اینٗ ػناصٔناٖ‬ ‫پشسً٘ ؿ‪ٛ‬د‪ .‬ػاصٔا٘د ون‪ ٝ‬تنضسی تنشینٗ‬ ‫ت‪ِٛ‬یذو‪ٙٙ‬ذ‪ٔ ٚ ٜ‬لشفو‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬ا٘شطی دس ج‪ٟ‬اٖ‬ ‫‪٘ ٚ‬یض چ‪ٟ‬اس د‪ِٚ‬ت داس٘ذ‪ ٜ‬ػالح اتٕد عضن‪ٛ‬‬ ‫اٖ ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪.‬ائتالف ٔ‪ٙ‬غم‪ٝ‬ای ؿأُ تنینؾ اص‬ ‫‪ 40‬دسکذ جٕعیت جن‪ٟ‬ناٖ ون‪ٔ ٝ‬نجنٕن‪ٛ‬‬ ‫تجاست اعضای اٖ حذ‪ٚ‬د‪ 6/6‬تشیّی‪ ٖٛ‬دالس‬ ‫ت‪ٛ‬د‪ ٜ‬و‪ ٝ‬دس ‪ 2‬د‪ٌ ٝٞ‬زؿت‪ ٝ‬کذ تشاتنش ؿنذ‪ٜ‬‬ ‫اػت‪ .‬ت‪ٟٙ‬ا چیٗ دس وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ای عضن‪ ٛ‬اینٗ‬ ‫ػاصٔاٖ ‪ٔ 85‬یّیاسد دالس ػنشٔناین‪ٌ ٝ‬نزاسی‬ ‫وشد‪ ٚ ٜ‬تجاست تیٗ اعضنای ػناصٔناٖ دس‬ ‫ػاَ ‪ 2018‬تا سؿذ لاتُت‪ٛ‬ج‪ 17 ٝ‬دسکذی ت‪ٝ‬‬ ‫‪ٔ 255‬یّیاسد سػیذ‪ ٜ‬اػت‪ .‬تش اػاع ٌضاسؽ‬ ‫ک‪ٙ‬ذ‪ٚ‬ق ج‪ٟ‬ا٘د پ‪ ،َٛ‬عد پ‪ٙ‬ا ػاَ ٔ‪ٙ‬ت‪ٟ‬د ت‪ٝ‬‬ ‫*مجطم ملکاوی بٍ ذطیس ییلچط محکًم ضس‬ ‫قاضی دادگستری در شْفرسفتفاى هفلفکفاى در‬ ‫راستای اجرای احکام جایهسیی حفرفسب بفرای‬ ‫یک هجرمب حکن خریذ چٌذ دستهفاُ ٍیفلفچفر‬ ‫برای بْسیستی را صادر کفرد‪ .‬ایفی حفکفن در‬ ‫راستای تفاّنًاهِ ّوکاری بیی ادارُ بْسیستی ٍ‬ ‫دادگستری شْرستاى هلکاى در خصَص اجرای‬ ‫حرس ّای جایهسیی جْت خذهت رسفاًفی بفِ‬ ‫جاهعِ ّذف سازهاى بْسیستی صادر شذُ است‪.‬‬ ‫رییس ادارُ بْسیستی هلکاى در هفراسفن اّفذای‬ ‫ایی تعذاد ٍیلچرب با اشارُ بِ توذیذ تفاّفوفٌفاهفِ‬ ‫ّوکاری ادارُ بْسیستی با دادگستری هلکاىب از‬ ‫کوک ‪ ۰‬هیلیاردی دادگستری بِ هذدجَیاى در‬ ‫قایب احکام جایهسیی خرر داد‪.‬‬ ‫قیمت ذًزضی‬ ‫یاکىص ایلیاوًف بٍ اظُاضات بطجامی بًضل‬ ‫ًوبیٌذُ رٍسیِ در هذایزات ٍیی بِ اظْبرات اخیز هسئَل سیبست خابرجای‬ ‫اتحبدیِ ارٍپب درببرُ ٍضؼیت فؼلی هذایزات احیبی تَافق ّستِای ٍایٌاص‬ ‫ًطبى داد‪.‬‬ ‫ت‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ایؼ‪ٙ‬ا‪ٔ ،‬یخائیُ ا‪ِٚ‬یا٘‪ٛ‬ف ٕ٘این‪ٙ‬نذ‪ ٜ‬س‪ٚ‬ػنین‪ ٝ‬دس ػناصٔناٖ ‪ٞ‬نای‬ ‫تیٗ إِّّد دس ‪ٚ‬یٗ دس ‪ٚ‬او‪ٙ‬ؾ ت‪ ٝ‬اظ‪ٟ‬اسات اوینش جن‪ٛ‬صج تن‪ٛ‬سَ‪ٔ ،‬ؼن ن‪َٛ‬‬ ‫ػیاػت واسجد اتحادی‪ ٝ‬اس‪ٚ‬پا ‪ٕٞ ٚ‬ا‪ ًٙٞ‬و‪ٙٙ‬ذ‪ٔ ٜ‬نزاونشات ‪ٚ‬ینٗ دستناس‪ٜ‬‬ ‫‪ٚ‬ضعیت ٔزاوشات احیای ت‪ٛ‬افک ‪ٞ‬ؼت‪ٝ‬ای [تشجاْ]‪ ،‬دس کفحن‪ ٝ‬تن‪ٛ‬ینینتنشؽ‬ ‫٘‪ٛ‬ؿت‪ :‬اِثت‪ ٝ‬ا‪ ٚ‬حک داسد تذتیٗ تاؿذ‪ .‬اتحادی‪ ٝ‬اس‪ٚ‬پا وٕه لاتُ ت‪ٛ‬ج‪ٟ‬د تن‪ٝ‬‬ ‫ٔزاوشات ‪ٚ‬یٗ وشد‪ .‬اٌشچ‪ ،ٝ‬جا داسد تپشػیٓ و‪ ٝ‬ایا تٕأد ٔنا ساص جنّٕن‪ٝ‬‬ ‫اتحادی‪ ٝ‬اس‪ٚ‬پا)‪ٞ ،‬ش واسی و‪ ٝ‬الصْ ت‪ٛ‬د سا تشای ٘‪ٟ‬اید وشدٖ ٔ‪ٛ‬فمینت أنینض‬ ‫ایٗ س‪٘ٚ‬ذ ا٘جاْ داد‪ٜ‬ایٓ یا ٘‪ٝ‬؟ پاػخؾ ِض‪ٔٚ‬ا ٔثثت ٘یؼت‪.‬أشیىا ‪ ٚ‬اینشاٖ‬ ‫دس ‪ٞ‬فت‪ٞٝ‬ای اویش دس حاَ تشسػد پاػخ ‪ٞ‬ای یىذینٍنش ٘ؼنثنت تن‪ٔ ٝ‬نتنٗ‬ ‫پیـ‪ٟٙ‬ادی اتحادی‪ ٝ‬اس‪ٚ‬پا تشای احیای ت‪ٛ‬افک ‪ٞ‬ؼت‪ٝ‬ای ت‪ٛ‬د‪ٜ‬ا٘ذ و‪ ٝ‬تن‪ٌ ٝ‬نفنتن‪ٝ‬‬ ‫ٔؼ ‪ َٛ‬ػیاػت واسجد اتحادی‪ ٝ‬اس‪ٚ‬پا‪ ،‬اوشیٗ ٔتٗ پیؾ٘‪ٛ‬یغ ‪ ٚ‬اونشینٗ‬ ‫پیـ‪ٟٙ‬اد تشای سػیذٖ ت‪ ٝ‬ت‪ٛ‬افمد تش ػش احیای ت‪ٛ‬افک ‪ٞ‬ؼت‪ٝ‬ای اػت‪.‬‬ ‫امیس بٍ احیای بطجام کمطوگ وطسٌ است‬ ‫امیطعبساللُیان‪ :‬مًاضع ایطان زض مصاکطات تغییطی وکطزٌ است‬ ‫*حازثٍ ضاوىسگی زض جازٌ تیکمٍ زاش ـ میاوـٍ‬ ‫یک کطتٍ ی ‪ 2‬مصسیم بٍ جا گصاضت‬ ‫فرهاًذُ پلیس راُ ترریس ف هیاًِ اعالم کرد‪ :‬بر اثفر‬ ‫برخَرد یک دستهاُ ٍاًت ًیساى ٍ یک دستهاُ‬ ‫کاهیَى بٌس در هسیر تیکوِ داش ف هیاًِ حفَایفی‬ ‫رٍستای قرچاق بستاى اباد یک ًفر در دم جفاى‬ ‫باخت ٍ ‪ً ۲‬فر ًیس هصذٍم شذًذ‪ٍ .‬حیذ شادی ًیا‬ ‫سخٌهَی اٍرشاًس ارربایجاى شرقی ّن گفت‪:‬‬ ‫هصذٍهاى حادثِ تَسط عفَاهفا اٍرشاًفس قفرُ‬ ‫چوی ٍ تیکوِ داش بِ بیوارستفاى بسفتفاى ابفاد‬ ‫اًتقال یافتٌذ‪.‬‬ ‫‪ ،2023‬ظشفیت التلادی وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ای عضن‪ٛ‬‬ ‫ػاصٔاٖ اص التلاد‪ٞ‬ای ٌش‪ )7(G 7 ٜٚ‬پیـند‬ ‫و‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ٌشفت‪.‬ؿ‪ٛ‬سای تنجناسی‪ ،‬ا٘نجنٕنٗ‬ ‫تیٗ تا٘ىد ‪ ٚ‬تناؿنٍنا‪ ٜ‬ا٘نشطی ػن‪٘ ٝ‬ن‪ٟ‬ناد‬ ‫غیشد‪ِٚ‬تد صیشٔجٕ‪ٛ‬ع‪ ٝ‬ػاصٔاٖ ؿنا٘نٍن‪ٟ‬نای‬ ‫‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪ .‬ؿ‪ٛ‬سای تجاسی ػاَ ‪ 2005‬تاػنینغ‬ ‫‪ٔ ٚ‬مش اٖ دس ٔؼى‪ ٛ‬اػت و‪ ٝ‬تا‪ٞ‬ذف ٌنشد‪ٜ‬‬ ‫ا‪ٚ‬سدٖ فعاِیٗ تاصسٌا٘د وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ای عض‪ٚ ٛ‬‬ ‫ایجاد فضای ایذ‪ ٜ‬تشای پش‪ٚ‬ط‪ٜٞ‬ای ٔـتنشن‬ ‫تـىیُ ؿذ‪ .‬دس ‪ٕٞ‬اٖ ػاَ ‪ ٚ‬ت‪ٙٔٝ‬ر‪ٛ‬س ایجناد‬ ‫ػاص‪ٚ‬واس تأیٗ ٔاِد ‪ ٚ‬ػشٔای‪ٌ ٝ‬نزاسی دس‬ ‫پش‪ٚ‬ط‪ٞ ٜ‬ای ٔـتشن ا٘جٕٗ تا٘ىند تـنىنُ‬ ‫ؿذ و‪ ٝ‬تاو‪ ٖٛٙ‬تن‪ 63 ٝ‬پنش‪ٚ‬ط‪ ٜ‬حنذ‪ٚ‬د ‪15‬‬ ‫ٔیّیاسد دالس ت‪ٛ‬دج‪ ٝ‬اوتلاف داد‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫تاؿٍا‪ ٜ‬ا٘شطی ‪ ٓٞ‬ت‪ٝ‬ک‪ٛ‬ست سػنٕند ػناَ‬ ‫‪ 2013‬ت‪ٙٔٝ‬ر‪ٛ‬س ؿىُد‪ٞ‬د ت‪ٔ ٝ‬نذَ جنذینذ‬ ‫تثادَ ‪ ٚ‬تذ‪ٚ‬یٗ اػتشاتظی ٔـنتنشن ا٘نشطی‬ ‫ا‪ٚ‬ساػیاید تـىیُ ؿذ‪.‬‬ ‫ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬وشیذ‪ٚ‬س‪ٞ‬ای حُٕ‪٘ٚ‬مُ‪ٞ ،‬نٕنىناسی‬ ‫دس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬وـا‪ٚ‬سصی ‪ٛٞ‬ؿٕ‪ٙ‬ذ‪ ،‬پاسن ‪ٞ‬نای‬ ‫ف‪ٙ‬ا‪ٚ‬سی ‪ ٚ‬ح‪ٛ‬ص‪ٜٞ‬ای دیجیتاَ‪ ،‬ت‪ٝ‬واسٌنینشی‬ ‫اسص‪ٞ‬اید جض دالس‪ٙٔ ،‬غم‪ ٝ‬تنجناست اصاد ‪ٚ‬‬ ‫وٕشت‪ٙ‬ذ ػثض‪ ،‬اص اتتىاسات اجشاید ؿنذ‪ ٜ‬ینا‬ ‫دس حاَ اجشای ػاصٔاٖ ؿنا٘نٍن‪ٟ‬نای تن‪ٛ‬د‪ٜ‬‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫س‪٘ٚ‬ذ پزیشؽ ایشاٖ دس ؿاٍ٘‪ٟ‬ای‬ ‫عض‪ٛ‬یت دس ؿاٍ٘‪ٟ‬ای تنش اػناع لن‪ٛ‬ا٘نینٗ‬ ‫ػاصٔاٖ‪٘ ،‬یاصٔ‪ٙ‬ذ ٌزاس اص ٔشاحّد اػت ون‪ٝ‬‬ ‫دػتىٓ د‪ ٚ‬ػاَ ع‪ٔ َٛ‬دوـنذ‪ ،‬عضن‪ٛ‬ینت‬ ‫جٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔد ایشاٖ أا دس ایٗ ػناصٔناٖ‬ ‫تیؾ اص یه د‪ ٝٞ‬صٔاٖ تشد ‪ ٚ‬ػاَ ٌزؿت‪ٚ ٝ‬‬ ‫‪ ٓٞ‬صٔاٖ تنا ػنفنش اینت اهلل سئنینؼند تن‪ٝ‬‬ ‫تاجیىؼتاٖ ‪ ٚ‬حض‪ٛ‬س دس اجنالع تنینؼنت‬ ‫‪ٚ‬یىٓ ایٗ ػاصٔاٖ‪ ،‬س‪٘ٚ‬ذ عض‪ٛ‬یت سػنٕند‬ ‫ایشاٖ دس ؿاٍ٘‪ٟ‬ای اغاص ؿذ ‪ ٚ‬تنش اػناع‬ ‫اعالْ «طاً٘ ٔی‪» ًٙ‬دتیشوُ ایٗ ػاصٔناٖ‬ ‫‪ٕٞ‬ىاسی ایشاٖ تا عند ٔنشاحنُ عضن‪ٛ‬ینت‬ ‫ٔدت‪ٛ‬ا٘ذ ػاَ ‪ 2023‬تن‪ ٝ‬عضن‪ٛ‬ینت ونأنُ‬ ‫ػاصٔاٖ ‪ٕٞ‬ىاسی ؿاٍ٘‪ٟ‬ای دسایذ‪ .‬تن‪ٟ‬نشاٖ‬ ‫دس ساػتای استمای ػغح ٔـاسوت دس اینٗ‬ ‫ػاصٔاٖ اص عض‪ٛ‬یت ٘اظش ت‪ ٝ‬عض‪ٛ‬یت دائنٓ‪،‬‬ ‫تایذ ٘ضدیه ت‪ 50 ٝ‬ػ‪ٙ‬ذ أضا و‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬ػن‪ٙ‬نذ‬ ‫تع‪ٟ‬ذات ‪ ٚ‬تشتیثات اجشاید اِحاق یىند اص‬ ‫ٔ‪ٟٓ‬تشیٗ ا٘‪ٟ‬اػت‪.‬‬ ‫سیاسی‬ ‫‪2‬‬ ‫ٍسیز اهَر خبرجِ ًَضت‪ :‬در گفت ٍگَ بب ٍسیز خبرجِ ػوبى تابیایاذ‬ ‫یزدم ایزاى ارادُ یبفی ٍ حسی ًیت السم بزای رسیذى بِ گبم ًْابیای‬ ‫تَافق خَه‪ ،‬قَی ٍ پبیذار را ببرّب اس خَد ًطبى دادُ ٍ تغیایازی در‬ ‫هَاضغ ایزاى بِ ٍجَد ًیبهذُ است‪.‬‬ ‫حؼیٗ أیشعثذاِّ‪ٟ‬یاٖ ٘‪ٛ‬ؿت‪ :‬دس ایٗ ٌفتٍ‪ٛ‬ی تّفن‪ٙ‬ند دس ولن‪ٛ‬ف‬ ‫ٔزاوشات سفع تحشیٓ ‪ٞ‬ا ت‪ ٝ‬الای تذس اِث‪ٛ‬ػعیذی ٌفتٓ ایشاٖ ‪ ٚ‬تنالند‬ ‫عشف‪ٞ‬ای ٔزاوش‪ ٜ‬عد چ‪ٙ‬ذ ٔا‪ٌ ٜ‬زؿت‪ ٝ‬تالؽ صیادی تشای سػیذٖ تن‪ٝ‬‬ ‫٘مغ‪ ٝ‬ت‪ٛ‬افک ا٘جاْ داد‪ٜ‬ا٘ذ‪ ،‬ایشاٖ ‪ٕٛٞ‬اس‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬س‪٘ٚ‬ذ ٌفت‪ٌٚ‬ن‪ ٚ ٛ‬تنثنادَ‬ ‫پیاْ تشای سفع تحشیٓ ‪ٞ‬ا پایث‪ٙ‬ذ ت‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬ت‪ٟٙ‬ا ٔا٘ع پیؾ س‪ٚ‬ی تن‪ٛ‬افنک دس‬ ‫ؿشایظ حاضش‪ ،‬عذْ ‪ٚ‬الع تی‪ٙ‬د ‪٘ ٚ‬ذاؿتٗ اساد‪ ٜ‬الصْ اص ػ‪ٛ‬ی أنشینىنا‬ ‫اػت‪ٚ.‬صیش أ‪ٛ‬س واسج‪ ٝ‬افض‪ٚ‬د‪ :‬اص ػ‪ٛ‬ی دیٍش‪ ،‬دس ؿشایغد و‪ ٝ‬فاکنّن‪ٝ‬‬ ‫صیادی تا سػیذٖ ت‪٘ ٝ‬مغ‪ٔ ٝ‬غّ‪ٛ‬ب ت‪ٛ‬افک تالد ٕ٘ا٘ذ‪ ،ٜ‬ؿا‪ٞ‬ذ تالؽ تشای‬ ‫کذ‪ٚ‬س تیا٘ی‪ ٝ‬غیشػاص٘ذ‪ ٜ‬دس ٘ـؼت جاسی اطا٘غ تیٗ إِنّنّند ا٘نشطی‬ ‫اتٕد ‪ٞ‬ؼتیٓ و‪ٞ ٝ‬یچ ػ‪ٛ‬دی ٘خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ داؿت‪ٚ .‬ی ادأ‪ ٝ‬داد‪ٕٞ :‬ا٘نغن‪ٛ‬س‬ ‫و‪ٕٞ ٝ‬یـ‪ ٝ‬تاویذ وشدْ ایشاٖ اساد‪ ٜ‬وافد ‪ ٚ‬حؼنٗ ٘نینت الصْ تنشای‬ ‫سػیذٖ ت‪ٌ ٝ‬اْ ٘‪ٟ‬اید ت‪ٛ‬افک و‪ٛ‬ب‪ ،‬ل‪ٛ‬ی ‪ ٚ‬پایذاس سا تاس‪ٞ‬ا اص و‪ٛ‬د ٘ـاٖ‬ ‫داد‪ ٚ ٜ‬تغییشی دس ٔ‪ٛ‬اضع ایشاٖ ت‪ٚ ٝ‬ج‪ٛ‬د ٘یأذ‪ ٜ‬اػت‪ .‬أیشعثذاِّ‪ٟ‬نیناٖ‬ ‫دستاس‪ ٜ‬اظ‪ٟ‬اسات تذس ات‪ٛ‬اِؼعیذی ‪ٛ٘ ٓٞ‬ؿت‪ٚ :‬صیش واسج‪ ٝ‬عٕاٖ ‪ ٓٞ‬تنا‬ ‫تاویذ تش ا‪ٕٞ‬یت سػیذٖ ت‪ ٝ‬ت‪ٛ‬افک ‪ ٚ‬تاصٌـت ‪ ٕٝٞ‬عشف‪ٟ‬ا ت‪ ٝ‬تنعن‪ٟ‬نذات‪،‬‬ ‫ضٕٗ لذسدا٘د اص ٘مؾ ػاص٘ذ‪ ٜ‬ت‪ٟ‬شاٖ دس س‪٘ٚ‬ذ ٔزاوشات‪ ،‬تش ضنش‪ٚ‬ست‬ ‫تالؽ ج‪ٟ‬ت ٘تیج‪ٌ ٝ‬یشی ٔثثت اص ٔا‪ٟٞ‬ا ٔزاوش‪ ،ٜ‬تاویذ وشد‪.‬‬ ‫بىیاز مسکه اوقالب اسالمی اشضبایجان غطبی‬ ‫اصالحیٍ(تمسیس) مىاقصٍ‬ ‫سخٌگَی ٍسارت اهَر خبرجِ بب رد بزخی اس اظْبرًظزّب هبٌی بز ایای یاِ‬ ‫اهیذ بِ احیبی بزجبم یوزًگ ضذُ است‪ ،‬گفت‪ :‬هبًغ جذی بِ ػٌَاى هسبئل‬ ‫پبدهبًی در رًٍذ تَافق بزجبم یب بِ ػببرت دیگز احیبی تَافق ٍجَد ًاذارد‬ ‫چزا یِ هببحثی یِ اصاًس هطزح هییٌذ‪ً ،‬بضی اس پزًٍذُسبسی سایابسای‬ ‫است‪.‬‬ ‫٘اکش و‪ٙ‬عا٘د دس جشیاٖ تاصدیذ اص وثشٌضاسی ایؼ‪ٙ‬ا ت‪ ٝ‬ػ‪ٛ‬االت وثشٍ٘اس ایٗ‬ ‫وثشٌضاسی دس ٔ‪ٛ‬سد اوشیٗ تح‪ٛ‬الت ػیاػد واسجد ‪ٔ ٚ‬زاوشات احنینای‬ ‫تشجاْ پاػخ داد ‪ ٚ‬اعالْ وشد‪ :‬جٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔد ایشاٖ أنادٌند داسد دس‬ ‫ول‪ٛ‬ف ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬عاتد و‪ ٝ‬اطا٘غ ٔغشح ٔد و‪ٙ‬ذ دس یه ‪ٕٞ‬ىاسی ػاص٘نذ‪ٜ‬‬ ‫تا اطا٘غ ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٞ ٛ‬ا سا تشسػد و‪ٙ‬ذ تا پش‪٘ٚ‬ذ‪ ٜ‬تؼت‪ ٚ ٝ‬ضٕا٘نتند اینجناد‬ ‫ؿ‪ٛ‬د و‪ ٝ‬ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬عات ٔجذدار دس س‪٘ٚ‬ذ اجشاید ت‪ٛ‬افک ت‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ ٔا٘ع ظا‪ٞ‬نش‬ ‫٘ـ‪ٛ‬د‪.‬دس استثاط تا ‪ٕٞ‬ىاسی ‪ٞ‬ای جٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔد ایشاٖ تا اطا٘غ‪ ،‬اینشاٖ‬ ‫‪ ٓٞ‬عض‪ ٛ‬اطا٘غ ‪ ٓٞ ٚ‬عض‪ٛٔ ٛ‬افمت‪ٙ‬أ‪ ٝ‬جنأنع پنادٔنا٘ند اطا٘نغ اػنت‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬ىاسی ‪ٞ‬ای جٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔد ایشاٖ تا اطا٘غ ‪ٕٛٞ‬اس‪ٞ ٜ‬نٕنىناسی ‪ٞ‬نای‬ ‫ٔثثت ‪ ٚ‬س‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬جّ‪ ٛ‬ت‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػت ‪ٔ ٚ‬ا ت‪ ٝ‬اطا٘غ ت‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ یه ػاصٔاٖ ف‪ٙ‬ند ‪ٚ‬‬ ‫تخللد دس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬فعاِیت‪ٞ‬ای ‪ٞ‬ؼت‪ٝ‬ای ٍ٘ا‪ٔ ٜ‬د و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫غطب میذًاَس ایطان ضا مرالف تًافق جلًٌ زَس‬ ‫پیطی اگُی مًضخ ‪ 1401/06/14‬زض ذصًظ مىاقصٍ عمًمی َمعمان با اضظیابی کیـیـی‬ ‫(فططزٌ) یک مطحلٍ ای اجطای اسکلت بىایی‪ ،‬سیتکاضی‪ ،‬گچ ی ذاک ی ومای پـطیغٌ ‪12‬‬ ‫یاحسی فاظ ‪ 6‬کًظٌ گطان وقسٌ بٍ ضماضٌ ‪ 2001005264000071‬باتًجـٍ بـٍ اصـال‬ ‫وقطٍ َای اجطایی پطیغٌ مصکًض ظمان بىسی بطگعاضی مىاقصٍ بطـط ظیـط اصـال‬ ‫می گطزز‪.‬‬ ‫* مُلت زضیافت اسىاز مىاقصٍ تا ساعت ‪ 19‬بعس اظ ظُط مًضخ ‪ 1401/06/30‬تمسیس گطزیس‪.‬‬ ‫* مُلت ظماوی اضائٍ پیطىُاز(باضگیطی) تا ساعت ‪ 19‬بعس اظ ظُط مًضخ ‪ 1401/07/09‬تـمـسیـس‬ ‫گطزیس‪.‬‬ ‫*ظمان باظگطایی پاکتُای اضظیابی کییی بٍ ساعت ‪ 9‬صبح مـًضخ ‪ 1401/07/10‬مـًکـًل‬ ‫گطزیس‪.‬‬ ‫* ظمان باظگطایی پاکتُای مالی بٍ ساعت ‪ 13‬بعس اظ ظُط مـًضخ ‪ 1401/07/10‬مـًکـًل‬ ‫گطزیس‪.‬‬ ‫ضیابط عمًمی بىیاز مسکه اوقالب اسالمی اشضبایجان غطبی‬ ‫‪*1/150‬ضىاسٍ اگُی‪* 1381744:‬تاضید اوتطاض‪* 1401/06/27 :‬ضیظوامٍ اضک‬ ‫رئیس یویسیَى اهَر داخلی یطَر ٍ ضَراّب در هجلس تبیایاذ یازد‪ :‬تاب‬ ‫چٌذی پیص یِ اهزیکبیی ّب هخبلفتی بب پیطٌْبدات ایزاى ًذاضتٌذ ارٍپبییّب‬ ‫ًیش پیطٌْبدات هب را سبسًذُ هی خَاًذًذ اهب بالفبصلِ بؼذ اس تغییز هَضغ غزه‬ ‫دیذین یِ ارٍپبیی ّب رًگ ػَض یزدُ ٍ ببر دیگز ٍابستگی خاَد را باِ‬ ‫ًوبیص گذاضتٌذ‪.‬‬ ‫ٔحٕذکاِح ج‪ٛ‬واس تیاٖ وشد‪ :‬دس تجشتیاتد و‪ٔ ٝ‬ا اص ٌزؿت‪ ٝ‬تنا تن‪ ٝ‬أنش‪ٚ‬ص‬ ‫داسیٓ وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ای اس‪ٚ‬پاید اص و‪ٛ‬دؿاٖ اوتیاسی ٘ذاؿت‪٘ ٚ ٝ‬ذاس٘ذ‪ .‬تجشت‪ ٝ‬ت‪ٔ ٝ‬ا‬ ‫ثاتت وشد‪ ٜ‬و‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ای اس‪ٚ‬پاید وأال دػت ٘ـا٘نذ‪ ٜ‬د‪ِٚ‬نت أنشینىنا‬ ‫‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬تلٕیٕاتد و‪ ٝ‬أشیىاید ‪ٞ‬ا ٔد ٌیش٘ذ تشای ا٘‪ٟ‬ا ا‪ٕٞ‬یت ‪ٚ‬یظ‪ ٜ‬ای‬ ‫داسد‪ٚ.‬ی دس ادأ‪ ٝ‬اظ‪ٟ‬اس وشد‪ :‬تا لثُ اص سد ‪ ٚ‬تذَ وشدٖ پنینـن‪ٙ‬ن‪ٟ‬نادات ‪ٚ‬‬ ‫ؿش‪ٚ‬ط ایشاٖ عشف ‪ٕٞ‬ا‪ ًٙٞ‬و‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬اس‪ٚ‬پاید غاِنثنا پـن‪ٙ‬ن‪ٟ‬نادات اینشاٖ سا‬ ‫ػاص٘ذ‪ ٜ‬لّٕذاد وشد‪ ٚ ٜ‬اٖ سا تشای أشیىاید ‪ٞ‬ا اسػاَ ٔد وشد٘نذ‪ٞ .‬نینچ‬ ‫ٔـىّد ٘یض تش ػش سا‪٘ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪ٔ .‬ذیش ونُ اطا٘نغ ٘نینض دس اینٗ ٔنذت ون‪ٝ‬‬ ‫پیـ‪ٟٙ‬ادات سد ‪ ٚ‬تذَ ٔد ؿذ وأ‪ٛ‬ؽ ت‪ٛ‬د ‪ٞ ٚ‬یچ ٔـىّد ٘یض ٘ث‪ٛ‬د‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫شىاسایی ‪ 202‬ومطٍ اسیهپزیش‬ ‫اعتیاد دس ارستایجانششلی‬ ‫یکشٌثِ ‪ 72‬شْشیَس ‪ 11 * 1041‬سپتاهثش‪ 71 * 7477‬صفش ‪ * 1001‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَص ایکیٌجی ایل ) * شواسُ ( سایی ) ‪9957 :‬‬ ‫استانها‬ ‫دلیل عمهماوذگی ‪ 20‬سالٍ فًالد ارستایجان‪ /‬یاحذی ضشسدٌ تا تًلیذ صیش ظشفیت اسمی‬ ‫عىس سیص‬ ‫سشپشست شَسای ّواٌّگی هثاسصُ تا هَاد هخقذس‬ ‫ارستایجاىششلی گفت‪ 957 :‬هذسسِ دس هقحقالت‬ ‫اسیه پزیش ٍالع شذُ است‪.‬‬ ‫اهیش سًججش اظْبس ًشد‪ :‬ایشاى ثِ جْت هَهدؼدیدت‬ ‫جـشاکیبیی خَد ٍ ّوجَاسی ثدب ثدضسٍ تدشیدی‬ ‫تَلیذًٌٌذگبى هَاد هخذس دس جْبى ّضیٌِ ّدبی‬ ‫صیددبدی پددشداخددت ًددشدُ اػددت‪ٍ.‬ی اکددضٍد‪:‬‬ ‫جوَْسی اػالهی ایشاى تبًٌَى چْبس ّضاس ؿْیذ‬ ‫ٍ ‪ّ ۲۴‬ضاس جبًجبص دس ساُ هجبسصُ ثب هدَاد هدخدذس‬ ‫توذین ًشدُ اػت‪.‬‬ ‫سًججش ثب اؿبسُ ثِ ایٌٌِ ّذف اػتؼودبس ًدبثدَدی‬ ‫جَاهغ ثـش ٍ ًؼل جَاى اػدت گدلدت‪ :‬ایدشاى‬ ‫اهذاهبت اسصؿوٌذی ثشای هوبثلِ ثب ایدی پدذیدذُ‬ ‫ؿَم اًجبم دادُ ٍ ػالٍُ ثش هودبثلدِ دس جدْدت‬ ‫پیـگیشی ًیض گبم ّبی ثلٌذی ثشداؿتِ اػت‪.‬‬ ‫ٍی گلت‪ :‬تب صهبًی ًِ هشدم ٍ دػدتدگدبُ ّدبی‬ ‫هشتجط پبی ًبس ًجبؿٌذ اهذاهبت ػتبد هجدبسصُ ثدب‬ ‫هَاد هخذس چٌذاى چـوگیش ًخَاّذ ثَد‪.‬‬ ‫سًججش ثب اؿبسُ ثِ ایٌٌِ هشدم ارسثبیجبى ؿدشهدی‬ ‫دس ًبسّبی خیش دس ًـَس ػشاهذ ّؼدتدٌدذ اص‬ ‫خیشاى اػتبى خَاػت ثشای سیـِ ًٌی پیـگیشی‬ ‫ٍ دسهدددبى هدددؼدددتدددبداى گدددبم ثدددشداسًدددذ‬ ‫ٍ دس ثددْددجددَدی ثددیددوددبساى هددؼددتددبد ّددوددت‬ ‫گوبسًذ‪.‬‬ ‫اخثاس شُشستان َا‬ ‫*سُىذ‪ -‬شُش سُىذ ظشفیت ایجاد شُشن صىفی‬ ‫داسد‬ ‫سئیس هجوع ًوایٌذگاى ارستایجاى ششلی ضعف هذیقشیقتقی ٍعقذم‬ ‫ًظاست جذی تشفشایٌذ عولکشدی سا هْوتشیی دلیل عمه هاًذگی ‪74‬‬ ‫سالِ فَالد ارستایجاى داًست‪.‬‬ ‫هْذی اػوبػیلی دس گلت ٍ گَ ثب خجشًگبس کبسع دس تجشیدض ضدودی‬ ‫تـشیح ٍضؼیت ؿشًت کَسد ارسثبیجبى اظْبس داؿت‪ :‬ایی ؿشًت‬ ‫اص ػبل ‪ ۲۹۱۳‬دس هیبًِ ٍ ّوضهبى ثب کَسد ًیـبثَس اؿبص ثٌبس ًدشدُ ٍ‬ ‫دس حبلی ًِ ًیشٍّبی اهَصؽ دیذُ هیبًِ ای دس داًیلی ایتبلیب دس ساُ‬ ‫اًذاصی ؿشًت کَسد ًیـبثَس سا ًوـی داؿتٌذ ثِ طَسی ًِ اًدٌدَى‬ ‫کبص دّن اى ؿشًت دس حبل ًلت ٍ ساُ اًذاصی اػت اهب هتبػدلدبًدِ‬ ‫ؿشًت کَسد هیبًِ (ارسثبیجبى) پغ اص ‪ ۴۳‬ػبل تٌدْدب دس کدبص دٍم‬ ‫هتَهق هبًذُ ثَد‪ٍ.‬ی اداهِ داد‪ :‬ثب تَجِ ثِ ایٌٌِ چٌیی ػوت هبًذگی‬ ‫ثِ ٍضَح ًـبى اص ًن تَجْی هؼئَسى ریشثط ٍ ًدن ًدبسی ّدبی‬ ‫کَست گشکتِ ٍ ثشخی ػَاهل دیگش دس ػطح هذیدشیدتدی اى ثدَدُ‬ ‫اػت دس هذم اٍل ثِ ػٌَاى ًوبیٌذگبى هشدم هیبًِ دس ساػتبی ٍظدیدلدِ‬ ‫ًظبستی خَد دس ایی صهیٌِ ٍسٍد ًشدیدن ًدِ هـدخدق ؿدذ ایدی‬ ‫هجوَػِ ًیبصهٌذ ثبصًگشی ٍ سٍی ًبس اهدذى هدذیدشاى تدَاًدودٌدذ‬ ‫پبًذػت ٍ داسای سٍحیِ جْبدی دس ػطح ّیبت هدذیدشُ ٍ هدذیدش‬ ‫ػبهل اػت تب ثتَاًذ ایی ػوت هبًذگی دس ػشهبیِ ػظین هشدهی سا ثِ‬ ‫ًَػی ججشاى ًٌذ‪ً.‬وبیٌذُ هشدم هیبًِ دس هجلغ تلشیح ًشد‪ :‬چشا ًِ‬ ‫ثب تَجِ ثِ ظشکیت ّبی ایی ؿشًت ًِ دس حبل حبضش دس دٍ ثخدؾ‬ ‫ًَسد ٍ تَلیذ هیلگشد تحت ػٌَاى کَسد ارسثبیجبى ٍ تدَلدیدذ اّدی‬ ‫اػلٌجی ثب ًبم کَسد هیبًِ کؼبل اػت ًیبص ثِ تین هٌؼجن ٍ تدَاًدودٌدذ‬ ‫هذیشیتی ثشای تؼییی ًوـِ ساُ ٍ سػیذى ثِ جبیگبُ ؿبیؼتدِ خدَد ثدِ‬ ‫کَست جذی احؼبع هی ؿذ‪ٍ.‬ی ثب اؿبسُ ثِ ظشکیت تَلیذ اػدودی‬ ‫‪ّ ۵۵۳‬ضاس تٌی کَسد ارسثبیجبى خبطشًـبى ًشد‪ :‬دس طدَل دٍ دّدِ‬ ‫گزؿتِ ثِ جبی اکضایؾ ایی ظشکیت هیضاى تَلیذات هدیدلدگدشد ایدی‬ ‫ؿشًت ثِ صیش ‪ّ ۹۳۳‬ضاس تی تٌضل ًشدُ ٍ ػوال ثِ جبی پیـشکت دس‬ ‫ایی ‪ ۴۳‬ػبل پؼشکت ًیض ًشدُ ثَد دس حبلی ًِ ظشکیت تَلیذ اى دس‬ ‫هوطغ هحذٍدی حتی ثبلؾ ثش ظشکیت اػوی ّن ؿذُ اهب ایی سًٍذ ثدِ‬ ‫ػلت ّوبى ػَاهل یبد ؿذُ هَهتی ٍ ًبپبیذاس ثَدُ اػت‪.‬‬ ‫اػوبػیلی گلت‪ّ :‬ش چٌذ هجوَػِ کَسد ارسثدبیدجدبى ثدب تدالؽ ٍ‬ ‫پیگیشی ّبی ثی ٍهلِ ًوبیٌذگبى هشدم دس هدجدلدغ ٍ ّدودشاّدی ٍ‬ ‫هؼبػذت هؼئَسى اجشایی ًـَسی ٍ ؿْشػتبًی ثدب تدـدیدیدشات ٍ‬ ‫ثبصًگشیّبی کَست گشکتِ دس ػطح ّیبت هذیشُ ٍ هذیش ػدبهدل ٍ‬ ‫تٌظین ثشًبهِ جبهغ تَػؼِ ثِ ػوت اکالح سًٍذّبی جدبسی خدَد‬ ‫حشًت هی ًٌذ اهب هَضَع هبًًَوٌذ ًشدى ّضیٌِ ّب ٍ دساهدذّدبی‬ ‫ایی ؿشًت ٍ چگًَگی پشداخت هبلیبت ػَاسم ٍ ػدْدن اسصؽ‬ ‫اکضٍدُ ٍ ػبیش هتؼلوبت حبکل اص ایی دساهذّب دس طدَل دٍ دّدِ‬ ‫کؼبلیت ًیض هَضَع دیگشی اػت ًِ تؼییی تٌلیق اًْب سا اص طدشیدن‬ ‫ایویذسٍ ٍ ؿشًت هلی کَسد ایشاى ٍ ػبیش هجبدی ریدشثدط هدبًدًَدی‬ ‫پیگیش ّؼتین‪.‬اػوبػیلی ثب تبًیذ ثش لضٍم اکضایؾ هیضاى تَلیذات کَسد‬ ‫ارسثبیجبى حذاهل تب ػوق ظشکیت اػدودی خدَد اظدْدبس داؿدت‪:‬‬ ‫ًبسخبًِای ثب چٌیی ظشکیت ٍهتی صیش ‪ّ ۲۳۳‬ضاس تی تَلیذ هی ٌدٌدذ‬ ‫دس ٍاهغ ضشسدُ هحؼَه هی ؿَد ٍ ػالٍُ ثش اى ثخؾ تَلیذ اّدی‬ ‫اػلٌجی کَسد هیبًِ ًیض ثِ ٍاػطِ تَلیذ هبدُ اٍلیِ ؿدودؾ کدَسدی‬ ‫یی ظشکیت ػظین ٍ الجتِ ػَددُ اػت ًِ ثب ٍجَد توبضبی هٌبػدت‬ ‫حذاهل دس هٌطوِ ؿوبل ؿشه ًتَاًؼتِ اى چٌبى ًِ ثدبیدذ ٍ ؿدبیدذ‬ ‫جبیگبُ هٌبػجی دس ایی حَصُ ًؼت ًٌذ‪.‬‬ ‫تىُا ‪ 43‬دسصذ تشق مًسد ویاص شُشنَای صىعتی ارستایجان ششلی تامیه می شًد‬ ‫سئیغ ػبصهبى کدٌدؼدت هدؼدذى ٍ تدجدبست‬ ‫ارسثبیجبى ؿشهی ثب اؿبسُ ثِ ٍجَد ثؼتش هٌبػدت‬ ‫ثشای ایجبد ؿْشى کٌلی دس ؿْش ػٌْذ گلدت‪:‬‬ ‫ؿْشى کٌلی ػٌْذ اهتلبد هٌطوِ سا هتحَل هی‬ ‫ًٌذ ثٌبثشایی اهبدُ ّوٌبسی ثشای ایجبد ؿْشى‬ ‫کٌلی دس ؿْش ػٌْذ ّؼتین‪.‬‬ ‫*خذاافشیه‪-‬تشداشت تشوج دس خذاافشیه اغاص‬ ‫شذ‬ ‫سئیس ساصهاى صٌعت‪ ،‬هعذى ٍ تجاست ارستایجاى ششلقی‪ ،‬گقفقت‪ :‬دس‬ ‫ًتیجِ غفلت چٌذ سالِ دس حَصُ تاهیی تشق پایذاس تشای صٌایع ٍ هعقادى‬ ‫استاى تا چالش ٍ هشکل جذی سٍتِ سٍ ّستین ٍ دس ششایقیقی کقِ ‪01‬‬ ‫دسصذ تشق هَسد ًیاص ٍاحذّای هستمش دس شقْقشن ّقای صقٌقعقتقی‬ ‫ارستایجاى ششلی تاهیی هی شَد‪.‬‬ ‫هذیش جْبد ًـبٍسصی ؿْشػتبى خذااکدشیدی اص‬ ‫اؿبص ثشداؿت ثشًج دس ػطح یی ّدضاس ٍ ‪۱۱۳‬‬ ‫ٌّتبس اص اساضی صساػی ؿْشػتبى خجش داد‪ٍ .‬ی‬ ‫اظْبس ًشد‪ :‬سهن ثشًج ًـت ؿذُ دسؿْدشػدتدبى‬ ‫خذااکشیی سهن طبسم ّبؿوی هی ثبؿذ ًِ داسای‬ ‫ًیلیت پخت ٍ ػطش ٍ طؼن ػبلی هی ثبؿذ‪.‬‬ ‫* اَش‪ -‬پخت وان اَش دس مًوه شُذای‬ ‫اسسثاسان دس مسیش وجف‪ -‬وشتال‬ ‫ًبًَایبى اّشی دس هًَت ؿْذای اسػدجدبساى دس‬ ‫هؼیش ًجق‪ً -‬شثال هــَل پخت ًبى هخلَف‬ ‫اّش ثشای صائشاى اسثؼیی حؼیٌی ّؼتٌذ‪.‬‬ ‫*سشاب‪ -‬ایجاد ‪ 9‬سشتٍ معذوی دس ممطع‬ ‫واسداوی دس سشاب‬ ‫کبثش پشًیبى گلت‪ :‬ؿللت ثضسگی دس تَجِ ثِ ٍضؼیت ثشم اػتبى ؿذُ‬ ‫اػت ٍ ایی هب سا دچبس چبلؾ ًشدُ هخلَکب دس ػشهبیِ گزاسیّدبی‬ ‫ثضسٍ ًِ هی تَاًذ تَلیذ ثشٍت ًٌٌذ ٍ کٌبیغ ًَچی سا ثِ حشًت‬ ‫دساٍسًذ‪ٍ.‬ی اکضٍد‪ :‬اػتبًی کٌؼتی ٍ تجبسی ّؼتین ثِ طَسی ًِ دس ‪۳‬‬ ‫هبِّ گزؿتِ ستجِ ػَم کذٍس پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی ستدجدِ دٍم کدذٍس‬ ‫پشٍاًِ تَػؼِ ٍ ستجِ ًخؼت طشح ّبی دس حبل تٌویل کٌؼتی ًـدَس‬ ‫سا ًؼت ًشدُ این‪ٍ.‬ی اداهِ داد‪ :‬ایی اهبس ًـبى اص ؿشایط کٌؼتی ٍ سٍ‬ ‫ثِ جلَی ارسثبیجبى ؿشهی اػت ٍ دس گضاسؽ ثشسػی کضبی ًؼت ٍ‬ ‫ًبس ثْبس اهؼبل ًیض جض ػِ اػتبى ثشتش ًـَس ّؼتین اهب ثب ایدذُ ال ّدب‬ ‫کبکلِ داسین چشا ًِ دس ‪ ۲۳‬ػبل گزؿتِ اػتبى دس حَصُ ّبیی هدبًدٌدذ‬ ‫تَلیذ ثشم اص ػَی ؿشًت تَاًیش ٍ هتلذیبى اػتبًی ایی ثخدؾ هدَسد‬ ‫ؿللت هشاس گشکتِ اػت‪.‬سئیغ ػبصهبى کٌدؼدت هدؼدذى ٍ تدجدبست‬ ‫ارسثبیجبى ؿشهی تلشیح ًشد‪ :‬دس ًتیجِ ایی ؿللت چٌذ ػبلِ دس حَصُ‬ ‫تبهیی ثشم پبیذاس ثشای کٌبیغ ٍ هؼبدى اػتبى ثب چبلؾ ٍ هـٌل جدذی‬ ‫سٍثِسٍ ّؼتین ٍ دس ؿشایطی ًِ ‪ ۲۹‬دسکذ ثشم هَسد ًیبص ٍاحدذّدبی‬ ‫هؼتوش دس ؿْشى ّبی کٌؼتی ارسثبیجبى ؿشهی تاهیی هی ؿدَد ایدی‬ ‫هیضاى ثشای اػتبى ّوتشاص هب یؼٌی اکلْبى ‪ ۲۳۱‬دسکدذ اػدت‪.‬پدشًدیدبى‬ ‫خبطشًـبى ًشد‪ :‬چٌیی ؿشایطی اػتبى ثِ ٍیظُ دس حَصُ ػشهبیِ گزاسی‬ ‫ّبی ًالى ٍ کٌبیغ هَلذ ثضسٍ ثب چبلؾ ّبی اػبػی دػت ثِ گشیجبى‬ ‫اػت ٍ اهیذٍاسین ثب تَجِ ثِ تلبّن ًبهِ اخیش ٍصاست کوت ٍ ٍصاست‬ ‫ًیشٍ دس خلَف ایجبد حذاهل ‪ّ ۲۳‬ضاس هدگدبٍات ظدشکدیدت جدذیدذ‬ ‫ًیشٍگبّی تَػط ؿشًت ّبی کٌؼتی ٍ هؼدذًدی ٍ پدیدگدیدشی ّدبی‬ ‫هجوَػِ اجشایی اػتبى ثِ ٍیظُ اػتبًذاسی ٍ ًیض ًوبیٌدذگدبى هدجدلدغ‬ ‫ؿبّذ اتلبهبت هثجت هبثل لوغ ٍ ػٌجؾ ثشای ثخؾ خلدَکدی دس‬ ‫صهیٌِ تبهیی ثشم پبیذاس اص ػَی ؿشًت تَاًیش ثبؿین‪.‬‬ ‫اتشساوی تٍ ‪ 130‬سیستای ارستایجان ششلی امسال پایان می یاتذ‬ ‫هذیشعاهل اب ٍ فاضالب ارستایجاى شقشلقی‬ ‫گفت‪ :‬ایی ششکت دس ‪ً ۹5‬میِ شقْقشی ٍ ‪7‬‬ ‫ّضاس ٍ ‪ً 244‬میِ سٍستایی تشای جوعیت تیقش‬ ‫اص چْاس هیلیَى ًفشی دس ارستایجاى شقشلقی‬ ‫خذهات سساًی هی کٌذ ٍ اهسال اص پایذاستشیی‬ ‫ٍضع تشخَسداس است‪.‬‬ ‫هحوذ خبًی اکضٍد‪ :‬اثشػبًی ثِ ‪ ۴۷۴‬سٍػتب دس‬ ‫حبل اجشا ثَدُ ٍ اص ایدی تدؼدذاد ػدودلدیدبت‬ ‫اجشایی ‪ ۲۹۳‬سٍػتب اهؼبل ثِ پبیبى هیسػذ‪.‬‬ ‫ٍی یبداٍس ؿدذ‪ :‬پدشٍطُ اثدشػدبًدی دس ‪۲۴۲‬‬ ‫سٍػددددتددددبی ؿددددْددددشػددددتددددبى ّددددبی‬ ‫ٍسصهبى ًلیجش خذااکشیی ٍ ّـتشٍد تدَػدط‬ ‫هشاسگبُ اهبم حؼی هجتجی (ع) اجشا هیؿَد ٍ‬ ‫ّن اًٌَى ثیؾ اص ‪ ۲۳‬دسکذ پیـشکت کیضیٌی‬ ‫داسد ٍ تب ًیودِ اٍل ػدبل ‪ ۲۲۳۹‬ثدِ تدودبم‬ ‫سٍػتبّبی ثبسی ‪ ۴۳‬خبًَاس ارسثبیجبى ؿشهی‬ ‫اثشػبًی هی ؿَد‪ٍ .‬ی خبطشًـبى ًشد‪ :‬ػدبل‬ ‫هجل ثِ ‪ ۲۳۳‬سٍػتب ثب تبًٌش اثدشػدبًدی ٍ اه‬ ‫حذٍد ‪ ۹۵۳‬سٍػتب ًیض ثِطَس جیشُ ثٌذی تبهیی‬ ‫هی ؿذ اهب اهؼبل ثب اهذاهبت اًجدبم ؿدذُ ثدب‬ ‫ّدودشاّدی ػددبصهدبى ثدشًدبهددِ ٍ ثدَدجدِ ٍ‬ ‫حوبیت ّبی اػتبًذاسی تؼذاد سٍػتبّبیی ًِ‬ ‫ثب تبًٌش اثشػبًی هیؿدًَدذ ثدِ یدی ػدَم‬ ‫ًبّؾ یبکتِ اػت‪.‬خبًی ّودندٌدیدی گدلدت‪:‬‬ ‫اثشػبًی ثِ ‪ ۹۲‬سٍػتبی ارسثبیجبى ؿشهدی ثدب‬ ‫‪ ۴۷‬هیلیبسد تَهبى ّضیٌِ ًشد دس ّلتدِ دٍلدت‬ ‫اهؼبل ثِ ثْشُ ثشداسی سػیدذ ًدِ ‪ ۲۲‬طدشح‬ ‫هحشٍهیت صدایی اثشػبًی اص اى جولِ ثَد‪.‬‬ ‫ٍی اداهِ داد‪ :‬اثشػبًی ثِ هجتودغ اثدشػدبًدی‬ ‫هـالهبت ؿْشػتبى ًلیجش ثب پَؿؾ ‪ ۲۱‬سٍػتب‬ ‫کبص دٍم هجتوغ اثشػبًی ػتبسخبى ؿْشػدتدبى‬ ‫ٍسصهبى ثشای تبهیی اه ؿدشه پدبیدذاس ‪۱۳‬‬ ‫سٍػتب ٍ هجتدودغ اثدشػدبًدی «الدودبلدَ»ی‬ ‫ؿْشػتبى ّـتشٍد ثب دسثشگیشی ‪ ۲۵‬سٍػتدب ثدب‬ ‫پیـشکت کیضیٌی خَثی دس حبل اجشاػت‪.‬‬ ‫ٍی گلت‪ :‬اص هجوَع ایی طدشح ّدب اهؼدبل‬ ‫اثشػبًی ثِ ‪ ۴۵‬سٍػتب دس ّـتشٍد ٍ ‪ ۲۳‬تب ‪۴۳‬‬ ‫سٍػتب دس ؿْشػتبى ّبی ًلیجش ٍ ٍسصهدبى ثدِ‬ ‫ثْشُ ثشداسی هی سػٌذ‪.‬‬ ‫هذیشػبهل اه ٍ کبضاله ارسثبیجبى ؿدشهدی‬ ‫تـشیح ًشد‪ :‬دس ثخؾ سٍػتبیی ًیدض اص ‪۷۳۳‬‬ ‫سٍػتبی هحشٍهی ًِ هـدٌدل اه پدبیدذاس‬ ‫داؿتٌذ ػولیبت اثشػبًی ‪ ۲۴۲‬سٍػتب تدَػدط‬ ‫هشاسگبُ ػبصًذگی ٍ ‪ ۲۹۳‬سٍػتب ًیض اص هدحدل‬ ‫اػتجبسات هتلشهِ اؿبص ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫شُشداسی وًصٌ وىان‬ ‫اگُی مضایذٌ عمًمی مشحلٍ دیم(وًتت ایل) پس اص یه َفتٍ مشحلٍ دیم(وًتت دیم)‬ ‫سئیغ داًـگبُ اصاد اػالهی ٍاحذ ػشاه ثب اؿبسُ‬ ‫ثِ رخبیش هؼذًی ایی ؿْشػتبى گلت‪ ۳ :‬سؿدتدِ‬ ‫هؼذًی دس هوطغ ًبسداًی دس ػشاه ایجبد ؿدذُ‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫اهبی ًحشی اهذم ثب اؿبسُ ثِ رخبیش هؼذًی ایدی‬ ‫ؿْشػتبى ٍاؿبص ػولیبت اجشایی ًبسخبًِ ًللدیدی‬ ‫ػیٌیت گلت‪ :‬ثب پیگیشیّبی اًجبم ؿدذُ ثدشای‬ ‫اٍلیی ثبس دس ػشاه ‪ ۳‬سؿتِ هشتجط ثب هدؼدذى دس‬ ‫ایی ٍاحذ ایجبد ٍساُ اًذاصی ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫شُشداسی وًصٌ وىان تٍ استىاد مجًص شماسٌ ‪ 120066‬تاسیخ ‪ 1401/05/01‬معایوت محتشم استاوذاسی دس وظش داسد وسثت تٍ فشیش امالن صیرش‬ ‫دس سال ‪ 1401‬اص طشیک مضایذٌ عمًمی الذام ومایذ‪.‬‬ ‫‪ -1‬لطعات شماسٌ یه ی دی اص لطعات تفىیىی میشصاتاتایی یالع دس خیاتان شُیذ مذوی غشتی‪ -‬اوتُای ‪ 6‬متشی‬ ‫‪ -2‬لطعات شماسٌ ‪ 46‬ی ‪ 48‬اص لطعات تفىیىی یساث تلًسی ی تمی وژاد یالع دس خیاتان ارستایجان‬ ‫‪ -3‬لطعات شماسٌ ‪ 70-69-68-67-66-65-64-63-62-43-28‬اص لطعات تفىیىی یسیدی دَىذٌ یالع دس خیاتان َاشمی وژاد‬ ‫‪ -4‬یه لطعٍ مله تشادسان سلماویان یالع دس محلٍ صادلٍ میذان شُیذ معصًمی‬ ‫لزا متماضیان می تًاوىذ جُت وسه اطالعات تیشتش ی داولًد اسىاد مضایذٌ اص تاسیخ اوتشاس ایلیه اگُی سیصوامٍ تٍ مذت ‪ 7‬سیص تٍ سایت سامراورٍ‬ ‫تذاسوات الىتشیویىی دیلتی مشاجعٍ ی ‪ 10‬سیص پس اص اتمام صمان دسیافت اسىاد فشصت داسوذ وسثت تٍ تاسگزاسی ی ششوت دس مضایذٌ الذام ومایىذ‬ ‫ی یا تا شماسٌ ‪ 041-42466009‬تماس حاصل ومایىذ ‪.‬‬ ‫شُشداس وًصٌ وىان ‪ -‬تالش مًسًیان‬ ‫‪*5/39‬م الف‪ *1401/331:‬تاسیخ اوتشاس وًتت ایل‪*1401/06/20 :‬وًتت دیم‪* 1401/06/27:‬سیصوامٍ اسن‬ ‫‪3‬‬ ‫فمیش ی غىی‬ ‫ارستایجان غشتی‬ ‫سىذ ساَثشدی جًاوان شُشستان اسیمیٍ تذییه‬ ‫میشًد‬ ‫فشهاًذاس اسٍهیِ گفت‪ :‬تایذ اص‬ ‫ظشفیت استعذادّای تالقمقَُ‬ ‫شْش تْشُ گشفت ٍ دس ایقی‬ ‫خصَص سقٌقذ ساّقثقشدی‬ ‫جَاًاى شْشستاى تضٍدی تْیِ‬ ‫ٍ تذٍیی هیشَد‪.‬‬ ‫ؿالهحؼیی ػوبسی اکضٍد‪ :‬ثشاػبع اهبسّبی اػالهی تؼدذاد ػدودی ّدب دس‬ ‫ؿْشػتبى اسٍهیِ ػذد هٌبػجی اػت ٍ دس ایی خلَف تَجِ ثِ تـدَیدن ٍ‬ ‫توَیت تَجِ هشدم ثِ ػوی ّب ًیض ضشٍسی اػت‪ٍ.‬ی ثب اؿبسُ ثِ تَجِ ٍیدظُ‬ ‫ثِ ثحث جَاًی جوؼیت اػالهی اص ػَی هوبم هؼظن سّجشی اداهِ داد‪ :‬ػٌدذ‬ ‫ساّجشدی جَاًبى ؿْشػتبى اسٍهیِ دس حبل تذٍیی اػت ٍ توبم تالؽ خدَد‬ ‫سا ثشای پیگیشی ٍ اجشایی ؿذى اى دس جلؼبت اتی ثِ ًبس خَاّین ثؼت‪.‬‬ ‫کشهبًذاس اسٍهیِ ثب اؿبسُ ثِ ٍجَد اػتؼذادّبی ثبلوَُ دس ػطح ؿدْدشػدتدبى‬ ‫اسٍهیِ اظْبس ًشد‪ :‬ثْشُ گیشی اص ظشکیت ایی اػتدؼدذادّدب دس پدیدؾ ثدشد‬ ‫ثشًبهِّب ٍ ثْجَد ؿشایط اّویت صیبدی داسد ٍ ػویّب ًیض ثِ ػٌدَاى ثدبصٍی‬ ‫اجشایی ثؼیبسی اص ًبسّب ًیبصهٌذ ثشٍى ػپبسی ثِ ایی ػبصهبى ّبػت‪.‬‬ ‫ٍی یبداٍس ؿذ‪ :‬دس ایی خلَف دس جلؼبت ؿَسای اداسی ؿدْدشػدتدبى‬ ‫ثحث جبیگبُ ػویّب دس دػتگبُّبی اجشایی تجییی خَاّذؿذ تب دػتگبُّدب‬ ‫ثیؾ اص پیؾ ثحث ثشٍى ػپبسی ثشخی ًبسّب سا ثِ ایی ػدبصهدبى ّدب هدَسد‬ ‫تَجِ هشاس دٌّذ‪.‬سییغ ٍسصؽ ٍ جَاًبى ؿْشػتبى اسٍهیدِ ّدن ثدب اػدالم‬ ‫ثشگضاسی ‪ّ ۲۴‬وبیؾ پیبدُ سٍی دس ًیوِ ًخؼت اهؼبل تبًیذ ًشد‪ :‬تدؼدذاد‬ ‫ّوبیؾّب دس طَل ‪ ۲۴‬هبِّ ػبل گزؿتِ ‪ ۹۳‬ثشًبهِ ثَد ٍ ثی ؿی تالؽ ٍ‬ ‫تبثیش ػویّب ٍ جَاًبى دس ثشگضاسی ایی ّوبیؾّب هَسد تَجِ اػت‪.‬‬ ‫اسدتیل‬ ‫ساماوٍ اطلس سشمایٍگزاسی‪ ،‬تًلیذ ی اشتغال استان اسدتیل سا سیوک‬ ‫میدَذ‬ ‫سئیس اتاق تاصسگاًی‪ ،‬صٌایع‪ ،‬هعقادى ٍ‬ ‫کشاٍسصی اسدتیل گفت‪ :‬ساهاًِ اطقلقس‬ ‫سشهایِ گزاسی استاى اسدتیقل کقِ دس‬ ‫حال تْیِ ٍ تذٍیی اسقت تقا حقز‬ ‫استعالمّای ‪11‬گاًِ تَلیذ ٍ اشتغال سا دس استاى سًٍک هیدّذ‪.‬‬ ‫حؼیی پیشهَرى گلت‪ :‬ػبهبًِ اطلغ ػشهبیِگزاسی ػالٍُ ثش تؼشیغ اهدَس‬ ‫ػشهبیِگزاسی اػتؼالمّبی ‪ ۲۱‬گبًِ سا ًِ هخل ػشهبیِ گزاسی اػتبى ثَد‬ ‫حزف هیًٌذ‪.‬سئیغ اتبم ثبصسگبًی کٌبیغ هؼبدى ٍ ًـبٍسصی اسدثیل ثدب‬ ‫ثیبى ایٌٌِ ػبهبًِ اطلغ ػشهبیِ گزاسی هیتَاًذ ًخؼتیی گبم هثجت ثدشای‬ ‫ایجبد دٍلت الٌتشًٍیی ثبؿذ اکدضٍد‪ :‬ثدب ساُ اًدذاصی ػدبهدبًدِ اطدلدغ‬ ‫ػشهبیِگزاسی اػتبى توبم ػشهبیِگزاساى هدی تدَاًدٌدذ ؿدشایدط سا ثدشای‬ ‫ػشهبیِگزاسی دس ّش ًوطِ اػتبى اسدثیل ثشسػی ًشدُ ٍ اهذام ثِ ػدشهدبیدِ‬ ‫گزاسی دس صهیٌِ ّبی هختلق ًٌٌذ‪.‬پیشهَرى ثب اؿبسُ ثِ تدْدیدِ ٍ تدذٍیدی‬ ‫اهبیؾ کٌؼتی اػتبىّب ثیبى ًشد‪ :‬طی هلَثِ ّیبت دٍلت ٍ اثالؽ ٍصاست‬ ‫اهَس اهتلبد ٍ داسایی ٍ ٍصاست کوت اػتبىّب هَظق ّؼتدٌدذ اهدبیدؾ‬ ‫کٌؼتی ّش اػتبى سا تذٍیی ٍ تجییی ًٌٌذ ٍ دس دػتَسالؼول ایی ثخـدٌدبهدِ‬ ‫اػتبى اسدثیل ًیض ثبیذ ‪ٍ ۹۳‬احذ هَسد ًیبص ٍ اهبیؾ ؿذُ اػتبى سا تجیدیدی ٍ‬ ‫دس ؿَسای گلتٍگَ هلَه ٍ اثالؽ ًٌذ‪.‬سئیغ اتبم ثبصسگبًی کدٌدبیدغ‬ ‫هؼبدى ٍ ًـبٍسصی اسدثیل اداهِ داد‪ :‬دس ساػتبی اجشای ایی دػتَسالدؼدودل‬ ‫ثبیذ تین ًبسؿٌبػی ثشای تؼییی ایی ‪ ۹۳‬طشح ٍ هـَمّبی اجدشای اى سا‬ ‫هـخق ًشدُ ٍ ٍظبیق ّش دػتگبُ سا احلب ًٌذ‪.‬‬ ‫صوجان‬ ‫َیچ اثشی اص فلضات سىگیه دس اب ششب صوجان ویست‬ ‫استاًذاس صًجاى گفت‪ :‬تا تقَجقِ تقِ‬ ‫هسائلی کِ دس صًجاى دس حَصُ هحیق‬ ‫صیست گفتِ هی شَد‪ ،‬کقاسشقٌقاسقاى‬ ‫ًسثت تِ سٌجش فلضات سٌگیی دس اب‬ ‫ششب تسقیقاس حسقاس ّسقتقٌقذ ٍ‬ ‫خَشثختاًِ ّیچ اثشی اص فلضات سٌگیی‬ ‫دس اب ششب ایی شْش ًیست‪.‬‬ ‫هحؼی اکـبسچی اکضٍد‪ً :‬بسؿٌبػبى اه ٍ کبضاله ثِ جبی دٍسُ یٌؼدبلدِ‬ ‫ػٌجؾ کلضات ػٌگیی دس اه ؿشه ایی ػٌجؾ سا ثِ کَست هبّدبًدِ ٍ‬ ‫کللی دس اػتبى اًجبم هی دٌّذ‪ٍ.‬ی اظْبس داؿت‪ :‬ایی ػٌدجدؾ ثدِ طدَس‬ ‫هؼتوش اص اه ػذ تْن ٍ ّن اه چبُ ّبی تبهیی اه ؿشه ؿْش اًجبم هی‬ ‫ؿَد ثشسػی ٍ ػٌجؾ اه چبُّبی ًضدیی هشاًضی ًِ ًگشاًی دس هَسد‬ ‫اًْب ثیـتش اػت دس ًَثت ّبی ثیـتشی ػٌجؾ هی ؿَد ٍ خدَؿدجدخدتدبًدِ‬ ‫خجشی اص الَدگی اه ؿشه دس ؿْش صًجبى ًیؼت‪.‬اػتبًذاس ثب ثیبى ایدٌدٌدِ‬ ‫دس حَصُ اه دس ػِ ثخؾ ساّجشد هـخلی داسین گلت‪ :‬دس صهیٌدِ اه‬ ‫ؿشه تالؽ ثش اػتحلبل اه ٍ هْبس اه ّبی ػطحی اػت ًِ ًبسّبیی‬ ‫دس ایی صهیٌِ دس حبل اًجبم اػت ًِ الجتِ ًیبص ثِ هَاکوت ّدبی ثدبسدػدتدی‬ ‫داسد‪.‬‬ ‫اکـبسچی اداهِ داد‪ :‬دس ایی حَصُ پیـشکت ّبیی کَست گشکتِ تب ثتدَاًدیدن‬ ‫هوذاس اه دس اختیبس اػتبى سا ثیـتش ًٌین ٍ ػطح اه ّبی هْبس ؿذُ سا دس‬ ‫اػتبى اکضایؾ دّین‪.‬‬ ‫ٍی اکضٍد‪ :‬هتبػلبًِ تب ًٌَى کوط ّلت دسکذ اه ّبی ػطحی دس اػتدبى‬ ‫هْبس ؿذُ ًِ ثبیذ ایی هیضاى ثِ ثبستشیی حذ هوٌی ثشػذ‪.‬‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫اخثار کَتاُ اجواعی‬ ‫جشٌَارُ اتی سیٌا تا حضَر ‪۰۰۳۳‬‬ ‫داًش اهَز ترگسار شد‬ ‫یکطٌبِ ‪ 72‬ضْشیَس ‪ 11 * 1041‬سپتاهبش ‪ 71 * 7477‬صفش ‪ * 1000‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَص ایکیٌجی ایل ) * ضواسُ ( سایی ) ‪9957 :‬‬ ‫سیگاس ٍ هَادهخذس ّوٌطیی سٍصّای ًاخَضی ًَجَاًاى ٍ جَاًاى‬ ‫دبیش ّفتویی دٍسُ جطٌَاسُ ابی سیٌا گفت‪ ::‬ایتی‬ ‫جطٌَاسُ با ‪ ۰۰44‬داًص اهَص اص اقصی ًقاط کطتَس‬ ‫ٍ ّوچٌیی با حضَس داًتص اهتَصاى ‪ 1‬کطتَس‬ ‫خاسجی بشگضاس ضذ‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬صازش ایس٘ب اش دثیریسنیب٘ی‪ ٝ‬اطی‪ٙ‬ی‪ٛ‬از‪ ٜ‬دا٘یص‬ ‫أ‪ٛ‬شی اثٗ سر‪ٙ‬ب‪ٟٔ ،‬دی زضردی ا‪ٟ‬بٖ دز حبضیری‪ٝ‬‬ ‫انتتبٔر‪ٞ ٝ‬فتٕرٗ د‪ٚ‬ز‪ ٜ‬اط‪ٛٙ‬از‪ ٜ‬دا٘ص أ‪ٛ‬شی اثیٗ‬ ‫سر‪ٙ‬ب اظ‪ٟ‬بز وسد‪ :‬ایٗ ز‪ٚ‬یداد ا‪ِٚ‬رٗ ز‪ٚ‬یداد ٔج‪ٙ‬تی ثس‬ ‫أ‪ٛ‬شش دز لبِت ‪ ۵‬ثس٘بٔ‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د و‪ٔ ٝ‬سبثم‪ّٔ ٝ‬ی وبف‪ٝ‬‬ ‫ود‪ٔ ،‬سبثم‪ّٔ ٝ‬ی ویبزافیسییٗ ضی‪٘ ،ٛ‬یٕیبیطیٍیب‪ٜ‬‬ ‫دستب‪ٚ‬زد‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬انتساعبت دا٘ص أی‪ٛ‬شی‪ٔ ،‬یدزسی‪ٝ‬‬ ‫تبثسیتیب٘یی ٘یب٘ی‪٘ ٚ ٛ‬یٕیبیطیٍیب‪ ٜ‬دسیتیب‪ٚ‬زد‪ٞ‬یبی‬ ‫٘ب٘‪ٔٚ ٛ‬دزس‪ ٝ‬تبثستب٘ی دا٘ص ٔغص اش إّ‪ ٝ‬ثیشیص‬ ‫‪ٞ‬بی ایٗ ز‪ٚ‬یداد ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫زضردی ا‪ٟ‬بٖ ٌفت‪ :‬ز‪ٚ‬یداد‪ٞ‬بی ایٗ اط‪ٛٙ‬از‪ ٜ‬دز‬ ‫شٔبٖ ‪ٞ‬بی ٔشتّف ثسٌصاز ‪ ٚ‬ثسٌیصییدٌیبٖ ثیسای‬ ‫تمدیس دع‪ٛ‬ت ضد٘د تب أس‪ٚ‬ش دز تیبرز فیسد‪ٚ‬سیی‬ ‫دا٘طٍب‪ ٜ‬ت‪ٟ‬ساٖ ٔرصثبٖ ا٘بٖ ثبضرٓ‪.‬‬ ‫شایعتریی عالئن زیرسَیِّای‬ ‫اُهیکرٍى‬ ‫ّوضهاى با تذاٍم ضیَع صیشسَیِ ّای اُهتیتکتشٍى‬ ‫هَسَم بِ ‪ 0BA. ٍ 9BA.‬دس سشاسش ایاالت هتحذُ‪،‬‬ ‫ػالئن هتذاٍل بیواسی کٍَیذ‪ 15 -‬دس حال تغتیتیتش‬ ‫اس‪ ٍ :‬اکٌَى بشخی اص اىّا ضایغ تش ّستٌذ‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬صازش ایس‪ٙ‬ب‪ ،‬ثس اسبس ٌصازش ٔسوص و‪ٙ‬تسَ ‪ٚ‬‬ ‫پرطٍرسی اش ثرٕبزی ‪ٞ‬ب دز ایبرت ٔیتیهید‪ ،ٜ‬شییس‬ ‫س‪ٛ‬ی‪ ۵BA. ٝ‬أُرىس‪ ۵..۵ ٖٚ‬دزغد اش وُ ٔی‪ٛ‬ازد‬ ‫ادید اثتال زا ضبُٔ ٔی ض‪ٛ‬د‪ ،‬دز حبِرى‪ ٝ‬شیسس‪ٛ‬ی‪ٝ‬‬ ‫‪٘ ۶.۴BA.‬رص ‪ ۲.۹‬دزغد اش عف‪٘ٛ‬ت ‪ٞ‬بی ادید زا‬ ‫دز ایبرت ٔتهد‪ ٜ‬تطىرُ ٔی د‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫ادیدتسیٗ ‪ٚ‬اوسٗ‪ٞ‬بی یبدا‪ٚ‬ز تبیرد ضد‪ٔ ٜ‬دز٘ب ‪ٚ‬‬ ‫فبیصز و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬قی‪ٛ‬ز نیبظ ای‪ٟ‬یص ‪ٞ‬یبی ایدیید‬ ‫أُرىس‪ ٖٚ‬زا ‪ٞ‬دف لساز ٔیی د‪ٞ‬ی‪ٙ‬ید ثیب اییٗ شییس‬ ‫س‪ٛ‬ی‪ٞ ٝ‬بی ثسربز عف‪٘ٛ‬ی ‪ٚ‬یس‪ٚ‬س ٔمبثّ‪ٔ ٝ‬ی وی‪ٙ‬ی‪ٙ‬ید‪.‬‬ ‫دز حبِرى‪ ٝ‬افساد ث‪ ٝ‬دِرُ ‪ٚ‬اوسر‪ٙ‬بسر‪ٚ ٚ ٖٛ‬اوی‪ٙ‬یص‬ ‫ایٕ‪ٙ‬ی ثدٖ وٕتس دچبز عالئٓ ضدید ثریٕیبزی ٔیی‬ ‫ض‪٘ٛ‬د ثسنی اش عالئٓ ‪ٚ‬یس‪ٚ‬س ثد‪ ٖٚ‬ت‪ٛ‬ا‪ ٝ‬ث‪٘ ٝ‬ی‪ٛ‬‬ ‫س‪ٛ‬ی‪ ٝ‬یىسبٖ ثبلی ٔی ٔب٘د‪.‬‬ ‫اًجام ‪ًَ ۶۰‬تت هراقثت تْداشتی رایگااى‬ ‫ترای کَدکاى زیر ‪ ۵‬سال ساکی در ایراى‬ ‫گزضتتِ ّتای دٍس تصتَس‬ ‫گشایص ًَجَاًاى ٍ جَاًتاى‬ ‫بِ سیگاس ٍ هَادهخذس قتابتل‬ ‫باٍس ًبَد‪ ،‬اها اهشٍص دس ّتش‬ ‫کَی ٍ بشصًی کِ بتِ رّتی‬ ‫هتی سستذ‪ً ،‬تَجتَاًتاى ٍ‬ ‫جَاًاًی ّستٌذ کِ ػیتص ٍ‬ ‫ًَش اًْا استؼوال ستیتگتاس‬ ‫اس‪ ٍ :‬تتفتشیتحتی جتض‬ ‫دٍسّوی بتا هصتشم هتَاد‬ ‫هخذس ًذاسًذ‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬صازش ٌیس‪ ٜٚ‬ایبٔیعی‪ٝ‬‬ ‫ایس٘ب‪ ،‬ش٘دٌی دز ٌیرضیتی‪ٝ‬‬ ‫نرّی سشت تس ثی‪ٛ‬د‪ ،‬ضیبیید‬ ‫سشتٍرسی نب٘‪ٛ‬اد‪ٞ ٜ‬ب ثرطتیس‪،‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ادٔشدز وٕتس دز دستسس‬ ‫ث‪ٛ‬د أب أس‪ٚ‬ش‪ٔ ٜ‬ی‪ٛ‬ادٔیشیدز‬ ‫ٔب٘‪ٙ‬د ٘مُ ‪٘ ٚ‬جیبت اش ا٘ی‪ٛ‬ا‬ ‫ٔشتّف دز دسیتیسس ‪ٞ‬یٕی‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬ا‪ٛ‬د دازد تفسیهی ثسربزی‬ ‫اش اییی‪ٛ‬ا٘یییبٖ وطیییریییدٖ‬ ‫ٔیی‪ٛ‬ادٔییشییدزی ‪ٞ‬ییٕییچیی‪ٖٛ‬‬ ‫‪ٞ‬س‪ٚ‬ئریٗ ‪ ٚ‬حطیریص ضید‪ٜ‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫سٗ اعتریبد دز ایبٔیعی‪ ٝ‬ثیب‬ ‫وب‪ٞ‬ص چطٍٕرسی ث‪ ٝ‬سٕت‬ ‫٘‪ٛ‬ا‪ٛ‬ا٘بٖ زفت‪ ،ٝ‬اییٗ ز‪ٚ‬ش‪ٞ‬یب‬ ‫دنتساٖ ای‪ٛ‬اٖ ‪ٞ‬یٓ ٌیبٔیی‬ ‫اّ‪ٛ‬تس ثی‪ ٝ‬سیٕیت اعیتیریبد‬ ‫ٌراضتی‪ ٚ ٝ‬ز٘یً ‪ ٚ‬ثی‪ٛ‬ی‬ ‫ش٘دٌی ا٘‪ٟ‬ب ‪ ٓٞ‬ثی‪٘ ٝ‬ی‪ٛ‬عیی‬ ‫ٔ‪ٛ‬ادٔشیدز عیجیریٗ ضید‪،ٜ‬‬ ‫ٌرضت‪ٞ ٝ‬بی د‪ٚ‬ز ت‪ٟٙ‬یب افیساد‬ ‫ٔعتبد دز ابٔع‪ٔ ٝ‬سداٖ ثب سٗ‬ ‫ثبر اٖ ‪ ٓٞ‬اعتربد ث‪ ٝ‬سرٍبز ‪ٚ‬‬ ‫تسیبن ‪ ٚ‬ش٘بٖ ثب سٗ ثبر ٘ریص‬ ‫ث‪ ٝ‬لّیریبٖ ٌیساییص شییبدی‬ ‫داضت‪ٙ‬د‪.‬‬ ‫أب أیس‪ٚ‬ش‪ ٜ‬دییٍیس لیّیریبٖ‪،‬‬ ‫سرٍبز ‪ٛٔ ٚ‬ادٔیشیدز فیمیف‬ ‫ٔییشییتییع ش٘ییبٖ ‪ٔ ٚ‬ییسداٖ‬ ‫ٔرب٘سبَ ٘رست‪ ،‬اییٗ ز‪ٚ‬ش‪ٞ‬یب‬ ‫اعتربد دز ٔیریبٖ ای‪ٛ‬ا٘یبٖ ‪ٚ‬‬ ‫٘‪ٛ‬ا‪ٛ‬ا٘بٖ زضد چطٕیٍیریسی‬ ‫دازد‪ ،‬دز ‪ٞ‬س ل‪ ٜٟٛ‬نیب٘ی‪ ٝ‬ییب‬ ‫سیفییس‪ ٜ‬نییب٘یی‪ ٝ‬سیی‪ٙ‬ییتییی ایییٗ‬ ‫بٌذ ‪ ٍ 0‬بٌذ ‪ 9‬دستَسالؼول اخز تسْیالت قشض الحسٌِ‬ ‫ٍام اصدٍاج باًک هشکضی جوَْسی اسالهی ایشاى دس‬ ‫دیَاى ػذال‪ :‬اداسی بشسسی ٍ هغایش قاًَى ضٌتاختتتِ‬ ‫ًطذ‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬صازش نجسٍ٘بز ٔ‪ٟ‬س ٔی‪ٛ‬ؾی‪ ٛ‬انیتیػیبظ ‪ٚ‬اْ‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬صازش ایس‪ٙ‬ب‪ٔ ،‬دیسوُ دفتس سالٔت إعیریت‪،‬‬ ‫نب٘‪ٛ‬اد‪ٔ ٚ ٜ‬دازس ‪ٚ‬شازت ث‪ٟ‬داضت اعالْ وسد‪ :‬ثیب‬ ‫ت‪ٛ‬ا‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ا‪ٕٞ‬رت سالٔت و‪ٛ‬دوبٖ دز ضىیُ د‪ٞ‬یی‬ ‫سالٔت عٕ‪ٔٛ‬ی ابٔع‪ٛ٘ ۲۹ ،ٝ‬ثت ٔسالیجیت ثیسای‬ ‫‪ ٕٝٞ‬و‪ٛ‬دوبٖ شیس ‪ ۹‬سبَ ‪ٛ٘ ۲۴ ٚ‬ثت ٔسالجت ثسای‬ ‫‪ ٕٝٞ‬و‪ٛ‬دوبٖ شیس ‪ ۵‬سبَ سبویٗ دز ایٕی‪ٟ‬ی‪ٛ‬زی‬ ‫اسالٔی‪ ،‬اعٓ اش ایسا٘ی ‪ ٚ‬غرس ایسا٘ی تعسییف ضید‪ٜ‬‬ ‫است‪.‬دوتس ٔهٕدزؾب غبئری‪ٙ‬یی افیص‪ٚ‬د‪ :‬دز اییٗ‬ ‫ٔسالجت ‪ٞ‬ب ثرص اش ‪ ۹۹‬ندٔت ث‪ٟ‬داضتیی ٔی‪ٟ‬یٓ ‪ٚ‬‬ ‫وّردی ث‪ ٝ‬غ‪ٛ‬زت زایٍبٖ ازای‪ٔ ٝ‬یض‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫اشد‪ٚ‬اج ث‪ٔ ٝ‬تمبؾربٖ عّرسغٓ سشتیی ‪ٞ‬یبی ثیب٘یىیی‪،‬‬ ‫اعتساؾبتی زا ‪ ٓٞ‬دز پی داضت‪ .‬ثسنی‪ٞ‬یب ثی‪ ٝ‬شٔیبٖ‬ ‫ضٕ‪ ٚ َٛ‬ثسنی ‪ٞ‬ب ‪٘ ٓٞ‬هی‪ ٜٛ‬تیشیػیریع زا ٔی‪ٛ‬زد‬ ‫اعتساؼ لساز داد٘د‪ ،‬ثیس ‪ٞ‬یٕیریٗ اسیبس ییىیی اش‬ ‫ض‪ٟ‬س‪٘ٚ‬داٖ ٘سجت ث‪ ٝ‬ای‪ٕٛٙ‬غی‪ ٛ‬دز دیی‪ٛ‬اٖ عیداِیت‬ ‫ادازی ضىبیت وسد‪ ٜ‬است‪.‬‬ ‫ث‪ٕٞ ٝ‬رٗ ٔ‪ٙ‬ظ‪ٛ‬ز‪ٛٔ ،‬ؾ‪ ٛ‬اثکبَ لسٕت انرس ث‪ٙ‬د ‪ٚ ۶‬‬ ‫ث‪ٙ‬د ‪ ۵‬دست‪ٛ‬زاِعُٕ انر تس‪ٟ‬رالت لسؼ اِهسی‪ٙ‬ی‪ٚ ٝ‬اْ‬ ‫اشد‪ٚ‬اج ثب٘ه ٔسوصی إ‪ٟٛ‬زی اسالٔیی اییساٖ دز‬ ‫دی‪ٛ‬اٖ عداِت ادازی ثسزسی ضد‪.‬‬ ‫دز ایٗ پس‪٘ٚ‬د‪ ،ٜ‬ضبوی دادن‪ٛ‬استی ث‪ ٝ‬قسفرت ثیب٘یه‬ ‫ٔسوصی إ‪ٟٛ‬زی اسالٔی ایساٖ ث‪ ٝ‬ن‪ٛ‬اسیتی‪ ٝ‬اثیکیبَ‬ ‫لسٕت انرس ث‪ٙ‬د ‪ ٚ ۶‬ثی‪ٙ‬ید ‪ ۵‬دسیتی‪ٛ‬زاِیعیٕیُ انیر‬ ‫تس‪ٟ‬رالت لسؼ اِهس‪ٚ ٝٙ‬اْ اشد‪ٚ‬اج ث‪ ٝ‬دی‪ٛ‬اٖ عداِیت‬ ‫ثیی‪ٌ ٝ‬ییصازش ایسیی‪ٙ‬ییب‪ ،‬ز‪ٚ‬ش ایی‪ٟ‬ییب٘ییی پییبوسییبشی‬ ‫شٔییرییٗ ‪World Cleanup Day‬یییه ز‪ٚ‬یییداد‬ ‫ا‪ٟ‬ب٘ی ٔهرف شیستی است و‪ٞ ٝ‬سسبِ‪ ۲۵ ٝ‬سپتبٔجس دز‬ ‫ادازی تمدیٓ وسد‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ث‪ٞ ٝ‬رات عٕ‪ٔٛ‬ی ازاب ضید‪ٜ‬‬ ‫است ٔتٗ ٔمسز‪ٛٔ ٜ‬زد ضىبیت ث‪ ٝ‬لساز شیس است‪:‬‬ ‫ث‪ٙ‬د ‪ : ۶‬ثب ت‪ٛ‬ا‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬أىبٖ اعکبی تس‪ٟ‬رالت اشد‪ٚ‬اج ثی‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬س ایسا٘ی‪ ،‬چ‪ٙ‬ب٘چ‪ٔ ٝ‬تیمیبؾیی ‪ٚ‬اْ اشد‪ٚ‬اج لیجیال اش‬ ‫تس‪ٟ‬رالت ٔ‪ٛ‬غ‪ٛ‬ف استفبد‪٘ ٜ‬ىسد‪ ٜ‬ثبضد (عیّیریسغیٓ‬ ‫اشد‪ٚ‬اج د‪ ْٚ‬یب ثرطیتیسم ٔیی تی‪ٛ‬ا٘ید اش تسی‪ٟ‬یریالت‬ ‫لسؼ اِهس‪ ٝٙ‬اشد‪ٚ‬اج ث‪ٟ‬س‪ٙٔ ٜ‬د ٌسدد‪.‬‬ ‫ت‪ٛ‬ا‪ :ٝ‬ث‪ٞ ٝ‬س یه اش ٔتمبؾربٖ غیسفیب ییه ٔیستیجی‪ٝ‬‬ ‫تس‪ٟ‬رالت لسؼ اِهس‪ ٝٙ‬اشد‪ٚ‬اج تعّک ٔیٌرسد‪.‬‬ ‫ث‪ٙ‬د ‪ :۵‬ث‪ ٝ‬است‪ٙ‬بد ٔفبد ث‪ٙ‬د (اِفم تیجیػیس‪ ۲۴ ٜ‬لیب٘ی‪ٖٛ‬‬ ‫ثیی‪ٛ‬دایی‪ ٝ‬سییبَ ‪ ۲۶۴۲‬وییُ وطیی‪ٛ‬ز‪ ،‬تسیی‪ٟ‬ییرییالت‬ ‫لسؼ اِهس‪ ٝٙ‬اشد‪ٚ‬اج ث‪ ٝ‬ش‪ٚ‬ج‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬تبزیی عیمید‬ ‫ا٘‪ٟ‬ب ثعد اش ‪ٔ ۲۹۲. ۲ ۲‬یثبضد ‪ ٚ‬تبو‪ٚ ٖٛٙ‬اْ اشد‪ٚ‬اج‬ ‫دزیبفت ٘ىسد‪ٜ‬ا٘د پسدانت ٔیٌسدد‪.‬‬ ‫دوتس عجداِهیسیریٗ ٘یبغیسی دز ٌیفیت ‪ٌٚ‬ی‪ ٛ‬ثیب‬ ‫ایس‪ٙ‬ب‪ ،‬دزثیبز‪ ٜ‬ویٕیجی‪ٛ‬د ویریت ‪ٞ‬یبی تطیشیریػیی‬ ‫دادستاى ػوَهی ٍ اًقالب اسالهی هشکض ارسبایجاى‬ ‫ضشقی گف‪ ::‬هیضاى کوک ّای هشدهی ًتقتذی ٍ‬ ‫غیشًقذی بِ خاًَادُ ّای صًذاًیاى ایی استاى عتی‬ ‫‪ ۰‬هاِّ اٍل اهسال ًسب‪ :‬بِ هذت هطابِ پاسسال ‪1۰5‬‬ ‫دسصذ افضایص یاف‪.:‬‬ ‫ثبثه ٔهج‪ٛ‬ه عّرّ‪ ٛ‬دز إع نجسٍ٘یبزاٖ‪ ،‬افیص‪ٚ‬د‪:‬‬ ‫دز ‪ٕٞ‬رٗ ٔیدت ٔیریصاٖ ویٕیه ثی‪ ٝ‬ش٘یدا٘یریبٖ‬ ‫اذزثبیجبٖ ضسلی ٘رص ٘سجت ث‪ٔ ٝ‬دت ٔطیبثی‪ ٝ‬سیبَ‬ ‫ٌرضت‪ٔ ٝ‬عبدَ ‪ ۶۵۵‬دزغد افصایص داضت‪ ٝ‬است و‪ٝ‬‬ ‫ایٗ أس ٘طبٖ د‪ٙٞ‬د‪ ٜ‬تم‪ٛ‬یت ز‪ٚ‬حر‪ ٚ ٝ‬حی ٘ی‪ٛ‬‬ ‫د‪ٚ‬ستی دز ثرٗ ٔسدْ استبٖ است‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬صازش ایس٘ب‪ ،‬سس‪ ًٙٞ‬اِربس ٌّٕهٕدشاد‪ ٜ‬دز‬ ‫ٔساسٓ تىسیٓ ‪ٔ ٚ‬عبزف‪ ٝ‬فسٔب٘د‪ٞ‬بٖ لجّی ‪ ٚ‬ایدیید‬ ‫سپب‪٘ ٜ‬بحر‪ ٝ‬ثستبٖ اثبد افص‪ٚ‬د‪ :‬نیدٔیت دز ٘یظیبْ‬ ‫ٔمدس إ‪ٟٛ‬زی اسالٔی دز ‪ٞ‬س ٔ‪ٙ‬کم‪ٔ ٚ ٝ‬ىیب٘یی‪،‬‬ ‫٘عٕت ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬فرک اِ‪ٟ‬ی است‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ٔسدْ ثستبٖ اثبد زا ٔسدٔی ٔ‪ٚ ،ٗٔٛ‬ریتٕداز ‪ٚ‬‬ ‫لدزض‪ٙ‬بس ن‪ٛ‬ا٘د ‪ ٚ‬وفت‪ٞ :‬سو وی‪ ٝ‬نیدٔیتیی‬ ‫ثسای ایٗ ٔسدْ ‪ ٚ‬ایٗ دیبز ا٘هبْ د‪ٞ‬د‪ ،‬ث‪ ٝ‬ق‪ٛ‬ز لکیع‬ ‫ٔطٕ‪ِ َٛ‬کف ‪ ٚ‬لدزدا٘ی ‪ٕٞ‬ریطیٍیی اییٗ ٔیسدْ‬ ‫ن‪ٛ‬ا‪ٞ‬د ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫عالئن گرهازدگی ٍ راّکارّای رفع اى‬ ‫گیجی‪ ،‬ػذم تؼادل‪ ،‬سشدسد‪ ،‬تَْع ٍ بتاال بتَدى‬ ‫دهای بذى اص ػالئن گشهاصدگی اس‪ ٍ :‬ستَال اى‬ ‫اس‪ :‬کِ دس صَست هَاجِْ با ایی ػالئن دس فتشد‬ ‫گشهاصدُ کِ بایذ کشد؟‪.‬‬ ‫پسٕب٘د‪ٞ‬بی ت‪ِٛ‬ردی ٔی ت‪ٛ‬ا٘رٓ ث‪ ٝ‬سسٔبی‪ٌ ٝ‬رازی دز‬ ‫ٔهرف شیست ثپسداشیٓ‪.‬‬ ‫تَضیح ٍصاست بْذاض‪ :‬دسباسُ کوبَد کی‪ّ:‬ای اصهایطگاّی‬ ‫بِ دًبال اًتطاس اخباسی هبٌی بش کوبَد کتیت‪ّ :‬تای‬ ‫تطخیصی اصهایطگاّی‪ ،‬سییس اصهتایطتگتاُ هتشجتغ‬ ‫ساله‪ٍ :‬صاست بْذاض‪ ،:‬گف‪ ::‬یکی اص دالیل کوبَد‬ ‫تجْیضات تطخیصی اصهایطگاّی‪ ،‬تحشین ّای ظالواًتِ‬ ‫اس‪ :‬کِ سٍی تاهیی بِ هَقتغ ٍ کتافتی ٍستایتل‬ ‫تطخیصی اصهایطگاُ پضضکی تاثیش هٌفی داضتِ‪ ،‬اها ایی‬ ‫کوبَد تجْیضات اصهایطگاّی فشاگیش ًیس‪.:‬‬ ‫*تثریس‪-‬کوک تِ خااًاَادُ زًاداًایااى‬ ‫اذرتایجاى شرقی ‪ ۶۰۱‬درصد افسایش یافت‬ ‫جاًطیی فشهاًذُ سپاُ ػاضَسا‪ ،‬اهیذافشیٌی ٍ استقتا‬ ‫کاساهذی ًظام سا اص اٍلَی‪ّ:‬ای گام دٍم اًقتالب‬ ‫داًس‪.:‬‬ ‫تَلیذ باالی پسواًذ دس کطَس‬ ‫ثرص اش ‪ ۲۵۴‬وط‪ٛ‬ز ا‪ٟ‬بٖ ‪ ٚ‬ثب حؿی‪ٛ‬ز حید‪ٚ‬د ‪۲۵‬‬ ‫ٔرّر‪ ٖٛ‬دا‪ٚ‬قّت ث‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬ز پبوسبشی ویس‪ ٜ‬شٔیریٗ اش‬ ‫شثبِ‪ٞ ٝ‬ب ‪ ٚ‬ثب ‪ٞ‬دف ٔعک‪ٛ‬ف وسدٖ ت‪ٛ‬ا‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬نیکیسات‬ ‫٘بضی اش ا٘جبضت شثیبِی‪ ٚ ٝ‬ازتیمیبی سیکی حی‬ ‫ٔسئ‪ِٛ‬رتپریسی ا٘سبٖ‪ٞ‬ب دزثبز‪ٔ ٜ‬سئّ‪ ٝ‬پسٕب٘د ثسٌصاز‬ ‫ٔیض‪ٛ‬د‪ .‬پسٕب٘د ‪ٔ ٚ‬دیسیت اٖ دز د٘ربی أس‪ٚ‬ش یىی‬ ‫اش ثصزٌتسیٗ چبِص‪ٞ‬بی پرص ز‪ٚ‬ی ٔهیریف شیسیت‬ ‫است ث‪ ٝ‬ق‪ٛ‬زی و‪ ٝ‬شٔریٗ ثیب ا٘ی‪ ٛ‬پسیٕیب٘ید‪ٞ‬یب اش‬ ‫پسٕب٘د‪ٞ‬بی غرایی ٌسفت‪ ٝ‬تب پسٕب٘د‪ٞ‬بی اِىتس‪٘ٚ‬ریه‬ ‫‪ ٚ‬دز سبَ ‪ٞ‬بی انرس ثب پسٕب٘د‪ٞ‬بی وس‪٘ٚ‬بیی دست ‪ٚ‬‬ ‫پ‪ٙ‬ج‪٘ ٝ‬سْ ٔی و‪ٙ‬د ایٗ دز حبِرست و‪ ٝ‬ثب ٔیدییسییت‬ ‫اخثار شْرستاى ّا‬ ‫*تثریس‪ -‬ارتقای کاراهدی از اٍلَیتّای‬ ‫گام دٍم اًقالب است‬ ‫ػذم تؼلق ٍام بِ کساًی کِ بیص اص یک باس اصدٍاج کشدًذ‪ ،‬قاًًَی اس‪:‬‬ ‫دس حالی کِ تَلیذ پسواًذ دس کطَس باالتش اص هیاًگیتی‬ ‫جْاًی اس‪ ،:‬تَجِ بِ ساُ ّای هذیشی‪ :‬پستوتاًتذ ٍ‬ ‫پاکساصی صهیی اص اّوی‪ :‬صیادی بشختَسداس است‪.:‬‬ ‫عشفذاساى ٍ فؼاالى پاکیضگی هحیظ صیس‪ّ :‬ش ستال‬ ‫دس سٍص جْاًی پاکساصی صهیی بِ خیاباى ّا‪ ،‬اهاکتی‬ ‫ػوَهی ضْشّا‪ ،‬فضاّای سبض‪ ،‬سَاحل سٍدخاًِ ٍ دسیا‬ ‫هی سًٍذ تا با جوغاٍسی صبالِ سْوی حتی کتَکتک‬ ‫دس پاکیضُساصی صهیی داضتِ باضٌذ‪.‬‬ ‫هذیشکل دفتش ساله‪ :‬جوؼی‪ ،:‬خاًَادُ ٍ هتذاس‬ ‫گف‪ًَ 17 ::‬ب‪ :‬هشاقب‪ :‬بْذاضتی بشای کتَدکتاى‬ ‫صیش ‪ 7‬سال ٍ ‪ًَ 1۰‬ب‪ :‬هشاقب‪ :‬بشای کَدکاى صیتش‬ ‫پٌج سال اًجام هی ضَد‪.‬‬ ‫ٌس‪ٟٞٚ‬بی فعبَ ایبٔیعی‪ ٝ‬ثیب‬ ‫د‪ٚ‬ز‪ٞ‬ییٕییی ثییب د‪ٚ‬سییتییبٖ ‪ٚ‬‬ ‫اض‪ٙ‬بیبٖ عرص ن‪ٛ‬د زا تریص‬ ‫ٔیو‪ٙٙ‬د‪ ،‬سیریٍیبز ثی‪ٞ ٝ‬یٓ‬ ‫تعبزف ٔیو‪ٙٙ‬د اٌیس وسیی‬ ‫‪٘ ٓٞ‬ىیطید اش ٘یظیس ا٘ی‪ٟ‬یب‬ ‫س‪ٛ‬س‪ َٛ‬یب ثچ‪ٔ ٝ‬بٔب٘ی است‪.‬‬ ‫ایٗ ز‪ٚ‬ش‪ٞ‬ب ز‪ٚ‬ش‪ٞ‬بی ٘بن‪ٛ‬ضی‬ ‫٘‪ٛ‬ا‪ٛ‬ا٘بٖ ‪ ٚ‬ا‪ٛ‬ا٘بٖ ثیب غی‪َٛ‬‬ ‫ثصزی اعتیریبد اسیت‪ ،‬سیٗ‬ ‫اعتربد وب‪ٞ‬ص یبفت‪ٌ ،ٝ‬ساییص‬ ‫٘یی‪ٛ‬ایی‪ٛ‬ا٘ییبٖ ‪ ٚ‬ایی‪ٛ‬ا٘ییبٖ ثیی‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ادٔشدز اش ٘‪ ٛ‬غی‪ٙ‬یعیتیی‬ ‫افصایص چطٍٕرسی داضت‪ ٝ‬أب‬ ‫چیی‪ ٝ‬ثییبییید وییسد ویی‪ ٝ‬ایییٗ‬ ‫ٔطىالت ز‪ٚ‬ش ث‪ ٝ‬ز‪ٚ‬ش ثرطیتیس‬ ‫٘ط‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ابٖ ایٗ ٌس‪ ٜٚ‬فعیبَ‬ ‫ابٔع‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬نکس ٘رفتد‪.‬‬ ‫وب‪ٞ‬ص سٗ ثّ‪ٛ‬غ دز ابٔع‪ٚ ٝ‬‬ ‫ٔرُ ث‪ ٝ‬ثسنی اش اسرت ‪ٞ‬یبی‬ ‫ااتٕبعی‬ ‫ی‪ٛ‬سف ٘‪ٛ‬زی ‪ٚ‬شیس أی‪ٛ‬شش‬ ‫‪ ٚ‬پس‪ٚ‬زش ٘رص ث‪ ٝ‬وب‪ٞ‬ص سیٗ‬ ‫ثّ‪ٛ‬غ دز ابٔع‪ ٝ‬اش یه تب س‪ٝ‬‬ ‫سبَ اضبز‪ ٜ‬ویسد‪ ٜ‬اسیت ‪ٚ‬‬ ‫ٔی ٌ‪ٛ‬ید‪ :‬أس‪ٚ‬ش دز سیساسیس‬ ‫د٘رب التػبد ٔجت‪ٙ‬ی ثس ٘‪ٟ‬بد‪ٞ‬بی‬ ‫شییسیییٗ تییعییسیییف ضیید‪ٚ ٜ‬‬ ‫پر‪ٛ‬سیت فیس‪ٞ‬ی‪ٙ‬یٍیی ثیسای‬ ‫اایسای ‪ٞ‬ییٕیی‪ ٝ‬قییس ‪ٞ‬ییب ‪ٚ‬‬ ‫ثس٘بٔ‪ٞ ٝ‬یب ؾیس‪ٚ‬زی اسیت‪،‬‬ ‫او‪ٔ ٖٛٙ‬م‪ٛٔ ِٝٛ‬ادٔشدز ٘یریص‬ ‫٘ربشٔ‪ٙ‬د پر‪ٛ‬سیت فیس‪ٞ‬ی‪ٙ‬یٍیی‬ ‫است‪.‬‬ ‫٘‪ٛ‬زی ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬دز ایٗ شٔر‪ٝٙ‬‬ ‫تػ‪ٛ‬یسسبشی ٔی‪ٙ‬یفیی ثیسای‬ ‫٘سُ ادید ث‪ ٝ‬ز‪ٚ‬ش ٘ی‪ٛ‬ییٗ‬ ‫ایجبد ٘طد‪ ٜ‬است‪ ،‬ث‪ ٝ‬عی‪ٙ‬ی‪ٛ‬اٖ‬ ‫ٔثبَ‪ ،‬دز ٌرضت‪ ٝ‬سرٍیبز دز‬ ‫ٔساسٓ نتٓ ثب ٘یریت ضیبدی‬ ‫ز‪ٔ ٚ‬سح‪ ْٛ‬ت‪ٛ‬شیع ضید‪ٚ ٜ‬‬ ‫ثسنی اش اییٗ تػیب‪ٚ‬ییس دز‬ ‫اذ‪ٞ‬بٖ عٕ‪ٔٛ‬ی ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬بٖ ٘مص‬ ‫ثست‪ ٝ‬است‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افص‪ٚ‬د‪ :‬أس‪ٚ‬ش وف ثّی‪ٛ‬غ‬ ‫دز ابٔع‪ ٝ‬یه تب سی‪ ٝ‬سیبَ‬ ‫وب‪ٞ‬ص یبفت‪ ٚ ٝ‬اییٗ ٔسیبِی‪ٝ‬‬ ‫٘بضی اش ٘‪ ٛ‬تغری‪ ٚ ٝ‬ت‪ٛ‬سعی‪ٝ‬‬ ‫‪ٌ ٚ‬ستسش زسب٘‪ٞٝ‬بی ازتجبـ‬ ‫إعی است؛ ثس ایٗ اسیبس‪،‬‬ ‫فسش٘داٖ ش‪ٚ‬دتس اش ٌیرضیتی‪ٝ‬‬ ‫ٔرُ ث‪ ٝ‬ثسنی اسرت‪ٞ‬ب داضت‪ٝ‬‬ ‫‪ ٚ‬ایییٗ ٔسییبِیی‪ ٝ‬دز حیی‪ٛ‬ش‪ٜ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ادٔشدز ٘رص غبدق است‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪4‬‬ ‫اشٔبیطٍب‪ٞ‬ی‪ٌ ،‬فت‪ :‬وٕج‪ٛ‬د‪ٞ‬بیی دز شٔر‪ ٝٙ‬ورت‪ٞ‬بی‬ ‫تطشرػی اشٔبیطٍب‪ٞ‬ی ث‪ٚ ٝ‬یژ‪ ٜ‬ورت‪ٞ‬یبی ‪ٚ‬ازداتیی‬ ‫دز وط‪ٛ‬ز ‪ٚ‬ا‪ٛ‬د دازد وی‪ ٝ‬اداز‪ ٜ‬ویُ تیجی‪ٟ‬یریصات‬ ‫پصضىی سبشٔبٖ غرا ‪ ٚ‬داز‪ ٚ‬پرٍریس اسیت وی‪ ٝ‬اییٗ‬ ‫وٕج‪ٛ‬د‪ٞ‬ب زا زفع و‪ٙ‬د‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثب ثربٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ثهث تبٔرٗ ورت‪ٞ‬بی اشٔبیطٍب‪ٞ‬ی‬ ‫ٔسث‪ٛ‬ـ ث‪ ٝ‬اداز‪ ٜ‬وُ تج‪ٟ‬رصات پصضىی است‪ ،‬افیص‪ٚ‬د‪:‬‬ ‫دز عرٗ حبَ ٔ‪ٛ‬اد ا‪ِٚ‬ر‪ ٝ‬ورت‪ٞ‬بی اشٔبیطٍب‪ٞ‬ی ت‪ِٛ‬رد‬ ‫دانّی ‪ ٓٞ‬اش نبزج اش وط‪ٛ‬ز تبٔرٗ ٔیض‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫تا ًصه درتْای هٌاسه از اتالف گاز‬ ‫جلَگیری کٌید‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬صازش ایس‪ٙ‬ب‪ ،‬ثسای پرطٍرسی اش ٌسٔبشدٌی دز‬ ‫پربد‪ٜ‬ز‪ٚ‬ی ازثعرٗ ثبید ثسنی ٘ىبت زا ٔ‪ٛ‬زد تی‪ٛ‬ای‪ٝ‬‬ ‫لساز داد‪ .‬ثس اییٗ اسیبس ثیسای پیریطیٍیریسی اش‬ ‫ٌسٔبشدٌی دز سبعبت ‪ ۲۴‬غج تب د‪ ٚ‬ثعد اش ظ‪ٟ‬یس‬ ‫و‪ ٝ‬ثرطتسیٗ ضدت تبثص افیتیبه اسیت‪ ،‬ویٕیتیس‬ ‫فعبِرت و‪ٙ‬رد‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬رٗ ث‪ٟ‬تس است و‪ ٝ‬سبعیت ‪ٞ‬یبی‬ ‫ن‪ٙ‬هتس زا ثسای پربد‪ٜ‬ز‪ٚ‬ی ا٘تشبه و‪ٙ‬رد‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬رٗ دز فؿبی ثبش اش عر‪ٙ‬ه افیتیبثیی‪ ،‬ویال‪ٜ‬‬ ‫ِج‪ٝ‬داز ‪ ٚ‬وسْ ؾدافتبه استفبد‪ ٜ‬و‪ٙ‬رد‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬رٗ دز‬ ‫‪ٍٙٞ‬بْ پربد‪ ٜ‬ز‪ٚ‬ی ِجبس ٔ‪ٙ‬بست ‪ٌ ٚ‬طبد ‪ ٚ‬د‪ٚ‬نیتی‪ٝ‬‬ ‫ضد‪ ٜ‬اش اِربفت ٘شی ث‪ ٝ‬تٗ و‪ٙ‬رد‪.‬‬ ‫ثبید ت‪ٛ‬ا‪ ٝ‬وسد و‪ ٝ‬پربد‪ٜ‬ز‪ٚ‬ی ق‪ٛ‬ر٘ی ٔدت ثید‪ٖٚ‬‬ ‫استساحت د‪ٚ‬ز‪ٜ‬ای دز ‪ٛٞ‬ای ٌسْ ٔیت‪ٛ‬ا٘د ٔ‪ٙ‬جس ث‪ٝ‬‬ ‫ٌسفتٍی دزد٘بن عؿالت پب ض‪ٛ‬د‪ .‬دز غی‪ٛ‬زتیی‬ ‫و‪ ٝ‬دچبز ایٗ عبزؾ‪ ٝ‬ضدید‪ ،‬ث‪ٟ‬تس اسیت عؿیالت‬ ‫ٔ‪ٙ‬مجؽ زا دز حبِت اسیتیساحیت لیساز د‪ٞ‬یرید ‪ٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬رٗ اه ن‪ٙ‬ه ‪ ٚ‬وٕی ٕ٘ه ‪ ٚ‬تسارهب د‪ٚ‬غ‬ ‫ن‪ٙ‬ه ث‪ٛٙ‬ضرد‪.‬اٌس ث‪ ٝ‬ثرٕبزی و‪ ٝ‬دچبز ٌسٔبشدٌی‬ ‫ضد‪ ،ٜ‬زسردٌی ٘ط‪ٛ‬د‪ٌ ،‬یسٔیبشدٌیی ٔیی تی‪ٛ‬ا٘ید‬ ‫نکس٘بن ثبضد‪.‬‬ ‫ث‪ٙ‬بثسایٗ ثبید سسیعب ثرٕبز زا ث‪ ٝ‬ابی ن‪ٙ‬ه ثسد‪ٚ ٜ‬‬ ‫ٔبیعبت ن‪ٙ‬ه ث‪ ٝ‬ا‪ ٚ‬ثد‪ٞ‬رٓ‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬رٗ ِجبس ثرٕبز زا‬ ‫نبزج وسد‪ ٚ ٜ‬د‪ٚ‬ز ثرٕبز ّٔهف‪ٔ ٝ‬سق‪ٛ‬ه ثپرچرٓ ‪ٚ‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬رس‪ٞٚ‬بی أدادٌس ٘رص اقال د‪ٞ‬رٓ‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫درهاى یک عفًَت ریَی کشٌدُ‬ ‫با عسل‬ ‫یکشنثه ‪ 72‬شهریور ‪ 11 * 1041‬سپتامثر ‪ 71 * 7477‬صفر ‪ * 1000‬سال سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * شماره ( سایی ) ‪9957 :‬‬ ‫میانثر دانشتنیا ها راهی ترای قط واتستگی کشور ته واردات‬ ‫نوعی عسل خاص در ترکیه تا انتی تیوتیک ممکن‬ ‫است تتوانذ در ریشهکن کحرد عحفحونحت هحای‬ ‫خطرناک ریوی موثر تاشذ‪.‬‬ ‫ث‪ٍ ٞ‬ضاسؽ ایؼ‪ٚ‬ب ‪ ٛ‬ث‪ٙ ٞ‬نِ اص ‪ٙ‬ی‪ٜ‬اعْغ‪ ،‬افشاد ٕجاصاال‬ ‫ث‪ ٞ‬فیجش‪ٛ‬ص ػیؼصیو( )‪cystic fibrosis‬دس ثشاثاش‬ ‫عق‪ٜٙ‬ت سی‪ٜ‬گ ٕبیایا‪ٜ‬ثابىاصاشیا‪ ٜٓ‬اثؼاؼا‪ٜ‬ع (‬ ‫)‪Mycobacterium abscessus‬ى‪ ٞ‬ث‪ ٞ‬عا‪ٜ‬س‬ ‫ثبّن‪ ٜٝ‬ىـ‪ٚ‬ذ‪ ٝ‬ث‪ٜ‬د‪ ٛ ٝ‬دسٕبٗ اٗ ثؼیبس دؿ‪ٜ‬اس اػت‪،‬‬ ‫اػیتپزیش ‪ٟ‬ؼص‪ٚ‬ذ‪ .‬إب اى‪ ٜٗٚ‬یو دسٕابٗ جاذیاذ‬ ‫ٕٖی٘ اػت ثب اػصقبد‪ ٝ‬اص عؼِ وذ ثبىصشگ ثص‪ٜ‬ا‪ٙ‬اذ‬ ‫ث‪ ٞ‬دسٕبٗ ٕ‪ٜ‬فنیتإیض ای٘ عق‪ٜٙ‬ت ىٖو ى‪ٚ‬ذ‪.‬‬ ‫ثبىصشگ ٕبیی‪ٜ‬ثبىصشی‪ ٜٓ‬اثؼؼ‪ٜ‬ع اغْت سیا‪ٟ ٞ‬ابگ‬ ‫افشاد ٕجصال ث‪ ٞ‬فیجش‪ٛ‬ص ػیؼصیو‪ ،‬ثاش‪ٙٛ‬ـایاصابصگ یاب‬ ‫ػبیش ثیٖبسگ‪ٟ‬بگ ٕضٕ٘ سی‪ٜ‬گ سا اّ‪ٜ‬د‪ٕ ٝ‬ا ىا‪ٚ‬اذ‪.‬‬ ‫ای٘ عق‪ٜٙ‬ت ثبعث ای بد اػیبس‪ ،‬وخیٔ ؿذٗ ثبفت‬ ‫یب ای بد حقش‪ ٝ‬دس سی‪ٟٞ‬ب ؿذ‪ ٛ ٝ‬دس صا‪ٜ‬ست عاذٓ‬ ‫ٕذاخْ‪ ٞ‬پضؿی ‪ ٛ‬دسٕبٗ ٕ ت‪ٜ‬ا‪ٙ‬ذ ٕ‪ ٚ‬ش ث‪ٙ ٞ‬بسػبی‬ ‫ت‪ٚ‬قؼ ؿ‪ٜ‬د‪.‬‬ ‫ابداع سیستن قلب هصٌَعی جٌیی‬ ‫با قابلیت رشد سلَلّای بٌیادی خَى‬ ‫اهذای س ولهای تنیادی خو رویهای محهح در‬ ‫دنیای پسشکی تا مشکالت فراوا است و ترای ححل‬ ‫این موضوع از سیست ق ه م نوعی تا قات یت رشذ‬ ‫س ولهای تنیادی خو کمک گرفته شذه است‪.‬‬ ‫ث‪ٍ ٞ‬ضاسؽ خجشٍضاسگ ٕ‪٠‬ش ث‪ٙ ٞ‬نِ اص ‪ٙ‬ایا‪ٜ‬اعاْاغ‪،‬‬ ‫ٕحننبٗ دا‪ٙ‬ـَب‪ٙ ٝ‬ی‪ٜ‬ػب‪ٛ‬ث ‪ّٛ‬ض ‪ٛ‬ػایْا‪ ٞ‬اگ اثاذا‬ ‫ىشد‪ٝ‬ا‪ٙ‬ذ ى‪ ٞ‬ثب تنْیذ اص مْت دس حبُ سؿذ جا‪ٚ‬ایا٘‬ ‫ٕ ت‪ٜ‬ا‪ٙ‬ذ س‪ٙٛ‬ذ سؿذ ػْ‪ٟ ُٜ‬بگ ثا‪ٚ‬ایابدگ خا‪ ٜٗ‬سا‬ ‫ٕ‪ٜ‬سد تنْیذ مشاس د‪ٟ‬ذ ‪ ٛ‬اجبص‪ ٝ‬د‪ٟ‬ذ ای٘ ػْ‪ُٟٜ‬ب دس‬ ‫ص‪ٜ‬ست ‪ٙ‬یبص ت‪ّٜ‬یذ ؿ‪ٜٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ثیٖبسا‪ ٙ‬ى‪ ٞ‬ػْ‪ٟ ُٜ‬بگ ث‪ٚ‬یبدگ خ‪ ٜٗ‬ا‪ٟ‬ذا ؿاذ‪ ٝ‬سا‬ ‫دسیبفت ٕ ى‪ٚ‬ا‪ٚ‬اذ ثابیاذ ٍاش‪ ٝٛ‬خا‪ٜٙ‬ا ٕـابثا‪ٞ‬‬ ‫ا‪ٟ‬ذاى‪ٚٚ‬ذ‪ ٝ‬خ‪ٜ‬د سا داؿص‪ ٞ‬ثبؿ‪ٚ‬ذ تب اص دفع ػْ‪ُٟٜ‬بگ‬ ‫خبسج دسیبفت ؿذ‪ ٝ‬ت‪ٜ‬ػاظ ػایاؼاصأ ایاٖا‪ٚ‬ا‬ ‫جْ‪ٍٜ‬یشگ ؿ‪ٜ‬د‪ .‬ای٘ إش ؿ‪ٚ‬بػبی ا‪ٟ‬ذاىا‪ٚ‬ا‪ٚ‬اذٍابٗ‬ ‫ص‪ٙ‬ذ‪ ،ٝ‬ث‪ٛ ٞ‬یظ‪ ٝ‬ثشاگ ٍش‪ٟ ٝٛ‬بگ خا‪ٜٙ‬ا ‪ٙ‬ابدستاش سا‬ ‫دؿ‪ٜ‬استش ٕ ى‪ٚ‬ذ‪.‬‬ ‫ایراى بِ جوع تَلیدکٌٌدگاى تیغّاای‬ ‫جراحی پیَست‬ ‫واردات مححوحح ححو ت و‬ ‫کا های دارای مشاته تولیحذ‬ ‫داخل از سوی سودجویحا‬ ‫ته یک مشکل تحرای کشحور‬ ‫تثذیل شذه و ته معنای ضرته‬ ‫زد ته تولیحذات داخح حی‬ ‫است؛ معض ی که تحنحهحا تحا‬ ‫حمایت قانونی و جحذی از‬ ‫حوزه دانشتنیا ها میتوا‬ ‫قذم هایی در راستای رفح‬ ‫ا ترداشت‪.‬‬ ‫ث‪ٍ ٞ‬ضاسؽ خجش‪َٙ‬ابس ٍاش‪ٝٛ‬‬ ‫عْٔ ‪ ٛ‬إ‪ٜ‬صؽ ایش‪ٙ‬ب‪ٟ ،‬شچ‪ٚ‬ذ‬ ‫افاااااضایاااااؾ حااااا ااااأ‬ ‫‪ٛ‬‬ ‫‪ٛ‬اسدات‪ ،‬سؿذ عا‪ٜ‬اس‬ ‫تعشفا‪ٟ ٞ‬ابگ ٍاٖاشىا ‪ٛ‬‬ ‫افضایؾ دسإذ اماصادابدگ‬ ‫ىـ‪ٜ‬س‪ٟ‬ب سا ث‪ ٞ‬د‪ٙ‬جبُ خ‪ٜ‬ا‪ٟ‬اذ‬ ‫داؿت‪ ،‬إب ایا٘ اتاقابک دس‬ ‫ص‪ٜ‬ست ادإا‪ٛ ،ٞ‬اثؼاصاَا‬ ‫امصدابدگ ىـا‪ٜ‬س سا سمأ‬ ‫خ‪ٜ‬ا‪ٟ‬ذ صد ‪ ٛ‬ای٘ ٕؼئْا‪ ٞ‬ثا‪ٞ‬‬ ‫‪ٟ‬یچ ‪ٛ‬ج‪ ٞ‬دس دساصٕذت ثا‪ٞ‬‬ ‫‪ٙ‬قع د‪ّٛ‬ت ‪ٟ‬ب ‪ٙ‬خ‪ٜ‬ا‪ٟ‬ذ ث‪ٜ‬د‪.‬‬ ‫‪ٟ‬اشچا‪ٚ‬ااذ اّاجااصا‪ ٞ‬ثاا‪ ٞ‬صعاأ‬ ‫ىبسؿ‪ٚ‬بػبٗ ثبیذ ثب ٕا‪ٜ‬وا‪ٜ‬‬ ‫‪ٛ‬اسدات ثب احصیبط ٕا‪ٚ‬ابػات‬ ‫ثشخ‪ٜ‬سد ىشد‪ ،‬چشاى‪ ٞ‬ث‪ ٞ‬دیذ‬ ‫ىبسؿ‪ٚ‬بػبٗ پاشداخاصا٘ ثا‪ٞ‬‬ ‫ٕؼبّ‪ٛ ٞ‬اسدات ‪ ٛ‬تاشىایات‬ ‫ىاابا‪ٟ‬اابگ ‪ٛ‬اسدات ا خاا‪ٜ‬د‬ ‫ثؼیبس ٕ‪٠‬أ اػات‪ ،‬ایا‪ٚ‬ایا‪ٞ‬‬ ‫‪ٛ‬اسدات ؿاابٕااِ ىااباگ‬ ‫اػصشاطیو‪ ،‬ػشٕابیا‪ ٞ‬اگ ‪ٛ‬‬ ‫‪ٛ‬اػغ‪ ٞ‬اگ اػت یب ٕدشفا ‪،‬‬ ‫تبثیش اٗ ثش ت‪ٜ‬اصٗ پاشداخات‬ ‫‪ٟ‬ب ‪ ٛ‬ص‪ٚ‬بیع داخْ ٕصقاب‪ٛ‬ت‬ ‫اػت‪ّ .‬زا صابحات ‪ٙ‬اناشاٗ‬ ‫امااصااداابدگ ثااش ٕااذیااشیاات‬ ‫‪ٛ‬اسدات تابىایاذ ‪ٛ‬یاظ‪ ٝ‬اگ‬ ‫داس‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ث‪ ٞ‬ع‪ٜٚ‬اٗ ٕااابُ دس حا‪ٜ‬ص‪ٝ‬‬ ‫ٕبؿی٘ اات ثبیذ دس ىا‪ٚ‬ابس‬ ‫ؿ‪ٚ‬بػابیا ىاٖاجا‪ٜ‬د‪ٟ‬اب دس‬ ‫ساػصبگ ت‪ّٜ‬یذ ‪ ٛ‬ث‪ ٕٜ‬ػبصگ‬ ‫ا‪٠ٙ‬ب ثبیذ ‪ٖٟ‬ضٕابٗ ‪ٙ‬ایاض ثا‪ٞ‬‬ ‫ؿیِ ‪ٜٟ‬ؿٖ‪ٚ‬ذگ ‪ٙ‬ؼجت ثا‪ٞ‬‬ ‫‪ٛ‬اسدات ىبا‪ٟ‬بگ ٕ‪ٜ‬سد ‪ٙ‬یابص‬ ‫ثخؾ ص‪ٚ‬بیع ٕخصْف اماذآ‬ ‫ىشد‪.‬‬ ‫ت‪ّٜ‬یذى‪ٚٚ‬ذٍبٗ داخاْا اص‬ ‫دی‪ٜ‬اس تعشف‪ ٞ‬ػا‪ٜ‬ااػاصاقابد‪ٝ‬‬ ‫‪ٙ‬ی‪ٚٚ‬ذصبحج‪ٚ‬نشٗ ٕعصاناذ‪ٙ‬اذ‬ ‫ٕبدإ ى‪ ٞ‬إیبٗ ت‪ّٜ‬یذ یو‬ ‫ىبا دس داخِ ىـ‪ٜ‬س ‪ٛ‬ج‪ٜ‬د‬ ‫داسد‪ ،‬حص اٍش ‪ٟ‬ضی‪ ٞٚ‬ت‪ّٜ‬یاذ‬ ‫اٗ ‪ٙ‬ؼجت ث‪ ٜٖٞٙٙ ٞ‬خبسجا‬ ‫ثیـصش ثبؿذ‪ ،‬ػیابػات ‪ٟ‬ابگ‬ ‫د‪ّٛ‬ت ثبیذ ٕجص‪ ٚ‬ثش حٖبیت‬ ‫‪ٟ‬شچ‪ ٞ‬ثیـصش اص ص‪ٚ‬بیع ت‪ّٜ‬یاذ‬ ‫ى‪ٚٚ‬ذ‪ٕ ٝ‬حد‪ٜ‬ات داخاْا‬ ‫اػص‪ٜ‬اس ثبؿذ‬ ‫إب ث‪ ٞ‬ع‪ٜ‬س حصٔ ٕشامجت ‪ٟ‬بگ‬ ‫اصٓ ثشاگ جاْا‪ٍٜ‬ایاشگ اص‬ ‫ػ‪ٜ‬ا اػصقبد‪ ٝ‬ؿشىات ‪ٟ‬ابگ‬ ‫ت‪ّٜ‬یذى‪ٚ‬ا‪ٚ‬اذ‪ٕ ٝ‬احادا‪ٜ‬ات‬ ‫داخْ اص دی‪ٜ‬اس تعشف‪ ٞ‬ثاشاگ‬ ‫جْ‪ٍٜ‬یشگ اص ؿیِ ٍایاشگ‬ ‫ثبصاس ا‪ٙ‬حدبسگ ‪ ٛ‬اص ثایا٘‬ ‫سفص٘ فضبگ سمابثاصا ‪ ٛ‬دس‬ ‫ادإ‪ ٞ‬سخا‪ٜ‬ت دس ثاخاؾ‬ ‫ص‪ٚ‬عت اص ػ‪ٜ‬گ د‪ّٛ‬ت ثؼیبس‬ ‫وش‪ٛ‬سگ اػت‪.‬‬ ‫ثش ‪ٖٟ‬ی٘ اػبع ‪ٙ‬یض تاعاشفا‪ٞ‬‬ ‫ٍٖشى ‪ٖٟ‬چ‪ ٜٗ‬یو تایا‬ ‫د‪ّٛ‬ج‪ ٞ‬عِٖ ٕ ى‪ٚ‬ذ ‪ ٛ‬د‪ّٛ‬ت‬ ‫‪ٟ‬ب ثبیذ ثب احصیبط اص اٗ ثا‪ٞ‬‬ ‫‪ٙ‬قع تن‪ٜ‬یت ت‪ّٜ‬ایاذ داخاْا‬ ‫ث‪٠‬ش‪ٍ ٝ‬یشگ ى‪ٚ‬ذ‪.‬‬ ‫إب ‪ٛ‬اسدات ٕبؿی٘ اات ‪ٛ‬‬ ‫ت ‪٠‬یضات ٕ‪ٜ‬سد ‪ٙ‬یبص ثاخاؾ‬ ‫‪ٟ‬بگ ٕخصْف ح‪ٜ‬ص‪ ٝ‬ص‪ٚ‬عات‬ ‫ثاا‪ٕ ٞ‬اا‪ٚ‬ااناا‪ٜ‬س تاا‪ّٜ‬اایااذات‬ ‫ٕحادا‪ٜ‬ات ‪ ٛ‬ىابا‪ٟ‬ابگ‬ ‫ٕاخااصاْااف دس د‪ٟ‬ا‪ٟ ٞ‬اابگ‬ ‫ٍزؿص‪ٜٖٟ ٞ‬اس‪ ٝ‬ثا‪ ٞ‬عا‪ٚ‬ا‪ٜ‬اٗ‬ ‫ىبا‪ٟ‬بگ ػشٕبی‪ ٞ‬اگ یی اص‬ ‫امالٓ ‪ٛ‬اسدات ٕ‪٠‬أ ىـا‪ٜ‬س‬ ‫ث‪ٜ‬د‪ ٝ‬اػت‪.‬‬ ‫‪َٙ‬ب‪ ٟ‬ث‪ٛ ٞ‬وعیت ‪ٛ‬اسدات‬ ‫تیمارا مثتال ته سرطا توت شیمیدرمانی تا عارضه‬ ‫افسایش اوره مواجه میشونذ که تایذ تحه سحرعحت‬ ‫میسا ا در تذ کاهش یاتذ؛ موققا کشحور تحا‬ ‫توسعه دانش فنی داروی رسثوریحکحاز‪ ،‬دسحتحرسحی‬ ‫تیمارا مثتال ته این دارو را تسهیل کردنذ‪.‬‬ ‫ؿشىت دس ػبُ ‪ ۱۹‬ثب ‪ٟ‬ذف ت‪ّٜ‬یذ ‪ ٛ‬ت‪ٜ‬ػعا‪ ٞ‬دا‪ٙ‬اؾ‬ ‫ف‪ ٚ‬داس‪ٟٛ‬بگ ‪ٟ‬بگتو دس ح‪ٜ‬ص‪ ٝ‬ثی‪ٜ‬تیا‪ٚ‬ا‪ّٜ‬ا‪ٜ‬طگ ‪ٛ‬‬ ‫‪ٖٟ‬چ‪ٚ‬ی٘ ٕیِٖ ‪ٟ‬بگ ا‪ٙ‬ؼب‪ ٛ ٙ‬دإ ؿش‪ ٛ‬ثا‪ ٞ‬ىابس‬ ‫ىشد‪ٍ ،‬قت‪ :‬عٖذ‪ٝ‬تشی٘ داس‪ٟٛ‬بگ ای٘ ؿشىت ت‪ّٜ‬یذ‬ ‫داس‪ٟٛ‬بی اػت ى‪ ٜٖٞٙٙ ٞ‬خبسج داس‪ٙ‬ذ تاب اص ایا٘‬ ‫عشیل ثص‪ٜ‬ا‪ٙ‬یٔ ای٘ داس‪ٟٛ‬بگ پیـشفص‪ ٞ‬ثی‪ٜ‬تی‪ّٜٜٚ‬طگ سا‬ ‫دس ىـاا‪ٜ‬س تاا‪ٜ‬ػااعاا‪ ٞ‬دا‪ٙ‬ااؾ د‪ٟ‬اایاأ‪ٛ.‬گ داس‪ٛ‬گ‬ ‫سػج‪ٜ‬سییبص سا اص جْٖ‪ ٞ‬ای٘ داس‪ٟٛ‬ب دا‪ٙ‬ؼت ‪ ٛ‬افاض‪ٛ‬د‪:‬‬ ‫ٕب ثب ت‪ٜ‬ػع‪ ٞ‬دا‪ٙ‬ؾ ف‪ ٚ‬ای٘ داس‪ٍ ،ٛ‬بٕ دس جا‪٠‬ات‬ ‫دػصشػ ثیٖبساٗ ٕجصال ث‪ ٞ‬ػشعبٗ ث‪ ٞ‬داس‪ٟٛ‬بگ ٕا‪ٜ‬سد‬ ‫‪ٙ‬یبص ثشداؿصیٔ‪ .‬ای٘ داس‪ ٛ‬ثشاگ دسٕبٗ ‪ٟ‬بیپش ا‪ٛ‬سیؼٖ‬ ‫دس ثیٖبساٗ ػشعب‪ ٙ‬ى‪ ٞ‬تحت ؿیٖ دسٕاب‪ٙ‬ا ماشاس‬ ‫داس‪ٙ‬ذ‪ ،‬ىبسثشد داسد‪.‬دُس یصیٔ‪ ،‬عبسو‪ٟ ٞ‬بیپش ا‪ٛ‬سیؼٖ‬ ‫سا افضایؾ ا‪ٛ‬س‪ ٝ‬دس ثذٗ ت‪ٜ‬صیف ىشد ‪ ٛ‬ادإا‪ ٞ‬داد‪:‬‬ ‫سػج‪ٜ‬سییبص داس‪ٛ‬ی اػت ى‪ٕ ٞ‬ا تا‪ٜ‬ا‪ٙ‬اذ ٕا‪ٜ‬جات‬ ‫ىب‪ٟ‬ؾ ا‪ٛ‬س‪ ٝ‬ؿ‪ٜ‬د ‪ ٛ‬دس دسٕبٗ ‪ٟ‬بیپش ا‪ٛ‬سػٖ ٕاثثاش‬ ‫اخرین مه ت ارسال اثر ته ویژه ترنامه مهر سینمای ایرا‬ ‫ث‪ٍ ٞ‬ضاسؽ ٍش‪ ٝٛ‬عْٔ ‪ ٛ‬إ‪ٜ‬صؽ ایش‪ٙ‬ب‪ ٟٔ ،‬اىا‪ٚ‬ا‪ٜٗ‬‬ ‫صذ‪ٟ‬ب ؿشىت دا‪ٙ‬ؾ ث‪ٚ‬یبٗ ث‪ٜٙ ٞ‬ث‪ ٞ‬خا‪ٜ‬د دس حابُ‬ ‫ت‪ّٜ‬یذ ت ‪٠‬یضات ‪ٕ ٛ‬حد‪ٜ‬ات ‪ٟ‬ؼص‪ٚ‬ذ ىا‪ ٞ‬یاب دس‬ ‫داخِ ىـ‪ٜ‬س ‪ٛ‬ج‪ٜ‬د ‪ٙ‬ذاسد یب ا‪ٙ‬ی‪ ٜٖٞٙٙ ٞ‬خابسجا‬ ‫اٗ ٍشاٗ ث‪ٜ‬د‪ ٛ ٝ‬ت‪٠‬ی‪ ٞ‬اٗ ثا‪ ٞ‬دّایاِ تاحاشیأ ثاب‬ ‫ػخص ‪ٟ‬بگ ٕ‪ٜ‬اج‪ ٞ‬اػت‪.‬‬ ‫ت‪ّٜ‬یذ پٖپ تضسیل خ‪ ٛ ٜٗ‬تایا ‪ٟ‬ابگ جاشاحا اص‬ ‫جْٖ‪ ٞ‬ای٘ ٕحد‪ٜ‬ات ف‪ٚ‬ب‪ٛ‬سا‪ٕ ٞٙ‬حؼ‪ٜ‬ه ٕ ؿ‪ٜٙ‬اذ‪.‬‬ ‫ث‪ ٞ‬ع‪ٜٚ‬اٗ ٕابُ تی ‪ٟ‬بگ جشاح ث‪ ٞ‬دّیِ واخابٕات‬ ‫‪ٙ .۱‬ب‪ٕٜٙ‬صشگ ‪ٙ‬یبصٕ‪ٚ‬ذ ف‪ٚ‬ب‪ٛ‬سگ خبص اػت ‪ ٛ‬حابا‬ ‫ث‪ٖٟ ٞ‬ت یو ؿشىت دا‪ٙ‬ؾ ث‪ٚ‬یبٗ ایشاٗ ‪ٙ‬یض ث‪ ٞ‬جٖع‬ ‫ت‪ّٜ‬یذى‪ٚٚ‬ذٍبٗ ای٘ ٕحد‪ ُٜ‬ف‪ٚ‬ب‪ٛ‬سا‪ ٞٙ‬پی‪ٜ‬ػص‪ ٞ‬اػت‪.‬‬ ‫ؿ‪٠‬شیبس ‪ٖٟ‬بی‪ ٜٗ‬فشٕ‪ٚ‬ؾ ٕذیشعبِٕ ؿشىت دا‪ٙ‬اؾ‬ ‫ث‪ٚ‬یبٗ ٕغْت اّیاصاش‪ٙٛ‬ایاو پابیاذاس ثاب اؿابس‪ ٝ‬ثا‪ٞ‬‬ ‫ث‪٠‬ش‪ٕٚ ٝ‬ذگ اص ف‪ٚ‬ب‪ٛ‬سگ ث‪ ٕٜ‬ت ا‪٠‬ایاضات پاضؿایا‬ ‫ایشاٗ ػبخت ٍقت‪ :‬یایا اص ٕاحادا‪ٜ‬ات ایا٘‬ ‫ؿشىت پٖپ تضسیل خ‪ ٜٗ‬اػت‪ ،‬ثؼایابسگ ا‪ٛ‬مابت‬ ‫إیبٗ تضسیل خ‪ ٜٗ‬ث‪ ٞ‬ص‪ٜ‬ست ٕاعاٖا‪ّٜ‬ا ‪ٛ‬جا‪ٜ‬د‬ ‫‪ٙ‬ذاسد‪ .‬صیشا خ‪ ٜٗ‬حب‪ٛ‬گ ٍْ‪ٜ‬ث‪ُٟٜ‬بگ مشٕض اػت ‪ٛ‬‬ ‫دس تضسیل ٕعٖ‪ٖٕ ّٜ‬ی٘ اػت ای٘ ٍاْا‪ٜ‬ثا‪ٟ ُٜ‬اب‬ ‫دچبس ؿیؼصَ ؿ‪ٜٙ‬ذ‪ٛ.‬گ ثب ثیبٗ ای‪ٚ‬ی‪ ،ٞ‬دس ثشخا‬ ‫ٕ‪ٜ‬اسد ‪ٙ‬یض سً ‪ٟ‬بگ ثیٖبس مبثْیت تضسیل عابدگ سا‬ ‫‪ٙ‬ذاسد‪ ،‬افض‪ٛ‬د‪ٖٟ :‬چ‪ٚ‬ی٘ ٍب‪ً ٟ‬ب دس ٕا‪ٜ‬اسد ا‪ٛ‬سطا‪ٙ‬اغ‬ ‫ثیٖبس ث‪ ٞ‬ص‪ٜ‬ست ف‪ٜ‬سگ ث‪ ٞ‬ح ٔ ثباگ خا‪ٙ ٜٗ‬ایابص‬ ‫داسد ‪ ٛ‬تضسیل مغش‪ ٝ‬مغش‪ ٝ‬اٗ ث‪ ٞ‬ص‪ٜ‬ست ػشٓ عبدگ‬ ‫دس ٕذت صٕبٗ ع‪ٜ‬ا‪ٕ ٙ‬غْ‪ٜ‬ثیت دسٕب‪ٙ ٙ‬ذاسد‪.‬‬ ‫معاو هنری و سینمایی مذیرکل فرهنگ و ارشحاد‬ ‫اسالمی اررتایجا شرقی تا اعالم اینکه اخرین مه ت‬ ‫توویل اثار ته ویژه ترنامه مهر سینمحای ایحرا ‪۱1‬‬ ‫شهریور است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تا توجه ته موذودیت زما‬ ‫ترای ارسال اثار ته این ویژه ترنامه‪ ،‬امکا تمحذیحذ‬ ‫زما توویل اثار میسر نخواهذ شذ‪.‬‬ ‫عْ ٕحشٕ دس ٍقت ‪ ٍٜ ٛ‬ثب خجش‪َٙ‬بساٗ ثب اؿابس‪ٝ‬‬ ‫ث‪ ٞ‬ای‪ٚ‬ی‪ٛ ٞ‬یظ‪ ٝ‬ثش‪ٙ‬بٕ‪٠ٕ ٞ‬ش ػی‪ٖٚ‬ابگ ایاشاٗ د‪ٟ‬ا‪ ٞ‬د‪ٓٛ‬‬ ‫ٕ‪٠‬شٕب‪ ٝ‬ثب ‪ٟ‬ذف تحنل اػصٖشاس پ‪ٜ‬یبی ‪ ٛ‬عشا‪ٛ‬ت دس‬ ‫ٕحیظ ػی‪ٖٚ‬بگ اػصبٗ ثشٍضاس ٕ ؿ‪ٜ‬د‪ ،‬افاض‪ٛ‬د‪ :‬ایا٘‬ ‫‪ٛ‬یظ‪ ٝ‬ثش‪ٙ‬بٕ‪ ٞ‬دس ساػصبگ ت‪ٜ‬ج‪ ٞ‬خبف ث‪ٕ ٞ‬ن‪ ّٜٞ‬عذاّت‬ ‫فش‪ٟٚ ٛ َٟٚ‬شگ دس د‪ّٛ‬ت ػایاضد‪ٟ‬أ ‪ٕ ٛ‬اعاشفا‬ ‫ث‪٠‬صشی٘ ‪ٟ‬بگ ػی‪ٖٚ‬بی اػصبٗ دس سؿص‪ٟ ٞ‬بگ ٕخاصاْاف‬ ‫ثشٍضاس ٕ ؿ‪ٜ‬د‪ٛ.‬گ اظ‪٠‬بس داؿت‪ :‬فعاباٗ عاشصا‪ٞ‬‬ ‫فیْٔ ‪ ٛ‬ػی‪ٖٚ‬بگ اػصبٗ ثشاگ ؿشىات دس ایا٘ ‪ٛ‬یاظ‪ٝ‬‬ ‫ثش‪ٙ‬بٕ‪ ٞ‬ػ‪ٜ‬اثل فعبّیت‪ٟ‬بگ ػی‪ٖٚ‬بی خ‪ٜ‬د سا ث‪ٟ ٞ‬اٖاشا‪ٝ‬‬ ‫ٕذاسه ‪ٕ ٛ‬ؼص‪ٚ‬ذات ؿابٕاِ ٍا‪ٜ‬ا‪ٟ‬ا حضا‪ٜ‬س دس‬ ‫جـ‪ٜٚ‬اس‪ٟ ٝ‬بگ ثی٘ اّْْٖ ‪ٕٚ ، ْٕ ،‬غن‪ٞ‬اگ‪ ،‬اػصب‪ٛ ٙ‬‬ ‫ؿ‪٠‬شػصب‪ ٙ‬داساگ ٕ ‪ٜ‬ص ث‪ ٞ‬دثیشخب‪ ٞٙ‬ای٘ ثش‪ٙ‬بٕ‪ٛ ٞ‬اماع‬ ‫دس تجشیض خیبثبٗ اػصبد ؿ‪٠‬شیبس ٕ صٖع فاش‪ٟ‬ا‪ٚ‬اَا ‪ٛ‬‬ ‫ػی‪ٖٚ‬بی ‪ ۳۳‬ث‪ ٖ٘٠‬تجشیض (ػی‪ٖٚ‬ب ‪ٙ‬بج )‪ٍ -‬ش‪ ٝٛ‬إا‪ٜ‬س‬ ‫ػی‪ٖٚ‬بی ‪ ٛ‬ػٖع ثدشگ اسػبُ ى‪ٚٚ‬ذ‪.‬‬ ‫ٕعب‪ٟٚ ٗٛ‬شگ ‪ ٛ‬ػی‪ٖٚ‬بی ٕذیشىِ فش‪ ٛ ٌٟٚ‬اسؿابد‬ ‫اػالٕ ارسثبی بٗ ؿشم ٍقت‪ :‬فعباٗ ای٘ عاشصا‪ٞ‬‬ ‫‪ٖٟ‬چ‪ٚ‬ی٘ ٕؼص‪ٚ‬ذات دسیبفت ج‪ٜ‬ایض اص جـ‪ٜٚ‬اس‪ٟ ٝ‬ابگ‬ ‫ثی٘اّْْٖ ‪ٕٚ ، ْٕ ،‬غن‪ٞ‬اگ‪ ،‬اػصب‪ ٛ ٙ‬ؿا‪٠‬اشػاصاب‪ٙ‬ا‬ ‫داساگ ٕ ‪ٜ‬ص‪ٕ ،‬ؼص‪ٚ‬ذات فیْٔ‪ٟ‬بگ ت‪ّٜ‬یذ ؿاذ‪ ٝ‬داساگ‬ ‫ٕ ‪ٜ‬ص اص ٕشاجع مب‪ ٛ ٜٙٙ‬تبّیف ‪ ٛ‬تشجاٖا‪ ٞ‬ىاصابه‬ ‫ٕشتجظ ثب سؿص‪ٟ ٞ‬بگ ٕخصْف ػی‪ٖٚ‬بی ‪ ،‬اثبس پظ‪ٟٛ‬ـ‬ ‫دس سؿص‪ٟٞ‬بگ ٕخصْف ػی‪ٖٚ‬بی ‪ٕ ،‬ذسه تحادایاْا‬ ‫سراشپس‬ ‫یتیوک‬ ‫*الٌازاشراقی‬ ‫هَاد الزم‪:‬‬ ‫ّ‪ٜ‬ثیب چـٔ ثْجْ ‪ ۰‬پیٖب‪ ،ٞٙ‬ثبدٕ بٗ ‪ ۰‬عذد‪ ،‬پیابص ‪۰‬‬ ‫عذد‪ ،‬تٖش‪ٟٚ‬ذگ یو ثؼص‪ ٞ‬ى‪ٜ‬چو‪ ،‬صسد چ‪ٜ‬ث‪ ٞ‬ثا‪ٞ‬‬ ‫ٕنذاس اصٓ‪ٖٙ ،‬و ‪ ٛ‬فْقِ ث‪ٕ ٞ‬نذاس اصٓ‬ ‫طرز تْیِ‪:‬‬ ‫اثصذا ّ‪ٜ‬ثیب سا ٕ پضیٔ ‪ ٛ‬حی٘ پخت د‪ٛ‬ثبس اه اٗ‬ ‫سا ع‪ ٕ ٜ‬ى‪ٚ‬یٔ تب خبصیت ‪ٙ‬قاب اٗ ٍاشفاصا‪ٞ‬‬ ‫ؿ‪ٜ‬د‪ .‬ثبدٕ بٗ ‪ٟ‬ب سا پ‪ٜ‬ػت ٍشفص‪ ٛ ٞ‬ثا‪ ٞ‬صا‪ٜ‬ست‬ ‫ٕیعج خشد ٕ ى‪ٚ‬یٔ‪ .‬پیبص سا خشد ىشد‪ ٛ ٝ‬تاقات‬ ‫ٕ د‪ٟ‬یٔ‪ .‬صٕب‪ ٙ‬ى‪ ٞ‬پیبص ػجو ؿذ ثابدٕا ابٗ سا‬ ‫افض‪ٛ‬د‪ ٛ ٝ‬تقت ٕ د‪ٟ‬یٔ‪ .‬ػپغ یاو ّایا‪ٜ‬اٗ اه‬ ‫سیخص‪ ٛ ٞ‬اجبص‪ ٕ ٝ‬د‪ٟ‬یٔ تب ثبدٕ بٗ ‪ٟ‬ب ‪ٙ‬شٓ ؿا‪ٜٙ‬اذ‪.‬‬ ‫‪ٙ‬دف تٖش‪ٟٚ‬ذگ سا دس یو د‪ّ ٓٛ‬یا‪ٜ‬اٗ اه حاِ‬ ‫ىشد‪ ٛ ٝ‬اص صبف سد ٕ ى‪ٚ‬یٔ‪ٛ .‬مص ثبدٕ ابٗ ‪ٟ‬اب‬ ‫پخص‪ٚ‬ذ ّ‪ٜ‬ثیب‪ ،‬اه تٖش‪ٟٚ‬ذگ‪ ،‬صسد چ‪ٜ‬ث‪ٙ ،ٞ‬اٖاو ‪ٛ‬‬ ‫فْقِ سا اوبف‪ ٕ ٞ‬ى‪ٚ‬یٔ‪ .‬صٕب‪ ٙ‬ى‪ ٞ‬تٖش‪ٟ‬ا‪ٚ‬اذگ ثا‪ٞ‬‬ ‫خ‪ٜ‬سد ٕ‪ٜ‬اد سفت ‪ ٛ‬اه غزا ىـایاذ‪ ٝ‬ؿاذ إابد‪ٝ‬‬ ‫اػت‪ .‬یصیٖو سا دس ظشف ٕ‪ٜ‬سد ‪ٙ‬نش ىـیذ‪ ٛ ٝ‬ثاب‬ ‫ػجضگ ٕعغش تضیی٘ ٕ ى‪ٚ‬یٔ‪ .‬یصیٖو سا ثب ػاجاضگ‬ ‫خ‪ٜ‬سدٗ ‪ٙ ٛ‬بٗ یب ثش‪ٙ‬ج ػش‪ ٕ ٛ‬ى‪ٚ‬یٔ‪.‬‬ ‫* یصیٖو غزاگ ث‪ٜ‬ؿ‪٠‬شگ اػت ثا‪ٚ‬ابثاشایا٘ یاو‬ ‫غزاگ ت‪ٚ‬ذ ٕ ثبؿذ‪.‬‬ ‫جْاًی شگفتاًگیس از لٌسدٍربیی‬ ‫فضاًَرد ایستگاُ فضایی‬ ‫ت اویر سامانتا کریستوفورتی از ایستگحاه فضحایحی‬ ‫تین الم ی یک جها شگفت انگیس را تحه ت حویحر‬ ‫میکشذ‪.‬‬ ‫دستیاتی ته دانش فنی تولیذ داروی کاهش اوره در مثتالیا ته سرطا‬ ‫ػیذ ػی‪ٚ‬ب دُس یصایأ‪ٕ ،‬اذیاش عابٕاِ ایا٘ ؿاشىات‬ ‫دا‪ٙ‬ؾث‪ٚ‬یبٗ دس ٍقت‪ ٍٜٛ‬ثب ایؼ‪ٚ‬ب‪ ،‬ثب ثیبٗ ای‪ٚ‬یا‪ ٞ‬ایا٘‬ ‫تولیذ تیغ های جراحی ته دلحیحل ضحخحامحت ‪۰4‬‬ ‫نانومتری که تایذ داشته تاشنذ‪ ،‬ته فناوری خحاصحی‬ ‫نیاز دارد که تنها ترخی کشورها از ایحن فحنحاوری‬ ‫ترخوردار هستنذ‪ .‬اکنو ایرا نحیحس تحه جحمح‬ ‫تولیذکننذگا این مو ول فناورانه پیوسته است‪.‬‬ ‫ىباگ ٕدشف ‪ٛ ،‬اػغا‪ ٞ‬اگ‬ ‫‪ ٛ‬ػشٕبی‪ ٞ‬اگ دس ػبُ ‪۰۰۱۱‬‬ ‫‪ٙ‬ؼجت ث‪ ٞ‬ػبُ ‪ ۰۹۱۱‬ثیب‪ٙ‬اَاش‬ ‫اٗ اػت ى‪ ٞ‬ػ‪٠‬أ ‪ٛ‬اسدات‬ ‫ای٘ ػ‪ ٞ‬دػص‪ ٞ‬ىبا ث‪ّ ٞ‬احابػ‬ ‫اسصؿ تنشیجب ثابثات ثا‪ٜ‬د‪ٝ‬‬ ‫اػت ‪ ٛ‬اخصالف چ‪ٚ‬ذا‪ ٙ‬ثاب‬ ‫‪ٙ ٟٔ‬ذاؿص‪ ٞ‬ا‪ٙ‬ذ؛ ث‪ ٞ‬ع‪ٜ‬سگ ى‪ٞ‬‬ ‫ثااش اػاابع اعااالٓ ‪ٛ‬صاست‬ ‫صٖت ػ‪ ٔ٠‬اسصؿ ىاباگ‬ ‫‪ٛ‬اػغ‪ ٞ‬اگ دس ٕاذت صٕابٗ‬ ‫ٕ‪ٜ‬سد ثشسػ ‪ٙ‬ؼجت ث‪ ٞ‬ػابُ‬ ‫‪ ۰۹۱۱‬ثشاثش ثب ‪ ۹..۱‬دسصاذ‬ ‫ث‪ٜ‬د‪ ٛ ٝ‬ایا٘ ػا‪٠‬أ ثاشاگ‬ ‫ىباگ ٕدشف ٕعبدُ ‪۹...‬‬ ‫دسصااذ ‪ ٛ‬ػاا‪٠‬اأ ىااباگ‬ ‫ػشٕبی‪ ٞ‬اگ ‪ٙ‬یض ‪ ۹..۳‬دسصاذ‬ ‫ث‪ٜ‬د‪ ٝ‬اػت‪.‬‬ ‫ىباگ ػشٕبیا‪ ٞ‬اگ ؿابٕاِ‬ ‫ىبا ‪ ٛ‬ت ‪٠‬یضات اػت ىا‪ٞ‬‬ ‫دس ت‪ّٜ‬یاذ ٕاحادا‪ٜ‬ات ‪ٛ‬‬ ‫خذٕبت دیَش ٕ‪ٜ‬سد اػصقبد‪ٝ‬‬ ‫مشاس ٕ ٍیاشد ‪ ٛ‬ثا‪ ٞ‬عا‪ٜ‬س‬ ‫ٕؼصنیٔ ثشاگ ت‪ّٜ‬یذ ىابا یاب‬ ‫خذٕبت ث‪ ٞ‬ىبس ٕ س‪ٛ‬د‪ّ ،‬زا‬ ‫افضایؾ ‪ٛ‬اسدات ای٘ ىبا‪ٟ‬اب‬ ‫ٕ ت‪ٜ‬ا‪ٙ‬ذ افضایؾ ث‪٠‬ش‪ٛ ٝ‬سگ‬ ‫ػبیش ع‪ٜ‬إِ ت‪ّٜ‬یذ سا ثذ‪ٙ‬جابُ‬ ‫داؿص‪ ٛ ٞ‬ای بد اسصؽ افض‪ٛ‬د‪ٝ‬‬ ‫ى‪ٚ‬ذ‪.‬‬ ‫فرهنگ‪،‬هنر و فن اوری‬ ‫‪5‬‬ ‫خ‪ٜ‬ا‪ٟ‬ذ ث‪ٜ‬د‪ٕ.‬ذیش عبِٕ ای٘ ؿشىات خابعاش ‪ٙ‬ـابٗ‬ ‫ىشد‪ :‬سػج‪ٜ‬سییبص ‪ ،‬داس‪ٛ‬گ ثی‪ّٜٜ‬طیو اػت ى‪ ٞ‬دس‬ ‫ج‪٠‬ت دسٕبٗ ‪ٟ‬بیپشا‪ٛ‬سیؼٖ ثیٖبساٗ تحت ؿایاٖا‬ ‫دسٕب‪ ٙ‬ت ‪ٜ‬یش ٕ ؿ‪ٜ‬د ‪ٕ ٛ‬ب دس ای٘ ؿشىت امذآ ثا‪ٞ‬‬ ‫ت‪ٜ‬ػع‪ ٞ‬دا‪ٙ‬ؾ ف‪ ٚ‬اٗ ىشدیٔ ‪ ٛ‬تی‪ّٜٜٚ‬طگ ای٘ داس‪ٛ‬‬ ‫سا دس ج‪٠‬ت ت‪ّٜ‬یذ‪ ،‬ث‪ ٞ‬ىـ‪ٜ‬س ٕ‪ٚ‬صنِ ىشدیٔ‪.‬‬ ‫ث‪ٍ ٞ‬ضاسؽ ایؼ‪ٚ‬ب‪ ،‬پ‪ٜ‬سی٘‪ٟ‬ب‪ ،‬جضئا اص ثابفات ‪ٟ‬ابگ‬ ‫عجیع ثذٗ ا‪ٙ‬ؼبٗ ‪ٟ‬ؼص‪ٚ‬ذ ى‪ ٞ‬دس ثؼیبسگ اص غازا‪ٟ‬اب‬ ‫‪ٛ‬ج‪ٜ‬د داس‪ٙ‬ذ‪ .‬اػیذ ا‪ٛ‬سیو دس ‪ٙ‬صی ‪ ٞ‬ت اضیا‪ ٞ‬ؿاذٗ‬ ‫پ‪ٜ‬سی٘‪ٟ‬ب ث‪ٜ‬ج‪ٜ‬د ٕ ایذ‪.‬ث‪ ٞ‬عا‪ٜ‬س عاجایاعا ‪ ،‬اػایاذ‬ ‫ا‪ٛ‬سیو دس خ‪ ٜٗ‬حِ ؿذ‪ ٛ ٝ‬اص عشیل ىاْایا‪ٟ ٞ‬اب ‪ٛ‬‬ ‫ادساس اص ثذٗ دفع ٕ ؿ‪ٜ‬د ‪ ٛ‬اٍش ت‪ّٜ‬یذ اػیذ ا‪ٛ‬سیاو‬ ‫صیبد ؿ‪ٜ‬د ‪ ٛ‬یب دفع اٗ اص ىْی‪ٟٞ‬ب ىب‪ٟ‬ؾ یبثذ‪ٕ ،‬نذاس‬ ‫اػیذ ا‪ٛ‬سیو دس خ‪ ٜٗ‬افضایؾ ٕ یبثذ ى‪ ٞ‬ثا‪ ٞ‬ایا٘‬ ‫حبّت ‪ٟ‬یپشا‪ٛ‬سیؼٖ )‪ٍ(hyperuricemia‬اقاصا‪ٞ‬‬ ‫ٕ ؿ‪ٜ‬د‪.‬‬ ‫ث‪ٍ ٞ‬ضاسؽ ایؼ‪ٚ‬ب ‪ ٛ‬ث‪ٙ ٞ‬نِ اص دی یصبُتش‪ٙ‬ذص‪ ،‬ػبٕب‪ٙ‬صاب‬ ‫ىشیؼص‪ٜ‬ف‪ٜ‬ست )‪،(Samantha Cristoforetti‬‬ ‫فضب‪ٜٙ‬سد ایصبّیبی ایؼصَب‪ ٝ‬فضبیا ثایا٘ اّاٖاْاْا‬ ‫)‪(ISS‬ثب اّ‪٠‬بٓ اص ٕ‪ٜ‬ػین ىالػیو چ‪ ٞ‬جا‪٠‬ابٗ‬ ‫ؿَقت ا‪َٙ‬یضگ اص ّ‪ٜ‬ئیغ اسٕؼصشا‪ٕ ٌٙ‬صعْال ثا‪ٞ‬‬ ‫ػبُ ‪ ،۰۱.۱‬ث‪ ٞ‬تبصٍ چ‪٠‬بس تد‪ٜ‬یش عبّ اص صٕایا٘‬ ‫ث‪ٖٟ ٞ‬شا‪ ٝ‬اؿعبس ای٘ ا‪ ٌٟٚ‬افؼب‪ٞٙ‬اگ ٕ‪ٚ‬صـاش ىاشد‪ٝ‬‬ ‫اػت‪.‬ىشیؼص‪ٜ‬ف‪ٜ‬ست ثب ا‪ٙ‬صـبس ای٘ تدب‪ٛ‬یش ‪ٜٙ‬ؿت‪:‬‬ ‫ٕ٘ اػٖبٗ اث ‪ ٛ‬اثش‪ٟ‬بگ ػقیذ سا ٕ ثی‪ٔٚ‬‬ ‫‪ ٛ‬ثب خ‪ٜ‬د فیش ٕ ى‪ ٔٚ‬چ‪ ٞ‬د‪ٙ‬یبگ ؿَقت ا‪َٙ‬یضگ‬ ‫ای٘ تدب‪ٛ‬یش اص ایؼصَب‪ ٝ‬فضبی ثی٘اّْْٖ )‪(ISS‬‬ ‫ى‪ ٞ‬دس فبصْ‪ ٞ‬حذ‪ٛ‬د ‪ٕ ۳.۱‬بیِ (‪ ۰۱۳‬ىایاْا‪ٕٜ‬اصاش)‬ ‫ثباگ ػیبس‪ٕ ٝ‬ب دس ٍشدؽ اػت‪ ،‬ثجت ؿاذ‪ ٝ‬ا‪ٙ‬اذ ‪ٛ‬‬ ‫ثیـصش ؿجی‪ ٞ‬ث‪ٙ ٞ‬نبؿ ‪ٟ‬ؼص‪ٚ‬ذ‪ .‬ىشیؼص‪ٜ‬ف‪ٜ‬ست ت‪ٜ‬ویح‬ ‫‪ٙ‬ذاد‪ ٝ‬ى‪ ٞ‬ای٘ تدب‪ٛ‬یش ىذآ ثخؾ‪ٟ‬بگ جا‪٠‬ابٗ سا‬ ‫‪ٙ‬ـبٗ ٕ د‪ٟٚ‬ذ‪ ،‬إب دس عا‪ ٜ‬ا‪ ٛ‬اص ٕاب دعا‪ٜ‬ت‬ ‫ٕ ى‪ٚ‬ذ تب ثش صیجبی ‪ٟ‬بگ ای٘ ٕ‪ٚ‬بظش تٖشىض ى‪ٚ‬یٔ‪.‬‬ ‫‪ ۱1‬شهریور است‬ ‫ٕشتجظ (ثبص‪ ٝ‬صٕب‪ٕ ٙ‬اله ‪ٙ‬یؼت) ‪ ٛ‬دسج‪ٟٚ ٞ‬شگ دس‬ ‫سؿص‪ٕ ٞ‬شتجظ اص ‪ٛ‬صاست فش‪ ٛ ٌٟٚ‬اسؿابد اػاالٕا‬ ‫(ثبص‪ ٝ‬صٕب‪ٕ ٙ‬اله ‪ٙ‬یؼت) ث‪ ٞ‬دثیشخب‪ ٞٙ‬اسػبُ ى‪ٚٚ‬ذ‪.‬‬ ‫فضب‪ٜٙ‬سداٗ دس ع‪ ُٜ‬صٕبٗ امابٕات دس ایؼاصاَاب‪ٝ‬‬ ‫فضبی ثی٘اّْْٖ ‪ ،‬اغْت د‪ٛ‬ػت داس‪ٙ‬ذ ثا‪ ٞ‬ػاٖات‬ ‫ٕبط‪ ُٛ‬ىبپ‪ٜ‬ا )‪(Cupola‬ثاش‪ٙٛ‬اذ‪ ،‬ىا‪ٟ ٞ‬اقات‬ ‫پ‪ ٚ‬ش‪ٝ‬گ اٗ ٕ‪ٚ‬بظش خیش‪ٝ‬ى‪ٚٚ‬ذ‪ٝ‬اگ اص صٕی٘ ‪ ٛ‬فاشاتاش‬ ‫اص اٗ سا اسائ‪ ٕ ٞ‬د‪ٟ‬ذ‪ .‬ثذ‪ ٗٛ‬ؿو ای٘ تدب‪ٛ‬یاش اص‬ ‫‪ٖٟ‬بٗ ٕیبٗ ٍشفص‪ ٞ‬ؿذ‪ ٝ‬اػت‪.‬اٍاشچا‪ ٞ‬ثاشخا اص‬ ‫خذٕ‪ ٞ‬د‪ٛ‬ػت داس‪ٙ‬ذ ت‪٠ٚ‬ب ث‪ ٞ‬ثیش‪ ٗٛ‬خیش‪ ٝ‬ؿ‪ٜٙ‬ذ ‪ ٛ‬اص‬ ‫ٕ‪ٚ‬بظش ّزت ثجش‪ٙ‬ذ‪ ،‬ثشخ دیَش یی اص د‪ٛ‬سثی٘‪ٟ‬بگ‬ ‫ٕصعذد ایؼصَب‪ ٝ‬فضبی سا ٕ ٍیش‪ٙ‬ذ ‪ ٛ‬اص ای٘ ٕ‪ٚ‬بظاش‬ ‫تد‪ٜ‬یشثشداسگ ٕ ى‪ٚٚ‬ذ تب ای٘ تدب‪ٛ‬یش سا ثب د‪ٙ‬اجابُ‬ ‫ى‪ٚٚ‬ذٍب‪ٙ‬ـبٗ دس سػب‪ٟٞٙ‬بگ اجصٖبع ثا‪ ٞ‬اؿاصاشاه‬ ‫ثَزاس‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ترگساری ‪ 24‬ترنامه فرهنگی و هنری همسما تا روز م ی شعر و ادب فارسی در اررتایجا شرقی‬ ‫شهریورماه جاری در تثریس اغاز و تا تیست و هشحتح‬ ‫همین ماه ادامه خواهذ داشت‪.‬‬ ‫مذیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اررتایجا شرقی‬ ‫ته اجرای تیش از ‪ 24‬ترنامه فرهنگی و هحنحری در‬ ‫تثریس و شهرستانهای استا همسما تا رویذاد مح حی‬ ‫شعر و ادب فارسی اشاره کرد و گفت‪ :‬این ترنامههحا‬ ‫تا ترگساری نشستهای ع می ادتی از تیست و سحوم‬ ‫ػیذمبػٔ ‪ٙ‬بظٖ دس ‪ٙ‬ـؼت خجشگ ث‪ٕٚ ٞ‬بػجات س‪ٛ‬ص‬ ‫ْٕ ؿعش ‪ ٛ‬اده فبسػ اظ‪٠‬بس ىشد‪ :‬فش‪ٟ ٛ ٌٟٚ‬ا‪ٚ‬اش‬ ‫اص اصْ تشی٘ ػشٕبی‪ٟٞ‬بگ ٕب ٕحؼ‪ٜ‬ه ٕ ؿ‪ٜ‬د ‪ٕ ٛ‬اب‬ ‫ثبیذ ثب صثبٗ فش‪ٟٚ ٛ ٌٟٚ‬ش ثب د‪ٙ‬یب ػخ٘ ثَ‪ٜ‬ییٔ؛ د‪ٙ‬یاب‬ ‫دس حبُ حبوش ثش ٕذاس فش‪ٟ ٛ ٌٟٚ‬ا‪ٚ‬اش حاشىات‬ ‫ٕ ى‪ٚ‬ذ ‪ٕ ٛ‬ب ث‪ ٞ‬ع‪ٜٚ‬اٗ صبحجبٗ ٕیشاث عنیٔ ‪ ٛ‬غا‪ٚ‬ا‬ ‫ثبیذ اص فشصت ‪ٟ‬بگ ای بد ؿذ‪ ٝ‬دس ثؼصش فش‪ٟ‬ا‪ٚ‬اٌ ‪ٛ‬‬ ‫‪ٟٚ‬ش دس فضبگ ج‪٠‬ب‪ ٙ‬ث‪٠‬ش‪ٍ ٝ‬شفص‪ ٛ ٞ‬ایشاٗ سا ثاب ایا٘‬ ‫ثش‪ٛ‬ت ٍشا‪ٙ‬ؼ‪ ٌٚ‬ث‪ ٞ‬ج‪٠‬ب‪ٙ‬یبٗ ٕعشف ى‪ٚ‬یٔ‪.‬‬ ‫ث‪ٍ ٞ‬ضاسؽ ایؼ‪ٚ‬ب‪ٛ ،‬گ افض‪ٛ‬د‪ :‬دس حبُ حبوش دس د‪ٙ‬یاب‬ ‫ثی٘ ْٕت ‪ٟ‬ب ثش ػش ای‪ٚ‬ی‪ ٞ‬ثش‪ٙ‬ذگ سا ثشاگ خ‪ٜ‬د تعشیف‬ ‫ى‪ٚٚ‬ذ ‪ ٛ‬ثب تیی‪ ٞ‬ثش ای٘ ثش‪ٙ‬ذ دس تٖبٕا صٕایا‪ٚ‬ا‪ٟ ٞ‬ابگ‬ ‫امصدبدگ ‪ ٛ‬ػیبػ ‪ ... ٛ‬حشف ثشاگ ٍقصا٘ داؿاصا‪ٞ‬‬ ‫ثبؿ‪ٚ‬ذ‪ ،‬سمبثص جذگ ‪ٛ‬ج‪ٜ‬د داسد ‪ ٛ‬ایا٘ دس حابّا‬ ‫اػت ى‪ٕ ٞ‬ب ثش‪ٙ‬ذ ٕعصجش فش‪ٟٚ ٛ ٌٟٚ‬ش سا دس اخاصایابس‬ ‫داسیٔ‪ٛ.‬گ تدشیح ىشد‪ :‬اص جْٖ‪ ٞ‬فشصت‪ٟ‬بگ ‪ٙ‬ابثا‬ ‫ى‪ ٞ‬ثعذ اص ا‪ٙ‬ناله اػالٕ ‪ ٛ‬دس ع د‪ٟٟٞ‬بگ اخایاش‬ ‫ثشاگ ارسثبی بٗؿشم ای بد ؿذ‪ٙ ،ٝ‬بٕاَازاسگ س‪ٛ‬ص‬ ‫ْٕ ؿعش ‪ ٛ‬اده فبسػ ث‪ٙ ٞ‬بٓ ؿبعش ؿا‪٠‬ایاش ایاشاٗ‬ ‫اػصبد ػیذٕحٖذحؼی٘ ؿ‪٠‬شیبس اػت ‪ ٛ‬ثبیذ اص ایا٘‬ ‫فشصت ثشاگ ٕعشف پیـی‪ ٞٚ‬غ‪ ٛ ٚ‬ایا‪ٚ‬اذ‪ ٝ‬س‪ٛ‬ؿا٘‬ ‫فش‪ ٛ َٟٚ‬ادث ای٘ ؿ‪٠‬ش ث‪٠‬ش‪ٍ ٝ‬یشیٔ‪.‬‬ ‫‪ٙ‬بظٖ ‪ ،‬ثب اؿبس‪ ٝ‬ث‪ ٞ‬ای‪ٚ‬ی‪ ٞ‬ثبیاذ دس حا‪ٜ‬ص‪ ٝ‬ؿاعاش ‪ٛ‬‬ ‫اده ثضسٍبٗ ‪ ٛ‬فش‪ٟ‬یخصَبٗ سا ث‪ ٞ‬جبٕاعا‪ٕ ٞ‬اعاشفا‬ ‫‪ٜٖٙ‬د‪ ٛ ٝ‬عشص‪ ٞ‬سا ثشاگ ای‪ٚ‬ذٍبٗ ‪ ٛ‬ج‪ٜ‬ا‪ٙ‬بٗ ٕؼاصاعاذ‬ ‫فشا‪ ٟٔ‬ى‪ٚ‬یٔ‪ٍ ،‬قت‪ :‬س‪ٛ‬ییشد ٕاب ایا٘ اػات ىا‪ٞ‬‬ ‫ادثیبت ‪ ٛ‬ؿعش سا ث‪ ٞ‬عا‪ٚ‬ا‪ٜ‬اٗ ػاشٕابیا‪ ٞ‬اجاصاٖابعا‬ ‫ٍشا‪ٙ‬ؼ‪ ٌٚ‬ایشا‪ٙ‬یبٗ دس ٕص٘ جبٕع‪ ٞ‬ثـ‪ٚ‬بػب‪ٙ‬یٔ‪.‬‬ ‫ىشیؼص‪ٜ‬ف‪ٜ‬ست ى‪ ٞ‬ثیؾ اص یو ٕیْی‪ ٜٗ‬د‪ٙ‬جبُ ى‪ٚٚ‬ذ‪ٝ‬‬ ‫دس ت‪ٜ‬ییصش ‪ ٛ‬حذ‪ٛ‬د ‪ٙ‬یٔ ٕیْی‪ ٜٗ‬د‪ٙ‬جبُ ى‪ٚٚ‬ذ‪ ٝ‬دس تیو‬ ‫تبه داسد‪ ،‬دس ع‪ٕ ُٜ‬بٕ‪ٜ‬سیت فضبی ؿؾ ٕاب‪ٟ‬ا‪ٞ‬‬ ‫خ‪ٜ‬د ى‪ ٞ‬اص ٕب‪ ٝ‬ا‪ٛ‬سیِ اغبص ؿذ ثا‪ ٞ‬عا‪ٜ‬س ٕا‪ٚ‬انأ‬ ‫تدب‪ٛ‬یش ‪ ٛ‬فیْٔ‪ٟ‬بی ٕ‪ٚ‬صـش ىشد‪ ٝ‬اػت‪.‬‬ ‫پؼت ‪ٟ‬بگ ٕخصْف ا‪ ٛ‬ثب ‪ٟ‬ذف ث‪ ٞ‬اؿصشاه ٍزاؿص٘‬ ‫ج‪ٚ‬ج‪ٟ ٞ‬بگ ٕخصْف ص‪ٙ‬ذٍا ا‪ ٛ‬دس فضاب ٕا‪ٚ‬اصاـاش‬ ‫ٕ ؿ‪ٜٙ‬ذ ‪ ٛ‬تب ى‪ٚ‬ا‪ ٜٗ‬ؿابٕاِ ‪ٙ‬ایابتا دس ٕا‪ٜ‬سد‬ ‫فضب‪ٜٙ‬سداٗ‪ ،‬ت‪ٜ‬ویح دسثبس‪ ٝ‬یو ‪ٙ‬ا‪ٜ‬س دسخـابٗ‬ ‫ٕشٕ‪ٜ‬ص دس صٕی٘‪ ،‬تد‪ٜ‬یشگ اص ٕب‪ٍٝ‬شفصَ اص فضاب‪،‬‬ ‫‪ ٛ‬یو تبیٔ ّپغ اػت ى‪ٙ ٞ‬ـبٗ ٕ د‪ٟ‬ذ چاَا‪ٜٙ‬ا‪ٞ‬‬ ‫ٍب‪ ٟ‬ا‪ٛ‬مبت خا‪ٜ‬سؿایاذ ثاشاگ فضاب‪ٙ‬ا‪ٜ‬سداٗ دس‬ ‫ایؼصَب‪ ٝ‬غش‪ٛ‬ه ‪ ٖٙ‬ى‪ٚ‬ذ‪ ،‬ث‪ٜ‬د‪ ٝ‬اػت‪.‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫بویوتموسه قوجاغیندا ایگیدلرسه‬ ‫ایگیدلیگی سه دنیایا گتیرمیسه‬ ‫اان یوردو یو وامیسسان ارذبایجان‬ ‫محمد اشراقی‬ ‫اات بابا سوزلری‬ ‫اهلل ٍئطزٗکدِ ثٌسُ گَهبًب زٍضَض!‬ ‫****‬ ‫کاسک ثْ٘طشسى گل٘ت!‬ ‫***‬ ‫اهلل ٍٍضاى ثٌسُ ًٖ د٘غوجط ػػبسٖ اٗال ٍٍضاض!‬ ‫****‬ ‫اج ازاه٘ی اٗوبًٖ اٍلوبظ!‬ ‫***‬ ‫زٌٗس٘عٗی ػْسُ سٌ٘سى اٗوبًس٘ع گلط!‬ ‫***‬ ‫اهلل زاى قَضذوبٗبى ثٌسُ سٌ٘سى زُ قَضذوبظ!‬ ‫***‬ ‫اهلل قبثبغٌ٘ب قََٗثسٍض!‬ ‫***‬ ‫إ ه٘رٖ هسوبض ائلِ ٗی اهلل!‬ ‫***‬ ‫اظ ٗبضار ازام ٗبضار!‬ ‫****‬ ‫ٗبضبزاى ٗبضبٗبض!‬ ‫***‬ ‫سبضٕ ک٘طٖ سَظُ ًِ ِٗ زٍضَثسٍض!‬ ‫***‬ ‫سبضٕ ک٘طٖ ِٗ زاضُ ک ادبضٗط!‬ ‫***‬ ‫حق اٗطگِ لط‪ ،‬اٍظٍلوع!‬ ‫***‬ ‫بیلمجو لر‬ ‫گلی ل٘لِ ک‪ ،‬گلی ل٘لِ کج٘ط ق٘ر اٍسشیِ زٍضاى لی٘لیِ‬ ‫(قبدٖ)‬ ‫ک‬ ‫***‬ ‫ثبضٌ٘ب کلن ثبغالٗبضاٍضُ گیٖ ٍضم ثیبغیالٗیبضاٍغیَل‪-‬‬ ‫اٍضبغٖ ٗئغ٘ت زسوبل ال٘ت اغالٗب (سوبٍض)‬ ‫***‬ ‫حَ٘اًالض حبقٌ٘سا ث٘ط زَخ سبدوبخب زٍظلسٗلو٘یطیسٗیط‪:‬‬ ‫هثال سبح سبدوبخبکَل دبدوبخبهوِ لٖ ذبس٘یٌیسٗطیلیطٕ‬ ‫َٗخ (سََٗق)‬ ‫***‬ ‫گئسٗط گئسٗط اٗبغٖ َٗذازام اولسٍضض‪ ،‬الٖ َٗذکٌَِٗ‬ ‫ٖٗ ٍاض‪ ،‬س٘کی٘یطیٖ ٗیَخ ٗیَهیَضسیب سیبالض‪ ،‬سیَکیَ‬ ‫(اٗالى)‬ ‫َٗخ‬ ‫****‬ ‫الشٖ زاضیسٕ‪ ،‬زاش زئی٘ی٘یالٍسیشیَ زاضیسٕ‪ ،‬زاش‬ ‫زئ٘٘لج٘عزُ َٗذسٍ‪ ،‬س٘عزُ َٗذسٍ ٗئط الشٌ٘یسا قی٘یعٗیل‬ ‫اٍذسٍثَزاق ٍئطٗط ٗبضدبغٖ َٗذسٍ (هبضال ثٌََٗظٍ)‬ ‫***‬ ‫ٗبسبًسا َٗهَضٍ ٗبسبضاس٘ی زضهبى سک سیبسیبضّیطکیس‬ ‫اٗسشِ سِ سَسسَى س٘کبًٖ الٌِ٘ ثبسبض (ک٘طدٖ)‬ ‫***‬ ‫اٍزبى ث٘ط قَش گطکسٗطاٗطٖ سبهبم کلکسٗطزٗ٘طهیبًیب‬ ‫خبى ٍئطٗطذطهٌِ زُ گطکسٗط (کَلک)‬ ‫بایاتیالر‬ ‫قاًواق ‪-‬قاًواهاق‬ ‫ثَسَى ػاهطٍم ثََٗ اًالض ک٘وٖ‬ ‫قعئشسى ‪،‬ک٘شبثساى هی ض٘طُ زکسٗن ‪.‬‬ ‫ث٘لوِ ِٗ زبل٘طسٗن ث٘لوِ زٗ٘وٖ ‪،‬‬ ‫ثًََ ث٘لوِ زٗن کٖ ‪،‬هی ث٘لوِ سِ ٗسٗن ‪،‬‬ ‫ًٖ٘ اٍزٍظاخبق ‪،‬اٗش٘طُ خِ ٗسٗن ؟‬ ‫قبظاًد٘ن ًِ اٍلسٍ‪ ،‬اٗش٘طزٗ٘٘ن ًِ ؟‬ ‫قبظاًد٘ن زُ ٗطهٖ اٗش٘طزٗ٘٘وِ ؟‬ ‫قبًوبظٗی قبًسٗغٖ ث٘ط ضئٖ ٍاض اًدبق ‪:‬‬ ‫اوظًٍَ ّط ٗئطزُ زٍظ‪ ،‬زٍغطٍ سبٗوبق !‬ ‫اٍ ‪،‬ائلِ ث٘ل٘طکٖ‪،‬سَْ ائسُ ث٘لوع ‪،‬‬ ‫ث٘ط هَضکَل اوًًَسُ ػبغلٖ ٗئٌ٘لوع ‪.‬‬ ‫اًٍَى ػولٌ٘سُ اٍلوبظ ث٘ط ذطب ‪،‬‬ ‫اٍسساى ػبغ٘لل٘سٖ َٗخ ثَ زًٍ٘بزا ‪.‬‬ ‫قبًسٌٗسب ‪..‬ضجِْ لط ٍ سطززٍزلط‬ ‫ػاهطًٍَى دئکٌِ٘ زوًِ خک سٌ٘ی ‪.‬‬ ‫قبًسٌٗسب ‪...‬قلجٌ٘سُ زٗل ازبى کسض‬ ‫ػعهٌٖ٘‪ ،‬ػطقٌٖ٘ ٗئٌِ خک سٌ٘ی ‪.‬‬ ‫قبًبًالض اٍزٍظٍض ثبس٘ت زضٌٗسُ‪،‬‬ ‫قبًبًالض اٍزٍظٍض ضجِْ لطٌٗسُ‪-‬‬ ‫ثبغطٗوب زک٘لی قبًوب زغٌ٘ساى‬ ‫قبًوبظالض قبظاً٘ط قبًوبزٗغٌ٘ساى ‪.‬‬ ‫قبًسٗقدب ‪..‬اوظٍهلِ زٍضزٍم اٍظ‪ -‬اٍظُ‬ ‫اٍ زا هی ‪،‬‬ ‫ثَ زا هی ‪.‬‬ ‫ک٘وِ حبق ٍئطٗن ؟‬ ‫هاػد٘عُ اٗسٌ٘سُ ثبضقبل هاػد٘عُ ‪.‬‬ ‫ًِ حبک٘ن ثلل٘سٗط‪ ًِ ،‬زُ هَسشْ٘ن‬ ‫کبش قبًوبٗبٗسٗن‬ ‫اوظٍهلِ اٍظ‪-‬اٍظُ زاٗبًوبٗبٗسٗن‬ ‫ادبیات‬ ‫یکشٌبِ ‪ 72‬شْریَر‪ 11* 1041‬سپتاهبر ‪ 71 * 7477‬صفر ‪ * 1000‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * شوارُ ( سایی ) ‪9957 :‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫دده قورقود‬ ‫فضولی‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫رتبیت‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫زًدگیٌاهِ اهام حسیی(ع)‬ ‫ترجوِ شدُ از کتاب هٌتْی االهال هرحَم حاج شیخ عباس قوی‬ ‫هترجن‪ :‬یَسف پیری‬ ‫بیریٌجی فصل‬ ‫اهام حسیی علیِ السالهیی سعادتلی ٍالدتی‬ ‫گئسو٘ص سبٖٗ ً٘ی اضزٕ ٍ‪...‬‬ ‫اسوبء زئسٕ اسب اًبم سٌِ قطثبى اٍلسَى ثَ ًِ ذجطزٕ کِ ٍالزسی٘یی اٍل‬ ‫گًًََسُ ثََٗضزٍظ ٍ ثَ گَى زُ سکطاض اٗلَ٘ه اغالزٍظ ؟ د٘یغیویجیط(ظ)‬ ‫ثََٗضزٕ اٍظ اٍغلَهب اغلَضام کِ ثٌٖ اهِ٘ ً٘ی ظیبلین خیویبػیشیٖ اًٍیٖ‬ ‫ئَلسٍضُ خبقالض ٍ اهلل هٌ٘ن ضتبػش٘وٖ اٍالضا ٗشَضهِ٘ خبق ‪ .‬هٌ٘ن اٍغلَهیٖ‬ ‫ث٘ط ضرع ئَلسٍضخبق کِ هٌ٘ن زٌٗ٘ویٖ زاًیبخیبق ٍ الیلیْیٖ ٗیبززاى‬ ‫ز٘ربضسبخبق ‪ .‬دس زئسٕ ‪ :‬اهلل!ثَ اٗکٖ اٍغلَه٘ی ثبضُ سٌ٘سُ اٍ حبخیشیٖ‬ ‫اٗسشَضم کِ حضطر اثطاّ٘ن اٍظ اٍالزٌٗ٘ی ثبضُ سٌ٘سُ اٗسشسٕ ٍ سیٌیسى‬ ‫اٗسشَضم کِ اٍالضٕ زٍسز سَسبسبى ٍ ّطک٘ویٖ کیِ ثیَالضٕ زٍسیز‬ ‫سَسبخبق زٍسز سَسبسبى ٍ ثَالضٍى زٍضوٌلطٌِٗ لؼٌز اٗلِ سب ٗط ‪،‬گَٕ ثَ‬ ‫لؼٌشسى زٍلسَى ‪.‬‬ ‫ض٘د غسٍق ٍ اثی قَلَِٗ ٍ اٗطٕ سبضٗرس٘لط اهب غبزق ػل٘یِ السیالهیسى‬ ‫ًقل اٗلطلط کِ زَى اهبم حس٘ی ػلِ٘ السالم زً٘بِٗ گلیسٕ اهلل خیجیطئی٘لیِ‬ ‫ثََٗضزٕ کِ ه٘ی هلک٘لی ًبظل اٍلَه د٘غوجطُ سٌْ٘ز زئسَى ‪ .‬خیجیطئی٘یل‬ ‫ًعٍل اٗلٌ٘سُ ث٘ط خعٗعُ زى گئس٘طزٕ‪ ،‬ث٘ط هلکٖ گَضزٕ کِ اًٍیَى ازٕ‬ ‫فططس٘سٕ ٍ اللْ٘ی هلکلطٌٗسً٘سٕ کِ اهلل اًٍب ث٘ط اهطٕ هحَل اٗلو٘طسٕ‬ ‫ٍ فططس هبّبًب اذشبضٍضزٕ کِ اٍ اٗطٖ اًدبم ٍئطه٘یِ ‪.‬دیس اهلل اًٍیَى‬ ‫قٌبزالضٗی سٌ٘سٗطزٕ ٍ اًٍٖ اٍ خعٗعِٗ سبلسٕ ‪ .‬دس فططس ٗیسٕ ٗیَظ‬ ‫اٗل اٍضزا اللِْ ػجبزر اٗلطزٕ سب اٍ گَى کِ حضطر اهبم حس٘ی ػیلی٘یِ‬ ‫السالم هجبضک قسه٘ی زً٘بِٗ قَٗسٕ ‪ ٍ .‬ث٘ط ضٍاٗشِ اهلل اًٍٖ هرشبض اٗیلیسٕ‬ ‫کِ زً٘ب ٍ اذطر ػصاثٌ٘سى ث٘طٗی اًشربه ائ٘لِ‪،‬فططس زً٘ب ػصاث٘ی اذیشی٘یبض‬ ‫ائلسٕ ‪ .‬دس اهلل اًٍٖ اٗکٖ گَظٌٗ٘ی ک٘ذطٗیکیلیطٗیٌیسى اٍ خیعٗیعُ زى‬ ‫اسالزٕ ٍ ّ٘ر حَ٘اى اٍ دطزى گئسوعزٕ ٍ اًٍَى الشٌساى ث٘ط سیَسیشیٖ‬ ‫قبلربضزٕ کِ د٘س اٖٗ٘ ٍاضٗسٕ‪.‬‬ ‫زَى فططس گَضزٕ کِ خجطئ٘ل ث٘ط ػسُ هلک٘ی ًعٍل اٗلَض خجیطئی٘یلیسى‬ ‫سَضٍضسٕ کِ ّبضا گئسٍضسَظ ؟ خجطئ٘ل زئسٕ اهلل هحوس غلٖ اهلل ػلِ٘‬ ‫ٍ الِْ ث٘ط ًؼوز کطاهز ثََٗضٍه ٍ هی هاهَض اٍلوی٘یطیبم سیب حضیطسیِ‬ ‫سجطٗک زٗ٘ن ‪ .‬فططس زئسٕ ‪ :‬إ خجطئ٘ل هٌ٘سُ اٍ ٗبًٌ٘دب ادبض ضبزٗس کیِ‬ ‫حضطر هٌِ ضتبػز ائلِ٘ سب اهلل هٌ٘ن سقػ٘طٗوسى گئسِ ‪ .‬دس خیجیطئی٘یل‬ ‫فططس٘سُ ادبضزٕ ‪ .‬خجطئ٘ل زَى د٘غوجطٗی ذسهشٌِ٘ ٗئش٘طسٕ سیْیٌی٘یز ٍ‬ ‫سح٘ز زئسٕ ٍ فططس٘ی احَال٘ی حضطسِ ث٘بى ائلسٕ ‪ .‬حضطر ثیَٗیَضزٕ‬ ‫اًٍب زئگ٘لی کِ َٗظٍى ثَهَلَزُ سَضسسَى ٍ اٍظ ٗطٌِٗ ق٘شسَى ‪ .‬فیطیطس‬ ‫َٗظٌٖٗ اهبم حس٘ی ػلِ٘ الساله٘ی َٗظًٍِ سَضسسٕ ٍ قٌبز ٍٍضزٕ ٍ ثیَ‬ ‫خولِ لطٕ زئسٕ ٍ اٍسشِ گئشسٕ ‪ .‬زئسٕ ‪ٗ:‬ب ضسَل اهلل ثَ هَلَزٕ زیَخ‬ ‫سئعزٕ کِ اهشَى ضْ٘س ائ٘لِ ٍ ثَ خْشسى هِ ثَ هَلَزٗسى هٌِ ثیَ ًیؼیویز‬ ‫ٗشط٘سٕ اًٍَى حقٖ هٌ٘ن ثٌََٗهسا ثَزٕ کِ ّط ک٘ن اًٍٖ ظٗبضر اٗیلیسیِ‬ ‫اًٍَى ظٗبضسٌٖ٘ ٍ ّط ک٘ن اًٍب سالم ٍئطسِ اًٍَى سالهٌٖ٘ ٍ ّط ک٘ن اًٍیب‬ ‫غلَار زٍَٗطسِ اٍ غلَاسٖ اهبم حس٘ی ػلِ٘ السالهِ ٗشَضم ‪.‬‬ ‫اضزٕ ٍاض‬ ‫یکصد ّسار لغت ترکی در فارسی‬ ‫ازاهِ اظ ضوبضُ قجل ٍ‪...‬‬ ‫کَٕ =کَٕ = هحّل کَزک ظًسگٖ ‪ ،‬زُ ‪ ،‬اظضٗطِ ّبٕ قسٗوٖ سطکٖ ؛‬ ‫کَٕ لَ = زّبسٖ ‪ ،‬کَزِ = کَٗسِ (‪)3‬‬ ‫کٖ = گئٖ = ذَه ‪ ،‬ثعضگ ‪ ،‬د٘طًَسٕ زض ًبهْبٕ ضبّیبى کی٘یبًی٘یبى ؛‬ ‫ک٘کبٍٍس‪،‬کٖ اضش‪،‬ک٘قجبز؛ ضبُ ضبّبى ‪ ،‬اظ ّو٘ی ضٗطِ ک٘ب‪ :‬اگط گیئیٖ‬ ‫زٗط قبضٌٗساش َٗذسب ٗبٍٍظ×اٍظٍى َٗلسا سٌِ اٍلسٍض ق٘الٍٍظ‪/‬هَلَٕ‬ ‫ک٘خ = ذْ٘خ ٍ قَْح = هحکن ‪ ،‬ثس٘بض ذَه (ُ‪.‬م) ‪ ،‬سٌگ ‪ ،‬ثْن دَ٘سشِ‬ ‫ک٘ص س٘طزاى ‪ ،‬قطثبى ‪ ،‬ضٗطٔ اغ٘ل سطکٖ(‪)2‬‬ ‫ّط س٘ط کِ زض ک٘ص اسز ‪ ،‬گط ثط زل ضٗص اٗس‬ ‫هب ً٘ع ٗکٖ ثبض٘ن ‪ ،‬اظ خولٔ قطثبى ّب ‪ /‬سؼسٕ‬ ‫کَ٘سک =کَ٘ضک =کَضک ٍ کیاضیک = کیاضیَک = کیاضیَ‬ ‫(کاضَهک = دَضبًسى ‪ ،‬ظٗط سبِٗ ثطزى) ‪ +‬ک (اک) = سبٗجبى ‪ ،‬اسبقسِ ‪،‬‬ ‫اسبقک ؛ الجشِ اٗی کلوِ ثػَضر سحطٗف ضسُ اظ اًگل٘سٖ ثیِ فیبضسیٖ ٍ‬ ‫حشٖ سطکٖ زاذل ضسُ اسز ٍلٖ ثسٍى سحطٗف ضسُ ّین ثیط ضٍٕ ًیبم‬ ‫ثؼضٖ زّبر هٌبطق فبضس هٖ ثٌ٘٘ن‪.‬‬ ‫گَجِّ = گاثِ = قبلٖ کِ دَزّبٕ ثلٌس زاضز (‪ )1‬؛ فطش کٌیبضُ ‪ ،‬حیبهلیِ ‪،‬‬ ‫ضرع ظه٘ی گ٘ط ‪ ،‬ث٘وبض ؛ زض ّؤ هتبّ٘ن هصکَض ًَػٖ سٌگٌ٘یٖ ٍ ثیٖ‬ ‫سحطکٖ اسشتْبم هٖ ضَز‪.‬‬ ‫گإ سطک =گإ (قَٕ ‪ ،‬اسوبى) ‪ +‬سَضک = سیطک قیَٕ ‪ ،‬سیطک‬ ‫اسوبًٖ ‪ ،‬اظ قَم ّبٕ ثعضگ سطک کِ ثیؼیس اظ سیطکیبى ّیَى زٍهی٘یی‬ ‫اهذطاطَضٕ ثعضگ زض اس٘ب ضا قجل اظ ظَْض اسالم سطک٘ل زازًس ٍ ثؼیس اظ‬ ‫ذط سطک سَهطٕ ‪ ،‬زٍه٘ی ذط غ٘ط سػَٗطٕ ثططٕ ضا اذیشیطاع کیطزُ‬ ‫ثَزًس کِ ذط ه٘رٖ اظ اى ًطار گطفز (‪.)4،1۴‬‬ ‫گُساض= گَزُ ض = گَز (گَزهک = دبئ٘سى ‪ ،‬هَاظجز کیطزى ‪ ،‬کیٌیشیطل‬ ‫کطزى) ‪ +‬اض (اک) = هَاظجز ‪ ،‬کٌشطل ‪ ،‬زقز ؛ ثٖ گساض (ثٖ زقز ‪ ،‬ثیٖ‬ ‫حسبه ٍ کشبه) ثِ اه ظزى‬ ‫گسٍک =گِ زٗک =گطزًٍٔ کَُ ‪،‬گصضگبّٖ زض کَُ هیبًیٌیس گیسٍک‬ ‫کٌسٍاى‬ ‫گَطَک ٗبضاق‪/‬ر =گَطَک (ثبٗس) ‪ٗ +‬بضاق (= ٗطاق ‪ ،‬سدْ٘عار) = سدْ٘عار‬ ‫اخجبضٕ ‪ًَ ،‬ػٖ هبل٘بر زضػْسغتَٕ (‪)3‬‬ ‫گُع = گاظ = زطن ؛ گاظُ ل = ذَضگل ؛ قطُ گَظلَ = قبضا گیاظلیٖ =‬ ‫س٘بُ زطن‪ :‬اى ٗکٖ سطکٖ ثُس ٍ گتز إ گاظٍم ×هی ًوٖ ذَاّن ػٌت‬ ‫‪ ،‬ذَاّن اٍظٍم‪ /‬هَلَٕ‬ ‫گَعلک =گَعل٘ک =گِ ظ (گِ ظهک = ثطٗسى ‪ ،‬گطشی) ‪ +‬ل٘ک (اک) =‬ ‫ثطًسُ ‪ ،‬زبقَٕ س٘غ کَسبُِ ثلٌس زسشِ (‪ : )1‬ثٌوب ثوی کِ هٌیکیط حسیی ضخ‬ ‫سَک٘سز؟ × سبزٗسُ اش ثْگعلکغ٘طر زضاٍضم‪ /‬حبفظ‬ ‫گعهِ =گع (گعهک =گطشی) ‪ +‬هِ (اک) =گطز ‪ ،‬ضیجیگیطزٕ کیِ اظ‬ ‫ططف زاضٍغِ ضجْب خْز حتظ اهٌ٘ز زض ضْط هٖ گطز (‪.)1‬‬ ‫گعًِ =گَعُ ًِ =گِ ظ (گِ ظهک = ثطٗسى ‪ ،‬گطشی) ‪ +‬اى (اک) ‪( ُ +‬اک)‬ ‫= ٍس٘لٔ ثطٗسى ‪ ،‬زبقَٕ زطم زضکتبضٖ (‪ّ ، )1‬وطٗطٔ گعلک‬ ‫گسشبخ = گاسشبق = گاظسبق = گاظ (زطن) ‪ +‬سبق (اک) = زطن ًشیطس‬ ‫‪ ،‬ثٖ ثبک ؛ هدبظاً ثٖ ازه ٍ ثبظٗگَش ؛ سطک٘ت گاظسبق هبًٌس ض٘لشبق ٍ‬ ‫ٗبلشبق اسز‪.‬‬ ‫گُل =گَل اظ هػسض گَلوک (= ذٌسٗسى) کِ ثربطط ضبزاثٖ گیل اًیطا‬ ‫ثسٗی ًبم سطجِ٘ کطزُ اًس ٍ زض فیییبضسٖ ثب گطسِ ثطزاضٕ اظ ّو٘یی ًیکیشیِ‬ ‫ّو٘طِ لجرٌس ٍ لت ثب سطجِ٘ ثِ گل ٍ غٌسِ ّوطاُ ثَزُ اسز‪:‬گل ذٌیسُ ‪،‬‬ ‫ذٌسٓ غٌسِ إ‬ ‫ازاهِ زاضز‬ ‫شاه اسماعیل خطائی نین شعرلری‬ ‫اٍل ثَٖٗ ضػٌب گئسى سطٍ ضٍاًَم زٍض هٌَم ‪.‬‬ ‫ثَلجَل ظاضم کٖ ‪،‬حسٌَى گَلطٌٖ زٍض هسکٌ٘ن ‪،‬‬ ‫سبِٗ سبًوبى‪ ،‬سَضًٍی ٗبًٌ٘دِ خبًَم زٍض هٌَم ‪.‬‬ ‫حلقِ ٕ ظٍلتَى ضکٌدٖ اض٘بًَم زٍض هٌَم ‪.‬‬ ‫هَ سکٖ ثئل٘ی ذ٘بلٖ‪،‬اٌٗدِ ف٘کطٗن زٍض هٌَم‪،‬‬ ‫هی ًَال کَکت ک٘وٖ ّط ضت غوٌ٘سى اٍٗوبٗ٘ن ‪.‬‬ ‫شضُ خِ اغعٍى ساظٕ ‪ ،‬ضاظ ًْبًَم زٍض هٌَم ‪.‬‬ ‫زَى خوبلَى گاٗسُ هبُ اسوبًَم زٍض هٌَم ‪.‬‬ ‫زئسٕ ؛إ زلجط! ذطبئٖ ک٘ن زٍضٍض کٌَٗ٘سُ ظاض؟‬ ‫زئسٕ ؛ث٘ط ح٘طاى ٍ ٍالِ‪ً ،‬بسَاًَم زٍض هٌَم ‪.‬‬ ‫ٍٍر چَهاغین ٍٍر !‬ ‫گًَلطٗی ث٘ط گًًََسُ‪ ،‬ضبُ ػبثجبس٘ی زٍضثًًََسُ‪:‬‬ ‫ث٘ط قَخب ٍاضٗسٕ‪ ،‬اًٍَى زا ث٘ط قبضٗسٖ‪ .‬قَخب اٍٍزَلَق ائسٗت ‪ ،‬اوظًٍیَ‬ ‫زُ اضٍازٌٖٗ زا زٍالًسٗطٗطزٕ ‪.‬‬ ‫ث٘ط گَى‪ ،‬سَض قَضٍه ‪ ،‬گاظلِهِِٗ ثبضالزٕ قَخب‪ .‬سَضا ٗئکِ ث٘ط لئی٘یلیک‬ ‫زٍضسٍ‪ .‬سئٌَِٗ ‪ -‬سئٌَِٗ سَضٍى ٗبًٌ٘ب گل٘ت اًٍَ ز٘ربضسوبغب ثیبضیالزٕ‪.‬‬ ‫ث٘طزى زٗل از٘ت زاً٘طسٕ لئ٘لک‪:‬‬ ‫إ قَخب ! هی لئ٘لکلطٗی ضبّٖ ٗبم ‪ .‬ثَضاخ هٌٖ گئسٗن ‪ٗ ،‬یئیطٗیٌیِ ّیطًیِ‬ ‫اٗسشِسی ٍئطُ ضم سٌِ ‪ .‬ائَٗن اٍ زاغ٘ی زالٌ٘سازٗط ‪ .‬ک٘وسى سیَضٍضیسیبى‬ ‫سٌِ گاضسِزضلط ‪.‬‬ ‫قَخبً٘ی اٍضُ ٖٗ َٗهَضبً٘ت اًٍَ ثَضاذسٕ ‪ .‬ث٘ط گًَیسى سیًَیطا قیَخیب‬ ‫حبض٘طالض٘ت لئ٘لکسى ساحتِ الوبغب گئشسٕ ‪ .‬اظ گئشسٕ ‪ ،‬اٍظ گئشسٕ ‪،‬‬ ‫زضُ ‪ -‬سذِ زٍظ گئشسٕ ‪ .‬ث٘ط قََٗى سَضٍسًََى ٗبًٌ٘ب زبسسٕ ‪ .‬زَثیبًیساى‬ ‫سَضٍضسٍ ‪:‬‬ ‫ ثَ قًََٗالض ک٘وٌ٘سٗط ؟‬‫ لئ٘کلطٗی ضبًٌّٖ٘سٗط ‪.‬‬‫قَخب َٗلًَب زاٍام ائشسٕ ‪ .‬گئیشیسٕ‬ ‫ گئشسٕ ‪ ،‬قبثبغٌ٘ب ثی٘یط اٗیلیریٖ‬‫ز٘رسٕ ‪ .‬اٗلر٘س٘ساى سَضٍضسٍ ‪:‬‬ ‫ ثَ اسالض ک٘وٌ٘سٗط ؟‬‫ ثًَالض لئ٘لٌِٗ٘سٗط ‪.‬‬‫ لئ٘لِ ٖٗ اٍٍالهی٘یطیسٗین هیی ‪.‬‬‫ٗبلَاضزٕ ًِ اٗسشِسی ٍئطُضم هٌیٖ‬ ‫ثَضاخ ‪ .‬اٌٗسٕ اًٍَى ٗبًٌ٘ب گئسٗطم ‪ .‬گاضُ سیی اًٍیساى ًیِ اٗسیشیِ سین‬ ‫ٗبذطٖزٗط ؟‬ ‫ لئ٘لِٗ٘ی ث٘ط کَدَ ٍاض ‪ .‬اًٍب قبٌٗب هٌ٘ن کَدَم قبٌٗب زئی٘یی کی٘یویٖ ‪،‬‬‫اضزٕ ٍاض‬ ‫قبٌٗبٗ٘ت اغعٌٗساى ق٘عٗل ساکَض ‪ .‬کَدَ اٗسشِ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رپویه اعتصامی‬ ‫ستارخان‬ ‫گوزلریی‬ ‫زک٘ط ٍاضل٘غ٘وٖ زاضا گَظلطٗی‬ ‫قبضا ث٘ط هحجس زٗط قبضا گَظلطٗی‬ ‫ادبضٗط ضٍحَهَ ّبضا گَظلطٗی‬ ‫ثَضاخ گَظلطٌٗ٘ی حجسٌ٘سى هٌٖ‬ ‫طنس شارعلریمیس‬ ‫اکبر راثی‬ ‫اکجط ضاثٖ فطظًس اذًَس هال اه٘ط زض سبل ‪ 1300‬زض اضزثی٘یل‬ ‫هشَلس ضس ‪.‬‬ ‫ػالٍُ ثط هکشت ذبًِ اظ هحضط دسض ػبلن ً٘ع ػیلین اهیَظٕ‬ ‫کطز ‪.‬‬ ‫ٍٕ طجغ ضؼط ػو٘قٖ زاضز‪ًَ ،‬حِ سطا ثیَز ٍ ثیب غیسإ‬ ‫ذَش ذَٗص زض هدبلس سَگَاضٕ زل ّب ذَى هٖ کطز ٍ‬ ‫زض هدبلس ضؼط ذَاًٖ ضَض ثط هٖ اًگ٘رز ‪ .‬اکجط ضاثٖ طٌیع‬ ‫دطزاظ هبّطٕ ثَز ٍ سطٍزُ ّبٗص اًشقبزّبٕ ػو٘ق ٍ غطٗیجیٖ‬ ‫اظ اٍضبع اخشوبػٖ زاضز ٍ حقبٗق ضا ثب ظثیبى طیٌیع ثیطهیال‬ ‫ه٘کطز ‪، ٍٕ .‬ذَضٌَٗسٖ ضا اظ دسض ثِ اضص ثطزُ ٍ ضریػیٖ‬ ‫هحشطم ٍ زضزهٌس ثَز ‪ .‬اٍ د٘طِ سبػز سبظٕ زاضز سب ظهبًیٖ‬ ‫کِ سبػز ػوط دط ثطکشص اذطٗی ضطثِ ضا ًیَاذیز ‪ .‬زض‬ ‫گصضز اٗی ضبػط ‪،‬هقبضى ثب اٍاٗل اًقاله اسالهٖ ثَز ‪.‬‬ ‫ًوًَِ إ اظ ضؼط طٌع اٍ ‪:‬‬ ‫کئسسٕ خبٍاًل٘غ٘ن هٌ٘ن اٗز کَضُ کسى کئسی ک٘وٖ‬ ‫گشسٗلط ضٍظًٍَ ث٘عُ قًَطَ دبٖٗ گلی ک٘وٖ‬ ‫زَذلَغَى اظل٘غ٘ی زئسی فطضِ سََٗق ک٘وٖ ‪.‬‬ ‫*قایٌاق‪۶44:‬شاعردى طٌس شعرلر کتابی‬ ‫ارذبایجان دا ادبی مکتب لر‬ ‫عباس صحت‬ ‫ترجوِ حالی‬ ‫گئسو٘ص سبٖٗ ً٘ی اضزٕ ٍ‪...‬‬ ‫ػبئلِ سٌٖ٘‪ ،‬اسب اًبسٌٖ٘ ‪،‬قبظاًدٌٖ٘ ‪ ،‬اسشطاحز ٌٖٗ ‪ّ-‬ط ضئی٘یٖ‬ ‫سطک ائسُ ضک سالش گاسَضٍض‪،‬اًقاله زٖ اٍضزٍٗب قَضَلَه‬ ‫‪،‬سشبضذبًبکاهِ ِٗ گئسٗط ‪ .‬احوس اًدبق غبلت گلسٗیکیسى ‪،‬اًیب‬ ‫سَضدبغٖ زضوی زى سو٘علِ زٗکسى سًَطا‪ ،‬اوظ ائٌَِٗ قیبٗی٘یسٗیط‪،‬‬ ‫هقسس ثَضخًََ اوزًو٘ص حسبه ائسٗط ‪:‬‬ ‫اٍذ إ سًَطا ‪ٗ،‬بظ فػلٖ اٗسٕ‪،‬گَى زٍضوَضسٍ زاللطُ‪،‬‬ ‫گٌح ػسگطٗی زٍل اًبسٖ زٗعٗی قَزَه اٌٗلطزٕ ‪.‬‬ ‫اٍسَضهَضسٍ اسشبًبزا خبٍاى اٍغلَى ثکلطزٕ ‪،‬‬ ‫گل٘ت‪-‬گئسى زى سَضٍضزٍ گاظ زٗکو٘طسٕ َٗلالضا ‪.‬‬ ‫ث٘طزى گاضزٍ اٍغلَ گل٘ط‪،‬ضبزل٘غٌ٘ساى اغالزٕ‪،‬‬ ‫اًب‪ ،‬اٍغَل ‪،‬ثبخٖ ‪،‬قبضزاش ث٘ط‪-‬ث٘طٌٖٗ قَخبقالزٕ ‪.‬‬ ‫هجبضظُ ثئلِ سئٌَٗح لٖ ٍ غبلج٘ز لٖ ث٘ط ًش٘دِ اٗلیِ قیَضسیبضٗیط ‪.‬‬ ‫اٗسٗی زٗط کٖ‪ ،‬دَئوبزا سػَٗط اٍلًَبى گطگی٘یی هیٌیبقطیِ لیٖ‬ ‫قْطهبى ل٘ق ح٘بسٖ ضبػطٗی اٗلک اثطلطٌٗسُ گاضزٍَٗهَظ دطٗطبى‬ ‫ل٘غب اٍذطبه٘ط ‪ .‬ثَ ضٍهبًش٘کب هحض هشیطقیٖ ‪،‬هیجیبضظُ ٍ غیلیجیِ‬ ‫ضٍهبًش٘کبسٖ زٗط ‪ .‬احوس اٗسِ ضبػطٗی‪،‬هثجز قْطهبى ‪،‬اٗیسُ ال‬ ‫ٍطی زاش ک٘وٖ سػَٗط ائشسٗگٖ ث٘ط ضرػ٘ز زٗط‪ .‬ػوَه٘ز لِ‬ ‫غحز ٗی ثَ اثطٕ ازث٘بر ٗوی٘یعزا فیْلیِ حی٘یبر ٗیٌیب حػیط‬ ‫اٍلًَوَش اٗلک دَئوبزٗط ‪ .‬ث٘طٌٗدٖ زفؼِ غحز‪ً ،‬یتیز فیْلیِ‬ ‫سٌ٘٘ی ٍطی دطٍضل٘ک هجبضظُ سٌٖ٘ قلوِ الو٘طسٗط‪.‬‬ ‫احوس ک٘ن لِ ٍٍضٍضَض؟‬ ‫گاضزٍ اًدبق اضٍاز اٍضبق قبلو٘ص کٌسزُ اٍثبزا‪،‬‬ ‫ک٘طٖ لطٕ ضبُ ق٘طزٗطه٘ص ‪،‬قبى اٗسی ضبُ سئَسِ‪،‬‬ ‫ذبًالض ‪،‬ث٘گ لط سبالى ائشو٘ص ضػ٘ز ٗی َٗضزًٍَ‪،‬‬ ‫ائلِ ٗ٘طلطهحبفظِ ذبئی اٗطاى قَضزًٍَ ‪.‬‬ ‫ّط ٗئط ٍٗطاى‪،‬سس س٘ع‪،‬سبًکٖ هبسن کازوَش زاللطُ‬ ‫ٍطی ٌٖٗ ثئلِ گاضخک غ٘طر ٌٗسى اغالزٕ ‪،‬‬ ‫اٍغطًٍسا اولوک اٍزَى ثئل٘ی هحکن ثبغالزٕ ‪...‬‬ ‫دَئوب اٗسُ اسشقبهشٖ اٗلِ ث٘ط زَخ ثیبضیقیب ضٍهیبًیشی٘یک لیطٗیی‬ ‫اثطلطٌٗسى اٍسشًَسٍض‪.‬‬ ‫ف٘کطٕ ػبلٖ‪،‬ثسٕ ذبض‪ ،‬شل٘ل‬ ‫ازٕ غحز کی اوظٍ ذسشِ‪،‬ػل٘ل‪.‬‬ ‫قبًلٖ اللطلِ س٘ربى ه٘ص ًتسٖ‪،‬‬ ‫ثبغ٘طٗط ز٘روبٗ٘ط اهبکٖ سسٖ‪.‬‬ ‫ثَ احَال ٍ ضٍحِ٘ غحز زُ اوسطٕ زٗط‪،‬زاٍام لٖ زئ٘٘ل زٗیط‪ .‬اٍ‬ ‫زً٘بٗب‪،‬قبضا قَُ لطُ ‪،‬اسشجسازٗی اغ٘ط ٍ اهبًس٘ع قبٗسا‪ ،‬قبًَى الضٗیٌیب‬ ‫ثبذبًسا ثئلِ ٍضؼ٘ز ال٘ط‪.‬‬ ‫الکی غحز زٍهبًلٖ ضک٘ل زُ اٍلسب زا ًدبر َٗلًََ گیاضٍض‪.‬‬ ‫زض حبل اٍظًٍَ گلِ خِ٘ زئَٗطٗط‪ .‬هٌَض ازاهالضٗی قیلیت ٗیٌیسُ‬ ‫الٍَالًبى اظازل٘ق ‪،‬قَضسَلَش هتکَضُ سٌِ٘ هطاخؼز ائسٗط‪ .‬ثیَ‬ ‫حبلسا اٍ اوظًٍسُ هقبٍهز ‪،‬هجبضظُ حسٖ زٍَٗض‪.‬‬ ‫غحز ٗی زَخ اثطلطٌٗسُ ثَ اٗلٖ احَال ٍ ضٍحِ٘ ًٖ ‪،‬غػِ اٗلیِ‬ ‫سئٌَٗح ٗی‪،‬دطٗطبى ل٘ق ال اٍه٘سٌٖٗ ‪،‬کٌِْ ل٘گِ ًتطر لِ ٗیئیٌیٖ‬ ‫ل٘ک ػطق ٌٗ٘ی ٗبًبضٖ اٍالضاق زاٍام ائشسٗگٌٖ٘ گاضٍضٍک ‪.‬‬ ‫هح٘طِ ٍ کٌِْ زً٘بٗب قبضضٖ هجبضظُ هقبه٘یٌیسا اهیکیبى الض اٗلیِ‬ ‫اضظٍالضٗی هشٌبست ل٘گٌِ٘ ٍ ٗب غ٘ط هشٌبست ل٘گٌِ٘ زاٗط سػَٗط ٍ‬ ‫غَضر لط ذػَغٖ لیِ ثیَ ػػیطٗیی ازثی٘یبر ٗیٌیسا زیَخ‬ ‫اضزٕ ٍاض‬ ‫ٍئطٗلو٘طسٗط‪.‬‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫یکطنبه ‪ 72‬ضهزیور ‪ 11 * 1041‬سپتاهبز‪ 71 * 7477‬صفز ‪ * 1001‬سال سی و دوم ( اوتوس ایکینجی ایل ) * ضواره ( سایی ) ‪9957 :‬‬ ‫تعییی تکلیف بیش از ّسار خَدرٍ‬ ‫تَقیفی در گورک طی رٍزّای ایٌدُ‬ ‫اعالم فْرست جدید کاالّای ٍاردات هوٌَع‪ ،‬بِ زٍدی‬ ‫سخنگوی گوزک کطور گفت‪ :‬قزار است بیدص اس‬ ‫‪ 1444‬دستگاه خودروی توقیفدی در گدودزکدات‬ ‫کطور‪ ،‬طی روسهای اینذه با حضدور ندودایدندذه‬ ‫ساسهاى اهوال تولیکی به هشایذه گذاضته ضود‪.‬‬ ‫ضٍح الِ لغتل گلتۺ هطاض است تـتـص اظ ‪۱۲۲۲‬‬ ‫زستااُ ذَزضٍی تَهتل زض گوـطًـات ًطـَض‪،‬‬ ‫ع ضٍظّای ایٌسُ تا حضَض ًوایٌسُ ساظهاى اهَال‬ ‫تولتٌ تِ هعایسُ گصاضتِ ضَز‪ .‬ایـی ذـَزضٍ ّـا‬ ‫جسای اظ ‪ ۰۲۲۲‬ذَزضٍ ػٌَاى ضسُ زض گوـطًـات‬ ‫ًطَض ّستٌس‪ .‬ذَزضٍّای کَم اتـَهـثـتـل ّـایـ‬ ‫ّستٌس ًِ تِ ظی هاچام ٍاضز ًطَض ضسًس ًِ تایس‬ ‫تؼتتی تٌلتق اى ّا تِ ظٍزی هطرع ه ضـس‪.‬تـِ‬ ‫گلتِ اٍ‪ ،‬تط اساس ضای زازگاُ ٍ ترطٌاهـِ ضـطـن‬ ‫ضْطیَض گوطى تاتَجِ تِ زػَت ًـاهـِ ای ًـِ‬ ‫زازستاً تْطاى تـطای هـعایـسُ ‪ ۱۲۶۰‬زسـتـاـاُ‬ ‫ذَزضٍ پطًٍسُ هسوَم تِ ثثت سلاضش اًجام ضـسُ‬ ‫است ٍ هطاض ضس زض گوطًات اًعلـ ‪ ،‬هـن‪ ،‬تـٌـسض‬ ‫لٌاِ‪ ،‬گوطى ؿطب تـْـطاى‪ ،‬گـوـطى تـْـطاى‬ ‫(ضْطیاض)‪ ،‬استاى کاضس‪ ،‬تَضْط‪ ،‬گٌاٍُ‪ ،‬ضْتس تاٌّط‬ ‫ّطهعگاى‪ ،‬هاظًساضاى ٍ ذطهطْط ًِ ایی ذَزضٍّـا‬ ‫زض ایی گوطًات ّستٌس ًِ تایس کطایٌس تـحـَیـل‬ ‫ذَزضٍ ّا اظ گوطى تِ ساظهاى اهَال تـوـلـتـٌـ‬ ‫حساًثط تا ضٍظ یٌطٌثِ تحَت ًوایٌسگاى ساظهـاى‬ ‫جوغ اٍضی ٍ کطٍش اهَال تٌوتل ضَز لغـتـلـ‬ ‫گلتۺّوچٌتی اظ ضٍظ گصضتِ ّن تِ هست ‪ ۱۲‬ضٍظ‬ ‫ازاضُ استاًساضز ٍ هحتظ ظیست ًوایٌسُ ذَز ضا تـِ‬ ‫هحل ذَزضٍ اػعام ًٌٌس تا گَاّ تـائـتـس ضا تـِ‬ ‫ضاَّض غازض ًٌس‪.‬سرٌاَی گوطى ًطَض ایی ضا‬ ‫ّن گلتۺ تط اساس هػَتـات زٍلـت تـطذـتـع‬ ‫ذَزضٍ ّای ًِ حجن هَتَض اىّا تـاالی ‪۰۵۲۲‬‬ ‫س س تَزُ یا ذـَزضٍ ّـای اهـطیـٌـایـ یـا‬ ‫ذَزضٍ ّای ًِ تِ سلاضش اهطیٌا ساذتِ ضـسًـس‬ ‫هوٌَع است‪ .‬عثن هػَتِای ًِ تطای ایـی گـًَـِ‬ ‫اًْسام ّا ٍجَز زاضز‪ .‬اًْسام تایس تِغـَضت کـٌـ‬ ‫اًجام گتطز ٍ هَتَضّای ایی ذَزضٍّا ًتع جـْـت‬ ‫استلازُ اظ کـٌـاٍضی ّـای هـَجـَز زض اذـتـتـاض‬ ‫زاًطٌسُّای هٌْسس ٍ کٌ ًطَض هطاض ذـَاّـس‬ ‫گطکت تا زاًطجَیاى زض حـَظُ ّـایـ ّـوـچـَى‬ ‫هٌْسس هؼٌَس اظ اىّا استلازُ ًٌٌس‪.‬‬ ‫اجرای قاًَى پایاًِّای فرٍشگاّی از‬ ‫اٍل هْر اجرایی هی شَد‬ ‫هعاوى صنایع عووهی وسیز صوت گدفدت کده بده‬ ‫سودی فهزست اذیذ کاالهای دارای هوندوعدیدت‬ ‫واردات اعالم هیضود‪.‬‬ ‫تِ گعاضش ایسٌا‪ ،‬هحوس هْسی تـطازضاى زض یـی‬ ‫تطًاهِ تلَیعیًَ تا اضاضُ تِ ًاالّای گطٍُ ‪ً 4‬ـِ‬ ‫هغلوا ٍاضزات اى ّا هوٌَع اسـت ٍ ّـوـچـٌـتـی‬ ‫هوٌَػتت ٍاضزات ترص زیاطی اظ ًـاالّـا ًـِ‬ ‫جعٍ گطٍُ ‪ّ ۰۷‬ستٌس (گطٍُ ‪ ۰۷‬زاضای اٍلـَیـت‬ ‫اضظی ؿتطکؼال است)‪ ،‬گلت ًِ تِ ظٍزی کْطسـت‬ ‫جسیس ًاالّای زاضای هوٌَػتـت ٍاضزات اػـتم‬ ‫ه ضَز‪.‬تِ گلتِ ٍی تط اساس هاًَى حـوـایـت اظ‬ ‫تَلتس زاذل‪ٍ ،‬ظاضت غٌؼت‪ ،‬هـؼـسى ٍ تـجـاضت‬ ‫(غوت) هٌلق است ثثت سـلـاضش ًـاالّـای‬ ‫هػطک یا هػطک تا زٍام ٍ ذاضج زاضای هطـاتـِ‬ ‫ًاالی زاذل تا ضطط ایٌٌِ زاضای ًتلتت هٌاسه‬ ‫ٍ هتعاى ًاک تَلتس تاضٌس ضا تا پایاى هست هـاًـَى‬ ‫پٌج سالِ ضطن هوٌَع اػتم ًٌـس‪.‬تـطازضاى زضتـاضُ‬ ‫کْطست ًاالّای زاضای هوٌَػتت ٍاضزات گلـتۺ‬ ‫ًتاب هٌتطط ضسُ ٍ اعـتػـات ًـاهـل تـوـسیـن‬ ‫ه ضَز‪ ،‬اها تحث اغل ‪ ،‬تحث اضظ تطی ٍ ضهـاتـت‬ ‫زض هٌغوِ هطتَط ه ضَز؛ چطاًِ ه تَاى تا غطکـِ‬ ‫جَی هٌاتغ اضظی تِ جای اذتػاظ زازى اى تـِ‬ ‫ًاالّای ًِ هطاتِ زاذـلـ زاضز‪ ،‬زض سـاذـت‬ ‫ًاضذاًِ اى ًاال ًِ تاػث تؼوتن تَلتـس ذـَاّـس‬ ‫ضس‪ ،‬استلازُ ًطز‪.‬هؼاٍى ٍظیط غوت زض ازاهـِ تـا‬ ‫تتاى ایٌٌِ هاًَى ًلتات ًاض ضا تؼتتی ه ًٌس ٍ زض‬ ‫هاله ستاز ّواٌّا ‪ ،‬چْاضچَب زهتنتط ه ضَز‪،‬‬ ‫اظْاض ًطزۺ ٍظاضت غوت هَاضز ضا ًٌتطل ه ًٌس‬ ‫ٍ هاًًَاصاض ایی اذتتاض ضا تِ ٍظاضت غـوـت زازُ‬ ‫ًِ تِ ػٌَاى هجطی هاًَى تطای تٌظتن ًَسـاًـات ٍ‬ ‫اضتوای ًتلتت هَجَزی ًاال زض ًطَض تِ سـوـت‬ ‫اظاز ساظی تطٍین یا هوٌی است ٍاضزات ًـاالیـ‬ ‫تِ ًطَض اظاز تاضس ٍ تِ ایی ًتتجِ تطستـن تـَلـتـس‬ ‫ًاالی زض ًطَض تِ هتعاى ًاک ٍ ًتلتت ٍ هتوت‬ ‫هٌاسه اًجام ه ضَز ٍ تِ سوـت هـحـسٍزسـاظی‬ ‫تطٍین‪ٍ.‬ی اکعٍزۺ یٌ اظ تٌسّای زیـاـط هـازُ ‪4‬‬ ‫تٌلتق ًطزُ تَز ٍظاضت غوت هَظق اسـت اظ‬ ‫هحل اػتثاضات زاذل ٍاتستِ تِ ساهـاًـِ هـَجـَز‪،‬‬ ‫ساهاًِ هتوطًعی ضا جْت کْـطسـت تـَاًـوـٌـسی‬ ‫هحػَالت زاذل ساهاًسّ ًٌـس‪ .‬ایـی سـایـت‬ ‫تحت ػٌَاى "تَاى ایطاى" هؼطک ضـس ًـِ یـی‬ ‫سوت ًتاظهٌس ًاال ٍ یی سوت ًس اسـت ًـِ‬ ‫زض زاذل ایی ًاال ضا تَلتس ًطزُ است ٍ تتی ایـی‬ ‫زٍ گطٍُ اضتثاط تطهطاض ه ضَز‪.‬ایی هوام هس َل زض‬ ‫ازاهِ تا تتاى ایٌٌِ ‪ً ۳۱۸‬اال زض ًاضتاتل کٌ ٍجَز‬ ‫زاضز‪ ،‬اظْاض ًطزۺ ًاضتاتل کٌ یؼٌ ٍاضزات ًـاال‬ ‫هوٌَع ًتست‪ ،‬اها هحسٍز است‪ .‬هؼاًٍاى ٍظاضتراًـِ‬ ‫اهازگ زاضًس ًِ ّط ًاالی ًِ تِ تَلتس هغلـَب‬ ‫ضستسُ ٍ ٍظاضت غوت اظ اى هغلغ ًتسـت ضا تـِ‬ ‫ساهاًِ تَاى ایطاى اػتم ًٌٌس تا زکاتط تـرـػـػـ‬ ‫اى ّا ضا جعٍ ًاالّای هوٌَػِ هطاض زٌّس‪ .‬هوـٌـی‬ ‫است ایی ًاالّا حساهل زض ًاضتاتل کٌ هطاض گتطز‬ ‫یا ًت تِ گطٍُ ‪ ًِ ۰۷‬تِ ّتچ ٍجِ ٍاضز ًو ضـَز‬ ‫هٌتول ضَز‪.‬تطازضاى اظ غطکِ جَی اضظی تالؾ تط ‪4‬‬ ‫هتلتاضز ٍ ‪ ۷۲۲‬هتلتَى زالض زض ساهاًِ تـَاى ایـطاى‬ ‫ذثط زاز ٍ گلتۺ تا جای ًِ تَلتسًٌٌسُ زاذـلـ ‪،‬‬ ‫ًتاظ ًطَض ضا تاهتی ًٌس ٍ هتوت تـطاسـاس ػـطف‬ ‫تاظاض تاضس‪ ،‬هوٌَػتت ٍاضزات ًاالّـایـ ًـِ زض‬ ‫زاذل تَلتس ه ضَز ازاهِ ذَاّس زاضت‪.‬گـلـتـٌـ‬ ‫است اظ سال ‪ ۱۳۹۷‬تِ زلتل هحسٍزیتّـای اضظی‬ ‫ٍاضزات تتص اظ ‪ ۰۲۲۲‬هلن ًاال تِ ًطَض هـوـٌـَع‬ ‫ضسُ ًِ اظ جولِ هْنتطیی اى ّـا هـ تـَاى تـِ‬ ‫ذَزضٍ‪ ،‬لَاظم ذاًا ‪ ،‬پَضاى‪ً ،‬لـص‪ ،‬اسـثـاب‬ ‫تاظی ٍ ؿتطُ اضاضُ ًـطز‪ .‬الـثـتـِ اذـتـطا ٍاضزات‬ ‫ذَزضٍ تا ضطایظ ذاظ اظاز ضسُ است‪.‬‬ ‫روسناهه ارک‬ ‫م الف ‪ 0911‬هزنذ‬ ‫اداره ثبت اسناد و اهالک حوسه ثبت هلک هزنذ‬ ‫اگْ هَضَع هازُ ‪ ۳‬هاًَى ٍهاز‪۱۳‬ائتی ًاهِ هاًَى تؼتتی تٌلتق ٍضؼتت ثثت ٍ اضاض ٍساذتواًْای کاهس سٌس ضسو‬ ‫تطاتط ضای ضواضُۺ ‪ّ ۱4۲۱0۲۶0۲۹-۱4۲۱۶۲۳۲4۲۲۵۲۲۱۸۲۸‬تات هَضَع هاًَى تؼتتی تٌلتق ٍضؼتت ثثت اضاض ٍ ساذتواًْای کاهس سٌس ضسو هستوط زض ٍاحس ثثت حَظُ ثثـت هـلـی هـطًـس‬ ‫تػطکات هالٌاًِ تتهؼاضؼ هتواض اهای ًَضٍظ ًو ًٍس تٌات کطظًسۺاها تطواضُ ضٌاسٌاهِۺ ‪ 44۸۷‬غازضُ اظ هطًس زض ضطساًگ یی هغؼِ ظهتی هعضٍػ تِ هساحت ‪ ۱۹۵۱0۸۵‬هتطهـطتـغ تـِ پـتى‬ ‫‪ ۱۰۳۲‬کطػ اظ ‪ -۸‬اغل هلطٍظ ٍ هجعی ضسُ اظ پتى ‪ -۸‬اغل ٍاهغ زض تٌاب ترص ‪ ۱۵‬تثطیع ذطیساضی اظ هالی ضسو اهای هتطظا ًاغطالسیی ٍ ضطًاء هحطظ گطزیسُ است‪ .‬لصا تِ هٌظَض اعتع‬ ‫ػوَم هطاته زض زٍ ًَتت تِ کاغلِ ‪ ۱۵‬ضٍظ اگْ هتطَز زض غَضت ًِ اضراظ ًسثت تِ غسٍض سٌس هالٌتت هتواض اػتطاض زاضتِ تاضٌس ه تَاًٌس اظ تاضید اًتطاض اٍلتی اگْ تِ هست زٍ هاُ‬ ‫اػتطاؼ ذَز ضا تِ ایی ازاضُ تسلتن ٍ پس اظ اذص ضستس‪ ،‬ظطف هست یی هاُ اظ تاضید تسلتن اػتطاؼ‪ ،‬زازذَاست ذَز ضا تِ هطاجغ هضائ توسین ًوایٌس‪.‬تسیْ است زض غَضت اًـوـضـای هـست‬ ‫هصًَض ٍ ػسم ٍغَل اػتطاؼ عثن هوطضات سٌس هالٌتت غازض ذَاّس ضس‪.‬‬ ‫‪*40۱۳۳‬تاضید اًتطاض ًَتت اٍلۺ ‪۱4۲۱0۲۶0۰۷‬‬ ‫تاضید اًتطاض ًَتت زٍمۺ ‪۱4۲۱0۲۷0۱۰‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و اهالک هزنذ‪ -‬هحزم کنعانی‬ ‫هطاور هالیاتی اتاق اصدنداا اس اادزای قداندوى‬ ‫پایانههای فزوضگاهی اس اول ههزخبز داد‪.‬‬ ‫اهای هحوسضضا جؼلطیاى هطاٍض هـالـتـاتـ اتـام‬ ‫اغٌاف تا اضاضُ تـِ اذـطیـی ٍضـؼـتـت هـاًـَى‬ ‫پایاًِ ّای کطٍضااّ گلتۺ تا ایی حـال اجـطای‬ ‫ایی هاًَى ًتاظ تِ یٌسطی ظیطساذتّـا زاضز ًـِ‬ ‫تایس اظ سَی اضگاى ّای زست اًـسضًـاض هـاًـٌـس‬ ‫ساظهاى کٌاٍضی اعتػات‪ٍ ،‬ظاضت غوت‪ ،‬هؼـسى‪،‬‬ ‫تاًی هطًعی ٍ اغٌاف اًجام ضـَز ًـِ اجـطای‬ ‫هاًَى پایاًِ ّای کطٍضااّ تاهتی ضَز؛ اهطی ًـِ‬ ‫تاًٌَى هْتا ًطسُ است‪.‬تِ گلتِ اٍ‪ ،‬تایسظیطساذت‬ ‫هاًَى پایاًِ ّای کطٍضااّ اهازُ ضَز هرػَغـا‬ ‫هازُ ‪ ۰‬هاًَى ًِ اکطاز ضا تطاساس اٍلَیتّا ٍ تـِ‬ ‫غَضت پلٌاً ‪ ،‬هٌلق تِ اجطای هاًَى ه ًـٌـس‪،‬‬ ‫اغٌاف ایطاى ٍ تْطاى تطای اجطای هاًَى اهازگـ‬ ‫ًاهل زاضًس‪ .‬اظ اًجای ًِ اعتع زاضین هطاض است‬ ‫ایی هاًَى اظ اٍل هْط زض ًطَض اجطای ٍ ػولتاتـ‬ ‫ضــَز‪ ،‬اهــازُ ســاظی تــرــطــ اظ ایــی‬ ‫ظیطساذتّا ّطچِ سطیؼتط اجطای ضَز تا ظهتـٌـِ‬ ‫ضا تطای اجطای ّطچِ سطیؼتط ٍ ضاحتتط ایی هاًَى‬ ‫هْتا ساظًس‪.‬هطاٍض هالتات اتام اغٌاف ایی ضا ّـن‬ ‫گلتۺ ّوچٌتی ساظهاى تٌظتن هوطضات هـالـتـاتـ‬ ‫یٌسطی ظیطساذت ّای الظم ضا تایس تاهتی ًٌس‪ .‬اظ‬ ‫اى هْوتط ساظهاى اهَض هالتات ًطَض اسـت ًـِ‬ ‫تــعضگــتــطیــی ضســالــتــص اهــَظش هــَزیــاى ٍ‬ ‫تَاًوٌسساظی اى ّا است‪ .‬اتام اغٌاف ایطاى ًـتـع‬ ‫اهَظش اغٌاف ٍ اعتعضساً الظم تـِ اػضـای‬ ‫ذَز ضا تِ ػْسُ گطکتِ ٍ ذَاّس گطکت‪.‬‬ ‫روسناهه ارک‬ ‫م الف ‪ 0914‬هزنذ‬ ‫اداره ثبت اسناد و اهالک حوسه ثبت هلک هزنذ‬ ‫اگْ هَضَع هازُ ‪ ۳‬هاًَى ٍهاز‪۱۳‬ائتی ًاهِ هاًَى تؼتتی تٌلتق ٍضؼتت ثثت ٍ اضاض ٍساذتواًْای کاهس سٌس ضسو‬ ‫تطاتط ضای ضواضُۺ ‪ّ ۱4۲۱0۲۶0۲۹-۱4۲۱۶۲۳۲4۲۲۵۲۲۱۸۲۱‬تات هَضَع هاًَى تؼتتی تٌلتق ٍضؼتت ثثت اضاض ٍ ساذتواًْای کاهس سٌس ضسو هستوط زض ٍاحس ثثت حَظُ ثثـت هـلـی هـطًـس‬ ‫تػطکات هالٌاًِ تتهؼاضؼ هتواض اهای پطٍیع ضضائ تاتطُ کطظًسۺحستٌول تطواضُ ضٌاسٌاهِۺ ‪ ۱۹4۷4‬غازضُ اظ هطًس زض ضطساًگ یٌثاب ذاًِ تِ هساحت ‪ ۱۰۱0۹۰‬هتطهطتغ تِ پتى ‪ ۵۷‬کطػ اظ‬ ‫‪ -۰۹۷4‬اغل هلطٍظ ٍ هجعی ضسُ اظ پتى ‪۱۶‬کطػ اظ ‪ -۰۹۷4‬اغل ٍاهغ زض هطًس ترص ‪ ۱۵‬تثطیع ذطیساضی اظ هالی ضسو اهای حثته ػثسل گطزیسُ است‪ .‬لصا تِ هٌظَض اعتع ػوَم هطاته‬ ‫زض زٍ ًَتت تِ کاغلِ ‪ ۱۵‬ضٍظ اگْ هتطَز زض غَضت ًِ اضراظ ًسثت تِ غسٍض سٌس هالٌتت هتواض اػتطاض زاضتِ تاضٌس ه تَاًٌس اظ تاضید اًتطاض اٍلتی اگْ تِ هست زٍ هاُ اػتطاؼ ذَز‬ ‫ضا تِ ایی ازاضُ تسلتن ٍ پس اظ اذص ضستس‪ ،‬ظطف هست یی هاُ اظ تاضید تسلتن اػتطاؼ‪ ،‬زازذَاست ذَز ضا تِ هطاجغ هضائ توسین ًوایٌس‪.‬تسیْ است زض غَضت اًوضای هست هـصًـَض ٍ ػـسم‬ ‫ٍغَل اػتطاؼ عثن هوطضات سٌس هالٌتت غازض ذَاّس ضس‪.‬‬ ‫‪*40۱۳۰‬تاضید اًتطاض ًَتت اٍلۺ ‪۱4۲۱0۲۶0۰۷‬‬ ‫تاضید اًتطاض ًَتت زٍمۺ ‪۱4۲۱0۲۷0۱۰‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و اهالک هزنذ‪ -‬هحزم کنعانی‬ ‫‪www.ark-news.ir‬‬ ‫سخنگوی دولت گفت‪:‬وسارت کار هوظف ضدذ‬ ‫که کارهای صذور ضوانت ناهه به بانکهای عاهدل‬ ‫بزای پزداخت تسهیالت اضدتدلدال خدزدسنداى‬ ‫سزپزست خانواردهکهای کندراهذ را اندجدام‬ ‫دهذ‪.‬‬ ‫ـ تِ هَجه هػَتِ زٍلت‪ٍ ،‬ظاضت ًاض هَظـق‬ ‫ضسُ است ًسثت تِ غسٍض ضـوـاًـت ًـاهـِ تـِ‬ ‫تاًی ّای ػاهل تطای پطزاذت تسـْـتـتت تـا‬ ‫سوق یی هتلتاضز ضیال تسٍى ًتاظ تـِ هـؼـطکـ‬ ‫ضاهی اهسام ًٌس‪.‬ـ تِ هَجه هػـَتـِ زٍلـت‪،‬‬ ‫ٍظاضت تؼاٍى‪ً ،‬اض ٍ ضکاُ اجتوـاػـ هـَظـق‬ ‫ضسُ است ًِ ًاضّای الظم غسٍض ضواًتًاهِ‬ ‫تِ تاًی ّای ػاهل تطای پطزاذـت تسـْـتـتت‬ ‫اضتـال ذطز ظًاى سطپطست ذاًَاض زّی ّـای‬ ‫ًنزضاهس (زّیّای ‪ ۱‬تا ‪ ۵‬زضاهسی) اظ هحل‬ ‫اػتثاضات غٌسٍم ضواًت سطهایِگصاضی تؼاٍى‬ ‫تا سوق یی هتلتاضز ضیال تسٍى ًتاظ تِ هؼـطکـ‬ ‫ضاهی ؿتط ضا اًجام زّس‪ .‬ـ یٌ اظ تطًـاهـِ ّـای‬ ‫زٍلت ستعزّن اظ اتتسای کؼالتت تاًٌَى تاًتـس‬ ‫تط حوایت اظ ظًاى سطپطست ذاًَاض ٍ ًوی تِ‬ ‫ضکغ هطٌتت ایی هطط اظ جاهؼِ تَزُ است‪ .‬تـط‬ ‫اساس هازُ (‪ )۳‬ایتیًـاهـِ سـتـاز هـلـ ظى ٍ‬ ‫ذاًَازُ‪ّ ،‬وِ هػَتات ستاز هل ظى ٍ ذاًـَازُ‬ ‫عثن اغل (‪ )۱۳۸‬هاًَى اساس ٍ هجَظ ّـتـ ـت‬ ‫ٍظیطاى الظم االجطا است ٍ ّوِ زستـاـاُ ّـا ٍ‬ ‫ساظهاى ّا هَظلٌس تط اساس هػـَتـات سـتـاز‪،‬‬ ‫اهسام ًٌٌس‪.‬ـ پتطٌْاز تسْتل ضواًـت ٍام ّـای‬ ‫اضتـال ذُطز ظًاى سطپطست ذاًَاض تا تْطُگتطی‬ ‫اظ ظطکتت غٌسٍم ضواًـت سـطهـایـِ گـصاضی‬ ‫تؼاٍى‪ ،‬زض کطٍضزیی سال جاضی اظ سَی سـتـاز‬ ‫هل ظى ٍ ذاًَازُ ٍ تا حضَض ضئتس جـوـْـَض‪،‬‬ ‫هػَب ضس ٍ تِ تایتس ٍظضای ػضَ ستاز ضستـس‬ ‫ٍ پس اظ اى‪ ،‬هؼاًٍت ضئتس جوْـَض زض اهـَض‬ ‫ظًاى ٍ ذاًَازُ تا تَجِ تِ ضٍیِ هَجـَز زضتـاضُ‬ ‫اتتؽ هػَتات ایی ستاز‪ ،‬پتطٌْاز عطح یاز ضـسُ‬ ‫ضا تطای تػَیه ًْای تِ ّت ت ٍظیـطاى اضائـِ‬ ‫ًطز ًِ زض ًطست ضٍظ یٌطٌثِ ‪ ۰۲‬ضـْـطیـَض‬ ‫زٍلت تِ تػَیه ضستس‪ .‬ـ تـط اسـاس هػـَتـِ‬ ‫زٍلت‪ٍ ،‬ظاضت تؼاٍى‪ً ،‬اض ٍ ضکـاُ اجـتـوـاػـ‬ ‫هَظق است تا ّوٌاضی هؼاًٍت ضئتس جوَْض‬ ‫زض اهَض ظًاى ٍ ذاًَازُ‪ً ،‬اضّای الظم ضا تـطای‬ ‫تْطُگتطی اظ ظطکتت غٌسٍم سطهـایـِ گـصاضی‬ ‫تؼاٍى زض ضاستای غسٍض ضواًتًاهِ تسْتـتت‬ ‫اضتـال ذُطز ظًاى سطپطست ذاًَاض (زّیّـای‬ ‫‪ ۱‬تا ‪ ۵‬زضاهسی)‪ ،‬تا سوق یی هتلـتـاضز ضیـال‬ ‫تسٍى ًتاظ تِ هؼطک ضاهی ؿتط تـِ تـاًـی ّـای‬ ‫ػاهل ٍ تا اػتثاض ‪ ۵۲۲‬هتلتـاضز ضیـال اظ هـحـل‬ ‫اػتثاضات غٌسٍم تِ اًجام ضساًس ٍ زض غـَضت‬ ‫تاهتی اػتـثـاض تـٌـوـتـلـ غـٌـسٍم‪ ،‬غـسٍض‬ ‫ضواًتًاهِ اظ عطف غٌسٍم تا ‪ ۵‬تطاتـط هـثـلـؾ‬ ‫تَزیغ ضسُ‪ ،‬اًجام ه ضَز‪ .‬ـ تـِ هـَجـه ایـی‬ ‫هػَتِ‪ ،‬ستاز هل ظى ٍ ذـاًـَازُ‪ ،‬هسـ ـَلـتـت‬ ‫هستوتن ّواٌّا ‪ ،‬پایص ٍ ًظاضت تط ًـاضّـای‬ ‫ّوِ زستااُ ّای هطتَط ضا تط ػْسُ زاضز ٍ ایـی‬ ‫زستااُ ّا هَظلٌس ًِ ّوِ ًاضّا ٍ تطًاهِ ّـای‬ ‫ذَز ضا زض اجطای ایی هػَتِ‪ّ ،‬ط ‪ ۶‬هاُ یی تاض‬ ‫تِ زتتطذاًِ ستاز هل ظى ٍ ذاًَازُ (زض هؼاًٍت‬ ‫ضئتس جوَْض زض اهَض ظًاى ٍ ذاًَازُ) گعاضش‬ ‫ًٌٌس‪ .‬ـ تطای اجطای ایی هػَتِ‪ٍ ،‬ظاضت تؼاٍى‪،‬‬ ‫ًاض ٍ ضکاُ اجتواػ ‪ً ،‬سثت تِ ایجاز ّواٌّاـ‬ ‫الظم تِ هٌظَض سپطزُگصاضی هثالــ اظ هـحـل‬ ‫ًوی ّای تتػَؼ‪ ،‬تَزجِ ّای حوایـتـ یـا‬ ‫هس َلتت اجتواػ زستااُّا زض حسـاب ّـای‬ ‫غٌسٍم ضواًت سطهایِ گصاضی تؼـاٍى ٍ ًـتـع‬ ‫هؼطک ظًاى سطپطست ذاًـَاض ٍاجـس ضـطایـظ‬ ‫غسٍض ضواًت ًاهِ تِ غٌسٍم‪ ،‬اهـسام ذـَاّـس‬ ‫ًطز‪.‬‬ ‫ًِ زاٍعله ػضَیت زض ّتات هسیطُ ٍ تاظضس اتحازیِ کَم ه تاضٌس تِ استٌاز هػَتِ هَضخ ‪ً ۱4۲۱0۲۳0۲۹‬وتستَى ًظاضت ضْطستاى ٍ هازُ ‪ ۶‬ائتی ًاهِ اجطائ اًتراتات ّت ت هسیطُ اتحازیِ ّای غٌل ( هَضَع اجطای‬ ‫تثػطُ ‪ ۳‬هازُ ‪ ۰۰‬هاًَى ًظام غٌل هػَب هَضخ ‪ ۱۳۹۰0۲۶0۱۰‬هجلس ضَضای استه ) زػَت تِ ػول ه ایس‪ ،‬اظ تاضید ‪ ۱4۲۱0۲۷0۲۰‬تا تاضید ‪ ۱4۲۱0۲۷0۱۱‬تِ هست ‪ ۱۲‬ضٍظ جْت ثثت ًام ٍ تٌوتل کطم ًاًسیسائ تـِ‬ ‫ػٌَاى اػضای ّت ت هسیطُ اتحازیِ ٍ یا تاظضس اتحازیِ زض غَضت زاضتی ضطایظ ظیط پس اظ هطاجؼِ تِ ساهاًِ ایٌتطًت »ایطاًتاى اغٌاف «تِ ًطاً ‪ , www.iranianasnaf.ir‬ثثت ًام ٍ زضیاکت ًس ضّـاـتـطی تـا زض‬ ‫زست زاضتی اغل هساضى تِ زتتطذاًِ ّتات اجطائ تطگعاضی اًتراتات ّتات هسیطُ اتحازیِ ّای غٌل ضْطستاى هطًس هستوط زض ازاضُ غٌؼت‪ ،‬هؼسى ٍ تجاضت ضْطستاى هطًس ٍاهغ زض ذتاتاى عالواً هتساى اهـام حسـتـی‬ ‫(ع) تِ اهای جؼلطی هطاجؼِ ًوایٌس‪(.‬ػسم هطاجؼِ حضَضی جْت ثثت ًام تِ هٌعلِ اًػطاف تلو ذَاّس ضس‪).‬‬ ‫(ارائه اصل هذارک در هنگام ثبت نام الشاهی است)‬ ‫جای هٌاسب تبلیغ کاال ٍخدهات شوا‬ ‫دربازارایراى ٍدًیا‬ ‫شوارُ تواس‪413۱۰4۰3:‬‬ ‫ضزایط داٍطلجبى‬ ‫عضَیت در اعضبء ّیئت هذیزُ اتحبدیِ ٍ ثبسرسی اتحبدیِ‬ ‫هذارک هَرد ًیبس‬ ‫ٍ ‪413۰17۰4‬‬ ‫روسناهه ارک‬ ‫اداره ثبت اسناد و اهالک حوسه ثبت هلک ضبستز‬ ‫اگْ هَضَع هازُ ‪ ۳‬هاًَى ٍهاز‪۱۳‬ائتی ًاهِ هاًَى تؼتتی تٌلتق ٍضؼتت ثثت ٍ اضاض ٍساذتواًْای کاهس سٌس ضسو‬ ‫تطاتط ضای ضواضُۺ ‪ّ ۱4۲۱0۲۵0۱۰-۱4۲۱۶۲۳۲4۲۱۳۲۲۱۸۰۲‬تات اٍل هَضَع هاًَى تؼتتی تٌـلـتـق ٍضـؼـتـت ثـثـتـ اضاضـ‬ ‫ساذتواًْای کاهس سٌس ضسو هستوط زض ٍاحس ثثت حَظُ ثثت هلی ضثستط تػطکات هالٌاًِ تتهؼاضؼ هتواض اهای هسته تـاتـائـ‬ ‫کطظًسۺ ػثاسؼل تطواضُ ضٌاسٌاهِۺ ‪ ۰۳4‬غازضُ اظ زضضطساًگ یی هغؼِ تاؽ تِ هساحت ‪ ۳۰۷۰0۱۵‬هتط هطتغ هلطٍظ ٍ هـجـعا ضـسُ اظ‬ ‫پتى ‪ -4۲‬اغل ٍاهغ زض یَسق اتاز ترص ‪ ۱۶‬تثطیع زض اشضتایجاى ضطه ترص حَظُ ثثت هلی ضثستط ذطیساضی اظ عطین توستـن‬ ‫ًاهِ هطحَم ػثاس تاتائ هحطظ گطزیسُ است‪ .‬لصا تِ هٌظَض اعتع ػوَم هطاته زض زٍ ًَتت تِ کاغلِ ‪ ۱۵‬ضٍظ اگـْـ هـتـطـَز زض‬ ‫غَضت ًِ اضراظ ًسثت تِ غسٍض سٌس هالٌتت هتواض اػتطاض زاضتِ تاضٌس ه تَاًٌس اظ تاضید اًتطاض اٍلتی اگْ تِ هـست زٍ‬ ‫هاُ اػتطاؼ ذَز ضا تِ ایی ازاضُ تسلتن ٍ پس اظ اذص ضستس‪ ،‬ظطف هست یی هاُ اظ تاضید تسلتن اػتطاؼ‪ ،‬زازذَاسـت ذـَز ضا تـِ‬ ‫هطاجغ هضائ توسین ًوایٌس‪.‬تسیْ است زض غَضت اًوضای هست هصًَض ٍ ػسم ٍغَل اػتطاؼ عثن هوطضات سٌس هالٌتـت غـازض‬ ‫ذَاّس ضس‪ .‬الظم تِ شًط است هست اػتطاؼ زض ضٍستا اظ ظهاى الػام زضهحل هحسَب ه ضَز‪.‬‬ ‫‪ *۵0۳۷‬تاضید اًتطاض ًَتت اٍلۺ ‪۱4۲۱0۲۶0۲۹‬‬ ‫تاضید اًتطاض ًَتت زٍمۺ ‪۱4۲۱0۲۶0۰۷‬‬ ‫ٍ‬ ‫رئیس ثبت اسناد و اهالک‪ -‬هحوذ ریص سفیذ‬ ‫‪ ۰۱۱‬هیلیَى تَهاى ٍام اشتغال بِ زًاى‬ ‫سرپرست خاًَار کندراهد پرداخت هیشَد‬ ‫اگهی پذیزش کانذیذای هیات هذیزه و باسرسی اتحادیه‪ -‬نوبت سوم‬ ‫اس کلیه اعضای دارای پزوانه کسب هعتبز‬ ‫اتحادیه صنف قواش فزوضاى ضهزستاى هزنذ‬ ‫خبرگساری ارک‬ ‫م الف ‪ 10411171‬ضبستز‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪7‬‬ ‫اصل ٍ فتَکپی پزٍاًِ کست‬ ‫هعتجز دُ سبل ٍ یب پٌچ سبلِ( ‪4‬‬ ‫سزی)‬ ‫اصل ٍ فتَکپی اس توبم صفحبت‬ ‫ضٌبسٌبهِ (‪ 1‬سزی) » در یک‬ ‫صفحِ ‪«A4‬‬ ‫اصل ٍ فتَکپی پطت ٍ رٍ‬ ‫کبرت هلی(‪ 13‬سزی)‬ ‫اصل و فتوکپی مدرک‬ ‫تحصیلی مورد قبول ‪ 1‬برگ‬ ‫عکس ‪ 3*4‬جذیذ( ‪ 4‬قطعِ)‬ ‫فتَکپی اعتجبر ًبهِ ثزای افزاد‬ ‫دارای سبثقِ عضَیت در‬ ‫ّیات هذیزُ اتحبدیِ ّب(‪1‬‬ ‫ثزگ)‬ ‫تبثعیت جوَْری اسالهی ایزاى‬ ‫اعتقبد ٍ التشام عولی ثِ ًظبم جوَْری اسالهی ایزاى‬ ‫داضتی سَء پیطیٌِ کیفزی هَثز‬ ‫عذم هوٌَعیت تصزف در اهَرال‪ :‬هبًٌذ حجز ‪ٍ ،‬رضکستگی ٍ افالس‬ ‫عذم اعتیبد ثِ هَاد هخذر‬ ‫اعذم اضتْبر ثِ فسبد‬ ‫داضتی حذاقل هذرک تحصیلی دیپلن ثزای افزاد فبقذ سبثقِ عضَیت در ّیئت هذیزُ یب گَاّی هعتجز اس ادارُ اهَسش ٍ پزٍرش‬ ‫حذاکثز سی در سهبى ثجت ًبم ّفتبد ٍ پٌج سبل‬ ‫داضتی پزٍاًِ کست هعتجز دائن ( دُ سبل – پٌج سبلِ)‬ ‫ٍثبقت ٍ اهبًت‬ ‫ثب استٌبد ثِ تجصزُ ‪ :5‬افزاد هَضَع تجصزُ ‪ 6‬هبدُ ‪ 22‬قبًَى ( کبرکٌبى اتحبدیِ ّب ٍ اتبق اصٌبف ٍ دستگبّْبی اجزائی هَضَع هبدُ ‪ 5‬قبًَى هذیزیت‬ ‫خذهبت کطَری) در صَرتی هی تَاًٌذ داٍطلت ضًَذ کِ قجل اس ثجت ًبم اس سوت خَد استعفبء ًوبیٌذ ‪ ،‬ارائِ هذارک رسوی پذیزش استعفبء اًبى پیص اس ضزٍع ثِ‬ ‫کبر ّیئت هذیزُ الشاهی است‪.‬‬ ‫ًذاضتی سبثقِ عضَیت ثیص اس دٍ دٍرُ هتَالی یب چْبر دٍرُ هتٌبٍه در ّیبت هذیزُ‬ ‫(تؼطیق پطٍاًِ ًسه هؼتثط تِ استٌاز تثػطُ تٌس ‪ ۹‬هازُ ‪ ۳‬ائتی ًاهِ اجطائ اًتراتات ّت ت هسیطُ اتحازیِ ّای غٌل )ۺ پطٍاًِ ًسه هؼتثط هجَظّی است ًِ تاضید اػتثاض اى هٌوض ًاطزیسُ ٍ غاحه اى تـتتط ضـل ًسازُ ٍ‬ ‫ٍاحس غٌل ذَزض ا تِ ؿتط ٍاگصاض ٍ یا اجاضُ ًسازُ تاضس ٍ ٍاحس غٌل کؼال ٍ هٌاى اى تـتتط ًتاکتِ تاضس‪.‬‬ ‫‪ *40۱۱۵‬تاضید اًتطاضۺ ‪ *۱4۲۱0۲۶0۰۷‬ضٍظًاهِ اضى‬ ‫هیات اازایی بزگشاری انتخابات هیات هذیزه اتحادیه های صنفی ضهزستاى هزنذ‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫وشبوی الکتریویکی ریزوبمٍ ارک‬ ‫سبیت ریزوبمٍ ارک‪arkonline.ir 9‬‬ ‫سبیت پبیگبٌ خبری ارک ‪ark-news.ir9‬‬ ‫ایمیل ریزوبمٍ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایمیل مذیرمسئًل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫مذیر اجرائی‪ 9‬معصًمٍ حجبزی‬ ‫مجری سبیت ریزوبمٍ‪ 9‬سبوبز اشراقی‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫یکطىبٍ ‪ ۲۶‬ضُریً ‪ ۸۱ * ۸0۲۸‬سپتامبر ‪ ۲۸ * ۲۲۲۲‬وفر ‪ * ۸000‬سال سی ی دی ( ایتً‬ ‫مذال وقرٌ برای کبراتٍ کبرتبریسی‬ ‫دسیصن مىتی ‪۵۳‬کیلًگش وًخًاو ن ابًالتضنج‬ ‫اػذی ن ک سا ٍ ک ًاومىذیؿ یؼ ٍ انشینض‬ ‫کٍ الح مؼ ح کؼب منذا طنال بنًد دس‬ ‫دیذاسپ ی وی ػلیشغم بش ش وؼا بٍ حنشینت‬ ‫ب بذاقا لی سیبشی ؿذ یمذا وقشٌ گشف‬ ‫فرصت طالیی کبراتٍ کبَب بررای‬ ‫بُبًد روکیىگ در استبوبًل‬ ‫جبیگبٌ سًم داوشجًی ایراوی در پبیبن‬ ‫دیر چُبرم شطروج قُرمبوی جُبن‬ ‫تابت َای ضغروج تُرماوی داوطجًیان اُاان‬ ‫د بلژیک د حال پیگیری است ی با پایان دی‬ ‫چُا ایه تابت َا ا ش داغلی داوطجاًی‬ ‫ایراوی د اایگاٌ سً ایستاد‪.‬‬ ‫بٍ گضاسؽ ایشو اص فذساػیًن ملی یسصؽَ‬ ‫داوـگ َیت اسؽ داغلی اػ د فیذٌ کـًسم ن‬ ‫دس بخؾ پؼشان ب ‪ ۱ ۳‬ام ی ص (َم امن نین ص بن‬ ‫ب صیکى ن مغًلؼ ن ی ػىگ پًس) دس خن ینگن ٌ‬ ‫ػً خذی قشاس گشف‬ ‫دس خذی سدٌ بىذ نینمنی (بن احن نؼن ب‬ ‫ام ی صات ‪ ۱‬ب صیکه بش ش یمَ ) یم لُؼ ن کٍ‬ ‫ب حذاکثش وتشات دس ایه سق ب َ حضًس پیذا‬ ‫کشدٌ اػ ب ‪ ۰۲ ۳‬ام ی ص کذسوـیه اػن ی‬ ‫یم الم ن ب ‪ ۷‬ام ی ص دس خ یگ ٌ دی قشاس داسد‬ ‫ی یم ایشان ویض ب ‪ ۶‬ام ی ص س نانٍ ػنً سا دس‬ ‫اخ ی س داسد یمَ یًو ن ی فشاوؼٍ ویض َش دی‬ ‫ب ‪ ۵ ۳‬ام ی ص دس ؼقیب کذسوـیى ن َؼ ىذ‬ ‫دس پ ی ن دیس چُ س اػ د فیذٌ اسؽ داغنلنی‬ ‫‪ ۱/۳‬ام ی ص ی اػ د بیهالمللی منُنذ غنالمنی‬ ‫‪ ۲/۳‬ام ی صت اػ د بیه النمنلنلنی صون ن منانینىن‬ ‫ػلیوؼب ‪ ۲‬ام ی صت اػ د فیذٌ صو ن طى ص اصلنی‬ ‫ی طیى پ کطیى ‪ ۰/۳‬ام ی ص کؼب کشدوذ‬ ‫ایکیىجی ایل ) * ضما ٌ ( سایی ) ا ‪ * ۲۲5۲‬ورزش و گردشگری‬ ‫کذام کشًر اریپبیی بیشتر بٍ‬ ‫گردشگری متکی است؟‬ ‫وطریٍ اتلتیک تا اغاا ااا‬ ‫اُاوی ‪ ،۲۲۲۲‬باٍ واً‬ ‫َفتگی مُمتریه اتافااتاا‬ ‫برای با یکىان ی ماربایاان‬ ‫تیم َای مختلف ا ا یاابای‬ ‫میکىذ‪.‬‬ ‫بٍ گضاسؽ ایؼنىن ت ن خن‬ ‫خُ وی ‪ ۲۲۲۲‬فقط ‪ ۴۵‬سیص‬ ‫‪"The‬‬ ‫ب قی م ونذٌ اػن‬ ‫"‪َAthletic‬ش َنتن نٍ ن‬ ‫ؿشیع خ خُ وی ػ ًوی سا‬ ‫مى ـش میکىذ ًَاداسان سا‬ ‫دس خشی ن َمٍ سیینذادَن‬ ‫ق ن بننج ننًخننٍت سیوننذَ ن‬ ‫ک یکی ی ب صیکى ن کلینذ‬ ‫ػًت اغ ص خ قشاس دَذ‬ ‫خظ خً دن ژسًس ا‬ ‫تیم ملی بر یل‬ ‫گ بشیج طػًع ‪ ۴‬گنج دس‬ ‫ؿشیع فلج بشا اسػنىن‬ ‫دس ایه فلج بٍ ثمش سػن ونذٌ‬ ‫اػ ام بنشا بن ص َن‬ ‫دیػ وٍ ا ی ب غى ی نًونغ‬ ‫‪ ۲۲‬تیم حاضر‬ ‫بٍ یم ملی فً نان بنشصینج‬ ‫دػننًت وـننذ بننٍ َننمننشاٌ‬ ‫گ بشیج م س یىنلنی منُن خنم‬ ‫دیگش اسػىن ی گن بنشینج‬ ‫مذافغ مین ونی بنذین بن ص‬ ‫ًپچی َ لىذونی نًػنط‬ ‫ی ٍ و دیذٌ گشف ٍ ؿذٌ اػ‬ ‫گ بشیج طػًع پغ اص ایلیه‬ ‫ب ص خًد ًػط نین نٍ دس‬ ‫ػ ‪۲۲۰۴‬ت ‪ ۳۴‬بن س بنشا‬ ‫بشصیج بٍ مینذان سفن ت ‪۰۷‬‬ ‫گج صد ی ‪ ۰۱‬پ ع گج داد‬ ‫با گطت کی یش باٍ‬ ‫تیم ملی ایران‬ ‫ػشمشبی پش غ لی ینم منلنی‬ ‫فً ا ایشان بؼذ اص ػٍ ػن‬ ‫ی وننیننم بننٍ ننُننشان امننذ‬ ‫کی سیؽ اخنشینه بن س دس‬ ‫صمؼن ن ن ‪ ۰۱۷۵‬نُننشان سا‬ ‫شک کشدٌ بًد ی ح ال بنؼنذ‬ ‫اص ػٍ ػن ی ونینم بنشا‬ ‫ػشمشبیگش مدذد یمملنی‬ ‫یاسد ُشان ؿذ ن َنذاین‬ ‫تابت َای کا اتٍ یان سریا تارکایاٍ عای‬ ‫ی َای ایل تا سً مُرماٌ د اساتااواباًل‬ ‫برگزا میضًد‪.‬‬ ‫دس سیوذ بنشگنضاس سقن بن َن ػنش ات‬ ‫ک سا ٍک َ یی کٍ سوکیى او ن صیش ‪ ۱۲‬ب ؿنذ‬ ‫اخ صٌ حضًس وذاسوذ دس یاقنغ سقن بن َن‬ ‫ػش ا میذاوی بشا ػ یش ونتنشات اػن کنٍ‬ ‫ب ًاوىذ خ یگ ٌ خًد دس سدٌ بىذ خنُن ونی سا‬ ‫بُاًد باخـىذ‬ ‫بش ایه اػ عت ک سا ٍک َ کـًسم ن ویض اینه‬ ‫فشک سا داسوذ ب ػنمنلنکنشد خنًب دس‬ ‫اػ واً َم سوکیى خًد سا بُاًد بخـیذٌ ی‬ ‫َم ًاو ییَ خًد سا بٍ ک دس فىی نینم َن‬ ‫ملی ث ب کشدٌ ب ًاوىذ بٍ شکیب اکلی یم‬ ‫ملی وضدی ؿًوذ‬ ‫دس بخؾ مشدان؛ مُذ خذابخـیت منش ضنی‬ ‫وؼم یت محمًد وؼم یت پًسی اقذػیت منُنذ‬ ‫ؿٍگجت ػلیشض فشخیت ػلیشض حیذس ت بُى‬ ‫دَق نصادٌ ی مدیذ وکًَم وتشات اػنضامنی‬ ‫َؼ ىذ ؿُشا َنشی ػنشمنشبنی ی منُنذ‬ ‫احمذ بٍػىًان مشبیت َذای ایه وتنشات سا‬ ‫دس می اػ واً بشػُذٌ داسوذ‬ ‫دس بخؾ صو ن ویض مؼلًمٍ محؼىی نت اییـنه‬ ‫ب قش ت ا ًػ گلـ دوظادت مایى حیذس ت ماینىن‬ ‫ک یی ویت لیال بشخؼلی ی ؿیم ا ػؼذ ساَی‬ ‫ایه سییذاد خًاَىذ ؿذ‬ ‫فشخى ص اسب ب ی پگ ٌ صوگىٍ بٍػىًان ػشمنشبنی‬ ‫ی مشبی یم صون ن دس کن سا نٍ یان ػنش ا‬ ‫اػ واً ؿشک میکىىذ‬ ‫سردبیر‪ 9‬سبولی اشراقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬زمیىٍ اوتشبر ‪ 9‬فرَىگی ‪َ -‬ىری ‪ -‬ادبی ‪ -‬علمی‬ ‫کذپستی‪ - 4052536129‬تلفه‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبکس‪ - 24301605 9‬شمبرٌ َمراٌ ‪180330455719‬‬ ‫وشبوی ‪ 9‬تبریس خیبببن ازادی‪ -‬خیبببن مبراالن ورسیذٌ بٍ میذان فذک‬ ‫دفتر ریزوبمٍ ارک ‪ -‬چبپخبوٍ‪ 9‬پرویبن تبریس‬ ‫‪ ۷۶‬ی تا اا اُاوی‬ ‫مُمتریه اتفاتا‬ ‫د مسابقا کا اتٍ تُرماوی کطً که ضایاه‬ ‫کان ایران کٍ د تبریز برگزا ضذتیم پرتذ‬ ‫یمىسجم کیًکًضیه اییااماا اکاناریاىااییاه‬ ‫برتر اکسب کرد‪.‬‬ ‫مذیر مسئًل یصبحب امتیبز‪ 9‬محمذ اشراقی‬ ‫گردضگران ااا ٌ پیذا کردٌ اوذ بٍ سراسر ا یپا سفار‬ ‫کىىذ‪ ،‬اما مًوتٍوگری بیص ا سایر وقاط ا یپا اغاًش‬ ‫خًد ا بٍ یی گردضگران با کردٌ است؛ چاراکاٍ‬ ‫گردضگری بیص ا ‪ ۲۲‬د وذ ا د امذ ایه کطً ا‬ ‫د برمیگیرد‪.‬‬ ‫ایه یم سا دس خ خُ وی بنش‬ ‫ػُذٌ داؿ ٍ ب ؿذ‬ ‫بٍ وظش می سػنذ کن سلنًع‬ ‫کی سیؽ یاقنؼن ا اینشان سا‬ ‫دیػ داسد ی اوُ ویض یاقؼن ا‬ ‫دػ نین س ػنشمنشبنی ػن بن‬ ‫مىچؼ شیًو ین نذ سا دیػن‬ ‫داسوذ ایه مشبنی ‪ ۴۷‬ػن لنٍ‬ ‫بشا دیمنینه بن س َنذاین‬ ‫ایشان سا بش ػُذٌ گشفن ای‬ ‫خ یگضیه دساگ ن اػکًچیچ‬ ‫ؿذٌ اػ‬ ‫کی سیؽ ب ػن بنقنٍ نشینه‬ ‫ػشمشبی یم ملی اینشان بنًد‬ ‫کٍ دس ‪ ۷۵‬بن ص دس ین‬ ‫دیسٌ ‪ ۶‬ػ لنٍ بنینه ایسینج‬ ‫‪ ۲۲۰۰‬نن طاوننًیننٍ ‪۲۲۰۷‬‬ ‫َذای نینم سا بنشػنُنذٌ‬ ‫داؿ اینشان دس ان دیسٌ‬ ‫‪ ۴۲‬بشدت ‪ ۲۲‬مؼن ی ی ‪۰۱‬‬ ‫ؿکؼ داؿن کنی سیؽ‬ ‫اخشیه ب س دس کلمای ی ملش‬ ‫حضًس داؿ ٍ اػ ای ایلیه‬ ‫یم سا بٍ ی چُ س وُن ینی‬ ‫کًپ امشیک ‪ ۲۲۰۷‬ی دیمنی‬ ‫سا بٍ فیى خ منلن َن‬ ‫افشیق سػن ونذ اینشان کنٍ‬ ‫َننشگننض دس پننىننح دیسٌ‬ ‫حضًسؽ دس خ خُ وی اص‬ ‫مشحلٍ گشیَی فشا ش وشفن نٍت‬ ‫دس خ خنُن ونی ‪ ۲۲۲۲‬دس‬ ‫گشیٌ ‪B‬ب اوگلیغت یلنض ی‬ ‫امشیک َمگشیٌ اػ‬ ‫کیسیؽ ‪ ۲۲‬ب صیکه ایشاونی‬ ‫سا بشا ب ص َ دیػن ن ونٍ‬ ‫م ٌ ػپ ماش بشابش اسیگًئنٍ ی‬ ‫ػىگ دػًت کشدٌ اػ‬ ‫پیکتًسد خ خُ وی بشا‬ ‫اوگلیغ ب ص وخًاَذ کشد‬ ‫گشت ػ یت گی َمنینـنٍ‬ ‫اػال کشدٌ اػ نکنٍ بنٍ‬ ‫خشدن پیکتًسد اػ م د داسد‬ ‫ام ای بشا ب ص َ لنین‬ ‫مل َ ب ای لی ی المن ن دس‬ ‫دػ ن ننشع وننخننًاَننذ بننًد‬ ‫دسیاصٌب ن ‪ ۲۶‬ػ لٍ ایس ًن ی‬ ‫ؿم سٌ ی اوگلیغ بٍ دلینج‬ ‫ملذیمی اص ون حنینٍ سان‬ ‫بشا ػٍ َت ٍ اص می دیه دیس‬ ‫خًاَذ بًد‬ ‫پیکتًسد دس مؼ بقن ت خن‬ ‫خُ وی ‪ ۲۲۰۶‬ی یًسی ‪۲۲۲۲‬‬ ‫وقؾ محًس داؿ ؛ خ ینی‬ ‫کٍ اوُ بٍ وینمنٍ ونُن ینی ی‬ ‫دیذاس وُ یی سػیذوذ‬ ‫اکادمی فًتبال تراکتً با پىج تیم د لیگَای کطً ی حضً مییابذ‬ ‫مذیر اکادمی فًتبال باضگاٌ تراکتً گافاتا ایاه‬ ‫باضگاٌ با پىج تیم امیذ‪ ،‬ااًاواان‪ ،‬یار ‪ ۸۱‬ساال‪،‬‬ ‫وًاًاوان د لیگ َای کطً ی ی تیم واًواُاادن د‬ ‫مسابقا استاوی ضرکت میکىذ‪.‬‬ ‫بٍ گضاسؽ ایشو ت حؼیه خطیای دس گت یگًینی بن‬ ‫اؿ سٌ بٍ ـکیج ؿًسا اک دمی ب ؿگ ٌ اظُ س کنشد‪۸‬‬ ‫ایه ؿًسا یظیتٍ ػی ػ گزاس اک دمی فنً نان ی‬ ‫یمَ پ یٍ شاک ًس سا بشػُذٌ داسد ی ػؼی میکىیم‬ ‫ب بشو مٍسیض ت امک و ت خًبی بشا ینم َن پن ینٍ‬ ‫امیه کىیم اػ ؼذاد ی ًاو یی ب صیکى ن دس ؿشاینط‬ ‫ایذٌا ؿکًف ؿًد‬ ‫ی َمچىیه ب اؿ سٌ بٍ اػط وم یىنذگنی منذسػنٍ‬ ‫فً ا شاک ًس بٍ ؿُشػ ن َ ت گت ‪ ۸‬ونمن ینىنذگنی‬ ‫مذسػٍ فً ا شاک ًس کشف ا بٍ افشاد ح ئنض ؿنشاینط‬ ‫دادٌ میؿًد ی فؼ لی ؿ ن ب وظ ست ک مج اک دمنی‬ ‫ب ؿگ ٌ اود خًاَذ ؿذ ی اص بیه ب صیکى ن مؼن نؼنذ‬ ‫مذاسع فً ا ت یمَ صیش ‪ ۰۲‬ػ ت صیش ‪ ۰۱‬ػ ی‬ ‫صیش ‪ ۰۲‬ػ سا ـکیج خًاَیم داد‬ ‫خطیای دس مًسد اخشیه یضؼین نینم َن پن ینٍ‬ ‫شاک ًست ًضیح داد‪ ۸‬قشاسداد ب صیکى ن یمَ پن ینٍ‬ ‫مىؼقذ ؿذٌ ی مشبی ن ایه ینم َن اص ػنً ؿنًسا‬ ‫اک دمی او خ ب ؿذٌاوذ کٍ اػن منی اون ن پنغ اص‬ ‫اوؼق د قشاسدادؿ ن اػال خًاَذ ؿذ‬ ‫ی اض فٍ کشد‪ ۸‬ام دگی داسیم اص ب صیکى ن مؼ ؼذ‬ ‫ؼ گشف ٍ ی دس کًست پزیشف ٍ ؿذنت او ن سا دس‬ ‫ویم فلج بٍ یمَ اض فٍ کىیم‬ ‫مرمت خاوٍ استاد ضُریا بعذ ا پیک سفرَای گردضگران بٍ تبریز اغا میضًد‬ ‫ئیس ضً ای اس می ضُر تبریز ا اغا پریژٌ مرمت‬ ‫خاوٍ استاد ضُریا بعذ ا پیک سفرَای گاردضاگاران‬ ‫داخلی ی خا ای بٍ تبریز ی با استفادٌ ا تجربیاا ی‬ ‫وظرا کا ضىاسان ی خبرگان ایه حً ٌ خبر داد‪.‬‬ ‫حد االػال سػً بشگنی دس خلنًف پنشیطٌ‬ ‫مشم خ وٍ اػ د ؿُشی س بٍ ػىًان یکنی اص امن کنه‬ ‫اسصؿمىذ ی فشَىگی اشیضت اظُ س کشد‪ ۸‬ب نًخنٍ بنٍ‬ ‫خ یگ ٌ اػ د ؿُنشین س دس فنشَنىن ی ادب اینه‬ ‫مشصیبً بٍ خلًف اشیض ی ارسب ید ن ی دغذغٍا‬ ‫کٍ دس ایه خلًف داؿ مت مًضًع منشمن خن ونٍ‬ ‫اػ د ؿُشی س سا دس ؿًسا ؿُش مطشح کشدٌ ی پیگیش‬ ‫حلً و یدٍ بًدیم‬ ‫ی دس خلًف صم ن اغ ص پشیطٌ مشم خ وٍ اػ ن د‬ ‫ؿُشی ست خ طشوـ ن کشد‪ ۸‬ب ًخٍ بٍ ایىنکنٍ دس من ٌ‬ ‫َ اخیش ؿ َذ پی ػتشَ گشدؿگش دس اشینض‬ ‫بًدیمت سیوذ اخشایی مشم ؿشیع وـذٌ اػن چنشا‬ ‫کٍ اغ ص پشیطٌ ب ػث میؿذ خ وٍ اػ د ؿُشی س بشا‬ ‫ب صٌ صم وی بؼ ن اص لیؼن منشاکنض فنشَنىنگنی ی‬ ‫گشدؿگش ؿُشم ن کى س بشید‬ ‫ی ادامٍ داد‪ ۸‬ب ًخٍ بٍ ایه کٍ مشاحج اداس الص‬ ‫بشا اخشا پشیطٌ مشم خ وٍ اػ د ؿنُنشین س طنی‬ ‫ؿذٌ اػ ب پ ی ن پی ػتشَ گشدؿگشان داخلی‬ ‫ی خ سخی بٍ اشیضت مشم ایه خ وٍ اغ ص میؿًد اص‬ ‫ػً دیگش ب یذ ًخٍ داؿ کٍ پشیطٌ منزکنًس بنٍ‬ ‫دلیج ایهکٍ دس اث س ملی ثا ؿذٌ لزا بش اػ ع طشح‬ ‫مشم ی اود می گیشد بٍ گضاسؽ ایؼى ت بنٍ ونقنج اص‬ ‫سیابط ػمًمی ؿُشداس اشینضت بنشگنی دس پن ین ن‬ ‫گت ‪ ۸‬م ػت وٍ اص طشی چ ٌَ خزب خن ونٍ َن‬ ‫ایه محذیدٌ مـکالت م ؼذد سطًب ی بنشا خن ونٍ‬ ‫اػ د اید د ؿذٌ اػ کٍ بش َمیه اػ ع الص اػن‬ ‫مشم ب حضًس ک سؿى ػ ن ی خاشگ ن اینه ػنشکنٍ‬ ‫اود پزیشد کٍ ایه اقذا ب َنمنکن س ؿنُنشداس‬ ‫مىطقٍ َـ ت اداسٌ کج میشاث فشَىگیت گشدؿگش‬ ‫ی کى یغ دػ ی اػ ن ی اداسٌ گشدؿنگنش ػن صمن ن‬ ‫فشَىگیت اخ م ػی ی یسصؿی ؿُشداس اشیض اوندن‬ ‫خًاَذ ؿذ‬ ‫تعمیق ابغٍ گردضگری با َىذ د دستً کا ایران‬ ‫معاین گردضگری ی سفیر ایران د کطً َىذیستاان‪،‬‬ ‫تعمیق ضىاخت دی کطً براساس تًسعاٍ تاعااما‬ ‫گردضگری ا د دستً کا ترا دادوذ‪.‬‬ ‫بٍ گضاسؽ ایؼى ت ػلیاکغش ؿ لا فین ن دس دینذاس بن‬ ‫ایشج الُی ن ػتیش ایشان دس کـًس َىنذیػن ن ن نن بن‬ ‫اؿ سٌ بٍ سیـٍَ ی اؿ شاک ت فشَىگی ی سیخنی دی‬ ‫کـًست اید د بؼ ٍ ػملین نی َنذفنمنىنذ گؼن نشؽ‬ ‫ؼ مالت گشدؿگش سا دس دػ ًسک س قشاس داد بنش‬ ‫ماى انت ػالیٌ بش ؿىن خن بنخنؾ خلنًکنیت‬ ‫فشک َ مؼ ؼذ ؿکًف یی احل ء ؿًد‬ ‫بش ایه اػ عت بشگضاس سییذادَ مـ شکت حضًس‬ ‫دس وم یـگ ٌَ گشدؿگش دی کـًست فؼ کنشدن‬ ‫بخؾ خلًکیت بٍسیصسػ وی اػى د َمکن س َن‬ ‫دیػًیٍ ی ویض بشگضاس وـؼ َ ‪B ۲B‬بٍ ػنىنًان‬ ‫اسک ن بؼ ٍ ػملی ی پیـىُ د مطشح ؿذ‬ ‫سیابط ػمًمی مؼ یو گشدؿگش َمچىنینه اػنال‬ ‫کشد‪ ۸‬اگ َی ی ؿى خ بیـ ش اص فؼ الن گشدؿنگنش‬ ‫کـًس َىذیػ ن ویض بٍ ػىًان یکی اص الضام ت ونتنًر‬ ‫دس ب صاس گشدؿگش َىذ بی ن ؿذ بش ایه اػ ع بنٍ‬ ‫ک سگیش ظشفی َ ػت ست اینشان دس دَنلنی ی‬ ‫ػشکىؼًلگش َ صمیىٍ مؼشفی بخؾ خلًکی فؼ ت‬ ‫افشاد مؼشیفت ثیشگزاس ی ایىتلًئىؼشَن سا اص اینه‬ ‫کـًس فشاَم خًاَذ کشد‬ ‫ب ًخٍ بٍ ایهکٍ پیؾ اص بنحنشان کنشیون کـنًس‬ ‫َىذیػ ن ب بیؾ اص ی میلی سد خمؼی ت ‪ ۵‬میلنینًن‬ ‫گشدؿگش خشیخی ی ‪ ۰۵‬میلیًن گشدؿنگنش یسید ت‬ ‫بٍ گضاسؽ ایؼى بٍ وقج اص یًسیویًصت ؿًسا خُ وی‬ ‫ػتش ی گشدؿگش ت کـًسَ اسیپ یی کٍ پنینؾ اص‬ ‫ؿیًع ییشیع کشیو ی ح ی دس یضؼی فؼنلنیت اص‬ ‫وظش اق ل د بیؾ ش بٍ کىؼ گشدؿگش من نکنی‬ ‫َؼ ىذ سا مؼشفی کشد‬ ‫ایه مق یؼٍ ب بشسػی ًلیذات و خ لق داخلنی َنش‬ ‫کـًس کًست گشف ٍ اػن دس ػن ‪۲۲۰۷‬ت دس‬ ‫کـًس کًچ «مًو ٍوگشی »کىؼ گشدؿنگنش‬ ‫وضدی بٍ ی ػً اص ًلیذات و خن لنق داخنلنی‬ ‫کـًس سا دسبشمیگشف ی اکىًن ‪ ۲۳ ۳‬دسکنذ اص‬ ‫ًلیذات و خ لق داخلی سا بٍ خًد اخ ل ف دادٌ‬ ‫اػ‬ ‫اص صم وی کٍ محذیدی َ مؼ فش ی منشبنًب بنٍ‬ ‫َمٍ گیش ییشیع کنشیون کن َنؾ پنینذا کنشدت‬ ‫مق َ کـًسَ مخ نلنت نالؽ منی کنىنىنذ‬ ‫گشدؿگشان سا خزب کىىذ دس کـنًسَن ینی کنٍ‬ ‫اق ل د ان َ بٍ ؿذت بٍ حضًس گشدؿگشان م کنی‬ ‫اػ ت خزب گشدؿگش ی امش ضشیس اػ‬ ‫دس ػ ‪۲۲۰۷‬ت «کنشیاػنی »ونینض دس س نانٍ دی‬ ‫کـًسَ اسیپ یی ب بیؾ شیه یابؼ گی اق نلن د‬ ‫بٍ کىؼ گشدؿگش قشاس گشف دس ػن ‪۲۲۰۷‬ت‬ ‫حذید ی چُ س اص ًلیذات ون خن لنق داخنلنی‬ ‫کشیاػی بٍ گشدؿگش اخ ل ف داؿ ایه ام س‬ ‫دس ػ ‪ ۲۲۲۰‬بٍ ‪ ۰۴ ۰‬دسکذ ک َؾ ی ف‬ ‫پیؾ اص َمٍ گنینش یینشیع کنشیون ت کنىنؼن‬ ‫گشدؿگش دس بیؾ اص ی پىدم ًلیذات و خ لنق‬ ‫داخلی یًو نت ایؼلىنذ ی النان ونی ػنُنم داؿن‬ ‫َماکىًن ایه ام س دس َش ی اص ایه کـنًسَن بنٍ‬ ‫کم ش اص ی ؿـم سػیذٌ اػ‬ ‫اص طشفیت دس ػ ‪ ۲۲۰۷‬بشخی اص کـًسَ بٍ مقنذاس‬ ‫بؼی س کم اص وظش اق ل د بٍ کىؼن گنشدؿنگنش‬ ‫م کی بًدوذ ایه کـًسَ َمچىیه اص صمن ن لنغنً‬ ‫محذیدی َ مشص ت دس خزب گشدؿگش و مًفن‬ ‫بًدٌاوذ‬ ‫دس ػ ‪۲۲۰۷‬ت ایشلىذ ‪ ۲ ۲‬دسکنذ اص نًلنینذات‬ ‫و خ لق داخلی سا اص کىؼ گشدؿنگنش ن منینه‬ ‫کشد ایه ام س بشا لُؼ ن ‪ ۲ ۶‬دسکنذ ی بنشا‬ ‫سیػیٍ ‪ ۳‬دسکذ بًد‬ ‫دس ػ ‪۲۲۲۰‬ت گشدؿگش ‪ ۱ ۵‬دسکذ اص ًلینذات‬ ‫و خ لق داخلی کـًس سیػیٍ سا بٍ خًد اخ لن ف‬ ‫دادت ام او ظ س می سید اینه سقنم دس ػن خن س‬ ‫بیؾ ش ک َؾ پیذا کىذت ام دس ػ یش وق ب ق سٌ اسیپ‬ ‫ایه اسق امؼ افضایؾ خنًاَنذ ین فن ؛ چنشاکنٍ‬ ‫بؼی س اص کـًسَ ب افضایؾ ؿم س ب صدیذکىىذگ ن‬ ‫مًاخٍ َؼ ىذ‬ ‫ام سَ مشبًب بٍ ػ ‪ ۲۲۲۰‬وـ ن منی دَنذ اینه‬ ‫اسق ک َؾ پیذا کشدٌ اػ گشدؿگش دس ایشلىذ‬ ‫فقط ‪ ۰ ۲‬دسکذ اص کج اقن نلن د کـنًس سا دسبنش‬ ‫میگیشد ی دس لُؼ ن ویض کم ش اص ‪ ۱‬دسکذ‬ ‫محاًب شیه کـًسَ اسیپ َش ػ لٍ مینلنینًن َن‬ ‫گشدؿگش خزب میکىىذت ایه دسح لی اػ کٍ ایه‬ ‫کـًسَ کم ش اص َمؼ یگ وـ ن بٍ ایه گشدؿنگنشان‬ ‫م کی َؼ ىذ‬ ‫فشاوؼٍ محاًب شیه کـًس اسیپ اص وظش گشدؿگنش‬ ‫اػ ؛ چشاکٍ پیؾ اص َمٍگینش یینشیع کنشیون‬ ‫ػ الوٍ ‪ ۷۲‬میلیًن وتش بٍ ایه کـًس ػتش میکنشدونذ‬ ‫ایه دسح لی اػ کٍ مًو ٍوگشی کمی بینـن نش اص‬ ‫‪ ۲ ۳‬میلیًن گشدؿگش خزب کشدٌ اػ‬ ‫گشدؿگشان بشا ؿُشَ فشَىگیت مىظشٌَ صیا‬ ‫ی غزا لزیز فشاوؼٍ بٍ ایه کـًس ػتش میکىىذت ام‬ ‫پیؾ اص َمٍ گیش کشیو ت گشدؿگش کم ش اص ی‬ ‫دَم اص ًلیذات و خ لق داخنلنی فنشاوؼنٍ سا دس‬ ‫بشمیگشف ی دس ػ ‪ ۲۲۲۰‬ایه سقم ‪ ۴ ۳‬دسکنذ‬ ‫اػال ؿذ اػپ وی ویض دس ػ ‪۲۲۰۷‬ت بنینؾ اص ‪۶۲‬‬ ‫میلیًن ب صدیذکىىذٌ خزب کشدت ب ایه ح ػنُنم‬ ‫گشدؿگش دس ًلیذ و خ لق داخلنی فنقنط ‪۰۲ ۳‬‬ ‫دسکذ بًد ایه سقم دس ػ ‪ ۲۲۲۰‬بنٍ ‪ ۶ ۳‬دسکنذ‬ ‫ک َؾ پیذا کشد‬ ‫خبرگساری ارک‬ ‫‪www.ark-news.ir‬‬ ‫جبی مىبسب تبلیغ کبال یخذمبت شمب‬ ‫خضی ‪ ۲۳‬کـًس بش ش کىؼ گشدؿگش دونین بنًدٌ‬ ‫اػ ت اص ایهسی خزابی َ م ؼذد بشا بؼنین س‬ ‫اص کـًسَ گشدؿگشپزیش دوی بٍ َمشاٌ داسد‬ ‫درببزارایران یدویب‬ ‫شمبرٌ تمبس‪ 243108039‬ی ‪24301608‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5649

روزنامه ارک 5649

شماره : 5649
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه ارک 5648

روزنامه ارک 5648

شماره : 5648
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه ارک 5647

روزنامه ارک 5647

شماره : 5647
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه ارک 5645

روزنامه ارک 5645

شماره : 5645
تاریخ : 1401/09/05
روزنامه ارک 5644

روزنامه ارک 5644

شماره : 5644
تاریخ : 1401/09/03
روزنامه ارک 5643

روزنامه ارک 5643

شماره : 5643
تاریخ : 1401/09/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!