روزنامه ارک شماره 5591 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5591

روزنامه ارک شماره 5591

روزنامه ارک شماره 5591

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫ضئیِ خوَْض ‪:‬‬ ‫عضًیت ایزان‬ ‫در شبوگُبی قطعی‬ ‫میشًد‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫ّویی وفحِ‬ ‫*پىجشىبٍ ‪ 42‬شُزیًر ‪ 13 * 1241‬سپتبمبز ‪ 11 * 4444‬صفز‪ * 1221‬سبل سی ی دیم ( ایتًس ایکیىجی ایل ) * شمبرٌ ( سبیی ) ‪ 1* 3351 :‬صفحٍ *قیمت‪14444:‬ریبل * ایمیل‪ * ark.tabriz@yahoo.com :‬سبیت ریسوبمٍ ارک‪ *www.arkonline.ir :‬سبیت پبیگبٌ خبزی ارک خبز‪www.ark-news.ir :‬‬ ‫قیمتَبی میلیًوی سزییس‬ ‫مدارس دردسز جدید خبوًادٌَب‬ ‫اعتببر سىت َب‬ ‫در صفحبت دیگز می خًاوید‬ ‫سیبستّب ابالغی بشًبهِ ‬ ‫ ‬ ‫ّفتن؛ فشوتی بشا تَجِ ‬ ‫بیطتش بِ دیپلوبسی التصبد‬ ‫وفحِ‪2‬‬ ‫استبًذاس ارسببیجبىضشلی ‬ ‫ ‬ ‫خَاستبس تطکیل گشٍُ ًظبست بش ‬ ‫هذاسس دٍلتی ٍ غیشدٍلتی ضذ‬ ‫ وفحِ ‪۰‬‬ ‫اسلبم ببال سشٍیس هذاسس حتی بشا هسبفت ّب کَتبُ ایی سٍصّب بِ یکی اص دسدساشّاب ‬ ‫جذیذ خبًَادُّب تبذیل ضذُ است‪.‬‬ ‫ ‬ ‫زض وٌبض توبم هطىالت پیص ضٍی ذبًَازُّب اظ یبفنی هسضسِ ذَه‪ ،‬عسم ثجتًبم زض هتساضس‬ ‫زٍلنی عبزی ثِ ثْبًِ هحسٍزُ ثٌسی‪ ،‬ضْطیِ هساضس زٍلنی ٍ ضْتطیتِ ّتبی گتعاف هتساضس‬ ‫غیطزٍلنی ایٌجبض ًطخ ثبالی سطٍیِ هساضس‪ ،‬زضزسط خسیس ذبًَازُّب ضسُ است‪ً.‬طخ سطٍیتِ‬ ‫هساضس حنی ثطای هسبفتّبی وَتبُ ‪ ۰‬یب ‪ ۹۵‬زلیمِای ضلوی هعبزل ‪ 7‬تب ‪ ۱‬هتیتلتیتَى تتَهتبى‬ ‫است‪.‬ایی ضلن ثطای هسبفتّبی عَالًیتط تب ‪ ۹۱‬هیلیَى تَهبى اظ سَی ذبًَازُّب گعاضش ضسُ‬ ‫است‪.‬زض ّویی اضتجبط هحوس ضضب ٍلیعازُ ضئیِ ازاضُ تَسعِ اًدویّبی اٍلیب ٍ هطثیبى ٍظاضت‬ ‫اهَظش ٍ پطٍضش زضثبضُ ٍضعیت ًطخ سطٍیِ هساضس گفت‪ :‬هَلفِّبی هرنلفی ثتط ًتحتَُ‬ ‫تعییی ًطخ ذسهبت حول ٍ ًمل زاًص اهَظاى تاثیطگصاض است ٍ ًطخ ًبهِ اثالغی ضَضای ضْتط‬ ‫تحت تاثیط عَاهلی ّو َى هسبفت هسیط‪ٍ ،‬ضٍز ثِ هحسٍزُ عطح تطافیه ٍ ضفت ٍ اهتس زض‬ ‫سبعبت اٍج تطافیه لطاض هیگیطز‪ٍ.‬ی افعٍز‪ :‬سبل ‪ ۱۱‬اذطیی سبل اضائِ اهتَظش حضتَضی‬ ‫ثَز ٍ ایٌگًَِ ًیست وِ زض سبل ‪ ۹۴۵۹‬ثِ ًطخ اعالهی ضَضای ضْط زض ستبل ‪ 5۰ ،۱۱‬زضصتس‬ ‫اضبفِ ضَز ثلىِ ثبیس سِ سبل ضضس زض ثرص ًطخ ًبهِ هَضز تتَختِ ثتبضتس‪ٍ.‬لتیتعازُ گتفتت‪:‬‬ ‫ٍظاضتربًِّبی اهَظش ٍ پطٍضش‪ ،‬وطَض ٍ ضاُ زض سبهبًسّی سطٍیِ هساضس ٍظبیفی ضا ثتط‬ ‫عْسُ زاضًس‪ٍ.‬ی افعٍز‪ٍ :‬ظاضت وطَض ٍظیفِ سبهبًسّی حول ٍ ًمل زضٍى ضتْتطی‪ٍ ،‬ظاضت‬ ‫ضاُ ٍظیفِ سبهبًسّی حول ٍ ًمل ثطٍى ضْطی ٍ ضٍسنبیتی ٍ اهتَظش ٍ پتطٍضش ٍظتیتفتِ‬ ‫تسْیلگطی ٍ ثطلطاضی اضتجبط هیبى پیوبًىبض‪ٍ ،‬السیی ٍ هسیطاى هساضس ضا ثط عْسُ زاضز‪.‬‬ ‫ّویی وفحِ ‬ ‫اعتببس سٌت ّب‬ ‫هذیش هسئَل‪:‬‬ ‫ضعبیت ثعضی اظ سٌت ّب زض ثیی هتطزم زًتیتب زض اثتط‬ ‫تىطاض هطاخعِ ‪ ،‬اسنفبزُ هىطض ٍ ظیتبزی تتجتلتیت تبت‬ ‫ثنسضیح ثِ ٍظبیف ٍاخت الطعبیِ تجسیل هی ضًَس‪.‬‬ ‫سٌت ّب زاضای ٍیژگی ّبی هٌفی ٍ هثجت هی ثتبضتٌتس‪.‬‬ ‫تبثیطات ًىبت هٌفی ٍ هثجت سٌت ّب زض ظًسگی فطزی‬ ‫ٍ اخنوبعنی هطزم ایدبه هی وٌس وِ هَضز تدسیس ًظط‬ ‫ٍ ثبظ افطیٌی لطاض گیطًس‪.‬‬ ‫زض ثبظ افطیٌی ٍ اخطای خسیس سٌت ّتبی لتسیتوتی‪،‬‬ ‫ثْسبظی ٍ افعایص فَایس هبزی ٍ هعٌَی اًْب ضتطٍضی‬ ‫است‪ .‬سٌت ّب تحت تبثیط اگبّی ٍ ثبٍضّبی لسیتوتی‬ ‫ثَخَز اهسُ اًس‪ .‬ثعضی اظ سٌت ّب‪ ،‬ثتعتلتت ًتساضتنتی‬ ‫خبشثِ ‪ ،‬وبضایی ٍ یب زاضنی ضطض ّبی هبزی ٍ هعتٌتَی‬ ‫ثِ هطٍض ظهبى فطاهَش هی ضًَس‪ٍ .‬لی ثعضی اظ ستٌتت‬ ‫ّب زض اثط تصَض زاضنی هٌبفع فطزی ٍ خوعی ظًسُ هتی‬ ‫هبًٌس ٍ ون ٍ ثیص ثبعث ًعزیىی ٍ ایدبز ٍحست ثیتی‬ ‫احبز خبهعِ هی گطزًس‪.‬‬ ‫سٌت ّبی لسیوی ثب تجعیت اظ سبزگی ٍضعیت گصضنتِ‬ ‫ًسجت ثِ اٍضب وًٌَی‪ ،‬اظ ًتَعتی ختصثتِ عتوتَهتی‬ ‫ثطذَضزاضًس‪ٍ .‬لی ثعضی هطاسن لتسیتوتی‪ ،‬گتبّتب ثتب‬ ‫تططیفبت ظیبز ٍ پط ّعیٌِ اخطا هی ضًَس ٍ زض هتَاضزی‬ ‫ّن غیط لبثل تحول هی گطزًس‪ ٍ ،‬حنی ًَعی ٍیتژگتی‬ ‫تدول پطسنی ظیبًجبض ّن پیسا هی وٌس‪ً .‬وَز ایتی ًتَ‬ ‫هطاسن هضط ضا زضلبلت اخطای ثعضی هتطاستن اظزٍاج‪،‬‬ ‫خطی ّبی عطٍسی‪ ،‬سٌت ّبی چْبضضٌجِ سَضی ‪ ،‬چلِ‬ ‫ّبی ظهسنبى ٍاهثبلْن هی تَاى یبفت‪ .‬هطاسن پطتدول ٍ‬ ‫ّعیٌِ ثط‪ ،‬هعوَال تَسظ الطبض هطفِ خبهعِ ثطگعاض هتی‬ ‫ضَز ٍ زض هَاضزی ًیع ضست تفبٍت ّتبی عتجتمتبتتی‬ ‫ضا ثبضظ ًط هی وٌس‪ .‬هطاسن هنعبزل ٍ هنٌتبستت وتِ زض‬ ‫عجمبت هعوَلی ٍ هنَسظ اًدبم هی ضَز‪ ،‬هتَختجتبت‬ ‫ضبزی ٍ ٍحست فطٌّگی خبهعِ ضا فطاّن هی اٍضز‪.‬‬ ‫ثبٍض ایی است وِ ّطگًَِ افطاط ٍ تفطیتظ زض اختطای‬ ‫سٌت ّب ّن ‪ ،‬هثل ثمیِ هَاضز‪ ،‬ثِ هضط ٍ غتیتط لتبثتل‬ ‫تَصیِ ٍ تبئیس هی ثبضس‪.‬‬ ‫سائزان بب بزگ گذر ومیتًاوىد بعد اس مبٌ‬ ‫صفز در عزاق بمبوىد‬ ‫سخٌگَ فشاجب گفت‪ :‬بِ صائشاًی کِ لصذ داسًذ بعذ اص ‬ ‫هبُ وفش دس عشاق حضَس داضتِ ببضٌذ تَویِ های ضاَد ‬ ‫گزسًبهِ سسوی بِ ّوشاُ داضتِ ببضٌذ یشا کِ گزسًبهاِ ‬ ‫ٍیژُ اسبعیی بعذ اص پبیبى هبُ وفش اعتببس ًذاسد‪.‬‬ ‫سطزاض هْسی حبخیبى اظْبض زاضت‪ :‬ثب ّوبٌّگیّبی ثِ‬ ‫عول اهسُ ثب عطف عطالی ثطی گصض ٍیتژُ اضثتعتیتی‬ ‫حسیٌی ( ) تب پبیبى هبُ صفط اعنتجتبض زاضز‪ٍ.‬ی افتعٍز‪:‬‬ ‫ظائطاى وِ لصس زاضًس ثعس اظ هبُ صفط زض وطَض عتطاق‬ ‫حضَض زاضنِ ثبضٌس تَصیِ هیضَز گصضًبهِ ضسوی ثتِ‬ ‫ّوطاُ زاضنِ ثبضٌس چطا وِ گصضًبهِ ٍیژُ اضثعیی ثعس اظ‬ ‫پبیبى هبُ صفط لبثل پصیطش ًیست‪.‬گفنٌی است پیص اظ‬ ‫ایی تبضید اعنجبض گصض ٍیژُ اضثعیی تب ضٍظ ‪ 5۲‬ضتْتطیتَض‬ ‫هصبزف ثب اضثعیی حسیٌتی اعتالم ضتسُ ثتَز وتِ ثتب‬ ‫ّوبٌّگی ّبی ثِ عول اهسُ ثب وطَض عطاق تب اذتطیتی‬ ‫ضٍظ هبُ صفط توسیس ضس‪.‬‬ ‫یعدٌَبی سبخت مسکه بزای کبرگزان بٍ کجب میرسد؟‬ ‫وفحِ ‪۹‬‬ ‫ضبکلِ فشٌّگ ایشاى بب ضعش ٍ ‬ ‫ادبیبت دسّن تٌیذُ است‬ ‫وفحِ ‪5‬‬ ‫سئیس ببًک هشکض ‪ :‬اص ّش ‬ ‫ّضاس ًفش دٍ ًفش هطوَل ‬ ‫اییی ًبهِ حسبه تجبس‬ ‫وفحِ ‪7‬‬ ‫سًٍک وٌعت تَسیسن دس ‬ ‫پسبکشًٍب بب گشدضگش تصبدفی‬ ‫وفحِ ‪۰‬‬ ‫مىظًم یبدداشت‬ ‫قبچمبق‬ ‫طشح ّبیی کِ دس طَل ایی سبل ّب باب ّاذ ‬ ‫خبًِ داس کشدىِ الطبسِ ضعیف جبهعِ طشح سیاض ‬ ‫ضذُ است دس ٍالع بشا الطبس ضعیاف یایاذُ ‬ ‫ًطذُ ٍ هعوَال ًبهَفک عول کشدُ است‪.‬‬ ‫وبضگطاى یىی اظگطٍُ ّبیی ّستنتٌتس وتِ ثتِ‬ ‫صطاحت زض ایی لبًَى اظ اىّب ًبم ثطزُ ضتسُ ٍ‬ ‫ووه ثِ ایتدتبز هستىتی وتبضگتطی یتىتی‬ ‫اظٍظبیف اصلی زٍلنْبست‪ .‬عالٍُ ثط ایی‪ ،‬هتبزُ‬ ‫‪ ۹۴۱‬لبًَى وبض ثتط ًتمتص تتَ هتبى زٍلتت ٍ‬ ‫وبضفطهبیبى ثطای ضسبًسىِ وبضگطاى ثط ایی حتک‬ ‫اسبسی تاویس هی وٌتس‪ .‬زض ایتی هتبزُ اهتسُ‪:‬‬ ‫وبضفطهبیبى هىلفٌس ثب تعبًٍی ّبی هسىی ٍ زض‬ ‫صَضتعسم ٍخَز ایی تعبًٍیّب هسنتمتیتوتب ثتب‬ ‫وبضگطاىِ فبلس هسىی خْت تاهیی ذتبًتِ ّتبی‬ ‫ضرصی هٌبست ّوىبضی وتٌتٌتسٍّتوت تٌتیتی‬ ‫وبضفطهبیبى وبضگبُ ّبی ثتعضی هتىتلتف ثتِ‬ ‫احساث ذبًِّبی سبظهبًی زضخَاضوبضگبُ ٍ یتب‬ ‫هحل هٌبست زیگط هیثبضٌس‪ .‬زضتجصطُ یه ایی‬ ‫هبزُ ًیعثطًمص زٍلت تاویسضسُ استت‪ :‬زٍلتت‬ ‫هَظف است ثباسنفبزُ اظتستْتیتالت ثتبًتىتی‬ ‫ٍاهىتبًتبت ٍظاضت هستىتی ٍ ضتْتطستبظی‪،‬‬ ‫ضْطزاضی ّب ٍسبیطزسنگبُ ّبی شیطثظ ّوىبضی‬ ‫الظم ضا ثٌوبیس‪ .‬ثب ٍخَز العام لبًًَیِ زٍلتت ثتِ‬ ‫تاهیی هسىی گطٍُّبی ضعیف خبهعِ اظ خولتِ‬ ‫وبضگطاى‪ ،‬زٍلتّب زض عَل ‪ ۴۴‬ستبل ثتعتس اظ‬ ‫اًماله خع زض زٍضُّبی وَتبّی‪ ،‬اظ پتِِ ایتی‬ ‫ٍظیفِی هْن ذَز ثتطًتیتبهتسُ اًتس‪.‬اگتطچتِ زض‬ ‫زٍضُ ّبی هرنلتف ٍثتِ عتٌتبٍیتی هترتنتلتف‬ ‫ی ایتی گتطٍّتْتب‬ ‫ثطًبهِ ّبیی ثطای تاهیی هسىت ِ‬ ‫پَضص تحصیلی ٍالعی ‬ ‫‪ ۰۹‬دسوذ است‬ ‫*مدیزمسئًل ‪-‬محمّد اشزاقی‬ ‫لَضب زئسین ‪ :‬اٍچَضسبى؟‬ ‫ثَزاق ثَزاق لبچیطسبى؟‬ ‫زئسی‪ :‬لَضالض اٍچبى زیط‪،‬‬ ‫اٍچوبق لَضب لبالى زیط !‬ ‫سیعزُ گطن لبچبسیع ‪،‬‬ ‫زٍگًَلطیع اچبسیع ‪،‬‬ ‫اخطایی ضسُ است اهبچٌیی ثطًبهِ ّتبیتی ّتیت‬ ‫ظهبًی ًنَاًسنِ اًغَضوِ ثبیسزض ضاسنبی تتاهتیتی‬ ‫هسىی وبضگطاى ثبضس‪ .‬زض عَل ایی سبل ّتب ثتب‬ ‫پیبزُ وطز ِى سیبست فتطیتع هتعزی‪ ،‬زستنتوتعز‬ ‫وبضگطاى فبصلِی لبثل تَخْی ثب ًطخ تتَضم ٍ‬ ‫سجس ٍالعی هعیطت پیسا وطزُ ٍ لسضت ذتطیتس‬ ‫وبضگطاى وبّص یبفنِ است‪ .‬زض چٌیی ضطایغتی‬ ‫ثطًبهِ ّبیی وِ زٍلت ثطای هسىی وبضگتطاى ٍ‬ ‫عجمبت ضعیف خبهعِ پیبزُ وطزُ هَفک ًتجتَزُ‬ ‫چطاوِ وبضگطاًی وِ زض تاهیی حسالتلتی تتطیتی‬ ‫ًیبظّبی ذَز هبًسُاًس ثِ سرنی هی تتَاًتٌتس اظ‬ ‫پِِ پطزاذت السبط هبّیبًِ ٍ پیتص پتطزاذتت‬ ‫ایی عطحّب ثطثیبیٌس‪ .‬اذطیی ٍعتسُ ی ستبذتت‬ ‫هسىیِ وبضگطی ضا هحوس ّبزی ظاّتسی ٍفتب‪،‬‬ ‫سطپطست ٍظاضت وبض زازُ است‪ .‬اٍ وتوتنتط اظ‬ ‫یه هبُ پیص اظ ستبذتت ‪ّ ۰۵۵‬تعاض ٍاحتس‬ ‫هسىًَی ثطای وبضگطاى ذجط زاز‪ .‬ذجطی وِ ثتِ‬ ‫فبصلِ ی چٌس ضٍظ اظ سَی هتْتسی هستىتٌتی‪،‬‬ ‫هعبٍى اهَض تعبٍى ٍظاضت وبض‪ً ،‬یع تىطاض ضس‪.‬‬ ‫هسىٌی گفت‪ :‬ضفبف ثگَین وِ ظهیتی اٍلتیتی‬ ‫هسئلِ ی هبست‪ .‬ثبیس ثِ هب ظهیی ثسٌّتس تتب ایتی‬ ‫تعساز هسىی سبذنِ ضَز‪ .‬اٍ سپِ ثِ هتَضتَ ِ‬ ‫هْن اعنجبضات اضبضُ وطز ٍ گفت‪ :‬هب ثِ عتٌتَاى‬ ‫هسئلِ ثِ زٍسنبى اعالم وطزین وِ اگط هتجتٌتبی‬ ‫تسْیالت ‪۹۱‬زضصس ٍ ثب پطزاذتت ‪ ۱‬هتیتلتیتَى‬ ‫تَهبى زض هبُ ثبضس ّی وبضگطی ًویتَاًس اى‬ ‫ضا ثپطزاظز‪ .‬زٍسنبى ًیع زض حبل حبضط زض حتَظُ‬ ‫تبهیی هٌبثع وبض هیوٌٌس‪.‬‬ ‫عضًیت ایزان در شبوگُبی قطعی میشًد‬ ‫سئیس جوَْس اظْبس کشد‪ :‬اص الذاهبت هْوی کِ دس سفش بِ اصبکستابى واَست ‬ ‫خَاّذ گشفت لطعی ضذى اهضب اسٌبد عضَیت ایشاى دس سبصهبى ّوکابس ‬ ‫ضبًگْب است‪.‬‬ ‫سیس اثطاّین ضئیسی اظْبض وطز‪ :‬زضثبضُ اخالس ضبًگْبی ثحوساهلل زض اخالس‬ ‫گصضنِ عضَیت خوَْضی اسالهی ایطاى تبییس ضس‪ ،‬اهب الظم ثتَز استٌتبز هتب‬ ‫هَضز ثطضسی ٍظاضت اهَض ذبضخِ لطاض ثگیطز وِ ایی اسٌبز هَضز ثطضسی لطاض‬ ‫گطفنِ ٍ ثِ تصَیت زٍلت ّن ضسیسُ ٍ هطاحل لبًًَی اى زض حبل عی ضتسى‬ ‫است‪.‬‬ ‫ٍی اضبفِ وطز‪ :‬اظ الساهبت هْن زض ایی سفط لغعی ضسى ایی اسٌبز است وتِ‬ ‫هسیط حمَلی اى ثبیس عی ضَز ٍ ثِ اهضبی ٍظیط اهَض ذبضخِ وطتَضهتبى ٍ‬ ‫وطَضّبی عضَ ثطسس‪.‬‬ ‫ضئیِ زٍلت سیعزّن ّو ٌیی زضثبضُ اّساف زیگط سفط ثِ اظثىسنبى عتٌتَاى‬ ‫وطز‪ :‬ایی سفط ثِ زعَت ضئیِ خوَْض اظثىسنبى اًدبم هیضَز وِ ّن ثتطای‬ ‫زیساض زٍ خبًجِ ضسوی ٍ ّن ثطای ضطوت زض اخالس ستبظهتبى ّتوتىتبضی‬ ‫ضبًگْبی است‪ّ .‬سف اظ ایی سفط تمَیت سیبست ّوسبیگی‪ّ ،‬توتگتطایتی‪،‬‬ ‫پیَسنگی ٍ چٌس خبًجِگطایی است‪.‬‬ ‫ٍی ازاهِ زاز‪ :‬ثسٍى تطزیس زض سیبست ّوسبیگی تَاًسنین زض گبم اٍل اعنوبز‬ ‫سیبسی هنمبثل ضا تمَیت وٌین ٍ زض گبم زٍم ًمص افطیٌی ایتطاى ٍ حضتَض‬ ‫فعبل زض هٌغمِ ضا زًجبل هیوٌین‪.‬‬ ‫ضئیسی ثب اضبضُ ثِ ظیطسبذتّبیی وِ زض اسیب ٍ وطَضّبی ّوتستبیتِ ایتطاى‬ ‫ٍخَز زاضز‪ ،‬ثیبى وطز‪ :‬هب ثبیس لسضت ٍ تَاى النصبزی‪ً ،‬ظبم پَلی ٍ ثبًىی ٍ‬ ‫ّوِ ظطفیت ّبیی وِ زض وطَضّبی ّوسبیِ ٍخَز زاضز ضا وتٌتبض ّتن لتطاض‬ ‫زّین ٍ ثْنطیی اسنفبزُ ضا اظ اى ثىٌین‪.‬‬ ‫ضئیِ خوَْض ثب تبویس ثط ایی وِ ایطاى ٍ اظثىسنبى ضٍاثظ زٍ ختبًتجتِ ثستیتبض‬ ‫ذَثی ثب ّن زاضًس یبزاٍض ضس‪ :‬ضٍاثظ هب ثِ ٍیژُ زض هَضَعتبت تتدتبضی ٍ‬ ‫النصبزی ذَه است‪ ،‬اهب ثِ اًساظُ وبفی ًیست‪ .‬االى ضٍاثظ تتدتبضی هتب ثتب‬ ‫اظثىسنبى زض هطظ ‪ ۰۵۵‬هیلیَى زالض است وِ زض سِ زِّ اذیط ثتِ ثتبالتتطیتی‬ ‫سغح ذَز ضسیسُ اهب اظ ًظط زٍ عطف ایی هیعاى وبفی ًیست ٍ هتی تتَاًتس‬ ‫افعایص ثیبثس‪.‬‬ ‫ٍی اضبفِ وطز‪ :‬هب هیتَاًین زض حَظُّبی تدبضی ٍ النصتبزی‪ ،‬تتطاًتعیتت‪،‬‬ ‫حول ٍ ًمل ٍ فطٌّگی ٍ زض حَظُ توسًی اضتجبعبت ذَثی ثب اظثىسنبى زاضنِ‬ ‫ثبضین ضوی ایی وِ ثطای ایی سفط تفبّنًبهِّبیی ّن تْیِ ضسُ وِ ثب صحجنی‬ ‫وِ ثب ثرص ّبی هرنلف فطٌّگی ٍ تدبضی زٍ وطَض صتَضت گتطفتنتِ ثتِ‬ ‫اهضبی زٍ عطف ذَاّس ضسیس‪.‬‬ ‫ضئیسی زض ازاهِ ثب اضبضُ ثِ سبیط ثطًبهِّبی ذَز ثِ اظثىسنبى اظْبض وتطز‪ :‬زض‬ ‫حبضیِ ایی سفط زیساضی ثب سطاى وطَضّبی ضتطوتت وتٌتٌتسُ زض اختالس‬ ‫ضبًگْبی ثطًبهِ ضیعی ضسُ وِ ایی زیساضّب حنوب ثِ تَسعِ ضٍاثظ خوْتَضی‬ ‫اسالهی ایطاى ثب وطَضّبی هٌغمِ ووه ذتَاّتس وتطز ٍ هتب حتنتوتب زض‬ ‫ًطستّبی زٍ خبًجِ زیسگبُّبی هٌغمِای ذَز ضا هغطح ذَاّین وطز‪.‬‬ ‫ٍی زض پبیبى گفت‪ :‬خوَْضی اسالهی ایطاى ثبیس ثنَاًس ثیص اظ گتصضتنتِ زض‬ ‫هٌغمِ ًمص افطیٌی وٌس ٍ اهیسٍاضین ایی سفط گبهی زض ختْتت تتَستعتِ ٍ‬ ‫تمَیت ّط چِ ثیطنط ضٍاثظ ایطاى ثب وطَضّبی هٌغمِ ثبضس‪.‬‬ ‫زئسین ‪ :‬هی زُ لبچبضام!‬ ‫حک لبپیسی اچبضام !‬ ‫تطسِ تَضَه یَهَضتبى ؟‬ ‫ًییِ اوظٍى یَضٍضسبى ؟‬ ‫لَش اٍچوبسب اولَثسٍض ‪،‬‬ ‫زیطیلیگی یبالى زیط !‬ ‫لبچوبلیلِ ٍاضلیک زاى ‪،‬‬ ‫زَگطیعی االسیع !‬ ‫لبچبًوبسبم ثیطگًَسُ‪،‬‬ ‫زیطلیگی اتبضام !‬ ‫پزداخت تسُیالت اشتغبلشایی بٍ ‪َ 11‬شار‬ ‫وفز در مشبغل خبوگی‬ ‫هطببک گضاسش ّب ٍصاست کبس تَسعِ ٍ افضایص سضتاِ ‬ ‫ّب هطبغل خبًگی‪،‬وذٍس ًضدیک بِ ‪ ۰۰۹۹۹‬فمشُ هجَص ‬ ‫هطبغل خبًگی‪ ،‬پشداخت تسْیالت بِ بیص اص ‪ً ۰۰۹۹۹‬فاش ‬ ‫اص هتمبضیبى هطبغل خبًگی اص جولِ الذاهبت هاْان دس ‬ ‫ایی حَصُ بَدُ است‪.‬‬ ‫ًمص هطبغل ذبًگی زض تَسعِ النصبزی ثِعٌَاى یته‬ ‫فعبلیت وبضافطیٌبًِ اهتطی اثتجتبت ضتسُ استت ٍ زض‬ ‫وطَضّبی تَسعِیبفنِ چٌس زِّ اظ اخطای سیبستّتبی‬ ‫حوبینی اظ هطبغل ذبًگی هیگصضز ٍ زضصس ظیبزی اظ‬ ‫هطبغل زض وطَضّبی پیططفنِ ثِ هطبغل وتَچته ٍ‬ ‫ذبًگی ٍاثسنِ ّسنٌس‪.‬زض ثطذی وطَضّبی فَقصٌعنتی‬ ‫هطبغل ذبًگی تب ‪5۴‬زضصس ول هطبغل ایی وطَضّب ضا‬ ‫ضبهل هی ضًَس‪ .‬زض وطَضّبی ثعضی النصبزی ثرطتی‬ ‫اظ ظًدیطُ اضظش ثِ ذبًِّب هٌنمل هیضَز ٍ وبضذبًِّتب‬ ‫ٍ ضطوتّبیی وِ فعبلیت النصبزی اًدتبم هتی زّتٌتس‬ ‫ثرطی اظ ظًدیطُ اضظش ذَز ضا ثِ ذتبًتِ ّتب هتٌتنتمتل‬ ‫هی وٌٌس ٍ ایی هسئلِ ّن ثِ ًفع اى وبضذبًِزاض ٍ ّتن‬ ‫فطزی است وِ زض ذبًِ ًطسنِ ٍ فعبلیت التنتصتبزی ٍ‬ ‫ثرطی اظ تَلیس اى وبضذبًِ ضا ثطعْسُ گطفنِ است‪ .‬اظ‬ ‫ًگبُ ثسیبضی اظ وبضضٌبسبى وستٍوبضّتبی ذتبًتگتی‬ ‫هغوئیتطیی ضاُ زضاهسظایی ثِضوبض هی ضًٍتس وتِ زض‬ ‫وبّص ثیىبضی ٍ ایدبز فطصت ّبی ض لی ثسیبض ًمتص‬ ‫هَثط ٍ سبظًسُای زاضًس‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫سفیز صاپی‪ :‬با ٍجَد تحزینّا ّوکاریّای‬ ‫خَبی با ایزاى دارین‬ ‫پٌجطٌبِ ‪ 42‬ضْریَر ‪ 13 * 1241‬سپتاهبر‪ 11 * 4444‬صفر ‪ * 1221‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * ضوارُ ( سایی ) ‪3351 :‬‬ ‫هَاضغ دٍگاًِ اهزیکا درقبال احیای هذاکزات لغَ تحزینّا‬ ‫سفیر شاپی در تْراى گفت‪ :‬با ٍجَد تحریلن ّلا‪،‬‬ ‫شاپی ٍ ایراى ّوکار ّا خَبی دارًلذ ٍ در‬ ‫برًاهِ ّا احیا دریلاهلِ ارٍهلیلِ‪ ،‬اشاًلس‬ ‫ّوکار ّا بیی اووللی شاپی (جایکا) برًاهِّا‬ ‫هختلفی اجرا کردُ است‪.‬‬ ‫واظٍ تَقی یىاٍا اظْاض وطز‪ :‬ػاللِ هیٌیس تیِ‬ ‫افعایف اضتثاعات ٍ تَؾؼِ تؼاهالت التصاز ٍ‬ ‫فطٌّگی تا ایی اؾتاى ّؿتین‪ ٍ.‬افعٍز‪ :‬تثیطییع ٍ‬ ‫شضتایجاى قطلی زض عَل تاضید ّوَاضُ ًیمیغیِ‬ ‫اتصال تیی قطق ٍ غطب تَزُ ٍ هازُ گؿیتیطـ‬ ‫ضٍاتظ ٍ اؾتیفیازُ اظ هیعییت ّیا تیثیطییع ٍ‬ ‫شضتایجاى قطلی ّؿتین‪.‬اؾتیاًیساض شضتیاییجیاى‬ ‫قطلی ًیع زض زیساض تا اقاضُ تِ فضیا تیاثیثیات‬ ‫ؾطهایِ گصاض زض اؾتاى‪ ،‬گیفیت‪ :‬شضتیاییجیاى‬ ‫قطلی هعیتّایی هتؼسز تطا ؾطهایِ گیصاضاى‬ ‫ذاضجی زاضز ٍ ػاللِ هیٌیسیین زض حیَظُ ّیا‬ ‫هرتل پصیطا ؾطهایِ گصاضاى تَاًوٌس ذاضجیی‬ ‫تاقین‪.‬ػاتسیی ذطّم افعٍز‪ :‬ایطاى ٍ غاپی تیییف اظ‬ ‫‪ ۰۴‬ؾال ؾاتمِ ضٍاتظ زیپلواتیه زاضًس ٍ غاپی تِ‬ ‫ػٌَاى یه وکَض هتوسى وِ زض تؼاهالت تا زًییا‬ ‫ًمف اؾاؾی زاضز تطا ایطاى تؿیاض هْن اؾیت ٍ‬ ‫اهیسٍاضین ضٍاتظ زیپلیویاتیییه تیحیت تیاثیییط‬ ‫هعاحوت ّایی وِ زیگطاى ایجاز هیوٌٌس‪ ،‬لیطاض‬ ‫ًگیطز‪ ٍ .‬تا اقاضُ تِ ظطفیت ّا شضتیاییجیاى‬ ‫قطلی زض حَظُ ّا هرتل ‪ ،‬ازاهِ زاز‪ :‬تثطیع تِ‬ ‫ػٌَاى هطوع توسى ٍ تاضیید اییطاى اؾیالهیی ٍ‬ ‫هٌغمِ ّوَاضُ ًمف تؿیاض هْوی زض هؿائل هٌغمِ‬ ‫ا زض حَظُ ّا فطٌّگی‪ ،‬ؾیاؾی‪ ،‬اجتواػی ٍ‬ ‫التصاز زاقتِ اؾت‪.‬ذطّم گفت‪ :‬لطاض گطفتی زض‬ ‫هؿیط تاضیری جازُ اتطیکن ٍ ّویچیٌیییی هؿیییط‬ ‫تطاًعیت تِ وکَضّا اضٍپایی ٍ اٍضاؾیا تَاًؿتیِ‬ ‫ًمف تطجؿتِ ٍ تی تسیلی تطا اؾتاى زض افعاییف‬ ‫اخبار کَتاُ حَادث‬ ‫*ٍاصگًَی سوٌذ در هحَر سًجاى‪ّ-‬شتزٍد‬ ‫‪ ۵‬هصذٍم بز جا گذاشت‬ ‫ٍزیر اهَر خارجِ اهریکا در جلذیلذتلریلی‬ ‫اظْارًظر دربارُ احیا هلااکلرا ول لَ‬ ‫تحرین ّا ایراى‪ ،‬هذعی ضذ‪ :‬دستیابلی بلِ‬ ‫تَافق ّستِ ا با ایراى در کَتاُ هذ بعیذ‬ ‫است‪.‬‬ ‫ًتًَی تلیٌىی زض جسیستطییی اظیْیاضًیظیط‬ ‫زضتاضُ احیا هصاوطات لیَ تحطینّا‪ ،‬تسٍى‬ ‫ؾیییییییٌیییییی‬ ‫تیییییییِ‬ ‫اقییییییاضُ‬ ‫اًساظ ّا وٌگطُ ٍ هرالفاى هصاوطات زض‬ ‫زاذل هطیىا زض لفاظی جسیس ویِ پیییف‬ ‫تیٌی ّن هیقس‪ ،‬ازػا وطز‪ :‬زؾتیاتی تِ تَافک‬ ‫ّؿتِ ا تا ایطاى زض وَتاُ هست تؼیس تِ ًظط‬ ‫هی ضؾس ‪.‬ایی زضحالی اؾت ویِ هؿیالیَالى‬ ‫زٍلت هطیىا اذیطا زض اظْاضًظطّا ٍ تیییاى‬ ‫هَاضغ اظ لطییه الیَلیَع تیَزى احیییا‬ ‫هصاوطات هیگفتٌس ٍ ّوچیٌیییی تیِ تؿیتیِ‬ ‫پیکٌْاز اتحازیِ اضٍپا پاؾد زازُ ٍ حیتیی‬ ‫اظ جَاتیِ جیویْیَض اؾیالهیی اییطاى تیِ‬ ‫اتحازیِ اضٍپا هغلغ قسًس‪ً .‬تًَی تلیٌىی وِ‬ ‫تطا گفتگَ ّا التصاز زض هىعیه تیِ‬ ‫ؾط هی تطز‪ ،‬ضٍظ زٍقیٌیثیِ زض چیطذکیی‬ ‫ًاگْاًی اظ هَاضغ ٍ ّوعهیاى تیا ؾیریٌیاى‬ ‫ضافائل گطٍؾی هسیطول غاًؽ تیی الوللیی‬ ‫اًطغ اتوی زض حیاقیییِ اجیالؼ قیَضا‬ ‫حىام ضس ایطاى‪ ،‬ازػا وطز‪ً :‬چِ هیا عیی‬ ‫ّفتِ گصقتِ یا ّویی حسٍز اظ پاؾد اییطاى‬ ‫تِ پیکٌْاز اتحازیِ اضٍپا زضییافیت ویطزیین‬ ‫تسیْی اؾت وِ یه گام ضٍ تِ ػمه اؾت‬ ‫ٍ زٍضًوا ایی تَافک ضا زض ویَتیاُ هیست‬ ‫تؼیس هیؾاظز‪.‬ضافائل گیطٍؾیی هیسییطویل‬ ‫غاًؽ تیی الوللی اًطغ اتوی ضٍظ زٍقٌثیِ‬ ‫زض حاقیِ اجیالؼ چیْیاض ضٍظُ قیَضا‬ ‫حىام زض ًکؿت ذثط زض پاؾد تِ ؾالیَال‬ ‫ذثطًگاض زضتاضُ تطًاهِ ّؿتِ ا اییطاى ٍ‬ ‫هؿائل پازهاًی غاًیؽ‪ ،‬زض ؾیریٌیاًیی اظ‬ ‫هَضغ ؾیاؾی‪ ،‬تیف اظ ًىِ فیٌیی تیاقیس‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬زض تحمیمات فؼلیی ویِ زض تیالـ‬ ‫تطا اًجام ى تا ّوىاض اییطاى ّؿیتییین‪،‬‬ ‫فؼال ثوطترف ًثَزُ اؾت ٍ ّوچٌاى هٌتظیط‬ ‫ّؿتین ایی اتفاق ضخ زّس‪.‬تلیٌىی زض ازاهیِ‬ ‫هسػی قس‪ :‬قوا صحثت ّیا مهیمیاهیات‬ ‫اتحازیِ اضٍپا ٍ ؾیِ وکیَض اضٍپیاییی ٍ‬ ‫اًگلیؽ ضا زضتاضُ تاظُتطیی تحَالت زض ایی‬ ‫ذصَل قٌیسُ ایس‪ .‬هی ًویتَاًن تِ قیویا‬ ‫جسٍل ظهاًی اضائِ ویٌین تیِ جیع اییٌیىیِ‬ ‫هیگَین تِ ًظط هیضؾس ایطاى ًویذَاّس یا‬ ‫ًوی تَاًس الساهات الظم ضا تطا زؾتیاتی تیِ‬ ‫یه تَافک صیَضت زّیس‪.‬جیَظج تیَضل‬ ‫هؿالَل ؾیاؾت ذیاضجیی اتیحیازییِ اضٍپیا‬ ‫چٌس پیف زض یه وٌفطاًؽ ذیثیط زض‬ ‫زاًکگاّی زض قْط ؾاًتاًسض اؾپاًیییا اػیالم‬ ‫وطزُ تَز‪ :‬پیکٌْاز اظ ؾَ هی تِ ػیٌیَاى‬ ‫ّواٌّ وٌٌسُ هصاوطات هغطح ٍ ؾیپیؽ‬ ‫پاؾری اظ ایطاى اضائِ قس وِ اظ ًیظیط هیی‬ ‫هؼمَل تَز‪ .‬ایی پاؾد تِ هطیىا هٌتمل قس‪.‬‬ ‫ؾِ وکَض اضٍپایی ػضیَ تیطجیام قیاهیل‬ ‫فطاًؿِ‪ ،‬اًگلیؽ ٍ لواى تا تىیطاض ازػیا ّیا‬ ‫ًؿثت تِ هَاضغ هٌغمی ٍ هؼمیَالًیِ اذیییط‬ ‫ایطاى ‪ -‬تِ گفتِ هماهات اضقس اتحازیِ اضٍپیا‬ ‫‪ً ،‬غَض وِ لاتل اًتظیاض تیَز‪ٍ ،‬اویٌیکیی‬‫هیطضاًِ اظ ذَز تطٍظ زازًس‪ٍ .‬ظیط ذیاضجیِ‬ ‫هطیىا تسٍى زضًظط گطفتی ذَاؾیتیِ ّیا‬ ‫تحک ٍ هَاضغ قفاف ایطاى زض هیصاویطات‪،‬‬ ‫ازػا وطز‪ :‬ىّا ‪-‬اییطاى‪ -‬تیِ ٍاضز ویطزى‬ ‫هؿائل غیطهطتثظ تِ ایی هیصاویطات ازاهیِ‬ ‫هی زٌّس وِ ایی اهط احتوال زؾیتیییاتیی تیِ‬ ‫تَافک ضا ووتط هیوٌس‪ .‬اها لغؼا ًچِ هی زض‬ ‫ّفتِ گصقتِ قاّس تَزم یه گیام ضٍ تیِ‬ ‫ػمه ٍ فاصلِ گطفتی اظ احتویال ّیط ًیَع‬ ‫تَافمی زض وَتاُ هست اؾت‪.‬ایی زض حیالیی‬ ‫اؾت وِ جسیستطیی زٍض هیصاویطات ضفیغ‬ ‫تحطین ّا ایطاى پؽ اظ ٍلفِا پٌج هیاّیِ‬ ‫‪ ۶۱‬هطزازهاُ تا ‪ ۶۷‬هطزازهاُ زض قیْیط ٍییی‬ ‫تطگعاض قس‪ .‬تطگعاض ایی زٍض اظ هصاوطات‬ ‫پؽ اظ ى صَضت گیطفیت ویِ جیَظج‬ ‫تَضل‪ ،‬هؿالَل ؾیاؾت ذیاضجیی اتیحیازییِ‬ ‫اضٍپا زض همالِا زض ضٍظًاهِ فایٌٌکالتاییویع‬ ‫هسػی قس تؿتِ پیکٌْاز جسیس ضٍ هیع‬ ‫گییصاقییتییِ وییِ حییاٍ ضاّییىییاض ّییا‬ ‫تِضٍظقسُا زض ذصَل ضفغ تحطینّیا ٍ‬ ‫گامّا ّؿتِا ایطاى اؾت‪.‬‬ ‫*کشف هَاد هخذر شیشِ اس بار هسافرز پرزٍاس‬ ‫خارجی در فزٍدگاُ تبزیش‬ ‫ًایب رئیس کویسیَى اهٌیت هلی ٍ سیاست خارجی هجلللس ضلَرا‬ ‫اسالهی گفت‪ :‬ها ًیازهٌذ اى ّستین کِ دیپلواسی اقتصاد ٍ ارتباطلا‬ ‫سیاسی بر پایِ دستیابی بِ هٌافع اقتصاد را هَرد تَجِ جلذ قلرار‬ ‫دّین‪.‬‬ ‫ػثاؼ همتسایی اظْاض زاقت‪ :‬ضٍیىطز ؾیاؾی زض گصقتِ زض ؾیاؾت‬ ‫ذاضجی ها هحَض تَجِ تَز ٍ ایی زض حالیی اؾیت ویِ تؿیییاض اظ‬ ‫وکَضّا تِ ٍیػُ وکَضّا اضٍپایی ٍ غطتی ٍ حتی وکَضّایی ًظیییط‬ ‫چیی‪ٌّ ،‬س ٍ وکَضّایی وِ اظ ًظط التصاز ظطفیتّا ذَتی زاضًیس‬ ‫تط ایی هْن تىیِ زاضًس وِ اظ ؾیاؾت ٍ وٌفّا زیپلواتیییه تیطا‬ ‫ضؾیسى تِ هٌافغ التصاز تْطُ تگیطًس‪ ٍ.‬افعٍز‪ :‬زض عَل هاُّا اذیط‬ ‫ضٍیىطز تْا زازى تِ زیپلواؾی التصاز جایگاُ تْیتیط پیییسا ویطزُ‬ ‫اؾت‪ ،‬الثتِ ّوچٌاى تا ضؾیسى تِ ًمظِ هغلَب فاصلِ عَالًی زض پییف‬ ‫اؾت‪ ،‬اها ّویی وِ زٍلت تاظضگاًی تیی الوللی ٍ تیَؾیؼیِ فیؼیالیییت‬ ‫ضایعًاى تجاض ضا زض زؾتَض واض لطاض زازُ اؾت ًکاى زٌّسُ تیییییییط‬ ‫ًگطـّا اؾت‪ً.‬وایٌسُ هطزم اصفْاى ذاعط ًکاى وطز‪ :‬ها ًیاظهیٌیس ى‬ ‫ّؿتین وِ زیپلواؾی التصاز ٍ اضتثاعات ؾیاؾی تط پایِ زؾتیاتیی تیِ‬ ‫هٌافغ التصاز ضا هَضز تَجِ جس لطاض زّین‪ ،‬زیپلواؾی ّوؿایگیاى‪،‬‬ ‫زیپلواؾی هٌغمِا ٍ تیی حَظُ ا تیا اؾیتیفیازُ اظ ظیطفیییت ّیا‬ ‫وکَضّا ّوؿَ زض ؾغح جْاى الساهاتی اؾت وِ اذیطاً تیکتط اظ لثل‬ ‫تَؾظ ٍظاضت ذاضجِ زًثال قسُ اؾت‪ً.‬ایه ضئیؽ وویؿیَى اهیٌیییت‬ ‫هلی ٍ ؾیاؾت ذاضجی هجلؽ قَضا اؾالهی‪ ،‬تا اقاضُ تیِ فیطصیت‬ ‫ایجاز قسُ تطا تَجِ تیکتط تِ زیپلیویاؾیی الیتیصیاز اظ ضّیگیصض‬ ‫ؾیاؾتّا اتالغی تطًاهِ ّفتن گفت‪ :‬اوٌَى فطصت ذَتی تطا ّوِ‬ ‫ترف ّا التصاز ٍ ؾیاؾی وکَض پسیس هسُ اؾت تا ًیاظّا ذَز‬ ‫ضا زض چاضچَب تطًاهِ تَؾؼِ تِ هجلؽ اضائِ وطزُ ٍ هصَتات الظم ضا‬ ‫اذص وٌٌس ٍ ؾیاؾتّا اتالغی اظ ؾَ همام هؼظن ضّثط هیَجیه‬ ‫قسُ اؾت ٍظاضت ذاضجِ تَاى تیکتط تطا ضًٍک زیپلواؾی التصاز‬ ‫پیسا وٌس‪ ٍ.‬زض پایاى تاویس وطز‪ :‬هجلؽ هازُ ّوىاض تطا تاهییی‬ ‫ًیاظ ّوِ ٍظاضت ذاًِ ّا تِ ٍیػُ ٍظاضت ذاضجِ زض جیْیت تیَؾیؼیِ‬ ‫زیپلواؾی التصاز ٍ تَؾؼِ ضٍیىطز التصیاز هیحیَض زض ؾیییاؾیت‬ ‫ذاضجی ٍ ضٍاتظ هٌغمِا ٍ جْاًی تط اؾاؼ ؾٌس اتالغی اؾت‪.‬‬ ‫ٍحیذی ‪ :‬اتباع بزای خزٍج اس کشَر هشکل ًذارًذ‬ ‫فرهاًذُ پلیس فرٍدگاُّای اسهیاى ارربیاییجیاى‬ ‫شرقی ازکشف ‪ ۰‬کیلٍَ ‪ ۲۸۲‬گرم هیَادهیخیذر‬ ‫ازًَع شیشِ درفرٍدگاُ بیی الوللی شْییذهیذًیی‬ ‫ترریسخرردادو هحسیی لیرییاى اظیْیارکیرد‪:‬درپیی‬ ‫کسب خرری هرٌی برحول هَاردهیخیذرتیَسی‬ ‫فردی در یکی ازپرٍازّای خیارییی فیرٍدگیاُ‬ ‫ترریسو شٌاسایی ٍ دسهگییری قیاچیاقی یییاى در‬ ‫دسیییییهیییییَرکیییییارقیییییرارگیییییرفیییییگوٍی‬ ‫افسٍد‪:‬هاهَراى فرٍدگاُ حیی کٌهرل بار هسافیراى‬ ‫پرٍازّای خیاریییوبیِ بیارییکیی ازهسیافیراى‬ ‫هشکَک ٍیْگ بازرسی بِ هقر پلییس داللیگ‬ ‫دادًذو‬ ‫*خزیذ اکاًت باسی بِ قیوت خالی کزدى حساب‬ ‫هادر تَسط پسز‬ ‫رئیس پلیس فها اسهاى ارربایجاىشرقی از کشف‬ ‫پرًٍذُ ای خرر داد کِ پسری برای خریذ اکاًیگ‬ ‫بازی رایاًِ ای از حسیا بیاًیکیی هیادر خیَد‬ ‫برداشگ غیرهجاز باًکی اًجام دادُ بیَدواقیای‬ ‫هحوَدی اظْار کیرد‪ :‬بیا هیراییکیِ ییکیی از‬ ‫شْرًٍذاى بِ پلیس فها ٍ با ارائِ دسهَر قضیاییی‬ ‫هرٌی بر ایٌکِ کِ از حسا بیاًیکیی اد بیذٍى‬ ‫اطالع ٍی هرلغ ‪ ۰۲‬هییلیییَى تیَهیاى بیرداشیگ‬ ‫غیرهجاز صَرت گرفهِ اسگ تقاضای رسیذگیی‬ ‫بِ هَضَع را خَاسهار شذو‬ ‫ٍزیر کطَر با اضارُ بِ افسایص ‪ 1‬برابلر تلَاى‬ ‫هسافرگیر قطارّا هسافربر ‪ ،‬گفت‪ :‬حذٍد‬ ‫‪ 14‬رام قطار از خرهطْر بِ تْلراى داریلن ٍ‬ ‫قطار بِ سوت هطْذ ّن برقرار است‪.‬‬ ‫ٍحیس وِ زض هطظ قلوچِ حضَض زاضز زض‬ ‫اضتثاط تا ذثط ًیوطٍظ ؾیوا تا اقاضُ تِ ایٌىیِ‬ ‫تطزز ّا تؿیاض ضٍاى اؾیت‪ ،‬تصیطییح ویطز‪:‬‬ ‫تاوٌَى ؾِ هیلیَى ًفط ذطٍجی ٍ یه هیلیَى‬ ‫ٍ ‪ّ ۰۵۴‬عاض ًفط ٍضٍز زض هطظّا زاقتِ ایین‪.‬‬ ‫ٍظیط وکَض تا اقاضُ تِ ظیط ؾاذتّا ٍ ًیییع‬ ‫فضا هؼٌَ هطظّیا وکیَض گیفیت‪ :‬زض‬ ‫اؾتیاى ذیَظؾیتیاى حیسٍز ّیعاض هیَویه‬ ‫تِ ظائطاى ذسهات اضائِ هیوٌٌس‪.‬‬ ‫گزاًی گَشت‬ ‫خالء ًظارتی هَرد ادػای اصاًس هبٌای حقَقی ًذارد‬ ‫سخٌگَ سازهاى اًرش اتوی ایراى در پاسخ بِ برخی گفتِّا هذیلرکلل‬ ‫اشاًس گفت‪ :‬خالء ًظارتی هَرد ادعا اشاًس هبٌا حقَقی ًذارد‪ .‬ایراى‬ ‫درخصَظ سِ هکاى ادعایی اشاًس کوال ّوکار را داضتِ است‪.‬‬ ‫سیاستّای ابالغی بزًاهِ ّفتن؛ فزصتی بزای تَجِ بیشتز بِ دیپلواسی اقتصادی‬ ‫سخٌگَی اٍرشاًس ارربایجاى شرقی از هصذٍم‬ ‫شذى پٌج فرد در اثر ٍاشگًَیی یید دسیهیگیاُ‬ ‫سوٌذ در هحَر زًجاى‪ّ-‬شهرٍد خیریر دادو ٍی‬ ‫افسٍد‪ :‬بالفاصلِ پس از درییافیگ گیساردو دٍ‬ ‫دسهگاُ اهرَالًس بِ هحل حادثِ اعسام شذًذو‬ ‫ٍی اداهِ داد‪ :‬در ایی حادثِ چْار ًفر خاًن ‪۰۲‬و‬ ‫‪۰۲‬و ‪ ۲۰ ٍ ۸۳‬سالِ ٍ ید دخهر ‪ ۱۱‬سالِ هصذٍم‬ ‫شذُ بَدًذو‬ ‫سیاسی‬ ‫‪2‬‬ ‫ٍ افعٍز‪ :‬هکىالت تطزز ظائطاى افیییاًیی ٍ‬ ‫پاوؿتاًی ًیع زض ایی اؾتاى حیل قیسُ اؾیت‬ ‫ٍذَقثرتاًِ ووثَز زیسُ ًویی قیَز‪ٍ.‬ظییط‬ ‫وکَض ّوچٌییی زض ذصیَل تیویْیییسات‬ ‫صَضت گطفتِ تطا تاظگکت ظائطاى گیفیت‪:‬‬ ‫اظ ًظط اًتمال ظائطاى تا اتَتَؼ هکىلی ًیؿیت‬ ‫ٍ اًتمال ازاهِ زاضز ٍ اظ ؾاظهاىّیا ٍ ٍظاضت‬ ‫ذاًِّا ًیع تؼساز اتَتَؼ تطا اًتمال ظائطاى‬ ‫هْیا قسُ اؾت‪.‬‬ ‫ٍ افعٍز‪ ۶۱ :‬ضام لغاض ًیع اظ ذیطهکیْیط تیِ‬ ‫تْطاى زاضین ٍ ظطفیت جاتجاییی هؿیافیط تیا‬ ‫لغاض‪ ،‬اظ هٌغمِ جٌَب وکَض تِ قیْیط ّیا‬ ‫زیگط زٍ ٍ ًین تا ؾِ تطاتط افعایف پیسا ویطزُ‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫تْطٍظ ووالًَس زض پاؾد تِ تطذی گیفیتیِ ّیا هیسییطویل غاًیؽ ٍ‬ ‫زضذَاؾت پاؾد جوَْض اؾالهی ایطاى تِ ؾَاالت غاًؽ اظْیاض ویطز‪:‬‬ ‫تیاى ٍجَز ذالء ًظاضتی ٍ ایٌىِ ایی ذالء ّط ضٍظ تعضگتط هیقَز‪ ،‬هثیٌیا‬ ‫حمَلی ًساضز‪ ،‬ظیطا ًچِ اهطٍظ اًجام ًویقَز هطتَط تِ تَافیک ‪ ۵ + ۶‬تیا‬ ‫جوَْض اؾالهی ایطاى اؾت وِ زض لاله ؾٌس تیطجیام تیؼیطیی قیسُ ٍ‬ ‫ّوچٌیی تطلطاض هجسّز ى هغاتک لاًَى السام ضاّثطز تطا لیَ تحطینّیا‬ ‫ٍ صیاًت اظ هٌافغ هلّت ایطاى‪ ،‬هؿتلعم ضفغ تحطین ّا ٍ اجیطا تیؼیْیسات‬ ‫عطفیی هتؼاّس اؾت‪ .‬ؾرٌگَ ؾاظهاى اًطغ اتوی زضتاضُ هیَضیَع ؾیِ‬ ‫هىاى ازػایی غاًؽ تصطیح وطز‪ :‬ایطاى زضذصَل ؾِ هیىیاى ازػیاییی‬ ‫غاًؽ؛ ووال ّوىاض ضا زاقتِ اؾت‪ ،‬اعالػات ٍ پیاؾید تیِ ؾی االت‬ ‫غاًؽ ضا اضؾال وطزُ ٍ جلؿات گفتگَ تطا ضفغ اتْام ًیع تطگیعاض ویطزُ‬ ‫اؾت‪ .‬ووالًَس تاویس وطز‪ :‬غاًؽ ًثایس تط هثٌا اؾٌاز ؾاذتگیی ضغیین‬ ‫صْیًَیؿتی وِ تا اّساف ذال ؾیاؾی زض اذیتیییاض غاًیؽ لیطاض زازُ‬ ‫هیقَز‪ ،‬لضاٍت ٍ تطاؾاؼ ى ّا اػالم ًظیط ویٌیس‪ .‬اییی ًیَع لضیاٍت‬ ‫تطذالف اصل تیعطفی ٍ حطفِا گط اؾت‪.‬‬ ‫اٍلیاًَف اس اقذاهات ػجَالًِ غزب ػلیِ ایزاى اًتقاد کزد‬ ‫ًوایٌذُ رٍسیِ در جلسِ ضَرا حکام در بیاًیِا ‪ ،‬ضوی تاکیذ بر حولایلت‬ ‫«علجلَالًلِ »‬ ‫هسکَ از بِ سراًجام رسیذى هااکرا ٍیی‪ ،‬از اقلذاهلا‬ ‫کطَرّا غربی علیِ ایراى اًتقاد کرد‪.‬‬ ‫تِ گعاضـ ایؿٌا‪ ،‬صفحِ تَییتط ًوایٌسگی ضٍؾیِ زض ٍیی ًَقت‪ ،‬هیرائیییل‬ ‫اٍلیاًَف‪ً ،‬وایٌسُ ضٍؾیِ زض ؾاظهاىّا تییالوللی زض ٍیی‪ ،‬زض تیاًیِا زض‬ ‫جلؿِ قَضا حىام‪ ،‬گفت‪ :‬لغؼٌاهِ ضسایطاًی تیفىیطاًیِ هیاُ غٍئیی زض‬ ‫قَضا حىام‪ ،‬پیاهسّا هٌفیاـ ضا تِ زًثال ٍضز‪ ًِ .‬تٌْا هَجه پیچییسُ‬ ‫قسى ٍضؼیت هصاوطات ٍیی قس‪ ،‬تلىِ چالف ّا زییگیط ًیییع تیطا‬ ‫غاًؽ تییالوللی اًطغ اتوی زض ظهیٌِ الساهات ضاؾتی ظهایی هیطتیثیظ تیا‬ ‫تطجام ایجاز وطز‪.‬اٍلیاًَف ازاهِ زاز‪ :‬ها تِ ٍضَح تِ ییاز زاضیین ویِ تیِ‬ ‫ّوىاضاى غطتیهاى زضتاضُ پیاهسّا الساهات ػجَالًِقاى ّکساض زازین ٍ‬ ‫اظ ىّا ذَاؾتین اظ عطح ایی لغؼٌاهِ صطفًظط وٌٌس‪ .‬تصوین ایطاى تیطا‬ ‫ذاهَـ وطزى ٍ اًتمال زٍضتییّا ٍ تجْیعات ًظاضتی‪ٍ ،‬اوٌکی هؿتمین تیِ‬ ‫ایی لغؼٌاهِ تَز‪.‬‬ ‫بزای حفظ هٌافغ هزدم‪ ،‬لکٌت سباى ًخَاّین داشت‬ ‫اهزیکا با ایزاىّزاسی بِ دًبال ایجاد شبکِ پْپادی در هٌطقِ است‬ ‫سخٌگَ کویسیَى اهٌیت هلللی هلجلللس‬ ‫ضَرا اسالهی گفت‪ :‬ایاال هتحذُ با ایلراى‬ ‫ٍ ایلجلاد‬ ‫ّراسی بِ دًبال فرٍش تسلیحا‬ ‫ضبکِ پْپاد در خاٍرهیاًِ است‪.‬‬ ‫اتییَالییفییضییل ػییوییَیییی گییفییت‪ :‬یییىییی اظ‬ ‫تَاًوٌس ّا جیویْیَض اؾیالهیی اییطاى‬ ‫ؾاذت پْپاز اؾت وِ زض اییی تیریف تیِ‬ ‫هَفمیت ّا هْوی زض تیَلیییس پیْیپیازّیا‬ ‫تْاجوی ٍ ًظاضتی زض ػطصِ هیٌیغیمیِ ٍ زض‬ ‫ؾغح تیی الولل زؾت یافتِ اؾت‪.‬ؾرٌیگیَ‬ ‫وویؿیَى اهٌیت هلی ٍ ؾیییاؾیت ذیاضجیی‬ ‫هجلؽ افعٍز‪ :‬ایطاى اقطاف واهلی تیِ ًیفیَش‬ ‫پْپازّا زقوی زاضز‪ .‬ؾاهاًِ پسافٌس ّیَاییی‬ ‫ًیطٍ َّافضا ؾپاُ پاؾیساضاى زض ّیویییی‬ ‫ضاؾتا پْپاز ‪ ۶۷۴RQ‬ایاالت هتحسُ ضا ؾیالین‬ ‫فطٍز ٍضز ٍ پْپاز گطاىلیییویت ضویییَ‪۰-‬‬ ‫گلَتال ّاٍن ضا زض ًعزیىی تیٌیگیِ ّیطهیع‬ ‫هٌْسم وطز‪.‬ػوَیی تا تاویس تط اییٌیىیِ ّیویِ‬ ‫واضقٌاؾاى تیی الوللی تِ تَاًایی جیویْیَض‬ ‫اؾالهی ایطاى زض حَظُ پْپاز اشػاى زاضًیس‪،‬‬ ‫تصطیح وطز‪ :‬زقوی زض تیالـ اؾیت تیطا‬ ‫هماتلِ تا ایی تَاًایی جوَْض اؾالهی اییطاى‬ ‫زض هٌغمِ‪ ،‬یگاى پْپاز هتماتل ایجیاز ویٌیس‪.‬‬ ‫ٍلی ٍالؼیت ایی اؾت وِ تَاًوٌس پْیپیاز‬ ‫ایطاى ٍ زض هجوَع تَاًایی وکَض تطا زفیاع‬ ‫اظ هطظّا ذَز ٍ لسضت تیاظزاضًیسگیی زض‬ ‫تطاتط زقوی تثثیت قسُ اؾت‪ ٍ.‬تا تیاى ایٌىِ‬ ‫حضَض ًیطٍّا ذاضجی زض ؾیییا غیطتیی‬ ‫ؾثه ایجاز چالف تطا هٌغمِ قیسُ اؾیت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬وکَضّا هٌغیمیِ تیاییس زض فضیا‬ ‫ّوؿایگی هؿائل ذَز ضا عطح وطزُ ٍ گفت‬ ‫ٍ گَ وٌٌس ٍ ّویىیاض ّیا زٍجیاًیثیِ ٍ‬ ‫چٌسجاًثِ ایی وکَضّا هیتَاًس تِ صیلیح ٍ‬ ‫اهٌیت پایساض هٌجط قَز‪.‬ؾرٌگَ وویؿییَى‬ ‫اهٌیت هلی ٍ ؾیاؾت ذاضجی هجلؽ یاظزّن‬ ‫تاویس وطز‪ :‬اها حضَض ًیطٍّا ذاضجی تیف‬ ‫اظ ایٌىِ ؾثه اهٌیت قَز‪ ،‬اهٌیت ضا زض هٌغمِ‬ ‫اظ تیی هیتطز ٍ هطیىا زض تیالـ اؾیت تیا‬ ‫زاهی ظزى تِ فضا ایطاى ّیطاؾیی‪ ،‬تیاظاض‬ ‫تطا تؿلیحات ذَز پیسا وٌٌس‪.‬‬ ‫ٍزیر اهَر خارجِ در خصَظ دیذارش با هذیر دفتر هٌطقِ ا‬ ‫تْراى تَضیحاتی ارائِ کرد‪.‬‬ ‫یًَسکلَ در‬ ‫حؿیی اهیط ػثساللْیاى ٍظیط اهَض ذاضجِ زض قطح زیساض تا گلیسا الیریَض‬ ‫هسیط زفتط هٌغمِ ا یًَؿىَ زض صیفیحیِ قیریصیی اییٌیؿیتیاگیطاهیف‬ ‫ًَقت‪:‬ضوی تثطیه ٍ ضظٍ هَفمیت تطا ذاًن الیریَض ‪ ،‬تیِ ایکیاى‬ ‫گفتن ضاتغِ وکَضهاى ٍ یًَؿىَ تِ ٍیػُ زض حَظُ ّایی‪ ،‬چَى ثثت هییطا‬ ‫فطٌّگی ًعزیه اؾت ٍ تَاًوٌس ّا جیویْیَض اؾیالهیی اییطاى زض‬ ‫ظهیٌِ ّا هَظـ‪ ،‬هَظـ ػالی ٍ فی ٍض تِ ٍیػُ زض حیَظُ تیاًیَاى‬ ‫ایطاًی هثال ظزًی اؾت‪ًَ ٍ.‬قت‪ :‬ها زض گفتگَ تطا حفظ هٌافغ ٍ ػیعت‬ ‫هطزم‪ ،‬لىٌت ظتاى ًرَاّین زاقت‪ .‬تا اقاضُ تِ ؾٌس ‪ ٠۴۱۴‬تِ ایکاى گیفیتین‪،‬‬ ‫لطاض تَز ایی ؾٌس زض حَظُ هَظـ تاػث ّوثؿتگی جْاًی تاقیس‪ ،‬اهیا تیا‬ ‫ًازیسُ گطفتی َّیت ٍ ٍالؼیتّا فطٌّگی وکَضّا ى ّیا ضا زض اییی‬ ‫حَظُ زچاض هکىل وطزُ اؾت ٍ اظ ایی ضٍ جوَْض اؾیالهیی اییطاى تیط‬ ‫اؾاؼ لَاًیی زاذلی ٍ فطٌّگی ذَز تِ ایی ؾٌس ًگاُ هیوٌس‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫کوبَد تخت بیواسستاًی دس‬ ‫ارسبایجاىضشقی‬ ‫رئیس داًطگاُ لَم پسضکی تبریس گفعت‪ :‬طعبع‬ ‫براٍرد ٍزارت بْذاضت داًطگاُ لَم پعسضعکعی‬ ‫تبریس بایذ تا سال ‪ 1242‬حذاقعل ‪ 2444‬تعخعت‬ ‫بیوارستاًی تاهیی کٌذ تا ًیازّعا درهعاًعی در‬ ‫استاى براٍردُ ضَد‪.‬‬ ‫ب‪ٛ ٚ٘٢‬وی پ‪ٞ‬ز ُلت‪ ۷‬ضبٌ‪ ٠‬ب‪٢‬داضت ‪ ٝ‬دزٗزا‪ٙ‬‬ ‫تبسیص ػ ‪ ٟٝ‬بس پ‪ٞ‬ضص د‪١‬ی چ‪٢‬زاز ٗزیزٔزیز‪ٝ ٙٞ‬‬ ‫د‪ٝ‬یست ‪١‬صاز ‪ٛ‬لس ر٘ؼیت خز‪ٞ‬د اسزتزا‪ ٙ‬عزبزن‬ ‫ٗحاسبات ا‪ٛ‬زإ ضد‪ ٟ‬پاسبِ‪ٞ‬ی حزد‪ٝ‬د ‪١‬طزت‬ ‫آی د‪ٗ ٟ‬یٔی‪ٛ ٙٞ‬لس ٗسارؼ‪ًٜٜ ٠‬د‪ ٟ‬اش ضز٘زآزـزسن‬ ‫ًط‪ٞ‬ز ‪٘١ ٝ‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬اش ًط‪ٞ‬ز‪١‬ای ‪٘١‬زسزایز‪ ٠‬بزسای‬ ‫دزیاکت خدٗات تبػػی ‪ ٝ‬ک‪ٞ‬م تزبزػزػزی‬ ‫است اش ای‪ ٚ‬ز‪ ٝ‬ب‪ٜٗ ٠‬ظ‪ٞ‬ز خدٗات د‪١‬ی ٗغزٔز‪ٞ‬ن‬ ‫تػ٘یٖ ُسکت‪ ٠‬ضد تزا ایز‪ ٚ‬بزیز٘زازسزتزا‪ ٙ‬کز‪ٞ‬م‬ ‫تبػػی احداث ض‪ٞ‬د تا ضا‪١‬د ازارز‪ ٠‬خزدٗزات‬ ‫ب‪٢‬تس ب‪٘١ ٠‬ط‪٢‬سیا‪ٗ ٖ١ ٝ ٙ‬ی‪ٜ٢‬ا‪ ٙ‬ػصیصٗا‪ ٙ‬باضیٖ‬ ‫‪ٝ‬ی اکص‪ٝ‬د‪ ۷‬اهداٗاتی دز ساّ ‪١‬زای ُزرضزتز‪ ٠‬دز‬ ‫زابغ‪ ٠‬با پیطبسد ای‪ ٚ‬بی٘ازستا‪ ٙ‬ا‪ٛ‬زإ ضزد‪ ٟ‬اسزت‬ ‫‪ٓٝ‬ی با ت‪ٞ‬ر‪ ٠‬ب‪ ٠‬ای‪ ٠ٌٜ‬ای‪ ٚ‬بی٘ازستا‪ ٙ‬یی پزس‪ٝ‬ض‪ٟ‬‬ ‫ٗٔی است ‪ ٝ‬باید اش اػتبازات ٗٔی استلاد‪ ٟ‬ض‪ٞ‬د ‪ٝ‬‬ ‫اػتباز اختػاغی خاغی ‪ٛ‬دازد پیطزسکزت هزابزْ‬ ‫ت‪ٞ‬ر‪٢‬ی زا ضا‪١‬د ‪ٛ‬یستیٖ‬ ‫اخباس ضْشستاى ّا‬ ‫*بستاى اباد‪ً -‬وایٌذُ بستاىاباد دس هجلس‪:‬‬ ‫صذٍس اسٌاد اساضی کطاٍسصی تسشیع ضَد‬ ‫پٌجطٌبِ ‪ 42‬ضْریَر ‪ 13 * 1241‬سپتاهبر‪ 11 * 4444‬صفر ‪ * 1221‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * ضوارُ ( سایی ) ‪3351 :‬‬ ‫ًاظر گورکات ارربایجاى ضرقی از صادرات بیص از ‪ّ 541‬عسار تعی‬ ‫کاال بِ ارزش ‪ 344‬هیلیَى دالر از گورکات استاى ارربایجاى ضعرقعی‬ ‫در ‪ 3‬هاِّ ًخست سالجار خبر داد‪.‬‬ ‫ٓیٔی ا‪ٝ‬ز‪ِٛ‬ی ػ٘د‪ٗ ٟ‬حػ‪ٞ‬الت غادزاتی اش ُ٘سًات استا‪ ٙ‬دز ایز‪ٚ‬‬ ‫ٗدت زا ٗ‪ٞ‬اد پ ستیٌی ‪ ٝ‬اضیای ساخت‪ ٠‬ضد‪ ٟ‬اش ای‪ٞٗ ٚ‬اد ‪ٗ ۴۲۴‬یٔی‪ٙٞ‬‬ ‫دالز با س‪ ۲۱ ٖ٢‬دزغد چد‪ ٙ‬ا‪ ٝ ٚ١‬ک‪ٞ‬الد ‪ٗ۴۴۲‬یٔی‪ ٙٞ‬دالز با س‪٢‬زٖ‬ ‫‪ ۲۵‬دزغد س‪ٞ‬خت‪١‬ای ٗؼد‪ٛ‬ی ز‪ٝ‬ؿ‪١ ٚ‬ای ٗؼد‪ٛ‬ی ‪ٗ ٝ‬زحزػز‪ٞ‬الت‬ ‫حاغْ اش توغیس ا‪٢ٛ‬ا ‪ٗ ۴۲‬یٔی‪ ٙٞ‬دالز با س‪ ۴۵ ٖ٢‬دزغد ٗیز‪١ ٟٞ‬زای‬ ‫خ‪ٞ‬زاًی ‪ٗ ۲۶‬یٔی‪ ٙٞ‬دالز با س‪ ۴ ٖ٢‬دزغد ‪ٗ ٝ‬ػز‪ٜ‬ز‪ٞ‬ػزات اش چزد‪ٙ‬‬ ‫ا‪ ٚ١‬یا ک‪ٞ‬الد ‪ٗ ۲۵‬یٔی‪ ٙٞ‬دالز با س‪ ۴ ٖ٢‬دزغد بسض٘سد‬ ‫‪ٝ‬ی با بیا‪ ٙ‬ای‪ ٠ً ٚ‬ػ٘د‪ً ٟ‬طز‪ٞ‬ز‪١‬زای ‪١‬زدف غزادزات اش عزسیزن‬ ‫ُ٘سًات استا‪ ٙ‬اذزبایزا‪ ٙ‬ضسهی تسًی‪ ٠‬ػسام ازٗ‪ٜ‬ستا‪ ٙ‬اکـا‪ٛ‬ستزا‪ٙ‬‬ ‫‪ ٝ‬ر٘‪ٞ٢‬زی اذزبایزا‪ ٙ‬است اظ‪٢‬از ًسد‪ ۷‬عزی ایز‪ٗ ٚ‬زدت ازشش‬ ‫غادزات ب‪ ٠‬تسًی‪ ٠‬زا ‪ٗ۲۵۲‬یٔی‪ ٙٞ‬دالز ػسام ‪ٗ ۴۲۵‬زیزٔزیز‪ ٙٞ‬دالز‬ ‫ازٗ‪ٜ‬ستا‪ٗ ۴۶ ٙ‬یٔی‪ ٙٞ‬دالز اکـا‪ٛ‬ستا‪ٗ ۲۱ ٙ‬یزٔزیز‪ ٙٞ‬دالز رز٘ز‪٢‬ز‪ٞ‬زی‬ ‫اذزبایزا‪ٗ ۲۲ ٙ‬یٔی‪ ٙٞ‬دالز ب‪ٞ‬د‪ ٟ‬است‬ ‫‪ٝ‬ی اداٗ‪ ٠‬داد‪ ۷‬تؼداد ًْ ًط‪ٞ‬ز‪١‬ای ‪١‬دف غادزاتی ُ٘سًات استا‪ٙ‬‬ ‫اذزبایزا‪ ٙ‬ضسهی زا عی ای‪ٗ ٚ‬دت ‪ً ۵۴‬ط‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬دز هآب ‪ُ ۴۳‬زس‪ٟٝ‬‬ ‫ًاالیی ب‪ٞ‬د‪ٛ ٝ ٟ‬سبت ب‪ٗ ۴ ٠‬ا‪ ٠١‬ساّ ُرضزتز‪ ٠‬غزادزات اش عزسیزن‬ ‫ُ٘سًات استا‪ ٙ‬اذزبایزا‪ ٙ‬ضسهی ًط‪ٞ‬ز‪١‬ای تسًزیز‪ ۴۲ ٠‬دزغزد‬ ‫اکصایص ػسام ‪ ۴‬دزغد اکصایص ازٗ‪ٜ‬ستزا‪ ۲۴ ٙ‬دزغزد ًزا‪١‬زص‬ ‫اکـا‪ٛ‬ستا‪ ۴۲ ٙ‬دزغد ًا‪١‬ص ‪ ٝ‬ر٘‪ٞ٢‬زی اذزبایزا‪ ۶ ٙ‬دزغد اکصایص‬ ‫داضت‪ ٠‬است‬ ‫ا‪ٝ‬ز‪ِٛ‬ی ٗیصا‪ٝ ٙ‬ازدات اش ُ٘سًزات اسزتزا‪ ٙ‬دز پز‪ٜ‬زذ ٗزا‪١‬ز‪ ٠‬ا‪ّٝ‬‬ ‫‪٘ٛ‬ای‪ٜ‬د‪ٗ ٟ‬سدٕ ض‪٢‬سستا‪ ٙ‬بستا‪ ٙ‬اباد دز ٗزززٔز‪،‬‬ ‫ض‪ٞ‬زای اس ٗی خ‪ٞ‬استاز تسسیغ دز غد‪ٝ‬ز اس‪ٜ‬اد‬ ‫ازاضی ًطا‪ٝ‬زشی ‪ ٝ‬ارساری ضد‪ ٙ‬هزا‪ٛ‬ز‪ ٙٞ‬زکزغ‬ ‫تداخْ ازاضی ٗٔی ‪ ٝ‬ازاضی شزاػی ضد‬ ‫*ضبستش‪-‬ضبستشیّا ‪ٍ 119‬احذ خَى اّذا‬ ‫کشدًذ‬ ‫* تبشیض‪ -‬هذیشیت سٍستایی ًیاصهٌذ‬ ‫هٌْذسی هجذد است‬ ‫زیی‪ٗ ،‬سًص ٗغآؼزات زا‪١‬زبزسدی ‪ ٝ‬اٗز‪ٞ‬شش‬ ‫ض‪٢‬سی ‪ ٝ‬ز‪ٝ‬ستایی ‪ٝ‬شازت ًط‪ٞ‬ز با تزاًزیزد بزس‬ ‫اسیبض‪ٜ‬اسی ٗسایْ ز‪ٝ‬ستایی ُلت‪ ۷‬اٗز‪ٞ‬شش‬ ‫ز‪ٝ‬ستایی ‪ٛ‬یاشٗ‪ٜ‬د پ‪ٞ‬ستا‪ٛ‬داشی ‪ٜ٢ٗ ٝ‬دسی ٗزدد‬ ‫است اس٘ؼیْ شیازتی ‪ٛ‬ػسابادی اظز‪٢‬زاز ًزسد‪۷‬‬ ‫شیسب‪ٜ‬ای ت‪ٞ‬سؼ‪ ٠‬دز ‪ ٠٘١‬اٗ‪ٞ‬ز اٗز‪ٞ‬شش اسزت ‪ٝ‬‬ ‫‪١‬ی ت‪ٞ‬سؼ‪ ٠‬ای بد‪ ٙٝ‬اٗ‪ٞ‬شش اتلام ‪٘ٛ‬ی اکتد‬ ‫‪ٝ‬ی با بیا‪ ٙ‬ای‪ٗ ٠ٌٜ‬ت‪ٓٞ‬یا‪ ٙ‬اٗ‪ٞ‬شش زسآت بصزُی‬ ‫دز پیطسکت راٗؼ‪ ٠‬داز‪ٛ‬د اکص‪ٝ‬د‪ً ۷‬ز‪ٞ‬تزا‪١‬زی دز‬ ‫اٗ‪ٞ‬شش ٗ‪ٜ‬زس ب‪ ٠‬تبٔق ‪ٝ ٝ‬ه‪ٞ‬ع رسٕ ٗی ض‪ٞ‬د ‪ٝ‬‬ ‫بسیازی اش اضٌاالت ٗدیسیت دز ح‪ٞ‬ش‪ ٟ‬ز‪ٝ‬ستایی‬ ‫ب‪ ٠‬ضؼق دز اٗ‪ٞ‬شش بسٗی ُسدد زیی‪ٗ ،‬زسًزص‬ ‫ٗغآؼات زا‪١‬بسدی ‪ ٝ‬اٗ‪ٞ‬شش ض‪٢‬سی ‪ ٝ‬ز‪ٝ‬ستایی‬ ‫‪ٝ‬شازت ًط‪ٞ‬ز با اضاز‪ ٟ‬ب‪ٝ ٠‬ر‪ٞ‬د ‪١ ۲۴‬صاز ‪۴۵۵ ٝ‬‬ ‫د‪١‬یازی ‪١ ۴۲۳ ٝ‬صاز ػض‪ٞ‬ز ض‪ٞ‬زا ُلت‪ ۷‬ا‪ٓٝ‬زیز‪ٚ‬‬ ‫زسآت ٗا دز د‪ٝ‬ز‪ ٟ‬ردید بحج ٗ‪ٜ٢‬دسی ٗززدد‬ ‫است ‪١ ٝ‬دف اش بسُصازی ای‪ ٚ‬د‪ٝ‬ز‪١ ٟ‬ا احػای‬ ‫ٗطٌ ت ز‪ٝ‬ستا‪١‬ا ‪ ٝ‬د‪١‬یازا‪ ٝ ٙ‬ا‪ٛ‬تواّ تزسب‪ ٠‬بیز‪ٚ‬‬ ‫ًازً‪ٜ‬ا‪ ٙ‬اٗ‪ٞ‬شش است تا دز ح‪ٞ‬ش‪ ٟ‬ز‪ٝ‬سزتزایزی‬ ‫سسٗای‪ ٠‬ارت٘اػی ضٌْ بِیسد‬ ‫عکس سٍص‬ ‫صادسات بیص اص ‪ّ 928‬ضاس تی کاال اص گوشکات ارسبایجاى ضشقی‬ ‫سآزازی زا بآؾ بس ‪١ ۴۳۵‬صاز ت‪ً ٚ‬اال ب‪ ٠‬ازشش ‪ٗ ۱۵۲‬زیزٔزیز‪ ٙٞ‬دالز‬ ‫اػ ٕ ًسد ‪ ٝ‬اکص‪ٝ‬د‪ ۷‬ای‪ٗ ٚ‬یصا‪ً ٙ‬االی ‪ٝ‬ازداتی دز ٗزدت یزاد ضزد‪ٟ‬‬ ‫‪ٛ‬سبت ب‪ٗ ٠‬دت ٗطاب‪ ٠‬ساّ هبْ اش ٓحاػ ‪ٝ‬ش‪ٛ‬ی ‪ ۴۴‬دزغد ‪ ٝ‬اش حزیزج‬ ‫ازشش دالزی ‪ ۴۶‬دزغد اکصایص داضت‪ ٠‬است‬ ‫‪ٝ‬ی ػ٘د‪ٗ ٟ‬حػ‪ٞ‬الت ‪ٝ‬ازداتی اش ُ٘زسًزات اسزتزا‪ ٙ‬دز ‪ٗ ۴‬زا‪١‬ز‪٠‬‬ ‫سآزازی زا ‪ٝ‬سایْ ‪ٛ‬ؤی‪ ٠‬شٗی‪ٜ‬ی ‪ٗ ۴۱۵‬یٔی‪ ٙٞ‬دالز با س‪ ۲۴ ٖ٢‬دزغزد‬ ‫ٗاضی‪ ٚ‬االت ‪ٝ ٝ‬سایْ ٌٗا‪ٛ‬یٌی ارساء ‪ ٝ‬هغؼات ا‪٢ٛ‬ا ‪ٗ ۳۱‬یٔی‪ ٙٞ‬دالز‬ ‫با س‪ ۴۲ ٖ٢‬دزغد ٗحػ‪ٞ‬الت ضی٘یاری آی ‪ٗ ۲۱‬یٔی‪ ٙٞ‬دالز با س‪٢‬زٖ‬ ‫‪ ۴‬دزغد ت‪ٞ‬ت‪ ٝ ٙٞ‬ت‪ٜ‬باً‪ٗ ۲۲ ٞ‬یٔی‪ ٙٞ‬دالز با س‪ ۱ ٖ٢‬دزغد ‪ٗ ٝ‬ز‪ٞ‬اد‬ ‫پ ستیٌی ‪ ٝ‬اضیای ساخت‪ ٠‬ضد‪ ٟ‬اش ای‪ٞٗ ٚ‬اد ‪ٗ ۲۲‬یٔی‪ ٙٞ‬دالز با س‪۱ ٖ٢‬‬ ‫دزغد اػ ٕ ًسد‬ ‫‪ٝ‬ی دزخػ‪ٞ‬ظ ٗوایس‪ ٠‬پ‪ٜ‬ذ هٖٔ ػ٘د‪ً ٟ‬االی ‪ٝ‬ازداتزی اش عزسیزن‬ ‫ُ٘سًات استا‪ ٙ‬اذزبایزا‪ ٙ‬ضسهی ‪ٛ‬سبت ب‪ٗ ٠‬دت ٗطاب‪ ٠‬سزاّ هزبزْ‬ ‫اظ‪٢‬از ًسد‪ٝ ۷‬سایْ ‪ٛ‬ؤی‪ ٠‬شٗی‪ٜ‬ی ‪ ۴۲‬بسابس زضد ٗاضی‪ ٚ‬االت ‪ٝ ٝ‬سایْ‬ ‫ٌٗا‪ٛ‬یٌی ارصاء ‪ ٝ‬هغؼات ا‪٢ٛ‬ا ‪ ۴‬دزغد ٗحػ‪ٞ‬الت ضی٘یارزی آزی‬ ‫‪ ۲۴‬دزغد ٗ‪ٞ‬اد پ ستیٌی ‪ ٝ‬اضیای ساخت‪ ٠‬ضد‪ ٟ‬اش ایز‪ٗ ٚ‬ز‪ٞ‬اد ‪۲۵‬‬ ‫دزغد اکصایص ‪ ٝ‬ت‪ٞ‬ت‪ ٝ ٙٞ‬ت‪ٜ‬باً‪ ۴۴ ٞ‬دزغد ًا‪١‬ص داضت‪ ٠‬است‬ ‫‪ٛ‬اظس ُ٘سًات اذزبایزا‪ ٙ‬ضسهی ػ٘د‪ً ٟ‬ط‪ٞ‬ز‪١‬ای ٗبادی ‪ٝ‬ازداتی اش‬ ‫عسین ُ٘سًات استا‪ ٙ‬اذزبایزا‪ ٙ‬ضسهی زا تسًی‪ ٠‬اٗازات ٗزتزحزد‪ٟ‬‬ ‫ػسبی چی‪ ٚ‬آ٘ا‪ُ ٝ ٙ‬سرستا‪ ٙ‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ً ٙ‬سد‬ ‫‪ٝ‬ی تػسیح ًسد‪ ۷‬عی پ‪ٜ‬ذ ٗا‪ٛ ٠١‬بست سآزازی ازشش ‪ٝ‬ازدات اش‬ ‫تسًی‪ٗ ۲۴۳ ٠‬یٔی‪ ٙٞ‬دالز اٗازات ٗتحد‪ ٟ‬ػسبی ‪ٗ ۳۶‬یٔی‪ ٙٞ‬دالز چیز‪ٚ‬‬ ‫‪ٗ ۲۲‬یٔی‪ ٙٞ‬دالز آ٘ا‪ٗ ۲۲ ٙ‬یٔی‪ ٙٞ‬دالز ‪ُ ٝ‬سرستا‪ٗ ۴۴ ٙ‬یٔی‪ ٙٞ‬دالز‬ ‫ب‪ٞ‬د‪ ٟ‬است‬ ‫استاًذاس ارسبایجاىضشقی خَاستاس تطکیل گشٍُ ًظاست بش هذاسس دٍلتی ٍ غیشدٍلتی ضذ‬ ‫سسپسست ر٘ؼیت ‪ ّ ١‬اح٘س ضبستس ُلت‪ ۷‬دز‬ ‫استا‪ ٠ٛ‬ازبؼی‪ ٚ‬حسزیز‪ٜ‬زی ‪ ٝ‬دز هزآزب پز‪ٞ‬یزص‬ ‫‪ٛ‬رزحسی‪ٜ‬ی ٗسدٕ کس‪ َٜ١‬د‪ٝ‬ست ای‪ ٚ‬ض‪٢‬سسزتزا‪ٙ‬‬ ‫‪ٝ ۴۴۶‬احد خ‪ ٙٞ‬ا‪١‬زدا ًزسد‪ٛ‬زد اهزای ٗز‪٢‬زدی‬ ‫اهبآی ُلت‪ُ ۷‬زس‪ ٟٝ‬سزیزاز سزاشٗزا‪ ٙ‬ا‪ٛ‬زتزوزاّ‬ ‫خ‪ ٙٞ‬استا‪ ٙ‬با بسپایی پ‪ٞ‬یزص ‪ٛ‬زرز خز‪ ٙٞ‬بزسای‬ ‫س‪ٓٞ٢‬ت خ‪ِٛٞ‬یسی اش ض‪٢‬س‪ٛٝ‬دا‪ ٙ‬دز ‪ ّ ١‬اح٘زس‬ ‫ضبستس حض‪ٞ‬ز یاکت‪ٜ‬د ا‪ ٝ‬اکص‪ٝ‬د‪ ۷‬با ت‪ٞ‬ر‪ ٠‬ب‪ ٠‬استوباّ‬ ‫خ‪ٞ‬ن ض‪٢‬س‪ٛٝ‬دا‪ ٙ‬ضبستسی ‪٘١‬ا‪ِٜ١‬ی ‪١‬زای الشٕ‬ ‫بسای حض‪ٞ‬ز اًیپ سیاز ساشٗا‪ ٙ‬ا‪ٛ‬زتزوزاّ خز‪ٙٞ‬‬ ‫استا‪ ٙ‬دز ای‪ٜٗ ٚ‬غو‪ ٠‬دز ع‪ ّٞ‬ساّ ا‪ٛ‬زإ خز‪ٞ‬ا‪١‬زد‬ ‫ضد‬ ‫استانها‬ ‫استاًذار ارربایجاىضرقی بر لسٍم تطکیل گرٍُ ًظارت بر هذارس دٍلتی‬ ‫ٍ غیردٍلتی تاکیذ کرد ٍ گفت‪ :‬بی ًظوی در هذارس غیراًتعفعا عی ٍ‬ ‫ّوچٌیی هبالغی کِ از اٍلیا در هذارس دٍلتی ٍ غیردٍلتی هطالبعِ هعی‬ ‫ضَد‪ ،‬بایذ بررسی ضَد‪.‬‬ ‫ػابدی‪ ٚ‬خسّٕ اکص‪ٝ‬د‪ ۷‬باید اش اکصایص ‪١‬صی‪١ ٠ٜ‬ا دز ٗدازس رٔ‪ُٞ‬یسی ضد‪ٟ‬‬ ‫‪ ٝ‬ض‪٢‬سی‪١ ٠‬ا ب‪ ٠‬غ‪ٞ‬زت اب ؽ ٗطبع ب‪ ٠‬ت٘إ ٗدازس ازار‪ ٠‬ض‪ٞ‬د تا ا‪ٓٝ‬یزا‬ ‫با اع ع اش ٗیصا‪ ٙ‬ض‪٢‬سی‪١ ٠‬ا اهدإ ب‪ٛ ٠‬إ ‪ٞٛ‬یسی کسش‪ٛ‬دا‪ ٙ‬خ‪ٞ‬د ً‪ٜٜ‬د‬ ‫‪ٝ‬ی با تاًید بس پیِیسی ٗػ‪ٞ‬بات ای‪ ٚ‬رٔسز‪ ٠‬اش سز‪ٞ‬ی ٗسزنز‪ٞ‬ال‪ ٙ‬اش‬ ‫‪ٝ‬ضؼیت سس‪ٝ‬ی‪ٗ ،‬دازس ‪ٛ‬یص ابساش ‪ِٛ‬سا‪ٛ‬ی ًسد ‪ُ ٝ‬لت‪ُ ۷‬صازش ‪١‬ایی‬ ‫ً‪ ٠‬اش ‪ٝ‬ضؼیت اٗادُی سس‪ٝ‬ی‪ٗ ،‬دازس ب‪ ٠‬دست٘ا‪ ٙ‬زسزیزد‪ٛ ٟ‬زِزسا‪ٙ‬‬ ‫ً‪ٜٜ‬د‪ ٟ‬است ‪ٝ‬ی اضاک‪ً ٠‬سد‪ ۷‬با ای‪ ٠ٌٜ‬دز استا‪ ٠ٛ‬باشُطایی ٗدازس هزساز‬ ‫دازیٖ ‪ٜٞ١‬ش بسا‪ٝ‬زد دهیوی اش تؼداد سس‪ٝ‬ی‪ٛ ،‬زوزْ ‪ ٝ‬ا‪ٛ‬زتزوزاّ دا‪ٛ‬زص‬ ‫اٗ‪ٞ‬شا‪ٗ ٙ‬دازس ‪ ٝ‬هی٘ت ٗػ‪ٞ‬ن دز دست ‪ٛ‬زیزسزت خزسٕ اداٗز‪ ٠‬داد‪۷‬‬ ‫ٗ‪٘٢‬تسی‪ ٚ‬بحج دز ض‪٢‬س‪١‬ای بصزٍ بحج تزساکزیزی اسزت ًز‪ ٠‬ایز‪ٚ‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ع ‪ ٖ١‬باید بس‪ٛ‬اٗ‪ ٠‬زیصی ض‪ٞ‬د ‪ ٝ‬ض‪٢‬سدازا‪ ٙ‬دز ای‪ ٚ‬ازتباط ٗسن‪ٓٞ‬یت‬ ‫ٗستویٖ داز‪ٛ‬د ‪ ٝ‬باید پیِیس ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ع باض‪ٜ‬د ‪ٝ‬ی تاًید ًزسد‪ ۷‬دز ػزسؼ‬ ‫یی ‪١‬لت‪ٞٗ ٠‬ض‪ٞ‬ع عسح ‪١‬ای تساکیزٌزی ‪ ٝ‬سزس‪ٝ‬یز‪ٗ ،‬زدازس بزسای‬ ‫باشُطایی ٗدازس تؼیی‪ ٚ‬تٌٔیق ‪ ٝ‬زا‪ٌ١‬از ػ٘ٔی ازار‪ ٠‬ض‪ٞ‬د ‪ٗ ٝ‬سزارزْ‬ ‫ٗسب‪ٞ‬ط ب‪ ٠‬ض‪٢‬سستا‪ ٙ‬تبسیص ‪ٛ‬یص باید دز ض‪ٞ‬زای ایز‪ ٚ‬ضز‪٢‬زسسزتزا‪ٗ ٙ‬ز‪ٞ‬زد‬ ‫بسزسی هساز ُیسد‬ ‫ٗدیسًْ اٗ‪ٞ‬شش ‪ ٝ‬پس‪ٝ‬زش استا‪ٛ ٙ‬یص دز ای‪ ٚ‬رٔزسز‪ ٠‬بزا تزاًزیزد بزس‬ ‫باشُطایی ت٘اٗی ٗدازس ُلت‪ ۷‬تؼغیٔی ٗزدازس دز د‪ٝ‬زا‪ً ٙ‬زس‪ٛٝ‬زا‬ ‫اسیب ‪١‬ای شیادی اش ‪ٛ‬ظس کضای کیصیٌی ‪ٛ‬یس‪ٝ‬ی ا‪ٛ‬سا‪ٛ‬ی ‪ ٝ‬ضاخع‪١‬ای‬ ‫تؼٔیٖ ‪ ٝ‬تسبیت دز بس داضت‬ ‫ػٔیسضا غیادی اکص‪ٝ‬د‪ ٠٘١ ۷‬ضاخع‪١‬ای باشُطایی ٗدازس استا‪ ٙ‬زغد‬ ‫‪ ٝ‬پایص ضد‪ ٝ ٟ‬تا ً‪ ۶۴ ٜٙٞ‬دزغد دا‪ٛ‬ص اٗ‪ٞ‬شا‪ ٙ‬دز ٗدازس حبت ‪ٛ‬زإ‬ ‫‪٢ٛ‬ایی ضد‪ ٝ ٟ‬ت‪ٞ‬شیغ ًتب دزسی ا‪ٛ‬زإ ُسکت‪ ٠‬است‬ ‫‪ٝ‬ی با اضاز‪ ٟ‬ب‪ ٠‬ای‪ ٠ٌٜ‬دز ٗسحٔ‪ ٠‬اؿاش غد‪ٝ‬ز اب ؽ ‪ٌ٘١‬ازا‪ ٙ‬کزس‪١‬ز‪ٜ‬زِزی‬ ‫بسای حض‪ٞ‬ز دز ً س ‪١‬ای دزس ‪١‬ستیٖ اداٗ‪ ٠‬داد‪ٗ ۷‬ز‪ٞ‬ضز‪ٞ‬ع ‪ٛ‬زیزس‪ٝ‬ی‬ ‫ا‪ٛ‬سا‪ٛ‬ی اش چآص ‪١‬ای ای‪ ٚ‬اداز‪ ًْ ٟ‬ب‪ٞ‬د ً‪ ٠‬دز ای‪ ٚ‬خػز‪ٞ‬ظ تزاٗزیز‪ٚ‬‬ ‫ًسسی‪١‬ا اش ٗزازی ها‪ٛٞٛ‬ی ‪ ٝ‬ب‪ ٠‬ضی‪ٗ ٟٞ‬غٔ‪ٞ‬ن ا‪ٛ‬زإ ضد‪ ٝ ٟ‬اٗساّ ‪١‬یز‬ ‫ٗدزس‪ ً ٝ ٠‬س بد‪ٗ ٙٝ‬ؼٖٔ ‪ٛ‬ب‪ٞ‬ا‪١‬یٖ داضت‬ ‫غیادی ُلت‪ٞٗ ۷‬ض‪ٞ‬ع تبػیع ٗؼٖٔ ب‪ ٠‬ت٘إ دا‪ٛ‬ص اٗ‪ٞ‬شا‪ ٙ‬بزسزسزی‬ ‫ضد‪١ ٝ ٟ‬ی یی اش دا‪ٛ‬ص اٗ‪ٞ‬شا‪ ٙ‬ب‪ ٠‬خػ‪ٞ‬ظ دز ٗ‪ٜ‬اعن ٗحس‪ ٕٝ‬بزد‪ٙٝ‬‬ ‫ٗؼٖٔ ‪ٛ‬ب‪ٞ‬ا‪ٜ١‬د ٗا‪ٛ‬د‬ ‫‪ٝ‬ی اکص‪ٝ‬د‪١ ۵ ۷‬صاز ‪ٗ ۵۵۵ ٝ‬دزس‪ ٠‬د‪ٓٝ‬تی ‪ ٝ‬ؿیس د‪ٓٝ‬تی با ‪١ ۲۳‬صاز ‪۳۳۴ ٝ‬‬ ‫ً س دزس دز استا‪ ٙ‬کؼاّ است ‪١ ۲۲ ٝ‬صاز ‪ٌ٘١‬از کس‪ٜ١‬زِزی اٗزاد‪ٟ‬‬ ‫استوباّ اش دا‪ٛ‬ص اٗ‪ٞ‬شا‪١ ٙ‬ست‪ٜ‬د‬ ‫کوک بِ خاًَادُ صًذاًیاى ارسبایجاى ضشقی ‪ 139‬دسصذ افضایص یافت‬ ‫دادستاى وَهی ٍ اًقالب اسعالهعی هعرکعس‬ ‫ارربایجاى ضرقی گفت‪ :‬هیساى کعوع ّعا‬ ‫هردهی ًقذ ٍ غیرًقذ بِ خعاًعَادُ ّعا‬ ‫زًذاًیاى ایی استاى طی ‪ 4‬هاِّ اٍل اهسعال‬ ‫ًسبت بِ هذت هطابِ پعارسعال ‪ 115‬درصعذ‬ ‫افسایص یافت‪.‬‬ ‫بابی ٗحب‪ٞ‬ن اکص‪ٝ‬د‪ ۷‬دز ‪٘١‬ی‪ٗ ٚ‬زدت ٗزیزصا‪ٙ‬‬ ‫ً٘ی ب‪ ٠‬ش‪ٛ‬دا‪ٛ‬یا‪ ٙ‬اذزبایزا‪ ٙ‬ضسهی ‪ٛ‬یص ‪ٛ‬سبت‬ ‫ب‪ٗ ٠‬دت ٗطاب‪ ٠‬ساّ ُرضت‪ٗ ٠‬ؼادّ ‪ ۱۴۵‬دزغد‬ ‫اکصایص داضت‪ ٠‬است ً‪ ٠‬ای‪ ٚ‬اٗس ‪ٛ‬طا‪ ٙ‬د‪١‬ز‪ٜ‬زد‪ٟ‬‬ ‫تو‪ٞ‬یت ز‪ٝ‬حی‪ ٝ ٠‬ح‪ٞٛ ،‬ع د‪ٝ‬ستزی دز بزیز‪ٚ‬‬ ‫ٗسدٕ استا‪ ٙ‬است ‪ٝ‬ی ح٘ایت اش خا‪ٞٛ‬اد‪١ ٟ‬ای‬ ‫ش‪ٛ‬دا‪ٛ‬یا‪ ٙ‬زا اش ا‪ٞٓٝ‬یت ‪١‬ای ٗز‪٢‬زٖ ‪ ٝ‬اغزٔزی‬ ‫دستِا‪ ٟ‬هضایی دز د‪ٝ‬ز‪ ٟ‬ردید ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٝ ٙ‬اضاک‪٠‬‬ ‫ًسد‪ٛ ۷‬باید تا‪ٝ‬ا‪ً ٙ‬سی ً‪ٗ ٠‬ستزٌزب خز ف‬ ‫ضد‪ ٟ‬است زا خا‪ٞٛ‬اد‪ٝ ٟ‬ی بد‪١‬د بٌٔ‪ ٠‬باید بز‪٠‬‬ ‫ٗ‪ٜ‬ظ‪ٞ‬ز ب‪ ٠‬حزداهزْ زسزا‪ٛ‬زد‪ ٙ‬اسزیزب ‪١‬زای‬ ‫ارت٘اػی ای‪ ٚ‬خا‪ٞٛ‬اد‪١ ٟ‬زا ا‪ٛ‬زا‪ ٙ‬زا تزحزت‬ ‫پ‪ٞ‬ضص هساز داد ٗحب‪ٞ‬ن ػٔیٔ‪ ٞ‬اداٗ‪ ٠‬داد‪ ۷‬دز‬ ‫ای‪ٗ ٚ‬دت ٗیصا‪١ ٙ‬دایا ‪ً٘ ٝ‬ی ‪١‬ای اضباظ‬ ‫حویوی ‪ ٝ‬حوز‪ٞ‬هزی بز‪ ٠‬خزا‪ٛ‬ز‪ٞ‬اد‪ ٟ‬ش‪ٛ‬زدا‪ٛ‬زیزا‪ٙ‬‬ ‫اذزبایزا‪ ٙ‬ضسهی دز ٗوایس‪ ٠‬با ٗزدت ٗطزابز‪٠‬‬ ‫پازساّ ‪ ۵۴‬دزغد ‪ ٝ‬دزاٗد اهتػادی ا‪ٛ‬زز٘ز‪ٚ‬‬ ‫ح٘ایت اش ش‪ٛ‬دا‪ٛ‬یا‪ ٙ‬استزا‪ٛ ٙ‬زیزص ٗزؼزادّ ‪۲۲‬‬ ‫دزغد اکزصایزص داضزتز‪ ٠‬اسزت ‪ٝ‬ی تزؼزداد‬ ‫ٗددر‪ٞ‬یا‪ ٙ‬ا‪ٛ‬ز٘ز‪ ٚ‬حز٘زایزت اش ش‪ٛ‬زدا‪ٛ‬زیزا‪ٙ‬‬ ‫اذزبایزا‪ ٙ‬ضسهی دز ساّ ُرضت‪ ٠‬زا ‪ٛ ۳۶۴‬لزس‬ ‫اػ ٕ ًسد ‪ُ ٝ‬لت‪ ۷‬ای‪ ٚ‬زهٖ دز ساّ رازی ب‪٠‬‬ ‫‪ٛ ۴۵۱‬لس زسید‪ ٠ً ٟ‬دز ای‪ ٚ‬زابغ‪ٛ ٠‬زیزص ضزا‪١‬زد‬ ‫زضد ‪ ۴۲‬دزغدی ‪١‬ستیٖ‬ ‫اصالحیِ اگْی دعَت هجوع عوَهی(عادی)اًجوی صٌفی کاسفشهایی‬ ‫ضشکت ّای هسافشبشی اّش ٍ تابعِ (ًَبت اٍل)‬ ‫هجوع عوَهی عادی اًجوی صٌفی کاسفشهائی ضشکت ّای هسافشبشی اّش ٍ تابعِ ساس ساعت ‪ 10‬سٍص سِ ضٌبِ هَسخِ ‪ 1401/07/26‬با دستوَس‬ ‫جلسِ بطشح ریل دس هحل ًواص خاًِ تشهیٌال بشگضاس هی گشدد کساًی کِ توایل بِ کاًذیذاتَسی ّیات هذیشُ ٍ باصسساى اًجوی هزکَس سا داسًوذ‬ ‫هی تَاًٌذ با دس دست داضتی کپی ضٌاسٌاهِ‪،‬کاست هلی‪،‬یک قطعِ عکس ٍ دسخَاست کتبی اص تاسیخ دسج اگْی بوذت یک ّفتِ اهادگی خَد سا‬ ‫بِ اعضای ّیات هذیشُ اقایاى قذست الِ هحسی صادُ‪ ،‬سیذسضا هشتضَیاى ٍ هحوذ علی گلچیی دس هحل دفتش اًجوی اعالم ٍ سسیذ دسیافت ًوایٌذ‬ ‫اص کلیِ اعضا دعَت هی ضَد با بِ ّوشاُ داضتی کاست عضَیت دس هَعذ هقشس دس جلسِ هجوع فَق الزکش حضَس بْن سساًٌذ‪.‬‬ ‫دستَس جلسِ‪:‬‬ ‫گضاسش عولکشد اعضای ّیات هذیشُ‬ ‫اًتخابات اعضای اصلی ٍ علی البذل ّیات هذیشُ ٍ باصسساى اًجوی‬ ‫ّیات هذیشُ اًجوی صٌفی کاسفشهایی ضشکت ّای هسافشبشی اّش ٍ تابعِ‬ ‫‪ *3/155‬تاسیخ اًتطاس ‪*1401/06/24 :‬سٍصًاهِ اسک‬ ‫‪3‬‬ ‫گشاًی هشغ‬ ‫ارسبایجاى غشبی‬ ‫تَاى توشچیی بشای پزیشایی اص ‪ّ 100‬ضاس صائش باصگطتِ اص‬ ‫کشبال‪ 38 /‬گیت فعال است‬ ‫استاًذار ارربایجاى غربی گفت‪11 :‬‬ ‫گیت در ایی هرز فعاعال بعَدُ ٍ‬ ‫تَاًایی ارائِ خذهات بِ ‪ّ 144‬عسار‬ ‫ًفر ٍجَد دارد‪.‬‬ ‫ٗح٘دغادم ٗؼت٘دیا‪ ٙ‬اکزص‪ٝ‬د‪ ۷‬دز‬ ‫‪١‬طت ز‪ٝ‬ش ُرضت‪ ٠‬اش ‪ ۴۱‬ض‪٢‬سی‪ٞ‬ز تاً‪ ٜٙٞ‬بیص اش ‪١ ۱۴‬زصاز شارزس اش ٗزسش‬ ‫ت٘سچی‪ ٚ‬ػب‪ٞ‬ز ًسد‪ٟ‬ا‪ٛ‬د ً‪ ٠‬پیص بی‪ٜ‬ی ٗیض‪ٞ‬د دز باشُطت ش‪ٝ‬از اش ًزسبز‬ ‫تؼداد بسیاز بیطتسی ای‪ٗ ٚ‬سش زا بسای ‪ٝ‬ز‪ٝ‬د ب‪ً ٠‬ط‪ٞ‬ز ا‪ٛ‬زتزبزان ًز‪ٜ‬ز‪ٜ‬زد ‪ٝ‬ی‬ ‫اضاک‪ً ٠‬سد‪ ۷‬تاً‪ ٜٙٞ‬یی ‪١‬صاز ‪ٛ ۴۵۵ ٝ‬لس ‪ ٖ١‬اش ٗسش ت٘زسچزیز‪ ٚ‬بز‪ً ٠‬طز‪ٞ‬ز‬ ‫باشُطت‪٠‬ا‪ٛ‬د ً‪ ٠‬ز‪ٛٝ‬د اکصایطی دز ای‪ ٚ‬خػ‪ٞ‬ظ زا دز ز‪ٝ‬ش‪١‬ای ای‪ٜ‬د‪ ٟ‬ضزا‪١‬زد‬ ‫خ‪ٞ‬ا‪١‬یٖ ب‪ٞ‬د ٗؼت٘دیا‪ ٙ‬اداٗ‪ ٠‬داد‪ ۷‬پیص بی‪ٜ‬ی ٗا ای‪ ٚ‬است ً‪ ٠‬تا ‪ ۲‬ز‪ٝ‬ش پیص اش‬ ‫ازبؼی‪ ٚ‬ز‪ٛٝ‬د خس‪ٝ‬د ش‪ٝ‬از اش ٗسش ت٘سچی‪ ٚ‬اداٗ‪ ٠‬داضت‪ ٠‬باضد ‪ ٝ‬اش ا‪ ٙ‬پز‪،‬‬ ‫ز‪ٛٝ‬د باشُطت سسیؼتس ض‪ٞ‬د استا‪ٛ‬داز اذزبایزا‪ ٙ‬ؿسبی با اضاز‪ ٟ‬ب‪ ٠‬بزاشخز‪ٞ‬زد‬ ‫ٗ‪ٜ‬اسب کؼآیت ٗسش ت٘سچی‪ ٚ‬بسای خس‪ٝ‬د ش‪ٝ‬ازآحسی‪( ٚ‬ع) ُزلزت‪ٝ ۷‬شیزس‬ ‫ًط‪ٞ‬ز دز باشدیدی ً‪ ٠‬اش ٗسش داضت ا‪ٛ‬تظاز ای‪ٗ ٚ‬یصا‪ ٙ‬پیطسکت دز ت٘سچی‪ٚ‬‬ ‫زا عی چ‪ٜ‬د ‪١‬لت‪ ٝ ٠‬زسید‪ ٙ‬ب‪ ٠‬ضسایظ حداًخسی بزسای ٗزیزصبزا‪ٛ‬زی اش ش‪ٝ‬از‬ ‫‪ٛ‬داضت ٗؼت٘دیا‪ ٙ‬اظ‪٢‬از ًسد‪ ۷‬دز ز‪ٝ‬ش‪١‬ای ُرضت‪ ٠‬شارسا‪ٛ‬ی ً‪ ٠‬اش ت٘سچزیز‪ٚ‬‬ ‫‪ٝ‬ازد ػسام ضد‪ٛ‬د اش ٗبدا تا ٗوػد تحت ‪ٛ‬ظازت بز‪ٞ‬د‪ٛ‬زد ‪ ٝ‬بزد‪١ ٙٝ‬زیز‬ ‫ٗطٌٔی ب‪ٗ ٠‬وػد زسید‪ٛ‬د‬ ‫‪ٝ‬ی با بیا‪ ٙ‬ای‪ٗ ٠ٌٜ‬سیس شارسا‪ ٙ‬اش استا‪١ ٙ‬ای ض٘اّ ؿسن تا ًسب اش عزسیزن‬ ‫ت٘سچی‪ ٚ‬توسیبا ‪ٛ‬ػق ضد‪ ٟ‬است اکص‪ٝ‬د‪٘١ ۷‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬زا‪ ٟ‬ا‪ٛ‬زداشی ایز‪ٗ ٚ‬زسش‬ ‫اشدحإ ر٘ؼیت دز دیِس ٗسش‪١‬ا زا ً٘تس ًسد ‪ ٝ‬استوباّ بسیاز خ‪ٞ‬بی زا دز‬ ‫ای‪ٗ ٚ‬سش ضا‪١‬د ب‪ٞ‬دیٖ‬ ‫اسدبیل‬ ‫فشهاًذاس‪ :‬اسدبیل بشای سٍیذاد اسدبیل ‪2023‬‬ ‫اهادُ هیضَد‬ ‫فرهاًذار اردبیل گفت‪ :‬با تَجِ بِ‬ ‫ضرٍع رٍیذاد اردبیل ‪ 4441‬در‬ ‫د هاُ سال جار ضرٍرت دارد‬ ‫کِ برا هیسباًی ضایستِ در چٌعذ‬ ‫حَزُ برًاهِریس داضتِ باضین‪.‬‬ ‫سیدٗح٘د اػت٘اد اػزاشی اظ‪٢‬از ًسد‪ ۷‬خدٗاتی ً‪ ٠‬دز ح‪ٞ‬ش‪ُ ٟ‬سدضِزسی‬ ‫دز ازدبیْ ازار‪ٗ ٠‬یض‪ٞ‬د اش ر٘ٔ‪ ٠‬اٗ‪ٞ‬شش‪١‬ای ُسدضِسی ‪١ ٝ‬زتزْ دازی‬ ‫خدٗات ت‪ٞ‬ز ُسدا‪ٛ‬ی ‪ ٝ‬عبیؼتُسدی باید ساٗا‪ٛ‬د‪١‬ی ضد‪ ٝ ٟ‬ضی‪ٟٛٞ‬زاٗز‪ ٠‬ای‬ ‫بسای کؼآیت ای‪ٗ ٚ‬ساًص دز ساّ ‪ ۲۵۲۲‬تد‪ٝ‬ی‪ ٚ‬ض‪ٞ‬د ا‪ ٝ‬اداٗ‪ ٠‬داد ‪٘١‬زچز‪ٜ‬زیز‪ٚ‬‬ ‫الشٕ است بسای ب‪ٜ‬ا‪١‬ای تازیبی کاخسی ً‪ ٠‬دز ض‪٢‬سستزا‪ ٙ‬ازدبزیزْ ‪ٝ‬رز‪ٞ‬د‬ ‫دازد بس‪ٛ‬اٗ‪١٠‬ای حلاظتی ‪ٗ ٝ‬سٗتی تد‪ٝ‬ی‪ ٝ ٚ‬ارسا ض‪ٞ‬د‬ ‫اػت٘اد اػزاشی با اضاز‪ ٟ‬ب‪ ٠‬ب‪ٜ‬ای تازیبی ر٘ؼ‪ٗ ٠‬سزد حز٘زإ تزازیزبزی‬ ‫ا‪ٝ‬چدًا‪ ٝ ٙ‬باشاز تازیبی ازدبیْ ُلت‪ ۷‬ب‪ٜ‬ای تازیبی ر٘زؼز‪ٗ ٠‬سزززد بز‪٠‬‬ ‫اهداٗات حلاظتی ‪ٗ ٝ‬سٗتی ردی تسی ‪ٛ‬یاش دازد تا ٗسدٕ بت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬د اش ایز‪ ٚ‬بز‪ٜ‬زا‬ ‫استلاد‪ًٜٜ ٟ‬د ‪ ٝ‬دز ٗ‪ٞ‬زد ح٘إ تازیبی ا‪ٝ‬چدًا‪١ ٙ‬زٖ بز‪ ٠‬د‪ٛ‬زبزاّ رزرن‬ ‫سسٗای‪ُ٠‬راز ‪ٗ ٝ‬طازًت ً‪ٜٜ‬د‪١ ٟ‬ستیٖ تا ای‪ ٚ‬ب‪ٜ‬ا احیا ض‪ٞ‬د‬ ‫‪ٝ‬شیسا‪ُ ٙ‬سدضِسی ًط‪ٞ‬ز‪١‬ای ػض‪ ٞ‬اً‪ ٞ‬دز ‪ٛ‬طستی ً‪ ٠‬دز ٗ‪٢‬س ٗا‪۴۲۶۵ ٟ‬‬ ‫دز خز‪ٜ‬د تاریٌستا‪ ٙ‬بسای ت‪ٞ‬سؼ‪ُ ٠‬سدضِسی ٗطتسى بی‪ ٚ‬ای‪ً ٚ‬طز‪ٞ‬ز‪١‬زا‬ ‫بسُصاز ضد ض‪٢‬س سازی زا بسای ساّ ‪ ٝ ۲۵۲۲‬ازدبیْ زا بسای ساّ ‪ ۲۵۲۲‬ب‪٠‬‬ ‫ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬پایتبت ُسدضِسی ای‪ً ٚ‬ط‪ٞ‬ز‪١‬ا ا‪ٛ‬تبان ‪ ٝ‬تػ‪ٞ‬یب ًسد‪ٛ‬د‬ ‫صًجاى‬ ‫ظشفیتْای صادساتی صًجاى تا پایاى سال سٌجیذُ ضَد‬ ‫طرفی ظرفیت رٍسیِ برا‬ ‫استاًذار زًجاى با تاکیذ بر برًاهعِ‬ ‫هذٍى ٍ حرکتی بعرا صعادرات‬ ‫ایی استاى طی ‪ 4‬هاِّ دٍم اهسال‬ ‫گفت‪ :‬احتوال هیرٍد کعِ رًٍعذ‬ ‫صادرات افسایطی باضذ‪ ،‬پس بعایعذ‬ ‫بِ صَرت جسئی ظرفعیعت ّعا ٍ‬ ‫ًیازّا استاى را بسٌجعیعن ٍ از‬ ‫صادرات ًیس بایذ هَرد تَجِ ٍیژُ باضذ‪.‬‬ ‫ٗحس‪ ٚ‬اکطازچی اکص‪ٝ‬د‪ ۷‬با ت‪ٞ‬ر‪ ٠‬ب‪ُ ٠‬صازش ازار‪ ٠‬ضد‪ِٛ ٟ‬سا‪ٛ‬ی‪١‬ای س‪ٗ ٠‬ا‪٠١‬‬ ‫‪ٛ‬بست زکغ ضد‪ ٟ‬است ً‪ ٠‬اٗید‪ٝ‬ازیٖ ای‪ ٖ٢ٗ ٚ‬تدا‪ ٕٝ‬داضت‪ ٠‬باضد‬ ‫‪ٝ‬ی دز خػ‪ٞ‬ظ ٗغآب ازار‪ ٠‬ضد‪ ٟ‬دز ٗ‪ٞ‬زد ض٘از‪ُ ٟ‬رازی ًاال ‪ ٝ‬خدٗات‬ ‫اش س‪ٞ‬ی ٗس‪ٝٞ‬ال‪ٗ ٙ‬سب‪ٞ‬ع‪ ٠‬اضاک‪ً ٠‬سد‪ ۷‬دزست است ً‪ ٠‬ای‪ ٚ‬ض٘از‪ُ ٟ‬رازی‬ ‫احس خاغی دز کس‪ٝ‬ضِا‪١ ٟ‬ای داخٔی ‪ٛ‬دازد ‪ٓٝ‬ی ب‪ٓ ٠‬حاػ تزازت خزازرزی‬ ‫ٗودٗ‪ ٠‬اغٔی ‪ ٖ٢ٗ ٝ‬بسای ‪ٝ‬ز‪ٝ‬د ًاال ب‪ ٠‬باشاز‪١‬ای بی‪ٚ‬آ٘زٔزٔزی ‪ ٝ‬دز ‪ٝ‬اهزغ‬ ‫غادزات است‬ ‫اکطازچی با بیا‪ ٙ‬ای‪ٝ ٠ٌٜ‬ز‪ٝ‬د ب‪ ٠‬باشاز ‪ً ۴۴۵‬ط‪ٞ‬ز ٗ‪ٜٞ‬ط ب‪ ٠‬ضز٘زاز‪ُ ٟ‬زرازی‬ ‫ًاال ‪ ٝ‬خدٗات دز ًط‪ٞ‬ز ٗبدا ت‪ٓٞ‬یدً‪ٜٜ‬د‪ً ٟ‬اال ‪ ٝ‬خدٗات اسزت اکزص‪ٝ‬د‪۷‬‬ ‫ای‪ٞٗ ٚ‬ض‪ٞ‬ع باید ب‪ ٠‬ت‪ٓٞ‬یدً‪ٜٜ‬د‪ ٟ‬یادا‪ٝ‬زی ض‪ٞ‬د ً‪ ٠‬ض٘از‪ُٟ‬زرازی حزداهزْ‬ ‫اهدإ الشٕ بسای حض‪ٞ‬ز دز باشاز‪١‬ای خازری است‬ ‫ُلت‪ٜ‬ی است دز ای‪ ٚ‬رٔس‪ ٠‬زریز‪ ،‬اتزحزادیز‪ ٠‬غزادزًز‪ٜ‬ز‪ٜ‬زدُزا‪ ٙ‬اسزتزا‪ٙ‬‬ ‫ش‪ٛ‬زا‪ٞٛ ٙ‬سا‪ٛ‬ات ٗ‪ٞ‬ر‪ٞ‬د دز هی٘ت خاى زا اش دالیْ ًا‪١‬ص ‪ٝ‬ز‪ٝ‬د ٗز‪ٞ‬هزت‬ ‫ًاال ب‪ ٠‬استا‪ ٙ‬اػ ٕ ‪ ٝ‬خاعس ‪ٛ‬طا‪ً ٙ‬سد‪ ۷‬با زکغ ای‪ٗ ٚ‬طٌ ت ب‪ٛ ٠‬زظزس عزی‬ ‫چ‪ٜ‬د ٗا‪ ٟ‬ای‪ٜ‬د‪ ٟ‬ضا‪١‬د ػادی ضد‪ ٙ‬ز‪ٛٝ‬د ػسض‪ٗ ٠‬حػ‪ ّٞ‬خ‪ٞ‬ا‪١‬یٖ ب‪ٞ‬د‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫اخبار کًتاٌ اجماعی‬ ‫راٌاوذازی شبکٍ تشخیصی تب کریمٍ‬ ‫کىگً در کشًر‬ ‫پٌجطٌثِ ‪ 42‬ضْریَر ‪ 11 * 1241‬سپتاهثر ‪ 11 * 4444‬صفر ‪ * 1222‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * ضوارُ ( سایی ) ‪1151 :‬‬ ‫دوتش هحوذ حؼی پَسیای ٍلی دس گفت ٍگوَ توا‬ ‫ایؼٌا‪ ،‬تا اؿاسُ تِ ایٌىِ اصهایـگاُ هشخغ وـوَسی‬ ‫استٍَیشٍعّا ٍ توه ّوای ووًَوشیوضی دّوٌوذُ‬ ‫ٍیشٍػی اًؼتیتَ پاػوتوَس ایوشاى دس ػوا ‪۹۷۳۱‬‬ ‫تاػیغ ؿذُ اػوت‪ ،‬گوفوتم هؼویوَلویوت ایوی‬ ‫اصهایـگاُ‪ ،‬دس تیؾ اص ‪ ۰۲‬ػالی وِ اص فؼالیت اى‬ ‫هی گزسد‪ ،‬تشسػی ًوًَِ ّای هَاسد هـىوَن توِ‬ ‫ته ّای وًَشیضی دٌّذُ ٍیوشٍػوی اسػوالوی اص‬ ‫اللی ًماط وـَس تِ اًؼتیتَ پاػتوَس ایوشاى توَدُ‬ ‫اػت‪ .‬ایی تشسػی ؿاهل ته ووًَوشیوضی دّوٌوذُ‬ ‫وشیوِ وٌگوَ ٍ ػوایوش تویووواسی ّوای هـواتوِ‬ ‫استٍَیشٍػی ًظیش ته داًگ‪ ،‬چیىًَگًَیوا‪ ،‬توه‬ ‫صسد ٍ ‪ً ...‬یض هیؿَد‪.‬‬ ‫اٍ تا اؿاسُ تِ ایٌىِ سٍؽّای تـخیلوی دس ایوی‬ ‫اصهایـگاُ‪ ،‬تش پوایوِ اصهوایـوال هوَلوىوَلوی ٍ‬ ‫ػشٍلَطی اػت‪ ،‬تلشیح ووشدم دس ایوی هوذل‪،‬‬ ‫ّضاساى ًوووًَوِ هـوىوَن توِ تویووواسی ّوای‬ ‫استٍَیشٍػی تِ اصهایـگاُ هوشخوغ وـوَسی دس‬ ‫اًؼتیتَ پاػتَس ایشاى اسػا ؿذُ اػت‪ .‬ایی ًوًَِّا‬ ‫اص توام اػتاىّای وـَس تِ ایی اصهایـگواُ توشای‬ ‫تـخیق اسػا هیؿَد‪.‬‬ ‫اغاز پرداخت یام اربعیه بٍ ‪َ ۰۲‬زسار‬ ‫بازوشستٍ تامیه اجتماعی‬ ‫اخبار شُرستان َا‬ ‫سَاد هحیطزیستی رهس حفاظت از طثیعت‬ ‫رییس تخص ارتٍَیرٍس ّا ٍ ته ّای خًَرریرسی‬ ‫دٌّذُ ٍیرٍسی اًستیتَ پاستَر ایراى از راُ اًذازی‬ ‫ضثکِ تطخیصی ته خًَریسی دٌّذُ کریوِ کٌگرَ‬ ‫در کطَر خثر داد ٍ گفت‪ :‬تا ایی کار ٍ پرس از‬ ‫ارزیاتی ‪ 14‬داًطگاّی کِ در ایی ضثکِ قرار دارًذ‪،‬‬ ‫دیگر ًیاز ًیست کِ ًوًَِ ّای سراسر کطَر تررای‬ ‫تطخیص ًْایی تِ تْراى ارسال ضَد‪.‬‬ ‫اهرٍزُ ٍضعیت هحیط زیست‬ ‫کطَر در تخص ّای هختلر‬ ‫از جولِ اب‪ ،‬خاک ٍ َّا تِ‬ ‫هرحلِ ضکٌٌذُ ای رسیذُ کِ‬ ‫اگر تِ ّویی رٍال پریرص‬ ‫ترٍد‪ ،‬دیگر هحیرط زیسرتری‬ ‫ترای ًسل ّای تعذی تراقری‬ ‫ًخَاّذ هاًذ؛ تر ایی اسراس‬ ‫تایذ حفاظت از طرثریرعرت‬ ‫جذی گرفتِ ضَد کِ رسیذى‬ ‫تِ اى ًیازهٌذ داضتی سرَاد‬ ‫هحیط زیستی است‪.‬‬ ‫ایشاى یىوی اص وـوَسّوای‬ ‫هتشلی دس صهیٌِ حفاظوت اص‬ ‫هحیظ صیؼت اػوت چوَى‬ ‫خضٍ اٍلیی وـَسّوایوی توِ‬ ‫ؿواس هی سٍد وِ دس لواًوَى‬ ‫اػاػی یه اکل سا تِ ایوی‬ ‫همَلوِ اووتولواف دادُ ٍ‬ ‫حفاظت اص هحیظ صیؼت سا‬ ‫ٍظیفِ ػوَهی هی داًوذ‪ ،‬دس‬ ‫ٍالغ اکل ‪ ۱۲‬لاًَى اػواػوی‬ ‫گَاُ ایی ادػا اػت صیشا دس‬ ‫ایی اکل اهذُ اػت وِ دس‬ ‫خوَْسی اػالهی‪ ،‬حفاظوت‬ ‫هحیظ صیؼت وِ ًؼل اهشٍص‬ ‫ٍ ًؼلّای تؼذ تایوذ دس اى‬ ‫حیال اخوتووواػوی سٍ توِ‬ ‫سؿذی داؿتِ تاؿٌذ‪ٍ ،‬ظیوفوِ‬ ‫ػوَهی تلمی هوی ؿوَد‪ ،‬اص‬ ‫ایی سٍ فؼالیتّای التلادی‬ ‫ٍ غیش اى وِ توا الوَدگوی‬ ‫هحیظ صیؼت یوا توخوشیوه‬ ‫غیشلاتل خثشاى اى هوالصهوِ‬ ‫پیذا وٌذ‪ ،‬هوٌَع اػت‪.‬‬ ‫تا تَخِ تِ ػوک ایی اکل هی‬ ‫تَاى دسیافت ووِ هوحویوظ‬ ‫صیؼت ٍ حوفواظوت اص اى‬ ‫تشای ًؼل ّای تؼوذی یوه‬ ‫همَلِ ػوَهی دیذُ ؿذُ ووِ‬ ‫دس ایوی هویواى اخوشای اى‬ ‫ًیاصهٌذ داؿتی اگاّی ٍ توِ‬ ‫سٍص تَدى ػولون اػوت ووِ‬ ‫پشداوتی تِ اى اّویت ػَاد‬ ‫هحیظ صیؼتوی سا تویوؾ اص‬ ‫پیؾ پشسًگ هی وٌذ‪.‬‬ ‫هی داًین وِ هحیظ صیؼوت‬ ‫ػالن ًمؾ هْوی دس ویفیت‬ ‫صًذگی اًؼاى ّا داسد تش ایی‬ ‫اػاع دٍلت ػیضدّن توذٍى‬ ‫ایٌىِ ؿؼاس هحیظ صیؼتی ػش‬ ‫دّذ‪ ،‬تَخِ واکی تِ تخوؾ‬ ‫حفاظت اص هحویوظ صیؼوت‬ ‫داسد؛ تش ایی اػواع سٍؿوی‬ ‫وِ دٍلت دس ایی تخوؾ دس‬ ‫پیؾ گشفتِ هـاسوت هوشدم‬ ‫دس تخؾ حوفواظوت اػوت‬ ‫یؼٌی هؼتمذ اػت ووِ توایوذ‬ ‫هحیظ صیؼت هشدهوی ؿوَد‬ ‫چَى اص ایی ساُ اػت وِ هی‬ ‫تَاى دساخشای تشًاهوِ ّوای‬ ‫حفاظت‪ ،‬خَاهغ هوحولوی سا‬ ‫ّن هـاسوت داد‪.‬‬ ‫صهاًی وِ خاهؼِ هوحولوی اص‬ ‫عشحی هٌتفغ ؿَد لغوؼوا دس‬ ‫اخشای اى ّوىاسی وَاّوذ‬ ‫وشد‪ ،‬دس ٍالغ وواسؿوٌواػواى‬ ‫هؼتمذًذ وِ اگش هثال خَاهوغ‬ ‫هحلی اص یه تواالب ٍ یوا‬ ‫خٌگل اعشاف هحل صًذگوی‬ ‫وَد دساهوذصایوی پوایوذاس‬ ‫داؿتِ تاؿذ لغؼا دس حفاظت‬ ‫اص اى پیـمذم وَاّوذ ؿوذ؛‬ ‫ایی سٍؿی اػت وِ دًیا توِ‬ ‫ػوت اى سفتِ ٍ خَاب ّای‬ ‫وَتی ّن گشفتِ اًذ‪ .‬الوثوتوِ‬ ‫هؼالِ اکلی دس ایوی هویواى‬ ‫داؿووتووی ػووَاد الصم تووشای‬ ‫دسن ایی هْن یؼٌی ّووواى‬ ‫ػَاد هحیظ صیؼتی اػت وِ‬ ‫ًِ فمظ تایذ هیاى هشدم تلوىوِ‬ ‫هیاى هؼٍَالى ّن تاال تشٍد‪.‬‬ ‫هؼاٍى اهَصؽ ٍ هـواسووت‬ ‫ّای هشدهی ػاصهاى حفاظت‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪4‬‬ ‫هحیظ صیؼت دسایی تاسُ توِ‬ ‫وثشًگاس هحیظ صیؼت ایشًوا‬ ‫گفتم اهشٍصُ ػَاد هوحویوظ‬ ‫صیؼتی تِ ػوٌوَاى یوىوی اص‬ ‫اتووضاسّووای هووْوون ٍ پوویووؾ‬ ‫ًیاصّای اػاػوی هوذیوشیوت‬ ‫هوحوویووظ صیؼووت ؿوٌوواوووتووِ‬ ‫هیؿَد‪.‬‬ ‫ًَساهلل هشادی افوضٍدم ػوَاد‬ ‫هحیظ صیؼتی تفاٍل اػاػوی‬ ‫ٍلی ًاهحؼَع توا اهوَصؽ‬ ‫هووحوویووظ صیؼووت داسد‪ ،‬دس‬ ‫حالی وِ اهوَصؽ هوحویوظ‬ ‫صیؼت فشایٌذتوٌویواى اػوت‪،‬‬ ‫اّووذاف هووحوویووظ صیؼووتووی‬ ‫وووشٍخووی سا هووثووٌووا لووشاس‬ ‫هی دّذ‪ ،‬ػَاد هحیظ صیؼتی‬ ‫دسن سٍاتظ هیاى ًظام ّوای‬ ‫عثیؼی ٍ ًظام ّای اختواػوی‬ ‫اًؼاى اػت‪ٍ.‬ی تا اؿواسُ توِ‬ ‫ایٌىِ تش ّوویوی اػواع دس‬ ‫تؼاسی گوًَواگوَى چوْواس‬ ‫خضء داًؾ‪ ،‬هْاسل‪ ،‬تووایول‬ ‫ٍ سفتاس سا تشای ػَاد هحیوظ‬ ‫صیؼتی تشؿوشدُ اًذ‪ ،‬اظوْواس‬ ‫داؿتم فوشایوٌوذّوایوی ووِ‬ ‫اػاع اگاّی هحیظ صیؼتی‬ ‫ّؼتٌذ تِ دسخال هخوتولو‬ ‫تمؼین هی ؿًَذ وِ داًؾ ٍ‬ ‫دسن ٍػیوغ اص هوفواّویون‪،‬‬ ‫هؼایول ٍ هوَاسد هوحویوظ‬ ‫صیؼتی‪ ،‬هودوووَػوِ ای اص‬ ‫توایالل ؿٌاوتی ٍ حؼی ٍ‬ ‫هدوَػِ ای اص هْاسل ّا ٍ‬ ‫تَاًایی ّای ؿٌاوتوی خوضٍ‬ ‫اًووْووا اػووت‪.‬اهووشٍصُ ػووَاد‬ ‫هحیظ صیؼتی تِ ػٌَاى یىوی‬ ‫اص اتضاسّای هوْون ٍ پویوؾ‬ ‫ًیاصّای اػاػوی هوذیوشیوت‬ ‫هوحوویووظ صیؼووت ؿوٌوواوووتووِ‬ ‫هیؿَد‪.‬‬ ‫*مراغٍ‪-‬استادیار داوشگاٌ مراغٍ بزرای‬ ‫پىجمیهبار جسی سرامذان علمی کشًر شذ‬ ‫رٍاتط عوَهی داًطگاُ هرااِ اعالم کررد‪ :‬قرذرت‬ ‫هحوَدی ‪ ،‬عضَ ّیات علوی گرٍُ ضیوی داًطکذُ‬ ‫علَم پایِ ایی داًطگاُ ترای پٌجویی سال هتَالی تِ‬ ‫عٌَاى یکی از سراهذاى علوی کطَر اًتخاب ضذ‪.‬‬ ‫تش اػاع ایی گضاسؽ وِ یه ًؼوخوِ اص اى دس‬ ‫اوتیاس ایشًا لشاس گشفت‪ ،‬فوذساػویوَى ػوشاهوذاى‬ ‫ػلوی ایشاى تحت حوایت ٍ هذیوشیوت هوؼواًٍوت‬ ‫ػلوی ٍ فٌاٍسی سیاػتخوَْسی تؼذاد ‪ً ۹۲۲‬فوش‬ ‫اص هحمماى وـَس سا ووِ داسای دػوتواٍسدّوای‬ ‫پظٍّـی تشتش دس ػا ‪ّ ۹۹۲۹‬ؼتوٌوذ‪ ،‬توِ ػوٌوَاى‬ ‫ػشاهذ ػلوی اًتخاب وشدُ اػت وِ دس هیاى اًْا‬ ‫ًام ایی ػضَ ّییت ػلوی داًـگاُ هشاغِ ًویوض توِ‬ ‫چـن هیوَسد‪.‬‬ ‫هحوَدی ‪ ،‬ػضَ ّییت ػلوووی گوشٍُ ؿویوووی‬ ‫داًـىذُ ػلَم پایِ داًـگاُ هشاغِ اص ػوا ‪۹۷۱۳‬‬ ‫تاوٌَى تِ کَسل هؼتوش تِ ایی هَفمویوت دػوت‬ ‫یافتِ ٍ دس سدی ػشاهذاى ػلوووی وـوَس لوشاس‬ ‫گشفتِ اػت‪.‬‬ ‫ٍی اوٌَى داسای دسخوِ ػولوووی اػوتوادیواسی ٍ‬ ‫فاسؽالتحلیل همغغ دوتشای سؿتِ ؿیوی هؼذًی اص‬ ‫داًـگاُ تثشیض اػت ٍ حضَسؽ دس ووٌواس ػوایوش‬ ‫اػاتیذ تشخؼتِ ؿیوی‪ ،‬ایی گشٍُ ٍ داًـگاُ هشاغوِ‬ ‫سا دس تیی داًـگاُ ّای تشخؼتِ وـَس هغشح وشدُ‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫*َشترید‪-‬استقبال از طرح امزًز‬ ‫رایگان َىر در َشترید‬ ‫پَضص تحصیلی ٍاقعی ‪ 52‬درصذ است‬ ‫هعاٍى فرٌّگی سازهاى تاهیی اجتواعری از ااراز‬ ‫پرداخت ٍام قرضالحسٌِ سفر زیارتی ارتعیی تِ ‪44‬‬ ‫ّسار ًفر از تازًطستگاى تاهییاجتواعی خثر داد‪.‬‬ ‫احوذ اػفٌذیاسی دس گفتگَ تا وثشًگواس هوْوش دس‬ ‫هَسد تؼْیالل دس ًظش گشفتِ ؿوذُ توشای ػوفوش‬ ‫استؼیی تاصًـؼتگاى ػاصهاى تاهیی اختواػی گفوتم‬ ‫تا تَخِ تِ اّویت هَضَع استؼیی ٍ دسووَاػوت‬ ‫تاصًـؼتگاى تشای صیاسل اص ػَی ػاصهاى تواهویوی‬ ‫اختواػی تؼْیالتی تشای اًاى دس ًظش گشفتِ ؿوذُ‬ ‫اػت‪ٍ.‬ی افضٍدم تشاػاع الذاهال اًدام ؿوذُ توِ‬ ‫‪ّ ۰۲‬ضاس تاصًـؼتِ ٍام ‪ ۹۰‬هیلیَى تَهاًی پشداووت‬ ‫هیؿَد‪.‬‬ ‫هؼاٍى فشٌّگی ػاصهاى تاهیی اختوواػوی تواوویوذ‬ ‫وشدم ػْویِ پشداوت ٍام تِ اػتاىّای هوخوتولو‬ ‫دادُ ؿذُ ٍ ثثت ًام تاصًـؼتگاى دس وواًوَى ّوای‬ ‫تاصًـؼتگی ًیض کَسل گشفتِ اػت‪.‬‬ ‫مشمًالن بذین ثبت وام ایىتروتی‬ ‫بٍ پایاوٍَای مرزی مراجعٍ وکىىذ‬ ‫ٍزیر اهَزش ٍ پرٍرش گفت‪ :‬حذٍد ‪ 444‬هرذرسرِ‬ ‫تک داًص اهَزی دارین ٍ حذٍد ‪ 1444‬هذرسِ زیرر‬ ‫‪ً 14‬فر دارین کِ ًطاى هیدّذ ایراى ترای پرَضرص‬ ‫تحصیلی در هٌاطق دٍر دست ارادُ جذی دارد‪.‬‬ ‫تِ گضاسؽ ایؼٌا‪ ،‬یَػ ًَسی دس ًـؼت هـوتوشن‬ ‫تا ٍصیش فشٌّگ ػَسیِ تا تیاى ایوٌوىوِ اهویوذ اػوت‬ ‫صهیٌِای تشای تؼاهل هَثش ّشچِ تیـتش تاؿذ ٍ تتَاًیون‬ ‫تا تَخِ تِ ظشفیت دٍ وـَس الوذاهوال اخوشایوی ٍ‬ ‫ساّثشدی هٌاػثی سا خْت استمای ػغح فشّوٌوگ ٍ‬ ‫سٍاتظ خوَْسی اػالهی ایشاى ٍ خوْوَسی ػوشتوی‬ ‫ػَسیِ سلن تضًین گفتم اًچِ دس تاسیو دٍ وـوَس‬ ‫دیذین استثاط ٍثویوموی توَدُ ووِ ووَدؽ سا دس‬ ‫تشِّّایی اص صهاى تِ وَتی ًـاى دادُ اػت‪.‬‬ ‫ٍی افضٍدم یىی اص هْوتشیی ًماط اٍج ایوی استوثواط‬ ‫صهاى خٌگ تحویلی تَد وِ ّوِ وـَسّا ػلیِ ایشاى‬ ‫تؼیح ؿذًذ‪ ،‬اها ػَسیِ ًِ تٌْا تا اًْا ّوشاُ ًثَد تلىِ‬ ‫حاهی ٍ ووه واس ها تَد‪.‬‬ ‫ًَسی تا تیاى ایٌىِ ػیاػتْای خوَْسی اػالهی ایشاى‬ ‫وِ تَػظ همام هؼظن سّثشی تشػین هیؿَد توشایوی‬ ‫لشاس گشفت تا دس تَعیِای وِ تشای ػمَط ػوَسیوِ‬ ‫تَػظ افشاعیّا ٍ دٍاػؾ کَسل گشفتِ تَد‪ ،‬ها توا‬ ‫توام لَا حاهی وـَس تشادس ػَسیِ تاؿین گفوتم هوا‬ ‫ؿْذای تؼیاسی تمذین وشدین ٍ تؼذادی اص هؼلووواى‬ ‫دس خشیاى هماٍهت حضَس داؿتٌوذ ٍ توِ ؿوْوادل‬ ‫سػیذًذ‪ٍ .‬صیش اهَصؽ ٍ پشٍسؽ توا اؿواسُ توِ ‪۹۱‬‬ ‫هیلیَى ٍ ‪ّ ۳۲۲‬ضاس داًؾ اهَص هـغَ تِ تحولویول‬ ‫دس ایشاى گفتم ‪ ۹۱‬دسکذ داًوؾ اهوَصاى دووتوش‬ ‫ّؼتٌذ‪ .‬یه هیلیَى هؼلن داسین وِ ‪ ۱۷‬دسکذ اًوْوا‬ ‫تاًَاى ّؼتٌذ‪ .‬تیؾ اص ‪ ۱۹‬دسکذ تحلیالل لیؼاًغ‪،‬‬ ‫فَق لیؼاًغ ٍ دوتشا داسًذ‪ .‬پَؿؾ تحلیلی ٍالؼوی‬ ‫ها دس ول دٍسُ ّای تحلیلی ‪ ۱۹.۷‬دسکوذ ٍ دس‬ ‫دٍسُ اتتذایی ‪ ۱۱‬دسکذ اػت‪.‬‬ ‫ضرٍرت ساهاًذّی تیص از ‪ 5‬هیلیَى هَتَرسیکلت فاقذ تیوًِاهِ‬ ‫هعاٍى اجتواعی ٍ پیطگیری از ٍقَع جرم قَُ قضائیِ‬ ‫تر ساهاًذّی تیص از ‪5‬هیلیَى هَتَرسیکلرت فراقرذ‬ ‫تیوِ ًاهِ کِ در کطَر در حال تردد ّستٌذ‪ ،‬تراکریرذ‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫تِ گضاسؽ وثشگضاسی هْش‪ ،‬تفاّنًاهِ ػِخاًثِای تِ‬ ‫هٌظَس واّؾ اػیه ّا ٍ پیـگیشی اص خوشم تویوی‬ ‫هؼاًٍت اختواػی ٍ پیـگیشی اص ٍلوَع خوشم لوَُ‬ ‫لضائیِ‪ ،‬تیوِ هشوضی ٍ پظٍّـىذُ ًَاٍسی حمَلوی‬ ‫تا حضَس هؼیَالى ػِ دػتگاُ هٌؼمذ ؿذ‪.‬‬ ‫دس اتتذای ایی ًـؼت‪ ،‬هؼاٍى اختواػی ٍ پیـگویوشی‬ ‫اص ٍلَع خشم لَُ لضائیِ گفتم دس ػایش ػاصهاىّا ٍ‬ ‫اسگاىّا ظشفیت ّای وَتی دس ساػوتوای وواّوؾ‬ ‫پشًٍذُ ّای لضوائوی ووِ یوىوی اص هـوىوالل ٍ‬ ‫اتشچالؾ ّای هاػت ٍخَد داسد ٍ ایی ًگاُ دس ػٌوذ‬ ‫تحَ تِ وَتی دیذُ ؿذُ اػت؛ تِ ػوٌوَاى ًوووًَوِ‬ ‫اػتفادُ اص دادُّا ٍ اعالػال خوغ اٍسی ؿوذُ دس‬ ‫تیوِ دس ولَف وَدسٍّا ٍ هَتَسػیىلتّوا ووِ‬ ‫دس کووَسل فوومووذاى توویوووووِ ؿووخووق ثووالووث ٍ‬ ‫تلادفاتدشحی ٍ فَتی پشًٍذُّایی سا توِ دػوتوگواُ‬ ‫لضائی تحویل هی وٌذ ٍ ػاهاًذّی اًْا تشای تؼشیغ‬ ‫دس ؿٌاػایی ٍ الضام تِ تیوِ اًاى‪ ،‬ووه هٌاػثوی توِ‬ ‫پیـگیشی ٍ تـىیل پشًٍذُ دس دػتگاُ لضائی اػت‪،‬‬ ‫یىی اص اّذاف ایی تفاّنًاهِ اػت‪.‬‬ ‫اکغش خْاًگیش اداهِ دادم تشدد هَتَسػیىولوت ّوای‬ ‫فالذ تیوِ‪ ،‬پالن‪ ،‬والُ ایوٌی ٍ ًالض لاًَى‪ ،‬ػوالٍُ‬ ‫تش ایداد ووغوشال خواًوی ٍ هوالوی توشای ووَد‬ ‫هَتَسػَاساى ٍ هشدم‪ ،‬اهٌیت سٍاًی‪ً ،‬ظن اختوواػوی‬ ‫سا ًیض تا هـىل سٍتِسٍ وشدُ اػت وِ اهیذ اػت‪ ،‬توا‬ ‫ّوىاسی پلیغ ٍ ػایش تخؾّا ًؼثت تِ ػاهاًوذّوی‬ ‫ایی هَضَع ًیض الذام ؿَد‪.‬ایی همام ػوالوی لضوائوی‬ ‫افضٍدم ػاهاًذّی تیؾ اص ‪۱‬هیلیَى هَتوَسػویوىولوت‬ ‫فالذ تیوًِاهِ وِ دس وـَس دس حا توشدد ّؼوتوٌوذ‪،‬‬ ‫تؼیاس ضشٍسی اػت‪ .‬ؿٌاػایی‪ ،‬اکالح ٍ سفغ تؼوتوش‬ ‫ایی پشًٍذُّا دس لاله ایی تفاّنًاهِ دیوذُ ؿوذُ ٍ‬ ‫اهیذٍاسین تا اهضای ایی تفاّنًاهِ تِ تشلشاسی توْوتوش‬ ‫ػذ دس خاهؼِ ووه وٌین‪.‬‬ ‫طرح اهَزش رایگاى ٌّر ترای ‪ً 144‬فر از جَاًراى‬ ‫ٍ ًَجَاًاى ضْرستاى ّطترٍد تِ صَرت رایگاى در‬ ‫حال اجراست ٍ ایی طرح ٍزارت فرٌّگ ٍ ارضاد‬ ‫اسالهی تا استقثال هردم ٍ ٌّردٍستاى ضرْررسرتراى‬ ‫هَاجِ ضذُ است‪.‬‬ ‫تِ گضاسؽ ایشًا ایوی عوشح دس هوٌواعوک ووووتوش‬ ‫تَػؼِ یافتِ ٍ هشصی تشگضاس هیؿَد ٍ اخوشای اى‬ ‫دس ّـتشٍد ػالٍُ تش هشدم تا اػتمثا هؼیَالى اهوش‬ ‫ًیض هَاخِ ؿذُ اػت تا خایی وِ ػلیشضا توَسی‬ ‫فشهاًذاس ّـتشٍد اخشای ایی عشح سا فشکت هغتٌن‬ ‫دٍلت ػیضدّن تشای ًَخَاًاى ٍ خَاًاى ػاللِهٌوذ‬ ‫تِ ٌّش هیداًذ ٍ حدتاالػالم حؼی خؼفشیواى‬ ‫اى سا اص هلادیک تحمک ػذالت فشٌّگی تِ ؿواس‬ ‫هیاٍسد‪.‬‬ ‫ػلی اوثشصادُ سئیغ اداسُ فوشّوٌوگ ٍ اسؿواد‬ ‫اػالهی ّـتشٍد ًیض اص ایی عشح تِ ػٌوَاى پواػو‬ ‫هٌاػه دٍلت تِ دغذغِّای ػاللِهٌذاى تِ ٌّش دس‬ ‫هٌاعک ونتشوَسداس یاد هیوٌذ ٍ اداهِ هوی دّوذم‬ ‫تشگضاسی دٍسُ ّا دس چْاس سؿتِ گَیٌذگی ٍ فوی‬ ‫تیاى‪ ،‬عشاحی هذ ٍ لثاع‪ ،‬وَؿٌَیؼوی ٍ وواستوش‬ ‫سایاًِ اغاص ؿذُ اػت اها ًَخَاًاى ٍ خَاًواى ایوی‬ ‫ؿْشػتاى تشای ؿشوت وشدى دس اغله سؿتِّوای‬ ‫ٌّشی ثثتًام وشدُاًذ وِ والع ّوای اًوْوا دس‬ ‫هاُّای ایٌذُ تـىیل وَاّذ ؿذ‪.‬‬ ‫*اَر‪-‬کاَش جمعیت جًان ی پیری جامعزٍ‬ ‫تُذیذی برای تًسعٍ ی اشتغال کشًر‬ ‫ثثت سفارش کتاب هثتٌی تر ثثت ًام در هذارس است‬ ‫رئیس سازهاى ٍظیفِ عرورَهری فرراجرا گرفرت‪:‬‬ ‫هطوَالًی کِ ترای زیارت عتثات عرالریرات قصرذ‬ ‫خرٍج از کطَر دارًذ تذٍى ثثت ًام ایٌترًتری ترِ‬ ‫هرزّای ضص گاًِ هراجعِ ًکٌٌذ‪.‬‬ ‫تِ گضاسؽ وثشگضاسی هْش‪ ،‬ػشداس تمی هْشی دس‬ ‫حاؿیِ تاصدیذ اص هشص ؿلوچِ تیاى وشدم پلویوغ دس‬ ‫ساتغِ تا اخشای عشح ٍیظُ استؼیی حؼیٌی‪ ،‬لثول اص‬ ‫هاُ هحشم تشًاهِّای وَد سا تٌظین وشدُ ٍ دس ایوی‬ ‫ساػتا ػاصهاى ٍظیفِ ػوووَهوی توِ اػوتواى ّوای‬ ‫وَسػتاى‪ ،‬ایالم‪ ،‬وشدػتاى‪ ،‬وشهاًـاُ ٍ ارستایداى‬ ‫اتالؽ وشدُ وِ تشًاهِسیضی هٌاػثوی توشای ػوثوَس‬ ‫هـوَالى صائش داؿتِ تاؿٌوذ‪ٍ.‬ی افوضٍدم دس ػوا‬ ‫خاسی ّوووِ هـوووَالى ؿواهول داًـودوَیواى‪،‬‬ ‫داًؾ اهَصاى‪ ،‬عالب ٍ هتوؼوْوذیوی ووذهوت دس‬ ‫دػتگاُ ّای دٍلتی وِ هـوَ ووذهوت هوموذع‬ ‫ػشتاصی تَدًذ تَاًؼتٌذ اص عشیک ایوٌوتوشًوت توشای‬ ‫هشاػن استؼیی حؼیٌی ثثتًام وٌٌذ وِ ایوی یوه‬ ‫الذام ویلی وَتی ًؼثت تِ ػا ّای لثل توَد ووِ‬ ‫تاػث ؿذ هشاخؼِ هـوَلیی تِ همشّای اًوتوظواهوی‬ ‫ون ؿَد‪.‬‬ ‫رییس سازهاى پژٍّص ٍ ترًاهِ ریسی اهرَزضری ترا‬ ‫اعالم جسئیات ثثت ًام داًص اهَزاى در ساهاًِ کته‬ ‫درسی گفت‪ :‬ثثت سفارش کتاب هثتٌی تر ثثت ًام در‬ ‫هذارس است ٍ تاکٌَى ًام ًَیسی تیص از ‪ 54‬درصرذ‬ ‫داًص اهَزاى اًجام ضذُ است‪.‬‬ ‫حدت االػالم ػلی لغیفی اهشٍص دس گفت ٍ گَ توا‬ ‫وثشًگاس گشٍُ خاهؼِ ایشًا دسایی ولوَف افوضٍدم‬ ‫ٍلتی ثثت ًام داًؾ اهَص دس هذاسع اًدوام ًـوَد‪،‬‬ ‫ثثت ػفاسؽ وتاب دسػی ّن هوىی ًیؼت‪.‬‬ ‫ٍی افضٍدم اوٌَى هْن تشیی چالؾ دس تَصیغ وتواب‬ ‫ّویی هؼیلِ ثثت ًام ًـذى داًؾ اهَصاى دس هذاسع‬ ‫اػت‪ ،‬اٍ تایذ هـخق ؿَد وِ داًوؾ اهوَص دس‬ ‫وذام هذسػِ لشاس اػت وِ تحلیل وٌذ ٍ ػوسوغ‬ ‫وتاب سا تِ هذاسع اسػا هی وٌین‪.‬‬ ‫هؼاٍى ٍصیش اهَصؽ ٍ پشٍسؽ اداهِ دادم اوٌَى هْن‬ ‫تشیی چالؾ اهاسی ها ایی اػوت ووِ توؼوذادی اص‬ ‫داًؾ اهَصاى ثثت ًام وَد دس هوذاسع سا لوغوؼوی‬ ‫ًىشدُ اًذ‪ ،‬تشوی اص واًَادُ ّا یا پویوؾ ثوثوت ًوام‬ ‫وشدُ اًذ یا تِ ول ثثت ًام دس هذاسع ًىشدُ اًذ‪.‬‬ ‫حدت االػالم لغیفی تاویذ وشدم تٌاتشایی هؼیلِ اٍ‬ ‫لغؼی وشدى ثثت ًام اػت ٍ تِ هدشد ایٌىِ ثثت ًوام‬ ‫دس هذاسع لغؼی ؿَد‪ ،‬اعالػال داًؾ اهوَص ٍاسد‬ ‫ػاهاًِ ها هی ؿَد ٍ اهىاى ثثت ػفاسؽ ووتواب سا‬ ‫پیذا هی وٌٌذ‪.‬‬ ‫ٍی واعشًـاى وشدم دسکَستی وِ داًوؾ اهوَصاى‬ ‫ثثت ًام ؿذُ دس هذاسع ًتَاًؼتٌذ دس ػوایوت توشای‬ ‫ثثت ػفاسؽ وتاب الذام وٌٌذ ٍ دس ػوایوت هوا توا‬ ‫هـىل هَاخِ ؿذًذ‪ ،‬تا ؿواسُ ّای پـتیثاًاى تووواع‬ ‫تگیشًذ‪ّ ،‬وىاساى ها توام ٍلت پاػخگَ ّؼتٌذ‪.‬‬ ‫سییغ ػاصهاى پظٍّؾ ٍ تشًواهوِ سیوضی اهوَصؿوی‬ ‫ّوچٌیی دستاسُ دسکذ تغییشال وتاب ّوای دسػوی‬ ‫تشای ػا ‪ ۹۹۲۰‬اظْاس وشدم اوٌَى دسکذ ٍ توؼوذاد‬ ‫تغییشال ٍ وتاب ّا سا ًوی تَاى هـخق وشد‪.‬‬ ‫حدت االػالم لغیفی تا تاویذ تش ایٌىِ هحَسّایی سا‬ ‫تشای تغییشال وتاب ّای دسػی هـخق هی وٌیون‪،‬‬ ‫گفتم اوٌَى دس حا خایاتی تغییشال ٍ اکوالحوال‬ ‫دس وتاب ّا ّؼتین‪ ،‬چشاوِ ًوموغوِ اغواص اکوالح‬ ‫وتاب‪ ،‬تشًاهِ دسػی اػت‪.‬‬ ‫ٍی ػٌَاى وشدم تغَس هثا یه پشٍطُ تشای تْؼاصی‬ ‫ٍ اکغالح تىالی ػولىشدی یوا فوؼوالویوت ّوای‬ ‫یادگیشی دس وتاب ّای سیاضی اغواص هوی ؿوَد‪،‬‬ ‫تشایی اػاع یه تین دسحا واس اػت ٍ هـوخوق‬ ‫هی وٌذ دس ولیِ وتاب ّای سیاضی اتتذایوی ووذام‬ ‫یه ًیاصهٌذ اکالح اػت ٍ تا چِ هیضاى تغیویوش هوی‬ ‫وٌذ سا تِ کَسل ولی تخویی هی صًین‪.‬‬ ‫حدت االػالم لغیفی واعشًـاى وشدم اهواس دلویوک‬ ‫اکالحال وتاب ّای دسػی ػا ‪ ۹۹۲۰‬تا پیوؾ اص‬ ‫صهؼتاى هـخق ًوی ؿَد‪.‬‬ ‫تِ گضاسؽ ایشًا‪ ،‬سییغ ػاصهاى پظٍّوؾ ٍ توشًواهوِ‬ ‫سیضی اهَصؿی سٍص ‪ ۰۹‬ؿْشیَس هواُ دس ًـوؼوت‬ ‫وثشی تا وثشًگاساى گفتم ‪ ۹۹۱‬هیلیَى ٍ ‪ّ ۱۲۲‬وضاس‬ ‫خلذ وتاب دسػی تا وٌَى ػفاسؽ چاج دادُ ؿوذُ‬ ‫وِ چاج ٍ اهادُ ؿذُ اػت‪ّ ،‬وچوٌویوی توَصیوغ اص‬ ‫هٌاعک تِ هذاسع اص ‪ ۹۲‬ؿْشیَس اغواص ؿوذُ اػوت‪.‬‬ ‫اهام جوعِ اّر کاّص جوعیت جَاى ٍ افرسایرص‬ ‫سی پیری در جاهعِ را تْذیذی جذی ترای تَسعِ‪،‬‬ ‫اضتغال ٍ کطَر عٌَاى کرد‪.‬‬ ‫حدت االػالم خَاد حاخی صادُ دس خلؼِ ػوتواد‬ ‫حوایت اص واًَادُ ّا ٍ خَاًی خوؼیت ؿْشػوتواى‬ ‫اّش‪ ،‬تا اتشاص ًگشاًی اص وواّوؾ فوشصًوذاٍسی ٍ‬ ‫افضایؾ خوؼیت پیشی دس خاهؼوِ‪ ،‬گوفوتم ػوذم‬ ‫تَخِ تِ ایی هَضَع تاػث تْذیذ خذی تِ تَػؼوِ‬ ‫وـَس ٍ دس ًتیدِ ایداد هـىالل غیش لاتل خثوشاى‬ ‫تشای خاهؼِ وَاّذ تَد‪.‬‬ ‫تِ گضاسؽ ایؼٌا‪ٍ ،‬ی افضٍدم هتاػفاًِ دس خواهوؼوِ‬ ‫اوثش واًَادُ ّا ٍ خَاًواى هؼوائول ٍ هـوىوالل‬ ‫التلادی سا تشای ػذم تـىیل واًَادُ ٍ توووایول‬ ‫ًذاؿتی تِ فشصًذاٍسی تیاى هیووٌوٌوذ ٍ ایوی دس‬ ‫حالی اػت وِ افشادی ّن ّؼتٌذ‪ ،‬تا ٍخَد توىوی‬ ‫هالی تِ ًَػی اص تـىیل واًَادُ ٍ داؿتوی فوشصًوذ‬ ‫دٍسی هیوٌٌذ‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫کًتاٌ تر شذن ریوذ دیالیس با طراحیی‬ ‫غشاء َمًدیالیس‬ ‫هحققاى داًشگاُ صٌعتی اهیشکبیش هَفق شذًذ غشاا‬ ‫ّوَدیاهیضی سا طشاحی کٌٌذ کِ سًٍاذ دیااهایاض‬ ‫کَتاُتش شَد‪.‬‬ ‫ثِ گضاسؽ ایؼٌب اسیبى اهالکی داًؾاهنَهنتنِ‬ ‫داًـگبُ کٌعتی اهیشسجیش ٍ هجشی عشح «تْینِ ٍ‬ ‫هـخلِ یبثی غـبء ًبًَالیب سبهاَصیتی ثنش پنبینِ‬ ‫پلیاسشیلًَیتشی عْت حز ػوَم اٍسهین »‬ ‫گفت‪ ۲‬عَ ًی ثَدى گشاى ثَدى ٍ ًنبهنَؿنبینٌنذ‬ ‫ثَدى فشایٌذ ّوَدیبلیض ثشای ثیوبساى ثنب ًنبسػنبینی‬ ‫سلیَی دلی ثش اعشای ایی پشٍطُ ؿذ‪.‬‬ ‫ٍی افضٍد‪ ۲‬چشاسِ غـبّبی ّوَدینبلنینض هنتنذاٍل‬ ‫تجبسی تٌْب ثش هجٌبی دٍ پذیذُ دیشیٌِ ؿبه اًتـنبس‬ ‫ٍ ّوشفت ثٌب ؿذُ اًذ‪ .‬اص اینی سٍ پنشٍطُ سا دس‬ ‫داًـگبُ ثب ّذ سَتبُ سشدى هذ صهبى فنشاینٌنذ‬ ‫ّوَدیبلیض ٍ ّوچٌیی افضاینؾ ثنبصدّنی فنشاینٌنذ‬ ‫ّوَدیبلیض تَػظ ثْشُگنینشی اص پنذینذُ عنزه‬ ‫اعشایی سشدین‪ٍ .‬ی افضٍد‪ً ۲‬تبیج حنبکن اص اینی‬ ‫عشح سبهالً ثب اّذا اص پیؾ تعیییؿذُ هغبثقنت‬ ‫داؿتِ ٍ هی تَاًذ دس استقبء فشایٌذ ّنونَدینبلنینض ٍ‬ ‫ّوچٌیی هشصّبی داًؾ دس صهیٌِ دینبلنینض ًنقنؾ‬ ‫ثؼضایی ایفب سٌذ‪ٍ .‬ی دس هلَف سًٍنذ اعنشای‬ ‫پشٍطُ گفت‪ ۲‬دس اثتذا تَػظ فشایٌذ ال تنشٍسیؼنی‬ ‫غـنبء ًننبًنَالننینب هننبلنق ثنش پنبینِ پنلننینوننش‬ ‫پلی اسشیلًَیتشی سا تنْنینِ سنشدُ ٍ دس اداهنِ‬ ‫ًبًَعبره ّبی ّبلَصیت سا ثنش سٍی ًنبًنَالنینب‬ ‫هَعَد دس غـبء پشاسٌذُ سشدین‪ .‬دس ًْبیت تَػظ‬ ‫اصهَىّبی هـخنلنِ ینبثنی غـنبء ًنبًنَالنینب‬ ‫سبهاَصیتی ًْبیی سا اسصیبثی سشدین‪.‬‬ ‫پٌجشٌبِ ‪ 42‬شْشیَس ‪ 11 * 1241‬سپتاهبش ‪ 11 * 4444‬صفش ‪ * 1222‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَص ایکیٌجی ایل ) * شواسُ ( سایی ) ‪1151 :‬‬ ‫تٌْا ٍاکسی ایشاًی کشًٍا کِ هقاهِ کاساصهایی باهیٌی فاص سَم اى هٌتشش شذ‬ ‫دس سٍصّای گزشتِ‪ ،‬هقااهاِ‬ ‫کاساصهایی باهیٌی فاص ساَم‬ ‫ٍاکسی اسپایکَطى بِ صَست‬ ‫‪Pre-Proof‬هٌتاشاش شاذُ‬ ‫است‪ .‬ایی هقاهِ‪ ،‬اٍهیی هقاهِ‬ ‫اص کاساصهایی باهیٌی هشحلاِ‬ ‫سَم ٍاکسی ّاای ایاشاًای‬ ‫کٍَیذ‪ 15-‬است‪.‬‬ ‫ثِ گضاسؽ ایؼنٌنب چنشهنِ‬ ‫تَػعنِ ٍاسؼنی ّنب ین‬ ‫فشایٌذ ‪ ۶‬هشحلِ ای ؿنبهن‬ ‫هشاح استـبفی پیؾثبلیٌی‬ ‫(فبص حیَاًی) سنبساصهنبینی‬ ‫ثبلیٌی تبییذ هجَص تنَلنینذ‬ ‫اًجَُ ٍ سٌتشل سیفیت اػت‪.‬‬ ‫هشاح اٍل ٍ دٍم (استـبفی‬ ‫ٍ پیؾثبلیٌی) هغبلعنب دس‬ ‫اصهبیـگبُ اًجبم هی ؿَد ٍ‬ ‫هشحلِ سبساصهبیی ثبلنینٌنی‬ ‫دس ػِ صینشهنشحلنِ اًنجنبم‬ ‫هننی ؿننَد‪.‬دس هننشاحنن‬ ‫دٍ‬ ‫سبساصهبیی ثبلیٌی ی‬ ‫ٍ ػِ ٍاسؼیّبی عنشاحنی‬ ‫ؿنذُ ثنِ عنونعننینت ّننبی‬ ‫هختلفنی اص افنشاد تنضسین‬ ‫هی ؿَد تب هـخق ؿَد ایب‬ ‫ٍاسؼی عشاحی ؿذُ ثنشای‬ ‫اًؼبى ّب اینونی ّؼنتنٌنذ ٍ‬ ‫هیتَاًٌذ اص اىّب دس ثنشاثنش‬ ‫اى ثیوبسی هبف هحبفظت‬ ‫سٌٌذ یب هیش؟‬ ‫ین ننی اص ااننذاهننبتننی سننِ‬ ‫گشٍُ ّبی تحقیقبتنی ثنشای‬ ‫ت وی چشهِ داًؾ هلضم ثِ‬ ‫اًجبم اى ّؼتنٌنذ اًنتنـنبس‬ ‫ًتبیج تحقی دس ابلت هقبلنِ‬ ‫دس ًـشیب علوی اػت‪ .‬دس‬ ‫ًـشیب علوی فشایٌذی ثنِ‬ ‫ًننبم «ثننبصثننیننٌننی تننَػننظ‬ ‫ّننوننتننبیننبى »یننب ‪peer‬‬ ‫‪ٍreviewed‬عننَد داسد‬ ‫سِ عی اى ًتبیج تحقیقب‬ ‫تننَػننظ چننٌننذ ًننفننش اص‬ ‫هتخللبى دس ّوبى صهینٌنِ‬ ‫پظٍّـی هَسد ثشسػی اشاس‬ ‫گشفتِ ٍ داٍسی هیؿًَذ تنب‬ ‫اص اًتـبس یبفتِ ّبی غیشانبثن‬ ‫اعویٌبى علَگیشی ؿَد‪ .‬ثِ‬ ‫کَس هعونَل هنقنب‬ ‫تٌْب پغ اص اًجبم داٍسی ٍ‬ ‫ثبصثیٌی تَػظ ّوتبیبى ٍ دس‬ ‫کَس داؿتی ؿشایظ هَسد‬ ‫ًیبص هیتَاًٌذ ثنشای عنونَم‬ ‫هٌتـش ؿًَذ‪.‬‬ ‫ثب ؿنینَک سنٍَینذ‪ ۹۱-‬دس‬ ‫عْبى سابثت ثشای دػتیبثی‬ ‫ثِ ٍاسؼی اغبص ؿنذ ٍ دس‬ ‫ایشاى ًیض ایی تالؽّب اداهنِ‬ ‫*الىازاشراقی‬ ‫مًاد الزم‪:‬‬ ‫هغض گشدٍ ‪ ۰۵۲‬گشم ؿ ش ًین سیلَ گشم اه ‪۰‬‬ ‫لیَاى اه لیوَ ‪ ۰‬ابؿ غزا هَسی صعنفنشاى ‪۰‬‬ ‫ابؿ غزا هَسی‬ ‫یبفت‪ .‬تب سنٌنَى دس اینشاى‬ ‫ٍاسؼیّنبی هنتنعنذدی اص‬ ‫عولِ ٍاسؼنی سنٍَاینشاى‬ ‫ثشسنت اػنانبین نَطى‬ ‫سٍَپبسع فنخنشاٍ‬ ‫ًَسا ٍ پنبػنتنَسنَاد ثنب‬ ‫اػتفبدُ اص پنلنتنفنشم ّنب ٍ‬ ‫فٌبٍسی ّبی هختلف تَػعنِ‬ ‫یبفتٌذ ٍ هغبلعب ٍاسؼی‬ ‫ًننیننض ثننب‬ ‫پننبػننتننَسننٍَ‬ ‫ّو بسی اًؼتیتنَ فنینٌنالی‬ ‫سَثب اًنجنبم ؿنذ‪.‬ین نی اص‬ ‫اًتقبداتنی سنِ ًؼنجنت ثنِ‬ ‫ٍاسؼی ّبی ایشاًنی ٍعنَد‬ ‫داؿت عذم اًتـبس هنقنبلنِ‬ ‫هشاح هختلف هنغنبلنعنب‬ ‫ٍاسؼی ّب ثَد‪ .‬اًتـبس هقنبلنِ‬ ‫هشاح پیؾ ثبلیٌی ٍاسؼنی‬ ‫ثننشسننت اثننبى هننبُ ػننبل‬ ‫گزؿتِ اًجبم ؿذ ٍ اًنتنـنبس‬ ‫دیگش ثنِ تنذسینج‬ ‫هقب‬ ‫اداهِ یبفت‪.‬‬ ‫هشحلِ اٍل ٍ دٍم‬ ‫هقب‬ ‫سننبساصهننبیننی ثننبلننیننٌننی‬ ‫ٍاسؼننی ّننبی ثننشسننت‬ ‫پبػتَسٍَ ٍ اػابی نَطى‬ ‫دس هجال علوی هنٌنتنـنش‬ ‫ؿذُ ٍلی ّیچ هقبلِ ای اص‬ ‫هشحلِ ػنَم سنبساصهنبینی‬ ‫ثنبلنینٌنی سنِ ثنِ ثنشسػنی‬ ‫عَاسم عبًجی ًنبدس ٍ ینب‬ ‫عننَ ًننی هننذ ٍاسؼننی‬ ‫هی پنشداصد دس دػنتنشع‬ ‫ًیؼت‪.‬هْش هبُ ػبل گزؿتنِ‬ ‫ٍاسؼی اػابی َطى ؿشسنت‬ ‫ػیٌبطى اص ػَی ػبصهبى غزا‬ ‫ٍ داسٍ هننجننَص هلننش‬ ‫اضغشاسی دسیبفت سشد‪ .‬دس‬ ‫سٍصّبی گزؿنتنِ هنقنبلنِ‬ ‫سبساصهبیی ثبلیٌی فبص ػنَم‬ ‫ٍاسؼی اػابی َطى دس هجلِ‬ ‫عنننلنننونننی ‪Clinical‬‬ ‫‪Microbiology and‬‬ ‫‪Infection‬ثننِ کننَس‬ ‫‪Pre-Proof‬هٌتـنش ؿنذُ‬ ‫اػت ٍ اص ثیی ٍاسؼی ّنبی‬ ‫ایشاًی اػابین نَطى تنٌنْنب‬ ‫ٍاسؼٌی اػت سنِ هنقنبلنِ‬ ‫سبساصهبیی ثبلیٌی فبص ػنَم‬ ‫هَد سا هٌتـش سشدُ اػت‪.‬‬ ‫هننننجلننننِ ‪Clinical‬‬ ‫‪Microbiology and‬‬ ‫‪Infection‬ی هبٌّبهِ ثِ‬ ‫صثبى اًگلیؼنی ثنب ضنشینت‬ ‫تبثیش ‪ ۹۳.۳۹‬اػت سنِ صینش‬ ‫ًننظننش اًننجننوننی اسٍپننبیننی‬ ‫هی شٍثیَلَطی ثنبلنینٌنی ٍ‬ ‫ثیوبسی ّبی عنفنًَنی انشاس‬ ‫داسد‪ .‬ایی هجلِ هقب تی دس‬ ‫صهیٌِ ّبی هی شٍثینَلنَطی‬ ‫ثینونبسی ّنبی عنفنًَنی ٍ‬ ‫ٍیشٍع ؿنٌنبػنی هنٌنتنـنش‬ ‫هیسٌذ‪.‬‬ ‫کشف گًَِ وذیذی اص پشٍبیَتیتّا اص دٍغ سٌتی استاى ارسبایجاى ششقی‬ ‫ًگِ داشتی بال ّای َّاپیوا بذٍى یخ صدى‪ ،‬کااس‬ ‫دشَاسی است‪ ،‬اها یت پَشش قابل افشاًِ واذیاذ‬ ‫کِ تحت سشپشستی ّادی قاسوی داًشوٌذ ایشاًی‬ ‫داًشگاُ ّیَستَى تَسعِ یافتِ‪ ،‬هیتَاًذ اى سا بسیاس‬ ‫سادُتش کٌذ‪.‬‬ ‫ثِ گضاسؽ ایؼٌب ٍ ثِ ًق اص ًیَ اعلغ علَگینشی‬ ‫اص یخ صدگی ثبلّبی َّاپیوب ثشای اینونٌنی پنشٍاص‬ ‫ثؼیبس هْن اػت اهب ساُ ح اى اػنبى ًنینؼنت‪.‬‬ ‫هحلَل ّبی یخ صدایی ثب هَاد ؿیویبیی ػٌگیی سنِ‬ ‫اج اص ثشهبػتی سٍی َّاپیوب پبؿنینذُ هنی ؿنَد‬ ‫هی تَاًٌذ ػغَح ثبل سا تویض ٍ سنبسثنشدی ًنگنِ‬ ‫داسًذ اهب ایی سبس ػخت ٍ ثشای هحینظ صیؼنت‬ ‫صیبى اٍس اػت‪.‬‬ ‫اسٌَى هٌْذػبى داًـگبُ ّیَػتَى ساُح عذیذی‬ ‫اسائِ سشدُاًذ سِ هیگَیٌذ ی پَؿؾ ػنغنحنی‬ ‫ثشای یخ صدایی ٍ یخ ؿ ٌی اى ّنن ‪ ۹۲۲‬ثنشاثنش‬ ‫اَیتش اص ػبیش هَاد پیـشفتِ اػت‪.‬‬ ‫حؼیی حؼی ًنظاد اص هنحنقنقنبى اینی عنشح دس‬ ‫گفتٍگَ ثب ایؼٌب سـف گًَِ هی شٍثی ٍ ػنَینِ‬ ‫هخوشی پشٍثیَتی ثب ًبم علونی سنلنَسٍهنبیؼنغ‬ ‫هنننبسسؼنننینننبًنننَع ‪(Kluyveromyces‬‬ ‫)‪marxianus HHA‬سا اص دػنتنبٍسدّنبی اینی‬ ‫پشٍطُ تحقیقبتی داًؼنت ٍ گنفنت‪ ۲‬اینی گنًَنِ‬ ‫هی شٍثی هتعل ثِ یَسبسیَ ّبی تن ػنلنَلنی‬ ‫هننخنننونننشی اص عنننٌنننغ سنننلنننَسٍهنننبیؼنننغ‬ ‫)‪ ٍ(Kluyveromyces‬گًَنِ هنبسسؼنینبًنَع‬ ‫دستگاُ پیششفتِ هاهَگشافی (تاَهاَساٌاتاض) ‪۰444‬‬ ‫صٍدسع‬ ‫ّاهَطیت با قابلیت سِ بعذی ٍ تشخیا‬ ‫سشطاى سیٌِ دس پلی کلیٌیت فاَ تاخاصاصای‬ ‫پظٍّشکذُ سشطاى هعتواذ واْااد داًشاگااّای‬ ‫بْشُبشداسی شذ‪.‬‬ ‫ثِ گضاسؽ هجشًگبس گشٍُ علن ٍ اهنَصؽ اینشًنب‬ ‫ساهیی کشاهی فشٍؿبًی سییغ پظٍّـ ذُ ػشعنبى‬ ‫هعتوذ عْبدداًـگبّی دس هشاػن سًٍوبیی اص اینی‬ ‫دػتگبُ اظْبس داؿت‪ ۲‬دُ ّب ّضاس ًنفنش اص ػنشاػنش‬ ‫سـَس ثِ هشسض ػشعبى هعتوذ عْنبد داًـنگنبّنی‬ ‫هشاععِ هی سٌٌذ حتی ایی هَضَک هنحنذٍد ثنِ‬ ‫ایشاى ًجَدُ ٍ اص سـَسّبی هبسعی ّنن پنزینشای‬ ‫ثیوبساى ّؼتین‪ٍ .‬ی گفت‪ ۲‬ثب ٍعَد ایٌ ِ هنَد سا‬ ‫اغت دسهبى ػشعبى ػیٌِ دس سـَس هی داًینن اهنب‬ ‫ایی سبفی ًیؼت ٍ اعتقبد داسین سنِ ؿنبى عنْنبد‬ ‫داًـگبّی ثؼیبس ثب تش اػت ٍ ثش ّنونینی اػنبع‬ ‫ػیبػت ّب ٍ ثشًبهِ ّبیی سا ثشای استقب ثشًبهِ سیضی‬ ‫سشدُ این‪.‬کشاهی فشٍؿبًی افضٍد‪ ۲‬ؿنعنبس استنقنبی‬ ‫سوی ٍ سیفی هذهب سا ػشلَحِ سبس هَد انشاس‬ ‫دادُ این ثِ کَستی سِ پیـشفتِ تنشینی اهن نبًنب‬ ‫دسهبًی ٍ هذهب دسهبًی هجتٌی ثنش هنحنلنَ‬ ‫فٌبٍساًِ سا دس عْبد داًـگبّی اسائِ دّین چشا سِ‬ ‫ایی پظٍّـگذُ دس هشص داًؾ ٍ ثِ سٍص اػت‪.‬‬ ‫)‪ ٍ(marxianus‬صیشگًَِ ّوبیًَی‪ -‬حؼی ًنظاد‬ ‫– عجذالعلی صادُ )‪(HHA‬اػت سِ اص دٍغ ػٌتنی‬ ‫ایشاًی ثِ ًبم ایشاى )‪(Ayran‬عنذاػنبصی ؿنذُ‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫ٍی ّذ اص ایی هغبلعِ سا ؿٌبػبیی ٍ عنذاػنبصی‬ ‫هی شٍه ّبی پشٍثیَتی ثَهی ایشاى داًؼت سِ ثنِ‬ ‫عٌَاى رهبیش طًنتنین نی سـنَس ٍ ثنشٍ هنلنی‬ ‫ػشصهییهبى دس عَل هیلیَىّب ػبل ایجبد ؿنذُ اًنذ‬ ‫ٍ هبعش ًـبى سشد‪ ۲‬ایشاى دٍغ ػٌتی ٍ ایشاًی دس‬ ‫سدُ ًَؿیذًی ّبی لجٌی انشاس داسد سنِ دس عنَل‬ ‫ّضاساى ػبل دس الوشٍ گؼتشدُ ایشاى اذین ثنِ ٍینظُ‬ ‫دس هٌبع هختلف ارسثبیجبى ٍ تنجنشینض تنَلنینذ ٍ‬ ‫هلش هیؿذُ اػت‪.‬‬ ‫ثِ گفتِ ایی داًـجَی ٍاحذ علَم ٍ تنحنقنینقنب‬ ‫داًـگبُ اصاد اػالهی دٍغ دس انذینن ین نی اص‬ ‫فشاٍسدُّبی عبًجی سَشُ هحؼَه هیؿذ ثنِ اینی‬ ‫ؿ سِ اثتذا هبػت پشچشه تشؽ ثب اه سای ٍ‬ ‫ػاغ ثب اػتفبدُ اص هـ چشثی اى عنذا ؿنذُ ٍ‬ ‫ثبایوبًذُ ثِ عٌَاى دٍغ هلش هیؿذ‪ٍ .‬لی اهنشٍصُ‬ ‫ثب تغییش دس سًٍذ تَلیذ سَشُ ثِ لحبػ تن نٌنَلنَطی‬ ‫سٍؽ تَلیذ اى ًیض ثِ عٌَاى ًَؿیذًنی تنخنونینشی‬ ‫ؿیشی تغییش یبفتِ اػت‪.‬‬ ‫شاکلِ فشٌّگ ایشاى با شعش ٍ ادبیات دسّن تٌیذُ است‬ ‫شعش ٍ ادبیات دسّن تٌیذُ است‪.‬‬ ‫وخستیه دستگاٌ مامًگرافی با قیابیلییی‬ ‫تصًیربرداری سٍبعذی بٍ بُرٌبرداری رسیذ‬ ‫هعاٍى فشٌّگی ٍ سساًِای اداسُ کل فشٌّگ ٍ اسشاد‬ ‫اسالهی ارسبایجاىششقی گفات‪ :‬شاعاش ٍ اد ٍ‬ ‫بضسگاى ٍ فشّیختگاى ادبی شٌاسٌاهِ ٍ َّیت هاشدم‬ ‫ایشاى صهیی ّستٌذ ٍ شاکلِ فشٌّگ ایی هشص ٍ بَم با‬ ‫حؼی گلی ثِ هٌبػجنت اغنبص اینینی ّنبی ٍینظُ‬ ‫گشاهیذاؿت سٍص هلی ؿعش ٍ اده فبسػنی افنضٍد‪۲‬‬ ‫فشٌّگ صهبًی ثبلٌذُ هی ؿَد سِ هبلقبى ٍ پنشٍسؽ‬ ‫دٌّذگبى اى الگَی هلوَػی ثشای هشدم ثبؿنٌنذ ٍ‬ ‫سٍص هلی ؿعش ٍ اده فبسػی فشکتی ثشای هنعنشفنی‬ ‫ایی رهبیش ادثی ایشاى اػت‪.‬‬ ‫ٍی اظْبس سشد‪ ۲‬سٍص هلنی ؿنعنش ٍ اده فنبسػنی‬ ‫هحولی ثشای ثبصتعشیف عبیگبُ ؿبهق ٍ اّونینت‬ ‫ؿعش ٍ اده دس هیبى هشدم ثِ عٌَاى هخبعجبى اکنلنی‬ ‫فشٌّگ ثَدُ ٍ ایییّبی ٍیظُ گشاهیذاؿت ایی سٍص‬ ‫اص ثیؼت ٍ ػَم ؿْشیَس دس تجشیض ٍ ؿْنشػنتنبى ّنب‬ ‫اغبص هی ؿَد‪.‬‬ ‫ٍی ثب اؿبسُ ثِ ایٌ ِ ایی اداسُ س اّتوبم ٍیظُای ثِ‬ ‫تحق عذالت فشٌّگی دس االی ًقبط اػتنبى داسد‬ ‫گفت‪ ۲‬اًجویّبی ادثی فعبل دس ؿْشػنتنبى ّنب ثنِ‬ ‫عٌَاى هبػتگبُ ٍ ػشهٌـبء تَلیذا ادثی هن نبًنی‬ ‫ثشای سـف ٍ پشٍسؽ اػتعذادّبی عَاى هحؼَه‬ ‫هیؿًَذ‪.‬‬ ‫گلی اداهِ داد‪ ۲‬ثشگضاسی ایییّبی سٍص هلی ؿعش ٍ‬ ‫اده فبسػی دس ؿْشػتبًْب هی تنَاًنذ صهنینٌنِ ػنبص‬ ‫افشیٌؾ ٍ اسایِ اثبسی گشاًؼٌگ دس ایی حنَصُ ٍ‬ ‫ؿٌبػبیی عَاًبى فعبل ٍ هؼتعذ دس ایی صهیٌِ ثبؿذ‪.‬‬ ‫هعبٍى فشٌّگی اداسُ س اسؿبد ارسثبیجبى ؿنشانی‬ ‫یبداٍسی سشد‪ ۲‬ایی اییی ّب ثب ثنشگنضاسی ًـنؼنت‬ ‫تخللی ٍ ػخٌشاًی اػبتیذ ثشعؼتِ حَصُ فشٌّگ‬ ‫ٍ اده اغبص ٍ اییی اهتتبهیِ سٍص ثیؼنت ٍ ّـنتنن‬ ‫ؿْشیَس ثب حضَس اکحبه فضن ٍ فنشّنٌنگ ٍ‬ ‫هؼٍَ ى سـَسی ٍ اػنتنبًنی دس تنب س ٍحنذ‬ ‫داًـگبُ تجشیض ثشگضاس هی ؿَد‪.‬‬ ‫استفادُ اص ظشفیتّای غٌی ًیشٍی اًساًی استاى دس سشذ ٍ باهٌذگی صٌعت سیٌوا‬ ‫استاًذاس ارسبایجاى ششقی با تاکیذ بش ظشفیت استااى‬ ‫اص ًظش ًیشٍی اًساًی غٌی دس صٌعت سیٌوا ٍ فایالان‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اص ایی ظشفیت بایذ دس سشذ ٍ باهٌذگی صٌعت‬ ‫سیٌوای استاى ٍ شکَفایی استعذادّای سیٌوایای ٍ‬ ‫استقای سطح اثاس ٍ هحصَالت سیٌوایی اساتافاادُ‬ ‫کشدُ ٍ دس سطح هلی ٍ بیی اهوللی ایی استعذادّا سا‬ ‫هطشح کٌین‪.‬‬ ‫عبثذیی هشّم دس ًـؼت اعضبی ّیئت هذیشُ اًجوی‬ ‫ػیٌوبی اػتبى اظْبس سشد‪ ۲‬تجشیض ثِ لحنبػ داؿنتنی‬ ‫ػبثقِ تبسیخی دس حَصُ فشٌّگ ٍ ٌّنش دس ػنغن‬ ‫هلی ٍ ثیی الوللی داسای ظشفیت عبلی ثنشای سؿنذ‬ ‫هالایت دس اثبس ػیٌوبینی اػنت ٍ ّنٌنشهنٌنذاى‬ ‫ًَیؼٌذگبى سبسگشداًبى ٍ تْیِ سٌٌذگنبًنی داسینن‬ ‫سِ اػتعذادّبی ًبثی داسًذ اهب هتبػفبًِ ّن افنضاینی‬ ‫صم ثیی اًْب ٍعَد ًذاسد ٍ ثبیذ هَاًع ایی اهش سا اص‬ ‫سراشپس‬ ‫مربای گردی‬ ‫ضذیخ افشاوٍ ای داوشمىذ ایراوی برای‬ ‫جلًگیری از یخزدگی بال ًَاپیماَا‬ ‫گشٍّی اص هحققاى علَم ٍ صاٌاایاذ غازایای باِ‬ ‫سشپشستی دکتش عضیض ّوایًَیساد اساتااد داًشاگااُ‬ ‫علَم پضشکی تبشیض هَفق بِ کشف ٍ وذاساصی گًَِ‬ ‫هیکشٍبی وذیذی اص دٍغ سٌتی ایشاى شذًذ کِ باِ‬ ‫گفتِ اًْا ایی گًَِ هیکشٍبای واذیاذ اص دساتاِ‬ ‫هیکشٍ ّای هفیذ بشای سالهت اًساى باَدُ ٍ دس‬ ‫طبقِبٌذی پشٍبیَتیتّا قشاس هیگیشد‪.‬‬ ‫فرهنگ‪،‬هنر و فن اوری‬ ‫‪5‬‬ ‫هیبى ثشداؿت‪ٍ.‬ی اداهِ داد‪ ۲‬ػیٌوب دس سـنَس ٍ دس‬ ‫اػتبى هب ثِ عٌَاى هٌـب ػج صًذگی هلی ٍ دینٌنی‬ ‫ًقؾ ایفب هی سٌذ ٍ ظشفیت الگَػبصی ٍ ؿخلینت‬ ‫پشداصی داسد ٍ هی تَاًذ ثِ تغییش رائقِ ّبی هلنی ٍ‬ ‫دیٌی دس هخبعت ثِ عٌَاى حشست ًوبدیی هنٌنجنش‬ ‫ؿَد‪.‬‬ ‫اػتبًذاس ارسثبیجبى ؿشای افضٍد‪ ۲‬ثشگضاسی عـٌَاسُ‬ ‫ّبی هتعذد دس اػتبى ٍ تٌَک اثشّب ًـبى اص تغیینش دس‬ ‫ػج صًذگی هتٌبػت ثب ثبٍسّبػنت ٍ ثنشگنضاسی‬ ‫عـٌَاسُ ااَام ًیض ثِ عٌَاى ی ایذُ فنَ النعنبدُ‬ ‫اػت سنِ اتنحنبد ٍ اًؼنجنبم هنلنی سا افنضاینؾ‬ ‫هی دّذ‪ٍ.‬ی دس پبیبى گفت‪ ۲‬ثِ ٍضعیت ػنینٌنونبی‬ ‫اػتبى اهیذٍاسم ٍ پبیِ ایی اهیذٍاسی دس هَداگبّی‬ ‫اهالای اػت سِ دس ثیی ٌّشهٌذاى اػنتنبى هـنْنَد‬ ‫اػت‪.‬سئیغ اًجوی ػیٌوبگشاى ارسثبیجبى ؿشای ًیض‬ ‫دس ایی دیذاس گفت‪ ۲‬ایی اًجوی ثضسگتشیی تـن ن‬ ‫تخللی ػیٌوب دس ؿوبل غشه ایشاى اػت ٍ ‪۶۲۲‬‬ ‫عضَ داسد سِ دس ابلنت ‪ ۱‬سنونینتنِ تنخنلنلنی‬ ‫ػبصهبىدّی ؿذُ اًذ‪.‬‬ ‫طرز تُیٍ‪:‬‬ ‫اثتذا گشدٍّب سا چٌذ سٍص هیغ هی سٌین تب پَػت‬ ‫سٍی اًْب ساحت سٌذُ ؿَد‪ .‬ػاغ چنٌنذ دانینقنِ‬ ‫گشدٍّبی پَػت گشفتِ ؿذُ سا هی عَؿبًنینن تنب‬ ‫اه ػیبُ اًْب هبسج ؿذُ ٍ اث ؾ هنی سنٌنینن‪.‬‬ ‫ؿ ش سا دس اه سیختِ ٍ هی عَؿبًین‪ .‬ثنعنذ اه‬ ‫لیوَ ٍ گشدٍّب سا ثِ ؿشثت افضٍدُ ٍ اعنبصُ هنی‬ ‫دّین سوی ثجَؿذ‪ٍ .‬اتی هشثب ثنِ غنلنظنت صم‬ ‫سػیذ صعفشاى سا سیختِ ٍ اص سٍی حشاس ثنش هنی‬ ‫داسین‪ .‬ثعذ اص هٌ ؿذى دس ظش ؿیـِ ای دس‬ ‫داس سیختِ ٍ دس عبی هٌ ًگِ هی داسین‪.‬‬ ‫واسا یک پازل ‪ ۹‬روگ از خًرشیذ‬ ‫مىتشر کرد‬ ‫ًاسا بِ تاصگی با اًتشاس سشتِ پساتای اص تصااٍیاش‬ ‫خَسشیذ دس طَل هَج ّای هختلف تَضیحاتی دس‬ ‫هَسد ایی ستاسُ دسخشاى هٌظَهِ شوسی هاا اساهاِ‬ ‫کشدُ است‪.‬‬ ‫ثِ گضاسؽ ایؼٌب ًبػب ایی هجوَعِ پؼنت سا ثنِ‬ ‫کَس ی پبصل ‪ ۱‬ت ِ دس کفحِ اینٌنؼنتنبگنشام‬ ‫پبیگبُ فضبیی گبدسد هنٌنتنـنش سنشدُ اػنت سنِ‬ ‫توبؿبی اًْب هبلی اص لغف ًیؼنت‪ .‬اینی اطاًنغ‬ ‫فضبیی دس تَضی اٍلیی تلَیش اص هنجنونَعنِ ‪۱‬‬ ‫تلَیش ًَؿت‪ٍ ۲‬اتی هَسؿیذ سا تلَس هیسنٌنینذ‬ ‫چِ سًگی دس رّی ؿوب ًنقنؾ هنی ثنٌنذد؟ٍانتنی‬ ‫هَسؿیذ سا دس ًَس هشئی هیثنینٌنینن صسد سًنگ‬ ‫اػت‪ .‬ػجض سٍؿیتشیی عَل هَج ػبعنع ؿنذُ اص‬ ‫هَسؿیذ اػت اهب عَ هب ثب عنزه ٍ پنشاسنٌنذُ‬ ‫سشدى عَل هَجّبی سَتبُتش سًنگ اى سا ثنِ‬ ‫ػوت اشهض هیثشد ٍ ثبعث هیؿَد سِ هَسؿیذ سا‬ ‫صسد ثجیٌین! هَسؿیذ دس ٍااع دس عَل هنَج ّنبی‬ ‫صیبدی ًَس ػبعع هیسٌذ ثشهی اص اًنْنب سا هنب‬ ‫هیتَاًین ثجیٌین ٍ ثؼیبسی سا ًویتَاًین‪ .‬سکذهبًنِ‬ ‫پَیبییؿٌبػی هَسؿیذ ًبػب( )‪SDO‬هَسؿینذ سا‬ ‫دس عَل هَج ّبی هختنلنف سکنذ هنی سنٌنذ ٍ‬ ‫داًـوٌذاى ثشای ػبصهبىدّی تلبٍیش ٍ ؿٌنبػنبینی‬ ‫اػبىتش ٍیظگیّبی هَسؿیذ سًگّبیی سا ثِ ایی‬ ‫عَلهَجّب اهتلبف هیدٌّذ‪.‬دس اینی پؼنت ٍ‬ ‫ّـت پؼت ثعذی ثخـی اص هَسؿنینذ سا دس ‪۱‬‬ ‫عَل هَج هختلف هـبّذُ هَاّینن سنشد‪ .‬عنَل‬ ‫هَج ّبی هختلف اعالعبتی سا دس هنَسد اعنضای‬ ‫هختلف ػغ ٍ عَ هَسؿیذ فشاّن هنی سنٌنٌنذ‬ ‫ثٌبثشایی داًـوٌذاى اص اًْب ثشای تنشػنینن تلنَینش‬ ‫سبهلی اص ػتبسُ دائو ًب دس حبل تغییش هنب اػنتنفنبدُ‬ ‫هیسٌٌذ‪.‬‬ ‫شکار سحابی شاٌمیگً با دیربیه‬ ‫اورشی تاریک‬ ‫دٍسبیی اًاشطی تااسیات‪ ،‬تصاَیاش واذیاذ ٍ‬ ‫خیشُ کٌٌذُ ای سا اص سحابی شاُ هیگاَ باِ ثابات‬ ‫سساًذُ است‪.‬‬ ‫ثِ گضاسؽ ایؼٌب ٍ ثِ ًق اص اػایغ دٍسثیٌی سنِ‬ ‫ثشای سهضگـبیی اػشاس اًشطی تنبسین عنشاحنی‬ ‫ؿذُ ی تلَیش عذیذ هیشُسٌٌذُ سا ثجت سنشدُ‬ ‫اػت سِ دسٍى ی هٌغقِ دٍسدػت ؿ گینشی‬ ‫ػتبسُ سا ًـبى هیدّذ‪.‬‬ ‫دٍسثننیننی اًننشطی تننبسین ( ‪Dark Energy‬‬ ‫)‪Camera‬سِ سٍی تلؼن نَح چنْنبس هنتنشی‬ ‫ٍی تَس ام ثالً َ ( )‪Víctor M. Blanco‬دس‬ ‫سکذهبًِ هیبىاهشی بیی ػشٍ تَلَلَ"( )‪CTIO‬‬ ‫دس ؿیلی ًلت ؿذُ ثخـنی اص پنشٍطُ ثنشسػنی‬ ‫اًشطی تبسی ثِ ؿوبس هیسٍد سِ ثِ دًجبل ینبفنتنی‬ ‫ؿَاّذی دس هَسد اًشطی تبسی اػت ًنینشٍینی‬ ‫ًبهشئی سِ ػتبسُ ؿٌبػبى ثبٍس داسًذ اًجؼبط عنْنبى‬ ‫سا تؼشیع هیسٌذ‪.‬تلؼ َح دس حبلی سِ ثِ دًنجنبل‬ ‫ایی ًنینشٍی اػنشاساهنینض اػنت هنٌنظنشُ ّنبی‬ ‫ثبٍسً شدًی سا ًیض اص سیْبى ثِ تلَیش هنی سـنذ‪.‬‬ ‫تلَیشی سِ ثِ تبصگی هٌتـش ؿذُ اػت ػحبثنی‬ ‫ؿبُهیگَ ( )‪Lobster Nebula‬سا ثنِ تلنَینش‬ ‫هی سـذ‪ .‬ایی ػحبثی هٌغقِ ػتبسُصایی دس فبکلنِ‬ ‫‪ ۰۲۲۲‬ػبل ًَسی اص صهیی اػت سنِ دس کنَس‬ ‫فل ی سظدم ( )‪Scorpius‬اشاس داسد‪.‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫بویوتموسه قوجاغیندا ایگیدلرسه‬ ‫ایگیدلیگی سه دنیایا گتیرمیسه‬ ‫اان یوردو یو وامیسسان ارذبایجان‬ ‫محمد اشراقی‬ ‫اات بابا سوزلری‬ ‫ائّ‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ستی سبِیت ائّ‪ ٝ‬ثیُ ایست‪ ٝ‬ییط ت‪ِٛ‬ىی ت‪ٛ‬تب!‬ ‫****‬ ‫ثیط ضئی یبٕ٘بسب ت‪ٛ‬ست‪ٛ‬س‪ ٛ‬چیرٕبظ!‬ ‫***‬ ‫ثیط ثبتٕبٖ ت‪ٙ‬جىی یب٘یت ‪ ّٝٞ‬ای‪ٙ‬سی زئییط ثو‪ ٛ‬تو‪ٛ‬سوتو‪ٛ‬‬ ‫‪ٞ‬بضازاٖ چیریط!‬ ‫****‬ ‫یبضیٕبزیک ایستی سی‪ٙ‬سٖ و‪ٛ‬ض ا‪ِٚ‬س‪ٚ‬ق ت‪ٛ‬ست‪ٛ‬س‪٘ٛ‬سٖ!‬ ‫***‬ ‫ت‪ٛ‬ضپبلساٖ پبی ا‪ِٕٚ‬بظ!‬ ‫****‬ ‫ت‪ٛ‬ضپبغیٗ ا‪ٚ‬ظی س‪ٛ‬ی‪ٛ‬ق ا‪ٚ‬الض!‬ ‫****‬ ‫ت‪ٛ‬ضپبغی سب٘ی جبٖ یبضبسیٗ!‬ ‫****‬ ‫تب٘طی ثیط لبپی‪ٙ‬ی ثبغالسب ایطیسی‪ٙ‬ی اچبض!‬ ‫****‬ ‫ا‪ٞ ٚ‬ئچ پیغٕجطیٗ س‪ٛ‬ض‪ٚ‬س‪ ٛ٘ٛ‬ثبضبجبٖ ا‪ٚ‬تبضزٔبییت!‬ ‫***‬ ‫ا‪ٚ‬الٖ ا‪ِٛٚ‬ه وئونوٗ ووئونویوت و او سو‪٘ٛ‬وىو‪ٛ‬‬ ‫پئطٕب٘نیّیک ‪ٚ‬ئطٔ‪ ٝ‬سیٗ!‬ ‫****‬ ‫او زاٖ ٌیعِیٗ زئییُ ث‪ٙ‬س‪ ٜ‬سی‪ٙ‬سٖ ٘‪ٌ ٝ‬یعِیٗ!‬ ‫****‬ ‫او زضز ز‪ٚ ٜ‬ئطیت زضٔبٖ زا!‬ ‫****‬ ‫بیلمجو لر‬ ‫ِ‪َ ٝ‬یٗ‪ َِٝ-‬یٗ ِ‪ َٝ‬ی‪ٙ‬س‪َ ِٝ ٜ‬یٗ ث‪ٛ‬ی‪ ٖٛٙ‬ایَ‪ٙ‬س‪ ٜ‬یئٕیطّطز‪٘ ٜ‬و‪ٝ‬‬ ‫(ذیبض)‬ ‫یئٕیص یئٕه ا‪ِٕٚ‬بظ زَیَ‪ٙ‬س‪ٜ‬‬ ‫***‬ ‫‪ٞ‬بالالضو ‪ٞ‬بی ‪ٞ‬بالالض ث‪ٛ‬ضزاٖ ثیط ی‪ َٛ‬سوبالالض ایونوی‬ ‫لیطٔیعی چ‪ ِٛٛ‬یبضیُ لبالالض اغیّّی الض اغویوُ ایّو‪ٝ‬‬ ‫تبپبضالض اغیُ سیعالض ا‪٘ٚ‬سا ٔعؽُ لبالضالض ‪ :‬لبضپیع‬ ‫***‬ ‫ٕٔسثبغیط ثبغی‪ٙ‬سا ٌ‪ َٛ‬ثیتط ثو‪ٛ‬زاغویو‪ٙ‬وسا یوئوُ ‪ٚٚ‬ضاض‬ ‫یئّّ‪ٙ‬سیطض سیطغبسی ل‪ٛ‬الغی‪ٙ‬سا (ٌیال٘بض)‬ ‫***‬ ‫زاغساٖ ٌّیط ‪٘ ٝٞ‬یط ‪ٛ٘ٛٞ‬ض اَ ایبغی حبِمب زٔویوط ‪ٚٚ‬ض‬ ‫ثبضیٗو ا‪ٚ‬ت‪ٛ‬ض ٌٕیط (ل‪ٛ‬ظ‪ -‬ج‪ٛ‬یع)‬ ‫***‬ ‫سبضی سبضی صب٘سیک الض اینی ز‪ ِٛٚ‬فی‪ٙ‬سیک الض (ثوبَ‬ ‫لبثبغ)‬ ‫***‬ ‫ذبِک ؼطفی‪ٙ‬سٖ حتی ایی‪ ٝٙ‬زٖ ت‪ٛ‬تٕ‪ٛ‬ش چّتیىسٖ ز‪ٚ‬ی‪ٛ‬‬ ‫چیربضا٘ب لسضو ث‪ٛ‬ت‪ ٖٛ‬اِوت ِوطحوبلومویو‪ٙ‬وسا چو‪ٛ‬ذوّو‪ٛ‬‬ ‫تبپٕبجبالض ز‪ٚ‬ظِسیّٕیطسیط‪ :‬عبِٕی ثئوعضو اوظض ِو‪ٛ‬ت‬ ‫ٌعض ایی‪ٝٙ‬‬ ‫***‬ ‫اغوووبا ثوووبضووویوووٗ ا‪ٚ‬یوووس‪ٚ‬الضوووو‪ٙ‬وووس‪ ٜ‬وووو‪ٛ‬ذوووب‬ ‫ل‪ٛ‬یس‪ٚ‬الض (چب٘بق)‬ ‫بایاتیالر‬ ‫اٍجالیک‬ ‫ثطط یبز زاضی‪ٙ‬ب یبظزیو یبضبتسی و‬ ‫ز‪٘ٚ‬یبیب ته ٌّیت وته ٌئسٖ ِطیو‬ ‫‪ٞ‬ط ا‪ٚ‬جبق یئتیطٔع و‪ٞ‬ط ا٘ب ز‪ٚ‬غٕبظ و‬ ‫ز‪٘ٚ‬یبیب پبن ٌّیت وپبن ٌئسٖ ِطی و‬ ‫ویٓ س‪ٛ‬ضز‪ ٚ‬عؤط‪ٛ٘ٚ‬وویٓ ‪ٚ‬ئطزی ثبزاو‬ ‫ویٕی ز‪ٚ‬غٕبالضسیوویٓ زو٘س‪ ٚ‬یبزاو‬ ‫ا‪ٚ‬جبالٖ ٌوضٔ‪ ٝ‬زیٓ ‪ٞ‬ئچ ‪ٚ‬اذت ز‪٘ٚ‬یبزاو‬ ‫تب٘طی ‪ٚ‬اضِیغی‪ٙ‬ب ضىه ائسّ٘طی و‬ ‫ضو‪ٞ‬طت ٔیٗ ایّّطی وئنسی وحبلالزیو‬ ‫٘‪ ٝ‬زاغ سیّى‪ِٙ ٝ‬سیو ٘‪ ٝ‬زاش الذالزیو‬ ‫او اوظ لّجی‪ٙ‬س‪ ٜ‬تٕیع سبذالزی و‬ ‫اِّ‪ٟ‬ی لّجی‪ٙ‬س‪ ٜ‬حىه ائسّ٘طی و‬ ‫خَش گلدیی‬ ‫ؼطالٖ تبٔبضّی ؤبضاَ ثبذیطّی‬ ‫لسْ ل‪ٛ‬ی‪ٛ‬تو استب‪-‬استب وذ‪ٛ‬ش ٌّسیٗ‬ ‫ی‪ ِٖٛٛ‬صبزاغبسی جب٘ی‪ٙ‬بٖ ثبضسی‬ ‫لطثبٖ س‪ٙ‬یٗ ویٕی ز‪ٚ‬ستب وذ‪ٛ‬ش ٌّسیٗ‬ ‫ثیعوی ایّمبض وئنیطٔیطیه اضازاٖ‬ ‫أیٗ زئسٗ تئع ز‪ٚ‬ظِسض یبضازاٖ‬ ‫و‪ ّْٛ٘ٛ‬یبسساٖ چیرسیو لّجیٓ لبضازاٖ‬ ‫ٌ‪ ٌِٝٛ- ِٝٛ‬ث‪ٛٞٛ‬س ز‪ٜ‬و ذ‪ٛ‬ش ٌّسیٗ‬ ‫ٌ‪ٛ‬ظ‪ِ َ ٜ‬ط سّؽب٘ی وای ّٔه ظازا‬ ‫ا‪ٚ‬ظ‪ ٖٚ‬ویٕی ٌ‪ٛ‬ظَ ی‪ٛ‬ذس‪ ٚ‬ز‪٘ٚ‬یبزا‬ ‫سٗ وی اِعسٍطی سبِیت سبٖ یبزا‬ ‫ا‪ ٚ‬سجت زٖ ٌوظ‪ ْٚ‬ا‪ٚ‬ست‪ ٝ‬وذ‪ٛ‬ش ٌّسیٗ‬ ‫ادبیات‬ ‫پٌجشٌبِ ‪ 42‬شْریَر‪ 11* 1241‬سپتاهبر ‪ 11 * 4444‬صفر ‪ * 1222‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * شوارُ ( سایی ) ‪1151 :‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫دده قورقود‬ ‫فضولی‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫رتبیت‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫زًدگیٌاهِ اهام حسیی(ع)‬ ‫ترجوِ شدُ از کتاب هٌتْی االهال هرحَم حاج شیخ عباس لوی‬ ‫هترجن‪ :‬یَسف پیری‬ ‫بیریٌجی فصل‬ ‫اهام حسیی علیِ السالهیی سعادتلی ٍالدتی‬ ‫یبظ‪ٚ‬ثالض و‪ ٝ‬ج‪ٙ‬به أبْ حسیٗ عّی‪ ٝ‬اِسالٔیٗ سعبتّوی ‪ٚ‬الزتوی ضوعوجوبٖ‬ ‫ایی‪ٙ‬یٗ ا‪ٚ‬چ‪٘ٛ‬جی ٌ‪٘ٛ٘ٛ‬س‪ٜ‬ؤسی‪ ٝٙ‬ض‪ٟ‬طی‪ٙ‬س‪ٚ ٜ‬الع ا‪ِٛٚ‬ه و‪ ٚ‬ضیود ؼو‪ٛ‬سوی‬ ‫ض‪ٚ‬ایت ایّی‪ٛ‬ه و‪ ٝ‬لبسٓ اثٗ عالء ‪ٕٞ‬سا٘ی حعطت أبْ حسٗ عسوىوطی‬ ‫عّی‪ ٝ‬اِسالٔساٖ ٘مُ ایّط و‪ٛٔ ٝ‬الٔیع أبْ حسیٗ عّی‪ ٝ‬اِسالْ پو‪ٙ‬وجوطو‪ٙ‬وجو‪ٝ‬‬ ‫ٌ‪٘ٛ‬ی ضعجبٖ ایی‪ٙ‬یٗ ا‪ٚ‬چ‪٘ٛ‬جی ٌ‪٘ٛ٘ٛ‬س‪ ٜ‬ز٘یبی‪ٌّ ٝ‬سی ‪ .‬پس ای لوبسوٓ ا‪ٚ‬‬ ‫ٌ‪٘ٛ‬ی ا‪ٚ‬ض‪ٚ‬ا ت‪ٛ‬ت ‪ ٚ‬ث‪ ٛ‬زعب٘ی ا‪ٚ‬ذی ‪ :‬اِّ‪ ٟٓ‬ا٘ی اسئّه ثحوک اِوٕو‪ِٛ‬و‪ٛ‬ز‬ ‫‪ٞ‬صا اِی‪ ْٛ‬اِد ‪ .‬اثٗ ض‪ٟ‬ط اض‪ٛ‬ه یبظاض و‪ ٝ‬حعوطتویوٗ ‪ٚ‬الزتوی ا‪ ٖٚ‬ای‬ ‫وایطٔی ٌ‪ ٖٛ‬أبْ حسٗ عّی‪ ٝ‬اِسالٔیٗ ‪ٚ‬الزتی‪ٙ‬سٖ ص‪ٛ‬ضا ‪ٚ‬الع ا‪ِٛٚ‬ه و‪ ٝ‬ا‪ٚ‬‬ ‫ٌ‪ ٖٛ‬س‪ ٝ‬ض‪ٙ‬ج‪ ٝ‬یب پ‪ٙ‬ج ض‪ٙ‬ج‪ ٝ‬وثص ایُ ‪ٞ‬جطتسٖ ص‪ٛ‬ضا ایسی ‪ ٚ‬ثویوط ض‪ٚ‬ایوتو‪ٝ‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬ض‪ ٜ‬أبْ حسیٗ عّی‪ ٝ‬اِسالْ اِتی ای أبْ حسٗ عّی‪ ٝ‬اِسالٔسٖ صو‪ٛ‬ضا‬ ‫ز٘یبی‪ٌّ ٝ‬سی ‪ ٚ‬سیس ثٗ ؼب‪ٚ‬س ‪ ٚ‬ضید اثٗ ٕ٘ب ‪ ٚ‬ضید ٔفیس اضضبز وتبثی‪ٙ‬وس‪ٜ‬‬ ‫یبظ‪ٚ‬ثالض و‪ ٝ‬حعطت ضعجب٘یٗ ثطی‪ٙ‬جی ٌ‪٘ٛ٘ٛ‬س‪ ٜ‬ز٘یبی‪ٌّٛ ٝ‬ه ‪ ٚ‬ضید ٔفیس‬ ‫ٔم‪ٙ‬ع‪ ٝ‬وتبثی‪ٙ‬س‪ ٚ ٜ‬ضید اثٗ ٕ٘ب ت‪ٟ‬صیت ‪ ٚ‬ض‪ٟ‬یس زض‪ٚ‬س ووتوبثویو‪ٙ‬وس‪ ٜ‬ضثویوع‬ ‫اال‪ِٚ‬یٗ اذط ٌ‪ّ٘ٛ‬طی‪ٙ‬س‪ ٜ‬یبظ‪ٚ‬ثالض ‪ .‬ضید وبفی أبْ صبزق عّی‪ ٝ‬اِسوالٔوسٖ‬ ‫ض‪ٚ‬ایت ایّط و‪ ٝ‬أبْ حسٗ ‪ ٚ‬أبْ حسی‪ٙ‬یٗ ز٘یبی‪ٌّٕ ٝ‬بلالضی‪ٙ‬سا اِوتوی ایو‬ ‫ا‪ ٌٖٛ ٖٚ‬اذتالف ‪ٚ‬اض‪ ٚ .‬ثبِجّٕ‪ ٝ‬حعطتیٗ ‪ٚ‬الزت ٌ‪٘ٛ‬ی‪ٙ‬یٗ ثبض‪ ٜ‬سویو‪ٙ‬وس‪ٜ‬‬ ‫اذتالف چ‪ٛ‬ذسی‪.‬‬ ‫حضرتیی کیفیت ٍالدتی‬ ‫ضید ؼ‪ٛ‬سی(ض‪ ٚ)ٜ‬ایطی تبضیرنی ِط ٔعتجط س‪ٙ‬سیوّوٗ أوبْ ضظوب عوّویو‪ٝ‬‬ ‫اِسالٔسٖ ض‪ٚ‬ایت ایّط ِط و‪ ٝ‬چ‪ ٖٛ‬أبْ حسیٗ عّی‪ ٝ‬اِسالْ ز٘ویوبیو‪ٌ ٝ‬و‪ٛ‬ظ‬ ‫اچسی پیغٕجط (ظ)اسٕبء ث‪ٙ‬ت عٕیس‪ ٝ‬ث‪ٛ‬ی‪ٛ‬ضزی و‪ٙٔ ٝ‬یٓ ا‪ٚ‬غّ‪ٔٛ‬ی ٌتو‪ٛ‬ضو‬ ‫ٌ‪ٛ‬ض‪ . ْٚ‬اسٕبء زییط حعطت‪ ٝ‬اغ ِجبس ٌییسیطزیٓ ‪ ٚ‬حعطت پیغوٕوجوطیوٗ‬ ‫ذسٔتی‪ ٝٙ‬اپبضزیٓ ‪ .‬پیغٕجط (ظ)ا‪ٚ‬ضبلی ٔ‪ٙ‬سٖ اِسی ‪ ٚ‬ا‪ٚ‬ظ زأبٖ ٔجبضوی‪ٙ‬س‪ٜ‬‬ ‫ل‪ٛ‬ی‪ٛ‬هوا‪ ٖٛ٘ٚ‬صبق ل‪ٛ‬اللی‪ٙ‬ب اشاٖ ‪ٚ‬ص‪ َٛ‬ل‪ٛ‬اللی‪ٙ‬وب الوبٔو‪ ٝ‬زئوسی ‪ .‬پوس‬ ‫ججطئیُ ٘بظَ ا‪ِٚ‬سی ‪ ٚ‬زئسی او س‪ ٝٙ‬سالْ ٌ‪٘ٛ‬سضزی ‪ ٚ‬ثو‪ٛ‬یو‪ٛ‬ضزی وو‪ٝ‬‬ ‫چ‪ ٖٛ‬عّی عّی‪ ٝ‬اِسالٔیٗ ٘سجتی س‪ٙ‬یّٗ و‪ٞ‬بض‪ ٖٚ‬ویٕی‪ٙ‬سی ٔو‪ٛ‬سوبیو‪ٝ‬و پوس‬ ‫ا‪ ٖٛ٘ٚ‬ازیٗ ‪ٞ‬بض‪٘ٚ‬یٗ وینیه ا‪ٚ‬غّ‪٘ٛ‬یٗ ازیٗ ل‪ٛ‬ی و‪ ٝ‬ضجیطزی ‪ ٚ‬چو‪ٖٛ‬‬ ‫س‪ِ ٖٛٙ‬غتیٗ عطه ِغتیسی ا‪ ٖٛ٘ٚ‬ازیٗ حسیٗ ل‪ٛ‬ی‪ .‬پس پویوغوٕوجوط (ظ)‬ ‫ا‪ٚ‬ضبلی ا‪ٚ‬پ‪ٛ‬ه اغالزی ‪ ٚ‬ا‪٘ٚ‬ب ث‪ٛ‬ی‪ٛ‬ضزی و‪ ٝ‬س‪ ٝٙ‬ثیط ثو‪ٛ‬یو‪ٛ‬ن ٔصویوجوت‬ ‫لبثبلسازی ‪ .‬او ا‪ ٚ‬ضرص‪ ٝ‬و‪ ٝ‬س‪ٙ‬ی ئ‪ِٛ‬س‪ٚ‬ض‪ ٜ‬جبق ِع‪ٙ‬ت ایّسیوٗ ‪ ٚ‬ا‪٘ٚ‬وساٖ‬ ‫ص‪ٛ‬ضا ث‪ٛ‬ی‪ٛ‬ضزی و‪ ٝ‬ای اسٕبء ث‪ ٛ‬ذجطی فبؼٕ‪ ٝ‬عّی‪ٟ‬ب سالٔیٗ حعو‪ٛ‬ضیو‪ٙ‬وس‪ٜ‬‬ ‫زئٕ‪ .ٝ‬چ‪ ٖٛ‬یسی‪ٙ‬جی ٌ‪ ٖٛ‬ا‪ِٚ‬سی پیغٕجط (ظ)ث‪ٛ‬یطزی و‪ٙٔ ٝ‬یٓ ا‪ٚ‬غّو‪ٔٛ‬وی‬ ‫ٌت‪ٛ‬ض‪ ٗٔ . ٖٚ‬ا‪ ٚ‬ا‪ٚ‬ضبلی حعطتیٗ ذسٔتی‪ ٝٙ‬اپبضزیٓ پیغٕجط (ظ) ثیوط اق‬ ‫لط‪ ٜ‬ل‪ٛ‬ی‪ ٖٛ‬ا‪٘ٚ‬ب وسسی ثیط ث‪ٛ‬ز‪ ٖٚ‬لبثیّ‪ٚ ٝ‬ئطزی ‪ ٚ‬ا‪ٚ‬ظ ثبضیٗ لویوطذوسی ‪ٚ‬‬ ‫ت‪ٛ‬و‪٘ٛ‬یٗ ‪ٚ‬ظ٘یج‪ٌٛٔٛ ٝ‬ش صسل‪ٚ ٝ‬ئطزی ‪ ٚ‬ذّ‪ٛ‬ق ثبضی‪ٙ‬ب یبذسی ‪.‬‬ ‫ا‪٘ٚ‬ساٖ ص‪ٛ‬ضا أبْ حسیٗ عّی‪ ٝ‬اِسالٔی ا‪ٚ‬ظ زأب٘ی‪ ٝٙ‬ل‪ٛ‬زی ‪ ٚ‬ث‪ٛ‬یو‪ٛ‬ضزی ای‬ ‫اثب عجساو س‪ ٖٛٙ‬ئ‪ِٔٛٛ‬یٗ ٔ‪ ٝٙ‬چو‪ٛ‬خ اغویوطزی ‪ ٚ‬ا‪٘ٚ‬وساٖ صو‪ٛ‬ضا چو‪ٛ‬خ‬ ‫اغالزی ‪.‬‬ ‫اضزی ‪ٚ‬اض‬ ‫یکصد ّسار لغت ترکی در فارسی‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ ضٕبض‪ ٜ‬لجُ ‪...ٚ‬‬ ‫و‪ٛ‬ت‪ = َٛ‬و‪ٛ‬ت‪ٌٛ = َٛ‬ز‪ٌٛ = َٚ‬ز‪( ٜ‬و‪ٛ‬تب‪( َٚ + )ٜ‬ان) = لس وو‪ٛ‬توب‪ ٜ‬و‬ ‫ذپُ (ثبخ‪ :‬و‪ٛ‬تب‪ ٚ ٜ‬و‪ٛ‬زن)‬ ‫و‪ٛ‬چه = و‪ٛ‬چ‪ٛ‬ن ‪ ٚ‬وینیه =وینی (ذطز ‪ ٚ‬ضیع) ‪ +‬ن (ان) =‬ ‫و‪ٛ‬چه ؛ وینیّٕه (= و‪ٛ‬چه ضسٖ) و وینیوّوسٔوه = وو‪ٛ‬چوه‬ ‫وطزٖ ؛ و‪ٛ‬چ‪ٛ‬ن = ٘‪ٛ‬ظاز و سبذوتو‪ ٝ‬ضوسٖ ٔصوبزض وویونویوّوٕوه ‪ٚ‬‬ ‫وینیّسٔه اظ اسٓ وینی ٔب٘‪ٙ‬س سبذت‪ ٝ‬ضسٖ ٔصبزض زیطیّٕه (= ظ٘وس‪ٜ‬‬ ‫ضسٖ) ‪ ٚ‬زیطیّسٔه (= ظ٘س‪ ٜ‬وطزٖ) اظ اسٓ زیطی (= ظ٘س‪ )ٜ‬است‪.‬‬ ‫و‪ٛ‬چ‪ =ٝ‬و‪ٛ‬چ‪ = ٝ‬و‪ٛ‬ین‪ = ٝ‬و‪ٛ‬ی (‪ + )ْ.ٜ‬چ‪( ٝ‬ان تصوغویوط) = وو‪ٛ‬ی‬ ‫و‪ٛ‬چه‬ ‫و‪ٛ‬چیسٖ اظ ٔصبزض جسیس فبضسی ‪ٚ ٚ‬اْ ٌطفت‪ ٝ‬اظ ٔصسض تطوی ووچٕه‬ ‫و‪ٛ‬زن‬ ‫ٌ‪ٛ‬ز‪ ٜ‬ن = ٌ‪ٛ‬ز‪( ٜ‬و‪ٛ‬تب‪ + )ٜ‬ن (ان) = و‪ٛ‬چه ‪ ٚ‬و‪ٛ‬تب‪ ٜ‬؛ لو‪ٛ‬ز‪ٚ‬ق ‪ٚ‬‬ ‫ج‪ٛ‬ج‪ٛ‬ق (= ثن‪ٔ )ٝ‬حطف ‪ٕٞ‬یٗ وّٕ‪ٞ ٝ‬ست‪ٙ‬س‪ٕٞ .‬طیط‪ ٝ‬ثب وو‪ٛ‬توب‪ٚ )ْ.ٜ( ٜ‬‬ ‫و‪ٛ‬ت‪)ْ.ٜ( َٛ‬‬ ‫و‪ٛ‬ض = و‪ْٛ‬ض = ٘بثی‪ٙ‬ب و ٔسس‪ٚ‬ز و ٌطفت‪ ٝ‬و ٘باٌب‪ ٜ‬و وٓ ٘‪ٛ‬ض ؛ و‪ْٛ‬ض ثو‪ْٛ‬غوبظ =‬ ‫سیطی ٘بپصیط و و‪ْٛ‬ضلبِٕبق = غبفُ ٔب٘سٖ و و‪ْٛ‬ض ل‪ٛ‬یٕبق = ‪ٚ‬یطاٖ ووطزٖ و‬ ‫و‪ْٛ‬ضٌوظ = چطٓ چطاٖ و و‪ْٛ‬ضالٔبق = ‪ٞ‬سض زازٖ و و‪ْٛ‬ضی‪ = َْٛ‬ثٗ ثست‬ ‫و‪ٛ‬ض‪= ٜ‬و‪ٛ‬ض‪ ٜ‬اظ ٔصسض و‪ٛ‬ض‪ٔ ٜ‬ه (= پبض‪ ٚ‬وطزٖ و ض‪ٚ‬ثویوسٖ و ضتفوتوٗ)‬ ‫ثٕع‪ٙ‬بی ‪ٚ‬سیّ‪ ٝ‬ای و‪ ٝ‬ثطف ضا ٔی ض‪ٚ‬ثس ‪ ٚ‬پبن ٔی و‪ٙ‬س و ‪ٚ‬سیّو‪ ٝ‬ای وو‪ٝ‬‬ ‫ز‪ٚ‬ز ضا اظ اتص ٌطفت‪ٔ ٚ ٝ‬ی ض‪ٚ‬ثس‪.‬‬ ‫و‪ٛ‬ظ‪= ٜ‬و‪ٛ‬ظ‪ ٚ ٜ‬و‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ا = ظطف ٍ٘‪ٟ‬ساضی اه (‪9‬و‪)9،‬‬ ‫و‪ٛ‬س‪ = ٝ‬و‪ْٛ‬سب = ص‪ٛ‬ضت وٓ ٔ‪ ٛ‬ووٓ ضیص (‪ )۳‬؛و‪ْٛ‬سب سبلمبَ = ضیوص‬ ‫ثتعی‬ ‫و‪ٛ‬ن = وون = ا‪ِ ٚ ًٙٞ‬حٗ زض ذ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬سٌی و ضیط‪ ٝ‬و چبق و ز‪ٚ‬ذوت‬ ‫‪ٞ‬بی پبضچ‪ ٝ‬؛ وووّ‪ٔ ٝ‬ه = س‪ٛ‬ظٖ ٘د ووطزٖ یوب ووون ووطزٖ سوبظ‬ ‫ٔ‪ٛ‬سیمی و وووسیع = ثی ضیط‪9۲( ٝ‬و‪)9‬‬ ‫و‪ٛ‬و‪/ٛ‬پط٘س‪ = ٜ‬ل‪ٛ‬تلم ت‪ = ٛ‬ل‪ٛ‬ق (صسا) ‪ +‬ل‪( ٛ‬ان) = ٘بْ پط٘س‪ ٜ‬ای و‪ ٝ‬لو‪ٛ‬ق‬ ‫ل‪ٔ ٛ‬ی و‪ٙ‬س و فبذت‪ٝ‬‬ ‫و‪ٌ= َٛ‬وَ = استرط و اثٍیط و تباله و ثطو‪ ٝ‬و زضیبچه وو‪ٛ‬چوه (‪9‬و‪:)9‬‬ ‫ض‪ ٝ‬چ‪ٛ‬ح‪ٛ‬ظی زاٖ حطٓ چ‪ِِٟٛ ٖٛ‬ب×اه اظِ‪ ِٝٛ‬ض‪ٚ‬ز زضو‪ِٟٛ‬ب‪ِٛٛٔ/‬ی‬ ‫و‪ٛ‬الن = و‪ ِٝٛ‬ن = و‪( ِٝٛ‬و‪ٔ ِٝٛ‬ه = و‪ٛ‬الن وطزٖ) ‪ +‬ان (ان)‬ ‫= و‪ٛ‬الن و‪ٙٙ‬س‪ !ٜ‬؛ ٘ظط زیٍط ا٘ست و‪ :ٝ‬و‪ٛ‬الن = و‪ ِٝٛ‬ن = و‪ِٛ‬یه‬ ‫= و‪ِٛ‬ی (و‪ِٛ‬یٕه = ظیط سبی‪ ٝ‬لطاض ٌطفتٗ و ٔسف‪ ٖٛ‬ضسٖ) ‪ +‬ن (ان)‬ ‫= ظیط ٌیط٘س‪ ٜ‬و ٔسف‪ ٖٛ‬و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬و ت‪ٙ‬سثبز ثطفی و‪ ٕٝٞ ٝ‬چیع ضا ظیط ٔی ٌیطز‪.‬‬ ‫و‪ٔٛ‬با= وؤج = ووْ (وؤٕه = ظیط چیعی پو‪ٙ‬و‪ٟ‬وبٖ ووطزٖ) ‪ +‬اا‬ ‫(ان) = پ‪ٟٙ‬ب٘‪ ٝ‬و ٘‪ٛ‬عی ٘بٖ ضیطیٗ و‪ ٝ‬زض ظیط ذبوستط ‪ ٚ‬اتص پروتو‪ٔ ٝ‬وی‬ ‫ض‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬وؤ‪ٛ‬ض (ذبوستط) اظ ‪ٕٞ‬یٗ ضیط‪ ٝ‬است (‪9‬و‪ )9،‬و چوبزضی ضا وو‪ٝ‬‬ ‫ث‪ٛ‬سیّه ذیٕ‪ ٚ ٝ‬ست‪٘ٛ‬ی ثّ‪ٙ‬س و‪ٙٙ‬س ثربؼط ضجب ‪ٞ‬ت چبزض ث‪ ٝ‬ایوٗ ٘وبٖ ا٘وطا‬ ‫وؤج یب و‪ٔٛ‬با ٌ‪ٛ‬ی‪ٙ‬س (‪.)9‬‬ ‫و‪ = ٝٔٛ‬و‪ْٔٛ‬ب =و‪( ْْٛ‬زست‪ ٝ‬و ثست‪ + )ٝ‬ا (ان) = ت‪ٛ‬ز‪ ٜ‬و االچیک و زذٕو‪ ٝ‬و‬ ‫وّج‪ )۳( ٝ‬؛ ذطٌب‪ٞ‬ی اظ حصیط ‪ ٚ‬چ‪ٛ‬ه ثطای ضىبض ‪ ٚ‬لطق (‪)91‬‬ ‫و‪ٛ‬ی =و‪ٛ‬ی = ٔحُّ و‪ٛ‬چه ظ٘سٌی و ز‪ ٜ‬و اظضیط‪ٞ ٝ‬بی لسیٕی تطوی ؛‬ ‫و‪ٛ‬ی ِ‪ = ٛ‬ز‪ٞ‬بتی و و‪ٛ‬چ‪ = ٝ‬و‪ٛ‬ین‪)۳( ٝ‬‬ ‫وی = ٌئی = ذ‪ٛ‬ه و ثعضی و پیط‪٘ٛ‬سی زض ٘بٔ‪ٟ‬بی ضب‪ٞ‬وبٖ وویوب٘ویوبٖ ؛‬ ‫ویىب‪ٚٚ‬سووی اضشوویمجبز؛ ضب‪ ٜ‬ضب‪ٞ‬بٖ و اظ ‪ٕٞ‬یٗ ضیط‪ ٝ‬ویب‪ :‬اٌط ٌوئوی‬ ‫زیط لبضی‪ٙ‬ساش ی‪ٛ‬ذسب یب‪ٚٚ‬ظ×ا‪ٚ‬ظ‪ ٖٚ‬ی‪ِٛ‬سا س‪ ٝٙ‬ا‪ِٚ‬س‪ٚ‬ض لیال‪ٚٚ‬ظ‪ِٛٛٔ/‬ی‬ ‫اضزی ‪ٚ‬اض‬ ‫شاه اسماعیل خطائی نین شعرلری‬ ‫تب ‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز‪ ْٚ‬ض‪ٟ‬طیس‪ ٜ‬ث‪ِٛ‬س‪ ْٚ‬زض ‪ ٚ‬زضزا٘‪ٗٔ ٝ‬و‬ ‫وفط ‪ ٚ‬ایٕبٖ سطی‪ٙ‬ی ثیّس‪ ْٚ‬ویو ٔع‪ٙ‬ی ز‪٘ ٜ‬س‪ٚ‬ض و‬ ‫‪ٞ‬یچ ا‪٘ٚ‬ی عطض ائتٕعْ ‪ٞ‬ط جب‪٘ ٚ ُٞ‬بزا٘‪.ٗٔ ٝ‬‬ ‫ی‪ٛ‬ظ‪ٔٚ‬ی زو٘س‪ ٜ‬ضٔیطٓ ا‪٘ٚ‬ساٖ ثط‪ٚ‬و ضحٕب٘‪. ٗٔ ٝ‬‬ ‫ٌوض٘ئج‪ ٝ‬ضاظی ‪ٚ‬ئط‪ٚ‬ض ا‪ِ َٚ‬ع‪ٙ‬تیو ضیؽب٘‪. ٝٙٔ ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬ئطس‪ ٝ‬ایسی وبٔیٕی ا‪ َٚ‬ضب‪ ٚ ٜ‬سّؽب٘‪ْٛٙٔ ْٛ‬و‬ ‫ز‪ِ ٌٖٛ ٚ ٖٚ‬ع‪ٙ‬ت ا‪ٚ‬ذ‪ٛ‬ضٔٗ وِع‪ٙ‬تی وضیؽب٘‪.ٗٔ ٝ‬‬ ‫جب٘‪ٔٛ‬ی ل‪ٛ‬ضثبٖ لیالییٓ ا‪ َٚ‬ض‪ ٚ ٝ‬سّؽب٘‪. ٗٔ ٝ‬‬ ‫ٔٗ ذؽبئی چىٕ‪ ٓٙ‬غٓوچ‪ٙ‬ىی »ا٘ب اِحک «زئسیٓو‬ ‫چىٕیطٓ حیسض تىی ٔیسا٘سا و‪ٛٞ‬و ٔطزا٘‪.ٗٔ ٝ‬‬ ‫هی ٍ اًٌِم‬ ‫ٌئنٕیص سبیی ٘یٗ اضزی ‪...ٚ‬‬ ‫ا‪ٚ‬جبق ثبضی‪ٙ‬سا‬ ‫و‪ٛ‬ضسی ل‪ٛ‬ضٔ‪ٛ‬ضبْ‬ ‫ات اِیت‪...‬‬ ‫الپساٖ ثیط اغیط اَو ثَ‪ٙ‬بییٗ زاضیسیط زئی‪ٝ‬سٗو ل‪٘ٛ‬س‪ ٚ‬س‪ َٛ‬چیی‪ٙ‬یٕو‪ .ٝ‬اوز‪ْٚ‬‬ ‫ا‪ٚٚ‬ظ‪ِٚ‬س‪ٚ‬و ثبغطیٓ چبتسازیو زیه زاضال٘سیٓ‪ٞ .‬طاسبٖ زو٘‪ٛ‬ه ثبذسیٓ‬ ‫ویٓ ا‪ِٚ‬سب یبذطیسی؟‪..‬اعب ‪ٞ‬یسایت‪ .‬اجُ تطی ثبسسی ثیّ‪ٔ ٝ‬ی‪.‬‬ ‫ ثبخ ٌوض ٘ئن‪ ٝ‬زا٘ب سبلمیع ٌوت‪ٛٔٛ‬سٗ؟‬‫ ایىی زا٘ب!‬‫ ٌوضست ٌوض‪.ْٚ‬‬‫ز‪ٚ‬غ‪ٛ‬ضزاٖ ث‪ ٛ‬ازأیٗ یبضیسی یئطز‪ ٜ‬ایٕیصو جیٗ زَییطییی! ‪ٞ‬بضزاٖ ثیّوسی‬ ‫سبلمیع چبِٕبغیٕی؟!‬ ‫اِیٕی اتسیٓ جیجیٕ‪: ٝ‬‬ ‫ ا‪ٚ‬ا؟! ث‪٘ ٝ‬ی‪ ٝ‬ا‪ٚ‬ش زا٘بزی؟ ٔٗ‬‫ایىی زا٘ب ٌوت‪ٛ‬ضٔ‪ٛ‬ضس‪.ْٚ‬‬ ‫ ا‪ ٚ‬ثیطیٗ ‪ٚ‬ئط ٔ‪.ٝٙ‬‬‫سبلمیعی ا‪ٚ‬ظاتسیٓ ثیّو‪ ٝ‬سویو‪ٙ‬و‪ٝ‬و‬ ‫ٌوظِطیٕی یئط‪ ٜ‬تیىوٕویوطوسیوٓ‪.‬‬ ‫ِجّجی ویٕوی لویوعاضٔویوطوسیوٓ‪.‬‬ ‫اعب‪ٞ‬یسایت سبلمیعی اِسیو ثیوط‬ ‫وّٕ‪ ٝ‬زئٕ‪ ٝ‬زٖ چیریت ٌئتوسی‪.‬‬ ‫وبش ثیط سویوّوّوی لو‪ٛ‬یوئویوسی‬ ‫ل‪ٛ‬الغیٕیوٗ زیوجویو‪ٙ‬وسٖ‪ .‬ووبش‬ ‫پئیسَ‪ٝ‬ضیٕ‪ ٝ‬سبِئیسیو وبش زا٘الیبیسیو یبٔبٖ‪-‬ی‪ٚٛ‬ظ زئی‪ ٝ‬یسی‪...‬‬ ‫اِال‪ ٜ‬ا‪٘ٚ‬ب ضحٕت ائّ‪ ٝ‬سیٗو حیبتیٕیٗ اٖ ثوی‪ٛ‬ن زضسّطیو‪ٙ‬وسٖ ثویوطیو‪ٙ‬وی‬ ‫س‪ٖٛ‬‬ ‫ا‪٘ٚ‬ساٖ اِسیٓ ا‪. .ٌٖٛ ٚ‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رپویه اعتصامی‬ ‫ستارخان‬ ‫کَسوَشن‬ ‫ز‪٘ٚ‬یبزاٖ ا‪ٚ‬ظ ز‪٘ٚ‬سضیت ٔٗ اض‪ٙ‬ب زٖ و‪ٛ‬سٕ‪ٛ‬ضٓ‬ ‫وجطزٖو تع‪ٚ‬یطزٖو ضٍ٘یٗ ضزازٖو و‪ٛ‬سٕ‪ٛ‬ضٓ‬ ‫ٔٗ ٔحجت سبئّی ا‪ِٚ‬س‪ِٚ ْٚ‬ی ٌ‪ٛ‬ضز‪ ْٚ‬جفب‬ ‫ثبش یبظیٕساٖو ثرت زٖو لسض‪ ٚ‬لعبزٖ و‪ٛ‬سٕ‪ٛ‬ضٓ‬ ‫طنس شارعلریمیس‬ ‫اکبر رزالی‬ ‫اوجط ضظالیو زض سبَ ‪ 9911‬ذ‪ٛ‬ضضیسی زض ذطلبٖ سب‪ ٜٚ‬چطٓ‬ ‫ث‪ ٝ‬ج‪ٟ‬بٖ ٌط‪ٛ‬ز ‪ٚ.‬ی زض لبِت ‪ٞ‬بی ٔرتّف ضعط ٌفت‪ ٝ‬است ‪.‬‬ ‫ایٗ ضبعط زض ٔىتت ذب٘‪ٞ ٝ‬بی ض‪ٚ‬ستب اظ اسوبتویوس ذو‪ٛ‬ز ثو‪ٝ‬‬ ‫فطاٌیطی عّ‪ٔ ْٛ‬طغ‪ َٛ‬ث‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ثب ثوطذو‪ٛ‬ضزاضی اظ اسوتوعوساز‬ ‫فطا‪ٚ‬اٖ وزض ازثیبت فبضسی ‪ ٚ‬تطوی ‪ ٚ‬عطثی تسّػ وبفی پویوسا‬ ‫وطز ‪ .‬ا‪ ٚ‬زا٘طٕ‪ٙ‬س ‪ ٚ‬ازیت ‪ ٚ‬ذؽبغ ‪ ٚ‬ضبعطی ت‪ٛ‬ا٘ب ‪ ٚ‬ذو‪ٛ‬ش‬ ‫ش‪ٚ‬ق ث‪ٛ‬ز ‪.‬‬ ‫ٕ٘‪ ٝ٘ٛ‬ای اظ ضعط ؼ‪ٙ‬ع ا‪: ٚ‬‬ ‫ائیّ‪ ٝ‬ییجسی ز‪ٞ‬ط‪ٟٔ -‬ط ٔ‪ٙ‬ی چ‪ٛ‬خ پىط ‪ٔ-‬ىط‬ ‫چپ ‪ٔ-‬پ ز‪ٚ‬ض‪ٛ‬ه ٔ‪ٙ‬یّ‪ ٝ‬لعب ‪ ٚ‬لسض ‪ٔ-‬سض‬ ‫‪ٞ‬ئچ ‪ٚ‬لت ضاییٓ ایّ‪ ٝ‬ز‪ٚ‬الٕ٘بظ فّه ‪ّٔ-‬ه‬ ‫‪ٚ‬ئطٔعز اوسیٍیٓ ٔ‪ ٝٙ‬س‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ثٕط ‪ٕٔ-‬ط‬ ‫*لایٌاق‪۶44:‬شاعردى طٌس شعرلر کتابی‬ ‫ارذبایجان دا ادبی مکتب لر‬ ‫عباس صحت‬ ‫ترجوِ حالی‬ ‫ٌئنٕیص سبیی ٘یٗ اضزی ‪...ٚ‬‬ ‫ا‪ ٖٛ٘ٚ‬ضعطی‪ ٝٙ‬لب٘بز ‪ٚ‬ئطٖوا‪ٛٞ ٛ٘ٚ‬س ِ‪ٙ‬سیطٖ و‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز‪٘ٚ‬سا ایّسیطیٓ‬ ‫الض ز‪ٚ‬غ‪ٛ‬ضاٖ وچتیٗ سئ‪ٛ‬زاالض عطک ی‪ ٝٙ‬سبالٖ زا ‪ٕٞ‬یٗ ث‪ ٛ‬ا‪ٔٚ‬ویوس‬ ‫زیط‪ .‬صحت ٌّ‪ ٝ‬جی‪ٝ‬و ٔس٘یت یٗو ص‪ٙ‬عت یٗ غّج‪ ٝ‬سی‪ ٝٙ‬ای‪ٙ‬ب٘سیغی‬ ‫ا‪ٚ‬چ‪ٔ ٖٛ‬سّه ی‪ٙ‬س‪ٜ‬وی‪ِ٘ٛٛ‬سا ٔحىٓ ‪ٔ ٚ‬تب٘ت ِیسیوط‪ .‬ضوبعوط اوظ‬ ‫ٔسّه ی‪ٙ‬ی ثئّ‪ ٝ‬ایعبح ائسیط ‪:‬‬ ‫ضیط‪ ٝ‬چىسع ز‪ ٜ‬زیطی وٗ اتیٕی و‬ ‫اتٕبضاْ ٔٗ ‪ٚ‬ؼٗ ‪ّٔ ٚ‬ت یٕیو‬ ‫ٔسّه یٓ تطجٕ‪ ٝ‬حبَ یٓ زیطو‬ ‫ِؽف حک غبی‪ ٝ‬أبَ یٓ زیط ‪.‬‬ ‫صحت یٗ ث‪ٛ‬ت‪ ٖٛ‬ضعطی‪ٙ‬س‪ ٜ‬ث‪ ٛ‬ی‪ َٛ‬اسوبس ثویوط غوبیو‪ ٝ‬وویوٕوی‬ ‫سئنیّٕیطسیط ‪ .‬ا‪ٚ‬و عٕط‪ ٛ٘ٚ‬ث‪ٔ ٛ‬مصس ا‪ٚ‬غ‪ٛ‬ض‪٘ٚ‬ساو‪ٚ‬ؼٗ یٗ ؤوّوت‬ ‫یٗ تطلی ‪ ٚ‬سعبزتی ی‪ِ٘ٛٛ‬سا ل‪ٛ‬یٕ‪ٛ‬ضس‪ٚ‬ض‪.‬‬ ‫صحت یٗ ض‪ٔٚ‬ب٘تیىبسیو ا‪ ٖٛ٘ٚ‬ثسّ‪ ٝ‬زیٍی ذویوبَ ‪ ٚ‬اضظ‪ ٚ‬زا‬ ‫ٔحط ث‪ٔ ٛ‬ؽّت ِ‪ ٝ‬ایعبح ا‪ِ٘ٛٚ‬ب ثیّط‪ .‬ضبعطیٗ ثو‪ٛ‬تو‪ٔ ٖٛ‬ویوُ ‪ٚ‬‬ ‫چیطپی‪ٙ‬تی الضی ثوی‪ٛ‬ن ‪ٔ ٚ‬مسس ٔسّىی ا‪ٚ‬غوط‪٘ٚ‬وسازیوط ‪ .‬ثو‪ٛ‬‬ ‫چیطپی‪ٙ‬تی الض ثععب یبضاِی ل‪ٛ‬ض‪ ٖٛ‬حعیٗو عبجعو ووؤوه سویوع‬ ‫چیطپی‪ٙ‬تی الضی‪ٙ‬ب ث‪ٙ‬ع‪ ٜ‬ییط ‪:‬‬ ‫ایست‪ ٝ‬ضْ ل‪ٛ‬ضٕبغی الوٗوی‪ٛ‬ن اغیطو ی‪ِٛ‬سا ی‪ٛ‬ذ‪ٛ‬شو‬ ‫٘ئج‪ ٝ‬ا‪ٚ‬چس‪ ٖٛ‬لب٘بزی سی‪ٕٙ‬یص واظیّٕیص ثیط ل‪ٛ‬ش ؟‬ ‫ثبضمب ثیط ضعطی‪ٙ‬س‪ ٜ‬ضبعطث‪ ٛ‬أىب٘سیعِیغی وعبجع ‪ٚ‬ظعیت ی‪ٙ‬ی ثئّو‪ٝ‬‬ ‫افبز‪ ٜ‬ائسیط ‪:‬‬ ‫فیىطی عبِیوثسی ذبضو شِیُ‬ ‫ازی صحت وٗ اوظ‪ ٚ‬ذست‪ٝ‬وعّیُ‪.‬‬ ‫لبّ٘ی اِّطِ‪ ٝ‬تیربٖ ٔیص ٘فسیو‬ ‫ثبغیطیط چیرٕبییط أبوی سسی‪.‬‬ ‫ث‪ ٛ‬اح‪ٛ‬اَ ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬حی‪ ٝ‬صحت ز‪ ٜ‬اوتطی زیطوزا‪ٚ‬اْ ِی زئییُ زیوط‪ .‬ا‪ٚ‬‬ ‫ز٘یبیبولبضا ل‪ِ ٜٛ‬ط‪ ٜ‬واستجسازیٗ اغیط ‪ ٚ‬أب٘سیع لبیساو لب٘‪ ٖٛ‬الضیو‪ٙ‬وب‬ ‫ثبذب٘سا ثئّ‪ٚ ٝ‬ظعیت اِیط‪.‬‬ ‫الوٗ صحت ز‪ٔٚ‬بّ٘ی ضىیُ ز‪ ٜ‬ا‪ِٚ‬سب زا ٘جبت ی‪ٌ ِٛ٘ٛٛ‬ووض‪ٚ‬ض‪.‬‬ ‫زض حبَ ا‪ٚ‬ظ‪ ٌّٝ ٛ٘ٚ‬جی‪ ٝ‬چئ‪ٛ‬یطیط‪ٛٙٔ .‬ض ازأالضیٗ لوّوت یو‪ٙ‬وس‪ٜ‬‬ ‫اِ‪ٚٛ‬ال٘بٖ اظازِیک ول‪ٛ‬ضت‪ِٛٛ‬ش ٔفى‪ٛ‬ض‪ ٜ‬سی‪ٔ ٝٙ‬طاجعت ائسیط‪ .‬ثو‪ٛ‬‬ ‫حبِسا ا‪ ٚ‬اوظ‪٘ٚ‬س‪ٔ ٜ‬مب‪ٔٚ‬ت ؤجبضظ‪ ٜ‬حسی ز‪ٚ‬ی‪ٛ‬ض‪.‬‬ ‫صحت یٗ چ‪ٛ‬خ اثطِطی‪ٙ‬س‪ ٜ‬ث‪ ٛ‬ایّی اح‪ٛ‬اَ ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬حی‪٘ ٝ‬ی وغص‪ ٝ‬ایّو‪ٝ‬‬ ‫سئ‪ٛ‬ی‪ٙ‬ج یٗوپطیطبٖ ِیک ال ا‪ٔٚ‬یسی‪ٙ‬ی وو‪ِ ٟٝٙ‬یٍ‪٘ ٝ‬فطت ِ‪ ٝ‬یوئو‪ٙ‬وی‬ ‫ِیه عطک ی‪ٙ‬یٗ یب٘بضی ا‪ٚ‬الضاق زا‪ٚ‬اْ ائتسیٍی‪ٙ‬ی ٌوض‪ٚ‬ض‪ٚ‬ن ‪.‬‬ ‫ٔحیؽ‪ ٚ ٝ‬و‪ ٟٝٙ‬ز٘یبیب لبضضی ٔجبضظ‪ٔ ٜ‬مبٔیو‪ٙ‬وسا أوىوبٖ الض ایّو‪ٝ‬‬ ‫اضظ‪ٚ‬الضیٗ ٔت‪ٙ‬بست ِیٍی‪ ٚ ٝٙ‬یب غیط ٔت‪ٙ‬بست ِیٍی‪ ٝٙ‬زایط تص‪ٛ‬یط ‪ٚ‬‬ ‫ص‪ٛ‬ضت ِط ذص‪ٛ‬صی ِو‪ ٝ‬ثو‪ ٛ‬عصوطیوٗ ازثویوبت یو‪ٙ‬وسا چو‪ٛ‬خ‬ ‫‪ٚ‬ئطیّٕیطسیط‪ .‬فرط اِسیٗواسى‪ٙ‬سض وفط‪ٞ‬بز ‪ٟ٘ ٚ‬بیت وضظبل‪ِٛٛ‬ذبٖ‬ ‫ث‪ٔ ٛ‬جبضظ‪٘ ٜ‬یٗ ل‪ٟ‬طٔبٖ الضی‪ٙ‬ساٖ ایسی ِط ‪.‬‬ ‫ا‪٘ٚ‬الضیٗ ‪ٞ‬بٔیسی ثوی‪ٛ‬ن ایس‪ ٜ‬اَ صبحت ِوطیوسیوط ‪ .‬ا٘وجوبق‬ ‫أىبٖ ‪ ٚ‬ل‪ ٜٛ‬اعتجبضی ِ‪ٔ ٝ‬حس‪ٚ‬ز ز‪ٚ‬ضالض ‪ .‬صحت ز‪ ٜ‬ز‪ ٜ‬عی‪ٙ‬ی ِو‪ٝ‬‬ ‫ث‪ ٛ‬ایىی لؽج‪ ٖٛ‬تص‪ٛ‬یطی‪ٙ‬ی ٌووضٔوه ٔوٕوىوٗ ز‪ٚ‬ض ‪ .‬ایوّوه‬ ‫ضعطِطی‪ٙ‬یٗ چ‪ٛ‬ذ‪٘ٛ‬سا وضبعط أىبٖ سیعِیک زاٖو وؤه سیعِیه‬ ‫زٖ وزضٕٗ یٗ ٌ‪ٛ‬جّ‪ ٛ‬ا‪ِٕٚ‬بسی‪ٙ‬وساٖ ضوىوبیوت ِو‪ٙ‬ویوط »‪.‬اوِو‪ٛ‬‬ ‫ض‪ٟ‬طِطیٗ «و »ٔسّٕبٖ عطفبالضی‪ٙ‬ساٖ«زاز چىیط ‪.‬‬ ‫ٔجبضظ‪٘ ٜ‬یٗ ثبضمب لؽج‪ٛ‬و ای‪ٙ‬سی ِیه ز‪ ٜ‬ظعیوف ‪ ٚ‬عوبجوع ا‪ٚ‬الٖ‬ ‫ایطیک ِی ل‪ِ ٜٛ‬ط ایس‪ ٝ‬ضبعوطیوٗ چو‪ٛ‬خ ٔوبضالوّوی اثوطی ا‪ٚ‬الٖ‬ ‫»احٕسیٗ غیطتی «پ‪ٛ‬ئٕبسی‪ٙ‬سا زا‪ٞ‬ب پبضالق تص‪ٛ‬یط ا‪ِٛ٘ٛٚ‬ض‪.‬‬ ‫احٕس ‪ٚ‬ؼٗ یٗ غیطتّی ا‪ٚ‬غّ‪ٛ‬ز‪ٚ‬ض‪ .‬ا‪ٚ‬و اظازِیوک حوطووبت یو‪ٙ‬وی‬ ‫سئ‪ٛ‬ی‪ٙ‬ج ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬ح ی‪ٛ‬وسه ِیٍی ایّ‪ ٝ‬لبضضی الییط‪.‬‬ ‫اضزی ‪ٚ‬اض‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫پٌجطٌبِ ‪ 42‬ضْزیَر ‪ 13 * 1241‬سپتاهبز‪ 16 * 4444‬صفز ‪ * 1221‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَس ایکیٌجی ایل ) * ضوارُ ( سایی ) ‪3371 8‬‬ ‫هطکالت ٍ کوبَدّای صٌعت‬ ‫خَدرٍسازی با ٍاردات حل ًوی ضَد‬ ‫اغاز عولیات اجرایی قاًَى پایاًِّای فرٍضگاّی ٍ ساهاًِ هَدیاى‬ ‫ٔید‪ٙٞ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افض‪ٚ‬د‪ :‬اص طش دیٍش ؿشود ‪ٞ‬دای بد‪ٛ‬سػدی‬ ‫بؼیاس ؿفا ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ ‪ ٕٝٞ ٚ‬اطاعات اٖ‪ٞ‬ا اص طشیک‬ ‫ػأا٘‪ ٝ‬وذاَ دس اختیاس احاد ٔشدْ اػ ‪.‬‬ ‫ٔعا‪ٚ ٖٚ‬صیش التلاد اص ا٘تخا ؿدشود ‪ٞ‬دایدی بد‪ٝ‬‬ ‫ع‪ٛٙ‬اٖ سابط بیٗ ؿشو ‪ٞ‬ای ب‪ٛ‬سػی ‪ ٚ‬ػاصٔاٖ أ‪ٛ‬س‬ ‫ٔاِیاتی خبش داد ‪ٌ ٚ‬ف ‪ :‬د‪ ٚ‬ؿشو ٔعتٕذ ٔدزد‪ٛ‬ص‬ ‫دسیاف وشد‪ ٜ‬ا٘ذ ‪ ۳ ٚ‬ؿدشود ‪ٞ‬دٓ دس کدف‬ ‫دسیاف ٔز‪ٛ‬ص ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪ٌ .‬ش‪ ٜٚ‬بعذی ٘یض حمیدمدی ‪ٞ‬دا‬ ‫‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪ٙٔ.‬ا‪ٛ‬س دس ادأ‪ ٝ‬با اؿاس‪ ٜ‬ب‪ ٝ‬فشای‪ٙ‬ذ تدفدىدیده‬ ‫حؼا ‪ٞ‬ای تزاسی اص حؼا ‪ٞ‬ای ؿخلی اظد‪ٟ‬داس‬ ‫وشد‪ٞ :‬ذ ایٗ تفىیه ٘ااست با٘ه ٔشوضی بدش‬ ‫ٔشا‪ٚ‬دات پ‪ِٛ‬ی دس وـ‪ٛ‬س اػ ‪ .‬افشادی و‪ ٝ‬حؼدا‬ ‫تزاسی خ‪ٛ‬د سا ٔعشفی ٔیو‪ٙٙ‬ذ اص ٔدضایدای ‪ٚ‬یدظ‪ٜ‬‬ ‫با٘ه ٔشوضی ٔا٘‪ٙ‬ذ ٘مُ ‪ ٚ‬ا٘تماَ ػات‪ٙ‬ا بدذ‪ ٖٚ‬اسائد‪ٝ‬‬ ‫اطاعات بشخ‪ٛ‬سداس ٔیؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬ػاصٔاٖ أ‪ٛ‬س ٔاِیاتدی دس ‪ٞ‬دش د‪ٚ‬س‪ٜ‬‬ ‫بشسػی وشد‪ ٚ ٜ‬رٕع ک‪ٛ‬ست حؼا اِىتش‪٘ٚ‬یدىدی‬ ‫با رٕع ‪ٚ‬اسیض ب‪ ٝ‬حؼا تزاسی سا ٔمایؼ‪ٔ ٝ‬یى‪ٙ‬یٓ ‪ٚ‬‬ ‫اوش ‪ٚ‬اسیض ب‪ ٝ‬حؼا تزاسی بیـتش باؿذ فشد ٔدبدّدغ‬ ‫‪ ۸۱‬دسکذ اص فش‪ٚ‬ؽ رشیٕ‪ٔ ٝ‬یؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ٔعا‪ٚ ٖٚ‬صیش التلاد ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬با٘ه ٔشوضی پدیدؾ‬ ‫بی‪ٙ‬ی وشد‪ ٜ‬اػ و‪ ٝ‬اٌش تعذاد دفعات ‪ٚ‬اسیدض ‪۸۱۱‬‬ ‫ٔشتب‪ ٚ ٝ‬حذالُ ٔبّغ ‪ٔ ۹۰‬یّی‪ ٖٛ‬ت‪ٔٛ‬اٖ باؿذ‪ ،‬حؼا‬ ‫تزاسی اػ أا اٌش ‪ٚ‬اسیض ب‪ ٝ‬حؼابی ‪ٞ‬دش ٔدا‪۳۳ ٜ‬‬ ‫ٔشتب‪ ٝ‬باؿذ‪ ،‬لطعا بشسػی ؿذ‪ ٚ ٜ‬ضدابدطد‪ ٝ‬تدغدیدیدش‬ ‫ٔیو‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫عضَ کویسیَى صٌایع ٍ هعادى هجلس با بیاى ایٌکبِ‬ ‫هطکالت ٍ کوبَدّای صٌعت خبَدرٍسباسی ببا‬ ‫ٍاردات ‪ّ 34‬شار یا ‪ّ 144‬شار دستگاُ خَدرٍ رفبع‬ ‫ًویضَد‪ ،‬گفت‪ 8‬خَدرٍساساى با پیص فزٍش ایٌذُ‬ ‫فزٍضی کزدًذ‪.‬‬ ‫اِ‪ٟٛ‬یشدی د‪ٞ‬ما٘ی اظ‪ٟ‬اس ودشد‪ :‬خد‪ٛ‬دس‪ٚ‬ػداصاٖ بدا‬ ‫پیؾ فش‪ٚ‬ؽ ‪ ٚ‬فش‪ٚ‬ؽ ف‪ٛ‬سی خ‪ٛ‬دس‪ ٚ‬ای‪ٙ‬ذ‪ٜ‬فش‪ٚ‬ؿدی‬ ‫وشد٘ذ دس ‪ٚ‬الع ایٗ ؿشو ‪ٞ‬ا ت‪ِٛ‬یذات ٔدا‪ٞ ٜ‬دای‬ ‫ای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬خ‪ٛ‬د سا او‪ ٖٛٙ‬فش‪ٚ‬خت‪٘ ٚ ٝ‬مذی‪ٍٙ‬ی ب‪ ٝ‬دػد‬ ‫أذ‪ ٜ‬سا ٔلش ٔی و‪ٙٙ‬ذ حاَ چدٍد‪٘ٛ‬د‪ ٝ‬اص ایدٗ‬ ‫ؿشو ‪ٞ‬ا ٔی ت‪ٛ‬اٖ ا٘تااس داؿ و‪ ٝ‬ب‪ ٝ‬س‪ٚ‬ص ؿ‪٘ٛ‬دذ‪،‬‬ ‫ایٗ ػیاػ ‪ٞ‬ا ٔ‪ٛ‬رب ؿذ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬خ‪ٛ‬دس‪ٚ‬ػاصاٖ ‪ٞ‬ضی‪ٝٙ‬‬ ‫٘اؿی اص ایٗ الذأات سا بش لیٕ خ‪ٛ‬دس‪ ٚ‬بیافضای‪ٙ‬دذ‬ ‫‪ ٚ‬اص ریب ٔشدْ بشداس٘ذ‪ٕ٘.‬ای‪ٙ‬ذ‪ٔ ٜ‬شدْ ‪ٚ‬سصلداٖ دس‬ ‫ٔزّغ ؿ‪ٛ‬سای اػأی افض‪ٚ‬د‪ :‬ػاخدتداس‪ٔ ،‬د‪ٙ‬دابدع‪،‬‬ ‫‪ٞ‬ضی‪ٞ ٝٙ‬ا ‪ ٚ‬دس ایٗ ؿشو ‪ٞ‬ا اػتا٘ذاسد ٘یؼ ‪ ٚ‬اص‬ ‫ا٘زا و‪ ٝ‬خ‪ٛ‬دس‪ٚ‬ػاصاٖ ٔ‪ٙ‬دابدع ودافدی ٘دذاس٘دذ ‪ٚ‬‬ ‫بذ‪ٞ‬ىاس ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪ٕ٘ ،‬یت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ بشای صیشػداخد ‪ٞ‬دای‬ ‫رذیذ ػشٔای‪ٌ ٝ‬زاسی و‪ٙٙ‬ذ‪.‬ایٗ ٕ٘ای‪ٙ‬ذ‪ٔ ٜ‬دشدْ دس‬ ‫ٔزّغ یاصد‪ ٓٞ‬اضاف‪ ٝ‬وشد‪ٞ :‬یچ ت‪ٛ‬ردید‪ٟ‬دی بدشای‬ ‫‪ٚ‬ضعی و‪٘ٛٙ‬ی خ‪ٛ‬دس‪ٚ‬ػاصاٖ لابُ لبد‪٘ َٛ‬دیدؼد‬ ‫خ‪ٛ‬دس‪ٚ‬ػاصاٖ بایذ ب‪ ٝ‬ایٗ پشػؾ پاػخ د‪ٙٞ‬دذ ود‪ٝ‬‬ ‫چ‪ ٝ‬بش٘أ‪ ٝ‬ای بشای ت‪ِٛ‬دیدذ خد‪ٛ‬دس‪ٞٚ‬دای پدان ‪ٚ‬‬ ‫‪ٞ‬یبشیذی داس٘ذ دس حاِی ود‪ ٝ‬حدتدی دس تد‪ِٛ‬دیدذ‬ ‫خ‪ٛ‬دس‪ٞٚ‬ای ب‪ٙ‬ضی‪ٙ‬ی باویفی ٘یض ٔا٘ذ‪ ٜ‬ا٘ذ؟د‪ٞ‬مدا٘دی‬ ‫تلددشیددح وددشد‪ :‬دس کدد‪ٛ‬ست تددذا‪ ْٚ‬حددشو د‬ ‫ن پـتی و‪٘ٛٙ‬ی ک‪ٙ‬ع خ‪ٛ‬دس‪ٚ‬ػاصی‪ ،‬دسٌدیدش‬ ‫ب‪ٛ‬دٖ با ٔؼائُ حاؿدید‪ ٝ‬ای ‪٘ ٚ‬دٍدشا٘دی اص بدیداٖ‬ ‫‪ٚ‬العی ‪ٞ‬ا‪ ،‬اػیب ‪ٞ‬ای بؼیاس ‪ ٚ‬پشداخ ‪ٞ‬ضی‪ٙ‬د‪ٞ ٝ‬دا‬ ‫بیـتش ٔی ؿ‪ٛ‬د‪.‬عض‪ ٛ‬وٕیؼی‪ ٖٛ‬ک‪ٙ‬دایدع ‪ٔ ٚ‬دعدادٖ‬ ‫ٔزّغ اضاف‪ ٝ‬وشد‪ٔ :‬ـدىدات ‪ ٚ‬ودٕدبد‪ٛ‬د‪ٞ‬دای‬ ‫ک‪ٙ‬ع خ‪ٛ‬دس‪ٚ‬ػاصی با ‪ٚ‬اسدات ‪ٞ ۰۱‬ضاس یدا ‪۸۱۱‬‬ ‫‪ٞ‬ضاس دػتٍا‪ ٜ‬خ‪ٛ‬دس‪ ٚ‬سفدع ٘دٕدی ؿد‪ٛ‬د ‪ ٚ‬بدایدذ‬ ‫ػیاػ ٌزاسی اػاػی بشای ایٗ حد‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ؿد‪ٛ‬د تدا‬ ‫خ‪ٛ‬دس‪ٚ‬ػاصی رذیذ بشپای‪ ٝ‬عّ‪ ْٛ‬بد‪ ٝ‬س‪ٚ‬ص ؿدىدُ‬ ‫ٌیشد‪.‬‬ ‫رییس ساسهاى اهَر هالیاتی اس اغاس عولیات اجزایبی‬ ‫قاًَى پایاًِ ّای فزٍضگاّی ٍ ساهاًِ هبَدیباى اس‬ ‫اهزٍس خبز داد‪.‬‬ ‫دا‪ٚٚ‬د ٔ‪ٙ‬ا‪ٛ‬س دس ‪ٕٞ‬ایؾ تبییٗ ٘اداْ پدایدا٘د‪ٞ ٝ‬دای‬ ‫فش‪ٚ‬ؿٍا‪ٞ‬ی ‪ ٚ‬ػأا٘‪ٛٔ ٝ‬دیاٖ بدشای ؿدشود ‪ٞ‬دای‬ ‫پزیشفت‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬دس ب‪ٛ‬سع ‪ ٚ‬فشاب‪ٛ‬سع با بیداٖ اید‪ٙ‬دىد‪ٝ‬‬ ‫لا٘‪ ٖٛ‬پایا٘‪ٞٝ‬ای فش‪ٚ‬ؿٍا‪ٞ‬ی دس ػاَ ‪ ۸۹۳۱‬تل‪ٛ‬یب‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬ب‪ٛ‬د‪ ،‬اظ‪ٟ‬اس وشد‪ :‬بیؾ اص د‪ ٚ‬ػاَ اص تلد‪ٛ‬یدب‬ ‫ایٗ لا٘‪ٔ ٖٛ‬ی ٌزسد أا تا و‪ ٖٛٙ‬بد‪ ٝ‬دِدیدُ فدشا‪ٞ‬دٓ‬ ‫٘ـذٖ صیشػاخ ‪ٞ‬ای اٖ‪ ،‬ارشا ٘ـذ‪ ٜ‬ب‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬ا‪ٕٞ‬ی ارشای ایٗ لدا٘د‪ ٖٛ‬دس ایدٗ‬ ‫اػ و‪٘ ٝ‬ااْ ٔاِیاتی سا ب‪٘ ٝ‬ااْ س‪ٚ‬صأدذ تدبدذیدُ‬ ‫ٔی و‪ٙ‬ذ‪ ٕٝٞ ،‬وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ایی و‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ا٘ؼت‪ٙ‬ذ ٔاِیات سا بد‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬بع اکّی تأیٗ ٔاِی تبذیُ و‪ٙٙ‬ذ ایٗ ٔؼیش سا طدی‬ ‫وشد‪ ٜ‬ا٘ذ‪ .‬ایٗ لا٘‪ ٖٛ‬فعا ٖ التدلدادی سا ٔدىدّدف‬ ‫ٔی و‪ٙ‬ذ صٔا٘ی و‪ ٝ‬عّٕیات خشیذ ‪ ٚ‬فش‪ٚ‬ؽ سا ا٘زداْ‬ ‫ٔیذ‪ٙٞ‬ذ ٘تیز‪ ٝ‬سا ب‪ ٝ‬ک‪ٛ‬ست حؼا اِىتش‪٘ٚ‬یىدی سا‬ ‫ب‪ ٝ‬پایٍا‪٘ ٜ‬ااْ ٔاِیاتی اسػاَ و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ٔعا‪ٚ ٖٚ‬صیش التلاد با تاویذ بش ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ایدٗ فدشاید‪ٙ‬دذ‬ ‫ؿفافی دسأذ ٔاِیاتی وـ‪ٛ‬س سا افضایؾ ٔید‪ٞ‬ذ‪ ،‬ب‪ٝ‬‬ ‫سا‪ ٜ‬ا٘ذاصی ػأا٘‪ٔ ٝ‬اِیات بش ٘مُ ‪ ٚ‬ا٘تدمداَ خد‪ٛ‬دس‪ٚ‬‬ ‫اؿاس‪ ٜ‬وشد ‪ٌ ٚ‬ف ‪ٔ :‬شدْ ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ ایٗ ٔاِیات سا اص‬ ‫طشیک تّفٗ ‪ٕٞ‬شا‪ ٜ‬پشداخ و‪ٙٙ‬ذ ‪ٚ ٚ‬اسیدضی ‪ٞ‬دا بد‪ٝ‬‬ ‫حؼا خضا٘‪ ٝ‬د‪ٔ ِٚ‬یس‪ٚ‬د‪.‬‬ ‫ػاَ ٌزؿت‪ٔ ۸۰۱۱ ٝ‬یّیاسد ت‪ٔٛ‬اٖ ٔاِدیدات ٘دمدُ ‪ٚ‬‬ ‫ا٘تماَ خ‪ٛ‬دس‪ ٚ‬پشداخ ؿذ و‪ ٝ‬ایٗ ٔیضاٖ دس ػداَ‬ ‫راسی ب‪ٔ ۴۷۱۱ ٝ‬یّیاسد ت‪ٔٛ‬اٖ سػیذ‪ ٜ‬اػ ‪ ٚ‬پدیدؾ‬ ‫بی‪ٙ‬ی ٔیـ‪ٛ‬د تا پایاٖ ػاَ ب‪ ٝ‬باِغ بش ‪ٔ ۰۱۱۱‬دیدّدیداسد‬ ‫ت‪ٔٛ‬اٖ بشػذ‪.‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬ا‪ٛ‬س دس ادأ‪ٌ ٝ‬ف ‪ :‬اص ؿ‪ٛ‬سای عاِی ػدشاٖ ػد‪ٝ‬‬ ‫ل‪ ٜٛ‬دسخ‪ٛ‬اػ وشدیٓ لا٘‪ ٖٛ‬اسصؽ افض‪ٚ‬د‪ ٜ‬ود‪ ٝ‬دس‬ ‫بؼتش لا٘‪ ٖٛ‬پایا٘‪ٞ ٝ‬ای فش‪ٚ‬ؿٍا‪ٞ‬ی اػ ب‪ ٝ‬کد‪ٛ‬ست‬ ‫ٔشحّ‪ٝ‬ای ارشا ؿ‪ٛ‬د‪ٌ .‬ش‪٘ ٜٚ‬خؼ ارشای لا٘‪٘ ٖٛ‬یدض‬ ‫ؿشو ‪ٞ‬ای ب‪ٛ‬سػی ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪ .‬صیشا بیـتدشیدٗ حدزدٓ‬ ‫فعاِی سا دس بیٗ ب‪ٍٙ‬ا‪ٜٞ‬ای التلادی داس٘ذ ‪ ٚ‬بخؾ‬ ‫بضسی ت‪ِٛ‬یذ ٘اخاِق داخّی سا ب‪ ٝ‬خ‪ٛ‬د اختلداف‬ ‫رئیس باًک هرکسی‪ :‬از ّر ّسار ًفر دٍ ًفر هطوَل اییی ًاهِ حساب تجاری‬ ‫قیوت جذیذ هرغ ّفتِ ایٌذُ اعالم‬ ‫هیضَد‬ ‫هذیزعاهل اتحادیِ سزاسزی هزغذاراى با اضارُ ببِ‬ ‫ایٌکِ قیوت جذیذ هزغ ‪ 11‬ضْزیَر هاُ تعبیبیبی ٍ‬ ‫اعالم هی ضَد اس کاّص حذٍد ‪ 11‬هیلیًَی جَجبِ‬ ‫ریشی خبز داد‪.‬‬ ‫حبیب اػذاهلل ٘ظاد ٔذیشعأُ اتحدادید‪ ٝ‬ػدشاػدشی‬ ‫ٔشغذاساٖ ٌ‪ٛ‬ؿتی با اؿاس‪ ٜ‬ب‪ ٝ‬افضایؾ لیٕد ٔدش‬ ‫دس س‪ٚ‬ص‪ٞ‬ای اخیش دس باصاس لیٕ ‪ٞ‬ش ویّ‪ٌٛ‬شْ ٔش‬ ‫ص٘ذ‪ ٜ‬دس اػتاٖ‪ٞ‬ا ‪ ۰۴‬تا ‪ٞ ۰۹‬ضاس ت‪ٔٛ‬اٖ اػد ود‪ٝ‬‬ ‫ایددٗ سلددٓ حدد‪ ٚ َٛ‬حدد‪ٛ‬ؽ ٘ددشم ٔلدد‪ٛ‬‬ ‫ایٗ وا ػ أا با لیٕ تٕاْ ؿذ‪ ٜ‬ت‪ِٛ‬یذ حذ‪ٚ‬د ‪.‬‬ ‫تا ‪ٞ ۷‬ضاس ت‪ٔٛ‬اٖ فاکّ‪ ٝ‬داسد‪.‬‬ ‫اػذاهلل ٘ظاد با اؿاس‪ ٜ‬ب‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬لیٕ تٕاْ ؿذ‪ ٜ‬ت‪ِٛ‬یذ‬ ‫‪ٞ‬ش ویّ‪ٌٛ‬شْ ٔش ص٘ذ‪ ٜ‬دس حاَ حاضش حدذ‪ٚ‬د ‪۰۱‬‬ ‫‪ٞ‬ضاس ت‪ٔٛ‬اٖ اػ ‪ ،‬افض‪ٚ‬د‪ :‬لشاس اػد د‪ِٚ‬د طدی‬ ‫یه ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ذ‪ ۹۸( ٜ‬ؿ‪ٟ‬شی‪ٛ‬س ٔا‪ )ٜ‬لیٕ ٔدش سا‬ ‫اکاح ‪ ٚ‬اعاْ و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ایٗ فعاَ بخؾ خل‪ٛ‬کی تلشیح ودشد‪ :‬بدش ایدٗ‬ ‫اػاع لیٕ ‪ٞ‬ش ویّ‪ٌٛ‬شْ ٔش ص٘ذ‪ ٜ‬بدیدؾ اص ‪۰۱‬‬ ‫‪ٞ‬ضاس ت‪ٔٛ‬اٖ اػ و‪ ٝ‬ا٘اِیض اٖ بشای اتخار تلٕیدٓ‬ ‫ب‪ٚ ٝ‬صاست ر‪ٟ‬اد پیـ‪ٟٙ‬اد ‪ ٚ‬اسػاَ ؿذ‪ٔ ٚ ٜ‬ش ٌدشْ‬ ‫٘یض دس باصاس بیؾ اص ‪ٞ ۷۱‬ضاس ت‪ٔٛ‬اٖ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫اػذاهلل ٘ظاد ٌف ‪ٔ :‬یدا٘یٓ ؿشایط ٔدشدْ ٔؼداعدذ‬ ‫٘یؼ ‪ ٚ‬ایٗ افضایؾ لیٕ س‪ٚ‬ی ٔعیـ خا٘‪ٛ‬اس ‪ٚ‬‬ ‫ػشا٘‪ٔ ٝ‬لش ٔش دس وـ‪ٛ‬س تاحیش ٔ‪ٙ‬فی ٔیٌزاسد‬ ‫أا ٔؼاِ‪ ٝ‬ای‪ٙ‬زاػ و‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬یذو‪ٙٙ‬ذٌاٖ ٘یض دس صیداٖ‬ ‫ؿذیذ ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬دس ‪ ۰۰‬س‪ٚ‬ص ٌزؿت‪ ٝ‬اص ایٗ ٔؼاِ‪ ٝ‬بد‪ٝ‬‬ ‫ؿذت اػیب دیذ‪ٜ‬ا٘ذ ‪ ٚ‬اػدتدٕدشاس صیداٖ تد‪ِٛ‬دیدذ‬ ‫و‪ٙٙ‬ذٌاٖ ‪ٔ ٚ‬ضی ت‪ِٛ‬یذ ‪ ٚ‬اؿدتدغداَ ‪ ٚ‬ػدشٔداید‪ٝ‬‬ ‫ٌزاسی ا٘زاْ ؿذ‪ ٜ‬سا تح اِـدعداع لدشاس داد‪ٚ ٜ‬‬ ‫ٔشغذاساٖ سا صٔیٌٗیش خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ وشد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 354‬هیاًِ‬ ‫اقتصاد‬ ‫رئیس کل باًک هزکشی گفت‪ 8‬هزدم ًگزاى تزاکٌص ّای باًکی خَد ًبباضبٌبذ ٍ‬ ‫بزرسی ّای ًطاى هی دّذ کِ اس ّز ّشار ًفز دٍ یا سِ ًفز هطوَل ایبیبی ًباهبِ‬ ‫حساب تجاری هی ضًَذ‪.‬‬ ‫عّی کاِح ابادی اظ‪ٟ‬اس وشد‪ :‬بخؾ ٔ‪ ٟٓ‬واس ؿ‪ٙ‬اػایی حؼا ‪ٞ‬ای تدزداسی دس‬ ‫یه ػاَ ٌزؿت‪ ٝ‬ا٘زاْ ؿذ ‪ ٚ‬ب‪ ٝ‬اتٕاْ سػیذ؛ أا اٖ حؼا ‪ٞ‬ایی ود‪ ٝ‬خداسد اص‬ ‫اتلاَ ب‪ ٝ‬واستخ‪ٛ‬اٖ ‪ٞ‬ا ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪ ،‬بؼیاس وٓ اػ ‪ ٚ‬اص ‪ٞ‬ش ‪ٞ‬ضاس ٘فش حذاوخش د‪ ٚ‬ػد‪ٝ‬‬ ‫٘فش باؿ‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬واست تزاسی ا٘‪ٟ‬ا ب‪ ٝ‬واستخ‪ٛ‬اٖ ٔتلُ ٘ـدذ‪ ٜ‬بداؿدذ ‪ٔ ٚ‬ـدٕد‪َٛ‬‬ ‫حؼا تزاسی باؿ‪ٙ‬ذ‪ٚ.‬ی ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬ای‪ٙ‬ى‪ٌ ٝ‬فت‪ ٝ‬ؿذ و‪ ٝ‬حؼا ‪ٞ‬دایدی ود‪۸۱۱ ٝ‬‬ ‫تشاو‪ٙ‬ؾ ‪ٔ ۹۰ ٚ‬یّی‪ ٖٛ‬ت‪ٔٛ‬اٖ ٌشدؽ ٔاِی دس ٔا‪ ٜ‬داؿت‪ ٝ‬باؿ‪ٙ‬ذ‪ٚ ،‬حی ٔ‪ٙ‬ضَ ٘یؼد ؛‬ ‫ایٗ یه ٘ـا٘‪ ٝ‬اػ ٕٔىٗ اػ فشدی ‪ٞ‬ضاس تشاو‪ٙ‬ؾ ؿأُ ‪ٚ‬اسیدض بد‪ ٝ‬حؼدا‬ ‫داؿت‪ ٝ‬باؿذ أا بشداؿ ؿأُ اٖ ٕ٘یؿ‪ٛ‬د؛ وؼی و‪ ٝ‬دس ب‪ٛ‬سع ٔعأّ‪ٔ ٝ‬یود‪ٙ‬دذ‪،‬‬ ‫تشاو‪ٙ‬ؾ ‪ٞ‬ای اٖ حؼا ٔـٕ‪ َٛ‬حؼا تزداسی ٘دیدؼد ‪ .‬اٌدش فدشدی خدا٘د‪ٝ‬‬ ‫خشیذاسی و‪ٙ‬ذ ‪ٔ ۰ ٚ‬یّیاسد ت‪ٔٛ‬اٖ ‪ ٓٞ‬پ‪ َٛ‬خشیذ ٔؼىٗ بذ‪ٞ‬ذ‪ ،‬ایٗ ٌشدؽ ٔداِدی‬ ‫ؿأُ تشاو‪ٙ‬ؾ ‪ٞ‬ای حؼا تزاسی ٘یؼ ‪.‬سئیغ وُ با٘ه ٔشوضی افض‪ٚ‬د‪ :‬ای‪ٙ‬ىد‪ٝ‬‬ ‫ٌفت‪ٔ ٝ‬یؿ‪ٛ‬د ‪ ۸۱۱‬تشاو‪ٙ‬ؾ ‪ٔ ۹۰ ٚ‬یّی‪ ٖٛ‬ت‪ٔٛ‬اٖ‪ ،‬حؼا تزاسی اػ ‪ ،‬بدایدذ ‪ٞ‬دش‬ ‫د‪ٚ‬ی اٖ با ‪ ٓٞ‬اتفاق بیفتذ‪ٚ.‬ی دسباس‪ ٜ‬حؼا ‪ٞ‬ای ک‪ٙ‬ذ‪ٚ‬ق لشم اِحؼ‪ ٝٙ‬خاٍ٘دی‬ ‫اظ‪ٟ‬اس وشد‪ :‬واس تزاسی ب‪ٔ ٝ‬ع‪ٙ‬ی تزاست ‪ ٚ‬داؿتٗ ٔعأات ٔدتدعدذد اػد ؛ ٔدا‬ ‫بشخی واستخ‪ٛ‬اٖ ‪ٞ‬ایی ‪ ٓٞ‬داسیٓ و‪ ٝ‬تزاسی ٘یؼ ‪ ٚ‬بشای أ‪ٛ‬س خدیدشید‪ ٝ‬اػد ؛‬ ‫تشاو‪ٙ‬ؾ‪ٞ‬ای واست‪ٞ‬ای ک‪ٙ‬ذ‪ٚ‬ق‪ٞ‬ای خاٍ٘ی ‪ ٓٞ‬تزاسی ٘یؼد ‪.‬کداِدح ابدادی‬ ‫تلشیح وشد‪ :‬اٌش وؼی ‪ٚ‬العاً دس حاَ تزاست اػ ‪ ،‬ب‪ ٝ‬تـخیق خد‪ٛ‬دؽ بدایدذ‬ ‫حؼا تزاسی ٔعشفی و‪ٙ‬ذ؛ ایٗ فشد بایذ ب‪ ٝ‬ػاصٔداٖ أد‪ٛ‬س ٔداِدیداتدی‪ ،‬حؼدا‬ ‫تزاسی اؽ سا ٔعشفی وشد‪ٚ ٜ‬ای ػاصٔاٖ اٖ حؼا سا ب‪ ٝ‬با٘ه ٔعشفی ٔیو‪ٙ‬ذ ‪ٚ‬‬ ‫اص ٔضایای حؼا تزاسی ٔا٘‪ٙ‬ذ ؿ‪ٙ‬اػ‪ٙ‬أ‪ ٝ‬داس ؿذٖ اٖ ب‪ٟ‬ش‪ٙٔ ٜ‬ذ ؿ‪ٛ‬د‪ٚ.‬ی دسبداس‪ٜ‬‬ ‫ٔضایای داؿتٗ حؼا تزاسی ٌف ‪ :‬اٌش وؼی بخ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ دس حاَ حداضدش بدا ی‬ ‫‪ٔ ۴۱۱‬یّی‪ ٖٛ‬ت‪ٔٛ‬اٖ رابزا و‪ٙ‬ذ‪ ،‬بایذ ٔؼت‪ٙ‬ذات ب‪ ٝ‬با٘ه ٔعشفی و‪ٙ‬ذ أا اٌش حؼا‬ ‫تزاسی داؿت‪ ٝ‬باؿذ‪ ،‬تا یه ٔیّیاسد ت‪ٔٛ‬اٖ ٘یاصی ب‪ٔ ٝ‬ؼت‪ٙ‬ذات ب‪ ٝ‬با٘ه ٘دذاسد؛ دس‬ ‫حاَ حاضش بشای کذ‪ٚ‬س دػت‪ ٝ‬چه رذیذ‪ ،‬بایذ تعذادی اص چه‪ٞ‬دا بد‪ ٝ‬بدا٘ده‬ ‫بشٌـت‪ ٝ‬باؿذ أا اٌش ای‪ ٙ‬دػت‪ ٝ‬چه ب‪ ٝ‬حؼا تزاسی ٔتلُ ؿ‪ٛ‬د‪ ،‬اص ایٗ ٔ‪ٛ‬سد‬ ‫ٔعا خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬کاِح ابادی با بیاٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬خشیذ ‪ ٚ‬فش‪ٚ‬ؽ‪ٞ‬ای ب‪ٛ‬سع ٔـدٕد‪َٛ‬‬ ‫حؼا تزاسی ٘یؼ بیاٖ وشد‪ :‬خشیذ‪ٞ‬ای ٔعأّ‪ٌ ٝ‬شاٖ دس بد‪ٛ‬سع ٔدعدا اص‬ ‫ٔاِیات اػ ‪ ٚ‬فش‪ٚ‬ؽ ‪ٞ‬ای ا٘‪ٟ‬ا ٘یض ؿأُ ٘یٓ دسکذ ٔاِیات اػ و‪ ٝ‬اص تشاو‪ٙ‬دؾ‬ ‫ا٘‪ٟ‬ا وؼش ٔیؿ‪ٛ‬د ِزا ب‪ ٝ‬دِیُ ؿفافی ‪ٞ‬ای ب‪ٛ‬سع‪ ،‬حؼابی و‪ ٝ‬دس ٔعأات ب‪ٛ‬سع‬ ‫اػتفاد‪ٔ ٜ‬یؿ‪ٛ‬د‪ٔ ،‬ـٕ‪ َٛ‬حؼا تزاسی ٘یؼ ‪.‬‬ ‫فاطوی اهیی‪ :‬ارزش افسٍدُ بخص صٌعت در فصل بْار ‪ ۱.۵‬درصذ رضذ کرد‬ ‫با٘ه ٔشوضی ‪ٚ ٚ‬صاست التلاد‪ ،‬واسٌش‪ٚ ٜٚ‬یدظ‪ ٜ‬ای‬ ‫بشای ایٗ واس تـىیُ داد‪ٕٞ ٚ ٜ‬ا‪ٍٙٞ‬ی ‪ٞ‬ای خد‪ٛ‬بدی‬ ‫ا٘زاْ ؿذ‪ ٜ‬اػ ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی با بیاٖ ای‪ٙ‬ى‪ٞ ۰۱ ٝ‬ضاس ٔدیدّدیداسد تد‪ٔٛ‬داٖ بدشای‬ ‫٘‪ٛ‬ػاصی ‪ٚ‬احذ‪ٞ‬ای ت‪ِٛ‬یذی اص طشیک باصاس ػشٔای‪ ٝ‬دس‬ ‫٘اش ٌشفت‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬اػ ‪ ،‬افض‪ٚ‬د‪ :‬اٌش ؿشو ‪ٞ‬ای د‪ِٚ‬تی‬ ‫‪ٚ‬اسد باصاس ب‪ٛ‬سع ‪ ٚ‬ا‪ٚ‬ساق ب‪ٟ‬اداس ؿ‪٘ٛ‬ذ‪ ،‬با٘ه‪ٞ‬دا اٖ‬ ‫سا ضٕا٘ ٔیو‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬صیش کٕ دسباس‪ ٜ‬ا‪ٞ‬دٕدید حضد‪ٛ‬س دس ارداع‬ ‫ؿاٍ٘‪ٟ‬ای ٘یض ب‪ ٝ‬خبشٍ٘اساٖ ٌدفد ‪ :‬عضد‪ٛ‬ید دس‬ ‫ٔزأع بیٗ إِّّی ػبب تؼ‪ٟ‬یُ تدزداست خداسردی‬ ‫وـ‪ٛ‬س ٔی ؿ‪ٛ‬د ‪ٞ‬شچ‪ٙ‬ذ تشاص تزاسی وـد‪ٛ‬س ٔدخدبد‬ ‫ب‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬س‪٘ٚ‬ذ س‪ ٚ‬ب‪ ٝ‬سؿذی داسد‪.‬‬ ‫ٍسیز صٌعت‪ ،‬هعذى ٍ تجارت با اضبارُ ببِ گبشارش‬ ‫فصلی هزکش اهار ایزاى اس رضذ تَلیذ ًاخالص داخلی‬ ‫ٍ ارسش افشٍدُ کطَر گفت‪ 8‬بز اساس ایی اهار بخص‬ ‫صٌعت در بْار اهسال رضذ ‪ 3.1‬درصذی را تبجبزببِ‬ ‫کزدُ است‪.‬‬ ‫ػیذسضا فاطٕی أیٗ افض‪ٚ‬د‪ :‬بخؾ ک‪ٙ‬ع دس فلدُ‬ ‫ٌزؿت‪ ٝ‬ؿا‪ٞ‬ذ سؿذ دس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ػشٔای‪ٌ ٝ‬زاسی ٘یض ب‪ٛ‬د‪ٜ‬‬ ‫اػ ‪.‬بش اػاع ٌضاسؽ ٔشوض أاس ایدشاٖ‪ ،‬الدتدلداد‬ ‫ایشاٖ دس ب‪ٟ‬اس أؼاَ سؿدذ ‪ ۹.۱‬دسکدذی تد‪ِٛ‬دیدذ‬ ‫٘اخاِق داخّی سا حب وشد و‪ ٝ‬ایٗ ؿاخق بدذ‪ٖٚ‬‬ ‫ٔحاػب‪٘ ٝ‬ف ب‪ ٝ‬سؿدذ ‪ ۰.۹‬دسکدذی سػدیدذ‪ٚ.‬صیدش‬ ‫ک‪ٙ‬ع ‪ٔ ،‬عذٖ ‪ ٚ‬تزاست با اؿاس‪ ٜ‬ب‪ ٝ‬دغدذغد‪ ٝ‬س‪ٞ‬دبدش‬ ‫ٔعآ ا٘ما اػأی دس بحج رز ػشٔای‪ ٝ‬بدشای‬ ‫رٍسًاهِ ارک‬ ‫بخؾ ت‪ِٛ‬یذ اظ‪ٟ‬اس داؿ ‪ٚ :‬صاست کٕ با ‪ٕٞ‬ىاسی‬ ‫م الف ‪ 345‬هیاًِ‬ ‫رٍسًاهِ ارک‬ ‫اگْی تحذیذ حذٍد اختصاصی‬ ‫اگْی تحذیذ حذٍد اختصاصی‬ ‫٘اش ب‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬تحذیذ حذ‪ٚ‬د ؿـذاً٘ یه لطع‪ ٝ‬با پان ‪ ۷۰‬فشعی اص ‪ ۴۸‬اکدّدی‬ ‫‪ٚ‬الع دس ٔیا٘‪ ٝ‬لشی‪ ٝ‬ابه بخؾ ‪ ۰۸‬تبشیضٔ‪ٛ‬سد تماضای ؿ‪ٛ‬ص احٕذی ٔا‪ٞ‬ی ابدادی‬ ‫بعُٕ ٘یأذ‪ ٜ‬فّزا طبک تبلش‪ٔ ۰ ٜ‬اد‪ ۴ ٜ‬لا٘‪ ٖٛ‬اکاح ‪ ٚ‬حز ٔ‪ٛ‬ادی اص لا٘‪ ٖٛ‬حدبد‬ ‫اػ‪ٙ‬اد ‪ٚ‬أان ٔل‪ ٛ‬ػاِ‪ٟ‬ای ‪ٔ .۰،۷۱‬زّغ ؿ‪ٛ‬سای اػأی تحذیذ حذ‪ٚ‬د پان‬ ‫ٔشل‪ ْٛ‬س‪ٚ‬ص چ‪ٟ‬اسؿ‪ٙ‬ب‪ٛٔ ٝ‬سم ‪۸۰۱۸0۱۷0۴۷‬ساع ػاع ‪ ۸۱‬کبح دس ٔدحدُ ‪ٚ‬لد‪ٛ‬ع‬ ‫ّٔه بعُٕ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ أذ‪ .‬بذی‪ٛٙ‬ػیّ‪ ٝ‬ب‪ٔ ٝ‬اِىیٗ ‪ٔ ٚ‬زا‪ٚ‬سیٗ اخطاس ٔیـ‪ٛ‬د دس ٔد‪ٛ‬عدذ‬ ‫ٔمشس دس ٔحُ ‪ٚ‬ل‪ٛ‬ع ّٔه حاضشتا طبک ٔمشاست ٘ؼب ب‪ ٝ‬تحدذیدذ حدذ‪ٚ‬د پدان‬ ‫ٔ‪ٛ‬ک‪ ٛ‬الذاْ ؿ‪ٛ‬د‪ ٚ‬اؿخاکی و‪٘ ٝ‬ؼب ب‪ ٝ‬حذ‪ٚ‬د ‪ ٚ‬حم‪ٛ‬ق استفالی ّٔه اعتشام‬ ‫داس٘ذ اص تاسیخ ت‪ٙ‬ایٓ ک‪ٛ‬ست ٔزّغ تحذیذی بشابش ٔاد‪ ۴۱ ٜ‬بد‪ٔ ٝ‬دذت یدىدٕدا‪ٜ‬‬ ‫اعتشام خ‪ٛ‬د سا ب‪ ٝ‬ایٗ اداس‪ ٜ‬تؼّیٓ ‪ ٚ‬سػیذ دسیاف داس٘ذ ‪ ٚ‬ظش ‪ ۹۱‬س‪ٚ‬ص اص تاسیخ‬ ‫تؼّیٓ اعتشام دادخ‪ٛ‬اػ تمذیٓ ٔشارع لضایی ٕ٘‪ٛ‬د‪ٌٛ ٚ ٜ‬ا‪ٞ‬ی تمذیٓ دادخ‪ٛ‬اػ‬ ‫سا ب‪ ٝ‬ایٗ اداس‪ ٜ‬اسائ‪ٕ٘ ٝ‬ای‪ٙ‬ذ دس غیش ای‪ٙ‬ل‪ٛ‬ست بشابش ٔمشاست الذاْ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ ‪.‬‬ ‫‪ *42142‬تاریخ اًتطار‪1241244242 8‬‬ ‫حسی تزکیاى ‪-‬رئیس ثبت اسٌاد ٍ اهالک هیاًِ‬ ‫٘اش ب‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬تحذیذ حذ‪ٚ‬د ؿـذاً٘ یه لطع‪ ٝ‬صٔیٗ ٔضس‪ٚ‬عی پان ‪ ۴۳۰‬فشعی اص‬ ‫‪ ۸.‬اکّی ‪ٚ‬الع دس ٔیا٘‪ ٝ‬لشی‪ ٝ‬ف‪ٙ‬ذلّ‪ ٛ‬بخؾ ‪ ۰.‬تبشیضٔ‪ٛ‬سد تماضای ػیذ ٔحٕذ عدّدی‬ ‫‪ٞ‬اؿٕی بعُٕ ٘یأذ‪ ٜ‬فّزا طبک تبلش‪ٔ ۰ ٜ‬اد‪ ۴ ٜ‬لا٘‪ ٖٛ‬اکاح ‪ ٚ‬حز ٔ‪ٛ‬ادی اص لا٘‪ٖٛ‬‬ ‫حب اػ‪ٙ‬اد ‪ٚ‬أان ٔل‪ ٛ‬ػاِ‪ٟ‬ای ‪ٔ .۰،۷۱‬زّغ ؿ‪ٛ‬سای اػأی تحدذیدذ حدذ‪ٚ‬د‬ ‫پان ٔشل‪ ْٛ‬س‪ٚ‬ص چ‪ٟ‬اسؿ‪ٙ‬ب‪ٛٔ ٝ‬سم ‪۸۰۱۸0۱۷0۴۱‬ساع ػاع ‪ ۸۱‬کبدح دس ٔدحدُ‬ ‫‪ٚ‬ل‪ٛ‬ع ّٔه بعُٕ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ أذ‪ .‬بذی‪ٛٙ‬ػیّ‪ ٝ‬ب‪ٔ ٝ‬اِىیٗ ‪ٔ ٚ‬زا‪ٚ‬سیٗ اخطاس ٔدیدـد‪ٛ‬د دس‬ ‫ٔ‪ٛ‬عذ ٔمشس دس ٔحُ ‪ٚ‬ل‪ٛ‬ع ّٔه حاضشتا طبک ٔمشاست ٘ؼب بد‪ ٝ‬تدحدذیدذ حدذ‪ٚ‬د‬ ‫پان ٔ‪ٛ‬ک‪ ٛ‬الذاْ ؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬اؿخاکی و‪٘ ٝ‬ؼب ب‪ ٝ‬حذ‪ٚ‬د ‪ ٚ‬حم‪ٛ‬ق استفالی ٔدّده‬ ‫اعتشام داس٘ذ اص تاسیخ ت‪ٙ‬ایٓ ک‪ٛ‬ست ٔزّغ تحذیذی بشابش ٔاد‪ ۴۱ ٜ‬ب‪ٔ ٝ‬ذت یىٕا‪ٜ‬‬ ‫اعتشام خ‪ٛ‬د سا ب‪ ٝ‬ایٗ اداس‪ ٜ‬تؼّیٓ ‪ ٚ‬سػیذ دسیاف داس٘ذ ‪ ٚ‬ظش ‪ ۹۱‬س‪ٚ‬ص اص تاسیدخ‬ ‫تؼّیٓ اعتشام دادخ‪ٛ‬اػ تمذیٓ ٔشارع لضایی ٕ٘‪ٛ‬د‪ٌٛ ٚ ٜ‬ا‪ٞ‬ی تمذیٓ دادخ‪ٛ‬اػ‬ ‫سا ب‪ ٝ‬ایٗ اداس‪ ٜ‬اسائ‪ٕ٘ ٝ‬ای‪ٙ‬ذ دس غیش ای‪ٙ‬ل‪ٛ‬ست بشابش ٔمشاست الذاْ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ ‪.‬‬ ‫‪ *42144‬تاریخ اًتطار‪1241244242 8‬‬ ‫حسی تزکیاى ‪-‬رئیس ثبت اسٌاد ٍ اهالک هیاًِ‬ ‫م الف ‪ 344‬هیاًِ‬ ‫اگْی تحذیذ حذٍد اختصاصی‬ ‫رٍسًاهِ ارک‬ ‫٘اش ب‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬تحذیذ حذ‪ٚ‬د ؿـذاً٘ یه لطع‪ ٝ‬صٔیٗ ٔضس‪ٚ‬عی پان ‪ ۴۳.‬فشعدی‬ ‫اص ‪ ۸.‬اکّی ‪ٚ‬الع دس ٔیا٘‪ ٝ‬لشی‪ ٝ‬ف‪ٙ‬ذلّ‪ ٛ‬بخؾ ‪ ۰.‬تبشیضٔ‪ٛ‬سد تماضای ػیذ ٔحٕذ عّی‬ ‫‪ٞ‬اؿٕی بعُٕ ٘یأذ‪ ٜ‬فّزا طبک تبلش‪ٔ ۰ ٜ‬اد‪ ۴ ٜ‬لا٘‪ ٖٛ‬اکداح ‪ ٚ‬حدز ٔد‪ٛ‬ادی اص‬ ‫لا٘‪ ٖٛ‬حب اػ‪ٙ‬اد ‪ٚ‬أان ٔل‪ ٛ‬ػاِ‪ٟ‬ای ‪ٔ .۰،۷۱‬زّغ ؿ‪ٛ‬سای اػأی تدحدذیدذ‬ ‫حذ‪ٚ‬د پان ٔشل‪ ْٛ‬س‪ٚ‬ص چ‪ٟ‬اسؿ‪ٙ‬ب‪ٛٔ ٝ‬سم ‪۸۰۱۸0۱۷0۴۱‬ساع ػاع ‪ ۸۱‬کدبدح دس‬ ‫ٔحُ ‪ٚ‬ل‪ٛ‬ع ّٔه بعُٕ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ أذ‪ .‬بذی‪ٛٙ‬ػیّ‪ ٝ‬ب‪ٔ ٝ‬اِىیٗ ‪ٔ ٚ‬زا‪ٚ‬سیٗ اخطاس ٔیدـد‪ٛ‬د‬ ‫دس ٔ‪ٛ‬عذ ٔمشس دس ٔحُ ‪ٚ‬ل‪ٛ‬ع ّٔه حاضشتا طبک ٔمشاست ٘ؼب ب‪ ٝ‬تحذیدذ حدذ‪ٚ‬د‬ ‫پان ٔ‪ٛ‬ک‪ ٛ‬الذاْ ؿ‪ٛ‬د‪ٚ‬اؿخاکی و‪٘ ٝ‬ؼب ب‪ ٝ‬حذ‪ٚ‬د ‪ ٚ‬حم‪ٛ‬ق استفالدی ٔدّده‬ ‫اعتشام داس٘ذ اصتاسیخ ت‪ٙ‬ایٓ ک‪ٛ‬ست ٔزّغ تحذیذی بشابش ٔاد‪ ۴۱ ٜ‬ب‪ٔ ٝ‬ذت یىٕا‪ٜ‬‬ ‫اعتشام خ‪ٛ‬د سا ب‪ ٝ‬ایٗ اداس‪ ٜ‬تؼّیٓ ‪ ٚ‬سػیذ دسیاف داس٘ذ ‪ ٚ‬ظش ‪ ۹۱‬س‪ٚ‬ص اص تاسیخ‬ ‫تؼّیٓ اعتشام دادخ‪ٛ‬اػ تمذیٓ ٔشارع لضایی ٕ٘‪ٛ‬د‪ٌٛ ٚ ٜ‬ا‪ٞ‬ی تمذیٓ دادخ‪ٛ‬اػ‬ ‫سا ب‪ ٝ‬ایٗ اداس‪ ٜ‬اسائ‪ٕ٘ ٝ‬ای‪ٙ‬ذ دس غیش ای‪ٙ‬ل‪ٛ‬ست بشابش ٔمشاست الذاْ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ ‪.‬‬ ‫‪ *42143‬تاریخ اًتطار‪1241244242 8‬‬ ‫حسی تزکیاى ‪-‬رئیس ثبت اسٌاد ٍ اهالک هیاًِ‬ ‫‪7‬‬ ‫حَادث کار ًسبت بِ سال قبل‬ ‫چقذر کن ضذ؟‬ ‫هعاٍى ٍسیز کار هی گَیذ‪ 8‬با باسرسیّای هستوز‪،‬‬ ‫اقذاهات هسٌجن ٍ بزًاهِ ریشی ّای راّبببزدی‬ ‫صَرت گزفتِ‪ ،‬هیشاى حَادث ًاضی اس کار ًسبت‬ ‫بِ سال گذضتِ ‪ 5‬درصذ کاّص داضتِ است‪.‬‬ ‫ب‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ایؼ‪ٙ‬ا‪ٌ ،‬ضاسؿ‪ٟ‬ا ٘ـاٖ ٔی د‪ٞ‬دذ ود‪ٝ‬‬ ‫‪ ٕٝٞ‬ػاِ‪ ٝ‬دس ر‪ٟ‬اٖ‪ ،‬بیؾ اص یه ٔیّی‪٘ ٖٛ‬فش بدش‬ ‫احش ح‪ٛ‬ادث ٘اؿی اص واس راٖ خ‪ٛ‬د سا اص دػد‬ ‫داد‪ٚ ٜ‬عذ‪ ٜ‬بؼیاسی دچاس اػیب‪ٟ‬ای ردذی ٔدی‬ ‫ؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬بش ‪ٕٞ‬یٗ اػاع‪ٛٔ ،‬ض‪ٛ‬ع کیا٘ اص ٘یش‪ٚ‬ی‬ ‫ا٘ؼا٘ی یىی اص دغذغ‪ٞٝ‬ای ٔ‪ٚ ٟٓ‬صاست واس بد‪ٝ‬‬ ‫ؿٕاس ٔی س‪ٚ‬د ‪ٚ ٚ‬صاست واس تداودیدذ داسد ود‪ٝ‬‬ ‫وا‪ٞ‬ؾ ح‪ٛ‬ادث ؿغّی ‪ ٚ‬کدیدا٘د اص ٘دیدش‪ٚ‬ی‬ ‫ا٘ؼا٘ی بایذ اص س‪ٚ‬یىشد‪ٞ‬ای باصسػاٖ واس باؿذ‪.‬‬ ‫بی تشدیذ ٘مؾ باصسػاٖ واس دس ِض‪ ْٚ‬ت‪ٛ‬رد‪ ٝ‬بد‪ٝ‬‬ ‫ارشای ل‪ٛ‬ا٘یٗ واس دس ٔحیط‪ٞ‬ای وداسٌدشی ‪ٚ‬‬ ‫پیـٍیشی اص ‪ٚ‬ل‪ٛ‬ع ح‪ٛ‬ادث حیاتی ‪ ٚ‬ضدش‪ٚ‬سی‬ ‫اػ ‪ ٚ‬بحج پیـٍدیدشی اص حد‪ٛ‬ادث وداس ‪ٚ‬‬ ‫پیش‪ٚ‬ی اص ائیٗ٘أ‪ٞ ٝ‬ای لا٘‪٘ٛ‬ی اص رّٕ‪ ٝ‬ا‪ٞ‬دذا‬ ‫باصسػاٖ واس ب‪ ٝ‬ؿٕاس ٔیس‪ٚ‬د ود‪ ٝ‬دس ودا‪ٞ‬دؾ‬ ‫‪ٞ‬ضی‪ٞٝٙ‬ای اضافی ٘اؿی اص ح‪ٛ‬ادث ٔ‪ٛ‬حش اػ ‪.‬‬ ‫دس ‪ٕٞ‬یٗ ساػتا‪ ،‬عّی حؼیٗ سعیتی فشد د ٔعدا‪ٖٚ‬‬ ‫‪ٚ‬صیش واس ‪ ٚ‬سئیغ ؿ‪ٛ‬سای عاِی حفاظ ف‪ٙ‬دی د‬ ‫ٔعتمذ اػ ‪ :‬اٌش چ‪ ٝ‬با ػدیداػدتدٍدزاسی ‪ٞ‬دای‬ ‫رذیذ‪ ،‬باصسػی ‪ٞ‬ای ٔؼتٕش ‪ٞ ٚ‬ذفدٕد‪ٙ‬دذ‪ ،‬اسائد‪ٝ‬‬ ‫أ‪ٛ‬صؽ ‪ٞ‬ای واسبشدی‪ ،‬الذأدات ٔد‪ٙ‬دؼدزدٓ ‪ٚ‬‬ ‫بش٘أ‪ٝ‬سیضی ‪ٞ‬ای سا‪ٞ‬بشدی‪ ،‬ح‪ٛ‬ادث ٘اؿی اص واس‬ ‫٘ؼب ب‪ ٝ‬ػاَ ٌزؿت‪ ۷ ٝ‬دسکذ وا‪ٞ‬ؾ داؿت‪ ٝ‬أا‬ ‫‪ٞ‬ضی‪ٞٝٙ‬ای ٔؼتمیٓ ‪ ٚ‬غیشٔؼتمیٓ ح‪ٛ‬ادث ؿغّی ‪ٚ‬‬ ‫احاس ‪ ٚ‬تبعات ارتٕاعی ‪ ٚ‬الدتدلدادی حد‪ٛ‬ادث‬ ‫٘اؿی اص واس‪ ،‬ػ‪ٍٙ‬یٗ ‪ ٚ‬ربشاٖ ٘اپزیش اػ ‪.‬‬ ‫ب‪ٌ ٝ‬فت‪ٚ ٝ‬ی‪ ،‬دس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬پیـدٍدیدشی‪ ،‬ؿد‪ٙ‬داخد‬ ‫واسٌشاٖ اص ٔخاطشات ٔحیط واس ‪ ٚ‬بدا بدشدٖ‬ ‫ػطح اٌا‪ٞ‬ی ‪ ٚ‬تدخدلدق ٘دیدش‪ٚ‬ی وداس ‪ٚ‬‬ ‫بشٌضاسی د‪ٚ‬س‪ٞ ٜ‬ای أ‪ٛ‬صؽ حفاظد فد‪ٙ‬دی ‪ٚ‬‬ ‫ایٕ‪ٙ‬ی بشای واسٌدشاٖ ‪ ٚ‬وداسفدشٔدایداٖ أدشی‬ ‫ضش‪ٚ‬سی اػ ‪ٔ.‬عا‪ٚ ٖٚ‬صیش واس تاویذ داسد ود‪ٝ‬‬ ‫بشای رّب ٔـاسو واسٌشاٖ ‪٘ ٚ‬داداست بدش‬ ‫حؼٗ ارشای ٔمشسات حفاظ ‪ ٚ‬ب‪ٟ‬ذاؿ وداس‬ ‫دس ٔحیط واس ‪ ٚ‬پیـٍیشی اص ح‪ٛ‬ادث ؿدغدّدی‪،‬‬ ‫وٕیت‪ٞ ٝ‬ای حفاظ ف‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬ب‪ٟ‬ذاؿ واس ٔطدابدک‬ ‫ٔاد‪ ۳۹ ٜ‬لا٘‪ ٖٛ‬واس بایذ دس واسٌا‪ٟٞ‬ای ٔـٕد‪َٛ‬‬ ‫تـىیُ ؿ‪٘ٛ‬ذ ‪ ٚ‬با دل ب‪ٚ ٝ‬ظایف لا٘‪٘ٛ‬ی خد‪ٛ‬د‬ ‫عُٕ و‪ٙٙ‬ذ‪.‬سعیتی فشد بش ِض‪ ْٚ‬أ‪ٛ‬صؽ ٔدشاودض‬ ‫واسأ‪ٛ‬صی ر‪ٛ‬اس واسٌا‪ٞ‬ی ‪ ٚ‬بیٗ واسٌا‪ٞ‬ی بد‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬ا‪ٛ‬س ٔ‪ٟ‬است افضایی ٘یش‪ٚ‬ی واس تاویذ وشد‪ٚ ٜ‬‬ ‫ٔی ٌ‪ٛ‬یذ‪ :‬أ‪ٛ‬صؽ واسٌشا٘ی و‪ ٝ‬ب‪ٞ ٝ‬ش دِیُ اص‬ ‫ٔحیط واس خاسد ؿذ‪ ٚ ٜ‬تح پ‪ٛ‬ؿؾ ک‪ٙ‬ذ‪ٚ‬ق‬ ‫بیٕ‪ ٝ‬بیىاسی ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬ب‪ ٝ‬أ‪ٛ‬صؿ‪ٟ‬ای ردذیدذ ‪ٚ‬‬ ‫ٔ‪ٟ‬است افضایی ٘یاص داس٘ذ‪ ،‬بایذ دس دػدتد‪ٛ‬س وداس‬ ‫لشاس ٌیشد‪.‬بش اػاع ٌضاسؽ ٔشوض بش٘أ‪ٝ‬سیضی ‪ٚ‬‬ ‫اطدداعددات سا‪ٞ‬ددبددشدی ‪ٚ‬صاست ودداس‪ ،‬تددعددذاد‬ ‫اػیب ‪ٞ‬ای ؿغّی دس فاکّ‪ ٝ‬ػاِ‪ٟ‬دای ‪ ۸۹۳۱‬تدا‬ ‫‪ ۸۰۱۱‬س‪٘ٚ‬ذ وا‪ٞ‬ـی داؿت‪ ٝ‬اػ ب‪٘ ٝ‬حد‪ٛ‬ی ود‪ٝ‬‬ ‫دس ػاَ ‪ ۸۰۱۱‬تعذاد اػیب‪ٞ‬ای ؿغدّدی بدشابدش‬ ‫‪٘ ۱۳۹۸‬فشد حادح‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ؿذ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ػ‪ٔ ٟٓ‬دشداٖ‬ ‫‪ ۳..۷‬دسکذ ‪ ٚ‬ت‪ٟٙ‬ا ‪ ۹.۹‬دسکذ ػ‪ ٟٓ‬ص٘اٖ بد‪ٛ‬د‪ٜ‬‬ ‫اػ ‪.‬عّی اکا٘ی د ٔیٌ‪ٛ‬یذ‪ :‬با ‪ٚ‬ر‪ٛ‬د ا٘ى‪ ٝ‬دس‬ ‫ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬وا‪ٞ‬ؾ ح‪ٛ‬ادث واس تاؽ ؿذ‪ ٜ‬بدا اسائد‪ٝ‬‬ ‫أ‪ٛ‬صؿ‪ٟ‬ا دس ٔحیط واس اص ‪ٚ‬ل‪ٛ‬ع ح‪ٛ‬ادث ٘اؿدی‬ ‫اص واس رّ‪ٌٛ‬یشی ؿ‪ٛ‬د أا ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬اٖ بدا ودٕدبد‪ٛ‬د‬ ‫باصسػاٖ واس ٔ‪ٛ‬ار‪ٞ ٝ‬ؼتیٓ ‪ ٚ‬صْ اػ دس ایدٗ‬ ‫صٔی‪ ٝٙ‬تم‪ٛ‬ی باصسػاٖ واس دس دػت‪ٛ‬س واس لدشاس‬ ‫ٌیشد‪.‬‬ ‫کاّص ‪ ۱‬ساعتِ سفر ریلی از‬ ‫تبریس بِ تْراى تا چٌذ هاُ ایٌذُ‬ ‫هعاٍى ٍسیز راُ ٍ ضْزساسی خط ریلی بستاىاباد‬ ‫تبزیش را یکی اس پٌج پزٍصُ اٍلَیتدار کطبَر‬‫داًست ٍ گفت‪ 8‬ایی خبط ریبلبی ‪ 73‬درصبذ‬ ‫پیطزفت فیشیکی دارد ٍ طی چٌذ هباُ ایبٌبذُ‬ ‫اهادُ بْزُبزداری خَاّذ ضذ‪.‬‬ ‫خیشاِ‪ ٝ‬خادٔی‪ٔ ،‬ذیشعأُ ؿشود ػداخد ‪ٚ‬‬ ‫ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬صیشب‪ٙ‬ا‪ٞ‬ای حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ وـد‪ٛ‬س دسبداس‪ٜ‬‬ ‫‪ٚ‬ضعی پیـشف ‪ ٚ‬صٔاٖ ب‪ٟ‬ش‪ٜ‬بشداسی پش‪ٚ‬ط‪ٜٞ‬ای‬ ‫ا‪ِٛٚ‬ی داس سیّی وـ‪ٛ‬س اظ‪ٟ‬اس ودشد‪ :‬دس حداَ‬ ‫حاضش پ‪ٙ‬ذ پش‪ٚ‬ط‪ ٜ‬سیّی با پیـشت فیضیىدی بدا‬ ‫دس ا‪ِٛٚ‬ی تىٕیُ ‪ ٚ‬ب‪ٟ‬ش‪ٜ‬بشداسی لشاس داس٘ذ و‪ٝ‬‬ ‫با ب‪ٟ‬ش‪ٜ‬بشداسی اص ایٗ پش‪ٚ‬ط‪ٜٞ‬ا‪ٔ ،‬یاٍ٘یٗ ػداخد‬ ‫ػا ٘‪ ٝ‬خطا‪ ٗٞ‬دس وـ‪ٛ‬س ‪ ۴.۰‬بشابش ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ٔعا‪ٚ ٖٚ‬صیش سا‪ ٚ ٜ‬ؿ‪ٟ‬شػاصی خاطش ٘ـاٖ ودشد‪:‬‬ ‫پش‪ٚ‬ط‪ٞ ٜ‬ای سیّی داسای پیـشف فیضیىی حدذ‪ٚ‬د‬ ‫‪ ۷۰‬دسکذ دس ا‪ِٛٚ‬ی ؿشو ػاخ ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ػعد‪ٝ‬‬ ‫صیشب‪ٙ‬ا‪ٞ‬ای حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ وـ‪ٛ‬س لشاس ٌشفت‪ٙ‬دذ ود‪ٝ‬‬ ‫ؿأُ ‪ ۰‬خط سیدّدی خداؽ‪-‬صا‪ٞ‬دذاٖ‪ ،‬سؿد ‪-‬‬ ‫واػپیٗ‪ٕٞ ،‬ذاٖ‪-‬ػ‪ٙٙ‬ذد‪ ،‬بؼتاٖابداد‪-‬تدبدشیدض ‪ٚ‬‬ ‫اسدبیُ‪ٔ-‬یا٘‪ٔ ٝ‬یؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫ًشبًی النترًٍینی رٍزًبهِ ارک‬ ‫سبیت رٍزًبهِ ارک‪arkonline.ir 9‬‬ ‫سبیت پبیگبُ خجری ارک ‪ark-news.ir9‬‬ ‫ایویل رٍزًبهِ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایویل هذیرهسئَل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫هذیر اجرائی‪ 9‬هعصَهِ حجبزی‬ ‫هجری سبیت رٍزًبهِ‪ 9‬سبًبز اشراقی‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫هذیر هسئَل ٍصبحت اهتیبز‪ 9‬هحوذ اشراقی‬ ‫سردثیر‪ 9‬سبًلی اشراقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬زهیٌِ اًتشبر ‪ 9‬فرٌّگی ‪ٌّ -‬ری ‪ -‬ادثی ‪ -‬علوی‬ ‫مذپستی‪ - 4052536129‬تلفی‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبمس‪ - 24301605 9‬شوبرُ ّوراُ ‪180330455719‬‬ ‫ًشبًی ‪ 9‬تجریس خیبثبى ازادی‪ -‬خیبثبى هبراالى ًرسیذُ ثِ هیذاى فذک‬ ‫دفتر رٍزًبهِ ارک ‪ -‬چبپخبًِ‪ 9‬پرًیبى تجریس‬ ‫پٌجشٌبِ ‪ 42‬شْریَر ‪ ۰1 * ۰2۱۰‬سپت هبر ‪ ۰1 * 4۱44‬صفر ‪ * ۰222‬س ل سی ٍ دٍم ( نٍتَز نیکیٌجی نیل ) * شو رُ ( س یی ) ‪ * 115۰ :‬ورزش و گردشگری‬ ‫درخشش ٍزًِ ثردار ًَجَاى اررثبیجابى‬ ‫شرقی در هسبثقبت قْرهبًی مشَر‬ ‫اه دگی ‪ ۰۱‬تین خ رجی برنی شرکت در تَر دٍچرخِ سَنری نیرنى‪-‬اررب یج ى‬ ‫ٍرزشک ر اررب یج ى شرقی در نٍلیوی رٍز نز‬ ‫هس بق ت قْره ًی ٍ نًتخ بی تین هلی کشَر در‬ ‫خرم اب د خَش درخشیذ‪.‬‬ ‫ثِ گضاسؽ ایؼٌب‪ ،‬تیهٌهب یهبسی دس دػهتهِ ‪۳۳‬‬ ‫کیلَگشم ثب هیوَع ‪ ۰۵۰‬کیلَ ثِ ػِ ًـبى ثشًض‬ ‫هؼبثمب دػت پیذا کشد‪.‬گمتٌی اػت‪ ،‬پیغوجهش‬ ‫دٍػت ثِ ػٌَاى ػشهشثی‪ ،‬ؿبدهْش ثِ ػهٌهَاى‬ ‫هشثی‪ ،‬ادیگَصلی ثهِ ػهٌهَاى ػهشپهشػهت ٍ‬ ‫حؼیٌی صادُ ثِ ػٌهَاى داٍس اص ارسثهبیهیهبى‬ ‫ؿش ی دس ایی هؼبثمب حضَس داؿتٌذ‪.‬‬ ‫دٍ ثَمسَر تجریسی ثِ اردٍی تیان‬ ‫هلی دعَت شذًذ‬ ‫نهیی هجًٌَی ٍ هْذی پرٍیسی دٍ بوَکسوَر‬ ‫تبریسی بِ نردٍ تین هلی بَکس دعَت شذًذ‪.‬‬ ‫اسدٍی ثَکغ کـَس دس اػتبى تهْهشاى ثهشپهب‬ ‫هیؿَد کِ اهیی هیًٌَی ٍ هْذی پشٍیضی اص‬ ‫تجشیض دس اى حضَس خَاٌّذ یبفت‪.‬‬ ‫ثِ گضاسؽ ایؼٌب‪ ،‬ثِ ًم اص سٍاثهظ ػهوهَههی‬ ‫اداسُ ک ٍسصؽ ٍ هَاًبى ارسثبییبى ؿش هی‪،‬‬ ‫اسدٍی اهبدگی تین هلهی ثهَکهغ ایهشاى ثهب‬ ‫حضَس ‪ٍ ۲۲‬سصؿکبس صیش ًظش کبدس فٌی تهیهن‬ ‫هلی اص ‪ ۵۰‬ؿْشیَس تب ‪ ۰۳‬هْش ههبُ دس اػهتهبى‬ ‫تْشاى ثشپب خَاّذ ؿذ‪.‬‬ ‫رئیس سجل ّبی ازاد مبراتِ‬ ‫در تجریس‬ ‫هذیرکل ٍرزش ٍ جوَنًو ى‬ ‫اررب یج ى شرقی نز اه دگی‬ ‫‪ ۰۱‬تین خ رجی برنی شرکت‬ ‫در سی ٍ پٌجویی دٍرُ توَر‬ ‫دٍچرخِ سوَنری نیورنى‪-‬‬ ‫اررب یج ى خبر دند‪.‬‬ ‫حجیت ػتَدُ ًظاد دس ًـؼت‬ ‫خجشی کهِ ثهِ ههٌهبػهجهت‬ ‫ثشگضاسی ػی ٍ پهٌهیهوهیهی‬ ‫دٍسُ تَس دٍچشخِ ػهَاسی‬ ‫ایشاى‪-‬ارسثبییبى دس تهجهشیهض‬ ‫ثشگضاس ؿذ‪ ،‬اظْبس کشد‪ :‬ایهی‬ ‫تَس دٍچشخِ ػهَاسی یه‬ ‫سٍیذاد ثیی الوللی اػت کهِ‬ ‫دس ‪ ۵۳‬ػبل ثشگضاس ؿذُ ٍ اص‬ ‫پٌج هبُ گزؿتهِ ههمهذههب‬ ‫ثشگضاسی ػی ٍ پهٌهیهوهیهی‬ ‫دٍسُ اى ؿشٍع ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫ثِ گضاسؽ ایؼٌب‪ٍ ،‬ی افهضٍد‪:‬‬ ‫ایی دٍس اص تَس ثیی الوهلهلهی‬ ‫دٍچشخِ ػَاسی عی پهٌهج‬ ‫هههشحلههِ دس اػههتههبى ّههبی‬ ‫ارسثهههبیهههیهههبى ؿهههش هههی‪،‬‬ ‫ارسثبییبى غشثی ٍ اسدثهیه‬ ‫ثشگضاس هی ؿَد کِ ههشحلهِ‬ ‫اٍل اى دس سٍص ّههمههتههن‬ ‫ؿْشیَسهبُ اص پهبس اله‬ ‫گلی تجشیض اػتبس خَسدُ ٍ‬ ‫ثب گزس اص ههٌهغهمهِ ههضیهشُ‬ ‫اػالهی ثِ اسٍهیِ ههی سػهذ‪.‬‬ ‫هؼههبفههت ایههی دٍس ‪۰۳۱‬‬ ‫کیلَهتش ثهَدُ ٍ دٍچهشخهِ‬ ‫ػَاساى ثؼذ اص اتوبم ایی دٍس‬ ‫ثِ تجشیض ثبصگـتِ ٍ دٍس دٍم‬ ‫سا ثِ هؼبفت ‪ ۰۴۱‬کیلَهتش اص‬ ‫ال گلی تجشیض ثِ هٌغمِ اصاد‬ ‫اسع عی هیکٌٌذ‪.‬‬ ‫ٍی اداهِ داد‪ :‬هشحلهِ ػهَم‬ ‫ایی تَس ثهِ هؼهبفهت ‪۰۱۱‬‬ ‫کیلَهتش اص هٌغمِ اصاد اسع‬ ‫ثِ ػوت کلیجش ثَدُ ٍ ػپهغ‬ ‫دٍچشخِ ػَاساى ثِ ػشػیهی‬ ‫اًتمبل ههی یهبثهٌهذ‪ .‬ههشحلهِ‬ ‫چْبسم ّن ثب هؼهبفهت ‪۰۹۱‬‬ ‫کیلَهتش اص ػشػیی ثِ عهش‬ ‫تجشیض خَاّذ ثَد‪ .‬دس هشحلهِ‬ ‫پٌیهن‪ ،‬دٍچهشخهِ ػهَاساى‬ ‫داخ ؿْش تجشیض سا ‪ ۰۱‬دٍس‬ ‫ثِ هؼبفت ‪ ۱۱‬کیلَهتهش عهی‬ ‫هیکٌٌذ‪ .‬ک هؼهبفهت تهَس‬ ‫ثشاثش ‪ ۱۶۴‬کیلَهتش اػت‪.‬‬ ‫ػتهَدُ ًهظاد دس خلهَف‬ ‫تمبٍ ایهی دٍسُ اص تهَس‬ ‫ًؼجت ثهِ ػهبیهش دٍسُ ّهب‪،‬‬ ‫گمت‪ :‬هشاح هختله ایهی‬ ‫تَس ثِ ًبم ؿهْهیهذ ثهبکهشی‪،‬‬ ‫ؿْیذ ػجبع ػجذاللْی‪ ،‬ؿْیذ‬ ‫ػههشداس راکههش حههیههذسی‪،‬‬ ‫ؿْیذاى ًبدس ٍ کبظن دیشیهی‬ ‫ٍ ؿْیذ ػهشداس ػهلهیهوهبًهی‬ ‫ًبهگزاسی ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫ٍی افضٍد‪ :‬هشاػن افتتهبحهیهِ‬ ‫ایههی تههَس ػلههش ؿههـههن‬ ‫ؿْشیَسهبُ دس ػبلی اههمهی‬ ‫تئبتش پتشٍؿیهوهی تهجهشیهض ٍ‬ ‫اختتبهیِ اى ًیض پغ اص اتوهبم‬ ‫تَس دس همبثه للهِ پهبس‬ ‫تجشیض ثشگضاس هیؿَد‪.‬‬ ‫ٍی ثب اؿبسُ ثِ ایی کِ تهٌهْهب‬ ‫تینّبیی حق حضَس دس ایهی‬ ‫تَس داسًذ کِ دس اتهاهبدیهِ‬ ‫هْبًی دٍچهشخهِ ػهَاسی‬ ‫ثجت ؿذُ ثبؿٌذ‪ ،‬اداههِ داد‪:‬‬ ‫تین هلی هوَْسی اػالههی‪،‬‬ ‫داًـگبُ اصاد تجشیض ٍ اسٍیچ‬ ‫هبصًذساى ػِ تهیهن داخهلهی‬ ‫ّؼتهٌهذ کهِ دس ایهی تهَس‬ ‫حضَس خَاٌّذ یبفت ٍ ‪۰۱‬‬ ‫تین خبسهی اًهذًٍهضی‪ ،‬دٍ‬ ‫تین اص ضا ؼتبى‪ ،‬افهشیهمهبی‬ ‫هٌَثی‪ ،‬هبلهضی‪ ،‬لهیهتهَاًهی‪،‬‬ ‫س عت ٍ هحل ب زی نیرنى ب نرٍگَئِ ٍ سٌگ ل‬ ‫شذ‪.‬‬ ‫درنثٌ ی برگسنری هس بق ت قْره ًی کو رنتوِ‬ ‫کشَر درتبریس‬ ‫ؿیْهبى گهیهتهی اسدسیهضی سیهئهغ ثهبًهَاى‬ ‫کههیههَکههَؿههیههی کههبساتههِ اٍیههبهههب اػههتههبى‬ ‫ارسثبییبًـش ی ثب سیهیهغ ػهجهگهْهبی اصاد‬ ‫هوَْسی اػالهی ایهشاى دیهذاس ٍگهمهتهگهَ‬ ‫کشدًذ‪.‬‬ ‫ایراى هیسثبى اًتخبثبت مٌفذراسیَى‬ ‫مجذی اسیب شذ‬ ‫نًتخ ب ت کٌفذرنسیَى کبذی اسی در نیورنى‬ ‫برگسنر خَنّذ شذ‪.‬‬ ‫ثهِ گهضاسؽ ایؼهٌههب‪ ،‬هههیههوهغ اًهتههخهبثههبتههی‬ ‫کٌمذساػیَى کجذی اػیب ثِ ههیهضثهبًهی ایهشاى‬ ‫ثشگضاس خَاّذ ؿذ‪ .‬الجتِ ٌَّص صهبى ثشگهضاسی‬ ‫ایی اهالع هـخق ًیؼت‪ .‬دس حبل حهبرهش‬ ‫ػجبع خَاهِ اٍسػیی سیهیهغ فهذساػهیهَى‬ ‫ایشاى ػشپشػتی کٌمذساػیَى اػیب سا ثش ػْهذُ‬ ‫داسد‪.‬‬ ‫ػجبع فشّوٌذهْش دثیش فهذساػهیهَى کهجهذی‬ ‫دسثبسُ ثشگضاسی اًتخبثب کٌمذساػیَى اػهیهب‬ ‫ثِ ایؼٌب گمت‪ :‬عجق اخهشیهی خهجهش‪ ،‬سیهیهغ‬ ‫فذساػیَى هْبًی تبییذ ثشگضاسی اًتخبثب دس‬ ‫ایشاى سا ثِ کَس ایوی سػوی ثِ ههب اػهالم‬ ‫کشدُ اػت‪ .‬ایی اًتخبثهب هغهؼهب دس ایهشاى‬ ‫ثشگضاس هی ؿَد اههب تهبسیهر ثهشگهضاسی اى‬ ‫هـخق ًیؼهت‪ .‬دس حهبل ّهوهبّهٌهگهی ثهب‬ ‫کـَسّبی هختل ثشای تؼییی تبسیخی ّؼتین‬ ‫کِ ثتَاًٌذ دس ایشاى حبرش ؿًَذ‪.‬‬ ‫ثلظی ‪ ،‬هشاکؾ‪ ،‬تبیلهٌهذ ٍ‬ ‫الوبى ًیض اػهالم اههبدگهی‬ ‫کشدُ ٍ دس حبل هزاکهشُ ثهب‬ ‫چٌذ تین دیگش خبسهی ّهن‬ ‫ّؼتین‪.‬‬ ‫هذیشک ٍسصؽ ٍ ههَاًهبى‬ ‫ارسثبییبى ؿش ی ثب اؿبسُ ثهِ‬ ‫حضَس ًوبیٌذُ اتابدیِ ثهیهی‬ ‫الوللی دٍچهشخهِ ػهَاسی‪،‬‬ ‫ػکبع ّبی ثیی الوللی ٍ ‪...‬‬ ‫دس ایی دٍسُ اص تَص‪ ،‬افهضٍد‪:‬‬ ‫تین داسی دٍچشخِ ػهَاسی‬ ‫دس تجشیض پغ اص دٍساى تهیهن‬ ‫داسی پتشٍؿیوی ٍ ؿْشداسی‬ ‫تجشیض‪ ،‬عی ػبل ّبی گزؿتهِ‬ ‫ثب هـک هَاهِ ؿذُ ٍ حتی‬ ‫دس دٍسُ جلی تَس‪ ،‬تیوهی اص‬ ‫تجشیض حضهَس ًهذاؿهت اههب‬ ‫داًـگبُ اصاد تهجهشیهض اص دٍ‬ ‫ػبل گزؿتِ ٍاسد تین داسی‬ ‫دس ایی سؿتِ ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫شْر ٍ ٍرزشگ ُ ب زی ّ ی دٍست ًِ نیرنى ب دٍ تویون‬ ‫نرٍگَئِ ٍ سٌگ ل در پٌجرُ ب زی ّ ی هلی هشوخو‬ ‫ثِ گضاسؽ ایؼٌب‪ ،‬تین هلی فَتجبل ایهشاى دس پهٌهیهشُ‬ ‫ثبصی ّبی هلی دس هْش هبُ‪ ،‬دٍ دیذاس دٍػتبًِ ثهشاثهش‬ ‫تینّبی اسٍگَلِ ٍ ػٌگبل خَاّذ داؿت کِ ّهش دٍ‬ ‫دیذاس دس کـَس اتشیؾ ثشگضاس هی ؿَد‪ .‬تهیهن ههلهی‬ ‫ایشاى اثتذا ثِ هلب یبساى لَلیغ ػَساع دس تهیهن‬ ‫هلی اسٍگَلِ هیسٍد ٍ دس اداهِ ثب ػٌگبل‪ ،‬هْهشههبى‬ ‫افشیمب دیذاس خَاّذ کشد‪.‬ها ثهشگهضاسی ایهی دٍ‬ ‫دیذاس هـخق ؿذُ کِ دس اداهِ ثهِ ههشٍس اى ّهب‬ ‫هیپشداصین‪:‬ایشاى ‪ -‬اسٍگَلِ؛ ههوهؼهِ‪ ،‬یه ههْهش‪،‬‬ ‫ٍسصؿگبُ ‪NV ARENA‬‬ ‫ؿبگشداى کبسلَع کی سٍؽ دس اٍلیی ثبصی خَد ثهِ‬ ‫ؿْش ػٌت پَلتی دس ًضدیکی ؿْش ٍیهی دس ههشکهض‬ ‫اتشیؾ هیسًٍذ ٍ ػبػت ‪ ۰۱‬ثِ ٍ ت هالی (‪۲۱:۵۱‬‬ ‫ثِ ٍ ت تْهشاى دس ٍسصؿهگهبُ ‪NV Arena‬ثهِ‬ ‫هلب اسٍگَلِ خَاٌّذ سفت‪ .‬ایی ٍسصؿهگهبُ ػهبل‬ ‫‪ ۲۱۰۰‬ػبختِ ؿذُ ٍ تب ‪ّ ۱‬ضاس ًمش گٌیبیؾ داسد‪.‬‬ ‫ایشاى ‪ -‬ػٌگبل؛ ػِ ؿٌجِ پٌین ههْهش دس ٍسصؿهگهبُ‬ ‫‪Motion invest Arena‬‬ ‫یَصّبی ایشاى دس دٍهیی ثبصی خَد ثِ هلب ػٌگبل‬ ‫خَاٌّذ سفت‪ .‬ایی دیذاس ػهبػهت ‪ ۰۶:۵۱‬ثهِ ٍ هت‬ ‫هالی (‪ ۰۹‬ثِ ٍ ت ایشاى دس ٍسصؿگهبُ ‪Motion‬‬ ‫‪invest Arena‬دس ؿْش هَلذیهٌهد دس حهَالهی‬ ‫ٍیی‪ ،‬پبیتخت اتشیؾ ثشگضاس هیؿَد‪.‬‬ ‫رًٍق صٌعت تَریسن در پس کرًٍ ب گردشگری تص دفی‬ ‫در شنپی سفرّ ی تص دفی کِ در اى شورکوت ّو ی‬ ‫قط ر ٍ َّنپیو یی بلیط ّ یی رن بِ هقصذّ یی کِ بوِ‬ ‫طَر تص دفی نًتخ ب شذُنًذ نرنئِ هیکٌٌذ‪ ،‬هحبوَب‬ ‫شذُ نست‪.‬‬ ‫ثِ ًم اص ٍیهمهشٍم‪ ،‬هؼهبفهشاى دس طاپهی ثهِ ههبی‬ ‫تلوین گیشی دس هَسد ی هملذ‪ ،‬اى سا ثِ ؿهبًهغ‬ ‫ٍاگزاس هیکٌٌذ؛ ایی سًٍذ ثِ ًبم ػمشّبی تلبدفی‬ ‫ؿٌبختِ هیؿَد کِ دس طاپی سٍ ثِ افضایهؾ اػهت ٍ‬ ‫ؿشکت ّبی هؼبفشتی اى سا تـَیق هی کٌٌهذ تهب ثهِ‬ ‫احیبی ػمش پغ اص سکَد ثیوبسی کٍَیذ ‪ ۰۹‬کهوه‬ ‫کٌٌذ‪.‬ساُاّی طاپی ثلیظ ّبی ػمشّبی تلبدفی سا ثهب‬ ‫تخمی ّبی ثضسگ اسالِ هیدّذ‪.‬‬ ‫عجق گضاسؽ سٍصًبهِ طاپی تبیوض هؼبفشاى هی تَاًهٌهذ‬ ‫اص ثشًبهِای ثِ ًبم »‪«Saikoro Kippu‬اػهتهمهبدُ‬ ‫کٌٌذ کِ ثِ عَس تلبدفی اص ثیی ّمت ایؼهتهگهبُ دس‬ ‫غشه طاپی ی هملذ سا ثشای اًبى اًتخبه هیکٌذ‪.‬‬ ‫ثلیظ ػمش تلبدفی ‪ ۳۱۱۱‬یی(‪ ۵۳.۶۰‬دلس ثش اػهبع‬ ‫هملذ ثیی ‪ ۴۳‬تب ‪ ۱۵‬دسکذ تخمی داسد‪.‬‬ ‫خغَط َّایی ًیهض ػهمهشّهبی تلهبدفهی سا اغهبص‬ ‫کشدُاًذ؛ طاپی ایشلیٌض دس ػبل ‪ ۲۱۰۶‬اسالِ ػمشّهبی‬ ‫تلبدفی سا ؿشٍع ٍ یه ؿهشکهت ّهَاپهیهوهبیهی‬ ‫اسصاى یوت ًیض تبثؼتبى گزؿتِ ثلیظ پشٍاص ثِ همهبکهذ‬ ‫تلبدفی اسالِ کشد‪.‬‬ ‫صهههبًههی کههِ ؿههیههَع ثههیههوههبسی کههٍَیههذ ‪ ۰۹‬ثههِ‬ ‫هاذٍدیتّبی هْبًی ػمش هٌیش ؿذ‪ ،‬گهشدؿهگهشی‬ ‫یکی اص ثخؾّبیی ثَد کِ ثذتشیی اػیت سا دیذ‪ .‬ثهش‬ ‫اػبع هغبلؼِای دس ػبل ‪ ۲۱۲۱‬تؼذاد گهشدؿهگهشاى‬ ‫ثییالوللی ثِ طاپی ‪ ۱۵‬دسکذ ًؼجهت ثهِ ػهبل هجه‬ ‫هیدنًذ‪.‬‬ ‫یک فرش شٌ س کت بی درب رُ ق لی نیورنًوی دٍرُ‬ ‫صفَیِ ًَشتِ کِ نکٌَى در هوَزُ کشوَر نیوتو لویو‬ ‫ًگْذنری هی شَد‪ .‬نٍ نیی ق لی رن تٌْ ق لی نهضو دنر‬ ‫اداهِ اص ؿوبسُ ج ٍ‪...‬‬ ‫ابش ر شیًَذ بِ تٌگِ ق سوی‬ ‫اثـبس ؿیًَذ ثِ تٌگِ بػوی دٍ هبرثِ عجهیهؼهی دس‬ ‫هاذٍدُ سٍػتبی ؿیًَذ دس اػتبى خَصػتبًْؼهتهٌهذ‪.‬‬ ‫ثبی ثبصدیذ اص ایی اثـبس ثبیذ اص ػوت ؿْش ایهزُ ثهب‬ ‫دّذِص ثِ ػوت اػکلِ سکؼت ثشٍیذ‪.‬‬ ‫اگش ثب خَدسٍ ؿخلی ّؼتیذ هیتَاًیذ ثشای ػجهَس‬ ‫اص دسیبچِ ػذ کبسٍى ‪ ۵‬ثب اػتمبدُ اص ؿهٌهبٍسّهبی‬ ‫خَدسٍثش حذٍد ‪ ۰۳‬کیلَههتهش سا دس ههذ یه‬ ‫ػبػت ٍ ‪ ۵۱‬د یمِ ثِ ػوت اػکلِ سٍػتبی ؿیهًَهذ‬ ‫بیقػَاسی کٌیذ‪ .‬اگش لذ داسیذ اص تٌگِ هبػهوهی‬ ‫کِ ًشػیذُ ثِ سٍػتب ثب دیَاسُّبی ثلٌذ هلت تهَههِ‬ ‫هیکٌذ دیذى کٌیذ؛ پیـٌْبد هیؿَد اص هبیهق ّهبی‬ ‫تٌذسٍ اػتمبدُ کٌیذ‪.‬‬ ‫پغ اص سػیذى ثِ سٍػتبی ؿیًَذ هؼیش پیوبیهؾ ثهِ‬ ‫ػوت اثـبس ؿشٍع هیؿهَد ثهبیهذ ‪ ۳‬کهیهلهَههتهش‬ ‫پیبدُسٍی کٌیذ تب ثِ اثـبس ثلٌذ ؿیًَذ ثب استمهبع ‪۳۱‬‬ ‫هتش ثشػیذ‪ .‬ایی اثـبس اص هیبى کخشُّبی کَّؼهتهبى‬ ‫هٌُگـت ػجَس هیکٌذ ٍ دیَاسُ ّبی ثلٌذ خضُ ثؼهتهِ‬ ‫اعشا اثـبس ًوبی صیجبیی ثِ اى ثخـیذُ اػت‪.‬‬ ‫اسؽ ًَسا بیی ساٌّوبی گشدؿگشی ٍ هذیشهؼئَل‬ ‫فل ًبهِ هیشاث فشٌّگی ٍ گشدؿگشی گیلگوـهذس‬ ‫یبدداؿتی دس ایی کتبه ثِ ایی ًکهتهِ اؿهبسُ کهشدُ‬ ‫اػت کِ «یکی اص گًَِّبی هْن گشدؿگهشی دس‬ ‫ػشصهیی ایشاى‪ ،‬عجیؼتگشدی اػت کِ ّوَاسُ یب ثهِ‬ ‫اى کناػتٌب ثَدُاین‪ ،‬یب اگش ثِ اى تَهِ کهشدُ ایهن‪،‬‬ ‫هٌبػت ٍ دسخَس ًجَدُ اػت‪ .‬هَاهِْ ثب عجیهؼهت ٍ‬ ‫اػتمبدُ اص هَاّت گشدؿگشی دس عَل ػهبل ّهبیهی‬ ‫کِ دس ایی ػشکِ فؼبلیت داؿتِام دچهبس لهکهٌهت‪،‬‬ ‫ػَءتمبّن ٍ ّوشاُ ثب چبلؾ ثهَدُ اػهت‪ .‬اگهش دس‬ ‫صهیٌِ هاتَا دػتوبى پش ًیهؼهت ٍ اگهش ههاهتهَای‬ ‫گشدؿگشی کنیبه اػت‪ ،‬ثبیذ گهمهت ههاهتهَای‬ ‫عجیؼت گشدی ًبیبه اػت‪ّ .‬ویی ًبیبه ثَدى اػهت‬ ‫کِ کِ اّویت ًگبسؽ کتبه ‪۰۱۱‬هؼیهش عهجهیهؼهت‬ ‫گشدی ایشاى ًَؿتِ پشٍیض ؿیبػی پبسػهب سا ثهِ ههب‬ ‫گَؿضد هیکٌذ‪.‬‬ ‫چبح اٍل کتهبه « ‪۰۱۱‬هؼهیهش عهجهیهؼهت گهشدی‬ ‫ایشاى »دس ‪ ۱‬فل ٍ ساٌّوبی اػتمبدُ اص کتهبه دس‬ ‫‪ ۰۲۹‬کماِ دس ثْبس ‪ ۰۴۱۰‬تَػظ ًـش «اگش »هٌتـش‬ ‫ٍ سٍاًِ ثبصاس ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫پیرٍزی تین هلی فَتسبل ایراى هقبثل‬ ‫ٍیتٌبم ٍ صعَد ثِ ًیوِ ًْبیی‬ ‫کبّؾ یبفت ٍ ثِ ‪ ۵۹۱‬هیلیَى ًمش سػیذ‪.‬‬ ‫ثش اػبع گضاسؽ ػبصههبى ههْهبًهی گهشدؿهگهشی‪،‬‬ ‫گشدؿگشی هْبًی دس ػبل ‪ ۲۱۲۲‬ثهب افهضایهؾ ‪۰۱۲‬‬ ‫دسکذی دس ػِ هبُ اٍل ػبل ثْجَد یبفتِ اػت‪.‬‬ ‫تٌْ ق لی نهض دنر نیرنًی در هَزُ پتسٍلی نیت لی ست‬ ‫ػیذ عبّش کجبحی اص پظٍّـگشاى حَصُ فشؽ دسثبسُ‬ ‫اًتـبس کتبثی دسثبسُ فشؽ ایشاًی هَهَد دس یکهی اص‬ ‫هَصُّبی کـَس ایتبلیب ثِ خجشًگبس هْش گمت‪ :‬ؿهکهبس‬ ‫ؿبّبى ػٌَاى کتبثی اػت کِ دٍ ػبل پیؾ ثهِ صثهبى‬ ‫ایتبلیبیی ٍ اًگلیؼی دس ایتبلیب هٌتـهش کهشدم ٍ حهبل‬ ‫تلوین گشفتن اى سا ثِ صثبى فبسػی ٍ اًگلهیهؼهی دس‬ ‫ایشاى ثِ سؿتِ تاشیش دسثیبٍسم‪ .‬ایی کتبه ثِ ثهشسػهی‬ ‫بلی هْن دٍسُ کمَیِ کِ گمتِ هیؿهَد دس اٍاخهش‬ ‫ػلغٌت ؿبُ اػوبػی کمَیِ دس تجشیض یب دس هضٍیهی‬ ‫ثبفتِ ؿذُ؛ هیپشداصد‪.‬‬ ‫ایی فشؽ ؿٌبع گمت‪ :‬هی دسثبسُ ایی فشؽ چٌذیهی‬ ‫ػبل هغبلؼِ کشدم ٍ دس ًْبیت یبفتِّبین سا دس هبلهت‬ ‫هعرفی ‪ 00‬اثشبر مشَر در متبه ‪011‬‬ ‫هسیر طجیعتگردی ایراى‬ ‫کتبه ثِ سؿتِ تاشیش دساٍسدم‪ .‬اّویت ایی بلی دس‬ ‫اى اػت کِ هؼلَم ًیؼت ایی بلی ثب چٌیی ذهت ٍ‬ ‫تبسیخی چغَس ػش اص ایتبلیب دس اٍسدُ ٍ اًیب پیذایؾ‬ ‫کشدُاًذ‪.‬‬ ‫کههجههبحههی ثههب ثههیههبى ایههٌههکههِ ایههی فههشؽ‬ ‫اهضبی غیبث الذیی هبهی سا داسد‪ ،‬گمت‪ :‬دس اثتذای‬ ‫ػبل ‪ ۰۹۲۵‬هَصُ پَلذی پتضٍلی ایتبلیب ثهب پهیهـهٌهْهبد‬ ‫ًگبسخبًِ ثشسا ثب هجبدلِ ایی بلی ثهب اثهشی اص یه‬ ‫ٌّشهٌذ پزیشای اى ؿذُ اػت‪ .‬هی ٍ پَح هیگَلیهن‬ ‫ایی بلی اٍلیی بلی اهضب داس دس ایشاى اػت کهِ دس‬ ‫هَصُ پَلذی پتضٍلی دس هیالى ایهتهبلهیهب ًهگهْهذاسی‬ ‫هیؿَد‪ .‬دس ایی کتبثاًبلیضا صاًی هذیش هَصُ ًیض دسثبسُ‬ ‫بلی همبلِای ًَؿتِ اػت‪.‬‬ ‫تین هلی فَتس ل نیرنى در دٍهیی دیوذنر خوَد در‬ ‫تَرًوٌت تذنرک تی ت یلٌذ برنبر تین ٍیتٌ م پیرٍز شوذ‬ ‫ٍ بِ هرحلِ ًیوِ ًْ یی نیی رق بتّ صعَد کرد‪.‬‬ ‫ثِ گضاسؽ خجشًگبس هْش‪ ،‬تین هلی فَتؼبل ایشاى دس‬ ‫دٍهیی دیذاس خَد دس تَسًوٌت تذاسکبتی ٍ ‪ ۶‬هبًجِ‬ ‫فَتؼبل ثِ هیضثبًی تبیلٌذ‪ ،‬اهشٍص ػِ ؿٌجِ ثِ هلهب‬ ‫ٍیتٌبم سفت ٍ هَفق ؿذ حشی خَد سا ثب ًتییِ ‪ ۵‬ثش‬ ‫‪ ۰‬اص پیؾ سٍ ثشداسد‪.‬‬ ‫ایشاى دس ًیوِ ًخؼت ٍ دس د یمِ ‪ ۹‬تَػظ ػلهیهشرهب‬ ‫هَاى اص ٍیتٌبم پیؾ افتبد ٍ ثب ثشتشی ثهِ سخهتهکهی‬ ‫سفت‪ .‬ثب ؿشٍع ًیوِ دٍم‪ٍ ،‬یتٌبم هَفق ؿذ ثهبصی سا‬ ‫دس د یمِ ‪ ۲۴‬ثِ تؼبٍی ثکـذ‪.‬‬ ‫دس د یمِ ‪ ۵۱‬هْذی کشیوی ثبس دیگهش ایهشاى سا اص‬ ‫ٍیتٌبم پیؾ اًذاخت ٍ گه دٍم سا ٍاسد دسٍاصُ‬ ‫حشی کشد‪ ۶ .‬د یمِ ثؼذ ثبصّن ایی ًَثت ػلهیهشرهب‬ ‫هَاى ثَد کِ گ دٍم خَد ٍ گ ػَم ایشاى سا ثهِ‬ ‫ثوش ثشػبًذ تب ؿبگشداى ؿوؼبیی ثهشًهذُ اص صههیهی‬ ‫خبسج ثـًَذ‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5649

روزنامه ارک 5649

شماره : 5649
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه ارک 5648

روزنامه ارک 5648

شماره : 5648
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه ارک 5647

روزنامه ارک 5647

شماره : 5647
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه ارک 5645

روزنامه ارک 5645

شماره : 5645
تاریخ : 1401/09/05
روزنامه ارک 5644

روزنامه ارک 5644

شماره : 5644
تاریخ : 1401/09/03
روزنامه ارک 5643

روزنامه ارک 5643

شماره : 5643
تاریخ : 1401/09/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!